98895

Αριθμός τεύχους

130

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρ&ς σ* αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί όχλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Β. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΠροεκΑογικη "Εκδοση
  ΕΞΒ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΒΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διονθννίη»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ 130 - Δρχ. 5
  Μόνο αύτό μάς έλλειπε μέχρι τώρα... καί νά πού μάς ήρδε
  ΛΗΣΤΡΙΚΗ (
  3 ΜΕΛΗΣ
  ΑΓΝΟΣΤΗ
  )ΟΜΑΔΑ
  Ι1ΡΧΙΣΕ ΗΒ ΒΡΒ ΣΤΟ ΗΡΒΚΑΕΙΟ
  Έπιτέβηκε προχδές τή νΰχτα κατά ενός πολίτη κοντά στόν Αγιο Τίτο
  ΤΡ Ι ΜΕΛΗΣ (ότγνωστη μέχρι στιγμής), λη-
  στρική όμάδα, άρχισε τιροχθες την έπικίνδυνη
  δράση της — δυστυχώς — στό Ήράλειο.
  Η ΟΜΑΔΑ των ληστών Μκανε την πρώτη
  «δημοσία έμφάνισή της», τίς πρώτες νυχτερι-
  νές ώρες προχθές, στήν περιοχή τοθ Ηρακλεί¬
  ου πού βρΐσκεται κοντά στόν "Αγιο Τίτο.
  ΘΥΜΑ της ηταν ενας Ήρακλειώτης, ό ο¬
  ποίος δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα, τα ό-
  ποΐα δυό σέ καίρια σημεΐα, ενα στά πλευρά
  καί <Χλλο στά γεννητικά τού δργανα. ΤΟ ΘΥΜΑ δέχτηκε την έπίθεση την ώρα πού άνοιγε τό αύτοκινητό τού καί έτοιμαζόνταν νά μπή μέσα. ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ μόλις τόν χτύπησαν, ήρχισαν νά τόν ψάχνουν για λεφτά, άλλά δέν τέλειωσαν τή ληστρική τους έπίθεση, διότι γιά καλή τύχη τοθ θύματος καί κακή δική τους, άνοιξε ενα πσ ράθυρο (άπό τίς φωνές) καί μιά γυναΐκα πού δγήκε έ"ξω, μέ τίς δικές της φωνές, άπομάκρυ- νε τούς έπίδοξους καί επικινδύνους ληστές. ΠΡΕΠΕΙ νά σημειωθή δτι γυρω άπό την ακρως ένδιαφέρουσα αύτη ύπόθεση κρατεΐται άπόλυτη μυστικότητα άπό τίς άρμόοιες Άρχές κακώς κατά τή γνώμη μας. Γ ι* αυτόν ακριβώς τόν λόγο δέν έπεκτείνομε κι εμείς τή δική μας Μρευνα, γιά νά μή θεαίρηθεΐ δτι έμποδίζομε μέ τή δημοσιότητα τό έ'ργο τής άνακρίσεως. ΣΥΜΦίϊΝΑ μέ τίς δικές μας πληροφορίες ή ϊδια τριμελής βμάδα εΐχε «ξαναχτυπήσει» πρό ημερών, χωρις άποτέλεσμα πάλι. ΟΣΟ1 μέχρι στιγμής ε"χουν μιλήσει γι' αύ την την ύπόθεση, άναφέρουν τα βασικά έξωτε- ρικά χαραχτηριστικά ενός άπό την όμάδα, ό οποίος ξεχωρίζει λόγω σωματικής οιαπλάσεως. Σ' ΑΥΤΟ τό σημεΐο πρέπει νά δασίζουν καί άρκετές έλπΐδες οί άρμόδιες Άρχές καταδίω- ξης, γιά την πιθανή σύλληψη των επίδοξων λη¬ στών τού Ηρακλείου. ΑΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ αυτή τί) φορά νά είναι πιό τυχερές, γιατί τόν τελευταίον καιρό δλο ά- τυχίες δέρνουν τίς άρμόδιες άστυνομικές άρ- Έρευνα στά τοπικό μας προβλήματα ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΙΣΧΫΡΟΥ .1, Οί περιοικοι ζητοϋν την έπέμβαση τού κ.ΕΊσαγγελέα Διάχυτη είναι ή πεποίθη ση, πώς ή οίκοδομή, πού ά νεγείρεται μέ γοργό ρυθμό, στήν όδό «Μονής Πρεβέ- λης» (δίπλα στό παλαιό Μηχανολογικό Γραφείο) μένει άκάλυπτη νομ»κά. Οί ΐΥβρίοικοι μάλιοτα μέ τούς όποίους ή*ρθαμε χθές σέ έπαφή, τονίζουν μέ βεβαιότητα, δτι πρόκει· ται, γιά αύθαίρετη καί παρα νομη δόμηση. Καί θεμελιώνουν την α|πο ψή τους οέ ατοιχεϊα άδιά- σειστα. 'Υποστηρίζουν, δηλαδή δτι: β Τό έλάχιστο μέτρο δο μήσεα)ς, ο·ιήν περιοχή τους, είναι, σύμφωνα μέ τόν Γενικό Πολεοδομικό Κανονισμό, 260 τετραγωνι κά μέτρα. * Τό οίκόπεδο, επί τοΰ ό ποίου άνεγείρεται ή οίκο δομή δεν ύττερβαινει τό έ- κατό τετραγωνικά μέτρα. * Πρΐν άπό £ξη ΐκερίπου μήνες έπιοημάνθηκε άττό- πειρα τοΰ οίκοπεδούχου νά άνεγείρει την οίκοδομή άλλά ΰποχρεώθηκε άπό την Άστυνομική Άρχή /νά άνα στείλει την πρόοδο των έρ γασιών τού. Ό ίδιοκτήτης τοϋ οίκο πέδου —δπως διατείνονται οί περίοικοι —κατέφυγε τότε στό Δήμο καί ζήτησε νά τοΰ παραχωρήση τα άνα γκαϊα τετραγωνικά μέτρα, ώστε νά άποκτήσει τό, υπό τοϋ Γενικοΰ Πολεοδομικοΰ Κανονισμοΰ, προβλεπόμε νο δρ ι ο εκτάσεως. Ό Δήμος δέν διαθέτει ΐδιόκτητα οίκόπεδα στήν πε ριοχή έκτός άπό £να οίκο πεδικύ χώρο, πού προορίζε ται ,σύμφωνα μέ τό σχέδιο πόλεως, νά διαμορφωθεί οέ πνεύμονα Γφασίνου. Ό ίδιοκτήτης τοΰ δου—αγνωστο σέ ποιανοΰ ίβχυροΰ τίς πλάτες οτηρίζε ται, έπέκτεινε τα δρια τοϋ οίκοπέδου τού κι δρχισε νά κτίζει. Ή έπέκτασηττεριέλα 6ε μάλιστα έ"να τμήμα των όχθών τοϋ έγγύτατα διερχο μένου χειμάρρου. (Γέφυ- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦· Η ΑΛΗΘΕΙΑ άγωνίζεται νά σπάση τα δεσμά μέτή δική της γροθιά ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο ρα Πατελλών). Μέ τόν τρόπο αύτό κατά φερε ό ίδιοκτήτης τοΰ οίκο πέδου νά έκδόσει την οίκο δομική αδεία άπό την άρμό δια ύπηρεσία. Άνεξάρτητα, βεβαία, ά- ΐϊό τό 6άθος τής υποθέσεως, τό φανερό είναι, δτι διε- πράχθη παρανομία. Γιά τόν άπλούστατο λό¬ γο, δτι , κατελήφθη έΎα μι κρό έστω τμήμα των όχθών τοϋ χειμάρρου. Ή κειμένη νομοθεαία προβλέπει, σαφώς, δτι: Οί λίμνες, οί ποταμοί, οί χείμαρροι, οί θάλασσες κ., λ.π. άνήκουν στήν άποκλει σπκή κυριότητα τοΰ δημο¬ σίου. Κα, έπομένως κανέ- νας δέν έ"χει τό δικαίωμα νά προβή στήν κατάληψή τους καί πολύ περισσότερο στήν ίδιοποίησή τους. ΕΤνιαι συνεπώς, πρόδη- λο, δτι διαπράχθηκε παρα ΙΒΒΒΒΒ3 "Ασκήση ψυχολογικής βίας πρέπει νά θεωρηθοϋν Οί πιστώσεις Κοινοτήτων προεκλογικά πυροτεχνήματα Και ενα ψηφοθηρικό τέχνασμα ξαδέλφου τοϋ «τέως ύπουργοϋ» Στά μέσα τής άχαλίνω- της κομματικής προπαγάν δας, ΓΛού άσκεϊ άδιάντροπα ή «Ν.Δ», έντάσσονται άναμ φίβολα, καί οί μικροπιστώ σεις, πού χορηγοΰνται — κατ' έτηλογή σέ Κοινότητες τοΰ Ηρακλείου. Οϊ πιστώσεις αϋτές δέν έ"χουν, βεβαία, ά"λλο νόημα παρά νά έκφράσουν τύ δψι μο ενδιαφέρον τής Δεξιάς, γιά τή δέσμια τοπική Αύτο διοίκηση. Είναι, μέ άλλα λόγια, 8να προεκλογικό δόλωμία, πού σκοπεύει νά δελεάσει τούς Κοινοτάρχες καΐ νά ΰ φαρπάξει την ψήφον τους. Ό λαός, ώστόσο, δέν τρώει κουτόχαρτο καί είναι σέ θέσει νά έκτιμήοϊΐ τή βα θύτερη σκοπιμότητα, τής έ νέργειας. Μέ την εύκαιρία αυτή ΐτληροφορούμαστε, 8τι τό θέμα τής κατανομήν των πισώσεων χειρίζεται ό έξά δελφος τοΰ τέως ύπουρ- γοΰ. Καί, δπως είναι φυσι, κό, σταθμΐζει τίς πιο·τώ σεις μέ τα κομματικά όφέ λη τοΰ έξαδέρφου. Σομβαίνει μάλιστα τό εξής καταπλιτκτικό καί 0- πουλο: Οί πιστώσεις, πού χορη γοΰνται στίς Κοινότητες, συνοδεύονται άπό Κνα ύπη ρεΰιακό έΎγραφο. Τό έΎγραφο αύτό —δ πως πληροφορούμαστε — φέρει την ύηΌγραφή: «Κε φαλογιάννης», χωρΐς νά μνημονεύεται τό μικρό ο- νομα τοϋ ύπαλλήλου. Τό τέχνασμα έννοεϊ- ται, πού κατατείνει: Νά σχηματίσει ό ταραλή- πτης την έντύπωση,, δτι ή πΐστωση χορηγΐείται «ι^ατό πιν ένεργειών» τοΰ τέως. Έν πάση περιπτώσει, νομία, τουλάχιστον, ώς πρός αύτό τό σκέλος τής ύ ποθέσεως. Καί άνακύπτει πελώριο, στ' άλήθεια, τό έρώτημα: Πώς ππ.ραΐΐ'λανήθηκε ή αρμοδία ύττηρεσία καί έξέ- δωαε αδεία οίκοδομής, σ' ίίνα οίκόπεδο, πού δέν πλη ροϋσε τούς βασικούς δ- ρους τοΰ Πολεοδομικοΰ Κα νονιαμοΰ; 'Η ΰπόθεση αυτή, πού, δίχως άλλο, κάτι τό Οπο- πτο κρύβει, τέθηκε ύη·' 6ψη τοϋ Δήμου καί τής 'Αστυ- νομίας. "Ομως, κανένα μέτρο δέν πΔρθηκε. Βρέθηκαν — φαίνεται—δλα στήν έντέ- λεια. Ό κ. Δήμαρχος, στόν ό- ποΐο τέθηκε ύπ' 6ψη ή περί πτωση, δήλωσε... άδιαφο ρία. Εϊπε μάλιστα στό άτομο, πού τοϋ τηλεφώνησε, δτι: ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 4η Σελίδα ♦ ♦ ♦ ♦♦♦«»♦♦♦♦ Τί λέτε κι έσεΐς — άν έπι- •ιρέττεΓε — κύρ,ε Διοικητή τής ΧωροΦυλακής Ηρακλεί¬ ου; ΟΊ πολιτικοποιημένοι νε- ολαίοι ...βρίσκονται, οί ρέ— ποντες δμως ττρός τήν έγκλη ματικότητα γενικά, γιατί... χάνονται ; Άττλώς ρωτούμε κύριε Μα- ραγκάκή καί συγνώμη γιά τήν ένόχληση... χές, τίς έπιφορτισμένες μέ τήν δίωξη καί άνα- κάλυψη έγκληματικών ένεργειών. ιθφφφθθ♦♦♦♦♦♦♦ Δέν προτιμοϋνταξίάλλά νοικιαζουν αύτοκίνητα ΟΙ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΠΕΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΝΤΑΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΙ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ τοϋ Ηρακλείου, ή συμτταθέστα τη αυτή έπαγγελματική τα ζή, παραπονείται κατά των Η»ν; όν όποϊοι δέν χρησιμοΐΓθΐοϋν ταξΐ, άλλά προτιμοΰν καί έξυπτιρετοϋνται μέ ένοικια ζόμενα αύτοκίνητα. Τό Προεδρείο τοΰ Συλ λόγου των Ταξιτζήδων, πού φέρει τόν τίτλο «Σύλ λογος Νέων Αύτοκινητι- στών Νομοϋ Ηρακλείου»,, μαζί μέ άρκετά μέλη τής τάξης των ταξιτζήδων, επι σκέφτηκε χθές τα γραφεΐα μας καί έκδήλωσε τα σφο¬ δρά παράπονά της, τονίζον τας δ*τι οί ΰποψήφιοι άπο- φεύγουν συστηματικά το ταξί καί έξυπηρετοΰνται μέ ένοικιαζόμενα Ι.Χ. «Ένώ οί ύποφήφιοί μας Οκορποϋν πρός δλες τίς κατευθύνσεις τόσα χρή ματα τίς μέρες αύτές, εμείς δέν παίρνομε οΰτε μιά δραχμή, γιατί άπλούστατα κανείς δέν μας παίρνει γιά διαδρομή άκόμη καί μέχρι τίς Άρχάνες» , μας είπαν χαραχτηριστικά οί έκτρό- σωποι των ταξιτζήδων. Καί ουνέχιοΥαν: «Εϊμαστε μιά τάξη πού έ Οίσυμπατριώτες μας πολιτευτέο. ΚΡΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ αθΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρέπει νά τονίσομε στούς ί ΰηΌψήφιους τής Δεξιάς, 8 ] τι κανένα πιά τέχνασμα τους δέν πκρνά. Ό λαός είναι ώριμος καί επιδεικνύει αύξημένη πολιτική εύθύνη. Τα ψίχουλα τοΰ Εύαγ γελικοϋ Λαζάρου δέν τόν ξεγελοΰν. Γνωρίζει κάλλι στα τα δικαιώματά τού καί είναι σέ θέση νά τα διεκδι κήσει. Τό μεγάλο, τό άκατα μάχητο δπλο τού, είναι ή ψήφος τού. Καί αυτή θά στρέψει εναντίον τής Δε¬ ξιάς στίς 20 Νοεμβριού. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Κώστας Στεφανάκης Β' ΑΘΗΝΩΝ Λάρης Καρατζάς Στέλιος Παπαδάκης ΕΔΗΚ Α' ΑΘΗΝΩΝ Φαλή Βογιατζάκη Β' ΑΘΗΝΩΝ Μανώλης Μπαντουβάς Γιώργθς Παπαμιχελάκης Γιώργος Στεφανάκης ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Μιά πρωτο- τυπία τής «Αληθείας» Βιργινία Τσουδερου ΚΟΜΜΑ ΝΕΟΦΙΛΕΑΕΥΘΕΡΠΝ Α' ΑΘΗΝΩΝ Αλεξ. Ξανθάκης Β' ΑΦΗΝΩΝ Ν. Βοΰρος Ν. Ήγουμενάκης Μ. Κόκκινος Ν. Μητσοτάκης ΠΑΖΟΚ Α' ΑΘΗΝΩΝ Πέτρος Μηλιαριχκης ΖΥΜΜΑΧΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ Λευτέρης Βερυβάκης ΕΔΗΚ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σταύρος Μπίρης Άντώνης Ντεντιδάκης Β' ΑΘΗΝΩΝ Ν. Ψαρουδάκης Μ. Μηλιαράκης ΚΟΜΜΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΠΝ ΙΑ' ΠΕΙΡΑΙΩΣ Παντελής Λαμογιωργάκης Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γεώργ. Τζατζάνης νώ έπιτελεϊ κοινωνική προ οιρορά, χειμάζεται καί υπο φέρει. Καί ένώ τό ξέρουν αύτό πολύ καλά οί ανθρω- ταη αύ>ιη- κου δι<"κδικαΰν την ψήφο τοΰ λαοΰ καί τή δική μας φυσικά, οί ϊδιοι μας άγνοοΰν καί δέν μάς δι νούν λίγη δουλειά, άπό την τόση των ημερών αυ¬ τών». Μεταφέρομε ευχαρί¬ στως τα παράπονα των τα- Ειΐζήδω.ν^ί'ύχομενοι νά. λτι φθοΰν ύπ' όψιν άπό έκεί- νους πρός ιούς όποίους ά- πευθύνονται, δηλαδή τούς ύποψήφιους Βουλευτές μας. Ένώ τού έτοψόζεται ύποδοχή ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑ.ΣΟ.Κ. Πρώτος σταθμός τής Κρήτηςτό'Ηράκλειο Τό Ήράκλειο θά ό—οτελέ σει τόν πρώτο σταθμό τής προεκλογικής περιοδείας, στήν Κρήτη, τού Προέδρου τοϋ ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Πα¬ πανδρέου. Ό κ. Παπανδρέου άναμέ- νεται νά άφιχθεΐ τό Σά66ατο στό Ήράκλειο καί τό άττό- γευμα τής ϊδιας μέρας θά μιλήσει σέ λαϊκή συγκέντρω ση στήν Πλατεία Ελευθερί¬ ας. Στό μεταξύ, ή Ν.Ε. τοθ ΠΑΣΟ,Κ όργανώνει, μεθοδι- κά, τήν ύττοδοχή τού κ. Πα¬ πανδρέου, ή όττοία ττροβλέπε ται, δτι θά πάρει τταλλα'κό χαρακτήρα. Τήν Κυριακή 6 Όκτωδριου ό κ. Παττανδρέου θά μιλήσει Ο ΑΝΤΡΕΑΣ στή γνωστή πόζα τοϋ άγω- νιστικοΰ χαιρετισμόν στή Σητεία καί τή Δευτέ¬ ρα στό Ρέθυμνο καί στά Χά νιά. ΑΓΡΟΤΗ ΞΥΠΝΑ Τού Γιατροϋ Α· ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Ό κήπος σου ξεράθηκε, κι έ'χεΐς καί σύ νομπέτι Μά, γιά νά ττάρεις τό νερό, —ρέττει νά βάλεις μπέτι Είναι περίσσιο τό νερό, μά ό καταπότης χάνει ΐΚι έ'τσι ό ξερός ό κήπος σου, νά ποτιστεΐ δί φτάνει. "Αν,θά θελήσεις πιά καί σύ, φτωχέ μου, νά ποτίσεις, Πρέττει, άπ' τή ΜΑΝΝΑ! Τό νερό, νά τό ξεκαθαρίσεις 'Εσύ λαλεΐς τα βούγια σου κ ι αύτοι λαλοϋν έσένα 'Εσύ δουλεΰεις, κι αύτο! τρών δλα τα δουλεμένα. Λ Α Δ Ι Έφορτωθήκαν οί εληές! έδέ χαρά μεγάλη καί λές άττό τό άχ καί 6άχ τό λάδι θά σέ βγάλει Σκάλες καί δέργες καί σακκιά κι άργάτες έτοιμάζεις! οσο σέ κυβερνά ό Κωστής άδικα κοπιάζεις Σάν τσί καρποϋζες νά γενοΰν οί εληές σου, κακομοίρη, ]σέ σένα οί κόποι κι οί λαδιές, σ' δλλους τό ττανηγύρι Τό δάκο ώς τώρα νόμιζες γιά τό μεγάλο έχθρό σου κι' εΤν' όμεγάλος δάκος σου ό νυν πρωθυττουργός σου Τό δάκο τάισε ρογκόρ νά σώσεις τό λαδάκι καί μαύρισε τόν Κωνσταντή σιν θές τό παραδάκι Κόττω άπ' τα ττυθάρια σου, σωλήνες ξετρυπάνε καί φεύγουν τα λαδάκια σου κσί σ, άλλα χέρια πάνε Εΐν' ό «πολίτης^ ζόρικος! καί γιά νά μή γογγίζει Τό λάδι σου μισοτιμής ό Κώστας τοΰ χαρίζει Άμπέλιο; - εληές δέ σέ Φελοΰν, δσο κι αν τυρανάσαι σά δέν ψηφίσεις καί σωστά, δυστυχισμένος θάσαι. Ό Ο Μ (Χ)
  ΓΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕ10 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Πέιιτπη 3 Νοέμβριον 1977
  Μ ΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ1 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  8ον
  Τελειώνονηας ό καπε
  τάν Σήφακας £6γαλε λό-
  γο: «Τό αΐμα σας νά βλα-
  στήϋη τό δένδρο τσϊ λευτε
  ριας. Αίωνία σας ή μνήμη.
  Φεύγοντας ό Σήφακας μέ
  τσ' αντρες τού βρίσκετα·
  τό χωριό κυκλωμένο άπό
  Γερμανούς.
  Σηκώνεται τότε ό θεό-
  δουλος νά ηΛη στά πρόβατα
  τούς εΐδε που εΤχαν ζυγώ
  σει τό χωριό, καί γύρισε ά
  μέσως άπό σπίτι σέ σπίτι.
  Μέχρι νά ξημερώση εΤχε
  γΐνει γνωστό δτι είναι κυ
  κλωμένοι καί εΤχε αδεία
  σει τό χωριό άπό έ*να ύττό-
  γειο άγωγό πού ύπήρχε ά¬
  πό τόν καιρό τής Τουρκο-
  κρατίας. Μονάχα ό παπάς
  δέν θέλησε νά φύγη καί εί
  «ε οτόν πρόεδρο «έγώ δέν
  φταίω σέ τίποτα όπως τό
  κατέχεις.
  —Έγώ σοΰ λέω αν θε
  λεΐς νά μδς άκολουθήσης.
  Ό παπάς δμως άρνήθηκε.
  Ένόμιζε ότι τακάτεχε δλα.
  Συνάμα τλησίασε κι ό δά-
  σκαλος τοΰ χωρίου έπανα
  λαμβανοντας θ,χι εΐχε πεΐ
  κι ό πρόεδρος..
  —Έγώ δέν μπορώ νά
  ζώ μέ τόν φόβο μερά —νυ
  χτα κ ι ή μοναδικη μου έλπί
  δα £μεινε τό 6ουνό
  —Φεύγοντας λσιπόν ό
  δάσκαλος βρίσκει τόν κα-
  πετάν Σήφακα καί μαζί συ
  ζήτησαν πίολλές ώρες γύ-
  ρω άπό τόν πόλεμο.
  —Έγώ δάσκαλε είμαι
  άποφασισμένος γιά ολα θά
  ν' £χεις μάθει ασφαλώς 8
  τι οί Γερμανοΐ έΊτιασαν τόν
  Γέρο ττατέρα μαυ μαζί καί
  την μάνα μου την ϊδια τύχη
  εΤχε κ ι ό μικράς μου άδελ
  φός. Έγώ τώρα θά τούς ά-
  φήσω £τ.σΐ; θά πολεμήσω
  μέχρι τό τέλοςΐ
  Σέ πιϋΓ,εύω καπετάν Σήφα
  κα.
  Μάλιστα θαυμάζω τό θάρ-
  ρος πού έ'χεις. Δέν είναι,
  βεβαία μικρά πράμα έ*νας
  άντάρτης όρφανός άπό μά
  να κι άπό ΐΐοτέρα συνάμα
  κ ι άπό αδελφ ι α.
  —Δέν ξέρω, βεβαία αύτός
  πού εΤχε πάει στήν Μέση
  Ανατολή τί άπόγινε. ΓΓ
  αύτό δάσκαλε δττως σοΰ εϊ-
  πα θυσιάζω τή ζωή μου γι'
  αυτή τή γλυκειά πατρϊοα
  πού τόσο πολύ μού'χει οτοι
  χίσει.
  "Εχω καί γώ, τα δικά μου
  μά καί ού μοΰ φαίνεται δτι
  £χεις τραυματισθή.
  —Όλόκληρη ριπή άλ
  λά φαίνεται νά εΐχα κανέ-
  να αγ ι ο καί νά σοΰ πώ τώ
  ρα την άλήθεια δλη την έ-
  φαγα στά ψαχνά καί κόκκα
  λο δέν μοϋ έ'θλαψε. Άκόμη
  δμως δταν άλλάζει ό και*
  ρός £χω φριχτούς Γβόνους.
  Τώρα £χω σκεφτεΐ κάτι αλ
  λο, θές καλό, θές κακό.
  Έγώ πάντως θά σοΰ τό πώ
  αν θές νά μέ άκούσης.
  —<Εύχαρίστως δάσκα λε» εϊπε ό κατετάν Σήφα κάς, -—θέλω μέ δλη μου την ψυχή νά έΛθω στήν όμάδα σου κι ή αίτία εναι πού εί- σαι πραγματικά Έλληνας. —Καλώς νά όρίοης δα σκαλε· μέ μεγάλη χαρά θά σέ ύποδεχτοΰν οί αντρες. Έσύ μάλιστα δπως έχεις πολεμήσει τούς 'Ιταλούς δλο καί κάτι θά ξέρεις άπά νω σ' αύτές τΐβ μεγάλες π£ ριπέτειες. —Καπετάνιε δπως λές καί σύ υπεράνω δλων είναι ή πατρίδα. —Ακριβώς (λέω καί γώ) δέν είναι δμως δλο ι οί όνθρωποι τό ϊδιο δπως δέν είναι οΰτε τα δάχτυλά σου. "Ετϋι είναι αύτός ό κό- σμος. Καπετάνιο έξέχασα νά σέ ρωτήοω γιά τόν παπά. Έσύ τί γνώμη έχεις είναι ΐίράγρατι προοότης έγώ δέν τό πιστεύω άλλά έσύ γιατί τοϋ φέρθηκες έ'τσΐ; —"Αλλοτε θά σοΰ έξηγή· σω δάσκαλε έπρεπε νά τοϋ φερθώ σκληρά διότι αύτά έϋχει τοΰτος ό κόσμος. Έγώ δάσκαλε εϊμαι ίνα* άντάρτης άττοκηρυγμένος Μονάχα ό θεός γνωρίζει τ' άποτελέσματά μου άλλά δέν ύπάρχει καμμία περί- πτωση γιά μενά νά προσκυ νήσω τα χιλτερικά σκυλιά1. καΐ άσεμε σ' αυτή την κατά σταση. θά άγωνιστώ μέχρί τελικης νίκης αύτό θέλω νά τό πετύχω. (Συνεχίζεται) ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ίδιωτι κά Άγγλικά μαθήματα, μέ Άγγλίδα καθηγήτρια. Πληροφορίες: Τηλ. 288— 371. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΔ ΤΡΔΓΟΥΔΙΛ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ "Ενα καράβι άρμένιζε άνάμεσα πελάγου Μουδέ πολλά μικρό'τανε, μουδέ πολλά μεγάλο ΧιλιαττεντακοσιοΟ πηχών κι' εΤχε καί χιλίους ναΰτες. Βαρεία βαρεία φουρτούνα τό λαλε" μαϊστροτραμουντάνα. Ψυχομαχεϊ ό'Ναύκληρος, στοΰ καραβιοΰ την πλώρη. Παιδία δέν ήμουν νιός κι έγώ, δέν ήμουν ποιλληκάρι Σηκώσου απάνω ναύκληρε, νά ττιάσεις τό κουμττάσο. Νά κουμττασάρεις τσί καιρούς, νά μττοΰμε σέ λιμάνι. Πιάστε με τρείς νά σηκωθώ, καί τέσσερες νά κάτσω. Φέρτε τή χάρτα τή χρυσή, καί τ' άργυρό κουμττάσο. Νά κουμπασάρω τσί καιρούς, νά μττοΰμε στό λιμάνι. ©ωρεΐτε κεΤνο τό βουνό, τό βαρυχιονισμένο... Πού'χει άντάρα στή κορφή, καί καταχνιά στή μέση. "Εκειά νά πάν, άράξετε, νά μττοΰμε στό λιμάνι. Ρίχτε ζερβά τίς άγκυρες, δεξιά τα τταλαμάρια. Καΐ μενά νά μέ θάψετε, έ'ξω στό περιγιάλι. Κ ι &ν πάτε καί καμμιά φορά είς τσέ δικούς μου τόπους. Μην ττεΤτε πώς άττόθανα, νά τσί βαρυκαρδίσης. Πέστε πώς έπαντρεύτηκα, ττολύ μακριά στά ξένα. Ή μαύρη γής γυναΐκα μου κι ή ττλάκα συντροφιά μου. Τα χοχλαδάκια τοΰ γιαλοΰ, άδέρφια καί ξαδέρφια. "Ω την τταντέρμη θάλασσα, φουρτούνα πού την έχει. Κι εσπασε οδλα τ' αρμενα, καί βούλιαξε τα μπρίκισ. Μονάχα ένα κουρσάρικο στό Λιβυκό άρμενίζει Κ ι έ'χει μετάξι τα ττανιά, τσί ναΰτες άντρειωμένους Καί τα κανόνια όλόχρυσα, καί φέγγουν είς τόν ήλιο. Κ ι είναι τοΰ καπετά Μοσκιό, τοΰ ψοβεροΰ κουρσάρου. Ποΰχει τρομάξει τήν Τουρκιά, Φράγκους καί Βενετσιάνους Κ ι είναι δικές τού οί θάλασσες, δικά τού τα λιμάνια Κ ι έχει στήν Κρήτη άδερφοχτιούς, Συντέκνους καί κου- (μπάρους. , Κ ι δντεν άράζει στά Σφακιά, τταίζει μέ τα κανόνια. Μέ σειρά έκδηλώσεων ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΙΜιΗΣΕ ΤΟΝ Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ λ Γύρω στά 500 άτομα μετα ξύ των οποίων ό Σεβασμιώτα τος Μητροττολίτης Ρεθύμνης καί Αύλοττοτάμου κ.κ. Τίτος ό Νομάρχης κ. ΣτΓυροπουλος ό Δήμαρχος κ. Καλαϊτζάκης κανώς καί πολλοί νέοι παρα κολούθησαν τόν συμπολίτη μας Άκαδημαϊκό κ. Παντελή Πρεβελάκη στήν όμιλία τού «Τό Ρέθεμνος σάν ΰφθς ζω ής» τό περασμένο Σάββστο στό κινηματοθέατρο «Καρτά λειο». Τόν κ. Πρεβελάκη προλό- γισε ό άντιπρόεδρος τοΰ συλ λόγου 'Εττιστημόνων Ρεθύ¬ μνης Δικηγόρος κ. Δρανδά- κης. Ή όμιλία τοΰ κ. Πρεβε λάκη ήταν θαυμασία καί έν θουσΐασε τούς παρευρισκο- μένους οί όποΐοι χειροκρότη σαν στό τέλος τόν έκλεκτο λογοτέχνη. Προχθές έττίσης πρός τιμή τοΰ Ρεθεμνιώτη Άκαδημαΐ" κου όργανώθηκαν διάφορες έκδηλώσεις άπό τόν Δήμο σέ συνεργασία μέ τόν σύλλογο έτπστημόνω Ρεθύμης. Στίς 11 τό πρωΐ παρουσΐα των το ττικών άρχών καί ττλήθους κό σμοΰ έγιναν τα έγκαίνια τοΰ Καλλιτεχνικοΰ σταθμοΰ Ρε »♦♦♦< ΑΡΙΑΔΝΗ Κάδε βράδυ ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ. θύμνης στόν λόφο τοΰ Εύλη γιά. "Οπως είναι γνωστό ή ά ττοπεράτωση τού θαυμάσιου κτιριακοΰ συγκροτήματος ό Φειλεται σε προοττάθειες τοΰ κ. Πρεβελάκη. Τό άττόγευμα έττίσης ό Δήμος τταρέθεσε πρός τιμή τού μικρή δεξίωση στήν ό- ποία μίλησε ό Δήμαρχος κ. Καλαϊτζάκης γιά τόν άνθρω •πό ττού τιμά τό Ρέθεμνος στά γράμματα καί γιά τα έργα τού. τό βράδυ στήν τοΰ Ώδείου άπό Τέλος θουσα Θέατρο Νέων Κρήτης παίχτη κε τό μονόττρακτο τοΰ Παν τέλη Πρεβελάκη «Τό χέρι τοΰ σκοτωμένου». Τήν τταρά σταση παρακολούθησαν οί τοττικές άρχές καί πολλοί Ρε θεμνιώτες καί Ρεθεμνιώτισ- σες. Καί τόν γροικοΰνε οί φίλοι τού και ντά καλωσωρίζου. Ποΰ πάς άφέντρα λυγερή, και ποιό 'ναι τ' δνομά σου Μά έγώ εΐμαι λυγερή, κ ι ήρθα νά σέ ρωτήσω, κ' έχει καβάλα τό άΤι σου καί σειέσαι καί λυγιέσαι; καί 'χεις χρυσές τσί άρματωσιές καί στά χρυσά ντυμένη, κ' έβγήκα μέ τό ατι μου νά γλυκοσιριανισω καΐ πάω στά δμορψα Χανιά στήν δμορφή μου πόλι, νά ττρεμαζώξω τσΐ «ντρες μου, νά τώνε βγάλω λόγο. Μά πώς σέ λένε ξένε μου, ττώς λένε τ* δνομά σου; κι ήρθες γιά νά μέ άναρωτάς είς τ' δμορφο νησί μου; Μά έγώ εΐμαι λυγερή, κ ι ή"ρνα νά σέ ρωτήσω, μή μπάς κα! άρχίσεις πόλεμο, καί άρχϊσεις την άμάχη και κροταλίσεΐς τ' αρμο—α κι άρχϊσει άστραττοβρόντι νά χάσω τό χουζούρι μου καΐ νά μ' άναστατώσεις; Κόσμε δέν κάνω πόλεμο, δέν θέλω τήν άμάχη μά έγώ έκανα τό ττόλεμο, νά δώ τή λευτεριά μου. Μά εδά ττού λευτερώθηκα δέν θέλω τσ! πολέμθυς, θέλω νά σέρνω τόχορό, μέ τσί δμορφους λεβέντες νά κάνουν γάμους, συντεκνιές, κι δμορψα πανηγύρια νά σέρν» τσΐ αντρειωμένοι/ς μου καί νά τσί καμαρώνω. Νά ψηφιοτίί συγχρονισμένος νόμος γιά τίς βιβλιοθήκες Οί δυό τελευταΤες ώρες τοΰ Α' Πανελληνίου Συνκ- δρίου Βιβλιοθηκαρ!ων πού συνήλθε στήν Άθήνα άπό 1 2 Ιως 14 Όκτωβρΐου άφιερώ θηκαν στήν άνακεφαλαίωση τών συζητήσεως, στή συναγω γή συμττερασμάτων κα! στή ί διατύττωση συγκεκριμένων εί σηγήσεων πρός τούς άρμόδι ούς κρατικούς φορεΐς γιά την ττρόοδο τής βιβλιοθηκονομίας καΐ τοΰ θεσμο ΰβιβλιοθηκών στή χώρα μας. Οί περισσότερες άττό τίς είσηγήσεις αύτές άναψέρον- ται στή συνέχεια. Κατάλο γος ττλήρης θά δονϊΐ στή δή μοσιότητα μέ την άττομαγνη τοφώνηση των πρακτικών: — Νά ψηφισθεΤ συγχρονι σμένος νόμος — ττλαίσιο γιά τίς έλληνικές βιβλιοθη- κες καί τή βιβλιοθηκονομία. — Τό θέμα «Βιβλιοθη κες» νά μττεί στό «πενταετές πρόγραμμα οίκονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως». — Νά όργανωθεΐ Βιβλιο θηκονομικό Κέντρο, δηλ. ένι αΤος φορέας των έλληνικών βιβλιοθηκών. — Νά ένημερώνεται ή Έ νωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρί ών άπό τούς άρμόδιους φο ρείς, νά καλείται κα! νά ζή όιακοσμητικη Τηλ. 287.670 ΚΥΝΗΓΟΙ Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΚΑΝΛ-ΜΟΝΟΚΛΝΑ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ 51ΙΡΕΚ ΡΟΧΕ ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σσίντ - Έτιέν) - ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - Ι- ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ 'Επίσης σέ μεγάλες ποσότητες 6λα τα ει¬ δή κυνηνίου ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΙΊ - ΛΙΑΝίΚΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΪ ΚΑΛΥΤΕΡΚΚ ΤΙΜΕΓ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΧΤΕ ΕΙΧΑΓ17ΓΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΕΤΜΤΑΓί! - Τηλ. 284.207 ΚΑΠΑΜΠΗ (Άποθήκη) — Τηλ. 287.766 τεΓται ή γνώμη της κα! ή συμ τταράοταοτι της στΐς σχετ ι¬ κές δραστηριότητες τής πο· λιτειας. — Οί βιβλιοθηκάριοι νά μή διορΐζονται ή μεταφέρον- ται σέ ΰττηρεσίες άσχετες μέ τή βιβλιοθήκη, κα! στΐς 6ι βλιοθηκες νά μή διορΐζονται ττρόσωπα δσχετα μέ τή 6ι~ βλιοθηκονομία. Νά δημιουργηθοΰν όργανι- κές θέσεις βιβλιοθηκαρίων μέ τή λειτουργία τής σχολής 6ι βλιοθηκονομΐας στό: ΚΑΤΕΕ νά κατοχυρωθοΰν οί τττυχιοΰ- χοι 6ιβλιοθηκά(}ιοι ττ)ς σχο¬ λής βιβλιοθηκονομίας ΧΕΝ. ΚΟΜΨΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΦΘΗΝΟΡΑΨΙΜΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Βίγλας 11 Τηλ. 222264 ΠΕΤΑΛΩΜΑ ΤΑ Έ! δχ. κι έτσι κύρ.ε -ντε βολευτή μας (ή μάλλον 6ο- - πέντε τα προβλήματα τού μιά μερά ,είναι ττολλές κυρ·ε ^,,ν,ο κα! κανένα ...δλυτο γ.ά νίίχε.ς να λυνε.ς κ. δταν γίνε.ς ...ύπουργός μας (ή μάλλον ύττουργος ...τους) Τί ήτανε ττάλ. αύτη ή βροχή των «άνακο,νωσ-,ων, σου, σχετικά μέ τίς «ένέργειές σου; Πέντε ...ένέργειές σέ μιά μερά βολευτή τους. Τό λένε καί οί ...γιατροι. Ρώτα τους καί θά δεΐς. ' Μην ...ένεργεΐσαι λοιπόν τόσο γιατί θά σε χάσωμε γρήγορα καί δέν έ'χουμε διαθέση γ.ά ...τέτο.α. — ΑΑΑ — Προσπαθουσε νά πείσε, νόν συνομιλητή τού ττώς έττρεττε λέε, νά ψτ,φίσε, τόν «πρώτο»,, έττε.δη θα ...γ.νε. υττουργος.^ι ^ ^ ^ προσπαθεία έπεστράτευσε δτι μττορεΤ νά έπ,στρατεύσει ενας κομματάρχης καί τοτυτο- χρονα ...Πρόεδρος Κοινότητος. ΕΞΤττε λοιπόν, καί τί δέν είπε! ΕΤττε ττώς ό «πρώτος» ?χει ...άνάστημα (άπ' αύτο Ενουν καί οί ...καμήλες). Εΐπε ττώς Ιχε. ...τταρελθόν (έ'χουν κα. τα ...ερείττ.α) Εΐττε πώς ίχε. ...γνωρ.μίες (γνωριμίες έχουν —· κ.αι μεγάλη άξία (άξία έχει καί ή . .χά πως οί ...«σωτήρες») Εΐπε ττώς έχει λέπσ). Και' τί δέν εΐπε; Ό συνομιλητής τού δμως δέν πειθότανε μέ τίττοτα. Καΐ μάλιστα γιά νά κλεΐσει τό στόμα τοΰ ...κομμα τάρχη, τοΰ'ριξε τή ...βόμβα. __"Ακου νά σοΰ ττώ μττρέ σύντεκνε. Ό Μανόλης θά γενεΐ ύττουργος, μονο άνέ σάξει ό Καραμσλής ύττουρ. γεΐο δχι Γεωργίας, άλλά ...Κτηνοτροφίας. Αύθεντ.κότατοί — ΛΑΑ — Τα μάθατε; Ό ύττονργός ή" καλυτέρα ό ττρώην Οττουμνός Δ.» καιοσύνης κ. Στεφανάκης, θά ττεριοδεύσει, λέει, την Κρή τη τό ερχόμενο Σάββατοκύριακο. Συγκεκριμένα τό Σάββστο τό βράδυ θά μ.λήσχ. στό Ρέθυμνο καί την Κυριακή στή Σητεία. Στούς Νομους Χανίων καί Ηρακλείου δέν θά μιλή σει γιατϊ ή κυβέρνηση έχει λέει την ...έντύττωση ττώς τό νησί μας έχει ...δύο νομούς! ! ! Τώρα γιατί γράφω την εΤδηση σ' αυτήν έδώ την στήλη, εΤνσι διότι αύτη έδώ ή στήλη είναι γ.ά ...καλαμ ττούρια. Ποτέ γ.ά ...σοβαρά! — ΑΑΑ — Μιά φορά στή ζωή τους τούς δόθηκε ή εσκα.ρΐα νά δοθνε τή φωτογραφία τους στίς έφημερϊδες κ ι αύτές τούς κάνουν πείσμστα. Πληροφορούμαι ττώς &ν καί ττροσφέροιν ττχ>λλά λε-
  φτά οί ύποψήφιο. βουλευτές τοΰ κόμματος τού Στεφανο-
  νουλου γιά ρεκλάμα, καμμιά εφημερίδα μέχρι στιγμής
  δέν δέχεται νά τούς φιλοξενήσει.
  Όλες θέτουν κ ι άττό ένα δρο.
  Ό καλύτερος δμως εΤναι Ισότός πού ττροτεΓνω έγώ.
  Γιά νά μττεΤ ρεκλάμα στήν εφημερίδα, κάτω αττό τό
  δνομα τοΰ ύττοψήφιου πρέττει όπωσδήττοτε (αύτός είναι
  ό δρος) νά γραφεΤ:
  Ύποψήφιος θολευτής Έθνικής ...Πάταξης.
  δς φέρουν τίς φωτογραφιες τού·,
  άγ-
  τού
  ν Όσοι συμφωνοΰν,
  καί ...λεφτά'
  Καλό!
  Ύττοψήφιος της Έθνικής Πάταξης, δημοσίευσε
  γελία δτι δέχεται τούς Φίλους τού στδ ττολ.τ.κο
  γραιβεΐο.
  Ξέρετε ποιοί ήτάν οί τρείς πρώτοι πού τόν έττισκέ-
  ψθηκαν;
  ΤρεΤς ...δικαστ.κοί κλητήρες! ! !
  — ΑΑΑ —
  Ό άνθρωπος ...δήλωσε «ττολ.τικός μηχανικάς» γιά
  νά πάρει ή ύποψηφ.ότητά τού ...σοβαρότητα! !
  Τοΰ χάλασε δμως τα σχέδια τό Τεχνικό Έτημελη-
  τήριο κα( τώρα ό ύττοψήφιος σκέφτεται νά δηλώσει ...Δτ|
  μοσιογράφος! ! !
  Νά δεΤτε πού θά τό κάμει!
  Ποίος θά τόν εμποδίση;
  ♦·θθΜ4ε.·εί·>·π^τΜ 9 , !♦♦»»»>»>
  ΑΟΒΟΜΑΧ
  Μχουν δλα τα καταστή ματα
  γεω(ργικών φαρμάκων
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΌΕ ΜΑΡθίΙ
  Στίς Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ ¥ Λ οέ πολιτιομέυο καί
  ιιι ι &Π καβαρό περιΒάλΑον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί κια τό οπίϊΐ: ΤΗΛ. 223023
  ΟΙΚΟΔΟιΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διομερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί-
  ων, ώς καί ϊσογείων καταστηματων, είς τάς υπό
  ανέγερσιν πολυκατοικίας ηολυτελοϋς κοτασκευ-
  ής καί επί τών οδώ ν 18778 άρ. 39 καί Πασιφαης
  καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματοςΓε-
  νικοΰ Χημείου τοϋ Κράτους).
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καΐ 286113
  ►φφφφφφ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠέμτΓΠΐ 3 Νορμβρίοί1 1977
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Γιά νά βρήτε τόν ποϋιτικό ηοϋ
  ΟΙ1ΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΑΕΥΪΟΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΒΚΑΕΙΟΥ
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Ζωγράφου 5 - Ήράκλειο
  (Πλατεία Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484, 284.367
  289.496
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
  Άγρότης - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ ΠΑ.ΧΟ.Κ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Βιάννου 5 - Ήράκλειο
  (κοντά στήν ΠλατεΤα Κορ¬
  νάρου)
  Τηλ. 275.717
  ΚΠΣΤΑΙ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Δικηγόρος - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεϊο:
  Αβέρωφ 9 - Ήράκλειο
  Τηλ. 283.631 & 288.972
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  Δικηγόρος - Δημοσιογράφος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ ΠΑ.ΧΟ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Μονοφατσίου 3 - Ήράκλειο
  (άττέναντι στήν κλινική «Με-
  γαλόχαρη»)
  Τηλ. 280.930 & 224.354
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  (ΜΙΧΑΑΟΣ ή ΝΙΔΙΩΤΗΣ)
  Κτηνοτρόφος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Κ.Κ.Ε.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Γραφεΐα ΚΚΕ
  Καντανολέων 17
  Τηλ. 223.667 - 224.335
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Πτέραρχος έ.ά.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεϊο:
  Στοα Γιαλεράκη
  Πλ. Κορνάρου
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε.Μ.Π.
  Μαθηματικός ΠΆ.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Καλοκαιρινού 110 - 1ος δρ.
  Τηλ. 284. 250
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωττόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό ΓραφεΤο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι είσόδου Δικαστηρίων)
  Ηράκλειο
  Τηλ. 220.136
  ΑΟΡΟΜΑΧ
  Ανακοινώση 3
  Πληροφοροΰμε τούς πσραγωγούς οί
  όποϊοι χρησιμοποιοθν ζιζανιοκτόνα καί
  φάρμακα άκαλλιέργειας στ" άμπέλια τους
  ότι τό ΑΟΚΟΜΑΧ συνδυάζεται μέ δλα τα
  γνωστά ζιζανιοκτόνα καί γι" αύτό μποροθν
  νά τό βάζουν μαζί μ' αύτά στήν ϊδια δια¬
  λύση.
  άπό την έταιρεία ΑΟΚΟΜΑΧ
  Ο ΑΠΟΗΧΟΣΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ: ΜΑΣ ΣΑΙΖΟΝ
  ΔιάΛογο. της έποχής
  Γράφει ό Σχαμάτης Ρίμος
  !■■■■■■■■!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  υπογραφαον
  ΒΕΟΦ.αΧΑΡΙΑ.ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  εκτελουνται
  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Συζητήση μέ κάττοιο νεα·
  ρό σ' ίνα κεντρικό Ηρακλειω
  τικο ξενυχτάδικο, λίγο μετά
  τα μεσάνυχτα.
  — Τί δουλειά κάνεις;
  — Καλλιτέχνης...
  — Τί καλλιτέχνης;
  — Κοκτέηλ.
  — Δηλαδή.
  — "Α, μά δέν καταλαβα!
  νεις. Άνάλογα μέ τίς ττερι-
  στάσεις. Κ ι έσύ τί δουλ^,α
  κάνεις; -'*''**
  μερικανος σταματουσε ευα
  ΤΑΧ Ι, εξτ» άπό τό «Άσπ !
  ρια». Μττήκαν μέσα κι έξαφα '
  νιστηκαν. Ι
  Φυλακές Αλικαρνασσοΰ
  "Ωρα έπισκεπτηρίου.
  Μερικοί κρατούμενοι «με-
  τακομίζονταί». Ρωτοϋμε ένα
  νεαρό μακρυμάλλη:
  — Γιατί εΤσαι μέσα; Τί
  έκαν
  ♦♦♦♦♦·*>♦♦< — Λόρντα. Άνεργος. — Άπό χωριό εΐσαι; — Γιατί; — Τόσος τουρισμός κ ι έ¬ σύ... Στήν ττόρτα κάττοιου δικη γορικοΰ γραφειου μάς στα . ματά ενας ναύτης ττού συνο | δευότανε άττό έ>α 45άρη
  κουνιστό Άμερικάνο τουρί- |
  στα:
  — Ξέρετε Άγγλικά;
  — "Ε, λιγάκι..
  — Πές σέ παρακαλώ στόν
  κύριο ότι θά τόν περιμένη
  στίς 10 εξω άττό τό «Άστό
  ρια».
  Ό Άμερικάνος ( έττιμένει
  νά φύγουν άττό τώρα κ ι ό
  ναύτης διαμαρτύρεται γιατί
  φοβάται νά κυκλοφορήσει μέ
  τή στολή.
  Φεύγοντσς ρωτάμε:
  — Μά ποΰ θά πάτε;
  Ι— "Ασε ρέ παιδία νά βγά
  λουμε κανένα φράγκο...
  Στίς δέκα ό κουνιστός Ά
  ►♦«»♦♦♦«?>♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦· ♦♦♦♦
  Σχολή Όδηγών
  Ευοικιάοεις αύτ)τωυ
  Μ. ΜΟΝΙΑΚΗ
  Ζωγράφου 12
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  α "τΒυρισμό στή
  Γεράπετρα. "Εμενα σέ μιό
  πανσιόν στήν όποία βρέθηκε
  λ!γο χασίς. Κατηγορήθηκα
  γιά συγκάλυψη... |
  Κάττου στήν όδό Περγά-
  μου στά Δειλινά.
  "Εχομε πληροφορίες γιά
  ευα «σττίτι - όργίων»
  Πήγαμε δώδεκα καϊ μισή
  τή νύχτα Εΐταν κλειστά Ρωτοΰ
  με στή γειτονιά:
  — Μά τί συμβαίνει μέσα
  σέ τούτο τό σπίτι;
  — Δέν ε'χουν έρθει τα «κο
  ρΐτσια» άκόμη. Άν καί μετά
  άττό μιά μήνυση πού έχει ύ-
  ττοβληθεΐ έχουν κάπως στα-
  ματήσει.
  — Δηλαδή πρίν σταματή
  σουν τί γινότανε;
  <— Μά καί τώρα γίνεται. ©άθελα νάναι ξυπνητός ό 4χρονος γιός μου κι αύτάς θά σάς ελεγε σχετικά: «Έίρθε σήμερα ό γκόμενος τής Χ. Πέρα ή Μ. μ' Ινα μίνι μέχρι απάνω...;» Κ ι όλλα πού ντρέποαμι έ- γώ ό ϊδιος νά πώ. "Υστερα νά τύχεις μερά στό διπλανό σπίτι πού υαλώνουνε γιά τα κέρδη... Άίγ' δτι φαίνεται, είναι ό- λόκληρο δίκτυο. Μάς λένε τή διεύθυνση μιάς αλλης κο- πέλλας ττού συνεργάζεται μέ την προηγούμενη. "Ωρα τρείς μετά τα μεσά νυχτα, ένώ δλος ό κόσμος κοιμάται, στό σπίτι αύτό ά- κούγονται μουσικές καί τρα γούδια, σέ άρκετά ψηλή εντα ση. Χτυπούμε την πόρτα. Τί- ττοτα. Ή μουσική συνεχίζει κανονικά. Άπ' £ξω φαίνεται τό κλειδί ττού είναι άνάποδα στή κλειξαρότρυπα. ^αναχτυ, ποΰμεΤΠποτα. "Υστερ' άπό κάμποση ώρα άνοίγει ή δι πλάνη πόρτα. Μιά χοντρή κυ ρία ρωτά: ι— Τί θέλετε; Λέμε ένα δνομα στήν τύ-, χη: — Τόν ΝΤκο τόν Μαραγκό. Που σάς εΤπαν πώς μέ- νει; — Κ απού έδώ. Σ' ΰύτό τό δρόμο... —· Όχι δέν μένει. Θέλουμε νά τής δώσουμε την έντύπωση ττώς δέν κατα λαβαίνουμε δτι κι οί δυό ττόρ τες άνήκουν στό ϊδιο σττίτι. —θά ρωτήσουμε ξανά καί δίττλα. ' Ισως ξέρουν.. — Ρωτήστ ε. Καϊ κλείνει ή πόρτα. Ή μουσική καί τό φώς συ νεχιζόνταν κα! μετά τίς τέσ σερεις... Κατάλαβα πώς ό συνομι λητής μου «κάτι ήξερε» κι δυως άρνιόταν νά μιλήσει. Τού ΰτΓοσχέθηκα ττώς δέ θά γραφτεΐ τ' δνομά τού. ΜοΟ λέει: · ι — Πήγαμε μ' £να γνωστό μου σ' £να κέντρο, λίγα χι· λιόμετρα έξω άπό τα Ηρα¬ κλειω Ηττιαμε δυό ούΐσκυ κα! τταράγγειλε δυό τσιγάρα. Τα ττήραμε, ττήγαμε σέ κάτι «εί, §ικές καμττινες» πίσω άπό τό »♦«,«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>«>......♦♦......♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  "Ανδη Νάρκΐσσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  Ένας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά αναπνεύση ίώδιο, στό "Ενετικά Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  <: Διαβάζετε καίτην Δευτεριατικη «ΑΑΗΘΕΙΑ» κέντρο και μαστουρώσαμε. — Πόσο πληρώσατε. — Άλήθεια, δέν ξέρω... — Κυκλοφορούν; άλλα ε.ί δή ναρκωτικών. — Στό Τδιο κέντρο, εΤδα μιά μερά ένα μεθυσμένο πε λάτη ττού κάτι επαιρνε άπό τή χούφτα τού καταστηματάρ χη. "Ισως έπειδή ήταν μεθυ σμένος τού ξέφυγε λιγάκι καί φάνηκΙ ή σύριγγα.. Κ ι δμως δλα τοΰτα φαίνον ται λίγα στά μάτια των μ? μυημένων./ Ό συνομιλητής μου άνθρωπος μέ ττολλές γνω ριμίες στό,, «ύπόκοσμο», μέ γνωρίζει υί κάποιον Έλευσι νιώτη ττού ζεΐ στό Ήράκλειο σάν «μαστούρη» Άθηναΐο. — Ποΰ συχνάζουν οί «μάγ κες» τού "Ηρακλείου; Γελά. Δέν περίμενε την ερωτήση. — Δάγκωσε τή γλώσσα σου. Μάγκες στό Ήράκλειο · "Ετσι μοΰ τα λέγανε και μέ να καί κατέβηκα. Νεκρά ά- δερφέ μου. Κ ι οί έξαιρέσεις είναι έλάχιστες... Γίναμε γιά μερικές βρα δυές «θαμώνεο των ξενυχτά δικων. Κσθε βράδυ τα ϊδια. Πελάτες πάντα τα ιδία πρό σωπα. Καί τό κακό είναι δτι δέν τούς βρισκει κανείς μόνο την νύχτα έκεΐ. "Ολη τή μέ ρα οτά πιό τουριστικά ση- μεΐα τής ττόλης μας γίνεται τής ...μουρλής. Νέοι άνθρωποι, σπουδα- στές (ή άνεργοι πού παρι- στάνουν τούς ...καλλιτέχνες ή τούς ...καζανόβες) την ά- ράζουν έκεΤ πού συχνάζουν οί ξενοι καί άρχίζουν τή δρα- στηριότητά τους. Είναι τα λεγόμενα «καμάκια». Πέμτττη βράδυ. Μερά άχι καί τόσο καλή γιά τα ξενυ χτάδικα κα! τα κέντρα διασκε δάσεων. Κ ι δμως δλος ό δρόμος, έ£ω άπό γνωστό μοντέρνο κέντρο τής Κνωσού, είναι γεμάτος άπό τα γιώτα - χί αύτοκίνητα. Στά Κρητικά κέντρα, νεκρά ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Άντΐ νά χρησιμοποΐΓΐτε κάθε λίγο διάφορα μονωτικά — στεγανωτικά, πού ίτσι καΐ άλλοιώς καταστρέφωνται, χρησιμοποιίίστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΠΛΑΣΤ Α—3 — Α—5 καί Κ—Ρ—Τ, πού έφαρ- μόζονται κάτω άπό δλες τίς καιρικές συνβήκες, κοστίζουν φτηνά καί είναι μιά γιά πάντα. Πληροφορίες Τηλ. 221-267 άπό 7 έ*ως 8.30' μ.μ. >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Τό γνωστό
  Κοπτνοττωλεΐο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τού
  καττνιστή,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  καί την
  «ΑΛΗΘΙΙΑ»
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΙΕΙΣ ΣΑΙ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΣΛΑΊ-ΤΣ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΑ- ΚΙΑ.
  Πάμε παντοθ. Φωτογραφίζουμε τα πάντα.
  θυμηθήτε μας γιά δτι δέν θέλετε νά ξεχά-
  σετε.
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΜΑ
  288-357 - 283-428 - 223331
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΑΗΘΕΙΑ»
  ΚΑ^ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΕΪΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (Μάνος Χαρής)
  Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης
  Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο
  ΤΕΧ. ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α: Δημ. Μαραγκουδάκης
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
  Ίι^τΐνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦
  Διαβάζετε τόν
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  πού σάς ένημερώνει ύπεύθυνα.
  • ΖΟΖΤΕΖ ΕΙΔΗΖΕΙΖ
  • ΑΡβΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΑΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  • ΕΡΕΥΝΕΖ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΑΟΠΑΙΔΙΚΗ ΖΤΗΛΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΛΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΖΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καί 224 - 226
  γιά νά Μχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  τ) μέ τό Ταχυδρομεΐο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ·
  ♦♦♦
  ΣΕΑΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ο
  ,.1—-
  χαρας
  που πριν ί_ιί_: /λόί κ
  • ^ / ^^
  _ ΙΛ'λθι ΌΟ ΟΤΟΟμα
  - Γ , ναπέι εουοκπι (
  οολλοβη Λ]ΚΓ|'αου
  ΚΙ/ΙϋΙ/ΙΜΐ!
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  Πέμτπη 3 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  πβ η η
  'ΑνακηρύχΘηκαν χΘές άπό τό Πρωτοδικεϊο
  54 ΣΥΝΟΛΙΚΛ ΥΠΟτΉΦΙΟ
  ΣΤΟΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Πολυμελές ΠρωτοδικεΤο
  Ηρακλείου, άνακηρύσσει ι<- ττοψηψΐους διά τό βουλευτι- κόν άξίωμα έκλογικής ττερι- φερείας Νομοΰ Ηρακλείου διά την εκλογήν βουλευτών τής 20ης Νοεμβριού 1977, τούς: 1) Αποστολάκη ν Κίμωνα τού Νικολάου, οίκονομολόγον — άσφαλιστήν, Αθηναι. 2) Άσλάνην Κωνσταντί¬ νον τού Άνδρέου, πολιτικόν μηχανικόν, Ηράκλειον. 3) Βασιλάκην Νικόλαον τού Ζαχαρίου, διδάσκαλον, Ηράκλειον. 4) Βελεγράκην Εμμανου¬ ήλ τοθ Άντωνίου, τ. δικηγό ρον, Αθηναι — προσωρινώς διαμένωγ έν Ηρακλείω. 5) Βολιτάκην Δημήτριον τού Γεωργίου, έπιχειρηματ!- αν, Ηράκλειον. 6) Γαλενιανόν Μιχαήλ τού Εμμανουήλ, τ. βουλευτήν — δικηγόρον, Ηράκλειον. 7) Γαρεφαλάκης· Γεώργιον τοθ Νικολάου, ήλεκτρολόγον Ηράκλειον. 8) Γιαλ ιτάκην Μάρκον το3 Ματθαίου, γεωπόνον, Χουδέ¬ τσι — Πεδιάδος. 9) Γρηγοράκην Αντώνιον τού Γεωργίου, δικηγόρον, Ή ράκλειον. 10) Δεληγιαννάκην 'Εμμα νουήλ τού Νικολάου, ήλεκτρο λόγον — μηχανολόγον, οΐκο νομολ. μηχανικόν, Αθηναι - ττροσωρινώς διαμένων έν Η¬ ρακλείω. 1 1) Δρεττάκην Έμμανου ηλ τού Γεωργίου, καθηγητήν ΑΣΟΕΕ, Αθήναι. 12) Ίωαννίδην ΦοΤβον τού Ιωάννου, δικηγόρον, Η ράκλειον. 13) Καβαλάκην Άπόστο λος τού Φράγκ ίσκου, έμττο- ρον νεωτερισμών, Ηράκλει¬ ον. 14) Καπενεκάκην Ιωάννην τού Μιχαήλ, συνταξιθθχον α¬ ξιωματικόν χωροφυλακής, Ή ράκλειον. Ί5) Κατσάράκην Γεώργι όν τού Νικολάου, δημοσιο- γράφον, Ηράκλειον. 16) Κεφαλογιάννην Έμ μανουήλ τού Βασιλεΐου, δικη γόρον, Αθήναι, διαμένων νυν είς Ηράκλειον. 17) Κωνιωτάκην Κωνσταν τΐνον τού Εμμανουήλ, πτέ ραρχον έ.ά., Αθήναι. 18) Κωνιωτάκην Κωνστα τΐνον τού Άντωνίου, γεωττό νόν, "Ηράκλειον. 19) Λαουμτζήν Γεώργιον τού Χαριδήμου, οίκοδόμον, Ηράκλειον. 20) Λιναρδάκην Έπαμει- νώνδαν τού Γεωργίου, άρχιτέ κτονα — μηχανικόν, Ηρά¬ κλειον. 21) Λογαριαστάκην Μιχσ ηλ τού Δημητριου, δημοσιο γράφον, Ηράκλειον. 22) Λυδάκην Γεώργιον τοΰ Χαραλάμπους, χημικόν Ηράκλειον. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ι23) Μαλλιαράκην Μύρωνα τού Ιωάννου, έμπορον, Ήρά κλειον. 24) Μαλλιαράκην Δημή¬ τριον τού Χαραλάμπους, δικη γόρον, Ηράκλειον. Ι 25) Μαρήν Κωνσταντίνον Ι τοΰ Γεωργίου, δικηγόρον, Α θήναι — προσωρινώς "Ηρά¬ κλειον — Λιμήν Χερσονή- σου 26) Μαρήν Ιωάννην τού Άντωνίου, ήλεκτρονικό,ν Ή ράκλειον. 27) Ματθαιάκνη Γεώργιον τοΰ Πέτρου, δικηγόρον Ήρά κλειον. 28) Με"μαράκην Ιωάννην τοΰ Εύαγγέλου, δικηγόρον, Αθήναι. 29) Μεσσαριτάκην Γεώργι ον τοΰ Ιωάννου, οίκοδόμον, Ηράκλειον. 30) Μπαμπαλετάκην Νικό λαόν τοΰ Γεωργίου, κτηματϊ αν, Ηράκλειον. 31) Μπαντουβά ν Κωνσταν τΤνον τού Ιωάννου, τ. 6ου- λευτήν, Ηράκλειον. 32) Μπαρκάτσαν Στέφα¬ νον τού Κωνσταντίνου, έμπο ρον έλαστικών, Ηράκλειον. 33) Νιταδώρον Έλευθέρι ον τοΰ Ιωάννου, διπλ. χη μικόν — μηχανικόν, Ηρά¬ κλειον. 34) Ξυλούρην Μενέλαον τοΰ Ιωάννου, δικηγόρον, Ή ράκλειον. 35) Παπαδονικολάκην Ι ωάννην τοΰ Μανούσου, άξ'ώ) ματικόν άεροπορίας έ ά., Ά θήναι. 36) Παπα'ωάννου Εμμα¬ νουήλ τοΰ Μιχαήλ, δικηγό¬ ρον, "Ηράκλειον. 37) Πατταστεφανάκην Έμ μανουήλ τοΰ Εύαγγέλου, δ>-
  κηγόρον, Ηράκλειον.
  38) Πατμανίδην Κωνσταν
  τΐνον τοΰ Νικολάου, πολιτ'-
  κόν μηχανικόν, Ηράκλειον.
  39) Πλεύρην Τηλέμαχον
  τοΰ Γεωργίου, δικηγόρον, Ή
  ράκλειον.
  ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  'Υττοψήφιος ΝΕ ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  Ό δικηγόρος καί οίκονομολόγος Μιχαήλ Έμμ. Γαλε-
  νιανός (γυιός τοΰ έττί σειράν έτών αειμνήστου βουλευτού
  "Ηρακλείου "Εμμανουήλ Μ. Γαλενιανού), γεννήθηκε στό
  Ήράκλειο Κρήτης τό 1945. Περάτωσε τίς έγκύκλιες
  σπουδές τού στό 10ο Γυμνάσιο Αρρενων Αθηνών τό
  1963 καί τό ίδιο έ'τος άρχισε τίς ττανεπιστημιακές τού
  σπουδές, Τόν Ίούνιο τοΰ 1968 έγινε πτυχιοΰχος τής Νο-
  μικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένώ τόν Σε-
  πτέμβριο τού αύτοΰ έ'τους πήγε στήν Γαλλία γιά εύρύτε-
  ρες σττουδές. Τόν Όκτώβριο τοΰ έτους 1970 έ'γινε κάτο-
  χος Διδακτορικοΰ Διπλώματος στό Ίδιωτικό Δίκαιο τής
  Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου τοΰ Στρασβούργου.
  Τό έπόμενο έτος (Ίούνιος 1971) έλαβε τό Δίπλωμα τοΰ
  Ίνστιτούτου Άνωτάτων Εύρωπο.'κών Σπουδών τού, Πα¬
  νεπιστημίου τοΰ Στρασβούργου, ένώ ταύτόχρονα όλο-
  κλήρωνε τίς σπουδές τού στήν Σχολή Οίκονομικών Έπι-
  στημών τού αύτοΰ Πανεπιστημίου, άπό δπου τόν Όκτώ-
  6ριο τοΰ 1971 έλαβε τό πτυχίο τού Οίκονομολόγου οτόν
  κλάδο «Διοΐκησι των Έπιχειρήσεων».
  1. Γραμματεύς τής Βουλής 1974—1975.
  2. Μόνιμο μέλος τής Μικτής Κοινοβουλευτικής Έπι-
  τροπής Ελλάδος — Κοινης Άγοράς 1974—1977.
  3. Γραμματεύς τής 'ΕλληνοΓαλλικής Κοινοβουλευ-
  τικής Όμάδας.
  4. Μέλος πλείστων Κοινοβουλευτικήν άποστολών
  πρός Κύπρον, Ευρώπην, Αγγλίαν, Άμεοικήν.
  Άπό τού έτους 1972 άσκεΐ τό έπάγγελμα τοΰ 6ικη-
  γόρου στήν Αθηνά καί είναι νομικός καί οικονομικάς
  σύμβουλος σέ έταιρεΤες καί έττιχειρήσεις.
  Κατήλθε είς τάς εκλογάς τοΰ 1974 διά πρώτην φο¬
  ράν καί εξελέγη βουλευτής τής Ν.Δ.
  40) Πρεκατσουνάκην Στυ
  λιανόν τού Μιχαήλ, έπιχειρη
  ματίαν, Ηράκλειον.
  41) Σακκαδάκην Άντώνι
  ον τού Νικολάου, πολιτικόν
  μηχανικόν, Ηράκλειον.
  42) Σαρρήν Δημήτριον
  τοΰ Κωνσταντίνου, μηχανολό
  γον — Ήλεκτρολόγον, Ήρά
  κλειον.
  43) Σεβαστάκην Γεώργι¬
  ον τού Φωτίου, έμπορον, Ή
  ράκλειον.
  44) Σκαλοχωρίτη Δέσποι
  να τοΰ Τηλεμάχου, έμπορον
  Ηράκλειον.
  45) Σκεμπεντζήν Κυριά-
  κον τοΰ Παράσχου, έ'μπορον,
  Ηράκλειον,
  46) Σκούλαν Άθανάσιον
  τοΰ Εμμανουήλ, δικηγόρον,
  Ηράκλειον.
  47) Σταυρακάκην Μιχαήλ
  τού Γεωργίου, άγρότην, Καρ
  καδιώτισσΐχ — Τεμένους
  48) Σταυρακάκην Μιχαήλ
  τού Εμμανουήλ, πολιτικόν
  μηχανικόν — μαθηματικόν,
  Ηράκλειον.
  49) Συντυχάκην Δανιήλ
  τού Εμμανουήλ, γεωττόνον,
  ΉράκλεΌν.
  50) Τζεδάκην Χαράλομ-
  πον τοΰ Εμμανουήλ, χρυσο
  χόον, Ηράκλειον.
  51) Τζερμιάν Τίτον τοΰ
  Παύλου, ταγματάρχην Τεχνι
  κου τοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ
  Α.Μ. 35.277, Βόλος — Μα
  γνησίας, ώς έκ τής υπηρεσί¬
  ας τού.
  52) Φαμελιάδου — Νάκου
  Έλέντ|ν τοΰ Πολυκάρπου, άρ
  χιτεκτονα — μηχανκιόν, Ά
  θήναι. %
  53) Φραγγεδάκη Μαρίαν
  τοΰ Άνδρέου, φοιτήτριαν Νο
  μικής, Κάντζα — Παλλήνηη
  Άττικής.
  54) Φαράκην Γεώργιον
  τοΰ Αριστείδου, άγρότην,
  Αρκαλοχωρι —Μονοφατσίου
  Εκρίθη, απεφασίσθη καί
  εδημοσιεύθη, τταραχρήμα δή
  μοσία έπ' άκροατηρίω.
  Έν "Ηρακλείω τή 2) 11)1977
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΝΔΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΟΑΝΝΟΥ
  βικπγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΗΚ
  • ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ
  Ό Μανώλης Παττα'ωάννου δέχεται τούς φίλους τού στό
  ττολιτικό γραφείο τού στήν όδό 25ης Αΰγούστου 39 (κον-
  στά στόν Άγιο Τίτο) τηλέφωνα: 224.064 - 222.711.
  ΖΗΤΑΤΕ
  ΤΗΝ((ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟ ΤΑ
  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
  ►♦♦♦♦♦♦φ»#.
  ·♦♦♦♦♦
  ΙΤΟ ΗΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚίνπσπτώνΎποψηφίων
  ΕΔΗΚ
  Συνεδρίασε χθές ή νομαρ-
  χιακή έπιτροπή "Ηρακλείου
  τής ΕΔΗΚ καί άσχολήθηκε
  μέ τό θέμα τού όρισμοΰ των
  κομματικών άντιπροσώπων
  στά έκλογικά τμήματα.
  Άσχολήθηκε έπίσης μέ
  θέματα πού άφοροΰν την διε
  ξαγωγή των ττροσεχών έκλο
  γών.
  Ή κινήση των ύποψηφιων
  τής ΕΔΗΚ κατά τή χθεσινη
  ήμέρα, τγταν ή παρακάτω:
  • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ)
  ΝΟΣ:
  Περιόδευσε χθές τα χωρία
  Σίβα, Βενεράτο, Αύγενική,
  Κεράσα καί Σταυράκια. Στό
  πολιτΐκό τού γραφείο δέχτη-
  κε έπιτροπές κα! ττολλούς το
  λιτικούς τού φίλους.
  • ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩ¬
  Σ ΤΑΣ:
  Χθές τό πρωί μιλησε σέ
  όγκοδέστατη συγκεντρώση
  στό Καστέλι δπου άνέλυσε
  τίς θέσεις τής ΕΔΗΚ. Τό
  άπόγευμα έπισκέφθηκε προά
  στεια τής πόλης καί τό βρά
  δυ τα Σταυράκια καί μιλησε
  σέ μεγάλη συγκεντρώση.
  Στό πολιτικό τού γραφεΐο
  δέχτηκε- έπιτροπές καΐ πολ-
  λούς ψίλους τού.
  • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΥ
  ΤΕΡΗΣ:
  Συνοδευόμενος άπό πολ-
  λούς ττολιτικούς τού φίλους,
  έπισκέφθηκε τα χωρία Πό
  ταμιές, Άβδοΰ, Μοχό καί Γω
  νιές, δττου καί μίλησε σέ ττο
  λυπληθεΐς συγκεντρώσεις.
  • ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕ¬
  ΛΑΟΣ:
  ,Επισκέφτηκε χθές τα χω
  ριά Πλώρα, Άντισκάρι, Κρό
  το, Μιαμοΰ, Βασιλική καί
  Βασιλικά Άνώγεια δπου καί
  εγινε δεκτός μέ ένθουσιασιιό
  άττό τούς φίλους τού.
  • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
  ΜΑΝΟΛΗΣ:
  Έτπσκέφθηκε τα χωρία Βό
  νη, Γαλατά, Θραψανό, Άρ-
  χάγγελο, Άποστόλους καί
  Ζοφόρους, δπου έγινε ένθου-
  σιωδώς δεκτός. Στό πολιτικό
  τού γραφεΤο δέχτηκε πολλούς
  πολιτικούς τού Φίλους.
  • ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΛ
  ΧΟΣ:
  Άκολουθούμενος άττό δεκά
  δες πολιτικού ςτου φίλους έ-
  ττισκέφθηκε χθές τό Γάζι, τα
  Πάρτηρα, την Τουρλωτή και
  τό Λευκοχώρι καί μίλησε σέ
  συγκεντρώσεις. Στό πολιτΐ(ιό
  τού γραφεΤο δέχτηκε τό πρωί
  φίλους τού καί έπιτροττές.
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ
  ΧΑΛΗΣ:
  Περιόδευσε τα χωρία Δέ
  μάτι, Σκοινιά, Άνω καί Κά
  τω Πούλιες, Λευκοχώρι καί
  Πάρτηρα. Τό πρωί στό πολι
  τικό τού γραφεΤο δέχτηκε πό
  λιτικούς φίλους τού.
  Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ
  ΟΙΚΟΔΟ/τΐΗ
  • Συνέχεια ά—ό τή σελίδο Ι
  «Δέν έλχει διαθέθψο χρόνο
  νά άσχολείται μ' αύτά τα
  πράγματα». "Αλλ' οδτε και
  την ύπόσχεση, δτι θά έΌτελ
  νέ άρμόδιο ύπάλληλο τοϋ
  Δήμου, δέν τήρηοε.
  Δέν άπομένει, συνεπώς,
  παρά νά έπ.ικαλεστοΰμε
  την έπέμβαση τοΰ κ. Είσαγ
  γελέα, γιά νά διαλευκαν-
  θεΐ ή ύπόθεαη.
  Μ. Π.
  ΚΚΕ
  Άπό τή νομαρχιακή έπιτρθ
  πή Ηρακλείου τοΰ ΚΚΕ, όρ
  γανώνεται μεγάλη ύποδοχη
  στόν Πρώτο Γραμματέα τής
  Κ.Ε. τοΰ κόμματος κ. Χαρ!·
  λαο Φλωράκη πού θά έττισκε
  φθεΤ τό Ηράκλειο την έρχό
  μένη Δευτέρα
  Ό κ. Φλωράκης θά φτάσει
  στό άεροδρόμιο "Ηρακλείου
  τό πρωΤ 9.30' τής Δευτέρας
  καί θά μιλησε ι τό άπόγευ-
  μα στήν ΠλατεΤα Έλευθερί
  άς.
  Προχθές έξ έίλλου έγιναν
  μέ έπιτυχία στό Χουδέτσι τό
  έγκαίνια έκλογικοΰ κέντρου
  τοΰ κόμματος. Στά έγκαίνισ
  τταραβρέθηκαν μέλλη τής νο-
  μαρχικκής καί οί ύποψήψιοι
  Φραγκεδάκη, Σταυρακάκης
  καί Ματθαιάκης, οί όποΐοι σ
  πηύθυναν χαιρετισμό.
  ΟΙ κινήσεις των ύποψηφί-
  ών κατά τή χθεσινη ήμέρα,
  ήσαν οί τταρακάτω:
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
  Έπισκέφθηκε χθές τα προ
  άστεια τού "Ηρακλείου "Αγιο
  ' Ι ωάννη, Μ—εντεβή καί Κάτω
  Άτσαλένιο.
  • ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ Π-
  ΩΡΓΟΣ:
  Περιόδευσε τα χωρία Δρα
  πέτι, Καλύβΐα καί Γαρύπα
  καί μίλησε σέ συγκεντρώ¬
  σεις.
  • ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Π-
  ΩΡΓΟΣ:
  Περιόδευσε τίς Πατέλες
  κα! τή Χρυσοττηγή δττου καί
  μίλησε σέ συγκεντρώσεις.
  • ΜΕΣΑΡΙΤΑΚΗΣ Π
  ΩΡΓΟΣ:
  Έπισκέφθηκε τα Καμίνια
  καί την ττεριοχή τής Άγίας
  Βαρβάρας.
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ¬
  ΧΑΛΗΣ -τ- ΦΡΑΓ¬
  ΚΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ:
  ΈτπσκέφθηκΙαν τα χωρία
  Μελιδοχώρι, Μαδέ, Χαράκι
  Μεταξοχώρι κ.6.
  • ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΔΑ-
  ΝΗΛΟΣ:
  Έπισκέφτηκε την περιοχή
  Άγίας Τριάδας Ηρακλείου
  καί την γύρω άττό την Χανιά
  πορτα περιοχή.
  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  • ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΜΙ¬
  ΧΑΛΗΣ :
  Στό πολιτικό τού γραφεϊο
  δέχτηκε χθές τό πρωΐ τΤολλές
  έπιτροπές άπό διάφορα χω
  ριά τού «ομού καί συζήτησε
  μαζί τους θέματα πού άπα-
  σχολοΰν τίς κοινότητες τους.
  Δέχτηκε έπίσης έπιτροπές
  γιά συνδικαλιστικά θέματα
  καθώς καί πολλούς πολιτι¬
  κούς τού ψίλους. Τό άπόγευ
  μα εΤχε έπαφές μέ φίλους
  τού σέ προάστεια τής πόλης.
  • ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝ-
  ΤΩΝΗΣ:
  Παρέμεινε στό Ήράκλειο
  καί δέχτηκε πολιτικούς τού
  φίλους στό πολιτικό τού γρα
  Φεΐο.
  • ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ:
  Έπισκέφτηκε χθές τα χω
  ριά Γούβες, Σκοτεινό, Χαρα
  σό, Κόξαρη, Καλό Χωρ ι ό,
  Χεοσόνησο, Πισκοπιανό καί
  Κουτουλουφάρι καί μίλησε
  σέ συγκεντρώσεις. Στό πολι
  τικό τού γραφείο δίχτηκε συλ
  λόγους, προέδρους κοινοτή
  των, έπιτροπές καί πολλούς
  πολιτικούς τού φίλους.
  • ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗ
  ΜΗΤΡΗΣ:
  Παρέμεινε χθές στό Ήρά
  κλειο καί δέχτηκε φίλους τού
  στό πολιτικό τού γραφεΤο.
  Κ. Κ. Ε.
  ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΟΜΙΛΗΤΗΣ
  Ο 1ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
  ο. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ, ΛΡΑ 7 μ.μ.
  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
  ♦♦»♦♦♦♦
  Ο κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
  Ύποψήφιος τής «Νέας Δημοκρατίας»
  στό Νομό Ηρακλείου
  Καλεϊ τούς πολιτικούς τού φίλους στά
  έγκαίνια τοθ έκλογικοθ τού κέντρου, ση-
  μερα Πέμπτη 3 Νοεμβριού καί ώρα 8.30
  μ.μ., όδός Ζωγράφου 8 (δίπλα στό Ταχυ-
  δρομείο).
  Πλατεϊα Δασκαλογιάννη τηλ. 286191-220667
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  Είδική έπιτροπή άπό καλ
  λιτέχνες καί άρχιτέκτονες,
  συγκροτήθηκε ΰστερσ άττό
  άπόφαση τής νομαχριακής
  Ηρακλείου τής Συμμαχίας,
  προκειμένου νά αναλάβη τό
  τεχνικό μέρος τής προετοιμα
  σίας τής έκδήλωσης τής 13
  Νοέμβρη, πού θά γΐνει στήν
  Πλατεία Ελευθερίας.
  Χθές, τό πρωΐ δλοι οί υπο
  ψήφιοι βουλευτές τής Συμ¬
  μαχίας έπραγματοποίησαν
  κοινή έμφάνιση στό Καστέλι
  Πεδιάδος καί μίλησαν σέ συγ
  κέντρωση.
  Τό άπόγευμα οί κινήσιις
  των ύποψηφίων ήσαν οί παρα
  κάτω:
  • ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡ¬
  ΚΟΣ — ΜΑΛΛΙΑΡΑ
  ΚΗΣ ΜΥΡΩΝ —
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ:
  Περιόδευσαν τα χωρία Ά
  ποστόλους, Σμάρι, Καλό
  Χωριό, Κόξαρη, Σαμπά, Ζο-
  φόρους, Μουχτάρους καί Χπ
  ρασό.
  • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙ-
  ΒΟΣ — ΛΟΓΑΡΙΑ-
  ΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  Έπισκέφτηκαν τα χωρία
  'Έμπαοοκ Παναγιά καί Μάρ
  θα καί μίλησαν σέ σχιγκεν·
  τρώσεις.
  • ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩ¬
  ΣΤΑΣ:
  Χθές τό άπόγευμα πήγε
  στά Χανιά δπου καί χαιρέτη
  σε άπό μέρους τής κεντρικής
  έπιτροπής τής Χριστιανικής
  Δημοκρατίας, τα έγκαίνισ
  τού έκλογικοΰ κέντρου τής
  Συμμαχίας.
  ΕΓΓΥΗΣΗ
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
  ΠΗ ΒΟΥΛΗ
  *»♦♦♦♦♦♦< • ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ ΑΝ ΤΩΝΗΣ: Περιόδευσε τα χωρία τού νομοΰ Άγιο Βασιλειο, "Αρ- 6η, Κερατόκαμπο καί Βίαν νο καί μίλησε σέ συγκεντρώ σεις φίλων τού. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ Στά γραφεΐα τού κόμμα¬ τος συνεδρίασε χθές ή νομαρ χιακή έπιτροπή τού κόμμα¬ τος των Νεοφιλελευθέρων καί άσχολήθηκε μέ τό θέμα των άντιπροσώπων τοΰ κόμματος στά έκλογικά τμήματα. Οί ύποψήφιοι τού συνδυα σμοΰ στό Ηράκλειο κινηθη καν δπως παρακάτω: • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Κ Ι ΚΩΝ —ΔΕΛΗΠΑΝ ΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ Ε- ΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ: Έπισκέφτηκαν χθές τό πρωΐ τό Καστέλλι Πεδιάδος δπου στίς 10 π.μ. μίλησαν σέ συγκεντρώση. Τό άπόγευ μα δέχτηκαν πολιτικούς τους φίλους στά γραφεΐα τους. • ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗ ΤΡΗΣ: Συνοδευόμενος άπό ττολ- λούς πολιτικούς τού φίλους περιόδευσε την Άνώπολη, τό Σγουροκεφάλι καί την Έλιά δπου καί έγινε ένθουσιωδώς δεκτός. Τό πρωΐ δέχτηκε επι τροπές καί φίλους τού στό πολιτικό τού γραφεΐο. • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩ¬ ΣΤΑΣ: Προχθές έπισκέφθηκε τα χωρία Σταυράκια, Σίβα, Βε νεράτο, Κεράσια καί Δαφνές Χθές τό άπόγευμα περιόδ-υ σε τα Άνω Βάθια καί τα νύ ρω χωρία καί μίλησε σέ συγκεντρώση. Στό πολιτικό τού γραφεΐο δέχτηκε έπιτρο¬ πές καί πολιτικούς τού Φί λους. Όπα>ς έξ άλλου άνακοινώ
  θηκε άπό τό γραφεΐο τύπου
  τοΰ κόμματος των Νεοφιλε
  λευθέρων.
  Σέ μεγάλη καί ένθουσιώ-
  δη συγκεντρώση συμπατριω-
  τών τοι> Ρεθεμιωτών μίλησε
  άπόψε στό θέατρο Χατζηχρή
  στου Αθηνών, ό πρώην ΰ-
  πουργός ύποψήφιος τού κόα
  ματος Νεοφιλελευθέρων στό
  Ρέθυμνο κ. Παΰλος Βαρδινο-
  γιάννης
  ΠΑΣΟΚ
  • ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  Έπισκέφτηκε τα προα-
  στεια τού Ηρακλείου Πατέ
  λες κα! Καμίνια.
  • ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟ
  ΛΗΣ:
  Περιόδευσε τα χωρία Γοΰρ
  νες, Μάλια, Χερσόνησο, Γοΰ
  6ες Σκοτεινό, Κόξαρη κα:
  Καλό Χωριό.
  • ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑ-
  ΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:
  Έπισκέφθηκε χθές τα χω
  ριά Κεραμούτσι, Κορφές, Τύ
  λισος, Μονη καί Γωνιές καί
  χίλησε σέ συγκεντρώσεις.
  • ΠΑΠΑ ΣΤΕΦΑΝΑ¬
  ΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ:
  Περιόδευσε τα χωρία Πλώ
  ρα, "Αγ. Κύριλο, Άντισκάρι
  καί Πηγαΐδσκια. Τό πρωί
  στό πολιτικό τού γραφεΐο 2έ
  χτηκε φίλους τού.
  • ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Έπισκέφτηκε χθές τα χω¬
  ρία "Αγ. Θωμά, Λαράνι, Δα
  μάνια, Χαράκι, Μελιδοχώρι,
  Μεταξοχώρι καί Άρμανώ-
  γεια.
  • ΣΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑ--
  ΣΗΣ:
  Πριόδευσε χωρία στήν πε
  ριοχή Μαλεβυζίου καί μίλησ^
  σέ συγκεντρώσεις.
  • ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡ¬
  ΓΙΟΣ:
  Έπισκέφτηκε χθές τίς Με
  λέσες, τούς Κουνάδους καί
  τα γύρω χωρία καί μίλησε
  σέ συγκεντρώσεις πολιτικών
  τού φίλων.
  Έν τώ μεταξύ στελέχη καί
  όπαδοΐ τοΰ ΠΑΣΟΚ συνεχί -
  ζουν τίς προετοιμασίες γιά
  την ύποδοχη τού προέδρου
  τοΰ κόμματος κ. Παπανδρ:-
  <~ν ό οποίος ώς γνωστό ε'ρ χεται οτό Ήράκλειο μεθαύ- ριο Σάββατο δπου καί θά έκφωνήση προεκλογικό λό γο. • «>♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  κ.κ. ΚΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  κ.κ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΔΕΛΗΠ ΑΝΝΑΚΗ
  κ.κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ΤΡ Ι ΤΗ 1) 1 1 )77 Περιοχή Πύργου 10η π μ — Χου-
  Γ1ΡΤΓΪΊ _^ Αν/ Τ3»««£^. ιν ^
  ^γ. οαροαρα — Καλονή.
  )77 Καστέλλι Πεδ)δος 10η π.μ.
  3)11)77 Άσήμ. 10η π.μ.
  ^°ΒΑΤ0 5)11)77 Μοΐρες 10η π.».
  6)11)77
  ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ ΤΗΧ ΕΔΗΚ
  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Όθωνος 13
  Τηλ. 283.631 — 288.972
  ΑΘΗΝΩΝ: Λυκαβηττού 19
  Τηλ. 3605112 — 3605115
  ►♦♦♦♦ΦΦ»4 ·>♦♦♦♦♦
  Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
  ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΙΜΝΙΩΝ
  ΣΕ ΧΕΙΜΑΔΙΑ
  Άπο ιήν Δ)νση ΓεωργΙ
  άς Ν. Ηρακλείου άνακοινώ
  νεται, γιά τούς ένδιαφερο
  μένους κτηνοτρόφους δτι
  )ΐέ την 400736)12474)30—
  9—77 κοινή άπόφαση των
  κ.κ. Ύπουργών Έσωτερι-
  κών καί Γεωργίας, παρατά
  θηκε ή ίσχύς τοθ μέτρου
  τής Άναγκαστικής Είοδο-
  χής Ποιμνίων σέ βοσκές
  κατά την χειμερινή περίο
  δο 1977 —1978.
  Προθεσμΐα ύποβολης αί
  τήσεων στήν Νομαρχΐα Ή
  ρακλείου τίς οποίες θά κο·
  νοποιηθοΰν οί έδιαφερόμΓ
  νοι κτηνορτόφοι καί πρός
  τόν ίδιοκτήτη των έκτάσε
  ών, όρίζεται μέχρι 6 Νοεμ
  βρίου 1977.
  πλ^αΤκ^η!!!,^--
  ΣΑΒΒΑΤΟ 12)1 1,77 Άοκαλοχωρ, 10η π.μ.

  ►♦♦♦