98890

Αριθμός τεύχους

129

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

2/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, τφολάβη νά πεϊ έστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΙ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΠροεκΑογικ.η Έκδοση
  ΕΞβ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ε—ι
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοοθονΐΐεβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 129 - δρχ. 5
  Ενώ έκλεισαν συνδυασμό καί στό Κάστρο τής Δημοκρατίας - τό Ήράκλειο
  ΒΠΟ.ΤΕΡ0Σ ΣΤΟΧΟΣ
  ΤΩΝ ΧΟΥΗΤΟΒΠΣΙΠΙΚΟΝ
  Ποιοί είναι οί ύποψήφιοι καί άπό πού χρηματοδοτούνται
  τή*; ιι'Εθνικηο
  ΟΙ ΧΟΥΝΤΟΒΑΣΙ ΑΙ ΚΟΙ, ξετιερνώντας κάθε
  δριο θρασύτητας καί προκλητικότητας, έκλει¬
  σαν συνδυασμό καί στό Ήράκλειο διτου έγκα-
  ταστήσανε καί κεντρικά -γραφεΐα στήν γωνία
  των όδών "Αβέρωφ καί "Εβανς.
  ΑΝΑΡΤΗΣΑΝΕ ά κάμη καί τιανώ μέ τή φρά-
  ση «Έθνική Παράταξις» καί έγκαταστήσανε
  μεγάφωνα, άττ." δπου άρχισαν νά μεταδίδουν έ·
  θνικά έμ&ατήρια, θουρια καί ...τοθ άητοθ τό
  γυιό!..
  ΧΘΕΣ συγκεκριμένα εκαναν καί ήμιετιίση·
  μη Εναρξη της παρουσίας τους, βάζοντας σέ
  λειτουργία τις μεγαφωνικές τους έγκαταστά-
  σεις, μέ άτιοτέλεσμα οί διερχόμενοι έκείνη την
  ώρα άπό τό δρόμο των γραφείων, νά άναστατω-
  θοθν, νά τους γιουχαίσουν καί τελικά νά επιτύ¬
  χουν την μετάδοση τής άνατριχιαστικής μουσι-
  κής.
  ΤΟ ΟΤΙ βρέθηκε ίνα «μπουκέτο» Ηρακλειωτών (;)
  νά έκπροσοττήσει την κινήση των χουντοβασιλικών στό
  Ήρόχλειο, αύτό δέν £χει καί τόση μεγάλη σημασία, γιατί
  δπως θά δημοσιεύσωμε άργότερα, άν — ιάοτης ίνα - ίνα
  τούς έπίδοξους έθνοσωτήρες, θά διαπιστώσης, δτι λ!γο -
  πολύ δλοι καί κάποια σχέση εΐχαν ή έχουν μέ τή διχτατο-
  ρία καί τ6 βασιληά.
  ΣΗΜΑΣΙΑ έχει τό γεγονός δτι ή τταράταξη αύτη,
  έ'χει άπώτερο στόχο νά δημιουργήση σέ Πσνελλήνια κλί-
  μακα έπεισόδια καί κλΐμα άνωμαλίας, γιά νά μποροΰν νά
  δικαιολογηθοϋν άλλες ένέργειες, πού εΤναι έντεταγμένες
  στό εύρύτερο μακρόπνοο σχέδιο τής άμερικάνικης ΣΙΑ.
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ δτι έμφανίζονται τόσο ττροκλητικά
  στό .Ηράκλειο, στό Κάστρο τής Δημοκρατίας, είναι μιά
  πρόσθε-τη έτπβεβαίωση τοθ άπώτερου επικινδύνου αυτού
  σκοποθ τους
  ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ άπό τώρα τήν προσοχή τοΰ Δημοκρα-
  τικοϋ κυρϊως στοιχεΐου καί συνιστοΰμε, δσο τό δυνατόν
  ττερισσότερη ττροσοχή, μιά καί ή «ύπευθυνη κυβέρνηση»
  τοΰς έ'δωσε τό δικαίωμα νά τοποθετοΰν άνενόχλητα βόμβες
  στά θεμέλια τής συνταγματικά κατωχυρωμίνης Δημοκρα¬
  τίας, άγωνιζόμενοι ελευθέρα γιά τήν έπαναφορά τού 6ασι
  ληά κα! την άμνήστευση τών χουντικών, μέ τούς όποίους
  συνεργάστηκαν ή συνεργάζονται
  ΒΕΒΑΙΑ ή ψυχραιμΐα ποΰ πρέπει νά διατηρηθεΐ εί¬
  ναι κάτι τό δύσκολο, δταν βλέττεις τούς νοσταλγούς τής
  χούντας καί τής βασίλειος, νά ττροβάλουν τα συνθήματά
  τους τόσο ττροκλητικό.
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ μάλιστα είναι τό γεγονός, ότι
  τα κεντρικά γραφεΤσ τής —αράταξης αυτής πού είναι χρε-
  ωμένη στή χούντα, είναι σχεδόν κολλητά μέ τό πολιτικό
  γραφεΐο τού ύποψήφιου Φοίβου Ίωαννίδη, πού — άνεξάρ-
  τητα άπό την πολιτική τού τοποθέτηση — είναι ό άνθρω-
  ττος ττού συρθηκε στίς φυλακές επί 6 καί πλέον χρόνια
  στή διχτατορία.
  ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩΜΕ δτι ττιό παραδίπλα εΤναι τό γρα¬
  φεΐο τού Κώστα Μπαντουβά, πού τόσο πόλεμο τούς έ'κανε
  μέσα στή Βουλή καί πιό έκεΐ, στήν ϊδια πάντα προέκταση
  τού αυτού δρόμουτά κεντρικά γραφεΐα τού ΠΑΣΟΚ πού τό
  σο άγωνίζεται κατά τών θέσεων των τΓαραττάνω «έθνικών
  σωτήρων»; Περιττό νομίζομε, άλλά καί σημαδιακό.
  ΚΙ ΑΥΤΟ γιατί μέ τούς χουντοβασιλικούς δεν έχο
  με ττερΐτπτωση διαφοράς πολιτικών άττόψεων, άλλά θέμςχ
  ττολιτειακής τοποθέτησης, άφοΰ σκοπός τους είναι νά
  καταλύσουν τή Δημοκρατία καί νά έπαναφέρουν τή Βασ··
  , Ό τ. Νομάρχης Ηρακλείου
  κ. Γ. ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ πού
  ήγεΐται τών Χουντοβασιλι-
  . „_____ <ών Κρήτης. λείβ. ΠΑ ΤΟΥΣ έδώ ΰττοψήφιους θά άσχοληθοΰμε άργό- τερα, πιό εΐδικά, γιά τόν καθένα. 'Εκεΐνο ττού τώρα θέλο¬ με νά ποθμε, είναι νά ύπογραμμίσωμε τή γενικώτερη πο¬ λιτική τής «'Εθνικής Παρατάξεως» ή όποία είναι ή δημι- ουργια ανωμάλου κλίματος καί επεισοδίον. ΚΙ ΑΚΟΜΗ νά τονίσωμε δτι ή κινήση διαθέτει ττολ- λά λεφτά, δεδομένου δτι ή χρηματοδότησή της γίνετϊχι άττό τό έξωτερικό καί συγκεκριμένα άπό τό Βασιλικό Τααεΐο στό όποΐο ρίχνουν άρκετά ποσά διάφοροι έστεμμένοι καί είδικώτερα ό Σάχης τής Περσιας. ΠΑΝΤΩΣ μέ τήν κινήση αύτη, πού τή θεωροϋμε έθνι- κά έπικίνδυνη, θά άσχοληθοΰμε καί πάλι . Γιάνάτόν χρησιμοποιήοη πάλι σάν«κομματάρχη» ΠΛΕΥΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟ Ο ΠολύωρπσυζήτησηΚεφαλογιάννπ-Αρχιεπισκόπου γιά χάραξη γενικώτερπς γραμμής ΟΠΩΣ είναι γνωστό στούς τιαροικοΰντες τήν πολιτική Ίερουσαλήμ, έκτός άπό τούς κοι- νούς Κομματάρχες, ύπάρχουν καί μερικοί ύψη- λά ίστάμενοι πού παίζουν θαυμασία τόν^ίόλο αυτόν γιά τούς «τυχερούς» ύποψηφίους της ά- ρεσκείας τυος. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γι άτά τιρόσωπαπού κατέχουν έπίκαιρες θέσεις στή^ δημοσία ζωή τοθ τόπου καί πού, λόγω ακριβώς αυτής, έπηρεάζουν πολι- τικά καί μποροθν νά δώσουν ψήφους. ΕΚΚΛΗΣΙΑΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Τότε» μέ τόν Παττακό... «Τώρα» μέ τόν Κεφαλογιάννη... Καί ό «Μανόλης» κρατώντας τό ποτήρι τής μπύρας, είναι σά να έταδεδαιώνει «"Ιδία γεύση...». ΕΝ ΑΣ άπό αύτούς είναι καί ό Άρχιεπίσκοπος Κρή¬ της κ Εύγένιος, ό οποίος έ- ττηρεάζει άρκετούς τταττάδες ^ καΐ Ιερωμένους, παράγοντες θρησκευτΐκών όργανώσεων, γυναικοΰλες τών «κύκλων1» κα! τών θρησκολήπτου κοι νων κων όμάδων κλπ. ΥΠΟ ΑΥΤΗ τήν έννοια, δ ττως γϊνεται άντιλητττό, ό κ Εύγένιος είναι 'ένας πρώτην τάξεως ίδιότυπος κα! σοβα¬ ράς «κομματάρχης*. ΤΗΝ . ΑΞΙΑ τού μάλιστσ αυτή τού τήν άναγνώρισε καί ή Διχτατορία, ή όποία καί φρόντισε νά τόν κάνει ττρώ το φίλο της καί ΰττοστηριχτή της. ΤΩΡΑ τόν έχει ττλευρίσει γιά καλάό κ Μανόλης Κεφα λογιάννης, ό οποίος, γνωρί¬ ζοντας άττό παληότερα τή δύναμη πού διαθέτει στούς δ βουλους έκκλησιαστικούς κύ κλους, άν κα! Άρχιετπσκο- πος τού ύττόσχεται ...