98932

Αριθμός τεύχους

139

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

14/11/1977

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, ποΰ πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, ηρολάβη νά -εί Εστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Ε5Ω ΟΙ ΞΕΝΕΣ.ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβνθΐινίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ Φύλ 139 - Δρχ 5
  κ.
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ:
  ΚΑ
  Στά ττλαίσια μιάς μεγάλης Δημοσιογραφικής άποκλειστικότητας αυτής
  τής μικρής Εφημερίδας και κάτω άττό τό γενικό τιτλο:
  ΊΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 1ΗΚΑ ΠΑ ΑΑΥΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΙΙΑΗ.,
  ΓΐΝτοκουμέντο]
  ^^* ^φ^φ^^^^^^^^^^^ιΙ,γ ********* *^τ
  • Ή Κρήτη ίίχει άληθινά κάτι τό πανάρχαιο,
  τ' δγιο, τό πικραμένο και περήφανο, πού βχουν
  οί χαροκαμένες μάνες πού γένησαν παληκαρια
  "Εχει τόσο πολύ πολεμήοει κι' ύποφέρει ή γή< [■τούτη, £χει τόσο πολύ ουνηθίσει τόν θάνατο ΐτοϋ τόν ξεφοβήθηκε πιά καί μπορεϊ νά γελάει κοι νά παίζει μαζί τού. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Πολέμα καί μή ντουχιουντάς τό βράδυ ποίος πλερώνει τ' άνθρωττομεροκάματο είν' τσή ψυχής οί πονοι ·♦·>·♦♦'♦·♦■
  «Ζητω νά καταψηφίσει* τόν χ. Καοαμανλη «πό άγάττη
  Γιατϊ υπήρξε καί είναι σοβαρώς παράγων τής πολιτΐκης μας
  ζωής Γΐά νά τόν σώσουμε άπό την μοίρα τού Την μοιρα
  τοΰ Άνταλκίδα καί τού Τσάμπερλαιν πού μέ μόνο δπλο
  στήν έΡωτερική τους πολιτική την ύποχωρητικότητα όδή-
  γησαν την πατρίδα τους στήν καταστροφή Και τούς έαυ-
  τούο τουο σέ θλιθερό καί βδοξο τί,λος»
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ
  ΡΟΔΟΣ 23 10 1977
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αύτη άττό την πρώτη στιγμή τής έκδοσής της,
  άσχολήθηκε οσο ττιό έμπεριστατωμένα μποροΰσε, μέ τόν Σιω-
  νισμό, ττού θεωρεΐται και είναι ή αίχμή τοΰ δόρατος τού Μμ-
  περιαλισμοϋ καί τή Μασονία, πού είναι μιά άπό τίς σκοτεινές
  έκτελεστικές δυνάμεις τού
  ΣΤΑ δέκα ττρώτα φύλλα μας δημοσιεύσαμε σέ όλοσέλιδες συ-
  νέχειες μεγάλη σχετική καμπάνια, —ού δπως ψάνηκε άργότε-
  ρα, πείραξε ττολύ τα έδώ οργανα τού Σιωνισμοΰ άψοΰ τό ϊδιο
  βράδυ τής μέρας ττού έκδόθηκε τό πρώτο φΰλλο μας, εγινε συ-
  νεδρίαση στή Μασονική Στοα Ηρακλείου, πού καταχωρήθηκε
  μάλιστα καί στά πρακτικάϋ!
  ΚΑΙ μετέπειτα δμως έττανειλημμένα άσχοληθήκαμε μέ τόν
  φοβερό έχθρό τής ανθρωπότητος, τόν Σιωνισμό και τόν Ίμ-
  περιαλισμό, καθώς καί μέ τα δργανά τους, τούς Μασόνους
  ΓΕΝΙΚΑ προσπαθησαμε νά δώσωμε, μέσα σ' ένα χώρο ποΰ
  εΤχε σχεδόν παντελή αγνοια περί τοΰ σοβαροΰ αυτού θέμα-
  τος, μιά δσο μπορούσαμε έναργέστερη είκόνα των σκοτεινών
  αυτών δυνάμεων καί των δραστηριοτήτων τους
  ΚΙ ΑΥΤΟ τό κάναμε μέ συναίσθηση ευθυνής καί ένδιαψέ-
  ροντος γιά τίς τϋχες αυτού τοΰ τόπου και των άνθρωπον
  τού, ό οποίος, ώς γνωστόν έχει έ— ιλεγεΐ καί εχει ένσψηνωθεΐ
  στό «μάτι» τής Σιωνιστικής Άρχής.
  Ο ΧΩΡΟΣ αύτός πού δροΰν οί διεθνφς έγκληματίες οί όποΐοι
  κατέχουν καίριες θέσεις καί φέρουΤ βαρύγδουπους τίτλους,
  μάς η*ταν αγνωστος μέχρι τό 1972 ττερίπου.
