98823

Αριθμός τεύχους

115

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

12/9/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς ο* αυτόν, ποο πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμσ, προλάβη νά πεϊ €στω
  καΐ μιά συλλσβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ4ΝΡΗΤΗ
  ΙΤΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβσθον*Α·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  Ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος-Άρ. Φύλ. 115-Δρχ. 5
  Κάποτε πρέπει νά ά ντιμετωπισδή όριστικά τό δέμα τής δυσοσμίας τοϋ Γιόφυρου
  ΚΥΡΙΕ ΝΟΜΟΡΧΗ ΗΡΒΚΒΕΙΟΥ
  Δφοΰ δεν μπορέσατε
  νά βρήτε άλλη λύση
  ΚΠΕΙΣΤΕ ΤΙ ΣΤΒΦΙΒΕΡΓΟΣΤΠΣΙΒ
  ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ βδομάδα καταδίκα- θαίνει νά δικάζονται γιά τόν ϊδιο λόγο οί ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ αυτόν δημιουργεϊται άπό τόν κ. Νομάρχη Ηρακλείου πού τό- ΑΝΑΛΥΟΜΕ παρακάτω τό σοοΌρώτατο
  στηκανε άπύ τύ Μονομελές Πλημμελειο- ύπεύθυνοι των σταωιδεργοστασίων Φοινι 2νας άπαράδεχτος φαΰλος κύκλος καΐ μιά οον καιρό δέν μπόρεσε ατυχώς νά 6ρεί γιά τό Ήράκλειο αύτό θέμα και όπως θά
  δικεϊο Ηρακλείου, τρείς σταφιδοεξαγω- κιας, τα όποΐα, ώς γνωστόν, 8χουν στενή έπικίνδυνη γιά τή Δημοσία 'Υγεία τής πε μιά λύση, πραγμα πού πολλοϊ καί κυρίως δεί ό άναγνώστης καταλήγομε στό άποτέ
  γεϊς — έργοστασιάρχες, (Μελισείδης — σχέση μέ τό θέμα τοϋ ποταμοΰ Γιόφυρο ριοχής Ηρακλείου κατάσταση, ένώ γιά
  Περδικογιάννης— Βουρεξάκης) τής πε- καί τής άφόρητης δυσοσμίας τού. Σχεδόν τούς κατοίκους καί έργαζόμενους τής πε
  ηιον,-Γ· Φηιν,ν,^^-^ί. λ( ,,ο^,τ... „,.>./.------ «λ ,,Λα» χ.../.----------.-. χ*--------Λ..-,. τ—._._ ριοχής, τό θέμα έ*χει καταλήξει σέ άφό-
  ρητο καρκίνωμα.
  ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ έξαντλήθηκαν καί ή"ρ
  θε ή ώρα νά παρθεΐ μιά ήρωική άπόφαση
  ριοχής Φοινικιδς,' σέ 40 μερών φυλακίση σέ κάθε δικάσιμη τοΰ Μονομελοΰς Πλημ
  καθένας, έπειδή τα έργοστάσιά τους δέν μελειοδικείου 2—3 έργοστασιάρχες δικά
  είχον αδεία λειτουργίας. ζονται γιά την ϊδια πά ντα αίτία, δτι δηλα
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δμως ή πρώτη φορά πού συμ δή δέν £χουν αδεία λειτουργίας.
  μιά λύση, πραγμα πού πολλοϊ καί κυρίως
  οί έργοστασιάρχες τής Φοινικιας τοΰ τό
  εχουν χρεώσει στό παθητικό τού. Τόσο
  μάλιστα πού φτάνουν νά λένε δτι ό προ-
  κάτοχός τού κ. Μπίσιας ή"ταν ίκανότερος
  Νομάρχης. Φαντασθήτε...
  δεί
  λεσμα τοΰ τίτλου μας, ότι δηλαδή ό κ.
  Νομάρχης πρέπει Γ) νά προχωρήσει θετι-
  κά καί ν' άφήσει τα μέχρι σήμερα μεσο
  βέζικα μέτρα ή νά άποφασίσει τό κλεί¬
  ση» των έργοστασίων.
  ΤΑ ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ τής περιοχής Φοινικιας
  ί,ρριχναν άρχικά τα άπόβλητά τους στό Γιόφυρο, γεγο
  νός πού δντως άποτελοϋσε αίτία τής δυσοσμίας, δεδο¬
  μένου δΐι λόγω τοΰ ζακχάρου τής σταφίδος τα άπόνε-
  ρα αύτά μέ τή στασιμότητά τους προξενοΰσαν άσκημες
  όσμές.
  ΟΤΑΝ έπιοημάνθηκε τό γεγονός ήρχισαν νά λαμβά-
  νονται διάφορα μέτρα. Την άρχή τα έρριχναν σέ λάκ
  κους. Μετά ιπήραν βυτία καϊ τα 2ρριχναν κοντά στά
  Δημοτικά Σφαγεϊα στήν Άλικαρνασσό, δπου ρίχνουν
  καί τα περιεχόμενά τους τα διάφορα βυτία εκκενώσε¬
  ως βόθρων. Οΰτε δμως ή μία, οί5τε ή αλλη λύση, έγι¬
  ναν δεχτές. "Εμενε £τσι μόνον ή λύση τοΰ βιολογι-
  κοΰ καθαρισμοΰ. "Ενα μάλιστα άπό τα έργοστάσιά
  (ΤΡΙΑ Π — Περδικογιάννη) ά'ρχισέ' τίς σχετικές έ-
  γκαταστάσεις. Δέν βρέθηκε δμως έγκαταστάτης πού
  νά έγγυαται θετικό άποτέλεσμα, δεδομένου δτι διεθ-
  νώς είναι παραδεχτόν δτι τα άπόβλητά πού περιέχουν
  ΠΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΙ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΥΝ
  ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ
  ιν/ιιοηει—.
  Τό παραπάνω δνομα ενός ξένου, δίνομε σιή
  δημοσιότητα καί ρωτοΰμε τίς καταδιωχτικές περΐ
  την άρχαιοκαπηλία Άρχές, νά μας ποΰν τί γνω
  ρίζουν γιά τή δράση τού. Ό κύριος αύτός βρίσκε
  τα: τούτες τίς μέρες στήν περιοχή Ζάκρου, Ση¬
  τείας.
  ζάχαρη, δέν άντιμετωπίζονται μέ σύστημα βιολογικοϋ
  καθαρισμοΰ.
  ΚΙ ΟΜΩΣ σ' αύτό ακριβώς τό σύστημα τοϋ βιολογικοϋ
  καθαρισμοΰ, στηρίχτηκε έ"να άπό τα έργοστάσιά τοΰ Έ
  βραίου Σανσόν (ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ) καί πήρε αδεία λει-
  τουργίας!!! "Ετσι, είναι τώρα τό μόνο πού γλυτώνει
  τίς δικαστηριακές ταλαιπωρίες καί καταδίκες, γιατΐ σέ
  κάθε έΆεγχο καλύπτεται τυπικά μέ την ,δδειά τού.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ δλης αυτής τής ίστορίας είναι δτι
  τελικά δέν γίνεται στήν ούσία τίποτε, διό¬
  τι οί σταφιδοεργοστασιάρχες δέν ύποχωροΰν
  καί ζητοΰν αδεία. Ό Νομάρχης δέν την δΐ
  νει διότι, αν την άποχτήσουν δέν θά μπορεΐ μετά τό
  κράτος νά τούς κάνει τίποτε. Κι #τσι σ' αυτή τή διαμά
  χη έργοστασιαρχών — Νομάρχη, τό άποτέλεσμα είναι
  νά στέλνεται κάθε τόσο ό χωροφύλακας νά ζητα την
  άνύπαρχτη αδεία, νά γίνονται οί μυνήσεις, νά άπο-
  λουθοΰν οί καταδίκες καί ούτω καθεξής.
  ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ δμως ακρη μέ τόν τρόπο αυτόν γι-
  ατί άπλούσιατα οί έρνοστασιάρχες είναι σέ θέση νά
  πληρώνουν τις 20, 30 η 40 μέρες φυλακή κάθε φορά.
  ΓΙΑΤΙ λοιπόν δέν προχώρει τό θέμα; Γιατί δέν δίδε
  νο πναι τύ Κράτος, ή Κυθέρνηση καί εΐδικώτερα ό κ.
  Νομάρχης, πού δέν προχωροϋν στήν ούσιαστική αντι¬
  μετωπίση τού, άφοΰ μάλιστα δόθηκαν καί άρκετά έκα-
  τομμύρια στή μελέτη πού πήρε γνωστό Τεχνικό Γρθ,-
  φεϊο.
  ΓΙΑΤΙ λοιπόν δέν προχώρει τό μέμα; Γιατί δέν δίδε¬
  ται μιά όριστική λύση; Γιατί δέν άποφασίζει ό κ. Νο-
  Ιΐάρχης νά πάοει τό πραγμα στά σοβαρά;
  ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ των δικών λόγω ελλείψεως άδεί-
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Μιά περίεργη δοο καί πρωιόχυπη περίπχωοη
  ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
  ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ
  0/ όπόψεις τού ΐδιοχτήτη καί τού Δημαρχου κ. Καρέλλη
  " Ενα σοβαρά θέμα άπασχόλη- τίτλους κυριότητας άπό τό 1 890
  σε πρόσφατα τίς στήλες των το- μέχρι τό 1960 καί στό διάστημα
  εφημερίδων κα! ταλσιττώ αύτό οί Ιδιοχτήτες έκαλλιεργοΰ-
  ττικων
  ρησε (καΐ ταλαιπωρεΐ) τούς όδη
  γούς ποϋ περνοΰν έξω άπό τό
  Πανάνειο Νοσοκομείο. Πρόκει-
  ται γιά μιά περίεργη περιφράξη
  τοΰ δρόμου, πού εκανε ό κ. Ι.
  Μαρκογιαννάκης, Έφοριακός 6
  ποστη,ρίζοντας δτι ή εχταση αύ
  τή, τού άνήκει.
  Σέ σχετική έπιστολή τού, πρός
  την εφημερίδα μας ό κ. Μαρκο¬
  γιαννάκης ύτΓοστηρίζει δτι εχει
  Στίς Αρχάνας - Πρός μεγίστην δόξαν; τοϋ Δλητοτουρισμοϋ ττού προβάλλει ό ΕΟΤ
  ΜΕΤΔΤΡΕΨΔΝΕ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΕ... ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
  ΕρριχΐΌν το λάδι των καντυλιών· στή οαλατα κι αρωγαν πανθ στους τάφους
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ χαρακτη-
  ριστικώτερο παράοειγμα
  πού νά δείχνει τό 6αθμό
  τοΰ άλητοτουρισμοΰ στήν
  πατρίδα μας, άπό αύτό ποΰ
  έ"γινε την περασμένη 6δο-
  μάδα στίς Άρχάνες.
  Τό γνωστοποιοΰμε εύρύ-
  τερα καί άναρωτιώμαστε γι
  ατΐ μέχρι σήμερα νά μην
  ΐίχει πάρει τή δημοσιότητα
  πού έ'πρεπε γιά νά πληρο-
  φορεϊται τό κοινό τίς... τού
  ριοτικές μας... έξελίξεις.
  ΟΙ ΑΛΗΤΟΤΟΥΡΙΣΤΕΣ λοι¬
  πού τής ττεριοχής μετατρέψανε
  τό Νεκροταφεΐο των Αρχανών
  σέ. . . Έστιατάριο. Καΐ συγκε-
  κριμένα νά πώς:
  Άφοϋ μάζευσν, μάλλον μέ τό
  γνωστό τρόπο τής ζητιανιάς, τίς
  τομάτες καί τα κρεμμύδια πή-,
  γαιναν στό ΝεκροταφεΤο καί τα,
  έ'φτιαχναν σαλάτα, βάζοντας μέϊ
  σα τό λάδι των καντυλιών!!
  χούν ττρίξει τ' οώτιά δτι ό Τουρι
  σμός μας εχει έξελιχθεΤ ίκανο-
  ποιητικά.
  σαν την εχταση αυτοπροσώπως
  καΐ διά τρίτων. Τό 1 960 ό Δή-
  μος "Ηρακλείου, ήρθε σέ διαπρα
  γματεύσεις μέ τόν Ιδιοχτήτη, δ-
  πως γράφει ό κ. Μαρκογιαννά¬
  κης, γιά νά τό άγοράσει, δέν
  κατέληξαν δμως σέ συμφωνία καΐ
  ό Δήμαρχος έπωφεληθεΐς μιάς
  μετάθεσης τού ΐδιοκτήτη, τό ί-
  κανε δρόμο. "Εκαναν διεκδικη-
  τική άγωγή καί μπήκε στή μέ-
  ση τό Δημόσιο.
  Στή συνέχεια ό κ. Μαρκογκχν
  νάκης γράφει δτι τελικά μέ δι-
  καστική άπόφαση καταχωρήθηκε
  τό οΐκόπεδο καΐ όρίστηκε τιμή ά
  ποζημίωσης άττό τόν Δήμο 5000
  δρχ. κατά τ.μ. την όποία δέν κα
  τέβαλε ό Δήμος Ηρακλείου.
  Σέ απαντήση δλων αυτών ό
  Δήμαρχος κ. Καρέλλης γράφει
  δτι ΰττάρχει κάτι τό ττερίεργο
  Συνέχεια στή σελϊδα 4
  Γιά όπειλή κατά τού διευθυντή μας
  35 μέρες φυλακή
  στόν «νταή» Βρέντζο
  ΑΡΧΙΕΠΙΖΚΟΠΕ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΥΡΙΕ ΕΥΓΕΜΙΕ
  Δΐαδάστε
  στήν 3η σελίδα
  γιά την κθΜνούργια
  Άγία, την:
  «ΑΓΙΑ.. .ΠΕΤΡΑ»
  Καταδικάστηκε την περασμένη
  Τετάρτη, άπό τό Μονομελές
  Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου σέ
  φυλακίση 35 ημερών, ττρός 200
  δρχ. ημερησίως, ό κτηματίας κ.
  Νικ. Βρέντζος, γιά άττειλή κα¬
  τά τής ζωής τού διευθυντή τής
  εφημερίδας μας, την όποία εΐχε
  πραγματοττοιήσει τίς άρχές τοΰ
  φετινοΰ καλοκαιριοΰ.
  Χαρακτηριστικό είναι τό γε¬
  γονός δτι ό κατηγορούμενος, σέ
  ττρόταση τοΰ κ. Προέδρου νά
  ζητήσει συγγνώμη, άρνήθηχε.
  Μάρτυρες καταθέσανε οί κ.κ.
  Χαριτάκης καί Ματθαιάκης.
  Δικηγόρος τοΰ καταδικασθέν-
  τος κατηγορουμένου ήταν ό κ.
  Κ. Κυριακάκης.
  Ή δίκη προήλθε ΰστερα άπό
  αϋτεπάγγελτη Εϊσαγγελική δίω-
  ξη καΐ άφοροΰσε μόνο την άπει-
  λή, δεδομένου δτι γιά την έξύ-
  6ριση ό κ. Χ«ριτάκης εΤχε συγ
  χωρήσει τόν άττειλήσαντα Βρέν¬
  τζο καΐ εΤχε δηλώσει έξ άρχής δ-
  τι δέν έπιθυμεΐ την ττοινική τού
  δίωξη.
  Ό καταδικασθείς Βρέντζος ά-
  σκησε εφεση κα! άφέθηκε έλεύ-
  Θερος.
