98848

Αριθμός τεύχους

120

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

17/10/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, —ού -ρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΖ
  ΕΞ Ο ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος—Άρ Φύλ 120 Δρχ. 5
  "Οπως άποκαΑίιπτει οέ ΒιΒΑίο τού, πού κυκΑοφορεϊ αύτές τίς μέρες, ό [
  ΕΒΡΑΪΟΙ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  και
  Μαοόνοι
  - Ό Λ-Ιοσέ Νταγιάν μέ 200 Ίσραηλινούς κομάντος έπέ-
  βλεψε αυτοπροσώπως τό Πραξικόπημα τής 21 Απριλίου
  - Σύσκεψη ΈΘνικής προδοσιας μας στή Βαοη Γουρνών
  ΗΡΑΚΛΕΙΩ^ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ.Υ.Π. ΔΟΥΛΕΥΕ ΠΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ
  ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
  Στίς 23 Απριλίου 1967, δυό μέρες μόλις μετά τό
  πραξικόπημα, ό διχτάτορας Παπαδόπουλος μέ τόν έκ
  των συγχρόνων «Σοφών τής Σιών» καί «Μέγα Πρόε-
  δρο» της Έβραϊκής Στοάς «Μπενέθ Μπερίθ » καί τόν
  τόν Πρόεδρο των Εβραίων τής Έλλάδας Ι Λόβιγ-
  γβρ, φωτογραφίζεται οτό Πολιτικό Γραφεΐο.
  ΣΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ 6ι6λίο τού συμπατριώτη
  δηιμοσιογράφου Γιάννη Φουράκη μέ τόν τίτλο «Σιωνι-
  στικές Συνομοσίες», πού θά κυκλοφορήρει αύτές τίς
  μέρες οτήν Άθήνα καί πού ή εφημερίδα μας προμη-
  θεύτηκε άντίτυπό τού πρΐν τρείς μέρες, δημοσιιεύονιται
  πολλά καί ένδιαφέροναα στοιχεϊα, σχετικά μέ τή δρά-
  ση τοΰ Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ καί των Έβραιο — 'Αμερι-
  κάνων καί Μασόνων. "Αρκετά άπό αύτά έίχει ήδη δη-
  μοσιεύοει κατά καιρούς ή εφημερίδα μας, τα δημοσιεύ-
  ματα τής οποίας έπιβεβαιώνει καί δικαιώνει μέ άναλυ
  τικώτερο φυσικά καί πιό ντοκουμενταριαμένο τράπο ό
  συγγραφέας τοΰ 6ι6λίου κ. Φουράχης.
  ΜΕΤΑΞΥ των αλλων στοιχείων πού άποκαλύπτει
  ό Φουράκης, οτό ενδιαφέρον αύτό βιβλίο των 430 σελί-
  δων, τοΰ όποίου έλκδότης είναι ό έκδοτικός οϊκος
  «Γιραμμη» ι ών Αθηνών, συμπεριολαμβάνονται καί άρ-
  κετά πού άναφέρονται οτήν Κρήτη.
  ΣΕ ΜΙΑ πρώτη γενική ματιά, μερικές άπό τίς πιό
  χαρακτηριοτικές άποκαλύφεις είναι οί εξής:
  1) Τό πραξικόπημα τής 21 Απριλίου 1967, ώργά-
  Γιά τίς 'Αμερικάνικες Βάσπς καί τόν Υπουργο Αικαιοούνης Στεφανάκη
  ΕΝΩ ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
  Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΜΜΕΝΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΣΕΙ
  ΒΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΑΗ - ΙΙΙΜ1ΡΤΥΡΙΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ ΖΟΡΜΠΙ
  ΓΙΡΙΝ άκόμη τελειώοει ό άπόηχος τής επιτυχούς έ'κβαοης δυό σπουδαιότατον
  ύποθέσεων, μέ την ίστορική γνωστίι άπόφαση τοΰ Τριμελοΰς Πλημμελειο-
  δικείου Ηρακλείου. Π ρίν όλοκληρωθοϋν τα συγχαρητήρια πού έ"παιρνε ό δι
  ευθυντής τής «Αληθείας» γιά την πανηγυρική άβώωσή τού. Πρΐν σταματή-
  σουν οί ουζητήοεις στ ούς ΐδιωτικούς καί δημόαιουο χώρους γιά τίς ύποθέ-
  σεις αύτές των Άμερικανών καί τοΰ ύπουργοΰ Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκη
  καί τα κολακευτικά οχόλια υπέρ τής Έλληνικής Δικαιοσύνης.
  ΙΙΡΐΝ άπό δλα αΰτά λοιπόν κ"αΐ'πολλά άόλλϋ, σχά μέσο της περαομένης βδο-
  μάδας καί συγκεκριμένα πέντε μέρες μετά την σχετική δίκη, ό προιστάμενος
  τής ΕΙσαγγελίας Ηρακλείου κ.Γ. Ζορμπας άΌκησε έ'φεση (!!!) κατά της άθωω
  τικής αποφάσεως, πράγμα πού οημαίνει δτι έπιμένί,ι νά καταδικαοτεϊ ό διευ-
  θυντής τής «Αληθείας» δικαζόμενος άπό άνώτερο Δικααπήριο καί συγκεκρι-
  μένα άπό τό Έφετεϊο Κρήτης (στά Χανιά).
  ΑΛΕΞ. ΝΑΤΣΙΝΑΣ
  1) Άρχηγός τής Κ.Υ.Π.
  άπό τό 1953 — 1963. 2) Ό
  άόρατος άρχηγός τοΰ υπέρ
  κράτους καί 3) Ό πραγμα
  τικός άόρατος άρχηγός τής
  χούντας.
  νωααν οί Έβρααο — Άμερικάνοι, ό ίδιος δέ ό μονό-
  φθαλμος σιρατηγός Μοσέ Νταγιάν, πού ειχε έρθέι εί-
  δικά στήν Άθήνα έπάπτευσε αυτοπροσώπως την έπιτυ-
  χία τού, μαζί μέ 200 Ίσραηλινούς καμμάντος.
  2) Ίαραηλινοί πράκταρες άπό παλαιότερα είναι οί
  δημιουργοΐ τοΰ περιφήμου αΰτονομιοτικοΰ θέματος
  στήν Κρήατη, οί όποΐοι σέ συνβργασία μέ "Ελληνες καλ
  λιεργοΰσαν την ΐδέα τής άνεξάρτητης Κρήτης.
  Στή αελίδα 283 άναφέρεται συγκεκριμένα μυ τα άρ
  χικά τό δνομα Ήρακλειώτη έτιιστήμονα, ό οποίος άπό
  τό 1963, οάν φοπτγτής καΐ έκπρόσαΐπος τής Φοιιτη(ΓΐΚΓΪς
  Νεολαίας τής Άριστεράς ίγταν «έπαγγείλματίας πράκτο¬
  ρας τής ΚΥΠ», γι' αύτό καί ήταν «φοιτητής» άπό τό
  1950 έως τό 1966.
  Τα άρχικά τού είναι Μ. Φ. καΐ ό κωδικός τού άριθ-
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ♦♦♦♦< Η ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΑΥΤΕΣ τίς μέρες πήραμε μερικά τηλεφωνήματα άπό 'Εφημερίους τής Άοχιειπισκοπης πού έκφρά ζανε τή δυσφορία καί άγανάκτησή τους γιά μιά καινούργΐα έγκύκλιο τοΰ Άρχιεπισκόπου Εύγε- νίου. Μ' αυτή την έγκύκλιο ό Δεσπότης ζηίτα άπό ιίς Ένορίες νά μοιραστοΰν τό δυσβάσταχτο βά- ρος ιπδς - δπως γράφει - έπισκευής καί συντήρη- οης ιοθ Δεπποτικοΰ αύτοκινήτυου, πού θά κοοτί- σει, πάνω άπό όγδόν[τα χιλιάδες, γιατί (δπως, ά- ναφέρει στήσυνέχεΐα ή έγκύκλιος), κάηκε άπ' τόν καύσωνα ή κρεββατίνα ποΰχε δωρίσει 8νας καλόγερος γιά νά συντηρεϊται μέ τό είσόδημά της < < ■ Συνέχεια στή σελίδα 4 ΟΠΩΣ είναι γνωστό ό ϊδιος Είσαγγελέας εΐχε άσκή- σει αύτεπάγγελτη δίωξη κατά τοΰ διευθυντή τής εφη¬ μερίδας αυτής, γιά δυό κατηγορίες: α) Γιά διέγερβτ) τοΰ λαοΰ πρός διάπραξιν κακουργήματος, σέ 6αρος των Άμερικανών στρατιωτικών τής Κρήτης (φυλακίση μέ χρι τρία χρόνια) καί 6) Γιά περιύβριση άρχης καί συ ν,κεκριμένα τοΰ ύπουιργοΰ Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκη. Ή πρώτη ύπόθεση εϊχε άφορμή τα δυό γνωστά (ίρθρα μας «ΤΗρθε ή ώρα τό ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ νά γρα φτεϊ μέ αίμα» καί «Ναί, τό ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ θά γρα- φτεϊ μέ αΐμα», ένώ ήδεύτεφη τή δημοσιευθή τής άπό- Η ΝΕΞΑ ΕΦΕΞΣΗ Η ΕΦΕΣΗ οΐύτή τοθ κ ΕΙσαγ γελέα έχει σάν άττοτέλεσμα νσ έπαναληφθοθν οί ύττοβέσεις ά- ττό την άρχή στά Χανιά, ττράγμα πού έχτος τής ταλαιπωρίας κα! τής ψυχικής κόττωσης δημιουργεΐ κα! σεδαστή οΐκονομική έπιβά ρυνση γιά τόν κατηγορούμενο ά νεξάρτητα άπό όποιαδήποτε ά- φασης τοΰ Πλημμελειοδικείου Χανίων μέ την όποία κα ταδικάστηικε ό Μάνος Χαρής σέ 4μηνη φυλάκιοη, διό- τι — δήθεν—κλεισμένος στίς φυλακές Χανίων άπο- κάλεοε «μαλάκα» τόν ύπουργό Δικαιοσύνης κ. Στεφα νάκη. Καί για τίς δυό ύποθέσεις άθωώθηκε ό διευθυν- τής της «Αληθείας» καί μάλιστα παμψηφεί, ένω γιά στή δεύτερη τοϋ Στεφανάκη σέ πρόσφατη δίκη τό Έφε τεΐο Κρήτης έξαφάνΐοε την καταδικαστικί) τοΰ Πλημ μελειοδικείου Χανίων. καταδικαστική ή άθωω σοτγγελέσ κ. Ζορμ-πά τού όττοίου ή πρωτσδουλία θεωρήβηκε έγωι- στική κα! αστοχη Σχετικά ,μέ την καινούργια αΰ Συνέχεια στή σελίδα 4 -♦-♦♦♦♦ ποφαση τική Μόλις κυκλοψάρησε ή σχετική επδηση τής εφέσεως, δΓ>μιούργησε
  δυσμενή σχόλια σέ δάρος τοΰ Εί
  Στήν προχθεσινη έπανάλειψη τής Δίκης Τσικνάκη
  "ΝΔΦΚΔ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΤΟ ΙΚΑΡΟΣ ΒΙΛΛΖ,,
  ΚΑΙ ΩΡΑΙ Α ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ΠΑ "ΣΥΝΤΡΟΦΙ Α,, ΥΠΟΥΡΓΟΝ
  Άρπαχχικός "μαυροκόρακας,, Α έτοιρΐα "Ρόμπινοον,,
  Ό γνωστος έπιχειρηματίιχς
  τού ξενοδοχειακοΰ συγκροτήμα-
  τος «Ίκαρος Βιλάζ» Τσικνάκης
  ξαναδικαστηχε προσφατα άττό το
  Μικτό Όρκωτό Καγουργιοδικεΐο
  Χανίων, σέ 15 χρόνιο, γιά τόν;
  καϊ τούς τρανματισμούς ύ
  παλλήλων τής ΕΤΒΑ μέσα στό κέ.ρδισε, διότι εΤχε δια—ραχθε-ΐ τό στό Δικσχττήριο) λέει ότι είναι £-
  ξενοδοχεΐο τού στά ΛΑάλλια
  Μέ την Τδια ποινη εΤχε ξοτ-αδι
  καστεΐ τον Αύγονστο τού 1 976 ά
  πό τό ϊδιο Δικοκττήριο
  Κατά τής αποφάσεως εΤχε ά
  σκήσει άνα'ιρεση την όποια ε-α!
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΒΙ ΣΤΗΝ
  ΑΠΑ ΠΕηαΓΙΑ;
  Σέ λίγο στήν «Άλήθεια» μιά άποκαλυπτιική
  ίίρευνα γιά τό τί γίνεται στήν Άγιά Πελαγία,
  γύρω άπό τό ξενοδοχείο Καφή καί την Άρχαιο
  λογική 'Υπηρεσία. /
  χονδροειδές νομικό λάθος ιά
  τταραστεΤ τότε σάν ττολι-
  τικός ένάγοντας Ναμικο
  Προσωπο καϊ συγκεριμένα
  τής ΕΤΒΑ, ή όποίσ — φυσκά —
  στήν προχθεσινη δίκη δέν έμ
  ()>ανίστηκε καν
  Ή πρόσφατη δίκη κράτησε ά
  πό τίς 1 Ο ώς τις 13 "Οκτώβριον
  ΣΐΛήγαροι τού Τσικνάκη ήτου
  ό καθηγητής τού Ποινικοΰ Δικαί
  ου κ Ν 'Ανδρουλάκης, ό δικηγό
  ρος δουλευτής κ Ι Σεργάκης καί
  ό δικηγόρος "Ηρακλείου κ Ι. Ξυ
  λούρης,
  ΣΐΛ/ήγοροτ των πολιτικώς ένχΐ-
  γόντων ήταν ό καθηγητής κ Φαί
  δών Βεγλερής, ό δικηγόρος Άθη
  νών κ Σταματελάτος καΐ ό δικη¬
  γόρος Χανίων κ Βολάνης
  Ή δίκη παρουσίασε πολύ έν
  διαφέρον καθότι κατά τή διαδικα
  σία ακούστηκαν κα! προέκυψαν
  πράγματα γενικώτερου ένδιαφέ-
  ρονπ-ος, σχετιζάμευα μέ τό ξε-
  πούληιμα τής Κρήτης σέ ξένους
  Συγκεκριμένα τό ξενοδοχεΐο*"Ι
  καρος Βιλάζ» δπου ό Τσικνάκης
  σκοτωσε τόν έν~αλληλο τής ΕΤ
  Β Α, παρουσιάστηκε σάν άνή-
  κον στήν γερμανικη έταιρία «Ρό
  μπινσον» γιά την όττοία έγκυρο
  γΐρμανικό περιοδκό (πού τιρο-
  σκομιστηκε κσί μεταφράση^*.
