98912

Αριθμός τεύχους

135

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς ο* αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, ηρολάβη νά πεϊ Ιστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Προεκϋογικη "ΕκδοσΝΐ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕ' ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διονβ-νίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Τετάρτη 9 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ, 280291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 135 - Δρχ. 5
  Ι
  ι
  ι
  ι
  1
  Γιά την έυιοχυοη τού προεκλογικοϋ άγώυα της " ΈΟυικής Παρατάσεως „
  ΙΝ9ΤΕΡ0Σ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΥΠΒΠΠΗηθΣ
  ΣΥΝΕΡΓΙΖΕΤΒΙ Μ Ε ΧΟΥΗΤΟΒΒΣΙΙΙΙΚΟΥΣ!!!
  τΗρ8ε σέ άλλεπάλληλες έπαφές πρόσφατα μέ τούς ύποψηφίους Ηρακλείου
  άναφέρουν
  τού
  ΕΓΚΥΡΕΣ πληροφορίες τής «Α»
  δτι άνώτερος κρατικάς οπάλληλος τοθ Ήρα
  κλεΐου ήρθε, σέ άλλεπάλληλες έτιαφές, τίς τε-
  λευταΐες μέρες, μέ τούς ύποψήφιους βουλευτάς
  τής «Έθνικης Παράταξης»!
  ΚΑΤΑ τις έπαφές αύτές, πού έγιναν μυστι-
  κά, ανεζητήθηκε τρότΐος ένίσχυσης τού προε·
  κλογικοθ άγώνα των χουντοβασιλικών στοι·
  χείων, μέ τή συνδρομή, βέδαια, τοθ άνώτερου
  κρατικου λειτουργοΰ.
  ΟΙ ΧΟΥΝΤΟΒΑΣΙΛΙΚΟΙ άναζητουν, 4έ-
  δαια κάποια σανίδα σωτηρίας, έν όψει τοθ ά-
  ναπόφευχτου άφανισμοΰ τους καί άπλώνουν τό
  δίχτυα τους παντοθ.
  Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ δμως, ύπάλληλος δέν έχει κα
  νένα απολύτως δικαίωμα νά παραβαίνει τόν
  ορκο τού καί νά ναρκοθετεΐ τα θεμέλια τής
  Προεδρικής Δημοκρατίας, στήν οποίαν έχει όρ·
  κιστεΐ πΐστη καί άφοσΐωση.
  ΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ φρονήματά τού, έστω
  καί άν ταυτίζονται μέ έκεΐνα των χουντοδασι-
  λικών, μπορεΐ νά τα κρατήσει γιά τόν έαυτό
  τού.
  ΔΕΝ ΕΧΕΙ, δμως, κανένα δικαίωμα νό
  προπαγανδίζει, από τή νευραλγική θέση, πού
  κατέχει, υπέρ των ύπονομευτών τοθ πολιτεύμα-
  τος.
  των
  ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, τα σκοτεινά σχέδια
  άνθρωπον τής «Έθνικής Πατάξεως» εχουν μπεΐ
  ήδη σέ έφαρμογή, ένώ οί ύποψήΦιοί της <5φχι- σαν νά έμφανίζονται μέ πληρωμενες δσο - δσο διαφημιστικές καταχωρίσεις στόν τοπικό Τύπο καί δυστυχώς καί σέ όρισμένες δημοκρατικές έφημερίδες. ΣΗΜΕΙΩ,ΝΟΜΕ δτι οί παραπάνω άπευθυν· θηκανε καί στήν εφημερίδα μας, ή όποία τού^ 5ι ζήτησε νά δηλώσουν εγγράφως δτι δέν είναι χουντικοί ή δασιλόφρονες καί έπιφυλαχθήκανε νά συνεννοηθοθν μέ τα κεντρικά των Αθηνών. Φυσικά άκόμη περιμένομε. ΤΟΝΙΖΟΜΕ άκόμη δτι στό ψηφοδέλτιο Η¬ ρακλείου περιλαμβάνονται πρόσωπα μέ κλονι· σμένη ύπόληψη, μέ καταδικαστικές άποφάσεις σχετιζόμενες μέ άπάτες κι άκόμη άτομα σχετι· ζόμενα μέ τούς δασανισμούς τής χουντας, μέ πνευματικούς καί φιλικούς δεσμούς μέ πρω- τεργάτες τής δικτατορίας, καί μέ παρακρατι- κές όργανώσεις. ΚΑί ΟΜΩΣ τα πρόσωπα αΰτά φιγουρά· ρουν πλά'ί - πλάΐ μέ τούς ύποψήφιους άγωνι- στές δημοκράτες των άλλων κομμάτων, έπικολ λοθν άφίσσες τους, σχεδιάζουν εμφανίσεις καί θέλουν νά κάνουν καί άνοιχτή συγκεντρώση στήν Πλατεία Ελευθερίας! ΝΤΡΟΠΗ... Τί άλλο νά πουμε; Όπως υπέδειξε όνάλυση τού Γεν.Χημεΐου τοϋΚράτους ΜΟΛΥΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΡΧΑΝΩΝ Τό νερό τού ύδραγωγείου των Αρχανών, δ- πως άπέδειξε έμπεριστατωμένη χημική άνάλυ- ση, είναι μολυσμένο! Τό Γενικό Χημεΐο τοθ Κράτους, τό οποίον ά- νέλυσε τα δείγματα νεροΰ, πού τοθ απεστάλη¬ σαν, άπο<ράνθηκε, δτι είναι έπικίνδυνο, γιά τή δημοσία υγεία καί κατά συνεπεία, άκατάλληλο, γιά την κατανάλωση! Τουτο απεκάλυψε, χθες τό δράδυ στήν «Α», αρμοδία "υγειονομική πηγή τοθ Ηρακλείου κοΛ πρόστεσε. «Μετά την έπιστημονική διαπΐστωση τής ά- καταλληλότητας τού νερου των Αρχανών έπι- ΕΚΚΛΗΣΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝ1ΙΣΗ Τού ΠΑΠΑ-ΙΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΛΕΙΝΑΚΗ Ή έκκλησΐα τοΰ Χρι- στοϋ άγαπητέ άναγνώστη στήν όηοία άνήκομε, στή ση μερινή της μορφή είναι σο 6αρώτατα παραττοιημένη καί άλοιωηένη μέσα στους αίώνες πού πέρασαν. Οί δανεισμένοι τρόττοι δι οικησης καί ή διαχειρηση πραγμάτων της τής έ,βγα- λαν τό τίμιο καί ίίγιο έΎδυ μα τής χαρής καί της πνευ ματικότητας* καί παρουσιά ζεται στίς ~ιό πολλές πε- ριπτώοεις £νας άνθρώπι- νος πέρα γιά πέρα όργαν» σπός, πού συναγωνίζετα· νά έξοπλιοτή καί εφαρμό¬ ση κοσμικές άρχές καί γραμμές στή δομή τής λει τουργίας της. Αύτό εΤχε όδυνηρές συ- νέτειες γ·ά την ύπόθεση πί οπη πού δέν είναι ύπόθεση πού συναρτα την υπάρξη καί αναπτύξη της μέ τή λή ψη καί χρήοη μέτρων κσσμι κων, υλικών αυμβατικών, άλλά κυρίως μέ την άνά- ππυξη μιδς ύψηλής μορ- φής πνευματικότητος έκ- φράζοντας καί ΐκανσποιών τας ένδιαφέρσντα πού ξε- φεύγουν άπό τή άρμοδιόιη φεύγουν άπό την αρμοδία τητα αλλων φυσικών <ρορέ ών κσινωνικής καίν άνθρώ Συνεχεια στή σελίδα 2 δάλλεται ή άμεση λήψη μέτρων γιά την έξυγίαν σή τού. » Ή κατάσταση — ύπογράμμισε — έγκυμο- νεΐ σοδαρούς κινδύνους, γιά την ύγεία των κα- τοίκων καί πρέπει νά άπομονωθοΰν άμέσως οί έ στιες μολύνσεως. » Ή χλωρίωση τοθ νεροΰ -- κατέληξε -- εί¬ ναι μιά λύση πρόσκαιρη, πού άφήνει τό πρόδλη- μα αθικτο. » Μόνο αέ την Λντιχατάσταση τοδ δικτύου ϋδρευσης και την εκτελέση έξυγιαντικών έργων μπορεΐ νά δοθει λύση μόνιμη καί λυσιτελής». ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ; Μέ την εύκαιρΐα, πληροφορούμαστε, δτι τίς πιστώσεις τοθ ύπουργειου Κοινωνικον 'Υπηρεσι ών, πού προορίζονται, γιά την εκτελέση έξυγιαν τικών έργων, χειρΐζεται ό ύπάλληλος τής Νο- μαρχίας "Ηρακλείου κ. Κρείτων Κεφαλογιάννης. ΟΙ πιστώσεις, δμως αύτές -δπως λέγεται -- ουδέποτε διατΐθενται γιά £ργα έξυγιαντικά. Κα- τανέμονται, βεβαία, σέ Κοινότητες, άλλά, γιά ξένους, πρός τόν προορισμό καί τή φύοη τους, σκοπούς. Περιττό δέ νά ύπογραμμΐσει κανεΐς, δτι οί πιστώσεις κατανέμονται μέ γνώμονα τό κομί ·^ τικό συμφέρον των ύποψηφίων Βουλευτών τής Δεξιάς. Μ. Π. Ή Δήμαρχος "Αρχανών κ. Μαρία Πλουμίδου—Πά παδάκη, πρέπει νά δραστη ριοποιηθεΐ άμέσως. Ή συνεχεια σέ ενα δημοσίευμά μας Ο ΙιΊΤΡΙΚΟΣ ΣΥΠΠΟΓΟΣ ΗΡΑΚΠΕΙΟΥ ΥΠΕΡΥΔΡΥΣΕΩΣΣΤΑΘΜΟΥΑ. ΒΟΗΘΕΙΩΝ Ό κ. Δατσέρης έκφράζει προσωπικες τού γνώμες ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΕΚΟΥΡΙ ΣΤΙΣ ΦΙΔΟΦΑΜΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ» Ο Η εύθϋνη των {ττεισοδίων θά βαρύνα τίς 'Αρχές >♦♦♦♦♦♦♦·
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  άγωνίζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  μέ τή
  δική της
  γροθιά
  »♦♦»♦♦♦
