98922

Αριθμός τεύχους

137

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

11/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Χαρας σ' αυτόν, ποο πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
  καΐ μια συλλαβή δική τού.
  Ν· ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΠροεκΑογικη "Εκδοση
  ΕΖ& ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐ6-8-ν*Α«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 137 - Δρχ. 5
  Στη «Ντισκοτέκ» τής «Νέας Δημοκρατίας» -κοντό στό Μέγαρο Φυτάκη-τή νύχτα τής 3)11
  Τόν ΓΙΟΡΓΟ
  ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ
  ΜΒΧΟΙΡΩΣΗΗΕ Ι7ΧΡ0Η0 ΝΕΗΡΟ
  Παρά λίγο νά μείνη παράλυτος άπό την πισόπλατη μαχαιριά-ΕΙναι σέ κλινική
  Η ΕΓΚΠΗΜΒΤΙΚΗ ΠΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΠΟΣΙΟΠΗθΗΙΕ ΤΕΠΕΙΟΣ ΙΠΟ ΤΙΣ ΙΡΜΟΟΙΕΣ ΒΡΧΕΣ
  ΠΑ ΤΟΝ
  Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  Ό είκον.ιζόμενος οτή φω
  τογραφία κ. Μιχάλης Λε-
  φάκης Γ) Λέφας, βχει ύπο-
  σχεθεΐ στήν «Άλήθεια» νά
  μιλήση σχετικά μέ τόν κ.
  Κώστα Μητσοτάκη, τοθ ό-
  ποίου υπήρξε κατά σειράν
  κομματάρχης, ίδιαίτερος
  και έντολοδόχος σέ έπικίν
  δυνες όποστολές.
  Φυσικά δσα έχει νά
  ΐτεΐ είναι πρωτότυπα καί έν
  διαφέροντα μόνο πού κα
  θυστερεΐ νά ιιας δώση τα
  σχετικά στοιχεΐα πρός δή
  μοοίευση.
  Τόν προκαλοΰμε λοι-
  πόν καί τόν παρακαλοΰμε
  άφοΰ ύποστηρίζει δτι άγα
  πά κι αϋτός την Κρήτη, νά
  μας τα στείλη.
  ΤΟ ΚΟΜΜΑ τής «Νέας Δημοκρατίας», έχει κη, 6 οποίος μεταφέρθηκε στήν έφημερεύουσα
  όργανώσει στό Ήράκλειο διά τής νεολαίας τού
  ΟΝΝΕΔ, μιά «ντισκοτέκ», στήν όποΐα διασκε-
  δάζουν οί νέοι καί οί νέες πού άνήκουν στήν
  παράταξη, μαζί μέ τούς φίλους τους καί υπο
  ψήφια μελλοντικά μέλη τής νεολαίας τής Μ.Δ.
  ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ή «ντισκοτέκ» αύτη, ποΟ
  δέν έχει νά ζηλέψει σχεδόν τίποτε άττό τα άλλα
  καθαρά έπαγγελματικά κέντρα διασκεδάσεως
  τής νεολαίας, ήταν καί ένα «στέκι» γιά πολι-
  τική ιτροπαγάνδα. Τό τερπνόν δηλαδή μετά τοθ
  ώφελΐμου.
  ΣΤΗ ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ λοιπόν αύτη, που δρίσκε-
  ται πρός τό λιμάνι Ηρακλείου (κοντά στό Με·
  γαρο Φυτάκη) άθόρυδα καί σχεδόν μυστικα
  γινόντουσαν άπό καιρό διάφορες πρω<τ:ότυπε^ μουσικο-χορευτικο-πολιτικές συγκεντρώσεις, £ που μέ τό πρόσχημα τής διασκέδασης, πολλοί νέοι καί νέες, ύπογράφοντας «ένα χαρτΐ» γι¬ νόντουσαν καί μέλη τοθ κλάμπ καί μέλη - αύ- τόματα - τής ΟΝΝΕΔ. ΜΕΧΡΙ έδώ τα πράγματα πήγαινανκαλά, άλλά ένα σοβαρά έπεισόδιο πού κατέληξε σέ έγκληματική ενεργεια, ήρθε νά διακόψη τή λειτουργία τής ντισκοτέκ. ΣΥΤΚΕΚΡΙΜΕΝΑ τή νύχτα τής Πέμπτης, 3 Νοεμβριού, στήν παροτττάνω ντισκοτέκ μαχαι- έκεΐνο τό δράδυ Κλινική Μπαλτζακη. Ο ΜΑΧΑΙΡΩΜΕΝΟΣ μεταφέρθηκε στήν κλι νίκη, τοθ έγιναν 8 περίπου ράμματα τής πλη· γής καί γενικά τού προσφερθήκανε δλες οί ία τρικές ύπηρεσίες, στό πρόδλημα πού τού εΐχε δημιουργήσει μιά μαχαιριά στήν πλατή ή 6- ποία παρά λίγο (αν έφτανε στή σκονδυλική στήλη) νά τόν αφήση παράλυτο. ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ είναι ότι μέχρι σήμερα πού νοσηλεύεται στήν παραπάνω κλινική ό Κανδυ λάκης (κάτοικος Ηρακλείου - περυσινός σπου δαστής των Σχολών Νεαπόλεως) δέν έγινε καμ μιά σχετική ανακοινώση τής σέ δάρος τού έγ- κληματικής ενεργείας. ΡΩΤΟΥΜΕ λοιπόν τίς άρμόδιες Άρχές καί κυρΐως τίς Άστυνομικές νά μδς ποθν γιατί αύ τη ή μυστικότητα σέ μιά έγκληματική ένέρ- γεια, δταν δίδεται τόση δημοσιότητα σέ διατα- ράξεις κοινής ήσυχίας άπό μηχανάκια... ΤΙ ΛΟΓΟΣ υπήρχε καί δέν δόθηκε δημοσία τητα στήν έγκληματική ενεργεια; Δέν πιστευ- ομε νά σχετίζεται τό θέμα αύτό μέ τό δτι ό χώ ρος πού συνέβη ή πράξη τοθ μαχαιρώματος, εί ναι χώρος τοθ κυβερνώντας Κόμματος. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕ λοιπόν την έγκληματι κή πράξη γιά την όποία ή Άστυνομία έλπίζομε (ό.ν δέν έχει πάλι! πλήρη άγνοια) νά μάς δώ- ρώσανε ένα 17χρονο νέο, τόν Γιώργο Κανδυλά σει περισσότερα λΐεπτομερή στοιχεΐα. Μιά βόμβα "ΐά τούς έχβρούς της Πατρίδος ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΝ. ΚΛΡΛΜΛΝΛΗ ΠΑ ΤΗ ΙΤΡΔΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΑΠΟ τόν θεολόγο κ. Γ.Κ. (διατηρεϊ σχετι- Σύνοδο της Ίεραρχίας τής Ελλάδος, ή όποία κή άνωνυμία, λόγω ύπηρεσιακοϋ κωλύματος) απεστάλη μακροσκελέστατη έπιστολτ) πρός τόν πριαθυπουργό κ. Καραμανλη, σχετικά μέ τό νό μο πού ψηφίστηκε πρόσφατα γιά την θητεία των Χιλιαστών. ΤΗΝ έπιστολή αύτη ό ανωτέρω θεολόγος έστειλε καί στόν Μητροπολίτη Αυγουστίνο Καν τιώτη, προκειμένου νά τη χρησιμοποιήση στή συνήλθε χθές στήν Άθήνα καί ή όποία θά άσχο ληθή μέ τό σοβαρά αύτό θέμα. ΠΑΡΑΚΑΤΩ δημοσιεύομε (μαζί μέ τή συ- νοδευτική έπιστολή της) μερικά χαρακτηριστι κά άποσπάσματα της έπιστολής αυτής πρός τόν Πρωθυπουργό, ή όποία, λόγω τής μεγάλης της έχτασης, δέν είναι δυνατόν νά δημοσιευθή όλόκληρη. Άγαττητή' «Άλήθεια» Έχτιμώντας την προσφο- ράν σου κα! τόν ηρωϊσμόν τοΰ διευθυντού σου διά την άποκάλυψην τής αληθείας πά ρακαλώ είς τάς στήλας σου την δημοσιευθή τής έτπστο λής μου πρός τ6ν ττρωθυπουρ γόν κ. Καραμανλη ή κυδέρ νησης τοΰ όττο·ου κα! κατά παράβασιν τού αρθρου 4 § 6 τού ίσχύοντος 'Συντάγματος (τό οποίον όρίζει ότι ττάς "ΕΞλλην δυνάμενος νά φέρη δπλα ΰποχρεοΰται νά συντε¬ λεί είς την άμυναν τής πατρί δος κα! ύπακοΰουν στόν νό¬ μον) άπήλλαξε τούς χιλια- στάς τής ένόπλου στρατιωτι κης θητεΐας. Δέν θά άναφερθώ είς τα διαλαμβανόμενα τής πρός τόν κ. Καραμανλη έπιστο¬ λής μου ή όποία άναφέρεται σέ ποικίλα θέματα άλλά είδι κά καί μόνο στήν άρνηση των Ίεχωβάδων νό προσψέρουν τό αΐμα των είς την Έλλάδα ή όπο!α τούς συντηρεΐ είς την ζωή μέ τό αΤμα της. Μέ πόνον ψυχής διαττίστωσα δτι ποτέ άλλωτε ουδείς άνθρω- πος χριστιανός εδωσε απαν¬ τήση είς τούς χιλιαστάς καί νά τούς εϊπει ψεύδεσθαι δ¬ ταν λέτε δτι δέν πιάνετε τό οπλο διά την πατρίδα, διότι ή "Αγια Γράφη μέ τό «ου ψο νεύσεις» σάς τό άπαγορεύει. Τιμής ένεκεν ή εφημερίς «Άλήθεια» ττρώτη είς όλόκλη ρον την 'Ελλάδα ϊσως δέ καί είς τόν κόσμον όλάκαιρον 9ά δημοσιέψη, θά άποκαλύψη την φοβερήν αύτην άττάτην των χιλιαστών είς βάρος όλο κλήρου τής ανθρωπότητος έπ' ωφελεία τοΰ διεθνοΰς σιω νισμοΰ τόν οποίον ΰττηρετοΰν ώς πιστοί στρατιώται τού, οί χιλιαστα. Τώρα οί χιλια Ένώ τού ζητοϋσαν την ενισχύση γιά τίς πλημμϋρες ηΠΟϋΟΚΊΜπΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ Ο ΜΑΝΟΑΗΣ ΚΕΦϋΑΟΓΙΑΝΝΗΣ Στό χωριό Άγιές Παρα σκιές σημειιοθήφνε χΐθές έπειοόδια, σέ 6άρος τοϋ 6ου λευτή τής «Νέας Δημοκρα τίας» κ. Έμμ. Κεφαλογιάν νη. Συγκεκριμένα ό κ. Κε φαλογιάννης πήγε έκεί νά εκφωνήσει προεκλογικό λόγο, άλλά δέν μηόρεσε, γιατί οί Άγιοτταρασκιώτες, τόν «γιουχάϊσαν» καί τόν έμττόδισαν νά πραγματο- ττοιήοει τόν σκοτΐό τού, ζή τώντας τού συνεχώς τα χρή ματα πού θά έ"δινε ή Κυ6έ.