98917

Αριθμός τεύχους

136

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

10/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας ο' αυτόν, -ού -ρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά -εί £στω
  καΐ μιά συλλαβή διΚή τ0υ.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Προεκϋογικη Έκδοβη
  ΕΞΩ ΟΙ ~ΕΝΕ£ ΒΑΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιαυβυνίΑ*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 136 - Δρχ. 5
  Απο τα χρηματα γΐα την ενισχύση των πλημμυροπαδών περΐοχής Ηρακλείου
  Ο14· ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ
  ΟιΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΠΡΙΟ ΠΡΩΤΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕ-
  ΡΕΣ ΥΠΑΙΝΙΧΘΗΚΕ ΟΤΙ:
  7 ΕΚΠΤΟΜΜΥΡΐη ΟΡΒΧΜΕΣ
  4
  «ΦΥΓΠΒΕΥΣΕ»
  Άυώτερος
  Κρατικάς
  ΥΠΑΑΑΗηθΣ
  Μένουν έκτεδειμένοι Νομάρχης - Νομίατρος
  ΤΟ ΠΑΖΑΡΕΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ
  ΕΠ Ι ΔΡ Α καταλυτϊκά — Φαΐνεται — ή μεθοδικη
  πλύση έγκεφάλου, ττού διενεργεΐ, συστηματικά, ή Δεξιά
  σ: άσήμαντη έστω μερίδα τού έκλογικοΰ σώματος.
  ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, βεβαία, γιά μιά ύττόθεση ούτο
  πιστική ή ενα άττλό σχήμα λόγου. Είναι άνάγλυφη ή
  είκόνα τής πραγματικότητος, όπως άναδύεται όλοζώντα
  νη άπό τα καβημερινά βιώματα τού Λαοΰ.
  Η ΔΕΞΙΑ άφυδάτωσε ττνευματικά τόν Ελληνικό
  Λαό, τόν άττοπροσανατόλισε άπό την ΐδεολογική τού κα-
  τεύθυνση καί άπαλλοτρίωσε τα δικαιώματά τού. Πέτυχε,
  σέ τελευταία άνάλυση, νά τού έμβολιάσει την «άδιαφο-
  ρία», γιά τα κοινά κα! νά τόν κάμει άβουλο όργανον
  της. Τόν έκαμε πιόνι, μέ άλλα λόγια, στήν ττολιτική της
  σκακιέρα.
  ΚΑΤΑΦΕΡΕ, μ: τόν τρόπο αϋτό, νά άττοξενώσει
  τόν "Ελληνα πολίτη άττό τό Ιερό δικαίωμα τής ψήφου
  καί νά τού μεταγγίσει τό α'σθημα τοΰ παρείσακτου στόν
  ίδεολογικό πολιτικό χώρο. Καί φτάσαμε, έ'τσι, στήν ε¬
  σχάτη κατάντια νά άδιαφορεΐ μιά σημαντική μερίδα τού
  'Ελληνικοΰ Λαοΰ, γιά τα κοινά. 'Υττάρχουν πολίτες, πού
  6χι μόνο δέν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον, γιά την εκδαση
  τής έκλογικής μάχης, άλλά καί σχεδόν έλεεινολογοϋν αϋ
  τούς, ττού κατευθύνουν την ττροοδευτική της έξέλιξη.
  ΕΙΝΑΙ οί «άνΐντιμοι πολίτες» κατά τό σοφό χαρα-
  χτηρισμό τού Άρ'στοτέλη. Άλλά ή άδιαφορία είναι τό
  — ρικρότερο· »σως κακβ. Τό χείριστο .είναι δλλα:^!^.πάρ-
  χουν "Ελληνες ττολίτες, ττού θεωροΰν τή ψήφο τους σάν
  εΤδος διαττραγματεύσιμο καί είναι πρόθυμοι νά τταζαρέ-
  ψουν τήν άττοτίμησή της! !
  Η ΨΗΦΟΣ δηλαδή τού "ΕΞλληνα πολίτη γίνεται μέ-
  σο συναλλαγάς καΐ άντικείμενο κομματικής έκμετάλλευ-
  σης! !
  ΕΙΝΑΙ νά αίσθάνεσαι ντροττή καί άηδία, γιά την
  άττίθανη αυτή κατάντια. Μά κα! νά καταργιέσαι συνάμα
  τήν άτυχΐα τού τόπου αυτού, νά διαφεντεύεται άπό τόν
  χαμαιλέοντα τής Δεξιάς, πού είναι καί ό ηθικάς αύτουρ-
  γός τής άτταράδεχτης αυτής κατάστασης, στήν όποία εχει
  Φέρει, μέ τήν ϋλική καί ήθική άττοδυνάμωση τούς δύστυ-
  χους αύτούς ττολίτες.
  Μηπως πρέπει νά επέμβη άμέοως ό κ. Εί6αγγελέας
  ΕΙΝΑΙ άραγε ττ,ροεκλογ ικό τιυροτεχνημα ή συγκλονιστική άπο-
  κάλυψη; Τό καταλυτικό αύτό έρώτημα φαίνεται νά άπασχολεΐ σο¬
  βαρά τους κατοίκους τής Κοινότητος των Πρωτορίων, μετά τήν προ
  εκλογική όμιλΐα τοΰ ύποψήφιου δουλευτή της «Ν.Δ.» κ. Εμμανουήλ
  Κεφαλογιάννη, ό οποίος ύποστήριξε ότι.
  Ή έκτακτη οίκονομική ενισχύση των πλημμυροπαθών, πού χο-
  ρήγησε, κατόπιν προσωπικών ένεργειών τού, τό ΰπουργεΐο Κοινωνι¬
  κήν 'Υπηρεσιών, άνήρχετο σέ όχτώμισυ έκατομμύρια καί δχι σέ ένά-
  μισυ έκατομμύρια δραχμές, πού άνακοίνωσαν οί άρμόδιες τοπικές
  άρχές! ! !
  Σέ ευστοχη ερωτήση άκροατή τού τί άπέγιναν τα ύπόλοιπα έ-
  φτά έκατομμύρια, ό κ. Κεφαλογιάννης ύιταινίχτηκε, δτι κάττοιος ά-
  νώτερος δημόσιος ύπάλληλος τα φυγάδευσε! ! !
  Καί -ρόστεσε, μέ ύπεροπτικό ϋφος, ότι τόν έθεσε όμως έκτός
  τής υπηρεσίας.
  Ή «καταγγελία» τοΰ κ. Κεφαλογιάννη, έφ' δσον δέν πρόκειται
  δέβαια, γιά απροκάλυπτη δημοκοτϊία, άφήνει έκτεθειμένους τούς κ.
  κ. Νομάρχη καί Νομίατρο Ηρακλείου, οί όποιοι δφείλουν νά άπαντή-
  σουν άμέσως.
  Προκύτΐτουν, δμως, ώστόσο, άπό τήν «άποκάλυψη» τοΰ κ. Κεφα-
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΗΜΒΣΐα
  ΤΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΟΧΤΩΒΡΗ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  3ον
  Ό Σοβιετικάς άνθρωττχς, ό άνθρωπος ττού εχει ώρΐ-
  μάσει μέσα στήν ττορεία των δημιουργικών έ—ανθστατι-
  κών έπιτευγμάτων μέσα στόν καθημερινό άγώνα γιά την
  οίκοδόμηση τού κομμουνισμοΰ, στέκεται σήμερα μέ σΐ-
  βασμό στά έκατομμύρια νεκρούς ττού έττεσαν στόν άγώνα
  γιά την υπερασπίση τής σοσιαλιστικής τους ττατρίδας. Τό
  σύνθημα «κάτω τα χέρια άττό τήν χώρα των Σοβιέτ» πού
  φώναξε ό ελληνικάς λαός πρίν άπό ττολλά χρόνια δταν
  σχεδιάζονταν ή άνανδρη έττίθεση στή χώρα τού Λένιν βρον
  τοφωνάζει καί σήμερα οτούς κάθε λογής συκοφάντες τού
  σοσιαλισμοϋ δεξιούς κα! «άριστερούς» ϋττερασπιστές τ<2ν «άνθρωπίνων δικαιωμάτων». "Υστερα άττό τή νίκη τής Όχτωβριανής 'Επανάστα- σης τό μαζικό κίνημα τής έργατικής τάξης κλονίζει τα θε- μέλια τού -παγκοσμίου καττιταλισμοΰ ττού δοκιμάζει τή μιά κρΐση πίσω άπό την άλλη. Φουντώνουν τα άττελευθερωτι- κά κινήματα των λαών. Ή Όχτωβριανή έπανάσταση σψρά- γισε την έναρξη ενός ϊσχυροΰ άττελευθερωτικοΰ κινήματος. Ή έπίδραση της Όχτωβριανής Σοσιαλιστικής^'Εττα- νά—-ασης έγινε δμεσα αίσθητή κα! στήν Ελλάδα. 'Ακόμη ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελ|δα 4η λογιάννη, μερικά εϋλογα έρωτήματα, τα όποΐα καί θέτομε άμέσως. 1. Π ότε, κ. Κεφαλογιάννη, διαπιστώσατε, ότι τα χρηματα, πού χορήγησε τό ύπουργεϊο Κοινωνικών Ύπηρεσιών, δέν προωθήθηκαν στόν προορισμό τους; Τώρα, στήν οχίχμή της προεκλογικής τιεριό- δου; Είναι τιερίεργη σύμτττωση μά τήν άλήθεια. 2. Γιατί, κ. Κεφαλογιάννη, δέν προσφύγατε άμέσως στόν άομό- διο ύπουργό ή στόν Είσαγγελέα Ηρακλείου νά τοΰ καταγγείλετε τίς ...άτασθαλίες; Φοδηθήκατε μήπως τόν άνώτερο κρατικό ύπάλ- ληλο; Δέν τό νομίζομε. "Αλλωοτε, είναι σαφής άπόδειξη της ύπε- ροχής σας, τό γεγονός, δτι τόν «θέσατε έκτός υπηρεσίας» -- όπως εϊπατε -- έστω καίπροσωρινά. 3. "Αν ύτιοθέσομε, δτι ό ίσχυρισμός είπώθηκε στήν εξαρση τού προεκλογικου πυρετοΰ σας, καί, έπομένως,δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, είναι οίωστό νά έκτοξεύετε λάσηη στά πρόσωπα των κρατικών λειτουργών; Τό θέμα είναι -- κατά τή γνώμη μας -- πολύ λεπτό καί έξαιρετι- κά σο&αρό καί πρέπει έν πάση περιπτώσει νά επέμβη αύτεπάγγελ- τα ό κ. Είσαγγελέας, γιά νά δουμε τί έγιναν τα έφτά έκατομμύρια δραχμές. θά περιμένομε. Γιά περιορίση Δικαστικης Δρχής μ* τό δημοσίευμα μιάς τταληάς μας δικης στά Χαυιά οχΤρΪ?σ ΧΟΕΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΒΑΒΑΛΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΧΔΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ "ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Κρήτης, ά- θώωσε χθές τόν Διευθυντή τής «Αληθείας» ό οποίος έ νώ εΐχε άθωωθεϊ καί πρω- τοδίκως άπό τό Πλημμελει οδικεΐο Ηρακλείου, μέ πρό ταοη τής Είσαγγελικής Άρχής, ή 'ίδια τόν παρέπεμ ψε νά ξαναδικαστεΐ χθές ά πό τό άνώτερο δικαστήριο. Ό ουγκατηγορούμε- νός τού Πέτρος Βάβαλης, πού εΤχε δικαστεϊ έδώ οέ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦· II ΑΛΗΘΕΙΑ άγωνίζεται ά σπάση τα δεσμά μέ τή δική της V γροθιά <*>♦♦<(><>♦<«>♦♦<*>♦♦«-«
  2 χρόνια φυλακίση δικάοτη
  κε χθές μόνο 10 μήνες.