πετρα χήλια καί λαγούς. ΦΥΣΙΚΑ 6 κ. Εΰγένιοο βρίσκεται αυτόν τόν καιρέ σέ μιά τέτοια γενική κατό σταση, πού έχει άνάγκη λυτη μάλιστα, ενός δυναμι- κου πολιτικοΰ πάτρωνα. Καί όμολογουμένως καλύτερο ά¬ πό τόν κ. Μανόλη δέν μπο- ροΰσε νά βρεΐ ό Άγιος Κρη της ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΊΚΗ μό λιστα ή*ταν καί ή έμφάνισή τους σέ πρόσφατη δημόσιο εκδηλώση σέ γνωστό ζενοδο χεΐο «δεξϊωση», δπου βρήκο νέ τήν εύκαιρία νά τα ξανο ττοΰνε άπό κοντά, δπως δεί- χνει καί ή φωτογραφία πού τούς τραβήξαμε. ΚΑΤΑ τα άλλα, άφήστε νά λένε δτι «ή πολιτική δέν είναι θρησκείαν καί δτι «ή θρησκεία δέν είναι πολιτική». ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ό γυιός τού πτεράρχου ΜΑΘΑΜΕ δτι ό γυιός τού τττεράρχου κ Κων. Κω· νιωτάκη, ϋπηρετεΐ σύτόν τόν καιρό τή στρατιωτική το"υ θητεία κα! δτι ά τόττος τής υπηρεσίας τού είναι τό ΝΑΤΟ, μέ τό όττοΐο, ως γνωστόν, ό κ. Πτέραρχος έ'χει «στενές σχέσεις» άττό παλιότερα 'Επειδή δμως δέν είμαστε άπόλυτα βεβαιοί, άν δντως ετσι έχουν τα ττράγματα, ρωτοθμε τόν κ. Κωνιωτάκη νά μάς, πή άν όντως ό γυιός τού ΰττηρετεΐ στό ΝΑΤΟ (στο στρατιωτικό σκίλος φυσικά), ποΰ ακριβώς καί πώς βρέ- θηκε στήν θέση αύτη, — ού όπωσδήττοτε δέν είναι κα! τόοο εϋκολο νά ΰπηρετήση κάθε στρατιώτης, άπό τό Τυμπάκι δίς ποΰμε, πού είναι ή Ιδιαίτερη έκλογική ττεριφέρεια τού φιλο-Νατοικοϋ κ. Πτεράρχου. Ο "ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ,, ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑ ΤΟΝ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΤΥΦΕΚΙΟΦΟΡΟ,, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΝΩ ΔΕΝ ΤΟΝ ΗΘΕΛΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΟ; / Τα «ΐντέρνα - κορπορις» ενός πολιτικοΰ όργανισμοϋ Ο ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ τής ΕΔΗΚ, δπως είναι γνωοτό τερος ό κ. Κώοτας Κωνιωτά κης, «χτύΐΓηοε άλύπητα» στήν περίοδο τών Δημοτι κων Έκλογώνν τόν δικηγό ρο καί ήδη συνυποψήφιό τού κ Μανόλη Παπαϊιοάν ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«χ ·>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦■♦"«>■♦'
  Μετάτό χθεσινό δημοσίευμα τής «Αληθείας»
  Ο ΕΙΣΔΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΕΤΔΞΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΣΤΙΣ
  ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Καταθέτ£ΐ οτον κ. 'Δνακριτή τό Σάββατο ό Αΐ£ϋθϋντής κ. Γιουλάκης
  ΑΜΕΣΗ άττήχηση είχε
  στήν Είσαγγελική Άρχή
  τού Ηρακλείου, τό χθεσινό
  δημοσίευμα τής «Α», πού έ-
  ττανέφερε στό φώς, τήν τγο-
  λύκροτη ύττόθεση τού «Βενιζε
  λείου» Νοσοκομείου
  Ό κ Είσαγγελέας Πλημ-
  μελειοδικών Ηρακλείου κάλε
  σε, χθές στό γραφεΐο τού,
  τόν Άνακριτή κ Παντελάκη
  καί ζήτησε νά ένημερωθεΐ γύ
  ρω άττό τήν πορεία των τακτι
  κων άνακρίσεων. Τοΰ συνέ¬
  στησε δέ, νά έτησττεύσει τό
  έργο τής τακτικής άνάκρι-
  σης καΐ νά τού ΰποβάλει, μέ
  σα σέ εΰλογα χρονικά δρια,
  τό πόριομά τού, προκειμένου
  νά κινήσει τήν ττροβλεττόμενη
  νθμική διαδικασία.
  Ό κ Άνακριτής κλήτευσε
  άμέσως τόν Διευθυντή τού
  «Βενιζελείου» Νοσοκομείου
  κ Ίωάννη Γιουλάκη, γιά τή
  λήψη τής κατάθεσής τού τό
  ττρωΐ τοΰ Σαββάτου
  ©ά έπακολουθήσουν οί κα
  ταθέσεις καί των ΰπολοίττω^
  προσώπων, πού καθ1 ο'ιονδή
  ποτε τρόπο, σχετίζονται μέ
  την ΰττοπτη ΰπόθεση τοΰ «Βε
  νιζελεΐου» Νοσοκομείου
  Ή ϋπόθεση, κατόπιν τού¬
  του, παίρνει τό δρόμο τής
  Δικαιοσύνης, δπου θά φωτ,-
  στοΰν απλετα δλες οί σκότει
  νές πτυχές της.
  ^ά φωτιστοΰν δηλαδή οί
  τταραλείψεις, οί παραβάσεις,
  οί διαχειριστικές άνωμαλίες
  κλττ , πού διεπράχθηκαν στό
  Βενιζέλειο, δττως τίς διαττι-
  στώνει ή εκθέση Τσίντζου.
  νού.
  Ή έπέμ6αση τού κ. Κω
  νιωτάκη ήταν τόοο άποτελε
  σματική ώστε νά επιτύχη
  τελικά την άπομάκρυνση
  τοθ Παπαϊωάννου, πού τόν
  ηΈελε ή τοπική Νομαρχια
  κή Έπιτροπή τοΰ Κόμματος
  Ό κ. Κωνιωτάκης, υπο
  στήριζε ώς γνωστόν, τόν κ
  Ανδρέα Καλοκαιρινό καί
  πέτυχε τελικά νά τόν επι¬
  βάλλει σάν ύποψήφιο, άλ¬
  λά οχι καί νά τύν έκλέξει,
  μετά άπό δσα συνέβησαν τό
  τε.
  Πάντως 2να είναι 6έ-
  6αιο: δτι πολλοί όπαδοί
  τοϋ Κέντρου δέν ουγχω
  ροΰν τήν τότε παρέμβαση
  τοΰ μή Ήρακλειώτη Βου-
  λευτή κ. Κωνιωτάκη, οτόν
  όποΐο ϋχουν χρεώοει τό δτι
  ή πρώτη πολιτική δύναμη
  τοΰ Νομοΰ, δέν μπόρεσε νά
  βγάλη δικό της Δήμαρχο.
  "Οπως άκόμη είναι 6ε
  βαιώτατο, 8τι ό κ. Κωνιω¬
  τάκης, έναντιώθηκε πάρα
  πολύ κατά τοΰ Μανόλη Πά
  παίωάννου.
  ! Γεννάται λοιπόν τώρα
  Ι εΰλογα τό έρώτημα: Πώς
  ένώ τότε δέν τόν ήθελε γιά
  Δήμαρχο, τόν δέχτηκε τώ¬
  ρα θάν συνυποφήφιό τού
  Ό πτέραρχος
  Κ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  στο ψηφοδέλτιο τής Ε
  ΔΗΚ;
  Σ' αύτό τό έρώτημα £-
  χει χρέος ήθικό νά ]ΐας ά
  παντήοη ό κ. Πτέραρχος
  γιατί δταν έκείνος πέρασε
  ξόφαλτοα τήν περιπέτεια
  τής Διχτατορΐας, ϊσως λό¬
  γω βαθμοΰ, ό Πατταϊωάννου
  δερνότανε άπό τή χούντα ά
  πό τήν όποία καί φυλακϊ-
  στηκε γιά άρκετό διάστημα
  "Ισως δμως νά ύπάρ
  χη βαθύτερος λόγος πού
  δέν ήθελε ό κ. Πτέραρχος
  τόν κ. Παπαϊωάννου. Μή
  πως καΐ γι' αυτόν τόν ϊδιο
  λόγο άντέδραοε —δν άντέ
  δρασε καί τώρα γιά νά μην
  μπή ο'ιό ψηφοδέλτιο;
  Άφοΰ δμως μπήκε τε-
  λικά, 2να άπό τα δυό συμ-
  βαίνει:
  • "Η ό κ. Πτέραρχος
  δέν άντέδρασε (όπότε έχει
  έκλείψει ό λόγοχ; ττού δέν
  τόν ήθελε τόν Παπαϊωάν
  νού γιά Δήμαρχο).
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  άγωνίζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  μέ τή
  δική της
  γροθιά
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<» • "Η ό κ. Πτέραρχος άντέδρασε μέν, άλλά δέν εί σακούοτηκε αυτή τή φορά (όηύτε είναι έκτεθειμένος καΐ θόπρεπε νά παραιτηθή έκεϊνος καί νά μή συμμετά σχη στό συνδυασμό "Ηρα¬ κλείου άφοΰ δέν θεωρεϊ 6ξιο γιά συνυποφήφιό τού τόν Παπαϊωάννου, έξηγών τας—φυσικά—γ) καταγγέλ λοντας τούς σχετικούς λό γους. Νομίζομε δτι τό θέμα είναι σοβαρά καΐ δτι ό κ. Κωνιωτάκης £χει ήθική ύ- ποχρέωση καί σάν πολιτι- κός καΐ σάν στρατιωτικός, νά μδς απαντήση: στό έρώτημα: —Πώς δέν θέλατε γιά έκττροσωπο τής παράταξής σας τόν Παπαϊωάννου στίς Δημοτικές έκλογές καί τόν άνέχεστε τώρα γιά συ¬ νυποψήφιό σας, στις πολι τικές έκλογές; Άκοΰμε κύριε Πτέ- ραρχε...
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Τετάρτη 2 Νοεμβριού 1977
  ΜΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ1 43
  Κρητική Άφήγηση
  ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  7ον |
  Τούς εΐπϊ; κι αλλα τολμη
  ρά λόγια καί αύτοί βλέηον
  τας δτι ό γέρος δέν κλονίζε
  τα ι μόνο οτέκει σάν γέρος
  Πλάτανος πού τόν δέρνουν
  δλοι οί καιρο' κ« δταν έλθη
  ή "Ανοίξη έρχεται στήν
  πρώτη τού νοιότη.
  ΤσΙ τράβηξαν μετά μέ
  κλωτσιές καί μέ βρισιές μα
  ζί μέ πολλούς άλλους ώς
  την πλατεΐα τού χωρίου καί
  τσΐ έχτέλεσαν.
  Έν τώ μεταξύ ό Σήφα-
  κας στέλνει στό χωρ ι ό τόν
  Πολύδωρο νά βρή τόν πά
  πά καί τόν ·πρ6εδρο γιά νά
  θάψουν τους σκοτωμένους.
  Ό πρόεδρος" βρήκε τόν
  παπά καί τοΰ έξήγησε πώς
  £χουνε τα πράγματα. Ό πά
  πάς δμως άρνεϊται νά θάψη
  τούς έφτά σκοτωμένους
  στό χωριό γιατΐ θά γινόταν
  άντιληπίΓοί άπό τούς γερμα
  νοός καί θά τούς £καιαν δ-
  λους.
  Ό πρόεδρος έπιμένει νά
  τούς θάψουν δπως τούς ται
  ριάζει μετά τα μεσάνυχτα.
  —ΕΤπα σου πρόεδρε —λέει
  ό παπάς —έγώ δέν πάω νά
  τσΐ θάφω καί αμε σύ. Δηλα
  δή όπιυσδήποτε πρέπει νά
  μηΆέξωμε μείς;
  Βλέπει τότε 6 πρόεδρος
  πώς ό παττάς δέν δέχεται
  μέ κανένα τρόπο νά τούς
  θάψη· οτέλνει πίσω τόν Πό
  λύδωρο καί τοΰ λέει νά πή
  τοΰ Σήφακα πώς έόχουν τα
  πράγματα. Πήγε ό Πολύδω
  ρος στό λημέρι καί έξιστο
  ρεΐ στόν καπετάν Σήφακα
  πώς έξελίχτηκαν τα πράγ¬
  ματα. Άναγκάζεται λοιηύν
  ό Σήφακας άφοΰ στό χωρ «ό
  ήταν αδύνατον νά ταφοΰν
  οί νεκροί καί στέλνει τόν
  Πολύδωρο στόν καλόγερο
  πού είναι στόν Προφήτη
  Ήλία.
  Χειμώνος καιρός, βρέχει
  , άλλά ό Πολύδωρος δέν στα
  ματάει "ουθενά./Ηταν άπο
  φασισμένος γιά δλα. Φτά-
  νει ό Πολύδωρος στό μονα
  στήρι, μά βρίσκει τόν πάτερ
  Μεθοοιο ΰρρωστο.
  Βρεγυ,ένος καί ταλαιπω
  ρημένος άπό τέτοια μακρυ
  νή διαδρομή κάθισε λίγο
  νά ξεκουραστή καί μετά νά
  πή" στόν καλόγερο τί εΐχε
  συμβή . Τοΰ δίνει έν τώ με
  ταξύ καί τό γράμμα πού εί
  χε μαζί τού άττό τόν καπε¬
  τάν Σήφακα.
  —'Εκτιμώ πα»δί μου
  πολύ τόν καπετάν Σήφακα
  γιατί είναι £νας πραγματι
  κός πατριώτης, μά πώς, μπο
  ρώ νά έόΛθω έγώ στήν κατά
  σταση πού βρίσκομαι κι δ
  βλέπω δώ πρέπει νά
  μετακινηθή καί ή όμάδα.
  Έγώ πρίν περάσουν του¬
  λάχιστον δυό ιιέρες, δέν
  μπορ_ώ νά έΛθω έπ' ούδενϊ
  όν δέν υπάρξη καί κανένα
  έμπόδιο γιατί κάτι τέτοια
  συχνά συ^ιβαίνουν. Μετά
  άπό αύτά πού τοΰ είπε ό κα
  λόγερος, ό Πολύδωρος επι
  οΤρέφει στό λημέρι άλλά δ
  χι καί πολύ εύχαριστημέ-
  νος.
  Στό χωριό ώστόσο τα
  πράγματα είναι άΎα> κάτω.
  Τοΰ τταπα πού ή γυναίκα εί
  ναι άρρωστη βαρεία τόν
  παρακαλεΐ νά θάψει τούς
  σκοτωμένους. Στό κάτω κά
  τω γιά την πατρίδα πέσανε
  γιά δλους μας. Λές δτι οί
  ΓερμανοΙ θά μας σέ κάψου
  νέ μήπως εδά τόχε ι ς έξα-
  σφαλισμένο πώς δέ θά μας
  σέ πειράξουνέ; "Οχι 6έ6αι
  α. Τό καλό πού σοΰ θέλω νά
  πάψη αυτή ή φασαρία τοΰ
  χωρίου. Δέν κατέχεις ή"ντα
  κουθεδιάσανε στόν Καφε-
  νέ. Έσύ δέν Θές νά τσί Θά-
  ψης 6χι γιά νά γλυτώση τό
  χωριό άλλά έπειδή εΤσαι
  Γερμανόφιλος. "Ελεγε ό
  Γέρος Αντωνακάκης—Ντά
  δέν τό θωρεϊτε μωρέ πώς ό
  ΐΐ*απάς τόσο συχνά πού ττάει
  «τή χώρα πάει πληροφορί
  ες στσί Γερμανούς καί γιά
  νά γλυτώσωμε εμείς πρέ-
  πει νά τονε κάψωμε. Άνα
  γκάζεται την τελευταία
  στιγμή ό παπάς ν' άλλάξη
  γνώμη καί εΐδοποιά τόν κα
  πετάν Σήφακα νά φέρη τσί
  σκοτωμένους νά τοϊ θάψη
  ακριβώς στΐς μΐα μετά τα με
  σάνυχτα στήν έκκλησία.
  "Ετσι καί £γινε. "Εφερον
  τσί σκοτωμένους απάνω σέ
  ξύλα πού εΐχαν κόψει καί
  τούς εΐχαν σκεπασμένους
  μέ φοΰντες άπό κλαδιά.
  ΤΗλθε μαζί καί ό καπετάν
  Σήφακας μέ δέκα πΰλληκά
  ρια. 'Εσίμωσαν καϊ δλοι οί
  χωριανοΐ καί £κλαψαν τα
  έφτά παλληκάρια πού έίπε
  σαν γιά την πατρίδα. Ό
  Πολύδωρος κρατοΰσε ^ τό
  θυμιατό.
  Συνεχίζεται
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  Οί Τέχνες καί τα Γράμματα
  Ο Βασιλης Ζαχαράκης
  έτοιμάζεται γιά εκθέση
  Ό Χανιώτης
  ζωγράφος
  Ό γνωστάς Κρητικός ζω
  γράφος Βασίλης Ζαχαρά¬
  κης πού έ'χει έγκατασταθεΐ
  μόνιμα στά Χανιά, πληρο-
  φορούμαστε δτι ηαραδίδει
  μαθήματα ζωγραφικής σέ
  δσους ένδαφέρονται γιά
  τν Τέχνη.
  Έν τώ μεταξύ ό Ζαχαρά
  κης έτομάζεται νά κάμει ά
  τομική εκθέση σύντομα σέ
  Γκαλερΐ τής Αθήνας.
  Στή φωτογραφία,
  ί'ργο τοΰ Βασίλη Ζαχαρά
  κη.
  ποιηση
  ΣΤΟ ΧΟΝΤΡΟ
  Ώψου καρδίας άνάτταψη, ώφου ψυχής γαλήνη
  σάν σέ θωροΰν τα μάθια μου, καΤνε σάν τό καμίνι.
  Σάν σέ θωρώ, σά σέ γροικώ, απάνω άπ' τό Κεψάλι
  αμοναχός μου ά—οοώ, πώς δέ μέ ττιάνει ζάλη.
  Κορνίζα χλωροπράσ'νη τα δυό σου τα ποτσμια,
  σάν τούς σγουρούς δασιλικούς τα λιόδεντρα άντάμα.
  Κάθε πρωΐ χαμογελά ό ήλιος στήν Κεφσλα,
  κ ι άέρι ποϋνε δλο δροσσ σοΰ ττέμπει ή Μαδάρα.
  Καί σοΰ ττληθαίνει τίς χαρές ό γαλανός γιαλός σου,
  άπό τήν Άρμενόττετρα ώς τή Δέρματο δικός σου.
  Μοσκοβολιές πολλές - πολλές ξεχύνουνται άπ' τα
  θύμοι, άσπαλάθοι άγκαραθιές καί μερικά πουρνάρια.
  Στίς ρεματιές σου τίς πολλές άνθοβολοΰνε σφάκες,
  καΐ οί λιγιές κα! οί μερτιές τραλλαίνουν τούς διαδάτες
  Κάθε κλωνάρι άπ' άνθεΐ γλυκύκαρπο σοΰ δίδει,
  ντομάτα, πρώΐμη, έλιά, χαρούπι καί άπίδι.
  Σά τελειώσουν τα έ'τη μου καί ρθοΰν τα ΰστερά μου,
  καί σβήσει ό λΰχνος της ζωής καί -όψει ή καρδιά μου,
  ——————— ι
  Στίς άρκλες τ' Άη — Θόδωρου νά ττάω νά ξαπλώσω
  καί τό πρικύ τόν θάνατο γλυκύ νά τονε νοιώσω.
  Μή σβήσεις μοΐρα τή χαρά πού θέλω ν' άττολάψω
  ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΞΕΝΗΘΙΑ «σε με εκεΐ να ρ^ι ι ,
  Ι Γ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  Εγκαιυιάσθηκε Εκθέση
  τού Αάζαρ. Ούσταμπασίδη
  Τή Δευτέρα 31 Όκτω-
  βρίου στή γκαλερί Κ. Σταυ
  ρακάκη (Ζωγράφου 7) έγι¬
  ναν τα έγκαίνια τής έχθεσης
  τοΰ ζωγράφου Λάζαρου Οί
  σταμττασίδη καθηγητή τεχνι
  κων τής Παιδαγωγικής Άκα
  δημίας Ηρακλείου.
  Ό καλλιτέχνης, πόντιος
  στήν καταγωγή, ήλθε στήν
  'ΕΞλλάδα μέ την άνταλλαγή
  καί έγκαταστάθηκε άρχικσ
  στήν Κατερίνη. Τό 1946 ά-
  ττοφοίτησε άττό τή Σχολή Κπ
  λών Τεχνών τής Αθήνας μΐ
  καθηγητές τούς Δ. Μτπσκίνη
  καί Οΰμβ. Άργυρό παίρνον-
  τας συγχρόνως καί τό τττυ
  χίο θεωρητικών καί ίστορικών
  σττ ουδων.
  Εχει παρουσιάσει έργα
  σία τού στίς ττανελλήνιες έ
  κθέσεις ζωγραφικής τοΰ
  1952 καί 1965 στό Ζάππειο
  καί σέ δυό άτομικές έκθέσεις
  τή μιά στήν Άθήνα στή γκα
  λερί «Ζυγός» 1965 καί την
  αλλη στό ξενοδοχειακό συγ—
  κρότημα Κρέτα Μάρις τό
  1976.
  Στήν εκθέση αυτή στή
  γκαλερί Κ. Σταυρακάκη πσ
  ρουσιάζει 27 έργα τού Οννβζ
  σεις μέ έ'να σύνολο άρχιτε-
  κτονικών στοιχείον καί άντι
  κειμένων δουλεμένα μέ σινσ
  6ίλ. Τα χρώματά τού άτταλσ
  καί φωτεινά συνθέτουν μιά
  χρωματική κλίμακα πού χσ
  ρακτηρίζει τόν καλλιτέχνη
  κα! προδάλει τόν προδλημα
  τισμό τού κα! την τοποθετή
  σή τού στό χώρο των είκα-
  στικών τεχνών.
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦«Ο ■»♦♦«»«»
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΜ
  Στκ: Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Δ οέ πολιτιομέυο καί
  ■Ι Ι Ι £ π καθαρό περιβάλλου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί κια τό βπίπ: ΤΗΛ. 223023
  Ανδπ Νάρκΐσσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΜΌΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» νιά νά διασκεδάση καί
  νά άνατινεθση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  ♦♦♦♦
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πα·
  ρίσι)
  ΠΕΤΑΛΩΜΑ ΤΑ
  Θά γράψω λοιττόν σήμερα τα ...άπομνημονεύματα έ
  υός ύποψήφιου .. σωτήρα!
  Καταλαδαίνω πώς τα άπομνημονεύματά τού, πρέπει
  νά τα γράφει ό καθένας μόνος τού, άλλά σ' αυτήν έδώ τή.
  περίπτωση, αΰτός τού όποίου θά γράψω τα άπομνημονεύ
  ματα, δέν . .ξέρει τί τού γίνεται'
  Άρχίζω λοιπόν:
  «Στό δνομα τοΰ χρυσού κα! τής κομπίνας καΐ τοθ
  ότι άρπάξομε. Άμήν.
  Εΐμαι ένας "Ελληνας... δέρος καί λαμπικαρισμένος
  σάν το νερό πού πίνουν οί Ήρακλειώτες (Τώρα μάλιστα)
  Ό πατέρας μου ήταν καλό παιδί μόνο ολίγον μττουν
  ταλάς γιαυτό καί δέν άπόταξε ποτέ τού δεκάρα τσακιστή
  Τέλος πάντων.
  Ή μάνα μου πού ήταν γυναίκα τού πατέρα μου, τού
  όποίου εΤμαι παιδ! άφοΰ ήταν σύζυγος τής μάνας μου ττοό
  κ ι αύτη ήταν μάνα τοΰ άδερφού μου, ήταν καλή γυναίκα
  Όλη ή γειτονιά εΐχε νά λέει γιά τα γιουβαρλάκια π0υ
  έφτιαχνε. Τέλος πάντων
  Έγώ μεγάλωσα γρήγορα, γιατί Ιτρωγα δλη μου την
  κρέμα, έπινα τό γάλ,α μου και δέν έλεγα κακά λόγια.
  "Οσο καιρό . .με,γάλωνα, μάθαινα δλους τούς τρό-
  πους πού θά μέ κάνανε πλούσιο. Τέλος πάντων.
  Θυμοΰμαι πώς μιά φορά ήθελα νά δοκιμάσω δν &νοι
  γε εΰκολα £να κλειδωμένο περίπτερο. Τό δοκίμασα κα! τό
  πέτυχα μέ την πρώτη. Γιά τήν έπιτυχία μου, κέρασα τόν
  έαυτό μου, δτι εΐχε μέσα τό περίπτερο πού ανοιξα. Τελος
  πάντων.
  Θυμοΰμαι άλλη μιά φορά πώς επιασα ίνα συμμαθη-
  τή μου άπό τό λαιμό κα! τοΰ πήρα όπό τήν τσέπη τα λε·
  φτά πού εΐχε, γιατί ξέρω πώς τό χρήμα, καταστρέφει τα
  παιδία. Τέλος πάντων.
  Μιά τρίτη φορά, θυμοΰμαι πώς έδαλα φωτία σέ μιά
  έκκλησία, έπειδή ό παπάς ήθελε λέει νά μέ ...δαφτίσει
  χριστιανό! Τελικά κατόρθωσε καί μέ δάφτισε. Τέλος ττάν-
  Μεγάλωσα πού λέτε κάνοντας μιά ζωή .. χριστιανι-
  κή. Κατόρθωσα σέ ήλικία 20 χρόνων, νά ξέρω πώς άνοί-
  γουν δλα τα περίπτερα, δλα τα ...παγκάρια των έκκλησι-
  ών, δλα τα κάντήλια τού νεκροταφείου (άπό κεΐ άφαιροΰ-
  σα τό έλαιον καί τό πουλοΰσα) καί δλα τα ποδοσφαιρπ-
  κια. Τέλος πάντων.
  Όταν έγινα μεγάλο παιδί, εΤπα νά κάμω καί γώ μ>ά
  δουλειά δπως δλοι οί άνθρωποι, γιά νά ζήσω τίμια Οπως
  ζοΰσα μέχρι τότε. Η δουλειά πού άποφάσισα νά κάνω,
  ήταν ή ...πωλήση έπιταγών. Πουλοΰσα άκάλι—-τες επι-
  γιά νά πώ καί τό πρόγραμμά μου. Τέλος πάντων.
  "Υ—τερα άρχισα τίς αϋθαιρεσίες. "Εχτισα μιά καλύ¬
  βα αΰθαίρετη καί πήρσ σδάρνα δσους θέλανε ν' άγοράσου
  νέ καλύβα. Τούς τήν πούλησα ολονών κ ι άστους τώρα νσ
  δγάζουν τα μάτια τους γιά νά δροΰν άκρη Τέλος πάντων
  Άργότερα άφοϋ μεγάλωσα πιό πολύ, εΐπα νά σώσω
  τήν Έλλάδα. Πηγά σ' Ινα τίμιο "Ελληνα, γιατϊ έγώ ϊχω
  σάν άρχή μου την τιμιότητα καί τού ζήτησα νά μέ βάλει
  στό συνδυασμό τοΰ κόμματός τού. Κ ι έκεΐνος, έπειδή έχτί-
  μησε τήν τιμιότητά μου καί έπειδή πιστεύει πώς μόνο με
  άνθρώπους σάν καί μενά στή 6ουλή θά σωθεΤ ή 'Ελλάδσ,
  μ' εδαλε στό συνδυασμό. Τέλος πάντων.
  Τώρα που γράφω τα άπομνημονεύματά μου, έτοιμά-
  ζομαι ν' άρχίσω τόν προεκλογικό άγώνα.
  Ξέρω, πώς θά παραδώ την άρχή μου νά 'μαι τίμιος,
  άλλά τ! νά κάνουμε; Πρέπει νά σωθεΐ καί ή χώρα. Τέλος
  πάντων.
  Περισσότερα άπομνημονεύμοττα θά γράψω αύριο,
  V
  (ά νά πώ κα! τό πρόγραμμό μου. Τέλος πάντων.
  Έγώ δέν λέω «τέλος πάντων» γιατί δέν τέλειωσα σι(.
  Αυριο πάλι έδώ 'μβστε. Τέλος πάντων...
  ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  »♦♦♦♦♦♦♦♦ «.«,«, ♦♦♦.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΑ«ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (Μάνος Χαρής)
  Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης
  Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο
  ΤΕΧ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Μαραγκουδάκης
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
  Ίκτΐνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  Τ
  ►♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦ ΑΡΙΑΔΝΗ Ι ι ( ( · ( ι Ι ' { ' Ι ι { · Ι ι Ι ' ψ ψ Κάδε βράδυ ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ "♦♦♦♦♦♦♦ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί- ων,ώς καί ίσογείων καταστημάτων, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοϋς κατασκευ- ήςκαίέπί των άδων 18778 άρ. 39 καί Πάσιφάής καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε- νικοϋ Χημείου τοΰ Κράτους). Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καΐ 286113 »♦♦♦»♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ»» ►♦♦ ♦♦♦♦♦♦Φ»»»»»»»»»»*»» ι Στέωα να- Βαφτιστικά - Παιδικά ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΟΥΡΔΑΚΗ Είμεθα αουναγώνιοτοι διότι είναι προϊόντα της βιοτεχνιας μας Πώλησις Χονδρική Λιανική Λεακρ. Καλοκαιρινοΰ 30 Τηλ. 280-776
  Τετάρτη 2 Νοεμβριού 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΒΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  α γρ ο τι ά
  Γράφει 6 ΚΟΙΤΑΖ ΑΑΊΊ1ΗΣ
  Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΣ
  Καί πάλιόπεριβόπτος πρόεδρος τής «Παγκρητίου»
  Οί μασονικές τΛίϊΣζ τού κ. Βογιατζάκη
  Καί Ινα δημοσίευμαάπότήνέποχήτήςΧοίιντας
  «Νοθς ύγιής, έν σώματι
  ύγιές», είπαν κάπου κάπο
  τε οί τηοόγονοί μας άρχαΐοι
  'Έλληνες. Καί τδπαν γιατί
  αύτό περΐπου η'ξεραν, αύ-
  τό πίστευαν. Τακτοποιοΰ-
  σαν δηλ. κατά κάττοιο τρό
  πό τό τί ε'πρεπε ναχη ό νοϋς
  καί τό σώμα γιά νά περπα-
  τοΰν στόν ϊσιο δρόμο τής
  ζωής. Βεβαία τό ίίλεγαν τό
  τε πού ή μοϊρα δριζε, ό νοϋς
  ένεργοϋσε καΐ τό σώμα τυ
  φλάκουγε. Άλλά τότε.
  Μιά δμως πού τό τότε ή
  ταν τότε καί πού τό τότε τό
  τε είναι τελείως διαφορετι
  κό άπό τό σήμερα έπίτρεψε
  μου φΐλε αναγνώστα νά
  οοΰ πώ κάτι κι έγώ.
  Καί τό δ«κό μου κάτι εΤ-
  ναι τό σήμερο, τό αΰριο, τό
  μέλλον καί πού γιά νά γίνη
  αύτό τό ώραΐο σήμερο τό
  εύχάριστο αΰριο, τύ εύήμε
  ρο μέλλον χρειάζεται νοΰ
  καί κραοί σκέψη καί κρίση
  λογική καί σύνεση, δικαιο
  σύνη καΐ δικαιώση. Οί κον
  τοφθαλμΐες, τα σψαβά μά
  θια, τα ΐοπουλα φερσίματα
  οί πρόχειρες χαμογελά-
  στρες, τα γλυκόλογα, ό ά
  ποπροσανατολισμός καί τα
  κοροϊδιλίκια είναι κάτι πού
  οΰτε τρώγονται οθτε χωνεύ
  ονται οΰτε άφομοιώνονται.
  ΕΤναι συνήθειες πού κάποι
  α τύχη διέλυσε, κάποιος οί
  φουνας άφάνισε. ΚΓ είναι
  γνωστό πώς μέ τέτοια ΐνερ
  πατήματα τό πόδι στραβώ-
  νει..
  Άκόμη κι «δποιος κοιμα
  τα ι μέ στραβό τό πρωί άλλη
  θωρίζει». Έπόμενο είναι
  ΑΟΡΟΜΑΧ
  εχουν δλα τα καταστή ματα
  γεωιργικών φαρμάκων
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  Μυττογραφεϊον
  ΘΕΟΦ.-ΧΑΡΙΑΜΑΥΡΑΚΗΣο.ε
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ
  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  λοιττόν, νά δοϋμε τό στρα¬
  βό νά διαλύσωμε τό άνάπο
  δο, νά σκορπίσομε τό αχρη
  στο. Στό δρόμο μας σάν ά-
  γρότες ύπάρχει πάντα ή θυ
  σία, ή άγάπη γιά δλους ή
  κοινωνική δικαιοσύνη. Κι
  δμως.
  Κι' δμως δλ' αύτά τάκα-
  μαν κοροϊδες κάτι τοδνοι
  καί ποφτοΰνοι άετονύχηδες
  μάγκες έκμεταλλευτές μας.
  Καί μας γέλασαν καί μας
  πότισαν χολή καί όξος. "Ε
  τσι μας πήραν καί μδς παίρ
  νούν τό δρόμο τό σωστό καί
  την άληθινή λογική καί
  την έκαμαν δική τους. Κι
  είπαν σέ έμας κορόϊδα καί
  τα παιδία μας οΰστ. ΟΰσΓ
  άπό έδώ, οΰστ άπό έκεΐ, ου
  στ άττό τα άγαθά δλα τής
  γής. Γιατί; Γιατί ρίξαμε
  τούς εαυτούς μας σάν άξίες
  καί γίναμε άπό δρχοντες
  δοθλσι, άπό άφέντες υπό
  δουλοι. Κι δλα αύτά γιατί
  στό δρόμο μας, στόν ϊσιο
  μας άλλάξαμε πορεία καί
  γίναμε άπό Χριστιανοί άντ!
  χριστοι, άπό δκαιοι αδικοι
  κ ι άπό ζωντανοί πεθαμένοι.
  "Ωσπου μιά νύχτα μέ
  φεγγάρι κάποιοι άλεπουδέ
  ληδες δρπαξαν την άξία,
  ξεφτέλισαν τόν>έαυτό μας
  καΐ έίφραξαν τόν άγνό δρό
  μο μας στόν δρόμο τής αΐώ
  νιας ζωής.
  Τής ζωής έκείνης πού
  μδς θέλει ξύπνιους, ζωντα
  νούς, δίκαιους καί είρηνι-
  στές γιά μ»ά πατρίδα μέγα
  λη κι £να μέλλον γερό—
  δυνατό.
  Γιά ε"να μέλλον πού
  «Πΰλαι "Αδου ού καταισχύ
  νουσι...» καί οί βρωμιές δέν
  θά ύτιύρχουν, τό παρόν θά
  τό χαιρόμαστε, τό μέλλον
  θά τό θαυμάζουμε καί τό αί
  ώνιο θά τό εύλογοϋμε.
  Ξύπνα, λοιπόν, άγρότη
  καί ψήφισε.
  Ψήόφισε, άνθρώπινα, ψή
  φισε δίκαια, ψήφισε Χρι-
  στιανικά σάν Χριοτπανός
  καί γιά «Χριστιανική Δημο
  κρατία». Κ. ΛΑ ΓΔΗΣ
  Τού υυνγραφέα κ. Βελιοοάριου Μουοτάκα
  Άγαπητέ κ. Χαρή
  Παρακολουθώ τούς άγώ
  νες ϋου —δσοι φτάνουν ώς
  τ' άφτιά μου —καί χαίρο-
  μαι γιά τό θάρρος σου, καί
  τή μαχητικότητά σου.
  Προχθές φΐλος μου ίε-
  ρωμένος —τόν ξεγέλασαν
  κι' αυτόν οί ίεράρχες μας
  καί ψήφισαν τούς δεσποτά
  δες πού εΤδες—μοΰ έΌτειλ
  λε άπόκομμα τής «Άλήθει
  άς» δπου άνάμεσα στούς
  τιτλούχους τής μασονίας
  μέ τις «ποδίτσες» καί τα
  «διάσημα» φιγουράρει πρώ
  τος καί καλύτερος ό Κρητι
  κάρχης Μέγας θησαυροφύ
  λακας.
  Γιά αύτά, έπ' εύκαιρία
  σας στέλνω δημοσίευμα
  μου δΓΛ)υ σέ καιρούς χαλε-
  πούς μίλησα έΊ;ω άπ' τα δόν
  τια γιά τό πρόεδρο τής «Πά
  γκρητίου».
  Μέ πατριωτικούς χαιρε
  τισμούς
  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
  ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ
  Τα ξενητεμένα άδέλφια
  βρέθηκαν στήν πατρική γή
  γιά δεύτερο Παγκόσμιο Συ
  νέδριο Κρητών πού είχε
  γιά θέμα τού την ϊδρυση Πά
  νεπιστημίου στή Μεγαλό
  νησο. Όμιλίες, δεξιώσεις1,
  έκδρομές σέ τόπους ίστορι
  κων άναπολήσεων, ξεναγή
  σεις σέ άρχαιολογικά καί
  θρησκευτικά κέντρα, όργά
  νωση κρητικών γλεντιών
  κλπ., συνέθεταν τό πρό
  γραμμα των συνέδριον.
  θά μποροϋσε βεβαία νά
  διατυπώση κανείς ΐϊθλλές
  διαφωνίες ώς πρός τόν τρό
  πό οργανώσεως συμμετο-
  χής ξεναγήσεως, ύποδοχής
  —στά Χανιά καθώς διαβά
  ζω συνέβησαν πολλές πα-
  ραλήφεΐς κλπ1—άλλά φυ-
  ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ίδιωπ
  κά Άγγλικά μαθήματα, μέ
  Άγγλίδα καθηγήτρια.
  Πληροφορίες: Τηλ. 288—
  371.
  οικον είναι σέ τέτοιες έκ-
  δηλώοιεις νά ύπάρχουν καί
  λάθη καί άτέλειες. "Αλλω
  στε ή όργανώτρια όργάνω
  σις «Παγκρήτιος "Ενωσις
  Αθηνών» δέν φημίζεται
  γιά αρτιες όργανώσεΐς έκ*
  δηλώσεων (ϊδε Βενιζέλεια
  —έορταί θεοτοκοπούλου—
  Παγκρήτια Συνέδρια, έορ
  τασμοΐ Μάχης Κρήτης, Προ
  σκυνήματά της κλπ).
  "Οπως σήμερα θά μας
  άπασχολήση £να αλλο θέ¬
  μα. "Εχω μπροσΐά μου τό
  πολυτελές τεΰχος πού έξε
  δοθή μέ τό πρόγραμμα τοΰ
  Συνεδρίου καί τα χαιρετι
  στήρια μηνύματα άρχών,
  πολιτικών, θρησκευτικών
  καί πατριωτικώνσωματείω''
  την σχετικήν φωτογραφι-
  κήν καί συγγραφκήν προ
  βολήν των όργανωτών καϊ
  παραγόντων τοθ Συνεδρΐ
  ου.
  Καταλαβαίνετε την 2κπλη
  ξίν μας άλλά καί την αγα¬
  νάκτησιν τοϋ χριστεπώνυ
  μου πληρώματος τής έκκλη
  οίας τής Κρήτης δταν άνά
  μέσα στίς σεβάσμιες μορφές
  καί τίς τιμημένες ΰπογρα-
  φές τοϋ άποδημήσαντος
  Οικουμενικού Πατριάρχου
  των Αρχιεπίσκοπον Κρή¬
  της, Άμερικής Γερμανίας
  κλπ. φιγουράρουν άντικρυ
  στά οί ύπογραφές των Προ
  έδρων τής Παγκρητικης
  Άφρικής καί τής Παγκρη¬
  τίου Αθηνών κ.κ. Νικ. Άν.
  Κασιμάτη καί Γ Βογι|ρτζά
  κη μ' δλη τή μασωνική των
  μεγαλοπρεπεία πεποιλκι-
  μένες μέ τίς σχετικές δια
  κοσμητικές τελεΐες».
  Διατί οί κύριοι Πρόεδροι
  σκανδαλίζουν τα όρθόδοξα
  αί<;3ήμαΐα τοΰ Κρητικού λαοΰ, άφοΰ είναι γνωστόν σέ δλους παρά την μυστικο πάθεια τοΰ τεκτονισμοΰ δτι οί τελεία^ ύπογραφοΰντες διακηρύττουν την τεκτονι κή των προέλευση καί τόν βαθμό «μυήσεώς» των. Πρό κλησις, άνευλάβεια, έΆλει ψις σεβαομοϋ άπέναντι των σεβασμίων υπογραφήν των εκπροσωπών τής έκκλησί άς τή Κρήτης, των Άποοή μων τής πολιτείας άπέναν τι τής ϊδιας τής Κρήτης πού είναι κάστρο τής Όρθοδο- ξίας καί τοϋ Κρητικού λα¬ οΰ πού κράτησε άγνό τό θρησκευτικόν ορθόδοξον φρόνημά τού παρά τούς κα τατρεγμούς έτεροφύλων καί άλλοδόξων Ένετών, Μουσουλμάνων κλπ. Μας είναι λίαν άγαπητός ό Πρόεδρος τής Παγκρητί ου "Ενώσεως κ. Βογιατζά κης καί δέν αγνοούμεν την άγάπη τού καί την προοφο ρά τού στή Κρήτη φιλτάτη δμως είναι καί ή άλήθεια πού πρέπει νά λέγεται πάν τοτε καί πρός έχθρούς καί πρός φίλους' Ό κ. Βογιατζάκης καί ό έξ' Άφρικής συνάδελφός τού κ. Καοιμάτης θά πρέπει σέ τέτοιες έκδηλώσειςώς ή "Οργάνωσις Παγκρητίου Συνεδρίου νά έναποθέτουν πρίν εισέλθουν στίς αϊθου- σες των Συνεδρίων την τε κτονικήν σπάθην, την τίβε νόν τίς «προσπίοδιές» καί τα μασωνικά των διάσημα. Σέ αύτές τίς έκδηλώσεις 2να μόνον «ενδυμα» καί μία ιδιότης έπτρέπεταΐ: ή Κρη τική! Ό κ. Βογιατζάκης σάν «μέγας θησαυροφύ- λαξ» τοΰ έλλην ικοΰ τεκτο νισμοΰ μπορεΐ νά υπογρά¬ ψη τάς συναλλαγματικάς, καί τα έγγραφα τής Τραπέ ζης τού οχι δμως καΐ τα μη νύματα πού άπευθύνονται στόν εύσεβή φιλόχριοΤον Κρητικόν λαόν. Καί είς τό τρόγραμμα τοΰ Α' ουνεδρίου μέ τίς ϊδιες τελεΐες υπέγραψε καί άπο ροϋμε πώς οί ίεράρχες τής Κρήτης καί μάλιστα οί εύ- θάρσεΐς τής όρθοδοξίας μα χηταί Γορτύνης καί Άρκα δίας κ.κ. Τιμόθεος.., ό Κυ δωνίας καί Άποκορώνου κ. κ Νικηφόρος, ό καθηγητής Θεολογίας Ανδρ Φυτράκης καί οί Πρόεδροι των Πά- ΕΠαΐΟΠΒΡΙΙΓΩΓΟΙ ΙΠρομηθευτεϊτε έγκαιρα τό Νέο έλαιοδίχτυ μας μέ την ύπερενισχυμένη οϋγια Μετά άπό μακρές μεΑέτες, πεΐύχαμε νά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οϋγια) μέ ποΑΑά και πιό δυυατά υήμα- τα, έυοωματωμέυα σέ ταιυία άπό την ιδία πρώτη ϋλη. Μέ την ιδία μέβοδο, έυιοχύοαμε δΑο τό δίχτυ, χρηοιμοποι- ώυτας πιό δυνατό νήματα κατα μηκος καί κατά φάρδος, μέ μελετημένη διατάξη ώοτε μαζί μέ την οΰ"ΐα νά παίρνει τό δίχτυ άτοάλινηαντοχά. Προοέξτε άκόμη ότι τό δίκτυ μας έχεΐ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά μή χάνεταΐ οϋτε μιά άπό τίς ΐΐΐανοήΐές. Τώρα πιο ρέ το έλαιοόίχτυ μοί, το μά[εμα της έλιάς έγινέ ριό εΰχάριστη καί άνέΕοδη άπασχαληση. Ν- & Μ-ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ι8ΑΝΝΗΣ παπηαακΗΣ & Σία ο.ε. ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΑΕΙΟ καί άναφέρονται ώς ομιλή ται καί ούνεδροι τοΰ παρόν τος συνεδρίου δέν διαμαρ- τυρήθηκαν γ«ά τό άτόπημα. Ή γυναίκα τοθ Καίσαρος πρέπε· νά φαίνεται σεμνή γκρητίων Συλλόγων πρέ¬ πει νά φαίνωνται Κρητικοϊ φορείς τοΰ Έλλην ικοΰ Όρ θοδόξου Πνεύματος. ΒΕΛΙΣ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ διακοσμητικη Τηλ. 287.670 ΑΟΡΟΜΑΧ Άνακοίνωση 2 "Οσοι παραγωγοί έχουν κάνει ύπερλί- πανση στ" άμπέλια τους τα 6υο τελευταία χρόνια μέ άνόργανα λιπάσματα, μποροΰν εάν θέλουν νά χρησιμοποιήσουν γιά τή φε- τεινή χρονιά μόνο ΑΟΚΟΜΑΧ, χω,ρίς αλλο λίπασμα. "Ετσι θά εχουν διπλό κέρδος, διότι. Ιον Κερδίζουν τό λίπασμα μιάς χρονίας 2ον Άξιοποιοθν 100 ο)/$ τα λιπάσματα πού παραμένουν δεσμευμένα στό £δαφος άπό τα προηγοΰμενα χρόνια. άπό την έταιρεία ΑΟΗΟΜΑΧ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»·^»»»»*»»*ε>
  Διαβάζετε καί την
  Δευτεριάτικη
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  σ»σ>#ΦΦΦσ*ΦσιΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦσ>φ:< ΚΥΝΗΓΟΙ Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΚΛΝΑ-ΜΟΝΟΚΑΝΑ-ΚΛΡΛΜΠΙΝΕΣ Μ Ρ05Ε ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) - ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - Ι- ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ 'Επίσης σέ μεγάλες τχοσότητρς δλα τα εϊ- δη κυνηγίου ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝ Ι ΚΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΖ ΚΑΑΥΤΚΡΕΧ ΎΙΜΖΤ ΓΙΑΤΙ εΧΙΜΑΕΤΕ ΕΙΧΑΓΟΓΕΙΧ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΕ'ΓΝΤΑΓιΙ - Τηλ. 284.207 ΚΑΠΑΜΠΗ ('Αποθήκη) — Τηλ. 287.766 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο Διαθάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΉ» την καθημερινή, πρωίνή, Δημοκρατική Εφημερίδα πού σάς ένημερώνει ύπευθυνα. • ΧηΖΤΕΧ ΕΙΔΗΧΕΙΧ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΧ • ΕΡΕΥΝΕΧ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ βΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΟΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΧΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καί 224 - 226 γιά νά έχετε τό ,χρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεϊο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»
  ΣΕΑΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρος σϋυυον |^
  που πριν μ ιε^χωι ιη κου1 ι
  φρυξουν οιαλ'λοι γο ο^ο^ ΐα
  ηρολα^Π νρ πει εαν.ω κ αι (ιι
  λλΡ "3'
  Ι
  Ν Κί/»Ι(ΙίΛ«ΐι|
  Τετάρτη 2 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚίνπσπτώνΎποψηφίων
  ΕΔΗΚ
  • ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ! ΚΩ¬
  Σ ΤΑΣ:
  Περιόδευσε χθές τα χωρία
  Πυράθι, Πετροκεψάλι, Σ!6α,
  Πιτσίδια καί Καμηλάρη δ-
  που εγινε ένθουσιωδώς δε-
  κτός. Στό ττολιτικό γραφεΐο
  τού δέχτηκε έπιτροττές καί
  ψίλους τού.
  • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΥ
  ,ΤΕΡΗΣ:
  Άκολουθούμενος άπό ττολ
  λούς ττολιτικούς τού φίλους,
  έπισκέφτηκε χθές ττολλά χω
  ριά στήν περιοχή Έπισκο-
  πής. Στό πολιτικό τού γρα
  Φεΐο δέχτηκε πολλούς φίλους
  τού.
  • ΠΑΠΑ· ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΜΑΝΟΛΗΣ:
  Περιόδευσε χθές τα χωρία
  Άγιές Παρασκιές, Μελέσες,
  Άστρίτσι, Μυρτιά καί Ά-
  στρακούς καί μίλησε σέ με
  γάλες συγκεντρώσεις κατοί-
  κων των χωρίων, ι
  ΠΑΣΟΚ
  Κοινές έμφανίσεις έπραγ
  ματοττοίησαν χθές δλοι οί
  ύττοψήφιοι τού ΠΑΣΟΚ στό
  Καστέλι Πεδιάδος (5.30 μ.
  μ.) κα! στίς Άρχάνες (8.30
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΟΡΩΠΟΙ
  ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΑΑΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  Ύποψήφΐος ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  Ό δικηγόρος κα! οίκονομολόγος Μιχαήλ Έμμ. Γαλε-
  νιανός (γυιός τού έττί σειράν έτών αειμνήστου βουλευτού
  Ηρακλείου Εμμανουήλ Μ. Γαλενιανού), γεννήθηκε στό
  Ήράκλειο Κρήτης τό 1945. Περάτωσε τίς έγκύκλιες
  σττουδές τού στό 10ο Γυμνάσιο Αρρενων Αθηνών τό
  1963 καί τό Τδιο έτος άρχισε τίς ττανεπιστημιακές τού
  σττουδές. Τόν Ίούνιο τού 1968 έγινε πτυχιοΰχος τής Νο-
  μικής Σχολής τού Πανεττιστημίου Αθηνών, ένώ τόν Σε-
  πτέμβριο τού αυτού έτους πήγε στήν Γαλλία γιά εύρύτε-
  ρες οττουδές. Τόν Όκτώδριο τού ετους 1970 εγινε κάτο-
  χος Διδακτορικοΰ Διττλώματος στό Ίδιωτικό Δίκαιο τής
  Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου τού Στρασβούργοι,1.
  Τό έττόμενο έ'τος (Ίούνιος 1971) έλαβε τό Δίττλωμα τού
  Ίνστιτούτου Άνωτάτων ΕύρωτΓα''κών Σπουδών τού Πα¬
  νεπιστημίου τού Στρασβούργου, ένώ ταΰτόχρονα όλο-
  κλήρωνε τίς σπουδές τού στήν Σχολή Οίκονομικών Έτγι-
  στημών τού αυτού Πανεπιστημίου, άπό δπου τόν Όκτώ-
  6ριο τού 1971 έλαβε τό πτυχίο τού Οίκονομολόγου στόν
  κλάδο «Διοίκησι των Έπιχειρήσεων».
  1. Γραμματεύς τής Βουλής 1974—1975.
  2. Μόνιμο μέλος τής Μικτής Κοινοβουλευτικήν Έτπ-
  τροπής Ελλάδος — Κοινής Άγοράς 1974—1?77.
  3. Γραμματεύς τής ΈλληνοΓαλλικής Κοινοβουλευ-
  τικής Όμάδας.
  4. Μέλος πλείστων Κοινοβουλευτικόν άποστολών
  πρός Κύπρον, ΕΞΰρώπην, Αγγλίαν, Άμεοικήν,
  Άπό τού έτους 1972 άσκεΐ τό έπάγγελμα τού δικη-
  γόρου στήν Άθήνα καί είναι νομικός καί οικονομικάς
  σύμβουλος σέ έταιρεΤες καί έπιχειρήσεις.
  Κατήλθε είς τάς εκλογάς τού 1974 διά ττρώτην φο¬
  ράν καί εξελέγη βουλευτής τής Ν.Δ.
  Στίς έμφανίσεις αύτές πά
  ραβρέθηκαν καί ττολλά μέλη
  τής νομαρχιακής έπιτροττής
  τής ΝΟΔΕΞΑ κ.ά.
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΙ
  ΚΩΝ —ΔΕΛΗΓΙΑΝ
  ΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ Ε-
  ΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ:
  Έπισκέφθηκαν χθές την
  ττεριοχή Πύργου κάί τα χω
  ριά Χουδέτσι, Άγία Βαρβά
  ρα καί Καλονή, δττου καί μί
  λησαν σέ συγκεντρώσεις. Γό
  πρωΐ δεχτή κα ν ττολιτικούς
  τους φίλους στά γραφεϊα
  τους.
  • ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗ
  ΤΡΗΣ:
  Προχθές μίλησε σέ συγ¬
  κεντρώση φίλων τού στή Βόν
  νη. Χθές έττισκέφτηκε τα χω
  ριά Θραψανό καί Γαλατά δ-
  ττου καΐ μίλησε σέ συγκεν¬
  τρώσεις.
  • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩ¬
  Σ ΤΑΣ:
  Στό ττολιτικό τού γραφεΐο
  δέχτηκε χθές έτπτροπές ά-
  γροτών καί ττολιτικούς τού
  φίλους.
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΑΚΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ — ΣΚΑ
  ΛΟΧΩΡΙΤΗ ΔΕΣ¬
  ΠΟΙΝΑ:
  Έπισκέφτηκαν χθές τα
  χωρία Ρογδιά, Μάραθος, Δα
  μάστα καί Φόδελε καί μιλη
  σαν σέ συγκεντρώσεις.
  • ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡ¬
  Την ΙηΔεκεμβρίου στό 3μελές'Ηρακλείου
  ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΔΕΣ
  ΠΑ ΠΕΡΙΥΒΡΙ2Η ΚΑΙ ΕΞΥΒΡΙΣΗ
  ΚΟΣ — ΙΩΑΝΝΙ¬
  ΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ:
  Περιόδευσαν χθές τό άπό-
  γευμα τα χωρία Καβροχώρι,
  Κεραμούτσι, Κορφές καΐ
  Λουτράκι.
  • ΣΚΕΜΠΕΓΓΖΗΣ ΚΥ-
  ΡΙΑΚΟΣ — ΜΑΛΛΙ
  ΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
  Έπισκέφτηκαν τα χωρία
  Σταυράκια, Σίβα καί ΔαΦνές
  δπου καί μίλησαν σέ συγκεΐ'-
  τρώσεις.
  ΚΚΕ
  "Ολοι οί ύποψήφιοι τού
  συνδυασμοΰ τού ΚΚΕ παρα·
  6ρέθηκαν χθές στά έγκαίνια
  τού έκλογικού κέντρου τού
  κόμματος στό Χουδέτσι.
  (Στά έγκαίνια δττου παρα
  βρέθηκαν πολλά μέλη καί ό
  παδο! τού ΚΚΕ μλησε ή υπο
  ψήφια Μαρία Φραγκεδάκη
  καί χαιρετισμούς απηύθυναν
  οί ΰποψήφιοι: Ματθαιάκης
  Γιώργος, Γαρεφαλάκης Γιώρ
  γος, Σταυρακάκης Μιχάλης,
  Βασιλάκης Νϊκος, Συντυχά-
  κης Δανήλθς κ Α.
  "'Εγινε έξ άλλου γνωστό
  άττό τή νομαρχιακή έτπτροττή
  τού ΚΚΕ δτι μέχρι στιγμής
  έ'χουν συγκροτηθη 40 έκλογι
  κές έπιτροπές στό Νομό άττό
  τίς οποίες 27 βρίσκονται σέ
  χωρία καί 13 μέσα στήν ττό
  λη. Στόχος τής νομαρχιακής
  είναι νά συγκροτηθοΰν 60 έ
  τπτροττές πράγμα ττού ττι-
  στεύεται ότι θά γ ι νέ ι κατορ
  θωτό σέ σύντομο χρονικό
  διάστημα.
  Οί ύττεύθυνοι τής έφημερί
  δας «Μεσόγειος» Άριστοτέ-
  λης Γραμματικάκης, έκδότης
  καί Κώστας Γραμματικάκη:
  διευθυντής, πρόκειται νά δι
  καστοϋν την 1η Δεκεμβριού
  στό Τριμελές Πλημμελειοδι-
  κεΤο Ηρακλείου.
  Ή κατηγορίσ ποΰ τούς ά-
  ποδίδεται είναι περιΰβριση
  άρχής καί έξύβριση τού διευ
  θυντή τής «Αληθείας», άπό
  μηνυτήρΐα άναφορά τού ό
  ποίου ξεκΐνησε ή αύτεπάγ-
  «»♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦
  γελτη έγκληση τού κ. Είσαγ
  γελέα. Ό ίδιος έπίσης έκανε
  καί χωριστή μήνυση γιά τό
  ϊδιο θέμα, γι' αύτό καί θά υ¬
  πάρξη συνεκδίκαση.
  Πρόκειται γιά τό άρθρο
  τής «Μεσογείου» ττού άναφε-
  ρόταν στό θέμα τής Μασονί·
  άς καί μέ τό όποΤο ττεριυβρι
  ζόταν ή Άρχή καί εξυβριζό-
  ταν ό διευθυντής τής έφημε
  ρίδας μας.
  Στή δίκη αύτη, ύ τάμχουν
  άρκετοΐ μάρτυρες.
  ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΙΙΑΖΕΤΑΙ
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
  Μιά δήλωση τού Τεχν. Έηιμελητηρίου
  Άπό τό Τμήμα Άνατολι
  κης Κρήτης τοΰ Τεχνικοϋ
  Έπιμελητηρίου Ελλάδος
  παρακληθήκαμε νά δημοσ·
  εύσουμε τή παρακάτω άνα
  κοίνωση —δήλωση .
  Στ,ά φύλλα πολλών Έφη
  μερίδων τής 30ης καί 31 ής
  Όκτωβρίου δημοσιευτηκε
  στόν Συνδυασμό Νομοϋ Ή
  ρακλείου τής Έθνικής Πά
  ρατάξεως» τό ονομα τοΰ κ.
  Στ. Πρεκατσουνάκη μέ τόν
  τίτλο «Πολιτικάς Μηχανι
  κός».
  Έπειδή 6πως ΐτροκύπτει
  άπό τα τηρούμενα στό Τεχ
  νικό Έπιμελητήρΐο στοι-
  χεΐα δέν ύπάρχει Πολιτι-
  κός Μηχανικάς μέ τό δνο-
  μα αύτό σας παρακαλοΰμε
  νά προβήτε στήν σχετική
  διόρθαιση.
  Ηράκλειον 1 Νοεμβριού
  1977.
  Μέ τιμή
  Ό πρόεδρος
  Μ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
  Ο ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ
  Β. ΖΕΒΕΛΑΚΗΣ
  Η ΛΑΊ'ΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ 10
  ΛΝΤΙύΡΔΙΤΙΚΟ Ν. Α. 59) 74
  Ή Λα'κή Δημοκρατική Έ
  νότητα (Λ.Δ.Ε.), σέ μακοο
  σκελή ανακοινώση της, κα-
  ταγγέλ^ει την κυβέρνηση,
  γιά την έμφανή ττρόθει/ή της
  νά άτταγορεύσει τή συμμετο
  χή τού κόμματος αυτού στίς
  έκλογές τής 20ης Νοεμβριού.
  ]Ζητά τήν καταργήση τού
  άντιδραστικοΰ Ν.Δ. 59)74
  καί καλεΐ δλες τίς δημοκρατι
  κές παρατάξεις νά άντιτατ
  χθοΰν στήν έξώφθαλμη άντι-
  συνταγματική ττρόθεση τής
  κυβέρνησης.
  ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΝ ΝΑΘΕΝΑ
  ΕΠ ΑΡΟΥΣΊ ΑΣ ΑΝ ΤΟ ΦΙ ΑΤ-132ΤΟΠ Μ ΑΝ ΑΤΖΕΡ
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΓΟΣ · ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΟΛΟΓΟΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ Μέ έξαιρετικ^ι έπιτυχΐα καί παρουσία πλήθους κό- θμου, έγινε προχθές στό ξε νοδοχεϊο ΑΤΛΑΝΤΙΣ άπό τίς έπιχειρήσεις ΑΦΩΝ ΝΑΘΕΝΑ ή επιδείξη τοΰ νέου πολυτελοΰς αύτοκινή τού ΦΙΑΤ 132 ΤΟΠ Μ Α ΝΑΤΖΕΡ. Μέ τό νέο αύτό μοντέλο, ή ΦΙΑΤ ττροσφέρει £νανέο τ υπο αύτοκινήτου, τοΰ ό- ποίου δλα τα χαρακτηρίση κά ύπερτεροΰν. Ή ανεση, ή άσφάλεια οί άποδόσεις τού, ό άθόρυβος κνητήρας, τό φινίρισμα ή πληρότητα των πολυτελήν καί κομψών έξεσουάρ τού, Ουμπληρώνουν ίίνα ύψηλό τερο έπίπεδο, κατασκευής τής ΦΙΑΤ. Είναι μιά μεγάλη «μπερ λίνα» μέ κομψή έμφάνιση πού έρχεται νά κατακτήση δλους έκείνους ττού διψανε γιά καλό γοϋστο καί πού μπορεϊ μέ σιγουριά νά κυ ριαρχήση στούς δρόμους τής Κρήτης. Είναι τό μόνο αύτοκίνη το γιά μεγάλα, όνετα, γρή γορα καί άσφαλή ταξιδια. Στήν έπίδειζη παραβρέθη καν: Ό ίδιοκτήτης καί Δι¬ ευθυντής Μάρκετιγκ κ. Παΰλος Λάο'καρης μετά τής συζύγου τού ό Διευθυν τής τοΰ δικτυου έΐτϊΐρχίας .κ Τ. Άλευρδς, οί κ.κ θωμάς καί Μάρκος Νάθε- νας μετά των συζύγων των οί διευθυντές των τμημά- των των έπιχειρήσεων ΝΑ ΘΕΝΑ, Διευθυντές ύποκα ταστημάτων Τραπε^ών στό Ήράκλειο, ό Διευθυντής τής Νομαρχίας κ. Δήμητρα κης Κ.& Στή φωτογραφία, 2να στιγμιότυπο άπό τήν έπίδεΐ Φωτορεπορτάζ Α. Κουλά τσογλου. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Γεννήθηκε τό 1943 στόν "Αγιο Μυρωνα Μαλεβυζίου. Γονε'ις τού ό γιατρός Γιώργος Ε. Λιναρδάκης καί ή Άννα τό γένος Ιωάννου Λυδάκη, τταλιοΰ δημοσιογράφου. Μετά τίς γυμνασιακές τού σττουδές, μπήκε στή Σχο- λη Άρχιτεκτόνων τοΰ Έθνικοΰ Μετσοβίου Πολυτεχνεϊου, άπ' δπου άττοφοίτησε τό 1969. Ύττηρέτησε τή θητεία τού σάν εφεδρος άνθυττοσμηνσ- γός ι<αί μετά την απολύση τού, έγκατεστάθηκε στό Ήρά¬ κλειο έργαζόμενος σάν έλεύθερος έπαγγελματίας. Παράλληλα έργάζεται σάν έτπβλέττων άρχπέκτονας μηχανικάς στήν κατασκευή τών ΚΑΤΕ "Ηρακλείου. Στήν περΐοδο τών έκλογών τού 1974, έττελέγη μέλος τής Νομαρχιακής Έτπτροττής τού Νομού "Ηρακλείου τής Ν. Δημοκρατίας. Σ!τήν τοττοθέτησή τού αύτη όδηγήθηκ^ άπό μιά με¬ γάλη οίκογενειακή τταράδοση άλλά κυρίως άττό τήν πεποί- θηση πού τότε. δΐακατείχε την πλειοψηφία τοΰ Έλληνικοΰ λαυΰ, ότι ί^τσν έπιτακτική ή άνάγκη τής επικρατήσεως τοθ κόμματος αυτού, γιά την εξασφαλίση μιάς όμαλής καί σταθερής διακυβερνήσεως τής χώρας. Ή διαψεύση των προσδοκιών τού αυτών κατά τή δισρ- κεια ιής τριετοΰς διακυβερνήσεως τής χώρας άπό τό κόμ- μα της Νέας Δημοκρατίας καί ή έπανεμφάνιση τού ΚΩ- ΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ στό πολιτικό ττροσκήνιο, τόν όδή γΓ|οε] στίς τάξε.ις το0 κόμματος των Νεοφιλελευθέρων, πρίν αΰτό άκόμα ΊδρυθεΤ έπΐσημα. Μέ τήν ττεττοίθηση δτι ήταν ή μ6** ίλττίδα γιά νά βγεί ή χώρα άπό τό άδιέςοδο στό όποίο την όδήγησαν τα παλιά τταραδοσιακά ττολιτικά σχημ«τα. Είναι εγγαμος καί πατέρας δύο τέκνων. Σύζυγός τού είναι η Άρετη τό γένος Έμμ. Νικολιδάκη Δέχεται καθημερινά στό γραφεΤο τού, όδός Τριφύτσου αμ. 8 (παροδος Έβανς, έναντι κλινικής Μτταλτζάκη) τη. 282.568. Γιά νά βρήτε τόν ποϋιτικό τΐοϋ θέϋετε ΟΠΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΠΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΠΚΛΕΙΟΥ ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ Χημικάς Μηχανικάς ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ.Κ. Πολιτικό ΓραΦεΐο: Ζωγράφου 5 - Ήράκλειο (ΠλατεΤα Δασκαλογιάννη) Τηλ. 283.484, 284.367 289.496 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ Άγρότης - τ. βουλευτής ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑ.ΖΟ.Κ Πολιτικό ΓραφεΤο: Βιάννου 5 - Ήράκλειο (κοντά στήν Πλατεΐα Κορ¬ νάρου) Τηλ. 275.717 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Δικηγόρος - τ. βουλευτής ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ.Κ. Πολιτικό Γραφείο: Αβέρωφ 9 - Ήράκλειο Τηλ. 283.631 & 288.972 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ Δικηγόρος - Δημοσιογράφος ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ ΠΑ.ΧΟ.Κ. Πολιτικό Γραφείο: Μονοφατσίου 3 - Ήράκλειο (άττέναντι στήν κλινική «Με- γαλόχαρη») Τηλ. 280.930 & 224.354 ΐνΐιά πρωτοτυπία τής «Αληθείας» άπό αϋριο στή σελίδα 3