98858

Αριθμός τεύχους

122

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

25/10/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Εϊ»ε-—«-
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμσ, τοΰ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαδή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΠροεκΑογικ.η
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιευβιΐνίΑ»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ^ΤπΚηΣΗ^
  ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος-Άρ. Φύλ 122- Δρχ·5
  Νέα μέδοδος έκλογικοϋ έκβιασμού των Κρητών Ψηφοφόρων άπό τή Δεξιά
  ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝΕ ΟΛΑ
  ΤΑ
  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
  ΠροβΑηματική η κά8οδος οτήν/ Κρήτη τώυ Δημοκρατώυ τη μερά τώυ έκλογών
  ♦♦♦♦♦"Ι
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΜΕΤΑ άπό πολλές δυσκολίες, οί οποίες άποκο-
  ρυφωθήκανε την περασιμένη Πέμπ,τη, μέ την αρ
  νηοη μιας τυτιογραιφικής έπιχείρησης νά έκδόοει
  (δπως ειχε συμφωνηθεί) την εφημερίδα μας, ή
  «Άλλήθεια», παρά την αντιδράση πολλών γνω-
  αΐών καί άγνώστων - κυκλοφορει ν_ «^ ι- στήν
  καθημερινή προεκλογική της βκδοση. /
  Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ «Άλήθεια», θά κυκλοφορει
  ά πό τα περίπτερα, τα 6ι6λιοττωλεΐα, τα πρακτο-
  ρεϊα καί γενικά τα μαγαζιά πού διαθέτουν άθη-
  ναϊκές καί ντόπιες έφημερίδες καί θά πουλιέται,
  δπως καί την έβδομαοιαία μας ίίκδοση,
  κι αυτή πρός 5 δραχμές.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ κάθε Δευτέρα κανονικά όπως
  % ♦ ♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦'
  ϊιέχρι σήμερα; θάιω^ο^^εϊΊίαΙτΥέβδομαδΊΟίά
  «Άλήθεια», ή όποία έκτός τοΰ δτι άποστέλλεται
  σέ ουνδρομητές; πουλιέται κι αύτη - ώς γνωστόν-
  άπό τα περίπτ,βρα καί τα πρακίταρεϊα εφημερί¬
  δων.
  ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ τής «Αληθείας» δέν
  θά άποστέλλετο-ΐ ή καθημερινή ΠΡΟΕΚΛΟΓΙ¬
  ΚΗ καθημερινή εκδοθή, γι' αύτό δσοι άπό αΰ-
  τούς ένδκκρέρονται νά την άποχτήσουν, θά πρέ-
  πει νά ουνεννοηθοΰν μέ τόν έφημ^ριδοπώλη
  τους ί νά την άγοράζουν άπ' εύθείας άπό τα πε-
  ρίπτερα.
  ΣΤΟΧΟΣ τής ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  είναι νά 6αηθήσει τό άναγνωοτΐικό κοινό νά μορ
  φώσει μιά άντικειμενική γνώοη γύρω άπό τίς έκ
  λογές, ώοτε νά βοηθηθεϊ στήν δσο τό δυνατόν,
  οωοτώτερη εκφράση τοΰ έκλογικοΰ τού δικαιώ-
  ματος.
  Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ μας έ"κδοση θά είναι εντε¬
  λώς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ καί ατίς στήλες της θά φιλο
  ξενοΰνται δλες οί άπόψεις, πλήν των χουντικών
  μοναρχικών καί γενικά φασιστικών.
  Π ΑΥΤΟ καί οί ουνεργάτες της θά έκφράζουν
  άνεπηρέαστα, ελευθέρα, καί χωρίς καμμιά διευ-
  θυντική λογοκρισία, τίς προσωιπικές τους άπό-
  ψεις, πού μπορεί νά είναι άντίθετες καί μέ τή δι-
  εύθυνση τής εφημερίδας, έφ' δσον φυσικά ύπο-
  γράφουν τα δημοσιεύιματά τους.
  ΕΝΑ άξιοσημείωτο γεγονός είναι δτι ή &κδοση
  γίνεται αέ μορφή ουνεργατικής προσπάθειας καί
  δέν άνήκει οέ μιά έπιχειρηματική μονάδα, πράγ
  μα πού έκδηλώνει οέ μιά πρώτη πειραματική μορ
  φή, τό οοσιαλισμό στήν πράξιη.
  ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΜΕ δτι ή εφημερίδα μας δέν
  θά άνήκει σέ κανένα Κόμμα καί δέν θά γίνει δρ-
  γανο κανενός, άλλά καί δέν θά άρντηθεϊ νά προ-
  βάλλει άδέαμευτα καί άνεπηιρέαοτα, τίς θέσεις
  καί τίς άπόψεις καθενός, ό οποίος θά μπορεί νά
  τή χρηοιμοποιήσει αάν πραγματικό Έλεύθερο
  Βήμα.
  ΜΙΑ ΝΕΑ μέθοδο έκ6ιασμοΰ καί ταυτόχρονα μιά
  άχαρακτήραστη Πιροσπάθεκι νά «κατευθύνει» τή λαϊκή
  θελήση στίς προοεχεΐς έκΧογές, έφεϋρε σύμφωνα μέ
  έξακριβωμένες πληροφορίες μας ή Δεξιά.
  Ή καινουργιόφερτη αύτη μέθοδος,ιπού σκοπεί στό
  νά νοβεύσει την προσωπικότητα ϊδιαίτειρα τής Κρήτης,
  πού χαρακηίτιρίζεται άπό τή δημοκρατικότητά της, συνί
  σταται στήν άγορά άπό μερακούς ύποψηφίους τής Δέ
  ξιας οτήν Κρήτη, ολων των είσιτηρίων των πλοίων καί
  των άεροπλάνων πού θά πραγματοποιήσουν δρομολό-
  για άπό Πειραια πρός Ήράκλειο την πιροπαραμονή καί
  την παραμονή των έκλογών!...
  Μ' αύτό τό τέχνασμα πού δέν έ"χει τό προηγούμενό
  .τού στίς πολιτικές '«μεθόδρυς νοθείας» τής Δεξιας^ οί
  άγοραστές των εισιτήριον, άποκλείουν άπό τους Κρη
  τικούς ψηφοφόρους, πού τ,οΰν οτήν Άθήνα καί πού εί
  »♦«.♦♦♦♦♦»♦·«»

  ΕΚΚΛΗΖΙΑ-ΚΟΙΚΩΗΙΛ
  Ή ΑαΑιά τοϋ Δράκοντα
  Γράφει ό Πρωτοπρεσβύτεροΐ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
  "Ερημος, λοιττόν, ττάλι ό
  τόπος καί ξεμοναχιοσμένοι
  οί άνθρωττοι τού ττόνου καί
  τοϋ κόττου κοι τού φόβου;
  "Ετσι δί,ν φαίνεται νά είναι,
  άφοΰ ή μόνη δύναμη καί χαρή
  τού κόσμου, άδιαφορεΐ γιά
  τα μεγάλα δέ ινα, δέν κατα-
  ττιάνεται μέ τα φοβερά ττρο-
  βλήματα, άττοφευγει άνάμι-
  ξη καί εκφράση λόγου καί '
  στήν καυτηριάζη φρικιαστι-
  κών έγκλημάτων καί μόνο
  προσκαλεΐ τοΰς «τπστους»
  μέ καμπάνες καί αλλα σύγ-
  χρονα κάθε φορά μέσα σέ
  λαμπρές πομπές καί στούς
  ττερίλαμπρους ναούς τοΰ θε-
  οϋ, ττου άττ' αύτην ^ τους συ-
  νεταίρους της στίς παραλ-
  λαγές τής πίστεως κατασκευ
  αζόμενοι, συναγωνίζονται σέ
  μεγαλοπρεπεία τα μεγαλεϊα
  καί τους «ο'ίκους» των κοσμι-
  κών άρχόντων... γιά νά τους
  παρηγορήσει τ) νά τούς κα-
  τηχήσει, οχι ομως θαρρετά
  και άνόθευτα, στό Εΰαγγέλιο
  τού Χριστοΰ, πού κ ι αύτό ά-
  καταλαβίστικο τό ψέλνει —
  οϋτε κάν σέ μερικές έκκλη-
  σίες τό διαδάζει — ή χρυ-
  σωμένο σέ βιβλία τό θυμια-
  τίζει (άραγε γιά νά τού δώ-
  σει τιμή, σά νά εχει άνάγκη!
  ή νά τό άπαλλάξει άπό έπη-
  ρεασμούς; σά νά φοδάται ή
  τελειότητα κι' ή άγιότητά
  Συνέχεια στή σελΐδα 4ί·
  ναι δεκάδες χιλιάδες, την εύχιέρεια νά ψηφίσουν.
  Καί αύτός ό άποκλεισμός των δημοκρατίαν Κρητι
  κων άπό την κάλπη, όπωσδήποτε «μετρά» γιά τή Δεξιά
  πού όλοένα καί διαπιστώνει πώς ή Κρητική γή, την
  άποβάλλει σάν «ξένο σωμα».
  Αύτό τό γεγονός, τό καττήγγειλαν έξ αλλου μέ τη
  λεγ,ραφήματα τους πρός τούς άρμόδιους ΰπουργούς
  Κρητικοί δημοκράτες βουλευτές καί ζητοΰν άΐτό την
  Κυβέρνηση νά χορηγήοει δωρεάν εϊσΐτήόρια ο' δλους
  τούς έκλογεϊς καί νά προσθέσει νέα δρομολόγια πλοί-
  ων καί άεροπλάνων.
  Σχετικό μέ την παραπάνω περίητωση, είναι τό
  σχόλιο πού άκολουθεΐ, μέ τό όποϊο σκοποΰμε νά προ-
  λά6ωμε άφ' ενός την θλιβερή αυτή γιά τα πολιτιΐκά γ|-
  θη τής χώρας μας περίπτωαη καί κυρίως νά όδηγήσω-
  με τούς ίίμεσα έν&ιαφερόμενους ύποψηφίους βουλευ
  τές, νά δραοτηριοποιηθοΰν έντονα καί νά προλάβσυν.
  Δέν ξέρομε 8ν είναι άλη
  θινή ή πληροφορία καί την
  μεταφέρομε μέ κάθε έπιφύ
  λαξη στίς στήλες μας. Π ι
  στεύομιε, δμως, δτι τό άρμό
  διο ύπου ργεΐό' Συγκοινωνι
  ών θά είναι σέ θέση νά μας
  ένιημερώσει σχετικά, ώστε
  νά έκλείφουν οί ένοχλητι-
  κοί ψίθυροι. θέλομε νά γνω
  ρίζομε αν πράγματι έναυ
  λώθηκαν φέρρυ -μπώτ καί
  γιά λογαριασμό ποιων κομ
  μάτων βγινε ή σκανδαλώ-
  δης αυτή παραχωρήση.
  Γιατί, δέν είναι λογικό
  νά μιλαμε γιά άδιάδλητες
  έκλογές καί νά ύποσκάπτο
  με ύπογείως τό κόρος καί
  τή γνησιότητά τους.
  "Αν πραγματικά είναι ά
  ληθινή ή πληροφορία —καί
  χωρίς φωπά καπνός &έν
  6γαίνει — τότε συνάγεται
  άβίαστα τό συμπέρασμα δτι
  βρισκόμααιτε πρό 6ιασμοΰ
  τής λαϊκής ψήφου καί φαλ
  κίδευσης τής έλεύθερης
  βούληοης.
  >♦♦♦♦♦-·
  Γιά τίς προχθεσινές βόμβες
  "ΤΡΒΒΗΧΤΗΚΕ,,
  ΠΒΑΙ ΣΤΗΝ πΣΦΙΙπΕΐη
  ΟΤΕΛΗΣΓΙΒΗΗΒΚΟΥηηΚΗΣ
  Γιά τό θέμα των προχθε
  οΐνων βομβών, στό Γερμανι
  κό Προξενεϊο καί ο'ιό πρώ-
  ην σοΰπερ —μάρκετ Διαλυ
  να, ή ' Ασφάλεια Ήρακλεί
  ου, μετά τόν κ. Μιχάλη Δια
  λυνα, κάλεσε γιά άνάκρι-
  ση τόν γνωστό συνεργάτη
  τής εφημερίδας μας Τέλη
  Γιαννακουδάκη.
  Ό Τέλης Γιαννακου-
  δάκης, άρνήθηκε όρχικά νά
  πάει, ύπολογίζοντας την τα
  λαιπωρία τής Ασφαλείας,
  μιά πού διέθετε παληότερη
  πεΐρα άπό την γνωστή υπό
  θέση των Μασόνων, πού
  τόν εϊχε κρατήσει άπομονω
  μένο στά κρατητήρια επί
  4ήμερο.
  Τελικά καί μέ την 6οή
  θεια τού Άντεισαγγελέα κ.
  Κονταξή ό Γιαννακουδά-
  κης ώδηγήθηκε στ ήν Άσφά
  λεια τή νύχτα τής Κυρια-
  κής κατά τίς 10 δπου άνακρί
  θηκε μέχρι τίς 2 μεταμεσο
  νύχτιο.
  Πρέπει νά σημειωθεΐ δ-
  τι ό συνεργάτης τής «Άλή
  θείας» κυριολεχτικά «τρα-
  βήχτηκε» στήν Άσφάλεια,
  ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΙΕΧΝΟΥΜΕ...
  χ ♦♦♦♦♦♦-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦··♦■♦·♦♦♦♦
  Κόμμα Νεοφιλελευδέρων
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  Ό κ. Μητσοτάκης στό υ.α
  κρύ λόγο τού καταφέρθηκε
  εναντίον των κομμάτων τής
  αντιπολιτεύσεως καί κυριως
  κατά τής ΕΔΗΚ καί τού άρ
  χηγοΰ της κ. Μαύρου, ό ό-
  ποΐος — όπως εΐπε — άγνό
  ησε την ττρότασή τού γκά συ
  νένωση των δυνάμεων τού
  Κέντρου. "Αν ή —οόταση εΐχε
  γΐνει άποδεκτή, ή κετρώα πά
  ράταξη θά άναδεικνύετο σέ
  κόμμα έξουσίας. Ό .;. Λ/ηττο
  τάκης εΤττε έπισης ότι ή
  ΕΞΔΗΚ ταλαντεύεται μεταξύ
  συντήρησης καί ψευδοσοσια-
  λισμού. Άναφερόμενος έξ αλ
  λου στό ΠΑΣΟΚ εΐπε πώς
  τό κόμμα αύτό δέν αποτελεί
  λύση στό πολιτικό πρό6λη|ΐα
  τής χώρας, ή δέ πολιτική
  τού άρχηγοΰ τού ?'ναι παρά
  λογος τόσο στά έσωτερικά
  δσο καί στά έξωτ*;,3'κα θέμα
  τα Περαι.τέρω Γιτΐε ότι ή
  προσεχής 6ου>>', θά είναι κρί
  σιμη. Ό κ. Καραμαν/·ής προ
  ετοιμάζεται νά ττςράσει στήν
  Προεδρία τή'ς Δημοκρατίας,
  όσοι δέ ψηφίζουν Νεα Δή
  μοκρατία ψηψίζουν άνώνυμο
  πρωθυπουργό. Έχαρακτήρι-
  σε έξ άλλου σάν τραγική την
  άττοτυχία τής κυβερνήσεως
  Καραμανλή καί προέβλεψε ό¬
  τι στό χώρο τής Ν.Δ. καί
  τής ΕΞΔΗΚ θά άναζητηθή και
  νούρια πλειοψηφία μέ και
  νούριο ττρωθυπουργό. Συνεχί
  ζων ό κ Μητσοτάκης, εϊττε
  δτι τό κόμμα τού άγωυίζε,ται
  κατά τοΰ κατεστημένου καί
  προχώρει μέ αύτοπεττϋίθηση
  γιατί στηρίζεται στό λαό.
  Πρόβλεψε δτι τό άττοτέλεσμα
  των έκλογών τού Νοεμβριού
  μπορεί νά μην είναι θριαμδευ
  τικό γιά τό κόμματϋΐ,, άλλά
  είναι βέβαιος 'ήτ, το χφοάγ
  μα» θά σπάσει στίς μεταπρο
  σεχεΐς έκλογές, όττότε οί Νεο
  φιλελεύθεροι θά ποαξουν ά-
  ποφασιστικό ρόλο καί θά γί
  νούν κόμμα εξουσίας. Πρός
  τούτο εκάλεσε τους Κρήτες
  νά δώσουν παμψηψία κατά
  τίς έκλογές στούς Νεοφιλε-
  λευθέρους.
  δπως μας είτε αύτόπτης
  μάρτυς, πού τόν εϊδε νά τόν
  «άνεβάζουν οπρώχνωντας»
  τα (ϊκαλιά τής Ασφαλείας.
  Σημειώνομε άκό)ΐη δτι
  μετά τή σύλληψη τοΰ Γιαν
  νακουδάκη, άπαγορεύτηκε
  ή εϊσοδος στήν Άσφάλεια
  τοΰ διευθυντή τής έφημερί
  δας μας γιάλ συλλογή π·λη
  ροφοριών, πράγμα πού δέν
  εΐχεγίνει μιέχρι έκείνη την
  ώρα.
  Περισσότερες ττληρο-
  φορίες γιά τό δλο θέμα,
  στό αύριανό φύλλο μας.
  ■ ■■■■■■■■^■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■Β
  Δέν ήταν λοιπόν μόνον ό Εύγένιος... Και ό Φιλόθε·
  ος ύποδέχτηκε τόν... Άντιβασιλέα Ζωϊτάκη
  Σέ εΐδική συνέντευξιν τύπου
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
  ΥΠΟΦΗΦΙΠΝ
  Στά Γραφεϊα τοΰ ΚΚ.Ε.
  στό Ήράκλειο, δόθηκε τό
  6ράδυ τής περασμένης Πά
  ρασκευής πρός τούς Δημοσι
  ογράφους των τοπικών έφη
  μερίδων συνέντευξη Τύ¬
  που άπό τή Νομαρχιακή Έ
  πιτροπή τοΰ Κόμματος.
  Κατά τή συνέντευξη Τύ
  που, παρουσιάσθηκαν στούς
  Δημοσιογράφους άπό έκ-
  προσώπους τής Ν.Ε., οί ύ·
  ποψήφιοι βουλευτές τοΰ Κ
  ΚΕ στό συνδυασμό τοΰ Νο
  μοϋ Ηρακλείου.
  Οί ύποφήφιοι βουλευτές
  πού περιλαμβάνονται στό
  ψηφοδέλτιο τοΰ Κόμματος,
  είναι οί κκ.
  Βασιλάκης Νΐκος Δάσκα-
  λος, μέ πλούσια δράσηστήν
  κατοχή σάν στέλεχος τής Ε
  ΠΟΝ καί τοϋ ΕΛΑΣ.
  Γαρεφαλάκης Γιώργος ή
  λεκτρολόγος, γνωστάς άγω-
  στής κατά τής διχτατορίας.
  Μα(τθαιάκης Γιώργος Δι
  κηγόρος, μέλος τής ΚΝΕ
  καί μέλος τής Έπιτροπής
  κατά των ξένων στρατιωτι¬
  κών Βάσεων.
  Μεσσαριτάκης Γιώργος,
  οΐκοδόμος, στέλεχος τής Ε
  ΣΑΚ.
  Σταυρακάκης Μιχάλης
  άγρότης, γεω,ργός και κτη·
  νοτρόφος, £χει φυλακισθεϊ
  και έξορισθεϊ γιά τή δημο-
  κρατική τού διράση.
  Συντιχάκης Δανήλος, Γε
  ϋΐπόνος, ^χει μείνει 17 χρό
  νια στίς φυλακές γιά τή
  δράση τού κατά των Γερμα
  νών.
  Φραγκεδάκη Μάρω, φοι
  τήτρια τής Νομιικής Σχολής
  τοΰ Παν)μίου Άθηινών,στέ
  λεχος τής ΚΝΕ-
  Μετά την παρουσία των
  ύποψηφίων, ό Δανήλος Συ
  ντιχάκης άνέλυσε στούς δή
  μοσιογράφους τίς θέσεις
  τοϋ Κόρμαιτος γιά τίς προσε
  χεϊς έκλογές καί άκολούθη
  σε μακρά συζητήση μεταξύ
  δημοσιογραφίαν καί ύποψη
  φίων βουλευτών τοϋ ΚΚΕ.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  !■>♦♦♦♦♦♦♦
  ΖΗΤΑΤΕ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟ ΤΑ
  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΓΡΟΤΗ ΞΥΠΝΑ
  Ό Βοΰριος
  της 'Ανροτιάς
  Τού Γιατροϋ Α- ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
  Άγρότΐ), μέ ουμβόλαιο - νιιευτιές, μην ξεγελιεΌαι
  γι' αϋτούς, μέσ' στό χωράφι σου, γιά ττάντα τυραννιέοαι.
  Συ, στό χωοάίηι άωεντικό κι αύτοί 'ναι στό μαξούλι
  κι' οϋτε μιοό, κακόμοιοε, ο' άφήνουν μεροδοΰλι.
  "Οτι πουλήσ' ή άγοοτιά, δτι καΐ ν' άγοράσει
  φόροι — κλεχιιιές — μεσάζοντες, μάς φεύγει τό καφάσι.
  Ποΰ πάν οί τόοοι κόποι ουυ, τα τύοαννα κι οί πόνοι.
  γιαυτό ό βιιιιος σου νιακάς, ποτέ τού δέν διπλώνεΐ;
  "Οοοτ μέ τα μοζούλια οου, (ρτωχί', καταπιαστοϋνε,
  οέ λίγα χοόνΐα τούς θωρείς κοϋρσες νά καβαλοϋνε.
  Τί κέοδος βχετε, φτωχοί, μέαα οτούς τόσους κόπους;
  οί βδέλλές τρών τό αίμα οας, φτωχοί, μέ χιλίους τρόποιις.
  Κάτω άπ' τίς άποθήκες οας, σωλήνες ξετρυπδνε
  καϊ φεύνουν τα μαζούλια οας, στούς καοχαρίες πδνε.
  Τοΰ κάθε τόπου τα καλά, στό απίτι τους πλημμΰρα
  καϊ οί, ΐπελλάχου, έζόριστου, σκλάβου ή πικρή οας μοϊρα
  Ποϋ είν' ή (ροπολογική κι αϋτίι δικαιοσύνη,
  τό κοάτος γδύονει τό φτωχό, τόν πλούσιο τόν άφήνει.
  Σώζεις, θαροεϊς τό οπίτι τού, σα οπέρνεις καί Οερίζεις,
  αν δέν ξυπνήαεις φουκαοα, τοάμπα καμπργυρίζεις.
  Τό σπίτι οας θυμίζει μου τής "Αρτας τό γιοφύρι
  δτι άπ' την ιΐύρτα μπάζετρ, φεύγει άπ' τό παραθύρι.
  Κανεϊς δέν νοιάζεται ντά οας, δν ζήτε γ) αν φοφάτε
  κα) οας θυμοϋνται μοναχά, τή μερά πού ψηφδτε.
  Έμπόρους καταναλωτές, τό κοάτος μας κυτάζει
  κι' άφήνει τόν παοαγωνό σ' άτέλειωτο μαράζι.
  "θλα νιά τόν τιμάηιθμο! δλα γιά τόν πολίτη!
  κι' άς πένει Ρομο, οκοτεινό, τής άνοοτιάς τό σπίτι.
  "Οπως δουλεύει τό κορμί, κι ό νοϋς δταν δουλεύει
  κανεϊς δέν θά μποοέοει πιά, τόν ΰδοω νά σδς κλέβει.
  Ί1 κάθε τάξη οήμερα παλεύει Ωργανωμένη
  καί μοναχά ή άγοοτιά σκόηπιο κοπάδι μένει.
  Μέ έπιμελητήοια καί ιιέ συλλόγους ήλλοι
  γι' αύτό έχουν σπίτια, μαγαζιά, λεφτά μέ τό τοουβάλι
  Σ' αυτή τή γή, σαν ανθρωποι (1ν Θέλετε νά ζήτε,
  δλοι μέο' στούς άγοοτικούς ουλλόγουςνά γοαφτητε.
  Συνέχεια στή οελίδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Μ Α Υ ΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ" 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΑΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  Ή χώρα τού πολιτισμοΰ,
  κι ή χώρα των γρσμμάτων,
  έφάνηκε σάν ίνα θλιμένο γε-
  ράκι οπου βλέπει κάττοιο έχ-
  θρό ττού τό άττειλεΐ. Βλέττον-
  τας τότε τόν έχθρό χαμηλώ-
  νει τα φτερά τού, μετά σ έ ρ -
  ν ε τ α ι σέ κά—οια γωνιά
  ττολεμώντας νά ττροστατευ-
  τεΐ άπό τό σκληροτράχηλο
  έχθρό.
  Βάζοντας καί τ' άλλοττου-
  λάκισ ποκάτω στσί ψτεροΰ-
  γεςτου.
  Κατ' αύτό τόν τροπο εφα-
  νηκετότεή Έλλάδα. Μή μπο-
  ρώντας νά σταματήσει τα
  χιτλερικά σκυλιά έτράβηξε
  τα 6ουνά ίίς ττού νά σημάνει
  ή σάλπιγγα τής λεφτεριάς.
  Καί τότε τό γεράκι άνοίγει
  τα Φτερά τού, έρχεται σέ έ-
  τταφή μέ τ' αλλα πουλάκια
  καί άγκαλιασμένα δλα μαζί
  άπό κλαδί σέ κλαδί κελαη-
  6οΰν τό μήνυμα τής λευτερι-
  άς.
  Ό φρενοβλαβής Χίτλερ
  θέλοντας τότε νά γίνει κο-
  σμοκράτορας αρχισε τόν πό-
  λεμο στίς γείτονες χώρες.
  Γιά κάθε μιά χρειαζόταν
  μιά μερά μετά έρχόταν στήν
  κυριότητά τού. ΠαντοΟ σκορ
  ποΰσε τόν θάνατο καϊ δυστυ-
  χία σέ πολλούς άθώους λα-
  ούς. Αύτά ήταν τα σχέδια
  τοΰ βαρβάρου Χίτλερ. Δέν
  έλογάριαζε τίττοτα. Τα πάν-
  τα διαμορφώνονταν σέ ϊνα
  άπέρσντο χάλασμα μ έ άν-
  θρώπινα τηώματα.
  Κατά τόν ΐδιο τρόπο, θέ-
  λησε νά Φερθεΐ καί σέ μάς
  τούς "Ελληνες. Ό ελληνικάς
  λαός δέν έ'χει συνηθίσει νά
  σκύβει τό κεφάλι σέ κάθε
  βάρβαρο έττιδρομέα, άλλά ύ-
  ψώνει τό άνάστημά τού, λέ-
  γοντας μέσά τού «εϊμο<θ"τε ά- τ.-ογονοι μεγάλον άνδρών καί πρέπει νά πολεμήσωμε μέχρις ενός».Μετά άπό τόσες νίκες ή Γερμανία συνθηκολό- γησε μέ τούς Ίταλους νά χτυ ττησουν την Έλλάδα. ΟΙ Ι¬ ταλοί εττλασαν μεγάλα ό'νει- ρα, άλλά τα ονειρα εΤναι μό- νο δταν κοιμαται κανείς. Κι ο! Ιταλοί επσθαν τό Υ6ιο· διότι αύτοι έφυλακίστηκαν, έβάρισαν έξευτελίστηκσν άλ¬ λά σ' αύτούς άξιζε δτι καί αν πάθαιναν. Εμείς δμως τί ψταίγαμε νά πληρώνωμε ξέ- να σττασμένα; "Οπως συνή- θως γίνεται καί τα καρπου- ζόφυλλα σττοΰνε πάντσ, στό κεφάλι >ιογ.