  ΤΟΝ χρόνο αυτόν, ήρθαμε, εντελώς τυχαία, σέ μιά πρώτη
  έπαφή μέ οργανα τής διεθνοΰς αυτής εγκληματικήν σπείρας
  ή όποία ρυθμίζει τίς τΰχες τού κόσμου, μέ πρωτοβουλία
  δική τους και μέ τό πρόσχημα τής παροχής εργασίας μέ πε-
  ρισσότερα χρήματα άπό δσα κερδίζαμε μέχρι τότε δουλεύ-
  οντας γιά τή Διαφημίση καί έχοντος εγκαταλείψη τη Δη-
  μοσιογραφία λόγω τής δικτατορίας
  Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ δμως, κι δταν δέν άσκεί τό λειτούρ-
  γημά τού, δέν παύει ποτέ νά έχει μέσα τού τό σαράκι της
  δουλειάς τού. "Ετσι, μπαίνοντας σ' Ενα κύκλωμα εργασίας,
  ύπερατλαντικών δραστηριοτητων, άνακαλύψαμε σέ λίγο, 6ο-
  ηθουσών καί μερικών αλλων συμπτωματικών περιπτώσει ν
  δτι εΥμαστε μέσα σ' ένα «μπουκέτο λουλούδια» άπό αΰτά
  πού φύονται και άναπτύσσονται στήν 'Αμερική καί Ιδιαιτέ¬
  ρα στό Σικάγο.
  ΔΕΝ ΰπάρχει πιό ενδιαφέρον καί βολικό πράγμα για τον
  Δημοσιογράφο, δταν έχει την εύκαιρία νά ζεΐ τό θέμα τού,
  χωρίς μάλιστα νά ύποψιάζεται κανείς την Ιδιότητά τού
  ΑΥΤΟ ακριβώς ήταν δ,τ» συνέβη μέ την περίπτωση μας, πού
  κράτησε δυό περίπου χρόνια, μέχρις δτου «μάς κυνηγησα-
  νε» αντιληφθέντες, δπως δηλωσε ό άρμόδιος, την «κομμουνι-
  στικη μας ίδιότητα» , ,
  ΕΤΣΙ άπό τίς πηγές αύτές και τους Ελληνο - Αμερικανι-
  κους κύκλους, μάθαμε πολλά καί ένδιαψέροντα, άπό πρώτο
  μάλιστα χέρι Μερικά άπό αΰτά ήσαν
  • Ό πραγματικάς ρόλος της ΟΙΑ.
  • Ή τεραστία παρακρατική δύναμη καί ό ρόλος τού
  Σιωνισμοΰ
  • Ή σχέση μεταξύ Έβραιο - Άμερικάνικης δυναμης και
  Χούντας τού 1967
  • Ή τρομαχτική όργάνωση καί δύναμη τής Μασονιας,
  και πολλά άλλα
  ΕΝΑ δμως άπό τα σπουδαιότερα ήταν ή τύχη αυτού τού
  χώρου πού γεννηθηκαμε, της Κρήτης, καί ό προγραμματΐ-
  σμός τού μέλλοντας τού, άπό χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά
  ΚΙ ΕΝΑ δλλο, έπίσης σοβαρά, τό δτι οπόταν άποφάσιζαν οί
  Άμερικανοί θά έδιωχναν τίς «στιμένες λεμονόκουπες», των
  πρωτεργατών τής άπριλιανής διχτατορίας καί θαφερναν μ"
  ΤΕΚΤΟΝ1ΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  ΟΡ/ΑΜΟΚ ♦« ΜΙΓ . Μ «« 6ΑΛΑ*«*
  ίΧΑΙ*ΙΤΛ! »βΤ»λΧΜ ΤΟΥ *?«**
  ΜΑΡΤΙΟ3Μ θδΐ
  ΚΕΓΑΛ,Η ΣΤΟΑ ΓΗΓ
  II
  χ ΙΓ Ι ίί» ι ο» ι ; ι / /
  Φ ί Αϊι ϊφ
  Ι «ν Χυνίλ των Άντΐκων κοτ* ιός ουν«?ί>ί«<ϊ τϋί; 3ί^·1-9ί κοΐ ί Ϊ «αί &ιο την
  Λ»? 6 ι ν* Α* Κ Π^ΡΑΙ Η1.
