9887

Αριθμός τεύχους

132

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/4/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  — την πέμπτη διάσκεψι της Βουλγαρικής νεολαίας πού
  έγινε την περασμίνη Ιβδομάδα στή Σόφια, μέλος τού
  προεδρείου εξελέγη δ άντιπρόσωπος τής Ε Π Ο Ν
  Σαμουηλίδης- ΚαΙ δμως ή Ελλάς ευρίσκεται1 είς έα'πό-
  λεμον κατάστασιν μέ Βουλγαρίαν καί ή ενεργεια της Έλ-
  ληνικής (;) ΕΠΟΝ νά στΓίλη έκεΐ αντιπροσωπείαν αποτε¬
  λεί πράξιν έοχάτηςτΐροδοσιας. Ή "Ελλάς όλόκληρος έ
  ρωτα: Δέν συνελήφθησαν ακόμη οί άρχηγοί τής ΕΠθΝ'
  Καίάνδέν συνελήφθησαν ττοΐοι είναι οί ΰκεύθυνοι
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑ. ΑΓ. ΜΗΝΑ τι.Α__ΛΚ ΓΡΑΦΕΙΩΝ αρ. 4-55
  -----------------------------------------ΤΜΛΕΦΩ™= ΤΥΠΟΓΡ ΑΦ. » 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΊ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 132
  ΠΕΜΠΤΗ 5 Απριλίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛβΥ ΔΡ Α Χ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΙΥΝΤΑ5ΕΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Η
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ [«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
  (τελευταίον)
  ΤρΙτη μορφή τοθ αγώνος κα·
  τα τοθ έχθροϋ υπήρξεν ή μορ¬
  φή τοθ μυστικοθ πολέμου έντός
  των πόλεων. Είναι ή συνθετω-
  τέρα, πολυπλοκωτέρα καΐ ΰψη-
  λοτέρα μορφή άντιστάσεως.
  Σαμποτάζ, συγκέντρωσις πλη¬
  ροφοριών, έκδοσις μυστικοθ χύ-
  που, οργάνωσις διαφυγών, εί¬
  ναι οί τέσσαρες μεγάλοι κλά·
  δοι τοΰ μυστικοϋ πολέμου. Δέν
  έ'χει κανένα άπό τα πλεονεκτή-
  ματα τοθ άνταρτικοΰ αγώνος
  ό μυστικάς πόλεμος. Παρουσιά-
  ζει αντιθέτως πάμπολλα μειονε
  κτήματα, πού θέτουν είς ύψί-
  στην δοκιμασίαν την νοημοσύ-
  νην, τό συναίσθημα καί τό νευ¬
  ρικόν σύστημα έκείνου πού επι
  δίδεται είς αυτόν. Διά νά μή
  κινής την ύποψίαν τού έχθροθ
  καίτών πρακτόρων τού, νά κυ¬
  κλοφορή νομίμως, νά άπομα-
  κρύνης δσον τό δυνατόν περισ¬
  σότερον την ημέραν τής μοιραί-
  ας «καύσεώς» σου, πού θά σέ
  άχρηστεύση, νά διάγης μίαν
  ζωήν διπλήν ^τής οποίας κάθε
  στιγμή είναι καί στιγμή άγωνί-
  άς, διότι δέν γνωρΐζεις άν έγι-
  νες ή δχι άντιληπτός άπό τόν
  εχθρόν καί άν πρέπη ή δχι ν"
  αύτοαχρηστευθής κρυπτόμενος,
  νά καταπνΐγη,ς; τό ένστικτον ά-
  ναδεΐξεως, νά έκτίθεσαι διαρ¬
  κώς, χωρίς μέσα αμύνης, είς
  τόν κίνδυνον τής συλλήψεως,
  πβύ κατά κανόνα όδηγεΐ είς τα
  βασανιστήρια καί πρό τοΰ έκτε
  λεστικοθ άποσπάσματος — δι5
  δλα αύτά χρειάζεται μόνιμος
  δοκιμασία τής τόλμης καί τής
  νοημοσύνης, ψυχική αύτάρκεια
  καί ύψηλή συνεΐδησις τοθ καθή
  κοντος, ώστε μόνον ή εκτέλε¬
  σις τού καί δχι ή δημοσία άνα
  γνώρισις ν' άποτελοϋν την άντα
  μοιβήν.
  'Εκεϊνοι, οί όποΐοι ειργάσθη¬
  σαν είς τόν μυστικόν πόλεμον
  άποτελοθν τόν ανώτερον καίτε
  λειότερον τύπον έθνικοθ άγωνι-
  στοθ. Όσοι απέθανον, παρέδω·
  σαν την τελευταίαν πνοήν των
  κάποιαν αύγήν ήμίγυμνοι ενώ¬
  πιον ενός τοίχου άντικρύζοντες
  μόνον τόν μισητόν εχθρόν, ά-
  φοθ επέρασαν άτέρμονας νύ-
  κτας βασανιστηρίων μέσα είς
  Ογρά ύπόγεια, χωρίς νά δυνη-
  θοθν ν' άτενίσουν ουτε διά μίαν
  φοράν έστω καί άπό μακρυά
  τούς προσφιλεΐς των. Όσοι έ-
  πέζησαν, Εδωσαν δλην την ίκ-
  μάδα καί την ζωτικότητά των
  είς μίαν προσπάθειαν, πού δέν
  ήτο δυνατόν οϋτε νά διαφημι-
  ϋ, οβτε νά διστυμπώνισθπ.
