98818

Αριθμός τεύχους

114

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

5/9/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ* αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ Φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ δστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διο-8-νίΑ»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ■ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρο γιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  —Ι Χρόνος 3ος-Άρ. Φύλ. 114 Δρχ. 5
  έ ■—■ ΓέΤΒΗΗ εΐΗΗ "——*■>——■ ΙΙ)ΗΒ ———■— ·————· ■■■— ■■■—Ι ■■Γ
  εκπέμπουν
  οί κάτοικοι
  ενός νηοιοϋ
  πού (οϋν
  ΠΡΟΣΟΡΤΙΣθΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΚΙΣΟΣ
  Μιά φωνή όπόγνωοης άπό τόν Δήμαρχο
  άπομονωμένα γιάλογαριαομό χιλίων πεντακοσϊων δημοτών
  ΦΩΝΗ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ χιλίων πεντακοσίων άν
  θρώπων, πού £χουν κυριολεχτικά έγκαταλεχφ-
  θεϊ στΐς τΰχες τους, πάνω στό έγκαταλελειμμέ-
  νο άπό κρατικό ενδιαφέρον σχεδόν έρημικό νη-
  σί Κάσος, βγάζει μέσω τής εφημερίδας μας, ό Δή
  μαρχός τού κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου.
  ΦΩΝΑΖΕΙ, (μέσω τής «Αληθείας» μιά καί σπα
  νιώτατα πηγαίνει στό νησΐ δημοσιογράφος), ό
  άγωνιζόμενος αύτός ανθρωπος πού έκπροσωπεϊ
  χίλιες πεντακόσες ψυχές καί διαμαρτύρεται (δι-
  καιολογημένα) γΐά την εγκατάλειψη στήν όποία
  βρίσκεται ό τόπος αύτός καί οί άνθρώποι καί ρίχ
  νει μέ δλη τή δύναμη τής ψυχής τού τό 8.Ο.8.:
  Ή Κάσος, ή άκριτική αύτη περιοχή καί οί ανθρω
  ποί της κινδυνεύουν, χωρϊς ίατρική περίθαλψη,
  χωρΐς νερό, χωρΐς σχεδόν συγκοινωνία, άφοϋ
  στό ύποτυπώδες λιμανάκι της σπανίως άράζει τό
  πλοΐο τής ίίγονης γραμμής.
  ΕΤΥΧΕ νά ζήσωμε 8 ακριβώς μέρες τό δραμα
  των άνθρώπων αυτών καί γι αύτό μεταφέρωμε
  πολύ ευχαρίστως καί μέ δσα μέσα διαθέτομε, τή ση:
  φωνή αυτή τής άπόγνωοης.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ τής Κάσου, τοΰ μικροϋ αύτοΰ άλ
  λά πολύ πλούσιου άπό συνάλλαγμα νησιοΰ πού
  £χει 6γάλει 500 καπετάνιους τοΰ έμπορικοΰ ναυ
  τικοΰ καί 80 έφοπλιστές, ό άΎθρωπος αύτός πού
  άπεγνωσμένα τρία χρόνια τώρα άγωνίζεται νά
  πείσει τούς κρατικούς άρμοδίους δτι οί χίλιοι
  πεντακόσοι δημότες τού, είναι κι αύτοι ΰνθρωποι
  μέ δικαιώματα, μδς £κανε την παρακάτω δηλώ-
  ι
  «Η ΚΑΣΟΣ πρέπει νά προσαρτισθεϊ στήν Κρή-
  τη, στό Νομό Λασιθιού, μιά καΐ άπέχει μόνο 3
  ώρες άκτοπλοϊκά άπό αυτήν, ένώ άπό τή Ρόδο,
  δπου ύπάγεται τώρα, θέλομε 12 ώρες μέ τό καρά
  8ι. Πιστεύω δτι ή άπόσταση των 100 μιλλίων πού
  μας χωρίζει αυτή τή στιγιιή άπό ι ό διοικητικό
  μας κέντρο, τή Ρόδο, είναι ή αίτία δλων των κα-
  κών. Δέν ξέρω 8ν ύπάρχει αλλη τέτοια περίπτω
  ν) Συνέχεια στήν 4η Σελίδα
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ
  Έπιμένω δτι
  ΰπάρχει κ. Νομάρχη
  Καθήκοντος,,
  ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ δτι Δημοκρα-
  τία σημαίνει πρώτα και πάνω
  ά—' δλα, Ελευθερία τού λόγου
  καΐ τής σκέψεως, συνεχίζω σή-
  μερα τα έρωτήματά μου πρός
  πάσαν άρμοδίαν Αρχήν, ε!6ι-
  κώτερα δέ πρός τόν κ. Νομάρ¬
  χην Ηρακλείου, έλπίζοντας νά
  λάβω απαντήση τού, αν βεβαίως
  θελήσει νά απαντήσει ή εάν μπο
  ρεΐ νά πράξη τούτο.
  Ύπάρχει δμως καΐ ίνας δεύτε
  ρος λόγος γιά την συνεχίση των
  έρωτημάτων μου. Καί τοΰτος εί¬
  ναι, ή ένημέρωση των πολιτών
  τοΰ Ηρακλείου γιά τό Μ α σ ό¬
  ν ι κ ό Παρακράτος, κι'
  έλπίδα δτι κάποιος θά βρεθή μέ
  τόλμη, κι άγάττη γι' αυτόν τόν
  τόπο, νά βάλη τέρμα στήν εκ-
  ιομη δραστηριότητα των Τεκτό-
  νων, άφοΰ οί έδώ έκττρόσωποι
  τού επισήμου 'Ελληνικοΰ Κρά-
  τους, ήθελημέυα τί άθέλητα Τσως,
  κωφεύουν αγνωστο (;) γιά ποία
  λόγο ή λόγους ..
  Τί δμως είναι ή Μασονία ή
  Τεκτονισμός ή Έλευθεροτεκτονι-
  νισμός; Θά προσπαθήσω τελεί¬
  ως περιλητττικά νά δώσω μιά
  είκόνα τού, έττισημαίνοντας συγ
  χρόνως τούς λόγους γιά τους ό-
  ττοίους δφειλαν νά έπέμβουν τα
  Κρατικά δργανα καΐ γιατΐ δέν έ-
  πενέβησαν, παραλείποντας κα¬
  τόπιν τούτου νά έκπληρώσουν τό
  Γράφει ό Τέλης
  Γιαννακουδάκης
  καθήκον τους, ώς τό Σύνταγμα
  όρίζει
  1) ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Τό
  σκετττικόν τής αποφάσεως 2060)
  1 969 τοΰ Πολυμελοΰς Πρωτοδι
  κείου Αθηνών, τό οποίον άττέρι
  ψε αϊτηση άναγνωρίσεως Τε-
  κτονικοΰ σωματείου, άναφέρει:
  «...ό Μασονισμός δέν
  είναι φιλοσοφικόν σύστη-
  μα, άλλ' αποτελεί θρησκεί¬
  αν υφ' ίίν έννοιαν νοεχται
  τό σύνολον των δοζασιών
  των σχετικών πρός την πί-
  • Συνέχεια στήν 4η Σελίδα
  ΣΗΜΕΡΑ ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ:
  "ΚΟΜΜΒ ΝΕΟΦΙΛΕλΕΥθΕΡΟΝ,,
  Η ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  Σήμερα πρόκεπαι νά έ-
  ξαγγγείλει στήν Άθήνα, σέ
  εΐδική συνέντευξη Τύπου
  τή δημιουργία Πολιτικοΰ
  Κόμματος, ό κ. Κ. Μητσοτά
  κης.
  Ό καινούργιος αύτός πό
  λπικύς όργανισμός όνομά-
  στηκε τελικά «Κόμμα των
  Νεοφιλελευθέρων».
  Σέ σχετική τηλεφωνική
  τού έπΐκοινωνία ό κ. Μη¬
  τσοτάκης μας είπε τό 6ρά
  δυ τοΰ προχθεσινοϋ Σα66ά
  τού ι ά εξής:
  «— Θά έπανιδρύσω τό Κόμμα
  τώ Φιλελευθέρων, τό όποΤο όνόμα
  σα «Νεοφιλελευθέρων», γιά νά ΰ
  ττάρχει καί τό άνανεωτικό, τό
  καινούργιο στοιχεΐο, άλλά εΤ-
  ναι σαφές δμως δτι θά είναι τό
  'Ελληνικό Φιλελεύθερο Κόμμα,
  τό όποΤο θά έκφράζομε εμείς, δι
  ότι δέν θά ύπάρχει αλλο Κόμμα
  Φιλελευθέρων».
  Σέ σχετική παρέμβασή μας
  γιά τόν τίτλο ττού έ'χει κατωχυρώ
  σει ό κ. Νικητάς Βενιζέλος, ό
  κ Μητσοτάκης μάς εΤ—ε δτι:
  «—Ό κ. Βενιζέλος δέν ίχει τέ
  τοιο δικαίωμα, διότι άνήκει σέ
  άλλο Κόμμα, άλλά άσχέτως αύ
  τού τό Κόμμα των Φιλελεύθερον
  τοΰ σήμερα, δέν μπορεΐ νά είναι
  ακριβώς τό ΐδιο μέ τό κόμμα των
  Φιλελεύθερον τοΰ 1910. Θά στη
  ρίζεται βεβαίως στίς ίδιες άρ-
  χές Δημοκρατίας, "Ελευθερίας κ.
  λ.π. άλλά θά είναι έξελιγμένο
  είς τόν κοινωνικό τομέα πολύ
  περισσότερο».
  Καΐ ό κ. Μητσοτάκης πρόσθε
  σε τα εξής:
  «—Θά δώσω στή δημοσιότη-
  τα μιά Ιδρυτική διακηρύξη, ή
  όποία θά είναι ή θεωρητική —
  φιλοσοφική θεμελίωση της Ιδε-
  ολογικής μας θέσεως καΐ θά κά
  μω καΐ δηλώσεις πού θά έξηγώ
  τούς λόγους οί όποΐοι κατέστη¬
  σαν άναγκαία την ιδρύση τού
  Κόμματος, συγχρόνως θά δηλώ
  σω ταυτοχρόνως δτι έγκαταλεί
  πω την προσπαθεία τής 'Ενώσε
  ως τής Κεντρώας παρατάξεως,
  άψοΰ συνήντησα άπόλυτη άρνη-
  ση, διά τής σιωπής. Τέλος θά
  δεχθώ έρωτήσεις άττό τούς 'Ελ
  ληνες καΐ ξένους δημοσιογράψους
  τούς όποίους έ'χω προσκαλέσει
  νά παραστοΰν στή συνέντευξη».
  ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΊΑΣΟΚ
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ προχθές 3 τού Σετττέμδρη, τρία
  χρόνια ακριβώς, άπό την ιδρύση τοΰ ΠΑΣΟΚ.
  ΣΤΑ 3 έτούτα χρόνια, τό ττρωτοποριακό αύτό Σοσια
  λιστικό Κίνημα έτταιξε στόν πολιτικό χώρο τό σημαντικό
  ρόλο τής ούσιαστικής άξιωματικής άντιπολίτευσης.
  ΚΥΡΙΩΣ δμως ή σπουδαιότερη προσφορά τού, ή"ταν
  ή ένημέρωση τού Λαοΰ επι των σοβαροτάτων έθνικών θεμά
  των, προσφορά ττοϋ εμείς έχτιμοΰμε εντελώς ιδιαιτέρα.
  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ καλή συνέχεια στό πολιτικό κίνημα τού ΠΑ
  ΣΟΚ καΐ στόν δημιουργό καΐ πρόεδρό τού κ. 'Αντρέα Πα-
  ττανδρέου, μέ την είδικώτερη εΰχή νά άτταλλαχτεΐ σύντομα
  άπό τα «ξένα σώματα» πού τοΰ προσκολλήθηκαν μοιραίως
  την έποχή τής μεταβατικής πολιτικής ταχυπαλμίας.
  ΤΗΝ ΙΑΙΑ
  ΜΕΡΑ
  2 στό Ηράκλειο
  4 Δίκες τής «Α» σέ 15 μέρες ι -τα Χανιά
  ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΛΙΩϊΕΙΣ
  ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  Μέ τόΰπ' αριθμόν 7822)
  77 κλητήριο θέσπισμα τοΰ
  κ. Είσαγγελέα Πλημμελει
  οδικών Ηρακλείου παρα¬
  πέμπεται νά δικαστεΐ την
  ϊδια μερά Πέμπτη 6 Όκτω
  βρίου 1977, άπό τό Τριμε
  λές Πλημμελειοδικεϊο Η¬
  ρακλείου ό διευθυντής τής
  «Αληθείας».
  Προηγουμένως καΐ συ-
  γκεκριμένα οτΐς 21 Σεπτε
  μβρίου ό ϊδιος — δπως εί
  ναι γνωοτό — θά δικαστεΐ
  γιά την «ύπόθεση Βάβαλη»
  καί την «ύπόθεση Στεορανά-
  κη» στό Έφετεΐο Κρήτης.
  Οί δυό νέες δίκες τής 6 Όκτω
  βρίου εχουν σάν άφορμή ή ττρώ
  τη τό άρθρο μας «Ήρθε ή ώρα
  • Συνέχεια στήν 4η Σελίδα
  «Βότ - Βάτ» - καημένο Βότ
  ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ^
  ΤΩΝ... ΚΑΛΟΓΕΡΩΚΓ
  Τού άττεοταλμένου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΔΚΗ
  ΕΚΕΙ στό άνατολικό ΰκρο
  τής Κρήτης, σήμερα δέν ύ
  πάρχει ή παρθενιά κι' ή φυ
  σικότητα τοΰ μοναδικοο
  Φοινικόδασους τής Εύρώ-
  πης. Σήμερα βασιλεύουν έ-
  κεϊ οί. . . μΰγες. Χιλιάδες
  μΰγες καΐ ΰλλα ίντομα πού
  φέρνουν στό μυαλό ΐίναν
  ί,εχαοτιένο σκουπιδότοπο ή
  στήν καλλίτερη περίπιωση
  την... προέλαση των 6αν
  δάλων.
  ΜΕΣΑ στό φετινό καλοκαί
  ρι έξεράγησαν στήν περιο
  χή δυό πυρκαγιές. Τό κέν¬
  τρο τής δεύτερης ήταν α¬
  κριβώς μέσα στάΦοινικόδεν
  ιρα, έκεϊ πού σήμερα 6λέ-
  πει κανεΐς καμμένους κορ-
  μούς και τσουρουφλισμένα
  κλωνάρια. Τριάντα περί-
  που Φοίνικες ήταν τα θύμα
  τα... Καΐ κάτω στήν άμμώ
  δή γή", μαυρισμένοι τενε-
  κέδες καμένα ύπολλείμμα-
  τα άπό νάυλον συσκευασίας
  κι έΎα καμμένο δέρμα παλι
  ου παπουτσιοΰ.
  ΣΤΗΝ άμμουδιά λογιών —
  Γ/σ άπειλή κατό τού Διευθυντή τής «Αληθείας»
  ΑΙΚΑΖΕΤΑΙ Ο Ν. ΒΡΕΝΤΖΟΣ
  Μεθαύριο Τετάρτη 7 Σεπτεμ-
  βρίου, ίχει προσδιοριστεΐ ή δί
  κη μέ κατηγορούμενο τόν κ. Νί
  κο Βρέντζο, στό Μονομελές
  «>♦♦♦♦«»♦«»«>♦«>♦«»♦
  ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΜΕ τα πρόσφατα θλιβερά γεγσνότα, πού συμβή-
  κανε στήν Ίεραρχία τής Έλληνικής Έκκλησίας,
  ήρθε στήν έπιφάνεια καΐ ή Μασονΐκή ίδιότυτα
  ιοΰ Ύπουργοΰ θρησκευμάτων καΐ Παιδείας
  (καΐ Προεδρίας) κ. Γεωργίου Ράλλη, κατά τοΰ
  όποίου λέγεται δτι άσκή&ηκε καΐ σχετική μήνυ
  ση άπό^ναν Ίεράρχη.
