98838

Αριθμός τεύχους

118

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

3/10/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■Μρ~—Ρ^<<ε«Ηεπ«'' — ---- ——■~——■»■—■—αε— ΙεΜε^ΙΒΐεε—|β Χαράς σ* αυτόν, ποϋ -ρΐν μέ χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω καΐ μιά συλλα&ή δική τού. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ * Λ—β-ν*Α.: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291 Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 118 - Δρχ. 5 ΑΠΟΚ ΑΛΥΨΗ:"£νσ έγγραφο τής Νομαρχίας Ήρακλείου-1972-ηρός τόν Παττακό ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ καί είδικά ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 1967 ΣΚΟΥΛΚΣ: Προσωπικάς φίλος τού Μτταλό- ττουλου και ένας άττό τούς δα- νειολήτττες τής Χούντας, την ό- ττοίσ όκόμη κα} σήμερα ύττοστη ρίζει φαινερά. Ξεκινώντας ά—ό διευθυντής τής κ. Καψή στό «Άστάρκ», σή μερά είναι βασικάς μέτοχος των ξενοδοχείων «Νόρα» καί «Μττελ- 6εντέρε». ΓΡΑΜΜΑΙ Ι ΚΑΚΗλ. Σάν θεωρητικός της χούντας, δέν μττοροΰσε νά λείψει οΰτε άττό αυτή την κατάσταοη. ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ μέρες, έφθασε στά χέρια τής «Ά λήθειας», μιά οειρά άπό έγγραφα — μάλλον ένδια- φέροντα — τής έποχής τής διχτατορίας, μέ πηγή άρ- χικής προέλευσης τή Νομαρχία Ηρακλείου. ΜΕ ΒΑΣΗ τα έΎγραφα αύτά, θά δημοοιεύσωμε τόν «ΧΡΥΣΟ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑΣ», γιά νά θυ- μηθεϊ ό κόομος δλους δοους την ύπηρέτηοαν καθ* οι¬ ονδήποτε τρόπο καί άπό διάφορες θέσεις, θεληματικά ή άθέλητα. ΑΡΧΙΖΟΜΕ οήμερα μέ τή δημοσιευθή τοΰ πρώτου έγγράφου, πού μας δημιούργησε μόλις τό δια6άοαμε πολλή έντύπωοη καί πολλά έρωτηματικά. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά £να εγγραφο τής Νομαρχίας Ηρα¬ κλείου, μέ ήμερομηνία 22—5—1972, άπευθυνόμενο πρός τό «Ύπουργεϊο 'Εσωτερικών — Γραφείο κ. Άντι προέδρου». ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αύτό πού άπευθυνόταν στόν Στυλιανό Πατΐακό, περιλαμβάνει 60 έπίθετα Ηρακλειωτών, τα περισότερα των οποίων ουμπίπτουν μέ πρόσωττα γνω οτά γιά τή συνεργασία τους μέ τή χούντα καί τούς φι λικούς τους δεσμούς μέ τούς έκπροσώπους τής διχτα¬ τορίας. ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕ παρακάτω την περίεργη αυτή κσ>
  τάσταοη την όποία θά άναλύσωμε στή συνέχεια.
  ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ τα 60 έπίθετα πού έΌτειλε ή τότε Νο¬
  μαρχία Ηρακλείου στόν Παττακό: '
  1) Σερπετσιδάκης 6) Μαρσέλλος
  2) Χελιδώνης 7) Πετράκης (Στρατ.)
  3) Κριτσωτάκης 8) Πετράκης (Στρατ')
  4) Ζαχαρίου 9) Παπαδημητράκητ;
  5) Πετρόπουλος (Στρατ.) ..
  ΚΥΡΙΛΛΟΣ:
  Μέ την ίδιότητα τού Πρωτο-
  σύγγελου τής "Αρχιετπσκοπής,
  συνεργάστηκε μέ τή χούντα, σάν
  ττρώτος δοηθός τού άρχιεττισκό
  που κ. Εύγενίου.
  Άργότερα έκλέχτηκε Μητρο-
  πολ'ιτης Κισάμου καί Σελίνου,
  θέση ττού κατέχει, άκόμη καί
  σήμερα μέ £δρα τό Κολυμπάρι.
  10) Καρδουλάκης
  11) Καπαρουνάκης
  12) Σταρίδας (Στρατ.)
  13) Νάθενας
  14) Ήλιόπουλος
  15) Βαθύπετρος
  16) Παναγιωτόπουλος
  17) Νιργιανός
  18) Κουβίδης
  19) Πρατσίνης
  20) Παναγιωτάκης
  21) Γραμματικάκης
  22) Βρέντζος
  23) Πλεύρης
  24) Παρλαμας
  25) Άσπιρτάκης
  26) Άκουμιανάκης
  27) Σιαυριανουδάκης
  28) Στυλιανάκης
  29) θεοδωράκης
  30) Καμπάνης
  31) Λΐάπης
  32) Φραγκιαδάκης
  33) Μαρκάκης
  34) Κοκοτός
  35) Κουκουριτάκης
  60 έπίθετα έπιφα-
  υών ΉρακΛειωτώυ
  οί περιοοότεροι έκ
  τώυ οποίων ηοαν
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
  "Ενας ύμνητής έν δράσει, άτταγγέλλει ο,τι ^τοϋ γράψανε, μπροστά στούς υπόλοιπος θεατρίνους
  μεταξύ των οποίων ό νυν —δυστι/χώς — Άρχιεπίσκοπος Κρήτης κ Εύγένιος, ό Άρχιμασό-
  νος 'Ελληνοαμερικανος κ. Μαλλιώτης καί ό κλόουν της χοθντας Παττακός πού.. είσπ.ράττεί
  τίς έμμετικές ύμνολογίες.
  36)
  Κύριλ.
  Κυπριωτάκης
  λσς
  37) Σκουλής
  38) Κουναλάκης
  39) Ξυλούρης
  40) Άγογλωσσάκης
  41) Αλεξανδράκης
  42) Μπαντουβδς
  43) Καρκαβάτσου
  44) Παρθενάκης
  45) Λιαπάκης
  46) Μυκωνιάτης
  47) Λέλεκας
  48) Μεταξάς
  49) Προκοπάκης
  50) Μτιαρκάτσας (Στρ.)
  51) Νικολουδάκηι;
  52) Μπαρκάιοαί;
  53) Νικολιδάκης
  54) Παναγιωτάκης (Στρ.;
  55) Χαλκιαδάκης
  56) Πρατσινάκης (Στρ.)
  57) Καμαρίτης
  58) Πασπάτης
  59) Φθενός
  60) Θεοδωρίδης
  Ή έΎδειξη (Στρατ.) πλάι άπό όρισρένα έπίθετα
  έννοεϊ μάλλον τή στρατιωτική τους ίδιότητα.
  ΑΠΟ ΤΗΝ άπλή αναγνώση των παραπάνω έπιθέτων
  (ίνετα μπορεϊ νά πεΐ κανεϊς δτι άνταποκρίνονται σέ
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΝΕΑ ΥΠΟΟΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑΡΧΗ ΜΑΣ
  ΔΙΛΦΩΝΙΛ ΤΩΝ ΔΡΧΔΝΙΩΤΩΝ
  ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ κ. ΕΥΓΕΝΙΟ
  ΠΑ Τ0 ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΑΠΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ
  ΕΥΓΕΝΙΟΣ
  'Επιμένει άκόμη, διχτατορικά
  όπως. . τότε, σά νά μην &λλα-
  ξε τίποτε
  ε> ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»· ♦♦♦··
  ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  πίΐΣ και πατι μπηκβ
  στα ααγτΑ τού
  • "Ενα άποκαλυπτικό ζωντανό ρεπορτάζ, δπως τό έ"ζησε καί τό περιγράφει
  ό διευθυντής τής έφηιμερίδας μας Μάνος Χαρής.
  • Μιά θυσία στό δημοσαογραφικό λεπούργημα, παύ κόοπισε μέχρι τώρα
  στόν Μάνο Χαρή πολλά «έρωτηματικά».
  • Ένα δημοσίευμα πού άποκαλυπτει ένδιαφέροτα στοιχεϊα, γιά τό πώς
  ϊίδρασε ή Δεξιά καΐ διά τοϋ Καραμανλή, πηρε τή έξουσία άπό την Χούντα,
  πού τοΰ την παράδωσε μέ έντολή των Άρερικανών '
  • Μιά σειρά συγκλονιστικών άποκαλύψεων γιά την ΣΙΑ, την ΧΟΥΝΤΑ
  καί ιόν ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.
  • Κείμενα συνεχείας πού, μεταξύ άλλων, άποκαλύπτουν στιουδαία έθνικά
  θέματα, μέ πρώτο την τύχη τής Κρήτης, δπως την «έ'φτιαξαν» οί Άμερικα-
  νοί.
  • Διαβάζοντας τή σειρά αυτή τό άναγνωοτικό κοινό τής Ελλάδος — άλ-
  λά καί τοΰ έξωτερικοϋ έλπίζομε — θά μάθουν γιατί οΰτε οί φανατικώτεροι
  Δεξιοι, δέν πρέπει νά ψηφίσουν τύν Καραμανλή.
  • Ό συγγραφέαι; των κειμένων αυτών, άφιερώνει την άποκαλυπτική τού
  αύτί| καμπάνια, οέ δλους δσους τόν βοήθησαν νό πετύχη τή δύσκολη καϊ
  έπικίνδυνη αυτή αποστόλη τού, πού θά βοηθήση, δπως έλπίζει στό γκρέμι-
  ομα τής Δεξιάς γιά τό καλό τοΰ τόπου.
  β Έγγύηοη τής αληθείας των άποκαλυπτικών αυτών κειμένων, ό ϊδιος ό
  καραμανλής, τοΰ όποίου «ύποψήφιος» υπήρξε στις έκλογές τοΰ 1974" ό
  ιγραφέας.
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΣΕΙΣ νά γραφτεΐ μέ αί-
  μα» καΐ «Ναί, τό ΕΞΩ ΟΙ
  ΒΑΣΕΙΣ θά γραφτεΐ μέ αί
  Τό κατηγορητήριο τοΰ κ.
  Εϊσαγγελέα γράφει μετα-
  , , ξύ άλλων δτι: «ό κατηγο-
  ι ρούμενος, διά των άρθρων
  ' ' τού καΐ των φράσεών των,
  ' διετύπωσε σαφώς πρόκλη
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
  ΔΕΝ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ
  ! Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ♦ κ· ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Σύμφωνα μέ ανακοινώση τού
  δέν πρόκειται νά πολιτευτεΐ στίς
  προσεχεΐς έκλογές ό Δήμαρ
  χος Ηρακλείου κ. Μανόλης
  Καρέλλης, σεβόμενος — δττως
  γράφει — την έντολή πού τού
  εδωσε ό Λαός τοΰ Ηρακλείου
  γιά την όλοκλήρωση τής τε-
  τραετίας.
  ΣΤΗΝ
  ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
  ♦♦♦♦·>♦♦♦< •♦♦♦♦-♦«ι ►♦♦ ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ: ΗΑ ΚΥΗΗΓΑ ΤΟΥΣ ΙΦΑΚΙΑΠΟΥΙΠΑΠΑΑΕΪ Ή Δράσις των Σφακιανών Κληρικών, πρός ττα,ραδειγματι- σμόν μας. Είς τό φύλλον τής Εφημερί¬ δος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟ¬ ΚΡΑΤΙΑΣ Νο 71 (16.9.1977) εδημοσιεύθη είδησις, δτι κατη- γοροΰνται ο'ι Σφακιανοί Ίερεΐς, διότι βλάτττουν τό κύρος της Έκκλησίας "Εδτοσαν συνέντευ- "ξιν €<ς την ανωτέρω "Εφημερίδα Ό Μητροπολίτης Θεόδωρος (19.8.1977). Οί Σφακιανο! Κληρικοί ,ένήρ- γησαν νομίμως. Παρανόμως, ό ΔεσττότΓ)ς Σφακίων εκάλεσε είς άττολογίαν τούς έν λόγω Κληρι- κούς. Θά έ'πρεττε νά γνωρίζει, ότι ο! Κλη.ρικοί εΤναι ττροσωττι- κότητες κα! δέν π,ρέπει νά ένερ γούν κοττά την γνώμην τού Προ ισταμένου των. Τό κ&ρος τής Έκκλησίας τό βλάπτουν έκεΐ- νοι πού σιωπούν γιά τα προ- δλήματα τοΰ λαοΰ Ποίον θέσιν Συνέχεια στή σελίδα 3 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ- ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟΥ Σήμερα Δευτέρα 3 'Οκτωβρί- ^ ου, στίς 7 τό 6ράδυ, θά μιλήση στόν «Ντορέ», ό δουλευτής τού Κ.Κ Ε. (έσωτερικοΰ) κ. Λεωνί¬ δας Κΰρκος Ό κ. Κύρι«>ς, πού δπως είναι
  γνωστό είναι δεινός χειριστής
  τού λόγου, θά μιλήοτι γιά τίς
  πολιτικές έξελίξεις στόν τόττο
  μοος καί θά προτείνει, 'φυσικά,
  τίς θέσεις τοΰ κόμματός τού.
  Λόγω τοθ ττροεκλογικοΰ κλί-
  < ι ματος στό όποΐο' ήδη βρισκόμα στε, ή όμιλια τού κ Κύρκου πά ρουσιάζει έ'ν-τονο ενδιαφέρον Γιά τό θάνατο τού 7χρονου άγοριοϋ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Κάς ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΔΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Χαρούλας συζ. Εύαγγέλοι; Παπαδάκη, πολιτ Ύπομηχανι- κου, κατοίκου Ηρακλείου, όδό< Ρόδων 22 ΠΡΟΣ Την "Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Σύμφωνα μέ τόν νόμο περί Τύπου, σάς καλώ νά δημοσιεύ- σετε στήν Ιδία θέση καί μέ τα ϊδια στοιχεϊα, την παρακάτω άπάΐντησή μου στό δημοσίευμό σας τής 19ης Σετττεμβρίου 77, ποϋ άφορά την οίκογένειά μας. Παρεκλίνοντας τής τακτική^ μας, περιφρονήσεως, στήν άπό μακ,ροΰ είς δάρος τής οικογενεί¬ ας μας δημοσιογραφικης δραστη ριότητας, τοΰ έκδότη τής γνω- στής έδδομαδιαίας εφημερίδας άναγκάζομαι νά άτταντήσω άττέ σεβασμό πρός τό άναγνωοτικό κοινό, άλλά καΐ γιά την απο¬ κατασταθή τής αληθείας (τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ εΤμαι αναρμοδία). Ή απαντήση μου έπιβάλλε- ται και γιά τόν λόγο ότι ή Ιερό τητα τού πόνου ενός γονιοΰ γιά ΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Οί προσφατες «έπαφές» τού άμεσα ένδιαφερο μένου κ. Μαραγκάκη μέ έκδότες καί διευθυντές των εφημερίδων τής πόλης τοΰ Ηρακλείου μας ό- δηγοΰν σέ μιά πρόβλεψη: δτι σέ όρισμένες τουλά¬ χιστον έβδομαδιαΐες έφημερίδες πού θά κυκλοφο- ρήσουν σήμερα, θά ύπάρχουν σχόλια μέ «καλά λό για» γιά τόν κ. Διοικητή Χωροφυλακής. Πά νά δοΰμε, θά έπαληθεύσεΐ ή πρόβλεψή μας; τόν χαμό τού παιδιοΰ τού, £γι νέ εύκαιρίας'άφορμή οτήν μέ πή χυαιίους τίτλους κακόπιστη νέα έ πίθε,ση, είς βόρος τής οίκογενεί άς μας. Ή άλήθεια των πραγμάτων είναι: 1 ) Ώς άνάδοχος εργασιών κατασκευής θεμελιώσεως καΐ ερ γων ύποδομής των 'Εργατικών κατοικιών Μπεντεβή, έχω δια- λύσει την σύμδαση, βάσει τής κειμένης νομοθεσίας περϊ έκτε λέσεως Δημ, "Εργων ό— ό 14 Ιουλίου 1977. 2) 'Εδημοττρατήθη ή αποπε¬ ράτωσις τοΰ είργου καί άνεδε'ιχ Συνέχεια στή σελίδα 4 ΓΥΡΙΣΕ Ο Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γύρισε προχθές άπό την Αθηνά ό δικηγόρος — πολιτευ τής τής Σοσιαιλιστικής Πρωτο δουλίας κ. ΦοΤβος "Ιωαννίδης ό οποίος μετεΐχε των συζητή σεων τής όμάδας των «Πέντε» πού έγιναν τίς τελεοταΐες μέρες στήν Άθήνα. ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ γιά την ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ξ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ή δραστηριότητα καΐ ή παντοδυναμία μιας Έταιρείας άτΐό την έπο)«^ τής Χούντας μέχρι καί σήιμερα.
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΝΕΑΔΙΟΙΚΗΣΗΤΟΥ"ΛΟΓΟΣ&ΤΕΧΝΗ,,
  Τό καινούργιο Διοικητι-
  κό Συμβούλιο τοϋ Πνευμα-
  τικοϋ Συλλόγου Ήρακλεί-
  ου«ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»
  ρίχτηκε μέ κέφι, δρεξη κι
  ύπευθυνοτητα στή δου-
  λειά.
  Άπό τούς πρώτους στό-
  χους πού σημάδεψε είναι
  ή μαζικοποίηση κι ή άπο-
  κέντρωση. Δημιουργήθη-
  καν χωριστά τμήματα δ¬
  πως, Είκασπκών Τεχνών,
  Λογοτεχνίας - Ποίησης, Κι·
  νηματογράφου, Μουοικής,
  καί προγραμματίζονται κι
  όλλα. Κάθε τμήμα, λειτουρ
  γεί μέ δικό τού παλμό, £- '
  ■χοντας δική τού έπιτροπή.
  Μέ τόν τρόπο αύτό κουβεν ι
  τιάζονται μ' ανεση τα προ-1
  βλήματα τοΰ κάθε τμήμα-
  τος, προγραμματίζονται οί
  διάφορες έκδηλώσεις καΐ
  γίνονται οί σχετικές προτά
  σεις όλοκληρωμένες καί
  σωστές.
  Στό τμήμα των Είκαστι-
  κών Τεχνων, κάθε Τετάρ-
  τη άπόγευμα άπό τίς β μέ-
  χρι τίς 8, λειτουργεΐ τό έρ
  γαστήρι τοΰ Συλλόγου, μέ
  φροντιστή τόν κύριο Άζα-
  Ζωνραφικπ
  ΕΡΓΑ ΦΘΕΝΑΚΗ
  ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  Ό "Ελληνας γκαλερί
  στας Κυριακάς Χαμαλίδηο
  όργάνωοε πρόσφατα στό
  Ντοΰρεν τής Γερμανίας (ά¬
  πό 18 Σεπτεμβρίου μέχρι
  18 Όκτωβρίου) εκθέση μέ
  £ργα τοΰ Ήρακλειώτη καλ
  λιτέχνη Κώστα Φθενάκη.
  Μέ την εύκαιρία σημειώ-
  ναμε δτι ό Φθενάκης ήνοι¬
  ξε οτό Ήράκλειο καλλιτε-
  χνικό έργαστήρι στήν όδό
  Χαλκούτση, πλάϊ στή Δα-
  χαναγορά.
  ΑΝΟΙΞΕ
  II
  ΕΚΘΕΣΗ ΒΛΑΣΣΗ
  'Άνοιξε προχθές Σάββα-
  το στόν 'Άγιο Μάρκο ή έν-
  διαφέρουσα εκθέση ζωγρα
  φΐκής, τοϋ Ήρακλειώτη
  ζωγράφου Άριστείδη Βλάρ
  ση γιά τόν όποίο έχομε γρά
  ψει πρόσφατα.
  Την εκθέση διοργάναχτε
  ό Δήμος Ηρακλείου.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τοϋ δημοοιογράφου
  Β. Α, ΑΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκάλυπτικό βιβλΐο
  μέ: 30 μυήσεις,
  τελεπές καί
  1.5ΟΟ όνόματα μασόνων.
  ΚΕ>ΝΤΡΙΚΙΙ ΠΩΛΗΣΙΣ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5Ο« ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. — 1.30 Μ.Μ.
  ρία Μαδανιάν. Μέ τό έργα¬
  στήρι αύτό οί ερασιτέχνας
  ζωγράφοι τής πόλης μαα
  έ'χουν τή δυνατότητα νά
  δουλέψουν, νά κουβεντιά-
  σουν, νά λύσουν προβλή-
  ματά τους καί γενικά νά
  κοιτάξουν μ' άγάπη κι έμπι
  στοσύνη τό δρόμο π' άνοί-
  γεται γιά μιά σαχττή καί δυ
  ναμική παρουσία στό χώρο
  των τεχνών τής Κρήτης.
  Μέ τό ϊδιο παραπάνω
  πνεΰμα λειτουργεΐ καί τό
  τμήμα Λογοτεχνίας-Ποίη-
  σης, κάθεΤετάρτηβράδυ με
  τα τίς 8. Έπίσης, κάθε Δευ
  τέρα βράδυ άπό τίς 8 κι 0-
  στερα, ή αϊθουσα τοΰ Συλ¬
  λόγου είναι άνοιχτή γιά 8-
  Φωτονραφΐα
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
  Άπό 9 έως 17 Δεκεμβρί
  ου θά διοργανωθεϊ στόν Ά
  γιο Μάρκο, μιά ίδιαίτερα
  ένδιαφέρουσα 'Έκθεση.
  Πρόκειται γιά την 'Έκ¬
  θεση Φωτογραφίας τοΰ
  γνιοστοΰ καλλιτέχνη φωτο
  γράφου Γιώργη Δεληγιαν
  νάκη, τοΰ όποίου τα φωτο-
  γραφικά άριστουργήματα
  είναι εύρύτερα γνωστά.
  Ό Δεληγιαννάκης, ί-
  νας καταξιωμένος καλλιτέ-
  χνης τής φωτογραφίας, θά
  εκθέσει περίπου 80 πίνακες
  μέ φωτογραφίες πού τα θε
  ματά τους είναι παρμένα ά
  πό την Κρήτη, κατά τό διά
  στηιμα 1946 διός καί σήμε-
  ρα.
  Άργότερα θόίχαμε την
  εύκαιρία νά άσχοληθοΰμε
  εΰρύτερα γιά την εκθέση
  αυτή καϊ τόν Γιώργη Δέ
  ληγιαννάκη, ιόν άπίθανο
  αυτόν άνθρωπο, πού μπόρε
  σε νά αποδείξει δτι ή Φωτο
  γραφία είναι Τέχνη καί μά
  λιστα ξεχωριστή, οταν ό
  φωτογράφσς διαθέτει την
  εύαισθησία, .των ψυχικό κό
  σμο γενικά, καί τό «μάτι»
  τοΰ Δεληγιαν νάκη.
  Έκδόοεις
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
  Κυκλοφόρησε, σέ διπλό
  τεΰχος 180 σελίοων, ή του-
  ρισπκή έκδοση «Τό Ταξί-
  δι», πού διευθύνει ό κ. Μα-
  νόλης Δουλγεράκης.
  Τό καλαίσθητο αύτό πε-
  ριοδικό περιλαμβάνει πλού
  σία καί ένδιαιρέρουσα Ολη
  γύρω άπό τουριστικά κυρί-
  ως θέματα, πολλά άπό τα ό-
  ποία είναι άφιερωμένη
  στήν Κρήτη.
  ΙΊρόκειται γιά μιά έ*κδο-
  ση άξιώσεων, την όπσία έ-
  πιμελήθηκε τεΧνικά ό Μι¬
  χάλης Δουλγεράκης, έκτυ
  πώνοντάς την στίς «Γρα-
  φικές Τέχνες Κρήτης».
  Τό τεΰχος κυκλοφορεϊ ά
  πό τα περίπτερα.
  υπογραφειον
  ΘΕ0Φ.&ΧΑΡΙΑ.ΜΑΥΡΑΚΗ7ΠΡ
  Ε ΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑ Ι
  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραψ. Ηρακλείου. Άν- Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός τιαράδεισος πλάϊ στή Θά)ασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντοο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά αναιτνευση Ιώδιο, στό Ενετικά Λιμάνι
  τού Ηρακλείου.
  σους έρασιτεχνικά μέν, άλ
  λά μέ σοβαρότητα, δουλεύ-
  ουν αύτό πού όνομάζουμε
  πνεϋμα.
  Ό Διευθυντής τής έφημε
  ρίδας μας, σάν ίδρυτικό μέ-
  λος τοΰ Συλλόγου ΛΟΓΟΣ
  καί ΤΕΧΝΗ, χαίρεται πολύ
  γιά τούς στόχους πού σημα
  δεύει τό καινούργιο Διοι-
  κητικό Συμβούλιο, γι' αύτό
  καί τό συγχαίρει εύχόμε-
  νος κάθε έπιτυχία.
  Καλό θά είναι μάλιστα, 8
  ταν όλσκληρωθεί ή δου-
  λειά τοΰ Δ.Σ. καί βγάλει τό
  πρόγραμμα τοΰ χειμώνα,
  νά δώσει ]ΐιά δημοοιότητα
  στίς έπιδιώξειςτου, ώστε νά
  βσηθηθεΐ ή προσπαθεία τού
  άπ' ολους μας καί έν όψει
  τής ενάρξεως τοΰ Πανεπι¬
  στημίου, νά ύπάρχει ένας
  χώρος ύπεύθυνος καί σω-
  στός, πού νά μπορεΐ νά κα-
  λύφει τίς πνευματΐκές ά-
  νάγκες των νέων καί - για
  τί οχι -, νά μποΰν έ'τσα τα θε
  μέλια γιά τή δηιμιουργία ε¬
  νός Πνευματικόν Κέντρου
  στήν πόλη μας.
  Μουσικη
  Η ΧΟΡΩΔΙΑ
  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  Ή πρόσφατη συναυλία
  τής «Ρεθυμνιακής Χορωδί-
  ας» έντυπωσίασε πραγματι-
  κά.
  ΤΗταν μιά έμφάντοη γνή
  σία καλλιτεχνική πού έδει
  ξε γιά μιά πρόσθετη φορά,
  πόσο πολύ είναι προχω
  ρημένο στόν πνευματικο-
  καλλιτεχνικό τομέα τό «μΐ-
  κρό Ρεθυμνάκι».
  Τό κοινό πού παρακολού
  θησε την συναυλία ένθου-
  σιάστηκε καί καταχειροκρό
  τησε τούς έκτελεστές τίίς
  μικτής Χορωδίας, πού άπο-
  τελεΐτο άπό 50 ατομα.
  Συγχαρητήρια καί στόν
  Δήμο Ηρακλείου υπό την
  αίγίδα τοΰ όποίου διοργα-
  νώθηκε ή ώραΐα αυτή καλ¬
  λιτεχνική εκδηλώση.
  ΈκδπΑώοεις
  ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Ή Έπιτροπή πού ανέλα¬
  βε την όργάνωση των έκδη
  λώσεων γιά τα 20 χρόνια ά
  πό τόν θάνατο τοΰ Ν. Κα¬
  ζαντζάκη, όίρχισε τίς σχετι¬
  κές προετοιμασίες.
  Έλπίζομε δτι σέ λίγο θά
  είναι Ετοίμη νά δώσει στή
  δημοσιότητα τό πλήρες πρό
  γραμμα, δπως έχει χρέος,
  πρός ένημέρωση τοΰ Κοι-
  νοΰ.
  Ό ζωγράφος τοϋ ξεριζωμοΰ
  ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
  Στήν Γκαλερί Σταυρακάκη
  Ό Μικρασιατικός ξερι-
  ζωμός, έγινε πηγή £μπνευ
  σης - πικρή άλήθεια - γιά
  δεκάδες καλλιτεχνών, πού
  σημάδεψαν τή νεώτερη
  Έλληνική Τέχνη καί την
  έξέλιξή της.
  Στό τραγούδι καί στή
  Μουσική, βλέπουμε στό δι
  άστημα τοΰ μεσοπολέμου
  νά παίρνουν τα πράγματα
  μιά καινουργια τροπή καί
  νά έπηρρεάζουν τό μετέ-
  πειτα Έλληνακό Τραγού¬
  δι. Στήν Ποίηση, άν πά-
  ρουμε παράδειγμα τόν Σε
  φέρη, πρΐν άπό την Έλλη
  νίκη Ποίηση τού, ββλεπε
  κανείς τό στϊχο τού βουτηγ
  μένο στό αΐμα τής σφα-
  γής. Καί μετά, ή ποιητική
  τού άττόχρωση πλησίαζε, δ
  σο μποροΰσε, τίς πικρές έ-
  κεϊνες μέρες τοΰ Έλληνισ
  μοΰ.
