98870

Αριθμός τεύχους

124

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

28/10/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά τιεΐ 6στω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν· ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΠροεκΑογικη "Εκδοση
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβιΐ8ον*ι%8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Παρασκευή 28 Όκτωβρίου 1977 —
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ -
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291 "
  Χρόνος 3ος — ,Αρ· Φύλ. 125 - Δρχ. 5 —
  Τό πρώτο κροϋσμα ώμής έκλογικής βϊας έκδηλώθηκε στό Ήράκλειο!...
  ΧΤΥΠΗ
  ΜΕ ΜΒΧΒΙΡΙ
  πρόσυυηο
  άπό αγνοοστο
  ΜΕΗΟΣ ΤΗΣ Κ.Ν.Ε.
  όπως καταννέλλει
  μέ ύπομνιψά τού
  ΤΟ
  Αύριο ένημερώνονται Νομάρχπς-Είσαγγελέας γιά την δολοφονΐκή άπόπειρα
  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ σχετικά μέ τό γενικώτερο κλΐμα τρο-
  μοκράτησης πού έττικρατεΤ έν όψει τών έκλογών, καταγ-
  γέλλει μέ ύττόμνημά της ή Νομαρχιακή Επιτραπή Ηρα¬
  κλείου τού Κ Κ Ε.
  Τα έπεισόδια (πού συνέβησαν στό Ήράκλειο) δ·
  όπως βγαίνει άπό τό κείμενο τού ϋπομνήματος, έχουν πε·
  ριεχόμενό τους συνθηματολογία μέ άντικειμενικό στόχο
  την ενισχύση τής κυβερνητικής τταράταξης, άκόμα <αι άπό τα φασιστικό. κα! χουντοβασιλικά στοιχεϊα. Καί εχουν σάν στόχο τους, την τρομοκράτηση όπα· δών ή μελών μιας συγκεκριμένης παράταξης καί άττώτερη έττιδίωξη την ΰλοποίηση στήν πράξη των άντικομμουνι- στικών συνθημάτων, τα όττοϊα έν όψει των έκλογών άκου- σθήκανε άπό τό κ. Καραμανλή. Ίδιαίτερη βαρύτητα έ'χει ή έφαρμογή στήν πράξη τής άντικσμμουνιστικής συνθηματολογίας. Όπαδοί τής δεξιάς ή έξτρεμιστικά στοιχεϊα της ίδιας παράταξης, ένθαρρημένα άττό τούς λόγους τού άρ- χηγοΰ τής Ν Δ. εφτασαν στό σημεΐο, νά κάνουν άκόμη καΐ δολοφονικές άττόπειρες! ! ! Χρέος τού κάθε δημοκράτη, είναι νομίζομε νά κα- ταγγείλει καί νά πατάξει, τέτοιου εΐδους συμπτώματα, γιατι δττως εδειξε ή ττεροδος τής χούντας, ή τρομοκρα- τία καί οί συνέ~ειες τού φασισμοΰ ξεκινοΰν στήν έφαρ¬ μογή τους άττό τούς κομμουνιστές καί καταλήγουν καί στόν πιό συντηρητικό άκόμη δημοκράτη. Τό ΰττόμνημα τής Ν.Ε. τού ΚΚΕ Ηρακλείου έχει ώς εξής: Συνέχεια οτή σελίδα 4 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Τό όπόγευμα τής π&ρα- σμέ/ης Κυριακής 23 Όκτω βρ^ου, έμφανίοτηκε στό Τμίϊμα Ασφαλείας Ηρα¬ κλείου, ό Δικηγόρος Γιώρ γης Στρατάκης, ό οποίος ου νόδευε νεαρό ΰτομο ήλικί άς περίπου 16 χρόνων πού ίίφερε τραΰμα έμφανές μέ άμβλύ οργανο στό πρόσωπό τού. Κατά δήλωση τοϋ κ. Στρατάκη, ό λόγος τής ου νοδείας τοΰ νεαροΰ, ήταν ή ΰποθολή μηνύσεως γιά ά τόπειρα άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως μέ μαχαίρ» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΙ Ο κ. ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΚΕΙ Τοϋ ΜΙΝΩΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΞΙΦΟΥΛΚΗΣΕ ττάλι ό κ. Μαθρος κατά τού ΠΑ. . ΣΟ.Κ. Καί έξαη"όλυσε τούς μύδρους τού ένάντια στήν ήγεσία τού Κινήματος. Μέ ΰφος δηκτικό κι άνε—ίτρε- πτους, γιά τα πολιτικαί ήθη τού τόττου, ΰπαινιγμούς, έ- ττιδόθηκε σί νέα λασττολογΐα, Κατηγορήση, μέ, ίΐιμότίμ - τα, την ήγεσία τού Κινήματος ώς «δημαγωγό τής κατα- στροφής» καί ττρόγραψε την τταρουσία της στήν πολιτι- κή σκηνή τής χφρας. Μέ μαντική — φαίνεται — διαί- σθηση ττροφήτεψε, ώς άλλος Μωϋσής, την εξαφανίση τής ήγεσίας τού ΠΑΣΟΚ την έττόμενη ακριβώς ήμέρα των έκλογών. Θά ήταν συνετώτερο νά μην άσχοληθεΐ κανένας μέ τή λασπόλογη τακτική τού κ. Μαύρου, πού υποβιβάζει σέ έττίττεδο χθαμαλό την πολιτική δεοντολογία τοΰ τόττου. "Ισως νά συνιστούσε αΰτό την πιό δίκαιη έπιβράβευση τής ταπεινής τακτικής τού. Έπειδή, δμως, ό κ. Μαϋρος φαίνεται, ότι ϋττοτιμά τή νοημοσύνη μας, αίσθανόμαστε την έσώτερη άνάγκη νά τοΰ ύπομνήσομε μερικά πραγμα- τάκια. "Ισως νά άμβλύνουν την δίνη τού, άπό τον πρόε- κλογικό ττυρετό. Ό Άρχηγός τής ΕΔΗΚ διεκήρυξε — άν δέν μάς άπατά ή μνήμη μας — ότι ό κ. Παπανδρέου τορττίλλισε την ένότητα τών δημοκρατικόν δυνάμεων καί κλώτσησε την εύκαιρία ενός έκλογικοΰ θριάμβου. Ό κ. Μαΰρος φαι- νόταν άπαρηγόρητος καί ξέσκιζε τα 'ιμάτιά τού, γιά τή μεγάλη άπώλεια. Δέν ξέχασε μάλιστα νά ρίξει καί την —έτρα τού άναθέματος στόν Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ στόν όττοΐο καταλόγιζε δτι: «Κατακερμάτισε τή δημοκρατική τταράταξη, ναρκοθέτησε την ένότητά της καί ,συνέπλει μέ τή «Ν.Δ.» κλττ , κλπ.,». , Ό κ. Μαΰρος άναλύονταν σέ ξόρκια κι άψορισμούς κατά τού κ. Παπανδρέου καί καττέληγε ττάντοτε μέ τή στερεότυττη έπωδό: «Αύτάς τα κάνει δλα». κατ' άγνώστων, πού εΐχε συμβεΐ σέ 6άρος τοΰ νεαροϋ την ΐϊροηγούμενη νύκτα, την ώρα πού ό ττελάτης τού έμπαινε στό στιίτι τού μετά άπό τή συγκεντρώση πού εΐχε γίνει άπό τό ΚΚΕ στά έγκαίνια τοΰ έκλογικοΰ τού Κέντρου. Ό νεαρός, πού όνομά ζεται Μιχάλης Μαυρογιαν νάκης, λίγα λεπτά μετά πού μττήκε στό σπ'τι τού (περιοχή Μουοείου), ά κουσέ έ'να χτύη'ημα στήν ττόρτα τού. "Οταν ρώτησε «ποίος είναι», πήρε την απαντήση ΑΥΤΗ ήταν ή θέση τού κ. Μαύρου πρίν άπό έ'να π* ρίπου μήνα. Σήμερα ύποστηρίζει άλλα: Έμφανίζει τό ΠΑΣΟΚ σάν «δημαγωγό καί καταστρο φέα», πού άπεργάζεται τόν ολεθρο τής πατρίδος. Κα3 καλεϊ τόν Έλληνικό Λαό νά φυλαχτεϊ ^γκαιρα άπό την πύρινη τού ρομφαία. Άπό την άντιπαράθε- ση των δύο, έκ διαμέτρου αντιθέτων, άπόψεων τοΰ κ. Μαύρου, προκύπτει μ«ά άν τίφαση τεραστία. "Ενα χά ος άβυσσαλεο, άγεφύρωτο. Καί π'ιό αυγκεκριμέ- να: Πρίν άπό έ'να περί~ου μήνα, τό ΠΑΣΟΚ ή"ταν ύ- γιέοτατο καί, έπομένως, ου γκέντρωνε τα έχέγγυα, γιά την ένοωμάτωσή τού ή", έστω, την 2νωσή τού μέ την ΕΔΗΚ. Καμμιά δέν ύ- πήρχε ύτοψία τότε, δτι θά «έμολύνετο» ό ύγιής όργα νισμός τής ΕΔΗΚ, άπό τό.. έπικίνδυνο ΠΑΣΟΚ. Μέοα ο* έ'να μήνα άλ λαξαν—φαίνεται — τα πάν τα. Τό ΠΑΣΟΚ μεταμορφώ θηκε, ώς διά μαγείας καί ά πό πράο άρνάκι έγινε πύ- ρινος δράκουλας, ττού άπει λεΐ νά καιασπαράξει την.. Έλλάδα! Οί παλιννωδίες τοΰ Άρχηγοΰ τής ΕΔΗΚ £χουν, βεβαία, τή' λογική τους έξη γηση. Ό κ. Μαΰρος όραμα τίστΐικε μιά ένωμένη δημο κρατική παράταξη, πού θά τοΰ έξασφάλιζε τουλάχι¬ στον τόν πρωθυπουργικό θώκο. Σάν κατάλαβε, δμως, πώς ή μεγάλη ίδέα τού δέν ήταν έφικτή, βλλαξε τρόπο σκέφης καί τακτικής. 'Η ύπόθεση φέρνει αύ θόρμητα στή μνήμη μου την μυθική περίπΤωση τής πονή ρής άλεποΰς: «.... "Ομφα- κες είρΐν»! Τό (ραινόμενο, ώστόσο, εχει τή λογική έρμηνεία τού καί άττό αόλλο πρίσμα: Είναι πρόδηλο, 8τι ή λα σπόλογη τακτική έντάσσε- ται στά εύρύτερα πλαίσια τών πολιτικών έλιγμών τοΰ κ. Μαύρου, νά άποτρέψει την παραπέρα συρρίκνωση τής ΕΔΗΚ. Καί, προπαντός' νά σταθεροποιήρει τό έίδα φός, πού Ήρχισε ήδη νά ύιχο χωρεϊ κάτω άπό τό πέλμα της. Τό ττροεκλογικό, δμως, τέχνασμα, πού έπινοήθηκε, δέν ήταν τό καλύτερο. ΤΗ ταν μ·ά έ'μττνευση άτυχής τοΰ κ. Μαύρου, πού τόν α- φησε έκτεθειμένο στή συ- νείδηση τοΰ δημοκρατικοΰ λαοΰ τής χώρας. Ό κ. Μαϋρος έΌφαλε οίον τρόπο τής έπιλογής τού. Προτίμησε τή στενή άτραπό άντί τή λεωφόρο, πού έκτείνεται, διάπλατα μπροστά τού. Γιά νά μπεϊ, δμώς, στό ρεΰμα της χρειάζεται πρώ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 4η Σελίδα «Ενός σύντροφος». Μόλις ο,νοιξε την πόρ τα, δέχτηκε έ'να χτύπημα μέ μαχαίρ ι στό πρόσωπό τού, άπό έ'να άγνιοστό τού άτομο, τό όποίο μόλις τόν χτύπησε, τράπηκε οέ φύγη. 