  Παρά τή μεγαλόσχημη έμφάνιση τοϋ κ. Σπαντιδάκη
  Ο Δ10ΡΓΑΝΠΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ "ΚΡΟΝΟΣ,,
  ΕΒΑΛΕ ΠΟΛΛΑ "ΦΕΣΙΑ,, ΣΤΗΝΑΓΟΡΑ
  Ό παρουσιασθεΐς τό ψετινό
  καλοκαίρι στό Ήράκλειο, σάν μέ
  γας καλλιτεχνικός ΐμπρεσάριος
  τοΰ έξωτερικοΰ κλττ. Μανόλης
  Στταντιδάκης, ό όττοίος ώς γνω¬
  στόν διοργάνωσε τό Άναψυκτή-
  ριο «Κρόνος» μοίρασε τελικά
  καΐ σέ πολλούς μικρά καΐ με-
  γάλα . . . φέσια.
  Τό ποσόν των χρεών πού αφη
  σε φεύγοντας (νύχτα φυσικά)
  στό Ήράκλειο άνέρχεται σύμ-
  φωνα μέ κυκλοφοροΰσες φημες,
  σέ άρκετές χιλιάδες.
  ΦΑΝΟΥΡΗΣ Ο ΑΓΕΡΩΧΟΣ...
  ΠΑ δσους δέν ξέρουν τόν Φανούρη τόν παρουσιάζομε μέ
  δυό λόγια: Πρόκειται γιά ίνα ■Ηρακλειωτόπουλο ττου δέν
  προλαδαίνει νά βγή άπό την φυλακή καΐ ξαναμπαίνει πάλι.
  ΕΤναι ίνα δυνατό παλληκάρι, ένα λεβεντότταιδο πού
  εχει πάρει δμως άπό μικράς λάθος δρόμο. Μέ άττοτέλεσμα,
  δταν άρχίσει νά «τα σττάη» καϊ νά «δέρνη» δέν τόν κάνουν
  καλά οϋτε δέκα, χΜροφύλακες.
  Ό Φανούρης λοιπόν προχθές τα ξηιμερώματα άναστάτ&)
  σε την Πλατεία των Τριών Καμάρων.
  Βρίσκοντας άφορμή άττό τό δτι δυό ξένοι δέν ττλή-
  ρωναν τό λογαριασμό καΐ τόν κόσμο πού συναθροίστηκε ά¬
  πό τή διαμάχη τους μέ τόν σεροιτόρο, ό Φανούρης «ταχτο
  ποίησε» άρκετά καλά τόν ένα κιιρίως άπό τοϋς δυό ξένους.
  "Ισως καΐ νακανε κςχλά άπό μιάς ττλει»ράς καΐ δέν Θά
  γινόταν κανεΐς λόγος άν άνάμεσα στόν τόσο κόσμο δέν
  ήταν καί τό αϋτοκίνητο της "Αμεσης Λράσης Ηρακλείου.
  Όταν λοιπόν κάποιος ρώτησε, (ακριβώς τή στιγμή
  πού τίναξε «άθελά τού» τό καπέλλα ενός χωροφθλακα) ποι
  ός είναι ούτος ό «άτρόμητος», πηρε την απαντήση: Ό Φα
  ' νούρης.
  Δέν κρίνομε τόν Φανούρη. Αυτόν τόν κρίνη ή Δικσιο-
  σύνη. Κρίνομε την έντύττωση ττού δημιούργησε μέ την δυνσ
  μική ενεργεια τού ττροχθές τα ξημερώματα μττροστά στά
  μάτια τής Χωροφυλακήν στίς Τρείς Καμάρες. Δέν ήταν ώ-
  ραΐο τό 9£αμα νά βλέπεις τό πλήρωμα τοΰ 100 νά παρα-
  καλίΐ τόν τα -άντα καβυβρίζοντα Φανοώρΐ) γιά νά «ήσυχά
  ση» κι δταν «Εκανε την πλάκα τού» νά φεύγει άγέρωχος
  μέ τρεΐς(!) έπωχούμενους συνοδούς στή ΰτ.ερθορυ6ώδη μο-
  ' ' τοσυκλέττα τού.
  Ό -παρ(τπάηύ κύριος καταδι¬
  κάστηκε την ιτερασμέί'η βδομά
  δα άττό Δικαστήριο τοϋ Ηρα¬
  κλείου ΰστερα άπό ύποβολή σει
  ράς μηνύσεων ττού τοΰ εΤχαν 6-
  ποβάλλει οί μουσικοΐ τής όρχή
  στρας και άλλοι καλλιτέχνες, οί
  όποίοι καϊ παρουσιάστηκαν αύ
  τοπροσώπως, ερχόμενοι είδικά
  άπό την "Αθηνά, γιά νά 6ε6αιώ-
  σουν ένόρκως την μή καταβολή
  των δεδουλευμένων άποδοχών
  τους.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>♦♦♦♦«
  ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
  ΤΟΥ κ· Μ. ΒΑΚΙΡΤΖΗ
  Άπό τόν κ. Μαρίνο Βακιρτζή
  πήραμε καί δημοσιεύομε την
  παρακάτω διευκρίνιση:
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
  Άττό τό Γενάρη τοΰ 1977 δέν
  έχω καμμιά οΐκονομική καί πολι
  τική σχέση μέ τή βδομαδιάτικη έ
  φημερίδα «Φλόγα».
  Την άττόφαση αύτη ττίψα γιά
  λόγους προσωττικούς.
  Δέν άρνοΰμαι, καί τό δηλώϋο
  ύττεύθυνα, δτι άττό τίς 3-9-75
  (μερά διακήρυξης των Άρχών
  τού ΠΑΣΟΚ πού δέν έτταψα νά
  πιστεύω), νπίρξ<χ άρκετά ύττευ Θυνος στήν ΟΙκονομική — Δημο- τική — καΐ Πολιτική τακτ,κή της. Εύχαριστώ γιά τή φιΐλοξενία ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Στή συνέχεια γιά τραπέζι χρη σιμοποιοΰσαν τίς . . .ταφόπε- τρες, στί<; οποίες πάνω ξάπλτο- ναν καΐ έν συνεχεία. Δέν ξέρομε γιατί δέν ύπέπεσε στήν άντίληψη τής Χωροφυλα- κής τό χαρακτηριστικό καί άπα ράδεκτο αύτό γεγονός πραγμα πού θά μποροΰσε νά εΤχε ώδηγή σει στήν Δικαιοσύνη, τα άττο- δράσματα αύτά τής. . . τουριστι κης μας κίνησης, πού μπαίνουν στή χώρα μας άνεξέλεγκτα καΐ ένεργοΰν συνήθως εντελώς άσύ- δοτα. Αύτά πρός δόξαν των κ.κ. Δα σκαλάκη καί Τζανετάκη, Πρέο- δρου καΐ Γεν. Γραμματέα, άν- τιστοίχως τού ΕΟΤ, πού μάς ε- Τελευταία νέα άπό τόν Κορυδαλλό # Ο Παττακός διαβάζει... φιλοσοφία Στήν άπομόνωση ό Παπαδόπουλος ΠΡΟΣΩΠΟ τοΰ στενοΰ οίκογενειακοΰ περιβάλλον- τος τοϋ πραξικοπηματία Στυλιανοΰ Παττακοΰ, 'έ- δωσε προχθές βμάδυ σέ συνεργάτη τής «Α» τίς πά μετά την άπόδραση τοϋ Μπόλα ρη, ό Πατταδόπουλος εχει τεθεΐ σέ άττομόνοχτη. »Συνεχίζει νά διαβάζει 6ι6λία ρακάτω πληροφορίες, τις οποίες μετέδωσε μιά ΰ νηφιά τού, ή όποία τόν έπισκέφθηκε την περασμέ νη έβδομάδα, στίς φυλακές τοΰ Κορυδαλλσ&. ΕΤττε λοιπόν ό συγγενής τού «αδελφόν Στέλιου» τα εξής: —«Στήν άνηψιά μας ττού τόν εΤδε προχθές εΤπε δτι είναι ττο· λϊι καλά, άλλά εχει χάσει τή" παρέα τοΰ ΠατταδόπουλοΌ, γιατΐ τώρα δέ εχει έγκαταλείψει τα • Συνέχεια στή σελίδα. 4 : ΑΠΛΟΙ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ χτίριο τής Λ. Δημοκρατίας στεγάζονται δυό Γυμνάσια Θη¬ λέων, τό Α' καΐ Β' Ηρακλείου. ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ αύτά φοιτοΰν περίπου 3 χιλιάδες μαθήτριες, οί γονεΐς καΐ κηδεμόνες των οποίων, αΰτές τίς μέρες, τούς κάνουν τις έγγραφές. ΚΑΘΕ γονέας δίνει γιά τό παιδί τού δραχμές διακόοιες (200), υπέρ τοΰ Συλ λόγου Κηδεμόνων, δπως γράφουν οί σχετικές άποδείξεις. ΡΩΤΟΥΜΕ λοιπόν βάσει ποιοΰ Νόμου μπαίνει αύτό τό χαράτσι καΐ τί γίνον- ται οί έξακόσες χιλιάδες (600.000) δραχμές πού μαζεύουν οί δυό αύτοΐ Σύλ- λογοι, γιά νά περιοριστοΰμε σέ μιά μόνον ένδειχτική περίπτωση. ΚΑΛΟΝ θά είναι οί ύπεύθυνοι τής διαχείρησης των περυσινών χιλιάδων νά δώσουν τουλάχιστον £να λογαριασμο, γιατί άπ' δ,τι θυμόμαστε, στό παραπά- νω σχολικό χτίριο άκόμη καΐ τζάμια σπασμένα υπήρχαν, πού δέν μποροϋσαν νά άντικατασταθοΰν γιά λόγους ελλείψεως, φυσικά, χρημάτων. ΚΑΙ κάτι άκόμη σχετικό: Τα πενηντόδραχμα πού πληρώνουν «προαιρετικά» οί γονεΐς στά προτεταμένα χέρια των καθαριστριών, άνέρχονται ο' 2να ποσόν εκατόν πεννήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών. ΑΥΤΤΕΣ τίς χιλιάδες (χωρΐς άπόδειξη μάλιστα), οί καθαρίστριες τίς παίρ- νουν, γιατί, καί πόσο ή κάθε μιά; ΤΑ ΛΕΦΤΑ είναι πολλά καΐ κάποιος (Γυμνασιάρχης, Έπιθεωρητής, Νομάρ χης), πρέπει νά τα δικαιολογήσει, διαφορεπκά ό κ. Είσαγγελέας νομίζομε δ¬ τι μπορεΐ νά ενεργηθεί. ΚΑΤΑ τα δλλα ή Παιδεία στήν Έλλάδα είναι. . δωρεάν. ^ΦΦΦ)·ΦΘΦΘ·ΦΦ·ΦΘΦΦΦ·ΦΘΘΘ·θθθθ«θθθ; Η ΒΟΜΒΑ ΝΕΤΡΟΝΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚ ΟΥ ΨΙΛΑΚΗ ΟΤΑΝ ΤΟ 1930, οί Γερμανοϊ φυσικοΐ νν. ΒΟΤΗΕ καί Η. ΒΕΟΚΕΚ, βομβάρδιζαν μέ άκτΐνες α τοΰ ραδιενεργοΰ Πολωνίου, τό Βυρήλιο, παρατηρώντας άγνωστες άχτΐνες, μεγάλης διαπερα- στικής Ικανότητας, χωρΐς ήλεκτρικό φορτίο, δέν γνώριζαν δτι ά- «οιγαν μιά καινοργια σελίδα στήν Ίστορία τής άνθρωπότητας. Ήταν τα περίφημα Ν ε τ ρ ό ν ι α, πού άπό τότε καί μετά έ'χουν γίνει «εΤδος πρώτης άνάγκης» στΐς «άναπτυγμένες χώρες». Δέν ήταν ή πρώτη φορά δμως, πού ό άνθρωπος έβαζε τό χέρι τού στά άδυτα τής φύσης. "Ηδη εΤχαν ττραηγηθεΐ πολλοϊ. Τό ζεΰγος αυΚΙΕνΐίΑΚΟ, ό ΒΕΟ.υΈΚΕΙ_, ό ΚυΤΗΕΚΡΟΚΟ καΐ τόσοι άλλοι. Ό τελευταΐος μάλιστα εΤχε άπό τό 1919 βομβαρδί σει τόν πυρήνα τοϋ άζώτου μέ σωμάτια α μετατρέποντάς το σέ ϊσότοπο όξυγόνο... Τα Νετρόνια δμως, ήταν αύτό ττού «έλλειπε». ΟΊ συγκρούσεις τους μέ τούς ττυρήνες είναι σπάνιες καί συνήθως έλαστικές καί ή μή υπάρξη φορτίου, τούς δίνει την δυνατότητα νά διασχίζουν έ- κατομμύρια άτομα χωρΐς νά συναντήσουν οϋτε £να πυρήνα. Δια- περνοΰν άκόμη καΐ περισσότερο άττό μισοΰ μέτρου ττλάκα μολύβ δου... Αύτές τους τίς ΐδιότητες Θυμήθηκαν σήμερα οί Άμερικάνοι φτιάχνοντας την περίφημη 6όμ6α τού Νετρονίου. Καΐ στό παρελθόν τα Νετρόνια ήσαν τα πρωταγωνιστικά σω- ματίδια στίς ττυρηνικές έκρήξεις. Τα Θερμικά Νετρόνια δχι μόνο δέν ίχουν μεγάλη ταχύτητα μειώνοντας τίς πιθανότητες σύγκρου σης, άλλά παραμένουν μέσα στό δομβαρδισμένο σώμα, δίδον- τας καινούργιο στοιχεΤο Ισότοπο καΐ πολλές φορές ραδιενεργό. Άπό την έττοχή λοιπόν τοΰ μεσοπολέμου, άρχίζει ή Ιστορία των .ραδιοϊσοτόπων. Ή Ιστορία τής ττυρηνικής δόμδας θά καθυ- στερήσει άκόμη γιά λίγο. "Ηδη σ' δλη την Εϋρώττη οί έρευνητές • Συνέχεια στή σελίδα 2 (Γ ( (Ο ο 5
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρητησ
  Δευτέρα 12 Σεπτεμβριου
  Μουσικη
  ΑΠΟΨΕ Η ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ
  Άπόψε θά δοθεϊ στό Κηποθέ-
  ατρο «ΟΑΣΗ» συνανλία της γνω
  στής τραγουδίστριας Μςχρίζας
  Κώχ. Ή άττοψινή συνσυλία ττα-
  ρουσιάζει όττοσδήττοτε έξαιρετι-
  κό ενδιαφέρον, λόγω τού δτι ή
  Μορίζσ Κώχ κινεΐτσι μέσα στόν
  χώρο τής τταραδοσιακής Έλλη
  νίκης Μουσ-ικής την όποία άρχι
  σε νά δισσκευάζει κσΐ νσ ττροσοφ
  μόζει στό ττνεΰμσ της έποχής
  μας Ιδιαιτέρα γνωοτή είναι
  ή Μαρίζα Κώχ άπό τα Δημοτικά
  καί Νησιώτικα τραγούδια της,
  πού δρήκαν μεγάλη ό—ήχηση
  στό κοινό.
  Την έποχή αυτή, ή Μαρίζα
  Κώχ, π.ραγματοττοιεΤ ττεριοδεία
  στϊς πόλεις της Κρήτης. 'Η ττρο
  ηγούμενη συναυλία της, δόθηκε
  στό Φρούριο «Φρικά> των Χανί¬
  ων. Τή συναυλία διοργανώνει ό
  Δήμος Ηρακλείου.
  ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ
  ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
  Ό «τελευταϊος των γιγάντων»
  τής Κρητικής Μουσικής, Κώ-
  στας Μουντάκης, θά τραγουδή-
  σει έπίσης άττόψε, στό κηποθέα
  τρο «ΟΑΣΗ» μέ την Μαρίζα
  Κώχ. Ό γνωστός καΐ σεμνάς καλ
  λιτέχνης θά τραγουδήσει Κρητι-
  κά τραγούδια δικιάς τού σύνθε-
  σης. "Όπως είναι γντοστό κα? ό
  Κώστας Μουντάκης, άσχολεΐται
  μέ τήν'παραδοσιακή μας μουσι-
  κή, άλλά μέ ίνα δικό τού τρόπο
  ώοτε τΓθλλοι νά τόν υΈωροΰν σάν
  συνεχιστή τής Κρητικής Μουσι
  κης μας παράδοσης.
  Η ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Στό κηπαθέστρο «ΟΑΣΗ» θά
  έμφανιστεΐ την 21 και 22 τού Σε
  τττέμβρη ή Μαρία Φαραντούρη,
  έρμηνεύοντας ιταλία κα! και-
  νούργια τραγούδια της. Ή Φα
  ραντούρη θά έμφανιστεϊ μέ όλό
  κληρο τό Μουσικό της συγκρότη-
  μα.
  Ή εκδηλώση αυτή παρουσιά
  ζει έξαιρετικό ενδιαφέρον μιά
  κα! ή Μαρία Φαραντούρη, δέν
  έμφανίζεται συχνά στό εΗρο>
  κλειο. Όπως είναι γνωστό ή
  προηγούμενη περιοδεία της στή
  Σοβιετική "Ενωση σημείωσε
  μεγάλη έπιτυχία.
  Έκδόοεις
  «ΚΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
  Μέ ττλούσια ϋλη, καΐ ένα ϊνθε-
  το άφιέρωμα στά Κρητικά Δημο
  τικά Τραγούδια έκυκλοφόρησε
  ΰστερα όητό άρκετή καθυστέρη
  ση, τό δεύτερο τεΰχος τοΰ περι
  δοικοΰ «Κρητικά Θέματα».
  Τό καινουργιο τεΰχος τοΰ πε-
  ριοδικοθ είναι άψογο σέ έμφάνι
  ση καί ττεριέχει ένδιαφέροντα
  γιά την Κρήτη και τούς Κρητι-
  κούς θέματα, μέ ττλούσιο φωτο
  γραφικό ύλικό καί ένα όχτασέλι
  δο μέ σπάνιες φωτογραφίες ά
  φιέρωμα στόν Ελευθερία Βενι-
  ζέλο.
  Μερικά άπό τα θέματα ττού
  ξεχωρίσαμε στό καινουργιο περι
  οδικό είναι τα εξής:
  * Ξένο κεφάλαιο στήν Κρήτη.
  * Ό ρόλος τΰν Γεωργ ι κων συνε
  ταιρισμών
  * Ή έλαϊκή ττολιτική
  * Άνθοκαλλιέργειες
  * Πολυτεχνείο Κρήτης
  * Ή φροντίδα γιά τα είδικά τται
  διά
  * Παγκρήτιος — Κρήτες έτπστή
  μονες
  * Δυόέκλογές μιά άθλιότητα
  Αύτά καΐ ττολλά αλλα ένδια
  φέροντα θέματα συνθέτουν την 0-
  λη τοΰ περιοδικόν αύτοθ ττού ά
  ξίζει πραγματικά νά διαβάσε-
  τε.
  σδώσει Ινα δικό τού ττροσωτπκό
  ϋφσς. Όμως, μέ τόν Άριοτείδη
  Βλάσση, θά άσχοληθοΰμε σέέ-
  κτενέστερο σημείωμά μοτς.
  Ο ΜΑΡΚΑΤΑΤΗΣ
  ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Τίς πρώτες τοΰ Νοέμβρη ό
  γνωστός Ήρακλειώτης Ζωγρά¬
  φος Στέλιος Μαρκατάτης, θά
  εκθέσει γιά δεύτερη φορά μέσα
  σ' ένα χρόνο, στή Θεσσαλονίκη.
  Τα έργα ττού θά παρουσίασεν εί
  ναι ίνα κομμάτι τής τελευταίας
  τοί δουλειάς μέ τόν γενικό τί-
  τλο «Μνήμες».
  Η ΓΚΑΛΕΡΙ
  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
  Την προσέχη βδομάδα άνοί-
  γει ξανά ή Γκαλερΐ τοΰ Κώστα
  Σταυρακάκη στήν όδό Ζωγράφος
  άρ. 8 πού την πε,ρίοδο αύτη, λό
  γω θερινών διακοπών, τταρέμεινε
  κλειστή. 'Ελπίζουμε καΐ την φε
  τινή σαιζόν, νά είναι έποικοδομη
  τική, δπως και πέρυσι, ή συμβο
  λή της στήν καλλιτεχνική κα! ττο
  λιτιστική ζωή τού τόπου. Ή γκα
  λερ! Κ. Σταυρακάκη θά φιλοξε
  νήσει την Φθινοπωρινή πβρίοδο,
  γνωστούς "Ελληνες ζωγράφους,
  μέ άτομικές ή όμ-αδικές εκθέ¬
  σει ς.
  Ζωγραφική
  ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ. ΒΑΣΣΗ
  Άρχίζει την πρώτη τοΰ Όχ
  τώδρη στή Βασιλική τοΰ 'Αγίου
  Μάρκου εκθέση Ζωγραφικής τού
  Ζωγράφου Άριστείδη Βλάσση.
  Ό Βλάσσης κινεΐται μέσα στό
  χώρο τής «λαϊκΐξονσας» · ζ*»γρα
  φικής> στήν όποία δμως έχει προ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΖΟΖ
  ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  'Ένα καλό φανητό, σ' ένα δμορφο
  ρι6 άλλον.
  πε-
  υπογραφειον
  ΘΕΟΦ & ΧΑΡΙΔ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ο.ε
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ
  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΑΤΕ ΠΟΤΕ
  ΤΟ ΛΚΟΥΙΤΙΚΟΙΑΙΛΠΟ ΤΟ
  Όχι 6έ6αια, άφοΰ ύπάρχει ό ΕΙΔΙΚΟΣ. Δέν ναίζα
  κανεΐς μέ την υγείαν τού.
  Θά διακινδυνεύατε τα χρήματά σας ϊσως καί την 6-
  γεία σας άγοράζοντας ίνα τυχαΐο άκουστικό χωρίς τή$ έγ
  γύηση καΐ την εύθύνη'τοΰ έργοστασίου καί τής Άντιττροσω
  ττείας. .
  Σήμερα πολλοΐ καΐ διάφοροι, διαφημίζουν κα! ττω-
  λοΰν άκουστικά. Ώστόσο πρέττει νά γίνη κατανοητό πώς
  ίνα άκουστικό είναι πολύπλοκο τεχνολογικόν προϊόν. 'Α-
  τταιτεΐ συνεπείς καΐ είδικευμένους άνθρώπους γιά την πω¬
  λήση καΐ την τεχνική εξυπηρετήση τού. "Ενα άκουστικό
  ΖΕΝΙΤΗ ή Β05ΟΗ ήΟ)5ΕΙ_6Ι ή ΒΕΚΝΑΡΗΟΝ είναι μιά
  ττεριουσία. Μία έπένδυση. Σάς δίνει την Άκοή σας. Ξε-
  κουράζει έσάς καί την Οίκογένειά σας. Μην κάνετε έπικίν
  δυνα πειράματα άγοράζοντας ίνα άκουστικό πού δέν ξέ-
  ρετε άττό ποΰ κρατάει ή σκούφια τού. Εμείς σάν άντιπρό
  σωποι των έργοστασίων πού Άντιττροσωπεύουμε είμοτστε
  ο! μόνοι ποΰ μποροΰμε νά σάς δώσονμε. ίνα έγγυημένο και
  νούργιο καί σωστό Άκουστικό. Καΐ π.ροσέξτε: Κανεΐς
  δέν μπορεϊ νά πουλάει καινοθργια ΖΕΝΙΤΗ, ΒΟ5€Η €0-
  ΪΕί,βΙ, ΒΕΚΝΑΡΗΟΝ; ΚΕΧΤΟΝ, ψθηνότερο ή άκρ.βώτε-
  ρα άττό μάς. Άν βρήτε ?να τέτοιο άκουστικό Μην τό πά-
  ρετε καΐ έλάτε νά σάς έξηγήσουμε τό γιατί.
  Ή έγγύηση γιό την άγορά, την ύγεία, τό σωστό
  δΕΚνΊΟΕ καΐ τα γνησια άνταλλακτικά. Είναι ή φίρμα
  μας:
  ΓΕΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ — ΝΙΚ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ο.Ε.
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 87 τηλ. 3631-705
  'Εττίσης μπαταρίες ΚΑΥ—Ο—νΑΟ, ΗΕίίΕΝ5ΕΝ5,
  νΑΚΤΑ, ϋΑΙΜΟΝ.
  Διάρκεια επισκέψεως μας στήν ττόλη σας
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: Ξενοδ. ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ 22 Πέμτττη 23 Πά
  | ρασκευή, 24 Ϊά66ατον.
  Από τόν Ηρακλειω™ Ερρίκο Αναστασάκη
  ΠΟΙΗΜΟ ΜΕΓΑΠΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ
  ΠΑ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟ
  'Ένα ποίημα μεγάλων δι
  αστάσεων άφιερωμένο στή
  μνήμη τού Άρχιεπισκόπου
  Μακάριου, ίϊγραψε ίδιόχει-
  ρα ό Ήρακλειώτης κ. Έρρϊ
  κος Αναστασάκης μέ σκοπό
  νά τό πάειό ϊδιος ήν ή μάννα
  τού οτόν τάφο τοΰ Μακάρι
  ου γιά τό 40θήμερο μνημό
  συνό τού.
  Τό ποίημα αύτό πού είναι
  κορνιζομένο σέ μιά κορνίζα
  διαστάσεων 1,45X1.25 2χει
  τίτλο «Ό τελευταϊος "Αγι-
  ος» καΐ είναι «άφιέρωμα ά¬
  πό £να τίμιο τής Κρήτης γεν
  νημα».
  Ό Έρρίκος Αναστασά¬
  κης πού ασχολείται άπό πά
  λιότερα μέ την ποίηση καί
  τό τραγούδια προσπάθησε
  νό καλύψη μόνος τού, χω¬
  ρίς τή συνδρομή κανενός,
  οΰτε καΐ τής Άρχιεπισκο-
  πής Κρήτης — πού τοΰ
  την άρνήθηκε — τα £ξοδα
  μεταβάσεως στήν Κύπρο.
  Μέ δανεικά καΐ δικά τού
  χρήματα προσπαθοΰσε δλη
  την περασμένη βδομάδα νά
  ταχτοποιήσει χύ είσιτήριο
  καΐ τα έξοδα μεταφορας
  τοΰ όγκώοους ποιήματός
  τού, γιά νά τό πάει ό ϊδιος
  ί) μάννα τού καΐ νά τό κα-
  ταθέσει στόν τάφο τοΰ Έθ-
  νάρχη.
  Πρόκειται γιά μιά συγκι
  νητική πρωτοβουλία ενός
  άνθρώπσυ, πού μέ τό δικό
  τού αυτόν πρωτότυπο τρό¬
  πο, θέλει νά τιμήσει τή μνή
  Ό ποιητής, μπροστά στό τεράοτιο ίδιόγραφο ποιητικό
  δημιοώργημά τού.
  μη τοΰ Μακάριου καΐ νά
  κάνει έντονώτερη την πα-
  ρουσία ενός Κρητικοΰ στό
  μνημόσυνο τοϋ Έβνάρχϊ]
  στήν Κύπρο.
  Συγχαρητήρια στόν κ. Έρ
  ρίκο Άναοτασάκη γιά την
  εύγενική τού αυτή προσφο
  ρά καΐ την ώραία ίδέα, άλ
  λό καΐ τούς συγκινητικούς
  στίχους τοϋ πρωτότυπου
  ποιητικοΰ τού άφιερώμα-
  τος.
  ΤΟ ΠΡΘΡΟ ΓΙΛ ΤΙΙ ΝΕΤΡ0ΝΙΙ1
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άττό τή σελ. 1
  είχαν διατπστώσει δτι μέ τόν διά Νετρονίων 6ομ6αρδισμό, έλευ- '
  θερονόταν τεραστία ποσά ενεργείας. Καί ή ενεργεια αυτή, θά
  μπορούσε νά χρησιμοποιηθεΤ γιά κάττοιο σκοπό, ττράγμα ττού ά-
  πόδειξε ττερίτρανα ή μετέπειτα έρευνα.
  Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ
  Την έττοχή δμως αυτήν, τό Πανετπστήμιο τής Κολούμπια κι
  ό έρευνητής ΟΡΡΕΝΗΕΙΜΕΚ έψαχναν γιά τόν θάνατο, ττράγμα
  πσύ όμολόγησε ό Τδιος ό ΟΡΡΕΝΗΕΙΜΕΚ τόν Ίουλη τοθ 1945
  δταν έ'γινε ή πρώτη πι»ρηνική δοκιμή στό Μεξικό: «"Εγινα ό Τδιοςν
  ό θάνατος( ή ϊδια ή καταστροφή». Τό έπιστημονικό αύτό συνεργε?ο ,
  είχε βομ&αρδίσει πυρήνες ούρανίου μέ Νετρόνια. Τα έλευθερού ι
  μενά μετά Νετρόνια 6ομ6άρδιζαν άλλους πυρήνες ούρανίου, δέ-
  σμευόμενα στήν άλυσωτή αντιδράση. Αύτό τύ μυστι- '
  κό ήταν ή Πυρηνική 6όμ6α —ού κατάστρεψε την 6η Αύγούστου
  1945 τίς δυό Γιαπωνέζικες πόλεις, σκορπώντας παντοΰ τό θά¬
  νατο καϊ τόν πανικό μέσα στήν άπέραντη αυτή κόλοχτη, πού ή ,
  θερμοκρασία άνέδηκε σέ πολλές χιλιάδες δαθμούς, καίγοντας
  καί τήκοντας δτι δήττοτε, σώματα ξύλα καί μέταλλα.
  Τα άττοτελέσματα μιάς ταιρηνικής εκρηξης, είναι μηχανικά
  θερμικά καί ροΰιενεργά. Τα ττρώτα καί τα δευτέρα έπιφέρουν ά-
  καριαίο θάνατο, μέσα στήν κόλαση τής κοτταστροφής. Τα ραδι-
  ενεργά; είναι τα ττιό «Οπουλο» θά μποροθσε νά πεΐ κανείς. Σκο
  τώνουν κι άρρωσταίνουν χωρΐς νά έπιφέρουν αύτά κοτθ' έαυτά, τίς
  βιβλικές κοταστροφές. Τα ελευθέρα Νετρόνια μποροΰν νά δημι-
  ουργήσουν κι αλλες διασπάσεις, κι άλλη ραδιενέργεια στόν τόπο
  τής εκρηξης.
  Η ΒΟΜΒΑ ΝΕΤΡΟΝΙΟΥ
  Δέν είναι καινουργιο τό μυστικό όσον τουλάχιστον άφορά τό '
  αποτέλεσμα τής βόμβας των Νετρονίων. Άπό πολύ παλιότερα
  ή άνθρωπότητα γνώριζε τ! θά μποροΰσε νά συμβεΐ δταν μειωθοΰν
  τα μηχανικά καί θερμικά άποτελέσματα τής εκρηξης, χωρΐς την {
  ταυτόχρονη μείωση των ραδιενεργών. Τό 1 960 ένας "Ελληνας, ό *
  Στ. Πό—αγιαννάκης, Μετεωρολόγος, έγραψε: «Δέν είναι καθό-
  λου ύπερβολή αύτό πού δλέπουμε κατά καιρούς στόν Τύττο δτι )
  μέ την 6όμ6α Νετρονίων θά σκοτώνονται οί άνθρωποι μέσα στά
  καταφύγια τ στά σπίτια τους χωρΐς αί οΐκοδομαί νά παθαίνουν
  τίποτε. . .»
  Τό παράξενο δμως αύτό Άμερικάνικο κατασκεύασμα δέν ,'
  είναι τίποτα τό ίδιαίτβρο Είναι μιά συνηβισμένη ταιρηνική ·
  6όμ6α, ττού σέ περίπτωση πυρηνικοΰ ττολέμου δέν έχει καμμιά
  σπουδαία ίδιαιτερότητα, άφού ήδη ύττάρχσυν οί συνηθισμένες ττιά
  πυρηνικές 6όμ6ες. Περισσότερη άξία εχει γιά λόγους καθαρά
  στρατηγικούς ή στροττιωτικοΰς άφοΰ σέ διάστημα με,ρικων είκο-
  σιτετραώρων ή καΐ λιγότερο, θά μποροΰν νά χρησιμοποιοΰνται οί
  νεκρουπόλεις, τα χτίρια δηλαδή πού μείνανε χωρΐς άνθρώπους.
  'ΕκεΤ όδηγεΤ ό σννδυασμός έπιστήμης καΐ πολιτικής. 'Αντί
  οί «μπροστάρηδες των λαών» νά ψάξουυ νά βροϋν τρόττους εύρυ
  τι+»ης είρηνιστικής χρησιμοττοίησης τής ενεργείας αυτής πού μπο
  ρεΐ νά παραχ&ϊ άπό τόν ττυρήνα, ψάχνουν γιά νέα δπλα πού θά
  σκοτώνουν τόν άνθρωπο και θά άφανίζουν την ζωή άπό τόν πλα-
  νητη μας
  ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟ ΠΑΙΔΙ
  Μήττως ομως έχουμε προχωρήσει άρκετά, Δέν χωρεΐ άμφι-
  δολία ότι ή ανθρωπίνη έπέμβαση στήν δομή τής ΰλης έσυσσώρευ
  σε μυριάδες δεινά γιά την ανθρωπίνη υπάρξη. Αύξήθηκαν οί καρ
  κινοπάθειες οί Λευχαιμ!ες; οί διανοητικές άρρώστιες, ττού είναι
  πιά έπιστημονικά άττοδειγμένο δτι έ'χουν άμεση σχέση μέ την ρα-
  διενέργεια Οί έπιδράσεις στήν Γεννετική είναι άκόμη χειρότερες.
  Άπό τα 1945 μέχρι τό 1954 γεννήθηκαν στό Ναγκασάκι 7
  ΟΟΟ παραμορφωμένα παιδία. Χωρίς αύτιά χωρΐς χέρια, χωρΐς δι
  ανόηση κλπ Είχαμε μάλιστα καΐ μιά περίπτωση γέννηση παι-
  διού χωρίς έγκέφαλο(.') μέ την έπίδραση τής ραδιενέργειας στά
  χρωματοσώματα των κυττάρων.
  Περίπτωση δμως γέννησης άνεγκέφαλου παιδιοΰ συναντοΰ
  με καϊ έδώ, μακρυάάπό την ραδιενεργόπληχτη Ίαττωνία, στήν
  Κρήτη Στό Βενιζέλειο Νοσοκομεΐο Ηρακλείου γεννήθηκε άπό
  ζεϋγος Γερμανών Άρχαιολόγων 'Ερευνητών την 26 Μαρτίου 77
  άνεγκέφαλο παιδί (έφ. «ΑΛΗΘΕΙΑ» φ. 93—28)3)77). Άξίζει
  νά σημειωθεΤ ότι οί Γερμανοί γονεΐς, ζοΰν μόνιμα στήν 'Ελλάδα
  (Χάρακος Ηρακλείου) καΐ δτι ό πατέρας κ. Φρίτς Βόλφ τα θεώ
  ρησε άτΓοτέλεσμα ραδιενεργοϋ προσβολής τής έγκυου γυναίκας
  τού, άττό μιά παράξενη ραδιενεργό πέτρα.
  Δέν φαίνεται νάχει άδικο. Είναι δμως ή «ραδιενεργός ττέ-
  τρα» ή μήπως είναι οί Πυρηνικές δοκιμές, ή ραδιενεργός μόλυν-
  ση της άτμόσφαιρας κα! άττοθήκευση πυρηνικών δπλων στίς διά
  φορες στρατιωτικές Βάσεις; Περισσότερο πιστευτή φαίνεται ή
  δευτερη εξηγήση γιατί ίστορικά δέν γνωρίζουμε νά άναφέρεται
  πουθενά παράμοιο περιστστικό, άν καί τα ραδιοπετρώματα ύ-
  τιάρχουν σέ σημαντικές ποσότητες πάνω στή γή. Ή αλλη περί¬
  πτωση τού Ναγκασάκι ττού πί>ρε μεγάλη δημοσιότητα, όφείλετσι
  στή μεταλλαγή των χρωμοσωμάτων ΰστερα άττό ραδιενέργεια
  πού δέχτηκε ή μητέρα λίγο καιρό μετά την εκρηξη.
  Στήν περίπτωση αύτη, οί άνησυχίες είναι άκόμη μεγαλύτε-
  ρες καΐ μέ γνώμονα πάντοτε την άνθρ«&πινη διαβίωση, διαπιστώ
  νουμε δτι άττειλεΤται άμεσα ό άνθρωπος καί ή φυσική ίσόρρο-
  ττία ττού ήδη μεταβλήθηκε άπό τό 1945, μέ τα γεγονότα τής
  Ίαπωνίας. Γνωρίζουμε δτι ή μόλυνση τής άτμόσφαιρας μέ ρα¬
  διενέργεια στήν 'Ελλάδα, έχει φτάσει μέχρι καΐ 50 μικρομικρο-
  κιουιρί> άριθμός άνησυχητικός μιά καί ή συνηθισμένη ραδιομόλυν-
  ση δέν ξεπερνοϋσε ποτέ τα 0,1 — 0,2 μικρομικροκιουρί.
  "Ηδη άναφερθήκαμε στά δυσάρεστα άποτελέσματα τής ρα
  διενεργείας καί τής ραδιενεργοθς μόλυνσης Μιλοΰνε δμως καΛύ
  τερα οί άριθμοΐ των καρκινόπληκτων σ' δλο τόν κόσμο, πού με¬
  τά τό 1940 εχουν αϋξηθεΐ σημαντικά, όπως καί ό άριθμός των
  στειρώσεων.
  Όπωσδήττοτε λαιπόν ή μεγαλειώδης, άττό ττρώτη όττοοψη, αύ
  τή άι<τακάλυψη τοΰ άνθ,ρώττου) όδηγεΐ τόν κόσμο στόν ολεθρο. Υπο στηρίζεται σ' όλον τόν κόσμο καί είναι πιά ττασίγνωστο δτι άν ττοτέ ό ττλανήτης μας καταστ,ραφεΐ θά φταίμε εμείς κα! ένα τταρα πάνω, ή άλογη χρήση τής ττυρηνικής ενεργείας. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ Το πρό6λημα λοιττόν είναι πώς θά μττό'ρέσει ό άνβρωττος νά άτΓθτρέψει τούς κινδύνους καί νά θέσει στήν ϋπηρεσία τού την τρο- μερή δύναμη πού άπόχτηκε. "Ηδη, τα πρώτα άποτελέσματα μιάς τέτοιας έφαρμογής, ήταν σωστή έττανάσταση στόν κόσμο τής 'Ε πιστήμης. Λίγο πρΐν οί Άμερικανοΐ καταφέρουν τό 1 942 νά φτιά ξουν τίς δυό ττυρηνικές στήλες στό Χάι/φορντ καΐ Σικάγο κάνον- τας όμαλή την λειτουργία τους μέ την ττρός τα εξω άττομάκρυν- οης τής θερμοκρασίας μέ ποσότητες ψυχρού νεροϋ, οί έπιστή- μονες μελετοΰσαν τίς έφαρμογές των ραδιοΊσοτάττων. Σήμερα, σ' δλους τούς τομεΐς τα ραδιοίσότοπα έχουν ιτρο- σφέρει θετικότατες ύπηρεσίες. Άναφέρουμε μερικές. Μέ αύτά γίνονται οί έρευνες άττορροφητικότητας των λιττα | σμάτων στΐς καλλιέργειες έρευνάται ή ενεργεια των έντομοκτό- νων καί μυκητοκτόνων, προσδιορίζεται ή ήλικία άρχαίων άντικει μένων Μέ την ραδιοφωτογραφία, άνακαλύφτηκε ό τρόττος διανο- μής τοΰ ίωδίου στόν Ουρεοειδή καί φωσφόρου στήν ώοθήκη. Μέ τόν φωσφόρο 32 γίνεται ό έντοπισμός των έγκεφαλικών δγκων καί τής μελέτης φθοράς των μηχανικών έξαρτημάτων. Μελετάται ή μόλυνση τής θαλάσσας καΐ τής άτμόσφαιρας. Τό Ράδιο —Ίώ 1 διο 131 χρησιμοποιεΐται σάν Ιχνηθέτης στή Ραδιοχημεία καΐ την μεταφορά τοΰ άργοΰ πετρελαίου. 'Επίσης χρησιμοποιοΰνται στήν γεωλογία, στΐς γεωτρήσεις γιά έντοπισμό όρυχτών πετρε- λαίων ή άκόμη καΐ τού σημείου διαφυγής πετρελαίου άπό μιά πετρελαιοφόρα ζώνη σέ άλλη. Εύνόητο λοιποί/ είναι πόσο μπορεϊ νά άνεβάσει τό γενικώ- τερο έπίττεδο τού άνθρώπου ή πλήρης υποταγή τής πυρηνικής ενεργείας καί ή διαθέση της στήν ϋπηρεσία τού. Λύνεται όριστι- κά τα ένεργειακό ττρόβλημα κβι διευρυνοιται οί όρίζοντες δρά- σης. Όμως, ή 'Επιστήμη δταν τίθεται στή διαθέση πολιτικών έπιδιώξεων, πράγμα πού πρέπειι νά εΤναι ξέχωρο άπό δλα αύτά, [ φτάνει στά σημείο νά κατασκε'ΐάζει πυρηνικές 6όμ6ες χαΐ 6όμ- 6ες νετρονίου. Όμως σήμειρα ή πυρηνική 6όμ6α δέν μονοττωλεΐται άττό την Άμερική. Μετά τόν ~ χαμό των Ρόζεμπεργ Κ3Ϊ την άπόχτηση τέτοιας δΰναμης άττό πολλά κράιη, δλέπουμε άκό μη κα! οττουδαστές νά μττοροΰνε νά φτιάχνουνε πυρηνικά δττλα. Αύτά άπέδωσαν οί προσπάθειες αυτών πού άντΐ νά καθίσουν καί νά δουλέψουν γιά τό καλό τοΰ άνθρώπου, ττροσπαθούν νά δροΰν τρόττους άφανισμοΰ τού άνθρώττινου γένους Καΐ άν δέν γίνουν προσπάθειες νά τεθεΤ έξ ολοκλήρου ή τε ράστια αύτη δύναμη στήν ύττηρεσία τού άνθρώττου, ό ττλανήτης μας κι εμείς μαθηματικά θά όδηγηθοΰμε στόν βέβαιο χαμό, δ- πως λέει κι ό Χαρόλντ Γιούρεύ. «Άν ό έπόμενος πόλεμος γίνει μέ ττυρηνικά δττλα, ό μεθεττό μενος θά γίνει μέ ττέτρες καΐ τόξα» «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε- —Β ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ • κουχ · κογ?έ; · κου» · κονκ · κουχ » __«"Αντε ρέ... Ίεράρχη», άκούστηκε νά φο>νά-
  ζει £νας προχθές σέ ε'ντονο υφος, κάποιον πού
  ΐόν εϊχε, φαίνεται, πειράξει πολύ.
  —-«Ίεράρχης εϊσαι καΐ φαίνεσαι», τού άπάν-
  Γησεόαλλος.
  Καΐ £νας τρίτος πού δέν καταλάθαινε — για
  ιΐάραγε; — την άνταλλαγή των «ίερατικών ΰ-
  βρεων», πήρε την εξηγήση άπό άλλον παρακεί-
  μενότου:
  —«Καλά δέν διάβασες δτι δπου λέγα)ΐε πα-
  ληά τή λέξη «λοΰστρος» θά την άντικαταστοϋμε
  τοόρα μέ τή λέξη «Ίεράρχης»; τ
  Έπειδή δμως ό όνθρωπος ηταν φαίνεται...
  θρησκόληπτος θύμακίε πολύ, μέ αποτέλεσμα νά
  μπλεχτεί τώρα αύτός σέ καυγά μέ τόν συνομι-
  τητή τού.
  Άκοΰστε τώρα τό φινάλε: μετά άπό λίγα λε
  πτα άλληλοβρισίματος, ό άνθρωπος μας άκού¬
  στηκε νά άποκαλεί τόν άόλλο. . . άρχιεράρχηΙ
  Αύτό θά πεί αύτόματος έγκλιμοπσμός...
  • θύμωσε λέει ό άνθρωπος τής Καφίνας γιά δοα
  πάλι τελευταία της γράψαμε (έννοοΰμε τό Νϊκο
  καλέ, τής έφταετίας) καΐ καθηούχασε την κυρά
  τού δτι θά μάς κανονίσει.
  Δέν άποκλείεται. Αύτός δλα τα μπορεϊ (δπως
  εγραψε άθηναϊκό ίίντυπο), άκόμη καΐ ... τού
  σπανοΰ τα γένια!. . .
  * "Ενοπλσι λπΐενοφύλακες φρουροΰνε στό λιμά
  νι τοΰ Ηρακλείου τό πλοϊο μέ τούς τόννους τό
  χασίσι πού πιάστηκε στήν νΑρ6η.
  Μέλος λοιπόν, μιας παρέας πού καθόταν στό
  καφενείο τοΰ λιμανιοΰ άκούστηκε νά λέει:
  —«Πά κύττα άδερφέ μου... Τόσο... πράμμα
  σέ δυό βήματα κι εμείς νά μην έχομε
  τζουρίτσα!.. .»
  Τί νά γίνει; Τό λέει καΐ τό τραγούδι
  Στήν Περσία τό χασίσι
  τό πουλοΰν μέ την οκά
  κι έδω πέρα δέν ύπάρχει
  οΰτε μία. . . ρουφιξιά.
  Αιτότητα καΐ στό... χασίσι!...
  οότε...
  * Στά εϊδη των κλεφτών προστέθηκαν τώρα καΐ ι
  οί κλέφτες τής άπλωμένης σταφίδος.
  "Ετσι, έκτός άπό τούς ζωοκλέπτες, τούς κλέ¬
  φτες ποδηλάτων, τούς κλεφτοκοτάδες κλπ. έχομε
  τώρα καΐ τούς .. . σταφιδοκλέφτες.
  Ώραία δουλειά, ζάχαρι πού λένε γ) μάλλον
  ... γλυκειά σάν τή σταφίδα.
  * Σωπάσανε στό περασμένο φύλλο τα. . . παιδία
  της φωπας, πού καθιερώθηκαν σάν «Τρίο Έρα-
  σιτεχνίκ».
  Λέγεται δτι κουράστηκαν κι είναι άποφασι-
  σ)ΐένα νά σταματήσουν όριστικά.
  "Ενας συνεργάτης τους δμως ό πιό .. . έμ-
  πρησπκός, έπηιένει . νά μάς τα χτυπά έθδομα-
  διαίως.
  Πρόκειται γιά τό πρόσωπο πού είναι γνωστό
  μέ τύ χαρακτηριστικό καΐ πετυχεμένο ψευδώνυ
  μο «ό Βέγγος τής Φλόγας».
  Τιί)ρα μην έΐπμένετε νά σας κώ μέ ποίον.. .
  γελαμε πολύ, γιατί... κουκιά δέν έφαγα καΐ έπο-
  μένως, κουκιά δέν μαρτυρώ!.. .
  * Ή συζητήση ήταν γύρω άπό τα δρθρα τοΰ Παν
  νακουδάκη κατά τοΰ κ. Νομάρχη Ηρακλείου καΐ
  τό τί θά κάνει ό τελευταϊος σχετικά μέ τό θέιια
  των μασόνων.