  ά-ί-ίΜ
  Τ Η
  Λ
  ΜΗ1ΛΗΗΣ
  ΛεΓΟΠΟ
  θ ΒΑΡΟΜΊΗΣ
  ΑΝΤ ΡΛΜΜΟΧ
  Π ΓΜ /ΟΣ
  ΚΑ1ΧΑΜΠΗ5
  Ιια (ικον
  Μ(
  χ(χ
  (τπα
  τους
  Γίν
  ΚΛΠ
  ϊαθ τρ" 48
  αντ
  'ένα σχέδιο προδιαγεγραμμενο, ενα «δικό τους άνθρωπο», πού
  θά τόν χειροκροτοΰσε ό "Ελληνικάς Λαός
  ΚΑΙ πράγματι ό άνθρωπός τους ήρθε κ ι οχι μόνο τόν χειρο-
  κρότησε ό Λαός, μά τού άναψε καί λαμπάδες Ποίος δέν θυ-
  μάται την έπιστροφή τοΰ Καραμανλή, έκεϊνο τό βράδυ τής
  περίφημης «μεταπολιτεύσεως» πού ή ούρά τής άμερικανο-
  κίνητης χούντας, παράδωσε την έξουσία στόν Καραμανλή
  Ο ΓΡΑΦΩΝ τό θυμάται πολύ καλά γιατι άνοίγοντας ή πόρ-
  τα τοΰ άεροπλάνου, μετά τόν Καραμανλή, έμφανίστηκε πίσω
  τού ακριβώς 'ένα γνωστό τού ττρόσωπο ό Τάκης Λαμπρίας,
  πού τό ϊδιο βράδυ ή μάλλον τα ξημερώματα, όρκισμένο ύφυ-
  πουργό πιά, συνάντησε στό ξενοδοχεϊο τής «Μεγάλης Βρε-
  ταννίας»
  ΜΕ ΤΟΝ άνθρωπο αυτόν, πού δπως καλά γνωρίζουν οί πα-
  ροικοΰντες την καραμανλική Ίερουσαλήμ είναι «το μυαλό
  τοΰ Καραμανλή», είχαμε παληά γνωριμία Έκεΐνος ήταν δι-
  ευθυντής στό περιοδικό «Εΐκόνες» καί την εφημερίδα «Μεσημ-
  βρινή», μέ τα όποία συνεργαζόταν ό γράφων. Μέ τόν ϊδιο,
  την κ Βλάχου, τόν κ Λούνδρα, τόν κ Ψύχακαίτόνκ Μπίστι-
  κα, βρεθήκαμε τό πρωί τής 21ης Απριλίου 1967 στό γρα-
  φεΐο τής κ Βλάχου στήν όδό Σωκράτους 57 Καί μέ τόν ϊδιο
  συναντηθήκαμε στό Αονδίνο τό 1972, δπου εΐχε άναπτύξει
  μιά έ'ντονη άντιδικτατορική δράση
  ΜΟΑΙΣ ήρθε λοιπόν (εΐχε φύγει γιατι ό πραξικοπηματίας
  Λαδας τόν εΐχε χαστουκίσει μαζί μέ τόν κ Λάμψα γιά ενα
  δημοσίευμα στίς «Εΐκόνες») μιά όμάδα δημοσιογράφων
  προσφερθήκαμε νά τόν βοηθήσωμε, γιατι δέν εΐχε ίδέα άπό
  την πραγματικότητα πού εΐχε διαμορφωθεΐ έδώ κατά τα χρό¬
  νια τής άπουσίας τού. Ό γράφων ανάλαβε τό θέμα τής άνα-
  μορφώσεως τής τηλεοράσεως Γενικά τίς μέρες έκεΐνες τής
  άλησμόνητης Κυβέρνησης Έθνικής 'Ενότητας, είχαμε πάρα
  πολλές έπικοινωνίες στό Γραφεΐο τού, επί τής όδοΰ Ζαλοκώ-
  στα 3
  ΕΚΕΙ μέσα, ακριβώς, ό κ Τάκης Ααμπριας μοΰ μιλησε γιά
  πολλά Έκ εί μέσα εΐδα νά παρελαύνουνε τα πιό άπίθανα
  πρόσωπα, άπό διακεκριμένον χουντικούς πού περνοΰσαν
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΛΚ
  Ή φωτογραφία αυτή πού είκονίζει τόν Κωνσταντΐνο Καραμανλή, στίς έκλογές τού 1958, είναι πολύ άποκαλυπτική:
  Στό άριστερό έμπροσθεν μέρος τού πρωθυπουργικοΰ γραψείου, διακρίνονται τα τεκτονικά (μασονικά) συμ βολά «Σφυρά καί
  μυστρίον», πού χρησιμοποιοΰν καί φέρουν μόνον μασόνοι όνωτέρου βαθμοΰ Ό Κ Καραμανλής, πανίσχυρος νικητής
  των έκλογών, έκείνων, δέν διστάζει νά δηλώσει άπό των στηλών τής εφημερίδας «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» τή μασονική τού ταυ-
  τότητα. Γιατί νά τό κρύψει αλλωστε, Πρίν δυό χρόνια, τό 1956, εΐχε επιβάλλει φορολογία σέ ναούς καί μοναστήρια,
  γιά την άνοικοδόμηση τοΰ Τεκτονικοΰ Μεγάρου τής όδοϋ 'Αχαρνών 19
  Ό άρχηγός της «Νέας Δημοκρατίας» είναι μασόνος, ή δέ μασονική σταδιοδρομία τού εχει, περιληπτικά, ώς εξής
  Εΐδε τό «τεκτονικό φώς» στή Στοα «'Αριστοτέλης» αριθ 36 των Σερρών καί στή συνέχεια σταδιοδρομησε στή Μασονία,