  νας έπικινδονος «μαυροκόοα-
  κας» πού έπιτίθετατ στά ξένα
  δαφη μέ άρτταχτικές διαθέσεις
  Άκούστηκε άκόμη δτι τό
  καρος Βιλλάζ» ήταν γιάφκα φα
  σιστών οί όποΐοι βρισκότσν έ-
  δώ καϊ δροΰσαν μέσα σ' αυτό ά
  νενόχλητοι, χωρΐς καμμιά άρχή
  Συνέχεια στή οελίδα 4'
  ΑΣΚΗΘΗΚΕ
  ΔΙΩΞΗ
  ΠΑ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ
  ΜΕΤΑΞΑ
  Σύμφωνα μέ πληροφο
  ρίες μας, ό ΕΙσαγγελέας
  Πλημμελειοδικών Ηρα¬
  κλείου κ. Γ. Ζορμπας, όσκη
  σε ποιΐνκή δίωξη κατά των
  ύπευθύνων τής γνωστής
  υποθέσεως των άκαταλλή-
  λων κοεάτων τοΰ Νίκου
  Μεταξα, ΐδιοκτήτη· τοΰ ξε-
  νοδοχείου «Κρέτα Μάρις».
  Ή παραπάνω δίωξη,
  πού γίνεται γιά παράβαοτ)
  τοΰ άγορανομικοΰ κώδικα
  προέκυψε, έ"πειτα άπό τή
  γνωστή καταγγελία τοΰ δι¬
  ευθυντή τής «Αληθείας».
  Γιά τό Βέμα τοϋ Παπά της ΚωμόποΑης
  ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΟΙ αΡΧΑΝΙΟΤΕΣ
  κητη τού βρχιεπισκοπου κρήτης
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό στούς άναγνώστες μας, άπό προ-
  ηγούμενο δημοσίευμά μας, στήν κωράπολη των Αρχα¬
  νών έχει δημιουργηθεϊ μιύ άναταραχή, σχετική μέ τόν
  διορισμό τοϋ έφηιαερίου.
  ΠΑ τό θέμα αύτό πού ήρχισε νά παίρνει ήδη εύρύτε-
  ρες διαστάσεις, δίνομε παρακάτω τελευταϊες πληροφο
  ρίες, ένώ συγχρόνως δημοσιεύομε μιά χαραχτηρισπ-
  κή απαντήση πού έΌτειλε στήν Άρχιεπισκοπή ό ]Παπά
  Ξενοφών Κλεινάκης, τόν όποϊο ένώ ζητοΰν έιπίμονα οί
  Άρχανιώτες σάν Παπά τους (άφοΰ είναι καί συγχωρι
  ανός) ό Άρχιεπίσκοπος τόν άγνόηοε καί διόρισε έναν
  Παπά πού ύπηρετοΰσε στή'ν Καβάλα, άλλά είναι συγ
  χωριανός (Μεραμπελιώτης κι αύτός) τοΰ κ. ΕΟγενίου
  ΜΕΤΑ την σχετική ανακοινώση
  τοΰ Γραφείον τής'Αρχιεπισκσττής
  ραν μέρος τό Δηιμοτικό Συμ-
  δοΰλιο τής κωμάπολης, έκττρόσω
  ποι των Συλλόγων ΜορφωτικοΟ,
  ΠροοδευτικοΟ και στήν όττοία κλή
  θηκαν καϊ παραβρέθηκαν τα μέ
  λη τοΰ 'Εκκλησιαστικοΰ Συμδου-
  λ!ου
  Στή σύσκεψη άττοφασίστηκε ό
  μόφωνα νά έκφραστεΐ ή λύπη καί
  ή άγανάχτηση των Άρχανιωτών
  γιά την άπόφαση τού Άρχιετη-
  σκόπου και μέ έγγραφο ύπόμνη-
  μα πρός αυτόν ζητεϊται ή άμεση
  αναθεώρηση τής 'Αρχιεπισκοτπ-
  Κρήτη.ς έγινε στΐς Άρχάνες
  εύρεΐα σύσκεψη στήν όττοία πή- ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 4η Σελίδα
  { 'Από τήυ Τρίΐη 25 Όκχωβρίου
  ΘΑ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ίΟΝΟ
  ΑΠΟ ΤΑ
  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ-
  ΠΩΛΕΣ
  Προεκλογική
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΙ
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  (ή γνωστίι
  έβδομαδιαία)
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  1 ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ
  :
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!!!
  Άπό την Τρ'ιτη 25 Όκτωβρίου
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕ
  ΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ —ΚΑ
  ΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕ
  ΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ —ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ — ΚΑ
  ΕΝΗΜΕΡΩ ΤΙΚΗ ■ ΜΑΧΗΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ.ΚΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
  Ι
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  «ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
  ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ»
  'Άν καί τό 6ι6λίο τοΰ
  Γιάννη Φουράκη, θά μάς ά
  πασχολήσει καί άπό αόλλες
  οτήλες τής «Α», τό παραυοι
  άζομε σύντομα καί άπό την
  οίκεία αύτη στήλη.
  Πρόκειται γιά έΎα βι-
  6λίο γεματο άποκαλύψεις,
  γύρω άπό τίς έγκληματι-
  κές δραστηριότητες τοΰ
  Σιωνισμοΰ, δπως την κατα
  στροφή τοΰ 1897, τούς Βαλ
  κανικούς πολέμους, τόν
  Έθνικό διχασμό τοΰ 1915
  —1917, τόν Α' Παγκόσμιο
  πόλεμο, τόν έμφύλιο πό-
  λεμο, τό Κυπριακό, τή δι-
  κτατορία τοΰ 1967 κ.λ.π.
  Τό βιβλίο αύτό τοΰ συμ-
  πατριώτη δημοσιογράφου
  Γιάννη Φουράκη, £χει 430
  σελίδες, μέσα άπό τίς ό-
  ποϊες έρχονται σέ φως,
  πολλά καί ένδιαφέροντα
  στοιχεϊα.
  Έκτός άπό τα κείμενα,
  τό 6ι6λίο πλουτίζεται μέ
  ντοκουμέντα, βγγραφα, φω
  τογραφίες καί δημοσιεύμα-
  τα τοΰ Τύπου.
  Έπιφυλασοόμενοι σέ εύ
  ρύτερη παρουσιάση τού, ση
  μειώνουμε δτι πρόκειται
  γιά μιά ακρως ένδιαφέρου-
  σα έκδοση, ή όποία, γίνεται
  ίδιαίτερα ένδιαφέρουσα
  γιά τόν κρηιτικό άναγνώ-
  οτη.
  «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΡΙΜΕΣ»
  Ό συμπατριώτης λογο
  τέλχνης Σπΰ,ρος Λίτινας κυ
  κλοφάρησε στήν Άθήνα έ
  να νέο βιβλίο τού ιιέ τίτλο
  «Κρητιικές Ρίμες» (Ή μά-
  να ή Κρήτη).
  Στίς 180 σελίδες τοΰ
  πρωτότυπου αύτοΰ 6ι6λίου
  περιλαμβάνονται: προλε¬
  γομενα τοΰ ποιητή, 94 ποι-
  ήματα, έπιγράμματα, κρη¬
  τικές λέξεις (γλωσσάριο),
  καί κρίσεις γιά τό δργο τοϋ
  Λίτινα.
  Τό 6ι6λίο έπίσης περιέ-
  χει άρκετά σκίτσα καί φω-
  τογραφίες.
  Τό έξώφυλλο είναι τής
  Μαρίας Λίτινα, άνηφιας
  τοΰ ποιητή.
  Ζωμραφική
  ε—ε—βε-ε—■—- —■επ-π——■
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Στήν Γκαλερί Κ. Σταυ-
  ρακάκη έγκαινιάζεται σή-
  μερα στίς 8.30' μ.μ. ή δκ-
  θεση Ζωγραφίδης καί Χα-
  ρακτικής, τοΰ γνωοτοΰ καλ
  λιτέχνη Κ. Γραμματόπου-
  λου.
  Ή ένδιαφέρουσα αυτή
  £κθεοη, πού θά κρατήσει
  μέχρι τίς 30 Όκτωβρίου,
  τέλει υπό την αίγίδα τοΰ
  Δημάρχου Ηρακλείου κ.
  Μαν. Καρέλλη.
  Ή εκθέση θά είναι άνοι-
  χτή άπό τίς 10—1 τό πρωί
  καί άπό τίς β — 9 τό 6ρά-
  δυ.
  τόυ παιδαγωγικό στόχο Τα κεί
  μενά δπως κσΐ ή τεχνική παρου¬
  σιάση τού κουκλοθεάτρου εΤχσν
  επι μεληθή σπουδαστές τής Σχο
  λής μέσα στά πλαίσια τοϋ προ-
  γράμματος «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑ Ι
  ΔΙ» πού όργανώνει ή Σχολή γιά
  τόν Χειμώνα τοΰ 1977—78.
  Έκτός άττό τό κουκλοθέατρο
  ή Σχολή έττεξεργσζεται φέτος
  τούς μύθους τού Αίσώπου σέ θε
  ατρική διασκ£υή όπως καϊ τό
  ττοοσίγνωστο «ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ
  ΑΛΕΠΟΥΣ» τοϋ Γκαϊτε.
  Στό παιδικό τμήμα τής Σχο
  λής πού θά λειτουιργήση φέτος
  άπό 1ης Νοεμβριού 1977 τα
  διδασκόμενα μαθή,ματτα θά εΤ
  ναι α) ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ 6) ΡΥΘΜΙ
  ΚΗ ΑΓΩΓΗ γ) ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ
  ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ και δ) ΑΥΤΟ-
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.