  ♦»♦»♦»< Άπό τόν κ. Κ. Ρουμε λιώτη, ττήραμε την τταρα- κάτω έπιστολή, σχετικά, μέ την άνοιχτή συγκέντρω ση ττού θέλουν νά όργανώ σουν οί Χουντοβασιλικοί. ,Αγαπητή «Άλήθεια», Άττό σένα πληροφορήθ^η- κα δτι ή ...«Έθνική Πάταξη* θέλει λέει νά κάνει συγκεν¬ τρώση προεκλογική. Τί ζη- τάει ή άλεποΰ στό παζάρ1; Ή κυδέρνηση δέν ξέρω τί εκανε ή τί κάνει έως σήμερα μέ τό νά άνέχεται τούς ττροδό τες, τούς έγκληματίες, τό συρφετό τής χούντας, τούς νέ κροθάφτες τού τυραννομάχοιι λαού ής λεβεντογέννας Κύ- ττρου καί τούς συνεργάτες τοΰ τέως... Νά άνέχεται καί νά τούς έχει άκόμη σέ θί- σεις κλειδιά, καί οί Μπολα ρέοι νά γυρνάνε έλεύθεροι, προκλητικοί καί θρασεΐς, άνά την έπικράτεια. Έμεΐς ό λαός πονάμε τοΰ το τόν τόπο, δίδοντας καί τό αΐμσ μας άκόμη άν χρειαστεΐ γι' αυτόν καί δέν θά άνεχθού με άλλη τέτοια πρόκληση, τέ τοια άναίδεια καί θράσος. Ο Γερό-Κολοκοτρώνης δι ακήρυξε: «Φωτία καί τσεκού ρι στίς ΦΐδοΦαμίλιες των προ δοτών». ΟΊ άρμόδιοι εάν τούς ζητη θεΐ τέτοια αδεία, νά τό σκε- φθοΰν καλά Γτροτοΰ την χορη γήσουν. Ή εύθύυη, 6ς προσέ- θουν θά είναι άττόλυτα δική τους. Ήράκλειο 8—11—1977 Εύχαριστώ γιά την φιλοξενία Φιλικώτατα Κ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ "Εμπορος Άπό τόν Πρόεδρο τού Ίατρικοΰ Συλλόγου Ήρα κλείου κ. Σμυρνάκη πήρα με τήν παρακάτω έπιστο- λή σχετικά μέ τό δημοσ'ι ■'έθ'μά μας' γιά τόν Σταθμιί' Α' Βοηθειών στό Ήρά κλειο: ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΚΡΗΤΗΣ Άριθμ. Πρωτ. 693 Πρός Τόν Διευθυντή τής εφημε¬ ρίδος .«ΑΛΗΘΕΙΑ» 1 Ενταύθα Κύριε Διευθυντά, Στό Φύλλο τής έφηεμρί- δος σας, τής πρώτης Νοεμ βρίου Τ 977, δημοσιεύεται αρθρο μέ τίτλο «',.Τορπιλίζε τα ι ή ιδρύση Σταθμοΰ Πρώ των Βοηθειών...» ττού μέ υπο χρΞωνει νά άττασχολήσω τίο στήλες σας σέ μιά ττροσπά- θεια νά 6άλω τα πράγματο στίς σωστές τους διαστά- σεις. Σέ καμμιά άττολύτοχ περίτττσωη καί μέ κανένο τρόπο ό ίατρικός κόσμος τής πόλεώς μας δέν άντιστρατεύ θηκε μέ τή φωνή ή τίς πρά¬ ξει ς των νόμιμων έκπροσώ- ττων τού την ίδέα τής ίδρύοε ως «Σταθμοΰ Πρώτων Βοη θειών» στόν τόπο μας. Στή σύσκεψη πού εγινί στό 'Εργατικό Κέντρο Ήρα κλείου, μέ την παρουσία των εκπροσωπών τού ΙΚΑ καί τής Διοικήσεως της Πανελλη νίου Συνομοσττονδίας 'Εργα των Ελλάδος, έπίσημα δηλώ θηκε έκ μέρους μας ποος κα! την δημισυργία τού Σταβ- μοΰ ύττοστηρίζομε άνεπιφύ- λακτα καί τή σωστή έπάν- δρωσή τού, μί δλες μας τίς δυνάμεις θά έπιδιώξουμε. Οί απόψεις πού διατυπώθη καν άττό τόν κ· Δατσέρη, πού δττως ό ίδιος έδήλωσ; καθαρά 'ττροσοϊττ ικές τού 'έκτι μήσεις, δέν εΐχαν μέ κανένα τρόπο τό νόημα τής άντιθέ- σεως στήν ίδέα τής άναπτύ- ξεως τού Σταθμοΰ Πρώτων Βοηθειών. Ήταν προτάσεις μιάς άμεσης καί ρεαΧιστι- κής άντιμετωτπσεως των ά- ναγκών πού ενός τίτοιος σταθμός καλείται νά καλύψει μέχρις δτου 6 χρόνος δώσει τή βϋνατότητα νά μετοιχτιω- θεΐ τό δνειρο σέ πράξη. Ήράκλειο 7 Νοεμβριού '77 Μετά τιμής Ό Πρόεδρος ΕΜΜ. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Μέ συγκατηγορούμενο τόνΠέτρο Βάβαλη ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Σήμερα δικάζεται άττό τό 'ΕφετεΤο Κρήτης, στά Χα¬ νιά, ό διευθυντής τής «Αλη¬ θείας», μέ συγκατηγορούμε- νο τόν κ. Πέτρο Βάβαλη, πρόεδρο τής Μεσογειακής Αλληλεγγύης. Πρόκειται γιά τό πολυθρή λυτο πλέον δημοσευμα ττού εγραψε καί καταχώρησε ό Πέτρος Βάβαλης στήν «Άλή θεια», δταν ό Μάνος Χαρής μττήκε ψυλακή γιά την ΰττόθε ση τής χήρας Γκοΰμα — Κ α ψή, γιά τό όποΐο εΤναι κα! οί δύο συγκατηγορούμενοι μέ τή κατηγορία τής περιυβρί- σεως Άρχής κα! συγκεκριμέ να τού 'Εφετείου Χανίων. Άξίζει νά σημειωθή δτι II γιά τή σημερινή δίκη ήρθε εί δικός Έφέτης άπό τή ν ' Αθη¬ νά, ό οποίος καί θά άντικα- ταστήση τόν προεδρεύοντα κ. Ζιάννη, σέ βάρος τοΰ όποίου γράφτηκε τό δημοσίευμά και ό οποίος, ψυσικά, δέν μπορεΐ νά μετέχει τώρα στή σύνθε- ση. Χαραχτηριστικό έπίσης εί ναι τό γεγονός δτι ένώ ή Εί- σαγγελική Άρχή Ηρακλείου πρότεινε την άθωωση τού διευθυντή τής «Αληθείας» στήν ττρώτη δίκη, (την ό¬ ποία δέχτηκε τό δικαστήριο) ή ""δια Είσαγγελική Άρχή τόν παραττέμπει νά δικαστεϊ σήμερα στά Χανιά! ! ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑ Πληροφορούμαστε, δτι ι ό σον ό Διευθυντής τοΰ Βενιζε- λεΐου Νοσοκομείου, δσον καί οί Έτπμελητές τής ίδιας νο- σηλευτικης μονάδας άρνοΰν- ται νά άσκήσουν τα καθή- κοντα έφη μέρει άς, πού τούς άνέθεσε τό ύπουργεΤο Κοινω νίκων 'Υπηρεσιών. Τό θέμα είναι σοβαρώτα- το καί άναμένεται, δτι θά -ροκαλέσει την άμεση αντι¬ δράση τοΰ άρμόδιου ύπουρ- γείου, τού όποίου ή σαφής έντολή καταστρατηγεΤται. Οί ττραγματικοι λόγοι γιά τούς οποιους μττήκε οτή... ναφθαλίνη ΠΒΤΙ ΟΕΝ ΕΠΗΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΗΒΝΟΠΗΣ ΚΕΦ/ΙηΟΓΐηΗΗΗΣ 2ον ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ μεταξυ των δυό Κεφαλογιάννηδων πού δη)ΐιουργήθηκε τότε άπό την έξαγγελία τοΰ Μα νόλη γιά την 2δρα τοΰ Πά νεπιστημίου Κρήτης στό Ή ράκλειο ήρχισε μέ μιά επί σκεψη των όπαδών καί συγ γενών τοΰ Γιάνη Κεφαλο γιάννη, στά κεντρικά γρα φεΐα τής «Ν.Δ», ευθύς με τα την όμιλία τοϋ «Ντορέ». Έκεϊ 6ρήκαν τόν Μανόλη οί ουγγενεΐς ΐΐού άττοτελοΰ σαν τό 2να σκέλος τής δυ ναστείας των Κεφαλογιάν νηδων (Πλατυγιάννηδες κλπ) οί σποίοι τοϋ ζήτησαν τό λόγο: —«Ήντάτανε Μανόλη έκειονά άττού Γβες»; Πώς την Γ|δωκες τέθεια πισό^λα τη μαχαιριά τοΰ άλλονοΰ; Πώς δα κάμει εδά έκλογές ό Γιάννης, μέ τή φωθιά πού τοΰναψες; Νά τό αλλάξης ντελόγο γιατί δέν κατέχου ήντα ττράμματα δα γεννοΰ μενε». Τότε παρενέβη ό 2νας έκ των άδελφών τοΰ Μανό λη καί τότε ήταν πού οΎα ψε ό καυγάς. "Ενας χαυγάς μεταζύ των δυό 6ασικών διακλαδώσεων τής Δυνα στείας Κεοραλογιάννη. Ώστόσο την ϊδια βρα δυά ό Γιάννης πού ήταν στά Άνώγεια, πληροφορή θηκε τό γεγονός καί έγινε έξαλλος. Κι' αύτό γιατΐ εϊ χανε συμφωνήσει νά μή θί ξουνε τό θέμα £δρας Πανε πιστημίου φανερά, άλλό νά τό λένε γιά ψηφοθηρι κούς λόγους μόνο προφορι κά καί νά κάνουν τή λεγό μένη «κουβεντιαστή προπα γάνδα». Μόλις λοιπον ό Γιάν νης έ*μαθε τό σττάσιμο τής συμφωνίας 6οηθοΰντος καί τοΰ Άνωγειανοϋ ττεριβάλ λοντος καί μέ την παρότρυ ση των δικών τού, είδοποίη σε τούς «Κουντήδες» δτι κα τεβαίνει γιά «νά καθαρίσου νέ άνοιχτά». Ή άττειλητική είΕδηση μεταδόθηκε άστραπαία καί οημιούργησε εντονη άνησυ χία στούς κύκλους των πιό ψυχραιμίαν Κεφαλογιάννη δών καί τούς παράγοντες τής «Ν.Δ», οί όποϊοι φρόντι Συνεχεια στή σελίδα 4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΒΙΕΘΝΗΣ ΣΗΜΒΣΙΙΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΧΤΩΒΡΗ Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ 2ον Δέν είναι τυχαϊο δτι ό Λενινισμός δέχεται άδιάκοττα έτπθέσεις άττό τούς άστούς ΐδεολόγους καί προπαγανδι- στές. Στίς άττεγνωσμένες τους κραυγές σμίγουν καί έκιί νες των δεξιών καί «αριστεράν» όπορτουνιστών ή άκόμη κι αυτών πού «τταραδεχονται» τό Μαρξισμό χωρίς τόν Λε- νινισμό. "Ολοι μαζί άγωνίζονται μάταια νά άττοδείξουν δτι ή έ—ανάσταση τοϋ Όχτώβρη έγινε στή Ρωσία καϊ γιά τή Ρωσία. Περιορίζοντας ετσι τα δριά της κα! μειώνον- τας τό ρόλο της. Στήν ούσία δμως οί «γρηοΰλες» τής σοσιαλδημοκρα τΐας την φοβοΰνται προστταθοΰν νά έμποδίσουν τό λαό νά κάνει χτήμα τού κα! όδηγό τού, τα μεγάλα διδάγ^ατα τοΰ Όχτώβρη. Ό ρόλος δμως καί ή σημασία τής Μεγάλης Όχτω- βριανής Έπανάστασης μέσα στήν τταγκόσμια κοινωνική διαδικασΐα εΤναι άττροσμέτρητος. Δέν ύπάρχει οί5τε μιά ■περιοχή τής ανθρωπίνης ζωής πού νά μήν αίσθάνθηκε την έπίδραση των ζωογόνων ίδεών καί την έμπνευστική έμ- πειρια τής οϊκοδόμησης της νέας σοσιαλιστικής κοινω- νίας, ττού άρχίζοντας μέ την Έπαναστατική πρωτοβου- λία τοΰ έργαζόμενου λαοΰ τής Ρωσίας, τού πρώτου πού έσπασε την άλυσΐδα τού ίμπεριαλισμοΰ έγκαινιάζοντας έτσι μιά νέα ττερίοδο, την περίοδο τοΰ περάσματος άπό ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελίία 4η
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Τετάρτη 9 Νοεμβριού 1977
  Μ ΑΥΡΕΣ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ1 43
  Κρητική Άφήγηση
  ΔΕ ΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  12 τα.
