98843

Αριθμός τεύχους

119

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

10/10/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΧ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουθ-σνΐή-: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 119 Δρχ. 5
  αγγελική καταδικαστική πρόταση, τό Δικαστήριο αποφανΘηκε:
  ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ ΚΑΙ
  Παρά την έντον
  ΑΘΩΟΣ
  ο διευθυντής της αληθείας,, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  Σημαυτικές αποκάλυψις άπό παρά"οντες τής ενδιαφερούσης αυτής δίκης γιά τίς Βάοεις
  Μθ νΟλΓΊ^ ΚθθέλΠ^ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΜΠΙΣΙΑ ΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΤΑΧΥΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΛ
  ·# Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΑΝ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΘΑ ΧΤΥΠΟΥΣΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ο ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
  • ΓΕΜΑΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΠΛΑ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΙ1ΗΡΟΒΡΟΜΙΚΕΣ
  ΓΡΠΜΜΕΣ ΣΤΠ ΕΓΚΠΤΠ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Οποιαδήποτε «κακή στιγμή» μπορεϊ νά τιναχΘοϋν ΟΔΟΙ οίκάτοικοι τοϋ Νησιού στόνάέρα
  Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος
  • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Πρωτοδίκης
  • ΠΕΡΑΚΗ Πάρεδρος
  ΜΑΡΚΗΣ Άντεισαγγελέας
  • ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Γραμματέας
  Η ΠΙ ΣΤΗ ΜΑΣ — ή βαθειά μας πίστη — ότι τό προ-
  πύργιο τής Δημοκρατίας καί τής Ελευθερίας είναι ή
  Δικαιοσύνη καί δτι οί λειτουργοί της οί Δικαστές είναι
  πληοιέστερα πρός τύν θεό άνθρωποι, οί φτασμένοι
  στήν περιωπή τής άγιότητας, άποδείχτηκε πρόσφατα
  δτι είναι πέρα γιά πέρα οωστή.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ «σπουδαία» — δπως χαραχτηρίστη
  κε ηδη — άπόφαση ιοΰ Τριμελοΰς ΠΛημμέλέίΒσίκεί-
  ου "Ηρακλείου, ήταν πραγματικά σημαντική καί άξιο
  πρόσεχτη.
  ΜΕ ΤΗΝ άπόφαση αυτή άθωώθηκε ό διευθυντής τής
  «Αληθείας» — παρά την £ντονη Εΐσαγγελική έπηιο-
  νή γϊά καταδίκη τού, πού έωτανε μέχρι. καί τα τρία
  χρόνια!
  ΜΕ ΤΗΝ άθωωτική' αυτή άπόφαση δημιουργείται ίνα
  σοβαρώτατο δεδικασμένο, σχετικό μέ τύν άγώνα μας
  εναντίον των Άμερικανικών Βάσεων, των άκρως έπι-
  κινδύνων αυτών περιοχών τοΰ θανάτου.
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ μέ την ϊδια άπόφαοη άποδείχτηκε δτι ό
  σύγχρονος Δικαστάς κρατα τό σφυγμό τής έποχης τού
  καί δέν κρίνει απλώς οάν «έξωτιραγματικός 'μετρητής,
  άλλά σάν συιμμέ.τσχος τής ζωής, δπως διαμορφώνεται
  μέ τάς εναλλαγάς καί τάς έξελικτικάς ανησυχίας της»
  ΤΕΛΟΣ, δμως, ή άπόφαση αυτή άπόδειξε τό μεγαλεϊο
  τής Δικαιοούνης, δταν έκδίδει άποφάσεις σύμφωνες
  <μέ τό περί δΐκαίου κοινό αϊσθημα τοΰ Λαοΰ, έν ονόμα¬ τι τού όποίου, έξ άλλου έκδίδονται καί έκτελοΰνται οί δικαστυίές άποφαοεις. ΑΛΛΑ καί ή δίκη αυτή, στό σκέλος τής υποθέσεως γιά τούς Άμερικάνους καί τις Βάοεις τους, ?)ταν γενικώτε ρα ένδιαφέρουσα καί σημαντΐκή, άφοϋ — έκτός των ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 4η Σελίδα »>«*>«*>«*>«}>«»>«*>«»>«»>«» »♦♦«►♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦<) "Οττυς άντιγράφομε άπό ίγγραφα τής τόπ Χουντικης Νομαρχίας Ηρακλείου Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ —2ο — ΠΡΙΝ συνεχίσωμε τή δημοσίευση έπωνύμων τής σει¬ ράς «Χρυσός Όδηγύς τής Δικτατορίας» άναφερόμαστε σι· )ΐερικά χαραχτηριστικά σημεία, σχετικά μέ τή δή- ΑΣΧΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΑΙΧΤΑΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ "ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΜ ΕΞΗΝΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑΡΙΔΑ ΑΜΕΣΩΣ μετά τή δημοσίευση μας, ό κ. Σπύρος Σταρίδας έδη- μοσίευσε τή γνωστή έπιστολή τού στίς έφημερίδες «Άλλαγή» κα! «Πατρίς». Σ' αύτην την επι στολή έμεΤς δώσαμε - πρό τής σημερινής μας εκδόσεως - την εξής απαντήση (Βλέπε 4η σελίδα) Πέραν δμως τής τταραπάντο έ πιστολής, ξανατονίζαμε καί ά¬ πό αυτή έδώ τή θέση δτι ουδέ¬ ποτε τό μυαλό μας θά μπορού- σε νά πάει στό πρόσωπο τού κ. Σττύρου Σταρίδα, τόν όποΤο δχι μόνο έχτιμοθμε άπεριόριστα άλ λά κα! τή δημοκρατική τού προ ΤΑ... "ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ,, Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ είναι 2νας παληός άγωνιοτής τής Άρκπεράς, πού πρΐν άιπό τή διάσπαση τοϋ ΚΚΕ, πολλά μέλη τόν ειχαν σά μιά όλοκλη- ρωμένη προοωπικότητα, σάν έΎα νέο πού ύποσχόταν πολλά. ΓΝΠΡΙΖΟΜΕ τύν Λεωνίδα άπό παληά κι εϊμαστε σέ θέση νά ξέρομε την έχτίμηση πού είχε μέσα σΐύν καμμουνιστικό χώρο. ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ χαρακτη,ριστικά δταν τύ 1963 πήγαμε μαζΐ στό Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κομμουνιστικών Νεολαιών, πόσο έΎτονη ήταν ή παρουσία τού καί πόσο έπιβλητική στίς άντιπροσωπεΐες των διαφόρων χωρών, ιδίως δταν μι- λοΰσε. ΠΕΡΑ άπό αύτά £χομε άκόμη καί προσωπική υποχρεωθή στόν ΛεωνίδαΚύρ- κο, γιατί καί τύ πεγάλο μας ταξίδι στή Σοβιετική "Ενιοση σ' αύιύν κυρίως τύ όφείλομε, άλλά καί πρόσφατα μέ έπερωτήσεις τού στή Βουλή μας συ- μπαραστάθηκε σπς εναντίον μας διώξεις. ΑΥΤΑ δμως καί αλλα άκόμη, δέν μδς έμποδίζουν νά τοϋ ποΰμε δημοσία τή γνώμη μας, στή δημοσία δική τού δήλωση καί τύν άτυχή τουλάχιστον χαρα χΐηρισμό δτι «οί Άμερικάνικες Βάσεις δέν είναι. . . ραπανάκια νά τίς ξερ ριζώσωμε». ΔΕΝ μδς ένδιαφέρει ή κομματική σου τοποθετηθή άγαπητέ Λεωνίδα καί οί ίίντονες διαφορές σου μέ τούς παληούς όμοϊδεάτες σου, πού σέ κατηγοροΰν γιά άναθεωρητή. Μέ ένδιαφέρει μόνον τύ θέμα των Βάσεων, σάν έθνικό θέ- |ΐα, γΐά τύ όποϊο, παλιότερα έσύ πρώτος άγωνίστηκες πολύ. Π ΑΥΤΟ καί σοϋ άπαντώ σήμερα λέγοντάς σου δτι διέπραξες μέγα σφάλ- μα, άνεξάρτητα άπύ τίς προθέσεις σου πού μάλλον είναι άγαθές, νά χαρα- χτηρίσεις μ' αυτήν την φράση τίς Βάσεις. ΑΝ ΑΥΤΑ τα έ'λεγβ κάπου άλλοΰ κάποΐος άλλος, τό πραγμα θά περνοΰσε άπαρατήρητο. Τό νά τύ πεΐς δμως έσύ καί μάλιστα στύ Ήράκλειο, τό έιπί- κεντρο τού άγώνα, δέν ίΐκανες τίποτε άλλο παρά μιά άθέλητα ϊσως έγκλη- μαπκή ενεργεια σκορπώντας την ήττοπάθεια στό Λαό μας. ΔΕΝ άποτείνομε στόν πολιτικό, τόν άγωνιστή, τόν βουλευτή, τόν παληό κομμουνιστή, άλλά ξεπερνώντας δλα αύτά άποτείνομε στήν κρητική σου καταγωγή καί σοΰ θυμίζω τα λόγια τοΰ Καζαντζάκη: Ποίος είναι ό δρόπος μου; ι ό πιό τραχύ κι άτέλειωτο άνηφόρι. Νά λές: άλάκερη τή γής ένώ μσνάχος θά τή σώσω. Ποΰ πάμε; Θά νικήσου]ΐε ποτέ; Ν ά μή ρωτας, πολέμα! >ΈΛΕΤΗΣΕ τα λόγια αύτά, ξανασκέψου τύ θέμα καί έπανόρθωσε τύ λάθος
  < αν δέν ήταν ήθελημένο. ΟΛΑ συγχωροΰνται σέ 2ναν πολιτικό, άλλά ποτέ οί λόγοι ί) πράξεις τού πού δημιουργοΰν στίς κρίσιμες μάλιστα ώρες, ήττοπάθεια στόν Λαό. Μ.Χ. «>♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ·>♦♦♦< έλευση καί δραστηριότητα γνω- ρίζομε. Γι' αύτό ακριβώς καί τοποθε τήσαμε τό έπίθετο Σταρίδας στήν κατηγορία των έπιθέτων πού δέν εΤχαν καμμιά σχέση μέ τή χούντα. "Ηταν μάλιστα τόσο καλο- προαίρεχη ή θέση μας στό ση- μεΐο αύτό, ώστε χρησΐ'μοποιήσα με σάν τηρώτο παράδειγμα τό έ πίθετό τού, στήν περίεργη άνάμι ξη φίλων καί συνεργατών τής διχτατορίας, μέ πρόσωπα έκ διαμέτρου άντίθετα μέ τα πρώ- τα Δέ νομίζομε λοιπόν δτι ή ά- πειληθεΐσα προσφύγη στή Δι¬ καιοσύνη, πέραν φυσικά τού ά-| ναφαιρέτου δικαιώματος τοΰ κ. Σταρίδα νά καταφύγεΐ σ' αύτην, δικαιολογεΐταΐ, άφοϋ δημοσία! - δπως καί σ' δλους - τή 6οή-Ι θεια ζητήσαμε γιά νά δροΰ- με τόσον τή σκοπιμότητα τοΰ έγγράφου) δσο καί τα άτομα πού δέν γνωρίζομε. * Καιμμιά λοιττόν τύψη συνειδή σεως δτι άδικήσαμε τόν κ. Στα ρίδα Σπΰρο, γιά τόν όποΐο καί ό ϊδιος νά λέει, δτι είναι «χουντι κάς», είναι άδύνατο νά τό πιστέ¬ ψωμε. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Μιά δεύτερη περίπτωση εί¬ ναι τοΰ κ. Μιχάλη Νικολιδάκη, καθηγητή, ό οποίος πραγματι¬ κά μας δοήθησε γενικώτερα στήν δλη αυτή περίεργη ύποθε- ση τού έγγραφον, μέ τό νά δε¬ χτή νά κάναμε μιά κατατοτπστι- κή συζητήση. Κάθε σύνδεση τού έττίθετου (τής κατάστασης των έξήντα). «Νικολιδάκης», (είναι άλ- λωστε τόσοι πολλοί) μέ τό πρό σωπο τοΰ Καθηγητή φιλόλο- γου, είναι άτταράδεχτη, δεδομέ- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Η ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΔΩΝ Για τό τέλος τοΰ μηνός προ- σδιορίστηκε ή δίκη μέ κατΠΥ°" ρουμένους τούς ύπεύθυνους τής έψΓίμερίδας «Μεσόγειος» πατέ- ρα καί γυιό Γραμματικάκη, πού σχετίζεται μέ περιυδριστικό δη- μοσίευμα σχετικό μέ την ύπόθε ση των Μασόνων, κατά τής Άρ χής κ,αί τοΰ διευθυντ:ή τής «Άλή θείας». Ή δίκη προήλθε μετά άπό παράλληλη αύτεττάγγελτη μήνυ ση τής ΕΙσοτγγελικής Άρχής Ή ρακλείου καί έγκλιση τοΰ διευθυν τή τής εφημερίδας μας. μοσίευση τής κατάστασης των 60 πού καταχΐϋρίσαμε στό φύλλο τής περασμένης Δευτέρας. ΚΑΙ άρχίζομε άπό' την πιό χαρακτηριστική περίπτωση τοΰ κ. Σπύρου Σταρίδα, άφοΰ δηλώσομε καί πάλι δτι -ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης, έμττορος στήν όδό (Λ Μαρτύ¬ ρων 93, έπίσης άσχετος. —ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Νίκος, κα- Θηγητής Πανεπιστημίου, δπως καί ό αδελφάς τού ΠΑΝΑΓΙΩ¬ ΤΑΚΗΣ Γεώργιος; δικηγόρος, ά- σχετοι μέ τ° έ'γγραφο εντελώς. —ΝΙΡΠΑΝΟΣ Μιχάλης> ό γνω
  στός έμπορος ό όποΤος την έπο
  χή μάλιστα έκείνη κατεδιώκετο
  άττό τή Χούντα.
  —ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Κώστ,ας, έμπο
  ή κατάσιαοη πού φέρει σάν πηγή προέλευσής της τή
  Νο)ΐαρχία Ηρακλείου (1972) δέν άναφέρει όνόματα
  πλάϊ στά έπίθετα, πλήν τής περιπτώσεως τοϋ ίερωμέ-
  νου Κυπριωτάκη πού πλάϊ γράφει Κύριλλος.
  99
  ινου ότι ό πνευματικός αύτάς άν
  θρωπος δχι μόνο δέν σι/νεργά-
  στηκε, άλλά άντίθετα «έδαλε την
  κεφαλή χου στόν ντρου6ά» (δ¬
  πως λέΊμε) χειριζάμεινος λεβέντι
  κα τό θέμα τού Πανεπιστημίου
  στή δύσκολη έπσχή τής έφταετί-
  ας.
  Ό λόγος μάλιστα πού έκφώ-
  νησε στό έντυπϊοσισκό συλλαλη-
  τήριο τοΰ 1973, ύπάρχει δημοσι
  ευμένος στά τοπικά φύλλα εφη¬
  μερίδων, τής έποχής άψευδές
  στοιχεΐο γιά οποίον άμφιδάλλει
  τυχόν.
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  "Οπως μάς εΤπε δταν συζητή
  σαμε προφορικά, άλλά καί δ¬
  πως μάς έ'γραψε σέ έτηστολή
  τού ό Νευρολόγος - Ψυχίατρος
  κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης, δέν £-
  χει καμμιά σχέση μέ τόν άναφε
  ρόμενο στήν κατάσταση των έ¬
  ξήντα πού δημοσιεύσαΐμε.
  ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
  'Άλλες περιτττώσεις γιά χίς
  οποίες άξιόλογα καί άδιάβλητα
  ττρόσωπα μάς πήραν τηλέφίονο
  ή μιλήσαμε διά ζώσης γιά τή συ
  νωννμία κα! πού φυσικά είναι ά
  σχετα - δπως έξ άλλου έξ άρχής
  τονίσαιμε μέ τα έπίθετα τοΰ
  έγγράφου είναι τα εξής:
  — ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ Ευάγγε¬
  λος, ό τελευταΐος αΐρετός Δή-
  μα,ρχος Αρχανών τταυθείς μάλι
  στα άπό τή χούντα μέ γινωστές
  Θυσίες τής οικογενείας τού.
  —ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Γιάννης,
  άντιπρόσωπος τσιμέντων κ.λ.π.,
  γνωστών δημοκιρατικών Θέσεων.
  ρικός άντιπρόσωττος, άσχετος
  μί την κατάσταση
  —ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ Λουκάς, έμπο
  ρικός άντιπρόσωτΓος, άσχετος
  μέ την κατάσταση.
  —ΛΙΑΠΑΚΗΣ Μανόλης, δικηγό
  ρος, άσχετος μέ την κατάσταση.