  ►♦♦♦< ΠΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γ" ~ψίγ ντ' ~~ψ·~τττ- ·ι· — ιψ τ- Τρεΐς έμφανίσεις μέσα στον Ό κτώβριο θά πραγματοποιήση τό κουκλοθέατρο τής Σχολής Θεά- τρου Κρήτης σέ συνεργασία μέ τό ϊδιωτικό έκπαιδευτήριο Χρυ- σούλας Μπουρλώτοι/, τόν Σύν- δεσμο Δημοκρατικών Γυναικών και τόν Δήμο "Αρχανών Έξ άλλου προσκλήσεις γιά τον Νοέ,μ&ριο και Δεκέμδριο εγι ναν άπ ότοΰς κ.κ. δημάρχους Ρε θΰμνου, Σητείας καΐ Μοιρών. "Οπως είναι γνωστό τό κουκλο θέατρο τής Σχολής προσφέρεται δωρεάν σέ παιδάκια ήλικίας ά ττό 4 εως 9 έτών μέ έ"να θεαμα πού συνδυάζει την ψυχαγωγία μέ ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΙ Π Λ Α'Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' ϊνα δμορφο πε- ριβάλλον. Μυπογραφεϊον ΘΕΟΦ.&ΧΑΡΙΔ ΜΑΥΡΑΚΗΣοε ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ ΙΒΙ ΒΒΒΒΒΒϋΒΒΒΒΒ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5 ΜΕΤΒΟΡΟίΕΟ5 5ΤΗ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 50- ΑΤΗΕΝ5 - ΟΡΕΕΟΕ ΤΕί. 021 - 3238727 - 8, ΤΕΙ.ΕΧ 219517 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Τοϋ δημοσιογράφου Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ "Ενα άποκαλυπτικό Οιθλίο μέ 30 μυήσεις, τελετές καΐ 1.500 όνόματα μαοόνων. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°« ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛΕΦ. 36.27.896 ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ. 20ΧΡ0ΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Γό Πιστοποιητικο τοϋ θανάτου Άπό Θεολόγο συνερνάτη μας ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΑ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ό συνεργάτη·ς τής «Αλη¬ θείας» κ Γ Κ. Θίολόγος, κα¬ τέθεσε προχθές στόν κ. Εί- σαγγελέα Ήροχλείου την πα- ρακάτω ένυπόγραφο άναφο- ρά: Κώριε Εϊσοτγγελεΰ, Ώς "Ελλην καί ώς γονεύς έ- χω διαητιστώσει δτι ή Έλληνική Τηλεόραση έχει μεταβληθεΤ σέ 6όμ6α στά θεμέλια τής 'Ελλη- νικής Οικογενείας. ΟΙ ύπεύθννοι τ,ής Ε?ΡΤ μετέβαλον την τηλίό- ρασιν σέ σχολείον .ού έγκλήμα- ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΜΑΑΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πά- ρίσι) ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ τος μέ την μετάδοσιν ταινιών 6ίας κ λ.π. Δέν θά άναφερθώ είς τό πλή- θος των περιτττώσεων δπου ή ΕΡΤ μετέδωσε ταινίας αί οποίαι ήσαν καταστρεπτικαί διά την τταιδικήυ καί έφηβικήυ ψυχήν. Άναφέρω μόνον δύο περιτττώ σεις στήν πρώτην είς έργον της ΕΡΤ ελέχθη ό τρόπος νά πραγ¬ ματοποιηθή εγκλημα χωρίς νά ά φήση Τχνη. Φόνσς μέ τρόπο ό οποίος προκαλεΐ άσφυξίσ χωρίς νά άφήνει Τχνη. Την 26ην τρέχον τος στό θέατρο τής Δευτέρας «Άννα Λουκάστα» μετεδόθη σαν σκηναί κτηνώδους συμττερι- φοράς τέκνων πρός τούς γονεΐς δπου εΐδαμε τέκνα νά κορο'ιδεύ- ονν, νά είρωνεύωντσι νά βρίζσυν τόν παττέρα τους φωναζοντάς τον παληόγερο καί τέλος νά τόν κτυπούν άνελέητα ώστε άπό τό ξύλο νά σέρνεται μέ τα τέσσε- ρα ένκαταλείπωντας τό σπίτι Κύριε Είσαγγελεΰ, Πιστεύω νά παρακολουθεΐτε είς τον ήμερήσιον Τύπον κρίσεις είδικών οί όποΤοι λέγουν δτι ή ΚΟΜΨΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΦΘΗΝΟ ΡΑΨΙΜΟ ΑΡΙΑΑΝΗ ΆνοΊξαμε την Παραοκευή 14 Όκτωβρίου ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ►♦♦♦♦♦«! ΚΑΑΟΥΔΑΚΗΙ Βίγλας 11 Τηλ. 222264 τηλεόρασις δολοφονεί τα παιδία μας Ιδού τ! λέγει ή εφημερίς «'Εμττρός» 23 - 3 - 1977 *Δέν μττοροΰμε άπό την μιά μεριά νά φτιάχνουμε έκτταιδευτική τηλεό¬ ραση καί άπό την άλλη σχολεΤα γιά καταδίκους» Ηράκλειον 28 - 9 - 1 977 Μετά τιμής Γ.Κ 26 Όκτω6ρ!ου τό &ράδυ &ρα 7, άρχίζουν οί έκδηλώσεις πού διο,ργανώνει ό Δήιμος Ήρα κλείου, γιά τα 20 χρόνια άπό τόν θάνοττο τού Νίκου Καζσντζά κη, μέ τό Πνευιμο—ικό Μνημόσυνο ττού θά τελεσθιεΐ στή Βασιλική τοϋ Άγίου Μάιρκου. Όμιλητής θά είναι ό συμπα¬ τριώτης συγγραφέας κ. Παντε- λής Πρεβελάκης ποΰ υπήρξε, ώς γνωστόν, προσωπικάς φίλος τού Καζαντζάκη. Τό ϊδιο 6ράδυ θά δοθεΐ έττίση- μο δεΤπνο στό ξενοδοχεΤο «Ά- τλαντίς» άττό τόν Δήμαρχο κ. Μα νόλη Καρέλλη Ώστόσο σήμερα τό βράδυ 17 Όκτωδρίου, ώρα 8 μμ. ό Πνευ- ματικός Σύλλογος Ηρακλείου «Αόγος καΐ Τέχνη» διοργανώνει στό 'Εμποροδομηχανικό 'Επιμε- λητήριο Ηρακλείου φιλολογική εκδηλώση, γιά τή μνήμη τού Κα ζαντζάκη κατά την όποία όμάδα 8 άτόμων θά δαβάσει άποσττά- σματα άττό τα έργα τοΰ Καζαν¬ τζάκη «'Ασκητική» — «'Αναφορα στον Γκ,ρέκο» — «ΤελευταΤος Πει,ρασιμός» — «Καττετάν Μιχά λης» — «Όδύσσεια» Καΐ ή εκδηλώση αυτή τελεΤ υπό την αίγίδσ. τοΰ Δημάρχου κ. Καρέλλη. Στή φωτογ,ραφία: φωτοτυιτία τού πιστοποιητικοΰ θανάτου τοΰ Νίκου Καζαντζάκη, ΰπογεγραιμ- μένη άττό τόν καθηγητή Χελμάγερ καί θεωρημένη άπό τό Έλληνικό Προξενεΐο τού Μονάχου, τό ό- ποΐο βεβαιώνει δτι ό γίγαντας τού ΤΓνεύμθ[τος καϊ τής πένας, δέν ύπάρχει πά στή ζωή. Ήμερσμη- νία 28.10.1957. Ακριβώς εΐκοσι χρόνια πρίν. . . Τό γνωστό ΚαπνΌ-ωλεΐο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΓδη τοθ καττνιστή, περιοδικά, έφημερίδες καΐ την •ΑΑΜΟΚΙΑ» ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ί Άντί νά χρησιμοποιητε κάθε λίγο διάφορα μονωτικά — στεγανωτικά, πού έτσι καί άλλοιώς καταστρέφονται, χρησιμοποιίϊστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΠΛΑΣΤ Α—3 — Α—5 καί Κ—Γ—Τ, πού έφαρ- μόζονται κάτω άπό δλες τίς καιρικές συνθήκες, κοστίζουν φτηνά καΐ είναι μιά γιά πάντα. Πληροφορίες Τηλ. 221-267 άπό 7 έΊος 8.30' μ.μ. <>♦♦♦♦♦♦♦
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός τταράδεισος ττλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΑΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΑΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό πσιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καΐ
  νά άναπνεύση ίώδιο, στό Ενετικά Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  Ανδπ Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ
  Αφ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕ0ΡΓΑΛΗ7 Ο.Ε.
  ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΓΕΙ7
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ
  5 δωμστίων, ώς κσΐ Ισογείων καταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κστασκευϊ|ς καΐ επί των όδών
  1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  ΚΟΥΚ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ
  Μαθαίνοντας £νας δικηγόρος την εϊδηοη δτι
  ό Είσαγγελέας κ. Ζορμπάς, άσκησε έφεση κατά
  τής άιπόφασης μέ την όποία άθωώθηκε ό διευ-
  θυντής τής «Αληθείας», εϊπε σέ κύκλο συναδέλ
  'φων τού:
  —Έδώ έχομε πλέον χαραχτηριστική περίπτω
  ση... δικαστηριακής... βεντέτας!
  Μόνο πού ή... άντεκδίκηση - όν ύπάρχει -
  δέν γίνεται γιά προσωπικούς λόγους, άλλά πρός
  χάριν χρίτων...
  Μιά άπό τίς περασμένες μέρες καί συγκε-
  κριμένα ένα 6ράδυ, γύρω άπό τα μεοάνυχτα,
  στό φουαγιέ τοΰ ξενοδοχείου «Άστόρια» καθόν
  τουσαν καί συζητοΰσαν ό Είσαγγελέας Έφετών
  κ. Καρούκης, ό Είσαγγελέας Ηρακλείου κ.
  Ζορμπάς καί ό κυβερνητικάς Βσυλευτής κ. Μανό
  λης Κεφαλογιάννης.
  Έκείνη την α>ρα μπήκε μέσα καί ό διευθυν
  τής τής «Αληθείας», ό οποίος κατευθόνθηκε
  πρός τό βαθος τοΰ φουαγιέ, δπου καθόταν ή γνω
  στή παρέα τώνΉρακλειωτών, πού «τό ξενυχτά
  εί» συζητώντας.
  'Όταν πλησίασε ό διευθυντής τής «Αληθεί¬
  ας», 2να άπό τα μέλη τής παρέας, άπευθυνόμε-
  νος πρός αυτόν τοΰ εϊπε:
  —Βλέπεις Μάνο, ένώ έσύ τόν 6αρας, ό Μανό
  λης λέει την... καλή τού κουβέντα!...
  Έγώ δέν σχολιάζω τίποτε.
  Ή πρώτη «δημοσία» άλλά «κλειστή» ου-
  γκέντρακϊη των κομιιαταρχών τοΰ Μανόλη Κε-
  ιτχιλογιάννη, πραγματοποιήθηκε την περαομέ-
  νη Τετάρτη τό βράδυ, στό ξενοδοχεϊο «Άστόρια»
  δπου ό «Μανόλης τους», ί-δωσε τή γραμμή τοΰ
  άγώνα.
  'Όταν κατά τίς 12.30 μεταμεσονύχτιο έΌγαι
  ναν άπό τό ξενοδοχεΐο, κάποιος, βλέποντας νά
  τόν συνοδεύουν μεταξύ όλλων, ό γαμπρός τού
  κ. Λαζοπουλος, τ. Φρούραρχος τής Βουλίίς καί
  ό άδελφός τού Βαγγέλης, πετάχτηκε καί εϊπε:
  —Πρώτη φορά βλέπω τόν Κεφαλογιάννη νά
  συνοδεύεται συγχρόνως άπό δυό.. Φρουράρχους.
  Τό άΌχημο μόνο είναι δτι καί οί δυό είναι...
  τέως καί κυρίιυς ό τελευταϊος!...
  Άνάμεσα στούς παραπάνω κομματάρχες,
  συμπεριλαμβανόταν κι 2νας μουστακοφόρος φύ
  λακας τοΰ Μουσείου Ηρακλείου, διορισμένος
  πρσφανώς άπό τόν «Μανόλη μας».
  Βλέποντας τον λοιπόν κάποιος εϊπε:
  —Ποΰ ξέρεις, φέτος μπορεϊ νά ψηφίσουν καί
  τα... άγάλματα.
  Παλιότερα, ώς γνοχττόν, ψήφιζαν τα δέν-
  τρα καί τα... κούτσουρα!..
  • Ό 2νας άπό τούς Διόσκουρους τής ΕΔΗΚ,
  πού πήγαιναν, ώς γνωστόν πάντα μαζί κι οί δυό
  σάν τούς Χιώτες, καί συγκεκριμένα ό Μενέλα¬
  ος, θεάθηκε προχθές στά Δικαστήρια τοΰ Ηρα¬
  κλείου μόνος, χωρίς τόν Τηλέυαχο.
  Κάποιος λοιπόν πού παρατήρησε την μονή-
  ρη έμφάνισπ, είπε:
  —Τωρα βλέπεις έν δφει' προεκλογικής περιό-
  δου χωρίσανε άναγκαοτικά οί... «Χιώτες»...
  Καί καλά κάνανε, γιατί άπ' δ,τι λένε οί άν-
  ιίπαλοί τους, κινδυνεύουν νά την πάθουν... Χίω
  τικα.
  Τώρα ίσχύει τό γνωστό: «Αυτή ή... φήφος
  είναι δική σσυ, μην ά'μήσεις τόν Τηλέμαχο (¥
  τόν Μενέλαο αντιστρόφως) νά :οΰ την πάρει»...
  • Άπό τή συνάδελφο στήλη των «Νέων», τοϋ
  «μικροπολιτικοϋ» μεταφέρω £να ώραίο, σχετικό
  )ΐέ τσπικό ύποψήφιο:
  «Τό... πιαράκανε ό κ. Ηλίου... Δέν^έχει δίκιο.
  Σέ μιά άπό τίς τελευταϊες συναντήσεις των πέν
  τε κι ένώ οί διαπραγματεύσεις εΐχαν φθάσει
  πρός τό τέρμα τους, έκπρόσωπος τής «Σοσΐαλι-
  στικής Πιρωτοβουλίας» ζητοΰσε υπέρ τοΰ κόμμα
  τος τού όρισμένες παραχιορήσεις.
  Ό κ. Ηλίου, πού τόν ακουγε ύπομονετικά,
  σέ μιά στιγμή τόν διακόπτει καί τοΰ λέει:
  — Φοϊβο, δλο καί ζητας περισσότερα... ΕΙσαι
  ΐμπεριαλιστής.
  ΕΙχε δμως όδικο... Γιατί... ούκέτι Φοΐδος κα-
  λύβαν έ'χει (κομματική), άλλά... μόνον παγον
  λαλέουσαν».
  'Ένας διάλογος τώρα:
  —Γιατί θυμώνουνε μερικοί - μερικοί, μέ τή
  φράση τής «Αληθείας» πού λέει δτι «Τό ΕΞΩ
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ θά γραφτεϊ μέ αΐμα»;
  —"Ισως γιατί τό αΐμα έχει... κόκκινο χρώμα!..
  β Τα «Παιδία τής... Φωτιας» ή άπί τό έπικρα-
  τέστερον «Τρίο Έρασιτεχνίκ», άποκαλέσανε στό
  περασμένο φύλλο τους τόν διευθυντή τής εφη¬
  μερίδας μας «θεατρίνο».
  Κάποιος λοιπόν πού τό διάβασε εϊπε:
  τ—'Άν ό Μάνος είναι «θεατρίνος», τότε αύτοί
  είναι... Καραγκιόζηδες.
  Καί σέ ερωτήση μου, γαατί τούς δίνει τόν
  χαραχτηρισμό τοΰ θεάτρου Σκιών, μοΰ άπάντη-
  σε:
  —'Έχω ύπ' δφιν μου κάτι έπιοτολές τους γιά
  διπλές είσπράξεις, πού γρά(ρουν «περάστε άπό
  τα γραςρεΐα ιιας νά πάρετε τα χιρήματά σας», έ¬
  νώ θά μποροΰσαν άπλούστατα νά τούς τα οτεί-
  λουν μέ ταχυδρομικές έπιταγές.
  Πάντως έγώ γιά νά έλαφρώσω τή θέοη
  των «παιδιών τής... Φωτιας», τούς άναγνωρίζω
  δτι καί «Καραγκιοζάχια» (δχι «Καραγκΐόζη-
  δες») νά είναι, όπωοδήποτε κι έδώ είναι... έρασι
  :ς, δπως καί στήν Δημοσιογραφία.
  Άφες αυτοίς λοιπόν ού γάρ οϊδασι τί... γρα-
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΛΛΜ·ΚΙΑ>
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ —- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  <ΜΑΝΟΙ ΧΑΡΗΟ ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνική έτπμέλεια: Ίκτίνου 20 ^— ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ - Ήράκλειο Κρήτης
  17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Η... ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ
  ΤΟΥ κ. Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ
  2ο (Τελευταΐο)
  Ό χορατ αττζής ό λι>ράρης
  ποθ δέν ήτανε μάνο στήν θάλασ-
  σα ψαράς μά καϊ στήν ξηρά μόν
  τεψε φαίνεται την ττεθθμιά των
  τουριστριών κι άττότομα άττ' Ά
  σιγανό, τό γύρισε στ-ό Ταγκό!
  'Αντβρειμένος ό Νικολής τού
  φώνααξε!
  —Άνάθε,μά σε. . . Εδά μιο-
  ρέ μοθ τό γώρισες στό ταγκό ά
  ποΰ δέν έχω ντάμα;
  —"Ε πάρε καϊ τού λόγου σου
  μιά τοαρί—-ρια νά τηνέ χωρέψης..