  Δέν έχομε νά ποΰμε τίποτε σχετικό, μόνο νά
  θυμίσωμε 8τι πρΐν άπό πολλούς μήνες ή εφημε¬
  ρίδα αυτή εϊχε γράψει σχετικά μέ τή μασονική
  ίδιότητα τού κ. Ράλλη καθώς καΐ άόλλων Υπουρ
  γών τοΰ κ. Καραμανλή, στόν οποίον έπαναλαμβά
  νομε τό προγενέστερα έπίσης διατυπωθέν έρώ-
  τημά μας αν ό ϊδιος είναι Μασόνος.
  Πλημμελειοδικεϊο Ηρακλείου.
  Ό κ. Βρέντζος παραπέμττε-
  ται αϋτεπάγγελτα άπό τόν κ.
  Είσαγγελέα, γιά άπειλή κατά
  τής ζωής τού διευθυντή τής «Ά-
  λήθειας» κατά τή γνωστή έπίθε
  ση πού τού έ'κανε στΐς άρχές τοΰ
  φκτινοΰ καλοκαιριοΰ.
  Μάρτυρες θά καταθέσουν οί
  κ.κ. Χαριτάκης καί Ματθαιάκης.
  Ό διευθυντής τής εφημερίδας
  μας κατά τοΰ όποίου έ'γινε ή ά
  πειλή καί ή έξύβριση, δέν έμή
  νυσε τόν κατηγορούμενο καΐ δέν
  τταρίσταται σάν ττολιτικώς ένά
  γων.
  «ΤΟ ΑΔΕΛΦΑΤΟ»
  Ή 7η συνέχεια
  τής ερεύνας μας άναβάλλεται
  γιά τό έπόμενο λόγω
  πληθώρας έπίκαιρης ϋλης.
  λογιών τουρίστες καΐ παρα
  πίσω, άνάμεσα στούς Φοίνι¬
  κες καταυλισμοί κατασκη-
  νώσεις, σλίπιγκ μπάγκ καΐ
  μπαγκάζια των Τουριστών.
  Καΐ στήν εϊσοδο ή έπιγρα-
  φή: Άπαγορεύονται οί κα
  τασκηνώσεις».
  ΑΥΤΗ ή κατάσταση έπικρα
  τεϊ σήμερα στό Βάι...
  Τό μοναδικό τουτο Φοινικόδα-
  σος; δρίσκεται τριάντα χιλιόμε
  τρα άνατολικά τής Σητείας. Μττο
  ροΰμε νά διακινδυνεύσουμε Ινα
  συμττέρασμα βλέποντας καΐ ζών
  τας άπό κοντά την κατάσταση,
  ότι δηλαδή μιά σημαντική ώθη-
  ση στήν Τουριστική αναπτύξη
  Συνέχεια στή σελίδα 3
  Η ΚΑΚΟΔΛΙΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΦΗ
  ΆποκΑεΐυΐικπ ουυένιευξη οιήυ "ΑΑήθεια,,
  τοϋ Προέδρου κ. ΜΥΡΟΥ ΜΑΒΙΟΥΔΑΚΗ
  ΕΡ.:— Είναι άλήθεια κ.
  Μαθιουδάκη δτι παίζεται
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ παρακάτω μιά ένδιαωέρουσα συνέν-
  τευξή μας, μέ τόν Πρόεδρο τοΰ ΟΦΗ κ. Μΰρο Μαθιου
  δάκη, γύρω άπό την κακοδαιμονία πού μαστίζει τό πρώτο
  ποδοσφαιρικό σωματεϊο τής Κρήτης.
  ξύλο στόν ΟΦΗ κι δτι
  συμβαίνουν γενικά θλι-
  6ερά πράγματα;
  ΑΠ.: — Νά εΐσαι βέδαιος
  δτι συμβαίνουν καΐ θά συμβαί-
  νουν πολλά. Καΐ λάθη και καυ
  γάδες κα! ξύλο. Άλλά δλα αύ-
  τά γιά έναν έπιτυχημένο ΟΦΗ
  Είναι προβλήματα επιτυχίας
  θριάμβου, έκπλήξεων καΐ άχι
  ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ και εντελώς άπροετοίμαοτα ό κ. Μα¬
  θιουδάκης άπαντα στίς ερωτηθείς μας, άπό τίς άπαν-
  τήσεις δέ πού δίνει, άντιλαμβάνεται άμέσως κανεΐς δ¬
  τι οί αΐτίες τής κακοδαιμονίας είναι 6αθυτερες.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΛΟΥΣΤΡΟΣ
  ΙΕΡΑΡΧΗΣ
  ΣΤΗΝ πρόσψατη διαμάχη
  τους οί Ίεράρχες μας, άλλη
  λοδριζόμενοι μεταξύ τους,
  χρησιμοποίησαν χλευαστικά
  τα τίμια έπαγγέλματατοΰ λού
  στρου καϊ τοΰ άχθοφόρου, των
  άνθρώπων τοϋ Λαοΰ, πού σάν
  θύματα τής Χριστεπωνύμου
  κοινωνίας άγωνίζονται νά ζή-
  σουν — σέ άντίθεση μέ τοΰς
  Ίεραρχικοϋς Κυφήνες—όλό-
  κληρες οίκογένειες.
  Όχι λοιπόν σεβασμιώτατοι
  (ττού λέει ό λόγος) Ίεράρχες
  μας. Στόπ στά μέχρι σήμερα
  κρατοΰντα. Άττό τώρα καΐ πέ-
  ρα οί λέξεις «λοΰστρος» καΐ
  «άχθοφόρος» μέ την έννοια
  πού τούς δώσατε θά άντικα-
  τατασταθοΰν μέ τή λέξη: «Ίε
  ράρχης».
  προβλήματα άποτυχίας. Θέλοο-
  με καί προσπαθοϋμε νά άνέβει
  τό σωματεϊο πιό ψηλά, γιαιτΐ 6
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  Την έρχόμενη Κυριακή 11 Σεπ
  τεμδρίου στΐς 8-ττ.μ. θά γίνει στό
  Νεκροταφεΐο τού Άγίου Κων)
  νού "Ηρακλείου, τό 40νθήμερο
  μνημόσυνο, γιά την άνάπαυση
  τής ψυχής τού αλησμονήτου
  ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΨΕΤΑΚΗ
  Τεχνικοΰ Ο.Τ.Ε.
  καΐ παρακαλούνται δσοι τιμούν
  τή μνήμη τού νά συμμετάσχουν.
  κόσμος τού αύτό όνειρεύεται. Ά
  πό την πλευρά μου, όπως καί
  άλλοτε, δέθηκα, ζορίστηκα, φο-
  λακίστηκα καΐ εΤμαι άνάπηρος
  σωματικά γιά μιά ίδεα, ή όποία
  τότε ήτανε πολιτική, τώρα είναι
  άθλητική, δέν είναι δυνατόν εγώ.
  τα δνειρα τοΰ κόσμου σάν άν-
  θρωττος καΐ σάν πρόεδρος νά
  άτ διαψεύσω. Μπορεΐ νά πεθά-
  νω, μπορεΐ νά μην τα καταψίρω,
  άλλά ό αγώνας μου θά είναι α¬
  γώνος.
  ΕΡ.:—Εϊπατε δτι δλα αύ
  τα τα κάνετε γιά νά πάει
  μπροστά τό Σωματεϊο,
  γιά την άθλητική ίδέα κ.
  λ.π. Άλλά τό γεγονός 8-
  τι κατά καιρούς γίνονται
  έπεισόδια οίας, πού δέν
  £χουν θέση στό Δημο-
  κρατικό καθεστώς τοΰ
  ΟΦΗ, πώς τό δικαιολο-
  γεϊτε έσεϊς, πού λέτε 8-
  τι άγωνισθήκατε έναντί-
  Συνέχεια στή σελίδα 3
  ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΪΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
  Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
  Νέες διαστάσεις προσλαμβά-
  νει τό θέμα τής έκμετάλλευσης
  των μαρμάρων τής περιοχής Κα
  σταμονίτσας, τό όποΐο έφερε
  πρό ημερών ττρώτη στή δημοσία
  τητα ή εφημερίδα μας. ΟΊ δια¬
  στάσεις αύτές προσλαμβάνονται
  μετά την έκδίκαση(17—8—77)
  σχετικής αΤτησης λήψης άσφαλι-
  στικών μέτρων, στό ΕΙρηνοδι-
  κεΤο Καστελλίου Πεδιάδος.
  "Οπως κατατέθηκε στό Δικα-
  στήριο; τα μάρμαρα ττού ΰπάρ-
  χουν στήν παραπάνω περιοχή,
  είναι αρίστης ποιότητος καΐ εϊ-
  ναι ττεριζήτητα στήν άγορά.
  Την παραπάνω έ'χταση, διεκ-
  δικοΰν δεκάδες κάτοικοι τού χω
  ριοΰ Κασταμονίτσα, άφοΰ πρό-
  κειται γιά άδιανέμητη έχταση,
  πού άνήκε σέ μεγάλη οίκογένεια

  τού χωρίου.
  Ό έκμεταλλευτής εΐχε νοικιά
  σει 25 στρέμματα καΐ εΐχε άγο
  ράσει άλλα 5, άπό δύο κατοί-
  κους τής περιοχής, μέ χαρτιά
  συμβολαιογραφικά, τα όποία άμ
  φισβητοΰν δλοι οί κληρονόμοι
  τής μαρμαροφόρου περιοχής.
  Χαρακτηριστικό είναι δτι ή ένοι
  κίαση των 25 στρεμμάτων, εγι
  • Συνέχεια στή σελ. 2
  ΠΕΡΙΕΡΓΟ-ΚΑΙ ΟΜΩΣ
  ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
  Άγοπτητέ Τροχονόμε κ. Βιτώρε,
  Όταν προχθές, άξημέρωτα άκόμη, έτρεχα νά προλά
  6ω τό πρώτο πρωινό άεροπλάνο γιά νά διώξω ίνα πρόσω-
  πο πού εΐχε άπόλυτη άνάγκη νά ταξιδέψει, δέν μοϋ πέρα-
  σε καθόλου άττό τό νού δτι θά συναντοΰσα ίνα τόσο εύσυ-
  νείδητο Τροχονόμο, δπως έσένα. 'Εσένα καμάρι τής Τρο-
  χαίας Χωροφυλακής πού άντ! νά ρωτήσεις τινος ήταν τό
  μοναδικό αύτοκίνητο πού εΐχε σταματήσει άνοιχτό λίγο
  πιό κάτω άπό την δεύτερη ττόρτα τού άεροδρομίου, καΐ
  γιατΐ, έσπευσες νά βγάλης τό μπλόκ κα! νά γραφείς, πα-
  ραττέμποντάς με στό αΰτόφωρο. Γιατί; Ποίον έμπόδιζα έ-
  κεί άξημέρωτα; Και γιατ! τόση έτπμονή μετά, ένώ εΐχες
  κόψει κ. Βιτώρε την κλήση, μέ μόνο άρκετό στοιχεϊο τόν ά-
  ριθμό τοΰ αυτοκίνητον, νά έπιμένεις τόσο πολύ νά μοΰ την
  έπιδώσεις) δταν άντιλήφθηκες δτι ήδη εΐχα φύγει γυρίζον-
  τάς με πίσω; Νόμιμη ή ενεργεια σου κ. Τροχονόμε τής Ά
  πόλυτης Εΰσυνειδησίας, άλλά δχι ήθική. Γιατΐ άντ! νά
  γραφείς άξημέρωτα πιστός στό γράμμα τού Νόμου, θά
  μποροΰσες δν δχι νά βοηθήσεις, τουλάχιστον νά συνεννο-
  ηθεΐς μαζί μου. Άλλά τό "Υψιστο Καθήκον σου σ' έμπόδι-
  σε θά μοΰ πεΐς γιά δλα αι/τά. Μπράβο γιά τή στάση σου
  άξιο τέκνο τής Έλληνικής Χωροφυλακής, καΐ πέσμου ττό-
  σες άλλες φορές αυτή την ώρα εχεις γράψει άλλους «Ίου-
  λιανούς παραβάτες» χωρις νά τούς ρωτήσεις κδν αν εχουν
  . . .δίπλωμα.