'Αμέσως μετά, κατά τίς πληροφορίες μας, είδοποιή θηκε ή άστυνομία (11— 12) την έτταύριο δέ δταν πιά ό Μαυρογιαννάκης μέ τόν δικηγόρο τού πήγαν, τό μεσημέρι, γιά νά ύποβά λουν μήνυοη κατ' άγνώ οτων. Τό Α' ΆοΊ:υνομικό Τμήμα στό όποΐο αποτανθη καν, τούς εΤπε, δτι αρμοδία ήταν ή Άσφάλεια έπ£ΐδή ή μήνυση γινόταν κατ' ά,- γνώστων. Πράγματι, τό βράδυ τής Κυριακής ύποβ? _'|θηκε ή μήνυση άλλά λόγω τοΰ δτι ή Άσφάλεια ήταν άπα σχολημένη. μέ τίς έκρήξεις τών βομβών στό Γερμανικό Προξενεΐο καί ότου Διαλυ νδ, είπαν στόν Μαυρογιαν νάκη, νά ττάει την έπομένη γιά νά τοΰ δώσουν πϊιραγ γελία γιά την εξετάση τού, ' άττό είδικό Ίατροδικαοτή. Ό Μαυρογιαννάκης, πήγε την έτταύριο, πλήν δ μως καί κείνη την ήμέρα δέν πήρε την παραγγελία τροδικαοτή ϊίγινε τρείς μέ έκδόθηκε τό παρακάτω ύ- γιατί ή Άσφάλεια ήταν καί ρες μετά τό χτύπημα. πάλι άπασχολημένη. ττόμνημα, τό όποΐο αΰριο Σάββατο πρόκειται νά επι Σχτικά μέτό έπεισόδιο δοθεΐ στόν κ. ΕΙοαγγελέα Τελικά ή εξετάση τοΰ άπό τή Νομαρχιακή Έπϊτρο καί στόν κ. Νομάρχη Ήρα Μαυρογιαννάκη άπό Ία- πή Ηρακλείου τοΰ ΚΚΕ, κλείου. «♦♦♦♦♦4 ϊ)ϋ άγωι/ίζονται άττ^γνωσμενα νά... ΔΕΝ... ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣΧΟΥΝΤΟΒΔΣΙΛΙΚΟΙ Άλληλοσυγκρουόμενες εί ναι οί πληροφορίες πού 0- ττάρχουν σχετικά μέ τόν κσ ταρτισμό ψ-ηφοδελτίου στό Ήράκλειο τού κόμματος τής «'Εθνικής Παράταξης» τού ' Στεψανόπουλου. Άλλες άπ' αύτές φέρνουν σάν βέβαιη την κάθοδο στΐι, ττροσεχεΤς έκλογές συνδυα- σμοΰ καί στό Ήράκλειο. Μάλιστα, στήν εφημερίδα «Μεσόγειος*, δημοσιεύτηκε κ ι όλας μιά ανακοινώση τού Μοιράρχου έ.ά. Ίωάννη Κσ- πενεκάκη, μέ την όποία ό κ Καπενεκάκης υπό την ίδιότη τα τού «ύποψηφίου βουλευ¬ τού τής 'Εθνικής Παρατάξε¬ ως», γνωστσποιεϊ στούς ...όττο δούς τής παρατάξεως δτι τούς δέχεται καθημερινά στο «έκλογικό τού κέντρο». Άλλες πάλι πληροφορίες άττό άπόλυτα ένημερωμένες πηγές, άναφέρουν δτι παρ' ί λες τίς προσττάθειες τού ην Νομάρχη κ. Νταουντάκη πού στρέφονται τόσο πρός την κατεύθυνση των χουντι- κων οσο καί των βασιλοφρό νων, δέ είναι δυνατή ή συγ¬ κροτήση οΰτε κάν ...Νομαρχι ακής Έπιτροπής στό Ήρά- κλειο' ! Σχετικές προτάσεις τού κ Νταουντάκη σέ Ήρακλειώτες απέβησαν μάταιες, διότι ό- Η "ΑΛΗΘΕΙΑ.. δπως κι οί άλλες τοπι- κές έφημερίδες, δέν θά κυκλοφορήοει αίό- ριο Σάββατο, λόγω τής σημερινής εορτής της 28ης Όκτωβρίου. Ή καθημερινή προε- κλογική ΑΛΗΘΕΙΑ θά.. κυκλοφορήση την Κυ- ριακή. Καί τή Δευτέρα —δ¬ πως πάντα—ή έβδομα- διαία ΑΛίΙΘΕΙΑ. πως πληροφορούμαστε, οί 6α σιλόφρονες δέν θέλουν νά έχουν καμιά σχέση μ έ τούς χουντικούς καί οί χουντικοί δέν θέλουν «νά δοΰν στά μό τισ τους» τούς βασιλόφρονες. Πάντως, ψιθυρίζονται όρι σμένα όνόματα σάν πιθανό νά συμπεριληφθοΰν στό ψηφο δέλτιο (άν γίνει τελικά), άλ λά κ ι αύτά κάθε μερά ...άλ λάζουν! Τα ...τελευταία άνόματα ττού άκούστηκαν είναι: Καπε νεκάκης, Πρεκατσουνάκης, Σεβαστάκης, Καβαλάκης, Μπαρκάτσας καί Λαουμτζης. Φυσικά τό δνομα πού μόνι μα άκούγεται είναι τού κ. Νταουντάκη. Τελος πληροφορούμαστε δτι σοβαράς λόγος πού δυ- σκολεύει τόν καταρτισμό συνδυασμοΰ στό Ήράκλειο, είναι οί ...παράλογες ...οίκο νομικές άπαιτήσεις των ...ΰ ποψηφίων ...ύποψηφίων!.. ΨυχοΑονικι. Ρία οτήυ Άρμάχα ΝΟΣΤΑΑΓΟΙ ΤΗΣ... ΕΡΕ ΑΠΕΙΑΟΥΝ ΦΗΦ0Φ0Ρ0ΥΣ "Αρχισε φαίνεται ή «σκληροπυρηνική» μερίδα τής δεξιας πού παραμένει πιστή ίΐΓίς άρχές τής ΕΡΕ καί δέν δέχεται τίς., κομ- μουνιστικές προδευτικότη τες τής «Νέας Δημοκρατί¬ ας», )ά βγάζει άπό τό όπλο στάσιό της τό βαρύ πυροβο λικό της. Τόν βιασμό τής έ λεύθερης βούλησης τών έ κλογέων!! Μας καταγγέλθηκε χθές μιά «πρωτόγονη» όμολογου μένως, δσο καί κλασσική περίπτωσις επιχείρησις βΐας άπό «σκληροπυρηνικό» δέ ξιό στό χωριύ Άρμάχα, πού σκοπό έ'χει νά παρουσιάσει τόν «πρώτο» δουλευτή τής «Νέας Δημοκρατίας» τταρα μένοντα πρώτο! Συγκεκριμένα μαςκαταγ γέλθηκε δτι κάποιος για- τρός γνωστάς κομματάρχης ύποψήφιου βουλευτή τής Ν. Δ., άπΐειλεΐ τούς ψηφοφό ρους τοϋ χωρίου Άρμάχα καί.. άξιώνει νά ψηφίσουν καί μάλιστα... φανερά τόν ... «ττρώτο»! Μάλιοτα, γιά νά... σιγου ρευτεϊ δτι δέν πρόκειται νά γίνουν... παρατράγουδα, παρήγγειλε ΟΓθύς ψηφοφό ρους τοϋ χωρίου, νά μην πά εί κανεΐς στό έκλογικό τμή μα νά ψηφίσει, όν δέν τόν όδηγήοει ό... ϊδιος!! Νομίζομε πώς τέτοιες μέ θοδοι δέν μποροΰν νά έ- φαρμόζονΐα» ηαρά ..μόνον φ πό άνθρώπους ΐτού καμμιά σχέση δέν £χουν μέ την., άνθρωπιά. Καταγγέλλομε τό γεγονός γιά,,νά^βγάλει ό λαός τα ου μπεράσματά τού.. Έλεύθερο Βήμα Η Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Τοϋ Μανόλη Λογιάδη ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟ Τ01940 - ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΪΟ ΚΡΒΗΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ Διήγημα τοϋ Δικηνόρου - Λοι/οτέχυη Ν. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ (Άπό τ ό άνέκδοτο βιβλίο «Μέ τό χαμόγελο στά χείλη») ΠΗΡΑΜΕ διαταγή νά αφήσωμε δ,τι περίσσο κρα- τούσαμε καί τ' άφήσαμε δλα. Πήραμε μόνο τρείς χειρο- βομβίδες ό καθ' ενας μας, τίς σφαΐρες καί τα δπλα μσς κι άρχισαμε προσεχτικά νά σκαρφαλώνουμε. Μάς εδειξε ό Ύπασπιστής τό υψωμα μέ τίς προφυ- λακές των Ίταλών, μάς εδειξε καί τα δρόμο νά πάμε. "Υστερα ώρισε όδηγό τό Δεκανέα Κωνοταντοΰρο. Ό Κωνσταντοϋρος είναι ενας ντελικάτος χωριάτης. πανύψηλος. Τό μουστάκι τού μυρίζει βουνό' είναι τσομ- πάνης. Πατεί σιγούρα τό βουνό καί μάς κοιτά στά μάτ·α πιο σιγουρα. — Μή φοβάστε, μωρέ, μάς φωνάζει. Όπου τούς έ' χομε χτυπήσει φύγανε μ' αύτό δέν είναι καλό. Δέν πρέ πει νά μάς φεύγουνε, γιατί θά μάς ξεκάμουνε τα πόδια, στό κυνήγι. Πιάστε τους ζωντανούς νά τελειώνουμε... — ΛΑΛ — ΣΑ ΝΥΧΤΩΣΕ κιυήσαμε. Είχαμε διαταγή νά μην άραιώνουμε, γιατί θά χαθοΰμε. Ψηλαφοϋμε τή μαυρίλα τής νύχτας μέ τα πόδια, μέ τα χέρια, μέ τα νού κι άνε- Συνέχεια στή σελίδα *ί ΟΙ διαπραγματεύσεις πού διεξάγονται σήμερα γιά την ένταξη της χώρας μας στήν Εύρωπα'ΐκή Κοινή Άγο ρά, άπαιτοΰν μιά προετοιμα σία κα! μιά ένημέρωση τού άγροτικοΰ λαοΰ, γιά την άν τιμετώπιση των νέων συνθη κων πού θά δημιουργηθοΰν μέ την ένταξή μας. Κ ι δμως παρά την τεραστία σοβαρά τητα τού θέματος, παρά την ίστορική άπόφαση πού πρό¬ κειται νά πάρωμε καί παρο τα τεραστία έρωτηματικά, τό προβλήματα καί τίς νέες συν θηκες πού σύντομα θά άντ ι μετωπίσωμε, κανένας σχεδόν δέν συζητά κανένας σχεδόν δέ γράφει καί κανένας ύπεύ θυνος δέν φροντίζει νά ένημ* ρώση ίνα λαό όλόκληρο καί πρό πάντων την άγροτική τό ξη, στά διάφορα θέματα πού άφοροΰν τα μέλλον τής χώ¬ ρας μας άπό την ένταξή μας στήν ΕΟΚ. Δέκα πέντε όλό κληρα χρόνια πέρασαν άπό τότε πού υπεγράφη ή άρ*χική συμφωνία τής είσόδου μας στήν ΕΟΚ, Καί είχαμε και ρό 15 έτών γιά νά ένημερώ σουμε τό λαό, νά όργανωθοΰ με, νά μελετήσουμε τίς νέες συνθήκες καί κυρίως νά βροΰ Συνέχεια α-^, την 3η σελ. Αύτό θά πεΐ έλευτεριά: Νάχεις ενα πάθος νά μαζεύεις χρυσές λίρες και ξαφνικά νά νίκας τό πά¬ θος σου καί νά σκορπάς τό θησαυρό στόν άέρα. Νά λευτερωθεΤς άπό έ'να πάθος, ΰπακοΰοντας σ' ίνα άλλο ΰψηλότερο... Μά μήπως κ ι αύτό δέν είναι σκλαβιά; Νά θυσιάζεσαι γιά μιά ΐδέα, γιά τή ρά- τσα σου, γιά τό Θεό; "Η μήπως δσο πιό ψηλότερα στέκεται ό άφέντης τόσο και πιό μακραίνει τό σκοι- νί τής σκλαβιάς μας, πηδοΰμε τότε καί ττηγαΐνουμε σέ πολύ πλατύτερο άλώνι, πεθαίνουμε χωρϊς νά βροΰμε την άΚρα τού κι αύτό τό λέμε έλευτεριά; Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΑ ΚΑΤΕ Σέ πλήρη άτοτυχία τεί νει νά καταλήξει ό βαρύ- γδουπος θεσμός τών Κ.Α.Τ. Ε. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Η ΑΛΗΘΕΙΑ άγωνίζεται νά σπάση τα δεσμά μέτή δική της γροθιά ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«Ι Τα Κ.Α.Τ.Ε, δπως τεκ μηριώθηκε, άκλόνιτα, άπό τή μέχρι τοΰδε λειτουργία τους άποτελοΰν Κέντρα πά ραγωγής εΐΐδικευμένων έρ γατών, πού έΐτηνδρώνουν τίς βιομηχανίες τών ξένων καί ντόπ,ιων μονοπωλίων. Τα λειτουργικά προ βλήματα τών Κ.Α.Τ.Ε είναι, τεραστία καί πιέζουν φορτι κά δλο τό κύκλωμα τής έκ παΐδευσης. Κτίρια, βιβλία, έκπαιδευτικό προσωπικό συνθήκες διαβίωσης τών σπουδαστών κ,λ.π. Τα ΐίροβλήματα, πού άντιμετωπίζει,-ί εΐδικά, τό Κ.Α.Τ.Ε Ηρακλείου, άνέ λυσαν χθές οί σπουδαοτές τού, σέ εΐδική Πρές Κόμφε ρανς στό ΔημαρχεΤο.
  ΣΕΛ 1 ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Παρασκευή 28 Όκτω6ρίΟυ
  Μ Α Υ Ρ Ε Σ |0 ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΠΕΘΑΜΕΝΟ *« ά**™
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΠΡίβΕ/υΐΚΗΙ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΤΟΥ' 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  4ον
  Λέει ό Σήφακας. Δέ μέ'
  θωρείς Ξενικόκωστα πώς
  ^έ γελα τα χείλη μου κι ε]
  ν' ή αίτία τούτη νά.
  Κι ΊΌαμε νά κατεβώ στό
  χωριό θά κάτ&ω μιά μερά
  δυό καί πρέπει νά βγώ πά
  λ ι στό βουνό.
  Μαθαίνει το κ ι ή κοηιελιά
  πώς έκατέβαινε ό καπετάν
  Σήφακας στό χωρ ι ο καί
  6γήκε νά τόν συναντήση.
  Καλώς τα μάθια μου τα
  δυό πού τόσο π,ολύ ταχω νο
  σταλγήση είττε ό καπετάν
  Σήςκικας μόλις την είδε.
  "Ετρεξε κι αυτή μέ χαρά
  καί κρεμάστηκε στό λαιμό
  τού.
  Άγκαλιασμένοι κι οί
  δυό μπαίνουν οτό χωριό.
  Άλλά ό καπετάν Σήφακας
  άπαγορευόταν νά μπή στό
  χωριό. Τόν εΐχαν έτπκηρύ
  ξει οί Γερμανοί κι οποίος
  τόν έπρόδιδε θάπΐαιρνε λε
  φτά πολλά.
  Μά πρίν νά προχωρή
  οη, σκέφτηκε νά τό -πή μιας
  κυρά —Άγγελικής.
  Έγώ μαι μιά φτωχή
  γυναίκα καί σκέφτομαι νά
  ττροδώσω τόν καπϊτάν Σή-
  φακα. Άμαρτία είναι μά
  θά πάρο; τα λεφτά καί θά
  οκυθω ή μαυρόμοιρη.
  Δέ σώνεσαι μ' αύτά τα
  ψωρολεφτά καί ξεκάνεΐς £
  ναν άνθρίοπο πού είναι τό
  καμάρι τοΰ χωρίου μας.
  Μαθαίνει τουτανά πού
  ϊ'βανε στό νοΰ χζη ή γριά
  νά κάνη ό Ξενικόκωστας
  καί ξέρει πώς ή κερά Αγ¬
  γελική καί θέλει νάτ ήν ξε
  πατήση.
  Τότε πηγε καί βρήκε τόν
  —Καλησπέρά οτήν ά-
  φεδιά σας καί νά μέ ουμττα
  θδτε που ήρθα τέθοια ώρα
  μά ή"ταν άνάγκη καπετάν
  Σήφακα τα έΛθω.
  Άναγκάζεται τότε ό
  καπ'ετάν Σήφακας νά συνε
  . νοηθεί τόν Μτταλοματσάτο
  γιά νά μάθη κατά πόσο κιν
  δυνεύη.
  "Ολα νά τα περιμένη ς
  ά πό τοΰτεσές1
  Κι ήντα λές εδά νά κά¬
  μω.
  —Αύτό είναι δικαίω-
  μά σου.
  "Αν ί|μουν έγώ στή θέση
  σου θελά πράζω διαφορετι
  κά.
  —Γιάντα μωρέ δέν ξε
  καθαρίζεις τή θέση σου, μό
  νο μοΰ τα κλώθεις;
  —Πρός, θεοΰ καπετάν
  Σήφακα νά λές δτι έγώ κά
  νω τέτοιο πράμα;
  —Ναί μωρέ Μπαλομα
  τσάτε δλοι εϊσαοτε τό ϊδιο,
  άλλά ά" ν άποφασίσει κανείς
  νά πάΐ) στσί Γερμανούς,
  τότε θά λογαριαστοΰμε καί
  γιά νά κατέχης μέ ποίον ε¬
  μείς νά κάνης, Σήφακα, μέ
  λένε ρένα κι δπου τ' άκούει
  ά"ς βήξεΐ1 καί συνάμα στρί-
  6ε ι τό μαΰρο μουστάκι μετά
  κατεβάζει τό αύτόματο καί
  τό γεμώνει. Έγώ θά πάω
  οτοΐ κοπελιας καί σεΐς κάνε
  τε 8τι, θέτε άλλά προσεξε¬
  τε. Μετά θά λογαριαστοΰ¬
  με.
  Φεύγει ό κα~ετάν Σή-
  ♦♦♦♦♦♦«>·♦»♦♦«>♦
  φακας καί πάει στά πεθερι
  κά τού.
  Έκεϊ 6έ6α·α ύπήρχε μέγα
  λη έτοιμασία. Ή πεθερά
  τού βγήκε στή ν πόρια καί
  τονε καλοσώρίιοε. 4 Τό ϊδιο
  έκαμε κ ι ό πεθερός τού κ ι ή
  κοπελιά κρεμάστηκΐ στό
  λαιμό τού....
  Σινάμα οί χωριανοί
  κάθονται στό καφενεΐο καί
  σχολιάζουνε μαζί κι όπρόε
  δρσς κ ι ό πατας.
  Λέει ό πρόεδρος τοΰ
  παπά
  —Έού δα πού φαίνε-
  σαι ή κεφαλή τοΰ νχωριοϋ
  ήντα λές νά κάμωμε:
  Έγώ δέν μττορώ νά κάνω τί
  ποτα, αύτά τα κανονίζει ή
  Έκκλησία.
  Άπό μενά ό καπετάν Σή
  φακας είναι δικαιολογημέ
  νος. Άρραβωνιασμένος ε!
  ναι κι είναι καί παλληκάρι.
  —Στάσου δα πρόεδρε
  κειδά πού θά νέ"χωμε τό Σή
  φακα ν' άνεβοκατεβαίνη
  στό χωριό. Εμείς εϊμαστε
  φιλήσυχοι άνθρωπσι καί
  δα πού θά μάθουνε οί Γερ¬
  μανοί δτι βρίσκεται δώ ό
  κατττάν Σήφακας κατέχεις
  τί μπ,ορεϊ νά συμβεί ράεάετ
  τί μπορεΐ νά γίνει; Μπορεΐ
  νά μας στείλουνε δλους στό
  άπόσΐΐασμα. Κι η"ντα χρω-
  οτώ έγώ στό κάτω—κάτα)
  τσή γραφής, νά πληρώνη),
  ξένα σπασμένα.
  —Στάσου δα εκειά πά
  πά γιατί τα πράματα δέν ?
  χούν δπως τα λές. Θέλεκ;
  νά φύγη ό καπετάν Σήφα¬
  κας καί τίποτ' άΆλο.
  Έγώ σοΰ λέω πώς ό Σή
  φακας δέν φεύγει δτι καί
  νά κάνης. Τό ττολύ—πολύ
  εκειά πού σ' άγαπούσανε
  δλοι οί χωριανοί, καί σέ ύ
  ΓΛ)λογίζανε ώς ίερύ πρόσω
  πό τοϋ χωρίου θά χάσης τα
  πάντα.
  —ΤΗντα λές εδά Πρό
  εδρε, ΰπάρχει περίπτωοτ)
  νά πάθω τέθοια δουλειά.
  —Ώς μέ θωρείς καί σέ
  θωρώ, γιατί ό Σήφακας εΐ
  ναι έπαναστάτης καί έπικη
  ρυγμένος.
  Πάντως έγώ παπά δέν
  μττορώ νά τοϋ φερθώ δναν
  δρα καί ού κάνε δτι καταλα
  βαίνεις.
  —Δηλαδή δπως βλέ-
  πω πρόεδρε έσύ κι οί άλλοι
  θέτε νά μπλέξω έγώ μέ τού
  τονά. Έγώ δέ θέλω άλλά
  έσύ ττας φιρί—φιρί. Γιά
  γροίκα δα ήντα λέει ό πρόε
  δρος νά τα βγάνη άπό τή
  ράχη τού καί νά τα φορτώ
  νη έμένα.
  Συνεχίζεται
  Ίδιαίτερη έντύπωση επρο¬
  κάλεσε στούς τταραβρεθέντες
  στό έπίσημο γεΰ;ια τού Δή-
  μου γιά τίς έκδηλώσεις Κα¬
  ζαντζάκη, τό άναμνηστικό με
  τάλλιο πού φιλοτέχνησε ό Ή
  ρακλειώτης γλύτττης Γιάννης
  Σχέδιο
  τοΰ
  σπιτιοΰ
  τοΰ
  Καζαντζάκη
  στήν
  Άντίμπ
  τής
  Γαλλίας
  Παρμακέλης
  Τό μετάλλιο άπό τή μιά
  μεριά έ'χει τή μορφή τοΰ Κα
  ζαντζάκη κα! άττό την άλλη
  γρφει μιά άναφορά τού στό
  Μεγάλο Κάστρο «Φρούριο αί
  ώνια πολιορκούμενο μέ καπε
  τάνιο τόν "Αγιο Μηνά*.
  ΠΕΤΑΑΩΜΑ ΤΑ
  Ό κύριος όμιλητής Π. Πρεδελάκης
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Σκέφτηκε :· άνθρωπος: Πώς είναι δυνατόν νά ού-
  σουμε τή χώρα άν προηγουμένως δέν σώσουμε τόν '.. εαυ.
  Κ ι έττειδή ό άνθρωττος εβλεπε πως ο <:αυτος τού ή- ταν ...χρεωμένος μέχρι τό . · νυν καί άεί, ϊσπευσε στούς . . .δασιλοχουντικούς! ,__ Χρωστώ πεντακόσες χήνες. Χρειάζοααι άλλες ττεντακόσες. Πέσετε καί γίνομαι ...ΰποψήφιος βουλευτής' Φαίνεται, ττώς ή πρόταση τού άνθρώττου, ένδιέφερ; τούς ...σωτήρες, έπειδή ξέρουν πώς ή δουλειά τού είναι κά χτίζει ...παράνομες ττολυκατοικίες. Αρα .. ξύττνιος (σκέφτηκαν) . ίΚαί τό συζητάνε τό πράγμα. Μή σάς φανεΐ λοιττόν παράξενο άν άκούσετε κάττοιον νά τού φωνάζει: __ ΜΠΡΕ ...ΚΑΤΣΟΥΝΗ βουλεφτής λέει θά γενεΐς εδά; „ Γιατί νά μή γίνει ό ανθρωπος; Έδω εγινε ...«μεγα- λοεχιττειρηματίαςν... (φεσιών ψυσικά!) «6ουλεφτής> δεν
  θά γίνει;
  — ΛΑΛ —
  Οί μαιευτήρες τί ...έκμαιεύουν;
  Μά φυσικά ...παιδία. '
  Λάθος. Δέν έκμαιεύουν μόνο παιδία. Έκμαιεύουν
  καί ■ . .ψήφους καί μάλιστα ττολύ ■ . .κοπτετανίστικα!!
  "Άν δέν μέ τπστεύετε, ρωτήστε τούς κατοίκους τού
  χωρίου Άρμάχα.
  Θά σάς ττοΰν γιά κάττοιοι/ μαιευτήρα, -ού ..άπειλεϊ
  δσους δέν ψηφίσουν... φανερά, φίλο τού δεξιό δουλευτή,
  γιατί 'ναι λέει ό «ττρώτος».
  Άλλά είτταμε. Κάτι τέτοια «κόλττα» τής Ν.Δ., είναι
  γιά τα ... ΨΙΛΑΚΙΑ γράμματα. - .
  — ΛΛΛ —
  Στίς ττερασμένες έκλογές, παρά ...τρίχα νά βγεϊ
  βουλευτής.
  Καί τώρα, σ' αΰτές πού έ'ρχονται, πάει νά κερδίσει
  την ...τρίχα, χρησιμοττοιώντας . . .τριχες.
  Πήγε λέει στή Λιγόρτυνο, και άρχισε νά ...βρίζει
  κάτΓθΐον άλλον ΰττοψήφιο, έπειδή λέει, ένας τού ξάδερφος
  είναι ...έξαγωγέας! !
  Φυσικά τα μάζεψε καί έψυγε σάν οί κάτοικοι τού
  'δειξαν πώς δέν είναι διατεθειμένοι ν ψηφΐσουν ύττοψήφι-
  οιχ; ττού χρησιμοττοιοΰν τέτοια μέσα γιά νά κερδΐσουν
  μιά ...τριχα.
  Καί δέν είναι άττοφασισμένοι, γιατί άπλούστατα,
  δέν είναι ά(σ)λάνια.
  — ΑΑΛ — '
  Κ ι άλλο νέο άττό τή δραστηριότητα των .. σωτήρων:
  Αύτοδιαφημιζόμενος ...έθνικιστής Ήρακλειώτης, ίθε
  σε τόν έαυτό τού στή διαθέση τού κόμματος τής 'Εθνι-
  κής ...Πάταξης, γιά ν' άττοδείξει λέει μ' αύτό τόν τρόττο
  την . . . έθνικοψροσύνη τού!
  Μόνο, ττού γιά τα ...έξοδα τοΰ . . .ταξιδιοΰ τού στήν
  Άθήνα, ζήτησε ίνα ■ . ■ ΣΕΒΑΣΤΑΚΙ ττοσάκι, πού ο! κα
  κές γλώσσες λένε δτι άρνήθηκαν νά τού τό δώσουν!
  Ύστερα άττ' αύτό, ό ανθρωπος τό ...ξανασκέφτεται
  τό ττράγμα.
  — ΑΑΑ —
  Παλιά, μάζευε σκουπΐδια άπό την ...Άμερικσνικη
  Βάση.
  Τώρα τόν ...μαζεύει τό κόμμα τοΰ ΣτεΦανόττουλου.
  'Οχι βεβαία πώς τό κόμμα μαζεύει δσους μάζευαν
  σκουτπδια. Άλλά μαζεύει δσους έχουν την ...πεΐρσ νά
  ξεχωριζουν ποία άπό τα ...άμερικάνικα σκουπίδια, είναι
  . . .σωτήρια γιά τόν ...τόπο μάς.
  Κ ι αύτός έχει την πεϊρα. ,
  Κι δχι λίγη. "Ενα ...λαγούμι γεμάτο άπό δαύτην
  έχει.
  _ ΑΑΑ —
  Ψάχνει ό ανθρωπος. ΨάχνΕι άλλά δέν βρίσκει.
  Θέλει λέει νά ...σκαρώσει δπως-δπως μιά ...Νοΐαρχιακή
  Έπιτροπή τοΰ κόμματος τής Έθνικής ...Πάταξης στό Ή-
  ράκλειο, άλλά άνθρώπους δέν βρίσκει.'
  Καί κλάίει καί όδΰρεται.
  Καί ψιλομουρμουρΐζει:
  — Έγώ; Ένας όλόκληρος τέως Νομάρχης; Νά μην
  δρίσκω ...είκοσι άτομα γιά τή Νομαρχιακή;
  Δέν βρίσκει ό ανθρωπος. Κ ι άς δαρά ...ΝΤΑΟΥΛΙΑ.
  Εΰτυχώς, δεν έχει ...χαλάσει τό Ήράκλειο.
  Στίς 14 Νοεμβριού καί
  στήν αϊθουσα τής Βασι-
  λικής τού Άγίου Μάρ¬
  κου, η χορωδια τοθ Δή-
  μου Ηρακλείου θά πρα
  γματοποιήσει είδική τι
  μητική έμφάνιση γιά
  τα 20 χρόνια άπό τό θά-
  νατο τοθ Μεγάλου Κρη¬
  τικού Νίκου Καζαντζά-
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΙΊ
  Τρείς Καμάρες
  οέ ποΛιτιομέυο καί
  κα&αρό περιβάΑΑον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  . . . Καί ι/ιά ΐό απίΐι: ΤΗΛ. 223023
  ΠΙΤΣΑ
  ·>♦♦
  ·♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ οικοδομικαι επιχειρησωσι ανεγερσιισ: πολυκατοικιων Πωλήσεις διαμερισματων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί- ων,ώς καΠσογείων καταστημότων, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοϋς κατασκευ- ήςκαίέηί των οδώ ν 18778 όρ. 39 καί Πάσι φά ής καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματοςΓε- νικοϋ Χημείου τοϋΚράτους). Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καί 286113 κη. Κατά την της αύτη, ή χροώδία θά αποδώσει και νέα τρα¬ γούδιε πού διδάχτηκε είδικά γιά την εκδηλώ¬ ση αυτή. Στή φωτογραφία μας, ή χορωδία Ηρακλείου. ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*»♦♦♦♦♦♦»♦♦■
  ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  ►♦♦♦♦· >♦♦♦♦»♦♦♦
  ΑΡΙΑΑΝΗ
  Κάθε βράδυ
  Ι ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
  *♦♦♦♦♦♦<>♦< ♦♦« ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦·>♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Στέφα να- Βαφτιοτικά - Παιδικά
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΟΥΡΔΑΚΗ
  Είμεθα άουναγώνιοτοι διότι είναι προϊόντα
  τής Βιοτεχιιιας μας
  Πώλησις Χονδρική Λιανική
  Λεωφ. Καλοκαιρινού 30 Τπλ. 280-776
  Παρασκευή 28 Όκτωβρίου
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΩΣ ΠΙΑΝΕΤΑΙ Η ΑΓΑΠΗ.
  Γραφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  «Θυμιανός» ή γειτονιά τσ!
  γλυκιάς άϋττνίας.
  «Καμάρα» ή γέφυρα τής
  καντάδας πού κλαΐνε οί καν-
  ταδόροι τού Κόντρου.
  Τα σοκόχια τού ΘυμιανοΟ
  μόριζαν άπό μακρυά άγουρη
  άγάπη, γιατί έκεΐ κοντά στοθ
  Νταργά τό σττίτ, καί δίττλα
  στΐς σκιές, ή"ταν κα ό όντος
  ττού κάθουνταν τό Φροσάκι
  μας, ή εγνοια μας, ή άγοπτα:
  λα μας.
  Στό 6ορνό τοϊχο πούχε τό
  παραθυράκι μέ τίς καρνάδες
  καί τή νταντελένια κουρτίνα,
  έκεϊ λαγοκοιμάται τα 6ρά
  5υα καί θεέ μου —ώς δεν 6α
  ριέται ν' άκούει δλη νύχτα
  τσι μαντινάδες καί τα μαρα
  ζιά τού τταλικαρόκσσμου τού
  χωρίου.
  Είναι μαθές κ ι άνθρωττοι
  τσί ΚΡΗΤΗΣ σάν τα ττουλιώ
  2!τε καϋμό έχουν, είτε χαρά,
  τραγουδοΰνε.
  Όλοι άγαττούσαμε μέ σέ στό πρωτοΰπνι, καληνύχτισα
  ϊ ΚΟΓΪ Λνΐΐντι'·!- -Α Λ»~~Λ Κ( £γβ κ, ^'γυρβ Κατα Τ(ς συ
  δας κα! άγιοσύνη τό Φροσά
  κ ι στό Θυμιανό καί τή μετα-
  χειριζόμαστε σά γάργαρο «έ
  ρό τταραδεΐσένιας δρύσης,
  ττού δέ πρέττει ούτε νά άνα-
  ττνέψεις αποπάνω τού μή τυ
  χον κα! τό θολώσεις. Έχτός
  άπό μενά δλοι οί αλλοι ντε
  λικανήδες, εΐχαν έρθει φο-
  ρές καί φορές καί τραγούδη-
  σαν λι—ητερά τό ντέρτι τους
  στό Φροσάκι.
  Όλοι, λίγοι πολύ, τής ι.ΐ
  χαν δώσει δρκο ττώς θά μά
  ζευαν γιά τό χατήρι της δλα
  τ' άστρα τ' ούρανοΰ, νά τα
  ρ! ρίξουν στό τταραθύρι της.
  ΟΊ μικρομάνες άπό ώρα εί
  χαν κοιμήσει τα μωρουδέλια
  καί σιγά - σιγά τα καφενεΐα
  τού χωρίου άρχισαν νά κλει
  νούν.
  Τούτη την ώρα ττού κατα
  λόγιαζε τό χωριό καί οί Χον
  τριγιανοϊ κιόλας εΐχαν πέσει
  (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■------Β-
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ε»—εβε»βε—εβεπββεεβεβ—εβε—ε—εκ—ε—εκεπ—επεππ—επππ—επ—
  Έλεύθερο Βήμα
  Η Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  < ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «II ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΑ«ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291 Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (Μάνος Χαρής) Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο ΤΕΧ. ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α: Δημ. Μαραγκουδάκης ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77 Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης διοκοσμητικη κιάς τα σπίτια. Κουλουργιά- στηκα στή παλέτσα καί προ σπαθοθσα νά πιάσω λίγο ϋπνο. Καθώς ή νύχτα τεμπέ λιαζε νά φύγει τό μυαλό μου στριφογύριζε σά τό ζουριό τού μύλου. Τα δλέφαρα σφαλιχτά καί τό ττρόσωττό μου χωμένο στΐς παλάμες μου. Μόνο έτσι, θαρρώ νοιώθεις πώς ό νοΰς ΰ- φαίνει άργά - άργά στ' άργα στήρι τού κάθε τι ττού ττεθυ- μάς καί δέν έρχεται. Έτσι μπορεϊς άκόμη νά αίχμαλωτ! σεις κα! τήν ευτυχία γιά λ! γσ. Σέ λίγο όραματίζουζουΐ' τα κρυφά κ ι άνέγκιχτα κάλη τής Φρόσως, ώσπου οί πόθοι μου στιδιάστηκαν κα ένωθή καν μέ τή χαρά τσι πεθυμιάς μου. Άργοξύπνησε μέσα μου ή ΐδέα νά τσί κάνω καντάδα ετσά γιά τ' άντέτι, γιά τό με ράκι μου μόνο και μόνο. Ή καρδιά τού κοριτσόπου λου αγουρη άκόμη, ήταν σάν δαδί κ ι άγάττα τα γλυκόλο γα τσ' άγάττης μά καί την ά γάττη την "δια, σάν τή φλόγα πού τή συμπαινει ό αέρος. Εΐχε τήν άχνάδα κα! τή μο σκοδολιά πούχουν 16 Άνοι ξες μαζί. Χαλνοϋσε δμως τό κερατένιο τό χατήρι όλονώνε καί σέ κανένα δέν έδιδε οΰτε καρνάδα άττ' τή γλάοτρσ της, οΰτε άγάπη άπ' την άγά πή της. Τα κάλλη της εΐταν άκριδοθώρρητα κι άνέγκιχτα καί χαράς σ' εκείνον πού θά λάγιαζε στή άγγαλιά της δ¬ που τταίζαν οί άγγέλοι. Συνέχεΐα άπό τή σελίδα 1 με τα κατάλληλα προστατευ τικά μέτρα γιά την Έλληνική οίκονομία. ΟΊ αλλες χώρες τής Εΰρώπης, πρίν μποΰν στήν ΕΟΚ ένημέρωσαν δλες τίς κοινωνικές τάξεις τους, συ ζήτησαν τα προβλήματό τους καί ελαδαν ίδικά μέτρα προστασίας καί έπιδότησης των άγροτικών τους προ'όν- των. Κ ι εμείς, σάν Κράτος επί 15 χρόνια, δχι μόνο δεν ένημερώσαμε καμιά κοινωνική τάξη, άλλά ή Έλληνική Κυ βέρνηση δεν κατόρθωσε άκό μη νά μεταφράση στά Έλλη νικά, τή Νομοθεσία ττού γρα ψτηκε καί διέττεί τίς σχέσεις των Κρατών — Μελών τής ΕΟΚ. Είναι άττίστευτο κι δ¬ μως άληθινό, ττώς ένώ ττλη σιάζει ήδη ή ήμέρα νά γίνω με ΐσότιμο μέλος, δέν ξέρομε άκόμη σάν "Ελληνες, τ! γρό φεΐ ή νομοθεσία τής ΕΟΚ. Κ ι δμως είναι ή μοναδικη καί σωτηρία ή είσοδός μας. Γιατί είναι ό μόνος τρόπος νά άποτελέσουν οί έλεύθερο ι άκόμη λαοί τής Εμρώπης, μιά μεγάλη δύναμη, γιά νά έπιβιώσουν καί νά άντιστα- θοΰν στή μεγάλη πίεση ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΡΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ, πού οί ΐ"διοι οί Εύρωπαΐοι φτιάξαμε σάν άττο τέλεσμα των δύο έμΦυλΐων πολέμων μας. Ή Έλλάδα σάν κράτος πού έδωσε τα φώτα στήν Εϋ ρώπη, καί πού συνεργάζεται καί αποτελεί μιά άναπόσπα· στη γή τής Εύρωτταΐκής Ή ττειρου καί σάν λαός μέ κοι νές ίστορικές και γεωγραφι- κές ριζες μέ τούς Εύρωπαΐ- κούς λαούς τής λευκής Φι>
  λης, εχει σήμερα μιά μεγάλη
  εΰκαιρία νά μπή στόν Εύρω
  παΐκό χώρο σάν ΐσότιμο »έ
  Τηλ. 287.670
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΣΟΣ
  ΠΛΑΊ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό, σ* ενα δμορφο πε-
  ριδάλλον.
  "Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  λος, νά εξελιχθή σέ εΰρωτταί
  κό χώρο σάν Ϊσότιμο μέλος,
  νά εξελιχθή σέ εύρωπαϊκό έττί
  πεδο, καί νά συμβιώση.
  Ή σημερινή κοινή άγορά
  είναι τα -θεμέλια τής συρια
  νής Ήνωμένης Εϋρώττης, των
  300 έκατομμυρίων άνθρώπων
  τούς ότΓθίους τόσο άδίστακτα
  έκμεταλλεύονται σήμερα, οί
  δύο μεγάλοι τής γής. Σ' αύ
  τή λοπτόν τήν ίστορική επι
  ταγή ττού σήμερα δαδίζουμε,
  έξαρτάται άπό μάς νά σωθοϋ
  μετ'καί νά προοδεύσουμε, άν
  έγκαιρα λάδωμε τα μέτρα
  μας. Αύτό πού διακηρύσουν
  όρισμένοι ττολιτικοί, πώς ή
  ένταξη μας στήν ΕΟΚ δέν
  πρέττει νά γίνη, είναι ίνα φο
  δερό λάθος, άφοθ θδχει σάν
  άποτέλεσμα νά άπομονωθοϋ-
  με, νά μείνωμε τταντα καθυ-
  στερημένοι καί νά μή μποροΰ
  με νά ττουλήσωμε τα άγροτι
  κά μας προΐόντα.
  Η Κρήτη είδικάτΓθύ είναι
  ενα τεράστιο θερμοκήπιο1, μέ
  τήν καλύτερη ττοιότητα άγρο
  τ ι κων προΐόντων, θά δή χρο
  σές μέρες μέσα στήν Εύρω-
  τταίκή Κοινή Άγορά.
  Γιά νά ττουλήσωμε τώρα
  άγροτικά ττροΐόντα στήν Εύ
  ρώπη, πληρώνομε μεγάλους
  φόρους πού δάζουν οί Εΰρω
  παΐοι σέ δάρος των προΐόν¬
  των μας γιά νά προστατέ-
  ψουν τα δικά τους. Όταν αί)
  ριο θά μττοΰμε στήν ΕΟΚ θά
  γίνη τό άντίθετο. Θά πωλούν
  ται ελευθέρα τα άγροτικά
  μας ττροΐόντα, δίχως δα-
  σμούς καί φόρους σ' όλόκλη
  ρη την Εύρώπη κα! μεϊς θά ά
  γοράζωμε ττάφθηνα τα διο-
  μηχανικάτων πρίόντα, άφορο
  λόγητα, ένώ τώρα πληρώνο
  με τριπλάσια. "Ετσι ό άγρό
  της, ττουλώντας άκριδώτερα
  τα προίόντα λάδι — κρασί,
  σταφίδες — έσττεριδοειδή κ.
  λ.ττ. καί άγοράζοντας φθηνό
  τερα τό ψυγεϊο, τή μηχανή,
  τό Φυτοφάρμακο, θά δή μέρες
  εύτυχισμένες.
  Μέ τή διαφορά πώς πρέ-
  πει νά ττροετοιμασθή καί νά
  πάρη ωρισμένα μέτρα νά 6ά
  ζή δρους καί νά εξασφαλίση
  Τση υεταχείρηση.
  Π' αύτό έστω καί τώρα,
  τη τελευταία στιγμή, χρειάζε
  ται προετοιμασία, ένημέρω
  ση καί άνάλυση των συνθη-
  κών ττού θά δημιουργήση ή
  ΕΟΚ γιά την άγροτική μας
  παραγωγή κα! οίκονομία.
  Τό θεμα είναι τεραστία
  καί μάς άφορά αμεσα. Τα γε
  ωργικά μας προΐόντα θά τταί
  ζουν ενα μεγάλο ρόλο στίς
  διαττραγματεύσεις τής διει-
  σδύσεώς μας κα! θά προκύ
  Ό άπόηχος των 20χρονων
  ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΒΚΗ
  1. Πιστεύω σ' ενα Θεό, Ά
  κρίτα, Διγενή, στρατεδόμενο,
  ττάσχοντα, μεγαλοδύναμο, δ
  χι παντοδύναμο,ι πολεμιστή
  στ' άκρότατα σύνορα, στρα
  τηγό, άφτοκράτορα σέ δλες
  τίς φωτεινές δύναμες, τίς όρα
  τες καί τίς άόρατες. |
  2. Πιστεύω στ' άναρίθμη
  τα, έφήμερα προσωπεΤα πού
  πήρε ό βεός στούς αίώνες'
  κα! ξεκρίνω ττίσω άπό την ά-1
  τταφτη ροή τού την άκατάλυ ,
  τη ένότητα. Ι
  3. Πιστεύω στόν άγρι/ττνο ]
  δαρύν άγώνα τού, πού δαμό
  ζει καί καρπίζει την ΰόλη —
  τήν ζωοδόχα ττηγή φυτών,
  ζώων κ' άνθρώττων.
  4. Πιστεύω στήν καρδιά
  τού άνθρώπου, τό χωματένιο
  άλώνι, δπου μερά καΐ νύχτο
  τταλέδει ό Άκρίτας μέ τό
  Θάνατο.
  5. Βοηθεία! Κράζεις, Κύ
  ριε. Βοηθεία! Κράζεις, Κύ-
  ριε, κι' άκούω.
  6. Μέσα μου οί πρόγονοι
  κ ι άπόγονοι κ ι οί ράτσες δλες
  κ ι δλη ή γής, άκοΰμε μέ τρό
  μο, μέ χαρά, τήν κραδγή
  σου.
  α
  7. Μακάριοι δσοι άκοΰν
  καί χύνονται νά σέ λυτρώ-
  σουν, Κύριε, καί λέν: Έγώ
  καΐ Σύ μονάχα ύττάρχουμε.
  8. Μακάριοι δσοι σέ λύ-
  τρωσαν, σμίγουν μαζί Σου,
  Κύριε καί λέν: Έγώ καί Σύ
  είμαστε ίνα.
  9. Καΐ τρισμακάριοι δσοι
  κρατοΰν καί δέ λυγοΰν, άπά
  νω στούς ώμους τους, τό
  μέγα, έξασιο, άττοτρόπαιο
  μυστικό:
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟΥΤΟ ΔΕΝ
  ΥΠΑΡΧΕΙ !
  Ο ΠΡΟλΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΣΚΗΤΙΚΗΜ
  Έρμόμαστε άττό μιά σκο
  τείνη άδυσο· καταλήγουμε σέ
  μιά σκοτεινη άδυσο· τό με
  ταξύ φωτεινό διστημα τό λέ
  με Ζωή.
  Έφτύς ώς γενηθοΰμε άρχί
  ζει κ' ή έτπστροφή· ταφτό-
  χρονα τό ξεκίνημα κ' ό γυρι
  σμός· κάθε στιγμή πεθαί-
  νουμε.
  Παφτό πολο! διαλάλησαν
  Σκοπός τής ζωής είναι ό ^ά
  νατος.
  Μά κ' έφτύς ώς γενηθοθ-
  με, άρχίζει κ' ή προσττάθεια
  νά δημιουργήσουμε, νά συνθέ
  σουμε, νά κάμουμε την ΰλη
  ζωή· κάθε στιγμή γενιούμα-
  στε.
  Γιαφτό πολοί διαλάλησαν:
  Σκοττός τής έφήιμερης ζωής
  είναι ή άθανασΐα.
  Στά πρόσκαιρα ζωντανα
  σώματα τα δυό τούτα ρέματα
  παλέδουν: α' ό άνήφορος
  ττρός τή σύνθεση, πρός τή
  ζωή, ττρός την άθανασία, 6'
  ό κατήφορος πρός την άπο
  σύνθεση, πρός την ΰλη, πρός
  τό Θάνατο. Καί τα δυό ρέμα-
  τα πηγάζουν άπό τα έ'γκατα
  τής άρχέγονης θυσίας. Στήν
  άρχή ή ζωή ξαφνιάζει- σάν
  παράνομη φαϊνεται, σάν ττα
  ραφύση, σάν έφήμερη αντι¬
  δράση στίς σκοτεινές αίώνιες
  πηγές- μά μαθύτερα νιόθουμε
  τες καί τίς άόρατες......
  Ή Ζωή είναι κ' άφτή αναρχη
  άκατάλυτη φορά τού Σύμ-
  τταντου. Άλιώς ποϋθε ή πα-
  νανθρώττινη δύναμη ττού μάς
  σφεντονίζει άπό τό άγένητο
  στό γενητό καί *μάς γκαρδι
  όνει, Φυτά, ζώα, άνθρώπους,
  στόν άγώνα; Καί τα δυό
  άντίδρομα ρέματα είναι άγια.
  Χρέθς μας λοιττόν νά σνιλά
  δουμε τ' δραμα πού χωράει
  κ' έναρμονίζει τίς δυό τερά
  στιες τούτες άναρχες, άκατά
  λυτες όρμές' καί μέ τ' δραμα
  τούτο νά ρυθμίσουμε τό στο
  χασμό μας καί την πράξη.
  ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ίδιωτι
  κά Άγγλικά μαθήματα, μέ
  Άγγλίδα καθηγήτρια.
  Πληροφορίες: Τηλ. 288—
  371.
  ■■■■■■■■■■---■■»
  ψουν σοβαρά ττροδλήματα τα
  όττοία θά είναι ένας καθορι-
  στικός παράγοντος τής τύ-
  χης των άγροτικών προΐόν¬
  των μας.
  (Συνεχίζεται)
  ΕηηιοηηΡΒΓίΐΓ
  Προμηδευτεϊτε έγκαιρα τό
  έο έλαιοδίχτυ μας μέ
  την υπερενισχυμενη ουγια
  Μετά άπό μακρές μεΛέτες, πεΐύχαμε υα ΕΙΜΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οϋνια) μέ ποΑΛά και πιό δυυαΐά υήμο-
  τα, έυϋωματωμένα οέ ταιυία όπό τήν ιδία πρώτη ϋΑη.
  Μέ τήν ιδία μέθοδο, έυιοχύοαμε ολο τό δίχτυ, χρηοιμοποι-
  ώντας πιό δυνατα νήματα κατά μήκος καί κατά φάρδος, μέ
  μελετημένη διατάξη ώοτε μαζί μέ την οϋγια νά παίρνει τό
  δίχτυ άτοάλιυη άντοχή.
  Π ρ ο ο § ξ ι ε άκόμη δπ τό βίκτπ ρας ίχβΐ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά ρη
  χάνεταΐ οϋτε μιά άπό τίς ίΐανοιΐΐές.
  Τώρα πιω με το έλαιοδίχτυ μο[, το μά[εμα ί^ έλιής έγινε ριο εΰχάριστη και ανέΕοόη απασχολπσπ.
  Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε-
  ΑΜΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΖ ΚΡΗΤΗΣ
  ιωάννης παπααακΗΣ & ζιά ο.ε.
  ΤΗΛ. 282343ΗΡΑΚΛΕΙ0
  ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 1
  βαίνουμε. Δέν ξέρεις πότε πατείς χώμο, ττότε ττέτρα καί
  πότε νερό. Πατείς δπου νάναι, μόνο νά νοιώθεις ττώς ττα
  τεΐς. Ή νύχτα είναι χάος, Κάπου - κάττου κανένας κατρα-
  κυλά μά ξανάρχεται γρήγορα. Κάττςυ γαντζώνεται σά
  γάτης καί συγκρατιέται. Όλοι τόν δλαστημοΰμε γιατί
  κάνει θόρυβο καί θά μάς άκούσουν νά φύγουν.
  Κό— οια στιγμή ό Δεκανέας Κωνσταντοΰρος μάς εΤ
  πε πώς μπήκαμε στήν έπικΐνδυνη ζώνη. Άφουκραζόμα-
  στε. Τίττοτα δέν άκούγεται, έχτός άτ»ό τόν άνεμο καί τού
  νεροΰ τό σουρσιμο στόν τόπο τής χαράδρας.
  Ό Κωνσταντοΰρος εχει άναλάβει νά μαχαιρώσει
  ένά - ένα τούς σκο—ούς. "Υστερα θά φωνάξει, λέει, σά
  σκλόπα καί τότε θά έττιτεθοΰ τα ττολυβόλα κι οί χειρο-
  βομβιδες. Εμείς οί άλλοι, λέει, θά περιμένωμε γιά νά
  πιάσωμε ζωντανούς, δσους έπιχειρήσουν νά φύγουν.
  — ΑΑΑ —
  Ο ΔΕΚΑΝΕΑΣ Κωνσταντούρος είναι πολλή ώρα
  ποΰφυγε κ ι δμως Φωνή της σκλόττας δέν άκούγεται. Τ!
  νά συμδαίνει; Σούρχεται νά ρωτήσης τό διπλανό σου, τί
  γνώμη έχει πού περνά ή ώρα κα! φωνή τής σκλόπας δέν
  άκούγεται, μά ψοβάσαι. Φοδάσαι μήπως δταν ψυθιρίζεις,
  φωνάξει μιά στιγμή ή σκλόττα καί δέν την άκουσεις. Κά-
  νες λσιττόν ϋπομονή καί περιμένεις.
  Ή νύχτα είναι όγρή. Μυρίζεις χωματΐλα καί ξΰλο.
  Στό δάθος τής χαράδρας σέρνεται μέσα στό σκοτάδι τό
  νερό κ ι άκούγεται. Μ' άπό φωνή τής σκλόπας γιόκ' τίπο-
  τα. Μονάχα ξαφνικό κότττοια στιγμή ττέφτει τό κράνος τού
  Γιώργη καί καταχτυπά δαιμονισμένο στίς πέαρες. Μπή-
  κε μττροστά τό τουφεκίδι κι άναψε ό τόπος.
  , Έτσι έγινε καί δόσαμε την πρώτη μάχη άπό κοντά.
  "Οσην ώρα πολεμούσαμε, ό Γιωργής στεκόταν όλόρθος.
  Ντουφέκαγε καί χτυποϋσε μέ τό ντακούνι τής άρδύλας
  τού το κράνος τού καί φώναζε.
  — Παναθεμάσε γιά κράνος... Παναθεμάσε γιά κρά¬
  νος... Τώρα πάλι θά μάς φύγουνε δλοι· καί γύρω τού εΐ-
  χε άνάψει τό ντουφεκιδι.
  ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Διαθέτομε Ο ΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΑΙΚΑΝΛ-ΜΟΝΟΚΑΝΛ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ
  ΧΙΙΡΕΚ ΡΟ»
  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) -
  ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - Ι-
  ΣΠΑΜΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
  Έπίσης σέ μεγάλες τιοσότητες δλα τα εϊ-
  δη κυνηγίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ~ ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΚΧΟΥΜΕ ΤΙΧ ΚΑΛΥΤΕΡΕ9Ε ΤΙΜΕΖ
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΧΤΕ ΕΙΧΑΓΙ7ΓΕΙΧ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕΊΜΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) - Τηλ. 287.766
  ►♦♦< Διαβάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΉ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρστική Εφημερίδα πού σάς ένημερώνει ΰπεύθυνα. • ΕΩΧΤΕΣ ΕΙΔΗΧΕΙΧ • ΑΡΟΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΧ • ΕΡΕΥΝΕΧ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡηΧΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 και 224 - 226 γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»»»»«.♦♦»
  ΣΕΑΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  πουπριν ι
  φροζουν οιαλ'λο ι
  προλαρη να πέι γοτιο.') κπιμπ
  σιολλαΡ'Ί 8Ό
  1
  ι
  ι
  ι
  132 Β_ 023 Ε3 Γ3 Β_ ε~ Ε2 ΕΠ Ε3Β
  Παρασκευή 28 Όκτωδρίου
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Πό την άπόπειρα δολοφονίας τοϋΚνίτη
  ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
  Συνέχεια αττό την 1η σελίδα
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  Πρός τούς κκ.
  — Νομάρχη Ηρακλείου
  — Είσαγγελέα Πρωτοδ'-
  κών Ηρακλείου
  Ή Νομαρχιακή Έπιτρο-
  πή Ηρακλείου τού ΚΚΕ σάς
  θέτει ΰπ' όψιν δτι τίς τελευ-
  ταΤες μέρες σημειώθηκαν στό (
  Ήράκλειο τα παρακάτω ν ν.
  γονότα:
  1. Τό Σάδδατο 22)10)
  77, στίς 10 μ.μ περίπου με
  τα τό τέλος των έγκαινΐων
  τοΰ έκλογικοΰ κέντρου τοΰ
  ΚΚΕ στήν Πλατεΐα Ελευθε¬
  ρίας, έγινε δολοφονική άπό
  πειρα ένάντια στό μέλος
  της ΚΝΕ Μαυρογιαννόκη Μι
  χάλη, 16 έτών οίκοδόμο, στό
  σττίτι πού μένει. Συγκεκριμέ
  να λϊγο μετά την έπιστροφή
  τού στό σττίτι ό Μ Μ. σκουσε
  χτύπημα στήν πόρτα τού. Έ
  ρώτησε «Ποίος είναι;» καί
  ττήρε την απαντήση «Ένας
  σύντροφος». Μόλις άνοιξε την
  πόρτα δέχτηκε μέ όρμή χτύ
  ττημα μέ μαχαΤρι στό πρόσω
  πό. ΕΞύτυχώς ό Μ.Μ. όπισθο
  χώοησε έγκαιρα κι έτσι τό
  μαχαΐρι τόν τραυμάτισε έλα-
  Φρά (μιά άμυχή στό πρόσα:
  ττο). Ό έπίδοξος δολοφόνος
  άμέσως μετά, χωρίς νά πει
  τίποτα έφυγε τρέχοντας. Ή
  εκταση καί οί πολιτικές προ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΐ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  1) Δημοτικό σχολειό: 1944—1949, στό Ήράκλειο Κρή
  της καί Άθήνα.
  2) Γυμνάσιο: 1950—1955, στό «Λεόντειο Λύκειο» τής
  Αθήνας.
  3) Άνώτατες Σπουδές: α) 1955—1956, Πρακτική έςά
  σκηση στήν Άθήνα καί ΑΑϋΗΕΝ Δυτικής Γερμανίας
  6) 1956—1957, Παρακολουθήση των μαθημάτων
  τής Γερμανικής γλώσσας καί περατώση τους κατόπιν έπ·-
  τ'υχών έξετάσεων στό Πολυτεχνεΐο ΑΑΟΙΗΕΝ.
  γ) 1958—1966, ψοιτητής τής σχολής Ήλεκτρολόγων
  — Μηχανικών Κλάδος: Τεχνική Ύψηλών Τάσεων. Θέμτί
  τής διπλωματικής εργασίας: «Κριτική τταρουσίαση των
  μεθόδων προσδιορισμοΰ των συμβολικών γραμμών κατα-
  νάλωσης τής ήλεκτρικής ενεργείας. Μέ παράδε'γμα τό σΰ-
  στημα τής οίκονομίας ήλεκτρισμοΰ τής 'Ελλάδας, νά έξε-
  ταστεΐ ή αξία των συμβολικών γρααμών γιά την άνάλυση
  καί τή ττρόγνωση τής μορφολογίας κατανάλωσης τής ήλεκ¬
  τρικής ενεργείας».
  4) Μεταπτυχιακές Σπουδές: 1967—1975, Παράλληλα
  μέ την έτταγγελματική άπασχόληση στή βιομηχανία, πα-
  ρακολούθηση καΐ περατώση μετοηττυχιακών σπουδών στό
  κλάδο των Οΐκονομολόγων — Μηχανικαί* τοΰ Πολυτΐ-
  χνείου ΑΑΟΗΕΝ. Θέιια τής διπλωματικής εργασίας: «Συγ
  κριτική θεώρηση τής βιομηχανικώς πολιτικής στήν Ιταλία
  καί Γαλλία».
  5) Διδακτορική Διατριβή: Άπό τίς άρχές τοΰ 1976
  έχει άρχίσει ή έ'ρευνα καί συγγραφή διδακτορικής διατρι-
  6ής μέ θέμα ττού άναψέρεται σέ σχέσεις τής Έλλάδας ττρός
  την Εύρωπα'κή Κοινότητα (Περιφερειακή Άνάτττυξις).
  6) Έτταγγελματική άπασχόληση: α) 1959—1960,
  δοηθός στό Ίνοτιτοΰτο Ύψηλών Τάσεων τού Πολυτεχνείου
  τού ΑΑΟΗΕΝ.
  6) 1963—1964, Άπασχόληση στό Έργοστάσιο δι-
  ανομής ήλεκτρικοΰ ρεύματος τής πόλης τού ΑΑΟΗΕΝ
  α) 1966—1970, Είσηγητής — Σύμβουλος, Βοηθός
  τού Γενικοϋ Διευθυντού σέ βιομηχανία τής Όλλανδίας
  (ΜΕΤΑΪ7ΤΉΕΚΜ Ν.ν.)
  δ) 1970—1975, Διευθυντής τού Τμήματος Πωλήσεων
  τής ϊδιας Βιομηχανικής Έταιρείας. ·
  ε) 1973—1976, Επιστημονικάς συνεργάτης στά Ίν
  σιτοΰτα Πολιτικών Επιστήμων καί Έτπχειρηματκής Πο¬
  λιτικής τοΰ Πολυτεχνείου τού ΑΑΟΗΕΝ.
  στ) 1974—1975, Συνεργασία στό Πρόγραμμσ τού
  Ίνστιτούτου Πολιτικών Επιστήμων τοΰ ΑΑΟΗΕΝ, μέ
  θέμα «Συνύπαρξη κα! σύγκληση των συστημάτων».
  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
  1) Συνδικαλιστική δουλειά: α) 1960, 1965, 1964, Μέ¬
  λος τοΰ Διοικητικόν Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου Έλλήνων
  Σττουδαστών τοΰ ΑΑΟΗΕΝ
  6) 1974, Μέλος τής Γραμματείας τής Ένωσης Έλλή
  νων Έπιστημόνων Δ. Γερμανίας.
  2) Πολιτική δουλειά: α) 1965, Γενικάς Γραμματέας τής
  όργάνωσης ΕΔΗΝ — ΑΑΟΗΕΝ.
  6) 1966, Μέλος τής Κεντρικής Έπιτροπής τής "Ενω¬
  σης Κέντρου Δ Γερμανίας.
  γ) 1966—1967, 'Υττεύθυνος Γραφειου Δ'αφώτισης
  τής "Ενωσης Κέντρου Δυτικής Γερμανίας.
  δ) Άπό 1968, μέλος διαφόρων άντιδικτατορικών Ε¬
  πιτροπών καί τακτικό μέλος τοΰ Γερμανικοΰ σοσιαλδη'μο-
  κρατικοΰ κόμματος.
  ε) 1973, Μέλος τής ττεριφερειακής όργάνωσης τής
  ΕΚ—ΕΔΗΝ Δ. Γερμανίας. .
  ζ) 1975—1976, Μέλος τής Κεντρικής Έπιτροττής τής
  ΕΚ—ΕΔΗΝ Εξωτερικόν
  η) 1976—1977, Έκπρόσωττος τής ΕΚ—ΕΔΗΝ Έ-
  ξωτερικού στήν Έλλάδα.
  Γλώσσες: Γερμανικά, Όλλανδικά, Γαλλικά
  εκτάσεις αυτής τής δολοφονι
  κης αποπείρας μποροΰν εΰ
  κολα νά κατανοηθοΰν άν λη
  φθεΤ ΰττ' όψιν ότι στό σττίτι
  δπου έμενε ό Μ Μ. διαμένουν
  άττό καιρό στελέχη τής όργό
  νωσης Ηρακλείου τής ΚΝΕ
  2 Τίς ττρω'νές ωρες τού
  Σαββάτου (νύχτα Παρασκει
  ής ττρός Σάββατο) μιά όμά-
  δα άττό 10—15 έπΌμα μέ τή
  συνοδεία τοΰ αύτοκινήτου ΗΙ
  9099, εγραψε συνθήματα Φι
  λοκυβερνητικά καί φασιστι-
  κά σέ χρώμα μπλ£ καί μαΰρο
  ταυτόχρονα. Συγκεκριμμένα
  έγραφε «Καραμανλής χθές
  54%, σήμερα 84%», άγκυλω
  τούς σταυρούς κλπ. Στήν ό
  μάδα αύτη συμμετεΤχε έκτός
  των άλλων καί ό σττουδαστής
  των ΚΑΤΕ Μττουγαρίδης Ά—
  ναστάσιος Γ' Συγκοινωνια
  κων ΑΣΤΕΜ — ΚΑΤΕ.
  Τα παραττάνω γεγονότα έ-
  τπβεβαιώνουν τίς καταγγελι
  ες τοΰ κόμματος μας δτι
  ■ ■ΒΙ»»ΒΒΒε*.ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  κυδέρνηση Καραμανλή κάθε
  αλλο τταρά κλίμα ίσοτιμίας
  προτϊθεται νά έξασψαλίσει
  γιό δλα τα κόμματα στίς έ
  κλογές τού Νοέμβρη. Άντί-
  θετα ήδη έχει έπιβληθεΐ καθε
  στώς διακρισεων ττού στρέ-
  φεται ιδιαιτέρα κατά τού
  κόμματος μας. Μέσα σ' αύ
  τα τα πλαίσια τοποθετουν-
  ται καί αύτά τα περιστατικρ
  πού γιά τό νομό μας μττο-
  ρεΤ νά σημαίνουν την άρχή
  ενός γενικώτερου σχεδίου τρο
  μοκράτησης τού λαοΰ καί ιτί
  ριορισμοΰ τής δραστηριότη-
  τας των δημοκρατικόν κομ¬
  μάτων καί είδικώτερα τοΰ
  ΚΚΕ.
  Ζητοΰμε νά ληφθούν δλα
  τα άπαραίτητα μέτρα γιά νά
  έξασφαλιστεΤ ή έλεύθερη καί
  ίσότιμη εκφράση των κομμσ
  των κα! νά παταχθεΐ ή τρο
  μοκρατική δραστηριότητα.
  ' Νομαρχιακή Έπιτροττή
  "Ηρακλείου τού ΚΚΕ
  ΙΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κινήση τώνΎηοψηφίων
  Τό άρθρο τού κ. Παττουτσάκη
  αττό τή σελίδο 1
  τα νά άπαγγιστρωθεϊ άπό
  τον ίστό τής συντήρησης
  καί νά άττοβάλη τίς παρελ
  θονττολογικές άν<πλήψεις τού. Τό ρεΰμα τοΰ ποταμοΰ δμως άκολουθεΐ την ~ορεία τού. Δί·ν γυρίζει ποτέ πί σΐι) "Ισως νά άπογοητεύ οχ>με τόν κ. Μαΰρο, άλλά
  πρέπει νά τοΰ τό ποΰμε κο
  φτά: Τό ΠΑΣΟΚ δέν κλο
  νίζεται άπό τίς... ασφαιρες
  έπιθέσεΐς τού. Είναι 6α-
  θειά ριζωμένο στή δημοκρα
  τική συνείδηση τοΰ Λαοΰ.
  Είναι ό φορέας τού καί ό
  μοναδικός έκφραστής τού.
  Μ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
  ΕΔΗΚ
  • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩ¬
  Σ ΤΑΣ: Άκολουθούμενος ά¬
  πό πολιτικούς τού φίλους, επι
  σκέφθηκε χθές τα χωρία Δα
  μάνια, Μεταξοχώρι, Χαράκι,
  Μάδε, Μελιδοχώρι, Βοριά &
  Δούλι.
  • ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩ
  ΣΤΑΣ: Χθές τό δράδυ άνο
  μενόταν νά έττιστρέψει άπό
  την Άθήνα, δττου δρισκεται
  άπό προχθές.
  • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕ
  ΡΗΣ : Τό πρωΐ δέχτηκε πολ
  λούς πολιτικούς τού φίλους
  στό πολιτικό γραφεΤο τού. Τό
  άπόγευμα έπισκέφθηκε χω¬
  ρία τής περιοχής Άνωπό-
  λεως.
  • ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕ¬
  ΛΑΟΣ: Έπισκέφθηκε τα χω
  ριά Βόρους, Φανερωμένη,
  Πόμπια, Πηγαίδάκια, Άθηθι
  νή καί Πέρι. Στό πολιτικό
  τού γραφεΐο δέχτηκε έπιτρο-
  πές άγροτών καί πολλούς
  φίλους τού.
  • ΠΑΠΑ· Ι ΩΑΝΝΟΥ ΜΑ¬
  ΝΟΛΗΣ: Άπό ττροχθές 'ό
  δράδυ βρίσκεται στήν έπαρ-
  χία Βιάννου, δπου καί περιο
  δεύει στά γύρω χωρία. Στήν
  ιδία έπαρχία θά μείνει μέχρι
  την έρχόμενη Κυριακή.
  • ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑ
  ΧΟΣ: Στό πολιτικό τού
  γραφεΐο δέχτηκε έπιτροπές
  κα! πολιτικούς τού φίλους.
  Τό άπόγευμα περιόδευσε
  πολλά χωρία τοΰ νομοΰ, δ¬
  που εγινε δεκτός μέ ένθουσια
  σμό.
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ
  ΧΑΛΗΣ: Έπισκέφθηκε χθές
  τα χωρία τού νομοΰ Καστα
  μονίτσα, Ξυδά, Σκλαδορεχώ
  ρι, Γεράκι, Παναγιά, Άρμά
  χά κ.ά Έπίσης στό πολιτι
  κό τού γραφεΤο τόν έπισκέ-
  φθηκαν πολλοί πολιτικοΐ τοι:
  φίλοι.
  ΠΑΣΟΚ
  ΟΊ ύποψήφιοι βουλευτές
  τοΰ συνδυασμοΰ έ'καμαν κο:
  νή έξόρμηση στό Μοχό καί
  στά Μάλια.
  Στήν κοινή αύτη έμφάνιση
  παραδρέθηκαν οί ύποψήφιοι:
  Γιώργης Ψαράκης, Κώστας
  Άσλάνης, ^ανάσης Σκουλάς
  Μανόλης ΠαπαστεΦανάκης,
  Δημήτρης Σαρρής, Γιάννης
  Παπαδονικολάκης καί Μαι'ό
  λης Δρεττάκης.
  Ό ύποψήφιος Παπαδονικο
  λάκης Γιάννης, τό πρωΐ χθες
  έπισκέφθηκε τό Άσήμι καί
  μίλησε σέ συγκεντρώση.
  ΚΚΕ
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
  —ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡ
  ΓΗΣ: Έπισκέφθηκαν τα χω
  ριά Κουνάβους, Πεζά καί
  Καταλαγάρι.
  • ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Π-
  ΩΡΓΟΣ: Έπισκέφθηκε χθές
  τα χωρία τοΰ Νομοΰ "Αγ.
  Βαρδάρα, Μούλια κα! Μεγ.
  Βρύση.
  • ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΔΑ-
  ΝΗΛΟΣ: Περιόδευσε τα χω
  ρια "Αγ. Παρασκιές, Βάρδα
  ρους, Άστρακούς.
  • ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΜΑ¬
  ΡΙΑ — ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙ¬
  ΧΑΛΗΣ: Έπισκέφθηκαν τα
  χωρία Αγ. Θωμά, 'Αδράχπ
  Πρεδελιανά καί Λαράνι.
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  Κοινή έξόρμηση καί κοινή
  έμφάνιση των ΰποψηφίων
  Μάρκου Γιαλιτάκη, Φοίδου
  Ίωαννίδη, Δέσποινας Σκα-
  λοχωρίτου, Κυριακού Σκεμπε
  τζή, Κώστα Πατμανιδη, Μύ
  ρου Μαλλιαράκη καί Μιχάλη
  Λογαριαστάκη έγινε στά χω
  ριά Άσήμι, Χουδέτσι καί
  Κουνάβους.
  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  • ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΜΙ ΧΑ
  ΧΗ Σ: Τό πρωΐ δέχτηκε στό
  πολιτικό τού γραφεΤο (Πλ.
  Δασκαλογιάννη) πολλές επι
  τροπές, προέδρους κοινοτή--
  των και πολιτικούς τού φί
  λους. Τό άπόγευμα έπισκέ¬
  φθηκε προάστεια τοΰ Ήρα
  κλείου καί μίλησε σέ συγ-
  κεντρωσεις.
  • ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝ¬
  ΤΩΝΗΣ: Έπισκέφθηκε χθές
  τό άπόγευμα τα χωρία Χερ
  σόνησο, Μάλια καί Καστέλι
  Πεδιάδος. Στό γραφεΐο τού
  δέχτηκε πολιτικούς τού φί
  λους καί άθλητικους παρα-
  γοντες.
  • ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ: Στό πολιτικό
  τού γραφεΤο δέχτηκε πολλές
  έπιτοοπές καί έκπροσώπους
  τού Βιθτεχνικοΰ καί Έπαγ-
  γελματικού Έπιμελητηρίου
  Ηρακλείου στούς όποίους
  ανεκοίνωσε δτι ό ύπουργός
  Έμπορίου δ ι έθεσε γιά ένϊ
  σχυση τού Έπιμελητηρίου
  200.000 δρ Τό άπόγευμα επι
  σκέφθηκε τή Βαγιωνιά, τή
  Λούκια, τίς Γκαγκάλες, τούς
  "Αγ. Δέκα κ.&. χωρία.
  • ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗ
  ΜΗΤΡΗΣ: Έπισκέφθηκε
  χθές τα χωρία Σγουροκεφά
  λι Έπισκοπή, Σταμνο!, Άΐ
  τάνια, Καινούριο Χωριό, Έ
  λιά, καί Γαλύφα. Δέχτηκε φί
  λους τού στό πολιτικό τού
  γραφεΐο (Λεοντάρια)
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΙ
  ΜΩΝ: Επέστρεψε χθές στό
  Ήράκλειο από την Αθηνά δ
  που εΐχε μεταδεΐ προχθές.
  Μετά την άψιξή τού στήν πό
  λη μας, δέχτηκε πολιτικούς
  τού φϊλους στό πολιτικό
  γραφεΐο,
  • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  ΜΑΝΩΛΗΣ: Στό πολιτικό
  τού γραφεΐο δέχτηκε έπιτρο
  ττές άπό τό Ήράκλειο κα!
  πολλά χωρία. Έπίσης δεχτή
  κε πολλούς πολιτικούς φί
  λους τού.
  • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩ¬
  ΣΤΑΣ: Περιόδευσε τα χω¬
  ρία Φόδελε, Ρογδιά, Γάζι
  καί Άχλάδα. Δέχτηκε στό
  γραφεΐο τού πολλούς ττολιτι.
  κούς τού φίλους.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΕΠΑΝΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
  Ν Ε ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Γεννήθηκε στό χωριό Βόρροι Πυργιωτίσσης τό Νο¬
  έμβρη τοΰ 1945. Πατέρας τού είναι ό Γεώργιος Γρηγορά-
  κης καί μητέρα τού ή Εύαγγελία Γρηγοράκη τό γένος
  Θεοφ Γκερεδάκη.
  Γυμνασιακές σπουδές έπραγματοποίησε στό Γυμνά-
  σ<ο Μοιρών. Τό 1964 είσέρχεται στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών δπου καί πραγματοποιεΐ τίς σπουδές τού περί τήν Νομική Έπιστήμη μέ έπιτυχία ΠτυχΌΰχος πλέον ΰπηρετεΐ στόν Έλληνικό Στρατό ώς ε- φεδρος άνθυπολοχαγός πεζικοΰ. Άπό τό έτος 1973 έργά- ζεται ώς Δικηγόρος διορισμένος είς τό Πρωτοδικεΐο Ηρα¬ κλείου. Πολύ σύντομα διεκρίθη στόν έπαγγελματικό στίβο έχει δέ μια σοβαρή ίδιωτική πελατία. Άπό διετίας περί¬ που είναι Νομικός Σύμβουλος στό Ήρακλειώτικο 'Αθλητι- κό Σωματεΐο Ο.Φ.Η. δπου έχει προσφέρει πολλάς υπηρε¬ σίας Τόν Αΰγουστο τοΰ 1974 κ ι ένώ ήταν έπιστρατευμ-- νος νυμφεύε-ται τή Μαρία Έμμ. Όρφανουδάκη καθηγήτρια φιλόλογο. Στίς 23 "Απριλίου 1977 απέκτησε μιά κορούλα Πολιτεύεται γιά πρώτη φορά.. Δέχεται καθημερινώς στό Δικηγορικό τού Γραφεΐο Ροθσου Χούρδου 4 στό κτίριο τής Κτηματικής Τράπεζας 3ος οροφος πισω άπό τό Ταχυδρομεΐο. Τηλ. 220·—-667 285 211. -ΜβΒΜΗΡΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ-ι Ο ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ θά μιλήσει στό ΝΤΟΡΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΗ στίς 7 τό βράδυ ΪΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ4ΒΒΒΙΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Γεννή&ηκε τό 1943 στόν Άγΐο Μύρωνα Μαλεδυζίου Γονεις τού ό γιατρός Γιώργος Ε. Λιναρδάκης καί ή Άννα τό γένος Ιωάννου Λυδάκη, παλιοΰ δημοσιογράφου. Μετά τίς γυμνασιακές τού σπουδές, μπήκε στή Σχο¬ λή Άρχιτεκτόνων τοΰ Έθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, άπ' δπου άποφοίτησε τό 1969. Ύπηρέτησε τή θητεία τού σάν έφεδρος άνθυποσμηνα- γός καί μετά την απολύση τού, έγκατεστάθηκε στό Ήρά- κΛειο έργαζόμενος σάν έλεύθερος έπαγγελματίας. Παράλληλα έργάζεται σάν έπιβλέπων άρχηέκτονας μηχανικάς στήν κατασκευή τών ΚΑΤΕ Ηρακλείου. Στήν περιοδο τών έκλογών τοΰ 1974, έπελέγη μέλος τής Νομαρχιακής Έπιτροπής τού Νομοΰ "Ηρακλείου τής Ν Δημοκρατίας. Στήν τοποθέτησή τού αύτη όδηγήθηκ^ άπό μιά με— γάλη οίκογενειακή παράδοση άλλά κυρίως άπό την πεποί¬ θησι) που τότε διακατείχε την πλειοψηφία τού Έλληνικοΰ λαού, δτι ί^ταν έπιτακτική ή άνάγκη τής επικρατήσεως τοΰ κόμματος αύτοΰ, γιά την εξασφαλίση μιάς όμαλής καΐ σταθερής διακυδερνήσεως τής χώρας. Ή διαψεύση τών προσδοκιών τού αυτών κατά τή διάρ- κεια τής τριετους διακυδερνήσεως τής χώρας άπό τό κόμ- μα τής Νέας Δημοκρατίας καί ή έπανεμφάνιση τού ΚΩ¬ ΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ στό πολιτικό προσκήνιο, τόν όδή , γί|οε στίς τάξεις -ού κόμματος τών Νεοφιλελευθέρων, πρίν αύτό άκόμα Ιδρυθεΐ έπίσημα Μέ την πεποίθηση ότι ήταν ή μόνο, 4λπίδα γιά νά 6γεΐ ή χώρα άπό τό άδιέξοδο στό ' όποίο την όδήγησαν τα παλιά παραδοσιακά πολιτικά , ςτχηματα. Είναι έτγγαμος καί πατέρας δύο τέκνων. Σύζυγός τού είναι η Άρεττ'ι τό γένος Έμμ. Νικολιδάκη. Δέχεται καθημερινά στό γραφεΐο τού, όδός Τριφύτσου αρ. 8 (πάροδος "Εβανς, έναντι κλινικής Μπαλτζακη) τηλ. 282.568. ♦♦♦♦♦♦♦"♦-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«ε» ΑΟΡΟΜΑΧ Εχουν δλα τα καταστή ματα γεα|ργικών φαρμάκων »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦ • ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΩΝ ΤΑΣ : Στό πολιτικό τού γρα φεΐο (Τριφύτσου 8) δέχτηκε πολλούς πολιτικούς τού φΐ λους άπό την πόλη τού Ήρα κλείου, τό Μαλεδύζι κα! τή Μεσσαρά. Δέχτηκε έπίσης έπιτροπές άγροτών καί προέ δρους Κοινοτήτων. • ΜΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: Στό πολιτικό τού γραφεΐο δέχτηκε πολλές έπιτροπές ά¬ πό διάφορα χωρία τοΰ 'Ηρσ κλείου καί συζήτησε μαζι τους διάφορα θέματα Δεχτή κε έπίσης πολιτικούς τού φί λους. Τό άπόγευμα περιόδευ σε χωρία τοΰ νομοΰ. Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ^ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ Τό έορταστικό πρόγραμ- μα, πού κατάρτισε ή Νομαρ χία Ηρακλείου προβλέπει, γιά σήμερα: Έπίσημη δοξολογία στόν Ίερό Μητροπολπικό Ναό τοΰ Άγίου Μηνά, τής οποί¬ ας θά προστεΐ ό Σεβ Άρχιε πίσκοπος Κρήτης κ. Εύγέ- νιος, κατά τίς 10.30 ιτ,χ. Τόν πανηγυρικό τής ημέ¬ ρας θά έκφωνήσει ό φιλό λογος καθηγητής τοΰ Α' Λυκείου Αρρενων Ηρα¬ κλείου κ. Παναγιώτης Μπάοτας. Στίς 11.30 π.μ. θά άναπεμ φθεί έπιμνημόσυνη δέηοη καί θά κατατεθοΰν στέφανα στό Μνημεϊο τοΰ Αγνώ¬ στου Στρατιώτου, άπό τόν Νομάρχη, τόν Άνώτερο Δι οικητή Φρουράς Ηρακλεί¬ ου, τόν Δήμαρχο κ.λ.π, θά έπακολουθήσει ή κα- θιερωμένη -παρελάση καί άργά τό 6ράδυ ό κ. Νομάρ χης θά παραθέθει δεξίωση στό ξενοδοχεΐο «Άστόρια» πρός τιμή των Άρχών. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΝΔΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΙΟΑΝΝΟΥ Δικηγόρος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΪ ΕίΗΚ • ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΪΟ ΤΟΥ Ο Μσνώλης Παττα'ωάννου δέχεται τούς φίλους τού στό πολιτ,κό γραφεΤο τού στήν όδό 25ης Αύγουστον 39 («ου- ■^^όν^'Αγιο Τίτο) τηλέφωνσ: 224.064 - 222.711 ΑΟΡΟΐνΐΑΧ Άνακοίνωσπ 1 1ΡοΦ°ρο0με τούς παραγωγούς Οέλουν νά χρησιμοποιήσουν ΑΟΚΟΜΑΧ στ αμπέλια τους στή νέα καλλιερνητική περίοδο, δτι 6 ψεκασμός στό έδαφος πρέ¬ πει νά γίνη άπό 15 Δεκεμβριού μέχρι 28 ΦεβρουαρΙου γιά νά υπάρχη τό χρονικό περιθωριο γιά Ικανοποιητικές βροχοπτώ- άπό τήν έταιρεία ΑΟΚΟΜΑΧ ^___ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Στόν Ίερό Ναό τοΰ Άγίου Άντωνίου, Καστίλ Λ.ουε Πεδιάδος, τελούμε τήν Κυρ.ακή 30)10)77 καί ωρα Η.30 π.μ., 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ¬ σεως της ψυχής τής άγαπημένης μσς μητέρας, συ- ζυγου καί μάμμης ΜΚΙ ΠΡΑΞΙΑΣ ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ Ο σύζυγος: Χριστόφορος Βουμδουλάκης Τα τέκνα: Εύαγγελία καί Ζαχαρίας Άποστολάκης <ων)νος καί Ελευθερία Βουμδουλάκη Μαρία Βουμδουλάκη Πηνελόπη Βουμδουλάκη Εμμανουήλ Βουμβουλάκης ΟΊ έγγονοι, Οί λοιποί συγγενεϊς