ρ νηση γιά τούς πλημμυροπα θείς. ΠΡΟΣΟΧΗ ! "ΠΩΣ ΚΛΙ ΓΙΑΤΙ ΜΠΗΚΛ "ΣΤΔ ΑΔΥΤΔΤΟΥ ΚΔΡΔΜΔΝΛΗ,. Διαβάστε αϋριο στήν ιδία δέση περισσό τερες λεπτομερείς Ο κ· ΝΤΑΒΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χθές ήρθε στήν πόλη μας ό Άρχηγός των Ένό- πλων Δυνάμεων Στρατη- γός κ. Ντάβος γιά έτπθεώ ρηση των στρατιωτικών (ΐονάδων τής πόλης μας σταί θά ϋπηρετοΰν στρατΐ'ο τική ν θητείαν οοπλον. Τόσο έν καιρώ είρήνης, δσο καί έν καιρώ πολέμου ζοΰν ώς τταράσιτα είς τόν κορμόν τοΰ έθνους ζώντες διά τοΰ αϊματός τού χωρίς δμως νά προσφέρουν οΰτε μία έκ τοΰ αϊματός των διά την ττρο άσπισιν τής ελευθερίας τοΰ εθνους άλλά καί τής ιδικής των. Είς περίπτωσιν πολέ¬ μου εμείς θά ττολεμοΰμε είς την πρώτην γραμμή καί οί ' Ι εχωβάδες θά κατασκοπεύουν τό έ'θνος καί θά άπειλοΰν την υπόστασιν τού μέ σαμποτάζ είς βάρος τού. Ή δήθεν τιμω ρία ή όποία τούς έπιβάλει διά την άρνησιν τους νά ΰπη ρετήσουν ένόπλως την τταΊρΊ δα είναι ό διπλασιασμός τής θητείας των. Αύτό κ. Καρα¬ μανλη δέν είναι τιμωρία άλά όναπάντεχο δώρο διά τους χιλιαστάς, διότι τώρα θά «: χούν διπλάσιον χρόνον διά ττροσηλυτισμόν κατασκοπε!-- άς καί διάβρωσιν τού στρα- τεύματος. 'Επικαλοΰνται θεοσέβειαν1 Συνέχεια στή σελίδα 4 ΓΙΑΝΑ ΜΗ ΙΕΧΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, έορτή τοΰ Πολιούχου Άγίου Μηνά, μετά τή λειτουρ¬ γία, θά γίνη ή καθιερωμένη λιτανεία τής είκόνας τού, στούς κεντρι- κούς Ήρακλειώτικους δρόμου^ ΜΙΑ χαραχτηρισ'Πκή (ΐκηνή -- όπως ή παραπάνω -- θά έπαναλη φθή καί πάλι. ΕΝΑΣ άκόμη χρόνος θά προστεθή στίς πολλές λιτανεΐες τοθ "Αη - Μηνά στό Μεγάλο Κάστρο. ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ θά είναι καί πάλι οί Μεράρχες μας, αύτοι πού σέ άλλες έποχές (όπως τής χουντοφωτογραφιας) προσκυνήσανε πρίν την είκόνα τού Άγίου, τίς «θεόπεμπτες» φάτσες των Άμερικα- νοκίνητων πραξικοπηματ*βν. ΚΑΤΑ τα άλλα ...δοήθειά μας ή χαρή Τού, χωρίς φυσικά τή με¬ σολαβήση εκείνον πούπροσκυνοΰν έκτός άπό Αυτόν καί άλλους έ- πίγειους «άγίους» καί «θεούς» όπως άποκαλοΰσαν τα άνθρωπά- ρια πού μάς δέσανε. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Μέ άφορμή τόν Κώοΐα Μαρή Νέο έπειοόδια οέ Βάρος των ΝεοφιΑεΑευ8έρωυ Ό ύποψήφιος των Νεο φιλελευθέρων κ. Κ. Μαρής δέν μπορεϊ νά βγή κυριο- λεχτικά σέ χωριό γι άπροε κλογική περοδεία, δότι 8- που τύ άκροατήριο δέν φεύ γει (δΓΛυς ουμβαίνει συν/ι ■■»■■-*■■■■■■-■■ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ "Εγινε προχθές στό κρη τικό κέντρο «Άγρίμια» των Αθηνών, συνεστίαση πολι τικοΰ χαραχτήρα μέ πολύ έπιτυχία. ΤΗταν μιά συνεστίαση άφιερωμένη στόν Κρητικό ύποψήφιο Βουλευτή Άθη νών τοΰ ΠΑΣΟΚ κ. Λε- φτέρη Βερυβάκη, γνωστό άγωνιστή. Τόν κ. Βερυβάκη πού μίλησε στούς φίλους τού, προλόγισε καί ΐΛιρουσίασε ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Μ. Καρέλλης. ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ θως) άρχίζει τις άποδοκιμα οίες πού άρκετές φορές κα ταλήγουν οέ μικοοεπεισό- δια. Κατόττιν τής σκληρής αυτής πραγματικότητος, ό ■■■»»■------■--- κ. Μαρής έίχει έναποθέσει τί προεκλογικές προετοιμα σίες τού, δοον άφορα την υπαιθρο, στούς ώμους τοΰ γυιοϋ τού καί τής κυρίας "Ασπας. ■■■■■■■■■■■■■■■Ι Και δμως θά κυκλοφορήση... ΠΩΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΧΟΥΝΤΑ... ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ,, Ό ρόλος τού 'Αριστοτελη Γραμματικάκη ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΥΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΑ έρώτημα, σπουδαί- ας σημασίας, άπευθύνομε οήμερα πρός τόν Άρχηγό τής Χωροφυλακής, τόν Ά- νώτερο Διοικητή Κρήτης καί κάθε άλλο άρμόδιο: Είναι άλήθεια τ δχι δτι τόν τελευταΐο καιρό, στό Νομό' Ηρακλείου, £- χούν τοποθετηθεΐ, διά μετα θέσεως, άξιωματικοί τής Χωροφυλακής, γνοχποί γιά την άνοιχτή συνεργαοία τους μέ τή Δικτατορία καί τα φιλοχουντικά τους αϊ- σθήματα; Τό θέμα έχει τεραστία σημασία, εάν ή πληροφορ1α είναι άληθινή, διότι οί αν θρωποι αύτοί ΐτροτίθενται νά βοηθήσουν, μέ όποιονδή ποτε τρόπο, την «Έθνική Παράταξη», ή όποία —ώς γνωστόν— έκφράζει π'ς θε σεις των Χουντικών καί των βασιλοφρόνων. ΟΠΩΣ είναι γνωστό, ό δι ευθυντής τής εφημερίδας μας εΤχε προαναγγείλλει τήν εκ- δοση τοΰ βιβλίου τού «Χούν τα .. άγάπη μου», στό όποΐο θά περιλαμβανόταν 100 φω τογραφίες, τραβηγμένες στό Ήράκλειο, τήν έττοχή τής έφταετίας. ιΓιά την έκδοση τού βιβλί ου αυτού, όπως κα! την εκδο ση τής καθημερινής προεκλο γικής «Αληθείας*, εΐχε κά- νει σχετική προσυνεννόησπ καί συμφωνία, μέ τίς «Γρσ φικές Τέχνες Κρήτης». Μόλις δμως οί παλαιοί ίδι οχτήτες των έγκαταστάσεων Άριστοτέλης καί Κώστας Γραμματικάκης, πληροφορή- θηκαν τό γεγονός (βοηθούν- των κα! μερικών γνωστών πό λιτικών) κίνησαν «γήν καί ούρανό» γιά νά ματαιωθή ή προσπαθεία. "Ετσι, ένώ ή «Άλήθεια* θά κυκλοφοροΰσε τή Δευτέρα 25 Όκτωβρίου, την Παρα- σκευή (3 μέρες δηλ. μόλις πρίν!) άνακοινώθηκε στή δι εύθυνσή της, δτι αΰτό δέν θά γίνη. Φυσικά στή δύσκολη αύτη στιγμή (είχαμε ήδη κάνει καί τήν ττροαγγελία) έπρεπε νά βρεθή μιά λύση καί αυτή την έδωσε ό γιατρός κ. Στρ. Πά τταγεωργίου ττού δέχτηκε νά μ&ς ένοικιάση τίς έγκαταστά σεις τού καί μιά όλιγομελής όμάδα Τυπογράφων καί συν- ταχτών, πού προθυμοποιήθη κε νά προσφέρη νυχτερινή έργασία. 'Έτσι, παρά τίς τεράστι- Συνέχεια στή σελίδα 4 ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Συνέρχεται αήμερα τό άπόγευμα ή 'Ιερά Έπαρ- χιακή Σύνοδος τής Έκκλη οίας τής Κρήτης, μέ σκοπό νά έξετάσει θέματα τής άρ μοδιότητάς της. Ή Σύνοδος—δπως εΤ χε γράψει την περασμένη έβδομάδα ή «Α»,—πιστεύε ται, δτι θά άναψηλαφήσε· τήν ύπόθεση τοϋ καταδικα σθέντος πρώην Πρωτοσυ- γκέλου τής Ι.Α.Κ κ. θεοφ. Μαρινάκη. Τήν άναψηλάφιση τής ύ πόθεσης εισέβαλαν άνιίπε- Συνέχεια οτή σελίδα 4 Ο ί 3
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Παρασκευή 11 Νοεμβριού
  Μ ΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ1 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΔΕ ΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  Δέν μποροΰσε οΰτε νά
  στέκεται διότι τα πόδια τού
  τάχουν ξυραφίσει καί εί-
  χαν 6άλει άλάτι ξερό.
