98803

Αριθμός τεύχους

111

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

8/8/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  » ν*

  Ι Ο
  Τή,
  ι
  Μ γ,
  οί
  ρ
  άέρο Τ1Γ
  εί, άλ
  . τα 350 έχα
  «1 λογαρΐα
  βς. Κι
  οφα-ομένος
  "ροί
  τό Σύ-
  » Βιβλίο ποί
  ε το, δτι γιο
  νομε άρμο-
  Λεφτε-
  ίΐ άπλούστα
  Ι ιά έκαΐομ-
  Όοαν πολι
  ό Λνομα και
  ομά ΐου ν α
  κώ τήι,
  μφωνίες
  Γυιό και
  »ανβοέ
  ΓΤΟν—
  ιΐΠ"1
  Χαράς σ' αυτόν, ποϋ -ρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ £στω
  καϊ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΖ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΌΥΣΤΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος. Άρ. Φύλ. 111 Δρχ. 5
  Γιά νά δικαιωδοϋν οί Αγωνιστές τής Γής καϊ νά πάρει τιμή ή Σουλτανίναι
  Μέ τό Συλλαλητήριο
  της Τετάρτης 10)8)77
  ΑΡΧΙΖΕΙ
  Ο ΑΓΩΝΑΣ
  ΕΝΤΟΝΑ άλλά πειθαρχημένα, όπως ταιριάζει στήν
  Άγροτική Τάξη, πιστεύομε δτι θά διεξαχθεϊ τό μεθαυ-
  ριανό Παγκρήτιο Συλλαλητήριο γιά τή Σουλτανίνα.
  Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ καϊ γενικώτερα ό
  Αγροτικάς κόσμος τής Κρήτης θά υψώση εντονη καί
  θαραλλέα φωνή διαμαρτυρίας, άπογοήτευσης καϊ πί-
  κρας γιά την άδικη αέ βάρος τού — κι εφέτος — κυ-
  6ερνητική συμπεριφορά.
  ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ τής Γής θά ζητήσουν την αρση της
  άδικίας αυτής καϊ θά διατρανώοουν την άπόφασή τους,
  γιά τόν τίμιο άγώνα συνεχείας, μακρυά δμως άπό κάθε
  ΠΔΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΝΘΟΣ
  ΑΚΑΡΙΟΣ
  ΣΗΜΕΡΑ ή Κύπρος κηδεύει τόν ανθρωπο πού συνέδε-
  σε τή ζωή τού μέ τόν άγώνα της. Καΐ μαζί μέ την Κύ-
  προ τόν κηδεύει ή Έλλάδα καΐ όλόκληρη ή Άνθρωπό
  τητα, γιατί ό Άρχιεπίσκοπος Μακάριος δέν ήταν ά-
  πλός Κύπριος καΐ "Ελληνας, άλλά Ενός Άγωνιστής
  μέ στοιχεϊα πανανθρώπινου συμβόλου Λευτεριας καΐ
  Άνεξαρτησίας ενός Λαοΰ.
  ΑΝΤΙ κάθε άλλου μνημοσύνου, τής ΐσχυρής αυτής
  προσωπικότητας, τοΰ Έθνάρχη τής Κύπρου, θυμίζομε
  μερικά άπό τα λόγια πού μας εΐπε, δταν την τελευταία
  φορά έπισκέφτηκε την Κρήτη.
  ΤΟΤΕ, απαντώντος σέ ερωτηθείς μας εΐχε ύπογραμ-
  μίσει τα σχέδια τοΰ Σιωνισμοΰ καΐ τοΰ Ίμπεριαλισμοΰ
  πού μέσω των Σκοτεινών Δυνάμεων δημιούργησαν τό
  Κυπριακό και πού σκοπός τους είναι νά συνεχίσουν τή
  δράση τους, δημιουργώντας αλλες έστίει*, δπως την
  Παλαιοτίνη και εντελώς νέες, πού τίς προετδιμσίζουν
  νά διαδεχθοΰν τίς άλλες, δπως ή Κρήτη.
  Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ £φυγε σέ μιά κρίσιμη καμπή τής Ίστο
  ρίας τής Κύπρου, άλλά καΐ τής Έλλάδας. Είναι χρέ-
  ος των ύπευθύνων άλλά καΐ τοΰ Λαοΰ, τής Κύπρου
  καί τής Έλλάδας νά τιμήσουν τόν άγώνα τοΰ Έθνάρ¬
  χη. Καί ό καλύτερος τρόπος είναι νά συνεχίσουν τόν
  άγώνα τής Άνεξαρτησίας, μέχρις εσχάτων.
  ΜΟΝΟ μέ αυτόν τόν άγώνα θά έλευθερωθεϊ ή
  Κύπρος, καί θά άποχτήση την άνεξαρτησία της καΐ μό¬
  νον ετσι θά άποφευχθοΰν τα σχέδια των Σκοτεινών Δυ
  νάμεων, πού στοχεύουν τώρα νά μετατρέφουν την
  Κρήτη σέ μιά δεύτερη Κύπρο.
  Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΐ<δειξε τό δρόμο λέγωντας: προσοχή καί αγώνας. 'μ£ΐς άς συνεχίσωμε, δν θέλομε τα λόγια πού λέγονται γιά την προσωπικότητά τού τώρα πού πέθανε, νά μην είναι μόνο λόγια... ♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦' εϊδους προκλητικές καϊ πολπικές έκδηλώσεις, ξένες πρός τίς έπιδιώξεις τους. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ αύτό έφιστοΰμε την προσοχή των ύπευ θύνων τής όργάνωσης, γιά προ6οκατόρικες ένέργειες, πού έΎα καϊ μόνο στόχο εχουν — αν παρ' έλπίδα επι¬ τύχουν — νά βλάψουν τα συμφέροντα τοΰ Άγρότη καϊ νά τόν έκθέσουν. Ο ΑΓΩΝΑΣ είναι τίμιος, δίκαιος καϊ ξεκάθαρος καϊ σάν τέτοιος πρέπει νά καταλήξει στή δικαίωσή τού, άπαλ- λαγμένος άπό κάθε περιττή, σκόπιμη καϊ σκοτεινή ά- νάμιξη. Είναι αγώνας δικαίωσης μιας τάξης τής πιό ί- σχυρής, μά καϊ πιό άποδυναμομένης, μέ την εννοια δ¬ τι ένώ τόση δύναμη διαθέτει, δέν την £χει ή ϊδια νοιώ- σει, γιατί άπλούστατα σέ ευρύτερη £χταση, ή Άγροτι¬ κή Τάξη είναι άνοργάνωτη. ΑΥΤΟΣ είναι 2νας πρόσθετος λόγος πού στό μεθαυρια- νό Συλλαλητήριο πρέπει νά δείξει πώς ίίρχισε τουλά¬ χιστον νά καταλαβαίνει καϊ νά έντοπίζει αυτή την άδυ ναμία της. Όργανωμένοι λοιπόν, σύσσωμοι, ένωμένοι, νά πλπρωθεϊ τό «χρυσάφι» μέ δραχμές 35 αύτοδύναμοι, οί Άγρότες τής Κρήτης, άς δώσουν τό πρωΐ στΐς 10, τής μεθαυριανής Τετάρτης 10 Αύγούστου τό «παρών», γιά νά δείξουν στήν Κυβέρνηση δτι ξέρουν καϊ μποροΰν νά διεκδικοΰν τα δικαιώματά τους καϊ νά μην έπιτρέπουν νά τους κοροϊδεύει. Η ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ, τό «ξανθό χρυσάφι» τής Κρή¬ της, τό προϊόν πού στηρίζει την Οίκονομία μας, πρέπει νά τιμηθεΐ καϊ νά τιμολογηθεϊ δπως τοΰ άξίζει. Οί άρ- |μόδιοι πρέπει νά πιστέψουν γιά τόν καθορισμό τής τι- *μής ασφαλείας τα κοστολόγια των άνθρώπων τοΰ μόχ- οου, των Άγροτών, κι δχι τίς είσηγήσεις των έκμεταλ- λευτών τής σταφίδος. ΪΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ πρέπει νά δικαιώσει τούς αγωνιστές τής γής καϊ τούς εύεργέτες τής Οίκονομίας μας, δίδον τάς τους τίς 35 δραχμές, πού δικαιωματικά τούς άνή- κουν. Διαφορετικά ή ϊδια θά έ*χει την εΰθύνη γιά τα ,έπακόλουθα πού θά φέρει ό Αγώνας, ό τίμιος καϊ δίκαι ος Αγώνας, πού όπωσδήποτε θά συνεχιστεϊ μέχρις ε¬ σχάτων. "Ας σταθμίσει λοιπόν τίς εύθύνες της κι άς γνωρίζει δτι οί Σουλτανοπαραγωγοί μας, ξέρουν νά ά- γωνίζονται καϊ νά ξεκαθαρίζουν τα στοιχεϊα των προ- βοκατόρΐον, πού ϊσως τολμήσουν νά ρίξουν άνάμεσά της οί ένεργοΰντες έκ τοΰ πονηροΰ. ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ τής Κρήτης, μαζευτήτε δ- λοι, μαζί μέ δσους σας άγαποΰν εΐλικρινά, μεθαύριο Τε τάρτη 10 Αύγούστου στήν Πλατεία Ελευθερίας καϊ ύ- ψώνοντας δίκαιη άγωνιστική φωνή, δείξετε στούς Κυ- βερνητικούς διώχτες σας, δτι δέν θέλετε κανενός εϊ¬ δους σκλαβιά, οΰτε φυσικά την οίκονομική καϊ δτι δέν είστε διατεθειμένοι νά έμπαιχτήτε γιά άλλη μιά φορά κι εφέτος. ΚΑΙ ΜΗΝ ξεχνάτε δτι στόν άγώνα Σας αύτό δέν είστε μόνοι. Σ6ς συμπαραστέκονται δλες οί Τάξεις, δλα τα μέλη τής Κοινωνίας πού σκέφτονται άγνά καϊ τίμια καϊ πού άναγνωρίζουν την πραγματικά μεγάλη συμβολή Σας καϊ θετική προσφορά Σας στήν Έθνική Οίκονο¬ μία τοΰ τόπου μας. Οίσυι/€ργάτεςτής «Αληθείας»Ν. ΨΙΛΔΚΗΣκαίΝ.ΜΔΛΤΕΖΔΚΗΣπαρουσιάζουνίνα ενδιαφέρονρεπορτάζ σύγχρονες «Θεοϋοες» τού Νομοΰ 1977. Ό κόσμος σιγοβράζει. Οί σταφιδοπαρα- • ραγωγοι έτοιμάζουν αιολλ.αλητήρια. Ή κα- τάστσαη στήν Κύττρο όξύνεται. Δρατιετεύ ουν οί καταοικασμένοι Χουντικοί άπό τόν Κορυδαλλό. Ή Αίθιοπ ήα καταγγέλει έπι- θέσεις είς δάρος της. 1977. Κι' οί άνθρωποι άκολουθοθν την πορεία γιά τό Γολγοθό: τους. ΠΑΡΑΠΑΝΩ άπό έκατό γυναΐκες στό Νομό Ή ρακλείου δέν ξέρουνε τίποτα άπ' δλα αύτά. Μόνο τό θάνατο τοθ Μακαρίου πληροφο- ρήθηκαν, μά δέν τόν εΐδαν σάν θάνατο τοθ Προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας. —Εϊμαστε έδδομήντα άδελώές πού ζοθμε έδώ στήν Παναγία την Παλιανή. "Ε^ουμε καί την Άγία Μυρτιά έπαέ. Νά, έκεινο τό δεν- τρό πού κάνει καί θαύματα. ΤΑ "ΝΕΡΟΦΙΔΑ,, ΤΗΣ ΑΡΒΗΣ ΜΟΛΙΣ κατηφορήσεις άττό τό χωριό Άμυρά, γιά την Άρ6η, θά συναντήσεις τα περίφη- μα «νερόφιδα> ττοΰ σ' δλο τό μήκος τοΰ δύσβατου δρόμου, μπλέκονται καί συμπλέκον-
  ται στά διάφορα σημεΤα τού, δημιουργώντας ίνα θέαμα μοναδικό.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τούς χιλιάδες σέ μέτρα λαστιχένιους σωλήνες( πού μεταφέρουν τό νε-
  ρό στήν παραλία τής "Αρ6ης, γιά νά ποτιστοΰν οί μπανανοφυτεΐες καί ποΰ δπως τοΰς
  εΐδαμε στήν πρόσφατη έπίσκεψη μας, τούς δώσαμε τό δνομα «τα νερόφειδα τής Άρβης»
  γιατϊ πραγματικά μοισζουν μέ τεραστία φίδια, ττού έκτυλίσσονται σέ διάφορες πολυποί-
  κιλες περιτττύξεις.
  ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ τό μοναδικό αύτό θέαμα, έχτιμάς άμέσως καΐ τόν άνθρώπινο μόχθο, τόν
  άγώνα τού άγρότη, ποϋ προπασθεΐ μέ τέτοιους πρωτόγονους τρόπους νά άναπληρώσει
  την ελλειψη τής φϋσης. Συγχρόνως δμως ένώ θαυμάζεις την ανθρωπίνη έττιμονή, λυττάσαι
  γιστί νά ύττάρχουν στόν αίώνα μας τέτοιες άπαράδεχτες καταστάσεις.
  ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΞΣΑΙ, άμέσως άκόμη, ττόσο τό Κράτος £χει έγκαταλείψει τόν Άγρότη και
  πόσο μόνο τόν έ'χει άφήσει στήν άγωνιστική καί άγωνιώδη τού προσπαθεία.
  ΚΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΑΙ γιατι νά μην γίνεται £να φράγμα στό φαράγγι τής Άρβης, που θά
  λυσει τό πρόβλημα τού νεροθ
  ΟΤΑΝ δμως κατεδεΐς κάτω στήν παραλία καΐ άκούσεις τα μαλώματα, τούς τσακωμούς
  τίς διενέξεις των άνθρώπων τής περιοχής πού έχουν χωριστεΐ σέ δυό στρατόττεδα (Άμυ-
  ριανοί __Άγιοδασιλιώτες) τότε λυττάσσι διπλά, γιατί άναρχοτιέσαι πάλι. εΤναι τόσο ά-
  πλό νά καταλάβουν αύτοι οί ανθρωποι δτι τό συμφέρ>ον τους εΤναι νά κάνουν £νσ συνεται
  ρισμό γιά νά γλυτώσουν άπό τούς Βουλευτές κα) τούς 'Εκμεταλλευτές;
  ΑΥΤΟ πού συμδαίνει στήν Άρβη, είναι άπαράδεχτο. Νά πουλιέται τό νερό μέ την ώρα,
  νά χωρίζουν έξαιτίας τού οί δυό κυβερνητικόν Βουλευτές τούς άνθρώπους σέ στρατόπε-
  δα πού δέρονται καί νά ύπάρχουν λίγοι έμποροι πού παίζουν μέ έκατομμύρια, έκμεταλ-
  λευόμενοι τούς πάντες
  ΟΠΩΣ είναι άπαράδεχτο, νά συμδαίνουν δλα αύτά στην Άρβη κα! συγχρόνως οί μπα-
  νάνες νά είναι £να εΤδος ϋττερ πολυτελείας, πού δέν μπορεΐ νά τίς δοκιμάσει δχι τό παι-
  δί τού 'Εργάτη, άλλά οΰτε τού μεσαίου μικροαστού
  ΚΑΤΙ λοιπόν πρέπει νά γίνει στήν Άρβη, γιατί ο,τι συμβαίνει σημερα έκεί είναι έγκλη-
  ματικό καί δυστυχώς τό πληρώνομε μαζί μέ τούς τταραγωγούς,καί δλοι εμείς πού λεγό-
  μαστε καταναλωτικό κοινό.
  ΤΑ «ΝΕΡΟΦΙΔΑ» της "Αρβης οί σωλήνες τού νεροΰ πρέπει νά έξαφανιστοΰν, δτττος καί
  τα «ζωντανά φίδια» ττού δηλητηριάζουν τή ζωή των κατοίκων της περιοχής.
  Μιλά ή ήγουμένη. Δί-
  πλα μιά νεαρή καλόγρια ϊσα
  με 25 χρονώ κο-οαρίζει. Φο
  ρεί σχισμένα ροΰχα καί δέν
  τολμά νά μάς κοιτάξει στό
  ττρόσωπο...
  —ΕΤναι καινούργια ή γ-
  ρόντισσα, λέει ή ήγουμένη
  Καί πλιά μικρές είχαμε.
  Τής Άγίας Τριάδος έ'φυγε
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΔΛΟΓΡΗΔ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΙΙ ΧΡΟΝΟΝ!!!
  ή Δήμητρα. Πήγε νά φτι
  άξει τα γυαλιά της στή Χώ
  ρα, καί τής άλλαξαν μυα-
  λά. Μίαν άλλη την πήραν
  οί γονεΐς της μέ τό ζόρι.
  Φέρανε καί την Άστυνομία
  έδώ. Μά ή κοπέλλα εΐχε φώ
  τιση Θεοΰ. Μέ πήρε τηλέ
  φωνο καί μοΰπε πώς είναι έ
  δώ ή καρδιά της. Μά είναι
  όνηλικη...
  Στήν Μονή Παλιανής, τό
  σημαντήρι χτυττά στίς τέσ
  σερεις καί μισή τό πρωί.
  Ξυπνοΰνε ο'ι καλόγριες κι άρ
  χίζουνε τή μερά μέ τόν έκ
  κλησιασμό. Μετά κλείνονται
  στά κελλιά τους γιά δλη τή
  μερά. Πλένουνε, κεντοθνε,
  διαβάζουν, προσεύχονται
  καί τό βράδυ πάλι έκκλη-
  σία. Καί μετά, ΰπνο..
  —"Αν είναι καλός καιρος
  * Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Σήμερα Δευτέρα 8.8.1977 καΐ ώρα ΙΟπ.μ. θά
  τελεστεϊ άπό τό Δήμο Ηρακλείου, στό Μητροπο
  λιτικό Ναό τοΰ 'Αγίου Μηνά, Τρισάγιο γιά την
  άνάπαυση τής ψυχίίς τοΰ Έθνάρχη τής Κύπρου
  Άρχιεπισκόπου Μακαρίου.
  Τοθ Τρισάγιου θά προστεΐ ό Άρχιεπί¬
  σκοπος Κρήτης κ.κ. Εύγένιος.
  Σάς παρακαλοθμε νά παρευρεθειτε.
  Ό Δημαρχών Ηρακλείου.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΡΙΔΑΣ
  ΜΙΛΑ ΣΗΜΕΡΑ
  Ο ΓΙΑΓΚΟΣ
  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ
  Σήμερα στίς 8.30 τό 6ρά
  δυ, θά μιλήσει στόν κινη
  ματογράφο ΝΤΟΡΕ μέ θε
  )ΐα: Οίκονομικί) Αναπτύ¬
  ξη— ΕΟΚ — Κοινωνική
  Άλλαγή. Ή όμιλία αυτή
  όργανώνεται άπό τό Σύλ-
  λογο των Πτυχιουχων Οί
  κονομικών Σχολών Άνα-
  τολικής Κρήτης, θά άκο
  λουθήσει Δημοσία Συζήτη|
  ση.
  Παρα την υπάρξη Σύλλογον καί Κυνηγετικής Όμοσπονδίας
  16 χιλιάδες Κυνηγοί στήν Κρήτη
  άντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
  ΔΕΚΑ ΕΞ Ι χιλιάδες κυνη¬
  γόν ϋπάρχουν σήμερα στήν
  Κρήτη! ! ! Κι άν ληφθεΐ ΰπ'
  δψη δτι οί κυνηγοί είναι ά-
  ττό τα πιό ζωτικά καί ένερ
  γητικά στοιχεϊα τού πληθυ-
  σμοΰ, άμέσως καταλήγουμε
  στό συμπέρασμα δτι ό άρι
  θμός αΰτός είναι άρκετά με
  γάλος.
  Οί κυνηγοί άπό πολϋ πά
  λιά έ'χουν όργανωθεΐ σέ Σύλ
  λόγους γιά την προστασία
  των δικαιωμάτων τους καί
  την διευκόλυνσή τους.
  Παρ' δλη δμως την όργά
  νωσή τους τα ττροβλήματα
  τταραμένουν. Προβλήματα δ
  πως ή λαθροθηρία, ττού ού
  σιαστικά δέν εχει παταχ-
  τεΤ, τό σψράγισμα των 6-
  ττλων πού ττολλοί τό θεωροΰν
  μέτρο καταπιεστικό καί χω
  ρίς κανέναν σκοπό, κ.ά.
  Πέρα δμως άπό τούς κυ
  νηγετικους συλλόγους ΰ-
  ττάρχει καί ή Κυνηγετική Ό
  μοσττονδία Κρήτης — Δωδε
  κανήσου. Μετά την παραίτη
  ση τού παλιοΰ προέδρου,
  άρχισαν πολλά νά λέγονιαι
  καΐ πρώτ' άπ' δλα δτι ή Δι
  οίκηση τής Όμοσπονδίας,
  ήταν διορισμένη άπό ττα
  ληότερες έποχές.
  Συναντήσαμε τόν κ. Νίκη
  φόρο Φυτράκη παλιό προε
  δρο τού Κυνηγετικοΰ Συλ
  λόγου Χανίων, ό οποίος μάς
  εΐπε ότι καί ή σημερινή Δι
  οίκηση είναι διορισμένη. Ό
  Πρόεδρος άπό τόν Νομάρ-
  χη Χανίων καί ό Γ. Γραμμα
  τέας κατόπιν έ'γγραψης είσή
  γησης τού παλιοΰ προέ¬
  δρου τής Όμοσπονδίας.
  Άκόμη ό ίδιος κατηγόρη
  σε τή Διοίκηση, δτι άκολου
  θεΐ μιά τακτική δπως έκεί
  νην γιά τό Πανεπιστήμιο,
  ττού μόνο διχόνοια επέφερε
  στόν Κρητικό Λαό, άφοΰ ή
  Όμοσττονδία χρηματοδότησε
  άλλους Συλλόγους τής Κρή
  της μέ ποσό μέχρι 100.000
  δρχ. καί άλλους δχι. Έττί-
  σης, ότι δέν έφαρμόζουν τό
  Καταστατικό, άφοΰ δέν γίνο
  νται κάθε χρόνο έκλογές οΰ¬
  τε Γενική Συνέλευση γιά ά
  πολογισμό καί προυπολογι-
  σμό.
  "Ενα ττρόσθετο θεμα πού
  άπασχολεΐ τούς κυνηγούς
  έθιξε ό κ. Νικηφόρος Φυ-
  τράκης στήν συνομιλία μσ,ς:
  Τό θέμα τής δημιουργίας
  των Νέων Κυνηγετικών Συλ
  λόγων, πού δημιουργήθηκαν
  (στά Χανιά) άπό την Διεύ
  θυνση Δασών Χανίων, χωρις
  * Συνέχεια στή σελίδα 4
  Δεύτερο βαρύ πέυθος τής εφημερίδας μας
  ΑΝΤΠΝΗΣ Ε. ΚΑΦΕΤΑΚΗΣ
  ΜΕΣΑ σέ διάστημα ενός μόλις μηνός, ή «Άλήθεια»
  δέχτηκε γιά δεύτερη φορά τό βαρύ πλήγμα τού Χάρου.
  "Ετσι, μετά τό θάνατο τού πατέρα τού διευθυντή μας Ή
  ρακλή Χαριτακη, άκολούθησε ό άδικος πραγματικά, και
  άπροσδόκητος θάνατος τού Άντώνη Καψετάκη, Τεχνικοΰ
  ΟΤΕ. ό οποίος ήταν σύζυγος τής αδελφής τοΰ διευθυντή
  τής εφημερίδας μας
  Ο ΑΝΤΩΝΗΣ Καψετάκης, δμως, δέν ήταν μόνο γιά
  μάς ό καλός συγγενής καί γνήσιος φίλος. Ήταν καί ό ά-
  θόρυβος, ό άφανής πολύτιμος συνεργάτης καί κυρίοις ό οί
  κονομικός ϋττοστηριχτής τής «Αληθείας», την όττοία συ-
  μπαραστάθηκε άπό τό πρώτο φύλλο τής έ'κδοσής της μέ¬
  χρι καί την τελευταία τού πνοή. Άπό τό πρώτο δύσκολο
  ξεκίνημα τής εφημερίδας αυτής ό Άντώνης ήταν αϋτός
  πού αύθόρμητα καί καλοδιάθετα στάθηκε πλάι μας καϊ
  μάς βοήθησε ούσιαστικά, γιά νά συνεχίσει μετά, στήν
  περιπετειώδη ττορεία μας νά συμπαρίσταται ποικιλότρο-
  πα καί άφανώς; στίς κρίσιμες καμπές πού περάσαμε καί
  συνεχίζομε νά περνοϋμε.