  Τα πράματα εχουν δια-
  Τρίτη 25 Όκτιοβρίου 1977
  μορφωθεΐ μέ σκληρότατη και
  βάρβαρη μεταχείριση στόν
  έλληνικό λαό. ΟΙ ανθρωττοι
  γιά νά άττοφύγουν τίς έκτε-
  λέσεις, τίς φυλακίσεις κι ότι
  οίλλο μττορεΐ νά φανταστεί τό
  άνθρώπινο μυαλό απεφάσι¬
  σαν νά έγκαταλείψουν πό¬
  λεις καί χωρία κ ι ότι ττολύ-
  τιμο εΐχαν καταφεύγοντας
  στά βουνά. Έκεΐ εδημιούρ¬
  γησαν, όμάδες μέ εντιμους
  άρχηγοΰς και ό σκοττός τους
  ήταν ε"νας: ττώς νά κατοορθώ-
  σουν, νά έλευθερώσουν αύτοι
  τή γλυκειά πατρίδα.
  "Ετσι κ ι ό καττετάν Σήφα-
  κας βρέθηκε άρχηγός μ «άς ό-
  μάδας ττού άπετελεΐτο άπό
  τριακόσιους ανδρες κι ό σκο¬
  ττός τού ήταν ενας κ ι εΐχε ώρ-
  κιστεΐ: "Η θά ζγσω έλεύθε-
  ρος η θά σκοτωθώ γιά τό χα-
  τηρι της πατρίδας.
  Ό Σήφακας βρέθηκε έπι-
  κηρυγμένος λόγω τού στ ι εΐ¬
  χε κάνει διάφορα σαμποτάζ,
  καί άνατινάξεις σέ γέφυρες
  καί πολλά αλλα.
  Μιά μερά άναστέναξε βα¬
  ρεία. Δίπλα τού έκαθόταν ό
  γέρος Κατσούφης.
  — Πολλά μελαγχολικό σέ
  βλέττω καπετάν Σήφακα- μή¬
  τρος έφερε κανένα κακό μαν-
  τάτοδάσύρματος;
  — Άπό μαντάτα και τί-
  ττοτ' αΑλο.
  Άκουμπισμένος απάνω
  στό τουφέκι τού χαϊδεύει ά-
  νάλαφρα τα μαλακά τού γέ-
  νια. Μετά άναστέναξε βα¬
  ρεία λέγοντας:
  — "Αχ καημένη Σταυρω-
  τή και ττοθσαι.
  — "Ηντα δνομα είναι τού-
  τονά πάλι πού εΤττες καπετά-
  νιο κι άναστενάζεις βαθειά;
  — "Οπως σοϋ έχω πεΐ γέ-
  ρο - Κατσούφη έκτός άττό τα
  στρατιωτικό αίσθήματα έχο¬
  με καί τα οίκογενειακά.
  — Ναί, άλλά αϋτά καπε-
  τάνιρ ταχουμε ο*λοι.
  — Μά καθένας μέ τόν τρό-
  ττο τού. Έγώ εΐμαι άρραβω-
  νιασμένος κι έχω τρισήμισυ
  μήνες νά δώ την κοπέλι ά κ' έ-
  χει άρχίσει νά λιγαίνει ή
  καρδιά μου καί δέν μέ φτάνει
  αυτή ή στενοχώρια, μόνο μέ
  είδοποίησε ό καπετάν Πέτρο
  ξυλάκης, νά βρεθώ τό ττρωί
  στσι Βορεινές Ααγάρες, διό¬
  τι είναι κυκλωμένος άπό τσί
  Γερμανούς καί πρέπει τό συν
  τομώτερο νά προλάβωμε νά
  μην τοΰ διαλύσουν όλόκληρη
  την όμάδα.
  (Συνεχίζεται)
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  ΠΛΑ-Ι- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό, σ' «ίνα δμορφο
  ριβάλλον.
  τιε-
  όιακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  Οί Τέχνες καί τα Γράμματα
  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
  Διευθυντάς
  ΑΙ.Κ.Τ.
  ΣυνεχιΤ,ει την έκ8εοή τού μέχρι τέΑας 'Οκτωβρίου
  ΠΕΤΑΛΩΜΑ ΤΑ
  Συνεχίζοντες την άζιόλογη
  προσφορά της στόν πολιτιστικό
  καϊ πνευματικό χώρο τής πόλης
  μας, ή Γκαλερΐ τοΰ Κώστα
  Σταυρακάκη, παρουσιάζει αύ-
  τές τίς πέρες σέ όργανωμένη ά-
  τομική "Εκθέση, την τελευταία
  δουλειά τοΰ Διευθυντή τής Ά-
  νώτατης Σχολής Καλών Τε-
  χνών, ζωγράψου καί χαράκτη
  Κ. Γραμιιατόπουλου.
  Ό συππατοιώχης μας Άκα-
  δημαϊκός Παντελής Πρεβελά-
  κης άναψεοόιιενος στή δουλειά
  τοΰ Γοαιιματόπουλου. γράφει,
  μεταξύ ΰλλων:
  «...Έν συμπεράσματι ό Γραμ¬
  ματόπουλος διευρύνει τίς δυνα-
  τότητες καί πολλαπλασιάζει
  τούς πόρους τής ξυλογραφίας...
  την άνυψώνει στήν περιωπή τής
  ζωγραφικής καί μέ τή νέα αυτή
  μείζονπ τέχνη διαρμηνεύει μέ
  γενναιότητα ποοσωπικά συναι-
  σθήμ'άτα άπύ τή θεα τής χώρας
  τού καί άπό την άναπόληση των
  αίωνίων μύθων της...».
  Πά τή δουλειά έξ βλλου τοΰ
  Γραμματόπουλου, έ"χουν γρα-
  φεϊ στόν παγκόσμιο Τύπο, έ-
  παινετΐκές κριτικές, μιά οταχυ-
  ολόγηση των οποίων κάνομε
  στή συνέχεια.
  ΠΑΡΙΣ: "Εφημερίς «Λά Πα-
  μΐαιέν Λιμπέρ» 24.2.1958 «... Ή
  (ίκθεαις τσΰ κ. Γραμματόπου¬
  λου μάς δίνει την εύκαιρία νά
  γνωρίσουμε στό Παρίσι £να
  σχεδιαοτή καί χαράκτη προικι-
  σμένο πέ έξαιοετική δεξιοτε-
  χνία καί δύναμη φανταοίας...
  τα χαρακτικά £ονα τού καταλαμ
  βάνουν δικαιωματικά θέσιν στήν
  πιό ζωντανή σύγχρονη τέχνη».
  Α. Μαρτινιέ
  __ β —
  Εφημερίς: «ΑΡΙΣ» 26.2.58
  «...τα έκλεκτά σχέδια, οί χαλ-
  κογραφίες καί οί ζυλογραφίες
  τοΰ Κ. Γοαμματόπουλου δεί-
  χνουν δτι είναι έ"νας λαμπράς
  τεχνίτης πέ σπάνια αϊσθηση τοΰ
  σχεδίου καί των φωτοοκιάοε-
  ίιΐν'».
  Σ. Μπαράμ
  Εφημερίς «Λέ Μόντ» 7.3.58
  «...οί ξυλονοαφίες, τα σχέδια
  καί οί χαλκογραωίες τοΰ Κ.
  Γοαμματόπουλου δλα σέ μιά
  χυμώδη καί έξαίσια ποΐότητα.
  Τα σχέδια καί οί άκουατίντες
  τού παρουσιάΓουν πολύ έφευ-
  ρετΐκότητα καί £χουν χαρακτή-
  ρπ εντελώς ποοσωπικό*
  Μ. Λακόστ
  — · —
  Εφημερίς «Κομπάτ» 10.3.58
  «...ό κ. Γραμματόπουλος πού
  ίίχει βαθύτεοη συνείδπση της
  ζωί)ς των μοοφών πού προβάλ-
  λει στά έ*ργα τού όδηγεϊ άναν-
  τίρρητα την τέχνη τού πρός την
  κατευθυνθή της μεγαλύτερης
  ελευθερίας».
  Εφημερίς «Λά Κρός» 9.3.58
  «...ύ κ. Γραμματόπουλος γνω¬
  στάς Έλλην χαοάκτης μέ μρ-
  γάλο ταλέντο... έκθέτει μιά σει-
  ρά ξυλογραφιών, χαλκογραφι-
  ών καί σχεδίου ύξαιρέτου πρω-
  τοτυπίας».
  Ρ. Χέρμαν
  Ή ίκθεση τοΰ Κ. Γραμματό¬
  πουλου θά παραμείνει άνοικτή
  μέχρι τίς '3() Όκτωβοίου.
  Στό κλισέ μας, μιά φωτογρα-
  φία άπό £να άντιπροσωπευτικό
  βρνο τοΰ διακεκριμένου "Ελλη-
  να καλλιτέχνη.
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Οί Βενιζελικοί στό Χόνδρο
  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΑΟΣΑΚΗΣ
  Τα σπηλιαράκια τοΰ Χον ι τής ζωής. 'Ελττίδα σωτηρί-
  ιρου σήμερα, τ,ριγυρνα σάν άς καμμιά. Δέ σφάλιζε άμά
  θερΐό τού Μαγ-
  ΧΑΙΡΕΤΗΣ Ο
  άγρίμι, το
  "κανόρή «Ο
  ΜΙΧΑΛΗΣ».
  Έχει τ' άέρι ττάπλωμα,
  τό τυροκέλι στρώμα καί σϋ
  ντροψιά τούς μαύρους λαγο
  νάρηδες. Στά γύρω ξερο-
  χλωρονόμια καί δοσκοτόπια
  βόσκει τό κουδουνάτο κοπά
  δι τού καί λογάται ό Άρχι
  τσέλιγκας τής ττεριοχής.
  Πρίν άπ' αυτόν ίΊταν ό
  ττατέρας τού καί πρίν τόν
  πατέρα τού ό «ΓΙΑΜΑΛΟ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ».
  "Ενας αντρας μέ δίμετρη
  κορυοστασιά, βρακοφόρος,
  φαρδοκουταλατος καίνευρά
  τ&ς. Γύριζε κι' αύτός τα ή
  ρη κ ι έβοσκε τό κοπάδι τού,
  ώσπου ήρθεν ή ώρα καί τόν
  σημάδεψε ή κακιά τού τύχη.
  Γιραφτό τδχεν, ώςφαίνεται
  στά δρη νάάπαντήξει άνθρώ
  πινφ κουφάρι σκοτωμένο. Κ:
  ώς τό μολόησεν κατηγορή-
  θηκε άδικα καϊ σ άψονισς
  μεταφέρθηκε στά ύπόγεια
  τής ψυλακής των Χανιώ.
  Άβοήθητος, έ'ρημος, άνυ
  περάσπιστος ξαρμάτωτος,θά
  δικάζουνταν, γιά ένα φόνο,
  πού δέν έ"κανε.
  Ή άλήθεια ήταν δύσκολο
  νά άποδειχτεΤ. Ή δικαστικη
  πλάνη ήταν σίγουρη. Ή θα
  νατική καταδίκη άναπόφευ-
  κτη, κι ή άθώωση μάταιη.
  Μέσα στό σκοτεινό κελί
  πού ύηοιιόνευγεν τοΰτος ό
  άντρας, ττήρε νά σκιάζεται
  ή άλαφιασμένη τού ψυχή,
  γιατί λιγόστευεν ό άέρας
  ■Α.
  10. Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ! ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΏΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί-
  ων, ώς καί ισογείων καταστηματων, είς τάς υπό
  ανέγερσιν πολυκατοικίος πολυτελούς κατασκευ-
  ής καί επί των άδων 18778 αρ. 39 καί Πάσιφάής
  καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε-
  νικοϋ Χημείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 και 286113
  »♦♦♦♦♦♦
  ♦♦ ♦ ♦ ♦ »♦♦♦♦♦♦■,
  τι, γιατί άνέμιζε στό κελί
  τού ή δουρλιά τής καρέκλας
  καί τό άκόνισμα τής λαιμη
  τόμου.
  Ήταν τότε Γενάρης τοϋ
  1910.
  Στά Χανιά ζοΰσε ό επ α
  ναστάτης Λευτέρης, ή Αγ ά
  Σόφια τής πολιτικήν, τό
  τΓΐό άψηλό σκαλούνι τσ' άν
  τριγιάς, ό άλάθευτος καμ-
  ττανός τη'ς δικαιοσύνης καί
  τριγύρνα τό χτίριο τού Δι-
  καστηρίου'. Μέ όρθάνοιχτα
  μάτια πού στό κύταγμάτους
  ττάθαινες έγκαύματα. Μέ
  σττινθηροβόλα ματοτσίνορα
  καί μέτή τρανολάλητη γλώσ
  σα τού, πούλεγε καί ξανά-
  λεγε: «Σάν είναι ό άντρας
  δυνατάς δέν τονε σταίνει
  ή μάντρα*, χύνουνταν ώσά
  γεράκι κ ι ύττεαρστπζουνταν
  την άθωότητα τής πελατεί—
  άς τού, καί ξένους καΐ ά-
  γνώστους κ ι δσους κ ι άν έμ
  πόργιε.
  Την τταραμονή τής δίκης
  ζήτησε άίτό τό φύλσκα της
  φυλακής νά δεί τόν ιπτόδικο
  Γιαμαλοκίονσταντη Συν άν-
  ταμώσαν στό ιπσόφακ; τοΰ
  διαδρόμου τής ψυλακής τοΰ
  λέει στά σβέλτα ό ΒΕΝΙΖΕ
  ΛΟΣ, ξύνοντας άπαλά τό
  γένι τού.
  Αΰριο είναι ή δικάσιμη
  σου, τό γνωρ;ζεις ψαντάζο
  μαι ?!
  Έγώ θά σοΰ τταρασταθώ
  στή δίκη δοορεάν καί θά σε
  άθωώσω.
  Χάρηκε ό Γιαμαλοκωνστα
  ντής κσι γυρνά κα' λέε.στόν
  άγνωστο νέο ττού βρέθηκε
  μπροστά τού σάν «άπό μη
  χανής «εός».
  —Καί ποίος εΤσαι μττρε
  σύ καί θά μοθ κάμεις τετοια
  χάρι νά σέ θυμοϋμαι καί νά
  άναθιβόνω τ' όνομά σου
  ωσπου νά ζώ.