  περνώντας ά—ό τίς Τεκτονικές στοές των Αθηνών Υπήρξε τόσο άφοσιωμένος Μασόνος, ώστε τό 1955, μετά τόν θάνατο
  τοΰ Παπάγου, προτιμήθηκε στήν πρωθυπουργία, ύπερπηδώντας αλλους (Στεψανόπουλο κ.λ π ) πού εΐχαν σειρά, μέ άπο-
  τέλεσμα κανείς σχεδόν — έκτός των Μασόνων — νά μή γνωρίζει πώς ό νέος αύτός πολιτικός, που δέν διέθετε ρίζες καί
  διασυνδέσεις μέ τή δεξιά, νά γίνει ξαφνικά καί άπρόσμενα ό ήγέτης της Τώρα καθένας μπορεϊ νά καταλάβει, γιατι
  είναι γνωστό δτι ή Μασονία προωθεΐ τοϋς μΰστες της
  Κατάτήν 1 Ιετία 1963 -1974 πού διέμενε στό Παρίσι ή Μεγάλη "Ανατολή τής Γαλλίας, τού άπένειμε τόν άνώτατο
  33ο μασονικό βαθμό, τόν όποΐο φέρει καί σήμερα Ή επάνοδος τού στήν 'Ελλάδα εντελώς ξαφνικά, ύποσκελίζοντας καί πάλι
  δλους τούς αλλους πολιτικούς (Κανελλόττουλο, Μαΰρο κλπ) τούς όποίους εΤχε καλέσει ή Χούντα, είναι καί πάλι όποτέλε-
  σμα τής Μασονικής τού ιδιότητος Νά γιατί δέν σκότωσε και τούς καταδικασθέντας «άδελφοΰς» τρόφιμους τοΰ Κορυδαλ-
  λοΰ, των οποίων έσπευσε, πρίν τό ζητήσουν, νά χαρίσει την θανατική ποινή πού τούς έπιβλήθηκε
  'Υπενθυμίζουμε άκόμη δτι πολλοί άπό τούς στενούς συνεργάτες τού είναι μασόνοι, μέ προεξάρχοντες τόν 'Υ-
  πουργό Προεδρίας, Παιδείας καί Θρησκευμάτων Ράλλη καί τόν Πρόεδρο τής Βουλής Παπακωνσταντίνου
  Τέλος, ΰπογραμμίζουμε δτι ή Μασονία είναι δργανο τοϋ Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ, πού έχει τό κέντρο τού στήν 'Αμε¬
  ρική δπου ή ττερίφημη Έπιτροπή των 40 κανονίζει τίς τΰχες τοΰ κόσμου, έλέγχει τόν εκάστοτε Πρόεδρο καί μέ τα άνά την
  ΰφήλιο έγκατεσπαρμένα όργανά της, διευθύνει τίς χώρες, δπως συμφέρει σ' εκείνην Μασόνοι οί έκτελεστές τής Άπρι¬
  λιανής Διχτατορίας Μασόνοι καί οί έκτελεστές τής Κοινοβουλευτικής Διχτατορίας "Οργανα τοΰ Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ, ό
  οποίος, ώς γνωστόν αποτελεί την αίχμή τού δόρατος τοΰ 'Αμερικάνικου καί Διεθνοΰς Ίμπεριαλισμοΰ
  Έδώ κρύβεται δλο τό μυστικό, καί δλες οί άπορίες πού κατά καιρούς δημιουργοϋνται, δχι μόνο στόν άπλό λαό,
  άλλά καί στούς ΰπεύθυνους πολιτικούς μας, οί όποΐοι εχουν κυριολεχτικά μεσάνυχτα, γιά την τεραστία δύναμη των Σιω-
  νιστών καί των σκοτεινών όργάνων τους, δπως ή ΟΑ, ή Μασονία κ λ.π
  Νά γιατί ό Μασόνος Καραμανλής, έπαναλαμβάνει την καραμέλλα τού «Άνήκομεν είς την Δύσιν», διότι έκεί είναι τό
  κέντρο των όποφάσεων τής μεγάλης καί έπικινδυνης οργανώσεως την όποία ύπηρετεΐ εύσυνειδητα όμολογουμένως.
  Καί κάτι άκόμη ή σημερινή άποκάλυψη γνωρίζομε άπό τώρα δτι θά μάς κοστίσει άκριβά Τό τολμοΰμε δμως
  γιατι κάποτε κάποιος έπρεπε νά άποκαλύψει τή μεγάλη άλήθεια καί τό ύπέροχο μυστικό τοΰ Δικηγόρου όπό τό Κι-
  ούπκιοι πού άφοΰ πέρασε δλες τίς βαθμίδες τής έξουσίας, κατευθύνεται όλοταχώς στό θώκο τοΰ Προέδρου τής Δημο¬
  κρατίας Θυμίζουμε και πάλι σέ δσους δέν τό γνωρίζουν, δτι ενας άπό τούς κύριους στόχους τοΰ Σιωνισμοΰ καί τής έκ-
  τελεστικής τού δύναμης, τής Μασονίας, είναι νά δημιουργεΐ Πρωθυπουργούς καί Άρχηνούς Κρατών.
