98935

Αριθμός τεύχους

140

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

15/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ" αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Προεκϋογική "Εκδοση
  ΕΖΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΒΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διονθ-νΥήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Τρίτη 15 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 14 Ο - Δρχ. 5.
  Εϊχε ΠαυεΑΑήυια άπήχηοη καί Διε8υη προβοΛή η χθευιυή άποκάλυι)η
  τής Εβδομαδιαΐας " Αληθείας „ γιά τή μαοουική ίδιοτητα τοϋ Κ. ΚαραμαυΛϋ
  ΜΗΝ ΥΣΗ Κ ΑΤ Α
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Δπό τόν Διευθυντή τής« Αληθείας». σάν Ελληνα Πολίτη και Χριστιαι/οϋ
  ΤΟΥΣ Τ.
  Π.
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ άπήχηση καί Δι-
  εθνή προβολή, εϊχε ή χθεσινή συντα-
  ραχτική άτιοκάλυψη τής έδδομαδι.-
  αΐας «Αληθείας», γιά τή μασονική
  ίδιόττ|τα τοθ Κωνσταντίνου Καρα-
  μανλη.
  ΤΑ ΕΞ Ι ΧΙΛΙΑΔΕΣ φύλλα στά
  όποΐα εκτυπωθήκε ή εφημερίδα, εΐ-
  χαν σχεδόν έξαντληθεΐ τό μεσημέρι
  χθές καί μέσω αυτών ακριβώς οί μο
  νάδες σχετικής ένημερώσεως τοΰ
  κοινοθ αύξήθηκαν σχεδόν κατά
  100 ο)ο, δεδομένου ότι κάθε εφημε¬
  ρίδα διαδαζόταν άτιό πολλούς. Περ-
  νοΰσε άπό χέρι σέ χέρι, ένώ παράλ-
  ληλα οί προφορικές μεταβιβάσεις,
  άπό στόματος σέ στόμα, δοήθησαν
  στήν άστραπιαία μετάδοση τοθ πε-
  ριεχομένου τής άποκαλύψεως.
  ΑΞΙΖΕΙ νά σημειωθεΐ ότι ή έφη
  μερίδα μας δεχτή κε έκατοντάδες τη
  λεφωνήματα, από δλη την Κρήτη καί
  άπό πολλές πόλεις τής Έλλάδας.
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ άκόμη ότι ή ε¬
  φημερίδα μεταφέρθηκε μέ πρωτο-
  δουλία αναγνωστών καί σέ αλλες
  πόλεις τής χώρας καί ότι στή θεσ-
  σαλονίκη, γίνεται σήμερα είδική ά-
  νατύπωση άπό γνωστό θρησκευτικό
  Σωματεΐο πού θά προδεΐ σέ άφισοκό
  λησή της, διανομή φέϊγ - βολάν κλπ.
  ΤΟ ΘΕΜΑ δμως είχε καί Διεθνή
  προδολή, υπό την £ννοια ότι Μνα διε-
  θνές είδησεογραφικό πρακτορεΐο τό
  Β.ΒςΟ. καί μιά ξένη εφημερίδα, ό
  «Όμπσέρδερ», ανέλαβον την προβο¬
  λή τοθ θέματος.
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι έπίσης
  τό γεγονός δτι χθές κυκλοφορήσαν
  ενα σωρό φήμες, γύρω άπό τόν διευ-
  θυντή τής «Αληθείας», δτι δηλαδή
  συνελήφθη, δτι τοθ άσκήθηκε δΐωξη,
  δτι θά περάση σήμερα Αύτόφωρο
  κλπ. Μιά χθεσινή τού μάλιστα έπί-
  σκεψη στήν Είσαγγελία (γιά τελεί¬
  ως άσχετη ίδιωτική τού ΰπόθεση)
  παρε£ηγήθηκε καί άπό τοΰς ϊδιους
  τους ΰπαλλήλους καί δικηγόρους
  πού τόν εΐδαν, σ' αύτό δέ βοή_θησε
  καί ή ταυτόχρονη παρουσία έκει, τοθ
  διοικη^τή Ασφαλείας κ. Μανιατάκη
  ό οποίος νομίσθηκε δτι «συνώδευε»
  τόν Μάνο Χαρή.
  ΑΠΟ ΠΛΕυΡΑΣ πάντως έπίσημης
  Είσαγγελικής Άρχής, δέν εγινε
  χθές, οΰτε ή παραμικρή δχληση ή συ
  ζητήση, πλήν μιάς άκαδημαϊκής συ¬
  ζητήσεως μεταξύ τού διευθυντή τής
  «Αληθείας» καί τοθ Είσαγγελέα κ.
  Ζορμπά, τόν όποΐο ρώτησε ό Μάνος
  Χαρής, άν εχει δικαίωμα νά υποβά¬
  λη ενώπιον τού μήνυση κατά τοθ Κων
  σταντίνου Καραμανλή, ένεργών σάν
  Έλληνας πολίτης καί σάν μέλος τής
  Χριστιανικής Όρθόδοξης Έκκλησί¬
  ας, δεδομένου δτι ή Μασονία είναι ό
  σοδαρότερος εχθράς τοθ "Εθνους
  καί της Έκκλησίας μας.
  ΩΣΤΟΣΟ 6 διευθυντάς τής «Άλή
  θείας» άνέθεσε σέ όμάδα δικηγό-
  ρων μέ συντονιστές τόν κ. Γ. Στρατά
  κη άπό τό Ήράκλειο καί τόν κ. ΣταΟ
  ρο Κανελλόπουλο άπό την Άθήνα,
  νά μελετήσουν τό θέμα, τής ύττοδο-
  λής μηνύσεως κατά τοθ Κωνσταντί¬
  νου Καραμανλή, ώςΜασόνου, έχθρου
  δηλαδή τοθ ΈλληνικοΟ "Εθνους καί
  τής Όρθόδοξης Έκκλησίας μας.
  Μέ άφορμή δυό δημοσιεύματα τής εφημερίδας μος
  ΕΠΙΛΗΦΘΗΚΕ Ο κ. ΕΙΣΔΓΓΕΛΕΔΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  Ι.ΓΙΙ ΦΥΓΗΗΕΥΣΗ7 ΕΚΒΤ0ΜΜΥΡΙ0Ν-2. ΓΙΙΤΟ ΜΙΧΙΙΡΟΜΙΝΕΑΡΟΥ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΛΟΊΟΓΡΑΦΙΑ
  ΚΙΝΗΘΗΚΕ, κατά τίς πλη
  ροφορίες μας, ή προβλεπόμε
  νη νομική διαδικασία, γιά
  την ττλήρη διαλεύκανση τής
  έκπληκτικής ττράγματι «κα-
  ταγγελίας» τού κ. Κεφαλο-
  γιάννη, στά Πρωτόρια, δτι
  έγιναν «άΕφαντα» έφτά έκα-
  τομμΰρια δραχμές, πού χορη
  γηθηκαν, γιά την άνα)<ού<|)ΐση των ττλημμυροπαθών τού Νο- μοϋ Ηρακλείου. Τό σχετικό δημοσίευμα τής «Α» έττροβλημάτισε σοδα ρά τίς άνακριτικές άρχές, οί οποίες εθεσαν ηδη την ΰπόθε ση υπό τόν δικαστικό ελεγχο. Άπό θετική μάλιστα πηγη διέρρευσε χθές τό βράδυ ή πληροφορία, δτι ό κ. Ει'σαγ- γελέας Πλημμελειοδικών Η¬ ρακλείου έπιλήφθηκε τής ΰττό θεσης καϊ κίνησε τή σχετική νομικπ διαδικασία. Θεωρεΐται βέβαιο, δτι ό κ Είσαγγελέας θά παραγγεί- λει — αν δέν τό έκαμε ήδη — τή διενέργεια προκαταρ- κτικής έξέτασης γύρω άττό την ττερίεργη αυτή ΰπόθεση κα! θά καλέσει σάν πρώτο μάρτυρα τόν κ. Κεφαλογιάν- νη, νά καταθέσει. Ή ύπόθεση αυτή, άφοΰ μπήκε στά κανάλια τής Δι- καιοσύνης, είναι βέβαιο. 6-ϊι Πώς μέ 40ο)ο τώνΨήφων κερδίζονται 170 έδρες Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ καί οί μαγικές τού ίδιότητες 2ον Τελευταϊο ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Αύιά άκρι6ώ(; τα υειονε- κτή,υατα όδήγησαν στό σύ- στημα τής ένισχυμένης ά- ναλογικής πού χωρις νά θε- ωρεΐιαι βεβαία καί «πανά- κεια» μπορεϊ νά αποδώση αταθερώτερες καί Ηιοσιμό- τερες Κυβερνήσεΐς. Μέ διά φορες «παραλλαγές» τής έ- νισχυμένης άναλογικής είγι ναν πέντε έκλογικές άνα- Ιΐετοήοεις στή χώρα (1951, 1958" 1961, 1963, καί 1964) ένώ μέ ΐό πλειοψηα>ικό ο»ύ-
  στημο — πού αποδίδει μέν
  σταθερώτατες κυβερνήσεις,
  δέν εύνοεί δμως τα μικρά
  κόμμαια όδπγεϊ οτήν πόλω
  ση καί άποκλείει ιίΐν έκπμο
  σώπηση στή Βουλί) δλΐον
  των πολιτικών τάσεων ιής
  χώρας — έγιναν οί έκλογές
  τοθ (1923, 1928, 1933, 1935
  καί 1952. Γενικά έ"χει άπο-
  δειχθη στήν ηράξη δτι τό
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦·
  Ό Κώστας Μαματζάκης γιά τόν Κώστα Μπαντουβά
  ΕΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
  ΠΑ ΕΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
  Πρός την
  Εφημερίδα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  "Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντή,
  Ή έκτίμηση μου καί ό θαυ-
  μασμός μου ττρός τόν κ. Κ«-
  στα Μπαντουβά, δέν στάθη-
  καν Ικανά νά έμττοδίσουν αύ¬
  τη μου την χειρονομία. Να
  ρωτησω, δηλαδη, τόν ·<ε«ς βουλευτή κ. Κώστα Μτταντου- 6ά, πάνω στήν όμιλία πού ανέπτυξε την 6.11.77 στήν Τύλισσο. Καί λέγω δέν στάθηκαν ί- κανά, γιατί τελειώνοντας την όμιλία τού δέν ζήτησε διάλογο, ουτε καν έρωτήσεις άφοϋ προηγουμένως κατηγό- ρησε κόμματα καί άρχηγούς, άποφεύγοντας εντεχνα την κριτική τού χώρου ττού 6ρί- σκεται. Άττό τόν χώρο τής φιλό- ξενης αυτής εφημερίδας, ρω- τώ καί άτταντώ στόν κ. Κ. Μπαντουβά. 1) τΗταν ή δέν ήταν ή Ε. ΔΗ.Κ. ή παλαιά "Ενωση Κέν- τρου — Νέες Δυνάμεις, τό Κόμμα έκεΐνο πού κατά την Συνέχεια οτή σελίδα 3 ούστημα τής ένισχυμένης άναλογικής ένώ «πριμοδο- τεϊ» κατά ε"να τρόπο τό πρώ το κόμρα βοηθάει στήν άνά δείξη αύτοδύναμης κυβέρ¬ νήσεως πού μπορεϊ νά την έτπτύχη καί μέ τό 43—44 τοίς έχατό τοΰ συνόλου των ψή,φων δέν έμποδίζει πα- ράλληλα καί την έκπροοώ- πηση οχή Βουλή των κυριο ιέρων πολιτικών τάσεων τής χώρας. Τέλειο έκλογικό σύστη- μα είναι όδύνατο νά υπάρ¬ ξη καί κάθε χώρα προσαρ- μόζει το έκλογικό της σύστη ]ΐα πρός τα δικά τπα έκλο- γικά δεδομένα καί τίς εΐδι- κές συνθηκες της καί τις πολπικές της παραδόσεις. Πολύ παλιά ϊσχυε έδώ τό σφαιρίδιο· "Επειτα ή περι- 6όητη «στενή περιφέρεια κι' ελα πίσω» άλλοτε 2να κρςίμα πλειοψηφικοΰ μέ εύ ρεία περκοέοεια καί άπλή άναλογική. Τις τελευταΐες δεκαετίες ^χει γίνει διε- θνώς παραδεκτό δτι ή άνα¬ λογική είναι άπό τα τωιώ- -ιερα έκλογικά συστήματα. Στήν Αγγλία ίσχύει έδώ κι' έ"να αϊώνα τό μονοεδρι- Συνέχεια στή σελίδα 4 θά φωτιστεΐ πλήρως σ' δλες άνεξαιρέτως τίς πτυχές της. Ή Δικαιοσύνη στέκεται πάντοτε στό ΰψος της, έσττ<: καί τίς παραμονές των έκλο- γών κα! μένει άνεπηρέαστη στήν ασκήση τοΰ υψίστου <οι νωνικοθ της λειτουργηματος. Είμαστε σίγουροι, πώς καί σ' αυτή την ττερΐπτωση θά έ- πιτελέσει στό άκέραιο τό κα¬ θήκον της καί θά χύσει άπλε- το φώς στήν παράδοξη αύτη ύπόθεση. ττού σκανδαλίζει τό κοινό αίσθημα. Στό μεταξύ, πληροφορού- μαστε, δτι ό κ. Νομάρχης δέν πρόκειται νά δώσει άπαν τηση στήν παραττάνω ύπόθε¬ ση καίτοι κλήθηκε δημοσία άπό την «Α» νά εκθέσει τίς ά- ττόψεις τού. ΟΊ Τδιες ττληροφορϊες άνα φέρουν, δτι ό κ. Καραγκουνΐ δης δέν θέλει νά δυσαρεστή- σει τόν κ. Κεφαλογιάννη, μέ ' τή διαψεύση, πού ύττοχρεοΰ- ται νά κάμει. "Αν, διαως, ό κ. Νομάρχης άποφεύγει νά διαφωτίσει την Κοινή Γνώμη, ττού δικαιολο γημένα άττορεΤ, ΰστερα άπό ■ ■■■■■■■-ηπβειπιι» ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΑΑ Πληροφορούμαστε, δτι ό ύποψήψιος βουλευτής τής «Ν.Δ.» κ. Κεφαλογιάν- νης, στά πλαίσια τής άχα λίνωτης κομματικής ττρο- παγάνδας τού, απέστειλε στόν κομματάρχη τού, στό Μάλια, κ. Κων. Μπερέτο ένα τηλεγράφημα, μέ τό οποίον άνάγγειλε την 'ίδρυ ση άγροτικού ίατρείου στήν Κοινότητα. Στό μεταξύ καμμιά ύ πηρεσία τοΰ Ηρακλείου 6έν εχει ύπόψη της τέτοισ άπόφαση τοΰ ύπουργειου Κοινωνικών Ύττηρεσιών. Προκαλοϋμε τόν κ. Κε¬ φαλογιάννη νά μάς δηλώ- σει ττότε άττοφασίστηκε ή ϊδρυση άγροτικοΰ ϊατρεϊου στά Μάλΐα καί σύμφωνο μ έ ποία άττόφαση. τή συγκλονιστική «άποκάλυ ψη» τοΰ κ. Κεφαλογιάννη, θά έξιχνιάσει πλήρως την ύπό¬ θεση ή Δικαιοσύνη, στήν ό- ττοία καί ό ϊδιος θά κληθεΐ νά καταθέσει. «ΤΟ ΜΑΧΑΙ ΡΩΜΑ» ΑΛΛΗ μιά ύπόθεση, πού έφερε σέ φώς ή «Α» άπασχο λεΐ τή Δΐκαιοσύνη. Πρόκει¬ ται γιά τό μαχαϊρωμα τοΰ 1 7χρονου νεαροΰ, πού δια- πράχθηκε στή «ντισκοτέκ» τής «Ν.Δ>. Ό άρμόδιος Εί
  σαγγελέας διέταξε ήδη τή δι
  ενεργεια προανακρίσεως, ή
  όποία άναμένεται, δτι θά ση
  μειώσε' έξελίξεις μέσα στήν
  τρέχουσα έδδομάδα.
  ΤΙ ΛΕΤΕ,κ
  ΜΕΣΑ ΠΑΜ£
  Τοθ φοιτητή ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ
  Μέ τή δικαιώση τοϋ Νομιάτρου Ηρακλείου
  ΡΑΠΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ^-ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΙΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ&Σ
  Εγνώσθη, άπό έγκυρη τη
  γή τής «Α», ότι τό Συμβοΰ- |
  λιο Έπικρατεΐας άκύρωσε ό-!
  ριστικά καί τελεσίδικα την
  μετάθεση τοΰ Νομιάτρου Η¬
  ρακλείου, την όποία εΐχε έκ-
  μαιεύσει ό τέως ύπουργός
  «Ν.Δ.» κ. Εμμανουήλ Κεφα·
  λογιάννης.
  Ό τοπάρχης είχεν έκμανεί
  όπως είναι γνωστό, άπό την έ
  πίμονη 'άρνηση τοΰ κ. Νομιά
  τρον νά ένδώσει στήν Ικανο-
  ποίηση τών αίτημάτων τής
  κομματικής πελατείας τού
  καϊ κινητοποίησε δλο τόν κυ-
  βερνητικό μηχανισμό, γιά νά
  τόν έκτοπίσει.
  Στήν ιτρώτη φάση, μάλι¬
  στα, κατάφερε νά άποσπάσει
  την εγγραφη έντολή τού άρ
  μόδιου, επί των Κοινωνικών
  Ύπηρεσιών, ύπουργού, γιό
  την μετάθεση τοΰ κ. Νομιά¬
  τρου στά Χανιά
  Ήρθε, δμως, ή άπόφαση
  τοΰ Συμβουλίου 'Επικρατει-
  άς νά δικαιώσει τόν έντιμο
  κρατικό λειτουργό καί νά κα-1
  ταφέρει ήχηρότατο ράπισμα
  στίς παρειές τοΰ έγωκεντρι-
  κου τοπάρχη τής Δεξιάς.
  'Ο κ. Νομίατρος, πού εΐχε
  ύποχρεωθεΐ σ: ...τρίμηνη «ά·*
  σθένεια», προσήλθε άπό προ
  χθές στό γραφεΐο τού καί α¬
  νέλαβε τα καθήκοντά τού.
  Γιά τη συγκεντρώση τής Ν.Δ.
  ΟΙ ΕΚΠΒΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
  ΔΕΝ ΥΠΒΚΟΥΣΑΝ
  Είναι άπόλυτα έξακριδωμένο, δτι οί έκπα>-
  δευτικοί λειτουργοί τοΰ Νομου μας εΐχαν «ίνκόγ
  κνιτο» διαταχθεΐ νά παρακολουθήσουν την συγ¬
  κεντρώση τοθ ύτιουργοΰ Παιδείας κ. Ράλλη
  στήν Πλατεΐα Ελευθερίας.
  Μερικές μάλιστα ήμερήσιες έκδρομές, πού
  εΐχαν άποφασιστεΐ, ματαιώθηκαν.
  Φαίνεται, όμως, πώς οί περισσότεροι έκπαι-
  δευτικοί λειτουργοί παράκουσαν την «άνωθεν»
  έντολή, άν κρίνομε άπό την πενιχρότητα τής συγ
  κέντρωσης, πού θύμιζε μνημόσυνο «έν στενώ οί-
  κογενειακώ κύκλω»!
