98940

Αριθμός τεύχους

141

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

16/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "
  Χαρδς σ· ούτον, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Ιστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΠροεκΑογικη
  ΕΞΒ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιενθονΐΑ.: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ Φύλ 141 - Δρχ 5
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  0
  Ό Μάνος Χαρής συνεχίζει τίς άποκαλύψεις μέ την άποκλειστικότητα
  «Πώς καί γιατί μπήκα στά άδυτα τού Καραμανλή»
  ΟΙ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  ΤΗΣ
  πού πατρόναραντή
  Χούντα, έφερον
  κ» υ» ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  ΚΑΠΟΤΕ νομίζομε δτι
  ό Λαός ττρέπει νά μάθει —
  επί τέλους —την Άλήθεια.
  Κι αύτό ακριβώς κάνομε—
  δσο έπικίνδυνο κι αν είναι
  —μέ την σειρά χών δημοσι
  ευμάτων τού η*δη άρχίσα-
  με.
  ΕΚΕΙΝΟ πού πρέπει νά το
  νίσομε οήμερα—χωρίς προ
  λόγους καί περιφράσεις—
  είναι δτι ό Λαύς, άλλά καί
  άρκετοί άττό τούς πίολιτι-
  κούς ήγέτες τού, πρέπει—
  επί τέλους— νά καταλάβει
  -ϋτ.4 λΙ 'Αμερικανοϊ (οί Έ-
  βραιο—Αμερικανόν οί Σ»
  ωνιστές, οί Μασόνοι καί ή
  Σία), είναι έκεΐνοι, πού πά
  τρόναραν τή Χούντα στή
  χώρα μας καί οί ϊδιοι ϋφε-
  ραν πίοω τόν Καραμανλή ά
  πό τό Παρίοι.
  ΤΟΤΕ, τό 1967, ^πρεττε
  νά έξυπηρετήσουν τα συμ
  φέροντα τοϋ Ίσραήλ καί
  νά βροϋν τρόπους ανετης
  διευκόλυνσης στόν Ίσραη
  λινο— Άραβικό πόλεμο
  πού σχεδιάζανε. Χρειαζόν
  τουσαν λοιπιόν μιά χώρα
  σάν την Έλλάδα. Κι' έκεΐ,
  στό Τέλ Άβίβ, ττού σχεδιά
  σανε τό πραξικόπημα, εϊπα
  νέ γ·ά μιας τό τελικό «Ό
  κέϋ», ίίχον-τας γιά συνερ-
  γάτες 6χι μόνο τούς έμφα-
  νεϊς Παπαδόπουλο καί Σία,
  άλλά καί αλλους άνώτε-
  ρους άξιωματικούς (δπως
  ό Νάτσϊνας) στούς άποίους
  δώσανε τίς σχετικές όδηγί-
  ες, ένώ—δπως είναι γνω-
  στό—ό ϊδιος ό Μοσέ Ντα-
  γ»άν, βρισκόταν έδώ καί έ-
  Άν πιστεύετε στό Διάλογο άπαντήοτε μας
  0ΕΚΙ1 ΕΡίΙΤΗΜΠΤη
  Γΐη ΤΟΝ ΚΙ1ΡΒΜΙ1ΝΑΗ
  Κωνσταντίνε Καραμανλή, Πρωθυπουργε
  τής Έλλάδας,
  Μήπως μ—ορεΐτε νά μάς σπαντήσετε στά -α-
  ρακατω· έρωτήματα, έν δψει τοϋ ότι εΐστε ήδη
  Π ρωθυπουργός τής χώρας καί τού δτι ζητάτε
  την έρχόμενη Κυριακή νά σάς άνανεώσει τη
  σχετική εντολή ό Ελληνικάς Λαός;
  Τα έρωτήματα — καίρια κατά την ταπεινή
  γνώμη μας — στά όποΐα καλεΐστε νά άπαντήσε-
  τε είναι τα εξής.
  1.— Γιατί νομιμοποιήσατε τόν χουντικό «Πρό
  εδρο Δημοκρατίας» Γκιζίκη, ενώπιον
  τοθ όποίου ώς γνΐωστόν καί κάτω άπό τή
  σκιά τοθ «τιουλιου» τής «Έπανάστα-
  σης», όρκιστήκατε πρωθυπουργός, τό
  βράδυ πού γυρίσατε άπό τό Παρίσι;
  2.— Γιατί κάναμε έκεϊνο τόν Σεπτεμ&ριο,
  πρώτα Δημοψήφισμα κι έπειτα έκλέξα-
  με Πρόεδρο Δημοκρατίας;
  3.— Γιατί ανοιξαν οί ΆμερικανοΙ πάτρονέο
  σας τό Έλληνο - Τούρκικα χάος καί την
  έξοντωτική γιά την Έλλάδα ύπόθεση
  Κύπρου;
  4.—. Γιατί δέν εγγυώνται τηρν έδγχφική μας Α-
  κεραιότητά οί ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ;
  5.— Γιατί καί ποιοί «εφραξαν» τίς πετρελαιο-
  πηγές τής θάσου;
  6.— Γιατί κατακερματίστηκε σέ τόσα κόμμα-
  τα ό πολιτικάς κόσμος τής Έλλάδας;
  7.— Γιατί, ένώ τόσο θόρυ&ο κάνετε, στήν
  πραγματικότητα δέν μάς θέλουν στήν
  ΕΟΚ;
  8.— Γιατί άνοιξαν οί Άμερικανοί «σύμμαχοί»
  μας τό Σουέζ, χωρίς αντιδράση της Σο-
  διετικής Ένωσης;
  9.— ΓιατΙ ένώ σεΐς ένομιμοτΐοιήσατε τό Κομ-
  μουνιστικό Κόμμα, άρχίσατε πάλι διά
  των όργάνων σας νά κυνηγάτε - δπως
  στήν περίφημη 8ετία σας -- τούς όπα-
  δούς τού;
  10.— Γιατί κάνατε ξαφνικά έκλογές καί ποία
  είναι ή πραγματική αΐτία;
  «77 ΛΩΖΑΝΗ - ΤΙ ΚΟΖΑΝΗ»
  6 Μασόνοι
  3... ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ - 3 ΧΟΥΝΤΙΚΟΙ
  11ρωθυπουργός
  Προεορος ΒουΛης
  Ύπουργός Θρησκευμάτων
  3 «άδελφοί» τής ...Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Κων¬
  σταντίνος ΠΑΠΑΚΩ,ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί Γεώργιος ΡΑΛΛΗΣ. Διαϋα-
  στε καί την παρακάτω ...άγία τριάδα νά δήτε τή ...σύμπτωση.
  πόπτευε την σωστή έφαρμο
  γή τοΰ σχέδιου τοθ Άπρι-
  λιανοθ πραξικοπήματος.
  ΟΤΑΝ ό ΠαΓΛΐδότΓουλος (έ
  ποχή α) δέν ήταν πιά κα·
  τάλληλος, περάσανε οτήν
  έποχή β' τόν Ίωαννίδη
  καί τόν Γκιζίκη, κΓδταν κι'
  αύτός δέν κρίθηκε ίκανός
  γιά τις περιστάσεις καί την
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  Η ΜΕΑ ΓΕΝΗΑ
  ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΣΤΙΣ 20 τοθ Νοέμβρη, «γί.ννιιο·ε» ιούς δοσίλογους
  τής κατοχής. Είναι αύτη ή
  παράταξη πού σέ 'άντατό-
  ή Νεολαία, ή γενιά τοΰ Πό
  λυτεχνείου, ή γενιά πού
  σφυρηλατή|θηκε στό καμί-
  νι τής άντιδικτατορικής
  πάλης, δίνει τή μάχη των
  έκλογών. Καί τή δίνει γεμά
  τη ένθουσιαομό αίαιοδοξϊα
  καί πίστη στίς άστείρευτες
  λαικές δυνάμεις. Ή ψήφος
  των νέων, πού ττολλοί ψηφί
  ζουν γ «ά πρώτη φορά θά εί
  ναι ψήφος υπέρ μ·δς αλ-
  λης πολιτικής άπ, αυτήν
  πού έφαρμόζεται τώρα
  Γιατι, στήν ούσία, δυό
  είναι έκιεϊνες οί άντίθετες
  πολιτικές κι' άπ, αύτές μία
  καλείται ή Νεολαία καί ό
  Λαός νά έκλέξουν.
  Την μ'ά πολιτική τή
  γνώρισε ή Νεολαία στά
  τρία χρόνια διακυβέρνηση
  τής χώρας άπό την άλλι^^ή
  τοϋ 74. Είναι ή πολιτική
  τής Δεξιας. Έκείνης τής
  πολιτικής ΐίαράταξης πού
  κυβερνά τόν τόπο αύτό ττολ
  λές δεκάδες χρόνια. Είναι
  ή παράταζη έκείνη πού
  κριση άπό τό μέτωπο οιήν
  κατοχή είπαν «έκ,των ήμε
  τέρων άπώλεια είς Γερμα-
  νος»Η ΕΤναι ή παράταξη ά
  πό την όποία προήλθον οί
  κάθε λογής δικτάτορες Με
  ταζάδες καί Παπαδόττου-
  λοι. Είναι οί ΑΠΟΝΤΕΣ
  ΑΠ' ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩ
  ΝΕΣ τοϋ Λαοϋ μας.
  Τώρα παρουσιάζοντα·
  μέ διαφορετικό πρόσωπο
  καί ζητοΰν την ψήφο τής
  Νεολαίας γιά^. νά συνεχί-
  Οουν την πολιτική τους.
  "Ομως, τί εϊδους πολιτική
  καί πρός δφελος τίνος;
  Πρός δφελος τοϋ Λαοΰ καί
  τής Νεολαίας 1 πρός δφε¬
  λος των μεγάλων τους ά-
  φεντικών Άμερικάνων καί
  Δυτικοευρωπαίων Ίμπερια
  λιστών;
  " Ι σως πάστεφαν ττολ-
  λοί καί έξαΓΛΐτβθηκαν, δτι
  ή Δεξιά καί ό «μεγάλος»
  Συνέχεια σιή σελίδα 4
  περιρέουσα άτμόσφαιρα
  πού εϊχε δημιουργηθεΐ
  στήν Έλλάδα, πήγανε οτήν
  γ' φάση τοϋ εΰρύτερου πλά
  νού, τοϋ καταστρωμένου
  άπό την ΣΙΑ
  ΕΤΣΙ έ'φεραν τόν Καρά
  μανλή, άνθρωπο έκατό τοίς
  έκατό δικό τους καί τόν το
  ποθέτησαν Πρωθυπουργό,
  δίδοντάς τού την έξουσία
  ΤΟ ΠΩΣ ό Καραμανλης
  τόσο δήθεν εύσπεομένα, ήρ
  θε άπό τό Παρίσι, τό ξέρο¬
  με —λίγο ώς πθλύ δλοι.
  "Οπως, περίπου, ξέρομε καί
  πώς τό βράδυ έκεϊνο πού ή
  Χούντα εΐχε καλέσει δλους
  τούς πολιτικούς άρχηγους
  καί τούς πρότεινε νά άνα-
  λά6ουν, τελικά κανεις κα-
  τάλληλος δέν βρέθηκε καί
  )ΐέ μιά σειραί1! οιαβολικών
  συμτττώσεων, ήρθε κι ανέ¬
  λαβε τελικά ό Καραμανλης
  ΕΚΕΙΝΟ πού πρέπει ομως
  νά χωνέψωμε είναι δτι τί
  ποτε δέν ήταν τυχαίο. Άν
  τίθετα δλα ήο'αν προσχεδια
  σμένα, γι' αύτό καί γίνανε
  σέ χρόνο μηδέν.
  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑγι'αύτό δέν
  φρόντισε οίίτε ό ϊδιος ό Κα
  ραμανλής, οΰτε κανεις ΰλ
  λο. Τα κέντρα των άποφά-
  σεων ήσαν έκτός Ελλάδος
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ λοιπό
  φέρανε τόν Καραμανλή
  γιατί ό μόνος πού μποροΰ
  σε νά δώση έγγυήσεις γιά
  την όμαλή μεταβΐβαση άπό
  τή Χούντα στή . Δημοκρα
  τία ήταν αύτύς, πού εΐχε
  καί τή διαθέση νά δεσμευ-
  θή δτι δέν θά σκοτώοει κα-
  νένα Χουντικό (δπως καί
  έ*κανε).
  Η ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ πολιτι¬
  κή τού ακριβώς αύτό όπέ-
  δειξε καί τό σλογκαν «Ά-
  νήκομεν είς [ήν Δύσιν»,
  δέν παύει παρά νά ύπο-
  ι Τό χέρι τοΰ Καραμανλή άκουμττά μέ .έπιφυλαξη
  τό Ίερό Εύαγγέλιο, τό βράδυ πού γύρισε άπό τό Πα¬
  ρίσι καί . όρκίστηκε στόν Γκιζίκη Πρωθυπουργός τής
  Χώρας.
  Μήπως, λόγω ακριβώς τής μασονικής σας ιδιότητος,
  θά εττρεπε νά χαραχτηριστήτε έ ττ ί ο ρ κ ο ς, κύριε
  Καραμανλή,
  Δικτόττορας
  Άντιοικ τατομας
  Άντιδικτάτορας
  3 όλλους «άδελφούς» τής Δικτατορίαν Γεώργιον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ, Νικόλαον
  ΜΑΚΑΡΕΖΟΝ καί Στυλιανόν ΠΑΤΤΑΚΟΝ Καί οί δυό «τριάδες» είναι μασόνοι καί
  σύμμαχοι - φίλοι των Αμερικανόν.
  γραμμίζει τα παραπάνω.
  Ο ΓΡΑΦΩΝ δμως εχει ά-
  μεση έπίγνωση των γεγονό1
  των καί έπιβεβαιώνει ύπεύ
  θυνα δτι οί Άμερικανοί ου
  νεχίζουν νά είναι άκόμη
  οί πάτρονες τής χώρας μας
  ΔΕΝ έξηγεΐται διαφορετι-
  κά τό γιατί στίς έκλογές
  τοΰ 74 εφεραν ο'έ λίγες ώ-
  ρες μέσα τόν Καραμανλή,
  γιατί τοϋ χρηματοδότησαν
  ούσιαοτικά τύν έκλογικό
  άγώνα, άφοΰ τα χρήματα
  τα διαχειριζόταν ό Γιάννης
  Τσουδερός, ό^νθρωηθς τοϋ
  Τόμ Πάπας καί γνωστάς
  γιά τόδτι ύπηρέτησε σέ Ά
  μερικάνικες μυστικές υ πή
  ρεσίες.
  Είναι ό όΐνθρωπος ιτού
  έλυνε κι ίίδενε κι ό 'ίδιος
  πού νΐας εΐπε στήν περίφη
  μη δίκη Γραμματικάκη:
  «"Εχω ταχτοποιήσει ό
  ύποθέσεις καί τή δική σας
  θά άφήσω». Κι δμιυς την ά,
  φησε μεσοστρατΐς γιατί έ
  μεΐς έπιμένομε.
  ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΪΤΑΙ άκόμη
  τό γιατί δταν ρωτήσομε τόν
  "άκη Λαμπρία άν ύπάρχει
  μα Κρήτης καί Άμερικα
  νών σέ σχέση μέ τίς Βάσεις
  |ΐας είτε—πρός τιμήν τού
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  καί
  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΜΙΛΗΣΑΗ καί γιά τούς άπόμαχους, οί όμι-
  ληαές τής τιροεκλογικΓνς δημαγωγίας. Γιά τούς
  άνθρώπους τοθ περιθωρίου, τούς γερασμένους,
  τούς κουρασμένους, τούς άνήμπορους καί τοός
  ξοφλημένους.
  Τούς είπαν τα γλυκόλογα τής ύττομονής. Και
  οί άνθρωποι, οί κουρασμένοι, χάρηκαν. Κι ά·
  στραψαν τα δουρκωμένα τους μάτια. Κι οί ρυτι-
  δες τους έγιναν ρεματιές.
  Άλλά τό πρόδλημα των άνθρωπον τοΰ περι¬
  θωρίου είναι τό ϊδιο μεγάλο, δπως καί τό πρό-
  δλημα Νεολαίας. Χρειάζονται μέτρα μεγάλης
  κοινωνικής άξίας. "Οχι μόνο συντάξεις «τέίσυ
  καί άσπιρίνης», άλλά καί άλλα πολλά. Αϋτά δεν
  τα άνέφερε κανένας όμιλητής άπό τούς κατέστη
  μένους τής προεκλογικής περιόδου.
  ΕΙΝΑΙ γνωστή ή γελοία σύνταξη των έπαγ-
  γε?^ματοδ ιοτεχνών.
  Είναι έπίσης θρυλική στίς συζητήσειςή «συν
  ταξη» των άγροτών, καθώς έπίσης καί τα ...ά-
  γροτικά ίατρεΐα μας, ή οί έπιδοτήσεις των άπο-
  μάχων...
  Γι' αύτό καί ή γνωστή είκόνα, τοθ γέρου
  λαχειοπώλη τού αναπήρου γερο-πλανόδιου, δέν
  έξαφανίζεται άπό την Έλλάδα.
  Παντοΰ γεροντακια, στίς γωνιές των δρό-
  μων. Γιά τό συμπλήρωμα.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ δμως καί οί τυχεροί. Είναι αύ
  τοί μέ τίς μεγάλες συντάξεις. ΟΙ λίγοι καί έκλε
  κτοί. Είναι αύτοι πού έκτός άπ" τίς συντάξεις
  τους, τίς παχές, Μχουν καί τα μεγάλα είσοδήμα-
  τα, τα ένοίκια, τα περιουσιακά.
  Είναι αύτοι πού άνεδάζουν στούς στατιστι-
  κους τχίνακες τό κατά κεφαλήν είσόδημά μας.
  Τό θέμα δμως είναι αλΑ,ο. Τό τί θά γίνει μέ
  τούς πολλούς άπομάχους. Μέ τούς άνήμπορους,
  τους ξοφλημένους. Μ' αϋτους τιού παίρνουν έκεΐ
  να τα άσήμαντα δίδραχμα γιά νά ζήσουν.
  Τί πρόκειται νά κάνουν οί νέοι έκλεχτοΐ της
  σημερινής έκλογικής μάχης;
  ΟΙ συνταξιοΰχοι, οί άττόμαχοι, οί ξοφλημέ-
  νοι, σηκώνουν τα ροζιασμένα τους χέρια καί
  τούς ψηφίζουν.
  Π.
  Ι
  9
  3
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Τετάρτη 16 Νοεμβριού
  Μ ΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ" 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  17ο |
  'Έκλαψε καί λυΚηθηκε Ι
  νά τή βλέπη ν' άργοπεθαί'
  νη. Γιά μιά στιγμή μονάχα
  γύρισε τα μάτια της καίτόν '
  κοίταξε κ ι £να δάκρυ κύλη
  σε στό μάγουλό της.
  'Έκλαψε ή καρδιά της
  νά βλέπη τό θάνατο, νά την
  έ*χει ττεριοφίξει τόσο πολύ.
  Ό Σήφακας δαγκώνει
  τα χείλη τού άλλά μέσα ή
  καρδιά τού κλαίει. Σκέφτε
  ται τ·ώς την πολυαγαπημέ
  νη τού δέν θά την ξαναδή '
  καί βάζει στό νοϋ τού πράγ
  ματι σήμερα είναι ή μέρσ
  τοΰ χωρισμοϋ. Σκέφτεται
  άκόμη πώς έ"χε μείνει μό-
  νος σ' αύτό τόν κόσμο χω-
  ρΐς μάνα χωρίς άδέλφια.
  Αυτή ήταν ή μόνη τού τω
  ρηγορ«ά καί τώρα έ'σβηνε
  σιγά—σιγά σάν τό άΌτρο.
  Δέν εΐχε κανένας άν
  τούς δυό την ψυχραιμία ν'
  άνταλλάξουνε δυό λέξεις.
  Αύτη πεθαίνει κ ι άφήνει
  μιά μάνα κουτσή κι &να τυ
  φλό πατέρα.
  Ή μοναδική τους παρη-
  γοριά ή"ταν αυτή. Ό χάρος
  θέλει νά τούς δώση κι άλ-
  λα βάσανα.
  Δέν θέλει ν' αφήση τό παι
  δι τού νά χαρή άλλά πάνω
  πού ό-νθισε τό ρόδο ήρθε ά
  γρια θύελλα καί τό σάρω-
  σε·
  Μέ μεγάλο κόπο άπλώ-
  νει τα χέρια της στά μα-
  κρυά μαλλιά τ' αγαπημέ¬
  νον της λέγοντας Σήφακά
  μου δέ θά μέ ξαναδής.
  Πάρε τοΰ παπά την κόρη
  καί ζήσε εύτυχισμένος κι
  αν δέν ποθάνουν ώστόσο
  αύτοΐ οί γέροι μην τούς ξε
  χάσεις ποτέ.
  Σκύβει ό Σήφακας μέ δα
  κρυσμένα μάτια, την άγκα
  λιάζει καί τήν φιλεϊ στό
  οτόμα1 μά ή καρδιά τού κλέ
  εί άτταρηγόρητα. 'Έκοφε
  αύτη τίς δυό μακρυνές πλε
  ξοΰδες της καί μέ δάκρυα
  οτά μάτια τού λέε«. Πάρε
  τσι νά μέ θυμασαι.
  Κλαίγοντας ό καπετάν
  Σήφακας παίρνει άτό τα
  χέρια τής μελλοθάνατης
  τίς δυό μακρυές ττλεξοϋδες
  τίς σφίγγει μέ τα δυό τού
  χέρια στήν καρδιά τού καί
  κλαίγοντας τίς φιλεϊ λέγον
  τας μέσα τού.
  Δέ θά σέ ξαναδώ πσλυα-
  γαπημένη μου.
  Πιάνει μετά τα δυό της
  χέρια τα σφίγγει δυνατά
  μετά τα φιλεϊ καί κλαίγον
  τας φεύγει.
  Ξέρει δτι δέν πρόκειται
  νά την ξαναδή ζωντανή.
  Πάει μετά ατό λοφίσκο
  καί βρίσκει τούς άλλους
  συντρόφους τού πού κι αύ
  τοί μαθαίνοντας τή συμφο-
  ρά ττου βρήκε τόν καπετά
  νιο τους προσπαθοΰν μέ
  διαφόρους τρόπους νά τόν
  κάμουν νά γελάση λίγο έ¬
  στω κ ι αθελά τού. Αύτός δ
  μως έόχει τό κεφάλι χαμη-
  λά καί συνέχεια άναστενά
  ζει.
  "Οταν έπέστρεψαν στό λη
  μέρι ό καττετάν Πετροξυλά
  κης τόν έπισκέφθηκε καί
  τοΰδωσε κουράγιο λέγον-
  τάς τού πώς δέν πρέπει γιά
  μιά γυναϊκα νά πθθάνη πιό
  μπ,ροστά άπ' αυτήν.
  Συνεχίζεται
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
  Πωλεΐται διαμέρισμα
  τριάρι, όδός Δημοκρα¬
  τίας παραπλεύρως Έρ-
  γατικοθ Κέντρου, πάρο-
  δος ΛοχαγοΟ Καραγιάν
  νη, άρ. 2.
  Πληροφορίας τηλέφω
  νόν 281.514.
  ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΜ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ
  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Χταπόδι μερίδα
  Γαρίδες μερίδα
  Μπακαλιάρος μερίδα
  Πατάτα όφτή
  Όμελέτα (αύγό, ντομάτα)
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Κουκιά καί χόντρος
  Π ΟΤΑ
  Τσικουδιά καραφάκι
  ΟΟζο
  Κρσσίίχΰμα & έμφιαλωμένο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΠΚΑΙ
  ΚΑΟΑΡΙΖΟΜΕ
  ΑΛΛΑΖΟΜΕ ΧΡΩΜΑ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
  ΤΗΛ. 287.741
  διακοσμη™!)
  Τηλ. 287.670
  Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΩΝ)
  ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ
  ΠΕΤΑΛΩΜΑ ΤΑ
  ><*><*>♦«»♦ ♦♦♦♦♦♦♦< ΕΡ. Είναι ή πρώτη φο ρά πού κατεβαίνετε στήν πολιτική κονίστρα. Ποιοί είναι οί λόγοι πού σας όδήγησαν σ' αύ τήν τήν άπόφαση καί γ ι ατΐ σας έκφοάζει τό κόμμα των Γίεοφΐλελευ θέρων στό συνδυασμά τοθ όποίου συμπεριλαμ- δάνεστε; )ΑΠ.: Πράγματι κατεβαί- νω γιά πρώτη ψορά στή πό λιτική κα! οί λόγοι γιά τούς όποίους τό κάνω, είναι βασ ι κά δύο. α) Ή άδικία πού έγινε στήν Κρήτη κατσ τα τελευ ταΐα τρία χρόνια πού διακυ- βερνήθηκε ή χώρα άπό τήν δέ ξιά. Είναι λυπηρό νά διορ! ζονται, όπως καταγγέλθηκε έπίσημα στή βουλή καί δέν διαψεύσθηκε 30.000 δημόσι- θι ϋπάλληλοι χωρίς διαγωνι- σμό καί νά μην συμπεριλαμ- βάνεται κανείς Κρητικός, έ¬ νώ ό πληθυσμός τής Κρήτης πού κατοικεΐ στό νησ! καί την ΰπόλοιπη 'ΕΞλλάδα, απο¬ τελεί περίπου τό 12% τού συνολικοΰ πληθυσμοΰ τής χώ ρας μας. Καί συνεπώς θά επρεπε, περίπου 3.000 Κρή τες νά βρίσκονται μεταξύ των διορισμένων χωρίς δια- γωνισμό στίς δημόσιες ύπη ρεσίες. Σπουδαιότερο δμως καί πιό έγκληματικό είς 6ά ρος τής Κρήτης είναι ή μή χορηγήση άπό τήν κυβέρνη¬ ση τοΰ δικαιουμένου μεριδι ου της άπό τίς δημόσιες έπεν δύσεις. Συγκεκριμένα τό 1974 οί δημόσιες έπενδύσεις ήταν 37.582 έκατομμύρια. Ή Κρήτη επρεπε νά πάρει 2.254 έκατομμύρια καί πή¬ ρε μόνο 754 έκατομμύρια, δή λαδή λιγότερο Τ .500 έκατομ μύρια. Τό 1975 οί έπενδύ¬ σεις ήσαν 39.063 έκατομ. ή Κρήτη έπρεπε νά πάρει 2.343 έκατομ. πήρε 1.063 έκατομ. δηλαδή 1.276 έκατ. λιγώτερα. Τό 1976 οί έπεν δύσεις ήσαν 40.163 έκατοα. Ή Κρήτη επρεπε νά πόρει 2.409 έκατομ. πήρε 1.146 έκατομ. δηλαδή λιγώτερα κα! πάλι 1.263 έκατ. Τό 1977 οί έπενδύσεις κατά ΰ- πολογισμούς είναι 45 δισ. ή Κρήτη επρεπε νά πάρει 2.700 έκατ. Πήρε 1.200 έκ. δηλαδή λιγώτερο 1.500 έκ. Συνολικά ή Κρήτη πήρε λιγώτερα 5.539 έκατομμύ¬ ρια καί άν άφαιρέσωμε άπό αύτά 750 έκατομ. γιά τό Α' έξάμηνο τοΰ 1974 πού χυ βερνοΰσε ή χούντα, τα ν~ ματα πού δέν δόθηκαν στήν Κρήτη ένώ τα έδικαιοΰτο ά¬ πό τήν κυβέρνηση τής δεξιάς ήσαν 3.789 έκατομμύρια δραχιμές. Πώς λοιπόν θά γ ι νόταν στήν Κρήτη δρόμοι, σχολειό νοσοκομεΐα, έργα άοδεύσεως υδρεύσεως καί έξηλεκτρι- σμοΰ; "Ολοι ο! Κρήτες γνωρί- ζουν πώς μόλις ανέλαβε ή δεξιά τή διακυβέρνηση τής χώρας, τα πάντα γιά την Κρήτη σταμάτησαν. Καί 6- που δέν σταμάτησαν, πηγαι ναν μέ ρυθμό χελώνας. 