  Στόν πόλεμο πού θά μάς άσκηθεΐ μέ κάθε μέσο, ζητοΰμε τή βοηθεία δλων των Πολιτικών 'Αρχηγών πού δέν
  είναι Μασόνοι ή οργανα τοϋ Σιωνισμοΰ καί τοΰ 'Αμερικάνικου Ίμπεριαλισμοΰ γιά συμπαράσταση Καί ή καλύτερη βοηθεία
  πού θά μάς κάνουν θά είναι νά διαδώσουν, έπεχτείνοντας τή δική μας μικρή φωνή, στό Πανελλήνιο αύτη την καταγγελία,
  γιά νά πληροψορηθεΐ ό Λαός μας τή μεγάλη πικρή καί σκληρή πραγματικότητα καί νά μή πάει χαμένη καί ή δική μας
  θυσία. Ή θυσία ενός δημοσιογράφου, ό οποίος στήν προσπαθεία τού νά μάθει γιά νά έκπληρώσει τό ίερό χρέος τής
  πληροφόρησης, κατάψερε— δπως έξηγεΐται άπό αλλες στήλες καί θά έξηγηθεΐ καί στή συνέχεια — νά μπεϊ στα αδυτα τοΰ
  Καραμανλή καί νά άποκαλύπτει τώρα τα δσα μπόρεσε νά άντιληφθεΐ, στή δύσκολη καί έπικίνδυνη αποστόλη τού πού
  άρχισε άπά τα 1972 καί κράτησε μέχρι καί τίς έκλογές τού 1974.
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΐο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΣΑΤΣΟΥ - ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ
  ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ
  ΠΡΟΕΔΡΙΑ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Κύριον
  Εμμανουήλ Καρέλλη ί
  Δήμαρχο Ηρακλείου
  Κρήτης
  Κύριε Δήμαρχε,
  Αίσθάνομαι την άνάγκη νά
  έκφράσω τίς θερμότατες εύχα-
  ριστίες μου στή σύζυγό σας καί
  σέ σας προσωπικάς γιά την έξ-
  αίρετη φιλοξενία της οποίας £-
  τυχα κατά την πρόσφατη έπί-
  σκεψή μου στό Δήμο σας καί
  γιά την προσφορά τοθ Μεταλ-
  λίου τοΰ Ν. Καζαντζάκη.
  Αθήναι 7 Νοεμβριού 1977
  Μέ χαιρετισμούς
  Ίωάννα Κων. Τσάτσου
  __ φ. __
  Στό ν κ. Δήμαρχο
  Ηρακλείου Κρήτης
  Άγαπητέ Κύριε Δήμαρχε,
  Μέ ίδιαίτερη εύχαρίστηση
  διάβασα τό έΎγραωό οας της 31.
  10.77. Τό δτι άναγνωρίζετε τή
  μικρή μου συμβολή στήν έπι-
  τυχία τοΰ πνευματικόν Μνημο-
  σύνου τοϋ Καζαντζάκη αποτε¬
  λεί γιά μενά την πιό ποθητή 1-
  κανοποίηση.
  Άλλά έπιτρέψτε μου να σας
  άνταποδώσω τή φιλοφρόνηση.
  Ύπήρξατε ό πρωτεργάτιις αυ¬
  τών των έκδηλώσεων. Κατορ-
  θώσατε νά δραστηριοποιήσετε
  τούς συνεργάτες σας χάρις στίΐν
  έμπιστοσύνη πού δείξατε στΐς
  εΐσηγήσεις τους. Τό μόνο πού
  £χει νά εΰχηθεϊ κανείς είναι
  νά σταθοθν οί έκδηλώσεις των
  έπομένων έτών στό ίίψος της
  άρχικης. "ίΐτανε πράγματι μιά
  έπιτυχία, άπό κάθε άποψη.
  Είναι αύτονόητο πώς θά ου-
  νεργαστώ πρόθυμα μαζί σας
  καί στό μέλλον γιά τόν κοινό
  σκοπό. Στό μεταξύ, δεχθήτε
  τίς εύχαριστίες μου γιά τή φι-
  λοζενία σας καί τούς έγκάρδι-
  ους χαιρετισμούς μου.
  Αθήναι 9 Νοεμβριού 1977
  Δικός σας '
  ΠΑΝΤ. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ
  Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΓΙΒ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 4 ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ!
  Η ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
  Μέ άττόφαση τοΰ Ύττουρ-
  γοΰ Πολιτισμοΰ κσί Επι¬
  στήμων δόθηκε νέα τταράτα-
  ση εγγράφων στίς Δραματι-
  κές Σχολές μέχρι τις 15 Νο¬
  εμβριού 1977.
