98853

Αριθμός τεύχους

121

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

24/10/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞ Ω ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά -εί έστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβ-β-νίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙ8ΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙ ΟΥ 1977
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος-Άρ. Φυλ. 121-Δρχ. 5

  -

  Αρχισανδυστυχώςτρομοκρατικέςένέργειες άντιποίνων γιά τούς Γερμανούς
  ΒΟΜΒΕΣ
  ρίχτπκαν χδές τό πρωΐ στό
  Γερμανικό Προξενεϊο καί σέ
  κατάοτημα Διαλυνά
  ρ-

  Ο
  -*
  ΣΤΟ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΗ ρηη
  ΐτροκλήθηκε χθές Κυριακή
  στϊς 10 μέ 1Ο.15' τό πρωΐ
  στό Ήράκλειο, άπό 6όμ-
  6α πού ρίχτηκε στήν πολυ
  κατοικία πού βρίθκεται
  στήν τιλατεία τοΰ Μουσεί-
  ου στόν 4ο δροφο τής όποί
  άς είναι τα γραφεϊα τοΰ
  Γερμανικόν» Προξενείου.
  Στήν ϊδια πολυκατοικία,
  πού άνήκει στά ίδρύματα
  Καλακαιρινοΰ καΐ συγκε-
  κριμένα στόν 3ο δροφο,
  στεγάζονται τα Γραφεία
  τής Νομαρχιακής Έιπτρο
  ηί)ς καί τής όργάνωοης Νέ
  ολαίας τής «Νέας Δημο¬
  κρατίας».
  Άττό την £κρηξη τής βόμ
  6ας πού ρίχτηκε ακριβώς
  Μ. ΔΙΑΛΥΝΑΣ
  Έξετάστηκε πρώτος
  οτήν ταράτοα τοΰ Γερμανι
  κου Προξενείου προκληθή
  κε ρήγμα πού δημιουργήση
  6πή διαστάσεων περίϊτου
  20 έκ. περιμέτρου!
  Επί τόπου κατέφθασαν ό
  Διοικητής τής Δ.Χ. Ηρα¬
  κλείου συνταγματάρχης
  κ. Μαραγκάκης, ό ύποδιοι
  κητής άντ)ρχης κ. Κουτού
  πης, ό Δ)τής τοΰ Τμήμα-
  τος Ασφαλείας ταγ)ρχης
  κ. Μανιατάκης αλλοι ύπη
  ρεσ«ακοι "αράγοντες καί ό
  Εΐσαγγελέας εΗρακχε{ου
  κ. Γ. Ζορμπβς.
  Κλήθηκε έττίο,ης έσπευ-
  σμένα εΐδικός πυροτεχ
  νουργός τής 5ης Μεραρχί
  άς, προκε»·μένου νά διαπι-
  ο'τώσει τόν τύπο τής βόμ
  βας καί τα λοιπά σχετικά
  στοιχεϊα, πού είναι άπαραί
  τητα γιά τή διεξαγωγή των
  άνακρίσεων, τίς οποίες διε
  νεργεϊ τύ Τμήμα Άσφαλεί
  άς Ηρακλείου, μέ προσωπι
  κή έπίβλεψη τοΰ κ. Είσαγ
  γελέα.
  Χαραχτηριστικό είναι
  τό γεγονός δτι την ώρα έ
  κείνη δέν βρισκόταν στήν
  πολυκατοικία τής όδοΰ Πά
  ΐταλεζάνδρου 16 κανεΐς έί-
  νοικος.
  Άπουσίαζε έπίοης καί ό
  μοναδικός ύπάλληλος τοΰ
  Γερμανικοΰ Προξενείου
  "Ηρακλείου, ό Γραμματέας
  κ. "Εριχ Στρίνις.
  ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ
  Ο κ. ΣΤΡΙΝΙΣ
  Έπισκεφτήκαμε τόν τό-
  πο τής έ'κρηξης καί συναν
  τήοαμε έκεΐ τόν παραπά
  νω Γερμανο, ό οποίος μάς
  εΐπε τα εξής:
  •Εΐμαι μόνος έδώ για-
  τί ό Πρόξενος βρίσκεται
  σέ αδεία.
  • Είχα προειδοποιηθεί ά
  πό την προϊσταμένη μου
  ύττηρεσ'α νά προσέχω, δέν
  φανταζόμουν δμως γιά
  βόμβα.
  • Φοβδμαι τώρα, άλλά ε-
  χω έμτηοΤοσύνη στίς έλλη
  νικές άρχές καί στό δτι δ-
  λοι θά καταλάβουν δτι έ
  Συνέχεια στή σελίδα 4.;
  Μιό περίεργη ύπόθεση σέ Οίκοτροφεϊο τής Αρχιεπισκοπής
  ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΟ 4 ΜΕΡΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΝ
  ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΤΗ ΝΕΡΑΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ!
  Διατάχτηκε τοξικολογική εξετάση άπό τόν Είσαγγελέα
  Την περασμένη δδαμάα πέθα- ως στόν Άγιο Ίωάννη.
  νέ ενα όρψανό δεκάχρονο άγόρι, Γύρω άττό τό θάνατο τού παι
  άπό τα Ζωνιανά, πού όνομαζό- διοΰ αυτού, έχουν ήδη δημιουργή
  ταν Βασίλη$ Παπαδάκης, στό θεΐ διάψορες περΐεργες φημες, έ-
  όρφανοτροψεΐο τής Μητροπόλε- νώ ή Είσαγγελική Άρχή Ήρσ-
  Όπως σντιγράφομε άπό εγγραφα τής τόπ Χουντικής Νομαρχίας Ηρακλείου
  Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ τή δημοοίκυόη ιοι> «Χ#>υροϊί 'Οδ*)-
  γοθ τής Διχτατορίας»" άπό ίίγγραφα τής τότε χουντικής
  Νομαρχίας Ηρακλείου, δίνομε οήίμερα τα έπίθετα των
  άνθρώπων πού κρατούσαν τότε τίς «θέοεις - κλειδιά»,
  αύτούς δηλαδή πού ή Χούντα τούς είχε έμπιστευτεί
  ύπεύθυνες θέοεις.
  Άντιγράφομε £να κατάλογο, ώς έ'χεΐ:
  1 ) Δημόπουλος Π Νομάρ-
  , χης Ρεθύμνης.
  2) Μασοΰρος Σωτήρ.: Νομάρ
  χης "Ηρακλείου
  3) Κυριακάκος Γ.; Νομάρχης
  Λασιθιού.
  4) Αρχοντάκης Δημ.: Δήμαρ-
  χος Ρεθύμνου
  5) Πετράκης Άπόστ.: Δήμαρ
  χος Ηρακλείου
  6) Κεφαλάκης Ιωάν . Δΐΐμαρ-
  χος "Αρχανών
  7) Ματθαίου Παν.: Δήμαρχος
  ' Ι εραπέτρας
  8) Νιωτάκης Δηιμοσθ : Δήμαρ
  χος Άγίου Νικόλαον
  9) Τερζάκης Εΰάγγ Δήμαρχος
  Νεαπόλεως
  ·♦♦< *»♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦« ►♦<» Άπό αΰριο Τρίτη 25 Όκτωβρίου ΚΑΘΕΜΕΡΔΘΔ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Η'ΔΛΗΘΕΙΔ, ΜΕΤ Α άπό πολλές δυοκολίες, οί οποίες άποκο- ρυφωθήκανε την περασμένη Πέμπτη, μέ την άρ νηοη μιάς τυπογραφικής έπιχείρησης νά έκδόοει (απως είχε συμφωνηθεϊ) την εφημερίδα μας, ή «Άλλήθεια», παρά την αντιδράση πολλών γνω¬ στήν καί άγνώστων - κυκλοφορεϊ άπό αΰριο οτήν καθη,μερινή προεκλογική της έόίδοση. Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ «Αλήθειαι, θά κυκλοφορεϊ άπό τα περίπτερα, τα βιβλΐοπωλεΐα, τα πρακτο- ρεΐα καί γενικά τα μαγαζιά πού διαθέτουν άθη- ναϊκές καί ντόπιες έφημερίδες καί θά πουλιέται, όπως καί την έβδομαδιαία μας £κδοοη, πού κρα ιατε στά χέρια σας, κι αύτη πρός 5 δραχμές. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ κάθε Δευτέρα κανονικά δπως μέχρι οήιμερα, θά κυκλοφορεϊ καί ή έβδομαδιαία «Άλήθιια», ή όποία έκτός τοϋ δτι άΐτοστέλλεται οέ συνδρομητές, πουλιέτοι κι αύτη - ώς γνωστόν- άπό τα περίπτε,ρα καί τα πρακτορεϊα εφημερί¬ δων. ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ τής «Αληθείας» δέν θά άποστέλλεται ή καθημερινή ΠΡΟΕΚΛΟΓΙ- ΚΙΙ καθημερινή έκδοση, γΓ αύτό δοοι άπό αύ- τούς ένδιαφέροντται νά την άποχτήσουν, θά πρέ- πει νά συνεννοηθοϋν μέ τόν έφημεριδοπώλη τους ϊ νά την άγοράζουν άπ' εύθείας άπό τα πε¬ ρίπτερα. ΣΤΟΧΟΣ τής ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ είναι νά βοηβήσει τό άναγνωσπκό κοινό νά μορ φύσει μιά άντικεηαενική γνώση γύρω άπό τίς έκ λογές, ώστε νά βοηθηθεϊ στήν δσο τό δυνατόν, σωστώτερη εκφράση τοϋ έκλογΐ'κοϋ τού δικαιώ- ματος. Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ μας έ'κδοοη θά είναι εντε¬ λώς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ κΏί οτίς στήλες της θά φιλο ξενοΰνται δλες οί άπόψεις, πλήν των χουνιτικών μοναρχικών καί γενικά φασιοτικών. Π ΑΥΤΟ καί οί συνεργάτες της θά έκφράζουν άνεπηρέαστα, ελευθέρα, καί χωρίς κοψιμιά δΐ€υ- θυντική λογοκ,ρισία, τίς προοωπικές τους άπό¬ ψεις, πού μπορεί νά είναι άντίθετες καί μέ τή δι- εύθυνση τής εφημερίδας, έφ' δοον φυσικά ύπο- γράφουν τα δημοσιεύρατά τους. ΕΝΑ άξόοσημείωτο γεγονός είναι δτι ή έΐκδοση γίνεται σέ μορφή συνεργατι'κής προσπάθειας καί δέν άνήκει σέ μιά έπιχειρηιματική μονάδα, πράγ μα πού έκδηλώνει οέ μιά πρώτη πειραιματική μορ φή, τό σοσιαλιομό οτήν πράξη. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΜΕ δτι ή εφημερίδα μας δέν θά άνήκει σέ κανένα Κόμμα καί δέν θά γίνει δρ- νανο κανενός, άλλά καί δέν θά ά,ρνιηθεΐ νά προ- 6άλλει άδέομευτα καί άνεπηιρέαστα, τίς θέσεις καί τίς άπόψεις καθενός, ό οποίος θά μπορεί νά τή χρηοιμοποιήσει οάν πραιγματικό Έλεύθερο Βήμα. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ύπερηφάνεια παρουοιάζομε πά ρακάτω τόν κατάλογο των συνεργάτην τής «Α¬ ληθείας», οί όποϊοι θά δημοσιεύουν πνευματικές έργασίες τους, στήν καθημε,ρινή μας έ'κδοοη, ή ό¬ ποία άρχίζει άπό αί5ριο Τρίτη 25 Όκτωβρίου 1977. Πλάϊ στό όνοματεπώνυμο κάθε συνεργάτη μας, σημειώνομε την ίδΐοτη,τα καί τό δημοσιογρα· φικό η λογοτεχνικό εϊδος πού θά καλύπτει. 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, Πρωθιερέ- ας: Κοινωνικά - θρησκευτικά θέματα 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Ίερέας: Έκ- κλησιαοτικά θέματα. 3. ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ,' Ιε-ρέας: Κοί¬ νον ικά - Έ'κκλησιαστιχά θέΐματα. 4. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, Δημοσιογρά- φος: Άρχισυνταξία. 5. ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δηροσιογρά- <ρος: Άθληπκά καί τοπικά θέματο. β ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, Δικηγόρος: Πολιτική άρβρογραφία. 7. ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ, Δικηγόρος: Χρονογράφημα - Λογοτεχνικές συνεργα- οίες. 8. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Πα¬ τρός: Κοινωνικά καί θέματα Κρήτης. 9. ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ, Δημοοιογράφος: Πολΐιπκοϊστορικά θέματα. 10. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ, Δημοοιογράφος: Λογοτεχνικά - Καλλιτεχνικά θέματα 11. Γ.Κ., Θεολόγος: Θρησκευτικά θέματα 12. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ·Ι·ΔΗΣ, Άγρότης: Άγροτι- κά θέματα 13. ΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ, Ζωγρά¬ φος: Έλεύθερη άρθρογραφία. 14. ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ, Λογοτέχ- νης: Λαογραφικά θέματα 15. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ, Άγρότης: Κρητικά διηγήματα 16. Κ.Λ. Άπόστρατος Άξιωματικός: ,Εθνικά θέμοπα 17. ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ, Δημοσιογράφος: Διεθνή θέματα 18. ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ, Γραφίστας: Σκίτσα - Μακέττες 19. ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, Φωτογράφος: Άποκλειστικό φωτορεπαρτάζ. 20. ΜΙΜΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, Τυπογρά φός: Τεχνική έπιμέλειο. 1 Ο) Χατζηκώστας Γεώργ ■ Δή μαρχος Σητείας 11) ,Σπαχής Βασ Δήμαρχος "Ανωγείων 12) Σαλτερής Μ.: άντ)ρχης, Δ)τής Χωρ)κής Ρεθύμνης 13) Ρίμπας Κ.: άντ)ρχης Δ) τής Χωρ)κής Λασιθιού 14) Χατζηγούλας Ε.: άντ)ρ- χης, Δ)τής Χωρ)κής Ηρακλείου 15) Ματζαβινάτος Β.: άντι- πλοίαρχος, Λιμενάρχης "Ηρα¬ κλείου 16) Πρεδεδουράκης Κ.: άνθυ- πολ. Λιμενάρχης "Αγ. Νικολάου 17) Φαδιός Α.: άνθ)ρχης Ύ- πολιμενάρχης Ρεθύμνης 18) Σπίνουλας Σπ.: αντ)ρχης Δ)τής ΤΕ "Αγ. Νικολάου 19) Σπανουδάκης Έμ. Δ)ν- τής Ραδιοφ. Σταθμοΰ "Ηρακλεί¬ ου. 20) Μυκωνιάτης "Αλεξ. Δ)ν- Δ)ν τής έφημ. «Πατρίς» 2) ) Γραμματικάκης Κ τής Έφημ. «Μεσόγειος» 22) Καλαϊτζάκης Στυλ.: Δ)ν- τής έψημ. «Κρητ. Επιθεώρησις» Ρεθ. 'Εκεΐνο ποϋ δέν μτταροθμε νά κοτταλάβωμε είναι γιατί στόν πά ραπάνω κατάλογο άναφέρονται μεταξϋ των άνθρώττων ποϋ ϋττη ρετοΰσαν ΰπηρεσιακά τό χουντι κό καθίστώς καϊ οί τρείς διευθυν τές των κρητικών εφημερίδων. Μήπως οί ΐδιοι μποροΰν νά μάς βοηθήσοι/ν καί κυρίως ό τε- λευταΐος, στόν όποΐο έχομε με γαλύτερη πίστη; ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΑΘΩΩΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Τό Μονομελές Πλημμε λειοδακεΐο Ηρακλείου, ά- πάλλαξε την περασμένη Τρίτη τόν διευθυντή τής «Αληθείας», άπό την κατη γορία τής παραβάσεως τοϋ Νόμου περί Τύπου, λόγω παιραγραφής τοϋ άδικήμα- τος καί £παψε όριστικά την εναντίον τού άσκηθεϊσα δί ωξη. Όπως είναι γνωστό, τό άδίκημα γιά τό όποϊο εκα¬ τηγορείτο ό διευθυντής τής μέ την μήνυοη πού τοϋ εϊ- χε ύποβάλλει ό ίδιοχτήτης σφαιριστηρίου κ. Κοκολά¬ κης. >♦♦♦♦< ► ••♦♦♦■«Μ ►♦♦♦· ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Συνεχίζονται άπό τόν κ. Πταισματοδίκη οί άνα- κρίοεις πού διατάχθηκαν αύτεπάγγελτα άπό την Εΐ- σαγγελική Άρχή Ηρα¬ κλείου, γιά τα δσα ουνέβαι ναν στό Νοσοκομεΐο «Βενι ζέλειο», τα όποία - ώς γνω¬ στόν - κατήγγειλε ή έφημε ρίδα μας σέ σειρά δημοσι- ευμάτων της. Μετά τό τέλος των άνα¬ κρίσεων ή δΐκογραφία θά έπιοτραφεΐ στόν Άνχισαγ γελέα κ. Μαρκή, πού χειρί ζεται την ύπόθεση, ό οποί¬ ος καί θά άποφασίσει αν καί ποιούς θά στείλει στό σκαμνί τοϋ κατηγορουμέ- νου. ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ κ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ό Πρόεδρος Πρωτοδι- κών Ηρακλείου κ. Διον. Κονδύλης μετατίθεται στήν Άθήνα. Τή θέση τοϋ κ. Κονδυλη θά άναλάβει ό κ. Γ. Χρχστό φιλος, ό οποίος θά £ρθη στό Ήράκλειο άπό τή Ρόδο. ----»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ Ό Νομάρχης Ηρακλείου κα! ή κ Μάγδα Καραγκουνίδη, θά δώσουν δεξίωση μέ την εΰκαιρία τής έθνικής εορτής τής 28ης Ό¬ κτωβρίου τό 6ράδυ τής Παρα σκευής κα! άττό ώρα 9 έως 11. Ή δεξίωση στήν όποία κλήθη- καν οί έκπρόσωποι άρχών, όρ- γανώσεων κλττ. θά δοθεΤ στό ξε νοδοχεΐο «Άστόρια». ♦♦»♦♦♦♦♦♦♦ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στό ρεπορτάζ ποθ γράψαμε την περασμένη βδομάδα γιά το «Τκαρος Βιλάζ» έξ άφορΐμής τής καινούργιας δίκης Τσικνάκη, ά- ναγράφηκε λάθος τό δνομα «"Έ γκελ» τό όποΐο άποδόθηκε στήν ώραία Γερμανίδα πού έκανε «πά ρέα'» μέ ΰψηλά πρχχτωπα. Τό σω στό όνομα τής κυρίας είναι Χοΰ· μπερτ, κα! κατά τουτο διορθώνο- με τό ττροηγούμενο δημοσίευμά ■ ■■■(■■-■■■■■■■Β· Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΑΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ■■■■■■■■■■■■■■■Β κλείου διέταξε νεκροψία καί έν συ νεχίία έδωσε έντολή δεΐγμα των σπλάχνχον κλπ. νά έξετασθεΤ ά¬ πό την αρμοδία ΰττηρεσία των Ά θηνών, ή όποία δμως άκόμη δέν έστειλε την σχετική απαντήση. Τό παιδ! άρρώστηκε, κατά τις πληροψορίες πού μάς έδωσε τό συγγενικό τού περιδάλλον, την Πέμτττη 1 3 τοΰ μηνός κα! τό κύ ριο χαρακτηριστικό τής άρρώ στειας τού ήταν οί έμμετο! Παρά ταύτα, ένώ δηλαδή άρ ρώστησε την Πέμπτη 13, ό κη δεμόνας τού είδοττοιήθηκε άττό τό Όρφανοτροφεΐο τή Δευτέρα 1 7 τού μηνός, δταν τό παιβί εΤ- χε ·πε6>άνει!!!
  "Υπάρχοι/ν· άκόμη οί εξής σχε
  τικες άνεττι6ε6αί(οτες πληροφο-
  ρίες· . .
  Ι
  * Ότι τό παιδί μεταφέρθηκε
  στήν Παιδιατρική Κλινική Ήρο
  κλείου, όπου τό έξέτασαν ο)
  γιατροϊ Λυρώνης, Πατταβάκης Γ.
  καί Περδικογιάννης, χωρίς νά
  μποροΰν νά τοΰ προσφέρουν βοη¬
  θεία, διότι εΐχε ήδη κλινικά πεθά
  νει. -
  * Ότι στό "Ιδρυμα ϋττάρχει
  μεγάλη άναστάτωση, γιατΐ τα
  άλλα παιδία λένε δτι ό μικράς
  Βασίλης ύττόφερνε πολύ άττό πολ
  λές μέρες, χωρΐς Ιγκαιρη Ιατρική
  συμπαράοτταση.
  Λόγω τής σοβορότητας τής
  περιτττώσεως καί μετά την τοξικο
  λογική εξετάση των "Αθηνών, νο
  μίζομε δτι ό κ. ΕΙσαγγελέας θά
  πρέπει νά έξετάσει την κάπως
  περίεργη αυτή περίπτωση τοϋ
  θανάτου τοΰ δεκάχρονου Βασίλη
  Πατταδάκη.
  Ι
  αποψεις
  ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ
  ΔΕΝ έγκρίνομε τίς άεροπειρατίες, οΰτειτίς όλλες πρά-
  ξπς 6ίας των άνταρτών πόλεως.
  Δέν μποροΰμε δμως, άνεξάρτητα άπό αύτό, νά μην
  καταγγείλωμε κι έιιεϊς μέ τή μικρή μας φωνή, τούς κυ-
  βερνήτεςτής Δ. Γεριιανίας, στή Διεθνή Κοινή Γνώμη,
  σά στυγνούς δολοφόνους.
  Οί «αύτοκτονίες» των φυλακισμένων στά «λευκά
  κελιά» ήταν 2να άπό τα λίγα στυγνά καί άπάνθρανπα έγ
  κλήματα στήν Παγκόσμια Ίστορία
  Μέ την εύκαιρία σηιμειώνου,ε τό «μέγα λάθος» τής
  δικής μας κυβέρνηοης νά άναμιχτεϊ οτήν γνωστή υπό
  θέση, μέ ΐή διευκόλυνση των κομάντος οτό άεροδρόμιο
  των Χανίων καί τό τηλεγ ράφημα τοϋ κ. Καραμανλή.
  'Όσο γιά τούς ύπεύθυνους τής γερμανικής κυβέρ
  νησης πού σκότωσαν, δσο καί νά τό άρνοΰνταα, τούς φυ
  λακιομένους (όνεξάρτητα τό ποιοί ήταν) ί!νας καί μό-
  νο, έπαναλαμβάνομε, χαραχτηρισιιός τούς άνήκει: Δο-
  λοφόνοι!
  ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΟΤΕ
  ι
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό οί Τεχνικοί τοΰ ΟΤΕ συνεχίζουν
  ,την άπεργία τους, στήν προσπαθεία τους νά βελτίώσουν
  τίς συνθήκες διαβίωσής τους, δκκδικώντας τεχνικό, άν
  θυγιεινό έπίδομα καί αυξήση των όργανικών θέσεων
  στόν κλάδο τους.
  Στά δίκαια αΰτά αίτήματά τους, κάποιοι συνάδελφοί
  τους, πού «,πάτησαν» στούς άγωνιζόυενους αύτη τή στιγ
  μή συναδέλφους τους γιά νά άνέβουν, δέν τούς συμπα-
  ραστέκονιται. 'Έτσι αύτοί - οί λίγοι εύτυχώς - είναι οί μό
  νοι άπεργοσπαστες τής στιγμής.
  Στά όνόματα αΰτά άναφέρονται οί κ.κ. Χαλκιαδά¬
  κης Μιχ., Βασιλάκης "Ιωάν., Μουντράκης Γ., Κατσού-
  λης Δημ., Στρατάκης Χ., Καρούζος Ν., (άπότό Ήρά¬
  κλειο) καίβλαχάκης - Στεαακάκης (άπό τόν 'Άγιο Νι-
  κόλαο).
  Είναι φυσικά δικαίωμά τους νά κρατήοουν αυτή τή
  θέση οτη,ν άπεργία των συναδέλωων τους, δτκος δμως
  είναι καί δικαίωμά των δεύτερων νά ζηίτήσουν - δπως
  πληροφορού,μαοτε - £κτακτη συνέλευση τοϋ Προσωπι-
  κοϋ, γιά νά τούς καταγγείλουν γιά άντισυναδελφική
  ου)ΐπεριφορά.
  ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΗ
  ΕΝΑΣ άν.αγνώσττ>ς τής εφημερίδας μας, μάς έθεσε τό θέμα των
  όμολογιών της ΛΕΗ καί τό σχετικό μέ την τρέχουσα τι,μή τους
  έρώτημα, στό όποΤο ϊσως πρέπει νά ά—αντήσουν οί αρμόδιον
  τής Δημοσίας Έττιχίίρησης "Ηλεκτρισμοΰ.
  Λέει λοιττόν ρωτώντας ό ΟΛ«τχννώστης μας, γκχτι οί όμολο
  γίες της ΔΕΗ βρίσκονται σέ τόσο χαμηλή τρέχουσα τιμή, ά-
  φοΰ ή ΔΕΗ, δπως διαφηιμίζεται, είναι μιά έπιχε'ιρηση πού πη-
  γαίνει πολύ καλά οΐκονσμικώς.
  Πώς δικαιολογεΤται ο! όμολογίες της νά 6ρίο-κονται σέ
  τέτοιο οκ'κονσμικό έττίττεδο, ποθ κοντεΰει συγκριτικά νά είναι
  κατώτεορ τής τιμής κτίσεώς τους;
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  Ζωγραφική
  ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΣΤΟ «ΚΡΕΤΑ ΜΑΡΙΣ»
  Στό ξενοδοχεΐο «Κρέτα Μάρις»
  στή Χερσόνησο, ή γκαλερϊ Κ,
  Στσυρακάκη όργάνωσε άττό ττρο
  χθές Σά66στο όμαδική εκθέση
  ζωγραφικής —χαραχτικής, γνω
  στών καλλιτεχνών.
  Ή εκθέση πού θά κρατήσει μέ
  χρι 20 Νοεμβριού, θά είναι άνοι
  χτή Τρίτη — Πέμτττη — Σά66α
  το 8—10 τό β,ράδυ.
  Πσράλληλσ κάθε Τρίτη καΐ
  Πέμπτη βράδυ θά δουλεύει
  κρητικό άργασττ>ρι καΐ θά έκτί-
  θετσι μιά σπάνισ σειρά άττό ύ-
  φαντές πετσέτες συλλογή τής
  κυρίας Μεταξά.
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
  ΦΡΙΞΟΥ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ
  Έπιτυχία σημείωσε ή
  πρώτη άτομική εκθέση ζω-
  γραφικής τοΰ νέου καλλι-
  τέχνη άπό την Ανατολή Ί
  εράΐτετρας στόν "Αγιο Νι-
  κόλαο καί στή ν Ιεραπέ¬
  τρα.
  Ό Φρϊξος Θεοδοσάκης τέ
  λειωσε τή Σχολή Καλών
  Τεχνών τής Αθήνας τό
  1976.
  Τα £ργα πού Μδειξε στόν
  'Άγ. Νικόλαο στό ξενοδο
  χείο «ΜΙΝΟ5 ΒΕΑΟΗ»
  καί οτήΛ' Ιεραπέτρα εί¬
  ναι πορτραϊτα κυρίως των
  άπλών άνθρώπων τοΰ χωρι
  ου τού.
  Τα έ*ργα τού διακρίνον-
  ται γιά τή λαμπρότητα των
  χρωμάτων τό τολμηρό σχέ
  διο καί την έκφραστικότη-
  τα των μορφων.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  ΤΟΥ «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»
  Ό Πνευματικάς Σύλλογος Ηρακλείου «ΛΟ¬
  ΓΟΣ καί ΤΕΧΝΗ», εύχαριστεΐ τή Δαεύθυνση καΐ
  τό προσωπικό τής εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» «ΔΗ-
  ΜΟΚΡΑΤΗΣ»" «ΑΛΗΘΕΙΑ» καί τοϋ περιοδικοΰ
  «ΚΡΗΤΗ», γιά τή συμπαράσταοη πού βρίσκει
  στή προσπαθεία τού νά δημιουργηθεν κάτι καλό
  στό τόπο έτοΰτο τόν δμορφο.
  ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
  Δύο άκόμη Ήρακλειωτό
  πουλα, Σπουδαστές τοϋ
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
  ΚΟΥ Τμήματος τής Δραιμα
  τικής Σχολής Μαίρης Βο-
  σταντζή, πέτυχαν στίς έξε-
  τάσεις ταλέντων τής Άδεί
  άς Άσκήσεως Έπαγγέλ-
  ματος Ήθοποιοϋ, (Α.Α.Ε.
  Η.) πού έ'γιναν στό 'Ωδείο
  Αθηνών, τό Σά66ατο 8 Ό-
  κτωβρίου.
  Είναι ό Λευτέρης Χαιρέ¬
  της καί ό Μανώλης Σκου-
  πάκης. Τό ποσοστό έπιτυχΐ
  αι; αυτών των έξετάσεων
  είναι 1 πρός 10 ύποψηφίους
  (άπό δλες τίς Σχολές καί
  τα 'Ωδεϊα τής Ελλάδος).
  Άξίζει νά ύπογραμμασθη
  δτι φέτος ΟΛΟΙ άνεξαιρέ-
  τως οί σπουδαστές τοΰ είδι
  κου ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-
  ΣΤΙΚΟΥ τμήματος τής
  Δραματικής Σχολής (πού
  ένδιαφέρει οσους Νέους
  καί Νέες οροιτοϋν άκόμη ή
  δέν έ-χουν τελειώσει τό
  Γυ>μινάσιο καί Λύκειο) ΠΕ
  ΤΥΧΑΝ οτήν Α.Α.Ε.Η. μέ
  έπικεφαλής τή Βούλα Κου
  6ίδη γιά τό δικαίωμα έγ-
  γραφής τους στό ΕΠΑΓ-
  ΓΕΛΜΑΤΙΚΟ τμήμα ΗΘΟ
  ΠΟΙΩΝ τής Σχολής.
  ΩΡΑΙ Α
  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ
  Τό Ίδιωτικό Νηπιαγω-
  γέΐο Χρυσούλας Μπουρλώ
  τού, εΐχε μιά ώραία πρωτο
  βουλία, οχετική μέ την προ
  σπάθεια δημιουργίας μο-
  νίμων παραστάσεων Κου-
  κλοθεάτρου στό Ήράκλειο.
  Συγκεκριμένα, ώργάνω
  σε μέ τή συνεργασία τής
  Σχολής θεάτ,ρου Κρήτης
  μιά παράσταση Κουκλοθε-
  άτρου, την περασμένη Τε-
  τάρτη 19 Όκτωθρίου, γιά
  τα παιδία πού φοιτοθν οτύ
  Νηστιαγωγεϊο.
  Ή διευθύντρια των Έκ
  παιδευτηρίων κ. Χρυσούλα
  Μπουρλώτου, σέ σχετική έ-
  πιστολή της πρός τόν Τύπο,
  γράφει χαρακτηριστικά 8τι
  «τό Κουκλοθέατρο είναι μιά
  μορφή εκπαιδευτικήν ψυχα-
  γωγίας γι' αύτό καί πάν-
  τα χρησιμοποιοΰσα στό Νη
  πιαγωγείο μου Κουκλοθέα
  τρο, τό οποίον πολύ βοηθα
  στή ν εξασκήση τοΰ γλιοσ
  σικοΰ ίδιώματος των μικρών
  παιδιων».
  Έκδόοεις
  ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ
  ΤΟΥ Ε. Β. Ε. Η.
  Έκυκλοφόρησε καθυσιε
  ρημένα, τό νέο Δελτίο τοϋ
  Έμπορικοΰ καΐ Βιομηχα-
  νικοΰ Έπιμελητηρίου Η¬
  ρακλείου, τεϋχος 4, Ίουλί
  ου — Αύγούστου.
  Άπό τα περαεχάμενα το-
  νίζονται περισσότερο: αρ-
  θρο γιά τόν Μακάριο, μιά
  συνεργασία τοϋ κ. Ε. Κε-
  φαλογιάννη καΐ πληροφρί
  ακή ένημέρωση γιά τή
  δραστηριότητα τοΰ Έπιμε
  λητηρίου.
  Σέ σχέση μέ τα προηγού
  μενά, τό τεΰχος &ν καί δι-
  πλό, είναι πολύ φτωχό σέ
  6λη.
  «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»
  Τό νέο τεΰχος τής μηνι-
  αίας έπιθεώρησης «Ό Πο¬
  λίτης», έκυκλοφόρησε καΐ
  στό Ήράκλειο.
  Πρόκειται γιά μιά έ-
  πιμελημένη έ*κδοση πού
  άοχολεΐται μέ έλληνικά καΐ
  διεθνή θέματα.
  Στή συνιταχτική έπιτρο
  πή πού την άποτελοΰν γνω
  στές προσωπικότητες, με¬
  τέχη καΐ ό συμπατριώτης
  καθηγητής Πανεπιστηιμίου
  κ Γρηγόρης Σηφάκης.
  Τή γραμματεία τής σύν-
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  5. ΜΕΤΡΟΡΟΙ.ΕΟ5 5ΤΡ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 50.
  ΑΤΗΕΝ5 - ΟΗΕΕΟΕ
  ΤΕί. 021 - 3238727 - θ, ΤΈΙ-ΕΧ 219517
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ταξης &χουν οί: "Αγγελος
  Έλεφάντης, "Αλκης Κούρ
  κουλας καΐ Δήμος Μαυ-
  ρομμάτης.
  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
  «ΚΡΗΤΗ»
  Έκυκλοφόρησε τό τεθχος Σε
  πτεμδρίου τοΰ γνωστοθ περιοδι
  κου «Κρήτη» μέ ένδιαφέρουσο υ-
  λη.
  Ξεχωρίζει ή έ'ρευνκχ τοΰ Μιχά
  λη Χουρδάκη: «ΆνθρώτΓΐυα θύ
  ιματα στό τρελλάδικο τής Σού
  δας»
  'Επίσης τό περιοδικό παρου-
  σιάζει σέ 5 σελίδες τό άποκαλυ
  τττικό 6ι6λ!ο τού Γιάννη Φουρά
  κη, γιά τό άποΐο έγ.ραψε ^ρ*ίό
  περασμένο της φύλλο ή εφημερί¬
  δα μας
  ΈκδηΛώοεις
  ΕΝΤΟΝΗ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  ΤΟΥ «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
  ΤΕΧΝΗ»
  "Εντονη δραστηριότητα
  άναπτύσσει τό νέο Δ. Σ.
  τοϋ Πνευματυχοϋ Συλλό-
  γου Ηρακλείου «Λόγος καΐ
  Τέχνη» μέ την ■ προεδρία
  τοΰ λογοτέχνη Κώστα Δά-
  κα.
  Ξεχωρίζομε την έκδή-
  λακΐη γιά τόν Καζαντζάκη,
  πού έγινε την περασμένη
  Δευτέρα, στήν αϊθουσα τοϋ
  Έμποροβιομηχανικοϋ Επι
  μελητηρίου Ηρακλείου.
  Έκτός άπό τόν κ. Νομάρ
  χη, τόν κ. Δήμαρχο (υπό
  την αίγίδα τοΰ όποίου τε-
  λοΰσε ή εκδηλώση) καΐ τίς
  λοιπές τοπικές άρχές, πλή
  θος κόσμου, πού γέμισε τή
  μεγάλη αϊθουσα, εΐχε την
  εόκαιρία νά χαρή μιά ά-
  πέριτη, σεμνή καΐ πρωτό
  τυπη 6ραδυά, άφιερωμένη
  στόν Νίκο Καζαντζάκη.
  Όχτώ ίίτομα (Δάκας,
  Γρατσέας, Στουμπίδης, Χά
  τζηδάκης κ.λ.π.) διάβασαν
  άποσπάσματα άπό τα £ργα
  τοΰ Καζαντζάκη, σέ λογο
  τεχνική σύνδεση τοϋ φι-
  λόλογου Κτενιάδη.
  "Ηδη ό Σύλλογος όργα-
  νώνει μιά άίλλη ένδιαφέρου
  οα έκδήλοΰση αΰριο βρά¬
  δυ στίς· 9.30' στόν κινημα-
  τογράφο «Ήλέκτρα», δπου
  θά προβληθεΐ ή θραβευμέ-
  νη ταινία τοϋ Θόδωρου Μα-
  ραγκοΰ «Λάβετε θέσεις».
  μέ όμιλία πού θά έχει θέμα
  «Πολιτιστικό πρόβλημα καΐ
  δυνατότηίτες πολιτιοτικής
  όνάπτυξης τής επαρχίας».
  ΔΙ ΑΛΕΞΗ
  ΤΟΥ κ. Μ. ΔΡΕΤΑΚΗ
  Ό καθηγητής τής Άνω-
  τάτης Έμπορικής Σχολίίς
  κ. Μανόλης Γ. Δρετάκης,
  μίλησε την περοσμένη Πέμ
  πτη βράδυ στίς 8 στήν αϊ¬
  θουσα τοϋ ΕΒΕΗ μέ θέμα
  «Τό Δημογραφικό Πρόβλη
  μ α της Ελλάδος».
  Την διάλεξη διοργάνω-
  σε ό Δήμος Ηρακλείου.
  Μετά την έμπεριστατω-
  μένη όμιλία τοΰ κ. Δρεττά-
  κη, (πού είναι καΐ ύποφή¬
  φιος βουλευτάς τοϋ ΠΑ-
  ΣΟΚ στό Ήράκλειο) άκο-
  λούθησε ένδιαφέρουσα συ
  ζητήση.
  • ♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦«χεχΐχεχ». εχ»
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  Καί αυτή τή βδομάδα
  ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
  ' 20ΧΡ0ΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
  ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦«) 'Όλος ό κόσμος ένωιμένος οέ όυό ^Iμο(^Γ1κ^^; καί ένωιωνός κρίκοτ; ιά ίίργα ιοΰ Νίκου Καζαντζάκη, δπως βρίσκονΓται τοποθετημένα, σέ 84 έκδόσεις σ' δλες τίς γλώσσες τοΰ κόσμου, στήν «Αϊθουσα Καζαντζακη» τοΰ Ίστορικοΰ Μουσείου Ηρακλείου. Την περασμένη Τετάρτη 19 Όκτωβρίοιι έγιναν τρείς όμιλίες γιά τό εργο τοΰ Καζαντζάκη, στήν αίθουσα τοΰ ΕΒΕΗ. Μίλησαν, στά πλσίσισ των έκ δηλώσεων πού όργανώνει ό Δή¬ μος Ηρακλείου, γιά τα 20χρονα τού θανάτου τοθ Καζαντζάκη, οί λογοτέχνες Ηλίας Σιμόπουλος: «Μιά μοττιά στό έργο καΐ τόν άν θρωπο, Νΐκος Πουλιόπουλος. «Καζαντζάκης καΐ Νεοεί^ηνικός Πολιτισμός» καΐ ό Ναΐμ Άττίς (μεταφραστής τοΰ Καζαντζάκη στά Αίγυτττιακά): «Ό Καζαν¬ τζάκης καΐ ό Άραβικός Πολιτι¬ σμός» . Έπίσης τό προχθεσινά Σά6 6ατο 22 Όκτωδρίου, στόν Άγιο Μάρκο, μίλησε ό Λογοτέχνης — - Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Κώστας Στεργιόπουλος μέ θέ¬ μα «Ή ποίηση τού Καζαντζά κη κα οί πυρήνες της δημιουρ Ζητείται άμοιβαία μετά- θεση έκ τοΰ Μαθηματικοΰ Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης είς Μαθηματικόν Τμημα Πανεπιστημίου Ά θηνών. Πληροφορίες: Καλιν- τζή Δέοποινα τοΰ Μιχαήλ Βενιζέλου 1, Νέα Μάκρη, Άττικίίς, Τηλ. 0294)91442 καί 0294)92148. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<} ΑΦΙΞΗ ΧΟΡΔΙΣΤΟΥ ΠΙΑΝΩΝ Στό τέλος τού Όκτωβρΐου θά έλθει στό Ήράκλειο ό γνωστάς Χορδιστής — Έ- πισκευαστής Πιάνων Παντ. Χατζής Πληροφ. στό Έλληνικό Ώ- δεΐο "Ηρακλείου Κορωναίου 13 τηλ.: 283976 (5-8μ.) ΚΟΜΨΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΦΘΗΝΟ ΡΑΨΙΜΟ ι ΚΑΑΟΥΔΑΚΗΙ Βίγλας 11 Τηλ. 222264 μεθαύριο Τετάρ- γίας τού». Ώστόσο τη 26 Όκτω6ρίσυ στίς 7 μ.μ. στόν "Αγιο Μάρκο, θά μιλήσεΐ ό Παντελής Πρεδελάκης ένώ προ ηγοι>μένως στϊς 4μ μ. θά ψαλή |
  Τρισάγιο στόν Τάφο τοΰ Καζαν¬
  τζάκη καΐ τό βράδυ μετά τό ττνευ
  ματικό μνημόσυνο, θά δοθεΐ ά
  πό τόν Δήμο Ηρακλείου δεΤπνο
  στό «'Ατλαντίς» δττου και θά άττο
  νεμηθοϋυ τα μετάλλια.
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΜΌΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή ©άλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΑΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση κσΐ
  νά άνσπνεύση ίώδιο, στό Ενετικά Λιμάνι
  τού Ηρακλείου.
  • ΚΟΥ! · ΚΟΥ* · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ φ ΚΟΥΧ
  • Στήν τελευταία δίκη τής «Αληθείας», πού
  ΐ,γινε την περασμένη Τρίτη, ό κατηγορούμενος
  διευθυντής της άπαλλάχτηκί· τής κατηγορίας
  λόγω παραγραφίίς.
  Μόλις λοιπόν 6γήκε άπό την αϊθουοα ό κα-
  τηγορούμενος, ρώτησε μιά παρέα δικηγόρων:
  — Δέν μοϋ λέτε, έδώ γίνεται νά μοϋ κά·
  νει... έφοση ό Είσαγγελέας;
  Καΐ δλοι γέλασαν, γιατΐ άπλούστατα στήν
  περίπτωση τής παραγραφΓμ;, παύει όριοτικά ή
  ποινική δίωξη καΐ φυσικά ΐ-φεση δέν γίνεται.
  "Ενας λοιπόν δικηγόρος τοΰ εϊπε:
  — Καλά γιατι ρωτδς, άφοΰ ξέρεις δτι δέν ύ-
  πάρχει τέτοια περίπτωση;
  — Τό ξέρω, άλλά ^χει φοβηθεΐ τό μάτι μου
  καΐ ϋστερα μοΰ άρέοει νά άκούω δτι δέν γίνεται
  £φεση...
  Πολύ. .. «άκουστίκός τύπος», τέλος πάντων
  αύτός ό διευθυντής μας...
  • Μέχρας άργά την νύχτα γυρίζει άπό τώρα
  στίς περιοδεϊες τού £νας ύποφήφιος τής ΕΔΗΚ.
  Καΐ κάποιος άκούοτηκε νά λέεΐ:
  —Αύτός πρέτχει νά λέγε/ται τώρα... Νυχτα-
  δ ώ ρο ς!...
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ 'ΑντΙ νά χρησιμοποιήτε κάθε λίγο διάφορα μονωτικά -— στεγανωτικά, πού έτσι καΐ άλλοιώς καταστρέφονται, χρησιμοποιίΐοτε ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΠΛΑΣΤ Α—3 — Α—5 καΐ Κ—Ρ—Τ, πού έφαρ- μόζονται κάτω άπό δλες τίς καιρικές συνθηκες, κοστίζουν φτηνά καΐ είναι μιά γιά πάντα. φ • Πληροφορίες Τηλ. 221-267 άπό 7 ί!ως 8.30' μ.μ. φ ♦ ♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Ανδπ Νάρκισσος ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ! 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φανητό, σ* Μνα δμορφο τχε- ριδάλλον. Αφ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕ0ΡΓΑΑΗ7 Ο.Ε. ΠΙΚΟΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗ7ΕΙΓ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 κσΐ 5 δωματίων, ώς καΐ ίσογείων καταστή μά- των, είς τάς όπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευάς καΐ επί των όδών 1878 άρ. 39 καΐ Πασΐφάης καΐ Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη· μείου τοθ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113 • Την τοποθετηθή στό συνδυασμό τοϋ ΠΑΣΟΚ ενός νέου ύποψηφίου, σέ σχέση μέ £ναν παλαιά τε,ρο ουνάδελφό τού, σχολίαζε προχθές μιά πα¬ ρέα. "Ενα, λοιπόν, άπό τα μέλη της εΐπε: — Νά σού πώ πώς ί5γινε. Ό Άλικαρνασσώ- της, πού δέν άπέχει ... Πόρω άπό τόν και- νούργιο, χρησιμοποιοϋσε πολύ τίς λέζεις €ούν- τροφε», «συναγωνιστή» καί «σύντβκνε», ένώ συγ χρόνως Ιίβαζε ταχτικά «τραγιαοκα», γΓ αύτό καΐ ό Παπανδρέου τόν. .. ΣΑΡΗκωσε. — Ποϋ ξέρεις δ]ΐως — συμπλήρωσε ίίνας αλλος, μπορεϊ νά τοϋ πηγαίνει καλυτέρα τό ΣΑΡΗκι, άνάλογα βεβαία καί μέ τα... κρόσια πού διαθέτει. .. Τα... κρόοτα βχι τα... γρόσια καΐ πολύ πε- ριοσότερο ό"χι τα... ρούβλια. • Ή ύποψηφιότητα τοΰ Άνωγειανοΰ βοσκοΰ «Μίχαλου» (Μιχάλη Σταυρακάκη) στό συνδυα¬ σμό τοϋ ΚΚΕ, συζητιότανε πρόσφατα σέ μιά πά ρέα. "Ενα άπό τα μέλη της πετάχτηκε καΐ εϊπε: — Αύτός έδώ είναι όπωΌδήτιοτε καλύτερον άπό μερικούς αλλους... συγχωριανούς τού, πού... βοσκίζουνε τόσα χρόνια στό κοινοβου- λευτικό λειβάδι. . . • Δυό Κωνιωτάκηδες είναι ύποφήψιοι, ώς γνω στόν, στό Νομό Ηρακλείου. Ό έ*νας στήν ΕΔΗΚ κι ό ά"λλ<ος στούς Νεοφιλελεύθερους. Σχε.τικά μέ αύιούς είναι ό παρακάτΐα διά- λογος: — Τί &ιαφορά δΧουν ό ένας άπό τόν αλλο, 9ν πάρωμε σάν βάοη τό θέμα των βάσεων; — "Ιδία γεύση... Γιά τόν πρώτο τό ξέρομε, γιά τόν δεύτερο δ- μως; Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ • Ή συζητήση ήταν γύρω άπό τό θέμα των βου- λευττών πού ένώ διαθέτουν φαλάκρα, στίς φω τογραφίες βγήκαν μέ μαλλιά. Κάποιος λοιπόν εϊπε: — Μπορεϊ νά μην έόχουν τρίχες στό κεφάλι άλλά ϊσως καΐ γΓ αύτό, δέν λένε... τρίχες. Όφείλω νά σημειώσω δτι αύτός πού τό εί- πε ήταν ... φαλακρός. Κι 8νας αλλος πρόσθεσε: — Μωρέ δέν πειράζε» πού είναι φαλακροί Ι ώρισμένοι ύποψήφιοι. Τό θέμα είναι ένώ πή- *} γαίνουν δλοι γιά... μαλλΐ νά μην βγοϋνε... κουρεμένοι. • Μιά καλλίγραμμη τουρίστρια κύτταζε προ¬ χθές 2νας συμπολίτης, ρέκτης τοϋ ώραίου,τόοο πειρίπαθα, πσύ κυριολεκτικά την έτρωγε μέ τα μάτια. Καΐ κάποιος άόΛλος τοΰ εϊπε: — Πώς την κυττδς £τσι ρέ Άλέκο; Οί5τε... ψήφος νάτανε ή κοπέλλα. κι έσύ... χουντοθασιλικός ύποφήφιος!... • Ό Φοϊβος άνέβαανε πρό ημερών τρέχοντας, δρασκελώνιτας δυό — δυό τα σκαλιά τοϋ πολιτι- κοϋ γραφείου τού. Καΐ κάποιος φίλος τοΰ πέταξε πεφαχτικά: — Τώρα Φοΐβο πρέπει νά τα άνεβαίνεις... πέντε — πέντε τα σκαλιά... "Εγοι έξ αλλου λέει περίπου καΐ ό... σύμ- μαχος Θεοδωράκης στό παρεμφερές τραγούδι τού. • Σέ γνωστό πολιτικό γρατρεΐο παλιοΰ κυβερνη τικοϋ βουλευτή, ζεφορτωνόνταν πρό μερων πολλές χαρτόκουτες. Κάττοιος λοιπόν περίεργος πού ρώτησε σχε- τικά γιά τό περιεχόμενό τους, πηρε την εξής ά- πάντηοη, άπύ τόν συνομιλητή τού, πού ήταν πε ρισσότερο ένημερωμένος: — Είναι στέφανα καΐ βαφτιστικά γιά τίς.. - άνάγκες των ημερών πού τάφερε μάλιστα κατ' ευθείαν άπό άθηΓναϊκό έργοστάσιο, γιά νά γλυ- τώοει καί τό... έμπορικό κέρδος! Μερικοΐ στ' όλήθεια την ,ξέρουν καλά τή δουλειά τους καΐ την κάνουν άρκετά άποδοτικά μέ τίς... κουμπαριές καΐ (παλαιότερα) μέ τίς... κουμπουριές!... ♦♦♦♦♦♦ ♦♦»♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΑΗ·ΚΙΑ>
  ΕΒΔΟΚΑΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχν,κή έ-.μέλε.α:
  Ικτίνου 20
  ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  - Ήράκλειο Κρήτης
  ΗΨΙ
  24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  .........-----■■■■■■■■■■■■■•■■■Β ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Α
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑίπΡΟΠΗΠ! ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  /■
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙβΐ!
  Ο ΠΑΠΑ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
  "ΜΕΡΔΜΠΕΛΙΩΤΕΣ ΔΔΕΙΔΣΔΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ,,
  Πρός
  Τό Γραφείον Τύπου της Ίεράς
  Άρχιεπισκοττής Κρήτης
  Ενταύθα
  Στό φύλλο της 8—10—71 τής
  εφημερίδος Άλλαγή, δηιμοσιεύτη-
  κε μιά ανακοινώση σοος πού ά-
  φορσ τό θέμα τού Έψημερίου Άρ
  χανών.
  Σάν έφημέριος τής Άρχιεπισκο
  πής, σάν Άρχανιώτης καϊ σάν
  συνν—οψήφιος μέ άλλους γιά τή
  θέση αύτη, άπό την όποία δολί-
  ως κα! παρανάμως άττεσττάσθην
  τό 1961, Α.Μ. 1369)38 Άρ&ρ.
  67 έδ. 4, έκφράζω την άγανάκτη-
  σίν μου διά τό περιεχόμενον της
  διότι.
  α) Άντ! νά πεθιαρχίση ό Άρχι
  επίσκοττος είς την έχττε<|>.ρασμένη
  προφο,ρικά καΐ γροπττά γνώμη
  των Άρχανιωτών, πού ήταν νό
  μίμη καΐ δίκαιη έπροτίμησε τή
  μισαλοδοξία, καΐ περιεφρόνη-
  σε τή γνώμη ενός λαοθ γιά τό
  θρησκευτικό κατάντημα τοΰ ό-
  ττοίου εΰθύνεται αθτός καΐ μόνον
  6) Έμένα δέν θέλησε νά μέ
  διορίση, γιατΐ δπως μοϋ δήλωσε
  την 26—8—77, γενομένης επί
  τού θέματος συζητήσεως στό
  γραφείον τού έ"δωσα στή δημοσι
  ότητα κείμενον ττού συνέταξε ϋ-
  Ό γνοοτός οας
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  Προσφέρει τό, επί παραγγελία
  κοστούμι, ύψασμα (ΜΙΝΑΊ-ΔΗ
  —ΦΩΤΙΑΔΗ — ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ
  κ.λ.π.) καΐ ραφτικά μόνον
  3.500 ΔΡΧ.
  πέγραψε καΐ έκοινοττοίησε ό ΐδι-
  ος και μέ τα όττοΐα, τόν έ'βγαλα
  έγώ προδότη τής κατοχης των
  Γερμανών, καΐ Χουντικό. Άφοΰ
  λοιπόν γιά τούς παραπάνω κυ-
  ρ'ιως λόγοις δέν εξέλεξε έμένα,
  χάθηκαν οί προσοντοϋχοι στήν
  Άρχιεπισκοπή ττοΰ διαθέτει περΐ
  τούς διακοσίους Έφημερίου-, ά
  πό τούς όποίους τριάντΐϊ κοΐ
  ττλέον Θεολόγοι>ς; Κανεϊς οιπόν
  άττ' αύτούς κα! τους συνυτοψΓψί
  ούς μου δέν διέθεται; τα Καονι
  κά, πνευματικαι <αί ή9ικά προ- σόντα, παρά μό'0*· ό ΜΕραιαπς,λι τώτης συντοπίτης τού; γ) "Οταν έ'χει ο-τή; περιφέρειά τού έξαίρετους ΊερεΤς δπως ίσχυ ρίζεται ,πού διακονο^ν μ; τι'.σ'-η κα! αϋταττάρνηση ίόώ -ήν Εκ- κλησία επί τόσα "τη, είναι ιίμιο καΐ ήθικό νά τοποθετοθνται σέ κε νούμενες νευραλγικές θίσες, κλη ρικοΐ πού οϋτε χειρο-ονήθπκαν ου τε δούλεψαν στήν Έκκλησία τής Κρήτης; Κα! τό χειρότερο εττιτρέ ττεται ή άνάθεσητήςδιαττοίμανσης μιάς τόσο ση,μαντικής κα! 6αρό τατα νοσούσης θρησκευτικώς, ί- νορίας, είς έίνα άπειρρ, κα! οϋσι αστικά άσχετο περΐ τα γενικώτε ρα έκκλησιαστκά ττράγματα ά- πόφοιτο έκκλησιαοτικοθ ψροντι- οτη,ρίου, πού έτυχε νά έφοδιασθή μέ κάττοιο ψιλό τίτλο Θεολογί- ας; δ) ΈτΓΐδιώκει μήπως τό νρα φεΤον Τύπου νά μάς ττείσει δτι έκ Μεραμβέλλου ή κανονικότης, ή πνευματικότης, και ή ήθικότη;, καΐ τό Ίερατικό ήθος; Δέν ί,δι δάχθητε άπό τα τόσα παραδε! ι- ματα, των έξ άνατολών, προερ- χομένων καϊ ίδαίτερα των λιμοΐι νομένων επ! τριάντα χρόνια τίς Άρχαναις δτι μόνον έρείπ α ά φησαν στό ττέρασμά τους; "Οταν Μεραμττελιώτες άδειασαν τίς έκκλησίες των Αρχανών πιστεύ ετε ότι μποπρεΤ νά τις ξαναγεμί- ση Μεραμπελιώτης; ε) ΟΊ Άρχανιώτες δέν ζήτη- σαν κάτοχο τίτλου χωρΐς άντί κρυσμα, άγνωστο, άλλά ντόπιο γνωστό δοΐιμασμένο άγωνιστή μάρτυρα γνώστη τής δύσκολης ψυχολογίας τοικ;, καϊ των άνα- Τό γνωστό Καττ νοττωλεΐο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΐδη τού καττνιστη, περιοδικά, έφημερίδες καΐ την «ΑΑΗΟΙΙΑ» ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦. Διαβάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, ττρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα πού σας ένημερώνει ύπεύθυνα. • ΧαΧΤΕΧ ΕΙΔΗΧΕΙΧ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΑΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ • ΕΡΕΥΝΕΧ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ βΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΠΧΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καΐ 224 - 226 γιά νά ϋχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ♦ γκών καΐ προ6λη·μάτων τους, λ! λο τού λαοΰ, καΐ σιονοδηπόρο στό δύσκολο, μακρύ καΐ άνηφορικό τού Γολγοθά; Πρΐν τελειώσω έπιθυμών νά συ στήσω στούς ύπεύθυνους ύ-μ Γραφεΐο Τύπου νά είναι ττερισσό τερο ψειδωλοι στήν σύνταξη και δημοσίευση ΰμνων καΐ εγκώμιον, γιατ! δεν φ£ρνοι>ν καΐ ττολύ γού
  ρι στούς άττοδέκτες, άφοΰ πολύ
  άττ' αϋτούς, άλλοι μέν ίφνγαν νύ
  χτα άττό τό Ήράκλειο άλλοι όρκι
  σμένοι γιά ίσόδια άγνότητα και
  άγαμία φύγανε πανδρειμένοι καί
  άλλοι γίνανε ίσόβιο τ,ρόψιμοι
  των «ρυλοχών Κορυδαλλοΰ.
  Έν Ηρακλείω τη 12—10—77
  Μετά προσήκοντος σεβασμοΰ
  ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΝ.
  Ιερεύς
  ΤΑΙΟΙ ΜΑΝΑΤΑΚΗΖ
  ΝΕΟΣ ΦΙΛΟΙ
  Άγαπηιτέ κ. Μανο
  Σας χαιρετώ. 'Άν καί δέν
  οάς ίίχω γναίρίσει άκόμη
  προοίαπικά, έν τούτοις £χω
  μάθει πολλά γιά την άγωνι
  οτικότητα καΐ την συνεπεία
  πού σας διακρίνει.
  —δς συγχαίρω καί σας
  ουμπαρίοταμαι στήν προσ¬
  παθεία αας μέσω τής «ΑΛΗ
  ΘΕΙΑΣ» νά κάνετε βαθει-
  ές τομές στό κοινωνικό μας
  κατεστη,μένο, ξεσκεπάζον-
  τας τό σκοτεινό ρόλο τοθ
  σιωνισμοϋ και τής μασονί-
  ας.
  Σάν μία πρώτη συμπαρά
  οταοη σας σίέλνω μία έρ-
  γασία μου πάνω σ' 2να κοι-
  νό κοινα)νικό θέμα καί σάς
  παρακαλώ, άν τό κρίνετε ά
  νεκτό, νά τό δημοσιεύσητε
  στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ» δταν ύ-
  πάρχει χώρος.
  Χανιά 16 — 10 — 77
  Μ έ έκτίμηση
  Σδς χαιρετώ
  ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ
  Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  ΣΕ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΠΟΙΗΤΗ
  Στήν εφημερίδα «Άλήθεια»,
  γιά τή στήλη : «Γράμματα πρός
  την Άλήθεια».
  Άγαπητή «Άλήθεια» φιλοξένη
  οε στϊς στήλες σου, δυό ποιητικά
  λόγια, γιά τόν Συγγραφέα καΐ
  Λογοτέχνη Γιάννη Δη,μητρομανω
  λάκη καΐ τα Βιβλία ττού έξέδωσε:
  Βουκέντρα άντρίκιας θέλησης
  καΐ ράμψος άνθρωττιάς
  νημάτισαν τό νού σου.
  Λεμονανθός ή ψυχή σου.
  Καϊ τή λέρωσε τό χνώτο τού
  καταχτητή
  καΐ την ζεμάτισαν οί φλόγες
  τής Βιάννου.
  "Υστερα πήρε ή χέρα κι έ'γρα-
  ψε μέ σέδας
  τ' άσύγκριτο 6ι6λίο σου
  «'Λττό τή ζωή καΐ τό όλοκαύτω
  μα τού Χωρίου μου» .
  Συντοπίτη Γιάννη (Δημηλά)
  Δημητρομανωλάκη
  θρεφτάρι τής Βιάννου.
  Άκούραστε πνευματικέ έργάτη
  Άειθαλής νδναι πάντοτε ή πνευ
  ματική σου "Ανοίξη.
  Άκατανίκητος ττάντα μπρο-
  στά στό νόμο,
  τής λησμονιάς καί τής φθο¬
  ράς τού χρόνου.
  Ποτέ μην πιοΰν τής άρνας τό
  νερό
  καΐ ξεχαστοΰν τα έ'ργα σου
  άττ' τό κόσμο
  Άκλούθα τό στρατΐ, πού διά-
  6ηκε ό «ΔΙΑΒΑΤΗΣ»
  Δέν εΤν' πολύς ό δρόμος πιά σέ
  σένα
  Γλυκοχαράζει ή Αύγή πήρε νά
  φαίνεται ή κορφή
  Άνέδα ν' άγναντέψης άττό κεΐ
  τό Μαρτινέγκο.
  Μέ άγάττη
  Θεοδοσάκης Γεώργιος
  Νεάπολη Κοζάνης
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  Ή Φοιτητική "Ενωση Κρητών
  άττεύθυνε συγχαρητήρια στούς
  νέους Κρήτες φοιτητές καΐ μέ ά
  νακοίνωσή τους τούς κάλεσε νά
  γίνουν μέλη της.
  Μέ την ιδία ανακοινώση τούς
  γνωρίζει δτι μέρι νά ταχτοποιη-
  θοΰν όριστικά στήν Άθήνα, μπο
  ροϋν νά έ'χουν φαγητό κα! ϋττνο
  ττρός 85 δρχ τή μερά στήν Κρη
  τική 'Εστία.
  Ή ιδία φοιτητική όργάνωση
  εδγαλε ψήφισμα γιά την ψήφο
  των νέων άπό τα 1 8.
  'Επίσης ή ΦΕΚ εδγαλε μιά
  ττροκήρυξη στήν όποία τονίζει την
  άντίθεση τής Κυδέρνησης μέ τή
  λαική θελήση, άττοτέλεσμα τής
  οποίας ήταν οί έκλογές
  Μέ την προκήρυξη αυτή καλοΰν
  ται δλοι οί Κρήτες Φοιτητές νά
  ριχτοΰν στή μάχη των έκλογών;
  γιά νά επιτευχθή ή καταδίκη των
  φορέωντής ϋποτέλειαςκαΐ έκείνων
  πού προσπαθοϋν μέ διάφορα προ
  σωπεΐα νά σφετεριστοΰν τή λαί
  κή ψήφο
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΔΙΚΛΝΑ-ΜΟΝΟΚΑΝΑΚΛΡΑΜΠΙΝΕΣ
  ΜΡΕΚ
  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) -
  ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ -- ΙΤΑΛΙΑΣ - 1-
  ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΟΝ
  'Επίσης σέ μεγάλες ποσότητες ολα τα εϊ-
  δη κυνηνίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΚ -- ΛΙΑΓΗΙΚΗ
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΧ ΤΙΜΕ7
  ' ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΧΤΕ ΕΙΪΑΓΠΓΕίΧ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕ'ΓΜΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΠΑΜΠΗ (Άποθήκη) — Τηλ. 287.766
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡθίΙ
  Στίο Τρείς Καμάρες
  ΠΙΤΣΑ
  οέ ποΑιΐιομένο καΐ
  καθαρό περιΡάλλον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί ν·- ι* "π'" ΤΗΛ. 223023
  ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τοΰ δημοοιογράφου
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκαλυπτικό βιθλΐο
  μέ 30 μυήοεις,
  » τελετές καΐ
  1.5ΟΟ όνόματα μαοόνων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΧΙΧ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°. ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  *>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·
  Έπ' εύκαιρΐα τώνέκδηλώσεων Καζαντζακη
  ΜΙΚΡ0 ΑΦΙΕΡΟΜΑ
  ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΑΟ
  Ή Αϊθουσά τού στό Ίστορικό Μουσείο
  Στρατιώτης τό 1912
  Δυό σελίδες άπό την «Όδύσσεια»
  βιακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  "ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
  ι*
  Στοα Μουρτζή
  (Όδός "Εβανς — Καινούργια Πόρτα)
  "Ολες οί έκδοτικές — τυπογραφικές έργασίες
  (Βιβλία— Έφημερίδες — Περιοδικά) γρήγορα
  καΐ έπιμελημένα.
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ
  Ό μικράς χώρος τοΰ Τυπογραφείου μας στήν
  όδά Μονοφατσίου 3 (τηλ. 222.324) καΐ ή άγορά
  καινούργιων συγχρόνων μηχανημάτων, μας άνά-
  γκασαν νά μεταφερθοΰμε άττό την παραπάνω δι-
  εύθυνση, στήν όδό ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 15
  «άπέναντι άπό την πρόσωψη τοΰ κινηματοθεά¬
  τρου «'Όασις» δπου ήταν προηγουμένως έγκα-
  ταστημένο τό έργοστάσιο Σκαπτικών μηχανημά¬
  των Λάσκαρη).
  Μέ την εύκαιρία αύτη γνωρίζομε στούς φί-
  λους καί πελάτες μας δτι τώρα θά έξυπηρετοθν-
  ται καλλίτερα άπό πρώτα καΐ πάντα μέ προσεγμέ-
  νες καΐ τέλειες τυπογραφικές έργασίες.
  ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Χαρ. Τρικούπη 15
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Διαβαζετε καΐ την ί
  ΚαΘημερινή
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΡΑ... Η ΜΑΧΗ Τό περίπετρο ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ ΛΙΓΕΣ κου ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ ΠΟΛΛΕΣ Διαθέτει καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΛΗΘΕΙΕΣ υπογραφειον^ ΘΕΟΦ ιΧΑΡΙΔ ΜΑΥΡΑΚΗΣοε ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΠΣΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  που πριν μ ιπ /κάιμη ηο'ι ι
  φραί,ουν οί αλ'λοι πο οτ:θ( ια
  πρθθΡη ναπέ' ΕΟΚιΗΠΙ | πΓ
  ουλλο&Π ο^κγι επυ Ν^
  ^ΚΙ/ΙΝΙ/1«ηι
  24ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γ—
  Οί χδεοινές βόμβες
  Συνέχεια άτό την 1η σελ.
  γώ δέν μπορεΐ νά φταίω
  σέ κάτι σχετικό.
  —Δέν μπορώ νά σας ά-
  παντήσω γιά τίς αύτοκτονί
  ες έντός είσαγωγικών δ-
  πως τίς εϊπατε, γιατί δέν
  £χουν βγεϊ τα έπίσημα πο
  ρίσματα γιά τίς αύτοκτονί
  ες των τριών άνταρτών πό
  λεως.
  "Ολες οί έκδοχές κα-
  ταλήγουν στό δτι πρόκει
  ται γιά ενεργεια όμεοα σχε
  τιζόμενη μέ τα γνωστά γε
  γονότα καί ότι ακριβώς εί
  ναι εΎα άπό τα άναμενόμε
  να άντίποινα.
  Ώς πρός τό άπό τγοΟ πε
  τάχτηκε ή βόμβα στόν τέ-
  ταρτο δροφο, πιθανολογεΐ-
  ται δτι μπορεΐ άπό την δι
  πλάνη άτέλειωτη
  μή.
  ' ' ΔΕΥΤΕΡΗ
  ΕΚΡΗΞΗ
  Ένώ οί άρχές βρισκόντου
  σαν στό σημεΐο τής πρώ-
  της εΊψηξης, μιά δεύτερη
  δημιούργησε κυριολεκτι-
  κά πανικό.
  Ή 6όμ6α αυτή έξερρά
  γει ακριβώς 1 καί 7 λεπτά
  τό μεσημέρι στό σοΰπερ —
  μάρκετ Διαλυνα επί τής ό
  δοΰ Άγίου Τίτου 5—7.
  "Οπως μας εϊπε ό αύτό-
  •""της μάρτυρας τού όπτοίου
  τό στίΐ'τι είναι ακριβώς ά-
  ■πέναντι κ. Ανδρ. Φαλατά-
  κης, ό θόρυβος ήταν' έκκω
  φαντικός.
  Σημειωτέον δτι σέ βάθος
  περιμέτρου 50 μέτρων άπύ
  τό σημεΐο £κρηξης έσπα-
  ταμπέλλα τοΰ σοΰπερ —
  Μάρκετ καί ή πόρτα κατα
  στράφηκαν εντελώς,
  Ύπάλληλος των έπιχει
  ρήσεων Διαλυνα μάς εϊπε
  δτι ό οίκος τους συνεργά-
  ζεται στόν έξαγωγικό χώ
  ρο μέ τή Γερμανία. Ό χη-
  μικός κ. Μιχ. Διαλυνάς μι
  λά απτεστα γερμανικά.
  Τόν ρωτήσαμε άλλά άρ
  νήθηκε νά μας ττεί τίττοτα.
  Ή γυναίκα τού Άλίκη έ
  γκατέλειψε έντρομη τό
  ΓΛΐρακείμενο σπίτι καϊ δή-
  λωσε δτι οΰτε τό βράδυ
  δέν θά κοιμηθεΐ έκεΐ .
  Ή δεύτερη αυτή έίκκρη-
  ξη χαρακτηρίστηκε προ
  κλητική καϊ ιδιαιτέρα επι
  κίνδυνη λόγω τής ώρας
  πού ρίχτηκε καί τοΰ ση-
  μείου στό όττοϊο τοποθετη¬
  θή κε, σαν
  δρόμος.
  πολυσΊθχναστος
  ΒΚΒΙ
  οίκοδο- σαν πολλά τζάιμια, ένώ ή
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
  ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  Ό Φοίβος Ιωαννίδης, γιός
  τοΰ Ιωάννου καί της Άριστέ-
  άς τό γένος Μιχ. Περάκη (ά-
  ιπό τούς Άσίιτες Μαλε&υζίου)
  νεννήθηκε σπή Σηιτεία τό Μάρ-
  τη τοϋ 1936. Ό παιτέ,ρας τού,
  δωαηιγώροι; έπίοης, ήγήιθϊικιε κα-
  τά τή ΓερμοΛ'ΐικίι κατοχή της
  Άιντίστασης στήν Άνατολική
  Κρήτΐ) μέχρι τό Μάϊο τοΰ 1944,
  πού σκοτώθηκε άπό τούς Γερ-
  ■μανούς.
  Άπό τό 1944 έγκαταστάθΐηκε
  οτό 'Ηράώλειο. Μετά τίς γυ-
  μνασιακές οττουδές έφοί—ισε
  ατή Νοιμική Σχολή τοΰ Πανε-
  /πστΓΓΐιμίου Αθηνών. Κατά τα
  φοιτητιχά τού χρόνια ανέπτυξε
  ίτλούσια συνδικαλιστική δράση
  στά πλαίσια τοΰ Συλλόιγου
  Κρητών Σπουδαατών καί ήταν
  όπεύθυνος τοθ φοΐ/τητικοΰ τμΐ']-
  μα,τος τής ΦιΑελεύθερτις Νεο-
  λαίας.
  Άπό τις έκΑογές τή"ς βίας
  καί νοθείας τού 19Θ1 στρατεύ-
  θηβοε κυριοΛεΜτιχά στόν άγωνα
  γιά τή Δη.μοκρατία. Μόλις πή-
  ρε τό πττυχίο τού άπό τή Νομι-
  κή Σχαλή επέστρεψε στό Ή-
  ράκλειο καί ώς Πρόεδρος τής
  Νεαλαίας Ενώσεως Κ&ντρου ή-
  ν'ήθηκε στή(ν κινητοποίηση των
  νέων τοΰ Νο,μοΰ μας καί πρω-
  τοοτάιτησε οτή δαεζαγωγή τοθ
  πρώτου Άίνένδοτου Άγώνα,
  κάτω άατό την έμπνευσμένη ή-
  γεσία τού Γεωργίου Παπαν¬
  δρέου. Μετά την έκλονική νί¬
  κη τής Ε.Κ., ό Γεώργιος Πα¬
  πανδρέου τόν κάλεσε στήν Ά-
  θήνα καί τοθ άνέθβσε νά όρ-
  γανώση την ΕΔΗΝ σέ όλόκιλιη-
  ρΐ> την Κρήτηι, τα Δωοεκάινησα
  καί τή Χίο. Διωρίσθη κε έπίσης
  Είδικός Σύμβουιλος τοΰ Υπουρ
  γείου Προνοίας, Θέσι) άπό την
  όποία παραιτήθηκε άιμέοως με¬
  τά την πτώση τής Κυβερτνήσε-
  ως τίίς "Ενώσεως Κέιντρου, άρ-
  νηθεΐς νά ύπηρετήσει την αύ-
  λόδου'λΐ} Κυβέρνηοη των Ά-
  ποστατων. Ώς μέλος πιά τής
  Κεντρικήν Επιτραπή ς τής Ε.
  ΔΗ.Ν. άιγιονίστηκε στήιν πρώτη
  γραμμή στόν Β' Άινένδοτο Ά¬
  γώνα εναντίον τού Βασΐλικοΰ
  Πραξικοπήματος τού Ίούλη
  1985. Τό 19θβ νυιμφεύθηκε τή
  Μαρία τό γόνος Λυγιοακη, Άιρ
  χχτέχιτονα - Μηχανικό, άπό την
  όποία καί απέκτησε γιό ήλικίας
  οήμερα 11 χρόνων. Άρέσως
  μειά τό έγκιληιμαιτικό Πραξικό-
  πτιμα τού 1967 κινήθηκε γιά
  τήιν όργιάνωσίη άντιοτασιακοΰ ά¬
  γώνα σ,τή,ν Κρήΐη. 'Εξ αί-είας
  τής ά/ντιπτασιαικής τού δραοης
  συνελήφθΐ) τελικά στίς 7 Νο-
  ε,μβρίου 1967. Βασαινίοτηικε ά-
  κάινθρωαια στήν άνάκρισηι χω-
  ρΐς νά λυγίση, παρ' δλους τούς
  έχίβιαομούς πού δοχίμασε καί
  είς βάρος τής γυιναίκας τού,
  πού εΐχε έπίσης συλληφθίί. Την
  έποχή έΐκείνη ήταν ίίδΐι στΐς
  φυλακές ή αδελωή τού. ένω ό
  άδειλφός τού, πού κατεδικάσθη
  έιπίσης, εΐχε δααφύγει στό έξω-
  τερικό, βπου συνέχισε την άτν-
  τιστασιαική τού δράση.