  Άπό τό ξύλο εΤχαν πρι·
  στεϊ καί, τα χέρια τού καί ό
  λόκληρο τό σώμα τού. Έ-
  κεί δμως στήν φυλακή ύ·
  ■πήρχε έ"νας δεσμοφύλακας
  αύστριακός ""ού έΊτιασε φ·-
  λία μέ τόν Σήφακα.
  Έκεΐνος τοΰ έξιστόρησε
  δλη την κατάσταση. Τότε ό
  αύοτριακός τοΰ υπεσχέθη
  κε ότι θά τόν βοηθήση νά
  φύγη. "Αλλαξε τότε ό Σή
  φακας τελείως.
  Τώρα β^έπΕι 8τι ύπάρ-
  χει ζωή καί άφοΰ ύτάρχει
  ζωή δλα γίνονται. Ζητάει
  τότε ό Σήφακας στόν δεσμο
  φύλακα νά φύγουν μαζί κι
  οί δυό γιά τό λημέρι δπου
  θά μποροΰσε νά τούς φανή
  χρήσιμος. Ό Σήφακας έ-
  χει 'πστέφει πλέονδτι θελά
  μείνει έλεύθερος άλλά καί
  πάλι έδώ ύΓτύρχει 2να μ·πέρ
  δεμα διότι ό δεσμοφύλα-
  κας πρόκειται νά μεταφερ
  θή καί £τσι πδνε δλα χαμέ
  να. Ό Αύστριακός -π-ρίν φύ
  γει καλεΐ τόν Σήφακα 2να
  6ράδυ σέ άπόκρυφο μέρος
  τοΐ φυλακής γιά νά μην
  τούς δοΰνε έχθρικά μάτια
  καί γίνει κάτι χειρότερο.
  Εκουβέντιασαν άρκετή ώ
  ρα καί ό αύστριακός τοΰ εΐ
  πε δτι £χουν άκόμη δεκα
  πέντε μέρες χρόνο γιά νά
  φύγουν μιά βραδυά χωρίς
  νά τούς πάρη εϊδηση κα-
  νεΐς.
  Έγώ θά εΐμαι ·πάντα έτοι
  μος λέει ό Σήφακας μόνο
  έσύ νά ταχτοποιήσεις τα υ
  τόλοιπα. Έσυμφώνησαν
  καί γιά την ώρα καί λέγον
  τας αύτά έχώρισαν. Τό αλ
  λο βράδυ φτάνουν έγγλέ-
  ζικα άεροττλάνα καί 6ομ-
  βαρδίξουν Γερμανικούς κα
  ταυλισμούς.
  Λυσσασμένοι τότε οί
  Γερμανοί άη·ό τό θυμό τους
  πυροβολοΰν πρός αγνωστη
  κατευθυνθή. "Εγινε καί
  δεύτερη έπίθεση των άγ¬
  γλων σ' αυτήν δμως ό δε-
  σμοφύλακας εφώναξε τόν
  κα-ετάν Σήφακα «καπετά
  νιε ί)ρθε ή ώρα νά μδς σέ
  χτυπήση λίγος καθαρός άέ
  ρας ν' άκούσωμε &ρωμα
  τοΰ βουνοϋ. 'Έφυγε μετά
  ό Σήφακας μαζί μέ τόν δέ
  σμοφύλακα. Οί Γερμανοί
  τούς άντιλήφθηκαν άλλά
  χάρι στό πυκνό σκοτάδι κα
  τώρθωσαν νά φύγουν.
  Πρός την κατευθυνθή
  δμως πού ακολουθήσαν ύ-ι
  πήρχε μιά Γερμανική περί
  η'ολος. Τούς Οίκουσαν νά
  φωνάζουν οί δυό άνδρες
  καί άκούμπησαν στή ρίζα
  ενός δένδρου άναμένοντας
  νά δοΰν τί θά άπογίνουν.
  Οί Γερμανοί ήρχισαν νά πε
  τοΰν φωτοβολίδες καί νά
  τρέχουν πρός δλες τίς κα
  τευ)9ύνσεις "πρός άναζητη-
  ση των δύο φυλακισμένων
  Άναγκάστηκαν νά μείνουν
  έκεϊ δλη τή νύχτα μέ τό χέ
  ρι στή σκαντάλη διότι δ-
  ταν £φυγαν ό Σήφακας μέ
  τό δεσμοφύλακα εΐχαν πά
  ρε» μαζί τους δυό αύτόμα
  τα. "Οταν ήρχισε νά ξημε
  ρώνη εΤχαν σταματήσει οί
  Γερμανοί καί αύτοί σέρνον
  τας μέ την κοιλιά σάν φί-
  δια έκτόρθωσαν νά άόπομο-
  κρυνθοϋν. "Ετσι μετά άπό
  πολλές περιπέτειες έκατά
  φεραν νά φτάσουν στό λη
  μέρι.
  Έκεϊ τούς ύποδέχτηκαν
  μέ μεγάλη χαρά· εφεραν ά
  μέσως δυό σφαχτά καί τα
  έψησαν Υια νά τούς κάμου
  τρατ-έζι στσί καηδτάνιους.
  Μαζί έκάθισαν καί ό πά
  πά Γρηγόρης, ό Πετροξυ
  λάκης, ό γέρο Κατσούφης
  καί πολλοί αόλλοι.
  Έρώτησε, τότε ό πα^άς
  τόν Σήφακα γιά νά τόν ά-
  στειέψη πώς επέρασε στή
  φυλακή.
  —Πιστεύω παπά Γρηγόρη
  πώς δχεΐς ζήσει τσί Γερμα
  νούς. Τίποτ' ίΐλλο δέ σοΰ
  λέω' άλλά δόξα τώ θεώ' ά-
  φοϋ ε'ίμαστε Ήάλι έδώ δλοι
  Ή παπαδιά ττου ή"ταν βα¬
  ρεία α'ρρωστη πώς πάεΐ;
  Πιστεύω πώς εδά θά έ'χει
  πάρει μεγάλη καλυτέρεψη
  "Ε βεβαία ϋφυγε άπ' αυτή
  την άγωνία καί τό
  κάρδι των Γερμανών.
  Συνεχίζεται
  Ζωγραφικι_] Οί Τέχνες καί τα Γράμματα
  Ό ίωνράφος Τάκης Παρλαβάντίας
  8ά εκθέσει οτιί Γκαλερί Σταυρακάκη
  Διαβάζετε καί την
  Δευτεριάτικη
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Άπό 13 μέχρι 26 Νοεμ¬
  βριού στή Γκαλερί τοθ Κώ
  στα Σταυρακάκη. θά έκθέ
  σει την τελευταία δουλειά
  τού ό γνωστάς ζωγράφος
  Τάκης Παρλαβάντζας πού
  πολλές φορές £χει έκτρο
  σω^ήσει τή χώρα μας σέ
  διεθνείς έκθέσεΐς καί £χει
  τιμηθεΐ μέ πολλά βραβεϊα.