6) Άπό τό 1821 κα! μετά ή Έλλάδα κυβερνήθηκε κατό 75% άπό δικηγόρους κα! κα τα τό ϋπόλοιπο 25% άπό για τρούς κα! στρατηγούς. Κ α νομίζω πώς ήταν γενική ή ά ποδοχή τής γνώμης, πώς πό τέ δέν πήγαμε καλά, οΰτε ε ξω, οΰτε μέσα. Ιδιαιτέρα, σ' ότι άφορά την γεωργική μας πολιτική, τα πράγματα ήσαν άκόμη πιό σσχημα. Αύτό, γιατ! πιστεύω πώς δέν είναι εΰκολο νά δώσει κα' νείς λύση σ' 2να ττρόβλημα πού δέν τό γνωρίζει ό ΐδιος. "Ολες οί λύσεις πού έχουν δοθεΐ μέχρι σήμερα σ' αυτόν τόν τομέα, είναι λύσεις έξ άντιγραφής άπό άλλες χώ- ρες, μέ άλλη μορφολογΐα τοθ έδάψους, μέ άλλες καιρικές συνθήκες, μέ άλλα μέσα καλ' λιεργειών καί μέ σλλα οίκο νομικά μέσα Προσωττικά ζώ μέσα ιί άγρότες επ! 30 χρόνια, εχω δοκιμάσει τήν άλμ,ύρα τού ΐδρώτα τους. έχω ζήσει μαζί τους στιγμές μεγαλείου καί δόξας κα! καμμιά οφρά καί στιγμές πικρίας καί ταλαιπω ριών. Αύτό δμως τό γεγονός, μέ φέρνει στήν κορυφή τής πυρα μίδας, νά εΐμαι γνώστης των προ6λημάτων τους κα! νά γνωρίζω τί πρέπει νά γίνει γιά νά λύνονται μέ δικαιοσύ νη. Αύτό τό άπέδειξα πλή- ρως κατά τό διάστημα των 25 χρόνων ττού έμπορεύομαι μά καί καλλιεργώ άγροτικά προίοντα. Όσον άφορά τό γιατ! ττο λιτεύομαι καί μέ έκφράζει τό κόμμα των Νεοφιλελευθέρων, έχω νά δηλώσω τα έξής: Κσ τάγομαι, άνήκω καί θά άνή κω στήν μεγάλη Βενιζελική παράταξη, στό κόμμα των Φι λελευθέρων πού ϊ'δρυσε ό μ ε γσλος έθνάρχης Κρητικός πό λιτικός Λευτέρης Βενιζέλος. Τό κόμμα των Νεοφιλελευ¬ θέρων, ό— οτελεΐ ακριβώς την άναβίωση τού τταλιοθ κόμμα τος των Φιλελευθέρων καί τό έκφράζει άττόλυτα σ' δτι άφο ρά τήν ίδεολογία τού. Ακολουθούσα πάντα στή ζωή τού τό Σοψοκλή Βενιζέ- λο καί ύπεστήριζα μέχρι τού θανόττου τού, τόν Πεδιάδι τη ττολιτικό Μανώλη Λουλα¬ κάκη. Σήμερα πιστεύω ττώς μέ κατακερματισμένες τίς πρανματικές φιλελευθέρας δημοκρατικές δυνάμεις, δέν είναι δυνατόν, ή πραγματικά μεγάλη δημοκρατική μας πά ράταξη νά άνέλθει στήν έξου σία καί νά κυβερνήσει τή χώ ρα μέ δικαιοσύνη καί ϊσότη τα. Πιστεύω στίς Ικανότητες τοΰ άρχηγού μας Κώστα Μη τσοτάκη κα! αύτό γιατί τό άπέδειξε στό παρελθόν, σάν ήταν ό άρχιτέκτονας τής δή μιουργίας τής Μεγάλης Ένώ σεως Κέντρου. Γιαυτό καΐ σήμερα πιοτεύω, πώς σάν θά ξεκινήσει άπό την Κρήτη μ γ. μιά ίκανοποιητική δύναμη ψήφων καί συνεττώς βουλευ- τών ττού ν« άποδεικνύει πώς έχει βάση στήν Βάση, θά εί ναι καί πάλι ττολύ σύντομα, σέ θέση νά ξαναδημιουργή- σει τή μεγάλη μας δημοκρο τική τ-χράταεη. Γικυτό θά ή θελα νά προσθέσω καί νά πό ρακαλέσω νά τό γράψετε μέ κεφαλαία γράμματα, πώς άν γιά τούς υπολοίπους "ΕΞλλη- νες ή ψήφος τους στίς έκλο- γές τής 20 Νοεμβρη άποτε- λεΐ ψήψο γιά άνάδειξη 6ου- λευτών, γιά άνάδειξη έθνικοΰ κοινοβουλίου, γιά τούς Κρη τες ψηφοφόρους, άττοτελεΐ 5η μοψήφισμα. ΕΡΩΤ. Λέγοντας δη· μοψήφισμα, τί ακριβώς έννοεΐτε; ΑΠ: Έννοώ πώς οί Κρη τικοί καλοΰνται νά άπαντή σουν οτά παρακάτω έρωτή ματα. α) "Αν θέλουν νά γε νεΐ μιά κυβέρνηση πού νά έγγυάται πώς ή Κρήτη θά τταίρνει αύτά ττού δικαιοΰ- ται όπύ τόν Κρατικό προϋ¬ πολογισμώ, καί αύτό χωρίς τή δυναμική παρουσία τοΰ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«» ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 7, 2, 3, 4 καί 5 δωματί- ων, ώς καί ίσογείωνΚαταστημάτων, εις τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοϋς κατασκευ- ής καί επί των όδών 18778 άρ. 39 καί Πασιφάης καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε- νικοϋ Χημείου τού Κράτους). Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καΐ 286113 »♦♦»»♦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ. άρχηγοΰ μας Κωστή Μητσο τάκη οτή Βουλή, είναι δχι μόνο άδύνατο, άλλά καί τε λείως άπίστευτο, γιατί άπο δείχθηκε πώς καί οί 7 βου λευτές τοΰ Νομοΰ μας, δέν ήσαν ίκανοί νά κατεβάονου" έΌτω ίϊναν ύττουργό, σάν συνέβησαν στό νομό μας βι βλικέ,ς καταστροφές (άτϊό τόν καύσωνα καί τίς βροχο πτώσεις), ένώ δταν γίνεται κάτι τέτοιο οτήν ύπόλοιπη Έλλάδα, πηγαίνουν άμέ- σως τό ένα μετά τό αλλο, ύ Γίουργικά κλιμάκια. β) "Αν θέλουν νά ξεκι¬ νήσει άττό την Κρήτη καί πάλι δπως τό 1909 ξεκίνη- σε μέ τόν Μεγάλο Έθνάρ χη Βενιζέλο, μιά καινουρ- για περίοδος, πού θά έ'χει σάν πρωταρχικό της στόχο, τονίζω ιδιαιτέρα τή συνε¬ νώση των πραγματικά ύγει ών δημοκρατικών δυνάμε- ων τής χώρας, γιά νά γίνει καί πάλι ή Έλλάδα σεβα- στή οέ δλους, φίλους κα] έχθρούς. Καί σ' αύτό τό ση μεϊο θά ήθελα νά προσθέσω πώς αύτη τή στιγμή, ή χώ ρα μας έ'χει μεγάλη άνάγκη μιάς τέτοιας δυναμικής, Λα ρουσίας σάν τοΰ Κωστή Μη τσοτάκη, γιατί όπως έ'λεγε ό Μέγας Ναπολέων έπι- γραμματικώτατα «Οί Άρχη γοί γεννοΰνται. Δέν κατα- σκευάζοντα» καί γιά νά τό αποδείξει, συνεπλήίρωνε, ■πώς «προτιμοΰσε νά έ'χει μιά στρατιά άπό στρουθοκά μηλους μέ άρχηγούς δνα λιοντάρι, παρά νά έ'χει μιά στρατιά λιονταριών μέ άρ χηγό μιά στρουθοκάμηλο». Σ' αύτό πιστεύω πώς συμ- φωνοΰν δλοι οί "Ελληνες καί προπαντός οί Κρητικοί πώς τα ήγετικά αύτά χαρί- ϋ^ιατα, τα διαθέτει ό σημε ρινός άρχηγός μας Κωστής Μητσοτάκης. Δέν άρκεϊ δ μως νά τό πιστεύομε, άλλά καί νά τό άπθδείχνσυμε. Προσωπικά πιστεύω πώς θά τό άποδείξωμε δλοι στίς έκλογές τής 20ής τοΰ Νοέμ βρή. ΕΡΩΤ. Άναφέρατε πιό πάνω δτι επί 30 χρόνια ζήτε από κοντά τα προ- ( δλήματα τής άγροτιάς ι καί εχετε κατ' έπανάλη ψη γευθεΐ τόν Ιδρώτα τής άδικημένης αυτής Τάξης. Ποία κατά τή γνώμη σας είναι τα προ βλήματα αύτά; ΠιστεΟ ετε πώς ύπάογουν έφι-- κτές γιαυτά λύσεις; ΑΠ. Τα προβλήματα των άγροτών ^ού σήμερα τούς βασανίζουν, είναι κατά τήν προσωπική μου γνώμη καί έμπϊΐρία, δύο βασικά. Τό £να είναι πώς θά φτιά ξουν παραγωγή ποσοτικά καί ττοιοτικά άνταποκρινο μένη στίς καταναλωτικές άπαιτήσεΐς καί τό δεύτερο πού θά ύποβοηθήσει τή λύ ση τοΰ πρώτου, είναι ή έξα σφάλιοη τής διάθεσης των προϊόντων αυτών, σέ ίκανο ττοιητικά έπίττεδα τιμών, δή λαδή νά τούς καλύπτουν τό κόστος παραγωγής καί έ*να κέρδος πού νά τούς έ- πιτρέπει νά ζοΰν άξιοπ,ρε πώς, μέσα στίς ϊδιες τούλα χιστσ συνθήκες πού ζοΰν δ λοι οί ύπόλοιποι "Ελληνες. Οί άγρότες δέν ζή τοΰ ν πε ρίσσια πράγματα. ΕΡΩΤ. Τί ακριβώς έν νοεΐτε λέγοντας φτιάξι- μο παραγωγής ποσοτι- κής καί ποιοτικής; ΑΠ. Έννοώ ττώς πρέπει νά δοθούν στόν άγρότη δ- λα τα μέσα τεχνικά καΐ Οί κονομικά, μά καί οί σωστές όδηγίες γιά τόν τρόπον καλ λιέργειας άνάλογα μέ τήν μορφολογία τοΰ έδάφους μα·ς, άνάλογα μέ τό μέγε- θος τοΰ κλήρου, ό οποίος εί ναι δυστυχώς μικράς στόν τόπο μας, άνάλογα μέ τή σόνθεση τοΰ έδάφους καί ό νάλογα μέ τίς καιρικές συν θήκες. Γιά νά δσθοΰν δμως οί σωστές όδηγίες πού άναφέ ρω παραπάνω, πρέπει άπα ραιτήτως νά γίνει έρευνα άπό έπιστημονικό προσωτπ κό μέ βριστη κατάρτιση καί έμπειρία, τό όποϊο δμως θά χρειάζεται καί τα άνάλογα τεχνικά μέσα γιά νά τιροχω ρήσει. Λυποΰμαι πού θά κάμω μιά διαπιστωθη. ΕΤναι δύ- σκολο νά δοθεϊ δμεση λύση μόνο μέ τα ύπάρχοντα αυ¬ τή τή στιγμή στήν Έλλάδα μέσα Τεχνικά, έπιστημσνι κά, οΐκονομικά καί κυρίως ανθρωπίνου δυναμικοΰ επι οτημονικοΰ, ττού χρειάζε- τα γιά νά πραγματοτοιη- θοΰν σωστά. Γιατί πράγμα τι, άπατώμεθα ά,ν πιστεύο με πώς διαθέτομε αύτη τή σπγμή τουλάχιστον τόν ά παιτούμενο άριθμό, κατηρ τισμένων πράγματι έτπστη μόνων, μά οΰτε καί τα τε¬ χνικά μέσα, γιά νά προχω ρήσωμε μόνοι μας. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νομίζετε δτι θά γίνει κατορθωτή ή έ ξασφάλιση διαθέσεως καί ά πορροφήσεως δλων των ά γροτικών προϊόντων; "Ενα άπό τα συνθήματα ττού άκούστηκαν κατά κόρο στή συγκεντρώση τοΰ Ράλλη, ήταν κα! τό' «'Όχι στόν κάθε κομματάρχη». ^οιπόν δέν θά τό ττιστέψετε. Κάθε ψορά ττού άκουγότανε αύτό τό σύνθημα, ενας ύτΓΟψήφιος στό μπαλκόνι ...κοκκίνιζε καί ...έτριζε τα δόντια τού. Γιατί; "Ε! Καλά τώρα. ******* ΑΠΑΝΤ: Κατ' αρχήν πι οΊεύω πα'κ είναι άτταραίτη το νά γίνει μιά έπίσημη έ'- ρευνα δλων των καταναλω τριών άγορών καί λέω επί σημη, γιατί ίδιωτικά γίνε- ται, άπό τίς διάφορες έξα- γωγικές μονάδες πού έμπο ρεύονται τα άγροτικά προϊ όντα. Δεύτερον: Πρέπει νά γίνει μιά μεγάλη δ«αφή μιοη δλων των άγροτικών μας προϊόντων, πού έξάγον ται, ί) πού έπιθυμοΰμε νά έξαχθοϋν. Γιατί πολλά ά¬ πό τα προϊόντα μας αύτά είναι τελείως αγνωστα στό εύρύ καταναλωτικό κοινό των Εύρωπαϊκών άγορών. θά ίίθελα ιδιαιτέρα νά άνα φερθώ ο' ένα άττό ΐά κυριώ τερα προϊόντα τοΰ νομοΰ μας τό λάδι. Ένώ δπως εί ναι γνωστόν, άπό διάφορα διεθνή Ίατρικά συμπόσια καί £ρευνες πού έγιναν κα τα καιρούς στό νομό μας καί όλόκληρη τήν Κρήτη, ά πεδείχθη δτι τό μικρότερσ π*οσοστό καρδιοτταθειών σέ δλο τόν κόσμο εχει ή Κρή τη κι' αύτό όφείλεται σιήν χρήση τοΰ άγνοΰ παρθένου Κρητικού λαδιοΰ. Οί κατα ναλωτές στό έξωτερικό, δ¬ πως είναι γνωστό χρησιμο ποιοΰν διαφόρων είδων λί πη3 γιατί όγνοοΰν τελείως τήν υπάρξη καί τίς ΐδιότη τες τοΰ λαδιοΰ, πάνω στήν ύγεία τοΰ άνθρώπου. Μιά τέτοια δμως διαφημίση, ά- τό τα μέσα μαζικής ένημέ- ρωσης σ' δλον τόν κόσμο, θά στοιχίσει πάρα πολλά έ κατομμύρια, πού έίν δέν γί νεται λόγος πώς είναι δυ¬ νατόν νά πληρωθοΰν άΐώ ίδιώτες, είναι έπίσης δύσκο λο, νά πίληρωθοΰν άπό Έλ ληνική Κυβέρνηση σποιασ δήποτε άπόχρωσης. Πιστεό ω δτι αύτύ θά μποροΰσε νά γίνει άμέσως μέ τήν ίίντα ξή μας στήν ΕΟΚ καί δχι μόνον τής Ελλάδος, άλλά καί τής Ίστανίας καί τής Πορτογαλίας, πού καί αύ- τές παράγουν τό ϊδιο προϊ- Λΰ τό ...κάρφωσαν: Κάττοιος ύττοψήφ'ος, σάν νυχτωθει σε όττοιοδηποτε χωρ.ό, χτυττά τίς ττόρτες καί ζητά νά τόν φιλοξενήσουν! Τόσο ...δικούς τού τούς θεωρεΐ τούς άνθρωπους. "ΕΞλα δμως ττού τίς περισσότερες φορές άναγκάζε- ται νά ...γυρΐσει στό Ήράκλειο έπειδή οί «δικοί» τού δέν είναι ΤΓιά «δικο!» τουσ Άμαρτία 6ρέ παιδία. Κ. ήτανε κα. ...πρωτος. Τόν ττροειδοποιώ. Μην κάνει ττεριοδεΐα στον Άγ,ο Βασίλη, γιατ! δέν θά την βγάλει καθαρή. Ξέρει αύτός... — ΑΑΑ — |Μιά ώραία ίδέα εΐχε ό διευθυντής της «Α» καί κατσ πού πάει τόπράγμα θά γίνει ττραγματικότητα. Ή Ιδέα τού είναι,την ήμέρα των έκλογων, νά δημο- σ,εύσει τίς φωτογραφίες, δλων των υτΓθψηφίων, πού έκαμαν διαφημίση άττό τήν «Α» καΐ την ...κοττάνησαν χωρις νά ττληρώσουν! «.,'.. ,. Φυσικά τίς φωτογραφίες θά συνοδευει και ή κατάλ- ληλη ...ττληρωμένη λεζόντα. Όσοι χρωστάτε λοιπόν ...,τροσέλθετε. — ΑΑΑ — ΜοΟ τηλεφώνησε έξω φρενών: __ Γράψε σί τταρακαλώ κάτι γιά τόν τάδε ύ-οψήφιο βολευτή ττού μοΰ χρωστά 33 χιλιάρικα καί μέ δουλεύει κά¬ θε μερά. Έγώ ψυσικά τόν παρεκάλεσα νά κάμει ...ΚΙΜΩΝΙ- ΟΝ ειρήνη μέχρι τήν ήμέρα των έκλογων μέ τόν ΰποψήφιο, γιατί κάτι μοΰ λέει πώς υστερα άπό τούτο τό πετάλωμα, θά τα πάρει ό σ>νθρωπος τα λεφτά τού.
