98863

Αριθμός τεύχους

123

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

26/10/1977

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, ποθ πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά -εί Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  «. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΧ
  ΠροεκΑογικη "Εκ«5οσπ
  ΕΞβ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  * ΔιουθονίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Τειάρτη 26 Όκτωβρίου 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 123 - Δρχ. 5
  Μέ Κυβερνητικαί παρέμβαση καί σέ ώρα έξαρσης των λοιμωδών νοσημάτων
  Ο Ν0ΜΙ1ΙΤΡ0Σ ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ ΕΞΑΝαΓΚΙΙΣΤΗΚΕ
  ... "ΟΡΡΟΣΤΗΣΗ.. Ν Α Ε Ν
  II
  ΤΡΙΜΗΝΟ!..
  Ή ύπηρεσία άποδιοργανώδπκε καί οί ύπάλλπλοί της άναμιγνύονται ένεργά
  στήν πολιτική παίρνωντας δέση υπέρ των ύποψηφίων Βουλευτών τής Δεξιάς
  ►♦♦♦♦
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  άγωνίζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  μέ τή
  δική της
  γροθιά
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦'
  Σέ μιά κρίοιμη άληθινά
  έποχή, -ού τα λοιμώδη νο
  οήματα σημειώνουν £ξαρση
  στύν Νομό μας καί ή χολέ
  ρα καιροφυλακτεΐ νά είσβά
  λει στόν τόπο μας, τό Ύγειο
  ναμικό Κέντρο Ηρακλείου
  δίνε» έναργή ι ήν είχόνα
  τής άποδιοργάνωοης!
  Ό φυσικάς αύτάς φο
  ρέας προστασίας τής δημό
  οίας ύγείας ί'χει, κυριολε
  κτικά, νεκρωθεΐ. "Εχει πγ
  ριέλθει οέ πλήρη άδρά
  νεια!
  Ό Νομίατρος Ήρακλεί
  ου εχει τεθεϊ, ούοιαστικά, έ
  κτός υπηρεσίας. Έϊ,αναγκά
  στηκε... νά άρρωσΐήσει επί
  έ*να όλόκληρο τρίμηνο καί
  κάνει χρήση «άναρρωτι
  κης» αδείας!
  Ή όργανική δύναμη
  τού Κέντρου Κοινωνικής
  ΠαΙλιτικήιςΐ "Ηρακλείου έ
  χει άΛθσυντεθεϊ καί άποδι
  οργανωθεΐ. Καί οί ττεριοσό
  τεροι ύπάλληλοι έ*χουν...
  τεθεΐ υπό τίς ττροσταγές τοΰ
  . άφεντικοΰ.
  Είναι βεβαία, χαρακτη
  ρισπκό καί άποκαλυπτικό,
  τό γεγονός, δτι δέν ΰποδη
  λώνουν περιοοότεροι άπό
  όκτώ έΊυς δώδεκα ύπάλλη
  λοι την παρουσία τους στήν
  ύπηρεοία. Οί ύπόλοιποι, 8
  η<ως λέγεται, έτπδίδονται σέ ψηφοθηρική πολιτική! Διαδίδεται μάλιστα, μετ" επιτάσεως, ότι πολλοί ΰπάλληλοι τοΰ Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Ή ρακλείου άναμιγνύονται έ νεργά καί άπροκάλυπτα στήν προεκλογική διαμάχη των κομμάτων. Παίρνουν θέαη άνοικτή υπέρ των κρα τούντων! Λέγεται, συγκεκριμμέ να, ότι ύπώλληλοι τού 'Υ γειονομικοΰ Κέντρου Ήρα κλείου έθεάθηκαν, αύτές τίς μέρες, αέ έκλογικά κέν Ίοως είναι άπιοτευΐϋ, αΑΑά άληβινό ΘΒ ΕΠαΝΟΠΗΦΘΗ Η ΟΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΣΟΝΟΥ ΠΡΟΤΟΣΥΓΓΕΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑιΊΙΚΑΣΤΗΚΕ Σχέδιο τής Μασονίας μήπως τόν περισώσει Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ, δτχως είναι γνω¬ στόν ύτιέστη £να πρωτοφανές χτύιτημα πρό μη· νών στό Ήράκλειο, μέ τίς άποκαλύψεις τής ε¬ φημερίδας μας, μεταξύ των οποίων συμπερι- λαμδανόταν καί τό ξεσκέπασμα τοθ μασονι κου ρόλου πού έπαιζε ό τέως Πρωτοσύγκελλος της Αρχιετασκοπής Μαρινάκης, τόν όποΐο οί Μασόνοι -ροωθοΰσαν γιά δοηθό Άρχιεπισκό- ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Τού ΠΑΠΑ-ΙΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΛΕΙΝΑΚΗ Είναι καθιερωμένο πλέ όν νά συγκαλεϊται ή ίερά Έ παρχιακή Σύνοδος τής Κρή της οτήν τακτική της κατ' £τος συνεδρίαοη την 11η τοΰ Νοέμβρη κάθε χρόνο, έ ΐιί τή εύκαιρία τής εορτής τοΰ Πολιούχου τής Πόλης μας Άγίου Μηνά. "Εχομε την πληροφο ρία άπό πηγή, πού δέν χω ρεϊ αμφισβητηθή, δτι στήν προσέχη της Σύνοδο ή Ίε ραρχία τής Μεγαλονήοου μας, θά άοχοληθεϊ μεταξύ των άλλων, μέ 2να θέμα πό λύ σοβαρά. Τουτο είναι ή έπανάληψη ιής δίκης τοΰ θεοφύλα κτου Μαρινάκη, πού δπως είναι γνωστό μετά άπό την κλοπή των άρχείων τής έ δώ Μασονι κης Στοάς άχα>
  καλύφθηκε ή Μασονική ι
  διότητά τού, κατεδικάσθη
  δέ την 26 Απριλίου 1977,
  είς την πΐοινήν τής άργίας
  έπ' άόριστον καί ωρίσθη 8
  πως έκτίση την ποινήν αύ
  την είς Μονήν έκτός Κρή
  της.
  Αίτία τής έπανάληψης
  τής δίκης αυτής είναι μιά
  έντολή τοΰ Μασονοκρατού
  μενου Ύπουργείου Παιδεί
  άς καί ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤίΙΝ'
  τό οποίον, ζητά ά/πό τό Συνο
  δικο Δικαοτήριο τής έν
  Κρήτη Έκκλησίας νά κάμη
  πιό ουγκεκριμένη την όπό
  φασή τού, αχετικά μέ την
  ποινή πού έπέβαλε οτό
  Μασόνο τ. Πρωτοσύγκελ
  λο.
  Είναι γνωστή πλέον
  στό Πανελλήνιο ή Μασονι
  κή ίδιότητα τοΰ 'Υπσυργοϋ
  Παιδείας Γ. Ράλλη.
  Είναι γνωατή έττίσης ή
  εύαισθησία έκκλησιαστι
  κου παράγοντος τής έν Κρή
  τη Έκκλησίας σέ Μασονι
  κές πιέσεις. Είναι τέλος
  γνα>στό τό δργιο των, παρα
  σκηνιακών ένεργειών των
  έδώ καί έν "Αθήναις Μασό
  νων πρό, κατά, καί μετά την
  δίκην τοΰ Μαρινάκη.
  Είναι φανερός ό σκο
  πός ττού έπιδιώκεί τό υπουρ
  γεϊο μέ την «ήναψηλάφη
  ση», τής δίκης.
  Ασφαλώς δέν τό ίκα
  νοποίησε ή άπόφαοη πού
  κατά περίεργο τρόπθ άφη
  σε άνικανοποίητους καί
  τούς Μασόνους καί τούς
  Χριστιανούς. Ή άοριστία
  τής ττοινής έδειχνε τίς μελ
  λοντικές προθέσεις των
  «σωτήρων».
  Ό Γ. Ράλλης στίς 20
  Νοεμβριού πιθανόν νά μην
  είναι ΰπουργός ΘΡΗΣΚΕΥ
  ΜΑΤίΙΝ γιατί λοιπόν τώ
  Συνέχεια οτή οελίδα 4
  ♦♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·
  ►♦♦
  ΖΗΤΑΤΕ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟ ΤΑ
  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
  »♦♦♦♦♦♦
  τΐου καί στή συνέχεια Άρχιεπίσκοπο.
  Γι' αύτό ακριβώς και ό άρχιμασόνος 6-
  πουργός Παιδείας καί θρησκευμάτων (!) Γ.
  Ράλλης, μαζί μέ τούς όίλλους όμοίους τού, τιρο-
  σπαθοθν νά τΐερισώσουν τόν «άδελφό Μαρινά¬
  κη» μέ δ,τι μέσο μποροθν.
  ' Ετσι, μέ ίνα τυπικό τΐρόσχημα ττού έξεΰ-
  δραν — δπως θά διαπιστώσει ό άναγνώστης
  μας άπό τό παρακάτω όίρθρο τοθ Παπά Ξενο-
  φώντα Κλεινάκη — ό Μαρινάκης θά ξαναδικα-
  οτεϊ άπό την Ίερά Σύνοδο τής Κρητικής Έκκλη
  οίας καί μάλιστα σΰντομα (στήν πρώτη της
  Σύνοδο, τόν άλλο μήνα).
  Άλλά γιά νά κατατοτΐιστεΐ τό άναγνωστι-
  κό μας κοινό, στό καινούργιο αύτό μασονικό
  σχέδιο διασώσεως τού «θυσιασθέντος» άδελ-
  φοθ Μαρινάκη, άς δια&άσει τό παρακάτω άρ-
  θρο τοθ συνεργάτη μας πρεσδυτέρου κ. Ξενο-
  φώντος Κλεινάκη.
  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΝΩΜΕΣ
  ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΗ ΤΟ Κ.Κ.Ε.
  Τού ΜΙΧΑΛΗ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΟ ΑΙΩ
  ΝΑ σχεδόν, κατεβαίνει στίς
  έκλογές τό ΚΚΕ μονάχο,
  χωρίς συνεργάτες καί συμ
  μαχίες καί μέ τό τιμημένο
  έμβλημά τού τό Σφυροδρέ
  πανο, πού τό μέν σφυρί άν
  τιπροσωπεύει τόν έργαζό
  μενο πάσης φύσεως, τό δέ
  ορεπάν· τόν άγρότη.
  Κατεβαίνει μέ ίνα ώ
  ραΐο δημοκρατικό πρόγραμ
  μα, γιά νά δώσει ζωντάνια
  σιά οίκονομικά, κοινωνικά
  καί έθνικά ττροβλήματα τοΰ
  λαοΰ. Πού παλεύει τώρα
  καί 60 χρόνιαγιά τό λαό καί
  μόνο γ·ά τό ΛΑΟ.
  Είναι γνωστές οί θυσί
  ες τοΰ ΚΚΕ στήν πορεία
  των άγώνων τού. Είναι άμέ
  τρητες οί έκτελέσεις με
  λών καί όπαδών τοΰ ΚΚΕ.
  Είναι γνωστά στό Λαό τα
  βασανιστήρια, οί φυλακές1
  καί οί έξορίες, ΐτΌύ έχουν
  τραβήξει τα μέλη καί οί ό
  παδοί τού. "Ολα αύτά γιά
  τό λαό γιά νά δεί μιά μερά
  αστρη.
  Ποιό Κόμμα έ'χει δώ
  σει μέχρι σήμερα θύματα ά
  γωνιζόμενων γιά τό λαό, έ
  κτός τό ΚΚΕ; Εάν σήμερα
  ή άστική τάξη έ"χει δώσει
  μερικά ψίχουλα οτό λαό, δή
  λαδή 8ωρο, ίατρική περί
  θαλψη, ούνταξη, άδειες
  κλπ, είναι κάτω άπό την πίε
  ση των εργαζομένων μέ τή
  φωτείνή καθοδήγηση τοΰ
  ΚΚΕ.
  Τώρα ήρθε καί ή ώρα
  τού λαοΰ, νά τιμήσει μέτήν
  ψήφο τού τό ΚΚΕ καί νά
  τοΰ δώσει δύναμη καί θάρ
  ρος γιά καινούργιους άγώ
  νες, γιατί άπό σήμερα καί
  μπρός μπαίνουν μπροστά
  μας καινούργιοι καί δύσκο
  λοι άγώνες.
  Είναι τόσα πολλά καί
  δύσκολα τα καινούργια
  προβλήιματα, πού χρειάζον
  ται άνθρώπους δοκιμασμέ
  νους στήν πάλη, νά τα προ
  ωθήσουν καί μόνον τό ΚΚΕ
  είναι δοκιμασμένο γιά σκλη
  ρούς καί α.νισους άγώνες.
  Γι' αΰτό τόν λόγο ττρέπει ό
  λαός 6χι μόνον νά ψηφίσει
  τα ΚΚΕ, άλλά καί νά τό ύ
  περψηφίσει καί νά τοΰ δώ
  σει δύναμη γερή μέσα στή
  Βουλή γιά νά άκούγεται
  βροντερά ή φωνή τού, πού
  θά είναι ή φωνή σου ή
  πραγματική Λαέ.
  Μέ ΐσχυρό ΚΚΕ μέσα
  στή Βουλή δλα θά πάνε κα
  λά.
  ΜΙΧ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  τρα ύποψηφίων Βουλευτών
  τής «Ν. Δ». "Αλλες πληρο
  φορίες τούς φέρουν νά πε
  ριοδεύουν, στήν ΰπαιθρο,
  μαζί μέ τούς ύποψήφιους
  Βουλευτές τής δεξιας.
  Οί πληροφορίες αύ
  τές, άν κα> προέρχονται ά
  πό άξιόπιστη πηγή, δέν ή
  ταν δυνατό νά διασταυρω
  θοΰν χθές. Έπιφυλασσόμα
  στε, δμως, νά έρευνήσομε,
  σέ 6άθος, τό θέμα καί νά φω
  τίσομε δλες τού τίς πτυχές.
  Δηλώνομε δέ, δτι θά
  φέρομε σέ φώς δσα στοιχεΐ
  α ττροκύψουν άτό την 2ρευ
  νά μας καί θά καταγγείλο
  με όνομαατικά δλους τούς
  ύπαλλήλους, πού άναμιγνύ
  ονται στήν πολιτική.
  Άξίζει άκόμα νά σημει
  ώσομε, δτι χρέη Νομιάτρου
  άσκεΐ, ττροσωρινά, ό κ. Έμ
  μανουήλ Τσακίρης, τέως
  Σχολίατρος, πού διέκειτο
  ευμενώς, δπως λέγεται,
  πρός τό καθεστώς των τρο
  φίμων τοΰ Κορυδαλλοΰ.
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  Ποίος, δμως, φταίει γιά
  την άποδ ι οργανωθή καί τό
  άνεπανάληπτο ξεχαρβάλω
  μα τοΰ Κέντρου Κοινωνι
  κης Πολιτικής Ήρακλεί
  ου; Ποίος ναρκοθετεΐ, μέ
  τούς έτσιθελισμούς καί τα
  καπρίτσια τού, την δημοσία
  ύγεία τοΰ Λαοΰ μας; Ποι
  ός βυσσοδομεϊ, έγκληματι
  κά, πίσω άπό την πλατή τοΰ
  Λαοΰ, γιά νά ίκανοποιήσει
  τό άδίστακτο κομματικό
  τού πάθος; Ποίος ύποσκά
  πτει θρασύδειλα καί ϋττου
  λα την ύγεία τοϋ Λαοΰ
  μας; Καί αυτόν θά τόν μά
  θομε οτύ αύριανό φύλλο
  τής «Α».
  Μ. Π.
  ♦ ««♦»·«_«·»♦«
  ♦ ♦ ΗΒΐε~ε~_' ♦ ♦ ♦ -
  ♦ ♦ ^^^^^^^^* ♦ ♦ ♦
  ♦ ♦ ♦ ρ^ρ^ρ^ρ^ρ^ρ^ρ^ρ^ρ_> ♦ ♦
  « « · εΗεεΗεεΗεεΗε>> * *'
  ♦ ··_______
  1 · ♦ ♦ |^Η^ΙΕ1|11|11^· ♦ ♦ ♦:
  ♦ «ε>π~~~ρ~>·««
  ♦ ♦♦♦♦♦♦»»■/♦♦♦♦
  "♦♦♦♦♦♦«"♦♦♦♦-
  Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ήρακλεί
  ου συνεχίζει τίς άνακρίσεις
  γύρω όπό την όδιαλεύκαν
  στη περίπτωση των δυό
  προσφάτων 6ομβών, πθυ
  ρίχτηκαν στό Γερμανικί)
  Προξενεΐο καί θ!ϊό πρώην
  αοθττερ-—μάρκετ Διαλυνδ
  την ττερααμένη Κυριακή.