  Ό Τάκης Παρλαβάντζας
  γεννήθηκε στόν Πειραια Λό
  1930. /
  1948—1955 σττουδές καί
  δίπλωμα τής Άνωτάττ)ς^χο
  λής Καλών Τεχνών. ·'
  1956 Δίπλωμα ©ε«ρητικών
  Σπουδών τής Α.Σ.Κ?. Τεχνών.
  . .1956—1958 ο—/ουδές στό
  Άστερνταμ στό έίργαστήριο
  μημειακής Τέχνηςϊ (φρέσκο,
  ψηφιδωτό, γλυπτικηύ καθώς
  καί χαρακτικής, μέ οστοτρο
  φία τής Όλλανδικής Κυβερ¬
  νήσεως.
  1961—1962 σπουδές νω
  ττογραφίας στό Παρίσι μέ ύ
  ποτροφία τοΰ Πανεπιστημίου
  Αθηνών.
  Έδίδαξε γιά άρκετά χρό
  νια σάν καθηγητής τεχνικών
  στή Μέση Έκπαίδευση.
  Έργάσθηκε στήν ύπηρε-
  σία άναστηλώσεως γιά διά
  σώση βυζαντινών κα! μετα
  βυζαντινών τοιχογραφιών.
  Σχεδίασε σκηνικά, μά
  σκες καί κοστούμια γιά τόν
  Θυμελικό Θίασο. Είκονογρά-
  Φησε ττολλά βιδλία.
  'Έργα τού μέ μττετόν κσί
  γυαλί, ψηφιδωτά καθώς καί
  άνάγλυφα καί σέ άλλες τε-
  χνικές κοσμοϋν διάφορα κτί
  ριαδημόσια καί ίδκοτικά.
  ΤοιχογραΦια 100 μ.2 στήν
  ττρόσοψη τού Μεγάρου τής
  'Εστίας Νέας Σμύρνης.
  ΕΚΘΕΣΕΙ Σ
  "Εχει εκθέσει σέ έννέα
  συνεχεΤς Πανελληνίους, σέ
  μία Πανελλαδική, σέ δύο
  Άλεξανδρείας, μία στό Πά
  ρίσι. Άτομικές στήν Όλλαν
  δία, στήν Αθηνά τρείς καί
  έ'χει συμμετάσχει σέ πολλές
  όμαδικές.
  ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
  "Εγραψε ε*να βιβλίο γιά
  την τεχνική τοΰ Βιτρά'ίγ —
  έκδοση 1970, αλλο μέ θέμα
  τίς αΐσθητικές κατηγορίες
  τής σύγχρονης Τέχνης καί
  περί τα δέκα πέντε άρθρα
  καί μελέτες ττού δημοσιευθή
  καν σέ έφημερίδες καί περιο
  δικά καί άναφέρονται σέ τε
  χνικές τής ζωγραφικής καί
  στή σχέση των εΐκαστικών τε
  χνών μέ την Άρχιτεκτονική.
  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
  "Επαινος γιά τίς σττουδές
  ύπαίθρου τής Α.Σ.Κ. Τε¬
  χνών.
  Ύποτροφία τής Όλλανδι--
  κής Κυβερνήσεως.
  Ύποτροφία τού Πανεπι¬
  στημίου Αθηνών.
  Βραβεΐο Ζωγραφικής τής
  Άκαδημίας Αθηνών στήν
  1 1η Πανελλήνιο, στό Ζάττ-
  πειο.
  Βραβεΐο τής Άκαδημίας
  Αθηνών, γιά ττρωτότυπη έρ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΈ ΝΑΡθίΙ
  Στϊΰ Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Α °έ πολιτιομέυο καί
  III
  Ι £ π κοβαρό περιβάλλον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί ι/ιά τό βπίχι: ΤΗΛ. 223023
  γασία μέ τίτλο «ΟΊ αϊσθη-
  τικές κατηγορίες τής σύγχρο
  νης Τέχνης».
  ΣΚΕΨΕΙΣ
  Ή Τέχνη τής ζωγραφικής
  γιά ττολλές χιλιετηρίδες ή*ταν
  είκαστική, έκανε τα πράγμο
  τα «κατά φύσιν», μέ τόν έναν
  ή τόν~5λλο τρόπο, άνάλογο
  μ£ την έττοχή.
  Στόν καιρό μας ττού πολ
  λά πράγματα άλλαξαν, έχοι
  μέ άτταλλαγεΤ άπό την πρό-
  ληψη «τής ωραίας φύσης->
  καί δέν νομίζω δτι είναι εν¬
  διαφέρον νά την άντιγράψει
  κανείς ή νά την έρμηνεύει.
  Βρίσκω προτιμώτερο καί
  ττολΰ τπό ενδιαφέρον τό νά
  δημιουργεΤ κανείς «έκ τοΰ μή
  όντος» χρησιμοποιώντας τα
  έκφραστικά μέσα τής δου-
  λειάς τού, σχήματα - χρώμα
  τα - τόνους - γραμμές, ΐκα
  νά καί καταλληλα νά έκφρά
  σουν τόν έσωτερικό άνθρωπο
  τα δνειρα, τίς συγκινήσεις
  τού, βιωμένα κατά τράττο ά
  νεικονικό, έ'τσι πού νά μπο
  ροΰν νά γίνουν εκφράση αί
  σθητική δική μας καί ταυτό
  χρονα δλων των άλλων.
  Μέ τή σειρά αυτών των έ'ρ
  γων, πού έκρινα άσκοπο νά
  όνομάσω ξεχωριστά, πιστεύω
  δτι πραγματοττοιώ τό Σω
  κρατικό «Μουσικήν ποίει καί
  έργάζου».
  Τ. Παρλαβάντζας
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΠΑ ΤΟΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΡΙΔΗ Σήμερα, Παρασκευή, ώρα 7 μ.μ. γίνεται στόν "Αγιο Μάρκο ή διάλεξη τού καθηγη τοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ί ωάννου Κακριδή μέ θέμα « Η συνεργασία μου μέ τόν Ν. Καζαντζάκη στή μεταφράση τής Ίλιάδας καί Όδύσσει- ας». Ή διάλεξη πού άρχικά εΐ- χε προγραμματισθή γιά την ΚΟΜΨΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΦΘΗΝΟΡΑΨΙΜΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Βίγλας 11 Τηλ. 222264 Τετάρτη, ανεβλήθη γιά σή¬ μερα έξ αίτίας τροχαίου άτυ χήματος — εύτυχώς χωρίς λλ συνέπειες. Ή προσωτπκότητα τοΰ κυ ρίου Κακριδή πού είναι άττό τούς διασημοτέρους ψιλολό- γους — όμηριστές τής έπο- χής μας, είναι γνωστή δχι μό νο στήν .Ελλάδα, άλλά σ' ό- λόκληρο τόν κόσμο. Είναι έ- ττομένως μοναδική εύκαιρία γιά τούς φιλόμουσους Ήρα κλειώτες νά παρακολουθή- σουν ίνα τού μάθημα, πού σχετίζεται αμεσα καί μέ τόν Όμηρο καί μέ τόν Καζαντζά κη. Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΘΑ ΔΙΑΒΑΖΗ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Γό Σάββατο 12 Νοέμβρη στίς 7.30 τό βράδυ στήν Βα σιλική τοΰ Άγίου Μάρκου ή συμττατριώτισσά μας καλλι τέχνις Αθηνά Κασσαβέτη. Θά αποδώσει σέ θεατρική μορφή τό έργο τοΰ Αρη Χά τζηδάκη «Ό Καζαντζάκης στό Δικαστήριο τού Κυρίου» Η εκδηλώση άνήκει στίς ττρογραμματισμένες άττό τό Δήμο Ηρακλείου γιά τα 20 χρόνια α—ό τό θάνατο τοΰ Νί κου Καζαντζάκη. Ή είσοδος θά είναι έλεύ θερη γιά τό Κοινό. Γερμανοί είοαγωνεκ: " έπιοκέπτουιαι τό Ήράκλειο Ώς πληροφορούμεθα άπό τό Έμπορικό Έπιμελητήριο την ττροσεχή Κυριακή 13 Νο εμβρίου θά άφιχθεΐ στήν πό λη μας όμάδα Γερμανών εί σαγωγέων ανθέων, προκειμέ νού νά ένημερωθοΰν σχετικά μέ τόν τρόπον τταραγωγής καί έξαγωγής τού εϊδους γιά νά γνωρίζουν τίς δυνατότη- τες άνταττοκρίσεως στίς σχε τικές τταραγγελίες τους. Οί έπισκέπτες μας θά επι σκεφθοΰν τό πρωΐ τής Δευ τέρας 14 Νοεμβριού τούς χώ ρους παραγωγής ανθέων, ιό δέ άττόγευμα στίς 6 ή ώρα θά γίνει σύσκεψη στό Έπιμε λητήριο μέ τούς έξαγωγεΐς τοΰ είδους, θά άναχωρίσουν δέ τό πρωΐ τής Τριτης 1 5 Νοεμβριού έπιστρέφοντας στήν Γερμανία. ΟΊ Γερμανοί είσαγωγεΐς έ- πισκέτττονται μόνο τό Ήρά- κλειο κατόπιν σχετικάς προσ κλήσεως τοΰ Έμπορικοΰ μας 'ΕτΓΐμελητηρίου τού όποίου είναι φιλοξενούμεν^!. ΣΤΑΜΝΑ Άπό τό Σάδδατο καί γιά λίγες μέρες ΠΟΛΥΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ στό χορευτικό κέντρο ΣΤΑΜΝΑ Τηλ. 286-106 ΠΕΤΑΛΩΜΑΤΑ Παρ' όλο πού τ' Ονομά τού σχετίζετα.^ μέ τόν ...σε βασμό, αύτός καί οί ...άφ.σοκολλητές τού, δεν Ιχουν καμ. μ<ά σΚαΓέπμε,δΤάκρ.6ώς δέν ξέρουν τί θά πεΐ σεβασμός, πήγαν ττροχθές τό βράδυ καί καταστρεψανε όλες τ,ς άφ,ο Γ τής Συμμαχίας, γ.ά νά κολλησουν τον ...σιοτηρα Βε6ήα.ά τούς πήραν χαμττάρι κα! τούς, έκαμαν ...τό. ττ, στό ξύλο, άλλά αύτό δέν σώζε, ΤΠν κατάσταση. Ή κατάσταση θά σωθεϊ, μονο «ν δοθε, αδεία ^ους ...Παταξήδες νά ...συγκεντρωθοΰν στην Πλατε.α Ελευ- Άλλά νά δήτε πού δέν θά δοθεΐ τελ.κά τέτο.σ &6ε.α καί θά χάσωμε τό ...γέλιο! — ΑΑΑ — Σύμπτωση; , Μετέδ.δαν προχθές τό ά-ογευμα τα μεγάφωνα τού «ΝΤΟΡΕ» συνθήματα υπέρ τής «Νέας Δημοκρατίας» προ σπαθώντας νά ττείσουν τόν κόσμο δτ, μετα άπ αυτήν 0- πάρχει τό ...χαος! Τα συνθήματα δί αύτα, γαρνιρ.