98813

Αριθμός τεύχους

113

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

22/8/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ ίστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  •4
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ££11 ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤ1Α
  Διο-8-ν*Λβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΚΓΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος Άρ Φύλ Ι Ι 3 —Δρχ. 5
  Μέ άφορμή τή υέα έπειοοδιακή περϊπτωοη άχτημόυωυ τοϋ Μεοοχωριού
  ΤΑ
  ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΛΑΟ
  μο:
  κα' ολη ή περιουσία %
  της Έκκλησίας μας #
  Σφοδρά παρόπονα κατό τοϋ Αρχιεπισκόπου
  καΐ προειδοποιήσεις κατά ενός έπιχειρηματια Φ
  ΕΙΝΑΙ ή τοίΐη φορά σήμερα, πού ή εφημερίδα αυτή που ό μοναδικός μοναχός τίϊς Μονης, ένοικίαοε γιά
  ασχολεπαι εν έχτάσει μέ τό μεγάλο κοχνωνικό πρό- 50 χρόνια (!) 40 χιλιάδες στρέμματα(!) οτήν έταΐρία
  «λημα των Μοναστηριακών χτημάτων. Των τεραστί *τ-/ι ι
  τατοι
  ηρ ημν. Των τεραστί
  ων δηλαδή Έκκλησιασπκών περιουοιών, οί οποίες έ·
  νώ θίίπρεπε νά εχουν μοιραστεΐ στούς άχτήμονες, ά-
  νήκουν οτούς. .. Άγίους καί διαχε»ΐείζονται άπό τούο
  .έπίγειους.. . ουναδέλφους τους, μιά καί οί περισ-
  σότεροι άπό αύτούς έπιμένουν ... ταπεινοφρόνως νά
  όποκαλοΰνται. . . "Αγιοι.
  Η ΠΡΩΤΗ φορά ή"ταν ή περίτπωση τοθ ΤοπλοΟ, δ-
  ΠΑ ΤΟ ΟΕΜΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ
  Καυτά έρωτήματα
  ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΔΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
  στόν κ. Νομάρχη
  καί κ. Είσαγγελέα
  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ στό εύρύ άναγνωοτικό κοινό τής
  εφημερίδος αυτής, ή υπόθεσις τής ύπεξαγωγής των
  Μασονικών εγγράφων άπό τόν «Μορφωτικό Σύλλογο
  Άριάδνη» τής όδοϋ Έπηιενίδου 19 στό Ήράκλειο.
  Την εύθύνη τής πράξεως αυτής ανέλαβε ό ύπο-
  γράφων, γνωρίζοντας έκ των προτέρων καί τίς συνέ-
  Ι^#Ι»*Λίβ6ί*^^ "ού. "ικανόν νά πε¬
  ριέκλειε, αφου τιποτα δεν αποκλείεται στην πάλη μβ
  τίς σκοτεινές δυνάμεις, καί ιδιαιτέρα την έξ Άμερι-
  κής κατευβυνομένην Μασονικήν τοιαύτην.
  Άναρωτιέμαι παρ' δλα αύτά, αν ή ύπόθεοη αυτή
  ίίγινε γνιοστή καί στά ύπεύθυνα οργανα τής Πολιτεί
  άς, έξαιρουμένων βεβαίως των όργάνων τοΰ Τμήμα-
  τος Ασφαλείας Ηρακλείου, πού έτιελήφθησαν τής
  σχετικής προανααφίσεως. Καί τουτο διότι, ένώ τόοος
  θόρυβος εδημιουργήθη άνά τό Πανελλήνιον καί στό
  έξωτερικό, ουδείς ΰπεύθυνος ύπάλληλος εύαρεοτή-
  θη νά άσχοληθη μέ τούς Τέκτονες, πέραν τής γνωστης
  οέ δλους συγκλήσειος τής Ίερδς Συνόδου τής Έκκλη
  οίας τής Κρήτης καί τής τιιμωρίας τοΰ μασόνου πρώην
  Άρχιμανδρίτου Μαρινάκη.
  Στό σημεΐο αύτό ύπενθυμίζω, δτι ή δική μου δίωξη
  γιά την παραπάνω πράξη πηρε τόν δρόμο της κανονι-
  κά, μέ αύτεπάγγελτη μάλιστα δίωξη τοΰ Είοαγγελέως
  Πλημελειοδικών Ηρακλείου. Πάνω σ' αύτό δμως, θά
  έπανέλθω παροκάτω. Τώρα απλώς θέτω ωρισμένα έρω¬
  τήματα πρός κάθε αρμόδιον, είδικώτερα δέ πρός τούς
  κ.κ. Είσαγγελέα καί Νομάρχην Ηρακλείου, άντιγρά-
  τροντας πρός τουτο ωρισμένα άρθρα τοϋ Συντάγματος:
  ΑΡΘΡΟΝ 12
  «ΟΊ "Ελληνες έχουν τό δικαίωμα δπως συνιστοΰν ένώσεις
  καί σωματεΐα μή κερδοσκοτπκοΰ σκοποΰ, τηροϋντϊς τούς
  νόμους, οΐτινες δμως ουδέποτε δύνανται νά ύπαγάγουν την
  άσκησιν τού δικαιώματος τούτου είς προηγουμένην αδειαν»
  Έρώτημα πρώτον: Τό αρθρο αύτό έ"χει τηρηθη ά¬
  πό τόν «Μορψωτικό Σύλλογο Άριάδνη;» Ναί γ] "Οχΐ;
  Καί εάν 6χι τα δργανα τής Πολιτείας καί είδικώτερα ?
  ό κ. Νοαάρχης, τί ένέργειες εκανεν πρός την κατευ-
  θυνση αυτή;
  ΑΡΘΡΟΝ 13
  «Πάσα γνωστή Θρησκείσ είναι ελευθέρα καϊ τάς της λα-
  τρείας αυτής τελοΰνται άκολύτως ύττό την ττροστθσΐαν των
  νόμιον Ή άσκησις της λατρείας δέν έπ.τρέπεται νά προ-
  σβάλη την δημοσίαν τάξιν ή τα χρηστά ήθη. Ό ττροσηλυ
  τισμός άπαγορεύεται.>
  Έρώτημα δεύτερον: Γνωρίζουν μηπως ό κ. Είσαγ
  γελεύς ή ό κ. Νομάρχης στή δικαιοδοσία τοϋ όποίου υ-
  πάγονται δλο! άνεξαιρέτως οί Συλλογοι δτι ή Εκκλη-
  οία εχει άποκηρήξει τόν Τεκτονισαο καί ότι τό Πρω-
  Συνεπεία στη σελιδα 4
  ρ
  ΦΙΞ(Ι).
  Μέ την έ"χταοη πού πηρε μετά τή αμεσο άποκάλυ
  ψή μας τό θέμα, ή περιοχή σώθηκε.
  Η ΔΕΥΤΕΡΗ φορά ήταν ή περίπτωση τοΰ Έπανωσή-
  φη, δπου έπιχειρήθηκε νά ένοικιαστεϊ γιά πολλά χρό¬
  νια μιά άρκετά μεγάλη έ'χταοη καί μάλιστα δπως ά-
  ποδείξαμε μέ άνώμαλο τρόπο.
  Καί πάλι ή σχετικίι άποκάλυψη πού έΐκανε ή έφη
  μερίδα αυτή καί ό μετέπειτα αγώνας έΌωσε την μονα-
  σιηριακή έ"χταση άπό τα χέρια των μεγαλοεταιριών
  πού ήσαν ύποφήφιοι έκμεταλλευτές της.
  ΣΗΜΕΡΑ £χομε μιά τρίτη παρόμοκι (δχι δμοια) πε¬
  ρίπτωση, πού κατά σύμπτωση άνήκει πάλι στόν Όργα
  νισμό Μοναστηριακης Περιουσίας περιοχής Ήρακλεί
  ου, έπικεφαλής τοΰ όποίου (-ΐναι ό Άρχιεπίσκοπος
  Κρήτης κ. Εύγένιος.

  Ό Διευθυντής τής
  «Αληθείας» περικυκλωμένος άπύ τούς κατοίκους τοϋ Μεσοχωριοϋ, στόν τόπο
  τής έπίμαχης δημοπρασίας.
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΫ
  ΤΗΝ προπερασμένη Κυριακή
  στό χωριό τής Μεσσαράς Μεσο
  |
  ΠΡΙΝ άσχοληθοϋμε μέ την λεπτομερειακή περιγρα-
  φή των σχετικών θλιβερών γεγονότων, έ,να έχομε κα)
  πάλι νά ξανατονίσωμε: Τα Μοναστηριακά καί οί περι
  ουσίες τής Έκκλησίας πρέπει νά διανεμηθούν
  στύ Λαό καί κυρίως στούς άχτήμονες. Είναι ά π α ρ ά
  δεχτο νά ύπάρχουν τόσες τεράοτιες έχτάσεις κα! _____.- ..,,_____,_, ____
  άλλες μέν νά μένουν άνεκμετάλλευτες, άλλες νά τίς χωριό, πλάι στόν Πύργο, τα μο
  έιςμεταλλεύονται οί λίγοι καί νά τίς νέπονται διοικη- νασ—ριακά ήταν αίτία ποϋ πα-
  τικοδιαχειριστικά άγράμματοι μοναχοί καί παμπόνη- ρά λίγο νά λυντσαριστεΐ κυριολε
  ροι ρασοφόροι. χτικά ένας επιχειρηματίας, ό κ-
  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ πρέπει νά δώσει οτό Λαό την περιου- Τάκης Γιγουρτσής, ό οποίος πή
  σία πού τοΰ άνήκει καί θά τό κάνεΐι θέλοντας καί μή, γε νά πάρει μέρος στή δημοπρα
  χωρίς νά περάσει καί πολύς χρόνος, δταν έρθουν σία ενός συνεχόμενου χτήμα-
  στήν διακυβέρνηση τής χώρας άνθρωποι πού πιστεύ-
  ουν στό γνήσιο Σοσιαλισμό καί την άληθινή Λαϊκή
  Έπανάσταση.
  τος τού Άγίου Σπυρίδωνα συ
  νολικής έχτάσεως 280 οτρεμμά-
  των.
  Άφορμή, δττως ΰποστηρίζουν
  ο! κάτοικοι τοΰ Μεσοχωριοϋ, ή-
  ταν τό δτι ό κ. Γιγουρτσης (ποΰ
  εΤχε νοικιάσει τόν ϊδιο χώρο και
  την προηγοώμενη τετραετία) άρ
  νήήηκε νά τ—ριοριστεΐ στά 33
  στρέμματα πού έχει καλυμμένα
  καί καλλιεργοΰσε σάν θερμοκή-
  πια, λέγοντάς τους δτι«τά χτήμα
  τα είναι των τταιδιών μου».
  Ό Τδιος τό άρνεΤται κα! λέει
  δτι ή έπίθεση πού τού έγινε ή-
  ταν γιατ! άντίστρεψε την πρό-
  ταση λέγοντάς τους νά τα παρει
  Συνέχεια στή αελιδα 4
  ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΑΙΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΙΑΓΓΕΛΕΑ
  Προκαταρκτική άνάκρισπ
  διατάχδηκε γιά την Κνωσσό
  Μετά τό προχθεσινό δή
  μοσίευμα τής εφημερίδας
  μας, μέ τόν τίτλο «Κάτι συμ
  βαίνει στήν Κνωσό», ό Εί-
  σαγγελεύων Ηρακλείου
  άντισαγγελέας κ. Μαρκης,
  διέταξε την διενέργεια προ
  καταρκτικής έξέτασης.
  κτορείων, διοικητικούς ύ- σοΰ, οί (ρύλακες έρχόνταν
  παλλήλους τής Άρχαιολο- σέ άπ' εύθείας συνεννοήθη
  μέ Τουρισπκά Γραφεία
  καί έΌεταν σέ λειτουργία
  τόν χώρο, αγνωστο πώς δι
  ακανονιζόταν τό θέμα τής
  γικίϊς υπηρεσίας κλπ.
  'Υπενθυμίζομε δτι πρό-
  κειται γιά καταγγελθεϊσα
  παρανομία, σύμφωνα μέ
  την όποία, κατά τίς ώρες
  πού ήταν κλειστά ό άρχαιο
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»»»»»»»»
  Ανακριτικός ύπάλληλος λογικΟς χώρος τής Κνω- κόβονταν.
  όρίστηκε ό Πταισματοδίκης ---------------
  όρίστηκε ό Πταισματο-
  δίκη< Ηρακλείου ό ό- ποϊος άρχισε ήδη νά κα- λεϊ γιά έΎορκη καταθέση τούς ουνδεομένους μέ τό θέμα φύλακες τής Κνωσού άρμοδίους τουριστνκών πρα άμοιβής τους καί των είσι- τηρίων, πού μάλλον δέν έ- ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΙΙ ΠΟΥ ΞΕΘΑΦΤΗΚΕ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΤΟΥ ΕΑΕΙΠΕ ΤΟ ΠΟΔΙΗ! Μιά άπίθανη περίτττωση, πού σχετίζεται μέ έναν προ τριετίας πεθαμένο Ήρακλειώτη; 6γήκε πρόσψατα στήν έπκψάνεια. Πρόκειται γιά έ"ναν κάτοικο τής ττεριοχής Κατσαμπά ό όποΤ- ος ττέθανε πρΐν άπό 3 χρόνια σέ Ήρακλειώτικη κλινική, άπό όρ- γανική — δπως δηλώθηκε τότε •—ττάθηση Στή συνέχεια ό νεκρός παρα δόθηκε στούς οίκείους τού «έτοι μος πρός ταφήν», γιά νά άποκα λυψθεΤ, πρός μεγάλην έκπληξη τής συζΰγου τού κατά την έκτα ψή, δτι τού. , . έλλειττε τό ένα πόδι! Καί γεννάται ήδη τό εϋλογο έρώτημα: τ! έγινε τό πόδι τού τότε αρρώστου καϊ πώς είναι δυ νατόν νά άποκόττηκε, χωρϊς νά ένημερωθοΰν οί δικοί τού; "Ισως σέ λίγο νά δοθεΤ ή έν- διαφέρουσα απαντήση. Περισσότερα στοιχεΤα, αν τα χρειάζεται, έχομε στή διαθέση τού κ. Είσαγγελέα. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦- ►♦♦· ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΜΝΗΜΗ ΑΝΤ. ΚΑΨΕΤΑΚΗ —Γιά τή μνημη τού άγοατημέ- νου τους συναδέλφου Άντο>
  νη Καψετάχη τό προσω-
  πικό Άσυρμάτου ΡΙΗ Τεχ. Τμή
  ματος Ηρακλείου κατέθεσε δρχ.
  2 400 υπέρ τοΰ Εϊδικοΰ Παιδα
  γωγικοΰ Κέντρου «"Αγιος Σττυ
  ρίδων»
  ΠΑ ΤΟΝ Ο.Φ.Η.
  ΔΕΝ πράλαβε ν' άρχίσει καλά — καλά ή καινούργια πο-
  δοσ<)>αιρική περίοδος καΐ τα πράγματα στόν ΟΦΗ ήρχι¬
  σαν πάλι μέ δυσάρεστα έπεισόδια. Άντεγκλήσεις, δημο-
  σιεύματα, ξυλοδαρμοϊ(!) και διάφορα άλλα νομίζομε δτι
  έκθέτουν καί τόν ΟΦΗ και την Κρητη, εϊδικώτερα δέ τό , ,
  Ήράκλειο.
  ΤΕΡΜΑ λοιπόν θά ττρέπει νά μπεΐ σ' αυτή την ταχτική
  δσων — εϋτυχώς λίγων —- θέλουν νά έκθέσουν την όμάδα
  καΐ τόν τόπο.
  Ο ΟΦΗ έχει έκλεγ,μένη δη,μοκρατικά διοίκηση καί μέχρι
  στιγμής έπιτυχοΰσα. Χρέ,ος λοιπόν δλων δσων τόν άγα-
  ποΰν είναι νά συμπαρασταθοΰν έγκατσλείποντας τίς μι-
  κρότητες.
  ΟΣΟ γιά τούς «νταηδες» πού δίνουν ξύλο, δποιαδήποτε
  I-
  διότητα κι αν εχουν, θά πρέτπεί νομίζομε νά τιμωροΰνται
  παραδειγματικά κα' διοικητικά και ποινικά γιατι οί ξυ
  λοδαρμοΐ είναι μορφή 6ίας, ττού εΤναι άντίθετη μέ τή δή
  μοκρατικά έκλεγμένη διοίκηση τοϋ λάμπρου σωματείου
  ► ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦■«>♦
  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΕΙΟΥ
  ΤΔΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΛΔΣΤΟΓΡΔΦΗΣΕ
  70 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
  ■ε^
  Έπιτόπιο ρεπορτάζ των Ν. Ψιλάκη - Ν. Μαλτεζάκη

  ΤθΠλΗΚΓτΤΊ ΤΠΙΧΛΡΛΐΚΑΙΤΙΙΣαθΤΛΕΙΑΐθ ΑΠΛΗΡΙΙΙΟΙΚΟΠΟΐ
  Ψήθηκαν στόν ήλιο. Κάτω ά¬
  πό τα χοντρά ψαθινο καπέλλα
  τους ό Ιδρώτας γίνηκε Ινα μέ
  τό δέρμα τους. Πάνω στά ροί
  χά τους, ο) νερολαδιές καΐ τα
  στίμματα τοΰ σακχάρου. ΟΙ ά
  σπρες μαντήλες στά κεφάλιο
  των γυναικών προσπαθούνε νό
  κόψουνε στά δυό τίς άχτίδες τού
  ηλίου, γιά νά μην σιγοψησουν τό
  δέρμα τοϋ προσώττου
  Τέμενος, Μαλεβύζι, Πεδιά-
  δα. . . Οί έφτά έπαρχίες τού Ή
  ρακλείου εΤναι άνάστατες. ΟΙ άν
  θρώποι ξυπνοΰν νωρΐς στήν Αύ
  γουστιάτικη νύχτα καΐ κινοϋνε
  γιά τόν όφιγιά καΐ τ' άμπέλι.
  Κεχριμπαρένιο( όλοζώντανο το
  ττροΤόν ιτεριμένει νά κοπεΤ, ν' ά-
  πλτοθεΐ καΐ στή συνέχεια νά φύ
  γει. . . Νά φύγει ιρέρνοντας χρυ
  σάφι, συνάλλαγμα, λεψτά. . .
  Πολλά λεφτά. . .
  Κι' ο! ήλιοψημένοι όνθρώττοι,
  τό ξέρουνε. "Ετσι, ξεκίνησαν τα
  συλλοττητήρια φέτος οί άπεργί-
  ες πέρυσι. . . Καΐ τού χρόνου;
  Ποίος ξέρει.. .
  —Μέχρι προχθές πουλήσανε
  σταφίδα 35 δραχμές στό έξωτε¬
  ρικό. Άσε νά δουλεύει ό κό-
  σμος, νά τρώνε οί... καμπό-
  σοι.
  Μιλά ό Νίκος Χριστοφής, άπό
  την Άγιά Μαρίνα. Την περασμέ
  νη Τετάρτη εβαλε άρχή. Στόν ό-
  ψιγιά τα τσιγκάκια, οί τρυγή-
  τρες, ή σκάψη^ ή άλουσιά, τα
  κοπέλια πού ξεσκολίσανε, καί
  τό ράδιο μέ την «πιό καλή γκαρ
  ο·όν»α».
  —'Ήντα νά κερδίσεις, δταν
  πληρώνεις 500 ή 700 τόν έργά
  τη, δταν άνεβαίινουνε δλα τα
  έξοδα καΐ μόνο ή σταφίδα καθη
  λώνεται;
  ***
  Τα μεσημέρια, μετά τό φαγη-
  τό, τό γλυκό Κρητικό κρασάκι
  καΐ τό πηγαΐο Κρητικό καλα-
  μπούρι, έρχεται ή όνάπαψη. Μι
  σή ώρα, μιά ώρα κάτω άπό τόν
  ΐσκιο τής έληάς, κάτω άπό τις
  τρυγημένες κουρμοΰλες. Κι ΰ-
  στερα πάλι, οί νεαροΐ πέρνουνε
  στούς στιβορούς τους ώμους δυό
  —δυό τα τσιγκάκια, πηδοΰνε ά-
  νάλαφρα πάν1 άπό τίς κουρμοϋ-
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ χρηματικό ποσό,
  γύρω στΐς 70 χιλιάδες δρχ. κα
  ταχράστηκε διά τής μεθόδου τής
  πλαστογραφίσεως των έπιταγών
  ταχυδρομικός διανομέας τού
  Ηρακλείου, άπό τό Πιτσουλά-
  κειο Όρφανοτροφεϊο.
  Κατά τοΰ καταχραστή έχει έκ
  δοθεΤ ένταλμα συλλήψεως, δεδο
  μένου δτι έχει ήδη καταφύγει
  ^ , μάλλον στό έξωτερικό.
  Στήν ανακάλυψη τής κατά-
  χρησης συνέτεινε ό νέος διευθυν
  τής τού Π ιτσουλακείου, ένώ ά¬
  πό οίκονομικής πλευράς ό άδελ
  φός τοΰ κατοτχραστή, ανέλαβε
  (πρός τιμήν τού) καΐ κάλυψε τα
  ποσόν.
  'Επειδή ή περίπτωση αυτή,
  πού έγινε πρό μηνων, άρχισε νά
  συζη,τεΐται κατά ένα τρόπο καϊ
  έπειδή σχετίζεται μέ ύπάλληλο
  μιάς Ιδιαιτέρα ύπεύθυνης, σοδα
  ρής καί έντιμης υπηρεσίας, πού
  άπαρτίζεται άπό άξιόλογους
  άνθρώπους, νομίζομε δτι ή 'Υ-
  πηρεσία πρέπει νά δώσει πλή
  ρη στοιχεΐα τής περιτττώσως καΐ
  νά καταδικάσει ήθικά τόν δρά-
  στη( ξεκαθαρίζοντας την εύθύνη
  τού, άπό τούς άλλους έντιμους
  συναδέλφους τομ Ταχυδρομικούς
  οί όποΐοι δέν φταίνε σέ τίποτε.
  λες ΐσαμε άργά τό 6ράδυ...
  —Ποΰ νά βάλεις άργάτη; 'Ε-
  μεΤς κάνουμε τούς δανεικούς γιά
  νά τρυγίσουμε.,.
  Μιλά 6 Μανόλης Παγκαλάκης
  άπό την Τύλισσο. Σηκώνει δυό
  τσιγκάκια κοΐ διάζεται. Μά αύ
  τό, δέν τόν έμποδίζει νά «μα-
  σουλίσει» δυό — τρείς λέξεις
  στό δρόμο, νά παραπονεθΕϊ
  στόν έαυτό τού καΐ νά κοιτάξει
  παραπονιάρικα τόν Ιδρώτα στό
  πρόσωπο.
  Πιό κεΐ ο! άπλώστρες:
  —Πρός Θεοΰ κάμετε. "Ετσε
  λοής δα μάς βάλεις στήν έψτ>με
  ρίδα; Μέ τέθοια χάλια;
  Βιάζονται νά προλάδουν τόν
  καιρό. Βιάζονται και τρέχουν μέ
  σα στήν ττνιγηρή άπνοια τοθ Αϋ
  γούστου, μέσα στή φούργια τού
  τρυγητοΰ.. .
  —'Ελάτε, βγάλτε φωτογρα-
  Συνέχεια στή σελιδα 4
  ΣΤΙΣ 5)9)77
  ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
  Λόγω καλοκαιρινών δια-
  κοπών, άπό σήμερα μέ¬
  χρι καΐ τέλος Αύγού-
  στου, «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  δέν θά κυκλοφορήσει την
  έττόμενη Δυτέρα 29 Αύ
  γούστου.
  Θά ξανακυκλοφορήσει
  κανονικά την παραπάνω
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜ-
  ΒΡΙΟΥ 1977
  ΠΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΙΟΚ
  ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ σήμερα άπό τή θέση αυτή, στή Νο-
  μαρχιακή 'Επιτροπή τοΰ ΠΑΣΟΚ ή όττοία ώς γνωστόν,
  όττταρτίζεται άπό ύπεύθυνα έκλεγμένα πρόσωττα καί ζη-
  τοΰμε έπίσημα καί δημοσία νά μάς γνωρίσει τή σχέση
  της μέ τό έβδομαδιαΐο έντυττο ύττό τίτλο «Ή Φλόγα»,
  τού όποίου οί έκδότες μέ κάθε τρόπο προσπαθοϋν νά τό
  παρουσιάσουν σάν δργανο τοΰ Κινήματος.
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ καϊ γιά μάς, άλλά καΐ γιά τό ΠΑΣΟΚ
  νομίζομε ότι έχει ίδιαίτερη σημασία, γιατϊ έτσι θά μάθω¬
  με αν οί λασπολόγοι νεαροΐ συκοφαντες εχουν σχέση μέ 2
  να Λαικό Κίνημα, πού μαζΐ μέ δλα τα αλλα πάει νά χτυ
  ττήσει καΐ τίς μέθοδες τίς οποίες οί ΤΓαραττάνω δψιμοι
  «σοσιαλιστές» ήρχισαν νά έφαρμόζουν
  ΡΩΤΟΥΜΕ την Τοπική 'Επιτροπή τοΰ ΠΑΣΟΚ νά μάς πεί
  ττοιά ή σχέση της μέ τή «Φλόγα» διότι — -πέραν των
  άλλων — εΤναι γνωστό δτι τό έ'ντυπο ξεκίνησε μέ αλλα μέ
  λη τοΰ ΠΑΣΟΚ ποΰ τό πλήρωσαν άκριβά, γιά νά καταλή
  ξει στούς τρείς παλίμπαιδες, γεγονός πού βοηθά) στή σύγ
  χιση δν είναι ή δέν εΤναι δργανο τοΰ ΠΑΣΟΚ ή απλώς
  6δομαδιάτικη . . . σοσιαλιστική ■ ■ · εφημερίδα, πού έκ-
  πληροΤ τα. . . πολιτικά καΐ. . . δημοσιογραφικά άπωθη-
  μένα τριών άνευθύνων πολιτικά γιά την περίπτωση νε-
  01 ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ . . . σοσιαλιστές έξαπολύσανε άδι-
  καιολόγητο πόλεμο κατά τού διευθυντή τής «Αληθείας»
  χωρΐς νά σεβαστοΰν οΰτε τό διπλό πέινθος τού άπό τούς
  θανάτους δυό προσφιλών τού προσώπων, οϋτε την άγω-
  νία τού άπό την αντιμετωπίση δυό σοβαρωτάτων καΐ με-
  γάλων δικών οτό 'ΕφετεΤο Κρήτης. Κι' αντό λέγται τούλα
  χιστον άναδρία καί έλλειψη ήθικών άρχών, πράγματα γιά
  τα όποΐα δέν χαρακτηρίζονται οί όπαδοί τοΰ ΠΑΣΟΚ.
  ΚΥΡΙΩΣ δμως ό τρόπος τής μεθοδευμένης λασπόλογης
  συκοφαιντίας, γιά την όποία θά λογοδοτήσουν οί τρείς νέ
  αροί τοΰ ΠΑΣΟΚ, εΤναι τελείως άντίθετος μέ τίς Άρχές
  τού Κινήματος, δπως τουλάχιστον έπανειλημμένα έχει
  δηλώσει ό Πρόεδρός τού κ. Ανδρέας Παπανδρέου, παίρ
  νωντας άφορμή άπό εναντίον τού παρόμοιες λασπολογι-
  κές έπιθέσεις.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ λοιπόν δτι θά πρέπει νά ττάρωμε την απαν¬
  τήση πού ζητοΰμε) γιοττί είναι καιρός νά ξέρομε ποιοί πο-
  λεμώντας μας, έκθέτουν δημοσία £να Κίνημα στό όποΤο
  πολλοί τοσες έλττίδες εχουν στηρίξει Κι αϋτό τό Κίνημα
  τό ΠΑΣΟΚ πρέπει νάχει τό σθένος νά δηλώνει ποιοί τό
  εκττροσωττοΰν — δν τό έκττροσωποΰν — καΐ ποιοί καπτη
  λεύονται την όποιαδήποτε σχέση μαζί τού.
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  Ο ΓιίΥιίΤΗΣ Β. ΨΟΡΑΚΗΣ
  Ή δουλειά τού σέ ξύλο (ξυ-
  λογλυπτική) έ'χει σάν άρχή τή
  ζωή τού τόττου μας. Τίς παραδό
  σεις καΐ τίς δραστηριότητες σ'
  δλους τούς τομεΐς τής Κρητικής
  ζωής. Τό θέμα δμως, δέν είναι
  ττροσαρμοσμένο μ' αύτά. Δέν
  σταματά στΐς άττλές άπεικονί-
  σεις ή άπλές παραστάσεις, άλ
  λά προχώρει στήν άπεικόνιση
  τού ανθρωπίνου ψυχικοΰ, διανοη
  τικοΰ καΐ έκφραστικοΰ κόσμου,
  μέ μέσα προσιτά γιά τόν παρα
  τηρητή.
  Ξεκινώντας δηλαδή άπό μιά
  έκφραστικότατη παράσταση Κρη
  τικιάς σούστας, μπορε? νά προ
  σδόσει θεματικά την άδέλφωση
  καί την ποθητή τελειότητα, γιά
  >♦♦♦
  Όττωσδήποτε ή πιό αύθόρμη-
  τη μορφή Τέχνης εΤναι ή Λαϊκή,
  έκείνη δηλαδή ποΰ ξεκινά άττό
  την έσωτερική προδιαθέση καί
  τα κεντρίσματα, πού σττρώχνουν
  τόν καλλιτέχνη σττν δημιουργική
  δραστηριότητα.
  Ή Κρήτη μπορεΐ νάναι περή-
  φανη γιά τις σχέσεις των πσι
  διών της, μέ την Τέχνη. Κάθε
  μορφής Τέχνη,βρήκε στήν Κρήτη
  άνθρώπους πρόθυμους νά την
  ϋπηρετήσουν. Άπό τή μουσική,
  καί την ποίηση μέχρι τα Κρητι
  κα ύφαντά καί τίς είκαστικές Τέ
  χνες.
  Μ' αύτά τα λόγια μποροΰμε
  νά. ξεκινήσουμε την παρουσιάση
  τού Βαγγέλη Ψαράκη, τού άν-
  θρώπου ττοϋ έξελ'ισσεται άθόρυ
  6α και ραγδαϊα στόν τομέα τής
  γλυπτικής. Μέ την στενή έννοια
  τοΰ δρου, δέν είναι Λαϊκάς καλ
  λιτέχνης. Δέν θά δροΰμε στή
  δουλειά τού τίς χονδρές γραμμές
  καί τα προχειροπελεκημένα ξυ-
  λόγλυτττα των Ααϊκών καλλιτε
  χνών. Όμως, αύτη ή δροσεράδα
  ή είλικρίνεια καί τό γενικό ό-
  φος τής λαϊκής Τέχνης, συνυπάρ
  χούν μέ την σωστή άντίληψη καΐ
  τοποθετηθή στό χώρο μέ την «έ
  γκεφαλικάτητα» ή την διανόηση
  καί μέ την σωστή προσαρμογή
  στούς κσνόνες τής Γλυπτικής.
  Παντοΰ, κυριαρχεΐ ή ούμανι-
  στική κοσμοβεωρία τού, πού έκ
  Φράζεται μέ την άνύψωση τού
  ανθρωπίνου παράγοντα καί την
  επικρατήση ίδανικών συνθηκών
  πάνω στή γή. Ήδη, ίνα εργ<; τού σέ σκληρή πέτρα, βρίσκετοτ; στό Γρσφεΐο τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου Είρήνης, μέ θέμα την Τδια την Ειρήνη καΐ τού* μάρτυρες πού πέσανε γιά κγ; νην. ■ΒΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πσ- ρίσι) ποιηση ΠΡΩΓΟΝΟΠΛΗΞΙΑ Προγόνοι ένδοξοι. Πνευματικοί τπς ΥΠς ττατέρες δοξασμένοι! ! Στά κόκκαλά σας πάντα κατοικεΐ ή άρετή ή ξεχασμένη' ! Νίκες χιλιάδες. Μάχες ξακουστές Γράμματα, Τέχνες, Παρθενώνες. . . Σοφές μεγάλες σκέψεις καί σωστές, μεστές άλάθητες καί μόνες. Σκυρτά, τεντώνετ' ό μικράς νά πεΤ: «"Ελληνας εΤμαι. Των αίώνων καμάρι. Τό κορμΐ μ' άποκρατεΤ άπό γεννιές τρανών ττρογόνων». Γιοί δλοι κάποιου μέγα ποιητή κάττοιου στρατάρχη, κάποιου αλτή. Δέν τόλμησε ποτέ κανείς νά ττεΐ πώς είναι γιός τοΰ 'Εφιάλτη. Φ ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΖΟΖ ΠΛΛ-Ρ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' £να δμορφο πε- ριβάλλον. [υττογραφεϊον _ΘΕΟΦ.& ΧΑΡΙΔ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ο.ε ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ 281812 ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΑΙ-ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ» "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ- ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΑΑΑ ΗΑΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά; διασκεδάση καί νά άναπνεύση Ιώδιο, στό Ενετικά Λιμάνι τοΰ "Ηρακλείου. μιά γή χωρϊς πυρηνικούς έξοπλι σμούς, χωρϊς πεινασμένους, χω ρΐς μειωτικές γιά την άνθρώπι- πινη άξιοπρέττεια πράξεις. 'Εκεϊνο πού δείχνει καλυτέρα πώς ό Βαγγέλης Ψσράκης κι- νεΐται μέσα στά πλαίσια τής ούμανιστικής καΐ είρηνιστικής κο σμοθεωρίας τού, είναι τό ξυλό- γλυτττο πού έ'χει όνομάσει «"Ε- ξω οί Βάσεις». "Ενα εργο μέ έ'ντονα Κρητικά χρώματα, μέ έμττνευση καϊ σωστή αποδώση τής ίδέσς. Ό Κρητικός ήδη εχει ξεκολήσει μιά γωνιά τού πύραυ λου άπό τού θρόνο τού Μίνωα. Σημάδι πώς ό αγώνας δέν εΤναι μάταιος. Κι ή γροθιά είναι σηκω μένη ψηλά, ετοίμη νά φέρει καϊ δεύτερο πλήγμα στΐς βόμβες τοΰ Νετρονίου καΐ στίς αποβή κεύσεις δπλων στά σπλάχνα τής Κρήτης. Σημάδι πώς ό αγώνας συνεχίζεται. Ό Βαγγέλης Ψαράκης ζεϊ καΐ δουλεύει στό Ήράκλειο. Δέν έχει άκόμη παρουσιάσει . τή δου λειά τού, πράγμα πού έλπίζου- με νά κάνει πολύ σύντομα. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ αγροτια Ο ΜΠΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΟΥΤΙ "Ενας τόπος εύημερεΐ, ζεϊ κα! ύπάρχει πάντα, δταν κυβερνάτται άπ' την Άλήθεια καΐ ή ϊδια ή Άλήθειϊχ είναι καΐ βίωμα των κα τοίκων τού. Άπ' τή στιγμή δ¬ μως πού χρειάζεται νά γίνεις μάντυς τής Μαθιάς (τού γνω- στοΰ χωρίου τής Πεδιάδας Ήρα κλείου) γιά νά ανακαλύψεως τί σοΰ κρύβει αύτάς πού μιλά, ε τότε πιά φίλε μου άστα άξεκα- θάριστα. Κι δταν μάλιστα τό κάνει κσι ή όργή τού Θεοΰ νά- ναι κσύχημά σου πώς κατάφερες έ'ντεχνα τό κρύψιμο τής Αλη¬ θείας άττό τούς αλλους, τα νε- ρά σοθολώνονται. Μάλιστα κύριε 'Υπουργέ τής Γεωργίας Μττοΰτε. Μάλιστα κύριε Άγροτοπατέ- ρα Μττοΰτε Μάλιστα κυρίες καί κύριοι, α¬ στοί περιοττής ή άν θέλετε ολ¬ κής. Τα άκαταλαβίστικά σας, ή προσπαθεία παραποίησης τής Αληθείας καΐ τό κρύδω — κρύ 6εις — κρύβει, σάς έ'γινε περισ σότερο ευχαριστήση, παρά εύ- θύνη. 'Ενδιαφέρεσθε γιά την καλή ζωή των άστών, άφεντάδων καΐ μή, ΰπευθύνων καΐ μή, ττλουτο- κρατών καϊ μή, βιομηχάνων καΐ μή· "Εχετε νοοτροπική τακτική άχρηστη γιά ώφέλη ούσιαστικά καΐ καταχράστε τής καλοσύνης μας, γιατΐ βρεθήκαμε αίσθημα λήδες σάν τάξη. ΤΓιστοΐ στό ά- χρηστο πιά «Κοινωνικό σύστη- μα» κρατιέστε άπ' τίς κερκίδες τοΰ «Κύκνειου άσματός» τού, τταρ' δλο πού ξέρετε πώς στή ζωή, στή μεταχείρηση, στήν κ,ρίση μας καΐ στήν δλη δομή τοΰ «είναι» μας· ΕΧΕΙ ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΠΕΘΑΝΕΙ. Κι δμως κι έσεΤς κ. Μποΰτε ά γωνίζεστε νά άναστήσετε τόν πε θαμένο αυτόν Λάζαρό σας (Κοι νωνικό Σύστημα). Μάλιστα κ. Μττοΰτε. 'Ενδιαφέρεσθε γιά την τφοσφορά στήν οίκονομικοολι- γαρχική μηχανή τοΰ μπουτιοΰ τοϋ.κρέατος καΐ μάς έχετε άφί σει στό γλύψιμο ενός κόκκαλου γιά συντήρηση, πού πρέπει άνα γκαστικά νά την έχομε. Γιατϊ άλ λοιώς πώς θά σάς δουλεύουμε, νά σάς μεγαλώνουιμε τ' όρνιά και νά τρώτε τό μποΰτι; Αύτό τουλάχιστον έννοοΰσε ξεκάθαρα ή έξαγγελία των μέτρων τής σταφίδας άπό σάς στήν τηλεό- ραση. Πιστοϊ στήν ΰπόσχεση πού »♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦« »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΈκΑεκτέΐ Συνερναοιες Άχόρΐανος Μινώταυρος Τοϋ κ. Δαβίδ Χατζηδαβίδ Ή γλώσσα των αριθμών μάς ι μιλά πώς τα 3)8τοΰ πληθυσμοΰ | τής χώρας μας κατοικοΰν στήν πρωτεύουσα. "Ετσι ή πρωτεύουσα Άθήνα «πήχτρα άττό κόσμο» έξελίσσε- ται καθημερινά δλο καί πιό ττό- λύ άνυπόφορη, τόσο γι' αύτούς πού την κατοικοΰν, δσο κα! γι' αύτούς πού την δέχονται σάν κοι- νωνικοοικονομική τους διέξοδο, στό άδιέξοδο τής ζωής τους. Κα! τό άνησυχητικό είναι πώς οί περισσοτερο άπ' ούτσύς ττρο- έρχονται άττό τή φτωχή καί πα- ραμελημένη 'Επαρχΐα. Τό δέ πρόβλημα, πού ττροκύ- τττει άπ' αυτή τήνάναρχούμενη κι άνισόρροπη θάλεγα κοινωνική ά- νακατάταξη κι' άναταραχή άντί νά βρίσκει τή λύση τού, δυσκο λεύεται περισσοτερο καί πάει ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο» νά γίνει αλυτο. Καί θά παραμένει άλυτο, δσο ή άπουσία τής Πολιτείας θαναι φανταχτερή στήν άνάτττυξη τής Επαρχίας, σ' δλους τούς τομεΐς ώστε ή άφελής άναζήτηση των νέ ών, γιά κάτι καλύτερο στήν Ά¬ θήνα, νά στ,ραφεϊ στή γή πού γεν νήθήκαν καί στό ττεριδάλλον τους κι' άχι σέ ξένους, άβέβαι- ους καί τταρανοϊκούς στόχους αναζητήσης ζωής. ΚΓ αύτό, γιά νά πάψει μ έ, §υό λόγια ή Άθήνα νά παίζει, χω¬ ρϊς νά τό θέλει κι' ή Τδια, τόν ά τιμωτικό ρόλο τής ξεμυαλίστρας των νέων τής "Επαρχίας, άλλά κα! τοΰ άχόρταγου Μινώταυρου των ανθρώπινον αξιών. Σ' αυτόν ττού καθημερινά Θμ σιάζεται δ,τι άνθρώπινο άττόμει- νε κι* δ,τι μπόρεσε νά γλυτώ- Ανδη Νάρκΐσσος Διαθάζετε τόν «ΔΗΙνΊΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα πυύ σάς ένημερώνει ύπεύθυνα. • ΧΩΧΤΕΧ ΕΙΔΗΧΕΙΧ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΗΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ • ΕΡΕΥΝΕΧ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΙΐΧΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 κσΐ 224 - 226 γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. | · Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ σει άττ' τα κοφτερά δόντια τού. Καί δέν θάναι καί λίγο νά σω θεΐ έ'στω κι' Ινα κοκκαλσκι άπ' αυτόν. Άπ' αυτόν πού σκοττό έ- χει νά έξαφανίσει στό άχανές στομάχι τού, κάθε τι, πού στολί ζει τόν άνθρωπο καί τόν κρατά δρθιο. Κι' έπειδή ή Άθήνα των Τεχ- νών καί των Γραμμάτων, καί τής Άριστσκρατίας τοΰ πνεύματος πάει νά γίνει, μερά μέ τή μερά, ή Άθήνα «Πανδοχείο» κι' ό άδη- φάγος «Μινώταυρος» κα! νά χά- νει την αΤγλη της καί μαζί της τσαλακώνεται κι' ή γραφική ό- μορφιά, άλλά κι' ό χαρακτήρος των κατοίκων τοΰ "Ελληνικοΰ χω ριοΰ κα! τής Επαρχίας, καλό θδναι: ή μέν Πολιτεία νά παί ξει τό ρόλο τοΰ νήματος τής 'Α- ριάδνης; οί δέ άρμόδιοι τόν ρό¬ λο τού Θησέα, άν βεβαία θέλουν κάποτε νά σκοτωθεϊ αύτό τό ά- γριο θεριό, πού κατοτρώγει τίς σάρκες τής Αθήνας καί τσακί- ζει τα κόκκαλα τής Επαρχίας. Όσο γιά είδικές ττροτάσεις, στή λύση τού προβλήματος, προ τείνω ταπεινά στούς άρμόδιους: "Ας ρωτήσουν καί καμμιά φο ρά τούς κοινωνιολόγους, τούς οίκονομολόγους, τούς πολεοδό- μους, τούς άρχιτέκτονες, κι δ- σους είναι είδήμονες στό κεφά- λαιο αύτό. Καί δέν νομίζω πώς θά τούς πειράξει νά ρωτοΰν αϋτούς, ποΰ- ναι καί γιατροί στίς άσθένειες αύτές. Κι' είναι καιρός νομίζω ή Πό λιτεία νά στηρίξει έλπίδες άνά- τασης σ' αύτούς πού σπουδάζει καί πού, κατά την ταπεινή μου γνώμη, οϋτε τούς προσέχει, άλ¬ λά ούτε καί τούς άκούει καθόλου γι' αύτό κι δ,τι γίνεται στόν τό- πο αύτό είναι άπρογρομμάτι- στο καί έξ' Τσου προσωρινό. Θεραπεύει ναί μέν άνάγκες τού παρόντος, δημιουργεΐ δμως πολλαπλές δυσκολίες στό μέλ- λον. Γι' αύτό άλλωστε ίσχύει κα! τό ρητό, πού διεθνώς μάς μειώ- νει: «Ουδέν μονιμώτερον τοΰ προ- σωρινού στήν 'Ελλάδο» Άπό τή γή τής Μακεδονίας ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ Κοζάνη ΣΚΗΝΕΣ ΕΥΡΟΠΗΣ τώιι 2,3,4,5 καΐ 10 άτομον Καταστήματα ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Ν. ΆΛικαρναοοός - ΑΠΟΘΗΚΗ: Κονιαμπη 3 ΤηΑ. 287.766 δώσστε στόν εμττορο άετονύχι μάγγα τής «προσφοράς καΐ ζή τησης» δταν σάς χειροτονοΰσε τό σύστημά τού, Ύπουργό, δεί ξατε δλη σας την άγάπη κα! σ' αυτόν. Πήρατε τό κομπολόι τής Αληθείας στό χέρι σας —ού ή- ταν ή τρέχουσα τιμή των 35 δρχ. κατά κιλόν σταφίδας κ ι εί- πατε: «Δέστε κύριοι. Δέν είναι αύτό τό μεγάλο αύγό τής κότ- τας. Είναι τό μικρά. Είναι των 30 δρχ.» Γιατί; Γιατΐ μάς νομίζετε ά¬ κόμη γιά άφελεΤς. Άλλά τρώ- γονται στήν έποχή μας τα άγου ρα σΰκα; "Η κι άν κατά την γνώ μη σας τρώγονται, γιατΐ δέν τα πρωτοδοκιμάζετε σείς δλοι κι δλοι οί άστοφερμένοι στή νοο τροττία καΐ στόν τρόπο ζωής; «ΤΙ είναι αύτό πού τό λένε ά- γάττη, τί!!!» κ. 'Υπουργέ, γιά την τάξη σας; Δουλοπρεποσύνη ραγιαδισμός; χρήμα, ΰποτελι- σμός των άλλων χάριν τού έγω κεντρισμοΰ σας; Τί; Άν ναί, σάς άπαντοθμε άντρίκεια κι ύπε ρήψανα σάν άγνοί "Ελληνες: «Δέν σφάξανε»... ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ Ήράκλειο ♦♦«*>«*>♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦
  ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΠΑ ΤΟΝ
  ΗΡΑΚΛΗ
  ΧΑΡΙΤΑΚΗ
  Πρός τό
  Λιοικητικό Συμβούλιο
  τοΰ Οίκοδομικοΰ Συνεταιρισμόν
  «Η ΦΙΛΟΘΕΗ»
  ΕΝΤΑΥΘΑ
  Άγαπητοΐ Συνάδελφοι,
  Σήμερα έκηδεύσαμε τόν συνά
  δελφο καΐ τέως Πρόεδρο τοΰ
  Συν)σμοΰ μας Ήρακλή Χαριτα¬
  κη. Ό άνθρωπος αύτάς έττί πολ
  λά ετη προσέφερε τίς ύπηρεσίες
  τού, καΐ ηγωνίσθη μαζί μέ με¬
  νά καΐ μέ τόσους άλλους συνα
  δέλφους γιά την τελικήν άπόκτη
  σιν τοΰ ακινήτου μας. Ή παρου
  σία τού μέσα στόν συν)σμό 0-
  πήρξεν δυναμική κα! έγώ ττρο-
  σωπικώς πιστεύω δτι σάν Πρόε-
  δρος έπραξε πλήρως τα καθή-
  κοντά τού.
  Χρόνια ττολλά προσπαθοΰμε
  ολοι μας νά ξεκαθαρίσωμε Ενα
  κομμάτι γής, καΐ δυστυχώς πολ
  λο! θά φύγουν χωρΐς νά τό κα-
  τορθώσουν.
  Σήμερα λοιττόν έ'καυα μίαν
  σκέψι καί θά σάς παρακαλέση
  νά την μεταφέρετε στήν προσέ¬
  χη μας γενική συνέλευσι, γιατΐ
  πιστεύω ότι θά την ψηφίσουν ά¬
  παντες οί συνάδελφοι.
  1. Ή φωτογραφία τοΰ Ήρα¬
  κλή Χαριτακη νά άναρτιθή στά
  γραφεΐα τοΰ συν)σμού.
  2. Νά γίνη μεταξύ μας (ά-
  φοΰ δέν γίνεται καταστατικώς)
  συμφωνητικό καΐ άπαντες οί θα
  νόντες συνάδελφοι νά λάβουν μέ
  ρος στήν διανομήν δταν γίνη,
  διά των Νομίμων κληρονόμον
  των. Μεταξύ δέ αυτών θά συμ
  μετέχουν καΐ οί κληρονόμοι τοϋ
  Ήρακλή Χαριτακη.
  Μέ συναδελφικοΰς
  Χαιρετισμούς
  ΚΩΝ)ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΕ ·
  • " Ή κίνηση πού παρουσιάζει τό πάρκο πού θρί-
  σκεται κοντά στό Ένετικό Λιμάνι τοΰ Ηρακλείου
  είναι ιδιαιτέρα μεγάλη, κυρίως τή νύχτα. Κι αΰτό
  χάρις στούς έκατονττάοες «άφραγκους τουρίστες»,
  οί όποιΌι τό έ'χουν μετατρέψει σέ «ξενοδοχεϊο τιΐν
  Αστέρων».
  Κάποια παρέα πού καθόταν στή γειτονΐκή «Μα.
  ρίνα», συζητοϋσε τό γεγονός κι έΎαςάπό αύτούς,
  άκούστηκε νά λέει:
  —Τέλος πάντων πολλά ξενοδοχεϊα δημιουρ-
  γοΰνται ξαφνιχά στό πί καί φί σ' αυτή την περιο-
  χή. "Ετσι έχτός τοϋ «ζενοδοχείου των Αστέρων»
  £χομε άπέναντι καΐ τό «ξενοδοχεϊο των Ήμετέ-
  ρων».
  Καΐ στή συνέχεια βδωσε την εξηγήση, δτι έν-
  νοοΰσε τό άπεναντινό μέγαρο Φυτάκη, πού τό με-
  τατρέπει σέ ξενοδοχεϊο ή γνωστή «κυρία των τι-
  μών» καΐ των . . .άτίμων μεγάρων.
  * Λέγεται δτι, μετά τούς διαφόρους σέ βάρος της
  έπιχειρηματικούς «τ,ράκους», όπως τό χάσιμο τοΰ
  «Κάραβελ», τής Άγιας Πελαγίας κλπ. ή κυρία Κα
  ψη, κλαίγεται συνεχώς γιά την κατάστασή της.
  Κάποιος λοιπόν πού άκουσε γι αυτήν της την
  κλάψα, δημιούργησε τό παρακάτω λογοπαίγνιο:
  —•Πώς πρέπει νά λέγεται άπό έδώ καί πέρα ή
  Κυρία Καψή;
  —Κυρία. . . Κ λ α ψ ή!...
  β Βροντ,οφωνάξανε πραγματικά τό δίκιο τους 01
  κάτοικσι τοϋ χωρίου Μεσοχώρΐ, γιά τα μοναστηρι
  ακά. Είδικώτερα δταν πήγε ΰστερα άπό πρόσκλη-
  σή τους ό διευθυντάς τής «Αληθείας» στόν τόττο
  τοΰ.. . έγκλήματος, οί φωνές τους άνέβηκαν ώς
  τόν,. . . ούρανό, ϊσως γιά νά τούς άκούσει ό. . . θε
  άς, μιά καΐ δέν τούς άκοΰνε οί έπίνειοι . . . έκπρό
  σωποί τού!. . .
  Μετά τίς βροντώδεις αύτές φωνές διαμαρτυ¬
  ρίας, προτείνο) δποος τό Μεσοχώρι μετονομαστεΐ σέ
  . . . Βροντοχώρι!. . .
  * Τα «παιδία τής. . . φωτιάς» (ήν καλυτέρα τής.
  κολοφωτιάς) συνεχίΓουν τόν κατά τής «Αληθεί¬
  ας» καΐ τοΰ διευθυντή της πόλεμο τής λάσπης.
  Κάποιος λοιπόν άκούστηκε νά λέεΐ:
  —Δέ 6αρυέσαι. . . παιδία είναι, αν δέν την
  . . . παίξουν τώρα, πότε θά την. . . παίξσυν;
  'Εροκώμενος στή συνέχεια καΐ πρός άρσιν πά
  σης παρεξηγήσεως, διευκρίνισε δτι έννοοΰσε τή
  . . .λάσπη, την όποία, άντί πλαστελίνης χρησιμο-
  ποιοΰν τα. . . παιδία γιά νά πλάθου-ν κουλουράκια,
  δηλαδή... μηδενικά, τα ,όπσΐα σιγοψήνουν στή
  συνέχεια στήν.. τρεμο σβύνουσα.. φλόγα τους.
  Τό κακό είναι δτι μετά ξεχνοΰν νά σκουπι-
  στοθν καΐ δπως. . . χαϊδεύονται μόνα τους, λερώ-
  νουν μέ τα ϊδια τους τα χέρια τα μοΰτρα τους. Ό
  2νας μάλιστα μέ τα μούσια, άντιμετωπίζει σοβαρά
  προβλήματα, γιατΐ οί λάσπες γίνονται ?να μέ τίς
  τρίχες καΐ δπιυς άνοίγει συχνά τό στόμα τού γιά
  την έκτόξευση των. . . φλογοβόλων τού, μοιάζει
  μέ. . . χελιδονοφωλιά!. . . (καΐ πρός τυχόν παρε
  ξήγηση: δχι. . . λερωμένη) .
  Πργπ^τας νΑ,^ξηγήσεί κάι^οΐος .^τό«μένος,
  άποκαλυψε ότι ό 2νας άπύ τούς τρείς είναι άπό την
  «Άλήθεια» βμμεσα. . . καμμένος.
  Έξήγησε δηλαδή δτι δέν τοΰ άρέσουν μόνο
  τα δημοσιογραφικά χαρτιά, άλλά καΐ τής τράπου-
  λας. Κι άκόμη δτι στρέφεται κατά τοΰ Χαρή, για-
  τΐ ένω ό άλλος συνεργάτης τού είναι άπό τίς
  . . .Βοΰτες, αύτός £χει τοΰ χωρίου τή. . . χαρή.
  Κατά τα άόλλα ... ό σοσιαλισμός στήν ... πρά-
  ξη ίι μάλλον στήν. . . άντίπραξη!
  * χΜέ την πρωτοβουλία τοΰ κ. Είσαγγελέα, 6γή-
  καν πάλι οί Μαοόνοι, σάν ψάρια, στήν έπιφάνεια.
  Αυτή τή φορά λοιπόν, μιά καΐ τούς άρέσει νά
  κινοϋνται στήν άφάνεια, 9ς μην αΐτιώνται έμάς.
  Τώρα είναι ξεκθθαρισμένο δτι τή... 6όμ6α ή'
  μάλλον τόν.. . δυναμίτη γιά τό φάρια, τόν έ"ρρι-
  ξε ό. . . Ζορμπάς.
  "Οσο γιά τα. . . δίχτυα, τ' άπλωσε άναμφισδή
  τητα πάλι ό. . . Γιαννακουδάκης, πού μιά καΐ τόν
  λένε Τέλη, ξέρει νά στήνει καΐ παγίδες άπό...
  τέλι.
  * Γύρισε, δπως είναι γνιυστό, ή όμάδα τοΰ ΟΦΗ ά
  πό ΐό Ψυχοό, δποΰ άναπαυόταν.
  Κάποιος φίλαθλος λοιπόν ρώτησε έναν παίχ
  τη, πώς πέρασαν οί συνάδελφοί τού μέ τόν προπο
  νητή καΐ ή απαντήση ήταν έτούτη:
  —Γενικά τύ κλϊμα ήταν κάπως. . . ψυχρό!...
  ' Γιά την ύπόθεση των Φυλάκων τής Κνοχΐοΰ,
  ,,πού έγραψε στό περασμένο φυλλο της ή «Άλή¬
  θεια», διέταξε,προκαταρτκτική εξετάση ό κ. ΕΙσαγ
  γελέας.
  Μιά παρέα λοιπόν συζητοϋσε τό θέμα καΐ ά¬
  πύ αυτήν είναι και ό παρακάτω διάλογος:
  —Λές νά ξέρουν γιά την ύπόθεση οί Φύλακες;
  —"Ε, δσο ναναι πάντα .. . £χουν γνώσιν οί Φύ
  ΛακεςΙ. . .
  Άρκεϊ ή γνώση νά μην τούς όδηγήσει σέ...
  άπόγνωση!. . .
  * Πρό ημερών ό συνεργάτης τής εφημερίδας μας
  Νϊκος Ψιλάκης, έπισκέφτηκε τό διευθυντή μιδς
  υπηρεσίας, γιά 2να σκάνδαλο πού μάς καταγγέλ-
  θηκε.
  'Μόλις λοΐπύν τόν εϊδε £νας ύπάλληλος της
  υπηρεσίας είπε σ' ^να συνάδελφό τού γιά τόν δι
  ευθυντή:
  —Αύτό είναι πού λένε ... οΰτε φ ύ λ λ ο ς
  | στόν κόρφο τού!.. .
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΑΗβΚΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  —ΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΛΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ)


  Ι ι
  ^ ι
  ι >
  ι,
  Ι ι

  4
  :
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 -- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ικτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  ——
  22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  ηρλκλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρητησ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  Μιά κοινωνία... άλλοιώτικη
  ΟΙ... "ΤΖΟΜΠΒΗΒΡΙΕΣ,, ΣΤΗΗ ΠΑΒΖ
  Σέ κάποια τουρισπκή
  πλάζ τοΰ "Ηρακλείου. Ό
  Αΰγουστιάτικος ήλιος, εί¬
  ναι άνυπόφορος. Ή ΰμμος ι
  καίει έπικίνδυνα καΐ μόνο
  ή νιαζιάρα θάλασοα ύπό-
  σχεται....
  Ξάφνου έκεΐ στή μέση —
  μέοη μιά νεαρή τουρίστρια
  πετα τα ροΰχα της, κάτω
  άπό τα έκθαμβα μάτια δ-
  λων των λουομένων. Άρχί
  ζουν τα σφυρίγματα στήν
  άλλη μεριά. 'Αρχίζει τό
  προσκλητήριο των σβού-
  ρων κι οί αΐφνιδιαομένοι
  συζυγοι κάνουν πώς δέν
  πηραν χαμπάρι, κοιτάζον-
  τας μέ την κόχη τοΰ ματιοΰ
  τους. Ποίος τολμα;
  ΤΗταν έκεϊ κι ό φυλα¬
  κάς. "Αλλοι τόν λένε .. .
  αλφα — δύο τής πλάζ κι
  αλλοι.... κέρβερο άφοΰ δέν
  άφήνει κανέναν νά. .. πλη
  οιάσει χωρΐς είσιτήριο.
  Παίρνει λοιπόν τό δπλο
  ό κέρβερος (μην παραξε-
  νεύεοτε, τό «δπλο» είναι
  μιά βέργα, δχι λυγαριας άλ
  λά κυδωνιας πού οί κακές
  .. .γλώσσες λένε πώς τοΰ
  τδδιοοαν κάποιοι αλλοι)
  καί προχώρει
  —"Ε, κοπελιά! Νό. Άπα
  γορεύεται. Νό δουτ τα. . .
  τέτονα (καί λέγοντας «τέ-
  τοια» £δειξε τα εύτραφη '
  στήθια της... άμαζόνας)
  Δίπλα, μιά χοντρή κυ-
  ρία μέ μαΰρο μπανιερό, ούρ
  λιάζει:
  —ΧωροφύλαξΙ! Ποΰ εί¬
  ναι έΎας χωροφύλαξΠ Κα-
  λέ δέστηνε. Πάρτε την ά¬
  πό δώ μην κάνω έμμετό...
  Ή άλήθεια είναι 6έ6αια
  πώς μόνο γιά έμμετό πού
  δέν ή"ταν ή παράξενη ήμι
  γυμνίστρια. Άπόδειξη τό
  πώς ό ϊδιος ό δντρας τής
  χοντρής ήνοιξε τό στόμα,
  καί τα μάτια καί κοίοίοίοίτα-
  ζε.. .
  Ό κέρβερος έπιμένει. Ή
  άλλη προσπαθεϊ νά κατε-
  6άσει καί τό μαγιώ. Μύλος
  ύπόθεση. Μά, δέν κράτησε
  πολλή ώρα. Ό κόσμος υ,α-
  ζεύτηκε κι ή έπίδοξη γυμνί
  στρια, αλλαξε γνώμη...
  Λίγο πιό πάνω, μπροστά
  στήνκαντίνα δυόξανθιές λε
  πτόσωμες οιλουέτες, άγγα
  λιάζονται φιλιοΰνται καί
  χαϊδεύονται. Δυό γυναϊκες.
  Σέ λίγο, άνοίγουν την πόρ
  τα των άποδυτηρίων καί έ-
  ξαφανίζονται γιά τρία, πε
  ρίπου τέταρτα...
  Μιά Κυριακή, σέ κάποια
  πλάζ τοΰ Ηρακλείου. Τό
  ϊδιο 6ράδυ οί σβοΰροι κα-
  θισμένοι στΐς τρείς Καμά-
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΑΙΚΑΝΑΜΟΝΟΚΑΝΑ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ
  51ΙΡΕΚ ΡΟΧΕ
  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) -
  ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ -- ΙΤΑΛΙΑΣ _ Ι-
  ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
  Έπίσης σέ μεγάλες πο^ότητκς όλα τα ει¬
  δή κυνηγίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝίΚΗ
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΧ ΚΑΛΥΤΕΡΕΓ. ΤΊ ΜΕΓ
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜλΖΤΕ ΕΙΧΑΓί?ΓΕΙΧ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕΜ'ΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) - Τηλ. 287.766
  ρες κάνουν τόν άπολογιομό
  τής ημέρας. Κι ό «ψηλός»
  τό διηγήθηκε στούς άλ-
  λους.
  —"Εγινε τής π.... Μαζεύ
  τηκαν οί τσοκαρίες κι οί
  τσομπαναρίες, πού λές μάϋ
  φρέντ, καί οτήσανε τό μάτι.
  Ούρλιάζανε πανάθεμά τους
  έπειδή ή γκόμενα θέλησε
  νά κάνει τό κέφι της.
  Καί τδ ουμπέρασμα τό
  βγάζει ό Τζίμμυ, πού κάθε
  ται άναπαυτικά καί κουνδ
  τό κεφάλι τού:
  —Καθυστερημένος λαός...
  Σέ λίγο, άρχεται ό Μάικ.
  Κρατα ε*να πλαστικό τριαν-
  τάφυλλο καί κουνιέται:
  —Τα μάθετε; "Εξω κά-
  που βρήκανε πραμα.
  —Ποΰ ρέ Μάικ.
  —Νομίζω στή Ρωμη, στό
  Λονδϊνο ... Τούς πιάσανε
  δλους.
  Μά ποΰ καιρός γιά... έ-
  ξωτερικά νέα. Τόν διακό¬
  πτει £νας καινούργιος στάρ
  Λένε πώς είναι άπό μακρυ-
  ά. Άλλά μέχρι τώρα, ζοΰ
  σε στή Ρόδο.
  —Μωρ' αστα αύτά. Έδώ
  κοίτα έμας, πού τή βγάζου-
  με άλά Γκρήκ. Αΰριο φεύ
  γει ή δικιά μου. Κατευθεΐ-
  αν γιά Σουηδία...
  Καί ή ζωή συνεχίζεται.
  Την αλλη μερά στήν πλάζ
  δλα ήταν συνηθισμένα. Μό
  νο έ*να — δυό δέν εϊχαν ξε
  χάσει τό χθεσινό έπεισόδιο.
  Οί αλλοι, οΰτε πού τό
  συζητοϋν.
  —"Ακου κεΐ τίς τσομπα¬
  ναρίες νά μην άφήνουν
  την κοπέλλα νά κάνει τό
  κέφι της . . . Στήν Άμε-
  ρική αύτό είναι όστεϊο...
  Μόνο σοΰ λένε πώς ιίχουν
  παιδία.. . "Ε, λοιπόν, τί £-
  γινε;
  Άπαντοΰμε εμείς: «Τίπο
  τα». Τίποτα σύμφωνα μέ
  τα δεδομένα τοΰ άνεξέλεχ
  τού Τουρισμοΰ καί τής κα
  τρακύλας των αξιών στήν
  σημερινή έποχή μας. Τίπο
  τα, σύμφωνα μέ την Άμε-
  ρικανοποιημένη μερίδα
  την μικρή εύτυχώς — τίίς
  νεολαίας...
  Ο ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΣ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
  Παραθαλάσσια οίκόπεδα, ·έ
  τιμές εύκαιρίας, στήν περιοχή
  Κερατόκαμπου Βιάννου. Τη)ίί-
  ψωνο: 0895)21132 κ. Νικόλαον
  Θεοδοσάκης
  Α*01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε.
  ηΐΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΓΠΙΧΕΙΡηΎΕιΎ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοΰς κατασκευάς καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  μεγαλϋτερό
  δίνει
  ή ΑΤ.Ε
  Μέ καταθέακκ;
  στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Γκ τ ι-, πκριοαοτκρα
  Κ
  Απολυΐη κίαοφαλιση
  τοΰ μοχίίου αα(]
  ΪΝ/1 ί την κγγυηοη
  τ ο Ο κρηΐοικ;
  Σιγουρια και κερδος
  γιά όΛους
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  « Ό,τι π£ϊ ό Δν/τρέας»...
  Χοντριγιανές φουρνελιές
  Ή σιγαλιά τής νύχτας
  άνελώθηκε άπ' τό νεκρίκιο
  καμπανολάλημα πού φώνι
  αζε στό μεσονύχτι πώς ξε-
  ψύχισεν ό Άντρέας. Οί
  Χοντριγιανοί πού χαροκο-
  ποΰσαν στό Ντουκιάνι τοΰ
  Νίκου τ' Άντρέα σταυρω-
  κοπήθηκαν αξαφνα. Σού-
  φρωσαν τό φρυδομέτωπό
  τους καί ψέλισαν τα χείλη
  τους «θεός σχώρέσει τον».
  Χρόνια τώρα εΐχε πιά-
  σει φιλιά μέ τό χάροντα
  καί ταχτικά τόν καλοΰσε
  στό κονάκι τού νά φανε κα
  βρούς καί νά πιοΰνε μαζί
  μέ τόν καρδιακό σύντεκνό
  τού τό Τζαγκατάκη άπ' «ή
  Σύμη. 'Όμως ό χάροντας
  χαρόσφαζεν καί πάλευγε
  καϊ θέριζε καί κλάδευγε
  κι έ'τσι δέν τοΰ βόλιε ναρ-
  θεϊ νά τα 6άλει μαζί τού.
  Κείνη τή νυχπά, χωρίς
  καθόλου νά άλυχτίσουν τα
  σκυλιά κι οί ϊσκιοι νά σαλέ
  ψουν, χωρίς νά όσμηστοΰν
  τα δρνΐα καί νά κλαψοκρά
  ξει νεκρίκεια ή ζάρα, ό
  μπαμπέσης χάροντας διά-
  βηκε βιαστικά τό σοκάκι.
  Μπήκε στό κονάκι ξαγριε-
  μένος. Σά δέ βρήκε τίποτε
  αλλο νά πάρει καί σάν ά-
  ναβλεμάτισε καί τόν Άν¬
  τρέα, δεμένο πισθάγγονα
  στσ' άρρωστειας τό στρώμα
  ή κακομούτσουνη, ή κερα-
  τένια μουτσούνα τού γέλα-
  σε ή μιοή καί ή αλλη μΐσή
  πήρεν δφη σελινιασμένου.
  Πέταξε όργκηιένος τό
  γιορτάνι καταγής. Γονάτι
  οε οτά στήθια τού. Νυχοξε-
  ΑΝ ΜΙΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό πχρίπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει και την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  πάτωσεν καί νταγόσυρε
  την ψυχή ώς τα δόντια, άκό
  μη μιά δυνατή καί τό ψυχο
  πούλι πέταξε κι άπόμεινεν
  νεκρίκιο τό θηκάρι τού.
  Σάν άστραπή διάβηκε θά
  λασσες καί στεριές καί
  βρέθηκε στή μπούκα τ' άχέ
  ροντα. Βιαστικά τσούρλη-
  ξε τό ψυχοστράτι κι ί'φτασε
  στήν άκρολιμνιά τσ' Άχε-
  ρουσίας. θόλωσαν άκόμη
  μιά φορά τα νερά της καϊ
  ή βάρκα έ'κανε άκόμη έ"να
  δρομολόγιο χιορίς έπιστρο
  φή. Σίγουρα κι ό Πετρο-
  κλειδοκράτωρας θ' άνοιξε
  την πόρτα την άραχνιασμέ
  νη νά διαβεϊ τούτη ή ψυχή
  ή πολυτυρανισμένη.
  Όμως γιά τούς ζωντανούς
  οί δουλειές δέν εϊχαν κάν
  άρχίσει. Μπαινόβγαινε τό
  συγγενολόι, φίλοι καί γνω
  στοί καί ιιέ σύθρηνο άνά-
  βανε κεριά στό καθελέτς.
  Εϊχαν νά κάμουν κόλυ6α
  νά πέψουν θρηνητερό μαν
  ΐάτο στσ' άλαργοξωρισμέ-
  νους καί τίιν άλλη μερά νά
  τόν κηδέφουν περίλαμπρα
  κατά πού τοΰπρεπε καί τά-
  Μός καί τέλειωσαν δλα
  αύτά καί διαβίίκαν καί τα
  έννιάμερα καί τα σαράντα,'
  τό θέμα Άντρέας £?κλεισε,
  ώσάν τό ιιουτουπάκι στό
  σκοτίδι.
  'Υπάρχουν δμως τόσα
  πράγματα γύρω άπ' αυτόν
  τόν άνθρωπο πού πραγματι
  κά αξιζε τόν κόπο νά σας
  τα διηγηθώ, τώρα μάλιστα
  πούναι πολύ τής μόδας ό
  Άντρέας.
  Έποχή τ' Άντρέα, κι ό
  Άντρέας στό χωριό τού Ά
  (ρέντης κι άγας πρόεδρος
  καί δικαστής κι ήριζε καί δι
  αφέντευγε τό χωριό σά δι
  κό τού δο6λέτι.
  Οί μήνες διαβαίναν σ6αρ
  νιστά, οί βδομάδες άγαλι-
  νά, ώσπου οί μέρες φέρναν
  την προεκλογική περίοδο.
  Κομματάρχες άπ' δλα τα
  κόμματα βγβίνα-ν γύρα
  στά χωρία, γιά καλουργά
  στούς ψήφους. Κι ώς μά-
  θαινεν ό Άντρέας τόν έρ
  χομό τοΰ βουλευτή τόν συν
  δύοζε περίτεχνα καί πιτή-
  δεια μέ ξεφάντωοη καί φπ
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ <σέ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ • Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο Καλοκαιρινοΰ 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗ! ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ζ ΑΜΑΝ Ι Α,. Τηλέφωνο 286.713 Ό γνωστάς καλλιτέχνης τής λύρας ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ μέ τούς συνεργάτες τού στά λαοΰτα ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΟΥΚΑΚΗ καί ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ χαρίζουν κάθε δράδυ στό καλοκαιρινό κέντρο «ΖΑΜΑΝΙΑ» την ΓΝΗΣΙΑ και ΑΝΟΘΕΥΤΗ Κρητική Μουσική. ΠΑ ΕΝ Α ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ «ΖΑΜΑΝΙΑ» Κάθε δράδυ, άτόφιο κρητικό ξεφάντωμα μέ τόν άπίθανο λυράρη · ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ Ρωτήστε αύτούς πού γλέντησαν μέχρι τώρα στά «ΖΑΜΑΝΙΑ» "Ολοι θά ύάς πουν πώς: ΓΛΕΝΤΟΥΜΕ ΚΡΗΤΙΚΑ..· γοπότι. Διάταζε νά σφαχ- τοΰν άρνιά καί νά κοποΰν | τυριά καί άνθοτύροι κι δλοι οί ψηφοφόροι άφοϋ νεμα- ζωχτοϋν στό κονάκι τ' Άν¬ τρέα, νά πιοΰν άπό τό γε- ροβάρελο δσο κρασί πεθύ μσυν. Κι άπά στή ξεφάντωση καί στό χαροκόπι, νά κι ό βουλευτής καί τοΰλεγε ό Άντρέας: —θωρείς τα; Γιά σένα τα κάνω»... Γιά νό βεβαιωθεΐ ό 6ου λευτής έρώτα ένα — 2να ποΰ θά φηφίσει, κι άπό τό γλυκό μεθύσι δπαιρνε την απαντήση: «Ο,ΤΙ ΓΤΕΙ Ο ΑΝΤΡΕΑΣ>
  Φχαριστιούνταν περίσσια,
  φιλοδωροΰσε τόν Άντρέα
  κι έ'φευγε.
  Μετά άπό αυτόν έρ-
  χόταν Ηλλος κι αλλος καί
  τό ϊδιο γίνουνταν σ' δλους
  τούς βουλευτές, σ' ολα τα
  κό)ηιατα.
  Καί σάν έρχόάταν ή ώρα
  νά μεταβεϊ δλο τουτο τό
  πλήθος στό Κεφαλοχώρι,
  τή Βιάννο γιά νά ψηφίσει.
  σύσσωμο τό χωριό τρα6οΰ-
  οι.· γιά χή γεπονιά «ΚουτοΓ;
  το» τσή μεσοστενιας. Συνα
  θροίζουνταν κάτω άπό τό
  ^ιπαλκόνι τ' Άντρέα κι έπε
  φυμοΰσαν καί ζητοκραύγα
  ζαν.
  Κατέ6αινε κι ό μεγάλος
  τοΰτος ήγέτης τοΰ χωρίου,
  ό Άντρέας καί χαιρέτα τό
  πλήθος. "Υστε-ρα τούς μοίρα
  ζε 2να κλαδί έλιάς καί βά
  ζοντάς τους σέ τριάδες,
  τούς όδήγα στή Βιάννο γιά
  την κάλπη.
  Ή υποχρεωθή τους γιά
  τό (οαγοπάπ, ή υποταγή
  τους στίς άνώτατες έξουσί
  ες τ' Άντρέα κι ή άγραμ-
  ματωσύνη τους τούς έκανε
  νά μην ξέρουν πού ψήφι-
  ζαν.
  Σημασία 2χει τουτο: πώς
  ψήφιζαν Άντρέα' καί κάνα
  νέ καί λέγανε: «Ο,ΤΙ ΠΕΙ
  Ο ΑΝΤΡΕΑΣ».
  Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  Χόνδρος Βιάννου
  Τό γνωστό
  ΚαττνοττωλεΤο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τοθ
  κα—νιστη,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  και τήυ
  «ΑΑΗΟΕΙΑ»
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΠΤΙΚΛ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΟΑΜΑ ΚΑΙ ΡΟ35Ι
  Τώρα, πού οί παρδοσιακές μέθοδοι ξεπερά-
  στηκαν, άκολουθεΐστε τούς σύγχρονους δρόμους
  τής Έπιοτήμης καί της Τεχνολογίας.
  Διαθέτουμε πλήρεις Οίνοποιητικούς έξοπλι
  σμούς, γιά μικρά καί ιιεγάλα Οΐνοποιεϊα, άκόμη
  καί γιά μικροπαραγωγούς, πού θέλουν νά φτιά-
  ξουν 2να καλό καί ύγιεινό κρασί.
  Τα μηχανήματα ΟΑΜΑ καί ΚΟ55Ι έξασφα-
  λίζουν πλήρη καθαριότητα καί σωστή οίνοποίηοη
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΚΡΗΤΗΣ
  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μ. ΣΟΒΟΛΑΚΗ
  ΤΗΛ. 281456 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΗΜ.: ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ
  ΘΑ ΒΡΗΤΕ: Ίταλικά μπέκ τεχνικής 6ροχης,
  ποτίστρες ζώων, φρέζες τρακτέρ, άντλίες καί δλ
  λα μηχανήματα καί έξαρτήματα, των μεγαλυτέ-
  ρων Ίταλικών έργοστασίων.
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΣΑΣ
  ΓΕΠΡΠΟΣ ΒΑΖΟΣ
  '·.' . ,·/'■'?"„.'
  ΣΛΑ1 ΤΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.
  Πάμε παντοΰ. Φωτογραφίζουμε τα πάντα.
  θυμηθήτε μας γιά ότι δέν θέλ,ετε νά ξεχά-
  σετε.
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  288-357 - 283-428 - 223331
  ΚΑΘ!
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΑΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΑΕΣ
  ΠΟΑΑΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟίΙ
  Στις Τρείς Καμάρες
  οέ πολιτιομένο και
  καθαρό περιβόλλου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί νιά τό βπίΐΊ. ΤΗΛ. 223023
  ΠΙΤΣΑ
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σϋυΌον |
  πουηριν μρ/χωμη Γου · ^
  ΦραΕρυν οί αλννοι όο οοο|. ια
  προληρπ νί3 ηετι εοηαο κ ηι ι ,,π
  αυλλαΡπ γ*ϊικιι'γπι ι
  Ν Λ * /■ «Μ Τ / Α ΚΗ)
  Ι
  22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  ΤΟ... ΑΔΕΛΦΑΤΟ
  Γό «Ίατρεϊο - Γκαρσονιέρα» έγινε «γυαλιά - καρφιά»
  ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ συνέχεΐα τής ερεύνας μας, δίνομε
  —έμβόλιμα κατά ένα τρόπο — £να σύντομο έπίκαιρο
  ρεπορτάζ, πού συνδέεται μέ τό θέμα μας καΐ είδικώτε
  ρα μέ τόν άνώμαλο Γιατρό, ή περίπτα3ση τοΰ όποίου
  τόσο θόρυβο δημιούργησε.
  ΑΠΟ την περιγραφή αυτή θά καταλά6ει καΐ τό άνα-
  γνωστικό μας κοινό, γιά μαά πρόσθετη φορά, τί γίνε-
  ται πίσω άπό τή βιτρίνα τής ζωής μας κι αν αύτά πού
  γράφομε είναι λιγώτερα ήν 6χι άπό δσα — δυστυχως—
  συμβαίνουν.
  ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ πού περιγράφομε σήμερα είναι πρό-
  σφατα κάΐ πιθανόν νά έχουν καϊ παραπέρα συνέχεια,
  πού ϊσως γτάσει σέ κάτι πού δέν τό έπιδιώκαμε: τί|ν
  άποκάλυψη τοΰ Γιατροΰ.
  Διαμαρτυρία κατοίκων ι/ιά τόν κ. Νομάρχη
  Η ΚΑΨΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΛΧΛΑΔΛΣ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ή γνωστή «Κυρία
  Καψή» έρχεται νά άπασχολήσει
  την Κοινή Γνώμη μέ τίς ανάστα
  τωτικές τουριστικές . . . ένέργει
  ές της Καί οί ένέργειες αύτές ά-
  ποβαίνουν πάντα είς βάρος φτω
  χών διοπαλαιστών, των θυμό
  των δηλαδή τής «κυρίας Καψή»
  Αύτη τή φθρά οί κάτοικοι τού
  χωρίου Άχλάδα, μέ άνοιχτή επι
  στολή τους μέσω τής εφημερί¬
  δας μας στόν κ Νομάρχη Ήρσ
  Ο ΤΡΥΓΟΣ
  # Συνέχεια άπό τή σελ (δα Ι
  φίες νά δεί ό κόσμος καί νά
  βγάλει σιιμπέρασμα. Κοττελλιές
  τρυγάτε τουλόγου σας. ..
  Είναι ό Σκουλάς άττό τ* Ά
  νώγεια. Ξεκίνησε κα! κατέβηκε έ-
  δώ στό Κεραμούτσι, μ' ένα Άνω
  γειανό .. . συνεργεΐο..
  λέει είδήσεις. Πέθανε λέει ένας
  τραγουδιστής κι ένανε δηλώ-
  σεις ό Κάρτερ .. Ποίος δμως θά
  κάνει δηλώσεις γιά τίς 27,5 δρχ
  ττού θά ττάρει ό Σκουλάς καί δ¬
  λοι οί άλλοι παραγωγοί, γιά κά
  θε κιλό σταφίδος;
  ΜΕΤΑ τή δημοσιευθή τής περί-
  πτωσης τοΰ ΓιατροΟ, ό άνθρω-
  πος έγινε «έξω φρενών» κι άρχι
  σε νά «σκίζει τίς κορδέλλες της>
  (εκφράση τού 'Αδελφάτου) έξω
  άιτό τό περίπτερο, άττό τό όποίο
  πηρε στΐς 3 τό πρωί την έφημε
  ρίδσ μας.
  Λίγο άργότερα ήρέμησε κατά
  σύσταση κσι των «συνοδών» τού
  και την έπαύριο ήσΰχασε περισ
  σότερο γιατΐ σκέψτηκε δτι θα
  γλύτωνε τελικά τόν διασυρμό,
  λόγω μιάς συμτ—ωματικής συνω
  νυμΐας μέ παντρεμένο συνάδελ
  φό τού.
  'Ωστόσο στό «Ιατρεϊο —γκαρ
  σσνιέρα» τού, έγιναν διάφορες
  συγκεντρώσεις μέ θέμα τα δημο
  σιεύματά μας καΐ τόν διευθυντή ι θέμα των έπεισοδίων πού έγι-
  τής εφημερίδας μας. 'Εκεϊ βγή ναν στό ττεριδάλλον τοΰ Για-
  καν μερικά «σχέδια» ποΰ αρχι τροΰ.
  ήταν πληροφοριοδότης
  φημερίδας μας
  τής έ-
  σαν ήδη νά ερχονται στήν έπιφά
  νεια μέ τίς λασπολογίες έναντι
  όν μας δτι δηλ. προσπαθοΰμε νά
  έκθέσουμε . . . προοδευτικούς άν
  θρώπους καί έτπστήμονες.
  Μεταξύ των άλλων έκεΐ ρίχτη
  κε κσΐ τό «σύνθημα» δτι... επι
  νοήσαμε τό θέμα των Μασόνων
  κα! δτι... έκβιάσαμε μερικούς
  κι δσοι δέν μάς έδωσαν .. . χρή
  ματα τούς. .. έκθέσαμε καί τό Τ
  διο —δήθεν — πάμε νά κάνωμε
  καί τώρα!...
  Γιά δλα αΰτά φυσικά, ή ΰττό-
  θεση θά ττάρει τό δρόμο ττού
  πρέπει. "Ας έρθωμε δμως στό
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ι
  ΤΟ ΘΕΝΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ
  9 Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  «
  τοδικείο Αθηνών μέ την ΰπ' αριθμόν 2060)1969 άπόφα
  σίν τού θεωερεΐ τούτον ώς θρησκείαν Μυσπκήν, άντι-
  κειμένην είς τα χρηστά Γ)θη, ίίρα κατά νόμον άπαγο-
  ρευμένην; Καΐ εάν ναί, διατί δέν έπενέδησαν;
  ΑΡΘΡΟΝ 13
  «Οί λειτουργοί δλων των γνωστών Θρησκειών ύπόκτινται
  είς την αυτήν εποπτείαν τής Πολιτείας, καί είς τάς αύτάς
  έναντι ταύτης υποχρεώσεως ώς κα! οί τής επικρατούσης
  Θρησκείας».
  Έρώτημα τρίτον: Μπορεί έν προκειμένω νά μάς
  πληροφορήση κάποιος άρμόδιος άν ποτέ έγινε έΆεγχος
  καί ποίος, σέ κάποιον κ. Πουλιανάκην Σεβάσμιον, τής
  έδώ Μαοονικής Στοας, άφοΰ αΰτός θεωρείται ή «κεφα-
  λή» τοΰ έδω μασονικοΰ «έντευκτηρίου»;
  ΑΡΘΡΟΝ 13
  «Ουδείς δρκος έπιδάλλεται άνευ νό,μου ορίζοντος και τόν
  τύπον αύτοθ».
  Έρώτημα τέταρτον: Μήπως περιέπεσαν είς την
  αντίληψιν τοΰ κ. Εισαγγελέως οί δρκοι των Τεκτόνων
  οί δπο·οι έπανηλλημένως δημοσιεύθηκαν, καί εάν ναί
  διατί δέν έπενέβη; Πρός ένημέρωσίν τού άντιγράφω:
  «Όρκίσθητι ενώπιον τοΰ Μεγάλου Άρχιτέκτονος
  τοϋ Σύμπαντος καί τής σεπτής ταύτης Στοας, δτι θέ-
  λεις συντρίψει πάντα δεσμόν συνδέοντά σε εισέτι
  μετά Πατρός, Μητρός, Άδελφων, Βασιλέων, Συγγε-
  νών καί λοιπων, ώς καί μέ οιονδήποτε, είς δ ύπεσχέθεις
  πίστην καί ύπακοήν καί δτι άπολύεσαι παντός δρκου, δν
  δήθεν ίίδωκας πρός την πατρίδα καϊ τούς νόμους καί
  δτι συντάσσεσαι ανεπιφυλάκτως μέ τάς νέας αρχάς τής
  Μασονίας υπό την σημαίαν τοΰ Μεγάλου Άρχιτέκτο¬
  νος τοΰ Σύμπαντος».
  ΑΡΘΡΟΝ 103
  «Ο! δημόσιοι ύπάλληλοι εΤναι έκτελεσταΐ τής θελήσεως τού
  Κράτους και ύπηρετοΰν τόν λαόν, όφείλοντες πίστιν είς τό
  Σύνταγμα καί αφοσίωσιν είς την Πατρίδα...».
  Έρώτημα Πέμπτον: Τό ύπ' αριθμόν 4 αρθρον τοΰ
  Συντάγματος ρητά άναφέρει, δτι ολοι οί "Ελληνες εί¬
  ναι ϊσοι ενώπιον τοΰ Νόμου. Την δική μου έν προκει-
  μένω δίωξη δέχομαι άνεπιφύλακτα, διότι προσωπικά
  δέν φοβδμαι την Δικαιοσύνην. "Οταν δμως, παρά τίς τό
  σες παρανομίες τους, οί Μασόνοι δέν διώκονται, μπο-
  ρεί κάποιος ύπεύθυνος νά μοΰ εξηγήση πόσσ ϊ σ ο ι εί¬
  μεθα άπέναντι τοΰ νόμου καϊ εάν τηρεϊται κατόπιν αύ-
  τοΰ τό 103 άρθρον τοΰ Συντάγματος άπό τα εντεταλμέ¬
  να δργανά τού τα όφείλοντα νά ύπηρετοΰν τόν Λαόν
  μέ την απαραίτητον πίστην είς τό Σύνταγμα;
  Έπανέρχομαι δ"μως είς την αύτεπαγγέλτως ασκή
  θεΐσαν δίωξιν μου μέ την κατηγορίαν τής «ύπεξαγω-
  γης εγγράφων». Ποίων εγγράφων δμως; Τοΰ «Μορφω
  τικοΰ Συλλόγου Άριάδνη» ή* τής «Σεπτής Στοας Άρι-
  άδνη ύπ' αριθμόν 97»;
  Άπορία κατηγορουμένου, ό οποίος ζητα απαντήση
  άπό την κατηγοροΰσχΓ'Αρχή, ή όποία καί δέν διευκρινί
  ζει, ΐτοίων τα έΎγραφα πηρε, ποίον καί γιατΐ διώκει καί
  ποιούς έν τελευταία άναλύαει προοπαθεΐ νά προστατεύ
  ση τό Κράτος μέ τόν είς τό Ηράκλειον ύπεύθυνον ύ-
  πάλληλόν τού.
  Τελειώνοντας σκέφ-τομαι τούς κυρίους ςί όποΐοι
  προανακριτικίδς καταθέτουν σάν μάρτυρες κατηγορίας
  μου. Άναρωτιέμαι δέ δταν εκλήθησαν νά καταθέσουν
  έ ν ό ρ κ ω ς ποΰ όρκίσθηκαν; Στό Εύαγγέλιο είς τό ο¬
  ποίον όρκιζόμεθα δλοι εμείς οί «Βέβηλοι» γ) στόν Μεγά
  λο Άρχπέκτονα τοΰ Σύμπαντος;
  Καί εάν όρκίσθησαν σάν «Όρθόδοξοι Χριστιανοί»
  θεωρεΐ ό κ. Εισαγγελεύς ίσχυρές τίς καταθέσεις τους,
  δταν άποδεδειγμένα είναι Μασόνοι;
  Άλλά θάέπανέλθω...
  ΑΡΙΣΤ. ΕΜΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ζωγράφος
  ΜΙΝΩΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ύπενθυμίζεται είς τούς κ.κ. μετόχους ότι ή
  τΓροθεσμίο. καταβολής τής 2ας δόσεως -.ών μετοχών
  των 1500 δρχ. λήγει την 31.8.77.
  'Ετπσης ύττενθυμίζομε σέ δσους δήλωσαν δτι
  θέλουν νά ττσρουν μετοχές των 2000 δρχ. 6τι ιΊ
  προθεσμια πληρωμής των λήγει όριστικά στ'ς 31
  Αύγούστου, καμμιά δέ παρατα,ση των παραπάνω
  προθεσμιών δέν πρόκειται νά δοθή.
  Τονίζεται έπίσης, δτι τό δικαίωμα άποκτήσε.
  ως των μετοχών των 2ΟΟΟ δρχ. χάνεται την 31.β 77
  έφ' δσον δέν πληρωθοΰν μέχρι την ήμερομηνία αύ¬
  τη.
  ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Πρΐν λίγες μέρες ή μάλλον λί Ι Τό γεγονός πάντως είναι ίνα
  γες.. . νύχτες, τό «ίατρεΤο — | δτι ό καυγάς ήταν άρκετά με-
  γκαρσονιέρα» έγινε κυριολεχτικά | γάλος καΐ τα σττασίματα μετα
  «γυαλιά —καρψιά». Άφορμή
  τό δτι ό γιατρός — δττως ύπο-
  στηρίζει έκεΐνος — δέν ύπέκυψε
  στόν έκβιασμό ενός νεαροΰ επι
  δήτορα πού τού ζητοϋσε λεφτά
  γιά ένα ταξίδι στήν Άθήνα. Κα
  τα άλλες πληροφορίες ή άφορ
  μή ήταν άλλη: δτι δηλαδή ό Γι
  ατρός δέν έδινε τα λεφτά, μό-
  νο κα! μόνο γιατΐ εΐχε «βάσιμες
  ύποψίες» δτι ό νεαρός φίλος τού
  τρέφανε τό ίατρεΤο σέ μττουζου-
  ξίδικο, δταν τίς πρωινές ώρες
  σποΰνε τα ττιάτα σωρηδόν.
  Περιττό βεβαία νά σημειωθεί
  δτι δέν σπάσανε μόνο άντικείμε
  να, έργαλεία καί έπιπλα, άλλά
  κα! ό Τδιος ό γιατρός έφαγε άρ
  κετές( δχι δμως σάν αύτές ττού
  εΤχε φάει πρό ημερών άττό τόν
  έξάδελφό τού.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Ό φωτογράφος Ν. Μαλτεζ άκης 6οηθά γιά λίγο.,.
  —ΤΗντα νά κάνω; "Ετνχε νά-
  χω τ' άμττέλι. Δέν βγαίνω μά
  μπορώ νά κάνω κι' άλλοιώς;
  Οί τρυγήτρ>ες κρατοϋνε τό
  σταμνι μέ τό νερό και δροσίζον
  ται. Παραδίπλα τό ραδιόφωνο(
  Τα μοναστηριακά
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  αύτός κα} στή συνέχεια νά τα
  δουλέψοον συνεταιρικά βάζον-
  τας έκεΐνος τα έξοδα κ ι αύτοι
  την προσωπική έργασία.
  'Αποτέλεσμα ήταν νά δημΐ-
  ουργηβεΤ πάντως μεγάλων δια-
  στάσεων έπεισόδιο καΐ τελικά ή
  δημοπρασία νά κατακυρωθεΐ
  στήν όμάδα των Μεσοχωριανών
  άντ! ένοικίου 146 χιλιάδες τό
  χρόνο.
  Μετά τή δημοπρασία άρχισε
  μιά προσπαθεία ματαίωσής της
  έπειτα άπό αίτηση τοϋ κ. Γι
  γουρτσή, ό οποίος ύποστηρίζει
  δτι έμττοδίστηκε νά πάρει μέ-
  ρος στή δημοπρασία. Τό Τδιο
  λέει καί ή άστυνομική άρχή Πύρ
  γου ένώ δέν ύποστηρίζει κάτι
  τέτοιο ό Πρόίδρος τής Κοινότη
  τας, ή δέ Έπιτροττή τής Δημο-
  πρασίας λέει στό Πραχτικό της
  δτι «καλώς διεξήχθη» ή δημοπρα
  σία.
  Μετά τα —αραττάνω, 25 έκττρό
  σωποι τού Μεσοχωριοΰ ήρθαν
  στό Ήράκλειο κα! προσκάλεσαν
  τόν Διευθυντή τής «Αληθείας»
  γιά μιά έπιτόπια έρευνα.
  Πραγματικά τα μέσα της πε
  ρασμένης βδομάδας έττισκεφτή-
  καμε τό Μεσοχωριό, δπου συναν
  τήσαμε — τταρά τίς δουλειές
  τοΰ τρυγητοΰ — μιά μεγάλη με
  ρίδα των χωριανων, οί όποΤοι μέ
  σκαφτικά, θρηνάκια, τσάπες καί
  άλλα έργαλεία μάς διαδηλώσα-
  νέ την άπόφασή τους νά διεκδι-
  κήσουν τα δικαιώματά τους, νά
  ττάρουν δηλαδή την περιοχή, τα
  χωράφια των προγόνων τους, δ¬
  χι δωρεάν άλλά ττληρώνοντας,
  διώχνοντας δμως μέ κάθε μέσο
  άκόμη κα! μέ αύτοδικία (!) τούς
  «ξενομττάτες έττιχειρηιματίες».
  Μάς είπαν άκόμη δτι ό «Γιο-
  γουρτζής» έγκατέλειψε ττριν δυό
  χρόνια (ό Τδιος ύποστη.ρίζει γιά
  ένα) τήι» καλλιέργεια των θερμο
  κηπίων,, τΓεριμάντρωσε την έχτα
  ση κα! συνεταιρίστηκε μ' ένα ά-
  νωγειανό, τόν Δημάρατο Κουνά-
  λη, βάζοντας πρόβατα νά 6ό-
  σκουν στήν περιοχή.
  »♦♦♦♦♦♦♦«>«>♦♦«>♦
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΚΑΛΑΝ Ι ΟΥ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Σκαλανίου διακηρύττει δτι έκτί
  θεται είς έτταναληττπκό διαγωνι-
  σμό δι' ένσψραγίστων προσφο-
  ρών διά συμπληρώσεως τιμολο-
  γίου κα! άξιολογήσεως ττροσψο-
  ρών ή κατασκευή τοΰ έργου «ά-
  ξιοποίηση γεωτρήσεως» ήτοι προ
  μήθεια καΐ έγκατάσταση στροβι-
  λοφόρου άντλητικοΰ συγκροτή-
  ματος προύπ)σμοΰ δραχ. 510.
  ΟΟΟ.
  Ό Διαγωνισμός θά διενεργη¬
  θή είς τα Γραφεΐα τής ΤΥΔΚ
  Νομαρχίας Ηρακλείου την 2α
  τοΰ μηνός Σ)βρίου τοΰ έτους
  1977 ημέραν Παρασκευή ενώπι¬
  ον τής αρμοδίας έπιτροττής.
  "Προ λήξεως άποδοχής των
  προσφορών ή 1 2η.
  Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν
  Έργολάβοι Δ Ε. Α' τάξεως δι
  έργα ήλεκτρομηχανολογικά.
  Έγγύηση συμμετοχής 11.000
  δρχ.
  Πληροφορίαι είς τα γραφεία
  τής Κοινότητος καΐ τής ΤΥΔΚ
  Νομαρχίας Ηρακλείου κατά τάς
  εργασίμους ημέρας καΐ ώρας.
  Σκαλάνι 20 Αύγούστου 1977
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητο'ς
  Μ. ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ
  Σημειωτέον ότι ή έχταση πε-
  ριλαμβάνει κα! την όμώνυμη έκ
  κλησία τοΰ Άγίου Στηιρίδωνα,
  ή όποία μέσα (αύτό τό διαπι-
  στώσαιμε) είναι γεμάτη άπό ά-
  καθαρσίες των προβάτων!
  Ή όμάδα των Μεσοχωριανών
  .Ο βοσκός των Γιγουρτσή—
  Κουνάλη, μας εΐπε δτι παίρ
  νει 100 δρχ, μεροκάματο..
  μέ συμτταραστάτες δλους τούς
  χωριανούς, (τό χωριό έχει 300
  οίκογένειες καί 200 περίπου άχ
  τήμονες!) είναι άνάστατοι καί
  διαδηλώνουν δτι άν ξαναγίνει ή
  δημοπρασία δέν εύθύνονται γιά
  δ,τι κακό συμβεΐ.
  Ό κ. Γιγουρτσής λέει δτι
  θά ξαναλάβει μέρος γιά τα 33
  τουλάχιστον στρέμματα, .τίς στε
  γασμένες έγκαταστάσεις, πού
  τοΰ κόστισαν 5 έκατομμύρια κα!
  δέν μπορεί φυσικά νά τίς έγκα
  ταλείψει.
  Ό Όργανισμός Μοναστηρια-
  κής Περιουσίας λέει δτι θά πά
  ραπέμψει τό θέμα στό Συμβού-
  λιο (Άρχιεπίσκοπος — Διευθυν
  τής ΑΤΕ — Έκττρόσωπος Νο
  μαρχίας) τό όποΐο καΐ τελιχά
  θά άποφασίσει συνερχόμενο
  αύτη τή βδομάδα.
  Γιά άλλη μιά φορά μέ άφορ
  μή τα Μοναστηριακά άπειλοΰν-
  ται καινούργια έπεισόδια. Γιά
  μιά πρόσθετη φορά οί φτωχο! ά
  γρότες έπιτίθενται, άπό τό ξε-
  χείλισμα τού δίκηου τους, κατά
  τής 'Εκκλησίας (τα δσα μάς εΐ
  παν γιά τόν Άρχιεπίσκοττο τα
  παραλείπομε). Γιά μιά άκόμη
  φορά ένας επιχειρηματίας (καλο
  προαίρετος άφοΰ δέχεται κι ό Τ¬
  διος ότι τα μοναστηριακά πρέ
  πει νά δοθούν στούς άχτήμονες)
  κινδυνεύει έπιχειρηματικά (δπως
  τουλάχιστον ύποστηρίζει) καΐ
  σωματικά (δπως άπειλοΰν οί ά¬
  χτήμονες) . Γιά μιά άκόμη φο
  ρά οί περιουσίες των Άγίων (!)
  γίνσνται ττέτρα σκανδάλου γιά
  πράγματα πού όπωσδήποτε δέν
  τα θέλει ό Νόμος τοΰ Θεοΰ, δ-
  σο κι άν τα νομιμοποιοΰν ο! Νό
  μοί των άνθρώπων.
  Οί άχτήμονες έχουν τό μεγά
  λο δίκηο, γιατ! θάπρεπε ήδη τα
  χτήματα νά έχουν δοθεΐ σ' αύ
  τούς δωρεάν. Ή τουλάχιστον νά
  τούς είχον πουληθεϊ μέ συμβολι
  κό ποσό. Ή τέλος, νά τούς ένοι
  κιάζονταν κατά προτίμηση. "Ο¬
  ταν δμως τίποτε άπό δλα αύτά
  δέν γίνεται τι άλλο τούς μένει
  ν& κάνουν ττορά νά άγωνιστσυν;
  Τούς συμπαραστεκόμαστε
  Καί τό . . . πανηγύρι συνεχί-
  ζεται. Κοπελλιές τταλληκάρια γέ
  ροι καί γρηές δουλεύουνε σάν
  ρομττότ, μέσα στή φωτία τού Αύ
  γούστου. Δρασκελοΰνε κουρμοΰ-
  λες, κόβουν σταφύλια, σηκώνουν
  κοφίνια στούς ώμους. Τα χέ
  ρια των άπλωστρών τα τρύττησε
  ή άλουσσά.Φοράνε νάϋλον γάντια
  καΐ δουλεύουνε γονοτισμένες πά
  νω στ" άσπροχώματα τοΰ όψι
  γιά, δίπλα στή ζόρικια σχάφη .
  —Συμμισάτορας εΤμαι σάς
  λέω. 'Επαέ είναι κι ή άφεντικίνα
  Μά ήντα τα θές; Οϋτε μεΐς βγαί
  νουμε, οϋτε κανείς άλλος άπ' δ¬
  σους θωρείς έπαέ.
  Ό «συμμισάτορας» είναι Κορ
  φιανός. Τόν λένε Μανόλη Άλατ
  ζά κι εχε,ι μαζέψει δλο τό σό'ι
  στ' άμττέλια τής «συμμισατόρισ
  σας» τής Ζαφειρένιας Σκουλα, ά
  πό τό Ήράκλειο. Είναι κι έκείνη
  έδω μέ μιά φαρδιά ψάθα στό κε
  φάλι κα! 6οηθά. Μάς λέει:
  —Πρόβλημα είναι τ' άμττέ-
  λια. 'Εργάτες άκριβοί, έξοδα
  πολλά καΐ φτηνή πλερωμή ..
  Ή Σοφία 'Αλατζά, προσπαθεΐ
  νά σηκώσει ένα κοφίνι. Μάς βλέ
  πει κα! σταματά νά ττάρει άνά
  -------"Εχομε μεγάλα παράπονα.
  κλίίου ζητοΰνε τό δίκηο τους,
  ττού καταπατήθηκε μέ τόν στα-
  ματημό τού δρόμου πρός τόν
  δρμο 'Αγιάς Πελαγίας, στά τού
  ριστικά συγκροτήματα Καψή,
  παρά τό δτι ο άρχικές ύποσχέ
  σεις ήταν άντίθετες.
  'Υποστηρίζουν οί κάτοικοι
  τής Άχλάδας μέ την έπιστολή
  τους, την οποίαν μάς έφερον ο!
  κ.κ. Νικ. Κ^ληρονόμος κα! Μιχ.
  Σταματάκης, δτι τούς πηραν τα
  χωράφια τους (πού σήμερα κο-
  στίζουν 2 000 — 25 000 δρχ.
  κατά τετρ μέτρο) πρός 70—
  100 δρχ. κατά μέτρο τό 1973
  κα! στό τέλος ούτε αύτά τα λί
  γα τούς πλήρωσαν. Ζητοθν λοι
  πόν μιά δίκαιη λύση, γιατϊ Τ0τε
  συμφώνησαν στήν διάνοιξη το£)
  δρόμου γιά τό κοινό όφελος καΐ
  τό όφελος τοΰ χωρίου πού σήμε
  ρα άδικεΤται κατάφωρα ύττίρ των
  περιβόητων πιά «τουριστικών ί
  πιχειρήσεων Καψή»
  Άλήθεια, τί λίτε κύριε
  μάρχή;
  Νο-
  ,■■■■■■■■■■■■■■■-■-■■-------■--■■
  Γιά τα Μασονικά έγγραφα
  ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΗ
  Ο ΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  στόν άγώνα τους κα! τούς προ- ] ΚλαΤμε, μά μην τό γράψεις για
  τρέποΐΛμε νά τόν συνεχίσουν
  'Αντιλαμβανόμαστε καΐ τή θέ¬
  ση τού έπιχειρηματία, στόν ό-
  ποΤο ό Νόμος δίνει τό δικαίω
  μα νά έκμεταλλευτεΤ χρηματο
  δοτώντας τούς χώρους τής 'Εκ-
  κλησίας. Δέν καταλαβαίνομε δ¬
  μως γιατ! θά ττρέπει νά ύπάρ-
  χουν τα Μοναστηριακά χτήμα¬
  τα καΐ οί 'Εκκλησιαστικές περι
  ουσίες, οί οποίες διανεμόμενες 6
  χ ι μόνο δέν θά άποτελοΰν πέτρο
  σκανδάλου γιά παρόμοια έπει
  σόδια άλλά θά δώσουν και ση
  μαντικά Ικανοποιητική λύση στό
  ,γνικώτερο οΐκονμικό ττρόβλη-
  ■μα τής χώρας μας.
  Μέ αύτές τίς σκέψεις σά γνώ
  'μονα θά πρέπει νά ένεργήσουν
  ,πάλι οί έκπρόσωποι κυρίως
  |τής 'Εκκλησίας καί στήν και-
  («νοθργια περ!πτωση; άν δέν θε
  λουν τουλάχιστον νά πάρουν την
  βαρεία εύθύνη τοϋ ήθιχοΰ αύ-
  τουργοΰ σέ νέα έπεισόδια.
  Τό Μεσοχωριό είναι μιά νέα
  περίπτωση, πςύ ό Λαός επί τέ
  λους, άναγκάζεται νά ζητήσει
  τα δικαιώματά πού τοΰ άνήκουν
  έστω καί μέ ένα τρόπο πού λό
  γω άγνοιας των άνθρώπων δέν
  είναι άπόλυτα νόμιμος.
  Τό δίκιο τους δμως, στή 6αθύ
  τερη αντιμετωπίση τού θέματος
  είναι βουνό καί πρέπει νά τούς
  ■τό δώσωμε, δλοι κι δλοι.
  Μ. Χ.
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν τού έπιβατικοΰ κοινοΰ δτι διά
  την κάλυψιν τής ηύξημένης έπιδατικής κινήσεως έ-
  πέρχονται οί εξής τροποποιήσεις είς τα δρομολόγια
  των ΠΛοΐων τής Έταιρείας:
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Μίνως
  Άριάδνη
  » ί
  Μίνως
  Άριάδνη
  23)8 Τρίτη
  24)8 Τετάρτη
  26)8 Παρασκευή
  27)8 Σάββατο
  28)8 Κυριακή
  18.30 διά Πειραια
  21.00 » »
  18.30 » »
  18.30 » »
  21.00 » »
  21.00 » »
  ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  23)8 Τρίτη
  24)8 Τετάρτη
  » ■»
  25)8 Πέμπτη
  Άριάδνη 09.00 6ιά Χανιά
  » 09.00 » Ήράκλειο
  19.00 »
  18.30 »
  18.30 »
  09.00 »
  09.00
  Χανιά
  Ήράκλειο
  Μίνως
  Άριάδνη
  26)8 Παρασκευή Μίνως
  27)8 Σάδβατο Άριάδνη
  28)8 Κυριακή » ον.υυ »
  » » Μίνως 18.30 » »
  Τό δρομολόγι οτής Τετάρτης 24)8 άπό ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ διά ΧΑΝΙΑ καί τής Πέμτττης 25)8 άπό ΧΑ¬
  ΝΙΑ διά ΠΕΙΡΑΙΑ θά εκτελεσθή κανονικά. Γιά πε-
  ρισσότερες πληροφορίες τηλεφωνησατε: Κεντρικόν
  Πρακτορείον Ηρακλείου 224.304 καί 224.305.
  ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  τί δα μάς παίζουνε. Μά εμείς κα
  τέχομε. Βγάλτεμας καί φωτογρα
  φίες Φωτογράφισε με μέ τό κο-
  φίνι, μά μή γυρέψετε λεφτά για
  τ! όφέτος έφαληρίσαμε. "Ηκαψε
  ό ήλιος τα σταφύλια. 1.500 οκά
  δες ήβγανε τ' άμπέλι μου έκεΐ
  κάτω κι εδά είναι ζήτημα νά 6γά
  λει 300. "Ενα κιλό κρομμύδια
  άγόρασα κι έβωσα 18 φράγκα.
  Σκέψου πού φτάξαμε. Φτωχο! άν
  θρωποι μέ 5—6 κοπέλλια τής
  παντρυγιάς. Όλοι πρέπει νά πά
  νά φωνάξουμε δσο μποροΰμε.
  Βγαίνουμε στό δρόμο. Μιά φω
  νή άπό ένα κουβαλητή — παρα
  γωγό, μάς χαιρετά
  '—Στό καλό. Καΐ μην ξεχάσε-
  τε νά γράψετε πώς ήφταξε ό κό
  μπος στό χτένι Νά ξανοίξουμε
  νά δοΰμε ήντα μπορεΤ νά κάνουε
  μετά τόν τρύγο
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Μέ την 25904)1 —8—1977
  άπόφαση τής Νομαρχίας Ήρα
  κλείου συμπληρώθηκε ή ύπ' αριθ.
  23836)13—7—77 όμοία άπό
  φαση καΐ άνατίθεται στόν Προί
  στάμε-νο τοΰ Τμήματος Τόπ. Αύ
  τοδ)σεως τής Δ)νσεως 'Εσωτε
  ρικών καΐ ή άρμοδιότητα νά ώττο-
  γράφει «Έντολή Νομάρχου» την
  έγκριση ή την νομιμοποίηση ά-
  ποφάσεων Δημοτικών καΐ Κοινο-
  τικών Συμβουλίων, Νομικών Προ
  σώπων καΐ Συνδέσμων, πού άφο
  ροΰν τροποποιήση προϋπολογι-
  σμοΰ 'Εσόδων καΐ 'Εξόδων αυ¬
  τών μέχρι ΰψους πιστώσεως ά-
  ναλόγου μέ τίς άρμοδιότητες
  πού τοΰ έχουν παραχωρηθεϊ μέ
  την 23836)77 άπόφαση τής
  Νομαρχίας.
  Μέ την Τδια ανωτέρω άπόφα¬
  ση άναλαμβάνεται ή άρμοδιότη¬
  τα αυτή άπό τόν Δ)ντή 'Εσωτε-
  ρικών.
  Ό Νομάρχης
  ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ
  'Αριθμ. Πρωτ. 263
  Πρός
  Την Δ)νσιν τής εφημερίδος
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μαρογιώργη 5
  Είς "Ηράκλειον
  Παρακαλούμεν δπως χαταχω
  ρήσητε είς την εφημερίδα σας
  «ΑΛΗΘΕΙΑ» προκήρυξιν έπανα
  λητττ ικοΰ μειοδοτικοΰ διαγωνι-
  σμοΰ διά τό άρδευτικόν έργον
  Πλατανέ ήμετέρας Κοινότητος
  "Επαρχίας Αγ. Βασιλείου γενο
  Προσήλθετήν περασμένη Τρί
  τη στόν κ. Πταισματοδίκη, ό κ.
  Άριστοτέλης Γιαννακουδάκης,
  προκειμένου νά απολογηθεΐ γιά
  την εναντίον τού αυτεπάγγελτη
  (;) είσαγγελική δίωξη, γιά τα
  μασονικά έγγραφα.
  Ό κ. Γιαννακουδάκης άρνή
  θηκε νά απολογηθεΐ σέ ένδειξη
  διαμαρτυρίας γιατΐ πρώτον ή
  αυτεπάγγελτη δίωξη μττορεΐ νά
  είναι νόμιμη άλλά δχι κα! ήθικά
  έπιβαλλόμενη καΐ δεύτερον διό
  τι ή είσαγγελική έντολή τής 4
  νακιρίσεως είναι άσαφής, άφοΰ
  δέν λέει γιά ποιών εγγρά¬
  φων την ύπεξαγωγή διώκετσι,
  τού «Μορφωτικοΰ Συλλόγου Ά¬
  ριάδνη» τ, τής «Μασονικης Στο
  άς Άριάδνη»;
  Περισσότερα θά άντιληφβεΐ ο
  άναγνώστης άπό τό σέ άλλη θε
  ση δημοσιεύομεν© έννπόγραφο
  σχετικό άρθρο τοϋ κ. Γιαννακου
  δάκη.
  ΙΡαποψεις
  ■••■■•■■••■■■■■•■••■•••••■••■■••■■•••■•■•■•■•■■■■■•■•«■■■••••••ΙμΙηι!
  ·■······■····■·■·«···■·········§····■■·■·····■·····■·«···········..··;;
  ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ
  ΕΧΟΜΕ καί παλιότερα άσχοληθεΐ μέ τό θέμα τού Μεγά-
  ρου Φυτάκη, χωρίς νά πάρωμε καμμιά απαντήση άττό κα-
  νένα άρμόδιο.
  ΤΩΡΑ μέ την εύκαιρία τής έναρξης εργασιών άναμορφώ-
  σεώς τού σέ ξενοδοχεϊο, ξαναθέτομε τό θέμα.
  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕ δτι γύρω άπό την ύπόθεση αυτή, πού
  έχει τίς ρίζες της στήν έποχή τής έπταετίας, ύπάρχει κά-
  ποιο σκάνδαλο.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ δέν μττορέσαμε νά βροΰμε δλα τα στοιχεΐα
  τα σχετικά μέ τό πολύπλοκο αύτό σκάνδαλο, στό όποΐο,
  πλήν τής περιλάλητης κυρίας Καψή, είναι άνακατεμένοι
  καΐ πολλοί άλλοι, άπό τόν Μπαλόπουλο μέχρι τούς Κε-
  φαλογιάννηδες κα! μερικούς αλλους.
  ΚΑΠΟΙΟΙ εύνοήθηκαν τότε άπό τό γεγονός τής περίερ-
  γης πλειοδοσίας, κατά την όποία τό Δημόσιο, άγνωστο
  γιατί, άφοΰ δέν άπαντα ό τότε Διευθυντής τοΰ Δημοσίου
  Ταμείου, δέν πλειοδότησε πάνω άπό ένα ποσό, τό όποΐο
  καλυπτόταν μόνο άπό τα Ολικά τής κατεδάφΐσης.
  ΣΗΜΕΡΑ λέγεται δτι οί ττερί την κυρία Καψή όφεληθέν-
  τες, τπ>ραν και 50 έκατομμύρια δάνειο!
  ΔΗΛΑΔΗ άπό την έποχή τής διχτατορίας μέχρι σήμερα,
  τί έχει άλλάξει στόν τομέα αύτό; ΟΙ εύνοούμενοι τής Δε-
  γιάς κα! οί ΚαψΤνες, σι/νεχίζουν νά χρηματοδοτοθνται καΐ
  νά ώφελοΰνται
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι τώρα θά πρέπει δσοι γνωρίζουν γύρω ά-
  πο τό σκάνδαλο αύτό δ,τιδήποτε νά τό φέρουν στή δημο
  σιότητα, γιατί δέν είναι παραδεχτό νά γίνονται τόσες συ
  ζητήσεις, δχι γιά την κυρία Καψή, άλλά γιά τούς όποιου-
  σδήποτε συνεργάτες της, δταν τυχαίνει νά είναι τίμιοι
  έμποροι, δπως ό κ. Διακάκης, ή συγγενεΐς βουλευτών καί
  ύπουργών, πού άκοΰνε στό δνομα ΚεφαλογιάννηΓ
  ΤΟ ΣΦΡΑΠΣΜΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ
  ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ των κυνηγετικών δττλων, μέ τόν τρόπο πού γί
  νεται τίς περισσότερες ψορές, δημιουργεϊ σοβαρά προβλήματα
  στούς κατόχους των, καΐ συγκεκριμένα σ' έκείνους πού κατοι-
  κοΰν στά χωρία.
  ΟΙ ανθρωποι αύτοι είναι ύποχρεωμένοι νά ερχονται στό Ή
  ράκλειο ή άλλα κέντρα σψραγίσεως, πράγμα πού τούς δημιουρ
  γεί έκτός τό χάσιμο τού χρόνου κα! ένα πρόσθετο έξοδο.
  Νομίζομε λοιπόν δτι θά πρέπει τό Δασαρχεΐο νά άκολου
  θήσει τό παληό σύστημα καΐ νά στέλνει στά κέντρα των έπαρ
  χιών τοΰ Νομοΰ άρμόδιο ύττάλληλο, ό οποίος, μετά άπό σχετι
  κή ανακοινώση θά σφραγίζει τα πρός τόν σκοττό αυτόν προσκο-
  μιζόμενα κυνηγετικά δπλα.
  01 ΚΟΡΝΕΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ
  ΕΝΑ θέμα πού σχετίζεται μέ τούς θορύβους καί την περιστολή
  τους τώρα κυρίως τούς καλοκαιρινούς μήνες, είναι οί κόρνες των
  μεγάλων αύτοκινητων καΐ κυρίως των λεωφορείον πού πολλές
  φορές είναι άνυπόφορα έκκωφαντικές.
  Φυσικά πρεττει νά διαθέτουν κλάξον τα αύτοκίνητα, άλλά
  δέν κρίνομε άπαραίτητο, ή άκουστική τους δυνότητα νά είναι άνά
  λογη μέ τίς διαστάσεις τους.
  Άφορμή γιά τό μικρό αύτό σχόλιο μάς έδωσε ή περίπτο)-
  ση τοΰ ύπ' άριθ,μ. 3408 λεωφορείου, τό κορνάρισμα τού όποίου
  την περασμένη Παρασκευή στίς 11 τό πρωί, στή Λεωφόρο Καλο
  καιρινοΰ, δημιούργησε τέτοια άναστάτωση, (δστε έφτασε — έ-
  κτός των άλλων — νά πάθει ψυχικό σόκ ένα παιδί.
  Μήπως θά πρέπει στό γενικό ττρόγραμμα γιό: την κατα
  πολέμηση των θορύβων νά περιληφθοΰν καΐ ο κόρνες των μεγά¬
  λων λεωφορείων;
  ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1 ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΦΗ..
  'ΑποκΛειοιική ουνέντευΐπ τού
  Προέδρου κ. ΜΥΡ. ΜΑ8Ι0ΥΔΑΚΗ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  Ή Ύπόθεση των
  Μαρ.μάρων Κα-
  οταμονίτσας
  οτά Δικαστήρκι.
  μενου την 20 Αύγούστου έ.έ. ήμέ
  ραν Σάββατον καΐ ώραν 11__
  12 μεσημ. τοΰ πρώτου γενομέ¬
  νου την 20—6 έ έ. κα! ματαίω
  θέντος .
  Ό Διαγωνισμός θά γίνει είς
  τα γραφεϊα τής Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθυμ
  νης.
  Έν Κεντροχωρίω τή 11—8__
  1977
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  ΝΙΚ. ΧΛΙΟΝΟΥΝΤΑΚΗΣ
  ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ
  Την παρακάτω άγγελία
  μας &Π€ΐλε ένας συμπο-
  λίτης γϊά τίς μεσαΐες φυ¬
  σικά σελίδες. Τή δημοσι-
  εύομε δαως στή θέση ου
  τή, γιατί μάθαμε δτι που-
  λα τό τρακτέρ τού γιά νά
  σώσει τή γυναίκα τού!
  ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ
  ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
  ΤΡΑΚΤΕΡ μάρκας «Ντέβιτ
  Μπράουν» 45 ΗΡ μέ φρέζα κβ'
  άροτρο, σέ τιμή εύκαιρ'ιας. Τηλ.
  222141