  Άν δέν τα πάρει, έδώ εΤμαστε πάλι.
  — ΛΛΛ —
  Τα τού Καίσαρος τώ Καίσάρι κα! τα τού ...άντάρτη
  νεροφιλελεύθερου, τώ άντσρτι νεροφιλελευθέρω πού κάνει
  ...νερά στόν ...ύπουργό.
  Πήγε ό άντάρτης, προκειμένου νά κάμει ...επιδείξη
  δυνάμεως καί κουβάλησε στό Ήράκλειο τούς μεγαλυτερους
  εΐσαγωγεΐς λουλουδιών, σ' όλόκληρο τόν κόσμο!
  Καί χάρις σ' αύτό τού τό κουβάλημα, έκλεισαν ίνα
  σωρό δουλειές οί καλλιεργητες τής Χερσονήσου.
  Γιά νά δοΰμε. Θά τόν ψηφίσουν ή θά τόν πάρει τό
  ...βόλι;
  Έγώ τούς τόν συνιστώ. Αύτός, ξέρει τουλάχιστο τα
  ...ζοριλίκια τους.
  — ΑΛΛ —
  Προσοχή! Προσοχή!
  Γιά νά μή λένε οί υποψήφιοι πώς δέν τούς προσέχω.
  Κυκλοφορεΐ κάποιος άσπονδος φίλος δλων των 6ου-
  λευτών κα! ψήνει τούς ϋποψήφιους νά τόν όρ!σουν άντιπρό
  σωπό τους στήν κάλπη ! ,
  Περιττό νά πώ πώς ήδη έχει μαζέψει τούς σχετικούς
  διορισμούς άπό πολλούς ϋποψήφιους...διαφόρων κομμά¬
  των! !!
  ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  !■■■»■■■■ ■■ϋΒ'εΙΗΙ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  όν.
  Αΰριο τό Τέλος
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  >■<>♦♦♦
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΟΕΙΑ»
  ΚΑ<=ΉΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291 Τ.©. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο ΤΕΧ. ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α: Δημ. Μαραγκουδάκης ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77 Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης Τ Ο (ι ΡΙΖΖΕΚΙΑ Οί ΝΑΡθίΙ Στίζ Τρείς Καμάρες Π Ι Τ Τ Λ οέ ποΑιτιομένο καί ■ ■ -« καθαρό περιβάλΑον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Καί ριά τό οπίτι: ΤΗΛ. 223023 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»ΦΦΦ»»ΦΦΦΦΦ»»ΦΦΦΦΦ>»
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ν. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε.
  (Τζάμια- ΚρύοταΑΛα - Καθρέπχες)
  δτι επί τής ♦
  δή ΕΓΧΩΡΙΑ
  ραγγελίας καί
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  φ:::;
  ■♦♦
  ♦♦φφφ»
  ♦♦♦
  Τετάρτη 16 Νοεμβριού
  ηρακλειο «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Ιένες δηυοσιεύσεις
  ύποι|ήφιος τώυ Νεοφιλελευθέρων
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  κ. ΜαυόΑπς ΔεΛηγιαυυάκικ
  άπαντα ότου Ανδρέα Παπανδρέου
  Στόν λόγο, πού έκψώνησε
  ό Ανδρέας Παπανδρέου στίς
  5 Νοεμβριού στό Ηρακλειο
  στά πλαίσια τού προεκλογι-
  κοϋ άγώνα τού ΠΑΣΟΚ, ά-
  σχολήθηκε βασικά μέ δύο Θρ
  ματα: Μέ τό άγροτικό πρά
  βλημα τής χώρας καί μέ την
  ένταξη τής Έλλάδας στήν
  Εύρωτταΐκή Κοινότητα.
  Στό άγροτικό πρόβλημο
  παΐρνει θέσεΐς ό Πρόεδρος
  τού ΠΑΣΟΚ, πού βασικά εί¬
  ναι σωστές. Στήν όμιλίαν
  τού ύττοστήριξε συγκεκριμένσ
  τήν άναγκαιότητα άμεσου
  τριττλασιασμού των άγροτι
  κων συντάξεων, την πλήρη
  ίατροφαρμακευτική ττερίθαλ-
  ψη τών άγροτών καϊ την άνά
  πτυξη των άγροτικών συνε
  ταιρισμών στοός τομεΐς τήο
  παραγωγής, τής βιομηχανι-
  κής έ—εξεργασίας καί τής
  διακίνησης των άγροτκών
  ττροΐόντων. Στό σημεΐο αϋτό
  θά μποροΰσε κανένας νά συμ
  ττληρώσει δτι θά έπρεπε ν' ά
  ναπτυχθοϋν καί άγροτικοί κα
  ταναλωτικοί συνεταιρισμοί
  γιαττί ό άγρότης δέν είναι 6έ
  6αια μόνο — αραγωγός άλλά
  καί καταναλωτής. Ζήτησε έ-
  ττίσης σωστά ό Ανδρέας Πά
  ττανδρέου, την εγκαιρη έξαγ
  γελϊα των τιμών ασφαλείας
  καί τών έπιδοτήσεων καθώς
  καί πλήρη άσφάλιση τής ά-
  γροτικής τταραγωγής άττό
  τίς θεομηνίες.
  Γιά νά έφαρμόσει τό εύρύ
  τατο αΰτό ττρόγραμμα άγρο
  τ ι κης πολιτικής ό Ανδρέας
  Παπανδρέου εΐττε, ότι θά ττα
  τάξει τή νόμιμη καί παράνο
  μη φοροδιαφυγή καί δτι αύτη
  τή στιγμή τό δημόσιο χάνει
  ττρρίττου 100 δισεκατομμύ-
  ρ;α δραχμές, τού θά μττοροΰ
  σαν νά χρησιμοποιηθοΰν γισ
  τή -πραγματοποιηθή ενός τό
  σο σοβαροΰ μεταρυθμιστικοΰ
  ττρογράμματος στόν τομέα
  τής άγροτικής οίκονομΐας.
  Καί έδώ ακριβώς έλέγχεται
  ό Άνδρίας Παττανδρέου γιά
  δημαγωγία. Τό δτι ΰπάρχει
  ττρόβλημο: φοροδιαφυγής εί¬
  ναι άναμψισβήτητα σωστό.
  Τό δτι θά ττρέττει νά ληφθούν
  όλα τα μέτρα γιά νά ύπάρ-
  χει μία δίκαιη κατανομή των
  φορολογικόν βαρών δέν άμ-
  φισβητεΐται έπίσης άττό κα
  νένα.
  Άλλά ξέχασε στήν όμιλία
  τού ό Ανδρέας νά μάς άνο:
  φέρει ποία συγκεκριμένα μέ
  τρα θέλει νά πάρει γιά νά πε
  ριορίσει τή φοροδιαφυγή
  Εάν ή σκέψη τού πηγά ι νέ σέ
  άστυνομικά μέτρα, τότε ή ά-
  ποτυχία τους θά ήταν έξα
  σφαλισμένη. Τή φοροδιαφυγή
  δέν την χτυπάς μέ άστυνομι
  κά μέτρα, άλλά μέ την άνά
  πτυξη φορολογικής συνείδη
  σης τόσο στούς φορολογου
  μένους, δσο καί στά αρμοδία
  όργανα τής πολιτείας. Καϊ
  γιά ν' άνατττυχθεί ή συνείδη
  ση αύτη χρειάζεται χρόνο.
  Ό "Ελληνας άγρότης δμως
  δέν μπορεί νά περιμένει μέ
  χρις ότου ό Ανδρέας συλλά
  6ει καί τόν τελευταϊο φοροφυ
  γάδσ γιά νά καλυτερέψει τό
  βιοτικό τού έπίπεδο καί νά
  άσφαλίσει τό μέλλον των παι
  δ ι ών τού.
  Γιά νά ττετύχει τούς στό-
  χους της αΰτούς ή Έλληνική
  πολιτεΐα έ'χει σήμερα στή
  διαθέση της ενα όλλο μέσο.
  Τήν ενταξη τής χώρας μας
  στήν Εϋρωπσΐκή Κοινότητα.
  Καί γιά νά μή δώσωμε άττο
  λύτως καμΐα λάβη σέ άλλες
  δημαγωγικές παρανοήσεΐς ξε
  καθαρίζουμε άπό την άρχή,
  δτι ή έ'ντσξή μας στή κοινότη
  τα θά πρέπει νά έττιτευχθεί
  πάνω στή βάση τής ίσοτιμί
  άς αέ τα μέχρι τώρα μέλη
  καί άκόμα ττρέπει νά μάς δ!
  νει τα άπαραΐτητα χρονικά
  περιθώρια γιά την προσαρμο
  γή τού Έλληνικοΰ παραγω-
  γικοϋ δυναμικοΰ στά πλαί¬
  σια τής μεγάλης άγοράς των
  έννέα κρατών - μελών τής Εΰ
  ρωπαΐκής Κοινότητας.
  Δίνοντας στόν Άνδρας*
  Παττανδρέου μιά άναλυτική
  άνάκτηση σέ δλα τα έττιχει
  ρήματα, ττού χρησιμοττοιει
  γιά νά έκφράσει την άντίθε
  σή τού .στήν ίδέα τής έ
  ξης τής 'ΕΞλλάδας στήν Εύρω
  παίκή Κοινότητα θέλομε ττρώ
  τα - πρώτα νά διατυττώσουμε
  μιά «προβοκατορική» θέση:
  Ό Ανδρέας Παπανδρέου δέν
  άντιτίθεται βασικά στήν έν
  ταξη τής χώρας μας στήν Εύ
  ρωτταίκή Κοινότητα, εάν ή έν
  ταξη αυτή μπορεί νά πραγ-
  ματοττοιηθεΐ ττάνω στή βάση
  μιάς πραγματικής ίσοτιμίας.
  Είναι γνωστό, δτι ό Αν¬
  δρέας πρίν άπό μερικά χρό-
  νια τοττοθετοϋσε τή στρατη
  γική της οικονομικής άνάτττυ
  ξης τής χώρας μέσα στά
  ττλαίσια τοΰ εΰρύτερου χώρου
  των κοινοβουλευτικήν χω-
  ρών τής Εύρώπης. Άργότε-
  ρα έπηρεασμένος άπό τή στό
  ση τής Άμερικής στό ττρό-
  βλημα τής Κυπριακής τραγω
  δίας, πού ήταν σαφώς άρνη
  τική γιά τή χώρα μας άλλό
  καί γιά τή Κύπρο, πήρε τίς
  γνωστές άντινατοΐκές τού θε
  σεΐς καί λίγο άργότερα έγ
  καταλείποντας τό πάλαι ότε
  ρο στρατηγικό μοντέλλο τού
  τής οικονομ ι κης άνάτττυξης
  τής χώρας μας μέσα στά
  ττλαίσιατής Εΰρωπαΐκής Κ οί
  νότητας, τάχθηκε εναντίον
  τής ένταξης της σ' αυτήν.
  Διατπστώνεται δτι ττρίν
  άπό λΐγο καιρό, δταν βρισκό
  ταν ττάλι στή Κρήτη, ό Αν¬
  δρέας άναθεώρησε τό κατηγο
  ρηματικό τού δχι στήν εντα-1
  ξη, διαφοροττοίησε τή θέση!
  τού καί θέλησε νά βρεΐ μιά '
  διέξοδο. Δυστυχώς ό Γεώργ ι !
  θς Μαθρος κα! ό Παναγής |
  Πατταληγούρας άντί νά τόν ά |
  φίσουν νά προχωρίσει σ' αύ
  τή τή σωστή κατεύθυυση,
  σκετττόμενοι τα μικροπρόθε
  σμα κομματικά τους συμφέ
  ροντα, έπιτέθηκαν στόν Άν
  δρέα καί τόν κατηγόρησαν,
  δτι άλλάζει συνεχώς τίς θε
  σεις τού πάνω στό θέμα αϋ
  τό, τό όποΐο είναι ζωτικής
  σημασίας γιά τό μέλλον τοΰ
  Έλληνικοΰ λαοΰ. Μετά άπό
  αυτή τήν έπίθεση ό "Ανδρέας
  Παπανδρέου διέκοψε «τή πό
  ρεία τού πρός την Κοινότητος
  καί επανήλθε στήν 'άρνηση
  τού. Καϊ πάλι δμως στό Η
  ράκλειο στίς 5 Νοέμβριον
  άττό τή μιά πλευρά χρησιμο
  ττοίησε ενα ττλήθος έπιχειρη
  μάτων εναντίον τής ένταξη-,
  άπ' τήν άλλη πλευρά δμως
  ζήτησε μιά «είδική συμφωνία
  μέ τήν Εύρωπαίκή Κοινότη
  τα» άναγνωρίζοντας, ότι οί
  οϊκονομίες τής Έλλάδας κα!