  Π ΑΥΤΟ ακριβώς τό πλήγμα είναι μεγάλο, 6αρύ
  καί διπλό. Πρώτα γιατί χάσαμε στό ανθος τής ήλικίας
  τού (ήταν 43 χρόνων) Ινα καλό άδερφό καΐ δεύτε¬
  ρο γιατί στερηθήκαμε άπό ένα πολύτιμο συμπα-
  ραστάτη.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ», πού δπως είναι γνωστό, δέν έχει
  * Συνέχεια οτή σελίδα 4
  Φ
  Ο
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Ζωγραφικπ
  ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΟΤΗ
  ΘΑΛΑΣΣΊΟΥ
  Μέ ττροσωττογραφίες καί
  άλλα έ'ργα, έ'γιναν την π£-
  ρασμένη Τετάρτη στό ξενο-
  δοχεϊο «Σειρήνες Μττήτς» των
  Μαλλίων, τα έγκαίνια τής
  Έκθεσης τού Ήρακλειώτη
  ζωγράφου Μπότη ©αλασι-
  νοΰ. Ό Θαλασσινός δττως εί
  ναι γνωστό, ζεΐ άττό χρόνια
  στήν Άμερική, δπου έχει έκ
  θέσει κατά καιρούς, μέ επι
  τυχία. "Εργα τού βρίσκον-
  ται σέ πολλές συλλογές σ'
  δλον τόν κόσμο...
  ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΚΑΤΑΤΗ
  Στό Ρέθυμνο άρχισε 'καί
  λειτουργεΤ "Εκθέση Ζωγρα-
  φικής τού Ήρακλειώτη Ζω¬
  γράφου Στέλιου Μαρκατάτη.
  Ό Μαρκατάτης παρουσιάζει
  μετά άττό την πετυχημένη
  τταρουσία τού στήν Άθήνα
  καί την ©εσσαλονίκη, δείγ-
  ματα τής γνωστής τού δουλει
  άς και στό γειτονικό Ρέθυμ
  νο. Την έ'κθεση όργανώνει τό
  Λύκειο Έλληνίδων, στήν αί
  θουσά τού, στήν προκυμαία.
  Τα έγκαίνια έ'γιναν την
  3—8—77 μέ ττρόλογο τού
  Στεφανου Ρωζάνη. ©ά παρα-
  μείνει άνοιχτή μέχρι 10—8
  —77
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ...
  • Ή "Εκθέση Κρητών Καλ¬
  λιτέχνην στήν γκαλερί Κώ-
  στα Σταυρακάκη, μέ μέγα
  λη έπιτυχία. "Οττως είναι
  γνωστό, στήν εκθέση αυτή
  έκτίθενται κομμάτια δλων
  σχεδόν των μεγάλων Κρη
  των καλλιτέχνην. Έν τώ
  μεταξυ, ή άλλη εκθέση, μέ
  έργα Νέων Κρητών, πού άρ-
  χικά εΐχε προγραμματισθεΐ
  νά γίνει στήν ίδια γκαλερί
  άναβλήθηκε έττ' άόριστο.
  • Ή έ'κθεση έ'ργων Γλυπτι
  κης τού Γιάννη Παρμακέλ-
  λη στήν Βασιλική τού Άγί-
  ου Μάρκου. Ή εκθέση τού
  Παρμακέλλη αποτελεί ένα ί-
  διαίτερης σημασίας γεγονός
  γιά τό Ήράκλειο.
  ΜθϋΟΙΚΙΊ
  Ο Γ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
  ΣΤΗΝ ΕΡΤ
  Μιά καινούργια σειρά έκ-
  πομπών, καλλιτεχνικοΰ καί
  πνευματικόν γενικώτερα περι
  εχομένου, πρόκειται νά έ-
  γκαινιάσει προσεχώς ή ΕΡΤ.
  Θέμα κάθε τέτοιας έκττομπής
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΟΑΜΑ ΚΑΙ ΡΟ33Ι
  Τώρα, πού οί παρδοσιακές μέθοδοι ξεπερά-
  στηκαν, άκολουθεΐστε τούς ούγχρονους δρόμους
  τής Έπιστήμης καί τής Τεχνολογίας.
  Διαθέτουμε πλήρεις Οίνοποιητικούς έξοπλι
  σμούς, γιά μικρά καϊ μεγάλα Οίνοποιεΐα, άκόμη
  καί γιά μικροπαραγωγούς, πού θέλουν νά φτιά-
  ξουν ένα καλό καί ΰγιεινό κρασί.
  Τα μηχανήματα ΟΑΜΑ καί ΚΟ55Ι ίξααφα-
  λίζουν πλήρη καθαριότητα καί σωοτή οίνοποίηση
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΚΡΗΤΗΣ
  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μ. ΣΟΒΟΛΑΚΗ
  ΤΗΛ. 281456 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΗΜ.: ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ
  ΘΑ ΒΡΗΤΕ: Ίταλικά μπέκ τεχνικής βροχής,
  ποτίστρες ζώων, φρέζες τρακτέρ, άντλίες καί ΰλ
  λα μηχανήματα καί έξαρτήματα, των μεγαλυτέ-
  ρων Ίταλικών έργοστασίων.
  θά είναι ή παρουσιάση ενός
  νέου άνθρώπου πού άσχολεΤ-
  ται μέ θέματα πνευματικά
  καί καλλιτεχνικά. Στή συνέ
  χεια, θά άκολουθεΐ συζητήση
  γύρω άπό τέτοια θέματα.
  Ή έκπομπή αυτή, άνοίγει
  μέ την παρουσιάση τού συ-
  μπολίτη μας Μουσικοσυνθέτη
  Γιώργου Σταυριανοΰ, ό όποΐ
  ος άρχισε μιά προσπαθεία ά
  ναγέννησης τού 'ΕΞλληνικοΰ
  τραγουδιοΰ. Θά συμμετέχουν
  γνωστές προσωτπκότητες ό¬
  πως ό Νότης Μαυρουδής, ό
  Βασίλης Βασιλικός, ό Γ. Μου
  ρέλος καί άλλοι.
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΜΑΚΕΛΗΣ:
  ΜΛΡΤΥΡΕΣ
  ΚΑΙ
  ΥΜΔΤΔ
  ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΣΤΟΝ ΚΟΥΛΕ
  Όπωσδήποτε αϊσθηση
  προεκάλεσαν οί παραστά-
  σεις Τραγωδίας, άπό την
  Άσπα Πατταθανασίου και
  καί οί παραστάσεις τού
  Σττύρου Εύαγγελάτου μέ
  τόν «Έρωτόκριτο» στό Ήρά
  κλειο. τΗταν κάτι τό άσυνή
  θιστο τό ξεχωρισπό γιά τό
  Έπαρχιακό Θέατρο πού συ
  νήθως δέ νεΐναι τίποτσ. άλ-
  λο έκτός άπό προχειρότητες.
  ΦΠΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πά-
  ρίσι)
  Τό γνωστό
  Καττνοπωλείο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (Κ Ι ΜΟΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τοθ
  καττνιοτή,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ>
  ΦΡΑΓΜΟΣ
  ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΑΕΦΟΝΗΜΑΤΑ
  Τώρα μττορεΐτε νά έλέγχετε τα ύπεραοτικά τηλεφωνήιματα τχού γίνονται οΥτιό τό
  τηλέφωνό σας, τοττοβετώντας &ίπλα στήν ροζε>τα τοθ τηλΐφώνου σας ενα 5ΑΜΤΕΙ.
  6Τ-501.
  Μόνον κατ' εντολήν σας ιιποροθν νά ΐτάρουν ύπεραστικό άριβμό.
  Άσφάλεια 100% — Βλάβες μηδέν.
  Τό δράμα τοΰ συγχρόνου άν
  θρώπου, πού δεινοτταθεί ονάμε-
  σα στίς άντιθέσεις καί τίς άνπ-
  ξοότητες, πού μέ δσσ έκφραστι
  κά μέσα εχει στή διαθέση τού
  φωνάζει, διαμαρτύρεται καί στο
  χεύει έναν στόχο μακρυνό, στό-
  χο ίδανικότητας, καθρεφτίζεται
  μέσα στά τραγικά πρόσωπα
  καί τίς σημαδεμένες ύπάρξεις
  τοΰ Γιάννη Παρμακέλη
  Στή σειρά «Μάρτυρες καί
  θύματα» ή δουλειά τοΰ Παρμα¬
  κέλη στέλνει μυνήματα φανερά
  στήν άνθρωπότητα. Μυνήματα
  πού ξεκινοΰν άπό τίς διαβαθμί-
  σεις τής άντοχής των άγωνιζόμε
  νων άνβρώπων Έκείνων πού
  δέν έμειναν ττοτέ έ"ξω άττό την
  μπρούτζινη ττραγματικότητα.
  πού 6έν εΤδαν τή ζωή, την Κοι-
  νωνία καί τούς άγώνες, ποτέ
  σάν άπλοί θεατές.
  Θεματικά ό Παρμακέλης,διάλε
  ξε έναν χώρο εύαίσθητο Τόν
  χώρο μέ τα μακάβρια κορμιά
  καί τα τραγικά πρόσωττα Τόν
  χώρο ττού δημιουργήθηκε άπό
  την Κοινωνική άναγκαιότητα
  καί την άχαλίνωτη θελήση τής
  Κοινωνικής όλότητας γιά και-
  νούργιες έττοχές καί καιρούς [
  καλύτερους.
  Ποτίστηκε μέ τό αΐμο ή γή.
  Τό αΤμα των μαρτύρων καί των
  θυμάτων, πού ψάχνονται στή
  τραγικές φόρμες τους γιά τή δι
  καίωση. Κα! διεξοδικά μέσα άπ'
  αύτές τίς σχέσεις, μέσα άττό τίς
  άναζητήσεις καί τόν άνθρώτπνο
  πόνο, φτάσαμε στήν έποχή των
  λουλουδιών. Στήν Πρωτομαγιά.
  Στήν έποχή των άγώνων. "Ετσι,
  δίδεται μέ άνεξίτηλα χρώματα ή
  σχέση τοΰ άνθρώπου μέ τα γύρω
  άπ' αυτόν καί ίξω άπ' αυτόν
  πράγμοττα, πού Τσως άττό τή
  ση τους είναι δεμένα στό ϊδιο
  νήμα πορείας μέ έκεϊνο τοθ άν
  θρώπου. Στό νήμο των Μαρτύ¬
  ρων καί των θυμάτων.
  ΈκεΤ πού άκούμπησαν τα γό
  νατά τους οί φόρμες τοΰΠαρ
  μακέλη, ή γή ξανάνοιωσί. Οί
  άνθρωττοι φτάσανε στή δικαιώ¬
  ση τής ΰτταρξής τους πουδέν
  εΤναι άλλη αττό την συνεχή πο-
  ρεία στό δρόμο τοΰ χρέους, κι' ή
  γή έπρόσφερε τούς δικούς της
  μάρτυρες, τα δικά της θύματα,
  στό βωμό τοΰ θυσιαστηρίου.
  Όλα τοΰτα, δέν είναι τ* ά-
  πομεινάρια των σχέσεων των
  πραγμάτων, οϋτε άπομεινάρια
  των θυσιών καί των άγώνων. Εί¬
  ναι ή ιδία ή ζωή, ό Τδιος ό άν-
  θρωπος σέ μιά κατάμουτρη καί
  πραγματική θεώρηση. Είναι ο!
  φωνές πού δέν μείνανε μετέωρες
  στό άττέραντο χάος των έττοχών,
  άλλά συνέχισαν την πορεία
  τους μέσα στή γή, μέ τα λου-
  λούδια κα! τούς καρπούς.
  Άπό την καθαρά αίσθητική
  πλευρά, ό Παρμακέλης κινεϊται
  μέσα σ' έ*ναν χωρίς σύνορα είκα
  στικό χώρο. 'Ερευνά, ξεχωρίζει
  καί διαλέγει. Ή τοποθέτησή
  τού αύτη, έχει σάν άττοτέλεσμα,
  ένα στυλ ξεχωριστό, έναν δικό
  τού τρότΓθ έκφρασης.
  Τα γλυτττά τού Παρμακέλη
  δέν εχουν τή γνωστή ψυχρότητα
  τής γΛυτττικής. Άνοίγουν τόν
  δρόμο γιά καινούργιους έκφρα
  στικούς όρίζοντες. "Εχουν ζωή
  καί κινήση
  Καταφάνερα νοιώθεις την αί-
  σθητική καί την θεματική ττλευ-
  ρά, νά σμίγουνε νά άλληλοδέ-
  νονται, νά εΤναι έξαρτημένη ή
  μιά άττό την άλλη.
  Πάνω στά μαρτυρικά πρόσω
  ττα τοΰ Παρμακέλη, ή γλυτττική
  τταίρνει ενανδρόμοκαινούργιο
  πού στό σύνολο τής δημιουργίας
  άνεβαίνει σέ έπίττεδα ύψυλής
  αίσθητικής άρτιότητας.
  Σάν γλύτττης ό Γιάννης Παρ-
  μακέλλης, χειρίζεται μέ έκπλη
  κτική άΐνεση δλες σχεδόν τίς τεχ
  νοτροπίες. Παράδειγμσ, τό στε
  φάνι τής Πρωτομαγιάς μέ την
  μορφή τού Παναγούλη. Μιά συν
  θέση πρωτοποριακή μέ τερά-
  στιες αίσθητικές άντανακλά-
  σεις μέ στοιχεϊα Κλασσικής Τεχ
  νοτροπίας πού καταλήγουν σ' Ι
  να μοντέρνο ύπέροχο δημιούργη-
  μα.