  —ΛΙΑΠΗΣ Μαρίνος, κρεοττώ-
  λης, ό οποίος κατά δήλωση τού
  μόνο σέ έφαρευτική έπιτροττή
  χουντικοΰ δηιμοψηφίσματος περι
  ελήφθηκε.
  ΠΡΟΒΛΕΨΑΜΕ ΣΟΣΤΑ
  ΣΤΟ περασμένο μας φύλλο εϊχαμε κάνει μιά
  πρόβλεψη, δτι δηλαδή πέρος των έ6δομαδιαίων έ
  φημερίδων τοΰ Ηρακλείου, πού θά κυκλοφοροΰ
  σαν την ϊδια μερά (Δευτέρα 3 Όκτωβρίου) θά £-
  γραφαν «καλά λόγια» γιά τόν Διοικητή Χωροφυ
  λακής κ. Μαραγκάκη.
  Την πρόβλεψη μας στηρίζαμε στίς «έπα-
  φές» καί «έπικοινωνίες» μεταξύ των ενδιαφερο¬
  μένων καί των έκδοτών των εφημερίδων.
  Καί δντως δικαιωθήκαμε, προβλέφαμε δηλαδή
  σωστά, άν δεί κανείς τίς έφημερίδες «Μαχητής»
  καί «Κρήτη τοϋ Βενιζέλου».
  Καλά βεβαία ε*καναν καί έγραψαν τόσο κα¬
  λά λόγια γιά τόν κ. Διοικητή, άλλά ό αλλος άγα
  θύς διευθυντής τοΰ «Μαχητή» φίλος κ. Γ. Κατσα
  ράκης, γιατί στήν προσπαθεία τού νά πεΐ τόσο
  *καλά λόγια» γιά τόν κ. Μαραγκάκη .. . ξεχά-
  στηκε καί εΐπε τόσο «κακά λόγια» γιά μας;
  Δέν τοΰ κρατ&με κακία, άλλά μιά καί θέλει
  νά ύποστηρίξει τόν κ. Διοικητή άς μας απαντή¬
  σει στίς συγκεκριμένες περιπτώσεις πού γράφα-
  με.
  "Οσο γιά την μεγάλη έπιστημονική κατάρτι-
  ση» τοΰ κ. Μαραγκάκη, άς μδς γράψει στό έπόμε
  νο τούς τίτλους τού γιά νά δοΰμε ποίος 'έχζι πιό
  πολλούς ό κ. Διοικητής ή ό κ. Έκδότης;
  Τώρα γιά τό δτι ό κ. Καπσαράκης δέν άρνή-
  θηκε δτι πήγε στΐ) Διοίκηση, αύτό τόν τιμα, άσχε
  το βεβαία άν μας εϊπε δτι πήγε . «γιά άλλη
  δουλειά».
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΑΙ
  ΠΟΛΛΟΙ μέ ρώτησαν, γιατί δέν πολιτεύομαι
  στίς προοεχεϊς Έκλογές.
  ΑΝ ΚΑΙ £χει ξαναγραφεϊ ή απαντήση, την έπα-
  ναλαιμβάνω: ή Πολιτική δέν είναι γιά μενά σκο-
  πός, άλλά απλώς υπήρξε μέσο γιά κάτι σπουδαι-
  ότερο καί μεγαλύτερο, τό άποΐο θά άντιληφθοΰν
  οί άναγνώστες τής «Αληθείας», στό δημοσίευμα
  «Πώς καί γιατί μπηκα στά αδυτα τοΰ Καραιμαν-
  λή».
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ, δέν θάπρεπε σέ καμμιά περίπτωση
  γιά τή μικρή άγωνιστική προσορορά μου νά θεω-
  ρηθεΐ δτι ζητώ «άντάλλαγμα».
  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ δτι ή γραμμή μου μένει
  αταθερά άνεξάρτητη στά πλαίσια τοϋ Θεωρητι-
  κοϋ Σοσιαλισμοΰ καί δτι ή «Άλήθεια» θά δώσει
  την εύκαιρία σέ δλους νά προβάλλουν τίς θέσεις
  καί τίς άπόψεις τους.
  ΒΑΣΙΚΗ δική ιμας προτίμηση στούς Νέους ύπο-
  ψήφιους καί σέ έλάχιστους άπό τούς παλιοτε-
  ρους, δσους ίκαναν κάτι.
  Μ.Χ.
  ΘΑ ΚΑΗ ΤΟ ΧΑΣΙΣΙ
  ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
  Τελείωσε ή προανάκριση καί
  ή λοιπή διαδικασίσ. πού χρειά-
  ζεται γιά νά παραπεμφθούν στό
  Πενταμελές 'Εφετεϊο Κρήτης
  (στά Χανιά), δπου καί Θά δικα-
  στούν οί κατηγορούμεινοι σέ 6α
  θμό κακουργήματος γιά'τήν ύ-
  πόθεση τού χασισιού "Αρβης
  (πλοίο «Ρεγγίνα»).
  Έν τώ μεταξύ ή ποσότητα
  των 4 τηερίπου τόννων τού χα-
  σισιοΰ πού βρίσκεται στά χέρια
  των Άρχών, Θά καταστραφεΐ έν
  τος των ημερών διά πυράς, δε-
  δομένου ότι λόγω τής μεγάλης
  ποσότητας δέν μπορεΤ νά πετα
  χτεΤ στήν Θάλασσα, γιά νά μην
  έκβρασθεΐ.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
  Συινεχίζαμε τή δημοσίευση
  τοΰ «Χρυσοΰ Όδηγοΰ τής Δικτα
  τορίας», μέ τα πρόσωττα τής ττε
  ρίφημης Συμδουλευτικής 'Επι-
  τροττής 'Επιτροπής, τα όποΤα έ
  πιλεγήκανε άπό μεγάλο κατά-
  λογο καί δρίσκονται σέ ξεχωρι-
  στή κατάσταση στά έγγραφα
  τής Νομαρχίας "Ηρακλείου
  (1971). Τούς άντιγράφομε.
  ) ) Γ. Ντελάκης, Νομικός.
  2) 'Ελ. Μαθιουδάκης, Ίδιωτι
  κός ϋπάλληλος.
  3) Γ. Κουβίδης, Γ.Π. Συνε-
  ταιρισμοΰ Τυλίσσου.
  4) Μ. Τιγκίρης, Μηχανολό-
  γος - Ήλεκτρολόγος
  5) Μιχ. Προκσττάκης, Κτημα-
  τίας
  6) "Αγγελος Πρατσίνης, "Ε-
  μπορος - Άντιπρόσωπος
  7) Δ. Παπαδάκης τ. Δ)ντής
  Ε.Σ. Μοιρών.
  8) Στ. Μαρκάκης, Γεωπόνος
  9) Ε. ΔοχΓκαλογιαννάκης, Χη
  μικός
  10) Κ. Φραγκάκης, άσκούμε-
  ι/ος Δικηγάρος
  1 1) "Ελ. Μεταξάκης Ξενοδο-
  χοϋπάλληλος
  12) Γ. Χουστουλάκης, Ύττάλ
  ληλος Γ.Σ. Μεσσαράς.
  13) Φ*. Δασκαλάκης (άρι-
  στείνδην εκλεγείς τής σνμβου-
  λευτικής)
  14) Δημ. Λασηθιωτάκης, Άν
  τιπρόσωττος Φαρμάκων.
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1971
  Άπό μεγαλύτερη κατάσταση
  τής Ναμαρχίας('Οκτώ6ριος 71)
  διορίστηκαν δημοτικοι σύμδου
  λοι Ηρακλείου, οί παρακάτω
  δπως τοΰς άντιγράφο,με:
  1 ) Γεώργ. Καμπάνης (πρόε¬
  δρος)
  2) Εύ. Κ. Φωτεινάκης
  3) Ανδρ. Κ. Άνδρεαδάκης
  4) Ν. Γ. Μπαλαμοϋτσος
  5) 'Ελ. Ε. Νερολαδάκης
  6) Ζαχ. Γ. Βαιλάκης
  7) Έμμ. Ι. Καρουζάκης
  8) Χαρ. Ε. Πανιεράκης
  9) Μιχ. Ε. Μπιτζαράκης
  10) Στ. Μ. Μαυράκης
  1 1 ) Έμμ Κοπιδάκης
  12) Έμμ. Καλονάκης
  13) Έμμ. Δασκαλογιαννά-
  κης
  (Συνεχίζεται)
  Η "ΑΛΗΘΕΙΑ,,
  ΕΧΕΙ
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΉ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ
  ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ι
  ο
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Καί οί δυό δίσκοι ττεριλαμδά
  νούν άττό 1 2 τραγούδια διαφό¬
  ρων ,συνβετών.
  ΈκδθΒεις
  ■ ~ ν '''·"%'
  * ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
  ΤΟΥ ΠΑΠΑ - ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ
  Άπό τό ΓραφεΤο χού Πρωτο
  πρεσδύτερου - Καθηγητη έκλεχ-
  τοθ συμπατιριώτη κ. Γ. Πυρου-
  νάκη, κυκλοφόρησε τό ττεριοδι
  κό «Μικρά άγωνιστικά φύλλα»,
  μέ ένδιιαφέρουσα ΰλη.
  Τό περιοδικό ττεριέχει έλευ
  θερα σχόλια γιά πολλά θέματα
  έκκλησιαστικά καί κοι»«ρνικά,
  άρθρα, ποιή,ματα, έπιστολές και
  ερευνα γιά την έκκλησιαστική πε
  ριουσία, σχετικά μέ την όττοίσ.
  χό ττεριοδικό προβάλλει τό σύν-
  θη,μα: «Ή ττεριουσία τής 'Εκκλη
  σίας στό Λαά».
  Ζωγραφική
  Συνεχίζεται μέ ίδιαίτερη έπι-
  τυχία ή άταμική εκθέση ζωγιρα
  φικής τού Ήρακλειώτη ζωγρά-
  φου 'Αριστείδη Βλάσση
  Μουοική
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  Σήιμερα τό δράδυ οτίς 8, στό
  Σύλλογο «Λόγος καί Τέχνη», θα
  γίνει μιά ένδΐαφέρουσα καλλιτε
  χνική εκδηλώση.
  Συγκεκριμένα, ή Ήρακλειώ-
  τισσα μουσικοσυνθέτις Ρίκα
  Δεληγιαννάκη, θά παρουσιάσει
  τό μονσικό δίσκο της μέ τίτλο
  «Κάψαμε τα καράβια μας».
  Συνιστούμε τό μουσικό αύτό
  βράδυ.
  ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
  Άπό τή δισκογραφική έται-
  ρία «Μίνως Μάτσας καί Υΐός»,
  κυκλοφορήσαν δυό νέοι δίσκοι,
  «λόγκ - πλαίυ».
  Ό έ"νας λέγεται «ΕΤσαι ώραΓ
  ος... μετά άττό μενά» κα! τρα-
  γουδά ή Γωγώ Πολέιμη.
  Ό άλλος έχει τάν τίτλο «Μή
  ρωτάς» καί τ,ραγουδά ό Δημή¬
  τρης Κοντολάζος.
  ποιηαη
  Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΜΠΕΙ
  Ή Ανατολή λάμπει καττακοκκινη.
  Ή Ανατολή λάμττει κατακόκκινη.
  Ι"ό αΐμα των Λαών της Γής λάιμπει στϊς νωτισμέινες ττέτ,ρες.
  Άφρική, Άσία, Εύρώπη, Λαττινική Άιμερική.
  Χιλή πολυαγαττημένη Μάνα χοθ Νερουνδα,
  Πατρίδα τοΰ Άλιέντε.
  Τό Άραουκάνικο σου αΤμα νωπό στό μέτωπο των Άνδεων.
  Τοΰ Πινοσέτ τα Κο-ράκια τσιμπούν τίς ττληγές σου.
  ΟΙ Ροταριανοί «άδελφοί» τρώνε τίς σάρκες σου.
  Λαέ τής Χιλής ζυμωμένε μέ την φωτία κα! χό αΐ,μα,
  Πρσμηθέα άλυσσοδεμένε στήν ραχοκοκκαλιά των Άνδε«ν.
  Τοΰ Πινοσέχ τα λυσσοχχμένα δρνεα ξεσχίζουν
  τ' άρρενωττά στήθια σου.
  Τού Πιροϋγκλιν τ' άδηφάγα θηρία ρουφούν τό σκοτωιμένο αΤμα
  τής ττληγιασμένης καρδίας σου.
  Άνδαλλουσία! Πατρίδα τού Λόρκα.
  Κείνη την άτέλειωτη νύχτα τ.δ πανσέλινο Φεγγάρι
  έσκυψε τό πράσωστό τού γιά νά μή δή τό μεγάλο έ'γκλημα.
  Φεδερϊκο Γκαρθία Λόρκα, κρΐνε τής Άνοιξης^
  δολοφονηιμένε άηό τα αίματοβαμένα χέ,ρια ΐομ Φράγγο
  Ή Λευτεριά δέν θά συγχωρήση ποτέ ενα τέτοιο έγκλημα.
  ΟΙ Ποορθενες τής Γρανάδας μαυροφορβμένες στόν ΆρχαΤο
  χορό τής τραγωδίας χής Ίσπανίας.
  Όλάκαιρη ή φωτισμένη ά,νθρωπότητα θρήνησε τόν άτδικο
  χαμό σου.
  Κεΐνο τό πρωινό ό ήλιος δέν ελαμψε πάνω άπό τίς ματωμένες
  κορφές τής Σιέρρα Λεόνε.
  Τό 6αθύ σκοτάδι πού άπλώβηκε τότε συνεχίζεται
  πάνω άττό τίς πόλεις τα χωρία καί τίς κοιλάδες τής Ίσπα-
  νίας.
  Μόνο ή κραυγή τού πόνου τού Φλαμέγγο ταράζει πότε —ττότε
  την βουβαμάρα τής άτέλειωτης Ίσττανικής νύχτας!. . .
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ — ΔΑΝΑΟΣ
  Χαρακτηριστικό τής έπιτυ
  χίας είναι δτι άπό την ττιρώτη
  κ ι όλας βδοιμάδα, πουλήθηκαν δ-
  λα τα εργα τοΰ άξιόλογου αυ¬
  τού ζωγράφου.
  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ
  ΟΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ή Δραματική Σχολή Ηρα¬
  κλείου Κρήτης έγκαινιάζει φέ-
  τος ΝΕΑ τμήματα — άνεξάρ-
  τητο — ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ, ΚΙ-
  ΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΝΕΥ-
  ΣΤΙΚΗΣ ΑΓΏΓΗΙ, ΑΥΤΟΣΧΕ
  ΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  ©ΕΑΤΡΟΥ, γιά οσους ένδια-
  φέρονται νά άττοκτήσουν γνώ¬
  σει ς γώρω άτΓΟ είδικά καλ-
  λιτεχνικά θέμοττα.
  Γιά την εξυπηρετήση των
  νέον τμημάτων ή Σχολή έττε-
  κτείνεται φέτος σέ νέες α'ίθοΐί
  αίς έ—ι τής όδοΰ ©ερίσοιι 1, εί
  δικά έξθΊτλιο-μένες γιά τίς ά'
  νάγκες των νέων μοΦημάτων.
  'Επίσης ένισχύει τό πρόσω
  ττικό της μέ διττλωματούχο γυ
  μναστή — φυσιολόγο κ«ι δι-
  •π-λωματοθχο φιλόλογο.
  Παρακαλοΰνται δλοι οί νέ¬
  οι κ αι νέες —ού μάς Ιγραψαν
  καί όσοι άκόμη ένδιαφέρονται
  νά φοιτήσοι/ν στή Σχολή, νά
  ώττοβάλουν τα δικαιολογητικά
  τους τό άργότερο μέχρι 10
  Όκτωβρίου.
  Πληροφορίες τταρέχονται
  ΜΟΝΟ άττ τή Γραμματεία, θε
  ρίνου 1, τηλ. 286.512 (5—9
  καθημερινά).
  ΕΒΡΑΪΟΙ
  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΥΜΑ
  ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
  ( Μέ την εύκαιρία τού έορτα-
  σμοΰ της 28 "Οκτώβριον τό Κεν
  τρικό Ίστραηλιτικό Σι»μ6ούλιο
  έξέδωσε τή βιογραφία καί τή
  δράση τού Συνταγματάρχου Μ
  Φριζή, τοΰ πρώτον άνωτέρου
  "Ελληνα άξιωματικοθ, Έβραίου
  τό θρήσκευμα, ττού έττεσε μαχό
  μενος σχόν 'Ελληνοϊταλικό ττόλε
  μο. (5-12-1940).
  Στήν εκδοση αύτη περιλοομβά
  νονται χαρακτηριστικά στοιχεϊσ
  κρίσεις, αποσττάσματα άπό 6ι
  6λία καί έφημερίδες σχετικά μέ
  τή συμβολή τού Μ. Φριζή στήν
  Ι νικηφόρο έκβαση τοΰ Άλβανικοΰ
  "Επους.