  τής Εύρωπαΐκής Κοινότητας
  εΤναι συμπληρωματικές καί
  δχι άνταγωνιστικές μεταξύ
  τους, χωρίς έν τούτοις νά κα
  θορίζει τή μορφή αυτής τής
  συμφωνίας. Μήπως ή είδική
  αύτη συμφωνία θά μποροΰσε
  νά ήταν καί μιά συμφωνία έν
  ταξης στή Κοινότητα πάνω
  στή βάση τής ϊσοτιμίας καί
  μέ την προϋπόθεση τής χορή
  γησης τοΰ άπαιτούμενου χρό
  νού γ·ά την άναδιάρθωση τής
  οίκονομίας μας καΐ τής προ
  σαρυογης της «τής έναρμόνι
  σης» της στά πλαίσια τή.-
  Κοι νότητας;
  Αϋτό τό έρώτημα, ττού δια
  γράφει συγχρόνως καί τούε
  στόχους μιάς σοβαρής καί
  ϋττεύθυνης εϋρωπαί'κής πολι
  τ ικής τής χώρας μας θέτου
  με στόν Άνδρία Παπανδρέου
  καί ττεριμένουμε μι άάττάντη
  σή τού. Τό δτι ή κυβέρνηση
  Καραμανλή εχει χειριστεΐ μέ
  έττιττολαιότητα καί μέ άρκε
  τα λάθη τό θέμα τής ενταξής
  μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινό
  τητα δέν είναι λόγος γιά νά
  μην την έττιδιώκου,με.
  Άλλά άν δοΰμε: τα έπιχει
  ρήματα, τα όποΐα χρησιμο
  ποιεί ό Ανδρέας Παπανδρέ¬
  ου εναντίον τής ενταξης τής
  χώρας μας στήν Εΰρωτταίκή
  Κοινότητα άναλυτικά καί ιαό
  λιστα μέ τή σειρά, ττού τα ά
  νάπτυξε στό λόγο τού τοΰ Ή
  ρακλείου.
  1. Ίσχυρίστηκε ό Ανδρέ¬
  ας ότι τα χρηματοδοτικά
  ττρωτόκολλα πού εΤχαν συνα
  φθεϊ μέσα στά πλαΐσια τής
  συμφωνίας τής σύνδέσης δέν
  έχουν τεθεΐ άκόμη έν ίσχύ ό.λ
  λά έχουν μττεΐ στήν ...ναφθα
  λίνη.
  Ή διαπίστωση είναι βασι
  κά όρθή, άλλά ή διαπίστωση
  αύτη δέν έξηγεΐ τίττοτα οϋτε
  φωτίζει τα γεγονότα. Θό
  πρέπει ό Ανδρέας νά πληρα
  φορήσει σωστά καί όλόπλει»
  ρα τή κοινή γνώμη καί νό
  μην λέει μόνο μ'σές άλήθειες.
  Γιατί σέ κανένα δέν διαφεύ
  γει άπό όλους δσους άσχο-
  λοΰνται μέ τα θέματα τής
  Κοινότητος, ότι τα χρηματο
  δοτικά πρωτόκολλα άλλό
  καί γενικώτερα ή συμφωνία
  τής σύνδέσης τής Κοινότητος
  μέ τήν 'ΕΞλλάδα μπήκε στό
  ψυγεΐο ή στή ναφθαλίυη /ιά
  νά χρησιμοποιήσουμε τήν
  εκφοαση τοΰ Ανδρέα, μετά
  άττό την έτπβολή τού δικτα
  κτοοικοΰ καθεστώτθς στή
  χώρα μας Καί ότι ή Κοινό
  τητα εΐχε άναλάβει τα χρό
  νια τής δικτατορας μιό ήθι-
  κή .<αί τ»ολιτική εύθύνη άττέ ναντι στή χώρα μας είναι έ πίσης γνωστό. Ό Τζών Ραίη σάν πρόεδρος τής Έπιτρο- πής των Εΰρωπαΐκών Κοινο τήτων εΤχε τότε διακηρύξει, ότι «οί πόρτες τής Εύρώπης θά είναι άνοιχτές γιά τήν 'Ελλάδα μετά τήν άποκατά- σταση τών δημοκρατικήν θε σμών στή χώρα αύτη. Κσΐ πραγματικά ή Εΰρωπαΐκή Κοινότητα δέχτηκε άνεπιφύ- ι λακτα την αϊτηση' πού ύτπ: ( βαλε ή χώρα μας γιά νά γ! , νει τό δέκατο μέλος της κα! ήδη έδώ καί ένάμισυ χρόιΌ δ'εξάγονται ούσιαστικές δπ ττραγματεύσεις, πού θά λή-1 ξουν μέ τήν υπογραφή καΐ , την έπικύρωση μιάς σχετι·| κης συμφωνίας. Ή συμφων'α τής ενταξης θά άντικαταστή ση τότε τή συμφωνία τής συν δεσης καί έπομένως κα! δλζς ι τίς εκατέρωθεν ύποχρεώσεις | καϊ δικαιώματα, πού πηγά- , ζουν άττό την συμφωνία τής σύνδέσης. Μιά ιταλία διπλω ματική άρχή, ένας κανόνας τής διπλωματίας, πού θέλω νά πιστεύω δτι δέν είναι α- γνωστος στόν Ανδρέα Πα¬ πανδρέου. Γιατί λοιπόν άπο σιωπά πρώτον, ότι έχουν άρ χισει ήδη οί ούσιαστικές δια πραγματεύσεις γιά τήν έντσ ξη καί δεύτερον, ότι ή έντα ξη Οά έχει μεγαλύτερο νομι κό κΰρος καί θά άντικατα- στήσει τή συμφωνία τής συν δεσης; 2. "Ενα άλλο έπιχείρηαα ττού χρησιμοποίησε ό Άνδρέ άς Παπανδρέου κάττως δη- μαγωγικά, ήταν δτι ή Κοινό τητα επιβάλλει άντισταθμι- στικές εΐσφορές στά άγροτι κά μας προΐόντα, στά άγγού ρια, στό κρασί καί στ' άλλα προίόντα καί μεταχειρίζεται τήν 'ΕΞλλάδα χειρότερα άπό άλλες τρίτες χώρες μέ τήν ό ττοΐα ή Κοινότητα δέν έ'χει συνόψει σχετικές συμφωνίες Στό σημεΐο αύτό ό Άνδρέ άς δέν λέει άπλούστατα την άλήθεια. Γιατΐ είναι σέ δ- λους τούς είδικούς γνωστό, δτι ή Κοινότητα δέν έχει δια φοροττοιημένο άλλά ένιαΤο δα σμολογικό τεΐχος έναντι δλων τών χωρών καί ότι οί ποσοτι κές κα! δασμςλο ^ικές έξαιρε σεις άφοροΰν μόνο τίς χώρες έκεΤνες, ττού εχουν ΰπογράψει συμφωνίες συνδέσεως μέ την Εύρωτταΐκή Κοινότητα Είναι | γνωστό, δτι ενα πλήθος Αφρ ι κανικών, Άσιατικών καί Λα τινοαμερικανών χωρών εχουν ύπογράψει συμφωνίες συυδέ σεως μέ την Εϋρωπαίκήν Κοι νότητα καί ότι αυτή τή στ ι γ μή καί τα Άραβικά κράτη δ απραγματεύονται στό σύνο λό τους μιά συμφωνία σύνδε σης μέ τήν Εύρωτταΐκή Κοινό τητα Μπορεΐ νά εϊμαστε ή πρώτη χώρα ττού υπέγραψε μιά τέτοια συμφωνία τό 1961 άλλά σήμερα δέν είμα στε ττιά ή μόνη. Συμφέρον μας λοιττόν είναι νά ένταχθαΰ με στήν Κοινότητα ακριβώς γιά νά μην έχουμε τήν έμπο ρική μεταχείρηση, πού εχουν καϊ μελλοντική θά εχουν άκό μη περισσότερο οί πολλές χώρες, πού έχουν ήδη ΰπο¬ γράψει συμφωνίες σύνδέσης μέ τήν Κοινότητα. 3. Άλλος λόγος γιά τόν όποΐο ό Ανδρέας δέν έττιθυ- μεΐ την ένταξη τής χώρας μας στήν Κοινότητα είναι ή οίκονομική κρίση, πού μαστί ζει, δπως μάς πληροφορεϊ, τήν Εΰρώπη τών έννέα. Καί έδώ κάνει μιά σωστή διαττίστωση άλλά δέν φωτί ζει τό θέμα μέ πληρότητα. Ξε χνά ό Ανδρέας νά μάς πληρο φορήσει ποίος ττροκάλεσε την οίκονομική κρίση στήν Εΰρώπη. Αύτοι πού άντί δροΰν στήν ίδέα μιάς ένοποίη σης των δημοκρατικήν χω¬ ρών τής Εύρώπης είναι σήμε ρον ή Σοβιετική "Ενωση καί οί Ήνωμένες Πολιτεΐες τής Άμερικής. Καί οί δύο αύτές λεγόμενες ΰπερδυνάμεις δέν έπιθυμοΰν ενα τρίτο δημοκρα τικό προοδευτικό δρόμο άνά μεσα στόν γραφειοκρατικό κομμουνισμό τής μιάς καί στό άδίστακτο καπιταλισμό τής άλλης. Κα! ή Σοβιετική "Ενωση δέν άντιδρά τουλάχι στον στήν ίδέα τής ένοποίη- σηζ τής Δημοκρατικής Εύρώ πης. Άκόμα περισσότερο, τήν έχει ντέ φάκτο άποδεχθεΐ μιά καί συνάτττει έμπορικές συμφωνίες μέ την Κοινότητα σάν σύνολο. Ή Άμερική άπ' τήν όίλλη ττλευρά έχει τορπι λϊσει έμπρακτα τή διαδικα— σία τής ένοττοίησης τής Δημο κρατΐκής Εύρώπης. Μετά τόν ττόλεμο τοΰ Βιετ νάια κατρακύλησε τό δολάριο χαμηλά καί ή άμερικάνικη οίκονομϊα εΐχε ττέσει σέ μιά φοβερή κρίση. ιΗ εϋρωποί'κή βιομηχανία άποσποΰσε τή μιά μετά την όλλη τίς διε- θνεΐς άγορές άπ' την 'Αμερι κή καί στό διεθνές έμπόριο εΤχε κατακτήσει άναμφισβή- τητα τή ιτρώτη θέση. Ή Ίστο ρια αύτη ένοχλοΰσε τήν Άμε ρική φοβερά καί ή άμερικα νίκη ήγεσία μ' έπικεφαλης τόν κ. Κϊσσινγκερ αρχισε ν' άναζητά τρόπους άττοκατά- στασης τής Πάξ Άμερικάνα στίς διερνεΐς οικονομικές σχε σεις. Ό κ. Κϊσσινγκερ άνθρω- πος τής έταιρείας Ροκφέλλερ βρήκε την εξής άπλή μέθοδο γιά νά χτυττήσει την εΰρωτταί κή βιομηχανία. Μέ άπόφαση των μεγάλων έταιρειών πε- τρελαίου, πού έλέγχεται άττό άμερικανικά συμφέροντα, αύ ξήθηκε ή τιμή τού πετρελαίου μέσα στό 1973 στό δπτλάσιο τής άρχικής τού τιμής. Αύτό δέν ήταν ιδιαιτέρα ένοχλητι- κό γιά την άμερικάνικη οίκο νομία, ή όττοία είναι σχεδόν αΰτάρκης σέ ΰγρά καύσιμα. Ή Άμερική εϊσάγει μόνο ενα (4—6%) τοΰ πετρελαίου της άττό τό έξωτερικό καί τή ζηυιά, πού εΐχε, πληρώνον- τας μεγαλύτερες τιμές γι' αύτές τίς έξαγωγές τήν ίσο φάριζε καί μέ τό παραπάνω ά—ό τα κέρδη πού πραγματο ττοιοΰσε τό άμερικάνικο καρ τέλλ τοΰ πετρελαίου σέ όλο τό κόσμο. Ή εύρωπαΐκή οίκο νομία άντίθετα βρέθηκε ξα φνικά άναγκασμένη ν' άντι μετωπισει μιά άπότομη αΰ ξηση τοΰ κόστους τταραγω- γής της, μιά κα! είναι γνω στό, δτι ή Εύρωπαΐκή Κοινό τητα εϊσάγει σχεδόν τό σύνο λο τών πετρελαίων, πού χρη σιμοποιεΐ ή εύρωπαΐκή βιομη χανιά. Ή άπότομη αυξήση τοΰ κόστους παραγωγής τής εύρωπαίκής βιομηχανίας μεί ωσε την άνταγωνιστικότητά, της στϊς διεθνεΐς άγορές, ττράγμα ττού βασικά ωφέλησε τήν άμερικάνικη οίκονομία. Άπό τότε άρχισε στήν Εύρώ πή ή λεγόμενη κρίση τοΰ πε τρελαϊου, ή όποία έπληξε καΐ ρια την Εύρωπαίκή βιομηχοί νια. Είναι γνωστόν, δτι στήν Εΰρωτταΐκή Κοινότητα τταρα- τηρεΐταί' σήμερα μιά άνεργία μεγάλης εκτασης κα! είναι έ πϊσης γνωστή ή άντίθεση με ταξύ ΗΠΑ καί Εύρώπης στό θέμα τής ένεργειακής οΐκο- νομίας. "Οταν λοιπόν ό Ανδρέας Παπανδρέου παίρνει θέση έ- ναντϊθν τής ενταξης τής χώ ρας στήν Εύρωπαΐκή Κοινότη τα, έπειδή σ' αύτην ύπάρχει έκτ^ταμένη οίκονομική κρίση, δέν πληροφορεϊ σωστά καί ό- λόττλευρα τόν έλληνικό λαό. Ο Ανδρέας παραλεϊττει νά έξηγήσει στό Έλληνικό λαό, δτι την κρίση τής Εύρώπης ττροκάλεσαν οί Άμερικάνοι Καί αύτό είναι κάπως περί εργο. Γενικά δέν βρϊσκει συ νήθως οΰτε μϊα καλή λέξη γιά τήν άμερικάνικη πολιτική. Πώς γιά τό τόσο σοβαρά αι! τό θέμα, πού άναφέρεται καί στήν ενταξή μας στή Κοινο τητα καί γενικώτερα στό πρό βλημα τής ένοττοίησης των δημοκρατικών χωρών τής Εύ ρώπης δέν βρίσκει νά πεΐ τί ττοτα γιά τό ρόλο, πού έτται ξε ή άμερικάνικη πολιτική καϊ δέν πληροφορεϊ σωστά καί όλοκληρωμένα τόν Έλλη νικό λαό. Μήπως άρέσκεται μόνο σέ βερμτταλιστικές δια κηρύξεις εναντίον των ΗΠΑ καϊ τα προβλήματα θυσίας τοΰ διαφεύγουν; 4. Άνέφερε έπίσης ό Αν¬ δρέας δτι ή διαδικασϊα τής ένταξης μας στήν Εύρώπη εχει ούσιαστικά άναβληθεΐ καί δτι δταν καί εάν γϊνει ή ένταξη πραγματικότητα, αύτη θά άκολουθήσει παράλ ληλο δρόμο μέ την ένταξη τής Ίσπανίας καί τής Πορτο γαλίας. Έδϋά ύπάρχει πλήρης διαστρέβλωση τής αληθεί¬ ας. Πρώτον η ενταξη τής Ελλάδος ϋτήν Κοινότητα εχει πλήρως διαχωριστεΐ άηό την ενταξη τ ών χωρών τής Ί6ηρικής Χερ σονήσου. Ή ΊσττΠνία καί ή Πορτογαλλΐα ίίχουν ύττο- βάλλει πρόσφατα αΐτήσεΐς ενταξης στήν Εύρωπαΐκή Κοινότητα τίς οποίες ή Κοι νότητα έίχει κατ' αρχήν ά¬ ποδεχθεΐ. Δέν £χουν άρχί οει μέ τίς δυό αύτές χώρες άκόμη ούσιαστικές δια- πραγματεύοΐις. Διαφορετι κά έχουν τα πράγματα μέ τήν Έλλάδα. Ή χώρα μας δχει έδώ καί δυο χρόνια υ- ττοβάλλει την σχετικήν αϊ- τηση ένταξης καί άπό τό πε ρασμένο Ίούνιο 2χουν άρ- χίοει οί ούσιαστικές δια- π,ραγματεύσεις πού αυτή τή στιγμή βρίσκονται στό τρΐτο τους στάδιο. "Εχου- με δνα προβάδισμα, σέ σχέ ση μέ τή "Ισπανία καΐ τήν Πορτογαλλια, πού πρέΐΐει νά διατηρήσουμε καί νά δι ευρύνουμε, γιατί μ' αύτό τό τρόττο θ' άττοκτήοουμε γιά τα δικά μας προΐόντα έμπορικά προνόμια καί προ τερήματα, πού θά είναι πό λύ δύοκολο γιά τού^Ίσπα νούςκαί τούς Πορτογάλους νά τα άμφισβητήοουν γ| ν' άναιρέσουν δταν κ·' αύτοι θά δχουν ένταχθεΐ πλήρως στήν Εύρωπαΐκή Κοινότη¬ τα. "Οταν τα Έλληνικά ά γροτικά καΐ Βιομηχανικά προΐόντα θά £χουν κατακτή σει τα Σούπερμαρκετ τής Ευρώπας δέν θά μποροΰν οί Ίσπανοί καί οί Πορτο- γάλλοι τόσο ευκολα νά τα έκτοπίσουν άττό αύτά. Γιατί δέν έπεξηγεϊ καί σ' αύτό τό σημεΐο ό Ανδρέ¬ ας τα γεγονότα, άλλά συ- σκοτίζει καί διαο>τρεβλώνει
  την άλήθεια;
  5. "Αλλο θέμα, πού άνέ
  πτυξε ό Ανδρέας στό λόγο
  τού ήταν αύτό τών άνταγω
  νιστικών προϊόντων. Μίλη
  σε συγκεκριμένα γιά τόν
  άνταγωνισμό, πού θά ύπάρ
  χει μετά την ενταξη στήν
  έλληνική άγορά μεταξύ λα
  διοΰ καΐ σπορελαίου.