  Σπό Κκτακιτο Σιτρατοδικεΐο
  Χανίων δπου παραπέ,μφθηκε
  γιά νά δικαστή μαζΐ μέ 32 αλ-
  λους συμπαλίητες, άνέ.λα6ίε δλη
  τήιν εύθύνΐ) γιά τή δράοη τής
  όργα.νώσεως Δ.Ε.Κ.Α. Κρήτης,
  ύπβραιμύνθηιΚε των δημοκρα-π-
  κιϊν θεσμων καί δαακήρυξε την
  άπολυτη άνηίθεοή τού οπήν τυ-
  ραννία.
  "Ολα αύτά είχον ώς συνε¬
  πεία την καααδίκιη τού σέ κά-
  θειρςιι 11 χρΟΜβν. "Εμεινε τε-
  λϋβοά στΐς ςχυλακές 5 Χιρ6νια καί
  8 μί|νβς μέχρι τόν Ίούλαο τοΰ
  1973 πού &πο<ρυιλακΙ(Ιο<τηκε. Καί μέσα άιπό τίς ς>υλακές
  ΟΙ δυό αύτέςΐ άλυσσΐδω
  τές έκρήξεις, δημιούργη-
  σαν γενική άναστάτωση.
  Δυστυχώς δέν μποροϋμε
  νά δώσωμε περισσότερες
  λεπτομέρειες γιατί ό χρό
  νος (ή ώρα 2 μ.μ. τής Κυ
  ριακής) δέν μας έπιτρέπει
  αλλη καθυστέρηση τής ίίκ
  δοσής μας.
  ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
  Προσέξτε νά δεΐτε... φαντασία πού διαβέτει ό άν-
  θρωπο<;! ΕΙχε πάρει στίς περασμένες έικλογές μισό έκα- τομμύριο διραχμές, άπό κάποιον μεγαλοξενοδόχο, ό ό- ποΐος ύπολόγιζε στούς... «άνθρώπους» τοΰ κυρίου υπουρ γοΰ Τό μισό αύτό έκατομμύριο τό χρησιμοποίησε γιά νά βγεί βουλευτής καί νά... ξαινασώσει την Κρήτη. Έπειδή ομιυς, κανείς δέν βρίσκεται σήμερα πού νά δίνει πεντακόσες χιλιάδες δραχμές χωρίς ν' άγσράζει ιίποτα, ό μεγαλοξενοδόχος ζήτησε άπό τόν ανθρωπό μας νά μεταθέσει κάποιον δημόσιο ύπάλληλο, πού δέν ιοΰ έπέτρεπΓ νά έμφΐαλώνει τα... άπόβλητα ενός ξενο- δοχείου τού καί νά τα πουλδ γιά... μεταλλικό νερό. Μέχρις έδώ πιστεύω νά γίνομΌΐ άντιληπτός. Προσέξτε τώρα τή συνέχεια νά... φιρίξετε! Έπειδή δέν τα καταφέρνει ό ανβρωπός μας νά με ταθέσπ τόν δημόσιο ύπάλληλο, ταχει βάλει ασχημα μέ τόν μεγαλοξενοδόχο ό οποίος ζητα τίς... πεντακόσες τού χιλιάδες! Παράλληλα, ό άνθρωπός μας διαπιστώνει δτι, ό με- γαλοξενοδόχος δέν είναι καί τόσο... αρεστάς στόν κό- σμο, λόγω κάτι δανείων, κάτι ίτσι, κάτι άλλοιώς, κ.λ.π. κ.λ.π. Τί κάνει λοιπόν ό όνβρωπος; , Βάζει τους... «άνθρώπους» τού νά ρίξουν στήν κυ- κλοφορία ιήν... ρ'ίδηση, ότι ή κόρη τοΰ μεγαλοξενοδό- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΚΝΩΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ Ή Διοικοθσα ΈπιτροτπΊ τού Τεχνικού Έττιμελητηρίου (Τμή μα Άνατ. Κρήτης), άφοθ μελέ τησε τό προεδρικό διάταγμα «Περι καθορισμοθ άρων καϊ ττε ριορισμών δομήσεως ευρυτέ¬ ρας ττεριοχής Άρχαιολογικοΰ χώρου Κνωσού» έκανε τίς πα- ρακάτω προτάσεις: α) Νά έξοιρεθεϊ ή Φορτέτσα ά πό τοΰς περιορισμούς τού Διαττά γματος γιά την Κνωσό στά δρια τού ύπάρχοντος σήμερσ οΐκισμοθ 6) Νά έπανεξετασθοθν τα δρια τοΰ Διατάγματος μέ γνώμονα συνέιχισε τόν άγώνα καχά τής δικτατορίας μαζΐ μέ τούς συγ- κρατουμέινους τού, καταγγέλ- λοντας τή Χούντα σιό Συμβου¬ λασ τής Εύρώπης, τούς ΰιλλους διβθνεϊς όργανισμούς καί την διεθνή κοινή γνώιμΐι. Γι' αύτό ή Χούντα διέίΐαξε τίιν μεταγω¬ γήν τού στίς φυλακές Χαλκίδας, δπου τέθηκε σέ αύστηρή άπο- μόνωση. Μετά την αποφυλάκισή τού δικηγορεΐ. καί παλα στό Ήράτ κλειο. Μετά την άνατροπή τής τυ- ραννίας 1δρ6ει άττό κοινοΰ μέ αλλους άντιστασαακούς την κι¬ νήση Νέων ΠαλιτωΕώιν Δυινά- μεων καί έκλέγεται μέΑος τής 19μελοΰς ■ Κεντρικής 'Επιτρο- πής. Στίς έκιλογές τοθ 1974 είναι &τιοψή<τ>ιος ατό ψ-ηφοδέιλτιο τής
  Ε.Κ. Ν.Δ. στό νομό μας καί έρ¬
  χεται πρωτος έπιλαχών μέ νρή-
  φους 5.673.
  Σ/τήν πολη μάΑαστα τοΰ Η¬
  ρακλείου όπως καί στό Δημ ο
  Αρχανών ήλθε πρωτος οέ
  σταυρούς προτιμήσεως.
  Μετά τίς έχιλογές συνεχίζει
  τόν άγώνα γιά νά γίνη ή Ε-
  ΝΩΣΗ Κέ,ντρου Νέες Δυνά¬
  μεις, ίίνα γνήσιο Σοσιαλιστικό
  Κόρμα μέ δη,μοκίρατική έσαπε-
  ρική λεπουργία καί νά τηρη-
  θοΰν ετοι οί ΰ.κοσιχέσιεις πού ή
  Ε.Κ.Ν.Δ. εΐχε δώσει σττι,ν προ-
  εκλογική περίοδο στό λαό.
  Τειλικά δρως οί πιροσπάθεΐίς
  πρός ΤΓ|ν κατεύθυρνση αύιή ά-
  πέιτυχαν, γιατΐ οί παλαιοκοιμ-
  ματωοές δυνάμεις μέσα στό κόιμ
  μα άντ.ιοροΰσαν μέ πεΐοιμα σέ
  κάθε άνανεωτιχή προσπαθεία.
  "Ετσι τό 1976 άποχωρεί άπό
  την ΕΔΗΚ καί μαζΐ μέ τούς Γ.
  Α. Μαγκάκην, Χ. Πρωτοπαπ-
  ηδν, Δ. Τσάτσο καί ίίλλα γνω-
  στά οιτελιέχη Ιδιρυσαν τήνν Κίινη,-
  σΐ) τίϊς Σο<ηαλιοτΐκής Πρωτο- βουιλίας καί ήρχισαν τό κήρυ- γΐμα τής έν&τηιτας καί της άνα- νβώσεως στόν ευρύτε.ρο χωρο τής διηιμοκρατικίίς ότνττΓΓΧχλί-κυ- σης. Τ6ν 'ΟκτώβρΓ} τοΰ 1976 προσ- κλήθηκε καί πίϊγιε στή Λισσα- 6ωνα τής Πορτογαλίας, δπου ΐίήρε μέρος στό συνέδρΐο τοΰ Πορτογαλικοΰ Σοσιαλιστικοϋ Κάιιμιατος τοΰ Μάριο Σοάρες καί δπου εΐχε την εύκαιρία νά γτνωρίση τούς ήγέιτες &λων των Σοσιαιλιχΐτικων Κομΐμ'άτων της Δατΐικιής Εύρώπης, ΰπως τόν Πρωθυπουργό Μάριο Σοάρες, τόν Γάλλο ήγένττι Φ. Μιττεράν, τόν Δατικογεριμανό ήγώτη Βίλ- λυ Ματράντ, τόν Σχιυηιδο "Ο- λαψ Πάλιμε, 'τόν Ίοιπανό Φε- λίπε Γκονσάιλες, καθώς καί τούς ήγέπτες τών Σοσιαλιστικων Κομμάτων άΐτό δλο των κόσμο. Τόν Μάϊο τοϋ 1977 έικλέ-γί ται Π,ράεδρος τής Πανελλήνιαι, ίδρυπικής ουνδιαοκέψεως τοΰ κάμματος Σοοιαλιοτικής Πρω- τοβουλίας καί σιή ουνέχεκι μέλος τής Κεντρικής καί τη 'Εικτειλεστικής 'Επιτροπής τοι κόμματος. Μέ την ϊδιάιηιτα αύκή πί1()ΐ μέ,ρος στίς διακομματικές ουζη τήσεις τιο,ν π,ένττε σέ έπίπεδο κορυφής, πού κατέιληξαιν στήν όραστική συιμφωνίο γιά την ου γ κρατήση τής συμμαχίας των 5 κομμάτων καί κανήοιεων. Στό διάοτηιμα άπιό τίς προτιγούιμεινες έκλογές ώς σήιμερα, δικηγορεί, μέ ίδιαίτΐ,ρη έπίδοση στίς ποι- νικές ΰποθέσεις, ένώ συιμμετέ- χ«ι ένεργά σέ ποιλλές προσπά- θειες γιά την πολιηική καί πο- λιτιστική άνάπτυζη τοΰ Νομοϋ μας. Τόν περασμέινο ΑΟγουστο παίρνει μέρος ώς παρατηρητής στό Διε&νές Συμπάσιο πού έ- γινε στήν Όρθόδοξη Άκαδη- μία Κρήτης, στά Χανιά, μέ θέ- μα «Σοσιαιλιομός καί Πολιτι- σμός». Στό Συιιπόσιο αύΐό, δπως εί¬ ναι γνιοστό, πήραν μέρος διε- θνεΐς προσωτπικοτηιτες, δπως ό Γάλλος ήγέτης Φρανσουά Μιτ- τεράν, ό Ροζέ Γκαρωιντύ, Ή. Ηλίου, Γ. Α. ΜαγικάΚΓΐις, Μ. θεοδωράκης, Σπ. Πλαοκοβίτης καί πολλοί ΰλοι γνωστοί δια- νοοώμενοι. Στίς προσεχιεΐς έκιλογές τής 20 Νοεμβριού είναι ύπονμήφιος βουλευτής στό Νου,ό Ήρακλεί' ου τοΰ συναστασιμοϋ τίϊς Συμ¬ μαχίας Προοδευίπικων καί Ά¬ ριστ ερ<&ν Δυνά,μεων. Ό Φο?6ος Ιωαννίδης δέχεται τούς φίλους τού τό πρωΐ στό γρα φεΐο τού Αβέρωφ 11 στό 2ο όρο φο τηλ. 223276 καί τό βράδυ στό έκλογικό τού κέντρο στά Λιοντά ρια (πάνω άπ' τό φαρμακεΐο Χλουβεράκη) τηλ. 221484. την προστασία τοθ πιό ση'μαντι- κοΰ Άρχαιολογικοΰ χώρου τής Κρήτης γ) Νά τροποττοιηθοΰν οί δια τάξεις οί σχετικές μέ τόν τύιτο των σπιτιών μέ κριτήριο τα σπί- τια νά είναι καλαίσθητα άλλά; κα! ο! προδιαγραψές γιά τα δο μικά ύλικά καί τόν τρόττο κατα σκευής σύμφωνα μέ τα σημερινά δεδομένα. δ) Νά εκπονηθή Χωροταξικό τής περιοχής. Έττίσης τό ΐδιο Έπιμελητή- όλεγχος Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς σχετικές άνακοινώσεις τοΰ κ. Νομάρχη Ηρακλείου, ό χώρος τοΰ Πανεπιστη¬ μίου (τμήμα Ηρακλείου) έπιλέχτηκε όριστικά. Τόσο ή Έπιτρσπή πού εΐχε συμβουλευτικό χαρακτήρα, δσο καί ή δεύτερη Έππροπή πού διορίστηκε άπό τή Νομαρχία, συμφώνησαν στόν χώρο, γιά την όριστική έγκατάσταση τοΰ Πανεπι- στημίου. Έπειδή δμως σέ άρκετό κόσμο ίχουν δημι- ουργηθεΐ διάφορες ύπόνοιες καί έπεώί) γίνονταΐ πολλές συζητήσεις, μέ άντίθετες γνώμες ώς πρός την έπιλογή, νορίζομε δτι καλά θά κάνει ό κ. Νσ- μάρχης νά δώση στή δημοσιότητα τα όνόματα καϊ των δύο Επιτροπών. ■■■■■■■■■« ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ τοΰ Συνδυασμοΰ ΤΗΣ «ΣΥΜΑΧΙΑΣ ΤΩΝ 5» ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Τοΰ Συνδυασμοΰ ΤΗΣ «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΩΝ 5» Γεννήθηκε τό 1 942. Τίς πρώ- τες γραμματικές τού γνώσεις πή ρε στό 8ο Δημοτικό Σχολειό Ή ρακλείου. Γυμνασιακές σπουδές έκανε στό Β' καί Α' Γυμνάσιο Αρρενων Ηρακλείου μέχρι την πέμπτη τάξη καϊ άττοφοίτησε από τό Α' Πρότυπο Γυμνάσιο Πει¬ ραια. Εισήλθε στή,ν Άνωτάτωη Σχο λή των Πολιτικών Μηχανικών τού Έθνικοΰ Μετσοδίου Πολυτεχ- νείοι/ άττ' την όποία άττοφοίτησε τό 1967. 'Υπηρέτησε στήν Έλληνική Ά εροπορία ώς έφεδρος Άν)γός. Άπό τό 1970 άσκεΐ τό έπάγ γελμα τοΰ μελετητή Πολιτικοΰ /νιιχανικοΰ στό Ήράκλειο. Μεγάλςοσε σέ οίκογενειακό πε ριδάλλον μέ ζωντανές χριστιανι κές άρχές καί ττηρε σωστή χρι- σιανική άγωγή Άττ' τα πρώτα φοιτητικά τού χρόνια συνδέθηκε μέ τό Κίνημα τής Χριστιανικής Δημοκρατίας. 'Υττήρξε ίδρυτικό μέλος τής νέ ολαίας τής Χ.Δ. ΕΧΟΝ. Σήμε- ρα είναι μέλος τής Κεντρικής Έ πιτροπής τής Χ Δ. καί Πρόεδρος τής Νομαρχιακής 'Επιτροττής Ηρακλείου τοΰ Κινήματος. ΕΤναι οΐκογενειάρχης καί πα- τέρας τεσσάρων παιδιών. Πολιτεύεται γιά ΤΓρώαη φο- ρά. Είναι ύττοψήφιος τής «Συιμμα χίας των Προοδευτικών καί αρι στερών δυνάμεων» καί έχττροσω- πεΐ τό Κίνημα τής Χριστιανικής Δημοκρατίας. Τό πολιτικό τού γραφεΐο εΤναι ο—ήν όδό 1821 άρ 72, τηλ. 220611. ριο άσχολήθηκε μέτήνπερίτττω ση τοΰ ξενοδοχείου Καψή στήν Άγιά Πελαγιά καί έκανε την εξής ανακοινώση: "Εχουνμε την τιμή νά ζητήσου- με την άμεση παρέμδασή σας γιά ν' αποφευχθεΐ περαιτέρω κα ταστροφή των 'ΑρχαιοττήΓΓων ά¬ ττό την ανέγερση τοϋ Ξενοδοχείου Καψή στήν Άγία Πελαγία σέ έ- τταφή σχεδίου καί πιθανώς πάνω στόν Άρχαιολογικό χώρο. Ζητοΰιμε νά έφαρμοσθεΤ κ ι έ¬ δώ αύστηρά ό Νόμος 5351 «Πε- ρί άρχαιοτήτων». χου, πανιτρεύεται λέει έ^ναν συνυποψήφιότου βουλευ- τή, πού είναι καί φοβερά έπικίνδυνος στίς έρχόμενες έκλογές. 'Υπολόγιζε μ' αύτό, ό «δυνατάς» δτι θά κατόρ θωνε νά... έκδικηθεϊ τόν μεγαλοξενοδόχο πού μέχρ, χβές έ'βριζε τόν «γαμπρό» καί νά... κατπστρέφει τόν... έπικίνδυνο συνυποψήφιό ι ου παρουσιάζοντάς χον οάν ...προιικοθήιρα. Δέν ύπολόγισε δμως ό «δυνατάς», τόν κόομο πού ημαθε πιά νά μην τρώεΐ... φόλες. Γιατί είναι άλήθεια πώς κανείς δέν πίστεφε τό πα- ροϊμύθι. ' Κι ΰστερα σοΰ λένε... θέλετε νά χτίσετε πολυκατοικία σέ... τρείς ώρες· Άν ναί, παρακολουθείοτε τή συνταγή μου. Λαμβάνομεν τα άπαραίτητα τσιμέντα, τόν άπαοαίτη γο άσ6έστη, τα άπαραίτηίΐα τοϋβλα καί μέ δυό λόγια δ- λα τα άπαραίτητα ύλικά. Άφοΰ κάμομε τα άπαραίτητα χαρμάνια καί φτιάξω με χίς άπαραίτητες σκαλΐοσιές,.... ορίονάζοιΐί· τόν βουλευ τή μας. Τί θά τόν κάνομε τόν Βουλευτή; Είναι άπαιραίτητος γιά νά μπορέσει νά χτιστεϊ ή πο λυκατοικία χωρίς ά"δεια!!! Τόν βάζομε λοιπόν τόν βουλευτή νά... έπιστατεϊ στούςέίργάτες καί νά... φοβε,ρίζει τούς χωροφύλακες. Νά εΐστε σίγουροι πώς δν έφαρμώσετε κατά γράμ- μα τίς όδηγίες μου θά χτίσετε... πολυκατοικία. Φτάνει βεβαίως νά 'στε... «δικός» τού. Δέν έρχεται λοιπόν ή Βάσω ή.. άφακέλλωτη. Κορόϊδο είναι νά 'ρθτι τώρα πού ίμαθε πώς,., ξέρΐο πολλά; Άλλοΰ πέσανε τώρα οί καμακιές. Σέ κάποιον όλλον... άφακέλλωτο. Σέ κάποιον δλλον... «ΰνθρωπο» των σκοτεινών δυ· νάμεων. Τό ώραίο δμως είναι δτι ό καινούργιος... άορακέλ- λαπος τούς κάνει τόν...δύσκολο!!1 Φοβδται λέει μην τυχόν καί ξεχαστεϊ ή... λήθηΙΙ Καλά κάνει καί ιροβαται. Γιοτί έ'τσι καί κάνει πώς σταματδ νά φοβείται φό- βοΰμαι πώς. . . • Μέ έ"να νεαρό διάκο μιλοΰσε χαμηλόφωνα 2νας παληός βουλευτής τής ΕΔΗΚ, £ζω άιπό τό πολιτικό τού γραφεΐο. Καί κάποιος πού εΐδε τή σκηνη άποοράνθη· κε: — Καλά νά σοΰ λέει μόνο ό... διάκος στό αύτί, άλλά νά μή σοΰ πεϊ καί ό... Παπά — ιωάν¬ νου στό κεφάλι!.. . ΤΟ ΚΑΡΦΙ ΜΑΝΟΑΗΣ ΙΠΠΠηΙΩΑΝΝΟΥ |ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Μανώλης ΠατταΊ'ωάννου γεννήθηκε τό 1 936 στό Ήράκλειο Κρήτης άττό πατέρα Βιαννίτη τού Μιχάλη Παπαίωάννου άττό τόν Άγιο Βασίλεΐο καί μητέρα Πεδιαδίτισσα την Κρυσταλλία Κουμττενάκη όπτό τούς Άποστόλους. Στό Ήράκλειο έκαμε τίς γυμνασιακές τού σπου¬ δές ώς τό 1 954. Άπό τό 1 954 μέχρι τό 1965 ο-ποοδάζει στήν Αθηνά καί στή Θεσσαλονίκη καί παράλληλα έρ- γάζεται. Στόδιάστημα αύτό τταίρνει τό Πτυχίο Πο¬ λιτικών "Επιστήμων τής Παντείου, τό Πτυχίο Νο- μικής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί παρα- κολο^θεΤ μαθήματα Διοικήσεως γιά τττυχιούχους ά- νωτάτων σχολών Ή δικτατορία τοϋ 1967 τόν δρίσκει άσκούμενο δικηγόρο. Η ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Άμεσος όργανώνεται στήν άντίσταση μαζί μέ άλλους γνωστούς συμπατριώτες τού. Τό Νοέμβριο τοΰ 1 967 συλλαμδάνεται γι αυτή τού τή δράση, δι- κάζεται άπό τό "Εκτσχτο Στρατοδικεΐο Χανίων καί παραμένει στή φυλακή μέχρι την Ανοίξη τού 1970 συνεχίζοντας άττό εκΐ καί ττέ,ρα τή δράση τού μέχρι την πτώση τής δικτατορίας. Μετά την άττοφυλάκισή τού, έπειδή ή δικτατορία τού έχει στερήσει καϊ τό δικαίωμα τής εργασίας μέ διαγραφή τού άττό τόν Δικηγορικό Σύλλογο άνα- γκάζεται νά άσχοληθτ) μέ έπιχειρήσεις. Μετά την πτώση τής δικτατορίας άναλαμδάνει στόν τόττο μας πρωτοβουλίες διά την στερεώση τού πολιτεύματος καί τό διώξιμο των ξένον βάσεων. "Ετσι γίνεται Άντιπρόεδρος τής "Ενωσης Δη- μοκρατικών Δικηγόρων τοϋ Νομοΰ μας, Άντητρόε- δροςτής Ήρακλειώτικης Έ-ιτροττής κατά των ξέ νχον Βάσεων καί ίδρυτικό μέλος τής Όργάνωσης 01- κοδόμων τής ΕΙρήνης Παράλληλα άνατττύσσει έντονη κοινωνική δράση γιά τήνανάτ—υξη τοϋαθλητισμοΰστό Ήράκλειο Ση μερά είναι Πρόεδρος άττό διετίας τοϋ Όμίλου Άν- τισφαιρίσεως καΐ μέλος τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλι¬ ον τοΰ Άθλητικοϋ Σωματείου «ΗΡΟΔΟΤΟΣ». ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ Εξηγώντας τούς λόγονς που τόν ώθησαν νά ττολιτευτεΤ 6 Μανώλης Ποπταιωάννου λέει ττώς θε- ωρεΤ την ύποψηφιότητά τού σάν μιώάγωνιστική σνμ 6ολή στόν Πανελλήνιο άγώνα γιά τή στερεώση τής Δημοκρατίας μας, γ,ά την περιφρουρήση τής άττει λούμενης έδαφικής άκεραιάτητας τής χώρας καΐ Υΐά τή δικαιώση των αίτημάτων των εργαζομένων καί ιδιαιτέρα των άγροτών τοΰ Νομοΰ μας ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΪΟ ΤΟΥ Ό Μανώλης Πατταιωάννου δέχεται τούς φίλους τού στό πολιτικό γραφεΤο τού στήν οδό 25ης Αύ- γούστου 39 (κοντά στόν Άγιο Τίτο) τηλί>«νσ:
  224.064 — 222 711