  Μυπογραφεΐον
  ΘΕΟΦ.&ΧΑΡΙΑ.ΜΑΥΡΑΚΗΣ ο.ε.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  281812
  ΙΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  5. ΜΕΤΒΟΡΟίΕΟδ δΤΗ. · 5ΥΝΤΑΟΜΑ 30-
  ΑΤΗΕΝ5 - ΟΒεΕΟΕ
  ΤΕί. 021 - 3238727 ■ 8, ΤΕίΈΧ 219517
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΣΙΑ ΑΔΥΤΑ
  '■ ΤΗΣ, ' "'"
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τοϋ δημοσιόγράφου
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκαλυπτικό βιβλΐο
  ': μέ 30 μυήσεις,
  τελετές καί
  1.500 όνόμάτα μασόνων.
  ΚΕίΝΤΡΙΚΗ ΠΠΛΗΣΙΣ!
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°. ΟΡΟΦΟΕ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ►♦♦♦♦♦-
  >♦♦<>♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΡΙΑΔ
  ΆνοΊγουμε την Παραοκευή
  14 Όκτωβρίου
  ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
  ♦♦♦♦< ΟΙ ΕΚΟΗΑΟΣΕΙΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Συγγενεΐς καί φίλοι τού Καζσ,ντζάκη τή μερά τής κηδείας τού Ή 'Επιτροττή πού διοργανώ νει μέ πρωτοβουλία τοΰ Δήμου Ηρακλείου τίς έκδηλώσεις γιά τα 2Οχρονα άττό τόν θάνατο τού Νί«ου Καζαντζάκη, προχω- ιρεϊ στό πρόγραμμα νού έχει σχεδιάσει. "Ηδη άνακοινώθηκε δτι στό ττνευματικό μνημόσκνο τής 26 Όκτωβρίου, θά μετάσχη καί ή κυρία Ίωάννα Τσάτσου, σάν έκ π,ρόσωττος τοΰ συζύγου της Προ έδρου τής Δημοκρατίας. Τό πρόγραμμα περιλαμ6άνει Τρισάγιο στόν Τάφο τοΰ Κα¬ ζαντζάκη, ττνευματικό μνηιμόσυ νο, άττονομη μεταλλίων καί έπί- σημα γεΰμα, τού όποίου τό με- νοΰ θά είναι αττό κ,ρητικά κα·ρί- ως έδέσματα, πού θά ερθουν ά- ΠΟΙΟΣΘΕΟΣΚΑΙΠΟΙΟΣΗΓΕΤΗΣ; Ποίος Θεός καί ποίος Ήγέτης, θά γίνει φώς, θά γ!ν" έπαίτης, λάθη, εύθθνες, νά ζητιανέψει, άπό προδοσία μεγάλη, σ' άλογα λόγια νά ζέψει καί άπ' τα δικά τού καλλη, σ' άρρωστΓ) ψυχή νά δώσει δύναμη γιά νά θε,ριέψει, απ' τό θάνατο νά σώσει; Ποίος Θεός κα! ποίος Ήγέτης, θα γίνει φώς, θά γίν' έτταίτης, άττ' τό χώμα νά μαζέψει κόκκαλα, σάρκες κι' αΐμα, 6ΐΛ<ατή ψυχή νά κλέψει, άττ' την "Ισταρία τού καθένα κι' ήρωες μ' αυτή νά φτιάξει, πού χωρίς πιά νά λυγίσει, τό θεριό πού ζεΤ νά σκ^άξει; Ποίος Θεός καί ποίος Ήγέτης, θά γ!νει φώς^ θα γίν' έπαίτης, ν' άπλώσει χέρια γιά νά πιάσει, άττ' τόν ούρανό σφαγμέν' άστέ- ί . , (ρια στή γής νά κατεβάσει και μ' αύτά Στρατούς νά φκιάξει, τό θεριό νά ττολεμήσει, δίχως μιά ψυχή νά χάσει; Ποίος Θεός καί ποίος Ήγέτης, θά γίνει φώς, θά γίν' έπαίτης, θά μείνεΐ δυνατάς, χωρίς αϋτός νά είναι φταίχτης, φωνή, χέ,ρι καί σπάθα νά Οψώσει, ψυχές άθάνατες νά κράξει καί νά κλώσε^ Αυτόν τόν γίγαγτα Λαό, νά μην ξαναττροδώσει; ****** "Αν δρεθεΤ θά γονατίσω, Θά όρκιστώ καί δέν θά κλάψω, τα όνειρά μου θά ραντίσω μέ άνθσνερο κι' έλττίδα κ·' αττό μέσα μου θά κράξω, γέννησ' έττί τέλους ή Παχρίδα γυιό άθάνατο πού δέν θά κλάψω, ποτέ δέν θά σταυρώσω ΚΟΜΨΟ ΝΟΝΤΕΡΝΟ ΦΘΗΝΟ ΡΑΨΙΜΟ κι' ούτε τό σώμα τού θά θάψιο, το θεριό θε νά σκλαβώσω καί μέ "Ήλιο νά τό κάψωϋ! Άπό τή γή τής Μακεδονίας ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ Κοζάνη >♦♦«><}»♦♦♦«>«>♦«>«>«:
  ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΙ
  Βίγλας 11
  Τηλ. 222264
  πό,δλη την Κρήτη, (κρασί άττό
  την "Εϊμπαρο, λάδι άττό την Βι-
  άννο, κ.Λ.ττ.), γιά νά έκδηλοοθεΐ
  μέ τόν τρόπο αύτό κάποιος συμ
  βολισμός.
  Προηγούμενα οτίς 22 τού Ό
  κτωβρίου θά μιλήσει στόν Άγιο
  ΛΛάρκο ό λογοτέχνης καθηγη-
  τής Πανεπιστημίου κ. Κώσχας
  Στεργιόπουλος μέ Θέμα «Ή ττοί
  ' ηση τοΰ Καζαντζάκη καί οί ται-
  ρήνες τής δΓ>μιουργίας τού».
  Μέ την όμιλία ακριβώς αυτή
  άρχίζουν οί έκδηλώσιις Καζαν¬
  τζάκη, γιά τίς οποίες άξίζουν
  θερ'μά συγχαρητήρια στόν Δήμο
  Ηρακλείου, ό οποίος εχει καί
  την εύθύνη τής οργανώσεως τους
  μέ προσωπική έτπ'μέλεια τοΰ Δή
  ιμάρχου κ. Καρέλλη.
  ΟΒΕΛΠΑ
  'Υπηρεσία ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

  Εάν μείνετε στό δρόμο άττό ζημιά ή 6λά6η φ
  τοΰ αύτοκινήτου σας, τηλεφωνήσετε στό
  104
  Ή Ύπηρεσία τής ΟΒΕΛΠΑ θά βρεθεΤ' άμεσος
  κοντά σας.

  ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ
  ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
  ΆνιΙ νύ xρηο1μο^ιο1ί^τε κάβε λίγο διάφορα
  μονωτικά — στεγανωτικά, πού έτσι καϊ άλλοιώς
  καταστρέφονται, χρησιμοποιήστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
  ΠΛΑΣΤ Α—3 — Α—5 καί Κ—Γ—Τ, πού έφαρ-
  μόζονται χάτω άπό δλες τίς καιρικές συνβηκες,
  κοοτίζουν 'φτηνά καί είναι μιά γιά πάντα.
  Πληροφορίες Τηλ. 221-267 άπό 7 έΊος 8.30' μ.μ.
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΜΌΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός τταράδεισος ττλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΑΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιχχ νά διασκεδάση κσΐ
  νά ώνατΐνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τοΰ Ηρακλείου.
  Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΣΟΣ
  ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φανητό, σ' £να δμορφο
  ριβάλλον.
  πε-
  ΑΦ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε.
  ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΤΕΙΤ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελους κατασκευάς καί επί των Αδων
  1878 άρ. 39 καί Πασΐφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ιευτη,κε» — όπως εϊπε στήν άγόρευοή τού ό ου- < νήγορος τίίς ύπεράσπισης — γιά νά καταδικάοει ' ιόν διευθυντη τής έψηιμερίδας μας ,στΐς προχθε- ' σινές δίκες τού. ' ΕΙχε αμως μιά δικλείδα. . . άσ(^αλείας ό άξι , ωματικός τής Ασφαλείας νά ξευφεύγει, λέγον- τας: «Μοΰ έπαναλαμβανετε την ερωτήση;» "Ετσι κέρδιζε χρόνο, γιά την απαντήση, πού δέν την £δινε άμέσως, φοβούμενος μην ξεφύγει άπό τό.. . παραμύθι, Σέ μιά άπό τίς στιγμές πού στριιιώχτηκε ά¬ πό τόν δικηγόρο κ. Γ. Στρατάκη ό παραπάνω μάρ τυρας. . . ασφαλείας, σχετικά μέ τύ θέμα τής πε- ριλάληιτης «έι?νικοφροσύνης» ό κ. Στρίγκος άντί απαντήσεως, ... ρώτησε τόν δικηγόρο: —Έσεΐς θά μοΰ έξετάσετε την έθνικοφροσύνη μου; Καί ό δικηγόρος άπάντησε: —Ναΐ κύριε, δλο έσεϊς θά κάνετε γιά μας αύ τή τή δουλειά, σήμερα θά σάς την κάνω έγώ. Καί ό κ. Στρίγκος. . . έστρίγκισε, άλλά δέν... έστρίγκλισε. • Σέ κάπρια στιγμή ρωτήθη<κε άπό τής ?δρας ό παραπάνω μάρτυρας αν είναι νομικός καί κάποιος πετάχτηκε καί εϊπε χαμηλόφωνα βεβαία. —Δέν είναι νομικός, άλλά είναι άστυ—ν ο- μ ι κ ό ς. Δύστυχον άΌτυ! . . . • Στήν πολιτική εκδηλώση τοΰ ΚΚΕ (έοωτερι- κοΰ) στό «Ντορέ» παραβρέθηκε καί 2νας μασό- νος, ό γνωστάς έργσλάβσς ύπομηχανικός Βαγγέ λ ής Παπαδάκης. Μόλις λοιτιόν μπήκε στήν αϊθουσα ό Δήμαρ χος κ. Καρέλλης, ό παραπάνω Ευάγγελος σηκώ θη·κε άπό τή θέση τού καί πήγε καί κάθισε στά δεξιά τού κ. Δη,μάρχου. "Ενας άπό τούς παρα6ρισκομένσυς, πού εΐδε δτι ό Ευάγγελος δέν σεβάστηκε τό πρωτόκολλο, πού λέει δτι θ&πρεπε νά καθίσει άριστερά γιά νά εχει δεξιά τού τό τιμώμβνο πρόσωπο, εϊπε: —Αυτόν δέν τόν ένδιαφέρσυν τέτοια πρωτό κολλα, μόνο τα ... Πρωτόκολλα των Σοφών τής Σιών. • Στήν ϊδια εκδηλώση, μιλώντας άπό μέρους τής ΕΔΑ ή Δέσποινα Σκαλοχωρίτου εϊ¬ πε σέ μιά στιγμή: «... Ή ΕΔΑ καί οί 5 τής συμ μαχίας...» Καϊ έπειδή, ώς γνωστόν ή συμμαχία άποτε- λείται συνολικά μόνο άπό πέντε, κάποιος ρώτη¬ σε: —Καλά, ό βος ποίος είναι; Καί ό διπλανότ; τού τοΰ άπάντηοε: —Δέν βχεις άκούσει πού λένε «βάλε κι αλ- λο πιάτο στό τραπέζι κάποιος. . . μσυσαφίρης θά φανεϊ. . .» Λέτε νά γίνουν τελικά μισή ντουζίνα; Αύτό θά μας τό πεϊ της Συμμαχίας ή.. . κου ζίνα, μόνη αρμοδία γιά τα προεκλογικά... μα- γειρεύ,ματά της. Στή φωτογραφία τοΰ Παττακοΰ πού δημοσίευ- σε ή εφημερίδα μας στό προηγούμενο φύλλο, ό «αδελφάς Στέλιος» τυπώθηκε μέ μουντζουρωμέ νη τή μύτη. Κάποιος λοιπόν παρατήρησε: —Δικαιολογεϊται γιατΐ είναι γνωοτός οάν «κλόουν» καί φς γνωστόν αύτοΐ μουνττζουρώνον- ται. Ή άλήθεια είναι δτι ή"ταν πολύ . . . μουν- τζουρωμένος άττό πάσης απόψεως. Καί 2νας... έκκλησιαστικός διάλογος: —Γιατΐ δέν διόρισε ό Άρχιεπίσκοπος στϊς Άρχάνες τόν Παπά Ξενσφώντα; —Διότι δέν εϊχε.. . Ξενα — φόντα! • "Ενας πολιτικάς μάλλον Πασοκικός, διάλογος τώρα: —Τί θά κάνουν ό Άσλάνης μέ τούς συνυπο- ψηφίους τού, στούς άντιπάλους τους τής ΕΔΗΚ; —θά τούς... ά(σ)λανιάσουνε!... • Κι' £νας άίλλος διάλογος, άπό τή μεριά τί|ς Ε ΔΗΚ τώρα: —Τί θά κάνει ό Δραμουντάνης στούς άντι¬ πάλους τού τοΰ ΠΑΣΟΚ στό Ρέθυμνο; —θά τούς κάνει νά τούς πιάσει... Δραμουν- τάναΙ.. •Μόλις σταμάτησα νά τούς γράφω, τό «Τρίο Έ- ρασιτεχνίκ» ΰρχισε πάλι την πισόπλατη έττίθεση, γράφοντας ί μάλλον... καρφώνοντας ψευδώς βε¬ βαία δτι γίνεται κάποιος έρανος, πού δπως είναι γνωστό όπαγορεύεται. Γιά νά συνέλθουν τα παιδία τής... Φοκιάς, τούς θυμίζω δτι κι έγώ γνωρίζω κάτί διπλές εΐσ- πράξεις συνδρομών καί ίίλλες οίκονομικές άνω- μαλίες, πού παρά λίγο νά τούς όδηγήσουν στά Δικαστήρια. 'Άν θέλουν δμως... έδώ εϊμαστε. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΑΗβΚΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ <ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ» ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνική έτπμελεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράχλειο Κρήτης
  10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛΙΔΑ3η
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ■■■■■■■■■■ι
  Η... ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ
  ΤΟΥ κ. Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ
  Λιγοστά ήσαν άκόμη τ' ά-
  στρα πού χοχλακούσανε χωρία
  -χωρία κι' ό Άποσπερίτης καλη
  μέριζε τόν Αύγεριινό καί τσοί
  πούλιες, ττοΰχαν άκροκαθήσει
  στό ΚΑΣΤΡΟΧΑΡΑΚΟ.
  Άνατολικά καττά τό Γαιδουρο
  νήσι.καί τσοί γιαλιές τσ' ΑΡ-
  ΒΗΣ, ό ούρανός στολιζότανε τα
  καολά τοκ, τυλίγονταν στά μαλο
  κά κι' δλλαζε καί ξάλλαζε χϊ-
  λιες δυό δαφές.
  ΟΙ Νοτεροί Άγέρηδες, ποϋρ-
  χονταν άττό την "Αραττιά, φορ·.
  τωμένοι σεκλέτια, σάν έφτα-
  ναν κοντά στά μουράζια τού ΚΕ-
  ΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ μετατρέπουν-
  ταν σέ μπάτη, παιχνίδιζαν μέ
  τόν άφρό τής θαλάσσας, φορτώ-
  νουνταν άλμύρα κι' άττό κεΐ 6ια
  στικοί χώνουνταν μέσα στσοί ντο
  μ—οκαλλιέργειες καί στά θερ-
  μοκήτπα κι' άνακάτευαν τσοί ντο
  ματιές καί τα όπωρικά τσή έ-
  ττοχής.
  Τα καϊκια λιμενιασ-μένα στήν
  άττανεμιά καί στήν άσιγανάδα
  τσή θαλάσσας, άνατταύουνταν
  καί στίς Ρίζες τ' Ούρανοΰ κατά
  Νότου ή πράσινη θάλαισσα εΤχε
  πάρει ν" άσ—ρογαλιάζει.