  Στιγμές άγωνίας καί φρί
  κης. Μανάδες μέ παιδία
  στίς άγκαλιές. Άνέκφρα-
  στα πρόσωπα πού παίρνουν
  μιά ύπεραιώνια έκ-
  φραστική δύναμη καί μι-
  λοΰνε, χωρίς λέξεις, γιά
  τό πικρό αύτό κατάντημα.
  Ό Σπύρος Κόκκινος ή"-
  ταν ένας άπ' αύτούς τούς
  "Ελληινες, άπό έκείνα τα
  παιδία πού στήν τρυφερά-
  δα τής παιδικής ήλικίας νοι
  ώσανε νά τούς μολεύουν
  τα δνειρα καί την κοομογό
  νο άντίληφη τής ζωης. Εϊ-
  δε τίς άνκττόρητες είκόνες
  τής μεγάλης σφαγής καί β
  ζησε βήμα πρός οήμα τίς
  συγκρούοεις τής πραγματι-
  κότηταό μέ την ήθική.
  "Ετοι ήρχισε νά ζωγρα-
  φίζεα ό Σπύρος Κόκκινος.
  Ή Μικρασιάτισσα μάνα, έ"-
  γινε συμθολο. Ή φλογερή
  ματιά της, καρφώθηκε στά
  μάτια τής Ίστορικής άνα-
  γκαιότητας καί οί ούρανοί
  άρνήθηκαν νά σταματή-
  σουν τή 6ροχή στούς κα-
  ταυλισμούς των ξεριζωμέ-
  νων.
  Στήν ζωγραφακή τοΰ Σπύ
  ρου Κοκκίνου, ^χει θέση ή
  χαρά. Ζοΰνε οί παραστά-
  σεις τής ανθρωπίνης φρικια
  στικής πραγματικότητος κι
  άνασκουμπώνονται οί φόρ-
  μες γιά νά βροΰνε τόν φταί
  χτη. Μιά παιδική άπορία,
  σκίζει τόν μουσαμά καί τό
  6λέμμα άστράφτει. Είναι τό
  παράπονο. Είναι τό γιατί.
  Είναι ή πραγματικότητα.
  Καί τα χρόνια περάσανε.
  Οί πληγές άρχίσαν νά δέ-
  νουν. Τα γεγονότα, γίνανε
  ποικιλόμορφες έξιστορή-
  σεις. Μά ό Σπύρος Κόκκι¬
  νος, δέν ξέχασε. Δέν ξέχα-
  σε γιατί στήν Κύπρο στερέ
  ψαν τα δάκρυα. Στό Βιετ-
  νάμ χορτάσανε τό αΐμα τα
  ορνεα. Κι' ή Άφρική φιθυ-
  ρίζει τό σκοπό τοΰ θανάτου.
  Είναι λοιπόν ϊδιο τό χτές
  μέ τό σήμερα; Ό Κόκκι¬
  νος, λέει ναί. Καί τό σήμε
  ρα μπορεΐ νά κουβαλά στήν
  πλατή τού τό πρόσφατο πα¬
  ρελθόν καί τα τεχνολογικά
  έπιτεύγματα. "Ομως ή άνα-
  τομική θεώρηση λέει πώς
  τα άπορημένα κι' άνεξήγη-
  τα βλέμματα, δέν χάθηκαν.
  ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α. ΓΕΟΡΓΑΛΗΓ Ο.Ε.
  ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΓΕΙΤ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΩΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελους κατασκευής καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασΐφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΣΟΣ
  ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό, σ' £να δμορφο πε-
  ριβάλλον.
  Αύτοτΐροσωπογραφία τοθ ζωγράφου
  Ή κοινωνυκή άρτηριοσκλή-
  ρωση μεγαλώνει. Κι' ό Σπΰ
  ρος Κόκκινος θυμαται τα
  μάτια των Μικρασιατών.
  Την τραγικήτους εκφράση.
  Καί τί άπεικονίζει. Μά, δέν
  είναι άνάγκη νά τα θυμη-
  θεί. Άντέγραφε τα μάτια
  τοΰ κόσμου. Έκείνου πού
  βλέπουμε στά πεζοδρόμια,
  στά ρεστωράν, παντοΰ. Καί
  6ρήκε τόν Μικρασιάτη πρό
  σφυγα, σάν τόν ανθρωπο
  τής τωρινής στιγμης. Καί ε]
  δέ τίς πληγές νά τρέχουν.
  Καί 6ρήκε τόν τρόπο νά δι-
  αμαρτυρηθεί. Αύτός εϊσαι
  δνθρωπε. Ή πραότητα, ά-
  φανίστηκε α"νθρα>πε. Τό αγ
  χος ξεπέρασε τα δρια τοΰ
  ύποφερτοΰ. Καί σύ, όνθρω
  πε, κατάφερες νά διατη ρή¬
  σεις μίαν σταλιά άναγεννού
  μενης αΐωνιότητας καί άνυ·
  πέρβλητου δέους στήν πι-
  κραμένη σου ματιά.
  Κλασσικός τεχνίτης ό Κόκ
  κινος, στήν Τεχνστροπία.
  Μοντέρνος στήν σύλληφη
  καί στήν θεματική πλευρά.
  Συμμαθητής τοΰ Σπύρου
  Βασιλείου, έμεΐνε πάντα £
  άνθρωπος ό άγνός, ό πεισ-
  ματάρης, ό άναζητητής τής
  τελειότητας. 'Έτσι, γιά πρώ
  τη φορά, ό Κώστας, Σταυρα
  κάκης, παρουσιάζει £ργα
  τοΰ Κοκκίνου σέ γκαλερί.
  Κι' ό Σπύρος Κόκκινος,
  στό κμεββάτΐ μιας κλινικής,
  ϊσως θυμαται τώρα τα πι-
  κρά Μικρασιάτικα βλέμ¬
  ματα, πού λές καί τ' άντι-
  γράφανε μέ καρμπόν στά
  μάτια τοΰ συγχρόνου κό¬
  σμου.
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  Πά τους συνδρομητάς
  καί τους φίλους τής «Α»
  Λόγω των περιστασιακων άναγκών καί των
  νέων οικονομικήν έπιβαρύνσεων πού £χει νά άν
  τιμετωπίσει πάλι ή «Άλήθεια> παρακαλοΰμε τούς
  Συνδρομητές καί Φίλους, νά μδς στείλουν τή συν
  δρομή τους.
  "Οσοι δέν μάς έχουν πληρώσει καθόλου, άς
  στείλουν μέ ταχυδρομική έπιταγή 500 δρχ. (250
  Χ2 ϊσον 500).
  "Οσοι έχουν ήδη πληρώσει μιά συνδρσμή,
  ός στείλουν 250 δρχ.
  Εύχαριστοΰμε πολύ
  καί Ιδιαιτέρα δσους μας ^χουν έξοφλήσει
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΟΒΕΛΠΑ
  Υπηρεσίας ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
  Εάν μείνετε στό δρόμο όπό ζημιά ή 6λά6η
  τού αΰτοκινήτου σας, τηλεφωνήσετε στό
  104
  Ή Ύπηρεσία τής ΟΒΕΛΠΑ θά βρεθεί άμέσοις
  κοντά σας.
  Διαβάζετε τόν
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  πυύ σας ένημερώνει ύπεύθυνα.
  • σωχτεχ ειδηχειχ
  • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝαΧ
  • ΕΡΕΥΗΕΙ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΧΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 · 225 καί 224 - 226
  γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  ή μέ τό Ταχυδρομεϊο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦««Λ
  > ΚΟΥΧ · ΚΟΥΒ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥ» · Κ0Υχ
  • "Ενα ίίξυπνο λογοπαίγνιο ακουοα ηροχθές, οί
  μορφή διαλόγου:
  —Μετά την ύπόθεοη των άκαταλλήλων κρε·
  άτων τοΰ Μεταξά, πώς πρέπει νά λέγεται τύ ξε· '
  νοδοχείου τού «Κρέτα Μάρχς»;
  —«Κρέατα Μάρις»!...
  • Διαβάζοντας προχθές £νας Ήρακλειώΐης ΐ0
  τελευταΐο τεΰχος τοϋ περιοδικοΰ «Τό Ταξίδι», ά.
  ποφάνθηκε:
  —"Οσο ... ντυμένο σέ υλη είναι τύ έσωτερι
  κό τού, τόσο.'.. γυμνό είναι τό έξώφυλλό τού.
  Γιά δσους δέν τό εΐδαν, διευκρινίζω ότι όλό-
  κληρο τό έξώφυλλο καλύπτεται άπό τό γυμνό
  πλαστικό κορμΐ τής καλλίγραμμιις Ρούλας, πού
  έ'χει φορέσει μόνο ένα γιλεκάκι προφανώς γι5
  νά μην... κρυώσει.
  • Ή νυχτερινή παρέα τοϋ φουαγιέ τοΰ «'Αοτό·
  ρια», πού είδε προχθές τό βράδυ τόν διευθυντη
  της «Αληθείας» νά μιλά, μπροστά στή ρεσεψιόν,
  μέ την κ. Μαρίκα Καφή, έ"μεινε έμβρόντιτη.
  Κάποιος λοιπόν άπό τα μέλη της, πετάχτη·
  κε καί εΐπε:
  —Φαίνεται δτι την εύχαριστεϊ γιά τ^ν έντο
  λή πού έδα»ε νά μην βάζουν παρκετίνη στό δά-
  πεδο, μιά καί ό Μάνος τό χειμώνα πολλές φορες
  φορά κι αύτός ... στιβάνια.
  Βλέπετε δτι δέν διστάζω νά ... κουσκουοά-
  ρω οίίτε τό διευθυντη μας;
  • Ρωτοϋσε προχθές ένας Ήρακλειώτης κάποϊον
  συνομιΛτιτή τού:
  —Μά πώς πήρε τούς βαθμούς ό άξια>ματα6ς
  πού μοιάζει μέ τόν... Άμίν;
  Κι ό αλλος τοΰ άπάντησε:
  —Δέν μπορώ νά σοΰ πώ γιατί φοβάμαι μή μέ
  κάνουν... Νταντά.
  * Πληροφοροϋμαι δτι τό διαφημιστικό «σλό-
  γκαν» μιας «είδικης υπηρεσίας» ήταν:
  «θέλετε ένα... είσπήριο γιά τόν... Παρά-
  δεισο; Γράψτε μας την... περιουσία σας».
  • "Αν καΐ δέν γράφω προεκλογικά κούς —κούς
  γιά νά μην κάνω... άντίπραξη στό... συνάδελ-
  φο ΚΑΡΦΙ της 4ης σελίδας, δέν άντέχω στόν πει
  ρασμό νά μεταφέρω έδώ ένα:
  Τριμελής όμάδα πρσβολής νεοσυστάτου Κόμ
  ματος, έπισκέφτεται τίς τοπικές έφημερί-
  δες καί παρακαλεϊ δχι γιά νά γράορουν, άλλά γιά
  νά.. . μή γράφουν σχετικά μέ τόν άρχηγό τού.
  Περιττό βεβαία νά σημειώσω δτι στήν έφημε
  ρίδα μας δέν ί-γινε τέτοια έπίσκεψη.
  Μέ τό δίκησ τους οί α.νθρωποι γιατί έπειδή
  ξέρουν πώς γράφει, την ϋχουνε κι αύτοί ...
  γραμμένη στόν μαυροπίνακα.
  "Οσο γιά την όμάδα, τή... γράφω κι έγώ πά
  λι συνθηματικά: Καμάρα — Πέρδικα — Κριτσά...
  • Στό πρόσφατο ταξίδι τού στό έξωτερικό, άκού-
  στηκε πώς ό κ. Δήμαρχος Ηρακλείου πέρασε ,ι
  άπό τή Βενετία.
  —Γιατί; ρώτησε κάποιος.
  —Γιά νά πάρει μιά ίδέα γιά τίς ... γέφυρες
  πού πρόκειται νά χτίσει τώρα τό χειμώνα οτό
  Ήράκλειο, μιά καί οί δρόμοι τού έγιναν ήδη σω-
  στά. .. βενετσιάνικα κανάλια.
  Ρετρό λοιπόν στήν ίστσρία μας: Οί... Ένε-
  τοΐ ξανάρχονται!. . .
  • "Ενας λαϊκάς τύπος, έ\λεγε σέ μιά παρέα, πού
  εΐχε θέμα την άποστασία:
  —"Ακου νά σοΰ πώ Νίκο, τό βερεσεδάκι μπο
  ρεϊ νά σβύνει, άλλά μένει ή μσυντζούρα άπό τή
  γομολάστιχα.
  • Συζητώντας γιά τή δεύτερη δίκη πού έ'χει την
  έρχόμενη Πέμιπτη ό διευθυντής τής «Αληθείας»
  (ύπόθεση Στεσρανάκη), 2νας άνθρωπος τής πιά-
  τσας, άποφάνθήκε.
  —Καί τί £γινε δηλαδή; Στά τόσα πού γράφει
  ό Χαρής, κακό είναι νά τοΰ ξεφύγει καί κανένα...
  ασεμνο;
  • Καί ό ϊδιος πάλι, σέ προέχταση τής συζήτησης,
  πρόστεσε:
  —Γιατί ρέ παιδία ό Είσαγγελέας τα 6άζει 8-
  λο μαζί τού, λές κσΐ τόν 2ρριξε στή ιιοιρασιά...
  • Μεταφέρσντας τίς έντυτΐώσεις τού κάποιος ά¬
  πό τό μπαλοτοκότπ πού παίχτηκε πρόσφατα σέ
  ΐαια βάφτιση, σ' έ"να χωριό κοντά στόν 'Επανωσή-
  φη, άκούστηικε νά λέει:
  —Αύτοΐ βρέ παιδί μου (κι εΐπε έ"να έπίθετο
  πού έΛηγε σέ —τζηδες) τό μπιοτόλι τδχουνε δ¬
  πως ό φουμαδόρσς τόν άνα'ΓΠτΐρα.
