98880

Αριθμός τεύχους

127

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

31/10/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χσρδς σ* αυτόν, ποο πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουβυνίή»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  4
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3Τ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άο. Φύλ 127 - Δρχ. 5
  Ένΰ σταματήση οί έργασίες Καψη οτήι> Λγια Πίλαγια - Η άλλη οψη τού (κάλπικου) νομισματος
  *&?
  ΠΟΤΕ ΕΛΕΓΑΝ ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
  ΣΤΟ ΔΙΚ ΑΣΤΉΡΙΟ ΤΟΤΕ Η ΤΩΡ Α:
  ι
  Ανακύπτει δέμα Διοικητικόν καϊ Ποινικών εύδυνών τους η καί Ψευδορκίας
  ΚΑΤΙ σοβαρά συμδαίνει στήν Άγιά Πελαγιά, δπου - δ-
  πως είναι γνωοτό - άνεγείρεται (καί είναι πρός τό τέ-
  λος τού) τό ξενοδοχειακό συγκρότημα ΚΑΨΗ.
  ΟΠΩΣ θά θυμοϋνται οί άναγνωοτες μας, ή εφημερίδα
  μας ΐίθεσε πρώτη τό θέμα, (<πού πήρε άργότερα τόοες διαστάσεις), γύρω απάτην άνέγερση τοϋ ξενοδοχείου Καψή, πάνω σέ αρχαιολογικό χώρο. Άπό τα δηιμοσιεύ- ΐιατα μάλιστα αύτά έγιναν καί οί γνωστές δίκες στό Πληιμρελειοδικεΐό Ηρακλείου καί στό Έφετεϊο Κρήτης (Χανιά)" δπου τελικά οί έκπρόοωποι τής Καψή άθώώ- θηκαν Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ακριβώς τοΰ τί συμβαίνει σήμερα στήν Άγιά Πελαγιά, σχετίζεται αμεσα μέ αύτές τίς δί¬ κες, κάτι άπό τίς οποίες σημαντικάς, δπως θά διαπιστώ σει ό άναγνώστης, θυμίζομε σήμερα. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ τής Άρχαιολογΐκής ύπηρεσί- ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΠΟΚΒηΥΨΕΙΣ ΣΤΒ ΠΕΝΤΕ ΠΡΠΤΑ ΦΥΑλΑ ΤΗΣ ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗΖ "ΒΑΗΘΕΙΠΣ ΠερίΛηι)η των κυριωτέρων Βεμάτωυ τους Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» κυκλοφορεΐ, άπό την περα- σμένη Τρίτη, σέ πρωιϊνή καθημερινή εκοοση, μέ φασικό στόχο κι επιδιώξη νά χαλύψ*± τίς αύ- ξημένες δημοσιογραφικές άνάγκες τής ιΐροε- κλογικής περιόδου. Η «ΑΛΗΘΕΙΑ», τό ξανατονίζομε,, δεν άπέ- δλεψε σέ κε,ρδοσκοπια. Ή καθημερινήν εκδοση της ϋπαγορεύτηκε άπό λόγους ηθικους καί I- δεολογικούς. Βασικάς της σκοπός είναι νά ένη- μερώνει άμερόληπτα την κοινή γνώμη, γύρω άπό τίς σημειούμενες πολιτικές έξελί-ξεις καί νά διαφωτίζει πολυπλευρα τό κυρίαρχο έκλο- γικό σωμα, ώστε νά άσκήσει χρήσιμα κι έποι- κοδομητικά τό έκλογικό τού δικαίωμβχ. Βραχύτατος είναι ό δίος τής καθημερινής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Μόλις χθές έξέδοσε τό πέμπτο της φύλλο. Ή δημοσιογραφική, δμως, σογκομι-' δή", σ' αύτό τό πενθήμερο, ήταν άξιόλογη, δπως θα διατΐιστώσουν οί άναγνώστες άπό τα στοι- χεϊα, πού ευθύς άμέσως παραθέτομε. Στό ύπ' αριθ. 122 φύλλο τής 25—10—1977, ή «ΑΛΗ ΘΕΙΑ» άποκαλύπτει, 8τΐ: «Όλες οί θέρεις των ιτλοίων καί των άεροπλά νων, πού έκτελοΰν τή ου γκοινωνία στήν Κρήτη, ε χούν κρατηθεΐ άπά τό κόμ μα τής Δεξιδς, ώστε νά μην καταστή δυνατή ή κάθοδος στή Μεγολόννησο τοϋ κρη τικοΰ στοιχείου τής Άθή νας καί τοΰ Πειραια, κατά Συνέχεια στή σελίδα 4 II ΕΠΙΦΥλΛΙ&ΕΙ ΤΗΣ 'ΑΑΗΒΕΙΑΣ. Τοϋ Λογοτέχνη - Δικηγόρου ΝΙΚΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΙΜΟΥ ΠΗ ΛΟΙΠΟΝ Η ΘΕΙΑ ΚΡΙΣΗ, Αλήθειαι Ποία θά είναι ή κρίση τοΰ Κυρίου στόν &λλο κόσμο νιά τόν Καζαντζάκη, δηλαδή τόν άνθρωττο ποϋγραφε: |«Έρώτησα τή μυγδαλιά τ! είναι Θεός κι ή μυγδαλιά άνθισε*. Θά τόν δικάση ό Πανάγαθος, ό Πολυεύσττλαχνος καί Πάν σοφος <=>εός, ό Τρισυττόστατος πού ξεκινα άπό τό πνεΰμα
  κα! ύλοποιεΐται γιά νά σταυρωθη σάν ανθρωπός κ ι άπ' τό
  Σταυρό άναλαμδάνεται στόν Ούρανό σάν ττνεθμα;
  ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
  ΤΟΥ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
  Ή «Νέα Δημοκροητία» μας είναι τόσο νέα, δσο
  παληές είναι οί δικτατορίες στήν 'Υφήλιο
  Άπό τή θέση αύτη ΠΡΟΚΑΛΩ:
  •α) Τόν Είσαγγελέα Ηρακλείου.
  6) Τόν Διοικητή Διοικήσεως Χωροφυλακής
  γ) Τόν Διοικητή Ασφαλείας
  καθώς καί όποιοδήποτε άλλο δργανο τής Τάξεως
  νά μοΰ άτταντήση, κατόπιν ποιών ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ,
  όχι άττοδείξεων, συνελήφθην την Κυριακή 23 'Ο'
  κτωδρίου 1977, γιά τίς έκρήξεις των 6ομ6ών πού
  έρρίφθησαν είς τό Ηράκλειον, άττό «άναρχικούς».
  δ)Τή «Νέα Δημοκρατίαν κα! συγκεκριμένα τόν
  Άρχηγό της καί τόν Υπουργό επί τής Δικαιοσύ-
  νης, νά μού έξηγήσουν την όλιγωρία τοΰ Νομάρχη
  καί τοΰ Εϊσαγγελέα Ηρακλείου στό θέμα των Μα-
  σόνων κα! τό πώς αύτοι άντιμετωπίζουν την «Νέα
  Τάξη» πραγμάτων στή Δικαιοσύνη καΐ στό τόπο
  μας.
  ΠΡΟΚΑΛΩ σέ διάλογο, όποιονδήποτε ύποψή-
  φιο τής Νεο—Παλαιάς Έθνοσωτηρίου Παρατάξεως
  δηλώνοντας εύθέως ότι ό τόπος τούτος, .ή Κρήτη
  μας, είναι μόνον δικός μας.
  Α. ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Υ Γ. Άλλά περισσότερα στόν «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ».
  Μά ενα τέτοιος Θεός, δέν μπορεΐ ττοτέ νά καταδικά-
  σει τόν Καζαντζάκη, γιατί κι αύτάς ξεκίνησε άπ' τό ττνεΰ-
  μα, ΰλοττοιήθηκε κοτί σταυρώθηκε σάν ανθρωττος καί τελι¬
  κά πάλι άναλήφτηκε σάν πνεΰμα.
  "Οχι πώς έ'γινε ©εός ό Καζ(χντζάκης· πρός Θεοΰ!
  "Οχι δεύτερη τταρεξήγηση. Ο άνθρωπος δέν γίνεται
  Θεός, ττλάστηκε δμως κατ' είκόνα καί ομοίωση τού. "Ολοι
  οί άνθρωποι, βεβαία, πλαστήκαμε κατ' είκόνα καί ομοίωση
  Θεοΰ, άλλά δλοι σταματοΰμε στήν είκόνα, παραμελώντας
  έγκληματικά την ομοίωση.
  Σ' αύτό τό πράμμα διαφέρει ό Καζαντζάκης άπό
  μάς τούς αλλους, ότι δέ στάθηκε μιά σκέτη είκόνα τού Θε¬
  οΰ, μά έπιχείρησε νά φτάσει στήν ομοίωση.
  Προσπάθησε νά έξατμήση τή σάρκα μέ την άνάταση καί
  την ασκήση, άναζητώντας μέσα τού 'ένα νέο «Π Ι ΣΤΕΥΩ»
  άκόμα καί γιά τό Θεό πού κληρονόμησε.