ζστανε κι άπο κα- τάλληλη μουσική. Πάνω λοιττόν πού τα μεγάφωνα άνεφεραν τις λέξε.ς «Νέα Δημοκρατία» άρχ.σε καί τό τραγούδ. ....«ή μάνα σου είναι ...τρελλή»!! , Τώρα γιά τό άν μιλοΰσε για τη ...μανα της Νεας Δημοκρατίας, δέν ξέρω. Την ξέρετΓ φσντσζομσ'. _ ΑΑΑ — Τόν διαφημίζουν σάν τόν τπό ...μετριόφρονα ΰπο·- ψήφιο. . Ποτέ τού, λένε, δέν λέει κουβεντα για τον έαυτο τού Άρκεΐται στο νά ...βρίζει δλους τούς αλλους πα- τόκορφα! , Κατά τα άλλα, είναι ...μετριοφρων! ! ! — ΑΑΑ — Σέ βιογραφικό σημείωμα κάποιου ΰποψήφιου, γρά φτηκε κα! τό νόστιμο ...ττροσόν: «Πρό διμήνου απέκτησε κορούλα»! Καί κάποιος ττού τό διάβασε, μουρμουρισε: __Μάλλον άπευθύνεται στούς ψηφοφόρους πού ττρό διμήνου άπέκτησαν γιό. Πόσοι νάναι άραγε; Θά τό ξέρωμε στίς 21 τού Νοέμβρη. — ΑΛΑ — Άποφεύγει νά περιοδεύει τα χωρία τού ΝομοΟ, για τί λέει τό θεωρεΐ δδικο κό"ο. Πιστεύει άκράδαντα πώς εΤναι, λέει ...σίγουρος! Συμφωνώ μαζί τού. Είναι σίγουρος. Άλλά τ! ...σί γουρος; — ΑΑΑ — Κοίτα νά δεΐς τί σκέφτεται δ δνθρωπος γιά νά 6οη θήσει τόν «δικό» τού Προεξοφλεΐ γραμμάτια ...χωρίς κρατήσεις, Φτάνει νά τοΰ ...όρκιστοΰνε οί κάτοχοί τους πώς θά ξαναστείλουν τόν «πρώτο», πρώτο πάλι! ! ! Καί μ' αυτόν συμφωνώ. Ό «πρώτοςς πρέπει νά ξανασταλθεΤ πρώτος. Καί θά τόν στείλει ό λαός πρώτο. Όχι βεβαία στή ...Βουλή. Είπώθηκε γιά νά ΰπογραμμισθεΐ τό «Οψος» γνοχττού Ι^τελέχους των Νεοφιλελευθέρων. >— Αυτάς ρέ παιδί μου, μόνιμα στό: παπούτσια τού
  Γέ'χει ...πιτυρίδα! !
  Μήν ψάχνετε νά βρήτε ποίος εΤνστ ό ...ψηλός.
  Δέν θά τόν βρήτε.
  Άποκλείεται νά τόν βρήτε, ιδίως άν εχει στό στό-
  μα τού ...ποθρο!
  Κρύδεται ...πίσω άπ' αύτό!
  — ΑΑΑ —
  Άκοΰστε ρουσφέτι πού ζήτησε Ήρακλειώτισα άπό
  ύποψήφιο βουλευτή καί ...φρίξετε.
  Τοΰ ζήτησε νά ...κλείσει τό γιό της σέ .. φρενοκο-
  μεΐο! ! !
  Καί μή χειρότερα!
  ΤΟ ΠΕΤΑΑΟ
  (■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■---■----εί!
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΓΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Άν. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΟΕΗΑ»
  ΚΑ<=ΉΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291 Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο ΤΕΧ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Μαραγκουδάκης ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77 Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης <>
  ι >
  ι >
  {
  < ι (>
  ( ι
  ( ι
  ( >
  ►♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί-
  ων, ώς καί ίσογείωνΚαταστημότων, είς τάς υπό
  ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοϋς κατασκευ-
  ής καί επί των άδων 18778 άρ. 39 καί Πασιφόης
  καί'Ανωνύμου γωνία {έναντι παραρτήματος Γε-
  νικοϋ Χημείου τού Κρότους).
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καί 286113
  Παρασκευή Π Νοεμβριού
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Γιά νά βρήτε τόν οοϋιτικό
  ΟΠΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΑΕΥΪΟΝ
  πού
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΑΙΤΑΚΗΣ
  'Εξαγωγέας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλατεΐα Τριών Καμάρων
  (Ήρώον)
  Τηλ. 287.856
  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
  Δικηγόρος — τ Βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΤΗΖ Ε.ΛΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Ιδομενέως 32— Ηράκλειο
  Τηλ. 281—092
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Ζωγράψου 5 - Ηράκλειο
  (Πλατεΐα Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484
  289.496
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
  Οίκονομολόγος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δαιδάλου — Περδικάρη 9
  Ηράκλειο
  Τηλ. 286.873
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Πτέραρχος έ ό.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Στοα Γιαλεράκη
  Πλ Κορνάρου
  Τηλ. 287 049
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
  Άγρότης - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Βιάννου 5 - Ηρόκλειο
  (κοντά στήν Πλατεΐα Κορ- Γ
  νάρου)
  Τηλ. 285.717
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΑΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλ. 'ΕΞλευθερίου Βενιζέλου
  (Λιοντάρια)
  Τηλ. 286.452
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε Μ Π
  Μαθηματικός Π.Α.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Καλοκαιρινοΰ 110 - 1ος δρ.
  Τηλ 284. 250
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Δικηγόρος - τ βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Αβέρωφ 9 - Ηράκλειο
  Τηλ. 283.631 & 288 972
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  Επιχειρηματίας
  Δημοτικάς Συμβουλάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΖ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  "Εβανς 69 — 4ος δροφος
  Γραφεΐο 3
  Τηλ. 286.891
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωπόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΠΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι εΐσόδου Δικαστηρίων)
  Ηράκλειο
  Τηλ. 220.136
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  1 Δικηγόρος - Δημοσιογράφος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Μονοφατσίου 3 - Ηράκλειο
  (άπέναντι στήν κλινική «Με-
  γαλόχαρη»)
  Τηλ. 280.930 & 224 354
  "Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  Τό καφενεΤο «Άστέρια»
  τής Πλατείας Δασκαλογιάν¬
  νη ζητά σερβιτόρο, με μισθο
  κατοτπ-ληκτικο Πληροφοριες
  στό τηλεφωνο 220 254.
  ·>♦♦♦♦♦♦♦♦■·
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ν. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε.
  (Τζάμια- Κρύοταλλα - Καθρέπτας)
  Γνωστοποιοθμεν είς τό κοινόν τοθ Νομοϋ Ηρακλείου ότι επί τής
  ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤ Ι ΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 61 καί πλησίον ΠΥΡΟΣΒΕ-
  ΣΤ Ι ΚΗΣ, άνοίξαμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙ Α - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕ-
  ΠΤΑΙ κ.λ.π. συναφή εϊδη ΕΓΧΩΡΙΑ καί ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΑ.
  Άναλαμβάνομε παραγγελίας καί τοποθετή σεις πάσης φύσεως.
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΉΜΕΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  ·>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦■♦♦♦♦·«>♦♦«
  Σχολή Όδηγών
  Έυοικιάοεις αΰτ)τωυ
  Μ. ΜΟΝΙΑΚΗ
  Ζωγράφου 12
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Στό χωριό
  ΕΛΗΑ Πεδιάδας
  Μεζέδες της ώρας --
  μπριζόλες καταττληκτι-
  κές - κουνέλια κλπ.
  ΟΛΑ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ
  ΤΙΜΕΣ
  • Δεχόμαστε παραγ-
  γελίες γιά γάμους, 6α-
  φτίσεις καί άλλες κοι-
  νωνικές έκδηλώσεις.
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
  Πωλεΐται διαμέρισμα
  τριάρι, όδός Δημοκρα¬
  τίας παραπλεύρως Έρ-
  γατικοθ Κέντρου, πάρο-
  δος Λοχαγου Καραγιάν
  νη, άρ. 2.
  Πληροφορίας τηλέφω
  νόν 281.514.
  ΘΕΛΕΤΕ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ;
  ,*«?·>
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ
  281.396
  Ο ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
  ΑΜΕΣΟΣ
  ►♦♦♦»♦♦«>«>♦♦♦♦♦♦< ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Τοϋ δημοσιογράφου Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ "Ενα άποκαλυπτικό Οιθλΐο μέ 30 μυήσεις, τελετές καί 1.500 όνόματσ μαοόνων. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°« ΟΡΟΦΟΣ , ΤΗΛΕΦ. 36.27-Β96 ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ. Γράφει ό ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑθΠΗΤΙΚΕΣ ΕΙ.ΗΣΕΙΣ ν Σήμερα τό άπόγευμα ό- λοκληρώνουν τόν έ6δομα διαϊο κύκλο των προττονή σεών τους οί Ήρακλειώτι κες όμάδες έν δψη των άνα μετρήσεών τους την Κυρια τή Νίκαια. Όριστική πάν τως, άποφαση θά ττάρει, κα τα τή οημερινή τελευταία ΐνροπόνηοη, ό κ. Μιχ Μου- ρατίδης, πού θά τή δεκαεξάδα έτιλέξει κη Ο Ο.ΦΗ Μετά τό πέρας τής σημε ρινής προπόνησηςόκ Άλέ φαντος θά έπιλέξει τή δε¬ καεξάδα, πού θά παρατάξει κατά τοϋ ΠανσερραικοΟ. Σοβαρά τρο6λήματα, έκτός βεβαία άπό τόν τραυματία Γιαλαμα, δέ ν άντιμετωπί- ζει ή όμάδα Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ό Ήρόδοτος θά έ"χεΐ δυό σημαντικές άπουσίες στόν έκτύς 2δρας άγώνα τού μέ τύν Έθνικό Άστέρα Θά άπουσιάσουν ό Ζήσης καί ό τιμωρημένος Στασινόπου- λος "Ολους τούς αλλους παί κτε τούς έ'χει οτή διαθέση τού ό κ Τζανής, ό οποίος καί θά καταρτίοει οήμερα τό άτόγευμα την άποστο- λή Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Προβλη'ματική θεωρεϊ- ται ή συμμετοχή τοΰ Συν- τιχάκη καί οτόν άγώνα μέ ♦♦♦♦♦♦*»■♦><»>♦»♦♦♦'
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝΑ ΛΑΐΚΟΠΑΙΜΗΓΥΡΙ
  ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  2ο Τελευταΐο
  Ό Άναγνώστης βρήκε
  εύκαιρία νά έκμεταλλευ
  τεΐ τή περίσταση. Φού ντά
  ρει οτή θάλασοα τή βάρκα
  στέκεται άνταρεμένος οτή
  πλώρη καί γνέθει τόν Άν-
  τώνη τόν καταραμένο τό
  Γιάννη το' Άφρωσύνης
  καί τό Καραμανήτη τό γιό
  τσί Μαγδαληνής νά τοϋ
  κάνουν τσί ναϋτες καί νά
  κθυβαλοΰν τσί Χοντριγια
  νούς νά τσί οτιβάζουν στή
  βάρκα. |
  Τούς πρώτους πού μετά (
  φερε στό μπαμπόρι ό Άνα
  γνώοτης, ζητοϋοε είοιτήριο
  5 δρχ "Οσοι εΐχαν πληρώ ,
  σει άρπάζαν τό καραβό- '
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  τα τού στό ζύγι Μόλις 6ά
  ζαν οί έργάτες 9 κοκκινό-
  λουρους φάρδους στήν πλά
  στηγγα ψώναξε. « Πέζο.»
  ζύγιζε σωστά κ ι έγραφε δί
  να μεγαλοέμπορα Βιανίτη.
  "Τστερα άπ' αυτόν φόρ-
  φόρτωσαν καί τοΰ Στέργι-
  ου τοϋ δηρ,άρχου τσί Βίαν
  νος
  Μετά τοΰ Πητοδημήτρη
  δυνατάς καί ζωηρός 2μπο-
  ρος κ ι αύτός την έποχή έ-
  κείνη. Τελευταϊοι φόρτω
  σαν άπό τή Βαγιά ό Στεφα
  νάκης μέ τό Μανετοδημή-
  ΙΚΑΚΟΣ
  ΗθΤΕί ΜΑΛΙΑ
  Στούς φίλους μσς γνοορίζουμε ότι καί αΰτό τό
  χειμώνα θα έχουμε άνοικτά
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Καθημερινά άλά κάρτ
  ΤΑΒΕΡΝΑ Κάθε Σά66ατο δεΐπνο στό φώς
  κεριών.
  Κυριακή Γεΰμα άλά κάρτ
  Πληροφορίαι 0897 — 31268
  των
  σκοινο κι άνεβήκαν στό κα
  τάστρωμα Τό εΰγενικό
  πλήρωμα τοϋ καραβιοϋ μέ
  τίς ύποκλίσεις καί τα χαμό
  γελα μέ τίς πρωτόκουστες
  λέξεις Άλιβερέτσι καί μπο
  νασέρα καλοσώριζε τους έ
  ■π-ιοκέπτες.
  "Αλλους κερνοΰσαν κι ά"λ
  λους εδιδαν άναμνηστικά
  δώρα. 'Ως ουνήθως Τα κα
  λύτερα τα πέρναν οί δμορ
  φες γιατί δέν εϊν' κανείς
  πού δέ κράτει χατήρι στήν
  δμορφη κοπίελιά
  Κι ένώ ό Άναγνώστης γέ
  μιζε τό κατάστρωμα Χοντρι
  γιανούς οί Γεροπετρίτες
  γέμιζαν τ' άμπάρια χαρού
  πια.
  Στή πρώτη στραθιά μάλι
  στα ξεφόρτωσε τή Φωτεινή
  λίγο πιό πέρα άπό κεί πού
  στέκονταν οί Χοντριγιανοί
  ήταν άναίστητη γιατί την
  εΐχε πιάσει ή θάλασσα
  Δέν την αφησε νά άνεβή
  έπειδή δέν πλήρωσε είσιτή
  ριο κι ώς ήτο ξαπλωμένη
  στήν άμμουδιά ΐ,'μοιαζε μέ
  κούτσουρο πού ξέρασε ή θά
  λασσα.
  'Ένας σκύλος πΕραστι-
  κός δέν ξέρει γιατί την
  πέρασε κι ώς την εΐδε σή-
  κωσε τό ποδάρι καί την τοί
  ριξε στά μοΰτρα.
  Στούς Μαγαντζέδες οί
  Βιαννήτες έμπόροι κρα
  τοϋσαν σειρά Πρώτος φορ
  τωσε ό Τίτος Μέ ασπρα γέ
  νια καί καβουράκι θδργιες
  πώς ήταν ό Βενιζέλος.
  Ξακουοτός ήταν στήν Πε-
  ριφέρεια κα ίτήν τιμιότη ' ΓΙΩΡ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  Ήλιοβασιλέματα αδεία
  σαν οί μαζαντσέδες Μού-
  γκρισε τό ηομπόρι σήκωσε
  την αγκύρα κι' άγκομαχών
  τας ήρχισε νά χάνεται σιγά
  —σιγά στήν ανατολή
  Τό μαντηλοχαιρετοΰσα
  οί Χοντριγιαννοί καί τό
  θαυμάζαν καί τό κυττάζαν
  ώσπου οραίνεται αΌτφο 6ό
  τσαλο στό πάτω τοϋ γιαλοΰ
  πού θωρεί ό κολυμπητής
  μιά νά άστράφτει κάτα-
  σπρο καί μιά νά χάνεται.
  Μουχλιάσματα τσί γΓ|ς ά
  νηφορίσαν στό μετόχιο καί
  στό συρτό τους.
  Τό λαϊκό τουτο ττανηγύ
  ρι γίνηκε τό 1932 κι £χει τα
  γενέθλιά τού στίς 21 τοΰ
  Νοέμβρη τής Παναγίας τΙ,ς
  Μ εσσοσπορίτ «οας.
  "Οσοι ζοΰν άπό τότε ής
  δοξάαουν τό θεό γιά τό ϊν
  τα δανε τα )ΐάτια τους
  ■ κεϊ καί Οστερα.
  ΣΕΛΙΔΑ Δ.