  Τό άττόγειο (άττόϊ) τσή χα-
  ραυγής μούδιαζε τα λαγιασμέ-
  να μέσ' στά μετόχια κορμιά των
  Ντοματάδων, καί των περβολά-
  ρηδων. Τα όνείρατα πού άνά-
  Ό γνωστάς οας
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  Προσφέρει τό, επ] παραγγίλία
  κοστούμι, ϋφασμα (ΜΙΝΑ·|·ΔΗ
  —ΦΩΤΙΑΔΗ — ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ
  κλπ.) καΐ ραφτικά μόνον
  3 500 ΔΡΧ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦Ο
  Διαβάζετε τόν
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ»
  < την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα ' ' πού σας ένημερώνει ύπεύθυνα. ΕΙΔΗΖΕΙΖ ♦♦♦· δευαν σάν φλόγες στή ξέρη θυ· ' μωνιά, χάνουνταιν σιγά-σιγά. Σ' αύτό τό πρώτο γλυκοφέγ- γισμα τσή μέρας, μόνος μου, ε- κανα βόλτες στην ταράτσα τού ιμετοχιοθ Άναβλεμάτιζα λιγω- μένος τσοί νταματοκαλλιέργει- ας τσή περιοχής ττοϋσαν σάν άνθόκηποι πού τσοί ταράζει ό ανεμος κι' απάνω τους μαδά μέ χαρή διολέτες κα! ρόδα. Καμά¬ ρων» γιομάτος αΐσιοδοξία κι' ή- λεγα «δμορφος τόπος μά τό θεό αυτή ή Γιαλιά τού Κερατό- καμττου, σωστός παράδεισος». Κείνη την ώρα τέσσερα χον- τριγιανάκια, Ντελικανηδες ώρα -Μάη, κι' δ,τι κι' εϊχανε ξεττερδι κίσει, φάνηκαν στόν άμαξωτό, καμαρωτά - καμαρωαά, σάν τ' άμουνούχιστα κριάρια. "Ερχον- ταν άγάλια - άγάλια κα! τραγου δοΰσαν καντάδες τσή νυκτός. Είχον βραχνιάσει τώρα πιά άπ' τό πολύ τραγούδι κι' έγώ πού τ' άκουγα κατάλαέα πώς κά- ττοιο σεβντά εϊχανε μέσα τους. ©αταν φαίνεται πρώτη φορά σαιτολαδωμένα κατάβαθα, για τί ό 2νας πούχε τύφα σειρο νά πή τή μαντινάδα τού, εΐπε μέ παθος: «"Ελα τό μωρό μου, Μά τσή νύκτας ό τραγουδιστής μαραί- νει πρασινάδ€ς>.
  Καί μετά άπ' αυτόν οί αλλοι
  τρείς έπανέλαβαιν: «Άιντες —
  "Αιντες μαραίνει πιρασινάδες>.
  Μαζί τους άντιλαλοΰσαν κι'
  έχαίρονταν δλος ό τόπος άπ' τή
  ΒΛΗΧΕΙΑ ώς τσοί Μαγατζέδες
  κι άττ' τό ΚΑΣΤΡΙ ώς την Άττά
  νω φλέγα. Τά δρυσονέρια θόλω
  σαν τά νερά τους λυτττιμέινια ά—'
  τόν άναστεναγμό τους κι οί ττέρ
  δικες έμεΐιναν άλάλητες.
  Μερακλωμένα κατέβηκα τή
  σκάλα τής ταράτσας κα? στήν
  ακρη τού άμαξωτοθ άκροκάθι—
  σα σ' ένα όρθολίθι κάτω άττ' τό
  μουρέλο, ττεριμένωντας νά φτά-
  σουν οί Ντελικανηδες, αύτά τ' ά
  πραγα νειάτα. Συλλογιούμουν
  τώρα δχι τσοί τέσσερις νιούς
  τού ΧΟΝΔΡΟΥ, μά δλους τσοί
  Ντελικανηδες τσή ΚΡΗΤΗΣ,
  π1 οθναι ΛΕΒΕΝΤΕΣ καί ΜΕΡΑ
  ΚΛΗΔΕΣ ΕΡΩΤΙΑΡΗΔΕΣ καΐ
  ΣΕΒΝΤΑΛΗΔΕΣ. Πώχουν ψυ-
  χή άγέραστη σάν τό ΨΗΛΟΡΕΙ-
  ΤΗ καΐ εϋαίσθητη σάν τό Λε-
  μονανθό. Πού ττοθοΰνε νά μιά-
  σουνε στήν ΔΟμαμι τοΰ Διγενή
  καΐ στήν όμορφάδα τού Ρωτόκρι
  τού. Νάχουνε φτερά σάν τόν 'Α-
  ητό καί νά πετοΰν άπό κορφή σέ
  κορφή κ ι άπό Μαδάρα σέ Μαδά
  ρα. Νά μποροΰνε νά σβύσουνε
  στσή μοντινάδας τόν άχό τό
  ντέρρτι τους, τά σεκλίτια τους,
  τσοί λύπες, τσοί στεναχώριες
  καΐ τσοί χαρές, κατά πώς λέει
  ή άνηριίκια Μαντινάδα τοΰ Ά-
  σχορδαλοΰ:
  «Στέσε χορό στό μνήμα μου
  μικ,ρή μου σάν ττοθάνω
  γιατΐ τέτοιαθέλω χοφά μέ π!
  κρες έγώ δέν κάνω».
  Τέτοιους νέους μά τό Θεό
  βγάνει ή λεβεντογέννα καί λε-
  βεντοιμάνα ΚΡΗΤΗ.
  Μπροσταρότραος τσή παρέας
  ήταν ό Νικολής τού Ντραγάτη.
  Καλοσουλουιτωμένος όμορφιονι-
  ός και ζαβολιάρης. ΕΤχε κάψει
  ττολλές καρδοϋλες μά κάψε καϊ
  τή δική τού στό σσκάκι τσή με-
  σοστενιάς κι δλο άναστέναζε κι
  έπινε γιά νά ξεχνά τάχο—ες.
  Κατηφαρίζοντας στήν Βληχιά
  μοΰ διηγήθηκαν την Ιστορία τής
  δραδυάς και μοΰπαν ττώς πηγαι
  νόν στοΰ καττετάν Άντώνη νά
  άκούσουνε λύρα νά ξεθυμάνη ό
  Ντουχιουψιάνης τους.
  Στό φτάσιμό μας στόν καφενέ
  ό Άντώνης ό Λυράρης ό ψαράς
  >μάς καλωσωρησεν, μάς £6γαλε
  καρέκλες έξω, κάτω άττ' τα Άλ
  μυρίκια καΐ μετά μάς ρώτησε τ!
  θά πιοΰμε.
  Ό Νικολής φώναξε γιά μεζέ
  ψαράκι, πιοτό, δ,τι κι δσο ύπάρ
  χει καί φέρε καί τή λύρα. Μάς
  κοίταξε κατάματα κατσουψ<ασμέ νος, εΐδε τα μ ότι α μας πώς ή ρακή τόχε βάψει τσή φτοτιάς κι' ώς φέν— αι δέν θέλησε νά μάς χαλάση τό χατήρι. Σέ λίγο άράδιασε τα πιάτα στό τρατττέζι. Τα άζωντανά ψά ρια τηγανισμένα μέ τ' άρισμαρΐ μοσχοδόλησαν. Τοκτοποίησε τα ιρακοττότηρα) άττείθωσε τή μττου κάλα τή ρακή, ίξισε τόν αύχένα τού κλίνοντας τ* άριστερό μάτι τού καΐ εΐπε: «Έτοΐιμοι εΐστε δα, μόνο μιά στιγμή νά φέρω τό λυράκι». Κουτσοπηδώντας γύρισε μέσα στό καφενεΐο. Βγήκε ξανά δχι πιά σάν καφετζής ή θαλασσόλυ- κος ψαράς, μά σά λκράρης πού ττήγαιινε στό γάμο. Εΐχε περα- σμένο στ' αύτΐ τού Ινα κλωνΐ 6α σιλικό, εΤχε χτενίσει τα ψαρά κι δλο άλμύρα μαλλιά τού, ξεκου ιμττωμέυο τό πουκάμισο στό μπέ τη καί έκράτιε τή λύρα καί τό 6ο ξάρι ώς ό ταξιμιάρης τή λαμπά δα. *Ηρθε κοντά μας κάθισε στήν ψάθινη καρέκλα καΐ έχαμογέλα Σττουδακτικά όρδίνιασε τσοί χορδές, έτριψε ι' ανετταλιασμένο δοξάρι κι' εΤπε: «Στ' δνομα τού θεοθϋ! σέ καλό μας». "Υστερα την έσφιξε δυνατά ε- σκυψε τό κε<)>άλι τού απάνω στοί
  χορδές καΐ μέ τό δεξί χέρι πού
  έκράτιε τό δοξάρι, άρχισε νά
  τίς χαιδεύει δσο πιό καλά έμπό
  ριε.
  Άκουγόταν τώρα ή κουδου-
  νάτη βιολόλυρα τού Καττετάν —
  Άντώνη. 'Αττ' τό καλλήδονο λα
  ρύγγι τζη ποΰ ξεπετιούνταν οί
  γλυκόλαλοι ήχοι τ' άσιγανοΰ
  σκοττοΰ, είχον ξεχυθεϊ σ' δλη τή
  γιαλιά τού Κερατόκαμττου. "Ε-
  παψε ν' άκούγεται πιά τό σψυ
  ροκόπημα των καμάτων καΐ τα
  πουλιά σώπασαν κι άφουκράζον
  ταν.
  Στ' άναπάντεχο άκουσμα τσή
  λύρας, ξύττνησε δλος ό Γιαλός.
  Ξαψνιάστηκαν ο! Ντοματάδες κ ι
  οί περβολάρηδες.
  Ξύπινησαν δλα τα πουλιά ποΰ
  φόλευγαν στό δέντρο τσή καρδι
  άς μας. Μέ μιάς φτερούγησαν
  καΐ ξύττνησαν τα μεράκια καΐ τα
  ντέρτια πού φώλιαζαν μέσα μας
  Ό Πατασμός ό Νικολής μάς κέ
  ρασε δλους άττό μιά ρακή. Όρ
  θιοι σκουντρίξαμε τα ττοττ)ρια,
  ήπιαμε στήν ύγειά μας κα! μετό
  ριχτήκαμε στό χορό.
  "Ελαχε κεινιά την ώρα νά ττερ
  νοΰνε δυό τουρίστ,ριες. Ξαφνια
  σμένες στό θέαμα άπόθεκαν τσΐ
  πραμάτιες τους κατά γής, μάς
  καμάρωναν καΐ χτυτΓθΟσαν πά
  λαιμάκια. Δέν ξέρω άν τίς έντυ-
  πωσίασε ό ήχος τ' όργανοξυλου
  ή ό χορός, μά έμάς μάς εκαναν
  μεγάλη έντύπωση. Ή μιά ψηλή
  λιγνομεσάτη μέ χυτά μαλιά
  καΐ μάτια σεθντά, ή άλλη λίγο
  κοντούλα νοστιμούλα μέ χείλια
  τοΰ ερωτα, κι οί ματιές τοΰ Νι
  κολή δλο εκειά πηγαίναν κι ά-
  ττόκειας ήσκηφτε χάμε, ήπεζε πά
  σπαλιό γερή καΐ σάλτο ττιό με-
  γάλο. Ύποχωροΰσε ή γής άττ'
  τσοί παστταλιές τού Νικολή καΐ
  στό δαθύ τού σκύψιμο άνοίγαν
  τα πνεμόνια τού κ ι έδγαινε άχ-
  νιστή ή μαντινάδα άττ' τό λαρύγ
  γι τού. Τόσο τόν έκαιγε ττού
  στό τέλος άνάριχνε μέ δύναμη
  την σγουρόξανθη κεφαλή τού ο¬
  πίσω, έτρεμε σύγκορμος, έσφιγ
  γε τού συγχορευτή τού τή χέρα
  κι' εφώναξε σά χαροκαμένος ι
  «"Οτταϋ Νά ποθάνη ό ΧΑΡΟΣ»!!
  (Στό έπόμενο τό τέλος)
  Ι ΓΡΑΜΜΑΤΑΙ

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■1
  ! ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΑΙΑ ΚΑΟΗΜΕΡΙΝ11Ζ
  • ΕΡΕΥΝΕΧ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΑΟΠΑΙΔΙΚΗ ΪΤΗΑΗ
  ΠΛΗΡΗ ΑΟΛΗΤΙΚΗ ΕΜΗΜΕΡΩΧΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καΐ 224 - 226
  νιά νά εχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  ή μέ τό Τσχυδρομεΐο.
  Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΠΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
  Στό τελευταΐο φύλλο τής μέγα
  λης εφημερίδας τού Άμδούργου
  «Τσάιτς» δημοσιεύεται όλοσέ-
  λιδο άρθρο γιά τίς άρχαιολογι-
  κές άνασκαφές των Αρχανών,
  ττού γίνονται, ώς γνωστόν, άττό
  τόν κ. Γιάννη Σακελλαράκη, έν-
  τεταλιμένο ύφηγητή τού ΠανετΓΐ
  στημίου Αθηνών και κα-
  θηγητή τού Πανεττιστη-
  πιστημίου τού Άμβοάργου καΐ
  τή σύζυγό τού κ. "Εψη Σακελ¬
  λαράκη, διδάκτορα τοΰ Πανεπι
  στημίου Αθηνών
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Σπίτι καινούργιο τριάρι
  λούξ, μέ μεγάλη αύλή, ά
  νεξάρτητο ΐοόγειο. Άνηό
  νης 61 καί Ανωγείων, Συ
  νοικισμός Μιχ. Άρχαγγέ
  λου.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  Τό δηιμοσ'ίευμα είναι £νας ύμ
  νος γιά τή γραφική κωμόπολη
  των "Αρχανών, τή φιλοξενία των
  κατοίκωυ της ττοΰ συμδάλ-
  λουν καΐ ένδιαφέρονται δλοι γιά
  τίς άνασκαφές.
  Ιδιαιτέρα έττισημαίνεται ή με
  γάλη στ)μ<χσ'α των άνασκαφών των Αρχανών πού θεωροΰνται οί πιό σηιμαντΐκές γιά τό άρχαιολο γικό μέλλον τής Κρήτης. ΚΑΟΒ ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΛΙΓΕΣ ΣΕΑΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πα· ρίσι) ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΙ.1 Τρείς Καμάρες Π Ι Τ Τ Λ οέ πολιτιομένο καί Ι ■ — Η καβνιρό περιβάΑΑου ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Καί νιά τό απίΐι: ΤΗΛ. 223023 Τα γνοίστό ΚοπΓνοτΓωλεΤο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΤδη τοθ κοπτνιστή, περιοδικά, έφημερίδες καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΝΙΚΟΣ ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΟ ΠΗ ΤΠ... ΣΚΥΠΙΒ Στήν εφημερίδα σας τής 12ης Σετττεμδρίου διάβασα την έπι- στολή υπό τόν τίτλο «ΟΙ ΚΡΗ- ΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ» καί ττού την ΰπογράφει κά ποία κυρία "Αννα - Λίζα - Το- μάσεν άπό τό "Οσλο Νορδηγίας πού προσπαθεϊ νά μάς δώσει ιμαθήματα ζιοοφιλ!ας) καί μάί προειδσττοιεΤ δτι «Σκανδιναβοί, "Αγγλοι, Γερμανοί, καί 'Αμερι- κανοί εχουν «πικαριστεΤ» γιατ! δέν άγαττάμε... τα ζώα. Συμφω νώ μαζί της δτι δλες ο! φάρες πού άναφέρει άγοατοΰν τα ζώα· έξ άλλου, δμοιος τόν δμοιο άγα- πά .. Μιά δμως καί ζώ στήν ττα- τρίδα της 1 5 χρόνια θ' άναφέρω ιμερικά παραδείγματα, γιά ν' ό—οδείξω δτι δέν δικαιοΰται ή κυρία αύτη νά προσβάλλεΐ την ύ περηφάνεια τού Λαοΰ μας, καί νά μάς δίνει σι>μδουλές ζωοφιλί
  άς, μιά καί στήν Πατιρίδα τΐζ
  δέν έχουν πιάσει άκόμη τό νόη-
  μα τής λέξης «συμπόνοια καί
  άνθρωπιά» καί ύπάρχει τόση πε
  ρΐφράνηση καί ψυχρότητα πρός
  τόν πλησίον, καί Ιδίως δταν αύ¬
  τάς έχει. Λατινικά χαρακτηρι-
  στικά.
  "Ας μάθουυ οί Κρΐ>τικοί κυρια
  Τομάσεν, καί τούς πληροφορώ,
  δτι στήν Πατρίδα σου ττέθαναν
  κα! πεθαίνουν γέροντες έγκατα
  λελειμένοι, μέσα στά διαμερί-
  σματά τους καί τούς άνακαλύ-
  τττουν μόνον δταιν άρχ'ισει ή δυ-
  σοσμία τής σάρκας τους. Τα
  Γεροντοκομεΐα σας είναι κατά
  μεστα άπό γέροντες γονεΐς, καΐ
  τα παιδία τους καί διά τής 61-
  ας άκάμη τούς ξεφορτώυονται έ
  κεΐ μέσα.
  Στόν καταραμένο χειμώνα τής
  Πατρίδος σου πού τό κρύο φτά-
  νει 20—40 δαθμούς υπό τό Μη¬
  δέν, ττολλές φορές Γέροντες κοκ-
  κάλιασαν καί ττέθανα^ άπό τό
  κρύο - άβοήθητοι άπό τταιδιά
  συγγενεΐς καί φίλους.