  Στήν εφημερίδα έτπ-
  6λήθηκε σάν ·ταρεττ|(Ν)μΕνη
  ποινή, ή δίμηνη στερήση
  «■■■■■■■■■■■■Ι
  τής ατελείας τοϋ δημοσιο
  γραφικοΰ χαρτιοϋ!
  Στή χθεσινή δίκη πα·
  ρουσιάστηκε μόνον ό Μά
  νος Χαρής γιατί ό Πέτρος
  ■ ■■■■■■■■■■■« ■>■■■ εί
  Βάΰαλης είναι ΐίρρωστος
  καί έκπροσωπήθηκε μέ είδι
  κό πληρεξούσιο άπό τόν δι
  κηγόρο κ. Ταμπακάκη, όό-
  ποΐος καί έν συνεχεία τόν
  !■■■■■■■■-■-
  Άναγνώστης μαςπροτείνει:
  Νάέπιτραπεΐ στήν «Έδνική
  Πάταξη» άνοιχτή
  συγκεντρώση στό Ήράκλειο
  συμττολίτη μας οχ-
  ναγνώστη, πήραμε καί δη'
  μοσιεύομε τήν παρακάτω
  'έττιστολή, πού όφορά την
  πολυσυζητημένη ττιά ττρο
  σπάθε'α τής «Έθνικής Πά
  ταξης νά κάμει «μεγάλη»
  συγκεντρώση στήν πλα-
  τεία "Ελευθερίας.
  «Κύριε Διευθυντά,
  Άφοϋ σάς συγχαρώ γιά
  την όμολογουμένως άξιέπαι-
  Οί πραγματικοι λόγοι γιά τούς όττοΐους μπήκε οτή... ναφθαλίνη
  ΠΒΤΙ ΒΕΗ ΕΓΙΝΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  Ο ΜΠΝΟΑΗΣ ΚΕΦηηθΓΙΒΝΝΗΣ
  3ον σιών, θυσιάστηκε κι αύτάς
  ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ μετα γιατί δταν ό Μανόλης διαττί-
  ξύτώνδυό Κεφαλογιάννηδων στωσε ότι ή ά-όφο£τη τού
  δημιούργησα*/ τόσο θόρυδο Καραμανλή γιά νά μή> τόν κά
  στό στενό κύκλο τού Καρά- νη ύττουργό ήταν άμετάκλητη
  μανλή ώστε καί ό Γιάννης, ζήτησε νά μή γίνη κι ό Γιάν-
  ' '" νης, γιατϊ αύτό θά ιγταν άμε
  ση ϋπογράμμιση τής βαρει
  άς ττροσβολής πού ήδη τού
  εϊχε γίνει. Καί ό Καραμαν-
  μή,
  ττού ούσιαστικά ήταν άνεύθι^
  νος, νά πληρώση κ ι αύτάς χά
  έπακόλουθα. Συγκεκριμένα,
  Ινώ εΐχε άττό τότε σίγουρη
  την τοττοθέτησή τού σάν ύψυ
  ττουργοΰ Κοινωνικόν Ύπηρε
  Καί ό
  λής στό σημεΐο αύτό (ή μάλ
  λον ό Λαμττρίας) έδειξε κατα
  νόηση. "Ετσι δέν εγινεοΰτε ό
  £νας, ούτε ό αλλος.
  Άργότερα έγινε προσπα¬
  θεία, μιά πού εΐχε ξεχαστεΐ
  τό ττράγμα νά γίνουν κι οί
  δυό, άλλά σ' αυτή τή φάση
  μόνο ό Γιάννης δικαιώθηκε,
  κι έ'τσι έγινε τελικά ΰφυπουρ
  γός Κοινωνικών Ύπηρεσιών.
  Έδώ θά πρέπει νά άναφέ
  ρομε καί γιά τήν έπίδραση
  ττού εΐχε στό δλο θέμα ή σν
  ζητήση γύρω άττό μιά φωτο
  γραφία.
  Κάττοιθς δηλαδή, άπό τόν
  δημοσιογραφικό χώρο, ένημέ
  ρωσε τό Λαμπρία, δτι τό να
  γίνη ό Μανόλης ΰπουργός, υ
  πήρχε κίνδυνος νά 6γή στή
  δημοσιότητα τό θέμα τοθ δα
  νείου τής χούντας ττού συνο-
  δευόταν δήθεν καί άττό μιά ά
  ποκαλυτττική φωτογραφία ή
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελίδα 4η
  νη προσπαθεία σας νά πα-
  ρουσιάσετε στούς ψηφοφό
  ρους την ττραγματική άλή¬
  θεια γιά τα πρόσωττα καί
  τίς μ:θοδες ιτού χρησιμοττοι-
  εΰνται κατά κόρον αΰτές τίς
  μέ,ρες, άπό ώρισμένες παρα-
  τάξεις προκειμένου νά απο
  δώσει τούς έπιθυμητούς γιαυ
  τούς καρπούς ή τρομοκράτι
  ση τού λαοθ, θέλω νά σάς (τα
  ρα·<αλέσω νά Φιλοξενήσετε οτίς στήλες τής εφημερίδας σας τούτο τό γράμμα Νομίζω κύρι ε Διευθυντά δτι ό κ. Ρουμελιώτης, παρό- μοιο γράμμα τού όττοίου δή μοσιεύσατε στό χθεσ'νό φύλ λο τής εφημερίδας σας, δέν εχει δίκιο ώς ττρός τό εξής. Πρέττει νά δοθεΐ αδεία στό κόμμα τής «Έθνικής Πάτα- !^ης» κα! στούς ...Παταξή δες «όπαδούς» τού, νά πραγ ματοποιήσουν τή συγκέντρω ση πού θέλουν στήν ττλατεία 'ΕΞλευθερΐας. Καί τούτο, διότι μόνο έ- τσι θά μάθωμε εμείς οί Ή- ρακλειώτες τούς συμπολίτες μας ττού θά σπεύσουν νά ... χειροκροτήσουν τούς ϋποψήφι ούς... «σωτήρες» τής χώρας καί σίγουρους σωτήρες των ...φοοτοφολιών τους! Μόνον ετσι θά ξεκαθαρι- στεϊ επί τέλους ή κατάστα ση σ' αύτην έδώ τήν πόλη, στήν όποία πολύ καλά ξέρε τε, δ'αβιοΰν μόνον ...άντιστα σιακοί! "Ας έπιτραπεϊ λοιπόν στούς «'Εθνικούς Παταξή δες» νά κάμουν τή συγκεν¬ τρώση. Καί τα ξαναλέμε μετά. Αύτά εΐχα νά σάς γράψω καί σάς εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία. «"Ενας Ήρακλειώτης ττού θέλει νά μάθει». ΖΗΤΑΤΕ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ύπερασπίστηκε μαζί μέ τόν έτερο 'Αθηναισ δικηγόρο κ. Βαρυπσμττιώτη. Ή χθεσινή κατηγορία ήταν ττεριϋβριση άρχής καί μαλιστα Δικαστικής, τοϋ Έφετείου Κρήτης, διά τοΰ Συγφκριμένα έπρό-' κειτο γιά ιήν τεριγρα,φή , τής δίκηςστό Έφετεϊο στήν ύπόθεση Χωροφυλακής— Κόμησας Γκούμα —Καψή, ι την όποία εΐχε γράψει ό Πέψος Βάΰαλης, δταν ό Π Μάνος Χαρής μπήκε φυλα κή. Οί μάρτυρες κ.κ. Σμυρ νάκης (Πρόεδρος Ίατρι- κοΰ Συλλόγου) καί Παρα σχάκης (Πρόεδρος Συμ6ο λαιογραφικΐρΰ Συλλόγου) τόνισαν δτι τό δημοαίευμα άφοροϋσε στά πρόσωπα των φορέων καί δχι τοϋ θε σμοΰ, δηλ στόν πρόεδρο κ. Ζιάννη καί στόν άντεισαγ- γελέα κ. Άλεξόπουλο, άλ λά τό δικαστήριο δέν τό δέ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελίδα 4η " ΑΕΥΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ..... Σί πολλές έκκλησίες συνηθίζουν νά γράφουν, τό πα- ραττάνω άγιαγραφικό ρητό πάνω άπό την πόρτα τους, γιατΐ θέλουν νά πιστεύουν δσοι τό γράφουν κι δσοι τό δ·α6άζουνε, ττώς ή Έκκλησία, είναι πραγματικά, μέσα οτή σημερινή Ζούγκλα, τό λ'.μάνι τής γαλήνης τής ψυχής κα! τού σώματος. Δέν φάνηκαν δμως τόσο συνεπεΐς στήν παραπάνω θέση οί ύπεύθυνοι τής μεγάλης έκκλησίας τού Άγίου Παν- τελεήμον | Άχαρνών καί ιδιαιτέρα σέ στιγμή πού 'πρεπε νά δείξουνε εμπραχτα τήν πίστη τους σ' δσα γράφουν καί διδάσκουν. Μίσα στή κοσμοχαλασιά τού κατακλυσμόν πού χτύ- πησε ξαφνικά την πρωτεύουσα βρεθήκανε ξαφνικά πανι- κόβλητοι καί σαστιμένοι ττιστοί μπροστά στήν πόρτα τής Έκκλησίας καί γιά νά σωθοΰν τρέξανε πού άλλοΰ μέσα στήν Έκκλησία πού καί άσφάλεια καί χώρο καί σιγουριά εΐχε. Καί τότε τί συνέβη νομίζετε; Τό άναττάντεχο: Συ- ναντήσανε την άρνηση τού ϋττεύθυνου ό οποίος τούς έμπό- δισε, σδήνοντας συγχρόνως τα φώτα τού Ναού μέ τό αίτι- ολογικό — «Φρίξου ήλιε» — ότι θά έλέρωναν τήν έκκλη¬ σία μέ τή λάσττη των παπουτσιών τους!.. Κινδύνευε τή στιγμή αυτή ή έκκλησία νά λερωθή μέ τή λάσττη των ττοδιών των πανικόβλητων άθώων ττιστών ττερισσότερο, άπό τή λέρα των ψυχικήν ποδιών έκείνων ττού κρατούσαν εξω άπ' τό ναό, τό λαό; 'ΕΞδώ μοΰρχεται στό μυαλό ή ταχτική ΐερατικοΰ προ ισταμένου κεντρικώτατης έκκλησίας τοΰ Ηρακλείου, ττού εχει απαγορεύση ρητά τήν τέλεση μυστηρίων στό Ναό Τού, τό Σαββατόβραδο γιά νά μή λερωθή ή Έκκλησία. Άλλά άξίζει νά έπανέλθω στήν "Αθηνά γιά νά συνεχ! σω την άναφορά στό φέρσιμο τού ύπευθύνου τής έκκλησίας καί νά συγκρίνω τή στάση τού μέ έκείνη ενός είσττράκτο ρα λεωφορείου ό όποϊος την ϊδια στιγμή σέ ενα άλλο ση¬ μεΐο τής Αθήνας έδιδε μιά μάχη μέ τα στοιχεΐα νερό καί λάσττη καΐ μέ 6έ6αιο κίνδυνο τής ζωής τού άνοιξε την πόρτα τού άστικοθ γιά νάέττιδιβάση σχεδόν σηκωτούς μι κρούς καί μεγάλους πού παρέσερνε τα νερό κα! κινδυνεύον ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελίδα 4η
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Πέ|ΐπτη 10 Νοεμβριού 1977
  Μ ΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ" 43
  Κρητική Αφήγηαη
  ΑΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  13ον
  Έγώ δμως τα ξεπέρασα
  δλα καί τώρα βρίσκεσα·
  στά χέρια μου. Στώλεγαπα
  λιόσκυλο. Τούτη ή ζωή £-1
  χει τσΐ άνηφοριές, £χει καί
  τσί κατηφορΐές τση. νΕ·πα«
  ξέ τού ό παπάς £να δυό μπά
  τσους άλλά δέν εϊχε αυτόν
  τόν άπάνθρωπο τρόπο πού
  μεταχειρίζονται οί Γερμα-
  νοί. Φώναξε μετά τόν καπε-
  τάν Σήφακα καί τόν Πέτρο
  ξυλάκη λέγοντας: Δέν ίίχω
  την άντοχή νά κάνω άνάκρι
  ση, κάνετε δτι καταλαβαί-
  νετε σείς. Έκεΐ ττήγε καί ό
  έγγλέζος. Αύτός μάλιστα εΤ
  πε στσί δύο:
  Έγώ £χω τόν τράπο μου
  καί μπορώ νά τούς κάμω |
  νά μιλήσουν "Οχι νά μιλή
  σουν μόνο άλλά καί νά φω
  νάξουν. "Αρχισε τότε ό 'Εγ
  γλέζος μιά παράξενη μέθο
  δο καί σέ δυό μέρες τούς
  έκαμε καί τα είπαν δλα. Ά
  φοΰ πήραν καί τα £γγραφα
  τού εΐχαν μαζί τους οί Γερ
  μανοΐ, οί άπλαρχηγοΐ σκέ-
  φτηκαν δτι έντρεΐτε νά τούς
  έκτελέσουν διότι αύτοι ε-
  πρεπε νά μετακινοθνται
  φάχνοντας γιά Γερμανούς
  καί αν αύτοΐ φώναζαν δλα
  θά πήγαιναν χαμένα.
  Ό Έγγλέζος δμως θέλη
  σε νά μην έκτελεσθοϋν καί
  νά τούς οτείλουν στή Μέ-
  οη Ανατολή, δπου τό άνώ
  τατο Άρχηγεϊο ϊσως χρεια
  ζότανε τίς πληροφορίες
  πού μποροΰσαν οί αΐχμάλω
  το« νά δώσουν.
  'ίΐστόσο ή άρραβωνιαστι-
  κιά τοΰ κατετάν Σήφακα
  κινδυνεύει νάττοθάνη Στέλ
  νουνε £να άγγελιαφόρο νά
  μεταφέρη στόν Σήφακα πώς
  ίίχουν τα ηράγματα. Στό χω
  ρ·ό £χουν φέρει μερικά
  φάρμακα άπό τό Κάϊρο άλ
  λά καί αύτά έστάθηκε άδυ
  νατον νά την θερατεύσουν
  "Ετρεξε ό Σήφακας άμέσως
  στό χωριό άπό £να παρα-
  στράτι γ·ά νά μή γίνη άντι
  ληΐττύς άπό κάνα μάτι νά
  ττροδοθή. Μάλιστα έχει με
  ταμφιεστεί. ,
  Έχει 6άλει τα ροϋχα τοΰ
  παπά άλλά ή δουλειά έ-
  προδόθηκε. Κάποιο μάτι
  πού τόν εΐδε τό είτε στούς
  Γερμανούς. Άφοΰ πήγε στά
  ΐΐεθερικά τού εϊδε την άρ-
  ραβωνιαστικιά τού σέ α-
  θλια κατάσταση της ίϊδωσε
  καί τα φάρμακα όλλά τα
  πά ντα εΐχαν χαθή. Έκάθ·
  σε ό Σήφακας στό μαξιλά-
  ρι της καί μέσα ή καρδιά
  τού εκλαιγε. Άπό λύπη ή
  μάνα της βλέποντας την άρ
  ραβωνιασμένη κόρη της νά
  άργοττεθαίνει στόν ξύλινο
  καναπέ τό σπλάχνο της νά
  σ6ύνη σάν κερί συνέχεια
  κλαίει.
  Έκείνη τή στιγμή δμως
  κάποιος έκτιόπησε την πόρ-
  τα, ΰνοιξαν καίοί Γερμανοι
  χτύπησαν μέσα. Έτετάχτη
  κε ό Σήφακας χωρίς νά χαι
  ρετήση γιά τελευταία φορά
  επήδησε άπό τό παραθύρι
  άλλά οί Γερμανοι βρισκό-
  ταν άποκάτω καί ιύν έπιά-
  σανε. Έπροσπάθησε νά φύ¬
  γη άλλά έστάθηκε άδύνατο'
  Άπό κεϊ ήρχισαν τα φρικτά
  βασανιστήρια. Ό καπετάν
  Σήφακας δέν λυγίζει, βρί-
  ζει καί άπ·ειλεϊ.
  Τόν δέρνουν ό ίίνας μετά
  τόν αλλο μέχρι καί λ'ποθυ
  μίας. Τοϋ χύνουν δνα κου
  6ά νερό γιά νά συνέλθη καί
  συνεχίζουν πάλι τή δουλει
  ά τους.
