98905

Αριθμός τεύχους

132

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

5/11/1977

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς ο* αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ £στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Προεκϋογικη "Εκ«5οσπ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΧ ΒΑΕΕΙΣ ΛΠΟ ΤΒΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ■ Σάββατο 5 Νοεμβριού 1977
  Ι
  ι
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουθυνϊήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 132 - δρχ. 5
  Σοβαρά τόδέματής έγκληματικότπτας, όσοκαίή άνεπάρκεια των Αρχών
  Ευώ κατέθεοε
  τό 8ϋμα
  μέ ΰπόδειϊη
  τής
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
  ΗΡΑΚΛΕΙΠΤΗΣ 25χροΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ
  ΕΝΟΡΚΩΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡί-
  ΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΛΗΣΤΕΙΑΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ
  ΤΡΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ! ΟΠΩΣ ΓΡΑΨΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ
  ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ
  αποπείρας
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  —«ΤΙ ήΈελα νά ερθω έδώ
  πέρα... Τό χαρτοπαίγνιο όρ
  γιάζει, ή έγκληματικότητα
  6ρίσκεται σέ £ξαρση κι ε¬
  μείς εϊμαστε λίγοι. ΤΙ νά
  πρωτοπρολάβομε σέ παρα
  μονές μάλιοτα έκλογών;»
  ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ διαστάσεις παίρνει τό κθμα έγκληματικότητώς
  πού, αίφνίδια, ξέστιασε στό Ήράκλειο. Διαρρήξεις καί άλλα παρεμ-
  φερή έγκλήματα τού κοινοθ ποινικοθ νόμου, άκούγονται σχεδόν κα-
  θημερινά. Παράλληλον άναπτύσσεται καί ένα διογκωμένο κθμα 6ί-
  ας, ττού χαρακτηρίζεται, άπό πρωτότυπες, γιά τόν τόπο, μεθόοους.
  Οί έκνομες αύτές ένέργειες, πού σημειώνονται μάλιστα στήν
  άκμη της προεκλογικής μάχης, δημιουργοΰν ευλογες ύπόνοιες, γιά
  συνέργεια πολιτικοθ δακτυλου. 'Ίσως ύποκινοθνται άπό γνωστά
  «πολιτικά προσώψια», πού προσδοκοθν κομματικά ή «ά"λλα» ώφέλη,
  άπό τό κλίμα της άναταραχής.
  Ή καταστολή καί ή πάταξη των έγκληματικών ένεργειών είναι,
  6έ6αια, καθήκον των καταδιωκτικών Άρχων. Άλλά διατιιστώνεται,
  δυστυχώς, 6τι τα δργανα Ασφαλείας είναι άνεπαρκή νά πατάξουν
  την αυζημένη έγκληματικότητα τής έποχής. Τί θά γίνει λοιπόν; θά
  άψεθοθν οί πολίτες άπροστάτευτοι μπροστά στίς άρπακτικές σιαθέ-
  σεις των κακοποιών, πού άλωνίζουν άνενόχλητοι;
  Νομίζομε, δτι τόσον οί καταδιωκτικές Άρχές, δσον καί τα δργα
  να Ασφαλείας πρέπει νά ένισχυθοθν μέ κι αλλους άντρες. Ή σημε-
  ρινή δύναμή τους άποδείχτηκε άνεπαρκής νά προλάβει τό έγκλημα
  καί νά καταστεΐλει τή δράση των κακοποιών.
  Εμείς κάνομε τίς ύποδειξεις μας, στούς άρμόδιους άπόκειται
  νά άποφασίσουν.
  3 ΑΛΑΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΠΝ
  καί πάλι
  οΐό Ήράκλειο
  ΕΠΕΙΔΗ, δπως γράψαμε
  καί στό χθεοινό μας φύλλο
  οί άρμόδιες Άρχές δέν
  γνώριζαν τίποτε γ«ά την
  άπόπειρα ληστείας πού ά-
  τοκαλύψαμε, στή τιροηγού
  μένη εκδοθή μας καί έπει*
  δή ένώ δέν εϊχε προλάβει
  νά διαθαστεί τό θέμα 6γή-
  καν στό φώς τρείς νέες
  διαρρήξεις (1) Σαρχιανά-
  κης—Κοπανάκης, 2) Μαν.
  Δεμενόπουλος, 3) Δημόσι-
  ος ύπάλληλος, ή διεύθυνση
  τής «Αληθείας» πού γνώ-
  ριζε την περΐπτωση έπώνυ
  μα, άποφάσισε κι έ'δωσε τό
  ονομα τοΰ θύματος, μέ άπο
  τέλεσμα νά εξετασθή χθές
  άπω τίς άρμόδιες άνακριτ·
  κές άρχές.
  "Ετσι, ήδη τα ΰργανα
  Ασφαλείας Ηρακλείου α"ρ
  χισαν 2να κυνηγητό γιά
  την άνακάλυψη των δρα-
  στών τής αποπείρας ληστεί
  άς, κατά Ήρακλειώτη, στήν
  όδό Άγίου Τίτου, μετά τή
  χθεσινή ΐίνορκο καταθέση
  τοΰ τελευταίου.
  Χθές μάλιστα τή νύ-
  χτα ΐίγιναν καί οί πρώτες
  ουλλήψεΐς γιά έξακριβώ
  σεΐς τουτοτήτϋ)ν, άλλά χο>
  ρίς άποτέλεσμα.
  ΑΛΛΕΣ ΤΡΕΙΣ
  ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
  Ένώ δμως συνέβησαν δ
  λα αύτά καί ένώ έλπίζαμε
  νά μας άφήσουν τα σχετι·
  κά γεγονότα νά άσχοληθοΰ
  με μέ α"λλα, έΌρτασαν οέ
  γνώση μας 3 καινούργιες
  παρεμφερεϊς περιπτώσεις,
  τίς οποίες καί άποκαλύπτο
  με, γιατΛ πιστεύομε δτι ό
  ρόλος τού Τύπου είναι αύ
  τό ακριβώς; νά άποκαλύ-
  Γΐτει καί νά δίδει στό κοι-
  νό κυρίως εΐδήοεις.
  Οί τρείς νέες περι
  πτώσεις οιαρρήξεως είναι
  Φάνηκαν τα ττρώτα σύι/νεφα στόν όρίζοντα
  ΠΟΙΟΣ ΥΠΟ1ΦΙ ΠΡΟΠβΕΙΤΑΙ 1ΙΪΜΜΑΧΙΑ:
  Δέν έφαρμόστηκαν οί όποφόσεις
  τής Διακομματικής
  'Άρχισαν νά φαίνονται
  οτόν όρίζοντα, γιά τή Συμ
  μαχία των Προοδευτικήν
  καί άριστερών δυνάμεων,
  τα ηρώτα σύννεφα τό άπο
  τέλεομα των οποίων, κανείς
  δέν είναι οέ θέση νά προδι
  κάσει.
  Τα σύννεφα αύτά,
  τφέπει νά σημειωθεϊ δτι
  δέν προβλεφθήκανε άπό
  τούς ύπεύθυνους ουνομιλη
  τές γιά την έπίτευξη τής
  «Συμμαχίας των 5» καί ου
  νεπώς δέν ύπάρχει όποιοο
  δήποτε τρόπος νά έξουδετε
  ρωθοΰν προκληθή καν άπό
  ι ήν αρνηοη άρκετών ύπο-
  ψηφίων τοΰ ουνδυασμοΰ
  Ηρακλείου, νά συμορφω-
  θοΰν μέ τίς άτοφάοεΐς τής
  διακομματικής Νομαρχια-
  κης Έπιτροπής α δτι τού-
  λάχιστο άφοροϋν την προ
  οΌλή τους καί τίς προεκλο
  Υ·κές τους κινήσεις.
  Οί άποφάσεις αύτές άπ'
  δ,τι τουλάχιστο εϊμαστε σέ
  θέση νά ξέρωμε, καθόριζαν
  δτι κανείς ύποψήφιος 6ου
  λευτής τοΰ ουνδυασμοΰ
  ι ής Συμμαχίας δέν θά κινη
  Οεϊ άνεξάρτητα άπό τούς ΰ
  ιίολοίπους καί τή γνώμη
  ι ής διακομματικής, τόσο
  οτό θέμα τής προβολής
  ιου (άφίσες, δημοσιεύσεις
  οτόν Τύπο ττροκηρύξεις,
  διαφημιστικά πανώ κλπ),
  δσο καί οτό θέμα των έξορ
  μήσεών τού στή πόλη καί
  στήν έπαρχία.
  Αύτές τίς άποφάοεκ; κα
  τ' αρχήν τίς δέχτηκαν τα ϊ
  δια τα κόμματα που τίς πή
  ραν καί κατά δεύτερο λό-
  γο οί ύποψήφιοι ττού έκ
  Γίροσωποϋν αύτά τα κόμμα
  τα.
  Ή έφαρμογή δμως αυ¬
  τών των άττοφάσεων δέν
  στάθηκε δυνατή γιά πολλές
  ήμέρες.
  ,Από τή δεύτερη κι' δλας
  έβδομάδα μετά τύν καιαριι
  σμό τοϋ ψηφοδελτίου, ό ύ
  ψήφιος τής «Γψωτοβουλί-
  ας» κ. Φοϊβος Ιωαννίδης
  άφχ>ΰ όργάνωοε πολιτικό
  γραφεΐο τό όποίο καί γέμι
  οε μέ κατάλληλα πανώ, 'έ-
  καμε μ«ά μεγάλης £κτασης
  ποψήφος τής «πρωτο6ουλί-
  λα όργάνωσε καΐ συγκεν¬
  τρώση στό κινηματοθέατρο
  ΝΤΟΡΕ, πρδγμα πού δέν
  προβλεπόταν άπο τίς άπο-
  φάσεΐς τής διακομματικής'
  Ηρακλείου καί γενικώτε
  ρα άπό την συμφωνία των
  πέντε συνεργαζομένων
  Κομμάτων.
  Παράλληλα μέ τίς»κινή
  σεις αύτές τοΰ κ. Ίωαννί-
  δη τό Κ.Κ.Ε έσ. σύμφωνα
  μέ κληροφορίες μας άττό ά
  ξιόπιστη πηγή, £$δωσε
  «γραμμή» νά ψηφισθεϊ μό¬
  νον ό έκπρόαωπός τού κ·
  Κυριάκος Σκεμπετζής, γιά
  νά παρουσιασθέν τό κόμμα
  μέ την πραγματική τού δύ
  ναμη.
  Άκόμα, σύμφωνα πάντα
  μέ τίς πληροφορίες μας
  κάνει προσπάθειες "τό ϊδιο
  Κόμμα νά μην ψηφιοθεΐ ή
  έκπρόσωηος τής ΕΔΑ Δέ¬
  σποινα Σκαλοχωρίτη προ-
  κειμένου νά έμφανισθεΐ ή
  ΕΔΑ οτό Ήράκλειο οάν
  χωρίς καμμιά δύναμή κόμ¬
  μα.
  "Υστερα άπό τα γεγονότα
  αύτά πού περιήλθαν σέ
  γνώση τής Διακομματικής
  δπως πληροφορούμαοτε, έ'
  γινε έχτακτη συνεδρίαση
  καί έξετάσθηκε τό δλο θέμα
  Κατά τή συνεδρίαση αύ
  τή αποφασίσθη κε νά άποδε
  σμευθοΰν δλοι οί ύποψήφι
  οί άπό την άπόφαση τής ϊ
  σης καί έλεγχόμενης ττροβο
  λής νά άνοίξουν δλοι πολι
  τικά γραφεϊα καί νά προ
  6ληθοΰν δσο θέλουν καί μέ
  δποιον τρόπο θέλουν.
  Φυσικά γιά την ΰπάρχου
  σα πληροφορία ττερί «γραμ
  μής» τοϋ Κ.Κ.Ε έσ νά υπέρ
  ψηφιοθεΐ ό κ. Σκεμπετζής
  καί γιά την ύπάρχουσα πώ
  λι πληροφορία δτι οί φήμες
  καί ψίθυροι τταρουσιαζουν
  τύν κ. Φοϊβο Ίωαννίδη οάν
  προωθούμενο άπό την Συμ
  μαχία, δέν πάρθηκε καμμια
  άπόφαση.
  Πιστεύομε δμως δτι ή
  Διακομματική Έπιτροπή
  τής Συμμαχίας θά έκδόσει
  σχετική ανακοινώση μέ
  την όποία θά 6άζει τα πράγ
  ματα στή θέση τους, γιά νά
  άποκλεισθεΐ τό ένδεχόμε-
  νο νά φέρουν τόν κατακλυ
  σμό στήν άξιέπαινη καί ά
  γκαλιαζόμενη όλοένα καί
  πιό ζεστά άπό τόν λαό, αύ
  τή προσπαθεία, τα σύννεφα
  πού φάνηκαν στόν όρίζον
  τα.
  ΜΣ.
  οί εξής:
  • Άττόπειρα κατά σφαιρι-
  στηρίου, οέ κεντρικό σημεΐ
  ο τού Ηρακλείου, δπου οί
  δράοτες εφταοαν τίς πρω'ί
  νές ώρες μέσω παρακειμέ
  νης οίκοδομής, άπό τό πίσω
  παράθυρο.
  • Έπίθεση κατά ενός
  επιχειρηματία τού Ηρα¬
  κλείου τής όδοΰ Χάνδακος.
  • Άπόπειρα διαρρήξε-
  ως κεντρικοϋ καττνοπωλεΰυ!
  στήν Πλατεία 'ΕΞλευθερίας, Ι
  ττού έγινε μάλιστα τίς ττρωΐ
  νές ώρες προχθές.
  Στό σημεΐο αύτό θά πρέ
  ττει νά κάνωμε μιά διευκρί
  νιση, γύρω άττό τό γιοττί δέν
  άναφέρομε όνόματα: Αύτό]
  γίνεται γιά λόγους προληπτι
  κούς, διότι οί παθόντες φο-
  βοΰνται τίς άπειλές κα! τίς
  τυχόν ένδεχόμενες πραγματο
  ποιήσεις τους, έκ μέρους των
  δραστών.
  «Αύτός είναι 'ένας βασ ι κάς
  λόγος, πού δέν μποροΰμε νά
  έχομε £να θετικό άποτέλε¬
  σμα ώς πρός την άνακάλυψη
  των δραστών», εΐττε ένα ότε
  λεχος τής χωροφυλακής.
  Τό θέμα πάντως είναι δτι
  δλες οί ενδείξεις όττό δσα
  σχετικά ξέρομε γιά τίς —ερι
  πτώσεις αύτές, όδηγιύν στό
  συμπέρασμα δτι ή τριτμελής
  οττεΐρα των ληστών δρά σέ
  «έπαγγελματική βάσει» και
  δτι σκοπός τους είναι έκτός
  άπό την προσττορίση «ευκό¬
  λου κέρδους» νά δημιουργή
  σουν καί γιά άλλους «πολιτι
  κοός» λόγους -^ ^
  λία.
