98950

Αριθμός τεύχους

143

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

18/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ -ρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί αΛλοι τό
  στόμα, προλάβη νά -εί Εστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΠροεκΑογικη "ΕκδοβΝΐ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΧ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διε-βανΐηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ,18 ΝΟΕΞΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 143 - Δρχ. 5.
  'Απαράδεχτη ενεργεια οέ βάρος της εφημερίδας μας άπό τούς
  ννωβτούς... ίίγνωοτοιις πού φοβοϋυιαι νά μην μάθη ό Ααός την ΆΛήΟεια
  Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΒΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΝ ΙΔΕΟΝ
  Ι
  Ο)
  ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ ενεργεια σέ
  δάρος τής εφημερίδας μας ήρθε
  δυό μέρες πρίν άπό τίς έκλογές,
  της 20ης Νοέμβρη, νά έπιδεδαιώσει
  - γιά άλλη μιά φορά -- δτι ύπάρχουν
  δυνάμεις πού φοδοθνται νά μην μά-
  θει ό Λαός την άλήθεια, γιά δσα φο
  δερά καί τρομερά συμδαίνουν σ' αΰ
  τό τόν τόπο, γιά δσα σκοτεινά σχέ·
  δια φτιάχνονται πίσω άπό τίς πλά-
  τες τού.
  ΕΧΟΥΝ δέδαια συμφέρον άη' αύ
  τό καί γιά τό λόγο αυτό μεταχειρί-
  ζονται θεμιτά καί άθέμιτα μέσα γιά
  νά πετύχουν τό σκοπό τους. Νά κρα
  τοθν σέ άμάθεια καί «νάρκωση» τόν
  Λαό, γιά νά μποροθν ετσι άνενόχλη·
  τοι νά δροθν.
  ΒΕΒΑΙΑ ή άλήθεια γι' αύτούς
  τούς γνωστούς ...δγνωστους είναι λέ
  ζ]1 χωρίς καμιά σημασία, γιατί ποτέ
  δέν είπαν μπροστά στό Λαό την άλή·
  θεια. Πάντα μεταχειρίζονται τό ψέ
  μα καί την άπάτη.
  ΔΕΝ ΘΑ μπορέσουν δμως ποτέ ό-
  σαδήποτε μεσα κι άν διαθέσουν (καί
  πρέπει νά όμολογήσωμε δτι διαθέ-
  τουν πάρα πολλά), νά κρύψουν άπό
  τό Λαό την άλήθεια.
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τους αύτη ενερ¬
  γεια, πού σάν πρώτο στόχο εΐχε την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ» σίγουρα δέν θά είναι
  καί ό τελευταϊος. Ή παραδίαση τής
  ελευθερίας τού Τύπου, πού ή τελευ¬
  ταία αποτελεί τόν καθρέπτη τού έκά
  στοτε καθεστώτος, καί ή παρεμποδί¬
  ση τής έλεύθερης διακίνησης των Ί
  δεών, άποτελοΟν σοδαρότατη άπειλή
  άκόμη καί σ' αύτά τα συνταγματικα
  πλαίσια τής άστικής Κοινοδουλευτι-
  κής Δημοκρατίας.
  Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ πείρα έχει δείξει
  δτι δποτε έμποδίζεται ή έλεύθερη δι
  ακίνηση των "Ιδεών, μέ όποιοδήποτε
  τρόπο καί άν γίνεται, είναι προάγγε
  λος νέων δεινών καί νέων συμφο-
  ρών γιά τό Λαό καί τόν τόπο.
  ΑΣ ΜΑΘΟΥΝ δμως, άφοΰ δέν διδά
  χτηκαν άπό την Ίστορία, δτι ό Λαός
  δέν θά τούς επιτρέψει ποτέ πιά νά
  τόν ξαναδάλουν στό «γΰψο» καί ή
  ΑΛΗΘΕΙΑ γιά τα σκοτεινά τους σχέ-
  δια, πάντα θά άκούγεται.
  Επί 16 Χρόνιο συνεχώς έπαιρνε τα λεφτά τού Δήμου Ηρακλείου
  ΠΥΝΒΣΤΕΙΒ ΧΕΦΒηθΠΙΙΝΝΗΒ!ΊΝ
  ΗΟΙΚΙΗΖΕ... ΠΟΥΠΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕΟΟ!
  Καλείται νά μιλήσει ό Δήμαρχος κ. Καρέλλης, γιά τό μεγάλο σκάνδαλο
  ΕΙΝΑΙ άληθινό, δσο κ ι
  άν φαίνεται άπΐστευτο καί
  έξηγεΐ κατσ κάποιο τρόπο
  ττώς βρίσκεται κανείς άττό
  τή μιά μερά στήν άλλη "»έ
  Μιά μεγάλη δσο καί γνω
  στή οΐκογ^νεια ττού έχε.
  συνδίσει τ' ονομά της μέ τόν
  έτσιθελισμό καί την μή πό
  ραδοχή όποιονδήττοτε κανό-
  νων ττροκειμένου νά έττιτύχει
  κάθε τί ττού την συμφέρει,
  έφτασε στό σημεΤο νά νοι
  κιάσει ενα οίκόττεδο, άφοΰ
  ττροηγουμένως τό ...τΓθύλη-
  σε ( !) κ'αί μάλιστα στόν Δή
  μο (!!).
  Συγκεκριμένα: Ή οϊκογε
  νεΐα των Κεφαλογιάννηδων,
  τό 1958 πούλησε στόν Δήμο
  Ηρακλείου μιά μεγάλη ε-
  κταση γής στήν ττεριοχή
  Ξεροττοτάμου, ττροκειμένου
  νά την χρησιμοττοιήσει ό Δή
  μος σάν χώρο ένοτποθέσεως
  τών άττορριμμάτων τής ττό
  λης.
  Μέχρι τό 1961, τα άπορ-
  ρίμμοττα τού Ηρακλείου, ρι
  χνόταν σ' εκείνον τόν χώρο
  γιά τόν όττοΤον, ττρέττει νά ση
  μειωθεΐ ότι ύττάρχουν συμ-
  βόλαια άγοράς στά χέρια
  τού Δήμου.
  Μόλις δμως ό Δήμος Ήρα
  κλεϊθυ σταμάτησε νά ρίχνει
  τα σκουττίδια στήν έ'κταση αιό
  τή έπειδή σάν χώρος έναπο
  θέσεως των άττορριμμάτων
  έττελέγη ή Σκαφιδαρά, οί
  Κεφαλογιάννηδες, εθεώρη¬
  σαν συμφέρον καί συνεττώς
  καλό, νά ...νοικιάσουν την έ'
  κταση ττού εΤχαν πουλήσ^ι
  στόν Δήμο!..
  Μαζί μέ την εκταση αύτη
  πού άνήκει στόν Δήμο Ηρα¬
  κλείου, νοίκιασαν κι άλλες
  δικές τους έκτάσεΐς σέ μέγα
  λη έτσιρία πού "έκαμε νταμά
  ρια στήν περιοχή καί γιά ρ-
  νοϊκιο ;;παιραν 30.000 δραχ
  μές τόν μήνα!
  Φυσικά τα 16 χρόνια στά
  όττοΤςχ ή εκταση τού Δήμου
  νο+κκχζόταν άπό τούς Κεφα¬
  λογιάννηδες, ό Δήμος Ήοα
  κλείθυ δέν ττήρε οί/τε μιά
  δραχμή'
  Ύπολογίζεται ότι πολλά
  έκοττομμύρια δραχμές κέρδι-
  σαν μ' αυτόν τόν τρόπο οί
  Κεφαλογιάννι^δες, χρήματα
  φυσικά πού άνήκουν στόν
  Δήμο.
  Εύτυχώς δμως πού πρό
  σφατα ό Δήμος Ηρακλείου
  ξύπνησε καί θυμήθηκε την
  ...περιουσίαι τού!
  "Εξήτασε την ΰττόθεση ^*
  εστειλε σ' δλους τούς Κεφα
  λογιάννηδες, τό παρακάτω
  έ'γγραφο.
  «Ή Δημαρχική Έπιτροττή
  στή συνεδρίαση τής 27)61
  1977 ττήρε τή 48)1977 άττό-
  φαση τής όττοίας άπόσπα
  σμα σάς τταραθέτουμε:
  Ή Δημαρχική Έπιτροπή
  Άφοΰ έλαβε ΰττόψη τα πά
  ραπάνω.
  Άττοφασίζει όμόφωνα.
  1) Νά έπιδιωχθεΐ ή διανο '
  μή τού χώρου πού εχει άγο
  ράσει ό Δήμος στήν ττεριο
  χή ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ καί
  ττού αποτελεί τμήμα έξ άδι |
  αιρέτου ενός χώρου 23 1)3
  στρεμάτων περίπου μέ πό—
  σοστό 70751920 |
  Ή διανομή θά γίνει είτε
  συμβιδσστικά, εΤτε δικαστι
  κά. |
  2) Νά έπιδιωχθεΐ ή άιτο-
  κατάσταση τοΰ Δήμου στά
  δικαιώματά τού άπό τή
  χρηματική ζημΐα πού εχει ύ-
  ■ποστεϊ άττό την έκμετάλλευ
  ση τοΰ χώρου σήμερα άττό
  ίδιώτες πού έ'χουν καταλά—
  6ει αύθαίρετα τό δημοτικό
  Νά μιλήσει ό ε-
  νας Μανόλης γιά
  τόν άλλο
  αύτό χώρο (π.χ. διεκδίκηση
  μισθωμάτων).
  3) Νά έρευνηθεΤ εάν έχει
  άποζημιωθεΐ τό κομμάτι έ-
  κεΤνο τοΰ χώρου πού άτταλ
  λοτρΐωσε τό Δημόσιο γιά
  τόν έθνικό δρόμο.
  (Δηλαδή εάν ό Δήμος δι
  κα ι ούται άποζημϊωση άπό
  τό άπαλλοτριωθέν κομμάτι)
  4) Νά έρευνηθεΤ έναντι
  όν ποίου θά στραφεΐ ό Δή
  μος γιά νά πάρει τίς άπο
  ζημιώσεις πού άναφέρθηκαν
  παρατπάνω».
  "Υστερα άπό τα παραπά
  νω καί πρός αποφύγη δικα
  στικών άγώνων πράγμα πού
  δέν τό έττιθυμοΰμε οάς κα-'
  λοΰμε μέσα σέ 10 μέρες νά
  ελθετε στό Δήμο γιά συμβι |
  βαστικό διακανονισμό τού
  θέματος. |
  Στή συνάντησή μας θά
  συζητήσομε γιά τό ποσό πού
  έχετε είσπράξει άπό τή αί
  σθωση τού χώρου ττροκειμέ
  νού νά ΰπολογίσομε τό τγο-
  σοστό πού δικαιοϋται ό Δή
  μος κα! στή συνέχεια θά προ
  χωρήσομε στή διανομή τοΰ
  χώρου.
  Δέν σάς άποκρύτττομε
  την πικρία μας, γιατί στίς
  διαπραγματεύσεις σας μέ
  τούς διαφόρους ίδιώτες μας
  άγνοήσατε μέ την έπιεικέ-
  στερη έρμηνεία.
  Έν πάση δμως περιπτώ
  σει ό Δήμος θά έπιδείξει
  κάθε καλή διαθέση γιά την
  τακτοποίηση τοΰ θέματος
  καί την έξεύρεση δικαίας λύ
  σεως καί τουτο γιατί είναι
  ΰποχρεωμένος νά διεκδικήσπ
  τα συμφέροντά τού.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  "Ομως ή ΙΟήμερη ττροθε-
  σμία έξέπνευσε καί κανε'ις
  άττό τούς Κεφαλογιάννηδες
  δέν έθεώρησε καλό νά ττάει
  στόν Δήμο γιά νά συζητή-
  σει τόν συμβιβαστικό δια
  κανονισμό τοΰ θέματος!
  Πρίν τελειώσουμε, θέλουε
  νά άττευθύνομε τα παρακά
  τω έοωτήιιατα στόν Δήμαο-
  χο Ηρακλείου καί την Δή
  μαρχική Έττιτροττή·
  1) Τί έ'χουν κάμει γιά τή
  διεκδίκηση των συμφέρον— ,
  των τοΰ Δήμου άπό την ήμέ '
  ρα ττού έ'ληξε ή 1 Οήμερη προ |
  θεσμία ττού δριζε τό εγγρσ
  φο ττοΰ στάλθηκε στούς Κ ε '
  φαλογιάννηδες, μ£χρι σήμε Ι
  ρα, δηλαδή στό διάστημα
  τών 5 μηνών πού πέρασαν;
  2) Πώς δικαιολογοΰν τό
  δτι επί 16 όλόκληρα χρό
  νια νοικιαζόταν περιουσία
  τοΰ Δήμου άπό τρίτους σέ
  τέταρτους χωρΐς αύτός νά έ
  χει ίδεα;
  3) Μήπως αύτη τή στιγ
  μή άσχετα πρόσωπα έκμε-
  ταλλεύονται περιουσίες τού
  Δήμου, χωρίς ό Δήμος νά
  τό ξέρει; |
  4) Σ£ ττερίπτωση πού μέ
  χρι στιγμης ό Δήμαρχος Η
  ρακλείου καί ή Δημΐαρχική
  Έπιτροπή δέν έχουν κινήθεΤ
  γιά τή διεκδίκηση των συμ
  Φφόντων τοΰ Δήμου στή συγ
  ιοιμένη περίπτωση των Κε
  φαλογιάννηδων, τί σκοπεύει
  νά κάνει καί πότε;
  "Οσο γιά τούς Κεφαλο—
  γιάννηδες, δίν έχομε νά
  τούς ρωτήσουμε τίποτα ..
  "Τί νά ποΰν, αλλώστε, οί αν
  θρωποι ;
  Μ.Σ.
  Ποτέ πιά Δικτατορία στόν τόπο μας
  Μιά φωνή άπό τό παρελθόν
  Ο ΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Ό Ίστορικός λόγος τού Γίϋργίοι» Παπανδρέου οτήν Κλαυθμώνος
  Λαέ των Αθηνών.
  Λαέ τής Ελλάδος,
  Ζήτω ή Δημοκρατία
  Ή σημερινή καταπλη
  κτική τταρουσία σου δέν εί
  ναι συγκέντροχΐη.
  ΕΤναι σειομός, καί μέ τόν
  οΕΐσμο αύτό οί έτοιμόρρο-
  ποι θά καταρρεύσουν.
  ΕΙχαν έλπίοει οί άντί-
  παλοι δτι μέ την πάροδο
  ιοϋ χρόνου ή όργή τοϋ λα-
  οΰ θά ήτο δυνατόν νά έκτο
  νωθεϊ καί σήμερον τούς δί
  δεται ή απαντήση.
  Λαέ τής Ελλάδος,
  άπό τής 15ης Ιουλίου ένώ
  Γίιον τής συνειδήσεως τοΰ
  Έλληνικοϋ λαοϋ £χει τε-
  θεΐ τό μέγα έρώτημα. Ποί¬
  ος κυβερνα την Έλλάδα
  καί ή απαντήση τού λαοϋ
  έχε δοθεΐ καί έπαναλαμ6ά-
  νεται σήμερον, ό Βασιλεύς
  βασιλευει καί ό λαός κυ
  δερνά. Αύτό ύπαγορεύει
  τό νόμΐμο πολίτευμα τής
  χώρας ή Βασιλευομένη Δή
  μοκραιία.
  Έορτάζομεν σήμερον την
  δευτέραν επέτειον τού θρι
  άμ6ου τής Δημοκρατίας τής
  τής 16ης Φεβρουαρίου.
  Επί τριάκοντα 2τη ή δεξιά
  κατείχεν την άρχή μέ όλί
  γα μόνον δημοκρατικά δια
  Συνέχεια α-', την 3η σελ
  Πρίν 4 χρόνιο οάν τώρα
  ΤΟΠΟΠΥΤΕΧΝΕΙΟΖΕΙ
  ΓΙΣ ΜΕΡΕΣ αύτές τιμοΰμε μιά μεγάλη έπέ-
  τειο: Τόν ήρωΐκό ξεσηκωμό τοΰ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
  τό Νοέμβρη τοΰ '73.
  4 χρόνια πέρασαν άττό τόν ήρωΐκό αϋτό ξεση¬
  κωμό. Κ ι δμως τα ΐδανικά τού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
  έξακολουθοΰν νά φλογίζουν την καρδιά καί τό νού
  τοΰ λαοΰ καί τής νεολαίας μας.
  Τα παληκάρια πού έπεσαν στίς έρπύστριες
  των Χουντικών Άμερικανοκίνητων τάνκς κι έδωσαν
  τό αΤμα τους γιά τή Λευτεριά κα! τή Δημοκρατία
  ΰψώθηκαν σέ παλλαίκά σύμβολα παίρνοντας τιμη-
  τική θέση στό πάνθεο τών ήρώων τοΰ λαοΰ μας.
  Ή θυσία τοΰ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ στάθηκε ό>
  όδηγός τών κατοπινών άγώνων τοΰ λαοΰ καϊ τής
  νεολαίας μας γιά «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ —
  ΨΩΜΙ — ΠΑ Ι ΔΕΙ Α — ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» τα άνεκπλή
  ρωτα ίδανικά τού Νοέμβρη.
  ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΝΕ
  ΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Παρασκευή 18 Νοεμβριού
  Μ ΑΥΡ Ε Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ' 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΔΕΟΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  19ο
  "Εκαμε ό Πετροξυλά-
  κης τίς άπαραΐτητες ένέρ-
  γειες γΐά νά έπικοινωνή-
  σε« μέ τό στρατηγείο τής
  Μέσης Άνατολής καί νά
  μάθη άν βρίσκεται ό Έπα-
  μεινώνδας έν ζωή κι αν υ¬
  πάρχη ζητα νά έπικοινωνή
  σεΐ μέ την όμάδα «Ψηλο-
  ρείτης».
  Μετά άπό λίγο τό στρα-
  τηγεΐο είδοττοιεΐ τόν Πέτρο
  ξυλάκη δτι ό Έ~αμεινών
  δας Μιχελοκ,ωνσταντάκης
  ζή καί θτι σύντομα πρόκει-
  ται νά φύγη, έΎα καράβι
  μαζί καί ό Έπαμεινώνδας.
  ΜαΘαίνει τότε ό Σήφα-
  κας 8τι ό αδελφάς τού ζή
  καί π»λύ γρήγορα θά τόν ε
  χε« στήν όμάδα τού καί ή
  χαρά τού είναι άπερίγρα-
  πτη.
  Έν τώ μεταξύ τόν είδο-
  ποιοΰνε άπό τό χωρΐό δτι ή
  άρραβωνιαθτικιά τού έπόθα
  νέ καί νά κατεβή. Ό
  Γρηγόρης δμως δέν
  ροΰσε νά κατεβή γιατί είχε
  εγκαταλείψη ι τό χωριό καί
  βρίσκεται στό 6ουνό σάν άν
  τάρτης. Στέλνει τόν καλό
  γέρο τόν πάτερ Μεθόδιο
  πού μέ πολύ κόπο, χειμώ-
  να καιρό, έφτασε στό χωριό
  Δέν ήθελα νά τύχω σ'
  αυτή τή συμφορά πού 6ρή
  κε αύτούς τούς δυοτυχΐ-
  σμένους γονείς. Άλλά αύ
  τα παιδία μου τα κανονίζει
  ό Οψιστος.
  Έκήδεψε τή Σταυρωτή
  άλλά έκεΐ πέτρΐνη καρδιά
  νδχε κανεϊς θελά κλάψη.
  Είχε στείλει κι ό Σήφακας
  στήν άρραβωνιασπκΐά τού
  τα τελευταία λόγια.
  «Δέ θέλω νά οτενοχωρη
  θής άγαπημένη μου πίου
  δέν βρίσκομαι κοντά σου νά
  αί ουνοδέψω μέχρι την τε
  1
  λευταία οου κατοικία.
  θέλω νά μέ άναμένης.
  Σέ φιλώ πολυαγαπημέ-
  νη μου Σταυρωτή.
  Δέν ήθελε ή μοϊρα νά
  μας άφήσει νά γελάοωμε.
  "Ας είναι έλαφρύ τό χώμα
  πού θά σέ σκεπάοη.
  Φεύγει μετά ό καλόγερος
  καί στό δρόμο τόν πλησιά-
  ζε« £να Γερμανΐκό άπόοττα
  σμα.
  Εύτυχώς δμως δέν τοϋ
  βρήκαν τίττοτα. Μετά άπό
  δύο μέρες μέ ταλαιπωρίες
  καί άνακρΐσεις τόν αφησαν
  έλεύθερο.
  'Έφτασε μετά στό λημέ
  ρι δπου έκεϊ μαθαίνει δτι
  τό καϊκι δπου έΌρερνε τόν
  Έπαμεινώνδα τό βούλια-
  σαν οί Γερμανοί, καί κανέ-
  να σημεΐο ζωής, δέν έ*δω-
  σαν αύτοΐ πού ήταν μέσα.
  Ό Σήφακας πάει νά σκά-
  ση άη6 τό κακό τού.
  Άλλά εύτυχώς τοΰ Σή-
  φακα ό αδελφάς έκρατήθη
  κε απάνω σέ μιά σανίδα μα
  ζί μέ δυό άλλους καί μετά
  άπό μεγάλες περιπέτειες, έ
  κατόρθωσαν νά πιάσουν
  στεργιά.
  Μιά νύκτα χειμωνιάτικη
  ό βορΐας έσφυρζε καί κά-
  που κάπου £ριχνε χιόνι.
  Συνεχίζεται
  Άπό τή συναυλία τήςΔημοτικήςΧορωδίας Ηρακλείου
  Ο " ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ,,
  Στήν ττροχθεσινή συναυλία
  τής χορωδίας τοΰ Δήμου Ή
  ρακλείου άνάμεσα στ' άλλα
  διαλεχτά κομμάτια Έλλήνων
  κα! ξένων συνθετών ίδιαίτε-
  ρη συγκίνηση προκάλεσε τό
  άκουσμα τού «ΚΡΗΤΙΚΟΥ
  ΥΜΝΟΥ».
  Ό «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ.»
  γραμμένος άπό τόν Ι. Πολέ-
  ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Στό χωριό
  ΕΛΗΑ Πεδιάδος
  Μεζέδες της ώρας --
  μπριζόλες καταπληκτι-
  κές - κουνέλια κλπ.
  ΟΛΑ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ
  ΤΙΜΕΣ
  • Δεχόμαστε παραγ-
  γελίες γιά γάμους, 6α-
  φτίσεις καί άΑ,λες κοι-
  νωνικές έκδηλώσεις.
  ΚΑΟΑΡΙΖΟΜΕ
  ΑΛΛΑΖΟΜΕ ΧΡΩΜΑ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
  ΤΗΛ. 287.741
  ♦♦♦♦♦«»«>♦♦«>< ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ Αύτάς είναι ό τίτλος τής ομορφης ποιητικής συλλο γής τοΰ γνωστθΰ άττό τίς στήλες τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣς σμηλευτή τού λόγου Στέ- λιου Κωστή Σπυριδάκη, ττού μόλις έκυκλοφόρησε. Έτσι άλλη μιά θαραλλέα καί άξιέτταινη προσπαθεία έρχεται νά προστεθεΐ στή ποιητική δραστηριότητα τής ττόλης μας. Τα θέματα τοθ ττοιητή είναι τταρμένα άττό την καθημερινή ζωή καί ·<α λύτττουν ενα εύρύ φάσμα τής κοινωνικής δραστηριότητας τού άνθρώπου. Γραυμένα σέ γλώσσα ά- ττλή δχι μόνο δέν χάνουν άλ λά άποχτοΰν ξεχωριστή ά ξία σέ σχέσει αί τό γεγονός δτι ό δημιουργός τους είναι αΰτοδίδαχτος. ΚΥΚΝΕΙΑ Ετσι τιτλοφορεΐται ή τε¬ λευταία ποιητική συλλογή τοΰ διαλεχτοΰ ττοιητή καί λο γοτέχνη "Αρη Χατζιδάκη. Ή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου, σέ παλιότερη έμφάνισή της. μη ττού χρόνια τώρα ήταν «<ρυ( πά τής λησμονιάς», ήταν ό λαγμένος στά χρονοντούλαΙ ττρώτος ΰμνος ττού τραγουδή *·>♦♦♦
  Έπίκαιροι Στίχοι
  ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
  Τού ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  Παραμύθι - παραμύθι
  (θά τό ττώ κα! άς τόττιώ)
  τό κουτί κα! τό ρεβύθι
  καί κοιμίζεις τόν Λαό.
  Πές ξεκάθαρα γιά ΝΑΤΟ .
  Πές ξεκάθαρα γιά ΒΑΣΕΙ Σ.
  ©ά τα ρίξουμε' δλα κάτω
  εάν θέλεις νά ττεράσεις.
  Γιά τό ΝΑΤΟ καί τίς Βάσεις
  ό Λαός φωνάζει ΟΧΙ.
  ΟΧΙ άλλες τταρεμβάσεις
  λέει τοΰ ΕΛΛΗΝΑ Η ΛΟΓΧΜ
  Μιά ΕΛΛΑΔΑ των ΕΛΛΗ¬
  ΝΩΝ
  ΘΕΛΕΤΕ
  ΦίϊΤΟΤΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ;
  ΤΗΛΕΦΟΝΗΣΤΕ ΣΤΟ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ν. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε
  (Τζάμια- Κρύβταλλα - Καδρέιπες)
  Γνωστοποιοθμεν είς τό κοινόν τοθ Νομου Ηρακλείου δτι επί τής
  ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤ Ι ΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 61 καί πλησίον ΠΥΡΟΣΒΕ-
  ΣΤΙΚΗΣ, άνοίξαμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙΑ ■ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕ-
  ΠΤΑΙ κ.λ.π. συνάψη εϊδη ΕΓΧΩΡΙΑ καί ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ.
  Άναλαμβάνομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως.
  *
  4
  Ι
  ΟΑ
  Ο ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΤ
  ΣΑΣ ΕΖΥΠΗΡΕΙΗΣ-,
  ΑΜΕΣΩΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  οτταιος μάς έγγυηθεϊ
  κι οχι των Δυτικοφίλων
  ΑΥΤΟΣ θά ύπερψηψισθεΐ
  Μττενοβγαίνεις είς τό ΝΑΤΟ
  Παρακάλια στήν ΕΟΚ
  καί τα κάνεις άνω κάτω
  καί στσ<' ΟΗΕ τταθαίνεις σόκ Μέ δισκόσα δέκα ττέντε στρατιωτάκια στή Βουλή θαλασσώνεις στόν Μπουνέντε καί δαράς μεταδολή Μέ τούς νέους ένενήντα ττού θά στρατολογηθοΰν θά τα κόψεις των πενήντα. Στό Παρίσι θά σοθ ποΰν. Τα τταληά σου μεγαλεΐα έττεράσανε κα! ττάνε καί τοΰ Κράτους τα ήνία στοΰ Λαοΰ τα χέρια πάνε. Στέλιος Κωστή Σττυριδάκης Τό γνωστδ ΚαττνοπωλεΤο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΓδη τοΰ κοπτνιοτη, περιοδικά, έφημερίδες καί τήν «ΑΛΗΘΕΙΑ» θηκε άμέσως μετά την άπε λευθέρωση τής Κρήτης άπό τούς Τούρκους. Ο ποιητής, γνωστάς καί γιά άλλα τού έ'ργα, μέ τό δικό τού τρόττο δίνει στόν "Υ μνο τού δλο τό μεγαλεΐο τής Κρητικής λεβεντιάς. 'ΥμνεΤ τό μεγάλο έρωτα τοΰ Κρητι- κοΰ γιά την λευτεριά τ< πού δταν τού την τταίρνουν γίνεται θεριό άνήμερο καί δί νεται όλος στόν άγώνα γιά νά την κερδίσει ξανά. Κ ι δ¬ ταν έρθει έκείνη ή μεγάλη ώ ρα νά την ξανακερδίσει την ΰττοδέχεται καί χαιρετά «τόν έρχομό τής δροντερόφωνα τουφέκια κι άστραπές κι ά-- στροπελέκια χύνουν λάμψη ττερισσή». Αύτοι είναι οί Κρητικοΐ πού πότισαν μέ τό αΤμα τους τόν Γέρο Ψηλορείτη κ ι δλο τ' «έλεύθερο νησί». Άνεττιφύλακτα ύττοστηρί- ζουμε τήν πρόταση τοθ κ. Δημάρχου νά διδάσκεται καί πάλι στά σχολεΐα καί νά τρα γουδιέται ό ϋμνος, στίς διά φορες σχολικές γιορτές. Έλ- ττίζουμε ότι τήν πρόταση αυτή θά τήν υ'ιοθετήσουν καί οί άρμόδιοι Έπιθεωρητές τής Έκπαιδεύσεως. Γ.