  Άς—ραττόττεξαν τα μάτια τού,
  ξαφνιάστηχε, μά τδθελε κιόλας ό
  καψε,ρός γιατί ά,μέσως έκαμε με-
  ταχττιροφή, σκάρτπσε ένα πλατύ
  χαιμόγελο στήν δψη τού κι Ητοτι-
  κά ΐ—οκλήθηκε στή μιά ά—ό τίς
  δυό Διάλεξε την πιό ψηλή πού
  την εΐχε βάλει στό μάτι ά—' την
  άρχή
  Ή κοττελιά —θυμοΰσε πράγ,μα
  τι νά χορέψει καΐ μετά χαιράς
  έγαρε έλοΐφ^ρκχ την κεφαλή τση κ ι
  άποκρίθηκε: «ΓΙΕΣ...»
  Στρσβίλιζαν στόν άέρα σάν
  νά μην έττατοΰσαν κατα γής κι'
  δλο κομψότητα κι ^πιδεξιότητα
  ήτ<χν ή ξανθιά πεταλοϋοα τού 6ορρά, ττοθ πιότειρο άττ' δλους τή καμάρωνε ό Νικολής. 'Ελκυστική καθώς ήταν καϊ μέ τρείς —τέσσειρις πιθαιμές φόρε- μα ντυμένη, έκανε τό Νικολή νά ντονχουΛντίσει κο! νά ξυττνήσουνά μέρωτοι πόθοι μέσα τού. Ή ό- σμή τσή σάρκας της, ποθ μύριζε πανάκιριβα άρώμο—α τα χυτά ξανθά μαλλιά της, τα χείλια τού έρωτα καΐ τα μάτια τού σεβντά, στΛΐττήραν τόν Νικολή . . . Άνα τολικά τής 'ΕΞδέμ κ<χ! μή έχοντας άλλο τί νά ττεϊ καί γιά τόνέαυτό τού και γιά την κοττελιά, εΐπε νά ξεθυμάνη: —Δέν θά μποΰ,με καί στήν Κοινή Άγορά; Ή τουρίστρια δμως δέν κατά- λα6ε καΐ κούντ,σε ττέρα — δωθε την κεφαλή τζη. Ό Νικολής γιά νά τσή τό ξηγήσει νά καταλάβει μιά καΐ δέν ήξερε ξένη γλώσσα νά τό μεταφράση διέκοψε τόν χο- ρό, έγραψε τ' 'Αρχικά γράμματα μέ τό δάκτυλό τού κατά γής και τα διάβασε έλληνκά δνα—ένα. —Ε.Ο.Κ. Πάλι δμως δέν κατάλαβε ή τουρίστρια καΐ άττοκρίθηκε· —Γιόκ Στήν συνέχεια ό Νικολής γιά νά βγή άττ' τό άδιέξοδο έκανε νό ημα καΐ στήν άλλη τουρίστρια ποΰ ήταν τόσο άλαφρά ντυμένη λές καΐ εΐχε ξεχάσει νά φορέση φάρεμα. Μαζευτήκαμε δλοι στό τραπέζι καΐ ριχτήκαμε στό φαγο ποτι. Έγέλα δα ό Χορατατζής ό Άντώνης γιά τό κατόρθωιμά τού και συντρόφευγετό φαγοττότι μας μέ ώραιότατες κοντυλιές. Άξαφνα σάν νά τόν ττήρε τό τταράπονο σταμάτησε τη λύρα, ήτπε δυό «ττανωτές ρακές άκού- μπησε τόν άγκώνα τού στό τ,ρα πέζι κι' άκούμτ~σε τή γερμένη κεφαλή τού. Τραγουδοϋσε τώρα μόνος τού κ ι ήριχνε τόν καυμό τού στό αΐγιαλό. "Ηλεγε κάτι τραγούδια αύτοσχέοα πού μιλοΰ σαν γιά Θάλασσες καΐ γιά γορ- γόνες. Ό Νικολής έπέδειχνε ττερίσ- σια φιλοξενία καϊ συμπάθεια στό Πεψτάστρι τού βαρρά. "Ωσάν τα ττεριστέ,ργια έκαναν. Την τάιζε στό στόμα άττ' δλα τα καλούδια κ ι έστόλιζε τα χυτά μαλλιά τζη μέ κλωνιά άπ' τα άμορίκα. Πάνω σ' αύτό ξεφάντωμα ό ξανθός άγγελος άνεγαγάρεψε τόν σάκκο ντου. Μέ ττροθυμιά ό Νικο λής τόν σβάρνσε ώς έκεϊ. "Εδγα- λε στήν συνέχεια την φωτογραφ ι- κή μηχανή της καΐ τ,ραβήκτηκε ποιράμερα δυό — τρ!α βήιματα. 'Αποθανάτσε στό φίλμ τής μηχα νης την συνηροφιά μας, τ' άλμυρί κια μέ τόν Αίγιαλό καΐ τόν καττε τάν — 'Αντώνη σκυφτό νά τρα γουδεϊ τσοί άναστεναγμούς ντου γιά την Θάλ—σα Γύρισε Οστβρα στό τραπέζι, κάθισε δίπλα στό λεβέντη τζη τόν τόσο συμπαθητικό έκεΤνο Ντελι- κανή. "Εδωσε την φωτογραφική μηχανή στήν φιλή της και τόν ά- γκάλιασε περίπαθα Χάιδεψε τα μαλιά τού στό σδέρκο τού καΐ κόλλησε τα φλογισμενα χείλη της μέ τα χείλη τού. Κείνη την ώρα πάτησε καί τό κομπί τής φω τογραφικής μηχανής ή φίλη της Στή συνέχεια τράβηξε £να χαρ τη τής Κρήτης, τόν ξεδίπλωσε στήν ποδιά της π,ροσανατολίστη κε λίγο <μέ τό μάτι της καΐ ύστε ρα έδειξε μέ τό δείχτη τού χερι- οθ της την τελεία πού φανέρωνε στό χάρτι τό ΚΑΣΤΡΙ. Προθυμοποιήθηκε ό Νικολής νά την ξεναγήσιη. Σηκωθήκαμε δλοι δ,ρθιοι, τίς βοηθήσαιμε νά φορτωθοΰν τούς σάκκους τους, μάς χαιρέτησαν μέ χειραψία Θερμή και μέ γλυκό χαμόγελο λέγοντάς μας στήν γλώσσα τους Εύχαριστώ!. . Ό καττετάν Άντώνης ό Λυρά- ρης καϊ Ψαράς, τίς χαιρέτησε 6ά ζοντας την άπαλάμη τους στά χείλια τού καϊ δΐνοντάς τους ίνα μάτσο φιλιά ΟΙ δυό φίλες /μέ τή γλυκειά συντροφιά τοθ Νικολή τ,ράβηξαν ντρέτα γιά τό ΚΑΣΤΡΙ νά μελε τήσουν τις πέτρες και νά βγάλουν ζουμί... "Ισως έκεΤ στό Ριζιμιό χαράκι μέ τα άρχαΐα; νά κατάφερε ό Ν ι κολής. . . νά μττή καΐ στήν . . Κοινή Άγορά! Γ ©ΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ■ ■■■Ι Ι ΓΡΑΜΜΑΤΑ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■V Ι ΑΛΗΘΕΙΑΙ ■■■■■■■■■■ι !■■■■■! Σ.Α.Μ. · ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΟ ΚΡΗΤΗ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ ΚΑΙ «ΑΑΗΘΕΙΑ» Πρός την «Άλήθεια» εγκριτονουργώντας μιά κατάσταση σάν φύλλον Κιρήτης Όλος τυχαίως διάδασα το- πική έφηιμερίδα τής Κρήτης μέ τίτλο «Αλήθεια» ττοϋ έρχεται στόν Βόλο στόν Άνδράα Παλαιο λόγο Δέν μπορώ νά κρύψω την έκ¬ πληξιν μου γιά τό μεγάλο μαχη τικό της ττνεΰμα καί την γενναιο φροσύνη πού συναντώ άττό μιά μικρή εφημερίδα. Μέ την εΐσοδο των Βάσεων στήν νήσο και μέ τό «ωσανά» έκ μέρους τής Δημοκρατίας τού 74, ή Κρήτη άνοιξε μεγάλα καυτά προδλήματα, ποΰ άττειλοΰν αϋ την την άκεραιότητά της, δηιμι- τήν δολοφοντ>μένη Κύτταρ
  Κι' δμως, τα στοιχεΐα τού Μα
  μωνά τέτοιες λετπ-αμέρειες τίς
  τταραμερίζουν, χάριν ενός μεγά-
  λου άφέντη ποΰ κατέπλευσε άττό
  3000 μίλλια μακρυά.
  "Ενας τέτοιος στόχος τού Ί-
  μττειριαλισμοΰ κρύ€ει πολλά άλ
  λά πονη,ρά σχέδια γιά την γήν
  τής Κρήτης, πού ίσοδυναμοΰν μέ
  την δολοφονηιμένη Κύπρο» σηιμ€ρα.
  Κι έτσι: οί φύλακες είς την
  Κρήτην έχουν γνώσιν..
  ***
  Τα σημερινά σχέδια των Ά-
  μβρικανών (οί ϋπεύθυνοι έξ ολο¬
  κλήρου τού ίμπεριαλιστικοΰ κό-
  ♦Φ»»»»»»»
  ■♦♦
  >♦♦♦♦♦
  αγροτια
  ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
  Η " ΠΑΤΡΙΒΜ,, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Στήν 'Εφηιμερίδα «ΠΑΤΡΙΣ»
  ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ·■
  Στοα Μουρτζή
  (Όδός "Εβανς — Καινούργια Πόρτα)
  "Ολες οί έκδοτικές — τυπογραψικές έργασίες
  (Βιβλία — 'Εφημερίδες — Περιοδικά) γρήγορα
  καΐ έπιμελημένα.
  Ό γνωστάς σας
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΔΙΚΑΝΑ-ΜΟΝΟΚΑΝΑ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ
  51ΙΡΕΚ Ρ08Ε
  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) -
  ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - 1-
  ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
  "Επίσης σέ μεγάλες ποσότητες δλα τα εϊ-
  δη κυνηγίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΓ41ΚΗ
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΖ ΚΑΛΥΤΕΡΕΖ ΤΙΙΜΕΖ
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΖΤΕ ΕΠΧΑΓΩΓΕΙΖ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕΊ'ΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΠΑΜΠΗ ('Αποθήκη) - Τηλ. 287.766
  Προσφέρει τό, επί παραγγελία
  κοστουμι, δφασμα (ΜΙΝΑΊ-ΔΗ
  —ΦΩΤΙΑΔΗ — ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ
  κ.λ.π.) καΐ ραφτικά μόνον
  3.500 ΔΡΧ.
  >♦♦♦♦«
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟϋ
  Τρείς Καμάρες
  οέ πολιτιομένο καί
  καθαρό περιβάλλου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί ι/ιά τό βπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΠΙΤΣΑ
  Διαβάζετε τόν
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  πού σάς ένημερώνει ύπεύθυνα.
  • ΣΩΖΤΕΖ ΕΗΔΗΖΕΙΖ
  • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΗΑ ΚΛΘΗΜΕΡΙΝΙΐΖ
  • ΕΡΕΥΝΕΖ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΖΤΗΛΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑΟΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΖΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καΐ 224 - 226
  γιά νά δχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  τ) μέ τό Ταχυδρομεϊο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ·
  Ήράκλειο
  Κύριε Δ)ντά τής εφημερίδας
  «Πατρίς».
  Στό ϋπ' αριθ. 9346 φθλλο τής
  έφη-μβρίδας σας τής 2—10—77
  καΐ στή στήλη! «'Ελεύθερο Βήμα»
  τταρετήρησα τό εξής έν όλίγοις
  άξιοττερίειργο .
  Μέ τίτλο «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» έν τέλει σι»μφτο
  νεΐτε, έππΜροτεΐτε καΐ τέλος —τέ
  λος έτπκυιρώνεται την γνώμη σας
  (;) ότι τό Κράτος έπροστάτευ-
  σε τόν άγρότη μέ την αυξήση
  τής σύνταιξής τού κατά 25ο)ο
  μέ την άσφάλεια των άγροτικών
  τΓροιοντων άττό άνεμοθύελλες καΐ
  ττλημμύρες κι ότι ή ΠΑΣΕΓΕΣ
  εύχαρίστησε γι αύτά δλα κτλ.
  Άττό τόν τίτλο τής έφηιμειρίδας
  σας «Πατρίς» πίστευα ττώς καΐ
  όντως αύτάς ό τόττος έπρεττε νά
  ϊπτοστηρίζεται καΐ σάν μεγάλη
  Πατ,ρίς, χωρΐς έξαιρέσεις καΐ
  πλβΓΓθκτυπήματα των κατοίκων
  της. Πίστευα ττώς κ ι ενός κοινάς
  νοϋς ήταν καΐ είναι πάντα Ίκα
  νός νά διακρίνη την άλήθεια, νά
  μιλά γιά την άλήθεια καΐ νά
  προστατεύει την άλήθεια. Τό
  δτι ομως Θά δρισκόταν μιά «Πά
  τρίς» νά μεγαλώνη — μεγαλώνη
  -—.μεγαλώνη τό ψι/χία τού έτπ-
  τραπεζίου άρτου πού δόθηκαν
  στούς άγρότες γιά λόγους σκο-
  πΐ'μότητος (έκλογές) άπό την Κυ
  δέιρνηση αΰτά δέν τό ήξερα.
  "Ητανε κάτι πού τα στενά μου
  ροθχα κι άν Θέλετε τό λίγο μυα
  λό μου δέν μποροΰσε νά χωρέ¬
  ση.