  • "Ενας φίλος τής στήλης, μοΰ εϊπε τΐώς γίνεται
  ή περίφημη χαρτοκλεφιά, πού έ'χει τό δνομα
  «σκαλότο» δπως τό διάβασε — λέει —σέ 2να 6ι-
  6λίο.
  Τό μεταφέρω γιά τούς... φίλους μου τούς
  χαρτοΐταϊχτες, είδικά τούς πρωτάρηδες.
  Τρείς είναι συνεννοημένοι έναντΓιον τοΰ τέ-
  ταρτου άτζαμί). Λέει ό άτζαμης: άνοιίγω μέ 10
  δραχμές. Λέει ό πρώτος τοΰ τρίο: νά γίχ'ουν 50.
  Λέει ό τρίτος 200. Λέει ό ό άτζαμης «ά ΰλέπω»,
  λέει ξανά ό πρώτος: «τα ρέοτα» μου, λένε οί δι-
  κοί τού «μάλιστα» καΐ σκέφτεται ό άτι'αμής «έτοΰ-
  τοι έ?χουν μεγάλο χαρτΐ γιά νά χτυπιοΰντιΐι, ποΰ
  πάω έγώ;». Πάει πάσο καϊ χάνει δσα έ'βσλε μέ-
  σα.
  Προσοχή λοιπόν άτζαμήδες μην πέσετε σέ..
  σκαλέτσ. Ξεπαράδιασμα... σκέτο
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΑΗβΚΙΑ>
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥβΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ»
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έτΓΐμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 ——. ·Ηράκλειο ΚρτΓτης
  ΓΜΜ
  3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  {■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Η ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ι ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ ΑΙΠΡΟΠΗΙΙ [ΑΛΗΘΕΙΑ
  — Μ —
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΑΣ
  !■■■■■■■■■■■■■=
  Κρητικός Νέος
  ΠΟΙΟΙΦΤ11ΙΝΕ ΠΑ ΤΗ ΝΕΟΠΠΐη ΜΒΣ
  Άγσ—ητή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μέ είλικρινεΐς εύχές γιά την
  συνεχίση τού δύσκολού σου ά¬
  γώνα, ό—οφάσισα καί έγώ νό
  σοΰ γράψω γιά νά απαντήση
  στή «Μικρή Άγνωστη».
  Ή έπιστ-ολογράφος λοιπόν
  χειρίστηκε πολύ «λεπτά» αΰ-
  τό τό τόσο πράγματι δύσκολο
  θέμα. Καΐ μάς έρωτά λοιπόν ή
  άγνωστη μιχρή: ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
  ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ; Θά
  προστταθήσω λοιπόν νά άτταν-
  τήσω έγώ κάνοντας μιά άλλη έ
  ρώτηση «ΠΟΙΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ
  ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ Η ΝΕΟ¬
  ΛΑΙΑ ΜΑΣ»; Σ' αύτό τό έρώτη
  μα θά άτταντήσω. Δυστυχίας
  γιά τό ση,μερινό κατάντηιμα τής
  νεολαίας δέν φταίει μόνο ή Ντι·
  σκοτέκ ή φτηνή μό κσ! έπικίν-
  δυνη ψυχαγωγία τού σημερινον
  νέον» ή ή τόση άμερικανσποίη-
  ση καί τόσο αλλα άκόμα. Μή-
  πως αραγε φταΐνε πολλά άκό¬
  μα γνωστά καί άγνωστα, ποό
  θά ττ,ροσπαθήσω νά τα άτταρυθ-
  μίσω;
  "Αραγε μήπως φταίει τό κρά-
  τος; ή μή—ως οί άμεσα ένδια-
  Φεράμενοι φαρεΐς (γονεΐς κ.δ.)
  ή άκόμα ό τόσο διαδεδαμένος
  τουρισμός ή μήπως άκόμη καί έ
  μεϊς οί ϊδιοι οί νέοι; Κα! άς έξε
  τάσωμε πρώτα τό κράτος τ! κά
  νει γιά τούς νέους
  μιά καί τόσο ένδιαφέρεται γι'
  αύτούς. Τί; "Ας μή πάμε μα-
  κριά. Φωνάζουν οί κυβερνητικοί
  έκπρόσωποι γιά τή σωοτή μας
  ψυχαγωγίας.Άις πάει δμως £νας
  άττό τούς τόσους πολλούς μιά
  βόλτα στό λιμάνι νά δεΤ κοντό
  στό πρώην ψροντιστήριο Καρα-
  ταράκη ϋπάρχεικαιρός τώρα μιά
  ντισκοτέκ πού ψυχαγωγεΐ τα
  μέλη τού κυβερνώντος κόμμα-
  τος νέους (ΟΝΝΕΔ). Αύτη λοι¬
  πόν είναι ή ψθχαγωγία; "Η μή
  πως δέν μποροΰσαν νά ψυχα-
  γωγηθοϋν μέ άλλους πιό όρθό-
  δοξους τρόπους. "Εττειτα εΤναι
  οί γονεΐς. Τί κάνει ένας γονιός
  σάν μάθει πώς ή 14χρονη κόρη
  τού τό σκάει άττ' τό σπίτι καί
  ξιτ,μί,ροβ,ραδιάζεται στά «φθη-
  νά» πράγματι ΰπόγεια περνών-
  τας την ώρα της φλυαρώντα^
  καί καταστρέφοντας τα όνειρα
  τα τόσα άγνά πού πλάθει. "Η
  άκόμα τί κάνει ό γονιός ττού
  μαθαίνει πώς ό γυιός τού εγινί
  ενας σβοΰρος πρώτης ποιότη¬
  τος κα! καμάκι άριστο (Λέτε
  Ό γνωστάς σας
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  νά ζητήσει στό —ατέρα τού νό
  ψέρει τή «δικιά» τού στό οττίτι
  μιά κα! εχει έξαντλήσει δλα τα
  γνωστά ττεριθώρια, δρόμους,
  πάρκα, ξενοδοχεΐα κ.ά.) Βλέπε
  τε εΤναι έτσι ή σωστή σεξουαλι
  κή διατταιδαγώγιση των νέων!!!
  "Επειτα ό τουρισμός πού
  γιά χάρι μερικών δολλαρίων ά
  φήνει νά μάς «καταστ,ρέψουν» έ-
  κεΐνσι οί άλλητοτουρίστες κλέ
  δοντας γιά νά ζήσουν φέρνον-
  τας τα γνωοτά ναρκοτπκά παίρ
  νοντας μαζί τους ότ*δήποτι■ ί-
  ερό καί δσιο Άρχαία, είκόνες
  κα! τόσα άλλα. 'Έττ£ΐτα μτταί-
  νθμε εμείς στό ρυθμό ζωής
  τους. Ζωντανό παρά&ιγμα οί
  γυμνιστές των Ματάλλων μετα-
  ξύ λέει των λουομένων (άχου-
  σον!...άκουσον) ένας "Ελληνας
  Κ,ρητικός γύρω στά 70 μέ τό
  ίνα πόδι στό τάφο. Μά δχι
  πρός ©εοΰϋ Καττά τα άλλα, πρέ
  πει νά κρατήσωμε τα ήθη κα!
  έθιμά μας. Δέν προτείνομβ πρός
  ©εοΰ νά μην έχομε Τουρισμό
  πρός Θεοΰ δχι.Αύτό φυσικό είναι
  κανείς νά μή τό θέλει.Ζοθν τόσοι
  ανθρωποι άπ' τό τουρισιμό άκό
  ιμα καί ή νέα κερδοψόρα τάξι
  των σβούρων ή καμακιών. Ό-
  μως καλό θά είναι νά γίνει κάτι
  σάν νόμος πού νά συμδουλεύει
  τούς έττίδοξους άρχαιοκάττη-
  λους δτι ή ΕΛΛΑΔΑ δέν είναι
  ΕΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ
  ΚΙ ΑΛΕΣΤΙΚΑ ΜΗ ΔΩΣΤΕ.
  "Έττειτα έρχάμαστε σάν ύπεύθυ-
  νοι συν τοΤς άλλοις καί εμείς οί
  Τδιοι οί νέοι. Καί έρωτώ: Τί κά
  νωμε εμείς μά καΐ τι μτταροΰμε
  νά κάνουμε. Μέ τό νά μή θέλωμε
  «τα ύτΓΟγεια τα φθηνά» τα περί
  φημα σφαιι.ρισττ>ρια τί κάνωμε
  γιά νά άπαλλαχθοΰμεάττό αύτά;
  "Αν δχι τίποτε σχεδόν τίποτε.
  Αντιθέτως μερά μέ τή μερά γι-
  νόμαστε πιό συχνο! έτΓΐσκέτττες
  των ύπογείων ή των μπιλιάρδων
  καί φτάνωιμε στό σημεΐο νά έ-
  μπιστεύεται ό ϊδιος ό καταστή
  ματάρχης τή δκχχείριση τής
  τόσο «προσοδωφόρου» έτττχει-
  ρήσεως σέ μάς. Φταΐμε λοιπόν έ
  μεΐς να! ή δχι, καΐ τ) κάνουμε
  νά άτταλλαγοθμε αττ' δλα καΐ δ-
  λους πού μάς τριγι/ρίζουν.
  'Επομένως ποιοΐ φταίνε καΐ
  κάτι δέν πάει καλά; Μήττως α-
  'ραγε έγώ, έσύ, ό φίλος ό γνω¬
  στάς, ό πατέρας, ό θεΐος, ό αγ-
  νωστος κώριος;
  Ήράκλειο 26)9)77
  Εύχαριστώ
  «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΣ» >
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΕΣΠΟΤΑΚΗΣ
  ΦΙΛΙΚΛ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  Άγαπημένε καί άξέχα-
  στε φίλε Μάνο,
  Μ έ μεγάλη χαρά πηρα
  την μαχητική εφημερίδα
  σου «ΑΛΗΘΕΙΑ» καθώς
  καί τα παιδία μου Ιδιοκτή¬
  ται τοθ Ταξιδιωτικοϋ Πρα
  κτορείου «ΑΚΚΟΡΟίΙδ»
  είς τόν "Άγιον Φραγκίσκον.
  Σάς στέλνω την πρώτη
  έτησία συνδρομή μου καί
  σοΰ ύπόσχομαι δτι θά προ-
  σπαθιίσω δσο μπορώ νά 6ο-
  ηθήσω, την ώραία προσπα¬
  θεία σου.
  Κατά τό τελευταίο λίγο
  διάστημα που ήμουν αύτοΰ,
  μόνο έπαίνους ακουσα άπό
  συιμπατριώτας μου, γιά την
  τολιιηρή καί άφιλοκερδή
  Πέννα σου πρός ΰφελος
  τής 6μορφης Κρήτης καί
  τοΰ γενναίου Λαοΰ της.
  Ή πολυετής πείρα μου
  στό τεχνικό μέρος των έφη
  μερίδων, πρό παντός είς τό
  Ήράκλειο μοΰ δίνουν τό δι
  ΚΑΘΚ
  ΔΚΥΤΙΜ
  Προσφέρει τό, επί παραγγελία
  κοστούμι, ύφασμα (ΜΙΝΑΊΔΗ
  __ΦΠΤΙΑΔΗ — ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ
  κ.λ.ττ.) καΐ ραψτικά μόνον
  3.500 ΔΡΧ.
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  καίωμα έπ' τή εύκαιρία αύ· Ι
  τή νά γράψω καί έγώ δυό Ι
  λόγια γιά τόν ομαριρο άγώ-
  να πού διεξάγεις: «"Ότι ού
  δέιποτε κατά τα 44 χρόνια
  πού έργάσθηκα· στήν σρορ-
  φη Πατρίδα μου εΐδα αλλο
  έργοδότη νά έργάζεται μέ
  τόσο θάρρος άφηφώντας ά¬
  κόμα καί τόν θάνατον, πα-
  ρά μόνο έσένα».
  Τελειώνοντας, σοΰ εΰχο-
  μαι δπως ό μεγαλοδύναμος
  Θεός σέ βοηθήση καί ή ώ¬
  ραία εφημερίδα σου έκδίδε-
  ται ημερησίως.
  20 Σεπτεμθρίου 1977
  Μ έ πολύ άγάπη
  καϊ εκτίμησιν
  ΕΜΜ. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ
  8ΑΝ ΓΚΑΝΚΙ8ΚΟ
  ^Α^IΡΟΚΝIΑ
  ΕΛλΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
  Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΙΔΗΣΗΣ ΜΑΪ
  Τό γνωστό
  ΚθΓΤΓνΌττωλεΐο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΑΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τοθ
  κοτττνιστή,
  περιοδικά,
  έψημερίδες
  καί την.
  «ΛΛΗΘΕΙΛ»
  ΑΝ ΜΙΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΡΑ...
  Τό ττερίπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει και τή ν
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  Αριθ. Πρωτ. 110735)090.50
  ΠΡΟΣ την Δ)νση Εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ήράκλειο — Κρήτης
  Κύριε Διευθυντά,
  Άπαντώντας στό σχόλιο ποΰ
  δημοσιεύτηκε στήν εφημερίδα
  σας (φύλλο Π3 τής 22)8)77)
  σχετικά μέ την πλαστογιράφηση
  έπιταγών ζ5πτό ταχ)κό διανομέ-
  α, σάς πληροφοροΰμε τα εξής:
  Πράγματι, πρΐν άττό λίγους
  ^ήνες, διαπιστώθηκε δτι ένας
  επί συμβάσει διανσμέας τοθ Τα
  ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  Πρός την εφημερίδα
  «Άλήθεια»
  Ηράκλειον
  Κύριε Διευθυντά,
  Δημοσιευσετε παρακα-
  λώ τα ολίγα κατωτέρω πού
  έπακολουθοΰν. Κατ' αρχήν
  θέλω νά σας εύχαριοτήσω
  γιά τόν δίκαιον καί τίμιον
  άγώνα πού κάνετε έναντι
  των Ξένων Βάσεων είς
  την Κρήτην.
  Σας εύχαριστώ γι' αύτό
  καί σας διαοΊβάζω την πλή
  ρη συμπαράστασή μου είς
  την δίκη των Άμερικανών.
  Σας εΰχομαι κ.αλή έπιτυ-
  χία.