  Μά ό Παρμακέλης, δέν μένει
  σ' αύτά. Δέν σταματά στήν επι
  λογή. Προχώρει σύμφωνα μέ
  τις αίσθητικές τού έπιταγές και
  διαμορφώνει ένα δικό τού αΐσθη
  τικό κριτήριο. "Ετσι δέν πρέττει
  νά άναζητήσουμε τόν Παρμακέ¬
  λη σέ καμμιά όμάδα, σέ καμμιά
  σχολή; γιπτί δουλεύει σύμφωνα
  μέ την δικιά τού νομοτέλεια, συμ
  ψωνα μέ τα δικά τού κρχτήρια,
  εντελώς πρωτοποριακά κατα-
  φέρνοντας νά δώσει ττνοή καί έκ
  φραση στά τραγικά, στά μαρτυ
  ρικά δημιουργήματά τού.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ♦♦♦♦♦«
  «♦♦♦< Ανδη Νάρκΐσσος ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟΣ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (<Λ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ^ΖΓΖΓΖΓ-—«—Ι 1 Τ****"*' χη/.ωόκχ τΐ}Χι ψωνυν ΟΤί Άναλοομβάνομεν την τοττοθότησίν τού αυθημερόν. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΧ. Ν. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ Κυδωνίας 6 - Τηλ. 231 -129 - ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ - ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Όστις ένδιαφέρεται εΐλι κρινά γιά την μελέτη τοΰ Μόνου άληθινοΰ Βιβλίου τής ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ καί έπιθυ μεΐ νά γνωρίση την άγάπη τού Θεοΰ γιά αύτό κα» τό σχέδιον τής Σωτηρίας ττού τού ττροσφέρει ό Χριστός^ εξω άπό κάθε θεωρ ί α ξένη πρός την Αγίαν Γράφη. Γνω ρίζομεν δτι θέτομεν είς την διαθέση τταντός ένδιαφερομέ νού ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ σειρά μαθημάτων δι' άλληλο γραφίας όττό την Καινή Δια θήκη. "Οστις επιθυμεΐ νά τα λάβη δύναται νά γράφη. Κον Βασίλη Ροδονίδη γιά χριστιανικους νέους. "Αναπαύσεως 59 Πειραι- εύς ή' τηλ. 0891—22687 ΑΦ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε. ΟΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΓΕΙ7 ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΠΙΚΙΟΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστή μά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευής καί επί των όδών 1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τοθ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑ'Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' ένα δμορφο πε- ριδ άλλον. ΑΤΜΟΠΑΟΙΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΤΟ ί)Β μΕΛΛΗ ΚΑΘΕ ΤΡ Ι ΤΗ ΜΕΣΑΜΥΚΤΑ ΔΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΙΟΝ - ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛ. 283086 - 223050 ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο ι ♦♦♦♦^ ——■ - Στά Μάλλια σέ μιά δμορφη καθαρή παραλία τό Τουριστικό Συγκρότημα ΒΕΑΟΗ στή διαθέση σας. Νοικοκυρεμένα Κρητικά Διαμερίσματα μικρά καί μεγάλα γιά εύχάριοτη Ι διαμονή. Πληροφορίες — Κρατήσεις 0897)31.259. ♦ Φ Φ ♦ ♦ "•«•^♦♦♦^♦^♦«, • ΚΟΥΪ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΚ · ΚΟΥΧ · • Πολύς λόγος έ'γινε γιά τό ρεττορτάζ των γυμνι- στών, ποθ δημοσίευσε στό ττροηγούμενο ή «Άλή- θεια» καί είδικώτερα γιά τίς ... «γυμνιστικές συνέπειες» τού φωτορεπόρτερ Νίκου Μαλτεζάκη. Όπως είναι γνοκττό, ό συμπαθέστατος φωτο- ειδησεογράφος (αύτάς είναι ό έττίσημος έπαγγελμα τικός τού τίτλος) προσπαθώντας νά έκτελέσει τό καθήκον τού, ξεγυμνώθηκε άπό καμμιά δεκσ-εντα- ριά γυμνίστριες, πού . . .ττέσανε πάνω τού σά λέ- αινες. Κάποιος λοιπόν ττού άκουσε σχετική συζητή¬ ση μιάς παρέας πού μιλοΰσε γιά τό πάθημα τού Μσλτεζάκη, εΐττε: __Τέτοια . . . τταθήματα, μακάρι νά συμβσί- νανε στόν καθένα. Και πραγματικαί δέν είναι δα και τόσο ... όδυνηρό, νά σέ γδύνουνε δεκαττέντε γυμνές καί μά λιστα τόσο καλλίγραμμες... • Άκόμη ίνα, άττό τα σχετΓκά μέ την παραττάντ» περίτΓτωση, σέ μορφή διαλόγου: __Μά γιατί τόν γδύσανε οί γυμνίστριες φωτογράφο; —Γιατί τίς φωτογράφιζε. —Δέ νομίζω. . . Αύτές μάλλον τόν. . . γραφίζανε! . . . τόν Α • Μιά παρέα Ηρακλειωτών καί Άθηναίων, 6ρέθη- κε πρόσφατα στήν Ιεραπέτρα. Καθώς λοιττόν κυττάζανε άττό την προκυμαία τα μεγάλα κτίρια τής τταραλίας, κάττοιος ρώτησε: —Τινος είναι αύτό τό μεγάλο ξενοδοχείο έ- κεΐ άπέναντι; —Τοΰ Κασιμάτη. —Και τό τταραδίττλα; —Αύτό δέν είναι ξενοδοχεΐο. Είναι τό. . . Μη τροπολιτικό μέγαρο Καί κάποιος όπτό την ίδια συντροφιά, έρριξε τό σχετικό καρφί: —Τόσο μεγάλο Μητροττολιτικό μέγαρο ?χε- τε έσεϊς έδώ; Καλά ττόσοι . . Μητροπολίτες μέ- νουν μέσα; Δέν ξέρω άν ή παρέα ταξιδέψει καί πρός τό Ρέθυμνο, άλλά άν τή φέρει ό δρ>όμος της πρός τα
  έκεΤ, θά έ—αναλάβει σίγουρα τό διάλογο, βλέπον-
  τας τό άλλο Μητροττολιτικό τταλάτι.
  Κ ι ϋστερα σοΰ λένε δτι ή ... δασιλεία κα
  ταργήθηκε. Των άνθρώττων ναί, άλλά άχι κα! τού
  Θεοΰ (ή μάλλον των. . . εκπροσωπών τού) ! . . .
  • Ή συζητήση ήταν γύρω άπό τή δραστηριότη- ♦
  τα τοΰ διοικητή Ασφαλείας Ηρακλείου κατά τής
  ζαρο—χαρτοπαιξίας.
  Ρωτά λοιπόν κάττοιος:
  —Καλά τόν Μανιατάκη, οί νονοϊ τής ζαρο—
  χαρτοπαιξίας, θά τόν μεταθέσουνε. Τόν Μάνο Χά
  ρη τί θά τόν κάνουν;
  —Αυτόν απλώς θά τόν . . . θέσουνε —
  βεβαία!...
  • Άκόμη ενας χιουμοριστικός διάλογος:
  —Γιά τό Φεστιβάλ τής Κ ΝΕ θά γίνει δεξίωση;
  ι. —-ΜάλεΝον. .. „ ί-άρια—ερίωση! . . .
  • Ήρακλειώτης ζωγράφος μέ διεθνη δράση, γνω- ♦
  στός καί άπό διάφορες έκκεντρικότητες — άπό ♦
  αύτές πού κάνουν συνήθως οί μεγάλοι καλλιτέχνες ·
  —ήρθε αύτη τή φορά κουβαλώντας μαζί τού καΐ
  μιά μαϊμοΰ.
  Έπειδή παλιότερα εφερνε και καλλίγραμμες
  στάρλετ, κάττοιος άκούστηκε νά λέει:
  —Αύτη τή φορά δέν εφερε . . . μαιμουδίτσσ,
  άλλά γνήσια μαϊμοΰ...
  Μόνο ττού τοΰ κοοτίζει ττερισσότερο — καί
  χωρίς . . .οφελος — γιατί ή μαίμοΰ τρώει μόνο
  τροπικά φροΰτα. . .
  • Έκτός άπό τίς άλλες έκδηλώσεις πού κάνουν
  οί γνωστοί τουριστοκυνηγοί ή σδοΰροι, άρέσκονται
  και στήν μάγκικη γλώσσα, τή λεγόμενη «άργκώ».
  Προχθές λοιπόν, ενας άττό αϋτους αποτεινόμε¬
  νος πρός συνάδελφό τού, πού τοΰ ζήτησε τόν «παί-
  χτη» τού (τό κομπολόι), δίνοντάς τού τον τοΰ
  εΐπε:
  —Πάρτονα, άλλά παίχτονα άττό τέτοια μεριά,
  γιατι άττο την άλλη τίς |χω παίξει...
  Αύτά καί άπό... φιλολογικής πλευράς. . .
  • Μεγάλη δεξίωση η «πάρτυ» (έττί τό άμερ.κανικώ
  τερον) μαθαμε δτι προετο.μάζε. ό νέος Δ.οικητής
  της Αμερικανικής Βάσης, μέ ττροσκεκλημένους επ!
  λεκτα μελη τής κο.νωνίας μας.
  Ή ττληροφορία κυκλοφόρησε ήδη στούς ένδια
  φερομενους ύποψήφιους προσκεκλημένους οί όποΤ-
  οι ομως άντ,μετωττίζουν ένα μΐκρό πρόβλημα, τό
  εςης: πληροφορηθήκανε συμπληρωματικά, δτι τό
  Βραδυ τού «πάρτυ» ή εφημερίδα μας θά έχει τοπο-
  Οετησε. στήν είσοδο τής Βάσης είδ.κό ψωτογραψι-
  κο συνεργεϊο. .
  Άδικαιολόγητη άνησυχία κατά τή γνώμη
  μου, γ,ατι δέν νομίζω δτι δέν διαθέτουν φ«το
  γενεια. Υ
  • Μεταφέρω έδώ κάτι, όπως τό δ.άδασα σέ ένα 6ι-
  ολιο:
  ή κάνναβ.ς: ίνδ.κό καναδούρ., χασισσ-
  πθύ π°λ0 συνειθίζεται έν Ανατολή καί
  Ι βιβλιογραφία.
  λ0για
  καί στή σχετ.κή. . .
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΚΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  —ΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΑΑΑ
  ΕΚΔΟΤΗΣ _ ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  —ΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ!)
  ΜΛΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  τεχν.κή
  μέλε,α
  Ικτ,νου 20
  ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  ·Ηράκλε.ο Κρήτης
  8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  Μιά κοινωνία... άΛΑοιώτικη
  Η Α Ν ΤΙΘ Ε Σ Η
  Ε άφορμή μιά πρόοφατη διαδιίΑωοη
  ηρακλειο «η ΑΛΗθΕΙΑ» κρήτης
  Σελίδα 3η
  Στά χέριο, τα λουλού-
  δια της θύμισης. Τα ττλα-
  ο! σημαΐες τα ττανώ κι
  ή φωνή τής διαμαρτυρίας 'Ε
  ττετειος θλιβερή. Έπέατειος
  ο-κεπασμένη όλόσωμα, μ έ
  τα μαΰοα σύννεφα των Τουρ
  κ ι κων στρατευμάτων κατο
  χής·
  Είναι ή Κυττρος. Είναι ό
  λαος ττού διαμαρτυρίαι ΕΤ-
  ναι τό ττεΐσμα, τό αΐμα, ή ά
  ξιοπρέπεια.
  Ή Επιτραπή των Οίκοδό
  μων της Είρήνης, διοργάντο-
  σε την ττορεία. Μπροστά οί
  έκλεγμένοι έκπρόσωποι τού
  Λαοΰ οί Δήμαρχοι. Κ ι ά-
  κολουθεΐ ό Λαος Άκέραιος.
  Με τή ψωνή ώς τα ούράνια
  ανεβασμένοι. Τή Φωνή —ού
  φωνάζει "Οχι στήν καταπίε-
  ση.
  Μέρες ττού ζήσαμε. Πι-
  κρές άνιστόρητες. Κ ι οί έ-
  πέτειες, πικρές. Σφραγισμέ
  νες μέ τή 6ου6αμάρα τού
  τοττίου. Καί τίς ίαχές —ου
  άπειλοΰνε τη στεγανότητα
  τής σιωπής. Καί τή —τάνε. .
  -Ηράκλειο 1977. Στή δι-
  αδήλωση οί περισσότεροι ή-
  ταν νέοι. Γεννιές συ-μττορευό
  μενες. Γεννιές σφιχτοδεμε-
  νες στην ίδέα τής Λεφτερι-
  «ς Ό ψηλός λαχειοπώλης
  με την σκοθρα τραγ.άσκα,
  έβράχνιασε:
  —«Κύττρος, άνεξαρτητη
  Δημοκρατική».
