98875

Αριθμός τεύχους

126

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

30/10/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά -εί Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΖ
  ΠροεκΑογικη "Εκδοση
  εεα οί ξενεσ βάσει- απο την κρητη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιοοθον«ήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 126 - Δρχ. 5
  Μέ άφορμήδυό δημοσιευματα τής «Αληθείας» στά φύλλα 27-28 Όκτωβρίου
  1) Για τα τταράνομα ττιστοττοιητικά άττορίας
  2) Για την δολοφοΐΜκή απόττπρα κατά Κνίτη
  ΑΙΑΤΑΧΘΗΚΑΝ:
  ΒΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΠΡΧΗ
  & ΒΝΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΠΟ ΤΟΝ κ ΕΙΣΙΙΓΓΕΑΕΙΙ
  ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ηρακλείου κ. Άθ. Καραγ-
  κουνΐδης διέταξε τή διενέργεια διοικητικών ά-
  νακρίσεων, ϋστερα άπό τή συνταρακτική άπο-
  κάλυψη τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», δτι οί ύποψήφιοι τής
  Δεξιάς έπιστράτευσαν καί τα πιστοποιητικά
  κοινωνικής προστασίας (άπορίας), γιά ψηφο- κούς κυκλους τού "Ηρακλείου, οί όποιοι τιρο-
  θηρικούς σκοπους. σπάθησαν, άνεπιτυχως, βέ&αια, νά συγκαλυ-
  ψουν τό σκάνδαλο.
  Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΒΟΜΒΑ της «Α» τιροκά-
  λεσε συγχύση καί ϊντονο πανικό στούς κρατι- ΕΞ ΑΛΛΟΥ ό Είσαγγελέας Ηρακλείου κ.
  Ζορμπάς, διέταξε χθές τό πρωΐ τή διενέργεια ά-
  νακρίσεων, γύρω,' άπό τό θεμα της δολοφονικης
  αποπείρας κατά τοθ μέλους της ΚΝΕ, τό όποιο
  μόνον η έφημε,ρίδα μας εγ£αψε στό φύλλο τής
  Ζβης Όκτωβρίου.
  Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, δμως,
  περιήλθε σε γνώση τού κ. Νο
  μάρχη, ό οποίος έπελήφθη
  τού θέματος καί διέταξε τή
  διερεύνησή τού.
  ΧΘΕΣ τό ττρωΐ μάλιστα
  κάλεσε σέ μυστική σύσκεψη,
  στή Νομαρχία, τόν έκτελοΰν-
  τα προσωρινά χρέη Νομιά-
  τρου κ. "Εμμανουήλ Τσακίρη
  κα! άρμόδιο ύττάλληλο τού
  Κέντρου Κοινωνικής Πολιτι-
  κής Ηρακλείου καί συνεζή
  τησαν τό άνακθψαν θέμα.
  ΑΝ καί ή σύσκεψη έ,γινε
  «κεκλεισμένων των θυρών» δι
  έρρευσε ή πληρρφορία, δτι ό
  κ. Νομάρχης ΐκαμε δριμύτα-
  τες παρατηρήσεις στούς έκ-
  προσώττους τού Κέντρου Κοι-
  ιωνικής Πολιτικής, γιά τόν
  άδέξιο τρόττο, ττού χειρίστη-
  καν τό θέμα.
  Ό κ. Νομάρχης έπέκρινε
  ιδιαιτέρα τόν ΟΓπροκάλυτττο
  τρόπο, μέ τόν όποΐο δούλευε
  ή «βιομηχανίαν εκδόσεως πά
  ρανόμων ττιστοποιητικών Κοι
  νωνικής Προστάσίας.
  Κα! ΰττογράμμισε — κατά
  τίς ίδιες πάντοτε πληροψορί
  ες, - δτι: Ή ψανερή «δράσλ»
  αποτελεί ττρόκληση τού κο.-
  νοΰ αΐσθήματος. Θά ε"ττρεπε
  νά χρησιμοποιηθεΐ δλλος εΰ
  σημος τρόπος, ώστε νά μη
  γίνεται θεατός καί, —ροτταν-
  τός, νά μή φτάνει στ" αΰτιά
  των δημοσιογραφίαν.
  Δέν γνωρίζομε, φυσικά,
  ποία έξέλιξη θά ττάρει τό θε
  μα, μετά την προσωτπκή πα-
  ρέμβαση τού κ. Νομάρχη.
  Πολύ φοβούμαστε, δμως, ότι
  θά καλυφτεΐ κ ι αύτό μέ τχί-
  πλο μυστηρίου. Άλλωστε, ή
  διαλεύκανσή τού δέν συμφέ,-
  ρει τόν τοττάρχη τής «Ν.Δ »,
  πού πρωτοστάτησε στή χορη
  γηση των τταράνομων πιστο-
  ττοιητικών κοινωνικής ττροστα
  σίας...
  'Υττενθυμίζομε, δτι τό Κ έν
  τρο Κοινωνικής Πολιτικής Η
  ρακλείου, έξέδιδε άθρόα πι¬
  στοποιητικά κοινωνικής προ
  στασίας, χωρίς κανίνα νομι
  κό ή τυπικό έλεγχο, άλλά μέ
  την άπλή επιδείξη κάποιου
  σημειώματος ΰποψήφιου βου
  λευτοϋ τής «Ν.Δ.».
  Στίς 9 Νοεμβριού Χανιά - Ήράκλειο
  2 ΔΙΚΕΣ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΒΥΝΤΗ ΜΑΣ
  Μέ τό Νόμο 4000 περί ΐενιυμποϋομοϋ
  ΑΥΟ ΧΡΟΝΙΑ (■_$*■) ΦΥΛΑΚΗ
  ΣΕ ΔΥΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΩΤΕΣ
  Εδειραν νεαρό όμοφυλόφιλο καί δύο Χωροφύλακες
  κ. Ζορμπά, γιά τή γνωστή ΰ
  ττόθεση Βάβαλη (συγκατηνο
  ρούμενος ό Μάνος Χαρής).
  Την Ιδία μερά 9 Νοεμ¬
  βριού 1977, ττρόκειται νό
  δικαστή ό διευθυντής τής
  «Αληθείας» πάλι άττό δυέ
  δικαστήρια (!!!): Άπό τό Η δεύτερη δίκη είναι ή δι"
  Έφετεΐο Κρήτης καί άπό τό άττ' εύθείας κλήσεως τταρα-ομ
  Πλημμελειοδικεΐο Ήρακλεί- πή τού κατηγορουμένου, διό-
  ου μ μ τι άρνηθηκε νά δώση τα στοι
  Ή πρώτη δίκη τού 'Εφετεί Χ"« ™υ <* άστυνομ,κό δργα ου, στά Χανιά, άναφέρεται νο" στήν έφεσή τού Είσαγγελέα βαίνει νά ττροσδιορίζονται δύο — δύο οί δίκες μας άττό την ΕΙσαγγελική Άρχή. Καΐ γιά ττολλοστή φορά κ ι εμείς ρωτοΰμε: χαθήκανε οί συνε- δριάσεις, ώστε νό δικαζόμα- στε κ ι έμεΤς — δπως όλος ό κόσμος — έχοντας μιά ύπό- θεση σέ ίνα Δικαστήριο; Γιά πολλοβτή φορά συμ- Απλώς ρωτοΰμε... ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥΡΧΕΤΑΙ (από Τρίτη 1η μέχρι τήνΚυριακή 6Νοεμβριού) Η ΠΡΟΕΚΑΟΓΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ «ΑΛΙΐθΕΙΑ» Θά δημοσιευθή: • ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ • ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ θ Ε Λ Ο Υ Ν ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ • Ο ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΠΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΠΡΑ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΠΑ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΟ; • ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΣ ΠΑ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΡΙΠΟΣ ΠΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ • ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟ • ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ • ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗ Ν0- ΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ • ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ • ΠΟΙΑΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ "Η ΤΗ ΜΑΡΙΑ • ΤΑ ΑΠΛΥΤΑ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤΟΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ►♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦«»♦♦♦ ♦♦♦♦ ΑΚΡΙΒΑ ΠΛΗΡΩΣΑΝ τό πιοτό τους, δυό Άλικαρ νασσώτες: Ό Όδυσσέας Παϋπαράκης, 24 χρόνων, οίκοδόμος κα] ό Γιώργης Βανδαράκης, 37 χρόνων, ό δηγός αΰτοκινήτου, οί ό- ποίοι μεθυσμένοι, δη·ΐικ; υπο στήριξαν, τα ίίκαναν «γυα λιά καρωιά» στό «εΐδικής κατηγορίας» ζαχαροπλα- στεΐο τοϋ Γεμελα, στήν Ά λικαρνασοό, τ6 άπόγευμα τής π,ερασμένης Τρίτης 25 Όκτωβρίου. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Τρι μελές Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου) πού τούς δίκα σε χθές τό μεσημέρι σέ αύ τόωωρη διαδικασία έπέβα λε στόν Γίαοπαράκη φυλά κιση 2 χρόνων καί 2 μηνών καί στόν Βανδαράκη 2 χρό νων καί 5 μηνών. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΠ δικά στηκαν μέ τό Ν. 4000, σέ συνδυασμό μέ τό Ν. 410) 76 περί «ίδιωνύμου», γι' αύ τό καΐ ή ίφεση πού άσκήσα νέ, δέν εΐχε άναοταλτικό χαραχτήρα, μέ άποτέλεομα νά κλειοτοϋν στίς φυλακές. ΜΕΤΑ την άηόφαση δημι ουργήθηκαν Θορυ6ώοεις έκ δηλώαε«ς στούς διαδρόμους των Δικαστηρίων, άπό δια μαρτυρόμενους των καταδικασθέντων. Έ δώ παρουσιάτσηκε άνάγλυ φη καί συγκινητική ή άν θρώπινη πλευρά τοΰ δράμα τος, κυρίως ώς πρός τόν δεύ τ.ερο πού είναι παΐ^ρας.β παιδιών. ΑΥΤΑ ώς πρός τό τυπικό μέρος τής υποθέσεως, για τί ύττάρχει καί τό ούσιαστι ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Η ΑΛΗΘΕΙΑ άγωνίζεται νά σττάση τα δεσμά μέτή δική της γροθιά συχνάζουν ατομα, ανδρι κου φύλλου μέν, άλλά «εΐ- δικής κατηγορίας», δπως εΐπ"ε ό έκ των ουνηγόρων τής ύπεράσπισης κ. Β. Χρι αιοφοράκψ; (οί αλλοι δυό ηιαν οί κ.κ. "Αλεξάκης καί Όρφανός). ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ αύτό, ττού ίδιοχτήτης τού είναι 2 νας ϋ καλυτέρα μιά παλιά «Τζασλή» (άποτραβηγμέ- νος κύναιδος) δουλεύει οάν ϊδιότυΐϊος «κονοομα- τρϊς» ό έκ των παθόντων καί μάρτυρας χθές Σ.