  Πιστεύω
  σ1 ΕΝΑΝ Θεό·
  Άκρίτα·
  ΔΙ ΓΕΝΗ·
  Στρατευόμενο
  ΠΑΣΧΟΝΤΑ·
  Μεγαλοδύναμο,
  ΟΧΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ,
  ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ, στ' άκρα-
  (τατα σύνορα,
  Στρστηγό,
  Αύτοκράτορα
  ΣΟΛΕΣ τίς ΦΩΤΕΙΝΕΣ
  (ΔΥΝΑΜΕΙΣ,
  ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦· ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΜΙΑ ΒΟΜΒΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ τίς όρατές καί τίς άόρατες. Πιστεύω ΣΤ'ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΑ ΕΦΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ Ο <=ΈΟΣ (ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ καϊ ξεκρΐνω ττίσω άπό την άπαυτη (ροή τού, ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΛΥΤΗ ΕΝΟ- Συνέχεια στή σελίδα 4 άς, κ. Στ. Αλεξίου, καταθέτωντας σάν μάρτυρας, ύπο- στήριξε, μαζί μέ την αλλη μάρτυρα άρχαιολόγο κ. Λε- μπέση, ότι οίάρχαιότητες Άγίας Πελαγίας ήταν δευτε ρεύουαας σημασίας, καί συγκεκριμένα μικροί, άσήμαν- ιης άξίας, οίκισμοί ψαράδων. "Ετσι ]ΐέ τή θέση αύτη πού πήραν οί αρμόδιοι τής Αρχαιολογικήν Υπηρεσίας τότε, 6ε6αίιοσαν έπίσημα (σάν εΐδιικοί) καί ένάρκως, δ- τι ούσιαστικά... δέν συμβαίνει τίποτε. ΜΕ ΤΟ νά σταματήσουν δμως τώρα οί έργασίες τσθ ξε νοδοχέίου Καψή, άπό την ϊδια πάλι την Άρχαιολογική ΰπηρεσία, μέ τό αΐτιολογικό των άρχαιοτήτων, αύτό ση- μαίνεε δτι οί αρχαιότητες αύτές - δπως ύποστηρίζαμε ε¬ μείς πάΛαιότερα, βάσει της εΐδικής γνωμάτευαης τοΰ Γάλλου άρχαιολόγου πού ηροσκομίσαμε στά Δικαστή- ρια—εχουν σημαντική άξία. ΕΡΩΤΑΤΑΙ λοιπόν τό εξής άπλουστατο: Πότε έΆε- γαν την άλήθεια οί άρμόδΐοι τής Άρχαιολογικης Ύΐτη- Συνέχεια οπ:ή σελίδα 4 ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΙΕΧΝΟΥΜΕ.. ♦» ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΛΕΡΩΝΟΤΑΝΕ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ Οί πνευματικοί ανθρω- ποι τής Κρήτης, δπως ό εί- κονιζόμενος, αρχισαν πάλι νά... ξανασέρνωνΐται σάν·.. γυμνοσάλιαγκες, στίς δημό- σιες έκδηλώσεις. Καί τότε καί χώρα «στά πρώτα καθί- σματα». Καί τότε καί τώρα..· ϊδια -γεύΛη. Καί κάτι άκό- μη 6ρα6εύονταί!... ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ Την ϊδια μερά 9 Νοεμ¬ βριού 1977, ττρόκειται νά δικαστή ό διευθυντής τής «Αληθείας» πάλι άπό δυό δικαστήρια (!!!): Άπό τό ΕφετεΤο Κρήτης καί άπό τό Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλεί¬ ου11 ! ! Ή πρώτη δίκη τού Έφετει ου, στά Χανιά, άναφέρεται στήν έφεσή τοΰ Είσαγγελέα κ. Ζορμπά, γιά τή γνωστή ύ πόθεση Βοβαλη (συγκατηνο ρούμενος ό Μάνος Χαρής). Η δεύτερη δίκη είναι ή δι* άπ' εΰθείας κλήσεως τταρο—ομ πή τοΰ κατηγορουμένου, διό¬ τι άρνήθηκε νά δώση τα στοι χεΐα τού σέ άστυνομικό δργα νο' Γιά πολλοστή φορά συμ- βαίνει νά προσδιορίζονται δύο — δύο οί δίκες μας άττό την Είσαγγελική Άρχή. Καί γιά ττολλοστή φορά κ ι εμείς ρωτοϋμε: χαθήκανε οί συνε- δριάσεις, ώστε νά δικαζόμα- στε κ ι έμεΤς — δπως όλος ό κόσμος — έχοντας μιά ΰπό- θεση σέ ίνα Δικαστήριο; Απλώς ρωτοΰμε... ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦«»< ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Μέ Θερμές έκδηλώ ; σεις τόν ύηοδέχτη- ; καν χΘές οί όπαδοΐ < τού στό Ήράκλειο. ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΟΊ άναγνώστες τής έφημερδας μας, θά προσεί- ξουν, ίσως, δτι τό σημερινό φύλλο μας φέρει άριθ- αο 127, ένώ τό φύλλο τής προηγουμένης Δευτε'ρας είχε 121. Π~οΰτο όφεΐλεται στό δτι κατά τό μεσολαβήσαν διάστημα κα! συγκεκριμένα άπό την περασμένη Τρίτη 25 Όκτωβρίου μέχρι καί χθές Κυριακή 30 Όκτωβρίου ή «Άλήθεια» έξέδωσε 5 προεκλογικές καθημερινές έκδόσεις, οί οποίες, σύμφωνα μέ τό Νόμο, πήραν την κανονική συνέχεια άρίθμησης των φύλλων μας. <' < ■ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (άπό Τρίτη 1η μέχρι την Κυριακή 6 Νοεμβριού) Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ «ΑΛΗΘΕΙΑ» Θά δημοσιευθή: • ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ • ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ θ Ε Λ Ο Υ Ν ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ • Ο ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΠΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ - ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΠΑ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΟ; • ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΣ ΠΑ ΤΟ ΨΗΦΟΑΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ • ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟ • ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ • ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟ- ΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ • ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ • ΠΟΙΑΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η ΤΗ ΜΑΡΙΑ • ΤΑ ΑΠΑΥΤΑ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤΟΒΑΣΙΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΦΦΦΦ»»»»*» ·>♦♦♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»«>»♦♦»♦♦♦♦ ♦♦♦♦
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΐο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Δευτέρα 31 Όκτωδρίου 1977
  Από τόν Δήμο Ηρακλείου
  Καδιερώδπκε
  καί άπονεμήδπκε
  ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Άνακοινώνοντας την κα
  θιέρωση τοθ 6ρα6είου ό κ.
  Δήμαρχος εϊπε μεταξύ α.λ
  λων, τα παρακάτω:
  Έκλεκτοί μας προσκαλε
  σμένοι
  άγαπητοί μας φίλοι
  Κατ' αρχήν νά σάς καθη
  συχάσω. Δέν πρόκειται νά
  βγάλω λόγο. Μπορεϊ νά τδ
  θελα.
  —Καί ποίος δέν θά τΰθελε
  μέ τόσο λαμπρό άκροατήριο
  μά δέν τυ τολμώ, μή ύττοφέ
  ροντας τή σύγκριση μ' 8ο»
  σοφά καί τής καρδίας άκού
  σαμε πρίν λίγη ώρα άτό τό
  δικό μας, τόν κ. Παντελή
  Πρεβελάκη.
  "Ηθελα απλώς νά σάς κά
  νω μΐά ανακοινώση γιά μιά
  χθεσινο6ραδυνή άπόφαση
  τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλίου
  τοΰ Μεγάλου Κάστρου, Γιά
  την καθιέριυση τοϋ 6ραβεί
  ου Καζαντζάκη, θά είναι έ
  τήσιο. Γιά τό έ"τος 1977 θά εί
  ναι της τάξης των 150.000
  δραχμών καίθά άναπρσσαρ
  μόζεται κάθε χρονιά όν ύ-
  πΐάρχει άνάγκη —καί μακά
  ρι νά μην ύι·άρχει. θά δίδε
  τα» σέ ατομα κάτω των 50
  χρόνων καί Κρητικής κατα
  γωγης.
  Καί θά άκολουθεϊ ΐιέντε
  κύκλους. Την μιά χρονιά
  θά δίδεται γιά τα γράμμα-
  τα· Την έπσμένη γιά τίς
  καλές 'τέχνες, ζωγραφική,
  γλυπτική, άρχιτεκτονική.
  Την τρίτη γιά τή δημιουρ-
  γική μουσική. Την τέταρτη
  γιά τις άνθρωπιστικές Επι
  στήμες. Καί τή ν Πέμπτη σέ
  6ι6λίο γιά τό £ργο καί τή
  ζωή τοϋ Καζαντζακη.
  Μόνο στήν τελευταία πε
  ρίτττωση δέν θά ίσχύει ό πε
  ριορισμός τής ήλικίας γ]
  τής καταγωγής.
  Καί γιά νά προλάβω δυό
  άντιρρήσεΐς σας. Ό περιο-
  ρισμός τής ήλικίας τέθηκε
  γιά νά ένθαρρύνονται οί νέ
  οί ί) οί σχετικά νέοι α.νθρω
  ποι.. Πέρα άπό τα 50 ό δημι
  ουργός —αύτάς είναι του¬
  λάχιστον 6 Κανόνας —έόχει
  φτάσει. Κ ι δταν εχει φτά-
  σει στά 50 οά δύ,ακολο νά
  φαίνεται νά ΐϊροχωρήσει ά
  ττό έκεΐ καί πέρα.
  Ό άλλος περιορισμός
  τοΰ Βραβείου, νά άπονέμε
  ται σέ ατομα Κρητικής κα
  ταγωγής, δέν ζεκινα άπό το
  πικισπκές προλήψεις. Ου
  τε όπό £παρση των άρχόν-
  των ενός τόττου ΐτού δημι-
  ούργησε τό Μινωΐκό πολι-
  τισμό προχώρηοε στό Κρη
  τικό θέατρο, στή μεγάλη
  Σχολή τής Κρητικής ζωγρα
  φικής, στύ Θεοτοκόπουλο,
  οτύν Καζαντζάκη. Μά τεθή
  κε ό ΐΐεριορισμός τής κατα-
  γωγής, γιατί ύπάρχουν άττό
  τό £να μέρος τα Κρατικά
  Βραβεϊα τής Άκαδημίας
  πού καλύπτουν άνάγκες σέ
  πανελλήνΐα κλίμακα καί, ά
  πό τό αλλο μέρος, θά ή~ταν
  δύσκολο νά ξεπερασθοΰν
  οί δυσκολίες γιά μιά διερεύ
  νηση σέ πανελλήνίο χώρο
  γιά τα ήτομα πού προσφέ-
  ρονται γιά βραβεύση.
  "Εχει καί μιά καινστομία
  τό βραβεϊο Καζαντζάκη ττού
  καθιερώθηκε άπό χθές, στά
  πλαίσια των έκδηλώσεων
  γιά τα εϊκοσι χρόνια άττότό
  θάνατο τοϋ γνο διάσημσυ
  Μεγαλοκαστρίτη των τε
  λευταίων χρόνων
  Μέ την έξαγγελία συμπί
  πτει καί ή πρώτη άπσνομή
  τού. Ή Όργανωτική Έπι-
  τροπή, αποτελούμενη άπό
  Ήρακλειώτες, μέλη τοϋ
  Δημοτικοΰ Συμβουλίου καί
  λογίους, στό £ργο τής οποί¬
  ας συμπαραστάθηκε ό κ·
  Παντελής Πρεβελάκηςΐ,
  πρότεινε καί τό Δημοτικό
  Συμβούλιο άποδέχθηκε, νά
  άτίτονεμηθεί γιά φέτος τό
  βραβείο Καζαντζάκη, τοΰ
  κύκλου των γραμμάτων,
  στό Γιώργο Μανουσάκη,
  Καθηγητή τής κλασσικί)ς
  φιλολογίας άπό τα Χανιά,
  γι άτό σύνολο τής δουλειδς
  τού, τόσο τής ποιητικής δσο
  καί τής δοκιμιογραφικής.
  ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Οί δυό όψεις τοθ μετσλλίου πού κόπηκε άπό τό Δήμο Ηρακλείου γιά τα 20
  χρόνια άπό τό θάνατο το 0 Νίκου Καζαντζάκη.
  Είναι £ργο τού συμπατρι ώτη μας γλυπτη Γιάννη Παρμακέλλη, πού προσ-
  Φέρθηκε άφιλοκερδώς γιά τή φιλοτέχνησή τού.
  Τό χτύπημα τού μεταλλί ου σέ χαλκό έγινε έπίσης άφιλοκερδώς άπό την
  έταιρία «ΑΝΤΙΚΑ», Γ Γύρας καί Σία.