  Μέ εύχαριστίες πολλές
  ΖΑ ΤΟΥΜΠΟΥ ΧΑΡ
  Άφρικανός Ραλλίστας
  Υ.Γ. Ξέχασα νά σέ ρωτήσω Τροχονόμε Βιτώρε τού Άπόλυ
  τού Καθήκοντος: μήπως Ιμαθες δν τόν Μπόλαρη τόν τπά-
  σατε;;;

  — ι ε
  (ΧΗεΠΓΧ ΧΟΝΥΜ)
  ΙΟΝλθλ3υλ — ΙΗΐΝλθλ3ΐν — ΙΗ±0ν»3
  ΖΗ1Η<Ι» 16208Ζ 'νΉΙ ΖΟ7Ο Η»ΐΦν<τυοιζοννΗν νι±Η«.>υνυ νινιννννον83
  Η»
  »»♦♦♦♦♦♦♦♦«» ♦ Φ ♦ ♦ ♦
  2ΟΘΑΝ3Χ3 Ο
  ΛΟΙΙΙογ ΟΙ3Λ30ΟΜ ϋΛ3 ,
  (ΙΟΝΡ 'η
  3θΙΐΛαηοΐΐιΙΐρ '^
  • ρι Ληορ,οο όλ 51ΐι Ιΐοοιοόυ Λΐΐι 3Η ομιιβχο ρι
  91 „
  • ' 15315Ο3ΓΙ ΙθαθώθΟΟΟ (ΟΜΙΟ3ΙΙ Π3Μ
  ογγρ ΊοΐΛν 1° 3Λτοχώ Λ3-_
  /φ ί)η01 ΛΠΟ3γ3 λΙιγΙ "Λ <53ΛΟΐ11ΐ3γ -3 ΟΜΙΛ3Α ΙΟΛ]3 ΙθΐΑγΛ {Ο (Τ)Λ3 Ίυΐ3Λΐλ ί)Ο)υ— ' '5θΛ{Ο : ηοι οΛΓ->γυΐο λοιο
  3Πΐ3 '^θΑταο^ ογΙολο 91 Ληοα3ώϋΛ9 γολ 'υΐρΐοιΐ υι
  ΛθΛ}υοοιηοχ Ό]άχ όϊ 3θηοχρ ί^οιχ 5οτουτ;χ
  -αΐΛΑ 91 ΓΟΧΙ—ΙΐγεΐΟΟΟ · · · 3Λ11Ι3 ΟΙ 'ΙΐΛΛρΐΑθγθΜΟ
  -ΌΤ^ 5θ|31ϋγυ ί)1ΐ1 ΌΛ03Ο,Ο1 ΟΟίιΟ^ΟΙΟίΐΛΟΙ7 3~
  ΟΙΟ ,
  ο οΐΛϋΐχφ
  ίχσνχ Ό^όΌΐγ |τ. Ί1091Ι3111
  ρ Ίυΐ3Λ3γ ο
  Λθΐπογ
  3— αοι τ χ ί^ιιο
  ηοι οο3ίί οω '.>ιΐο9ΐι3ΐΐί3- εσοχΐιφΐΒγΜοάΐ^ 9
  9Λχαο Ι3θθ9γγαώΐιΐ3 ηοιΐ ^^κιο 9-9 'Ι/*00^ Ιιλ3τ1
  9Χ39Λ3 3ΓΙ Λΐΐΐ ^91ΛΟ39Λαθ Ό3ΟΌ1Χ -ΙΓΐ 3Μΐΐ0|Τ9θώ
  ί ΙΙ
  3Λ3γ 3Ο
  91
  ηοο
  Λ~3ν
  ■■■«■■■■■■■■■■-----------
  ΛΟΟ11 5»ΰ 3ρθ 1ΟΥΟ<» «νΐΜνιννζ» *>—
  ηοιι 59010»
  ΗΜνΐυζιΐίΐΜ νυνχνζ
  ϊισ>ροηγ ολ»θ]—ρ Λφχ 3τι
  Υ12 3ΐνν3
  Ι1ΚΙ3νϋ ΟΜΙΙΗίΙΜ ΟΜΙΙΥΪΛ/^V<^ υ Ο12νΧ3ΞΥ νΜ3 Υϋ Η1Α3ΘΟΚΐν ΗίΙΙΗΐΛ/Ην ΗΜΥΜΑΟΦ ηοχ ΛΑ 3τί ο, ΙΗΜΙΙΗ^Μ 0_1Ν3>ί
  ■■■■■■■■■■■■■■ΙΒΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΒΙΒΙΐα
  «νΝΙ<ίνΐ/*ι'» γ νινΐΝϋΐνυ ν»ιβι»3νΗ νννν ιν» νι» ΥΝΐν^Ι — ΥΙ»Υ.Ιθνν — ΥΙ»ΥΝΥνυθα3ν Μ» ηπ νανχ :ΟΙ3ΥΜΥ<1Η Ο12 ΟΜΑΛΟΝ ΙΥΜ Ι1ΥΜ οχ -)1Ο 3Π" 3ΜΐΐθΛθώθ1ΙΟ 'ΛΓΟΓΐρΟρ ΛΟ): -9 Λΐα ΌόοώΌ Λοορ '|0χι03γ1 ηιοώοροΊΐ 3λολγ>χ αοι
  ,, ποιχ ΙΐΜΐιΐσχ ΙΐιΙΐΑονοιηΜΐοο λΙιι γοιΑ Ί
  γ
  ΐ/ν/ 91 Ι3^ΐσ1ΐιοοΐία
  0ου
  γ9θ · · · Ι3Λ9» 9
  9ΥΥ9 'οοοογρο Ιιι ΐχρ ΌΙ3Α9Ο31Υ •••
  Γ31ΓΙ 5θΛ3ΐ11ΐΑθγθΙΟΧΙ9 9ΥΥ9 Ό
  ηοι *3ΟΛ9ι 9 ί
  •ΙΐΛ3ΐ1θΟΙΛ
  -οχοοιιογΙ · · |οχ Ι^οΌροχ ΊΐιΙοΐΛηο Όΐϋόυ,__
  •9ΓΙ0
  Λ9Ι 3ΟΟ193 Λ91ΙΙθγ "30101X9)1
  ιΓι 3Ο 3Λθΐ9θΐΙΐ^αο <ιιη99Υγη* 01ΛΠΟΧ ^ΙΐΙΟΓΠΛΑ ίθΐΐΐ Ιΐγ31Ο1Οΐσγί Λ91Ο *3ίΐΛ91ΛΠ0ΐΙ τ)α7 ζ μ ϋΓΐη3ΐΐγοιχ 9 300193 <}οιι ΙΙ | Φ Ε1198Ζ !»>· 6£ΖΖ9Ζ '
  ηοχ ηο)3Τι
  -Ιιχ
  9-0
  -»τίΙιχοχ>χχ)Μ
  τ»χ ·/ '£ '2 Ί
  ινχΐΝονοχιυ
  10 ίΗΨΙΛάΟΙΛ 1 - Α0ΝνΐΝ3νΎϋ
  -ΐρ ο
  ο.οιιΰοφοσ'υγΐ1 ίυρΐΐ 5ιο ιυχ 0139
  -9 Λΐα 3£>ΙιΛΙΐ()οΧ3 ηοϋ ϊβιΧόοτΙ
  0^ 5ίιι ηΐΑ3σΐαι^ι ηιοφιΊοίΐρ Ι,ι 51ιι
  11Φ9 ,ιιη οιηο αγς Ι3Χ9-1 5ν/«
  ϋχ>
  Ι,ι υ-9
  >9! ΛΜ1
  -3 ηοιι
  )Ρΐλ Ι
  9 '
  •5X3139» 5ΟΙ0131
  ιογι
  ί)ϋι
  319
  ΙΟ13ΧΟΙ09
  Ο011
  λΙιι 3»ΙιρΙιϋηΧοϋθϋ. ηοιι 0139
  Λ39
  ■ ■ · ί)3χηχ 3γΙ
  -ΙΙ1ΟΙ9 0ου «9ι9ιυ11
  ^3x110190119 Λη
  οο"3^ 91 91(?ν
  α)ΐΐ 3191 *3Λ—
  •ηοι
  -3 Ί
  91 Λ?9
  ·|γαθΗ 91 3ΛΠΟ09 ΟΛ 3ϋ301Ι
  19 0119x000119 ΙΟΛΙ3 'Ιΐιηο ΙΐοΙΐιΙΐ^αο Ιόΐι 9"ν"«
  •οο
  · · λΙ/ιο Ληοώ9σΑ "οοτΐ οορ τη ιΥ9-
  Λ(ηι 53110x019 ' ' 'ϊ>Τΐ φ
  •ΊΟ13
  IX
  ΤΧΟ '3Λ
  13Λ9Χ Λ39 ΙϋΧ 5ΐ3θΙΐΐρ 5{1 Ι3Υ30 ί>{1 ίχ —
  : 3πρ ΆΓ03θΙΐιρ
  13Λ9Χ ολ 39Ρ Λ91 <}οΐί ώ -αοσΌΑ .^ιΐ οαΐ£>9γΑ " ' ψύ Ιί (5ηο03Α3ΐί ηορο3ΐ1)
  ΞΙΦ οσηυιΐ · · -ρΐΓΐ Ι3ΟΤ9Ο3Χ 90 '^ΐΒ^γ (η^ιΐΌΟ
  {ο ΛηοοΛουη ηοιι Όΐ30|ΐΐ3 ΙΐάΙΐγΐί 91 13/1190Ά
  9Θ Ι
  ί9Υ
  •οΐόΙΐιοηΓΐ ■ " '9χΑ οιΐβχ
  Ί
  μ ][ ^
  ■3ΐΙ 91 ηοιΙ Όΐ3ΐΙΐ— Ιΐιο ηοιι *ι|τιΐσχοΐίθΐΛ9 ' '9 9Υ
  Υ9 '5ηοι 910119^9 91 αιθ9ι1 9Λ οχΙΐθα?*Γ)Ι9Λ3«
  •^Βΐσι^γΜοσΉ, ^ροι ρχ
  3ΛθοΙί0θχοα"οιΐ ^σχΰχ» Οθ1 0^03901
  οιοΊ;ιοηι1 91 913ΐΐ 3ΛΙΑ3 0ου 0?υΟ01 012
  11x91
  χ Λ91 1 'ΙιοΐΑώ99 (ΐΜΐιΐγο
  · ΧΛΟΝ ·
  οιυρ
  οί ϊοιηο
  5ςκ)ϋ λολ^3χ3 ϊ;3 ^ οιηοιοι ι»ι
  ΛΟΧΧ)Ι£ί03 ΛΟΙ0119 ΟΧ 5)3 5Πθφ/Ο§3
  ηοΐ ΛΐΙΐΙΐ1ΧΟ19! ΛΟΙ ΪΙ3 Ι3χΙΐΛρ Ί3Λ
  3Λ Λ3 ΛΜΐχη<ί9 λ<τ>χιγ1οι»υ_ λοοι
  -'3·1
  5οο»ιι»ο'>ι 5001991109
  Οΐφ 1
  η Ι,ι
  ηοι
  ϋ λιιι 0119
  Ι3γΐ31£|
  9 '^*
  ηοι ρ» »ι»γ9φ3χ ηοι
  9x19
  5βIΛ
  ηοιι
  ΙαχΐΛ«φ3γΙιι ^
  φοϋ» 9*
  9ϋη Λιμ.
  Λϋΐ 3Η »ΙΛΡ)ΛΙ0Χ1ϋ.3 ΠΟ1
  ■|3Γ>
  3 ο.
  ηοι
  ιχιχ
  -ηόοΐι '1ιχΐ9
  5θγ31 9<>-
  ι ■
  ν '
  !>3σ3τΙ Ϊ3Λ
  ιγ λιοΌι 3»ϋΐΑΐφΙιφ ηοιι 0195X0
  -ογΙο|| οί ηοφρ 'ηιθ939 ολ3γΙΙιΛ
  ΊθΐΧ)ΐοτ>ΛΌ ΐϋΛρ οισ
  Ο5ΙΙ103Φ —τί ΜοοΙχυηό 5ηοι
  »λ ϊιοΙμΧ Ίογγ» λοοοι»ιολ| ηι,
  -9 ιΐμ- '51ιιηο ^11001X3
  -Ιιο ιοΧ3γΙ 5πγΙοα ιοχ
  (Ο {υοιΛ 'ηοότριϊύνή ηοι 51ΐΔη3γ
  5ηοι 5ύΛ
  Χ3Ι9 Ι»χ ιοτΙθΛθσΐιγχ
  ■Ιΐ()ηογητ
  ηοΐΙοΛιιχις ηοι
  αν. ηΐ(ίηχ
  53ΐΛηοχΐ9Χ3ΐ9 5ηοι οιυρ
  ς ι 5ίιοηχ;9Χ3 5ϋι ηαορ
  -9
  ΟΛ
  Ο1
  51ιι 53111x19
  ΙΙθΙΐΙΙ»
  (ΛΡ31
  5ΟΙ0119 ^
  9 θΧ/ΐ5θΟ 13X3
  ΐ 5θγ3Τΐ ΙΧ3Χ
  «ΟΚ11Ι10Ζ30ΙΟΛ3» ΟΙ 13ΛΠΧ
  -ηΛΧ3Ι£ίθΛν/, ΛΜ1 Χ3Ι3Λ3λθ5Ι|Ο
  ■θΛ
  »τΐΛ»γγ9·Μ9 (ι)
  (ί)5«ι.οΙιΐ3 ·Χοΐ9 0001 ί
  Ι ϋθ)γ3θ Ιΐι 9—Ρ

  991Ί2Ζ *Υ~± -
  - ΙΜΥ1Μ.Ι.3ΐν
  Ηχνννυνυ
  23ΜΙΙΧ 3Ε3ιΙ3ΧΑννΐΙ
  XIX
  3ΝΑ0Χ3
  ΗΜΙΜΥΐν "- ΗΜΙ<ΐνΜΟΧ Νϋνυο -13 »Χ ι - ΐνιννιΐ - ΐνΐοΐνϋϋΑθ « - ΧΛ]Χ)_) 2VIVVV^ - Ι19 ζοΐΗΐοΐου ννυο ΙΟ Α )Ι ♦♦♦♦ ♦♦♦»»>»»»»»»»»
  λοχο
  ΟΧΟ
  Χ)Λ
  9ζζ - ι-ζζ ι»>» εζζ - νζζ
  ΉΧΙΜ3ΝΗΝ3
  ΗνΗΧΖ ΗΜΙνΊνΐ1Όν»ΛΜ.Ι3 ΙΥΧ ΗΝΙεΙΧΥΙ ·
  νΧΥΝ3θ νχΐυθΧ «υ Χ3ΝΑ3β3 ·
  ΧΰΝΙ<Ι3ΝΗθν)Ι νΐνΟΧΧ Ινϋ ΥεΙΟεΙΥ · ΧΙ3ΧΗΧ7Ι3 Χ3ΧΧΙΙΧ · 93ϋ-0 13ΛΟ)θ'3ΤΐΙΐΛ3 5»Ο ΠΟ11 'ΙλλιοοΊι 'ΙΐΛιοι3τιαθΧ»ι λΙαχ 1 «Ηΐν*_>ΙΟΙΛΙΗν»
  ΛΟΙ
  >♦♦♦♦♦♦
  13(5680 :0ΛΟ*
  ηοΛΛ9ΐ9 ηοιΐΓΐη^ΐΛόΒ»
  1,1X010311 Λΐ^ώ '5β)010X03 53Ηΐ1
  ιαοογρ
  ινΐΝλθνυυ
  -91Λ ΙΑ9 »9ΙΛΧ31ΐγγΒΧ ΛΙΙΙ Χ3191
  Λ Λρ ΐβ» ·5»γΙ
  5Ιιι χ3τ(η3Λΐΐ
  Οθ'31ΜΧΙΛ3λ φΐ, ΙΧ3Χ
  5ΐ3βΙιτ1ΐΓΐο_ρ 5μ 9—? 1"Ι>»ϋ.3Λ9
  3ΛΙ3ί1| ΓΙΟΙΙ '5Χ39ΙΛΧ31ΐγγθΧ 'ΟΛ
  1 ιχ 009 '^^οΐ
  οιι
  Μ19Χ
  9Χ11Ι1ΤΙ090Χ1 οϋ.3
  Ιαο/
  01
  ιοχ
  5Ι10099119 -·1
  -9—οοαΐι, Ι,ι ι»Λ|— ·ΙιοΙιΛηΛχ39ΐ»ιι
  -χ>ΐ9 ΙίχιυοΓΐη3Λΐι Ιαχκοη ρχ αο
  ΐνΐονο» [ρηοηοτί 9Ι3ΘΠ9 ι^θοιι
  ΟθοΊι ηοιι 51ιλΧ3_ι_ ΙιΦοΌγΙ ϋγοχο
  -09 5?"
  9 ος)«Χ35 9·1·
  -Χ3θΊ 9
  Ι9(1οΛ
  ψ 0Λ9Η ηοιι 9Αοβ ,ιρρ ΐ-υρ* ο*
  -ΙΛ3Α )
  οσιι 9/ ' β
  53οςΙοΧ 531110^1X503 5μ 3Η φ
  ΙΛ0ΐ1σ°ΧΜ3 9/» φλ. ΙΟΛρ ΙιλΧ3_(_ μ,
  ·9ϋ.οχΛ Λ9ΐ Λ9ΐηΐ) 4ο 5ηοι
  9^· ΛηοΛς>σ'3ΐ(ίΐ9 οοιι
  ΛΜΛΙ3Χ3 ΛΤΟΙώΐΜΛ ΛΟΙ Χ31ΙΙ.Ι9ΧΙΛ.
  ι»Λ|3 ΐΜΧϊχ πιοΙιλΛ Ι,ι θ2
  ·»ι6ι>ιιο'χ 5ηοχ 9x19
  3τ1 ηΛΜφτιηο οιοοα λοχ
  -ΟΌγΙΧ3Ι9» ηΟΙΙ 5ηθΛ)3Χ3 ΙΧ3Χ
  -3*Γ(ηο 9·»· 9—? «5Ι1ΟΡ3Υ9ΛΟ1Χ3Χ
  -13<ία3 Λ9.ΙΟΟΊ1» ·3ΰηολ«Λ»Χηφ $ΐ3χ 311ΛΙ3Χ3 119 ΟΛΟΙΤΙΟγγ- {13» •ΙιλΧ3)_ λΙιι Νϋΐ ΗΙΐθθυΑ Η Ηυθαΐ ν]Ν ΣΗΧννΐιτ» ΣΟΧΙΝ 1ΑΟ» · ΙΑΟΝ · -3ΓΐΙΐΛθ'3ΐγγ»Χ ΟΛ% -9 οοϋ. ϊηογγιρ οωρ ιηχ 13901x3^. -3 9/ !θ>| Ι31ΔΐΧ3Ληο 33Λ 13113011.