  "Υστερα ότπ·' αύτό συνεχί-
  ζονται στή Σχολή Θεάτρου
  Κρήτης οί έγγρσΦες. Οί έν-
  διοφερόμενοι μττοροϋν νά ύ-
  ττοβάλουν στή Γρομμστείο
  τής Σχολής — Θερίσου 1,
  τηλ. 286.512 — τα άτταιτού-
  μενα δικσιολογητικά μέχρι
  τίς 15 Νοεμβριού 1977. 'Α-
  τταραιτητη ττροϋ—όθεση γιά
  μέν τό 'Επαγγελματικό τμή-
  μα: Άττολυτήριο Γυμνσσίου
  γιά δέ τό Προττσρασκευαστι-
  κό τμήμσ: Άπολυτήριο Δη-
  μοτικοΰ ή ένδεικτικό μιάς
  τάξεως τοϋ Γυμνσσίου.
  Έν τω μετσξύ άρχισαν
  κσί λειτουργοΰν άπό 1 ής Νο¬
  εμβριού τα Είδικά Τμήματα
  Κινησιολογίας — Γυμναστι¬
  κήν γιά Κυρίες, καθώς καί
  τό παιδικό τμήμα τοΰ Θεά¬
  τρου γιά παιδία 7-12 έτών.
  Πληροφορίες γιά τα τμή¬
  ματα στή Γραμματείσ τής
  Σχολής Θεάτρου, Θερίσου 1,
  τηλ. 286.512 κάθε μερά 4 -
  8 μ.μ.
  • Τριών λογιών είναι οί άνθρωποΐ: Αύτοι πού
  τρών τ' άβγά χωρΐς τσόφλι, αύτοΐ πού τα τρών
  σύφλουδα, κι' αύτοΐ πού, άφοθ τα φόν σύφλου-
  δα, τρώνε καί τό τσουκάλι δπου τβχανε μέσα
  βρασμένα. Τούς στερνούς αύτούς άνθρώπους,
  τούς λένε Κρητικούς!
  • Νά μιά Κρητικιά κουβέντα: «Ελευθερία ή
  θάνατος!».
  • "Οσο ύπάρχει έ"να άρσενικό καί έ?να θηλυ-
  κό, δέ ν πεθαίνει ή ΚρήτηΙ
  • Ή Κρήτη δέ θέλει νοικοκυραίους, θέλει
  κουζουλούς. Αύτοι οί κουζουλοι την κάνουν ά-
  θάνατη.
  • 'Όμορφη ποΰναι ή Κρήτη! "Ε, καί νάμου-
  να άετός νά την καμάρωνα 6λΐ|, άπό την κορφή
  τοΰ άέρο.
  • Οί Κρητικοί άγαποϋν παράφορα τή ζωή καί
  συνάμα ποτέ δέ φοβοΰνται τό θάνατο.
  • Γεννήθηκα στήν Κρήτη, στό νησΐ δπου πρα-
  γματοποιήθηκε μιά σύνθεση τής "Ελλάδος καί της
  Άσίας. Ό Όδυσσέας μου δέν είναι οθτε "Ελ¬
  ληνας, ο(5τε βάρβαρος, άλλά καί τα δυό μαζί:
  Είναι ΚρητικόςΙ
  • — Κρητικός εΐσαι; Ξέρεις τί εύθύνη μεγάλη
  είναι τούτη; Ξέρεις τί περηφάνεια γιομίζει τα
  στάθεια μας; θείο δώρο κείνος ύ τόπος. Είναι
  θείο δώρο νδσαι Κρητικός. Τό ξέρεις;
  • Δέν μπορεϊ μαθές τό κορμί δσο καί νάναι
  δυνατό νά σηκώσει την ψυχή τοΰ Κρητικού, δέν
  μπορεϊ...
  "Εχω παράπονο τοΰ θεοΰ πού δέν £κανε ά-
  τσαλένια τα κορμιά των Κρητικών, νά μποροΰμε
  νά βαστάξωμε έκατό, διακόσια, τρΐακόσια χρό-
  νια, δσο νά λευτερώσουμε την Κρήτη κι' ίίστερα
  άς γενοΰμε μπούλβερι καί κουρνιαχτός.
  • Νά μας ξεπεράσεις δλους έγγονέ. "Εμείς
  οί Κρητικοί, πρέπει νά τό ξέρεις, δέν ίίμαστε
  σάν τούς δλλους άνθρώπους, έχουμε διπλή δου-
  λειά: Στόν άποδέλοιπο κόσμο εΐσαι βοσκός; δέν
  έίχεις τό νοΰ σου παρά στά πρόβατά σου. ΕΙσαι
  ζευγας; στά βόδια σου, στή 6ροχή, στά σπαρμένα-
  εΐσαι £μπορος; στίς πραμάτιες. Μά ό Κρητικός
  £χει τό νοΰ τού καί στήν Κρήτη!
