98885

Αριθμός τεύχους

128

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠροεκΑογικ,η 'Έκδοση
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί αλλοι τό
  στόμσ, προλάβη νά πεΐ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐ6θ8ον«Αβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 128 - δρχ. 5
  ΌΛαός δέν ξεχνά την άποσταοία- "Οπως άποδείχτηκε προχδές οτό Χουδέτσι
  ΠΒΡ1) ΠΙΓΟΝΟ ΒΕΙΡΟΥΗΤΟΗκΚ. ΜΒΡΗ
  ΠΟΥ ΒΠΟΒΟΚΙΜΒΣΤΗΚΕ ΕΝΤΟΝΩΤΒ
  Σώδηκε χάρις στήν έπέμβαση των πιό ψΰχραιμων καί τής Χωροφυλακής
  Οϊ διός αποδίδει τα έπεισόδια σέ όπαδούς τοϋ Κ. Κ. καί τού Π ΑΣΟΚ
  ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ νά δοφή άνηλεώς,
  τφοχθές Σάδβοττο, στό Χουδέτσι, ό
  ύποψήφιος τοθ Κόμματος των Νεοφι-
  λελευθέρων κ. Κώστας Μαρής, κατά
  Ό τέως ύπουργός εΐχε
  πάει στό Χουδέτσι νά μιλή
  ση, συνοδευόμενος μεταξύ
  αλλων καί, άπό τό γυιό
  (καί πολιτικό διάδοχό
  τού) τόν «Μαρογιώργη»,
  όπως τόν άποκαλεϊ τύ σιε
  νό ττεριβάλλον τοϋ κ. Μα
  ρη.
  Κάθησε σ' ίίνα καφε
  νεΐο καί περίμενε άκροατή
  ριο. Πλήν δμως «τα πλή
  θη» των καλών παληών ή
  μερών, δεν φαινόντουσαν,
  όπότε ό κ. Μαρής καί οί συν
  αύτω, άρχισαν νά άνησυ
  χοΰν.
  Κάπθια στιγμή ρώτη
  σε:
  —Μήπως τρώει ό κό

  τος κα! φυσικά κα! τοΰ ττα-
  ρόντος — ό κ. Κρίτων έχει
  δημιουργήσει «καταστάσεις»
  πού νά μην άφήνουν περιθώ
  ρια τέτοΐα γιά άντικειμενικη
  καί εντελώς άδιάβλητη —αρσ
  μονή τού στήν έττίκαιρη θέση
  ττού κατέχει χρόνια τώρα.
  ΑΣ ΜΕΤΑΤΕΘΗ λοιπόν ή
  καθ" οιονδήποτε τρόπο άς ά-
  ττομακρυνβή γι' αύτές τίς υέ
  ρες ό έκπρόσωττος τοΰ «Κ εφα
  λογιαννέϊκου» μέσα στή Νο
  μαρχία.
  Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ τού δέν κά
  νέ ι τίτΓοτε άλλο, άττό τό νά έ-
  ξάτττη τίς φήμες κα! νά έκθέ
  τει τόν κρατικό μηχανισμό.
  Μέ δευτεραγωνιστή τόν Νικήτα
  ΜΙΛΗΣΕ ΠΡΟΧΘΕΙ ΟΐοοΤΗΣ ΕΔΗΚ
  Κατπγόρηοε ξανά τόν Άντρέα
  Ό Άρχηγός τής ΕΔΗΚ
  κ. Γ. Μαΰρος, πού περιό-
  δευσε την Κρήτη καί έξεφώ
  νησε "πολιτικούς λόγους
  αζά μεγάλα άστικά κέντρα
  τής Μεγαλονήσου, μίλησε
  την Κυριακή τό άπόγευμα
  καί στό Ήράκλειο.
  Ή όμιλία τοΰ Άρχη-
  γοϋ τής ΕΔΗΚ έ"γινε στήν
  πλατεία Ελευθερίας πα-
  ρουσία 17 £ως 20.000 όπα-
  δών τού, κατ' άντικειμενι-
  κή έκτίμηση των ούδετέρων
  πολιτικών παρατηρητών.
  Ό κ. Μαΰρος ανέπτυ¬
  ξε συνοπΉκά τό Κυβερνη
  τικό πρόγραμμα τής ΕΔΗΚ
  καί έκάλυφε δλο τό φάσμα
  των έσωτερΐκών καί έξωτε
  ρικών θεμάτων τής χώρας.
  Κατηγόρησε τή «Ν. Δ»
  καί τόν Άρχηγό της κ. Κων
  Καραμανλή καί απέκλεισε
  κατηγορηματικά κάθε μετε
  κλογικη συνεργασία μέ τή
  δεξιά.
  Ό λόγος τοϋ κ. Μαύ-
  ρου δέν ίκανοποίησε, ώστό
  σο τούς άκροατές τού, καί
  τό κσινό αϊσθημα μέ την δ-
  τονη άναφορά τού στά μέγα
  λα έθνικά θέματα, δπως εί
  ναι, λόγου χαρή τό ΝΑΤΟ
  καΐ εΐδικά τό έθνικό ζήτη
  μα των βάσεων.
  Κακή, τέλος, έντύπωση
  •προκάλεσε ή προσωπική έ
  πίθεση τοϋ κ. Μαύρου κατά
  τοΰ προέδρου τοΰ ΠΑΣΟΚ.
  Ό κ. Παπανδρέου, δ¬
  πως καί νά τό κάμομε, είναι
  ήγέτης μιάς σημαντικής
  πτέρυγας τής δημοκρατι¬
  κής παράταξης καί ή αϊχμη
  ρή, εναντίον τού, έπίθεση
  η"ταν πολιτική ενεργεια έ
  σφολμένη.
  "Αλλακττε, πώς γίνεται
  νά έπιτίθεται σήμερα κατά
  τοΰ κ. Παπανδρέου ό κ.
  Μαΰρος, ένώ μέχρι χθές ζή
  τοΰσε την έκλογική τού ου
  νεργασία;
  Μήπως 8σες κατηγορί
  ες, τοΰ "ροαάπτει σήμερα
  τίς πληροφορήθηκε έκ των
  ΰστέρων; "Η μήπως οί προ
  σωπικές βολές έχουν δλλο
  σκοπώ καί στόχο;
  ΧΘές τό βραδυ στόν «Ντορέ»
  Ο ΦΟΙΒΟΣ ΙθαΝΝΙΟΗΣ ΒΠΟΒΟΓΗΘΗΚΕ
  ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΗΟΣ ΚΒΤΙ1 ΤΗΣ ΕΠΗΚ
  «Δένάλλαξα έγώ γραμμή άλλό τό Κόμμα πού άλλαξεκαϊ όνομα»
  Ο γνωστάς άγωνιστής τής
  Δημοκρατίας, ό κ. Φοΐβος Ι¬
  ωαννίδης, μίλησε χθές 6ρά-
  δυ στό «Ντορέ» τό όττοΐο ή-
  ταν γεμάτο όπτό κόσμο.
  Ό κ. Ιωαννίδης, ό οποίος
  υπήρξε, δττως είναι εύρύτερα
  γνωστό, βασικό στέλεχος τήΐ.
  Ενώσεως Κέντρου, άττοχώρΓ
  σε: ττρίν άττό καιρό καί έντο
  χθηκε στήν «Πρωτοβουλίαν,
  ήδη δέ μετέχει στή Συμμα-
  χία των ττέντε
  "Ενα άττό τα κύρια σημεΤα
  τοΰ λόγου τοΰ κ. Ίωαννίδη
  ήταν ή άναφορά τού στούς
  λόγους ττού τόν ωδήγησαν
  στήν άττοχώρηση.
  ΕΤ—ε χαραχτηριστικά δτ,
  αϋτός δέν αλλαξε, άλλά τό
  κόμμα τής τότε "Ενωσης Κίν
  τρου κα! νυν ΕΔΗΚ
  Χσρακτηριστικό μέ την πε
  ριτττωση τοΰ Φο!6ου είναι ό¬
  τι ένώ κατά κοινήν όμολογία
  ήταν σίγουρος βουλευτής αι
  δέν έφευγε άττό την ΕΔΗΚ,
  ήδη διακινδυνεύει τήν έξα
  σφαλισμένη μάλλον τότε έτπ
  τυχία τού, μέ μιά πολιτική
  ττράξη πού έκεΐνος τή θεωρου
  σε καί τή θεωρεΐ έπιβεβλημ»·
  νη, δπως έξήγησε
  Κατάγγειλε άκόμη πολλό
  στοιχεΐα παλαιοκομματισμοΰ
  κα! παραγοντισμοϋ, πού ΰ-
  ττάρχουν καί τώρα στήν Ε.
  ΔΗ.Κ. κα! άναφέρθηκε στήν
  ττερίπτωση τοΰ κ. Κ. Σμυρνι
  ωτάκη, ττού δέν μπήκε τελικσ
  ΰποψήφιος, λόγω τής έντονης
  άντίδρασης τταληώ ύττΌψηΦΐ
  ών τής ΕΔΗΚ.
  Σάν άτομική έμφάνιση, ή
  συγκεντρώση είχε μεγάλη έ-
  πιτυχία.
  ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
  Ό μοι/αδικός ΰποψήφιος πού
  έκανε την περισσότερη φυλα-
  κή στή Διχτατορία.
  Ό έξαγωγέας κ. Δημ. Βολιτόκης
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΙΛΦΩΝΕΙ
  ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  Σέ δύσκοΚη Θέση οί ΝεοφιλελεύΘεροι
  Ό ΰποψήφιος βουλευτής
  τού Κόμματος Νεοφιλελευθέ
  ρων κ. Δημ. Βολιτάκης διε-
  φώνησε σέ όρισμένα σημεϊο
  μέ τή Νομαρχιακή Έπιτρο-
  πή Ηρακλείου τών Νεοφιλε-
  λευθέρων.
  Συγκεκριμένα, ό γνωστάς
  έξαγωγέσς σταφυλιών κα! γο
  ρυφάλλων, άρνήθηκε νά συμ
  μορφωθή στήν άττόφαση τής
  έπιτροπής γιά κοινές έμφαν!-
  σεις μέ τούς συνυποψηφίους
  τού, δπως έπίσης έκδήλωσε
  την άντίθεσή τού κα! σέ άλ¬
  λά σημεΤα, χρησιμοττοιώντας
  τα έπιχείρημα δτι ή έπιτρο-
  πή δέν είναι έκλεγμένη, άλλό
  ούσιαστικά διορισμένη.
  Κύριος λόγος τής άρνησής
  τού γιά τίς κοινές έμφανίσεις
  (πλήν άπό 3 πού τίς άποδέ
  χτηκε, στά μεγάλα παζάρια
  Αρκαλοχωρι, Μοΐρες, Άσή-
  μι) είναι δτι φοδάτσι μήπως
  έρθει σέ δύσκολη θέση δταν
  κανείς άπό τό κοινό πετα-
  χτεϊ καί δημιουργήσει θέμα,
  λέγοντας «καμιά κουβέντα»
  σέ συνυποψηφίους τού, όττό
  τε είναι ύποχρεωμένος ό κ.
  Βολιτάκης νά επέμβη.
  Αύτό δμως θά τού δημιουρ
  γήση προβλήματα, διότι φυ
  σικά δέν θά μπορέση νά μην
  απαντήση κι 61ν κόνει κάτι τέ
  τοιο, έκτός πού δέν εχει σο
  βαρα έπιχειρήματα νά τούς ά
  ττοστομώσει θά είναι ένδεχό
  μενο νά δημιουργηθοΰν έττει
  σόδια.
  (ΣΗΜ.: Χαραχτηριστικό
  είναι δτι ή άττοψη αύτη τοθ
  κ. Βολιτάκη, ττού είναι γνω
  στή ττρίν άπό τα έπεισόδια
  τού Χουδετσίου, δικαιώθηκε
  μέ την ττροχθεσιντ) κατά Μα
  ρή έπίθεση).