  Κατά τής πληροφορίες
  μας, τα κύρια αημεΐα αύτήο
  τής περίπτωσης, είναι τα
  ΕΝΩ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΒΟΜΒΙΣΤΗΣ
  ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ
  ΔΡΑΠΗΡΙΟΠΟΙΗθΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ
  Διαμαρτυρια τού Τέλη Γιαννακουδάκη
  εξής:
  • Άνακρίθηκαν )ΐέχρι τώ
  ρα άρκετά άτομα, μεταζύ
  των οποίων ό χημικάς μηχα
  νικός Μιχ. Δίαλυναο;, οί φί
  λοι τού, Καρακυριάκος θα
  νάαης καί «Φύρας», ά Τέλης
  Γιαννακουδάκης, ή χήρα
  Μόντυ Παύλου Διαλυνά
  ΑΓΡΟΤΗ ΞΥΠΝΑ
  ΕΚΛΟΓΕΣ
  Τού Γιατροϋ Α· ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
  Ψήφο ζητάει ό Κωνσταντής τό Αΐγαΐο νά «ρυθμίσει»
  κα! κάποιο έλληνο-τουρκικό πόλεμο νά μποδίσει
  Μέ λίγο άέρα, θάλοκτσα καί μ' 'ένα - δυό νησάκια
  μέλι καί γάλα θά γενοΰν τ' άγρια μεμετάκΐα
  Κ ι άν μάλιστα προστέσουμε . φαλοκρηττίδα λίγη
  ό Άττίλας την άγκάλη τού διάπλατα μάς άνοίγει'
  Καί στή Ζυρίχη τώρα δα, την Κύπρο πού θά πάμε
  Τζίμ Άγγλοι, Τοΰρκοι & Ρωμηοί, δλοι έχουμε νά φάιαε
  "Ετσι, σάν κλείσουμ' ολ' αύτά, Ρωμηο! μου, έλάτε ττάλι,
  στοΰ Τζίμ κα) ΝΑΤΟ τή ζεστή νά ξαναμττοΰμε άγκάλη
  Άφοΰ «ψυχή καί σώματι άνήκουμε στή Λύση»
  δλςτ μας τα σταυρόλεξα, ό Κώστας θά τα λύσει
  Νά δήτ' εύτύς, πού τής ΕΟΚ τίς πόρτες θά τίς σττάσει,
  μέ λίρες, δλη μας τή γή, κα! μάρκα, θά σκεπάσει
  Συνέχεια_στή σελίδα 4
  κλπ·
  • Ό συνεργάτης τής «Άλή
  θείας» Γιαννακουδάκης',
  πού άναζητήθηκε άπό τούς
  πρώτους, άτό τίς ΆρχέςΙκαΙ
  τελικά συνελήφθη μέ ΐΐρο
  σωπική παρουσία τοΰ άντει
  σαγγελέα κ. Κονταξή, έτοί
  μάζει διαμαρτυρία γιά την
  ταλαιπωρία τού.
  • Ό Μιχ. Διαλυνάς άπει
  λεΐ μέ μηνύσεις, διότι έξε
  τάσθηκε επί 13 ώρες. "Ηδη
  άπό χθές άναχώρησε γιά
  την Άθήνα, μαζί μέ τούς φί
  λους τού πού έξεταστήκανε
  κ ι αύτοί.
  • Ή βόμβα πού είττεσε στοΰ
  Διαλυνα ήταν διπλάοΊας
  ίσχύος άπό τοΰ Γερμανικοΰ
  Προξενείου, πράγιμα πού ό
  δηγεϊ τίς άνακριτΐκές Άρ
  χές δτι δέν ρίχτηκαν άπό ά
  ναρχικούς.
  • Οί πυροδοτικοί μηχανι
  σμοί δέν £χουν χρησιμοποι
  ηθεϊ ζανά στήν Έλλάδα
  καί είναι Άμερικανικής
  προέλευσης. Πάντως τέτοι
  ούς δέν έ'χει οΰτε ό Έλλη
  νικός στρατός.
  • "Εντονες ύποφίες ύττάρ
  χούν δτι οί πυροδοτικοΐ μη
  χανισμοί βγήκαν άπό μέσα
  άπό την Άμερικάνικη Βά
  ση Γουρνών.
  • Μέχρι τώρα δέν έ'χει
  βγεΐ τίιποτε θετικό καί ή Ά
  σφάλεια έτοιμάζεται νά πά
  ραδώσει τό φάκελλο άνα
  κρίσων στόν κ. Είσαγγελέα.
  ΑΥΡΙΟ
  ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
  ΜΥΣΤΙΚΟ
  ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
  Δθλητικο
  σχολιο
  ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ
  Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ
  Ό Σύνδεσμος Φίλων
  τού ΟΦΗ μέ ανακοινώση
  τού, πού εϊδε τό φώο
  της δημοσιότητας, στό
  φύλλα τής περασμένης
  δδομάδας, κάλεσε τούο
  φιλάθλους τοθ Ήρακλεί
  ου νά παρακολουθή
  σουν τόν άγώνα τοθ το
  πικοθ συγκροτηματο^
  μέ τή Βέροια. Ή ανακοί
  νωση ύπέσχετο, δτι δ-
  σοι θά άνταπεκρίνοντο
  στήν έκκληση αυτή τοθ
  Συνδέσμου Φίλων τοθ
  ΟΦΗ, θά έξασφάλιζαν
  αυτομάτως ένα είσιτή-
  ριο, γιά τό μεγάλο ντέρ
  μπυ τής Κυριακής μέ
  τόν Όλυμπιακό. Μέχρις
  έδώ ουδέν τό άφύσικο
  ύπάρχει. Άμφιδάλλομε.
  δμως, άν τηρηθεΐ ή υπό
  σχεση αύτη τοΰ Συνδέ¬
  σμου. Γιατί, καί στό πά
  ρελθόν δόθηκε άνάλογη
  ΰπόσχεση άλλά ουδέπο¬
  τε τηρήθηκε. θά ήταν
  εύχής £ργο νά διαψευ—
  στοθμε. Γιά νά δουμε
  λοιπόν...
  ΑΦΙΕΡΩΜΟ ΣΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ εκδηλώσεως
  πού διοργανώνονται άπό τόν Δή-
  μο Ηρακλείου, γιά τα 20 χρόνια
  άπό τόν θάνατο τοΰ Νίκου Καζαν¬
  τζάκη, £χουν, πέραν δλων των <Χλ- λων καί ενα ίδιαίτερο γνώρισμσ. Είναι οί έκδηλώσεις τιμίας καί εύγνωμοσυνης μιάς πόλης, της πό λης πού τόν γέννησε, στόν ύττε- ράξιο γυιό της. Κι άκόμη είναι άπό ττιν κατη- γορία έκείνων των έκδηλώσεων οί οποίες, ένώ γίνονται γιά νά τιμή- σουν κάποιον, συγχρόνως τιμοΰν αύτούς πού τίς όργανώνουν. Ή Διεύθυνση τής «Αληθείας», πού συνδέθηκε στενά μέ την «πε¬ ρίπτωση Καζαντζάκη», άφιερώνει μέ εΰλάβεια καί συγκινηθή, άλλά καί μέ αίσθήματα εύγνωμοσύνης, τα κείμενα αύτά καί τίς φωτογρα- φίες, στόν έορτασμό τοΰ Μεγάλου της Δασκάλου, γιά τα 20 χρόνια άπό τή μερά τοΰ θανάτου τού, σάν σήμερα 26 Όκτωδρίου 1957. λ στή σελίδα 3
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «μ ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Τετάρτη 26 Όκτιοβρίου
  ΜΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ1 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΔΕΟΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  2ον
  Πρέπει νάχωμε καί σύγ
  χρονο όπλισμό διότι οί Γερ
  μανοί είναι πολλοΐ καί επ··
  λεκτος στρατός.
  θέλει να τού κρατώ φαΐ
  καί ψιαμί. 'Έχουν τρείς ήμέ
  ρες νά φανε καί νά φορτώ
  σω καί στό φαρρό μουλάρι
  δυό άσκιά κρασί γιά νά πιοΰ
  με, μετά την νίκη.
  Είναι, νά μην στενοχω
  ραοναι καί νά μην άναστενά
  ζεις.
  —"Ε άφοΰ 'ναι τα πράγμα
  τα δπως τα λές £χε·ς άττόλυ
  τα δίκιο.
  —Ειμαι δμως ύποχρεωμέ
  νος νά πάω καί γώ καί θά σ'
  άφήσω σένα, Γέρο Κατσού
  φη τσί μέρες ττού θά λείττω
  άρχηγό γιατί σέ σένα £χω
  την πιό μεγάλη έμπιστρσύ
  νη.
  Μ' ί?να σφύριγμα τα παλ
  ληκάρια «ετάχτηκαν άπά
  νω.
  ΠοΟ θά παμε καπετάν Σή
  φακα νά κάνωμε μεζέ; (με
  ζέ εννοούσαν τα τταλληκά
  ρια νά σκοτώσουν τούς Γερ
  μανούς).
  Παμε γιά ένίσχυση στις
  Βορεινές πλαγιές δπου μά
  χεται μέ έκατό δεκατεσσε
  ρα παλληκάρια ό καπετάν
  Πετροξυλάκης καί ττρέπει
  νά πάμε όγλήγορα νά προ
  λάβωμε τα βρωμερά σκυ
  λ·ά νά λογαριαοτοϋμε.
  Ό Άποστολάκης εϊπε
  τοϋ καπετάν Σήφακα. Νά
  πάρω καί τή λύρα μου καπε
  τάν Σήφακα. ΤΙάρε τη μω
  ρέ Αποστολάκη καί τταΐζε
  τη νά κάμωμε κ ι 2να τσα
  μπΐ χορό. Νά παίξω καλιά
  ί?να ριζίτικο νά τραγουδή
  σωμε κατέχεις κ|ανένα κα
  λό νά τό ποΰμε, καπετάν Σή
  φακα;
  —Κατέχω καί τό λέω κ Γ δ
  λας.
  Κάθεται ό Διγενής ψηλά
  καί, συχναναστενάζει καί
  λέει άπό, μέσα τού
  1
  μαι την πατρίδα μου νά εί
  ναι σκλαβωμένη καί πολε
  μών ν' άντρειευτώ νά την
  έλευτερώσω.
  Εμέ μέ λένε Διγενή κια
  νένα δέν φοβοϋμαι.
  Καλύ είναι τό τραγούδι σου
  Αποστολάκη άλλά νά Ιδοΰ
  με εδά πού θά μποϋμε στύ
  μαΰρο ντουμνι ηΎτα άποτε
  λέσματα θά νέχωμε.
  Έκεΐ π)ού τό λέγανε φω
  νιάζει άττό πάνω ό Ξενικό
  κωστας.
  Οί Γερμανοί πολλοί μπρέ
  Κώστα.
  Δέν κατέχω πόσοι είναι, κα
  τέχω δμως πώς έχουν γεμώ
  σει τα πλάγια.
  Φωνάζει ό καπετάν —ή
  φακας.
  Άκροβολιστείτε. Ό Άντω
  νογιαννάκης λέει, η<τα θε λει νά πή δα έτουτονά. Πέ σε τή μπάντα ποΰναι οί Γερ μανσί καί παΐζε ντρέτα. Ετσά μοΰ τό πέ μόνο δέν κατέχω, η"ντα, νά κάμω. Παίζει μιά άγκωνιά τοΰ καπετάν Σήφακα καί τοΰ λέει. Μά δέ θωρείς καθόλου καηίετάν Σήφακα πώς τσί ρχνη δυό—δυό. Τάξε ττώς είναι μαυροπου λάκια καί τονέ παίζω μέ τό λάστιχο. Λέει τού ό Ξενικό κιυστας παϊζε μωρέ καί ο*ώ πά μή φάμε καμμιά όδέστο τη. Ίσάτε ψωνιάζει άποπέρα ό Πετροξυλάκης καί τυλίξο μέ τζι. Λέει ό Ξενικόκωστσς τού καπετάν Σήφακα. Γρο>-
  κάς τότε τόν άλλο καττετό
  νιο ήντα λέει; άφοΰ έσμίξο
  με εμείς οί δύο θά τσί κό
  μωμε τσί Γερμανούς νά άνη
  στενάξουνε. Μά γώ τουτονα
  τό κατέχω. Εμείς πολεμοι!
  με γιά την τιμή τής πατρί
  δας μας Ξενικόκωστα, κ ι ο
  λοι νά πέσωμε σ*ή μάχη·
  εϊμαστε τιμημένοι καί δοξα
  σμένοι καί θά γραφτοΰμε
  στΐς χρυσές σελίδες των ή-
  ρώων. (Σ υνεχίζεται)
  Ύοτερα άπό πρόσκληση τοϋ Δημάρχου
  Π ΠΡΕΒΕΠΠΚΗ: "ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΜΕΝΟΥ,,
  ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΑΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
  Θά παρακολουθήσει την παράσταση καί ό συγγροφέας τοϋ έργου
  Μέ πρωτοβουλία τοΰ Δή
  μάρχου Ρεθύμνης Οστερα
  άΐΛ3 πρόσκληση τού ή Σχο
  λί) θεατρου Ηρακλείου θά
  δώση φέτος μία τταράσταση
  μέ τό δράμα τοϋ Π. Πρεβε
  λάκη«ΤΟΧΕΡΙ ΤΟΥΣΚΟ
  ΤΩΜΕΝΟΥ» γιά νά τιμήση
  τύν συγγραφέα στίς 30 Ό
  κτωβρίου 1977 στό 'Ωδεΐο
  τής πόλεως πού τταραχωρεΐ
  τή σκηνή τού γι' αύτό τό
  σκοπό.
  Εντελώς ΐδιαίτερη σημα
  σία άποκτα ή παρουσία τής
  Σχολής θεάτρου Κρήτης
  στό Ρέθυμνο πού είναι γνω
  στό γιά την προσφορά τού
  στά Κρητικά γράμματα καΐ
  τίς Τέχνες. Χαρακτηριοτι-
  κόν είναι έπίσης δτι ή δια
  νσμή τοΰ εργου (ΠΟΥ ΘΑ
  ΠΑΙΧΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
  ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ —ΑΚΑ
  ΔΗΜΑ.Ι.ΚΟΥ Π. ΠΡΕ
  ΒΕΛΑΚΗ) στελεχώνεται
  άπό εντελώς νέα προσώπω
  δλα οττουδαστές καί στοΐ)-
  δάστριες τής Σχολής. "Ε
  τσι «ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟ
  ΤΩΜΕΝΟΥ» θά παιχτή αύ
  τή τή φορά μέ την εξής δια
  νομή.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙ
  ΚΟΣ ΤΥΡΙΤΙΔΗΣ
  ΜΑΡΙΑ... ΒΟΥΑΛ ΚΟΥ
  ΒΙΔΗ
  ΜΑΝΑΣΣΗΣ... ΣίϊΓΌΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΝΑ
  ΒΟΣ... Γ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  ΚΑΝΑΒΗ.. ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥ
  ΡΑΚΗ Α' ΝΤΕΛΗΚΑΝΗΣ ΤΑΓΚΙΝΗΣ ΧΑΜΟΓΕ
  Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΡΟΝΤΑΣ Μ ΣΚΟΥΠΑ
  ΓΥΝΑΙΚΑ.. ΜΑΡΙΑ ΖΕΡ ΚΗΣ
  ΒΟΥΒ' ΝΤΕΛΗΑΝΗΣ Λ.
  ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΠΕΘΕΡΑ... ΜΑΙΡΗ ΒΟ
  ΜΙ ΚΡΟΣ... ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΝΤΖΗ
  Εύχαριστήριο γράιμμα ΐί-
  οτειλε ή Σχολή θεάτρου
  οτόν Δήμαρχο Ρεθύμνης
  Κο ΚΑΛΑ.Ι.ΤΖΑΚΗ γιά
  τή πολυτιμη συνδρομή τού
  στήν προσπαθεία της.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Χωρίς φόβο- Χωρίς πάθος ΤΟ ΔΙΣΧΟΣ ΤΩΝ " ΠΟΡΝΟ ,, ΓράφειόΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ 2ον τελευταίον Τό οικονομ ικό γιγάντωμα τέτ^ιων «έττιχειρήσεων» είναι ή ντροπή τής ττνευματικής ή- γεσίας πού ττοιός ξέρει ύ- ττακούοντας στήν δποια σκο- ττΐμότητα ή στερουμένη εύαι σθησίας καί θάρρους τηρεί «σιγήν ίχθύος» έττανατταυόμε νη στήν αύταρέσκειά της, μέσα σ' ίνα κλΐμα ήθικοΰ «συβαριτισμοΰ» καί ψυχικής χαύνωσης. Γιατί δέν άντιδρά ή τάξις των έκπαιδευτικών των κληρτκών, ττού είναι ή κατ' εξοχήν αρμοδία, δταν βλέπει τα τταιδιά της γιά τα όποΐα μοχθέΤ καί έξ αίτί άς των δικαιολογεΤ την υ- ταίες μέρες τής Πομποιΐας* άλλά τού δυτικοΰ μας «ττολι τισμοΰ» στήν Δύσι τής Δύ σεως». Άλλά άγαπητοί άς γίνωμε πιό σαφεΐς καί συγ- κεκριμένοι. Τίς μερες αΰτές, δπφς καί όλόκληρη την θερι νή ττερίοδο, οί «χειμερινοί* κινημστογράφοι τής πόλης μας ΟΛΥΜΠΙΑ καί ΑΠΟΛ¬ ΛΩΝ, ϊσως γιά νά μή κλεί- σουν καί ζημιωθοΰν οίκονομι κά, προβάλλουν συστηματι- κά έργα πού τό θέμα καί ή ττλοκή τους είναι τόσο αίσ— χρά καί άττάνθρωττα πού μά την Αλήθειαι όττορεΐ κάθε λογικάς άνθρωπος άν τέλος ττάντων ύττάρχει έλεγχος, ύ— τταρξίν της, νά γίνωνται θυ πάρχει ανθρωπίνη εύαισθησία σία στόν Μολώχ των «πορ- νά·»! Μήττως «έμωράνθη τό άλας,Ί» ή μήττως ττρέττει νά τό ττάρωμε άπόψαση δτι 6ρι σκόμαστε δχι στίς «Τελευ ή ζοθμε σέ άναρχούμενη κοι νωνία δπου ό κάθε είς μπο- ρεΤ άνενόχλητα νά προσβάλ λει την άξιοπρέπεια τοΰ άν θρώπου ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΙ.Ι Τρείς Καμάρες Π Ι Τ Τ Α οέ πολιτιβμένο καί III Ι εί Π καθαρό περιβάΑλον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Καϊ νιά τό βπίΐι: ΤΗΛ. 223023 ΠΕΤΑΛΩΜΑ ΤΑ Έττί μία σχεδόν βδομάδα ό κινημ. ΟΛΥΜΠΙΑ ττροέβαλ λε ττρόσφατα τό χολλυγουντι ανής προελεύσεως «ττορνό» «οί άρματωλές γυναίκες ττού ζητοΰσαν την ήδονή». Τό έ'ρ γο αύτό άφήνει «μετεξετα στέους» τούς γνωστούς άπό την Ίστορία Σοδομΐτες μέ τό τόσο τρομερά καί άδοξο τέλος τους. Ώχριοΰν μπροστά τού τα καμώμα-^α των άνθρώπων τής} πρό τοΰ κατακλυσμοΰ έποχής πού κατά τόν Άψευδή Λόγο «διά τό είναι αύτούς σάρ— κάς» κατεποντίσθησαν κάτω άπό τα νερά τής όργής τοΰ Θεοΰ. Όλοι οί βόθροι τοΰ Χόλλυγουντ καί των άρρω» στημένων ψυχών πού τό κα- τοικοΰν ξεχύθηκαν στήν τα ι νία αύτη. Γιά νά δείξουν στούς συμπατριώτες μας, στούς νέους τί; Πώς ξεπου- λιέται ό άνθρωπος καί πώς άνασταίνεται τό άνθρώπινο κτήνος; Πώς ή γυναίκα άν¬ θρωπος γίνεται κούκλα άψυ χη, ή σκοπός παθών καί ά- τιμίας παρά φύσιν πού άν την χαρακτηρίσωμε «κτηνώ- δη» θά άδικούσαμε τα κτή~ νη... Ή διεύθυνση τοΰ έν λόγω κινηματογράφου παρ' όλον πού κατά τό παρελθόν έμηνύ θη κα! έδικάσθη άπό τίς άρ μόδιες άρχές γιά προσβολή τής δημοσίας αίδοΰς παρ' δ τι έκκρεμεΤ έτερα μήνυσις ά¬ πό ιδιώτας θεατάς έξακο λουθεΤ νά προβάλλει τέτοια Συνέχεια στή σελίδα 4 ΕΠΒΙ0ΠΒΡΙ1ΓΩΓ0Ι Προμηθευτεϊτε έγκαιρα τό ΙΜέο έλοιοδίχτυ μας μέ την ύπερενισχυμένη οϋγια Μετά άπό μακρές μελέτες, πετύχαμε υά ΕΙΜΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οϋμια) μέ ποΑΛά καί πιό δυυατά υήμα- τα, έυοωματωμέυα οέ ταινία άπό την ιδία πρώτη ΐίλη. Μέ την ιδία μέθοδο, ένιοχύοαμε ολο τό δίχτυ, χρηοιμοποι- ώντας πιό δυυατά νήματα κατά μήκος καί κατά φάρδος, μέ μεΑετημένη διατάξη ώοτε μαζϊ μέ την οίίνια νά παίρνει τό δίχτυ ότοάΛιυη άντοχή. Π ρ ο ο έ ξ τ ε όκόμη ότι τό δίκτυ μας έχεΐ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά ρη χάνεται οϋτε μιά άπό τίς ώανοπΊές. Ιΐιΐρο (ΐιο ιιέ ιό έλαιαΑίχτυ μοί. ιό μό[ερπ ΐ|[ έλιής έγινε ριό εϋχάριστπ κοί πηίιίιι απαιτχάΑηιτη Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ παπααακΗΣ & Σία ο.ε. ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΛΕΙΟ • Τό μοναστήρι τής Παλιανής τό ξέρετε, Ναί, σϋτό μέ τίς καλόγριες. Έσεΐς μπορεΐ νά μην τό ξέρετε, Ινας βουλευτής δ¬ μως καί τώρα ΰποψηφιος, τό ξέρει. Ξέρει τίς καλόγριες, ξέρει τίς . .άνάγκες τους, χά ξέρει δλα τους. Κ ι δταν λέμε «άνάγκες», δέν έννοοΰμε φυσικά αύτό ττού έννοοΰν οί . · .πονηροί. Τό δρόμο τους έννοοΰμε. Τόν δρόμο πού δέν ύ¬ ττάρχει. ©ά ύπάρξει δμως. Στό . · · μέλλον. Όταν καί εάν, ξαναδγεΤ 6ουλευ-τής καί ξαναγίνει . . .ύπουργός αύτός 6 ύποψήφιος, πού τίς έπισκέψθηκε πρόσψατα. «ά τούς ίκανοποιήσει λέει δλες τους τίς ...άν&γκες Δέν κατόρθωσα δμως νά μάθω, άν μέ την εύκαιρία τού πηγαιμοΰ τού στό μοναστήρι τοΰ διάβασαν καί τόν ..-έξορκισμό! ' ! Τόν έχει άνάγκη ξέρετε. — Λ»*.Α — • Τ! κάθονται καί παλεύουν οί λεσχιάρχες νά ξανα- πάρουν αδεία καί νά τα ξαναοικονομοΰν ...νόμιμα; Γιατί δέν κάνουν κιαύτοί δ,τι εκανε ένας συνάδελφός τους; Τί έκανε; Έδαλε ...φύλακα στήν πόρτα τής λέοτχης τού, έναν . . .ύποψήφιο βουλευτή! ! ! "Αν δέν μέ πιστεύετε, ψάξτε κα! θά δεϊτε... ©ά δεΤτε πώς λέω άλήθεια και μάλιστα ...Καραμπι- νάτη!.. — ΛΑΑ — » • Αύθεντ ι κότατο: "Ενας ψηφοφόρος πού έχει ...δηλώσει κα! . . .ποιη- τής, άφιέρωσε στόν έκλεκτό τού τό πσρακάτω ποίημα: Άγαπητέ λΑανόλη σέ χαιρετοΰμε δλοι. Άλλά μάς λείπουν ...μερικοί. Ζήτω καί ή ...Άμερική. Τώρα, τί δουλειά έχει ό άγαπητός Μανόλης μέ την ...Άμερική, δέν μπορώ νά κατσλάδω. (δηλαδή, κάνω πώς δέν καταλαβαίνω...) • Τή γυναίκα τού τή λένε Παναγιώτα. Καί την «ιδιαιτέρα» τού, πού δέν ξέρει ο&τε ...ανα¬ γνώση, τή λένε Γιώτα. Καί είναι καί ...κορυφαΐος (έτσι τούς λένε τώρα) κομματάρχης ΰποψήφιου βουλευτή. Όμως κατά πού φαίνεται, δέν τού πάει καλά ή . .δουλειά καί κινδυνεύει νά χάσει τή . · .δουλειά τού. Κ ι άκούστηκε νά τραγουδά παρουσία τής γυναίκας τού καί τής «ιδιαιτέρας» τού: «Πήραμε την κάτω βόλτα ομορφή μου Παναγιώτα, όμορφή μου Παναγιώτα . . .Γιώτα μου ...γλυκειό:! Κάτι είναι καί ή ... Γιώτα πού θά τού μείνει στυ τέλος... 'Όσο γιά την Παναγιώτα... οΰτε κάν ...συνεζητώ τα ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ» Ένας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ- ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Ήρσκλειώτισσες: Φέρτε τό πσιδΐ σας στό κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» ν1* νά διασκεδάση καί νά άνσιτνεύση Ιώδιο, στό Ενετικά Λιμάνι τού Ηρακλείου. Διαβάζετε καί την Δευτεριάτικη «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Άντΐ νά χρησιμοποιή^ κάθε λίγο διάφορα μονωτικά — στεγανωτικά, πού *¥τσι καί άλλοιώς καταστρέφονται, χρησιμοποιηστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΠΛΑΣΤ Α—3 — Α—5 καί Β—Ρ—Τ, πού έφαρ- μό<ονται κάιω άπό δλες τίς καιρικές συνθίίκες, κοστίζουν φτηνά καί είναι μιά γιά πάντα. Πληροφορίες Τηλ. 221-267 άπό 7 έΌ>ς 8.30' μ.μ.
  ·♦♦'
  ηΑν8η Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  ^■■■■■■■■■■■■■■■■■εΜΐϊΐεΙΒΪβ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  α"ρα^·Ηρακλείου: Άν. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦»» «, φ »»»#φ>ΦΦν»ΦΦΦΦ^
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΟΕΙΑ»
  ΚΑ^ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  , ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Οδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ —- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΞΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ Σ (Μάνος Χαρής)
  Μο.ρογ,ώργη 5 — Ήράκλε.ο — Κρήτης
  ΑΡΧΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ Μ,χάλης Στρατάκης
  56— Ήράκλειο
  ΕΒΕΙΛ: Δημ· ΜαραΥ^^δάκης
  Β : ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
  Ικτίνου 20 — Ήράκλε.ο Κρήτης
  Τετάρτη 26 Όκτωβρίου
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕ.Α» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Πρίν 20 χρόνια σαν σήμερο, ό Καζαντζάκης ξεψυχησε στό Φράϋμττούργκ τής Αυτικής Γερμανίας
  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
  ΣΤΟΝ ΒΡΧΟΗΤΒ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
  Χρονολογικός πίνακας τής ζωής καί των Έργων τού Μεγάλου Δάσκαλου
  1833 18 Φεβρουαρίου:
  Ό Νίκος Καζαντζάκης γεν-
  νιεταιστό Ήράκλειο (τό Μεγά-
  λο Κάστρο) της τουρκοπατημέ-
  νης Κρήτης. Πατέρας τού ό Μι¬
  χάλης Καζαντζάκης, έμπορευ-
  όμενος καΐ κτηματίας. Μητέρα
  τού ή Μαρία Χριστοδουλάκη
  άπό τό χωρία Άουρώτοι τοΰ
  Νομσΰ Ρεθύμνης. Ό Καζαν¬
  τζάκης εΐχε δυό άδελφές την
  Ελένη καί την Άναοτασία καί
  έχαοε Εναν άδελιοό σέ βρεφική
  ήλικία.
  188Θ:
  Ή οίκονένεια Καζαντζάκη
  κατά την Κρητικί) Έπανάσταση
  καταφεύγει γιά 2ξι μήνες στόν
  Πειραια. Ό νεαρός Κ. πρωτο-
  γνωρίζει τή ζωή τής προοφυ-
  γιδς.
  1899 — 1ΘΟ2:
  Φοιτα στό Γυμνάοιο τοΰ 'ΙΙ
  1>ακλειου. Σέ σχολική παράστα-
  οη τού «Οίδίποδα Τ υ ρα ν νού»
  τοΰ Σοωοκλή παίζει τόν Κρέον-
  τα.
  1902 — 1908:
  Παρακολουθεΐ μαθήματα στή
  Νομική Σχολή τού Πανεπιατη-
  ιιίου Αθηνών. Παίρνει τό δί-
  πλωιια μέ βοιοτα τό 19()β. Είναι
  τότε πούτανης ό Ν. Γ. Πολίτης,
  Κοαμήτωρ ύ Δ. θεοφανόπουλος
  καί Γοαμματεύς ό Κωστής Πα-
  Χαμδς.
  190Θ
  Πρωτοιια|κ)ΐ)οιάζεται ατά έλ-
  ληνικά γοάμματα μέ τό δοκίμιο
  «Ή άορώστια τοΰ αιώνος», Πε-
  ριοδικό «Πινακοθήκη» Μάρτιος
  - Άπλίλιος - Μάιος 190β. Την
  ιδία χρονιά ό Κ. δημοσιεύει τό
  πρώτο τού βιβλίο μέ τίτλο «"Ο-
  φις καί Κρίνο» κα) μέ τό ψευδώ-
  νυμο Κάομα Νιρβαμή.
  1907:
  Γράφει τό δοάμα τού «Ξημε-
  οώνεΐ» άλλά καί τα δράματα
  «Φβαγβς» καί «Έως πότε».
  1009:
  Συμπληρώνει τα χεΐρόγραφα
  τού «Πρωτοπάστοοα» καί τοΰ
  «Νίτοε». Την ϊδια χοονιά γρά-
  ψει τα μονόποακτη τραγωδία
  |ΐί' τίτλο 'Κωμωδία».
  1911, 11 Όκτωβρίου:
  Παντρεύεται τή Γαλάτεια Α¬
  λεξίου.
  1911 — 1915:
  Μεταφράζεΐ τή «Γέννηση τής
  τραγωδίας» καί τό «Τάδε &ρη
  Ζαρατούστρας» τού Νίτσε, τό
  «Πεοί τής νενέσεως των εΐδών»
  τοΰ ϋΑΚννΐΝ καί «Τό γέλιο»
  τού Μπερξόν, καθώο καί πλατω-
  νικούς διαλόνους.
  1912—1913:
  Κατώ τοΰς Βαλκανικούς πο-
  λέμους ό Κ.· προοέρχεται στό
  στρατό ώς έθελοντής. Ύπηρε-
  τεΐ οτό ϊδΐαίτεοο γ()αφεϊο τοθ
  Π()ωθυπουργοΰ, κοντά οτόν Ί-
  ωάννη Δαμβεργη.