  Στόν Ανδρέα σάν οίκο
  νομολόγος, πού είναι, δέν
  τοΰ διαφεύγει ασφαλώς τό
  γενικώτερο πρόβλημα, πού
  ύπάρχει άνάμεσα στά άντα
  γωνιστικά προΐόντα. Λάδι
  — σπΌρέλαια, βούτυρο—
  μαργαρίνη, κρασί—μπύρα
  κ.λ.π. Γνωρίζει, δτι τό πρό
  6λημα αύτό ύπάρχει ίίτσι
  κ' άλλιώς σέ τέτοιου εϊ-
  δους προΐόντα καί δέν έχει
  σχέση μέ τό θέαα τής έΎτα-
  ξής μας στήν Εύρωπαΐκή
  Κοινότητα.
  Άλλά θά γνωρίζει άσφα
  λώς ό Ανδρέας δτι καί τώ
  ρα είσάγονται μεγάλες πό
  σότητες στορελαίου στήν
  Έλληνική καταναλωτική ά
  γορά, χωρίς νά εϊμαστε μέ
  λη τής Κοινότητος.
  Γνωρίζει έπίσης, δτι βά
  σει τής συμφωνίας συνδε-
  σης δλοι οί τελωνειακοι
  φραγμοί καί πρός τίς δύο
  κατευθυνθήΐς θά έχουν κα
  ταργηθεϊ όλοκληρωματικά
  τό άργότερο μέχρι τό 1984
  Τότε λοιπόν θά έχει δημι-
  ουργηθεΐ καθεστώς πλή¬
  ρους ελευθερίας τών συναλ
  λαγών καί πρός τίς δύο κα
  τευθύνσεις καί πρός τήν κα
  τεύθυνση τής Κοινότητος
  καί πρός τήν κατευθυνθή
  τής Ελλάδος.
  Τό έρώτημα, πού θέτου-
  με είναι: "Υποστήρίζει ό
  Ανδρέας τήν ίδέα τής φιλε
  λευθεροποίησης τοΰ διε-
  θνοΰς έμπορίου Γ) είναι ύ-
  πέρ ενός νέου προστατευ-
  τισμοΰ στίς διεθνεΐς οίκονο
  μικές σχέσεις; Ενδεχομέ¬
  νους τελωνειακούς φραγ-
  μούς τής χώρας μας θά ά-
  παντοΰθε ή Κοινότητα μέ
  δικά της περιοριστικά μέ¬
  τρα τών έξαγωγών μας
  πρός αύτην. Αύτάς ό πόλε
  μος των τελωνείων ποίον
  τελικά θά ζημίωνε; Τήν
  Κοινότητα ή τήν Έλλάδα
  καϊ τίς παραγωγικές της
  δυνάμεις; Τούς άγρότες
  και τούς έργάτες μας;
  Άλλά λησμονεϊ άκόμη
  κάτι ό Ανδρέας Παπανδρέ
  ου, δταν άναφέρεται στό
  πρόβλημα τής άνταγωνιστι
  κης σχέσης μεταξύ λαδιοΰ
  καί οϊιορελαίου. Λησμονεϊ
  δτι τή μάχη των προϊόντων,
  τήν κερδίζει πόντοτε τό
  προίόν μέ τή καλύτερη τοιό
  τητα, ιδίως δταν ή ττοιότητα
  αύτη άναφέρεται σ' ένα
  τόσο σημαντικό ιομέα δπως
  είναι ή σωστή οιατροφή
  καί ή ύγεία τοΰ πληθησμοΰ
  σέ δλη τήν Εύρώπη.
  6. Ό Ανδρέας Παπαν¬
  δρέου μαχητής καί πολέμι
  ος τής κινδυνολογίας τής
  δεξιδς ττέφτει κι' αύτός
  στήν ϊδια καταιγίδα καί κιν
  δυνολογεϊ.
  Έκφοφίζει συγκεκριμέ
  να τόν Έλληνικό άγροτικό
  πληθυσμό λέγοντας, δτι
  πλάνο τής Εύρώπης είναι
  ή συρίκνωση τοΰ άγροτι-
  κοΰ πληθυσμοΰ τής χώραο
  μας στά 9ο) ο καί δτι οί ό-
  γρότες πού θά έγκαταλεί
  ψουν τό έπάγγελμά τους
  θά τνάρουν τόν δρόμο......
  γιά τα σκλεΐΓοοττάζαρα τής
  Εύρώπης.
  Ή έκφραοη αύτη είναι
  βεβαία ττολύ έντυπωσιακή
  άλλά δυστυχώς δέν λέει ά
  πολύτως τίποτα. Γιατϊ καί ό
  Ανδρέας είναι υπέρ τής
  αυξησης τής παραγωγικό-
  τητας, τής έκμηχάνισις
  καί τής άναδιάρθρωσις τ ής
  Έλληνικής άγροτικής οίκο
  νομίας δπως τόνισε στό Ή
  ράκλειο. Αυξήση τής παρα
  γωγικότητας οημαίνει δ¬
  μως έλευθέρωση έργατι-
  κοΰ δυναμικοΰ, πού ασφα¬
  λώς θά ένταχθεΐ σέ αλλους
  τομείς τής οΐκονομίας. Τό
  πρόβλημα μας λοιπόν είναι
  ή δημιουργία νέων εύκαιρι
  ών άπασχόλησης ή άνά-
  πτυξης τής Έλληνικής Βι6
  μηχανίας πού θ' άπασχολή
  σει τό πλεονάζον έλληνικό
  δυναμικό.
  Δέν είναι λοιπόν πλάνο
  τής Κοινότητος άλλά καί δι
  κός μας στόχος ή αυξήση
  τής παραγωγικότητας τής
  άγροτικής μας οΐκονομίας
  κα ίδέν έπιτρέπεται νά κιν
  δυνολογοΰμε καί νά έκφοβί ι
  ζουμε τόν λαό. |
  7. Άναφέρθηκε τέλος καί
  στό ΜΕΖΖΟΟΙΟΚΝΟ ό
  Ανδρέας Παπανδρέου, στή
  Νότια Ιταλία δηλαδή καί
  την οίκονομία της καΐ υπο
  στήριζε μέ καταπληκτική
  εύκολία μιά τελείως άνα-
  κριβή θέση.
  Συγκεκριμένα είπε, δτι
  ή Νότια "Ιταλία έρημώθη- '
  κε μέ τήν ένταξη τής Ίταλί
  άς στήν Εύρωπαΐκή Κοινό
  τητα. ι
  Θαπρεπε δμως ό Άνδρέ
  άς νά έχει μελετήοει καλύ
  τερα τό π.ρόβλημα τής οΐκο
  νομίας τής Νότιας Ιταλίας
  καί γενικώτερα τής οίκονο
  μίας τής Εύρώπης. Γνωρί¬
  ζει ί τουλάχιστον θάη'ρεπε
  νά γνωρίζει δτι τό σύνολο
  σχεδόν τής εύρωτταϊκής βιο
  μηχανίας βρίσκεται οτό τρί
  γωνο Παρίσι— Μιλάνο—
  ΚΥΗΚ. "Οοο φεύγουμε όπό
  αύτό τό βιομηχανικό τρίγω
  νο τόσο περισσότερο άλλά
  ζει ή οίκονομική φυοιο-
  γνωμία τής Εύρώπης, πού
  γίνεται π'ερισσότερο γεωρ
  Είδικότερα γιά τή Νόπα
  "Ιταλία οί ρίζες τής ύτανά
  πτυξης φτάνουν μέχρι τή
  μεσαιωνική περίοδο καί
  τήν έποχή τών ξένων Λα
  τιφούντιων. Άπό τότε έχει
  άρχίσει ή έρήμωση τοΰ Ί
  ταλικοΰ Νότου καί μέ έξαί
  ρεση τό άρδευτικό έργο
  τής Άττούλιας δέν έγινε
  καμμιά απολύτως οοβαρή ά
  ναπτυξιαε^ή Γι·ροσ*τά|θεια
  τοΰ Ίταλικοΰ Νότου παρά
  μόνο τώρα τελευταία, μετά
  δηλαδή τήν ένταξη τής "Ι¬
  ταλίας στήν Εύρωπαΐκή
  Κοινότητα, δταν άρχιοε σι
  γά—σιγά ή έκβιομηχάνισή
  τοΰ ΜΕΖΖΟΟΙΟΚΝΟ.
  Στύ σημεϊο αύτύ ό Άνδρέ
  άς Παπανδρέου διαστρέ-
  6λωσε μέ άντιεπιστημονι-
  κό τρόπο τήν άλήθεια.
  8. Ίσχυρίοτηκε άκόμη,
  δτι μετά την ένταξη θά κα-
  ταργηθοΰν οί συμφωνίες μέ
  τίς άνατολικές χώρες τής
  Εύρώπης πού άπορροφοϋν
  τα έσπεριοειδή μας. Είναι
  σωστό, δτι είδικές Έλλην ι
  κές έμπορικές συμφωνίες
  δέν θά ύπάρχουν πιά μετά
  τήν ένταξη μας οτήν Κοινό
  τητα. Είναι δμως έξ" ϊοθυ
  σωστό, δτι τό Έλληνικό έ
  ξαγωγικό πρόγραμμα θά έν
  αρμονιστεϊ δπως είναι ή ε
  πίσημη όρολογία, στά έξα·
  γωγικά προγρά)ΐματα τής
  Εΰρωπαΐκής Κοινότητος
  καί γιά αύτό τό λόγο δέν θά
  ύπάρχει απολύτως κανένας
  κίνδυνος γιά τα Έλληνικά
  έοττεριοειδή. Κι έδώ μιά τα
  ση κινδυνολογίας έκ μέ-
  ρους τοΰ Ανδρέα Παπαν¬
  δρέου, ό οποίος συναγωνί-
  ζεται μ' έτπτυχία τή Δεξιά
  στόν τομέα αύτό.
  9. Τέλος έκφράζει τήν
  άΊτοψη, ττού στηρίζει στ' ά
  νεύθυνα δημοσιεύματα τοΰ
  ενός καί αλλου δημοσιογρά
  φού ή στή προσωπική γνώ
  μη τοΰ ενός ή τοΰ άλλου
  Εΰρωπαίου πολιτικοΰ, δτι
  προκειμένου νά πετύχουμε
  τήν ένταξη μας στήν Κοινό
  τητα πρέπει νά συμβιβα-
  στοΰμε στό έθνικό μας θέ¬
  μα. Ή θέση αύτη είναι αύ
  θαίρετη καί άνακριβής.
  Καμμιά απολύτως κυβέρνη
  ση όποιαδήποτε χώρας—
  μέλους τής Εύρωπαΐκής
  Κοινότητος δέν συνδέει έ-
  ^σημα τό θέμα τής ένταξης
  μας σ' αυτήν μέ άτταράδε-
  κτους γιά μας συμοιβα-
  σμούς στό έθνικό μας θέμα.
  Είναι άλήθεια δτι ή γερ
  μανική πλευρά τίΐέζει πρός
  αυτή τή κατευθυνθή, άλλά
  είναι θέμα των έλληνικών
  κυβερνήσεων νά προασπί-
  ζουν τα Έλληνικά συμφέ
  ροντα καί νά μην ένδίδουν
  στίς ξένες πιέσεις.
  Αΰτά τίταν τα βααικά επι
  χειρήματα τοΰ Ανδρέα Πά
  πανδρέου εναντίον τής έν
  ταξης τής χώρας μας στήν
  Εύρωπαΐκή Κοινότητα καί
  μέ τό αρθρο μου αύτό προ
  σττάθηοα νά άφαιρέσω τόν
  ΰπερβολικό τόνο στή διατύ
  πωση τών έπιχειρημάτων
  τού.
  Θέλω νά ηιστεύω, δτι συ
  νέ6αλα μ' αύτό τόν τρότο,
  στό ξεκαθάριϋμα μερικών
  σκοτεινών σημείων καί τής
  σύγχυσης, πού εΐπκρατεϊ
  σ' ένα τόσο αο6αρό γιά τή
  ττορεία τοΰ έθνους ζήτημα,
  δπως είναι αύτό, πού άναφέ
  ρεται στήν ένταξη μας στήν
  Εύρωπαΐκή Κοινότητα.