  Κα! έξηγοΰμαι
  Γιά ττροστασία μιλάτε κύρι
  οί; Γιά την σύνταξη των 800
  καΐ τώοα 1000 δρχ ; Γιά την προ
  στασία τού 4μπορίου των άγροτι
  κων προιόντων;
  Γιά την προστασία τής ήθικής
  μας άξίας, τής όντότητας, τού
  «ΐΤναι» μας, τού κοινωνικον και
  ήβικοΰ μας κεφαλαίου; Γιά ποία;
  Π ότε τό κράτος εσκυψε καϊ πά¬
  νω σέ μάς καΐ μάς εΐδε σάν τά-
  ξη ήκαΐ τό κοινό άκάμη πότε μάς
  άφησε ησύχους; Πότε; Ποθ είναι
  οί Τσες άπολαοές μας μέ τίς δλ
  λες τάξεις ποΰ είναι; καΐ ποίος
  ιςρατά τήυ άττάτη τού έμπορικοθ
  δρου«προσφΐ>ρά και ζήτηοτγ» στά
  χέρια τού, ποίος μάς λογάριασε
  σάν άξία, σάν πρόσωττα, σόν
  πλάσματα έστω;
  Πόσες φορές οί ΐδιοι έσεΐς γε
  λάσατε είς δόρος μας γιά την έ-
  ξωτερική καί διανοητική ττεριδο
  λή μας; Πόσες φορές νά μάς εί
  πέτε οί ΐδιοι έσείς, στιδανάδες,
  άμερικάνους, 6λάχους; άξημέρω-
  τους κα ΐγΐατϊ χαί,ρεοττε άκόμη
  καΐ χαμογελάτε δταν παίρνοντας
  την τσάντα γιά ψώνια δρίσκετε
  φροΰτα και λαχανικά πάμφηνα;
  "Αν τό αΐσθηιμά σας είναι κα
  λό (τό εΰχομαι) σκεφθήκατε άρα
  γε έκείνη τή στιγμή πόσο κατα
  στρεφάμαστε εμείς, δταν είσττρά
  τωμε πολλές φορές και τό 6να
  τρίτο τής τιμής πού τό άγοράσα
  τε σεΐς;
  Φέρετε ποτέ σας σέ τταραλλη-
  λ!α ζωής έναν άγροτη μέ ενός
  ΚΑΘ!
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  Η ΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΑΝ ΜΕΙΜΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό ΤΓερίττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ*
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Σπίτι καινούργιο τριάρι
  λούξ, μέ μεγάλη ανλή, ό
  νεξάρτητο ίσόγειο. Άνπγό
  νης 61 καί Ανωγείων, Συ
  νοικισμός Μιχ. Άρχαγγέ
  λου.
  αλλου άλλης τάξης στό δρόιμο
  τής ζωής;
  Πώς φαίνεται ό 6νας στά μά¬
  θια σας και πώς 6 άλλος;
  Ποιό είναι άγαττητή «Πατρίς»
  τό καττ άκεφαλήν είσόδημα τού
  άγρότη σέ σύγκριση μέ τίς ό-
  ττοιαισδήτΓθτε αλλες τάξεις; Τό
  ξέρετε;
  Κι' αν δέν τό ξέρετε γιατΐ δέ»
  τό ξέρετε; "Επρεττε νά σάς τό
  ττ€Ϊ ή μη,τριγιά μας ΠΑΣΕΓΕΣ
  ττού έκθιάζετε.
  Πώς, πού καΐ ποίος δίκαιος
  Θεός σας, σάς φωτίζει γιά τέ-
  τοιου εΐδους κύρηκες τού ά—α
  ράδεκτα νοστροπικοΰ «Κατεστη-
  ιμένου» πού δίδει την άξία καΐ
  την προστασία κατά βούληση
  κα! ποτέ κατά την ρήσιν τής Ισό
  τητος, τής Κοινωνικής δικαιοσύ-
  νΠ? «τήζ άγάττης και τής άλλη
  λεγγώης;
  Πότε, ττί τέλους, θά κχϊταλά-
  6ωμε δλοι κι δλοι οί άνθρωποι
  πώς ττρέπει δλοι μας νά άπαλλα
  γοΰμε άττό δοξασίες, γλυφινί-
  σματτα, κοντοφθαλμίες κτλ. γιά
  δνα μέλλον Κοινωνικής δικαιοσύ
  νης καΐ μεγάλης Πατρίδος;
  Κ. ΛΑ· Ι ΔΗΣ
  Ήράκλειο
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< σμου, έχουν τηροδιαγ,ραφεΐ ευθύς άμέσως ιμετό τό τλος τού πολέ μου καΐ την "ίδρυσιν τοή ΟΗΕ, οί δέ γραμμές τους άρχισα" νά τί¬ θενται κοττά τρόττον άνώμαλον τέ τρόπον τέτοιον πού ηνάγκα¬ σαν τό 4ον μέλος τού ΟΗΕ, τή Σοβιετική "Ενωση νά άμύνεται μέ τό άττόλυτο δικαίωμα: ΒΕΤΟ τό οποίον καταστρατηγοΰσε τα σχέδια τού ίμιτεριαλισμοΰ. Την έποχή ;κε!νη τό Μιλιταρι στικό καΐ ττολιτικό όργανο τύ- που στήν Άμερική τό «ΚΕΑ- ϋΕΚ5 ΡΙ2Ε5Τ» εΐχε άνοίξει μιά έκστρατεία κατά τοΰ Εύρωτταί- κοΰ κόσμου μέ άφορμή δ«ι διέρ ρευσε στήν Άμερική τό δηλητήρι όν τού κομμουνισμόν, σέ τ,ρόττον χιονοστιδάδας στΐς τάξεις των στούς λαούς πού Θέλουν νά ζή- σουν έμμένοντες είς την ελευθε¬ ρίαν των 1 947 : Τριάντα όλόκληρα χρό νια άττό τότε σάν σήμερα. Ό λα τα Βαλκανικά κράτη πλήν τής "Ελλάδος ττρόβαλαν άρνησιν στά σχέδα τής Ιμπεριαλιστικής πολιτικής τής Άμερικής καΐ μέ την βοηθεία τοΰ Σοδιετικοΰ ΒΕ¬ ΤΟ δλα τα Βαλκανικά κράτη μπήκαν στό δρόμο τής άνεξαρτη σίας των. Μοι,ραΐα ή "Ελλάς έπε σεν μέσα, στό σκέλος τοΰ καητι ταλιστικοΰ μπλόκ, ώστε ό 'Ελλη νικός λαός νά φορτωΘεΤ στούς ώ μους τού τής (ί>αιρισαικής κλί-
  κας των μ€γιστάνων τοΰ Μαιμω-
  νά. Καΐ χωρίς νά τούς έλέγχει
  ή συνείδηση της τιρεχούσης άμαρ
  έργατών πράγμα πού αποτελεί Ι τίας Θαρυβοΰνται άκόμα γιά
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΕΝΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
  Άττό τόν άγινοχΓτό μας άνα-
  γνώστη κ. Καρατζόγλου, πή-
  ραμε τό παρακάτω τηλεγ ρά-
  ψημα, τό όποΐο δηιμοσιεύομε,
  εϋχαριστώντας τον γιά τα κο
  λά τού λόγια:
  Άξιότΐιμο κύριο Μάνο Χαρή
  "Εφημερίδα «Άλήθεια»
  Μαρογιώργη 5
  Ήράκλειο Κρήτης
  Παρά τίς τυχόν αντιροήσεις,
  άττόψεις και ατττταρτηρήσεις σττο
  τελέσουνε μελλοντικώς άντικεί-
  μενο κριτικοΰ διαλόγου, έσώψυ-
  χα έκφράζω ένθουσιασμένος, Θαυ
  μασμό γιά ξέχωρη σοβαρότητα
  μόσχου, στοχαοιμών, όρθοφροσύ
  νη καΐ πλουσιαττάροχη ζέση ψυ
  χής, άληθινοΰ πατριωτικοΰ προ-
  δλ^μαησιμοΰ καΐ ένδιαφέροντος
  έλης Μεγαλονήσου.
  ΕΟτύχησα πραγματικά μέ ά-
  γαλλίαση σάς, άναγνώσω έκδη-
  λώνοντας πολλή έκτίμηση
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
  Άνακ ρέοντος 72
  Καλλιθέα Αθηνά
  12)10)1977
  τόν ύπ' αριθμόν ένα κίνδυνον, Καί
  συνεχίζει τό ΐδιο αύτό ττεριοδικό
  μέ τα εξής: «Μέχρι σήιμερα τόν
  εχθρόν αυτόν τόν πολεμήσαμε σέ
  ξένην γή, άλλά ό έτΓερχάμενος πό
  λε,μος κατά έχθροθ Θά έλθη μέ
  σα στήν γή μας. Γιά αύτό έπιβάλ
  λεται νά στήσουμε προγεφυρώ-
  ματα μακράν τής πατρίδος μας,
  σέ ξένη γή. Καΐ γιά νά πετύχουιμε
  σουμε ψιλικούς δεσμούς μέ τα
  ξένα αύτά κράτη. 'Εδώ τα παι¬
  δία μας ΤΓ,ρέττει νά άρχίσουν νά
  κπαιδεύονται στρατιωτικώς ά
  πό τό 1 8ον έτος. Ό δέ στρατός
  καϊ τό Ναυτικό μας πρεπει νά γί
  νούν έπίλεκτοι κατόπιν άττό συμ
  δουλευτική ύπηρεσία».
  Κι' έτσι μέ λίγα λόγα τώρα
  άνακεφαλαιώνω την εισβολήν των
  "Αμερικανόν μέ την τακτική τής
  τηροσκλήσεώς των έκ μέρους τής
  άμαρτωλής πολιτικής τής κυβερ
  νήσεως μέ £να σνμπέρασμα, δτι,
  έττειτα άττό δσα τό περιοδικό ά
  ποκάλυψε τα σχέδια των ΰττερα
  τλαντικών στά στρατηγικά των
  σχέδια δέν πρόκειτα νά φύγουν
  μέ τό καλό ποτέ Ή πολιτική
  τους πρός όλας τάς κατευθύνσεις
  Κύττρος, Κρήτη καί Μέση Ανα¬
  τολή είναι άνυττοχώρητη. Θά δι
  αιωνίζίται έν δσω τα σχέδια τους
  δέν ίκανοτΓοιοΰνται απόϊ άΜτίΘε-
  τους στόχους πού βρίσκονται
  τόν άψέντη τους μήπως πάθη κα
  κό στήν Κρήτη. Καΐ γιά νά δεί
  ξουν δείγματα άφοσιώσεώς των
  σάν ύττεράσπισιν, ζητοΰν τής «Ά
  λήθειας» τό κεφάλι στό ττιά-
  το.
  ****
  Γιά μενά, ήσουν μιά αγνωστη
  εφημερίδα καΐ τώρα δλέπω ττλού
  σία άνθρώπινα χαρίσματα, πού
  μποροΰν νά σκλαοώσουν έναν κό
  σμο καί δή τΓερισσΟΓτειρο τόν γεν
  ναΤον Κρητικό λαό, μέ ψυχή «Άρ
  καδιοΰ» και Θυσίες άφείδωλες πού
  νά διαττεράση την σημερινήν κρί
  σιμαν Θέσιν τής Κρήτης... πού μα
  στίζεται
  Ιδιαιτέρα ή γενναιοφροσύνη
  καΐ ή μαχητικότης τής «Άλήθει
  άς» σάν συμπαραστάτης σ' αύ
  τα τα δύσκολα πραβλήματα πού
  δη,μιουιργοΰνται άττό άγνώμονες
  πολίτες τοΰ κατεστηιμένου πολι
  τεύματος, σέ σχέσει ς όξύτερες
  των δεδομένων φυσικών.
  Υ. Γ. «Παρακαλώ, δεχθεΐτε τα
  σέβη μου είς έκτίμησν επί τού
  άμειώτου Θάρρους τής «Αληθεί¬
  ας» διά τό οποίον πείθωμαι είς
  την διατήρησίιν τού, είς τόν άγώ
  να τόν σκληιρόν τού Κρητικού Λα
  ού.
  Σ.ΑΜ.
  Άνω Βόλος Μαγνησίας
  1 9—9—1977
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣΑλΗΘΙΝΗΣ
  ΠΡ0ΕΙΔ0Π0ΙΗ2Η ΠΑ ΤΟΥΙΑΓΡ0ΦΥΛΑΚΕ2
  Πρός την άγαπηιμένη
  μας εφημερίδα «Άλήθεια»
  Κύριε Διευθυντά,
  Σάς εύχαριοτοΰμε μέχρι
  σήμειρα δλοι οί χωριανοί
  γιά την συμιπαιράσταση την
  οποίαν μάς έχετε κάνει καί
  πιοτεύομε δτι θά μάς συμ
  παρασταθΕϊτε μέχρι τό τέ¬
  λος δπου θά άποτελειώσου-
  με τό £ργο μας.
  Έδιαβάσαμε στήν έφημε
  ρίδα σας 5 Σεπτεμβρίου
  1977 σύμφωνα μέ τίς άπαν
  τήσεις τοΰ κ. διοικητή καί
  τοΰ κ. Νομάρχη δτι οί δύο
  άγροφύλακες δπου εΐχαν
  τιιμωρηθεί γιά φευδορκία
  δτι θά τιμωρηθοΰν.
  Άντί αύτοΰ έχομε λάβει
  άλλεπάλληλα άνώνυμα ά-
  πειλητικά τηλεφωνήματα
  μέσα στό Σβπτέιμβριο είς
  6άιρος των χωριανών καί
  λένε τα τηλεφωνήματα:
  «Μην ένοχλεϊτε τόν άγρο
  φύλακα Εύάγγελο Ζερβά
  κη γιατί παίζετε μέ την κε
  φαλή σας».
  Έπειδή ί?χομ€ ΰπ' όψιν
  μας άπό τό παρελθόν δτι ό
  Ευάγγελος Ζερβάκης έόόχει
  άπειλήσει πολλούς χωρι-
  ανους μας μέ τό πιστόλι
  τού καί μέ την βέργα τού
  τό χωριό είναι ένωμένο
  καί δέν εύθυνόμαοτε γιά
  δ,τιδήποτε συμβή. Παρα-
  καλοΰμε νά τό δημοσιέφε
  τε αΰτό στήν εφημερίδα
  σας νά λάβουνε γνώση οί
  άρμόδιες άρχές γιατί δέν
  φέρομε εύθύνη οΐανδήΐτοτε
  συμβή. Τα τηλεφωνήματα
  μάς τα δήλωσε ή τηλεφω-
  νήτρια δημοσίως στό καφε-
  νεΐο καί έγιναν επί τρείς
  φορές.