  Κακόν είς κανένα δέν έπροξέ-
  νησαν. Μόνον είς τόν εχθρόν
  καί είς τόν εαυτόν των. Διότι
  ό έχθρός άπέφυγε συνήθως την
  εφαρμογήν των άντιποίνων διά
  τάς έκδηλώσεις τοθ μυστικοϋ
  πολέμου. Προσεπάθησε πάντοτε
  ν' άνακαλύψη τούς δράστας,
  διότι αύτοι τοΰ προεκάλεσαν
  τάς μεγαλυτέρας καταστροφάς.
  Έκατοντάδες πλοίων εβυθίσθη
  σαν άπό την δρασιν των σαμ
  ποτέρ καί των ύπηρεσιών πλη¬
  ροφοριών καί έκατομμύρια Έλ
  λήνων είδον νά έκφράζεται καί
  νά" τονώνεται ό πόθος τής έλευ
  θερίας άπό των στηλών τοϋ μυ-
  στικοΰ τύπου, καθ" ήν στιγμήν
  αί σήμερον έπανεκδοθεΐσαι έφη
  μερίδες προσεπάθουν νά διοχε¬
  τευθούν τό δηλητήριον τής ήττο
  παθείας καί τής άπογνώσεως.
  Ή Ελλάς πρώτη ήρχισε την
  αντίστασιν καί τή ένσυνέχισε μέ
  χρι τέλους είς έπιταχυνόμενον
  καί ένισχυόμενον ρυθμόν. Ή
  άντίστασις δχι μόνον ίκανοποί
  ησε την άγωνιστικήν διάθεσιν
  τοΰ λαοΰ—διάθεσιν την όποιαν
  ουδέποτε επέδειξαν οί ηγέται
  τού — άλλά καί προσέφερε τερα
  στίας υπηρεσίας είς τόν δλον
  συμμαχικόν άγώνα.Δέν^εΐναινο
  ητόν σήμερον ουτετήν αξίαν της
  ν' άρνούμεθα, οϋτενά μεταβάλ
  λωμεν £να έ'πος είς λογιστικόν
  βιβλίον καί νά ύπολογίζωμεν μέ
  την μικροψυχίαν σαράφη τα
  κέρδη καί τάς ζημίας. Μόνον
  προδόται είναι δυνατόν νά έ-
  χουν μίαν τοιαύτην νοοτροπίαν.
  Οί λαοΐδταν καταλαμβάνωνται
  άπό έξαρσιν—καί ό ελληνικάς
  λαός κατείχετο άπό έξαρσιν ε¬
  πί τέσσερα συνεχή έτη—έπιτε-
  λοϋν Ιστορικόν έργον. Καί ή Ι-
  στορία είναι κάπως πλέον γεν-
  ναιόδωρος καί τολμηρά άπό ότι
  είναι οί άργυραμοιβοί ή οί προ
  δόται. Μόνον δσοι έμειναν ά-
  δρανεΐς άπέναντι τοΰ έχθροΰ
  καί άσυγκίνητοι άπό την αυτο¬
  θυσίαν τοθ λαοθ, προσπαθοΰν
  ν' άρνηθοθν την αξίαν τής
  άντιοτάσεως. Είναι αύτοι πού
  δέν έπραξαν οΰτε τό καλόν, ου
  τε τό κακόν καΐ τούς όποίουςό
  ποιητής τής Θείας Κωμωδίας έ
  τοποθέτησεν είς ιδιαίτερον κύ¬
  κλον τής Κολάσεως. Τής περι-
  φρονήσεως τοΰ Ιθνους, δηλαδή.
  Μακράν άπό τούς έπισήμους
  άρχηγούς καί παρά την θέλησίν
  των ανεπτύχθη είς την Έλλάδα
  £ν κολοσσιαΐον κίνημα άντι¬
  στάσεως. Τό κίνημα αύτό άνέ-
  δειξεν άπό τα σπλάγχνα τοθ
  λαοθ νέους άνθρώπους', οί ό-
  ποΐοι κατέκτησαν μέ τάς θυ¬
  σίας των την θέσιν των είς την
  συνείδησιν τοΰ έθνους. Σφυρη·
  λατημένοι άπό τάς δοκιμασίας
  γεμάτοι πείραν άγωνιστικήν,
  πονοθντες ειλικρινώς καί δχι
  συμβατικόός τόν τόπον καί τόν
  λαόν, εχουν |κάθε δικαίωμα νά
  καταλάβουν μίαν έξέχουσαν
  θέσιν είς ;τό Εθνικόν Συμβού¬
  λιον—τουλάχιστον διά να τοθ
  προσδώσουν ζωήν.— "Οσον τού
  λάχιστον καί οί κατ' έπιλογήν
  έκπρόσωποι των κομμάτων τής
  Βουλής τοΰ 1936. Αύτοι έκφρά-
  ζουν την πρό έννεαετίας ίστο·
  ρίαν. Έκεΐνοι έκφράζουν την
  χθεσινήν καΐ την σημερινήν παλ
  λομένην πραγματικότητα. Μα-
  ζί μέ τούς έκπροσώπους των
  εργαζομένων τάξεων, οί έκπρό
  σωποι τής άντιστάσεως καί οί
  έκπρόσωποι των κομμάτων θ'
  άποτελέσουν έ'ν· συμβούλιον,
  τό οποίον θά δυνήθη νά ασκή¬
  ση τό συμβουλευτικόν τού έρ¬
  γον καί τό έργον έλέγχου τής
  κυβερνήσεως κατά τρόπον γόνι
  μόν καΐ άποδοτικόν.
  ΜΑΧΑΙΡΕΣ
  Κατά τόν εμφύλιον πόλεμον
  των Αθηνών εχρησιμοποιήθη¬
  σαν φαίνεται παντός εϊδους
  φονικα μέσα γιά τό ξέβγ<χρ· μα των αντίπαλον. Θά μπο- ίούσαμε νά τα κοτατάξωμεν σέ δυό μεγάλες κατηγορίες άφίνοντας κατά μέρος τής έκ κρηκτικές άλλες. α' Στά τηλέ- μαχα δηλαδή κανόνια, πολυ- βόλα, τουφέκια, πιστόλια, δλ μους καί β' στά άγχέμαχα σφυ- ρΐά, δρεπάνια, κλαδευτήρια, τσεκούρια καί μαχαίρια πά¬ σης κατηγορίας. Ή δευτέρα κατηγορία εΐχε μεγάλη πέρασι διότι ό έχθρός ήτο πολύ κον- τα, ήτο «ό πλησίον» τόν όποΐ όν κάποτι έπρεπε νά άγα- πώμεν ώς τόν εαυτόν μας, γι' αύτό καί κατεσκευάσθησαν πάμπολλα, τα όποΐα φαίνεται 8 π δέν παρεδόθησαν. Προχθές συνελήφθησαν είς Αθήνας ό Κονζαξής καί ό Νάνος διότι ανευρέθησαν είς τα σπίτια των 27 μαχαίρες μήκους 70 πόν- τους καί πλάτους 10 χρησι- μβποιηθεΐσαι κατά τάς έκτε· λέσεις των πολιτών. Φαίνεται δτι ό κ. Κονταξής εΐχε παύ¬ ση νά κατασκευάζη κουτάκια καί κατεσκεύαζεν μαχαίρες πράγμα εΰκολον γι' αυτόν. Ή τεχνική μεταβολή στήν έγ- κατάστασίν τού έγινεν εϋκο- λα. Είδικότητες άδελφαί αί δύο τέχναι αύται. ΆφοΟ είχεν 8 μως συνεργάτην τόν Νάνον Ι- πρεπε ό άθεόφοβος νά τής κάνη μικρότερες δχι 70 πόν- τους μήκος! Σκέπτομαι τόν Α.Ι.8«,ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΒΡίΰΜ Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τα κάτωθι: ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ Πρό 185 έτών, τό 1760, κα¬ τά την διάρκεια τοϋ έπταετοθς πολέμου, οί Ρώσσοι ένίκησαν τα στρατεύμαΐα τοθ Φρειδε ρίκου τοΰ Μεγάλου καί κατέ¬ λαβον τό Βερολϊνο. Ή Ρωσσία, μέ συμμάχους την Γαλλία, την Σουηδία, την Σαξωνία καί την Αυστρία, πο· λεμοΰσε τότε κατά τοθ Φρει¬ δερίκου, ό οποίος εΤχε άσθενή" υποστηρίξη άπό την Αγγλία. ΆφοΟ είσέβαλε στήν Βοημία (όπως έκανε ό Χίτλερ τό 1939), ό Φρειδερΐκος εΐχε νίκες την μία κατόπιν τής άλλης, άλλά υπέστη καταστρεπτική ήττα στό Κολίν, δπως οί στρατοί τοθ Χίτλερ στό Στάλινγκραντ, όφειλομένη κυρίως είς την δρ- μητικότητά τού. Σήκω ΐε νέα στρατεύματα καί συνεκράτησε τούς Γάλλους, πού προσπάθησαν νά είσβάλ· λουν στήν Πρωσσία άπό την δύσιν συγχρόνου μέ τούς Αύ στριακούς πού είσήρχοντο έν¬ τός τής Σιλεσίας καΐ κατελάμ- βανον τό Μπρεσλάου. Την ϊδια έποχή οί Ρώσαοι έπροχωρούσαν πρός τόν "Ον- τερ καί στήν Πρωσσία, καί έτσι ή Γερμανία Ιγινε ένα τϊο- λιορκημένο φρούριο δπως σή· μερά. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Τό 1759 6 Ρώσσος στρατηγός Σαλτικώφ επέτυχε μιά άποφα- σιστική νίκη κατά τοθ Φρειδε¬ ρίκου είς τό Κούνερσντόρφ επί τοϋ Όντερ. Τόσο άποφασιστι κή ήταν ή Νίκη πού ό Φρειδερΐ¬ κος, ό οποίος έφερνε πάντα μαζί τού ένο μπουκάλι δηλη· τήριο, επεχείρησε νά αυτοκτο¬ νήση καί έγραψε μάλιστα £να άποχαιρετιβτήριο γράμμα. Ή κίνησις τίς ήμέρες αύτές ήταν αναλόγως μικρή είς τό Ρωσσι κό στρατόπεδο καί οί Κοζά- κοι δέν μπήκαν στό Βερολΐ- νο παρά ΰστε,ρα άπό λΐγους μήνες τό 1760. (αυριον τό τέλος) Νάνον νά κρατόι μιά τέτοια μαχαίρα, μεγαλυτέρα άπό τό άνάστημά τού καΐ νά όρμφ νά άποκεφαλίζη καί νά δια· υπ^ γίγαντας. ΚαΙ δμως οί παράδοξοι αύτοί συνεργάται ειργάσθησαν τιμιώτατα. Έκο- ψαν κεφάλια, πόδια, χέργια άνοιξαν στήθη καί κοιλίας, καί δταν έσάλπισεν παύσατε πθρ—σφαγήν μάλλον— άπεσύρ θησαν είς τα Ιδία μέ τάς ύπολείπους 27 μαχαίρας καΐ επεδόθησαν είς τα είρηνι- κά των Ιργα. Τα άρθρα τοΰ άφοπλισμοθ τής Βάρκιζας δέν όμιλοΰσαν περί καταθέσεως μαχαιρών περί άπομαχαιρι- σμοθ δηλαδή, άλλά περί ά¬ φοπλισμοθ. Τα δπλα κατετέθη σαν, άλλά αύτά κατά την γνώ¬ μην μας είναι τα άθωότερα φονικά δργανα. Τό πολύ αΓ- μα τό εχυσαν τα μαχαιροειδί) δπλα καί αύτά παρέμειναν στά χέρια των κυρίων των γιά νά χρησιμοποιηθοθν κατά νεωτέ- ραν διαταγήν. ΚαΙ δμως αύ¬ τά είνε τα φοβερά καί άθόρυ- βα πολεμικά μέαα: Μία σφαΐ- ρα έρχεται άπό μακρυά ένω- ρίτερα άπό τό σφύριγμά της, καρφώνει, κάπου περνά, άλλά ή εντύπωσις είναι στιγμιαία καΐ τό κακό §της λίγο πολύ είναι χωρίς φόβους καΐ τρο μόρες. "Αλλο είναι νά άν- τικρύσης μίαν λάμπουσαν μά¬ χαιραν 70 πόντους, νά την αίσθάνεσαι νά πριονίζη τόν λαιμόν σου ή νά ξεσχίζη τα σπλάγχνα σου μέ βραδύ ρυθ¬ μόν καί αλλεπαλλήλους κινή· σεις. Όσον ύποφέρει ή [ψυχή άπό τα θέαμα δέν ύποφέρει τό σώμα άπό τό τραθμα. Είναι μέσον βάρβαρονώς ελεγε καί ό Μουσ σολίνι γιά τής 'Ελληνικές ξιφο- λόγχες. Ό θάνατος έπέρχεται βραδέως καΐ δίδει τόν καιρόν είς την άναχωροθσαν ψυχήν νά φρίξη καΐ αυτή μπροστά στήν τεραστία μαχαίρα. Ό τρόμος τοθ θανάτου είναι άναπόφευ- κτος, καΐ θάλεγε κανείς πώς μέ αυτόν τόν τρόπον δέν θανατώ- νεται μόνο τό σώμα άλλά ξε- σχίζεται καί ή ψυχή. Κύριοι, ό τρομεράς αύτός θάνατος προ· σεφέρθη άπό τούς "Ελληνας πρός τούς Έλληνας διατί; Δι¬ ότι ό είς θέλει δημοκρατίαν καί ό άλλος σοσιαλισμόν 6 είς [θε · λει τα δεξιά 6 άλλος τα άριστε ρά. ΚαΙ δμως ό δρόμος τοθ "Ε- θνους μας αυτή τή στιγμή είναι ξεκαθαρισμένθς καί εύρύτατος —δέν έχει ξεστράθια οΰτε δε¬ ξιά οΰτε άριστερά—άλλά όδη¬ γεΐ πρός τα έμπρός—καί μόνον έμπρός—καΐ φθάνει—μακρυά— στήν Σόφια, στό Βερολίνον. Ποίος Έλληνας θά τεθή πρωτο πόρος γιά νά μας οδηγήση έκεΐ; Κΐφ ίλιν ταλ είς τής νυν «α- έ· ιύν νή ά- νερ ρός νο· οιν σί- ά- όν ιρ* ιε· υ- υ- ήν «ν 81- λί- α· ν. λη Ε- «ς «ν Ό- χν ■ρταπληκτοι άπό γείας των συμπο μπόρων έξανωνέων
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΓΜΙΚ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 Απριλίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ Ε¬
  ΝΩΣΕΩΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙ-
  ΣΤΩν Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  Κατόπιν όκταετοΰς αναγκάση
  κης άδρανείας ?πανεσυνεστήθη|έν
  τη πόλει μας ή Ένωσις Έφέδρων
  Πολεμιστών Ν. Ηρακλείου, όμο-
  φώνφ αποφάσει των Έφέδρων με
  λών αυτής.
  Θά επιτραπή ημίν επί τη εύκαι-
  ρία χαύτχι ν5 αναφέρωμεν εν δλί
  γοις χά προκαλέσαντα την ανάγ¬
  κην τής επανασυστάσεως τής δρ
  γανώσεώς μας αϊτια ώς καί τούς
  σκοπούς ούς αυτή επιδιώκει.
  Οί εφεδροι των Ινδόξων Βαλκα¬
  νικών καί Άλβανικοϋ Πολέμου
  είναι Ί'σως ή μόνη τάξις ή όποία
  προσέφερε είς την Πατρίδα τάς
  θετικωτέρας υπηρεσίας.
  Δικαιοΰται συνεπώς δι' αύτάς
  νά άξιώσχ) όπως τύχτ] τής Κρατι·
  κης βοηθείας καί αντιλήψεως ι
  δίως κατά την μεταβατικήν αύτην
  περίοδον καθ" ήν, ώς γνωστόν λό
  ΥΦ τής παρατηρουμένης άνεργίας
  καί οικονομικής δυσπραγίας, οί
  πλεΐστοι των έφέδρων άντιμετωπί
  ζουν μετά φρΐκης τό πρόβληματής
  συντηρήσεως αυτών καί των οίκο-
  γενειων των. Έπιβάλλετα* όθεν ή
  συσσωμάτωσις τού Έφεδρικού κό
  σμου υπό μίαν σημαίαν, την Έφε
  δρικήν καί μέ αύτην ώς σύμβο
  λον των ύψίστων ϊδεωδών διά α ή
  γωνίσθη, νά άξιώσ^, άπό τό Κρά'
  τος καί την Κοινωςίαν μας νά επι
  δείξχ) υπέρ αυτού στοργικόν ενδια
  φέρο ν.
  Ή Ένωσις των Έφέδρων Πό
  λεμιστών, θά δεχθή ιίς τούς κόλ-
  πους πάντα "Εφεδρον, πλήν δή
  λοΐ ότι θά άγωνισθχί δι' όλω ν της
  τώνδΐινάμεων,ώστε νά αποφύγη πά
  σαν εκμετάλλευσιν όποθενδήποτε
  προερχομένην. Θά άντιστχί κατά
  πάσης βίας πιέσεως ή ίδέας την ο¬
  ποίαν θά τολμήση τις νά επιβάλ¬
  λη καί ώς φωτεινόν καθοδηγητήν
  θά έχη την υψηλήν εφεδρικήν ιδέ¬
  αν καί την αποτελεσματικήν καί
  θετικήν εξυπηρέτησιν τών?φέδρων
  μελών αυτής, ή όποΙ(/ ελπίζομεν
  πολύ συντόμως βά καταφανη καί
  όμολογηθ,β παοά πάντων.
  Υπό τάς ανωτέρω προύποθέσεις
  καλούμεν τούς Έφέδρους Πολεμι¬
  στάς όπως εγγραφώσι μέληείς την
  οργάνωσιν μέ την απόλυτον βεβαι
  ότητα ότι ή Διοίκησις τής Ενώ¬
  σεως θά ευρίσκεται πάντοτε παρά
  τό πλευρόν των, διά την ίκανοποίη
  σιν πάσης δικαίας άπαιτήσεως.
  Ηράκλειον τη 31 Μαρτίου 1945
  Ό Πρόεδρος Γεώργ. Μαρκάκης
  Ό Αντ)δρος Δημ. Γιγουρτσής
  Ό Ταμίας Μαρ. Άνδρεαδάκης
  Ό Γ.Γραμμ. Ιω. Δ. Μελισσείδης
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον Άντ.
  Βογιατζής, Στεφ. Σαατσάκης, Κ.
  Μαδαριωτάκης, Φαν. Παυλίδης,
  Γεωργ. Διριδής, Εύαγ. Μαλαγαρ-
  δής, Άν. Σφακιανάκης, Ιωάν.
  Χίλιδονόπουλος.
  Τ ό Δικηγορικόν γραφείον Π. Ι.
  Ζέππου, καθηγητού Πανεπι¬
  στημίου, Γεωργίου Άρ. Ρωμανοΰ
  καί Ε. Κ. Ροοσσου, δικηγόρων παρ'
  'Αρΐίφ Πάγω, (άρχεΐον Αριστεί¬
  δου Γ· ΡωμανοΟ), εχει έγκαταστα
  θεί άηό ιΐενταμήνου επί τής όδοθ
  Φιλελλήνων 7 (δ' ΰρ·ψος), τηλέψ.
  27718 έν Αθήναις. Άναλαμβάνον-
  ται άστικαΕ, διοικητικαί, έμπορι-
  καί καΐ ναυτικαι ύποθέσεις, γνωμο-
  δοτήσεις, διαχειρίσεις περιουσίαν
  κλπ. Τό Γραφείον ευρίσκεται είς
  επαφήν μέ την Αίγυπτον, "Αγγλίαν
  κοΐ Αμερικήν καί έχει ·ίς δλας
  τάς επαρχίας τής Ελλάδος αντα¬
  ποκριτάς». 2—1
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΟΙ κάτωθι κάτοικοι τού χωρί
  ου Πραιτώρια Μονοφατσίου, έ
  ξαπατηθέντβς άπό τάς πατρι
  ωτικάς διαβεβαίωσεν τοθ ΕΑΜ
  τό ήκολούθησανέπΐ τι διάστημα
  πεισθέντες δμως έκ των πραγ
  μάτων, 8τι ή ώς άνω οργάνω¬
  σις εΤνσι άντεθνική καΐ άντι-
  πατριωτική την άποκηρύσσουν
  δι' ένυπογράφων δηλώσεων των
  τασσόμενοι είς την εθνικήν
  οργάνωσιν Κρήτης.
  Νικόλαος ;ΐ. Άποστολάκης
  Έμμ. Μελεσσανάκης, ^ικ. Α
  Κατσαπρίχκάκης, Μιχ. Μηναδά
  κης, Γεώργιος Ε. 'Καπιτσάκης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 1607 έ.
  Ι". Διαταγής Νομαρχίας Ηρακλείου
  κοινοποιούσης ημίν την ύπ' αριθ.
  18686 έ", ε. σχετικήν ύπουργείου
  Έσωτερικών διά την ληφθησομέ
  νην υπέρ δρφανών πρόνοι-
  αν παρά τής ΕΜ—ΕΛ.
  Καλούμεν
  Όπως προσέλθουν τό ταχύτε
  ρον είς τα Γραφεϊα τοθ Δήμου
  Ηρακλείου (Στρατολογίαν) οί εν·
  διαφερόμενοι καί δηλώσουν τα υ¬
  πό την προστασίαν αυτών όρφα-
  νά 1) εκ πατρός, 2) Ικ μητρός
  καί 3) έξ αμφοτέρων των γονέων
  κάτω των 15 έτών.
  Ηράκλειον τή 4τ) Απρίλιον 1945
  Ό Δήμαςχος Ηρακλείου
  Δημ. Χαλκιαδάκης
  ΘΕΗΜγ.17.
  ΗΠΕΚΤΡΠ
  ΣΗΜΕΡΟΝ: Άπογευματινή
  ώρα 6. 30' μ.μ. Βραδύνη ώρα
  9. 30 μ. μ. ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΤΗΣ
  ΠΡΑβΑΣ. ___________
  -1ΗΕ
  ΣΗΜΕΡΟΝ: Ή θαυμασία δ-
  περετόφαρσα Ο ΣΥΖΥΓΟΣ. ..
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ.
  Λίαν προσεχώς: Ό ναυτικός
  κολοσσός ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Γ> 1
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ .
  Γνωστοποιοΰμεν είς το αξιότι¬
  μον κοινόν "Ηρακλείου ότι τό
  Ζαχαροπλαστείον «Χρυσαλίς» τοΰ
  Ιωάννου Νεοκοσμίδη παρά τό
  Βαλιδέ Τζαμί.
  Άνακαινισθέν εκ νέου μέ άρι¬
  στον τεχνΐτην θά παρουσιάση έκ-
  πλήξεις μέ τα άγνά ύλικά πού θά
  χρησιμοποιήση καί την ποικιλίαν
  την οποίαν θά παρουσιάση. Τιμαί
  ασυναγώνισται. Μία επίσκεψις
  άρκεϊ γιά νά ίκανοποιηθη καί τό
  πειό ΐδιότροπο γοΰστο. Δεχόμεθα
  πάσης φύσεως παραγγελία,.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  1—5
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.— Καλοΰντοι τα
  μέλη τοθ Συνδέσμου Κυβερνητών
  καϊ Ναυτεργατών Κρήτης είς έκ-
  κακτον Γεν: Συνέλευσιν την 8 Α¬
  πριλίου 1945 καί ώραν 9 π. μ. έν
  τοίς Γραφείοις τού Συνδέσμου, μέ
  Θέμοτα συζητήσεως: α) έγκρισις έ-1
  σωτερικοΰ κανονισμοθ τοθ ταμείου
  άλληλοβοηθείας β) έλεγχος των
  φυλλαδίων προκειαίνου περί άπο-
  στολης νβυτιργατων είς άλλοδο-
  κήν. Πρός τουτο άπαντα τα μέλη
  δέον όπως φέρωσι μεθ' έαυτών τα
  ναατικά των φυλλάοια, γ) Λογοδο
  σία τοΰ συμβουλίου διά τα πεπραγ
  μενά καί δ) Διάψοροι προτάσΐις
  καί έπερωτήσεις.
  Έν Ήρακλείφ τή 3 Απριλίου 1945
  ("Εκ τού Γραοιίου)
  ΓΓΡΩΪΝΑΙ ΕΙΑΗΣΕΤΣ
  Είς τα Κρασπεδα τής Βιέννης.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:—Άρ
  ματα μάχης ευρίσκονται 50 χιλ.
  πέραν τοθ καταληφθέντος Μύν
  στερ πρωτευούσης τής Βετσφα-
  λίας. Άμερικανικά στρατεύμα
  τα έκκαθαρΐζουν τό Χάμ
  κβί Βρεττανικά τό Όσνα-
  μπουργκ. Βρεττανικά, Άμερικα
  νικά καί Καναδικά στρατεύμσ
  τα είσέδεισαν βίς την "Ολλαν¬
  δίαν. Κατέλαβον τό Νόρντκόρν
  επί τής όδοθ οιαφυγής των Γερ-
  μανών έξ "Ολλανδίας. 'Επίσης
  κατελήφθη τό Ζεβενάϊρ καί έπε
  ξετάθη τό προγεφύρωμα επί τής
  διώρυγος Ντβέντε.
  Ή 9η στρατιά κατευθύνεται
  πρός τό Άνόβερον, Τό Βάρμ-
  πουργκ καί τό Κάσσελ κατελή-
  φθησαν. Στρατεύματα τοϋ στρσ
  τηγοθ Πάτον ευρίσκονται είς
  την Γκότα, 100 χιλ. έκ τής Τσε
  χοσλοβακικής μεθορίου. Κατελή
  φθη ή Φούλντα καί τό ΖΙγκεν έ
  πί τής νοτίου παρυφής τοϋ θύ·
  λακος τοθ Ρούρ. Νοτιότΐρον έκ
  καθαρίζεται τό Βούρτο-μπουργκ
  65 χιλ. έκ τής Νυρεμβέργης καί
  κατελήφθη τό Χάΐμπορν.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—
  Ό Έρυθμός Στρατός προελαύ-
  νει επί μετώπου 400 χιλ. πρός
  τα νοτιοανατολικά όχυρά τοθ
  Ράϊχ. Έφθασε είς τα νότια
  κρασπεδα της Βιέννης 15 χιλ.
  άπΑ την πόλιν. Κατελήφθη τό
  Βίννερνόϊστατ καί Ρωσσικά
  στρατεύματα εισήλθον είς τό
  Νόϊνκίρχεν. Ό στρατάρχης Τολ
  μποθκιν ευρίσκεται είς τάς πα-
  ρυφάς των Άλπεων καί κυριαρ
  χεΐ επί 30 χιλιόμετρον τής όδοϋ
  άνεφοδιασμοϋ τής Β. Ιταλίας.
  Τα υπό των Στρατάρχην
  Μαλινόφσκυ στρατεύματα έφθα
  σαν τα Πουγκοσλαβικά σύνορα
  80 χιλιόμετρα έκ τοθ Ζάγκρεμ.
  Σφοδρός αγών δτεξάγεται είς
  τα προαστεια |τής Μπραταλά
  βας καί κσττληφσησαν ή Μα-
  γκάροσα καί Γκρένιτσα είς ,τήν
  ΤσεχοσλοόΌκΙαν.
  ΙΤΑΛΙΑ: Τα άποσΊβασσέντα
  Στρατεύματα τής 8ης Στρα-
  τίος όπισθεν των Γερμανικήν
  γραμμύν κατέλαβον τμήμα τής
  άκτής τής λΐμνης Κομάκιο 6ο·
  ρεΐως τής Ραβένα.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: ΟΙ 'Αμερι-
  κανοΙ ένήργησαν όττο6ασεις ε¬
  π) τής νήσου Ντά6Ί—Ντάθι 28
  μίλια άπό την Βόρνεο. Είς την
  Λουζόν κατελή(ρδη ό λιμήν τοθ
  Λεγκάσπι καί οί Ίάπωνες περιεκυ
  κλώδησαν.
  300 ύπερφρούρια έβομβάδιοαν
  βΐομηχανικούς στόχους είς τό
  Τόκιο.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Α) Διά τής ύπ' αριθ 200)21-
  3-45 Έγκ. διαταγής Ύπουργείου
  Στρατιωτικών καλοΰνται υπό τα
  όπλα οί ■υπηρετήσαντες είς τό Μη
  χανοκίνητον Σύνταγμα Ίππικοΰ
  τουλάχιστον 45 ημέρας καί άνω
  «πάσης τής Ελλάδος α) Λοχίαι
  κλάσεων 1939, 1940. β) "Οπλίται
  όδηγοί αύτοκινήτων κλάσεων
  1939, 1940, γ) οπλίται όδηγοί £
  τοκινήτων ποδηλάτων κλάσεων
  1938, 1939, 1940.
  Οϊ ανήκοντες εις τάς ανωτέρω
  κατηγορίας νά παρουσιασθώσι μέ
  χρι 10 Απριλίου έ. ε. έν Ήρα
  κλείφ είς την Στρατ. Διοίκησιν,
  έν Ρεθύμνφ είς την 18ην Ταξιαρ
  χίαν.
  Β) 1) Καλούμεν υπό τα όπλα
  τούς έφέδρους όπλίτας ^κλάσεως
  1936 πάντων των όπλων καί σω-
  μάτων τοϋ κατά γήν Στρατοϋ, ίκα
  νούς γεγυμνασμένους ή εχοντας
  45 ημερών τουλάχιστον στρατιωτι
  κήν υπηρεσίαν καί έγγεγραμμέ-
  νους είς τα Μητρώα αρρενων των
  Δήμων καί Κοινοτήτων των Νο-
  μών Χανίων καί Ρεθύμνης ώς καί
  ούς έν ταίς περιφέρειαι; τούτων
  διαμένοντας έκ τής λο'πής "Ελλά¬
  δος.
  2) Όρίζομεν ημέραν παρουσιά-
  σεως την 9ην Απριλίου, έ. ε.
  3) Όρίζομεν τόπον παρουσιά-
  σεως τό Ρέθυμνον 18ην Ταξιαρ·
  χίαν διά τούς ανήκοντος είς τόν
  Νομόν Ρεθύμνης |καί επαρχίας
  Άποκορώνου καί Σφακίων. Την
  Παλαιόχωραν διά τούς ανήκοντος
  είς τάς επαρχίας Κυδωνίας, Κισ-
  σάμου, Σελίνου.
  Έ Ηρακλείω τή 4 Απριλίου
  1945.
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής Κςή-
  της.
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συν)χης Πεζικοΰ.
  ΣνΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Απριλίου.—
  Ανταποκριταί είς τό Άνατο-
  λικόν Μέτωπον τηλεγραφοθν
  ότι Ρωσσικά στρατεύματα τοθ
  στρατάρχου Τολμποθκιν είσήλ
  Θον εις τα άπομεμακρυσμένα
  προαστεια τής Βιέννης καί δτι
  τό Ρωσσικόν πυροβολικόν βάλ
  λει κατά των άμυνομένων
  Γερμανΰ>ν είς τα προαστεια
  τής πόλεως. Ό Ραδιοφωνικός
  σταθμός τής Βιέννης έπαυσε
  άπό χθές λειτουργών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4.— Βρεττανικά
  στρατεύματα συνεχίζουν την
  εκκαθάρισιν τοθ Όσναμπρουκ
  καί έφθασαν τα προάστεισ τοϋ
  Μπιέλεφέλντ, ίνώ άλλαι δυ¬
  νάμεις άπέχουν όλιγότερα των
  15 χιλιομέτρων άπό τόν ποτα-
  μόν Βέσσερ.
  Καί πάλιν ή Διά¬
  σκεψις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Απριλίου.—
  Τηλεγραφοθν έξ Ούασιγκτώνος
  ότι ό Βρεττανός πρέσβυς λόρ
  δος Χάλΐφαξ άναφερόμενος είς
  τό γεγονός 8τι ή Μεγάλη Βρετ-
  τανία εζήτησε 6 ψήφους »ίς την
  νέαν Κοινωνίαν των Εθνών, εί¬
  πεν δτι αί Κτήσεις τής Αγγλί¬
  ας άποτελοθν άνεξάρτητα Κρά
  τη αί δέ Κυβιρνήσεις των έκλέ-
  γονται άπό αύτούς τούς κατοί-
  κους των Κτήσεων. Έπομένως,
  ό ίσχυρισμός δτι οί ψήφοι αύτοι
  θά είναι υπό τόν έλεγχον τής
  Βρεττανίας Κυβερνήσεως, εί¬
  ναι άβάσιμος.
  Ό ύπουργός των "Εξωτερι¬
  κών των Ήνωμένων Πολιτειών
  κ. Στεττίνιους εδήλωσεν σήμε¬
  ρον δτι ό Πρόεδρος Ροθσβελτ
  απεφάσισε νά άποσύρη την
  πρότασιν δπως ή Άμερική λά-
  βει 3 ψήφους είς τόν Άγιον
  Φραγκίσκον παρά τήν συμφω¬
  νίαν των τριών είς Γιάλταν καί
  παρά τό γεγονός τής συμμε¬
  τοχήν τής Ρωσσίας διά 3 ψή-
  φων. 'Επίσης ό κ. Στεττίνιους
  εδήλωσεν δτι άν ή Λευκορωσ-
  σία καί ή Ούκρανία πού ζητοθν
  νά λάβουν ψήφους, είναι ίδρυ
  τικά μίλη τής Διασκέψεως θά
  συζητηθή τό ζήτημα αυτώ μό¬
  νον είς τήν Διάσκεψιν. Έπΐσης
  συνεχίζονται αί διαπραγματεΰ
  σεις περί τής συμμετοχής της
  Πολωνίας. Πιστεύεται δμως δΐι
  συντόμως θά σχηματισθή ένιαία
  Πολωνική Κυβέρνησις.
  Οί «Τάϊμς» τής Νέας "Υόρ¬
  κης άνακοινοθντες πάλιν τό ζή¬
  τημα τής διασκέψεως γράψουν
  ότι είς την Γιάλταν έγιναν ωρι¬
  σμένα σφάλματα δπως ή συμμε
  τοχή των Ήνωμένων ΠολιτειΔν
  διά 3 ψήφων, ή συμμετοχή τ(|ς
  Ρωσσίας διά τριών επίσης ψή¬
  φων καί τίλος διότι δέ ν κατέ¬
  στη άμέσως γνωστή ή πραγμα-
  τική κατάστασις καί ύπάρχουν
  υπόνοιαι περί μυστικών συμφω-
  νιών είς Γιάλταν. Καί τελειώ-
  νουν ο( «Τάϊμς» γράφοντες δτι
  διά των τελευταίων (ανωτέρω)
  δηλώσεων τοθ Στεττίνιους, τα
  πράγματα όπωσδήποτε έπανήλ-
  θον είς τόν εύθύν δρόμον.
  Τό δώρον τού Χαΐ-
  λέ—Σελασιέ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου.—Ε¬
  γνώσθη έξ Άντίς—Άμτιέμπα
  8τι δ Αύτοκράτωρ της Άβησ-
  συνίας Χαϊλέ—χελασιέ, λόγω
  της άνιπαρκεΐας συγκοινωνια-
  κων μίσων, αδυνατεί νά άπο-
  στείλτ), πρός τό παρόν, είς
  τήν 'Ελλάδα τα ύποσχεθέντσ
  ζώα. Διά τόν λόγον αυτόν
  διέθεσε 5 χιλιάδες χρυσές λ(-
  ρες είς τήν Ελληνικήν Κυβέρ¬
  νησιν διά τήν ενίσχυσιν των
  φυματικών παιδιων της Ελλά¬
  δος.
  Προτάσεις είρήνης
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Απριλίου.-
  Τηλεγραφοθν έκ Στοκχολμης
  δτι άφίχθη έκεϊ ό Σνοθρε, ά·
  νώτατος ύπάλληλος της Βίλελ·
  μστράσσε. Κατά μή έπιβεβαι-
  ωθείσας εισέτι πληροφορίας,
  ό Σνοθρε σκοπόν έχει νά βο¬
  λιδοσκοπήση την έν Στοκχόλμπ
  Βρεττανικήν πρεσβείαν διά νά
  υποβάλη, πιθανώς προτάσεις
  είρήνης. Μέχρι σιιγμης ή Βρετ-
  τανική Πρεσβεία δέν έσχολία
  σβτάς κυκλοφορούσας φήμας,
  ^^»1 Πβ-|είςτό
  Μερικοί, δ-