  "Εκαμε στήν Γκεστάμτο
  δεκαπέντε μέρες καί μετά
  μεταφέρθηκε στίς φυλακεΓ,
  ώς που νά έκτελεσθεΐ.
  Ό Σήφακας τώρα έχει
  γίνει £να ρακένδυτο κου-
  ρέλι. Δεκαπέντε μέρες νη
  στικΐύς £χουν μείνεΐ μόνο
  τα !κόκκαΛα καί μόν,ο πλη-
  γές στό σώμα τού.
  (Συνεχίζεται)
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝΑ ΛΑΓΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
  ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  Φύγανε τα πουλιά στό
  Νοτιά. Γκριζορίσαν τα ού
  ράνια. Πετάξαν μακρυά οί
  πελαργοί. Ή μεγαλομάτα
  Παναγιά ή ΜΕΣΟΣΠΟΡΙ
  ΤΙΣΑ γιόρταζε.
  Οί ξωμάχοι δουλευτάδες
  Χοντρογιανοί καί Βιαννή-
  τες μέ τα αϊχνη καί τα χτή
  ματα, μέ τσί κοπελούδες μα
  ζόχτρες τσί φορδοπολέτσες
  καί τα τεμη»λιά μέ κριθινο
  κουλοΰρες στούς ντρουβά¬
  δες, ή"ρθαν καί έγκαταστα
  θήκαν στά μετόχΐα τσί για
  λιάς, νά μάθουν τή 6εντέ-
  μα τοΰ λιόκαρτου.
  Την ώρα πού ό παπάς
  στέρνιαζε καί σώπαινε ό ά-
  σκορδαλός τό λάλημα.
  "Οταν άπό τό λιοβασίλε
  μα τοΰ ηλίου ανθιζαν χιο-
  νέ άκακίες σέ μιά άρυτίδω
  τη λουρίδα θαλάσσας 6α-
  θυά στό Ξεροκάμπι δνα γορ
  γόφτερο καρά6ι «τό ΡΗΓΑ
  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ», γλύστρη
  σε έλαφρά σάν καρυδότσου
  φλο στήν άγκαλιά τοΰ ΚΕ
  ΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ.
  Σιγοκουνούμενο μέ χα¬
  ρή έ'σκισε τό γαλάζιο τού
  λι πούχε ύφάνε· ή Άνυ
  φαντοΰ ή φύση μέ τό όλό-
  ξανθο γυρογυάλι.
  Μέ £να άλλοιώτικο καί
  παράξενο Θόρυ6ο πραξοβό
  λησε λίγο μακρυά άπό τό
  κϋμα.
  "Ερεαν καί στάλαζαν οί
  άνταύγιες των χρωμάτων
  τού καί βάφαν τή θάλασσα
  τέτοιας λογής, πού καί τό
  πινέλο τοΰ πλάστη νά εστα
  ζε άηύ τόν ούράνιοθόλο;
  δέν θάκανε τέτοια πιΤσ·λια
  στό κερατένιο γιαλό πού
  κόχλαζε άκόμη άπό τή 6ρά
  ση τοΰ Κρητικού ηλίου. "Ε
  σκυβε τό άφιλότιμο καί
  λούζουνταν πότε άττό τή
  μ·ά μεριά πότε άπό την άλ-
  λη καί παιχνίδιζε μέ τούς
  γλάρους καί έπέδεΐχνε μέ
  πηΐιδιοσύνη τό κορμί. "τού
  στους Χθντριγιανούς ποΰ-
  χαν "ΐάσει τό άγνοτερό καί
  ξέφωτο καί τό ξάνοιγαν.
  "Αλλοι ήσαν άνεβασμέ
  νοι στά δώματα τα λεπιδω
  μενά καί μέ τό χέρι στό κου
  τελο χάζευαν καί θαυμά-
  ζαν τό ηΌμπόρι. Οί Βιαννή
  τες άνεβασμενοι στή Τρα¬
  πέζα κάναν τόν σταυρό
  τους καί λέανε. θεόψυχο
  μου πώς δέ ξεχειλας ή
  θάλασσα νά μας σέ ΐτνίξει.
  Μ·ά μεσοκαιρίτισσα Βια-
  νητοπούλα γύρισε καί εί-
  πε: Μέγας εΐσαι Θεέ μου..
  "Ελα Χριστέ καί Παναγιά
  έμένα μέ τό μαγιώ μου δέ
  μέ σήκωνε τό καλοκαίρι καί
  εδά ξανοίξετε "ίντα σηκώ-
  νει.
  Στό ξημέρωμα τής άόλ-
  λης ημέρας πού θά γιόρτα
  ζαν οί πιστοί τή γιορτή τσί
  Παναγίας Νοέμβρης ό σπο
  ρίτης εΐχε μπερδευτεϊ μέ
  Γ.όν Σετέμττρη κ ι άφήσαν
  τό ζεστό Κρητικό ηλιο μας
  κι ήρθε άπ·' την Ανατολή,
  νά σταματήσει απάνω στά
  λουλακιασμένα νερά τής
  "Αρβης νά λουστεϊ νά πλυ
  θεΐ νά ξαλάξει κ ι ϋστερα
  νά άνηφορίσει.
  Άνηφορίζει όηλιος στό"
  ούρανό, άση*ρογιάλιζε ή
  θάλασσα στήν Άρμενόπε-
  τρα καί οί δυό Βενζινάκα
  τες Γεροπετρίτησες κάναν
  νομπέτι καί εΐχαν συνται-
  ριασμένο τ' άδιάκοπο κατα
  χιύπημα τσί μηχανής μέ τό
  διακοφτόμενο λάλημα τώ
  περδίκω στά Βιαννίτικα.
  θάρριες πώς Γ)ττιζε ό
  ΚΟΥΝΤΗΣ τή λύρα καί
  τοΰ κράτιε η*άσω ό πεθερός
  τού ό ΑΝΕΝΤΟΛΙΩΤΗΣ.
  Ετσά γλυκύ ή*τανε τό θέα
  μα.
  Οί μεγαλόχτιστες άποθή
  κες, οί Μαγαντζέδες καθώς
  τούς λένε καί σήμερα εΐχαν
  κρύψει στήν κορφοστασιά
  τους δλη τή σοδειά τοΰ χά
  ρουπιοΰ καί μαζί μέ στ' έ-
  μπόρους καρτεροΰσαν τού
  τη τή ώρα πού θά άλάφρω
  ναν τα σπλάχνα τους.
  Οί Βενζινάκατες καί τό
  λιμανιασμένο μπαμπόρι γε
  νήκαν σημάδια ξφάντωσης
  Δώσαν πανηγυρική όψη
  στό τόπο καί κουκουλουθή-
  καν οί μαζωχτάδες κι οί μα
  ζώχτρες.
  Ξεσμηλιώθηκε ή φαντα-
  σία τους καί δέ τιθασεύ-
  τουνταν μόνο νά βρίσκουν
  ταν δσο πιό κοντά γίνεται
  γιά νά τ' άπολαύσουν καλά
  καί τα χορτάσει ή ψυχή
  τους.
  Μεταδέσαν στή βοσκαρά
  τα ζούμπερα 6άλαν άχερα
  στά χτήματα καί πατούλιες
  —τΐατούλιες κατηφορίσαν
  άνάμεσα άπ' τα λιόφυτα
  γιά τό γυρογυάλι.
  Πήγαιναν νά θαμάσουν τό
  μπαμπόρι.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΣΤΟ ΚΡΕΤΑ ΜΑΡΙΣ
  Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
  Μέ μεγάλη έπιτυχία συ¬
  νεχίζεται στή Γκαλερί τοΰ
  ξενοδοχείου ΚΡΕΤΑ ΜΑ
  ΡΙΣ ή όμαδική εκθέση Έλ
  λήνων ζωγράφων.
  ■ ■■■■«■■■■■■■ — ■■■
  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ
  Όπως άνακοινώνει τό
  "I-
  δρυμα Κρατικόν 'Υποτροφι-
  ών,, στάλθηκε στίς γραμμα-
  τεΐες των σχολών τό ιτρό-
  γραμμα χορήγησης ύττοτροφι
  ών σέ σττουδαστές ένδιάμε-
  σων έτών φοίτησης, γιά τό
  άκαδ. έτος 1977—78, μέ
  6άση την βαθμολογική έττΐ-
  δοση στίς παραγωγικές έξε
  τάσεις των δύο πρώτων έξ£
  τάστικών ττεριόδων τοΰ ττροη
  γούμενου άκαδ. ετους. Οί
  σπουδαστές παρακαλοΰνται
  νά έττικοινωνήσουν μέ την
  γραμματεία τής σχολής στήν
  όττοία φοιτοΰν.
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
  Πωλεΐται διαμέρισμα
  τριάρι, όδός Δημοκρα¬
  τίας παραπλεύρως Έρ-
  γατικοθ Κέντρου, πάρο-
  δος ΛοχαγοΟ Καραγιάν
  νη, αρ. 2.
  νόν
  Πληροφορίες τηλέφω
  ν 281.Γ '
  .514.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  Τό καφενείο «Άστέρια»
  τής Πλατείας Δασκαλογιάν'-'
  νη ζητά σερβιτόρο, μέ μισθό
  καταπληκτικό. Πληροφορίες '
  στό τηλέφωνο 220.254.
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΛΙΚΑΜΝΟΚΑΝΗΑΡΑΜΠΙΝΕΙ
  3ΙΙΡΕΚ Ρ03Ε
  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) -
  ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ -
  I-
  ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
  Έπίσης σέ μεγάλες ποσότητες 6λα τα ει¬
  δή κυνηγίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΧ ΤΙΜΕ3Γ
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΧΤΕ ΕΙΧΑΓΠΓΕΙΧ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕΊ'ΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΠΑΜΠΗ (Άποθήκη) -Τηλ. 287.766
  ΕηβΙΟΠΒΡΒΓηΓΟΙ
  Προμπ8ευτεϊτε έγκαιρα τό
  Νέο έλαιοδίχτυ μας μέ
  την ύπερενισχυμένη οϋγια
  Μετά άπό μακρές μελέτες, πετύκαμε νά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οΰι/ια) μέ ποΑΛπ καί πιό διινατό νήμα-
  τα, ένοωματωμένα οέ ταινία άπό την ιδία πρώτη ΐίΑη.
  Μέ την ιδία μέθοδο, ένιοχύΰαμε ολο τό δίχτυ, χρηοιμοποι-
  ώντας πιό δυνατά νήματα κατά μήκος καί κατά φάρδος, μέ
  μελετημένη διατάξη ώοτε μαζί μέ την οίίνια νά παίρνει τό
  δίχτυ άτοάλινη άντοχή.
  Π ρ ο ο ί ξ ι β άκόμη δτι τό δίετυ μας έχει ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά μή
  χάνεται οϋτε μιά άπό τις _ΐανοΗΐές.
  Τώρο πιο με τό έΑαιοίίχτυ μο[. ΐό μ[ιμ ικ ύύι 'ψι ριό ευχαρισΐη κοί όγέ[οίΐ| άποσχόληιτη
  Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε.
  ΑΗΤΙΠΡΟΙΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ιηηΝΝΗΣ παπααακΗΣ & ζιά ο.ε.
  ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  ΠΕΤΑΑΩΜΑ ΤΑ
  Άψήστε τους 6ρέ παιδία νά τή σκαρώσουν τή συγ¬
  κεντρώση οί ...νοσταλγοί των . .νοσταλγών των . . νοσταλ
  γών των · · .γεψυρών στήν ττόλη μας.^ ,
  Άφήστε τους νά μαζευτουνε έκει στην -λο-ε.α Ε¬
  λευθερίας, γιά νά δοϋμε καί μεΐς ττόσο. συμττολ,τες μας
  θέλουν νά ...«σωθούν*.
  Άφήστε τους 6ρέ τταιδια.
  Σκεψτεΐτε καί λίγο τούς ...τοματοτταραγωγους!
  Ζκεφτείτε τούς ...αΰγσττώλες!
  Σκεφτεΐτε τή ...μαρίδα πού κοντευει νά σκάσει άπό
  ...σοβαρότητα!
  Σκεφτεΐτε...
  Σκεφτεΐτε την ...ζωή σας 6ρε τταιβιΛ.
  Δέν τό ξέρετε πώς τό γέλ.ο μακρα.νε. τή ζωή;
  Άφήστε τους λοιπόν νά μαζευτουνε. ^
  Γιά ν' άφήσω καί γώ λίγο τόν ...ττρώτο ττου -τού έχω
  άλλάξει τή ...χαλέπα.
  — ΑΑΑ —
  Μο.ράζει τίς άκάλυπτες έττ.ταγές, σάν νάναι . .προ
  σττέκτους!
  Δέν είναι λέει ...απατεώνος! !
  Πουλά ενασπίτι σέ κάμττοσες ...δεκάδες άγοραστές!
  Δέν είναι λέει ...απατεώνος!
  "Εχει στολισει τίς κεφαλές έκατοντάδων έπιχειρημη-
  τιών στό Ηρακλειο μέ φέσια πού τούς φτάνουν ώς νη
  Δέν είναι λέει ...απατεώνος! !
  Γυρνά άπό τό ενα στό άλλο κόμμα γιά νά ποι/λήσει
  τή ...μορφώση τού (!) καί νά ...ξελασπώσει άττό μερικούς
  λασπώνοντας ...σλλους!
  Δέν είναι λέει ...άπατεώνας! !
  Έπιχειρεΐ μσζί μέ «λλους έξι ...γαλαζοαίματθυς, να
  ...σώσει την Ελλάδα!
  Δέν είναι λέει...άπατεώνας! !
  "Ε, λοιπόν. Άν αύτάς είναι ...τίμιος, έγώ θά άγωνι-
  ζομαι σ' δλη μου τή ζωή νά παραμένω ...απατεώνος.
  Καί αν αύτάς καί οί συν αυτώ έπιχειροΰν νά σώσου»
  την Έλλάδα, έγώ θά έπιχειρώ νά την ...καταστρεψω.
  Παταξήδες τής Έθνικής Πάταξης.
  — ΑΑΑ —
  Εύτυχώς δηλαδή πού ό κόσμος έχει καταλάβει ττως ή
  «μεγαλύτερη» λέει μονίμως τίς ...μεγαλύτερες.
  Και μια άπό πς μεναλύτερες τής «μεγαλύτερης», εΤ
  >ίαι αύτό που εγραψε ότι λέει ιΛ'ποιος ύποψήφιος ενός κομ
  ματος, άρραδωνιάσθηκΈ την '.όρτ) <άποιου μεγαλοξενο- δόχου. Ξέρετε γιατί τό 'γρσφζ; Πρώτον διότι ό «άρραβωνια-ττικός» 8εν εδο*τε ...μ·.- κλάμα στή «μί,γαλύτερη* καί δεύτερον διότι, τδχει στό αι- μα της ή «μεγαλύτερη» να λεει τίς ...μεγαλύτερες. Πάντως ή δημοσιογραφία δρΐσκεται σέ «καλά» χί,ρι.«. 'Ασχίτο 6έ6αια δν τα χέρια αύτά χώθηκαν κάποτΐ σέ κάτι κομπίνες χοιροτροφείων, δανειων κλπ.... κλπ.... — ΑΑΛ — Άκοΰστε τί σοφίστηκαν πάλι οί ...σοφοί Παταξήδες γιά νά πληθύνοΐΛ» τούς ...όπαδούς τους (έτσι τούς λένε τώρα). Πήγαιε λέει προχθές μαζεμένοι κάμποσοι (δλο μα ζεμένοι λοιπόν πάνε αύτοι) στό Ζαρό και κάτσανε στό κα φενεΐο γιά νά κεράσουνε τόν κόσμο ...Ίούσκυ. Εί'πανε, εί"πανε, εΤπανε λοιπόν καί σάν εΤδαν πώς ο κόσμος μονίμως ...χαμογελοθσε, έριξαν την ...6όμ6α. Είπανε λέει, πώς εχουν άξιόπιστες πληροφορίες, δπ £νας δουλευτής τού Καραμανλή, έπειδή είναι, λέει ψυχρα μένος πού δέν'έγινε ύπουργός, θά πάει ...μαζί τους! Αύτό πού δέν κατάλαβαν πάντως οί Παταξήδες, είναι τ όγιατί ό κόσμος έξακολουθούσε νά ...χαμογελά καί μετά την ...έκρηξη τής «δόμβας». Έσεΐς καταλάδατε; Έγώ τόν συμδουλεύω νά άποκαλεΤ τόν κόσμο άδέρΦια Πήγε ό άνθρωπος σ' Ινα χωριό τού "Ηρακλείου, κατέ δηκε άπό τό αύτοκίνητό τού, είπε «γειά χωριανο!» κα! ...άποθεώθηκε. Σοδαρές πληροοφρίες μου άναφέρουν, δτι στό χωριό αύτό (στό Βενεράτο συγκεκριμένα) μόλις ό ύττοψήφιος εί¬ πε τή λέξει «χωριανοί» περισσότεροι άπό πεντακόσιοι άνθρωποι τόν σήκωσαν στά χέρια καί τόν ζητωκραύγαζαν. Φαντασθήτε λοιπόν τί θά γ ι νόταν &ν τούς έ'λεγε «ά- δέλφια»! Γιαυτό τοΰ λέω: Κάτι ξέρει ό Παπανδρέου καί τούς λέει δλους «άδέρφια». Άς τό δοκιμάσει. ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ '■---■-■■■■■■■■■■■■■■■■-—--- ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ μου. ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΠΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ (Γραψ. Ηρακλείου: Άν- Τίτου 2 τηλ. 283737) Ανδπ Νάρκισσος ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ ΣΤΑΜΝΑ Από τό Σάδδατο καί γιά λίγες μέρες ΠΟΛΥΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ στό χορευτικό κέντρο ΣΤΑΜΝΑ Τηλ. 286-106 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΑϋΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οδος Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291 Ι? '64 ~~ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ~~ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ . ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) °νΥνωκΡΥη 5 ~ Ήράκλε,ο - Κρήτης ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης & ΠΡε6έλΠς 56— Ήράκλε.ο ΕΙΑ: Δημ. Μαραγκουδάκης Β': ΑΠΟΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77 Ικτ.νου 20 — Ήράκλε.ο Κρήτης *♦♦♦♦♦♦«»«
  Πέμπτη 10 Νοεμβριού 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Γιά νά βρήτε τόν ποϋιτικό ποϋ Οέϋετε
  ΟυΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΠΝ ΒΟΥΑΕΥΤΠΝ ΗΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  Έξαγωγέας
  ΥΠΟΨΗΦ1ΟΧ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥ6ΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλατεΐα Τριών Καμάρων
  (Ήρώον)
  Τηλ. 287.856
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Ζωγράφου 5 - 'Ηρακλειο
  (Πλατεΐα Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484
  289.496
  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
  Δικηγόρος — τ Βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ ΤΗΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Ιδομενέως 32— Ηρακλειο
  Τηλ. 281—092
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
  Οίκονομολόγος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δαιδάλου — Περδικάρη 9
  ' Ηρακλειο
  Τηλ. 286.873
  ΓΙΠΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
  Άγρότης - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Βιάννου 5 - Ήράκλειο
  (κοντά στήν Πλατεΐα Κορ¬
  νάρου )
  Τηλ. 285.717
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Πτέραρχος έ ά.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Στοα Γιαλεράκη
  Πλ Κορνάρου
  Τηλ. 287 049
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΑΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλ. "{Ελευθερίου Βενιζέλου
  (Αιοντάρια)
  Τηλ 286.452
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Δικηγόρος - τ βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο.
  Αβέρωφ 9 - Ήράκλειο
  Τηλ 283 631 & 288 972
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε Μ.Π
  Μα&ηματικός Π Α
  ΥΠΟΨΗΦΒΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  ΓΓολιτικό Γραφεΐο:
  Καλοκαιρινοΰ 110 - 1ος δρ
  Τηλ. 284. 250
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  Επιχειρηματίας
  Δημοτικάς Σύμβουλος
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΖ ΖΥΜΜΑΧΙΑΖ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  "Εβανς 69 — 4ος όροφος
  Γραφεΐο 3
  Τηλ. 286 891
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  Δικηγόρος - Δημοσιογράφος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Μονοφατσίου 3 - Ήράκλειο
  (άπέναντι στήν κλινική «Με-
  γαλόχαρη»)
  Τηλ. 280 930 & 224 354
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωπόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι είσόδου Δικαστήριον)
  Ηράκλειο
  Τηλ. 220.136
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟίΙ
  Στίς Τρείς Καμάρεο
  Π Ι Τ Τ Α 6έ ποΑιτιομέυο καΐ
  Ι Ι εί. η καθαρό περιβάΑΑου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί νιά τα επίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τοΰ δημοσιογράφου
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκαλυπτικ,ό Οιθλίο
  με 30 μυήοεις,
  τελετές καΐ
  1.500 όνόματα μαοόνων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°. ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΑΕΦ. 36.27.896
  ΙΙΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  ►♦♦♦♦♦♦♦<» Η. οικοδομικαι επιχειρησεισι ανέγερσις πολυκατοικιων Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ 5 δωματί- ων, ώς καί ίσογείωνΚαταοτημάτων, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικΐας πολυτελοϋς κατασκευ- ής καί επι των άδων 18778 αρ. 39 καΐ Πασιφάπς καΐ'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε- νικοϋ Χπμείου τοϋΚράτους). Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καΐ 286113 < < ♦♦♦« Γράφει ό ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΙΒΦΟΡΕΣ ΙΘΑΗΤΙΚΕΣ ΕΗΟΗΣΕΙΣ Ίκανοποιητικές έπιδοσεις πετυχαν στά ΛΖ' ,Αρκάδυ οί αθλητες στίβου τού ΕΓΟΗ ΟΊ έπιδοσεις των άθλη των τού ΕΓΟΗ έχουν ώς ε¬ ξής "Αλμα είς ΰψος γυναικών 1η Καντιφεδάκη μέ 1,45 μ, ' Αλμα είς ϋψος άνδρών 2ος Πετεινάκης μέ 1,75 μ Κρητικό Βόλι 2ος Νικ Γραμματικάκης μέ 14,80 μ , 10 000 βάδην Γ Κοζής 36Ί9" Σφαιροβολία γυναικών Μαρ Θεοφανάκη 3η μέ 8.50 μ. Σφαιροβολία άνδρών Ι Μαραγκουδάκης 12,51 μ Δισκοβολία άνδρών Σπ Παπαδάκης 36,40 μ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Μέ έντατικό ρυθμό συνεχί ζουν την ττροετοιμασία τους οί άντιπροσωπευτικές όμάδες τοΰ Ηρακλείου, στίς δ άφο ρες ποδοσφαιρικές διοργανώ σεις Ο ΟΦΗ όπως είναι γνω- στά, άντιμετωπίζει τόν Παν- σερρα'κό, ό Ήρόδοτος τον | 'Εθνικό Άστέρα στήν Άθήνα [ ένώ ό 'Εργοτέλης ύποδέχε ται τή Νίκαια Δυσκολώτερη είναι όπω- σδήποτε ή αποστόλη τού Ή ροδότου, ό οποίος άπειλεΐται μέ μιά ν£α ήττα | Άντίθετα, ό ΟΦΗ κα! ο , Έργοτέλης άναμένεται, ότι ι θά κατσβάλουν τούς άντιπόι- λους τους. Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΟ ΤΟΥ ΕΓΟΗ Ή όμαδα ττόλο τού ΕΓΟΗ προπονεΐται έντατικά υπό την έττίβλεψη καΐ την καθοδή γηση τοΰ προπονητη της κ 'Εμα Νεοκοσμιδη, προκειμε νού νά πάρει μέρος στό πά νελλήνιο πρωτάθλημα ύδατο- σφαιρίσεως Παίδων πού 6ά διεξαχθεΐ στήν Άθήνα τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Δεκε,α βρίου Ο ΕΓΟΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Ή Διοίκηση τοΰ ΕΓΟΗ εύ χαοιστεΐ θερμά τόν ϊδιοκτη- τη τοΰ «Κρέτα Μάρις» κ Νι κολαο Μεταξά, γιά τή διαθε ση τής πισϊνας τοΰ ξενοδο- χείθυ τού, στούς κολυμβητες τοΰ ΕΓΟΗ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΟΦΗ Ο αγώνας ΟΦΗ — Παν- σερραικοΰ θά διεξαχθεΐ στο γήπεδο τής Ήρακλειώτικης όμάδας καί δέν ΰπάρχει λό- γος όρισμοΰ άλλου γηπΓ- δου. Στή δήλωση αύττ προέβη ό Πρόεδρος τοΰ ΟΦΗ κ Μ. Μαθιουδάκης, όταν τού τεθή κε ΰπ' δψη τό δημοσίευμα Ά θηνανών εφημερίδων, τό ο- ποΐο εκανε λόγο, γιά κατάρ ρευση μαντρότοιχου τοΰ γή πεδου τής τοπικής όμάδας ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Ήροδότου τιμώρησε τόν ποδοσφαιριστή Βασίλη Στα σινόπουλο μέ τέσσερις άγο νιστικές καί χρηματικό πρό- στιμο 5 000 δρχ γιά βαρυ τατο πειθαρχικό παράτττω- μα Έξ άλλου, ό ποδοσφαιρι στής Ζήσης βρισκεται στήν Άθήνα καί δέν συμμετέχει στΐς άγωνιστικές έκδηλώσεις τής όμάδας της. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦<»♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΘΕΛΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ; ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 281.396 Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΣΟΣ Σχολιί Όδηγών Έυοικιάοεις αύτ)τωυ Μ. ΜΟΝΙΑΚΗ Ζωγράφου 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ♦♦♦♦
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ
  χαρας α'αυΌ
  &„,!——
  ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ™^
  προλαβη να πέι επτ.ατ κ (ι>, ,,Γ
  θυλλτΡ' ι
  Η-ΑΛΗΘΕΙΑ
  Πέμΐπη 10 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Συμπολίτης πρός Δήμαρχον
  ΠΑ ΝΔ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΙΑ
  ΧΑΝΤΔΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
  Μιά πρόταση πού θά λύσει μιά γιά
  πόντα τό πρόβλημα
  "Ενα χαρακτηριστ ι κό
  γνώρισμα τοϋ Ηρακλείου,
  είναι καί τό δτι οί δρόμοι
  τού είναι μόνιμα σκαμμέ-
  νοι.
  Τή μιά συνεργεΐα τοΰ
  Δήμου, την αλλη συνερ-
  γεΐα τοϋ ΟΤΕ την άλλη συ
  νεργεΐα τής ΔΕΗ άνοίγουν
  μεγάλα χαντάκια στούς
  δρόμους καί μάλιστα κατά
  περίεργη σύμπτωση πάνω
  πού τό έ"να συνεργεϊο κλεί-
  νει τα χαντάκια πούάνοιξε
  σπεύδει τό άλλο νά άνοί-
  ξει καινούργια. Καί τό
  «γνώρισμα» ιοΰ "Ηρακλεί¬
  ου παραμένει άναλλοίωτο.
  Πληροφορηθήκαμε, δτι
  προσφατα έγινε πρός τόν
  Δήμαρχο .Ηρακλείου άπό
  ύπεύθυνο παράγοντα τής
  ττόλης, μιά ύπόδειξη πού
  χωρίς αλλο θά λύσει τό ΐψό
  6λημα μιά καί καλή.
  Συγκεκριμένα προτάθη
  κε τό εξής: 'Όταν άνσίγε-
  ται όποιοσδήποτε δρόμος
  άπό συνεργεΐα τοΰ Δήμου
  γιά άποχετευτικά εργα, έ
  κτός άπό τίς σωλήνες τής
  άπσχετεύσεως νά τσποθε-
  τοΰνται καί αλλες δυό σω
  λήνες προκειμένου νά χρη
  σιμοποισΰνται δποτε χρεια
  στοϋν εϊτε άττό τόν ΟΤΕ εί
  τε άπύ τή ΔΕΗ.
  Μάλιστα, αν έφαρμοσθεΐ
  αύτός ό τρόπος, ό Δήμος
  θαχει καί τεραστία έΌοδα,
  διότι θά τνουλα τίς σωλή¬
  νες αύτές στούς όργανι-
  σμσύς ττού θά τίς χρησιμο-
  πσιήσσυν.
  Δέν μάθαμε άν αυτήν
  την πρόταση ό κ. Δήμαρχος
  την βθεσε ύπ' 8ψιν τοΰ Δή
  μοτικοϋ Συμβουλίου.
  Νομίζομε δμως δτι καί έ
  φικτή είναι ή πραγματοποί
  ησή της καί πράγματι θά
  σβύσει μιά Υ'ά πάντα άπό
  τό Ήράκλεο αύτό τό έκνευ
  ριστικό καί έπικίνδυνο γνώ
  ρισμα των σκαμμένων δρό
  μων.
  «♦♦
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΔΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  Ύποψήφιος ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
  «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Τό Διοικητικό Συμδούλιο τού Κέντρθυ Είδικών
  Παιδιών — Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡ Ι ΔΩΝ — άποψάσισε νά
  άγοράσει καινούριο έπιβατικό αύτοκίνητο 16 θέσε-
  ων γιά τίς καθημερινές άνάγκες τού Ίδρύματος.
  Παρακαλοΰνται οί ένδιαφερόμενοι άντιπρόσω-
  ποι έταιριών ή είσαγωγεΐς αύτοκινήτων νά ύποβά-
  λουν σφραγισμένες προσψορές μέσα σέττέντε (5) μέ-
  ρες άπό σήμερα ταχυδρομώντας τις στήν 142 ταχ.
  θυρίδα τού Ταχυδρομειου Ηρακλείου.
  Άττό τό Διοικητικό Συμβούλιο
  ΚΗΔΕΙΑ
  Την ττροσφιλή μας μητέρα, γιαγιά καί θεία,
  ΕΛΕΝΗ Ι. ΒΕΝΕΡΗ
  (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΕΡΒΟΥ)
  θανοΰσα χθές, κηδεύομεν σήμερα Πέμπτη 10 Νοεμ¬
  βριού καί ώρα 3 μ μ. έκ τής οικίας μας κειμένης
  παρά την Λεωφ. ' Ι κάρου 62 καί παρακαλούμεν τούς
  συγγενεΤς και φίλους όπως συνοδεύσουν την έκφορά
  τού λειψάνου της.
  ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΕΝΟΙ
  ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σταύρος καί ©εανώ Βενέρη
  Άλέκος καί Νίκη Σημαντηράκη
  Μιχάλης καί Στέλλα Βενέρη
  ΝΤκος καί Μαρία Κούκη
  Κώστας καί Μαρίνα Βενέρη
  Οί άδελφοί — οί έγγονοί — οίάνηψιοί
  Οί Λοιποί Συγγενεΐς
  Ή νεκρώσιμος άκολουθία θά ψαλή στόν Ιερόν Ναόν
  τοθ Αγ. Γεωργίου (Πόρος).
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΑΣ ΔΙΚΗ
  • Συνέχεια άττό τή σελίδα )
  χτηκε καί τιμώρησε τόν
  Βάβαλη.
  Ώστόσο ή δεύτερη δί-
  κη μέ κατηγορούμενο μό
  νόν τόν Βάβαλη, ή έμβόλι
  μη, -πού εΐχε δημιουργηθεϊ
  κατά την πρωτόδικη παρα (
  πάνω δίκη, καί μέ την όττοί
  α ό Βάβαλης εϊχε τιμωρη-
  θεϊ σέ 14 μήνες φυλακή γιά
  περιϋβριση τοϋ Πλημμε-
  λειοδικείου Ηρακλείου, ά
  ναβλήθηκε έπ' άόριστον,
  λόγω τοϋ δτι δέν έμφανί-
  στηκαν οί μάρτυρες κατηγο
  ρίας, δικηγόροι Ηρακλείου
  κ.κ. Ι. Πλαγιωτάκης, Θ
  Ψιλάκης, Γ. Παναγιωτά¬
  κης καί Φ. Ιωαννίδης.
  Ό Πέτρος Βάβαλης,
  θά ασκήση άναίρεση κατά
  τής χθεσινής αποφάσεως,
  στόν "Αρειο Πάγο.
  Έν τώ μεταξύ τό κατ'
  αύτοΰ έ'νταλμα συλλήψεως
  τής Είσαγγελικής Άρχής,
  ΐ?ληροφορούμαστε δτι, θά
  άνακληθεϊ.
  Ή σύνθεση τοϋ χθεσι-
  νοΰ Έφετείου ήταν: Ποϋ
  λος Κων. (Πρόεδρος), Κα
  σούκας Έφέτης, Σκαρλά-
  τος (Πρόεδρος Πρωτοδι-
  κών Χανίων) καί την είσαγ
  γελική έ'δρα κατεΐχε ό ϊδι-
  ος ό Είσαγγελέας Έφετών
  κ. Καρούκης.
  Ό Πρόεδρος τοΰ Έφε
  τείου εϊχε £ρθει εΐδικά ά¬
  πό την Άθήνα, δεδομένου
  δτι ύπήρχε κώλυμα τοΰ
  προεδρεύοντος κ. Ζιάννη
  άφοϋ εναντίον τού έστρέ-
  φετο τό δημοσίευμα.
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ
  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΧΤΠΒΡΗΣ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  στίς παραμονές τοΰ Μεγάλου Όχτώβρη δταν ή μεγαλοα-
  στική τάξη τής χώρας μας, κάτω άπό την ήγεσία τοΰ Έλ.
  Βενιζέλου έδενε τή χώρα μας στό άρμα τού ίμπεριαλιστι-
  κοΰ συνασττισμοΰ τής Άντάντ, ένώ ή πιό συντηρητική
  μερίδα της μέ ήγεσία τή μοναρχία έτπκαλούμενη δήθεν
  «ούδετερότητα» τής Γερμανίας τοΰ Κάίζερ πρόσβλεττε π'
  αύτη κα! οί Ί μπεριαλιστές κα! των δύο συνασττισμών έπε-
  νέβαιναν ώμά στή χώρα μας άκούστηκε βροντερή ή φωνή
  τοΰ Λένιν:
  «Τήν Έλλάδα την έπνιξαν κυριολεχτικά οί κύριοι δι-
  ττλωμάτες των συμμαχιών στήν άρχή μέ τό Βενιζελικό κί-
  νημα, άττοκόβωντας μέρος τοΰ στρατοΰ καταλαμβάνοντας
  μέ τή 6ία μίρος τής Έλληνικής έπικράτειας, τέλος μέ την
  μέθοδο τής «πίεσης» έξαναγκάζοντας τόν νόμιμο μονσρχη
  νά παραιτηθεΐ ..μέ ποιό τρόττο έκ&ηλώθηκε καί έκδηλώνε-
  ται αύτη ή ττίεση τό ξέρει ό καθένας. Τήν Έλλάδα την πιέ
  σανε μέ τήν πείνα, την "Ελλάδα την άποκλείσανε μέ τάττο
  λεμικά τους οί Άγγλογάλοι καί οί Ρώσοι ίμπεριαλιστές.
  Την Έλλάδα την άφήσανε χωρίς ψωμί» (Άπαντα Λένιν
  Τ. 32 σελ. 258).
  Άνάμεσα στά θέματα πού χαρακτηρίζουν την έπιρ-
  ροή τής Όχτωβριανής 'Επανάστασης πάνω στήν κοινωνι-
  κή πρόοδο ϊδ'αίτερη σημασία έχει ή νέα μορφή σχέσεων
  άνάμεσα στούς λαούς
  Ή ΕΣΣΔ έπιδίωκε σταθερά τή φιλία καί συνεργασϊα
  μέ δλους τούς λαούς, την ειρήνη καΐ τήν άσφάλεια, τό στα
  μάτημα των πυρηνικών έξοπλισμών, τήν ϋφεση στίς σχέ
  σεις άνάμεσα στά κράτη μέ διαφορετικό κοινωνικοοικονο-
  μικό σύστημα.
  Ταυτόχρονα ομως στέκεται ό πιστός καί άταλάντευ-
  τος σύμμαχος στό ττλευρό των λαών πού άγωνίζονται έ-
  νάντιοτ στόν ΐμττερ·αλισμό καί τα μονοπώλια. Νά ή πραγ-
  ματ'κή οΰσία τής Λενινιστικής πολιτικής τής πατρίδας
  τής Όχτωβριανής Σοσιαλιστικής 'Επανάστασης.
  ΤΕΛΟΣ
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΡΠΝ
  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  Κυριακη 13 Νοέμβρη
  "Ωρα 7 μ. μ.
  οτπν ΠΑατεία Ελευθερίας
  Όμιλπτές:
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
  ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  Γ Α ΜΑΓΚΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  Επιχειρηματίας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο Πεδιάδος 1
  έναντι πρακτορ. Όλυμπιακής άεροπορίας
  ΤΗΛ. 287.856
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  όττοία είκόνιζε Μπαλόπουλο,
  Καφή καί κοτττοιους άλλους.
  Μττροστά σ' αύτη την "ρο-
  ειδοττοίηση τό «ύττουργιλίκί'»
  όπως καταλαβαίνει καθένας,
  θά μττοροΰσε νά ζή μ ι ώσει
  τόν ευθραυστο τότε ήθικά Κσ
  ραμανλή κα! νά δημιουργηθή
  μιά νέα περίπτωση θορύβο.-,
  όπως εκείνον πού ξέσπασε
  παλιότερα δταν ό Μανόλης
  εγραφε — ένώ δέν ήταν ■—
  πλάΐ στό δνομά τού, την ίδιό
  τητα τοΰ Δικηγόρου.
  Δέν έγινε λοιπόν υπουρ
  γός ό Μανόλης Κεφαλογιάυ-
  νης, γιά τούς τταραπάνω λό-
  γους ττού άναπτύξαμε, άλλά
  τό θέμα εΐχε κ ι άλλες προε
  χτάσεις, τίς εξής:
  • Άττό πλευράς Κεψαλο
  γιαννέΐκου, δημιουργήθηκε
  ρήξη στίς σχέσεΐς Γιάννη
  κ,αί Μανόλη μέχρι σημεΐου
  νά κόψουν κα! την καλημέρα.
  • Άπό πλευράς «Ν.Δ »
  δημιουργήθηκε θέμα Μιχάλη
  Γαλενιανού, γιοττί δταν ό Κσ
  ραμανλής, δέν εΐχε οϋσιαστι
  κά νά κάνη ύπουργό άπό
  τήν Κρήτη, δέν γινόταν λό-
  γος κάν γιά τό «Μιχαλιό» α¬
  κριβώς πάλι λόγω Μανόλη,
  γιατί εΐχε θέμα παραμονής
  τού ττιά στό Κόμμα άν ή
  ύττογράμμιση τής προσβολής
  γινόταν — δ μή γένοιτο —
  μέ ύφυπουργοποίηση τοΰ «μ ι
  κροθ».
  • Άπό πλευράς τοΰ ϊδι
  ου τοΰ Μανόλη τό θέμα τοΰ
  κόστισε τότε τόσο πολύ, ώ-
  στε τόν επιασε ένα εΤδος έν
  τονης άναφυλλαξίας, ττού εΐ¬
  χε σάν άποτέλεσμα νά φού
  σκώση κα! νά κοκκινίση όλο
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΕΓΓΥΗΣΗ
  ΟΙ ΑΓΠΝΕΣ ΤΟΥ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  τού τό πρόσωπο, μέχρι πού
  άναγκάστηκε νά ταξιδέψη
  στό ΛονδΤνο γιά είδική θερα
  πειά.
  "Ετσι λοιπόν άκριβά πλή-
  ρωσε σέ γενικές γραμμές, ό
  Κεφαλογιάννης τό λάθος τ"ς
  έξαγγελίας τής £δρας τοΰ
  Πανεπιστημίου στό Ηρά~
  κλειο, την έπακολουθήσασα
  όξύτατη διαμάχη μέ τόν συγ
  γενή τού Γιάννη κα! τό «δι
  πλό παιγνίδι» πού έπαζε στή
  διχτατορία μέ τό νά λέη άττό
  τή μιά ΟΧΙ στό δημοψήφι-
  σμα τής χούντας κ ι άπό την
  άλλη ΝΑΙ στά ώραϊα της 5ά
  νεια, πού εΐχαν σάν θετικό
  άποτέλεσμα νά είναι αύτη τή
  στιγμή ένας άπό τούς ίδιο-
  χτήτες (μαζί μέ τα άδέρφια
  τού) τής ττολυτελοΰς ξενο5ο
  χειακής μονάδας «Άπολλω-
  νεία» στά Λινο—εράματα Η¬
  ρακλείου
  Κατά τα άλλα, «δσοι άκό
  μη πιστοί ...» προσέλθετε
  καί ψηφίστε καί πάλι Κε-
  φαλογιάννη !.. Ποΰ ξέρετε,
  τώρα πού ξεχνιοΰνται σιγά -
  σιγά τα πάντα, μπορεΐ >'ά
  γίνη καί ύπουργός. Μέ" μιά
  λεπτομέρεια: Πρέπει νάβγή
  ττροηγουμένως βουλευτής...
  ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ <=>ΕΩ
  "Η ΜΑΛΛΟΝ ΤΩ ΚΑΡΑ-
  ΜΑΝΛΗ ΔΟΞΑ.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΟΛΑ
  ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΠΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
  » ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  » ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΚΩΣΤΑΣ ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  ΥΠΟΨΗΦΗΟΧ ΤΗΣ ΕΔΗΚ
  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Όθωνος 13
  Τηλ. 283.631 — 288.972
  ΑΘΗΝΩΝ: Λυκαβηττοΰ 19
  Τηλ. 3605112 — 3605115
  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
  Δικηγόρος — τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ
  Δέχεται καθημερινώς στόί
  ττολιτικό τού γραφείον Ήρα
  κλείου Ιδομενέως 32 τηλ.
  281.092
  Αθήναι Εύπόλιδος 14 —
  Τηλ. 3242210
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  Γεννήθηκα στό Ήράκλειο άπό γονεΐς Μικρασιάτες·
  τέλειωσα την Έμπορική Σχολή.
  Ή συμμετοχή μου στά κοινά κατά διαστήματα είναι ■
  • γραμματέας τοΰ ΣΕΓΑΣ Άνατολικής Κρήτης
  • έπανειλημμένα μέλος τής διοίκησης τού Γ.Σ »<Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» • Ίδρυτικό μέλος στό Παράρτημα τής Πανελλαδι- κής Ένωσης Γυναικών μέχρι τό 1967 πού διαλύ- θηκε. (· δημοτική σύμβουλος τό 1 965, παύτηκα άττό τή 5ι- κτατορϊα τό 1967 καί έπανήλθα τό 1974. ι· μέλος τής διοίκησης τού Άδελφάτου τοΰ Πανά- νειου Δημοτικοΰ Νοσοκομείου, παύθηκα τό 1967. • δημοτική σύμβουλος τό 1975 κα! ττρώτη σέ σταυ- ρούς προτίμησης • α'ιρετό μέλος τής διοίκησης τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου • μέλος τής Έπιτροπής κατά των Βάσεων. ΜΐΑηοε χ8ές οΐό ΝΤΟΡΕ ό κ. Λευτέρης Νιταδώρος Ενώπιον μεγάλης συ- γκέντρωθης πού ίίγινε στήν αϊθσυσα τοϋ Κινηματοθεά¬ τρου ΝΤΟΡΕ, μίλησε χθές τό βράδυ ό ύττΌψήφιος 6ου λευτής τΫίς ΕΔΗΚ κ. Λευ¬ τέρης Νιταδώρος. Ό κ. Νιταδώρος διαρκώς διακοπτόμενος άπό παρατε ταμένα " χειροκροτήματα των τταρ%6ρεθέντων στή συ γκέντρωση, άνέλυσε τούς βασικούς στόχους τής ΕΔΗ Κ πάνω «τα καίρια προβλή ΐιατα πού άπασχολοΰν τή χώρα καί άναφέρθηκε επί πολύ στόν παραγκωνισμό τής Κρήτης άπό την Κυβέρ νηση τής Νέας Δημοκρατί άς. Έπ'ίσης άναφέρθηκε στό θέμα της ένότητας των δή μοκρατικών δυνάμεων τής χώρας, την όποία ζητα μέ φανατισμό ή βάση καί τόνι σε δτι τήν Ένότητα αύτη τήν έπιδιώκει ή ΕΔΗΚ. Καταλήγων ό κ. Νιταδώ ρος εξέφρασε την πεττοίθη σή τού, δτι στίς 21 Νοεμβρΐ ου, ή ΕΔΗΚ θά είναι στήν έξουσία, γιά νά δεί έπιτέ- λους ή Έλλάδα καλύτερες μέρες. ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΥΡΙΟ ΆνακοινώθηκΓ άπό τή Νομαρχία, δπ αΰρ·ο Παρα σκευή, έορτή τοϋ πολιού- χου Άγίου Μηνδ, θά τταρα μείνουν κλειστά δλα τα κα ταστήματα τοϋ πολεοδομι- φϋ συγκροτήματος Ηρα¬ κλείου. Έττίσης, ό Νομάρχης Ή ρακλείου, ύπόγραψε άπόφα ση, )ΐέ την όποία διατάσσε¬ ται γενικάς σημαιοστολι- σμός τής πόλης τοϋ Ηρα¬ κλείου, κατά τόν αύριανό έορτασμό τοΰ πολιούχου Άγίου Μηνά. II ΑΕΥΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ •••II Συνέχεια άττό την 1η οελ. νά ττνιγοΰν. Ό Καλάς αύτός Σαμαρεΐτης δέν σκέφτηκε οΰτε τίς -ιαπετσαρΐες τού λεωφορείου, ούτε την ίδια την ζωή τού, άλλά μέ άλτρουϊσμό καί αύτοθυσία άγωνίστηκε νά σώση τόν ότγνωστο ττλησΐον. 'ΕΞλπίζω ή ττρόταση γιά νά απονεμηθή δημόσιος έ- τταινος στόν είσττράκτορα νά γίνη δεχτή δσον γιά τή δη¬ μοσία αίσχύνη γι άτό φίρσιμο των ύττευθυνων τού Άγίου Παντελεήμονος Άχαρνών έχει ήδη απονεμηθή καί μέ τό τταραπάνω. ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άυακοινωοη Τό ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Νοεμβριού 1977 καί ώρα 7 μ. μ, θά μιλή- σει οτήν Πλατεια Ελευθερίας ώς έκπρόσωπος τοϋ άρχηγού τής ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΠΝ)ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ό Ύπουργός Προεδρίας και Παιδείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