  Έλπίζω, δτι στό μέλλον
  θά ξεφύγουμε άπό τή στεΐ-
  ρα συνθηματολογία καί τό
  δημαγωγικύ χαρακτήρα
  τών διαφόρων έπιεχιρημά
  των τοΰ Ανδρέα κι' δτι θά
  τληροφορήσουμε σωστά
  τόν κόσμο, τόν έλληνικό
  λαό, πού μέ γνώση τοΰ θέ-
  ματος θά μπορέσει άντικει
  μενικά νά πάρει θέση άπέ-
  ναντι α αΰτό.
  Μ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος —Μηχα-
  νολόγος.
  Οίκονο|ΐολόγος —Μηχανι
  ν ι κός
  Μέλος τοΰ προεδρίου τοΰ
  κόμματος Νεοφιλελευθέ-
  ρων.
  ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Στό χωριό
  ΕΛΗΑ Πεδιάδας
  Μεζέδες της ώρας --
  μττριζόλες καταπληκτι-
  κές - κουνέλια κλπ.
  ΟΛΑ ΣΕ Φ9ΗΝΕΣ
  ΤΙΜΕΣ
  • Δεχόμαστε παραγ-
  γελίες γιά γάμους, 6α-
  φτίσεις καί άλλες κοι-
  νωνικές έκδηλώσεις.
  ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΙΟΝΙΑΣ
  Τοΰ δημοσιογράφου
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκαλυπτικό βιβλΐο
  μέ 30 μυήσεις,
  τελετές καΐ
  1.500 όνόματα μαοόνων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΙ 10, 5»< ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛΕΦ. 36.27.896 ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας α'αυοον |_____
  ποι_'πριν (.ιΕ/χοορα οου - '
  ιρραξπυ ν οί αλ'Λοι εο ο^ο^ ^α
  προΛαρη ν(3 ηέι Γσαω κ οί ( «α
  αυλλαβπ
  Ν Μ/1Ιι"/»»ιι]
  Τετάρτη 16 Νοεμβριού
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΕΟ ΕΕΙ ε~ Β 13 ΒΙ ΙΕΙ 0Κ3 ΕΞΒ ■■ ■*■ Β1 ΗΝ Μ §■ Μ §■ ■§ Η *ε~ ■ Μ Β1 *■■ ■τ'
  ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ
  Ύποφήφιος τοϋ Κόμματος
  «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΑΙΑ»
  Γεννήθηκε στήν Αθηνά τό
  1928. Η πολιτική τού δρα-
  στηρΐότητα ήρχισε δταν ή-
  ταν άκόμη μαθητής. Άργότε
  ρα στά χρόνια τής κατοχής
  άγωνίστηκε μέσα άπό τίς τα
  ξεις τής ΕΠΟΝ γιά την άττε
  λευθέρωση τής Πατρίδας.
  Στά τέλη τού '45 σχημάτι-
  σε μέ πολλούς συναγωνιστές
  τού την Άνεξάρτητη Σοσια
  λιστική Όμάδα καί ανέπτυ¬
  ξε δραστηρΐότητα κατά των
  Όλλανδών άποικιοκρατών
  στήν Ίνδονησία. Άργότερα
  τγροσχωρεϊ στίς τάξεις τής
  Σοσιαλιστικής Νεολαίας κα!
  έκλέγετσ,ι γραμματέας της.
  Άπό τό '55 συμμετέχει έ-
  νεργά σ' δλες τίς διεθνεΤς άν
  τιοπτοικιακές έκδηλώσεις, κ ι
  έκλέχτηκε γενικός γραμματέ
  άς τού Έλλην ι κου Άντ ι απόϊ
  κιακοΰ Συνδέσμου καί συνδέ
  εται μέ πολλές προσωπικότη
  τες.
  Στά χρόνια τής χούντας ό
  Πέτρος Βσβαλης συνεργά-
  στηκε μέ τόν Γιάννη Κουτσο
  χέρα καί πολλούς φοιτητές
  κυκλοφόρησε τό άντιστασια-
  κό τού ποίημα «Αύτότττης
  Μάρτυς». Την ανοίξη τού '74
  ταξίδεψε στό Αίβανο και
  δρέθηκε μέσα στό χωριό Άΐν
  Χέλουα την ώρα πού τα άμε
  ρικάνικσ Φάντομ ρίχνανε ρου
  κέτες καί 6όμ6ες ναπάλ.
  Γράφει άμέσως τα βιδλία:
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦ «Ο Ίσραηλινός Νεοναζι- σμός» καί «'Υπόθεση καπού τσΐ». Τόν Τδιο χρόνο 'ίδρυσε την Έπιτροττή Μεσογειακής Αλληλεγγύης στήν όποία εί¬ ναι μέχρι σήμερα πρόεδρος. Στά τέλη τού '74 δούλεψε σάν γραμματέας τής 'Υπερ- κομματικής Έπιτροπής Άν τιδασιλικοΰ Άγώνα. Την τε¬ λευταία διετία άνατττύσσει δραστηριότητα ένάντια στίς διάφορες Φιλομοναρχικές & κρυπτοχουντικές όργανώσεις. Σημαντική είναι καί ή ττροσφορά τοΰ Πέτρου Βάβα λη στή πνευματική ζωή τού τόττου. Έχει ττροσφέρει ττέν τε ττοιητικές συλλογές καί πολιτικά διδλία. Πλούσια εί ναι καί ή δημοσιογραφική τού δραστηριότητα, πού έγ· νέ άφορμή νά καταδικαστεί ♦♦♦*»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΤΙ ΠΡΟΟΟΕΙΤΙ1Ι ΑΠΟ ΤΗ Ν. Δ. Ο κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΎ 2ον Τελευταΐο Τό 1976 στήν όποία με- τεϊχε καί ό Βενιζέλος ό Μ ι χάλης Γαλενιανός φεύγει μέ αποστόλη στήν Αγγλία, γιά μελέτη των Κοινοβου¬ λευτικήν θεσμών. ΕΙχε σ' αυτή τού την αποστόλη έπα φές μέ τόν Ύπουργό έξω τερικών Δρ. Όνέν, μέ ήγέ τες τοΰ έργατικοΰ Κόμμα- τος, μέ έργατικά σΌνδικά τα, μέ την άρχηγό τής άντι πολίτευσης κ. θάτσερ καί μέ δλους τούς έμπειρογνώ μονες τής Άγγλικής κυ- βέρνησης πού είχον άναλά βει τό διαπραγματευτικό εργο γιά την έ'νταξη τής Αγγλίας στήν Κοινή Άγο ρά. Τό 1976 έπίσης, φεύγει μέ αποστόλη τής Έλληνι- κής Βουλής οτήν Άμερική οπσυ παρέμεινε 25 μέρες. Σκοπός τής όποστολής αύ τής ήταν νά επισκεφθή" 15 πολιτεϊες τής Άμερικής μέ σκοπό νά άφυπνήσει τό Έλληνοαμερικανικό στοι- χεΐο, γιά νά βσηθήσει μέ πιέσεις πρός την Άμερικα νίκη κυβέρνηση, τίς Έλλη νικές θέσεις επί τοΰ Κυ- πριακοΰ προβλήματσς. Κα τα την αποστόλη τού αύτη συναντήθηκε μέ τόν τότε ύ τοψήφιο ΐτρόεδρο Κάρτερ καί τοϋ άπέσπασε δήλωση δτι θά ύποστηρίξει τίς Έλ ληνικές θέοκις. Εΐχε έπί¬ σης έπαφές μέ κυβερνήτες διαφόρων Πολιτειών, μέ σκοπό νά έξασφαλισβεΐ ή βοήθεά τους πρός την Έλ λάδα σχετικά μέ τίς Έλλη νοτουρκικές διαφορές. Εϊχε έπαφές έπίσης μέ ό λόκληρο τό Έλλςνικό Λό- μπυ (Ήλία ΔημητρτΛκόπου λσ, Έμμ Τσυρσυνη) ό όπσϊ ος καί προσέφερε 300.000 δολλάρια στή θ»βλ»οθήκη τοθ Πανεπιστημίου Κρή¬ της) Ήλία Γυφτόπουλσ κ. Α). Έτταφή εΐχε έπίσης μέ τόν τότε άντπτρόεδρο τοΰ Φόρντ, Ροκφέλλερ τρός τόν όποϊο διαμαρτυρήθηκε έντο να γιά την στάση τής Άμε ρικής στό θέμα των Έλλη- νστουρκικών διαφόρων. Τό 1976, ή Έλληνική Βουλή τόν έ'οτειλε στή Γερμανία, δπου καί έπισκέ φθηκε τους έκεΐ διαμένον- τας Έλληνες. Εΐχε έπα¬ φές μέ ήγετικά στελέχη τής Γερμανικής Κυβέρνη- σης, γιά την αντιμετωπίση των προβλημάτων πού άπα σχολοΰν τούς "Ελληνες πού έργάζονται οτή Γερμα νία. Την Ιδία χρονιά ό Μιχά λης Γαλενιανός φεύγει μέ αποστόλη στήν Γαλλία, γιά νά πάρει μέρος στήν έτή- Έπίκαιροι Στίχοι ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ...ΚΑΑΟΚΑΙΡΙΑΣ Τού ΣΤΕΑΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Καλάς καιρός προβλέπεται καθ' άπασαν την χώρα, πλήν ...οποίος πολιτεύεται σίγουρα θ^χει μπόρα. Σύννεφα στό Καρά — μτταξέ. Βροχές στό Μαυρο — μάτι. Αΐθρία στό «ΕΛΛΑΣ ΚΑΦΕ». Φουρτούνα στό δεμάτι. Ανεμοι άττό Δυτικά ττολύ έξ.'ασθενημένοι. Οί Βόρειοι: Βορειοανατολικά. ΤοΟ Νότου, φλογισμένοι. Κατακλυσμός κα! χαλασμός είς τό Παταξοχώρι καί πάει ό Στέφος ό μικράς τοΰ Βασιληά τ' άγόρι. Τέλος τού άστατου καιροΰ μονάχα άπό Δευτέρα. Ή έξουσία τού Λαοϋ δέν πάει παραπέρα. ττρόσψατα στό Ήράκλειο σέ δυό χρόνια φυλακή γιά ττεριΰ βριση άρχής μέ βάση τα Με- ταξικό νόμο. Την 'δια μερά καταδικάστηκε καί σέ φυλά κιση 14 μηνών γιά δήθεν πε ριΰβριση δικαστηρίου. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ «ΑΑΗΘΕΙΑ» Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΦΑΣ ττρώην ίδιαίτερος, σωματοφύ λακας καί «ανθρωπος τού Μη τσοτάκη» λέει κάτι πολύ σο¬ βαρά γιά τόν καινούργιο πο- λιτικό άρχηγό πού είναι γνω στότερος σάν «άττοστάτης». ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ ί Ηρακλειυτίς, σία Γενική Συνέλευση τοΰ Ντεγκολικοΰ Κόμμαΐος γιά νά διαπ.ιο'ιώσει τόν τρό πό λειτουργίας τού. Είχε έπαφές μέ κυβερ- νητικούς παράγοντες άπό τούς όττοίους ζήτησε ένίσχυ ση στό θέμα τής ενταξης τής Ελλάδος στήν ΕΟΚ. Τό 1975 τό Έλλην ικό Κοινοβούλιο τόν στέλνει στήν Ιταλία, προκειμένου νά συζητήσει μέ Ίταλούς κυβερνητικούς παράγοντες όρισμένα άγροτικά θέματα στά πλαίσια τής έ'νταξής μας στήν ΕΟΚ, καθώς καί τό θέμα τοΰ άνταγωνισμοΰ των Ίταλικών άπό τα Έλ ληνικά προϊόντα. Έκτός δμως άπό την πά ραπάνω δραστηριότητα τοΰ Ήρακλειώτη, βουλευτή τής Νέας Δημοκρατίας κ. Μιχάλη Γαλενιανού, ή κυ βέρνηση τής Νέας Δημο¬ κρατίας τοΰ έ'δωσε δλη την εύχέρεια νά άσχοληθεϊ καί μέ την έΐϊίλυση σοβαρών προβλημάτων τοΰ Ελλαδι κου χώρου καί ιδιαιτέρα τοϋ Νομοϋ Ηρακλείου, στόν όποϊο εξελέγη βουλευ τής. Δέν ύπάρχει οΰτε £να αϊτημα τοΰ Μιχάλη Γαλε¬ νιανού πρός την Κυβέρνη ! ση τής Νέας Δημοκρατίας πού νά μην ίκανοποιήθηκε Σκεπτόμενος, λοιττόν, κα νεΐς δλα τα παραπάνω καί έπΐΓίλέον τίς γνώσεις αύ· τοΰ τοΰ άνθρώπου, (Δικη γόρος,— οίκονομιθλόγος Ό2. Έμπορικοΰ—Ό2. Ίν- σπτούτου Εύρωπαϊκών οττουδών Στρασβούργου) καί δτι δλες τού οί διαλέ- ξεις στά διάφορα συμβού- λια ίϊγιναν καί στά Αγγλ ι κά καί σία Γαλλικά, σημαί νει δτι σήμερα (εΰτυχώς γιά τόν τόπο), μετράει καί ή μορφωθή καί ή έμφάνη- σΐς τοΰ άτόμου έν αντιθέ¬ σει μ' αύτό πού συνέβαινε παλαιότερα πού μετροΰσε ό κομματάρχης. Αύτό άποδείχνει, τ>ώς ά"ν
  την 21 Νοεμβριού 1977 θά
  σχηματίσει κυβέρνηση ττά
  λι ό κ. Καραμανλής, ή Κρή
  τη θά μιλήσει γιά πρώτη
  φορά στό ύπουργικό Συμ-
  βούλιο.
  Καί ή φωνή τής Κρήτης
  θά βγαίνει άπύτό στόματοΰ
  κ. Μιχάλη Γαλενιανοΰ, ό
  οποίος τα τρία χρόνια πού
  ττέρασαν, άπέδειξε πώς δέν
  ύπολογίζει στούς «φιλιό-
  τσους» καί στούς «έξυπηρε
  τηθέντες», μά στόν Ήρα-
  κλειώτικο λαό.
  Στόν Ήρακλεΐώτικο λαό
  πού ξέρει πολύ καλά νά «ζυ
  γίζει» τούς άνθρώπους.
  Σ. Μ.
  Ήρακλειώτισσες
  ΣΗΜΕΡΔ 16 Νοεμβριού στίς
  6.30 τό σττόγευμα στις τρείς
  *
  Καμάρες θά μιλήσει
  Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο
  ΚΠΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ |
  ί
  ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΝΕΤΑΝΟΙΑ;
  ΕΙΝΑΙ γνωστές οί έγκύκλιοι πού έξαπέλυσε
  ό κ. Εύγένιος, κατά την περίοδο τής Δικτατορίας αέ
  τίς οποίες έξυμνοΰσε τή χούντα, καλοΰσε τούς Ίερεΐς
  τα Συμδούλια Ναών, Φιλοπτώχων, Κατηχητές και
  Κατηχήτριες, Μαθητές Οίκοτροφείων καί Τρόφιμους
  Πιτσουλακείου καί τόν λαό νά παραστή στΐς ΰπο-
  δοχές τού Δικτάτορα καί τής παρέας τού, άριθμ.