  • — ΤΙ θά ττεί Κρητικός; τόν ρώτησε. — "Αν-
  θρωπος ζεστός.
  • — Κρητικοί είναι, νι' αύτό γεννήθηκαν, νά
  σκοτωθοΰν γιά την Κρήτη.
  • Οί Τοΰρκοι κυνηγοΰσαν ί:να Λιάπη πού ή-
  ταν κρυμένος στό σπίτι μιάς γρηάς Κρητΐκιάς.
  Άφοΰ τή βασανίσανε πολύ γιά νά τούς τόν φανε-
  ρώσει τής είπαν πώς άν δέν τό κάνει θά σφάξουν
  τό γιό της, κι' έ'τσι ίίγινε. "Οταν Οστερα τή ρω-
  τοΰσαν γιατί τΰκαμε, ή γρηή Κουμπελίνα άπαν-
  τοΰσε: — Τΰκαμα γιατί κάτεχα πώς πέρα σ' £να
  χωρία τής Ρουμελης, εΐχε κι' ό Λιάπης αΰτός μά-
  να· καί κατέχω τί θά πεί πόνος μάνας!
  • "Ολη είναι ή θάλασσα άργαλειός κι' ή Κρή¬
  τη κάθεται κι' ύφαίνει. Χαρά στά μάτια, άδέρφια,
  πού άξιωθοΰν στό πέλαο νά τή δοΰνε. Άν εΐσαι
  μαραζάρης ξεπετάς, 3ν εΐσαι όκνός θεριέβεις κι'
  άν πέσαν συφορές απάνω σου, ζεφεγγαρίζει ό
  νοΰς σου.
  • θέλω νά πεθάνω στήν Κρήτη. Είναι ή γή
  μου. 'Εκεϊ στό Κάστρο. Κι' 8ν δέν προφτάσω
  νά πεθάνω έκεϊ, έκεί ηθελα νά μέ θάφουνε. Τό
  χώμα τής Κρήτης βφτιασε τό αΐμα μου, αΰτό θέ¬
  λω καί νά τό πιή.
  ♦♦♦
  ♦♦♦♦< ·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ >♦♦♦♦♦♦ ►♦♦♦«
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ν. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε.
  (Τζάμια- ΚρύοταλΛα - Κα8ρέπτες)
  Γνωστοποιοθμεν είς τό κοινόν τού Νομοΰ Ηρακλείου δτι επί τής
  ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤ Ι ΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 61 καί πλησίον ΠΥΡΟΣΒΕ-
  ΣΤΙΚΗΣ, άνοίξαμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙ Α - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ■ ΚΑΘΡΕ-
  ΠΤΑΙ κ.λ.π. συναφή εϊδη ΕΓΧΩΡΙΑ καί ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ.
  Άναλαμβάνομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως.
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΜΉ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Πωλεϊτσι οίκόττεδο στήν πε-
  ριοχή Κοκκίνη Χάνι, 800 τ.μ.
  Πληροφορίες τηλ. 281.921.
  »♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
  Πωλεΐται διαμέρισμα
  τριάρι, όδός Δημοκρα¬
  τίας παραπλεύρως Ερ-
  γατικοθ Κέντρου, πάρο-
  δος Λοχαγου Καραγιάν
  νη, άρ. 2.
  Πληροφορίες τηλέφω
  νόν 281.514.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Εύχαριοτοΰμεν θερμά δ
  λους δσοι μοιράστηκαν την
  λύττη μας γιά τν χαμό τής
  πολυαγαπημένης μας μήτε
  ρα ΕΛΕΝΗΣ Ι. ΒΕΝΕΡΗ.
  Την άγάπη μας στήν δή
  μοσιογραφική οίκογέ νεια
  γιά τό παρόν ηού δώσανε
  άπό τίς έφημερίδες των.
  Μέ εύγνωμοσυνη
  Τα παιδία της.
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
  ΧΟΡΩΔΙΑ
  Ή Δημοτική Χορωδία "Ηρα¬
  κλείου θά πραγματοποιήσει μιά
  ίδιαίτερα προετοιμασμένη έμφά-
  νιση στήν Βασιλική τοΰ Άγίου
  Μάρκου, σήμερα 14.11.1977
  στίς 8 τό βράδυ.
  Τό πρόγραμμα τής Χορωδίας
  είναι άφιερωμένο στά 20 χρό-
  νια άπό τόν θάνατο τοΰ Νίκου
  Καζαντζάκη.
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟίΙ
  Στκ: Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Λ οέ ποΑιτιομένο καί
  Ι Ι -Η καβαρό περιβόΑΛου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Και κια τό οπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΕΠαΐΟΠΙΙΡΒΓΩΓΟΙ
  Προμπθευτειτε έγκοιρα τό
  Νέο έλαιοδίχτυ μας μέ
  την ύπερενισχυμένη οϋγια
  Π/Ιετά άπό μακρές μελέτες, πετύχαμε νά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΰΙΚΤΥΟΥ (οϋνια) μέ ποΗΛά καί πιό δυνατά νήμα-
  τα, ένοωματωμένα οέ ταινία άπό την ϊδια πρώτη ϋΑη.