  1Χ3Χ ΙΐΤΐΐΙΟΥΟΙΙ ΛΟΙ^Ι ΙΐΧ)ΙΛΧρ<ί)Γΐ3 II Γ) -ΙΐΌΐϋ.3 Ιιιησϋ. ΙΐΛΐΏ30Χο<ίϋ Λΐαβ 3-χίίΟρίΩΌΟΏΐιήηΩ 5ϋι ηοαι. 'ηοΧ "» Ο01- ηΐ3θ»ρ·ΐΐ··οο^·ΐι Η. , ·ηογοοιιοχ<1»νν Ιιαιχίΐ/^ λΙιι ρσ'θΛ9 ιοιβ^βι^Χ 3·>·
  'οιοηη οί οιηο ι»
  ΛΟίΟ 5313Ι1.3Ληί> 3Τΐ 'θΧΙΛΐΐγγ3 ΛΟ1Λ
  Ι3Λ3Γ1 οιϋηη 9><ΐ·οηονν οόϋΗογ ώλ -3 ο ι Λ ϋΐ3Ώ30οιιηοσϋ. 5[ΐ ϊχίΐΛολ 'ηοιιοι ηοι ηοιοο λοο ηου. 9·υ?° '51ιιϋό» 5|αι ιτΐη^οαιι οιυρ ιυοτΐττοχ όλ^ ΌΐθΊιιιάχ οχυο οχηιοϋρώΐο (»χ — οί ^Η -ηγ Λμ. 39Ρ ηοιι 'ηογηοιιο>·οονν
  Χ5Λ3ΓΐηθΟΛΛ3
  |Η ΙΙΙ39ΙΙΛ9 5ηγ31Λ3 ΙΧ3Λ13
  -9 €ΐΐΛΧυ_» 1/ 5ηο9Ρ ηοι ηοιην
  9 53ΐχ>ηοΛ
  ιοχ 51ωοο»ότθϋ
  , 51»οΊιτ1»γ οχ»ι 5»ιτΙ
  5(1 9—? 0^0X35 Ο1£>
  ηοαι. 'ηοΛΜφο^ηο1 ηοι ιηχ 51ιοαό
  Ιιγγ—,* »··■ Ρ>·
  &ι 91ιν< οιο ολιοχ οιό Ληοόιο/ί3ο ηοιι χ)ΐΑΐα4>
  λΙιι ι»χ «5ηοΗη»χοχο5ηοιιτ1»
  'ηγϋ*
  οχο
  01.0 5ηΐΛ003φΐ3Ο0Ίΐ.
  ΐα 3ολ 5ϋι
  ΐοο3 ιοχ ϋγο«η9 λιιιλ
  |Χ3Χ ΟΗ~)
  3Λ0ΟΛΜΙΟΛ (1011
  Ιΐ
  -9 'ηογηοιιοχαβνν "θιονν Ιι ο]
  -Ιιβ 9
  Χ3ΙΟΛΛ3
  3Γ| 11Λ3Τ139 φ31Ω 1Χ3Λ|— -5X3
  νιιοηνν·
  ήΐη. ρ»
  ηοι
  (_ΗΜΥΞ3νν
  91
  ζιννου
  ιυιν
  ιβνχ
  ΙϋΧ 13130)01 γ
  ηοχ
  '/<·ν. Ο01 Ιί)Ι|Υ.ιοοβ Ο01311.Ι0'311. 91 νιΐναιχχ ουν 3Χ3ΝΙ3Ν ΝΥ -3ΐι ,ο ' 2Α01 2αοι νυ 16Γ98Ζ 'νΉΙ οΐ2 .ΐννυ ΙΟΙΛΝΟΐν ΥΝ418Υ1 ι) II 109Ι1Φ3 ρ 3λγο^ώοόΧ ηοιιο 5πογΙοο>ι 5ηοχο ιο»
  ηοσλολ]» ηοχ ηΓΐοοιφρΥ,Ρ ,1·0
  οτ1ΐ0ΧΛ)ρφ3^ 91 ^9νν Ο0—5
  ηοχ Ιι»ιλχ>9]
  •ηόθΛσηοιιοιόΛη ,χ ιοχ
  οχ ισχ *33Ληιτιογθ)ΐ 5ηοχ
  351x9- οθ ηοχί ηύχοδ ο±
  λΙιι£»
  Όιχηφ
  5ηοχο οο3γΙολο
  ολι 6x311 9·—' 3οησχ3—
  'ηάχοα, 9·1· ΟΛΙ3»
  θά»3Χ3Τι 3ΛΟΛΙ3Γ)θϋ
  !1 3Λ»1?!£>Ο
  Ό103Χ 30Χ
  119 ΕΐΧθθΌΐΓΐ3 Ό11 Ι3ΛΧΙ39 Ο
  Χ33Λ 111 3ΠΌθ'ΐ
  αο
  ■3Λ
  ηυι
  ?-?
  λ?9 Ιιοηφσ'οΓΐ Ιιχιοηοτ) μ,
  ·3θΒΐοηιι.ηΐΛ3 51ιι
  ιχ3 ΙΐιησΊι.
  9 99) 1·γγ39ί)ο>·~
  111 ΒΙ390Ληθ 3ί1 ΙΙΟΙΛ9ΦΙΊ3 51ΐ1 111
  ηοιι. Λΐμ 3ΛΒΧ3 ηογηοιΐοχσΌι/ν ασ1
  ιονν ^ι Ιιγγ3θΌ» Ιιγ9ΛΒνν ·χ ηοΧ
  ηοι ϋθΒΐθ901Βΐιτ1ηο Ια

  Λΐχιο
  Ι,Ι
  -ιγ 9·1
  -Ι3
  ·51ίΐ 5χ3ΐχ»ηοο'Βΐι.
  3Γΐ 5ϋι
  ΙΧ3Χ ΙογΐΙΙ |0 ΙΙ3Λ|3 5ΒΐΙΐ1
  5ϋι 51ιΧίΐΒ 51ιγ9 βγΙο
  Ιιχΐί)ηονν 5ϋα· Ιιο/ιοιιο
  'ηγηοιιοχιιΐισχ Ιιο1β3λ (ι
  5"·»· ΒΙ/»9<ίΧ 8Λ ο—Ρ ηεί3ΐ9ί)·θΐο'3Κ 9^ Ρ» ΙκίΐΒνν 51ριΐ9ϋ, Ιι Βσ3ΓΐΙΐί> ιβλ
  20Ν3 ΙΣ0ΧΙ3
  οιοηοόϋυ υνιοηογι υιοιόωχ3$ ρ
  λθυλΟϋΟΜαΌΝ ΗαΊΙΙΝ
  :οιγηοΛηο υιοώορόυ Λυι υήόοώρ 3
  -»χ|!ιΛ3γιιΐ3 ηοιι ςρ
  'Ιαισχ 30011 χχ}9ΥΥ3, λιτχ Ιιγ9 ου.
  -9 ιοιφΐιφοιιη
  'ΛΡ>1Λ3γ81 ΛΓ0
  5μ2 :8)Χηιιιι.3
  βιγΙ ηοιο'9τΐ3ΐιΐ32 χ,
  ι3γ)Ιι£) Όΐ3γ>«ρσΗ. ?χ 9-α-Ρ 'ηο9!9
  1ιχ1ιο'χ <αόχ.ιρ^ 5ϋγ 5οιβγΙΙιτΙ_ι_ ηοχιιο»η3χχ3 ηοι βιοΊΙι^Ί Η>
  ΣΗΙΗό» λ0αΐν3Θ
  ΖΗΥ0Χ2 ΖΗ1 νΐΧΑ1ΐυ3
  5οχλοο3Φβιολ3
  ΙΒ1Ι3ΧΟΟΊ1
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  5οο'ηγ 5Ιιχ 5οΛ9ο'3ΐ39 9 51ιχιοηοτ1
  51ριιιΙιΛ·
  -ιλ»ΦγΙ3 9
  •Χτρ»
  51α
  Αηο
  ΙιχΐΛΧ3ΐιγ
  ΟΛΠΟ03ΦΒΙ9Λ3
  ΟΙΟ
  9 '
  ηοι 11 Ιιχηισηχ Ιιλ3γΙοΧ()3 λ|ι_|_
  Χϋ» νΖΙάννν Η
  ΝΗ1
  ιιχιοοον
  11Λ00'Χ0Υ9 ?Ο 131ΟΙΧ3ΛΠΟ
  ηχ3 8ΐ399ΐΐχ>οοΊι. Ιι
  Ίθ'ΐΧ3ΧθγΧ3Χ ΟΛΙ13φ ΟΙΟ ΙΐΟΐΙΛ
  ιχ ΙιχιιθΓΐη3Λαι ιοχ
  -3
  ηο 5ηοι οιοοΛό^η^ ι^ι 31011Ι190
  ηοι
  ϋοϋιου
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ο- ΒΛ3Ηο5ΒΛσ3ήη-> ΟΑ ί»00·1· 91
  ΙΐΐφΐθΊΐΙβΧΧΐς 11Λ1Χ3Φ ΛΐΐΧ ΛΟΟΙ3γΧ3
  5ηοοΌΧ 5ηοχιιΙιθ>| 3ΐ1 Ίι
  ΙιχιοΌγχγοΦ 1Μ1039Χ00Ί1
  νχιιτιιινου νι
  10X11101
  -Β30
  Β0ΙΙ11
  υ. '(οόοΧ
  53ΧΙΟ'ΧΒ
  '5ϊ
  -ιγιτΐ9 ΐΒΐΛθΛος>τΐΒγιο'3ΐι.Γΐηο
  6 (ι [ Λΐα ΛηοΛΡ»3γ3ΐ ηοιι
  3^ ηοί 531ΛΒ 5ΐ3θογΙΐ9χ3
  119x3, Λ»χιιοιιιγου Ιιυ.0011113,
  ΙαχιιθϊΛΧ3λόο, λΙ,ιι οιυρ
  ο"9 ηοιι '5βιλΧ3ιοοΊ3Χ
  ΒΐιΙισ'χλΒυ Ιι ολγΙαθ^ 94·0 π0·1-£>
  ηοληγ /^ Λΐ,α
  ΖΙ3ΖϋνΗ7>3
  Η»
  5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  ■■■■■■■■■■■■■Ι
  Ι ΓΡ ΑΜΜΑΤΑΙηπΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■ 5
  III-
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι!
  ΦΩΤΟΥΛΑ ΠΩΛ
  «ΔΩΣΤΕ ΜΙΔ ΒΟΗΘΕΙΑΓΙΑ ΤΟΝ..ΑΓΙΟ»
  Έκεϊ πού π φιλοξενία και τό... χαμόγελα
  ...πληρώνονται
  Άγατπγτή «Αλήθειαι,
  Στήν Ιρευνά σου την σχετική
  μέ τή ζωή στά μοναστόρια θαθε-
  λα νά προσθέσω την προσωπική
  «πικρή» άλήθεια καϊ γεμάτη ντρα
  ττή — σάν Κρητικιά — έμπει-
  ρία μου.
  Στϊς 13 Αΰγούστου Ενός φρι-
  κτός χωματόδρομος όδήγησε τόν
  άνδρα μου— Όλλανδός την κα-
  ταγωγή — κι έμένα στήν Ίερά
  Μονή Καψά άνατολικά τής Ίερά
  πέτρας.
  Πίστεψα δτι σ' έκείνη την κρυ
  μένη άετοφωλιά άνάμεσα στοΰς
  δράχους θά μάς περίμενε άν δχι
  ίνα ποτήρι κ,ρύο νερό γιά νά ξε
  διψάσοι/με, τουλάχιστον μιά εΰ
  γενική κσλημέρα. Φυσικά έττεσα
  έξω.
  Ή «μονβδική» καλόγρηα φα-
  νερά ένοχλημένη μετά δυσκολίας
  δέχτηκε: νά μάς δείξει την έκκλη
  σία άφοΰ άνεδεστατα έκ των προ
  τέρων μάς έξήγησε δτι έ'πρεττε
  νά δώσουμε χρημστική βοηθεία
  «γιά τόν "Αγ ι ο».
  Προσκύνησα συγκινημένη —
  ζώ σέ μιά χώρσ χωρΐς όρθόδο-
  ξες έκκλησίες — καϊ βγήκο άττό
  την έκκλησία άγνοώντας «τό κου
  τί». Ή δυσπιστία τής καλόγρη
  άς, μετά ά—' αυτή την παράλει
  ψη έγινε σχεδόν αττειλή.
  Κάθησα μαζΐ μέ τδν ανδρα
  μου κστάχαμα σ' Ινα πεζούλι.
  Δέν ττήρσμε οθτε μιά καρέκλσ
  άπ' τίς ττολλές ττού βρισκόταν
  στήν αύλή. Κατάλαβο δτι έ-
  κεΐ δχι μονάχσ ή φιλοξενία μά
  άκόμα καϊ ή εύγένεια ττληρωνό-
  ταν. . . Θέλαμε μόνο νά ξαττο-
  στάσουμε. Σέ 5 λετττά ή καλό-
  γρια μάς έβγαλε έ"ξω ά-ό τό
  μοναστήρι γιατ} την έμποδίζα-
  με λέει.
  Όχι μονάχα πικράθηκα. . .
  ντράττηκα, σάν Κρητικιά, σάν
  Όρθόδοξη, σάν &νθρ«πος... Στά
  αύτιά μου νομίζω θά κτυπσ πάν
  τα σάν κομπάνα— δχι πιά μο-
  ναστηριοΰ — ή φωνή τής καλό-
  γρηας.
  «Νά φύγετε . . . δταν πάτε
  στήν έκκλησία καΐ μετά δέν δι
  νετε μιά βοηθεία στόν "Αγιοϋ!
  τί πάτε καϊ κάνετε;»
  Σέβομαι την άγιωσύνη της, μο
  νάχα λυττάμαι γιατί έτσι ποϋ κα
  τάντησε εχει άνάγκη ττράγματι
  άπό βοηθεία. . . άλλά δχι χρημα
  τική.
  Δέν πειράζει. Ή άχαρακτήρι
  στη συμπεριφορά τής καλόγριας
  μοΰ ΘΟμισε τό ττιό γλυκό χαμό-
  γελο τού κόσμου. Τόν πάτερ Με
  ΜΑΞ ΜΠΟΤΑ
  λέτιο στήν Ίερά Μονή "Αγίου
  Παντελεήμονος στό Φόδελε.
  Κι εΤναι άρκετό γιά μενά ίνα
  χσμόγελο ζεστό γιά νά ξαναγυ-
  ρίζω πάντσ στήν Κρήτη.
  Φιλικώτατα
  ΦΩΤΟΥΛΑ ΡΟΙ_
  ΑΜ5ΤΕΚ0ΑΜ —
  "ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΚΟΜΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  ΠΟΥ ΕΣΩΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΝΙΓΜΟ,,
  Κύριε Δ)ντά,
  Σάς εύχαριστώ γιά την δημο-
  σίευση τής άνακοινώσεώς μου
  σχετικά μέ τόν "Ελληνα τόν ό-
  ττοΐον πρό έτών έσωσα άπό πνιγ¬
  μόν καϊ τόν πσρακαλοθσα δεδο-
  μένου ότι δέν ένθυμούμην τό δνο
  μά τού νά έπικοινωνήση μαζ!
  μου γιά νά μέ βοηθήση (ή πα-
  ραδοχή ύττ' αύτοΰ τού συμβάν-
  τος) νά πάρω άναστολή. Δυστυ
  χώς μέχρι σήμερα δέν ττήρα ά-
  πάντηση καμμιά.
  Π ιθανόν νά ·μήν έίχει ύποπέσει
  είς την αντίληψίν σας τό δτι δέν
  μοθ εχετε στείλει άκόμα τόν λο
  γαριασμόν διά νά πληρώσω τα
  έξοδα αυτής τής δημοσιεύσεως.
  "Ισως δμως κα! αύτό τό λέω διό
  τι καϊ νωρίτερα εΐχο δείγματα
  τής Κρητικής φιλοξενίας καϊ κα
  λωσύνης, έσκεμμένα νά μην θέ-
  λετε νά μέ έπιβαρύνετε. Σέ αύ¬
  την την περίτττωση παρακαλώ δέ
  χθεΤτε την πιό είλικρινή μου εθγ
  νωμοσύνη. Π,ρόκειται νά μείνω
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΚΝΗΣ
  Η ΆΛΉΘΕΙΑ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ
  ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Άγα-ητή εφημερίδα «Άλή-
  θεια»
  Κατά τύχη βρήκα τό φύλλο
  τής 8ης Αύγούστου καϊ τό διάδα
  σα. Χάρηκα γιά τούς άγώνες
  των Κρητικών κατά τού Ίμπερι
  αλισμοϋ) των ξένων καΐ ντότπων
  μονοττωλίων, τοϋς άγώνες γιά
  την άνταμοιβή τού μόχθου τής
  έργατικής τάξης.
  Όλα αύτά τα γνώρισα άπό
  την εφημερίδα σας ή όποία συ-
  μπαραστέκεται στοΰς άγώνες
  τού Κρητικού Λαοΰ καϊ γράφει
  την άλήθεια. Γι αϋτό θέλω νά
  γίνω τακτικός άναγνώστης τής
  εφημερίδα σας.
  Παρακαλώ νά μοΰ στέλνετε
  κάθε βδομάδα την «Άλήθεια»
  στήν όδό: «Πατταφλέσσα 24
  Πάτρα» στό δνομα: Τσικνής Βα
  σιλ. καΐ εΐμαι πρόθυμος νά πλη
  ρώνω τα ταχυδρομικά τέλη καϊ
  τίς τιμές των φύλλων κάθε μή
  να.
  Σάς εϋχαριστώ ό φίλος σας
  ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΣΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΣΛΑΙΤΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.
  Πάμε τιαντοθ. Φωτογραφίζουμε τα πάντα.
  θυμηθήτε μας γιά ότι δέν θέλετε νά ξεχά-
  σετε.
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  288-357 - 283-428 - 223331
  είς τίς φυλσχές γιά 2να μεγάλο
  χρονικό διάστημα άκόμη καΐ δε-
  δομένου δτι δέν εΤμαι ττλούσιος
  αυτή ή χειρονομία σας γιά με¬
  νά εΤναι βοηθεία.
  Άλικαρνασσός 13)8)1977
  Δικός σας ειλικρινώς
  ΜΑΞ ΜΠΟΤΑ
  Φυλακές Άλικαρνασσοΰ
  Ήράκλειο
  Ο ΒΡΑΚΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΤ - ΠΟΣΤΑΛ
  Ή πιό... περίεργη περίπτωση όμοιβής
  τοϋ πιό άπίΘανου... φωτομοντέλου
  Τόν συνάντησα μιά μερά σ'
  €να Μονοψατσώτικο χωρία, λε-
  βέντη μέ Κρητικά χιοί&υβάρια
  και μ' £να «Βενιζέλο» στό στή-
  θος. Καθόνταν στό καφενεΐο τού
  χωρίου καΐ κουΰέντιαζε μέ τοϋς
  χωριανοΰς γιά την περίτττωση
  τής κυκλοφορίας μιάς κάρτας
  πού τόν παριστάνει, σ' δλη την
  Κρήτη και στήν Έλλάδα.
  Ό γέρο — Κρητικός είναι μιά
  έξαίρεση στήν ίποχή μας. Φαρεΐ
  άκόμη τα τταραδοσιακά Κρητι-
  ΓΑΜΟΙ
  Γ. ΜΕΝ. ΣΤΙΒΑΚΤΑ
  ΚΗΣ Άρχιτέκτων Μηχα¬
  νικάς.
  ΚΑΙΤΗ ΕΜΜ. ΑΠΟΣΤΟ
  ΛΑΚΗ. Παντρεύτηκαν την
  28)8 οτόν "Αγιο Τϊτο Ήρα
  κλείου.
  Κουμπάροι ή"ταν ό Πολιπ
  κός Μηχανικάς κ. Γ. Σχι-
  ζάκης.
  Θερμά συγχαρητήρια.
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΡΙΑ ΦΑΛΚΟΥ
  Παντρεύτηκαν την 20 Αύ
  γούστου μέ κουμπάρο τόν
  κ. Νϊκο Μαράκη.
  Θερμά συγχαρητήρια.
  ■♦♦♦♦'
  Η ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΤ
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  τής άκριτικής αυτής περιοχής, έ-
  δωσαν τα Φοινικόδεντρα τού
  Βάι. Τώρα δμως συμδαίνει τό
  άντίθετο.
  —Σκεφτόσαστε νά πάτε στό
  Βάι; Νά κάνετε τί; Θά μετανοιώ
  σετε...
  Αϋτά μάς είπαν δυό Γάλλοι
  στό ξενοδοχεΐο τής Σητείας. Άρ
  γότερα ό Δήμαρχος κ. ΝΤκος Πε
  τράκης τό έπιβεβαίωσε:
  —Σήμερα τό Βάι είναι ττηγή
  δυσφήμισης τού τοττικοΰ, τού
  Κρητικού μά κα] τοΰ ΈλληνΊΚθΰ
  Τουρισμοΰ...
  Ποίος έ'χει λοιττόν τό δικαίω-
  μα νά καταντά έτσι τό Βάι; Ά
  σφαλώς κανείς. 'Εκεΐνο δμως
  πού ξίρουν πολλοι, εΤναι ότι τό
  Βάι δέν εΤναι χώρος τού Δημοσί
  ου. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΟ
  ΝΗ ΤΟΠΛΟΥ μαζ! μέ δεκάδες
  άλλες χιλιάδες στρέμματα άκαλ
  λιέργητων έχτάσεων.
  'Αττ' αύτές τις έχτάσεις εΐ-
  χαν «δωριστεΐ» στήν ΦΙΞ τα τρι
  άντα χιλιάδες στρέμματα καί, 6-
  πως μάς εΐπε ό κ. Πετράκης,
  δέν έχει καταγγελθεΤ άκόμη ή
  σύμδαση άφοΰ έξακολουθεΐ ή
  γνωστή έταιρεία τού Γαρουφα-
  λιά νά καλλιεργεΐ κριθάρι γιά
  τίς άνάγκες της.
  Όττωσδήποτε έκτός άπό την
  βασική εύθύνη τοΰ κράτους, ποΰ
  δέν έχει άκόμη άπαλλοτριώσει
  την εχταση, κύριος αϊτιος γιά
  την άσχημη κατάσταση πού επι
  κράτει είναι ή Έκκλησία. Μό¬
  νο άπό τό κιόσκι — παράγκα
  πού νοικιάζει μέσα στά Φοινικό
  δεντρα σέ κάττοιον ίδιώτη, εΐθ
  πράττει δπως μάθαμε ττολλές χι
  λιάδες δραχμές τό χρόνο. Άττ'
  αύτά, τι δαπανά ή τί έδαπάνησε
  γιά την προστασία τοΰ τοπίου;
  —«Άπό την άρχή, ή κατα-
  στροφή τοΰ Βάι ήταν ή έκκλησία
  πού τό βλέπει μόνοσάν κερδο-
  σκοπική έπιχείρηση» μάς εΤπε ό
  κ. Πετράκης, πού εχει καταδάλ-
  λει μαζί μέ τό Δημοτικό Συμ-
  βούλιο συγκινητικές τΓροσττάθει
  ες γιά την διασώση τοΰ μοναδι¬
  κόν αυτού Φοινικόδασους. Καΐ
  μάς άνέφερε δύο χαρακτηριστικά
  γεγονότα, πού δείχνουν ττόσο
  ένδιαφέρεται ή Μονή Τοπλοΰ γιά
  τό Βάι.
  Πρώτο, τό 1963 πού κόντεψε
  νά « πιαστεΐ στά χέρια» ό τοπι¬
  κάς δουλευτής Κ. Χλουβεράκης
  μέ τούς καλογέρους ττού ξεττατώ
  νάνε τούς Φοίνικες γιά νά φυτέ
  ψουν. . . άμπέλια. Καΐ δευτέρα
  την περίφημη σύμβαση τής Μο
  νης μέ κάποιον συντοπίτη τους
  όνομαζόμενο Πασχαλάκη, όττότε
  έκμισθώθηκαν οί φοίνικες γιά
  καλλιέργεια άντί ποσοστού 20
  ο)ο. Ό Πασχαλάκης εΤχε πλήρη
  δικαιοδοσία στό Φοινικόδασος
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡθίΙ
  Στίο Τρείς Καμάρες
  ΠΙΤΣΑ
  οέ ποΛιτιομένο και
  καθαρό περιβάΑΑον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί ·/■- ΐά βπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΰποχρεούμενος νά διατηρήσει μό
  νο ΣΥΣΤΑΔΕΞΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ έ¬
  κεϊ δπου θά τοΰ ύπόδειχναν οί
  καλόγεροι. Τελικά σώθηκαν τα
  δέντρα μέ την έπέμβαση τοΰ
  «Συλλόγου Β. Κορνάρου».
  Στήν άκρη τοΰ Φοινικοδάσους,
  ύττάρχουν σήμερα δυό κτίρια ά-
  ναψυχτηρίων. Τό ίνα εΤναι άρ
  κετά παλιό καΐ τό άλλο τό έ'φτι
  αξε πρόσφατα ό ΕΟΤ γιά νά κα
  τεδαψιστεΤ τό πρώτο. Τα κυλι
  κεϊα αύτά άνήκουν σήιμερα στήν
  έκκλησία. "Ετσι άντί νά κατεδα
  φιστεΐ τό παλιό κυλικεϊο, τέθη-
  κε σέ άχρηστία τό. . . καινούρ
  γιο καΐ έκμισθώθηκε τό. . . πα¬
  λιό.
  Την έ,ττοχή αύτη, ό Δήμαρχος
  Σητείας κατάγγειλε στήν Γενι
  κή Γραμματεία τοΰ ΕΟΤ, την
  προσπαθεία αυτή ένοικίασης γιά
  τρία χρόνια δυό τμημάτων Φοι
  νικοδάσους συνολικοΰ έμβαδοΰ
  έξίμισυ στρεμμάτων, πράγμα
  πού θά δημιουργούσε τετελε-
  σμένα γεγονότα καΐ θά έμπόδιζε
  την απαλλοτριώση τής ττεριοχής.
  Κι' ένώ τό Βάι άργοπεθαίνει
  στήν έγκληματική εγκατάλειψη
  μαζ! μέ δεκάδες χιλιάδες στρεμ
  μάτιον άκαλλιέργητης γής ττού
  άνήκει στήν Μονή Τοπλοΰ, ό Ή
  γούμενος άπάντησε στόν Δήμαρ
  χο, παίρνοντας άφορμή άττό τό
  παραπάνω τηλεγράφημα δτι. .,.
  «ττροσπαθεΐ νά ττροκαλέσει έΗυ
  πώσεις πολυτευομένου άνδρας»
  (!!!) καΐ δτι ή έκκλησία είναι ό
  . . . «Ιδιοκτητης τής ττεριοχής».
  Στή συνέχεια προτάθηκε άττό
  τό Δ.Σ. Σητε!ας} νά πουληθεϊ
  συμβιδαστικά τό Βάι στόν ΕΟΤ
  καΐ τό προϊόν νά διατεθεΤ γιά
  την άνέγερση Νοσοκομείου στή
  Σητεία, ώστε νά διατηρηθεΐ καΐ
  νά προστατευθεΐ τό Φοινικόδα¬
  σος. Άπό τόν περασμένο Όχτώ
  βρή, στάλθηκε στόν Ήγούμενο
  καΐ τό «ΉγουμενοσυμβούλΙο»
  γράμμα μέ τίς παραττάνω π|Εΐο-
  τάσεις. "Απαντήση καμμιά.
  Τριάντα χιλιόμετρα άπέχει
  τό Βάι άπό τή Σητεία. Προχω
  ρώντας τα 15 περίπου πρός τό
  Βάι, άνήκουν στήν. . . Μονη. Έ
  δάφη ρημαγμένα άκαλλιέργητα,
  πού μόνο άγριοθάμνους καΐ ά
  γριόχορτα θρέφουν. 'Εκεΐ ττού
  ΚΛβΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΑΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  θά μποροΰσε νά φυτευτοϋν κάθε
  λογής καλλιέργειες, προσφέρον-
  τας καΐ κοινωνικό έργο καΐ στήν
  'Εθνική Οίκονομία συμβάλλον-
  τας .
  Όμ«ς ή κατάσταση έξακο¬
  λουθεΐ καΐ μετά την έ'ρευνα τής
  «Αληθείας» τό 1975 ττού έφερε
  στό φώς τίς σκανβαλώδεις συμ-
  βάσεις τής ΦΙΞ νά είναι άττελπι
  στική μέ κορύφωμα καΐ θύμα τό
  μοναδικό Φοινικόδασος τής Εύ
  ρώπης πού δυστυχώς, άν έξακο-
  λουθήσει νά έπικρατεϊ ή ιδία κα¬
  τάσταση, σέ λίγα χρόνια δέν θά
  ύπάρχει. Καΐ πάνω σ' αύτό ή
  εύθύνη δλων μας καί πρώτα των
  αρμοδίων ύπηρεσιών είναι τε-
  ράστια....
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  κά ροθχα πού τα συμπληρώνει ή
  λεβέντικη κορμοστασιά καί ή
  βαθειά τού πίστη στήν Κρήτη.
  «Βεντέτα» θά μποροΰσε κα-
  νεΐς νά τόν όνομάσει, άφοΰ ή φω
  τογραφία τού ύπάρχει σ' δλα τα
  περίπτερα, σ' δλα τα τουριστικά
  μαγαζιά, παντοΰ. "Ετσι, κάνανε
  τό Μονοφατσιώτη βρακοφόρο,
  «τουριστικό προϊόν». Πουλάνε δή
  λαδή την Κρητική φυσιογνωμία
  τού, άπΌσκοπώντας — ποΰ άλ
  λοΰ; — στό κέρδος.
  Κ ι αύτός δέν ήξερε τίποτα.
  Μιά μερά πού κατέβηκε στό Ή
  ράκλεΐο εΐδε στό περίπτερο την
  φωτογραφία τού..
  —Διάολε, εΐντα γίνηκε;
  Πάει νά τα βάλει μέ τόν ττερι
  πτερά. Μετανοιώνει. "Ωσττου,
  στό τέλος, διάβασε πίσωτό δνο¬
  μα τοΰ φωτογράφου καΐ έκμεταλ
  λεντή.
  Σηκώνεται καΐ ττάει στό γρα-
  φεΐο τού.
  —Μά εΤντα'ναι τοθτα τα μα-
  σκαραλίκια; Ξέρεις ποίος εΤμαι;
  Αύτός πού πουλάς στά ττερίτττε-
  ρα τσί φωτογραφίες...
  "Ετσι στά καλά καθουμενα,
  χωρΐς νά τό πάρει χαμττάρι, ό
  γέρος— Μονοφατσιώτης έγίνη-
  κε. . . φωτομοντέλο. Μόνο ττού τα
  ψωτομοντέλα ποζάρουν μιά, δυό,
  έκατό φορές μέ τό άζημίωτο φυ
  σικά. Ό άνθρωπος δμως μέ τίς
  δράκες δέν ττήρε οΰτε δεκάρα.
  Κυκλοφοροΰσε δμως καΐ κυ-
  κλοφορεΐ σέ κάρτ — ποστάλ ή
  φάτσα του( ή γεροντική φάτσα
  τού, άγέρωχη, μέ τίς Κρητικές
  μαχαΐρες καί τα χιαλουβάρια,...
  προϊόν εύρείας... καταναλώσε¬
  ως.
  "Οταν ζήτησε ό άνθρωττος μιά
  άμοιβή τελοσττάντων γιά τούτη
  την περίεργ^ Ιστορία, συνάντη-
  σε την ετοίμη απαντήση τού
  έκμεταλλευτή:
  —'Εδώ πάμε νά σέ κάνουμε
  γνωστόν σ' δλο τόν κόσμο κι έσύ
  ζητάς καΐ λεφτά;
  Ό Τδιος δμως εϊσπράττει, κά
  νοντας «γνωστόν στόν κόσμο»
  τόν γεράκο τής ΐστορίας μας.
  Νά λοιπόν καΐ μιά παράξενη
  άμοιδή. Άντΐ γιά λεφτά, είσ-
  πράττεις. . γραμματόσημα πού
  κολλάνε οί τουρίστες στΐς κάρ-
  τες γράφοντας πώς κάπως έτσι
  είναι οί Κρητικοΐ, μέ τα χιαλου
  συνέντ€ϋξη τοϋ κ. Μαθιουδακη
  • Συνέχεια άπό τή σελ (δα 1
  ον τής βίας;
  ΑΠ.:—Γιά δ,τι σχετικό εγινε
  στό παρελθόν, σκέφτηκα πάνιο
  τε σάν ήγέτης καΐ εΐπα: Αύτη
  την στιγμή εΤμαι ό ψηφισμένος
  γιά τρίτη φορά ττρόεδρος. Μου
  συνέδει αύτό τό κακό άπό άδί
  σταχτους άνθρώπους, οί όποϊο.