  Πολλοί γλύστρησαν πάνω
  στούς παγωμένους δρόμους - έ"-
  σπασαν τά ττόδια τους, καί εΐ-
  δα διαδάτες νά τούς δρασκελί-
  ζουν μέ περιφρόνηση. "Ε λοι-
  πόν κυρία Τομάσεν άφοΰ στήν
  Πατρίδα σου τόσο ττολύ κατα-
  τΓθΓτάτε τόν «ανθρωττο» μέ ποιό
  δικαίωμα έρχεσαι στήν Κρήτη
  νά μάς διδάξης συμπΟΛΌΐα γιά
  τά... σκυλιά; ΑΛά καί τά σκυλιά
  σας άκόμη δέν νομίζω δτι έχουν
  τοση καλή τΰχη -έρεις καλά ότι .
  στά όρεινά μέρη τής Νορβηγί-
  ας οί συιμπαΓφΐώτες σου τα ζέ-
  φνουν σέ έλκυθρα καί μέσα σέ
  χιονοθύελλες καί θερμοκρασία
  30—40 υπό τό μηδέν διασχί-
  ζουν άποστάσεις 30—50 χ.λ μ.
  μόνο καί μόνο γιά νά προμηθευ
  τοΰν τό άπαραίτητο καί εΐδος
  πρώτης άνάγκης Άλκοόλ... Έξ
  άλλου τό κυνήγι τής φώκιας γί-
  νεται μέ τόσο άπάνθρωττο κα!
  ττρωτόγονο τρόττο (χτυποΰν κα-
  τακέφαλα χή φώκια μέ μιά μα-
  γκούρα μέ καρφί) πού πρό και-
  ροϋ ξεσήκωσε τή δίεθνή κοινή
  γνώμη.
  Παρακαλώ κ Διευθυντά στεί-
  λετέ της την εφημερίδα σας καΐ
  ευχαρίστως τής μεταφράζω δ,τι
  γράφω, ή γνωρίσατέ μου την δι
  εύθυνσή της γιά νά της «τά ψά-
  λω» άττό κοντά.
  "Οσλο 28)9)77
  Μετά τιμής
  ΝΙΚΟΛ. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ
  ΟΤΕ.
  ΤΟ ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΤΟΥ ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙ
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό ττερίττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καϊ την1
  «ΑΑΗΘΕΙΑ»
  Π,ρός τήιν έψημερίδα «ΑΛΗ ι
  ΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Σέ απαντήση δηιμοσιεύματός
  σας σχετικά μέ τή δυσχέρεια έ-< πικοινωνίας ττοΰ παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια τής πλημμύ ρας καϊ είδικότερα τού χωρι ού Τσιφούτ Καστέλλι σάς ιτληροφοροΰμε τά άκόλουθα. Παρά την έκταση καΐ τόν άριθμό των άναιμαλιών πού ττρο ξένησε ή πλημμύρα τής 11ης Σετττεμδρίου ή τεχνική ύπηρε- σία τοθ Όργανισμοΰ ΰστερα ά πό έντατική προσπαθεία τίς άττοκατέστησε σέ πολύ σύντομο χρόνο. Είδικώτερα γιά την ΤΓβρίτττω- ση τού Τσιφούτ Καστέλλι ή άνω μαλΐα πού παρουσιάστηκε άπο καταστάθηκε την έττομένη τής πλημμύρας 'Εκεΐνο πού στερεΐται τό Πρα κτορεΤο είναι ό δείκτης τελών ό οποίος καταστράφηκε άπό τή θεομηνία άλλά σέ λίγες μέρες προδλέττεται νά έττανατοποθΕτη- θεΤ καινούργιος Ήράκλειο 3—10—1977 Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Άναπλ. Προιστ Συγκρ Άνατο λικής Κρήτης διακοσυητικη κυηηγοι Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΚΑΝΛ-ΜΟΝΟΚΛΝΛ-ΚΛΡΛΜΠΙΝΕΣ 5ΙΊΡΕΚ Ρ08Ε ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) - ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ -- ΙΤΑΛΙΑΣ - 1- ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ Έπίσης σέ μεγάλες ποσότητες δλα τά εϊ- δη κυνηγίου ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΧ: ΤΙΜΕ7. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΧΤΕ ΕΙΧΑΓΩΓΕιΙΐ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΕ'ΓΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207 ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) -Τηλ. 287.766 Τηλ. 287.670 Γιά τούς συνδρομητάς καί τούς φίλους τής «Α» Λόγω των περιστασιακών άναγκών καΐ των νέων οίκονομικών έπιβαρύνσεων πού έχει νά άν τιμετωπίσει πάλι ή «'Αλήθεια» παρακαλοθμε τούς Συνδρομητές καΐ Φίλους, νά μάς στείλουν τή συν δρομή τους. "Οσοι δέν μδς έίχουν πληρώσει καθόλου, δς στείλουν μέ ταχυδρομική έπιταγή 500 δρχ. (250 Χ2 ϊσον 500). "Οσοι έχουν ήδη πληρώσει μιά ουνδρομή, άς στείλουν 250 δρχ. Εύχαριστοΰμε πολύ καΐ ιδιαιτέρα δσους μάς δχουν έξοφλήσει ήδη «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ι·- Τ Α Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ο Ι ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΗ ΖΥΜΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ -=— " Ζ Α Ν Α Ε .. —— Η ΖΥΜΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ "ΖΑΝΑΕ» ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΑΙ ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΠΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ . ,1 - -■ "ΖΑΝΑΕ,, '*'.(' · ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΛ Ζ Α Ν Α Ε ., ΦΙΡΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΖ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ 20 ΤΗΛ 232650 ΟΙΚΙΑΣ 231890
  '♦♦+♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦«»
  ΛΟΙΐνΧΥεΙΗ ΗΧ0Μ1ΙΙ · Ηΐν
  •^ηοφ99? ηο^ 1^ 'ηΐΛθ^,σ-α λ5 ,-„ ηίΟ3 η
  ,ο ηοχ ».3Χιοαχ) »γ-γ3 φΐ {* 5(50X0X10 5ηοχχ> ώ,Λλ3ΰ
  -οσιι
  V
  ι»χ3η3σοΑχΜχχρ 5ηΐ3-φορ 5ηολ9γ -υ '
  ·ίιο»χ 9-φ
  ?λ Ι3ΐΐ3σϋ ηηχΜ
  .10 ηοχηοχ »? 5<ρ .χ» χκ)η . Λν* 9^Ρ λιο·_ .ηχ λ9λ»θι_ ΙχοΙι,οιχορ 30011 5[0θΧ Ι3Λΐλ Ο0 '·~'-------χ--.-- ' * ,9 3ν 9θλ, Χ?τ) υ.χρνηο λο» Ί 95° 9-Ρ 0000103© 099 Λΐϋχο ιβχ οοοοιό3Θ οοο ,όΧ?τι οοΛΐΐΜαοττην 099 ο_? *ί»!^9»>ν. *«3ν Ιχ—Οβ
  ιτΛιςοχν.
  "V
  ·ο"Χ?»1 Ιηβργηο/ιοχ Ί 999 '>°νΒυ 999 Λϋχο 00> Ι ιοΧϊΠ 00' 11 ί>3<ί~ οιιγ. · [ ΖΖΟΙ 21 Η1ανΐ31 •5x50(99 όχ>5 Αγ, ηρ—'Υυ !»* ηοΐΛ9» 'ϋο,!σ3ΧΛθο3 'ΛθΛ9$»τιγί
  Ληχσ^ 'ηοοθΒΛόβυ οοχιαχο30
  Ι, 5γχ>99 *μΛ 0091 Ό"Χ?τ1 00' Ι Ι
  ηοα'Ιια'—
  ιοχ ίβσμ. 'ϊοολ^λογΙΙι- '5»9!Ν ''βΐ!9 ^οΙλμΦολ-:
  , 5ηο99 5μο 00> Ι ιόΧ3»1 οεΌΙ 53σο" οιιγ^ Ζ
  ·οοχιόχο30 'οοχισο,ο- 'οοιγόηΓΐΣ 'ΛηύψίΜ^'
  50099 5μο 0021 <<«?* ΟΓΖΟ ί>3<*~ 9-ν1 ' Ι 5ϋΧοιό3ΐι 9x1x03909 ιοχ 3ΛΒ5χ Ητί-, '5οο3γχοχοιτ1ΐ3Θ' 5β|<ίθΛθΐσι 5οο99 5μο ΟΟ>1 ·σΧ3τι ΟΟΊ Ι 53σο οχιΥ< Χ03 999 ιαΧ?π" οοϋΒθΛΐυ 999 9-"9 5ΒΐΗ4ΐ9»Χν. Φ«3ν ϋχο |οχ ϋχοσΌλϋα^ ·χΛγ 999 ισ·Χ?Π ϋχ9γο9Λο» ·| 999 9—? ηο99'Λ·<Λ^ _| 999 Λϋχο οοιοσ30θ3γ3, '5θ3οϋΛΛ3λ»Λγ< 'ηογ99<Ιο~ 'ϋχοόολ Ιισ^ -Χίν, 'ηοΛ9χοοιν 001009039 'ϋόοΧη,·, ϋΛΛθ^ 'ϋχο9 ι"'?ΧΙ0Χ -Ι '^>»νοχΐ(Μ φ3χΣ 'ηοοϋΛΒχιι3, 'ϋχογγο^ '8
  Χ Λ«99ν>">| :5οο99 5μο 00 51
  ΒΒΡενΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΑΟΧΙΧΗΧΙΟΐν ΑΟΧ 33
  ϋ
  009 "
  9 ^9 Ο
  λΙιι ΐ3ΑΙΐγ (ΙΤ.ΧΟ13ΓΙ
  5«)3Ο ()
  Ιΐ Ι1Ο
  ΝΟΙ3νχ
  νΐ3<Ιΐνΐ3 ΗΧνΐνΐΧΑΥΝ ■ΒΒΒΒΒΒΒΒ»ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ>
  ΘΥ
  9 923Υ0Η
  91 τρΐΑ ΛΓοκτιο αοΜΐιαοοοοΊί
  ί>οιολ
  ^ ιρϊΙΙΐχο
  -υιοχ λγπι ΰθ5Αο"αοιΐ3γ οιό
  -ρσο) 9^ 3ΜΐΐιοταΌ0θΗ
  λΙιι 3ΐ1 ^ώ
  9
  5Ιΐι
  Ο^ 51
  οσυιι
  -ο^[
  (008^
  Ο01
  Λ(Τ)ΧΙΙ§]3
  ΌΟΟ'Β
  Άγ.»
  ?Χ Ο ?? Λ)3ι
  'αοΛίτιοοΓΐιΙΐΛιΙ ηθΛΐΐΐίΐοι
  91 Ι
  Τ.Ο13Λ131

  ?ΙΛΙ
  Υβ31λ
  :5«θηογο>ηρ ϊφ
  ·»οιχ5τ1η3ο ηοιιόχϊβγΐι ηοχ. 11110x019 ^Θ^Ό—οιητΙΑχχΙϋ
  Χ»θ ΛψΩΌλά} ΛΓ0ΧΙΛΧ31 ΛΟΧΐΐΧΙθάηχυρ Ιϋ33^31»3 Λ111
  ψλ. υ-9 ο*10" 0Λ3Γΐ9σ3φΌΐ9Λ3 9-1·0 3^1ο5ισ^ΟΛ^
  _ΟΐνΐτΜΛ-€ί ΑΟΧ 1,1X3 νΗ ΗΙίΟΧνΐν(
  «ΙΥΙ3©Ηνν»
  Π3ΐοοΠΊΐ9 («χ ψλ. «
  ΛΓ0Λ35
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ηοι
  5ϋι
  ηοι
  002
  ,ΐί) 5οαχ>τΙγΙοχ οοι οι^(|x^α^ οί αοχ γ9
  ΙιιιηιΧ »Γΐχ>3ν^ιθ—? !»* 51ΐΛτ1ηθ3<:| οτΙολ οιο »,Ην~ ηοι ΙιοΜΛορΛ£ί9 λΙ^ι 3γ! οχιιητΐίαώη ■5οιχ>τ11ιιοηΐ> ηο>»ιλονχ3 ηοι
  91-0
  ηοιι
  ϋι οί
  5οι»πΊγΙο>ι

  51ιι
  9-1-0
  λΙοι 5)3 ηι υγο ηιλ »3γΙοι
  η ψ» 511531—0_ι_ 5ϋ5·ΐΛ«33< 5ϋι ιγηθ9Ηη— ηοχιιΐιχιοιν ΟΡΐ- 5ογ.3τ1 ιγτριι. //_(, [ ± 17 οί οιυρ 3θΙισ«Χ3ΐιχ> 5φιη30ΐο>ι οχισοιηχχιρ οί 3γΙ ηοχ 5<τ>3£>30ιχλ;ο
  ίιύχ ηλοχ ηοιιρ '/961 9^ ^"^Ι^ '^ΦΡΧΧΞί, ^^ "^Ι—^Ι 51ι>»ιλθ
  3, ΐ>ϋχ ΛογΙι^γτοιι.χ, ηολογγη^ ηοχ 001^1)09^02 ηοχιχϋχιοι— ηοχ
  5ογ3τΙ 3>ΙιχΧ3γ>3 ιηχ ηοχιο ις^ [ 5οχ3 οχ 3χΙιχθ!γ^ιχιθΛη2
  ΙιΧσΌρχχιτΙΙΐΓΐχ ηοχ ογΙ^
  09 9Α ?Η χχί3τ11ιο κίΧ^τΊ ΐ3χ3ϋϋχιη ιοχ ηου.0 'ζζ61 91
  ο53ΐιης>_]_ Ιιμιλ^-, λΙΟ.£> ΙιοΦϋγ3ίκχ)χι «030930X0x10 ηο
  -051(0 ΛΜγ·ρλ3Γΐ ΛΜΧ ΟθΛφν 'ΛΜΟΧ311.2 ^θΧΖ ΛΟΙ3Λ3γ»ΐΛθ)θ» Λ0Ι3ϋ
  λΙιχο 53οηοΐιο ηοχ 53χ»ιοϊ>λγΙ^ 5μ 3οη3(3ΐ.^ι λοο1^
  λμχ 5οχχ>γΙγΙο>| ηοχ ΙιΧ3γ>ΐ·ο 5οά3χ(τ»ιιΐΛητΐυο Οί ςαχ> 35
  γγό [ οχ 5ηοΛ0^1ο'^^ 5ηοχ 9—9 3»Ιΐθο!>ι3*Π0-1· !ηϊι 51ΐΛτ1ηβ
  ^ γ, 5Ι45ΙΙΛ93, 51ιχ 5ολίιΧο'ρ ιηχ 5οοιοχιοχρ3οιι. 9 35<^1;χ1 -Π '51ΐΛΛΤ3ΐλθΛΙ54)3Χ2 Ιΐ 51ΐΛίρΧΛηθΓΐ»θ'Τ7 2 511ΛΛ33ΟΙ, ηΟΧ 5ΒΟ'3ΧΧ)11 Ο, ε£61 91 ^ΙΗ ηοΓΐιρα.οχι.ογηνγ Λ Ι -φ ΙιχηιόΙιχοβχιτ/ 3τΙ«αΙιχΙι) ΙιΗ βΑ »ιΛ βςιοΊοχ; ϊγ ΪΙ Χ ΛΟΧΌ Ι3ψ»01>(.
  »λ
  Μιχ
  9,|
  •031— ιιχ (ον/οχβσηιι. 1ογ-ϊ_ι_
  Ο01
  *»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<» 3ΓΤ »ΧΙΧ3ΧΌ λοοχ ■5ϋχ 9ι3Χ?λοο ϋχ 9θ λοο^γΙΙ^ οιφοόλοχΐ9 Ι— Ψ· 5ϋχ 9! §νν ηοχ; ^ ηοχ »χ»3αχ »γΙιγγ»ΐΒΐ 9 9^· ?Ί Ιιχιχ3Χο Ιιχ «ΙΦΒΟΆΟΧΙ9 Ιιχ ηοΐΒγχχχίμ, »3γ3λλ»θ)3 χ νΗνχινν' ΣΗΜννοιζουν 5ϋχ ο. Λ3. ·5βο ιβχ 51ιχ γυ ΌΟΟ' Ι Ι 5ϋΧοχ3τίτίηο 5ιοΙιηλ ;9υ •501399 5ϋχιΐχ3Χΐ> ιοΧουρχ ιοχ
  Λ
  19 5«35βχ ,γ 3'ν*
  Λ9ΤίθΙΛΧθλΒΙ9 Λ9Χ 5]3 ΙΟΧΧ3Τ7
  0021 Μ
  λοοοοΦοοοΊι Λςρχ ϊϋΧοοοχυρ 5«3|
  Ι "
  -Ιιγ
  ρ |
  ·51μιο6χιιΐ3 5Βΐορτίο'Β
  ρ
  5ϋΧ ΛΟΙ11Τ0Λ3 ΛΟΧΒ99ΒΣ ΛΒΟ3Τί
  -Ι,ι £ΐ& [ ηοιβφηίχο, ϊο/ΰιτϊ ηοχ
  22 λΙιχ ηοΐ3γχοο'(-|) 5βιΧοβτ(ον
  ΧνΆΙ ^Ιί··- Βι^φ)ο^^^ »χ 5ΐ3 Ι19
  »θ 59τΐΛΐΛηΑ»ΐ9 Ο.