  Σας εύχαριστώ έπίσης
  καί γιά τούς Κρητικούς δι-
  αλόγους πού βάζετε είς
  την έφημερίδαν σας. "Ετσι
  νοιώθομε καί λιγάκι ΚΡΗ-
  ΤΙΚΟΙ δταν τούς διαθάζο
  με.
  Άλλά άς μην πολυλογώ
  αλλο. Είναι τό πρώτο
  γράμμα πού σάς στέλνφ
  καί πρέπει νά είναι σύντο-
  μο.
  Εύχαριστώ γιά την δημο-
  σίευση.
  Ιεραπέτρα 27)9)77
  Μέ Κρητικούς χαι-
  ρετισμούς.
  ΕΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΡΗ¬
  ΤΙΚΟΣ
  χ)μείου τής πόλεώς σας πλα-
  στογιράφησε ταχ)κές έπιταγές
  τού Πιτσουλακείου Ίδρύματος
  καί μερικών συμπολιτών σας.
  Ή Ύπηρεσία μας άπομόνω-
  σε άμέσως τόν ττλαστογράφο
  κα! άφοθ διερεύνησε σέ εκταση
  την ϋπόθεση, παρέδωσε στούς
  δικαιούχουζ των έπιταγών τα
  άντίστοιχα ποσά, τό μεγαλύτε-
  ρο μέρος των οποίων κάλυψε, ό¬
  πως σάς είναι γνωστό ό αδελ¬
  φάς τού δράστου.
  Ό ώς ανω π.ρώην διανομέας
  παραπέμφθηκε ήδη στήν ΕΙσαγ-
  γελία Πρωτοδικών Ηρακλείου
  γιά τα άδικήματα τής πλαστο-
  γραφίας καΐ ύπεξαιρέσεως.
  Τέλος σάς εΰχαριστοθμε γιά
  τό ενδιαφέρον καΐ τα κολακευτι
  κά λόγια πού έκφράσατε γιάτήν
  ύπηρεσία μας καί τα δργανό
  της.
  Αθηναι 14)9)1977
  Μετά τιμής
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ
  Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ & Η ΝΟΜΟθΕΙΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
  !■■■
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΧΕΙ
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ
  ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ■ ■■ι
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΙ.1
  Στίζ Τρείς Καμάρες
  ΠΙΤ ¥ Δ οέ ποΛιΐΙ6ΐ|ένο κα'
  III
  Ι έ. Π καθαρό περιΡάλλον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί ε/ιά τί απίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Σπίτι καινούργιο τριάρι
  λούξ, μέ μεγάλη αύλή, ά
  νεξάρτητο ίσόγειο. Άνπό
  νης 61 καί "Ανωγείων, Συ
  νοικισμός Μιχ. Άρχαγγέ
  λου.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  Φίλτατε Κύριε Νίκο Ψιλάκη
  Σχετικώς μέ τό θέμα τού Με
  γάλου 'Ηρακλειώτη Νίκου Κα¬
  ζαντζάκη σάς ττληροφορώ τα
  κάτωθι:
  Περίπου κατά μήνα Όκτώ-
  δριο τοϋ έτους 1920 ώς μόνι-
  μος κρατικός Ήλεχτροτεχνίτης
  τής Άνατολικής Κρήτης τηλε-
  φωνείων καΐ τηλεγραφείων μέ
  έδραν τό Ηράκλειον, εΤχον δια
  ταχθή άττό την είς Χανιά έδρεύ
  ουσαν ύττηρεσίαν μου νά ττρο-
  6ώ είς την κατασκευήν των Τηλε
  φωνικών γραμμών τής Ριζοβοονί
  άς Γέργερης, ΖαρροΟ, Βορρίζια,
  Γρητγοριάς, Μαγαρικάρι, Καμά¬
  ρες, Τυμττάκι τοττοθετών άμέ¬
  σως τα τηλέφωνα νά έργάζον-
  ται.
  Αΰτό τό έργον εγένετο τη έ-
  ένεργεία των τότε Φιλελευθέρων
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πσ·
  ρίσι)
  Βουλευτών Μιχ. Μανασάκη καΐ
  Μιχ. Σακλαμπανη
  "Οταν έ'φθασα μέ τό Σι/νερ-
  γεΐο μου στην Ιστορικήν Μο¬
  νήν Βροντισίου φιλοξενηθεΐς με
  τα των έργατών μου υπό τού έξό
  χου Ήγοομένου τής μονήςΠαρθε
  νίου, μοΰ εξέφρασε την λύπην
  τού καΐ στενοχωρίαν γιατΐ δέν
  είχα εντολήν νά 6άλω τηλέφωνο
  στήν μονήν. Πήρα άμέσως τηλε
  φωνικώς μέ τό φορητό μου τηλε
  φωνο τόν προϊστάμενό μου στά
  Χανιά άείμνηστον Πετρόπου-
  λον τού έκαμο: γνοκττήν την στε
  νοχωρίαν τού Ήγουμένου και ά¬
  μέσως μέ διατάσσει τηλεγρα¬
  φικώς νά τοποθετήσω τηλέφω¬
  νον είς ιστορικήν μονήν Βροντι-
  σίου. Είναι εΰκολο νά φανταστή-
  τε κ. Νΐκο την χαράν μου καΐ
  τής μονής γιά την επιτυχίαν
  μου, γλέντι τρικούβερτο στό συ-
  νεργεΐο μου καΐ μεγάλο εύχαρι
  έλεγχος
  Η":!Η·»":·:·Π·ΗΠΠΠ":Γ::·»ί··Π":":·;":Π:·:Π·::Π·Π::·
  Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΝΩΣΣΟΥ
  ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ καί πάλι στό σοοαρώτατο θέμα πού έχει
  δημιουργηθεΤ στήν περιοχή Κνωσσοΰ, δπου, ώς γνωστόν, σέ ά-
  χτίνα 3 χιλιομέτρων άπό τό άνάκτορο) δέν μττοροΰν οί Ιδιοχτή-
  τες των περιουσιών, νά καλλιεργήσουν, νά χτίσουν καί γενικά νά
  δραστηριοποιηθοϋν.
  Πρόκειται γιά μιά άτταγορευτική διατάξη πού δημιούργη-
  σε μεγάλα καί πολλά κοινωνικά προβλήματα, ένώ συγχρόνως
  στέρησε άττό τό Νομό Ηρακλείου καί την Κρήτη γενικώτερα,
  την έπέχταση τού Βενιζελείου Νοσοκομείον
  Όλοι δσοι άσχολήθηκαν μέ τό θέμα, χαραχτήρισαν την ά
  πόφαση αύτη σάν μιά άττό τίς ττιό βλακώδεις καί άναχρονιστι-
  κές.
  Νομίζουμε δτι κάτι πρέττει νά γίνει γιά νά σωθοΰν ο! πε-
  ριουσίες των άνθρώπων,. ο) όποΐοι δέν μττοροΰν νά χτίσουν οΰτε
  κοτέτσι, σέ άχτίνα τριών χιλιομέτρων.
  Έν τώ μεταξύ, ϋττάρχουν κα! έξαιρέσεις τής άπαγορευτι-
  κής διάταξης, πού κανονίζονται άττό τό βαθμό τής σχέσης όρι-
  σμένων ϊδιοχτητών, μέ Κυβερνητικούς τταράγοντες.
  Αύτά βεβαία δλα, πρός δόξαν τού Μίνωος καί τού κ. Τρυ-
  πάνη.
  ►♦♦♦Ο
  ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα Ι
  παίρνει ό Δεσπότης γιά τίς Βά
  σεις θανάτου; Αντιθέτως οί Σφα
  κιανοί Κληρικοί άγωνίζονται μέ
  ζήλον γιά την άπαλλαγην των
  Βάσεων θανάτου άπό την Κρή¬
  την. Καί ένήργησαν νομίμως.
  Διότι, κατά τό αρθρον 14 παρ
  1 τοθ ίσχύοντος Συντάγματοο
  ■ι." Εκαστος δύναται νά έκφρά-
  ζη καί νά διαδίδει προφορικώς,
  εγγράφως καί διά τοΰ τύπου
  τούς στοχασμούς τού, τηρών
  τούς νόμους τοΰ Κράτους».
  Διά τής ύπ' άριθμ. 1075)
  1 975 αποφάσεως τοϋ Συμβου-
  λίου 'Επικρατείας Γ' Τμήματος
  εδόθη λύσις είς την έκφρασιν
  Υ νομώ ν κα) ίδεών γιά κάθε ζή-
  τημα καί γιά κάθε "Ελληνα πο¬
  λίτη. Διά τής ύπ' άριθμ. 3246)
  1974 αποφάσεως τού Συιμβου-
  λίου Έπικρατείας, μόνον έφ' δ-
  σον ή Κριτική γίνεται, υπό μορ
  Φήν άντιδικίας άπαγορβύεται.
  Δηλαδή, εάν ύπάρχει κάττοιος, ό
  οποίος εΤναι παραβάτης αύτάς
  είναι ά Δεσπότης Λάμπης καί
  Σφακίων. Διότι, άτταγαρεύει είς
  τούς Κληρικούς τού, δ,τι τούς έ
  πιτρέττει τό Σύνταγμα καί οί
  Νόμοι τού Κράτους.
  "Ας μελετήση ό Δεσπότης
  τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους
  καί άς επανορθώση τα σφάλμα
  τα τού. Κανείς δέν είναι άλάν-
  θαστος. ΟΙ Σιροχιανοί Κληρικοΐ
  άττατελοΰν γιά την "Εκκλησίαν
  μίαν λάμψιν μέσα στό βαθύ σκο
  τάδι. Άποτελοϋν σταγόνες νε-
  ιροΰ μέσα στήν έρημον. Είναι
  τα χελιδόνια μέσα στό βαρύ χει
  ιμώνα, τού πολυτεχνικοΰ κα! Έκ
  κλησιαστικοϋ κατέστη μένου. Ή
  θέσις των εΤναι όρθή. Λογική
  καί πρό παντός Χριστιανική.
  Κάθε χριστιανός, άλλά καί κά¬
  θε σωστός ανθρωπος, ττρέττει νό
  συμποιρασταθεΐ είς την άδικον
  δίωξιν των Σφακιανών Κληρι-
  κών. Τα συνθήιματα, γιά την κα
  τάργησιν των Βάσεων, γιά τόν
  αφοπλισμόν, την ίσότητα κα!
  την δικαιοσύνην κα! την παγκό¬
  σμιον ειρήνην, πρέπει νά άπο-
  τελοΰν σκοπόν είς την ζωήν,
  παντός άνθρώπου
  Εΰχσμαι είς τούς διωκομέ-
  νους Σφακιανούς Κληρικούς νά
  συνεχίσουν τόν άγώνα των. Με¬
  τά τό σκοτάδι θά έλθει καί τό
  φώς. Ή δράσις των αποτελεί
  τταράδειγμα> πρός μίμησιν.
  ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ
  'Εφη,μέριος Ίεροΰ Ναού Άγίου
  Νικολάου, Νέων Λιοσίων 'Αττι-
  κής. Άριθμ. Τηλ. 26.17.277
  στώ άττό δλο τό προσωπικό
  τής μονής .
  "Επί 2 ήμέρες φιλοξενούμεν
  σιη/εχίζοντες την κατασκευήν
  τής τηλεφωνικής γραμμής πρός
  Βορρίζια κλπ. χωρία.
  Τώρα είσερχόμεθα στήν γνω
  ιριμΐαν μου μέ τάν μεγάλο Κρη
  τικό Καζαντζάκη Την ώρα τοΰ
  φαγητοΰ τό βράδυ μοΰ λέει ό
  Ήγούμενος.
  —Κύριε Άρχέλαε θά προ-
  σκαλέσω καΐ έναν κύριον ττολύ
  μορφωμένο λέγεται Νίκος Κα
  ζαντζάκης καΐ τόν εχει στείλει
  έδώ ό Βενιζέλος στόν ξενώνα
  τής μονής Βροντισίου νά συντά
  ξη την νομοθεσΐα τού Πόντου.
  Πηγαίνει λοιπόν καΐ τόν προ
  σκαλεϊ στήν αΤθουσα ποΰ καθώ-
  μαστε δλοι, γίνεται ή σχετική
  σύστασις άλλά συγχρόνως τού
  «δεικνύει καΐ τό τηλέφωνο έγκα-
  τεστημένο καΐ έργαζόμενο. Αύ-
  τός εμεινε ένθουσιασμένος για-
  ατΐ θά τού χρησΐμευε ττολϋ
  στήν δουλειά τού, μέ συνεχάρη
  καί μέ χαιρέτησε έκ νέου διά
  χειραψίας κα! μοϋ προτείνει νά
  μοΰ κάμει μιά έκδρομή μέ 2
  τού φίλους νά ανεδοΰμε στόν
  Ψηλορείτη. 'Εγώ τού εΤπα νά
  τό σκεφθώ γιατί εΐχα 10 έργά-
  τες καΐ Οποζήγια γιά τή δουλειά
  μου. 'Εκάθισε λίγο καΐ μετά ε-
  φυγε γιά νά μή σβύση ό λύχνος
  τού μέ την βοήθειαν τοΰ όποίου
  έγραφε ελλείψει πετρελαίου.
  °Αμα έφυγε μοΰ λέγει ό Ήγού
  μενος δτι δέν θά τα κατάφερνα
  νά ττάω 6 ωρες κακοβολιά στόν
  Ψηλορείτη, ό Καζαντζάκης εΤ-
  ναι πολύ σκληραγωγημένος καί
  θά τα καταφέρει καί ετσι είδο-
  ποίησα τόν κύριον Νίκο Καζαν¬
  τζάκη ότι δέν θά πήγαινε αϋ-
  τός δμως επήγε.
  Την επομένην ήτο Σάββατο
  καί μέ ειδοποιεί νά πάμε μαζί
  στ!ς Μοΐρςε στό παζάρι, ττήγα
  με μαζί μέ ζώα γιατί εΤχα καΐ
  έγώ δουλειά στίς Μοΐρες. Μό-
  λις φθάσαμε τόν εχασα μέσα
  στό πλήθος καί έβγαζε λόγο
  στό Λαό, έτσι μοϋ εΐττε ό Ή¬
  γούμενος πάντοτε δέ ξεκούκου-
  λος.
  'Επειδή μετά 2 ημέρας ή συ
  νέχεια των εργασιών τής τηλε¬
  φωνικής γραμμής πρός Βορρ!-
  ζια εΤχε άπομακρυνθεΐ πολϋ ά¬
  πό την Μονήν τόν άττεχαιρέτη-
  σε δπως καί την Μονήν καί άνε
  χώρησα πρός Βορρίζια. "Εκτο¬
  τε δέν τόν ξοοναεΐδα πλειά. Έν
  τώ μεταξύ έγιναν οί έκλογές
  τοΰ Νοεμβριού τοΰ ίδίου έτους
  πού διελύθησαν τα πάντα καί
  συνεττώς καί τή έργο τοΰ Νίκου
  Καζαντζάκη εμεινε άξετέλευτο.
  Πολύ θά έττεθύμουν κύριε Ν!
  κο λαιμβάνοντας άφορμή άπό τα
  γραφόμενα μου νά έξετάσεις
  τούς πλειό σιμά τού συγγενεΐς
  καί γνωστούς, καί φίλους μετά
  την πανωλεθρίαν πού πάθαμε
  στ!ς έκλογές τού Νοεμβριού τί
  άπέγινε ό άλήστου μνήμης μα
  καρίτης Νίκος Καζαντζάκης καΐ
  ποΰ εΤχε φθάσει τό εργο της
  Νομοθεσίας τοΰ Πόντου, κα! άν
  οί δικοί τού ήξευρον την υπόθε¬
  σιν αυτήν τής Συντάξεως καί
  τής ποοραμονής τού στθν ξενώ¬
  να τής Μονής Βροντισίου για-
  τΐ έγώ σάς τα ττεριγράφω δ¬
  πως μοΰ τα εΤττε ό Ήγούμενος
  τής Μονής Βροντισίου Παρθέ-
  νιος.
  Τόν ΐδιο τόν μακαρίτη δέν έ-
  τόλμησα κατά την έκεϊ τταραμο
  νήν μου νά τόν ρωτήσω γιά αύ¬
  τό τό ζήτημα.
  Γιά τό ζήτημα τής όρθογρα-
  φ!ας καί συντάξεως τής παρού
  σης μου σάς παρακαλώ δπως
  διαρθώσετε τα λάβη μου γιατΐ
  στό Γυμνάσιο Νεαπόλεως 1907
  έτελείωσα μόνο τό ΣχολαρχεΤο.
  Μέ ττολλήν πολλήν αγάπην
  κα! εκτίμησιν
  ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΕΩΝΙΔΟΥ
  ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ
  Έτών 88 Δρακσντοπούλου 48
  Ηράκλειον. Τηλέφωνο 283961
  καί 288222
  Α Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ο Ι
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΗ ΖΥΜΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΕΩ2
  —— " Ζ Α Ν Α Ε „--------
  Η ΖΥΜΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ
  "ΖΑΝΑΕη ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΑΙ ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΠΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕ1Ο
  - · ■ « Ζ Α Ν Α Ε „
  ΚΟΜπΟΣΤΕΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ
  ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΖΑΝΑΕ., ΦΙΡΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
  ΑΔΡΙΑΝΟΖ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ 20
  ΤΗΛ 232 650 ΟΙΚΙΑΣ 23 1.890
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙσ"αΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΗΆΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  πουπριν με/χάιμα κου
  Φρπξουν οιαλ^λοι πή οόο ια
  ηρολπρ(-| νρ πει επο:ο κπι ι_ιιπ
  Ουλλσβη <5ικγ|Όοι Κ Κ»Μ»Ι.'»«ΗΙ ι 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Μέ όμιλητή τόν κ. Β. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ Η ΧθΕΣΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ , ΠΑ ΤΑ 36 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Α.Μ "Εγινε χθές τό ττρωΐ στά «Ντορέ» μέ έπιτυχία, ή έκδήλω ση ποΰ ήταν άφιερωμένη στό ΕΑΜ κσΐ την αναγνωρίση τού. Κύριος όμιλητής τής έκδηλω σης ή"ταν ό δικηγόρος κ. Βαγγέ- λης Χριστοφορίδης, ό 6νας έκ των δυό έπιζόντων (ό άλλος εί¬ ναι ό κ, Νικόδημος Κριτσωτά¬ κης) μελών τής πρώτης Νομαρχι ακής ΈτΓΐτροπής τού ΙΞΑΜ στό Ήράχλειο. Ό όιμιλητής άνάτττυξε τό θέ- μσ τού μέ ττολλή άνεση καί έοω σε μιά πλήρη εΐκόνα τής μεγά- λης πρασφαράς τοΰ ΕΑΜ στόν έθνικό άπελευθερωτικό άγώνα, καταχβιροκροτηθείς άττο τό πο- λυττληθές άκροατηριο. Ό κ. Χριστοφοράκης τόνισε Ιδιαιτέρα την άγονιστική διάθε ση τού Λαόν, ά— ό την ιδρύση τοθ ΕΞΑΜ μέχρι καί σήΊμερα καϊ τούς άγώνες των προοδευτικήν άνθρωπον γιά την έδραίωαη τής ελευθερίας και τής κσινωνι- κής δικαιοσύνης. * ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ Οί 2 μεθαυριαν/ες δίκες μας Συνέχεια άττό τή σελΐδα 1 οί. δημοσία είς τέλεοτν κα κουργήματος καί πλημμε λείμματος είς βάρος στρατι ωτικών άμερικανών των ύ πηρετούντων είς τάς έν Κρήτη στρατιωτικάς βά- σεις, άπευθυνομένη έν γέ νει είς τρίτα πρόσωπα καί έδιώκετο ή διέγερσις τρί- των έν γένει προσώπων είς διό-πραξιν άδικημάτων (κα κουργήματος ή πλημμελείμ ματος) 6ίας κατά των δ νω προσώπων». Ή δεύτερη ύπόθεση γιά την όποία κατηγορεΐται στό ϊδιο κλητήριο θέσπιομα ό διευθυντής τής «Αληθεί¬ ας» είναι περιύβριση Άρ- χής διά τοΰ Τύΐτου καϊ συ γκεκριμένα τοΰ ύπουργοϋ Δικαιοσύνης κ. Κ. Στεφα- νάκη καΐ τουτο διότι —κα¬ τά τό κατηγορητήριο — «ό κατηγορούενος έδημοσίευ σε είς τό φύλλον τής 27 Ί ουνίου 1977, κείμενον άνα φερόμενον μέν είς χωρή- σασαν κατ' αύτοΰ καταδι- κσχπτκήν απόφασιν τοΰ Τρι μελοΰς Πλημμελειοδικείου Χανίων, επί περιυβρίσει τοΰ Ύτΐουργοΰ Δικαιοσύ¬ νης κ. Στεφονάκη, είς τόν τίτλον δέ τοϋ κειμένου ε¬ δημοσίευσεν φωτογραφί- αν αύτοΰ είς τό πλαίσιον δέ ταύτης διά. εύδιακρίτων στοιχείων παρέθεσεν την φράσιν «είναι μ...κάς ό Ύ πουργός τής Δικαιοσύνην δι ής σαφώς εκδηλούται κα ταφρόνησις καί όνειδιομός δημοσία κατά τοΰ 'Υπουρ- γοθ Δικαιοσύνης, ώς Δημο¬ σίας Άρχής». Έδώ άξίζει νά σημειω- θεΐ ότι γιά παρεμφερή υπό θέση άπαλλάχθηκε πρόσφα τα ό Μάνος Χαρής άπό τό Έφετείο Κρήτης, πού έξα φάνισε την καταδικασπ- κή άπόφαση τοΰ Τριμε- λοΰς Πλημμελειοδακείου Χανίων. Γιά την πρώτη δίκη των Άμερικανών ό διευθυντής μας £κανε ήδη τή γνωστή εκκληση συμπαράστασης, πρός τόν πολιτικό κόσμο, τόν Τύπο, τίς όργανώσεις κλπ. καΐ βρήκε ήδη άρκετή άνταττόκριση, άποτέλεσμα τής οποίας είναι καί ό μα- κροσκελής κατάλογος μαρ τύρων πού θά καταθέσουν στή μεθαυριανή δίκη τού. 'Υπογραμμίζαμε ότι ό δι ευθυντής μας θά καταβά¬ λη προσπαθεία νά άθωωθη, γιατϊ τυχόν καταδίκη τού θά δημιουργήση δεδικα- σμένο στά θέματα τα σχετι ζόμενα μέ τούς Άμερικα- νούς. £07" ■ ΚΑΨΗ - ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ! ΜΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ "ΑΣΤΟΡΙΑ» Ό τραττεζιτικός κ. Βασίλης Δραμουντάνης μός έστειλε μιά πολυσέλιδη έττιστολή, στήν ό¬ ποία θίγει ένα θέμα πού σχετί- ζεται μέ τό σττίτι τού (Σαπου- τιέ 8 — πίσω άττό τό «'Αστό- ρια>), τόν ΕΟΤ καί την κ. Καψη.
  Ό έτπστολογράφος μας -πού
  λόγω χώρου δέν δτ>μοσιεύομε
  όλόκληρη την έπιστολή τού - ύ
  ποοτηρίζει δτι τό σπίτι πού ή¬
  ταν τής συζύγου τού, δπ»ς τόν
  πληροφόρησε άξιωματικός έν ε¬
  νεργεια, τό ήθελε ή κ. Καψή γιά
  νά τό ένώσει μέ άρχιτεκτονική
  γέφυρα μέ τό άπέναντι ξενοδο-
  χεΤο της «Άστόρια», γιά γρα-
  φεΐα.
  'Υττοστηρίζει έπίσης δτι
  στάλθηκε σχετικό έγγραφο διά
  τής Νσμαρχίας (έττοχή Νομάρ-
  χη Μπίτσια), τού 'Εφόρου Η¬
  ρακλείου, γιά απαλλοτριώση
  τοϋ σττιτιοθ τού καί δτι ήρθε ό
  Άρχιτέκτονας τού ΕΟΤ κ. Ντε-
  γιάννηις καί έδγαλε σχέδιο.
  "Ηδη ή άναγκαστική άτταλλο
  τρίωση είναι μιά σκληρή ττραγ-
  ματικότητα γιά τόν κ. Δραμουν
  τάνη ττού, δπως γράφει, δέν ί-
  χει πλήν τό μισθό τού αλλο ε(-
  σόδη,μα, έχει έξαιμελή σίκογέ-
  νεια, ύτΓέργηρη τυψλή πεθερά
  έχασε δυό αδελφ ια στόν πόλε
  μο, τόν πατέρα τού τόν σκότ»
  σαν οί Γερμανοί, ό Τδιος πολέ
  ιμησε γιά την ττατρίδα, καί μέ
  δλα αύτά κινδυνεύει νά έξοστεί
  άπό τό 100 τ.μ. σπίτι της συ·
  ζώγου τού, τό όποϊο λένε δτι θο
  κάνουν έκθετήριο τού ΕΟΤ άττό
  τή μιά καί γραφεΐα τής Καψή ό
  ττό την άλλη.
  Πάντως ή ύπόθεση είναι κά
  πως μττειρδεμένη καί όπωσδήπο-
  τε καταλήγει σέ βάρος ενός έρ
  γαζόμενου άνθρώττου, μέ πολλές
  οΐκογενειακές ύποχρεώσεις, ό
  οποίος έκφράζει τό παράττονό
  τού γιά τόν άδικο τιρόπο μέ
  τόν ότΓθΐο τόν άντΐιμετωπίζουν οί
  άρμόδιοι τής Πολιτιείας.
  Σηιμειώνσμε δτι ή κ. Καψή,
  στήν όποία θέσαμε τό θέμα!
  μάς δήλοχτε δτι δέν έχει οΟτε
  κ&ν Ιδέαι πβρί αυτού.
  ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
  την.
  Ποίος είναι ούτος ΊΤαύ εΤττε δτι τό νερό είναι «θεΐο δώρο»;
  Θά'θελα νά τόν μάθ» γιά νά τοθ πώ δτι εΤναι Λσχετος μέ
  . . πολιτικη.
  Τί δουλειά εχει τό νερό μέ την ττολιτική;
  ΠαρακολουθεΤστε παρακαλώ:
  Βουλευτής καϊ συνάμα άγωνιστής γιά τό δίκιο των άγροτών
  καί συνάμα τσιφλικάς και συνάμα. . . άγρότης, έκαμε μιά γεώ-
  τριση στήν έκλογική τού περιφέρεια ττού φηΊμίζεται γιά την άνυ
  δριά της.
  Τό'καμε δμως ό διάδολος βοηθούμενος άττό τό. . .
  ττανο κα! βρέθηκε μπόλικο «θεΐο δώρο» στήν ττεριοχή.
  Θέλετε τή συνέχεια;
  'Απαγόρευσε λέει ό κύριος βουλευτής καΐ σιινάμα. .
  νάμα . . . στούς καττοίκους τής ττεριοχής νά πάφουν έστω
  σταγόνα νερό άπό τή γεώτιρυσή τού. Λέγεται μάλιστα πώς έτο
  ποθέτησε καί. . . φρουρούς γύρω άττό την. . . τρύττα τής γεώτρυ
  σης, ποϋ άττειλοι/νε δσους πλησιάζουν τό νερό, δτι θά τούς...
  ττνίξουνϋ
  ©έλετε καί τό άτΓθτέλεσμα;
  Στίς έρχόμενες έκλογές, ό βουλευτής καί συνάμα.. . καί
  συνάμα; θά κάμει . . . μιά τρύττα στό νβρό.
  Δέν τό . . . εϋχομαι λόγω
  γεωτ,ρύ
  και συ
  καί μιά
  «δέν μτταίνεις ρέ στό συνδυασμό
  μετάνοιες έντός καί έκτός Με-
  Εέρετε πώς λένε τώρα τό:
  άκόμη κι άν κάνεις τ,ρακόσιες.
  γάροι»;
  Δέν τό λέω έγώ αύτό. Άλλοι τό λένε. Αύτο) πού άττοφάσι-
  σαν νά μην τού δώσουν πάλι τή. . . χορά νά τούς. . . εκθέσει μέ
  τό νά. . . έκτεθεΐ.