  δέν ένδιαφέρονται αν πάει τό Σω
  ματεΐο μπροστά ή άν δέν πάει.
  'Ενδιαφέρονται γιά δλλους σκο
  πούς, γιά άλλους στόχους, δπως
  έγώ νομίζω) πού δέν Ιχουν καμ
  μιά σχέση μέ τόν Όμιλιτισμό
  Κύριε Πρόεδρε, σού συνέβει αύτό
  τό ττράγμα μεταξύ προπονητοϋ
  καΐ παίχτη. Ποιό είναι τό πρα
  χτέο; Νά πεΐς δτι, αύτη τή στι
  γμή κάνεις έναν άγώνα Κοινωνι
  κό, νά έχεις ύπ' όψη σου δτι αύ
  τος ό αγώνας έχει καϊ θυσίες καΐ
  άγώνες καί τορπίλες καΐ δυσκο
  λίες καΐ μαραθώνιους. Θέλεις θυ
  σία γιά την άνοδο τού Σωματεί
  ου ή θέλεις νά παραμεριστεΤ αύ¬
  τό τό ττράγμα καΐ νά ττεΤς: Τα
  τινάζω δλα γιατί δέν μπορεϊ νά
  γίνει άλλοιώς. Γνωρίζω ότι ή μοί
  ρα ενός τέτοιου έττάξιου Σωμα
  τείου εΤναι νά περάσει άκόμη
  πολλά. Τόνισα δμως καΐ ϋπο-
  γραμμίζω ότι δέν πρόκειται νά
  ύποστίλω τή σημαία των όνεί-
  ρων τοΰ κόσμου. Νά μοΰ κόψουν
  τό χέρι, γιά νά πέσει ή σημαία.
  ΕΡ.: — Γιά τό πρόσωατο
  έπεισόδιο ξυλοδαρμοϋ
  στό καφενεΐο, τί λέτε;
  ΑΠ.:—Τό έμαθα καΐ δισττί-
  στωσα Ετι ό παραβάτης άνε-
  γιώρισε τό σφάλμα τού καΐ εζή¬
  τησε πολλαπλώς συγγνώμη. Καί
  έν πάσει περιπτώσει, τό έπάτα
  ξα καϊ θά τό πατάξω καΐ άπαι-
  τώ άπό τή συνείδησή μου, νά
  έξακολουθώ νά θυσιάζομαι, νά
  δίνω τό παράδειγμα, γιατί άλ¬
  λοιώς δέ γίνεται γάμος χωρΐς
  κρέας. Δέ γίνεται νά εΐμαι πρό
  εδρος καϊ νά κυδερνώ μέ τό κα-
  ταστατικό. "Αν κυδερνώ μέ τό
  καταστατικό καί τό παπιγιόν, νο
  μίζω δτι δέν θ άίχα π/306λημα.
  διοκοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  Διοικώ τό σωματεΐο μέ την άγά
  πή τοΰ κόσμου.
  ΕΡ.: — Γιά τό συγκεκρι-
  μένο θέματής καταγγελί
  άς άπό κάποιον άναγνώ
  στη τής εφημερίδας
  «ΦΩΣ» που λέει δτι ό κ.
  Άλέφαντος, σας χτύπη-
  σε δύο φορές, μιά φορά
  στό ξενοδοχεΐο...
  ΑΠ.: — Πηγά στό Ψυχρό
  την Τετάρτη. Παράπονο ύπάρχει
  δτι δέν ξαναπήγα δπως εΐχα ϋ-
  ττοσχεθεΐ νά παρακολουθήσω έ¬
  στω καί μιά προπόνηση. θίκογε-
  νειακά δμως προβλήματα, φιλο
  ξενίας δέ μέ άφησαν. Κάντε μου
  δμως μιά χαρή νά ρωτήσετε τόν
  ίδιοκτήτη τής Πανσιόν, πώς πή
  γα καΐ πώς έφυγα.
  ΕΡ.: — Ποΰ όφείλεται ή
  κακοδαιμονία τοϋ ΟΦΗ
  κ. Πρόεδρε κατά την προ
  σωπική σας γνώμη;
  ΑΠ.: — Τό κύκλωμα είναι:
  Μασονισμός, Χούντα, Παλαιοπα
  ραγωντισμός, Πέμτττη Φάλαγ-
  γα, ζηλοφθόνεια. Αύτό τό κύκλω
  μα φταίει γιά δσα συμδαίνουν
  καΐ θά συμβαίνουν. Ό αγώνας
  δυστυχώς δέν είναι ρόδινος. Ό
  δρόμος έχει άγκάθια και προ-
  καλεϊ τραυματισμούς. ΆφοΟ δ¬
  μως τα έχομε αύτά σάν δεδομέ-
  να τφέττει άγόγγυστα νά θυσια-
  ζόμαστε.
  >♦♦♦♦♦
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πά-
  ρίσι)
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  βάρια, τις μουστάκες, τίς κου-
  μποΰρες...
  Κ ι ό γέρο Μονοφατσιώτης, έ-
  γινε. . . πλούσιος. Πλουσιώτα-
  τος σέ. . . φήμη, σέ. . . γραμμα
  τόσημα καϊ. . . δόξα. Ποίος ξέ-
  ρει; αϋριο μπορεΐ νά τού χρεια
  στοΰν. ΜπορεΤ νά τόν φωτογραφ!
  σανε γιά νά τόν . . .άναδείξουν
  νά τόν δοηθήσουν άν π.χ. θελή-
  σει νά γίνει . . . στάρ τού κινη
  ματογράφου ή θέσει ΰποψηψιότη
  τα γιά. . . βουλευτής.
  Μάλιστα. Γιατϊ άλλη άμοιδή
  έκτός άπ' αύτην, δέν νομίζουμε
  νά ϋπάρχει στήν γνωριμία τού
  αύτη μέ την. . . ύφήλιο.
  Κατά τα &Κλα, άποροΰμε κ ι
  εμείς μαζί μέ τό άπίθανο τούτο
  φωτομοντέλο:
  Ποίος έχει τό δικαίωμα λοι¬
  πόν καΐ ττοΰ τό βρήκε, νά κάνει
  τόν αλφα καΐ τόν βήτα στά κα¬
  λά καθουμενα. . . άξιοθέατο;
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
  Ήράκλειο
  Σύνκρίσεΐδ
  ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ
  ΣΕ... ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ
  Βεβαία αύτές οί... μουτσοΰνες μόνο γιά «νά τίς πί-
  νες στό ποτήρι» πού δέν είναι. Πρόκειται γιά τόν Κωστή
  Γλυξμπούργκ καί την. . . γυναικούλα τού (άλήθεια
  ιούς θυμαστε;) Κι είναι σταμπαρισμένοι στά ποτήρια
  κάποιου Ήρακλειώτικου καφενέ πού βρίσκέται κον-
  τά στις Τρείς Καμάρες, γνωστοϋ γιά τα... Δημοκρατι
  κά τού φρονήματα.
  Καμαρωτός — καμαρωτός λοιπόν ό Κωοτάκης πο-
  ζάρει πάνω στά. . . εΰθραστα ύλικά τοϋ καφφενείου στο
  λΐσμένος δλα τα παράσημά τού, πού θυμίζουν σ' αυτόν
  έποχές.. . βασιλικές καΐ σ' έμας, άστα νά πανε στό δ...
  Τα φλυτζάνια τα φωτογράφισε καΐ μάς τα έΌτελε
  κάποιος κατάπληκτος άναγνώστης μας, πού πήγε
  γιά. . . Τούρκικο στον καφενέ. Καί ναί μέν, τοΰ τόν
  σέρ6ιραν... Τούρκικο καί... έλαφρύ, άλλά καΐ σέ πα-
  ραοημοφορημένο φλυτζάνι. Κι ό άνθρωπος δέν τόν
  ίίπιε. "Εκανε βεβαία μιά προσπαθεία, άλλά έκείνη τή
  μερά εϊχε κάποιες.. . έμετικές τάσεις, πού δέν τοΰ έπέ
  ιρεπαν πειραματισμους.
  Κι' εμείς μέ τή σειρά μας, δέν προτρέπουμε οθτε
  τυν κ. Αβέρωφ νά κάνει κάτι (άφοϋ τό καφενεΐο ί?χβι
  . . .τηλέφωνο στόν Χρυσό Όδηγό) οΰτε καΐ σέ κανέ-
  ναν άλλον έκτός άπό την . . . Άρχαιολογική ύπηρε-
  σία πού πρέπει νά προστατεύει τα όρχαία... άντικεί-
  μενα καΐ ύποκείμενα, άφοΰ ή βασιλεία κατάντησε άρ-
  χαϊα κι οί πιστοί της άνθρϊΰποι μιας παλιότερης έπο-
  χης.
  ρες.
  ελεγχος
  ί
  Κί·ί·Ι·ϊίΐ··ΙΗ·ε|·ε1··Β·)Β··ΐ1εΐΙ·Βί·*εΐΐ·Ι·ί«ΒΐΒΪΐεΐΙ··
  ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ
  ΕΚΤΟΣ άπό τό περιβόητο Γιόφυρο και μερικές άλλες έστίες μο
  Λί&ίΙ£&$, ,τ^Ρ'Β^ί'ουν τό. Ήράκλειο κα} δ..ΐ)μιουργοΰν, κυρί^ξ^μέ
  τή δυσοσμία τους, άφόρητη πραγματικά κατάσταση,* Ιδίως γιά
  τούς περιοίκους.
  Μιά άπό αύτές είναι ή περιοχή τού Κατσαμπά, κοντά στήν
  Άλικαρνασσό δττου χύνονται τα άττόδλητα τής Χέννιγκερ.
  Όσοι περνοΰν τόν παραλιακό δρόμο, μόλις πλησιάζουν τό
  σημεΐο ττού ήτον παληά τό Τρυπητό Χαράκι, μέχρι καϊ ψηλά
  την άνηφόρα πού βγάζει στό ΰψος τοΰ σινεμά «Ήρόδοτος» είναι
  ύποχρεωμέινοι νά κλείνουν τα παράθυρά τους, γιά νά άποφύ-
  γουν την άνυπόφορη δυσοσμία.
  Αύτοι δμως πού περνοΰν μέ τα ττόδια καί Ιδίως αύτοΐ πού
  μένουν ή έργάζονται έκεϊ γύρω, τί νά κάνουν;
  Κάττοτε θά πρέπει νά δοθεΐ μιά λύση γιά τα 3 ή 4 ση-
  μεΐα πού παρουσιάζουν στήν περιοχή "Ηρακλείου τό θλιδερό κι
  άτταράδεχτο αύτό φαινόμενο.
  ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
  ΣΕ ΚΑΚΟ χάλιι δρίσκονται κυριολεκτικά, οί περισσότερες όδι
  κές πινακίδες καί κυρίως έκεΐνες πού δείχνουν τίς χιλιομετρικές
  άποστάσεις.
  "Ετσι, πέραν άπό τίς άνορθογραφίες, τούς «μαργαρίτες»
  πού παρουσιάζουν ιδίως οί ξενόγλωσσες καί τίς άλλες ελλεί¬
  ψει ς, έκεΐνο πού κάνει έντύπωση είναι τα άδικαιολόγητα λάβη
  στούς άριθμούς των χιλιομέτρων.
  Σέ πολλές περιπτώσεις, ένώ βλέπεις νά γράφει ή πινακί-
  δα π.χ. Α έως Β 15 χιλιόμετρα στό γυρισμό βλέπεις γιά την
  αυτή τΓερίπτωση νά γράφει Β έως Α 10 χιλιόμετρα.
  Καΐ άναρωτιέται κανεΐς, ιδίως οί ξένοι, πώς γίνεται νά άλλά
  ζει ή άπόσταση άπό τόν πηγαιμό στόν γυρισμό, άν δέν Ισχύει
  τό γνωστό άνέκδοτο δτι δηλαδή οί... κατηφόρες εΤναι συντομό
  τερες άπό τίς. . . άνηφόρες.
  Νομίζομε δτι ή Νομαρχία ή κάττοια άλλη αρμοδία Ύττη-
  ρεσία πρέττει νά έπιληφθεϊ.
  Η ΖΩΟΚΛΟΠΗ
  ΘΛΙΒΕΡΟ κατάλοιπο παληών συνηθειών τής Κρήτης, είναι ή
  ζωοκλοτττ|.
  Πρόκειται γιά Ινα «£θι,μο> -ού παραξηγημένο τελείως ί-
  φτασε νά διατηρεΐται άκόμη καΐ σήμερα.
  Πληροφορούμαστε δτι στήν περιοχή Μεσσαράς (κυρίως
  στό Διονύση καί γύρω) ή ζωοκλοπή βρίσκεται σέ έξαρση.
  ΟΙ άρμόδιες Άρχές ττού ίχουν άναλάβει τή δίωξη των
  ζωοκλετττών, πρέπει νά λάδουν ύπ' δψιν τίς καταγγελίες των
  κατοίκων καΐ νά δραστηριοττοιηθοΰν γιά την άνακάλυψη καΐ
  παραπομττή των δραστώκ.
  ΟΙ ΜΠΟΥΛΤΟΖΕΣ ΚΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
  ΕΙΝΑΙ γνωοτή ή ασκημη κατάσταση πού έπικρα¬
  τεϊ στούς έπαρχιακούς αύτοκινητόδρομους. "Οχι 6έ6αια
  στούς καρόδρομους, δπου ή κατάσταση είναι χαώδης, άλ
  λά στούς ΰλλους, τούς «καλούς», τούς ύποφερτούς, λό¬
  γω των όρυγμάτων γιά μεταφορά νεροΰ, πού μένουν
  άκάλυπτα, Γ) φτιάχνονται πρόχειρα, μέ άποτέλεσμα νά
  γίνονται έστίες κινδύνων.
  'Ένα καινούργιο παράπονο έρχεται νά προστεθεί
  σέ δλα αύτά. Πρόκειται γιά τίς μπουλντόζες πού περ-
  νοΰνε σκάφτοντας καί καταστρέφοντας τούς δρόμους.
  Τό 2χει ύπ' δφη τού κανείς άρμόδιος γιά νά ληφ-
  θεϊ κανένα μέτρο;
  ΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΡΕΙΩΝ
  "Ετυχε νά περάσουμε μπροστά άπό τα Νεώρεια (έκεΐ-
  να πού προορίζονται γιά Μουσική Άκαδημία). Κάτι συ-
  νεργεΐα (μοΰ φαίνεται ττώς ήταν τού Δήμου) έσκαφταν
  την άσφαλτοστρωμένη στράτα, κάω άπό την σκάλα. Καί
  κάτω άπό την άσφαλτο, φανερωνόταν τό περίφημο Καστρι-
  νό καλντερίμι, μέ την άψογη αίσθητική καί τό ταίριασμα
  μέ την γενικώτερη εΐκόνα των Νεωρείων καί των τταλιων
  χτισμάτων. Τό καλντερίμι ποΰ τώρα καί μερικά χρόνια,
  θάφτηκε κατ' άπό την άσφαλτο.
  "Ετσι γιά περιέργεια ροηοΰμε: Ποίος ήταν ό Δήμαρχος
  πού... σοφίστηκε τύ μέθοδο τής άσφαλτου, πάνω σ' ένα
  τόσο γραφικό καλντερίμι; Νά τόν έ'χουμε τουλαχιστο ϋιτ'
  δψη γιά τις έπόμενες έκΛογές...