  ΣΕΛ 1 ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Τρίτη 15 ΝθΓμβρίου 1977
  Μ ΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ* 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  16ο
  ΕΙχα ο' αύτό τόν κόσμο
  μοναχά αυτήν. ΤΗταν ή
  μόνη μου τταρηγοριά. Ό
  προχθές πού ττήγα παρ' δλο
  που ή"ταν όρρωστη, ήκουα
  την καρδιά μου νά πετάξη
  άπό χαρά.
  Καί τώρα μοΰ λές νά μή
  στενοχωροθμε.
  Άλλά κάμετο καί άλλιώς
  έγώ πάντως θ' όποφασίσω
  νά ττάω νά δώ ή"ντα κάνει
  νά ξεγνοιάσω. Άλλά πάλι
  μοΰ είναι άδύνατο νά ζή-
  σω χωρίς αυτήν.
  ΤΗταν τόσο καλάς όνθρω
  πος πώς θά βαστάξω τόν
  καημό;
  Φεύγει μετά ό Σήφακας
  καΐ έπιστρέφει στό λημέρι
  νά δώση όδηγίες στούς &ν-
  δρες γιατί δέ ν ήσυχάζει ή
  φυχή τού όν δέν κατεβή
  στό χωρία νά δή έστω γιά
  τελευταία φορά την άρρα
  βωνιαοΐικιά τού, Ήού τόσο
  πολύ την £χει ταράξει αύ
  τή ή άρρώστεια.
  Έσίμωσε ό καπετάν Πέτρο
  ξυλάκης νά δώση κουράγιο
  στόν Σήφακα λέγοντάς
  τού συνάμα. Διάλεξε άπο
  τα παλληκάρια δποια θές
  νά τα πάρης μαζί σου γιατί
  δπως £χω πληροφορηθή οί
  Γερμανοί είναι πιά στά ττό
  στα κ ι άν δέν κατορθώσετε
  νά περάσετε άπό κάνα μι¬
  κρά δρομάκι θάναι δύσκο-
  λο νά φτάσετε στό χωριό.
  Ό καπετάν Σήφακας εί
  πε στόν Πετροξυλάκη. θά
  ■π-εράσωμε άπό την ξύλινΐ^
  γέφυρα. Πιθανόν νδναι
  κεΐ λίγοι Γερμανοί καί νά
  μτορέσωμε νά περάσωμε.
  θά πάρω μαζί μου δέκα αν
  δρες καί τόν "Αγγλο δι-
  πλωμάτη καί π·«στέύω πώς
  θά τα βγάλωμε πέρα.
  Άττοχαιρετιστήκαν οί
  όττλαρχηγοί. Έκεϊ 6ρισκό-
  ταν κ ι ό παπά Γρηγόρης
  καί τούς £δωσε την εύχή
  τού. Ξεκίνησε μπρός ό έλα
  φρόμυαλος Πολύδωρος
  πού αύτάς εΐχε την ίκανότη
  τα, νά βλέπει καί νά μετα
  δίδει, τό τί συνέβαινε.
  Στήν καμάρα έπροχώρη
  σαν χωρίς καμμιά άντίστα
  ση, πέρασαν μπήκαν στ' ά
  μπέλια καί πιάσανε τούς
  πρόποδες τοΰ μικροϋ λοφί
  σκου. Έκεΐ κάθισαν νά ξε
  κουραστοΰν, "Επιασε τα
  κυάλια ό καπετάν Σήφα-
  κας καί μακρυά έ'βλεηε πά
  ρα πολλούς γερμανούς.
  Σκέφτηκε τότε πώς &πρε
  πε νά ττεριμένουν νά νυ-
  χτώση καλά γιά νά ττάνε
  στό χωριό.
  Σάν απλωσε ή νύκτα άπο-
  φάσισαν 2νας 2νας σιγά—
  σιγά, νά άπομακρύνονται
  καί μετά νά βρεθοΰν μαζε-
  μένοι στό ϊδιο σημεΐσ.
  Ό Σήφακας δέν μποροΰ
  σε νά περιμένη άλλο καί
  πήγε στό οτ<ίτι τής κοπε- λιας τού. Συνεχίζεται Μνημόουνο οτά 3 χρόυια άπό τό βάυατο τού ΡεΒεμνιώτη Λογο τέκυη γιάννη δαλεντζα , Τα σιδερένια δόντια 1 τής Κρήτης Ευα άι/έκδοτο κείμει/ο τού άι/τιστασιακοϋ συγγραφέα ♦♦♦♦♦< ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΟΣΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Στό χωριό ΕΛΗΑ Πεδιάδας Μεζέδες τής ώρας -- μπριζόλες καταττληκτι- κές - κουνέλια κλπ. ΟΛΑ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ • Δεχόμσστε παραγ- γελίες νιά γάμους, 6α- φτίσεις καί άλλες κοι- νωνικές έκδηλώσεις. ♦ ♦φφ»»»φ»» Δημοσιεύομε άνέκδοτη λογοτεχνική έργασία τοΰ Ρε- θεμνιώτη φλΐ/^ροΰ άντιστασιακοΰ συγγραφέα Γιάννη Μ. Δαλέντζα, εύλαβικό μνημόσυνο γιά τα 3 χρόνια άττό τόν θάνατό τού, μέ θέμα τα άντιστασιακά Σφακιά κα! τό χωριό τού Άτσητόττουλο καί οτίχους πού εΐχε γράψει ό • διός κα! τούς άπάγγειλε στή χαιρετιστήριο όμιλία τού, γιά τό μεγάλο ξεσηκωμό τής Κρήτης τοΰ 1821, στήν άναμνηστική τελετή πού έγινε τό 1964 στήν Θυμιανή Παναγία των Σφακιων, δττου ό Δαλέντζας ττήγε έξουσιο- δοτημένος, σάν άττόγονος καί αύτός μαζί μέ δλους τούς αλλους Άτσιττοπουλιανούς άττογόνους ήρώων καί Τουρκο ,/αχων, αντιπροσωπεύοντες σύσσωμο τό χωριό τους, μη^ νκυνητές, μαζί μέ τό τιμημένο, μτΓαρουτοκαττνισμενο λ«- τοΰ άγώνα τοΰ Άτσιπόπουλου. στούς μεγάλους έθνικούς κατακλυσμούς, στά Σφακιά νά Βουνά, 6ρήκε καταφύ- γιο τό Κρητικό γένος! Έ¬ δώ έ'παιρνε δύναμη καί φω τιά ή Κρητική θελήση καί άττό έδώ ξεχύνονταν ό φλο γισμένος Δρόλαπας τοΰ Καθαρμοΰ καί τό μανισάρι- κο άνεμοστρόφι των έΐτανα στάσεων, νά πάρουν άναν τράνισμα οί μπεντενιασμέ- νες πολιτεΐες τοΰ νησιοΰ! Κάθε κορφή είναι 2να πελώριο ρογοβύζι τής γής τούτης πού ξεχύνει άντίς γιά γάλα, φωτία άναλυτή, πού μόνο συντερένια χείλη βυζαίνουν καί ξετετιοΰνται πλήθος άνθρώπινοι βράχοι' ΜΕΓΑΛΗ ΓΗΣ! Άνιστόρησαν τα βαρεία μΐλήματα των γερόντων, ■■■■■■■■■■■■■■■■ι Πατώντας μέ ίερή συγκί νηση την τραχειά τούτη γής των "Ασπρων Σφακιά νών Βουνών, νοιώθω σάν νά πατώ ττάνω σέ καυτό ή- φαίστειο. Νοιώθω νά άνα- μιρμυρίζει ή Γής, χοχλακι στό ποτάμι άγροικώ νά κυ λα οτά 'Έγκατα, είναι τό αΐμα τοΰ δυνατοΰ Σφακιά νοΰ Λαοΰ. Επί αίώνες άνυ ■πολόγιστα, άφειδώλευτα, χόνεται τό αΐμα αύτό γιά νά ποτίσει, νά θεριέψει καί νά τρανέφει γενιές, νά ου χίσουν την προγονική κλη ρονομιάϊ Κρατήσαν γερά την 6α- θειά παράδοση, νά δυναμώ σουν την έξόρμηση γιά την κατάκτηση τοΰ μέγιστου Ι δανικοΰ τή ΛΕΥΤΕΡΙΑ. Ά νάμεσα άπό τούς αίώνες, ■ ■■■■■■■■■■■■■ΒΙΗΙ στϊς πεζοϋλες των χωρίων, αύτοί οί άληθινοί ίστοριο- γράφοι. Τραγούδησαν οί άσκομαν τουρες των 6οσκών—τρο- βαδοΰροι γνήσιοι. Κι οί βροντόλυρες στΐς συναρπα στικές κονδυλιές την έκα¬ μαν επσς, ήρωϊκή Μολπή καϊ ττάνω της ζυγιάστηκαν τα ζάλα τής Λεβεντιας τη"ς Κρήτης! Μέγας Βαρδιάτο ρας τής Κρήτης τα ΣΦΑ ΚΙΑ. "Ετριξαν τόσες φο- ρές τα δόντια τους στούς Τυράννους! «ΤΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΔΟΝ ΠΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» μπο- ρώ νά Γτω άποτελοΰν ολες οί αυνεχόμενες, £να γύρω κορφές τής Σφακιανής Μα δάρας. Μά καί τα καταράχια, 8 λες οί βϊγλες κι δλες οί ττλαγιές, κι' οί ντάφκοι! καί οί Λέσκες! κι οί Άετοι! καί τα Άγρϊμια! άκόμκ, των "Ασπρων Σφακιανών Βουνών, είναι κ ι αύτά τα ά δυσώπητα δόνΐτια, τού μα σοΰν τούς λογής λογής κα τακτητές! Οί σεμνέο ψυχές των θυ αιασμένων γιά την τιμή, την λευτεριά καϊ την άξιο πρέπεια τής Πατρίδος, ά- δελφών μας πατέρων, μαν νάδων καί άδελφάδων μας πάνω άπό τίς 61γλες τούτες στρέφουν τό άνάβλεμμα ά γαπητερό κα γυρωαγκαλιά ζουν την λατρεμένη νήσο των Κορνάρων, των θεοτο κόττουλων, των άετών τοΰ Ψηλορείτη, των ύψίπεδων καίτών κάμπων την ωρα αύ τή άπό ανατολή σέ δύοη. Σ' αύτη έδώ την πελώ- ρια Κρητική Κολυμπήθρα. ιίλουοαν μέ τα νάματα τοΰ άσυιΐ6ι6αστου -ατριωτι- σμοΰ, τή Κρητική Άρετή. Έδώ έμύρωσε, όμόρφη- νε καί εύλόγησε τούς πό λεμάρχους τό ματωμένο Ράσο. Έδώ απάνω, στήν Ά ραβοκρατία τη"ς Κρήτης βρή κε καταφύγιο καί προστασί 'ί ή Κρητική γλώσσα καί ά πό δώ πήρε ό Νικηφόρου Φωκδς προζύμι νά ξανα- πλάσε· καί νά άναδημιουρ γήσει τό Κρητικό πνεΰμα. Άκόμα πλανιέται βουε- ρή συνετΐίκρουση στ* άνεμο στρόφια τής Μαδάρας, ή έ γερτήρΐα φωνή τοΰ Δασκα λογιάννη, τοΰ Μεγάλου τέκνου των Σφακιων, τού όδηγητή τής Κρητικής Λε- βεντιας, τοΰ Βάρδου καί προστάτη τής Λευτεριϋς. Βοηθώντας έδώ τούς μττ.