Μ., 2 να άπό τα νεαρώτερα «όμο φυλόφιλα φυντάνια» τής Ήρακλειώτικιαι; ου νομώ ταξιας των άδελφών. Καί αύτόΚ; τελικά ήταν ήπέτρα τοΰ οκανδάλου, γιατί αυτόν «στριμώξανε» οί καταδικα σθέντες οτήν τουαλέττα. αυτόν γδύσανε καί αύτοΰ έν ουνεχεία κάψανε τα ροΰ Δέν χρειάζεται νά κΐταθοΰμε. 'Ένα μόνο τονί ζομε: δτι ή χθεθΐνή δίκη ήταν μιά άκόμη άπόδειξη των δοων κατά καιρούς ίχο με γράψει γύρω άπό τό γε νικώτερο θέμα τής 2κκλη σης των ήθΦν. - ΚΑΙ ΡΩΤΟΥΜΕ, τέλος, γιά μιά άκόμη φορά: γιατί νά ύπάρχουν τέτοιου εϊ- δους «ίδιόρρυθμα κέντρα» στό Ήράκλειο; Άλλά εϊπα με κι' άλλοτε: Δικαιολο- γείται ή Οπαρζή τους, άφοΰ δέν ύττάρχει.... Τμήμα Ή θών. κό, τό όπΰίο, είναι περίπου τό εξής, δπως δέν παρουσιά στηκε στήν σκηνή τοϋ δικα στικοϋ θεάτρου. ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ ΣΤΕΙΟ πού ^γινε τό έπει σόδιο, είναι 2να είδικής συγγενεΐς κατηγορίας κέντρο, δπου Ο Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΙΤΟΝ ΑΔΕΖΜΕΥΤΟ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΧΟΛΗΘΗ ΜΟΝΟ ΜΕ 1- Ειοαγγελεϊςΐ- Νομάρχες]_-Διοικητές Χωροφυλακής 17 Διοικητές Ασφαλείας κλπ. "Οπως μάς γνώρισε ό κ. Άριστοτέλης Γιαννα- κουδάκης, έντός των η¬ μερών πρόκειται νά ε- πανεκδόση την εφημε¬ ρίδα τού «ΑΔΕΣΜΕΥ- ΠΟΤΕ ΠΙΔ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΣ». Βασικό χαρακτηρίση κό τής νέας αυτής εφη¬ μερίδας θά είναι δτι οέν θά άσχοληθή μέ πό λιτικά ή αλλα θέματα, άλλά άποκλειστικά καί λ.π. μόνον — δπως μας εΐπε ο έκδότης — μέ «Ιργα καί ήμέρες» Είσαγγε- λέων, Νομαρχών, Διοι- κητών Χωροφυλακής, Δι οικητών Ασφαλείας κ. Οκ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΙΑΤΟΜΕΓΕΘΟΣΤΗΣ'ΦΛΟΓΑΣ, Ή «ΦΛΟΓΑ» είναι πραγ ματικά ή μεγαλύτερη οέ διαατάσεΐς εφημερίδα. Γιατί ί?χει τό προνό μιο νά έλίσσεται καί την έ | λαστικότητα νά τεντώνη κα τα περίσταση. 'Όταν τεντώνπ τό δια φανές έλαστικό χαρτί της, φιγουράρει στήνπρομετωπΐ δα της, τό καθολικό σύνθη μα: «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ». Τό τρίπτυχο: Έθνική ΊΑνεξαρτηοία —Λαΐκή Κυ ριαρχία —Κοινωνική Άΐϊε Τα Κρητικόπουλα τής φα3- τογραφίας, τα αύριανά νειά τα τής χώρας μας, παρελά- σανε προχθές, δπως καί δλα τα 'Ελληνόπουλα, γιά την 28η Όκτωδρίου. Πώς είναι δυνατόν δμως νά σκεφτεΤ κανείς τα 6λα- στάρια αύτά, προσψορά στό θυσιαστήριο τού πολέμου; Πάντως, άν χρειαστε?, σέ καινούργια πρόκληση, ή θυ σία θά γίνει. Τί καλά πού θάταν δμως νά άκούγανε αύτοι πού κρατοΰν στά χέρια τους τίς τύχες μας τή φωνή: "Οχι τπά πόλεμος!.. λευθέρωση, ίίχει θυσιαοθη στό 6ωμό τοΰ κερδώου Έρ μη. Κατά τα Γίλλα ή έφημε ρίδα διατηρεΐ άτόφια την ίδεολογία της καί τό πολιτι κό της πιστεύω. Καί, προ παντός, σέβε ται καί τιμδ τό συμβόλαιο τιμής, πού υπέγραψε μέ τό Λαο Οτΐς 3 τοϋ Σεπτέμ 6ρη 1975. Ήράκλειο 29)10)77 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΥΡΙΟ -ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ- Η ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ 11 ΑΛΗΟΕΙΑ „
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΑΗ8ΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Κυριακή 30 "Οκιωβρίου
  ΜΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ'43
  Κρητική Αφήγηση
  ΑΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  5ον
  Έσύ παπά δέν εΐτες
  ότι θά χαθοΰμε μεΐς καί θε
  λεις ειΌΐ κι άλλοιώς νά φύ
  γη ό Σήφακας άη' τό χω
  ριό. Έού παπά πρέπει νά
  κοιτάξης την έκκλησία καί
  τίποτ' ίιλλο. Κι οί Γερμανοί
  νάρθοΰνε ίθύ δέν έ'χεις
  καμμιά ένοχή 8~ως σοΰ εί
  πε κι ό Γέρος Μαλοζαντώ
  νης δπου £χουνε δεί τΐβλλά
  τα μάτια τού.
  Δέν τό καταλαβαίνεις
  πώς έ'χεις ένοχοποιηθή ά·πό
  τό χωριό.
  Στ6 κάτω— κάτω τσή
  γραφής εμείς σέρνομε τό
  βαρος.— Πολύ φιλευσπλα
  χνος μοθ γίνηκες εδά καί
  δέν κατέχω ποΰ τό πάς.
  —Μόνος σου παπά δέν
  εΤπες αν έξακολουθήσει νά
  βρίσκεται στό χωριό θ&».,το
  νέ βγάλης άπό τή μέση;
  Πόσες φορές δέν έ'χεις
  πάει μέ τσί Γερμανούς καί
  μας λές Γίώς πας γιά τό κο
  λό τοΰ χωρίου. Τώρα ξεκα
  θαρίζονται χά τράματα.
  Μ' αύτά τα λόγΐα πού
  εΤπε ό Πρόεδρος τοΰ Παπά
  στήν πλατεΐα τοΰ χωρίου,
  δέν £χει καμμιά πλέον άξία
  σΐό χωριό ούτε ώς παπάς
  οΰτε ώς δνθρωπος.
  Πάει στό στπτι τού κα
  ταστενοχωρημένος λέγον
  τας στή γυναίκα τού. «Δέν
  φτανει ή φτώχεια, καί ή κα
  κομοιριά πού μάς σέ δέρ
  νέ ι, £χομε τώρα καί την έ*
  χθρητα τοΰ χωρίου.
  —ΤΙ έκαμες, πάλΐ;
  Τοΰ άποκρίθηκε ή γυναίκα
  τού. "Ηθελε δέν ήθελε ό
  πρόεδρος σ' δκανε προδό
  τη κ ι οθτε μπορεΐς νά προ
  6άλης νά οέ δή ανθρωπος.
  —Έγώ σοΰ λέω παπά
  νά καλέσωμε τόν ·π·ρόεδρο
  στό στίίτι μας νά τοΰ ζητή
  σεις συγνώμη καί νά τοΰ
  πής νά διορθώση τή δουλει
  ά νά εΐμαστε μέ τσί, χωρία
  νούς άγ*ιΐπημένοι.
  Έσυμφώνησε κι ό
  πάς στά λόγια τσή
  διας ύποχρεωτικώς λόγω
  τοϋ δτι εϊχε τέσσερα θήλυ
  κά παιδία καί πώς θε λά τα
  προστατέφη. Εκάλεσε τσί
  3 τοΰ Γενάρη τοΰ 43 τόν
  πρόεδρο στό σπίτι τού. Ή
  τταπαδιά έτοίμασε τό βρι
  σκούμενα καί τούς κέρασε.
  Μειά ό πρόεδρος ρώτησε
  τόν παπά.
  —Ναχωμε τώρα καί κα
  ►*»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦
  λό ρώτημα τί είναι τό μυστι
  κό πού θέλεις νά μοΰ πής;
  —Δέν ξέρω ποίος εΤ
  ναι ό £νοχος άλλά έσείς έ
  καταφέρετε καί δέν £χω
  καμμιά θέση στύ χωριό.
  Μσνάχα ό προδότης ό πά
  πάς.
  —Αύτό φωνάζουνε πά
  νω, αύτό φωνάζουνε κάτω.
  —Μήπως εϊχαμε προη
  γούμενα παπά καί ηΈέλα
  νά σέ ένοχοποιήσω; Έσύ
  έπήγαινες γυρευοντας καί
  τα 6ρήκες. Άλλά άς τ' άφή
  σωμε τώρα αύτά. Έγώ δέ
  χομαι νά σας 6άλω μέ τσί
  χωριανούς ν' άγαπήοης άλ
  λά μέ την εξής συμφωνία.
  Θά πδμε μαζί στήν πλα
  τεΐα τοΰ χωρίου νά φωνά
  ξης μέ τό χωνί νά μαζευτοΰ
  νέ δλοι— (παρών καί ό Σή
  φακας). Μετά θά άναλάβω
  έγώ τα παραιτέρω.
  Άπό τό Δήμο Ηρακλείου
  Τ Ο ΒΡΔΒΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Άπονεμήθηκε, τό πρώτο, οίον Γ. Μανουοάκη
  Άνακοινώνοντας την κα
  θιέρωση τοΰ βραβείου ό κ.
  Δήμαρχος εϊπε μεταξύ αλ
  λων, τα παρακάτω:
  Έκλεκτοί μας προσκαλε
  σμένοι
  άγαπητοί μας φίλοι
  Κατ' αρχήν νά σάς καθη
  συχάσω. Δέν πρόκειται νά
  Καί γιά νά προλάβω δυό
  άντιρρήσεΐς σας. Ό περιο-
  ρισμός τής ήλικίας τέθηκε
  γιά νά ένθαρρύνονται οί νέ
  οί ί οί σχετικά νέοι ανθρω
  ποι.. Πέρα άπό τα 50 ό δημι
  ουργός —αύτός είναι του¬
  λάχιστον ό Κανόνας —&χει
  φτάσει. Κ ι δταν £χει φτά-
  τοΰ Βραβείου, νά άπονέμε
  τα ι σέ ατομα Κρητικής κα
  ταγωγής, δέν ξεκινδ άπό το
  πικιστικές προλήψεις. Ου
  τε άπό έιταρση των άρχόν-
  των ενός τόττου πού δημι-
  ούργησε τό Μινωΐκό πολι-
  τιο'μύ προχώρησε στό Κρη
  τικό θέατρο, στή ιιεγάλη
  ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  πά
  Έσυμφώνησε ό παπάς
  στά λόγια τοΰ Προέδρου
  καί καληνύχτησε ό πρόε
  δρος μέ συνείδηση γιά την
  έπόμενη μερά δπου θά γινό
  τα ν ή συμφιλίωσιν
  Πέρασε ό ττρόεδρος άπό
  τοΰ παπά τό σπίτι καί μαζί
  κατέβαιναν πρός την πλα
  τεΐα.
  Στόν δρόμο έσυνάντη
  σαν τόν Σήφακα δπου μό
  λΐς τούς άντιλήφθηκε θέλη
  οε ν' άλλάξη κατευθυνθή.
  Έκεΐ, έπενέβη ό πρόε
  δρος. Δέν έχομε τίποτα κα
  ■πετάν Σήφακα νά μοιράσω
  με κ ι δταν θέλεις νά σοΰ
  πώ την άλήθεια έ'χεις καί
  ού την δική σου ένοχή.
  Ό παπάς κ ι ό πρόεδρος
  κι ό καπετάν Σήφακας ά
  γκαλιασμένοι τότε δλοι μα
  ζί πηγαίνουν στήν πλατεΐα
  τοΰ χωρίου δπου ό πα^άς
  θά ζητοΰσε συγνώμη άπό
  τσί χωριανούς γιά νά ζή
  σουν δλοι είρηνικά κι άγα
  ττημένα.
  χωριό ύη·ήρχε κι £
  νας έλοφρόμυαλος Πολύ
  δωρο χον έόλεγαν πού μόλις
  εϊδε τόν παπά £τρεζε κ ι Ϋ
  θελε νά τόν πειράξει. Ώ
  στόσο έπενέβη, ό πρόεδρος
  καί έξήγησε στούς χωρία
  νούς πώς ακριβώς εΤχαν τα
  •πράγματα.
  Συνεχίζεται
  ΟΙ δυό όψεις τού μεταλλίου που κόπηκε άπό τό Δήμο Ηρακλείου γιά τα 20
  χρόνια άπό τό θάνατο τοθ Νίκου Καζαντζάκη.