  4457)2536)10—12 = 72, άλλά καί συνιστοθσε
  στούς παραπάνω νά «έπιψηφίσουν» τό «ΝΕΟ ΣΥΝ-
  ΤΑΓΜΑ» στό δημοψήφισμα τής 29)9)68 «πού άπο-
  σκοποΰσε στήν έγκαθίδρυση πραγματικής δημοκρα
  τίας δίδοντες ώς έπρεπε ώς ίερεΐς, τό καλόν παρά-
  δειγμα». 'Όλα αύτά τα έγραφε τότε ό "Αγιος Κρή¬
  της γιατί εΐχε δάλει στό ψυγεΐο τούς Ιερούς κανόνες
  πού «άπαγορεύουσι την ανάμιξιν των κληρικών είς
  τούς προεκλογικούς καί κομματικούς άνταγωνι-
  σμούς».
  Έκτελούσε τίς έπιθυμίες των τυράννων σάν
  πειθήνιο όργανό τους, αφήνοντας κατά μέρος τούς
  κανόνες. Μετά τή δικτατορία καί συγκεκριμένα στΐς
  24—10—74 κα! τί σύμπτωση στ" άλήθεια, στις
  24—10—77 ξαναθυμήθηκε τούς ίερούς κανόνες καί
  γράφει κα! συνιστά νά άπόσχουν άπό κάθε εκδηλώ¬
  ση προεκλογική καί κομματική οί Ίερεΐς. Αύτά
  μοΰ έ'λεγε φίλος παπάς σέ συζητήση πού κάναμε με
  άφορμή τή νέα έγκύκλιο τού Δεσπότη.
  Μάς γεννήθηκε δμως ή άπορία: Τί άραγε είναι
  αύτό πού κάνει τό Δεσπότη νά θυμάται περιστα-
  σιακά τούς κανόνες; Ψυχοπαθολογικό αίτιο, άπο-
  κλείστηκε γιατί είναι γερός καί καλός, μήπως άρα¬
  γε μιμεΐτε την ταχτική τού ντόττιου δημοσιογράφου
  πού γυρίζει τό φοΰρνο δπου Φυσά άνεμος;
  Εμείς συμφωνοΰμε γιά τή μή άνάμιξη τού
  κλήρου στίς προεκλογικές καί κομματικές διαμά-
  χες, υπό τόν δρον δτι ό κανόνας θά ίσχύει πάντα κι
  δχι κατά τα δοκοΰν τοΰ Άρχιεπισκόπου.
  ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ
  ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
  Συνέχεΐα άπό τή σελίδα 1
  της ήγέτης υστερα άπό την
  πολύχρσνη τταραμονή τού
  στήν Γαλλία άναβαπτίσθη
  κε στό πνεΰμα καί τίς ίδέες
  τής Γαλλικής ΈπανάσΤα-
  σης. Τα τρία αύτά χρόνια
  δμως πού πέρασαν διέψευ-
  σαν οΐκτρά κάθε παραπλα-
  νημένο.
  ΕΙδε ό Λαός καί ή Νεο-
  λαία στή θέση τοΰ χουντι-
  κοϋ καθεοτώτος νά χτίζε-
  ται 2να νέο, βαθιά άντιδη-
  μοκρατικό καί άντιλαϊκό.
  Εΐδε νά ψηφίζονται συντά
  γματα καί νόμο ι άντιδημο
  κρατικοί. Σέ κάθε δίκαια
  κινητοποιήση τους οί έργα
  ζόμεΎοι εύρισκον άντιμέ-
  τωττους τούς ροτττχλοφό-
  ρους και τίς αύρε.
  Ό λαός στενάζει κάτω
  άττό τό βάρος τής άνόδου
  των τιμών, ένώ τα μεροκά
  ματα καί οί μισθοί ρένουν
  στά ϊδια έπίη'εδα.
  Οί ήρωϊκοί άπεργοί
  τής Λάρκο καί Μαδέμ χτυ
  ττήθηκαν άπό τούς ροπαλο
  φόρους δταν ζήτησαν καλ-
  λίτερες συνθήκες δουλειδς
  καί αυξήση των μεροκαρά
  των. Ή Κυβέρνηση έΌτιευ-
  σε τότε νά ταχθεϊ μέ τό μέ-
  ρο τοΰ Μποδοσάκη καί έ¬
  νάντια στούς έργάτες.
  Θυσΐες ζητθΰν οί κυ¬
  βερνώντες τν τόττσ, άπό τόν
  Λαό, άλλά οί μεγάλοι τοΰ
  πλούτου αύξάνουν συνε-
  χώς τα κέρδη τους.
  "Οταν ό Λαός καί ή Νεο
  λαία φωνά^ουν «'Έξω οί
  Βάσεις», αύτόί άπαντοΰν τό
  ξεφτισμένο τροπάρΐ: «Άνή
  κομεν είς την Δύσιν», πού
  μεταφράζεταΐ: άνήκομεν
  οτήν Άμερική καί στό ΝΑ
  ΤΟ! Τώρα ζητοΰν καί την
  «αδεία» γιά νά μας μττάσουν
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ
  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΙΤΑΔΠΡΟΣ
  Χημικάς - Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ε.Δ.Η.Κ. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται καθημερινά τούς ψίλους τού στό πολιτικό τού
  ΖΛΓΡΑΦΟΥ 5 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛΕΦ. 283.484 - 284.367 - 289.496
  στή λυκοφωλιάτών μονοπω
  λίων, την ΕΟΚ, έξαρτών-
  τας ετσι την οίκονομία μας
  άκόμη περισσότερο άπό τίς
  χώρες τής Δύσης, πού ή μιά
  μετά την άλλη μαστίζονται
  άπ οικονομ ι κή κρίση.
  Αΰριο τό Τέλος
  απώψεις
  Άμερικσι/οί
  Χούι/τα
  Καραμανλής
  • Συνέχεια άττό τή σελίδα Ι
  γιά τότε—δτι «ναί ή Κρή-
  τη θάναι αύτη ν/ού θά πρέ-
  πει Μάνο νά θυσιαστεΐ».
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ δέν έξηγοΰν
  τα ι πολλά άλλα, συγκεκρι
  μενά καί σημαδιακά πού τα
  ξέρομε τόσο καλά, ωοΤε νά
  μή χρειάζεται καμμιά ίδι-
  αίτερη προετοιμασία γιά νά
  τα ποΰμε Γ) νά τα ττεριγρά-
  ψωμε. "Ετοι, έξηγείται τό
  πώς κάθε βράδυ, μέσα στό
  τυπογραφεΐο, τα χειρόγρα
  φα γεμίζουν, άνάλογα μέ
  τίς άνάγκες τοϋ χώρου, καί
  γράφονται ακριβώς μέ τόν
  τρόπο αυτόν γ·ά νά είναι
  αύθόρμητα καί νά μην υπό
  κειντα· στούς περιορι-
  σμούς τής προηγουμένης
  προετοιμαο'ίας.
  Ή Άλήθεια, δταν την ξέ
  ρεΐς άτό πρώτο χέρι, δέν
  £χει άνάγκη καμμιάς Προ-
  παρασκευής. Τρέχει καί κυ
  λεΐ οάν τό νερό...
  Άλλά θά συνεχίσωμε.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ
  ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΕΓΓΥΗΓΗ
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  :::
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
  ΜΕ ΜΙΑ άξιόλογη προσττάθεια έκλεισαν οί τιμητι-
  κές έκδηλώσεις πού όργάνωσε ό Δήμος Ηρακλείου γιά
  την συμπληρώση 20 χρόνων άπό τό θάνατο τού ΝΙ ΚΟΥ
  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ.
  Ή προχθεσινή συναυλΐα τής χορωδίας τού Δήμου
  στήν αϊθουσα τού Αγίου Μάρκου, πού ήταν άρτια ττροε
  τοιμασμένη, μπορεΐ καί πρέπει νά άττοτελέσει γιά την
  ττόλη μας, ττού παρουσιάζει μιά καθυστέρηση στόν ττο-
  λιτιστικό τομέα την άτταρχή γιά μιά έντονώτερη πολιτι-
  στική κινήση.
  Ή χορωδία ύττό την άψογη διεύθυνση τής κ. Κατε-
  ρΐνας Τσαγκαράκη τταρουσίασε στό ττολι—-ληθές άκροα-
  τήριο έργα Έλλήνων καί ξένων συνθετών. Στό πιάνο συ-
  νόδευσε ή κ. Άννα Γιαλιτάκη.
  Ίδιαίτερη έντύπωση ττροκάλεσε τό ξανάκουσμα, 0-
  στερα άττό 50 χρόνια, τού «Κρητικού ΰμνου» γραμένου
  άττό τόν Ι. Πολέμη κα! σέ μουσική τού Λαυράγκα.
  ΕΝΠΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΧ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοΟ Εμμανουήλ
  ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ! ΚΩΝΧΤΑΝΤΙΝΟΙ τού Ιωάννου
  ΝΙΤΑΑΩΡΟΖ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τού Ιωάννου
  ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ τοϋ Ιωάννου
  ΠΑΠΑ-ΓΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τού Μιχαήλ
  ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ τού ΓκωργΙου
  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τού Εμμανουήλ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ϊφοροθν ψηψοδέλτια τοϋ Κόμματος
  λέξη ΕΔΗΚ, στό εμβλημα.
  Κυκλοί
  χωρίς τή
  "Οσοι έχετε προμηθευτεΐ τέτόια ^ηψ
  τια, νά τα καταστρέψετε γιατί είναι άκυρα.
  Έψισταται ή προσοχή τό ψηψοδέλτιο πού
  θά ρίξεις στήν κάλπη, νά είναι σάν αύτό πού
  δημοσιεύεται, μέ τή λέξη ΕΔΗΚ στό έμβλημα,
  δπως δείχνει τό βελος.
  Π. Ε. ΕΔΗΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΩΡΓΟΣ
  ΧΑΡΑΛ.
  ΛΥΔΑΚΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΖ ΕΔΗΚ
  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  θά ομιλήση πρός
  τόν Λαόν τοΟ Ηρακλεί¬
  ου την Παρασκευήν 18
  Νοεμβριού, 7 μΛΑ. στήν
  αϊθουσα ΝΤΟΡΕ.
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Όθωνος 13
  Τηλ. 283.631 — 288.972
  ΑΘΗΝΩΝ: ΛυκαδηττοΟ 19
  Τηλ. 3605112 — 3605115
  Γεννήθηκα στό Καστέλλι Πεδιάδος, ό πατέρας μου
  6ιοτέχνης ή μητέρα μου δασκάλα. Άποφοίτητα άπό τό
  Γυμνάσιο Καστελλίου σέ ήλικία 16 χρονών, μέ 6ρα6εΐα
  πρώτου μαθητοΰ στίς δυό τελευταΐες τού τάξεις. Σε ή¬
  λικία 15 χρονών οί Καθηγηταί μου των Ελληνικόν μοΰ
  άναθέτουν την σύνταξη καί έκφώνηση Πανηγυρικοΰ στή
  Γιορτή τίς 25 τού Μάρτη.
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  Πρωτοπόρα συμμετοχή στούς άνένδοτους άγώνες
  τοΰ Γεωργίου Παττανδρέου γιά τό έκλογικό πραξικόπημσ
  τοΰ 1961, γιά τό 15% γιά τή παιδεία.
  Σάν τακτικό μέλος τοΰ Διοικητικοΰ Συμδουλΐου της
  "Ενωσης Έλλήνων Χημικών άγωνίζομ'αι στά χρόνια 1963
  — 1965 γιά την έπαγγελματική κα! 'Ετπσηημονική τρο-
  κοπή των 'ΕΞλλήνων Χημικών.
  Σ!τά χρόνια τής δικτατορίας 6ρ!σκομαι κάτω άττό
  άσφυκτικό κλοιό· στίς 3 τοΰ Γενάρη τοΰ 1969 ή χούντα
  καί τα ττοικιλόνυμα στηρίγματά της όργάνοκταν χονδρο-
  ειδή σοδαροτάτη έγκληματική ενεργεια σί δάρος μου.
  Πς 5 Νοέμβρη 1970 συνελήφθη στήν Αθηνά, έτν-
  χα μεταχείρησις μάλλον χιλιανοΰ τύπου γιά τρείς μήνες,
  (ττροτΐμησαν δραδεία φθορά τής σωματικής ύγείας καϊ
  ήλεκτροσόκ).
  ^Ιΐμήνυσα την χούντα, σχετικά ττέρυσι έγραψαν ό
  Άθηναΐκός καί ό τοπικάς τύττος.
  Στό Ήράκλειο τπστεύοντας δτι τοπικσ ττρωτεύουσσ
  θέση έχουν τα προδλήματα περίθαλψη — νοσηλεία —
  ΐΓεριδάλλον, γίνομαι Ιδρυτικά μέλος ΰφισταμένης τρια-
  κονταμελοΰς έπιτροπής άγώνα έπιστημόνων κα· τεχνι-
  κών.
  Δϊδοντας πρωτεύουσοτ σημασϊα στή άγωνιστική έ-
  νότητα των άγροτών σέ άμιγεΐς συνδικαλιστικούς φορείς
  Τδρυσα τα Σύλλογο Άγροτών Πεδιάδος.
  ΣΠΟΥΔΕΣ
  Άναψέρω σπουδές γιά τό λόγο δτι μόνο καί μόνο
  έντάσσονται στό κύκλωμα συνεχών διώξεων.
  Στό Πανεπιστήμιο Αθηνών σπούδασα Χημικάς, τό
  1963^— 65 άκολούθησα μεταπτυχιακές σπουδές στό Ί·
  στιτούτο έπιμόρφωσης τής ΑΣ.Ο.Ε.Ε. τόν Ίούλιο τού
  1965 ή Γραμματεΐα τού Ίστιτούτου μοΰ άπαγορεύει την
  προπτυχιακή έργασια καί τίς πτυχιακές έξετάσεις, Ιτσι
  εντελώς άδικαιολόγητα έκδιώκομαι τής Σχολής.
  Τό 1966—67 έγγράφομαι στό Μαθηματικό Τμήμσ
  της Φυσ.κομαθηματικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Α¬
  θηνών, τόν Ίούνιο τού 1970 ή Γραμματεία τής Σχολής
  μου άπαγορεύει εντελώς άδικαιολόγητα τίς πτυχιακές έξε
  τάσεις έτσι γιά δεύτερη φορά έκδιώκομαι άπό πτυχια¬
  κές έξετάσεις.