  νά. . . «διορθωθεΐ», δσα. . . φαχελλάχια κι άν χ'ρησιμοποιηθοΰν. ,
  __Φ__
  Νεαρός (σχετικά) πολιτευτής (σχετικά) ττού άγωγίζεται
  (σχετικά) γιά την (σχετική) -ροκοττή τής (σχετικής) πρωτοβου
  λίας, είναι λέ.ει σίγουρος (όχι σχετικά) πώς στ)ς έρχόμενες έκλο
  γές τό κόμμα ΤΟΥ (καλό έ;) θά δγάλει λέει ένα βουλευτή στό
  Νομό μας!!!! (λινατύπη, 6άλε δσα θαυιμαστικά διαθέτεις).
  Καί δέν τό λέει τουλάχιστο στούς. . . όμοϊδεάτες τού. Τό
  λέει δττου βρεθεΐ κι' δττου σταθεΐ.
  ΚΓ ένας πού τόν άχουσε νά τό φωνάζει, εΐττε κάτι κι έκανε
  καΐ κάτι. Τί είπε καί τί έκανε, δέν μπορώ νά τό γράψω γιά εύνο
  ήτους λόγους.
  __#_—
  Άς ;εδγαζε τουλάχιστο τα. . . στιβάνια ό. . . Τζεημσμπον-
  τάκης.
  Γιά έναν. . . μυστικά πράχτορα κάττοιου δουλευτη τής Δε-
  ξιάς στό Νομό μας μιλώ, πού έχει άναλάδει την . . . αποστόλη,
  νά τταρακολουθεΐ τό γραφεϊο τού. . . άλλον βουλευτή.
  Καί στήνεται ό... Μαγκάρετ μέ τίς ώρες έξω άητό τό γρα
  φείο τού... άλλου καΐ μετρά πόσοι μπαίνουν μέσα.
  Καί μεταφερει τό. . . άθροισμα στόν. . . έργοδότη τού, λέ-
  γοντάς τού (πιθανώς). ... «μτταίνου,με μέσα». "Οχι βεβαία στή
  Βουλή.
  ΤΟ ΚΑΡΦΙ
  Γιατί;
  Διότι άρκετά μέχρι σήμερα τούς έχει εκθέσει
  θετά τού.
  Όνόματα πάντως δέν ττρόκειται νά πώ.
  μέ τα... έκ-
  Τρομοκρατηθήκανε άπ' ότι φαίνεται οί ... σκοτεινές δυνά
  μεις ποΰ εχουν φάει τα λυσακά τους νά έξαττοστείλουν στόν εξω
  άττό δώ τόν Νομίατρο, σάν διάδασαν τό περασμένο καρφί μου,
  πού μιλούσε γιά κάττοιο «φάκελλο», γιά δη.μοσίευσή τού κλττ.
  Έέ^ασαν λοιπού τόν κώριο τοθ «φακέλλου» καΐ ψάχνουν άττε
  γνωσμένα νά 6.ρο0ν κάττοιον άλλον χωρΐς «φάκελλο» γιά νά τόν
  βάλουν στή θέση αύτη.
  Δύσκολα δμως τα πράγιματα.
  Δύσκολα, γιατί δέν μπαρεΤ νά ύπάρξει «δικός» τους χω-
  ρίς . . . φάκελλο.
  Καί δταν λέμε φάκελλο, έννοοθμε φάκελλο ττού δέν μπορεΐ
  Ο ΘΛΝΠΤΟΣ ΤΟΥ 7ΧΡ0Ν0Υ ΟΓΟΡΙΟΥ
  Συνέχεια άπό τή σελϊδα 1
  θη μειοδότης ή κοιυοπιραξία Γ.
  Δρέτας — Α. Μαρινάκης, ή ό¬
  ποία εγκατεστάθη ώς άνάδο-
  χος είς τό έργον, την 22αν Αύ
  γούστου 1977, μέ δλες έκτοτε
  τίς συμδατικές της ύποχρεώ-
  σεις καί συνέττειες.
  3) ΛΑετά την πρόσφατη θεο
  μη·νία καΐ την καταστροφή των
  μέτιρων ασφαλείας έργοταξίοι;,
  άνταττοκρίθηχα σέ εγγραψο πά
  ράκληση τής έπιδλέψεως τού
  έργοιο γιά την αποκατασταθή
  των μέτρων ασφαλείας, λόγω
  άδι/ναμίας άιμέσου τΐιροσελεύσε
  ως τοθ έγκατεστημένου έργολά
  6ου πρός αποκατασταθή αυ¬
  τών.
  Σάν μητέρα συμττάσχω μέ
  τούς άτυχους γονεϊς τού παιδιοθ
  άνεξάρτητα των αίτίων και τής
  ΰπευθυνότητας όποιουδήποτε γι
  ά τόν χαιμό τοθ παιδιοΰ τους.
  Αύτό δμως δέν δίδει τό δικαίω-
  μα σέ κανένα καί πολύ περισσό
  τβρο στόν έκδότη τής παραττά-
  νω εφημερίδας, νά προβαίνη σέ
  χαρακτηρισμούς καΐ νά ύτταινή-
  σεται, άτταράοεκτη γιά μάς, ύ
  τταιτιότητά μας, γιά τό έπισυμ
  6άν άτύχημα. Τούτο είναι δργο
  καί μάνο τής δικαιοσύνης νά ε(5
  ρη τόν τυχόν ή τούς τυχόν ύπάρ
  χοντας ύττευθύνους γιά τό άτύ¬
  χημα αύτό.
  Άρμόδιος Δικ. 'Επιμελητής
  νά έττιδόση την παιροϋσα στήν
  εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» πρός
  γνώσιν καΐ γιά τίς νόμιμες συ-
  νέπειες.
  " Ηιράκλειον 24—9—1977
  ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
  Άπό τόν πατέρα τοΰ έφτάχρο
  νού θύμαΐτος, γιά τό όποΤο
  προστΓαθεΤ νά άπολογηθεΐ ή
  κυρία Χαιροθλα Παπαδάκη,
  Ο "ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ,, ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
  Συνέχεια άπό τή σελϊδα 1
  σχετισμένα μέ τή δΐχτατορία πρόσωπα, τα εξής:
  Σερπετσιδάκης (διοριομένος πρόεδρος τοΰ ΟΦΗ
  —Μασόνος), Χελιδώνης (φίλος τής διχτατορίας)' Κρι
  τσωτάκης (ύμνητής τής χούντας), Ζαχαρίου (πρόε¬
  δρος έφέδρων αξιωματικών στή χούντα), Πετρόπου-
  λος (φίλος τοΰ Άσλανίδη — μέλος τοΰ ΟΦΗ), Μαρ-
  σέλλος (φίλος τοΰ Άσλανίδη — μέλος τής ΕΠΣΗ).
  Πετράκης (διοριομένος Δήμαρχος), Πετράκης (δεύ-
  τερος διορισμένος Δήμαρχος), Παπαδημητράκης (φί
  λος τής χούντας), Νάθενας (φίλος καϊ Μασόνος),
  Ήλιάπουλος (φίλος), Βαθύπετρος (φίλος), Παναγι-
  ωτόπουλος (συνεργάτης — ήδη πεθαμένος), Πρα-
  τσίνης (συνεργάτης — ύποψήφιος Συμβουλευτικής
  ΕΠΟΚ κλπ.), Γραμματικάκης (ύπ' αριθ. 2 θεωρητι-
  κός τής χούντας), Πλεύρης (φίλος μέ δργανα τής
  χούντας άπό «'Αστόρια»), Καμπάνης (νομάρχης
  πρωτοστατήσας στό ΕΠΟΚ κλπ.) Φραγκιαδάκης
  "ΧΟΥΝΤΑ... ΑΓΑΠΪϋ'ϊ'
  —"Ενα βιβλίο τοΰ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ, σέ έκδοση τής
  «Αληθείας».
  —Άποκαλυπτΐίκές φωτογραφίες καΐ λεζάντες,
  των προσώπων πού συνεργάστηκαν, βοήθησαν καί
  στήριξαν τή Χούντα, στήν Κρήτη καΐ είδικά στό Ή
  ράκλειο.
  "ΧΟΥΝΤΑ... ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ.,!
  —Μιά δημοσιογραφική βόμβα πού θά τινάξει τή θύ
  μισή μας λίγα χρόνια πριν γιά νά μην ξεχναμε.
  —Προσφορά τής «Αληθείας» στόν άγώνα τής Δη¬
  μοκρατίας, την όποία, έν δφει των έκλογών έ-
  παγγέλονται καΐ ύπόσχονται πολλοί.
  "ΧΟΥΝΤΑ... ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ..!
  • ε
  —Ένα 6ι6λίο τοϋ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ γιά τόν Ίστο
  ρικό τοΰ μέλλοντος.
  —"Ενα έπικίνδυνο τόλμημα τοΰ διευθυντή της
  «Αληθείας»* πού ξέρει άπό τώρα πώς θά τοΰ στοι
  χίσει ϊσως πολλά δυσάρεστα, άλλά πού τό δημοσι-
  ογραφικό τού καθήκον τοΰ επιβάλλει την έ'κδοση.
  "ΧΟΥΝΤΑ... ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ,,!
  —Μιά σειρά βιβλίων, πού τό πρώτο της ένδιαφέ-
  ρουσας αυτής σειράς, κυκλοφορεΐ σέ λίγες μέρες.
  —Άκόμη μιά προσφορά τής «Αληθείας» γιά νά
  γκρεμιστοΰν τα φεύτικα εϊδωλα.
  —Καΐ γιά τόν κίνδυνο πού διατρέχει ή ζωή τού
  έκδότη καΐ συγγραφέα, τόν έπαφίει στόν κ. Είσαγ
  γελέα καΐ τόν άγνό χιλιοπροδομένο Λαό.
  (φίλος καΐ Μασόνος), Κοκοτός (δανειολήπτης), Κυ¬
  πριωτάκης Κύριλλος (συνεργασθεις ώς πρωτοσύγγε-
  λος), Σκουλής (φίλος τού Μπαλόπουλου καΐ δανειο-
  λήπτης), Άγογλωοσάκης (διορισμένος δήμαρχος),
  Μπαντουβας (φίλος καΐ ύποστηριχτής τής χούντας).
  Μυκωνιάτης (προσωπικός φίλος τοΰ Γεωργαλά), Με¬
  ταξάς (δανειολήπτης), Προκοπάκης (μέλος τής
  Συμβουλευτικής), Νικολουδάκης (ύμνωδός), Καμαρί-
  της (διορισμένος δημοτικάς σάμβουλος), Πασπάτης
  (διοριομένος πρόεδρος ΟΦΗ καΐ φίλος), Θεοδωρίδης
  (μέλος τοΰ ΟΦΗ καΐ Μασόνος).
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ δμως καΐ έπίθετα, πού εμείς τουλάχιστον
  δέν ξέρομε γιά σχέσεις τους μέ διχτατορία δπως τα έ-
  ξης:
  Καρδουλάκης, Καπαρουνάκης, Σταρίδας, Νιργια-
  νός, Κουβίδης, Παναγιωτάκης, Άσπιρτάκης, Άκουμια-.
  νάκης, Σταυριανουδάκης, Στυλιανάκης, θεοδωράκης,
  Λιάπης, Μαρκάκης, Κουκουριτάκης, Κουναλάκης, Άλε
  ξανδράκης, Καρκαβάτσος, Παρθενάκης, Λιαπάκης, Λέ-
  λε-κας, Μπαρκάτσας, Νικολιδάκης, Παναγιωτάκης, Χαλ
  κιαδάκης, Πρατσινάκης, Φθενός.
  ΥΠΑΡΧΕΙ και μιά τρίτη όμάδα έπιθέτων πού δημιουρ-
  γεϊ έρωτηματικά, δπως:
  Βρέντζος (όν πρόκειται γιά τόν δικηγόρο Βασίλη
  πού κατηγορήθηκε και άπαλλάχτηκε καΐ ό οποίος ή"ταν
  διορισμένος πρόεδρος τοΰ ΟΦΗ).
  Παρλαμας (αν πρόκειται γιά τόν καθηγητή, Μενέ
  λαο, ό οποίος απλώς μετεϊχε σέ δημόσιες χουντικές έκ
  δηλώσεις, τραπέζια κλπ.)
  Ξυλούρης (άν πρόκειται γιά τόν Γεώργιο, ό οποίος
  ώς μέλος τοΰ ΟΦΗ υπέγραψε γιά τό πανώ τής ύποδο-
  χής τοϋ Παπαδόπουλου).
  Μπαρκάτσας (αν πρόκειται γιά τόν φίλο καΐ κου-
  μπάρο τοϋ Λαδα).
  ΠΕΡΑΝ δμως άπό τα είδικά αύτά έρωτήματα, ύπάρχει
  ένα μεγάλο έρώτημα, πού άπευθύνομε στόν κ. Νομάρ-
  χη Ηρακλείου:
  —Μήπως μπορεΐτε νά διευκρινίσετε κ. Νομάρχη,
  άπό τό Άρχεϊο τής Νομαρχίας, τί ήταν αυτή ή κατάστα
  ση τώλ' έπιθέτων και γιά ποιό σκοπό στάλθηκε οτόν Πατ
  τακό, συνοδευομένη φυσικά καΐ ]ΐέ αλλα έγγραφα καΐ
  φακέλλους;
  ΡΩΤΟΥΜΕ άκόμη οποίον τυχόν γνωρίζει νά μάς πεΐ
  σχετικά, διότι μπορεΐ παραδείγματος χάριν οί ανθρωποι
  αύιοι νά έΐίθεντο ύπ' δφιν τοΰ Παττακοΰ γιά νά τούς
  έζορίσει γιά την άντιδιχτατορική τους δράση.
  ΜΗΠΩΣ άκόμη ήταν κατάλογος ύποψηφίων δημοτι-
  κών άρχόντων; Άλλά τότε τί γύρευε μαζί τους ό ίερώ-
  μένος Κύριλλος, νυν Μητροπολίτης Κισάμου;
  ΜΗΠΩΣ ηταν ύποψήφιοι δανειολήπτες; Μά τότε για-
  ιι πολλοί άπό αύτούς δέν πήραν δάνεια.
  ΜΗΠΩΣ ήταν κάτι αλλο; Μά τότε πώς ύπάρχουν με-
  ιαξύ τους έπίθετα πού σχετίζονται μέ όνάματα τα ό¬
  ποία είναι γνωστά γιά τα δημοκρατικά τους φρονήματα.
  ΜΗΠΩΣ, μήπως, μήπως....