  Κοψτά, ξερά τ' άπάντησε
  ό άγνωστος μέ τούτες τίς
  λέξεις.
  —Ό δικηγόρος ό Λευτέ
  ρης ό Βενιζέλος.
  Την αλλη μερά ή"ρθαν δλα
  δεξιά. Χειρίστηκε περίτε-
  χνα ό νέος δικηγόρος την
  ΰττόθεσή τού κ ι άφησε νά
  στρέφη ή άλήθεια·
  |ΛέΦτερος ττιά, άθώος καί
  καταφχαριστημένος ό Για -
  μαλοκωνσταντής, φίλησε
  οτήν αύλή τοΰΔικαστηιρίου
  τόυ δικηγόρο ττοΰ τόν ύττερα
  σπίστηκε δωρεά, τόν Λευτέ
  ρη πού τουδωσε λεφτεργιά
  καί άνάλαφρος έτρυγε γιά
  τό χωριό τού.
  Άργότερα σάν ττολιτεύτη
  κε τοΰτος ό μεγάλος ττολ'τι
  κός άντρας. τάξιμο 6αρύ,
  καί χρέος, έκανε δλους τούς
  Γιαμαλήδες τής γενιάς τού
  νό γενοϋν Βενιζελικοί.
  Άκόμη καί σήμερα τιμοΰν
  τή μυήμη τού μεγάλου πολι
  τικοΰ άντρα.
  Κάθε μαΰρος σταύρος
  στό ψηφοδέλτιο είναι καί
  ενας άσπρος σταύρος στό
  δίσκο μέ τα καλύβα γιά τόν
  μεγάλο ήγέτη.
  Κάθε φθρά ττού έ'χουμε έκ
  λογές φανερά πληρώνουν τό
  φόρο τοΰ χρέους καί μττάν-
  μτταμττατάν ό Χόντρος Θά
  έ'χει Βενιζελικούς.
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  Σοβαρά ή άστεϊα;
  10 έκατομμύρια (;)! ζητά
  ό ΝΙΚ-ΠΑΚ άπό την Υ Ε Ν Ε Δ
  Τί γράφει τό περιοδικό «Κρήτη»
  > »♦♦♦■»♦♦♦♦■«>♦♦♦♦♦♦♦♦<* ΑΠΟ τό περιοδικό «Κρή¬ τη», Σετττεμβρίου '77, ά- ναδημοσιεύομε τό παρα- κάτω κείμενο: Ό «καταπιεζόμενος άντιστα- σιακός καλλιτέχνης» ΝΙΚ - ΠΑΚ διαυαρτύοεται, σέ δλες τις πμοοδευτικές δυνάμεις τοΰ λαοΰ, γιά ύποκλοπή πνευματι- κής ίδιοκτησίας τοΰ καλλιτεχνι- κοΰ ι;(ευδωνύιιου τού, ΝΙΚ - ΠΑΚ, άπό την τηλεόραση τής ΥΕΝΕΔ. Συγκεκριμένα, δπως μδς κα¬ τήγγειλε ό ίδιος, στΐς 3.7.77, ή τηλεόραση παρουσίασε £να κι- νηματογραφικό δργο, πού ϋδει- χνε πώς έΌωσαν ύρισμένοι μιά κοπέλλα, κόρη ενός ζάμπλου- τού πετρελαιοπαραγωγοϋ ΝΙΚ - ΠΑΚ, ύ οποίος τούς έ'δωσε τε- οάοτια χ.οη.ιιατικά ποσά. Ό γνήσιος ΝΙΚ - ΠΑΚ ζητά ώς άποίπιιίωση γιά την προβολή καΐ αύθαιοεσία τό ποσό των 10 (■κατομμομίων δραχμών, συγνώ- μη δι,ά τπλεοοάσεως καί διά τοΰ Τΰπου. "Υπέβαλε μάλιστα και άγωγή στήν ΥΕΝΕΔ. Σημειωτέον, δτι ό ΝΙΚ - ΠΑΚ κατέχει ποωτόκολλο τής Έθνι- κής Βιβλιοθήκης Ελλάδος γιά την καταθέση τού άπό ουλλογή έλαφρολαίκών τραγουδιών μέ τόν τίτλο «τουριστοκυνηγοί καί τραγούδια». "Εχει έπίσης καλ- λιτεχνική ταυτότπ.τα τοΰ Μου- σικοΰ Συλλόγου «Άρίωνος» Ά Οηνών καί πεοιχώοων, γνωστάς άπό τό ντόπιο καί διεθνή Τύπο. Καί δμακ- ύπάρχει . Ύπάρχει κάποιο 'Εικλογικό Γραφΐϊο στό Ήρά- κλειο, πού-.. κερνά τους ύποψήφιοικ;... πελάτες, δΉ 6άλει ό νοΰς τους. Μάλισια, είδικς ανθρωποί; ιοΰ γρα<ρ€ίου, «κόβει» μέ την πρώΐη ιόν... πελθΛΐη καί καταλαβαίνει αν είναι έν τάξει ήν Ών κοιμίζει... τάπα. "Αν είναι τντάξει, τότΡ ό πελάτης έχει σίγουρο τό -..κέρασμα. Άλλά καί τό κέρασ]ΐα, είναι πάλι δουλειά αλλου ... είδικοΰ, ό οποίος διαθότει την ίκανοτηια, νά... μυρ( ζεται πόοεις φήφους κουβαλδ ό πελάτης. Άνάλογα λοιπόν μέ τίς ψήφους, πάεϊ καί τό χέρα ομα, θέλετε τόν.. κατάλογο των κερασμάτων; Νά 'τον, 5πως μοθ τόν... κάραχασαν. Μία ψηφος. ϊσον..· 6να χαμόγελο άπό τόν κύριο τάδε μας. Δύο ψηφοι, ϊοον |ΐία... χειραψία άπό τόν κύριο τα δέ μας. Πέντε ψηφοι, ϊσον μία.. τσικουδιά παρέα μέ τόν κύριο τάδε μας. Δέκα ψηφοι, μία παρτίδα... κού,μ- κάν (στό... ίδιαί τερο τοΰ γραφείου τοΰ κυρίου τάδε μας) Έκατό ψηφοι, μισό στρέμμα .. χαλέπα: κ.λ.π... κ.λ.π. Συσπήίνω στούς τυ<χερούς πού θά πάρουν τή ...χα λέπα, νά ...προσέξουν γιατί μπορεί ν' άνήκεΐ σέ κανέ να... φιλότττωχσ ταμεϊο· Κάτι ξέρω έγώ.... __ __ / "Οτσν συζητάς μέ κάττοίον πού είναι. . . άψηρημένος καί δέν σ' άκούει, τί κάινεις; Μά φυσικά φωνάζεις Κι' όταν φωνάζεις τί γίνεται; Μά φυσικά σ' άκοθνε κι άλλοι. "Ε! λοιπόν μέσσ στούς σλλους ήμουνα κι έγώ. Κα! ακουσα. Καί τί δέν άχουσα. "Ενα . . . ψηοτήρι ττρώτης ποιότητος άπό κάττοίον «σω- τήρα», σέ κάττοιον. . . ,μπιστο τής τετράδας: ΤΡΟΧ. ΜΠΕΛ; ΠΑΤ. ΓΕΩΡ. (ή... άποκρυτττογράφηση στό 6ι6λίο «ΕΧΟΥΝ ΤΑ ... ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ). Καϊ τΓροσ—αθοϋσε λοιπόν ό «σωτήρος»- νά τόν ττ&ίσει ότι ό . . λαός άττοιτεΤ νά άναλάβει στά. τσακίρικα χέρια τού την . . . ύγεία τού. Τόν έττεισε; Δέν τόν εττεισε; Πάντως, γιά καλό δικό τού, καλυτέρα νά μην. . . πεισθεΐ Πολύ.·. άσχεττοι είναι τελικά μερακοί καινούργιοι ύ ποψήφιοι μέ την... πολιτική- ' "Ενας άπ' αύτούς, Μάλλον ό πιό.. α,σχετος τίδν.... άσχέτων, συζητώντας μέ ίίνα φίλο τού, εΐχε... ξεχάσει πώς είναι ύποψήφιος!! Μάλιστα, δέν παρέλειψε νά τοΰ... συστήσει να ψη<ι>ίσει κάποιον άλλον, πού είναι
  Ιλέει ό·..μόνος αξιος!!!
  Μόνιμη συζητήση στά καφενεΐα, τ! ποσοστό θά ττάρει τό
  κάθε κόμμα στίς έκλογές τού Νοέμβρη.
  'Όλοι διαφωνοϋν στή μοιρσσιά.
  "Ολοι δμως καί συμφωνοϋν) σ' ένα σημεΐο.
  Στό δτι, μερικές χιλιάδας ψηΦοι, θά φύγουν άττό ίναν ττα-
  λιό της «Νέας Δη,μοκρατίας» καί θά ττάνε σ' έναν καινούργιο.
  Κάτι εΤναι κι' αύτό.
  Καλυτέρα νά τρώμε στή μάττα κσθαρές ττετσέτες τταρά...
  Εϊπατε τίποτα σχετικά ιιέ τούς έκπροσώπους τοΰ
  ... λαοΰ στή... Βουλή;
  "Εγι-νε κι' αύτό.
  Έξ αίτίας κακίίς συνεννόησης φαίνεται αυτών
  πού κατήρτιζαν τα προγράυματα των περιοδειών των
  ύποψηφίων κάποιου κόμματος, μαζεύτηκαν προχθές
  τό άπόγευμα.·. ιρεΐς βουλευτές (!) τοΰ ϊδι·υ κόμμα-
  ιος(!!) στο Ϊδιο χωριό(Π!) πού εΐχε δλους κι δλους κα
  μιά πενηνταριά ψήφους!
  Καί θέλετε καί τό πιό ώραϊο;
  Τούς... κατατράπωοε μέ τίς ερωτηθείς τού ό...πα-
  πας το ΰ χωρίου, πού τούς άπέδειξε πώς δέν ήξεραν
  τό.·. πρόγραμμα τοϋ κόμματος τους!!!
  Άθάνατοι Ήρακλειώτες!
  Κά ποίος στ ενός <ρίλος τοΰ Κώστα Μητσοτάκη πού βρέθηκε προχθές τό 6ράδυ ?ξω άπό τό έγκαινιαζόμενο Έκλογικό Κέντρο τοΰ Κόμιματος των Νεοφιλελευθέ- ριον άπό τόν άρχηγό τού, άκούστηκε νά λέει: —Νϊκο μου... σκίσαμε. —Πόσους τούς κάνεις τούς συγκεντρο>μένους;
  Ρώτησε ό Νϊκοο.
  —Καμμιά.. τριανταριά χιλιάδες. Άπάντησε μέ..
  βεβαιότη,τα ό φίλος.
  Καί σάν είδε τήιν... ^κφραοη πού πηρε ό Νΐκος, ί-
  σπευσε νά διορθώοει.
  —Νά σοΰ πώ... μπορεί νά κάνω καί λάθος. Άπό
  την άγωνία μου πηγαίνω πάνω κάιτω καί συνεχώς 6λέ
  πω.. άνθρώπους μπροστά μου!
  Δέν εΐπε δμιυς πόσες φορές πηγε... πάνω- κάτω ό
  φίλος·
  Ή έκτίμησή ιιου γιά την έκδήλυσση: 3.000 ανθρω
  ποι.
  "Αρα ό φίλος τκαμε δέκα τοοοές τή... βόλτα τού.
  ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  ♦♦♦♦♦-
  ►♦♦ο
  ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ
  ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ =
  Άντΐ νά χρησιμοποιήτε κάθε λίγο διάορορα
  μονωτικά — στεγανωτικά, πού έτσι καΐ άλλοιώς
  καταστρέφονται, χρησιμοποΐΓΐστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
  ΓΙΛΑΣΤ Α—3 — Α—5 καί Κ—Γ—Τ, πού έφαρ-
  ΐιόζονται κάτω άπό δλλες τίς καιρικές συνθτΐκες,
  κοστίζουν φτηνά καί είναι μιά γιά πάντα.
  Πληροφορίες Τηλ. 221-267 άπό 7 έΊυς 8.30' μ.μ·
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4

  Αν8π Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  ■■■ ■■■- —ΒΒ--Η-■■■■■«■
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  5. ΜΕΤΒΟΡΟίΕΟ3 5ΤΗ. ■ 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 50-
  ΑΤΗΕΝ5 - ΟΗΡΕΟΕ
  ΤΕί. Ο21 - 3238727 - β. ΤΕΙ-ΕΧ 219517
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ·■■■■■■■■■■■ — ---------„
  Τρίτη 25 Όκτωβρίου 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  αγροτιό
  Γράφει ό|:ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΐϊΗΣ
  Η ΜΗΤΡΥΓΙΑ ΜΑΣ
  Η καιυοΰρνια οτήλη
  ΠΟΛΛΕΣ φορές συμβαίνουν
  τέτοια περίεργα φαινόμενα πού
  αέ κάνουν νά άπορεϊς. Κι άν τύ-
  χη νδναι άπό μικ.οούς ή απλούς
  άνθρώποιις, τότε κάπως δικαι-
  ολογοΰνται. "Οταν δμως αύτά
  γίνονται άπό έπίσημα πρόοωπα
  τοΰ Κοάτους, τότε είναι πού
  βναίνεις άπ' τα ροΰχα σου. Τό¬
  τε οκέπτεοαι καΐ ξανασκέπτεααι
  καί άνα.'Ηϋτιέοαι τύ κατά πόοον
  έσύ ή ό ΰλλος πρέπει νά άξίζει.
  Κι άν βται είναι γιατι νά εί¬
  ναι. Γιατί δηλαδή νά άξίζει ό
  μέν καί νά μην άξίζει ό δέ. Καί
  γ>ά νά γίνω κατανοητός λέω
  αΰτό πού ακοοοα σήμερα στήν
  τηλεόραση.