  «>♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦· ΔΗΛΩΣΗ Γ/σ μιά συνωνυμϊα Οί ϋπογεγραμμένοι Αντώνιος Έμμ. Καβδαλά- κή'-ς καί Μιχαήλ Έμμ. Καββαλάκης, έμποροι Ηρα¬ κλείου Κρήτης επί τής Λεωφ. Καλοκαιρινοΰ 5ΐ, δη¬ λούμεν δτι ουδεμίαν συγγένειαν ή πολιτικήν σχέ¬ σιν έχομεν μετά τοΰ φερομένου ώς ΰποψηφίου βου¬ λευτού τού κόμματος τής Έθνικής Παρατάξεως Α¬ ποστόλου Καδβαλάκη. Θεωρούμεν ΰποχρέοχτίν μας νά κάνουμε την ανωτέρω δήλωσιν γιά νά πληροφορήσουμε τούς φί- λους, γνωστούς καί ττελάτας μας ψηφοφόρους τού Νομοΰ Ηρακλείου, πολλοί των οποίων νομίζουν δτι ημείς έχομεν θέσει ϋποψηφιότηταν μέ τήν Εθνικήν Παράταξιν. Σύγχυσις δημιουργεΐται καί άπό τήν άναγραφήν υπό εφημερίδων τού όνόματός τού μόνον μί τό άρχικόν γράμμα. Ηράκλειον τή 4 Νοεμβριού 1977 ΟΙ δηλούντες ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΒΒΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΒΒΑΛΑΚΗΣ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Μεταξύ ΧουυχοβαοιΛικώυ-ΚεφαΑονιαυι/ικώυ-Παοοκικώυ:
  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΡΟΧΘΕΣΤΗΝΥΧΤ Α
  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΑΦΙΣΣΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΡΟΧΘΕΣ τή νύχτα δή
  μιουργήθηκαν τα ττρώτα έκλο
  γικά έπεισόδια στό Ηρά¬
  κλειο, μέ ττρωταγωνιστές ό-
  παδούς των Χουντοβασιλι-
  κών, Κεφαλογιαννικούς καί
  όπαδούς τού ΠΑΣΟΚ.
  Συγκεκριμένα, οί όπαδοί
  τοϋ ΠΑΣΟΚ, έν όψει τής ση
  μεοινής άφιξης τού κ. Α.
  Παπανδρέου κολλοΰσαν άψίσ
  σες τοΰ ττροέδρου τους, τίς
  οποίες — δττως άντιληφθήκα
  νέ μετά άττό λίγο — ξέσχιζε
  όλλο «συνεργεΤο»" ττού άκο
  λουθοΰσε κα! πού ήταν χούν
  τοδασιλικο! τής «Έθνικής
  Πατάξεως».
  Τό γεγονός έξενεύρισε
  τούς Πασοκτζήδες, οί όποΤοι
  έπιπλήξανε τούς δολιοφθορεΐς
  ένώ συγχρόνως τούς ζήτησαν
  τόν λόγο.
  Ή απαντήση δμως των
  όπαδών τής «Έθνικής Πατά¬
  ξεως», τγταν νά δείξουν «εύ
  σχήμως» κάτι ξύλα πού κρα
  τοΰσαν κα! τα όποΐα εμοια
  ζαν μέ γκλόττς.
  ΟΊ Πασοκτζήδες δέν έμει¬
  ναν δμως μέ σταυρωμένα χέ
  ρια κα! τα έπεισόδια καρυ-
  φωθήκανε μέ έναρξη «έλευθέ
  ρων χτυπημάτων».
  Τελικά δμως ήρθε ή Άστυ
  νομία καί περισσότερη έκτα
  ση τής διαμάχης καί τού καυ
  γά άττεσοβήθηκε.
  ■■■■■■■■■■■Ι
  !■■■■■■»■■■■■■
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΛΑ ΑΠΟΨΕ
  Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΘΕΡΜΗ κα! έγκάρδια ύ-
  ποδοχή έπιψυλάσσει ό Δη¬
  μοκρατικάς Λαός τοΰ "Ηρα¬
  κλείου στόν Πρόεδρο τοΰ
  ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Πατταν
  δρέου, ό οποίος άναμένεται
  νά άφιχθεΐ σήμερα τό άπό-
  γευμα.
  Ό κ. Παπανδρέου θά άφι
  χθεΐ στίς 6 μ.μ. στό άεροδρό
  μιο τού Ηρακλείου καί εύ
  θύς άμέσως θά κατευθυνθεΤ
  στήν ττλατεΐα Έλευθφίας,
  δπου θά μιλήσει μπροστά σέ
  λαίκή συγκεντρώση.
  Άργά τό βράδυ, ό πρόε-
  δρος τού ΠΑΣΟΚ κα! οί έ-
  πιτελεϊς τού θά παρακαθή-
  σουν σέ συνεστίαση πού όρ
  γανώνει ή ΝΈ. Ηρακλείου
  τοΰ Κινήματος.
  Δυστυχώς δμως γιά τούς
  Πασοκτζήδες, τό «κακό γού
  ρι>> συνεχίστηκε λίγο παρακσ
  τω μί μερικούς «σκληροταιρη
  νικεύς» άπό τό στρατόπεδο
  των Κεφαλογιαννέων, οί ό¬
  ποίο ι θεώρησαν κ ι αύτο! ...
  δημοκρατικό, τό νά ξεσκί—
  ζουν τίς άφίσσες τοΰ Παπαν
  δρέου.
  Έδώ τα έπε'σόδια ήταν
  μικρότερης έμβέλειας, γιατί
  βρίθηκαν και ψυχραιμότεροι,
  άλλά καί διότι τα ττερ'πολι
  κά τής χωροφυλακής εΐχαν
  ήδη τήν πεϊρα τού προηγού
  μ ε νού καυγά.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  άγωνίζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  μέτή
  δική της
  γροθιά
  .♦♦< ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Γιατί δέν έγινε Ύπουργός ό Κεφαλογιάννης ΖΗΤΑΤΕ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΖ Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΖΙ ΣΑΣ Τοϋ Μίνωα Παπουτσάκπ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ έντονης άγωνιστικής έξαρσης, ύ- ποδέχεται σήμερα ό Λαός τού Ηρακλείου, τόν λαοφιλή τ,- γέτη τοΰ ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Τό δημοκρατικό Ήράκλειο — ττρώτος σταθμός της περιοδείας τού κ. Παπανδρέου στήν Κρήτη — έτπφυλάσ- σει άποθεωτική ύποδοχή στόν μεγάλο όραματιστή τής νέας Ελλάδος. Ό Λαός τού Ηρακλείου, πού δονεΐται ήδη άττό έντο- νο άγωνιστικό παλμό, θά ύποδεχτεΐ, μέ έγκαρδιότητα καί ύψηλό δημοκρατικό φρόνημα, τόν άναμφισβήτητο φυσικά τού ήγέτη. Ό κ. Παπανδρέου είναι, άναντίρρητα, μιά πλέρια φω- τισμένη προσωπικότητα, πού ή έμβέλει&τής άκτινοβολίας της άπλώνεται σ'-όλόκληρο τό διεθνές ττολιτικό στερέωμα. Οϋτε καί οί πολιτικό! τού άντίπαλοι δέν άττετόλμησαν νά άμφισδητήσουν τό διεθνές κΰρος τοΰ μεγσλου άνδρας. Άλλά, έκτός άττό την έξέχουσα προσωτηκότητα τοΰ Προέδρου τοΰ ΠΑΣΟΚ καί τίς άναμΦισβήτητες ήγετικές ϊκανότητές τού, ύττάρχει καί ή εΰστοχη τοποθέτησή τού στόν χώρο των πολιτικών ίδεών. Είναι φορέας καί έμττνευ- στής των ν£ων πολιτικών ρευμάτων τής έττοχής. Ή σοσιαλιστική κοινωνία, δπως την όραματίζεται τό ΠΑΣΟΚ καί ό ήγέτης τού, έξιδανικεύει τό 6-τομο και κα- ταξιώνει τήν αποστόλη τού. Τό κάνει χρήσιμο κύτταρο μέ- σα σ' ενα ΐδανικό κοινωνικό σύστημα, δττου ή ανθρωπίνη άξία είναι τό ύπέρτατο άγαθό. Τό ΠΑΣΟΚ ξεπήδησε μέσα άττό τήν άνάγκη τής άλ- λαγής καί είναι ό κατ' εξοχήν έκφραστής των νέων πολι¬ τικών τάσεων, ττού έκδηλώνονται ήδη σ' δλα τα γεωγραφι- κά μήκη καί πλατή τοΰ κόσμου. Ό καττιταλισμός, ή συντήρηση καί, γενικάτ, ή πεπα τημένη εχουν χρεωκοπήσει στΐς συνειδήσεις των λαών. Συνέτριψαν τή ψυχή κα! τό πνεΰμα τους. Άφυδατωσαν τίς ώραΤες Ιδέες κα! άποπροσανατόλισαν τούς λαούς. Κούρ- σεψαν τα άνθρώ—ινα ίδανικά. Μετέβαλαν τό άτομο σέ ϋ- ποζύγιο ή σέ γρανάζι κάποίας παραγωγικής μηχανής. Τό άττομάκρυναν άπό τό φυσικό τού άγκυροβόλιο καί ΰπέσκα ψαν τήν ΰτταρξή τού. ΟΙ λαο! κουράστηκαν πιό, άττογοητεύτηκαν κα! ζη- τοΰν έπίμονα την άπαγκίστρωσή τους όπτό τούς σατανι- κούς μηχανισμούς τού κεφαλαίου καί των μονοπωλίων Μόνη έλπίδα ά— έμεινε ή καθιέρωση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Είναι τό μόνο ίδανικό κοινωνικό σύστημα, πού μπορεϊ νά παλιννοστήσει τόν ανθρωττο στά φυσικά τού κα νάλια καί νά τόν φέρει πίσω στίς προγονικές ρίζες τού. Τό ΠΑΣΟΚ είναι ό μοναδικός φορέας στόν πολιτικό μας χώρο, πού μπορεΐ νά ττετύχει τό σοσιαλιστικό μετα- σχηματισμό και νά έττιβάλει την άλλαγή, σάν μιά άδήρι- τη Ίστορική άνάγκη. Ό Ελληνικάς Λαός συνέλαβε τα μηνύματα τής έπο¬ χής καί ένστερνιστηκε ήδη τίς ίδεολογικές διακηρύξεις τοΰ Κινήματος. Δέν άπομένει παρά νά έπικυρώσει, μέ τή ψήφο τού, στίς 20 τοΰ Νοέμβρη, τή μεγάλη ίδέα τής άλλαγής. Ό Κρητικός Λαός ε'χειήδη έκφράσει τα αίσθηματα πίστης κα! άφοσίωσής τού στό ΠΑΣΟΚ καί στόν λαοπρό βλητο ήγέτη τού. ^ά τα έτταναλάβει καί σήμερα κα! αιο ριο καί πάντοτε. Είναι, 6ς ποΰμε, ένα συμβόλαιο τιμής, ττού θά μείνει βαθιά χαραγμένο στή συνείδηση τού Λαοΰ μας. Ξέρομε, πώς τό κυβερνητικό πρόγραμμα τοΰ ΠΑΣΟΚ καλύτττει δλους τούς τομεΐς τής έλληνικής ζωής. Προβλέ ττει την ίσόμετρη αναπτύξη δλων των περιοχών τής χώρας καί προνοεΤ τή δημιουργία ΐσων εύκαιριών οίκονομικής ά- νέλιξης. Ή άναφορά μας, συνεπώς, σέ είδικά τοττικά θέμα- τα δέν κρίνεται, έξ άντικειμένου, άναγκαία. Θά ΰττενθυμί- σομε, δμως, στόν κ. Παπανδρέου, δτι τό Ήράκλειο, ή Κρήτη όλάκερη, έχει —αραγκωνιστεΐ, σαδιστικά, άπό τίς Κυβερνήσεις τής Δεξιάς, λόγω, ακριβώς, των δημοκρατι κων φρονήμάτων τού ΛαοΟ της. Τα προβλήματα, ττού εχουν σωρευτεΤ σ' δλους τούς τομεΐς τής δραστηριότητος, είναι τεραστία: Ή Παιδεία κατσδυναστεύεται, οί γεωργ οί καταληστεύονται, οί πόλεις ττλένε σέ πελάγη ττροβλημάτων, τα όδικά δίκτυα είναι σέ άθλια κατάσταση, ή άνεργία μαστίζει τήν ττεριοχή. Καί τα προβλήματα δέν έχουν τελειωμό. Κάνομε αυτή τή συμβολική άναφορά στά προβλήμα¬ τα τής Κρήτης δχι γιά νά προβληματίσομε τόν κ. Παπαν δρέου, πού εΤνα.ι ήδη ένήμερος αυτής κατάστασης, άλλά γιά νά ύπογραμμΐσομε την έκδικητική μανία των κυβερ νήσεων τής Δεξιάς ένάντια στήν ήρωική Μεγαλόνησο. Ό Κρητικός Λαός, βεβαία, δέν πτοεΐται. ΕΞΐναι κα! θά παραμείνει ό σημαιοφόρος των δημοκρατικόν άγώνων τού ΛαοΟ μας. Κα! στά δττοια τερτίπια τής Δεξιάς άπαντα κοφτά, στερεότυπα, καταλυτικά: ΟΧΙ στή Δεξιά. Μ' αΰτό τόν ύπερήφανο Λαό θ' άνταμωθήτε, σήμερα κ. Πρόεδρε. Θά αίσθανθητε την άγωνία τού, την πίκρα καί Σ»νέχε·α στή σελίδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Σά66ατο 5 Νοεμβριού 1977
  Μ ΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ1 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  10ο
  Άμέσως ό ΓΛΐπάς άντ··
  λαμβάνεται δτι δέν ύπάρ
  χει πλέον έχθρητα μέ τόν
  Σήφακα άλλά &να τατριω
  τικό καθήκον καΐ δτι πρπει
  νά είναι άνά πάσαν στιγ-
  μή έτοιμοι. Την έπαύριο ό
  παπάς μεταφέρεται γιά ά
  νάκριση διότι δταν ό Σήφο
  κάς ήταν γαμπρός τού εΐχε
  ξεχάσει δυό έΎγραφα στό
  σπΐτι τού. Κάνοντας έρευ
  να οί Γερμανοί τα βρί)καν
  κ· £τσι ή δουλειά έ'μπλεξε
  άκόμη πιό~η»λύ.
  Δέρνουνε τόν παπά άλύ
  ττητα μέσα στό γραφεϊο τής
  Γκεστάμπο άλλά έκεϊ που
  γινεται ή άνάκριση έρχε¬
  ται ό Έγγλέλζος πού ήταν
  ντυμένος άνώτατος άξιω
  ματικός τίϊς Γκεστάμπο καΐ
  μέ μερικούς άκόμη δικούς
  μας σιμώνει καΐ κτυπάει ά
  λύπητα τόν παττά λέγοντα^
  σινάμα στόν άνακριτή αφη
  σέ μου τον έμένα καΐ θά τόν
  περΐΓίοιηθώ. Άναγκάζεται
  ό Γερμανός άνακριτής νά
  φύγη κ ι άφήνει τόν Έγ-
  λέζο καϊ τούς άλλους "Ελ
  ληνες πού ή"ταν μεταμορ·
  φωμένοι. Μετά ό 'Εγγλέ-
  ζος κι οί αλλοι άπαλάζουν
  τόν παττά καΐ πδνε στό λη
  μέρι δπου τσύς περΐμεναν
  ό καπετάν Σήφακας κ» ό
  Πετροξυλάκης μόλις τούς
  εϊδανε τούς άγκάλιαοναν
  καΐ τούς ς>1λησαν λέγοντα»
  μετά τοΰ παπά Γρηγόρη συ
  γνώμη παπά γιατΐ βλέπω
  εΤχα νά κάνω μ' έΎα μέγα
  λο άντρα κ· άκλόνητο στύ
  λο τής πατρίδος.
  Ώστόσο δμως στό σπίτι
  τοΰ παπά ή γυναίκα τού
  δέν ττάει καθόλου καλά καί
  φάρμακα δέν μποροΰν νά
  δγοϋν.
  Προτείνε· τότε ό έγγλέ-
  ζος νά κατεβοϋνε γ «ά νά
  πάρουνε την οϊκογένεια
  τοΰ παπά στό 6Όυνό. "Ετσι
  καί γΐνεται.
  Πρίν φτάσουν στό χωριύ
  οί άντάρτες συναντσΰν τόν
  Πολύδωρο στόν δρόμο.
  Λέει τους ό Πολύδωρος:
  «Ποΰ π(5τε βρέ κουμπουρσ
  ,φόροι; οί Γερμανοί κάθον
  ται πιοκάτω στή καμάρα.
  Έσεϊς λέτε "ώς εΐμαι
  τρεζός άλλά κάνετε δτι κα
  ταλαβαίνετε.
  Έμένα μ' έχουνε στείλει
  άπό τό χωριό νά είδοποιή-
  σω τόν καπετάν Σήφακα
  καί τόν Πετροξυλάκη για
  τί θά κάφουνε οί Γερμανοί
  τό χωριό άλλά άφοΰ έΌμι-
  ξα έσάς έτταέ τό ίδισ κάνει.
  Λέει ό έγγλέζος: «Τρέχα
  μωρέ Πολύδωρε έσύ πού
  μπορεΐς νά γλακας νά τό
  πής στσι καπετανέους κ ι
  ά,ν δέν κατέχη ς τό μέρος εί
  ναι στό Χαϊνόσπηλιο. Νά
  μην σ' άνεζητήξω Πσλύδω
  ρε, νά πάς σάν την άστρα-
  πή καί νά γιαγύρης.
  'Έφυγ' άμέσως ό Πολύ
  δωρος νά πάη ν' άνταμώση
  τσί καπετανέους.
  Σ' δλο τό δρόμο έφώνα-
  ζε καί έκουβέδιαζε μονά-
  χος τού στό χωριό λένε
  πώς εΐμαι ό τταράουρος Πό
  λύδωρος ό Μουνταλάς κι ά
  πάκιας μέχουνε δεξά ντους
  χέρα καί τα καπετανάτα
  κ ι οί δλλοι.
  Φτάνει ό Πολύδωρος στό
  λημέρι λέει τα γεγονότα
  κ άμέσως εΊρυγε.
  Ό Σήφακας μέ τόν Πε¬
  τροξυλάκη συγκεντρώνουν
  περίπου έξακόσιους άΊν-
  δρες κι είναι αποφασισμέ-
  νοι γιά δλα. Λέει ό Σήφα¬
  κας τότε τοΰ Πετροξυλάκη
  ή μιά όμάδα θά πάη άνα-
  τολικά κ ι ή αλλη 6ορινά
  καί την έπίθεση θά την κά
  μωμε στό ξεροτήγαδο. Έσύ
  Πετροξυλάκη θά ν' έχης τό
  νοΰ οου άποκάτω στή ρεμα
  τιά καί θά βάλης τόν "Ά-
  σπ-ρόμουγκσ καί τόν Πέτε ι
  ναράτο πού είναι πεπειρα-
  μένοι σέ τέτοιες δουλειές.
  "Εγνοια σου καπετάν Σή¬
  φακα δλα θά τα φέρωμε
  στήν έντέλεΐα.
  »Φ-ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ«
  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ■ ΕΠΙΠΛίΙΝ
  ΙΩΑΝ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Μπιζανίου κσί Βικέλα
  Ηράκλειον τηλ. 289.343
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ, Τίτου 2 τηλ. 283737)
  υΐοκοσμητικη
  Τηλ. 387.670
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΔΙΚΑΝΑ-ΜΟΝΟΚΑΝΑ-ΚΑΡΑΜΠΙιΝΕΙ
  51/ΡΕΚ ΡΟΧΕ
  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) -
  ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - |.
  ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
  Έπίσης σέ μεγάλες ττοσότητες δλα τα εϊ-
  δη κυνηνίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΚ - ΛΙ ΑΝ ΙΚΗ
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΖ ΤΙΜΕϊ:
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΖΤΕ ΕΙΚΑΓΟΤΕιΧ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕΊ'ΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) - Τηλ. 287.766
  Ό Κόομος τοϋ Πνειιματος καί τής Τέχνης
  Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΛ
  Γράφει 6 Σταμάτης Ρίμος
  «Άνάξιος δποιος άκού
  εί τα τροσκλητήρια
  των καιρώ ν νά τα φυσ
  σάει Γ) νά τα κρουει
  σάλπιγγα γ) τούμπανο,
  τ' άκούει δέ λέει:
  Παρών».
  Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ
  Στήν έποχή μας ό άνθρω
  'πος εΤναι περισσότερο δέ
  μένος μέ τόν «καιρό» στήν
  έ'ννοια πού τοΰ δίδει ό Πά
  λαμάς στόν προηγούμενο
  στίχο. "Εχει πιά ξεπεράσει
  τόν μιμητισμό καί τόν κα-
  θηλωτικύ ΐ^αραδοσιασμό,
  κ ι έόχει άναζητήσει ή άκο·
  λουθή σει καινου ργιους
  δρόμους δοον άφσρά την
  ^ολιτική, πρλιτιστική, κοι
  νωνική καί όττοιαδήποτε άλ
  λη πλευρά τής ζωής.
  Είδικά πάνω στόν τομέα
  τής Τέχνης καί, άκόμη είδι
  κώτερα, τής Λογοτεχνίας,
  τα πράγματα φαίνοντο ι νά
  εχουν άκολουθήσει μιά κΦ'
  νούργια πορεία, εντυπωσισ
  κή θά μπορούσαμε νά ποΰ-
  με.
  Στά πρώτα βήματα τής
  Λογοτεχνίας (καί είναι
  γνιυστό πώς πρώτη μορφή
  Λογοτεχνίας εΤνα ή ποίη-
  ση) βλέπουμε τό θρησκευ
  τικό στοιχείο νά άνεβαίνει
  τόσο ττολύ, πού τελικά νά
  κυριαρχεΐ καί νά γίνεται
  τό ούσιαστικότερο άντικεϊ
  μενο έ'κφρασης. Αύτό βε¬
  βαία δέν συμβαίνει μόνο
  στήν Άρχαία Έλλάδα, άλ
  λά ί'χει κάποιο γενικό χά
  ρακτήρα καί έπεχτείνεται
  καί σέ άλλα εϊδη τέχνης δ
  πως ή Ζωγραφική καί ή
  Γλυπτική, πού στά πρώτα
  τους βήματα εΐχαν απλώς
  ΘΕΛΕΤΕ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ;
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ
  281.396
  Ο ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
  ΑΜΕΣΟΣ
  άπεικονιστικδ χαρακτήρα.
  Άντικείμενο των άπεικονί
  σεων ή"ταν ή έπιστράτευση
  τής φαντασίας τοϋ καλλι-
  τέχνη, γιά νά δώσει την ά
  παιτούμενη μορφή σέ κά-
  "οια θεότητα.
  "Αν έξετάσουμε δμως 6α
  θύτερα τα πράγματα θά δοΰ
  με πώς £να άπό τα βασικά
  προβλήματα τ ου άνθρώ -
  που τής4έποχής ή"ταν ή θρη
  σκευτική άναγκαιότητα,
  πού συνήθως γινόταν εκ¬
  φράση φόβου καί άβεβαιό
  τη τας.
  Μποροΰμε δηλ. νά παρα
  τηρήσουμε δτι ή διαφορά
  τής Τέχνης τής έποχής έ-
  κείνης καί τής σημερινάς,
  είναι απλώς ή μετάθεση τοΰ
  πνευματικοΰ δείκτη άρκε
  τέ βαθμίδες τταραηάνω. Ά
  ποτέλεσμα τής διαφοράς
  αυτής είναι ή σωστότερη
  τοποθετηθή των προβλημά
  των σέ σειρά προτεραιότη
  τας. Αύτό βεβαία δσον ά-
  φορδ την θεαματική πλευ
  ρά. Γιατι ή άλλη ή έκφρα-
  στική, άπ)6 τότε μέχρι σήμε
  ρα £χει έξελιχθεϊ τόσο πό
  λύ, ώστε, άκόμη καί μερι-
  κές δεκαετίες διαφοράς ε¬
  νός Λογοτεχνήματος, νά γί
  νονται, κατά κά"ποιο τρόπο
  αίσθητές καί νά μπορέσουν
  νά τοποθετήσουν τό £ργο
  κατά προσέγγιση στήν έττο
  χή τού.
  Ή σημερινή μορφή καί
  κατάσταση τής Λογοτεχνί¬
  ας στόν Έλλαδικό χώρο έ
  πιτρέπει νά εϊμαστε αΐσιό
  δοξοι γιά την μετέπειτα
  πορεία της.
  "Εχει πιά άποξενωθεί ά
  πό τόν ύπέρμετρο ρομαντι
  σμό, £χει ττάψει νά μιλά
  γιά Άγίους καί θεότητες
  καί έχει πιάσει τόν σφιγ-
  μό τοϋ συγχρόνου άνθρώ-
  που καί φαίνεται διψασμέ
  νος γιά τα ττανανθρώπινα
  ίδανικά, γιά μιά καλλιτε¬
  ρεύση των βιοτικών καί
  πολιτιστικών συνθηκών.
  Ή ούσιαστική άρχή έΎ·νε
  μέ τούς ποιητές τοϋ μεσο
  πολέμου Βάρναλη, Παλα-
  μά, Χατζόπσυλο, Καβάφη
  Σεφέρη κλπ. - -
  Πράγμα φυσικά, πού
  διώχνει την μετατόπιση
  τοϋ 'Ελληνικοϋ πρσβλημα
  τισμοϋ. Πρωτύτερα οί συν
  θήκες δέν επέτρεπον ούσια
  στικές μεταβολές, άφοϋ τα
  προβλήματα τοΰ Έλληνι-
  σμοΰ έκυμαινόντουσαν ά
  νάμεσα στίς πολεμικές έτη
  χει ρήσεις καί στήν έλπίδα
  τής άπελευθέρωσης άπό
  βάρβαρες κατσχές.
  Βλέποντας τή σημερινή
  ηραγματικότητα θά παρα-
  τηρήσουμε πώς ύπάρχει
  μιά θαυμαστή γεν ι ά δημ ι
  ουργών πού δώσανε σημα
  σία καί στό θέμα τού οια
  λεξαν καί στήν μορφή τής
  Τέχνης. Πάνω πάλι στήν
  ΑΟΡΟΜΑΧ
  ^Ανακοινώση 4
  Παραγωγοί,
  Ή έταιρεία ΑΟΚΟΜΑΧ άναλσμβάνει
  νά σάς κάνη στό έξωτερικό ΕΝΤΕΛΏΣ ΔΩ-
  ΡΕΑΝ άνάλυση έδάΦους, εάν έχετε όποιο-
  δήποτε πρό&λημα στά χωράφια σας καί
  νά σάς δώση συμβουλές γιά νά τα βελτιώ-
  σετε.
  άπό την έταιρεία ΑΟΚΟΜΑΧ
  »♦♦♦♦♦< Διαβάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα ποϋ σας ένημερώνει ύπεύθυνα. • ΖΙ1ΖΤΕΖ ΕΙΔΗΖΕΙΖ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΖ • ΕΡΕΥΝΕΖ ΓΙΑ ΤΟΠ ΙΝΑ ΟΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΑΟΠΑΙΔΙΚΗ ΖΤΙΙΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΠΖΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καΐ 224 · 226 γιά νά έχετε τό τφωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη η* μέ τό Ταχυδρομεϊο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ. ψ ποίηση άρκεΐ νά παραθέ- σουμε όρισμένα όνόματα άπό τούς σύγχρονους ποιη τές μας: Σικελιανός, Ρί- τσος Βρεττάκος, Παππά, Ρώτας Παπτϊάς Άγγουλές κλπ. κλπ. Ή Έλληνική παράδοση μττλέκεται μέ την σύγχρο νη μορφή τής Λογοτεχνίας δέν γίνεται δμως άντικείμε νο έ'κφρασης σΰτε καί δια δραματίζει παρεπιτττόντως δ·ακοσμητικί_> ρόλο. Προο
  δίδει δμως σέ γενικές γραμ
  μές ένα ντόπιο χρώμα πού'
  μέ μιά βαθύτερη άνάλυση,
  βλέπουμε δτι δέν έμποδί-
  ζει καθόλου την καθολικό
  τητα καί την έηέχταση.
  Τα συναισθήματα έξακο
  λουθοΰν νά ύπάρχουν σέ
  μικρότερη, δμως κλίμακα
  καί ποτέ, γ| σχεδόν ποτέ,
  δέν παρασύρουν σέ αύστη
  ρούς ύποκεΐμενισμούς, άλ
  λά μερικές φορές ττροσδί-
  δουν μιά γενική καλαισθη
  σία καί στόν έκφραστικό
  καί στόν θεματικό τομέα.
  Μεγάλο βήμα £γινε μέ
  τόν Καβάφη, πού άπογύ-
  μνωσε τό λόγο καί είναι ό
  σημαντικώτερος πρωτοπό
  ρος τής σύγχρονης μορφής
  τήςποίησης καί τόν Σεφέρη
  τού μέ τόν «Έλ ι ότι σμό»
  τού άνοίγει καινούργίιους
  όρίζοντες στόν ντόπΊο χώ¬
  ρο.
  Ή σημερνή συμβολική
  ποίηση άκολουθεϊ πιστά τόν
  κανόνα τοϋ Παλαμά: «Ά
  νάξιος δποιος δέ λέει «πά
  ρών» στά σύγχρονα
  σκλητήρια». "Ολοι οί
  τές μας μαζεύουν σπόρο—
  σπόρο την άγωνία τοΰ σύγ
  χρονου "Ελληνα καί τόν
  συγχρονο προβληματισμό'
  συλλέγουν τούς πόθους,
  την πίστη στόν παράγοντα
  «ό,νθρωπθς» καί στή ποικι
  λόμορφη διαμορφώση τού
  σχετικά μέ τούς έσωτερι-
  κούς καί έξωγενεϊς παρά-
  γοντες. Οί ποιητές μας, δ
  πως καί δλο ι οί δημιουργοί
  τοϋ καιρσϋ μας, δέν μένουν
  άσυγκίνητοι άπό την λαχτά
  ρα τοΰ "Ελληνα τοΰ άνθρώ
  ττου σέ καθολική εκφράση,
  γιά τό αΰριο.
  Καί μέσα σ' αύτό τα αϋ-
  ριο κινεϊται σήμερα ή Λογο
  τεχνία μας.
  Προτρέχει τοϋ καιρσΰ
  της, χωρίς νά ξεχνά τόν και
  ρό της.
  Μιά γεύση αίσιοδοξίας
  γιά την Έλλάδα μάς προ-
  καλοΰν οί σύγχρονοι δημι
  ουργοί. Μιά έλπίδα καί
  μιά δυνατότητα νά προβλέ
  φουμε ίίνα καλύτερο μέλ-
  λον, σ' δλσυς τούς τομεϊς ά
  φοΰ έτσι ί) άλλιώς μπήκα-
  με στό χορό μέ τόν πνευμα
  τικό καί πολιτιστικό τομέα.
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  Διατίθεΐαι οέ ουΑλέκτες
  τό μεταλλιο Κοζαυτίάκη
  Τό άναμνηστικό μετάλ-
  λιο πού έ'κοψε ό Δήμος γιά
  τα 20 χρόνια άπό τό θάνα·
  το τοΰ Νίκου Καζαντζάκη
  θά διατεθεΐ σέ δνα περιω
  ρισμένο άριθμό σέ συλλέ-
  πού θέλουν νά τό άπο
  Ή διαθέση θά γίνει μέ
  προεγγραφές στό Δήμσ
  (άρμόδιος ό κ. Συκιανά-
  κης τηλέφ. 282536) μέχρι
  τίς 15 Νοέμβρη.
  Ό συμπληρωματικός ά-
  ριθμός μεταλλίων πού θά
  παραγγελθοΰν άπό τόν Δή
  μο στήν είδική Έταιρία θά
  ϊσας μέ τόν άριθμό των ~ρσ
  εγγράφων πού θά ύπάρ-
  ξουν μετά δέ άπό την βκδο
  ση αυτή ή μήτρα θά κατα
  στραφεϊ.
  Ή άξία τοϋ μεταλλίου εΤ
  ναι 500 δραχμές.
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
  Πωλεϊται διαμέρισμα
  τριάρι, όδός Δημοκρα¬
  τίας παραπλεύρως Ερ-
  γατικοθ Κέντρου, πάρο-
  δος ΛοχαγοΟ Καραγιάν
  νη, άρ. 2.
  νόν
  Πληροφορίας τηλέφω
  ν 281.514.
  ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τοϋ δημοσιογράφου
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  'Ένα άποκαλυπτικό βιβλίο
  μέ: 30 μιοΓΊσεις,
  τελετές καί
  1.500 όνόματα μασόνων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΠΛΗΖΙΧ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5«: ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  ΣΤΑΜΝΑ
  Άπό τό Σάββατο καί γιά λίγες μέρες
  ΠΟΛΥΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
  στό χορευτικό κέντρο
  ΣΤΑΜΝΑ
  Τηλ. 286-106
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
  ΓΕΟΡΓΙΟΖ ΒΑΖΟΣ
  ΣΛΑ Ι ΤΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.
  Πάμε παντοθ. Φωτογραφίζουμε τα πάντα.
  θυμηθήτε μας γιά δτι δέν θέλετε νά ξεχά-
  σετε.
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΛΝΑ
  288-357 - 283-428 — 223331
  ΠΕΤΑΑΩΜΑ ΤΑ
  Πολλά ...νερά κάνει, όπως πληροφοροΰμαι, ΰποψή-
  φιος βουλευτάς τοΰ Κόμματος των Νεοφιλελευθέρων στή
  Νομαρχιακή 'Επιτροπή.
  Καί ττροτείνω:
  Άντί γιά Νεοψιλελεύθερος, νά λέγεται .. ΝεροΦι·
  λελεύθερος!..
  _ ΛΑΑ —
  Κ ι αΰτό τό 'μαθα.
  Την ττατήσανε λέει όρισμένοι «φανατικοί» όπαδοί
  των Νεοφιλελευθέρων, που «σπεύσανε» νά «ύποταχτοΰνε»
  στό κόμμα ...άνιδιοτελώς, έπειδή εΤχαν «πληροφορίες^
  δτι θά 'τρεχαν το λεφτά ...ττοταμός !
  Τώρα λοιπόν πού ε'δανεπώς οί «πληροφορίες» τους
  ήταν παραμύθια, δεν ξέρουν τί νά κάνουν.
  Άττό τή μιά μεριά θέλουν νά ττάνε σ' ίίλλη στέγη
  μέ ...λεφτά κι άπό την άλλη δέν μττοροΰν νά την κοπανη-
  σουν λόγω ...δρκων ύττοταγής στούς Νεοφιλελεύθερους!
  Καί θέλετε τό ττιό ώραίο;
  Πληρώνουν καί ...συνδρομή στό κόμμσ! ! '
  Τό ...'φχαριστηθήκατε έ;
  _ΑΑΑ— < Τελικά μοΰ φαίνεται πώς οί Άλικαρνασώτες τίς ...γλεντάνε τίς έκλογές. Κάττοιος Άλικαρνασώτης καφετζής ττήρε πρίν λίγες μέρες άττό δεξιό ΰποψήφιο έξη χιλιάδες τετρακόσες δρσ χμές γιά ...σαράντα ουζα! ! Προχθές, πάλι, στό 'διο καφενεΐο, έγινε μιά ...ττλά κα σέ βάρος &λλου δεξιοΰ ΰποψήφιου καί μάλιστα «ψη. μένου». Μπήκε λέει στό καφενείο κέρασε τα οθζα τού (κσί τόν εΤχα ...προειδοποιήσει ττώς φθηνότερα θά τοθ'ρχοτσν άν κερνοΰσε ..γσΐδουρόγαλα), άρχισε νά μιλά καί ...φύ γανε οί ...καφενόβιοι! Καί τό φιχτά καΐ δέν κρυώνει ό ...ψημένος. Νά κεράσει άνθρώπους οΰζα καί νσ βγάζει λόγο σέ ...καρέκλες! Ποΰ θά πάει δμως .Δέν θά γίνει ύπουργός; Τότε θά δοΰν οί ...άχάριστοι τί θά πεί ...Άντιαλι- καρνασισμός ί — ΑΑΑ — Άκούστηκε: Ρέ παιδία άκόμη δέν έγραψε ή «μεγαλύτερη» πού γράφει τίς ...«μεγαλύτερες», δτι τόν κατακλυσμό στήν Αθηνά τόν προκάλεσε ή ...ΣΙΑ; — ΑΑΑ — Πολύ μπέρδεμα πέφτει λοιπόν μ' αΰτά τα μικρά όνό ματα των ΰποψηφίων. Τό κάθε κόμμα, τό ίδιο δνομα τό λέει καί διαφορΐ- τικά. Τό «Γιώργος» άς ποΰμε. Ή δΐξιά τό λέει «Γεώργιος» Τό κέντρο τέ λέει «Γιώργος» Η άριστερά τό λέει «Γιώργης>
  Ή σκρά άκρα άριστερά τό λέει «Γιώργαρος»
  Καί πάει λέγοντσς.
  Προσέχετε λοιπόν πώς θά άποκαλείτε αυτόν πού
  λέγεται «Γιώργος». Μπορεΐ νά ..χαρακτηρισθείτε χωρίς
  νά ...ξερετε τίποτα...
  — ΑΑΑ —
  "Εχετε δεί δημόσιο ύπάλληλο νά κάνει ...μάτι σττό
  τΐσράθυρο τής ...Νομαρχιας;
  "Αν δχι, δταν περνάτε άπό τή"ν πλατεία Δασκαλο¬
  γιάννη, ρίξτε μιά ματιά στόν δεύτερο όροφο τής Νομαρ-
  χίας.
  ©ά τόν δεΤτε σίγουρα νά'ναι κολημένος στό τζαμι
  καί »*ά ...κόβει κινήση στό άπέναντι πολιτικό γραφείο τού
  «επικινδύνου» νεαροΰ δουλευτή.
  ΜοΟ 'παν μάλιστά πώς ώρες - ώρες κρατά καί ...φω
  τογραφική μηχανή.
  Κατά τα άλλα . .ζήτω ή «έλεύθερη» βούληση των
  ψηφοφόρων. ,
  — ΑΑΑ —
  Μέ ...προειδοποίησε τηλεφωνικώς.
  Άν εχω λέει διαθέση νά τα ...έκατοστήσω, καλά θό
  κάνω νά πάψω ν' άσχολοθμαι μέ την ...πολιτική.
  Δέν μοθπε δμως μ ποίον τρόπο ...δέν θά τα έκα¬
  τοστήσω.
  Γιαιπό τόν παρακαλώ νά μοθ τηλεφωνήσει ξανα
  καί νσ μοθ πεΤ τό ...δνομά τού μήν τυχόν καί τόν ...χρεια
  στώ.
  Λέτε νά ξανατηλεφωνήσει;
  Άμφιβάλω. Αΰτός ...πληρώθηκε μόνο γιά μιά Φορσ.
  ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  Α ~ ~^ · ~* ~*^~εΠ^~Β~~Β»»^^ε-εε>·^ρρ>^^^^^^<^·>«^ί«|
  ι Διαβάζετε καί την
  Δευτεριατικη
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΑΗΟΕΙΑ»
  ΚΑ^ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (Μάνος Χαρής)
  Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μ,χάλης Στρατάκης
  Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο
  ΤΕΧ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Μαραγκουδάκης
  Π ΕΡΙ ΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
  Ίκτίνου 20 —- Ήράκλειο Κρήτης
  ♦♦♦♦♦♦♦♦»»
  ♦♦♦»»♦♦♦♦φφφφφφφφ
  ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ !
  ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
  Άντί νά χρησιμοποιήτε κάθε λίγο διάφορα
  μονωτικά — οτεγανωτικά, πού £τσι καΐ άλλοΐίός
  καταστρεφονται, χρησιμοποιίίστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
  ΠΛΑΣΤ Α-3 - Α-5 καΐ Η-Ρ-Τ, πού έφαρ-
  μοςονται κάτω άπό δλες τίς καιρικές συνθτϊκες,
  κοστίζουν φτηνά καΐ είναι μιά γιά πάντα
  Πληροφορίες Τηλ. 221-267 άπό 7 ?ως 8.30' μ.μ.
  υηογραφεϊον
  ΕΚΤΕΛΟΥΣΑΙ
  ΠΑΣΗΣΦΥΣΕΠΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Σάββατο 5 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Γιά νά βρήτε τόν ποΑιτικό ποϋ θέϋετε
  ΟΠΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ Β0ΥΑΕΥΪ8Ν ΝΟΜΟΥ ΗΡΗΚΑΕΙΟΥ
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  (ΜΙΧΑΛΟΣ ή ΝΙΔΙΩΤΗΣ)
  Κτηνοτρόφος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Κ.Κ.Ε.
  Πολιτικό Γραψεΐο:
  Γραφεΐα ΚΚΕ
  Καντανολέων 17
  Τηλ. 223.667 - 224.335
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραψεΐο:
  Ζωγράψου 5 - Ήράκλειο
  (ΠλατεΤα Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484
  289.496
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  Έξαγωγέας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφείο:
  Πλατεϊα Τριών Καμάρων
  (Ήρώον)
  Τηλ. 287.856
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Πτέραρχος έ.ά.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.0.Η.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο: Ι
  Στοα Γιαλεράκη
  Πλ. Κορνάρου
  Τηλ. 287.049
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
  Άγρότης - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ ΠΑ.ΧΟ.Κ.
  Πολιτικό Γραφείο:
  Βιάννου 5 - Ήρόχλειο
  (κοντά στήν ΠλατεΤα Κορ¬
  νάρου)
  Τηλ. 285.717
  ΜΑΝΟΑΗΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
  Οίκονομολόγος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δαιδάλου — Περδικάρη 9
  Ήράκλειο
  Τηλ. 286.873
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε.Μ.Π.
  Μαθηματικός ΠΆ.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Καλοκαιρινοϋ Τ10 - 1ος δρ.
  Τηλ. 284. 250
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Δικηγόρος - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Αβέρωφ 9 - Ήράκλειο
  Τηλ. 283.631 & 288.972
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλ. "Ελευθερίου Βενιζέλου
  (Αιοντάρια)
  Τηλ. 286.452
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωπόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡαΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι είσόδου Δικαστήριον)
  Ηρόχλειο
  Τηλ. 220.136
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  Δικηγόρος - Δημοσιογρόψος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ ΠΑ.ΧΟ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Μονοφατσίου 3 - Ήράκλειο
  (άπέναντι στήν κλινική «Με-
  γαλόχαρη»)
  Τηλ. 280.930 & 224.354
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  Επιχειρηματίας
  Δημοτικάς Σύμβουλος
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΧ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Έβανς 69 — 4ος δροφος
  Γραφεΐο 3
  Τηλ. 286.891
  Ανδπ Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  ΑΟΚΟΜΑΧ
  εχουν δλα τα καταστή ματα
  γεω(ργικών φαρμάκων
  ♦>♦♦♦♦·«>♦■♦■♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦·.
  >♦♦■
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  Από τό Σάββατο
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΒΙΝΑ
  Ι ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
  »♦♦♦»♦♦♦♦<♦♦♦♦ ♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦♦*«>♦♦♦» » »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«■
  Σχολή Όδηγών
  Ευοικιάοεις αύτ)χωυ
  Μ. ΜΟΝΙΑΚΗ
  Ζωγράφου 12
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τό γνχοστό
  Κοπτνοπςολεϊο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τοθ
  κοπτνιστη,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  καί την
  «ΑΑΗΘΕΙΑ»
  ΚΟΜΨΟ
  ΜΟΝΤΕΡΝΟ
  ΦΘΗΝΟΡΑΨΙΜΟ
  ♦♦♦♦♦
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦ ♦♦♦♦»♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦
  ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ίδιωτι
  κά Άγγλικά μαθήματα, μέ
  Άγγλίδα καθηγήτρια.
  Πληροφορίες: Τηλ. 288—
  371.
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟϋ
  Τρείς Καμάρες
  οέ ποΑιτιομένο καί
  καθαρό περιβάλΑου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί γιά τό οπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΠΙΤΣΑ
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ
  Βίγλας 11
  Τηλ. 222264
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦·
  ►♦♦♦♦♦♦♦«< >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Α.
  Ι Ο. Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων Ι 2, 3, 4 καί 5 δωματ'ι·
  ών, ώς καί ίσογείων καταστημάτων, είς τάς υπό
  ανέγερσιν πολυκατοικΐας πολυτελοϋς κατασκευ-
  ής καί επί των όδών 18778 άρ. 39 καί Πασιφάπς
  καί'Ανωνύμου γωνία {έναντι παραρτήματοςΓε-
  νικοϋ Χημείου τού Κράτους). ,
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καί 286113
  ·>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< .«>♦♦♦♦♦♦-♦♦♦♦♦♦ ■»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ■ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝεΓβΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  χαρας
  ποοπριν ι ιπ/κα'ι κι υαϊυ
  φραζαυν οι αλ'(_ΐι πό α
  Α——
  Η'ΨΕΚΗΘΕΙΑ
  Σά66ατο 5 Νοεμβριού 1977 "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  —Β ΕΠ ΕΠ
  Β— ΕΠ Κ3
  Πά την άντισυνταγματικη έγκύκλιό τού
  Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΑ
  ΣΤΟ ΧθΕΣΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΔΣ
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  κ. Καραγκουνίδης μάς έστει
  λε την τταρακάτω έπιστολή,
  σχετικά μέ τό χθεσινό δημο
  σίευμά μας.
  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άρ. Πρωτ. 35750
  ΠΡΟΣ: Τόν κ. Δ)ντήν
  Εφημερίδας
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Σχετικά μέ άρθρο τής έ
  φημερίδας σας τής 4 Νοεμ
  βρίου 1977, στό όποΐο γίνε
  ται λόγος γιά δήθεν άντισυν
  ταγματικές ένέργειές μας, θε
  λουμε νά έπιστμάνουμε τα
  άκόλουθα:
  1. Ή άττομόνωση μέρους
  μόνο*- τής έγκυκλίου πού στεί
  λαμε σ' 6Λ«·ς τίς Δημόσιε,ι,
  ΎπηρεϋΊες, σχετικά μέ την
  έπιβαλλομένη συμπεοιφορά
  των Δημοσιαν 'Υπαλλή7ων
  κατά τή ι» προεκλσγική πφΐο
  δο ·5έν μπαρέ·, 6έ6αια, νά
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΟΥΤΣΑΚΗ
  λ) Συνέχεια άπό τή σελίδα Ι
  την άνησυχία τού, γιά δσα σέ βάρος τού έζύφανε ή Δεξιά.
  Μά θά νοιώσετε ύπερήφανα, γιά τό άνάοτημά τού. Θά οι-
  γήσετε άπό την άχλύ των ττηγαίων δημοκρατικών αίσθημά
  των τού, θά ψιλαψήσετε τόν τταλμό τής καρδίας τού καί
  θά άντλήσετε θάρρος άνείττωτο, άττό την άγωνιστική δύ-
  ναμή τού.
  Τό Ήράκλειο, κ. Πρόεδρε, σάς καλοσωρίζει και δια
  τρανώνει την άκλόνιτη πίστη τού στόν ώρσ,ΐο άγώνα σας.
  Ή Κρήτη είναι μαζί σας.
  ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Κ. Κ. Ε.
  ΠΡ0ΕΚΛ0ΠΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΟΜΙΛΗΤΗΣ
  Ο 1ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
  ο. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ, ΩΡΑ 7 μ.μ.
  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΔΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  'Υποψήψιος Ν Ε ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  Ό δικηγόρος καί οίκονομολόγος Μιχαήλ Έμμ. Γαλε-
  νιανός (γυιός τού επί σειράν έτών αειμνήστου βουλευτού
  Ηρακλείου Εμμανουήλ Μ. Γαλενιανού), γεννήθηκε στό
  εΗράκλειο Κρήτης τό 1945. Περάτωσε τίς έγκύκλιες
  σττουδές τού στό 10ο Γυμνάσιο "Αρρενων Αθηνών τό
  1963 καί τό ϊδιο έτος άρχισε τίς πανεπιστημιακές τού
  σπουδές. Τόν Ίούνιο τού Τ 968 έγινε πτυχιοΰχος τής Νο-
  μικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένώ τόν Σε-
  πτέμβριο τού αυτού έ'τους ττήγε στήν Γαλλία γιά εΰρύτε-
  ρες σττουδές. Τόν Όκτώβριο τού έ.τους 1970 έγινε κάτο-
  χος Διδακτορικοΰ Διττλώματος στό Ίδιωτικό Δίκαιο τής
  Νομικής Σχολής τού Πανεττιστημίου τού Στρασβούργου.
  Τό έπόμενο έτος (Ίούνιος 1971) έλαβε τό Δίπλωμα τού
  Ίνστιτούτου Άνωτάτων Εΰρωπα'Κών Σπουδών τού Πα¬
  νεπιστημίου τού Στρασβούργου, ένώ ταύτόχρονα όλο-
  κλήρωνε τίς σπουδές τού στήν Σχολή Οίκονομικών Επι¬
  στήμων τού αυτού Πανεπιστημίου, άπό δπου τόν Όκτώ-
  βριο τού 1971 έλαβε τό πτυχίο τού Οίκονομολόγου στόν
  κλάδο «Διοικησι των Έτπχειρήσεων».
  1. Γραμματεύς τής Βουλής 1974—1975.
  2. Μόνιμο μέλος τής Μικτής Κοινοβουλευτικής Έ—ι-
  τροπής Ελλάδος — Κοινής Άγοράς 1974—1977.
  3. Γραμματεύς τής ΊΞλληνοΓαλλικής Κοινοβουλευ-
  τικής εθμάδας.
  4. Μέλος πλείστων Κοινοβουλευτικών άποστολών
  πρός Κύττρον, Ευρώπην, Αγγλίαν, Άμεοικήν.
  Άπό τού έτους 1972 άσκεΐ τό έπΰγγελμα τού δικη-
  γόρου στήν Αθηνά καί είναι νομικός καί οικονομικάς
  σύμβουλος σέ έταιρεΐες καί έπιχειρήσεις.
  Κατήλθε είς τάς εκλογάς τού 1974 διά πρώτην φο¬
  ράν καί εξελέγη δουλευτής τής Ν.Δ.
  άπο5ώσΓ, το πυεΰμα της έγ
  κυκλίου αύ ·ή<,. Αντίθετσ ή δημοσιευθή ολου τού κειμέ¬ νου της 6α άποδεΐκνυε πόσο πράγματ· ενδιαφερεται ή Νο μαρχια γιά Π]ν «μεμπτη καί άδιάβλητη συμπεριψορά των ΰπαλλήλκν κατά --ην προε- κλί-γική ~εοίοδο, ·Ι'στε οί Δπί/σι^': 'Υπηρεσΐες νά μίΐ νούν, δπως όφείλουν, εντελώς άμερόληπτες στόν έκλογικό άνταγωνισμό. 2. Ή μή ένεργός συμμετο χή των ύτταλλήλων σέ πολι τικές έκδηλώσεις, ακριβώς γιά νά μή θεωρεϊται ότι ετσι ή Δημοσία Διοίκηση συμμετέ χει στόν άγώνα υπέρ τής μ ι άς ή τής αλλης πολιτικής ',τα ρατάξεως, εΤναι ύπ-οχρέωση πούάπορρέει άττό τό αρθρο 74 τού ύπαλληλικοΰ κώδικα. Είναι, λοιπόν πρόδηλο ότι καμμιά συνταγματκή διατά¬ ξη δέν καταστρατηγήθηκε Παρακαλούμε μαζί αέ την παρούσα νά δημοσιεύσατε τό περιεχόμενο δλης τής έγκυ κλίου πού σάς την διαβιβά- ζθυμε γιά την ένημέρωτη τοθ άναγνωστικοΰ σας κοινοΰ. Έν Ηρακλείω τή 4) Π) 77 Ό Νομάρχης ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Καταλαβαίνει καθένας ά μέσως την προσπαθεία τοΰ κ Νομάρχη νά δικαιολογή¬ ση την έπίμαχη άντισυνταγ ματική Α' παράγραφο τής έγκυκλίου τού, πλήν δμως αύτό δέν είναι άρκετό γιά νά γίνη ττειστικός στά δσα τΓροστΓαθεΐ νά υποστήριξεν Ή παράγραψος Α' (δπως συνηθίζεται στά ύπηρεσιακά έγγραφα τής μορφής κυρίως αυτής, έχει αύτοτέλεια άπό τό ΰπόλοιπο κείμενο. Αυτή ή τταράγραφος, ττού έκδηλώνει την άντισυνταγματική ενερ¬ γεια τού κ. Νομάρχη Ηρα¬ κλείου, είναι ή βάση, τό ψη τό πού λένε. Τα ύπόλοιττα τής έγκυκλίου είναι οί γάρ ν ι τοΰρες, οί σάλτσες. Καί ε μάς μάς ένδιαφέρει τό Ψητό, ή ούσία, ττού δέν είναι αλλη άττό την άντισυνταγματικη ενεργεια τού κ. Νομάρχη, ό όττοΤος, έξ άλλου, δέν έπιμέ νει καί ττολύ σ' αύτό. Όσον άφορά την παρά- κληση τοΰ κ. Νομάρχη νά δή μοσιεύσωμε όλόκληρη την έγκύκλιό τού δέν τό κρίνομε άπαραίτητο, λόγω τοΰ χώρου πού θά καταλάβη καί ό όποΐ ος μάς είναι πολύτιμος. Την ιδία γνώμη φαίνεται δτι έχει περίπου καί ό κ. Νομάρχης, διαΦορετικά άν κάτι τό ούσι ώδες έ'λεγε τό ΰπόλοιπο τής έγκυκλίου, θά μάς τό έστελνε νά τό δημοσιεύσωμε μέ έντο λή πληρωτικής καταχωρήσε ως. Άλλά δέν τό έκανε, για τί όντως ή δημοσϊευση σέ τί ποτε 5έν εχει οΰσιαστική ά- ^ία, έχτός τοΰ σημείου πού εντέλλεται νά μή μετέχουν οί ΰπάλληλοι στίς πολιτικές συγ<εντρώσεις. ΖΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΠΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΠΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ.κ. ΚΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ κ.κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ κ.κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 5)11)77 Μοίρες 10η π.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 6)11)77 Βιάννος 10η π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 7)1 1 )77 Ζαρός άπόγευμα ΤΡΙΤΗ 8)ί 1)77 Κρουσσώνα άπόγευμα ΤΕΤΑΡΤΗ 9)1 1)77 Αγ. Μύρων άπόγευμα ΠΕΜΠΤΗ 10) 1 1 )77 Μοχός άττόγευμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11)11)77 ΣΑΒΒΑΤΟ 12)11)77 Αρκαλοχωρι 10η π.μ. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦φ»»»»»»»»»»»»»» ▼ ΚίνησπτώνΎποψηφίων ΕΔΗΚ Καθημερινές έξορμή- σεΐς οτήν έπαρχία κάνουν κλιμάκια τής Νομαρχιακής Έπιτροΐτής Ηρακλείου τής ΕΔΗΚ καί τής ΕΣΔΗΝ καί διαφωτίζουν τούς κατοι- κους των χωρίων πάνω στό πρόγραμμα τής Ενώσεως Δημοκρατικόν Κέντρου . Προχθές τα κλιμάκια αύτά έπισκέφθηκαν τα "Α νω καί Κάτω Καλέοα ένώ χθές περιόδευσαν χωρία στό Μαλεβύζι. Έν τώ μεταξύ οί ύποψή φιοι κινήθηκαν τή χθεσι- νή ήμέρα δπως πορακάτω: • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ) ΝΟΣ: 'Επισκέφθηκε τα χωρία: 'Επισκοπή Γαλυφα Γάλυπε Καινούργιο χωριό, Άϊτά νια Σταμνιούς καί Βάθεια καί μίλησε σέ μεγάλες συ- γκεντρώσεις. ' • ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩ¬ Σ ΤΑΣ: Περιόδευσε χθές άκο- λουθούμενος άπό πολλούς πολιτικούς τού φίλους τα χωρία: Τυμπάκι Μοίρες Γρηγοριά Μαγαρικάρι κλΐ μα κ.& καί μίλησε σέ συ- γκεντρώσεις. Στό ηθλιτι- κό τού Γραφεϊο δέχτηκε έ πιτροπές καί φίλους τού. • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΥ ,ΤΕΡΗΣ: Τό πρωί χθές, δέχτηκε στό τολιτικό του Υραφεΐο έπιτροπές καί φίλους του. Τό άπόγευμα στήν έκκλ' σία τής Άνάληψης βάφτι- σε τό άγοράκι τοΰ κ. Γ. Κο ναράκη καί τοΰ έίδωσε τα δνομα Γιάννης Τό 6ράδυ έπισκέφθηκε την «εριοχή 'Ελιας καί μίλησε σέ συ- γκεντρώσεις. • ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕ¬ ΛΑΟΣ: Περιόδευσε χθές τα χω ριά: Δαμάνια, Χαράκι Με ταξοχώρι Στείρωνα, Ά - μουργιέλες καί Πυράθι δ που μίλησε σέ ένθουσιώ δεΐς πολιτικούς του φί¬ λους. Στό πολιτικό του γρα φεΐο δέχτηκε τολλές "Επ· τροπές καί φίλους τού. • ΠΑΠΑ· ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ: ! 'Εττισκέφθηκε τα χω- ι ριά: Άμαργιανό, Μάθια ' Άγΐα Παρασκευή Νιπηδη τό, Παναγιά καί "Εμπαρο καί μίλησε σέ συγκεντρώ σεις. • ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑ ΧΟΣ: Μέ πολλούς πολιτικούς τού φϊλους έτπσκέφθηκΓ τα χωρία: Επάνω καΙΚάτΐι Βάθεια Γαλύφα καί Και¬ νούργιο χωριό καί μίλησε σέ συγκεντρώσει. Στό πό λιτικό του γραφεϊο δεχτή κε έπιτροττές καί πολιτι¬ κούς του φίλους. • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ ΧΑΛΗΣ: Συνοδευόμενος άπό τολ λούς φίλους του, περιόδευ σε χθές τό Μαγαρικάρι, τό Καμηλάρι τούς Κισούς καί τα γύρω χωρία καί μίλησρ ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΟΡΟΣ Χημικάς - Μηχανικάς ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΔΗΚ. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δέχεται καθημερινά τούς φίλους του στό πολιτικό του γραφεΐο ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦ. 283.484 - 284.367 - 289.496 σέ συγκεντρώσεις. Στό Πό λιτικό του γραφεϊο έξ' αλ λου δέχτηκε πολιτικούς του φίλους άπό πολλά χω ριά τοΰ Νομοΰ. ΠΑΣΟΚ • ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Πετροκεφάλι, Πόμπια, Άν τισκάρι, Βασιλικά Άνώγεια και Β αγων ι ά. • ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟ ΛΗΣ: Έπισκέφθηκε χωρία τής Μεσαράς • ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑ- ΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Πλώρα, Πλάτανο, Χουστου λιανά, Άμπελοΰζο, "Αγιαι Δέκα, Μητρόπολη. • ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑ¬ ΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: Έπισκέφθηκε χωρία τής Μεσαράς. • ΣΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑ-. ΣΗΣ: Περιόδευσε χωρία τής Με σαράς. • ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δαμάστα, Φόδελε, Άλικαρ νασσό. • ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡ¬ ΓΙΟΣ: Καλονή, Αγ ιο Βασίλη, Χουδέτσι. ΣΥΜΜΑΧΙΑ • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙ- ΒΟΣ — ΛΟΓΑΡΙΑ- ΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑ- ΑΗΣ — ΜΑΛΛΙΑ- ΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ & ΣΚΕΜΠΕΤΖΗΣ ΚΥ- ΡΙΑΚΟΣ: Φανερωμένη, Σκούρβουλα, Μαγαρικάρι, Καμάρες καί Πάνω Ζαρό. • ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡ¬ ΚΟΣ — ΠΑΤΜΑΝΙ ΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ — ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΔΕ ΣΠΟΙΝΑ: Ρουφά, Μορόνι, Παναγιά καί Κάτω Ζαρό. ΚΚΕ Συνεχίζονται οί προετοιμα σΐες γιά την ύποδοχή τοΰ Α' Γραμματέα τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ κ. Χαρίλαο Φλωράκη ό οποίος θά έπισκεφθεί τό Ήράκλειο την έρχόμενη Δευ τέρα καί θά μιλήσει σέ συγ κέντρωση στήν Πλατεΐα Ε¬ λευθερίας. Έν τώ μεταξύ οί ύποψη- Φιαι στό Ήράκλειο, έκινήθη καν χθές ώς παρακάτω: • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μίλησε σέ συγκεντρώση κατοίκων στά Δειλινά. • ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Π- ΩΡΓΟΣ: Έπισκέφθηκε τα χωρ·" τού Νομοϋ: Τυμπάκι, Σί6α, Πιτσίδια και Καμηλάρι. • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ ΧΑΛΗΣ — ΜΕΣΑ¬ ΡΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Έπισκέφθηκαν τάί χωρία Μάρθα, Καραβάδο, Αΰλή καί Κασάνους. • ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΔΑ- ΝΗΛΟΣ: Περιόδευσε τα προάστεια »♦♦♦♦♦♦♦♦♦ τοΰ Ηρακλείου Άνω κοτί Κάτω Φορτέτσα καί μίλησε σέ συγκεντρώσεις. • ΦΡΑΓΚ ΕΔΑΚΗ ΜΑ¬ ΡΙΑ: Έπισκέφθηκαν τα χωρία άστεια: ^έρισσο κα! Μπρού μη καί μίλησε σέ συγκεντρώ σεις. 'Όλοι οί ύποψήφιοι πού μι λοϋν σέ συγκεντρώσεις, έκτός άπό την άνάλυση των στό- χων τού ΚΚΕ πού κάνουν, ά- ναφέρονται καί στήν συγκέν τρωση τής Δευτέρας καί καλοΰν τόν λαό νά την παρα κολουθήσει. ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥίνπνιΑλΙΑΣ Δέχεται κάθε μερά στό πολιτικό της Γραφεΐο "Εβανς 69 - 4ος οροφος - Γραφεϊο 3 ΤΗΛ. 286-891 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ Επιχειρηματίας ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Πολιτικό Γραφεϊο Πεδιάδος 1 ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ έναντι πρακτορ. Όλυμπιακής άεροπορίας ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Όθωνος 13 Τηλ. 283.631 — 288.972 ΑΘΗΝΩΝ: Λυκαβηττοΰ 19 Τηλ. 3605112 — 3605115 ΤΗΛ. 287.856 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΎΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Καλοΰντο;ι δλα τα μέλη τοΰ Συνδέσμου Ξενοδοχού— παλλήλων σέ γενική συνέ- λευση την 7η Νοεμβριού 1977 ήμέρα Δευτέρα καί ώρα 4.30 μ.μ. είς τα γραφεία τού Έρ- γατοϋπαλληλικοΰ Κέντρου Ηρακλείου πρός συζητήση των κάτωθι θεμάτων: 1) ,Ανακοινώσεις Προέ- δρου. 2) Θέμα Όργανισμοΰ Ά- νεργίας κα! όδειών. 3) Κλήρωσις τής εικόνος καί έορτή τού Συνδέσμου. Παρακαλοΰνται δλοι οί σννάδελφοι δπως προσέλθουν είς την γενική συνέλευση την καθορισθεϊσα ήμέρα καί ώρα λόγω τής σοβαρότητος των θεμάτων. Μέ συναδ. χαιρετισμούς Ό Πρόεδρος ΝΙΚ. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ Ό Γεν. Γραμματεύς ΓΡΗΓ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΑΣΤΟΡΙΑ.. (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) ΣΑΒΑΤΟΝ 5 Νοεμβρου ώρα 8 τό βράδυ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Νοεμβριού ώρα 1 1 π.μ. καί 8 τό βράδυ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΟΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΞΧΝΗΣ Ή μεγαλύτερη έπένδυση χρημάτων άνά τόν κόσμο είναι τα εργα τέχνης. Κάθε χρόνο διπλασιάζεται ή άξία τους. Σάβστο καί Κυριακή 8 τό 6ρσδυ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΣΤΟΡΙΑ (Αίθουσα Άριάδνη) ΤΡΧΝΗ ΚΑΙ ΜΟΔΑ Θά δημοπρατηθοΰν σπάνια έ'ργα τέχνης πού προ έρχονται άπό τίς συλογές μεγάλων κληρονομιών καί ενα μέρος αυτών άπό έφορίες κληρονομιών κα! άζήτητα τελωνείων καί ένεχυροδανειστηρίων. Όνο- μαστικός κατάλογος των ζωγράφων πού τα έργα τους θά έκποιηθοΰν. ΓΥΖΗΣ, ΛΥΤΡΑΣ, ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, ΡΑΛΛΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΑΛΤΑΒΟΥΡΑΣ, ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ, ΠΑΡ^ΕΝΗΣ, ΧΑΤΖΗΣ, ΡΟΊΛΟΣ, ΓΕΡΑΛΗΣ, ΓΕΡΜΕΝΗΣ, ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΟΝΤΟ- ΓΛΟΥ, ΓΚΙΚΑΣ, ΦΩΚΑΣ, ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ και πολλών αλλων νεωτέρων ζωγράφων πού θά ά- ναγγελθοΰν τα όνόματά τους την ώρα έκείνη. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΟΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΣΤΟΡΙΑ (Αί'θουσα Άριάδνη) ΣΑΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 τό βράδυ Θά άρχίσουμε τήν εκδηλώση μέ επιδείξη μόδας άπό τρία γνωστά μανεκέν των Αθηνών. Θά σάς παρου- σιάσουι μέσα σ' ενα φαντασμαγορικό περίβολον τίς τελευταΤες κρεασιόν μεγάλων Άθηνα'ίκών οίκων μόδας. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΣΤΟΡΙΑ (Αίθουσα Άριάδνη* ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΟΔΑ ΣΑΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 τό βράδυ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
  Τρίτη 8 Νοεμβριού 1977
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Γιά νά βρήτε τόν οοΑιτικό πού θέίΐετε
  ΟυΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΠΝ ΒΟΥλΕΥΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  (ΜΙΧΑΑΟΣ ή ΝΙΔΙΩΤΗΣ)
  Κτηνοτρόφος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Κ.Κ.Ε
  Πολιτικό Γραψεΐο:
  Γραψεΐα ΚΚΕ
  Καντανολέων Τ 7
  Τηλ. 223.667 - 224.335
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Πτέραρχος έ.ά.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Στοα Γιαλεράκη
  Πλ. Κορνάρου
  Τηλ. 287.049
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε.Μ.Π.
  Μαθηματικός Π Α.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Καλοκαιρινοϋ 110 - 1ος δρ.
  Τηλ. 284. 250
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωπόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡηΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι είσόδου Δικαστηρίων)
  Ηρόχλειο
  Τηλ 220.136
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Ζωγράφου 5 - Ήράκλειο
  (Πλατεΐα Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484
  289.496
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  'Εξαγωγέας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕθΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΠΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλατεΐα Τριών Καμάρων
  (Ήρώον)
  Τηλ. 287.856
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
  Άγρότης - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Βιάννου 5 - Ήράκλειο
  (κοντά στήν Πλατεΐα Κορ¬
  νάρου)
  Τηλ. 285.717
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
  Οΐκονομολόγος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δαιδάλου — Περδικάρη 9
  Ήράκλειο
  Τηλ. 286 873
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Δικηγόρος - τ βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεϊο:
  Αβέρωφ 9 - Ήράκλειο
  Τηλ. 283.631 & 288 972
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου
  (Λιοντάρια)
  Τηλ. 286.452
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  Δικηγόρος - Δημοσιογράφος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Μονοφατσίου 3 - Ήράκλειο
  (α—έναντι στήν κλινική «Με-
  γαλόχαρη»)
  Τηλ. 280.930 & 224.354
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  Επιχειρηματίας
  Δημοτικάς Σύμβουλος
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΖ ΖΥΜΜΑΧΙΑΖ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  "Εβανς 69 — 4ος δροφος
  Γραφεΐο 3
  Τηλ. 286.891
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΛΡΟίΙ
  Στκ: Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Α 6έ ποΑιτιομέυο καί
  III
  Ι £11 καθαρό περιβάΑλον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί γιά τό οπίϊΐ: ΤΗΛ. 223023
  ►♦♦♦♦♦♦♦<»- ►♦♦♦♦♦.♦»♦-♦ ΑΡΙΑΔΝΗ ψ ( >
  < ■ {■ { ' Ι ' ( ► ι Από προχδές Σάββατο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΒΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ Γράφει ό ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΟΦΗ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ^♦«^♦♦♦♦♦♦♦«••♦♦««.««•♦♦♦♦♦««•ι Ό Πανιώνιος, χωρίς νά εί ναι καλύτερος τού ΟΦΗ, κα- τάφερε νά δαμάσει μέ 3—Ο τόν άντίπαλό τού, πού ΰστέ ρησε άμυντικά. Καί τα τρία τέρματα τού Πανιωνίου ττρο- ήλθαν άπό όλεθρια σφάλμα- α τής δμυνας τού ΟΦΗ Τό σκόρ, όττωσδήποτε εί¬ ναι πλασματικό καί δέν άν- τικατοτΓτρίζει την πραγμσ- τική είκόνα τού παιγνιδιοΰ. ΤΑ ΓΚΟΛ Στό 15' ό Θωμάς Λιόλιος τροΦοτήθηκε εϋστοχα άπό τόν Λίμα καί σούταρε άμ£- σως Ή μπάλλα βρήκε τό πόδι τού Ίβάντα, άλλαξε έ- λαφρώς πορεία καί περνών τας κάτω άττό τό σώμα τού Βούκμαν, κατέληξε στά δί χτυα τού ΟΦΗ. Ό Λιόλιος ήταν ό σκόρερ καί τού δευτέρου τέρματος στό 70' Ό Λίμα έξάρθρωσε μέ έπιδέξιους έλιγμούς, την έίμυυα τού ΟΦΗ καϊ έκαμε έντεχνη μεταβίβαση στό σκό ρερ, πού ττρόλαβε τόν Βούκ¬ μαν καί έκαμε τό 2—Ο Τό τρίτο γκόλ, —ού σημει ώθηκε στό 84' η"ταν, τό δι χωρ άλλο, άντικανονικό Ό σκόρερ Άναστόττουλος 6ρι- σκόταν σέ έΊαφανή θέση όφ σά'ντ δταν δίχτηκε τη μετα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΗΣΕ ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ βίβαση τού Μωραϊτέλη Διαι τητής καί έπόπτης κατακύρω σαν, δμως, τό άντικανονικό γκόλ, καί τό τελικό άττοτέλε σμα διαμορφώθηκε σέ 3—Ο Συμπέρασμα: Οϋτε ό Πά νιώνιος καί πολύ περισσότε ρο οϋτε ό ΟΦΗ Ίκανοττοίη- σαν μέ την άττόδοσή τους. Άπέδωσαν μέτριο, γενικά, ποδόσφαιρο καί δέν δικαίω σαν τή φήμη τους. Λιγώτερο μέτριος ή"ταν στό 6' ήμίχρο νο ό Πανιώνιος καί κατάφε- ρε νά έδραιώσει τή νίκη τού χωρίς αύτό νά σημαίνει, ότι ΊκανοτΓθΐησε καί τούς όπο.- δούς τού Ό ΟΦΗ, πού εΐχε καί σ' αύτό τό παιγνίδι έλλείψεις, ϋστέρησε έμφανώς στήν άμυ να, δπου έκτός τού ' 16άντα, οί ύπόλοιποι άμυντικοϊ τα θαλάσσωσαν σέ πολλές έττι θετικές διεισδύσεις τού Πα- νιωνίου. Ή άμυνα είναι, άνχ μφισδήτητα, ό βασικάς ύπεύ θυνος τής βαοεισς Λττας ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ό Ήρόδοτος δ;ν συνδύυ σε τα έγκαίνια τού χλοοτάτττη τα τοΰ γηττέδου μέ μιά έντχι ττωσιακή νίκη Περιορίστπκε σέ ίσοπαλία (1—1) άπό τή μαχητική Ρόδο, πού φιγου- οάρει ήδη στήν κορφή τού βαθιαολογικοΰ ττίνακα Ό Ήρόδοτος, ώστόσο, χ« οίς νά Φτάσει σέ ψηλά έπϊττε δα άττόδοσης, ήταν καλύτε- οος καί δικαιοΰτο τής νίκης Τό 1—1 όφείλεται σέ κακή συνεννσηση των άμυντικών τού παικτών Ρέλλη κα! Ζα¬ φειρίου Ο ΑΓΩΝΑΣ Ό Ήρόδοτος άρχισε έττι θετικά τόν άγώνα καί ασκή σε άμεση ττολιορκία επί τής έστίας τής Ρόδου Στό δεύ τερο κιόλας λεπτό κατάφερε νά προηγηθεΐ στό σκόρ. Ό Μπακούσης μπήκε άπό δεξιά καΐ σέντραρε. Ό Κεφαλοϋ- κος σούταρε ίσχυρά καί ύ ττοχρέωσε τόν τερματοφύλα- κα τής Ρόδου νά ττραγματο ττοιήσει έκπληκτκιή έκτίναξη καί νά άποσοβήσει ττροσο ρινά τόν θανόσιμο κίνδυνο Ή μπάλλα, δμως, περιήλθε στήν κατοχή τοΰ Μαργέττα II, ά όττοΤος, μέ έστραμμέ νη την πλατή ττρός τήν έ<—-ία έ'πιασε τεχνικό άνάττοδο ψα λίδι καί κάρφωσε τή μπάλλα στά δίκτυα τού Παπαιωάν- νου. Τό 1—Ο πού χαιρετ'- στηκε, μέ εξαλλο ένθουσια- σμό, άττό τούς φιλάθλους, τόνωσε τό ήθικό των παι¬ κτών τοΰ Ηροδότου, οί ό- ττοΐοι ένέτειναν τόν έπιθετι κό τους ρυθμό. Καί ένώ ανεμένετο ή δεύ τερη παραβίαση τής έστίας τής Ρόδου, στό 19' εγινε, τό μοιραΐο λάθθί; άττό τούς γη- ΔΕΝ ΑΡΠΑΞΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ πεδούχους: Ό Ρέλλης χωρίς νά δέχεται πίεση γύρισε τή μπάλλα μέ κεφαλιά πρός τόν Πατηνιώτη Ή μπάλλα έφτασε στόν Ζαφειρίου, πού προσπαθήση κ ι αΰτός τό Ί'διο ττράγμα νά κάμει Ή συνεν νόηση άπέτυχε μέ την πα- ρέμβαση τοΰ Χάσταλη, πού ττροώθησε τή μττάλλα στό κενό τέρμα, άφοΰ στό μεταξύ ό Πατηνιώτης εΐχε έπιχειρή σει εξοδο νά την μαζέψει. Ή άναπάντεχη ίσοφάριση έττέδρασε άνασταλτικά στούς τταΐκτες τοΰ 'Ηροδότου καϊ οί φιλοξενούμενοι 6ρήκαν τήν εΰκαιρΐα νά ίσορροπήσουν τό παιγνίδι. Μέχρι τή λιίξη τού ήμιχρόνου τό μάτς κύλη Συνέχεια οτή σελίδα 4 ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φυσιολογικά υπήρξαν τα άτΓοτελέσμαΤα των άγώνων τοΰ τοτπκοΰ πρωταθλήματος Α' Έρασιτεχνικής Κατηγορί άς, κατά τους όττοίους έτπ- κράτησαν τα φαβορί. Τα άποτελέσματα έχουν ώς εξής: ΠΟΑ — Έθνϊκός 6—0 Ποσειδών — ΑΕΚ 1—0 Μινωική — ΑΟΤ 2—0 ΑΟΑΝ — Δαίδαλος 4—2 ΕΓΟΗ — Γιούκτσς 5—3 Μαραθών — Νίκη 2—1 8ΡΕΘΗΚΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Στό 'Εκλογικό Κέντρο τού ΚΚΕ στίς Τρείς Καμάρες, βρέθηκε ττορτοφόλι μέ ταυτα τητα στό δνομα Φλωμουράκη Καλλιόπη, μαζί μέ 50 δραχ- μές. Ή κότοχος μπορεΐ νά ττε- ράσει νά τήν παραλάβη, άττό τό παρατΓάνω 'ΕΞκλογικό Κ έν τρο. >♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦
  Σχολή Όδηγών
  Έυοικιάοεις αύτ)των
  Μ. Μ0Ν1ΑΚΗ
  Ζωγράφου 12
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  >♦♦♦<
  ■ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  ^ ΠΒ Κ! α Ξ3
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας α'αυοόν |_____
  πουπριν μεΐ/χωμα τοι^* Λ
  φραξηυν οί αλνοι €θ οι,ομα
  προλπ(ΐΓ-| να πει ε'ατ.αι κ ι η |, ()
  ουλλοβπ 6ικΓΐ'που
  Ι ^__ΜΙ/ίίΙ/ΙΚΗΙ
  Τρίτη 8 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠ Κ3 Β3 ΕΠ ΟΒ 00 Μ Μ Β1 Η ε— π—| ε— εε-— ε-■ π—- ε-ρ π—| -— —■ —-
  Γ/σ τό Θέμα τής ρουσφετολογιας
  Η ΝΟΜΛΡΧΙΑ ΑΠΑΝΤΑ
  ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΔ ΤΗΣ "ΔΛΗ0ΕΙΛΣ,,
  Άπό τή Νομαρχία Ήρα
  κλείου, πήραμε τό παρα
  κάτω. έΎγραφο, μέ αριθ
  μό πρωτοκόλλου 35394)
  2—11—77.
  ΠΡΟΣ:
  Τόν κ. Δ)ντή τής Έφη
  μερίδας
  «ΑΛΗθΕΙΑ»
  Απαντώντος στό σχό
  λΐο ΤΓού δημοσιεύσατε στό
  ύη;' αριθ 124)27—10—77
  φύλλον τής εγκρίτου Έφη
  μερίδας σας, ύττό τόν τίτλο
  «Άτίθανο δργιο ρουσφετι
  ου άπό τή Δεξιά στό Ήρά
  κλειο» σας στέλνουμε τήν
  μέ ήμερομηνία 29—10—
  1977 απαντήση τοΰ Δ)ντοϋ
  Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
  καί σας τταρακαλοΰμε νά
  την δημοσιεύσατε οτήν Έ
  φημερίδα σας.
  Ό Νομάρχης
  ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Κύριε Δ)ντά,
  Απαντώντος στό Δημοσί
  ευμα της Εφημερίδος σας
  «Άλήθεια» τής 27—10—77
  μέ τίτλο «άπίθανο δργιο ρου
  σφετιοΰ άπό τήν Δεξιά στό
  Ήράκλειο» μέ άφορμή τήν
  £κδοση πιστοποιητικών
  Κοιν. Προστασίας καί δχι ά
  ιτορίας δπως έσφαλμένα
  γράφετε, σας γνωρίζουμε
  τα εξής:
  Τα πιστσπΌΐητικά αύτά
  δίδονται κάθε χρόνο στήν
  άρχή τοΰ Άκαδημαΐκοΰ έ"
  τους στούς φοιτητές καί
  σπουδαστές άνωτάτων καί
  ανωτέρων Σχολών γιά νά [
  σιτίζονται δωρεάν άπό τίς
  Φοιτητικές έστίες|, Λέσχες
  κ.λ.π.
  Δίδονται μετά άττό αϊτη
  ση καί ύπεύθυνο Δήλωση
  τοΰ Ν.Δ 105)69 τοϋ ένδια-
  φερομένου καί τήν ύποβο
  λή στήν Ύπηρεσία μας 6ε
  βαιώσεως τής Τοπικης Έ-
  πιτροπής Κοιν Προστασίας
  Τήν Επιτροπήν άποτε-
  λοΰν ό ίερέας ό Δάσκαλος
  καί μέλος τοΰ Κοινοτικοΰ
  Συμβουλίου Γ) Έκκ^Λησια-
  στικοΰ κάθε ένορίας γιά
  τήν πόλι τοΰ Ηρακλείου.
  "Ολα τα πιστοποιητικά
  χορηγοϋνται μετά άπό ού-
  σιαστικό καί τυττικό έΆεγ-
  ΕΚΑΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΑΗ
  Ε. Α. Η. Κ.
  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  "Ολοι μαζί στήν όμιλία τού
  ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ ΩΡΑ 7 μ.μ.
  στό κινηματοθέατρο ΝΤΟΡΕ
  ♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  'Υποψήφιος ΝΕ ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  χο τής άρτιότητσς των Δ)-
  κών καί δχι μέ την έπίδει-
  ξη σημειώματος ύποψηφί-1
  ου βουλευτού. Δέν λάβαμε
  κανένα τέτοιο.
  Στό μέλλον καταργοΰν-
  ται οί τσπικές Έπιτροπές
  καί ή άλήθεια γιά τα περι
  ουσιακά στοιχεΐα τοΰ κάθε
  ένδιαφερομένου θά 6ε6αιώ
  νεται άπό τόν Πρόεδρον
  τής Κοινότητος.
  Σας σημειώνουμε δτι τόν
  ττερασμένο χρόνο άττό Ό-
  κτώβριο μέχρι Δεκέμβριο
  εδόθησαν 1171 τέτοια π'στο
  ■ποιητικά ένώ φέτο μέχρι
  τής στιγμης έ"χουν δοθή
  ττερίπου 500. Γιά την άλή¬
  θεια των οσων σας γνωρί¬
  ζουμε έπικαλούμεθα την
  μαρτυρία αυτών των 500
  καί δέν 6λέπουμε τόν λόγο
  οί άπό τόν Νομό Ηρακλεί¬
  ου σπουδασταί καί Φοιτη-
  ταί νά μην £χουν Προνόμιο
  πού £χουν οί Συναδελφοι
  των αλλων Νομών.
  Ό Δ)ντής Δ.Κ.Υ
  ΕΜΜ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Ή απαντήση τοΰ Κέν-
  τρου Κοινωνικής Πολιτι-
  κής άφήνει τολλά κενά, τα
  όττοία έπισημαίνοιμε:
  1. Ή έπιτροπή κρίσεως
  γιά τή χορηγήση πιστοποιη
  τικοϋ Κοινωνικής προστασι
  άς, βχει καταργηθεϊ.
  2. Την χορηγήση των πά
  ραπάνω πιστσποιητικών £-
  χει ανάλαβει ύπευθύνη
  της ή κρατική ύπηρεσία ή
  όποία καί ένεργεί άνάλο-
  γα, μέ την ύπόδειξη κάποι
  ου ίσχυροΰ η καί αύτόβου
  λα.
  3. Ή ύπηρεσία, άπ' δτι,
  γνωρίζομε, άρκεϊται στήν
  προσκόμιση των στοιχείων
  τοΰ αίτοΰντος. Δέν άσκεΐ,
  τόν υπό τοΰ νόμου, προβλε
  πόμενο έΛεγχο.
  "Αν £χει άντίρρηση την
  ττροκαλοΰμε νά μάς άναφέ
  ρει σέ τοιές συγκεκριμ-
  μένες περιπτώσεΐς έκαμε
  έόΛεγχο των στοιχίων πού
  τής προσκόμισαν οί ένδια-
  φερόμενοι.
  4. "Αν χορηγήθηκαν ττι
  στοποιητικά παράνομα $ ο
  χι έπιφυλασσόμαστε νά τό
  άποδείξομε:
  5. "Οσοι γνωρίζουν άνά-
  γνωση καί γράφη θά διάβα
  σαν, ασφαλώς δτι στό δη~
  μοσίευμά μας γράφαμε:
  «... "Η άκριβέστερα τα ίπ-
  στσποιητικά κοινωνι κης
  προστασίας, δπως εύφήμως
  άττοκαλοϋνται σήμερα».
  Δθλητικα
  Συνέχεια α-^ την 3η σελ.
  σε στό κέντρο τού γηπέδοι.
  καί δέν δημιουργήθηκαν άξι-
  όλογες φάσεις στά δύο τέο
  ματα.
  Στή έπανάληψη, ό Ηρόδο
  τος έπιτέθηκε μέ σφοδρότη-
  τα καί γιά όρισμένα διαοτή
  ματα ίκλεισε τή Ρόδο στό
  καρέ της. Κέρδισε πολλσ
  κόρνερ καί φάουλ γύρω άπό
  την περιοχή τού Παπαΐωάν
  νού, άλλά δέν κατάφερε τελι
  κά νά παραβιάσει, γιά δεύ
  τερη φορά, τήν έστία τού. Ή
  κλασσικώτερη εύκαιρία άπό
  ■πλευράς Ήροδότου, χάθηκΓ
  στό 51 '. Ό Ρέλλης κτύπησ>·-
  φάουλ άπό δεξιά καί ή μπά>
  λα έφτασε τρία μέτρα πρό
  τής έστίας τής Ρόδου. Ό
  Καργιώτης άπογειώθηκε καί
  κτύπησε Φοβερή κεφαλιά. Ή
  μπάλλα έγλειψε τό δεξιό κά
  θετο δοκάρι τοΰ Παπά'ωάν-
  νου κα! βγήκε άουτ, ένώ τό
  παρατεταμένο αχ ! των θεα-
  τών ΰπογράμμιζε την κατα¬
  λήξη τής φάσης.
  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
  Σπουδαίας βαθμολογικής
  σημασίας νίκη πέτυχε στή
  Σάμο ό Έργοτέλης, δπου κα
  τέβαλετό τοπικό «ΒαθΛ» μέ
  2—1. Ή νίκη τοΰ Έργοτέλη
  άποκτά ΐδιαίτερη σημασία,
  γιατί άγωνίστηκε χωρίς με
  ρικά βασικά τού στελέχη.
  Ο ΟΦΙ ΕΧΑΣΕ
  Ό Ο.Φ. Ιεραπέτρας έ'χα
  σε στή Νίκαια άπό τό όμώ
  νυμο συγκρότημα μέ σκόρ
  3—0.
  Ανακοινώση τής Συντονιστικης
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΕΓΓΥΗΣΗ
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  ΚΩΣΤΑΣ ί. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΒΟΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ
  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Όθωνος 13
  Τηλ. 283.631 — 288.972
  ΑΘΗΝΩΝ: Λυκαβηττοΰ 19
  Τηλ. 3605112 — 3605115
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  Επιχειρηματίας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΛΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο Πεδιάδος 1
  έναντι πρακτορ. Όλυμτιιακής άεροπορίας
  ΤΗΛ. 287.856
  Η
  ..Άττό την Συντονιστι-
  κή Επιτραπή τής Συμμαχί
  άς των Προοδευτικήν καί
  Άριστερών δυνάμεων, πή
  ραμε τή|ν παρακάτω ά^άν
  τηση:
  Πρό την εφημερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ή συντονιστική έπι¬
  τροπή τής Συμμαχίας καί
  δλοι οί ύποψήφιοι τού συν
  δυασμοΰ στό 'Ηράκλειο κά
  νούν την άκόλουθη δηλώ
  ση σχετικά μέ χθεσινό δή
  μοσίευμα τής εφημερίδας
  σας πού άναφέρονταν στή
  συμμαχία καί τους ύποψήφι
  ούς της στό Νομό μας.
  1 θεωροΰμε πώς τό δή
  μοσίευμα σας δέν &χει καμ
  μιά σχέση μέ την άλήθεια
  που έπιχειρεΐ νά ύττονομεύ
  σε· τή Συμμαχία των Προσ
  δευτικών καί Άριστερών
  Δυνάμεων πού 6ρήκε μέ τό
  Ένωτικό της μήνυμα τερά
  στια άπήχηση στόν έλληνι
  κό λαό.
  2) Μέχρι τώρα δέν δή
  μιουργήθηκε τό παραμικρό
  πρόβλημα άνάμεσα στούς
  ύποψήφιους ί| τους κομμα
  τικούς φορείς π·ού άποτε-
  λοΰν τή συμμαχία.
  Οί ύποφήφιοι μας περιο
  δεύσυν τα χωρία καί τή ττ6
  λη τοΰ Ηρακλείου καί σέ
  κοινές έμφανίσεΐς ίί σέ κλ·
  μάκ ι α μεταφέρουν τό μήνυ
  μα τής ένότητας καί δίνουν
  στό πνεΰμα φιλίας καί συ
  νεργασίας τή νέα -πολιτική
  ποιότητα πού χαρακτηρίζει
  τή πολιτική καί προεκλογι
  κή δράση τής Συμμαχίας.
  3) Κανεΐς ύποφήφιος ίί
  ττολιτικός (ρορέας δέν παρα
  βίασε μέχρι τώρα τίς γεν ι
  κές συμφωνίες Γ) τίς άπθφά
  σεις τής συντονιστικης επι
  τρση!ής πού άποτελσΰν τή
  6άση τής ττροεκλογικης δρα
  στηριότητας τής συμμαχί¬
  ας καί πού προβλέπουν ρη
  τα πώς οί ύπΌψήφιοι έ'-
  χουν την ελευθερία, παράλ
  ληλα μέ τή κοινή δράση ν'
  άναπτύσσουν καί άτομικές
  πρωτοβουλίες, νά έ*χουν
  ξεχωριστά πολιτικά γρα-
  ♦♦♦♦«»■«>♦♦«>♦♦♦♦♦
  Η ΧΘΕΙΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
  Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  ράκης τι ού γιά ττρώτη φορο
  χθές μίλησε στήν πόλη μας
  ίκανοποίησε καί ένθουσϊασε
  τούς συγκεντρωμένους.
  Στήν όμιλία τού ό κ. Φλω
  ράκης κατάγγειλε: Τήν άν-
  τιλαϊκή, άντιδημοκρατική πό
  λιτική τής κυδέρνησης Κα-
  ραμανλή, τίς διακρίσεις σέ
  δάρος τού ΚΚΕ καί έττεσή-
  μανε καί τις εύθΰνες των
  κομμάτων τής άντιπολίτευ-
  σης πού τίς άνέχονται, την
  άντεθνική στάση τής κυβέρ¬
  νησις, ττάνω στά μεγάλα -.-
  θνικά ζητήματα τού ΝΑΤΟ,
  τής ΕΟΚ κα! των ξένων
  στρατιωτικών δάσεων.
  Τόνισε δέ δτι τό ΚΚΕ εί¬
  ναι υπέρ τής έξόδου τής Έλ
  λάδας άπό τό ΝΑΤΟ, γιατί
  τό ΝΑΤΟ μόνο καταστροφή
  έφερε ώς τώρα στήν Έλλάδα
  καί μάλιστα έπιφυλάσσει καί
  άλλες άν δέν φυγουμε άττ' αύ
  τό. «Τό ΚΚΕ, εΤττε είναι υ¬
  πέρ τής κατάργησης των άμε
  ρικανονατοΐκών δάσεων καί ά
  τορριτττει τή θεωρία τοΰ έ-
  θνικοΰ έλέγχου σάν άττατηλή
  καί πραχτικά άδύνατη.
  Γιά τό θέμα τής ΕΟΚ τό
  νισε ότι τό ΚΚΕ είναι ένάν-
  τια στήν ένταξη τής Έλά-
  δας στήν ΕΟΚ γιατί αύτη θά
  ψέρει τρομερά πλήγμα
  στούς έργαζόμενους, έπαγ-
  γελματοδιοτέχνες, γιά τίς
  μικρές καί μεσαΤες έπιχειρή
  σεις καθώς καί γιά τούς πε-
  ρισσότερους άγρότες. "Υπο
  γράμμισε έπίσης δτι ή χώρα
  ττρέττει νά άκολουθήσει μια
  αΰτοτελή έξωτερική ττολιτική
  έθνικής άνεξαρτησίας καί ί-
  σοτίμων σχέσεων μέ δλες τίς
  χώρες. Τέλος ζήτησε νά κα-
  ταψηφιστεΤ ή πολιτική τής ύ-
  •πΌτέλειας καί τού άτλαντι-
  σμοΰ, τής λιτότητας καί τού
  αύταρχισμοΰ καί ό έκφρα-
  στής τους τό κόμμσ τής
  Νέας Δημοκρατίας καί κάθε
  συμδιδαστής τής πολιτικής
  αυτής.
  Κάλεσε, τέλος, τούς συγ¬
  κεντρωμένους καί τό λαό
  τής Κρήτης νά ψηφίσει μαζι
  καί άποφασιστικά τό
  ΚΚΕ, τό συνεπέστερο έκφρα
  στή μιάς σλλης ττολιτικής
  πού ποθεΐ κα! εχει άνάγκη
  ό τόπος.
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ
  ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  Κυριακη 13 Νοέμβρη
  "Ωρα 7 μ. μ.
  οτήν Πλατεία Ελευθερίας
  Όμιλητές:
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
  ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  Γ Α ΜΑΓΚΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΔ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  ΎποψήΦΐος Βουλευτής «Νέας Δημοκρατίας»
  Δέχεται καθημερινώς τό ττρωί στό δικηγορικό τού
  γραφεΐο Ιδομενέως 47 τηλεΦ. 222.633 καί τό άπόγευμα
  στό έκλογικό τού κέντρο στή Πλατεία Ελευθερίου Βενι¬
  ζέλου (Λιοντάρια) τηλ. 286.452.
  ωεϊα νά όργανώνσυν άτομι
  κά συγκεντρώσεΐς κλπ·.
  4) Δέν έγινε πστέ συνε
  δρίαση τής συντονιστικης
  έτπτροπης μέ περιεχόμενο
  τα θέματα πού άναφέρετε
  στό δημοσίευμά σας (σταυ
  ροδοσίες κλπ). Ή συμφω-
  νία των πέντε Κομμάτων
  καί κινήσεων πού άποτε
  λοΰν τή συμμαχία άναφέ
  ρει ρητά, δτι ή σταυροδο-
  σία είναι έλεύθερη καί έ-
  πομένως δέν ύπάρχουν υπο
  ψήφιοι «οταυροδοτούμε-
  νοι» ί προωθουμενοΐ» άπύ
  τή Συμμαχία. "Οσοι ψηφί-
  σουν τό ψηφοδέλτιό της θά
  κρίνουν μέ άπόλυτη έλευ
  θερία καί θά σταυρύόοουν
  εκείνο τόν ύποψήφΐο πού
  θεωροΰν δτι τούς έκφρά-
  ζει.
  5) Τό μήνυμα τής Συμμα
  χίας, ή ένότητα δλων των
  δημοκρατικών δυνά μεων
  γιά τή ττρόοδο καί την άλ
  λαγή, βρίσκει βαθειά άπή
  χηση καί έμπνέει κάθε μέ
  σπάθεια ύττονόμευσης δέν
  ληνικό λαό. Καμμιά προ
  ρα καί περισοότερο τόν έλ
  θά φέρει άπστέλεσμα. Ή
  Συμμαχία προχώρει. Ό λα
  ός, σ' όλόκληρη τήν Έλλά
  δα καί στό Νομό μας, θά
  τήν άναδεΐξη ίσχυρή πολι
  τική δύναμη καί στή 6ου
  λή.
  ΟΜΕΓΑΛΟΣ ΟΧΤΩΒΡΗΣ
  Συνέχεια άιτό τή σελίδα 1
  μαντικά όρόσημα. Είναι οί έτταναστάσεις ττού όδήγησσν
  στήν άντικατάσταση τού ενός κοινωνικο-οικονομικοΰ σχη
  ματισμοΰ άττό έναν άλλο πιό ττροοδευτικά Δίκαια οί έ-
  τταναστάσεις χαραχτηρίζονται σά μηχανές πού όδηγοθν
  την κοινωνική ζωή πρός τα μπρός.
  Ή Αγγλικη Έπανάσταση τού 1/ου και ή Γαλλική
  τοΰ 18ου αίώνα ττροώθησαν σημαντικά τίς φιλελεύθερες
  ϊδέες στήν Εΰρώττη. Περιόρισαν καί κατάργησαν στόν
  ίνα ή τόν άλλο βαθμό τα ττρονόμια των εύγενο>ν καί τού
  κλήρου. Τα παρέδωσαν δμως άμέσως στήν άστική τάξη
  τότε ττού παρουσιαζόταν σάν ττροοδευτική.
  Ή Μεγάλη Όχτωδριανή Σοσιαλιστική 'Επανάστα-
  ση όμως διαφέρει άττ' δλες τίς «λλες, τόσο στούς στό-
  χους καί τα χαρακτηριστικά της, δσο καί στήν τρομα-
  χτική της έττϊδραση ττού εΐχε ττάνω στόν κόσμο όλόκλη-
  ρο.
  Έπικεφαλής τής Όχτωδριανής Έττανάστασης 6ρι-
  σκόταν ή μόνη έτταναστατική τάξη, ή έργατική τάξη τής
  Ρωσίας. Δοκιμασμένη καί άτσαλωμένη στούς άγώνες έ-
  νάν-ια στό Τσαρικό ζυγό εΐχε άττοκτήσει δίκαια τόν τί¬
  τλο τού άρχηγοΰ των λαίκών μαζών στήν ττάλη γιά την
  ειρήνη, γιά τή γή, γιά τή λευτεριά, γιά τό σοσιαλισμό.
  Ή έργατική τάξη τής Ρωσίας εΤχε ίνα σοβαρά και
  πολύτιμο σύμμαχο: τή φτωχή άγροτιά, πού άττοτελοΰσε
  τήν συντριτττική ττλειοψηφΐα τού άγροτικοΰ πληθυσμοΰ.
  Έτηκεφαλής τής έργατοαγροτικής αυτής συμμαχίας 6ρι-
  σκόταν τό μεγάλο Κομμουνιστικό Κόμμα (μττολσεβίκικο^
  ενα κόμμα μέ μεγάλη ττείρα στούς ττολιτικούς άγώνες,
  καί ό άρχηγός τού Βλαδήμηρος Λένιν. Τό συγκριτικά όλ·
  γάριθμο προλεταριάτο τής Ρωσίας άφοϋ συσττείρωσε γύ
  ρω τού πλατειές μάζες εργαζομένων ετταιξε άττοφασιστι-
  κό ρόλο στήν σοσιαλιστική έπανάσταση καί στήν ύπερσ-
  σπιση των κ'αταχτήσεών της.
  Ή Όχτωβριανή έπανάσταση πραγματοποιήθηκε ο£
  μία τεραστία χώρα δπου τα στοιχεΤα τού άνεπτυγμένου
  μονοπωλιακοθ Καπιταλισμοϋ συνδυάζονταν μέ τα φεου-
  δαρχικά καί σέ μερικές περιοχές άκόμη καί μέ τα ύπο-
  λείματα τής κοινωνίας τού γένους, ένώ ή υπάρξη μεγσ-
  λων βιομηχανικήν καί πολιτιστικών κέντρων ήταν — σ':
  σύγκριση μέ τίς πιό άνεπτι/γμένες καπιταλιστικές χώρες
  άνύπαρκτα.
  Η μεγάλη Όχτωβριανή Σοσιαλιστική Έπανάσταση
  δέν άπέδειξε μόνο τή προτγματική δυνατότητα τής νίκης
  των εργαζομένων κατά των έκμεταλλευτών, άλλά καί ή-
  ταν τό πρώτο πραχτικό παράδειγμα στήν Ιστορία γιά
  τούς δρόμους πού όδηγοθν σ' αύτην τή νίκη. Ή μετέττει-
  τα ίστορική πείρα έπιβεβαίωσε πλήρως τήν άποψη τού
  Λένιν δτι μετά τό προλεταριάτο τής Ρωσίας τό δρόμο
  αύτό θά τόν άκολουθσουν κ ι άλλοι λαοί, καί δτι τα βασικά
  χαραχτηριστικά γνωρίσματα τής Ρώσικης έπανάστασης
  θά έπαναληφθοΰν μέ την μία ή την δλλη μορφή καΐ σέ
  σλλες χώρες. Ή αναπτύξη των σοσιαλιστικόν έπαναστά-
  σεων σέ χώρες τής Εΰρώπης, τής Άσίας καί Άμερικής
  εχει μιά σειρά ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
  ττού δμως δέν ύποκαθιστοΰν άλλά συμπληρώνουν καί
  πλουτίζουν τήν Ιστορική πείρα τής Μεγάλης Όχτωβρια
  νής σοσιαλιστικής έπανάστασης. Νά γιατί ό Λενινισμός
  πού ένσάρκωσε σ' αύτη, τή διεθνιστική ούσία. Μπόρεσε
  νά γίνει ύπόδειγμα ταχτικής γιά δλους.
  Συνεχίζεται
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  Γεννήθηκα στό Ήράκλειο άπό γονεϊς Μικρασιάτες-
  τέλειωσα την Έμπορική Σχολή.
  Η συμμετοχή μου στά κοινά κατά διαστήματα είναι·
  • γραμματέας τού ΣΕΓΑΣ Άνατολικής Κρήτης
  • έπανειλημμένα μέλος τής διοίκησης τού Γ.Σ. «Ο
  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» ς
  • ίδρυτικό μέλος στό Παράρτημα τής Πανελλαδι-
  κής Ένωσης Γυναικών μέχρι τό 1967 πού διαλύ-
  θηκε.
  Ρ δημοτική σύμβουλος τό 1965, παύτηκα άπό τή 5ι-
  κτατορία τό 1967 καί έπανηλθα τό 1974.
  μελος τής διοίκησης τού Άδελφάτου τού Πανά-
  νε.ου Δημοτ.κοΰ Νοσοκομείου, παύθηκα τό 1967.
  ~ οημοτική σύμβουλος τό 1975 καί πρώτη σέ σται/-
  ρους προτίμησης
  αίρετό μέλος τής διοίκησης τού Εμπορικον κσί
  Βιομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου
  • μελος της Έπ.τροπής κατά των Βάσεων.