  1914:
  Κάνει τή γνωριμία τοΰ "Αγ-
  γελου Σικελιανοΰ. Άπό τότε
  οναγνωρίζονται άδέλ(ΐ>ια καί
  περιηγοϋνται ουατηματικά την
  Έλλάδα άνα?ητώντας τή «Συ-
  νείόηοη τής γής καί τής φυλής
  τοιη;». Οί δυό ποιητές μαζΐ τη-
  λεγοαφοΰν οτόν Έλευθέριο
  Βει<7·λο την εποχή ττοϋ ή τοι- κιιμία τόΤ> διχαοιιοϋ ουντάραα-
  αε τό "Ε0νο<·· «Άπό την Σπάρ- Τό οινιπληοωιια της διαθήκης τού, δπου τονίΓεταΐ ή έπιθυμία της δηιιιουονίας τοΰ «Σπιτιοϋ τού ΝΊκοιι Καζαντζάκη» στό ά- γαπημένο τού Ήοάκλειο καί ιϊ- όικά οτό οπίτι πού γεννήθΐ|κε κα) πού διιοτιιχώς σήμερα δέν ΰπάρχει. την λοιπόν υπό την αυστηράν βμπνευσιν τής όρθίας Άρτέμι- δος, άποστέλλομεν εύλαβή χαι¬ ρετισμόν πρός τόν μεγαλόψυ- χον πολίτην, τόν ΰψούμενον σήμερον είς την υπερτάτην θυ¬ σίαν» . 1915: Γράφει τα £ργα τού «Ήρα- κλής», «Χριστός», «Όδυοσέας», «Νικηφόρος Φωκάς». 1916: Ό «Πρωτομάστορας» τοΰ Κ. Σ' αύτό τό σκα μνί καθόταν πάντα ό Μ. Κ. καί σ* αύτό τό μπαστούνι στη ρίζονταν στα τελευταία τού χρόνια. Είναι ά πό τό περιβάλ- λον τοθ γραφεί ου τής Αίγινας πού βρίσκεται σήμερα στή ν αΐθουσα Καζαν τζάκη τοθ Μ- στορ. Μουσεί- ου Ηρακλείου Κρήτης. διαοκευάζεται άπό τό Μανώλη Καλομοίρη σέ μουσική τραγω- δ(α καί παοουσιάΓεται στό Δη- μοτικό θέατοο άπό τόν «Έλλη- νικό Μουοικό θίασο». 1918· Μέ ά'^ετινρία τή Ζυρίχΐι πε- ριηγεϊται την Ελβετία πρός ο- λες σχεδόν τίς κατευθύνσεις. Άναφρρει οτό ήαεοολόνιό τού δλους τούς σταθιιούς τής περι- ήγηαης καθώς καί τα έντονα βι- ώματα τής έποχής: τό προσκύ- νπμα οτά λριιεοια τοϋ Νίτσε, ίοχυρή μεσσιανΐκή λαχτάρα, φρίκη άπό τα «Κανόνια τοΰ πο¬ λέμου» 1919: Διορΐζεται Γενικάς Διευθυν- τής άπό τό Βενιζέλο τού νεοσύ¬ στατον Ύπουρνείου Περιθάλ- ψεαιι;. 1921: Έπίοκεφη , ατίς πόλεις τής Γερμανίας: Δρέοδη, Λειαιία, Ί- ένα, Βαίμά;>ρ, Νυρεμβέργη.
  Πηγαίνει ίπίορ.ς στή Βιέννη.
  1923:
  Βρίοκεται στό Βερολίνο. Τε-
  λΐ τώνεΐ την «Άσκητική» τού καί
  ί,αναδουλεύει την δμμετρη τρα-
  γωόία τού «Βοΰδας».
  1925:
  Γράφει τϊγ οαψωδίες Α - Ζ
  τής «Όδύσσειας». Έπίσκέπτε-
  ται ίπίορ.ς τή Σοδιετική Ρωσία
  σάν άπεοταλιιένος τής άθηναϊ-
  κής έίηπιιεοίδας «Έλεύθερος
  Λόνος». Ή περιοδεία τού στή
  ΤΛυαία τεοματίζεται τό Γενάρη
  τοΰ 1926. Στή Ρωσία έπισκέ-
  τττι-ται σχολές χο.οοΰ, παρακο-
  λουθεϊ έπαναοτατικό θέατρο,
  δίν πα'κιλείπει νό έπισκεφθεΐ
  τα κυοιώτεοα μουοεΐα άκόμα
  καί τό μουσείο Τολστόη καί
  Ντοοτογιέφσκυ. Δείχνει μεγά-
  λο ενδιαφέρον γιά τόν κινημα-
  τογράφο άλλά καί γιά τόν τρό-
  πο πού λειτουργοϋν τα δικα-
  ατήρια, ή άστυνομία, καί ή κοι-
  νωνική π.οόνοια στή Σοβιετική
  "Ενωση.
  1927:
  Τυπώνονται στήν Άλεξάν-
  δρεια οί ταξιδιωτικές σελίδες
  τοΰ Κ. ;ιέ τίτλο «Ταζιδεύοντας
  Ισπανία - Ιταλία - Αϊγυπτο -
  Σινά».
  Δεύτερη έπίσκεψη τοθ Κ. οτή
  Ρωσία.
  1928:
  Μετά τή 3η έπίσκεψη τού στή
  Σοβιετική "Ενωση δημοσιεύει
  τό ταξιδιωτικό «Τί εΐδα οτή
  Ρουσία».
  1929:
  Γράφει γαλλΐκά τό βιβλίο
  «ΜΟδΟθυ Α ΟΚΙΕ» πού άρ-
  γότερα τό μετονοιΐάΓει σέ «ΤΟ-
  ϋΑ ΓΛΑΒΑ». Την Ιδία περίπου
  έποχή γοάφει καί τό μυθιστόρη-
  μα «ΚΑΡΕΤΑΝ ΕίΙΑ» πού 6-
  μεινε άνέκδοτο. Είναι οί πριό-
  τες προσπάθειες τοΰ Κ. νά γίνει
  Εύρωπαϊος αυγγραφέας.
  Γίνεται δεύτερη γράφη τής
  «Όδύσσειας». Ό ποιητής πλου-
  τίζει, διορθώνει, ξαναπλάθει
  την έποποιία τού σύμφωνα μέ
  τό άρχικό τού πρόγοαμμα πού
  προβλέπει έπτά διαδοχικές γρα-
  φές.
  1930:
  Ό Κ, γοάφει την ίστορία τής
  Ρωσικής Λογοτεχνίας.
  1932:
  Γράφει τα σενάρια «Βούδας»,
  «Δόν Κιχώτης», (κατά τό θεο-
  βάντη) «Μουχαμέτης», «Τό δε-
  καήμερο» (κατά τό Βοκκάκιο),
  «Μία ήλιακή Εκλείψη». Ό ποι¬
  ητής τελειώνει την «Όδύσσεια»
  τού καί τό τεράστιο χειρόγραφο
  μέ τήίς 1.984 σελίδες τό χαρί-
  ζει ό ϊδιος στόν Ποεβελάκη.
  Πεοιοδεύει την Ισπανία, ξα-
  ναβρίσκει παλιούς (ρίλους σάν
  τόν ποιπτή Χιμένεθ καί τό ζω-
  γράφο Ρούιιπιο ένώ γνωρίζε-
  ται ιιέ τόν Μπεναβέντε, τόν
  Βάλλιε "Ινκλαν καί ΰλλους Ί-
  σπανούς διανοούπενους.
  1934:
  Δηιιοσιεύει τή μετάφοαση τής
  «θείας Κωμωδίας» τοΰ Δάντη.
  1935:
  Ό Κ. οτήν Ίαπωνία
  1936:
  Γράφεται γαλλικά τό μυθι-
  στόρημα «ΏΕ ΪΑΓλΌΙΝ ϋΕδ
  ΚΟ031ΕΗ8» (Ό Βραχόκηπος),
  Πρωτογράίρει ατά γαλλικά τό
  μυθιατόρημα «ΜΟΝ ΡΕΚΕ» πού
  θά καταλήξει στό ννωοτό «Κα-
  πετάν Μιχάλη», στά 1950.
  Τόν Όκτώβριο μέ Νοέμβριο
  αυτής τής χρονίας βρίσκεται
  στήν απαοασσόμενη Ισπανία
  σάν άπεσταλυένος τής εφημερί¬
  δας «Καθημεοινή». Πηγαίνει
  στό Μποΰρνκος, οτό Τολέδο στό
  Χετάφε. Στίς 2 Νοειιβρίου έχει
  φιά συνέντευξΐι ιιέ τόν θΰνα-
  μοϋνο στήν Σαλαμάνκα καί 0-
  οτεοα άπό λίγες μίρες μέ τό
  Φοάνκο.
  Ή «Καθημεοινή» δημοσιεύει
  τίς έντυπώοεις τοϋ Κ. άπό τόν
  έμφύλιο Ίσπανικό πόλεμο: «Τί
  εΐδα 40 ήμέοες, είς την Ισπα¬
  νία». Ή «Καθημεοινή» άργότε-
  ρα δημοσιεύει τόν «Φάουστ»
  τοϋ Γκαϊτε σέ μετάφοαση τοϋ
  ποιητή.
  1937:
  Δημοσιεύεται τό «Ταξιδεύον-
  τα» - Ισπανία». "Ολο τό δεύτε-
  [)θ ιιέοος τού βιβλίου «Βίβα λά
  μουέρτε» είναι άφιερωμένο
  στόν έ]ΐφύλιο Ίσπανικό πόλε-
  Ιΐο. Ό Κ. στήν Αϊγινα γράφει
  την τραγωδία τού «Μέλισσα».
  Ό «ΤΟϋΑ ΚΑΒΑ» έκδίδεται σέ
  Ίσπανική μεταφράση στό Σαν-
  τιάγο τής Χιλής.
  1938:
  Τυπώνεται ή «Όδύσοεια».
  "Ενας όγκώδης τόμος σέ μεγά-
  λο σχήπα (0,38 Χ 0,265) άφιε-
  ρωμένος στή ΜΙδδ ΤΟΕ ΜΑΰ
  Ι^Οϋ, πού είναι καί ή χορηγός
  τής ίκδοσης. Την ϊδια περίπου
  πεοίοδο κυκλοφορεϊ ή πρώτη
  ί!κδοοη τοϋ βιβλίου τού «Ταξι-
  δεύοντας Ίαπωνία - Κίνα» άπό
  ♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ►♦♦«»< -Α. Ι Ο. Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΏΝ Πωλήσεις διομερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί- ων, ώς καί ισογείων καταστημάτων, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας ηολυτελοϋς κατασκευ- ής καί επί των όδών 18778 άρ. 39 καί Πασιφάης καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε- νικου Χημείου τού Κράτους). Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καΐ 286113 ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ *·>♦··♦♦♦♦·
  ΔΗ*©* ΗρΑΚλΕΙο ΚΗΤΗ*
  Τό έξώφυλλο τοθ «ΆναμνηστικοΟ Λευκώ-
  ματος Νίκου Καζαντζάκη», πού φιλοτέχνησε ό
  ζωγράφος θωμάς Φανουράκης. Τό διδλίο αύ¬
  τό, πού ήταν Μκδοση τοθ Δήμου Ηρακλείου, εί-
  χε έπιμεληθεΐ ό Μάνος Χαρής, τό 1960, πού ήγεΐ
  το τής Όμάδας Νέων οί όποΐοι μέ πολλές δυ-
  σκολίες όργάνωσαν τότε τό πρώτο Φιλολογικό
  Μνημόσυνο Καζαντζάκη.
  τόν έκδοτικό οίκο «Πυρσός».
  1939:
  Τό Άθιιναϊκό πεοιοδικό «Νέα
  'Εστία» δημοσιεύει την τραγω¬
  δία «Μέλισσα» (πού κυκλοφό-
  ρηοε καί σέ άνάτυπο). Είναι ά-
  φιερωμένη στόν Αλέξη Μινω-
  τή. Ταξιδεύει στήν Αγγλία
  προσκαλεσμένος άπό τό Βρετα-
  νικό Συμβούλιο. 'Εκεΐ γράφει
  την τοαγωδία τού «Ίουλιανός»
  κάτω άπό τό βόμβο τΰν πολεμι-
  κών άεροπλάνων.
  1940:
  Τούς πρώτους μήνες τού χρό-
  νου λ'ράΐοει τό καινούριο τού
  «Ταξιδεύοντας», την «Αγγλία».
  Στό μεταξύ γοάφει άνώνυμα
  καΐ υέ ψευδώνυμο τίς μυθιστο-
  ρικές βιονοαφίες τοϋ Σατωβρι-
  άνδου καΐ τού Στοατηγοϋ Βερ-
  ναδότη.
  (Συνεχίζεται)
  ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ίδιωτι
  κά Άγγλικά μαθήματα, μέ
  Άγγλίδα καθηγήτρια.
  Πληροφορίες: Τηλ. 288—
  371.
  ►♦♦♦♦♦♦όν
  ΑΡΙΑΑΝΗ
  Κάδε βράδυ
  ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ::
  Ή έπίθοσή τού στά
  γράμματα οιαπιστώθη-
  κε άπό την πολύ μικρή
  τού ήλικία. Στή Γαλλική
  Σχολή Νάξου οπου 6ρέ-
  θηκε τό 1898 μέ την οί-
  κογένειά τού, πηρε σάν
  πρτο δραδεϊο, τό χρυσό
  δετο αύτό 6ι&λίο, στό έ-
  σώφυλλο τοΰ όποίου εί¬
  ναι τοποθετήαένος ό μα
  θητικός έλ,εγχος τοθ Ν.
  Κ. αέ συνολικό βαθμό
  9 1)2.
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ΙΕΞΛΙΔΑ
  [ ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ο
  χαρας σ'αυεον
  πουηρν | ~
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Φραξουν οί αλ'Λαι
  γ ιρολα^π'
  ουΛλαβπ
  Τετάρτη 26 Όκτωβρίου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  —Γ"Γ3ΓΕ1 3Β"Ε3Ι "Γ3 ΙΓ3 Β9Γ 1=3
  αι
  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κινήση τώνΎποψηφίων
  ΠΑΣΟΚ
  • ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ.
  Προεκλογική περιοδεία ε
  καμε στά χωρία: Πύργο,
  Ροτάσι, Πρωτόρια, Άποϊνι
  Άσήμι, Λιγόρτυνο, Τεφέ-
  λι καί Πυράνθι.
  • ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟ
  ΛΗΣ: Περιόδευσε στά χω
  ριά: Άγιο Βλάσση, Βασι-
  λειές, Άγιο Σύλλα, Τσα-
  γκαράκη Μετόχι καί Προ
  φήτη Ήλία.
  • ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ: Επισκεφθή
  κε τα χωρία: Πετροκέφαλο
  Πενταμόδι Σάρχου καί
  Βοΰτες καί μίλησε σέ συ-
  γκεντρώσεΐς πολιτικών
  τού φίλων.
  • ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ: Επισκεφθή
  κε τα χωρία: Ρογδιά, Φόδε
  λε καί Άχλάδα. Τό πρωΐ
  δέχτηκε ττολιτικούς φίλους
  τού στό πολιτικό τού γρα¬
  φεΐο.
  • ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗ
  ΤΡΗΣ: Έπισκέφθηκε τα
  χωρία: Πεζά, Καλονή, "Α
  γιο Βασίλη, Χουδέτσι καί
  Άγιες Παρασκιές.
  Άπό τα Γραφεΐο Τύπου
  τής νομαρχιακής έπιτροπής
  "Ηρακλείου τοΰ ΠΑΣΟΚ, έκ
  δόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνώ;
  ση:
  «Ώς άργά χθές τό βράδυ
  συνεδρίασε ή Ν.Ε. τού ΠΑ
  ΣΟΚ καί δπως έγινε γνωστό
  άσχολήθηχε κύρια μέ τίς όρ
  γανωτικ(Ες λεπτομερείς τής
  ΰποδοχής τοΰ προέδρου τοθ
  κινήματος, ττού ώς γνωστό έρ
  χεται στήν πόλη μας την 5η
  Νοεμβριού, ένώ παράλληλσ
  σέ κοινή σύσκεψη μέ τή ΝΟ
  ΔΕΑ καθόρισε τα θέματα
  πού θά άναπτύξουν οί ύποψη
  φιοι τού κινήματος στίς κοι
  νές έμφανίσεις τους.
  Έξ άλλου συν-εχίστηκαν
  χθές οί έξορμήσεις των υπο
  ψηφίων στήν ϋτταιθρο, πού έ
  τπσκέφθηκαν τα χωρία Πύργο
  Ροτάσι, ΆτΓθΐνι, Άσήμι,
  Λιγόρτυνο, Τεφέλι, Πυράθι
  (Άσλάνης), Βασιλειές, Αγ
  Βλάσης, Κεφαλούλλα, Τσςχ/
  καράκη, Μετόχι, Προφήτη Ή
  λία (Δρετάκης), Πετροκέφα
  λο, Πεντομόδι, Βοΰτες, Σάρ
  χου (Πατταδονικολάκης), Β ό
  νη Μυρτιά, Άστρακούς,
  (Ψαρράκης), Ρογδιά, Άχλά
  δα, Φοδέλί (Παπαστεφανά
  κης). Κουνάβοινς, Καταλανά
  πι, Πεζά, Αγ. Βασίλειο,
  Κοίλλονή, Χουδέτσι, Άγιές
  Παρασκιές (Σαρρής)
  Χαΰαχτηριστικό γνώοι-
  σμα δλων των συγκεντρώσε-
  ων, ττέρα άπό την άναμφισβή
  τητη μαζικότητα κα! τόν έν
  θουσιασμό ό έπικοδομητικός
  διάλογος πού άκολούθησε, ή
  σοβαρότητα καί ή ποιότητα
  των έρωτήσεων ττού έγιναν,
  γεγονός πού έπιβεβαιώνει τό
  ποιοτικό άνέδασμα των ψη
  φοφόρων τού κινήματος οτά
  τρίσ χρόνια ττού πέρασαν.
  Έξ άλλου ώς άργά χθές
  τό βράδυ συνεδρίασε καί ή
  ΝΕΟΛΑΙΑ τοΰ Κινήματος,
  χώρας νά γίνουν γνωστά τα
  θεματα πού την άττασχόλη
  σαν>>
  ΕΔΗΚ
  • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩ
  ΣΤΑΣ: Δέν περιόδευσε σέ
  χωρία: Δέχτηκε πολλούς
  πολιτικούς τού φίλους στό
  πολιτικό τού γραφεΐο.
  • ΜΠΑΝΊΌΥΒΑΣ ΚΩ
  ΣΤΑΣ: Ανεχώρησε ·προ-
  χθές τό βράδυ γιά τήν Άθή
  να άπ' δπου άναμένεται νά
  έπιστρέψει αϋριο.
  • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕ
  ΡΗΣ: "Εκαμε προεκλογι¬
  κή περιοδεία στήν ττεριοχή
  Σμαρίου καί μίληαε σέ συ
  γκεντρώσεις. Έπίσης δέ¬
  χτηκε πολιτικούς τού φί
  λους στό έκλογικό τού Κέν
  τρο.
  • ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑ
  ΟΣ: Έπισκέφθηκε τα χω
  ριά: Γρηγοριά, Μαγαρικά
  ρι Σκούρβουλα, καί Βό-
  ρους δπϋυ καί μίλησε σέ συ
  γκεντρώσεις πολιτικών
  τού φίλων.
  • ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
  ΜΑΝΟΛΗΣ: Χθές έττΐσκέ
  φθηκε τα χωρία: Σμάρι καί
  Άΐτάνια καί μίλησε σέ συ
  γκεντρώσδις.
  Δέχτηκε έπίσης στό γρα-
  φεΐο τού πολιτικούς τού φί
  λους.
  • ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑ
  ΧΟΣ: Έπισκέφθηκε χθές
  τύ άπόγευμα τα χωρία:
  Άσκούς, Κασταμονίτσα Ά
  μαργιανό Ξυδδ καί Μάθια.
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑ
  ΛΗΣ: Έπισκέφθηκε χθές
  τό άπόγευμα τα χωρία:
  Βοΰτες, Σταυράκια, "Αγιο
  Μύρωνα, Πύργου καί 'Ασί
  τες.
  Έπίσης στό πολιτικό τού
  γραφεΐο δέχτηκε χθές πολ
  λές έπιτροπές γιά διάφορα
  θέματα.
  ΚΚΕ
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙ¬
  ΚΟΣ: 'Ετπσκέφθηκε χθές το
  άττόγζυμα τα χωρία Καινούρ
  γιο Χωριό, Γάλυττε, Γαλύφα
  κα! Σμάρι
  ♦♦♦<»♦ ♦♦♦«Ι ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΝΔΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ ΜΑΝΟΑΗΣ ΠΑΠΑ1ΟΑΝΝΟΥ Δΐκημορος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε9ΗΚ • ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΪΟ ΤΟΥ Ό Μανώλης Πό—α'ωάννου δέχεται τούς φίλους τού στό πολιτικό γραφεΐο τού στήν όδό 25ης Αύγούστου 39 (κον- στάστόν Άγιο Τίτ0) τηλέφωνα: 224.064 - 222.711. • ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΖ ΓΙΩΡ ΓΟΣ — ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Έπισκέφθηκαν χθές τα χωρία Σαμπάς, Ά- ποστόλοι, Θραψανό κα! Εύ- αγγελισμός • ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΔΑ ΝΗΛΟΣ — ΜΕΣΣΑΡΙΤΑ- ΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Έπισκέ¬ φθηκαν τα χωρία 'Ελιά, Πό νω κα! Κάτω Βάθεΐσ. καί Ά υώπολη. • ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΜΑ¬ ΡΙΑ: Περιόδευσε καί μίλησε στά χωρία Γοΰβες, Κόψαρι καϊ Κάτω Χωριό. "Οπως έΎινε γνωστό, τό Σάββατο τό βράδυ θά έγκαι νιασθεϊ στίς Μοΐρες έκλογι γό Κέντρο τ ου Κόμματος καί τήν Κυριακή θά έγκαι- νιαοθεϊ στίς Άρχάνες α*λ λο έκλογικό Κέντρο. Πληροφορούμαστε - επί σης δτι ή οίκονομική έξόρ μηση πού γίνεται άττό τό Κ.Κ.Ε, έ'χει μέχρ καλύψει τό μισό ποσό ειχε καθορισθεΐ σάν στόχος τής έξόρμηοης. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ • ΓΑΛΕΝ1ΑΝΟΣ ΜΙΧΑ ΛΗΣ: Έγκαινίασε χθές τό πρωϊ έκλογικό τού Κέντρο στόν Πύργο καί μίλησε σέ έκατοντάδες συγκεντρωμέ νους πολιτικούς τού φί¬ λους. Τύ άπόγευμα έπισκέ φθηκε τα χωρία τοΰ Μαλε βυζίου "Αγιο Μύρωνα, Ά οκες, Πύργου, Πενταμόδι καί Πετροκέφαλο. • ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩ ΝΗΣ: Έπιοκέφθηκε χθές τα χωρία: Βε,νεράτο, Αύγε νίκη, Άγία Βαρβάρα καί Παναοό. Τό πρωΐ δέχτηκε πολλούς πολιτικούς τού φ'λους στό Πολιτικό τού γραφείο. • ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: Επισκεφθή κε τα χωρία: Λιγόρτυνο, Πρωτόρια, Σωκαρδ καί Ά σήμι. Έτιιο'κέφθηκε έπίσης ιήν π;εριοχή Τεφελίου. Στό ττολιτικότου γραφεΐο δεχτή κε έπιτροπές άγροτών Δή σίων ύτταλλήλων, άναττή- ρων καί Έπαγγελματιών. Δέχτηκε έπίσης πολλούς Προέδρους Κοινοτήτων γιά διάφορα θέματα. • ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗ ΜΗΤΡΗΣ: Χθές έκαμε κροεκλογική περιοδεία στά χωρία: Άστρακοός, Βαρβά ρους, Άθτρίτσι Άλάγνι καί Αρκαλοχωρι. Έπίσης στό ττολιτικό τού Γραφείο δέχτηκε τό πρωΐ πολλούς πολιτικούς τού φί λους. • ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩ ΝΗΣ: Έπισκέφθηκε χθές τα χωρία: Γέργερη Νίβρη το, Ζαρό, Καμάρες καί Μα γορικάρι. Στό πολιτικό τού Γραφείο δέχτηκε πολιτι¬ κούς ι ου φίλους. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: Δέχθηκε στό Πολιτικό τού Γραφείο πολ λές έτπτροπές κυρίως άγρο των άπ' δλο τό νομό Ηρα¬ κλείου οί όποϊοι τόν έπισκέ φθηκαν γιά διάφορα θέμα τα. * Δέχτηκε έτ>ίσης πολλούς
  πολιτικούς τού φίλους.
  • ΜΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: Πε
  ριόδευοε χθές τα χωρία Ά
  γιο θωμά, Λαράνι, Δούλι
  Δαμάνια καί Πρεβελιανά.
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  • ΙΩΑΝΝΙΒΗΣ ΦΟΙ-
  ΒΟΣ : Έπισκέφθηκε χθές τόν
  Πύργο καί μίλησε σέ συγκέν
  τρωση πολιτικών τού φΐλων,
  ττρός τούς όττοίους καί άνέ-
  λυσε τίς θέσεις τοΰ κόμματος
  γιά τίς έρχόμενες έκλογές. 1
  Στόν Πύργο μαζί μέ τόν κ
  ' Ι ωαννίδη πήγαν έπίσης καί
  οί ύττόλοιττοι ύποψήφιοι τής
  Συμμαχίας.
  Άττό τό Γραφείο Τύττου
  τής Συμμαχίας Προοδευτι
  κων καί Αριστεράν Δυνάμε
  ών, έκδόθηκε χθές τό παρακό
  τω δελτίο Τύττου:
  Συγκροτήθηκε εΰρεία έκλο
  γική έπιτροττή στήριξης τής
  συμμαχίας των Προοδευτικών
  καί Άριστερών Δυνάμεων
  στό Νομό Ηρακλείου, ή ό
  ττοία άτΓθτελεΐται άπό τούς
  ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ρα πού είναι νά μην έτπδιώ
  ξη την άθώωση τοΰ Μαρινά
  κη;
  θεωρώ άτυχή την πρω
  τοβουλία τοΰ ύπουργείου
  διότι καί πρόωρη καί &και
  ρη είναι.
  Καί είναι, άτυχής ή πρω
  τοβουλία διότι προέρχεται
  άπό 'Υπουργό Μασόνο, πρό
  ωρη διότι άκόμη δέν κόπα
  σε ό σάλος πού προξένησε
  στή συνείδηση τοΰ λαοΰ ή
  συγκλονιστική άποκάλυψη
  ττερί τής Μασονικής ίδιότη
  τος ενός άξιωματούχου τής
  Έκκλησίας είς μιά μάλισϊα
  εξής: Ι
  Άλετράς Μανώλης έργοδη
  γός, Άλετρά Μαρίςχ άρχιτ;
  κτων, Άλμτταντάκης Κώστας
  ίδιωτικός ΰπάλληλος, Άρσ
  διάκης Άντώνης άγρότης,
  Βερνάρδθς Δημήτρης όδοντί
  ατρος, Γαδαλά — Φραγκάκη
  Κατερίνα, ίδιωτ. ύπάλληλος,
  Γαρυφαλλάκης Εμμανουήλ
  τΓτυχ ΑΣΟΕΕ, Γερωνυμάκης
  Μιχάλης δικηγόρος, Δεληγι
  άννης Δημήτρης έργάτης, Έ
  λευθεράκης Κώστας σττουδα
  στής, ^εοδωράκης Γιάννης
  πολ. μηχανικάς, Καμάρης
  Σήφης, ττολ μηχανικάς, Κα
  μαρής Μάνος συνεταιριστης,
  Καραπυδάκης Ευάγγελος Ις>
  γοδηγός, Καρίττογλου Κο
  σμάς συνταξιοΰχος, Κουτεν
  τάκης Γιώργης άγρότης, Κρι
  τσωτάκης Μιχάλης άγρότης,
  Κυριάκης Μανώλης οίκονομο
  λόγος, Κασαπάκης Κώστας
  γεωπόνος, Κασαμπαλόγλου
  Δημήτρης έμποροράπτης,
  Κουναλάκης Πέτρος οίκονο
  μολόγος, Κορτσιδάκης Στέ
  φανος γιατρός, Κατεχάκης
  Άττόστολος κτηματίας, Κρι
  τσωτάκης Μιχάλης άγρότης,
  Λαΐδης Κώστας άγρότης,
  Λαμπράκης Κρίτων άρχιτέ
  κτονας, Λαμττρινός Βασίλης
  δικηγόρος, Λυττάκης Γιώργος
  δικηγόρος, Λογαριαστάκης
  Μιχάλης δημοτικάς σύμβου
  λος, Μανιδάκης Κώστας έργο
  δηγός, Μαμαλάκης Άντώνης
  ξυλέμττορος, Μαράκης Μανώ
  λης άρχιτέκτονας, Μακράκης
  Μανώλης έμττορος, Μαμαλά
  κης Γιώργος δικηγόρος, Μσ
  στοράκης Γιάννης έπιπλοττοι
  ός, Μαμσλάκη Ειρήνη έμττο
  ρος, Μαστρακούλη — Κασα
  ττάκη Μαρία φαρμακοττοιός,
  Μουδάτσου ,Αργυρώ φοιτη
  τρια, Μηλιαράς Γιάννης
  σττουδαστής, Μαρκατάτος Εϋ
  ρυπίδης άγρότης, Μεσσήνης
  Στράτος συνδικαλιστής, Μαρ
  κομιχελάκης Νίκος γιατρός,
  Νυστικάκης Μιχάλης ίδιωτ
  ύπάλληλος, Ξενάκης Άλέκος
  άρχιτέκτονας, Πετεινάκης Δή
  μήτρης συνεταιριστής, Παι/£
  θυμιτάκης Γιά/'ης έμπορος,
  Πά—αδάκης Μαρίνος συνδικο
  λιστής, Πιλαφτσής Άντώνηο
  ίδιωτ. ΰπάλληλος, Περτσελό
  κης Γιάννης άρχιτέκτονας,
  Περάκης Νίκος ξυλέμττορος,
  Πετράκης Κώστας καθηγη
  τής, ΡατΓτότΓουλος Δημοσθέ
  νης τοττογράφος — μηχανι
  κός, Σηφάκης Κώστας ττολ.
  μηχανικάς, Στυλιανάκης Μο
  νώλης άγιογράφος , Σιδερή
  Ελένη οϊκοκυρά, Σαδδάκης
  Ανδρέας, Σφακιανάκη Άννα
  λογίστρια, Στρατάκης Γιάν
  νης δικηγόρος, Τζήκας Κ ώ
  στας άρχιτέκτονας, Τζομπα
  νάκης Γιάννης, άρχιτέκτονας,
  Φιλιππίδης "Αγγελος ?μττο
  ρος, Ψραγκάκης Μάριος
  ΤΑ ΠΟΡΝΟ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 2
  χολλυγουντιανά έξαμδλώμα—
  τα. Γιατί; χάριν κερδοσκοπί
  άς νά λαστΓώνουμε νεανικές
  ψυχςς; Ντροττή! Μόνο αυτή
  ή λέξη τούς άξίζει.
  Άλλά έλττίζουμε κα! εΰχό
  μαστε ή αρμοδία είσαγγελι-
  κή άρχή νά λάβη τόν λόγο.
  Ποΐν άκουστεΐ ξανά ή τρομε
  ρή καταδικαστική άτΓΟφαση:
  «Ού καταμένει τό πνεΰμα μου
  έν τοίς άνθρώποις τούτο'.ς
  γιά τό είναι αΰτούς σάρκας*
  Είμεθα δέδαιοι δτι αί άρμό
  διαι αρχαί θά δώσουν τέλος
  στήν ττληγή αυτή καί θά <α θαοίσουν την ττόλη μας άπ' τήν κόπρο τοΰ Αύγείου. ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ τόσο έπ'καιρη θέση εύρι σκομένου, τέλος δέ θεωρεϊ ται ή πρωτοβουλία άΛ<αρπη διότι βρισκόμαστε σέ προε κλογική περίοδο. Κρίνοντας δμως τα ΐΤράγματα καί έχοντος ύπ' δψη τή ψυχολογίαν καί τίς άπόψεις των Συνοδικών μας τόσον των ημερών τής δίκης καί μετέττειτα, πολύ φοβοΰμαι δτι αύτό πού δέν εγ·νε τήν πρώτη φορά δή λαδή ή έπιβολή τής έσχά της των ποινών, θά γίνη τώ ρα κ ι" έιΌΐ 6χι μόνον δέν θά άΐττοδειχθή ή Μασονική Πρωτοβουλία ώφέλιμη, άλ λά αντιθέτως όλέθρια διά τόν ένδιαφερόμενο κα' τή συνείδηση τοΰ λαοΰ πού μάλλον έ'χει, γαληνέψει ά π' τόν κλυδωνισμό των γε γονότων έκείνων. Άφήνω τό γεγονός δτι οί Άρχιερείς μας δέν έχουν καμμία υποχρεωθή νά ύπα κούσουν στήν παραπάνω έν τσλή, διότι σέ θέματα νομο κανονικά καί ίδιαίτερα στίς άτϊΌφάσεις, τοΰ Συνοδικοϋ Δικαστηρίσυ τής Έκκλησι άς Κρήτης δέν εχει καμμιά άρμοδιότητα τό 'Υπουργεί ο Παιδείας, ό μόνος άρμόδι σς νά επέμβη είναι ή Σύνσ δος τοΰ Οίκ. Πατριαρχείσυ κατόπιν έφέσεως τοΰ κατα δικασθέντος. ΞΕΝ. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Πρεσβύτερος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑ. Σθ. Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ Ε.Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πολιτικό Γρσφεΐο ι. Χάνδακος 9 τηλ. 221.766 ΑΓΡΟΤΗ ΞΥΠΝΑ ΕΚΛΟΓΕΣ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 Την Κύπρο τήν έχώνεψαν, γιά Αίγαϊο τώρα ττδνε καί σττόντες γιά τή <=>ράκη μας άρχίσαν καί σκορττάυε
  Άγρότη, σ' εκσμ' ό Κωστής έττιχειρημστίσ
  μην άρνηθείς την ψήφο σου, ντροττή 'ναι κι άμαρτία
  Δός τού, άγροτιά, τή ψήφο σου_ αϋρες νά φέρει κι αλλες
  άραξοδόλι νάδρουμε στοΰ ΝΑΤΟ τίς άγκάλες
  Τώρα ττού οί κάλπες μάς καλοΰν Ρωμηοί, νά τα σκεφτοΟμε
  στά δασά φρύδια τοΰ Κωστη, δλοι νά κρεμαστοΰμε
  Κύττα, λαέ, μην μττερδευτεϊς μέσ' τα δασά τα φρύδισ
  ττίσω τους κρύδουν όχεντρες, σκορτπούς & μαΰρα φίδια
  Φρύδια δασά ψηφίζοντας, ψηφίζεΐς καρχαρΐες
  Κάρτερ καί διχοτόμησες, αύρες καί συμμορίες
  Φρύδια δασά ψηφίζοντας, ψηφίζεις καρχαρίες
  Κάρτερ καί διχοτόμησες, αύρες κα! συμμορίες
  Φρύδια δασά ψηφίζοντας, φηφιζεις Άνδρεάδη
  γι' αΰτό κ ι δσα δουλεύετε τα τρώει τό σκοτάδι
  Γιά 1000 τζάκια, δύστυχε, στόν τόττο τυραννιέααι
  Μά δταν ψηφίζεις κουτουρού, τινος παραπονιέσαι;
  "Οσοι ρουφάν τόν 'ίδρω σου έ'χουν τής γής τα πλούτη
  κ ι έσύ τή δλέττεις τή ζωή μόνο στό . χαζοκούτι ·
  Όσοι ρουφάν τόν ϊδρω σου, χαρά 'χουν κι ευτυχία
  κι έσύ τή ζήση, στά ΠΡΟ—ΠΟ κρεμάς καί στά λαχε'α
  Κύπρο κι Αίγαϊο σήμερα, μττορεΐς Ρωμηέ νά σώσεις
  έκεΐ ττού ττρέπει, δταν σκεφτεΐς την ψήφο σου νά δώσεις
  Μ' συρες καϊ δικαστήρια, δσοι σέ κυνηγοΰνε
  τΓρέ-ει, μέ μαΰρο δαγκωτό ψήφο νά ττληρωθσθνε ..
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
  Ε. Α. Η. Κ.
  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
  'ΆΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Π.Α.
  Δέχεται καθημερινώς τούς φίλους τού στο
  πολιτικό τού γραφεΐο, άπό 8—12 π.μ. Λεωφ. Κα·
  λοκαιρινοθ 110,1ος δροφος, τηλ. 284.250
  ΦΟΙΒΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
  Ύποψήφιος Βουλευτής τοθ ΣυνδυασμοΟ
  τής «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ των 5»
  Δέχεται τούς φίλους τού τό πρωί στό δικηγο-
  ρικό γραφείο τού "Αβέρωφ 11 6' δροφος τηλέφ.
  223.276,
  Καί τό άττόγευμα στό Έκλογικό τού Κέντρο
  στά Λιοντάρια (ττάνω απ' τα φαρμακεΐο Χλουδε-
  ράκη) τηλέφ. 221.484.
  «*>«·>«·»
  ►♦Ο
  Ή καιυούρι/ια οτήϋη
  της "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Γράφει ό ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Ο κ. ΤΖΔΝΗΣ ΜΙΛΑ ΠΑ ΤΗΝ ΟΜΔΔΔ ΤΟΥ
  «Ο Ηροδοτος ίχπ σπουδαίο ίμψυχο ύλικό καί μεγάλα ταλέντα»
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Διάχυτη είναι ή πεποίθη
  ο'ο στούς κόλπους τοϋ Ήρο
  δότσυ, δτι ή κρίση πϊέρασε
  καί ή όμάδα έπανακτά βαθ¬
  μηδόν τόν γνώριμό της παλ
  μό καί τόν άγωνιστικό τηο
  ρυθμό. Τα πρώτα άποθαρ-
  ρυντικά άποτελέσματα όφεί
  λονται —ύποστηρίζουν ο!
  παράγοντες τοΰ Ήροδότου
  σέ ψυχσλσγικές έττιδράσεις
  καί στήν πλημμελή προετσι
  μασία τής όμάδας. "Ηδη, έ-
  ξέλειπαν τα δυσμενή αύτά
  έρεθίσματα καί ή όμάδα άνε
  6άζει, προοδευτικά, τήν ά-
  πόδοσή της.
  Τήν όΐτιοφη αυτή συμμερί
  ζεται άΐτόλυτα καί ό νέσς
  τεχνικάς ήγέτης τής όμά¬
  δας κ. Μανόλης Τζανής, ό
  οποίος ύποστηρίζει, δτΐ:
  Δι&πίστωσα, δτι οί παϊ-
  κτες ιμου δέν 6ρίσκονται
  στήν έτηθυμητή φυσική κα
  Γάσταθη. Ύστεροΰν στό νευ
  ραλγικό αΰτότομέα, μέάπσ καί καλά νεαρά ταλέντα.
  τέλεσμα νά μην μποροϋν νά
  άνατττύζουν τόν ταχύ ρυθ¬
  μό παιγνιδιοΰ, πού θά θέλα
  με, σ' δλη τή διάρκεια τοΰ ά
  γώνος.
  "Εχομε, δμως, ρίξει τό
  κύριο 6άρος τής δουλειας
  μας στήν έπανάκτηση τής
  καλής φυσικής κατάστασης
  καί έλπίζομε 6άσιμα, δτι
  σύντομα θά τό έτπτύχομε.
  Καί αυνέχισε:
  Ό Ήρόδοτσς διαθέτει
  πλούσιο έμψυχο ύλικό. Ή
  κατάλληλη άξιοτΛιίησή τού,
  πού αποτελεί καί τή βασική
  έλπιδίωζή μας, θά άνεβάσει
  τήν άγωνιστική στάθμη τοΰ
  Ήροδότου καί θά τόν κατα
  στήσει συγκρότημα ίσχυρό
  τατο.
  Πιστεύω —ύπογράμμισε
  ό κ. Τζανής—δτι κανένα
  αλλο συγκρότημα δέν έχει
  στίς τάξεις τού τόσα ττολλά
  Καί άνέφερε τόν Καργιώ
  τη? Μπακούση, Άτσαλή,
  Μαργέττα κ.λ.π. Κοντά
  τους είναι καί οί φτασμένοι
  ^δη ασοοι τής όμάδας: Μι-
  χιαλάκης Ρέλλης, Κεφα-
  λοΰκος κ.λ.ττ. Τό πρόβλημα
  έπομένως τοΰ Ήροδότου
  δέν είναι εμψυχο ύλικό, συ
  νεπέρανε. Είναι ή άξιαποίη '
  στ) τού καί ή κατάλληλη
  διάρθρωσή τού στόν αγων ι
  στικό στίβο.
  Καταλήγων ό κ. Τζανής
  ύπογράμμισε:
  'ιΕχσμε παίκτες καλούς1
  καί πειθαρχικσύς. Δισίκη
  ση συνετή καί ρηξικέλευ-
  θη, πού βρίσκεται πάντοτε
  κοντά στήν όμάδα. Όπα-
  δούς ένθουοΊωδεις καί ά
  γνούς, πού ΰττοστηρίζουν
  μέ πάθος τήν όμάδα τους.
  Δέν βλέπω, λοιπόν τόν λό
  γο, ττού θά άνακόψει την πό
  ρεία τοΰ Ήροδότου πρός
  τήν έπιτυχια καί τήν πρόο
  δο.
  ΔΥΟ ΑΓΩΝΕΣ
  ΠΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
  Μέ τίς ουναντήσεις ΑΕΚ
  —ΕΘΝΙΚΟΥ καί ΕΓΟΗ —
  ΔΑΙΔΑΛΟΥ— συμπληρώ-
  νεται σήμερα τό άγωνιστι¬
  κό ΐΐρόγραμμα τής περασμέ
  νης Κυριακής τοΰ τοπικοΰ
  ηρωταθλήματος Α' Έρασι
  τεχνικής Κατηγορίας.
  Ό αγώνας ΑΕΚ—ΕΘΝΙ
  ΚΟΥ θά διεξαχθεΐ στό γήπρ
  δο τοϋ ΠΟ Α, μέ ώρα ένάρ
  ξεως τήν 3 μ.μ. Διαιτητής
  θά είναι ό κ θεμελής καί έ
  πόπτες γραμμών οί κ. Σπυ
  ριδάκης —Σπετσωτάκης.
  ΕΓΟΗ — Δαίδαλος, γή
  πεδο Έργοτέλη, ώρα 3
  μ.μ. Διαιτητής τοΰ αγώνος
  είναι ό κ. Βλαχάκης κα! βοη
  θσί τού οί κ. Τζιράκης—Μα
  ταλιωτάκης.
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ
  Έντατική προετοιμαοΐα
  αρχισαν άπό χθές τό άπό¬
  γευμα, τα άντιπροσωπευτι
  κά συγκροτήματα τοϋ Ήρα
  κλείου, πού συμμετέχουν
  σιίς διάφορες έθνικές π*οδο
  σφαιρικές διοργανώσεις.
  Ό Ο.Φ.Η άντιμετωπίζει
  τόν Όλυμπιακό Πειραια*
  στ ό Ήράκλειο. ό Ήρόδοιοί;
  πραγμαιοποιεί έπικίνδυνη
  ϊίξοδο στό Μεσολόγγι, ένώ
  ό Έργοτέλης ύποοέχετα·
  τύν Αίολικό Μυτιλήνης.
  Ο Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝ1ΚΗ
  ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
  Ό θυελλώδηι; έζτρέα]
  τοϋ Ο.Φ.Η Μίμης Παπαδά-
  πουλος, βρίσκεται μέ τήν Έ
  θνική όμάδα των άνδρών
  σΐή Σόφια, δπου θά πάρε'
  μέρος στό σημερινό φιλικο
  άγώνα )ΐέ τό άντίστοιχο ου
  γκρότημα τής Βουλγαρίας·
  Πέμπτη 27 Όκτωβρίου 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛΙΔΑ3η
  Πρίν 20 χρόνια οάν σήμερα, ό Καζαντζάκης ξεψϋχησε οτο Φράϋμττούργκ τής Δυτικής Γερμαι/ίας
  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
  ΣΤΟΝ ΗΡΧΟΗΤΒ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
  Χρονολογικός πίνακας τής ζωής καί των Έργων τοϋ Μεγάλου Δάσκαλου
  2ον
  1941
  Τό "Εθνος πολεμα τόν έπι-
  δμομ£α. Ό Κ. δουλεύει άκατα-
  πόνητα στήν Αϊγινα. «Τέλειω-
  σα μτά μεγάλΐϊ τραγωδία, τόν
  ♦ΓΊάνγκ - Ταέ» (τόν παληό Βού-
  δα), ί,αναμετάωρασα άπ' άρχής
  τόν Ντάντε, σέ τελειωτική άπό-
  δοση, ]ΐέ πολλές καί μεγάλες
  μεταβολάς», γμάωει οτόν Πρε-
  βελάκη καί οί- λίγες ήμέρες
  "Ενωση Τόν ίδιο χρόνο δή
  μοσιεύει στό περιοδικό «Καλ
  λιτεχνική ΊΞλλάδα» τοΰ Στρα
  τη Μυριβήλη την τραγωδία
  τού «Προμηθέας Πυρφόρος»,
  άφιερωμένη στόν Ι.Θ. Κακρι
  δή. Στίς 5 Μαρτίου ϋττοβάλ
  λει ύττοψηφιότητο: γιά την τα
  ξη Γραμμάτων τής Άκαδημ'
  άς "Αθηνών, άλλά άποτυχα*
  νει γιά δύο ψήφους. Στίς 11
  Νοεμβριού χωρισμένος άπό
  καί νά οχιζητήσει μαζί τους
  τα μεταπολεμικά προβλήμα-
  τα τού ττολιτισμοϋ.
  Στό μεταξύ ό ττοιητής δέν
  παραλείπει νά καταβάλει
  σύντονες ττροσττάθειες γιά ιά
  έλκύσει την τγροσοχή τής
  Σουηδικής Άκαδημίας, στην
  ύποψηφιότητα γιά τό Νόμπε,
  ιόποστηρίζοντας συνάμα στα
  θερά γιά συνυττοψήφιό τού
  τό Σικελιανό: «έγραψα προ
  προοθέτει. «Άοχιοα νά γμάφω
  <Το ουναΓόοι τοο Ζοοιιπα» 1942 ι'Ενώ ιιη,κι υ->π>ιικα τί|ν ο-
  πόφαοη νά αφήοω νιά μερικά
  χρόνια τα γραιμίματα καΐ νά 6ο-
  ηθήοω δσο μπο.οώ, στήν κρίστμη
  τούτη στιγμή, τή ράτοα μας».
  (Γράμμα τοΰ Καζαντζάκη οτόν
  Πρεδελάκΐ) άπό την Αϊνινα)
  Ή άλλη ποοθήκη ιιέ τίς έκδό-
  ο;εις των Ερνων τού Ν.Κ. αέ δλο
  τον κόσιιο, οτό Ίστοοικό Μου-
  (γγϊο Ηρακλείου Κρήτης
  την πρώτη τού γυναίκα, ξαυο
  τταντρεύεται. Παιρνει την
  'ΕΞλένη Σαμΐου, τήν πιστπ
  τού συντρόφισσα Τους τταν
  τρεύουν ό Άγγελθς καί γ
  Αννα Σικελιανοΰ. Στίς 26
  Νοειιβρίου όρκίζεται ώς ϋ
  ττουογός άνευ χαρτοφυλάκιον
  στήν κυβέρνηση Σοφούλη.
  1946 Παραιτείται άπό τό ά
  χτές τού Σικελιανοΰ καί τού!
  λέω νά θελήσει νά ένωθούν
  τα όνόματά μας άναπόσπα-
  στα» (άττό γράμ μα τού στον
  Πρεβελάκη στίς 18 Ιουλίου)
  Ό έκδοτικός οΐκος Ν Άλι
  κιώτη βγάζει σέ ττρώτη έ'κδο
  ση τόν «Καττοδίστρια» στήν
  Άθήνα.
  1947 Μεταφράζεται ο
  «Ζορμπάς» Σουηδικά. Διορί-
  ζεται στήν Οϋνέσκο σάν συμ
  βουλος στό λογοτεχνικό τμή
  μα
  Ό «Ζορμπάς» έκδίδετται
  σέ γαλλική μεταφράση
  άπό την κηοεία
  τουτο 1957, δπου 6 Λα-
  ός άνε&αίνει στό φροιό-
  ριο Μαρτινέγκο.
  Άργότερα τόν ϊδιο χοόνο έκ-
  Τός άπό τή μεταφράση της «Ί-
  λιάδας» τοϋ Όμήοου σχεδιάζει,
  όπως Ι ιιπιοτεύεται πάλι ο' £να
  ν,ράμμα τουλ οτόν Πρεβελάκη,
  νά νοάτρει ε'να βιβλίο μέ τ4τλο
  «Τα άπουνηιιονεύαατα τού Χρι-
  οτοΰ» (ποόκειται ντά τόν τελευ¬
  ταία πειοαομό»)
  1944 Ό Κ φιλοδοθεί <ά γράψει μιά βυζαντινή έττο ποιία πού θά άττοτελέσει τό ταίρι τής «Όδύσσειας»: θά έχει άγκαλιάσει έ'τσι τό με γιστο μέρος άπό τόν Ίστο ρικό 6ίο τής φυλής τού | Ταυτόχρονα θέλει νά προση λ ώσει τό βλέμμα τού καί στόν νεοελληνισμό. Γράφει τόν «Καπτοδίστρια» κι ΰστε ρα άπό λίγο, τόν «Κωνσταν τΤνο Παλαιολόγον ι 1945 "Ο Κ. άνακατεύε- ται στήν πολιΤική. Λιατιπτώ νει τό ττολιτικό τού «ττι στεύω» σέ μιά συνέντευξη πού δημοσιεύεται στήν «Ά' κρόπολη» στίς 29 κα! 30 Μαίου. Τό κόμμα τού είναι ή Σοσιαλιστική Έργατική Τό σπίτι τού Καζαντζάκη στήν Άντίμιπ τής ΓαλλΙας, δτιου έζησε τα τελευταία τού χρόνια. ^ ξίωμα τοΰ ύπουργοΰ. Στκ 25 Μαρτίου τό Έθνικό Θέ'ΐ τρο μέ γενικό διευθυντή το Γιώργο Θεοτοκά, διδάσκει γιά ττρώτη φορά τόν «Καττο δίστρια*. 'Ετοιμάζεται νά ταξιδέψει στήν Αγγλία Ή Εταιρεία Έλλήνων Λογοτε χνών πού έχει Πρόεδρό της τόν Κ. τόν προτεϊνει ώς υπο ψήφΌ γιά τό βραβείο Νόμ- πελ μαζί μέ τό «Σικελιανό Στίς 2 Ίουνίου φεύγει γιά τήν Αγγλία Θέλει νά συναν τήσει έκεΐ τίς πιό σημαίνου σες προσωτπκότητες των γραμμάτων καί τής τέχνης 1 948 Ό ποιητής τταραιτεΤ ται όττό την Οΰυέσκο έ'ττειτα άπό 11 μήνες ύπηρεσία, γιά νά άφιερωθεΐ όλοκληρωτκά στό συγγραφικό τού έργο "Ενας θίασος άπό νέους τ, θοποιούς πού τόν διευθύνει ό Τζ Κάρμιερ, διαλέγει τόν «Ίουλιανό» γιά νά τόν διδά ξει σέ ί>α «διαγωνισμό νέων
  θιάσων»
  Ή ττρώτη αναγνώση γίνε
  ται στίς 14 Απριλίου. Στίς
  2 Ίουνίου ό Κ. βρίσκεται ίγ
  κατεστημένος στήν Άντίμπ
  ΈκεΤ γράφει την τραγωδία
  «Σόδομα καί Γόμορα». 'Εκδό
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΈ ΝΑΡΟΜ
  Ιτ'κ Τρείς Καμάρες
  οέ ποΑιτιομένο καΐ
  καθαρό περιβάλλον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ΠΙΤΣΑ
  Κοί νιά τό οπίΐι: ΤΗΛ. 223023
  τες στήν Αγγλία, Άμερική ,
  Σουηδία καί Τσεχοσλοβακίας'
  δέχονται νά τιπτώσουν τό
  «Ζορμττά». Στίς 7 Ιουλίου
  βάζει μπροστά τό μυθιστόρη
  μα «Ό Χριστός ξανασταυρώ
  νεται» καί σημειώνει:
  «Πρήστηκε τό χείλι μου
  την ώρα ποϋγραφα στό μυθι
  στόρημα πώς πρήστηκε ό
  ήρωας ττού θάκανε τό Χρι
  στό». 7 Σετττεμβρίου: «Τέλε
  ψα τό μυθιστόρημα «Ό Χρι
  στός ξανασταυρώνεται».
  1949 Γράφει τό καινούριο
  τού μυθιστόρημα τούς «Άδε
  ρφοφάδες». Τό μυθιστόρημα
  αύτό έχει κα! τόν τίτλο «©έ
  λει λέει νάναι έλεύθερος, σκο
  τώστε τον». Ό ποιητής γρά
  φεΐ τήν τραγωδία «Θησέας» ή
  «Κοΰρος». Άκολουθεΐ ή τρα
  γωδία «Χριστόφορος Κολόμ-
  6ος» ή «Τό χρυσό μήλοί». Ξα
  ναχύνει σέ νέα μορφή τόν
  «Κωνστσντΐνο Παλαιολόγο».
  Στή Στοκχόλμη έκδίδεται ό
  «Ζορμπάς*. Σχετικά μέ τό
  καινούριο μυθιστόρημα τΐΌύ ι
  άρχισε νά γράφει λέει: «ΕΤ|
  μαι βυθισμένος στόν «Καπε
  τάν Μιχάλη». Μάχομαι νά ά
  Παρίσι, στήν Όξφόρδη, στή
  Λισσαβόνα καί στή Λιουμπλι
  άνα
  1957 Δίνει μιά μακριά συ
  νέντευξη στό Γάλλο Σιπριότ
  πού μεταδόθηκε σέ 6 έκττου.
  ττές τοΰ ΠαρισινοΟ Ραδιοφω-
  νικοΰ Σταθμοΰ, δπου άφηγεί
  ται τή ζωή τού, μιλάει γιά
  τό έργο τού καί έκθέτει τίς
  ΐδέες τού. Νέα έττίσκεψή τού
  στήν Κ ίνα καί στήν Ιαπω¬
  ν! α.
  Στίς 6 Αϋγούστου άρρω-
  σταίνει σοβαρά κα! νοσηλεύε
  ται στήν Κοπεγχάγη. Στίς
  28 Αύγούστου φαίνεται δτι ή
  κατάστασή τού χειροτερεύει.
  Μεταφέρεται στό Φράΐμπουρ
  γκ σήτν ττανετΓΐστημιακή κλι
  νίκη.
  Στίς 26 Όκτωβρίου ό Ν!
  κος Καζαντζάκης παραδίνει
  τό ττνεθμα σέ ήλικία 74 χρό
  νωυ, στό Φραΐμπορυγκ τής
  Γερμανίας. Τα τελευταία τού
  λόγια ήταν «Νερό, νερό*.
  Φαίνεται πώς μ' δλους τούς
  ώκεανούς πού εΤχε άγναντέ-
  ψει σάν αλλος Όδυσσέας δέν
  εΐχε ξεδιψάσει.
  «Γιατί μέ τταίρνεις, Θεέ
  Φωτοτυπία τής
  ίδιόγραφης δια
  θήκης τού Ν.Κ.
  άπό τήν άνά-
  γνωση τής ο¬
  ποίας διαπι-
  στώνεται μιά
  άκόμη φοοά, ή
  άπλότητα τού
  Μεγάλου δη-
  μιουργοθ.
  ίι
  ν-αστήσω τό Ήράκλειο τής
  παιδικής μου ήλικίας»
  1950 Ό Κ. είναι άφοσιω
  μενος στή συγγραφή τού
  «Καπετάν Μιχάλη» ένώ άρχί
  ζει νά γράφει τό μυθιστόρη
  μά τού
  ΣΕΑΙΔΑ
  ■ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  χαρας
  ιτ;ον
  ι
  Ι
  ΗΤΓΛΗΘΕΙΑ
  παυηρινμε^χωμα τ/,ου
  φρπξουν αΐ(:ιλ'λοιτ:οοτ:θ} ια
  ηρολπρη να πεΙι εατ,εο κ ηι 11 α
  ουλλο(5η <ΝκιτΛ Ον) Ν Κ Α/111,«ΗΗΙ ΕΠ ΠΕ2 Γ9 *—Μ Ϊ22 Ε~ Ε~3 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Ι ι ι ι Τα πάυτα μιά την ι)ηφο8ηρία ... ΤΟ "ΚΟΝΤΥΛΙ,, ΓΙΛ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΣΕ ΨΗΦ0Φ0Ρ0ΥΣ ΤΗΣ "ΝΕΔΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,, ΑΞΙΟΠ ΙΣΤΗ ττηγή μάς κατήγγειλε, ότι κα- τακλύζονται καθημερινά τα έκλογικά κέντρα των ύποψηφίων βουλ,Γυτών τής «Ν.Δ.» άπό κομματικούς τους φίλους, οί όποΐοι ζητοθν φορ τικά την έγγραφή τους στόν κατάλογο των πλημμυροπαθών, ώστε νά άποσπάσουν την ε- κτακτη οίκονομική έπιχορήγηαη τού Κράτους. 'Υπενθυμίζομε, ότι ή κυδέρνηση έχορήγη- σε κονδυλιο ϋψους 1.500.000 δραχμών, μέ σκο- πό νά διατεθεΐ ύτιέρ των κάτοικον των πλημ- μυροπαθών περιοχων τού ΝομοΟ μας. Λέγεται, δμως, ότι κομματικοί φίλοι των κ.κ. Κεψαλογιάννη καί Γαλενιανού πέτυχαν, μέ την προσωΊΐική μεσολαβήση τους, νά άποσπά¬ σουν την κρατική άρωγή, χωρίς νά έ"γ.ουν την ίδιότητσ τοθ πλημμυροπαθοθς. Είναι ατομα, πού, κατά τίς ϊδιες πληροφορίες, καμμιά κατα- στροφή δέν ύπέστησαν άπό την πλημμυρα τής 11ης Σεπτεμβρίου 1977. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1) Δημοτικό σχολειό: 1944—1949, στό Ήράκλειο Κρή της καί Αθηνά. 2) Γυμνάσιο: 1950—1955, στό «Αεόντειο Λύκειο» τής Αθήνας. 3) Άνώτατες Σττουδές: α) 1955—1956, Πρακτική έξά σκηση στήν Άθήνα καί ΑΑΟΗΕΝ Δυτικής Γερμανίας. 6) 1956—1957, Παρακολουθήση των μαθημάτων τής Γερμανικής γλώσσας καί περατώση τσυς κατόττιν έτπ- τυχών έξετάσεων στό ΠολυτεχνεΤο ΑΑΟΗΕΝ. γ) 1958—1966, φοιτητής τής σχολής Ήλεκτρολόγων — Μηχανικών. Κλάδος: Τεχνική 'Υψηλών Τάσεων. Θέμα τής διπλωματικάς εργασίας: «Κριτική τταρουσίαση των μεθόδων ττροσδιορισμοΰ των συμδολικών γραμμών και-α- νάλωσης τής ήλεκτρικής ενεργείας. Μέ παράδειγμα τό σύ- στημα τής οίκονομίας ήλεκτρισμοϋ τής 'Ελλάδας, νά έξε- ταστεΐ ή άξία των συμβολικών γραμμών γιά την άνάλυση καί τή ττρόγνωση τής μορψολογίας κατανάλωσις τής ήλεκ¬ τρικής ενεργείας». 4) Μεταπτυχιακές Σπουδές: 1967—1975, Παράλληλα μέ την έπαγγελματική όττασχόληση στή βιομηχανία, πα¬ ρακολουθήση καί περατώση μετατττυχιακών σπουδων στό κλάδο των Οίκονομολόγων — Μηχανικών τού Πολυτε- χνείου ΑΑΰΗΕΝ. Θέμα τής διττλωματικής εργασίας: «Συγ κριτική θεώρηση τής βιομηχανικής πολιτικής στήν Ιταλία καί Γαλλία». 5) Διδακτορική Διατριβή: Άπό τίς άρχές τού 1976 έ'χει άρχίσει ή έρευνα καί συγγραφή διδακτορικής διατρι- 6ής μέ θέμα πού σναφέρεται σέ σχέσεις τής Έλλάδας ττρός την Εύρωπαϊκή Κοινότητα (Περιφερειακή Ανάπτυξις) 6) Έπαγγελματική άττασχόληση: α) 1959—1960, δοηθός στό Ίνστιτοϋτο 'Υψηλών Τάσεων τού Πολυτεχνείου τού ΑΑΟΗΕΝ. 6) 1963—1964, Άττασχόληση στό Έργοστάσιο δι- ανομής ήλεκτρικοΰ ρεύματος τής ττόλης τοΰ ΑΑΟΗΕΝ. ά) 1966—1970, Εΐσηγητής — Σύμβουλος. Βοηθός τού Γενικοΰ Διευθυντού σέ βιομηχανία τής "Ολλανδίας (ΜΕΤΑ1ΥΓΉΕΚΜ Ν.ν.) δ) 1970—1975, Διευθυντής τού Τμήματος Πωλήσεων τής ίδιας Βιομηχανικής Έταιρείας. ε) 1973—1976, Επιστημονικάς συνεργάτης στά Ίν σιτοΰτα Πολιτικών Επιστήμων καί '^πιχε'ρηματκής Πο- λιτικής τού Πολυτεχνείου τού ΑΑΟΗΕΝ. στ) 1974—1975, Συνεργασία στό Πρόγραμμα τοΰ Ίνστιτούτου Πολιτικών Επιστήμων τοΰ ΑΑΟΗΕΝ, μί θέμα «Συνύτταρξη καί σύγκληση των συστημάτων». ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 1) Συνδικαλιστική δουλειά: α) 1960, 1965, 1964, Με¬ λος τού Διοικητικόν Συμβουλίου τού Συλλόγου Έλλήνων Σττουδαστών τού ΑΑΟΗΕΝ. 6) 1974, Μέλος τής Γραμματεΐας τής "Ενωσης Έλλη νων ΈπιστημόνωνΔ. Γερμανίας. 2) Πολιτική δουλειά: α) 1965, Γενικάς Γραμματέας της όργάνωσης ΕΔΗΝ — ΑΑΟΗΕΝ. 6) 1966, Μέλος τής Κεντρικής Έπιτροττής τής Ένω- σης Κέντρου Δ Γερμανίας. γ) 1966—1967, Ύπεύθυνος Γραφεϊου ΔιαΦωτισης τής "Ενωσης Κέντρου Δυτικής Γερμανίας δ) Άπό 1968, μέλος διαφόρων άντιδικτατορικών Ε¬ πιτροπών καί τακτικό μέλος τοΰ Γερμανικοΰ σοσιαλδημο- κρατικοΰ κόμματος. ε) 1973, Μέλος τής περιψερειακής όργάνωσης τής ΕΚ—ΕΔΗΝ Δ. Γερμανίας. , ζ) 1975—1976, Μέλος τής Κεντρικής Επιτροπήν της ΕΚ—ΕΔΗΝ Έξωτερ.κοΰ. η) 1976—1977, Έκπρόσωττος τής ΕΚ—ΕΔΗΝ Έ- ξωτερικοΰ στήν Έλλάδα. Γλώσσες: Γερμανικά, Όλλανδικά, Γαλλικά Ή ύπόθεση αύτη, πού καταντά σκανδαλώ- δης, πρέπει νά διερευνηθεΐ άμέσως άπό την αρ¬ μοδία καί την ύπεύθυνη άρχή. Εμείς, πάντως, έπιφυλασσόμαστε νά ζητή- σομε όνομαστική κατάσταση των δικαιούχων έπιδοτήσεως άπό την αρμοδία ύπηρεσΐα τής Νομαρχίας. Σήμερα στό Τριμελές Ηρακλείου 7 ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑ... ΤΕΝΤΥΜΠΟΎ'ΙιΜΟ «Έγκληματισαν» κατά την άπεργία τής σταφίδος Γιά αλλη μιά φορά, όπερ γοί άγρότες φορτώνονται τόν νόμο 4.000, χαρακτηρί- ζονται... τεντυμπόϋδες καί όδηγοΰνται στά δικαοτή- ρια! Γιά ϋλλη μιά φορά, ό Ί δρώτας καί τα ροζιασμένα χέρια τοϋ άγρότη πού όλη μερνίς παλεύει νά βρεϊ στό χώμα τή συνέχειά τού, θά καθίσουν στύ σκαμνί τοΰ κατηγορουμένου! Γιά άλλη μιά φορά, ή πιό... λιβανισμένη τάξη μά καί ή πιό κοροϊδεμένη, θά συρθεΐ στό δικαοτήριο έπει δή ζήτησε τό δίκιο της! Σήμερα τό πρωί στό Τρι- μελές Πλημμελειοδικεϊο Ηρακλείου, έητά άγρότες δικάζονται μέ τίς κατηγορί ες: Φθορά ζένης ίδιοκτησί άς μει' ίδιαζούσης θρασύτη τος, παρακώλυση συγκοινω νιών καί γιά παράβαση τοϋ ..ΚΟΚΙΙΙ.. Συγκεκριμένα δικάζον¬ ται οί άγρότες: Γ. Μεθυμά κης, Ήρ. Αλεξάκης, Έμμ. Παπαδάκης, Δημ. Άδαμά κης, Έμμ Μεραμβελιωτά- κης, Σωκ Κουτεντές γ| Κα ραΐσκσς καί Βλ. Μπαμτα σάκης. Οί κατηγορούμενοι άγρό τες, «έγκλημάτισαν» στΐς 7 Αύγούστου τοΰ 1976, κα' κατά τή διάρκεια άπεργίας των άγροτών, οί όποίοι ζητοΰσαν ίκανοποιητική τιμή ασφαλείας γιά τή οταφίδα, ώστε νά καλύπτει το κόοτος παραγωγής καί ν' άφήνει £να σχετικό μέ την κατάσταση τοΰ τιμάριθ μου, κέρδος στόν παραγω- γό. Ή ύπόθεση π.ού έκδικάζε ται σήμερα, εχει άναβλη- θεϊ άρκετές φορές. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΊΡΟΒΟΛΗ ΚΟΣΤΑΣ Α. ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεωπόνος ΥΠ0Ι1ΙΗΦΙ0Σ ΒΟΥΑΕΥΤΗΣ ΝΕΟΦΙΛΕΑΕΥΘΕΡΩΝ Ό άκούραστος μαχητής τόσο των Άγροτικών θεμάτων δσο καΐ των γενικών τοΰ Νομοΰ, πρώην Διε-υθυντής τίϊς Υπηρεσίας Περιφερειακής Άνα- πιύξεως Κρήτης· τοΰ Ύπουργείου Συντονιομοΰ. Ινατέ,ρχεται στίς έκλογές τής 20ής Νοεμβριού δι πλα στύν ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ τόν φυσικό ή- γέιη τής Κρήτης κι είναι άποφασισμένος ν' άνα- λώοει δλες τού τίς δυνάμεις γιά την προβολή καί έπίλυση δλων των άναπτυξιακών θεμάτων τής Κρήτης, καί νά συμπαρασταθη σέ κάθε λογικό καί δίκαιο αϊτημα κάθε συμπολίτη, όπως καί είς τό πά ρελθόν, ύπόσχεται καί είς τό μέλλον πρός πάν- ΐας άδιακρίτως πολιτικής τοποθετήσεως νά είναι ουμπαραστάτης καί βοηθός. Ή πολιτεία τού κατά τό παρελθόν έγγυαται καί γιά τό μέλλον. Αποτελεί δι' αυτόν βίωμα πώς ή Κρήτη πρέ πει ]]έσα είς τόν Γενικόν Προγραμματισμόν τής Ελλάδος ν' άποτελέσει τό θερμοκήπιο τής Εύρώ πης, γεγονός πού ύπόσχεται μαζί μέ την άνάχττυ ξη τοΰ τουριομοΰ, σημαντικήν ήνοδον είς τό κατά κεφαλήν είσόδημα, καθώς καΐ μέ την άξιοποίη- ση των παραδοσιακών καλλιεργειών τίϊς Κρή¬ της, Γενική Εύημε,ρία. ΙΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚίνπσπτώνΎποψηφίων ΕΔΗΚ • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ. Δέχτηκε πολιτικούς τού φί λους, στό έκλογικό τού κέν- τρο. ' • ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΠ ΣΤΑΣ : Χθές πήγε στή Θεσ σαλονίκη μέ τόν άρχηγό τής ΕΔΗΚ κ. Μαΰρο καί παρέ¬ στησαν/ στά άποκαλυτττήρ'.α τοΰ άνδριάντος τού 'Ελευθε ρίου Βενιζέλου. Σήμερα θό έτπστρέψει στό Ήράκλειο. • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΞΥΤΕ ΡΗΣ: 'Επισκέψθηκε χωρ'ά στήν περιοχή Καστελίου. Έ τπσης ωέχτηκ ττολλούς ττολι τικούς τού ψιλους. • ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕ¬ ΛΑΟΣ: Τόν έτπσκέφθηκαν στό ττολιτικό γραψείο τού ττο λιτικοί τού φίλοι καί έπιτρο ττές. Τό άτΓΟγευμα επισκεφθή κε χωρία τής Μεσαράς • ΠΑΠΑ· Ι ΩΑΝΝΟΥ ΜΑ ΝΟΛΗΣ: 'Ετπσκέφθηκε τα χωρία Σμάρι, Γαλύψα, Γάλι, πε κα! Σγουροκεφάλι, δποι καί μίλησε σέ συγκεντρώ· σεις. —ια. • ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΞΜΑ ΧΟΣ: Έπισκέφθηκε τα χιο ριά Γοΰβες, Καλό Χωριό, Χά ρασό καί Κόξαρη. Στό ττολι τικό τού γραφεϊο δέχτηκε ττό>
  λές έπιτροττές καί ττολιτικούς
  τού φίλους.
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ
  ΧΑΛΗΣ: Έπισκέφθηκε χθες
  τα χωρία Πιτσίδια, Καμιλό
  ρι, "Αη Γιάννης, Σ!6α, Πε
  τροκεφάλι, Κουσέ καί Πόμ-
  ΠΑΣΟΚ
  • ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  Έτγ ισκέφθηκε καί μίλησε
  στά χωρία Βασιλιές, "Αγιος
  Βλάσσης, Άγιος Σύλας καί
  Προφήτη Ήλία.
  • ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟ
  ΛΗΣ: Έ-ισκέφθηκε χθές ά-
  κολουθούμενος άττό ττολιτι
  κσύς τού φίλους τα χωρία
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  ΤΟΥ ΚΑΤΕ
  Οί έκπρόσωπο· τοϋ Κ.Α.
  Τ.Ε Ηρακλείου όργάνω-
  σαν συνέντευξη Τύπου, ή
  όποία θά δοθεί οήμερα τό
  μεσημέρι οτό Δημοτικό κα
  τάστημα.
  Ή άντιπροσωπεία των
  φοιτητών θά άναπτύξει
  λεπτομερώς δλα τα π,ροβλή
  ματα πού άπασχολοΰν την
  έκτταίδευση τοΰ Κ.Α.Τ.Ε
  Ηρακλείου καί θά ζητήοιει
  τή συμπαράσταση τοΰ Κοι-
  νοΰ.
  Πρινιά, Άγία Βαρδάρα, Σί
  6α καί Βενεράτο.
  • ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑ-
  ΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Δέχτηκε
  ττολιτικούς τού φίλους στό
  γραφεΤο τού καί τό άπόγευ-
  μα έπισκέφθηκε τα χωρία
  Χουδέτσι, Άρμανώγια, Ά-
  μουργιέλες, Πανόραμα κα'
  Άστρίτσι.
  • ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑ-
  ΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: Περιόδευ
  σε στά χωρία Πρινιά, Άνω
  καί Κάτω Άσίτες.
  • ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗ¬
  ΤΡΗΣ: Έτπσκέφθηκε χθές
  τα χωρία Χερσόνησο, Γοΰβες
  Μάλια, Ποταμιές, Άβδοΰ,
  Γωνιές, Μοχό καί Κράσι.
  • ΣΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑ-
  ΣΗΣ: Έττισκέφθηκε καί μί
  λησε στήν ττεριοχή Πεδιάδος
  Σκαλάνι, Άρχάνες καί Κου
  νάβους.
  Κ.Κ.Ε.
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ:
  Περιόδευσε τα χωρία τοΰ
  Νομοΰ Ηρακλείου: Χερ¬
  σόνησο, Πισκοτπανό, καί
  Κουτουλουφάρι. .
  • ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡ
  ΡΓΗΣ: Έπισκέφθηκε χθές
  τα χωρία: Γοΰρνες, Μάλια
  Μοχός καί Κοκκίνη Χάνι.
  • ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡ
  ΓΗΣ —ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ: Έπκτκέφθη-
  καν τα χωρία: Πανασό,
  Γέργερη, Νίβρητο καί Καρ
  δαμιανά.
  • ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ
  ΓΙΩΡΓΗΣ: Έπισκέφθηκε
  χθές τα χωρία: Μάρθα, Κα
  ραβάδω καί Κασάνι.
  • ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
  —ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΔΑΝΗ
  ΛΟΣ: Έπισκέφθηκαν θέ-
  ρισο κα' Μπρσύμη.
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙ
  ΒΟΣ: Έπισκέφθηκε ττροά
  οτεια τοΰ Ηρακλείου. Στό
  πολιτικό τού γραφεϊο δέ¬
  χτηκε πολλούς φίλους τού
  καί έπιτροπές.
  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  • ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣΜΙΧΑ
  ΛΗΣ: Στό έκλογικό τού κέν
  τρο (Πλ. Δασκαλογιάννη)
  δέχτηκε ττολλές έπιτροπές ά
  ττό τα χωρία Μητρόπολη, Κσ
  πετανιανά, Τεφέλι, Άνώττο
  λη κ.ά. Έπισκέφθηκε έξ άλ
  λου τα χωρία Έτπσκοπή, Αί
  τάνια, Σταμιούς καί Σγουρο
  κεφάλι, δπου καί έτυχε θερ
  μής ΰποδοχής.
  • ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝ-
  ΤΩΝΗΣ: Δέχτηκε στό γρα
  φεΤο τού πολιτικούς τού φί¬
  λους άπό τό Ήράκλειο κα>
  τα χωρία τοΰ νομοΰ.
  • ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ: Δέχτηκε έπιτρο
  πές στό ττολιτικό γραφείο
  τού καθώς καί πολλούς πολι
  τικούς τού φίλους.
  • ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗ
  ΜΗΤΡΗΣ: Στό πολιτικό
  τού γραφεΤο δέχτηκε πολλές
  έττιτροπές μέ τίς όποΤες συζή
  τησε διάφορα προδλήμστά
  τους. Δέχτηκε έττίσης ττολιτι
  κούς φίλους τού.
  • ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ ΑΝ
  ΤΩΝΗΣ: Άκολουθούμενος
  άττό ττολιτικούς τού φίλους
  έκαμε περιοδεία στά χωρία
  Άνω καί Κάτω Άσίτες κσί
  Άγιο Μύρωνα.
  ·♦♦< ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ ΠΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΙΘΑΡΙ «ΓΙΟΚ» "Ολα τα άποθέματα κριθα ριοϋ έξαντλήθηκαν άπ6 την άποθήκη γεωργικών έψοοί ών τής Α.Τ.Ε. Ηρακλείου. Τό άποτέλεσμα τ)ταν νά άνα κύψει όξύτατο πρόβλημα κριθαριοΰ, μέ καταλυτικές συνέπειες στήν οίκόσιτη, είδικά κτηνοτροφία. Τό ττρό 6λημα μεγεθύνεται, άκόμα περισσότερο, στά" κονικλο τροφεία, δπου τό κριθάρι ά-οτελεϊ την βάση τής έκ- 'τροφής. Καθολικύ είναι τό αϊτημα των ενδιαφερομένων νά με ριμνήσει άμέσως ή Διεύθυν ση τής ΑΤΕ γιά την έΎκα·- ρη προώθηση κριθαριοΰ στό Ήράκλειο. Τό θέμα είναι κατεπεί- γον καί ύπ' αυτή την έΎνοι α πρέπει νά άντιμετωπι- στεΐ. ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑ Ι ΠΑΙΜΝΟΥ Δικημόρος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΑΕΥΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕίΗ · • ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Ό Μανώλης Παπα'ωάννου δέχεται τούς φίλους τού στό πολιτικό γραφεΐο τού στήν όδό 25ης Αύγούστου 39 (κον- στά στόν "Αγιο Τίτο) τηλέφωνα: 224.064 - 222.711 Γράφει ό ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Αυταροια έκδπΛώ8ηκε ότου Ηρόδοτο ΟΊ παϊκτες δέν πήγαν στή προπόνηση ΜΗΑΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΙΜ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΠΑ ΤΟ ΝΤΕΡΠΥ ΝΙΚΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΓΟΗ "~" "Εκτακτο κροϋομα άπει θαρχίας σημειώθηκε σΐόν Ήρόδοτο μέ άπρόβλεπίτες συνέττειες, γιά τό μέλλον τής όμάδας. Συγκεκριμένα: 'Όλοι οί τταϊκτες τής όμάδας άπουσί ασαν άπό τή χθεσινή προ¬ πόνηση, μέ τό αίτιολογικό, ■δτι ή Διοίκηση άθέτησε την ύ"πόσχεσή της νά τούς δώσει τό συμφωνημένο πρίμ, γιά τή νίκη τού.; επί των Χανί¬ ων. Ό Πρΰ^όρος τού ΣϋλΑό γου κ. Εμμανουήλ Κων- σταντινίδης όπως μδς άπο- κάλυψε ποδοσφαιριοπτής τοΰ 'Ηροδότου εϊχε ύποσχε θεί νά δώσει πρίμ άττό 5.000 δρχ στόν κάθε παίκτη αν κερδίζανε τα Χανιά. 'Ό- ταν οί τταίκτες ζήτησαν άπό τόν κ. Κωνσταντινιδη νά έκ πληρώσει την υποσχεθή τού ό κ. Πρόεδρος αρνηθή κε άσυζητητί . "Ετσι, οί παϊκτες Οψωσαν χθές οη- μαία άνταρσίας καί δέν προσήλθον στή χθεσινή προπόνηση. Ό ϊδιος παίκτης τόνισε στόν άθλητικό συντάκτη τής «Α», δτι θά διεκδική- σουν τό αϊτημα τους έστω καί όν χρειαοτεϊ νά διακό ψουν την έπαφή τους μέ τόν Σύλλογο. Είναι άποφα σισμένοι δηλαδή οί παϊκτες τοϋ 'Ηροδότου νά έξωθή σουν τα ττράγματα καί μέ- χρι τα όκρα. Ή ύπόθεση είναι θλιβε- ρή καί άποκαλύπτει τή 6α θειά κρίση, πού σοβεϊ στούς κόλπους τοΰ σωματείου. Άλλά θά έπανέλθωμε αΰριο, 8ν δέν διευθετηθεί οήμερα τό σοβαρώτατο θέ¬ μα. ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ 'Όσο πλησιάζει ή ώρα τοΰ μεγάλου ντέρμττυ άνε βαίνει κα' ό πυρετός των Κρητών φιλάθλων. Φίλα θλοι, άπ' δλα τα γεωγραφι κά διαμερίσματα τής Κρή της, ζητοΰν εναγωνίως £να είσιτήριο, πού θά τούς έξα σφαλίσει την εϊσοδο στό γή πεδο. Ό Ο.Φ. Η έ'χει έντε'νει τόν ρυθμό των προπονήσΕ ών τού μέ τή συμμετοχή δ λων των παικτών έκτός τοΰ τραυματία Γιαλαμα, πού θά άττουσιάσει άπό τή μέγα λη μάχη. Πάντως, θά έπα- νέλθει στήν ένδεκάδα ό Ί ΰάντα, οΐοιχεϊο θετικό ό ττωσδήπΌτε, γιά την ίσχυρο ποίηση τής άμυντικής γραμ μής τοΰ Ο.Φ.Η. Στό μεταξύ, τα εισιτήρ ια τοΰ μεγάλου ντέρμττυ Ο.Φ. Η —Όλυμπιακοΰ θά τεθοΰ νέ σήμερα τό πρωί ο»έ κυκλο φορία. Τα είσιτήρια, πού ά νέρχονται ουνολικά σέ 10. 000, σφραγίσθηκαν χθές ά πό τή Έφορεία καί θ' άρχί σει σήμερα ή διανομή τους στούς φιλάθλους. Τιμώνται δέ πρός 250 δραχμές, γιά τούς καθήμενους καί 80 δρχ γιά τούς όρθίους. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΡΟΔΟΤΟΣ Τόν άγώνα Μεσολογγί ου —Ήροδότου κληρώθη κε νά διευθύνει ό κ. Δίσκος μέ έπόπτες τούς κ.κ. Γρηγσ ριάδη καί Μελετίδη (Πέλ λης). ΝΙΚΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΓΟΗ Μ έ σχετική «νεση έπε- βλήθηκαν χθές των άντιπά λων τους οί ΕΘΝΙΚΟΣ καί ΑΕΚ καί απεκόμισαν τούς δύο πολυτίμους βαθμούς. Άντίθετα, οί ήττημένοι ΑΕΚ καί Δαίδαλος, άντι- σΓ°!Χω<* ύποχώρησαν, στή ι οαθμολογική κλίμακα, μετά Ι τή χθεσινή ήττα τους. ΑΕΚ—ΕΘΝΙΚΟΣ 0—2 Ό Έθνικός αίφνιδίασε την ΑΕΚ, στό πρώτο τέταρ το τοΰ αγώνος, καί την ταξε μέ 2—0. Τα τέρματα σηιιείακϊαν οί Λουκαδάκης καί Φουντουλάκης. Ό Έθνικ|ός ήταν άρτιώ τερος σάν συγκρότημα καί ή νίκη τού θεωρείται, δίκα· η. Ή Α.Ε.Κ ΰπετάγη, φν σιολογικά, πρό ύπερτέρου άντιπάλου. Διαιτήτευοε./ χωρίς ού σιαστικά ο<ράλματα, ό κ· θεμελής. ΕΓΟΗ — ΔΑΙΔΑΛΟΣ 3—1 Άμφίρροπο διατηρήθηκε στό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τό παιγνίδι μετα ζύ τοΰ ΕΓΟΗ καί τοΰ Δαί δαλου. Πιό άποτελεσματι κός, δμως, ό ΕΓΟΗ κατέ κτησε τή νίκη στό τελευταϊ ο είκοσάλεπτο τοΰ αγώνος. Τό παιγνίδι ήταν μετριώτα το καί διακρίθηκε μόνο, γ·ά τόν δυναμισμό τού. Στό σκόρ προηγήθηκε ό ΕΓΟΗ μέ τόν Μελαχροινό στό 2 καί ίσοφάρισε στό 6 ό Δαίδαλος μέ τόν Εύαγγέ λου. Ό Μελαχροινός στό 68 έκαμε τό 2—1 καί διε μόρφακϊε τό τελικό σκόρ σέ 3—1 ό Σουγιάς οτό 81. Στό τελευταίο π£ντάλε'ΙΙτο ό Δαίδαλος άγωνίστηκε μέ δέκα παϊκτες λόγω οτό6ο λής τοΰ Λαγογιάννη, που κτύπησε άντίπαλο. Τα έπουσιώδη λάβη τοθ κ. Βλαχάκη δέν έπηρέα σαν τό άποτέλεομα τοθ ά γώνος.