  Μετά τιμης
  'Όλοι οί χωριανοί τοϋ
  χίιίριοΰ Άληθινή.
  8—10—1977
  Α Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ο Ι
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΗ ΖΥΜΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
  ========== " Ζ Α Ν Α Ε μ =========
  Η ΖΥΜΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ
  "ΖΑΝΑΕμ ΑΡίΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΑΙ ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΠΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
  " Ζ Α Ν Α Ε „
  ΚΟΜΓΓΟΣΤΕΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ
  ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΖΑΝΑΕ., ΦΙΡΜΑ ΕΜΓΤΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  ΑΝΤΙΓΤΡΟΣΩΓΓΕΙΑ
  ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ 20
  ΤΗΛ 232650 ΟΙΚΙΑΣ 231890
  ■ εξο οι ξει«ιεΓ βαΤεΤσ"απιΓ Γημ"κΪι^η
  ι
  ι

  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  τ:ρραξουν ο|'αλ\οι ζο ατ,σμα
  προΛθΠη να πέι γπογ.-) κ ΟΙ ι ιιι ι
  ακλλι " ■
  17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ε3~ΒΠ £Ζ3 ΕΠ Ε3
  ΔΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΛΓΓΕΛΕΑ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  τή ενεργεια τοΰ ΕΙσαγγελέα κ.
  Ζορμττα κατά τού διευθυντήν τής
  «Αληθείας», ό τελευταϊος τόν έ
  ττισκέφθηκε ττροχθές καί άφοΰ δι-
  αττίστωσε ότι ή "Εφεση ήταν όν¬
  τως γεγονός, τού παραττανέθηκε
  γιά την ενεργεια τού, ττού τοΰ
  έτπβεβαιώνει την ύττοψία ότι τε
  λεΐ υπό δίωξιν.
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
  Σχετική €Ϊναι κ α! ή παρακά-
  τω άνοιχτή έττιστολή διαμαρτυ
  ρίσς τού Μάανυ Χαρή, πρός τόν
  κ Είοσγελέσ:
  'Αξιότιμε Είσαγγελέα Ηρακλεί¬
  ου κ. Ζορμπά,
  Δέν άμφισδη,τεϊ κανεις, ουτε
  έγώ φυθΊκά, ότι εΐχατε δικαίωμο
  νά άσκήσετε έφεση. Σάς τό λέω
  λοιττάν άττό την άρχή, δτι δικονο
  μκά ένεργήσατε ναμότυττα.
  Δέν είναι δ,μως τό άπαν κύ-
  ρΐ€ Ζορμπά ή Δικονομία. Ύττάρ-
  χουν καΐ άλλα π,ράγιματα, έξ Τσου
  σοβαρά και σττουδαϊα, τα όποΐα
  θάτηρεττε νά λάβετε ύττ' όψιν σας
  ττιρΐν ττροδήτε στήν άστοχη ττρω
  τσδουλία σας, γιά την όποία ό
  νόμος καί ή Δικονομία δέν σάς
  ύποχρέωναν, άλλά απλώς σάς
  εδιναν δυντγτικό διαίωμα.
  Μερικά άττό αύτά είναι τα ε¬
  ξής:
  Ι 1.— Έττρεττε νά σκεφθήτε
  ττρΐν άττό δλα δτι τό ένα σκέλος
  τής δίκης μου, ή ύπόθεση των
  Άμερικανικών Βάσ&ων, ήταν θέ-
  μα ττού σχετιζόταν μέ την 'Εθνι-
  κή μσς Άξιοττρέπεια.
  2.— "ΕτΓρεττε άκόιμη νά ύττο-
  λογίσετε ότι ή άθωωτική μου ά
  πόφαση καϊ γιά τίς δυό ΰττοθέσεις
  (καΐ των Βάσεων κσ! τού Στε
  φαινάκη) πάρθηκε π α μ ψ η-
  φ ε ι άττό 3 άξιόλογους Δικα-
  σ-ίές.
  3.—"Έττρε—ε έπίσης νβ στα
  θμίσετε δτι ο! μά,ρτυιρες ποθ
  σεΤς ό ϊδιος καλέσατε γιά να μέ
  δικάσετε, έγιναν μάρτυρες ύττε-
  ράσπισής μου. Άκάμη καΐ ό ά-
  ξιωματικάς τού Τμημσοτος Άσφα
  λείας (τού όποίοο σέ ένα κομιμά
  τι των καθηκόντων τού εΐστε α>με
  σος πιροιστά,μενος) άναγκάστη-
  κε, πιεζαμενος άττό τίς έρωτήσεις
  τού Δικηγόρον μου, κ. Γ. Στρα
  τάκη, νά ύττοχωρήσει. Καΐ δέν
  ήταν τυχαίοι μάρτυιρες. Ήταν οί
  τΓροεδροι τοΰ ΔικηγορικοΟ, Ίατρι
  απόψεις
  {«■■■■■•■•■■■■■■■««■•■■■■•■■■■««■«•Β
  •■•■•■■•■■••■■■■■••••■■·«
  II
  ·■·■·■■■··■■·■·■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■«■Β
  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μερά μέ τή μερά, άττοχτά, δλο καΐ περισσότερο
  την δψη μ ι άς ιμεγαλούπολης.
  Μά τρανή άττόδειξη τού άδιαιμφισβητηιτου αυτού γεγονότος, εί¬
  ναι τα έντυπωσιακά νέα καταστήματα πού δημιουργούσαι καΐ τα
  όποΤα, δέν έχουν νά ζηλέψουν σέ τίποτε τταρεμφερή Άθηναϊκά μα-
  γαζιά.
  Τίς τελευταΐες μέΊρες άνοίξανε στό Ήράκλειο τέσσερα άξιάλο
  γα κοοταστήματα άξιόλογα καταστήιματα τα οποίαι όπωσδήποτε δί
  νούν στήν έμττορική δψη τού "Ηρακλείου, τή σφ.ραγίδα τής σύγχρο
  νης και έξελιγμένης πόλης, πού σφίζει άπό ζωή καΐ κινήση.
  Τα καταστή,ματα πού έγκαινιαστήκαν ήταν τα εξής:
  —ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ, στήν όδό "Εβανς (Καινούργια Πόρτα), νεω-
  τερισμοί γυνακεΐοι,
  —ΒΟΠΑΚΗΣ, στήν όδό "Εβανς (Βαλδέ Τζαμί), υποδήματα,
  δερμάτινα κλπ.
  —νΈΤΡΟΖΑ, στ ήν όδό Γερωνυμάκη (Καινοώργος Δρόμος),
  φωτιστκά, άττλίκες κλπ.
  —ΒΑΣΜΑΡ, στήν όδό Άγίου Μηνα (Καμαράκι), υποδήματα,
  τσάντες, άθλητικά εϊδη κλπ.
  Ή εφημερίδα μας σνγχαίρει τίς διευθθνσεις των παραπάνω κα-
  ταστημάτων γά τα μοντέρνα, σύγχιρονα καΐ εύπ,ρόσωττα καταστή-
  ματα ττού δημιούργησαν καΐ τούς ευχεται καλές δουλειές.
  Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΛΛΒΟΙ
  ΟΠΩΣ εΤνα γνωστό, τα περισσότερα δηιμοτικά ίργα ό Δήιμος Ή,ρα
  κλείου τα άναθέτει σέ έργολάδους.
  Πολλές ψορές λοπόν οί άνάδοχοι αυτών· τόόν έργων είναι συνυ-
  πεύθυνοι κα! άρκετές, μοναδικοΐ ύπεύθυνοι, ωρισμένων ένεργειών,
  τταραλείψεων ή καθυστερήσεων, οί οποίες τελκά ξεσττοΰν σέ 6ά-
  ρος τής Δηιμοτικής 'Αρχής
  Νομίζρμε λοιπόν, δτι θά πρέπε στίς περιτττώσεις πού άποκλε
  στικός ΰπεύθυνος είναι ό έργολάβος, ό κ. Δήιμαρχος νά άνακοινώνη
  τό δνομά καΐ τό μέτρο τής ευθυνής μέ την όποία βαρύνεται αύτός
  ό άνάδοχοςό άνάδοχος διότι ετσι καΐ ό ΐδιος θά γλυτώνει άπό τα
  ττρόσθετα άδικα παράττονα, άλλά καί ο'ιύττόλοττοι έργολάβοι πού κά
  νούν σωστά τή δουλεά τονς θά ξεχωρίζουν έτσι τή θέση τους.
  Σχετικά μέ τα τταραττάνω άναφέρομε την ττερίτττίοση τής όδοΰ
  Διός (ττάροδος Άντ. Καστρινάκη), δπου —δττος μάς καταγγείλα-
  νε ττερίοικοι, οί όποΤοι στείλανεΙ καΐ τηλεγραψική διαιμαρτυρία —
  ό έργολάβος έκλεισε τελείως τόν δρόμο, άττέκλεσε αύτοκίνητα τα
  όποΤα άκινητοτΓοήθηκαν και άνοιξε χαντάχια ττού αφησε τελείως ά-
  προστάτευτα.
  Νά άττοορρθμήσωμε τούς κινθύνους; Νά μερικοι άττό αθτούς:
  ΛΛπτοροΰσαν νά σκοτωθοΰν στά χαντακια άνθρωπο καΐ κυρίως
  τταιδιά Μττοροΰσε νά άναδε μιά τα»ρκαγιά καί τα πυιροσβεστικά ό-
  χθματα δέν θά μττοροΰσαν νά περάσουν γιά νά την σβύσουν. Μττο-
  ροΰσε νά πλημμύριζαν ύπόγεια. Μττοροΰσε νά ύττήρχε άττόλυτη ά-
  νάγκη νά μετακινηθεΤ £να αύτοκίνηττο, πράγμα πού δέν γινόταν ουτε
  μέ γερανό.
  'Ερωτάται λοιττάν ποιό είναι τό όνομα τού εργολάβον καΐ τι
  συνέττειες εΐχε γιά δλα αϋτά τα «ώραΤα» πού δημιούργησε;
  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
  κου καΐ Συμβολαιογραφιού Συλ-
  λόγου. Ήταν άκόμη ό Δήιμαρχος
  τού Ηρακλείου. Ήταν έπίσης
  σνμπαραστάτες καΐ ύττοστηρι-
  χτός μου (άοχ^τα 65ν δέν έξετά-
  οτηκαν). άρκετοΐ αλλοι άξιόλο-
  γοι άνθρωτΓοι. Κι' ήταν κι αλ¬
  λοι πού μοΰ εστειλαν τηλεγρα-
  ψήματα σΐίμπαραοτασης^ τα ό¬
  ποΐα βρίσκονται στή δικογιραφία
  4 . —"ΕπρετΓε επιπροσθέτως
  νά σταθμίσετε τό δτι δέν δικοοζό
  ταν ένας δημοσιογράφος, ένα ά-
  τομο, £νας "Ελληνας, άλλά τό
  σύνολο τοΰ Λαοΰ μας, ττού άντι
  στέκεται, έθνικά καί ττατριωτικά
  σκεπτόμενο, στήν κατακτητική
  καί ταττεινωτική παρουσία των
  έχθρών Άμβρικανών στόν τοτγό
  μας
  5.—"Επ,ρετ— τέλος, νά μή δώ-
  σετε την έντύπωση δτι μέ διώκε-
  τε άττεινώς καί θέλετε σώνει και
  καλά νά δικαστώ όττωσδητΓοτε.
  Σάς παρατΓονοΰμαι λοιττόν ά
  νοιχτά καΐ δημοσία κ. Ζορμπά
  γιατϊ άντιστρατευθήκατε στό
  Κοινό ττερΐ Δικαίου αΐσθημα καΐ
  δώσατε σέ πολλούς την έντύπω
  ση δτι τελώ υπό δίωξιν.
  Σάς παρατΓονούμαι γιατΐ άδι
  κα μέ ξαναβάζεττε σέ μιά δικα-
  στηριακή ττεριττέτεια, μέ οίκονο
  μικές έπιβαρύνσεις, χωρΐς κάν
  νά £χω το δικαίωμα νά σάς ζητή
  σω τό λόγο κι έσείς την ύποχρέ
  ωση ν»ά μού τόν δώσετε.
  Πέρα δμως όπτό έμένα καί άττό
  σάς, ύπάρχει κ ι ενας τιρίτος: ό
  Λαός. Κ ι έκιεΤνος δπως είναι γνω
  στό διαθέτει νοθ καί κρίση. Βγαί-
  νοντας άπό τό Είσαγγελικό γρα
  φεΤο σας, θά τό διατπστώσετε
  «αί άκούσετε σάς παρακαλώ τί
  λέει, γιά την ενεργεια σας.
  'Αλλά γιά υά μή σάς κουρα-
  ζω ττερισσότερο, άφού σάς γνω
  ρίσω δτι θά διαμαρτυρηθώ οτούς
  άρχηγούς των Πολιτικών Κομμά
  των, στόν Είσαγγελέα τού Άρει
  ου Πάγον, στίς Δηιμοσιογραφι-
  κές Ένώσεις τού τόπου, στή Δι
  εθνή Δημοσιογιραφική "Ενωση
  («Φεντερασιόν»), στή Διεθνή
  Άμ^ηστεία καΐ στόν νέο ύττηρε-
  σιακό ϋποοργό Δικαιοσύνης,
  σάς ΰπογραμμίζω τα εξής:
  Ή άττόφασή μου νά αγωνιστώ
  άμυνόμενος κατά των Άμερικα
  νών καταχτητών είναι άμετάκλη-
  τη καί τό πιστεύω μοα στόν έθ
  νικό άγώνα τοΰ ξεκουμπίσματος
  των Βάσεών τους άπό τόν τόπο
  ιμσς άκλόνητο, άρα καΐ ό σ ε-
  σ δ ή ττ ο τ ε διώξεις ό ττ ο θ εν-
  δ ή π ο τ ε π,ροε,ρχόμενες, είναι ά
  νίκανες νά μέ σταματήσουν.