α Συνέχεια στή σελίδα 3 «■■■■■■■■■■■«■Ι Προχθές τό βράδυ οτή .Γκαλερί Σταυρακάκπ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑ Τί λέει μιά τόν ζωνράφο ό Νίκος Αλεξίου Την Κυριακή τό 6ράδυ στή Γκαλερί τοΰ Κώστα Σταυρακάκη, έγιναν τα έ- γκαίνια τής προγραμματι- σμένης άτομικής έ'κθεσης τοϋ γνωστοΰ ζωγράφου Τα κη Παρλαβάντζα. Σχολή Οδηγών Ένοικιάσεις αΰτ)των Μ. ΜΟΝΙΑΚΗ Ζωγράφου 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Ή εκθέση θά παραμείνε· άνοικτή μέχρι τ}ς 26 Νοεμ βρίου. Γιά τή ζωγραφική τοϋ Παρλαβάντζα, ό Νϊκος Α¬ λεξίου σέ σημείωμά τού γράφει, μεταξύ αλλων: "Αν ή ζωγραφική είναι «ίστορία σιωπώσα» ή ζωγρα φική τοΰ Παρλαβάντζα — ΐστορεϊ —άλλά δέν άφηγεΐ τηι. Δέν διηγεΐται τ' άντικει μενικών όρώμενα —συμ- βάντα καί γεγονότα. Άγνοεί την παράδοσι α κή βατή όδσιπορία στή χώ ρα των φαινομένων. Προέχον αϊτημα τής ό- πτικής τού όμιλίας είναι ή άνίχνευσις τοΰ άτέρμονος κόο*μου τής έσωτερικής ζωής. ... Καταστάσεις π' ΐίχουν την άφετηρία τους σ' έξω- τερικούς ασφαλώς έρεθι- σμούς μά τού 0ι~ήν έσωτε- ρική διαδρομή τους, άπέ- 6αλαν τ' άρχικά τους περι γράμματα, τα συγκεκρμένα σχηματικά τους χαρακτηρι στικά. "Ετσι άποπτιλωμένες ά¬ πό κάθε έπεισοδιακό, άτο- καθαρμένες άπό κάθε ρεα- λιστική ύΓτόσταση, έπ,ιση- μαίνουν τόν αγνωθτο κό- σμο τής ανθρωπίνης ψυχής. ... Προωθεϊ την τέχνη τού στήν τεριοχή τοΰ άνεί δοτου καί άνέκφραστου μέ πστη πώς ϊσως μέσα σ' αυ¬ τήν μπορέσει ή ζωγραφική νά έπεκτείνη άτροσμέτρη τα τα όρόσημά της. ... Παραπλήσιοι οτόχοι εχουν βεβαία τεθή σέ πρω τοπορειακές τάσεις πού επι διώκουν αναγεννηθή τής είκαστικής εκφρασης. ΕΤναι οί άκραΐοι π,ροβλη ματισμοϊ π·ού θέτουν έπιτα κτικά, τό π'νεΰμα καί ό ψυ χισμός τοΰ συγχρόνου κό- σμου, τοΰ πάσχοντος άπ' τόν όδυνηρό διχασμό άνά- μεσα στύ αϊσθημα καίτή νόη ση. Δΐχως νά έντάσσεται σα φώς ή ζωγραφική τοΰ Παρ λαβάντζα σέ καταχωρημέ νη σχολή, μ' άκολουθών- τας τή μεγάλη διερευνητι- κή πορεία των ττλαστικών τεχνών, προσφέρει δνα ϊ- διάζον προσωπικό χαρακτη ρισπκό. ... Άνορθόδοξα πρός τό περιεχόμενο τής ρευστότη τας τοΰ θέματός τού, άρμο λογεΐ τούς πίνακές τού όρ θολογιστικά. Δομεΐ τίς συνθέσεΐς τού μέ τή δεξιοτεχνική χρησιμο- ποίηση τής βαθύτερης ση- μασιολογίας των πλαστι- κών συμβόλων. Διατηρεί ώς ΐϊροέχον τό ρυθμικό στοιχεϊο τομών καί σχημάτων, δπως καί τή μουσική έναρμόνιση τοΰ χρώματος. Μ' αύτές τίς κατευθύν- σεις ή ζωγραφική δέν άπο ουνθέτει την υπάρξη, δέν κατακερματίζει την ένότη- τα τής ανθρωπίνης ύπόστα σης π' άποτελεΐται άπό νόη ση κι' αίσθήματα. τ Έπιχειρεΐ κι' έπιδιώ- κει στό βαθύτερο μήνυμα τής τέχνης τού νά ίσορρο- πήση άντιθέσεις, νά συνε- νώσει ταραχές καί άντιγνω μίες, βιαίτητες κι' έγκαρτε ρήσεις, κενά καϊ ττλήρη, πάντα δμως νά διατηροΰν τόν άπόηχο τής πνευματι κης έπϊτπτείας καί την πά ρουσία τής συγκίνησης. Σέ πιό βαθμό καί πιά έ'- κταση καταξιώνονται οί ιτροθέσεΐς τού είναι ζήτη- μα τής εύαισθησίας καί τής εΐκαστικής άγωγής τοΰ κά θε θεατή. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΠΕΤΑΛΩΜΑ ΤΑ Την εΐδατε τή συγκεντρώση πού εγινε τό δράδυ τού περασμένου Σαδδάτου στήν Πλατεία "(Ελευθερίας πρός τιμήν τού κ. Ράλλη; "Όχι βεβαία. ΕΤμαι σίγουρος πώς δέν την είδατε. Διότι άν την βλέττατε, θά πηγσίνατε. . Δέν πήγατε δμως. 'ΕΞλάχιστοι ήσαν αΰτο! πού πή- γαν. 'Κι αύτοι πού ττήγαν άκουσαν σέ μιά στιγμή τόν κ. Ράλλη νά διαφημίζει τή Νέα Δημοκρατια, δτι πρώτη λέει αύτη τά'βαλε μέ τή χούντα! ! Καί τότε άκούστηκε τό καρφί. — Ή Νέα Δημοκρατία μττορεΐ νά τα '6αλε μέ τή χούντα. Δέν τάβαλε δμως μαζ! της ό ύττοψήφιος πού έ6α λε μττόλικα λεφτά στήν τσέττη τού άπό τή χούντα. 'Εκτός ττιά κι ότν μάς ττεΐ ό έν λόγω ΐπτοψήφιος δτι ττήρε ίνα σωρό δάνεια άπό τή χούντα, γιά νά την ...έξον- τώσει οικονομικαί Γύρω γύρω δλοι στή μέση ό ...(όνόματα δέν λέω). — ΛΛΛ — «ΒοηθεΤστε τόν τάδε ύποψήφιο. ΕΤναι φτωχό καί όρ- Φανό τταιδάκι. ΒοηθεΤστε τον γιά νά σάς 6οηθά καί σάς ό «εός»! Αύτό άκούγεται νά λένε μερικές γριές πού παίρ- νουν σβάρνα τίς ττόρτες καί ζητσΰν ...έλεημοσύνη ψήφων γιά νά γίνει δολευτής κό~οιος.... σοσιαλιστής ύποψήφιος. Πού καταντήσαμε ι ι ι ΟΊ ϊδιες αύτές γριοΰλες, στήν ...τταγανιά τους, χτύ πησαν καί την ττόρτα κάττοιου ΰποψήφιου τής Ν£ας ...Χρε. ωκοττίας. Καί πούλησαν ...τόπαραμύθι τους στή ...μάνα τού ΰττοψήφΐου! ! Λέγεται μάλιστα, δτι τόσο την ...συγκινήσανε μέ τίς κλσψες τους οί γριοΰλες ττού τούς ...ύττοσχέθηκε δτι θά δώσει ένα ...σακκί ψήφους στό ...Φτωχό καί άρφανό παιδάκι! ! ι νά τόν ψηφίσουν. δμοος, έχουν καλυτέρα Όλοι οί Ήρακλειώτες μπορει Οί Ταχυδρομικοί διανομεΐς νά κόψουν τα χέρια τους. Ξέρετε γιατί; Γιατί έχουν κοττεϊ τα ...ττόδια τους νά μοιράζουν την εφημερίδα τού. — ΑΑΑ — "Εχετε άκουστά γιά τούς ...τυμδορύχους; Ναί ντέ. Αύτούς ττού ττεριμένουν ττώς κα! ττώς νά ττεθάνει κάττοΐος γιά νά τού βουτήξουν δτι τού άνήκει. "Ετσι είναι καϊ κάπΌΐθς ύττοψήφιος στό Ήράκλειο. Περιμένει νά πεθάνει ένας μιάς κάττοιας ήλικίας δουλευ τής, γιά νά τοΰ φάει τίς ψήφους! Γιαυτό κα! τόν λένε ...τυμδορύχο. Όνόματα πάντως δέν λέω. Καλυτέρα, νά δγάλει ,,.μαλλιά ή γλώσσα μου. ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΑΛΛΑΖΟΜΕ ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΤΗΛ. 287.741 ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ» ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΠΟΥΑΑΚΗΣ ΚΥΔβ,ΝΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ Χταπόδι μερίδα Γαρίδες μερίδα Μττακαλιάρος μερίδα Πατάτα όφτή Όμελέτα (αύγό, ντομάτα) ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κουκιά καί χόντρος Π ΟΤΑ Τσικουδιά καραφάκι Ούζο ΚρασΚχύμα & έμφιαλωμένο) ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ >»♦♦♦«
  ΣΤΑ ΑΛΥΤΑ
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τρϋ δπμοσιογράφοο
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκαλυπτικό βιβλΐο
  μέ 30 μυήσεις,
  τελετές καί
  1.500 όνόματα μασόνων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5". ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. — 1.30 Μ.Μ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ν. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε.
  (Τζάμια- Κρύοταλλα - Καθρέπτες)
  Γνωστοτΐοιουμεν είς τό κοινόν τοΰ Νομου Ηρακλείου δτι επί τής
  ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤ Ι ΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 61 καί πλησίον ΠΥΡΟΣΒΕ-
  ΣΤΙΚΗΣ, άνοίξαμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙ Α - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕ-
  ΠΤΑΙ κ.λ.π. συναφή εϊδη ΕΓΧΛΡΙΑ καί ΕΥΡΏΠΑ'Ι'ΚΑ.
  'Αναλαμβάνομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως.
  ΕΡΓΑΣΙΑ
  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Α.
  10. Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί-
  ων, ώς καί ϊσογείωνΚαταστημάτων, είς τάς υπό
  ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοϋς κατασκευ-
  ής'καί επί των οδώ ν 18778 άρ. 39 καί Πάσι φάης
  καΐ'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε·
  νικοϋ Χημείου τοϋ Κράτους).
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καϊ 286113
  ♦♦♦♦«
  ♦♦♦♦φ»
  ►♦♦♦♦,
  ♦♦♦»»♦
  Τρίτη 15 Νοεμβριού 1977
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΟΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  ΟϋΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΑΕΥΤΟΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΠΚΑΕΙΟΥ
  Γιά νά βρήτε χον ποΒιτικό πού θέιτΐετε
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟλΙΤΑΚΗΣ
  Έζαγωγέας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΩΝ
  Πολιτικό ΓραΦεΐο:
  Πλοττεΐα Τριών Καμάρων
  (Ήρώον)
  Τηλ. 287.85Θ
  ΚΠΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωπόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡηΝ
  Πολιτικό Γραφείο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι εϊσόδου Δικαστηρίων)
  Ηρακλειο
  Τηλ. 220.136
  ΜΑΝΟΑΗΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
  Οίκονομολόγος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δαιδάλου — Περδικάρη 9
  Ήράκλειο
  Τηλ. 286.873
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε.Μ.Π.
  Μαθηματικός Π.Α.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Καλοκαιρινοΰ 110 - 1ος δρ.
  Τηλ. 284. 250
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΑΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΖ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλ. "(Ελευθερίου Βενιζέλου
  (Λιοντάρια)
  Τηλ. 286.452
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Δικηγόρος - τ δουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφείο:
  Αβέρωφ 9 - 'Ηρακλειο
  Τηλ. 283.631 & 288.972
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  Επιχειρηματίας
  Δημοτικάς Σύμδουλος
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΖ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφείο:
  "Εβανς 69 — 4ος οροφθς
  Γραφείο 3
  Τηλ. 286.891
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό ΓραφεΤο:
  Ζωγράφου 5 - ' Ηρακλειο
  (ΠλατεΤα Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484
  289.496
  Συνήθως στό σπίτι τού
  κρεμασμένου δέν μιλάνε γιά
  τό σχοινί. Νάσαι ό μ ως άκρέ
  μαστος, νά ζής, νό κινήοαι
  καί νά βλέττης υττροστά σοι,
  κάθε μερά τό σχοινί ττού σε
  κρεμοΰν, είναι άνανδρο, πολό
  άνανδρο, φ!λε άγρότη.
  Πρέττει νά κόψης τό σχοινί
  νά φός τίς Ινες τού κα! νά
  στεϊληι, σέ οάπιο περιθώριε
  αύτο ιτού ο έ κρέμασε
  Βεβαία πρέπει νό μάθωμε
  πρώτα άττ' όλα ττοιο είναι τό
  σχοινί, ττού αάς κρεμά κο'
  σφίγγει τό λαιμο μας Νομ;
  ζω δμως πώς δταν έχη κανείς
  «έ'να βαρελάκι ποθχει δυό
  λογιών ι^ρασάκι» δέυ είναι δύ
  σκολο νά τό μάθη Γιατί ό-
  ταν τονα κρασάκι είναι τα
  χρέη καί τ "'Λ·νθ τό έαπςριο
  των προΐόντων σου βρίσκεις
  εϋκολα τί ΓχΓ! τό 6αρελάκι
  τού βρωμΐχου κοινωνικυύ ον-
  στήματθς τής έττοχής μας.
  Αύτό πού σού λί,ει Κύριε
  νά πάρε ενο. χωραφ', είναι δι
  κό σου, τής ζωής σου, τής μοί
  ραςσου, δν 6ίε-τε, έχεις συμ
  βόλαιο, μτταίνης καί βγαίνης
  ϋγροτιέΙ
  Γράφει ό ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΜΟΥ
  σκάβης καί θερζης, φυτεύ-
  εΐς καί μαζεύεις δ,τι θέλεις,
  δττως θέλεις. Κ ι δμως φίλοι
  μθυ αύτό τό χωοάφι μας, τό
  τόσο καλό, τό τόσο δμορφο
  τδχουν κάνει κάτι μάγκες
  των κόλττων σχοινί γιά κρε
  μάλα μας, τάφο γιά θάψιμό
  μας καί άγελάδα πού την άρ
  μέγουν κάθε μερά τα τράστ
  τα καρτέλ καί τα μονοπώλια
  μιάς κάστας άνθρώττων ν )
  πούχουν εΰνοια στή ζωή, δι
  καίωμα στό στΐβο, τρικλοττο
  διά στό στριφογύρισμα σ,
  ό,τι δγάζουμε εμείς.
  Λύνουν καί δένουν στό ττο
  σο θά φάμε, πώς κινηθοϋμε,
  τ! θά κάνωμε καί ττώς πρέ
  πει νά τόκάνωμε μόνο καί μό
  νο γιά νά τό βγάλωμε μπόλι
  κο καί νά μάς ποΰν: — Ξέ
  ρεις δέν ττερνά, δέν πουλιέ
  ται, δέν τό προτιμοΰν. Κ ι
  δλο λένε κα! ξαναλένε αύτοι
  οί τέτοιοι καί τέτοιοι πού ξέ
  ρουν τόσα πονηρά κ ι έξυττνά
  κικα δσα ή άλεττοϋ κρεμαστά
  ρια.
  Καί κάθεται ό αλλος, ό τέ
  το ος κ ι ό ττοφτούνος καί σοϋ
  μιλά γιά καλό χωράφι, γιά
  όμορφα άμπέλια, γιά καλό
  λιόφυτο καί οριστο περβόλι.
  Κ ι δμως ξεχνά ό άτυχος πώς
  όλα αύτά τα θεϊα δώρα στήν
  πράξη τάχουν κάνει σχοινί
  καί άγχος καί 6ίο άβίωτο
  στή ζωή μας τα κόρμΐά μιάς
  κάστας τομαρολατρισμοΰ.
  Γιατί; Γιατί δέν ξυπνήσα-
  με νά μάθωμε τ! είναι τό
  χωοάφι μας, τί κάνει τό χω
  ράψι μας, τ! παράγει τό χω
  ράφι μας, γιατί τό παράγει,
  γιατί τό μαζεύομε καί γιατί
  ξεχνοΰμε μέ τ! κόττο υδρω,
  άγχος καϊ κούραση τό μαζεύ¬
  ομε
  Κ ι δμως αύτάς πού εΐττε
  « ..ώς ττότε τταλληκάρια θά
  ζοΰμε στά βουνά . » ήταν πρό
  γονο» μας, αδελφάς μας, γό
  νος τής μεγάλης γενηάς μας.
  Κ ι ήταν σίγουρος γιά νά έμ
  ττνεύση ζωντάνια, γιάνά κινή
  ση νεΰρα, γιά νά ξυπνήση
  τα ττνεύματα των σκλάβων
  τήςΤουρκιάς Καί τό ττέτυχε.
  "Ως πού μιά μερά ξύπνησε
  ό Ραγιάς, εΤδε φώς, μίλησε
  γιά φώς καί δέχθηκε τό φώς
  τού «έμπρός» γιά σωτηρϊα
  καϊ σώθηκε. Λέτε νά τό δοϋ
  με κ ι εμείς τό φώς τής ψήφου
  μας; ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ ΙΔΗΣ
  ΔΙΑΜΕΡΙΙΜΑ
  Πωλεΐται διαμέρισμα
  τριάρι, όδός Δημοκρα¬
  τίας παραπλεύρως Έρ-
  γατικοθ Κέντρου, πάρο-
  δος Λοχαγοΰ Καραγιάν
  νη, άρ. 2.
  Πληροφορίες τηλέφω
  νόν 281.514.
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  έκλογή τού Προέδρου τής
  Βουλής, 5 βουλευτές τού ά-
  ποστάτησαν τής γραμμής
  τής Ε.Κ.Ν.Δ. ψηφίζοντας τόν
  κ. Κ. Παπακωνσταντίνου,
  τόν όποΐο ττρότεινε ή Καρα-
  μονλική Κυβέρνηση καί ποΰ
  ποτέ ή Ε.ΔΗ.Κ. δέν τούς ε-
  βγαλε στή δημοσιότητα;
  "Ήταν ή Ε.ΔΗ.Κ. τό Κόμ-
  μα έκεΐνο πού μοζί μέ τό
  ΠΑ.ΣΟ.Κ. συμψήφισαν στή
  Δεξιά στό κλείσιμο τού φα-
  κέλλου τής Κύπρου, προβάλ-
  λοντας έθνικούς λόγους;
  2) τΗταν ή Ε.ΔΗ.Κ. τό
  Κόμμα έκεΐνο —ού πρότεινε
  καί ψήφισε σάν Πρόεδρο τής
  Δημοκρατίας τό τταλαιό ττρω
  θυπουργό καί άρχηγό τής Ε.
  Ρ.Ε., τόνσημερινό ΰποφήφιο
  τής Νέας Δημοκρατίας κ.
  Παναγιώτη Κανελλόπουλο, ό
  οποίος εΐχε —εί κάττοτε ότι ή
  Γυάρος είναι ή νέα κολυμβή-
  ΕΠΗΙΟΠΒΡαΓΪΙΓΟΙ
  Προμπθευτεϊτε έγκαιρα τό
  Νέο έλαιοδίχτυ μας μέ
  την ύπερενισχυμένη οϋγια
  Μειά άπό μακρές μελέτες, πετύχαμε νά ΕΙΜΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (ουγια) μέ ποΑΑά καί πιό δυυατά νήμα-
  τα, έυοωματωμέυα 6έ ταινία άπό την ιδία πρώτη ϋΑη.
  Μέ την ιδία μέθοδο, έυιοχύοομε ολο τό δίχτυ, χρηοιμοποι-
  ώνχας πιά δυνατά νηματα κατά μήκος καί κατά φάρδος, μέ
  μελετημένη διατάξη ώοτε μαζι μέ την αϋγια νά παίρνει τό
  δίχτυ άτοάλινηόντοχή.
  Π ρ ο ο έ ξ τ ε άκόμη ότι τό δίκτυ μας έχεΐ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά μη
  χάνεταΐ οϋτε ρΐά άπό τίς -ΐανοΐΐΐές.
  Ιιίΐρο ηιο μέ το έλαιοδίχτυ μας, το ρό[ερο της έλιάς έγινέ μιη εϋχάριατη καϊ ανέξοδη απασχοληση.
  Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΔΚΗΣ Α.Ε.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΝΑΤΟλΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΟΒΝΝΗΣ ΠΒΠηΠΒΚΗΣ & ΣΙΒ Ο.Ε.
  ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  θρα τού Σιλωάμ, εΐρωνευό-
  μενος καί χλευάζοντας μ έ
  τόν τρόπο αύτό τούς μάρτυ-
  ρες τής Δημοκρατίας;
  3) Είναι ή Ε.ΔΗ.Κ. τόκόμ
  μα έκεΐνο πού όγνοεΐ καί δέν
  καταγγέλλει στό Λαό την ά-
  παράδεκτη στάση των 'Εν-
  νέα χωρών - μελών τής Ε.Ο.
  Κ. έναντι τής μαρτυρικής
  Κύπρου;
  4) Εϊστε η δέν εϊστε έσεϊς
  κ. Μπαντουβά, ό βουλευτής
  έκεΐνος πού περνώντας άπά
  τό χώρο τής όπεργίας γιά
  την σταφίδα τό 1976 ΰπο-
  σχεθήκατε συμπαράσταση
  καί αμεση λύση τού προβλή-
  ματος των άγροτών, κατά
  την έ—ιστροφή σας δέ άπό
  την 'Αθηνά, οχι μόνο αύτό
  δέν εγινε, άλλά ύπογράψατε
  μαζί μέ τούς βουλευτές τής
  Ν.Δ. κ.κ. Γαλενιανόν, Κεφα-
  λογιάννη καί κ. Ψαράκη τού
  ΠΑΣΟΚ προβάλλοντας πά-
  λι έθνικούς λόγους, τή λύση
  τήςάπεργίας;
  5) Άναφερόμενος γιά την
  Ε.Ο.Κ. κ. Μπαντουβά εϊπατε
  ότι μόνο μέσω αυτής μπο-
  ροϋμε νά πουλάμε τα προ-
  ιόντα μας. 'Αγνοήσατε Υσως
  την τύχη των άγγουριών τής
  ' Ι εραπέτρας, πού τό Κράτος
  εβαλε μπουλντοζες νά τα
  σκεπάσουν γιά νά μή 6ρω-
  μίσουν την άτμόσφαιρα. Την
  στιγμή πού ή Όλλανδία, μέ-
  λος τής Ε.Ο.Κ. πού πρεσβεύ-
  ετε άγόραζε άγγούρια άπό
  τίς Καναρίους Νήσους γιά
  νά τα διαθέσει στή συνέχεια
  σέ κράτη - μέλη τής Ε.Ο.Κ.;
  6) Άγνοήσατε άκόμη τα ρο-
  δάκινα πού κάθε χρόνο σα-
  πίζουν καί την τύχη των έ-
  σπεριδοειδών πού δταν τα
  ζήτησαν τα κουμμουνιστικά
  Κράτη ό άρμόδιος ύπουργός
  απαντήσει «δέν δίνω σέ
  κουμμουνιστές τα πορτοκά-
  λια μ ου».
  7) 'Αποκλείσατε τό γεγο-
  νός ότι τα Κουμμουνιστικά
  Κράτη δέν μποροΰν νά τρα-
  βήξουν τα προϊόντα μας, γι-
  ατί έκεΐ ΰττάρχει κρατικοποί-
  ηση τής γής. "Επεται δηλα-
  δή, κατά την κρίση σας, ότι
  δέν ΰπάρχει καταναλωτική
  άγορά. Καί υέ την σειρά μου
  έρωτώ: την σταφίδα πού
  μάς παίρνει ή Ρωσία τί την
  κάνει; μήπως καλντερίμι; ό¬
  πως θά έ'λεγε καί ό Μποδο-
  σάκης, γιά τα έκατομμύριά
  τού άν φυσικά τόν ρωτοϋ-
  σαν;
  8) Τα όδιάσειστα στοι-
  χεΐα πού σάς θέτω, δχι μόνο
  δέν άνατρέττουν, άλλά δια-
  φεύδουν τούς ίσχυρισμοΰς
  »♦♦♦♦♦
  σας, ότι τάχατες ή Σοβιετι-
  κή 'Ένωση πρώτη ετρεξε νά
  άναγνωρίσει τό καθεστώς
  Τήζ 7χρονης διχτατορίας. Ό
  Σοβιετ ι κός Λαός άπό τίς
  πρώτες κιόλας μέρες κατα-
  δίκασε τό στυγνό καθεστώς.
  Έξ αλλου τό Κεντρικό Συμ-
  βούλιο των Σοβιετ ι κων Συν-
  δικαλιστών, ή Σοβιετική "Ε-
  νωση Βετεράνων Πολέμου, ή
  Σοβιετική 'Επιτροπή 'Υπε-
  ράσπισης τής Είρήνης, ή Σο¬
  βιετική Κομσομόλ καί πλή-
  θος άλλων όργανώσεων πού
  περικλείουν στίς γραμμές
  τους έκατομμύριά Σοβιετι-
  κούς πολίτες, καθώς καί δια-
  κεκριμμένους άνθρώπους των
  Γραμμάτων καί των Τεχνών,
  παγκοσμίου φήμης, όπως ό
  Μιχαήλ Σολόχωφ, ό Ήλία
  "Ερεμπουργκ, ό Μπορίς Πο-
  λεβόϊ, ό Νικολάι Τυχάνωφ, ό
  Γριμπάτσωφ καί άλλοι, μέ
  τηλεγραψήματά τους, εξέ¬
  φρασαν την άγανάκτησή τους
  στούς διχτάτορες.
  Την άγανάκτησή τους εξέ¬
  φρασαν άκόμη δλα τα κομ-
  μουνιστικά κράτη καί κόμ-
  ματα τής Εύρώπης στήν Συν-
  διάσκεψη στό Κάρλοβυ Βάρυ
  τής Τσεχοσλοβακίας.
  Όλόκληρος ό ελληνικάς
  λαός γνωρίζει άκόμα την ά-
  μέριστο συμπαράσταση τού
  Σοβιετ ι κου Λαοΰ μέσω τού
  Ραδιοφωνικοΰ Σταθμοΰ Μό-
  σχας, πρός τόν έλληνικό λαό
  στίς σκοτεινές μέρες τής δ·-
  κτατορίας.
  Ήράκλειο 9.11.77
  Μετά τιμής
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ
  ΟΙκοδόμος
  Πωλεϊται οίκόπεδο στήν πε-
  ριοχή Κοκκίνη Χάνι, 800 τ.μ.
  Πληροφορίες τηλ. 281.921.
  ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
  ΤΟΥ ΔΑΛΕΜΎΖΑ
  Συνέχεια άπό τή οελίδα 2
  ρουτοκαπνισμένους άγέρες
  καί ό ΔΡΙΜΥΣ ΛΑΟΣ—Τ'
  ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, π^ρή
  φανο, Λυτρωτικό, Λεβέντι
  κο. ζεδίπλωσε την άετήσια
  φτερούγα τού, τό Ίερό Ά
  τσιποπουλιανό Λάβαρο! Τ'
  αξια χέρια τοϋ ξάγρυπνου
  καί τούτου φυλακα τής Κρη
  τικής αξιοπρεπείας Άτοι-
  ποπούλου, κράτηοαν τιμη-
  μένα πρόγονοι θρυλικοί
  τουρκομάχοι Άτσιπουλια
  νοί! Πήραν σεμνόη-ρεπη θε
  ογ), μέ άδελφική συμπαρά-
  σταοη πλάϊ στούς άδελφούς
  Σφακιανούς κάνοντας σάν
  πάντα τό χρέος τους στήν
  Κρήτη, στή Μάνα Έλλάδα!
  Τό προχωρημένο φυλό,-
  κιο των Κρητικών ξεσηκω
  μών, Άτσιπόπουλο, έαύμ-
  6αλε καί τότες μέ αΐμα καί
  χρήμα των τέκνων τού—^κι
  Γχει γράψει καί αύτό, σελί
  δες απαραμίλλου ήρωϊσμοΰ
  άαυμβίβαστης αξιοπρεπεί¬
  ας, μέ τίς θυσίες τού.
  Συνεχίζεται
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΑ<=>ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής)
  Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης
  Μονής Πρεδέλης 56— Ήράκλειο
  ΤΕΧ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Μαραγκουδάκης
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΣΕΞΛΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ '
  ι
  1
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  που πριν μιε/-χέΛ ιπ π,ου
  φραξουν οιολ'λοΐΌοα.^^
  προλαβη νρ πει ίθϋω κ οί ι
  ουλλαβπ ΛκΓ|'υου Ν^
  Τρίτη 15 Νοεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΈ
  ΕΙ ΒΒ Β9 Κ_ ■*_ ΒΟ Β—
  Άνακοίνωοη πρός τό Λαό τής Κρήτης
  Η ΠΔΓΚΡΗΤΙΔ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΚ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΔΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
  Ή Παγκρήιια Συντο-
  νιστικΐη Έπιτροττή κατά
  των ξένων Βάσεων έξέδω
  σε μακροσκελέστατη όνα-
  κοίνωο»η, στήν όποία τονί-
  ζονται, μεταξύ αλλων, δτΐ:
  Ή Κυβέρνηση τής «Ν.
  Δ» ένέπαιξε τόν Έλληνικύ_
  Λαό, δτι δήθεν άποχωρήσα
  με άττό τό στρατιωτικό σκέ
  λος τοϋ Ν.Α.Τ.Ο. ένώ με-
  θοδεύεται ή πανηγυρΐκή έ
  πιστροφή τής χώρας σ' αύ
  τό.
  Οί ξένες Βάσεις, πού
  έπιτείνουν την ξένη έπικυ
  ριαρχία στή χώρα μας δχι την καταψήφιση τής «Ν.
  ■ιιν»ι
  Ο ΕΚΛΟΠΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
  Συνέχεια ά"πό την 1η σελ.
  κό πλειοφηφικό σύστημα
  τσΰ ενός γύρου αλλά καΐ
  αΰτόμελεταται τώρα νά τρο
  ποποιηθή αισθήτα γ] νά άν-
  τικατασταθΐί ά πό κάποιο <ίίλ λο. "Οσο ΰπά,ρχουν ανθρωποι λαοί, 6ουλές, και κυβερνή- σεις τό πρόβλπμα αύτό θά συζητεϊται καί θά άναζητή την κατά τό δυνοτό καλύτε ρη λύση τού. Είναι καί αύ- τό £να άπό τα άγαθά τής Δημοκρατίας τοΰ ΐοανικώτε τερου άναμφισβήτητα πολι τικοΰ συστήματος στόν κό- σμο. "Οπως άς άφήσουμε τώρα τίς μεμφιαοιρίες καί την παρελθοντολογία καί άς κοι τάξουμε καί λίγο μιτχροστά μας. "Ας δοΰμε μέ κάποια αίσιοδοξία την ήμέρα πού θά σβήοη άττό την μνήμη μας την άοτάτατη πολιτική παρελθοντολογία την 20 Νο εμβρίου πού θά είναι ή δική μας ήμέΊρα ή ήμέοα τοΰ λαοΰ. ΒΑΓ. ΣΤ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ μόνο δέν καταργήθηκαν, άλλά καί έπεκτείνονται σέ στρατηγικά σημεΐα τής χώ ρας. Οί στρατιωτικέςβάσεΐς —τονίζεται— ύπονομεύουν την έδαφική μας άκεραιό- τητα καί άτΐειλοΰν τόν Λαό μας μέ πυρηνικό όλοκαύτω μα. Ή έττιτροπή συνιστά Δ», γιά την πολιτική τής ύ ποτέλεας καί τής έξάρτη- σης πού άκολουθεΐ στά με γάλα έθνικά θέματα. Τέλος, καλεϊ δλα τα δημθκρατικά κόμματα καί τούς ύττοψήφιούς τους νά πάρουν σαφή θέση άπέναν τι στό έθνικό θέμα των Βά σεων, ώστε νά κάμει ό Λα ός σωστά την έκλογή στίς 20 Νοεμβριού. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΔΗΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Π.Α. Δέχεται καθημερινώς τούς φίλους τού στο πολιτικό τού γραφβΐο, άπό 8—12 π.μ. Λεωφ. Κα- λοκαιρινοθ 110, 1ος δροφος, τηλ. 284.250 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Ήρακλ£ΐώτ£ςν Ήρακλειώτισσες ΑΥΡΙΟΝ 16 Νοεμβριού στις 6.30 τό άττόγΣυμα στίς τρείς Κσμσρες θά μιλήαει Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 0 ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΟΜΜΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΩΝ ΟΙ ύποψήφιοι δουλευτές τοθ Ν. Ηρακλείου ΚΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ θά μιλήσουν σήμερα 15 Νοεμβριού στό κινηματοθέατρο «ΝΤΟΡΕ» ώρα 7.30' μ.μ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΟΛΟΙ ΣΤΟ «ΝΤΟΡΕ» ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ ΠΑ Τ0 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΟΊ Λιμενικές Άρχές τού Ηρακλείου, επί παρουσΐα τοΰ Άντεισαγγελέως κ. Κονταξή, διηνήργησαν, τό Σά6- 6ατο τό άττόγευμα, αίφνιδιαστικό καί έμττεριστατωμέυο έ'λεγχο σέ Λιβανέζικο ψορτηγό ττλοΐο, ττού ττροσέγγισε στο λιμάνι μας. Οί λόγοι, πού ΰπαγόρευσαν αύτό τόν έλεγχο δέν έγι¬ ναν γνωστοί. Μήττως θά μποροΰσε τό ΛιμεναρχεΤο Ηρακλείου νά μάς ένημερώσει σχετικά; Στόν «Άπόλλωνα» ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΚΛΟΠΗ Προχθές τό βράδυ, σημει ώθηκε στόν κινηματογράψο «Απόλλων» διάρρηξη μέ στό χο των δραστών τό Ταμεΐο. Τελικά οί δράστες άφοΰ δέν 6ρήκαν χρήματα, περιορί στηκαν ν! άφαιρέσουν τόν κερματοδέκτη (κόκκινο τηλέ- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«> <>>♦♦
  φωνο) τή συσκευή δηλαδή
  μαζί μέ τα δίφραγκα..
  Παρόμοιες κλοττές κόκκι-
  νων τηλεφώνων εχουν συμβεΐ
  καί δλλες.
  Έν τώ μεταξύ άπό τό Γδιο
  σινεμά έκλεψαν προχθές ίνα
  δερμάτινο σακκάκι.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΓΙΑΤΙ ΠΡΟθΟΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Ν. Δ.
  Ο κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΎ
  Μιά άπό τίς «έπαναστα-
  τικές» γιά τή νοοτροπία τής
  Δεξιας άποφάσεις πού πή
  ρε όΚων)νος Καραμανλής
  μετά την έπάνοδό τού στήν
  Έλλάδα καί τόν σχηματι-
  σμό τής ΐϊρώτης μεταδικτα
  τορικής κυβέρνησης, είναι
  καί τό ότι, οί νέοι είναι οί
  πλέον κατάλληλοι νά μετα
  τρέψουν τή σκληροπυρηνι
  κή δεζιά, σέ τραγματικά
  δημοκρατικό κόμμα.
  Καί αυτή τού την άπόφα
  ση, την ύλοποίησε άναθέ-
  τοντας σέ πολλούς νέους
  καί νοεκλεγέντες βουλευ
  τές υπουργεΐα καί ύφυπουρ
  γεΐα σημαντικά γιά την ό-
  μαλή διακυβέρνησιν τής χώ
  ρας.
  Παράλληλα, αρχισε νά
  «έκπαιδεύει» αξίους νέους,
  προκειμένου νά τούς χρησι
  μοποιήσει καίστήν έπόμενη
  κυβέρνηση, ή όπο/α θεω-
  ρεΐται, άπ' αυτόν τουλάχΐ
  στο 8τ« θά είναι κυβέρνηση
  τής Νέας Δημοκρατίας.
  "Ενας άν/ό τούς νέους αύ
  τούς στίς ίκανότητες των ό
  ποίων στηρίζει δλες τού τις
  έλπίδες τούλάχιστο γιά
  την Κρήτη γιά τή συνέχεια
  τής Δεξιας ό κ. Καραμαν¬
  λής, είναι καί ό συμτολί-
  της μας βουλευτής κ. Μιχά
  λης Γαλενιανός τοϋ όποίου
  ή «έκπαίδευση» άπό την
  Κυβέρνηση τής Νέας Δημο
  κρατίας, αρχισε άπό την
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ
  ΕΜΦΑΝΙΣΗ
  ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
  Έξαιρετική έπιτυχια ση
  μείωσε ή χθεσινοβραδυνή
  έμφάνιση τής Δημοτικής
  Χορωδίας Ηρακλείου, στ^ν
  Άγιο Μάρκο, υπό την διεύ
  θυνοη τής κ. Τσαγκαράκη.
  Ή εκδηλώση ήταν άφι
  ερωμένη στά 20χρονα Κα¬
  ζαντζάκη.
  Γιά την ώραία αυτή έκ
  δήλωση θά γράψωμε άνα-
  λυτικά αΰρισ.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ
  ■ -;■■?.
  ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Υποψήφιος Βουλευτής «Νέας Δημοκρατίας»
  Δέχεται καθημερινώς τό πρωΐ στό δικηγορικό τού
  γραφεϊο "Ιδομενέως 47 τηλεφ. 222.633 καί τό άπόγευμα
  οτό έκλογικό τού κέντρο στή Πλατεία ΊΞλευθερίου Βενι¬
  ζέλου (Λιοντάρια) τηλ. 286.452.
  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΙΤΑΔΟΡΟΣ
  Χημικάς ■ Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΔΗΚ. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται καθημερινά τούς φίλους τού στό πολιτικό τού γραφεϊο
  ΖΛΓΡΑΦΟΥ 5 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛΕΦ. 283.484 - 284.367 - 289.496
  πρώτη της κιόλας ήμέρα.
  Τόν Μιχάλη Γαλενιανό,
  ή κυβέρνηση τόν τοποθετή
  σε σάν μόνιμο διαπραγμα-
  τευτή τοΰ Έλληνικσΰ Κοι
  νοβουλίου στήν Διακομμα
  τική Έπ.ιτροπή· Ελλάδος
  —Κοινής Άγοράς, καί τόν
  διετήρησε σ' αυτή την ύ-
  ΐΐΐεύθυνη θέση καθ" δλη την
  τριετία.
  Σέ δλες τίς συνόδους τής
  Έττιτμοπής αυτής, ό Μιχά
  λης Γαλενιανός άνέτ-τυξε
  άγροτικά θέματα καί συγκε
  κριμένα προβλήματα έναρ
  μονίσεως άγροτικής πολι-
  τικής. Ανέπτυξε έπίσης τα
  προβλήματα των Συνεταιρι
  σμών καί ζήτησε την &με-
  ση έφαρμογή των κανόνων
  τής Κοινής Άγορας, στά ό
  πωροκηπευτικά τής Κρήτης
  (εισηγηθή τοϋ 1976).
  Ανέπτυξε τα προβλήμα
  τα τής άντισταθμιοτικής
  είσφσρας καθώς καί τίς επί
  ττολιτικοϋ έπιπέδου σχέ-
  σεις τής Κοινής Άγορας
  πρός τίς τρίτες χώρες τοΰ
  έπιλεγόμενου Τρίτου Κό-
  σμου.
  Ανέπτυξε έπίσης τό πρό
  βλημα τής ίδέας τής Κοι¬
  νής άγσρδς των δύο ταχυ
  τήτων (εισηγηθή πρωθυ-
  πουργοϋ Βελγίου κ. Τΐν-
  τεμανς 1976) κ. ά*.
  Άλλά ή έκπαίδευση τοΰ
  κ. Μιχάλη Γαλενιανού,δέν
  όλοκληρώθηκε μέ την πά
  ραμονή τού στήν ΈπΊτρο-
  πή Ελλάδος—Κοινής Άγο
  ρδς.
  Ή Έλληνική Βουλή τόν
  στέλνει διαρκώς άπό τή μιά
  στήν αλλη χώρα, γιά νά την
  έκπροσωττήσει σέ διεθνή
  συνέδρια καί άλλοΰ.
  Τό 1975 συμνιετέχει σέ έ
  πιτροπή τής Έλληνικής
  Βουλής πού έπισκέπτεται
  την Κύπρο. Ή έπιτροπή ου
  ζήτησε τα προβλήματα τής
  Κύπρου μέ τόν Πρόεδρο
  Μακάριο, δλους τούς ύττουρ
  γούς καί δλους τούς βουλευ
  τές τής Κυπριακής Βου¬
  λής.
  Συνεχίζεται
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ
  ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΕΓΓΥΗΣΗ
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  κ. ΜΑΡΗ
  Άπό τό Γραφεϊο τοΰ κ.
  Κώστα Μαρή, ηήραμε
  την εξής ανακοινώση:
  «Την περασμένη έβδομά
  δα ό πρώην ύπουργύς κ
  Κώστας Μαρής υποψήφιος
  των Νεσφιλελευθέρων έπε
  σκεφθή ϊίενήντα (50) περί
  που Κοινότητες των έτταρ-
  χιών Τεμένους, Μαλεβυζί
  υο, Μονοφατσίου, Καινουρ
  γίου, Πυργιωτίσσης καί Πε
  διάδος.
  Παντοΰ ό κ. Μαρής έγέ
  νετο δεκτός μέ ζωηρά αί-
  σθήματα άγύπης.
  Πολλοΐ τόν προσφωνοϋ
  σαν καί τόν εύχαριστοΰσαν
  γιά τα εργα πού εΐχε έκτε
  λέσει στήν περιοχήν τους
  καί ύττεσχέθησαν δλοι οί
  Παλαιοί φίλοι τού πώς θά
  ΰποστηρίξουν μέ πεΐσμα τό
  κόμμα των Νεοφιλελευθέ
  ρων καί την ύποψηφιότητα
  τοϋ κ. Μαρή».
  ΠΑ ΤΗ «ΦΛΟΓΑ»
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΣΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
  ΟΊ «άγωνιστές» τής «Φλό-
  γας» προκαλοΰν άκόμη καί
  την τελευταία ττροεκλογική
  βδομάδα. Τους τταρακαλώ νό
  έπιβεβαιώσουν
  Την ΰπ' άριθμ. 153 άπό-
  δειξη τού ΕΞΛΤΑ, τής 6—9
  __76 ■ Φύλλα κυκλοφορίας
  1.350 καθ" άπασαν την χώ
  ραν
  Τούς έρωτώ: Πώς βρήκαν
  τούς συνδρομητές;
  Τούς βοήθησαν οί Τηλεφω¬
  νικον Κατάλογοι ^λττ., -ού
  δέν λέγονται γιά σήμερα
  Μήπως θυμοΰνται πρόσφο
  τη ίστορία γιά κάττοιο φσρ·
  μακεΐο;
  Αύτά σάν απαντήση γιό
  τή κυκλοφορία τής «Φ» καί
  την έττιλογή των άνακοινώ-
  σεων καί διαφημίσεών των.
  Ώς ττρός τό οίκονομικό ϊνσ
  έχω νά πώ: «Ή σιωττή είναι
  χρυσός».
  ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΤΗΙ ΕΔΗΚ
  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  θά ομιλήση πρός
  τόν Λαόν τού Ηρακλεί¬
  ου την Παρασκευήν 18
  Μοεμδρίου, 7 μ.μ. στήν
  αϊθουσα ΝΤΟΡΕ.
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Όθωνος 13
  Τηλ. 283.631 — 288.972
  ΑΘΗΝΩΝ: ΛυκαδηττοΟ 19
  Τηλ. 3605 Π 2 —3605115
  ' ;
  ΕΝΟΣΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΖ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοθ Εμμανουήλ
  ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝΖΤΑΝΤΙΝΟΧ τού Ιωάννου
  ΝΙΤΑΑΩΡΟΖ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τού Ιωάννου
  ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ τού Ιωάννου
  ΠΑΠΑ'ΓΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τού Μιχαήλ
  ΠΛΕΥΡΗΖ ΤΗΛΕΜΑΧΟΖ τού ΓεωργΙου
  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τοΰ Εμμανουήλ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Κυκλοφορούν ψηφοδέλτια τοΰ Κόμματος
  χωρίς τή λέξη ΕΔΗΚ, στό έμβλημα.
  "Οσοι έχετε προμηθευτει τέτοια ψηφοδέλ
  τια, νά τα καταστρέψετε γιατί είναι άκυρα.
  Έφιστάται ή προσοχή τό ψηφοδέλτιο πού
  θά ρίξεις στήν κάλπη, νά είναι σάν αύτό πού
  δημοσιευεται, μέ τή λέξη ΕΔΗΚ στό εμβλημα,
  δπως δείχνει τό δελος.
  Π. Ε. ΕΔΗΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ►♦♦♦< ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Γεννήθηκα στό Ήράκλειο άπό γονείς Μικρασιάτες τέλειωσα την Έμπορική Σχολή. Ή συμμετοχή μου στά κοινά κατά διαστήματα είναι: • γραμματέας τοΰ ΣΕΓΑΣ Άνατολικής Κρήτης • έπανειλημμένα μέλος τής διοίκησηε τού Γ.Σ. λΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» ^ • ίδρυτικό μέλος στό Παράρτημα τής Πανελλαδι- κής Ένωσης Γυναικών μέχρι τό 1967 ττού διαλύ- θηκε. • δημοτική σύμβουλος τό 1965, παύτηκα άπό τή 5ι- κτατορία τό 1967 καί έπανήλθα τό 1974. • μέλος τής διοίκησης τού Άδελψάτου τού Πανά- νειου Δημοτικοΰ Νοσοκομειου, παύθηκα τό 1967 • δημοτική σύμβουλος τό 1 975 καί πρώτη σέ σταυ- ρούς προτίμησης • αΐρετό μέλος τής διοίκησης τού Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έττιμελητηρίου * μελ°ζ τής Έτπτροττής κατά των Βάσεων.