98808

Αριθμός τεύχους

112

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

15/8/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρσς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά -εί £στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΗΆΛ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοσβ-νίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΚΓΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος—'Αρ. Φύλ. 112 — Δρχ. 5
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Γΐά μΐά άκόμη φορά προειδοποιοϋμε τό Λαό γιά τα Αμερικάνικα σχέδΐα
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΙ1ΙΣΤΗ ΝΟΤΙΠ ΚΡΗΤΗ
  ΕΙΠΑΜΕ καί αλλη φορά, δτι ή Κρήτη, είναι γιά την
  Άμερική τό άκίνητο καΐ άνέξοδο άεροπλανοφόρο μέοα
  στή Μεσόγειο (στήν ΐτιό έπίκαιρη μάλιοτα θέση — κλει
  δί), πού άξίζει τουλάχιστον πάνω άπό 100 άεροπλανο-
  ρόρα τύπου «ΡΟΒ.Ε8ΤΑΙ.».
  Π ΑΥΤΟ και στήν πρόσφατη συμφωνία γιά τίς Βάσεις
  τό 50ο)ο (2 άπό τίς 4) άφοροΰν την Κρήτη.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τή Σούδα και τίς Γσΰρνες. Ή Σούδα
  δπως £χομε ξαναττεΐ, είναι 6άση γιά μαχητικά άεροπλά
  να, ύποβρύχια καΐ πλοϊα. Κυρίως δμως είναι βάση υπο
  6ρυχίων. Παράλληλα λειτουργεϊ καΐ σάν βάση άνεφο-
  διασμοϋ δλων των πλοίων. Βρίσκεται στόν κόλπο τής
  Σούδας, (Νότια Άκτή τοΰ Δυτικοΰ Τμήματος τής Κρή
  της) καΐ προφυλάσσεται άπό τόν άέρα καΐ τα κύματα,
  μέ φυσικά καΐ τεχνικά έμπόδια. "Εχει μήκος 8,2 μίλια.
  Βάθος 30—220 μέτρα καΐ σέ καιρό άνάγκης τα πλοϊα
  μποροΰν νά 6γοΰν στήν άκτή. Τώρα χτίζουνε ύπόγειο
  κέντρο άρχηγείου, μέ σταθμό ήλεκτρικοΰ. Τό μήκος των
  ντόκ μέσα στή βάση είναι 600 μ. μέ έγκαταστάσεις επι
  σκευών πλοίων 45—55.000 τόννους. Ή Σούδα, γενικά
  είναι θεμέλιο τοΰ στόλου τοϋ ΝΑΤΟ, στό Άνατολικό
  Τμήμα τής Μεσογείου καΐ μπορεϊ νά δεχτεΐ τα μεγαλύ
  τερα άεροπλθινσφόρα.
  Η ΑΛΛΗ Βάση των Γουρνών, οτήν περιοχή Ηρακλεί¬
  ου, είναι Τηλεπικοινωνιακή. Πρόκειται γιά υψίστης ση
  μασίας κέντρο παρακολουθήσεως, πού £χει δυνατότη-
  τα — μέ τα τελεία ήλεκτρονικά μέσα πού διαθέτει —νά
  παρακολουθεΐ άπό τηλέφωνα μέχρι στρατιωτικές έγκα
  ταστάσεις, άπό την Άφρική μέχρι τό Βόρειο Πόλο.
  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ δμως αύτές Βάσεις των Άμερικανών
  στήν Κρήτη βρίσκονται στή Βαρεία πλευρά. Άλλά δ¬
  πως είναι φυσικό, τούς Άμερικανούς, τούς ένδιαφέρει
  —ϊσως μάλιστα περισσότερο — ή Νότια πλευρά τής
  Κρήτης. Καΐ νά γιατί.
  ΔΙΟΤΙ £χει καλύτερες προσβάσεις, άπό κάθε πλευρά,
  πρός την Άφρική καΐ Μέση Ανατολή. Διότι διαθέτει
  καταλληλότερα σημεϊα δημιουργίας σταθμών άνεφοδι
  'ασμοΰ. Διότι εχει καταλληλώτατα μέρη γιά δημιουρ-
  γία δευτέρου πεδίου βολής (Τυμπάκι). Κι άκόμη διά-
  ΤΑ οκυλιά τής ΣΙΑ
  Μετά τό πρόσφατο Συλλαλητήριο
  ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
  ΠΕΤΥΧΟΥΝ
  υ κυρίοις όμιλητής
  ΜΙΧ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
  ΟΙ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΝ ΤΑΧΥΤΑΤΑ
  ΔΕΚΑ περίπου χιλιάδες όίνθρωποι, βρονιοφώναξαν την
  περαομένη Τετάρτη, στήν πλατεία Ελευθερίας τοΰ Ή
  ρακλείσυ βνα δίκαιο αϊτημα. Ζήτησαν μέ μιά πολπισμέ
  νη συγκεντρώση, μιά δίκαιη άμοιβή γιά τόν λογαριασμό
  κόπο τους, πού όπωσδήποτε, δέν πληρώνεται μέ τίς 27,
  5 δρχ. πού άποφάσισε ή Κυβέρνηση.
  Οί άγρότες παραμένουν άμετακίνητοι στό δίκαιο αϊτη-
  μά τους, ζητώντας 35 δρχ. κατά κιλό σταφίδας. Την στα-
  θερή καί άκλόνητη αύτη άπόφαση τους, £δειξε ή προχθε
  σινή συγκεντρώση, πού μέ συγκινητικό παλμό καί έκα-
  τοντάδες πανώ καί πλακάτ, είπαν δτι δέν θά ύποκύψουν,
  δτι δέν θά δεχτοΰνε την άντΐαγροτική πολιτική τής Κυ-
  βέρνησης.
  Συμπαραστάτης είναι όλόκληρος ό Λαός. 'Όλες οί
  παραγωγικές καί έπαγγελματικές τάξεις, των οποίων οί
  έκπρόσωποι εϊτε χαιρέτησαν εϊτε έΌτειλαν τηλεγραφή-
  ματα συμπαράστασητ,· στήν συγκεντρώση τής περασμέ-
  νης Τετάρτης.
  ΣΤΟΝ ΠΡΙΝΙΑ ΔΡΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
  ΒΡΧΠΙΒ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΜΕ 500 ΤΒΦΟΥΣ
  ΠνΑΚΑπΥΨΕ Η ΙΤΠΛΙΚΗ ΣΧΟπΗ
  ΕΝΑ ΙΤΑΛΙΚΟ συνεργϊΐο ά
  ττοτελούμενο άπτό έντεκα Αρχαί
  ολόγους τού Πανεπιστημίου τής
  Κατάνια, μέ έτπκεφαλής τόν κο
  θηγητή τής Άρχαιολογίας στό
  Τδιο Πανετπστήμιο κ. ΟΟνΆΝ·
  ΝΙ ΚΙΖΖΑ, κάνουν άνασκαφές
  αύτη την στιγμή, λίγη άττόστσ
  ση έξω άττό τό χωριό Πρινιάς,
  τής επαρχίας Μαλεβυζίου.
  λιό Νεκροταψεΐο.
  Όπως μάς εΐπε ό κ. 610-
  νΑΝΝΙ ΚΙΖΖΑ τό Νεκροταφεΐο
  αύτό άνήκει σέ μιά αρχαί α ττό-
  λη ττού ή"κμασε μεταξύ τοϋ δέκα
  τού καί τοϋ έχτου αΐώνα πρό
  Χριστοΰ καί πού βρισκόταν
  στόν άττεναντινό άπό τό Νε-
  κροταφεϊο λόφο, στήν περιοχή
  «Πατέλα».
  Αυτή την στιγμή τό Ίταλικό ΟΙ άνασκαφές δρχισαν τό
  συνεργεΤο πού μένει στόν Πρι- 1969 κα! έχουν φέρει στό φώς
  νιά, κάνει άνασκαφές στόν χώ- ττολλά άντικείμενα καί πολλά
  ρο άριστερά τοΰ δρόμου Πρινιό στοιχεϊα, πού φανερώνουν την
  —Ασιτών, δπου ήταν ίνα πά- Οτταρξη τής παραπάνω ττόλης
  Σέ σχετική ερωτήση μας,
  γιά τό άν είναι δυνατό μέ τα
  στοιχεΐα ττού έχουν έ'ρθει στό
  φώς, νά σκιαγραφηθεΐ ή άρχαία
  αύτη ττόλη, μέ τό δνομά της,
  τόν ττληθυσμό κ.λ.π. ό κ. ΚΙΖ¬
  ΖΑ μάς άπάντησε δτι μέχρι σή
  μερά έχουν άνακαλυφθεΐ 530 τα
  φοι, άλλά δέν μπορεϊ νά ύττολο-
  γίσει τόν πληθυσμό τής πόλης.
  Τό δνομά της, σύμφωνα μέ άλ-
  λους άρχαιολόγους ήταν 'Α-
  πολλωνία. Ό κ. ΚΙΖΖΑ δμως ύ
  ποθέτει πώς τό δνομά της δέν
  ήταν αύτό άλλά Ριζενία.
  "Ετυχε νά τταρακολουθήσου
  ♦Φ»»
  (
  (>
  ^
  { ι
  ( ι
  < ι ( ι {' ( ι ΠΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ...ΦΠΤΙΑΣ ί ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ τής εφημερίδας μας, άλλά κα! τό εϋρύ- τερο άναγνωστικό κοινό, γνωρίζουν πόσο ττολυ έχομε γίνει στόχος κυνηγητοθ, άττό πολλές και ποικίλες μεριές: Μασό- νοι, Σιωνιστές, Άμερικανοϊ καί Άμερικανόδουλοι, Ζαριτζή- δες, Ύττόκοσμος, Όμοφυλόφιλοι, Κυβερνητικαί τταράγοντες καί άλλοι, είναι μερικοϊ άττό τοΰς διώχτες μας. ΣΕ ΟΛΟΥΣ αύτούς προστέθηκαν τελευταία καί εντελώς άδι καιολόγητα και άναιτιολόγητα καϊ τα παιδία τής . . . φω- τιάς, ή σωστώτερα τής «Φλόγας», πού άρχισαν νά μάς ΰ- βμίζουν, νά μάς συκοφαντοΰν καΐ γενικά νά μάς έπιτίθενται καλυτττόμίνοι κάτω καϊ άπό τή σκέττη τοΰ ΠΑΣΟΚ, στό ό- ττοΐο λένε δτι άνήκουν. ΤΑ ΟΣΑ γράφουν τα τταιδιά αύτά, έπειδή δέν έχουν άνα- γνωστικό κοινό, φροντίζουν νά τα διαδίδουν κι δλας καΐ προ φορικά και μέ ΰφος τέτοιο, πού θαρρεΤς καΐ είναι άπό κά- που «βαλτοΐ» γιά νά μάς «δυσκολέψουν τή ζωή» σέ παρα- μονές δυό νέων μεγάλων καί σοβαρότατων δικών, πού έχο¬ με νά άντιμετωπίσωμε στίς 21 Σεπτεμβρίου, στό Έφετείο Κρήτης. ΤΑ ΟΣΑ γράφουν καί διαδίδουν, χωρίζονται σέ δυό κατη- γορίες. Πρώτο σ' αύτά πού είναι γιά γέλια (δπως π.χ. δτι είμαστε εφημερίδα τής. . . Δεξιάς) καί Δεύτερο σ' αύτά ποϋ είναι κακόβουλα ψευδη καί συκοφαντικά καί πού ένώ τούς δώσαμε εύκαιρία νά άνακαλέσουν, δχι μόνο δέν τό έ'καναν, άλλά έπανήλθαν . . . δριμύτεροι. ΠΑ ΤΑ γελοΐα ποϋ λένε και γράφουν, τούς άπαντοΰμε ά¬ πό τή.. σοβαρώτερη στήλη τής εφημερίδας μας, τα κούς —κούς, πού γιά την περίτττιοσή τους τούς —άει καΐ πολύ μάλιστα ΓΙΑ ΤΑ ϋττόλοιπα λασποειδή μέ τα όττοΤα προστταθοΰν νά μάς πείσουν νά τούς προβάλωμε, θά δώσουν έξηγήσεις γιά τό τί έννοοΰν στή Δικαιοσύνη, δεδομένου δτι δέν νοιώ- θωμε δτι διώκομε συναδέλφους, άφοΰ κανείς τους δέν έχει τή δημοσιογραφική Ιδιότητα. ΕΠΕΙΔΗ δμως, τρομαγμίνα κάπως τα παιδία, άρχισαν νά βάζουν |/ό £να τό άλλο, μόλις εΤδαν δτι κάττοιο κάτι θά πληρώσει, κι έρριξαν τα κ—άξυλλα στόν διαθέτοντα ά¬ πό τούς τρείς τίς ττερισσότερες. . . τρίχες. Κι άκόμη έπει δή παρουσιάζονται Παπανδρεϊκώτεροι καΐ... σοσιαλιστικώ τεροι τοΰ κ. Παπανδρέου, ρωτοΰμε τόν. . . φέρελπι γενειο- φόρο νά μάς ττεΐ δν είναι άλήθεια δτι την έποχή τοϋ ΠΑΚ κατηγοροΰσε εγγράφως τόν κ. Ανδρέα Πά—ανδρέου, σέ μέλη τής όργάνωσης, μέ βαρείς χαρακτηρισμούς. Μήττως μπορεϊ νά δημοσιεύσει μιά ύπτό τίς περίφημες αύτές έττι- στολές τού ή μήπως θά πρίττει νά άναλάβωμε εμείς; ΟΧΙ ΔΗΛΑΔΗ γιά τίποτε άλλο, άλλά γιά νά μάθει ό κό- σμος ποίος είναι. . . «Δεξιός» καΐ ττοιός. . . «Παπανβρεϊ- κός». ΚΑΤΑ τα δλλα, άγαττητά παιδία της φωτιδς στή στήλη των κούς — κούς θά βρήτε την καταλληλώτερη θέση σας. ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΨΕΤΑΚΗ Είς μνήμην Άντώνη Κα φετάκη, Τεχνικοΰ ΟΤΕ κα ιατεθήκανε οί παρακάτω δωρεές: —Τό προσωπικό τοΰ Τεχνι κου Τμήματος ΟΤΕ Ηρα¬ κλείου, «γιά τόν άγαπημέ- νο τους συνάδελφο» δραχ. μές 8.300 στό Εΐδικό Παι- δαγωγικό Κέντρο «"Αγιος Σπυρίδων». —Τό Προσωπικό Έκμεταλ λεύσεως τοϋ ΟΤΕ Ήρα κλείου, δραχμές 3.100 στό ί'διο "Ιδρυμα Είδικών Παι διών. —Οί Τηλεφωνήτριες τοΰ ΟΤΕ Ηρακλείου, δραχμές 2.100 στό "Ιδρυμα «Παντά νασσα». —Οί Τηλεφωνήτριες ΟΤΕ Ηρακλείου έξ αλλου δραχ μές 2000 γιά τό Συσσίτιο Γερόντων Άγίας Τριάδας. —Ό κ. Μηνάς Έρωδιάδης δρχ. 1000 στή Στέγη Άνη- λίκων Ηρακλείου. —Ή κ. Αίκατερίνη χήρα Ή ρακλή Χαριτακη δραχμές 1000 στό «Πιτσουλάκειο» Όρφανοτροφεϊο Ηρακλεί¬ ου. • Στήν σελΐδα 3, ό έπική δειος τοϋ Ν. Ψιλάκη, στόν Άντώνη Καψετάκη. με άττό κοντά σέ πρόσψατη έ- πίσκεψή μας τίς άνασκαφές καί την άνεύρεση δυό σπασμένωιι πήλινων δοχείον, πού ήταν σφη- νωμένα μέσα στά χαράκια. Σιτόν τόπο των άνασκαφών, συναντήσαμε πολλά σακκουλά- κια νάύλον, μέ διάφορα εύρή- ματα, κα! ώς επ! τό πλείστον, μέ κομμάτια άττό πήλινα δο- χεΐα. Τίς άνασκαφές κάνουν *Ελλη νες έργάτες πού σκάφτουν μό¬ νο τα χώματα καί ψάχνουν, σύ¬ μφωνα μέ είδικές όδηγίες καί έποτττεία τόν άρχαιολόγων. Ζητήσαμε έπίμονα νά 6ροΰ με κάποιον "Ελληνα άρμόδιο, ή κατά κάποιο τρόπο ϋπεύθυνο άττό κρατικής πλευράς στόν τόπο των άνασκαφών. Δέν βρή καμε κανέναν, έκτός άπό κά¬ ποιον φύλακα Μουσείων ττού πό ρακολουθεΐ. Φεύγοντας άπό τό# Πρινιά καί άπό τίς άρχαιότητές τού, νοιώ- σαμε κάποια ντροττή νά μάς κυ ριεύει. Νά έρχονται οί ξένοι, νά κάνουν έρευνες στή γή μας, τή στιγμή πού κάθε χαλικάκι στήν Πατρίδα μας έχει την Ίστορία τού καί νά> μην ϋπάρχουν πολ
  λά 'Ελληνικά συνεργεΐα, μέ "Ελ
  ληνες είδικούς νά έρευνήσουν
  καί νά φέρουν στό φώς δ,τιδήπο
  τε σχετίζετται μέ την Ίστορία
  μας καί την έξίλιξη τού πολιτι-
  σμοΰ μας.
  Άξίζει βεβαία, νά σημειωθεΐ
  δτι ή υπάρξη τής πόλης αυτής,
  έγινε γνωστή στούς άρχαιολό¬
  γους άπό τό 1 906. Χρειάστη-
  καν λοιπόν 65 χρόνια γιά νά
  άρχίσουν μέ. . . ξένους οί έργα-
  σίες άνεύρεσης, έστω καί μέ
  'Ελληνα.... τταρατηρητή) (τόν
  παραπάνω φύλακα των Μουσεί¬
  ων δηλαδή).
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Κύριος όμιλητής, ήταν ό Πρόεδρος τοΰ Έποπτικοΰ
  Συμβουλίου τής 'Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών
  "Ηρακλείου κ. Μιχάλης Καστρινάκης, ό οποίος ετόνισε
  την άπόφαση τοϋ άγροτικοΰ κόσμου καί την έμμονή τού
  στήν άρχικά ζητηθεϊσα τιμή Ασφαλείας των 35 δρχ.
  γιά τόν βασικΟΗ:ύπο Νο 4.
  Όπωσδήποτε, στό Παναγροπκό αύτό Συλλαλητήριο
  φάνηκε πιίις οί έκπρόσωποι των Συνεταιριστικών όργα
  νώσεων, δέν είναι άποφασισμένοι νά έπαναλάβουν πά
  λιότερα λάβη τής ήγεσίας. Τούτη τή φορά, ό αγροτικάς
  κόσμος ίίδειξε, σχετικά μέ πέρυσι περισσότερη όργάνω-
  ση καί δέν £δωσε οέ κανένα την εύκαιρία νά πεϊ τό άν-
  τίθετο.
  Πέρα δμως άπό δλα αύτά, πρέπει νά έχουν οί έκλεγ-
  μένοι έκπρόσωποι των άγροτών ύπ' δψη τους, δτι ό και-
  ρός περνδ καί κάθε μερά άποβαίνει σέ βάρος τους.
  Τα περιθώρια των άγώνων λιγοστεύουνε άφοϋ ό τρύ
  γος ήρχισε κιόλας, 2στω καί σέ έλάχιστες περιοχές. Καί
  Συνέχεια στή σελΐδα 4
  ετοιμα νά μας φανε
  τι έ*χει άρκετά σημεία άπό τα όποϊα γίνεται εΰκολα άπό
  βαση άπό τί) θάλασσα.
  ΕΝΑ βασικό στοιχεΐο, γιά τό πόσο ένδιαφέρει τούς Άμε
  ρικανούς ή Νότια Κρήτη είναι τό δτι ή περιοχή αυτή,
  άπό τό Άκρωτήριο Σπάθα μέχρι τό Κάβο Σίδερο, δέν
  διαθέτει κανένα τουριστικό ξενοδοχειακό συγκρότημα.
  Καμμιά ίδεια δέν έκδόθηκε μέχρι σήμερα γιά χτίσιμο
  ξενοδοχείου στή Νότια Κρήτη, ένώ τόσο ώραϊες (περισ
  σότερο άπό τή Βαρεία) περιοχές καΐ παραλίες διαθέτει.
  ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ είναι τό δτι δέν άωήνουν οί Άμερικανοϊ,
  οί όποϊοι στά μακροπρόθεσμα σχέδιά τους γιά την Κρή¬
  τη, έ*χουν πολλά προγραμματίσει γιά τή Νότια πλευρά
  τοΰ «άεροπλανοφόρου ΟΚΕΤΑ».
  ΗΔΗ, αύτη τή στιγμή οί έπε
  χτάσεις των Βάσεων τοΰ 1 973,
  στήν περιοχή Τυμπακίου, άττό
  τα Πλατειά Περάματα μέχρι τό
  Καλαμάκι συνεχίζονται. Παράλ
  ληλα ό περίφημος «άναδασμός»
  τής Μεσσαράς είναι ήμιτελής λό
  γω νεροΰ κυρίως, άλλά ώστόσο
  οί δρόμοι των 24 μ. πλάτους έ¬
  χουν τελειώσει καϊ άνετα μπο
  ροΰν νά γίνουν διάδρομοι προ-
  σγειώσεων
  ΕΠΙΣΗΣ στήν περιοχή Ζά-
  κρου στό παραλιακό μέρος κά·
  τω άττό την άλΧοτε Νατοική Βά
  ση, συνεχίζονται έντατικά έργα
  πού φυσικά ή Κυβέρνηση λέει δ¬
  τι είναι . . . έλληνικά.
  Τό Τδιο γίνεται στήν περιοχή
  τού Κάβο Σίδερο, δπου τα ττε-
  ρίφημα έργα πού έχουν άρχίσει
  άττό καιρό, συνεχίζονται. Πρό¬
  κειται γιά τα έργα τοΰ ΝΑΤΟ
  καΐ δχι "Ελληνικά δπως άπέδει-
  ξε ττερίτρανα, — διαψεύδοντας
  τόν κ. "Αβέρωφ — ή εφημερίδα
  αυτή, στήν δίκη της τό Δεκέμ-
  βριο τού 1975.
  ΑΛΛΑ και στή νότια πλευρά
  τής ττεριοχής Χανίων άλλα έργα
  γίνονται μέ έντατικό ρυθμό. Γε
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΤΙΣ ΛΙΘΗΝΕΣ
  ΤΟΥ
  ΓΙΑΝΝΗ
  ΙΩΑΝΝΙΑΗ
  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡ ΙΑ χρόνια συμπλη
  ρώθηκαν φέτος, άπό τότε πού
  σκοτώθηκε (1944) στίς Λιθήνες
  Σητείας (τοποθεσία Μαρουλάς)
  ό άγωνιστής τής Άθηναϊκής άν
  τίστασης, δικηγόρος Γιάννης Ι¬
  ωαννίδης.
  Γιά την έττέτειο αυτή, ή οίκο
  γένεια τοΰ Ίωαννίδη, ό οποίος ή
  ταν πατέρας τού γνωστοΰ δικη
  γόρου καί πολιτευτή κ. Φοίβου
  Ίωαννίδη, όργανώνει μνημόσυ-
  νο, στόν τόπο τής έκτέλεσής τού
  άπό τούς Γερμανούς, την έρχό-
  ΛΣυνέχεα στή σελίδα 4
  :
  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΣΟ!..
  ΚΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ. Κάτι πού σχετίζεταα μέ την άντικανο-
  νική άπαοχόληση των Φυλάκων, κατά τίς ώρες τής νόμιμης άργίας τους καΐ
  την — ϊσως — παράνομη λειτουργία τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΜΕ καΐ νομίζομε δτι χρεΐάζεται νά έξετασθεϊ άπό τίς
  άρμόδιες Άρχές — ϊσως καΐ άπό τόν κ. Εΐσαγγελέα — δτι ύπάρχουν περι-
  πτώσεις, πού ένώ ό άρχαιολογικός χώρος τής Κνωσού είναι κλειστός, λόγω
  άργίας, οί Φύλακες άναλαμβάνουν καί άνοίγουν τόν χώρο, πληρωνόμενοι
  άπ' εύθείας άπό τα Τουριστικά Γραφεϊα.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι α" ν ή καταγγελία είναι άληθινή, διαπράττεται ποινικό άδΐ-
  κημα, πέραν των διοικητικών εύθυνών πού δημιουργούσαι, διότι ό άρχαιο¬
  λογικός χώρος είναι δημόσιος καΐ λεπουργεϊ κάτω άπό όρισμένες νομικές δι
  ατάξεις.
  ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ είναι γεγονός δτι οί Φύλακες τής Κνωσού, λειαουργοΰν σέ
  άπαγοαευμένες άπό την ύπηρεσία τους ώρες τόν άρχαιολογικό χώρο, άμει
  βόμενοι άπό τα Τουριστικά Γραφεϊα—έστω γιά νά έξυπηρετηθοΰν οί ξένοι—
  νομίζομε δτι θά πρέπει νά ζητηθοϋν εύθΰνες, τόσον άπό τούς ϊδΐχ>υς, δσο καΐ
  άπό τούς συναλλασσόμενους μέ κάθε τρόπο, στήν περίπτωση αυτή, μαζί τους
  ΘΕΤΟΜΕ τό θέμα ΰπ' δψιν τής Αρχαιολογικήν Υπηρεσίας και κυρίως τοΰ
  κ. Εΐσαγγελέα, σάν περισσότερον άρμοδίου καΐ περιμένομε τα άποτελέσμα-
  τα.
  Δημοσιεύτηκε πρόσφατα ρτό περιοδικό «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
  ΝΟΜΟΑΟΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ^ Η ΥΠΟΘΕΣΗ
  ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΛΝΟ ΥΒΡΙΣΤΗ
  Στό περιοδικό «Πουνικά Χρονικά» και στό τμημα
  τό άναφερόμενο στή Νομολογία, δημοσιεύτηκε πρό-
  σφαιτα ή ύπ' άριθ)ΐ. 975)1976 άπόφαση τοϋ Άρείου Πά
  γου, ή όποία σχετίΓεται μέ την ύπόθεση τοϋ άμερικα-
  νοΰ ύβρκπή Μπάνκλεϋ. Γκάυ, πού — ώς γνωστόν —
  μηνύθηκε (και καταδικάστηκε) άπό τόν διευθυντή
  τής εφημερίδας μας, γιά την ύβριστική φράση πού ε-
  γραψε στή μαρκίΓα τοΰ ξ«νοδοχείου «Άστόρια».
  Ή άπόφαση αύτη τοΰ Άρείου Πάγου, πού ήταν
  άπορριπτική δημιούργησε νομολογιακό ενδιαφέρον,
  γιατί ρναγνώρισε γιά πρώτη φορά τό δικαίωμα τοϋ
  φυσικοΰ προσώπου νά παρίσταται σάν πολιτικώς ένά-
  γων σέ περιπτώσεις (δπως ή παραπάνω) πού προσβάλ
  λεται ή τιμή τού, διά όμαδικοϋ χαρακτηρισμοϋ.
  Άναγνωρίστηκε δηλαδή δπ ορθώς ό Έμμ. Χαρι-
  τάκης μήνυσε τόν Άμερικανό πού έβρΐσε τούς "Ελλη
  νες καΐ παραστάθηκε καΐ σάν πολιτικός ένάγων.
  Προεδρεύων στήν ποραπάνω ύπόθεση ήταν ό άν
  τιπρόεδρος τοϋ Άρείου Πάγου κ. Η. Τριανταφύλλου
  •είσηγηαής ό Άρεοπαγίτης κ. Γ. Κανελλόπουλος καΐ
  δικηγόρος τοϋ Άμερικανοΰ ό κ. Ν. Γαλεάδης.
  Παρακάτω — λόγω τοΰ ένδιαφέροντος πού πα-
  ρουσιαζει — άναδημοσιεύομε σχετικό κείμενο άπό τα
  «Ποινικά Χρονικά».
  Συνέχεια στή σελ. 2
  Νέα διάοχαοη τής ννωοτης ΰπόθεοης
  ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΙΙΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
  ΠΑ ΤΑ ΜΑΙΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  Τι εγινε ή μήνυβη τώυΜαοόυωυ Ηρακλείου;
  Ή γνωστή ύπόθεση τής
  ύπεξαγωγής των μασονι-
  κών εγγράφων άπό τή Στο
  ά «Άριάδνη» τοΰ Ηρακλεί¬
  ου, παίρνει νέες διαστάσεις
  μετά την αύτεπάγγελτη δί-
  ωξη τής Είσαγγελικής 'Αρ
  χής Ηρακλείου, κατά τοΰ
  όμολογήσαντος την ύπεξα-
  γωγή κ. Άριστοτέλη Γιαν
  νακουδάκη.
  "Ηδη ό κ. Γιαννακουδά-
  κης κλήθηκε άπό τόν κ.
  Πταισματοδίκη καΐ αίίριο
  Τρίτη θά καταθέσει σχετι
  κά.
  Χαρακτηριστικό καί βασικό
  στοιχεΐο τής ύπόθεσης είναι
  τό γεγονός δτι δέν γνώσθη-
  κε άκόμη γιά τίνος έΎγρα
  Συνέχεια στή σελ. 4
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ
  Ο ΟΡΥΣ ΕΠΕΣΕ...
  Τού Παπά · Γιώργη Χιωτόκη
  "Εζησες καΐ έπόθανες γιά νά
  μήνΑΠΟΘΑΝΕΙΣ.
  Τί κι άν χτυποϋν οί καμπάνες
  Δέν χτυποϋν γιά ΣΕΝΑ Πατέ-
  ρα. Χτυποϋν γ ι αύτούς πού τίς
  παίζουν.. ΕΣΥ έφυγες γιά νάσαι
  πάντα κοντά μας. ΕΣΥ έπόθα¬
  νες γιά νά μεΐνεις ΑΘΑΝΑΤΟΣ.
  "Ετσά πρέπει νά τό γράψω-
  με! Ή ΖΩΗ σου Πατέρα δέν
  I-
  μοιαζε μέ των ΑΠΟΘΑΜΕΝΩΝ
  καΐ δποιος θέλει νά γράψει γιά
  ΣΕΝΑ, πιρέττει νάχει στό νού
  τού άλλα πράματα.
  Πρέπει ν' άλλάσουν ούλα για
  τί ήσουν ή εκφράση τής ΣΩ-
  ΣΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ! Περίλυποι
  (δήθεν) καϊ οί έχθροί σου, οί
  κάθε λογής ΕΧΘΡΟΙ ΣΟΥ...
  Έκφράζονται καΐ ΣΥ Πατέρα
  τούς άνέχεσαι διότι τό χάρισμα
  αϋτό σέ στόλιζε.
  Μά δσα εΐχες χαρίσματα δέν
  έχουν μετρημό καΐ δσα σοΰ κά-
  μανε δέν έχουν τελειωμό. Σ' εχα
  σε ή Κύπρος, τό ΕΘΝΟΣ όλό-
  κληρο. Σέ χάσανε οί ΑΔΙΚΗΜΕ
  ΝΟΙ τής Γής καϊ κλαΐνε. Κά¬
  νουν πώς κλαΐνε, καΐ έκεΐνοι πού
  Συνέχεια στή σελ. 3
  κ
  .2
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  Ζωγραφικπ
  Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΪΟ
  Στό ξενοδοχείο «Άστό-
  ρια μεταφέρεται άπό σήμε
  ρα ή εκθεοη τοϋ Μπότη θα
  λασσινοϋ, πού 1(γινε μέ επι
  τυχία την περασμένη βδο
  μάδα στό ξενοδοχείο «Σει-
  ρήνες Μπήτς» των Μαλλί-
  ων. Στήν εκθέση αυτή ό Ή
  ρακλειώτης ζωγράφος πού
  διαπρέπει στό έξωτερικό,
  παρουσιάζει πρωσοπογρα-
  φίες σέ φυσικό καί μεγάλο
  μέγεθος. Ό Μπότης θα¬
  λασσινός £χει εκθέσει καΐ
  παλιότερα στό Ήράκλειο.
  ΈκδηΑώοεις
  ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
  ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
  Μιά πολύ ώραία πρωτο-
  6ουλία τοΰ προέδρου τής
  Κοινότητος Καστελλίου κ.
  Μαλεγιαννάκη, έγινε προ
  χθές πραγματικότητα μέ τό
  μεγάλο λαϊκό πανηγύρι
  γιά τούς ξενητεμένους.
  Στήν ώραία αυτή εκδη¬
  λώση πήραν μέρος: ή Φι-
  λαρμονική τοΰ Δήμου Ήρα
  κλείου' τό χορευτικό συγ-
  κρότημα Δήμου Ανωγείων,
  τό Λύκειο Έλληνίδων Η¬
  ρακλείου καί μουσικοχορευ
  τικά συγκροτήματα Κρητι-
  κής καΐ Λαϊκής Μουσικής.
  Έλττίζουμε, πώς δέν θά
  σταματήσουν έδώ οί έκδη-
  λώσεις στήν ΰπαιθρο καί
  πιστεύουμε ότι τό Καστέλλι
  ανό Πανηγύρι θά καθιερω-
  θεί καί θά γίνεται κάθε χρό
  νο.
  ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ
  Πολλές διεθνεΐς προσω-
  πικότητες βρέθηκαν γιά με
  ρικές μέρες στήν Κρήτη σ'
  £να συνέδριο γιά τόν Σοσι
  αλισμό πού ίίγινε ]ΐέ πρω-
  τοβουλία τόϋ Μίκη θεοδω-
  ράκη. Τό συνέδριο έσημεί
  ωσε μεγάλη έπιτυχία καί ά-
  ξίζουν ίδιαίτερα συγχαρη
  τήρια στούς διοργανωτές
  τού, καθώς καί σέ δλους δ-
  σους βοήθησαν στήν διεθ
  νή αυτή προοΌλή τής Κρή
  της.
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΣΟΣ
  ΠΛΛΙ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό, σ' ίνα δμορφο πε-
  ριβάλλον.
  Μουσικη
  ΒΡΑΔΥΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ
  ΛΥΡΑΣ
  Ό Δήμος Ανωγείων καί
  ή Μουσική Άκαδημία Κρή
  της, όργάνωσαν προχθές
  μιά μουσική εκδηλώση στ'
  Άνώγεια μέ Κρητική Μου
  οική καί ουμμετοχή πολ-
  λών Κρητών καλλιτεχνών.
  Προλόγισε ό κ. Μανος Χατ
  ζηδάκης.
  ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ
  ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
  ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ "ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ,
  ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΠΑΤΟΣ
  ΚΑΙ "ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ,,
  9Ε0Φ.&ΧΑΡΙΔ .ΙυΊΑΥΡΑΚΗΣοε.
  Ε ΚΤΕΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι
  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Άν. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΑ ΠίΡΙΦΗΜΛ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΜΗΧΑΝΗΝΑΤΑ Τ(!Ν ΙΤΑΛΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΟΑΜΑ ΚΑΙ ΡΪΟ35Ι
  Γιά λίγες μέρες άκόμη θά
  έμψανίζεται σ;τό κέντρο «Άριάδ-
  νη» ή καλλιτέχνιδα τού λαϊκοϋ
  τραγουδιοΰ Άννούλα Βασιλεί-
  ου.
  Ή πρώτη της πρόσφατη έμ-
  ψάνιση ήταν έντυττωσιακή κα! δή
  μιούργησε πολλές συμπάθειες
  μεταξύ των Ηρακλειωτών πού
  παρακαλουθοΰν τή νυχτερινή μου
  σική κινήση.
  ΤΟ ΑΝΑΨΥΧΤΗΡΙΟ
  ΚΡΟΝΟΣ
  Έπαναλειτουργεϊ μέ νέ
  α διεύθυνση τό άναψυχτή-
  ριο «ΚΡΟΝΟΣ» σιόν Πόρο.
  Στό άναψυχτήριο παρουσι
  άζεται τώρα &να καινούρ-
  γιο άνανεωμένο πρόγραμ
  μα μέ πολλά άστέρια τοΰ
  λαϊκοΰ πενταγράμμου. Ή
  έ'ναρξη έ'γινε μέ την έμφά
  νιση τού Τέρη Χρυσοϋ.
  Έλπίζουμε πώ ς το άναφυ
  χτήριο «ΚΡΟΝΟΣ» θά προ
  σφέρει σ' δλη τή διάρκεια
  τής λειτουργίας τού, έΎα
  σωστό ψυχαγωγικό πρό-
  γραμμα στούς Ήρακλειώ-
  τες.
  Τό άριστούργημα τής Κρητι-
  κής Άναγέννησης^ ό «Έρωτό-
  κριτος» τού Βιτσέντζου Κορνά¬
  ρου, είναι τό ποίημα έκεΤνο ττού
  έ'χει προβληιματίσει, ττού εχει ά
  πασχολήσει γενιές όλόκληρες
  μελετητών.
  Ό Σπύρος Εύαγγελάτος, δέν
  είναι ό απλάς «θεατρικός δια-
  σκευαστής» τοϋ έ'ργου. Είναι ό
  βαθύτερος μελετητής τού. Ό
  άνθρωττος έκεΤνος πού ττήρε τόν
  Έρωτόκριτο καί τόν ποιητή
  τού καί τούς έβαλε στό μικρο-
  σκόπιο, ψάχνοντας κάθε λετττο
  μέρεισ, κάθε φράση ή παράγρα
  φο, σέ σχέση μέ την εξετάση
  των γενικωτέρων συνθηκών τής
  έποχης.
  'Αποτέλεσμα δλης αυτής τής
  μακρόχρονης καί έπίπονης δου
  λειάς, ήταν οί παραστάσεις ττού
  είχαμε την τύχη καί την εύκαι
  ρία νά δοΰμε την δδομάδσ πού
  μάς πέρασε, στόυ Κόυλε.
  Ό Σπύρος Εύσγ|/ελάτος δέν
  είδε τόν «Έρωτόκριτο» σάν
  μιά ψυχρή φόρμα, σάν κάτι τό
  στάσιμο ή τό παροδικό. Τοΰ έ-
  δωσε πνοή καί δύναμη, στή θε-
  ατρική διασκευή. Τό έκανε ίνα
  θεατρικό εργο πού νά ίκανοποι-
  εΤ τόν σύγχρονο θεατή κα! νά
  προσαρμόζεται οτίς άνάγκες
  τού σημερινοΰ κοινοΰ. Εύρηματι-
  κός καί έρευνητικός, μέ χρονο-
  λογικές άναττροσσρμογές κα! ά
  πόλιττο δέσιμο μέ την ττραγματι
  κή μορφή τοΰ «Έρωτόκριτου».
  Τα εύρήματα δηλαδή κα! οί και
  νοτσμίες τού θεατρικοΰ έργου,
  δέν μάς απομάκρυνσιν ά— ό τό ι
  ποίημα. Διακρίνωμε καθαρά
  στήν τελεία παράσταση τοΰ
  «Άμφί—Θέατρου», την καθαρή
  μορφή και την ίδιομορφία τοΰ
  «Έρωτόκριτου» τοΰ ποιητικοΰ
  —άν κσ! δέν ύττάρχϊΐ ούσιαστι-
  κά διαχωρισμός.
  Όπωσδήττοτε ή δουλειά τοΰ
  Εύαγγελάτου καί ή γενικώτερή
  τού ττροσωτπκότητα, δέν θά έπέ
  τρεπε, μέ ·κανένα τρόπο, νά δοϋ
  με δουλειά κοινότυπη, συνηθισμέ
  νη ή γενικάς δουλειά πού νά μην
  φέρει την σφραγίδα τής πρωτο
  πορίας τού. "Ετσι είδαμε στίς
  παραστάσεις τοΰ «Άμφί — ©έ
  ατρου» έναν ζωντανό «'Ερωτό¬
  κριτο», μέ σωστά προσαρμοσμέ
  νους ήθοττοιούς, μετρημένες κι-
  νήσεις καΐ τελεία άπόδοση. Έ-
  κεΐνο δμως ττού έντυττωσίασε ή-
  ταν ή σκηνοθεσία, ή πρωτοπορι
  ακή σκηνοθεσία, πού έφτασε σέ
  άρκετά ψηλά έπίττεδα, αττοδείχ-
  νοντας δτι ό σκηνοθέτης μττο-
  ρεΐ νά σαμβάλει θετικώτστα
  στήν προσαρμογή, σύμφωνα μέ
  τα έποχιακά δεδομένα, σύμφω
  να μέ την Τέχνη, πού ττοτέ δέν
  έμεινε στάσιμη, άλλά άκολούθη-
  σε μιά έξελιχτική πορείσ — ά-
  πόρροια τής άλλοτγής των γενικω
  τέρων Κοινωνικών συνθηκών.
  Πάνω σ' αύτό πέτυχε ό Εύαγ
  γελάτος, τού όποίου ή δουλειά
  καί τό άποτέλεσμα, δέν συγκρί
  νεται μέ κανενός δλλου, είδικά
  πάνω στόν «'Ερωτόκριτο». Πρα
  γμο—ικά στό: μοτια τού 'Ηρα-
  κλειώτικου κοινοΰ, ό προχθεσι¬
  νάς «Έρωτόκριτος» ήταν έ"να κα
  λό μάθημα γιά την ΕΘΕΚ καΐ
  τίς προχειροδουλειές πού πα-
  ρουσίασε παλιότερα καί σέ πρό
  σφατη περιοδεία της στήν Κρή
  τη.
  Μέ την εύκαιρία αυτή, σημει-
  ώνομε δτι ό Σπύρος Εύαγγελά¬
  τος, είναι άπό τούς πιό πολυσυ
  ζητημένους νεοέλληνες πνευματι-
  κούς άνθρώπους γιατί ένώ εί¬
  ναι τόσο νέος, μπόρεσε νά κάνει
  τόσα πολλά, στούς τομεΐς τής
  Έπιστήμης, τοΰ ©εάτρου, τής
  Λογοτεχνίας κλττ.
  Άξίζει νά ύπογραμμίσωμε
  γιά δσους δέν τό γνωρίζουν,
  δτι ό Εύαγγελάτος (πού είναι
  γυιός τοϋ γνωστοΰ 'Αρχιμουσι-
  κοΰ Άντίοχου), είναι καί μισός
  Κρητικός, γιατί ή μάνα τού είναι
  άπό τό Ρέβυμνο.
  Πληροφοριακά αχόμη σημει-
  ώνομε δτι ό Σπύρος Εύαγγελά¬
  τος είναι διδάκτορας τής Φιλολο
  γίας και έκτός άπό τίς έδώ
  σπουδές τού πάνω στόν θεατρικδ
  χώρο, εχει σπουδάσει μέ ύποτρο
  φίες στό έξωτερικό καί κυρίως
  στή Βιέννη, δττου οί μετέπειτα
  σκηνοθεσίες τού μέχρι καί στήν
  Όπερσ, άφησαν έποχή.
  Γενικά ό Εύαγγελάτος —ττού
  έ'χει γράψει βιδλία, έ'χει σπου¬
  δάσει μουσική κλπ. — είναι μιά
  πολύπλευρη πνευματικαι καΐ καλ
  λιτεχνική ττροσοοπικότητα, γι'
  αύτό καί μπορεΐ νά πεΐ κανείς δ-
  τι δικαιωματικά τοΰ δόθηκε
  —πρόσφατα — ή θέση τοϋ Γενι
  κου Διευθυντή τοΰ Κρατικοΰ Θε-
  άτρου Βορείου 'Ελλάδας.
  Η ΥΠΟθΕΣΗ ΜΑΣΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ
  Τώρα, πού οί παρδοσιακές μέθοδοι
  οτηκαν, άκολουθεΐστε τούς σύγχρονους
  τής Έπιστήμης καϊ τής Τεχνολογίας.
  ξεπερά-
  δρόμους
  Διαθέτουμε πλήρεις Οίνοποιητικούς έζοπλι
  ομούς, γιά μικρά καί μεγάλα Οίνοποιεϊα, όκόμη
  καί γιά μικροπαραγωγούς, πού θέλουν νά φτιά-
  ξουν έΎα καλό καί ύγιεινό κρασί.
  Τα μηχανήματα ΟΑΜΑ καί ΗΟ35Ι έξασφα-
  λίζουν πλήρη καθαριότητα καί σωστή οίνοΐτοίηση
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΚΡΗΤΗΣ
  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μ. ΣΟΒΟΛΑΚΗ
  ΤΗΛ. 281456 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΗΜ.: ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ
  ΘΑ ΒΡΗΤΕ: Ίταλικά μπέκ τεχνικής 6ροχί]ς,
  ποτίστρες ζώων, φρέζες τρακτέρ, άντλίες καί αλ
  λα μηχανήματα καί έξαρτήματα, των μεγαλυτέ-
  ρων Ίταλικών έργοστασίων.
  ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ
  Παραθαλάσσια οίκόττεδά, σέ
  τιμές «ύκαιρίας, στήν περιοχή
  Κερατόκαμπου Βιάννου. Τηλέ-
  φωνο: 0895)21132 κ. Νικόλαον
  Θεοδοσάκης.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Αϊθουσα 450 τ.μ. ίσόγειος(
  ΰψους 5,50 μ., μέ 3 ττροσόψεις
  κα) 3 εΐσόδους μέ συρόμενες
  πόρτες, κατάλληλη γιά Εκθέση
  αύτοκινήτων, γκαράζ, ύφαντή-
  ριο, ψυγεΤο ή άττοθήκη.
  Πληροφορίες καθημερινά μέ
  χρι «ρα 7μ μ. στό Τηλ. 283.
  961.
  Τό γνοχττό
  Κοπτνοττωλεϊο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τοθ
  κατΓνιστή,
  περιοδικά,
  έψημερίδες
  καϊ την
  «ΛΛΗΘΕΙΑ»
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΙ.Ι
  Στίς Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Λ οέ πολιτιυμένο καΐ
  III
  Ι εί η καθαρό περιβάΛΛον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί κια ΐό βπίπ: ΤΗΛ. 223023
  * Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  «"Εννοια έξυβρίσεως.— Τα νο-
  μικά τΓρόσωτΓα ή όμάδες ττροσώ
  ττων δέν δύναναι μέν νά είναι
  αντικείμενον προσδολής τής τι-
  μής, ουδαμώς δμως άττοκλείεται
  ή δυνατότης προσδολής καί άτό
  μων δι' όμαδικοΰ χαραχτηρι-
  σμοΰ, έφ' δσον έν τώ χαρακτηρι
  σμώ είναι καταλητττά τα φυσικά
  πρόσωιτα, καθ* ών στρέφεται ή
  ύδριστική έκφρασις.— Όρβή
  καί ήτιολογη>μένη καταδίκη έττί
  εξυβρίσει έν συνδυασμώ πρός
  τό άρθρ. 2 τοΰ Ν.Δ.4ΟΟΟ)1959
  τοΰ άναγράψαντος δημοσία δι'
  εύμεγέθων έρυ&ρ&ν γραμμάτβΐν
  καταφρονητικήν διά τούς "Ελλη
  νας φράσιν, έν οίς καί τόν έγκα
  λοΰντα .— Νομίμως τταιρέστη
  ώς πολ. ένάγων ό έγκαλών, έ<ρ' δσον ετύγχανε "Ελλην, ήτοι μέ λος τής ομάδος ■π·ροσώττων) καθ* ών έστρέφετο ή πρβσδολή τής τι μής». 'Εττειδή πρός θεμελίωσιν τού υττό τοΰ άρβρου 361 τταρ. 1 Π Κ., έν συνδυασμώ πρός τό δρ- θρο 2 τοΰ Ν.Δ. 4ΟΟΟ) 1959' ττρο δλεττομένου έγκλήματος τής έ ξυδρίσεως, άτταιτεϊται τό μέν ττροσδολή τής τιμής ή τής υπο λήψεως ωρισμένου προσώττοι/ διά πράξεων ένεχουσών εΤτε αμ φισβήτησιν τής ήθικής ή κοινωνι κης άξίας τούτου, είτε άλλην "ϊι να καταφρόνησιν, έν γνώ¬ σει τοΰ πράττοντος δτι δι' αυ¬ τών ττροσδάλλεται ή τιμή καί δ ττόληψις, τα δέ ή τοιαύτη πρός έξύβρισιν ,πρόθεσις τοΰ δοάστου νά εκδηλούται κατά τρόττον άή>
  θη καί φχληρόν διά πράξεων αύ
  τοΰ μαρτυρουσών έκδήλως ώς
  έκ τόττου, χρόνου καί των έν γέ
  νει περιστάσεων ίδιάζουσαν θρα
  σύτητα καί προκλητικότητα έ¬
  ναντι τοΰ θύματος καί τής κοινώ
  νίας έν γένει. Έξ άλλου τό ίγ·
  κλημα τής έξυβρίσεως στρέφε»
  ται καθ' ωρισμένου φυσικοΰ προ
  σώπου, τοΰ όποίου προσβάλλει
  διά λόγου, ( δι' εργου την τιμήν
  αυτού. Τα νομικά πρόσωττα ή ό1
  μάδες προσώπων δέν δύναν;
  ται μέν νά είναι αντικείμενον
  προσβολάς τής τιμής, ουδαμώς
  δμως άττοκλείεται κατά την άλη
  θή έννοιαν των προδιαληφθησών
  διατάξεων ή δυνατότης προσβο-
  λής κα! άτόμων δι' όμαδικοΰ χά
  ρακτηρισμοΰ έφ' δσον έν τώ χά
  ρακτηρισμώ τούτων είναι κατα-
  λητττά τα φυσικά ττρόσωπα καθ'
  ών στρέφεται ή Οβριστική έκφρα
  σις, συντρέχει δέ παρά τώ έκφέ
  ροντι αύτάς ή γνώσις τής ύβρι
  στικής αυτών σημασίας, διότι
  έν τοιαύτη περιπτώσει ή έξύ-
  βρισις στρέφεται κατ' αυτών
  των φυσικών προσώττων των έν
  τή όμάδι ττεριλαμβανομένων.
  Έττειδή ώς προκύτττει έκ τού
  αίτιολογικοΰ έν συνδυασμώ
  πρός πρός τό διατακτικόν τής
  προσβαλλομένης άττοφασΈώς τό
  δικάσαν Έφετεΐον μετ1 άνέλεγ-
  κτον εκτίμησιν των έν αυτή μνη
  μονευομένων άττοδεικτικών στοι
  χείων έδέξατο δτι ό άναιρεσίε-
  ων κατά τόν έν αυτή όριζόμενον
  τόπον καί χρόνον ών σμηνίτης
  τής Άμερικανικής άεροπορίας
  ύπηρετών είς την έν Γοΰρνες Ή
  ρακλείου άεροττορικήν βάσιν καί
  διαμένων είς τό επί τής πλατεί
  άς Ελευθερίας τού Ηρακλείου
  Κρήτης κείμενον ξενοδοχείον «Ά
  στόρια» καί καθ' όν χρόνον ο¬
  μάς Έλλήνων πολιτών νομίμως
  καί είρηνικώς διεδήλου την άντί
  θέσιν των διά την έν Ελλάδι ττο
  λιτικήν τής Άμερικανικής Κυ¬
  βερνήσεως έκ προθέσεως προσέ
  6αλε την τιμήν τοΰ έγκαλοΰντος
  Ε. Χ. (Εμμανουήλ Χαριτακη)
  κατοίκου Ηρακλείου καί Έλλη
  νος πολίτου δι άναγραφής τής
  μαρκίζας τοΰ εξώστου τού έν
  τώ πρώτω όρόφω καΐ επί τής 6ο
  ρε'ιαζ πλευράς τοΰ άνω ξενοδο-
  χείου ύπ' αριθ 144 δωματίου,
  έφ' ής διέρχεται όδός άγουσα
  πρός τό άρχαιολογικόν Μουσεί¬
  ον Ηρακλείου δι' εΰμεγέθων έ-
  ρυθρών γραμμάτων εύχερώς όρα
  των υπό των διερχομένων την ά¬
  νω πολυσύχναστον οδόν Έλλή¬
  νων καί άλλοδαττών τής έκδηλού
  σης καταφρόνησιν διά τούς
  Έλληνας καί διά τόν έγκαλοΰν
  τα υπό την ίδιότητά τού ώς "Ελ
  ληνος ττολίτο^ φράσεως είς την
  γνωστήν είς αυτόν Αγγλικήν
  γλώσσαν «ΡΑΟΚΕ ΟΚΕΕΟΕ» ή¬
  τοι είς την Ελληνικήν γλώσσαν
  «γαμώ την Έλλάδα» γνωστής
  οΰσης είς αυτόν τής διά τής φρά
  σεως ταύτης έκδηλουμένης πρός
  τούς "Ελληνας καταφρονήσεως
  γεγονός δττερ ττεριήλθεν είς γνώ
  Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  σιν των έκ των &νω όδών διερχο
  μένων τοΰ έγκαλοΰντος καί λοι
  πών μελών τής κοινωνίας Ήρα
  κλείου. Δέχεται δ έπεραιτέρο ή
  απόφασις ότι ή διά των ανωτέ¬
  ρω στοιχειοθετουμένη έξύβρισις
  τοΰ έγκαλοΰντος πρόθεσις τοΰ ά
  ναιρεσείοντος εξεδηλώθη κατά
  τρόττον άήθη κα) όχληρόν διά
  τής άνω πράξεως αυτού, μαρτυ
  ροΰντα ώς έκ τού τόττου, τοΰ χρό
  νού καί των έν γένει περιστάσε¬
  ων τελέσεως αυτής ίδιάζουσαν
  θρασύτητα τούτου καί προκλητι
  κότητα £ναντι τής κοινωνίας Με
  τα ταυτα κηρύξαν τό Έφετεΐον
  ενοχον τόν άναιρε»είοντα έξρ-
  βρίσεχος τοΰ έγκαλοΰντος Έλλη
  νος ττολίτου περιλαμβανομένου
  καΐ τούτου μεταξύ τής ομάδος
  προσώπων καθ' ών σαφώς έστρέ
  φετο ή προσβολή τής τιμής τελε
  σθείσης υπό τάς έτηβαρυντικάς
  ττεριστάσεις τοΰ άρθρ. 2 τοϋ Ν.
  Δ. 4000)1959 τα μέν ορθώς ήρ
  μήνευσε καί εφήρμοσε τάς ττρο-
  διαληφβείσας ούσιαστικάς ποι
  νίκας διατάξεις δς ουδέ έκ πλα-
  γίου παρεβίασε, τό δέ διέλαβε
  την 139 ΚΠΔ έττιβεβλημένην εί
  δίκην «αί έμττεριστατωμένην αΐ-
  τιολογίαν έφ' δσον σαφώς πλή
  ρως και άνευ άντιφάσεως έκτί-
  θενται έν τή αποφάσει τα έκ τής
  διαδικασίας προκύψαντα πρα-
  γματικά ττεριστατικά έξ ών τό
  δικαστήριον συνήγαγε την ΰπαρ
  ξιν των στοιχείων τοΰ έγκλήμα-
  τος, αί άττοδείξεις έξ ών επεί¬
  σθη περί τούτων ώς καί οί νο-
  μικοί λόγοι έξ ών έκρινεν δτι τα
  προκύψαντα πραγματικά περι-
  στατικά ύπάγονται είς την προ-
  αναφερθεΐσαν ούσιαστικήυ ττοι-
  νικήν διάταξιν. "Οθεν οί περί
  τοθ έναντίου πρώτος λόγος άναι
  θέσεως τοΰ κυρίου δικογράφου
  και ό τέταρτος τού δικογράφου
  των προσθέτων είναι αττορριτττέ
  οί ώς άβάσιμοι.
  Έπειδή δεξαμένη ή προσδαλ
  λομένη απόφασις δτι ό έγκαλών
  ετύγχανε μέλος τής ομάδος προ
  σώπων καθ' ών έστρέφετο ή προ
  σβολή τής τιμής έδικαιοϋτο ώς
  άμέσως έκ τής άξιοποίνου πρό
  ξεως τοϋ άναιρεσείοντος αδικη¬
  θείς νά παραστή είς την κατ' αύ
  τοϋ ποινικήν δίκην ώς πολιτικώς
  ένάγων καί έπιδικάσασα είς αύ
  τόν αποζημίωσιν δι ηθικήν βλά
  βην ήν ύττέστη έκ τού άδικήμα-
  τος; ορθώς ήρμήνευσε καΐ έφήρ
  μοσε τάς διατάξεις των άρθρων
  914 καί 932 ΑΚ 63, 68 καί 502
  παρ. 1 έδ. τελ. τού Κ. Ποιν. Δ.
  ό δέ περί τού έναντίου δεύτερος
  κατά τό δεύτερον αυτού μέρσς
  λόγος άναιρέσεως είναι άπορρι-
  τττέος ώς άβάσιμος.
  • ΚΟΥ! · ΚΟΥ! · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ φ Κογχ
  * "Ενα άπό τα συνθήματα πού άκουγόταν έπανει-
  λημμένα, στό προχθεσινό Συλλαλητήρΐο των στα-
  φιδοπαραγωγών, ήταν καΐ τό εξής:
  «Τιμή Ασφαλείας — δραχμές τριάντα πέντε».
  Καΐ κάποιος, αποτεινόμενος πρός £να άπό
  Γθύς πσλλούς τού Τμήματος Ασφαλείας Ήρακλεί
  ου, τοΰ εΐπε:
  —Φτηνά σδς. . . τιμολογοΰν νομίζωΙ...
  Στά Μάλλια σέ μιά δμορφη καθαρή παραλία τό Τουριοτικό Συγκρότημα
  ^ 8υΝ ΒΕΑΟΗ στή διαθέση σας.
  Νοικοκυρεμένα Κρητικά Διαμερίσματα μικρά καΐ μεγάλα γιά εύχάριστη
  } διαμονή.
  Πληροφορίες — Κρατήσεις 0897)31.259.

  Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
  • Στόν. . . μεσαΐο τής παρέας, άπό τό «Τρίο Έρα-
  σιτεχνίκ» τής ντόπιας δημοσιογραφίας, ρίξανε τα
  κατάξυλα οί α.λλοι γιά τα ΰσα γράφτηκαν κατά τής
  «Αληθείας» στό έβδομαδιαϊο έντυπο, πού προσπα-
  θεϊ νά κερδίσει την άποκλειστικότητα τής Πασοκι
  κης εδνοιας στό Ήράκλειο.
  Κάποιος λοιπόν πού τό ήκουσε, άποφάνθηκε:
  —Νά σοΰ πώ, τό πιστευω γιατί ή δλη ύπόθε-
  ση τής... φλογοβόλου έπίθεσης, ήταν.. .πολύ μοϋ-
  σι.
  Γιά δσους δέν γνωρίζσυν, διευκρινίζω δτι ό
  πιό.. . λεβέντης άπό τα «έκδοτάκια» διαθέτει τίς
  περισσότερες. . . τρίχες. (Έξωτερικά γύρω άπό
  την περιοχή τοϋ στόματσς, άλλά με ρικές φορές,
  περνοΰν καΐ. . . άπό μέσα).
  * Προσπαθώντας νά άπαντήσουν στά κούς —κούς
  πού τούς έγραψα, τα παραπάνω τρία «έκδοτάκια»
  είπαν πάρα πολλά. . . άνεκδοτάκια.
  Και τό μεγαλύτερο άπ' δλα ήταν δτι ή έφημε
  ρίδα αύτη είναι τής. . . δεζιας.
  Κάποιος λοιπόν πού τό ήκουσε εϊπε:
  —Μά άν είναι έ'τσι, τότε ό Ανδρέας είναι...
  δεξιός, γιατί στόν τελευταΐο λόγο τού, δσα εϊπε
  στά πρώτα 15' λεφτά, ήταν σά νά διάβαζε την «'Α¬
  λήθειαι» .
  Δέν μοΰ κάνει έντύπωση γιά δσα λένε τα
  παιδία, γιά την 4'Αλήθεια», άφοΰ τα ϊδια έ"χουν
  πεϊ τόσα καΐ τόσα κατά άναγνωρΐσμένων μελών
  τοθ ΠΑΣΟΚ, στό όποϊο τα παιδία προσπαθοΰν νά..
  προσκοληθοΰν όπως νάναι.
  "Ας κάνουν δμως λίγη ύπομονή. . . νά μεγα-
  λώσουν λίγο καΐ θά δοΰν τό. . . Φώς τό.. . άληθινό
  Εϊπατε τίποτε; Ποίος. . . θανάσης;
  0 Στήν Έλλάδα — όπως εϊπε ό Τσαρούχης —εΐ-
  σαι δτι. . . δηλώσεις.
  "Εττσι, τα παραπάνω παιδία, (άν καΐ δχι τής
  πιάτσας) δήλωσαν: δημοσιογράφοι καΐ οάν πονη¬
  ρά... άλεπσυδάκια, αρχισαν νά παραδίδουν καΐ
  μαθήματα.
  Βεβαία δέν ύπάρχει θέμα άντιποίησης έπαγ-
  γέλματος, μιά καΐ ή Δημοσιογραφία είναι ξέφρα-
  γο άμπέλι, άλλά ύπάρχει θέμα συζήτησης.
  Προχθές λοιπόν συζητοΰσε γιά τα τρία ...
  φλογοβόλα παιδία δχι Βολιώτικα (άλλά. .. άλλοι
  ώτικα), μιά παρέα κι £λεγε:
  —Καλά ό £νας είναι καθηγητής, ποιητής καΐ
  ...τοκκττής. Ό α.λλος είναι όρχπέκτονας, οίκονο
  μολόγος, δημοσιολόγος, δημοτικολόγος καί... 6ι-
  βλιοθηκολόγος. Ό τρίτος δμως, πού είναι σοσιαλι
  στής τοΰ χειιιώνα (τότε φρρα την . . τραγιάσκα)
  μήπως είναι αύτός τουλάχιστον δημοσιογράφος;
  —Δέν ξέρω νά άνήκει σέ καμμιά "Ενωση.
  —Κι δμως κάτι άκούγεται γιά μιά... Ένωση,
  ΰι δμως δημοσιόγραφική.
  θά μάθω καΐ θά σας ένημερώσω. Αναμείνατε
  λοιπόν καΐ θά δοΰμρ α.ν τό Γκυργιό παίζει πονηρό
  . . .γιο—γιό!. . .
  * Μετά την προχθεσινή δημοσίευση τής εφημερί¬
  δας μας, δτι ύπάρχουν στήν Κρήτη 16 χιλιάδες
  (!) κυνηγοΐ, κάποιος άκούστηκε νά λέει:
  —Νά, γιατί δέν πιάνουν κυνήγι οί κυνηγοί
  μας... γιατί είναι τπό πολλοΐ άπό τούς.. . λαγούς.
  Ψέμματα;
  β Άπό τίς . . .γυμνίστριες στίς. . . καλόγρηες, πίί-
  γαν οί δυό συνεργάτες τής «Αληθείας».
  Εϊπε λοιπόν ε*νας:
  —Τελείως, άπόλυτοι αύτοΐ οί 6νθρωποι, άφοΰ
  πηγαίνουν ... γ] στό τελείως γυμνό τ) στό εντε¬
  λώς ντυμένο!. . .
  β Πολύ δραματικός προβλέπεται ό φετεινός Αδ
  γουστος, (ό υπόλοιπος δηλαδή πού μένει άκό¬
  μη), σέ σχέση μέ τόν τρύγο και γενικώτερα τό
  σταφιδικό.
  "Ετσι, 2νας σουλτανοπαραγωγός, στό προ¬
  χθεσινό συλλαλητήριο εϊπε:
  —Όφέτος είναι πού δέν ίσχύει ή παραμιά
  «Αΰγουστε καλέ μου μήνα ναΌουν δυό φορές
  τό χρόνο...»
  Γνωστάς έ'μπορος τής Χανιόπορτας, συζητών-
  τας γύρω άπό την Οίκονομία μας καΐ τα χάλια
  της, μοΰ συνέστησε νά καθιερώσω ένα «σλό-
  γκαν», τό εξής:
  Τό 1939 ή άναλογία τοΰ δολλαρίου μέ χρυ¬
  σή τή δραχμή ήταν 1 πρός 120. Τό 1977 μέ ..
  τσίγκινη δραχμή είναι 1 πρός 36< Γιατί; θά τό £κανα ευχαρίστως, άλλά νομίζω δτι πάει πολύ νά τηαήσωμε τόσο τόν. . . Παναγιώτη τόν. . . αύτιά!... Κι £νας τελευταΐος διάλογος σχετικός μέ τό προχθεσινό συλλαλητήριο γιά τή σταφίδα: Ρωτα ό £νας: —Πώς σο° ψανήκανε τα λόγια πού εϊπε ό κ. Νομάρχης άπύ τό μπαλκόνι, στούς σουλτανοπα- ραγωγούς; Και ό άλλος άπαντα: —Μοΰ φανήκανε (έ'τσι νομίζω τό διάβασα κάποτε σ' 2να βιβλίο), σάν καλή κουβέντα γιά ακρη κλωστής, στήν κουθαρίστρα πού λέγεται εΛπίδα · Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ι ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΑΗ8ΚΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΞΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ» ΜΛΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ έπιμέλε.α: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ικτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  (β*··-
  15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Σελίδα 3η
  Μιά κοινωνία... άλλοιώτικη
  "ΣΠΙΚ... ΕΛΛΗΝΙΚΑ;" Ά "ΟΜΙΛΕΙΪΕ... ΓΚΡΗΚ;"
  Στό τραπεζάκι ήταν κά
  τι ποτήρια, πού μείνανε ά
  πό μιά μεγάλη παρέα. Πό
  τήρια άπό μπύρες, φλυτζά
  νια καΐ αλλα τοϋ... εϊδουο
  "Εριξε μιά λοξή ματιά καΐ
  κάθισε. Μόνη, μέ μιά τσάν
  τα άπό χοντρό καφέ δέρμα
  ίνα πακέτο τοιγάρα «Μάλ-
  μπορο» καΐ μιά παράξενη
  ένδυμασία.
  —Γκαρσόν, πλήζ..
  Καΐ ό σερβπόρος μάζεφε
  τα ποτήρια, ζήτηοε εύγενι-
  κά συγγνώμη κι £φυγε γιά
  νά ξαναγυρίσει οέ λίγο νά
  πάρει παραγγελία.
  — Γιές, όϊ γουόντ...
  Μιλοΰσε άγγλικά σπα-
  σμένα μέ προφορά ξένη.
  Παράξενη προφορά. Ρου-
  φοϋοε μέ άπάθεια εα φρα
  πέ πού τής έΊρερε ό σερβι-
  τόρος μέχρι πού, όπως φαί
  νεται, κουράστηκε. Τότε,
  ^βαλε πάνω στό τραπέζι
  την χοντρή δερμάτινη τσάν
  τα καϊ φώναξε τό γκαρσόνι.
  ,Εκεΐνος φαίνεται ηώς δέν
  κατάλαβε καλά κι ήρχισαν
  οί χειρονομίες. Προσπαθεί
  νά τής δείξει πίσω άπό την
  πλατεϊα μέ μισόλογα Έλ-
  ληνικά, μέχρι πού κατάλα¬
  βε. Γύρισε, τόν κοίταξε
  καΐ εΐπε εύχαριστημένη 2
  να... βαρύ «Θένκ γιοΰ βέ-
  ρυ μάτ»ς και £φυγε.
  Σέ λίγο γύριοε πίσω κρα
  τώντας δνα περιοδικό στά
  χέρια της. Κάθισε στήν κα
  ρέκλα της, φώναξε ξανά τό
  «γκαρσόνι» καΐ παράγγει-
  λε:
  —Ούάν μπύρ. Γές μπιέρ,
  μπύαρ, μπύυρα..
  Τής £φερε καΐ την μπύ-
  ρα κα αρχισε νά ξεφυλλί-
  ζει τό περιοδικό
  Γιά μιά στιγμή, τα μάτια
  τοΰ ταλαίιτωρου σερβιτόρου
  αστραφαν. Πετάχτηκε οάν
  έλλατήριο καΐ κοίταξε τό
  περιοδικό.
  —Βρέ τί γίνεται στόν κό
  ομο. . . «Βεντέτα» είναι ήν
  «Ρομάντζο». Βρέ, βρέ έλλη
  νικά διαβάζει καϊ μετά έρ¬
  χεται καΐ σοΰ λέει πώς θε
  λει «μπύρ» νά πιεϊ...
  Φαινόταν ταξιδιώτισσα ά
  πό κάποια αλλη γωνιά τής
  Ελλάδος καί νόμισε φαί¬
  νεται πώς είναι άπαραίτη-
  το νά ξεχάσει τή γλωσσα
  της...
  Ό ίίλλος εΐχε ερθει στά
  γραφεία τής «ΑΛΗΘΕΙ¬
  ΑΣ» έα πρωΐ καί ζητοΰσε
  πληροφορίας γιά την μό-
  λυνση τοΰ ... περιβάλλον-
  τος. Σκιστήκαμε νά τόν έ-
  ξυπηρετήσουμε, προσπα-
  θώντας νά τοΰ δώσουμε νά
  καταλάβει δτι έδώ ύπάρχει
  ό Γιόφυρος, ό Κατσαμπάς, ύ
  πάρχουν άπόβλητα κλπ.
  Γιά την ήλλη μόλυνση, την
  μόλυνση των . . . ήθών δέν
  £γινε κουβέντα... Ψηλός
  ξανθός μέ μαλλιά πού πε-
  τοΰσαν καΐ γαλανισμένη
  φάτσα, φαινόταν διοτακτι
  κός Στό τέλος εύχαρίστη
  οε κι έ'φυγε...
  Μετά άπό δυό ώρες, £-
  ψαχνε οέ κάποια στενά
  τοΰ Ηρακλείου, νά βρεϊ
  τόν "Αγιο Μηνα.
  —Γές, αι γουόντ.. Σάν
  Μήνας. Χού ίζ στρήτ.
  Καρτέρος £ντ στρήτ Κατε-
  χάκιζ;
  Δέν κατάλαβαν οί ανθρω
  ποι καϊ κοίταζαν ό £νας τόν
  άλλον!
  —Φώναξε βρέ Κώστα τόν
  "Ανδρέα άπό τό γραφεΐο
  νά τόν συνεννοηθεΐ ή τόν
  κουρέα πού ή"ταν στήν Γερ
  μανία.
  Μέ χίλια βάσανα, κατά
  φεραν μέ νοήματα νά τοΰ
  ποΰνε ποδ είναι ό "Αγιος
  Μήνας. Έλληνικά, δέν
  τοΰ μιλοΰσαν γιατΐ δέν.
  .. . καταλάβαινε...
  Μόλΐς δμως μας εΐδε ού*-
  τε σκέφτηκε νά ξαναρωτή·
  οει. Προχώρησε σχεδόν ...
  κουτουλώντας τούς τοίχους
  βαδίζοντας δσο πιό γρήγο
  ρα μποροΰσε.
  Βλέποντας κανεΐς τέτοι-
  ες σκηνές, θυμδται τούς
  Ήρακλειώτες... ξενόγλωο
  σους. Τόν Τζίμυ, τόν άόλλο
  Τζίμυ, τόν. . . Χέντριξ, τόν
  Τζοβάνι, τόν Μάικ, τόν Κώ
  στας κλπ. Θυμαται τίς Άμα
  ζόνες, τα ρομαντικά δειλι-
  νά καϊ την άλλοιώτικη κοι
  νωνία, πού μπί|κε ξαφνικά
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ <<* δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΙΪΣΣΙΑΣ . ΑΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ • Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ΚΑΤΙ ΚΑΙΜΌΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ» "Ενας τταιδικός παράδεισος πλάι στή ©άλασσα ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ- ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΑΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Ήρσκλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση κσί νά άναπνεύση Ιώδιο, στό Ενετικά Λιμάνι τού Ηρακλείου. Α*01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε. ΠΙΚΟλΟΜΙΚΑΙ ΓΠΙΧΕΐΡΗΤΕιΤ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καϊ 5 δωμστίων, ώς καϊ ίσογείων καταστήμά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευής καϊ επί των όδών 1878 άρ. 39 καϊ Πασιφάης καϊ Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τού Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καϊ 286113 στό ρυθμό τής ζωής τοϋ Με γάλου Κάστρου. Άλλά γι' αύτούς τί νά πεΐς; Τί νά πεΐς γι' αύτούς πού ντρέπονται νά ποΰνε πώς γεννήθηκαν σέ κάποια γωνιά τής Ελλάδος, πώς βύζαξαν γάλα Έλληνικό, πώς ακουσαν πολλές φο- ρές στό ραδιόφωνο (έκεϊ πού περίμεναν τα «λάβ σόγκς») τή φωνή τοΰ Πα- παδόπουλου νά γκαρίζει, πώς £τυχε νά μάθουν πώς κάποτε ζοΰσε . . . κάποιος Μακάριος; Ντρέπονται νά παΰνε πώς είναι "Έλληνες. Ντρέ πονται νά μιλήσουν την έλληνική γλώσσα, γιατΐ στούς μοντέρρνους και- ρούς τα έλληνικά είναι... ντεμοντέ! Κι' έσύ, ντρέπεσαι γιά κείνους. Τούς λίγους εύ- τυχώς πού καβάλλησαν.. ά νάποδα τό καλάμι, μέ συ- νέπειες έπΐκίνδυνες γι αύ τούς καϊ τόν τόπο μας • Ο ΜΕΣΟΝΫΧΤΙΟΣ Ο ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΤΟΥ Ν. «ΙΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΨΕΤΑΚΗ ΑΝΤΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΣ Είναι πρώτη φορά πού μάς λύπησες Άντώνη. Ή πρώτη φο- ρσ, πού στεναχωρεθήκαμε, πού μάς οτεναχώρησες, δλους: ψίλους, συγγενεΐς κι δσους ετυ- χε νά σέ γνωρίσουν, στό σύντο- μο χρονικό διόστημα πού περ- πατοΰσες ττάνω στή γή, ζωντα νός άνάμεσα στούς ζωντανούς. Κανεΐς δέν τό πίστεψε. Οΰτε μπορεΤ άκόμη νά πιστέψει πώς τούτη ή συνάντηση, σ' αυτόν τόν χώρο τόν ίερό, θά είναι ή στερ νή. Κανείς δέν μττορεΐ νά χωνέ- ψει ττώς άττό δώ καϊ μπρός, χω- ρίζουνε ο! δρόμοι. Αΰριο έσύ, δέ θά χαμογελάσεις. Δέ θά χτυπή- σεις φιλικά τό χέρι στόν ώμο κα νενός, άνοίγοντας την αύλόπορ- τα τού σπιτιοΰ σου γιά νά δεχ τείς τόν φίλο, τόν περσστικό, τόν άνθρωπο. Δέ θά σκορπίσεις λουλούδια κι άνθούς μέ τό χαμό γελό σου γιατι ετσι τό θέλησε ή πικρή μοΐρα. Ή δικιά σου καί δικιά μας μοΐρα. Γιά σένα, όλα τελειώσανε. Τό σο άπρόσμενα όρφάνεψαν τα όρ τύκια κι οί δίσκοι τής μουσικής Τόσο ά— ρόσμενα μαράθηκαν τα λουλούδια τού κηπου σου καΐ στή θέση τους φύτρωσαν άλλα λουλούδια Έκείνα πού θά δείχ- νουνε στούς άνθρώπους τό διά- 6α σου. Έκείνα πού θά ψυθιρί- ζουν άκατάπαυστα τ' όνομά σου σάν φωνές μιάς συγκεκριμένης θεόρατης νοσταλγίας καϊ πό- θου. "Ετσι Άντώνη, χτές τό 6ράδυ δέν πρόλαβες νά στρώσεις τό τραπέζι τής αύλής σου, μέ κά- μποσες καρέκλες παραπάνω, γιά κάττοιον φίλο, γνωστό ή διαβά- τη. Ή γιγαντένια προσωπικότη τα δέν έβλεπε σύνορα μέσα στούς άνθρώπινους όρίζοντες, οΰτε ύττήρχαν στήν μεγάλη καρ διά σου προνομιακές θέσεις. 'Υ πήρχε μονάχα μιά σπίθα Ιδανι κότητας, πού φούντωνε κα! κυ ριαρχοΰσε κα! έξουσίαζε όλόκλη Ο ΔΡΥΣ ΕΠΕΣΕ... * Συνέχεια άπό τή σελ. 1 σ' ΑΔΙΚΗΣΑΝ μαζ! μέ τό ΛΑΟ σου — μέ τούς ΛΑΟΥΣ... Δέν ξεχνοΰμε τα σκλαβωμένα χω ριά κσ! τίς πόλεις μας, δέν ξεχ νοΰμε τούς σκλαβωμένους τό- πους πού πάνω τους είναι κτι σμένοι βωμοί κα! έστίες μας, καί μέσα τους είναι θαμμένοι Γθ ΝΙΟΙ καΐ ΠΡΟΓΟΝΟΙ μας...» 'Εθνάρχης Πατέρας, όπως κι αν ήσουν καί δπου κι άν ήσουν. Κα! δτανέμίλιες «ΕΜΙΛΙΕΣϋ...» Καί όταν έσιώπας τό ΐδιο έ'κα- νες. ΟΊ έχθροί σου κάνουν ακριβώς τ ό άντίθετο Μά ό Θεός δέν μα σκαρεύεται, κα! ΣΥ παιδί τού κα! ένσαρκωτής, ΣΧΗΜΑ καΐ ΘΕΣΗ τοΰ Χριστοϋ μας, άνέβη- κες τό Γολγοθά, γιά νά κατεβά σης άλλους πού θαρροΰσαν πώς σέ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ. Δρύς άσάλευτος χιορΐς νά κ ι νήσαι, κινάς τό ΠΑΝ!! κα! τρέ ξαν νά σοϋ δώσουν τό ΦΙΛΙ τής ΑΓΑΠΗΣ πολλοί, άλλά, μαζί τους άνακατωθήκανε κι οί ΠΡΟ ΔΟΤΕΣ καΐ σέ φιλήσανε κι αΰ- τοίϋ. . . «Ό Ίούδας άνά μέσω των ΑΙώνων». Τρίβουν τα χέρια τους (ΤΟΥΡ ΚΑΛΑΔΕΣ κα! ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ) ί- τσι είναι δέν ψταίνε αύτοι. "Ε- πρεπε δμως νά είναι είς θέση νά δοΰνε καί νά νοιώσουν πώς «Νυν έπέστη ό ΚΑΙΡΟΣ!». Μά ΠΑ ΤΕΡΑ, οί άκαιροι μποροΰν νά νιώσουν; 'Εσύ στόν οϋρανο πού άνα- παύεσαι μετά άπό τό ΓΟΛΓΟ- ©Α σου, έμεΐς έδώ δσοι σέ κλαϊ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΟΣ ΣΛΑ-Ι ΤΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ. Πάμε παντοθ. Φωτογραφίζουμε τα πάντα. θυμηθήτε μας γιά ότι δέν θέλετε νά ξεχά- σετε. ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 288-357 - 283-428 - 223331 ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗ! ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ΖΑΜΑΝΙΑ,, Τηλέφωνο 286.713 Ό γνωστάς καλλιτέχνης τής λύρας ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ μέ τούς συνεργάτες τού στά λαοΟτα ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΟΥΚΑΚΗ καΐ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ χαρίζουν κάθε δράδυ στό καλοκαιρινό κέντρο «ΖΑΜΑΝΙΑ» την ΓΝΗΣΙΑ καί ΑΝΟΘΕΥΤΗ Κρητική Μουσική. ΠΑ ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ «ΖΑΜΑΝΙΑ» Κάθε βράδυ, άτόφιο κρητικό ξεφάντωμα υ,έ τόν άπίθανο λυράρη ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ Ρωτήστε αΰτούς πού γλέντησαν μέχρι τώρα στά «ΖΑΜΑΝΙΑ» "Ολοι θά σας πουν πώς: ΓΛΕΝΤΟΥΜΕ ΚΡΗΤΙΚΑ..· ■ ■■■■ΗΜΗΜΒΙΒΜ------ ♦♦♦♦♦♦ ΑΡΙΑΔΝΗ γιά λ'ιγες άκόμη μέρες ή ΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΙΙΛΕΙΟΥ ■■■»■■ ΚΑΘ! ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΙΓΕΣ ΣΕΑΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΑΗΘΕΙΕΣ με ύπερήφανα, δέν γεννάται καμ μιά άμφιβολία —ώς θά Εχομε έ- ττικοινωνία ΑΙώνια. Μά ή Ίστο ρία εχει δυό σελίδες (έχει καΐ τή μαύρη). "Ας ντραποΰνε δ¬ σοι σέ καταδιώξαν καΐ νά είναι βεβαιοί πώς χειρότερη ττράξη δέν ύττήρχε, και φτινότερη κλη- ρονομιά δέ μττοροϋσαν νά άψή- σουν, στούς μικρούς κα! μεγά- λους κληρονόμους τους. Ξυττνήσε τε ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!! Εδά, προπαν τός, μιλεΐ γιά σάς, ό ΜΑΚΑΡΙ ΟΣ. 'Εσείς τόν θαρρήτε Μακαρί τη καΐ άναπαύεστε στόν ενοχο θάνατό σας. Άν τό συνεχίσετε θά έ'χετε θέση στόν «ΑΞΥΠΝΗ- ΤΟ» Όλοι οί Λαοί, μαζί κα! ό Τούρκικος, άδικοΰνται μέ τέτοι ες ΑΔΙΚΙΕΣ! ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΡΑ... Τό ΤΓερίττετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Διαθέτει καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ό Μακάριος ένσαρκωτής της Μόνης ΑΛΗΘΕΙΑΣ, θά παραμε^ νει σύμβολο στή ν Ιστορία τής πάλης των Λαών Ό Άλιέντε (κι άλλοι) των άλλων στήν άλλη γωνιά, έπλησί ασαν την Συντροφιά τους. Κα! οί ττροδότες δμως δέν ΰστεροΰν κι αϋτο!. Οί Άνισόρροποι μιλοΰν δλο γιά «ίσορροπία» ένώ συνε χώς χάνουν την δικη τους. Τα πράμματα ξαμώνουν δπως εχει προδιαγραφτεΤ. Αΰτό δέ σημαί- νει δμως ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ττρό παν τος σημαίνει ΑΓΩΝΑ. Μέ των άπλών Λαών σμίγουν τα δάκρυά μου Μεγάλε τής Έκ κλησίας τοΰ ΧΡΙΣΤΟΥ Πατέρα μας. ΕΘΝΑΡΧΗ, σμίγω καί την εύχή μου γιά την ψυχή Σου, πού είναι ψυχή μου και μενά καΐ ά- πό έπά κάτω αναντρανίζω τα μάτια μου νά σέ δω μά έγουρ γουθιάσαν τα δάκρυά καΐ θα- μπώθηκα καϊ δέν εΐδα πράμα! Μιά στιγμή σ' εΐδα άλλοΰ... Κα! έ'νιωσα πώς εΤσαι ΠΑΝΤΟΥ!!! Παντοθ εΤναι καί οί έχθροί σου, μά ή ΝΙΚΗ θάναι δική σου. Πώς μπορεϊ νδναι άλλοιώς ΠΑ ΤΕΡΑ; "Ας ποΰμε σέ δσους τόσο σ' έδίωξαν ΣΥΧΩΡΙΟ κ ι άς μπο ρεΐ νδναι ΚΡΙΜΑ! ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ Άγ!α Ρουμέλη Σφακίων ρη την συγκροτήση σου Αύτη σέ κράτησε άνέπαφο άπό την άλ λοτριωτική έπιδημία τής σύγχρο νης Κοινωνίας. Γιατί μέσα στήν έποχή μας ό Άντώνης ήταν ή έ ξαίρεση, ήταν ή δαση ·μέσα στή λιδώδη μας Κοινωνική σύνθεση. Μά τα λόγια, δέν φτάνουν γιά τίττοτα. Τα λόγια δέν είναι οΰτε κατά διάνοιαν Ίκανά νά δώσουν έστω καΐ μιά χοντρή, μιά γενι κή είκόνα τού άνθρώπου έκείνου πού άνεμίζει άκέ,ραιος οτίς συ νειδήσεις μας. Καλυτέρα, μιλοϋ νέ τα δακρυα. Τα κόκκινα μά¬ τια των γνωστών καΐ των φίλων πού τόσο αύθόρμητα ήρθαν έ¬ δώ, έλπίζοντας πώς κάτω άττό τα τρυφερά σου χείλη, θά δρεθεϊ άκόμη κάποιο κομμάτι χαμόγε- λου. Έλπίζοντας πώς θά 6ρε- θε? στό στεγνωμένο στόμα σου μιά λέξη παρηγοριάς. Άπαρηγό ρητοι βλέπεις, γυρεύουνε άκόμη καΐ τώρα πού δέν άναπνέεις μα ζί μας, δυό λόγια πού νά δώ¬ σουν λίγο κουράγιο στά γόνατα γιά ν" άντέξουν τό θλιβερό δγ- γελμα τ»ού ττέρασε τα σύνορα και ταξιδεύει γιά νά μηνύσει στούς άνθρώπους δτι τό άπνοο σώμα σου είναι άκάμη άνάμεσά μας. Τελειώνοιιν οί λέξεις κι οί ξε,ρο ψράσεις χωρΐς νά μπορέσουν ν" άγγίξουν στήν άπεραντωωσύνη τής καλοσυνάτης σου ϋπαρξης. Μά, έμεινε χαραγμένη ή μορφή σου στό εύαίσθητο σημείο ττού πρέπει νά ύπάρχει μέσα μας. "Ετσι άκέραιη, άμόλυντη ττρότυ πή, χωρΐς πρόσθετα στοιχεΐα γ ι ατ! μπροστά σου τό περιττό δέν εχει θέση, δέν χωρε?. Όχι. Δέν είναι αυτή ή μοΐρα των άνθρωπων. ΕΤναι ή μοΤρα των ίδανικών ττού χάνονται* ά- πρόοπτα γιατ! δέν μποροΰνε νά ζήσουνε στήν σύγχρονη έποχή μας. ΕΤναι ή μοΐρα των άνθρω¬ πων πού ξεχωρίζουν, πού κυματί ζουν άνάλαφρα σά σημαΐες (δα νικές κα! τεράστιες στά κοντά ρια τής θύμισης. Βαρύ τό πένθος. Δυσβάστα- χτο. Γιατ! δλοι δσοι σέ κοίτα- ξαν σήμερα χωρΐς έσύ ν' άνοί- ξεις τα μάτια σου, πιστεύουν πώς άπό στιγμή σϊ; στιγμή θ' άνοίξεις τό στόμα σου, πώς άπό στιγμή σέ στιγμή θ' άπλωθεί τό χαμόγελο καί θά βλαστήσει ή φωνή τής παρηγοριάς. Άντώνη άκου: τα λουλούδια τα όρτύκια καΐ οί δίσκοι τής μουσικής θρηνοΰνε μαζί μας, τόν φίλο τους κα! τόν ·π·ροστάτη Μά ■έσύ- δΑν-Αίούς. -Γκχτί αν β—«>-
  γες δέ θά μπορούσες ποτέ νά
  δεχτεΐς τα μοιρολόγια καΐ τίς
  θλιμμένες φ«νές. Θά ξεσποΰσες
  θά γυρνοΰσες άνάμεσά μας γυ-
  ρεώοντας λόγια παρηγοριάς.
  Δέν μάς άκοΰς Γιατί αν άκου
  γες δέν θά δεχόσουν παινάδια
  κι άς μην εΤναι παινάδια έτοΰτες
  οί ψυχρές λέξεις, πού προσττα-
  θοΰν νά περιπλακοΰν μέ μιά κά
  ττοια λογική, γιά νά σοΰ ττοΰνε
  τό ΰστατο χαΤρε. Μά, ούτε τό
  «χαΤρε» έκεΐνο, μποροΰνε νά ποϋ
  νέ τα λόγια, την στιγμή πού τα
  δάκρυά στά μάτια κοντεύουν νά
  στερέψουν, θρηνώντας τόν ά-
  προσδόκητο χαμό τοϋ πιό καλο-
  κάγαθου άνθρώπου πού άντιστά
  θηκε στίς προσταγές τής άλλο
  τρίοχτης.
  Σέ λίγο Άντώνη, έσύ δέν θα-
  σαι άνάμεσά μας. Οΰτε ή σιγη
  ρή νεκρική παρουσία σου θά
  μάς δίνει παρηγοριά. Θά μάς
  ξεχάσεις μοιραΤα, άγγαλιασμέ-
  νος μέ τό χώμα τής Κρήτης και
  τή φύση ττού τόσο άγάττησες.
  ΕΤναι ή πρώτη φορά πού ξεχ·
  νάς πώς άψήνεις την μαύρη σε·ι
  αγράι^ηση στά χείλη καϊ στά μά
  τια. Ή πρώτη φορά πού ξεχνάς
  ττώς πίσω σου τριγυρίζουν ση-
  μαδεμένες άττό τό χαμό σου ύ-
  πάρξεις, ττού θά ψάχνουν μά-
  ταια στούς αΐώνες νά συναντή
  σουν ένα κομμάτι άττό τό γέλιο
  καί τή φωνή σου.
  Γονεΐς, γυναΐκα άδέλψια,
  συγγενεΐς, φίλοι( γνωστο! μείνα
  νέ μέ την γεύση τής άιτογοήτευ
  σης στά χείλη κα! μέ μιά πυγο
  λαμπίδα, έσένα ττού θά ύττάρ-
  χεις αΐώνια σάν πρότυττο στούς
  δρόμους τής άνθρωττόγητας.
  Γιατΐ, έτσι έμεινες στή θύμι
  ση. 'Ετσι σωστός άητλός, κα! ά-
  κακος. Έτσι άθόρυβος; δττως
  προσπάθησες νά φύγεις τό χθεσι
  νό πικρό δειλινό. Κι έφυγες. Μά
  τα φευγιό σου έγίνηκε έχρηξη,
  τό ακολουθήσαν λυγμο! καΐ θρή
  νοι, βρόντηξε ΰπερφυσικά κι ό
  κόσμος ττήρε τόν δρόμο νά σέ
  δεΤ Οστατη φορά έ'στω καΐ χω¬
  ρΐς χαμόγελο χωρΐς ττνοή, χω¬
  ρΐς λόγια τρυφερά.
  Μά ξύπνα γιά μιά μδνο οτιγ
  μή κα! θά δεϊς πώς κανεΐςδέν τό
  πίστεψε. Γιατ! ή υπεράνθρωττη
  παρουσία σου σέ τούτη τή ζωή,
  έ'γινε φαρός και αγγιστρώθηκε
  τελεσίδικα μέσα στίς καρδιές
  κα! τίς σκέψεις πού μέχρι ή σκλη
  ρή μοΐρα τίς σταματήσει, θά φω
  νάζουνε:
  Αίώνια ή μνήμη σου. Γιατί
  φεύγεις άνάμεσα στΐς χαρές τής
  φύσης. Περιτρυγιρισμένος άπό
  τούς καλοκαιριάτικους μήνες
  τα φροΰτα κα! τα λουλούδια τ'
  Αύγρύστου άνάμεσα στήν όμορ
  φιά καί την γαλήνη τοϋ Κρητικοΰ
  Δεκαπενταύγουστου.
  Άνάμεσα σ* δλους, συγγε¬
  νεΐς, γνωστούς καΐ φίλους, πού
  άπαρηγόρητοι θά θυμοϋνται
  γιά πάντα, πώς καΐ στόν 20ό
  αίώνα, γεννήθηκαν άνθρώττοι,
  I-
  δανικοί κι' άκέραιοι .
  Αίωνία ή μνήμη σου.
  μεγαλύτερο
  δίνει
  Μέ καταθέοεις
  οτην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  κ_ρ6ιζετυ: περιααοτερα ,,,;
  Απολυτπ κίαοφαΑιοπ
  τού μοχθου αα<^ ΐνΐΓ την κγγυηση ίθΰ κρατους .§ •Σιγουρια και κερδος >ν
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕμ"εΓβΑΣεΪσ"αΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ««-^ 1^-
  φραξουν οί αλ^λοι τ,ο ατ:ομα
  ηρολαβη ·φ πει εσοω και μια
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ουλλαΡπ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Προχθες καί χθίς στό Πάρκο Γεωργιάδη
  ΕΠΙΤΥΧΗ! ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΑ
  ΟΔΗΓΗΤΗ - ΚΝΕ ΣΤΟ ΗΡϋΚΠΕΙΟ
  Μέ έτπτυχία εγινε χθές και κό πρόγραμμα ήταν άρκετά πειριεχομένου (ρατσιστικά — φα
  ττροχθές στό Πάρκο Γεωργιάδη | πλούσιο. Λειτούργησαν μόνιμσ σιστικά καθεστώτα κλττ.)
  τό Γ Φεστιβάλ ΚΝΕ — ΟΔΗ
  ΓΗΤΗ περιοχής Ηρακλείου.
  "Οπως εΤναι γνωστό, γιά τό
  Φεστιβάλ τής ΚΝΕ εΤχε σχημα
  τιστεΐ μιά ττλοπ-ειά Όργανωτι-
  κή 'Εττιτροπή, αποτελούμενη ά¬
  ττό πρόσωττα που άνήκαν σέ διά
  φορες προοδευτικές παρατάξεως.
  Ή συνεργασία αύτη, τής πλα-
  τιάς Όργανωτικής 'Επιτροπής
  μέ την κομμουνιστική νεολαία,
  μποροΰμε νά ποΰμε δτι άττέδω
  σε, κρίνοντας άττό την τελεία όρ
  γάνωση καί την τελική έπιτυχία
  τού Φεστιβάλ.
  Κεντρικό σύνθημα των έκδη-
  λώσεων αυτών, ήταν «Ή νεολαία
  άγωνίζεται καί τραγουδά γιά έ-
  να καλύτερο μέλλον». Οί όργα
  νωτές, έλαβαν ύπ' δψη τους τίς
  γενικώτερες πολιτικές συνθήκες
  καί έξελίξεις μέσα στά πλαίσια
  τοθ ΝΑΤΟ καί την έττιθυμία των
  Νέων γ<ά την αναπτύξη ενός σω στοΰ πολιτιστικοθ κινήματος. Τό πολιτικό ττεριεχάμενο χω- ρίστηκε ώς εξής: 1) 'Εργατική — 'Εργαζόμε- νη — 'Αγροτική Νεολαία. 2) "Έξω οί Βάσεις — Όχι στόν 'Αμερικάνικο τρόπο ζωής. Τό πολιτιστικό κα) καλλιτεχνι ττερίτττερα καΐ εκθέσεις όπως: 'Εκθέσεις ζωγραφικής (όργανω- μένη άπό τόν Κώστα Σταυρακά- κη) Ααϊκής Τέχνης, Κρητικού σπατιοΰ, θεατρικής άφίσσας, 6ι 6λίου κλπ. 'Επίσης ύττήρχαν πε ρίπτερα 'Εθνικής "Άντίστσσης, Έργατικής και Άγροτικής Νεο λαίσς, Άθλητισμοΰ, Βάσεων, ά- μερικάνικου τρόπον ζωής, ττερί πτερά προδλημάτν τοΰ Ηρα¬ κλείου περίτττερο διεθνιστικοΰ "Εγιναν άκόμη κινηματογραφι κές προδολές τταίχτηκε κουκλοθέ ατρο, έλειτούργησε Παιδική Χαρα καί εκθέση παιδικής ζω- γραφικής, μέ έργα πού ζωγρα- φιζόταν επι τόπου. Στό Μουσικό πρόγραμμα πή ραν μέρος ό Γιάννης Μαρκόπου¬ λος, ό Σπύρος Σαμοΐλης καί τα Κρητικ'ά συγκ,ροτήματα τού Βασίλη Σκουλα, τοΰ Καλομοίρη τοΰ Ψαραντώνη κ.α. Σέ γενικές γραμμές τό Φεστι 6άλ της ΚΝΕ εΤχε έντπτυχία δχι μόνο άττό την ττλευρά τοΰ πλή θους, άλλά καί δσον άφορά τό Ι τπεριεχόμενο των έκδηλώσεων. Άξίζει νά σημειωθεΐ δτι τό ψεστιδάλ ΚΝΕ —ΟΔΗΓΗΤΗ, γί νεται σ' δλη σχεδόν την Έλλά δα, σέ τρόπο ώστε νά μην ύπάρ χει άττόσταση καΐ διάφορος τρό πος άντιμετώτΓΐσης των προδλη μάτων μεταξύ Αθήνας καΐ Ε¬ παρχίας. εγάΛη Εαεννα ΚαταπέΑτης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ Ι ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ 'ΣΜΙΓΕΙ, ΚΑΙ 'ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΤΑΙ, ΜΕΤΗΝ ΥΨΗΛΗΚΟΙΝΩΝΙΑ Τ■ ' · Λ — % ' ^ / Μ0ΡΦΗ Τό..· Αδελφατοί____ συμπληρώνει τό Συνδικάτο τού εγκαιατιι Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΜΙΑΣ "ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ συνέχεια τής Ερεύνας μας αυτής εϊχαμε άσχοληθεί μέ την περίΐττωση των «τρα6εστίς», των θυληπρεπών δηλαδή πού ντόνονται γυναικεία καί δύσκολα τους ξεχωρίζεις άπό τό άσθενές λεγόμενο φΰλλο. Σχετυκά μέ αύτούς, έκεΐνο πού θά θέλομε νά ποΰ με, γιά νά κλείσωμε την περίπτωσή τους, είναι τουτο: ή παρέα τους είναι συνήθως άνθρωποι τοθ ύπόκοσμου παράσιτα και γενικά τύποι νυχτόβιοι, πλήν δμως ή «πε λατεία» τους είναι πρόσωπα τής ύφηλής κοινωνίας. Δυ στυχώς — καΐ σ' αύτό τό σημεΐο οί «τραβεσΐίς» έ"χουν δί κηο _ 5έν είναι μόνον αύτοΐ ύπεύθυνοΐ. Συνυπεύθυ- νοι είναι αύτοι πού γιά νά τους κάνουν λίγη ώρα παρέα τους πληρώνουν άπό 1000 μέχρι 1500 δραχμές. Καΐ εί¬ ναι ανθρωποι τοΰ καλοΰ κόσμου καΐ άρκετοΐ μάλιστα παντρεμένοΐ οίκογενειάρχεςΐ.. . Άλλά άς αφήσωμε την παραπάνω περίπτωση, γιά νά περιγράψωμε μιά αλλη, περισσότερο θλιβερή, την περίπτωοη ενός καθηγητή, ΰσχετου μέ αυτόν πού άνα φέραμε στήν άρχή τίϊς Ερεύνας μας. ΠΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ "ΞΕΝΙΑ,, ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΟΙ ΠΔΡΔΛΙΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Στό ρεπορτάζ . .*> προηγού-
  μενου φύλλου μας, σχετικά μέ
  την είσοδο στήν παραλία κάτω
  άπό τό «ΞΕΝΙ Α»γράψαμεέκ —α
  ραδρομής δτι ό κ. Ζαχαριάδης,
  περνά παρά την απαγορεύση,
  βάζοντας φασαρία.
  Τό σωστό είναι δτι ό κ. Ζαχα
  ριάδης περνά παρά τή φασαρία
  πού τοΰ όάζουν οί ΰπάλληλοι
  κα! ή διεύθυνση τοΰ Ξενοδοχεί¬
  ον.
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  νικά( σ' δλο τό μήκος τής Νότι
  άς Κρήτης καΐ κυρίοις στήν πε
  ριοχή Τυμττακίου (δπου έτοιμά-
  ζεται τό 2ο ττεδίο δολής), ύπάρ-
  χει όργασμός Εργων.
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ τεράστιες ττεριο
  χές, πλάι στή θάλασσα, έ'χουν
  έξαγοραστεϊ άττό διάφορες ά-
  γνωστες έταιρεΐες, στίς οποίες
  φυσικά μετέχει ένας ή δυό "Ελ-
  ληνες γιά· ττρόσχημα και ένώ οί
  έχτάσεις αύτές προορίζονταν
  γιά τουριστική έκμετάλλευση,
  δέν έχει γίνει έναρξη εργασίας
  σέ καμμιά!!!
  ΟΛΑ αύτά δημιουργοΰν 6άσι
  μες ύποψίες δτι οί 'Αμερικανο—
  ΝατοϊκοΙ έγκέφαλοι προχωροϋν
  στά έγκληματικά σχέδιά τους
  καί μέ έπίκεντρο τίς δυό Βάσεις
  ποΰ έχουν ήδη (Σοΰδα — Γοϋρ
  νες) προετοιμάζουν την όλοκλη-
  ρωτική κατάληψη τού νησιοΰ,
  ττου σιγά — σιγά θά όχυρωθεΐ
  τελεία καΐ άπό τή Νότι α ττλευ
  ρά τού.
  ΚΑΛΟ θά είναι λοιπόν, κάποι
  ος άπό τούς έλάχιστους έκπρο
  σώπους τού πολιτικοΰ μας κό¬
  σμου πού ένδιαφέρεται γιά έ-
  θνικά θέματα κι δχι γιά μικροπο
  λιτική, νά θέσει τό θέμα στή
  Βουληκαι νά ρωτήσει: τί συμβαί
  νει στή Νότια Κρήτη;
  ΕΤΣΙ θά διαπιστωθεΐ έπίση-
  μα, πώς ή Άμερική καΐ τδ ΝΑ
  ΤΟ άττλώνουν τα ττλοκάμια τους
  καΐ σ' αυτή τή μεριά τού νησι
  ού μας κι δτι οί Βάσεις πού δή
  μιουργοΰν συνεχώς οί 'Αμερικα-
  νοΐ άρχισαν νά γίνονται τα έπι-
  κίνδυνα δόντια ενός σκύλου, πού
  δαγκώνει κα! πού ακριβώς προ
  σπαθεΐ νά τα κάνει μεγαλύτερα
  καΐ περισσότερα γιά νά μάς
  φάει!. . .
  ΟΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  * Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  ό άγρότης, δέν θά μπορέσει νά κάνει άγώνα, άν ξέρει δ¬
  ι ι τόν περιμένει ό όψιγιας, δταν μάλιστα δσο περνά ό
  καιρός αύξάνονται οί πιθανότητες άλλαγής τοΰ καιροΰ.
  Γι' αύτό πρέπει ή κινητοποιήση νά είναι γρήγορη καί
  άμεση, ώστε νά μην δυσκολευτεί ή έφαρμογή όποιασδή-
  ποτε άπόφασης κι' άν παρθεϊ. Πρέπει δηλαδή νά άποφα
  σίσουν οί άγροτικοί έκπρόσωποι, χωρίς καμμιά χρονο-
  τριβή γιά δ,τιδήποτε θά £κριναν σκόπιμονά γίνει.
  Πάντως, ή Κυβέρνηση, φαίνεται άποφασισμένη νά έ-
  πιμείνει στήν άρχική της θέση, πράγμα πού διευκολύνε
  ται σέ μεγάλο 6αθμό, άν ό αγροτικάς μας πληθυσμός μεί
  νει σταυροχερισμένος. Αύτό δμως δέν είναι σωστό, ά¬
  φοΰ οί διεθνεϊς συνθήκες είναι εύνοϊκές καί ή δικιά μας
  παραγωγή θά είναι, σύμίρωνα μέ τίς πιό αίσιόδοξες προ-
  6λέψεις, μειωμένη κατά 15—20ο)ο. Στά χωρία τής Κρή
  της δμως, εϊχαμε καί τόν καύσωνα, ό οποίος προξένησε
  ζημιές μέχρι καί Θ0ο)ο, κατεβάζοντας σέ πολύ χαμηλά
  έπίπεδα τό είσόδημα των σταφιδοπαραγωγών.
  θά πρέπει λοιπόν τα Συμβούλια τής Ε.Γ.Σ.Η. καί των
  άλλων Συνεταιρισμών νά μην έπαναπαφθοΰν στήν συγ
  νκέντρωση τής περασμένης βδομάδας άλλά νά συνεχί-
  σουν τόν άγώνα μέ δλα τα Νόμιμα μέσα, γιά την δικαί
  ωσή τους καί την πληρωμή των όλοχρόνιων κόπων
  τους, αν καί μέ τίς 35 δρχ. πού ζητοΰν, μόλις καλύπτον
  ται, δπως είπαν καί οί ϊδΐοι, τα £ξοδα παραγωγής.
  Διαθάζετε τόν
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  πού σάς ένημερώνει ύπεύθυνα.
  • ΧΩΧΤΕΧ ΕΙΔΗΚΙΖ
  • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΖ
  • ΕΡΕΥΝΕΧ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΛΙΚΗ ΧΤΗΑΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑβΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΧΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καΐ 224 · 226
  νιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σηίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  ή μέ τό Ταχυδρομεϊο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  Σέ τηλεφωνική έπικοινωνία
  μας ό κ. Ζαχαριάδης μδς εΤττε
  δτι ττιστεύει πώς ή πλάζ στό
  σημεΤο αύτό τού Καρτεροΰ, εί¬
  ναι γιά όλον τόν Λαό, άφοΰ ά-
  νήκει στόν 'Εθνικό Όργανισμό
  Τουρισμοΰ καΐ κάθε τι τό 'Εθνι¬
  κό δέν μπορεΐ νά είναι ίδιωτικό.
  Στήν προκειμένη περίτττωση
  δμως κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει
  Όμως μάθαμε, ό ΕΟΤ έχει (διο
  χτησία τεραστία στήν περιοχή
  αύτη. Ξεκινώντας άττό τό τέλος
  τοΰ άεροδρομίου καΐ προχωρών-
  τας μέχρι τό ύψωμα δίττλα στήν
  πλάζ τής Άμνισοΰ. 'Ατγ' αύτό
  μόνο λιγοστές έκατοντάδες μέ-
  τρα είναι εΰχρηστα — ή «ττλάζ
  τού ΕΟΤ», δπου είσπράττεται
  είσιτήριο 12 δρχ. γιά κάθε άτο
  μο. Δηλαδή 12—24 χιλιάδες
  δρχ. τή μερά, άν ύπολογίσουμε
  τούς καθημερινούς έπισκέτττες
  σέ 1.000 £ως 2.ΟΟΟ.
  Σχετικές πληροφορίες μας γιά
  τό «ΞΕΝΙΑ» άναφέρουν δτι ή πό
  λιτική τής άπαγόρευσης της ε(-
  σόδου αρχισε μετά πού ανάλα¬
  βε ό καινούργιος διευθυντής τό
  Ξενοδοχεΐο. Γι' αύτό ά—ευθυνόι·
  μαστε κατευθείαν στόν ΕΟΤ, προ
  τείνοντας νά άφήσει έλεύθερες
  τις άχτές γιά τόν κόσμο, ττού
  είναι άναγκασμένος νά μαζεύε-
  ται σωρηδόν σέ λίγα μέτρα ττα
  ραλίας σέ θάλασσες μολυσμένες
  κι άπρόσιτες.
  Καΐ κάτι άλλο: Ή τοπική
  χουντοφυλλάδα άρχισε νά δημο-
  σιεύει έπαίνους γιά την ύποδει
  γματική καθαριότητα τού Καρ-
  τεροΰ κλπ. Μάς θυμίζει τή λαϊ-
  κή παροιμία «Φάτε μάτια ψά-
  ρι», άφοΰ δύσκολα μπορεΤ κα-
  νείς νά άπολαύσει τή θάλασσα
  αύτη. Πού βεβαία, δέν είναι καΐ
  τόσο άμόΛυντη, δσο λένε. Έκα
  τό περίπου μέτρα άττό την
  «ττλάζ τοθ ΕΟΤ» πρός τό ΞΕ¬
  Ν Ι Α, ύπάρχουν κάτ» χοντρές
  τσιμεντοσωλήνες πού χύνουν μέ
  σα στή θάλασσα πυκνά ύγρά, έ
  νώ άμέσως δίπλα, μιά νάυλον
  σωλήνα είσχωρεΐ μέσα στά νε-
  ρά. Ασφαλώς θά είναι άττοχε-
  τεύσεις ξενοδχείων μιά καΐ ή άμ
  μος γύρω — γύρω είναι μισό-
  μαυρη.
  Περιμένουμε άττό τόν ΕΟΤ,
  πού καΐ στό προηγούμενο δη-
  μοσίευμά μας έσιώπησε, νά δώ
  σει κάποια άττάντηση γιά τις
  συρματόφραχτες άχτές τού Καρ
  τεροϋ. Άκόμη, περιμένουμε κά
  ποία ενεργεια γιά νά μττορεΐ ό
  καθένας νά άττολαύσει τίς πλάζ
  κι 8χι νά συναντα τπνακίδες ττού
  νά γράφουνε ότι ό χώρος τοΰ
  ΕΟΤ — τού 'Εθνικοΰ μας Όρ-
  γανισμού — είναι χώροι... Ιδι
  ωτικοΐ, μή μπορώντας νά άττο-
  λαυσει την Έλληνική θάλασσα,
  άφοΰ δέν £χει μερικά. . . χιλιά-
  ρικα νά διαθέσει στά Αης κατη
  γορίας Ξενοδοχεΐα τοθ ΕΟΤ.
  ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ περιοχή τού Η¬
  ρακλείου, ύττάρχει καί λειτουρ-
  γεΤ, μιά εντελώς πρωτότυπη
  γκαρσονιέρα, την όττοία διατη-
  ρεΐ ένας καθηγητής μέ ίνα φίλο
  τού, άλλά στήν όποία συγκεν-
  τρώνονται πολλοί άνθρωποι
  πού ρέπουν στήν όμοφυλοφιλία,
  ένεργητικά ή τταθητικά.
  Ό άνθρωπος αυτάς, πού εΐ-
  ναι παθητικός όμοφυλόφιλος,
  διαθέτέι την «στέγη τού καί
  πρός άλλότριαν άκολασί-
  αν», δπως λέει ή σχετική διάτα-
  ξη·
  Πρόκειται κυριολεκτικά γιά
  ένα «κλάμττ άνωμαλίας» (δττως
  τό λένε μερικοί νεαροί), δπου
  μαζεύονται αύτοι πού θέλουν νά
  «έξυπηρετηθοΰν» μέ κάθε τρό¬
  πο. Ό Καθηγητής (σάν κοινη
  «τΓατρώνα»)φροντίζειι καΐ κλείνει
  ελεγχος
  ΠΑ Τθ ΔΙΟΙΚΗΤΠ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΙ
  ΡΩΤΟΥΜΕ τόν κ. Διοικητή Άγροφυλακής Ηρακλείου
  αν τοΰ κοινοποιήθηκε ή ύπ' αριθμόν 21)26—1—77 άπό
  φαση τοΰ Έφετείου Κρήτης, οάσει τής οποίας δικάστη-
  καν γιά ψευδορκία οί Άγροφύλακες κ.κ: Εύάγγ. Γ. Ζερ
  βάκης καΐ Δημ. Γ. Κουτσάκης.
  Κι άν κάτι τέτοιο συνέβει, τί διοικητικά μέτρα έχει
  πάρει ή Ύπηρεσία κατά των καταδικασθέντων όργά-
  νων της, τα όποία· μέ τίς πράζεις τους άναστάτωσαν τό
  χωριό Άληθινή Καινουργίου;
  Ρωτοΰμε καΐ περιμένομε.
  ΠΑ ΤΗ ΛΕΗ
  Ο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 'Αγίου Ιωάννου Κοινότητος Έ
  πάνω Βάθειας, πού άποτελεΐται άπό 26 κατοίκους στε
  ρεϊται ήλεκτροφωτισμοΰ. Καί φυσικά τό πράγμα δέν
  είναι περίεργο, διότι καί άόλλοι οίκισμοί στήν Κρήτη,
  στεροϋνται τό φώς, πού είναι δνα άγαθό τοϋ πολιτι-
  σμοΰ μας.
  Τό περίεργο είναι δτι ό οίκισμός αύτός άπέχε; 50
  μέτρα(!) άπό τό κεντρικό δίκτυο τής ΔΕΗ καί τό πιό
  περίεργο δτι τα πτηνοτροφεία πού βρίσκονται σέ ά-
  πόσταση 500 καί 1000 μέτρων(Η) έχουν ήλεκτρικό
  ρεϋμα.
  Ρωτά λοιπόν ό φοιτητής κ. Δημήτρης Ταμιωλά-
  κης καί μαζί μ' αυτόν κι εμείς, (μιά καί ή χούφτα αύ¬
  τη των άνθρώπων τοΰ παραπάνω οίκισμοΰ, ϊσως λό¬
  γω τοΰ μικροΰ άριθμοΰ φήφων, δέν έχει κεντρίσει τό
  ενδιαφέρον κανενός έθνοπατέρα):
  1·—ινΛΕτσι περιορίζεται ή μετανάστευση;
  2.—'Έτσι προστατεύεται ή 'Αγροτική Οίκονομία;
  3·— 'Έτσι άξιολογεϊται ό παράγων άνθρωπος σέ
  σχέση μέ τα πτηνά;
  Καί μιά λεπτομέρειαι Οί 26 κάτοικοι τοθ παραπά¬
  νω Οίκισμοΰ, είναι δλοι πρόσφυγες τοΰ Μικρασιατι-
  κοΰ ξεριζωμοΰ. Τα βάσανά τους δηλαδή συνεχΐζον-
  ται άπό τότε μέχρι σήμερα, μέχρι πότε;;;
  ΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ των ανατολικήν περιοχών τοΰ Ηρακλεί¬
  ου, πού γειτνιάζουν περισσότερο μέ τό άεροδρόμιο
  μάς ρώτησαν τό εξής:
  —«Πώς είναι δυνατόν νά κυνηγά τό Κράτος, διά
  των άστυνομικών τού όργάνων τα μστοποδήλατα καΐ
  τα μηχανάκια γιά τόν θόρυβο πού κάνουν, δταν άκόμη
  καΐ τίς ώρες τής κοινής ήσυχίας, μέρας καΐ νύχτας,
  οί Θόρυ6οι των άεροπλάνων μδς ξεκουφαίνουν καΐ δέν
  μάς άφήνουν νά κοιμηθοΰμε;».
  Μας ρώτησαν, πού λέτε, καΐ ρωτοΰμε κι' εμείς μέ
  τή σειρά μας γιά λογαριασμό τους.
  "Αν θέλει καΐ ξέρει κανεΐς νά απαντήσει, οί στίί-
  λες μας είναι στή διαθέση τού.
  ::::::
  Ι'
  Ι
  αποψεις
  :::::::::::::::::::·:::Ρ:Ρ::::::""3:"::"::":":"""ε·""::ϊ":
  ■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■Β ■
  ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΟΛΛΟΙ καταστηματάρχες τής Λ. Δικαιοσύνης καΐ τής Λ.
  Καλοκαιρινοΰ, μάς παραπονέθηκαν γιά την κατάσταση πού δημι-
  ουργεΐται μέ τα Ιργα πού γίνονται, προκειμένου νά φτιαχτοΰν οί
  δρόμοι. ν
  Οί σκόνες ττού δη,μιουργοΰνται δέν άφήνουν — έκτός άπό τίς
  ζημιές πού προκαλοΰν — τα μαγαζιά νά δουλέψουν. Συστήνουν
  λοιπόν δτι τα συνεργεΐα θά πρέττει νά έργάζονται τίς ώρες ττού
  δέν λειτουργοθν τα καταστήματα, τα όποία ζημιώνονται πάρα
  πολύ.
  ΠΑΡΟΜΟΙΑ παράττονα ύποδάλλουν κάτοικοι τής Λ. Ίωνίας,
  ή όποία δρίσκεται σέ κυριολεχτικά «κακά χάλια» μέχρι τού ση-
  μείου οί ταξιτζήδες νά άρνοΰνται νά περάσουν. Σκόνες έπίσης καΐ
  λώτπες (δταν πέσει νερό), συμττληρώνουν την άπαράδεχτη κα¬
  τάσταση τής Λ. Ίωνίας, πού άκολουθεΐ φαίνεται τή γνωστή ττε-
  ριπέτεια τής Λ. Θερίσου.
  Τ! λένε γιά τα —αραττάνω οί άρμόδιες Δημοτικές Ύττηρεσί
  ες;
  ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΠΡΟΥΚ
  ΕΧΟΜΕ ξαναγράψει καί στό παρελθόν γιά την ά—αρά
  δεχτή κατάσταση που δημιουργεΐται μέ τα σκουττίδιον
  στήν περιοχή Τομπρο/όκ Ηρακλείου.
  'Εττανερχόμαστε τώρα γιατί ή κατάσταση, δυστυχώς,
  συνεχίζεται.
  Π^λιότερα μέ την 'έρευνά μας εΐχε όποκαλυψθεΐ ό
  δράστης και ήάπόρριψη σκουττιδιών (ττου προέρχονταν κυ
  κυρίως άττό την Άμερικάνικη Βάση) εΤχε σταμοττήσει.
  Τώρα πιστεύομε πώς χρειάζεται πάλι μιά σχετική
  δραστηριοττοίηση των αρμοδίων κρστικών όργάνων, γιά
  νά έντοπίσουν τούς δράστες τής σημερινής κοαάστασης.
  Είδικά την έττοχή αύτη μέ τις ζέστες καί την κινήση
  πού τταρουσιάζει ή ττεριοχή, ή υπάρξη μιάς τέτοισς ίττι-
  κίνδυνης γιά τή δημοσία ΰγεισ έστίσς, είναι οητό κάθε
  πλευρά άτταράδεχτη.
  Ή Άστυνομία τής Έπισκο—ής, ή Τουριστική Άστυ
  νομία και τό Ύγειονομικό έχουν τόν λόγο.
  ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ
  ΣΤΟ ΘΕΜΑ πού άνακινήθηκε πρόσψατα, τό σχετικό
  μέ την άπάνδρωση των πλοίων τής γραμμής Κρήτης
  —Πειραια, μέ γιατρούς, παίρνομε καταφατική θέση.
  Νομίζομε δηλαδή δπ όντως σέ κάθε πλοϊο των
  Ναυτιλιακών έταιρειών Κρήτης θά πρέπει νά τοπο-
  θετηθεϊ ένας γιατρός παθολόγος, ό οποίος νά είναι σέ
  θέση νά προσφέρει τίς ύπηρεσίες τού, έστω στή μορ
  φή των πρώτων 6οηθειών.
  Παράλληλα ή διαμορφώση μιας καμπίνας κάθε
  ενός πλοίου σέ πρόχειρο ίατρεϊο, άπό τό όποϊο δέν
  θά λείπει φυσικά τό όξυγόνο καί τα άλλα άπαραίτητα
  μέσα ίατρικοΰ έξοπλισμοΰ, είναι άπαραίτητο συμπλή
  ρωμα τής παραπάνω πρωτοβουλίας.
  Τα Διοικητικά Συμδούλια των «ΜΙΝΩ-Ι-ΚΩΝ
  ΓΡΑΜΜΩΝ» καί τής «ΑΝΕΚ», που άπαρτίζονται άπό
  πρόσωπα μέ εύτύτητα αντιλήψεως, πιστεύομε δτι θά
  μελετήοουν τό θέμα καί δτι θά καταλήξουν σέ θετική
  άπόφαση.
  Η ΟΑΟΣ ΙΑΟΜΕΝΕΩΣ
  Τόν τίτλο τοΰ πιό Τουριστεμπορικοΰ δρόμου τοΰ
  Ηρακλείου, διεκδικεί ή όδός Ιδομενέως δίπλα στό
  ξενοδοχείο «ΑΣΤΟΡΙΑ». Είναι ένα εϊδος «παζαριοΰ»
  μιά μορφή άς ποΰμε «γιουσουρούμ» τοΰ Ηρακλείου.
  Έκεΐ λοιπόν, ένώ έπρεπε νάχει ρυθμιστεϊ ή κυκλοφο
  ρία των τροχοφόρων μέχρι καΐ νά έχει άπαγορευτεΐ ή
  διέλευση τροχοφόρων, κάθε μερά παρκάρουν δεξιά κι
  άριστερά τοΰ δρόμου δεκάδες
  IX
  καί λοιπά αύτακίνη
  τα πού οταματοΰν μπροστά στήν πραμμάτια των Τουρι
  στομάγαζων, έμποδίζοντας την έμπορική κίνηση. Κά
  τι λοιπόν πρέπει νά γίνει γιά νά άποφεύγονται οί πα¬
  ραπάνω συνέπειες. Τί λέει ή Τροχαία;
  ΜΠΡΑΒΟΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  Μιά πολύ ώραία πρωτοβουλία εϊχε ό Διοικητής
  τής Τουριστικής Άστυνομίας κ. Βασίλης Σεκλερέν-
  τος, νά διακοσμίσει σέ Κρητικό στυλ τα γραφεϊα τής
  Υπηρεσίας τού. Καΐ ή ώραία ίδέα βρήκε καΐ έξ ϊσου
  καλόν έφαρμοστή. Τόν ντεκορατέρ κ. Νίκο Περάκη
  πού κατάφερε νά άνοκαινίσει καΐ νά διακοσμίσει μέ
  γοΰστο τα γραφεϊα τής Τουριστικής Άστυνομίας, δή
  μιουργώντας ε»α εύχάριστο καΐ καθαρά Κρητικό πε-
  ριβάλλον, δπως άλλωστε θά ταίριαζε σέ Ύπηρεσία πού
  άσχολεϊται μέ τόν Τουρισμό.
  ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  "Ενα καινούργιο κατάστημα είδών 'Υγιεινής, έ-
  γκαινιάστηκε πρΐν μερικές μέρες. Πρόκεκαι γιά τδ
  κατάστημα «ΤΕΡΖΑΚΗΣ» στήν Λεωφόρο Καλοκαιρι¬
  νοΰ κοντά στή Χανιόπορτα.
  Τα εϊδη τοΰ καινουργίου καταστήματος ξεχωρί-
  ζουν γιά τό δμορφο περιβάλλον πού δημιουργοΰν καΐ
  γιά την πραγματική πρωτοτυπία τής γραμμής καΐ των
  υλικών τής κατασκευής τους.
  Στό κατάστημα τοΰ κ. Τερζάκη θά βρεί ό πελάτης
  άφθονα σχέδια καΐ ποιότητα ύψηλή, πού ίκανοποιοΰν
  καΐ τα πιό δύσκολα γοΰστα.
  τα ραντεβοΰ, κάνει τίς συστά-
  σεις, καί γενικά δημιουργεΤ δ¬
  λο τό κύκλωμα των σχέσεων.
  Πολλά βράδυα, οί συναντή-
  σεις καταλήγουν σέ όμαδικά
  γλέντια, ττού δέν άργοΰν νά έξε
  λιχθοΰν σέ οργιώδη.
  Ή «γκαρσονιέρα» αυτή απο¬
  τελεί συγχρόνως καί τή λύση
  ■ ■■■■■■■■■■■■ε.-"
  ΜΑΣΟΝΙΚΑ
  ΕΓΓΡΑΦΑ
  * Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  φα άσκησε δίωξη ό κ. Εί-
  σαγγελέας: γιά τα έγγρα-
  φα των Μασόνων ήν γιά τα
  έγγραφα τοΰ Μορφωτικοΰ
  Συλλόγου «Άριάδνη»;
  "Οπως έπίσης χαρακτη
  ριστικό είναι καί τό έρώτη-
  μα πού γεννάται γύρω ά¬
  πό τή μήνυση πού είχαν ύ-
  ποβάλλει τό 6ράδυ τής ύ
  πεξαγωγής οί Μασόνοι Ή
  ρακλείου στό Τμημα Άσφα
  λείας. Τέτοια μήνυση δέν
  ΰπάρχει τελικά στή δικο-
  γραφία καΐ έρωτάται γιατί;
  Σέ έπίσκεψη πού κάναμε
  τό μεσημέρι τοΰ Σαββάτσυ
  τόσο στόν Είσαγγελεύοντα
  κ. Μαρκή δσο καΐ στόν κ.
  , Πταισματοδίκη, δέν μπορέ
  σαμε νά μάθωμε τίποτε πε
  ρισσότερο.
  Πάντως μέ την παραπά¬
  νω Είσαγγελική ενεργεια ή
  ύπόθεση παίρνει νέες δια
  στάσεις, τίς οποίες έλπίζο-
  με νά άναπτύξωμε στό έπό
  μενο φύλλο, δπου θά άσχσ
  ληθοΰμε «μέ τόν λάκκο τής
  φάβας».
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦
  τού οΐκονομικοΰ προδλήματος
  γιά άρκετούς νέους οί όττοΐοι
  βρίσκουν διέξοδο τής άδεκαρίας
  τους, μέ μιά έπίσκεψη. 'Εκεΐ
  ό καθηγητής ξέρει πώς νά τακτο
  ποιεί τόν κάθένα άνάλογα με
  την περίτττωση καί τόν άντίοτοι
  χο «λεφτά» πού έχει διαθέσιμο.
  "Ετσι, δν εΤναι τταθητικός ό νε-
  αρός θά ύποστε? τή σεξουαλική
  άνωμαλία τοΰ αγνώστου μέχρι
  τής στιγμής έκείνης παρτεναίρ
  τού κι άνεΤναι ένεργητικός, ό νεα
  ρός θά μετατραττεΐ σέ έιτιβήτο-
  ρα.
  Στόν χώρο δμως αυτόν κα!
  αλλα ττολλά σκμβαίνουν τα ό¬
  ποία, εΐλικρινά ντρετΓΟμαοτε νά
  άναφέρομε. 'Ελττίζομε δμως δτι
  σύντομα καΐ μετά τό δημοσίευ
  μα αύτό, τό περίεργο καΐ βλα
  6ερό γιά την Ήρακλειώτικη Νεο
  λα'ια αύτό «άνώμαλο κοινόβι»
  θά κλείσει. * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
  ΧΑΡΙΤΑΚΗ
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  ΙΩΑΝΝΙΔΗ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα )
  μένη Κυριακή 21 Αύγούστου.
  Ό άείμνηστος Γιάννηο Ιωαν¬
  νίδης ύττήρξε άρχηγός άντιστα
  σιακής όμάδας στή Σητεία, μέ
  τό δνομα ΑΕΑΚ, ή όττοία είναι
  γνωστή γιά τή σημαντική άν-
  τιστασιακή δράση της.
  Στό μνημόσυνο τοΰ παραττά
  νω αγωνιστή, Τσως κατεβεΤ γιά
  νά μιλήσει ό συνεργάτης τοϋ Ί
  ωαννίδη, άσυ·ρματιστής τότε τού
  Στρατηγείου Μέσης Άνατολής
  κ. Κ. Καραΐδρος.
  Στό μνημόσυνο θά συμμετά
  σχη ό Δήμαρχος Σητείας κ. Πε¬
  τράκης, καθώς καί αλλες ττροσω
  πικότητες τής ττεριοχής Σητεί¬
  ας καί τής λοιττής Κρήτης.
  ■»♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