  Ό μικράς μου αγώνας θά συνεχι-
  στή μέχρις εσχάτων, γιατΐ είναι
  αγώνας υπάρξεως, δχι μόνο
  των δικών μου παιδιών, μά καϊ
  των δικών σας κύριε ΕΙσαγγελέα
  καΐ δλων των παιδιών τγοΟ κατοι
  κοΰν πάνω σ' αύτάν τόν χώρο καΐ
  πού κΐινδυνεύονν άπό στιγμή σέ
  στιγιμή, «στό πάτη,μα ενός κου-
  μπιοΰ» νά γίνουν οτάχτη άπό
  τόν ττορινικό Βεζούβιο ττού έχουν
  δηιμιουργήοτι οί έχθροί Άμερι-
  κανοί, στά £γκατα τής Κρήτης.
  Ήράκλειο 15)10)77
  Μετά τΐιμής
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  ή ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Ή τραγουδίστρια
  ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
  όλη αύτην την έβδομάδα
  Στό Κέντρο
  "ΑΡΙΑΔΝΗ,,
  »Φ»»»»Φ»»»»*»»»»»Ο»»»
  ΕΒΡΑΪΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  μός στήν ΚΥΠ ήταν «Πηγή 1020».
  3) Στή γνωστή άντιοτασιακή συγκεντρώση τοΰ
  'Αγιασμάτσι Ρεθύμνου, κάποιος «Τζίνμπρος παράσυρε
  ι ούς άφελεΐς ϊδεαλιοτές καΐ άγνούς δη<μοκράτες Γ| άρρι βίστες καΐ μωροφιλοδοξους, ύποψήφιους έθνικοπολιτι- κούς ήγέτες» στίς 26 Όχτωβρίου 1967, γιά νά ώργα- νώσουν τόν «Μαζικό Ξεσηκωιιύ τοϋ Κρητικού Λαοΰ, πού ή"ταν σιωνιστική παγίδα, ]ΐέ σκοπό νά μετατρέψη την Κρήτη σέ νέο Παλαιοτίνη». Ό πράκτορας των Ίσραηλινών εφερε δπλα και χρήματα διά τοΰ Ίουδαϊκοϋ ΠρακΓορείου. Τα χρή- ματα άνήκαν στόν γνακΐτό Στόγκμαν καΐ άναληφθήκα- νε άπό τή Δανική Τραπέζα «Λάνταν Μπάνγκεν» Πρωτος συνδείτικός κρίκος τοΰ πράκτορα Τζίνμ πιρου, ό οποίος συνεχίζει νά είναι παράγοντος μεγάλσυ πυδοσφαιρικοΰ συλλόγου, ήταν ό Άσλανίδης. 4) Ή δημοσιογράφος "Ελη Μαρία Χόζειμπεργκ πού ήΊρθε στό Ήράκλειο τό 1967, (δέκα μέρες μετά τή συνέλευση 'Αγιασμάτσι) ήταν κι αυτή στό σιωνικχτικό κύκλωμα, πραγμα πού δέν ύποψιάστηκαν ό Φοίβος Ι¬ ωαννίδης Γ) ό Τηλέμαχος Πλεύρης. 5) Μέ ιόν Μοσέ Νταγιάν εΐχε σχιέση ό Κρητικός σκηνοθέτης Νϊκος Κούνδουρος καιΐ ό Μίκης θεοδωρά- κης μέσω τής κόρης τού Γιαέλ πού ήταν φίλη τοΰσυν- θέτη καΐ ή όποία βρισκόταν έδω σάν 6οηθ6ς σκηνοθέτις 6) Άόρατος άρχηγός τής διχτατορίας ιΐταν ό στρα- ιηγός Νάτσινας. 7) Άόρατος άρχηγός τής ΕΟΚΑ Β' ό έφοπλιστής Ποιαμιάνος. 8) ΆνΐΓΐκαταστάτης τής Λίττον ήταν ή Τράνοτεκομ. 9) Τό 1972 εγινε στή Βάοη Γουρνών σύσκεφη γιά άντεθνική συνωμοσία κατά τής Κρήτης, μέ πράχτσρες τής ΣΙΑ, των Εβραίων, τής Ίντέλλϊντζεν Σέρβις καΐ 2λληνα άξιωματικοΰ τής ΚΥΠ πού ένηιμέρωσε τό συ νάδελφό τ6υ Βαγιακάκη, ό οποίος ματαίωσε μέσω τής άργάνωσης «Έλεύθεροι 'Έλληνες» τό άμερικανικό σχέδιο κατά τής Κρήτης. 10) Ό Παττακός άρνήθηκε άρχικά, άλλά τελικά ύπέκυψε μέ έντολή τής Μασονικΰς Στοας πού άνήκε. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ
  Ό μικρός χώρος τοΰ Τυπογραφείου μας στήν
  όδό Μονοφατσίου 3 (τηλ. 222.324) καΐ ή άγορά
  καινούργιων συγχρόνων μηχανημάτων, μάς άνά-
  γκασαν νά μεταφερθοΰμε άΐτό την παραπήνω δι-
  εύθυνση, στήν όδό ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 15
  «άπέναντι άπό την πρόοωψη τοΰ κινηματοθεά¬
  τρου «νΟασις» δπου ήταν προηγουμένως έγκα-
  ταστηιμένο τό έργοοτάσιο Σκαππκών μηχανημά¬
  των Λάσκαρη). '
  Μέ την εύκαιρία αύτη γνωρίζομε στούς φί-
  λους καΐ πελάτες μας δτι τώρα θά έξυπηρετοΰν-
  ται καλλίτερα άπό πρώτα καΐ πάντα μέ προσεγμέ-
  νες καΐ τέλειες τυπογραφικές έργασίες.
  ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Χαρ. Τρικούπη 15
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ
  # Σανέχίΐα άττό τή σελίδα )
  τό Δεσποτικό άμάξι.
  Τό πίδς τώρα ό καλόγε,ρος στίς μέρες μας βρί
  σκεται μέ τεράοτηες καλλΐεργούρενες έκτάσεις
  στά χέρια καί έπικαρπεϊται καί διαθέ.ΐει κατά 6σύ
  ληση τα έίσοδά της, ένώ μπαίνοντας στό Μοναχι-
  σμό όρκίστηκε άχτημοσύνη, είναι αλλτι ίστορία.
  Ό θεσμός τοΰ Κρατικοΰ αύτοκινήτου γιά την
  «εξυπηρετήση» ύπηρεσιακών άναγκών ίσχύει
  καί στήν Έκκλησία τή Διοΐκοΰσα - τόν Δεοπότη.
  Ένώ δηλαδή ό Παπας ό Οίκογενειάρχης πού εισ
  πράττει δέκα φορές λιγότερες άποδοχές άπ' τό
  Δεσπότη τόν μη οίκογενειάιρχη, είναι ύποχρεο>
  μένος νά άγοράζει, ήν μπορεϊ, νά συντηρεϊ καί,
  συντη,ρεϊ αύτοκίνητο, γιά τίς ύπηρεοιιακές τού ύ-
  ποχρεώσεις, άπ' τόν πενιχρό μισθό τού, τα κατά-
  φερε ό τελευταΐος νά χτίζει μέ τα λεφτά των πι-
  στων, καλλιμάρμαρα σπίτια πού γιά τούς άφΐλεϊς
  έπιγρά(μ£ΐ καί όνομάζει «οϊκο τής Έκκλησίας»
  καί άγοράζει κινεϊ καί συνίτηρεϊ 6αρύ αύχοκίνη-
  το γιά ύπηιρεσιακή άνάγκη «χωρίς τυχερά».
  Δέν έ*χομε δα την άπαίτηση στόν αίώνα πού
  ζοΰμε νά ές>αρ,μόζει ό Δεαπότης τό «μιμητές μου
  γίνετε» καί νά πηγαίνει μέ τό γαϊδούρι γ] μέ τα
  πόδια κοντά στό ποίμνιο, δπως έκανε ό Χριοτός,
  )ΐά νομίζω πώς δέν θατανε πολύ νά κουτσουρεύει
  λίγο τίς ύπέρογκες άιποδοχές τού γιά την κίνηση
  καί συντήρηση τουλάχιστον τοΰ αύτοκινήτου πού
  τοΰ άγοράσαμε.
  «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ»
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Στό Μοναμελές Πλημ-
  ]ΐελειοδικεϊο Ίίρακλείου δι
  κάζείται αΰριο ό διευθυν-
  τής τής «Αληθείας» γιά
  παράβααη τοΰ Νόμου πε-
  ρΐ Τύιπου, ΰοτε.ρα άπό μή-
  νυση τοΰ ΐδιοχτήτη σφαιρι-
  στηρίου κ. Κοκολάκη, έπει
  δή δέν δηιμοσίευσε άπαν-
  τητική έπιστολή τού.
  ■ ■■«■■■■■■■■■■■■Ι
  Ο ΠΑΠΑΣ
  ΤΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ
  Συνέχ«ια άπό τή σελ. 1
  κης αττόφασης, καΐ νά διοριστεΐ
  παπάς των Άιρχανών ό συγχωρι
  ανός τους τταπά Ξενοφών Κλει-
  νάκης
  ΓΕΝΙΚΗ
  ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ
  Γενικά ή κοινή γνώμη των 'Αρ
  χανών βρίσκεται σέ άναστάτωση
  καί καταφαίρεται άνοιχτά πλέον
  σέ δημόσιους κα! Ιδιωτικούς χώ-
  ρους, κατά τοΰ Άρχιεπισκόπου
  ΕΟγενίου, ένώ συγχρόνως άπει-
  λεΐ δτι δέν θά τού επιτρέψη νά
  ξαναεμφανιστεΐ στίς Άρχάνες,
  άν δέν ανακαλέσει τό διορισμό
  τού Μεραμττελιώτη παττά.
  Σημειώνεται άκάμη δτι οί συ
  σκεφθέντες γιά τό θέ,μα έκπρόσω
  ποι τού Άρχανιώτικου λαοΰ, πε
  ρίμένουν την απαντήση τού Άρχι
  επισκόπου στό πρσχθεσινό τους
  ύττόμνΓ(μα γιά νά ρυβμίσοον την
  πε,ραιτέρω οτάση τους καί νά
  μεθοδευσουν τόν άγώνα μέχρι
  τής δικαιώσεώς τους.
  ΥΠΟΥΛΗ
  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  Ώστόσο θεωροΰν ϋπουλη τή
  συμπεριφορά τού Άρχιεπισκόπου
  στό δλο θέιμα καθότι έκμεταλλεώ-
  τηκε τή σύγχιση καί την άγωνία
  των Άρχανιωτών έξ αίτίας των
  αλλεπαλλήλων θεομηνιών (καύ-
  σωνας — πλη,μμΰ,ρεις, καταστρο-
  φή ροζακί κλπ,) γιά νά «περάση
  νύχτα» τόν προστατευόμενο συγ
  χωριανό τού σάν Παττά των 'Αρ
  χανιωτών.
  Πώς είναι δυνατόν δμως νά διο
  ριστή καΐ νά λειτουιργήοτι Πα¬
  πάς σ' ένα τόπο, δπου οί κάτοι-
  κοί τού δέν τόν θέλουν;
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΑΠΑ
  ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ
  Ώστόσο πληροφορούμαστε δ-
  τι ό Παπά Ξενοφών Κλεινάκης διά
  έπιστολής τού ττιρός τόν Άρχιεπ'ι
  σκοττο άττό τίς 26)9)77 εΐχε προ
  ειδοττοιείσει τόν κ. Εΰγένιο νά
  ττροσέξη στό θέ,μα τής άντ'ιδρα-
  σης τής κοινής γνώμης, διότι ό
  ΐδιος γνώριζε δτι ό Άρχιεττίσκο
  πος δέν θά τόν διό,ριζε άφοΰ —
  δπως τού εΤχε πεΤ σέ προσωπική
  συζητήση — αύτάς έγινε αίτία
  τής διαττομττευσεώς τού, διότι
  παρέδωσε έγγ.ραφα καΐ λοιπά
  στοιχεϊα τής χουντικής αραστηρι
  ότητας τοΰ κ. Εύγενίου, ττού εΐ-
  δαν ώς γνωστόν τό φώς τής δή
  μοσιότητας άττό διάφορες έφηιμε
  ρίδες
  ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΛΟΓΟΙ
  Σημειώνοιμε άκόμη δτι ό άττο-
  κλεισθείς Παττά Ξενοφών Κλεινά
  κης έχει και άλλα δυό. , . άρνητι
  κά γιά τόν Άρχιεπ'ισκοπο Εύγε
  νιο στοιχεΤα: α) δτι υπήρξε μέ
  λος τής 'Ετπτ,ροιτής κατά των Βά
  σεων καί 6) δτι στήν ύπόθεση
  των μασόνων, δηιμοσιογράφησε ά
  νοιχτά καί ττήρε τα μέρος μας.
  Έν τώ μεταξύ δτ>μιουιργεΐται
  στίς Άρχάνες 'ΕτΓΐτιροπή Άγώ
  νος πού θά χειριστεϊ τό θέμα γε-
  νικώτερα.
  Η ΠΑΡΕΜΒΑΙΖΗ
  ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Στό θέμα άναμείχθηκε καί ή
  Μασονία διά τού έξ Αρχανών
  Μέγα 'Αρχι,μασόνου Καλοχρι-
  στιανάκη, ό οποίος είναι πρόσω
  ττικός φίλος τού Άρχιεπισκόττου
  Εύγενίου.
  Ό παραπάνω άρχιμασόνος συ¬
  νέτεινε τα μέγιστα στήν παρε-
  μττόδιση τοΰ διορισμοΰ τού Πά
  πά Κλεινάκη, εΐπε δέ στόν ΐδιο
  —δπως μάς εΤπε ό Παπά Κλεινά
  κης — δτι «μόνον άν γίνης φί¬
  λος τού Άρχιεπισκόπου θά έττα
  νέλθεις στΐς Άρχάνες».
  Αύτά πρός τό τταρόν καί άν
  χρειαστεΤ θά συνεχίσωμε, διότι
  —δυστυχώς -— διατπστώνοιμε δ¬
  τι ό Άρχιεπίσκοτιος κ. Εύγένιος
  συνεχίζει ένα δρόμο, αυτόν πού
  ε'χει άκολουθήσει άττό την έποχή
  τής δικτατορίας καΐ ό οποίος τόν
  ψέρνει συνεχώς άντιιμέτωττο μέ
  τό χριστεπώνυμο πλήρομά τού
  καΐ γενικώτερα μέ τόν Λαό, τού
  όποίου ό κ. Εύγένιος έχει ξεχά
  σει φαίνεται πώς ή φωνή είναι
  όργή τού Θεοϋ.
  Δέν ήθελε νά τόν φωτογραφΐσωμε

  >♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦«»♦» ♦ ♦♦♦«»♦♦«»♦«»♦♦♦«
  ♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΟΦ»»»» φφφφφφφφφφφφφφ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ό ύποψήφιος τής ΕΔΗΚ κ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙ
  ΤΑΔΩΡΟΣ δέχεται τούς φίλους τού στό Πολιτι
  κό τού Γραφεΐο Ζωγράφου 5 (Πλατεία Δασκα¬
  λογιάννη) τηλ. 283.484 καΐ 289.496.
  ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»■♦♦«>♦♦«>♦♦♦♦♦«
  ΤΟ ΙΚΑΡΟΣ ΒΙΛΑΖ
  Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  νά γνωρίζει ττερΐ των σχεδιον
  τους.
  Εϊπώθηκε άκόμη δτι οί Γερμα
  νοΐ εΤχαν φέρει σάν «έμψυχώτρια»
  την περίψημη γερμανίδα καλλο
  νή «'Εγκελ» ή όποία εΤχε άπο-
  κλειστικό ρόλο νά «κρατά συντρο
  φιά στοϋς ΰπουργοϋς και τα άλ
  λα ύψηλά πρόσωπα» πού διαμέ
  νάνε στό «"Ικαρος Βιλάζ».
  Ό κατηγορούμε|Λ3ς Τσικνά-
  κης εΤπε άκόμη δτι ενας άττό τούς
  Γερμανούς τοϋ εΤπε δτι έχει τέ
  τοια δύναμη πού νά βάλη νά γο
  νατίση στά πόδια του; μέσα στήν
  πλατεία Συντάγματος, δποιον δή
  ττοτε "Ελληνα 'Υττουργό.
  Ό Τδιος χαραχτήιρισε την ΕΤ
  ΒΑ σάν μαφία άπό τόν τελευταϊο
  κλητήρα μέχρι τόν Διοικητή.
  Μετά την άπόφαση ή ύττερά
  οττιση τοϋ κατηγαρου-μένου δηλώ
  σε δτι και πάλι θά ασκήση άναί-
  ρεση γά 6 δασίμους ούσιαστι-
  κούς λόγους.
  Ό Ανθυπασπιστής Άβανΐδης κατά τού φωτορεπορτερ
  Ό γνωστάς απατεώνος ττοΰ
  ξεγέλασε τους σταφυλοτταραγω
  γούς μας μέ τίς ττλαστές έπιτα-
  γές έχει άδελφό τόν είκονιζόμενο
  ό οποίος είναι δικηγόρος καΐ συ
  νήγορος στήν ύπόθεση.
  Ό άνθρωπος λοττόν αϋτός ά-
  ττειλοϋσε Θεούς κα! δαίιμονες, δ-
  ταν ό φωτορεπορτερ Νϊκος Μαλ
  τεζάκη·ς προσπάθησε νά φωτο
  γραφήση τή σκηνή τής προσα
  γωγής τού άπατεώνα άδελφοΰ
  στόν κ. Είσαγγελέα.
  Φαίνεται δτι αύτές οί φωνές
  τοΰ κ. συνηγόρου καΐ ή ιδιαιτέρα
  «σι/μπάθεια» π,ρός την «Α» ωδή¬
  γησαν τόν Άι<6υτΓασττιστή κ. Ά δανίδη, στό νά συμττεριφερθη 6ί- αια κα! νά τόν κρατή- !■»■»■■■■■■■■■■■■ τη (') παράττον,μα γιά μισή ώρα σ' ένα γραφεΐο των ΔικαστηρίωνΟ, ττροδάλλον τας μάλιστα ότι τού εΐχε πεΤ σχε τικά ό κ. Είσαγγελέας. Σκεφθήκαμε κατ' αρχήν μέ τάν φωτογράφο Μαλτεζάκη γιά μηνυτήρια άναφορά, άλλά δέν άττοφασίσαιμιε τελικά, γιατΐ δέν θέλομε τό κακό τοΰ κ. Άβανίδτ), άν καΐ συστηιματκά (σμτ—ωματι- κά άραγε;) δημιουργεΐ έττεισό- δια καί στόν φωτογράφο Μαλτε ζάκη καί στόν ΐδιο τα διευθυντή τής «Αληθείας». Κάποτε δμως θά ττρέττει νά κα ταλάβουν μερικο! Χωροφύλακες (κακομαθηιμένοι μάλλον) ότι τούς έκπροσώπους τού Τύπου, δσο νός, είναι ύττοχρεωμένοι νά τούς σέβονται. "Ετσι γίνεται στή Δή κι άν τοΰς στεναχωρεΤ τό γεγο μοκατία. , ΙΒΜΙΗΙΙΙΒΐνΐΙ-ηΗΙΒΒ ■■ϋΒΒϋ■■£■ αΠΒαΒη ΠΑ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ «"Ήταν μεγάλος, πολύ μεγ όλος ό Νϊ¬ κος Καζαντζάκης», λέει ό Νορθηγός συγ γραφέας Μάξ Τάου, στόν Γεώργιο Πα¬ πανδρέου, στόν Γιάννη Γουδέλη (έκδό- τη τοϋ ΚαΓαντζάκη) καί σέ δλλους φί¬ λους τοΰ συγγραφόα, λίγο π,ρίν άναχω ρήσουν άπό τό άεροδρόμιο τοΰ Έλλη,νι- κοΰ στό Ηράκλειο, προκει,μένου νά πα- ραυρεβοΰν στήν κηδεία τοΰ Καζαντζά¬ κη. Οί έκδηλώσεις - τόσον ή άποφινή τοΰ «Λόγος καί Τέχνη», δσον καί αύτές πού διοργανώνει οτό τέλος τοΰ μήνα ό Δήμος Ηρακλείου, πρέπει νά τιμηθσΰν άπό δσο γίνετται περκτσότερο κοινό. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΙΊΡΟΒΟΛΗ ΔΝΔΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑ ΙΠΑΝΙΜΟΥ Δικηνόρος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΗΚ Ό Μανώλης Παπαϊωάννου γεννήθηκε τό 1936 στό Ήράκλειο Κρήτης άπό πατέρα Βιαννίτη τόν Μιχάλη Παττα'ωάννου άττό τόν Άγιο Βασίλειο κα! μητέρα Πε- διαδίτισσα την Κρυσταλλία Κουμπενάκη άττό τούς Άπο- στόλους. Στό Ήράκλειο έκαμε τίς γυμνασιακές τού σττουδές ώς τό 1954. ΆτΓΟ τό 1954 μέχρι τό 1965 σττουδάζει στήν Άθήνα καί στή Θεσσαλονίκη καί παράλληλα έργάζεται. Στό δι- άστημα αύτό παίρνει τό Πτυχίο Πολιτικών Επιστήμων τής Παντείου, τό Πτυχίο Νομικής τού Πανεττιστημίου Θεσσαλονίκης καί παρακολουθεΐ μαθήματα Διοικήσεως γιά τττυχισύχους άνωτάτων σχολών. Ή δικτατορία τοϋ 1967 τόν βρίσκει άσκούμενο δικη- γόρο. • Η ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Άμέσως όργανώνεται στήν αντισταθή μαζί μέ άλλους γνωστούς συμττατριώτες τού. Τό Νοέμβριο τοΰ 1967 συλ- λαμβάνεται γι' αυτή τού τή δράση, δικάζεται άττό τό "Εκτακτο Στρατοδικεΐο Χανίων καί παραμένει στή φυλα- κή μέχρι την "Ανοίξη τού 1970, συνεχιζοντας άττό κεΐ καί πέρα τή δράση τού μέχρι την τττώση τής δικτατορίας. Μετά την άττοφυλάκισή τού, έττειδή ή δικτατορία τού έχει στερήσει καΐ τό δικαίωμα τής εργασίας μέ διαγρα- φή τού ό— ό τόν Δικηγορικό Σύλλογο άναγκάζεται νά ά- σχοληθή μέ έπιχειρήσεις. Μετά την τττώση τής δικτατορίας άχ'αλαμβάνει στόν τό- ττο μας ττρωτοβουλίες διά την στερεώση τοΰ ττολιτεύματος καί τό διώξιμο των ξένων βάσεων. Έτσι γίνεται Άντιττρόεδρος τής "Ενωσης Δημοκρατι¬ κόν Δικηγόρων τού Νομοΰ μας, Άνππρόεδρος τής Ήρα- κλειώτικης Έπιτροπής κατά των ξένων βάσεων, καί ίδρυ- τικό μέλος τής Όργάνωσης Οΐκοδόμων τής Είρήνης. Παράλληλα άνοηττύσσει έ'ντονη κοινωνική δράση γιά την αναπτύξη τοΰ άθλητισμοΰ στό Ήράκλειο. Σήμερα είναι Πρόεδρος άπό διετίας τού Όμίλου Άντισφαιρίσεως και μέλος τού Διοικητικοΰ Συμβουλίου 'οΰ Άθλητικοΰ Σω- ματείου «ΗΡΟΔΟΤΟΣ». ΐ • ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ Έξηγώντας τούς λόγους πού τόν ώθησαν νά πολιτευ- τεΐ ό Μανώλης Παπαϊωάννου λέει πώς θεωρεΐ την Οποψη- φιότητά τού σάν μιά άγωνιστική συμβολή στόν Πανελλή- νιο άγώνα γιά τή στερεώση τής Δημοκρατίας μας, γιά την περιφρουρήση τής άπειλούμενης έδαφικής άκερα'ιότη- τας τής χώρας καί γ^ά τή δικαιώση των αίτημάτων των εργαζομένων καί ιδιαιτέρα των άγροτών τοΰ Νομοΰ υας • ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΟΥ Ό Μανώλης Πα-ππαΐωάννου δέχεται τούς φίλους τού στό πολιτικό γραψείο τού στήν όδο 25ης Αΰγούοτοι; 39 (κι στά στόν "Αγιο Τίτο) τηλέφωνα: 224.064 - 222.711 ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ «ΧΡΥΣΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΙ ΑΚΟΜΗ: ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΛΕΙΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ κον- ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΙΗΣ Γιά την προχθεσινή δίκη των 'Λμερικόονων, ό διευθυν- τής τής εφημερίδας μας, πήρε τα παρακάτω τηλε- γραφήματα συμπαράστα¬ σις: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓ- ΚΡΗΤΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Κύριο Μδνο Χαρή Διευ¬ θυντή εφημερίδας Άλή- θεια Ηράκλειον. Μέ άφορμή αύριανή δί¬ κη σας έκφράζω συμπαρά- στασή μου άγώνα σας κατά ξένων Βάσεων καί στηλή- τευση Άμερικανικών προ- κλήσεων καί προσβολών. Έλπίζω δηιμοσιογραφι- κές διατυπώσεις σας προ- 6ολή άντιβασΐκών θέσεων καί Εκφράση δικαιολογηιμέ νης άγανάκτησης Λαοΰ νά μή γίνουν αίτία ταλαιπωρι- ών σας. Σΐ>τεία 5)10)77
  Νϊκος Πετράκης Δήμαρ-
  χος Σητείας
  Προεδρεύων Παγκρήτι-
  ας Έπιτροπής κατά Ξένων
  Βάσεων.
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΔΗΚ
  κ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Μετά τόν φιλοτουρκικόν
  ρόλον Βάσεων ΝΑΤΟ καί
  των ΗΠΑ στήν χώρα μας
  κατά την Τουρκικήν είσβο
  λή στήν Κύπρο. Μετά τίς
  ύβριστικές ένέργειες καί
  την βεβύλωσιν της Έλλη-
  νικής Σηιμαίας άπό ϋνδρες
  των Βάσειον αυτών ή δίω-
  ξη οιουδήποτε πολίτου έ-
  πειδή έκωράΓει άνηουχία
  καί άγανάκτηση γιά την 6α
  θμιαία απαλλοτριώση της έ
  δαφικής υας άκεραιότητος,
  είναι τουλάχιστον άπαράδε
  κτη καί αποτελεί πρόκλη-
  ση τ ου Λαϊκοΰ αίσβήματος.
  Άθήνα 6)10)1977
  Κώστας Μπαντουθας
  Βουλευτής
  ΑΘΗΝΑ 6)10)1977
  Η «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ
  ΚΑΙ Η ΕΧΟΝ
  Εφημερίδα Άλήθεια Η¬
  ράκλειον Κρήτης
  Διά κ. Μόνον Χαριτάκην
  Χριστιανική Δηιμοκρατία
  και ΕΧΟΝ συμπαρίστανται
  άγωνιστικά στήν νέα Δικα-
  στική δίωξή οου. Άμερικα-
  νοκρατία θά νικηθή τελικά.
  Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
  κ Γ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
  Μόνον Χάρην
  Μαρογιώργη 5
  Ήράκλειο Κρήτης
  Κρούσις κωδώνων κινδύνου
  οπτό γραφίδα σου γιά τρομερες
  συνέπειες έπιμονης ξένων κσ-
  τέχουν πολεμικές Βάσεις 'Εθνι
  κά χώματα, δχι μόνον δέν εί¬
  ναι παράτττωμα άλλά σ»ττ|Ριο:
  πράξη προλήψεως δεινών άσυγ
  κρατήτου έξοργισμοΰ ψυχής ύττε
  ρηφάνου λαοΰ. Σι/μτΓαρίσταμα'
  μέ πόνον θοκιμασία σου, εύχόμε
  νος καλή έκβαση
  Ό Πρωτοπρεσβίτερος ΓΕ¬
  ΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΙