98945

Αριθμός τεύχους

142

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■ Χαρδς ο* αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  | χώμα, τοθ Φράξουν οί «λλοι τό
  | στόμα, προλάβη νά πεΐ £στω
  | κσΐ μιά συλλαβή δική τού.
  | Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΠροεκΑογικη "Εκδοσπ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβοΟονΐΑ»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΠΕΞΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 142 - Δρχ. 5
  Ό Μάνος Χαρής συνεχίζει τίς άποκαλύψεις μέ την άποκλειστικότητα
  «Πώς καί γιατί μπήκα στά άδυτα τοϋ Καραμανλή»
  Π0ΜΠΡΙΙ1Σ - βΕΟΒΟΡΗΚΗΣ
  ΠΒΙΞΗΗΕ ΤΟΝ ΣΠΟΥΒΠΙΟΤΕΡΟ ΡΟΑΟ
  0ί2 "κοΑΛητοΐ,
  τοϋ Καραμανλή
  Άτταράδεχτος τρόπος στραγγαλισμοϋ τής Ελίυθίρίαζ τοΰ Τΰπου
  ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ ΧΟΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΔ
  ΟΛΛ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ "ΔΛΗΟΕΙΛΣ,,
  Ξαναδημοσιεύομε τα χαραχτηριστικώτερα σημεϊα τοϋ χθεσινοϋ φύλλου
  ΜΕ ΤΗΝ μέθοδο τής μαζικής άγοράς, μαζευτήκανε
  χθές άττό τα ττερίτΓτερα, ΟΛΑ τα φύλλα τής «Αληθείας*.
  ΦΥΣΙΚΑ δέν χρειάζεται νά ποϋμε ττολλά πράγματα.
  ΟΊ άναγνώστες μας θά καταλάβουν.
  ΕΠΕΙΔΗ δμως στόχος μας είναι ή ένημέρωση τού
  κοινοΰ καί γιά τόν λόγο ότι άττό την ελλειψη δικών μας
  τεχνικών μέσων, δέν ττρολάβαμε νά έττανεκδώσωμε τό
  φΰλλο. πού τό ζητοθσε έπίμονα τό κοινό, άναδημοσιεύο-
  με σήμερα, τα χαραχτηριστικώτερα άττοσττάσματα, δια-
  μαρτυρόμενοι γιά την άπαράδεχτη ενεργεια κατά τής
  "Ελευθερίας τού Τύπθυ καί τής διαδόσως των ίδεών.
  ΚΑΠΟΤ£ νομίζομε δι ι., „..
  ό Λαός ττρεπει νά μάθει —
  επί τέλους —την 'Αλήθεια.
  Κι αύτό ακριβώς κάνομε—
  δσο έπικίνδυνο κι άν είναι
  —μέ την σειρά των δημοσι
  ευμάτων ττού η"δη άρχίσα-
  με.
  ΕΚΕΙΝΟ πού πρέπει νά το
  νίσομε σήμερα—χωρίς προ
  Τό χέρι τού Καραμανλή άκουμπά μέ ...ι^πιφυΛαςη
  τό Ίερό Εύαγγέλιο, τό βράδυ ττού γύρισε άττό τό Πα-
  ρίσι καί ...όρκίστηκε στόν Γκιζίκη Πρωθυπουργός τής
  Χώρας.
  Μήπως, λόγω ακριβώς τής μασονικής σας ίδιότητας,
  θά επρεττε νά χαραχτηριστήτε έ ττ Ι ο ρ κ ο ς, κύριε
  Καραμανλή;
  - ΤΙ ΚΟΖΑΝΗ»
  6 Μ ασ όνοι
  άρκετοί άττό τούς Κολιτι
  κούς ήγέτες τού, πρέπει—
  επί τέλους— νά καταλάβει
  δτι οί Άμερικανοΐ (οί Έ-
  βραιο—Άμερικανοι, οί Σι
  ωνιστές, οί Μασόνοι καί ή
  Σία), εΤναι έκεϊνοι, πού πά
  τρόναραν τή Χούντα στή
  χώρα μας καί οί ϊδιοι 'έφε-
  ραν ττίσω τόν Καραμανλή ά
  πό τό Παρίσι.
  ΤΟΤΕ, τό 1967, επρεττε
  νά έξυπηρετήσουν τα συμ
  φέροντα τοΰ Ίσραήλ καί
  νά βροϋν τρόπους ανετης
  διευκόλυνσης στόν Ίοραη
  λινο— Άραβικό πόλεμο
  πού σχεδιάζανε. Χρειαζόν
  τουσαν λοιπόν μιά χώρα
  σάν την Έλλάδα. Κ Γ έκεϊ,
  στό Τέλ Άβίβ, ττΟύ σχεδιά
  σανε τό πραξικόπημα, εϊπα
  νέ γ «ά μας τό τελικό. «Ό-
  κέϋ», έχοντος γιά συνερ-
  γάτες δχι μόνο τούς έμφα-
  νεϊς Παπαδόπουλο καί Σία,
  άλλά καί άλλους άνώτε-
  ρους άξιωματικούς (όπως
  ό ΝάτσΊνας) οτούς όποίους
  δώσανε τίς σχετικές όδηγΐ-
  ες, ένώ—δπως είναι γνω-
  οτό—ό ϊδιος ό Μοσέ Ντα·
  γιάν, βρισκόταν έδώ καί έ-
  πόπτευε την σωστή έφαρμο
  γή τοΰ σχέδιου τοΰ Άπρι-
  λιανοΰ πραξικοπήματος.
  ΟΤΑΝ ό ΠαΓΛΐδόττουλος (έ
  ποχή α) δέν ήταν πιά κα-
  τάλληλος, περάσανε οτήν
  έποχή 6' τόν Ίωαννίδη
  καί τόν Γκιζίκη, κι δταν κι'
  3 ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ - 3 ΧΟΥΝΤΙΚΟΙ
  Πρωθυπουργός
  Πρόεδρος Βουλής
  Ύπουργός Θ^ησκευμάτων
  3 «άδελφοί» τής ...Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Κων¬
  σταντίνος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί Γεώργιος ΡΑΛΛΗΣ. Διαδά-
  στε καί την παρακάτω ...άγία τριάδα νά δήτε τή ...σύμπτωση.
  Δικτάτορας
  Άντιδικτάτορας
  Άντ ι δ ι κτάτορας
  3 άλλοι «άδελφοί» τής Δικτατορίας, Γεώργιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
  Νικόλαος ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ καί Στυλιανός ΠΑΤΤΑΚΟΣ.
  Καί οί δυό «τριάδες» είναι μασόνοι καί σύμμαχοι - φίλοι των ΗΠΑ
  αυτάς δέν κρίθηκε ίκανός
  γιά τις περιστάσεις καί την
  περιρέουσα άτμόσφαιρα
  πού εϊχε δημιουργηθεν
  στήν Έλλάδα, πήγανε οπήν
  Έλεύθερες άπόψεις
  ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΦΙΛΟΙ ΤΗΙ ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΥΡ 11)1 ΛΡΧΗΓΟΙΚΟΜΜΑΤΟΝ
  Τού κ. Αν τ ών η Σκουλικάρη
  Κύριοι Άρχηγοί των ττολι
  τικών κομμάτων,
  ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΣ«Ε ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ
  ΚΡΗΤΗΣ
  Κατά τή ττροεκλογική περί
  οδο πού διερχόμαστε δλοι έ-
  σεΐς έπισκεΦθηκατε τή Κρή
  τη μά κα! δσοι δέν ήρθατε οί
  ίδιοι μέσο των εκπροσωπών
  σας γιά νά πείσετε τούς Κρη
  τικούς νά σάς ξαναστείλουν
  στή Βουλή, άρχίζετε τίς όμι
  λϊες οίας μέ τό συνηθισμένο
  άγαττήτοι ψίλοι τής Κρήτης.
  'Εττειδή ττιστεύω ττώς
  Συνέχεια στή αελίδα 3
  γ' φάση τοϋ εύρύτερου πλά
  νού, τοΰ καταστρωμένου
  άπό την ΣΙΑ.
  ΕΤΣΙ έφερον τόν Καρά
  μανλή, άΎθρωπο έκαιό τοίς
  έκατό δικό ιους καί τόν το
  ποθέτησαν Πρωθυπουργό,
  δίδοντάς τού την έξουσία
  ΤΟ ΠΩΣ ό Καραμανλής,
  τόσο δήθεν εΰσπεσμένα, ήρ
  θε άπό τό Παρίσι, τό ξέρο¬
  με —λίγο ώς ηολύ δλοι.
  "Οπως, περίπου, ξέρομε καί
  πώς τό βράδυ έκεϊνο πού ή
  Χούντα εΤχε καλέσει δλους
  τούς ττολιτικούς άρχηγούς
  καί τούς πρότεινε νά άνα-
  λάβουν, τελικά κανεΐς κα-
  τάλληλος δέν βρέθηκε καί
  μέ μιά σειρά... διαβολικών
  συμπτώσεων, ή"ρθε κι ανέ¬
  λαβε τελικά ό Καραμανλής.
  , ΕΚΕΙΝΟ πού πρέπει δμως
  Ι νά χωνέψωμε είναι δτι τί
  ποτε δέν ήταν τυχαϊο. Άν
  τίθετα δλα ήοαν προσχεδια
  σμένα, γι' αύτό καί γίνανε
  σέ χρόνο μηδέν.
  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ γι'αύτό δέν
  φρόντισε οΰτε ό ϊδιος ό Κα
  ραμανλής, οΰτε κανεΐς άλ
  λος. Τα κέντρα των άποφά
  σεων ήσαν έκτός Ελλάδος.
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ λοιπόν
  φέρανε τόν Καραμανλή
  γιατί ό μόνος πού μποροϋ
  σε νά δώση έγγυήσεΐς γιά
  την όμαλή μεταβϊβαση άπό
  τή Χούντα στή... Δημοκρα
  τία ή"ταν αύτός, πού εΤχε
  καί τή διαθέση νά δεσμευ-
  θή δτι δέν θά σκοτώσει κα-
  νένα Χουντικό (δπως καί
  £?κανε).
  Η ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ πολιτι-
  κή τού ακριβώς αύτό άπέ-
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΠΑ ΤΗΝ έπιτυχία τοΰ
  Καραμανλή στίς έκλογές
  τοΰ 1974, τόν οπουδαιότερο
  ρόλο τόν παίξανε δυό πο-
  λύ στενοί φίλοι τοΰ πρωθυ
  ττουργοΰ: Ό Τάκης Λαμπρί
  άς καί ό Μίκης Θεοδωρά-
  κης.
  Ό πρώτος, εΐχε την ι
  δέα κι ό δεύτερος την έκτέ
  λεση, στό νά δοθή στή δη-
  μοσιτητα, στήν πιό κρίσιμη
  στιγμή μάλιστα, τό γνωστό
  ολόγκαν: «Καραμανλής ή
  τάνκς».
  Στήν ίστορία τοΰ έπη-
  ρεασμοΰ των μαζών, δέν ύ
  πάρχουν πολλά τταραδείγ-
  ματα πού νά εΐχαν την άπο
  τελεσματικότητα τοΰ συνθή
  ματος αύτοΰ.
  Ό κόσμος, έπηρεασμέ
  νος τότε άπό τή γενικώτε-
  ρη κατάσταση καί έχοντος
  καί την έμπεΐρία τής διχτα
  τορίας, άλλά καί πιστεύον
  τας στήν κάποια δντως άλή
  θεια πού Γίεριεϊχε τό «σλό
  γκαν», πείστηκε κι 2δωσε
  τή συντριπτΐκή πλειοψηφία
  τοΰ 54ο)ο.
  Καί γιά τόν μέν κ. Λα
  μττρία, άφόΰ εΐτΐλέχτηκε
  νά παίξει τόν σημαντικό ρό
  λο τοΰ «νιουσκάστερ» (πα-
  ρουοιαστή) τοΰ Καραμαν¬
  λή, τό πραγμα ή"ταν δικαιο
  λογημένο.
  Τό έρώτημα γεννάται
  ώς πρός τόν Μίκη θεοδω-
  ράκη, πού ό πολύς κόσμος
  τόν ξέρει σά συνθέτη καί ά
  πό πολιτικής πλευρας, σάν
  άριστερό.
  Δέν θά ποϋμε. εμείς
  στό σημεΐο αύτό τίποτε.
  Θά μεταφέρωμε δμως
  £να σχετικό χαρακτηριστι-
  κό άπόσπασμα, άπό τό άπο
  καλυπτικό βΐβλίο τοΰ Γιάν
  νη Φουράκη «Σιωνιστι-
  κές Συνωμοσίες».
  Γράφει λοιπόν ό κ.
  Φουράκης στίς σελίδες 130
  —131.
  «Ή άπόφαση γιά νά κινη
  θεϊ ή χούντα Παπαδόττουλου
  πάρθηκε στό Τέλ Ά6ί6 στίς
  8 Ίανουαρίου 1967. Την τε
  λική όργάνωση κσί τόν συν
  τονισμό τής χούντας, άνέλα
  6ε ό τότε άπόστρατος ' Ι σρθ
  ηλινός στρατηγός Μοσέ Ντα
  γιάν. Άπό την ήμέρα αύτη,
  ό Νταγιάν έρχεται τακτικσ
  στήν Έλλάδα καί κάνει διά
  φορες έπαφές. Σάν κάλυμ-
  μα τών σκοττών των τακτι¬
  κών τού άφίξεων στήν Έλλό
  δα, χρησιμοποιεΐ την κόρη
  τού Γιαέλ. Ή τελευταία, α¬
  σχολουμένη μέ τόν κινηματο
  γράφο, εΐχε πολλές γνωριμ'-
  ες καί φιλίες μέ "ΕΞλληνες
  καλλιτεχνικούς παράγοντες
  Σ' αϋτούς συγκαταλέγονταν
  οί σκηνοθίτες Μιχάλης Κα·
  κογιάννης καί Νΐκος Κούν¬
  δουρος, δπως καί ό μουσικο
  συνθέτης Μϊκης Θεοδωράκης.
  Την έποχή έκείνη, ό Κακο-
  γιάννης γύριζε στήν Έλλά¬
  δα κάττοΐα ταινία. Ή Γιαέλ
  ττροσλαμβάνεται σάν βοηθός
  τού. ιΗ συνεργασία αυτή Κα
  κογιάννη — Γιαέλ Νταγιάν
  έπιτρέπει στήν τελευταία νά
  παράμένει επί μακρόν στήν
  Αθηνά.
  Ό Νταγιάν έχοντος αύτό
  τό πρόσχημα, έρχεται άρκε-
  τές φορές στήν Άθήνα καϊ
  παρακολουθεΐ άπό κοντά δ-
  λες τίς τότε πολιτικές έξελί
  ξεις. Συγχρόνως εχει τακτι
  κή κα! στενή συνεργασία μι
  τό «'ΕΞλληνικό Σιωνιστικό
  Συμδούλιο», μέ τόν Σταθ-
  ϋάρχη τού τοττικοΰ Γραφείου
  Πληροφοριών τού «Παγκο¬
  σμίου Ίουδαΐκοΰ Πρακτο--
  ρείου» Μιμίκο Φόρτη, δττως
  καί μέ "ΕΞλληνα άπόστρατ';
  στρστηγό. Μέ την δμεση συ
  νεργασΐα δλων αυτών καί
  την έμμεση τής «Μεγάλης
  Τεκτονικής Στοάς τής 'ΕΞλλσ
  δας» συντονίζει κα! δραστη-
  ριοποιεΐ τή χούντα».
  Καί συνεχίζει στίς σελίδες
  136 κα! 137:
  «Τελος ό Νταγιάν συναν-
  τάται μέ γνωστό διαφημιστη
  έβραϊκής καταγωγής, μέσω
  τοΰ όποϊου έπιχειρεΐ τα μεσά
  νύκτα τής 20ής ττρός την 21η
  "Απριλίου νά έτπκοινωνήσει
  μέ τόν Μίκή~ Θεοδωράκη. Ή
  έτταφή δέν ττραγυιατοοτηεΐται
  καί έν τώ μεταξύ τό πραξικό
  πημα εχει έκδηλωθεΤ.
  Ό Νταγιάν, ή κόρη τού
  κα! ό Έβραΐθς διαφημιστής
  φθάνουν τελικά στό σπίτι
  τοΰ Φεοδωράκη, τόν όττοΤο
  προστταθοΰν νά ττείσουν νά
  πάρουν μαζ! τους στό έξωτε
  ρικό γιά νά άποφύγει την
  συλληψη αττό την χούντα. Ό
  Θεοδωράκης, παρά τόν φιλι-
  κό τού δεσμό μέ την κόρη τοΰ
  Ό Καραμανλής τίς πρώτες ττρωίνές ώρες τής 24
  Ιουλίου τοΰ 1974, ένώ κατεβαίνει άπό τό άεροττλάνο τού
  Ζισκάρ Ντ' 'Εσταίν, στό άεροδρόμιο τοΰ Έλληνικοΰ.
  Πίσω τού, άμέσως μετά, έμφανίστηκε, πρός έκπληξη δ¬
  λων μας, ό Τάκης Λαμττρϊας, μέ τόν όποΐο στό διάστημα
  τού ταξιδιοΰ, συμττληρώσανε κατά τό 90% τόν κατάλογο
  των ύπουργών τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής Ενότητας. Σε
  λιγο, μετά την όρκωμοσία ό Τάκης Λαμπρίας, έξηγοΰσε
  μέ δυό λόγια στόν τταληό συνεργάτη τού Μάνο Χαρή,
  «πώς έγιναν δλα αϋτά». Κ ι ό Μάνος Χαρής έξηγεΤ τώρα
  μέ τή σειρά τού...
  ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
  Μέ δυό στίχους (χωρίς μου
  σική αυτή τή φορά): «Καρα^
  μανλής ή τάνκς», βοήθησε ά-
  ττοδοτικά τόν φίλο τού άττό τό
  Παοίσι.
  Νταγιάν, δέν επείσθη τελικό
  νά φύγει μέ τό άναμενόμενο,
  στό άμερικαυικό άεροδρόμιο
  τού 'Ελληνικοΰ είδικό άερο-
  πλάνο τού Νταγιάν».
  Άλλά θά συνεχίσωμε...
  ΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΣ
  Έφυγε «σάν τρελλός»
  άπό τό άεροδρόμιο τοΰ Χί-
  θροου στό Λονδίνο καί ττρό-
  λαβε τόν Καραμανλή, ττού
  τόν περίμενε στό άεροδρόμιο
  τοΰ Όρλύ, στό Παρίσι. Άπο
  έκεΐ μέ τό προσωττικό άερο-
  ττλάνο τού Ζισκάρ Ντ, 'Ε¬
  σταίν, ήρθαν — μοναδικο! έ-
  πιβάτες — τοΰ άεριωθουμέ-
  νου στό άεροδρόμιο τού ΈΛ
  ληνικού Ποίος εκλεισε αύτό
  τό ραντεβοΰ κα! στούς δυό
  καί πώς ό μέχρι τότε άγνω-
  στος γιά τή δεξιά, σοσιάλι-
  στικών άρχών Λαμπρίας, έ-
  γινε τό «μυαλό τοΰ Καραμαν
  λής κα! ό «έξ άπορρήτων»
  τού; Κοντά στό νού κ ι ή γνώ
  ση ή κατά πού λένε στήν
  Κρήτη: «τό συρμό ντου θω¬
  ρείς καί τόν δφι γυρεύεις;»
  Ένώ έκκρεμοϋν σέ βάρος τού καί αλλες ύποθέσεις
  ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΧΘΕΣ ΠΑ ΧΡΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ χθές άπό
  δργανα τής "Ασφαλείας Ή
  ρακλείου ό ύποφήφος τής
  «'Εθνικής Παρατάξεως»
  (διάβαζε.... Πατάξεως) κύ
  ριος(!) Πρεκατσουνάκης,
  γιά (τί άλλο) χρέη τού
  πρός τό δημόσιο.
  Μετά την καταβολή
  τοΰ ηοσοΰ τό όποϊο κυμαί-
  νετο γύρω στίς 50 χιλιάδες
  ό κ. Πρεκατσουνάκης, άφέ
  θη«ε έλεύθερος.
  Έν τώ μεταξύ, σύμφω
  να μέ τίς αύτές πληροφορί
  ες μας, εναντίον τοϋ άνω
  τέρω ύποψηφίου έκρεμοΰν
  πολλές ύποθέσεις, πού σχε
  τίζονται μέ άκάλυπτες έττι
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
  ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  Γράφει ό ΠΩΡΓΗΣ ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  2ον Τελευταϊο
  ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ! Δέν έ
  χετε κανένα δικαίωμα νά
  παίζετε 'μέ τή ζωή έννηά
  καί πάνω έκατομμυρίων άν
  θρώπων. Δέν μπορεϊτε νά
  κοροϊδεύετε γιά ττάντα αΰ
  τόν τό Λαό. Δέν είναι δυνα
  τόν μέ τό φοβερό δργιο τής
  ρουσφετολογίας νά άγορά
  ζετε συνειδήσεις. Ό Λα-
  ύς αύτός πού εχει άμέτρη-
  τες χιλιάδες άπό τα καλλί
  τερα παδιά τού στόν άγώ-
  να γιά την Έθνική άνεξαρ
  τησία δέν θά άνεχθεΐ καί
  δέν θά έττιτρέψει ποτέ νά
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ταγές, παραβάσεις οίΐκοδο
  μ ι κου κανονισμοΰ κ.λ.ττ.
  κ.λ.π. ύποθέσεις άπό τις ό
  ποΐες κινδυνευει νά οδηγή
  θεΐ στή φυλακή.. πρίν πάη
  στή.. Βουλή.
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ!
  Γράφει ό ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  ΕΙΧΕ, άναμφισδήτητα, μιά κάποια — έστω κα! ύ-
  ποτονική — λαΐκή έπιφάνεια ή χθεσινή προεκλογικη
  συγκεντρώση τοΰ άρχηγοΰ τοΰ κόμματος τών Νεοψιλελευ-
  θέρων κ. Κων. Μητσοτάκη, στήν πλατεΐα "Ελευθερίας.
  Δέν έξετάζομε, ώστόσο, τή λαΐκή της σύνθεση, τόν
  τρόπο κα! τα μέσα, πού έπιστρατεύτηκαν, γιά τή συγ¬
  κροτήση της. Καΐ πολύ τγερισσότερο δέν έπιθυμοΰμε νά
  ΰπεισέλθομε στόν όργανωτικό μηχανισμό τής συγκίν-
  τρωσης.
  Είναι διαφορετικό άλλωστε τό άντικείμενο τοΰ ση-
  μειώματός μας καί έμβαθύνει στή δομή τής πολιτικής
  πράξης. Μάς ένδιέφερε, βασικά κα! κύρια, ή κεντρική
  εννοια, ό πυρήνας μονολεχτικά, τής όμιλίας τοΰ κ. Μη¬
  τσοτάκη. Είχαμε την περιέργεια νά άποκτήσομε μιά
  ττροσωττική έμπειρία, γιά τίς σκέψεΐς καί τίς ίδέες τοΰ
  κ. Μητσοτάκη, μιά καί αύτοστρατεύτηκε — χωρίς ττρό-
  θεση νά άποστατήσει αύτη τή φορά — στήν ΰπηρεσία
  τοΰ Έθνους.
  Ή προσωττική αύτη έμπειρία δέν ικανοττοίησε, έξ
  άντικειμένου, ούτε έμάς οΰτε τό δημοκρατικό Λαό τής
  Συνέχεια οτή αελίδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  17 Νοεμβριού
  Μ ΑΥΡ Ε Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ" 43
  Κρητική Αφήγηοη
  ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  18ο
  —Καλά βεβαία καταλαβαί
  νω τόν «όνο σου καί ό θεός
  νά μην αφήση ΰνθρωπο
  νάρθη & αύτό τό σημείο.
  Έκεϊ έοήμωοε κι ό παπά
  Γρηγόρης πού ώς έγγράμ-
  ματος εΤχε κι αύτός τόν τρό
  πό τού καί μποροϋσε έστω
  καί γιά λίγο νά τού άποτρέ
  ψη αυτή τή στενοχώρια
  Μά κι αύτός έστάθηκε άδύ-
  νατο νά τό κατορθώσει.
  Μαθαίνει κι ό καπετάν
  Πετροξυλάκης δτι τόν πά
  τέρα τοΰ Σήφακα τή μάνα
  καί τ' άδέλφια τα εΤχαν ξε
  κάνει οί Γερμανοϊ.
  Δέν ξέρει, δμως άν τόν με
  γάλο τού άδελφό τόν εϊχαν
  θκοτώσει οί Γερμανοϊ ήν αν
  ζοΰσε έπειδή δταν έπεσαν
  οί Γερμανοί στήν Κρήτη αύ
  τος δέν βρισκόταν έκεΐ.
  ΕΤχε ττάει στό Άλ6αν·κό
  μέτωπο καί άπό κεΐ εϊχε πά
  εί στρατιώτης στή Μέοη Ά
  νατολή.
  Δέν ξέρει,λοιπόν τί εϊχε
  άπογίνει καί ρωτάει τόν
  Σήφακα πού ήταν ό άδελ
  φός τού καϊ ποιούς εΤχε ά-
  ζιωματικούς.
  —Ξέρω καττετάν Πετροξυ
  λάκη, 8τι νοιώθεις τόν πό
  νο μου καί θές νά μέ πάρη
  γορήσης καί μοΰ θυμίζεις
  παλιές άναμνήσεις τοΰ ά-
  δελφοΰ μου. Έγώ βεβαία
  δέν έρώτησα τσί Γερμα-
  νούς καί άποφεύγω νά ε-
  χω έπαφές μέ άνθρώττους.
  Διοικητή εϊχε τόν Κονίτσα
  καί λοχαγό τόν ΠαΓΛ)ύλα
  πού ζοΰνε κι οί δυό. Άλλά
  £θύ καπετάν Πετροξυλάκη
  μπορεϊς νά έτπκοινωνήσε,*
  μέ τό άρχηγεΐο τής Μέσης
  Άνατολής καί πιθανόν νά
  μάθωμε τίποτα.
  "Ολα τα παλληκάρια εϊ-
  χανε περικυκλώσε» τόν κα
  πετάν Σήφακα, καί τοΰ £δι
  ναν κουράγιο καθένας μέ
  τή σειρά τού.
  Έκεΐ βρίοκεται κι ό κα-
  λόγερος ό Πάτερ Μεθόδιος.
  Πλησιάζει τότε έκεϊνος
  τόν καπετάν Σήφακα καί
  τοΰ λέει. Αίσθάνομαι τή
  οΤενοχώρια σου καί σέ ου
  λυποΰμαι άλλά στή θέση
  σου παιδί μου ύπάρχουν χι
  λΐάδες οίκογένειες στή χώ
  ρα μας.
  Σήμερα καίγοντα· τα χω
  ριά καί πόλεις, άθώοι αν-
  θρωπΌΐ βρίσκονται κοντά
  στό έκτελεστιιφ άπόοττα-
  σμα. Κ αύτοι £χουν τταιδιά
  κι άδέλφια καί γονεΐς κι
  δμως φωνάζουν ζήτω, Ή
  Έλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει
  "Ολα αύτά εϊναι τα πε-
  πρωμένα τής φυλής μας.
  Αυτή, είναι προγονική κλη
  ρονομιά κι' δσο βλέΐΐουν οί
  "Ελληνες τό αΐμα νά τρέ-
  χει τόσο γίνονται π«ό ό-
  γριοι εναντίον τοΰ έχθροΰ.
  Καί τότε φωνάζουνσ θά
  ττολεμήσΐωμε γιά τα πεπρω
  μενά τής φυλής ιμας. Ε¬
  μείς η*αιδί μου οί "Ελλη¬
  νες £χομε κάποια μεγάλη
  κλη ρονομιά ή όποία λέγε
  ται ήθική μεγαλοττρέπεια.
  Γι' αύτό παδί μου καί ού
  πρέτει νά τα ξεχάσης δλα
  αύτά.
  Ό άδελφός σου ζεί καί
  ούντομα θά είναι κοντά
  μας καί μή στενοχωράσαι.
  Συνεχίζεται
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ΚΑΦΕ - ΜΙΊΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ
  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Χταπόδι μερίδα
  Γαρίδες μερίδα
  Μπακαλιάρος μερίδα
  Πατάτα όφτή
  Όμελέτα (αύγό, ντομάτα)
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Κουκιά καί χόντρος
  ΠΟΤΑ
  Τσικουδιά καραφάκι
  Οοζο
  Κρασί(χθμα & έμφιαλωμένο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  ΚΑ3ΑΡΙΖΟΜΕ
  ΑΛΛΑΖΟΜΕ ΧΡΩΜΑ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
  ΤΗΛ. 287.741
  Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΩΝ)
  ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ
  ΠΕΤΑΛΩΜΑΤΑ
  2ον Τελευταίο
  Σάν θά γίνει αύή ή δια¬
  φημίση, τό λάδι πού παρά¬
  γει ή Ελλάδαί ή Ισπανία,
  ή Πορτογαλία, ή Ιταλία
  καί ή Άλγερία, πού συνολι
  κά μποροΰμε νά ττοΰμε πώς
  θά άνέρχεται σέ 1 έκατομ
  μύριο τόννους τό χρόνο,
  δέν θά φτάνει την κατανά
  λωση τής Εύρώπης μόνον
  πού θά άττοτελεϊται άπό
  400 έκατομμύρια άνθρώ-
  πους, οΰτε γιά £να μήνα,
  καί σέ πολύ ίκανοποιητι-
  κές τιμές.
  ΕΡΩΤ: Μιά καί άναφερ
  θήκατε στήν ΕΟΚ, πιστεύε
  τε δτι θά ωφέλησε ι τους ά
  γρότες ή ενταξη τής χώρας
  σ' αυτήν;
  ΑΠΑΝΤ: Προσωπικά πι
  οΤεύω μέ βάση την πεΐρα
  μου, πώς όπωσδήττοτε οί ά
  γρότες θά ώφεληθοΰν! Διό
  τι δταν θά εϊμαστε ένταγ-
  μένοι θά πΌίρνομε μέρος
  στίς συζητήσεΐς στρογγυ-
  λής τραπέζης στίς οποίες
  θά καθορίζονται οί τύχες
  των γεωργικών προϊντων
  τήςΚοινότητος καί βτσι θά
  έχομε την εύκαιρία νά άν
  τιτασσόμαστε δπου πρέπει,
  καί νά άποδεχόμαστε αύ¬
  τά πού πρέπει. θά ή"θελα
  νά προσθέσω, πώς σύμφω-
  να μέ τίς συνθήκες τής Ρώ
  μης πού ϊδρυσαν την Κοινό
  τη τα οί άποφάσεΐς αύτέςεϊ
  ναι άπΌραίτητο καί ύποχρε
  ωτικόνά παίρνονται όμόφω
  να καί ουδέποτε κατά πλειό
  ψηφία. "Οποίος δέν συμφω
  νεΐ έ*χει τό δικαίωμα τοΰ
  Βέτο, δηλαδή τής άρνηση
  κυρίας καί ή άττοφαση δέν
  παίρνεται.
  "Αν οί τιμές γιά μιά άΛ
  φα ττερίοδο πέσουν κάτω
  των καθορισθέντων τότε οί
  πλεονασματικές ποσότητες
  συγκεντρώνονται άπό τούς
  τοπικούς συνεταιρισμούς.
  καταστρέφονται καί άπ<οζη μιώνονται έξ' ολοκλήρου άπό τό Ταμεΐο τής Γεωργι κης Πολιτικής τής ΕΟΚ, γνωστό ώς ΦΕΟΓΚΑ. Τότε δέν θά έτπβάλλεται καμμιά άντοισταθμΐστική εί οχρορά Γ) άλλος περιοριομός πού έττιβάλλεται σήμερα, γιατί δέν εϊμαστε έντεταγ μένοι άλλά απλώς ουνδε- δεμένοι. ΕΡΩΤ: Τί περισσότερο μπορεϊτε νά προσφέρετε ΰν έκλεγεΐτε βουλευτής τοϋ Κόμματσς των Νεοφιλελευ θέρων στό ψηφοδέλτιο τοϋ όποίου συμπεριλαμβάνεστε καί πού δέν θά μπορούσα- τε νά προσφέρετε όν. βγαί νατε μ' £να άΐτό τα αλλα κόμματα. Πιστεύω πώς σάν έκλεγώ μέ τό Κόμμα πού πολΐτεύομαΐ, γιαυτό καί πό λτεύομαι μ' αύτό, θά μπορέ σω νά πραγματοποιήσω τό παραπάνω πιστεύω μου, καί δσα "' αλλα σκέφτομαι νά κάμω γιά τούς άγρότες τής Κρήτης, γιατί καί ό άρχη- γός τοΰ κόμματός μας, εί¬ ναι Κρητικός γνωρίζει τα προβλήματα, θά μπορώ νά τόν βλέπω άμέσως μόλιςπα ρουσιάζονται αύτά καί νά άπαιτώ #μεση καί δίκαιη λύ ση τους. Μ έ τα αλλα κόμματα δ- τως μοΰ λένε πολλοί φίλοι μου, θατταιρνα πολλούς σταυρούς καί έγώ άπαντώ «πώς έγώ μέν θά έ'παιρνα πολλούς σταυρούς. Άλλά αύτοί (δηλαδή οί άγρότες), δέν θά παίρνα- νε τίποτα, γιατί καί γώ θά ήμουν έ'νας βουλευτής με ταξύ των έπτά τοΰ Νομοΰ μας καί στή συνέχεια έ'νας μεταξύ των τριακοσίων τής Βουλής, Γίού δέν θά μπο- ροΰσα νά βλέπω τουλάχι¬ στον ευκολα οΰτε τόν άρχη γό, πολύ δέ περισσότερο νά έπιλύσω κανένα πρό- βλημά τους. "Οπως συνέβη τοΰ νομοΰ μας, πού δέν κα τόρθωσαν νά έτπλύσουν δί καια κανένα άγροτικό ττρό βλημα, πολύ δέ περισσότε ρο δέν μπόρεοΌν τουλάχι¬ στον νά κατεβάσουν στό νο μό μας, έστω έναν ύπουργό σάν συνέβησαν οί βιβλικές καταοτροφές πρόσφατα. Γιαυτό λοιπόν πιστεύω, πώς οί άγρότες στούς όποί ούς άπευθύνομαι σάν θά μέ ψηφίσουν καί πιστεύω πώς τας καί τό Κόμμα των Νεο φιλελευθέρας, θά έ'χουν έναν πραγματικό έκπρόσω πό καί συμτταραο'τάτη τους γιά ν' άκούγεται ή φωνή τους μέσα στή Βουλή, έκεΐ δηλαδή πού πρέπει, δταν πρέπει καί δπως πρέπει καί εΐμαι βέβαιος άκόμα, πώς ό άρχηγός τοΰ Κόμμα τος μας, θά δίδει άμέσως την δίκαιη λύση καί την ά- μέριοτη συμπΌράστασή τού δπως έκαμε πάντα. μέ τούς έτττά βουλευτές ' θά τό κάμουν, ύπερίρηφίζο ΒΒΒν»·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΚΟΥΠΙΚΟΡΗ Πωλεΐται οϊκόττεδο στήν πε- ριοχή Κοκκίνη Χάνι, 800 τ.μ. Πληροφορίες τηλ. 281.921. ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝίΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Τοϋ δημοσιογράφου Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 'Ένα άποκαλυπτικό βιβλΐο μέ 30 μυήσεις, τελετέ:ς καί 1.500 όνόματα μασόνων. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°: ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛΕΦ. 36.27.896 ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦♦♦ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 φιλία δταν βεβαία είναι είλι κρινής είναι μεγαλύτερος βαθμός συγγενεϊας άκόμη καί άπό την άδελφοσύνη, μό καί έπειδή έπίσης πιστεύω πώς ή άχαριστία είναι έγ- κληαα σέ βαθμό κακουργήμσ τος τό όποΤο θά έπρεπε νό τιμωρεΐται άκόμη καί όττό το Ποινικό Νόμο, θά σάς παρα καλοΰσα δλους σας άττό τό Πρωθυπουργό, τούς άρχη- γούς μέχρι καί τους τελευταί ούς σας νά μάς έξηγήσετε προκειμένου νά μάς πείσετέ πώς εΐστε φίλοι τής^ Κρήτης κα! τού Κρηικοΰ Λαοϋ, ττοι ές φιλικές ττρός τή Κρήτη καί τό Κρητικό Λαό ττράξεις σας κατά τή διάρκεια των τριών χρόνων πού βρίσκεσθε στή Βουλή άπό τή μεταπολ! τευση μέχρι σήμερο σάς δί νει τό δικαίωμα νά αϋτοαττο κα>εϊσθε φίλοι τής Κρήτης
  καΐ τοΰ Κρητικού Λαοϋ. Έ¬
  γώ προσωπικά πιστεύω πώς
  μέ τή συμττ;ριψορά σας ά-
  ττέναντι τής Κρήτης καί τοθ
  Κρητικού Λαοΰ, διεκδικεΐται^
  έττάξια τόν τίτλο των άχαρί»
  στων. Μά γιά νά μή νομι-
  σθεΤ πώς τό τίτλο τού άχάρι
  στου σάς τόν άττονέμω άπό
  άντιπολιτευτική διαθέση έ-
  ττειδή δέν άνήκω σήμερο σέ
  κανένα άπό τα κόμματα ττού
  ήτανε στή βουλή ττού διαλί
  θηκε, θά σάς ΰποβάλλω στή
  συνέχεια δέκα έξη (16)
  κατά τή γνώμη μου καυτσ
  έρωτήματα, τα όττοΐα εΤμαι
  Ανδη Ναρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦»»< ►♦♦♦♦- ·♦♦♦♦♦<» Α. Ο. Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1 ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ 5 δωματί- ων,ώς καιΊσογείωνΚαταστημάτων, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοϋς κατασκευ- πς καί επι των άδων18778 άρ. 39 καί Πασιφάης καΐ Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε- νικοϋ Χημείου τού Κράτους). Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καί 286113 »♦♦♦♦♦♦■»♦♦ φ» »»♦♦«>
  ·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  βέβαιος ττώς έπιβεβαιώνουν
  τόν ίσχυρισμόν μου ττώς ττο
  τέ δέν ΰπήρξατε φίλοι τής
  Κρήτης άλλά αντιθέτως μ ι
  σεΤτε καί έχθρεύεστε τή Κρή
  τη:
  1) Πόσες ψορές καθένας
  άττό σάς έττισκέφθηκετή Κρή
  τη κατά τα τρία τελευταία
  χρόνια πού βρίσκεσθε στή
  βουλή γιά νά πληροφορηθεΐ
  πιά προβλήματα άπασχο—
  λοϋν τή Κρήτη καί τό Κρη
  τικό Λαό καί νά βοηθήοει
  γιά την έπίλυσή τους;
  2) Πάσα χρήματα έδικαι
  οΰτο καί ττόσα ττήρε ή Κρήτη
  άττό τίς δημόσιες έττενδύ—
  σεις;
  3) Πόσα χρήματα έδικαι-
  οϋτο ή Κρήτη καί ττόσα πή
  ρε γιά πριμοδοτήσεΐς των
  άγροτικών προίόντων της;
  4) Πόσα δάνεια χορηγήθη
  καν στίς Κρητικές συνεταιρι
  στικές άγροτικές όργανώσεις
  γιά την ιδρύση γεωργικών 6ι
  ομηχανιών;
  5) Πόσα χρήματα έδικαι-
  οΰντο καί πόσα ττήρανε οί ό
  γρότες τής Κρήτης γιά τίς
  ζημιές πού ΰποστήκανε άπό
  τίς θεομηνΐες;
  6) Πόσα χρήματα δικαι
  οΰταν νά ττάρουν οί Δήμοι &
  οί Κοινότητες τής Κρήτης
  καί ττόσα πήραν;
  7) Πόσα σχολεΤα έττρεπΣ
  νά θεμελιωθοΰνε στή Κρήτη
  καί πόσα θεμελιωθήκανε τό
  τελευταία τρία χρόνια;
  8) Πόσοι είναι Κρητικοί
  άττό τούς 30.000 ύπαλλήλου'ϊ
  πού διοριστήκανε;
  9) Πόσοι είναι Κρητικοί
  άπό τούς άξιωματικούς πού
  έπιλεγήκανε καί καταλάβανε
  άνώτατες θέσεις είς τό Στοα
  τό καΐ τα Σώματα Ασφαλεί¬
  ας;
  10) Πόσοι φοιτητές μετο
  γραφήκανε άπό τα Πανεπι—
  στήυια τού έξωτερικοΰ είς
  τα Πανεπιστήμια τής Ελλά
  δας καί ττόσοι όπ' αΰτούς εί
  ναι Κρητικοί;
  11) Γιατί ή Κρήτη δέ χά
  ρακτηρίστηκε παραμεθόριος
  περιοχή γιά νά άττολαμβάνει
  καΐ έκείνη τα εύεργετήματσ
  πού άττολαμβάνουν οί δλλες
  έφτά (7) παραμεθόριες ττερι
  οχές;
  12) Αποτελεί να! η οχι
  ή Κρήτη τα νότια σύνορο
  τής Έλλάδας;
  13) Ποισ άπό τίς χαρα-
  κτηρισμένες σάν παραμεθό
  ριες περιοχές τής Έλλάδας
  διατηρεΤ τίς Ναυτικές κα! Ά
  εροττορικές βάσεις ττού δια
  τηρεΤ ή Κρήτη;
  14) Ποία άττό τίς χαρα—
  κτηρισμένες σάν παραμεθόρι
  ες περιοχές διατηρεΐτίς Άμε
  ρικάνικες βάσεις πού διατη
  ρεΐ ή Κρήτη;
  15) Είναι ή" δέν είναι άλή
  θε ι α δτι ή Κρήτη όλόκληρη
  αποτελεί μιά μπαρουταττοθή-
  κη;
  16) Είναι ή δέν είναι άλή
  θε ι α ότι σέ περίτττωση πολέ
  μου ή Κρήτη θά είναι ό πρώ
  τος στόχος εναντίον τού όττοί
  ου θά έπιτεθοΰν οί άντίτταλοι
  μας κα! θά φροντίσουν νά την
  έξαφανισουν μιά γιά πάντα
  γιά νά πάψει ό ήρωΐκός λο
  ός της νά βάζει άνέκαθε
  φραγμό στά έπεκτατικά σχέ
  διά τους προβάλλοντας τό
  στήθη τού σάν τείχη άπόρ-
  θητα.
  "Υστερα άττό τή παραπό
  νω συμττεριφορά δλων σαζ
  άπέναντι τής Κρήτης καί τού
  Κρητικού Λαοΰ είναι ξεκαθο
  ρισμένο ττέρα ώς ττέρο: άγα
  πητοί φίλοι τής Κρήτης ...
  τγώς μόνο φίλοι μας δέν ύπήρ
  ξατε ποτέ. Άντίθετα ή συμ
  περιφορά σας αυτή φανερώ
  νει καί μαρτυρεΐ τα πρός τγ
  Κρήτη καί τό Κρητικό Λαό
  έχθρικσ αίσθήματά σας καΐ
  συνεπώς δίκαια ό Κρητικός
  Λαός στίο 20 τοΰ ΝοέμβρΓ
  πού Θά σάς δικάσει θά σάς
  κηρύξει έ'νοχους γιά τό άδί
  κημα τής άχαριστίας κα! θό
  σάς έπιβάλει άγαπητοί φί
  λοι τής Κοήτης ... την ποιντ
  πού σάς άξίζει.
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  Ι ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
  Ήράκλειο Κρήτης
  Καλά νά σοΰ κάνουν ζημιά οί ξένοι
  Νά σοΰ κάνουν δμως καί οί δικοί σου ή μάλλον οί
  «δικές» σου πού είναι ...«δικοί» σου, πάει πολύ
  Δέν τό καταλαβαίνει δμως αύτό, ύποψήφιος βουλευ¬
  τής μας, ττού έ'χει ίδιαίτερό τού γραφεΤο στήν Αθηνά μία
  . .ιδιαιτέρα τής οποίας ή ταυτότητα γρσφει ...άν-
  δρικό όνομα.
  Έγώ τόν συμβουλεύω νά τόν (την) άλλάξει καΐ νά
  τήν (τόν) έ'χει γιά πολύ καιρό στά . .«κάτσε άνέβα» τού
  γραφείου τού.
  Κ ότι ξέρω έγώ.
  — ΑΑΑ —
  "Αντε πάλι ό «σοσιαλιστής» ύποψήφιος μέ τούς «α-
  θλους» τού
  Κουβάλησε λέει κάμποσους άγρότες στό Άγρονομεΐο
  έπειδή ...περάσανε μέσα άπό τα χωράφια τού! ' '
  Φυσικά τό Άγρονομεΐο τούς έβαλε πρόστιμο (γιά ν'
  αύξηθοΰνε τα ...δημοσία 'έσοδα).
  Ό σοσιαλιστής 6μως ΰποψήψιος, τούς ύποσχέ&η-
  κε δτι θά κάμει μιά ...έπερώτωση στή Βουλή γιά τό ...δί-
  κιο των άγροτών. ι
  Εί τίποτα ή κάνετε κσί σεΐς τα ...ψάρια;
  ΒοηθεΤστε το τό όρφανό. ΒοηθεΤστε τό ψτωχό Δώστε
  έ'να σταυρό στό παιδί τής όρφάνιας. Στεΐλτε στή βουλή
  τό παιδί τού Λαοΰ.
  Γιά τόν · .Ξανθόπουλο μιλώ;
  "Οχι 6ρέ παιδία.
  Γιά άλλον . .σοσιαλιστή τα λέω. "Η μάλλον δέν τα
  λέω έγώ. ΟΙ .. μαυροντυμένες κυράδες τοΰ . .φιλοπτώχου
  τα λένε.
  Και γιά νά γίνουν ...πιστευτές ξέρετε τ! ...λανσά-
  ρουν; Ότι τό ...όρφανό καί τό ...φτωχό, δέν έχει .. σακάκι
  νά φορέσει, γιαυτό καί στίς άΦΪσσες τού έμφανίζεται μέ
  ...πουκάμισο!
  Καί μάλιστα σ' δλες τίς άφΤσσες, έμφανίζεται μέ τό
  . Ί'διο πουκάμισο.
  Τό φτωχό. Τό όρφανό! Άχ κα! νά'χα την ...φτώχεια
  τού...
  — ΑΑΑ —
  Ή συζητήση έγινε στήν Άγία Βαρβάρα.
  Θέμα; Ποιό άλλο; ΟΊ προβλέψεις.
  Τό ΠΑΣΟΚ θά βγεί πρώτο έλεγε ό 2νας. Τό ΠΑΣΟΚ
  ελεγε ό δλλος. Τό ΠΑΣΟΚ έπαναλαμβάνανε οί περισσό-
  τεροι.
  Ρωτήθηκε καί κάποιος πού καθόταν άμίλητος κα! πεύ
  άνήκει στήν ΕΑΗΚ, νά πεΐ τή γνώμη τού.
  — Η ΕΔΗΚ θά βγεΐ πρώτη, είπε.
  — Μά, τόν ρκότησαν, δέν άκούς τ! λέγονται γιά ιό
  ΠΑΣΟΚ;
  Χαμογέλασε καί τό 'ριξε τό καρφί τού.
  — Δέν τό ξέρετε, πώς ό αδειος ...τενεκές χτυπά;
  Καλό έ;
  — ΑΑΑ —
  Τό 'ξερε βεβαία ό ύποψήφιος τής Νέας Δημοκρατίας
  πώς τό χωρ ι ό στό όποίο θά μιλούσε εϊχε δοθεΐ προκατα-
  βολικά κα! μονοκουκι στόν νεαρό δουλευτή.
  Όμως δέν μποροϋσε νά ...άποφύγει τόν λόγο.
  Γιαυτό, άνοιξε τό στόμα τού καί εΐπε:
  — Ψηφΐστε με γιά νά πάω καί γώ στή Βουλή, νά
  . τρώγω δπως τρώνε κα! οί άλλοι.
  Αύθεντικό.
  ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΟΕΙΑ» *
  ΚΑ«ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής)
  Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης
  Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο
  ΤΕΧ. ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α: Δημ. Μαραγκουδάκης
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
  Ίκτϊνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  τ

  Ψ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΈ ΝΑΡΟΚ
  Στίο Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Δ °^ πολιτιομένο καί
  1011411 καΒορό περιΡάλλον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί |τιά τό βπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ν. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε
  (Τζάμια- ΚρύοταΜα - Καβρέπΐες)
  'Κ>0
  βτι Μ της
  ίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως.
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦
  ♦♦♦♦ ►♦♦^♦♦♦♦♦φ^^φ.^φ.
  # »
  Πέμπτη Π Νοεμβριού
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  ΟΙ1ΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΟΎ ΗΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Γιά νά βρήτε τόν ηοϋιτικό ποϋ Οέϋετε
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΑΙΤΑΚΗΣ
  Έξαγογέας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΕ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό ΓραΦεΐο:
  Πλατεΐα Τριών Καμάρων
  (Ήρώον)
  Τηλ. 287.856
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωπόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  Ν ΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεϊο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι είσόδου Δικαστηρίων)
  Ηρακλειο
  Τηλ. 220.136
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
  Οίκονομολόγος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δαιδάλου — Περδικάρη 9
  ' Ηρακλειο
  Τηλ. 286.873
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε.Μ.Π.
  Μαθηματικός ΠΆ.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Καλοκαιρινό!) 110 - 1ος δρ.
  Τηλ. 284. 250
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΑΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΖ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου
  (Λιοντόρια)
  Τηλ. 286.452
  ΚΠΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Δικηγόρος - τ. βουλευτής
  ΥΙΊΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεϊο:
  Αβέρωφ 9 - Ήράκλειο
  Τηλ. 283.631 & 288.972
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  Επιχειρηματίας
  Δημοτικάς Σύμβουλος
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΖ ΖΥΜΜΑΧΙΑΖ
  Πολιτικό Γραφεϊο:
  "Εβανς 69 — 4ος δροφος
  Γραφεϊο 3
  Τηλ. 286.891
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ Κ.
  Πολιτικό Γραφεϊο:
  Ζωγράφου 5 - Ηρακλειο
  (Πλατεΐα Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484
  289.496
  Μνημόυΐινο οτά 3χρόνια άπό τό 8άυατο χοϋ Ρεδεμνιώτη
  λογοτέχνη γιάννη δαλεντζα
  Τα σιδερένια δόντια
  τής Κρήτης
  Έι/α άνεκδοτο κπμ^ο τού άι/τιστασιακοϋ συγγραφέα
  2ον Τελευταΐο
  Τ" άποκαίδια τής μεγάλης
  πυρκαίάς τού 1821 σπιθοβο
  λούνε καί στίς ψυχές των Ά
  τσιποπουλιανών καί γίνονται
  προοάναμα γιά νά φουντανι
  άζει τήν θελήση κα! νά φλο
  γΐζεται ή τταρόρμηση, γιά
  την καλύτερη εκτελέση τού
  προγονικοΰ χρέους.
  Εϊναι άναμφισβήτητο ίστο
  ρικό γεγονός ότι τό χωριό
  τούτο, τό "Ατσιπόπουλο, λί
  γα χιλιόμετρα έξω άπό την
  περίκλειστη πολιτεία τού Ρι
  θύμνου, έκανε κα! βενετούς
  καί τούρκους νά τρέμουν
  Κ ι δσες φορές τό γέμωσαν
  αΐμα κα έρείτπα, διττλές φο-1
  ρές ξεττετάχτηκε σκληρότερο,
  όρμητικοτερο, υά αναγκάση
  τούς Τυράννους σε. συνθηκο
  λόγηση. Σ' δλες τίς τφασφΓ
  ρές γιά τόν ξεσκλαβωμό πε
  ριοχών τής 'Ελλάδας, τό Α
  τςπττόπουλο πρόσφερε τό αί
  ΕΠΒΙ0ΠΒΡΙ1Γ0Γ0Ι
  Προμηδευτεϊτε έγκαιρα τό
  Νέο έλαιοδίχτυ μας μέ
  την ύπερενισχυμένη οϋγια
  Μετά άπό μακρές μελέτες, πετιίχαμε νά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οθνια) μέ πολλά καί πιό δυνατά νήμα-
  τα, ένβωματωμένα οέ ταινία άπό ΐήν ιδία πρώΐη ϋλη.
  Μέ την ιδία μέθοδο, ένΐϋχύοαμε δΑο τό δίχτυ, χρηοιμοποι-
  ώντας πιό δυνατά νήματα κατό μήκος καί κατά φάρδος, μέ
  μελετημένη διατάξη ώυτε μαζί μέ τήν αϋγια νά παίρνει τό
  δίχτυ άτοάλινηάντοχπ.
  Π ρ ο α Ι ξ τ ε άκόμη δτΐ τό ίίκτο ρος έχεΐ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά ρη
  χάνεταΐ οβτε μιά άπό τίς ίιανοίιέζ. <: Τιίρ πιό |ΐ( τό έληιοϋίχτα μας. τό ρπ[ερο της έλιάς έγινε ριό Εύχόριοΐιι κοί ίιέίοόΊι άπασχόληαη. Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΐΊΟΝΝΗΣ ΠαΠΒΟΠΚΗΣ & ΣΙΠ Ο.Ε. ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΑΕΙΟ μα τού μετάγγιση στόν έθνι κό όργανισμό, σ' δλες τίς καταδρομές «Άψύς Βσρδιά- τορας1» Στήν Πόρτα στέκει τής Τουρ κιάς Βαρδιάνος μανιασμένος, τό μττασαλί 'χει στό ζερβΐ καί στο δεξί τουφέκι. Μττράτσο τταλαίβει τόν όχτρό καί τή ζωή τού μπράτσο, Δρυγιάδες στέλνουν σβουρι- χτό τό μήνυμα τού «Πρέττει» "Ορθιο νά στέκει τό χωριό, σάν τίς Κορφές τού Πρίνου, των Κυττσρίσσων τα κλαδιά δυναμεροί Λουκάκοι, Κ ι οί Καπετάνιοι Βραχου- Ρ'ές, κ ι απάνω τους νά σποϋνε οί λύσσες δλων των έχτρών σάν τούς άφρούς κυμάτων Κ ι δση καρδιά 'χει ώμορφη κ ι αϊσθήματα γιά άνθρώπους έ'χει τσί μττάλες γιά κακούς τσί βέργες ξωλαλήστρες. Τό ντοντινστο τό κρασί εχει γρ Χαροκόπους Αύτό 'ναι τ' ΑΤΣΙΠΟΠΟΥ¬ ΛΟ τόττος Δριμύ Λαοΰ "ναι... Είρηνικό τό γεναΐο χωριό των προγόνων μου, παλαίβει σήμερα τή σκληρή γή τού, μέ τα προβλήματα καί τα βασά νά τού, δμως πάντοτε σεμνό κα! άπλό, ξέρει νά δίνει τό ί- στορικό παρόν τού, ξέρει ν' άνταλλάσει τήν βαρεία τσά πά μέ τό ντουφέκι καί ξέρει νά κράτει τό ήρωΐκό λάβαοό τού, ψηλά, σημαΐα άνθρωτπ άς καί λευτεριάς. Δύσκολα τα σημερινά χρό νια, διαπιστώσεις πικρές ά τγο τταντοΰ. Τό Κρητικό Ή- θος ξεπέφτει. "Υττουλθς έ- χτρός ό αψυχος ψεύτικος κομ πιναδόρικος πολιτισμός, πά εί νά καταφάει τό φημισμένο Κρητικό ήθος κα! άνοτπάντε- χα άνέβασε στήν έπιφάνεια τίς κατοχικές λασπουριές. Φθοροποιός, μπαίνει άφοβέρι στος στή Κρητική γής κα'ι σάν ΰπουλο τταράσιτο πάει νά φαρμακώσει τίς ριζες. Π νεται μιά φοβερή μυστικη ττάλη τού καλοΰ καί τού κα κου, αΐώνια ττάλη τού φωτός μέ τα σκότος. Χρειάζεται ξαγρύττνια! Χρειάζεται περισυλλογή, Χρειάζεται αντισταθή Κρη τική, Χρειάζεται ν' άντλήσωμε άπό τούς ήρωΐκούς άγώνες των προγόνων μας, δύναμη συγκρητισμοΰ, πνεΰμα ρωμα- λαίου ήθους, μαχόμενου ή- θους. Ν' άντιπαλαίψωμε τίς δυσκολίες, νά άποκρούσωμε τα κατακαίρια, ν' άττομακρύ νωμε τόν δλεθρο ττού έρχε¬ ται. Νά ξεδιαλύνουν οί θαμ ττάδες των καιρώ ν καί νά σταθοΰμε άντάξιοι των άσύ βαστων ττρογόνων. Οί Σφακι ανές Μαδάρες κα! ή Τραχειά Άτσιποπουλιανή γής μαζί μέ δλους τούς αλλους τοττους τής Κρήτης άντιστέκονται. Τα πνευματικά τέκνα τους ά γωνίζονται γιά τό καλλίτε¬ ρο ή σημερινή ώρα είναι σάν ττροειδοποίηση γιά δσους ά ττοξέχασαν τό χρέος τους — γι' αύτούς πού κουνιοΰνε τα μάτια, καί προσττοιοϋνται τόν άκάτεχο. Σήμερα πέρισσοτερο άπό κάθε δλλη φορά, θά γίνη υπό μνηση στούς τωρινοΰς δττοι- ους ήγέτες, νά θυμοΰνται τό χρέος τους, νά μην σκοτίζε ται ή διάνοιά τουςάπό πρό- σκαιρα συμφέροντα καί νά θυμοΰνται ττάντα πώς τό 6έ βηλο ποδάρι ϋττουλων έχθρών δέν θά μπορέση νά μαγαρί- ση την ματωμένη γής. Ή γής τούτη στέλνει μηνύματα λευτεριάς καί άνθρωπιάς, λεβεντιάς καί παλληκαριάς, μηνύματα άδελφοσύνης καΐ στοργικής φιλϊας στόν Ρω- μαλαΐο Κρητικό χώρο. Ή Κρήτη ττρέπει νά ζήση, πρέ ττει νά σωθή άττό κάθε έπι- βουλή, άπό κάθε ξεπούλημα, άπό κάθε ττροδοσιά, άπό κά θε ττεριπέτεια, άπό κάθε δια φθορά, νά διατρανώνωμε την τγίστη στήν δικαίοκτη καί στήν κοττάκτηση τής λευτέ¬ ρης ζωής, πάντοτε Στεντό- ρεια νά σφεντονιστεΐ άπό ίοω πάνω ή κραυγή της σ' δλο τό νησί, σ' δλη τήν 'Ελλάδα καί νά γίνη βουερός άντίλα λος σ' δττοιες ναρκωμένες συ νειδήσεις σ' δποιους πολιτι κάντιδες, σ' δττοιους άθελότυ φλους ϋπεύθυνους, σ' δττοιους καλοζωΐμένους ματαιόδο- ξους Νά γίνη σύνθημα συγκρη τισμοϋ ή φλογερή έπιγραφή τού Γιγάντιου τέκνου τής Κρήτης Καζαντζάκη «ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΥ <=>ΥΝΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΡΗΤΙ-
  ΚΟΣ »
  Δηλαδή είναι μεγάλη ή
  εύθύνη νά εΐσαι φορέας άγω
  νιστικοΰ ττνεύματος, άγωνι-
  στικής παράδοσης
  Κάθε μερά έθνικής άναδρο
  μής νά γίνεται ήμέρα ττίστης
  γιά τό καλύτερο αΰριο. Γιά
  άνθρωττινότερες κατακτήσεις
  γιά μιά έποχή εΐρηνική εύ
  τυχισμένη, πού δέν θά κρέμε
  ται επάνω μας ό φόβος τοθ
  άφανισμοθ — ό τρόμος τού
  ολέθρου
  Νάναι ξεκίνημα γιά γιορ
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Στό χωριό
  ΕΛΗΑ Πεδιάδας
  Μεζέδες τής ώρας --
  μτιριζόλες καταπληκτι-
  κές - κουνέλια κλπ.
  ΟΛΑ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ
  ΤΙΜΕΣ
  • Δεχόμσστε τταραγ-
  γελίες γιά γάμους, 4α·
  φτίσεις καί άλλες κοι-
  νωνικές έκδηλώσεις.
  ΣΕΑΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η"ΆΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σ'αυοον |____
  που πριν με^χωμα που · "»
  φραί,ουν οί αλιλοι εο οΐ,ομα
  προλ-ιρη να πει εοοω κ ι ιι Μ,,.-
  ουλλαβη ήικ
  Πέμτττη 17 Νοεμβρίου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΙ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  τόν έξουσιάζουν αύτοί πού
  κατασκευάζουν τίς πυρηνι
  κές βόμβες καί τίς πετοϋν
  οτά Ναγκασάκια στά Βιετ-
  νάμ χθές καί αΰ'ριο ϊσως
  στήν Έλλάδα.
  Δέν θά σδς δώσει ή
  Νεολαία τό δικαίωμα νά
  τής παρέχετε τα ναρκωτικά
  τή 61α, τα πορνό.
  Ή Νέα Γενιά άπορρί-
  ΓΪΓει τόν άμερικάνικο τρό-
  πο ζωής, την έγκληματικό
  τητα καί τή διαφθορά, πού !
  έσεϊς έΎτεχνα π.ροωθείτε,
  μέ σκοπό την διαφθορά τής
  Νεολαίας γιά νά γίνει εΰ
  κολη λεία.
  Τα αχέδια δμως αύτά
  είναι γνωστά στή Νέα Γε
  νιά, δσο γνωστοί είναι καί
  αύτοί ττού τα φτιάχνουν,
  καί γι' αύτό άγωνίζεται π ι
  στά, στόν δρόμο πού χάρα-
  ξε τό άθάνατο Πολυτε-
  χνεΐο.
  Γι' αύτό καί τό νεολαΐ
  στικο κίνημα 6αθαίνει με¬
  ρά μέ τή μερά τόν άντιϊμττε
  ριαλισπκό τού χαρακτήρα.
  Γιατΐ ξέρει ή Νεολαία δτι
  ό κύριος ύπεύθυνος γιά τίς
  συμφορές αύτοΰ τοΰ τόττου
  είναι ό Ίμπεριαλισμός καί
  οί ντόπιοι έκπρόσωποί τού,
  πού δέν γνοιάστηκαν ποτέ
  γιά προκοπή τής Έλλάδας
  Αύτές τίς μέρες ξανα
  θυμήθηκαν £να παλιό καί
  πιό εΰχρηστο τροπάρι:
  Την Έθνικοφροσύνη.
  Καϊ μάλιοτα άπό Έττίση
  μο έκπρόσωπο τής Δεξιδς
  είπώθηκε πώς «Έθνικόφρο
  νες είναι αύτοί πού ποτέ
  δέν συνεργάστηκαν μέ
  τούς Κομμουνιστάς»!!!
  Τέτοια δμως Έθνικο¬
  φροσύνη νά εΐστε σίγουροι
  δτι ή Νέα Γενικά, ή Γενιά
  πού στέναζε έτττά όλόκλη-
  ρα χρόνια στά μπουντρού-
  μια καί στίς φυλακές, (πού
  έθεϊς φτιάξατε), άλλά καί
  κάθε τίμιος πατριώτης δέν
  την δέχεται, σας την χαρί-
  ζει γιατΐ μόνο σέ σδς άνή
  κει καί στούς κάθε λογής
  ΑΠΟΝΤΕΣ.
  Ή Νέα Γενιά βλέπει
  σήμερα οτό τρόσανπΌ αυ¬
  τών πού έθεϊς όνομάζετο·
  προδότες τούς καλλιτέρου»
  άγωνιστές τούς ττιό άγνούς
  καί πραγματικούς πατριώ-
  τες, μπροστάρηδες στόν ά-
  γώνα γιά τα συμφέροντα
  τοΰ λαοΰ καί τής Νεολαί¬
  ας. Γιά δλα αύτά ή Νέα Γε
  νιά θά καταψηφίσει τή Δέ
  ζιά καί δλους τούς ποκι-
  λώνυμους συγγενεϊς της.
  "Ολους μαζί θά τούς πετά
  ξει «στόν κάλαθο των άχρή
  στων».
  θά ψηφίσει καί θά υ¬
  ποστή ρίξει μΐά αλλη πολι
  τΐκή πού &χει άνάγκη ό τό
  πος. Μιά πολιτική Έθνι-
  κής Άνεξαρτησίας, Είρή-
  νης, Δημοκρατίας καί Οίκο
  νομΐκής άνακούφισης τοΰ
  Λαοΰ. Μιά πολιτική κου ό
  δηγεΐ στήν άλλαγή, στή 6α
  θιά κοινωνΐκή άλλαγή, πού
  τόσο συχνά έπαγγέλλονται
  δλοΐ.
  Αύτί) ή άλλαγή δμως
  δέν θά είναι ύττόθεση ενός
  κόμματος ϋ ενός ήγέτη, άλ
  λά θά είναι έ*ργο καί θά
  βασίζεται στήν πιό ττλατιά
  συσπείρωση καί κοινή πά-
  λη δλων των άντιμπερΐαλι
  στικών, άντΐμονοπωλιακών
  δυνάμεων.
  Τό μήνυμα τής Νεο¬
  λαίας στϊς έκλογές τής 20
  τοΰ Νοέμβρη, θά άκουστεϊ
  έλπιδοφόρο καί αίσιόδοξο.
  Ό Νέος έργάτης, ό Νέ
  ος άγρότης, ό φοιτητής, ό
  σπΌυδαστής ό Νέος έπιστή
  μονάς, ή Νέα κοπέλλα, τα
  στρατευμένα Νειατα στέλ
  νούν τό μήνυμα τής ΝΙ
  ΚΗΣ.
  'Δμερικαι/οί * Χούι/τα - Καραμαι;λής
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  δειξε καί τό σλόγκαν «Ά-
  νήκομεν είς την Δύσιν»,
  δέν παύει τταρά νά ύπο-
  γραμμίζει τα παραπάνω.
  Ο ΓΡΑΦΩΝ δμως έ*χει ά-
  μεση έπίγνωση των γεγονό
  των καϊ έπιβεβαιώνει ύπεύ
  θυνα δτι οί Άμερικανοΐ συ
  νεχίζουν νά είναι άκόμη
  οί πάτρονες τής χώρας μας.
  ΔΕΝ έξηγεΐται διαφορετι-
  κά τό γιατί στίς έκλογές
  τοΰ 74 έφερον σέ λίγες ω-
  ρες μέσα τόν Καραμανλή,
  γιατί τοΰ χρηματοδότησαν
  ούσιαστικά τόν έκλογικό
  άγώνα, άφοΰ τα χρήματα
  τα διαχειριζόταν ό Γιάννης
  Τσουδερός α^νθρωηίος τοϋ
  Τόμ Πάπας καί γνωστός
  γιά τό δτι ύπηρέτησε σέ Ά
  μερικάνικες μυστικές ύπη
  ρεσίες.
  ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
  ΤΟΥ ΔΑΛΕΝΤΖΑ
  Συνέχεια άπό την 3η σελ.
  τάσια, άκόμα γιά όμορφιές,
  γιά ττρετπές κα! άγάττες, γιά
  δημιουργίες πολιτιστικές.
  Πεντακάθαρα τα ο—-ίτια ό-
  λοΰθε νά άναδεύουν είρηνικό,
  ττράο συναίσθημα γαλήνης
  κα! χαράς. Νάναι ττερίχυλα
  τα μύρα στήν δημιουργικσ
  άναττλασμένη ζωή.
  Αίώνια ή μνήμη δσων συμ
  δάλλουν στό τράνωμα τής
  Κρητικής Λευτεριάς, τής Άν
  θρώτπνης λευτεριάς. Μακά-
  ρια ή μνήμη δσων έμάλαξαν
  μέ τό αΐμα τους τήν Κρητική
  άξιοττρέττεια.
  Νά έρθη γρήγορα ή ώρα
  πού νά μττοροΰμε νά διαδε-
  βαιώσωμε τό νησ! μας, 5τι
  οί μεγάλοι πρωτοπόροι, μπο
  ροΰν νά είναι μακάριοι στό
  "Αγ ι ο υπνο τους.
  ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΔΑΛΕΝΤΖΑΣ
  Είναι ό α,νθρωπος
  έ'λυνε κι εδενε κι ό ϊδιος
  πού μδς εΐπε στήν περίφη
  μη δίκη Γραμματικάκη:
  «"Εχω ταχτοποιήσει τόσες
  ύποθέσεις καί τή δική σας
  θά άφήσω». Κι δμως την άν
  φησε μεσοστρατΐς γιατί ε¬
  μείς έτμείναμε.
  ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΪΤΑΙ άκόμη
  τό γιατί δταν ρωτήσομε τόν
  Τάκη Λαμπρία αν ύπάρχει
  θέμα Κρήτης καί Άμερικα
  νών σέ σχέση μέ τίς Βάσεις
  μας είπε—πρός τιμήν τού
  γιά τότε—δτι «ναί ή Κρή-
  τη θάναι αυτή η*ού θά πρέ-
  πει Μάνο νά θυσιαστεΐ».
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ δέν έξηγοΰν
  τα ι πολλά αλλα, συγκεκρι
  μενά καί σημαδιακά ττού τα
  ξέρομε τόσο καλά, ωοτε νά
  μή χρειάζεται καμμιά ίδι-
  αίτερη προετοιμασία γιά νά
  τα ποΰμε γ| νά τα τεριγρά-
  ψωμε. "Ετσι, έξηγεϊται τό
  πώς κάθε βράδυ, μέσα στό
  τυπογραφεΐο, τα χειρόγρα
  φα γεμίζουν, άνάλογα μέ
  τίς άνάγκες τοΰ χώρου, καί
  γράφονται ακριβώς μέ τόν
  τρόπο αυτόν γιά νά είναι
  αύθόρμητα καί νά μην υπό
  κεινται στούς περιορι-
  σμούς τής προηγουμένης
  προετοιμαθίας-
  Ή Άλήθεια, δταν την ξέ
  ρεΐς άπό πρώτο χέρι, δέν
  ί*χει άνάγκη καμμιας προ-
  παρασκευής. Τρέχει καί κυ
  λεΐ σάν τόνερό...
  Άλλά θά συνεχίσωμε.
  Έκλογική Προβολή
  >■*■·?.■■■■■■?
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣΙ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
  Ύποψήφιος Νεοφιλελευθέρων
  ♦♦♦♦< ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΜΩΝ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ! ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ · ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΝΟιΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΐυΛΐΙΙιΛυΐ ΙΥΙΠΛΑΝΙΐΛυΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π λ. Κορνάρου 46 τηλ. 220.334 - 224.140 Ό Πολιτικάς Μηχ. Άντ. Σακκαδάκης γεννήθηκε τό 1939 τελείωσε τίς έγκύκλιες σπουδές είς τό Δημοτικό κα! τό Γυμνάσιο Βιάννου, δπου ό ττατέρας τού ΰττηρέτηοε χρόνια σάν καθηγητής των Μαθηματικών. Εισήχθη άρχικά είς την Φυσικομαθηματική σχολη τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τίς σπουδές τού είς τό ΠολυτεχνεΤο Στουτγάρδης τής Δυτικής Γερμανϊας οττου λόγω τών άρίστων έτπδόσεών τού ελάμβανε καθ" δλη την διάρκεια των σττουδών'του ύττθτροφία και δωρεάν ψοίτηση άπό τό Γερμανικό κράτος. Είδικεύθηκε στίς υ¬ ψηλές κατασκευές. Άπό τό 1971 μέχρι τό 1973 ύπηρέτησε ώς έ'φε- δρος άνθυπολοχαγός εις τό δπλο τού Μηχ)κου καί διετε- λεσε άξιωματικός έ'ργων τής 7ης ΜΟΜΑ έκτελέσας έργα όδοποιίας είς την περιοχή Βιάννου. Άπό τό 1973 είναι μόνιμα έγκατεστημένος είς τό Ήράκλειο δττου άσκεΐ τό έπάγγελμα τού Πολιτικοΰ Μη- χανικοΰ σάν έλεύθερος έπαγγελματίας άσχολούμενος κυ· ρίως μέ μελέτες καί έπιβλέψεις οίκοδομικών έργων, α¬ νεγέρσεως ξενοδοχειακών έγκαταστάσεων κ.λ.π. Είναι έ'γγαμος καί πατέρας ενός τέκνου. Στόχος τής είσόδου τού είς την πολιτική, είναι ή ττροβολή,, ή διεκδίκηση καί ή έττίλυση των βασικών τε- χνικών προβλημάτων, ττού άπασχολοΰν τόν Νομό Ηρα¬ κλείου, άττό τή σκοπιά ενός τεχνοκράτη έπιστήμονα, μέ τή φιλοδοξία τής ούσιαστικής αντιμετωπίσεως, άττό την ττολιτεία. Πολιτεύεται γιά πρώτη φορά κατερχόμενος είς τάς βουλευτικάς εκλογάς τής 20 Νοεμβρίου ώς ύποψήφιος βουλευτής τής Νέας Δημοκρατίας. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ Συνέχεια άπό τή οτελίδα 1 Κρήτης. "Οχι, φυσικά, άπό λόγους προκατάληψης ή έμττάθειοτς. Ό κ. Μητσοτάκης γιά δ,τι έκαμε στήν άττώ- τερη καί στήν πρόσφατη πολιτική τού καριέρα, θά τόν κρϊνει ό Λαός, πού — δόξα τό Θεό — καί άλάθητο κρι- τήριο έχει καί ίσχυρή μνήμη διαθέτει. Θά ήταν περιττό, &ν δχι άσέδεια, νά τού ύπομνήσομε τό καθήκον τού. Έν πάση περιπτώσει, ό κ. Μητσοτάκης εΤπε στούς άκροατές τού, δτι ή Κρήτη τταραγκωνίζεται. Είναι, βε¬ βαία, κοινό μυστικό αύτό. "Οτι ή Κρήτη άδικεΤται σ' δλους τούς τομεΤς τής δημοσίας ζωής. Τό βροντοφωνάζει ό Λαός καί τό στηλι- τεύουν οί δημοσιογράφοι. Οί Κρήτες Άξιωματικοί τοΰ Στρατοΰ καί τής Χω- ροφυλακής τίθενται υπό διωγμό καί καθηλώνεται ή 6αθ- μολογική τους έξέλιξη. Καί αύτό είναι πασίγνωστο στό σύνολο τοΰ Κρητικού Λαοΰ, ττού τταρ' δλα αύτά άντιτάσ- σει πάντοτε τό «ΟΧΙ» στήν άντιδραστική Δεξιά. Όλα αύτά τα ξέραμε κ. Μητσοτάκη. Συνεττώς δέν κομίσατε γλαΰκα στούς Ήρακλειώτες, άλλά μάλλον ά- σκούς τού Αίόλου! Άλλοΰ πονά ό Κρητικός Λαός κ. Μητσοτάκη κα! πε- ριμέναμε μάταια νά έντοτπσετε την ττληγή τού. ΆντΊ, δμως, νά ψηλαφήσετε την άνϊατη πληγή των ξένων στρα¬ τιωτικών βάσεων στό Νησί μας, έττιδοθήκατε σ' ίνα άνού σιο κήρυγμα «θεωρητικής αύτονομία<ς(»! Στό θέμα τών Βάσεων καί τοΰ ΝΑΤΟ κ. Μητσοτά¬ κη ταυτιστήκατε άττόλυτα μέ τόν άρχηγό τής «Ν.Δ.» καϊ έττόμενο είναι νά δρέψετε τούς καρττούς αυτής τής άντε- θνικής ττολιτικής σας θέσης. ι Δέν είναι καθόλου τυχαΤο τό γεγονός κ. Μητσοτάκη, πού άττοσιωτΓήσατε τό έθνικό θέμα τών Βάσεων. Είναι γνωστοί κα! οί ίδικοί σας δεσμοΐ μέ τούς άμερικάνους. Καί, όπωσδήποτε, δέν ήταν εϋπρεττές ά—ό μέρους σας νά δυσαρεστήσετε τούς έττιστήθιους φίλους σας. Καταλα- βαίνομε, φυσικά, τό φοδερό δίλημμά σας... Άν, δμως, ό Κρητικός Λαός εΤχε τή μεγαλοψυχΐα νά συγχωρήσει την άποστασία σας, δέν θά τό έκανε ττο- τέ, γιά τή νέα προκλητική σας θέση στό ιτανεθνικό θέμα των Βάσεων. Ό Λαός ξέρει νά άνταμείβει, μά κα! νά τιμωρεΐ... Ι ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ■ •■ΒΙ Ξένες δημοσιεύσεις Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΟΦ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΥΠ02ΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ κ. ΚϋΝ. ΜΑΡΗ ΚΑΙ Ο ΕΓΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Άττό τό πολιτικό γραφεϊο τοΰ ύποψηφίου βουλευτή τών Νεοφιλελευθέρων κα! ττρώην ύπουργοΰ κ. Κώστα Μαρή τα ρακληθήκαμε νά δημοσιεύσου με τα κατωτέρω. ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ Η κ. ΑΙΚ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ή σύζυγος τού αειμνήστου άρχηγοΰ τών Φιλελεύθερον Σοφοκλή Βενιζέλου κ. Αίκσ τερινη Βενιζέλου έστειλεν στόν ττρώην ύττουργό κ. Κ ώ σταν Μαρήν την κάτωθι επι στολή. Άγαττητέ μου Κώστα, Μέ δικαιολογημένην συγκ! νησιν έμαθα την έπανίδρυ- σιν τοΰ κόμματος τών Φιλε λευθέρων καί την κάθοδό σου στίς έκλογές. Εΐμαι βεβαία δτι οί συμ- πατριώτες μας θά συσττειρω ροΰν άκόμη μιά φορά κάτω άπό τήν ενδοξη σημαία τοΰ κόμματος μας Ή ψυχή τού "[Ελευθερίου Βενιζέλου θ' άγαλλιά, κα! ό άξέχαστος Σοψοκλής Βενιζέ λος εάν έζοΰσεν θά ήτο πά¬ λιν επί κεφαλής τοΰ κόμμα¬ τος τής Κρήτης. Σοΰ εΰχομαι, μέ δλην μου τήν καρδιά, καλήν επιτυχίαν πού την θεωρώ βεβαίαν κα! περιιιένω άπό τούς Ηρακλει ώτες φίλους μας νά σέ στεί- λουν και πάλιν πρώτον βου λευτήν στήν Αθηνά. Αθηνά 1 Νοεμβρίου 1977 Μέ ττολλήν αγάπην Αίκατερίνη Σοφ. Βενιζέλου ΑΦΙΧΘΗ Ο κ. ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αφιχθη καί φιλοξενείται ύττό τοΰ πρώην ΰπουργοΰ καί ύττοψηφίου Νεοφιλελευθέ ρων κ. Κώστα Μαρή, ό κ. Παΰλος Λάσκαρις Βενιζέλος έγγονός τοΰ Σοφοκλή Βενιζέ λου καί δισέγγονος τού Έ λευθερίου Βενιζέλου. Ό κ. Βενιζέλος ήλθεν είς τό Ηράκλειον διά νά ένισχύ σι την ύποψηφιότητα τοΰ κ. Κώστα Μαρή. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Γεννήθηκα στό Ήράκλειο άπό γονεΐς Μικρασιάτες· τέλειωσα την Έμπορική Σχολή, Ή συμμετοχή μου στά κοινά κατά διαστήματα είναι: • γραμματέας τοΰ ΣΕΓΑΣ Άνατολικής Κρήτης • έττανειλημμένα μέλος τής διοίκησης τοΰ Γ.Σ. λΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» • Ίδρυτικό μέλος στό Παράρτημα τής Πανελλαδι- κής "Ενωσης Γυναικών μέχρι τό 1967 πού διαλύ- θηκε. 9 δημοτική σύμβουλος τό 1965, παύτηκα άπό τή 5ι- κτατορία τό 1967 καί έπανήλθα τό 1974. Φ μέλος τής διοίκησης τοΰ Άδελφάτου τοΰ Πανά- νειου Δημοτικοΰ Νοσοκομειου, παύθηκα τό 1967. • δημοτική σύμβουλος τό 1975 καί ττρώτη σέ σταυ- ρούς προτίμησης • αίρετό μέλος τής διοίκησης τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου • μέλος τής Έπιτροπής κατά των Βάσεων. 'απόψεις Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ Τό ύπουργεΐο Συγκοΐνω νών παλΐννωδεΐ, γιά λό; γους εύνοήτους, στό θέμα τής θεωρητικής έξέτασης τών ύποφήφΐων όδηγών μη χανοκινήτων. Μέ κατεπείγουσα έγκύ- κλιό τού (ύπ' άριθμ 27. 686)7—11—1977— Δ)νση ΣΤ'ΤμημαΔ') καταργεϊ τήν προγενέστερή τού σχε τΐκή (ύπ' άριθμ. 23.344) 76) καί τταραγγέλλε»: ΚΑΤΑ τή θεωρητική εξε¬ τάση (σήματα) τών ύποψή φΐων όδηγών όχημάτων εϊ ναί έπΐτρεπτά ΔΥΟ λάθη έ πί συνόλου έρωτήσδων εϊ κοσι πέντε. Καϊ ίνα λάθος επί 12 συνολΐκά έρωτήσε- ων τοΰ ΜηχανολογΐκοΟ. Ή νέα διατάξη θά ίσχύ σε· άπό 7—11—1977 2ως 16—12—1977 όπότε θά τε- θεί σέ ίσχύ ό καινούργιος νόμος 614)14 —16)6)1977 περί τήρηο»ης τοΰ Κώδικα όδικής Κυκλοφορίας,ό ό- ποϊος προβλέττει βαρυτατες κυρώ«ΐεις στούς παραβάτες. Είναι ττρόδηλο, πώς η νέα έγκύκλιος ττού άντι- οτρατεύεταΐ τό νόμο 614, ά ποσκοπεί καί ΜΟΝΟ στήν εξυπηρετήση τής Κομματι- κής πελατείας τών κρατουν των. "Η τουλάχιστον απο¬ βλέπει όλοφάνερα στή ψη φοθηρία. Καί διερωτδται κάθε λογι- κός όΐνθρωπος: Παίς είναι κατανοητό νά παίζει, μέ τή ζωή των Έλλήνων πολιτών, τό ύ- πουργεϊο Συγκοινωνιών, χαρή στό κομματικό συμφέ¬ ρον τών ύπευθύνων τού; Γιά δνομα τοΰ θεοΰ (!) χάθηκε ή σύνεση άπ' αυτόν τόν τόπο; Τόσο πολύ ύποτιμάται ή ανθρωπίνη ζωή καί τόση ά ξία £χει ή άδίστακτη ψηφο θηρία; ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ ΟΠΩΣ πληροφορούμεθα ό κ. Μητσοτάκης ύπόσχε- ταΐ διά τών ύποψ. βουλευ τών τοΰ Ν. Ηρακλείου ►♦«ι ΕΥΧΑΡΙΙΤΗΡΙΟ Αίσθάνομαι μεγάλη ύπο- χρέωση όπως ευχαριστήση τούς κ.κ. ίατρούς καί ύττηρε- τικόν ττ'ροσωπικόν των Νοσο κομεϊων Σητείας καί Άγίου Νικολάου, ιδιαιτέρα δέ τόν θεράττοντα ιατρόν Νοσοκο- μείου Σητείας κ. Τρικαλά- κην Νικόλαον διά τό αμέρι¬ στον ενδιαφέρον καί συμττα- ράστασή τους κατά τήν διάρ κειάν άνιάτου ασθενείας τής συζύγου μου Πόπης Μανοι;- σάχη. Έπίσης καί δλους έ- κείνους ττού βοήθησαν διά την σωτηρίαν της, ε'τε ώς α'- μοδότες, ε'τε ώς ήθικοί συμ- —αραστάτες. Τέλος, εϋχαριστοΰμεν δ¬ λους έκεΐνους ττού καθ* οίαν δήπστε τρόττον συμμετεΤχαν είς τό 6αρύ ττένθος μας. Ο σύζυγος Έμμ. Γ. Μανουσάκης Τα τέκνα Γεώργιος - Μαριάννα ΟΙ γονεΐς, τα άοέόλφια καί λοιποί συγγενεϊς Δάφνη Σητείας 16)11)77 στούς κατοίκους τοΰ Σκοι- νιά νά έξοφλήσει τα χρέη τοΰ Γεωργικοΰ Συνεταΐρι σμοΰ αν θά τόν ψηφίσουν οί κάτοικοι τοΰ χωρίου. Σήμερα δέ έΌτ.εΐλε δύο λεωφορεϊα γά νά φέρεΐ τούς κατοίκους (Λήν χθεοι νή συγκεντρώση τοΰ Κόμ¬ ματος τών Νεοφιλελευθέ¬ ρων, δπου καί θά συζηχή- σουν τό θέμα αύτό μέ τόν ϊ διο τόν κ. Μητσοτάκη. Χαρακτηρηστικό είναι τό γεγονός δτι τα χρέη τοΰ συ νεταιρισμοΰ άνέρχονται σέ 4.000.000 δρχ περίπου. Ρωτδμε τίς άρμόδΐες ύ πηρεσίες μέ ποιό τρόπο ό κ. Μητσοτάκης θά μπορέ- σει νά τό κάνειαύτό; Άκόμη, έπειδή νομίζου- με 8τι ένέργειες τέτοιου εϊδους καί μάλιστα τήν πα· ραμονή τών έκλογών είναι άπαράδεχτες δημαγωγικές καά άπραγματοποΐήσιμες την στιγμήν πού είναι γνω στό δτι δέν μποροΰν νά χά ρίζονται χρέη (δπως σέ αλ λες σκοτεινές έποχές) σή¬ μερα τή οΉγμή πού ύπήρ- χουν άρμόδιες ύπηρεοίες. Περιμένσυμε μιά ύπεύ- θυνη απαντήση άπύ κάθε άρμόδο. ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ. ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΊ-ΩΑΝΝΟΥ ©ά μιλήσει σήμερα στίς τταρακάτω τοπικές συγκεντρώσεις. 5 μ.μ. Παναγίτσα Μασταμπά (ζαχαροπλαστεΤο Μακαρώνα). 6 μ.μ. ©έρισο (καφενεΐο Τίτου Ραψτάκη) 7 μ.μ. Άτσαλένιο (καφενείο Σαλκιτζή ττλατεία) 7 μ.μ. Φορτέτσα (καφενεΐο Καρπούζα). ♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ ♦♦♦♦♦♦♦ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΖ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοθ Έμμαγουήλ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοθ Ιωάννου ΝΙΤΑΑΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τού Ιωάννου ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ τού Ιωάννου ' ΠΑΠΑΊ ΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τού Μιχαήλ ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ τού ΓβωργΙου Ι ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τοθ Εμμανουήλ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τι« ^?^θ01 ψηψοδέλτια τοθ Κόμματος τη λέξη ΕΔΗΚ, στό ϋμβλημσ. 00! χετε πΡ°μηβευτει τέτοισ καταστρέψετε γιατί είναι όΤκυρα. στ?1 *· . πΡ°σοΧή τό ψηφοδέλτιο πού· κάλπτ1 νδ εΙνσΤ σάν αι>τό πού
  ΕΔΗΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