  Μόλΐς ήρχισε νά βραδιά , Αυτή δμως κλαίε· άτταρη
  ζή ζεκίνησε μόνος τού νά ' γόρητα καί' μοναχή της τού
  πάη στό χωριό. ΤΗταν πό
  λύ στενοχωρημένος καί
  βρισκόταν σέ μεγάλο πέλα
  γος χωρίς όΐκρη. Άποκη
  ρυγμένος άττό τούς Γερμα
  νούς ξέρει πώς οποίος βρι
  σκότανε νά τόν σκοτώση
  θώπαιρνε ττάρα πολλά χρή
  ματα.
  Τώρα βλέττε· καί την άρ
  ραβωνιαστικιά τού καί την
  πονεί ή ψυχή τού άπό τα τέ
  λη ποό £χει.
  Δέν μπορεϊ ό δυστυχής
  νά την βλέπη νά δασανίζε
  τα» καί κάθε μερά νά λειώ
  νη σάν κερί.
  1
  Επήγε στό σπίτι τοΰ πε
  θεροΰ τού έσίμωσε στήν κλί
  νη τής άρραβωνιαοτικιάς
  τού κι' άκούμΐ*)σε δίπλα
  στό προσκεφάλι της.
  Ά-πλωσε τό χέρι τού ά
  πάλαφρα καί τής χάίδεφε
  τα ξανθά μαλλιά καί τό νό
  στιμο ττρόσωπο πού τόσο πό
  λύ τόν είχε σκλαβώσει.
  Αυτή γύρισε τό πρόσωπό
  της στήν άόλλη μεριά καί
  ελεγε κλαίγοντας.
  «Δέν θά μέ ξαναδής Σήφα
  κα μου βλέπω δτι ό χάρος
  μ' έ*χει "πλησιάσεί κοντά
  καί θέλει νά μδς χωρίση.
  "Οσο κ ι αν προσπάθησε ό
  Σήφακας νά την συνεφέρη
  στάθηκε άδύνατο διότι την
  εΐχε πάρει τό κλάρα.
  Βλέπει δτι αυτή τελειώ
  νει κι αύτάς μένει άποκη
  ρυγμένος δρημος κ ι όλομό
  ναχος. ' Η μόνη τού συντρο
  φ·ά μένει τό αύτόματό τού.
  Δέν γατέχει τί θά άποκά
  μη.
  Μβτά άπό αύτά μέ χίλια
  βάσανα τηνέ σήκωσε στά
  χέρια τού την άγκάλιασε
  καί την φίλησε, σινάμα τόν
  φίλησε κι αυτή.
  Άναοτέναξαν κι οί δυό
  πού θυμήθηκαν τα τταλιά
  μεγαλεϊα.
  Ό Σ^φακας τής δίνει
  θάρρος καί τής λέει πώς δ
  ταν ξαναέλθει στό χωριό
  θά είναι καλυτέρα άττό πρώ
  λέει «άν ποθάνω σέ παρα
  καλώ θέλω άπό σένα μιά
  χαρή».
  "Οτι θέλεις άγάπη μου,
  άλλά γιατΐ τα βάζεις αύτά
  στό μυαλό σου άφοΰ θά γί
  νης καλά.
  Σήφακα νά πάρης την κό
  ρη τοΰ παπά πού εΐχες ξα
  ναρραβωνιαστεϊ καί νάφτιά
  ξης τή ζωή σου. Ό Σήφα
  κάς τής είτε δτι θά τής φέ
  ρη φάρμακα καί δτι θά γίνη
  καλά καί νά μην στενοχω
  ρδτε.
  Τότε σηκώθηκε αυτή καί
  κρεμάστηκε στό λαιμό τού
  λέγοντας.
  Δέν θά μέ ξαναδής ζωντα
  νή θέλω νά προσέχης νά
  μην σέ σκοτώσσυν. θέλω
  έσύ νά καταθέσης στέφανο
  στόν τάφο μου.
  Μετά ό Σήφακας ΓΛιίρ
  νει τό δρόμο γιά τό λημέρι
  στεναχωρημένος ξέροντας
  πιά ιτώς έξελίσσεται ή κα
  τάσταση τής άρραβωνιαστι
  κιας τού καί αύτός £νας ά
  ττοκηρυγμένος άντάρτης.
  Σ' δλο τό δρόμο έσκεφτό
  ταν άν ποθάνη ήάρραβω 'α"
  στικιά τού τί θά γίνη αύτός
  καί πώς θά εξελιχθή ή κατα
  σταοη τοΰ πολέμου θά νίκη
  σουν οί Γερμανοί καί στή
  Ρωσια κ ι έγώ θά 6ρίσκομαι
  πάντα £νας περιπλανώμε
  νος άντάρτης άπό παντοΰ
  κυνηγημένος; Φτάνοντας
  στό λημέρι ό Σήφακας θε
  λει νά δεί τσί Γερμανούς
  πού £χουν αίχμαλώτους νά
  μάθη ά"ν εχουν μιλήσει καί
  τί ίχουνε πεϊ. "Εχει ζητή
  σει ό παπά Γρηγόρης νά ά
  νακρίνη μόνος τού τόν λο
  χαγό Κρέσκι καί τοϋ λέει
  κατ' αρχήν. "Οσα μοΰκαμε»
  θά τα ττληρώσης δλα χιλτε
  ρικό βρωμόσκυλλο.
  Ξέχασες πώς μ' £δερνες μέ
  χρι καί λιττοθυμοΰσα καί
  μετά μοΰριχνες ένα κουβά
  νερό γιά νά συνεχίσης την
  άνάκριση.
  (Συνεχίζεται)
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΝ 4 · 6°Ι ΟΡΟΦΟΣ- ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  ΤΗΛ: 021 - 32 38.727 32 38 728
  ΤΕΛΕΞ 219 517-ΑΘΗΝΑ Τ.Τ. 118
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου. Άν. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  Ή και νούρ για εκθέση
  Αυθρωποι τοϋ καιροϋ μας
  άπό τό ΒαοίΛη Ζαχαράκη
  Στή Γκαλερί τής Αθήνας «Συλλογή»
  Στίς 28 Νοεμβριού τελικσ
  θά έγκαινιασθεΤ στή γνωστή
  γκαλερί τής Αθήνας «Συλλο
  γή» ή άτομική εκθέση ζωγρα
  φικής τού Χανιώτη καλλιτέ-
  χνη Βασιλη Ζαχαράκη.
  Στήν γκαλερί αύτη πού
  βρίσκεται στήν όδό Βασ. Σο
  ψίας 4, θά εκτεθούν 50 άκρι
  λικά καί άκουαρέλλες μέ τόν
  γενικό τίτλο «Ανθρωποι τοϋ
  καιροΰ μας».
  Μέ τήν εύκαιρία δημοσιεύ
  ομε άκόμη μιά φωτογραφία
  ενός χαρακτηριστικοθ Ιργου
  τού Ζαχαράκη ττού έχει γιό
  τίτλο «Κρητικός» καί πού
  πρόσφατα έκτέθηκε στήν πό
  λη μας στήν άτομική εκθέση
  τού στήν αϊθουσα τής Βασι
  λικής τού Άγίου Μάρκου.
  Γ. ΚΑΡΑΠΩΡΓΑ
  «ΟΙ ΓΥΜΝΟΙ»
  Άπό τίς έκδόσεΐς «Νέο
  Σύνορα» Α. Λιβάνη, κυκλο·
  ψόρησε τό νέο 6ιλ6ίο τοΰ 6ρο
  βευμένου λογοτέχνη Γ. Καρά
  γιωργα μέ τόν τίτλο «ΟΙ Γυ
  μνοΡ.
  Πρόκειται γιά μιά σειρά
  άπό διηγήματα ττού άναφέ-
  ρονται στούς σύγχρονους
  ττροδληματισμούς καί έκτεί-
  νονται στίς αύριανές έτπτττώ
  σεις τού όλομόναχοι/, τού
  «γυμνοι>, μέσα στήν έποχή
  τού άνθρώττου.
  Μέ τα πέντε δυναμικά διη
  γήματά τού ό συγγραφέας
  έγκαινιάζει έναν εντελώς και
  νούργιο τρόπο έκφρασης. Μέ
  άναστημένο τόν μϋθο, ττρο-
  χωρεί ζωηρά, σέ μιά συναρ
  παστική, όλοζώντανη, άφήγη
  ση. Τό ϋφος τού είναι κο-
  φτό, ή γράφη λιτή, οί είκό-
  νες δμως, έ'ντονες καί ή άφή
  γηση παρασέρνει τόν άναγνώ
  στη σέ «συναισθηματικές άνε
  μοθύελλες», δπως έ'γραψε ή
  Κριτική.
  Τα πέντε διηγήματα τού,
  «Διαδήλωση», ό «Ξένος», τό
  «Βραδεΐο», «Κεΐνος —ού στα-
  μάταγε τό χρόνο» καί «Κα
  βρότυπα», ττλάθουν 2να κό
  σμοΰ γιά νά έξετάσει, στά
  θιασμένο, πού βρίσκεται σέ
  μετουσίαοτι φεύγοντας άττ'
  τό σήμερα καί μτταίνοντας
  στό άΰριο.
  ΠΕΤΑΛΩΜΑ ΤΑ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιοΰμε στό Ήρα-
  κλειώτικο κοινό ότι τό ΜΠΑΡ
  (ύπόγειον ΝΤΟΡΕ) έπανα-
  λειτούργησε σέ 24ωρο 6άση,
  καί προσφέρει γιά τούς ξε-
  νύχτηδες τα γνωστά τού σττε
  σιαλιτέ, μοσχάρι δραστό,
  τραχανά καί ντεκτόο.
  Έκ τής διευθύνσεως
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ - ΚΛΕΙΝΑΚΗ
  Συνέχεια άττό την 1η σελ.
  Ή ιΐ/υχή, ή ούσιαστική
  αυτή διάσταση τής υπαρξής
  μας έ'χει άνάγκη είδικής έ
  πιμέλειας, άπό είδικά όργα
  νωμένο καί έξοπλσμένο φο
  ρέα πνευματικό η»ύ τό πρό
  τυπο τής όργάνωσης δέν
  πρέπει νά τό άναζητοϋμαι
  στό χώρο τής σύγχρονης
  διοικητικής πολυδαίδαλης.
  δεοντολογίας άλλά πολύ
  πίσω στά ττρώτα χριστιανι-
  κά χρόνια πού μέ μοναδι
  κά πλαίσια την άγάπη πρός
  τόν πλησίον πού έκφράζε
  ται μέ 1{ργα, την άπλότητα
  καί τή δικαιοσύνη θά έτπ-
  στή ζωή, την είλικρίνεια
  διώκεται ή άξιοποίηση καί
  σωτηρΐα τής ψυχής τοΰ άν
  θρώπου.
  Ή πρόοδος, άπό μιμητι-
  σμό θανάσιμα στή τάση γιά
  έγκοσμίιυση στή έκκλησία,
  τής έξασθενίζει καθημερι
  νά τή πνευματική της όκτι
  νοβολία καί τή κάνει έΎα
  κοινό έταΐρο δίπλα στούς θάρρος και παρρησία πέρα
  ♦♦♦< ►♦♦♦♦ «»*♦♦♦♦♦♦■·>♦♦«·,
  Σχολή Όδηγών
  Ει/οικιάοεις αΰτ)των
  Μ. ΜΟΝΙΑΚΗ
  Ζωγράφου 12
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  »♦♦·»♦♦♦♦♦♦♦»»»♦
  τόσους άλλους πού_ ό καθέ
  ν&ςκι δλο» μαζί ύττηρετοΰν
  τύν άνθρωπο γιατί νά τόν
  κάνουν ευτυχή.
  Έδώ πού φτάσαμε λένε
  πολλοί μέσα στό χώρο τής
  έκκλησίας είναι άδύνατο
  νά γυρίσομε ττίσω Κα1 νά
  προσαρμοστοΰμαι στό
  ττνεϋμα καί τα μέτρα των
  πρώτων αίώνων. Χωρίς νά
  φοβοΰνται πώς κάτι τέτοιο
  θά θεωρηθή όπισθοδρόμηση
  φοβοΰνται μάλλον πώς οί
  οίώνες δημιουργήσανε 2να
  κλϊμαπού είναι άδύνατο νά
  άλλάξη.
  Συμπερασματικά ΠΊστευε
  ται δτι δέν υπάρχη έλπίδα
  άλλαγής.
  Γιά μενά τό αϊσθημα τής
  άπογοήτευσης καί άπελπισί
  άς είναι κακό μεγάλο μά με
  γαλύτερο είναι ή άδράνεια
  καί δειλία ττού διακρίνει
  δοους κάνουν μέ πόνο αύ-
  τές τίς τραγικές διαπιστώ
  σεις.
  Μέ τρόπο σχετικά διακρι
  τικό μέ αύταπάρνηση καί
  ζήλο), κατάλληλα όργανω
  μένες καί δουλεύοντας οί
  προοδευτικές δυνάμεις τής
  Έκκλησίας θά μποροΰσαν
  νά κάμουν £να σοβαρά ξε-
  κίνημα γιά νά την βγάλσυν
  άπό τό τέλμα καί την άβε
  βαιότητα.
  Οί καιροί καϊ τα γεγονό
  τα μάς βιάζσυν μέ τίς ποικι
  λίες καί τόν όγκο τους καί
  έπιβάλλουν τό δσσ γίνεται
  πιό σύντομσ ξεκίνημα πριν
  είναι ττολύ άργά.
  Οί άλλαγές χρε'ιάζεται
  νά είναι ριζικές καί θά ζε-
  κινήσουν σάν μ«ά κοσμογο
  νίκη άνανέωση οτό χωρ
  πρώτα τής θεωρίας καί τής
  ■πράξης μετά.
  Καί λέγω πρώτα τή θεώ
  ρια γιατ} χρειάζεται μέγα
  λη δύναμη καί αγώνας νά
  παρουσιαστής, νά όμολογή
  σης τα λάβη σου σάν φορέ
  άς μιας ίδέας δπως ό Χρι-
  στός λ.χ Ίεραρχικά το
  ■ποθετημένων μέσα σέ ένα
  θεοανθρωποσύστατο- όρ
  γανισμό πού- θά άσχο
  λοϋνται κυρίως μέ τάβαπτι
  στήρια, άκολουθίες Πρω-
  τόκολλα καί τούς νεκρούς
  άλλά μιά έκκλησία μέσα
  στό χώρο τής οποίας θά φυ
  σά ό όνεμος τής άγάπης γιά*
  τόν ανθρωπο άπό τό θεό
  καί τόν άνθρωπο καί τή σα>
  τηρία τού άπό τόν έαυτό
  τού μέ τόν έαυτό τού καί τό
  θεό. Χρειάζεται έπίσης ή
  θεωρία γιά νά π»ΰμε μέ
  κάθε συντηριτισμό με
  οα«υνικό ·καί προκατάλη-
  φη πώς ή κατάκτηση τής θα
  σιλείας τοΰ θεοΰ ξεκινά
  καί έδραιώνεται έδώ μέ άν
  θρώπινα πλαίσια, μέσα, καί
  δυνατότητες καί όλοκληρώ
  νεται έσχατολογικά καί νά
  γίνη πεττοΐθηση στόν καθέ-
  να πώς δέν πρέπει νά ψά-
  χνη γιά παραδεΐσους δταν
  ^(>υ^ετ^ε^κβ^ καλλιβργεϊ κό
  λασες.
  χτζσντας στή φυχή τού τό
  βασίλειο των άπαξιών δολσ
  φονώντας στή θεωρία καί
  τή πράξη τίς άξΐες.
  Παπά ΞΕΝΟΦΩΝ
  Κ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΔΙΚΑΝα-ΜΟΝΟΚΑΝα-ΚΑΡαΜΠΙΝΕΙ
  χιιρεκ ρο»
  ΒΕΛΓΙΟΥ — ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) ~
  ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ -
  I-
  ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
  Έπίσης σέ μενάλες ποσότητας δλα τα εϊ-
  δη κυνηγίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΧ ΚΑΛΥΤΕΡΕΧ ΤΙΜΕΪ.
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΖΤΕ ΕΙΧΑΓ!?ΓΕρΧ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕΤΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) - Τηλ. 287.766
  Τούς ξέρετε τούς Άμττελικούς;
  Μή βιαστεΐτε νά μοΰ ττεΐτε «ναι», γιατι εΤμαι σί-
  γουρος πώς δέν τούς ξέρετε καλά.
  Θέλω νά -ώ ττώς έσείς τους ξερετε σάν ψυλακες των
  άμπελιών, των μττοστανιών των θερμοκηττίων καί των συ·
  ναφών.
  Δέν ξέρετε δμως τουτο: _
  Άλλη μιά ...ΰποχρέωση των άμπελικων (συγκε-
  κρ.μένη περ.οχή: Λ.γόρτυνος), εΐνα. νά παριστάνοϋν κα,
  τούς φύλακες τής ...έκλογικής περιουσίας κάπο.ου (συν.
  κεκοιΐίένου) δουλευτή.
  Καί άλλοίμονο σ' αυτόν πού θα τολμησει να ...πά-
  ραδιάσει την ...ύφαλοκρηττίδα της.
  Ξέρετε τί τού κάνουν;
  Μά ψυσ.κά ...μήννση!
  Έπειδή δμως ό Νόμος δέν ττροβλεττει τέτοιο ...άδί-
  κημσ, την ...βολεύουν άλλοιώς τή δουλειά οί άμπελικοί.
  Πάντως τή μήνυση την κάνουν!
  Ζήτω ή ...έλεύθερη βούληση των ψηφοφορων!..
  _ΛΛΛ —
  Συνήθως αύτούς πού χτυττοθν δλλους μέ άνανδρο
  τρόπο, τούς λέμε ένα «τίποτα».
  Αέω συνήθως, γιατί ΰπάρχουν καί οί έζαιρέσεις.
  Όπως αυτή, νά ποΰμε, τοΰ δουλευτή πού κάλεσε
  τούς «άνθρώττους» τού καί τούς εΐττε:
  Δέν εΐσαστε τίττοτα &ν δέν χτυττήσετε μέ κάθε τρόπο
  τόν καινούργιο!
  Αύθεντικότατο.
  Καί μάλιστα διασταυρωμένο.
  Φωνάζεις λοιπόν, ή δέν φωνάζεις: «Ζήτω ή ...έλεύθε
  ρη βούληση των ψηφοφορων»;
  — **««**♦*· —
  "Αλλο ττράγμα δέδαια νασαι διευθυντής Νοσοκομεί-
  ου, κ ι άλλο άπλός ...γιατρός.
  Όλοι οί «άττλοί γιατροί», σύμφωνα μέ τή γνώμη
  τού «άπλού Διευθυντήν, είναι απλώς ...όδοντόκρεμες.
  Γιαυτό καί τούς κάλεσε ττρόσφατα στό γραφεΤο τού
  καί τούς έκαμε ...τταρατήρηση, έττειδή λέει.... πολιτικο-
  λογοΰν!
  "Εμαθα πάντως, δτι τούς τά'πε γρήγορα - γρήγορά,
  γιατί στή συνέχεια κάλεσε τίς ...νοσοκόμες καί τούς ...συ
  νέστησε νά ψηφίσουν τόν ...«ττρώτο»!
  ΕΓπατε τίποτα;
  — ΑΑΑ —
  Τώρα κατά ττόσον ό Παναγιώτης Κανελλόττουλος
  είναι ...Γκεσταμττίτης χ δχι, σλλοι θά τό ττοΰν.
  Δέν μπορεϊ δμως νά τό λέει στά χωρία ...λάτρης κα!
  θιασώτης των Γκεσταμττιτών.
  Καί είναι καί ...σοσιαλιστής ύποψήψιος!
  — ***ΑΛ —
  Νά πού βρέθηκε καί έ"νας τεχνικάς ττού σχετίζεται
  μέ την τηλεόραση, ττού νά μην είναι θυμιαστής τού Κα-
  ραμανλή.
  Μττράβο τού ώς πρός τό στ^μεΤο αύτό.
  Δέν τού ττρέπουν δμως κ ι άλλα μττράβο γιά τή στά-
  ση τού καί άττέναντι στά άλλα κόμματα.
  Όνόματα δέν λέω, οΰτε καί λετττομέρειες.
  Θά πώ δμως άν συνεχιστή ή δράση τού κιορΐου
  αυτού.
  Προειδοττοίηση.
  — ΑΛΑ —
  Φαίνεται ττώς ό Μενέλαος τό'χει μάθει καλά τό μά-
  θημά τού.
  "Έχει μάθει δηλαδή νά «κολσ στόν τοίχο» μερικούς
  - μερικούς ...σοσιαλιστές πού πάνε νά τοΰ κάνουν μάθη-
  ματα ...δημοκρατίας.
  Πληροφορήθηκα, πώς ένα τέτοιο ...σοσιαλιοτή τόν
  «κόλησε στόν τοΤχο» στίς Άγιές Παρασκιές.
  'Έμ' τί ήθελε τώρα τό ...άγγουράκι νά τα βάλει μί
  "τόν ...μανάδη;
  ΤΟ ΠΕΞΤΑΑΟ
  Ανδη Νάρκΐσσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  ΣΤΑΜΝΑ
  Άπό τό Σάβδατο καί γιά λίνες μέρες
  ΠΟΛΥΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
  στό χορευτικό κέντρο
  ΣΤΑΜΝΑ
  Τηλ. 286-106

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΑ^ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΕΞΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  Τ.©. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής)
  Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης
  Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο
  ΤΕΧ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Μαραγκουδάκης
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΑΑΟ 122) 25-10-77
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης

  ψ
  -—--■ Τ
  ♦♦««ν ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦φφ»»»»»»
  ■♦ο
  ♦♦♦
  ■Α.
  Ο. Ε.
  οικοδομικαι επιχειρησεισ:
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ! ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚιΏΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί-
  ων, ώς καί ίσογείωνΚαταστημάτων, είς τάς υπό
  ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοϋς κοτασκευ-
  ής καί επί των όδών 18778 άρ. 39 καί Πασιφάης
  καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε-
  νικου Χημείου τοϋΚράτους).
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καί 286113
  ·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦
  Γετάρτη 9 Νοεμβριού 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Γιά νά βρήτε χον ποΑιτικό πού
  ΟΠΗΓΟΣ ΥΠ0ΨΗΦΙ11Η ΒΟΥΑΕΥΤΟΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  'Εζαγωγέας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  ΝΕθΦΙΛΕΛΕΥβΕΡΙΙΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλατε?α Τριών Καμάρων
  (Ήρώον)
  Τηλ. 287.856
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Ζωγράψου 5 - Ήράκλειο
  (Πλατεΐα Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484
  289.496
  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
  Δικηγόρος — τ. Βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΤΗΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Ιδομενέως 32— Ηράκλειο
  Τηλ. 281—092
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
  Οίκονομολόγος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δαιδάλου — Περδικάρη 9
  Ήράκλειο
  Τηλ. 286.873
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
  Άγρότης - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Βιάννου 5 - Ήράκλειο
  (κοντά στήν Πλατεΐα Κορ¬
  νάρου )
  Τηλ. 285.717
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Πτέραρχος έ.ά.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Στοα Γιαλεράκη
  Πλ. Κορνάρου
  Τηλ. 287.049
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΑΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλ. "Ελευθερίου Βενιζέλου
  (Λιονταρια)
  Τηλ. 286.452
  7
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Δικηγόρος - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Αβέρωφ 9 - Ήράκλειο
  Τηλ. 283.631 & 288.972
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε.Μ.Π
  Μαθηματικός Π.Α.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Καλοκαιρινό^ 110 - 1ος δρ.
  Τηλ. 284. 250
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  Επιχειρηματίας
  Δημοτικάς Σύμβουλος
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΖ ΖΥΜΜΑΧΙΑΖ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  "Εβανς 69 — 4ος δροφος
  Γραφεΐο 3
  Τηλ. 286.891
  4
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  Δικηγόρος - Δημοσιογράφος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Μονοφατσίου 3 - Ήράκλειο
  (άπέναντι στήν κλινική «Με-
  γαλόχαρη»)
  Τηλ. 280.930 & 224.354
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωπόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι είσόδου Δικαστηρίων)
  Ηράκλειο
  Τηλ. 220.136
  αγροτια
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΠΑ ΙΑΗΣ
  Η ΚΑΜΗΛΑ
  Νάσαι ήρωας φορτωμένος
  μ' ενα βάρος τόσο ττολύ με-
  γάλο, σάν τα δουνό τού Γί-
  γαντα καί νά σέ τταίζουν κ ι
  άττό ττάνω, ττώς σηκώνεις τό
  φορτΐο τής ζωής, ττάει πολύ,
  ττάρα - πολύ. Γιατί σήμερα
  έτσι γίνεται, δυστυχώς, φίλε
  άγρότη.
  Σήμερα πού ττάλι οί μάγ-
  κες τής ττονηριάς καί τής
  κομπίνας ττού θέλουνε ψή-
  φους έμάς ττάλι θυμηθήκανε
  νά ξεγελάσουνε, νά παίξουν*
  καί νά κορο'δέψουνε. Γιατί έ-
  νώ ξέρουνε ττώς τα έ'ργα τους
  παλιά καί νέα είναι δλο ά-
  δικία καί άφαίμαξη γιά τή
  τάξη μας, τα φόρτωναν δλα
  τα βάρη τής ζωής στήν πλά
  τη υας σάν Καμήλα. "Ομως
  σήατρα οί κύριοι τάζουν λα-
  γούς καί ττετραχήλια.
  Κάνουν - κάνουν καί τί
  δέν κάνουν μέ λόγια γιά τόν
  άγρότη. "Ολοι τους τώρα ?-
  γιναν άγροτοπατέρες κι α-
  γροτοσωτήρες. Κάνουν γεφύ-
  ρια καί σχολιά μέ λόγια κ1
  άν τούς ρωτήσης πώς δέν ΰ-
  πάρχουν ποταμοί καί τταιδιά
  κάνουν κ ι άττ' αϋτά. Λόγια
  δέν είναι; Τί θά χάσουν οί
  χθεσινοί καβαλαρίοι καί ση
  μερινοί κομπιναδόροι; Τίπο
  τα.
  Τα λόγια είναι εΰκολα, τα
  ταξίματα τό Γδιο, τα ρουσφέ
  τια ξένος κόπος & τα μαχαι ρ ι
  δικό τους. Σ' ίνα τόττο ττού
  τόσο ϋποφέρει άπό πνευμα-
  τική άνυδρία, άπό κοινωνική
  δικαιοσύνη καί έκμετάλλευ-
  ση τού άνθρώπου, δλα τα πε
  τυχα!νουν οί ταχυδακτυλουρ-
  γοί κα! άετονύχηδες.
  Κ ι δμως ττάντα κάτι τούς
  τσίμτταγε, κάτι, τούς έτρωγε
  κάτι ταρακούναγε τα σαλό»
  νια τής κακής τους μοίρας
  πού τούς έκανε ν&ναι αδι-
  κοι. Κ ι έτρωγαν καί τρω^ό-
  τανε άπό ϊνα μικρά μά λαμ ι
  περό λυχναράκι μιάς τιμίας]
  καρδίας σάν τού άγρότη. Ώς
  πού φίλοι μου ήρθε τό σήμε
  ρα κ ι ό άμοιρος άγρότης ξύ
  πκησε, εΐδε κ ι εμαθε κ ι έπηξε
  τό μυαλό τού κ ι εΐδε τή φλο Ι
  γα τού Ναζωραίου μέσα τού
  κ ι εΐπε καϊ λέει άντρίκια,, δί,
  καια καί τίμια: "Οχι δέν εί-:
  μαι Καμήλα νά σηκώνω μό
  νο βάρη καί φορτία στή ζωή
  μά εΐμαι ανθρωπος. Δέν θά
  μέ άνεβάσουν πιά φορτωμένο
  σάν Καμήλα οϋτε στόν ανή¬
  φορο των τιμών των προίόν-
  των μοί/ για νά τα φανε ετσι
  μέ κόλπα οί μάγκες, οϋτε
  στόν κατήφορο τους γιά νά
  τα ξεσχίσουν τ' άλλα λιον-
  τάρια.
  Εΐμαι ανθρωπος, αρχον-
  τας τής ζωής μου καί τής
  αξιοπρεπείας μου καί μιλώ
  έγώ, όρίζω έγώ, διατάζω έ-
  γώ, έκλέγω έγώ κα! εΤμαι ό
  «ΕΓΩ», ό άγρότης τής μεγ©
  λης άξίας γιά ανθρωπίνη
  ζωή καί Κοινωνία καί ποτέ
  γιά Φορτωμένη Καμήλα. Για
  τί; Γιατί εΐδα, κα) έμαθα γιά
  άληθινό ©εό καί ζωή.
  Κ. ΛΑΊ-ΔΗΣ
  ■ ■■■■«■■■■■■■■■■Β
  ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ '
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  ΤοΟ δημοοιογράφου
  Β. Α: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκαλυπτικό Οιθλίο
  ; "μέ'.3Ο μυήσεις,
  τελετές χαΐ ;
  1.500; όνόματα μασόνων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°. ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ♦♦♦«»>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■··♦ ►♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΒΙΝΑ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
  Ο ΠΑΠΑ ΜΗΛΙΑΡΛΙ ΤΟΥ ΧΟΝΤΡΟΥ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  ΓΡΑΦΩ αϋτές έδώ τίς ά-
  ράδες, γιά νά άποθηκέψω
  στή μνήμη τής κατοπινής γε
  νιάς τού χωρίου μου, κάποιες
  χρονολογίες καί πρόσωπα,
  πού δέν πρέπει νά ξεχαστοΰν.
  Είναι μιά γαλήνια μάχη έ-
  νάντια στή λησμονιά καί τή
  φθοοά, ίνα μπατηγερόλι
  (σκιάχτρο) στό άσταμάτητο
  διάβα τού χρόνου, πού στήν
  υπάρξη τού, κράτει μακρυσ
  τό μαυροκόρακα πού χυμό
  συνεχώς στό Κουφάρι τής 1-
  στορίας τού χωρίου μου.
  1918" Άπό τή Κάτω Βίαν
  νο, ό άργότερα όνομαζόμενος
  Παπά - Μηλιαράς, κατηφόρ1
  σε τό χϋμα στοΰ Μηδαδαλή
  τή χαρουπιά, διάβηκε τή μα
  θητόστρατα, πέρασε τό Λενι
  κό καί νάτθς στό Χόντρο.
  Ήταν άφθαστος στή γλυ-
  κύτητα των ΰμνων τσ' έκκλη
  σιάς κα! έφόριε τό ζωνάρι
  τής πνευματικότητας τής έ-
  ποχής έκεινης.
  Σύναξε τό χωρία καί ζήτη
  σε νάέγκαινιάσει ΣΧΟΛΕΙΟ
  — ΕΚΚΛΗΣΙΑ καί ΚΑΡ-
  ΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.
  ΕΤδαν οί Χοντριγιανο! τή
  σφοδρότητα τού άνεμου 6η-
  μιουργίας, πού ξεμπουκάριξε
  άντάρτικα άπό τα στήθια τοθ
  ξετελεμένου τούτου αντρα, έν
  τυπωσιάστηκαν στή πολύπει
  ρη μάθια τού κα! μονο
  φώναξαν τό «ΑΞΙΟΣ» καί
  γιά τα τρία.
  Τιμή λογάται νά προσφέ-
  ρει τόσανα ό ξένος στό χω
  ριό μας κα! τόν τίμησε κι
  αύτό μέ τή Λενιώ τού Γιαμα
  λοδάσκαλου.
  "Ολα τακαμε άνω κάτω.
  Γκρέμισε καί τήν έκκλησιά
  γιατί δέν χωροΰσαν δλοι οί
  ένορήτες νά μποΰν καί νά λει
  τουργηθοΰν.
  "Οχι δα πώς ήθελε νά ά
  νοίξει ντουκιάνι καί νά κα-
  λεΐ τόν ούρανό γιά νά καλυ
  τερέψει τή ζήση τού.
  Οί μοτθητές τού χωρίου
  άπό 12—16 χρόνων ήσαν
  πολλοί. Κοντά τού οχι μό¬
  νον δέν έχουσαν άπό τό στό
  μα τού την ήθική τού Εύαγγε
  λίου, δχι μόνο δέν έμαθαν
  γράμματα, μά γνώρισαν καί
  την άγριότητα καί γρηγορά
  δα τής βίτσας πού μαστίγω
  νέ άνελέητα τα γυμνά τους
  άντικνήμΐα κι άτζά.
  Τό 1924 βάνει θεμέλιο λί
  θο στήν έκκλησιά τού γκρέ
  μισε.
  Πουργεύγαν καί οί μάθη
  τές καί κουβαλοΰσαν πλακο-
  ποϋλες άπό τούς ποταμούς.
  ΟΊ Χοντριγιανοί ϋπάκουαν
  στό Παπαδάσκαλο ώς οί Ίσ
  δραηλΐτες στό Μωυσή τόν
  έντολοδόχο.
  Πρόσφερναν άγόγγυχτα
  τή προσωπικη τους έργασία
  καί δέν άφησαν άμμο γιά άμ
  μο στ!ς άκροποταμιές. Την
  έλλειψη τοϋ άσβέστη τήν άν
  τιμετώπισαν μέ τή δραστη-
  ρια ενεργεια τού παπά.
  Χτΐσαν τρίσ. καμίνια καί
  ψήσανε άσβέστη γιά τό χτή
  ρι.
  Στοΰ Σκαμοΰρο τό χαρά-
  κι τό έ"να, τό &λλο στόν Ά-
  μύγδαλο κα! τα τρίτο στόν
  Κορνάρο.
  Χάρις στήν άτσάλινη θέλη
  ση τους κα! τή βοηθεία τού
  Θεοΰ ξετέλεψε τό χτήρι τσ,
  έκκλησιάς τό 1927.
  Άνείπωτη καί άσύνορη χά
  ρά έκανε τούς Χοντριγιανούς
  έχτός άπό παπάδες καί δε-
  σποτάδες νά τήν έγκαινιά-
  σουν μέ δικό τους τρόττο.
  Άρχηγός ό Άντρέας καί ό
  παπάς — Μηλιαράς κα! ξω
  πίσω δλοι οί άντρες τού χω |
  ριοϋ μέ τα δίκανα μά κα! μέ
  κάθε λογής δπλο πούχε τή 6ύ
  ναμη νά φωνάζει πιό δυνατά
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
  Πωλεΐται διαμέρισμα
  τριάρι, όδός Δημοκρα¬
  τίας παραπλεύρως Έρ-
  γατικοθ Κέντρου, τχάρο-
  δος ΛοχανοΟ Καραγιάν
  νη, άρ. 2.
  Πληροφορίας τηλέφω
  νόν 281.514.
  άπό τόν άνθρωπο, άνεβήκαν
  στό ©ώλο τσ' έκκλησιάς.
  Άπό τίς μπαταριές πού ρί
  ξαν σείστηκαν οί ρουκούνοι
  καί τα άγκωνάρια τοϋ οΰρα
  νοΰ κ ι ετριξε ό ουράνιος θό-'
  λος.
  Τό ύπέρκαλο ξαφνέντεμα
  τού περικαλή τούτου ναού |
  τούς μέθυσε μέ τή γλυκειά
  καί τρελή χαρά τής ΐκανοποί
  ησης κα! δέσαν στή καμάρα
  τού μεσαίου θόλου κούνια
  καί κουνοΰσε ό γεΐς τόν δλ-
  λον.
  "Ο '-'εοδοσαντρέας ό πατί-
  διος, ό Κοτσιφός ό Γιαμαλα
  γιώργης, ό Μανετοζαχάρης ό
  Μανετογιώργης ό ©εοδοσαν-
  τώνης. ό Τσουραντώνης καί
  άλλοι πού την έποχή έκείνη
  ήσαν μαθές οί άρχοντες τού
  χωρίου, σφάζαν όζά, ,ουβα
  λοθσαν κρασιά κα! ρακί καί
  γλεντοκόπησαν τρείς μέρες
  τή θρόνιαση τους Παπαδά-
  σκαλε Κατωβριαννίτη. Πάπα
  — Μηλιαρά, πού κοίτεσαι
  στίς δΐρκλες τ' "Αι — ©όδω
  ρθυ κ ι άναπεύεσαι στήν άπε
  ραντωσύνη τής λησμονιάς
  καί τής ίερωσύνηης κάνω τρι
  σάγιο τής μνήμης σου μ' αΰ
  τές έδώ τίς λέξεις.
  «ΕΙΣΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ! '»
  Ή νέα γενιά άς σέ τιμήσει...
  κατά πώς νομίζει καί κατσ
  πώς σοϋ πρέπει.
  Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  ΘΕΛΕΤΕ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ;
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ
  281.396
  Ο ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ©Α ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
  ΑΜΕΣΟΣ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟϋ
  Στίζ Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Α οέ πολιτιομένο καί
  ■ ■ -ΙΊ κοθαρό περιβάΑΑον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Κοί νιά ΐό Βπίπ: ΤΗΛ. 223023
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕιΐΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  λ (
  χαρας αΙαυΌον |
  που πριν με^κωμο οου·1-------^
  Φραξουν οί αλ'λοι πό απομα
  ηρολαρη να πφι ί α τ, αι κ (ι, (,,α
  ουλληΡπ
  υ
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  Γετάρτη 9 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Ι
  ^•8 (3Β <ΡΟ ΒΒ ΒΒ ΒΕ9 Ε28 ΒΒ ΗΒ Β23 Η9 ΒΗ «III ΙΗ ΙιΥθ_ί Ι^Λ ιΙΒ ιΙΗ ΗΗ 9ΛΛ ΒΗ ^ΚΛ εΐΗ ι^ιΜ ■ρι|μ ι^ι^ι ι^ι^ ι^^ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚίνησπτώνΎποψπφίων Άπό τήνπροεκλογική συγκεντρώση τού ΚΚΕ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ κ. ΦΛΩΡΑΚΗ ΕΔΗΚ ΟΊ ύποψήφιοι τοΰ συνδυα σμοθ, περιόδευσαν χθές χω¬ ρία τοΰ Νομοΰ καί ττροά- στεια τοΰ Ηρακλείου δττως παρακάτω: • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩ ΣΤΑΣ: Έτπσκέφθηκε χθές τα χω¬ ρία ©ραψανό, Άρχάγγελο, Καρδουλιανό, Πατσίδερο, Αι λιανό καί Γεράκ-ι καί μίλησε Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΧΤΩΒΡΗΣ Συνέχεΐα άπό τή σελίδα 1 τόν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό σέ τταγκόσμια κλίμα- κα καί καταλήγοντας στήν ανθίση τής δημιουργικής δρα στηριότητας τοΰ Σοβιετικοΰ λαοΰ, μέ την οΐκοδόμηση τής προοδευμένης σοσιαλιστικής κοινωνίας. Άποτέλεσμα τής Όχτωβριανής Έπανάστασης ήταν ή οΐκοδόμηση μιάς σσσιαλιστικής κοινωνίας. Μιάς κοι- νωνίας ττού δέν στηρίζεται στήν στυγνή καί άπάνθρωττη εκμεταλλευθή άνθρώπθυ άττό άνθρωπο, ττού δέν γνωρίζει τή Φτώχεια καί την άθλιόηττα, την άνεργία, την οίκονο- μική, πολιτική κα! ήθική κρίση, μιάςκοινωνίας πού δέν χωρίζεται σέ έκμεταλλευτές καί έκμεταλλευόμενους, χα- ραχτηριστικά τής καπιταλιστικής. Ή Όχτωβριανή Έπανάσταση εδημιούργησε μιά νέα κοινωνία πραγματικοΰ άνθρωττισμοθ μακριά άττ' τα καρκινώματα τής καπιταλιστικής, φτώχεια, έκιιετάλλευ- ση, άνεργία, τόν έφιέλτη τοΰ έργαζόμενου λαοΰ. Τό νέο σοσιαλιστικό σύστημα άσκεΐ την κύρια έττιρροή τού ττά- νω στήν παγκόσμια Ιστορία μέ τίς έπιτυχίες τού στήν ο! κονομία. Τα έπιτεύγματα τής Σοβιετικής Ένωσης καί των αλλων σοσιαλιστικών χωρών στίς 6 δεκαετεΐες αιτό τότε δείχνουν πειστικά δτι ό σοσιαλισμός έχει ττετύχει άσυγκριτες άναλογίες προόδο^ σ' δλους τούς τομεΐς τής κοινωνικής ζωής. Στά 1976 τό έθνικό είσόδημα τής Σο6. "Ενωσης ή"ταν 65 φορές ψηλότερο άπ" δσο πρίν τήν έπανάσταση. Σήμερα παράγονται μέσα σέ δυομιση μόνο μέρες τόσα προ'όντα δσα σ' όλόκληρη τή χρονιά τοΰ Τ 913. Ή Σοβιετική Ένωση ύττολογιζόταν μόνο γιά τό 4°ό τής παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής πρίν άπό τήν έπανάσταση. Σήμερα τό μερίδιό της φτάνει τα 20%. Πά ράγει δέ ττερισσότερο άκατέργαστο σίδερο, άτσάλι, ττε- τρέλαιο, χαλκό, μαγνήσιο, χρώμιο, άνθρακά καί κώκ, τσιμέντο καί τρακτέρ'ς (σέ συνολική ΰποδύναμη), ήλε- κτρικές καί ντήζελ μηχανές, μτταμπάκι, λυνάρι, λιπάσμσ τα άπό όποιανδήποτε άλλη χώρα Ό Λένιν όνειρευόταν νά ττροσφέρει στήν έπαρχία 100.000 τρακτέρ'Γ. Σήμερα ή Σοβιετική γεωργία ό—ασχολεΤ 2 300.000 τρακτέρ'ς 680.000 θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Μέσα στά χρόνια τής Σοδιετικής έξουσίας ή γεωργική τταραγωγή αυξηθή·· κε κατά 4,4 φορές. Τό πραγματικό είσόδημα τού έργάτη είναι Τ0 φορές ττερισσότερο άττ' ότι τού 1913, καί τοϋ αγρότη 14 φορές. Πλήθος καινούργια σπίτια κατασκευά ζονται καθημερινά, ένώ δλοι οί Σοβιετικοί πολίτες έ'χοι/ν δωρεάν ίατρική ττερΐθαλψη κι £νας κοινωνικάς «ττόχος τε¬ ραστίας Ιστορικής σημασϊας ή εξασφαλίση τής ττραγμα- τικής ίσότητας γιά τή γυναίκα έ'χει έπιτευχθεΐ. Πάνω ά—6 93 έκατομμύρια λαοΰ σττουδάζουν σ' δλα τα έκτται- δεΛικά έτπττεδα. Ό σοσιαλισμός άποκάλυψε δλα τα ττλεονεχτήμα- τα τής δημοσίας ίδιοχτησίας. Βασική τού άξία είναι ή εύημερία των εργαζομένων, τό κάθετι γιά χαρή τού άν- θρώττου γιά τό καλό τοΰ άνθρώπου αύτό είναι τό βασικό χαραχτηριστικό γνώρισμα τοθ νέου σοσιαλιστικοΰ τρό- που ζωής. Ή έργατική τάξη στή Σοβιετική "Ενωση καί στίς άλλες χώρες τοΰ σοσιαλισμοΰ έγινε ή ήγετική δύνα ιιη τής κοινωνίας συνενώνοντας γύρω της δλο τό λαό. Στή Σοβιετική Ένωση σήμερα δλα τα στρώματα τής κοινωνίας έχουν ττεράσει ΐδεολογικοττολιτικά μί τό μέρος τής έργατικης τάξης. Νά τό ττεριεχόμενο τοΰ παλλαΐκοΰ κράτους Στίς σοσιαλιστικές χώρες ή άγροτικά γιά πρώ τη φορά στήν ίστορία δχι μόνο ττραγματοττοίησε τα δνει ρά της γιά τή γή άλλά κατέχει καί σημαντική θέση στή διακυβέρνηση τής κοινωνίας. Στήν άττόφαση τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΣΕ τής 31 τοΰ Γενάρη "77 γιά τα όθχρονα τής Ό- χτωβριανής Έ—ανάστασης άναφέρεται: ' «Ή έγκαθίδρυση κι ενισχύση τής Σοδιετικής έξου σίας σάν μιά μορφή διχτατορίαΓ τοΰ προλεταριάτου έξα σφάλισε την ελευθερία καί την δημοκρατία γιά τή μεγά- λη πλειοψηφια τού έργαζόμενου λαοΰ, ίνα εΤδος δημο¬ κρατίας που δέν ΰπήρχε καί δέν μποροΰσε νά ΰπάρχει στήν δποια καπιταλιστική χώρα». ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ »♦.......»...........»♦»»♦♦♦♦ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΎ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ύποψήφιος ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ σέ μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτικών τού φίλον. • ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩ· ΣΤΑΣ: (Μίλησε ττροχθές σέ συγ- κεντοώσεις στά χωρία Ξυδά Κασταμονίτσα Αμαργιανό Γε ράκι καί Άσκούς. Χθές έτπ¬ σκέφθηκε τα χωρία Πύργο, Χάρακα, Ροτάσι, Λιγόρτυνο καί Άχεντριά δπου έγινε έν θουσιωδώς δεκτός. • ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΛΕΥ ΤΕΡΗΣ: Σήμερα τό βράδυ στίς 7 θά μιλήσει σέ μεγάλη συγ¬ κεντρώση στήν αί'θουσα τοΰ κινηματοθεάτρου ΝΤΟΡΕ. Προχθές ττεριόδευσε χωρία στήν ττεριοχή Μαλλίων καί χθές έττισκέφθηκε χωρία στήν ττεριοχή Κουνάβων καί Αρ¬ χανών δπου καί έγινε ένθου σιωδώς δεκτός. • ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕ ΛΑΟΣ: Συνοδευόμενος άπό ττολ- λούς πολιτικούς τού φίλους έπισκέφθηκε προχθές τα Κ ά τω Καστελιανά, τό Δεμάτι, τόν Σχοινιά καί τα γύρω χω ριά. Χθές έπισκέφθηκε χω¬ ρία τής Πεδιάδας. Στό γρα¬ φεΐο τού δέχτηκε έπιτροπές καί πολλούς φίλους τού. • ΠΑΠΑΙ-ΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ: Προχθές έπισκέφθηκε τό χωοιά Ποταμιές, ΆβδοΟ καί Μοχό. Χθές περιόδευσε τήν ττεριοχή Βιάννου καί μίλησε σέ συγκεντρώσεις. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΎΗΣΗ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ • ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΞΜΑ ΧΟΣ: Προχθές τό άπόγευμα επι σκέφθηκε χωρία τής Μεσα- ράς καί μίλησε σέσυγκεντρώ σεις. Χθές περιόδευσε χω¬ ρία τής Πεδιάδας. • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙ ΧΑΛΗΣ: Προχθές μίλησε σέ συγ¬ κεντρώσεις στό Γεράκι καί τίς Άγιές Παρασκιές. Χθές έπισκέφθηκε τόν Πύργο καί τα γύρω χωρία. Στό ττολιτι- κό τού γραφεΐο δέχτηκε έπι- τροττές καί ττολιτικους τού φΐ λους. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥ0ΕΡΟΙ Συνεχίσθηκαν καί χθές οί ττεριοδείες των ύποψηφίων βουλευτών τού κόμματος των Νεοφιλελευθέρων σέ χωρία τοΰ Ηρακλείου. Οί ύποψήφιοι μίλησαν σέ συγκεντρώσεις καί άνέλυ- σαν τίς θέσεις τοΰ κόμμα¬ τος ττάνω στά προβλήματα πού άττασχολοΰν τή χώρα. Συγκεκριμένα κινήθηκαν δττως τταρακάτω: • ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΤΡΗΣ: Προχθές μέ πολλούς πολι τικούς τού φίλους επισκεφθή κε τίς Γωνιές καί τόν Άδδου καί μίλησε σέ συγκεντρώ¬ σεις. Χθές περιόδευσε τόν Μοχό καί τα γύρω χωρία δ¬ που καί έγινε δεκτός μέ έν- θουσιασμό άττό ττολιτικοΰς φϊλους. ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Όθωνος 13 Τηλ. 283.631 — 288.972 ΑΘΗΝΩΝ: Λυκαδηττοϋ 19 Τηλ. 3605112 — 3605115 • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Κ' ΜΟΝ —ΔΕΛΗΓΙΑΝ ΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΤ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ Ε- ΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ· Έττισκέφθηκαν χθές τό ά- ττόγευμα τόν Κρουσώνα καί μίλησαν σέ συγκεντρώση ό- τταδών τοΰ κόμματος. • ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ, ΝΟΣ: Στό ττολιτικό τού γραφεΐο δέχτηκε έπιτροττές καί πολ¬ λούς πολιτικούς τους φί- λους. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ • ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΜΙ¬ ΧΑΛΗΣ : • Προχθές έπισκέφθηκε τό Βενεράτο καί τα γύρω χωρία δπου τοΰ εγινε θερ μή ύΐΛ)δοχή άπό τούς έκεΐ πολυπληΐθεϊς πολιτικούς τού φίλους. Χθές έξ' δλλου έπισκέφβηκε την περιοχή Βιάννου καί μίλησε σέ ου γκεντρώσεις, • ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Δή ΜΗΤΡΗΣ: • Προχθές έττισκέφθηκε τα χωρία: Χουδέτσι, Ά μουργιέλες, Στείρωνα, Πε ζά καί Κουνάβους καί μίλη σε σέ ουγκεντρώσεις. Χθές έξ' άλλου έπισκέφθηκε πσλλά χωρία τής Πεδιά δας. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ Επιχειρηματίας ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Πολιτικό Γραφεΐο Πεδιάδος 1 έναντι τφακτορ. Όλυμπιακής άεροττορίας ΤΗΛ. 287.856 Άρχίζοντας τό λόγο τού ό κ. Φλωράκης τόνισε: Τα τρία χρόνια πού πέ ρασαν, έπΊβεβαιώνουν άκό μη μ«ά φορά τό μέγιοτο δί δαγμα, τό δίδαγμα πού 6γαί νει άπό την δλη κοινωνική καί πολ.τική έξέλιξη τής χώρας μας: δτι ή άρχσυσα τάξη καί ό κύριος έκφρα οτής της ή Δεξιά πούκυβερ νάει τουτο τόν τόπο, είναι δύναμη -ού άνττίθεται σέ κάθε πρόοδο καί προκαπή τοΰ τόπου. Είναι δύναμη άντιδημοκρατική καί άντι λαΐκή. Άναφερόμενος στό θε μα των δακρίσεων σέ 6άρος τοΰ ΚΚΕ, ό όμιλητής κα τάγγειλε τή Κυβέρνηση γιά τα άντιδημσκρατικά μέτρα πού παίρνει κατά τοΰ ΚΚΕ καί τήν κατέστησε ύπεύθυ νη γιά όποιαδήποτε πράξη σέ βάρος τοΰ Κόμματος τού. Άκόμη κατηγόρηοε την ήγεσία τοΰ ΚΚΕ (έσ) καί τόν πρόεδρο τής συμμα χίας δτι «μέ τίς συκοφαντί ε καί τίς όργανωμένες πρ0 ■"ροβοκάτσιες βοηθανε τήν κυβέρνηση στό άντιδημο κρατικό της ^ Σέ άόλλο σημεϊο τοΰ λδ γου ό κ. Φλωράκης άναφε ρόμενος στά κόμματα ΕΔΗ Κ καί ΠΑΣΟΚ εΐπε: «Τό κόμμα τής ΕΔΗΚ καί τοΰ ΠΑΣΟΚ είναι γεγονός δτι καταγγέλουν την πολιτική τής «Ν.Δ». Ό πρόεδρος της ΕΔΗΚ κ. Μαΰρος τήν χά ραχτήρισε μάλιστα Έθνι κά έπΊκίνδυνη. "Ομως άττο φεύγει νά δώσει συγκεκρι μένη απαντήση στά ζωτικά Στή συνέχεια ό ομιλή τής τόνισε πώς δταν οί έρ γαζόμενοι 'διαμαρτύροντα'« καί ζητανε τό δίκιο τους, άντιμετωττίζουν τίς αΰρες καί τα είδικά τμήματα των ροπαλοφόρων. «Ό έργαζό μενος λαός εΐπε ό κ. Φλωρά κης ύποφέρει ένώ ή κυβέρ νηση των μεγάλων συμφε ρόντων καπηλεύεται τα Έ θνικά θέματα καί ζητα άπ' αυτόν μόνο τίς θυσίες». 'Υπογράμισε δέ δτι παρα μένουν ά"λυτα άκόμη ζωτι κά Γφοβλήματα τοΰ λαοΰ, δπως στό έσωτερικό τό ζή τημα των Βάσεων τοΰ βου στόλου, των πολιτικών —ρο σφύγων τής λαίκής ύγείας τής τταιδεΐας, τής προστασί α.ς τοΰ ττεριβάλλοντος, τής ύπεράσπισης τοΰ Έθνικοΰ πλσύτου τής χώρας, τό ζή τημα τής οΐκονομικής άνα κούφισης των έργαζομέ νων, τοΰ περισρισμοΰ τής ά κρίβειας καί τοΰ πΐληθωρι σμοΰ, των τιμών καί τής διάθεσης των άγροτικών προΐόντων. κ. ά. Στόν έξω τερικό τομέα αλυτα μέ νούν τό θέμα τής Κύτφου, τοΰ Αίγαίου τής ΕΟΚ κ. ά. Τόνισε άκόμη δτι ή κυ βέρνηση διαθέτει ύπέρο γκα ποσά γιά τίς στρατιωτι κές δαπάνες, πέφτοντας £τσι στό κυνήγι των έξσπλι ομών πού ύποκινοΰν οί Η ΠΑ καί τό ΝΑΤΟ. «Ή λύ ση των 'Εθνικών θεμάτων, εϊπε, δέν άπαιτεϊ μόνο θυ σίες γιά τόλαό, οϋτε καί Έ θν ιστ ι κου ς τυ χω δ ιωκτ ι σμούς. Άπαιτεϊ πρώτα— πρώτα μέτρα κατά τής άμε ρκανοκρατίας. Άπΰΐτεΐ μέ τρα ύπεράσπισης τής Έθνι κης ανεξαρτησίαν Άπαιτεϊ στήριξη σ' δλες τίς άντιί μπεριαλιστικές καί φιλει ρηνικές δυνάμεις». Ό κ. Φλωράκης ζήτησε άττό την κυδέρνηση νά άνοίξει τό φάκελο τής προδοσίας τί|ς Κύπρου. Έπεσήμανε δέ τίς εύθΰνες τής Κυβέρ νη σης γιά τόν έπικίνδυνο χει ρισμό τοΰ Κυπριακοΰ μέσα στά νατοΐκά πλαίσια. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟιΜΩΣ Συνελήφθησαν παρ' όρ γάνων τοΰ Α.Τ. Μοιρών καί απεστάλησαν συνοδεΐα αρμοδίως οί α) Φραγκιαδά Ελένη Χά τοΰ Μιχαήλ κά τοικος Μοιρών Ηρακλείου καί β) Φραγκιαδάκης Ζαχαρίας τοΰ Νικολά ου έτών 51 κάτοικοι Μοί ρών "Ηρακλείου διότι κατε λήφθησαν είς Μοίρες Ήρα κλείου νά έκτελοΰν οίκοοο μικάς εργασίας επί ύπαρ χούσης αυθαιρέτου οίκοδο μης ανευ αδείας, Τα οίκοδο μικά ύλικά κατεσχέθησαν. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Τό καφενεΐο «Άστέρια» τής Πλατείας Δασκαλογιάν¬ νη ζητά σερβιτόρο, μέ μισθό καταπληκτικό. Πληροφορίες στό τηλέφωνο 220.254. ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Λ.Π. Άνακοινώθηκε ά~ό τό I- στορικό ΆρχεΤο Κρήτης ότι τό ΰπουργεΤο Πολιτισμοΰ και "Επιστήμων προτίθεται νά ά γοράσει ίστορικό: έ'γγραφα, χειρόγραφα καί λιθογραφίες, τα όττοΤα προηγουμένως θά έ χούν έκτιμηθεϊ καί έγκριθεϊ γιά άγορά άττό τήν Έ—ιτρο- πή των Γενικών Άρχειων τού Κράτους. Παρακαλοθν- ται λοιπόν οί κάτοχοι χειρο- γράφων, λιθογραφιών καί 1- στορικών εγγράφων σχετι¬ κών μέ την Ίστορία τής Κρή της, νά έπικοινωνήσουν κάί νά κάνουν τίς προσφορές τους τό ταχύτερο δυνατό στό Ίστορικό ΆρχεΤο Κρήτης, ό δός Ι. Σφακιανάκη 20, Χα¬ νιά, τηλ. 22606, δεδομένου δτι οί τυχόν άγορές θά γί¬ νουν μέχρι τίς 30 Νοεμβριού 1977 τό άργότερο. ΑΠΕΘΑΝΕ ΕΝΩ ΜΕΤΕΦΕΡΕΤΟ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Χθές στό Άρκαλοχώριο Ηρακλείου ό Φραγκιαδά κης Ζαχαρίας έτών 39 έκ Νιπιδητοΰ "Ηρακλείου αί σθανθεϊς άδιαθεσίαν καί έ νώ μεταφέρετο είς τόν "Υ γειονομικόν Σταθμόν Άρ καλοχωρίου πρός παροχήν πρώτων βοηθειών άπεβίω σεν αιφνιδίως. Έγκληματι κ»ί ενέργειαι άπεκλείσθη σαν, ένεργεΐται προανάκρι σις παραγγελθείσης καί νέ κροφίας —νεκροτομής πρός διαπίσταχίΐν των αίτίων τοΰ θανάτου. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΠΡΟΥ Κατά τό διαρεΰσαν 24ω ρον έβεβα ι ώθησαν καί κατε μηνύθησαν υπό των Ύτΐηρε σιών τίίς Δ.Χ Ηρακλείου αί κάτωθι παραθάσεις: α (6) Γενκοΰ Οίκοδομι κου Κανονισμοΰ. β. (53) Κώδικος Όδικής Κυκλοφσρίας. Σύνολον Παραβάσεων: (59) »♦♦♦«> «»♦♦♦♦♦♦«>♦«
  ΤΡΟΧΑΙΟ
  Στήν Λεω<ρόρο Σοφ. Βε νιζέλου Ι. Χ. Ε. αύτ)τον όδηγούμενον υπό τοΰ Κο μνηνάκη Παναγιώτου έτων 38 κατοίκου Ηρακλείου, συνεκρούσθη μετά δικύ κλου μοτοττοδηλάτου όδη γουμένου ύττ ότου Βυνιχά κη Σωκράτους έτών 19 κα τοίκου Γουρνών Ήρακλεί ου, μέ άποτέλεσμα νά τραυ ματισθή έλαφρώς ό όδηγός τού β' όχήματος. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ Δικηγόρος — τ. βουλευτής ύποψήφιοι: ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ Δέχεται καθημερινώς στόί πολιτικό τού γραφείον Ήρα κλείου Ιδομενέως 32 τηλ. 281.092 "Αθήναι Εύπόλιδος 14 — Τηλ. 3242210 ζητήματα καί νά ανάλαβε ι δεσμεύσεΐς ϋ άπαντα κατά τρόπο πού κάθε άόλλο τταρά άνταποκρίνεται στούς πό θους τοΰ λαοΰ μας. Ή ΕΔΗ Κ παρά τίς φιλελεύθερες διακυρήξεις δέν βγαίνει 'έ ξω άπό τα πλαίσια τής πό λιτικής ποΰ «άνήκομεν είς την Δύσιν» είναι υπέρ τοΰ λεγόμενου «Έθνικοΰ έλέγ χου» των βάσεων καί υπέρ τής έ'νταξης τής χώρας μα στήν ΕΟΚ. Δηλαδή παραπέρα άλυσ σόδεμα στήν "Ενωση των μονοπωλίων τής Δυτικής Εύρώπης. Τό ΠΑΣΟΚ έττογγέλε ται την κοινωνική άλλαγή καί φιλοδοζεϊ νά καταλά βει τή θέση της άξιωματι κης άντιπολίτευσης. Μά έκεϊνο πού ένδιαφέρει τόνισε ό όμιλητής τόν Έλ ληνικό λαό δέν είναι τό αν θά είναι ή ΕΔΗΚ ή τό ΠΑ ΣΟΚ άξιωματική άντιπολί τευση άλλά ή άλλαγή πολι τικης. Τέ?νς εΐπε ό όμιλητής δ τι τό ΚΚΕ δέν μοιράζει ύ ποαιχέσεΐς άλλά διακηρύσ σει τήν πολιτική τού στά ϋμεσα προβλήματα πού άν τμετωττίζει ό τόπος. Καί πού είναι: • Γιά τό θέμα τοΰ ΝΑΤΟ Τό ΚΚΕ είναι ύττέρ τής έ ξόδου τής "Ελλάδος άττό τό ΝΑΤΟ γιατί μόνο καταστρο φές έφερε ώς τώρα στήν Έλλάδα καί μάλιστα γι' αύ τές τίς καταστροφές πού μας ίΐφερε καί ίΐλλες πού μας έπιφυλάσσει όΐν δέν φύγουν πληρώνουμε πρό σθεσε πολεμική βάση γιά τήν παραμονή μας. • Γιά τό θέμα των ΒΑΣΕ ΩΝ: ΤόΚΚΕ είναι υπέρ τής κατάργησης των άμερι κανονατοϊκών βάσεων καί άπορρίπτει τή θεωρία τοΰ «Έθνικοΰ έλέγχου» των Βάσεων, γιατί αυτή εΤναι άπατηλή καί ττ*ραχτΐκά ό δύνατη. Καμμιά άμερικάνικη βά ση δέν μπορεΐ νά ύττηρετή σει την έθνική μας α,μυνα. Άντίθετα είναι σέ βάρος μας. • ΕΟΚ τό ΚΚΕ είναι έ νάντΐα στήν ίίνταξη τής Έλ λάδος στήν ΕΟΚ γιατί αύ τή θά σημάνει τρομερά ττλήγμα γιά τούς έργαζόμε νους, τούς έπαγελματοβιο τέχνες μας, γιά τίς μικρσμε σαϊες έπιχειρήσεΐς καθώς καί τούς περισσότερους ά γρότες μαζί καί την άγρο πά τής Κρήτης. Τό ΚΚΕ τό νισε ζητάει μιά πολιτική οί κσνομικής άνάπτυζης δχι γιά δφελος των μονοπωλί ών άλλά γιά δφελος τοΰ έρ γαζόμενου λαοΰ πού παρά γε· τα άγαθά. Γνωρίζουμε, κατέληξε ό κ. Φλωράκης, δτι οί στόχοι αύ το! δέν εΤναι δυνατόν νά προ γματοποιηθοΰν μόνο άττό τί», έκλογές. Ότι ή πραγματο- τΓθίησή τους, κυρίως έξαρτσ ται άττό τό άνέβασμα τής έν. αίας καί όργανωμένης τγάλης τού λαοΰ. Άττό τό συνδυασμώ νο κοινοδουλευτικό καί έξω- κοινοδουλευτικό άγώνα. Νά γιατί χρειάζεται Ινα ίσχυρό ΚΚΕ, μέσα κι έξω άπό τή Βουλή. Τέλος κάλεσε τό λαό τής Κρήτης νά δώσει την ψήφο τού στό ΚΚΕ ώστε νά μπορέσει άπό καλλίτερη θέ¬ ση νά άγωνιστεΤ γιά τα ττρο δλήματα τού Λαοϋ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 σαν καί ζήτησαν τήν έπέμ βαση των Αθηνών. Μέχρι τίς 3 τό πρωϊ έ κεϊνο τό βράδυ τα τηλέφω να κουδούνιζαν δαιμονισμέ να καί οί ανθρωποι τής έδώ Έπτροπής μέ τό Κόμμα, κρατούσαν άνοιχτές τίς γραμμές "Ηρακλείου —Ά θηνών. "Ετσι, οί όίνθρωποι τοΰ στενοΰ ττεριβάλλοντος τοΰ κ· Καραμανλη έκνευριστή κανε κυρολεχτικά, άπό 8 λη αυτή τή κατάσταση ένώ ό ίίρτι αφιχθείς τότε έκ Πά ρισίων Καραμανλη ς, δέν μποροΰσε νά χωνέψη δτι έ ξακολουθοΰν τα τταληά, μέ τούς άνθρώπους τού καί συ γκεκριμένα τόν Μανόλη πού καί παληότερα τοΰ εΐχε δημιουργήσει προβλήματα μέ τούς υπολοίπους Κεφα λογανναίους (ύπόθεση Τα σούλας, ύπόθεση δικηγορι κου διπλώματος Μανόλη, ύ πόθεση χοροτροφείων κ. ά"). Τελικά μέ την ρμ βαση προσώπου τοΰ στενοΰ περιβάλλοντος τοΰ Καρά μανλή, ή ύττόθεση έ"κλεισε, πλήν δμως εϊχαν μείνει τα κατάλοιπά της. 'Ωστόσο, μέχρι νά κλείσει, καί έπειδή κυκλο φόρησαν φεΐγ—βολάν μέ τήν έξαγγελία τοΰ Μανόλη πού γέ,μΐσαν τό Ρέθυμνο, ό Γιάννης Κεφαλογιάννης ύποχρεώθηκε νά κάνει τή γνωστή δήλωση δτι δποιος τολμήσει νά πάρη τήν 2δρα τοΰ Πανεπιστημίου άπό τό Ρέθυμνο, θά περάση άπό τό ττώμα τού. Αύτό λοιπόν βασικά τό έττεισόδιο, σέ συνδυασμό μέ τό δτι ό Μανόλης Κεφα λογιάννης δανειοδοτήθη κε άπό τή Χούντα καί τό δ τι ήδη δ ι έδιδε στήν προε κλογική περίοδο δτι θά εΐ ναι σίγουρος ύπουργός (Γεωργίας μάλιστα έλε γε) ήταν οί λόγοι γιά τούς όποίους, τελικά, δέν έ*γινε ύπουργός. (Συνεχίζεται) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Ε. Α. Η. Κ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ν_Μ^°ι ν^1 στιίν όμιλίσ τού ΣΗΜΕΡΑ 9 ΪΜΟΕΜ ΒΡΗ ΩΡΑ 7 μ.μ. στό κινηματοθέατρο ΝΤΟΡΕ .........