  Κάποιος λοιπόν πέταξε τό καρφί τού,
  —«Έγώ νομίζω δτι τελικά ό Νομάρχης θά
  οταθη στό υψος τού»!. . .
  * Μαλακωμένος έμφανίστηκε στό Δικαστήριο ό
  άπειλήοας τό διευθυντή τής εφημερίδας μας, ό
  ενατραφής Νικολάκης.
  Κι έκανε πραγματικά καλή έντύπωση, τόσο
  στόν κ. Πρόεδρο, δσο και σέ πολλούς άπό τό ά-
  κροατήριο.
  Μιά στιγμή δμως τόν έ'πιασε τό. . . άνωγεια-
  νό τού (κατά τό. . . δημοσιογραφικά, πού πέταξε
  έκεΐνος) κι αρχισε νά λέει σέ έντονο ΰφος μερι¬
  κά λόγια,- πού δέν τα περίμενε κανείς.
  Τέλος πάντων, είπαν δλσι, τί νά κάνει ό δν-
  θρωπος, κατηγορούμενος είναι, δ,τι θέλει λέει.
  "Οταν δμως εΐπε μερικά ίίλλα, πού δέν ή"ταν
  άλήθεια, κάποιος άκούστηκε χαμηλόφωνα νά σχο
  λιάζει τό γεγονός, ώς εξής:
  —«Καλά νά σέ λέμε Νικολάκη, άλλά μή
  μας άναγκάσεις νά σέ φωνάζωμε σκέτο . . Λά-
  κη»!.. .
  * 'Ένα «καινουργιο πρόσωπο στήν κόλαση» πού
  λένε, παρουσιάστηκε πρόσφατα στό «Κόιιμα των
  'Νεοφιλελευθέρων».
  Καΐ κάποιος, πού τόν ή*ξερε φαίνεται καλά,
  εϊπε:
  —«Αύτός είναι μάλλον τοΰ Κόμματος των
  Νεο. . .ημετέρων»!. . .
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■*
  5 Ιν1ΕΤΒΟΡΟίΕΟ5 5ΤΒ ·" 5ΥΝΤΑΟΜΑ 5ς.
  >, - -λ·' ΑΤΗΕΝ5 - ΕειΕξΟΕ
  ΤΕί. Ο21"- 323ίί'72> ; 8. ΤΕίΕΧ 219^17
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  'Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΑΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό πσιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νό: διασκεδάση καΐ
  νά άναπνεύση ίώδιο, στό Ενετικά Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΛΛΗβΕΙΛ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  *»♦♦
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΕ ΧΑΡΗΚ)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έτπμέλεια:
  Ίκτίνου 20
  ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  - Ήράχλειο Κρήτης
  Δευτέρα 12 Σεητεμβρΐου
  ηρακλειο «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  ΘΛιβερό κατάνιημα - Γιά τόν Αρχιεπίεκοπο Κρήτης
  ΜΙΔ ΝΕΔ ΔΓΙΔ: « Η ΑΝΔ... ΠΕΤΡΑ»
  Κάποιος πρέπει νά σταματήσει
  τούς έπιζήμιους «Θεοπώλες»
  —Έγώ έχω την 'Αγία Πέ- ι
  τρα θαγματουργή. ΜοΟ την
  έπεψε ή Παναγία ή Πηγαδιώτισ
  σα, προσκυνώ καί δοξάζω τή χά
  ρη τζης. ΜοΟ την πέταξε μέσα
  στόν Κουδά.
  —Ποία εΤναι ή Παναγία ή Πη-
  γαδιώτισσα;
  —Ή Παναγία πού είναι μέσα
  στό ττηγάδι. Νά έκεΐ κάτω στό
  Νίκροταφεϊο. Νά πάτε νά ττά-
  ρετε άγίασμα... Μά, άφήστε λε-
  φτά στήν Παναγία ν' άνάψετε κε
  Ρ'
  Όλα αύτά δρίσκονται στό
  Θραψανό. Στήν κάτω μεριά τού
  χωρίου σέ δυό χωριάτικα παλιά
  δωμάτια, κστοικεΐ ή κυρά Κατί-
  να μέ την «θαγματουργή Πέτρο»
  κι ό άντρσς της. Τό ίνα δωμάτιο
  τδχει κάνει έκκλησία, μέ εΐκόνες
  μανουάλια καί κεριά. Ρωτήσαμε
  σ" ίνα καφενεΐο τού χωριοθ ττοθ
  είναι τό σπ!τι της. Πρόθυμοι οί
  Θραψανιώτες νά μάς έξυπηρετή
  σουν( νά μάς «κεράσουν καφί>
  μά στραβουμουτσουνιάσανε σάν
  άκούσανε ττοιά γυρεύουμε.
  —Τό Καντικάκι θέλουνε. ΕΤν-
  τα νά ττεΤς εδά μέ τέθοιο κόσμο;
  —Σώττα σοΰ λέω Γιώργη για
  τι δέν κατέχεις εΐντα γίνεται.
  Ή κυρά Κατίνα δμως, δέν ΰ-
  πολογίζει την άδιαφορία μιάς
  μερίδας, τής διχασμένης ώς
  ττρός την Πέτρα της, Κοινωνίας.
  Αυτή πιστεύει άκράδαντα καϊ
  δαιδίδει ττώς ή «Άγία Πέτρα»
  είναι «θαγματουργή» πώς για-
  τρεύει δλες τσ' όρρώστιες μέ..
  εϊδίκευση στόν καρκϊνο καϊ στίς
  «άτεκνες γυναΐκες».
  —"Εκατόν ένενήντα ατεκνες ι
  χει θεραττέψει. Μάλιστα μιά ήκα
  με κοπέλι ΰστερ' άπό δεκαπέντε
  χρόνια. Την Τετάρτη ήκαμε κα-
  λά μιά γυναΐκα μέ τό μωρό ττοϋ
  εΤχε ξορκισμένο. Καί την Τρίτη,
  έθεράπεψε ίνα παιδ) απού τή χώ
  ρα, πού τόν εΐχε στόν έγκέφαλο.
  "Ισαμε νά τοθ βάλλω τό νερό
  στήν κεφαλή άνεντράνισε. Μεγά-
  λη ή χαρή τσή Πηγαδιώτισσας.
  Τό χέρι της; είναι μαυρισμένο
  γύρω — γύρω μέ έντονώτερα ση
  ιιάδια οτήν έξωτερική ττλευρά.
  ίΤήν ρωτάμε τϊ συμβαίνει.
  ' —Μιά τρελλή έθεράττεψα καί
  μέ δάγκασε. . .
  Ή «Άγία Πέτρα» είναι μιά
  συνηθισμένη χρωματιστή Πέτρα
  ττερίπου σάν αύτην τοθ άνεπεξέρ
  γαστου Άλάβαστρου. «Άγία»
  την έχανε ή φαντασία τής κυρά
  Κατίνας καί δλων των άλλων γυ
  ναικών τής παρέας, ττοΰ ■γυρίσα-
  νε άρκετές σελίδες τής Ιστορίας
  πρός τα πίσω καί φτάσανε σέ
  μιά έττοχή άλλη. Στήν έττοχή ττού
  τοποθετεϊται χρονικά στϊς πρώ-
  τες άναζητήσεις τού ανθρωπίνου
  νού ττοΰ έθεοττοιοΰσε καΐ λάτρευε
  τα βράχια, τα ττοτάμια τ' άατέ
  ρια. . . Πρΐν ή προχωρημένη σκέ
  ψη των Έλλήνων κα! άλλων λα
  ών, άνακαλύψει τα εΤδωλα καΐ
  το Δωδεκάθεο
  Πάνω στήν Πέτρα, ή Νεο —
  Άγία τού Θραψανού, βλέττει Ά
  γίους, Θεούς, Άγγέλους, Σταυ-
  ρούς δλα.
  —Τό βλέπετε; Είναι ή Πανα
  γ!β. ΘωρεΤτεε;
  —'Εγώ δέν βλέττω τίποτα...
  τής λέω.
  —ΕΤσαι άλλόθρησκος;
  —Όχι, άλλά δέν βλέπω τίπο-
  το...
  -------Έσύ θωρείς πράμμα;
  Ό φωτορεττόρετρ ά Νϊκος Μαλ
  τεζάκης γουρλώνει Κοιτάζει δε-
  ξά — ζερβά, ξανακοιτάζει.. Τί¬
  ποτα.
  —Ναΐ, θωρώ τό Χριστό τής
  λέει.
  —Τί άλλο;
  —Την Παναγία.
  —Κι' εΤντα άλλο;
  —Την . . . Άγία Πέτρα, τούς
  άγγέλους, τόν Σταυρό.
  —Θωρείς την . . . Π ίσα καΐ
  την Παράδεισο;
  —Ναί καί την Παράδεισο καΐ
  τόν Χριστό ττου βυζαίνει.
  —"Ε τώρα θά δεϊς τό "Αγιο
  Φώς και την 'Αγία Πέτρα ττου
  . . . δρώνει.
  Παίρνει την πέτρα την βάζει
  μέσα σ' ίνα ττοτήρι νερό. Σχη
  ματίζονται φυσαλίδες ποϋ τίς ό-
  νομάζει. . . Ιδρώτα.
  —Νά τώρα δρώνει, θωρρεΐς το
  —Έγώ όχι, ξαναλέω.
  Μέ λοξοκοιτάζει. Ό Μαλτεζά-
  κΠζ τήζ εΤχε . . . προσκυνήσει τό
  δαγκωμένο χέρι, εΐχε άνάψει κε-
  ρί άντ! 1 Ο δρχ. στό Εϊκονοστάσι
  της, έδλεπε τούς . . . "Αγίους
  στις άποχρώσεις τής . . . Πέτρας
  καΐ σέ λίγο εΤδε τό. . . "Αγιο
  Φώς τΓοϋ έμπαινε άπό την χαρα
  μάδα τής κλειστής πόρτας καΐ
  σχημάτιζε άντανακλάσεις στό
  ποτήρι...
  —Τούς γιατρούς τούς τταραδέ
  χεσαι;
  —Όχι μόνο την Παναγία·.
  —Ποιές άρρώστιες. . για-
  τρεύεις;
  —'Εγώ; Ή Άγία Πέτρα, γι
  ατρεύει δλες τίς άρρώστιες. Άλ
  λότες έγιάτρεψε Εναν μέ μεσκι-
  νιά. Ό κακομοίρης εΤχε μεσκινιά
  σει δλο τού τό σώμα. Κι' ό...
  μπροστινός τού κι ό... πισινός
  τού. Καί τόν έγιάτρεψε. "Εχει γι
  ατρέψει πολλούς μέ ξορκισμένο
  κι έπροχτές ίνα κοπέλι πάλι μέ
  ξορκισμένο. Τώρα δέν έχει άσ6ό
  λι...
  Μοΰ θυμίζει Καματερό, στίς
  μεγάλες τού δόξες. Μοΰ θυμί¬
  ζει τόν Μάγο τής Μαθιάς πού φά
  νηκε πιό εΐλικρινής, λέγοντας δ-
  τι παραδέχεται μόνο τούς . χει
  ρούργους γιατρούς.
  —Ή Πέτρα γιατρεύγει καΐ
  τσ' αΐγες πού παθαίνει τό 6υζί
  ντως, "Ύστερα, ττού γίνονται κα
  λά, ττάνε τό τάσιμο στήν Πά
  ναγία, έκέ κάτω...
  Μά εΐντα κάνετε; Φωτογραφί-
  ες θά βγάλετε; Δέν κάνει.. "Εμέ
  να τό σώμα μου, δέν κάνει νά
  τό φωτογραφίζουνε...
  Άρχίζουμε νά την «ψήνουμε»
  πώς πρέπει νά γίνει Εϊκόνα ή
  Άγία Πέτρα μέσα στό. . . πο¬
  τήρι λέγοντας της πώς άν δέν
  υπήρχαν οί... φωτογράφοι, δέν
  θά υ—ήρχανε ο! ΕΙκόνες τού Χρι
  στοΰ. Δέχεται. Καί ττοζάρει μέ
  την . . . Άγία μέσα στό . . .πό
  τήρι. . .
  Πάω νά τή ρωτήσω μήπως
  καμμιά φορά πνιγεΐ ή... 'Α¬
  γία μέσα στό νερό} μά ττώς νά
  ρωτήσω; Αυτή μάς δείχνει άκό
  μη τή... Φάτνη, τόν Ιωσήφ
  τόν Άγιο . . .τάδε τόν άλλο "Α
  γιο, δλα...
  —Δέν τα θωρείς άκόμη;
  —Όχι τής λέω, άλλά σάν νά
  6λέπω κάτι έκεΐ στόν. . . ττάτο.
  —Μττράβο "Εχε την εύκή τσή
  Παναγίας πού πίστεψες και δα
  σωθεΐς. Καί είντα εΤδες;
  Χαμογελάω. Μέ κοιτάζει έ-
  ρευνητικά.
  —Πές μου ποίος σέ πεψε. Εΐν
  τα θέλεις. Νά σψαλίξω την πόρ
  τα μου άμα μοΰ τό ταίς. Άπό ά-
  ττόψε κιόλας δέν θά άνοίγω σέ
  κανένα γιατι κουράζομαι. Καΐ
  δέν μπορώ έγώ, γρά γυναΐκα,
  νά στέκω δλη μερά έτσέ. Μά
  ποίος σέ ττεψε καΐ εΤντα θές; Έ-
  μένα δέ μέ ξερώτηξε άκόμη κα-
  νείς κι εΤναι 6αρύ νά μέ ξερω-
  τάς. Έγώ δα κλείσω την πόρτα
  μου...
  Άρχίζει καΐ τρέμει. Προσττα-
  θοΰμε νά την καθησυχάσουμε γιά
  ν' άρχίσει πάλι νά λέει τα «θάγ
  ματα». Έτσι καϊ γίνεται. Ό
  Μαλτεζάκης είναι «όλος άύτιά».
  Άκούε^ συμττλη,ρώνει, κουβεντι
  άζει, προσαρμόζεται μέ λίγα λό
  για.
  Προχωρώ στό Εϊκονοστάσι.
  Βλέττω μαντινάδες άφΐερώσεις
  καΐ γράμματα σ' ίνα χαρτόνι.
  «Έφανερώθη ή Άγία Ειρήνη
  ή Χρυσοβαλάντου· (ήμερομηνία).
  ΕΤδε τα γράμματα ή Α.Δ. άπό
  τόν Βαχό,.Α.Α. Έφανερώθη ή Κύ
  πρός καΐ στή μέση αυτής ό Ιη¬
  σούς μ έτά γράμματα 1.0. Την
  3-11-74 ... ήκουσα άπό τό Ο!
  κόνιζμα 4 χτύττους Εμμανουήλ
  Φ άττό την Αύλή ...» κλπ.
  Ή Άγία . . . Πέτρα, κλειδα-
  μτταρώνεται στήν . . . βαλίτσα.
  Κάθε μερά την βλέπουν πολλά
  μάτια καΐ πολλές φαντασίες ό-
  δηγοΰν τό δλέμμα στό Χριστό,
  πού εΤναι μέσα στϊς άποχρώσεις
  τής πέτρας καΐ σ' οποίον άλλο
  Άγιο φανταστεΤς. Μέχρι ...
  χτύπους άκοΰνε μέσα άπό τό πό
  τήρ*. Κι ή έκκλησία τα ανέχεται.
  —Μόνο μιά φορά μέ κάλεσε ή
  Άστυνομί·α. "Υστερα, έγώ δίνω
  στόν κόσμο τ' Άγίασμα... Όψές
  ήμουνε στόν πάτειρ Κωνσταντΐνο
  στή χώρα, στήν Έκκλησία τού
  Μιχαήλ Άρχαγγέλου καΐ έκοι
  νώνησα. Μέ κάλεσε όψές μιά γυ
  ναίκα στό Ήράκλειο νά την δ«..