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 4
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ -^&„,!——
  Η Α"ΛΗΘΕΙΑ
  μ εου
  οιαλΐΝηι τη συομσ
  πραλαρη να πγι επποι κ <» ,, Γ, οί ιλλαβη Λικγι'ππιι Ι ι ι 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977 ■ ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ | ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΑ ΤΙΜΩΡΗΟΟΥΝ ΟΙ 2 ΑΓΡΟΦΥΛΑΞ! Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ηρακλείου κ. Άθ. Καραγκουνίδης, μάς έΌτειλε τό παρακάτω άπαντητικό £γγραφο, επι σχολίου — έρωτήματός μας, σχετικοΰ μέ' τούς δυό κα- ταδικασθέντες γιά ψευδορκία Άγροφύλακες τής Μεσ σαρας; ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 28732 Πρός τόν κ. Δ)ντή τής 'Εφημερί δσς «ΑΛΗΘΕΙΑ» Απαντώντος στό σχόλιο τΐού δημοσιεύσατε στό ύττ' ά.ρ&μ. 112)15—8—1977 φύλλο τής εγκρίτου Εφημερίδας σας μέ τόν τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,» σάς στέλνουμε τό ύπ' άριθμ 2521)29—8—77 εγγραψο τής Διοικήσεως Άγροφυλακής Ήρα κλείου. Ήράκλειο 31 Αύγούστου 19/7 Ό Νομάρχης ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 'Αρ. Πρωτ. Δ.Α. 2 521 Πρός τόν κ. Διευθυντήν "Εφημε¬ ρίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» "Ενταύθα Κύριε Διευθυνταί, Απαντώντος στό άττό 15—8 —1977 σχόλιον τής στήλης «"Ε λεγχος» τής εγκρίτου Εφημερί¬ δος σας( σάς πληροφοροΰμε ότι, άντίγραφο τής ΰπ' αριθ. 21 )26 —1 —1977 αποφάσεως τοθ Έ φετείου Κρήτης, μάς απεστάλη την 1—8—1977. Κατά των δύο αναφερομένην στό σχόλιό σας ά- γροφυλάκων, που μέ την παρα- πάνω άπόφαση κατεδικάσθησαν επί ψευδορκία, ύττό τής ύττηρε- σίας μου λαμβάνονται τα υπό τού πειθαρχικοΰ δικαίου των Δή μοσίων 'Υπαλλήλων; ττροβλεττό- μενα διοικητικά μέτρα, καΐ συγ- κεκριμένα, εχουν παραττεμφθεΐ ε¬ νώπιον τοΰ πειθαρχικοΰ Συμβου λίου γιά την έπιβολή των κατά Νόμον πειθαρχικών ποινών. Ήράκλειο 29 Αύγούστου 1977 Ό Διοικητής 'Αγρ)κής Ήρα κλείου ΚΩΝ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΗ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ • Συνέχεια άπό την 1η Σελ οτιν πρός έΎα γ) πολλούς Θεούς μετά των εξωτερι¬ κών τυπων καΐ τελετών, δι ών εκδηλούται ή πρός τό θείον πίστης καΐ λατρεία. "Οτι ό Τεκτονισμός, απο¬ τελεί Θρησκείαν, εγένετο δεκτόν, τόσον υπό τής Έκ κλησίας τής Ελλάδος, έμ μέσως δέ, πλήν σαφως καΐ υπό τής Πολιτείας...» Σέ άλλο σημεΤο λέγει: «... Άλλά καΐ είς πα- γκόσμια κλίμακα τυγχάνει γενικώς γνωστόν δτι ό Τεκ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ (Μ ΧΑΜΕΝΑ) ΠΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ... ΦΩΤΙΑ! ΕΓΡΑΨΑΝ τα παιδία τής «Φ» στό περασμένο φθλλο της δτι αύτοδιαψεύδεται 6 διευθυντής τής «Α» γιατί στό φΰλ- λο τής 8.9.1975 Ιγραψε πώς «ή «Φ» έκδίδεται ά—ό στε- λέχη τοΰ ΠΑΣΟΚ χωρΐς νά είναι έπίσημο δργανό τού». ΣΩΣΤΑ άγαττητά μας παιδάκια, άλλά ξεχάσατε δτι τό- τε έσείς δέν εϊχατε κάνει την τριμελή «έκδστική σας όμά- δα> και ή «Φ» όντως έκδιδόταν άττό πραγματικά καΐ σο¬
  βαρά στελέχη τού ΠΑ.ΣΟ Κ.
  'Ενώ τώρα. . . καιρός είναι νά φεύγουν οί ...
  χες άττό τό γάλα .
  τρ!-
  ΚΡΗΤΗ-ΚΑΣΟΣ
  9 Συνέχεια άπό την 1η Σελ.
  ση. Πάντως νομίζω δτι μέ τό νά ύπαχθοΰμε στήν
  Κρήτη, θά σωθοΰμε. Τό προτείνομε, τό ζητοΰμε
  καΐ καλοΰμε δποιον μπορεΐ νά μάς βοηθήσει».
  ΑΥΤΗ τή σοβαρή πρόταση μας έκανε ό Δήμαρ
  χος της Κάσου καΐ την αίτιολόγησε μέ διάφορα
  έπιχειρήματα καΐ ντοκουμέντα, ένώ συγχρόνως
  μας εΐπε πολλά δλλα ένδιαφέροντα πράγματα,
  μέ τα όποΐα θά άσχοληθοΰμε άργότερα.
  ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΜΕ την πρόταση καΐ τή θέτομε ύπ'
  6ψιν των αρμοδίων, αυτών ακριβώς πού χρόνια
  τώρα έχουν άα>ήσει αΰτούς τούς άνθρώπους, σχε
  δόν «στό έΛεος τοΰ θεοΰ».
  Η ΚΡΗΤΗ, πού τόσο στενοΐ δεσμοί τή συνδέουν
  μέ τό ήρωικό νησΐ τής Κάσου, είναι πρόθυμη νο-
  μίζομε νά βοηθήσει καΐ νά πάρει κοντά της καΐ
  διοικητικά την έγκαταλελειμμένη άδικαιολόγη-
  τα μικρή, άλλά ένδιαφέρσυσα άπό πολλές πλευ
  ρές, «νησίδα των έφοπλιστών», μιά καΐ οί ϊδιοι αύ
  τοΐ πού τούς γέννησε, την έίχουν έγκαταλείψει.
  "Ισως γιατί δέν την έπισκέπτονται συχνά. Δια-
  σρορετικά θα,χαν κάνει κάτι παρόμοιο μέ τόν κ.
  Παπαδάκη, πού £χει καταθέσει σάν πρώτη προ-
  σφορά 500 χιλιάδες. δολλάρια γιά τή κατασκευή
  λιμανιοΰ.
  ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ποία τύχη θαχει ή παραπάνω
  πρόταση. Ξέρουμε δμως δτι, άφοΰ είναι τόσο συν
  δεδεμένη μέ την τύχη 1500 άνθρώπων, πρέπει
  νά ιιελετηθεΐ σοβαρά, γιατί είναι άπαράδεχτο νά
  ζοΰν "Ελληνες κάτω άπό τέτοιες τραγικές συνθη
  κες, στήν ανατολή τοΰ 21ου Αίώνα.
  Μ. Χ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
  Τό'ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ,
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
  • Άπό 1η Σετιτεμ,δρίου όίρχισαν οί έγ-
  γραφές γιά ολα τα τμήματα των
  εκπαιδευτήριον μσς
  • ΟΙ έγγραφές θά γίνονται στό Κεντρικό
  μας Γραφεΐο. (Αρχοντοπούλου 5. Πλα-
  τεία Αγίας Αικατερίνης, τηλ. 284398).
  "Ωρες λειτουργΐας 8—1 πρωΐ και 5—8
  απόγευμα.
  • Γενικές πληροφορίες, έκτός άπό τό Κεν
  τρικό γραφεΐο (Αρχοντοπούλου 5), θά
  δίδονται καθημερινού 9—1 καΐ άπό τα
  γραφεΐα των Εκπαιδευτηρίων
  (λεωφόρος Κνωσού "Αγιος Ιωάννης)
  Τηλέφωνα γυμνασιου ·· αυκειου 231.424
  » ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 231.432"
  » ΝΗΠΗΛΓΩΓΕΗΟΥ 231.537
  ΕΚΠΑ1ΔΕΥΤΗΡΙ0 «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»
  ^ -ψ
  ♦♦♦♦♦
  τονισμός αποτελεί θρησκεί¬
  αν είς τρόπον ώστε, λόγω
  τής τοιαύτης αύτοΰ ιδιότη¬
  τος άπασαι αί Χριστιανικαί
  όμολογίαι (Δυτική Έκκλη
  σία, Λουθηρανικαί, Μεθο-
  διστικαΐ καΐ Πρεσβυτερια-
  ναΐ Κοινότητες) ώς καΐ οί
  Όρθόδοξοι Αύτοκέφαλοι
  Έκκλησίαι νά κηρύξωσι τό
  θρήοκπηια τουτο, ώς μή
  έκ μέρους ύπαλλήλων καΐ
  6) την απλήν συμμετοχήν
  ύπαλλήλων είς τοιαΰτα σω
  ματεία, συστημένα παρ' όλ
  λων προσώπων, είτε ίδιω-
  τών εϊτε ύπαλλήλων.
  Σωματείον, τό οποίον έ-
  πιδιώκει, έστω καΐ παραλ¬
  λήλως πρός αλλους σκο-
  πούς, έ'στω καΐ δευτερουόν-
  τως, οκοπουΓ, ττολιπκους θε
  λέει ττρός τόν ΑμερικανοεβραΤο σιωνιστη (έ¬
  νώ ό Τέλης Γιαννακουδάκης τρέχει στά γραφε?α τής «Αληθείας»
  μέ τα έγγραφα τής Στοάς):
  —«Ρωτάς ττώς τα πάμε, Δυστυχώς δέν πάμε καλά. . . οΰτε
  μέσα, οΰτε έξω».
  (Σκίτσο ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ)
  συμβιβαζόμενον πρός αύ
  τάς...»
  2) ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ:
  Οί ΐδιοι οί Τέκτονες, είς την
  αίτησιν την οποίαν κατέθεσαν
  είς τό Πρωτοδικεΐον Αθηνών διά
  την αναγνωρίση τους ώς Σωμα-
  τείου, είς τό πρώτον άρθρον τού
  καταστατικόν των λέγουν δτι:
  «. . θεμελιώδη αύτοΰ
  βάσιν μέλλουσι ν' άποτελέ-
  σωσι αί Γενικαΐ Αρχαί τοΰ
  άρχαίου καΐ Άποδεδειγμέ-
  νου Σκ^ωτικοΰ Δόγματος ώς
  αυται καθιερώθησαν υπό
  τής Τεκτονικής Παραδόσε¬
  ως, τής περιλαμβανομένης
  είς τούς άρχαίους θεμελιώ
  δεις κανόνας διά των με-
  γάλων Συνταγμάτων
  1762 καΐ 1768 καΐ των τυπι
  κων των διαφόρων βαθμών
  αύτοΰ...»
  Άλλά τ! εϊδους σωματεΤο εί¬
  ναι αύτό> δταν εχει δικό τού
  Σύνταγμα, δικη τού Κυβέρνηση
  μέ Μεγάλους Καγκελαρίους, Με
  γάλους Θησαυροφύλακας (Μ. Θη
  σαυροφύλαξ τής Ελλάδος είναι
  ό γνωστός Βογιατζάκης τής Πά
  γκρητίου καΐ τοΰ Φοίνικα) μέ τί
  τλους καΐ άξιώματα κα! άς γοά
  φεΐ τό Σύνταγμα μας δτι «ίτλοι
  εύγενείας οΰτε ά~ονέμονται ου
  τε αναγνωρίζουσι είς "Ελληνας
  πολίτας»;
  Καΐ τί άλλους σκοπούς έπιδι
  ώκουν παρά, πολιτικοΰς δταν δι
  ακυρήσουν δτι:
  «"Ετερον μέσον συμβο-
  λής είναι νά εισέλθη ό Τε¬
  κτονισμός διά των μελών
  αυτού είς δλους τούς κλά-
  δους τής κρατικάς μηχανής
  καθώς καΐ είς τάς διαορό-
  ρους κοινωνικάς όργανώ-
  σεις» (Πυθαγόρας 1928 σε¬
  λίς 456)
  "Επί τού προκειμένου τ! λέ¬
  γει ό Νομάρχης Ηρακλείου;
  Κσΐ δταν απεκαλύφθη δτι Δή
  μόσιος 'Υπάλληλος τής Νομαρχί
  άς Ηρακλείου είναι Μασόνος τί
  ένέργειες έίκανε ώς ό Νόμος τοΰ
  δίδει τό δικαίωμα, εναντίον τοΰ
  έπιλήσμονος τού δρκου τού πρός
  τό Σύνταγμα Δ. 'Υπαλλήλου ά-
  μέσου ΰφισταμένου τού; Ό τέιος
  Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καΐ
  Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου Επι
  κρατείας κ. Μ. Στασινόπουλος,
  στό 6ι6λίο τού «ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» γρά
  φεΐ.
  «Ό Νομάρχης άσκεϊ πει-
  θαρχικήν εξουσίαν επί πάν
  των των έν τώ νομώ ύπαλ
  λήλων, πλήν των διιϊασπ-
  κών και των στρατιωτικών,
  δυνάμενος νά επιβάλλη τάς
  ποινάς έπιπλήξεως καΐ προ
  στίμου» (Σελίς 210).
  Σέ άλλο δέ κεφάλαισ τού 6ι
  δλίου τού ό κ Στασινόπουλος λέ
  γει:
  «Ό Νόμος άπαγορεύει:
  α) Την σύστασιν σωματεί-
  ων μέ πολπικούς σκοπούς
  ωρεΐται ώς σωματείον πολι
  τικοΰ σκοποΰ καΐ ύπάγεται
  άκεραίως είς την άπαγό-
  ρευσιν». (Σελίς 372).
  Πιστεύω ότι ή παθητική στά-
  ση την οποίαν ό Νομάρχης Ήρα
  κλείου επέδειξε ώς πρός την ε¬
  φαρμογήν των νόμων, στήν πε-
  ρίπτωση τού ύφισταμένου ύπαλ
  λήλου τού, καθώς κα} στήν παν
  τέλη έ'λλειψη ενεργείας στό θε
  μα τοΰ «Μορφωτικοΰ Συλλόγου
  Άριάδνη» συνιστοΰν Παράλει¬
  ψιν Καθήκοντος, θά ώφειλε δέ ώς
  έκ τούτου νά επέμβη ό Είσαγγε
  λευς Ηρακλείου.
  Δέν πρέπει νά διαφύγη τής
  προσοχής μας δτι επί 7 όλόκλη
  ρα χρόνια κυβερνηθήκαμε οΰσια
  στικά άπό Μασονική Στοα στήν
  'Ελλάδα. 'Ενδεικτικά άναφέρω
  είκοσι όκτώ χουντικούς «υπουρ
  γούς» που είναι Μασόνοι. Τ) Ή
  λίας Κυριακόπουλος 2) Σπ. Δή
  μητράτος 3) Α. Πάτρας 4) Χαρ
  Άχης 5) Μ Σιδεράτος 6) Ι. Τρ
  ανταφυλλόπθυλος 7) Κ. Κυπραί
  ογ 8) Σπ. Βελιανίτης 9) Γ. Κάρ
  τερ 10) Γ. Πεζόπουλος 11)
  Άγγ. Τσουκαλάς 12) Κ. Παττα
  δόπουλος 13) Ι Άγαθαγγέλου
  14) Ν. Γκαντώνας 15) Β. Τσού
  μττας 16) Ι. Λαδάς 17) Άλ
  Χατζηπέτρος 18) Άντ. Λέκκας
  19) Χρ. Μίχαλος 20) Π Κωτσέ
  λης 21) Κ. Άσλανίδης 22) Μ
  Μπαλόττουλος 23) 'Αρ. Δημό-
  πουλος 24) Κ. Παναγιωτάκης
  25) Κ. Ποπταδημητρίου 26) Β
  Σταματόπουλος 27) Κ. Μττρά-
  6ος καϊ 28) Κ Καρύδας. Είναι
  περιττό 6έ6αια νά τονίσω δτι
  στΐς τάξει ς τής Μασονίας άνή-
  κουν καΐ οί άρχιττραξικοπηματίες
  Πατταδόπουλος, Παττακός· καΐ
  Μακαρέζος. Νά γιατΐ είναι δύ
  σκολο ό όποιοσδήποτε νά έττέμ-
  6η γιά την διαλύση των Μασο
  νίκων Στοών. Θά ήμουν δέ άφε
  λής άν ττίστευα (άσχετα δν π ρ έ
  π ε ι νά γίνουν) δτι θά ΰπάρ-
  ξουν διώξεις. Και τουτο διότι ύ
  πάρχει κάτι χειρότερο, ή προδο
  σία τής Κύπρου συγκεκριμένα.