  Είναι έ'ργο τού συμπατριώτη μας γλύιΐτη Γιάννη Παρμακέλλη, πού προσ-
  φέρθηκε άφιλοκερδώς γιά τή φιλοτέχνησή τού.
  Τό χτύτΐημα τοθ μεταλλίου σέχαλκό εγινε έπίσης άφιλοκερδώς άπό την
  έταιρία «ΑΝΤΙΚΑ», Γ. Γύρας καί Σία.
  βγάλω λόγο. Μπορεϊ νά τδ
  θελα.
  —Καί ποίος δέν θά τοθελε
  μέ τόσο λαμπρό άκροατήριο
  μά δέν τό τολμώ, μή ύποφέ
  ροντας τή σύγκριση μ' δοα
  σοφά καί τής καρδίας άκού
  σαμε πρίν λίγη ώρα ά^ό τό
  δικό μας, τόν κ. Παντελή
  Πρεβελάκη.
  "Ηθελα απλώς νά σας κά
  νω μιά ανακοινώση γιά μιά
  χθεσινο6ραδυνή άπόφαση
  τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλίου
  τοΰ Μεγάλου Κάστρου. Γιά
  την καθιέρωση τοΰ βραβεί
  ου Καζαντζάκη, θά είναι έ
  τήσιο. Γιά τό έ'τος 1977 θά εί
  ναι τής τάξης 'τών 150.000
  δραχμών καί θά άναπροσαρ
  μόζεται κάθε χρονιά αν ύ-
  ττάρχει άνάγκη —καί μακά
  ρι νά μην ύτάρχει. θά δίδε
  ται σέ άτομα κάτω των 50
  χρόνων καί Κρητικής κατα
  γωγής.
  Καί θά άκολουθεϊ πέντε
  κύκλους. Την μιά χρονιά
  θά δίδεται γιά τα γράμμα-
  τα. Την έπομένη γιά τίς
  καλές τέχνες, ζωγραφική,
  γλυπτική, άρχιτεκτονική.
  Την τρίτη γιά τή δημιουρ-
  γική μουσική. Την τέταρτη
  γιά τίς άνθρωπιστικές Επι
  στήμες. Καί την Πέμπτη σέ
  βιβλίο γιά τό έ'ργο καί τή
  ζωή τοΰ Καζαντζακη.
  Μόνο στήν τελευταία πε
  ρίτττωση δέν θά ίσχύει ό πε
  ριορισμός τής ήλικίας γ)
  τής καταγωγής.
  ♦♦♦♦«>♦ ►♦♦♦♦♦♦♦
  σει στά 50 σά δόσκολο νά
  φαίνεται νά π'ροχωρήσει ά
  ττό έκεϊ καί πέρα.
  Ό αλλος περιορισμός
  Σχολή τής Κρητικής ζωγρα
  φικής, στό θεοτοκόπουλο,
  στόν Καζαντζάκη. Μά τεθή
  κε ό Γίεριορισμός τής κατα-
  γωγής, γιατί ύπάρχουν άττό
  τό 2να μέρος τα Κρατικά
  Βραβεΐα τής Ακαδημίαν
  πού καλύπτουν άνάγκες σέ
  πανελλήνΐα κλίμακα καί, ά
  πό τύ αλλο μέρος, θά ί)ταν
  δύσκολο νά ξεπερασθοΰν
  οί δυσκολίες γιά μιά διερεύ
  νηση σέ πανελλήνιο χώρο
  γιά τα ατομα πού προσφέ-
  ρονται γιά βραβεύση.
  "Εχει καί μιά καινοτομία
  τό βραβεΐο Καζαντζάκη πού
  καθιερώθηκε άπύ χθές, στά
  πλα'σια των έκδηλώσεων
  γιά τα εϊκοσι χρόνια άτό τό
  θάνατο τοΰ Γίΐό διάσημου
  Μεγαλοκαστρίτη των τε
  λευταίων χρόνων
  Μέ την έξαγγελία συμπί
  πτει καί ή πρώτη άπονομή
  τού. Ή Όργανωτική Έπι-
  τροπή, αποτελούμενη άπό
  Ήρακλειώτες, μέλη τοϋ
  Δημοτικοΰ Συμβουλίου καί
  λογίους, στό εργο τής όττοί-
  άς συμπαραστάθηκε ό κ.
  Παντελής Πρεβελάκηςι,
  πρότεινε καί τό Δημοτικό
  Συμβούλιο άποδέχθηκε, νά
  άπονεμηθεί γιά φέτος τό
  βραβεΐο Καζαντζάκη, τοΰ
  κύκλου των γραμμάτων,
  οτό Γιώργο Μανουσάκη,
  Καθηγητή τής κλα,σσικής
  φιλολογίας άπό τα Χανιά,
  γ ι άτό σύνολο τής δουλειας
  τού, τόσο τής ποιητικής δσο
  καί τής δοκιμιογραφικής.
  ΠΕΤΑΛΩΜΑΤΑ
  αγροτια
  Γράφει ι ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΐΔΗΣ
  Ο ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗΣ
  Ποίος εΤπε δτι δσοι ...ττροσκυνοΰνε τόν ...σοσιαλι-
  σμό, δέν έχουν δικαίωμα νά ...πίνουν τό αΐμα τοΰ συ-
  νανθρώπου τους;
  ' Εχουν καί παραέχουν.
  Σάν τόν ϋττοψήφιο έκεΐνο βουλευτή, νά ποΰμε, τού
  σοσιαλιστικοΰ κόμματος, πού είναι καί ίδιοκτήτης κάμττο
  σων άκινήτων, ιδιαιτέρα καταστηματων.
  Ξέρετε τί έκανε αΰτός ό ...έκπρόσωττος τοΰ λαοϋ;
  Ένώ εΐχε νοικιάσει τα καταστήματά τού πρός
  1.000 δραχμές τόν μήνα τό καθένα (γιά χωριό μιλάμε)
  ξαφνικά άντελήφθηκε τήν άνοδο τού τιμάριθμου καί ζήτη
  σε ...σοοΊαλιστικότατα ....10.000 δρχ.!!!
  Μάλιστα, δσους άρνήθηκαν νά ττληρώσουν την αΰξη
  ση αυτή, τούς έκαμε ...σοσιαλιστική έξωση καί παράλλη
  λα τούς διαβεβαιώση, δτι θά κάνει ...έττερώτηση στή Βου
  λή, γιά τήν . .ύττερέολική αυξήση των ...ένοικίων, πού
  ...καταδυναστεύουν . ■ .φτωχούς βιοπαλαιστές! ' !
  | Αίδώς Άργεΐοι!..
  — ΑΑΑ —
  Ό ϊδιος υποψήφιος, γιά νά τελειώνομε μ' αυτόν, έ¬
  χει λέει στείλει ...σοσιαλιστικώτατα στά δικαστήρια, κόμ
  ττοσους άγρότες, έπειδή ...ττήραν νερό άττό γεώτρησή τού,
  χωρίς νά τόν ρωτήσουν!
  Καί σ' αυτήν τήν περίτττωση, την ώρα ττού τούς
  εσερνε στά δικαστήρια, τούς ...διαβεβαίωνε, δτι θά ...ά-
  γωνισθεΤ μέχρι τελευταίας ρανίδος τού αΐματός τού γιά
  νά βροΰν οί ...άγρότες τό ...δίκηό τους' ! !
  Ξανά: Αΐδώς Άργείοι! ! '
  — ΑΑΑ —
  Έξαφανίζονται κάθε ττρωΓ, ώς διά ...μαγειας, δλα
  τα φύλλα τής «Α», άπό τα κεντρικά περίπτερα τής ττό-
  λης.
  Κα! άποτέλεσμα αυτής τής έξαφάνισης, είναι νά μη
  βρίσκουν δσοι θέλουν την εφημερίδα γιά νά διαβάσουν
  τόν καινούργιο ...άθλο τοΰ «πρώτου»!
  Πληροφορήθηκε ή στήλη ότι έμττνευστής καί έφαρ-
  μοστής τής ίδέας νά κάνουνε φτερά οί έφημερΐδες, είνσ1
  τέως ΰττουργός ττού έχει κάθε λόγο νά μή θέλει νά κυκλο
  φορεΤ ή εφημερίδα.
  Έγώ, θά ττροτεΐνω στό διευθυντή τής «Α», νά τυ-
  πώνει άπό σήμερα έκατό χιλιάδες φύλλα τήν ήμέρα.
  Λέτε νά τ' άγοράζει ττάλι δλα ά «ττρώτος»;
  ...Μακάρι.
  _ ΑΑΑ —
  Άχοΰστε νά ...θαυμάσετε.
  Καψετζής τής Άλικαρνασσού, στό μαγαζί τού ο-
  /ττοίου μαζεύουν συνήθως οί ΰποψήφιοι βουλευτές, τούς
  ..ύποψήψιους ψηφοφόρους καί τούς κερνοΰνε οΰζο, 6άλ-
  θηκε νά πλουτίσει τήν προεκλογική περΐοδο.
  Πληροφορήθηκα δτι ττροχθτς, γιά σαράντα οθζατ
  πού κέρασε ένας ύ—οψήφιος,, πλήρωσε λογαριασμό 6.400
  δρχ. (έξη χιλιάδες τε-τρακόσιες) ! ! !
  "Ας ττροσέχουν λοιπόν οί ύττοψήφιοι δταν ττάνε στήν
  Άλικαρνασσό Πρός ^εοΰ, μή κεράσουν ουζα.
  ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  ΑΡΙΑΑΝΗ
  Κάδε θράδυ
  ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
  ,Μιά φορά κ ι 'έναν καιρο
  (δττοιο καιρό θέλεις βάλε) η
  τανε λέει ενας κομματάρχης.
  Πήγε τό λοιπάς πού λέτε
  παιδία ό Βολευτής στό χοο-
  ριό τού καί βρήκε τόν κοα-
  ματάρχη καί τοΰ ψιθύρισε στ
  αΰτ! ετσά κάτι τις
  Σέ λίγο έ'φυγε ό κομμα-_
  τάρχης καί πήγε έ'ξω καί μ«
  ζεψε καμττόσους έδικούς καί
  Φιλσυς κ ι ήρθανε ν' όκούσου
  νέ τό Βολευτή πού θά μιλοΰ
  σε. Φυσικάμιά ποΰξερε πολ-
  λά ό Βολευτής εΤττε — εΐττε
  — εΐπε καί τί δέν εΐπε
  ΕΤπε πώς οί κάτοικοι έ
  χούν δίκηο, ττώς ττρέττει νά
  τό βροΰν τό δίκηο,
  κα! πώς άκόμη ΘΑ τούς
  έ'Λανε δσα εΐχαν άνάγκη νά
  γίνουν. 'Εννοεϊται κείνη τήν
  ώρα θά τα έκανε μέ τα λόγιατ
  καί άργότερα μέ τα έ"ργα.
  Τώρα τό ττώς έννοοΰσε πώς
  αύτά τα έργα θάρχονταν κά
  ττοτε Γσως καί τήν Δευτέρα
  Παρουσία, αΰτό δέν έχει καμ
  μιά σημασία. Καί τότε άκό
  μη θά ύττήρχε έλληνικό Κρά-
  τος καί "Ελληνες.
  'Ετσι έψυγε ό Βολευτής
  καί πήγε στό καλό. Χαρές
  πράματα, ό Κομματάρχης
  άρχισε τα πένια γιά τό Βο-
  λευτή κι ώς πού νά γίνουν οί
  έκλογές, νά τόν Βολευτή
  βγαλμένο στήν έδρα! Πανη-
  γυρίσανε οί άγρότες ττώς 6ο
  λευτηκε ό Βολευτής τους καί
  πήγανε στά στπθια τους.
  Πέρασε καιρός ττού λέτε
  τταιδιά καί πήγε ό Κομμα¬
  τάρχης στήν Αθηνά ττού τό
  λενε τό μεγάλο χωριό τής
  Στέφα να- Βαφτιστικά - Παιδικά
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΟΥΡΔΑΚΗ
  Είμεθα 06υ.α"ώνΐ6τοι διότι είναι προϊόυτα
  της βιοτεχνιας μας
  Πώλησις Χονδρική Λιανική
  Λεωφ. Καλοκαιρινοϋ 30 Τηλ. 280-776
  Έλλάδας θαρρώ κ ι άπό δώ
  σ' £χω κι άττο κεί σ' ίχω εΐ&ε
  κ ι έ'παθε νά 6ρή τό ψίλο μας
  τό Ββλευτή. Ξίχε λέει νά τοΰ
  πεί ενα μεγάλο χαμττέρι άπό
  τό χωριό.
  Κσθίζει ό κομματάρχης
  κα! τόν κέρασε καφέ ό Βο¬
  λευτής τόν κομματάρχη, 5-
  πως λέει τό τταραμύθι. Τώ¬
  ρα τ! τταραμύθι δέν ξέρω.
  Κι έτσι ή συζητήση όρχι,
  σε. Λέει τό λοιττός ό Κομμα
  τάρχης στό Βολευτή —ώς οί
  χωριανο! τού θέλουνε λέει νά
  τούς κάνη 'ένα Γυμνάσιο νά
  μαθαΐνουνε γράμματα τα τται
  διά τους
  Κείνη δμως την στιγμή
  μιά μύγα τσίμττισε τόν Βο¬
  λευτή καί άφοΰ ση σηκωθή
  κε όλόρθος καί θυμωμένος ε*
  πε;Δ '
  Ακου κομματαρχα μου,
  σσε τούς άνθρώπους έκεϊ δ-
  πως είναι, γιοττί άν τούς κά
  νωμε Γυμνάσιο καί μάθου
  νέ γράμματα, ούτε Βολευτής
  θά ξσναβγώ οΰτε έσύ κομ¬
  ματάρχης θά ξαναγίνης.
  Κ ι έφυγε ό κομματάρχης
  κα! πήγε στό χωριό τού κα!
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  τόν ρωτήσανε οί χωριανοί
  τού τί έκαμε:
  Κ ι δρχισε κ ι ό άθεόφοβος
  ό Κομματάρχης κι εΤπε —
  είττε και τί δέν εΐττε
  Εΐττε πώς τό «αϊτημα τους
  έγινε δεκτ<3», πώς τό Γυμνσ σιο ©Α γίνη, ττώς κι άν δέν γίνη θά ττροστταθήση νά τό κάμη άλλοτε (γράψε ποτέ') καί ττώς καί τό Γυμνάσιο νά μην γίνη έν τέλει δέν πειρό ζει, γιατί αύτός ώστόσο φρόν τισε μέσον τοΰ Άγίου Πέ¬ τρου, νά τούς εξασφαλίση μιά καλή θέση νά τρώνε τού λάχιστον καλά στόν άλλον Κόσμο Τύφλα ν&χη δηλαδή κ ι ό Προφήτης (,) Μωάμεθ Κ ι ΰστερα σοΰ λέει ξυττνή σαμε. Λέτε; Κ ΛΑ Ι ΔΗΣ Διαβάζετε καί τήν Δευτεριάτικη «ΑΛΗΘΕΙΑ» { ι Ι ι ( ι { ' ( ι ( ι <►♦♦< Α διακοσμητικη Τηλ. 287.670 ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ» "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλσσσα ΑΕΡΟΠΑΑΝΑΚΙΑ — ΑΑΟΓΑΚΙΑ —- ΤΡΑΙΝΑ- ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό πσιδί σας στό κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση κσί νά σναττνεύση Ιώδιο, στό "Ενετικό Λιμάνι τοθ Ηρακλείου. ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡθίΙ Τρείς Καμάρες Π°Λ|Τ|6μέ«ο καί περιβάΑΑον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΪ^.ΑΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Καί νιά τό οπίτι: ΤΗΛ. 223023 Π Ι Τ Τ Α ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Ι Α. Ϊ Ο. Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ2ΞΕΙ2Ε: ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ! ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚιΏΝ ( Ι (>

  τ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 και 5 δωματί-
  ων, ώς καίίσογείωνκαταστηματων, εις τάς υπό
  ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοΰς κατασκευ-
  ής καί επι των άδων 18778 άρ. * 39 καί Πασιφάης
  καΊ'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματοςΓε-
  νικου Χημείου τοϋΚράτους).
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 και 286113

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<«»♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.
  Κυριακή 30 Όκτωβρίου
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΩΣ ΠΙΑΝΕΤΑΙ Η ΑΓΑΠΗ.
  Γβάφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  2ον
  ζεττορτισα άττ' τό σττίτι
  την ωρα πού οί πήχες θέλαν
  άκόμη δυό καλάμια νά άκρο
  καθίσουν στόν Άμύγδαλο.
  Μύριζα άγάττη κ ι έρωτα,
  σεβντά καί ττάθος, χαρά καί
  αίσιοδο ζία. Σ ιγοσφυρίζοντας
  έφθασα κάτω άπό τόν όντά
  τού Γιάννη Κοσολάκη. Στό
  κλέφτικο σψύριγμά μου ΰπά
  κουσέ άμέσως καί σέ
  λίγο κατέβαινε τουτο ό μέγα
  λος Ερωτικάς, μέ τό λαγού
  το στό χέρι.
  «'Άλλο πράμα» ή καντάδα
  τού Κόσολα σιλοΐστηκα. Μά
  κι αύτάς ©εληματάρης κι ό
  καλύτερος άργάτης γιά Καε
  ρέτι καί Καλουργιά στήν ά
  γάτΓη. Πρωτομάστορας στό
  λαγοΰτο τού κα! ττασίγνω-
  στος γιά τα πολλά χαρίσμσ
  τα τού άπό τήν ΑΡΒΗ ώς
  τόν ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟ κι άπό
  τό ΧΟΝΤΡΟ ώς τή ΧΩΡΑ.
  Μιά καντάδα τής άγάττης ή-
  ταν δλη τού ή ζωή, δίχως ε
  γνοιες, γκρίνια κα! κουτσού
  βελα, δϊχως ματαιότητα.
  Περττατήσαμε ψιλοκουβεν-
  τιάζοντας, τή Μεσοστενιό
  καί σά βγήκαμε στό ξέφωτο
  τού "Αί —Φανούρη συντρό-
  φευγε τ' άηδονόλαλο σφύριγ
  μα τού μέ τίς ττενιές ττούρι-
  χνε σάν έβρισκε πράμα —έ
  ΙΒΙ
  τρα γιά κούτσουρο, νά στη
  ρϊζει τό έ'να ττοδάρι. Τοϋτος
  ό σκοπός «Η ΚΑΝΤΑΔΑ
  ΤΣ| ΝΥΧΤΑΣ» εΐνα, ζηλευ
  τάς κ ι άγαπητός άπ' δλους
  τούς νυχτοττερττατητές κι όρ
  γανοπαΐχτες, γιατ! ξεπερνά
  τά^ σύνορα τής άτταλάδας
  καί τής εϋαισθησίας κι άγγί
  ζει την πιό εύαίσθητη χορδή
  κάθε καρδίας λευτέρης καί
  τταντρεμένης κ ι όπως λένε «μα
  ραίνει πρασινάδες καί ξεχω
  ρίζει άντρόΐνα, τταιδιά άπ'
  τσί μανάδες*.
  Γιά τούτο άκουμττοΰν οί
  λυράρηδες κ ι οί όργανοτταΐ-
  χτες τό έ'να τό ποδάρι σάν
  τόν τταίζουν νά μή ξεψεύγει
  καμιά νότα, γιά νά γλυκαί-
  νει τΓΐότερο ό σκοπός καί νά
  χει δύναμη νά ξάφτει τή φλό
  γα τσ' άγάττης 'καί τ' αΰγι
  νά όνείρατα. " Αλλωστε ττρά
  πει νάναι καί συνταιρισμέ-
  νος μέ τή γλυκύτητα τής βρα
  δυάς.
  Τότε θαρρώ πώς πιάνεται
  ή γιαγάπη. Όταν τρεμοπαί
  ζουν στΐς φυλλωσιές τής καρ
  διός οί λυγμολαλιές τ' όργα
  νόξυλου, άντάμα μέ τίς ττε
  ρίτεχνες παθητικές καί έρω
  τικές μαντιναδιές πού κα
  τρακυλοΰν άττό στό γλυκανά
  σασμα τού μπέτη μέ τό άχνο
  φέγγισμα τ' όλόγιωμου φεγ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΙΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  Τ.©. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (Μάνος Χαρής)
  Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης
  Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο
  ΤΕΧ ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α: Δημ Μαραγκουδάκης
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
  Ίκτϊνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  γαριοΰ. 'Ετότεσας μαραίνε-
  ται κι ή βιολα στή ντενέκα! !
  Μόλις φτάσαμε στήν καμά
  ρα ττήρε νά Φαίνεται τ' όντα
  δάκι τού κοριτσόπουλου. Τό
  τταραθύρι της φωτίζονταν ά-
  τταλά άπ' τό ψυχομάχημα τσί
  λάμττας καί ή Φρόσω, τό Φρο
  σάκι μου, θά λαγοκοιμοΰνταν
  σίγουρα, γιατί ήταν ώρα τσΐ
  καντάδας
  "Ωρα πού λίγο θέλει νά χά
  μογελάσει ή αύγή καί πού
  σταλάζει χλωμά τ* άχνοφέγ
  γισμα άπ' τα χρυσό δστρο
  της πού κάθε πρωΐ κρέμεται
  στήν Ανατολή σάν νυσταγμέ
  νο, θαρρείς καί κουράζεται
  νά τρέχει νά ρθεΐ πρίν χαρά
  ξει ή μερά. "Ωρα πού κλαΐ
  νε οί κανταδόροι, ώρα πού 6ε1
  νέ φΐλημα τα πετρομυγδαλω
  τα μάθια καί χαΐδοχάΐδεμα
  τα μαΰρα κορακάτα μαλλιά.
  "Ωρα —ού άχνίζουν άττό
  πόθο τα κοραλένια χείλια
  καί καΐνε τα μάγουλα κ ι εΐν'
  κατοκόκκινα σά ττυρόμαχοι.
  Ζυγώσαμε στήν άνεδιάδα
  «ντιρκυ άπ' τό παραθύρι τ'
  άψηλοΰν όντά. Άκούμπισε ό
  Κόσολας τό ττόδι τού σέ μιά
  πέτρα κοντά στό Φράχτη
  Άγκάλιασε μέ ττάθος τό λα
  γοΰτο τού κ ι εσκυψε άττάνω
  τού άτταλά. ^άριες πώς τού
  ττε στ' αϋτί νά μιλήσει κι αύ
  τοστιγμής οί λυγμολαλιέ:
  τού, άλλοΰ συρτές καί άλλοϋ
  ττηδηχτές θύμιζαν τόν ΕΡΩ
  ΤΙΚΟ ΤΣΙ' ΑΡΕΤΟΥΣΑΣ
  τό παράθυρο.
  Έγώ μέ την τσατσάρα
  υου χτυποϋσα απάνω στά τέ
  λια καί οτά σύρματσ τ' άρ
  γανόξυλου καί χτένιζα τσί
  κλάψες πού στάλαζε. Περί
  γλυκα τα άσιγανά γυρίσμα
  τα μου, άττανωτές οί σαΐτιάς
  καί κεραυνοβολοϋσα τήν ο
  γουρη καρδούλσ τσί Φρόσως
  πούχε χαρά νά τα γροικά '
  άναστενάγματα καί τα μαρα
  ζιά δλων των ντεληκανίδων
  νά πά ί ζει μ έ πολλώ λογιώ
  Φωτιές καί νά μή μαρτυρά ου
  τε νά άττηλογάται πιανοΰ τε
  βντά κρατεΤ χατήρι.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Ή καινουρίου οτηλη
  της "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Γράφει ό ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ίδιωτι
  κά Άγγλικά μαθήματά, μέ
  Άγγλίδα καθηγήτρια.
  Πληροφορίες: Τηλ. 288—
  371.
  Τό γήπεδο τοϋ Ο.Φ.Η θά
  άποτελέσει σήμερα τό επί
  κεντρο τοΰ ένδιαφέροντος
  τής φίλαθλης Κρήτης. Ή
  σύγκρουοη μεταξύ τοϋ Ο.Φ
  Η καί τοϋ Όλυμτπακοϋ ά^ο
  τελεϊτό μοναδικύ θέμα συ-
  ζήτησης στούς κύκλους των
  φιλαθλων καί τα προγνω-
  οτικά δίνουν καί παίρνουν.
  Ή άγωνία καί τό ένδιαφέ
  ρον κορυφώνεται δσο πλη-
  σιάζει ή ώρα τής άδυσώπη-
  της άναμέτρησης. Οί άντί-
  παλοι είναι ήδη ίίτοιμοι καί
  οί τελευταΐες λετίτομέρε·-
  ες εχουν ρυθμιστεϊ.
  Ο Ο.Φ.Η
  Ό προπονητής κ. Νίκος
  Άλέφαντος έπέλεξε τούς
  εξής παϊκτες, γιά τό σημερι
  νό άγώνα: Βούκμαν, Ζαρ-
  ζόπουλο, Βλάχο, Ίβάντα,
  Βασιλείου. Λιόλιο, Άλέκο
  Παπ,αδόπουλο, Κορωνάκη,
  Καραΐοκο, Τσαγκαράκη, Δ.
  Πατταδόπουλο, Τζιράκη
  Φουστανάκη, Άλεξανδρή,
  Πανακάκη, Χριστοφή.
  Θεωρεϊται πολύ πιθανό ν'
  άρχίσει τόν άγώνα ό Ο.Φ.Η
  μέ τούς ίζντεκα πρώτους.
  Ό αγώνας θ' άρχίσει στίς
  2.30 μ.μ. υπό τήν διαιτησία
  τοϋ κ. Μαρινέλλη.
  ΕΠ Ι ΚΡΑΤΕΙ
  ΛΟΓΙΚΗ
  ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
  Τό παιγνίδι μέ τόν Όλυ
  μπιακό δέν παύει 6έ6α·α
  νά αποτελεί έ'να ντέρμπυ,
  στό οποίον κάθε άποτέλε-
  ομα είναι ττιθανό.
  'Ωστόοο, έπικρατεΐ αίσιο
  δοξία οτό οτρατόπεδο τοϋ
  Ο.Φ.Η, γιά έ'να άτοτέλε-
  σμα θετικό. Τό γεγονός, αλ
  λωατε, δτ· ό Ο.Φ.Η δέν ?-
  χει ποτέ ήττηθεϊ μέσα στό
  γήπεδό τού άπό τόν Όλυ-
  μπιακό, δημιουργεΐ μιά εύ
  νοϊκή, ύπιέρ τοΰ τοπικοϋ συ
  γκροτήματος, παράδοση.
  "Αλλωστε, ό Ο.Φ.Η θά ε
  χει τή θερμή συμπαράσταση
  των φανατικών όπαδών τού
  οί άποΐοι θά δημιουργήσουν
  καί πάλι άτμσφαιρα... έκρη
  κτική υπό την καλή βεβαία
  εννοια τοϋ δρου.
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΑΙΚΑΓΜΑ-ΜΟΝΟΚΛΝΛ-ΚΛΡΑΜΠΙιΝΕΣ
  ΜΡΕΚ Ρ08Ε
  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) -
  ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ -- ΙΤΑΛΙΑΣ — 1-
  ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  * . ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
  Έπίσης σέ μεγάλες ποσότητας δλα τα ει¬
  δή κυνηγίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝίΚΗ
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΧ ΤΙΜΕ7.
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΛΧΤΕ ΕΙ£ΑΓί?ΓΕίΙ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕΤΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) - Τηλ. 287.766
  Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
  Μέ δλα τα βασικά τού στε
  λέχη ή"ρθε ό Όλυμτηακός.
  Θά άπουσιάοει μόνο ό Κα-
  τοαβάκης, ττού υπέστη προ
  χθές έξάρθρωση τής ώμο-
  πλάτης. Δέν θά χρησιμοποι
  ηθεΐ, έπίο'ης, ό Σηένς, μο¬
  λονότι εχει ουμπεριλη-
  φθεΐ στήν αποστόλη των έ-
  ρυθρολεύκων.
  Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ
  Πάνοπλος άναχώρησε
  στό Μεσολόγγι ό Ήρόδο-
  τος. Τής άποστολής μετέ·
  χούν οί ποδοσφαιριστές:
  Πατηνιώτης, Έμμ. Μαργέι
  τας, Ρέλλης, Ζήοης, Παπά
  θανασίου, Στασινόπουλος,
  Μπακούσης,, Ρούβαλης,
  Καργιώτης, Μιχιαλάκης,
  Κεφαλοΰκος, Μαργέΐττας.,
  Κουρούνης, Τερλάκας, Ά-
  Τοναλής, Παπακανέλος, Ζα
  φειρίου.
  'Η Διοίκηση τοΰ Ήροδό
  τού εχει ύποσχεθεϊ μεγάλο
  πρίμ στούς παϊκτες σέ πίερί
  πτωση νίκης.
  ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩ1
  ΘΑΓΙΝΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ
  ΕΡΓΟΤΕΛΗ —
  ΑΙΟΛΙΚΟΥ
  Ό αγώνας Έργοτέλη—
  Αίολικοϋ, γιά τό έθνικό
  έρασιτεχνικό πρωτάθλημα,
  θά διεξαχθεϊ σήμερα τό
  πρωΐ μέ ώρα ενάρξεως τήν
  10.30 ό κ. Μουρατίδης εχει
  έηίιλέξει τούς εξής παϊκτες
  γιά τό σημερινό άγώνα: Ά
  δαμάκη, Αποστολάκη, Κου
  βίδη Γιαννακάκη, Γρομπα
  τοάκη, Καλλέργη, Κανάρη
  Καλογιαννκη, Συντιχάκη,
  Κολουίτζάκη, Κεφάκη,
  Μχιαντουβάκη^ Κανάκη,
  Ξυπάκη, Ρουμελιώτη, Έμμ
  Φραγκιαδάκη .
  Διαιτητής τοϋ αγώνος θά
  είναι ό κ. Μπουρέκας, μέ έ
  πόπτες γραμμών τούς κ.κ.
  Πατσούδα καί Σαλαμανά
  κη (Πειραιώς).
  ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
  Τρείς άγώνες θά γίνουν
  σήμερα στά πλαίσια τοϋ το
  π ι κου πρωταθλήματος Α'
  1Ερ(ασιτεχνικής Κατηγορί
  άς: Θά τεθοϋν άντιμέτω
  ποι: ΝΙΚΗ, —ΑΕΚ, ΠΟΥ
  ΚΤΑΣ—ΑΟΑΝ καί ΑΟΤ—
  ΜΑΡΑΘΩΝ.
  Τήν Τετάρτη θά διεξα
  χθοϋν οί ύπόλοιποι άγώνες
  τοΰ ^άγωνιθπκοϋ τρογράμ
  ματος ήτοι:
  ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ — ΜΙΝΩ
  Ι ΚΗΣ (γήπεδο Ο,.Φ.Η),
  ΔΑΙΔΑΛΟΥ—ΠΟΑ (γήπε
  δο ΠΟΑ) καί ΕΘΝΙΚΟΥ
  — ΕΓΟΗ (γήπδδο Έργοτέ
  λη).
  ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο κ.
  ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ
  Ό κ. "Ανδρέας Ζουρμπά
  κης ηϊιραιτήθηκε άπό τό Δ.
  Σ. τοΰ Ήροδότου. Οί λόγοι
  ι δέν έγιναν γνωστοί.
  ί ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ
  Ο ΑΓΩΝΑΣ
  ΠΑΟ—ΑΕΚ
  Σ ΤΙΣ 8.30 μ.μ.
  Ό σημερινάς ίγώνας Πά
  ναθηναΐκοΰ —ΑΕΚ θά με
  ταδοθεϊ σήμερα στίς 8.30
  μ.μ. άπό τό Κανάλι τής Ε. Ρ.
  Τ.
  Έλεύθερο Βήμα
  Η Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
  Τοϋ Μανόλη Λογιάδη
  ΕΠΒΙΟΠαΡΒΓΩΓΟΙ
  Προμηθευτεϊτε εγκαιρα τό
  Νέο έλαιοδίχτυ μας μέ
  τήν ύπερενισχυμένη οϋγια
  Μεΐά άπό μακρές μεΑέτες, πετΰχαμε υά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οί)"ΐα) μέ πολλά καί πιό δυυατά υήμα-
  τα, έυοωματωμέυα οέ ταιυία άπό τήυ ιδία πρώχη ϋΑη.
  Μέ την ιδία μέβοδο, έυιοχύυαμε δλο τό δίχτυ, χρηοιμοποι-
  ώυτας πιό δυυατά υήματα κατά μήκος καί κατά φάρδος, μέ
  μεΛετημέυη διατάξη ώοτε μαζί μέ τήυ οϋ"ΐα υά παίρυει τό
  δίχτυ άτοάΛιυηάυιοχή.
  Προαέξτε άκόμη ότι τό δίκτυ μας εχει ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά μή
  χάνεταΐ οβτε μιά άπό τίς -ΐανοιΐΐές.
  Τώρα πιω ρέ ΐο έλαιοίίχτυ μας, το μά[εμα της έΐιαε έγινε ριο εύχάριστη καί ονέίοίίΐ όπασχόλησΐ).
  Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΛΚΗΣ Α.Ε·
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟλΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ιοαΝΝΗΣ πηποαπκΗΣ & σία οί.
  ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚλΕΙΟ
  2ον
  Μά τό σημαντικώτερο άπ'
  δλα είναι νά κατοχυρωθή ή
  ττλήρης ϊση μεταχείρηση των
  άγροτικών μας προΐόντων
  μέσα στό σύστημα τής ένι-
  σχυμένης ττροστασίας πού
  προβλέπεται στήν ΕΟΚ. Μό
  νο έτσι θά έξασφαλίσωμε ο-
  λες τίς όφέλειες γιά τόν ά
  γροτικό μας κόσμο, καί ϊδι
  αίτερα γιά ωρισμένα δυναμι
  κά προΐόντα σάν τίς σταφϊ
  δες καί τό λάδι. Πρέπει λοι
  πόν ό αγροτικάς κόσμος μας
  νά πετύχη τώρα νά συμφωνη
  θοΰν σωστές λύσεις γιά την
  τύχη τού άγροτικοΰ κόσμου
  μέσα στήν ΕΟΚ, έτσι —ού
  νά εξασφαλίση τή γρήγοοη
  προσαρμογή τού, καί νά προ
  στατευθή άπό πάσης πλευ-
  ράς, γιά νά γίνη γρήγορα αί
  σθητή ή ωφελεία άπό την έν
  ταξή μας.
  Άττό την έγκαιρη καί οο
  φή μελέτη των νέων άγροτι¬
  κών προδλημάτων άνάπτυξης
  τής γεωργίας, έκβιομηχάνη-
  σης των προΐόντων, προστα
  σίας καί έμττορϊας των, θά έ
  ξαρτηθη σοβαρά καί θά ένι-
  σχυθεΤ ή διαπραγματευτική
  ΐκανότης τής "Ελλάδος γιά νά
  γίνη πλήρες μέλος τής ΕΟΚ.
  Μιά τόσο Ίστορική έποχή εί
  ναι αύτονόητο νά άφίνη α-
  συγκίνητους τούς ΰπεύθυνους
  άγροτικούς όργανισμούς, καί
  νά μή γίνεται μιά σοβαρή
  προετοιμασϊα καί μελέτη γιά
  ότι μάς άφορά άμεσα. Εχουν
  γίνει βεβαία άρκετές προ
  σττάθοες στό παρελθόν, άλ
  λά ήσαν εντελώς άνετταρ-
  κεϊς γιά νά μελετηθή τό άγρο
  τικό πρόβλημα μέσα ' στή
  νέα τού φάση.
  "Ετσι 1) δέν έγινε άκόμη
  μιά ένημέρωση των άγροτών
  μας γιά τίς έτππτώσεις τής
  ένταξής μας στήν ΕΟΚ
  2) Κανένας δέν γνωρίζει
  τίς προυποθ':σεις, τίς θεσμι
  κές μεταρρυθμίσεις καί τίς
  έξασφαλίσεις τών έπιδοτήσε
  ών καί τής προστασίας των
  προΐόντων μας.
  3) Κανείς δέν ξέρει τίς δι
  απραγματευτικές προτάσε.ς
  μας γιά τα άγροτικά ττροΐόν
  τα, γιά νά ττετύχωμε τίς κα
  λύτερες δυνατές λύσεις.
  Ή κυβέρνηση δυστυχώς
  ποτέ μά ποτέ μέχρι σήμερα
  δέν άντιμετώττισε άγροτικά
  προδλήματα, δίχως πιέσεις,
  άγώνες καί ύποδείξεις. Πάν
  τοτε άπαιτεΐται έγκαιρα νά
  ύποβάλουν οί άγρότες τίς
  προτάσεις τους, γιά τα άττα
  ραίτητα κυβερνητικά μέτρα,
  στίς διαττραγματεύσεις μας
  μέ την ΕΟΚ. Κ ι άττ1 δτι ξέ-
  ρω πολύ λ!γα έχουν γίνει κι
  έλάχιστα έχουν προταθεϊ πά
  νω στό σοβαρά αϋτό θέμα,
  πού άργότερα δέν θά φτιά-
  χνει.
  Έπισημαίνω έγκαιρα τούς
  κινδύνους κα! τήν άνάγκη νά
  άντιμετωπισθοΰν σωστά, σάν
  τή μόνη έλττίδα σωτηρίας των
  άγροτών μας. "Αλλη λύση
  δέν ΰπάρχει, άλλά ψοβοϋμαι
  ττώς κανένας ΰπεύθυνος δέν
  θά άσχοληθή σοβαρά κατά
  βάθθς καί ττλάτος, μέ τα νέσ
  αύτά προβλήματα τής άγρο-
  τικής οίκονομίας μαςτ κι έτσι
  θά παραμεινουν οί άγρότες
  ματ; καί πάλι μέσα στό σκο
  τάδι κα! την φτώχεια, χάνον
  τας τή μεγαλύτερη εύκαιρία
  κά φθάσωμε τούς Εϋρωτταί-
  ους κα! την ττρόοδό τους.
  Ή μεγάλη εύθύνη θά βαρύ
  νη τούς άδιάφορους πολιτι
  κού,ς μας κα! τούς άνοργάνω
  τους συνεταιρισμσύς μας,
  ττού τούς έχουν έγκαταλεί-
  ψει στήν αγνοια κα! την έκ
  υετάλλευση.
  ' Ε.Γ. ΑΟΠΑΔΗΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΖΟΖ
  ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φσγητό, σ' £να δμορφο πε-
  ριβάλλον.
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^
  ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ
  ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
  Άντ! νά χρηοιμοΐιθΐήτε κάθε λίγο διάορορα
  μονωτικά — στεγανωτικά, πού έτσι καί άλλοιώς
  καταστρέφοντσ.1, χρησιμοποιήστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
  ΠΛΑΣΤ Α—3 — Α—5 καί Κ—Γ—Τ, πού έφαρ-
  μόζονται κάτω άπό δλες τίς καιρικές συνθηκες,
  . κοοτίζουν φτηνά καί είναι μιά γιά πάντα.
  Πληροφορίες Τηλ. 221-267 άπό 7 2ως 8.30' μ.μ.
  ♦♦♦♦♦♦♦·♦♦♦♦'
  Διαβάζετε τόν
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  πού σάς ένημερώνει ύπεύθυνα.
  • ΣΩΧΤΕΧ ΕΙΔΗΖΕΙΧ
  • ΑΡΘΡΑ ΝΑΙ ΣΧΟΑΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΚηΧ
  • ΕΡΕΥΝΕΧ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΧΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καί 224 - 226
  γιά νά εχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοτΐώλη
  ή μέ τό Ταχυδρομεΐο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦
  ΣΕΛΙΔΑ
  ο
  πουπρινμε/χώμα οου" ">
  φραξουν αι αλ'λοι γ,ο αυο> ιπ
  πραλα[ΊΓ| να ηέι εοοαι κ πι, ,1Γ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Κυριακή 30 Όκτωβρίου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ίΕΒ Β3
  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κινήση τώνΎποψηφίω ν
  ΕΔΗΚ
  • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ)
  ΝΟΣ:
  Προχθές τό άπόγευμα γ*-
  πισκέφθηκε τα χωρία Πανσ
  σό, Γέργερη, Νήδριτο, Ζαρό
  Λαλουμά, Γαλιά καί Σκούρ-
  δουλα. Χθές έξ άλλου ττεριό
  δευσε Μοΐρες, Τυμπάκι κ αί
  τα γύρω χωρία.
  • ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩ-
  ΣΤΑΣ:
  Την Παρασκευή επισκεφθή
  κε τα χωρία: Γάζι, Καδροχώ
  ρι, Κεραμούτσι, Καμόρι καί
  Κορφές. Χθές επισκέφθην
  τα χωρία: Σάρχος, Πενταμό
  δι, Πετροκεφάλι, Βοΰτες καί
  Σταυράκια.
  Πρός τόν πρωθυπουργό
  καί τούς άρχηγούς των κομ¬
  μάτων, έστειλε τό παρακάτω
  τηλεγράφημα:
  Άπό οΐκονομικώς εύρωστα
  πολιτικά κόμματα καί τταρσ
  γοντες κλιμακώνεται άνεπί-
  τρεπτη προσπαθεία έπηρεα-
  σμοΰ έκλογικοΰ σώματος δια
  μαζικής ττροαγοράς εισιτήρ!
  ών πρός Κρήτην, τελευταίαν
  ττροεκλογικών ημερών καί δω
  ρεάν διαθέσεως είς ύμετέ-
  ρους ΣΤΟΠ. Φημολογεΐται
  ναύλωσις σκάφους άπό γνω
  στόν κόμμα άντ! ένάμισυ έ-
  κατομμυρίου δραχμών διά δω
  ρεάν μεταφοράν ψηφοφόρων
  στήν Κρήτη. ΣΤΟΠ. Τέτοισ
  γεγονότα άποτελοΰν άττοκορύ
  φωμα φανλότητος καί άπο-
  βλέττουν στήν νόθευση τού
  πολιτικοΰ φρονήματος καί
  καθιστοΰν τό —ολιτεύεσθαι
  προνόμιον των πλούσιον. Ά
  τταιτεΐται άμεση έπέμδασι-,
  ττρωθυπουργοΰ καί άρχηγών
  κομμάτων διά εξασφάλισιν ά
  προσκόπτου καί δαπάναι
  τού κράτους διακινήσεως ψη-
  φόφόρων ττρός Νησιωτικη
  Έλλάδσ.
  • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΥ
  ,ΤΕΡΗΣ:
  Ποοχθές έπισκέφθηκε την
  περιοχή ΓΑνω Βάθειας καί
  χθές τήν περιοχή Πεζών. Στό
  πολιτικό τους γραφεΐο (Ζω-
  γράφου 5) δέχτηκε έτπτροπές
  •ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  κα! ττολιτικούς τού φίλους.
  • ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕ¬
  ΛΑΟΣ:
  Προχθές έπισκέψθηκε τα
  χωρία Πόμπια, Πηγαιδάκισ
  Κουσέ καί Πέρι. Χθές περιό
  δευσε τα χωρία Μορόνι, Ρου
  φά καί Βρέλι. Στό πολιτικό
  τού γραφεΐο (Βουρ6άχων 10)
  δέχθηκε έπιτροπές κα! πολι
  τικούς τού φίλους.
  • ΠΑΠΑ· ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΜΑΝΟΛΗΣ:
  Άπό την περασμένη Τε
  τάρτη μέχρι άργά χθές τό
  6ράδυ, παρέμεινε στήν έ-
  παρχία Βιάνου, δπου καί ττε
  ριόδευσε δλα τα χω,ριά.
  • ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑ
  ΧΟΣ:
  Την Παρασκευή επισκεφθή
  κε τα χωρία Βορίζα, Καμά
  ρες, Ζαρό, Πανασό, Νήδριτο
  κα! Κάτω Ζαρό. Χθές έττισκέ
  φθηκε την περιοχή τής Πεδιό
  δας.
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ
  ΧΑΛΗΣ:
  Γήν Παρασκευή επισκεφθή
  κε τα χωρία Δαφνές, Αύγευι
  κή, Βενεράτο, Κεράσα καί
  Σίβα. Χθές τό δράδυ περιό
  δευσε στήν Πλώρα, Άπεσω
  κάρι, Βασιλικά Άνώγεια,
  ©λαθειάκες καί Βασιλική.
  Στό πολιτικό τού γρα-
  φείο (Λ. Καλοκαιρινοΰ 110)
  δέχτηκε πολιτικούς τού Φί-
  λους.
  ΠΑΣΟΚ
  • ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  'Επισκέψθηκε χθές τα χω
  ριά Άσκοί, Κασάνοι, Καρά
  βάδο, Μάρθα καί Σαδαθια-
  νό.
  • ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟ
  ΛΗΣ:
  Περιόδευσε τα χωρία Άρ
  καλοχώρι, Ξυδάς, Άσκοί, Κο
  σταμονίτσα, Μάθια, Εύαγγε
  λισμός, Πολυθέα κα! Καστέ¬
  λι.
  • ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑ-
  ΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:
  Χθές έτπσκέφθηκε τα χω
  ριά Σταυράκια, Σίβα, Αύγε
  νίκη, Κεράσια κα! Δαφνές.
  Στό ττολιτικό τού γραφεΤο,
  ΙΒΒΒ
  ΙΠΑΝΝΙΔΗ
  αθριο ΔΕΥΤΕΡΑ 7 μ.μ.
  ΣΤΟ «ΝΤΟΡΕ»
  θά μιλήσει
  Ο ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΗΟΖ ΒΟΥΑΕΥΤΗΪ ΤΗΖ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ«Ι
  ♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦
  ΖΗΤΑΤΕ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟ ΤΑ
  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
  δέχτηκε πολλούς ττολιτικούς
  τού φίλους.
  • ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑ-
  ΚΗΪ ΜΑΝΟΛΗΣ:
  Έπισκέφθηκε τα χωρία
  Ζαρό κα! Βορίζα.
  • ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  |Περιόδευσε στά χωρία Τε
  φέλι, Πυράθι, Πρωτόρια καί
  Χάρακα.
  • ΣΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑ--
  ΣΗΣ: ι
  'Εττισκέφθηκε τα χωρία
  Άγία Σεμνή, Ανω καί Κ ά
  τω Πούλιες, Λευκοχώρι, Μα
  χαιρά, Μοναστηράκι, Βακιώ-
  τες, Λαγοΰρα, Σκοινιάς καί
  "Ι ν..
  • ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡ¬
  ΓΙΟΣ:
  Έττισκέφθηκε τα χωρία Ά
  γιές Παρασκιές, Άπόστολοι
  καί Άστρακτοί.
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  Μέλη τής έκλογικής επι
  τροπής τής Συμμαχίας £πια
  σαν έπώνυμα στελέχη τοΰ
  ΠΑΣΟΚ να καταστρέφουν
  άφίσσες τής Συμμαχίας.
  Καταγγέλλουμε τόάπαράδε
  κτο αύτό γεγονός στό οημο
  κρατικό λαό τοΰ Ήρακλεί
  ου καί καλοΰμε δλα τα κόμ
  ματα νά τοποθετηθοΰν δή
  μόοΊα καί ν' άΐτταγορεύσουν
  στά μέλη καί τούς όπαδούς
  τους νά καταφεύγουν σέ
  τέτοιου εϊδους άντιδημο
  κρατικές ένέργειες.
  • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙ--
  ΒΟΣ:
  Προχθές έπισκέφθηκε Άλά
  γνι καί Άστρίτσι καί μίλη
  σε σί συγκεντρώσεις.
  • ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΥ
  ΡΩΝ — ΓΙΑΛΙΤΑ¬
  ΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ:
  Έτπσκέφθηκαν τόν Άγιο
  Σύλα καί μίλησαν σέ συγκέν
  τρωση.
  • ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩ¬
  ΣΤΑΣ:
  Περιόδευσε Βοθτες καί
  Πύργου. Δέχτηκε στό γρα
  φεΐο τού ττολιτικούς τού φί¬
  λους.
  • ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ ΔΕ
  ΣΠΟΙΝΑ:
  Έπισκέφθηκε προχθέο τα
  χωρία Καμάρες, Βορίζα, Λ
  νω Ζαρό, Νήβριτο καί Πα¬
  νασό.
  • ΣΚΕΜΠΕΤΖΗΣ ΚΥ-
  ΡΙΑΚΟΣ:
  Δέχτηκε φίλους τού στό
  ττολιτικό τού γραφεΐο.
  ΚΚΕ
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
  Έτπσκέφθηκε χθές τα χω
  ριά Μοΐρες, Φανερωμένη, 3ώ
  ρους καϊ Γαλιά.
  • ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ Π-
  ΩΡΓΟΣ — ΣΤΑΥ¬
  ΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑ¬
  ΛΗΣ:
  Έτπσκέφθηκαν τα χωρία
  Καλέσα, Καραμούτσι, καί
  Καμάρι.
  • ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΙ-
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟ Ν ΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  Ύτΐοψήφιος ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΩΡΓΟΣ:
  Έκαμε περιοδεία στά χω
  ριά Σταυράκια, Αγ. Μύρωνα
  καί Πύργου.
  • ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ Π
  ΩΡΓΟΣ:
  Χθές έπισκέφθηκε τα προά
  στεια Μπεντεδή, "Αγ. Ιωάν
  νη καί Κνωσσό.
  • ΦΡΑΓΚ ΕΔΑΚΗ ΜΑ¬
  ΡΙΑ:
  Περιόδευσε τα προάστεια
  τής ττόλης Πατέλες, Χρυσοττη
  γή κα! Άνάληψη.
  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  • ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΜΙ¬
  ΧΑΛΗΣ:
  Προχθές άκολουθούμενος ά
  ττό πολλούς ττολιτικούς τού
  φίλους, έπισκέφθηκε τα χω¬
  ρία Σταυράκια, "Αγ. Μύρω
  να, "Ανω Άσΐτες κα! Κάτω
  Άσΐτες, δπου έ'γινε ένθουσι
  ωδώς δεκτός. Χθές επισκεφθή
  κε τό Αρκαλοχωρι δπου καί
  δέχτηκε πολλές έπιτροπές
  στό ττολιτικό γραφεΐο ττού
  διατηρεΐ έκεΐ, καθώς καί η-ο
  λιτικούς τού φίλους. Τό άπό
  γευμα χθές, έπισκέφθηκε
  τίς Μοΐρες καί τα γύρω χω¬
  ρία.
  ■ '· ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝ-
  ΤΩΝΗΣ:
  Τήν Παρασκευή επισκεφθή
  κε τα χωρία Άσήμι, Μεσοχω
  ριό, Άποΐνι καί Άχεντριά.
  Χθές περιόδευσε στίς Μοΐρες
  καί τό Τυμπάκι καί μίλησε
  σέ συγκεντρώσεις. Στό ττολι
  τικό τού γραφεΐο (δίπλα στό
  Ταχυδρομεΐο) δέχτηκε πολιτι
  κούς τού φίλους.
  • ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ:
  Προχθές περιόδευσε τα χω
  ριά Βασιλικά Άνώγεια, Και/
  τήλα, Βασιλική, Λούκια, Κα
  ττετανιανά. Χθές έξ δλλου έ-
  τγισκέφθηκε τα χωρία Γάζι,
  Τύλισο, Κεραμούτσι, Κορ¬
  φές, Λουτράκι, Κρουσώνα.
  • ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗ
  ΜΗΤΡΗΣ:
  Προχθές ττεριόδευσε τα χω
  ριά Αρκαλοχωρι, Μαχαιρά,
  Λευκοχώρι, Γαρύττα, Λαγού
  τα καί "Ιι. Χθές επισκεφθή
  κε την περιοχή Έμττάρου καί
  έπαρχια Βιάννου. Στό πολι
  τικό τού γραφεΐο (Πλ. Έλ.
  Βενιζέλου), δέχτηκε πολιτι¬
  κούς τού φίλους.
  • ΖΑΚΚΑΔΑΚΗΣ ΑΝ
  ΤΩΝΗΣ:
  •Τήν Παρασκευή επισκεφθή
  κε τα χωρία Άνω Βιάννο, Κ ά
  τω Βιάννο, Χόνδρο κα! Μάρ¬
  θα. Χθές έξ άλλου ττεριόδευ
  σε Χερσόνησο, Κουτουλουφσ
  ρι, Πισκοπιανό, Καλό Χωριό
  καί Κόξαρη. Στό πολιτικό
  τού γραφεΐο, δέχτηκε ττολιτι
  κούς τού φίλους.
  ■♦♦«>>♦♦♦ ♦ < ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τής Έκλογικής Έηιτροπής Ηρακλείου τού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος πρός τόν Ήρακλειώτικο λαό. (Λαέ τού Ηρακλείου, Στά τρία χρόνια τής δια- κυβέρνησης τής χώρας άπό τή «Νέα Δημοκρατίαν όλος ό ελληνικάς λαός πλήρωσε άκρι 6ά τίς συνέπειες άπό τήν έ- φαρμογή τής πολιτικής της. Σ' αύτη τήν πολιτική της ύττοτέλειας, τού αΰταρχισμοθ καί τής λιτότητας πρέπει νό μττεΐ ένα τέρμα. Πρέπει ν' ά- νοίξει ό δρόμος γιά μιά άλλη τΓθλιτική πού θά συμφέρει πραγματικά τό λαό. Γιά μιά ττολιτική έθνικής άνεξαρτησίας, έκδημοκρατι- σμοθ καί δελτίωσης τής οίκο νομικής κατάστασης των ερ¬ γαζομένων. Μιά τέτοια πολιτική πρός δφελος τοΰ λαοΰ καί τής χώ¬ ρας έγγυάται τό έκλογικό πρόγραμμα τοΰ Κ.Κ.Ε., ή Ί- στορία τού, δλη ή δράση τού οί αγώνες τού, ή συνεπεία τού. Τό έκλογικό πρόγραμμα τοΰ Κ.Κ.Ε. έξυπηρετεΤ τα πραγματικά συμφέροντα τοΰ έ'θνους, τα συμφέροντα των έρ γατών, άγροτών, των έτταγ- γελματιών καί διοτεχνών, των έτπστημόνων καί διαννο ουμένων, των αξιωματικών, των δημοσίων ύπαλλήλων, των γυναικών, δλου τού λαοΰ. Είναι ενα ττρόγραμμα πού δέν άττευθύνεται μόνο στούς κομμουνιστές καί στούς άρι- στερούς άλλά σέ δλους τούς δημοκράτες, σ' δλους τούς ττατριώτες, σ' δλους τούς προοδευτικούς άνθρώττους, σ' όλους χωρίς έξαίρεση τους έργαζόμενους. Είναι τό έκλο γικό ττρόγραμμα τού έργαζό μενου λαοΰ. Είναι ή έγγύηση γιά μ ι άκαλύτερη ζωή. Ήρακλειώτες κα! Ήρακλειώτισσες, Εμείς οί κομμουνιστές, ά- ριστεροί καί δημοκράτες πού ΰτΓογράφομε αύτη τή διακή ρυξη, εμείς οί έργάτες, άγρό τες, έπαγγελματοδιοτέχνες, έτπστήμονες, γυναΐκες, νέοι, παράγοντες τής δημοσίας ζω ής τοΰ Ηρακλείου, ττού συγ- κροτήσαμε τήν έκλογική επι τροπή τού Κ.Κ.Ε. στό Ήρά- κλειο σάς καλοΰμε: • Νά καταδικάσετε κα! μέ τήν ψήφο σας την πολιτι κή Τοΰ άτλαντισμοΰ, τής λι- τότητας, τού αΰταρχισμοΰ και τοΰ άντικομμουνισμού. 9 Νά ύπερψηφίσετε τό ψηφοδέλτιο τοΰ Κ Κ.Ε., έγγύ ηση γιά τή λα'ίκή ένότητα, τήν Έθνϊκή Άνεξαρτησία, τή δημοκρατΐα, τήν ττροκοπη τοΰ λαού. • Νά άναδείξετε μέ τήν ψήφο σας βουλευτή τοΰ ΚΚΕ άπό τό Ήράκλειο. 1. Αντωνακάκης Δημήτρης άγρότης, 2. Άττοστολίδης Φωκίων γεωπόνος, 3. Άστυ ρακάκης Μανόλης καθηγητής, 4. Βαλαδάνης Γιώργος εμπο ρος, 5. Βασιλάκης Νίκος δα σκαλος, ΰττοψήφιος δουλευ- τής τοΰ Κ.Κ.Ε., 6. Βασιλειά δης Γιώργος άρχιτέκτων, 5η μοτικός σύμδουλος Ήρακλεί ου, 7. Βεριγάκης Νίκος οδόν τίατρος, Πρόεδρος Όδοντια- τρικοΰ Συλλόγου, 8. Βλα- στού Άνδρομάχη άγρότισσα, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε. Α. Η. Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Π.Α. Δέχεται καθημερινώς τούς φίλους τού στό πολιτικό τού γραφεΐο, άπό 8—12 π.μ. Λεωφ. Κα- λοκαιρινοθ 110,1ος δροφος, τηλ. 284.250 9. Βογιατζάκης Μανόλης οί κοδόμος, Γραμματέας σωμα τείου σιδήρου - μπεττ$ν άρμέ 10. Γαρεφαλάκης Γιώργος, έτταγγελματίας, Γραμματέας Έπάγγελματοβιοτεχνικού Έ ττιμελητήριου Ηρακλείου, ύ- ποψήφιος δουλευτής τού Κ. Κ.Ε., 11. Γιαγκιόζης Στέ- λιος άρχιτέκτων, 12. Γιαλα- μσς Άντώνης οίκοδόμος^ Γραμματέας σωμ. τεχνιτών ξυλουργών, 13. Γραμματικά- κης Μανόλης οίκοδόμος, Γραμματέας 'Επιτροπής οίκο δουικών σωματείων Ήρακλεί ου, 14. Δαφέρμος Γιώργης έτταγγελματίας, άντιπρόε- δρος Έπαγγελματοδιοτεχνι- κού Έτγιμελητήριου Ήρακλε'ι ου, 15. Διαλυνάκη — Ρουμε λιωτάκη Ελένη σττουδάστρια ΑΣΠΕ —ΚΑΤΕ, 16. Δρακω νάκης Δημήτρης ή Γωνιάς συνδικαλιστής, 17. Δρίμης Γιώργης άγρότης, Γραμματέ άς άγροτικοΰ συλλόγου Ήρα κλείου, 18. Ζεδελάκης Βασί- μικρες ειδηοεις Ή κ. Ελένη Καζαντζάκη προσέφερε στό Δήμο Ήρα κλείου τό ~σσό των 100.000 δραχμών, μέ σκοπό νά δια τεθεϊ γιά τήν άνέγερση δή μοτικοΰ βρεφικοΰ σταθμοΰ. Ό βρεφικός σΓαθμός, δ πως άνακοίνωσε ό Δήμαρ χος Ηρακλείου θά άνεγερ θεϊ μέσα στό 1978, σέ οίκό πεδο, πού παραχώρησε τό Κέντρο βρεφών «Η ΜΗΤΕ ΡΑ». ' Πίστωση, Οψους 4.000. 000 δρχ χορηγεΐ στό Δήμο Ηρακλείου, τό ύπουργείο Δημοσίων "Εργων, γιά τήν εκτελέση άοψαλτικών έ'ργων. 'Επίσης, έγκρίθηκε ή χο ρήγηση 5.000.000 δρχ γιά τήν άποζημίωση των άπαλ λοτριωθέντων άκινήτων τής όδοΰ Ν. Πλαστήρα. Τέλος έγκρίθηκε ή διά θέση πίοτωση 2.000.000 δρχ γιά την έκπόνηση ρυ μστομικών μελετων. * Άπύ δργανα τής Χωρο φυλακής βεθαιώθηκαν, τό τελευταΐο εΐκοσιτετράωρο, οί άκόλουθες παραβάσει;: Άγορανομικοΰ Κώδικα 3 Άστυνομικών διατάξεων 2 'Υγειονομικοΰ Κανσνισμοΰ 3. Διατάραξηύ Κοινής ήσυ χίος 2. Κώδικα Όδικής Κυκλοφο ρίας 64. Σέ ανακοινώση της, πού έξέδωσε χθές ή Διοίκησις Χωροφυλακής Ηρακλείου άπευθύνει £κκληση στούς ύποψήφιους Βουλευτές νά ουστήσουν ήρεμία, ψυχραι μία καί νηφαλιότητα στούς φίλους τους, ώστε νά επι- Ι κρατήσει ηπιο κλίμα κατά τόν προεκλογικό άγώνα. * Ή Δισίκηση Χωροφυ λακής Ηρακλείου προειδο ποιεί τούς φιλάθλους, δπ δέν θά έπιτρέψει αέ κανένα νά πλησιάσει τύ γήπεδο τοϋ Ο.Φ.Η έφ' δσον δέν ε- χει έφοδιαστεϊμέ είσιτήριο β "Ολα τα έπίκαιρα θέμα τα3 πού άπασχσλοΰν τόν ά γροτικό κόσμο τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου, ανέπτυξε στούς άρμόδιους Κυβερνη τικούς παράγοντες ό κ. Πρό εδρος τής Ε.Γ.Σ. Η κ. Βαρ δαλαχάκης. * Πραγματοποιοΰντα» ά πόψε στίς 7, στή Γκαλερί Σταυρακάκη, τα έγκαίνια ιής ^κθεο'ης ζωγραφικής τοϋ κ.'Λαζ. Ούσταμπασίδη. 0 Πνευματικό Συμπόσιο θά γίνει τήν προσέχη Κυρια κή, β Νοεμβριού, στήν Πά ναγία Καλυβιανή. Είσηγητής θά είναι ό Είσαγ γελέας Πρωτοδικών Ήρα κλείου κ. Γεώργιος Ζορ 'μπάς καί θέμα: «Ήθική καί δίκαιον». Επιδείξη νέου μοντέρ- λο υαύτοκινήτου —ΓΙΑΖ 132 ΜΑΝΑΟΕΚ πραγματο "ΠΌΐήθηκε χθές τό βράδυ στό ξενοδοχεϊο «Άτλαντις». Τήν εκδηλώση όργάνωαε ή έταιρεία Άφών Νάθενα. λης άρχιτέκτων, Γραμματέας ΤΕΕ — Άνατολικής Κρήτης, 19. Γωγρόφου Αιλή συγγρα- φέας — λογοτέχνις, 20. Κα ραγεωργίου Τάσος σταφιδερ γστης, άντιπρόσωττος συνερ γατικής σταφιδοεργατών, 21. Καραμαλάκης Άγγελής, άγρότης, πρόεδρος άγροτι¬ κοΰ συνεταιρισμοΰ Τεφελίου, 22. Καραντεμίρης Γιάννης έργάτης, ττρόεδρος ένωσης έρ γατών μετάλλου, 23. Κλαι νος Ηλίας, έργάτης, γραμμα τέας Ινωσης έργατών μετάλ λου, 24. Κουντάκης Γιώργος γεωττόνος, πρόεδρος άγροτ" κου συλλόγου Ηρακλείου, 25. Κωνιός Βασίλης κρεωπά λης, 26. Μανουράς Μανοΰσοο καθηγητής, 27. Μαρνέλλος Συλλας άγρότης, -ρόεδρος κοινότητος Άγίου Σύλλα, 28. Ματθαιάκης Γιώργης δι κηγόρος, υποψήφιος δουλευ-- τής τοΰ Κ.Κ.Ε., 29. Μαρινά κης Γιώργης φοιτητής — ά γρότης Τυμπακΐου, 30. Μεσ- σαριτάκης Γιώργης οίκοδό μος, ττρόεδρος σωματείου σι δήρου - μπετόν άρμέ, μέλος τής Διοίκησης τοΰ Ε.Κ.Η., ΰττοψήφιος δουλευτής τοΰ Κ. Κ.Ε., 31. Μιχελάκης Κώστας άγρότης, Πρόεδρος Κοινότη¬ τος Γουβών, άντιπρόσωττός στήν ΠΑΣΕΓΕΣ, 32. Μορφι αδόχης Γιώργης έτταγγελμσ τίας — άγρότης, δημοτικάς σύμβουλος Αρχανών, 33 Μορφιαδσκης Μανόλης άγρό¬ της, κοινοτικός σύμδουλος Καστελλου Πεδιάδας, 34. Μπριντάκης Γιάννης άγρότης Βιάννος, 35. Ξαγοραράκης Γι ώργος καθηγητής, 36. Όρφα νός Στέλιος Γραμματέας Ν. Ε. Ηρακλείου τοΰ Κ.Κ.Ε , 37. Παντερής Λευτέρης άγρό της, κοινοτικός σύμδουλος Γωνιών Μαλεδυζίου, 38. Πά παμαστοράκης Γιώργος ή Γερουλάνος άρχΐατρος έ.ά μέλος τής ττανελλήνιας έπι- τροπής κατό. των ξένων στρο τιωτικών δάσεων, διοικητής τού ΕΛΑΣ Λασιθιώτικων δουνών, 39. Πατελάρος Βασί λης χαλκογράφος, 40. Πατε ράκης Γιάννης τυπογράφος, 41. Περάκης Νίκος διακοσμΓ τής, 42. Ποδιά Βιργινία χο Ποδιά, 43. Ρουκουνάκης Γι¬ άννης κινηματογραφιστής, 44. Ρουμελιώτης Κώστας έ'μ πορος, 45. Σαμαρίτη Μαρίο χ. Νίκου Σαμαρίτη οίκοκυρά 46. Σαμαρίτης Μιχάλης ά¬ γρότης, ττρόεδρος τταραρτή. ματος Π.Ε. Άγωνιστών Έθν κης Αντισταθής Ηρακλείου, 47. Σεληνιωτάκη Ρένα τοπο- γράφος, μέλος Δ.Σ. Συνδέ- σμου Δημοκρατικών Γυναι- κων Νομοΰ Ηρακλείου, 43 Σιγανός Νίκος άγρότης — Σκαλάνι, 49. Σμαραγδάκης Νίκος άγρότης, Βασιλιές, 50. Σ πά νός Μηνάς έπαγγελ ματίας, συνδικαλιστής, 51. Σπυριδάκης Μιχάλης γραμ¬ ματέας Ε.Π. Κρήτης το^ Κ. Κ.Ε. 52. Σταυρακάκης Μιχα λης άγρότης, λαϊκάς ποιητης υποψήφιος δουλευτής τού Κ. Κ.Ε., 53. Στρατάκης Γιώρ γος δικηγόρος, μέλος τής Δ. Ε. τής έπιτροττής ΕΙρήνης Ηρακλείου, 54. Συμεωνίδης Σίμος ζαχαροπλάστης, 55. Συντυχάκης Δανήλος γεωπό- νθς, τέως δουλευτής, υποψή¬ φιος δουλευτής τού Κ.Κ.Εί, 56. Τζομπανάκης Μιχάλης φαρμακοποιός, 57. Τριαντα φυλλάκης Μανόλης συνετοιρι στής — Αγ. Βασίλης Πεδι άδας, 58. Τσαγκαράκης Γι ώργος έπιπλοποιος, άντιπρό εδρος όμοσπονδΐας έπαγγελ- ματοδιοτεχνών Ηρακλείου, 59. Φαρσάρης Μιχάλης δημο τικός σύμδουλος Ηρακλείου, 60. Φραγγεδάκη Μάρω ίδιω τική ύπάλληλος, άπόφοιτη Νομικής, ΰποψήφ'α δουλευτΐ· να τοθ Κ.Κ.Ε., 61. Χάριτος Κυριάκος, έργολάδος, άντι- πρόεδρος Κοινότητος 'Αλι καρυασσου, 62. Χατζάκης Γι ώργος άρχιτέκτων, 63. Χά- τζάκης Ζαχαρίας άγρότης —- Ξενιάκο, 64. Χατζηγεωργίου Νίκος ίδιωτ. ΰπάλληλος, μέ λος διοίκησης τής Ένωσης Ίδιωτ. Ύπαλλήλων Ήρσκλεί ου, 65. Χατζιδάκης Μανόλης τού Σωκράτη, δικηγόρος, 66 Χουστουλάκης Μιχάλης οίκο¬ δόμος, συνδικαλιστής, 67' Χρηστάκης Γιώργος διβλιο- πώλης, 68. Χριστοδουλάκης Γιώργος άγρότης, πρόεδρος 8η μ ότι κου συμβουλιον Μοι¬ ρών, 69. Χριστοφορίδης Βσ σ'ιλης σπουδαστής ΚΑΤΕ, μέλος Κ.Σ. τής ΕΣΕΕ, 70. Χρονάκης Γιάννης δικηγόρος, πρόεδρος δημοτικοΰ συμδου- λίου Ηρακλείου, 71. Χρονά¬ κης Γιάννης άγρότης — Πόμ πια, 72. Ψαράκης Μανόλης άγιογράφος, Βιάννος. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Υποψήφιος Βουλευτής «Νέας Δημοκρατίας» Γεννήθηκε στίς Άρχάνες τόν Μάρτη τοΰ 1944 άττό γονείς γεωργούς. Άριστοΰχος τελειόφοιτος τοΰ Βου Γυμνασίου Αρρε¬ νων Ηρακλείου μπήκε στήν Νομική Σχολή τού Πανεπι¬ στημίου Αθηνών τό 1962. /Σάν φοιτητής ανέπτυξε πλούσια δράση στήν όργά- νωση Νεολαίας τής Ε.Ρ.Ε. τής οποίας υπήρξε ύπεύθυνος τού τμήματος Έπαρχιών. Πτυχιοϋχος_τής Νομικής Σχολής τό 1967 ύπηρέτη- σε στόν στρατό ^ηράς σάν έφεδρος άξιωματικός Πεζικοά Τό 1971 διορίζεται δικηγόρος στό Π ρωτοδ ι κ εϊο Η¬ ρακλείου δπου κςχί δικηγορεϊ μέχρι σήμερα μέ άποκλΐι- στικά έλεύθερη πελατεΐα. Από τήν μεταπολίτευση τού 1974 είναι νομικός συμδουλος τοΰ Έργατικοΰ-Κέντρου Ηρακλείου καί κατά το Ακαδημα'κό Έτος 1974—1976 καθηγητής τού μα- Οηματος Πολιτικής Άγωγής καί Στοιχείον Δ.καίου στήν Πα.δαγωγ,κή Άκαδημία. Στίς έκλογές τής 17ης Νοεμβριού 1974 πολιτεύε- ται γιά πρώτη φορά μέ τήν ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στόν Νομό Ηρακλείου καΐ παρά την ελλειψη όποιασδήττοτε πολιτικής ΰποδομής καί οίκογενειακής παραδόσεως συγ- κεντρώνε, 1803 σταυρούς προτιμήσεως. Είναι έ'γγαμος μέ την δικηγόρο Μαίρη τό γένος Γεωργιου Χιλετζάκη κα! πατέρας μιάς κόρης. Δέχεται καθημερινώς τό πρωΐ στό δικηγορικό τού γραφεΐο Ιδομενέως 47 τηλεφ. 222.633 καί τό άπόγευμα στο έκλογικό τού κέντρο στή Πλατεία Ελευθερίου Βενι¬ ζέλου (Λιοντάρια) τηλ. 286.452.