  -ΐί
  -Ιιχοο'ΜλΛ.ο
  ·Χσ9 ΟΟΟΟ25
  ηοΗοιλογοχιηοσ'χι 5οχ»γ1
  λ
  „ . „ | -.--------------- .%~,.,~,χ.ι,Ιΐ/ ΙΠΛΙ<,,ψ«γΐ9 3γ3ΤΓ 5Β3γ3λΛθΟ!3 Χ 9 ^9Η» ί -Οθ"-»«0 'ϋθΒΧΟ9ΧΒΧΑ3 ΙΒΧ ΒΙ30ϋΓΐ' ν« .V 9Χ "53Ο1» -3Τ| ηθΐί.ΐθ'911 »Χ3§ ΟΙΙφ ΛΙΟ'υ Ξνΐ3ΙΛΙ ΛΟΜΙΝΑΟΙ νυ νΐΦν<υο)ΐιν η »♦♦♦♦«»♦♦■♦♦♦♦♦♦< 7 3ηο«»9 90 ϋί»γβ>ι»Α» Λ30 Λΐρ ιχο ηοτ)
  Ο0Ί3Λ ϋχ 3τί μΧ3 ιχ
  ηοιι ϋϋ.ΰογ οιοϋΐρ» οί Λ ^,,
  'η^ΐ(Ι«ΛΧ ιβχ 3χηο ηοχ
  3β>(<99 5)3 ογγο 3X011} χ «39 »ΙϊΧ3ΑΠΛ ΙΐΑ3Τ{— ΛΐΐΧΟ ϋήΐΐΐ •ιησβιι. »/< »ιΧ ϊβιοΌχηχχις ιι1 -3 Ϊογηο9τ1<ιχ> ϊ^'101!^ ^^
  -χ &0Λ3Ι<0^3Ι11 3ΧΐΐΧΧ>ΙθΌΐ9 ΙΧΟ
  ηοχ Α»ο'9ΐι ιχρ «ΑηοΗΙιβ Ιιχιο*
  βΗ^ ηοισηχ ηοχ 5ϋγ
  ■λοΗ
  -Ιιφ3 αΙιχλ οφοο'Χ.
  Χ5Ο<3ΧΟΛΛΙθ'31Ι. 1X0 ι·Λ 3 ηοχηη ΙβΧ ιχ»ιΧ »ιβ οχχ>χν<9 λΙιχ 3τί Ιιο»Υο οιτίΗβχ Χ3 Ι 'ίβςιο' Α39 ιχο ΟΧ αΙιχ 3(1 »τ)η3)ΐ>οτΙΙΐ9 91-0 αοιλ»
  0λ9Υ ΑΟΧ ΟΙ/. ΙΧΟ «^ΙΑΟ,Ι,
  ·»χ
  -οΗΙιαοο'Φ ηοχ βκιχηβοοοσΊι. οχ
  -ιχβσ>οιΐΙΐ9 οί ο Ά 9—""^^ Ο1-
  Β
  010119 91 η01 9
  οχ 3τί «5ο9;οΌχΐ» οχ
  3011113 ΟΧ ΙΐΑΙΧηβΧ ΟΑ 3ΟΛ3Χ&
  ϊ 9 ΙΧ9'9
  λ Ιιχ
  ηοιόηχ ηοχ
  -3
  Χ^3
  -ΟΧΙ9 5ϊΧ»φΛΟθΊΐ {Ο ΑΟΟΜΙ3γ
  3χ ηοιι « *
  -3χ ηοιι
  οοΌιιτί
  ηχβχιοο'βιι α Ιιι ογ
  3Χ3ΧΜΛ3Ι«ΟΤί(ΐ—
  5οοΊι
  5ιχ
  ΪΙιχ
  311 λΙχχ 3γΐ3χο| ΙιοΙιχΑοιυρ ϋχ
  -ιφοοΆϊγΙιχ Μ19Χ00Ό11 α(ι_ι_
  -χ ΝΟΙΙΜ ΗΖΗΙΝνυν Η
  ♦♦♦Φ»»φ<φ>#
  οί
  ■♦♦♦♦♦
  5βλ| 9
  3ΗΟ11. 'ΒγγΒ ΒΧ ΒΧΟ»
  ηοχ ΐηοφαφ Ιιχ ί>1ιχη3γηο9
  51ιχ ΙιοολβΛο'9 Λ1ί
  βλ ΐ35;
  γ9 |θ 5ΐ3τί? 3τ1ογ3θ ϋβ ι»χ3λ;
  '5οπ" οιΐ,οχ λοχο» ιχο 3λβιι]3 'ΒχιχοΐΛΐοχ3.ιωοχ ηγου. Βχοιγονν
  ϋ5φ1φ ' ' ' ηοιι 5ηαχη»
  -βηο/ιηο οχο
  -ηοιιτίηοχ · · ·3Γΐ
  3 9
  5ηοιοοτ(ο'β 5ηοχ οιιη
  χ ηοχ »^3ΦβοΆ ριο
  ι»χ 53ο1
  .'3Χ3γ
  IX

  ψο 5[3λβχ ι,3χχγ( »λ ιβλι3 Λ9ΐιιογ ογοχοη9 91
  'βιοβγΙΙιο 3ΛΠΰ99 Ο01 Λ?9 μΒΐΛ 'ΟΛΐΐφγ,
  Ιμ3γΓοχι3 λΙιχ ιβχ Β63χη3ν Ι,Μ· 3οιοβΦοιιβ οί ηοφγ,
  Ι οχο 3Λ»γΒ9 λοχ
  150χ
  οσΊι ιοχ^ «ΛοιονοΧοοηο,;! Λοηχχ;9
  Λ9χιο'3χ«§3,» ηοΛ03 ηοχ Ιιη3χοΒχ
  βχ Ιι ηοιλογοΓΐιχ 5το3οςκ)1ιγιιτίηο
  ΌΦ
  ΛθΧΙΧ111ΐγθΟΛ»113
  51ίΐ 500939ο1 υ ο,
  λΟ1Ι7ΐυΐΝ 2Η1ΟΝΙ0»
  ·5ηοχ
  -9Ηοχυρ ϋθ3ΓΐΒ ϋχιγ3χ Λϋχ χ>λ.
  '5ηοχ ΛΟΙΧΛΒΛ3 5βγΙ Λογο
  ΙΒΧ ΛΟ3Ο99
  9—Ρ
  0 9 9Ρ ηοΌΛ ΙιοηγΒΛ9
  ΙΐΛ3Ηοοη3χοΒοΊοιιογοχ ιοχ Ιιλ3γ< Ι) | '^ ΙΐΧ3γ3ί) -ιχ 8X011 9Λ 3Χ[3 Λ39 ηοιι 'ϋο 3ΓΙΙΒΧ3 •ηοογ η -θφΐΐθ'3110 Λ^Χ )ΟΧ ΒΙΤ) ■χ 9 9*'Λ3ΐ— , 0ΟΧ ΒΧ ΛίΧ)Χΐ3ΧΒΧ η |) 5ΓΙΟΛΒΧΙθ3Γΐγ, 5ΠΟΧ )ΒΧ ΟΧΥΝ 91 Ι 3Ο '5βλιΊτ1ιβ 9Χ 9ΙΛ ·5ηοο'ηχ 5βγΙ ηοχΐΛ 03 ηοχ 5η3χχ^οιο'3ΐι 5ϋχ ιβχ Βγγρ '5ηθΛθχιο'3τ1γ, 53χΙιχΧβχ»χ 5ηοχ φ 5Η ηοχ 51ιχ ιβχ νΐΖ ΛηΧοΐΒΐΐ3 51ιι ηοΛΛθΛΐχ ηοι οόη Ληθ0ΛητίΒσ3ΐιη βλ (5οχϋχοιοχι ^9 '»>· ,ό 53χιγοιχ. 3Ο ιβχλο^ιο1
  -οΧ 9Λ ·3ΐΐ|θΊι Λ39 ηοχι) /χοΛΐιγ
  "Υ3. Λί?χ ΛΜΥ9 5θ3θ'Χ 91· 30ΙΛΟΧ
  ιοχ '53ΐοηο§3 53χιχΒϋχ 5μο ηοιι
  Όϊ 0°χ 5θΧλ3γ3 9 '»Λ13 ΒΚ51Ι.9
  9χ Ληο0ρκΐ3ΐ0Βχ χ
  3Λ|Λ| 'ΒΙΟΙ|ΧΟ1ΛΟΟΟ9 ΙΟΧ
  5ηοο9ΐι 3γ) ιβχ
  9Χ 8ΧΟΙ3θ'3Γΐθ1113γ 3θηγθΛγ,----
  ■ηοογ ηοχΒΐσΊι
  η» οοχβΠιο 9χ ?* ΣΙ3ΣΥ8 10
  5ηοχ οχιο οχ
  0 99
  -30ΙΧΛ9Ρ ΟΧ ΛΒφ.Βσλ3 ΙΟΛΟΧΐσ3Γΐγ,
  ιο
  00*9 '
  10 ϋΞ3 9Χ ί
  -Βθ'Λ
  ΖΙ3ΖΥ8
  λοο Ληοφ
  ΙΟΛ3Η9ΛΟΗΙΟ ΙΒ1Λη030'Χ
  (Ο 1X9 3ΟΙΛΟ_|_-----
  1 ·ηοχ
  Ιιοητΐιφ Ιιχο ΐ3η3Χοχο ηοφρ 'ϋχΧ
  -3990*8119
  'οοχ 5οις)3903γ
  οο Λ9Χ 3ΐ1 ι>ΒτΙ 51α
  «5«φ ο»χχ}-)ΐ( 9!
  -Ιιγ ολ Ι3αου.τ1 Λ39 ,
  5ϋχ ογγηφ
  ,» 5ϋχ
  X1113, γ9
  9 3x11x09X03
  βχο 1x9 ι301ιλοτ1χ>
  9 31—*>Υν«
  •ΒΙ30
  ϋχιχθ9Χ3 ηοχ οιΛοΥκμιοχ Λϋχο οιΧοχιχΐ3 309Χ βγηοχ^
  'Χ θγΐφ ΛΟίΟ 3Τ<(>Ο01ΐΧη3 ΒΛ ΙΒΧ ϋθΟ9Χ3ΛΧ3113 ΛϋΧ 37)050
  ιχ36ιβΧ βλ ηογ90ΒΧ Ι35;οριιττ3 5βγΙ Λ39 οχοβ '5ηθΛ9χισ'3Π'ν< 5οοχ 3Η 5βτ1 ϋχ)9 ϋχ 5«ισ'ηχ ιβχ 5βτ1 53Χ)9 5ιχ 3θϋθΛΛ ιοχ 3χϋ03ΐιχΐ3 5βγ1 ογγηφ 5χ>γ9ΐχ 5ϋχ οχοοΊι οί οΐφ ιιο 91
  «5θφ 95
  ηοχ Β9!θ'3Ηϋφ3 »ισι§οΗθ99? ϋχιχοΐΛθΛ9 ϋχοοΛλ ϋ Όιλοο'Χ ηοιι
  -ισ·3ΐι ιχ 9^ Β03χοη ηοιςΐιοχοχχο. Ζ $μο 3ΧΉΘ0νΧ3Ννυ.3
  "ΧΌΦ ΟΜΙΧΗ€ΐΗ» ΟΧ
  ρ 39η3γ
  -3 5ϋχ 5ίιοηο'ηΧοχΒχ 51ιχιχβγ(Λ
  βχλλο 5ϋχ λβοΊχι '5ηοΗοισ'οιο'3χι
  οχιΗολ 3γ( α3ξρριιχχχ)α 3ο»>ι
  1X9 ιβχ ηθΒγ ηοχ 53ΐοηο§3 5μ
  3τ1 5ολ3τ1ι393
  ηοιχη_|_ ηοχ 50ΥΟΟ" 9
  •χ οοχ 5ϋοη3α'9λ9 5ϋχ
  -ϋο οχιο»9 9Χ 9—Ρ 9Χ|£ί3νν
  '5ΐ3θ30θΐιη 9η9
  5ιχ Όλ ιβχ οολ3γΙοοοΌΛΙιχβχ οοχ
  Ιιχ;9θΐχ>χ ινϋχ
  5ιχο
  -οιοοΐυρ
  51ιχ
  9 !ο
  ( ·χ ηοχ 5ΐ3φ
  '51ΐΛηοοιοχ
  η 590
  -Ιι—
  5γ, Θ3.
  'ΒΐΧσ'Βΐο'ηχ ίιχι&ν
  V
  Όυοά·>ηι
  Ι '
  'Βΐιιηχοό30η3γ3, Ιι
  53Ο'9Λ 3£> »£)ς) ΙΙΟΙΓΐΒΙΤΐ
  3οΙιχβο'χ ηοιι 'ηοχ
  3ΟΜ)γ3Γΐ30
  λΙιχ
  'Χ Ο.
  ·5βτ*
  §9 ή
  ΙαηΒ ΒΛηττΒ Ιι θΛτρσηΧοχΒΧ 51ιχ
  ΙιΦοΌγΙ 3χοιιΙιοβιοιι9 λΙιχ 3Γ) Λπχ
  -ιγοιχ ΛθΛΐιγν-, Λφχ 5ηο<ί3Γΐ χ? βλοττβ ΛΙιχ ΛηοΛογοΐΒχιδ ηοιι φΛ? 'Λ«Λ8χιο"3ΓΐγΙ Λοοχ 5ϋιιοο'ιχοιιη Ι ϊϋΗίΛ 51αγιΐΒγγοιι , ΟΟΙΙ ΛΟΙ3γ3Χ9'ΛΟΧ ΙΒΧ 0011 οοχ 31]·13 Ι105· ΛΛΊ-ΙΥΟΙΙ ΛΟΛΐΐγ -γ_3, 5οο'Β9 3Ο Ό9311Ι11.3 9x1^0x9 3Ο Λ£ΟΧΙΧ«ΙΧΒθΊχθ ΛΜΛΒΧΙ031ΊΥ, Λ09Χ ψίθ^ύ3ϋ.ΐηθ ίΐΧΙΧΒΤΐΙΐγΧ -Λ3 Λ/ΙΐΧΛ 3Χΐ10θ'3φΒΛ9 '5θγ3χ---- •Λογγ3τί 9χ 9Χ -βχ οοογ ηοχΐΛΐιγγ3, ηοχ 5Ο099 3Ο 'Βΐ0θΓΐ'Ιυιοχι§)ο<λα 9χι-1-ό|όβΦοχ ΧΒθΊχθ Ιϊγγθ ΙΒΧ ΛΐΜΧΒθ'Χ ΛΟΟ Χ -ΙΛ»>·Ι(ί3Γΐ80ΛΙΧΒγ ΛΓΟΧ ΒΓΐΙΛθΟΒΟ1
  ΌΟ. 91 ΒΧ»Χ 1300^0X0*9 ΒΛ 0)030
  -Ιιχιο Ιιλι3ιοχ£> ϋχιχΒΓΜιγχΛ3 ϋχ
  γ
  -ΟΒ ΒΙτΙθ9ΧΛΟΧΙ ΠΙ91 1,1 13X3 0011
  Ι Ιιχ 3οιτΙτ<9ο'Λοιιη ιοχ 199x0x0 οίο οχ>·/
  Χ οιλοο'Χ ι_ ιιΐ3 3θχχο&* 0^0x19
  9Χ 'νίΖ ■ 3·Οιο'Ιι·>·χβο'βΧ λΙιχ
  9 ιβχ Β3γοοΐ9 'Ιολ
  -13ΧΟΧΟ 1/Χ 9—Ρ ΟΛ3Η<ΟΛ0θΛ09 ΟΧ 'ΙΙλ' ΙΟΙΦΗιλΟϋΛ »ιλ 5ΐ)οηΓΐ »λ 91 3Ο3ΛΟ- 0°ο 5ΟΧ1 3ΛηοοφϋγιΐΛΐρ ΛθΧηι λ» ιχ οιιοσχ Χ3Λ5 ,γΙ Ληοη3ΐΐϊκί3θ οχ μ 30Βχ ι»χ ?οι 30Λ /νηοοΙιλσ3Λ3 ?θ 5η! 9'3γοΧο 3ΛηοομΧ 5βγ1 9λ αγλ >οιφϋ«τι 90 Βΐγ
  ηοΛθχ ;βχ
  5ηιΐ9—
  ■ 5οαΐ9 λοοοοΦοΌγΙ βλ λοοοιχ.
  ίοόφ Β0 5βτ1 χ
  >Ι9<βιι 91 •ηιγγ-ι ΟΤΙ · · ·ίΟΧ ΛΙΊ0Ο99 ί>ϊ?τ1 ΒΛ 'Μ
  Τθφ3θΌθΧ ΒΛ 3(
  3 9^08 οί.
  'ΒΙΧ)>
  ΐίΛκΛθτΙ ΒΐγΐΧ ΒγγΒ ,Τ)1 ΛΛΟΟ'3
  ΦΒΧ30Χ 5ΒΓ| Β(
  3 ροφ» ιχ
  'βρϋ
  γ30 ϋχ 5βιΟ75ιγΙ 5ϋχ 5βο 9^!
  ι»γ οχ ,119 ιο
  ;9 3χοην»
  Όιοχ3χ
  »γ
  -γ» ιχ
  '5οοΓ*9<ί9 5οοχο ,Ο3ΓΙ 'λοο^ϊ >Λ(θΦ 9θ 433|Χ<ν>
  Ιφ ο53Λ»
  ■ΙΟΛΙ3Χ311 ΙΟ ΛΟΟΛΛ3λ ΒΛ Ληθί
  »Ιιλό3Λ3 9Θ *ι«
  ΧΛΟ3Ο ΙΒΧ
  9-1·
  ηοχ
  5ςριι
  Ιχχ λΟ^ιβο |χχ
  5-ογΙ
  λΟ)ΙΙΝ 0
  Λ39 θΛ9Υ ΑΟΙΟ11. ΒΐΛ Ι39ΪΡΥ»ΧΟΧ ΒΛ Ι36θΧίΓΐ Λ3Ο
  ' ' · Λ0ΧΊ19Χ139011Β ηοχ 539ΐιιγ3 ο
  Ι3?Υ
  53λογχ3 5|χο 1393ΧΒΧ
  ?Υ Υ^ΘΗ^
  <9χ '51ιλοοοχοιιιγΙ3 5ηογ 0 ]5οιφϋφοχιη ηχ 3Η ΒΥ3Λ9ΗΒΧ 5οιλβ59°ΊοτΙ 5ηογ9 ?·θ 3>Λΐ0ΐ/χοηο ηοφγ,
  'ΒΛΐιργ, λΙιχο ϊοχβΗγΙοχ ηοχ ο
  βχλ 3χΙΐ03θ9 ίιχ)<ίΐ λΙιχ '3θΐθΒφοιυρ ο1 3χΙιχΧ39 · · ·5μτ1ο ·5ΐ3Β3ΐχι 3χΙχχΧ39 ιχο 3x1101^9 5ΐ30θ3υι ' '9 βχιχ3Χο λβχο Όιχ;9 οχ βαΟ^/ · · ·ηοχ [»χ 3τΐ3γ βλ βιΛ 5ίοχΛ»υ •·ΒΛ3Γΐ ΟθΙΐΙθαΐΟΓΐιΙΛΙΙθ'Χ ΛΟΟ IX Βθρ *ΒΟ3Η Ο113Υ9 3Γΐ Λ3~·---- : ΙΒΧ3Χ113ΧΟ ΒΛ 13Λ^ΓΐϊΟΟΪ)αΐ 'ΛΛ5Ο3Η ΛΟΧ 5ΙΐΧη3ιΧΒσ'ιΧΟΙΧ13 9 1-0X3 Ι» Όγΐφ Λ9Ι ΛΒΟΙ311.3 Λ3ζ ΒΟ3ΓΙ ΒΧ ΓΙΟϋ 5θ3Γίθ Βγ3Λ |5οιφΙιφοιιη 5|λογχ3 ^393ΧΒΧ βλ 'ηοιΛο'ηοΛΐΒΐχ ηοχ 51ιχΧισΊιχοοιιο ι»χ 5ογιφ -Β 5ΒΛ3 «^39ΟΙ3ΧΙ» ΒΛ ηθΛ3ΠΊ3ΧΟΟιϋ /ΙΧ)ΧΛθη3Χ)0θ'χθΙ113 β» 5Β3γιΧγ, ■ ■ ·5βγο ιχ ιοχΛθΛ3γ ιοχ βιλβ ιθΛρ ηοφρ ιβ» •ΒΙΛΒ ΙΒΛ[3 ΒΟ3ΓΙ ΒΧ ΙΧ§ 'Λ941Ιθγ 3Χ119ΧΙ39Ρ11.Υ, ΒΟ3ΓΙ Ιΐ9!ί ηοιι ηοιλσ'ηοΛΐοχ οοιοχιβχ 5Βμ;» 5? (^νηο8 Ψ-°) ^>θ3·ή
  λΙιγΙ βλ 53λογχ3 5μ 53Χ(» ΐ3η3Λη9Λΐχ 'ΛοοψτΙ οχι3Χ3 ηοϋ ιηχ
  3Η 9Α ριοιιθΓΐΐΛΐιο'Χ ηοιι 59χηΒ λ» 'βο'3χ;βι9! οιιι ΙιτΙοχβ ,ιχ
  Λ0Ο3ΓΙ · ' ■ 13X3
  5οιοιυρχ ^3ΐοχιοΗιοΙιο'Χ οχ βο3γ( βχ λο οιοιγαή βο'3χιβι9|,
  · ■5ΜΙΒ939 .'Βθ3τ) βχ 13591Λ9 5οχιοχο ο,
  • · ήΟΧ ΟΓΐΟΛΟ 90'ΧΙΐΙ 91 ΒΙ30'3Γΐ0Χ113γ
  ·ϋΛ9οχιο_ι^ ■ ■ ·Λ9χ οο|χ
  ηοχ «ογοχθΒ9* ' ' 'Λ9Χ ?^ '35οιοτ) 1x9 Ο3γ «ηοα«γγ3χοφ
  9» ■ · 'ηοχ οτΙοΛρ 9Χ °σ?§ Λ39 *'ί?— ί30θΐτ1θΛ ΙιΗ ολ οιΛ ιο»
  ιβχ
  · · · Η95—'χ λ»λ3,
  9
  ηοη. 'ηοχ Βΐ3χϋολ · ■ ·
  "■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙπ
  5, χήκ>ο ηοη. ηοχ Βΐ3χϋολ · ■ ·
  Ιιχ ψλ. ιβχ35)γΙιΙιΦ λβ ιχ 11^9x9 '£?9 9Χ 5οοΊι Ρ0Ο1, βλ ι30ιοβΦοιι
  9 80 Λ39 5Τ011 '5οοννοΛιο οήρ Ι
  9 80 Λ39
  '5οοννοΛιο
  μ^ -οτιϊχοιιι οχ Λ3—
  5βΗ βλ γ
  Ν ΒΛοσχί>9χΐΛ03 · · · Ι^τί ηοχ Ιιχ
  -9Χ-ΟΒΧΟΧΙΧΛ9 9ΙΛ '5ΐ3τΐΒΛη9 53Λΐ3Χοχο · · · |θ Λθ53νΥ9'9 (·'ΛΡ
  Βφ' ■ 'Λ3τίθΧ3 ΛΒΙ3θ'Χ
  IX)
  ΟΧ(θγγ3ΧΒφ9 ' ' 'ΛΟΧ ΛΟΙΙΙΟγ ΛΟΧηγ
  ^Β3x^οΗ^IΒ^)^ ΒθΙβχΐΒ^ΐ ' ' 'λΙιχ βλβχοιοΌοιι. ιβχ 99
  Βγ 0°χ 0Ι3Φ»0'Λ 9ΧΛ Ο0-"· Ρ" Ο0-"· 3ΛΒΧ9λΒΧ3ϋ '5θΧ«γγ3ΧΧ)φΒ - · "
  9 ΒΛΐ^βγ, *''η λβχ9χ-Οιο'9 ηοχι λβχοχχ>ιο9 ηοφ9 'Βχιοηφ ιϊοΛ^γ,
  51ιχ οο"χΛ3χ (ρ>γΒχοοΊοιι. 3Α]301ιχβο'χ) 9-1-0 ΒΐΛ9θ·χ ΒοΊΐγχογ9 9^9
  'ηοί 9χιχ0<ί/(^ 9Χ 3γ1βχ3 ηοιι 'ηοχ «59x19* οοοχ λβχ^ι ιβ» ίϋ5ΒθΒν ' ' 'ΟΓΙ0Λ9 9— 3Λποχβ ηοιι '5ηοχ 00x19 ιβχ Λ»χμ4 5ηοχ 59119 ί>~9ιοΙ>ηΡ ' ' ' ιηΛ13 Λ?9 !;1
  ·5ηοχ 59x19 ' ' ' ΙΟΉ3 Λ39 '5οχθ3<)φ 9 59χηΒ ηοιι 3σ·φ 5ηοχ •0ΧΟ30Φ ---- ΟΧΟ ' Λ9Χ ΛΟΙΙΙΟγ " ' ' ΙΒφ ΟγγΒ IX : 90 ηοιι 'οοολο · Λϋχ Ι3οκίχ ϊηοχ ηοιι οσ·χο;ΓΐοΝ οχ 3Λθφ· · · 9Λ Ι30ΟΑΒΦ · ■ -ΛηοΧ, οοιι 'ηοΗθΝ 0°χ 5ΐ3τ)ορΛη9 53λι3χοχο· · · |θ ηοχι οχογγίχοφο ■ ιοι 9Χ 9° V 9 ισαιη» οχοβιΦοιιολ9 οΧβγΙβ Λ9Χ ιβχ ΟΧϋρ 5ϋχ 5)3099 53χ '5θΟΧ -9γιιι 5ηοχσ'ηο_|_ [ι 5ηοΛΒχισ3Γ( γ, ηοιιο 9Ν Ϋί61 Ο01 οιγηο ι, λοχ 3λίλ3 ηοχι 'ηοΒγ ηοχΐΒΐοΊιη)) ιβχ ηοχΐΛΐαγγ3, ηοχ 50699 ?β ΒτιΙιΛοΥνοχΒχ 53Λ0 91 9 ϊϋι -ΟΧ119ΛΙΒ 5οιοιΐ9 9 '^ '" 0ΟΧ 1100369^9 Ι1Χ053 ιβχ Ηί ΒχιΐΒΓΐΛϊχίϋ ϋ λβχΙ,ι (Ι10ΒΦ9119 ΛθοόοΦογχοχ ϊι^νίχοοτΐ ισχ 53χϋ0θΐΐ9 ?γΙ Ί -3Τ)θΐγΐΧ 530ΧΟ 53Ι3Λ911Ο 53ΙΧΟ Ι30ϋλθ'ηθΙΓ('ϋ9 ΛΤΚ3Χ3 ΟΟΙΙ -ο Ίόϋχοο'χγ, ιβχ οο'39!ζ 099» ιοΰχορ 9η9 9Χ·° -βχΛ? 5μ ολοο/Κιχ 0x0190 3Ο 5ίΙΧ ΛΟΧΙΟΧΒΧ ΛΟΧ Λ Ο γ Ο ^ΙΧ Ι3Ο30 ΛΟΟΧ3 ΟΟΙΙ ΌγΐΙ -9 ηΥ.ν9 !)°χ 9*ΙΛυ^αυ· 5ϋχϋο'χ 5ϋΧ ΒΧΟΧ/| 9Ί"° 5ΒΧΛΟΧ30Ο11ΟΧ ΙΒΧ 9Χ|Λ3Λ 53ΓΙΟΟΟ11.0 53ΛΟΟΛΙΧΙ11 3 5οχΛοΛσηοιτ1ϋ9 '5οτ( οιογο3Λ ϋχο ϋ0ϋ 5ηοχ θΛ3ΓΐϋιΐΒθ 9χ 5οχ Λθθ3φοχ3τ) 'ϋχϋό» Λϋχ ιοχ 099Υ. -Υ3, ΛΙΙΧ ΟΟΧ Β9!θ'ΧΒ11 ΛίΐΧΟ ΛΟ0 ο1^ ιχ9 5οχλο5)λοχ '5ηοΛΐοχΐ£ΐ3τ1γ( 5ηοχ 5ηοο'0Χ3 ·3θ<ο30 5οοΛ9Υ 5ηο -1011 ΟΙ ΒΧΒΓΙΟΟ0ΟΌΧΒΧ βχ '5οοχ ·5οοχ 3Ο!Υ9'9 βχ 3γ1 ΛΟ1 ΗΖΑ3αΌ.ΐν Η 5ηθΛΒ ι ιοηοληΒοΊ3χ ιβχ 53χοιοβΦ 5ηοιιιογ 5ηοχ ιβχ 539ΐ»ο'η3γυ 5οοχ 5οοχ 3Π" βο^γΙ »ι91 λΙιχ 51ιχ λο^99 γ9 ΙΒΧ ΌΙΟ -Ι1ΧΟΒΧ17 9—' Χ»Ί9& 3>·1ΐ0θ'ηο ιχ
  -9 ηοι οΛθϋ.χχ)οοΐί 91
  -Χ3 '5ϋΧογ, 5ϋχιγ3ΛΛοοΐ3 5ϋχ
  οχοχ ϋτ1Χ;ο, 91Γ· 3λβχ3 5ογ3_|_—
  •«ο τί ϋχο
  -ηα ο»ίοΛθύ4>ηο» θΛ3τΐ3Χηχοιι
  -9 ΟΧΙΐΧθΤίΚΧΐΐ Οί 3ΛΙ0''Χ3113 ΙΒΧ
  5ιχ 5ϋοιιΐ3
  •ΒΐόοΛϋχοχ λΙιχ λοο
  -03χγ9Χ οοχ 'οογΙοιο3ιΦβΧ
  3γΙ 53x1x01981x9
  -•Η 'ΛίΟΙΛΟΟχ ΛΟΧ»γηφ ΛΟιΧ 53ΧΒγ
  θΦ |0 1x9 ιβχ 'ϋοοσφ ϋΧιοΗιιΐ3
  1X9 3Χϋ0ϋΛθ'9 'ϋΧΒΛΟφ
  οιιη ϋο'3Χ039 ϋι ο^—
  ΛΐΐΧ
  0Ο3ΗΟ Ο
  '5βτ< 53X19 53λιο30ΧοοΊι 5μο 3όϋΐι ηοιι ϋο|0 ϋχηο 5ηχΛ0 Λνα 9|Α '3γ1οο'9ΧΛοο λοχ ιβχ 3Η»}οιοισ'ΒΧη3 μοί ΐ>υοτ)39 ΒΧΙΛ03 Όύν^οο Βΐ
  Ιχι ΒΛΐο'3ΠΊϋ0Βχ βχ ι35|οΌΧ35 9Λ '3σ?§ 5ϋγγ3σΌ» χ
  9 00911 351393 ηοιι 'ΙΐΛΐοιΐ3ΐ59 οο1^ βιΛ Βθ3ΐι ϋθ30 οιγΙ νυιη
  'ΒΓΐ30 01/}Ώ ΟΛ3ΗΚΐΧ3ΧΛηΰ 9^Ο 'ΟΟΧ ΛΜΧΟΙΛΟΛΒΛηο ΛΟ1
  ϋοισ>>ΛΛΒΛ9 Λ00ΌΦΒ19 ΛΟΧΙΧΟΙ9! λβο'3ιι Λϋχ ιβχ ΒΛθλΊρ 9>Π·Ο)Ο9ΙΧ
  -λ» Λ9ΧΒ οοχ ϋχοιιι ϋο'3χθ0Β9 λΙιι 351393 ϋχηΒ ηοχ οιγηο9οχοσιι
  Λϋχ 3γ1 1Ι9 ιβλι3 ι,3χοιοΌλΛβλ9 ηοχ 9Λ Ι3ΐΐ36'ιι ηοιι οΛρχ3 '(λο
  -3Ο99 λλλ3^ λοχ 9—'Χ 5ϋιιοσ'χιιΐ3, 5ϋχιιιοχ 5ϋχ 5οο'93οό'υ Λ90
  ιβχ) 5οΧοβτΙΙι— ·χ 9 3ΛΒΧ3 ηοχι 5ϋο30θ—>χ 5ϋσΌ9οο 5ϋχ Νγ^3υ
  • Γ30ΟΙΧΙΟΟθ'3Χΐη ΛΟΧ
  9Λ ιοχ ηοΛ3τ(ηοοΌΛϋχοχ ηοχ 5Ο03Η 91· ϋ^οιι ο^ 'ϋοοχιιιό3ΐι οϋ3χ
  ΟΧΙ9|3 ΙΐΛ3Τΐ.ΙθΙ^3χΛθΟ ϋΐθ Ι»Χ Λ03009 ΛΟΧ ΟΧΟΧ ΒΛΟΛ9 Λ9ΧΟ 135
  -ιοοιιτΐ3 λοχ Λ39 9χηΐ> 9Υν.9 '5ΐ3θ3Χο 5|γοχ ηοΛ3ΗηοσοΛϋχ»χ ηοχ