  υηογραφεϊον
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ
  ΠΑΣΗΣ ΦΥΙΕΠΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΠΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Άν- Τίτου 2 τηλ. 283737)
  υΐακοομητικη
  Τηλ. 287.670
  ΚΑΤΙ ΚΑΓΝΟΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  *Ένας τταιδικός παράδεισος πλάι στή Οάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ '— ΑΛΟΓΑΚΙΑ' — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΜΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά άναπνεύση ίώδιο, στό 'Ενετικό Λιμάνι
  τού "Ηρακλείου.
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό ττερΐπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  !»■"■■■ —■»■
  -II—
  Ι»
  αΚΟΥΣΤΙΚΑ
  ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ
  Μέ νέα μεγάλη ττοικιλία
  άκουστικών δαρηκοΐας των
  έργοστασίων πού αντιπροσω¬
  πεύομεν.
  Μην έμτπστεύεσθε την ά-
  γορά τού άκουστικοΰ σας, 6-
  πουδήποτε. Μόνον εμείς αί
  την πολύχρονη πεϊρα μας
  μποροΰμε νά δ'αλέξουμε τό
  κατάλληλο άκουστικό γιά την
  περίτττωσίν σας.
  Δοκιμάστε ένα άπό τα
  νέα μοδέλα τής ΖΕΝΙ-
  ΤΗ - ΒΟδΟΗ - ΒΕΚΜΑ-
  ΡΗΟΝ - ΚΕΧΤΟΝ - ΡΕΚ-
  5ΟΝΑί - ΜΙΟΚΟδΟΝ.
  Άγοράστε ποιότητα.
  Άκουστικά ΖΕΝΙΤΗ
  κατευθυνομένης λήψε¬
  ως ήλεκτρονικών. Μπα-
  ταρίαι ΚΑΥ - Ο - νΆΟ,
  νιά κάθε άκουστικό.
  Πρόγραμμα επισκέψεως μας.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ξενοδοχείον
  ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ
  Παρασκευή 4, Σάββατον
  5 κσί Κυριακήν 6 Νοεμβριού
  Γερ Δημόπουλος —
  Νικ. Κολοκοτρώνης Ο.Ε.
  Άκαδημίας 87 τηλ.
  3631—705 καί 3622—104
  ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ίδιωτι
  κά Άγγλικά μαθήματα, μέ
  Άγγλίδα καθηγήτρια.
  Πληροφορίες: Τηλ. 288—
  ! 371.
  ΡΒΙΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟίΙ
  κ Τρείς Καμάρες
  ι
  οέ πολΐτιομένο καί
  καδαρό περίβολον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ΠΙΤΣΑ
  Καί ε/ιά ΐό επίΐι: ΤΗΛ. 223023
  ►♦♦
  ♦♦♦♦ ♦
  Στά Έγκαίνια τού Έκλογικοϋ Κέντρου
  Η ΟΜΙΛΙΔ ΤΟΥ κ. Κ. ΠΔΤΜΑΝΙΔΗ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  π·
  ΚΟΥΧ
  Τό κείμενο αύτό είναι ή
  όμιλία τού ύποψήφιου τής
  Συμμαχίας Κώστα Ν. Πατ
  μανίδη στά έγκαίνια τοΰ έ
  κλογικοΰ κέντρου τής Συμϊ
  μαχίας την 17)10)77
  Άδέρφια,
  Ένώνομε κι εμείς οί Χρι
  στιανοδημοκράτες τή θέλη
  ση κα' τή δύναμή μας στόν
  κοινό άγώνα, γιά την ΑΛ
  ΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗ
  ΤΑ.
  Αύτη είναι ή σημαία τής
  Συμμαχίας μας.
  Αύτη είναι ή προσταγή
  τοΰ δημοκρατικόν Λαοΰ
  μας.
  Καί πειθαρχήσαμε στήν
  προσταγή τού.
  Καί ξεκιναμε σήμερα δ
  λοι μαζί, άττοφασισμένοι νά
  έκπληρώσουμε, μέ συνέ
  πειά κι έπιμονή, τό ΜΕΓΑ
  ΛΟ ΧΡΕΟΣ άπέναντι στό
  'Έθνος καί τό Λαό μας.
  Τή Συμμαχία μας τή δή
  μιούργησε ή ϊδΐα ή βούληση
  τοΰ Λαοΰ. ΓΊαυτό, εϊμαστε
  βεβαιοί τϊώς τόν άγώνα τηι;
  θά τόν άγκαλιάσει μ' έμπι
  στοσύνη κι άγάπ,η ό προ
  οδευτικός καί δημοκρατι
  κός Λαός μας.
  Καί ξέρει ό Λαός μέ πάση
  εύθύνη άντιμετωπίσομε ο)
  5 τό αίτημα τής άλλαγής.
  Μέ πόση προσπαθεία μά κα>
  καλή θελήση καί είλικρί
  νεια κατορθώσαμε νά θεμε
  λιώσουμε σωστά τή συνερ
  γασία μας, καί νά την έξο
  ττλίσουμε μέ τίς άρχές τίς
  λειτουργίες καί τό κοινό
  πρόγραμμα, πού θά μας επι
  τρέψουν νά δώσουμε τή μά
  χη γιά τό Λαό, καί μέ τό
  Λαό . Καί δχι μόνο στίς έ
  κλογές. Καί μετά τίς έκλο
  γές. Καί στή Βουλή καί ε
  ξω άπ' τή Βουλή.
  Ή πραγματοποιηθή τής
  Συμμαχίας μας είναι ή πιό
  χτυΐνητή άπόδειξη:
  * πώς δταν ύπάρχει άληθι
  νή θελήση γιά κάτι μεγάλο,
  αΰτό πραγματοποιεϊται,
  *πώς δταν λείπουν οί άρ
  χηγικοί καισαρισμοί, μπο
  ροΰμε νά μονιάσουμε.
  * Πώς δταν τοποθετοΰμε
  τό συμφέρον τοΰ "Εθνους
  ΐτάνω άπ' τα κομματικά συμ
  φέροντα, μποροΰμε νά ύπη
  ρετοΰμε σωστά την πατρίδα
  μας.
  * Πώς δταν ύπάρχει ή είλι
  κρίνεια, ό άλληλοσεβασμός
  καί ή ίσοτιμία, μποροΰμε νά
  χαράξουμε τή συνισταμένη
  μιας όρθής καί ρεαλιστικής
  πολιτικής.
  * Πώς δταν λείπει ό πολιτι
  κός Μεσιανισμός μποροΰ
  με ν' άναγνωρίσουμε την
  όρθότητα σέ θέσεις καί των
  δλλων.
  * Πώς δταν κινδυνεύει ή
  ττατρίδα μας άπ' την όλέθρι
  α πΌλιτική καί ταχτική τοΰ
  κατεστημένου τής Δεζιας,
  Ιίχουμε κα' τό θάρρος καί
  τή θελήση, νά προτάξουμε
  αύτά πού μας ένώνουν, σ'
  ίίνα κοινό άγώνα γιά τή οΐυ
  τηρία καί την πρόοδο τής
  πατρίδος μας.
  Άδέρφια,
  Σάν έκπρόσωπος τής Χρι
  στιανικής Δημοκρατίας
  στή Συμμαχία, έχω την ύ
  ποχρέωοη καί καθήκον νά
  μιλήσω, είδικότερα, πρός
  τίς Χριστιανικές Δυνάμεις.
  Την Έκκλησία, βασικά, τα
  Χριστιανικά Σωματεΐα καί
  Όργανώσεις, τούς Χριστια
  νούς.
  Τό Εύαγγέλιο δόθηκε
  σάν μήνυμα καί δύναμη ά
  ναγέννηοη τοΰ άτόμου καί
  άνακα'νισης τοΰ Κόσμου.
  Χριστιανική άλλαγή καί ά
  νακαίνηση τοΰ κόσμου ση
  μαίνει ένότητα άτόμων καί
  λαών, σημα'νει ελευθερία,
  δικαιοο'ύνηι, ίσότητα, είρή
  νη.
  "Ενας Χριστιανύς πού θά
  άρκοΰνται μόνο στή συμ-
  μετοχή τού στή λειιουργι
  κή ζωή τής Έκκλησίας, δέν
  είναι πιστός στήν όλοκλη
  ρωμένη έντολή τοΰ Χρι
  στοΰ. Προδίδει την άττοστο
  λή τοΰ Χρισπανισμοΰ πού
  είναι ή π'λήρης άπελευθέ
  ρωση τοΰ άνθρώπου καί δχι
  μόνο ή πνευματική τού ά
  πελευθέρωση.
  Τό Εΰαγγέλιο μιλα στή
  ουνείδηση δλων των Χρι
  στιανών καί προτρέπει τή
  ουμμαχία τους μέ δλους
  τούς άνθρώπους καλής θε
  λησης γιά την άπελευθέρω
  ση δλων καί πρώτα— πρω
  τα των πιό φτωχών καί των
  πιό πταραμελημένων.
  Κάνομε έ'κκληο'η στίς Χρι
  στιανικές δυνάμεις, νά προ
  βληματιστοΰν άπ' τή σημε
  ρινή κατάσταση τοΰ κόσμου
  καί τής χώρας μας.
  Νά βγοΰν άπ' την άπομό
  νοαση καί νά δώσουν τό πά
  ρόν, σ' δλα τα μέτωπα, πού
  δίνεται ή μάχη τής ζωής
  καί τής αληθείας.
  Άναλυτικώτερα.
  Οί χριστιανικές δυνά
  μεις δέν πρέπει ν' άπουσιά
  ζουν άπ' τό μέτωπο τής εί
  ρήνης, τοΰ άφοπλισμοΰ καί
  τής υφεσης στίς διεθνείς
  σχέσεις. Τί πιό άντιχριστια
  νικό άπ' τόν πόλεμο, τόν ι
  μπεριαλισμό, την άποικιο
  κρατία καί την έκμετάλλευ
  ση των άδυνάτων άπ' τούς
  ϊσχυρούς; Δέν είναι ό Χρι
  οτός ό έχρχονται; τής Είρή
  νης;
  Οί χριστιανικές δυνά
  μρις όφείλουν νά δίνουν
  τό παρόν στό μέτωπο τής
  ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε.
  ΠΙΚΟΑΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΤΕΙΤ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΩΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωμάτιον, ώς καί Ισογείων καταστή μά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοΰς κατασκευάς καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί 'Ανωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος Γενικου Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  Δυό
  την
  Νοεμβριού,
  » ΚΟΥΧ · ΚΟΥΕ
  ίδια μερά, 2χει νά
  ό διευθυντής τής.
  Δημοκρατίας.
  Μπορεϊ νά #χει καμμιά
  οχέση τό Εύαγγέλιο μέ τό
  φασισμό καί τή 6ία; Πώς ά
  νεχτήκαμε τό «Ελλάς 'Ελ
  λήνων Χριστιανών» άπ'
  τούς στραγγαλιστές της δή
  μοκρατίας, άπ' τούς καταπα
  τητές καί ύβριστές κάθε ίε
  ροΰ καί δσιου; Δέν είναι
  στοιχειώδες χριστιανικό κα
  θήκον ν' άγωνιστοΰμε όμω
  νύμως, γιά νά μην ξανάρ
  θε ι ό φασισμός;
  Γιατί οί χριστιανοΐ ν' ά
  πουσιάζουμε άπ' τό μέτωπο
  γιά τό σοσιαλιστικό μετα
  σχηματισμό τής οικονομ ί
  άς, που βάζει τόν προγραμ
  ματισμό καί τή σχεδιοποίη
  ση στή θέση τής άναρχίας
  καί τής σπατάλης; Είναι
  χριστιανικό, οί λίγοι νά
  σπαταλοΰν αύτά πού οί πολ
  λοΐ χρειάζονται γιά νά ζή
  σουν;
  Πρέΐΐει νά ύπάρχουν οί οί
  κονομικ^ς διακρίσεις, οί άν
  τιθέσεις, ή εκμεταλλευθή
  άνθρώπου άπό άνθρωπο,
  δλ' αύτά πού δημιουργοΰν
  τό διχασ)ΐό καί τα μίση στήν
  κοινωνία; Δέν είναι ή κοι
  νωνική δικαιοσύνη, ή ίσό
  τητα, ή έργασία θεμελιακές
  χριστιανικές άρχές;
  Γιατί ν' άπουσιάζομε, οί
  Χριστιανοί άπ' τόν άγώνα
  γιά την Έθνική Άνεξαρτη
  σία καί τή Λαΐκή Κυριαρχί
  α;
  Τό 21 έ{γινε ό αγώνας,
  γιά τοΰ Χριστοΰ την αΤ,ια
  πίστη καί τής Πατρίδος τή
  Λευτεριά! Μήπως σήμερα
  σάν 'Έθνος εϊμαστε λεύτε
  ροΐ; Δέν εϊμαστε σήμερα
  'Έθνος ραγιάδων, ύπσδσυ
  λωμένο στό δυτικό οίκονομι
  κό καί στρατιωτικό κατέστη
  μένσ;
  Γιατί ό Χριστιανικός Λό
  γος καί ή ττράξη ν' άπουσιά
  ζει άπ' τή Βουλή, τό δημό
  σιο 6ίο τίς διεθνείς σχέ
  σεις,'
  Έγκαταλείψαμε τό τιμό
  νι τής πατρίδος μας στούς
  λακέδες τής δρχουσας τα
  ζης, τού οϋτε στό θεό πι-
  στεύουν οΰτε τόν όνθρωπο
  όέβονται, στούς Μασόνους,
  πού ύπονομεύουν τα πάντα
  καί ιδιαιτέρα τό Χριστιανι
  σμό στούς πλουτοκράτες
  πού λατρεύουν τό χρήμα
  καί κλέβουν την τίμια δου
  λειά τοΰ έργαζόμενου.
  Μέχρι πότε θά τό άνέχε
  ται αύτό ή Χριστιανική μας
  συνείδηση;
  Άδέρφια χριστιανοί, δ
  που κι αν βρίσκεστε.
  Τό άντ ι χριστιανικό καθε
  οτώς τής χρηματολατρείας·
  τής άνηθικότητα, τής άπαν
  θρωττιας, τής έκμεχάλλευ
  σης, τής άνισότητας, τής άδι
  ΣΥΝ ΕΧΕΙ Α στήν 4η Σελίδα
  ΚΟΥΖ · ΚΟΥ*
  δίκες, ττάλι
  άντιμετωπίσει στίς 9
  «Αληθείας». , , „ Α
  Ή μιά, στό Έψετεΐο στά Χανιά και ή αλλη '
  στό Ήρόχλειο. „
  Όταν 'λοιττόν προχθές ό κατηγορουμενος διευ¬
  θυντής τής Εφημερίδας μας έτπσκέφτηκε τόν κ. Ζορ
  μπσ (ΕΙσαγγελέα Ηρακλείου) καί τού παραπονε- Δ
  θηκε σχιττικά, ό κ. Είσαγγελέας άπάντησε: ^
  >—|Βλικρινά πρόκειται ττερί διαβολικης συμ-
  —- ώσεωζ:
  Κ ι έγώ ττροσβέτω:
  Πράγματι πρόκειται γι« σύμπτωση που συμ-
  τττωματικά ίχε δλα τα συμ-τώματα τής συμπτω-
  ματικής. συμτττώσεως!..
  Αύτά καί έλττίζω δχι ...&λλα.
  *** Όταν διάδασα αύτό πού έ'γραψαν οί ττα-
  λίμτταιοες, δτι δηλαδή ή «Φλόγο» είναι ή μεγαλύ-
  τερη εφημερίδα της Κρήτης, δέν «ντεξα στόν πε.ρα-
  σμό. "Επιασα λοιπόν τό μέτρο (η καλυτέρα τό τυ-
  ττογραφικό κουμπάσο) κα! εΐδα ότι, οΰτε χιλιοστό
  δέν ξεεπερνά τίς άλλες έφημερίδες.
  Ρώτησα λοιπόν κάττοίον, γιά νά δοηθη&ώ καΐ
  πήρα την εξής άττάντηση:
  — "Εχουν δίκηο τα παιδία γιατί παίρνουν σά
  6άση τή «Μεσόγειο» τού τοττικοΰ Σάδδα, πού δντως
  είναι ττέντε πόντους μικρότερη.
  Μττράβο λοιπόν τταιδιά τής ...Φωτιάς, πού τόν
  Γραμματικάκη τόν ξεττεράσατε στό μέγεθος. Μ£
  τό καλό νά τόν ξεττεράσετε και στήν ...κυκλοφορία.
  Σημειώνω δτι ή «Μεσόγειος» έ*χει κυκλοφορία
  ...800 (καί ...βγάλε) φύλλα!
  ι
  *** Κόντεψα νά τό ξεχάσω τόσο καιρό κα! θά
  τούς χάριζα μ' αυτόν τόν τρόπο την ...ευτυχία!
  Τό θυμήθηκα δμως.
  Άλήθεΐα τί έγινε μέ τήν — ερίφημη «Μουσι—κή
  Άκαδημία», που Ιδρύθηκε ττρίν κάμποσα τέρμεντχ
  στό Ήρακλειο ττού μάζεψε κάμποσες έκατοντάδες
  χιλιάδες δραχμές άπό συμπολίτες μας, πού πιστέ-
  ψανε ττοόί; θ' άκούγανε τόν ...Άμίν νσ τραγουδά σέ
  «ΟΓΠΌκλειστικό» γιαυτούς όργανωμένη συαυλία;
  Τ! γίνανε έκεΐνα τα λεφτά;
  Τί έγιναν τα δνειρα τοθ κυρίου Χατζιδάκη,
  πού όπως μαθαίνω παίρνει ττόδι άπ' δλες τίς δη-
  μόσιες ΰττηρεσΐες;
  Άν ύπάρχει κά— οιος ττού ...θίγεται, 6ς απαν¬
  τήσει...
  *** Άν δέν έχετε δουλειά.
  Άν ττεινάτε
  "Αν νυστάζετε καί
  "Αν χρειάζεστε λεφτά, έλάτε νά σάς ττώ πώς
  θά λύσετε τό ττρόβλημά σας.
  Βουλευτής καί τέως ΰπουργός, ττληρώνει μερο-
  κάματο χίλιες δραχμές καί έτπσης ττληρώνει τό φαΐ
  σας και τόν £πτνο σας, ϋν κολλήσετε στό στήθος
  σας μιά αύτοκόλλητη φωτογραφϊα τού καί στούς
  τοίχους κάμποσες άφίσες.
  Άν σάς ένδιαφέρει, ττεράστε κανένα βράδυ
  κατά τίς 12 άττό τα Λιοντάρια, άττ' δπου ξεκινάιε
  οί ...ίδιωτικοί νεολαΤοι τοΰ τέως υττουργοΰ.
  Αύτοι θά σάς κατατοπίσουν.
  • Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦»»♦♦♦
  Μέ σφορμπ 6να σχόλιό μος
  Η Δ Ε Η ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ
  Αριθ. ΔΠΝ) Φ. 925)56534
  ΠΡΟΣ
  Τή Διεύθυνση τής εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Κύριε Διευθυντά,
  ΆναφερόμενΌΐ στό σχόλιο
  τής «ΑΛΗΑΕΙΑΣ» τής 3.10.
  77, μέ τίτλο «ΟΙ ΟΙΚΟΠΕ-
  ΔΟΥΧΟΙ ΚΑΙ Η ΔΕΗ», σχε
  τικά μέ τήν άδυναμία ήλεκ-
  τροδοτήσεως των κτισμάτων
  πού ευρίσκονται σέ περιοχές
  κοντά στό Ήρακλειο, όπως
  στήν περιοχή των ΚΑΤΕ, έ-
  -ειδή πλησίον των διέρχον
  τα' συρματοφόροι στύλοι τής
  ΔΕΗ, έπιθυμοΰμε νά διευ·
  *ρισουμε δτι ή άρνηση ήλεκ-
  τροδοτήσεω»; άφορά στά οί--
  κόπεδα έκεΐνα, τα όποϊα ευ¬
  ρίσκονται κοντά στις γρομ
  μές 66 και Τ50 Κν" — τό
  όττοΐα ττροφανώς έννοεί καί
  ό σχολιαστής — διότι κα-»
  τα μήκος αυτών καί σέ όρι-
  σμένη άπόσταση άπό τόν "
  ξονα των γραμμών, εχει συ-
  σταθεϊ βάσει τού νόμου 6ου·
  λεία, γιά λόγους ασφαλείας.
  Αθηνά 24)10)77
  Μέ έκτίυηαη
  Κ. Π. ΚΟΝΤΟΓ
  Διευθοντής ΔΕΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΑΗΟΚΙΑ·
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΜΟΧ ΧΑΡΗΧ)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήρακλειο Κρήτης
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4
  ►♦♦♦♦< ΑΡΙΑΔΝΗ Ι Κάδε βράδυ ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ τ ▼ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
  Δευτέρα 31 Όκτωβρίου 1977
  ηρακλειο «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦φ»»»»
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦< ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η ■ε-π-πΜειε——εε-ε—>
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
  ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ
  ( ΣΥΝΕΝΟΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ - ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ - ΜΑΝΑΑΑΑΚΗ )
  Έπιτυχόντες είσιτηρΐων έξετάσεων στίς Άνώτατες Σχολές γιά τό 1977
  Χωρία Σχολές Κ.Α.Τ.Ε.
  Α' ΚΥΚΑΟΣ
  ΦΙΛΟΛΟΠΚΟΣ
  1) Άμαργιανιτάκη Γαλάτεια Άνδρέου
  2) Π ι περάκης Κων)νος Νικολ.
  3) Μανουρά Μαρία Κων)νού
  4) Φούρφη Μαρία Έμμαν.
  5) Μητσοττούλου Ελένη Γεωργ.
  6) Ποπταδοττούλου Δέσιτοινα Μιχ.
  7) Στρατάκη Ελένη Κων)νού
  8) Βαμιαδάκη Μαρία Άντ.
  9) Λεμονάχη Εύγενία Ανδρ.
  10) Μ—εκράκη Γεωργία Χαρ.
  11) Πλουτινάκη Μαρία Έλτπδ.
  12) Άθανασαχη Εύγενία Κων)νού
  13) Βασιλάκη ΕΙρήνη Έμμαν.
  14) Μαρνέλλου Δήμητρα Κων)νού
  15) Ζαμττετάκη Ελένη Βασιλ.
  Β' ΚΥΚΛΟΣ
  ΝΟΜΙΚΟΣ
  1) Άττολσγάκη Χαρίκλεια Ανδρ.
  2) Βοργιά Κων)να Στυλ.
  3 Καλλονάκη Άναστ. Εμμανουήλ
  4) Κατίκα Μαρ'ία Νικολ.
  5) Λουκάκη Ήρώ Κων)νού
  6) Μακατουνάκη Σοφία Άντ.
  7) Μαρ-τάκη Στυλ. Νικολ.
  8) Μανι 6άκη Μαρία Ιωάννου
  9) Πά—αδάκη Εΰαγγ. Άριστ.
  10) Παπαδάκη Καλλιόπη Χρήβτου
  11) Σκουλα Μαρία Γεωργίου
  12) Σφακιανάκης Γεώργιος Ιωάν.
  13) Τακάκη Εύαγγελία Ιωάν.
  14) Χριστοφακάκης Μιχ. Έμμαν
  15) Βασιλάκη Μαρία Γεωργ.
  16) Καλομοίρη Άγάττη Βασιλ.
  17) Κυριακάκης Πολύδ. Νικολ.
  18) Παπάζογλου Μαρία Νικολ.
  19) Γκολέμης Νικόλ. Δημ.
  20) Καραταράκης Κων)νος Εύαγ γ.
  21) Κουβίδου Μαρίνα Γεωργ.
  22) Κουκουμττέτσου Έλεονώρα Έλει/θ.
  23) Λαγουδάκης Κων)νος Χαριλ.
  24) Μηλιαράκη Εύαγγ. Νικολ.
  25) Παπαδάκης Ανδρέας Έμμαν.
  26) Περογαμδράκη Χρυσ. Βασιλ.
  27) Πετρουλάκη Αίκατερ. Γεωργ.
  28) Σακελλάρη Μαρία Δημ.
  29) Σκουλα Άναατ. Γεωργ.
  30) Χρονάκη Κωστούλα Μιχ.
  31) Μανωλακάκη Μαρία Κων) νού
  32) Άθάνατος Γεώργ. Εμμαν.
  33) Δημηττρουλάκη ΑΙκατ. Γεωργ.
  Ζ' ΚΥΚΛΟΣ
  ΙΑΤΡΙΚΟΣ
  1) Πατεράκη Μαρία Έμμαν.
  2) Πεδιαδίτης Ιωάννης Νικολ.
  3) Κοΰρος Έμμαν. Γεωργ.
  4) Σταματάκη ΑΙκατ. Εύαγγ.
  5) Στειακάκη Ευτυχία Νικολ.
  6) Άνδρουλακάκης Ανδρέας Φιλιιτ.
  7) Χατζάκης Στυλ. Μιχ.
  8) Σηφάκης Ιωάννης Έμμαν.
  Ι' ΚΥΚΛΟΣ
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
  1) Ρινακάκη Ούρανία Νικολ.
  "?) Ταγαράκη Σοφία Έμμαν.
  Θεολογ! α Αθηνών
  » ο
  Φιλοσοψική "Αθηνών
  Θεσσαλονίκης
  Κρήτης
  ΔΙΔΑΧΤΙΚΟ ΠΡΟΣΠΠΙΚΟ
  »
  »
  »
  Γαλλική Φιλ. Αθηνών
  ΦιλοσοΦική Ιωαννίνων
  Γαλλική Φιλολ. Αθηνών
  Νομική Θεσ. 1η Πανελληνιως
  Πάντειος Αθηνών
  Δημ. Δικαίου Αθηνών
  Νομική Θεσ)κης
  Δημ. Δικαίου Αθηνών
  Πάντειος Αθηνών
  Νομική Θεσ)νίκης
  Νομική Αθηνών
  » Θράκης
  » Θεσ) νίκης
  » "Αθηνών
  » Θράκης
  Δηιμ. Δικαίου "Αθηνών
  Νομική Αθηνών
  ν »
  » Θεσ)νίκης
  » Θράκης
  » Αθηνών
  Δημ. Δικαίου "Αθηνών
  Νομική Θράκης
  » Αθηνών
  » Θεσ) νίκης
  » Θεσ) νίκης
  Δημ. Δικαίου Αθηνών
  Νομική Θεσ) νίκης
  > »
  ι
  » "Αθηνών
  Ίατρική "Αθηνών
  » Θεσ) νίκης
  » Ιωαννίνων
  Όδοντιατρ>ική Θεσ)νίκης
  » Αθηνών
  Κτηνιατρική ©εσ)νίκης
  Ε.Α.Σ.Α Αθηνών 1η
  ΑΣΤΥΡΑΚΑιΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
  ΚΤΕΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
  ΛΙΠΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
  ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΜΗΧΑΛΗΣ
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΉΣ
  ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΠΩΡΓΉΣ
  ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΖ
  ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
  ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
  ΛΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
  ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
  ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΑΜΑΡΠΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
  ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  Φιλολύγικσ
  Μαβηματικά
  Φυσική
  Χημεία
  ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (Πατρός) ΑνθρωτΤΌλογία
  καΐ Βιολογίσ
  ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Άνθρωπογεωγραφία.
  Κ' ΚΥΚΛΟΣ
  ΠΑΙΔΑΓΠΠΚΟΣ
  3) Ζ ιουμπουλάκης Κων)νος Μιχαήλ
  4) Σουνδουλουνάκης Χριστόφ. Έμμαν.
  5) Τζανιδάκης Έμμαν. Νικολ.
  6) Σαββάκης Μύρων Μιχ.
  7) Στεφανουδάκης Έμμαν. Γεωργ.
  Γ' ΚΥΚΛΟΣ
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ■ ΦΥΣΙΚΟιΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
  1) Δαβάζογλου Δημήτριος Κων)νού
  2) Δαμιανάκης Αδαμ Κων)νού
  3) Κασσωτάκη Μαρία Ανδρ.
  4) Κουτσοδόντη Παρασκιυή Πέτρου
  5) Μανουρά Αίκατερ. Μαν,
  6) Μελαμτπανάκη Σοφία Μιχ.
  7) Νύκταρη Μαρία Νικήτα
  8) Παπαδάκης Παναγ. Ιωάν.
  9) Παπαχατζάκης "Ιωάννης Χαριδ.
  10) Πατσάκης "Ιωάννης Χριστ.
  11) Σταυρακαντωνάκης Γεωργ. Ιωάν.
  12) Ταρουδάκης Νικόλ. "Ιωάν.
  13) Φασουλάκη Μαρία Ιωάν.
  14) Αυγουστάκης Νικόλ. "Ιωάν.
  15) Βαρδάκης Εύάγγ. Γεωργ.
  16) Γκούμα Σοφία Εύαγγ. «
  17) ΚαλογεράκηςΜιχαηλ Άντ.
  18) Καμττάκης Εμμανουήλ Άριστ.
  19) Κανδηλάκης Δημήτριος Άντ. ^.,,^
  20) Μπετεινάκης Έμμαν. Σταύρου '
  21) Μωυσάκης Γεωργιος Έμμαν.
  22) Φιλιτπτάκη Μαρία Έμμαν.
  23) Φιλοξενίδου Χαρίκλ. Κων) νού
  24) Νεονάκη Καλλιό—η Έμμαν.
  25) Τζανάκης Γεώργιος Νικολ.
  26) Βελιδάκης Νικόλαος Πέτρου
  27) Κανδηλάκης Κων)νος Έμμαν.
  28) Κυριακάκης Ιωάννης Μάρκου
  29) Λυδάκης — Σημαντήρης Μιχαήλ Έμμαν
  30) ΠαπαΦραγκάκης Στυλ. Άποστ.
  31) Παρασύρης Σπυρίδων Ιωάν.
  32) Πετράκη Νίκη Έμμαν.
  33) Προεστάκης "Ιωάννης Έμμαν
  34) Σττανοΰ Αΐκατερ. Γεωργ.
  35) Τζανάκης Μιλτιάδης Λεάνδρου
  36) Φραγκισυδάκη Μαρία Μιχ. ,
  37) Χριστάκη Μαρία Γεωργ.
  38) Ψαρουδάκης "Ιωάννης Αδαμ
  39) Φραγκιουδάκη Ειρήνη Μιχ.
  40) Άτζολετάκη Ελένη Γεωργ.
  41) Δασκαλάκης Νικόλαος 'Ελευθ. '
  42) Μακρυμανωλάκης Γεωργ. Ιωάν
  43) Μαχλάς Χρηστος "Ιωάν.
  44) ΟΙκονομάκης Νικόλαος Ιωσήφ
  45) Παχ άκη Ειρήνη Εύαγγ.
  ©' ΚΥΚΛΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ
  1) Άμτταρτζάκης Γεώργιος Έμμαν.
  2) Ά—οστολάκη Εύαγγ. Δημ.
  3) Γκόλφη Ίνές Νικολ.
  4) Ήλιάδης Γεώργιος Κων)νού
  5) Μπουλμπάση Εύαγγ. Δημ.
  6) Πα-αΓγιαννάκης Νικόλαος Ιωάννου
  7) Πατεράκη Εύαγγ. Γεωργ.
  8) Γιαλιτάκης Δημήτριος Κων)νου
  9) Μ-αλαλή Ειρήνη Έλευθ. !
  10 Φιτσάκης Αντώνιος "Ιωάν.
  11) Χατζηδάκη Εύδοκία Κων)νου
  12) Γρυλλάκη Αίκατερίνη Νικολ.
  13) Πουλιανάκης Γεώργιος Κριτσλ.
  14) Σωμαράκης Άποστ. Γεωργ.
  15) Χαρασανάκης Γεώργιος Κ ών) νού
  Παιδ. Άκαδ. Ηρακλείου
  » » »
  » » Ρόδου
  Παιδ. Άκαδ. Ηρακλείου
  ΓΕηΠΟΝΟΔΑΣΟλΟΠΚΟΣ
  Φυσικό Θεσ) νίκης
  Πολ. Μτιχ. Ε.ΜΙ.Π.
  Χηιμ. Μηχ. Θεσ)νίκης
  Μαθημοςτ. Κρήτης
  » "Αθηνών
  Χημικο Πατρών
  Χημ. Μηχ. Ε.Μ,Π.
  Μαθηματικο Κρήτης
  Χημικο Θεσ) νίκης 2ος
  Φυσικο "Αθηνών
  Χημικο "Ιωαννίνων
  Μαθηματικό Κρήτης 2οι
  » »
  Πολιτ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
  Τοττ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
  Δασολ. θε») νίκης
  Μάθη μ. Κρήτης 1ος
  » "Ιωαννίνων
  » Κρήτης
  » Θεσ) νίκης
  Μηχανολ. Ε.Μ.Π.
  Πολιτ. Μηχ. Θράκης
  Χημ. Μηχ. Πολυτ. Θεσ) νίκης
  Χημ. Πατρών
  Φυσικ. Θεσ)νίκης
  » "Ιωαννίνων
  Γεωπον. "Αθηνών
  Μαβπμ. Πατρών
  Ήλεκιτρ. Μηχ. Θράκης
  Μηχανολ. Ε.Μ.Π.
  Μαθηματ. Πατρών
  Χημικ. Ιωαννίνων
  Μάθη μ. "Ιωαννίνων
  Άρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.
  Τοττογρ. Μηχ. Θ*σ)νίκης
  Πολιτ. Μηχ. Θεσ)νίκης
  Βιολογ. "Αθηνών
  Μαθηιμ. Πατρών
  Φυσικό "Αθηνών
  Βιολογικό "Αθηνών
  Μαθηιμ. Πατρών
  Φυσικό Θεσ)νίκης
  Μαθηματ. "Αθηνών
  Μαθηματ. Κρήτης
  Μαθηματ. "Αθηνών
  Βιομηχανική Θεσ)νίκης
  » Πειραιώς
  » Θεσ) νίκης
  » Πειραιώς
  » θεσ) νίκης
  » »
  Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
  Βιομηχανική Πειραιώς
  » Θεσ) νίκης
  » Πειραιώς
  » Θεσ) νίκης
  Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
  ΟΙκονομικό θεσ)νίκης
  Τμήματα άττοφοίτον θά άρχίσουι* νά λειτουργοϋν, γιά όλους τούς κύκλους Σχολών,
  την 1 τού Νοέμβρη μερά Τρίτη.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΓ Στά Γραφίΐα τού Φροντιστηρίου, "Εβανς 34 και Στρατη
  γοι) Πίζανοι) (πλησίον Εφημερίδος «ΠΑΤΡΙΣ»).
  ΤΒλΕΦΟΝΑ: 280.233-280.234-288.314-221.896
  Τα τμήματα άποφοίτων 8ά είναι 20μελή
  -—ΜΒ
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας α'αυτοον
  που πρν με/χωι ιη π,ου"
  ορραξοι ιν οιολ'λοι πό οτ;ο(
  Α——
  Δευτέρα 31 Όκτωβρίου 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ε—
  Έπερώτηση των Βουλευτών
  Κακλαμάνη καί Ψαράκη γιά τόν
  Όρδοπεδικό τοϋ Βενιζελείου
  Ό κ. ύπουργός Κοιν. 'Υ-
  ττηρεσιών άρνήθηκε τόν διορι
  »«»Φ ♦♦♦♦♦♦«» «>Φ»»«
  ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ (
  και κατι
  μήνες
  ) ΦΥΛΑΚΗ
  ΣΕ ΔΥΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΩΤΕΣ
  Έδειραν νεαρό όμοφυλόφιλο καί δύο Χωροφύλακες
  ΑΚΡΙΒΑ ΠΛΗΡΩΣΑΝ
  τό πιοτό τους, δυό Άλικαρ
  ναοσώτες: Ό Όδυσσέας
  Πασπαράκης, 24 χρόνων,
  οίκοδόμος καί ό Γιώργης
  Βανδαράκης, 37 χρόνων, ό
  δηγός αύτοκινήτου, οί ό-
  ποίοι μεθυσμένοι, δπως ύ^ο
  στήριξαν, τα εκαναν «γυα
  λιά καρφιά» στό «είδικής
  κατηγορίας» ζαχαροπλα-
  στεϊο τοΰ Γεμελα, στήν Ά
  λικαρνασσό, τό άπόγευμα
  τής περασμένης Τρίτης 25
  Όκτωβρίου.
  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Τρι
  μελές Πλημμελειοδικεϊο
  Ηρακλείου) πού τούς δίκα
  σε χθές τό μεσημέρι σέ αύ
  τόφωρη διαδικασία έπέβα
  λε οτόν ΠΊασπαράκη φυλά
  κιση 2 χρόνων καί 2 μηνών
  καί στόν Βανδαράκη 2 χρό
  νων καί 5 μηνών.
  ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ δικά
  στηκαν μέ τό Ν. 4000, οέ
  συνδυασμό μέ τό Ν. 410)
  76 περΐ «ίδιωνύμου», γΓ αύ
  τό καί ή έΊρεση πού άσκήσα
  νέ, δέν εΐχε άνασταλτικό
  χαραχτήρα, μέ άποτέλεσμα
  νάκλειστοϋν στίςφυλακές.
  ΜΕΤΑ την άτττχραση δημι
  ουργήθηκαν θορυβώδεις έκ
  δηλώσεΐς οτούς διαδρόμους
  των Δικαστηρίων, άπό δια
  μαρτυρόμενους συγγενεϊς
  των καταδικασθέντων. Έ
  δώ παρουσιάτσηκε άνάγλυ
  φη καί συγκινητική ή άν
  θρώπινη πλευρά τοΰ δράμα
  τος, κυρΐως ώς πρός τόν δεύ
  τερο πού είναι πατέρας 6
  παιδιών.
  ΑΥΤΑ ώς πρός τό τυπικό
  μέρος τής υποθέσεως, για
  τί ύτάρχει καί τό ούσιαστι
  κό, τό όΐτρϊο, είναι περίπου
  τό εξής, δπως δέν παρουσιά
  στηκε στήν σκηνή τοΰ δικα
  στικοΰ θεάτρου.
  ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
  ΣΤΕΙΟ πού £γινε τό έπει
  σόδιο, είναι ίνα ειδικώς
  κατηγορίας κέντρο, δπου
  συχνάζουν δτομα, ανδρ»
  κου φύλλου μέν, άλλά «εί-
  δικής κατηγορίας», δπως
  εΪΓΠε ό έκ των συνηγόρων
  τής ύπεράοπισης κ. Β. Χρι
  στοφοράκης (οί αλλοι δυό
  ήταν οί κ.κ. Αλεξάκης καί
  Όρφανός).
  αυτ
  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ίδιοχτήτη^'*του
  νας ί) καλυτέρα μιά
  «Τζασλή» (άποτραι
  νος κύναιδος) δ
  σάν ΐδιότυπθς
  τρϊς» ό έκ των
  καί μάρτυρας χθές Σ.Μ.,
  να άπό τα νεαρώτερα «όμο
  φυλόφιλα φυντάνια» τής
  Ήρακλειώτικιας συνομω
  ταξΐας των άδελφών. Καί
  αύτός τελικά ή"ταν ή πέτρα
  τοΰ σκανδάλου, γιατί αυτόν
  «στριμώξανε» οί καταδικα
  σθέντες στήν τουαλέττα,
  αυτόν γδύσανε καί αύτοΰ
  έν συνεχεία κάψανε τα ροΰ
  Χα(1).
  Δέν χρειάζεται νά έπε·
  κίκιθοΰμε. "Ενα μόνσ τσνί
  ζομε: δτι ή χθεσινή δίκη
  η"ταν μιά άκόμη άπόδειξη
  των δσων κατά καιρούς έ"χο
  )ΐε γράψει γύρω άπό τό γε
  νικψτερο θέμα τής έ"κκλη
  σης των ήθών.
  ΚΑΙ ΡΩΤΟΥΜΕ, τέλος.
  /
  V
  Α
  γιά μιά άκόμη φορά: γιατί
  νά ύπάρχουν τέτοιου εϊ-
  δους «ίδιόρρυθμα κέντρα»
  στό Ήράκλειο; Άλλά εϊπα
  με κ ι* άλλοτε: Δικαιολο-
  γείται ή υπάρξη τους, άφοΰ
  δέν ύτάρχει...· Τμήμα Ή
  θών.
  Η ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΛ ΤΟΥ κ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα Ι
  (ΤΗΤΑ.
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΜΑΝΟΠΗΣ ΠΑΠΑΤηΠΝΝΟΥ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΣ ΕΑΗΚ
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
  Ό Μανώλης Π—α'ιωάννου .γεννήθηκε τό 1936
  στό Ήράκλειο Κρήτης άττό πατέρα Βιαννίτη
  Μιχάλη Παττακοοννου άπό τόν Άγιο Βσσίλειο κα!
  μητέρα Πεδιαδίτισσσ. την Κρυστσλλία Κουμττενάκη
  άπό τούς Άττοστόλους.
  Στό Ήράκλειο έκαμε τίς γυμνασιακές τού σπου-
  δές ώς τό 1954.
  Άπό τό 1 954 μέχρι τό 1965 σπουδάζει στήν
  Άθήμα καί στή Θεσσαλονίκη καί παράλλτλα έρ-
  νάζετοπ. Στό διάστη,μα αύτό τταίρνει τό Πτυχίο Πο¬
  λιτικών Επιστήμων τής Παντείου, τό Πτυχίο Νο-
  μικής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τταρα-
  κολουθεΐ ,μαθήματα Διοικήσεως γιά πτυχιούχους ά-
  νωτάτον σχολών.
  Ή δικτατορίο τού 1967 τόν βρίσκει άσκούμενο
  δικηνόρο.
  Η ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ
  ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ
  Άμέσως όργανώνεται στήν άντίσταση μαζί μέ
  άλλους γνωστούς σιψπατριώτες τού. Τό Νοέμβριο
  τού 1967 συλλαμδάνετατ γι αύτη τού τή δράση, δι-
  κάζεται άπό τό "Εκτσχτο Στρατοδικείο Χανίων καΐ
  τταραμέκει στή φυλακή μέχρι την Ανοίξη τού 1 970
  συνεχίζοντας ά-ο εκϊ καί ττέρα τή δράση τού μέχρι
  την τττώση τής δικτατορίσς.
  Μετό: την άττοφυλάκισή τού, έιττειδή ή δικτοπορία
  τοθ έ"χει στερήσει καϊ τό δικαίωμα τής εργασίας μέ
  διαγραφή τού άπό τόν Δικη,γορικό Σύλλογο άνα-
  γκάζεται νά άσχοληθή μέ έπιχειρήσεις.
  Μετά την πτώση τής δικτατορίας σναλαμβάνει
  τόν στ°ν τόπο μας πρωτοδουλίες διά την στερεώση τοθ
  πολιτεύματος καΐ τό διώξιμο των ξένων βάσεων,
  "Ετσι γίνεται Άντιπρόεδρος τής "Ενωσης Δη-
  μοκροττικών Δικηγόρων τού Νομοΰ μας, Άντιπρόε-
  δρος τής Ήρακλειώτικης Έπιτροπής κατσ των ξέ
  νων Βάσεων κα! ίδρυτικό μέλος τής Όργάνωσης θί-
  κοδόμων τής Είρήνης.
  Παράλληλα άναπτύσσει έντονη κοινωνι><ή δράση γιά την αναπτύξη τού άθλητισμοΰ στό Ήράκλειο. Σή μερά είναι Πρόεδρος άπό διετίας τοθ Όμίλου Άν- τισφαιρίσεως καϊ μέλος τού Διοικητικόν Συμβουλί- ου τοϋ Άθλητικοΰ Σωματείου «ΗΡΟΔΟΤΟΣ» . ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ 'Εξηγώντας τούς λόγους ττοΰ τον ώθησαν νά πολιτευτεί ό Μανώλης Ποπταιοχτννου λέει πώς θε- ωρεΐ την ύποψηφιότητά τού σάν μιά άγωνιστΐκή συμ 6ολή στόν Πανελλήνιο άγώνο γισ τή στερεώση; τής Δημοκρατίας μας, γιά την περιφρουρήση τής άττει λούμενης έδαφικής άκεραιότητας τής χώρας καί γιά τή δικαιώση των αΐτημάτων των εργαζομένων καΐ ιδιαιτέρα των άγροτών τοΰ Ναμοΰ μας. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΟΥ Ό Μανώλης Παπαϊωάννου δέχετσι τούς φίλους τού στό ττολιτικό γραφεΤο τού στήν όδο 25ης Αύ- γούστου 39 (κοιτά στόν "Αγιο Τίτο) τηλέφωνα: 224.064 — 222.711. Πιστεύω Στόν ότ/ρυπνο 6αρύ άγώ (να τού, —ού δαμάζει καί καρπίζει (την ΰλη, τή ΖΩΟΔΟΧΑ ΠΗΓΗ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΟΝ, ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΩΝ Π ιστεύω ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝ (ΘΡΩΠΟΥ, ΤΟ ΧΩΜΑΤΕΝΙΟ ΑΑΩΝΙ (δττου μερά καί νυ- ΠΑΛΕΥΕΙ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ (ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ. Εϊ Εϊττανε πώς ό Καζαντζάκης δέν πιστεύει. Λάθος! ττανε πώς ό Καζαντζάκης δέν τπστεύει στόν άληθινό των Χριστιανών καί τόν άψόρεσαν. Λάθος! Είττανε ττώς τη—εύει στό Βούδα. Λάθος! Εΐττανε ττώς ό Καζαντζάκης δέν πιστεύει πουθενά κι εΐν' άθεος. Λάθος! Ό Καζαντζά¬ κης πιστύει καί ποτέ δέν εΐπε τό άντίθετο. Άττλώς μο~ νάχα διακήρυξε ττώς ττιοτεύει ΣΤ' ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΑ ΠΡΟ- ΣΩΠΕΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ, δη- λαδή, τπστεύει δχι μονάχα σ' ένα Θεό, άλλά σ' δλους, ά- φοΰ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΟ Ι ΕΝΣΑΡΚΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟ. Πι¬ στεύει δηλαδή στ" άναρίθμητα ττροσωπεΤα πού δώσαμε έ¬ μ είς οί άνθρώττοι στό Καλό καί τα όνομάσαμε Θεό, πού δλα μαζί τα προσωπεΐα τοΰτα είναι ενα: ΤΟ ΚΑΛΟ! Πιστεύει στήν έσωτερική διαθέση καί τάση τοΰ άνθρώπου νά γίνει καλλίτερος καί πού ό άνθρωττος την όνομάζει Θόε μέ διάφορα όνόματα: Χριστό, Βούδα, Ίσλάμ, Κονφούκιο καί κάτι τέτοια αλλα. Πίσω άπ' αύτά τα ποικιλώνυμα συμ- βολα, ξεκρίνει ό Καζαντζάκης μιά άκατάλυτη ΕΝΟΤΗΤΑ, ενός άγώνα μέσα στήν καρδιά τ' άνθρώπου νά βελτιωθή, νά γίνη καλλίτερος, να φτάσει σ' ΕΝΑ, ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ, πού στήν ούσια αύτό τό τέλειο, ΤΟ ΕΝΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, γιατί άν ϋπήρχε, θάχε κάττοιο τέλος κι ή ζωή, κι αύτη 6έν έχει μήτ' άρχή μήτε τέλος, άλλά μιά άπαφτη ροή! Αύ τή ή πίστη δέν εΤν' αλλο πράμμα, παρά μιά πνευματική άνάταση τού άνθρώπου, αύτη πού κήρυξαν καί ό Χριστός κι ό Καζαντζάκης. Καί πάλι Πρός ©εοθ! Όχι παρεξηγή σεις. Δέν είναι ό Χριστός Καζαντζάκης, μήτε κι ό Καζαν¬ τζάκης Χριστός. Τό μόνο τους κοινό σημεΐο είναι ή «Ό- μοίωση». Ό ^εός πού μέ τό πάθος τού κατεβαίνει στόν άνθρωπο, κ ι ό άνθρωπος πού μέ τό πάθος τό δικό τού προ- σπαθεΐ ν' άνεβεΤ στό Θεό, μέ μιά πνευματική έξαΰλωση καί γιά νά δείξει πώς ό σνθρωττος δέν είναι μιά σκέτη είκόνα, μιά σκέτη φιγούρα Θεοΰ, άλλά πώς έχει κάτι άπ' τό Θεΐο μεγαλεΐο τού, την τάση γιά άνάταση κι έξαΰλωση. "Ετσι έκεΐ πού ό Χριστός σταυρώνεται, ό Καζαντζά¬ κης ξαναοταυρώνεται, ό πρώτος γιά νά κατεβεί στόν άν¬ θρωπο κι ό δεύτερος γιά ν' άνεβε? στό Θεό. Άντίθετες πο- ρείες κι δμως δμοιες, γιατί κι όϊ δυό τθυς προσπαθοθν νά άποδείξουν την ομοίωση Θεοΰ κι άνθρώπου. Κ ι οί δυό τους προσπαθοΰν νά άποδείξουν, πώς ό Θεός δέν έ'χει νόημα χω ρίς τόν άνθρωπο κι ό άνθρωπος χωρίς τό ^εό, δηλαδή χω ρίς την άνάταση, χωρίς την έθαρση, χωρις τή σκέψη, όπότε ό δνθρωπος ξαναπέψτει στό ζώο. Αύτό είναι δλο κ ι δλο τό πιστεύω τού Καζαντζάκη. Ό άνθρωπος πού άγωνίζεται γιά τό καλό σχεδόν μάταια, πού δμως συνεχίζει ν' άγωνίζεται ώσάν τό ΔΙ ΓΕΝΗ ΑΚ ΡΙ ΤΑ μέ τό ΧΑΡΟΝΤΑ στά «ΧΩΜΑ ΤΕΝΙΑ* άλώνια. "Ετσι μονάχα ό άνθρωπος θά μείνει άν¬ θρωπος, χωρίς νά ξαναγυρίση στό ζώο. Τί θά πεΤ λοιπόν ή θεία κρίση γιαυτό τόν άνθρωπο δηλαδή γιά τόν Καζαντζάκη; Θά πή πώς ήταν άρνητής; Μά τότε, θαναι θεία κρίση ή κρίση ενός φσνστισμένου ρασσοψόρου, πού ζυγίζει άκό- μα καί τα θεία μέ έγκόσμια σταθμά; ι ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ Συνέχΐια άττό τή σελ ί δα Ι ου- οεσιας; Τότε πού ήρθύν στό Δικαστήριο μάρτυρες „„ σιοοτικά των άπόψεων Καψή γ| τώρα; Καί πώς άττό τή μιά στιγμη στήν άλλη, πή,ραν άξία οί άρχαιότητες της Αγιας Πελαγίας; ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά όρωτήρατα θασικά, στά όποϊα έ'χει χρέος νά δωσει ρητή καί ξεκάθηρη απαντήση ή 'Αρχαιο Λογΐκη Υπηρεσία, ή όποία μέ τή οημερινή θέση πού παιρνει, έκτός τοϋ δτι παρουσιάζεται σάν άνακόλουθη δή μιουργεΐ καί σοβαρά προβλήματα σέ μιά έτυχείρηοη, ή οποία βεβαία μπορεϊ νά είναι τής κυρίας Καφη, άλλά ά νεξάρτητα άπό αύτό, ζημιώνεται περισσότερο άπό εκεί¬ νην καί τόν καθένα, τό Έλληνικό Δηρόσιο, γιατί τό δάνειο των 250 έκατομμυρίων, δόθηκε άπό αύτό καί σ' αυτό πρέπει τουλάχιστον νά έπιστιρέψει. Πύϊς δμως, άφοΰ μέ τό νά σταματήσουν οί έργαοίες κινδυνεύει νά πεϊ ή κ. Καψη στό Κράτος δτι ζημιώνεται μέ την καθυστέρηση καί - ϊσως - δτι £χει καί υλικές ζη- μιές γιά τίς οποίες μπορεί νά ζη,τα καί άποζημίωση; ΚΑΠΟΙΟΣ λοιπόν ηρέηει νά μας ξεκαθαρίση τί συμβαί νει οτήν Άγιά Πελαγιά καί ποίος φταίει γιά δ,τι δημι- ουργήβηκε μέχρι τώρα έκεΐ. Γιατί άπ' δ,ιτι φαίνεταΐ - δυστυχώς - δέν φταίει μόνο ή κυρία Καφη, πού στό κά- τω — κάτω τή δουλειά της κάνει, άλλά καί «κάποιοι αλ λοι»οί όποϊοι θά πρέπει νά λογοδοτήσουν. ΑΛΗΘΕΙΑ, τί λέει ό πανεντιμώτατος ύπουργός Πολι- τισμοϋ κ. Τρυπάνης; Μήπως θά μπορεϊ νά δώσει στή δημοσιότητα την έμπιοτευτική άπολογία τοΰ κ. Στέλιου Αλεξίου, δταν κλήθηικε στό Ύπουργεϊο Πολιτισμοΰ γιά τόν λόγο αυτόν; Κι άκόμη μήιπως μπορεί νά μδς πεϊ γιατί τότε δέν έκανε δεχττί την παραίτηση, τοΰ κ. 'ΑΑε- ξίου, (τόν όποϊο ε3πευσε π,ροφορΐκά νά. καλύψει) καί την έκανε τώρα π,ρόσφατα, πού τοϋ την υπέβαλε γιά δεύτερη φορά; σμό στή θέση τού Διευθυντή τής χειρουργικής κλινικής τού Νοσοκομείου Καλύμνου, έκείνου πού τό Έπιστημονι- κό Συμδούλιο τού ύπουργζί- ου κατάταξε πρώτο, άνάμεσσ. στούς δυό ύποψηφίους γιά τή θέση αύτη καί διώρισε τόν δεύτερο. Ό κ. ύπουργός πρόβαλε σάν λόγο τής ενερ¬ γείας τού δτι ή γυναϊκα τού ττρώτου ύποψήφιου διαθέτει ί δωπκή κλινική στή Κάλυ- μνο. Όμως, ό ίδιος ύττουρ- γός έτταναδιώρισε διευθυντή τής όρθοττεδικής κλινικής τού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κοή της αυτόν, πού καί επί δικτα τορίας κατεΐχε την Τδια 9έ ση, &ν καί γνώριζε ότι δχι όπτλώς ή ...γυναίκα τού, άλ¬ λά ό ίδιος είναι ίδιοκτήτης μιάς κλινικής στό Ήράκλειο καί μέτοχος δλλης πού γίνε ται, έκεΐ τώρα. "Επί πλέον στή δεύτερη ττερίπτωση, άδί κησε άλλον ΰττοψήφΐο ττού τό Έτπστημονικό Συμδούλιο κα τάταξε ττρώτο, ένώ τόν έκλε κτό τού κ. ύπουργοΰ δεύτερο Καί στίς δυό περιτττώσε'ς πρόκειται γιά άπροκάλυτττο κομυατισμό τού κ. ύπουργοΰ πού έπερωτάται: 1. Γιατί έφόρμοσε «δυό μέτρα καί δυό σταθμά}» στίς δυό περιτττώσεις; "Αν κώ>υ
  μα γισ τόν ττρώτο είναι ή κλι
  νίκη τής σϋζύγου τού, ή ίδεο
  "τησία δύο κλινικών άττ' τό
  δεύτερο δέν αποτελεί ίσχυρό
  τερο κώλυμα;
  2. Γιατί καταφρόνησε καί
  στίς δυό ττεριπτώσεις τίς ά-
  ποφάσεις τοΰ άρμόδιου επι
  στημονικοθ συμβουλιου καί
  διώοισε δχι αύτούς ·π·ού προ
  κρίθηκαν πρώτοι; Μήπως έ-
  πειδή κι οί δυό δέν άνήκουν
  στήν «Ν.Δ.»;
  3. Ποιό λόγο ϋτταρξης £
  χει σ' αΰτές τίς περιτττώσεις
  τό έπιστημονικό συμδούλιο
  καί ποία ίατρικά έπιστημονι
  κά «φόντα» έχει ό κ. ύπουο-
  γός, ώστε νά άχρηστεύει ιιέ
  μόνη την ΰττογραφή τού την
  έπιστημονική κρίση ενός όρ
  γάνου τή σύνθεση τοϋ όποίου
  καθορίζει ό Νόμος;
  4. Νομίζει ό κ. ΰπουργός
  δτι μπορεΤ ά κερδοσκοπεϊ
  κομματικά σέ βάρος τής 0-
  γείας τοΰ λαοθ, παραδιάζον
  τας, επί πλέον τίς άρχές τής
  χρηστής διοΐκησης καί τό Νό
  μ»;
  Οί έπερωτώντες δουλευτές
  Άτγ. Κακλαμάνης βουλευτής
  Β' Περ. Αθηνών
  Γεώργ. Ψαράκης βουλευ¬
  τής Ηρακλείου.
  Ο Α. ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΑΔΕΙΜΕΥΤΟ
  ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΠΟΥ ΘΑ ΔΣΧΟΛΗΘΗ ΜΟΝΟ ΜΕ
  17 Είσαγγελεϊςΐ- Νομάρχεςΐ7-ΐοικητέζ Χωροφυλακής
  ]^· Διοικπτές Ασφαλείας κλπ.
  "Οπως μάς γνώρισε ό
  κ. Άριστοτέλης Γιαννα-
  κουδάκης, έντός των η¬
  μερών πρόκειται νά έ-
  πανεκδόση την εφημε¬
  ρίδα τού «ΑΔΕΣΜΕΥ--
  ΤΟΣ».
  Βασικό χαρακτηριστι < ■ κό τής νέας αυτής έφη- ( μερίδας θά είναι δτι ', οέν θά άσχοληθή μέ πό < >
  λιτικά ή άλλα θέματα,
  άλλά άτίοκλειστικά καί
  μόνον — δπως μάς εϊπε
  ό έκδότης — με «έργα
  καί ήμέρες» Είσαγγε-
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< λέων, Μομαρχών, Διοι- κητών Χωροφυλακής, Δι οικητών "Ασφαλείας κ. λ.π. ΖΗΤΑΤΕ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ φ»φφφ»φ»»»» Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ "ΛΙιΗΘΕΙΑ,, μιάτρου, τοϋ όποίου την ά Στό ύπ' άριθμ. 125 φύλ Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 τίς παραμονές των έκλο γών. Πρόκειται, γιά πρωτο φανή έκβιασμο τώνΚρητών ψηφοφόρων άπό την άντ ι δραστική Δεξιά». Γιά τό θέμα αύτό έΌτει λε τηλεγράφημα διαμαρτυ ρίας στόν Πρωθυπουργό, ό βουλευτής κ. Κ. Μπαντου βδς. Στό ύπ' αριθ 123 φύλλο τής 26—10—1977, ή «Α» κα ταγγέλλει: «Ό Νομίατρος Ηρα¬ κλείου τέλει υπό διωγμό καί άπομακρύνεται άπό τό Κέντρο Κοινωνικής Πολιτι κης Ηρακλείου, μέ τό πρό σχημα, δτι ασθενει.» Στό ϊδιο φύλλο τής «Α» άποκαλύτττεται, δτι ή Μασόνοι καταβάλλουν ύ στάτη προποάθςια νά σώ σουν τόν άδελφό Μαρινά κη πού εχει καταδικαστεϊ άπό τό Συνοδικό Δικαστή ριο. Τό Συνοδικό Δικαστήριο θά ουνέλθει στίς 11 Νοεμ Ορίου καί θά κάμει άναφη λάφηοη τής δίκης τοΰ τέ ως πρωτοσύγκελλου Μαρι πομάκρυσνση έπέβαλε ετσι θελικά ό τοπάρχης. Άποκαλύπτεται, στό ϊδισ φύλλο τής «Α», δτι οί ύ ■ποψήφιοι Βουλευτές τής Δεξιας αΆωσαν τό Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Ή ρακλείου καί έπέβαλαν την άθρόα χορηγήση πιστοπ)οιη τικών άπορίας σΓούς καμμα τικούς τους φίλους. Κχφίιγγέλλεται ^ επί σης, δτι ένα μέρος άπό τίς δημόσιες έπενδύσεΐς τοϋ Νομοϋ Ηρακλείου διετέθη σαν, γιά τή διάνοιξη όδοϋ προσπελάσεως στά ξενοδο χεϊα των Κεφαλογιάννη δών στά Λινοπεράματα. Τέλος, στό ϊδιο φύλλο, άποκαλύπτεται (ίνα έξωφρε νικό σκάνδαλο: Ή κρατική άρωγή, γιά τούς πλημμυρο τταθεϊς, σπαταλαται όπό τούς ύποψηφίους ΤΓ)ς Δεξι άς, γιά λόγους δημοκοπίας καί ψηφοθηρίας». ♦♦♦♦♦♦»»♦♦»♦♦♦ /τό ύπ'άριθμ. 143 φύλλο τί(ς 27—10—1977 ή «Α» ά /ΐοκαλύπτει τό «μεγάλο μυ /στικό» τοΰ Άρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εύγενίου, ό ό ποίος ττροτίθεται νά παραι τηθεΐ άπ*ό τόν όρχιεπισκο πικό θρόνο. θέτει δμως, σάν βασικό δρο καί προϋπό θέση νά τόν διαδεχθεϊ ό Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Κύριλλος». Στό ϊδιο φύλλο £ρχε ται σέ φώς ή άνσικτή διαμά χη Κεφαλογιάννη —Γαλε νιανοΰ, γιά τό θέμα τοϋ Νο ΤΟΥ κ. ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ Συνέχεια άπό τή σελϊδα 2 κίας πρέπει νά πέσει, καί θά πΐέσει. Μέ άγώνες καί θυ σίες. Οί χριστιανοί πρέπει νά δώσουμε τό μεγάλο πά ρόν στήν άλλαγή, στήν άνα καίνιση τοΰ τόπου μας. ΕΤ ναι ΰρνηση τής έντολης τοϋ Λυτρωτη μας νά μην εϊ μαστε τό φώς καί τό άλάτι στί)ν οϊκοδόμηση τής και νούριας Έλλάδας.. Άδέρφια, ό αγώνας πού έχει άρχίσει θά φέρη τή νίκη! Την τιρώτη νίκη την κεβί δίοαμε τίδη! [^ Γιατί νίκη είναι ό κοινάς μας αγώνας! Ζήτω ή Συμμαχία μας! Ζήτω ό ένωμένος Λαός! Α. Η ΑΛΗΘΕΙΑ άγωνίζεται νά σπάση τα δεσμά μέ τή δ ική της γροθιά λο τής 28—10—1977 έπιοη μαίνει ή «Α» σέ μιά άκόμη άποκλειστικότητα: «Κροϋθμα έκλογικής 61- ας σημειώθηκε στό Ήρά κλειο. Ι Άπειλήθηκε ή ζωή μέ λους τής ΚΝΕ, τό όποΐο δέ χθηκε έπίθεση άγνώοΤου μέσα στό σπίτι τού μέ μα χαίρι». Γιά την περίπτωση αΰ τή διατάχθηκε άπό τόν κ. Είσαγγελέα Ηρακλείου ή διενέργεια άνακρίσεων. Στό ϊδιο φύλλο καταγ γέλλεται, δτι: «Όπαδοί τής ΕΡΕ άττει λοϋν ψηφοφόρους καί χρη σιμοποιοϋν ψυχολογική βΐα. Συνέβη στήν Άρμά χά». Τέλος, οτό χθεσινό φύλ λο της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» (30 )1Ο)77) δημοσιεύεται ή πληροφορία, δτ ό Νομάρ χης Ηρακλείου διέταξε τή διενέργεια διοικητικών ά νακρίσεων, γιά την παράνο μη ίίκδοση πιστοποιητικών άπορίας. 'Η άποκαλυψη ί?γ» νέ, όπως προαναφέραμε, ά πό την «ΑΛΗΘΕΓΑ». ►♦♦ ♦»♦♦♦«» Η ΑΛΗΒΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΉ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ μικρες ειδποεις Ή κ. Ελένη Καζαντζάκη ΐϊροσέφερε στό Δήμο Ήρα κλείου τό ττοσό των 100.000 δρ'αχμών, μέ σκοπό νά δια τεθεΐ γιά την άνέγερση δή μοτικοϋ βρεφικοΰ σταθμοϋ. 0 Πνευματ ικό Συμπόσιο θά γίνει την προσέχη Κυρια κή, 6 Νοεμβριού, στήν Πά ναγία Καλυβιανή. Είσηγητής θά είναι ό Είσαγ γελέας Πρωτοδικών Ήρα κλείου κ. Γεώργιος Ζορ μπας καί θέμα: «Ήθική καί δίκαιον». ΟΜΙΛΙΑ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΦΟΙΒΟΥ ΙΠΑΝΝΙΔΗ ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ 7 μ.μ. ΣΤΟ «ΝΤΟΡΕ» θά μιλήσει 0 ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΜΧ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β