  ΑΥΤΗ την ένδιαφέρουσα απαντήση γυρεύομε καΐ νομί-
  ζομε δτι, έπειδή ένδιαφέρει τουλάχιστον, καΐ δσους δέν
  έ'χουν έμφανή μέχρι τώρα σύνδεσμο μέ τή χούντα, θά
  τή βροΰμε ακριβώς καΐ μέ τή δική τους βοηθεία.
  ΩΣΤΟΣΟ στό έ<πόμενο θά δώσωμε ευρύτερη συνέχεια τοΰ «Χρυσοΰ Όδηγοΰ τής Δικτατορίας» σέ δλη την Κρήτη. πήραμε την παρακάτω έπιστο λή: Πρός την 'Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα Κώριε Διευθυντά, Διάβασα μέ πολλή έκπληξη στήν εφημερίδα «Πατρίς» δσα έ γραψε ή κ. Χαροΰλα Παπαδακη, προσπαθώντας νά δικαιολογήση την άδικαιολόγητη εύθύνη της έξ άφορμής τής όττοίας έχασα τό έφτάχρονο άγάρι μου. Δέν νομίζω πώς αξιζε νά ά- σχοληθώ μέ ά—αντήσεις πρός τούς αΐτιους τοΰ θανάτου τοΰ παιδιού μου, δταν ήδη έχει επι ληφθεϊ γιά τίς εύθΰνες τους ή Δικαιοσύνη. Τό κάνω δμως γιά νά ένημερώσω τόν κόσμο τόν ό- πθΤο ττροσπαθεϊ νά πα- ραπλαινήση ή κ. Παπαδάκη, ή όποία μαζί μέ τάν σύζυγό της Εύάγγαλο, σάν ίδιοχτήτες τού Τεχνικοΰ τους ' Γραφείου, εύθύ- νο/ται γιά τόν έξ άμελείας δ¬ πως ήδη γράψσπε θάνατο τού παιδιοθ μου. Μοΰ κάνει δμως έντύτΓωση τό γιατί άφοΰ ύττοσττιρίζει ή κ. Πά παδάκη δτι δέν έχει εύθύνη, έσπευσε νά καλύψη άμέσως με- τά τό άτύχηιμα, τα φρεάτυα καί δόθρους καΐ τα άλλα όρύγιματα τής περιοχής Μ—εντεδή, σ' £να άπό τα όποία ττνίγηκε τό παοι- δί μου. Σημειώνω έπίσης δτι την έ- παώριο τού δυστι/χήματος ήρ¬ θε ένας άπό τό Γραφεϊο τού κ. Ποπταδάχη, ό οποίος είναι έτπ βλέπων καί τού λέει ό κουνιάδος μου: «Τί' θά γίνει τώρα μέ τό δυστύχημα;» καΐ αΰτός τοΰ ά πάντησε, επί λέξει: «Τόν είχα¬ με είδοττοιήσει έπανειλημμένως νά φράξη τούς δόθ,ρους καϊ τα φρεάτυα, άλλά δέν έδωσεκοομμιά σημασία». Έπίσης έπαναλαμδάνω δτι την Παρασκευή 16)9)77 καί ώ- ; Β Ι1!Ξ ρα 2.30 μ.μ. έστειλε ό κ. Πα¬ παδάκης τρείς έργάτες καί έφρα ξε τούς βόθρους και τα φρεάτυα ύποτυπωδώς. Τί άλλο νά πώ δμως στήν κ. Παπαδάκη, πού βρίσκει εύκαι ρία νά εκδηλώση τό πάθος της ά πέναντί σας κ. Μάνο Χαρή, πού σάν τίμιος δημοσιογράφος καί ΰπσστηριχτής τού ανθρωπίνου πόνου, δημοσιεύσατε ένα γε- γονός, δπως σάς τό περιέγρα- ψα καΐ δπως τό υποστήριξα στή σχετική μήνυσή μου. Τίποτα άλλο κυρία Παπαδά¬ κη δέν έχω νά σάς πώ παρά μό νο δτι νομίζω πώς ή Δικαιοσύνη θά σάς τιμωρήση δπως σάς άξί ζει, γιά νά μην έπαναλάβετε τό κακό ττού έχετε ήδη κάνει. "Οσο γιά τό άν έχετε «χί άλλους συ- νυπεύθυνους, φροντίσετε νά τό ύ ττοστηρίξετε στό Δικαστήριο μέ ττειστικά έττιχειρήιματα και δχιΐ μέ τίς πληρώμένες δημοσι- εύσεις σας, πού έχουν σκοπό νά έπηρεάσουν, νά δημιουργή- έντυττώσεις καί νά μειώσουν την εύθύνη σας. Σάς εϋχαριστώ άγαττητέ κ. Μάνο Χαρή κα{ σάς έκ- φράζω τή λύττη μου πού έγινα άφορμή νά σάς έττιτεθεΐ ή κυρία ΠθΤΠΌΟαΚΤ). Μετά τιμής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ■ ■■■!■■»■■■■■»■■ Η "ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΉ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ■■■■■■■■■■■■■ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή Ν.Ε. Ηρακλείου τοΰ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΟ- ΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ καλεί τα μέλη τοΰ Κ.Σ.Π. καΐ τό λαό τοΰ Ηρακλείου νά παραβρεθοΰν στή σημερινή όμιλία τοθ κοινοβου- λευτικοΰ έκπροσώπου τοΰ ΚΚΕ έσωτερικοΰ Λεω- νίδα Κυρκου, πού θά γίνει στό θέατρο «Ντορέ» στίς 7 τό άπόγευμα. ♦-σ» ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗΚΕ ΡΙΖΙΚΑ Τ0 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ Τό κατάστημα ήλεκτρικών είδών τοΰ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ — Χανιόπορτα, άνακαινίσθηκε ρι- ζικά καΐ άρχισε νά έπαναλειτουργεΐ μετά τή γνω στή μικρή διακοπή των εργασιών τού. Τώρα, μέσα σέ £να ίίνετο καΐ πολιτισμένο πε ριδάλλον, μέ εντελώς μοντέρνα διακόσμηση, οί πε λάτες θά μποροΰν άνετώτερα νά διαλέξουν δνα ά¬ πό τίς χιλιάδες· ήλεκτρικά εϊδη, δίσκους, κασέτες καΐ τα γνωστά Ρωσικά Προϊόντα, πού άντιπροσω πεύει ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< αποψεις ΙΠΗΙί:Ι1ΙΗ!:Η:.:.:£:::κ:Η:£££ί»£:ΐ:ΗΗ:::::·:Η:::»Η·:»:Ηΐ! ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ ©ΛΙΒΕΡΟ καί άτταράδεκτο χάλι στό όποΐο βρίσκον¬ ται οί δρόμοι τού "Ηρακλείου, είναι σέ δλους τούς δήιμό- τκς γνωστό καί έχει έττανειλληιμμέν<α θιγεΐ άττό δλο τόν τοττικό Τύπο, πλήν τής εφημερίδας τοΰ κ. Δη.μάρχου. Ή εφημερίδα μας, στό είδικό ρετηορτάζ «Ήράκλειο» άπό πολύ τταληά, έθτγε τό θέμα, ,μέ τα γνωστά ντοκου- μενταρισμένα κείμενα τοΰ συνεργάτη της «Δημότη». Δυστυχώς τότε ό κ. Δήμαρχος δέν έκανε δ,τι έττρε- ττε, μέ άπστέλεσμα νά βρίσκεται σήμερα τόσο έκτεθειμέ- νος. 'Εττειδή δμως ποτέ δέν είναι άργά κα! έπειδή ήδη ό χει,μώνας κάνει όξύτερο τό -ρόβλημα, συνιστοΰιμε οτόν κ. Δήμαρχο, νά κατατπαστεΐ προσωττικά καί νά δώσει μιά λύση. ΟΙ δρόμοι τού Ηρακλείου είναι άδιάβαττοι άττό τό χάλι πού βρίσκονται καί μέ την προχθεσινή βροχή οί δττμότες έχουν ξεσηκωθεΐ μέ έντονα παράττονα. "Ας κάνει ό κ. Δήμαρχος, μιά βόλτα στή Λ. Πλα- στήρα κοντά στό παλιό Πυροσβεστεΐο, καΐ σέ δλους τούς δρόμους των έκτός των τειχών ττεριοχών και θά δικαιολο- γήσει τα τόσα εναντίον τού παράττονα. Τό θέμα είναι σοβαρώτατο, ή κατάσταση ά—αρά- δεχτη καϊ ή εύθύνη τής Δη/μοτικής Άρχής μεγάλη. Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΡΑΝ άπ ό την έπιτυχία ττού σημείωσε σέ ττανελλήνια κλί- μακα ή προχθεσινή διήμερη άττεργία των Δικηγόρων έκανε στή λαική συνείδηση καΐ μιά σημαντική ύττενθύμιση: δτι οί Δικηγό ροι είναι μιά άπό τίς πιό σπουδαιότερες έπιστημονικές τά- |ξεις, τό λειτούργηιμα τής οποίας είναι άναπόστταστα δεμέ νο μέ Ινα άττά τα βασικώτερα προνόμια τού άνθρωπον, νά διεκδι κεί δηλαδή τα δικαιώματά τού. ΟΙ άνθρωτΐΌΐ δμως πού βοηθούν δλους μας «νά βροΰμε τ6 δίκηο μας», έχουν κι αύτοι τα δικά τους ττροβλήματα καΐ τίς διεκδικήσεις τους. Καΐ μπορεί ή Κυβέρνηση καί είδικώτερα ό κ. 'Υπουργός Δικαιοσύνης νά μην τούς τα άναγνωρίζει, πλήν δμως ό Λαός ττοϋ έχτιμά την σπουδαία κοινωνική ττρασφορά των λειτουρ- γών τής Θέμιδας, είναι όλακληρωτικά μαζί τους, στόν δίκαια άγώνα πού διεξάγει ή τάξη τους. ΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΙ ΚΑΙ Η ΔΕΗ ΜΕΡΙΚΟΙ Ιδιοχτήτες περιοιχτιών καΐ συγκεκριμένα οίκοπΐδων πού βρίσκονται σέ περιοχές κοντά στό Ήράκλειο, δπως στήν περιοχή των ΚΑΤΕ, έχουν ένα σοβαρό πρόδλημα μέ την ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, δσοι άπό αύτούς είχον την «άτυχία» — δ¬ πως την χαρακτηρίζουίν — νά ττεράσει κοντά άπό τούς οίκοπεδι κούς τους χώρους ή ΔΕΗ, διά τής τοποθετήσεως των συρματο- φόρων στύλων, έχουν κοπαδικαστεϊ στό σκοτάδι, ένώ είναι τό¬ σο κοντά στό ήλεκτρικό ρεθμα. Άκόμη καΐ δσοι ήδη είχαν χτίσει σπίτια καΐ τό σχέδιο τής ΔΕΗ άργότερα τοττοθέτησε στύλους κοντά τους (άπόσταση 12 μέτρα), δέν δικαιούνται νά ήλεκτροδοτηθοθν. Νοιμίζομε δτι γι αύτούς εί&ικά τούς άνθρώττους γίνεται μιά άδικία, ιδίως δσους δρίσκονται σ' αύτη την περιοχή των ΚΑΤΕ, πού τα σπίτια τους ήσαν ήδη χτισμένα καΐ χωρΐς ήλεκτρισμό τώρα, μένουν άναξιοττοίητα γιά τόν τταραπάνω λόγο τής κοντι- τινής γειτνιάσεώς τους μέ τίς κολώνες τής ΔΕΗ. Η ΚΑΤΑΙΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ των έπιτιροπτεζίων σταφυλιών, καταστράφηκε σχεδόν όλοκληρωτικά. Στίς Άρχάνες, τα Πεζά καΐ τίς λοιπές σταφυλοτταραγωγικές περιοχές τοϋ Νσμοΰ Ηρακλείου, οί άν- θρωποι βρίσκονται σέ άτΓΟγνωση, μετά τήιν καταχττροφή. Παράλληλη τύχη είχον καΐ τα οίνοστάφυλα, πράγμα πού σημαίνει μέ δυό λόγια δτι εφέτος ή «έτπχείρηση — σταφύλι» γε νικά άττέτυχε οίκτρά λόγω τής θεομηνίας. Καΐ ένώ δλο αύτό τό δράμα των τταραγωγών έχει ήδη φτά- σει στό άττοκορύφωμά τού, τό άρμόδιο Κ,ράτος δέν έχει κάνει ού σιαστικά τίποτε. Κανείς δέν πήγε πλάϊ στούς πληγέντες τταραγωγούς νά τούς ττεϊ οϋτε ένα λόγο παρηγορητ»κό, γιά άναστολή των χρεών γιά είδική βοηθεία ή κάτι άλλο. Ή άττελπισία όδηγεΐ τούς άνθρώπους τής ύπαίθρου στήν άτΓΟγνωση καί ή Κυβέρνηση σιωπά έγκλτιματικά. Άς έλπίσωμε ότι θά πάρει την απαντήση τοθ λαοθ στίς έπικείμενες έκλογές. ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ·■ Στοα Μουρτζή (Όδός "Εβανς — Καινούργια Πόρτα) "Ολες οί έκδοτικές — τυπογραφΐκές έργασίες (Βιβλία — 'Εφημερίδες — Περιοδικά) γρήγορα καΐ έπιμελημένα. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ Ό μικρός χώρος τοΰ Τυπσγραφείου μας στήν όδό Μονοφατσίου 3 (τηλ. 222.324) καΐ ή άγορά καινούργιων συγχρόνων μηχανημάτων, μας άνά- γκασαν νά μεταφερθοΰμε άπό την παραπάνω δι- εύθυνση, στήν όδό ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 15 «άπέναντι άπό την πρόσωψη τοϋ κινη.ματοθεά- τρου «'Όασις» δπου ήταν προηγουμένως έγκα- ταοτηρένο τό έργοοτάσιο Σκαπτικών μηχανημά¬ των Λάσκαρη). Μέ την εύκαιρία αυτή γνωρίζομε στούς φί- λους καΐ πελάτες μας δτι τώρα θά έξυπηρετοΰν- ται καλλίτερα άπό πρώτα καΐ πάντα μέ προσεγμέ- νες καΐ τέλειες τυπογραφικές έργασίες. ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χαρ. Τρικούπη 15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