  Μέ την ϊδια μέβοδο, ένιοχιιοαμε ολο τό δίχτυ, χρηϋψοποι-
  ώντας πιό δυνατά νήματα κατά μήκος καί κατά φάρδος, μέ
  μελετημένη διατάξη ώοτε μαζί μέ την οίίνια νά παίρνει τό
  δίχτυ άτοάλΊνη άντοχή.
  Π ρ ο ο έ ξ ι ε οΊ-όμη ότι τό δίκτϋ μας εχεΐ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά ρη
  χάνεταΐ οδτε μιά άπό τίς ηΊανοαΊές.
  Τώοο οιο με ι» έΑαιοΑίχτυ ρος. ΐό μό[ερο της έλιπς ένινε ριό εΦχάριστΐ) κοί ουε[οοΊ| άπανχόληαη.
  Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Λ.Ε-
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΗΑΤΟΑΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΟΒΝΝΗΣ ΠΠΠΠα/ΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  εβεπει—·—πβεαΒΗβεε-εβεβε—
  Έηίκαιροι Στίχοι
  ΑΣΧΗΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
  ΠΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΠΟΥΛΙ
  , Τοΰ ΣΤΕΑΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  Κάποτε )ΐία κοτούλα
  πού την είπαν καί Καχκούλα
  κι' 2να ρέμπελο σκυλί
  άπό την Ανατολή
  καυγαδάκι εϊχαν οτέοει
  τινος επρεπε νά πέοει
  2να όμορφο πουλΐ
  άπό την Ανατολή.
  β · *
  Ή κοτούλα πρός τή Δύοη
  γύριοε νά προσκυνήσει
  καί ζηίΐά "πό την θεά της
  προστασία στά παιδία της
  καί τής έσιειλε τό Λύ·κο
  (£ναν πειναλαϊο τύτΐο).
  • β β
  Μάζεψε δλα τα έχνη
  είς τα ένωμένα έΌνη.
  Εϊχε άρκοΰδες καϊ μαϊμοΰδες.
  ΕΙχε Τίγιρεις καί Άλεποΰδες,
  Φίδια, Λιόνες καϊ Γεράκια
  κάνα δυό Περιστεράκισ.
  « β β
  Έγώ ί^μουνα κρυμένος
  (έφοβόμουν ό καϋμένος)
  καί δέν £βλεπα καλά
  πάντως ήτανε πολλά.
  « · β
  Ειπε τό 'να εΐπε τ' άλλο
  τό μικρό καί τό ,μεγάλο
  Κάνει κλοΰ καί ή κοτούλα
  ]ΐέ φωνή πολύ μικρούλα.
  Φτάσαν στήν ψφοφορία
  "Ετσι γράφαν ίστορία.
  « « »
  Απεφάσισαν τής κότας
  πρέπει νδναι τό πουλι
  καί καθησαν καί τό γράψαν
  καθαρά σ' ε"να ί
  β β
  Πήρε τό χαρτί ή κότα
  πάει ναβγει άπό την πόρτα;
  Τής φωνάζουν: Μιά στιγμή· ■ .
  . . .τό γιατί καί τό διότι έπειδή----
  Τό πουλί είναι δικό σου
  καί γραφαό τό δίκαιό σου,
  άλλά · ·. νά καί τό σκυλί
  νά μην. . .παραπονεθεϊ.
  * β ·
  Έσύ θαχεις τό χαρτί
  καί ό σκύλος τό κλσυβί.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΦΙΛΡΛΛΗΝΟΝ 4 6ΟΙ ΟΡΟΦΟΓ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  ΤΗΛ Ο21 - 32 38.727 - 32 38.728
  ΤΕΛΕΞ: 219 517-ΑΘΗΝΑ ΤΤ. 118
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γροφ. ΉρακλΕΐου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΣΤΑΜΝΑ
  Άπό τό Σάδβστο καί γιά λίγες μέρες
  ΠΟΛΥΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
  στό χορευτικό κέντρο
  ΣΤΑΜΝΑ
  Τηλ. 286-106
  Α*01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α. ΓΕΟΡΓΑΛΗΓ Ο.Ε.
  ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΓΠΙΥΕΐΡΗΤΕιΎ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΠλΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 κσί
  5 δωμοα-ίων, ώς καί ίσογείων κσταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευής καί επί των 6δών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΜβεΤΐΑ.
  ΕΒΔΟΜΛΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΛΛΑ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΛΛΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  <ΜΛΝΟ- ΧΑΡΗ» ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχν1κή έτΓ.μέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ικτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης