98927

Αριθμός τεύχους

138

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ τφΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλαι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-
  ΠροεκΑογικη "Εκδοση
  εεα οί ξενεσ βασεισ απο την κρητη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουθυνίη»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟίΞΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
  Χρόνος 3ος — Άρ. Φύλ. 138 — Δρχ 5
  'Ενώ 8ά ουϊηιοϋοε ϊαυά τό 8έμα τοϋ Μαοόυου άρχψανδρίτη Μαρινάκη
  ΑΝΑΒΛΗΒΗΚΕ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ '
  ΤΗΣ ΙΕΡΒΡΧΙΒΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  θά συνέλδη μετά τίς έκλογές γιά νά πάρη νέα άπόφαση διότι την προηγούμενη
  δέν την έκαμε δεκτή τό Ύπουργεϊο Παιδείας σάν έλλειπή.
  ΕΝΟΣ ΙΕΡΠΡΧΗΣ ΕΙΠΕ: ΚΑΚΩΣ ΠΒΡΕΝΕΒΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΗΣΙΑ
  Η ΣΥΝΟΔΟΣ της .Ιεραρχίας τής Έκκλη-
  σίας Κρήτης, ποϋ συνήλθε χθές στήν καθιερω
  μένη καΐ προαγγελθείσα συνεδρίασή της, άνέ
  6αλε τή συγκλησή της, γιά μετά τίς έκλογές.
  ΣΑΝ ΛΟΓΟΣ τής άνα&ολής προδλήθηκε ά
  κρι&ώς ή διενέργεια των βουλευτικών έκλο-
  γών.
  ΤΟ ΚΥΡΙΟ θέμα πού επρόκειτο νά συζη
  τησει ή χθεσινή Σύνοδος τής Κρητικής Ίεραρ
  χίας, ήταν ή ύπόθεση τοθ τέως Πρωτοσυγγε-
  λου τής Άρχιεπισκοπής θεοφυλάχτου Μαρι¬
  νάκη, τόν όποΐο, ως γνωστόν, καταδίκασε σέ
  επ" άόριτσον άργία ή Σύνοδος, μετά την άπο
  καλύψη τής μασονικής τού ίδιότητας άπό την
  εφημερίδα μας.
  ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗ τής υποθέσεως
  αυτής, άπό την άνωτάτη άρχή τής Κρητικής
  Έκκλησίας προκάλεσε τό Ύπουργεϊο Παιδεί
  άς καί θρησκευμάτων τοθ όποίου προΐσταται
  ό άφικνουμενος σήμερα στήν πόλη μας υπουρ
  γός κ. Γ. Ράλλης, πού έχει -ως γνωστόν -κατη
  γορηθεΐ άνοιχτά σάν Μασόνος! ί !
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ τό ύπουργεϊο παρατήρη
  σε δτι ή άπόφαση τής Ιεραρχίας γιά τόν Μα
  ρινάκη είναι έλλειπής διότι ένώ τόν τιμώρησε
  ή Σύνοδος μέ «έπ' άόριστον άργία» δέν ελ,εγε
  τίποτε περί τής στερήσεως των άποδοχών τού,
  άν δηλ. θά πληρώνεται ή δχι.
  ΕΠΙ τοθ σημείου αυτού ενας άπό τοΰς Ίε-
  ράρχες μας εΐπε δτι τουτο ύποεννοεΐτο,δεδομέ
  νού ότι οποίος δέν έργάζεται δέν μπορεΐ καί
  νά πληρώνεται.
  Ο Ι ΔΙΟΣ Ίεράρχης χαραχτήρισε σάν ά-
  νεπίτρεπτη την παρέμ&αση τοθ Ύπουργείου, δι
  ότι έφ' όσον πάρχουν Κανόνες τής Έκκλησίας,
  δέν είναι δυνατόν νά μειώνεται ή δΰναμή τους
  άπό καταστατικές διατάξεις, πού άλλάζουν
  κατά καιρους, έννοώντας, φυσικά τόν Κατα-,
  στατικό Χάρτη τής Έκκλησίας Κρήτης.
  ΕΤΣΙ, στή Συνοδο πού θά γίνη, άγνωστο
  πότε, μετά τίς έκλογές, προδλέπεται ότι θά ΰ
  πάρξουν σημαντικές άνακατατάξεις στό δλο
  θέμα δεδομένου δτι τουλάχιστον μιά μερίδα
  Ίεραρχών δέν θά υποκύψη στίς κυδερνητικές
  παρεμδάσεις, πού είναι γιά έ"να σοβαρότατο
  λόγο ϋποπτες, δεδομένου δτι ό προϊστάμενος
  ύπουργός θρησκευμάτων κ. Ράλλης, είναι Μά
  σόνος. ,
  ΕΚΕΙΝΟ πάντως, που προκάλεσε αϊσθηση
  -πέραν τής περιπτώσεως Μαρινάκη - είναι τό
  πώς ενας τουλάχιστον άπό τούς 8 Ίεράρχες|
  πού μετεϊχαν στή" χθεσινή Σύνοδο τής Κρητι¬
  κής Έκκλησίας, δέν τόλμησε νά προτείνη νά
  έκδόση η Σύνοδος μιά καταδικαστική άνακοί
  νωση γιά τόν σημερινό έπισκέπτη τοΰ Ηρα¬
  κλείου κ. Ράλλη, ό οποίος καί άπό την έφημερί
  δα αύτη, άλλά καΐ^άπό Ίεράρχη πέραν τοΰ
  κλίματος τής Έκκλησίας Κρήτης, έ"χει καταγ
  γελθεΐ σάν Μασόνος.
  ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ κάποτε θά πρέπει νά σταθή
  στό ϋψος της ή κεφαλή τής Κρητικής Έκκλησί
  άς καί νά τολμήση τουλάχιστον να κτααγγεί
  λει τοθ έχθρούς τής θρησκείας καί τής ,Εκκλη
  σίας μας
  ΕΠ ΕΙ ΔΗ δμως κι εμείς εϊμαστε μέλη της
  Κρητικής Έκκλησίας, άσχετα άν μάς κατηγο
  ροθν σάν έχθρούς της καί άθεους, τό πράττο-
  με στό μέτρο φυσικά των μικρών μας δυνά-
  μεων.
  Μιά βόμβα ι/ιά τούς Εχβρούι, τής Πατρίδος
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  ΠΑ ΤΗ ΣΤΡΔΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ
  2ο
  τΗρθε δμως ή ώρα νά
  άποκαλύφωμε πρώτην φο¬
  ράν την άηάτη τοϋ χιλια-
  σμοΰ πώς έκμεταλλεύεται
  μέ τόν έλεεινότερον τρόττο
  τήν εντολήν τοΰ θεοϋ: αν
  φονευθείς διά νά έξαττα-
  τά τα εθνη καί κυβερνήσει,
  ώστε νά μειώνει τόν στρα-
  τό τους άλλά καί νά μην άν
  τιμετωττίζει τό έχτελεστικό
  άπόσπασμα προσποιούμε-
  νος θεοσέβειαν δταν ό σιω
  νισμός δώσει τό σύνθημα
  γιά την παγκόσμιον έπικρα
  τησή τού.
  Τότε οί Χιλιασταί θά εί
  ναι οί πρώτοι πού θά λά-
  6ουν τα δπλα γιά νά στρέ-
  ψουν εναντίον τής πατρί¬
  δος των ή όποία τούς έξέ-
  θρεψεν. Βλέπετε ό σκοπός
  άγιάζει τα μέσα. Παρακα-
  λώ υμάς άδελφοί δτϊοιοι κι'
  αν εΐστε δτι κι' άν πιστεύε
  τε προσέξτε ιδιαιτέρως δ-
  σα θά άκολουθήσουν μέ τή
  βεβαιότητα δτι ό γράφων
  εχει πλήρη συναίσθησιν
  των εύθυνών τού έναντι
  θεοϋ καί άνθρώπων καί ώς
  ά" νθρωπος ό οποίος γνωρί-
  ζει καλώς ολόκληρον την
  "Αγίαν Γραφήν γνωρίζει
  την αυστηράν προειδοττοίη
  ση δι" δσους διαστρεβλώ-
  νουν τό ττεριεχόμενό τού.
  Λέγει λοιπν τό Ιερόν Εύ
  αγγέλιον: «είτε απόστολος
  είτε άγγελος άπό τόν ούρα
  νόν κηρύξει Ευαγγέλιον
  διαφορετικήν άς είναι άνά
  θεμα» (Γαλάτες Α).
  Εάν άκούσετε κάποιον
  ποΰ νά λέει δτι ύπάρχουν
  ανθρωποι οί όποίοι ζοϋν σ'
  έΎα έθνος μέ τόν ανώτερον
  ΠΡΟΣΟΧΗ !
  ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΈΡΙΑΤΙΚΗΣ
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  τής 14 Νοεμβριού καί στις καθημερινέί; έκδόσεις τής προεκλογικής
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Άπό Τρίτη 15 Νοεμβριού μέχρι καί την παραμονή των έκλογων:
  Μιά συνταραχτική άποκάλυψη τού ΜΑΓ*ΟΥ ΧΑΡΗ
  "ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΠΗΚΑ
  "ΣΤΑ ΑΔΥΤΔ ΤΟΥ ΚΑΡΔΜΑΝΛΗ,.
  Μιά παγκόσμια δημοσιογραφική άποκλειστικότητα γιά την όποία
  ήδη εχουν ένδιαφερθεΐ διεθνή είδησεογραφικά πρακτορεϊα.
  πολιτισμόν τόν οποίον ε¬
  γνώρισε ττοτέ ό κόσμος καί
  έχουν την μόνη άληθινή
  θρησκείαν καί είναι ό γεν
  ναιότερος λαός πού υπήρ¬
  ξε ποτέ επί τής γής μαχόμε
  νος γιά τα ωραιοτέρα καί
  εύγενέστερα ίδανικά πού
  εγνώρισε ποτέ ό κόσμος
  δηλ υπέρ πίστεως καί πα¬
  τρίδος υπέρ βωμών καί έστι
  ών άλλά ύπάρχει άνάμεσα
  σ' αυτόν τόν λαόν μιά τάξη
  άνθρώπων ή όποίρ: πολε-
  μα την πίστη αύτοϋ τοθ λα
  ου ύβρίζει καί ποδοπατεί
  τα ίερά καί τα δσια ώς καί
  τή οημαία καί είς περίπτω
  ση πολέμου άρνοΰνται νά
  πολεμήοουν διά την προά
  σπισην δλων αυτών των ά
  γαθών θά εϊπετε δι ι δέν
  εχουν ούδεμία θέσιν άνά¬
  μεσα σ' αυτόν τύν λαόν δηλ
  8χι μόνον δέν είναι ανθρω
  ποι άλλά χειρότερα καί ά¬
  πο χά κτήνη. Αύτοι λοιπόν
  οί κακώς όνομαζόμενοι άν
  θρωποι είναι οί Ίεχω6ά-
  δες. Αύτοι είναι τού χτυ-
  ποϋν την πόρτα τοΰ σπιτιοΰ
  μας μέ τα άθλια ίίντυττα.
  «Ξύπνα» καί «Σκοπιά»
  Τα 6ι6λία σιό χέρι διά νά
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελίδα 4η
  Πώς μέ 40ο)ο τώνΨήφων κερδίζονται 170 έδρες
  Ο ΕΚΛΟΠΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
  καί οί μαγικές τού ίδιότπτες
  Ένα ενδιαφέρον άποκαλυπτικόάρθρο τοϋ Βαγγέλη Χατζάκη
  Ο Π· ΒΑΡΔΙΝΟΠΑΝΝΗΣ
  ΜΗΝΥΣΕ ΤΗ «ΦΛΟΓΑ»
  ΠΑ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ
  Άπό τό Πολιτικό Γραφεΐοτοΰ
  κ. Π. Βαρδινογιάννη ττα
  ρακληθήκαμε νά δημοσιεύ
  σουμε την κατωτέρω άνα
  κοίνωση.
  Ό τέως ύπουργός κ. Βαρ
  δινογιάννης λαβών γνώσιν
  των φρικτών συκοφαντιών είς
  βάρος τού πού δημοσεύθηκαν
  στήν εφημερίδα «Φλόγα»τοΰ
  Ηρακλείου, καταθέτει έντός
  τής ημέρας μήνυση διά συκο
  φαντικήν διά τοΰ Τύπου δυσ
  , φήμησιν.
  Τό «παιχνίδι των έκλο-
  γών» στήν Έλλάδα έ'γινε
  τις περισσότερες φορές μέ
  ..«σημαδεμένη» τράπουλα.
  Αύτό τουλάχιστον £χουν ύ-
  ποστηρίξει συχνά στή Βου-
  λή ολασχεδόν τα πολιτικά
  κόμματα έκτός ϊσως άπό τή
  δεξιά. Προφανώς διότι τα
  κόμματα τής δεξιας στήν
  Έλλάδα υπήρξαν πάντοτε
  έκεΐνα πού εύνοήθηκαν ου
  χνά κατά τρόπο σκανδαλώ
  δή άπό τούς έκλογικούς νό
  μους τούς όποίους τα ϊδια
  συνέταξαν.
  'Άν ή διανου,ή των έδρών
  στήν Βουλή μέ 6άση τα ά-
  ποτελέσματα των έκλογών
  τοϋ Νοεμβριού τοϋ 74 φαί-
  νεται δδικη άφοϋ ή «Νέα
  Δημοκρατία» έχοντος συγ¬
  κεντρώση τό 55ο)ο περί-
  που των ψηφων κατέλαβε
  πάνω άπό 75ο) ο των έδρών
  ή άδικία αυτή γίνεται έμφα
  νέστερτι δταν ή Ένα>ση
  Κέντρου έχοντος συγκεν-
  τρώσει τό 1964 τό 53ο) ο των
  ψήφων κατέλαβε έδρες λι-
  γότερες άπό τό 60ο)ο τοΰ
  συνόλου των έδρών έκεί-
  νης τής Βουλής....
  Άλλά ύπάρχουν καί χει¬
  ρότερα! Οί παλαιότεροι α¬
  σφαλώς θυμοΰνται την πε-
  ρίπιτωση των έκλογών τοθ
  1956 άπότε τό κατάλληλα
  κατασκευασμένο έκλογικό
  σύστημα έ'δωσε στό δεύτε
  ρο κόμμα (την τότε Ε-Ρ.Ε)
  άνετη πλειοψηφία στή Βου
  λή.
  'Όσο κι' αν φαντάζει γιά
  τούς «άμιιιηίΐους» άπίστευτο
  τα 1956 ή Ε.Ρ.Ε. συγκενΐτρώ
  νόν τας τύ 47,38ο) ο των ψή
  φων κατέλαβε 165 έδρες
  στή Βουλή δηλαδή τό 55ο) ο
  τοϋ συνόλου των έδρών καί
  ή «Δημοκρατική ΈνϋΧϊη»
  τα κάμυατα τής τότε Αντι¬
  πολιτεύσεως ήνωιμένα υπό
  τόν Γεργιο Παπανδρέου έ¬
  χοντος συγκεντρώσει την
  πλειοφηφία των έκλογέων
  τό 48,15ο) ο κατέλαβε στή
  Βουλή μόνον 132 2&ρες
  (δηλαδή μόλις τό 44ο) ο τοϋ
  συνόλου των έδΐρών. Άπό
  την παράθεση των οτοιχεί-
  ων αυτών πιροκυπτει οαφώς
  δτι τό ποίος θά κυβερνήσει
  την Έλλάδα δέν τό καθορί-
  ζει (τουλάχαοτον πάντα) ή
  θελήση τής πλειοψηφίας
  τοϋ Λαοϋ μά τό έκλογικό
  σύστημα πού ίσχύει σέ κά-
  θε έκλογική άναμέτρηση.
  Τό δτι τα έκλογικά συστή
  ματα πού έφαρμόατηικαν με
  ταπολεμικά στήν Έλλάδα
  εύνοοϋν πάντοτε τή δεξιά
  είναι κάτι πού έπιβεβαιώνε
  ται κατά τρόπο χαρακτηρι-
  στικό άκόμα καί στϊς έκλο¬
  γές (1964) πού έπέληξαν
  σέ θρίαμβο τοϋ Κέντιρου.
  Στίς έκλογές αύτές ή 'Ένω
  ση Κέντρου πήοε τό 52,71
  τοίς έκατό των ψήφων γιά
  νά καταλάβει στή Βουλή
  (171 έδρες) τό 57,58ο)ο
  των έδρών. Μέ βάση την
  «τταράδοση» σέ δ,τι άφορα
  στά έκλογικά συστήματα θά
  πε,ρίμενε κανείο δτι τό δεύ
  τερο κόμμα θά Γηριονόταν
  στή διανομή των έδρών. Καί
  δμως... Ή ΕΡΕ δέν ζηιμιώ-
  θηκε αντιθέτως, έχοντος πά
  ρει τό 35,26ο) ο των ψήφων
  κατέλαβε περΐσσότερες έ¬
  δρες άπό ασες θά τής έδινε
  άκόμη καί ή λεγόμενη άπλή
  άναλογική. Πήρε τελικά τό
  35,66ο) ο των έδρών καί άν
  τί 106 άνέδειξε 107 βουλευ
  ιές.
  Δέν χοειάΓεται νά έχει
  κανείς Ιδιαίτερες γνώοεις
  καί ίκανότητες γιά νά άντι-
  ληφθεΤ τό παιννίδα καί νά
  δικαιώοει έκείνους πού ύ-
  ποοτηρίζουν δπ τό παιγνίδι
  παίζεται μέ κανόνες πού ό-
  ρίζει σχεδόν πάντοτε κατά
  τίς προ6λέψεις τίς έπιδιω-
  ξεις καί τα συικρέροντά τού
  ό ένας άπό ι ούς άντιπά-
  λους.
  Ό κ. Γεώργιος Μαϋρυι;
  (ΐιλώντας γιά την «ίστορία»
  των έκλογικών συστημάτων
  στήν Έλλάδα θά πεϊ κάτι
  χαρακτηρισπκό δτι «Ή δε¬
  ξιά στήν Έλλάδα άντιμετω
  πίζει τό ζήτηπα των έκλογι
  κων συστηυάτων μέ τή λο-
  γΐκή καί τή μέθοδο τοΰ. . .
  Καραγκιόζη: δική ιαου εί¬
  ναι ή τράπουλα δπως θέλω
  την μοΐράζω! : Ό ρόλος
  πού παίζουν τα έκλογικά ου
  στήματα στό «πολιτικό παι¬
  γνίδι» καί οί έτππιτώοεις
  τους στόν άγώνα γιά την
  κατάκτηση τής έξουσίας δ-
  λα αύτά μοιάζουν πολύ πε-
  ρισσότερο μπερδεμένα. Τό
  ϊδιο έκλογικό σύστημα ή λε
  γόμενη «ένιοχυμένη άναλο
  γική» κατ' δνομα δμως μόνο·
  Πραγματικά ΰστεοα άπό
  τίς έκλονέο τοΰ 1956 (πού
  έγιναν μέ ένα μικτό σύστη
  μα τό όποϊο δπως σημειώθη-
  κε εΐχε ώς άποτέλεσμα τό
  δεύτερο σέ ψήφους κόμμα
  ή ΕΡΕ νά καταλάβει ΰνετη
  πλειοψηφία έδρών στή Βου
  λή, δλες οί έκλογικές άνα-
  μετρήσεις έγιναν μέ τό σύ-
  θ'ηιμα τής «ένισχυαένης ά-
  ναλογικής». Τότε διιως πώς
  συνέβη διαφορετικός κάθε
  φορά νά είναι ό τρόπος δία
  νομής των έδρών;
  Τό μυστικό βριίσκεται στά
  «ποσοστά» καί μερικές δλ-
  λες διατάξεις πού καθι-
  στοϋν τό ϊδιο τό σύστημα
  τής ένισχυμένης άναλογι-
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  Καίτοι θεωρεϊται λήξαν
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΠΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΕΙΤΒΙ
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΠΕΚΟΥ ΟΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ
  «Άκατάλληλος» γιά τό συνδυασμό Ηρακλείου
  Κατάλληλος γι ό τό Ψηφοδέλτιο έπικρατείαςΐ
  ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ
  ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΕΝΙΝ
  ι
  Ό Σοβιετικάς Άκαδη-
  μαϊκός Νικολάϊ Μπλοκίν ά
  πένειμε χθές στόν 'Έλλη-
  να ποιητή Γιάννη Ρίτσο τό
  βραβείο Λένιν γιά δπως ά-
  ναφέρει ή σχετική άνακοί
  νωση «τόν ρόλο τιυ γιά την
  έπιβολή καί την ένίσχυση
  τής εϊρήνης στόν κόσμο».
  Παρά τό δτι τό θέμα
  ' Δαριέιανάκη ποΰ πάρα
  λίγο νά Μχει καταστρο-
  φικές συνέπειες γιά τό
  ΠΑΣΟΚ στό Νομό Ήρα-
  κλείου, θεωρεϊται ώς μή
  υπάρχον, άπό την έδώ
  |Νομαρχιακή Έπιτροπή
  ,τοΰ κινηματος, έξακολου
  θεΐ νά συζητεΐται, Ιδία
  στά άλλα κόμματα.
  Ή άτέρμονη αύτη συ¬
  ζητήση γινεται άπό ύ-
  ϊοψηφίους των ύπολοίπων
  κομμάτων στό Γίομό, προ
  κειμένου νά άποδειχθεϊ ή
  εϋκολία μέ την όποία άλ
  λάζει γραμμη καί θέση
  ή κορυφη τού Κινηματος,
  τόσο στά μεγάλα δσο
  καί τα μικρά θέματα.
  "Οπως είναι γνωστόν,
  ό συμπολίτης μας δικη-
  γόρος κ. Άλέκος Δαρι-
  έιανάκης ό οποίος ειχε
  κατέλθει στίς έκλογές
  τού 1974 σάν ύποψήφιος
  βουλευτής τοΰ ΠΑΣΟΚ
  καί εϊχε πάρει περισσό-
  τερες άπό 4.000 Οιήφους,
  άποκλείστηκε άπο τό ^η
  φοδέλτιο των προσεχων
  {έκλογών, τελείως άδικαι,
  ολόγητα.
  | Σχετικά μέ τόν άπο-
  , κλεισιιό τού αυτόν, φή-
  μες πού κυκλοφορούν, ά
  ναφέρουν δτι ύπεύθυνος
  είναι τό γνωστό στέλε-
  χος τού ΠΑΣΟΚ κ. Τσο-
  χατζόπουλος ό οποίος Μ
  καμε τό «χατήρι» άλλου
  ΰποψηφίου τού ΠΑΣΟΚ
  πού εχει σάν δάση τού
  , τή Μεσαρό: δπου καί πο¬
  ι λιτευόταν ό Δαοιβιανά-
  κης καί απέκλεισε τόν
  Δαρι&ιανάκη άπό τό ψη
  φοδέλτιο.
  Μετά δμως τόν άπο-
  κλεισμό, έκατοντάδες πό
  λιτικοι φίλοι τοθ Δαρι-
  διανάκη στά χωρία τής
  Μεσσαράς ιδίως, εστει-
  λαν τηλεγραφήματα δια
  μαρτυρίας πρός τόν πρό
  εδρο τού ΠΑΣΟΚ κ. Πά
  πανδρέου καί την έκτε-
  λεστική Γραμματεία τού
  Κινηματος, μέ τα όποία
  άπειλοΰσαν δτι θά άπο-
  χωρήσουν άπό τό ΠΑ¬
  ΣΟΚ έξ αίτίας τού θέ-
  ματος Δαριδιανάκη.
  Μιά έπιτροπή μάλιστα
  άπό τούς χολωθεντες πό
  λιτικούς φιλους τού Δα-
  ρι&ιανάκη, πήγε στήν Ά
  θήνα καί διαιιαρτυρήθη-
  κε στόν κ. Παπανδρέου,
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
  Μιά ένδιαφέρουσα
  συνέντευξη τοϋ κ.
  ΜΑΝΩΛΗ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
  Ύποφηφίου
  τοΰ Κόμιματος
  Νεοφιλελευθέιριων
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  1
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗ6ΕΙΑ» κρήτης
  Σά66ατο 12 Νοεμβριού
  Μ ΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ1 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΔΕΟΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  15
  Μόνο τσ' άρθΐλες άκου-
  γε κι άνεβοκατέβαιναν τα
  σοκκάκια καί λίγαινε ή
  καρδιά τζη.
  Καί είναι νά μή λιγαί-
  νει παπά ή καρδ·ά κανενοΰ
  Ό Πετροξυλάκης τότε εί-
  ■πε.
  "Ε δέν τ' άφήνετε αύτά
  νά ττιοΰμε κανένα κρασί
  νά ξεχάσωμε τσί, στενοβώ
  ριες;
  "Επιασαν τότε τα ποτή-
  ρια καί τα τσούγκρισαν λέ
  γοντας δλοι μαζί «Καλή
  λεφτεριά καί τοΰ χρόνου
  δλο ι στά σπίτια μας».
  —Ό θεός νά δώση παιδία
  μου εϊπε ό παπάς. Μετά τό
  φαγοττότι ό Σήφακας έθέ-
  λησε νά γνωρίση στόν Αύ
  στριακό τα παλληκάρια
  τού λέγοντας γιά τόν καθέ
  να τ' δνομά τού.
  χΗταν δλο· έπιφανεϊς όν
  δρες καί στό Γίρόσωπό τους
  ήταν ζωγραφισμένη ή άγά
  πή γιά την τατρίδα. Έφώ
  ναξε, μετά τόν Αποστολά¬
  κη νά παίζη τή λύρα γιά
  νά κερδίσουν κάμποσες ώ¬
  ρες τοΰ χάρου. Σάν έτελεί
  ιοσαν δλα αύτά ό καπετάν
  Σήφακας δέν μπορεΐ νά ή-
  συχάση καθόλου.
  Παίρνει 8να αύτόματο
  καΐ καβαλλικεύει τό αΛογό
  τού. |
  —Ποΰ πάς κπετάνιο ρώτη
  σαν τα παλληκάρια τού.
  —θά "άω μέχρι την πηγή
  νά ξεσκάσω λίγο.
  —Θέλεις κανένα άπό μας;
  —Νά έλθη ό γερο—Κατσού
  φης.
  'Επήγα στήν ηηγή.
  Έκατέβηκε ό Σήφακας
  καί ήτπε νερό μετά άναστέ
  ναξε βαριά.
  —Πάλι άναστενάζεις κα^ε
  τάνιο;
  —Είναι νά μην άναστενά-
  ζω γερο—Κατσούφη πού ή
  άρρα6ωνιαστικιά μου χαρο
  παλεύει οτό χωρία κι έσκό
  τωσαν οί Γερμανοί τόν πά
  τέρα μου καί τή μάνα μου;
  Έγώ έγλύτωσα ώς έκ
  θαύματος καί ποίος ξέρει
  τί άποτελέσματα θά εχω.
  Τώρα πρέπει νά κατεβώ στό
  χωριό νά δώ τί έπόκαμε ή
  κοπελιά άλλά ΐτΐες μου έσύ
  γερο—Κατσούφη πώς θά
  ■πάω;
  Είναι δύσκολο νά περά-
  σω. Ό^ωοδήποτε κάποιο
  μάτι θά μέ δή καί ίτσι πά¬
  ω καί γώ χαμένος.
  "Ενα σπίτι έΌβησε τελείως
  καί σΰτε μπορώ γερο—Κα
  τσούφη νά πάω έκεϊ πού
  σκότωσαν τσί δικούς μου
  νά τσί βάλω κάπου νά τσί
  ψάλλη κάνας τταπάς. Έγώ
  κάνω κουράγΐο άλλά ώς πό
  αγροτιά
  Γράφει ό ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  ΤΟ ΠΙΛΑΦΙ
  τε.
  Συνεχίζεται
  ΣΤΑΜΝΑ
  Άπό τό Σάβ&ατο καί νιά λίγες μέρες
  ΠΟΛΥΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
  στό χορευτικό κέντρο
  ΣΤΑΜΝΑ
  Τηλ. 286-106
  Ότάν σ' έναν τόπο ΰπάρ
  χούν δυό μέτρα καί δυό στα
  θμά τότε ό τόττος αύτάς δι
  καιολογεΐ και μέ τό στταρί
  τού έν άνάγκη δλα τα παρά
  ξενα, δλα τ' άνάττοδα κ ι δλα
  τα γελοΐα.
  Κι' αΰτό γιατί ή σοβαρά
  της παύει άπό γεννησιμιοΰ
  τού πά κ ό 'Ήλος τοΰ ώρα!
  ου, τοΰ δίκηου καί τοΰ τοΰ
  ήθικοΰ, τοΰ ΐεροΰ καί δσι
  ου πέφτει σέ φάσεις. Καί τα
  τε ή ϊσορροπία τής ήθικής
  δομής τής Κοινωνίας κλωνί
  ζεται, κλιδωνίζεται κι &ςφαί
  νετα πώς είναι άσάλευτη, δ
  πως τή Γή.
  Μάλιστα φίλε άγρότη. "Ε
  τσι 'ναι ετσι γίνεται την σή
  μερον ημέραν σ' αυτόν τόν
  λύ Ήλιο, τόν έξαίρετο τό
  πό άλλά καί την αφθαστη
  κομπιδωροσύνη δπου «άλ
  λος είναι ό Νικολής κ ι άλ
  λος έκ ι όσας απού θωρείς.
  Καί γιά νά μήν τονε Φω
  ται ττολά, μασάει πολλά
  καί γελά σέ πολλά. Παρα
  δείγματος χάριν: Άς ποΰ
  με τα σημερινό ύποψηφιακό
  βουλευτιλκι, άν θές ψυσικά
  δέν θές βάλε το μέσα κλεΐ
  σαι την πόρτα τού μυαλοΰ
  σου κ ι άς το έκεΤ μπάς καί
  ξεχαστεΤ καί γλυτώσεις ά
  ττό την σκοτούρα. Πάντως
  έγώ θά σοΰ τό πώ Κ αί θά
  σοΰ ττώ γιά τα ΤΑΞΙΜΑΤΑ
  των Βουλευτάδων μας, ττού
  τύφλα νάχει τό τάξιμο τοΰ
  Αύτάς τουλάχιστον εΐχε νά
  κάμει μ' έναν κόσμο τέτοιο
  πού δέν ήξερε, δέν καταλά
  βαινε καΐ δέν ενοιωθε. Τί
  κα νοιώθωμε καί καταλαβαί
  νομε καί άντιλαμβανόμαστε
  μά καί πού προχωροΰμε τό
  σο άργά γιατί είμαστε ψι
  λότιμοι.
  Κ αί παρ' δλο πού ξέοο
  μ ε καλά πώς Πιλάφι τού
  λευτών εμείς είτε μάς ζάι
  σαν τα γλυκόλογα είτε μς
  σαν τα γλυκόλογα είτεμάς
  είτε μάς πλάνεψαν τό χαοι
  εντίσματά τους τπστεύο.
  Πιστεύομε στό Πιλάφι
  ττού μάς τάζουν, στό φαΐ
  ττού ΘΑ μάς φέρουν καίστό
  6ρου6όζουμο ττού μάς ττοτί
  ζουν. Γιατί; Γιατί δέν πά
  ραδειγματιστήκαμε άττό
  τα παληό, γιατί δέν κρίνα
  με τα παρόντα, γιατί δέν
  ττροβλέψαμε τα μελλουμενα.
  "Ετσι φίλοι μου τρώμε τό
  πιλάφι τού Μωάμεθ καί χά
  όμαστε τα τόσα 'σα μάς
  πλασαίρνουν οί καλοί(;), οί
  κακοί καί οί άνάποδοι.
  Βεβαία ττώς ύπάρχει, ζεΤ,
  κΐνεΐται καί παλεύει άνάμε
  σά μας καί τό «μ ι ά τού κλέ
  φτη, δυό τοΰ κλίφτη....» εί¬
  ναι γεγονός Πύσει δμως τό
  φανταστικό Πιλάφι; Μακάρι
  μυαλό μας νά μήν φάει τό
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ Ι ΔΗΣ
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
  Η Ε.Ρ.Τ
  ΤΟΥΣ ΗθΟΠΟΙΟΥΣ
  Ή ΕΡΤ καθυστερεϊ νά
  πληρώσει τους ήθοποισύο
  ττού παίρνουν μέρος στά
  διάφορα τηλεοπτικά προ-
  γράμματα. Τό γεγονός κα
  ταγγελλει τό Σωματεΐο Έλ
  λήνων ΉθοΓτθΐών, πού ε-
  στειλε οτήν ΕΡΤ καί έξώδι
  κα πρόσκληση θεωρώντας
  την δλη ύττόθεση «έμπαιγ
  μό τοΰ κλάδου».
  Συγκεκριμένα, ή άνακοί
  νωση τοΰ ΣΕΗ, όναφέρει
  τα άκόλουθα:
  «Τό Διοικητικό Συμβού
  λιοτοΰ ΣΕΗ βρίσκεται στή
  δυσάρεστη θέση νά καταγ-
  γείλει δημοσία τούς συνα
  δέλφσυς. Τό ΣΕΗ διαμαρ
  τύρεται γιά την άδικαισλό
  γητη καθυστέρησση καί
  την θεωρεϊ έμπαιγμό γιά
  τόν κλάδο.
  ΠΕΤΑΛΩΜΑΤΑ
  "Ανδπ Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟΣ
  «Ιχ»·^ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «Ό πόλεμος στόν 20ό αί ώνα» είναι τό θέμα τής σει ρας τεσσάρων κινηματογρα φικών έργων, πού άναφέ- ρονται στόν 1ο, καί 2ο καί 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο καί θά προβληθοΰν άπό 14— 17 τρέχοντος στά Βρεταννι κό Συμβούλιο (Φιλικής Έ ταιρίας 17 Κολωνάκη). ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦<» ■Α. Ο.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 και 5 δωμοτί- ων,ώς καί ίσογείωνΚαταστημότων, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοϋς κατασκευ- πςκαίέπΊ των όδών 18778 άρ. 39 καί Πασιφάπς καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε- νικού Χημείου τού Κράτους]. Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καϊ 286113 ι ΕΑΠΙΟΠηΡΒΓΡΓυϊ Προμηθευτεϊτε έγκαιρα τό Νέο έλαιοδίχτυ μας μέ την ύπερενισχυμένη οϋγια Μετά άπό μακρές μελέτες, πετύχαμε νά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οϋγια) μέ ποΑλά καί πιό δυνατά νήμα- τα, ένοωματωμένα οέ ταινία όπό την ιδία πρώτη ϋλπ. Μέ την ιδία μέδοδο, ένιοχύοαμε ολο τό δίχτυ, χρηοιμοποι- ώντας πιό δυνατά νήματα κατά μήκος καί κατά φάρδος, μέ μελετημένη διατάξη ώοτε μαζί μέ την οϋνια νά παίρνει τό δίχτυ άτοάλινη άυτοχή. Προσέξτε άκόρη δτι τό ίίκτυ μος έχεΐ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά ρή χάνεταΐ οθτε μΐά άπό τίς πΊανοιΙΐές. ϋρο ηιό ρέ ιό έίαιοϋίχιο μας ΐό ρά[ερο της έλιάς ί\η ριό εθχάριοτο, κοί κ{ύ\ όποσχόληση. Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ιωάννης παπααακΗΣ & σιπ ο.ε. ΤΗΛ. 282343.ΗΡΑΚΛΕΙΟ * Μήπως ξέρετε νά μοΰ πεϊτε γιατί....παίζουν οί καμπάνες; Μή μοϋ πείτε τώρα πώς παίζουν έπειδή κάποισι · ·. τραβάνε τα σκοιναά, γιατί τό ξέρω αύτό. Έγώ σας ρωτώ ποιό λόγο έ'χουν αύτοι οί «κάποιοι» νά τραβάνε τα σκοινιά τής καμπάνας καί μάλιστα πένθημα, σάν φανεΐ στό χωριό έ'νας . .ύποψήφΐος. Ξέρετε νά μοΰ άπαντήσετε; Σάς 6οηΘώ άκόιμη περισσότερο. Πήγε πρίν λίγες μέρ·ες σχή Λιγόρτυνο, κάποΐος ΰ- ποψήφιος πού πρίν γίνει ύποψήφιος ήταν ό . . .πρωτος στό Νομό, καί άμέσως οί χωριανοΐ άρχίσανε νά κτυπα- νε. . πένθιμα τίς καμπάνες. Κάπσιος εϊπε δτι τραβσύσανε, λέει τα οκοινιά γιά νά τα κόψουν καί νά .κρεμάσυυν τόν ύποψήφιο. Δέν φαντάζομαι ομως ΐτώς τό κάνανε γιαυτό. Φαντάζομαι δμως, πώς αύτάς ό ύποψήφιος θά σβύ- σει άπό τίς «δικές» τού περιοχές τή Λιγόρτυνο! "Ακου πένθιμες καμιπάνεςϋ! 0 Παρ' δλο πού τόν είδοποίηοα, εξηκολουθεί νό κάνει..· μάτι άπό τόν δεύτερο δρΌ<ρο τής Νομαρχίας. Καί στήνεται έκεΐ μέ τίς ώρες καί μέ τίς... ύπερώ- ρΐ£ς (γιά τίς οποίες φυσικά πληρώνεται άπό τό δημό- σιο), καί μετρά πόσσι μιπαίνουν στό γραφεϊο τοΰ «έπΐ- κίνδυνου»! 'Άν κρΐνω δέ άπό την έχφ>ραση τοΰ προσώπου τού,
  την ώρα τοΰ μετρήματος, πιοτεύει πώς δέν πάει καθό¬
  λου καλά ή . . .πρωτιά.
  Πάντως, τό. . .μάτι τό συνεχίζει...
  ° "Εχει την έντύπωση πώς . .τοΰ τή φέρνουνε
  πισώπλατα.
  Γιά έναν ύποψήφιο των Νεοφιλελευθέρων μαλώ,
  πού ί,μαθε, δτι γνοκΐτότατο στέλοχος τοΰ κόματος στό
  Ρέβυμνο, στέλνει έπισκεπτήρια στούς γνωστούς τού
  Ήρακλειώτες καί τούς συνιστά νά ψη<ρίσουν συγκεκρι μένο ύποψήφιο. Μοΰ ύποσχέθηκε υάλιστα πώς θά μοΰ φέρει και άπό τα έπισκεπτήρια αύτά, γιά νά πεισθώ. "Αμα λοιπόν μοΰ τό φέρει, τα ξαναλέμε, εϊτε φυ- σα· · .βαρδιης εϊτε δχι. * "Ενα πραγμα δέν μπορώ νά καταλάβω. Άφοΰ δλοι οί ύποψήωιοΐ τής Έθνικής Παράταξης πηραν άπό μισό έκατομμύριο ό καθένας γιά τα ..έ'ξοδα τοΰ πρσεκλογικοΰ άγώνα, γιά ποιό λόγο τα ξοδεύουν μόνο δύο άπ' αύτούς; Μή μοΰ πεϊτε πώς είναι . . . παταξήδες γιατί αύτό τό · .ξέρουν καί οί κοποιές γιά τούς . . .βασιλικούς. β "Ενας άπό τούς παραπάνω ύποψήφιους, στό 6ιο- γραφικό τού σημείωμα άναωέρει μέ πε,ρίσοο καμάρΐ, δτι· · .συμπαραστάθηκε σέ πλειάδα συμπολιτών σέ δύ- σκολες γι' αύτούς ώρες. Αυτή ή παράγροφος υοΰ θύμισε κάποιον, πού έ- χωνε στήν ΕΣΑ συμπολίτες τού καί υστερα τούς πή- γαινε. . .τσιγάρα. Όνό]ΐατα πάντως δέν λέω γιά νδμαι . .καβάλα. ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ διακοσμητικη Τηλ. 287.670 !■■! ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ι ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΠΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗβΕΙΑ» ΚΑ<=ΉΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291 Τ.©. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) Μαρογιώργη 5 — 'Ηρακλειο — Κρήτης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης Μονής Πρεδέλης 56— Ήράκλειο ΤΕΧ. ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α: Δημ. Μαραγκουδάκης ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77 Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης Κ Υ ΝΗΓΟΙ Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΚΛΝΑ-ΜΟΝΟΚΑΝΛ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ ΧΙΙΡΕΚ ΡΟΧΕ ^-Ο^ίί,^ΛΛ^ Γ. ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ Έπίσης σέ μεγάλες ποσότητας 6λσ τα εί- οη κυνηγίου ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΧ ΚΑΛΥΤΕΡΕΧ ΤΙΙΙΙΕΓ. ΠΑΊΊ ΕΙΜΑΧΤΕ ΕΙΧΑΓΟΓΕ'Ζ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΕ-ΓΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207 ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) - Τηλ. 287.766
  Σάββατο 12 Νοεμβριού
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Οίάπόψεις ένόςνέου πολιτευτή καί διακεκριμένου έπιστήμονασέ πολλά δέματα
  Μανόλης Δεληγιαννάκης
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  ΤΩΝ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  'Απαυτα υέ καίρια έρωτήματα
  Γιατί μεταπήδησε άπό έπιτελική δέση τής ΕΔΗΚ στό νέο Κόμμα
  —Κύριε Δεληγιαννάκη, ΕΙ
  ναι γνωστό κ ι έχει ήδη εύρύ
  τερα κυκλοφορήσει στούς γτο
  λΐτικούς κύκλους τοϋ Ηρα¬
  κλείου ότι εΐστε μιά προσω-
  πικότητα εύρωπαϊκοΰ έπιπό-
  δθυ καί βαθύς γνώστής των
  θεμάτων πού άναφέρονται
  στήν εύρωττα'κή κοινότητα.
  Γιά τόν λόγο αΰτό πιστεύω
  ότι θά ήταν χρήσιμο νά άνα
  λύσετε στόν Ήρακλειώτικο
  λαό τού όττοίου ζητάτε την
  έμπιστοσύνη, μερικά δασικά
  ττράγματα ττού άττασχολοϋν
  σήμερα δλους τούς "Ελληνες
  Θά μάς έπιτρέψετε λοιπόν
  νά σάς προκαλέσουμε, γιατ!
  άπό τή δική μας την πλευρά
  σάν δημοσιογράφοι, πιστεύο
  με, ότι μόνο μέ άνοιχτή συ
  ζητήση είναι δυνατόν νά δι ε
  ρευνήσουμε καί νά μεταδώσω
  με στό λαό την άλήθεια. Δέ |
  χεστε λοιπόν την πρόκληση;
  —Πρώτ' άττ' δλα θέλω νά
  σάς εΰχαριστήσω γιά τή τι
  μή πού μοΰ κάνετε καί γιά
  τήν εύκαιρία ττού μοϋ δίνετε
  νά συζητήσω μαζί σας καί
  νά μεταψέρω μέσω τής 5η
  μοκρατικής εφημερίδας σας
  τίς άττόψεΐς μου στόν Λαό
  τού Ηρακλείου.
  —Δέν γνωρίζω εάν εΤμαι
  μιό ττροσωτπκότητα εΰρωπα
  ι κης προβολής δπως λέτε άλ
  λά είναι σίγουρο, ότι έχω
  ττολλούς καλούς φίλους στό
  δυτικοευρωπα'κό χώρο, οί ό
  ττοΤοι είναι καί φίλοι τής ΕΞλ
  λάδας. Πέρα άπό αΰτό έχω
  άσχοληθεΐ ιδιαιτέρα μέ τα
  θέματα, πού άναψέρονται
  στήν Εΰρωτταική Κοινότητσ
  καί έπειδή ένα ά—ό τα θέμα
  τα ττου έχουν γίνει άντικε!
  μενο τής ττροεκλογικής δια
  μάχης είναι ό προβληματισ
  μός γύρω άττό την ένταξη
  τής χώρας μας στήν Εύρωπα
  ική Κοινότητα, γι' αΰτό δέ
  χομαι την πρόκληση.
  —Άς αρχίσωμε λοιπόν μέ
  μερικά θέματα τής έσωτερι-
  κής ττολιτικής κι άκόμα εϊδι
  κώτεοα μέ μερικά έρωτήμστα
  πού σάς άφοροΰν ττροσωτΓΐκά.
  Γιατί όττοχωρήσατε άπό την
  ΕΔΗΚ, μέ την όποία σάς συν
  δέουν ττολύχρονοι άγώνες
  ττ·ρίυ καί κατά τή διάρκεια
  τής δικτατορίας καί τή στι
  γμή κατά την όποία κατείχα
  τε έτπτελική θέση στό κόμ
  μα;
  —Είναι άλήθεια, ότι άγω'
  νίζομαι άπό νεαρός φοιτητής
  μέχρι σήμερο πάντοτε μέσα
  στό χώρο τής μεγάλης προ
  οδευτκής δημοκρατίας πά
  ράταξης τού Κέντρου καί
  πάντοτε άντικείμενο των πό
  λιτικών μου άγώνων ύττήρξε
  ή συνεχής ττροσπάθεια γιά
  την έττίτευξη τής ένότητας
  των Δημοκρατικών Δυνάμεων
  Είναι ττράγματι λυπηρό ψαι
  νόμενο καί γεμίζει μέ θλίψη
  ή σημερινή διάσπαση των
  φιλελεύθερον δημοκρατικών
  προοδευτικών δυνάμεων. Άλ
  λά κάνετε άγαπητέ φίλε κ
  Στρατάκη ένα σοβαρά λά-
  θος. ΟΊ δημοκρατικοί μου
  άγώνες δέν ήταν μέσα στά
  ττλαίσια τής ΕΔΗΚ, ή όποί
  α είναι ένα κομματικό κατα
  σκεύασμα τής τελευταίας
  τριετίας, δττως καί τό ΠΑΣΟ
  Κ, άλλά μέσα στά ττλαίσισ
  τής "Ενώσεως Κέντρου, τού
  Κόμματος τού Γεωργίου Πά
  ττανδρέου καΐ τοϋ Σοφοκλή
  Βενιζέλου ΟΙ όργανώσεις τού
  έξωτερικοΰ άττό τίς οποίες
  ι τόν τίτλο τοϋ κόμματος, ά
  γωνίστηκαν τα χρόνια τής
  Δικτατορίας σάν "ΕνωσηΚέν
  τρου — ΕΔΗΝ έξωτερικοΰ
  καί άκόμα καί σήμερα μέ
  νουν μέ τόν ϊδιο τίτλο μήδε
  χόμενες τήν μετονομασία
  τους. Μέ δικές μου ένέργειες
  καί μέ έντολή τής Κ.Ε. των
  όργανώσεων τού έξωτερικοΰ
  κατορθώθηκε ή ένταξη τους
  στήν ρΔΗΚ. Βναι γνωστό
  δμως ότι πολλο φίλοι τού έ
  ξωτερικοΰ συνεχίζουν νά δυ
  στροποΰν στήν ένταθη αύτη
  θεωρώντας τήν ΕΔΗΚ άνίκα
  νη νά ττροσφέρει μιά ττροο
  δευτική έναλλακτική λύση
  στό πολιτικό ττρόβλημα τής
  χώρας. Καί είναι γεγονός,
  δτ ή ΕΔΗΚ δέν είναι ίδεο-
  λογικά καί πολιτικά ένας έ
  νιαΐος πολιτικάς οργανισμός
  'Υπάρχουν μέσα σ' αύτό τό
  κόμμα πραγματικά δημοκρα
  τικά προοδευτικά στοιχεΐα
  τα όποΤα δμως βρίσκονται
  τελείως άπομονωμένα, άντ ι
  κειμενκά άδύναμα νά άναλά
  6ουν τίς εύθϋνες γιά την ά
  νανέωση τής παράταξης,πρά
  γμα —ού άπό καιρό θάπρεπε
  νά έχει γνει. Ύπάρχουν οί
  λεγόμενες «νέες» δυνάμεις ή
  μάλλον τα ΰπολείμματά τού
  μετά άπό τή πρόσφατη διά
  σπάση τους καί την ϊδρυση
  τού Κόμαμτος τής Σοσιάλ ι
  στικής Πρωτοβουλίας καί οί
  οποίες είναι στή σημερινή
  τους πλειοψηφία δεξιά δημ ι
  ουργήματα τοΰ Καραμανλή
  καί σοσιαλίζοντες των πολι
  τικών σαλονιών τής Αθήνας.
  Καί ϋπάρχει τέλος ή πάλαι
  οκομματκή κάστα, ή όποία
  έκτιμοϋμε θά τόν ττετύχετε
  μέ τόν κ. Μητσοτάκη, τόν ό
  ποΐο ή ΕΔΗΚ συνεχίζει νά
  άποκαλεΐ καί νά χαρακτηρ!
  ζει -άποστάτην»;
  —Γιά τό ποιές είναι οί δυ
  νάμεις πού δίνουν τόν ιό-
  νο σήμερα στήν ΕΔΗΚ, μί
  λησα προηγουμένως άναλυ
  τικά. "Ολοι έκεϊνοι οί Δελ
  φϊνοι Ηγέται τοΰ κόμμα¬
  τος πριονίζουν συνεχώς
  τήν καρέκλα τοΰ Γ. Μαύ-
  ρου δέν θέλουν σαφώς τόν
  Κώοτα τόν Μητσοτάκη μέσα
  στό κόμμα γιατί ίκανός τΥο
  λιτικός καθώς είναι θά
  τούς άμφισβητήσει σίγου-
  ρα τήν ήγεσία μέ μεγάλες
  πιθανότητες επιτυχίας.
  "Αλλωστε πρός τα έκεΐ θά
  τραβήξουν τα πράγματα έ-
  τσι ί άλλιώς....
  Τό νά πιπιλίζουν οί κύρι
  οί αύτοι άκόμα καί σήμερα
  τή λυωμένη πιά καραμέλα
  τής Άττοστασίας δέν άποτε
  λεΐ έκπληξη, οΰτε καί σοβα
  ρή προσφορά στό πολιτικό
  διάλογο.
  Προσωπικά μέ ένοχλεΐ
  πάντως ή ύποκρισία στήν
  πολιτική δπως καί στήν
  ζωή.
  "Ολοι θυμοϋνται τήν
  στασία τοϋ 1965 άλλά
  χουν λησιιονήσει τό άστυνο
  μικό κράτος τής έπταετίας
  τοΰ Καραμανλή, έχουν λη
  σμονήσει τα τραγικά σφάλ
  ματα τοΰ Γ. Μαύρου τό
  1974, πού χάρισε τή δημο-
  κρατική παράταξη μέ τόν ά
  πίθανο, παραμορφωντικά
  έχει μπλοκάρει κάθε έξέλιξη'
  κάθε δημοκρατική διαδικα-
  σία καί κάθε ϊδέα γιά δημο
  κοτσαμπάσηδες καί φεουδάρ
  χες, πού τρέμουν στήν ίδέσ
  τοΰ κατατεμαχισμοΰ τής Ε
  ΔΗ Κ καί γενικώτερα τήςΔη
  μοκρατικής Παράταξης, σ' ε
  να κόμμα μέ όργανωτική δο
  μή, μέ πρόγραμμα καί μέ
  πλήρεις δημοκρατικές δια5ι
  κασίες άπό τή 6άση ώς τή
  κορυφή Ή τταραμάνα πού
  ένώνει τα έτεροκλητα αΰτά
  στοιχεΐα είναι ό Γεώργιος
  Μαΰρος, £νας έντιμος πολι-
  έκλογικό νόμο τοΰ 1958 καί
  μή άποδεχόμενος'τήν αυμ-
  μετοχή στήν λεγόμενη Κυ
  βέρνηση Έθνικής Ένότη
  τας ο(5τε τοΰ Κώστα Μητσο
  τάκη, οΰτε τοΰ Γιάννη Ζίγ
  δή, οϋτε τοΰ Ανδρέα Πα-
  πανδρέουοΰτε τέλος τοΰ κο
  ρυφαάου πραγματικοΰ άντι
  στασιακοΰ, πού άνέδειξε ή
  παράταξη μας, τοΰ Άλέ-
  κου Παναγούλη, ό οποίος
  κ' αύτός άπογοητευμένος
  έγκατέλειψε την ΕΔΗΚ.
  —Μάς έκπλήττει κ. Δελη
  γιαννάκη, ότι ένώ καταλογίζε
  τικός, μέ κΰρος καΐ βαθύς |τε σέ δλους εύθύνες δέν άνο
  γνώστης τών θεμάτων τής έ Φερατε ρητά τόν Ανδρέα Πά
  ξωτερικής πολιτικής. Άπό ^ανδρέου. Δέν φέρει ό Άνδρέ
  τήν αλλη πλευρά δέν κατάφε^ς εύθύνη γιά την διάσπαση
  ρε ό Γ. Μαΰρος δυστυχώς νά τ"ν Κεντρώων Δυνάμεων;
  —Σ' αύτά, πού εΐπα προη¬
  γουμένως δέν έξαιρώ κανέ
  να.
  Κι' ό Ανδρέας πρέπει α¬
  σφαλώς ν' άναγνωρίσει κά
  ποτε ότι υπήρξε πολλές φο
  ρές διαστταστής καί διαλυ-
  τικό οτοιχεϊο τή παράταξης
  μας καί φέρει καί αύτός τίς
  εύθύνες τού
  Άλλά είναι σέ δλους
  γνωστό, δτι ό Ανδρέας αν
  καί πρωτοπολιτεύτηκε μέ
  τήν Ένωση Κέντρου, σήμε
  ρα ό ϊδιος δέν άντιλαμβάνε
  ται τόν έαυτό τού σάν κεν-
  τρώο μεμαρρυθμιστή άλλά
  σάν μαρξιστή. "Εχει ξεκό-
  ψει λοιπόν ό Ανδρέας ΐδε
  ολογικά καί πολιτικά άπό
  τίς προοδευτικές φιλελεύ-
  θερες δυνάμες
  Στό ταξίδι τού αύτό, έγώ
  προσωπικά τοΰ ευχομαι κα
  λό κατευόδιο ών καί δέν πι
  στεύω δτι θά τα καταφέρει
  τελικά, γιατί προσπαθεΐ μέ
  κάθε τρόπο νά μονοπωλή-
  σει τήν ίδέα τής άλλαγής
  έπιβληθεϊ στό χώρο αύτό
  πως θατττρεπε καί νά προχω
  ρήσει σ' ενα δημοκρατικό συ
  νέδριο τοΰ κόμματος παρα
  μερίζοντας τούς καριερίστες
  καί τούς πολιτικούς φεουδάρ
  χες καί ξεπερνώντας καί με
  ρικές δικές τού άδυναμίες
  νά φέρει μιά ττραγματικά
  ττλατειά δημοκρατική ένότη
  τα. Ό Γάννης ό Ζίγδης εΐχε
  μείνει ό μόνος άληθινός ά
  πόστολος τής ένότητας τών
  Δημοκρατικών Δυνάμεων τα
  τελευταία χρόνια καί ό Κώ
  στας ό Μητσοτάκης έκανε έ
  πίσης σοβαρές ττροτάσεις
  ττρίν μερικούς μήνες γιά την
  σύγκληση Συνεδρίου που
  θά όδηγοΰσε στήν ένότητα
  τής Δημοκρατικής Παράτα¬
  ξης. Δυστυχώς οί προσττάθει
  ες αύτές δέν άττέδωσαν καί
  έτσι τταρτηρεΐται τό σημερι
  νό θλιβερό φαινόμενο τής δι
  άσπασης των δημοκρατικών
  δυνάμεων τής χώρας
  —Πιστεύετε κ. Δεληγιαν
  νάκη, δτι τό στόχο σας αϋ
  τόν, τόν όττοΐο όπωσδήττοτε
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ν. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε.
  (Τίάμια- ΚρύοταΑΑα - Καθρέπτες)
  Γνωστοποιοθμεν είς τό κοινόν τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου δτι επί της
  ΛΕΛΦ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 61 καί πλησίον ΠΥΡΟΣΒΕ-
  ΣΤΙΚΗΣ άνοίξαμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕ-
  ΠΤΑΙ κ'.λ.τι. συναφή εϊ6η ΕΓΧΩΡΙΑ καί ΕΥΡΛΠΑ'ΓΚΑ.
  Άναλαμδάνομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως.
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  ·»♦< ♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦« καί τής προόδου στηριζόμε νος, σέ μιά σπεΐρα συνθημα τολογία καί δχι σέ σοβαρή μελέτη τής έλληνικής κοι νωνικοοικονομικής πραγμα τικότητας. —Δέν είναι σχήμα όξύμω ρο κσί τταραδοξολογία δ¬ μως νά έπιδιώκετε την ένό¬ τητα των Δημοκρατικών δυ νάμεων βοηθώντας ενα άκό¬ μα δημοκρατικό κόμμα, τό όποΤο σημαίνει μιά ΝΤΕ ΦΑ ΚΤΟ διάσπαση; —Ασφαλώς καί ύπάρχει μιά τυπική, φαινομενική άντινομία δχι δμως ούσια στική. Τό άντίθετο συμβαί· νει άπ* δτι λέτε. Βοηθών¬ τας τόν Κώστα Μητσοτάκη καί τό κόμμα τών Φιλελευ θέρων συμβάλλω στήν πο- λιτική έξισορρόπηση τών ή γετικών στελεχών τής πά ράταξης μας καί ή έξσορρό πηση αύτη είναι ό μόνος δρόμος γιά νά συγκληθεΐ τό άπό δλους μας έπιδιωκό μενο Συνέδριο τής παράτα ξής μας. Γιά τόν λόγο αύτό θά πρέπει στήν Κρήτη τού λάχιστον νά ύπερψηφι- στοΰν μέ φανατισμό οί συν δυασμοί τοΰ Κώστα Μητσο τάκη. θά πρέπει ό Κρητι- κός Λαός νά τόν ένισχύσει στήν προσπαθεία του,νά τόν στηρίξει ούσιαστικά ώστε νά μπορέει στήν έΐνόμενη Βουλή, πού θά εχει ασφα¬ λώς μεταβατικό χαρακτίϊρα λόγω τής άττοχώρησης τοΰ πολιτική, νά διαδραματί- Καραμανλή άττό την ένεργό σει 6ασικό ρόλο γιά τό κα- λό τής χώρας Ίκαί κυ'ρίως γιά την προασπίση καί προ ώθηση τών συμφερόντων τοϋ Λαοϋ τής Κρήτης. Ό Κρητικός πρέπει σ' αύτές τίς έκλογές νά ψηφίσει κρη τικά καί είναι σίγουρο, δτι μόνο μ' αύτό τόν τρόπο θά μπρορέσει νά δεί νά σταμα τα ό άντικρητισμός, ό οποί¬ ος σαφέστατα ύττάρχει. Γιατΐ δμως ή προσχώ- ρηση στό κόμρα τών Νεο- φιλελευθέρων; Γιατί δέν συμρετέχετε στόν συνδυα σμό τοΰ κόμματος δπως ό κ. Βαρδινογιάννης σάν συνβργαζόμενος; —Γιατί σάν Κρηίπκός θε ωρώ υποχρεωθή μου νά υπο στηρίξω τό κατ' εξοχήν κρη τικό κόμμα μέ συννέπεια καΐ όλοκληρωπκά γιά τό καλό τοϋ Ήρακλειώτικου Λαοΰ. Μέ τόν κ· Βαρδινογιάννη μέ συνδέει συγγένεια, πολι τική φιλία καί κοινοΐ άγώ¬ νες τα χρόνια τής δικτατο¬ ρίας στό έξωτερικό. Άλλά ύ καθένας είναι έλεύθερος νά άτιοφασίζει σύμφωνα μέ τις δικές τού πολπικές έκ- τιμήσεις. "Οπως γνωρίζετε οί δικές μου έκτιμήσεις καί άναλύσεις μέ όδήγησαν δχι μόνο στήν ύποψηφιότηχα τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου άλ¬ λά καΐ στό προεδρεϊο τοϋ κόμματος, δπου συμβάλλω μέ τις μικρές υου τίς δυνά-' μεις στή διαμόρφίυση τοΰ προγράμματος τής οικονομι¬ κάς καΐ βιομηχανικήν πολι τικής. Έπειδή λείπατε πολλά χρόνια στό έξωιτερικό, μπορεΐτε νά μάς πεϊτε ποία είναι τα βασικώτερα σημεία πού σας συνδέ- ουν μέ τόν Δημοκρατικό χώρο καΐ τήν Κρή,τη; — Οί άγώνες μου μέ τή δημοκρατική παράταξη εί¬ ναι στούς πολιτικούς κύ¬ κλους λίγο πολύ γνωοτοί. Προέρχομαι άπό μιά παλιά ίοτορική, φιλελεύθερη οϊ- κογένεια, μέ πολλές έθνι- ε ές προσφορές. Άνέλαθα ένεργό πολπική δράση τό 1958 στά πλαίσια τοΰ δημο- κρατικοΰ φοπητικοϋ συνδι- καλισμοϋ- Τό 1965 ύπίίρζα ό πρώτος γραμιματέας τίϊς ΕΔΗΝ στή Γερμανία. Τόν ϊδιο χρόνο, ό άείμνηστος Γε ώργιος Παπανδρέου έκτι- μώντας τήν προσφορά μου καΐ ϊσως κάποιες όργανωτι κές ίκανότητες, πού πι- στεύω δτι έχω, μέ δρασε μέ- λος τής Κεντρικής Όργα- νωτικής Έπιτροπής τής Ε¬ νώσεως Κέντρου στή Γερ- μανία. Τό 1966 μέ όμόφω- νη άπιόφαοτι ττϊς Κεντρικής Έπιτροπί)ς, όρίστηκα ύη&ύ θυνος τοΰ Γίραφείου Διαορώ τισης, θέση, πού εΐχα δταν έπεβλήθηκε πιραξικοπιμα- τικά τό παπαδοπουλικό κα- θεστώς στή χώρα μας καΐ όπό τή θέση αυτή συνέβα- λα ϊσως στό νά μή περάση ή προπαγάνδα τής χούντας άνάμεσα στούς "Ελληνες έργάτες καΐ φοιτητές τοΰ έξωτερικοΰ. —Έπανερχόμενος στίιν Έλλάδα άγωνίσΐηκα γιά τήν ένότητα τών δημοκρα¬ τικών προοδευτικών δυνά¬ μεων καΐ τώρα πύλι μέσα στά πλαίσια τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων άγωνί- ζομαι γιά τόν ϊδιο σκοπό. Μόνο, πού αυτή τή φορά δέν άγωνίζομαι μόνο γιά τούς γενικούς πολιτικούς στόχους τής παράταξης, άλ λά συνδέομαιπαά ένεργά, καΐ όργανικά μέ την μάνα μου, τή πατρίδα μου την Κρήτη. Κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας μέ ποιούς συνεργαστήκατε κατά τής χούντας στόν εύρωσταϊκό χώρο; — Ό αγώνας εναντίον τοΰ δικτατορικοΰ καθεστώ- τος οτό έξωτερικό υπήρξε πολύμαρφος. Έκδηλώσεις διαρτυρίας, συλλαλητήρια άπεργίες πείνας, συγκεν¬ τρώση ύπογραφών γιά τή καταδίκη τοΰ καθεσιτώτος, σεμινάρια, διαλέξεις οτά πανεπιστήιμια, συνδιασκέ- ψεις καΐ κομιματικά συνέ- δρια. "Ολα αύτά απετέλε¬ σαν τίς μορφές τοΰ άγώνα, χωρΐς νά παραλείφουμε έ-' δώ νά σημειώσουμε τήν κι- νηιτοτίοίηοη μας πρός την κατευθυνθή τών δημοκρα¬ τικών κομμάτων τών χω- ρών, πού μάς φιλοξενοΰ- σαν, τίς σχέσεις μας μέ τα έργατικά συνδικάτα, τόν Τύπο καΐ τα μέσα μαζικης ένημέιρωοης. ΤΗταν μιά ζωή γεμάτη άγώνα. Πρόσω πικά πέρα άπό τή δουλειά, πού πρόσφεοα μέσω τής "Ενωσης Κέντρου %ιουν μέ λος τοϋ γερμανικοΰ σοσιάλ δημοκρατικοΰ κόμματος καΐ έξακολουθώ νά ειμαι προ- οωπικός φίλος πολλών στε¬ λεχών καΐ βουλευτών αύ- τοΰ τοΰ κόμματος άλλά καΐ τοΰ κόμματος τών φιλελευ¬ θέρων τής Γεριμανίας καΐ τής "Ολλανδίας Έπειδή είστε μιά προ- σωπικότητα μέ προ6ολή εύρωπαϊκοΰ όπιπέδου μπο ρεϊτε νά έξηγήσετε τούς λόγους, πού σας όδήγη¬ σαν στήν πολιτική; — Θέλω νά έπαναλάβω, δτι μέ τό νά έχει κανεΐς κα λούς φίλους στΐς χώρες τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος δέ γίνεται αύτόματα καΐ προ- σωπικότητα εύρωπαϊκοΰ έ- πιπέδου. Όπωσδήιποτε δμως μέ τήν ένταξη τής χώρας μας οτήν Εΰρωπαϊκή Κοινό τητα, πού θά πραγματοποιη θεΐ σύντομα, Πιρέπει ν' άλ- λάξουν οί δομές τής έλληνι κης πολιτικής. Οί παραδο- σιακοΐ πολιτικοι, πού στηρί ζουν την «δύναμή» τους στΐς κουμπαριές καΐ στούς προσωπικούς συναισθηματι- κούς δεομούς είναι καταδι- κασμένοι σέ πολιτική εξα¬ φανίση. Δέν είναι δυνατόν μέ τίς μεθόδους καΐ τή νοο- τιροπία τοΰ 40 καΐ τοΰ 50 νά αντιμετωπισθούν τα προ- βλήλματα τοΰ 2000. Χρειά- ζονται ν έ ο ι όνβρωποι, μέ έξειδικευμένες τεχνο- κρατικές γνώσεις καΐ πολι¬ τική μορφώση γιά νά μπο- ρέοουν ν' άνταπεξέλθουν στόν μεγάλο καΐ άμείληπτο συναγωνιομό τών Δυτικο- ευρωπαίων συνοδέλφων τους. Στό μέτρο, πού έχω τίς γνώσεις αύτές καΐ τίς σχέσεις, πού άνέφερα προη γουμένως πρός τό πιροοδευ τικά κόμματα τής Δυτικής Εύρώπης θά μπορέοω νώ ί- κανοποιήσω τίς άνάγκες πού δημιουργοϋνται γιά τή πατρίδα μας μετά άπό τήν ένταξή της στήν Κοινότη,τα τών Εΰρωπαϊκών λαών. Πι στεύω, δτι μέ συνεπεία, άπο φασιστικότητα καί ύπευθυ- νότητα μπορώ νά συμβάλλω στήν έκπροσώπηση τοϋ Ή¬ ρακλειώτικου λαοΰ τόσο στήν έλληνική βουλή δσο καΐ στό εύρωπαϊκό κοινο- βούλιο. Οί παραδοσιακοΐ πολιτικοί, πού ουτε μιά ξέ- νη γλώσσα δέν μιλοΰν — γιατί στεροΰνται σίγουρα έ- ξειδικευμένων γνώσεων — δέν είναι πιά σέ θέση ν' άν ταποκριθοΰν στΐς άνάγκες τοΰ τόπου. Αότός είναι ό βα σακός λόγος πού μ' έκανε ν' άποφασίσω την ένεργό συμ μετοχή μου στΐς έκλογές. Νά προσφέρω έντιμα τίς κα λές μου ύπηρεσίες στόν έλ ληνικό λαό. Κύριε Δεδηγιαννάκη. Άναφερθήκατε στό θέμα τής Εύρωπαϊκής Κοινό¬ τητος καΐ εϊπατε δτι ή έν¬ ταξή μας θά είναι σύντο- μη Εϊοτε υπέρ Γ) κατά τής ένταξής μας στήν Εύρω- παϊκή Κοινότητα; — Τό θέμα τής ένταξης τής Ελλάδος στήν Εύρω- παϊκή Κοινότητα έχει γίνει προεκλογικό θέμα καΐ τόσο οί θιασώτες τής ένταξης δ- οο καΐ αύτοί πού δέν δέχον ται τήν ένταξη έχουν πέοει σέ μιά στεΐρα συνθηματολο γία καΐ δέν πληροφοροϋν σωστά τόν κόσμο ώστε νά μπορεΐ ν' άποφασίσει άνε- πηρέαστα. Τό έρώτημά σας τό άπαντώ πάντως μ' ένα σαφέοτατο καΐ κατηγορημα τικό ΝΑΙ. ΕΙμαι υπέρ τής ένταξης τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα καΐ μάλιστα γιά τούς άκό- λουθους λόγους. Πρώτον: Μιά ένωμένη, δημοκρατική Εύρώπΐη μπο¬ ρεΐ νά άποτελέσει τό τρίτο δρόμο μεταξύ τοϋ άδίστα- κτου καπιταλισμοϋ τών Η. Π.Α. καΐ τοΰ γραφειοκρα- τικοΰ άρτηριοσκληρωτικοΰ κομμουνκτμοΰ τής Σοβιετι- κής "Ενωσης οί οποίες καΐ άντιδροΰν στήν ίδέα μιας έ νοποιημένης, δημοκρατικής Εύρώπης Ή δημοκρατικαί Έλλάδα πρέπει νά συμβάλ λεΐ στή διαδικασία τής ένο- ποίησης τοϋ Εύρωπαϊκοΰ χώρου. Δεύτερον. Μέ τήν έντα¬ ξη τής χώρας μας στήν Κοι νότητα θά σταθεροποιηθοΰν οί δημοκρατικαί θεσμοΐ τής χώρας μας καΐ θά άλλάξουν οί πολπικές, κοινωνικές καΐ οΐκονομικές δομές τής χώ¬ ρας μας υπέρ των συμφε¬ ρόντων τοΰ Έλληνικοΰ Λα ου. Αύτά βεβαία δλα θά γί¬ νουν μέ τήν ένταξη τής χώ ρας στήν Εύρώπη καΐ μέ τήν προϋπόθεση, δτι θ' άλ- λάξει ή νοοτροπία τής πολι τικής ήγεσίας, τής διοίκη- σης καΐ τής έπαστημοννκής διανόησης τοΰ τόπου. Τρίτον. Λόγοι έθνικοΐ έ- πιβάλλουν έπιίσης τήν ένττα ξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοι νότητα. Γνωρίζετε, δτι αύ¬ τη τή στιγμή ή Τουρκία άμ- φιοβητεϊ τή Συνθήκη τής Λωζάνης Άμφισβητεϊ τα έθνικά μας σύνορα, τή Δυ- τική Θράκη καΐ τα έλληνι- κά νηβιά τα χαρακτηρίζει στήν δική της πολιτική όρο λογία Νηοιά τοϋ Αίγαίου. Συγχρόνως οάς είναι γνω- οτό, δτι ή Τουρκία άντπδρά μέ λύσοα στήν ΐδέα τής έν¬ ταξης τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα για¬ τί γνωρίζει δτι μετά την ένταξη τα σύνορα τής Έλ- λάδας θά είναι καΐ σύνορα τής Κοινότητος, πού δέν θά μιπαρεί ή Τουρκία νά προσ βάλλει. Μέ τήν ένταξή μας μπαίνει £νας φραγμός στόν Τουρκικό έπε-κτατισμό. Τέταιρ/τον: Λόγοι οίκονο- μικής πολιτικής τέλος έπι- βάλλουν τήν ένιταξή μας στήν ΕύρωπαϊκΓ| Κοινότη¬ τα. Μετά τήν ένταξή μας τό Ίαμεϊο τής κοινής άγροτι- κής πολιτικής, τής λεγόμε νης «πράσινης Εύρώπης» θά διαθέτει περίπου 400 έκα τομμύραα δολλάρια τό χρό¬ νο γκι τήν οτήριξη των τι- μών τών άγροτικών μας προϊόντων καΐ τόν έκσυγ- χρονισμό καΐ τήν άναδιάρ- θρωση τής άγροτικής μας οί κονομίας. Τα ποσά αύτά άποτελοΰν μίά σημαντική ενισχύση τών άγροτικών πληθυσμώ ν τής χώρας μας καΐ αύτοι οί όποϊοι είναι εναντίον τής έν ταξής μας στήν κοινότητα, όφείλουν νά έξηγήσουν στόν έλληνικό άγροτικό πληθυσμό, ποϋ θά βροΰν τα χρήματα γιά τις άναγκαϊες έπιδοτήσεις τών προϊόντων μας, πού σημαίνει άιμεοτ) ά- νοδο τοΰ βιοτικοϋ έπιπέδου τοΰ άγροτικοΰ κόσμου τής χώρας καΐ ποϋ θά βροϋν έ- πίσης τα κεφάλαια, πού ά- παιτοΰνται γιά τόν έκσυγ- χρονισμό τής έλληνακής ά¬ γροτικής οΐκονομίας. Γιά τούς παραπάνω λοι¬ πόν λόγους εΐμαι υπέρ τής ένταξής μας στήν Εύρωπαϊ κή Κοινότητα, γιατί άπό τήν ένταξη θά προκύψουν πολ- λαπλά όφέλη γιά τήν πα¬ τρίδα μας καΐ τόν λαό της Ποία είναι κατά τή γνώ μη σας ή θέση τής Κρή¬ της σέ σχέση μέ τήν διε- θνή κατάσταση καΐ ποία ή συγκεκριΐμένη γνώμη σας στό θέμα τών ξέωνν βά- σεων; — Ή διεθνής θέση τής Κρήτης είναι ασφαλώς ή ϊδια μέ τήν θέση τής Έλλά δας. Γνωρίζετε, δτι ή χώρα μας είναι μέλος τής Άτλαν «κης Συμμαχίας. Προσωίπι κή μου γνώμη είναι, δτι τό¬ σο τό ΝΑΤΟ δσο καΐ τό Συμ φωνο τής Βαρσοβίας είναι στρατιωτικοπολιτικοΐ σχηρα τισμοΐ, πού έπεβλήθηκαν μετά τόν Β' παγκόσμιο στόν εύρωπαϊκό χώρο άπό τίς ΗΠΑ καΐ τή Σοβιβπκή "Ενωση καΐ πού μοναδικό τους σκοπό είχον καΐ έχουν τή διαίρεση καΐ τόν έλεγχο τοϋ εύρωπαϊκοΰ χώρου άπό τίς δύο αύτές ύπερδυνάμεις Καΐ τα δυό στρατιωτιχοπο- λιτικά μπλόκ βρίσκονται σή μερά σέ άντίθβση μέ τό δή μόσιο αϊσθημα τών λαών τής Εύρώπης· Γιά παραδεί- γματα, Οΰγγαρία, Πολχονία Τσεχοσλαβακία, Κύπιρος, Έλλάδα είναι γνωστά καΐ δέν χρειάΓεται νά άναλυ- θοΰν ίδιαίτεοα. Πολιτική τής χώραο ιας Οά πρέπει νά είναι ή άμοιβαία καΐ Ισόρ ροπα άπομάκρυνση τών δύο ύπερδυνάμεων άπό τόν εύ¬ ρωπαϊκό χώρο καΐ ή παράλ ληλη αναπτύξη ενός εύρω¬ παϊκοΰ άιμυνΓπκοϋ συστήμα τος. Τό εύρωπαϊκό αύτό σύ- στηιμα ασφαλείας πρέιπει νά οτηριχθεΐ στήν άμυντική προσπαθεία τών λαών τής ^εύραιπαϊκηός κοινότηίτας καΐ νά βοίσκεται σέ σχέσεις συμμαχικής ίσοτιμίας μέ τό άμυντικό αύστημα τών Ή- νωμένων Πολιτειών. "Οσον άφορα τίς ξένες βάσεις θά πρέπει νά έξετά- σουμ£ κι' αύτό τό πρόβλη- μα μέ την ψυχρή λογικκή καΐ δχι συναισθηματικά Εάν καΐ μέχρις δτου τε- θοϋν οί βάσεις γιά £να εύ¬ ρωπαϊκό σύστηιμα αμύνης, οί βάσεις αύτές έξυπηρε- τοϋν τίς άιαυντικές άνάγ¬ κες τής χώρας μας, τότε πρέπει νά παραμείνουν. Ε¬ άν δέν έξυπηρετοΰν τα δι- κά μας άμυνττικά συμφέρον τα, τότε πρέπει νά φύγουν. Θά μοΰ έπιτρέψετε πάντως άκόμη μιά παρατήρηση: Στή Κούβα, ό Φίντελ Κά- οτρο άπέσπαοε τή χώρα τού άπό τό οίκονομικοπολΗΐκό σύστημα τής Δύσης καΐ τήν ένέταξε στό χώρο τοϋ κουμ μουναστικοϋ οτρατοπιέδου. Κι' δμως άκόμη καΐ σήμερα στό Γκουαντανάμο τής Κου βας ύπάρχουν άμερικανι- ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελίδα 4η »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Διαβάζετε καΐ τήν Δευτεριατικη «ΑΛΗΘΕΙΑ» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·<
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σαυοον |______
  ηου πριν με ιχωμα οου ' 1
  Φραξηυν οί ολ'Λοι όο σεθ( κ >
  ηρολαβη να πέι ε οοτ.-ι κ< ΐι ι,, ι λλΡ Λικη'πηυ 03 Ε3Β ΝΒΙ Η3 Τί μας εϊπε χθές οιό τηλέφωυο Η ΟΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΙΑΤΟΜΟΛΥΣΜΕΝΟΝΕΡΟ Σάββατο 12 Νοεμβριού ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΠΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρχα¬ νών κ. Μαρία Πλουμίδου Παπαδάκη, οί χθεσινή τη λεφωνική έπικοινωνία της μα<ί μας, μας εΐπε τα εξής. Κατ' αρχήν εύχαρι- στώ κ ι έσας ττού φέρατε στή δημοσιότητα τό θέμα τοΰ μολυσμένου νεροΰ τού Δή μου Αρχανών κάί τόν άρ- μόδιο ύπάλληλο τής ύπηρε οίας πού άποφάνθηκε έ^ί- οημα γιά την άκαταλληλό τητά τού "Επί Γίολύ καιρό τώρα δέν μάς £διναν μιά ύτεύ- θυνη απαντήση στό σο6αρό αύτό θέμα Καί ένώ γνωρί ζουμε δλοι δτι κάτι συμ6αί νέ ι μέ τό νερό μας, δέν γ ι νόταν μ·ά ΰπεύθυνη ένημέ ρωση. Γράφετε νά δραστηριο "ποιηβώ σάν Δήμαρχος. Σάς γνωρίζω δτι ήδη, τό έ' χω κάνε·, άλλά χωρίς άπο τέλεσμα. "Εχομε ζητήσει γεωλόγους, έ'χομε ζητήσει κονδύλια, ίίχομε κάνε ι έ- νέργειες πολλές, άλλά τί- τιοτα. Προστταθήσαμε γιά τή χορηγήση δανείου 10 έκα τομμυρίων, δραχμών, γιά νά άλλάξωμε τό τελείως κα ταστραμμένο δίχτυο ύδρεύ αεώς μας καί μάς τό άρνήί θηκαν Καμμιά ανταποκριθή δέν βρήκαμε άπό τό Κρά- τος. Μόνο μιά έπίσκεφη ά- στραπή, έ'γινε άπύ μιά όμά δα εΐδικών. Γιά την πρόχειρη άν τιμετώπιση των κινδύνων τής ύγείας μας ζητήσαμε^ ένα χλωριοτήρα τόν όποΐο μετά άπό άγώνα ττήρα,με καί μας ζητοΰν νά τον έπιστρέ ψωμε μετά δυό μήνες χρή σεώς τού. Ζητδμε χρήματα «καλλιεργήσωμε» τίς γές τοϋ νεροΰ μας καί άρνοΰνται κ·' αύτά Πάντως τώρα πού τό θέμα ήρθε τόσο ξεκάθαρα οτήν έΊτιφάνεια, θά προσττα θήσωμε νά συνεχίσωμε τόν άγώνα. νά πη- τά Άπό την Δ)νση Γεωργί άς Ηρακλείου άνακοινώνε ται 8τ« οί παραγωγοί κάτσι κοι Ηρακλείου, ττου ζημιώ θηκαν όπό τόν καύσωνα καί την ττλημμύρα μποροΰν νά Ήηγαίνουν μέχρι την 22α Νοεμβρίου στήν Διεύ- θυνση Γεωργίας, γιά νά λά βουν γνώση των ζημιών πού τούς καθόρισε ή άρμοδί α έπιτροπή καί ύπο6άλουν ίιν έπιθυμοΰν σχετικές έν στάσεις. ΟΙ ΧΙΑΙΑΣΤΕΣ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 μας άποσπάσουν άπό την ά ληθινή τοΰ Χριστοΰ θρη- σκεία καί νά μδς όδηγή- σουν σέ δναν άλλον ψεύτι κο Χριστό Ίουδαικής κα- τασκευής, έπήγειο σαρκικό δαιμονιώδη δπως δαιμονιώ δης καί δχι ανθρωπίνη εί¬ ναι ή διδσκαλία τους Αύτούς τούς άνθρώπους ή κυβέρνηση Καραμανλή άηίήλλαξεν τής ένόπλου στρατιωτικής θητείας προ καλώντας τοιουτοτρόπως τα θρησκευτικά καί πατρΐω τικά αίσθήμαια γοΟ έλληνι ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 'Υποψήφιος ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ • ■■■■■■■■■■■■■ΙΙΒΒΒΜΒ-Β---β--- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ κου λαοθ Προ6άλλουν δι καιολογίαν τό δτι ή Άγία Γράφη λέγει μακρυά άπό τό φόνον αυτή είναι ή με- γαλυτέρα άπάτη καί τό χοντροηδέστερο ψεύδος πού εγνώρισε ποτέ ή αν¬ θρωπότης. "Εχομεν πλήθος παρα δειγμάτων δπου καί αύτά τα ζώα ακόμη προσφέρουν τό αΐματους γιά νά σώσουν τα τέκνα τους. Ό άνθρωπος ό οποίος προτιμά νά πεθά¬ νη τό παιδί τού Γ) ή ούζυζός τού παρά νά δεχθεϊ μετάγ γιση αϊματος ημπορεί νά εί να ότιδήττοτε άλλά ανθρω- πος δέν ημπορεί νά εΤναι Ή δικαιολογία των χιλια¬ στών είναι ψευδής. Δέν ύ- πάρχει θρησκεία νά άτταγο ρεύει την χρήση αϊματος διά την σωτηρία των άνθρώ πων. Συνεχίζεται ♦♦♦< ΨΗΦΙΣΤΕ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^ ♦♦♦♦♦♦<» Ο ΕΚΛΟΠΚΟΣ ΜΟΜΟΣ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 γής περίπου «θανατηφόρο» Γ] 6χι νιά τό δεύτερο κόμμα καί τα μικρότερα κατά τίς έπαδιώξεις έκείνων πού συν τάσουν τόν έκλογικό νόμο Ό έκλογικός νόμος μέ τόν όποΐο έ'νιναν οί έκλογές τοΰ 1974 είναι σχεδόν ό ϊ- διος καί πάντως εχει τόν ϊ- διο «έκλογικό μηχανισμό» μέ την ένισχυμένη άναλογι κή τοϋ 1958' Τότε ή ΕΡΕ συγκεντρώνοντας τό 41,16 τοίς έκατό των ψήφων άνέ δειξε 171 βουλευτές κατέ¬ λαβε δηλαδή τό 57ο) ο των έδρων τής Βουλής. Μέ αύτά τα δεδομένα τό ζήτημα τοΰ έκλογικοΰ νό* μου γίνεται τό κλειδί άπό τό όποΐο πολλά Θά έξαρτη- Θοΰν στό μέλλον ΤΟ ΣΥΝ ΕΝΑ Ό νόμος τοΰ 1964 προ- βλέπει δτι νιά τόν καθορι- σμό τοΰ έκλογικοΰ μέτρου κατά τίιν α' κατανομή των Η Ιυνινηυ{ι τοι) κ. Δίληγιαυ^ακη Συνέχεια α--, την 3η σελ. κές στρατιωτικές βάσεις. Τό θέμα τής έθνικίίς άνε- ξαρτησίας είναι πολύπλευ- ρο καί τίθεται σέ πολλά έ- πίπεδα Τό θέμα των ξένων στρατιωτικών βάσεων είναι μόνο £να άπό αύτά καί δχι τό πιό σημαντικό. Σημανπ- κότερη είναι ή μεταστροφή των κοινονικοοικονομικών δρων τής έλληνικής κοινω νίας ύπέ,ο τοΰ Λαοΰ. Άνα- πτύσσοντας τόν Λαό διευρύ νοΐ>με συνεχώς τα δρια τής
  έθνικής άνεξαρτησίας
  Εάν λοιπάν οί βάσεις
  μας έξυπηρ·ετοΰν άμυντικά
  τότε ν αι στΐς βάσεας, εάν
  δέν μδς έξυπηρετοΰν τότε
  6ι Πιό βασικό δμκυς είναι
  νά θελήσουμε δλοι οί εύρω
  παίκοϊ Λαοί ν' άναΐττύξου-
  με 2να εύρωπαίκα άιμυντικό
  σύστηιμα καί πρός αυτή τή
  κατευθυνθή πρέπει νά στρα
  ς>οϋν οί προσπάθειές μας
  Κύραε Δεληγιαννάκη
  σδς εύχαριστοΰμε γιά τή
  τόσο κατατοπισπκη συζη¬
  τήση πού είχαμε μαζί σας.
  Πιστεύουμε, δτι ό Λαός
  τοΰ Ηρακλείου θα £χει
  μετά άπό αυτή την συν-
  έντευξ( τα δεδομένα,γιά
  νά κρίνει σωοτά καί ν' άν
  τιμετωπίσει άντικειμενι-
  κά την ύποψηφ-ιότητά
  σας στΐς έκλογές τής 20
  Νοεμβρίου.
  Μ.ΕΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΗΝ
  ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  Κυριακπ 13 Νοέμβρη
  Ωρα 7 μ. μ.
  οτήν/ Πλατεία Ελευθερίας
  Όμιλητές:
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
  ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  Γ Α ΜΑΓΚΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  ψ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  Γεννήθηκα στο Ηράκλειο ά—ο γονεΤς Μικρασιστΐς
  τελειωσα την Έμττορική Σχολή.
  Ή συμμετοχή μου στά κοινά κατά διαστήματα είναι
  • γραμματέας τού ΣΕΓΑΣ Άνατολικής Κρήτης
  • έπανειλημμένα μέλος τής διοικησης τού Γ Σ «Ο
  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ»
  • ιδρυτικο μέλος στό Παράρτημα τής Πανελλαδι-
  κής "Ενωσης Γυναικών μέχρι το 1967 πού διαλύ-
  θηκε
  • δημοτική σύμβουλος τό 1965, παύτηκα άττό τή 5ι-
  κτατορΐα τό 1967 καί έπανήλθα τό 1974
  >· μέλος τής διοίκησης τού Άδελφάτου τοΰ Πανά-
  νειου Δημοτικοΰ Νοσοκομείου, παύθηκα το Τ 967
  • δημοτική σύμβουλος τό 1975 καί ττρώτη σέ σταυ-
  ρούς προτίμησης
  • αίρετό μέλος τής διοίκησης τοΰ Έμττορικοΰ καί
  Βιομηχανικού Έπιμελητηρίου
  • μελος τής 'Εττιτροπής κατά των Βάσεων.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΟΡΩΠΟΙΙ2ΞΤΗΝ ΕΔΗΚ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  Επιχειρηματίας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεϊο Πεδιάδος 1
  έναντι πρακτορ. Όλυμτχιακής άεροπορίας
  _ ΤΗΛ. 287.856
  >♦♦♦♦ ♦♦♦
  ■■■■■■■■--Β|--ει--
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΟΛΑ
  ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΠΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΠΡΟΣ
  Χημικάς - Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ε.Δ.Η.Κ. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται καθημερινά τούς φίλους τού στό πολιτικό τού γραφεϊο
  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛΕΦ. 283.484 - 284.367 - 289.496
  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
  Δικηγόρος — τ δουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  ΒΟΥΛΕΥΤΙΙΣ Ε.ΔΗ.Κ
  Δέχεται καθημερινώς στόι
  πολιτικό τού γραφείον Ήρα
  κλείου Ίδομενέτ^ 32 τηλ
  281.092
  Αθήναι Εύττόλιδος 14 —
  Τηλ. 3242210
  έδρών ό συνολικός άριθιμός
  των έγκύρων ψηφσδελτίων
  κάθε περιφερείας διαιρεϊ-
  ται μέ τόν άριθμύ ιών έδρών
  της αύξημένο κατά υία μο-
  νάδα Πά παράδειγμα ό νο-·
  μός Χανίων βγά<η 4 βουλευ τές καί έχει «70.000» έ'γκυ- ρα ψηφοδέλπα. Τότε διαι- ροΰμε τύ 70 (XXX) μέ τύ 4 νού 1 ίσον 5 καί βγάζωμε δτι τό έκλογικό μέτρο είναι «14 000» ψηφοι. Μέ τον νό- μο τοΰ 1974 θα διαιρούσα- με τό «70 000» μέ τό 4 χωρίς συν £να καί θα βγάζαμε έκ λογικό μέτρο 17 500 ψήφουί, δηλαδή αισθήτα άνώτερο ά πό τίς «14 000» τοΰ 1964 Αύ το σημαίνει 3τι £να κόμμα πού κέρδισΓ 16 000 ψήφους οτήν περιφέρειά τουένώτό 1964 θά ι'βγαζε ίνα βουλευ τή ιο 74 τόν έ'χασε καί τώ¬ ρα μέ την έπαναψορά τοΰ συν ίνα τόν ξαναβγάζη Έ πομένιος ή ίίλλειψη τοΰ συν εΎα θά είχε καί πάλι οάν άποτέλεσμα νά μείνουν γιά την Β' κατανομή 85,95 £. δρες επί ουνόλου 288 ένώ τώρα θά μείνουν πολύ ^ι- λότερες (10,15) αύτά είναι ΐά δυό βασικά μειοντκίήμα τα τοΰ ουστήμαιος ένιοχυ- Ιΐένης αναλογικώς τοϋ 74 ΐιέ τοΰ 77 Στό έτχόμενο τό τέλος ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 άπό τόν όποΐο ζήτησαν νά άναθεωρήσει τόν ά- ποκλεισμό. "Υστερα άπό τίς πιέ- σεις αύτές άναγκάστηκε ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ νά συμπεριλάδη στό ψη- φοδέλτιο Έπικρατείας τόν κ. Δαριβιανάκη καί μάλιστα σέ πολύ καλή σειρά, γΐά νά τόν άποκα ταστήσει ήθικά! "Ομως, αύτ^ ή υστερα άπό πιέσεις παρθεΐσα ά- πόφαση τού κ. Παπαν¬ δρέου, έξάφνιασε την Νο μαρχιακή Έπιτροπή Η¬ ρακλείου τοΰ ΠΑΣΟΚ πού εΐδε πώς σέ σοβαρά τοπικά προβλήματα τοΰ Κινήματος, δέν €χει κσ μιά βαρύτητα ή γνώμη της. Καί οί ψίθυροι συνενί ζονται. Και θά συνεχι- ζονται γιατί δέν μπορεί νά καταλάδει 6 πολύς κόσμος πώς είναι δυνα¬ τόν νά είναι ό κ. Δαριδια νάκης «άκατάλληλος» γιά τό συνδυασμό Ηρα¬ κλείου, καΐ ταυτόχρονσ νά είναι κατάλληλος γιά τό ψηφοδέλτιο Έπικρα¬ τείας ! Σ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕ Α ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αυακοιυωοη ΣΗΜΕΡΑ 12 Νοεμβρίου 1977 καί ώρα 7 μ. μ, θά μιλιί- σει στήν Πλατεία Ελευθερίας ώς έκπρόσωπος τού άρχηγοϋ τής ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝ)ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ό Ύπουργός Προεδρίας και Παιδείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