  ιβχ οοχοβ η5ΒΧ3τ1 ΛθοΧοΌριιη Λ39 ιχο 301Λ9Χ 'ΣΗνν3ΰΐν>Ι "* Ο
  '5βγΙ 5Β9ΐσ'5Γΐιϋφ3 5ϋχ Ι1ΧΛ090319 οοΛφτίοοοΌλϋχΒχ ηοχ 5ϋο
  ιιο 5βοοι£|ι9γΙ λβο 30ο'^ι '5ϋγγ3σΒ» 5ϋγθΛονν χ ηοΐΒγχοο1
  Η, 5οΧο»τ1ϋτ7 9 '5ηοι Λ03099 λοι ιοχ ΛθΛβχι^Γΐγ, λοΙ ϋχ;9 ϋι
  οσΊι Λϋχο 5οιθοχ ιοχ «5»ΐ30ϋγγ(» 5ϋχ 53χ;9 5|Λΐθ30ΧοοΊι ζυ,ζ
  ΑΟΧ^ΥΗΗν '» ΛΟΙ ΗΖΥ1Ζ Η
  -319 θγθΛ3Τΐ Οί 3ΟΙΛΙ0'Χη31~ ---- Λ^ΙΧΟ ΙϋΧ Ι3θη3ΙΟθΗϋ9 9Θ
  ■οχιτΐουρ ιβχ 9Χ 'Βθ3χς>χΐ9!3 "χϋόχ λΙιχ ιβχ 09
  -1Λ03 'ϋΛ03ΐ9 ?ο 'ητχίιιο» 5ϋχια Βγγ3,
  -ιχοισχΒΐι Οίοηο λοχ ΒΛΐϋγγ3
  309Χ 3Ο ΙΒΧ ΟΙ91 Λ9ΧΟ ΛΒΟ03Λ11
  -3Λ3 ηοιι '5βγΙ ιθΛθΛ9£ίιι ιοχιοο1
  -ϋ |0 ΙΒΧ 53χ1ΐΙΟ11 |Ο 'ΙΟΧΙΟΟΧΟ)
  |Ο 'δΐΒφΒςΙ'ΛΛθΟ (Ο ΙΒΛ|3 ΒΛ 1311
  -3θΊι 9Θ ιοΛο'ηοχηο ιοχΐ0ϋ ιολο©
  03110 3Χ9Χ ΙΧΟΙ9 Ι3ΧΟΟΧ19 ΒΛ 1311
  3θΊΐ Λ39 ΙΧΟ 5ϋθΙ113 30ΟΙ3τ)ΙΐΖ----
  'ΟΟ'ΊΙΟχ ΛϋΧΟ Ι3Λ
  ;λ 13X3 ϋ9ϋ οοιι ΒΊίλΒ0- '5οολβχ
  1Ο3Η9 9—9 9ΗΙ
  •χ 9 οο0ό9 9Χ
  3Λ3ΓΙ9113 5θ11θ) '
  9Χ1ΛΒΧΙθ'3Τΐγ, 130ΟΧ 9Λ
  -Λ3 9Χ ^9^ Ι3Χθ"9—1 Λ39 ΙΧ9>9
  ϋγ3χο
  V
  'χ9
  •ΟγΙ|)0 130ΟΧ
  ΛΒ
  IX
  (0ΧΟ| Όθ3Η 3ΧΟ1ΐϋθΟΙ0119
  ΐ3θϋιοχιοΐ1ιοϋο'Χ 80 τρ»ιχ>ίΌΐά'3α
  ΟΙΟΤ<Ι000011 3Ο 13X01 Λ8 1X9 5ϋγγ3Ο -β» ·χ 5οΧο1βτΙιΙιτ7 9 5βχλοχ30 -βχιοχ 3ΐΐ]3 ηοιι οίτοο 3γ( οχηγ9ΐι 9 13λλΦγ1Ιοο 1X9 ϋτ1οχ9 3ΛΐΛ9χ— -9 5ϋχ 8ΐ3ΗΙιο Βθ3χοιονιχ νυονουν η 3'Χ» 0°χ 5ογ3τ) ιβχ 9 |ΒΧ ΛΟ3ΟΟ9 ΛΟΛ3§ ΛΜΧ 5ϋιιοο1χιιΐ3, 5ϋχιιιοχ 5ϋχ -3οσυ ιβχ ιβΛρ ηοιι ■ΛΒΑ/ "Χ 5θΧθΒΓ(ιϋ7 9 Λ0Λ9ΓΙ ΛΛΟ0 -£001353 ΒΛ 5033ΟΙ11ΟΟ03110 -ηχόχ>Γΐ λιοχ ολογ9χοχ λοχ
  ϋγγ» 5ισΌΧ 5ηοι Ιιιιο<ίχοιυι ϋχ ά± 3£> ϋ0ϋιοχιοχΒΗιΛΒθΊι 9β 5οολ
  -»ΧΙθ'3Τ)γι 50ΟΧΟ 3ΛΟΧ3 ΟΟΙΙ ϋθ
  -ϋ!0ΐιθ9ΐ30θΊι ϋ 1x9 3οιλοχ ιώχ
  ηοχ 59χοτ1ιιο ηοχ 5θ9!Λ(οσ 5β;οχ
  ΛϋΧ Ι35)11ΟΒ£ί311(1 ΒΛ ΟίΧίάΐ.^ ΟΧΟ
  3χϋχοιχο'9 1X9 ϋτ<9Χ9 3ιι~-— •ηοχ ολογΙο λΙιχ ΛποΛογοΐΒχιΐ9 ηοιι 5ΐ3ΰϋγΧΟθΊΐ1 ΙΒΛ|3 'ΒΙΛΏχ 91Ο 59ΧΐθΛηλ βχοχ οιτΙολοοΌΧ ϋχ ιβχ οοϋΛ9οσ'3χ ϋχο ΛθΐοΗϋο λοχ οτΐιοιχο 9Χ 'ίθιΐοτρχογ,» ορΧ -ΟΟΟΛ35 9·—' 5ϋοΒθ'φ 53Λϋγγ3νι 5ηοχ ψλ. 5ϋ»ιιχοιο'90 5ϋχ ογΙιΦ -τρύλ. ςι. Λορο 5ΐ3οηχιιιο'3ΐι %ο ιχ 919 ΌτΙχΒ 3Τ) ΙΒΧ ϋτ<9>*9 50Λ3ΤΓΟΛ
  (9 Ι3οψΐ<3νοιι 5οοχ 9Λ' ϋο»3όΧ -011ΓΙ ΙΐΧΙΧΒΠΊλθΧΛΟ^ ΙΟΧ 9ΥΥ9 β»1»!ΒΧΙ9 0Λ9Η 1X9 13X3 5οοιοχ3χ Λ90 ΙΟΧ 5θΟΛΒΧΙθ3Τΐγ< 5θΟΧ ΟΟΧ 59|θ'χθϋ 5ϋχ 53χϋχΧΒΧΒχ ιβχ 5ΟΟΟΊ0Χ3 οοΛ^ΗιοοοοΑϋχοοχ ηοχ 5ο;Λογοιι. ΒΧ ηΟΧ 03110 3ΛΒΟ30ΒΧ8Χ '53θΌΧ ότ}ΐ ιοΛογ9ΐ59 ΙΟΥΥ° !° ιοΥ0. '5θ3ΟΙΧΙΟΒ031ΐη ΟΟ9ΑΧΙΧ 19 Λ9Χ ί/αογϋο 'ος)η3γϋ Ι11391ΧΛΡ Λϋχ 9119 9Ο°4| V1 ^ι0Ό 3χϋχΧΛ3γ -3 ΟΙ0119 ι/ 5οΐ3γοφογ, 5ϋχ «Ιιλ ϋχϋ99'θ'3ΐι Λϋχ - 9Χ 9Λ !»χ 130Ο—Η - 3χίΐ0 ϋΗθ0 ΙΧρ ΛΒχα ΟΟΧ 5Ο3Ο30ΒΧΟΧ 5ϋΧ ΟΙ3ΤΐΙΐΟ Οθ'θιΙΛΙΒΟ/νθΙΙΟ 91 ΟΟΧ ϋθ30Β1ΟΧ ϋ Ι30ΟΓΙ 9Λ 8)ΊΟ3γ3Χ011» 3Τ< 'ϋχ 'χ ηοχ 5ΐ3οΙαοοο3 53χ ιχθ3ΐιι ιβχ 53Χοχο()3 5μ 9—? 'ϋο -30 ϋγοχοη9 3Ο Ι30ο'3 βλ 53ΟΌΦ 5?γγοχι 5οτΐ9 3χϋχο9χλΒΛγ, ■9-υοχ 3Ο303ΧΟΧ 5ϋχογηφούοΧ 59x11 ιγοφο9 9 λολ9γ1 ·οχ οοΛ^Η'οοοΌΛϋχΒχ οοχ Ο3αιη λοο -303Χ3ΟΧ 53Ο*ηΧ0'9Η ΙΟΧΟθΊΐ 5'30'Χ ιχο ΐΒΛρ 9Χ|ι~οιο'ϋχΧ(θθΒχ ■5οχΛισιχ2 'χ ηο;3γχ , 5ΒΙ3Υ30ΦΟΥ, 5ουοΗΙιτ1_ι_ οοχ 59x1—τΐθ'59 9 !°* 5ϋχ»ΧθΒό -Βυ 'χ οοχιφΒ(3λοΐΒγο9τ1»>ζ 0ΟΧ
  500'9390'υ 9 '5ϋχ»οΌΐφ ·χ ηοχιό
  ολϋχιν/ οοχ 500'9390'υ 9 '5ϋχβΛ
  οΌΗ^ ·χ οολ9γγθ
  οοχ 500'9390'υ 9 λοοΙ,ι 5ϋχ
  ϋχ ΛθοομιθΒ03ΐιη 9Λ 9|Α 'ηο)3γχ
  -Βθΐμ, ϋΧοΎ, ϋχιγ3Λλοο|3 Λϋχ
  9119 ιθΛ3τ<ιη3ΐϋγχ 10 -9 οισϋιοοχι— 9Χ Ι'-Κ1 Γ ΛΟΧ Ώλ ΙΒΧ 1X9 ΛΟ31»Ι3τ11(*; ϋΧ , Λβρθ ϋΧΒΛθφ3ΧΖ 'Χ ΛΟΧ 301^9 '«5ϋΛηοοΐΒχιν' 9 5βχ····γ) ιβλ^3* ιχ9 11913113 3οβχι930βχ λοχ οιοιι9 οχ ηοχ ΛϋΧΟ Ι3φ9θ'Λ ΒΛ 9·»· ?ί* ΙΑ9 Α*31 ^ οιοΊιχϋοΌΛϋχΒΧ οο'3Χ039 91 ■ϊΐιχϋο1» 5ϋχ 5ΐ3θ99 53χιχοιχ8ΰαο 5μο ιοχλοχο;69 οοχι ΛθΛΒχιΛτΐγ, λοχ 5οσφ9 ί»!3 5οχΒτ^ιΛοΥνοχοχ ^500*11919 590Ί1 9Βν/ Λ9Χ ϋά;3λ3ΐ9 9/1 3οηοιι -0x00119 «ογ!|ο 3τ1 ^βχΦβο'Λ 80 ΣΟΖνθ 10 ϋ=3 ^ '!»Ν» Ι»31 0 09 3Ο ΟΟΚ -οχοβγΙ 5ίμ ιβχ 5βγ( 5ϋχ ΙΒΧΛΟΟ3γηθ9Ι113 '«53θ'' ι3Λϋγγ3Λ» ?γΙ 53ΐοιΐ9 |Ο ΛΟΙ030Γ11ΐη ΙΒΧ ΛΟ3ΤΐΒΛιη9 ΛΟΛ) -.10X0^1 ΙΒΧ ΛΟΛΒΧΙΟΘίίγ, ΛΟΧ ΒΧ Ι3ΧΟΧΟ Λ«ΧΙΛ»ΧΙΰ)3Τΐγ( ΛΟΧ ΛΟΙ3Λ —ιι.υ-------, Ο1 3οιγΙ099°ιτ7 — -Ο3Λ3 Λθχιχοτ11ιγχΛ3 λοχ ϋφϋγιχ ΟΛ91Χ8σΒ11 ΛΟΧ ΛθΧ Λ9 ΛΒ19Ι 13X3 1X9 5ϋθΙ113 311^3----- λοχ 9χ£ΐοΊ3Χ ο χ» χ οιβΧ '5ι3Ο9χοβχβχΛ3 53Λθο'ιΧληοο'3ΐι ηχ βλ} 9-^Ρ ί10" ηίΩ3 ί ί*· Ιί'Χ1-1- ~η ?υ! ϋθ*)| ΛϋΧΟ ΒΛ3Γΐθ3Χιϋ0Ο119 ΙΒΧΛ0ΧΟ 109 8ΐοιΐ9 9Χ 3τ1 91- ΙΒΧΛΟ0'3φΧ>Χ3Γΐ ΙΒΧ
  "Ϊ3
  γλγΙ
  Λ91
  Ι0ϋΞ3 9χ:
  -IX
  5(Ί0Χ
  3ΐ-Ι ώΒ^ϋγγ,» 5ϋχ
  9 1X9 λεοχ^ι οοιβγχΒΟ'μ, 5ϋΧοΎ,
  5ϋχιγ3ΛΛ8θ)3 5ϋχ οιοΊιχϋοΌΛϋχ
  Ι Οί ΟΧΟΟΛλ ίθ} ΙΒΛρ Ζυυθ
  ΣΙ3ΖΥ9 211 νυ
  ΟI^^Η1ΗάΟ^Η1V>I 01
  9119 '
  ρ ί 0
  5θΛ3ίΙαοΑογοιΐΐ9
  όΐϋ
  9—> φ
  ί)ϋ:ι οριίΐΐο
  9 ΌΛ3Τ1ΙΟ.Ο011
  )3ΐΙΐ— 0039
  λγοι ΙΐΑτκΙΑ
  Ον*νν
  1
  χοτΐΐοι^
  Λ9—> 3θΙΐιο3Ληο ιιο ρ{
  , 5ί)οι ΛηαοΙ/ιχηιχ
  9 ϋ ΛθΜ03τίγ( ιο ιιρ
  3 λοο 3οτογ1[§ οτσΙΐιΑΐγγϋγγαο
  -Π3γ3ΐ 910 '^ ργ
  9 ΐΐβ ^ίο»(ΐ9Λ3 3θ303ΐϋΜ 5οΐοιΐ9 9 <π οι91 ρς 53ΐ Λ1τ>Λο'ιαο^
  5οχόοιΐ
  9 ρ
  9 3ΛΌΧ3 ηοιι Ιΐ/1ιηγ9χοχΐ9 λΙιι ΙιγΙχ>μ9 3ΙΟΝυΐΉΙΛΙΗ3
  [ΙΐιΙ/ο^ λΙιι ΛηοοΙΐΐίαιχ 9Λ — ί>θΛηοΛ$χ
  13x091^0 — αογ9ΐ~ ηορ, αοι οιογυ οί Ι1099 Ι^ιο 3Λτ>χί
  ΤϋΟ (51ΐΧ91'Ι>0χΖ χ 9 ΪΟ>1 3ΧΙ313Τ1 ϋ}Ο1Ι9 ΛΐΐΙΟ) ΙΐΗ
  Ι^ 301Λ91 '53ΐαιγΙΐοοΐ9 ^1ιι 91Τ>31 ίιθΐαιϋιιΐγγογγη^ οοι Ιΐιχ
  Ο01Ι1Ι3, Λΐηο :ιιρ 3ΐΐ]3 'ΙΐχαΌΐΛΐ "μ Ό9γ3ΑΑοοτ3αΛγ< ηοι ^^(^α10^ί1 Ιιι ιχ>Λ3ΓΐηογοΜ!ΐιΐι3 5010119 9 'ίΊΐ^ριηοϋι—; ί)ΙΐΑ
  -άρΉ ·χ ">ογΤ ι>1ιοτυί>9θ3ΐχ<ί ΓοΙχι "νοάοΛΙΐΛαο 9 ' ηου Ιΐοιτ)ΐιχτα3ΐ£ λΙιι 3τ1ολ(τ>ι3τΙΙ_ Χ
  •53
  ΐοΌώοοΊΐγιΐ 53οηοαοσ>ογ5ΐαχ 530χοσυ ιοχ3γΙ
  9 Ληθ0θ)Π5939Ι1Ι? γ?λ Ρμ τ)Τ3χτοιο
  11 5Ιιι 5<τκ1) χ ΗΙΜΙΜ1* Μ θυν Οΐν» ΗΙΜάϊ II ΖΗ1Η<1>Ι —
  __6Ι
  Ό" ι ιυχίΟΊΟΒ ΐ3υι_^>,
  <οαο υ α ιο!γοίο .,. ,^^^, υΓΐΛχ/311 Λΐϋυοου Η Λο ΗΙΗαΜ ΜΗ1 θυν ΣΙ3ΖΪ8 Ζ3Ν3Ξ ΙΟ 0=3 Τ ννΐν32