  ηρολυρη να πει εόεμ κ ηι (,,α
  αυλλυβη &'
  Ν » «'ΙΙ|ί/Λ«Μ'
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ^^^—
  ορραξηυν οιαλ'Λπι επ π
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Παρασκευή 11 Νοεμβριού
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Μέ έπιοτοΛΊΐ τους
  65 Δπμότεςδιαμαρτύρονται
  γιά την Χρυσοστόμου
  Πρός την εφημερίδα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ' Ενταύθα
  ΚύρΐΓ Διευθυνταί,
  Εϊμαστε μόνιμοι δημότες
  Ήοακλείου. Κστοικοϋμε στό
  παραμελημενο δμομο ττού λε
  γεται ΛΕΞΩΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟ¬
  ΣΤΟΜΟΥ. ©ά μάς πήτε για
  τί είναι παραμελημένος. Πά
  ραμελημένος εΐ·'αι γιατί τό
  χειμώνα κάνουμε ττά πά, πά,
  μέσα στά νερά καί τόν περ-
  νοΰμε σάν πάτπες. Είναι λέει
  δρόμος κεντρικάς, γιαυτό ί
  χει δοθή τόση προσοχή γιά
  νά θαυμάζεται άπό τούς ντο-
  ττιους κα! άτίό τους τουρί-
  στες άκόμα η ού είναι ή κά
  θοδός τους άττό τα άρχαία
  τής Κνωσσού.
  Παντοΰ γίνονται εργα άπο
  χετευτικά, μίχρι και τόν πιό
  άσήμαντο δρόμο. Στή Λεωφό
  ρο Δημοκρατίας, Κνκσσοΰ,
  Ίωνίας, Θερ.'σσου κλπ., στή
  Χρυσοστόμου 6μ:ος τίποτα.
  Λΰστε την άττΌρία μας. Ποία
  τα έμπόδια;
  Έκτός άττό τα πά, πά, πά,
  δταν βρέχει ύπάρχουν καί τα
  ττούφ, πούψ, πουφ άπό τα 6υ
  τιοφόρα (έκκενώσεις βόθρων
  «Ό Άχόρταγος») πού συ-
  χνά στέκονται εξω άπό τα
  σπίτια τού περιφήμου δρό
  μου ττού λένεται Χρυσοστό¬
  μου.
  Καί τί παράττονα νά λέει
  τό καημένο τό πουγκί πού
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕ Α ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άυακοιυωοη
  Τό ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Νοεμβριού
  1977 καί ώρα 7 μ. μ, δα μιλή-
  σει στήν Πλατεία Ελευθερίας
  ώς έκπρόσωπος τοϋ άρχηγοΰ
  τής ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  κάθε τόσο άδειάζει!
  Πρίν δυό χρόνια ύττοβάλα
  με στό Δήμο α'ίτηση μέ ύ-
  ττογραφές ■) ιά τό Ίδιο θέμα
  άλλά φυλάχτηκε στά ντουλσ
  ττια.
  Άς παραδειγματιστεί ό
  κ. Δήμαρχος άπό τίς πλημ-
  μυρες τής -ηερασμένης Τε--
  τάρτης στήν Αθηνά.
  Άκολουθοΰν
  65 ύπογραφές
  Η ΣΥΝΟΑΟΣ
  Συνέχεια ά·πό τή σελίδα 1
  ροι άξιωματοϋχοι τής μασο
  νίκης στοδς, οί όποϊοι έπι-
  χειροϋν μία ύστάτη προσπά
  θεια νά σώσουν τόν άδελ-
  φό Μαρινάκη.
  'Υττενθυμίζομε ότι ό ύ-
  ηουργός Παιδείας καί θρη
  σκευμάτων, είναι Μασό-
  νος!...
  Άπό την Άρχιεπισκοπή
  δέν άνακοινώθηκε τίποτε
  σχετικό—όπως άόλλωστε εί
  ναι φυσικό —άλλά πηγέο
  προσκείμενες στήν Έκκλη
  σία πιστεύουν άκράδαντα,
  δτ« ή ύπόθεση Μαρινάκη
  θά άΐτΌτελέσει τό Κεντρικό
  θέμα τής Συνόδου καί γε
  νικώτερα τό θέμα τής κατα
  δίκης τής Μασονίας.
  ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΕΛΕΝΗ Ι. ΒΕΝΕΡΗ
  Πέθανε προχθές καί κη
  δεύτηκε χθές, ή
  ΕΛΕΝΗ Ι. ΒΕΝΕΡΗ
  (τό γένος Ζερβοΰ)
  μιά άπό τίς παληές άρχον
  τογυναϊκες πού έγκαταστα
  θήκανε στό Ήράκλειο άπό
  την έπΌχή τής Προσφυγι-
  ας.
  Ή μεταστδσα ήταν £-
  νας τύπος άνθρώττου καλο-
  κάγαθου, σεμνοΰ καί ένά-
  ρετου, πού ττίοτευε πολύ
  στ6 θεομό τής Οικογενείας,
  την όποία καί ύπηρέτησε
  σωστά.
  Εύτύχησε νά φέρη στόν
  κόσμο 5 παιδία, τα όποΐα
  μάλιστα πρίν, άποδημήσει
  τα εΐδε δλα τελεία έγκατε
  στημένα.
  Στά παιδία της ακρι¬
  βώς, στά αλλα συγγενικά
  πρόσωπα (νύφες, γαμ-
  π-ρούς, έγκόνια) καί είδικά
  στούς φίλους γυιούς της
  Κώστα, Μιχάλη, καί Σταΰ
  Ο ΠΕΤΡΟΣΒΑΒΑΛΗΣ
  γνωστάς κσί έκλεκτός
  συνεργάτης τής «Αλη¬
  θείας», κατέρχεται σάν
  ύποψήφιος στήν Α' Πε
  ριφέρεια Αθηνών, μετέ-
  χωντας, έκ μέρους τής
  «Ποωτοβουλιας», στό
  ψηφοδέλτιο τής Συμμα¬
  χίας των 5.
  Συνιστουμε στούς φί- (
  λους καί Κρήτες των
  Αθηνών πού θά ψηφί-
  σουν Συμμαχία, νά ρί-
  ξουν σταυρό προτιμή-
  σεως, στόν γνήσιο άγω-
  νιστή Πέτρο Βάβαλη.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
  Ή κ. Ρένα Μεσσαριτάκη
  θά δεχθή γιά την ονομάστι
  κή έορτή τού συζύγου της Μί-
  νωα την 1 Τ ην καί Τ 2ην τρέ
  χοντος.
  «■Ι
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ; ι
  ΚΩΝ)Ν0Υ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  ό Ύπουργός Προεδρίας καί
  Παιδείας
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ
  Συνέχεια ά^ό τή σελίδα 1
  ες δυσκολίες ή καθημερινή
  προεκλογική «Άλήθεια»
  βγαίνει — όπως ύττοσχέθηκε
  —- άπό τίς 25 Όκτωβρίου
  και κάθε μερά.
  Έμεινε δμως ή έκδοση
  τού 6ι6λίου. Σ' αύτό δέν υ¬
  πήρχαν άλλες διαθέσιμες κα
  τάλληλες έγκαταστάσεις, νά
  μποροΰν νά άντοπτοκριθοϋν
  στίς άνάγκες τής έκδοσής
  τού. "Ετσι, άναγκαστικά άνα
  βλήθηκε γιό( άργότερα, άφοΰ
  θάχει τελειώσει καί ό φόρτος
  των έκλογών.
  Πάντως ίνα ύποσχόμαστε
  καί σς τό μάθουν καλά οί κά
  θε ε'δους Γραμματικάκηδες
  κα! όποιοδήποτε άλλοι στραγ
  γαλιστές τής ελευθερίας τού
  Τύττου: Τό 6ι6λιο θά κυκλο-
  φορήση !.. Κα! φυσικά, θά πε
  ριλαμβάνει κα! τίς φωτογρα-
  φΐες τους.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΕΓΓΥΗΣΗ
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  Επιχειρηματίας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩ.Ν
  Πολιτικό Γραφεϊο Πεδιάδος 1
  έναντι πρακτορ. Όλυμπιακής άεροπορίας
  ΤΗΛ. 287.856
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ
  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Όθωνος 13
  Τηλ. 283.631 — 288.972
  ΑΘΗΝΩΝ: Λυκαδηττοΰ 19
  Τηλ. 3605112 — 3605115
  ΚΝΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  Δ1ΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  Ύποψήφιος ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΟΛΑ
  ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΠΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
  Δικηγόρος — τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ
  Δέχεται καθημερινώς στόί
  ττολιτικό τού γραφείον Ήρα
  κλείου Ιδομενέως 32 τηλ.
  281.092
  Αθήναι Ευπόλιδος 14 —
  Τηλ. 3242210
  ρο Βενέρη, ή «Άλήθεια»
  άττευθύνει θερμά συλλυπη
  τήρια, εύχομένη την τταρη
  γοριά, πού θά τούς βοηθήση
  νά άπαλύνουν τόν πόνο ά
  πό τόν θάνατο τής καλής
  τους Μάνας.
  "■■■■■■■■■■■■■■Η1
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  Την έρχόμενη Τρίτη 15 Νο
  εμβριου καΐ ώρα 7 μ.μ. στό
  Δημοτικό Κατάστημα Ηρα¬
  κλείου θά συνεδριάσει τό Δή
  μοτικό Συμβούλιο, ττροκειμέ-
  νου νά συζητήσει καί πσρει
  άττοφάσεις στ άπαρακάτω θε
  ματα.
  Εγκριση μελέτης Παιδι
  κης Χαράς στά «Δειλινά»
  — "Εγκριση δαπανών γιά
  τή προμήθεια άνταλλακτικών
  κα! την έπισκευή κα! συντή
  ρηση των αΰτοκινήτων κα! μη
  χανημάτων τού Δή μου τού
  τριτου τριμήνου 1977.
  ι— "Εγκριση των δρων
  γιά την άγορά τού αύτόμα
  τού χλωριωτήρα.
  — "Εγκριση μελέτης γιά
  την έπισκευή τού Δημοτικυΰ
  Μεγάρου Πλατείας Δασκαλο
  γιάννη καί ψήφιση σχετικής
  πιστώσεως μέ άναμόρφωση
  τού ττροϋττολογισμοθ
  — "Εγκριση δρων άγορ&ς
  αΰτοκινήτου σαρόθρου καί
  ψήφιση σχετικής πιστώσε¬
  ως.
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΛΗΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΡ.Ν
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ "ΦΛΟΓΑ,
  Τοϋ κ. Μαρίνου Βακφτζή
  ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ
  Συνέχεια ά"πό την 1η σελ.
  κα! τήρησιν τής θείας νομο
  θεσίας τού οί) φονεύσεις διά
  τούτο κα! άττηλάγησαν λόγω
  θρησκευτικής συνειδήσεως.
  Ποία δμως θρησκεία, τήν θρη
  σκευτικήν συνείδησιν έπικα
  λοΰνται οί Ίεχωδάδες έφ' δ-
  σον είναι οί άσπονδώτεροι
  έχθροί τού Χριστοΰ άφ' ενός
  άλλά κα! άφετέρου ώς "Ελλη
  νες όφείλομεν νά ύττερασπί-
  ζομεν την θρησκείαν των πά
  τέρων μας, τήν θρησκείαν τού
  έθνους κα! τοθ σωτήρος ημών
  Ι. Χριστοΰ. Διά τούτο νά ά
  ποκαλύψουν την πλάνην των
  χιλιαστών ώστενά τούς άφαι
  ρέσωμεν τό δικαίωμα νά ό-
  μιλοΰν διά τόν Χριστόν κα!
  διά τόν Θεόν κα! ττατέρα τού.
  ΟΙ χιλιαστές δέν παραδέχον
  τα ι τή θεότητα τοϋ Ι. Χρη-
  στοΰ καί ώς έκ τούτου εΤναι
  άντίχρηστοι καί άθεοι.
  Είναι λυπηρόν μίαν κυδέρ
  νηση νά νομίζει δτι ό μέγα
  λύτερος έχθρός της είναι πέ
  ραν των συνόρων, ένώ έκεΤνος
  ευρίσκεται έντός τοΰ έθνους.
  Ό άντίχρη—τος καί άθεος χ ι
  λιασμός. Εάν ή κυβέρνησις έ
  ρευνοΰσε θά άνεκάλυτττεδτι ό
  χιλιασμός δέν παραδέχετα»
  τήν άθανασία τής ψυχής πρό
  γμα πού πολλές είδωλολατρι
  κές θρησκεϊες παραδέχονται
  πού σημαίνει άττόρριψη όλο
  κλήρου τής χριστιανικής δι-
  δασκαλίας. Οί χιλιασταί ώς
  τυφλοί ό&ηγοί τυφλών δέν τολ
  μοΰν νά όμλήσουν καθαρά
  δτι δέν τταραδέχονται άλλην
  ζωή κα! την έπουράνιον 6α
  σιλείαν διά τούτο τήν κατέ
  βασαν στή γήν κα! τήν έκα
  νανέττήγιειον ύλιστικήν χιλια
  στήν αθλίαν.
  ΣΥΝΚΓΧΙΖΕΤΑΙ ί
  Άπό τόν κ. Μαρίνο Βα
  κιρτζή πήραμε την παρα-
  κάτω έπιστολή, σχετικά
  μέ τίς σχέσεις έκείνου
  καί τής εφημερίδας «Φλό-
  γα».
  Χαίρομαι πού ή όμάδα τής
  «Φ» μέ δικαιώνει, στό φύλλο
  τής 10)11)77 μέ τίτλο: «Α¬
  ΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;».
  Άναπάντητα τα περισσό-
  τερα έρωτήματα ττού τής εΐχα
  θέσει δπως τό ττερί λασττολο
  γίας σέ 6άροΓ στελεχών τοΰ
  ΠΑΣΟΚ κλπ.
  Στήν προκειμένη περίτττω
  ση ίσχύει τό γνωστό: «Ή σι
  ωττή είναι χρυσός».
  Δικαιολογεΐ ή σημερινή
  διεύθυνση, λόγω οικονομ ικών
  δυσκολιών, άνοιγοκλεισίματσ
  τής Φλόγας.
  Σάν μειοψηφήσας (10
  πρός 1) δέχομαι τήν άπόρρι
  ψη τής προτάσεως μου γιά
  οίκονομικό έ"λεγχο. Ζητώ δ¬
  μως δικαιώση στό θέμα των
  διττλών εισ—ράξεων, ττράγμα
  ττού γιά κείνους ττού έγώ ττή
  ρα τα χρήματά των (συνδρο
  μές) μέ άφήνουν άκάλυτττο.
  Παραδέχομαι δτι τό λογι-
  στήριο κάνίιλάθη καί δέν
  ύττήρχε δόλος. Άλλά δν υ·'·
  ση κανείς άττό ένα μαγα-^ί
  καί άντ! γιά ρέστα άπό χι-
  λιάρικο πάρη άττό πεντακο
  σάρικο; Τότε ό καταστημα-
  ταΡΧης δέν λέει ψώνισε τα 6-
  πόλοιττα, έττιστρέφει τό πεν-
  τακοσάρι.
  ΈσεΤς άντί γιά έπιταγές
  πού έπρεττε νά στείλετε νιά
  νά καλυφθητε, στειλατε επι—
  στολές «περάστε άττό τα
  γραφεϊα μας γιά τα ρέστα*.
  Δικαιώνομε καί γιά την άλ
  λαγή γραμμής ττλευσεοκ τής
  «Φ». Έκεϊνο πού δέν πέτυχε
  ό κ. Λεβεντάκης διά ψηψοφο
  ρίας, δηλαδή ή εφημερίδα νά
  έκφράζη δλες τής άττοχρώσεις
  πλήν τής δεξιάς, τό πέτυχ^
  μέ την άττοχώρηση των 4
  άπό τούς 5 τής άρχικής Συν
  τακτικής Έττιτροπής. Όττότε
  έπαυσε νά είναι >Ί «Φ» άνεττί
  σηυο δργανο τού ΠΛΣΟΚ
  "Εχουν θέση μέσα στήν έφη
  μερίδα «'Φ» κα; ή Πορεία,
  κα! ή Πρωτοβουλία κα! οί
  Χριστιανοί καί ή ΕΔΗΚ κλπ
  ΠΕΣΤΕΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΞΟΔΑ ΕΧΟΜΕ ΠΟΛΛϋΥΣ
  ΠΕΛΑΤΕΣ ΘΕΛΟΜΕ. ΔΗ -
  ΛΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ
  ΞΑΣΤΕΡΑ. ΠΗΡΛΜΕ Ο-
  ΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΣΟΚΑΤΖΗ
  ΔΕΣ ΣΑΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
  καϊ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ· ΤΩΡΛ Η
  ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙ
  ΠΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝ
  ΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ'..
  Μαρίνος Βακιρτζής
  Ήράκλειο
  ♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  Δ· Χ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά τό διαρρεΰσαν 24ω
  ρον έβεβαιώθησαν καί κατε
  μηνύθησαν ύτίό των Ύ~ηρβ
  σιών τής Δ)σεως Χωρ)κης
  Ηρακλείου αί κάτωθι παρα
  βάσεις:
  α) 5 Γενικοΰ Οίκοδομι
  κου Κανονισμοΰ.
  6) 1 ΆγορανομικοΟ Κώ
  δικος.
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΡΩΝ
  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  Κυριακη 13 Νοέμβρπ
  Ωρα 7 μ. μ.
  οτπν [Πλατεία Ελευθερίας
  Όμιλητές:
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
  ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  Γ Α ΜΑΓΚΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
  «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Κέντρον Είδικών
  Παιδιών— Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ — άττοφάσισε νά
  άγοράσει καινούριο έττιβατικό αύτοκίνητο 16 θέσε-
  ων γιά τίς καθημερινές άνάγκες τοΰ Ίδρύματος.
  Παρακαλοΰνται οί ενδιαφερομένη άντιπρόσω-
  ττοι έταιριών ή είσαγωγεΐς αΰτοκινήτων νσ ύττοβά-
  λουν σφραγισμένες προσφορές μέσα σέπέντε (5) μέ-
  ρες ά—ό σήμερα ταχυδρομώντας τις στήν 142 ταχ.
  θυρΐδα τού Ταχυδρομεΐου Ηρακλείου.
  Άπό τό Διοικητικό Συμδούλιο
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ
  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΟΡΟΣ
  Χημικάς · Μηχανικάς
  ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ Ε.Α.Η.Κ. ΗΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχετσι καθημερινά τούς φίλους τού στή ™>,.γ α
  ΖΛΓΡΑΦΟΥ 5 - ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΗΛΕΦ. 283.484 - 284 367^^.496