  Άλλά δπως ξέρουμε ουδείς τόλ
  μησε νά κινήσει την σχετική δια
  δικασία γιά την τιμωρία των ύ-
  πευθύνων. Ή Ο Α διά των έδώ
  πρακτόρων της, εΐχε κάνει κα¬
  λά την δουλειά της. Πιστεύω δέ
  δτι ή Ικταση τής συνενοχής εί¬
  ναι πιθανόν νά προχώρει καΐ ττιό
  ττέρα άπό τό πλαίσιο τού Δικτα
  τορικοΰ καθεστώτος...
  Άλλά θά έττανέλθω.
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Υ. Γ. Τελείως συμπτωμα-
  τικά διάβασα στΐς προχθε-
  σινές (2-9-1977) έφημερί-
  δες, δτι ό Μητροπολίτης Έ
  λευθερουπόλεως κ. Άμβρό-
  σιος, κατήγγειλε στήν Ι.
  Σύνοδο, τόν νυν 'Υπουργό
  Παιδείας καΐ θρησκευμά-
  των κ. Γ. Ράλλην ότι είναι
  Μασόνος!...
  Α.Γ.
  περιοχιϊ Ηρακλείου
  ΚΥΜΑ ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΛΩΜΕΝΗΣ ΣΤΔΦΙΔΑΣ
  ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΝΤΟΝΩΤΕΡΑ ΕΦΕΤΟ!
  Μεγάλσ καΐ πρωτοφανές
  γιά τόν τόπο κΰμα κλοπής
  ΔΩΡΕΕΣ
  ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
  ΑΝΤ. ΚΑΨΕΤΑΚΗ
  —Στή μνήμη Άντώνη Καψετάκη
  οί Συνάδελφοί τού τοΰ Τεχνικοΰ
  Τμήματος ΟΤΕ Ηρακλείου κατα
  θεσανε δραχμές 9 750 υπέρ τού
  Κέντρου ΕΙδικών Παιδιών Άγιος
  Σπυρίδων.
  —'Επίσης γιά τόν Τδιο σκοπό
  καΐ τό αύτό κέντρο διέθεσε δρχ.
  1 ΟΟΟ ή οΐκογένεια τού κ. Στέφ
  Βιτσαξάκη.
  —Άκόμη γιά τα Είδικά παιδία
  ή οίκογένεια τού κ. Μιχ. Ξυλου
  ρη διέθεσε δρχ. 1ΟΟΟ.
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΚΑΛΑΝ Ι ΟΥ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Σκαλανίου διακηρύττει δτι Ικτ!
  θεται είς έπαναλητττικόν διαγω
  νισμόν, δι' ένσφραγίστων προ-
  σφορών, ή συμπληρώση τιμολο
  γίου καΐ άξιολόγηση προσφορών
  ή κατασκευή τοΰ έργου «Άξιο-
  ποίηση γεωτρήσεων»( ήτοι προ-
  μήθεια καΐ έγκατάσταση στροδι
  λοφόρου άντλητικοΰ συγκροτήμα
  τος, προυπολογισμοΰ δραχμών
  510.000.
  Ό διαγωνισμός θά διενεργη-
  θεΐ είς τα γραψεϊα τής ΤΥΔΚ Νο
  μαρχίας Ηρακλείου, την 1 3ην
  Σετττεμβρίου 1 977, ημέραν Τρί
  την, ενώπιον τής αρμοδίας Έ
  τπτροπής.
  Ώρα λήξεως άττοδοχής των
  προσφορών ή 1 2η.
  Δεκτοΐ είς τόν διαγωνισμόν έρ
  γολάδοι Δ. Ε Α' Τάξεως δι έρ-
  γα ήλεκτρομηχανολογικά.
  'Εγγύηση συμμετοχής δρχ.
  11.000.
  Πληροφορίες άττό τα γραφεΐα
  τής Κοινότητος καΐ τής ΤΥΔΚ.
  Σκαλάνι 3 Σετττεμβρίου 1977
  Ό Πρόεδρος Κοινότητος
  ΜΙΧ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ
  άπλωμένης σταφίδος, ά"ρχι-
  σε νά παρουσιάζεται πρό-
  σφατα στήν περιοχή Ήρα
  κλείου.
  Μέχρι στιγμής έχουν έν
  τυπωσιάσει περισσότερο
  δυό περιστατικά, δπου κλέ-
  φτηκαν άπό δυό όψΐγιάδες
  μαζεμένες ποσότητες' 3000
  και 600 κιλά.
  Ή τελευταία κλοπή £γι-
  νε προχθές τή νύχτα στό
  προάστειο Αγ. Ιωάννης
  γεγονός πού συμ6αίνει γιά
  πρώτη φορά, δπως θυμοΰν-
  ται οί παλιότεροι κάτοικοι.
  Συνισταται στό ένδιαφε-
  ρόμενο κοινό νά προσέχει
  μόνο τού την άπλωμένη
  σταφίδα τού, δπως έξ άόλ-
  λου δήλωσε καΐ ό Διευθυν
  τής Άγροφυλακής, διότι
  οί Άγροφύλακες κοιμοΰν-
  ται τή νύχτα.
  ΘΑ ΞΑΝΑΠΝΗ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  ΠΑ ΤΒ ΗΟΝΑΣΤΗΡΙΟΚΒ
  ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ! ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΑΣ
  Τό δημοσίευμά μας γιά τα
  μοναστηριακά χτήμοττα, πού
  πρέπει επί τέλους νά δοθούν στόν
  Λαό καΐ κυρίως στούς άχτήμο-
  νες, δημιούργησε πολλές άντι-
  δράσεις, κυρίως θετικές.
  "Ετσι μέ τηλεφωνήμοττα επι
  στολές και όλλες έκδηλώσεις (ή
  μιά μάλιστα ήταν και οίκονομική
  δηλαδή 5 χιλιάδες δρχ. συ-
  νολικό ποσόν μιάς έπαρχιακής
  περιοχής) πολλοΐ ταχθήκανε μέ
  την άττοψή μας καΐ μάς συγχαρή
  κανε.
  Ή μόνη (δυστυχώς) άρνητική
  αντιδράση ήταν άπό τόν χώρο
  των Ίεραρχών μας. Συγκεκριμέ
  να; δπως πληροφορηθήκαμε, τό
  δημοσίευμά συζητήθηκε ττολΰ
  μιά καΐ συνέττεσε μέ τό συγκλη
  θέν έδώ Όρθόδοξο Συνέδριο. "Ε-
  τσι ένας Ίεράρχης άκούστηκε
  νά λέει δτι αύτό ήταν μιά άκό
  μη άττόδειξη τού γεγονότος δτι
  ό διευθυντής τής «Αληθείας» εΐ-
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΒΒ·Ι
  ΟΙ ΝΕΕΣΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
  • Συνέχεια άπό την 1η Σελ.
  τό ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ νά γραφτεΤ
  μέ αΐμα» καΐ τό έπακολουθήσαν
  στή συνέχεια άλλο άρθρο «Ναί,
  τό ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ θά γραφτεΤ
  μέ αΐμα» καΐ ή δεύτερη τό δημο
  σεις, άττευθυνομένων έν γένει είς
  τρίτα πρόσωπα έπιδιώκων την
  διέγερσιν τρίτων έν γένει προ¬
  σώπων είς διάπραξιν άδικημά-
  των 6!ας κατά των άνω πρόσω
  πων» (Άμερικανών)
  Δικαζόμαστε γιατ! γράψαμε ττώς πρέπει να διωχτοϋν οί
  1 ξένες Βάσεις καϊ οί μισθοψόροι των Άμερικάνων ποϋ σκίζουν
  έλληνικές σημαΐες (δπως οί παραπάνω αλήτες), έπιμένοντας δ-
  τι, έν άνάγκη σέ τρίτη ύττοτροιτή, το «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ θά
  γραφτεΐ μέ αΤμα».
  σίευμά μαςτό σχετικό μέ την κα
  ταδίκη μας άπό τό Πλημμελειο
  δικεΐο Χανίων γιά τό δτι δήθεν
  είπαμε ότι «ό 'Υπουργός Δικαιο
  σύνης είναι μ ... άς»
  Συγκεκριμένα γιά την πρώτη
  και σοδαρώτερη ττερίτττωση τό
  κλητήριο θέσπισμα λέει δτι «6-
  κατηγορούμενος προκάλεσε καΐ
  διήγειρε είς διάπραξιν κακουρ-
  γήματος καΐ πλημμελήμματος,
  καταφερόμενος κατά των άμερι
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΟΡΑΚΗΣ
  Πρόεδρος Δικηγορικοϋ
  Συλλόγου
  Ένας άπό τούς κλητευμέ-
  νους μάρτυρες στΐς δίκες
  μας, άπό τόν κ. Είσαγγελέα.
  κανικών έν Κρήτη στρατιωτικών
  Βάσεων καΐ των ύττηρετοθντων
  είς ταύτας στρατιωτικών. .. έ¬
  νώ μέ τό άρθρον τής 11)7)77
  ύπεραμυνόμενος των κατά των
  Βάσεων θέσεών τού καΐ υΐοθετών
  καΐ αΰθις τα συνθήματα τού ττρώ
  τού άρθρου (27)6)77) διατί—ώ
  νει πρόκλησιν είς τέλεσιν κα-
  κουργήματος καΐ πλημμελήμμα¬
  τος, είς 6άρος στρατιωτικών ά¬
  μερικανών των ύπηρετούντων είς
  τάς έν Κρήτη στρατιωτικάς Βά
  Μάρτυρες κλητευμένοι άπό
  τόν κ Είσαγγελέα Ηρακλείου εί
  ναι οί εξής 1) Δημ Στρίκος ΰ-
  πομοίραρχος Ασφαλείας Ήρα
  κλείου, 2) Στυλ Φιοράκης, Πρό
  εδρος Δηκηγορικοϋ Συλλόγου
  3) Άντ Παρασχάκης, Πρόε¬
  δρος Συμβολαιογραφικοΰ Συλλό
  γου, 4) Έμμ Σμυρνάκης, Πρό
  εδρος Ίατρικοϋ Συλλόγου.
  Μέ την εΰκαιρία (άν είναι δυ¬
  νατόν νά λέγεται ετσι) αυτή, ση
  μειώνομε γιά μερικούς έρασιτέ-
  χνες τής Δημοσιογραφίας καΐ
  τοΰ Σοσιαλισμοΰ ότι οί δικαστι
  κές μας περιπέτειες συνεχίζον
  ται Καΐ δέν είναι μόνο έπώδυνες
  οί καταδίκες, άλλά καΐ οί 5ια-
  συρμοί στΐς αϊθουσες των δικα
  στηρίων καΐ στά σκαμνιά των
  κατηγορουμένων, ποΰ συνεπά-
  γονται πλήν των άλλων καΐ 6α-
  ρειές οικονομ ικές θυσίες, ττρά
  γματα 6έβαια ττού — εύτυχώς
  —έκεΐνοι δέν γνωρίζουν
  Κατά τα άλλα καΐ ώς πρός τό
  κύριο θέμα τής πρώτης δ!κης; έ-
  πιμένομε στΐς διατυπωθεΤσες ά-
  ττόψεις μας ανεξαρτήτως συνεττει
  ών, γιατί πιστεύομε δτι ένεργοΰ-
  με σάν πατριώτες "Ελληνες
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ένα έπίκαιρο όρθρο
  τού ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
  «Πυρηνική ενερ¬
  γεια καΐ Ειρήνη»
  ναι «άθεος» και «έχθρός της Έκ
  κλησίας».
  'Ωστόσο μάθαμε άκόμη δτι
  κηρύχθηκε «άσύμφορη» ή ττλει
  οδοσία καΐ δτι ό διαγωνισμός
  θά έτταναλειφθεΐ
  Τέλος, εΤμαστε σέ θέση νά
  γνωρίζομε δτι καΐ στήν έττανά
  λείψη οί άχτημονες τής Τίεριοχής
  Μεσοχωριοΰ θά λάβουν μέρος
  σι,νεχίζοντας τόν δίκαιο άγώ
  να τους, στόν όποΐο συμτταρα-
  στεκόμαστε ένθερμα.
  Οί άχτημονες τού Μεσοχωοιοϋ θα λαδουν μέρος στήν έπσ-
  ναλειπτική δημοπρασίσ, γιατί είναι άττοφασισμένοι νά ιτάρουν
  τα μοναστηριακά χτήματα των ττρογόνων τους, άπό τούς ξέ-
  νους έπιχειρηματίες
  8 ΖΟΡΟΠϋΙΧΤΕΣ
  ΣΥΛΑΗΦΘΗΚΙΙΝΕ
  ΣΤΟ ΚϋΣΤΕΑΙΠΕΔΐααθΣ
  ΟΧΤΩ ζαροπαϊχτες συλληφθήκανε τα μεσάνυχτα
  τοΰ προχθεσινοϋ Σαα66άτου πρός Κυριακή, στό Κα¬
  στέλλι τής Πεδιάδος.
  "Ηδη οί συλλητρθέντες βρίσκονται κρατούμενοι
  στο Τμήμα Μεταγωγών τοΰ Ηρακλείου.
  Ή σύλληψη έγινε μετά άπό εφοδο τής Άστυνο-
  μίας πού κατάσχεσε 3.600 δραχμές καΐ ζεΰγος ζαριών.
  τνώ ό ίδιοκτήτης τοΰ καφενείου Χαρ. Ζωγραφάκης δι
  έφυγε τή σύλληψη.
  Οί συλληφθέντες είναι οί εξής:
  1) Μαυρίδης Κων)νος τοΰ Ιωάν. 31 χρόνων
  2) Ζαβολας Νικόλαος τοΰ Προδόμου 35 χρονών
  3) Παπαδάκης Γεώργ, τοΰ Άναστ. 30 χρονών κάτοι
  κρι Αστριτσίου.
  4) Μορφιαδάκης Γεώργιος τοΰ Άριστ. 35 χρόνων
  5) Μποριιουδάκης Μιχ. τοΰ Κων)νού 39 χρονών
  κάτοικοι Άσκών.
  6) Χατζηπαναγής Δημήτρ, τοϋ Νικ. 27 χρόνων κά-
  τοικος Κελλιών.
  7) ΧατζάκηςΕύάγγ. τοΰ Κων)νού 41 χρόνων, κά-
  τοικος Πολυθέας.
  8) Χαλαμπαλάκης Γεώργ, τοΰ Κων)νού 55 χρόνων
  κάτοικος Αστριτσίου.
  ♦♦♦♦< ΤΚΑΝΧ Τ1ΚΚΕΝ0 ΕΧΡΚΕΧΧ Χ. Ρ. Α. Ρ)ΒΕ5ΡκΕ$5θωΚΙΝΤΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ (Άπό2ΐ σεπτεμβριου) ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ■ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΟΔΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7ήμερες κρουαζιέρες σέ τρείς χώρες (ΕΛ¬ ΛΑΣ - ΙΤΑΛΙΑ - ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ) μέ τό υπερπολυτελές Ρ)Β Ε5ΡΚΕ85Ο 0ΟΚΙΜ- ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ Πληροφορίες — Κρατήσεις ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ τδΑΐΝΐδ τουκδ ΛΕΟΝΤΑΡΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΗΛ. 284.564 - 284.544 ►♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