  ΕΙπε, λθίπόν, οτήν τηλεόρα-
  οη ύ κ. Ύπουργάς της Γεωργί¬
  ας Μποΰτος πώς τα Κράτος έβο-
  ήθησε περΐ τούς 10 νομούς τής
  Ελλάδος πού πλήγηκαν άπό τις
  Οεομηνίες μέ άναστολή των χρε-
  ών γιά βζη (β) χρόνια κ.τ.λ..
  άλλά δέν άνέιρερε τό ΊΙρά-
  κλεΐο, πού ασφαλώς ϋπαθε τίς
  μεγαλύτερες ζημιές.
  Βεβαία δέν ξέρομε τί τό ίδι-
  αίτερο έχει γίνει, άλλά είναι
  περίεργο. Κι δταν τέτοια περί-
  εργα γίνονται άπό ϊθύνοντα
  πρόσωπα, τότε είναι πού άναλο-
  γίζεσαι αν εΐσαι παιδΐ μάνας ή
  μητρυγιάς.
  Τότε είναι πού λές τί γίνε-
  ται πέ μενά τοϋ α ή β διαμερί-
  σματος τής Γής, τοΰ Κράτους.
  ΤΙ αοανε νά οκέπτονται οί άλ-
  οι, οί Αΰτοί, οί Μεγάλοι γιά
  μί'να τό άνθρωπάκι πού πρέπει
  νάμαι μά νά μην ζώ άνθρώπινα,
  πού πρέπει νδμαΐ μά ναμαι οάν
  προοφορά καί έλάχιατα οάν
  "Ον. Μά δταν κάτι ποΰχει θελή¬
  ση δέ πεθαίνει, κι βχει τό πιό
  καλό νά κάνει, γιατί νά παραγ-
  ΚΟΜΨΟ
  ΗΟΝΤΕΡΝΟ
  ΦΘΗΝΟΡΑΨΙΜΟ
  κωνίζεταΐ;
  Ποίος κακός δαίμονας επί τέ-
  λους όρίζει τό ίδεολογικό άν-
  θριΰπΐνό ιιας ύπάβαθρο καί μας
  τύραννα δλους. Κι αΰτούς πού
  τυραννοΰν κι αύτούς πού τυ-
  ραννιοΰνταΐ;
  "Οταν λογική δέν είναι ή πί-
  οτη ο' δτι δέν ΰπάρχει, άξίζει,
  δραγε τόν κόπο εμείς οί δλοι κι
  δλοι νά άσχολούμαοτε μαζί
  της;
  ΚαΙ τΐπορεϊ νά ύπάοξει δρος
  ζωής, νά ύπάοξει πνεύμα ζωής,
  νά ύπάοξει δηιιιουονικότητα οέ
  μιά τάξη σάν την άγροτική, νά
  ύπάρζει κινήση, ζωντάνια, αν-
  τηση, δύναιιπ, πνεΰμα, ώθη-
  ση, άλληλεί/νύη, φιλαλληλία
  καί γενικά π.οόοδος, δταν ίίτσι
  καϊ κάτι τέτοια συμβαίνουν.
  Άλήθεια κ. Μποθτε ίιοιό εί¬
  ναι τό πνεΰμα σας πάνω σ' δλα
  κι δλα αύτά; Ποία είναι ή τα-
  κτική σας, ποία είναι τό πιστεύω
  σας, τό «ένώ» σας επί τέλους,
  τό φιλαλληλικό σας συναίοθη-
  μα, τό καθήκον σας, ή φυχή σας,
  ή τακτική σας, ή νοοτροπία σας
  καί στό τέλος - τέλος τό άτοϋ
  σας;
  Πώς καί μέ τί πνεΰμα σκέ-
  πτεοθε γιαυτόν τόν τόπο, γιαυ-
  τήν τή Γή, νιαυτήν την Πατοί-
  δα τού Σωκράτη, τού Πλάτωνα,
  τού Περικλή, τοϋ Λεωνίδα, τοΰ
  Κολοκοτρώνη πού καί σήμερα
  άκόμη κρατοθν άναμμένη τή
  λαμπάδα χϊης θυσίας, τής άγά-
  πης, τής συνοχιΐς γιά τή δόξα
  τοΰ Έλληνοχριστιανισμοΰ;
  Κ. ΛΑ'ΓΔΗΣ
  τής "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Γράφει δ ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Φα νταχτερότό σκόρ τού ΟΦΗ
  Ο ΗΡΟΑΟΤΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕ (καρδιοχτυπώντας) ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Άξιος ό Έργοτέληζ στή Δραπετσώνα-Τέσσερις άγώνες τοπικοϋ πρωταθλήματος
  ΜΙΑ καινούργια στήλη προ στίθεται, άπο σήμερα, στόν δημοσιογραψικό όργανισμό τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ». Πρόκειται, γιά την άθληιτική
  στήλη τής «Αληθείας»· Ή καθιέρωση τής στήλης ύπαγορεύτηκε άπό την άνάγκη νά ένημερώνομε καί ν ά διαφωτίζομε τό φίλαθλο^
  άναγνωστικό μας κοινό, γύρω άπό τα άθλητικά γεγονότα τοϋ τάπου. "Αλλ ωστε τα μεγάλα άθλητικά προβλήματα τοΰ τόπου, πού
  £χει σωρεύσεα ή άδιαφ ορία καϊ ή εγκατάλειψη τή ς πολιτείας εχουν άνάγκη άπό πλατειά καί συνεχή προβολή. Δέν κομίζομε, 6έ
  βαια, «γλαϋκα», δτι θά πετύχομε την άφύπνιση τώ ν αρμοδίων κρατικών παρα γόντων των τοπικών άθλη τικών προβλημάτων, άλλά
  ω άλλό' ό στόχος μας είναι αλλος: Νά κρατοϋρε συνέχεια στό προσκήνιο τα ά- θλητικά προβλήιματα καί νά Γηιτοϋμε άδιάκοπα,
  την αντιμετωπίση τους. Καΐ ποίος ξέρει; Κάποιος άρμόδιος δέν άποκλείεται νά συγκινηθεϊ...
  Έν πάση περιπτώοει ήάθλίηίτική στήλη τής «ΑΛΗ ΘΕ Ι ΑΣ» δίνει μιά υποσχεθή στούς φιλάθλους: "Οτι θάπαραμείνει μακριά άπό σω-
  ματειαιοές καί συλλογικές συμπάθειες. Βλέπιει τόνάθλητισμό σάν Ίδεαλισμό ένιαίο καί άδιαίρετο. θά προβάλλει τα άθλητικά προδλή-
  ματα τοΰ Ηρακλείου ο έ σφαφική θεώρηση καί δέν πρόκειται νό κάμει καμμιά απολύτως διάκριση.. Γιά την «Άλήθεια» δέν ύπάρχουν
  μικρά καί μεγάλα σωματεϊα. Ύπάρχουν μόνο σωματεία καί ύπ' αυτή καα ΜΟΝ Ο την έ-ννοια θά τα ύπηρετήσει.
  Ύπόσχεται, τέλος, ή άθλητική στήλη τής «ΑΛΗΘΕ Ι ΑΣ», δτι θά είναι άντικειμε νίκη καί δίκαιιη ατίς κρίσειςτης. θά προβάλλει τα άθλη
  τικά γεγονότα, μέ ρεαλιομό καί σαφήνεια καί θά άπεικονίζει πιστή καί άληθινή την εΐκόνα τους. Χωρίς φόβο καί πάθος θά όμολογεϊ
  την άλήθεια· Δέν πρόκειται νά δηιμιουργεΐέσκεμμένες ψευδαισθήΊσειςκαί νά διαοτρεβλνει τάγεγονότα, φαΐνόμενο συνηθισμένο στόν
  τόπο μας.
  Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» λέειΜ ΟΝΟ την άλήθεια. Αύτό εί ναι τό σύνθιηρα καί τό έμβλημά της. Καΐ αύτό τόν κανό να δέν πρόκειται νά παρα-
  βή, φυσικά, ή άθλητική της οτήλη.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦►♦♦^
  Χωρές φόβο- Χωρία
  ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΩΝ " ΠΟΡΝΟ ,,
  ΓράφειόΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ
  ΚΛΛΟΥΔΑΚΗΣ
  Βίγλας 11
  Τηλ. 222264
  Δέν εΤναι εύχάριστο νά
  περττατά κανείς μέσα άπό
  βρώμικους καί λασπωμένους
  δρόμους. Κάττοτε δμως είναι
  άνοτη'όφευκτο. Δέν ίκανοποι-
  εϊ την καλαισθησία μας τό
  άνοιγμα ττληγών ττού τρέ-
  χουν αΐμα καί πΰο. Άλλά άς
  γίνουμε σαφέστεροι. Κατ'
  αρχήν όμολογώ δτι μέ πολ-
  λούς δισταγμούς επεισα τόν
  έαυτό μου νά άφήσει την σε-
  μνοτυφία τού καί νά θέση τόν
  δάκτυλον ή μάλλον την ακρη
  τής γραψίδας έττί των «τύπον
  των ήλιον» μιάς κοινωνικάς
  πληγής, πού χρόνια τώρα
  ττυορροεΐ καί δέν λέει νά κλεί
  σει.
  Πρόκειται γιά τόν συρψε-
  τό των ττορνοταινιών έντό-
  ττιας καί άλλοδαττής προελειό
  σεοος ττού, δυστυχώς άντιστά
  σεως καί ανθρωπίνης εύαι-
  σθησίας μή οϋσης κατακλύ-
  ζουν, μάλιστα τόν τελευταΐο
  καιρό, καί «σπιλώνουν» κα¬
  τά κάποιον τρόπο την δμορ-
  φη κατά τίς φυσικές όμορφι-
  ές καί μέ ίστορική παράδοση
  πόλι των Χανίων. Είναι γε-
  γονός ότι ή «εβοομη τέχνη»,
  βρίσκεται σέ παρακμή. Αύτό
  μαρτυρεΐται άπ' δλους. Ή
  τηλεόραση τής έ'δωσε τή «χα-
  ριστική βολή». Πίσω δμως
  α—ό τό κύκλωμα «κινηματο-
  γραφική βιομηχανία» κρύ-
  βονται τεραστία όργανωμέ-
  να συμφέροντα. 'Έτσι οί πα-
  ραγωγοί σκετττόμενοι πάν»
  άπ' δλα κερδοσκοπικά, δέν
  δίστασαν νά φθάσουν στό ε-
  σχατο δρ ι ο τής ήθικής ττορώ-
  σεως καί άτιμίας.
  Στρατολόγησαν ενα συρφετό
  άπό άνήθικα καί κοινωνικά
  άποβράσματα (ναυάγια)
  πού τό κοινωνικό κατέστη μ ε-
  νο δημιούργησε, καΐ τούς
  μίσθωσε γιά νά έξευτελί-
  σουν μπροστά στό φακό την
  στοιχειώδη ανθρωπίνη τιμή
  καί άξιοπρέπεια. Τα θύματα
  αΰτά ή μάλλον οί «στάρ»
  (πόρνες - όμοφυλόφιλοι) δέν
  διστάζουν νά κάνουν καί τα
  πιό έξωφρενικά ένώμαλα έ-
  ρωτικά «συμπλέγματα» γιά
  νά ίκανοποιήσουν τούς πά-
  ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΣΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΣΛΛΊΤΣ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.
  Πάμε τταντοθ. Φωτογρ«Φίζουμε τα πάντα.
  θυμηθήτε μας γιά ότι δέν θέλετε νά ξεχά-
  σετε.
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  288-357 - 283-428 - 223331
  ραγωγούς — λέγε προαγω-
  γούς — καί έκμεταλλευτές
  τους. 'Έτσι τα έξαμβλώματα
  αύτά — χολυγουντιανής ή
  έντόπιας προελεύσεως —
  προβάλλονται στούς έλληνι-
  κούς κινηματογράφους, δπου
  έντρυφοΰν στίς διάφορες «ά-
  κατάλληλες» σκηνές, πλήθος
  θεατών ήδονοβλεψιών πρός
  δόξαν(;) τής επιτροπής κρί¬
  σεως δημοσίων θεαμάτων,
  τής λαμπρής πνευματικής ή-
  γεσίας καί τού Έλληνοχρι-
  στιανικοΰ μας(;) πολιτι-
  σμοΰ. Έπειδή καταλαβαίνω
  δτι θά έγερθοΰν όρισμένοι ύ-
  περττροοδευτίκο! πού θέλουν
  νά έμφανίζονται καί σάν
  «πνευματικαί» ήγέτες μέ συγ
  χρονισμένες άντιλήψεις πού
  έν ονόματι τής ελευθερίας -
  άσυδοσίας, θά ρίξουν τόν λί-
  θον άναθέματος χαρακτηρί-
  ζοντάς με ώς καθυστερημένο
  «ντεμοντέ» σπεύδω νά τούς
  προλάβω προτοθ ρίξουν τίς
  πέτρες τους. Προκαταβολικά
  λοιπόν τούς διαβεβαιώ δτι
  θά όπευθυνθοΰν σέ ενα νέο
  τής έποχής μας, πού νοιώ-
  θει βαθειά — ώς τό μεδούλι
  — τα προβλήματα καί τίς
  άνησυχίες της σύγχρονης έλ-
  ληνικής νεολαίας. Σ' ενα νέο
  δχι «καλογερόπαιδο» άλλά
  ρεαλιστή πού τα ροζιασμένα
  τού χέρια όποδείχνουν δτι
  «έν ίδρώτι τοΰ προσώπου
  τρώγει τόν άρτον». Συνεπώς
  δέν έ'χει κανένα συμφέρον
  άλλά μάλλον ζημιά εχει νά
  όσχοληθεΐ καί νά ξεσκεπά-
  σει ωρισμένους κοινωνικούς
  «βόθρους».
  Δέν εΤναι πολιτισμός, εί¬
  ναι ζούγκλα άγαπητοί μου
  νά έξευτελίζεται ό άνθρω-
  πος, ή ίερώτερη ανθρωπίνη
  σχέση — στήν οποίαν όφεί-
  λομε αύτην την ϋπαρξί» μας
  σάν δντων — καί νά κυλιέ-
  ται στή λάσπη τής πιό 6ρώ-
  μικης προστυχιάς.
  Ή προ6ολή — σέ δυό του¬
  λάχιστον κινηματογράφους
  των Χανίων — καθ' δλην την
  θερινή περίοδο τέτοΐων «πορ-
  νο» χωρίς νά ένοχλοΰνται:
  γονεϊς, δασκάλοι, καθηγητές,
  θεολόγοι καί δλοι δσοι όξι-
  οΰν τίτλο πνευματικοΰ ι καΐ
  τίμιου όνθρώπου, είναι ό ά-
  λάνθαστος δείκτης τής ήθι¬
  κής καί ανθρωπίνης εύαισθη-
  σίας μας. Δέν είναι πολιτι¬
  σμός είναι ζούγκλα νά κάνω¬
  με την ανθρωπίνη σχέση άν-
  τικείμενο έμπορίας έπιτη-
  δίων. Είναι ζούγκλα χειρό-
  τερη των ζώων — πού στό
  κάτω τής γραφής είναι στή
  φύσι τους — νά πλουτίζουν
  όρισμένοι άπό τό ξεπούλημα
  των συνάνθρωπον τους καί
  μέ τα «άργυρια» αύτά νά έ-
  πεκτείνουν την οικονομ ι κή
  τους έπιφάνεια.
  (Αϋριο τό τέλος)
  Κ Υ Ν Η Γ Ο Ι
  Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΔΙΚΑΝΑ-ΜΟΝΘΚΑΝΑ-ΚΑΡΛΜΠΙΝΕΙ
  ΧΙΙΡΕΚ ΡΟΧΕ
  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) -
  ΡΩΣΙΑΣ — ΟΥΓΓΑΡΙΑΓ - ΙΤΑΛΙΑΣ -
  I-
  ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
  Έπίσης σέ μεγάλες ποσότητες δλα τα ει¬
  δή κυνηγίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΧ ΚΑΛΥΤΕΡΕΖ: ΤΙΜΕΓ
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΖΤΕ ΕΙΧΑΓΩΓΕίΧ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕ'ΓΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άτΐοθήκη) -Τηλ. 287.766
  - Τό φανταχτερό σκόρ,(5'
  —2 πού πέτυχε ό ΟΦΗ επί
  τής Βέροιας, δέν πρέπεινά
  ξεγελάοει την τεχνική ήγε
  σία τής τοπικής ένδεκάδας.
  Τό σκόρ είναι, βεβαία, έν-
  τυπωοιακό, άλλά δέν έίχει
  ούοιαστική σχέση μέ την ά
  πόδοοη των δύοένδεκάδων
  Είναι άπατηλό καί, άναμφι
  οβήτητα, ξεγελα σάνφαινό
  ΐιενο αύτούς, πού δέν παρα
  κολούθησαν τόν άγώνα. Ή
  πιστή, έν τούτοις, είκόνα
  τοΰ παιγνιδιοΰ ή,ταν αλλη.
  Ή Βέροια ίίλεγχε επί έξήν
  τα τουλάχιστο λεπτά τόν ά
  γώνα καΐ έπέβαλε τό δικό
  της ρυθμό στό παιγνίδι- Οί
  παϊκτες ^ής Μακεδονικής ό
  μάδος, μέ καλή τεχνική κα
  τάρτιση, άψογο κοντρόλ, μέ
  μέθοδο καί προγραμματισμό
  υ(ραναν την κυ,ριαρχία τής
  ομάδος τους στό κέντρο τοΰ
  γηπέδου.Οί μέσοι όργάνω-
  ναν τό παιγνίδι και τροφο-
  δοτοΰσαν μέ έπιτυχία τούς
  κυνηγούς, πού δυό φορές
  6ρήκαν τό ξέτρωτο πρός τα
  δίκτυα τοϋ Βούκμαν. Ή α-
  μυνα, ώστόσο καί ό τερμα-
  τοφύλακας ήταν ή «άχίλ-
  λειος πτέρνο» τής Βέροιας
  ΤΗταν οί βασικοί ύπεύβυ-
  νοι, γιά τα πέντε πλήγματα
  πού δέχτηκε ή όμάδα τους.
  Τα πέν,τε τέρματα, πού
  σημκίιοοε ό ΟΦΗ, δέν άμ-
  βλύινουν καν τίς δυσμενείς
  έντυπώοεις, πού δημιούρ-
  γηοε ή συνολιική άπόδοση
  τής όμάδας. Ή άρρυθμία, ή
  δυσαρμονία στήν αναπτύξη
  τού παιγνιδιοΰ καΐ ή άσυ-
  νεννοησία στήν ά,μυνα, ή-
  ταν στοιιχεϊα διάφανα- Τό
  κένπρο δέν λειτούργηοε πά
  ραγωγικά καΐή όμάδα έδινε
  την αϊσθηση πώς ήταν κομ
  μένη στά δύο. Έλαφρυντι
  κά, φυαικά, ύπάρχουν}
  "Ελλειπαν βασικά στελέ-
  χη άττό την σύνθεοη τής ό¬
  μάδας. Δέν δικαιολογοΰν, δ
  μως, την μετριώτατη άΐτό-
  δοση τοΰ συνόλου.
  Ή όμάδα διέρχεται κάμ-
  ψη άγωναστική. Αύτό είναι
  έξώφθαλμο καΐ άληθτνό.
  Πρέτΐει τώρα νά έπιδιωχτεϊ
  ι') θεραπεία τοΰ κακοΰ- Για
  τί, τό παιγνίδι τής Κυρια-
  κιής είναι έξαφετικά δύακο
  λο μέ τόν 'θλυνυΐΗΐκό. ΟΙ
  έρυθρόλευκοι θά κατέλ-
  θουν στό Ήράκλειο μέ στό
  χο τή νίκη. Καί αν ό ΟΦΗ
  παρουσιαστεϊ στήν ϊδια κα-
  τάοταοη, θά κυνδυνέψει σο
  βαρώτατα μέ τίττα. "Αςιιήν
  τρέφοιμε φευδαιοθήρεις..·
  ΤΑ ΓΚΟΛ
  Στό σκόρ πρσηγήθηκε ό Ο
  ΦΗ μέ τόν Δ. Παπαδόπου-
  λο στό 4 καΐ ίσσφάρισε μέ
  ι όν πυρίδιονα ή Βέροια στό
  51. Τό σκόρ άνέβηκε σέ 3
  —1 μέ άλλεπάλληλα τέρμα
  τα των Κορωνάκη (60) καί
  Α. Παπαδόπουλου (62)'Ή
  Βέροια μέ τόν Τραπενζαλί
  δή ίίκαιμε στό (80) τό 3—2
  καί διαιιόρφωοαν τό τελικό
  οκόρ σέ 5—2 οί Ζαρζόπου-
  λος (82) καί Δ. Παπαδό-
  πουλος (89)
  Καλύτεροι υπήρξαν άπό
  τούς νικητές οί Βλάχος,
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟϋ
  Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Α οέ ποΛιτιομέυο καί
  ΙΒ Ι Β & #1 καθαρό περιΡάΛλοι/
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί γιά τό βπίιι: ΤΗΛ. 223023
  Ζαρζόπουλος, Κορωνάκης δουλειά έπίπονη καΐ ένχα
  καϊ άπό τή Βέροια οί Τερ- τική. "Εχει, πάντως, πλού
  ζής, Πασάφσκυ καί Τρανζα
  λίδης.
  Μέτρια ή διαιτησία τοΰ
  κ. Άμπατζη.
  ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
  ΟΦΗ: Βούκμαν Βλάχος
  Άλεξανδρής Λιόλιος Βα-
  σιλείου, Ζαρζόπουλος, Τζι
  ράκης (52 Τσαγκαράκης),
  Α· Παπαδόπουλος Δ. Παπά
  δόπουλος Καραΐσκος (53
  Φουστανάκης) Κορωνάκης·
  ΒΕΡΟΙΑ: Μασάδης Τερ
  ζής Τραπεζανλίδης Παπά
  τζίκος Σπυρίδων Χατζάρας
  Έλευθεριάδης Σιπασόφ-
  σκυ Φουλατοικλής (73 Σί
  μπος) Μελετίδης, 'Σιούτης
  (73 Τοπαλίδης).
  Κόπηκαν 4.303 είαικήρια
  καΐ είσπράχθηκαν
  δρχ.
  601.331
  ΚΙΝΔΥΝΕΨΕ
  Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ
  Ό Ήρόδοτος, αν καί προ
  ηγήθηκε μέ 3—1 στό σκόρ,
  κοιρδιοκτύπηοε στό τέλος ά
  πό τα μαχηιτικά Χανιά, πού
  φάνηκαν νά διιαθέτουν με
  γάλα άποθέρατα δυνάμεων
  Ή Χανιώτικη ένδεκάδα,
  οτό δεύτερο ήμίχρονο, πή
  ρε τα ήνία τοΰ αγώνος, 'έ-
  θεσε υπό τόν ίίλεγχό της τό
  κένπρο τοΰ γηιπεδου καί όρ
  γάνιιίσε πολλές έπικίνδυ-
  νες ότπθέοεις κιατά τής έ-
  οτίας τοΰ Ήροδότου. Τελι
  κάς άπολογιομός τής δρα- ]
  στηριότηταάί; τους "Εναχα
  μένο πέναλιτυ, ί5να θαυμά-
  αιο γκόλ καί μερικές έντυ
  πωσιακές εύκαιρίες ήταν ό
  καρπός τής Χανιώτικης ύ-
  πειροχίίς.
  Ό Ήρόδοτος ίκαναποίη
  οε τούς όπαδούς τού μόνο
  στό π,ρώτο μέρος. ΕΙχε ζων
  τάνια, σφρίγος καί άποτε-
  λεσματική μαχητική ίκανό-
  τη,τα. Όπωσδήιποτε, άποκά
  λυψε, στό διάστημα αΰτό,
  τίς ποδοσφαΐιρικες άρετές
  τού. Στήν έπανάληψη «κά
  θισαν» οί μέσοι τού μέ άπο
  τέλεσμα να πέσει σχεδόν
  στό μηδέν ό ρυθμός τής ό
  μάδας καί νά παραχωρηθεί
  ή πρωτοβουλία των κινήσε
  ών στούς φιλοξενούμενους
  Τό δεύτερο ήμίχρονο δι
  έρρευοε, ούαιαστικά, μέ
  πλήρη, κυιριαρχία των Χανι
  ωτών στό κέντρο τοϋ γηπέ
  δου καΐ μέ σποροδικές.άντε
  πιθέσεις τοϋ Ήροδότου.
  Εύτύχηιμα ήταν, πάντως
  γιά τόν 'Ηρόδοτο δτι άστό-
  χησε στό πέναλτυ ό Τύρ-
  πο ς στό 63. "Άν ή μπάλλα
  κατέληγε στά δίκτυα τοΰ
  Παπτηνιώτη πού, χαρή στήν
  άπίθανη έκτίναξή τού, άπο
  φεύχθηκε, κανένας δέν θά
  μιπομοΰσε νά προδικάοει τό
  τελικό άποτέλεσμα .
  Τό σκόρ α-νοιξε ό Ήρόδο
  τος, διά τοΰ Κεφαλούκου
  στό 5 καΐ τό διπλασίασε ό ϊ
  διός παίκτης στό 18.
  Στό 41 ό Νικολακάκης μέ
  ιεχνικό μελεδάκι όΐφησε ά
  ναυδο τόν Πατηνιώτη καί
  κάρφωσε τή μσιάλλα ψηλά
  στά δίκτυα τού· Τό 3—1 έ*
  γραψε ό Μιχιαλάκης μέ
  πέναλτυ στό 43, στό όποΐο
  ύπέπεσαν οί άμυντικοί των
  Χανίων άποκρούοντας μέ
  τό χέρι δυνατό σούτ, μέσα
  άπό την περιοχή, τοΰ Κεφα
  λούκου.
  Στό 63 έγινε τό πέναλτυ
  δπως προαναφέραμε καί
  τρία λεπτά πρίν άιπό τή λή
  ξΓ| τοΰ άγώνα ό Τσαγκαρά
  κης, μέ άπ' εύθείας κτύιπη
  μα φάουλ, έκαμε τό τελικό
  σκόρ 3—2.
  Τα Χανιά, δπως εξελιχθή
  κε τό παιγνίδι, θά μποροϋ
  σαν νά άποσττάσουν την ΐσο
  παλία ήν δέν άστοχοΰσαν
  οτό πέναλτυ.
  Ό Ήρόδοτος δέν βρίσκε
  ται άκόμα σέ φόρμα· θέλει
  αιο εμψυχο ύλικό.
  Διαικρίθηκαν άπό τόν Ή-
  ρόδοτο οί Ζήοης, Κεςκιλοΰ
  κος, Μαργέττας Ι καΐ άπό
  τα Χανιά οί Κατσοβός,Τρου
  μπούκης καί Νικολακάκης.
  Άντικειμενική ή διαιτη¬
  σία τοΰ κ. Άκιριτίδη·
  ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Πατηνιώ
  της Ρέλλης Μαργέτας Ι,
  Ζήσης, Παπαθανασίου Στα
  σινόπουλος Κεφαλοΰκος
  Μαργέτας 11 Καρυώτης
  Μιχιαλάκης Κουρούνης
  (60' Μπακούσης).
  ΧΑΝΙΑ: Πανόπουλος,
  Τσαγκαράκης, Κοτσοβός
  Πρόκος Θεοδοσόπουλος
  Τσάκαλος, Νικολακάκης,
  Κτενιαδάκης Τρουμπούκης
  (47' Τύρΐτος) Τσαρμπός
  Βλαζάκης.
  Κόπηκαν 778 είσπήρια
  καΐ είσπράχθηικαν 65.710 δρ
  ΣΤΑΘΗΚΕ
  ΜΕ ΑΞΙΩΣΥΝΗ
  Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
  ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
  Γερά πολέμησε στή Δρα
  ΐιεισώνα ό Έργοτέλης άλ
  λά ύπέκυψε τελικά στήν
  τ(.πική ένδεκάδα μέ 2—1.
  "Αν άναλογιοτεΐ κανείς τίς
  συνθήκες κάτω άπό τίς απόϊ
  ες σημειώθηικε τό 2-1 δέν
  μπορεϊ παρά νά τό θεωρή-
  σει σάν έπιτυχία της Ήρα-
  κλειώτικης όμάδας. Οί παΐ
  κτες το ϋ Έργοτέλη άγωνί
  σθηκαν μέ τροτρική δηλη
  τηρίαοηι, την όποία υπέστη
  σαν σέ ξενοδοχείο των Α¬
  θηνών, δπου είχον γευματί
  σει.
  Παρ' δλα αύτά πάλαιψαν
  δυνατά τό παιγνίδι καΐ £χα
  σαν μόνο 2—1, πού θά ήταν
  φυσιολογικό νά ήττηθοΰν
  μέ εύρύτερο σκόρ.
  Τα τέρματα των νικητών
  εσημείωσαν οί Πανταζής
  (40) καΐ Δρόσος (54), ένώ
  τό μοναδΐκό τέρμα τοΰ Έρ
  γοτέλη πέτυχε μέ εύθύβο-
  λο σούτ ό Συντιχάκης στό
  73.
  Καλή ή διαιτησία τοΰ κ.
  Καραμάνη·
  Ο Ο.Φ.Ι.
  Ό Ο.Φ· "Ιεραπέτρας άστέ
  σπααε πολύιτιμη έκτός ί-
  δρας ίσοπαλία (1—1) άπό
  τόν ΑΙολικό.
  ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
  Τέσσερις άγώνες διεξή
  χθησαν την Κυριακή στά
  πλαίσια τοϋ τοπικοΰ πρωτα
  θλήματος τής Α Ερασικεχνι
  κης Κατηγορίας. Οί ύπόλοι
  πες δυό ουναντήσεις τοΰ ά
  γωνιστικοΰ προγράμματος
  (ΑΕΚ — ΕΘΝΙΚΟΥ καί
  ΕΓΟΗ — ΔΑΙΔΑΛΟΥ) θά
  πραγιματοποΐΓ|(θοΰν αΰριο.
  Τα άποτελέσματα των ά
  γώνων τοΰ τοπικοΰ έίχουν
  ώς εξής:
  ΠΟΑ —ΓΙΟΥΚΤΑΣ 8-
  1, ΜΙΝΩΙΚΗ — ΝΙΚΗ 1-
  1, ΜΑΡΑΘΩΝ — ΠΟΣΕΙ
  ΔΩΝ 0-5 καΐ ΑΟΑΝ — ΑΟ
  Τ 4-2.
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Διαβάζετε καΐ την
  Δευτεριάτικη
  «ΑΛΗΘΕ Ι Α»
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦< ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ» "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα ΑΕΡΟΠΑΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ- ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καΐ νά άναπνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι τοθ Ηρακλείου. Διαβάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα που σας ένημερώνει ύπεύθυνα. ειδηχειχ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΑΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΧ • ΕΡΕΥΝΕΧ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΧΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καί 224 · 226 γιά νά εχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη *ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ·♦♦♦♦♦
  ■ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ■
  Ι φραξουν οί αλ'λοι πό στ:ομο
  Ι —————————————ρ^———————————————————————————————— ηροΑη^Γ) νρπΓΐ εοΐ..αικπι 11 η
  Ι ΝΗΒ^ Ιβι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^ΙΜ ουλλυβη, γ^ικ ~ι'ηηυ
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι

  Ι
  Τρίτη 25 Όκτωβρίου 1977 '
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  ^ Π «3"—Ι
  Ε3 Η3 1X9
  ΤΟ ΑΡΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ
  Συνέχεια άπό την 1η σελ.
  τού!)
  "Ερημοι οί άνθρωποι...
  Καί ή Έκκλησία, ττού φέρνει
  ύπερήφανα τόν ιερόν συμβο-
  λισμό μέ τα σημεΐσ τού σταυ-
  ροΰ καί τ' άλλα, την αγια καί
  οίώνια παρουσία τού Χρι-
  στοΰ άνάμεσά μας, άντί νά
  μάς όδηγεϊ κοντά Τού, ώστε
  μαζί Τού νά προχωροϋμε έν-
  θουσιασμένοι και νά διαλύ-
  σουμε σκοτάδια, νά παραμε-
  ρίζομε κακούς καί κακά, ν' ά-
  νεβαίνουμε άττό ττρόοδο σέ
  πρόοδο καί όπό έττιτυχία σ'
  έπιτυχίες, ώς την Οστατη, νά
  ένώνουνε τίς δυνάμεις καί
  τίς θελήσεις μας καί τίς ά-
  ξίες μας γιά νά δημιουργη¬
  θεν στή γή νέα κοινωνία, ε¬
  λευθερίας, δικαιοσύνης, εί-
  ΡηνΠζ< χοροζ καί όφθονίας ολων των αγαθών, αυτή ή Υ- δια νά μάς ξεστρατίζει καί νά μάς άπογοητεύει καί νά μάς έξοργίζει καί νά μάς ά- πομακρύνει, νά μάς ψυχραί- νει και νά μάς τυφλώνει...! καί νά άκούομε — τί δυστυ- χία! — και τή δική της φα¬ νή νά μοιάζει μέ τή «λαλιά »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< τού δράκοντα» καί μόνο στήν δψη των είκονισμάτων της νά μοιάζει σάν αγίαν δψη τού «'Αρνίου»! "Ερημοι, βεβαία, οί άν- θρωποι καί αγριοι καί αθλι- οι, άφοϋ καί την Εκκλησίαν τή βλέπουν άδειαν άπό «έ'ρ- γα άκέραια» καί συνοδοιπό- ρο ξένων «δυνάμεων» στόν ά- γιο σκοπό της. "Εως πότε; ·■♦♦♦♦♦♦·♦♦♦· ΕΡΧΕΤΑΙ Ο Χ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ "Οπως άνακοινώθηκε ά¬ πό τή Νομαρχιακή Έπιτρο πή Ηρακλείου τοΰ Κ.Κ.Ε, ό ττρώτος Γραμματέας τής Κεντρικής Έπιτροπης τοΰ Κομμουνιοτικοϋ Κόμματος Ελλάδος κ. Χαρίλαος Φλω ράκης, θά έΓίΐσκεφθεϊ τό Ή ράκλειο στίς 7 Νοεμβριού καί θά μιλήσει σέ προεκλο γική συγκεντρώση. Ή όμιλία τοΰ κ. Φλωράκη θά γίνει στήν Πλατεϊα Ε¬ λευθερίας. Ο ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ • ΣΥΝΕΞΧΕΙΑ άττό τή σελ. 1 ΠοΟ δέ γραφτεΐ στό σύλλογο καί συνδρομή δέ δίδει δέν άγαπά τό σπίτι τού, τήν τάξη τού προδίδει. Χαράμι τρωτε τό φωμί, δσοι δέ θά γραφτεΐτε μόνο μέ ρόβι καί σανό οάς ποέπει γιά νά ζήτε. Κι' άκόμη κάτι: προκοπή σαν θέτε νά χαρήτε σ' έφημερίδ' άγμοτική, άμέσως νά γραφτίϊτε! Ό Τύπος, δηλο φοβερό είναι στήν κάθε τάξη τήν πιό ισχύση κυβέονηση μπορεϊ νά τήν τραντάξει. Τα χέοια σου δ,τι βγάλουνε, τ' άλέτρι δσα δουλεύει ό Τύπος μέ τό ουλλογο άγρια θά προστατεύει. Δύναμη άκαταγώνιστη Τύπος καί Σύλλογοι ϋχουν τα ψηφαλάκια εΐν' άφορμή κα) δλοι θά μάφτροσίχουν. "Ετσι, όπως εΐν' ή άγροτιά ή πιό μεγάλη τάξη δλοι τους θα μας ίίχουνε μή 6οέξει καί μή στάξει. Τύπος, συλλαλητήρια, φωνές καί άπεργΐα μόνο μ' αύτά κΓ ή άνοοτιά 9ά δεί καλοζωία. "Οσοι μουνγοΐ κι δσοι τυφλοί, οάν τα σκουλίκια ζοθνε δέν ποίπει νά νογγίζουνε, σάν τούς ποδοπατοΰνε. Άγρότη, δρτσα τό πανί! Σήκωσε πιά κεφάλι! νά μή οοιΛεύεις σά σκυλΐ και νά τα τρώνε δλλοι. Α. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΠΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΠΣΤΑΣ Α. ΚΠΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεωπόνος ΥΠΟΙΙΙΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ό άκούραστος μαχητής τόσο των Άγροτικών θεμάτων δσο καί των γενικών τοΰ Νομοΰ, πρώην Διευθυντής τής Υπηρεσίας Περιφερειακής Άνα- πτύξεως Κρήτης τοΰ 'Υπουργείου Συντονισμοΰ. Κατέρχειαι στίς έκλογές τής 20ής Νοεμβριού δι πλα στόν ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ τόν φυσικό ή- γέτη τής Κρήτης κι είναι άποφασισμένος ν' άνα- λώσει δλες τού τίς δυνάμεις γιά την προβολή καί έπίλυση όΛων των άναπτυξιακών θεμάτων τής Κρήτης, καΐ νά συμπαρασταθή σέ κάθε λογικό καί δίκαιο αϊτημα κάθε συμπολίτη, δπως καί είς τό πά ρελθόν, ύπόσχεται καί είς τό μέλλον πρός πάν¬ τας άδιακρίτως πολιτικής τοποθετήσεως νά είναι συμπαραστάτης καί βοηθός. Ή πολιτεία τού κατά τό παρελθόν έγγυδται καί γιά τό μέλλον. Αποτελεί δι' αυτόν 6ίωμα πώς ή Κρήτη πρέ πει μέσα είς τόν Γενικόν Προγραμματισμόν τής Ελλάδος ν' άποτελέοει τό θερμοκήπιο τής Εύρώ πης, γεγονός πού ύπόσχεται μαζί μέ την άνάπτυ ξη τοΰ τουρισμοΰ, σημαντικήν α,νοδσν είς τό κατά κεφαλήν είσόοη,μα, καθώς καί μέ την άξιοπσίη- ση των παραδοσιακών καλλιε<ργειων τί,ς Κρή¬ της, Γενική Εύημερία. ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΜΛΣΟΝΟΙ ΟΠΩΣ είναι γνωστό, δτοτν ή εφημερίδα μας έ'κανε τίς γνωστές άττσκαλύψεις γιά τούς Μβσόνους, ή Ίερσρχία τής 'Εχκλησίσς τής Κρήτης, ττήρε μιά άττόφαση, μέ την όττοία καταδίκαζε τή Μασονία. ΣτήΊν ιδία συνεδρίασή της άττοψάσισε καί δρισε δι- μ«λη 'Επιτροπή άπό τούς Μητροπολίτες Λάμπης καί Σφακίων κ Θεόδωρο κσί Χανίων κ ΕίρηναΤο, οί όττοΐοι μέ δυό Πανεπισττ>μιοο<ούς Καθηγητές τής Θεολογ ίας (Φυτράκης - Φειδάς), θά σννέτασσαν τό σχετικό κείμενο, τό όποΤο θά εδίδετο τελικά στή δηΊμοσιότητα, μέσω τοΰ Τύπον, τής άνάγνωσής τού στίς έκκλησίες κ.λ.π "Εκτοτε τίττοτε δέν ξέρομε νά εγινε καί ποορά τίς έ πίμονες έρωτήσεις μας, απαντήση δέν τταίρνομε. Μήττως τό θέμα μττήκε στίς έκκλησιαστικές κσλλέν &ς; Μήπως πρόκειται τουλάχιστον νά μπεΤ στά θέματα πού θά συζητήσει ή Ίερσρχΐσ στή νέσ της Σύνοδο; Γιατ! κρατεΤται τόση σιγή; ττάνω σ' ίνα τόσο σο- 6αρό γιά την 'Εκκλησία μας καί τό πλή,ρωμά της θέμα; Μήττως κανείς Ίβράρχης μβς μπορεΐ νά μάς άπαντή σει; Γιατί γιά τόν Άρχιεπίσκοπό μας, οϋτε λόγος νά γίνεται . ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΗΧ)ΓΟΣ - ΗΛΕΚ)ΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΑΑΤΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 Τηλέφωνο: 283.761 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ ίνησπ τών' Υποψηφίων ΠΑΣΟΚ • ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: Έπιοχέφθηκε τα χωρία: Άμαργιανό Κασταμονίτσα, Ξυδάς Άσκοί Καστέλι Πε διάδος. • ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟ ΛΗΣ: Τό άττόγευμα τοΰ Σα66άτου επ ι σκεφθή κε τό Τυμπάκι τούς Βόρους καί τή Φανερωμένη. Την Κυριακή έκαμε ΐϊρο εκλογική περιοδεία στά χω ριά: "Αγ. Ίωάννη, Καμιλά ρι, Πιτσίδια Σίβα Κουσέ Πετροκεφάλι Άληθινή Πό μπια Κλϊμα Λαγολιό. Μ'λη οε έπίσης σέ πολυάριθμη συγκεντρώση πολιτικών φί λων τού στό Τυμπάκι. Χθές έπισκέφθηκε τα χω ριά: Κεράοα Βενεράτο Αύ γενική καί Δαφνές. • ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Την Κυριακή έπιθκέφθηκε τα χωρία: "Αγ. Κύριλο Άντισκάρι Πηγαϊδάκια, Κρότο Μια μοΰ Άπεσωκάρι καί Βασ Ά νώγεια. Χθές 'Εξ' αλλου περιό- δευσε στά χωρία: Ποτα μιές, Άβδοΰ Γωνιές Μοχό καί Χερσόνησο, καί μίλησε σέ συγκεντρώσεις άναλύον τας τό πρόγραμμα τοΰ ΠΑ ΣΟΚ. • ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: Χβές έττισκέφθηκε τα χω ριά: Πιτσίδια Σίβα Κουσέ Πετροκεφάλι Καμηλάρι. • ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Περιοχή Χάρακα Πυρ- γο Ροτάσι. • ΣΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ: Προεκλογική έξόρμηση έ¬ καμε στά χωρία: Μάραθος, Γάζι, Δαμάστα Φόδελε, Άχλάδα Ρογδιά. • ΨΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Χθές έπισκέφθηκε τα χω ριά: Άρχάγγελος, Θραψα νό, Βόννη. ♦ Κ Κ Ε • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: Την Κυριακή έκαμε περι οδεία στά χωρία: Κασταμο νίτσα, Άρμάχα, Γεράκι, Μάθια καί Άμαργιανό. Χθές έτισκέφθηκε τα χο>
  ριά: Ποταμιές Άβδοΰ καί
  Κερά.
  • ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡ
  ΓΗΣ: Έπισκέφθηκε την
  Κυριακή τα χωρία: Πουλι
  ές, "Ινι Πάρτηρα Μαχαι-
  ρα Γαρύπα καί Λευκοχώρι.
  Χθές περιόδευσε τα χωρία:
  Σταμνί Άϊτάνια Έτπσκοπή
  καί Σγουροκεφάλι.
  • ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡ
  ΓΟΣ: Την Κυριακή έτπ-
  σκεύθηκε τα χωρία: Νηπι
  δητό, "Εμπαρο, Ξενιάκο,
  Μηλιαράδο Κατοφύγι 'Α-
  φρατί καί θωμαδιανό.
  Χθές έξ* άλλου τίεριόδευ
  σαν στά χωρία: Ζή ντα, Πά
  τσίδερο καί Άμουργιέλες.
  • ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ Π
  ΩΡΓΗΣ: Προχθές Κυρια
  κή έπιοίκέφθηκε τα χωρία:
  Πάνω καί Κάτω Καστέλι α
  νά, Δεμάτι, καί Φαβριανά.
  Χθές έπισκέφθηκε την Φορ
  τέτσα.
  • ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΔΑΝΗ
  ΛΟΣ— ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ: Χθές έπισκέ
  φθηκαν τα χωρία: Μελέ-
  σες Άλάγνι Άστρίτσι καΐ
  Βόννη.
  • ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑ
  ΡΙΑ: Την Κυριακή περιό
  δευσε καί μίλησε στά χω
  ριά:
  Πυράθι, Τουρλωτή καί Νεο
  χωρ ι. Χθές έπισκέφθηκε
  τίς Άρχάνες.
  ΕΔΗΚ
  • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩ¬
  ΣΤΑΣ: Ενώπιον ττυκνοΰ ό
  κροατηριου πού εΤχε γεμίσει
  τήν αίθουσα κινηματογράφοι,
  ΝΤΟΡΕ, εξεφώνησε ττροεκλο
  γικό λόγο κα! άνέλυσε τίς
  θέσεΐς τού κόμματος γιά τίς
  ττροσεχεΤς έκλογές.
  • ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ! ΚΩ¬
  ΣΤΑΣ: ΈτΓΐσκέφθηκε την
  Κυριακή τα χωρία Μεταξοχκ
  ρι, Δαμάνια καί "Αγ. Βασί
  λη καί μίλησε σέ συγκεντρά
  σεις.
  • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΥ¬
  ΤΕΡΗΣ: Τήν Κυριακή έπι¬
  σκέφθηκε την περιοχή Ζοφό
  ρων. Στό πολιτικό τού γρα
  φεϊο έξ άλλου δέχτηκε πολ-
  λές έπιτροττές γιά διάφορα
  θέματα καί πολλούς ττολιτι-
  κούς τού φιλους.
  Χθές τό 6ράδυ έξ άλλου,
  ♦♦♦■»♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦< ►♦-« ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΝΔΝΕΟΙΗ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκε στό Ήράκλειο Κρήτης τό Φλεβάρη τού 1946. Μεγάλωσε στό προάστειο ΠΟΡΟΣ, δττου καί έλαβε τίς πρώ- τες γραμματικες γνώσεις στό 12ο καί 14ο Δημοτικό Σχολειό, (1952 - 1958). Γυμνασιακές σπουδές εκανε μέχρι καί τήν Πέμπτη Γυμνα- σίου στό Α' Γυμνάσιο Αρρενων Ηρακλείου καί όποφοίτησε άπό τό Η' Γυμνάσιο Αρρενων Αθηνών (1958 - 1964) . Εισήλθε τό 1964 στήν Άνωτάτη Σχολή των Μηχανολογων — Ήλεκτρολόγων τού 'Εθνικοΰ Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Υπήρξε μέλος τού Διοικητικόν Συμβουλίου τής Σχολής Μη¬ χανολογων — Ήλεκτρολόγων τα έτη 1965 - 1966, καί μέλος τής ΕΔΗΝ Αθηνών. Υπήρξε έπίσης Εΐδικός Γραμματέας τοΰ Συλλόγου Κρητών Σττουδαστών άπό τό Φθινόπωρο τού 1966 μέχρι τίς 20 Απρι¬ λίου 1967. 'Αποφοίτησε ά—ό την Άνωτάτη Σχολή Ήλεκτρολόγων — Μηχανολογων τό 1970 καί ύπηρέτησε στό Τεχνικό Σώμα σάν άπλός στρατιώτης στό Διδυμότειχο "Εβρου. Διατηρεί Τεχνικό Γραφείο Μελετών — Κατασκευών Ήλεκ- τρομηχανολογικών εργασιών στό Ήράκλειο Κρήτης. Άπό τήν ιδρύση τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ύπηρέτησε τό Κεντρικό 'Όρ- γανο τού Κινήματος στό Νομό στϊς πιό ΰπεύθυνες θέσεις (Γραμματέας Νομαρχιακής Έπιτροπής, ύπεύθυνος Γραφείων Τύπου καί Διαψώτισης), άπό τό όποίο παραιτήθηκε άμέσως μετά την άνάδειξή τού άττό τό κόμμα σάν ύποψηφίου βουλευτή Ηρακλείου. Είναι μέλος τής Διοικούσας Έπιτροπής τοΰ Τεχνικοϋ 'Ε- πιμελητηρίου Ελλάδος, τμήμα Άνατολικής Κρήτης, καί ύπεύ¬ θυνος τής μόνιμης Έπιτροπής τού γιά τόν έλεγχο τής ρύπαν- σης τοΰ περιβάλλοντος άπό τα λύματα καί τα βιομηχανικά άπόβλητα, ή όποία γιά πρώτη φορά πρίν ^να χρόνο περίπου μέ έπιστημονικά τεκμηριωμένες έκθέσεις της, άπόδειξε καί κατάγγειλε τόν προχωρημένο βαθμό ρύπανσης τής περιοχής μας. Άπό τόν Όκτώβριο τού 1975 είναι σ'ιρετός έκπρόσωπος, μαζΐ μέ δυό άλλους συναδέλφους τού, των Μηχανικών Άνατο¬ λικής Κρήτης στήν Άντιπροσωπεία τού Τ.Ε.Ε. στήν 'Αθήνα. Πολιτεύεται γιά πρώτη φορά καί είναι ό νεώτερος ύποψή- ψιος τού συνδυασμού τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό Ήράκλειο. ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΑΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 — Τηλέφωνο 28.37.61 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΗΚ • ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Ό Μανώλης Πσπτα^άννου δέχεται τούς φιλους τού στό πολιτικό γραφείο τού στήν όδό 25ης Αύγούστου 39 (κον- στά στόν "Αγιο Τίτο) τηλέφωνα: 224.064 - 222.711. ♦♦♦«>♦♦♦♦«}>♦♦
  έπισκέφθηκε χοΐριότ στήν πε
  ριοχή ΜυρτισΓ. καί μίλησε
  σέ συγκεντρώσεις όπαδών
  καί φιλων τής ΕΔΗΚ.
  • ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕ¬
  ΛΑΟΣ: Τήν Κυριακή έπισκέ
  φθηκε τα χωρία Βορίζα, Κ α
  μάρες καί Πανασσό.
  Χθές, έκαμε προεκλογική
  περιοδεία στά χωρία: Ζαρό
  Γέργερη κα! Νήβριτο.
  • ΠΑΠΑ· ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΜΑΝΟΛΗΣ: Συνοδευομένη'
  ,άττό πολλούς πολιτικούς τού
  φίλους, έπισκέφθηκε την Κ υ
  ριακή τα χωρία Πάρτιρα, Κα
  λύδια, Νεοχώρι, Καστελιανά
  καί Καστέλι.
  Χθές, περιόδευσε χωρία
  τοΰ Μαλεβυζίου καί μίλησε
  σέ συγκεντρώσεις.
  • ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑ
  ΧΟΣ: Τήν Κυριακή άκολου-
  θούμενος άπό πολλούς πολ ι
  τικούς τού φιλους, έπισκέ¬
  φθηκε τα χωρία: Μεσοχωριό
  Άχεντριά καί Πυράθι, όπου
  καί μίλησε σέ συγκεντρώ¬
  σεις μελών καΐ φίλων τής
  ΕΔΗΚ. Χθές έξ άλλου έπισκέ
  φθηκε τα χωρία: Κατοφύγι
  "Εμπαρο, Ξενιάκο, Μιλιαρά
  δο καί Άφράτι.
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ
  ΧΑΛΗΣ: Τό Σάδβατο έπι¬
  σκέφθηκε τα χωρία Πλάτανο,
  Χουσταλιανά, Μητρόπολη,
  Καστέλλι Μεσαράς κα! Γα*
  λιά.
  Τήν Κυριακή: Καμάρες,
  Βορίζα, Άνω καί Κάτω Ζα—
  ρό.
  'Χθές έξ άλλου επισκεφθή
  κε τα χωρία: Γρηγοριά, Μά
  γαοικάρι, Σκούρβουλα καί
  Φανερωμένη.
  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  • ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑ
  ΛΗΣ: Την Κυριακή έΐϊισκέ
  φθηκε τα χωρία: Πρωτό
  ρια Πύργο, Άχεντριά Έ
  θιά Μουρνιά Παρανύμφους
  Πρινιά Στέρνες, Διονύοι,
  Φουρνοφάραγγο καί Πανα
  γιά.
  • ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩ
  ΝΙΟΣ: Χθές έττισκέφθηκε
  ΐτροάστεια τοΰ Ηρακλείου.
  Έπ·'σης στό Δικηγορικό
  ιου γραφείο δέχτηκε ττολ-
  λούς πολιτικούς τού φί.
  λους.
  • ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗ
  ΜΗΤΡΗΣ: Τήν Κυριακή
  επισκεφθήτε τα χωρία:
  Ποταμιές. Γωνιές καί Ζα·
  ρύ.
  • ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ: Προεκλογι
  κή περιοδεία έκαμε τήν Κυ
  ριακή στά χωρία: Αγ. Πά
  ρασκευή, Άρμάχα Γεράκι
  Ρουσοχώρια Αρκαλοχωρι
  Λευκοχώρι, Μοναστηράκι
  "Ινι κ. ά. δπου καί μίλησε
  σέ συγκεντρώσεις.
  • ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩ
  ΝΗΣ: Προχθές επισκεφθή
  κε τό Σγουροκεφάλι καί τα
  γύρω χωρία. Χθές έττισκέ-
  φθηκε την περιοχή Μεσυα
  ρας.
  Μέ μεγάλη έπιτυχία έγι
  ναν χθές στό Ήράκλειο τα
  έγκαίνια τοΰ έκλογικοθ
  Κέντρου τής «Συμμαχίας
  των 5» "ου βρίσκονται οτήν
  Πλατεϊα Δασκαλογιάννη
  έκεί δπου λειτουργοϋσε τό
  «Βυζάντιο».
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΙ ΛΝΘΡΩΠ0|
  ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Ύττοψήφιος Βουλευτής «Μέας Δημοκρατίας»
  Γεννήθηκε στίς Άρχάνες τόν Μάρτη τού 1944 άττό
  γονεΤς γεωργούς.
  Άριστοΰχος τελειόφοιτος τοΰ Βου Γυμνασίου Αρρε¬
  νων Ηρακλείου μπήκε στήν Νομική Σχολή τοΰ Πανεπι¬
  στημίου Αθηνών τό 1962.
  /Σάν φοιτητής ανέπτυξε πλούσια δράση στήν όργά-
  νωση Νεολαΐας τής Ε.Ρ.Ε. τής οποίας υπήρξε ύπεύθυνος
  τού τμήματος Έπαρχιών.
  Πτυχιοΰχος τής Νομικής Σχολής τό 1967 ύπηρέτη¬
  σε στόν στρατό Ξηράς σάν έφεδρος άξιωματικός ΠεζικοΟ.
  Τό 1971 διορίζεται δικηγόρος στό Πρωτοδικείο Η¬
  ρακλείου δπου καί δικηγορεΐ μέχρι σήμερα μέ άποκλει-
  στικά έλεύθερη πελατεία.
  Άπό την μεταπολίτευση τού 1974 είναι νομικός
  σύμδουλος τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου Ηρακλείου καί κατά
  τό Άκαδημα'κό Έτος 1974—1976 καθηγητάς τού μα-
  θήματος Πολιτικής Άγωγής καί Στοιχείων Δικαίου στήν
  Παιδαγωγική Άκαδημία.
  Στίς έκλογές τής 17ης Νοεμβριού 1974 πολιτεύε¬
  ται γιά πρώτη φορά μέ τήν ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στόν
  Νομό Ηρακλείου καί παρά την έ'λλειψη όποιασδήττοτε
  πολιτικής ύποδομής καί οίκογενειακής παραδόσεως συγ-
  κεντρώνει 1803 σταυρούς προτιμήσεως.
  Είναι έ'γγαμος μέ τήν δικηγόρο Μαίρη τό γένος
  Γεωργίου Χιλετζάκη καί πατέρας μιάς κόρης.
  Δέχεται καθημερινώς τό πρωΐ στό δικηγορικό τού
  γραφείο Ιδομενέως 47 τηλεφ. 222.633 καί τό άπόγευμα
  στό έκλογικό τού κέντρο στή Πλατεία Ελευθερίου Βενι¬
  ζέλου (Λιοντάρια) τηλ. 286.452.
  ♦♦♦♦♦♦♦
  ^^^^