  Ό κ. Βολιτάκης νομίζει
  δτι μέ τόν τρόπο αυτόν θά
  συνεισφέρη περισσότερα στό
  κόμμα, μέ τού όποίου τόν άρ
  χηγό εχει, άπό παλιότερα
  στενούς δεσμούς καί δυνατό
  τητα δμεσης έπικοινωνίας.
  'Εδω μάλιστα πρέπει νά
  σημειωθή δτι ένώ δυό άλλοι
  διεκδικοΰσαν τή θέση τού, ή
  ύποψηφιότητά τού ήρθε ά-
  πρόσμενα άπ#> την Άθήνα.
  Χαραχτηριστικό είναι επ!
  σης τό δτι ό κ Βολιτάκης
  δέν περνά σχεδόν καθόλου ου
  τε άπό τό κεντρικά γραφεΤα
  τοΰ κόμματος τού.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  ΗΜΑΤΑ
  ΕΡ52Τ
  ΠΑ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ
  ΚΑΙ ΤΟΝ κΛΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
  ΑΘΡΟΕΣ τταραλείψεις, τταραβάσεις, διαχειριστικές
  άνωμαλίες κλττ., εΐχαν διαπιστωθεΐ, πρίν άπό ένα περί-
  ττου χρόνο, στήν λειτουργία τού Παγκρητίου Βενιζελείου
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ» ΚΡΗΤΗΣ
  Τρίτη 1 Νοεμβριού 1977
  ΜΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ1 43
  Κρητική Άφήγηση
  ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  βον
  Μένουν οί χωριανοί σύμφω
  νοι μ' αύτά πού είπε ό
  πρόεδρος τοΰ χωρίου καί θε
  λουν νά πάρουν τόν τίρόε
  δρο τόν παπά καί τόν καπε
  τάν Σήφακα νά στήσουν
  γλέντι άλλά όπως κουβέν
  τιαζαν μεταξύ τους οί χω
  ριανοί βλέπουν άπό μακριά
  καί έκατέβαινε ό Προσφί
  ρης μέ τόν θεόδουλο οί δύο
  κτηνοτρόφοι τοΰ χωρίου.
  Είχον τόν Πολύδωρο 6ο
  σκό. Λέει τού ό θεόδουλος.
  «ΤΙ γυρεύεΐς μωρέ έδώ καί
  τα ζά είναι όλομόναχα. "Η
  θέλεις νά φανε τα σπαρμέ
  να των άνθρώ·π·ω ναχωμε
  μπλεξίματα.
  Νά πάς άμέσως νά δ«αλέ
  ξης δυό καλά σφαχτά νά τα
  φέρης νά τα φάμε γιά νά
  γιορτάσωμε δλοι μαζί την
  άγάπη τοΰ χωρίου μας.
  Λοιπόν παίρνει ό Πολύδω
  ρος τή βούργια καί τή 6έρ
  γα τού νά πάη στά πρόβατα.·
  Κ ι δπως ήταν άλαφρόμυ
  αλος έ'καμε μερικά άοτεϊα
  καί γέλασαν οί τταρευρισκό
  μενοι.
  Ένθουσιάστηκε καΐ τ' ά
  φεντικό καί τοΰ λέει γειά
  σου Πολύδωρε καί ποτέ
  σου νά μην ΓτΌθάνης. Φεύ-
  γοντας εΤπε «πιέτε £να πό
  τήρι παραπάνω στήν ύγειά
  μου. Δέν πέρασε πολύ ωρα
  καί γύρισε ό Πολύδωρος
  ξεγλωσσισμένος λέγοντας»
  Καπετάν Σήφακα γλήγορα
  καί ή όμάδα είναι, κυκλω-
  μένη άπό τοί Γερμανούς.
  Πετάται ό Σήφακας απάνω
  άττά τό (ραγοπότι. Σέ νηό
  μέρος είναι κυκλωμένη;
  Στά Σκιστά Χαράκια πό
  πάνω τσί Τοΰπες.
  Καβαλλικεύει καί καλά
  δέν χαιρέτησε έ'δωσε καιρό
  τ' άλόγου έίοαλε καί τόν Πό
  λύδωρο στήν καπούλα καΐ
  φτάνει στΐς Τοΰπες άλλά οί
  Γερμανοί τούς εχουν κυ-
  κλώσει άπ' δλα τα σημεία
  καί τα πολυβόλα κελαη-
  δοΰν σάν τα πουλιά τό Μαρ
  ταπρίλη στά κλαδιά.
  Πέραοε, άπό έΎα στενό
  μέρος μέ μεγάλη δυσκολία
  ό καπετάν ιος καί ουναντα
  τούς άνδρες τού. Τούς δϊ-
  νει κουράγιο καί καλεΐ μέ
  τόν άσύρματο τόν Πετροζυ
  λάκη.
  «Καπετάν Πετροξυλάκη
  βρίσκομαι κυκλωμένος οτά
  Σκιστά Χαράκια ποπάνω ά
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  πό τσί Τοΰπεί καί ελα νά
  μ' ένισχύσεις.
  'Ωστόσο οί Γερμανοί περι
  Οφύγγουν τα πράγματα.
  Σκοτώθηκαν έπτά άνδρες
  τού καΐΐετάν Σήαχικα, τα
  πυρομαχικά άρχίζουν νά
  λιγοστεύουν καί ενισχύση
  άκόμη καμμιά. Βραδυάζει
  καί τό φεγγάρι σάν ν*ναι
  μερά.
  Τό τουφεκίδι δέν παύει
  οΰτε δνα λεπτό. Κόβοντας
  τότε μερικά κλαδιά ό καπε
  τάν Σήφακας σκεπάζει τό
  στόμα τού μετά σέρνεται
  μέ την κοιλιά καί περιέρχε
  ται σ' δλους τούς ανδρες
  τού λέγσντας στόν καθένα
  «κουράγιο, παιδία καί ό Πε
  τροξυλάκης φτάνει. Πράγ-
  ματι έφτασε ό Πετροξυλά
  κης, κι ακούεται μιά δυνα-
  τή φωνή. Κσυράγιο κα^ε
  τάν Σήφακα εΤμαι γώ ό Πε
  Πετροξυλάκης καί τα κο-
  πρόσκυλα οί Γερμανοί θά
  πέσουν δλοι στά χέρια μας.
  Πήραν θάρρος καί κουρά
  γιο οί άνδρες τοΰ καπετάν
  Σήφακα καί πετιοΰνται α¬
  πάνω σάν άγρια τσακάλια
  δταν τδχει πιάσει χιονιά
  καί γυρεύουν κάτι νά ξεσκΐ
  σουν. Τό ϊδιο συμδαίνει κι
  αυτή τή στιγμή στίς δυό
  κρητικές όμάδες.
  Βλέττοντας οί Γερμανοί
  πώς 6ρίσκονται άνάμεσα σέ
  δυό πυρά άναγκάζονται νά
  όπισθοχωρήσουν καί μάλι
  στα μέ μεγάλες άπώλειες.
  Παβαίνοντας οί Γερμανοί
  τέτοια πανωλεθρία άπό τόν
  Σήφακα κατέβηκαν σέ διά
  φορα χωρία δπου δέν άφη
  ναν τίποτα ορθιο έκεί πιά-
  στηκε κ ι ό πατέρας τοΰ Σή
  φακα μαζί μέ την μάνα τού
  καί τό μικρό τού άδελφό
  κι δταν τούς έοασάνιζαν 2-
  ναν—2να χωριστά λέγον
  τας Ποΰ ό Σήφακας;
  Ποΰ ό γυιός σας «ό γέρος
  πΰτέρας τοΰ Σήφακα τραυ
  ματγας τοΰ Μικρασιατικοΰ
  πολέμου τούς εΤ~ε» Δέ λο-
  γαριάζω τίποτα μονάχα πά
  τρΐδα. Κι ό Σήφακας είναι
  λιοντάρι τσή Νεμέας κι δ-
  ποιος άπό σας τόν πλησιά-
  σει θά σύρη πολλά βάσανα.
  Πεθαίνω μάχω δυό άητούς
  πού θά σας καταπιοΰνε
  αύτοΐ θά έκδικηθοΰνε.
  Στόν γιορτασμό τής Έθνικής έπετείου
  Υπέροχπ ή έμφάνιση
  τής Φιλαρμονικής τού Δήμου
  Μεγάλη ή συμβολη της στήν επιτυχια τής πορελασης
  ΠΕΤΑΛΩΜΑΤΑ
  Ξέρετε φαντάζομαι τί είναι τό τοιχοπάτημα.
  Όπωσδήποτε δμως, δέν ξέρετε τί είναι τό τοιχοττά-
  τημα τοΰ ...Άρμένη. Κ ι έπε.δή δέν ξέρετε τό τοιχοπάτη¬
  μα τοΰ Άρμένη, σάς τό ...καρφώνω δπως μοΰ τό ....κάο-
  Φωσαν κι έμένα μερικοί πού θέλουν νά ...καρφώνουν αυτόν
  πού ...καρφώνει τό κόμμα τού.
  Κάποιος λο.πόν βουλευτής καί τώρα ΰποψήφιος.
  έ'συρε στά δικαστήρ.α (παλ.ά μου τέχνη κοσκ,νο) έναν
  Άρμένη, έπε.δή λέει άκούμπησε τόν το.χο τού σπ,τ,οθ
  τού στΧ δ,κό τού τοϊχο. Καί δπως είναι Φυσ.κό κα, μάλι-
  στα ...σοσ.αλ.στικό, τού ζητοΰσε σάν ...άποζημ.ωση το
  . . .μισό τού σπίτι!
  Άποδείχτηκε δμως στό δ.καστηρ.ο, δτ, ό βουλευ¬
  τής, χτίζοντας τό σπΐτι τού, εΐχε
  κάμποσα μέτρα άπό τό οίκόπεδο
  Κα! έτσι την πάτησε στό ...τοιχοπάτημα ό Βουλευ-
  εΐχε φαει ...σοσιαλιστικά,
  μέτρα άπό τό οίκόττεδο τού 'Αρμένη!
  Γιά μιά άκόμη φορά ή Φι
  λαρμονική τοΰ Δήμου, £δω
  σε τόν καλύτερο έαυτό της
  γιά νά τιμήσει μιά έθνική έ
  πέτειο.
  Στίς έκδηλώσες τής 28ης
  Όκτα>6ρίου} έντυπωσίασε
  τίς χιλιάδες των Ηρακλει¬
  ωτών πού παρακολούθησαν
  την παρελάση, μέ την
  πραγματικά ύπέροχη έμφά
  νισή της,, ν/ού συνέ6αλε τό
  μέγιστα οτήν έπιτυχία τής
  παρελάσεως. θερμά συγχα
  ρητήρια.
  Στή φωτογραφία μας, ή
  Φ ι λαρμονική τοϋ Δήμου
  μας·
  Η ταινία Δλέξης Ζορμττάς
  στή Βασιλική Αγ. Μάρκου
  Ή κινηματογραφική ται
  νία «ΑΛΕΞΗΣ ΖΟΡ-
  !■■■■■■■■■■■■■■■■»■■»■■■■»■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
  κι
  Συνεχίζετ,αι
  γροτια
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣΛΑΙΔΗΣ
  ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΛΑΚΙ
  ΛΕΝΕ πώς ό χρόνος εί¬
  ναι ττανδαμάτορας.
  Τρώει ήηλαδή δ,τι 6ρεϊ
  μπροσχά τού καί φθείρΕι
  κάθε τι πού τοϋ έναντιώνε
  ται. "Ολα τα άλλάζει, τα
  διαφοροποιεΐ καί τα άλλοι
  ώνε·.
  Κι δμως φίλοι μου κά
  τι δέν τό τρώει.
  Αύτό τό κάτι στέκει μέ πό
  λύ η£ΐσμα μπροστά καί σ'
  αυτόν άκόμα τόν πανδαμά
  τορα χρόνο κ ι έναντιώνε-
  ται σάν βράχος άκλόνητος
  σ' δγπ τό σαχττό, σ' δ,τι τό
  δίκιο, ο' δτι τό ίερό πολλές
  φορές.
  Κι αύτό τό περίεργο
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦· ►♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  Ι
  Κάθε βράδυ
  ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
  3
  ♦♦♦♦♦♦♦♦«
  «κάτι» είναι τό ςεροκέφαλο
  τοΰ άτυχου άγρότη.
  Πέρασαν χρόνια καί
  χρόνια, κύληοαν οί αίώνες
  ήρθαν τα χελιδόνια μιας
  ανοιξης κ ι δμως αύτάς έ¬
  κεί. Καλυμμένος στήν άν-
  τίληψη τοΰ πατέρα τού τοΰ
  παπποΰ τού καί τοΰ σκου-
  ριασμένου ντενεκέ πού μα
  γείρευε την φά6α ό α, 6, γ
  προϊστορικός πρόγονός ιου,
  στηρίζεται άπ' τίς κερκίδες
  τοΰ νεκροφόρου έκείνου
  χρόνου καί κόθει ρόδα. Καί
  παρ' δλο πού ό παληός κό
  σμος πεθαίνει κι δνας και·
  νούργιος ζανανοίγεται, αύ
  τος μένει δεμένος στή ζωή
  τοΰ παπποΰ τού, καί λέει
  κι δλο λέει.
  — Ξέρεις, έμένα ό ττα.
  τέρας μου ήταν, άς ποΰμε
  δεξιός. Έκεϊ κΓ έγώ.
  'Άσχετο άν τό δεξιό είτε
  τό θέλομε είτε οχι, χρεϊάζε
  ται παπά γιά θάψιμο γιατΐ
  είναι κάτι πού σγά —σιγά
  μέν άλλά φυσιολογικάκάθε
  ]ΐέρα πεθαίνει. Βλέπετε ή
  ίστορική όναγκαιότητα δέν
  ΰφησε πΊά κανένα περιθώ
  ρισ,, κανένα κενό; κανένα
  προσόν γιά προσελκύση.
  ΤΙ νά κάνωμε φίλοι
  μου. Αύτός είναι ό· κόσμος,
  ό κόσμος μας. Γεννιέσαι,
  ζείς, πεθαίνεις. Ιδού ό τό
  πος δν έθηκαν αυτόν, σοΰ
  λέει ό άλλος... Ίστορία
  σοϋ λέει ό τρίτος. Πάει,
  σοΰ λέει ό τέταρτος.
  Χάθηκαν σοΰ λέει ό πέ·
  μτττος. 'Υπήρχε κάποτε,
  οοΰ λέει ό τελευταϊος, πού
  ♦♦♦
  ϊ-1
  Ο. Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί-
  ων,ώς καί ίσογείων καταστημότων, είς τάς υπό
  ανέγερσιν πολυκατοικιας πολυτελοϋς κατασκευ-
  ής καί επί των άδων 18778 άρ. 39 καί Πάσιφάής
  καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε-
  νικου Χημείου τοϋ Κράτους).
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καί 286113

  ♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
  6άζει καί τελεία καί ΓΛΐΰλα
  στό κάποιο αύτό πεπερα-
  ομένο «λά6—στόρυ».
  Παρ' δλα αύτά, ό Βά
  κιλλος Κώχ δουλεύει στό
  μυαλύ τοΰ άτυχου άγρότη.
  Τί 'ναι αύτό πού τό λέ
  νέ άγάπη οοΰ λέει αύτός
  καί κολλοϋν τα χείλη τού,
  την πρώτη, την δεύτερη,
  την τρίτή μερά. Ώς πού
  μιά ψευδαίϋθηση τοΰ τρώει
  σιγά—σιγά σάν σαράκι τό
  λίγο τού μυαλουδάκι καί
  τόν άπογυμνώνει άπ' την
  στραβή τού ίδέα, άπό τόν
  μικρό τού έαυτό. Τότε βλέ
  ιτει μά·εΐναι άργά καί ά-
  πελπισμένος χτυπά πόρτες.
  γιά τό παιδί τού, γιά τή μοί
  ρα τού, γιά τή ζωή τού.
  Αύτός εΐο'αι άνθρωπέ-
  μου λοΐπόν;
  Τόσο μικρή ήταν ή άξί
  α σου φουκαρα άγρότη,
  πού την δεύτερη κι δλας μέ
  ρα την πέταξαν στόν σκου
  πιδοντενεκέ αύτοι πού ψή-
  φισες.
  Καί γιατί; Γιαιί τό έκα¬
  μαν;
  Καί άφοϋ ι ο κάνουν πώς
  δέν τούς κατάλαβες τόσα
  χρόνια; Πώς δέν εϊδες τί
  γίνεται γύρω σου, δίιτλα
  σου μπροστά σου, στό πλάι
  σου. Πώς δέν κατάλαβες
  πώς αύτό πού τό λένε άγά¬
  πη στήν δεξιά είναι τό κερ
  δοφόρο σόφισμα. Τό δικό
  τους πορτοφόλι, ή δική
  τους τακτική, τό δικό τους
  έπαγγελματικύ άλληλούϊα
  γιά μιά καλή ζωή μόνο γιά
  Συνέχεια οτή σελίδα 4
  ΜΠΑΣ» άπό τό όμώνυμο
  έ"ργο τοΰ Ν'κου Καζαντζά
  κη ττροσφέρθηκε άπό την
  παραγωγό Έταιρεία στόν
  Δήμο Ηρακλείου γιά νά
  προβληθεϊ δωρεάν στά πλαί
  σία των έκδηλώσεων γιά
  τα 20 χρόνια άπό τό θάνατο
  τοΰ μεγάλου Ήρακλειώτη
  συγγραφέα.
  Ή προβολή τής ταινίας
  θά γίνεται κάθε μερά στήν
  Βασιλική τοΰ Άγίου Μάρ¬
  κου άπό τίς 31 Όκτώβρη μέ
  χρι τίς 5 Νοέμβρη στίς ώ
  ρες 8—10 τό βράδυ, μέ έλεύ
  θερη εϊσοδο γιά τό κοινό.
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
  ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
  Είδοποιοΰνται δλοι οί άπό
  φοιτοι Παιδαγωγικών Άκα-
  δημ.ιών νά τταρουσιασθοϋν ά-
  μέσως είς τήν Διεύθυνση Δή
  μοτικής Έκττ)σεως Ν. Ήρα
  κλείου (Κατεχάκη 19) ττρο
  κειμένου νά διορισθοΰν σάν
  άναπληρωτές διδάσκαλοι γιά
  μεγσλα χρονικά διαστήματα.
  Ο χρόνος τής υπηρεσίας
  αυτής προσμετράται στήν
  ττραγματική ΰπηρεσία.
  ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ίδιωτι
  κά Άγγλικά μαθήματα, μέ
  Άγγλίδα καθηγήτρια.
  Πληροφορίες: Τηλ. 288—
  371.
  Τ1Ίς Λέγεται μσλιστα δτι έξ αίτίας των συνεχών ...παρα-
  ττατημάτων τού, θά την ...ττατήσε. καί στίς έρχόμενες έ-
  κλογές.
  "Ιδωμεν.
  ^_ ΑΑΛ —
  ΐΤούς τήν έφερε μιά χαρά ό πολύς κ. Τρυττάνης.
  Τούς δούλεψε «ψιλό γαζί» τούς Ήρακλειόπες 6ου-
  λευτές, άκόμη κ ι σΰτούς πού ...σώζουν έδώ καί τρία χρό-
  νια τήν ...Έλλάδα ("Αχ αύτοι οί . ■ -σωτήρες).
  Άποψάσισε λέει ό κ. Τρυττάνης νά τταρατείνει την
  ΟΓΤτασχόληση (ττροεκλογικό ...ττυροτέχνημα) ά
  φυλάκων τοΰ Μουσείου τής ττόλης μας.
  Τό άττοφάσισε καί τηλεψώνησε σ' δλους ^
  λευτές (!) δλων των κομμάτων (!!!) καί τούς έκαμε
  ...δώρο αύτη τού τήν άπόφαση.
  Άποτέλεσμα;
  "Εσ—ευσαν οί δουλευτές νά στειλουν άνακοινώσεις
  στις έψημεριδες καί νά άναγγείλουν ττεριχαρεΤς δτι ...
  κατόπιν ένεργειών μου κττλ... κλττ...»
  Καί καλά νά δουλέψει ό κ. Τρυττάνης τούς βουλευτάς
  τής άντιπολιτευσης. Άλλά νά δουλέψει καί τόν ...Μανόλη;
  Πάντως, ό μόνος ...διαφημισθείς άπ' αύτη τήν ...πλα-
  κα, είναι χωρίς άλλο ό κ. ...Τρυττάνης.
  — ΑΑΛ —
  Μοΰ τό κο—ήγγειλαν καί δέν μττορώ νά τό πιστέψω
  Κάποιο κόμμα λέει έδω στό Ήράκλειο, έ'χει συγκρο-
  τήσει είδικά συνεργεΐα ...κατεδάσματος άψισσών!
  Καί βεβαία, αύτό τό συνεργεΐο (ζήτω ό ...σοσιαλι-
  σμός) δέν κατεβάζει τίς άφίσσες τοθ κόμματός τού.
  Των άλλων κομμάτων τις άφίσσες κατεβάζει.
  Ζήτω ή Δημοκροττία! Άλλά ή ...«σοσιαλιστική».
  — ΑΑΑ —
  Κ ι ίχλλη καταγγελία γιά τό Γδιο κόμμα, ττού άν εί¬
  ναι άληθινή, δίνει τό δικαίωμα σ' αυτόν ττού την άκούει,
  νά άναζητήσει την ...ήρεμία στήν άγκαλιά τού ...Παττα
  κου.
  Κατά τή χθεσινή λέει συγκεντρώση τής ΕΔΗΚ στό
  Ήράκλειο, όμάδες τριών καί τεσσάρων ότταδων τοθ κόμ-
  ματος (οχι βεβαία τής ΕΔΗΚ), εϊχαν χωθεί μέσα στούς
  συγκεντρωθέντες και τταρίσταναν τούς ....φανατικούς
  κεντρώους. |
  Πάνω δμοος στόν ...Φανατισμό τους, δέν παρέλειπαν
  νά συζητοθν καί όρισμένες «διαττιστώσεις» τους.
  Νά έ*να δεΤγμα: ,
  «Ξεφτυλιστήκαμε ττάλι σήμερα». «Καλά τό λένε πώς
  μόνο τό ...(όνόματα δέν λέω) είναι σοχττό κόμμα». «Κα¬
  λά κάνανε οί χιλιάδες δικοί μας ττού φυγανε άπό την
  ΕΔΗΚ». «Μά τί σαχλαμάρες είναι αύτές πού άκοΰμε;»
  κάτι τέτοια.
  Ζήτω οί ...άγώνες τοΰ ...λαοΰ γιά · · .Δημοκρατία!
  Κούνια ττού μάς κούναγε!
  — ΑΑΑ —
  Θυμάστε πού σάς έλεγα γιά τίς καλόγριες τής Πα-
  λιανής^·
  Εμαθα καί καινούργια πράγμστα.
  "Εμαθα πώς ό «πρώτος*, άρχισε νά Ικανοποιεί τίς
  ...άνάγκες των καλογραίων.
  Πρόσφατα τούς έστειλε λέει ...τρόφιμα!
  Αύριο, άν μάθω πώς τούς Ίκανοποίησε κι δλλη ...ά-
  νάγκη, βά τό γράψω. ,
  ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενός παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά άνσπνεύση Ιώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  ΡΙΖΖΕΚΙΑΙΟΕ ΝΑΡΟϋ
  Τρείς Καμάρες
  οέ πολιτιομένο καί
  καθαρό περιβάλΑον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί νιά ΐά οπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΠΙΤΣΑ
  Στέφα να- Βαφτιστικά - Παιδικά
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΟΥΡΔΑΚΗ
  Είμεθα άουυανώυιοχοι διότι είναι προ ι ό ντα
  τής Ριοτεχνίας μας
  Πώλησις Χονδρική Λιανική
  Λεωφ. Καλοκαιρινοΰ 30 Τπλ. 280-776
  Τρίτη 1 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΩΣ ΠΙΑΝΕΤΑΙ Η ΑΓΑΠΗ.
  Γράφει ό ΓΙΟΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  3ον Τελευταίο
  «Φρόσω μου ή άγάπη
  σου μ' £χει μαραζωμένο.—
  Ποΰμουνα φύλλο δροσερό
  κι εδά με μαραμένο».
  ΤΑγροπερίστερο ή για
  γάπΐ] της καί δέν έόλεγε νά
  μερέφει, άτσάλι ή πεθυμιά
  της καί δέν έλεγε νά λυγί
  οει. Καμώθηκα πώς λύγισα
  έγώ καί λέω τσι μέ νάζι.
  «Άτσάλι εΐχα την καρ
  διά ψυχή σάν τα άσήμι—
  μά έσύ μοϋ τα μαλάκωσες
  μκρή μου σά τή ζύμη».
  Ξακολοΰθα 6 Κόσολας
  νά παίζει τα λαγοΰτο τού κ·
  έγώ τραγουδώντας νά χύ
  νω τα ντέρτια μου στή φεγ
  γερή Αύγή το' άλαφροπό-
  δας νύχτας κι ώοάν τό κϋ-
  μα τοϋ γιαλοΰ νά σποΰν
  άττά στή πέτρινη καρδιά
  τσί κόρης.
  Ξαφνικά έγίνηκε τό
  θαϋμα: Ή Φροθούλα, τό
  Φροσάκ» μου μέ τ* αγγουρο
  κορμάκι της οτολιομένο μέ
  ντεκολτέδες καί νταντέλες
  περιπλεγμένο σά φίδι στά
  άνβισμένα κλωνιά πσΰταν
  κεντημένα, άναδύθηκε ώ-
  σάν την Άφροδίτη πΐσω ά
  πό τό άμυδρό φώς τσί λά-
  μπας καί τή νταντελένια
  κουρτίνα. Τράβηξε άπαλά
  τή κουρτίνα κι αφησε τό
  παρθενικό χαμόγελό της
  νά χυβεϊ σά μετάξι. Έγέλα
  τώρα δλο τό παράθυρο καί
  πίσω ή κόρη φάνταζε μέ
  κορνιζομένη τζοκόντα τοΰ
  Νταβΐτσι.
  Κι ώς εΐδε τό σημάδι
  ό σύντροφος κανταδόρος, ό
  μεγάλος τεχνίτης τοΰ λα·
  γούτου καί τοΰ δρωτα γορ
  γό—γοργό άλλάζει κόρδες
  καί πατήματα καί εύτύς έγί
  νάνε περίγλυκα τοθ κ. δρ
  γανου τα τέλια.
  Έγώ μέ τό φουρτουνια
  αμένο στήθος καί τή ραΐσμέ
  νη καρδιά ξακολουθοΰσα
  νά ρίχνω τίς σαϊτιές μου.
  «Λίγες φορές στόν Άη
  τύ θά πέσει τό τρυγόνι—μά
  σάν τό φέρει βολικά τίποτε
  δέ γλυτώνει».
  Ώς σπαθίζαν τό μάτσο
  τύ λινάρι, σπάθιζα τή σκλη
  ρή καρδούλα τοΰ κοριτσό-
  πουλου μά άδυνατοΰσε νά
  άλλάξει γνώμη κι' αλλλαξα
  κ ι έγώ μαντέ.
  Τό ποδαστραγαλάκι
  σου τ66αλα στήν καρδιά
  μου —κι άνέ ντακάρει νά
  τσινά θά βγάλει τ' αντερά
  μου».
  Άπαλά ανοιξε ή κόρη
  τό κανάτι τοΰ παραθυριοΰ
  καί χαμογέλα διάπλατα. Σί
  γουρα εΐχε φυράξει ό νοΰς
  της καί ζανεμίστηκαν οί
  σκέψες της γιά άγνότητα.
  Μέ τα δυό της τα άπαλά χε
  ράκια μάς έΌτειλε ε*να γα-
  λαξία φιλιά καί μας εύχαρί
  οτα περίσια. Τίναξε Οστερα
  τό κεφάλι της πρός τα πίσω
  κ ι ήρθαν καί ίίκατααν τα χυ
  τα μαλάκια της στήν πλα¬
  τή. "Απλωσε μέ τρυφεράδα
  τύ χεράκι της κι ίίκοψε άπ'
  τή γλάστρα μ·ά κατακόκκι
  νη καρνάδα. Κι ώς οί μέγα
  λες κυρίες βάζουν στό μπέ
  τι την άκριβή καρφίτσα,
  ετσι καί τό Φροσάκι σάν
  τή μύρισε μιά φορά, ξεκού
  μη'ωσε τίς νταντέλες τοΰ
  μπετιοΰ της καί άπίθωσε τή
  κατακκόκινη καρνάδα. Νά
  ήταν τάχατε σημάδι;
  "Υστερα μάδησε κι δλες τις
  αλλες καρνάδες ποΰχεν ή
  γλάστρα καί τίς ε*ρριξε κά-
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΑ<=>ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Όδος Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής)
  Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης
  Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο »
  ΤΕΧ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Μαραγκουδάκης
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
  Ίκτϊνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  >♦♦♦♦·
  τω άπό τό παράθυρο. Νά
  τδκανε άττό αίμοβορία; Γιά
  εστρωνε μέ πέταλα τόν έρ
  χομότοΰ βρωτα;
  Σέ λίγο, σάν κεραμίδα
  πού πέφτει άπό τό βάρος
  τής σκεπής, έΉεσε ή μιά
  της βλεφαρίδα. "Υστερα
  τραβήχτηκε παράμερα καί
  χαμήλωσε τό φώς τής λά
  μπας, καί χάθηκε ή Πανώρ
  για Ζωγραφιά ποΰταν στό
  παραθύρι κι' άπόμεινε ή
  κορνίζα τού θλιμένη κι δ-
  χαρη καϊ σκοτενιάστηκεν ό
  όντάς καί φυράξαν τα μυα
  λά μας καί πέξαν τα μηλι
  γκια μας.
  ΤΗταν έξ ώρας καί φύ
  γαμε κ ι άφήσαμε τα γλυκο
  κέλαΐδα πουλιά νά τραγου
  δοΰν γιά αυτήν καί τόν Θεό
  Άπόλλωνα νά παϊζει την
  αρπα τού.
  Κι δμως έγώ εΐμαι οί-
  γουρος πώς τουτο τό ρόδο
  τής γλυκιδς αύγής σά θα-
  γερνε στό μαξιλάρι νά κα
  τελογιάσει, θόβλεπε άνθι
  σμένα δνειρα.
  Εΐμαι άκόμη σίγουρος
  πώς ή καρδιά τοϋ κοριτσό
  ηουλου σάν εβαλε την καρ
  νάδα οΛό μπέτη, φώναξε
  σωΐταίνοντας:
  «Άποψερνέ Νυχτοπερ
  πατητή
  Κλαψάρη Κανταδόρε
  Άνέ6α τώρα την Αύγή
  στή καμάρα μου.
  σάν ίίντρας μου, σάν έ
  ραστής
  ΐί σάν άρρα6ωνιαοτι-
  κύς μου.
  "Οιτως κι αν ρθεϊς σέ
  περιμένω.
  "Ελα,.., ελα. . £λα
  καί φύγε πάλι».
  Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  Η καινούρνια οτήΛπ
  ίίι
  της ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Γράφει ό ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Σέ μάχη «χαρακωμάτων»
  έξελίχτηκε τό ντέρμπυ
  ΟΦΗ καί Ολυμπιακός ήταν μετριώτατοι
  Έλάχισυες φορές £δω-
  σαν οί παάκτες τοϋ Ο.Φ.Η
  την εύκαιρία στσύς έκδη-
  λωτικούς καί ένθουσιώδεις
  όπαδούς τους νά ξεπετα-
  χτοϋν καί νά ζητωκραυγά
  σουν μιά καλή προσπαθεία,
  μιά όλοκληρωμένη ενερ¬
  γεια τής ομάδος τους.
  Ό Ο.Φ.Η δέν κατέβηκε
  την Κυριαχή στό γήπεδο,
  γιά νά κερδίσει άλλά, γιά
  νά μή χάσειΙ Τουτο φάνηκε
  ξεκάθαρα άπό την τακτική
  καί τή διατάξη πού εΐ-
  χαν στό τεραΐν οί παΐκτες
  τού. Εΐχαν ένισχυμένη α-
  μυνα καί κέντρο καί μερικά
  δειλά σπινθιρίσματα στήν
  έπίθεση, δπου ό Δ. Παπαδό
  πουλος, μοναδική έπηθετι
  κή αίχμή τοΰ Ο.Φ.Η, έ-
  φρουρεΐτο στενά άπό δυό
  καί τρείς άμυντικούς, μέ ά
  ποτέλεομα νά έξουδετερω
  θεΐ τελείως. "Ετσι, οί συν
  δυασμένες έπιθετικές ένέρ
  γειες τοΰ Ο.Φ.Η μετριοΰν
  τα ι στά δάκτυλα τοϋ ενός
  χεριοϋ. Καί, οί. εύκαιρίες
  φυσικά, πού δημιουργήθη-
  καν ίμαν έλάχιστες.
  Κάτω άπό τίς προϋποθέ-
  οεις αύτές ή παρα6ίαση τής
  άντίπαλης έστίας ήταν υπό
  θέση δύσκολη. Μόνο ε"να
  τυχαϊο γεγονός θά μποροϋ
  σε νά άποφέρει κάτι θετι-
  κό. Ή τύχη, ώστόσο, άπο-
  στράφηκε καί τούς δύο άντ ι
  πάλους καί τούς είρωνεύ-
  τηκε γιά την ποδοσφαιρική
  τους.... άνικανότητα.
  Ό Όλυμπιακός υπήρξε
  άρτιώτερος σάν συγκρότη
  μα. ΕΤχε καλύτερη όμοιο
  γένεια καί διατήρησε πε-
  ρισσότερο τόν έ'λεγχο τής
  μπάλλας. Άλλά κι αύτός
  δέν έπεισε, δτι έ"χει τα φόν
  τα νά πρωταγωνιστήσει στό
  έθνικό πρωτάθλημα. ΤΗταν
  έμφανείς οί προθέσεις των
  έρυθρολεύκων νά άποσπά-
  σουν την ϊσοπαλία. Μ έ σφι
  κτή αμυνα καί ένισχυμένο
  κέντρο έιτεδίωξαν, άπ' την
  άρχή, νά περιορίσουν τή
  δραστηριότητα των άντιπα
  λων κυνηγών.
  Καί δέν δίστασαν νά χρησι
  μοποιήοουν καί τή σκληρό
  τητα στήν άναχαίτηση των
  άντιπάλων τους. Στόν έτπ-
  θετικό τομέα δέν παρουσια
  σαν τίποτε τό ίδαίτερο. Ό
  Γαλάκος βιδώθηκε άπό τόν
  Ίβάντα, ό Λοοάντα έξουδε
  τερώθηκε άπό τόν Βλάχο,
  ένώ ό Κρητικόπουλος δέν
  κατάφερε νά άποφύγει τό
  έπίμονο μαρκάρισμα τοΰ
  Ζαρζόπουλου. Μοραία, λοι
  πύν, βυθίστηκε στή μετριό
  τητα καί ή έπίθεση τοΰ Ό-
  λυμπιακοΰ.
  Τό παιγνίδι ήταν μετριώ
  τατο. Δέν ίκανοποίησε σάν
  θέαμα τούς θεατές. "Ελλει
  ψαν παντελώς οί συναρπα
  στικές φάσεις, οί ώραΐες έ-
  ναλλαγές, οί διεισδύσεις,
  τα σούτ καί οί εύκαιρίες.
  ΤΗταν έ*να παιγνίδι κέν-
  τρου, μέ λιγοστές έπιθετι¬
  κές ένέργειες. Δέν δικαιο
  λόγησε, σέ καμμιά περίπτω
  ση, τό χαρακτηρισμό ένύς
  δυνατοϋ ντέρμπυ. Βλέπομε
  ασυγκρίτως καλυτέρα μάτς
  σέ συναντησεΐς τής Β' Έ-
  θνικής. "Οπίως ήταν λ.χ.
  τό πρόοκρατο ντέρμπυ Ήρο
  δότου —Χανίων κ.λ.π.
  Ή ττιό άξιόλογη φάση
  τοϋ αγώνος £γινε στό 85:
  Ό Δ. Παπαδόπουλος, πού
  τροφοδοτήθηκε άπό τόν Ά
  λέκο Παπαδόπουλο, μπηκε
  οτήν περιοχή τοϋ ΌλυμπΊα
  κου καί έλίχθηκε άνάμεσα
  σέ τρείς άμυντικούς, οί ό-
  ποϊοι τόν άνέτρεψαν. Ό δι
  αιτητής, πού ήταν κοντά
  στή φάση, καταλόγισε £μμε
  σο φάουλ.
  Τό κτύπησε ό Ά Παπαδό¬
  πουλος καί μεταβίβασε Ι
  στόν πλησίον αύτοΰ εύρι-
  σκόμενο Τσαγκαράκη, πού
  έξαπόλυσε φοβερή βολίδα.
  Ή μπάλλα βρήκε τό πό-
  δι τοΰ Καραβίτη καί έξω-
  στρακίστηκε μακριά άπό
  τν ΓτΕριοχή τοΰ Όλυμπια-
  κοΰ.
  Στό οημεϊο αΰτό πρέπει
  νά τονίσομε, δτι ό διαιτη-
  τής κ. Μαρινέλλης έκαμε
  κακή έκτίμηση τής φάσης.
  Δέν ήταν φράγμα ή τταρά-
  6αση, άλλά άνατροπή τοΰ
  Παπαδόπουλου καί δφειλε
  νά καταλογίσει πέναλτυ.
  Ό Κορωνάκης ατό 73 ξε-
  πετάχτηκε οτόν κενό χώρο
  καί βρέθηκε ο' 2να πλάνο
  τετ—α—τέτ μέ τόν Κελεοί
  δή, πού £καμε ΐ5ξοδο άπελ-
  πισίας. Κοντραρίσΐηκε δ¬
  μως μέ τόν Γκλέζο καϊ 'έηζ-
  σε στό έ'δαφος. Ό Κορώνα
  κης σούταρε στν άκάλυπ'τη
  έστία, άλλά κάττοιος άμυντι
  κός παρενε6λήθη την τε ι
  λευταία στιγμή καί απέ¬
  κρουσε. Ή μπάλλα περιήλ
  θε σιν κατοχή τοϋ ΐδιου παί
  κτη, ό οποίος τήμετα6ί6ασε
  στόν Δ. Παπαδόπουλο, τό
  σούτ ιοϋ όποίου απέκρου¬
  σε, πάλι πρό κενής έστίας, ό
  Γκλέζος.
  Καί ή δίλεπτη αυτή ττο-
  λιορκία λύθηκε μ' 2να σούτ
  αουτ τοΰ Άλέκου Παπαδό
  πουλου.
  "Αλλη μιά καλή εύκαιρί
  αέ'χασεόΟ.Φ.Ηστό22: Ό
  Δ. Παπαδόπουλος έφόρμη
  σε άκάθακτος στά καρέ τοΰ
  Όλυμπιοκοΰ καί ύποχρέω
  σε τόν Κελεσίδη νά κάμει
  μπλοζόν αύτοθυσίας στά πό
  δια τού καί νά διαοώσει
  την έστία τού άπό τόν μέγα
  λο κίνδυνο.
  Τό άποτέλεσμα κρίνεται
  δίκαιο, άν καί ό Ο.Φ.Η, χω
  ρις νά τό άξίζει θά μποροΰ
  οε νά κατακτήσει τή νίκη,
  μέ τόν καταλογισμό τοϋ
  πέναλτυ.
  Ό διαιτητής κ. Μαρινέλ
  λης εδειξε ευνοια υπέρ τοϋ
  Όλυμπιακοϋ καί συνείρ-
  γησε φανερά στή διαμόρφω
  ση τής ΐσοτταλίας.
  Καλυτέρα άπέδωσαν άπό
  τόν Ο.Φ.Η οί Βλάχος, Ζαρ
  ζόπουλος Ίβάντα καί Τζι-
  ράκης καί άπύ τόν Όλυμπι
  ακό οί Καραδίτης, Σταυρό
  πουλος, Προκόβας καί Κε
  λεσίδης.
  ΟΦΗ: Βούκμαν, Βλάχος,
  Ίβάντα, Βασιλείου, Ζαρζό
  πουλος^ Λιόλιος» Τζιρά-
  κης, Κορωνάκης (73' Τσα
  γκαράκης),) Κα ραίσκος
  (53' ) Φουστανάκης, 'Αλέ
  κος καί Δημήτρης Παπαδό
  πουλος.
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Κελεσί-
  δης (74' Πουπάκης), Μαρ
  γιώλης, Καραβίτης, Γκλέ
  ζος^, Σπυρόπουλος, Προκό
  6ας, Περσίας (64' Σταυρό
  πουλος), Δεληκάρης, Γαλά
  κος, Κρητικόπουλος, Λο
  σάντα.
  ΝΙ ΚΗΣ ΑΝ ΜΕ 2—1
  ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΤΟΥ ΟΦΗ
  Ή έφηβική όμάδα τοΰ Ο.
  Φ.Η νίκησε την άντίστοιχη
  τοΰ Όλυμπιακοϋ μέ σκόρ
  2—1. Τα τέρματα τής νίκη
  τρίας εσημείωσαν οί Φλου-
  ρής καί Βορδονεράκης καί
  τοϋ Όλυμπιακοϋ ό Σκορδα
  λός.
  Ηρόδοτος Μεσολόγγι 3-3
  Ό Ηρόδοτος έκαμε έντυ-
  πωσιοχή έμφάνιση στό Με¬
  σολόγγι καί άποκόμισε τόν
  πολύτιμο 6αθμό τής ίσοπαλί
  άς (3—3).
  Η όμάδα τής Ν. Άλικαρ
  νασσοΰ τταρουσίασε αίσθητή
  βελτιώση, σ' δλους τούς το-
  μεΐς, καί εδειξε, δτι άνεβαϊ-
  νει σταθερά ή άττόδοσή της.
  Ή ίσοπαλία μάλιστα στήν-
  όττοίαν ϋποχρεώθηκε τόν άδι
  κεΐ φανερά. Ό Ηρόδοτος ή
  ταν πρωταγωνιστής τής συ-
  νάντησης καί έ'λεγχε, στή με
  γαλύτερή τού διάρκεια, τόν
  ΕηηιοπαΡΒΓΩΓθΐ
  Προμπδευτεϊτε έγκαιρα τό
  Νέο έλαιοδίχτυ μα^ μέ
  την ύπερενισχυμένη οϋγια
  Μεΐά άπό μακρές μεΑέτες, πετύχαμε νά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οϋνια) μέ ποΑΑά καί πιό δυυατά νήμα-
  τα, ένοωματωμένα οέ ταιυία άπό την ιδία πρώτη ϋΑη.
  Μέ την ιδία μέθοδο, έυΐϋχύοαμε οΑο τό δίχΐυ, χρηοιμοποι-
  ώυτας πιό δυυατά νήματα κατά μήκος καί κατά φάρδος, μέ
  μελετημένη διατάξη ώοτε μαζί μέ την οϋνια νό παίρνει τό
  δίχτυ άτοάλινηάντοχή.
  Π ρ ο ο έ ξ τ ε άκόμη δτι τό δίκτυ μας εχεΐ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά ρη
  χάνεταΐ οθτε ρΐά άπό τίς ι.ιανο..ές.
  Τώρα πιο ρέ το έλαιοόίχτυ μας, ιο ρό[ερο πκ έλιάς έγινε μιά εύχάριστη κοί ανέΕαόη άπασχάληση.
  Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΑΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  παπααακΗΣ &ιζια ο.ε.
  ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  άγώνα.
  Προηγήθηκε στό σκόρ
  2—0 μέ τόν Κεφαλοΰκο καί
  έθεσε τίς βάσεις γιά ένα με
  γόλο, έκτός έδρας, θρίαμβο.
  Προσέκρουσε, δμως, στήν
  άρνηση τοϋ διαιτητοϋ, ό ο¬
  ποίος καταλόγισε ΤΡ ΙΑ
  (!!!) σέ βάρος τοΰ Ήροδό
  τού πέναλτυ. Τό φαινόμενο,
  πού είναι πρωτοφανές στά
  έλληνικά γήπεδα, στέρησε
  τόν Ήρόδοτο άττό μιά μέγα
  λη νίκη.
  Μετά τό 2—0 τό Μεσολόγ
  γ ι μείωσε τό σκόρ σέ 2—1
  κα! στή συνέχεισ ό διαιτητής
  καταλόγισε δύο άπανωτά ττί
  ναλτυ σέ βάρος τού Ήροδό
  τού. Ή Ήρακλεώτικη όμά¬
  δα ϊσοφάρισε πάλι μέ τόν
  Κεφαλοΰκο, γιά νά ύττοχρεώ
  σεις τόν διαιτητή νά κατα
  λογίσει καί τρίτο πέναλτυ
  ακριβώς στή λήξη τού αγώ¬
  νος.
  Όμως, ό Πατηνιώτης μ"
  ίνα άπίθανο ρεφλέξ άπέκρου
  σε τό πέναλτυ καί κράτησε
  τήι πολύτιμη ίσοπαλία.
  Ο Ήρόδοτος, τταρά τό ά-
  —ίθανο όργιο διαιτησίας σέ
  βάρος τού, ήταν σαφώς καλύ
  τερος των γηττεδούχων καί
  τό άποτέλεσμα δεν άντικα-
  τοπτρίζει, σέ καμμιά άττολύ
  τως, περίτΓΤθοση, την άπόδο
  ση τών δύο ένδεκάδων.
  Γενικό συμττέρασμα: Ό
  Ήρόδοτος δείχνει καθαρά,
  δτι συνήλθε άπό τα πρώτα
  σόκ παιγνίδια καί άρχισε νά
  έπανακτά την φόρμα καί την
  αύτοπετΓθΐθησή τού. Οί έτπ
  τυχίες πρέττεί νά αναμένον¬
  ται, στό εξής, σάν φυσικό έ-
  πακόλουθο τής γενικής άνο-
  δου τής ομάδος. Κα( αΰτό
  θά άποδειχθεΐ στόν άγώνα
  τής προσεχούς Κυριακής μέ
  την πρωτοπορο Ρόδο στόυ
  τταταπράσινο χλοοτσπτητα
  τοΰ γηπέδου τής Ν. Άλικαρ
  νασσοθ.
  Όλθί οί παίκτες τοΰ Ηρο
  δότου διακρίθησαν γιά τό
  σθένος κα! τή μαχητικότητά
  τους. Ξεχώρισαν, δμως, ϊδιαί
  τερα οί Κεψαλοΰκος καί Πά-
  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ 2-2
  Ό 'Εργοτέλης ϋττοτίμησε —
  Φαϊνεται — τίς Ίκανότητες
  τοΰ άντιπάλου τού Αίολικοϋ
  καϊ Οπερκτίμησε τίς δικές
  τού. Τό άποτέλεσμα τής ύπε
  ροψίας τού ήταν νά παραχω
  ρήσει ϊσοπαλΐα (2—2 κα! νά
  χάσει ένα —ολύτιμο βαθμό.
  Τό έρώτημα είναι: Θά διδα-
  χθεΐ άραγε ό 'Εργοτέλης άπό
  τό πάθημα τού αύτό;
  Τό σκόρ άνοιξε ό Καλο-
  γισ,ννάκης στό 42' μέ ΐσχυ
  ρό σούτ, άφοΰ ή μπάλλα βρή
  κε τό πόδι άμυντικοΰ πρίν
  καταλήξει στά δίκτυα τοΰ Αί
  ολικοΰ.
  Ή ίσοψάριση ήλθε μέ καρ
  μπόν: Ό Πατηνιώτης σουτα
  ρε δυνατά, ή μπάλλα κτύπι·)
  σε στό πόδι τοή Γρομπατζά
  κη κα! χώθηκε στά δίκτυα
  τοΰ Άδαμάκη.
  "Ενα ξαψνικό μακρυνό
  σούτ τοΰ Κορτσίδα στό 64'
  έδωσε τό προβάδισμα στόυ
  Αίολικό. Ό 'Εργοτέλης ϊσο¬
  φάρισε μέ ττέναλτυ τοΰ Γρομ
  πατζάκη στό 70', τό όποΐο
  κέρδισε ό Συντιχάκης.
  Γκόλ τού Κανάρη στό 28'
  άκυρώθηκε ώς όφσά'ντ.
  Ό Αίολικός έπαιξε δυνατά
  καί μαχητικά καί άπόσπασε
  δίκαια την ίσστταλίο. Ό Έρ
  γοτέλης άποκαρδϊωσε τους ό
  παδούς τού, οί όποΐοι κατα-
  χειροκρότησαν στό τέλος
  τούς τταΐκτες τοΰ Αίολικοϋ.
  Μπράβο Ίτπτοτισμός!
  Συγκριτικά καλυτέρα άττέ
  δωσαν άπό τούς γηπεδου-
  χους οί Κανάρης, Καλογιαν
  νάκης κα! άπό τόν Αίολικό
  οί Βουβούλης, Πατηνιώτης.
  Μέτρια ή διαιτησία τού κ.
  Μπουρέκα.
  Είσιτήρια 318 καί είσπρά
  χτηκαν 15.000 δραχμές.
  ΘΡΙΑΜΒΟΣ
  ΤΟΥ ΟΦΙ
  Ό Ο.Φ. Ιεραπέτρας, σω
  στή θύελλα παρέσυρε καί συ
  νέτριψε τό Βαθύ Σάμου μέ
  σκόρ 10—0!
  ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
  'Εντυπωσιακή νίκη πέτυχε
  ό ΑΟΑΝ στίς Άρχάνες, δ-
  ττου κατέβαλε τόν τοττικό Γι
  οΰκτα μέ σκόρ 3—1.
  "Ανετη νίκη σημείωσε, επί
  σης, ό ΑΟΤ επί τοϋ Μαραθώ
  νος 4—0.
  Τέλος, ή Νίκη Σητείας
  έδάμασε την ΑΕΚ μέ 2—1.
  ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
  [Τρείς άγώνες διεξήχθησαν
  τό Σαββατοκύριακο στά
  πλαίσια τού πρωταθλήματος
  μπάσκετ τής Β' Έθνικης
  Κατηγορίας. Τα άττοτελέ-
  σμσ,τα έχουν ώς εξής:
  ΟΑΗ — ΑΟ Ζωγράφου
  59—65 'Εργοτέλης — Ή
  λυσιακός 41—60 καί Ήλυ-
  σιακός — ΟΑΗ 57—55.
  Διαβάζετε καΐτην
  Δευτεριατικη
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»Φ»»φ,
  >φφφ
  ■εξΪοί "".......-----------
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας αϋυπον
  IV
  |
  πσυ ηριν με /χωμα πηυ ■ "|
  φραξουν οί αλ'λοι νο οτ:ομα |
  προλαβη να πέι κοτ;α3 κ οί 11 π
  ουλλαΡη 6^κΓ-|'οου Ι
  Ι
  αη —ι
  Γιά τα ξενοδοχεϊα των Κεφαλογιάννηδων
  Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
  Τρίτη 1 Νοεμθρίου 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  »♦♦»♦♦»♦♦♦♦»♦♦■
  'Από τή Νομαρχία Ή
  ρακλείου, πήραμε την
  παρακάτω απαντήση,
  σχετικά μέ τό δημοσίευ
  μά μας, (φύλλο τής
  27)10)77) μέ τίτλο
  «Τα ξενοδοχεία των Κε
  φαλογιάννηδων».
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  Αριθ. Πρωτ 34951
  ΠΡΟΣ: Την Εφημερίδα
  'Αλήθεΐα
  Ενταύθα
  Σέ απαντήση έρωτημά
  των πού περιέχονται σέ
  σχετικό σχόλιο της έφημερί
  δαςσας τής 27 'Οκτώβρίου
  1977 (Προεκλογική "Εκδο
  ση) έπιθυμοΰμε νά σας ΐϊλη
  ροφορήσουμε τα άκόλου
  θα:
  1) Στό Περιφερειακό
  πρόγραμμα τοΰ Νομοΰ εΤ
  ναι έντεταγμένσ, άπό τό
  1974, τό £ργο προσττελάσε
  £ργο «όδός προσπελάσεως
  Γάζι —Λινοπεράματα».
  2) Γιά τό όδικό δίκτυο
  τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου δια
  τέθηκαν τό 1977 άπό τό Ύ
  πουργεΐο Δημοσίων νΕρ
  γων καί τό Ύπουργεΐο Έσω
  τερικών (Περιφερειακό
  Πρόγραμμα) π ιστώσεως
  συνολικοΰ ποσοΰ 110.630.
  000 Δρχ, μέ δριον πΆηρω
  μών 98.050.000 δρχ άπό τίς
  οποίες άπορροφήθηκαν ί
  δή Δρχ 79.600.000
  3) Γιά την παραπάνω όδό
  Γάζι—Λινοπεράματα διατέ
  θηκαν εφέτο 2.000.000
  Ήράκλειο 29)10)1977
  Έντολή Νομαρχου
  Προΐστάμενος Πραγραμ
  ματισμοΰ
  ΚΩΝ. ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
  «Α»:
  Ή απαντήση τής Νο
  μαρχίας είναι γενική καί
  άόριστη. Άποφεύγει, επι
  μελώς, νά δώσει εύθεϊα ά
  πάντηση στό έρώτημά μας:
  Πάσα χρήματα έ*χουν
  δαπανηθεϊ, είδικά, γιά τή
  διάνοιξη καί τή διαμορφώ¬
  ση τής όθΌϋ προσπελάσεως
  πρός τα ξενοδοχειακά ου
  γκροτήματα των Κεφαλο-
  γιάννηδων; Καί σέ ποιό 0
  φός άνέρχεται ό προϋπολι
  γισμός δαπάνης τοθ άνωτέ
  ρω όδικοΰ έργου;
  Ζητάμε δηλαδή τό σύ-
  νολο τής δαπ-άνης άπό την
  άρχή κι 6χι μονάχα Υ«ά τό
  οίκονομικό £τος 1977. Καί,
  φυσικά, μόνο γιά τό τμήμα
  τής όδοΰ, πού συνδέει τή
  νέα Έθνική όδό μέ τα ξενο
  δοχειακά συ γκροτήματα
  των Κεφαλογιάννηδων.
  Άπό την απαντήση,
  έξ' αλλου, προκύπτει 2να
  νέο καταλυτικό έρώτημα:
  • Πώς είναι δυνατό
  νά έντάσσεται στό πρόγραμ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  'Υποψήφιος ΜΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  Ό δικηγόρος καί οίκονομολόγος Μιχαήλ Έμμ. Γαλε-
  νιανός (γυιός τοΰ επί σειράν έτών αειμνήστου βουλευτού
  Ηρακλείου Εμμανουήλ Μ. Γαλενιανού), γεννήθηκε στό
  Ήράκλειο Κρήτης τό 1945. Περάτωσε τίς έγκύκλιες
  οττουδές τού στό 10ο Γυμνάσιο Αρρενων Αθηνών τό
  1963 καί τό ίδιο έτος άρχισε τίς πανεπιστημιακές τού
  σττουδές. Τόν Ίούνιο τού 1968 έγινε πτυχιοθχος τής Νο-
  μικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένώ τόν Σε-
  πτέμβριο τού αυτού έ'τους πήγε στήν Γαλλία γιά εύρύτε-
  ρες σττουδές. Τόν Όκτώβριο τοΰ έ'τους 1970 έγινε κάτο-
  χος Διδακτορικοΰ Διττλώματος στό Ίδιωτικό Δίκαιο τής
  Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Στρασβούργου
  Τό έττόμενο έτος (Ίούνιος 1971) έλαβε τό Δίττλωμα τού
  Ίνστιτούτου Άνωτάτων Εύρωπα'κών Σπουδών τοΰ Πα¬
  νεπιστημίου τοΰ Στράσβούργου, ένώ ταύτόχρονα όλο-
  κλήρωνε τίς σπουδές τού στήν Σχολή Οικονομικήν Επι¬
  στήμων τού αύτοΰ Πανεπιστημίου, άπό δπου τόν Όκτώ-
  6ριο τού 1971 έλαβε τό πτυχΐο τοΰ Οίκονομολόγου στόν
  κλάδο «Διοίκησι των Έπιχειρήσεων».
  1. Γραμματεύς τής Βουλής 1974—1975.
  2. Μόνιμο μέλος τής Μικτής Κοινοβουλευτικήν Έπι-
  τροττής Ελλάδος — Κοινης Άγοράς 1974—1977.
  3. Γραμματεύς τής 'ΕλληνοΓαλλικής Κοινοβουλευ-
  τικής Όμάδας.
  4. Μέλος πλείστων Κοινοβουλευτικόν ά—οστολών
  πρός Κύπρον, Ευρώπην, Αγγλίαν, Αμερικήν.
  Άττό^ τού έτους 1972 άσκεΤ τό έττάγγελμα τού δικη-
  γόρου στήν Αθηνά καί είναι νομικός καί οικονομικάς
  σύμβουλος σέ έταιρεΤες καί έπιχειρήσεις.
  ^ Κοττήλθε είς τάς εκλογάς τού 1974 διά πρώτην φο¬
  ράν και εξελέγη βουλευτής τής Ν.Δ.
  μα δημοσίων έπενδύσεων
  τού Νομοϋ, έΎα τμήμα δρό
  μου, πού άντικτιμενικό σκο
  πό £χει νά έςυπηρετεϊ τίς
  συγκοινωνιακές άνάγκες
  Ίδιωτικών Έπιχειρήσε¬
  ων;
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  άνοονίζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  μέτή
  οική της
  νροθιά
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚίνησητώνΎποψηφίων
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  Νοσοκομείον
  Ό έπιθεωρητής τοΰ ΰπουργείου Κοινωνικών Ύττη-
  ρεσιών κ. Τσίντζος, ττού διενήργησε την ερευνα, ύστερον
  βεβαία άπό σχετική καταγγελία, συνέταξε την εκθέση
  καταττέλτη ττού υπέβαλε στη Νομαρχία Ήρακλεου.
  Ό κ. Νομάρχης την μελέτησε, την ττροσυτΓέγραψε
  καί τή διεβίβασε στόν Είσαγγελέα Πλημμελειοδικών
  Ηρακλείου, γιά νά κινήσει την προβλέπομεν- νομική
  διαδικασία.
  Ό κ. Είσαγγελέας διέταξε πράγματι τή διενέργεια
  προκαταρκτικής έξετάσεως, άφοΰ έλαβε γνώση τού ττερι-
  εχομένου τής εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης, την όττοία
  ανέλαβε ό Άντεισαγγελέας κ. Β. Μαρκής.
  Σέ πρώτη φάση προσήλθαν καί κατέθεσαν στόν ά-
  νακριτή μερικά άπό τα πρόσωπα, ττού ένοχοττοιοΰσε ή
  εκθέση κι Οστερα άποσιωπήθηκαν τα ττάντα. Ή ποινική
  δίκη δέν όρίστηκε άκόμη καί οί ενοχοι έξακολουθοΰν, μα
  καρίως, νά κατέχουν τίς θέσεΐς τους. Άλλ' ουτε διοικη-
  τικές κυρώσεις έπιβλήθηκαν οτούς παραβάτες.
  ΚΑΙ ΡΩΤΟΥΜΕ
  1. Τόν κ. Είσαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου
  όν πρόκειται νά παοαπεμφθεΐ τελικά ή ύττόθεση στό άκρο
  ατήριο καί πότε. Ή, τουλάχιστον αν έχει τεθεΐ ή ύπό-
  θεση στό άρχεΤο.
  2. Τόν κ. Νομάρχη, όν έπέβαλε τίς κατά νόμο, διοι-
  κητικές κυρώσεις. Καί άν οχι, πότε τέλος πάντων προτί-
  θεται νά άσκήσει τό δικαίωμα πού τοΰ τταρέχει ό νόμος;
  Είναι άδιανόητο νά έ'χει τταρέλθει έ'νας χρόνος όλόκ
  κλήρος κα! νά παραμένει αδιαλεύκαντη ή ΰπόθεση, ή ό-
  ποία αποτελεί άλλωστε μιά ένότητα μέ τα σκάνδαλα τής
  έφταετίας.
  ■■-■■-■■■ι^■■■^^■■■■ι■■^^■^^■-------ΒI
  ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ
  Συνέχεια άττό τή οελίδα 1
  νέ τζάμια, πετάχτηκαν κα
  ρέκλες, άναποδογυρίσανε
  τραπέζια καί άπό γιουχαί-
  σματα κι άποδοκιμασίες...
  νά φάνε κ ι οί κόττες. Ά^ο
  στάτη τόν άνεβάζανε, προ-
  δότη τόν κατεβάζανε. Καί
  φυοΊκά άντί γιά όμιλΐα, τό
  Χουδέτσι έ'γινε λίγο... «Τέ
  ξας».
  Μόνο χαρή στους πιό
  ψύχραιμους καί στή χωρο-
  φυλακή πού έπενέβη, ό κ.
  Μαρής γλύτωσε τόν ξυλο-
  δαρμό.
  Σχετική μέ τα παρα
  πάνω έπεισόδια είναι καί
  ή ανακοινώση τοϋ κ. Μαρή,
  πού £χει ώς εξής:
  «Τό Σάββατο βράδυ έ
  μιλοϋσα μέσα σ' £να Κα-
  φενεΐο στό χωριό Χουδέτσι
  Πεδιάδος, μέ τό όποΐο χω¬
  ρία σημειωτέον £χω πάλαι
  ούς ττροσωπικούς δεσμοός,
  μας επετεθησαν χωρίς πρό
  κλήσιν καί μέ φωνές άποδσ
  κιμασίας πολλά ατομα τα
  όποία, ώς πληροφορήθην
  κατόπιν, ήσαν όπαδοί τοϋ
  Κ.Κ. καί τοϋ ΠΑΣΟΚ.
  Οί άγνοί ίδεολόγοι δημο
  κράτες, ίσπασαν τα τζάμια
  καί τα παράθυρα τοΰ καφε-
  νείου καί είσόρμησαν μέσα
  βιαίως.
  Οί άκροατές μου δμως άν
  τέδρασαν καί οί είσελθόν-
  τες εξήλθον έξ' ϊσου 6ίαια
  καί άνώμαλα.
  Ώς έπληροφορήθην δέ,
  είς έξ αυτών μετεφέρθη έ-
  πειγόντως είς Νοσοκομείον
  αύτοτραυματισθείς άττό τα
  τζάμια πού έΌπασε.
  'Ερωτώ τώρα πάντα κυ¬
  βερνητικόν αρμόδιον καθώς
  καί την ήγεσίαν τοΰ Κ.Κ
  καίτοϋ ΠΑΣΟΚ εάν πρόκει
  τα ι νά διεξαγάγωμεν τίς έ
  κλογές κάτω άπό τέτοιες
  συνθήκες.
  Δέν θέλομε νά κατέλθω
  με είς τό επίπεδον των διά
  νά τούς άνταποδώσομε τα
  ϊδια, δπως είμεθα είς θέσιν
  νά τό κάμωμεν, εάν δέν λη
  φθοΰν τα ά)Ταραίτητα μέ-
  τρα».
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
  ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η Δ)νση Δασών Ήρακλεί
  ου άνακοινώνει δτι άπό 1 —
  11—1977 άρχίζει ή λειτουρ
  γία τής έλεγχομένης κυνηγε
  τικής ττεριοχής νήσου ΔΙΑ.
  Στήν έλεγχομένη αυτή κυνη
  γετική περιοχή θά επιτραπή
  τό κυνηγι αίγάγρων μέχρι
  15—12—1977 καί άγριοκου
  νελιών μέχρι 10—1 —1978,
  κατόπιν είδικής όνομαστικής
  αδείας πού θά χορηγείται ά-
  ττό την Δ)νση Δασών Ηρα¬
  κλείου μετά άττό σχετική α!
  τηση των ενδιαφερομένων ό-
  δηγών. '
  Περισσότερες πληροφορίες
  τταρέχονται άπό την Δ)νση
  Δασών Ηρακλείου.
  « Ι -,
  ►♦♦♦♦< ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΑΑΚΙ Συνέχεια άπό τή σελίδα 2 τούς εαυτούς τους; Πώς δέν κατάλαβες πώς κάποι- ος αλλος δίκαιος θεός 6ρί σκεται μπροστά σου, δϊπλα σου καί λέγεται Χριοτός μέ την «Χριστιανική τού Δη- μοκρατία»; ΤΑραγε θά τό δής; Κ. Λ Α.Ι.ΔΗΣ Ήράκλειο. Ακονΐτικα ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Μέ νέα μεγάλη ποικιλία άκουστικών βαρηκοΐας των έργοστασίων ττού αντιπροσω¬ πεύομεν. Μην έμπιστεύεσθε την ά- γορά τοΰ άκουστικοΰ σας, ό- πουδήποτε. Μόνον εμείς μέ την πολύχρονη ττεΐρα μας μπορούμε νά διαλέζουμε τό κατάλληλο άκουστικό γιά την περίπτωσιν σας. Δοκιμάστε ένα άπό τό νέα μοδέλα τής ΖΕΝΙ- ΤΗ ■ ΒΟ80Η - ΒΕΚΝΑ- ΡΗΟΝ - ΚΕΧΤΟΝ - ΡΕΚ- δΟΝΑί-ΜΙΟΚΟδΟΝ. 'Αγοραστε ποιότητσ. Άκουστικά ΖΕΝΙΤΗ κατευθυνομένης λήψε¬ ως ήλεκτρονικών. Μπα- ταρίαι ΚΑΥ - Ο - νΑΟ, γιά κάθε άκουστικό. Πρόγραμμα επισκέψεως μας. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ξενοδοχείον ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ Παρασκευή 4, Σάββατον 5 καί Κυριακήν 6 Νοεμβριού Γερ Δημόπουλος — Νικ. Κολοκοτρώνης Ο.Ε. Άκαδημίας 87 τηλ. 3631—705 καί 3622—104 Ή κινήση των ΰτΓθψηφίων των διαφόρων κομμάτων στο Νομό μας παρουσίασε χθές την παρακάτω είκόνα: ΕΔΗΚ • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ) ΝΟΣ: 'Ετπσκέφτηκε χθές τα χω ριά Μάλια, Μοχό, Χερσόνη σο, Κουτουλουφάρι, Πισκο- θιανό, Ποταμιές, Άβροΰ, Γω νιές κ.δ. Στό πολιτικό τού γραφεΐο δέχτηκε έπιτροπές καϊ πολλούς πολιτικούς τού φίλους. • ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩ¬ Σ ΤΑΣ: Έττισκέφτηκε χθές τα χω ριά Πύργου, Κάτω καί Πάνω Άσίτες καί Πρινιά. Άττό τό πολιτικό τού γραφείό* έξ άλ λου μάς απεστάλη ή άκόλου θη ανακοινώση τού. 'Υπουργός Πολιτισμοΰ κ. Τρυπάνης, σέ τηλεφωνική έττι κοινωνίαν μας μοΰ έγνώρισεν απαντών σέ σχετική παρά¬ κλησιν μου δτι διετάχθη ή άναστολή τής απολύσεως των κατωτέρων ύπαλλήλων τής αρχαιολογικήν ύπηρεσί άς των οποίων λήγει ή σύμ¬ βασις. • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΥ ΤΕΡΗΣ: Άκολουθούμενος άττό πολ λούς ττολιτικούς τού φίλους έττισκέφθηκε χθές την περιο χή Πεζών καί μίλησε σέ συγ- κεντρώσεις. Στό πολιτικό τού γραψεΐο δέχτηκε έττιτοο ττές καί φίλους τού. • ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕ¬ ΛΑΟΣ : Έπισκέφτηκε χθές χωριό τής επαρχίας Μονοφατσίου καί μίλησε σέ συγκεντρώ- σεις. Στό ττολιτικό τού γρσ φεΐο δέχτηκε έπιτροπές καί φίλους τού. • ΠΑΠΑ· ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ: Άκολουθούμενος άπό ττολ- λούς Ήρακλειώτες φίλους τού, έττισκέφτηκε χθές τα χω ριά Σκαλάνι, Κουνάβους, Κα λονή, Πεζά, "Αγιο Βασίλη καί Καταλαγάρι καί μίλησε σέ συγκεντρώσεις. Δέχτηκε ττολλοΰς πολιτικούς τού φί λους στό πολιτικό τού γρα¬ φεΐο. • ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑ ΧΟΣ: ιΠεριόδευσε χωρία τού Μο νοφατσίου, άκολουθούμενος άπό ττολιτικούς τού φίλους καί μίλησε σέ συγκεντρώ- σεις. • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ ΧΑΛΗΣ: Έπισκέφτηκε χθές τα χω ριά Πλώρα, "Αγιο Κύριλο, Άντισκάρι, Φλαθιάσκες, Ά- πεσωκάρι, Βασιλικά Άνώ- γεια, Βαγιωνιά καί Βασιλι¬ κή. Στό γραφεΤο τού δέχτηκε πολλούς πολιτικούς τού φί¬ λους. ΠΑΣΟΚ • ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Έπισκέφτηκε χθές τό άττό γευμα τα χωρία Άστυράκι, Γωνιές, Τύλισο, Μονή καί Κα μαριώτη. • ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟ ΛΗΣ: Περιόδευσε τα χωρία Σάρ χοό Κιθαρίδα, Πενταμόδι, Πε τροκέφαλο καί Σταυράκια. • ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑ- ΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Περιόδευσε τα χωρία Πρι νιά, 'Ανω καί Κάτω Άσίτες, Πύργου καί "Αγιο Μύρωνα. • ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Έπισκέφτηκε τα χωρία τού νομοΰ: Λευκοχώρι, Μονα στηράκι, Κάτω Πουλιές, Μα χαιρά, "Ινι, Βακιώτες, Λα γοΰτα, Σχοινιές, Δεμάτι κητ! Καστελιανο:. • ΣΚΟΥΛΑΣ ΘΛΝΑ- ΣΗΣ: Περιόδευσε χθές την ττερι οχή Μαλεβυζίου. • ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑ- ΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: Έπισκέφτηκε τα χωρία Ζο φόρους, Εΰαγγελισμό, Άρ- χάγγελο, Βόνη καί Θραψανό • ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡ¬ ΓΙΟΣ: Έπισκέφτηκε χθές τα χω ριά Νιπηδητό κα Παναγιά Πεδιάδας. ΣΥΜΜΑΧΙΑ « ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙ- ΒΟΣ: Μίλησε σέ μεγάλη συγκέν τρωση στό κινηματοθέατρο ΝΤΟΡΕ στίς 7 τό βράδυ. • ΣΚΕΜΠΕΤΖΗΣ ΚΥ- ΡΙΑΚΟΣ — ΜΑΛΛΙ ΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ — ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ: Έττισκέφτηκαν χθές τα χω ριά Αλάχνη, Άστρίτσι, Σπεί ρωνα, Πανόραμα καί Άμουρ γέλες. >
  • ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ ΔΕ
  Σ ΠΟ ΙΝΑ — ΛΟΓΑ-
  ΡΙΑΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑ
  ΑΗΣ — ΠΑΤΜΑΝΙ-
  |ΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ:
  Έπισκέφτηκαν χθές τα χω
  ριά Κάτω κα! Πάνω Βάθια,
  Σαμνούς, Άΐτάνια, Σγουρο-
  κεφάλι κσί Έτπσκοπή.
  • ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩ¬
  ΣΤΑΣ:
  Έπισκέφτηκε προχθές τά
  χωρία Λιγόρτυνο, Πρωτόρια
  Άσημι, Άπεσωκάρι κα! Βα¬
  γιωνιά.
  • ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ ΔΕ
  ΣΠΟΙΝΑ:
  Προχθές έπισκέφτηκε τά
  χωρία Μελέσες, Φιλίσια, Πά
  νόραμα καί Σπείρωνα.
  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  • ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΜΙ¬
  ΧΑΛΗΣ:
  Προχθές έπισκέφτηκε τό
  χωρία Ζαρό, Γέργερη, Νίβοη
  το καί Πανασό, δπου μίλησε
  σέ πολύ μεγάλες καί ένθουσι
  ώδεις συγκεντρώσεις. Έξω
  άπό τόν Ζαρό, έκατοντάδες
  φίλοι τού τόν περίμεναν γ·6
  νά τόν συνοδεύσουν στό χω
  ριό και παρέμεινεν μαζ! τού
  μέχρι τό τέλος τής περιοδεί
  άς. Χθές έπισκέφτηκε τα χά
  ριά Μοχό, Άβροΰ, Γωνιές,
  Κράσι, Κερά καί Ποταμιές,
  δπου καί έγινε δεκτός μέ μί
  γάλο ένθουσιασμό.
  • ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝ-
  ΤΩΝΗΣ:
  Χθές τό άπόγευμα περιό-
  δευσε τα χωρία Τύλισο, Φό
  δελε, Ρογδιά καί Άχλάδσ
  καί μίλησε σέ συγκεντρώσεις
  Στό πολιτικό τού γραφεΐο δί
  χτηκε πολλούς πολιτικούς
  τού φίλους.
  • ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ:
  Προχθές έπισκέφτηκε τά
  χωρία Κασταμονίτσα, Ά-
  μαργιανό, Ξυδά, Μάθια, Πό
  λυθέα, ,Αρχάγγελο κα! Κα¬
  στέλι Πεδιάδος. Χθές μετέβη
  στήν Άθήνα, προκειμένου
  νά προωθήσει γενικά άγροτΐ
  κά προβλήματα τού Νομοΰ
  • ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗ
  ΜΗΤΡΗΣ:
  Έπισκέφτηκε χθές τά χω
  ριά τής περιοχής Πεδιάδος
  καί μίλησε σέ συγκεντρώ¬
  σεις Στό πολιτικό τού γρα¬
  φεΐο δέχτηκε πολλούς πολιτι
  κούς τού φίλους.
  • ΣΑΚΚΑΔΛΚΗΣ ΑΝ
  ΤΩΝΗΣ:
  Προχθές περιόδευσε τά χά.
  ρια Τεφέλι, Άσήμι, Λοΰρες,
  Γκαγκάλες καί Χάρακα. Χθές
  έπισκέφτηκε προάστεια τού
  Ηρακλείου. Στό πολιτικό
  τού γραφεΐο δέχτηκε πολλούς
  πολιτικούς τού φίλους.
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
  "Ολοι οί ΰποψήφιοι τοΰ κόμ-
  ματος των Νεοφιλελευθέρων,
  έπραγματοποίησαν προχθές
  κοινή έμφάνιση στά χωρία
  Ποταμιές, Άβδοΰ, Γωνιές
  καί Μοχό δπου καί μίλησαν
  σέ συγκεντρώσεις.
  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Κ Ι
  ΜΩΝ:
  Δέχτηκε φίλους τού στό
  πολιτικό τού γραφεΐο.
  • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ:
  Στό πολιτικό τού γραφεΐο
  δέχτηκε πολλούς πολιτικούς
  !■»■■■■■■■■■■■■■■
  τού φίλους.
  • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩ¬
  ΣΤΑΣ:
  ιΣτό πολιτικό τού γρα¬
  φεΐο δέχτηκε έπιτροπές άγρο
  των καί πολιτικούς τού φί
  λους.
  • ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΩΝ
  ΤΑΣ:
  Παρέμεινε χθές στό πολι
  τικό τού γραφεΐο καί δέχτηκε
  φίλους τού
  ΚΚΕ
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
  Έπισκέφτηκε χθές την Ά
  νάληψη.
  • ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙ-
  ΩΡΓΟΣ:
  Περιόδευσε χθές τά χω
  ριό Πενταμόδι, Κυθαρίδα,
  Σάρχος.
  • ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΙ-
  ΩΡΓΟΣ:
  Χθές έπισκέφτηκε Βασιλι
  ές, Τσαγκαράκη Μετόχι κα!
  "Αγιο Βλαση.
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ
  ΧΑΛΗΣ:
  Χθές έκαμε περιοδεία στά
  χωρία Πέρι, Άληθινή, Άντι
  σκάρι.
  • ΦΡΑΓΚ ΕΔΑΚΗ ΜΑ¬
  ΡΙΑ:
  Έπισκέφτηκε χθές τό άπό
  γευμα Βοΰτες καί Πετροκέ-
  φαλο.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΕ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
  Στό Ήράκλειο, έκτός άττό
  τή Λαϊκή Δημοκρατική Ένο-
  τητα, θά κατεβάση τελικά ύ-
  ποψήφιο καί τό Ε.Κ.Κ.Ε.
  Σύμφωνα μί πληροφορίες
  πού κυκλοφορήσαν χθές σσν
  τελικές, τό ΕΚΚΕ θά έ'χει ύ
  ποψήφιο στό Ήράκλειο γ<>-
  ναίκα την δ. Φαμελιάδου.
  Όσο γιά τή Λα'κή Δημο
  κρατική Ένότητα, δηλώθη-
  καν τά όνόματα τοΰ νεαροΰ
  κ. Μαρή καί ενός άκόμη Ήρα
  κλειώτη, δέν έκδόθηκε δμως
  άκόμη έπίσημη ανακοινώση
  τοΰ κόμματος.
  Μετά τή συμμετοχή τής
  Φαμελιάδου, οί γυναΐκες ύ-
  ποψήφιοι γίνονται στό Ήρά¬
  κλειο τρείς (οί άλλες δυό, ώς
  γνωστόν, είναι ή Δέσποινσ
  Σκαλοχωρίτου στή Συμμαχια
  καί ή Μαρία Φραγκιαδάκη
  στό ΚΚΕ.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΜΑΝΟΠΗΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ
  ΔΩΡΕΕΣ
  Ό δικηγόρος κ. Γ. Άλε
  ξάκης έδωσε δραχμές 500
  στήν Έκκλησία Παναγία
  Ξενιάκσυ, είς μνήμην τού
  Ήρακλή Χαριτακη.
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
  Ο Μανώλης Πα-αϊωάννου γεννήθηκε τό 1936
  στό Ήράκλειο Κρήτης άττό πατέρα Βιαννίτη τόν
  Μιχάλη Πό—αϊωάννου άπό τόν Άγιο Βσσίλειο καί
  μητέρσ Πεδιοδίτισσα την Κρυστσλλία Κουμπενάκη
  άπό τούς 'Αποστόλους.
  Στό Ήράκλειο έκαμε τίς γυμνασιακές τού σ—ου¬
  δές ώς τό 1954.
  Άπό τό 1 954 μέχρι τό 1 965 σπουδάζει στήν
  Άθήνα καί στή Θεσσαλονίκη καί παράλληλα έρ-
  γάζεται. Στό διάστημα αΰτό παίρνει τό Πτυχίο Πο¬
  λιτικών Επιστήμων τής Παντείου, τό Πτυχίο Νο¬
  μικής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί παρα¬
  κολουθή μαθήματα Διοικήσεως γιά τττυχιούχους ά¬
  νωτάτων σχολών.
  Ή δικτατορία τού 1967 τόν δρίσκει άσκούμενο
  δικηγόρο.
  Η ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ
  ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ
  Άμέσως όργανώνεται στήν άντίσταση μαζΐ μέ
  άλλους γνωστούς συμπατριώτες τού. Τό Νοέμβριο
  τοΰ Ι 967 συλλαμβάνεται γι αύτη τού τή δράση, δι-
  κάζεται άπό τό "Εχτακτο Στρατοδικεϊο Χανίων καί
  παραμένει στή φυλακή μέχρι την Ανοίξη τοθ 1970
  συνεχίζοντας άττό εκϊ καί πέρα τή δράση τού μέχρι
  την πτώση τής δικτατορίας.
  Μετά την άποφυλάκισή τού, έπειδή ή δικτατορία
  τοΰ έχει στερήσει καί τό δικαίωμα τής εργασίας μέ
  διαγραφή τού άπό τόν Δικηγορικό Σύλλογο άνα-
  . Ι
  γκάζεται νά άσχοληθή μέ έπιχειρήσεις
  Μετά την πτώση τής δικτατορίας άναλαμβάνει
  στόν τόττο μας πρωτοδουλίες διά την στερεώση τού
  πολιτεύματος καί τό διώξιμο των ξένων βάσεων.
  "Ετσι γίνεται Άντητρόεδρος τής "Ενωσης Δη-
  μοκρατικών Δικηγόροον τοθ Νομοΰ μας, Άντιττρόε-
  δρος τής Ήρακλειώτικης 'Επιτροπής κατά των ξέ
  νων Βάσεων και Ιδρυτικό μέλος τής Όργάνωσης 01-
  κοδόμων τής ΕΙρήνης.
  Παράλληλα άναπτύσσει έντονη κοινωνική δράση
  γιά την αναπτύξη τοΰ άθλητισμοΰ στό Ήράκλειο. Ση
  μερά είναι Πρόεδ,ρος άπό διετίας τοΰ Όμίλου Άν-
  τισφαιρίσεως καί μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλί-
  ου ιοΰ Άθλητικοΰ Σωματείου «ΗΡΟΔΟΤΟΣ>
  ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ
  'Εξηγώντας τους λόγους πού τάν ώθησαν νά
  ττολιτευτεΐ ό Μανώλης Παπαιωάννου λέει πώς θε-
  ωρεΐ την ύποψηφιότητά τού σάν μιά άγωνιστική συμ
  6ολή στόν Πανελλήνιο άγώνα γιά τή στερεώση της
  Δημοκρατίας μας, γιά την περιφρουρήση τής άττει
  λούμενης έδαφικης άκεραιότητας τής χώρας κσί
  γιά τή δικαιώση των αίτημάτων των εργαζομένων
  καί ιδιαιτέρα των άγροτών τού Νομοΰ μας.
  ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ
  Ό Μανώλης Παπαιωάννου δέχεται τούς φίλους
  τού στό πολιτικό γραφεϊο τού στήν όδό 25ης Αύ-
  γούστου 39 (κοντά στόν Άγιο Τίτο)
  224 064 — 222.711.