  Ξέχασε τα λαχεΐα καί τόν
  άρμυρό ίδρώτα πού ποτίζει
  την ασφαλτο.
  Τέτοιες ώρες ποίος άσχο-
  λεΐται μέ λετ— ομέρειες; Ποι
  ος ξεχνά την προδοσία καί
  τήν ξένη άπειλή; Ποίος δεν
  άφήνει τή φωνή νά γραν-
  τζουνιστεΐ οτό λαιμό τού,
  νά ματώσει, νά πονέσει γιά
  νά -εί τό δικό της «'Όχι»;
  Κι' ή Δημαρχίνα κράτει τό
  στεφάνι μέ τα λουλούδια τής
  Κρητικής γής Εΰλαδικά μπρός
  τα πόδια τού Αγνώστου Στρα-
  τιώτη Γοργοσαλεύουνοίθύμι
  σες Γυρεύουν έκδίκηση Γυρεύ-
  ουν τόν ήλιο κυρίαρχο καί κατ'
  άπ' αυτόν άνθρώπους ελευθέ¬
  ρους Ψωμί, νερό, πατρίδες ζη-
  τοΰνε
  Σουρούττωσε κι δλας Νύχτω-
  σε μέ τα μεγάλα ττανώ πού έκ
  φράζουνε τή θελήση τού ΛαοΟ,
  Τή βούληση τού Δίκηού Κι' οί
  ραγισμένες, οί ραγισμένες οί συ
  γκινημένες ύπάρξεις θυμοΰνται
  τίς ρίζες τους.
  Τή Ρωμιοσύνη θυμοΰνται
  Λίγα μέτρα πιό ττέρα, δλα
  τοϋτα, είναι λετττομέρειες Πρά-
  γματα χωρις νόημα Μιά χούφτα
  νεαροί ρίξανε μιά ματιά στήν
  πορεία, άττό τίς πολυθρόνες των
  Τριών Καμάρων Εΐδανε τα πα-
  νώ ν' άνεμίζουνε Γεγονός χωρίς
  σημασία
  Ό ένας, ξαπλωμένος σέ μιά
  πανένια καρέχλα, ρουφά γουλιά
  γουλιά την μττυρίτσα τού, ττρο-
  σπαθώντας νά μάθει στήν κοπέλ
  λα πού τόν συνοδεύει τό «είς ΰ-
  γεία» δηλαδή, «έδΐδα» πού πά
  νά πεΤ
  —Γκούτ λάκ, γιές μάυ λάβ
  γκούτ λάκ
  Ό άλλος, καμαρώνει κουκου-
  λωμένος μιά λευκή γκελεμπία
  Κι' ό τρίτος — ό Μάικ — νυ-
  ΒΥΤΟΜΙΤΟΣ ΤΗΠΕΦΠΝΗΙΗΣ
  Τ&ΐ. Λ -127
  ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΒΙΣΤΑ
  • θά εχετε ασφαλώς διαπιστώσει ότι ένας σημαντικάς άριθμός
  έτκχγγελματικών σας ύποθέσεων μένει άνεκμετάλλευτος έξ αΐ-
  τίας της άδυναμίας σας νά εύρίσκεσθε πλάι στό τηλέφωνο τού
  γραφείου σας 24 ώρες τό 24ωρο.
  • Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΜΉΤΗΣ δΑΝΤΕί Α - 727 σάς προσφε-
  ρει την δυνατότητα νά έκμεταλευθήτε τόν χρόνο τής άπουσίας
  σας.
  Ή χρήση τού είναι άπλουστατη.
  Λαμβάνει τηλεφωνήματα καθ* όλον τό 24ωρο καί άπαντα
  Έγγράφει κάθε παραγγελία —ού τοΰ ύπαγορεύετε.
  Ήχογραφεΐ κάθε ένδιαφέρουσα συνδιάλεξή σας.
  Μεταδίνει άπό μεγαφώνου κάθε καταγραφή πού γίνεται.
  Λειτουργεΐ καί σάν άττλό μαγνητόφωνο γιά νά άκουτε μουσικτ).
  Διατίθεται καί. ώς άπαντητής ΤΥΠΟΣ Μ-101.
  Άτΐοκτάται μέ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
  ΤΗΑΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΔΕΙΞΙ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧ. Ν. ΜΠΑΜΙΕΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 6 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τηλέφωνο 231.129
  στάζει Άττό βραδύς ήταν στήν
  ντισκοτέκ Μετα; ττήγε γιά .
  ξενάγηση
  Κι' οί διαδηλωτές ψάλουνε μέ
  σπασμένη φωνή την μουσική
  τοΰ Μάντζαρου καί τόν στίχο
  τού Σολωμοΰ Ό ψηλός λαχειο
  ττώλης, πήρε τταραμάσχαλα
  την τραγιάσκα κα! κάρψωσε
  τό βλέμμα στό άπειρο Κούφιες
  φωνές, μισοφωνές πού δγσίνου-
  νε λουσμένες στό δάκρυο τής
  ψυχής
  Στήν άλλη μεριά κάποιος νε-
  αρος —Γραικός κι αΰτός —τρα
  γουδά τό «Έγκο» Κι' ό αλλος
  δίπλα τού τό «Γκούτμπάυμάυ
  λάδ» Μοιάζει νάχει καλή φωνή
  Τόν λένε Δημήτρη κι' ή ταυτό-
  τητάτου γράφει ττώς εΐναι« Ελ
  ληνικής 'Υττηκοότητος» "Αλλο
  ■ ■■■■■■■εΙΗΙΒΙ

  !■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΓΡ ΑΜΜΑΤ Α! ΙΙ1Ϊ ΑΛΗΘΕΙΑ
  Β ■
  ■ ■
  ιΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΙ-
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ'
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  ΟΙ ΡΟΥΦΙΗΝΟΙ ΚΒΘΕ ΧΩΡΙΟΥ
  Κιόρ-ιε Διευθυντή,
  Γεννήθηκα τό 1930 στό
  χωρ ι ό Διονύσι Μονοφατσίου
  'Εκεΐ τελείωσα τό Δημοτικό
  έκεΐ μεγάλωσα κ ι ότττό κεΐ μ έ
  ττήραν στρατιώτη τό 1953,
  επί κυβερνήσεως Παπάγου.
  "Οταν ήμουν στρατιώτηςστά
  Γιάννενα ήρθϊ μιά διαταγή
  ότι θέλουν νά ττάνε έθελον-
  τές στήν Κορέα. Πηγά καί
  δηλωσα στό Α2 καί τελικά
  πηγά στήν Κορέα. Γύρισα
  τό 1955 δττου καί άττολύθη
  κα τό 1956. Παντρεύτηκα ά¬
  πό τό χωριό Βόνη δττου έ-
  κατοίκησα καί κατοικώ μόνι
  μα άττό τό 1957 α'Απόχτη-
  σα ένα άγόρι. Τό παιδι τέ-
  λειωσε τό Γυμνάσιο, άλλά
  γιά κακή τσυ τύχη άγάπησε
  τίς στρατιωτικές σχολες
  "Εδωσε τόν περασμένο
  χρόνο στήν Εΰελπίοων καί
  τάν ό—έρριψαν. Φέτος δίνει
  στή σχολή 'Ενωματαρχών
  κα! απερρίφθη.
  »>♦♦♦<♦♦♦♦< ►♦♦«>♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦
  ΐίΐιατικες
  ηαιδικες
  Ι


  < ι θέμα τώρα αν τό Δημήτρης τό ξέχασε; γιατί στή σύγχρονη κοινωνία αϋτά τα «ντεμοντέ» δέν ττερνάνε Στόν ττλατύ τού κύ κλο τον λένε Τζιμυ και οί φίλοι τού τόν φωνάζουν Τζιμυ Χέντριξ Πραγματικά είναι μιά Κοινω νια ποιοτικα άλλοιώτικη Πο- σοτικα, δεν εΤναι εϋκολο νά υπο λογισεις Έκεινηπαντως την ση- μαδιακ,η μερά, ήταν κάμποσοι "Αλλοι καθισμένοι φαρδιά — πλατιά στ!ς καρέκλες, άνάμε- σα στίς φωτεινές έπιγραφές της πολιτείας, κι άλλοι βαδίζοντας ξέγνοιαστοι, δείχνουνε μέ τό δάκτυλο στή φιλομαθη παρέα κάτ( έκεί κοντά ^τήν άνθρωποι. μάζα Κι' ή συγκεντρώση τελειώνει Ο! Καστρινοί, κρατοΰνε στό χέ- ρι τό γαρύφαλλο τής θύμισης, κόκκινο σάν τό αΤμα, σάν βαμμέ νο μέ τό αΤμα πού ττλημμύρισε τό 74 τούς χειμάρρους τής Κύ¬ πρου Μά, ή Άλλοιώτικη Κοινωνία μένειάδιάφορη; μακρυά άπό δλα αύτά, ζεί στόν δικό της τόν κό- σμο, τόν άλλοτριωμένο Κι' έ- νώ στά κρανία ολονών κείνη την ώρα στουφογυρίζουν οί ■πρόσ^Ό- γες, στά κρανία τής άλλοτριω- μένης νεολαίας — τής λίγης εΰτυχώς — έττιπλέουν πρασινο κόκκινα φώτα, κοτττνοί, ζαλά- δες; οίνοπνεύματα, καί γυναΐ- κες Πολλές γυναΐκες Σκανδι- ναυές, Γερμανίδες, Άγγλίδες, Γαλλίδες, Άμερικάνες . Ο ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΣ Γονεΐς, Μέ χαρά σας τιληροφοροθμε καί την φετεινη λειτουργία τής κατασκηνώσεώς μας άτΐό 1η "Ιουλίου, υπό την Διεύθυνσιν Ιωάννου Ζωγρα- φάκη, καθηγητού Φυσικής Άγωγής. Περιμένου- με νά φιλοξενήσουμε τα παιδία σας στις συγ- νρονες έγκαταστάσεις μας, στό ύγιεινό κλιμα της Σταλίδας, κοντά στή θάλασσα, μέ αυστηρα διαλεγμένο προσωπικό ιτου τό διακρίνει ή άγά- πη και ή εύθύντι γιά τό παιδί, μ' ενα έπιμελημενο πρόγραμμα πουχει σκοπό τού νά κάμει θ(ξέχα- στες τίς διακοπες τού παιδιου σας. Κάντε τού τό καλύτερο δώρο γιά το καλοκαΐ- ,ι Στεΐλτε το σέ μάς μιά κατασκηνωτική περίο- οο. Τό κέρδος είναι διπλό. Καί σωματική εύεξια θ' άποκτήσει, μά καί την προσωπικότητά τού θά τονώσει. , , ΛΟ Γίνονται δεκτά άγόρια καί κοριτσια άπο 6-13 χρόνων. Πληροφορίες μπορεΐτε νά πάρετε στό τηλέφω¬ νο 0897-31388, καθημερΐνά. 1 «•♦♦♦ο ·>♦♦♦♦< ·♦♦♦♦♦ Φθτορκηοι·τΑζ Γ· ΒΑΖΟΣ ΦαΤΟΓΡΑΦΙΕΧ ΧΛΑ.Ι.ΤΧ ΚΑ**Τ ΠΟΧΤΑΛ Εάν σας ένδιαψέρει μι ά φωτογραφία ποιότη¬ τος τηλεφωνήσατε στό 288357 ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΛΠΟ ΤΪΙΓΑΡΑ... Το ττεριπετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τού Αγ Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Διαθέτει καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ Πληροφορήθηκα λοιττόν ό¬ τι «οί χωριανοί μου μέ ε- χουν χρωματίσεικομμουνιστή Ώς φαίνεται πρστοϋ βέβαιο ελθει ό νέος Καρμανλής, μέ χρωμάτισαν Ή άλήθεια εί ναι ότι έχει ή Βόνη ττερί τα 1 5 καθάρματαρουφιάνους ττού δίνουν πληροφορίες στίς Άστυνομικές 'Αρχές "Επί πάλαι ού Καραμανλή ο¬ ποίος ανηκε στόν Γεώργιο Παπανδρέου ήταν κομμουνι- στής Τώρα δσθΐ είναι στόν Ανδρέα Παττανδρέου, γιά τούς ρουφιάνους κανεις δέν εΤναι 'Εθνικόφρονας. Αύτοι είναι μόνο Έθνικόφρονες. Άνήκουν στή δεξιά καί στή Βασιλεία, ό δέ ρέστος 'Ελ ληνικός Λαος είναι κομμου νιστής "Οταν ή 'Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο ττρέπει να χρησιμοττοιο€ν τούς Φακέλλους καί μή έθνικό¬ φρονες νά μή ττροσφέρουν τή Θυσία γιά την Πατρίδα, Άλλά τί γίνεται μέ αϋ- Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ τούς τούς προδοκάτορες; Έν καιρώ πολέμου κλαΐνε, φοβούντσι λιποταχτοΰν άπό τό στρατό. Τό ένσατιχτο τής προδοσσίας τό εχουν παν- τα στήν ψυχή τους καί αν άκόμη πεθάνουν αφήνουν κληρονόμους τού ίδίου έ'νστι χτου