  Αϋτά γίνονται στό Θραψανό.
  ■■■■■■■■■■■■Ι
  !■■■■§
  ! ΓΡΑΜΜΑΤΑ!
  Ι ΑΛΗθΕΙ Α
  ■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■-
  ^■■■■■■■■εΐτΐ'ΐεΐΐΐΐ"
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  ΑΜΕΡΙΚΔΝΟΙ: ΠΑΡΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙ! ΣΑΣ
  Α*01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ
  ΠΙΚΟΛΟΜΙΚΑΙ
  Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΤ Ο.Ε.
  ΓιΊΙΧΕΐΡΗΤΕΙΤ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΠΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1-, 2, 3, 4 καΐ
  5 δωματίων, ώς κσΐ Ισονείων κστσστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκοπΌΐκίας
  πολυτελοθς κατασκευής καΐ επί των δδών
  1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου
  νωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  Πρός την εφημερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙ Α»
  Είς Ήράκελον
  Κύριε Διευθυντή,
  Σάν πρωτοπόρος τής Αληθεί¬
  ας έχετε ύποχρέωση νά άγωνίζε
  στε μέχρι τελευταία στιγμή τής
  ζωής σας γιά τα Ιδανικά της
  πατρίδας, την Λεφτεριά γιά την
  μάνα Κρήτη, ποΰ δυστυχώς 6-
  ττάρχει μικρή μερίδα Κρητικών
  ή όποία δέν μπορεί νά συνειδη-
  τοποιήσει την μελλοντική κατο-
  χή των Αμερικανόν. Πάντως,
  δυό είναι τα αίτια. Άφ' ενός η
  συμφέροντα άτομικά έχουν, η
  δέν ϋπάρχει ΐχνος Ιδανικών, μέ¬
  σα τους.
  Όφείλουν δμως δλοι αύτοι
  καί δλοι μας μαζί νά καταλάδο-
  με τόν μελλοντικό κίνδυνο. Πολ
  λοί, λένε σέ συζητήσεις τίς Τδι
  ες φράσεις: «Έγώ έχω τταιδιά
  καΐ κοιτάζω τα παιδία μου». Νο
  μίζει αύτός ό ψτωχός δτι μέ αύ-
  τό θά μπορέσει νά άσφαλίσει τό
  μέλλον των παιδιών τού. Δέν
  γνωρίζει δτι τούς άψήνει μιά
  κληρονομιά — κατοχή μέ αΐτίες
  θανάτου.
  Έν μέρει, έχουν κάποιο δίκηο.
  Λέει μιά τταροιμία: «Άπό την
  κεψαλή βρωμεΐ τό ψάρι».
  Άκούγοντας τόν λαοπρόδλη-
  το κυβερνήτη: «Εμείς άνήκομε
  στή Λύση». Άκούγοντας την
  Άντιπολίτευση: «Ή μοϊρα μας
  είναι στήν Εύρώπη». Άλλος: «ε¬
  μείς θέλομε συστήματα τής Ά-
  νατολής». Άλλος: «οΰτε στή Δύ
  ση, οϋτε στήυ Ανατολή». Μέ άλ
  λσ λόγια, μάς έ'χουν μέσα στό
  κάρο, σάν τόν Ναστρατίν Χότ-
  ζα.
  Καημένε λαέ, αύτη είναι ή
  μοϊρα σου. Νά δέρνεσαι άπό τα
  τέσσερασημεΤα τού όρίζοντα.
  Πάντως παρατηιρεΤται μέ την
  άδιαφορία των ολίγων εύτυχώς
  Κρητικών δτι είναι φΐλοτόμαροι
  καΐ δέν ξέρουν ότι αύτοι οί λ!
  γοι δλάτΓτουν καΐ τούς άλλους.
  Δυστυχώς αύτά τα παράσιτα,
  πρέπει νά άπομονώνονται ώστε
  νά μή μολεύουν τόν δημοκρατι
  κό άέρα τής Κρήτης. Αυτή ή
  μόλυνση στ«θ£ροτί<χεϊ τίς Βά- σεις τού θανάτου. »♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦* ετε τόν ΙΚΡΑΤΗ» πρωϊνή, μοκρατική Εφημερίδα ι ύπεύθυνα. ΑΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΙ ΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ίΥΚΛΟΠΛΙΔΙΚΗ ΖΤΗΛΗ ΗΜΕΡΩΖΗ. στά τηλέφωνα .αί 224 - 226 >ωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  :όν έφημεριδοπώλη
  (υδρομείο.
  όας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  Ή αΐτία τής άρρώστιας εΤ
  ναι γνωστή είναι ναΐ μέν καρκί
  νος, άλλά τό φάρμακο τό έχει ό
  Κρητικός Λαός, πού τέτοιου εΤ-
  δους καρκϊνο μπορεϊ καί τόν θε
  ραττεύει. Πράγμα πού τό γνω
  ρίζει, πού άργά ή γρήγορα τό
  μικρόδιο θά φύγει νά πάει έκεΐ
  πού γεννήθηκε, διότι τό Κρητικό
  κλίμα δέν τό σηκώνει ττιά. Αύ
  τόν πού πολλά τέτοιου εϊδους μι
  κρόβια τόν τριγύρισαν. Ποικι-
  λία μικροδίων, Ενετικά, Τούρ¬
  κικα, Άραδικά, Μογγολικά Ρώ
  σικα, Γερμανικά Έγγλέζικα. Τα
  Έγγλέζικα, όπως καί τα Άμερι
  κάνικα, δαγκώνανε μέ τή μορφή
  τής φιλίας. Μιά τού φίλου δυό
  τού φίλου...
  Τα Έγγλέζικα «κουνούτπα»
  δάγκωναν πολλούς λαούς. Σιγά
  —σιγά δμως, ττήγανε στό νησί
  ττού γεννήθηκαν. Ότι έτταθες έ-
  σύ Έγγλέζικο κουνούττι, θά πά
  θεις καί σύ Άμερικάνε . φίλε.
  Πάρε τις Βάσεις σου, στήσε
  τις στήν γή σου κι άχι στήν ξέ-
  νη, γιατϊ έμεΤς δέν έχομε διαφο
  ρές μέ κανένα. Ό Έλληικός Λα
  ός, δέν ττειράζει κανένα. Δέν έ¬
  χει διαψορές μέ τούς γείτονες.
  Ή Έλλάδα δέν είναι άμαρτυλή.
  Μετά τψής
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  Βόνη — Πεδιάδος
  ΑΝΝΑ - ΛΙΖΑ ΤΟΜΑΣΕΝ
  ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟ Ι ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ
  Πρός τόν Έκδότη
  τής εφημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  "Ηράκλειον Κρήτης
  Άγοπτητέ κύριε,
  "Ημοιιν γιά διακοπές γιά δυό
  έβδομάδες στήν Κ,ρήτη καί εύ
  χαριοτήθηκα άττό την όμορφιά
  τής πατρίδας σας καί την φιλία
  τού λαοΰ της ©ά ήθελα νά ξα-
  ναγύριζα άλλά δέν θά τό κάμω
  ποτέ γιά τόν —αρακάτω λόγο
  Έγώ καϊ μερικοί Σκανδιναυ-
  οϊ φίλοι μου, έκπλαγήκαμε άπό
  τόν τρόπο πού μεταχειρίζοντο οί
  Κρητικοί τα ζώα. ΕΤδαμε σκύ
  λους νά σκοτώνονται άπό την
  ζέστη τής ημέρας χωρΐς καμμιά
  προστασία άττό τόν ήλιο. Άκού
  σαμε ϊστορίες γιά άνθρώττους
  πού όδηγοΰσαν τα γαΐδουράκια
  τους διά τής 6ίας νά δουλεύ-
  ψουν ένώ δέν άντεχαν άλλο. Κα-
  ταλαδαίνομε δτι δταν ίνβς λαός
  είναι φτωχός δέν είναι δυνατόν
  νά ξοδεύει γιά την άνεση των
  ζώων άλλά τουλάχιστον ή συ
  μπεριφορά μέ τα ζωντανά αύ
  τα πλάσματα μπορεί ν' άλλάξει.
  Άς έ'χουν τα σκυλιά κάποια ε¬
  λευθερία κινήσεως δώστε τους
  καθαρό νερό καϊ προφυλάχτε το
  άπό τόν ήλιο. Άς άναλάβει ή
  Άστυνομία ν' άπαλλάξει τα γέρι
  κα γαΐδουράκια άπό τή δουλειά
  "Ας δείξουν οί "Ελληνες στούς
  τουρίστες δτι είναι καλός λαός
  καΐ τότε θά άττολαμβάνομε την
  φιλοξενία τους
  Πιστεύομε ττραγματικά δτι ό
  τουρισμός θά ώφελήσει σ' αύτη
  την άλλαγή τής συμπεριφοράς
  των Έλλήνων άπέναντι στά ζώα
  Σκανδιναυοί, Άγγλοι, Γερμανοΐ
  καΐ Άμερικανοΐ πραγματικά έ¬
  χουν πικαριστεΐ
  αντιδράσει καΐ καταλάδει δτι οί
  τουρίστες έχουν σοκαριστεΤ άττό
  δ,τι εΐδαν.
  Μέ εΐλικρίνεια
  "Αννα — Λίζα Τομάσεν
  Όσλο Νορδηγίας
  «Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ»
  Σάς τταρακαλώ
  αύτό τό γράμμα,
  δημοσιεύσετε
  Τσως 6 λαός
  Ό γνωστάς λυράρης
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗΣ
  Έκυκλοφόρησε, μέσω τής έταιρίας «Μίνως Μά-
  ιοας καί υιός» ενα μεγάλο δίσκο 33 στροφών (καί κα-
  σέτες μέ 12 κοητικά τραγούδια και σκοπούς.
  Ό τίτλος τοϋ ώραίου αύτοϋ δίσκου είναι «Χωρι-
  σμός».
  Άξίζει νά τόν άκούοετε.
  ΚυκλοφορεΙ και σέ κασέτες.
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟϋ
  Τρείς Καμάρες
  υέ ποΑιτιομέυο καί
  καθαρό περιβάΑΑου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  . . . Καί νιά τό βπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΠΙΤΣΑ
  ΣΤΕΑΙΟΣ ΑΕΡΑΚΗ
  οοΐ-ου μ β ι α
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 13
  (ΜΕΪΝΤΑΝΙ)
  ΡΗΟΝΟΟΗΑ
  ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8
  (ΛΙΟΝΤΑΡΙΔ)
  ΤΑ ΚΔΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  φροξουν οί αλλοι τ;ο αυομα
  προλαρη νρ πέι εοττωκηι ι π
  ουλλαΡπ όικπ'που
  ν^ Ν Κ Α/ΧΝ Ι/ΛΚΗΐ
  12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΟ ΧθΕΣΙΝΟ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  ΤΟΥ Α. ΚΑΨΕΤΑΚΗ
  Τελέστηκε χθές τό πρωϊ στόν
  Άγιο Κωνσταντΐνο Ηρακλείου
  (ΝεκροτσφεΤο) τό 40ήμερο μνη
  μόσυνο τού 'Αντώνη Κσψετάκη
  ΤεχνικοΟ ΟΤΕ, συζύγου τής α¬
  δελφής τού διευθυντή τής εφη¬
  μερίδας μος.
  Στό μνημόσυνο παραδρέθηκε
  ττάρα) ττολϋς κοσμος άττό τό Ή-
  ράκλειο, την 'ΑνώτΓθλη, Κοκκίνη
  Χάνι, καθώς κοϊ σύσσωμο σχε
  δόν τό —ροσωττικό ΟΤΕ Ηρα¬
  κλείου.
  Γιά δεύτερη φαρά (έκτός την
  πάνδημη κηδεία τού) έκδηλώθη-
  κε άπό τόσο πολΰ κόσμο ή έχτί-
  μηση πρός τόν άξέχαστο 'Αντώ¬
  νη Κσψετάκη, ό οποίος άν καΐ
  έ"φυγε νέος (43 χρόνων) άπό τή
  ζωή πρόλσβε νά κάνει τόσους
  πολλους φίλους καΐ σχεδόν κανέ
  να έχθρό.
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. ΜΙΧ. ΜΟΥΡΙΚΗ
  ΝΕΑ ΑΝΑΦΟΡΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
  ΒΑΣΙΛΟ - ΧΟΥΝΤΙΚΩΝ
  Μέ πολυσέλιδη άναψορά τού
  πρός δλους τούς ΕΙσαγγελεΐς
  Πλημμελειοδικών τής 'Ελλάδας,
  ό ΆθηνσΤος δικηγόρος κ. Μι
  χάλης Μαυρίκης (γνωοτός στό
  Ήράκλειο άττό την ύπόθεση Πέ
  τρου Βάδαλη) ζητά την ττοινική
  δίωξη δλων όσων έργάζονται
  γιά την έπαναφορά τής Βασιλεί
  σς.
  Στήν άναφορά τού αύτη ό κ.
  Μουρίκης ύποστηρίζει δτι ή δρσ
  στηριότητα των βασιλοφρόνων
  δέν στσμάτησε, οϋτε μετά την
  διά Δικαστικών άτΓοφάσεων επι
  δεδαίωση τού άνατρετττικοΰ σκο-
  ποΰ τού Πολιτεύματος, τόν όποΐ
  όν. έτπδιώκουν τα βασιλικά σω
  νοτταιεϊ σέ δλους τούς Δικηγορι- μοσιαγράφοι, Διανοούμεναι, Πρό
  κούς Συλλόγους της χώρας καΐ εδροι Δικηγορικών Συλλόγων κ.
  παραθέτει γιά την Είσαγγελία
  Αθηνών, κατάλογο όνομάτων
  ττοΰ ττροτείνει γιά μάρτυρες, με
  ταξύ των οποίων συμπεριλαμβά
  νονταΊ ό Πρωθυπουργός οί Άρ
  Οί Άρχέςάπαντοϋνοέδημοσιεύμοτά μας
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΔ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ
  χηγοΐ των Κομμάτων, Βουλευτές,
  Πανετπστημιακοι Καθηγητέζ, Δή
  λ π.
  Έλττίζουμε ττώς καί ή νέα ά-
  νσ<)>ορά τοΰ κ. Μιχάλη Μουρίκη
  θά προσ<)>έρει θετικά στήν Ιδία
  τής Δημοκρατίας, ττοΰ άπειλεΤ-
  τσι άπό τούς «άμετανόητους» Βο
  σιλοχουντικούς
  Οί κάτοικοι τής Ζάκρου
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑ ΤΟΝ
  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ κ. ΠΛΑΤΩΝΑ
  Ο ΔΡΟΜΟΣ
  ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ
  Φ Συνέχεισ άττό τή σελίδα 1
  στήν ύπόθεση αυτή, τό όποΐο άνα
  φέρει στήν Κοινή Γνώμη καΐ στόν
  κ. ΕίσαγγεΛέα.Συγκεκρινιένα άνα
  φέρει ότι ή άπόφαση 102)70
  τού 'Εφετείου Κρήτης, άναφέ-
  ρει σάν έττίσημο κα! άναμφισδή-
  τητο έγγραφο, τα 782)28—1
  —64 πιστοποιητικό τοΰ Οίκονο
  μικοΰ 'Εφάρου Ηρακλείου, έμφαί
  νοντος δτι στά τηρούμενα 6ι6λί
  α τής 'Εφορίας, δέν υφίσταται
  κανένα δικαίωμα τοΰ Δημοσίου
  επί τοΰ έττιδίκου. 'Αντίγραφο τού
  ΤΓΐστοττοιητικοί) αύτοΰ, δέν ύ
  πάρχει στήν 'Εφορίο.
  Άκόμη, άναφέρει δτι την 1 2)
  1)67 έκδόθηκε τό 15199 πιστο
  ττοιητικό της Οίκονομικής Έφο-
  ρίας Ηρακλείου, σύμφωνα μέ τό
  όττοΐο τό Οίκόττεδο τοΰ κ. Μαρ
  κογιαννάκη, διαπιστώνεται δτι
  δρίσκεΤαι επί των πρανών των
  τειχών τής πόλης Ηρακλείου, τα
  όποία άνήκουν στό Δημόσ*ο.
  Την παραπάνω άντίφαση τής
  τής Οίκονομικής 'Εφορίας, άνα
  φέρει ό κ. Καρέλλης καΐ άττο-
  ρεί γιατΐ τό δεύτερο πιστοττοιη
  τικό, δέν χρησιμοττοιήθηκε άττό
  τό Δημόσιο.
  Έπίσης χαρακτηρίζει σάυ ό-
  ξύμορο καϊ περίεργο τό γεγονός
  δτι τό Δημόσιο έχορήγησε τό
  ττρώτο πιστοττοιητικό την 12—
  1 —64 μέ τό όποΤο τταραδέχεται
  δτι δέν εχει δικαιώματα στό
  άκίνητο καΐ ύστερα άττό λίγο,
  την 30—7—64, νά άσκεϊ παρέμ
  βαση καΐ νά διεκ&ικεΐ δικαιώμα¬
  τα κυριότητας.
  Ό κ. Καρέλλης καλεϊ τόν κ.
  ΕΙοχτγγελέα νά έξετάσει τό γε-
  γονός καί τονίζει δτι ό Δήμος
  Ηρακλείου είναι φερέγγυος καΐ
  σέ περίπτωση πού θά κε,ρδίσει
  την ύττόθεση ό κ. Μαρκογιαννά¬
  κης, δέν θά αρνηθή ό Δήμος τίς
  υποχρεώσεως τού
  Πάντως, ή κατάσταση στήν
  περιοχή τταραμένη δύσκολη καΐ
  έπικίνδυνη γιά την κυκλοφορία)
  πράγμα πού σημαίνει δτι ή ττα-
  ραττάνω ύπόθεση, τφέττει νά ρυ
  θμιστεΤ τό συντομώτερο.
  ■»♦»♦«>.€>♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
  ματεία κα! την κατόπιν αυτών
  των άττοφάσεων, Δικαστική δια
  ταγή διάλυσης των βασιλικών
  άργανώσεων.
  Ό κ. Μουρίκης, άναφέρει λε
  πτομερώς στοιχεία τής δράσης
  των Βασιλοχουντικών. Παραθέ¬
  τει δημοσιεύματα άρθρα καΐ εί-
  δήσεις άπό τις έφημερίδες τους
  άπά τα όττοΐα φαίνεται καθαρά
  ό σκοττός των Όργανώσεων αϋ
  των.
  Όπως είναι γνωστό, ό κ. Μου
  ρίκης εΤχε καΐ στό παρελθόν ά-
  σχοληθεΐ μέ τήν.δράση των 6α-
  σιλοχουντικών καΐ μέ τταρόμοια
  άναφορά τού, εζήτησε την διάλυ
  ση των δασιλικών όργανώσεων.
  Σχετική Δικαστική διαταγή ττού
  διέλυε τίς άργανώσεις αΰτές
  6γήκε τόν περασμένο Μάη.
  Την τωρινή τού άναφορά κοι-
  Άναστατωθήκανε οί κάτοικοι
  τής Ζάκρου κι ήρχισαν νά δια-
  μαρτύρονται έντονα, μέ άφορμή
  μιά τταράνομη, δπως καταγγέ-
  λουν, ενεργεια τοΰ γνωστόν Άρ
  χαιολόγου — Καθηγητή κ. Νικ.
  Πλάτωνος, ό οποίος ώς γνωστόν
  άποκάλυψε τό ττερίφημο άνάκτο-
  ρο τής περιοχής.
  Συγκεκριμένα ό κ. Πλάτων 2-
  χτισε μιά δίλλα ττλάι στόν άρ-
  χαιολογικά χώρο, πράγμα ττού
  δέν έτπτρέττεται, γιατΐ μέ τό
  νόμο ποΰ ύπάρχει και τόν όττοΐο
  προκάλεσε ό ίδιος, άπαγορεύε-
  ται ή άνέγερση Ιδιωτικών οικο¬
  δομήν, σέ άχτίνα 500 μ. άττό
  τό άνάκτορο Ζάκρου.
  "Ηδη οί κάτοικοι άττευθυνθήκα
  νέ πρός τίς διάφαρες άρμόδιες
  ύπηρεσίες και δττως δήλωσαν εΐ
  ναι άποφασισμένοι νά μην έτπ-
  τρέψουν την «τταράνομη ενερ¬
  γεια τοθ άρχαιολόγου».
  ΟΙ άρχαιολογικοί κύκλοι υπο
  στη,ρίζουν δτι πρόκειται γιά φυ
  λάκειο.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Στήν 'ΑΘήνα όλλό καί στό Ήράκλειο
  ΔΡΑΙΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤ ΟΝ Α
  ΟΙ «ΟΙΚΟΔΟΜΟΙΜ ΕΙΡΗΝΗΝ»
  Άπό τόν κ. Νομάρχη "Ηρα¬
  κλείου ττήραμε την παρακάτω
  απαντήση, μέ άριθμ. πρωτ.
  29.800.
  Πρός τόν κ. Δ)ντή
  τής "Εφημερίδας
  «Ή 'Αλήθεια»
  ' Ενταύθα
  Κύριε Δ)ντά
  Σχετικά μέ τό δημοσίευμα τής
  εγκρίτου εφημερίδος σας, στό
  φΰλλο 114 τής 5—9—1 977 μέ
  τίτλο «στά δικαοτήρια ή ύπόθε¬
  ση των μαρμάρων» σάς γνωρί-
  ζουμε τα εξής:
  Τό ύπουργεΐο Βιομηχανίας καΐ
  Ενεργείας μέ την 35848)4730)
  1783) 8—7—1976 άπόφασή
  τού έχορήγησε στόν Γεώργ ιο Φού
  κάκη αδεία εκμεταλλεύσεως μαρ
  μαροφάρου εκτάσεως 20 ττερί-
  που στρεμμάτων στή θέση «Πλα
  κωτή» τής περιφερείας τής Κοι
  νότητας Κασταμονίτσης, σΰμφω
  να μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου
  2 τοΰ Ν.Δ. 433)70 καί ήταν ό
  Μοναδικός ποΰ ζήτησε τή χορή
  γηση τής τταραπάνω αδείας.
  Ή αδεία αυτή διαλαμδάνει με-
  ταξυ των άλλων,,, «Ή παρουσα
  αδεία, έκδιδομένη κατ' εφαρμο¬
  γήν των διοττάξεων τοΰ όΐρθρου 2
  τούπροαναφερθέντος Ν.Δ. 433)
  70, δέν καλύπτει τυχόν υπάρχον
  τα έλαττώματα τής διά τοΰ ύττ'
  άριθμ. 8528)5—11—75 συμ-
  δολαίου τού συμδολαιογράφου
  Καστελλίου Πεδιάδος Εμμανου¬
  ήλ Τσιριγωτάκη συνομολογηθε!
  σης συμβάσεως μισθώσεως ουδέ
  δημιουργεΤ ή άναγνοϊρίζει δικαι
  ώματα κυριότητος ή οΐαδήποτε
  τα ηετρ
  διενέργεια στήν Έλλάδα, έχει ^
  κιουιρί άριθμός άνησυχητικάς μι< ση δέν ξεπερνοΰσε ποτέ τα 0,1 "Ηδη άναφερθήκαμε στά δ διενεργείας καΐ τής ραδιενεργοϋ τερα οί άριθμοΐ των καρκινόπλη άλλα έπραγμάτου φύσεως έπϊ τοΰ χώρου, είς δν αυτή άναφέρε ται .» "Υστερα άττό τα παραπάνω καΐ δπως προκύτττει άπό τή μελέ τη των στσιχείων τοΰ σχετικοΰ φακέλλου, γιά τή χορηγήση τής ανωτέρω αδείας έτηρήθησαν οί διατάξεις τού Ν Δ. 433)70 καΐ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ " Οπως άνα γ γέλθη · κε στή Μονή Κυκκου τής Λευκωσίσς τελέ ή διαφορά μεταξύ των πιθανο- λογούμενων σάν Ιδισκτητών τοΰ λατομείου καϊ τοΰ Γεωργίου Φού κάκη είναι θέμα των πολιτικών δικαστηρίων. Ήράκλειο τη 10 Σεπτ 1977 Ό Νομάρχας Α©. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ .♦♦♦«>«.«>«>♦♦♦ »»«χ|
  Σύμφώνα μέ έντονες φήμες
  Ο Μπόλαρης
  ίσκπαι
  στήν Κρήτη;
  σθηκε χθές τό 40ήμερο
  μνηαόσυνο τοθ Άρχιεπι
  σκόπου Μακαρίου. Επι
  μνημόσυνο λόγο έκφώ
  νησε ό πρόεδρος τής
  Κυπριακίης Δημοκρατί¬
  ας κ. ΚυπριανοΟ.
  Σέ δλες τίς έκκλησί-
  ες τής Κύποου, έξ (Χλλου
  τελεσθή καν ιινηαόσυνα
  ΰστεοα άπό άπόφαση
  τής Ίερας Συνόδου Κύ
  πρου.
  "Ετσι τ»'·τΐθτικε πάν-
  δημα ή αντιαη τοθ Μα
  καοίου Γ", τοθ Έθνάρ-
  γη αέ ττιν διεθνή άχτι
  ΕΝΤΟΝΕΣ φήμες κυκλο
  φοροϋν τελευταία σχετ».
  κά μέ τόν άποδράσαν-
  τα πραξικοπηματία Μπό
  λαρη, οί οποίες τόν φέ
  ρουν δ'τι βρίσκεται στήν
  Κρήτη, άπ' δπου — ώς
  γνωστόν — κατάγεται.
  Τί λένε επ* αύτοθ οί
  Άρχές καταδιώξεως οί
  οποίες ένώ έ"χουν περά
  σει τόσες μέρες δέν έ
  χούν κατορθώσει νά
  βροθν τό πρωτοπαλλή-
  καρο τού 'ίωαννίδη;
  Έν τώ μεταξύ προχ-
  θές, ό διχτάτορας Β'
  Ιωαννίδης έξετάστηκε
  στόν Κοουδαλλό, σχετι
  Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
  ΣΤΗΝ 126 ΜΟΝΑΔΑ
  Την έρχόμενη Πέμτττη 1 5 Σε-
  πτεμβρίου θά γίνει δοξολογία
  στήν 126 Σμηναρχία Μάχης Ή
  ρακλείου γιά τή γιορτή τοΰ "Αγ!
  ου Νικήτα ττοϋ βρίσκεται στήν
  παραπάνω μονάδα.
  Μετά τή δοξολογία (9.30' π.
  μ.) θά δοθεΐ δεξίωση άπό τό δι
  αικητή σμήναρχο κ. Ε. Βενετσιά
  νο.
  Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ
  Φ Συνέχεια άπό την 1η Σελ.
  θρησκευτικά καΐ άσχολεϊται μέ
  τα φιλοσοφικά.
  »Μάς ζήτησε νά τοΰ στείλωμε
  τό 6ι6λίο «Φτερουγίσματα στόν
  'Αρχαΐο 'Ελληνικό Πολιτισμό.
  »Άναρωτιέται γιατΐ νά τους
  φρουροϋν τόσο πολΰ — μέ τή.» ά
  φορμή τής άττομόνωσιν; τού Πά
  παδόπουλου — άφοΰ τώρα πιά
  είναι άκίνδυνοι».,
  Αύτά λοιπόν εΤπε ό Στέλιος
  στήν άνηψιά τού κι εμείς τα ιιε-
  ταδίδομε δπως μάς τα είπαν μιά
  καΐ έχομε (σκασίλα μας) τόσον
  καιρό νά μάθωμε . . . νέα τού .
  αειμνήστου Στυλιανοΰ
  ΕΝΤΟΝΗ δραστηριότητα ά-
  ναπτυσσει στό Ήράκλειο ή Τοτπ
  κή 'Επιτροττή γιά τή Διεθνή "Υ
  φεση και Ειρήνη. Μέ την εύκαι-
  ρία τής έπετείου τής καταστρο-
  ΦΠζ τήζ Χιροαίμα, έγινε άφισ-
  σοκόληση μέ άντιπολεμικό και
  άντιπυρηνικό περιεχόμενο, ποΰ
  τταρίστανε Ινα παιδ! άνάμέσα
  στοΰς καττνούς μιάς πυρηνικής
  έκρηξης καΐ τα λόγια «Όχι άλ
  λες Χιροσίμες» — «Όχι στΐς
  ττυρ/ΐνικές βόμβες» — «Όχι στή
  βόμδα'Νετρονίου».
  'Εκυκλοφόρησε έπίσης σέ ττολ
  λά άντίγραφα ή Νέα έκκληση
  τής Στοχόλμης μέ την όποία κα
  λοΰνται δλες οί κυβερνήσει ς κόμ
  ματα, συνδικάτα, σΰλλογοι κλττ
  πού καταβάλλουν προοττάθειες
  γιά την πρόοδο τής ανθρωπότη¬
  τος, νά ένωθοΰν γιά μιά νέα έκ
  στρατεία κατά τοΰ άνταγωνι-ι
  σμοΰ των έξοττλισμών.
  «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»
  Είναι ό τίτλος τοΰ ττεριοδικοΰ
  των ΟΙκοδόμων τής Είρήνης ττού
  έκυκλοφόρησε ξανά, μετά άπό
  διακοτιή άρκετών χρόνων μέ
  τή μεσολαβήση τοϋ κλίματος τής
  Πολιτικής άναταραχής καί τής
  Στρατιωτικής χουντας. Τό τΓρώ
  το τεΰχος είναι άφιερωμένο στόν
  Στρατηγό Ίορδανίδη) πού ήταν
  μέλος τής 'Ετπτροπής των ΟΙκο
  δόμων τής Είρήνης. 'Εττίσης, εΤ-
  ναι άφιρεωμένο καΐ στήν Πανελ
  λαδική σύσκεψη των Οίκοδόμων
  τής Είρήνης ττού έγινε στήν Ά
  θήνα την 23—24—25 'Α-ρίλη.
  1977.
  τα τό 1940 έχουν αύξηθεΐ σημι νοβθλία πθθ γΐά ΥΟΟνΐα
  των άνθηώπων.
  ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
  Φ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  άς, τίποτε δέν γίνεται κοϊ ϊσως τελικά το ϊδιο τό Κρά
  τος ύποχωρήσει καΐ δώσει την τυπική αδεία.
  ΜΙΑ ΛΥΣΗ ύπάρχει λοιπόν μόνο κ. Νομάρχη Ηρα¬
  κλείου. Νά προχωρήσετε άμέσως καΐ χωρΐς αλλες ό-
  ναβολές καί μεσοβέζικα μέτρα στή λύοη τοΰ σοβαρά»
  τατου προβλήματος, πραγματοποιώντας τή μελέτη τοΰ
  Γιόφυρο. Διαφορετικά, μέ τό νά πηγαινοέρχονται οί
  έργοστασιάρχες στό Μονομελές, δέν βγαίνει τίποτε.
  ΑΝ ΟΜΩΣ, δπαις φαίνεται, δέν μπορεϊτε νά κάνετε ά
  ποτε αλλο κ. Νομάρχη, τότε άποφασίσετε νά κλείσειο
  τα έργοστάσια αύτά, μήπως μέ μιά τέτσια ήρωική άπό
  φαση βρεθεΐ κανεΐς αλλος, πιό ΐκανός, πιό άρμόδιος ά'
  πό σας κ. Καραγκουνίδη καί βρεϊ τή λύση πού περιμέ
  νει καΐ ό Λαός, άλλά καί οί έργοστασιάρχες τής Φοι-
  νικιας.
  στειρωσεων.
  Όπωσδήποτε λοιπόν ή με
  τή άντχκάλυψη τού άνθρώπου5 ό9
  στηρίζεται σ' όλον τόν κόσμο
  ττοτέ ό πλανήτης μας καταστ,ρα
  ττάνω, ή άλογη χρήση τής πυρη
  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡ
  Το ττρόδλη,μα λοιπόν είναι
  άποτρέψει τούς κινδύνους καΐ νά
  μερή δύναμη πού άπόχτηκε. "Η|
  τέτοιας έφαρμογής, ήταν σωστδ
  πιστήμης. Λίγο πρΐν οί Άμερικ
  ξουν τίς δυό ττυρηνικές στήλες
  τας όμαλή την λειτουργία τους
  στ» τής θερμοκρασίας μέ ποσιί
  μονες μελετοΰσαν τίς έφσρμογ*
  Σήμερα, σ' δλους τούς τγ
  σφέρει θετικότατες ύπηρεσίες.
  Μέ αύτά γίνονται οί ερ(
  σμάτων στΐς καλλιέργειες; έρε.
  νων και μυκητοκτόνων, προσδκ.
  μένων. Μέ την ραδιοφωτογραφί
  μής τού ίωδι'ου στόν Ουρεοειδή'
  τόν φωσφόρο 32 γίνεται ό
  ■^ καΐ τής μελέτης φθοράς των
  ή μόλυνση τής θαλάσσας καΐ ρ
  1 διο 131 χρησιμοποιεΤται
  την μεταφορά τοΰ άργοΰ
  στήν γεωλογία, στΐς γεωτρήσεχ
  λαίων ή άκόμη καΐ τοΰ σημεί<4 ττετρελαιοφόοα ζώνη σέ άλλη. } Εϋνόητο λοιπόν είναι πόσο, τερο έπίττεδο τού άνθρώπου τ ενεργείας καΐ ή διαθέση της σ>
  κά τό ένεργειακό πρόθλημα κ«
  σης. Όμως, ή 'Επιστήμη δτ»
  έπιδιώξεων, πράγμα πού πρέπδ
  ! φτάνει στό σημείο νά κατασκε1
  6ες νετρονίου.
  ή ττνρηνιι^
  Β' δικτάκτορας
  κά μέ την άπόδραση τοθ
  Μπόλαρη.
  ΜΕΧΡΙ ΤΟ 11ΡΩΙ ΧΘΕΣ ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΦΑΣ ΙΑ
  ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΑΝ ΟΑ ΖΗΣ'Ι
  ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΒΕΝΤΕΤΤΑΣ
  ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
  ΠΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ
  ΟΙ ΙΔΙΟΤΥΠΟΙ
  ΥΒΡΙΣΤΕΣ
  Σέ 8 μηνες φυλακή
  κάστηκαν τό μεσημέρι τοι
  προχθεσινοϋ Σα66άτου άπό
  τό Αύτόφωρο Τριμελές
  Πλημμελειοδικείο Ήρακλε
  ου οί 3 νέοι Ήρακλειώτες
  οί όποΤοι συλληφθήκανΕ ττρό
  3 ημερών στό Πάρκο Γεωρ
  γιάδη.
  ΟΙ καταδικασθέντες εΤ-
  χαν — ώς γνωστόν — έ-
  γκαταστήσει είδικό «συνερ
  γείο» ηλεκτρικήν συσκευών
  (ττομπό, μαγνητόφωνο, με
  γάψωνα) μέσα στούς θάμ-
  νους καί έπιδίδοντο στό
  νά πειράζουν ύβριστικά δι
  ερχόμενους καί κυρίως γυ
  ναίκες μέ αίσχρά λόγια.
  Οί 3 νέοι «φερέλπιδες»
  καί άντ ι γραφείς ξένων προ
  τύττων θά έκτίσουν την
  ττοινή τους στή φυλακή γισ
  τί τό δικαστήριο δϊ.>'
  τούς έδωσε ούτε τό
  δικαίωμα τής έξαγο
  ράς οΰτε και ή έ'φεσή τους
  θά έ'χη άνασταλτικό χαρακτή
  ρα.
  Άμφίδολο είναι, κα
  τα τή γνώμη των για
  τρών — δπως δήλωσαν
  την προχθεσινή νύχτα
  —άν θά ζήση ό Ματθαΐ-
  ος Καστελλάκης 63 χρό
  νων, άπό τό Χαράκι Μα
  νοφατσίου ό οποίος πυ
  ροδολήθηκε — ώς γνω
  στόν — τό πρωί τοθ προ
  χθεσινοθ Σαββάτου ά¬
  πό τόν συννωπιανό τού
  Βασίλη Σταυρακάκη
  22 γρόνων.
  Οί λόγοι γιά τους ό
  ποίους δημιουργήθηκε
  τό ποοχθεσινό έπεισό
  διο είναι λόγοι «δεντέτ
  τας» τοθ βάναυσου δή
  λαδή αύτοθ έθίμου τό
  όποΐο δέν λέει νά εξα¬
  λειφθή άκόμη άπό όρι
  σμένες περιοχές της
  περήφανης κατά τα άλ
  λα ίδιαίτερης πατρί
  δας μας.
  ΣΧΟΛΑΙ
  1) ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧ&ΐν ΚΡΗΤΗΣ
  ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΥΚΕΙΟΥ
  Ν Η Ρ Ε Υ Σ
  Ε Δ Ρ Α : Ηράκλειον — Κρήτης, Μπεντεβή
  Τηλ.: 232.227
  ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ
  * 'Εξασφαλίσετε τό μέλλον σ»ς.
  * 'Εγγραφήτε στήν Σχολή 'Εμποροττλοιάρχων καΐ στό
  Ναυτικόν Γυιμνάσιον — Λύκειον ΝΗΡΕΥΣ.
  * Γίνοντβι δεκτοί χωρίς έξετάσεις μαθηταϊ' καΐ μαθήτρι
  αι ττοΰ δέν εισήχθησαν στό Λύκειο, άττόφοιτοι Δημοτικοΰ
  καΐ άπ' δλες τίς τάξεις Γυμνασίων καί Λυκείων.
  * Τα άττολυτήρια Σχολών εΤναι ίσότιμα των Δημοσίων.
  * ΑΙ εγγραφαί συνεχίζονται στά ΓραφεΤα των Σχολών,
  Κνωσσού 9 — Στάση Μπεντεβή, τηλέφωνον 232.227 Η¬
  ράκλειον — Κρήτης.
  ΙϋΠΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΓΗΡΙΟ
  Τ6ΠΑΓΚΡΗΤΙ0Ν,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Μέ τα τελευταία δημοσιεύματα μερικών ά-
  θηναίκών εφημερίδων, γιά νέα άπ-εργίο: των Ίδιω-
  τικών Έκπαιδευτικών, πολλοί γονεΤς άνησυχοΰν
  καί δικαιολογημένην
  Θά θέλαμε νά τούς ΐπτενθυμίσουμε, πώς κανείς
  δέν έ'χει τό δικαίωμα να άπαγορεύσει την ό— εργία
  στούς έργαζόμενους. Παράλληλα δμως τούς ττληροφο-
  ροΰμε, πώς ό νέος Νόμος γιά την Ίδιωτική Έκπαί-
  δευση ψηφίσθηκε καί ίσχύει ύττοχρεωτικά άπό 1ης
  Σετττεμβρίου 1977.
  Τό Σχολειό μας έψαρμόζοντας τόν Νόμο, θά έ-
  νεργήσει, σέ όττοιαδήποτε περίτττωση, μέ 6άση τό
  συμφέρον των μαθητών τού.
  Έξ άλλου θά θέλαμε νά τονίσοιΐε στούς γονεΤς,
  πώς, «ν καί περάσαμε την τελευταία μεγάλη ό—•ερ¬
  γία,, οί μαθητές μας δέν έτταθαν ίδιαίτερη ζημιά στά
  μαθήματά τους. Τό Έκπαιδευτικό προσίύττικό μας
  δούλεψε έντατικά γιά νά άναττληρώσει τα κενά. Έν-
  δεικτικά άναφέρομε πώς οί άπόφοιτοι τοΰ
  Γυμνασίου μας πέτι/χαν δλοι στίς
  είσαγωγικές έξετασεις τοθ Λυ-
  κ ε ί ο υ.
  Σέ δυσκολες, λοιπόν, στιγμές χρειαζόμαστε την
  έμπιστοσύνη των γονέων, γιά νά συνεχίσουμε την 6-
  ττεύθυνη έργασία πού ττροσφέρει τόσα χρόνια τό Σχο
  λείο μας, μέ μοναζικό στόχο την ποιότητα.
  Άπό τό Παγκρήτιο Έκτταιδευτήριο
  χδσΓσι
  στη ζακρο
  Στίς 3 τρέχοντος μηνός
  στήν Κάτω Ζάκρο Σητείας
  καΐ σέ άπόσταση λίγων μέ-
  τρων άπό τή θάλασσα 6ρή-
  καν έγκαταλελειμένο πάνω
  στά βράχια 13 κιλά χασίσι.
  δυό κωρικοΐ τής περιοχής.
  Τό «πολύτιμο έμπόρευ-
  μα» παραδόθηκε σέ δργανα
  τοΰ Λιμεναρχείου Σητείας
  τό όποΐο έπιλήφθηκε άνα-
  κρίσεων.
  ΝΕΟ ΠΑΟΙΟ
  ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ
  ΟΙ ΜΙΝΩΙΚΕΣ
  ΝΕΟ πλοΤο πρόκειται νά ά
  γορά<ϊουν οί «Μινωικές Γραμ μές». Αύτη ή είδηση κυκλοφορή σε προχθές καϊ είναι μάλ¬ λον θετική. "Ηδη δρίσκονται στήν Ίαπωνία γιά τόν σκοττό αΰ τόν 3 ύπεύθυνοι τής Ήρα κλειώτικης ναυτιλιακής ά- ταιρίας. • Πά τούς συνδρομητάς και τούς φίλους τής «Α» Λόγω των περιστασιακών άναγκών καί τώ,1 νέων οίκονομικών έπιβαρύνσεων πού έόχει νά άν τιμετωπίσει πάλι ή «Άλήθεια» παρακαλοΰμε τούς Συνδρομητές καί Φίλους, νά μάς στείλουν τή συν δρομή τους. "Οσοι δέν μας £χουν πληρώσει καθόλου, άς στείλουν μέ ταχυδρομική έπιταγή 500 δρχ. (250 Χ2 ίσον 500). "Οσοι έχουν ήδη πληρώσει μιά συνδρομή, ός στείλουν 250 δρχ. Εύχαριστοΰμε πολύ καΐ ιδιαιτέρα δσους μας έχουν έξοφλήσει ήδη «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» έλεγχος κ::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·!!!!!!!!! δϊϊε·· ■■·«)■ ·■······** ■··)·£··>■■·■ ••••■■■•••ε»··········»··· ·<···-··■·······"■ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ άπό πλευράς τροχαίας κινήσεως στήν ττόλ'η τοθ Ηρακλείου, εΤναι κυριολεκτικά σέ κακά χάλια Αυτή εΤνσι μιά διαπίστωση, πού κανείς δέν μπαρέ! νά την αμφισβητήση 'Εχείνο πού εΤναι άμφισδητήσιμο εΤναι τό άν οί άρμόδιο: κάνουν ή δχι σωστά αύτά πού έχουν χρέος νά κάνουν γιά νά λυ¬ θή τό έπίμαχο αύτό ττρόβλημα. Διότι δέν φτάνει μόνο ό κατασταλτικός καΐ πιό εύκολος τρο- ττος τού νά γυρίζουν οί τροχονόμοι καΐ νά γράφουν τίς παράνο- μες σταθμεύσεις, μέτρο πού εΤναι παράλληλα καΐ ττροσοδοφόρο γιά τό δημόσιο κορδανά Νομίζομε δτι κάτι άλλο πρέπει νά γίνει. Βαθύτερη, σοδα- ρότερη καΐ ούσιαστική μελέτη τού θέματος) γύρω άπό την τροχοί α κινήση τού Ηρακλείου τής οποίας μερικά αττό κεφάλαια, ττρς πει νά εΤναι τα εξής: Καθιέρωση μονοδρόμων Διαπλατύνσεις όδών Δημιουργία ττάρκινγκς Τοττοθετήσεις σηματοδοτών Κατάλληλη ένημέρωση τοϋ κοι νού Καθιέρωση ζωνών κυκλοφορίας Αύτά καΐ πολλά άλλα θά πρέττει νά μελετήσουν οί άρμοδιοι άν θέλουν νά συμδάλουν θετικά στή λύση τοΰ όντως τρομακτικόν ττροβλήματος τής τροχαίας κινήσεως "Ηρακλείου. Όλα τα άλλσ πού κάνουν είναι σ—ασμωδικές, άψυχολόγητες καΐ ούσιαστικα ά- νώψελες ένέργειες ο! οποίες δχι μόνο τό πρ6λη·μα δέν λύνου^, άλ λά μάλλον τό διαιωνίζουν ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΟ; ΠΡΙΝ άττό λίγον καιρό είχαμε καταγγείλει τήι» -ερίτττωση τής κ. Στιθακτάκη, συζύγου τοΰ διευθυντή τού Μηχανολογι κου ΓραφείοΟ Ηρακλείου καΐ ΰπαλλήλου τής Τδιας υπηρε¬ σίας, γιά τό γεγονός δτι έξέτασε ΰποψήψΗθυς όδηγούς, έ¬ νώ δέν εΤχε τα ττ.οοσόντα καΐ τό δικαίωμα. ΤΟ ΩΡΑΙ Ο μάλιστα ήταν, δπως γράψαμε, δτι ή κυρία αύ¬ τη, πού δέν γνωρίζει καλά καλά νά οδηγή ή ϊδια, ήταν Ιδι αίτερα αύστηρή τή μερά πού πήρε στά χέρια της τό σττα- θΐ κι έ'κοδε. . . κεφάλια. Σημειώνομε δτι εκοψε 60 ύττοψήφΐ- ους όδηγούς, ττράγμα πού δέν εΐχε συμβεΐ ποτέ άλλη φορά, δταν έξετάζσνε οί ττραγματικοί άρμόδιοι. ΜΕΤΑ λοιπόν την καταγγελίαι μας μάθαμε δτι 6 κ. Νο- Μ«ΡΧΐς Ήραχλείου τιμώρησε την τταρα—άνω κυρία καΐ Τσιος καΐ τόν σύζυγο καΐ διευθυντή της κ. Στιδακτάκη Ρωτήσα- με νά μάθωμε σχετικά, τόσο τό Γραφεΐο Τύπου, δσο κα! τό Ίδιαίτερο Γραψεϊο τοΰ κ. Καραγκουνίδη, άλλά μάς εί¬ παν δτι μάλλον δέν άνακοινώνονται οί τιμωρίες των ύτταλ λήλων. ΕΜΕΙΣ δμως ρωτοΰμε δημοσία τόν Νομάρχη κ. Καραγκου νίδη, ό οποίος τελευταία έτταψε νά άπαντα σέ πολλά έρτο τήματα κι άς μήν ττάρωμε καϊ ττάλι απαντήση. ΚΑΙ δέν τόν ρωτούμε άττό περιέργεια, άλλά διότι 60 άν- θρωποι πού ταλαιττωρήθηκαν, καΐ ττού ξοδεύτηκαν, πρέπει νομίζομε νά μάθουν τ! άπέγινε ύπη,ρεσιακά ή κυρία Στιβα- κτάκη γιά τό καπρίτσιο τής οποίας καΐ την παράνομη ττα ρέμβασή ττ)ς στίς έξετασεις τους, ύττοστηκανε αύτοι μιά ζημιά ττοΰ δέν έττανορθώνετοιι. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