98833

Αριθμός τεύχους

117

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

26/9/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ ϋστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιευθ-νΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος-Άρ. Φύλ. 117- Δρχ. 5
  Χαρτοτταιξία - Εγκληματικοτητα · Όμοφυλοφιλΐα ■ Κακόφημα Κίντρα - Κλοττές - 'ΑρχοιοκαττηΜα · Ναρκωτικά κ.λ.τΐ.
  ΐΜ Α Ι/ΙΕΤΑΤΕΟΗ πάραυτα λόγω καί των έκΑονών
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Η ΘΕΣΗ ΜΠΣ
  ΣΤΙΣ ΕΚπΟΓΕΣ
  Η ΘΕΣΗ μας στΐς Έκλογές θά συν£χίοει νά είναι αυτή
  πού ή*ταν πάντα: άνεξάρτητη.
  Κι αύτό, δχι γιατΐ ζήσαμε άπό κοντά τα βρώμικα
  παιγνίδια πού παίζονται στήν πλατή τοΰ πολυπροδσμέ-
  νου Λαοΰ, άλλά κυρίως γιατΐ ή Πολπική δέν είναι γιά
  μας αύτοοκοπός.
  Έκεϊνο πού πάντα μας ένδιέφερε καί μας ένδιαφέ
  ρει, είναι τό μεγάλο έθνικό θέμα τής άνεξαρτησίας τής
  πατρίδος μας καί ό αγώνας εναντίον τής κάθε ξένης έχ
  θρικής έπιβουλής.
  Τονίζομε δμως δτι τό «πολιτικό μας πκπτεύω» παρα-
  μένει πάντα τό ϊδιο: ό θεωρητικός Σοσιαλιομός.
  • Κάτι άκόμη πού πρέπει νά τονίσωμε είναι δτι δέν
  είναι δυνατόν νά γίνωμε ποτέ έτερόφωτοι κι δτα τό πά-
  θος μας γιά την Ίσότητα, τή Δικαιοσύνη, τή γνήσια Δή
  μοκρατία καί πρό παντός τήν'Άλήθεια, δέν θά μας έμπο
  δίσει ποτέ νά χτυπαμε ότιδήποτε σάπιο, δπου κι αν βρί-
  σκεται.
  Πισχεύομε άκόμη στούς Νέους Άνθρώπους, δσους
  δέν είναι δργανα ή χαλασμένες άνθρώπινες ύπάρξεις,
  γι' αυτό κυρίως καί θά ύποατηρίξωμε νά φηφιστοΰν οί
  άξιόλογοι Νέοι, δπου κι αν βρίσκονται, πλήν φυσικά
  τα Κόμματα πού θά θέοουν τόν έαυτό τους £ξω ά/πό τίς
  βασικές άρχές πού άναφέραμε παραπάνω.
  Αύτά πρός τό παρόν, γιατΐ τό θέμα θά μδς άπασχο-
  λήσει εύρύτερα.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Χωροφυλακήν Ηρακλείου, Συνταγ-
  ματάρχης κ. Μαραγκάκης είναι 2νας καλός Κρητικός
  καί £νας αγαθάς α,νθρωπος.
  ΑΥΤΗ είναι ή γνώμη μας γιά τό πρόσωπο τοΰ κ. Μα-
  ραγκάκη, τοΰ όποίου συγχρόνως ζητοΰμε άπό τούς άρ
  μοδίους την μετάθεσή τού άπό τή θέση πού κατέχει οάν
  Διοικητής της Διοικήσεως Χωροφυλακης Ηρακλείου.
  ΚΙ ΑΥΤΟ γιατΐ ή θέση αύτη, πολλή δύσκολη όμολο-
  γουμένως, δέν θέλει μόνον έναν καλό Κρητικό κι 2-
  ναν άγαθό ανθρωπο. Θέλει συγχρόνως £να μορφωμένο
  ίίρεμο, δυναμικό, άνεπειρέαστο συναισθηματΐκά, όξύ-
  νου, δραοτήιριο, £ξυπνο καί ψύχραιμο άξιωματικό. Καί
  ιέτοιος, κρίνοντας τό ατομο καϊ μόνο, δέν είναι, κατά
  την κρίση μας ό κ. Μαραγκάκης, ό κατά πάντα τα αλ-
  λα αξιος Διοικητής Χωροφυλακης Ηρακλείου.
  ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ θά προσπαθήσωμε νά οτοιχειοθετή-
  αωμε την αποψή ]ΐας δτα τό πρόσωπο τοΰ κ. Μαραγκά-
  κη, δέν μπορεϊ νά άνταποκριθεϊ στή δύσκολη καί ά-
  παιτητική θέση τοΰ Διοικητή Χωροφυλακης Ηρακλεί¬
  ου καί μάλιστα έν όψει των έπακειμένων Έκλογών, πε-
  ρίοδο κατά την όποία, ώ ςγνωστόν, οί πάσης φύσεως
  παρανομίες αύξάνονται συνήθως.
  Ν Α ΛΟΙΠΟΝ γιατΐ πρέπει νά μετατεθεΐ καΐ μάλιστα
  πάραυτα δπως λένε (αύτό γιά τό δικό τού καλό) ό
  συμπαθέστατος μας κ. Μαραγκάκης.
  1.—Ο ΠΡΩΤΟΣ καί κυριώτερος λόγος είναι διότι άπέ
  τυχε στό δύσκολο δντως £ργο πού τοΰ £χει έμπιστευ-
  θεϊ ή Πολιτεία. Καί ή άποτυχία τού, δέν όφείλεται σέ
  κανένα όλλο λόγο, παρά στό δτι τα προσόντα πού δια-
  θέτει είναι άνεπαρκή γιά νά καλύφουν τή δύσκολη
  αυτή θέση τοΰ Διοικητή Χωροφυλακης Ηρακλείου, μι
  άς μεγάλης πόλης μέ έ"ντονη ζωή, μέ άρκετή κίνηση
  καί παράνομες δραστηριότητες.
  "Ετσι, στό διάστημα τής Διοίκηοης τοΰ κ. Μαρα-
  γκάκη, έΎινε έ"νας φόνος πού δέν άποκαλύφτηκε άκό-
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ι »···············«*
  01 ΥΠ0ΨΗΦΙ0Ι ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
  ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ — κατά τή γνώμη μας — θέμα, θέτομε άπό τώρα, προτείνοντας σέ δλους τούς Ύ-
  ποψήφιους Βουλευτές, άνεξάρτητα άπό την παράταξη υπό την οημαία τής οποίας θά κατεδοΰν
  στίς προσεχείς Έκλογές, νά δηλώσουν τή σαφί] καΐ άπερίφραστη θέση τους πάνω στήν ύπόθεση
  των ξένων Βάσεων στήν Κρήτη.
  Περιττό φυσικά νά τονίσωμε, δτι κανεΐς ά πό τούς Ύποφήφιους, πού θά πάρουν θέση υπέρ
  α των Βάσεων, δέν πρέπει νά φηφιστεΐ άπό κανένα Κρητικό καΐ "Ελληνα γενικώτερα.
  7 Ή εφημερίδα μας θά έπιμείνει ιδιαιτέρα σ' αύτό καΐ θά δημοσιεύσει σχετικούς καταλόγους
  5 καΐ των μέν καΐ των δέ.
  Από Κληρικούς καί Αατκούς έμπιστους τού κ. Εύγενίου
  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,, ΤΗΣ ΛΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
  γιά νά δωρίζουν τίς
  περιουσίες τους στήν Έκκλησΐα
  Την περαομένη Τετάρτκι 21)9 οτά Χανιά
  ΑΠΑΑΛΑΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
  ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  Ό Διευθυντής
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑ ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ
  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΒΑΛΗ
  ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ Έφετεϊο Κρήτης, κατά τή συνεδρία-
  σή τού τής περασμένης Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου, ά-
  πάλλαξε τόν διευθυντή τής «Αληθείας» καί βπαψε ό-
  ριστικά την εναντίον τού ποινική δίωξη, γιά την «ύπό¬
  θεση Στεφανάκης δεχθέν δτι ό χαρακτηρισμός τοΰ κ.
  Στεφανάκη, σάν «μαλάκα», δέν άπευθύνόταν πρός
  ιήν ίδιότητά τού σάν ύπουργοΰ, άλλά σάν άτόμου, ό-
  φυλακή, νά τοθ δώσουν νά δια-
  6άσ€ΐ τόν Κανονισμό, γιά νά
  δή τίς ύττοχιρεώσεις «χ! τα δικαι
  πότε χρειαζόταν μήνυση τοΰ θιγέντος, ή όποία δμως
  δέν υπήρξε. Έπομένως άφοΰ δέν ύπηρχε περιύβριση
  Άρχής, τό Έφετεϊο έ*κρινε δτι κακώς τό Πρωτοδικεΐο
  Χανίων τοΰ εΐχε επιβάλλει (έρήμην λόγω ασθενείας)
  την ποινή τής 4μηνης φυλάκισης την όποία καί έξα-
  φάνισε.
  Ό διευθυντής τής «Άλήθει-
  αςχ άρνήθηκε δτι άποκάλεσε δ-
  ταν ήταν φυλακισμένος στίς φυ
  λακές Χανίων τόν κ. Στεφανάκη
  μέ τόν χαραχτηρισμό τού «μ..·»
  καΐ εΐπε δτι ' επρόκειτο ττερΐ
  ψευδοΰς κατηγορίας χαλ-
  κευμένης άττό τούς φυλακές τού
  τούς όποίους χαρακτηρίση «ψευ-
  δομάρτυρες»κα! «χαφιέδες». Τόν
  τελενταΐο χαραχτηρισμό εΤχε
  γράψει κα! στό άπολαγητικό τού
  Οπόμνημα.
  Ό ίδιος έξήγησε στό Δικαστή
  ριο τούς λόγοκς πού είχον οί
  φύλακές τού, νά τόν έκδικηθοθν
  γιά τα δσα τούς δημιούργησε
  δταν ήταν κρατούμενος, μερικά
  άττό τα όποΐα ήσαν τα εξής:
  1 ) Ζήτησε, μόλις μπήκε στή
  ώματά τού.
  ΟΙ φύλακες άρνήθηκαν καί ό
  κανονισμός τοθ δόθηκε τελικά
  μέ παρέιμδαση τού διευθυντοϋ
  των φυλακών.
  ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΚΕΣ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
  Μετά τή διεξαγωγή της «δί-
  κης Στεφανάκη» ττροχθές Τετάρ
  τη 21 Σεπτεμβρίου στά Χανιά,
  παραμένουν άκόμη οί εξής δί-
  κες, στίς οποίες, επειτα άττό
  αύτεπάγγελτες διώξεις, είναι
  κατηγορούμενος ό διευθυντής τής
  <. Αληθείας» στό Ή- ►♦♦♦♦♦< Μιά πρωτοτυπία τής «Αληθείας» ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ' ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ νά βοηθήσει τό Κοινό, γιά νά ' κάνει σωστή χρησιμοποίηση τής ψήφου τού στίς ' έπικείμενες πολιτικές Έκλογές, ή «Άλήθεια» , προσπαθεί ήδη νά πραγματοποιήσει μιά πρωτότυ- ■ πή ίδέα. 1 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, θά προσπαθήσει νά δώσει, χωρίς πάθος, άλλά καί χωρΐς κανένα φόβο τα «Πορτραϊτα των Ύποψηφίων», εντελώς άντικει- μενικά, δεδομένου δτι ή γραμμή της είναι τελεί¬ ως άνεξάρτητη. ΠΑ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ μάλιστα ένημέρωση τοΰ Κοι νοΰ, είδικά τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου, προσπαθοΰμε επιπροσθέτως νά ξεπεράσωμε τίς τεχνικές δυ· σκολίες (λόγω τοΰ δτι δέν διαθέτομε δικές μας τυπογραφικές έγκαταστάσεις) καί μέ συχνότε- ρες Είδικές Προεκλογικές Έκδόσεις, νά βοηθή- σωμε τούς Ψηφοφόρους στόν σχηματισμό όρθώ- ιερης κρίσης, δσον άφορά τα πρόσωπα τοΰ Συν- δυασμοΰ πού θά άποφασίσουν τελικά νά φηφί- οουν. ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ των Ύποφηφίων, δέν θά έ*- χουν καμμιά απολύτως σχέση ]ΐέ τίς γνωστές [ πληρωμένες διαφημιστικές προβολές των έ- ' φημερίδων, μέ τή γνωστή φωτογραφία καί λεζάν ι τα, την όποία... γράφει ό ϊδιος ό Ύποψήφιος. 1.— Στίς 6 Όκτωβρίου, Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο ρακλείοι», ή «δίκη των Άμερικα- νών» (γιά τα δρθρα μας τα σχε τικά μέ «τό "Εξω οί Βάσεις θά γραφτεΤ μέ αΤμα»). 2.— Την ιδία μερά 6 Όκτω¬ βρίου, κα! στό ϊδιο δικαοτήριο ή δεύτερη «δίκη Στεφανάκη». Σ' αύτη κατηγορούμαστε άπό τόν Είσαγγελέα Ηρακλείου αϋ τή τή φαρά γιά τό δτι μέ τό νά δημοσιεύσωμε την άπόφαση τοΰ Πλημμελειοδικείου Χανίων μέ την όποία είχαμε δικαστεΐ 4 μήνες, περιυβρίσαμε ττάλι τόν κ. Ύπουργό Δικαιοσύνης, γρά- φοντας δ,τι ακριβώς έγραφε ή ά ττόφαση, δτι δηλ. δικαστήκοομε γιατΐ - δήθεν - άττοκαλέσαμε τόν κ. Στεφανάκη «μ......» 3.— Την 12 Όκτωβρίου μιά μικρή δίκη στό Μονομελές γιά τροχαία παράδαση, ττοθ ένώ εΤ νσι φαινσμενικά άσήμαντη έχει τό ενδιαφέρον της. 4.— Την 18 Όκτωορΐου στό Μονομελές Ηρακλείου θά διεξο χΘεΤ ή «δίκη Κοκολάκη». Πρόκειται γιά την ττερίπτω- ση τού σφαιριστηρίου πού εΐ- χε τραβήξει φωτογραφίες ό δι¬ ευθυντήν μας καί ό Ιδιοχτήτης κ. Κοκολάκης τού εκανε μήνυση. Ό κατηγορούμενος σΛταλλάχτη κε μέ βούλευμα καί ό κ. ΕΙσαγ- γελέας εκανε έφεση να παρα- ττεμφεί ή ϋπόθεση στό άχροατή- ριο. 5.— Στίς 9 Νοεμβριού, στό ΈφετεΤο Χανίων Θά γίνει ή άνα δληθεϊσα ιτροχβές «δίκη Βάβα- λη». 2) Ζήτησε νά τού φέρνουν τίς έφημερίδες «Ριζοσπάστης» καί «Αύγή», μαζί μέ άλλες, άλ¬ λά τού άπαντήσανε δτι αύτά τα εντυπα δέν μττήκαν ποτέ στίς Φυλακές Χανίων. Μέ την έπιμονή τού καί μέ παρέμδασΓ) πάλι τοΰ Διευθυντή, ό οποίος έπαιρνε τίς άναφορίς τού κρατουμένου, οί έφημε- ρίδες αύτές τού δόθηκαν. 3) 'Ενώ ό γιατρός των Φυλα κων τού έγραψε ίνα φάρμακο, ό ώρμόδιος φυλακάς άρνήθηκε νά τού τό δώσει, ρωτώντας άν εΤχε λεφτά νά τό άγοράσει, γιατί ή¬ ταν άκριβό. Κα! πάλι δμως μέ νέα έπιμο¬ νή τού τό φάρμακο τοΰ δόθηκε. 4) Ζήτησε νά τού δίδουν μα- ζι μέ τούς άλλους κρατουμένους παγωμένο νερό ττοϋ έπιναν οί φύ λακες. Αύτό τελικά δέν έγινε. 5) Ζήτησε άκόμη άλλά τοΰ άπαγόρεψαν νά έ'χει μαζί τού την εφημερίδα τού «Ά- λήθεια». 6) Ζήτησε νά γκρεμίσουν την άπαράδεχτη χαμηλή πορτούλα πού ώδηγοΰσε άπό τα κελιά στό ττροαύλιο, γιατί μετέτρεττε τούς κρατουμένους σέ ζώα (ή¬ ταν δπως τίς πόρτες τής μάν- τρας των αίγοττροβάτων). Κι αύτό δέν εγινε, γιατί δέν ύπί>ρχε... ττίστ«οτ|.
  7) "Εγραψε 5 άναφορές πρός
  τόν Είσαγγελέα 'Εφετών οί όπο?
  ες δέν έφτασαν ποτέ στά χέρια
  τού.
  Αύτό τό έττικαλέσθηκε προ-
  χθές στό Έφετεϊο ό κατηγορού¬
  μενος καί ό κ. Καρούκηςΐ πού
  κατά σύμπτωση κατεΐχε την
  ΕΙσαγγελική Ι&ρα, δέν τό άρνή¬
  θηκε.
  8) "Εγραψε πολλές άναφορές
  στοός συγκρατουμένους τού,
  πράγμα πού ένοχλοΰσε Ιδιαίτε
  ρα τούς φύλαχες.
  9) Ζήτησε νά φραχτοΰν οί
  τρύπες των ύττονόμων πού ί-
  βγαιναν τή νύχτα οί τεράστιοι
  ποντικοί πού κυκλοφοροΰσαν ά-
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΨΑΡΕΥΕΙ ΓΗΡΑΐα ΑΤΟΜΑ
  Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΌΠΗ Κρή¬
  της διαθέτει «Είδική 'Υπη-
  ρε-σία» (μυστική φυσικά) ά
  πό πρόσωχτα (κληρικούς
  καί λαϊκούς), ΐδιαίτερο πε-
  ριδάλλον τοΰ Άρχιεπισκό
  που κ. Εΰγενίου.
  Σκοπός τής «υπηρεσίας»
  αύτΠς — πού είναι άνεπί-
  σημη, άλλά μέ άποτελε-
  σματική δράση — είναι ή
  έξεύρεση γηραιών άτό-
  μων (γεροντοκόρες, γερόν
  τοπαλλήκαρα, γρηές καί
  γέρους σέ χηρεία χωρϊς
  παιδία κλπ.) πού διαθέτουν
  κινητή καί κυρίοις- άΐίίνητΐν
  περιουσία.
  Η ΜΕΘΟΔΟΣ
  Όταν έξευρεθεΐ τό πρόσωττο
  - πού λόγω ήλικίας ακριβώς εΤ
  ναι πιό εύαίσθητο στά Χριστια-
  νοεκκλησιαστικά κηιρύγματα των
  άνθρώπων τής παραπάνω «ύπη
  ρεσίας» - άρχίζει ό πρωτότυττος
  ... «πιροσηλυτισμός» καί τό «πι-
  πίλισμα» τοΰ γέρικου μυαλοϋ,
  δτι ή ψυχή τού Θά σωθεΐ στήν
  άλλη ζωή, στήν όποία Θά μετα-
  πηδήσει σύντομα, μέ τό νά χα-
  .ρίσει στήν 'Εκκλησία την περιου
  σία τού (σπίτια, διαμερίσμο—α,
  χωράφια κ.λ.ττ.).
  Μέ τόν τρόττο αυτόν δημιουρ-
  γοΰνται κοινωνικά δράμόττα, δέ
  δομένου ότι συνήθως τα γηιραιά
  αύτά πρόσωπα Εχουν διαφόρους
  συγγενεΐς, οί όποΤοι έλπίζοντας
  στήν κληρονομιά, τούς προσφέ-
  ρουν κουραστικές καί συχαιμερές
  ύττηρεσίες φροντίζοντάς τα, μέ
  άποτέλεσμα δταν άνοιχτεΤ ή δι
  αθήκη, νά μένουν (δπως λέμε)
  ...μπουκάλα.
  Τόν τελευταίον καιρό τό Θέμα
  συζητιέται ευρύτατα, διότι £-
  χούν παρατηρηθεΐ άρκετά....
  κρούσματα.
  Φυσικά εμείς έχομε δηλώσει
  απερίφραστα, δτι εΤμαστε εναν¬
  τίον τής έκκλησιαστικής ττερι-
  ουσίας.
  Πέραν δμως αϋτοΰ, στήν προ
  κειμένη περίπτωση, έχομε μιά
  άνεπίτρετΓτη καί άπαράδεχτη έκ
  μετάλλευση τής εΐδικής κατα¬
  στάσεως τοΰ γηραιοΰ άτόμου
  κα! της σχέσεως των τελευταί-
  ων ημερών τής έδώ ζωής τού, μέ
  την. . . μέλλουσα κσϊ τόν πολυ-
  πόθητο ύποσχάμενο. . . Παράδει
  σο.
  Δέν ξέρομε αν ΰττάρχουν νομι-
  κές συνέπειες, γι' αύτούς πού ά
  νήκουν στήν «είδική υττηρεσία»,
  τού 'Αρχιεπισκόπου Κρήτης καί
  των οποίων τό ϊργο είναι νά με-
  τατρέπουν έν ζωή τή βούληση
  τού διαθέτη χρησιμοττσιώντας
  ψυχολογικό καταναγκασμό, άλ
  λά όττωσδήποτε ύπάρχει μέγα
  ήθικό Θέμα καί ήθική εϋθύνη, κυ
  ρίως τού κ. Εύγενίου, μιά άκό¬
  μη άπό τίς πολλές πού - δυστυ-
  χώς - βαρύνουν τόν γνωστό κα!
  αγνωστο έκκλησιαστικό 61ο κα!
  την πολιτείαν τού!!..
  'Από τό Α' Άστυνομικό Τμημα
  ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
  Η ΛΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕΤΑΖΑ
  Η ΥΠΟΘΕΣΗ των άκαταλλήλων
  κρεάτων Νίκου Μεταξά, ττού έ-
  ναποθήκευσε στά ψυγεΐα Νικη-
  φορίδη (πρώην Μιστίλογλου),
  παραπέμπεται αύτές τίς μέρες
  άπό τό Α' Άστυνομικό Τμήμα,
  στόν κ. Είσαγγελέα Ηρακλείου.
  Όπως είναι γνωστό, μετά
  την άνακάλυψη των άκαταλλή-
  λοη/ κρεάτων άττό τόν διευθυντή
  τής «Αληθείας» κα! την αμεσο
  καταγγελία τού στίς άστυνομι-
  κές Άρχές, τα δέκα χιλιάδες
  (10.000) κιλά κρέατα καί ψά-
  ρια καταστράφηκαν άπό την άρ
  μόδια άστυκτηνιατρική 'Επιτρο-
  πή.
  Στή συνέχεια ό διευθυντής
  μας κατήγγειλε τό γεγονός καί
  στόν Είσαγγελέα κ. Ζορμπά, ό
  οποίος κα! διέταξε τή διενέρ-
  γεια άνακρίσεων άπό τό Α' Ά¬
  στυνομικό Τμήμα.
  Μετά την καταθέση τού διευ¬
  θυντή τής «Αληθείας» πού δόθη¬
  κε τό βράδυ τοΰ περασμένου
  Σαββάτου καί τίς καταθέσεις
  αλλων προσώπων ή σχετική δι
  κογραφία Θά παραδοθη τίς μέ¬
  ρες αύτές, στόν κ. Είσαγγελέα,
  ό οποίος καί Θά διενεργήσει πε¬
  ραιτέρω τα δέοντα.
  Χαρακτηριστικό είναι δτι τό
  σον ό κ. Μεταξάς (καί αύτός
  μέν σάν κατηγαρούμενος καλά
  κάνει) δσον καί όρισμένα άστυ
  νομικά δργανα έσπευσαν νά δή
  λώσουν δτι δέν ύπάρχει ττοινικό
  άδίκημα.
  Μέ τόν τρόττο δηλαδή αυτόν
  ύττοκαταστήσανε τόν κ. Είσαγ-
  γελέα, ό οποίος κα! σάν μ όνος
  αρμοδίας Θά κρίνει άν ΰττήρξε ή
  δχι ποινικώς κολάσιμη πράξη.
  Όσο γιά τίς κυκλοφοροθσες
  φήμες δτι ό κ. Μεταξάς είναι
  κουμπάρος καί φίλος τού 6ου-
  λευτή κ. Έμμ. Κεφαλογιάννη καϊ
  τού πρωθυττουργού κ. Καραμαν
  λή, αύτά καί νά άληθεύουν, δέν
  νομίζομε δτι Θά έ—ηρεάσουν τή
  Δικαιοσύνη νά κάνει τό £ργο
  της, διότι οί λειτουργοί της δέν
  έττηρεάζονται δσο μερικοί τής έ
  κτελεστικής έξουσίας.
  Άπό πολλούς πρός τόν Διευθυντή μας
  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  Γιά τή δίκη των Άμερικάνων,
  πού πρόκειται νά δ'εξαχθεΐ την
  Πέμπτη 6 Όκτωβρίου, 1977
  στό Τριμελές Πλημμελειοδι-
  κείο Ηρακλείου, ό κατηγορούμε
  νος έκδότης της «Αληθείας» αρ
  χισε νά τταίρνει πολλά
  μηνύματα συμπαράστασης.
  Βουλευτές, πολιτευτές, δικη-
  γόροι, άργανώσεις, άλλά κυρί¬
  ως πολύς άπλός κόσμος, έκδή-
  λωσαν την αύθόρμητη διαθέση
  νά τοΰ συμπαρασταθοΰν, άντα-
  ποκρινόμενοι στήν έκκλησή τού.
  Προβλέπεται δτι στή δίκη αύ
  τή πού παρουσιάζει Ιδιαίτερο
  Η ΠΡΩΤΗ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  Τή Δευτέρα 3)10 στΐς 7μ.μ.
  στό «Ντορέ», Θά μιλήσει ό 6ου-
  λευτής τού Κ.Κ.Ε. (Έσωτερι-
  κοΰ) κ. Λεωνίδας Κυρκος, γιά
  τίς πολιτικές έξελίξεις τού τό-
  που μας.
  Μέ τή συγκεντρώση αυτή, πού
  είναι ούσιαστικά ή τφώτη «πο-
  λιτική» συγκέντ,ρωση πού γίνε-
  ται στό Ήράκλειο, άρχίζει ή
  ττροεκλογική κίνηση στήν πόλη
  μας.
  ενδιαφέρον, Θά καταθέσουν πολ-
  λοί ιμάρτυρες, οί περισσότεροι
  των οποίων Θά είναι αύτόκλητοι.
  Χαραχτηριστικό έπίσης είναι
  τό γεγονός δτι ήδη ττολλοί φί-
  λοι τής «Αληθείας», έν δψει των
  4 δικών τού διευθυντού τής εφη¬
  μερίδας μας (ή μιά εγινε, οί αλ
  λες δυό Θά γίνουν στις 6 'Οκτω-
  βρίου καΐ ή τρίτη στις 9 Νοεμ¬
  βριού, άρχισαν νά άπο
  στέλουν εκτακτη οικονομ ι-
  »ίή ενισχύση καϊ μηνύ¬
  ματα συμπαράστασης γιά τόν
  άγώνα πού διεξάγει αυτή ή ε¬
  φημερίδα, μέ τίς μικρές της δυ¬
  νάμεις.
  Περισσότερες λεπτομερείς
  Θά δώσομε στό έπόμενο.
  Ώς τότε εύχαριο— οΰμε δλους
  ■ ■Ι
  Η "ΑΛΗΘΕΙΑ,,
  ΕΧΕΙ
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΚΥΚΑΟΦΟΡΙΑ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ
  ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ "ΚΡΕΤΑ ΜΑΡΙΣ,,
  Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ πλημμύρα ήταν άφορμή νά ύττο-
  ποστοΰν άρκετές ζημιές τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκρο
  τήματα πού 6ρ!σκονται στή βόρεια παραλία τού Νομοΰ
  Ηρακλείου.
  ΜΕΤΑΞΥ αυτών τή μεγαλύτερη, άναμφισβήτητα ζημιά,
  την έτταθε τό τεράστιο τουριστικό συγκρότημα «Κρέτα
  Μάρις».
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό τό παραπάνω ξ€νοδοχειακό συγκρό¬
  τημα χτίστηκε μέ την έπίβλεψη τού (διοχτήτη κ. Νίκου
  Μεταξά πού έκτός των αλλων, είναι αριστος Πολιτικάς
  Μηχανικός.
  ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ λοιπόν τίς καταστροφές ένας άπλός άνθρω
  πος άναρωτιέται: πώς ξέφυγε τοΰ κ. Μηχανικοΰ ή άπλή
  πρόβλεψη νά φτιάξει ίνα παρα—έτι μέ δυό χειμάρρους,
  γιά τέτοιες ένδεχόμενες περιπτώσεις, δπως ή προχθεσινή
  ΤΓλιγμμύρα;
  ΑΠΟ την παραπάνω π€ρ!τττωση δμως καταλαβαίνει τώρα
  κανείς την γενικώτερη πλημμελή κατασκευή των πβριλα-
  λήτων αυτών συγκροτημάτων, ττού γίνανε την έποχή τής
  δικτατορίας, μέ τα μεγάλα δάνεια, πρός τούς φίλους τής
  Χούντας, άττό τα χρήματα δμως τοθ Έλληνικού Λαού.
  ΚΑΠΟΤΕ κάποιος Θά πρέπει νά άρπάξει τούς ώφεληθέν-
  τες άπό τό αύτί κα! νά τούς ώδηγήσει έκεΐ ττού πρίπει, δ¬
  ταν μάλιστα άποδείχνεται τώρα δτι δέν σεβάστηκαν κα!
  δέν χρησι·μσττοίησαν σωστά τα λεφτά πού βγήκαν άπό την
  πλατή τού Λαοΰ μας.
  ΟΙ ΠΟΠΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΑΩΣΕΙΣ
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
  1977
  ιΗ σειρά των Πολιτισιικών
  'Εκδηλώσεων, ττού έγινε τό Φετι-
  νό καλοκαίρι στό Ήρόκλειο άπό
  τα Συνεργαζόμενα ΣωματεΤα,
  σημείωσε έξαιρετική έπιτυχία.
  "Ηδη, όπως είναι γνωστό οί
  έκδηλώσεις τέλειωσαν και τό κοι
  νό, μετά τή χειμερ'κχ πνευμσπ·ι-
  κοκβλλιτεχνική νάρκη πού πέφ-
  τει ή κινήση τό χειμώνα στό Ή
  ρσκλειο, θά περιμένει τό αλλο
  καλοκαίρι.
  Έλπίζομε δτι τό πρώτο φετι-
  νό πείραμα, πού πέτι/χε, θα όδη
  γήσει έκείνους ττού εΤχαν την
  •πρωτοβουλία καΐ θά τούς ένθαρ
  ρύνει στό νά κάνουν τό καλοκαί
  ,ρι τού 1978, καλύτερες κσΐ εύ
  ρυτερες έκδηλώσεις.
  Όπωσδήποτε άξίζουν συγχα
  ρητήρια σέ δλους δσους κουρά-
  στηκαν γιά τή σειρά των έκδηλώ
  σεων κι έττειδή είναι άρκττοΐ
  τούς συγχαίρομε δλους στά
  πρόσωπα τής κ. Χρυσούλσς
  Ζωγραφική
  Μπουρλώτου καί τού κ. Πσναγιώ
  τη Βουσβούνη, οί όποΐοι καί ή¬
  σαν έτΓΐκεφαλεΐς τής δλης αυτής
  άξιόλογης κίνησης.
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  ΒΛΑΣΣΗΣ
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
  ΤΟΥ Ν. ΨΙΛΑΚΗ
  Τό πρώτο 6ι6λίο τού νέου
  λογοτέχνη Νίκοι/ Ψιλάχη, ττοθ
  κυκλοφόρησε την ττερασ,μένη Δευ
  τέρα, ή ποιηΓΓΐκή συλλογή μέ
  τόν τίτλο «Μερική Άποψη» £γι-
  νε δεχτό μέ εύμενή σχόλια, άπό
  δσους τα διάβασαν.
  Χαρακτηριστικό είναι καί τό
  γεγονός δτι οί έφημερίδες έκα-
  ναν κολακευτική τταρουσίαση τής
  ποιητικής αυτής συλλογής τοθ
  συνεργάτη της «Αληθείας».
  ποιηση
  ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
  "Ενός Μρητικής καταγωγής
  ττοιητής) ό Μάνος Κατάνας, (λο
  γοτεχνικό ψευδώννμο τού Μανό-
  λη Ξυρουδάκη), παίρνει μέρος,
  μεταξύ άλλων, στόν γν&χττό δια
  γωνισμό πού προκήρυξε ή Σχολή
  Θεάτρου Κρήτης.
  Μέ την εύκαιρία αύτη σημειώ-
  νομε δτι ό Κατάνας είναι ένας ά-
  ξιόλογος ποιητής, τού όποίου τό
  βιβλίο «Κρίμο», έκανε αΤσθηση
  ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τοθ δημόσιογράφθυ
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκαλυπτικό θιβλΐο
  μέ 30 μυήσεις,
  τελετεις καί
  1.500 όνόματα μασόνων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5"« ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΑΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ. ,
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Μιά ζωγράφος -πού έρευνα
  ΣΕΛΕΣΤ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ
  26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  Στό περασμένο μας φύλλο είχαμε άσχοληθεΐ μέ τόν Ήρα-
  κλειώτη ζωγράφο 'Αριστείδη Βλάσση, ό οποίος, ώς γνω¬
  στόν άπό 1 Όκτωβρίου έγκαινιάζει τή νέα τού ατομική
  εκθέση.
  Στό σχετικό δημοσίευμα μπήκε άττό τεχΐΜκό λάθος
  μιά φωτογραφ!» ζωγραφικοθ έργου, πού άντϊκε σέ άλλον
  ζωγράφο (τόν Στ. Μαρκατάτη).
  Ζητώντας συγγνώμη γιά τό λάθος αΰτό βημοσιεύομε
  σήμερα τό παραττάνω έργο τού 'Αριστείδη Βλάσση.
  »♦♦♦♦♦♦< στό κοινό και τούς κριτιχούς. Τό 6ι6λίο αύτό εΤναι ένα μέ¬ ρος άπό τό μεγαλύτερο έργο τού ποιητή «Ό Καραγκιόζης Άνθρω πος» πού κυκλοφόρησε τό 1 975 σε πολΰ περιαρισ-μένο άριθμό αντίτυπον. Χαραχτηριστικό είναι τό ποί ημα «Τό δνειρο τού Χατζηαβά- τη* (πού δηιμοσιεύεται στό έξώ φυλλο τού διβλίου) καί τό όποΐο έχει ώς εξής: Κοχομοίρη μου «Γραικέ», 'Εαμίτη κι 'Εθνικέ, μάς δουλέψαν μέ τή «Δόξα» μάς χλεδάσαν γιά τή «Λόξο» Κι δπου νδναι, δπως πάντα, οί «Γενναϊοι τού Σαράντα» θά γενοθμε τταρελθόν πού δέ γνώρισε Παρόν. Μάς πουλήσοη» δττως —άντα, τα «Κορόίδα τοϋ Σαράντα», τούς «Βαλκανικούς Γραικούς» «ι 'Εαμίτες κι 'Εθνικούς. Κι !χο—ες την Εύκαιρία υπογραφειον ΘΕΟΦ.&ΧΑΡΙΑ.ΜΑΥΡΑΚΗΪωρ εκτελουνται πασησ φυσεωσ τυπογραφικαι εργασιαι ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ προδομένε μου «Γραικέ» 'Εαμίτη κι 'Εθνικέ, γιά νά γράψης Ίστορία. Σ' εΤπα «Σλαΰο» μ' εΤπες «Σκλάβο» κι άττοτέλεσμα: οί Τρίτοι μάς θρονιάστηκαν στό Σττίτι, μάς ρημάξανε τό Σττίτι, Άδελφέ μου 'Εαμίτη Άδελφέ μου 'Εθνικέ, ΑΤμα, Σάρκα μου «Γραικέ». Κι 'Επιτύμδιο στό Μνήμα μιά και μόνη λέξη: ΚΡΙΜΑ. Κάνοντας μιά ανασκοπήση στά μεταβατικά στάδια τής έ- ξέλιξης τής Τέχνης, θά τταρατη ρήσουμε δτι τα στάδια αύτά, εί ναι άνάλογα μέ την πνευματική δύναμη των έποχών καί των καλ λιτεχνών ττού εκφράζουν αύτές τίς έττοχές, είτε σάν πραγματι- κότητα είτε σάν δνειρο. Τα —ρώ τα δήιματά της. ή Τίχνη τα έκα- νε πάν» στά έδάφη τής θρη- σκευτικής άναγκαιότητας καί τού φυσικοϋ δέους. ΕΤναι ή θρη- σκευτική Τέχνη ττού την άκολού θηοχχν ουσιαστικώτερες μορφές με ούσιαστικώτερο καί θετικώτε Ρ3 θεματικό προσανατολισμό καί βελτισυμένη συνεχως Τε- χνική. Ή σημερινή ιμορφή τής Τέχ¬ νης, Ιχει ξεφύγβ» άπό τίς άπλές άττεικονίσεις, περιστρέφεται γύ ρω άττό τόν άνθρώττινο άξονα, £ χει γίνει ττροβληματική καί χα- ,ρακτηρίζεται άπό έκφραστικη ττοικιλομορφία. Ή Σελέστ Πολυχρονιάδη εΤ- 6ε την Τέχνη στήν άνοδική έξελι χτική πρωτοποριακή μορφή της. Την είδε κάτω, άπό τό ττρίσμα τής σημερινής πραγματ ικότη- τας κι' άναζήτησε καινούργια μονοπάτια έκφραστικής. Ό αί ώνας μας, είναι ό σημαδιβκός ά ττό πλευρ&ς καταχτήσεων αΐώ- νας. ΕΤναι ή έ—οχή των ραγδαί «ν Τεχνολογικών έξελίξεων, των καταχτήσεων τού ανθρωπίνου νοϋ, ό αιώνος τής μηχανής καί τού διαστήματος. Ό κόσμος, συνήθως, των καλ λιτεχνών είναι λίγο μακρυά άπό τόν Τεχνοκραπκό σύγχρονο κό- σμο. 'Ασχολείται κυρίως μέ τόν ανθρωττο στίς διάφορες μορφές έυασχολήσεων και αγώνων Κουλ τούρα λοιπόν καί Τεχνοκρατικός πολιτισμός. Άνάμεσα σ' αύ- τοΰς τούς δυό κόσμους κινεΐται ή Σελέστ Πολυχρονιάδη. Πη- γαινοέρχετβΐ, μοχτεΤ ττροσ—αθεΐ νά τούς παντρέψει, νά τούς ένσω ίΐατώσει, νά τούς φέρει κοντυτε- ροτ. Θαυμάστρια, ή ιδία, τοθ ά>
  πέραντου μεγαλείου τοθ ανθρω¬
  πίνου νοϋ, εΐδε την μηχανή* ά—6
  την θετική της πλενρά καί τόν
  άνθρωπο σάν κυρίαρχο σ' δτι ΰ-
  λικό καί άνέτταφο ύττάρχει στήν
  άπεραντωσύνη τοθ χάους.
  Ή Σελέστ Πολυχρονιάδη,
  βλέπει τό σύμπαν, σάν μιά μελ
  λοντική κατάκτηση τού άνθρώ-
  ■ηον. Βλέπει τα ττάντα δεμένα
  μέ την ανθρωπίνη έρευνητικότη-
  εππε—■■
  ΚΑβΚ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  Ανβη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  5. ΜΕΤΡΟΡΟίΕΟ3 8ΤΗ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 80.
  ΑΤΗΕΝ5 - ΟΗΕΕΟΕ,
  ΤΕί. 021 - 3238727 - Β, ΤΕΙ.ΕΧ 219017
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Άν- Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΊΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός τταράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΑΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΑΛΑ ΗΑΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά άναπνεύση Ιώδιο, στό Ένετικό Λίμαν ι
  τού Ηρακλείου.
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΖΟΖ
  ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φανητό, σ' ίνα δμορφο πε-
  ριδάλλον.
  ΣΧΟΛΑΙ
  1) ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ♦ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΥΛΙΝΑΙΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
  Ν Η Ρ Ε Υ Σ
  Ε Δ Ρ Α : Ηράκλειον — Κρήτης, Μπεντεβή
  Τηλ.: 232.227
  ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ
  * 'Εξασφαλίσετε τό μέλλον σος.
  * Έγγραφήτε στήν Σχολή Έμποροττλοιάρχων κσ! στό
  Ναυτικόν Γυμνάσιον — Λύκειον ΝΗΡΕΥΣ.
  * Γίνονται δεκτοΐ χωρίς έξετάσεις μαθηταί καί μαθήτρι
  αι πού δέν εισήχθησαν στό Λύκειο, άπόφοιτοι Δημοπκοΰ
  καί άπ' δλες τίς τάξεις ΓυμνασΙων καί Λυκείων.
  * Τα άττολυτήρια Σχολών είναι (σότιμα των Δημοσίων.
  * ΑΙ εγγραφαί συνεχίζονται στά Γραφεΐα των Σχολών,
  Κνωσσού 9 — Στάση Μπεντεβή, τηλέφωνον 232.227 Η¬
  ράκλειον — Κρήτης.
  τα, Τα βλέττει προσιτά, διαμορ-
  φωμένα, ά—ίθανα, καί γιγάντια.
  Αύτός είναι ό σύγχρονος δρό-
  μος πού έτσι κι άλλιώς, άνοιξε
  γιά τόν άνθρωπο. Στήν διαστη-
  μική άτΓεραντωσύνη ή Σελέστ
  Πολυχρονιάδη, τοττοθετεΤ γέψυ
  ρες γιά τόν άνθρωπο. Κι' οί γέ-
  φιιρες αΰτές εΤναι άττοτέλεσμα
  τής διεργασίας τού ανθρωπίνου
  έγκέφαλου. Τής θεωρίας καί
  τής ττράξης. ΟΙ μηχανές είναι ό
  δρόμος πού άνοιξε.
  Καί πραγματικά. Άπό τότε
  πού κάποιος π,ροϊστορικός άν-
  βρωηος όνακάλυψε τόν τροχό, οί
  μηχανές γίνανε £ν« ττρόσθετο έ
  ξάρτημα τοϋ ανθρωπίνου σώμα-
  τος. Ό ανθρωττος σήμερα, χ«
  ρίς αύτές είναι μιά στατικτί πα-
  ρουσία μέσα στόν χώρο.
  Ή άγάττη αυτή τής ζωγρά-
  φου γιά την έρευνα, ξεκινά άττό
  πολΰ παλιά, άττό τα ττρώτα χρό
  νιο. τής Είκαστικής παρουσίας
  της, πού σπούδαζε Χημεία Χρω
  στικών Ύλών στό Παρίσι. "Ηθε
  λε νά φτιάχνει τα χρώματα μόνη
  της. Ή ύττοσυΜείδητη αύτη άγά
  ■πή γιά την ίρευνα, δέν έγινε πό
  τέ μονόπλευρη τάση. Δέν όδή-
  γησε τή ζωγράφο σέ κάττοιο ή-
  λβκτρονικό ή Φυσικοχη.μικό έργα
  στήρι άλλά την μοιράστηκε μέ
  την κουλτούρα καί την πολιτιστι-
  κή π,ροσφορά.
  Όσο μι' άν φαίνεται τταράξε
  υο, ή Σελέστ Πολυχρονιάδη, εΤ-
  να' ρομαντικιά, άσχετα μέ τό
  αν ή Τέχνη της ποτέ ή σχεδόν
  ττοτέ δέν καταλήγει στόν εύθύ
  ιρομαντισμό, κα! την ρομαντική
  άττεικόνιση. Ή ιδία, οτέκεται 6-
  ναυδη μπροστά στό μεγαλεΤο
  τού ανθρωπίνου νοϋ, χωρίς νά
  λαμβάνει ύπ' δψη της τούς 'Οττε
  νχάϊμέρ τής Τεχνοκρατικής έξέ
  λιξης. Βλέπει τόν άνθρωποαφανι
  σμό σάνπαροδικό φαινόμενο
  καί πιστευει δτι ιμιά μερά, είτε
  μέ τους Κοινωνικούς άγώνες, εΤ
  τε μέ ΕΙρηνιστική διαμορφώση
  των Λαών, οί άντιφοπικές χρή-
  σεις τής Τεχνοκρατικής δύνα-
  μης, θά έκλείψουν.
  Καί πράγματι. Δέν θά εϊχα-
  με ποτέ πολέμσιις άν δλοι οί άν
  θρωττοι ήσαν καλλιτέχνες. "Άν ή
  κουλτούρα εΐχε διαποτίσει δλα
  τα κοινωνικά στρώμματα καί
  πρώτ' ά—' δλους τούς τΓ,ρωτογω
  νιστές των γεγονότων.
  Μέσα δμως στά καθαρά προ-
  σωπικά χρώματα, μέσα στίς ά-
  σύλλητΓτες κατασκευές, ττού ξε
  ψεύγουν άττό την έττισττΐμσνική
  φαντασία καί φαίνονται κάτω ό:
  ττό τό ττρίσμα τής ρεαλιστικής
  τους συγκρότησης, δκκφαίνεται
  ή άγωνία τοΰ συγχρόνου άνθρώ-
  που. Άγωνία εκδηλή ττού μοιά-
  ζει άρχικά μέ καταττληχτισμό
  καί ήλεκτρονικό δέος. Ούσιαστι-
  κά εΤναπ ή άγωνία δχι τής Οτταρ
  ξης, άλλά τής άπαμάκρυνσης ά¬
  πό τόν νατουραλισμό καί ή άμ
  φιταλάντευση άνάμεσα γής
  καί διαστήματος.
  Ή δουλειά τής Πολυχρονιάδη
  στό σύνολό της, δέν είναι άσχε-
  τη μέ την τραγικότητα τοϋ άν-
  θρώττου και τό συνοθύλευμα τής
  φυσικής ζωής. ΕΤναι, άς ποΰμε,
  μιά μορφή παθητικής άντίστα-
  σης καί σιωττηρής διαιμαρτυρί-
  ας. ΆγνοεΤται ή έποχή των Να
  γκασακικών έξ€λίξεων καί άγνο
  εΤται σκόττιμα γιατί ό ττροορι-
  σμός τής έπιοτήμτϊς, δέν είναι
  αύτάς. Ό ττροορισμός τής έτπ-
  στήμης, εΤναι διολογικοβελτιω
  τικός, διευκολυντικός, δττως εί¬
  ναι καί ψυχοβελττωτικός τής κουλ
  τουρας ό προορισμός.
  "Όσον άφορά την Τεχνοτρο-
  πία, ή Σελέστ Πολυχρονιάδη εί¬
  ναι μιά σύγχρονη ζωγράφος,
  πού δέν δλέπει μονόχρωμα φόν-
  τα καί τοποθετεί τίς γραμμές
  καί τα χρώματα μέ έτπμέλεια
  καί έκφραστικότητα π,ροσδίδθν-
  τας ετσι στό σύνολο τής κατα-
  σκευής μιά μεταφυσική γενικό-
  τητα. Ή γενική τεχνική δομή
  καί τοποθέτηση των χρωμάτων,
  μαρτνρεΐ μιά ζωγράφο πού κα
  τέχει καλά την Τέχνη τής έκφρα
  σης.
  Ν ΙΚΟΣ ΨΙ ΑΛΚΗΣ
  Πά τούς συνδρομητες
  καί τούς φιλους τής «Λ»
  Λόγω των περιστασιακών άναγκων καΐ των
  νέων οϊκονομικων έπιβαρύνσεων πού £χει νά άν
  τιμετωπίσει πάλι ή «Άλήθεια» παρακαλοθμε τούς
  Συνδρομητές καί Φίλους, νά μας στείλουν τή συν
  δρομή τους.
  "Οσοι δέν μάς £χουν πληρώσει καθόλου, άς
  στείλουν μέ ταχυδρομική έπιταγή 500 δρχ. (250
  Χ2ϊσον500).
  "Οσοι έχουν Γ|δη πληρώσει μιά συνδρομή,
  άς στείλουν 250 δρχ.
  Εύχαριστουμε πολύ
  καί Ιδιαιτέρα δσους μάς έχουν έξοφλήσει ήδη
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  Διαβάίϋετε τόν
  «ΔΗΙνΊΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, ηρωΐνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  πού σας ένημερώνει ύπευθυνα.
  • ΧηχΤΗ ΕΙΔΗΧΚΙΧ
  • ΑΡΟΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΙΙΣ
  • ΕΡΕΥΝΕΖ ΓΙΑ ΤΟΠΗΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΖΤΗΛΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΙΙΧΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καί 224 - 226
  γιά νά €χετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  ή μέ τό Ταχυδρομεϊο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  >♦♦-
  ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ ■ Α. ΓΕ0ΡΓΑΑΗ7 0.
  ΟΙΚΟΑΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΤΕΙΓ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστή μά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελους κατασκευάς καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη·
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΚΟΥΖ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΙ
  • 'Έδωσαν καί πίίραν οί συζητήσεις γύρω άπό
  την ύπόθεση των άκαταλλήλων κρεάτων τοθ Νί-
  κου Μεταξά, πούάνσκάλυφε ώς γνωστόν,ή έφημ€
  ρίδα μας καί πού καταστράφηκαν άμέσως, (ου-
  νολικά δέκα χιλιάδες κιλά )!....
  Στά καφενεία, στά σπίπα, στά γραςκϊα, τό
  θέμα της εβδομάδος πού πέρασε, ή"ταν τα κρέα
  τα τοΰ Μεταξα.
  Μεταφέρω άμέσως κάτι πού ελεγε κάποιος
  Ήρακλειώτης σέ £να ζαχαροπλαστείο:
  —Μέχρι τώρα είχαμε «Κονιάκ Μεταξα», «Δικτα-
  τορία Μεταξά» «Καλαμαράκια Μ«ταξά» καί τώ¬
  ρα.... «Κρέατα Μεταξα».
  Ποίος ξέρει τί α"λλο μάς έπιφυλάσσει ό μέ¬
  γας συλλέκτης....
  • Κι 2νας άκόμη διάλογος:
  —Αύτό πού £κανε ό Χαρής ήταν καί λίγο... κα-
  πηλεία.
  —"Οχι δμως... άρχαιοκαπηλεία.
  «Νό κόμεντ»...
  * Στήν κρεαταγορά τοΰ Ηρακλείου, άποτεινόμε
  νος κάποιος στόν κρεοπώλη τού, τόν ρώτησε:
  —'Έχεις κατεψυγμένο;
  Κι ό κρεοπώλης γιά νά προλάβει, άπάντησε:
  —Ναί, άλλά δχι Μεταξά.
  4 Πολύ σχσλιάστηκε καί τό Άστυνομικό Δελτίο
  πού έΌτειλε ή Διοίκηση Χωροφυλακής άναφέ-
  ροντας τούς ίδιοχτήτες κρεάτων άκαταλλήλων
  πού καταστράφηκαν, μέ τα... άρχικά τους.
  Τό ξενοδοχείο λ.χ. «Κρέτα Μάρις», άναφερό-
  ταν ώς Κ.Μ.
  Καί κάποιος παρατήρησε:
  —Μά τί διάολο,... άνήλικοι ήσαν καί τούς βάλα-
  νε μέ άρχικά;
  Σέ λίγο δμως κυκλοφόρησε ή «Άλήβεια» καί
  τα... άρχικά γίναν γνωστά... τελικά.
  β Κι 2νας α.λλος ρώτησε:
  —Πώς τα... κουτούπωσε έτσι ό... Κουτούπης;
  * Σάν.. . βρεγμένες κότες φύγανε άπά τό Έφε-
  τείο Κρήτης, την περασμένη Τετάρτη, μετά την
  άττοκαλυπτική άπολογία τοΰ διευθυντή τί)ς «Α¬
  ληθείας», οί φύλακες καί ό διευθυντής των φυλα
  κων Χανίιυν, πού εΐχαν δημιουργήσει την «ύπό¬
  θεση Στεφανάκη».
  Κι' αύτό, γιατί τ6 'Εφετεϊο άπάλλαξε τόν κα-
  τηγορούμενο, άπό την τετράμηνη φυλακίση πού
  τοΰ εΐχε έπιοληθεΐ πρωτόδικα, έρήμην, μέ μάρτυ
  ρες τούς ϊδιους.
  "Οταν λοιπόν κάποιος ρώτησε γιατί φεύγουν
  ετσι, ένας άλλος τοΰ άπάντησε:
  —"Εχουν γνώσιν οί φύλακες...
  Κρίμα ομως πού δέν ϊσχυσε γι' αύτούς τό
  γνωμικό: τωρινή μου γνώση νά μην σ' εϊχα πρώ
  τα — γιατί έτσι δέν θαφευγα σάν ... βρεγμένη
  κότα!..
  0 Μεταφέρω τόν διάλογο δπως τόν ήκουσα προ-
  χθές τό οράδυ:
  —«Ξέρεις γιατί καθυστερεΐ νά έρθει τό νερό,
  μετά άπό την τελευταία πλημμύρα;»
  —«Γιατί οί ύπάλληλοι της υπηρεσίας υδρεύ¬
  σεως τοΰ Δήμου "Ηρακλείου, έχουν... συμπάθει
  ες στό νερό Καραντάνη.»
  • Στεναχωρήθηκε, λέει, πολύ μέ τα τελευταία
  συμβάντα, τοΰ Βαγγέλη ή Χαροΰλα.
  Προτείνω ν' άλλάξει δνομα καί νά λέγεται
  ... Λυπητεροΰλα!..
  * Διαβάζοντας ενός Ήρακλειώτης τό πρώτο θέ¬
  μα έβδομαδιαίου... σοσιαλιστικοΰ έντύπου, γιά
  τεχνικές βροχές καί άλλα... διηγήματα, εϊπε:
  —Μά καλά, Πρωταπριλιά έχομε;
  * Κι δνας άλλος πρόσθεσε:
  —"Οσο καί νά φοβίζουν τό Λαό αύτές οί...
  ύπερφυσικές δυνάμεις των Άμερικανών... 6ρο
  χοποιών, δέν είναι δυνατόν νά ληφθοΰν σοβαρά
  υ π' δψη, γιατί άπλούοιατα γιά τίς καρδιές των
  ψυχομένων Κρητικών... πέρα βρέχει.
  Σωστά, γιατί ή ... φλόγα πού άνάβει στίς
  καρδιές αυτών των άνθρώπων δέν είναι σάν την
  . .. έντός είσαγωγικων ... τρεμοσβύνουσα.
  * Έκδηλώθη.καν τελικά οί φίλοι τοΰ Μητσοτάκη,
  άπό πλευράς... έντύπου χάρτου.
  Άναγγέλθηκε ήδη ή καθημερινή έκδοση καί
  οί πάντες περιμένουν τα γροφόμενα.
  —"Αντε νά δοΰμε, είναι πραγματικά ..μέγα
  λο τό νησί, τουτέστιν ... Μεγαλόνησοςέ · έλεγε
  προχθές δνας άπό τούς ΰπιστους... θωμάδες.
  * Μέ την προκήρυξη των έκλογών, ίίρχισε νά
  αύξάνεται ή κίνηση τοΰ «Άστόρια».
  "Οχι σάν ξενοδοχείου, άλλά σάν... έκλογι-
  κοΰ Κέντρου.
  Καί ή κίνηση δέν παρουσιάζεται μόνο στό
  φουαγιέ, άλλά καί στά... άνώγεια διαμερίσματα.
  Είναι αύτό πού λένε: «ό... Μανόλης μέ τα
  λόγια, χτίζει... Άνώγεια καί κατώγεια».
  Πάντως ή κ. Καψη, δπως έμαθα, έδωσε έντο
  λή νά μην παρκετάρουνε τα δάπεδα, μιά καί τα
  ...στιβάνια γλυστράνε, ίίν καί πάψανε πιά νά έ¬
  χουν... βιδόμπροκες!...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ►♦♦♦♦♦♦♦«».
  >♦♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΛΛΗ9ΚΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΛΚΗΣ
  (Μ ΑΝΟϊ ΧΑΡΗΧ)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική ί-ιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Μκτίνου 20 — Ήράκλε,ο Κρήτης
  26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β—■■■■■■■■---
  ■■■■■■ι
  Ι ΓΡ ΑΜΜΑΤΑΙηιΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  •■■ι
  !■■■:
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΙΜ-1"
  ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ! ΤΟΥ Α' ΓΥΜΝ. ΘΗΛΕΩΝ
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς τό ύπ' άριθμ. Π 5 Φύλ¬
  λον τής 12 - 9 - 1 977 τής Ε¬
  φημερίδος σας «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  γράφετε υπό τόν τίτλον ΑΠΛΟΙ
  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ δτι είς τό Σχο
  λικόν Διδακτήριον της Λεωψό-
  ρου Δημοκρατίας στεγάζονται
  δύο Γυμνάσια Θηλέων τό Α' καΐ
  Β' Ηρακλείου. Τούτο είναι ά-
  νακριβές, διότι τό άληθές εΤναι
  ότι στεγάζονται τό Α' καί Γ'
  Θηλέων Ηρακλείου. "Αλλη άνα»
  κρίβεια είναι δτι φοιτοΰν είς τό
  σχολείον τούτο περίπου 3.000
  μαθήτριες ένώ φοιτούν όλιγώτε-
  ρες των 2.000.
  Παρακάτω γράφετε δτι κάθε
  γονιός ττού γράψει τό παιδί τού
  πληρώνβι 200 δραχμές γιά κά
  θε παιδί. Καί τούτο έπίσης δέν
  είναι άλήθεια άλλά άλήθεια εί¬
  ναι ότι ό κάθε γονιός ύττοχρεοΰ-
  ται νά καταβάλη κατά τό κατα¬
  στατικόν τού Συλλόγου 120
  δραχμές διά τό κάθε τταιδί τού
  ώς ετησίαν συνδρομήν. Τα χρή
  ματα αύτά, διαχειρίζεται ή δι¬
  οίκησις τού Συλλόγου ή όποία
  έχει έκλεγεΐ μέ δημοκρατικήν δι¬
  αδικασίαν καί ό Σύλλογος ΰττάρ
  χει καί λειτουργεί μέ απόφασιν
  τού Πρωτοδικείου Ηρακλείου νο
  μίμως.
  Σάς γνωρίζομε δέ άν καί δέν
  ίχωμε υποχρέωσιν, άλλά μόνον
  γιά νά διαλύσωμε τίς άπατηλές
  έντυπώσεις πού ένδεχόμενα εδη¬
  μιούργησε τό δημοσίευμά σας
  ότι πολλαί γονεϊς περίπου τό
  1) 3 δέν καταβάλλουν την συν¬
  δρομήν των, είτε διότι δέν έ'χουν
  μαζί των χρήματα κατά την ω-
  ρα της έγγραφής τοθ τέκνου των
  είτε διότι άδυνατούν νά την κα-
  ταβάλλουν είτε διότι δέν θέλουν
  νά την καταβάλλουν.
  'Ενα μεγάλο μέρος των γονέ
  ών καταβάλλουν 50 δραχμές αλ-
  λοι 100 καί λίγοι είναι έκεϊνοι
  πού προαιρετικά καταβάλλουν
  200 έκτός άν έχουν δυο παιδία
  όπότε όφείλουν νά καταβάλλουν
  ετησίαν συνδρομήν 240.
  'Αττό κανένα δμως δέν είσ-
  π,ράττομεν χρήματα χωρίς νά
  δώσωμε απόδειξιν. Τό ποσόν
  λοιποί» των 600.000 δραχιμών ά
  Ίτοτελεϊ μΰθον καί έκεϊνος πού
  σάς έδωσεν την πληροφορίαν οθ
  τε καλόπιστος ήτο οΰτε ένημερω
  μένος. ΕΤμεθα πάντως βεβαιοί δ
  τι κανείς γονιός δέν παραττονέ
  θηκε διότι δλοι καταβάλλουν μέ
  ευχαρίστησιν την συνδρομήν
  των.
  ΟΙ έτήσιες είσπραξις κνμαί-
  νονται άπό 8Ο.ΟΟΟ ΕωςΙΟΟ.ΟΟΟ
  δραχμάς καί διατίθενται διά
  τούς σκοπούς τού Συλλόγου οί
  όποϊοι άναγράφονται είς το κα
  ταστατικόν αυτού.
  "Εχομεν δέ την απορίαν για-
  τί ένώ δλοι ο! Σύλλογοι Γονέων
  καί Κηδεμόνων των Γομνασίων
  καί Λυκείων τού Νομοϋ είο—ράτ
  τουν συνδρομάς άπό τα μέλη
  των κατά την έγγραφον των μα
  θητών καί μαθτγτριών τό δημοσί
  ευμα άναφέρεται μόνον ε|ς τό
  Α' κα! Γ' Θηλέων Ηρακλείου.
  Νομίζομεν ότι θά βρήτε ευλο
  γήν1 την ό— ορίαν μας καί ανα¬
  μένομεν απάντησιν καί διά τόν
  πλη.ροφοριοδότην σας.
  Χάριν δέ τής αληθείας σάς
  γνωρίζομεν δτι οΰτε μία δραχμή
  διατίθεται πέραν των σκοπών
  τού Συλλόγου καί χωρίς άπόδει
  ξιν. Έν τέλει νομίζομε δτι πρέ
  πει νά ο—οφεύγετε κακόβουλες
  βημοσιευσεις πού γίνονται συ
  χνά είς την εφημεριδοσ σας ώς
  έπίσης καλό θά είναι νά ό—ο¬
  φεύγετε την προπετή έπίκληση
  της ΕΙσαγγελικής 'Αρχής.
  Έν Ηρακλείω τή 12 - 9 - 77
  Διατελώ μετά τιιμής
  Κων)νος Μιχαήλ Σμυρνιωτάκης
  Δικηγόρος
  Πρόεδρος τού Συλλόγου Α'
  Γυμνασίου καί Λυκείου Θηλέων
  Ηρακλείου.
  ΣΗΜ.: 'Απαντώντας στόν ά-
  ξιότιμο έπιστολογράφο μας
  τού γνωρίζομε α) δτι οί προ-
  σκσμισθεΐσες άποδείξεις είναι
  δλες των 200 δρχ. 6) δτι ό
  αύξων άριθμός τους ξεπερνά
  τό 1700 καί γ) δτι άσχοληθή
  καψε μέ τό Α' καί Γ' Θηλέων
  ένδεικτικά και γιατι αυτών οί
  γονεϊς μάς έφερον τίς άπο¬
  δείξεις.
  ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΑΟΞΟΣ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
  Πρός: Την έφ)δα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον
  Κύριε Διευθυντά)
  Δημοσιεύσετε παρακαλώ τίς
  κατωτέρω άπόψεις καί άνησυχίες
  ιμου πού είναι άπόψεις καΐ άνη
  συχίες πολλών αλλων ζωντανών
  χριστιανών πού βλέπουν ττόσο
  προχώρει καΐ έργάζεται κάθε μέ
  ρα αυτή ή κατάρα. Τό όργανω-
  μένο κακό πού κατευθύνει ή έ-
  βραιοκίνητη μασωνία στό Νησί
  μας.
  Μέ πικρία καΐ Ιερά άγανάκτηΓ
  ση διερωτώμεθα γιατΐ ό πνευματι
  κός κόσμος τηρεΐ σιγήν Ιχθύος
  'Αλήθεια γιατί οί Θεολόγοι μας
  γίινηκαν ψάρια (μιλοΰν τα ψά-
  ρια;) γιατί τόση άδράνεια καί
  ώχαδερφισμός, δταν οί δυνάμεις
  τού κακοΰ έργάζονται συντονι-
  σμένα κα) θρασύτατα; Ή αφαι¬
  ρέση ελαχίστων Θεολόγων πού
  κάτι κάνουν έπαληθεύει απλώς
  τόν κανονα.
  Άλλά τί νά πούμε γιά τούς εύ
  ρισκομένους στήν κορυφη της
  πνευματικής πυραμίδος Σεβασμι
  ωτάτους (άς έξαι,ρέσουμε 2—3)
  τί κάνουν;
  Δέν ανετέθη πρϊν 7 μήνις σέ
  2 Μητροπολίτας — μετά την
  καταδίκην τής μασονίας άπό την
  Ι. Σύνοδον Κρήτης νά συντάξουν·
  μίαν εγκύκλιον πρός τό χριστε-
  πώνυμον πλήρωμα σχετική μέ
  την ανωτέρω καταδίκην; Γιατί
  αυτή ή δυοτοκία μιάς πολύμηνης
  κυοφορίας; Μήπως ή περίφημος
  καταδίκη τής ιμασονίας ήταν α¬
  πλώς «μερικές ντουφεκιές γιά
  την τιμήν των δπλων;» Τό δμε-
  σον μέλλον «Οχομαι νά αποδείξει |
  πλσνημένους τούς ένδοιασμούς
  μου αΰτούς.
  Μετά τιμής
  ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
  ΜΙΚΡΗ ΑΓΝΩΣΤΗ
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΗΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΝΑΣ
  ΔΑΒΙΔ ΧΔΤΖΗΔΑΒΙΔ
  ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  •Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ>
  Μαρογιώργη 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Κύριε Διευθυντά,
  Σάς έσωκλείω ίνα ποίημά
  μου, ιμέ τίτλο: «ΠΟΙΟΣ ©ΕΟΣ
  ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ>
  "Άν περισεύει χώρος, στίς
  στήλες της έγκριτης εφημερίδας
  σας, τό δημοσιεύετε.
  Μέ την εύκαιρία έ'ρχομαι νά
  εύχαριστήσω έσάς καί τό προ-
  σωπικό τής εφημερίδας σας,
  πού μέ τόση άπλόχερη χειρονο-
  μία δέχεστε τη συνεργασ'ια μου.
  Σάν άνταμοιβή αυτής τής τι-
  μής, πού μοΰ κάνετε} καί τής
  μαχητικής γραμμής πού άκολου-
  θάτε, γιά τό δίκαο κα! την άλή-
  θεια, στέλνω έπιταγή 500 δρχ.
  γιά ενισχύση της προσπάθειας
  σας αυτής.
  Ξέρω πώς τό ποσό αύτό είναι
  άνάξιο λόγου, δμως αύτό μπο-
  ρώ κι' αύτό στέλνω μέ πολλή ά
  γάπη κα! συμπαράσταση.
  Βλέττετε ή έτττάχιρονη τυραν-
  να μέ είχε διώξει άπ' τή δου-
  λειά άπ' τούς πρώτους (22 - 4
  - 67) καί μ' άφησε άρκετά τραύ
  ματα.... καί μόλις στίς 18 -11-
  1974 άνάλαβα ϋπηρεσία μέ
  6άση τό Ν.Δ. 76)74.
  Γι' αύτό κι' άδυνατώ νά σν(ΐ-
  βάλλω περισσότερο.
  Όταν έπουλωθούν αύτά, ϊ-
  σως μπορέσω καί φανώ άντά-
  ξιος τής τιμης καί τού άγώνα
  σας. Μέ την έλπίδα πώς ή δι-
  κή μου άνάξια συμβολή θά 6οη
  θήσει στό έλάχιστο αυτή, τή
  γιγάντια έκστρατίία άγώνα
  σας, γιά την επικρατήση της ά
  λήθειας, σάς εύχοριστώ καί πά-
  λι γιά δλα.
  Κοζάνη 1 5 - 9 - 77
  Μέ πολλή άγάπη κ ι άγω»ιστι-
  κούς χαιρετισμούς
  Άπό τή γή τής Μακεδονίας
  ΔΑΒΙΔΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ
  Άγαπητή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ξέροντας δτι είσαι τό μοναδι-
  κό μέσο γιά νά πάρωμε μιά ά
  πάντηση στά έρωτήματα μας
  μιά κα! είσαι ή μόνη εφημερίδα
  πού λέει καί ύποστηρίζει μέ πά
  θος την άλήθεια κάνω καί γώ
  μιά ερωτήση καί περιμένω μιά
  εΐλικρΐνή απαντήση άπό δποι-
  ον μπορεϊ νά μοΰ τή δώσει.
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕ
  ΟΛΑΙΑ ΜΑΣ;
  Καΐ όταν λέω νεολαία έννοώ
  την άληθινή νεολαία τα παιδία
  πού δουλεύουν γιά νά θρέψουν
  τόν έαυτό τους καί την οίκογέ-
  νειά τους γιά τα παιδία πού
  σπουδάζουν καΐ θέλουν καΐ αΰ
  τα νά έ'χουν μιά μερά δική τους
  διασκέδαση πού νά σταματή-
  σουν την δουλειά, νά σηκώσουν
  τό κεφάλι άπ' τό βιβλίο καΐ νά
  πάνε μιά βόλτα νά ξεσκάσουν.
  Θέλοντας νά έξηγηθώ περισ¬
  σότερο ζητάω ένα μέρος οπου
  νά μποροΰμε νά διασκεδάζουμε
  χωρίς νά ντρεπόμαστε. Γιατι
  έχομε τόσο πολύ άμερικανοποι
  ηθεΐ; Γιά νά όκούσεις μοντέρνα
  μουσική πρέπει νά κατέβεις σέ
  κάτι αίσχρά καταγώγια πού 2
  λεπτά νά μείνεις έκεΐ κάτω συ
  χαίνεσαι τόν έαυτό σου. Γιά
  ν' άκούσεις μουσική λαϊκή πρέ
  πει νά πάς στά «κέντρα διασκε-
  δάσεως» μέ μπαμπάκι στά αύ
  τιά καΐ πάλι θά άκοΰς δυνοτά ά
  φού φυσικά τα μεγάφωνα είναι
  στή διαπασών. Έκτός άπό αύτό
  πρέπει νά πάς στά δγρια μεσά
  νυχτα. Μά είναι κατάσταση αύ
  τή; Γιά κρητική μουσική οΰτε λό
  γος νά γίνεται γιατι ένώ ύπάρ
  χει δπαυ ύπάρχει θά είναι στρι
  μωγμένη άνάμεσα σέ κανένα
  μπουζουκομάγαζο καί καμμιά ύ
  ττόγεια ντισκοτέκ. Κοι έκτός αΰ
  τού στά λιγοστά κρητικά μα
  γαζιά πού ύπάρχουν δέν έπικρο
  τεΐ ήγλυκειά ζεστασιά των Κρη
  τικών ή Κρητική άτμόσφαιρα ή
  εύγένεια καΐ ή καλωσύνη. Άλλά
  ίνα ψυχρό ζωγραφισμένο χαμό
  γελο στά χείλη τού γκαρσονιοϋ.
  Έκτός αυτού περιποιοΰνται πε¬
  ρισσότερο τούς ξένους άπό μάς.
  Γιατί;
  ΟΙ άληθινοι τουρίστες ξέρω ά
  πό προσωπική συζητήση δέν εί
  ναι καΐ πολύ εύχαριστημένοι μέ
  μάς. Ο ίτιμές ττολύ ψηλές. Όλα
  θυμίζουν Άμερική καΐ δχι Έλ
  λάδα.ΟΙ πιό πολλοί φεύγουν άπο
  γοητευμένοι πού μάς βλέπουν
  Κρητικούς άλλά «έξελιγμένους
  Εΰρωπαίους». Δέν λέω βεβαία
  νά φοράμε την Κρητική φορετιά
  (ϊσως νά ήταν ώραία δμως) άλ
  λά δχι κι έτσι. Πρέπει νά ντρε
  πόμοοτε λίγο. Μά δλοι λοιπόν
  πρέπει νά εΤμαστε σβοΰροι· κα-
  μάκια και δέν ξέρω τί δλλο;
  Εΰχαριστώ
  Μικρή άγνωστη
  ΝΙ ΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
  0/ Σταφιδοπαραγωγοί
  γιά την Φυλλοξήρα
  υΙΑΜΙΙΡΤΥΡΙΑ ΤΗΝ ΧΟΥΣΤΟΥΑΙΒΝΩΗ
  αγροτια
  ι
  Ο 'ΚΡΟΝΟΣ,
  ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "ΑΜΟΡΕ,,
  "Ανακοινώση
  Ύπερήφανα σας άναγγέλωμεν δτι άπό προχθές
  Σάββατο 17 Σεπτεμορίου κάναμε 2ναρξη τοΰ χειμερι-
  νοϋ κινηματογράφου «ΚΡΟΝΟΣ» οίον Πόρο μέ την
  Διεύθυνση τού κινηματογράφου «ΑΜΟΡΕ». Πιστεύω-
  με δπ σπΐυς ίκανοποιήσαμεστό παρελ€(όν τόν πιό δύσκο
  λο θεατή £γοί καΐ στόν κινηματογράφο καταβάλλαμε
  κάθε προσπαθεία καΐ πετύχαμε.
  "Ενα πρωτοφανές πρόγραμμα ταινιών γιά την
  χειμερινή περίοδο 77—78 μέ την σφραγίδα των ^ μέγα
  λυτέρων κΐνηματογραφικιυν Όργανισιιών τής Έλλά
  δος.
  θ. ΛΑΜΑΣΚΗΝΟΣ — Β. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
  Είμεθα ύπερήφανοι καΐ πιστεύοιιεν δτι θά ίκανο-
  ποιήσϋ)με καΐ τόν πιό δύσκολο θεατή.
  ΔΙΠΛΑ
  ΙΥιΈΡιΊΪΗΡΐΑ
  Φίλε κ. Χάρη5
  Μέ δυό λόγια θέλω νά~»ός
  συγχαρώ γιά τούς ώραίους άγώ
  νες μέ την εφημερίδα σας την ό¬
  ποία παίρνω καΐ σάς εύχαριστώ.
  Τή διαδάζω εύχάριστα δταν μά
  λιστα βλέπω δημοσιευμένα
  γράμμοτα αναγνωστών σάν έ-
  κεΐνο τού Στρατή Μιχαλάκη μέ
  τόν τίτλο «ΟΙ ρουψιάνοι κάθε
  χωρίου» (8)8)77) γιά τό όποΐο
  σάς παρακαλώ νά διαβιβάσετε
  τα συγχαρητήριά μου. Πραγματι
  κά είναι γιά σιχαμό γιά φτύσι-
  μο οί τέτοιοι ρουφιάνοι πού
  πρέπει νά ξεσκεπάζονται γιατί
  άποτελοΰν πληγή γιά την Οπαι
  θρο καΐ γενικώτερα γιά τό "Εθ-
  ν«ς. Ό ταγματασφαλιτισμός πρέ
  πει νά έξαφανισθεϊ άπό την ρ!
  ζ« τού.
  Μέ τα π<ό φιλικά αίσθήματα ΝΙ ΚΟΣ Σ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Δημοσιογράφος Δημοτικάς Σύμβουλος ©εσσαλο νίκης Ο! κάτοικοι των Χουστουλια- νών, έοτειλαν την παρακάτω διαμαρτυρία, σχετικά μέ τή Φυλλοξήρα: Πρός "Υπουργείον Γεωργίας Υπουργόν κ. ΜΠΟΥΤΟΝ Κοινοποίησις: Έπιθεώρηση Γεωργίας Ηρακλείου Διεύθυνση Γεωργίας Ήρακλεί ου, Ναμάρχη Ηρακλείου, Άγροτική Τραπέζα Μοιρών ΕΠ ΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙ ΑΣ Οί κάτοικοι τού χωρίου Χου- στουλιανά Καινουργίου 'Ηρακλεί ου Κρήτης άγρότες Σταφιιδοπαρα γωγοΐ (Άμπελουργοι) άποφασί- σαμε σή,μερα νά στείλωμε αυτή την έπιστολή σέ ένδειξη διαμαρ τυρίας γιά την μή άμεσον καΐ άποτελεσματική αντιμετώπισιν έκ μέρους των αρμοδίων των προβλημάτων τής Περιοχης μας πού πλήγηκε άπό την ΦΥΛΛΟ¬ ΞΗΡΑ. Συγκεκριμένα ή φετινή παρα- γωγή σουλτανίνας είναι μειωμέ- νη κατά 9Οο)ο £ως 100ο)ο λό¬ γω: α) της φυλλοξήρας των άμπε λιών 6) των μέτρων προστοοσίας καί εξαπλώσεως της ψυλ- λοξήρας πού έλαβε τό Ύ πουργεΐον Γεωργίας μέ τα αρμοδία δργανά τού καΐ γ) τού καύσωνα. Οί Άμπελουργοι άπογοητευ- μένοι χρόνια τώρα άπό την μειω μένη παραγώγή καί παρά την επίβλεψιν των γεωπόνων τής πε ριοχής ξερίζωσαν Ινα κλΐμα (κουρμούλα) την πήγαμε στήν Διεύθυνσιν Γεωργίας Ηρακλείου τό 1975 καί ό είδικός γεωπό- νος μάς είπε ότι τα άμπέλια έ¬ χουν «φόμωσι». Άπό χρόνια τώρα οί γεωπό- νοι τής περιοχης μάς εδιναν συν ταγές καί φάρμοκα γιά την «φό μωσι». Τώρα απεδείχθη δτι οί γεωπόνοι δέν έκαναν καλά την δουλειά τους. Εμείς ζητάμε άμεση οικονομ ι κή ενισχύση καί άποζημίωση των πληγέντων παραγωγών διά νά άντιμετωπίσωμε τα έξοδα τής καλλιεργείας (μειωμένη άπόδω ση 9Οο)ο £ως 100α)ο) — φάρ μακα διά άρρώστειαν πού ύπε- δείκνυον μέχρι αρχάς Απριλίου 1 977 οί γεωπόνοι της Περιο¬ χης άσχετο πρός την Φυλλοξήρα (Φόμωσις) — λιπάσματα — κλάδεμα — σκάψιμο. "Αμεση τΐιμωρία Διοικητική κσϊ ποινική -ίών ΰπευθύνων γεω πόνων τής περιοχης καΐ παντός άρμοδίου διά παράληψιν ή πλη- μελή εκτελέση των καθηκόντων των. "Επρεπε νά περάσουν 7 (έπτά) χρόνια άπό τότε πού έκ δηλώθηκε ή φυλλοξήρα νά ξερα- θοΰν τα άμπέλια καί νά έξαπλω θή σέ μεγάλη εκταση^ γιά νά άν τιληφθοΰν οί γεωπόνοι την φυλ λοξήρα μέχρι αρχάς Απριλίου 1977 μάς έλεγον δτι τα άμπέ¬ λια έ'χουν φόμωση. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παραδίδονται μάθη ματα κ.ατ' οίκον σέ παιδία τοΰ Δημοτικόν Σχολείου. Τηλ. 282219. διακοομητικη Τηλ. 287.670 ►♦♦♦ (Ήλεκτρικά Εϊδη) Χανιόπαρτα ζητδ ουγνώμη άπό την Πελατεία τού, γιά την κάπως δύσκολη εξυπηρετήση της, των ημερών αυτών, λόγω τής ριζικής άνακαινίσεως τοΰ κα- ταοτήματός τού (Ήλεκτρικά Εϊδη) καί γνωρίζει δτι σέ λίγες μέρες τελειώνουν οί σχετικές έργα- σίες, όπότε τό κατάστημα θά τεθεί σέ πλήρη κα- νονική λειτου,ργία. Άς σημειωθή δτι οί γεωπόνοι των γραφείων γεωργ ικής άνα- τττύξεως τής περιοχης (Μοι¬ ρών) άναγκάζουν τούς άγρότες δταν κάνουν μία γεωργ ι κή καλ λιέργεια νά ύπογράψουν ΑΙ ΤΗ ΣΗ — ΔΗΛΩΣΗ συνεργασίας >μετά των γεωπόνων, δταν οί γεω
  πόνοι φροντίζουν γιά την κα-
  ταοτροφή των καλλιεργειών μος.
  Πώς νά συνεργοοστούμε μέ τούς
  γεωπόνους δταν εχει κλονισθή ή
  έμπιστοσύνη των παραγωγών ά
  πό την· μέχρι τώρα συνεργασία
  των γεωπόνων;
  Τα προληπτικά μέτρα προ
  στασίας καί εξαπλώσεως τής
  φυλλοξήρας πού ελήφθησαν ά¬
  πό τό Υπουργείον Γεωργίας, *μέ
  χωροφύλακα — φύλακες — άπο
  κλεισμό, τής περιοχης
  (άπαγορεύεται ή εΤσοδος) άπό
  "Απρίλιον £ως Ίούνιο 1977 εΐ-
  χαν σάν συνεπεία νά μην μπο-
  ιροΰμε νά περιποιηθούμε τα ά¬
  μπέλια μας (κορυφολόγημα —
  θειάφΐσμα — πότισμα — ψέκα
  σμα) καί νά περισώσουμε δτι
  είναι δυνατόν γιά νά βγάλουμε £
  να μέρος άπό τα έξοδα μας έφέ
  το. Μετά πάροδον 3 μηνών πε
  ρίπου επετράπη ή εΐσοδος στήν
  άρχή πεζών καί άργότερα των
  τροχοφόρων άλλά ήτο πλέον άρ
  γά διότι ή κατοστροφή ήτο ά-
  νεπανόρθωτη. "Ας σημειωθεΐ δτι
  ή περιποίηση ήτο περισσότερο ά
  ναγκαΐα λόγω τής ξηρασίας
  καί τού Καύσωνα.
  Νά ληφθή ΰπόψιν δτι κατά
  πληροφορίες των αρμοδίων γεω
  πόνων γιά 3 ή περισσότερα χρό
  νια μάς άπαγορεύεται ήξερίζω
  ση τής άμπελου ήφύτευση νέας ή
  άλλης καλλιεργείας καί στέρη-
  σιν τού μοναδικοΰ βιοποριστι-
  στικοΰ έπαγγέλματος τής έκ
  μεταλλεύσεως τής γής μας.
  Νά διαταχθή νά έρευνηθή πώς
  —-ποίος £φερε την φυλλοξήρσ
  στήν περιοχή μας καί νά ζητη-
  θούν εύθύνες.
  ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
  ΗΝΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΕΚΝΕ;
  —Καλώς ώρισες σύντεκνε. "Ε-
  λα δα νά μου πής ήντα εχουσες
  στήν χάρα που πήγες.
  —Άμάξα καΐ άνθρώπους καί
  πρέπει νάχη κιανείς τό νού ντου,
  ντοντίνι γιά νά γιαγύρη πάλι έ-
  παέ.
  —Έμά δα σύντεκνε δσο τόσο
  να είναι πολλά;
  —Άλλο ινα σού λέω κι δλλο νά
  πά νά δήζ·
  —Έγώ θέλω σύντεκνε νά ίδώ
  τό φιλιότσο μου. Πού είναι συν
  τεκνε; τοΰ πήρα έ"τσα κάτι τις
  καί θέλω νά τού τό δώσω.
  —Εδά σύντεκνε πού δέν κά-
  νουνε σχολειό τόχω καΐ βλέπει τα
  μαρτάρικα και νά δής σύντεκνε
  καθ* άργά τα φέρνει σάν τα βό
  λια καί δέ κατέχεις την χαρά
  πού τούχω.
  —"Ε, τινος εδά σύντεκνε ήθε
  λες νά μοιάση; Ετσά χαεριλής
  ήμουνε καΐ γώ δντεν ή μου νέ κο-
  πέλλι. Άκόμη τό λέει ό άφέντης
  μου: Ώσά ντό Φιλίττπο μου δέν
  θά βγή άλλος. Έγώ ήμουνε μόν
  τρατζής καΐ κάθε φορά πού έπή
  γαινα ψαΐ τώ βοσκώ έκάθουμνε
  και ξάνοιγα ποίος εΐχε τό πιό
  καλό φαΐ νά τό ψάω καΐ ύστερα
  έσπούσα τα κουνέτα καΐ νοιμένα
  νέ οί άλλοι φαί.
  —Τέλος πάντω εδά
  ήντα έκουσες στή χώρα μέ
  τούτη νά την δμορφη σταφίδα.
  Μά τούτη σύντεκνε ήπρεπε νά
  την βγάλουνε βάσανο.
  —'Ήντα νάκούσω. Ή κυβέρνη-
  ση λέει δέν δίνη μουδέ μιά πεν
  τάρο γιατί έχολομάθαμε λέει
  κα! σαφή θά λέμε δόμου.
  —Ντά ήντα δανεικά τούς τα γυ
  ρέμε; Εμείς ζητοΰμε τόν κόπο
  μας άπ' αύτούς. Αύτο! έχουνε γε
  μάτα τα παροδοσάκουλά ντως
  καί κάθουνται. Έμάς π,ρέπει νδ-
  ναι σαφή άδειανά γιά νά μή κα-
  κομαθαίνομε. Μιά φορά έκιά κά¬
  τω οί άλλοι είναι άποφασισμένοι
  κάί λένε δτι μέ αυτή την τιμή
  Τό γνωστό
  Καπνοπ&ϊλείο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τού
  κοπτνιοτή,
  περιοδικά,
  εφημερίδας
  καΐ την
  «ΑΑΗΟΚΜ»
  ΑΝ ΜΚΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό πΐρίπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει και την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ>
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ
  Στκ; Τρείς Καμάρες
  έ πολιτιομένο καί
  καθαρό περιΒάΑΑον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί κια ΐο απίτι: ΤΗΛ. 223023
  Π Ι Τ Τ Α
  Ι Ι & Π
  δέν θά δώσουνε μηδε μιά ρόγα
  Καλλιά λέει θά την κάνουνε κο-
  πριά νά κοπρίσουνε τ' άμπέλια
  παρά νά την έχαρίσουνε. Φτάνει
  πού τακαψε καΐ δέν θά βγάλου
  με πράμα. Έγώ στήν Πλατιά Ρά
  χη δέν θά πάω καθόλου. Δέν έ-
  πόμενε ηρ&μα.
  ■—Ετσά είναι σύντεκνε παν-
  τοΰ. Άλλά τέλος πάντω έπαέ
  βαστώ £να κουλούρι τού φιλιδ
  τσο καΐ νά τού τό δώσης γιατί
  θά μενεμένουεν νά δειπνησουμε
  Μόνο καληνύκτα σύντεκνε.
  —Στό καλό σύντεκνε.
  Λ. ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
  Η "ΑΑΗΘΕΙΑ,
  ΕΧΕΙ
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ
  ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ζητούμε αποζημιωθή καί γενι
  κά κρατική συμπαράσταση διό¬
  τι τα άμπέλια είχον μειωμένη ά
  πόδωση άπό τό 1970. Νά δανει
  οδοτηθοθν οί άμπελουργοι μα-
  κροπρόθεσμα καί νά έπιδοτη-
  θοΰν γιά την ανάληψιν των σχε-
  κών δαποηιών γιά την άντικατά-
  σταση των καλλιεργειών ή την
  άμπέλωση.
  Σύμφωνα μέ πληροφορίες των
  τοπικών ύπηρεσιών τό έντομο
  τής φυλλοξήρας προσβάλλει μό
  νς. τα άμπέλια τής περιοχης. Γι
  ότι λοιπόν δέν άποζημιώνονται
  ο! παραγωγόν αυτής της μι-
  κρής περιοχης;
  Ή δημιουργηθείσα τραγική
  αυτή κατάσταση πρέπει νά συγ
  γκινήση κάθε άρμόδιο καί ίδιαί
  τερα τόν προιστάμενο ύπουργό
  τής Γεωργίας γιά την δ ι ενερ¬
  γεια άμέσου έλέγχου γιά την
  διαπιστωθη τής εκτάσεως τής
  καταστροφής άπό την φυλλοξή¬
  ρα (δχι μόνο τού καύσωνα) γιά
  νά ληφθούν άμΑτα καί άποτελε
  σματικά μέτρα γιά την δημιουρ
  γηθείσα κατάσταση. Χρειαζόμα
  στε συμπαράσταση στό δίκαιο
  άγώνκϊ των σταφιδοπαραγωγών1
  Σουλτανίνας νά αναγνωρίση τα
  αίτήματά μσς καί νά ίκσνοποιή-
  ση τόν ιδιαιτέρα βασανισμένο ά
  γρότη — παραγωγό δίνοντάς
  τού έτσι κουράγιο μά καί οίκο
  νομική δύναμι νά συνεχίση τίς
  καλλιέργειές τού.
  Χουστουλιανά 1 8 Σεπτεμβρί-
  ου 1977
  Οί σταφΐδοπαραγωγο) τού
  Χωρίου Χουστουλιανά Κρήτης
  Άκολουθοΰν 99 ύπογραφές
  κατοίκων Χουστουλιανών άμπε-
  λουργών καΐ στό τέλος σφραγίδα
  καΐ υπογραφή 6ε6αιώσεως διά
  τό γνήσιον τής ύπογραφής τοΰ
  προέδρου τής Κοινότητος.
  ΣΤΥΙΑΝΟΣ Χ. ΠΑΠΑΓΡΗ-
  ΓΟΡΙΟΥ
  Ό γνωστός σας
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  Προσφέρει τό, επί παραγγελία
  κοστούμι, ύφασμα (ΜΙΝΑ·Ι·ΔΗ
  —ΦΩΤΙΑΔΗ — ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ
  κλπ) καί ραφτικά μόνον
  3.5ΟΟ ΔΡΧ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣεσΆπΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η Α'ΛΗΘΕΙΑ"
  φραξουν οί αλ'λοι _
  ηρολοβη νρ πέι εοε
  ουλλαβη τ5^κΓ|'οου
  ν «»;αι»Γ/»κιί
  .ια
  κ Οι ι ιιθ
  26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΪΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  ΤΟ... ΑΔΕΛΦΑΤΟ
  ΟΠΩΣ θά θυμοθνται οί αναγνώστας της «Αληθείας», ή
  ή κοινωνική αυτή ίίρευνα, πού ξεκίνησε πρΐν δυό περί-
  που μηνες, δημιούργησε άπό την όρχή £ντονο ένδιαφέ
  ρον.
  Παράλληλα, δημιούργησε καΐ £ντονες άντιδράσεις
  ένώ συγχρόνως — δέν τό κρύβομε — έΎινε αίτία νά έν-
  ταθοΰν άρκετά κοινωνακά δράματα.
  Αύτός ακριβώς ί)ταν καϊ £νας βασικάς λόγος γιά
  τόν όποΐο στά δυό τελευταία φύλλα μας, δέν δημοσιεύ-
  τηκε ή ουνέχεια. Κι αύτός είναι ό λόγος, πού μέ τό ση-
  μερνό δημοσίευμα, δίνομε καΐ τό τέλος της.
  ΜΕΓΑΛΟΣ
  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
  ΕΧΟΜΕ ξαναπεΐ δτι δέν μάς έν-
  διαφέρουν τα πρόσωπα, άλλά
  κυρίως οί κατασι-άσεις, μέ τίς
  όττοΤες σχετίζονται .
  Τό θλιβερό φαινάμενο της ό-
  μοφυλοψιλίας, είναι άπό πολύ
  •παληό; γντοστό. Ή έκταση δμως
  ττού πήρε τα τελευταία χρόνια,
  ίΤναι τόσο μεγάλη, δσο καί επι
  κίνδυνη. Κι' αύτό γιατί - δττως
  ά—οδείξαμε στίς προηγουμένας
  συνέχειές μας - τό φαινόμενο
  σχετίζεται καί μέ αλλες κατα-
  στάσεις, τίς οποίες μάλιστα καΐ
  δημιουργεΐ.
  Ή ττιό έπικίνδυνη μάλιστα εί¬
  ναι, δτι τα όμοφυλόψιλα πρόσω
  πά προκειμένου νά Ικανοποιή-
  σουν τό πάθος τους, φτάνουν νά
  έμπλέκονται μέ νέους άνθρώπους
  - θύματα - τα όττοΤα ξεστρατί-
  ζουν άπό τόν φυσιολογικό δρά-
  μο. Κι' άκόμη, νά σχετίζονται -
  - γιά τον ϊδιο λόγο - μέ άνθρώ
  —ούς τοθ ύποκόσμου ή κοινούς
  έγκληματίες> στών όττοίων τούς
  έκβιασμούς ύποκύπτουν καί ιμέ
  τούς όττοίους, άναγκαστικά συ-
  νεργαζόμενοι, ονμπληρώνουν τό
  δικό τους συνδικάτο, πού άνα-
  μφισβήτητα ύπάρχει καί δρά
  στό
  'Υπάρχει φυσικά τό δικαίωμα
  τής έλεύθβρης διάθεσης τοθ αν¬
  θρωπίνου σώματος. 'Αλλά ύπάρ
  χούν - πέραν τής καθ" αύτό ά-
  παράδεχτης αυτής κατάστασης -
  καί τόσοι σλλοι λόγοι πού έπι-
  βάλλουν νά κυνηγηθεΐ τό «Άδελ
  φάτο», Ιδίως στίς περιπτώσεις
  έκεϊνες, πού δπως τίς περιγρά-
  ψαμε, θίγουν έπικίνδυνα την
  Κοινωνία καί κυρίως τή Νεολαία
  μας.
  ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
  Πέραν δμως δλων αυτών, πού
  αποτελοΰν τα δασικώτερα συμ-
  περάσμο—α τής £ρευνάς μας, Ο
  ττάρχει καί ίνα θλιβερό άριθμη
  τικό συμπέρασμα, δσον άφο-
  τό πλήθος των διεστραμμένων
  όμοφυλοφίλων.
  Σέ σύγκριση ,μέ τα παλαιότερα ή
  θη τοθ τόττου αύτοϋ, τίς παραδό
  σεις τού καί τόν άριθμό των κα
  τσίκων τού, 320 αμοφυλόφιλοι
  (οί γνωστοΐ) είναι άπαράδεχτος
  άριθμός.
  ΕΧΟΜΕ ΤΜΗΜΑ ΗΘΩΝ;
  ΤΗ ΝΥΧΤΑ τής περασμένης Παρασκευής, μιά πενταμελής δημοσιογραφι-
  κή παρέα κάθισε στό ζαχαροπλαστείο των Τριών Καμάρων τοΰ Ηρακλείου
  «Πασιφάη», δπου καθόταν καί άρκετοΐ άλλοι εύηπόληπτοι πολίτες.
  Σέ λίγο δμως καταπλεύσανε «οινάμενες κουνά,μενες» μιά πολυμελής
  παρέα «άδελφές» παιδία Ήρακλειώτικων οίκογενειών, ΐχού έχουν άκολου-
  θήσει τόν άνώμαλο σεξουαλικό δρόμο καί έίχουν τόν τελευταίον καιρό ξε-
  στρατήσει πέρα άπό κάθε δριο κοινωνικής εύπρέπειας.
  Τα «ΰτομα» αΰτά, συνοδευόμενα καί άπό τούς άπαραίτητους «φίλους»,
  τούς συνυπεύθυνους «έπιθήτορές» τους, δέν ΰργησαν νά γίνουν άφορμή νά
  έξελιχθεΐ τό κέντρο τοϋ Ηρακλείου, γιά μιά νύχτα άκόμη, σέ «άμαρτωλή
  γειτονιά άκολασίας» τής γπο. .. προοδευμένης ξένης πόλεως.
  Τό τί λέχτη-κε καί τό τί βγινε άπό τα πιό άπίθανα βρωμόλογα, μέχρι τίς
  πιό άπίστευτες χειρονομίες, δέν λέγεται.
  Άπειλήθηκαν άρκετές στιγμές καί καυγάδες καί τελυςά σέ παρατηρή-
  σεις τοϋ διευθυντήν τής «Αληθείας» (πού μετεϊχε στή δημοσιογραφική πα¬
  ρέα) ολοι οί άνώμαλοί, ρί σοοϋροι καΐ οί νταήδες ήσύχασαν, γιά νά προ¬
  βούν σέ άκατονόμαστες Οβρεις καί «κραξίματα» (δπως λέγονται στή γλώσ-
  σα τους) δταν πιά εϊχε άπσμακρυνθεί.
  Δέν θά ποΰμε περισσότερα γιά τα άχρεία αύτά ύποκείμενα, γιά τα ό-
  ποία ό £νας έξ Αθηνών δημοσιογράφος ρώτησε μέ άπορία: — Μά είναι Ή-
  ρακλειοτόπουλα, αύτά τα διεστραμμένα παιδία;
  θά ποΰμε δμως στούς γονεΐς τους πού είναι συνυπεθύυνοι γιά τό κατάν
  τημά τους, δπ αν δέν τα περιαρίσουν, θά προβοΰμε στή δημοσίευση των όνο-
  μάτων καί των φωτογραφιών τους.
  Κι άκόμη θά ρωτήσωμε δημοσία: — "Εχομε Τμήμα Ήθών στό Τμή"μα
  Ασφαλείας Ηρακλείου γ] δχι; "Αν 8χι θά πρέπει όπωσδήποτε νά άποχτή-
  σωμε.
  Γιατί σχεδόν κάθε βράδυ μέχρι τό πρωΐ στό ζαχαροπλαστείο «Πασιφάη»
  έξευτελίζεται τό Ήράκλειο μέ τίς άπίστευτες δραστη>ριότητες πλειάδας τέ-
  τοιων ύποκειμένων, πού φτάνουν νά σπάνε ποτήρια, τραπέζια, μπουκάλια,
  καθίσματα, νά βρίζουν ιούς πάντες ενώπιον πάντων, νά άσχημονοΰν ποικι-
  λότροπα καί νά φωνασκοΰν στή διασπασών κάθε εϊδους βωμολοχία, μέχρι
  πού νά φτάνουν νά ένοχλοΰν καμμιά φορά καί την . . . άνωθεν ύψηλή χαρ-
  τοπαίζουσα κοινωνία.
  'Επειδή δέν είναι μόνο ήθικά άπαράδεχτη κατάσταση, άλλά καί έξαιρε-
  τικά έτπκίνουνη, δπως τονίζει καί ό Ιδιχτήτης τοΰ «Πασιφάη» κ. Μανόλης
  Στραυριανουδάκης, νσμίζθ]ΐε δτι πρέπει νά μεριμνήσει δραστη.ριοποιούμενο
  έντονώτερα τό άρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας γιά τό καρκίνωμα αύτό πού λέ-
  γεται «μιά νύχταστ4 Πασιφάη».
  Ό κ. Διοικητής Χωροφυλακής
  Συνέχεια άττό τή σελΐδα 1
  ^— -
  μη. Δόθηκαν αδειες οέ λέσχες χαρτοπαιχτΐκές, οί ίδιο-
  κτήτες των οποίων £χουν καταδικαστεί καί την έγκρι-
  ση την έ'δωσε ό κ. Μαραγκάκης, παρά τό δτι ύπη"ρχε
  άρνητική είσήγηση τοΰ ύφισταμένου τού Διοικητή Α¬
  σφαλείας. Είπώθηκε δτι ό κ. Μαραγκάκης ύπέκυφε σέ
  «άνωθεν έντολές», πλήν δμως εμείς δέν τό πιστεύομε.
  Τό άποτέλεσμα δμως είναι: δυό Λέσχες πού ό ϊδιος τίς
  εκλεασε, ό ϊδιος τίς α,νοιξε πάλι άποσύροντας την υπο¬
  γραφή τού. Γατί; Γιατί είναι καλός κι αγαθάς.
  2.—ΣΤΗΝ άψιξη πρό καιροΰ στό Ήράκλειο τοΰ κ. Μη
  τσοτάκη ό κ. Μαραγκάκης £χασε την ψυχραιμία τού
  καί έκτιμώντας τα πράγματα, πέραν τοΰ δέοντος άπό
  πλευρας κινδύνου, έφτασε στό σημεΐο νά καλέση τα
  πυροσβεστικά όχήματα, τα όποία χάρις στήν εΐ5στοχη
  ενεργεια καί σωστή πρόβλεψη τής δΐογκώσεως των έ-
  πειοοδίων, τοΰ Άντεισαγγελέα κ. Μαρκή, άποφευθή-
  κανε θλιβερές — σίγουρα —^καταστάσείς.
  3.—ΚΑΤΑ παλιότερη δηιμόσια λαϊκή συγκεντρώση,
  (ά*ς μην ξύνομε παληές πληγές) έζέδωσε καί υπέ¬
  γραψε την περιλάλητη ανακοινώση, πού μέ τό «άποφα
  σίζσμεν καί διατάσσομεν», θύμιζε πολύ Ζαγοριανάκο,
  Άγγελίί καί γενικά Χούντα.
  4.—ΣΤΙΣ εκδηλώσεως των Χιλιαστών, άντίθετα, δέν
  έ'δειξε εύαισθησία προβλέψεως διασαλεύσεως τής τά¬
  ξεως.
  5.—ΕΠΙ Διοικήσεως τού, ή έμφανής δραστηριότητα
  των άνωμάλων καί των ήθικά διεστραμμένων, παρουσί
  αοε σημαντική αυξήση, ένώ τα ΰποπτα κέντρα καΐ δι-
  αφθορεία τής Νεολαίας αύξάνονται καί πληθύνονταΐ.
  6.—ΓΙΑ τό χασίσι καί τα ναρκωτικά δέν λέμε τίποτα.
  7.—ΘΥΜΙΖΟΜΕ άκόμη τίς περίφημες α.δειες των «ά-
  ναπήρων» ρουλετατζήδων τα περασμένα Χριστούγεν-
  να, πού ένώ άπό βραδύς συλληφθήκανε, την έπαύριο
  λειτουργοϋσαν, φυσΐκά μέ αδεία μάλλον τοΰ κ. Μαρα-
  γκάκη.
  8.—ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΤ
  στόν ύποδιοικητή ΔιοικήσεωςΤ"
  γράφο καί νά τοΰ. . . κατάσχη τή
  γράφισε τόν κ. Μαραγκάκη,
  κ. Μαρίκα Καψή, πρός ύποοοχΐ
  πού δδωσε
  δημοσιο
  ίηχανή, έπειδή φωτο
  :ύοντα τυχαίως, την
  τοΰ κ. Μητσοτάκη.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Άπό φέτος λειτουργεΐ στήν πόλη μας
  νέο Φροντιστήριο Μαθηματικών — Φυσικής
  — Χημείας. '
  θά διδάξουν άποκλειστικά
  • ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  • ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΑΓΙΑΣ
  • ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ
  • ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
  Τμήματα Ιδμελή
  Άριθμός τμημάτων περιορισμένος
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  Άγίου Μηνά 15 — Α' δροφος
  τηλ. 288.851 - 288.218
  Σιγά - σιγά 6ρέ παιδία. 'Απ' δλα θ' άτΓοκτήσει τό και-
  νουργιοψτιαγμένο Κ6μα των... Νεοκεντροδεξιοαιριστεροσοσια
  λιστοφασιστοφιλελειΛέρον.
  Λίγα έχει άποκτήσει^βηλαδή μέχρι σήμερα;
  Παρακολουθείστε τί καί τ! απέκτησε.
  Πρώτον: Λεφτά. Δεύτερον: Άρχηγό. Τρίτον: Τίτλο (δχι
  βεβαία... τιμης).
  Τέταρτον: Γραφεία. Πέμπτον: Νεολαία. "ΕΞκτον: Κτηνοτρο-
  φεΐα (τα κτήνη πού ζοΰν μέσα σ' αΰτά κάνουν άκόμη... ττείσμα-
  τα, άλλά ποϋ θά ττάει...). "Εδδαμον: Ύποψηφίους γιά ύποψηφι-
  ότητα (δχι βεβαία γιά τα... κτηνοτροφεΤα) καί "Ογδοον: (αύτό
  δέν γράφεται γιατί άκόμη... ψήνεται).
  Τί άλλο λοιπόν άπομένει άκόμη ν' άττοκτήσει;
  Ψηφοφόρους;
  Σιγά - σιγά 6ρέ παιδία. Θ' άττοκτήσει κι' άπ' αύτούς.
  'Όλοι σ' αυτόν τόν τόπο θέλουν νά γίνουν.... λεφτάδες.
  Συνεπώς...
  ___**♦___
  Κ! Οστερα σοΰ λέει —ώς άγοϊνίζεται νά πείσει τή βαση γιά
  την άναγκαιότητα τής πειθαρχίας στίς έντολές τής κορυψής.
  Γιά £ναν «τοπάρχη» μιλώ^ ττου ττάλευε νά κουλαντρίσει τή
  νεολαία τού «άνατέλοντος ηλίου» καί νά την «ψήσει> νά τόν ττρο
  τείνει γιά... ύποψήφιο βουλευτή! ■
  Αύτός λοιπόν ό «τοττάρχης» είναι καί ό ττρώτος πού ίγρα-
  ψε στά παλιά τού τα παττούτσια τίς έντολές τής κορυΦης σέ
  μιά κρίσιμη στιγμή, ττ,ροσπαθώντας νά άττοδείξει στούς «Ιθύνον
  τες» δτι.... δέν έχουν ίδέα άπό πολιτική!
  Θέλετε κα! τό άποτέλεσμα;
  Τόν σβύσανε μέ μιά μονοκονδυλιά άττ6 τό μητρωο των
  μελών τού κινήματος.
  ΟΙ «Ιθύνοντες» τόν σβύσανε. ΑύτοΙ πού... δέν £χουν Ιδέα ά-
  Γιά την παραλάβη οίνοσταφυλιών
  ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΣΗ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
  9.—ΘΥΜΙΖΟΜΕ άκόμη την αδεία όπλοφσρίας τού κ.
  Χρήστου Μπαντουβά, κατά τα έπεισόδια τοΰ Άγροτι-
  κοΰ Συλλαλητηρίου καί την .. . άστραπιαία μεταφορά
  τοΰ συλληφθέντος «πιστολέρο» άπό τα κρατητήρια πού
  τόν έπισκέφθηκε ό κ. Μαραγκάκης, σέ κλινική λόγω
  ασθενείας τοΰ.. . εύαίσθητου Καπετάνιου.
  10.—ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΜΕ έπίσης την άνάρμοστΓ] συ-
  μπεραφορά τοΰ κ. Μαραγκάκη πρός τόν κρατούμενσ κ.
  Γιαννακουδάκη (ύπόθεση Μασόνων) κατά την ήμέρα
  πού τόν έπισκέφθηκε στά κρατητήρια τοΰ Τμήματος
  Μεταγωγών ένώ προορίζετο νά πάει στόν Άνακριτή.
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ κι αλλες περιπτώοεις νά άναφέ-
  ρωμε, άλλά δέν νομίζομε δπ χρειάζεται. ΠροσωπιΚΓΐ
  γνώμη έξ αλλου, μέ παρρησία έκφέρομε, πού όλλοι ϊ-
  οως ένώ συμφωνοΰν μαζί μας, έχουν λόγους νά μην
  όμολογοΰν, άκόμη καί σέ ύπηρεσιακό χώρο ανήκοντες.
  Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ τοΰ κ. Μαραγκάκη άπό την Κρήτη, ό
  συναισθηματικός δεσμός πού μοιραίως τόν δένει μέ ω¬
  ρισμένα πρόσωπα, οί πιέσεις των κυρίως ύπευθύνων
  βουλευτών, ύπουργών κλπ. παραγόντων, καθιίϊκ; καί ή
  άνεπαρκής ίκανότητα τοΰ κ. Μαραγκάκη νά άντιμετω
  πίσει τίς τεράστιες δυσκολίες τής θέοης τού, έπιβάλ-
  λουν, τό ξανατονίζομε τή μετάθεσή τού.
  ΙΔΙΩΣ τώρα μέ την προεκλογική περίοδο, πού ή ρου-
  σφετολογία θά όργιάση, ό κ. Μαραγκάκης πρέπει νά
  μην κάθεται στήν καρέκλα τοΰ Διοικητή Χωροφυλα¬
  κής, γιατί — χωρΐς νά τό θέλει — μετά δσα άναφέρα-
  με παραπάνω καί δσο κι άν προσέξειι, ύπάρχει μεγάλος
  κίνδυνος νά παρεξηγηιθεΐ, δπως άδικαιολόγητα ϊσως πά
  ρεξηγήθηκε ή προχθεσινη τού έμφάνιση ένώ εϊχε 6-
  δεια, τή μερά πού βρισκόταν στό φόρτε της ή ύπόθε¬
  ση των κρεάτων τοΰ Μεταξα.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ, λοιπόν, δτι καί γιά τό καλό τής πόλης
  τοΰ Ηρακλείου καί γιά τοΰ ϊδιου _τοΰ κ. Μαραγκάκη
  —τόν όποϊο έπαναλαμβάνομε κρίνομε σάν ό.τομο καί
  δχι σάν Άρχή —Ί?Γ>μετάθεσή τού είναι μιά σωστή καί
  έπιβαλλόμενη λύση. Τ^|ν προτείνομε καλόπιστα καί πε
  ρηιένομε.
  ΠΡΙΝ τελεΐώσωμε δμως, δέν παραλείπομε νά τονίσω-
  με καί την καλή στάση πού κράτησε ό κ. Μαραγκάκης
  καταθέτοντας σά μάρτυρας σέ δίκη τοπικής εφημερί¬
  δας, σχετικής μέ την παράδοση των δπλων, δπου μέ
  παρρησία κατέθεσε δτι ο Κρητικοΐ πρέπει νά έχουν δ-
  πλα — δπως τούς επιβάλλει ή Ίστορία τους — γιά νά
  άντιμετωπίσουν,, σέ δεδομένη στιγμή, τόν έχθρό. Αυτή
  όντως ήταν μιά ήρωική θέση τοθ κ. Μαραγκάκη, μιά
  θέση ενός καλοΰ Κρητικού χαραχτηρισμό πού τοΰ δώ
  σαμε, έξάλλου, άπό την άρχή καί γεγονός πού δέν άμ-
  φισβητοΰμε.
  ΦΤΑΝΕΙ δμως αύτό, σάν άντίβαρο πρός δλα τα πα¬
  ραπάνω .
  ΑΥΤΟ, φυσικά, θά τό κρίνσυν ΰλλοι, αύτοΐ πού θά άπο
  φασίσουν νά κάμουν δεχτό γ] δχι τό δικό μας αϊτημα τό
  σχετικό μέ την μετάθεσή τοΰ κ. Μαραγκάκη, την όποία
  τό δημοσιογραφικό καθήκον — δσο καί νά λυπόμασ*/:
  σάν ανθρωποι — μας έπέβαλλε νά την ζητήσωμε.
  Μ.Χ.
  "Οπως είναι γνωστό, φέτος,
  μέ την καταστιροφή των σταφυλι
  ών καϊ τή μετατιροττή ποσότη¬
  τας έπιτραττεζίων σέ οΐνοστάφυ-
  λα, δημιουργήθηκε όξύτερο τό
  ττοόβληιμα τής τοποθέτησής τους
  σέ οΐνοττοΐίΐα.
  Μιά ττ,ρόσφοατη λοιπόν σχετική
  άττόφαση τού Δ.Σ. τής "Ενωσης
  Γεωργικών Συνεταιρισμόν 'Ηρα
  κλείου, παραξηγήθηκε καΐϊημι-
  ούργησε έντύττωση μερολη,τττι
  κης έξυπηρέτησης τού Άρκαλο-
  χωρίου, πρός προεκλογική έκμε
  τάλλευση τοττικοΰ βουλευτη.
  Συγκεκριμένα μέ την ά~όφαση
  αυτή πραγματο-οιήθήκε μεταφο
  ρά χιλίων τόννων μούστοιο άττό
  τή δεξαμενή 'Αρκαλοχωρίου στήν
  μιά άπό τις δυό εξωτερικάς σιδε
  ρένιες δ«ξαιμενές τού οίνοττοιοίου
  τής ΕΓΣ Ηρακλείου, γιά νά μττο
  ρέσουν νά έξυπηρετηθοΰν οί ά-
  μπελοαργοί τής περιοχής Άρκα
  λοχωρίου τταραδίδοντας τα οΐνο
  στάφυλά τους.
  Ο παραγωγοΐ δμως τοθ Ηρα¬
  κλείου, ποΰ άντιληφθήκανε τή με
  ταφορά, διαμαρτυρήθηκαν δτι
  κακώς εγινε ή μεταφορά αυτή (ή
  ΕΓΣΗ πλήρωσε έτσι κα! μεταφο
  ρικά στά βυτία) καί δτι τώρα οί
  σταφυλο—αραγωγοί ιΗρακλείου
  άδικηθήκανε.
  Θέσαμε τό Θέμα στή Διοίκη-
  ση τής ΕΓΣΗ ή όποία διέψευσε
  την —ερί-πτωση τής φημης ττερΐ
  έξυπηρέτησης κομματικής ύφής
  καί έξήγησε ότι έ'πρεττε νά γίνει
  παραλαβίι 2000 τόννων άττό τό
  Αρκαλοχωρι, άφοθ άττό τό Ή¬
  ράκλειο έγινε 5ΟΟΟ τόννων.
  Τέλος ή Διοίκηση ττρόσθεσε
  δτι γίνεται προσπαθεία έξεύρε
  σις δεξαμενών έντός τής Κρή¬
  της.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ
  "ΡΕΘΥΜΝΙΛΚΗΣ
  ΧΟΡΩΔΙΑΙ,,
  Σήμερα τό βράδυ στίς 9 μ.μ.
  θά έμφανιστεΐ στόν "Αγιο Μάρ
  κο ή «Μικτή Ρεθυμνιακή Χορω-
  δία», τοθ Ώδείου Ρεθύμνης.
  Πρόκειται γιά μιά άξιόλογη
  καλλι~;χνική εκδηλώση, την ό¬
  ποία συνιστοθμε.
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ κ.
  Β. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ
  Ό κ. Βασίλης Δραμουντάνης
  τραττεζοτικός, ·μάς έστειλε μιά έ
  πιστολή, μέ την όποία θίγει ίνα
  σοβαρά θέμαΐ σχετικό μέ την
  κατοικία τού, τόν ΕΟΤ καί την
  κ. Καψή.
  Μέ τό θέμα αύτό θά άσχολη-
  θοΰμε στό έπόμενο.
  Τ0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΓΙΑΤΟ ΕΑΜΕΛΑΣ
  Στήν τελευταία συνεδρίασή
  τού (π,ροχθές Παρασκευή), τό
  Δημοτικό Συμδοόλιο Ηρακλείου
  ενέκρινε Ψήφισμα μέ τό όποΤο
  ζητά άττό την Κυβέρνηση νά ά-
  ►Ότγνωριστεΐ τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ
  σάν έθνική άντίσταση.
  Μέ τό Τδιο Ψήφισμα ζη,τά νά
  καταργηθεΐ ό Α.Ν. 179)1969
  μέ τόν όποΐο άναγνωρίστηκαν
  σάν έθνική άντίσταση οί συνερ-
  γάτες τοΰ καταχτητή, κατά τή
  Γερμανική κατοχή. '
  ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Συνέχεια άπό τή σελΐδα 1
  νάμεσα στούς κρατουμένους.
  Καί γι' αύτό πάλι δέν ύπήρ-
  χε... ττίστωση, ένώ έκείνος ζη-
  τοθσε λίγο τσιμέντο.
  10) "Οταν τόν έπισκέφτηκε ό
  Μητ,ροτΓθλίτης Χανίων κ. Είρη-
  ναΐος συζήτίΐσε μαζί τού καί
  μέ τόν διευθυντή των Φυλακών
  κ. Σκουμπάκη τό σωφρονιστικό
  σύστημα τό όποΐο καί καυτηρί-
  ασε.
  ΑΟτό στήν προχθεσινη δίκη
  εΤττε - δυστυχώς - ό κ. Διευθυν-
  τής δτι... δέν τό θυμόταν, ένω τό¬
  σο πολϋ τόν εϊχε ένοχλήσει τότε
  έπειδή ακουγε ό Σ£6σσμιώτατος.
  11) Ζήτησε βελτιωμέντ) τρο
  φή, λόγω άρρώστειας, καί τοϋ
  την άρνήθηκαν.
  12) "Εστειλε τηλεγράφημα
  διαμαρτυρίας γιά τό άποορά-
  δεχτο δίρθρο 181 τού Π.Κ. καί
  τό πετσοκόψανε λογοκρίνοντάς
  το.
  Γιά δλα αύτά καταθέτωντας
  προχθές ό Διευθυντής των Φυλα
  κων, εΐπε δτι «ό Χαριτάκης ή¬
  ταν άτταιτητικός κρατούμενος».
  "Ετσι χαραχτηιρίζονται - εΤττε
  στό Δικαστήριο ό Μάνος Χαρής
  οί φυλοχισμένοι πού ζητοθν τα
  δικαιώματά τους καί πού Ιχουν
  την άτταίτηση νά τούςμεταχειρί-
  ζονται σάν άνθρώπους κι δχι
  σάν χτήνη, οί κόμπλεξικοί φύλο
  κες των Φυλακών.
  Ή άπολογία τού κατηγορου-
  μένου ττροκάλεσε αΤσθηση στό
  άκροατήριοάλλά καί στόΔικαστή
  ριο, διότι δττως εΐπε ό κατηγο-
  ρούμενος «σεΐς κύριοι Δικαστές
  δικάζετε κάθε μερά άνθρώπους,
  άλλά δέν ξέρετε τηοϋ τούς στέλ-
  νετε, γιατί δέν πάτε ττοτέ νά δή
  τε τί άτταράδεχτη καί κτηνώδι-
  κη ζωή περνάνε, οί άνθρω—οί
  αύτοι, ττού έττειδή τούς δικάσα-
  τε, οί φύλοχες πού τούς τούςστέλ
  πό ττολιτική!
  Πάντωςό «τέως τοπάρχης» τό 'χει... κ.ρυφό καμάρι!
  _____*Λ*_____
  "Επρεπε νά τό ξέρει ό άνθρωπος. Στό Ήράκλειο δέν £χουν
  καμμιά πιθανότητα νά στεριώσουν έκπρόσωποι τής Κυοέρνη-
  σης πού χαρακτηρίζονται ά—ό.... προτερήματα.
  Τα έλαττώματα μετράνε σ' αυτήν την ττόλη. Μόνο τα έ-
  λαττώματα. Την άγνοιά τού αύτη την πληρώνει τώρα ό ανθρ».
  πός μας. Εΰτυχώς δηλαδή ττού έχομε, τόν τα ττάντα γκρβμίζοντα
  κιΛερνητικό βουλευτή, ό οποίος θέλοντας νά... προστατέψει την
  ττόλη άπό τόν...μολυσμένο κυβερνητικό ΰγειθνθμικό έκττρόσω-
  πο, πασχίζει νά τόν μεταθέσει σ' άλλη πόλη, έκεΐ δπου έχουν ττέ
  ραση καί οί... αξιοί.
  Ό ϊδιος κυβερνητικάς βουλευτής, Φυσικά καί δέν θά μάς ά-
  <ρήσει έτσι. 'Εχει έναν άντικαταστάτη τοΰ... μολυσμένου έίτοιμο τόν όποΐο καί χωρίς αλλο, θά θρονιάσει στήν περιστροφική πο- λυθρόνα τής ύγειονομικής ύ—ηρεσίας. Καί νά δεϊτε πού αύτός ό κΛΐνοώργιος θά στεριώσει. Τό έγγυάται £νας πελώριος «φάκελλος» πού περιέχει τα...' κατορθώματα τού κα! τόν όποίο, φυσικά, θά δημοσιεύσει ή στήλτ) σύντομα. 'Αναμείνετε λοιπόν. Καί μην ξεχάσετε. Άν πρόκειται νά άρρωστήσετε, άρρα- στήστε τώρα. __**♦__ , Τα μάθατε τα νέα; "Οποίος λέει είναι εναντίον των ξένων Βάσεων στήν Κρήτη, είναι... κομμουνιστής, τουτέστιν... έγκλτ»ματ!ας!!! Δέν τό λέω έγώ αύτό. Άλλος τό 'πε. Καί είναι καί βουλευτής. Καί άγωνίζεται γιά την «έπίλυση» των «έθνικών προβλη,μάτων». Καί άνήκει καί στή Νέα Δημοκρατία. Καί έκλέγεται καί στό Νομό μας. Καί.,. άλλά πολλά εΤπα κα! δέν θέλω νά πώ όνομα. Ποΰ τό 'ττε; Όχι βεβαία στόν... κλείδωνα. Στόν Ράλλη τό 'πε καί μάλιστα έξοργισμένος. Σέ ποίον άναφερότανε; Μά στόν «άλλο». Τόν καινούργιο ντέ. Αυτόν πού τοθ κάνιι την ζημιά. Αυτόν πού Ιχει τή.... λόξα νά πιστεύει δτι δέν Ιχουν καμμιά θέση στό Νησΐ οί ξένες Βάσεις. ' Δέν ίμαβα τί εΐπε ά Ράλλης. Ξέρω δμως τί θά πεϊ ό λαός. Ό Λαός πού έχει κι' αύτός τιγν Τδια... λόξα μέ τόν καινουρ γιοβγαλμένο βουλευτή τής Νέας Δτγμοκρατίας. Καί πού φυσικά δέν εΤναι.... έγκλπματίας. Μοΰ τό έμπιστεύθηκαν: 'Εχουν λέει 6γεΐ παγανιά τρείς «νεοφιλελεύθεροι» καί έξη- γοΰν στούς... άσταθεΐς χαρακτήρες, δτι τό Κόμμα τους είναι γιά δλα τα προγράμματα κα! δλες τίς θερμοκρασίες. Μάλιστα δέν παραλείπουν νά λένε πώς τό συνιστοϋν καί... 29 κατασκευαστές... πλυντηρίων. "Αν δοθν πώς ό... άσταθής τό σκέπτεται τό πράγμα, τότε τού ύπόσχονται κα! ίνα κουτί άπορρυπαντικό (της άφραγκίας) δωρεάν. ΤΟ ΚΑΡΦΙ ('απόψεις νετε ναμίζουν δτι πρέπει νά τους μιεταχειρίζονται σάν ζώα. Κι έ¬ γώ αύτό δέν τό δέχτηκα, οΰτε καί θά τό ξαναδεχτώ, αν καί τώ ρα μέ ξαναδικάσετε». Δικηγάρος τοΰ κατηγορουμέ- νου ήταν ό κ. Γιάννης Ντερμα- νάκης, ένώ ό κ. Λαϊνάκης, άπό τα Χανιά, καταΘέτωντας σάν μάρτυρας εΤπε ποία άξιόλογα μέλη. τής κοινωνίας των Χανίων έπισκεφτήκανε τάτε τόν έκδότη τής «Αληθείας» στίς Φυλακές, έκδηλώνοντας την έκτίμηση καΐ συμπαράστασή τους. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΒΑΒΑΛΗ Ευθύς άμέσως άκολούθησε ή δεύτερη δίκη τοθ διευθυντή τής εφημερίδας μας, δπου ήταν συ- γκατηγορούμενος μέ τόν κ. Πέ¬ τρο βάβαλη. Ή δίκη αύτη άναβλήθηκε για¬ τί ό Π. Βάβαλης βρίσκεται σέ Νοσοκομείο, δπου υπέστη έγ- χείρηση. Τό σχετικό πιστοποιητικό πά ρουσίασε ό δικηγόρος Αθηνών κ. Ταμπάνης,. ό οποίος καί εΤχε κα! είδικό πληρεξούσιο έκπρσσώ πησης τοθ κ. Βάβαλη. Γιά την ύπόθεση αυτή, σέ πε ρίπτωση πού τό Δικαστήριο θά διέτασε τή διεξαγωγή τής Δί- κης, εΤχε κατε6εϊ άπό την 'Αθή- να καί ό Δικηγόρος κ. Βαρυπο- .μπιώτης, πού τυγχάνει καί δι¬ ευθυντής συντάξεως τής «'Εφημε ρίδας των "Ελλήνων Νομικών» κα! τοΰ «Κώδικος Νόμων». ΕΤχαν έίλθει άκόμη σάν μάρτυ ρες των κατηγορουμένων ό κ. Γιάννης Κομνηνός, (ό πατέρας τοΰ πρώτου νεκροΰ τοθ Πολυτε- χνείου, τού ήρωα Διομήδη), ό δημοσιογράφος τής «'Ελευθερο- τυπίας» κ. Νΐκος Μακρίδης καί 6 κ. Γιάννης Ματβαιάκης. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΛΑΙΟΥΣ ΣΤΟΝ καθημερινό Τυπο δημοσιεύτηκε κοινή ανακοινώση των Πολιτικών Νεολαιών Ηρακλείου, ΚΝΕ — ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕ¬ ΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ — ΕΚΟΝ — ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ — Ν. ΣΟ- ΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, υπέρ των 5 Σφακιανών Παπάδων. Ή περίπτωση τής δίωξης των παραπάνω κληρικών, (πού τιμοΰν, ώς γνωστόν», μέ τή συνεργασία καί φιλία τους την εφη¬ μερίδα μας),είναι γνωστή κα! δόν χρειάζεται νά κάνωμε εϊδική άνάλυση γιά τό κυνηγητό πού τούς κάνει ό προϊστάμενός τους Μητροπολίτης Λάμπης κα! Σφακίων κ. Θεόδωρος. Χαιρόμαστε πού οί Νεολαΐες των Κομμάτων, έρχονται νά έπικροτήσουν μέ την ώραία άνακοίντοσή τους, αύτά πού υποστή ρίζουν δλοι ο! πατ,ριωτικά σκεπτόμενοι ανθρωποι, πού ένισχύ- ουν τόν άγώνα κατά των ξένον Βάσεων. Μπράβο στούς Νέους μας, στούς όποίους, δπως έξ αλλου έπανειλημμένα έχομε τονίσει, στηρίζομε δλες τίς έλπίδες μας γιά έ"να καλύτερο έλεύθερο αΰριο αυτού τού τόπου. ΟΙ ΤΛΞΙΤΖΗΔΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΟΙ ΕΝΑ θέμα κοινωνικής συμπεριφαράς, ωρισμένων (όχι δυστυχώς λίγων) άνθρώπων, θίγομε μέ τό σχόλιο αύτό, μέ την πρόθεση νά συνεισφέρομε στήν εξαφανίση τού. Πρόκειτο!ΐ γιά τόν τρόπο μέ τόν όποϊο φέρονται οί πελάτες πρός τούς ταξιτζήδες, δταν μποΰν στό ταξί καί κυρίως μέ τόν τρόπο μέ τόν όποΐο τούς προσφωνούν καί γενικά τούς μιλάνε. Νομίζομε δτι κι οί Τδιοι αύτοι πού μιλοΰν άσκημα, αύταρ- χικά κα! ίταμά στούς ταξιτζήδες^ δταν τό καλοσκευτούν θά συμ φωνήσουν μαζί μας στό δτι οί ταξιτζήδες δέν είναι δοΰλοι. Είναι κι αύτοι άξιότιμοι έπαγγελματίες πού έχουν δικαί- ωμα, άνεξάρτητα άπό την σημασ'ια τής δουλειάς πού προσφέ- ρουν; νά τούς ύπολογίζουν καί πρό παντός νά τούς μιλοΰν εύγε- νικά. ΠΑ ΤΟΝ Ο.Τ.Ε. Μ—ΤΑ τή μεγάλη καταστροφή τής πρόσφατης πλημμύρας πού μεταξύ άλλων δημιούργησε μεγάλες ζημιές καί άνωμαλίες στά δίκτυο των τηλεπικοινωνιών, ή Τεχνική Ύπη,ρεσία τοθ ΟΤΕ κατέβαλλε άπεγνωσμένες εύσυνείδητες προσπάθειες, γιά την άποκατάσταση τής λειτοι/ργίας των τηλεφωνικών γραμμών. Παρά τό γεγονός δμως αύτό, σέ άρκετά χωρία τοΰ ΝσμοΟ, ύπάρχουν άκόμη καί τώρα άρκετές άνεπανόρθωτες ζημιές. Άναφέρομε χαραχτηριστικά την περίπτωση τοΰ χωρίου Τσιφούτ Καστέλλι, δπου δέν είναι δυνατόν νά υπάρξη επικοινω- νία μέ τόν έξω διπλανό τους κόσμο. Θέτομε τό θέμα στή διαθέση τοϋ ΟΤΕ γιά τα περαιτέρω, έλπίζοντας σέ μιά θετική ενεργεια τού. έλεγχοςΙ 1·!ϊ!··································>························!·'*!
  !!:::::!!:::!!:!!!::!!!!■:!:·:······::··■·■··:··!··:·;·:!!!:!!:!:::"
  ΤΟ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γονέων καί Κηδβμόνων τοθ Β' Γυμνα-
  σίου Θηλέων, τό όποΐο ώς γνωστόν συστεγάζεται μέ τό
  Οίκονομικό Γυμνάσιο, διαιμαρτύρεται γιά την κατάσταση
  τού κτιρίου, άπό πλευράς χώρου έξυπηρέτησης των 1250
  μαθητριών.
  Τό πρό6ληιμα προκύπτΕΐ άπό τό γεγονός δτι ό μη¬
  χανικάς κ. Λυδάκης πού εΤχε ύποσχεθεΐ δτι στίς 5 Σε¬
  πτέμβριον θά παρέδιδε 10 αϊθουσες μετατόπισε την ή-
  μερομηνία γιά 30 Σ€τττεμ6ρ1ου κα! προχθές πήρε νέα ττα-
  Ράταση ενός μηνός, όπότε τό θέμα μετατοπίζεται γιά τέ¬
  λη Όκτωβρίου.
  Κι δμως τό κτίριο είναι σχεδόν έτοιμο άπό τόν Ίού-
  νιο.
  Τό θέμα είναι άρκετά σοβαρά, δεδαμένου δτι πέρυσι
  μέ 1006 παιδία τό Σχολειό αύτό εϊχε δυό κινούμενα τιμή-
  ματα (δταν δηλαδή έκαναν οί μαθήτριες δυό τμημάτων
  Γυμναστική έκαναν οί αλλες μάθτΐμα), ένώ φέτος μέ 1250
  μαθήχριες, άντιλαμβάνεται εθκολα καθένας τί θά γίνη.
  'Επειδή -πέραν των μαθητριών τού Γυμνασίου θηλέ¬
  ων τό κτίριο αύτό στεγάζει καί τό Οίκονομικό, νομίζομε δ
  τι θά πρέπει κάποιος άρμόδιος νά επιληφθή τοΰ θέματος
  κα! νά ζητήσει τίς ευθύνες δπου ύπάρχουν, έκείνων ττού
  είναι αίτία νά ταλαιπωρηθθΰν καί πάλι τα κορίτσια τού
  Β' Θηλέων καί τα παιδία τού Οικονομικοθ.