Γι' αύτό άγαττητοί μου αναγνώστες, δέν πρόκει ται να κάνομε Μεγάλη καί Ύγιή Έλλάδα ποτέ Τώρα μέ έχουν στά ΤΕΑ καί δυό χρόνια. "Αροτγε δέ φοβσΰνται πού εΐμαι Κομ- μουνιστής; Πώς μΰ εδωσαν οπλο, Παράξενο είναι. Ξέχασαν να κσιτάξονν τό φάκελλό μου . Ούαι και άλλοίμονο ΠοΟ θα πάει αύ τή ή κατάσταση; Πληροφο- ρώ τό κοινό. "Οσοι δέν έ¬ χουν γνώση των πραγματων νά λάβουν. Νά κρέμεται τό μέλλον των παιδιών μας σέ 5—10 προδότες καί ρουφιά νους πού τούς εχει καθε χω ριό. Μετά τιμής ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Βόνη — Πεδιάδος ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 112-ΑΘΗΝΛ 404 Πρός Τή Διεύθυνση της "Εφημερίδας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κύριε Διευθυντά, Άναφερόμενοι στή διαμαρτυ- ρία καταστημοτταρχών τοΰ Λιμέ¬ νος Χερσόνησος σχετικά μέ τίς διακοπες τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύμα- τος; ή όποία δημοσιεύτηκε στό φύλλο τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» τής 4 7 77, σάς πληροφοροΰμε τα άκό λουθα Ή έν λόγω παραθαλάσσια Κοινότητα παρουσιάζει άλματώ- δη καί άττροβλετττη τουριστική ά νάτττυξη, μέ αποτέλεσμα νά αύ- ξηθοΰν άποτομα τα φορτία καί να παρουσιαζονται τήξεις των άσφαλειών χαμηλής τάσεως "Ηδη, ή Περιοχή ΔΕΗ Ήρα κλείου προβαίνει στή λήψη μέ- τρων πρός ενισχύση τοΰ δι- κτύου, για την όμαλή παροχή τής ήλεκτροδοτήσεως της Κοινό- τητας. 'Εν'Αθήνς(ΐςτή22Ίουλ 1977 Μέ τιμή Κ Π ΚΟΝΤΟΣ Διευθυντής ΔΕΗ Δ)νσεως Περιφερείας Νήσων ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ» "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ - ΤΡΑΙΝΑ- ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Ήρακλειώτισσες. Φέρτε τό παιδί σας στό κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί νά αναπνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι τοθ Ηρακλείου. Άγαπητή «ΑΛΗΘΕΙΑ» Όλόκληρος ό Ελληνι¬ κάς Λαός βρίοκεται σέ κά- ποια άμφιβολία. Είναι οί Τοΰρκοι πού προ δαίνουν, κάθε τόσο σέ νέες ένέργειες, ή μήπως είναι οί Σύμμαχοι καί, καθοδη- γοΰνται άπό αΰτούς;... Οί Τοΰρκοι συνεχώς £- χούν άλληλοσπαραγμό συ- ναμεταξυ τους Κι' οί συμ μαχοι εχουν άπλώσειτούς άπλοκαμούς τους, σέ κάθε μικρή χώρα καί δημιουρ- γοΰν διάφορες καταστάσεις στόν εσωτερικόν τομέα καί στόν έξωτερικό. Τό ϊδιο ακριβώς συμβαί- νει καί σέ μας τούς 'Έλλη- νες... Μιά μέ τα πετρέλαια, μιά μέ τόν έναέριο χώρο, Τώρα, παρουσιαζονται μέ νέες αξιώσεις 8τι δηλαδή τα νησιά δέν είναι Έλληνι κά. 'Έχουν λησμονήσει, ώς φαίνεται, τούς 'Έλλη- νες 8τι υπεράνω δλων εΐ- νει τό έθνικό καθήκον!... Θά ξετινάξω τα δεσμά νά σπάσω τίς άλυσίδες. Νά γρά ψη ή Πατρίδα μας νέες λαμπρές σελίδες! Είναι πολ λά! 'Έχουν πολλά οί Τοΰρ κοι καμωμένα! . Πότε θά τα πληρώοουνε νά βουτη- χτοΰν στό αΐμα ΜιλεΙ ό Ελληνικάς λαός. Καί λέει των Συμμάχων. Την Κύ- προ έκαταστρέψατε την ρί- ξατε στόν πάτο Ή Κύπρος έμένα είναι παιδί, περίσσα χαιδεμένο. Τώρα τό βλέπω, αίχμάλω το καί παραπονημένο!. Γεράκια που είσθε στά 6ουνά καί στά μεγάλα δάση δώστε μου μιά άπόφαση τοΰ Τούρκου θά περάση!... Θέλω νά μείνωμε τα δυό νά μην &χεις κανένα!... 'Έτοί θά καθαρίσωμε καί δχι μέ την πέννα. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ Κανδάνου 107 υπογραφειον ΘΕΟΦ.& ΧΑΡΙΔ ΜΑΥΡΑΚΗΣ οε ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ μεγαΛύτερ δίνει ή ΑΤ.Ε '(·- •Μ* καταβέσβι·- ' ^ στήν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ κερβίζετβ περισσότερα τ* •Απόλυτη εξασφαλίση τοθ μόχθου σας. •Μέ την έγγύηση , τοθ κράτους. % Σιγουριά κα» κερβος για ΰλους.
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ίΤΤΧΗΘΕΙΑ
  χαρας
  φραξουν οια^λοι τ,ο αηομα
  προλαβη ν,Β πει εουωκπιμια
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΙΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΠ ΤΗΣ Κ.Ν.Ε
  Μεγάλη έπιτυχΐα προ
  βλέπεται δτι θά £χει τό
  Φεστιβάλ Κ.Ν.Ε ΟΔΗΓΗ
  ΤΗ πού θά γίνει στό πάρ
  κο Γεωργιάδη στϊς β καΐ 7
  Αύγούστου. Αύτό φαίνε
  ται άπό την ανταποκριθή
  πού βρήκε άπό την πρώτη
  στιγμή στί| νεολαία καί τό
  λαό τοϋ Ηρακλείου καΐ
  πολύ περισσότερο τώρα
  πού βρισκόμαστε στϊς τε
  λευταΐες μέρες τής προε
  τοιμασϊας των έκδηλώσε
  ών.
  Σιό χώρο τοΰπάρκου θά
  λειτουργήσουν πολλά καϊ
  πλούσια περίπτερα. Γιά
  ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ
  * Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  την συνεργασία μέ τόν Κυνη
  γετικό Σύλλογο Χανίων. Ά
  ποτέλεσμα αυτού, ή*ταν νά
  δημιουργηθοθν τρείς Σύλλο
  γοι στά Χανιά χωρίς νά έ-
  ξυπηρετεΤται ό κόσμος. Ή
  έτταρχία, γιά παράδειγμα,
  των Σφακίων, δέν υπάγεται
  στό Σύλλογο ττού είναι ττιό
  κοντά δηλαδή στις Βρύ-
  σες, άλλά ύπάγεται στόν
  Σύλλογο Χανίων, ή ττεριοχή
  1 Βρύσες, ΰπάγεται στό Συλ
  Καλυβών ττού ©Οτε κάν συ-
  γκοινωνεΐ μέ τίς βρύσες, ύ¬
  πάγεται στό ΣύλΛογο Βρυ-
  σών.
  Καΐ ό συνομιλητής μας
  Σύλλογο Χανίων, ένώ μέ τίς
  κατέληξε:
  «Έπειδή πολλά άκούγον
  ται γιά τόν Σύλλογο τοΰ
  όποίου προήδρευσα, έχω νά
  πώ ότι ό Σύλλογος έ'χει 615
  000 δρχ. στήν Τράττεζα ά¬
  πό τίς οποίες οί 150.000 εί
  ναι εξοδα κινήσεως. Γιά δ-
  λες τίς κατηγορίες καΐ τούς
  ψιθύρους που άκούγονται
  είς 6άρος μου έ'χω νά πώ δ¬
  τι άν κάττου δαρύνονταΐ άς
  διώξουν ποινικά».
  Όπωσδήποτε οί Τ 6.000
  κυνηγοί τής Κρήτης, είναι
  ένα κεφάλαιο. Καί σωστό
  θά ή"ταν ν« Υ' νέ ι δ,τι είναι
  δυνατόν, γιά την διευκόλυν
  ση τού έ'ργου τους, που εί¬
  ναι ίνα χόμπυ ΰγειινό καί
  κρατά τόν άνθρωπο κοντά
  στή ψύση.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Μεταφέρθηκε άπό την όδό Ζωγρά-
  φου στή ν οδό Σμύρνης 45 (δίπλα στό
  ποδηλστάδικο τοθ Μωραΐτη)
  τίς βάσεις, την Έθνική
  Άντίσταοη, τα Προβλήμα
  τα τοΰ Ηρακλείου, την
  έργατική κα άγροτική νεο
  λαία, τόν άθλητσμό τόν Ά
  μερικάνικο τρόπο ζωής,
  τοΰ Όδηγητή, τής έργαζό
  μενης κοπέλλας, έ'κθεστι
  άφίσσας, 6ι6λίου, Εκθέση
  ζωγραφικής καί λαίκης
  στό Βαλιδέ Τζαμί καί ?ξω
  άπότό πάρκο.
  Αΰριο τό άπόγευμα θά
  δοθεϊ συνέντευξη Τύπου
  στό Ξενοδοχεϊο «Άστέρα»
  σχετικά μέ τό Φεστιδάλ
  Οί έκδηλώσεις τοΰ Φε
  στιβάλ θά άποτελέσουν
  δνα άξιόλογο γεγονός γιά
  τό νομό τοΰ Ηρακλείου,
  μιά πολύτιμη προσφορά
  τέχνης, παιδική χαρά κ. α.
  θά γίνουν όμιλίες καί
  την πρώτη καί τή δεύτερη
  μερά καλλιτεχνικό πρό
  γραμμα, κινηματογράφο
  κα κουκλοθέατρο.
  Είσιτήρια μέ τιμή 15
  δραχμές προπωλοΰνται
  στά Γραφεϊα τής Κ.Ν.Ε
  στό Μεϊντάνι, στϊς τρείς
  Καμάρες, στή Χανιόπορτα
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Τί γίνεται
  οτή ΙΜότια Κρήτη
  8 ΑΥΓΟΥΣΤρΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Μν/ημόσυν/ο
  Την Κυριακή 14 Αύγού¬
  στου ωρα 10 π.μ. θά γίνει
  στό χωρ ι ό Ξενιάκο τό 40νθη-
  μερο μνημόσυνο τού ΗΡΑί
  ΚΑΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ .
  Ή έκκίνηση θά γίνει άττό
  τό Ζαχαροπλαστεΐσ «Κρι-
  τζά» Λ. Δημοκρατίας ι; Κ αι
  νούργ ι ος Δρόμ ος).
  ·>«»♦♦♦♦♦♦♦♦"·>♦♦♦
  Ή συνέχεια τής ερεύνας
  μας «ΤΟ ΑΔΕΞΛΦΑΤΟ> ά-
  ναβάλλεται γιά τό έττόμενο
  λόγω πληθώρας έπίκαιρης
  Ολης.
  !■«■■■■■■
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
  Άριθμ. Πρωτ. 648
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Κυπαρίσσου
  Διακηρύττει δτι έκτίθεται είς
  επαναληπτικόν μειοδοτικόν δια¬
  γωνισμόν κατά τάς διατάξεις
  τού 468)68 Διατάγμστος δι' έν
  σφραγίστων προσφορών καί δι"
  έκπτώσ-εως είς όκεραίας μονά-
  δας επί τοίς εκατόν επί των τι-
  μών τοΰ τιμολογίου καί τοΰ ττρο
  ϋπολογισμοΰ ή κατασκευή τού
  έ'ργου Κοινοτικόν Κσταστήματος
  προϋπολογισμόν 520.000.
  Ό διαγωνισμός θά διενεργη¬
  θή είς τα Πραφεΐα τής ΤΥΔΚ
  Νομαρχίας Ήροκλείου την 1 0
  τοΰ μηνός Αύγούστου τοΰ ετους
  1977 ημέραν Τετάρτην ώρα λή¬
  ξεως ΰποβολής προσφορών ή
  12η.
  Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν
  'Εργολάβοι Δ.Ε. δι' έργα Οίκο·
  δομικό καί έμπειροτέχναι.
  "Εγγύησις συμμετοχήν δρχ.
  20.000
  Πληροφορίαι είς τα γραφεϊα
  τής Κοινότητος Κυπαρίσσου κσί
  τής ΤΥΔΚ Νομαρχίας "Ηρακλεί¬
  ου κατά τάς εργασίμους ημέρας
  καί ώρας.
  Έν Κυπαρίσσω τη 2-8-1977
  Ό Πρόεδρος της Κοινότητος
  ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΟΓΡΗΕΣ
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Α. Π. 2391
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  'Εκθέτομε σέ μειοδοτική δη-
  μοπρασία μέ ένσφράγιστες προ
  σφορές καί μέ συμπληρώση τι-
  μολογίου την εκτελέση τού ίρ
  γου «Μηχανική άνύψωση ύδα¬
  τος Οίκισμοΰ Γάλλου Δήμου
  Ρεθύμνης» προϋττολογισμοΰ δα¬
  πάνας δρχ. 290.000
  Ή ανωτέρω δημοπρασία θά
  διεξαχθεΐ στό Δημαρχεΐο Ρεθύ
  μνης μπροστά στήν Δημαρχια-
  κή 'Επιτροπή Ρεθύμνης την 19
  Αύγούστου 1977 ήμέρα Παρα
  σκευή κα! κατά τίς ώρες 11.00
  μέχρι 12.00 μ. (λήξη οττοδοχής
  προσφορών).
  Δεκτοί 'Εργολάβοι Δημοσί-
  ων Έργων γιά εργα ήλεκτρομη
  χανολογικά. 'Εγγύηση συμμετο
  χής στήν δημοπρασία δρχ. 14.
  500 μέ έγγυητική έπιστολή α¬
  νεγνωρισμένης Τραπέζης ή τοΰ
  Ταμείου Παρ)κών καΐ Δανείων ή
  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
  Τό ανωτέρω έργο θά έκτελε-
  σθεΤ σύμφωνα μέ τίς διατάξεις
  τοΰ Β.Δ. 468)1968 «Περΐ έκτε
  λέσεως Δημοτ. καΐ Κοιν. "Εργων
  καί Προμήθειαν» μέ βάση την
  έγκεκριμμένη γιά τό πιό πάνω
  εργο μελέιτη. Ή προθεσμία εκ¬
  τελέσεως τού έ'ργου θά καθορίζε
  ται άττό τούς μειοδότες στήν
  προσφορά τους κα! θά £χει άψε
  τηρία την χρονολογία τής υπο
  γραφής τής σχετικής συμβάσεως
  άναθέσεως τοΰ έίργου. Ή ττροθε
  σμία αύτη πρέττει νά είναι δσο
  τό δυνοττό μικ,ρότερη γιατί αύ-
  τό θά ληφθεΐ σοβαρά 6τγόψη σάν
  πλεονέκτημα κατά την κρίση
  των προσφορών.
  Περισσότερες πληροφορίες δ!
  νονται στά Γραφεϊα τού Δημαρ
  χείου Ρεθύμνης ή τής Τ.Υ.Δ.Κ.
  Ρεθύμνης τίς έργάσιμες ήμέρες
  καί ώρες.
  Ρέθυμνο 1 Αύγούστου 1977
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ
  ΠΡΟΚΗ ΡΥΞ Η
  ΠΡΟΣ
  ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Ζάς είναι γνωοτές οί προσπάθειες πού κατέβαλον οί Διοικήσεις των Όργανώσεων μας μαζΙ
  μέ τούς έκπροσώπους τής Κ Ζ Ο Ζ καΙ δλων των Σουλτανοπαραγωγικών 'Ενώσεων γιά νά πεΐσουν
  τούς άρμοδΐους νά δεχτούν την ΙκανοποΙηση τού λογικοϋ καΙ δΐκαΐου αΐτήματος τού συνόλου των
  Σουλτανοηαραγωγών γιά την έξαγγελΐα τιμής ασφαλείας οταφΐδας έφετεινής εσοδείας στήν
  τιμή των 35 δραχμών.
  Μετά τα σχετικά Ύπομνήματα-άναφορές-τηλεγραφήματα, συζητήσεις καΙ ψηφΐσματα ή Κυ-
  βέρνηση έξήγγειλε την 1η Αύγούστου τα άνεπαρκή καΐ άπαράδεκτα μέτρα προστασΐας τής σταφΙ-
  βας μέ τόν κασορισμό τιμής ασφαλείας σέ Δραχμάς 27,50 καΐ Αραχ. 2,50 σάν ιτροκαταβολή
  ϋναντι προβλεπομένου έσόδου.
  Πρό τής έξαγγελΐας των μέτρων οί Διοικήσεις τής ΚΣΟΖ καΙ των Γεωργικών Συν)κών Όργα-
  νώσιων τής Κρήτης σέ κοινή μεταξύ τ ούς Σύσκεψη την 31)7)1977 Ημέρα Κυριακή καΙ προκειμένου
  την ύστάτη στιγμή νά πεΐσουν τούς ύπεύθυνους νά άνταττοκριδούν απεφάσισαν δπως άν ή Κυβέρ-
  νηση δέν Ικανοποιούσε τα αΐτήματα των παραγωγόν νά έκδηλώσουν σέ συγκεντρώση διαμαρτυρίας
  την άγανάκτηση καΙ πικρΐα των Ζουλτανοπαραγωγών.
  Την παραπάνω άπόφαση έπεκύρωσαν όμόφωνα ολοι οί 'Αντιπρόσωποι των Συνεταιρισμών με-
  λών τής Ε.Γ.Ζ. Ηρακλείου σέ Κκτακτη κοινή μεταξύ τους σύσκεψη τή Δευτέρα 1)8)1977 στά Γραφεϊα
  τής Ενώσεως δπου καΐ καβώρισαν τή συγκεκριμένη ήμερομηνΐα πραγματοποιήσεως της.
  Κατόπιν αυτών
  ΚΑΛΟΥΜΕΟΑ
  Ζέ Παναγροτική Σουλτανοπαραγωγική Συγκεντρώση έντονης άλλά πειοαρχημένης διαμαρτυρίας
  την 10η Αύγούστου έ. Ε. ήμέρα Τετάρτη καΙ ώρα 10η πρωΐνή στό χώρο τής ΠλατεΙας Ελευθερίας
  (Τρείς Καμάρες) γιά την ΙκανοποΙηση τού αΐτήματος καΙ γιά νά προβούν οί άρμόδιοι στήν αμεση
  άνασεώρηση των έξαγγελβέντων μέτρων γιά τή σταφΐβα μας κα! νά καθορΐσουν τιμή δχι κάτω των
  35 δραχμών γιατΙ αυτή είναι σήμερα ή έπιτυγχανομένη καΙ έκκαδαριζομένη τιμή γιά τόν παραγωγό.
  ΖουλτανοπαραγωγοΙ
  ΈκεΙ στήν ΠλατεΙα Ελευθερίας (Τρείς Καμάρες) πού θά πάμε δλοι πεζοΙ γιατΙ τα πάσης φύ¬
  σεως μεταφορικά μας μέσα θά παραμεΐνουν έκτός τής Πόλεως καλούμεθα καΙ πάλι σέ άγώνα
  εμείς οί άγωνιστές τής γής γιά νά ύφώσουμε θαρραλέα τή φωνή τής απογοητεύσεως καΐ πικρΐας
  μας καΐ θά ζητήσουμε νά μάς άναγνωριστεΐ τό δΐκαιό μας.
  "Ολοι οί ΖουλτανοπαραγωγοΙ θά πρέπει νά δώσουμε τό « π α ρ ώ ν » στή συγκεντρώση αυτή
  καΙ πιστοΙ καΐ ένωμένοι στόν άγώνα μας νά διεκδικήσουμε αύτό πού μάς άνήκει.
  ΈκεΙ δλοι σοβαρά καΙ πειθαρχημένα χωρίς προκλήσεις καΙ πολιτικές έκδηλώσεις ποϋ δέν άρ-
  μόζουν στή σοβαρότητα καΐ τό χαρακτήρα τού άγώνα μας θά δεΐξουμε μέ τόν δγκο μας καΙ θά
  ζητήσουμε άπό κάθε άρμόδιο την ΙκανοποΙση τού αΐτήματός μας άλλά καΙ θά διατρανώσουμε την
  άπόφασή μας νά άγωνιστούμε γιά νά μάς άποδοθεΐ αύτό πού μάς άποστερεΐται.
  Στόν άγώνα μας αύτό κ α λ ο ύ μ ε νά μάς συμπαρασταθοϋν δλες οί λοιπές παραγωγικές τα-
  ξεις, πράγμα πού δέν άμφιβάλουμε δτι θά πράξουν πρόθυμα μιά πού ό αγώνας μας είναι καΙ βι-
  κός τους γιατΙ ή εύημερΐα δλων έζαρτάται άπόλυτα άπό τό εΐσόδημα των Παραγωγών.
  Ζυνεπώς δλοι στή συγκεντρώση τής 10 Αύγούστου έ.έ. στήν Πλ. Ελευθερίας χωρίς καμμιά άπουσΐα.
  Ζυνιστούμε πΐστη στόν άγώνα καΐ στήν ΉγεσΙα πού μετά τό τέλος των όμιλιών θά έπιδώσει τα
  ψηφΐσματα στή ΝομαρχΙα καΐ θά συντονΐσει τίς παραπέρα ένέργειες μέχρι νά δικαιωθεΐ ό αγώνας μας.
  Ό αγώνας μας είναι τΐμιος καΙ δΐκαιος καΙ σάν τέτοιος θά πρέπει νά άναγνωριστεΐ καΙ δικαιωθεΐ.
  ΟΙ ΟΡΓΑΝίΙΕΕΐε ΤΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ:
  ΚοινοπραξΙα Ζυν)κών Όργανώσεων ΖουλτανΙνας (ΚΖΟΖ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΑΧΑΚΗΣ
  "Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμόν Ηρακλείου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ
  "Ενωσις Παραγ. Συνεταιρισμών Πεζών ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  "Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών Μεσσαράς ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ
  "Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών Μυλοποτάμου ΔΗΜ. ΚΙΑΓΙΑΣ · ΜΟΣΧΟΝΑΣ
  "Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών Μονοφατσίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΥΖΤΑΛΛΑΚΗΖ
  "Ενωσις Γεωργ. & ΟΙυοττ. Συνεταιρισμών Σητείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  Ζταφιδικός Συνεταιρισμός Σητείας ΣΗΦ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ · ΕΜΜ. ΑΓΓΕΑΑΚΗΣ
  Ζταφιδική "Ενωσις Χανίων ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΖ & ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
  # Συνέχεια ά—ό τή σελίδα 1
  δγαίνουμε κι όξω. Δυό ΐδυό, '
  τρείς — τρείς, μά ποτέ μο-
  ναχές μας. Βρίσκουμε τίς
  6ροϋ6ες μας, τό χοχλιό μας
  ΟΊ καλόγριες ξαφνιά-
  ζονται μέ την έπίσκεψή μας
  Ιδιαιτέρα, τταρατηροθνε τόν
  φωτογράφο, τόν Νίκο Μαλ
  λεζάκη, καί τίς φωτογραφι-
  κές μηχανές ποΰ κρατάει.
  —Μή μέ φωτογραφίσετε
  άκόμη... Άφήστε νά βόλω
  τό καλό μου τσεμπέρι. Καΐ
  νά μοθ στείλετε καμμιά φω
  τογραφία. Μά, εΐντα τα θές
  Έγώ δέν βγαίνω καλά στίς
  φωτογραφίες...
  Ή καλόγρια ποζάρει μέ
  χρι ν' άκούσει τό χαρακτηρι
  στικό ή"χο τής μηχανής. "Υ¬
  στερον τρομάζει. Ταράσσεται
  —"Ωχ εΐντα 'παθα. Συ-
  μπαθάτε με, μά δέν περίμε
  να κανένα κ ι εΤμαι άξεκάρ-
  τσωτη. (—χωρίς κάλτσες)
  Νά σάς τρατάρω μιά ρακή;
  Δέν πίνετε; Έ, λίγο κονι
  άκ τουλάχιστο;
  Ήγουμένη είναι ή Νεκτα
  ρία Σφακιανάκη 47 χρόνια
  στό μοναστήρι.
  —Δέν τόχω μετανοιώσει,
  αάς λέει. Πέρασα ήσυχη
  ζωή. "Εχω τή κότα μου, τό
  κουνέλι μου, τό έργόχειρό
  την ττροσευχή... Δόξα νάχει
  ό Θεός. Νά δεΐτε καί τίς
  άλλες μοναχές. Περνάμε δ-
  ττως θέλει ό Θεός. Έ, Θεοττ
  νεύστη, 6άλε καλά τό τσε-
  μπέρι. "Ερχονται ξένοι...
  Στούς τοίχους των κελι
  ών, είκονίσματα καί φωτο-
  γραψίες συγγενών. Γάμοι,
  βαφτίσια, πορτραΤτα.... Ό¬
  τι δέν άπολαύσανε έκεΐνες
  στή ζωή τους. ... Πιό κεΐ,
  τό ραδιόφωνο, τό ψυγεΐο ή
  κουζίνα ύγραερίου καί τό πά
  ράτΓονο.
  —Σέ μάς έπρεπε νά δί-
  νουν σύνταξη στά 55. Νά ή
  καημένη ή γερόντισσα Άγα
  θαγγέλη, πέθανε χωρίς νά
  πάρει σύνταξη. Δέστε καί
  τή φωτογραφία της... Γράφτε
  νά μάς φτιάξουν τό δρόμο.
  Καί νερό, δέν έχουμε. °Υ-
  στερα τα χοιροστάσια —
  μέ τό συγγνώμη — μυρίζου
  νέ. Μά δέ νμποροΰμε νά τσα
  κωθοΰμε μέ τό χωριό. Μιά
  Κοινότητα εϊμαστε. Έκεΐ
  ψηφίζουμε.
  —ΨηΦίζετε;
  —Ναί. Δέν ξέρουμε καΐ
  πολλά άλλά μάς λένε κιό-
  λας. Μά δέ βαρυέσται. Ό-
  λοι τό ΐδιο είναι.
  120 ΧΡΟΝΩΝϋ!
  Γεννήθηκε τό 1855 ή 1856
  <ττό χωριό Καμηλάρι. Τώρσ 120 χρονώ, ζεΐ στήν Μονη Πσλια- νης. Μιά ζωή, κολόγρια... Τή λένε Μελετία Παπαδάκη. 11 8 χρόνια κολόγρια, άφοΰ στό μο¬ ναστήρι την κλείσανε 2 (δύο) χρονών. —'Εγώ μάνα δέν γνώρισα. Ό πατέρας μου ξαναπαντρεύτη κε. Πήρα αλλη γυναίκα. *Ηρθα κοπέλι έπαέ. "Εντεκα χρονώ έγ! νηκα καλογρά. Δόξα σοι ό Θεός "Ηκαμα κα! Γουμένισσα? ήκαμα καΐ Σύμβουλος. Καΐ γράμματα ήμαθα. ΟΙ λιγοστές αύτές άράδες, εί¬ ναι τα άττομνημονεύματα μιάς ζωής. Αΰτά θυμαται αύτά λέει. "Αλλο τίποτεό δέν δγσίνει άπό τό στόμα της. Και σ' αύτές τίς λίγες φράσεις, πού τίς έπανα- λαμδάνει συνέχεια, ξεχωρίζει ό δεύτερος γάμος τοΰ πατέρα της κι ή μητριγιά πού δέν την ηθελε. Ή άλλη ζωή, κύλησε στό κελλΐ καΐ στό μοναστήρι. ΟΟτε πολέ- μους θυμάται, οΰτε σκοτωμούς, οΰτε τίποτα. Γιατι κλεισμένη στό κελλί χειμώνα — καλοκαίρι έφτασε στά 120 χρόνια.... Σκε- φτήκαμε ν« τή ρωτήσουμε τ! έ>
  χει προσφέρει στήν Κοινωνία.
  Μά, άπό τέτοια, δέν καταλαδαί
  νει. .
  Άπό τα 120
  χρόνια της
  τα 118 τα
  πέρασε στό
  Μοναστήρι τής
  * Παλιανής δπου
  ζεΐ άκόμη!
  ΣΤΗΝΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
  Ένα μοναστήρι χτισμένο ψη-
  λά στά βουνά τού Κρουσώνα.
  Γραψικό. Μέ νερό, πηγάδι και
  κήπο. 26 καλόγριες μέ ήγουμένη
  την γερόντισσα Κορνηλία.
  'Εδώ, ξημερώνει στϊς τρείς τό
  πρωί. "Ωρα τρείς μετά τα μεσά
  νυστα, χτυπά τό σήμαιτρο καΐ
  ττάνε στήν έκκλησία. "Υστερα,
  δουλεύουν, κεντοΰνε, πλέκουνε
  καί Φτιάχνουν τα κελλιά τους.
  Μαζί τους είναι καΐ ένα κορι
  τσάκι δώδεκα χρονώ. Λένε πώς
  ήταν άπροστάτευτο καί γι' αΰ
  τό εΤναι μαζί τους στή Μονή.
  Τό φωνάζοομε:
  —-Βασιλεία...
  Ή Βασιλεία — έτσι τό λένε
  —ττηδά πάνω αττό τα λουλούδια
  καί κρύδεται. Δέν μπορέσαμε
  σέ καμμιά ττερίτττωση ν' άλλά-
  ξουμε μιά κουβέντα μαζί της.
  Ή ήγουμένη μάς όδηγεΐ στή^
  αύλή., Μάς προσφέρουν ρακί καΐ
  φροΰτα. Γιά μιά στιγμή, πλη-
  σιάζει μιά ψηλή καΐ λιγνή κοπέλ
  λα, ντυμένη καλλόγρια. Βλέιτον-
  τάς την σκεφτήκαμε τα κορ!-
  τσια τής ήλικίας της, ττού «ά-
  νούν βόλτα τα δειλινα πού ττη-
  γαίνουν στά σχολειά, ττού δ!-
  νουν έξετάσεις στά Πανετπστή.
  μια, πού άντιμετωττίζουν τή
  ζωή...
  —Άπό δώ, άπό τόν
  εΤστε σεΤς; Ρωτάμε.
  —Όχι άπό την 'Αθηνά. Γερόν
  τισσα, αύτό μ ου έδωσαν γιά τφ
  κουνέλια...
  'Αφήνει ένα καλάθι κάτω κα)
  φεύγει. Δεκαεννιά, εΤκοσι χρο.
  νών κοπέλλα, ψηλή, λιγνή μί γλ
  μαύρη μαντήλα στό πρόσ«ττ0,
  Τό πρόσωττο έκείνο πού θά γ(.
  ράσει άνάμεσα στϊς 300 μετό>
  νοιες πού κάνουν καθημερινα καΐ
  στίς ττροσευχές.
  Ή ήγουμένη £χει δουλειά. Έ
  χουνε δάφτιση σήμερα. Βρίσκει
  δμως καιρό νά μάς μιλήσει...
  —Χτίσαμε μόνες μας τό μονο-
  στήρι, τό 1944. Δέν πιστεύω νά
  έρημώσει. Δέν θά τ' άψήσει 6
  Θεός. Τίς προάλλες, ήβελα νά
  φτιάξω τό μωσαϊκό καΐ δέν εΤχα
  χρήματα. Την νύχτα πού 6ρι-
  σκόμουν στό Ήγουμενεΐο, άκούο
  μιά φωνή: «Μελετία!» Γυρίζω
  καί βλέττω στήν Είκόνα ζωντανή
  την Άγία Ειρήνη. «Όρίστε» τής
  λέω. Καΐ ή Άγία Ειρήνη μέ κο-
  θησύχασε. "Εστειλε τα λεψτά
  καΐ φτιάξαμε τό ήγουμενεΤο. Μιά
  έπιτ'αγή ήρθε, μά δέν μπορώ νο
  άποκαλύψω...
  Φεύγουμε. Ή Βασιλεία τταί-
  ζει στόν κήπο κοιτάζοντας έιτί-
  μονα την ττόρτα. Κι' ή κοττελλιά
  των 20 χρονών ττοτίζει. Σέ λ!
  γο θά ττάει στήν Έκκλησία, 0-
  στερα, θά κοιμηθεΤ γιά νά ξι—νή
  σει στίς 3 τό ττρωΐ γιά τόν Όρ
  θρο... Κι έτσι, νά τελειώσει μιά
  ζωή...
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΑΝΤΟΝΗΣ ΚΑΦΕΤΑΚΗΣ
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  κομματικές ή άλλες ΰποστηρίξεις, νοιώθει όρφανεμένη άττό
  τα καίρια αύτά χτυπήματα τού Θανάτου, άλλά — παρά
  ταυτα — θά συνεχίσει — δσο μπορεΐ —τόν Άγώνα, γι-
  ατΐ ακριβώς αύτό θά είναι τό καλύτερο ούσιαστικό μνη¬
  μόσυνο διαρκείας, γιά τούς νεκρούς της.
  ΠΕΡΑ δμως άττό τόν είδικό δεσμό μας μέ τόν Άν-
  τώνη Καψετάκη, έχομε ίερσ χρέος νά τονίσωμε εντελώς άν-
  τικειμενικά, δτι 6 άνθρωττος αύτός ττού χάθηκε τόσο πρό-
  ωρα καΐ αδικα — έπαναλαμβάνομε — ήταν τό ύπόδειγμα
  τοΰ άγαθοΰ καί εντελώς άκακου. 'Ήταν αύτός γιά τόν
  όποΐο μπορεΐς νά πεΤς δτι ταιριάζουν ότττόλυτα ο! στίχοι:
  «Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός, εΤχες τίς χάρες δλες...».
  ΝΗΦΑΛΙΟΣ, συνεχώς χαμογελαστός πρόσχαρος, φι-
  λόξενος, έργστικός, δημιουργικός, φιλέσπλαχνος, άθόρυ-
  6ος, φιλότεχνος, προοδευτικάς, πραγματικά καλάς: αύ¬
  τά είναι μερικά άπό τα βασικά χαρακτηριστικά πού εΤχε
  ό Άντώνης. Κι αύτά, μαζί μέ πολλά αλλα, τονιστήκανε
  άττό δσους τόν άποχαιρέτησαν ττρρχθέ,ς, τόν Νίκο Ψιλάκη,
  έκ μέρους τής «Α» —τόν Μιχάλη Φιλιππάκη, έκ μέρους
  τοΰ ΟΤΕ — καΐ τόν Μανόλη Χατζάκη, πρόεδρο τής Ά-
  νωπόλεως, έκ μέρους τής όμώνυμης Κοινότητας άπό την
  όποία καταγόταν ό άλησμόνητος Άντώνης Καψετάκης.
  ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ χαραχτηριστικό τοΰ προχθεσινόν ά-
  δικοχαμένου νεκροΰ, ήταν έτοΰτο: δτι στό διάστημα τής
  όλιγόχρονης ζωής του; κατάφερε νά έ'χει μόνο φίλους καί
  κανένα έχθρό. Κ ι αύτό ακριβώς άποδείχτηκε στήν κη-
  δεία τού, στήν όποία τταραβρεθήκανε χ ι λ ι ά δ ε ς λαοΰ,
  άττό δλες τίς κοινωνικές τάξεις, ένας σημαντικάς όριθμός
  άνθρώπων, πού πλημμύρισαν μέσα κι έξω την έκκλησία
  τής Άνάληψης Ηρακλείου δπου ψάλθηκε ή νεκρωσιμη άκο
  λουθία άπό μιά δεκάδα ίερέων μέ έπικεφαλής τόν Άρχιε-
  πίσκοττο κ. Εύγένιο, μέ τόν όποΐο καί συνδεόταν έπίσης
  ψιλικά ό Άντώνης.
  Ο ΔΕΣΜΟΣ μας μέ τόν άξέχαστο νεκρό, δέν μάς επι
  τρέπει νά ποΰμε περισσότερα γιά τόν Άνθρωπο αυτόν
  πού χάθηκε, γιά τόν Άνθρωπο πού άγαττοϋσε τα παιδία,
  τα λουλούδια, τα ττουλιά καί τα τραγούδια.
  ΕΚΕΙΝΟ μόνο πού μάς μένει εΤναι νά κάνωμε μιά
  αύτοσυγκέντρωση των κλονισμένων μας άττό τό χαμό τού
  δυνάμεων καί νά συλλυπηθοάμε την δική τού οΐκογένεια
  τού κ. Μανόλη Καψετάκη (κυρίως τούς τραγικούς γονεΐς
  τού) την οίκογένεια τού άδελφοΰ τού γιατροΰ κ. Γιάννη
  Καψετάκη, τίς άδελφές τού, κι δλους τούς συγγενεΤς καΐ
  φίλους τού Άντώνη μας ττού γεννηθηκε, έζησε μέχρι τα
  43 τού κι έ'μεινε μέχρι προχθές ίνα άγνό καΐ καλό τταιδί,
  πού σκόρπισε στό πέρασμά τού μόνο χαρά καί καλωσύ¬
  νη στούς συνανθρώπους τού. Πολλή πραγματικά χαρά, ττού
  την έκδικήθηκε, άλλά δέν την πήρε πίσω, ή μεγάλη λύ-
  πη τού θανάτου τού.
  Μ. Χ.
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟϋ
  Στϊς Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Δ 6έ ποΑιτιομένο καΐ
  ιιι ι £. η κο8αρό περ,ρήΛΛον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί νιά τό οηίΐι: ΤΗΛ. 223023
  '♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »Φ ♦♦♦♦<». »♦♦♦♦♦♦<»» ΑΡΙΑΔΝΗ *Από την Παρασκευή καί γιά 10 μέρες ΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ♦ ♦ ♦ »