Λ. Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΠΕΤΑΛΩΜΑΤΑ Στήν προχθεσινή συγκεντρώση τοΰ Μητσοτάκη πού έ'γινε στήν Πλατεία "Ελευθερίας, έκυριάρχησε τό σύνθη- μα: «Κώστα θυμήσου οί νέοι είναι μαζί σου». Τό άκουγα κα! τό ξανάκουγα κα! δσο τ' όχουγα, 6ε6αιωνόμουνα ττώς κάτι δέν ττήγαινε καλσ. Πλησΐασα λοιττόν τούς νέους ττού είναι μαζί μέ τόν Κώστα, καί είδα τόν ...Φούλη! ! ! Ξέρετε ποίας είναι ό Φούλης; Δέν ξέρετε; Χάσατε τήν ...ττέρδικα. Τήν Πέρδικα καί τόν ...Γιάννη... _ ΑΑΑ — Μάταια έψαχνα νά 6ρώ στή συγκεντρώση τού «ψη λοΰ» τόν άλλο ψηλό. Ποίον ψηλό; Αυτόν ντέ μέ τα ...ττούρα πού τα βάζει μπροστά τού γιά νά τοΰ κόβουνε τόν ...άέρα καί πού τα ττόδια τού είναι γεμάτα ...ττιτηρίδα! ! Δέν τόν έβρισκα λοιπά ν δσο κ ι αν έφαχνα. Τότε μέ ττλησίασε ε"νας κοινάς «φίλος» μας. — Τόν «ψηλό» ψάχνεις; — Νσί. - Πέθανε. — Τί λές ρέ παιδί μου; Πώς ττέθανε; __ Εΐχε ίνα ττοΰρο στό στόμα, άγγιξε στά καλώδια τής ΔΕΗ καί ττάττα! εύτυχώς όμως ό κοινάς «φίλος» μσς μοΰ εΐττε ψέμμα τα Τό διεττΐοτωσα λϊγο άργότερα. σάν εΐδα τόν άνθριο μου, νάναι χαμένος στήν... στάκτη τού πούρου ό·/. Κουτσομτΐόλης εΐμαι έ; τό ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. ♦♦«•►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«εχΐχεχ Π ♦ ν ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΑ<=>ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (Μάνος Χαρής)
  Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης
  Μονής Πρεβέλης 56— Ήράκλειο
  ΤΕΧ. ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α: Δημ. Μαραγκουδάκης
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  >♦♦♦♦♦♦■
  ' στό αΤμα δουτηγμένη
  μέ ττληγές νωπές άκόμα
  άττ' τής Κρήτης τ, άγιο χώμα
  έπετάχθ' ή Λευτεριά·
  κ ι άγκαλιάζοντας τή δόξα
  τή δαφνοστεφανωμένη
  παίρνει δρόμους κι άνασταίνει
  πολιτεϊες καί χωρία.
  Χαιρετοΰν τόν έρχομό της
  βροντερόφωνσ ντουφέκια
  κι άστραπές κι άστροπελέκια
  χύνουν λάμψη —ερισσή·
  καί φωνή παλληκαρίσσια
  άπ' την "Ιδη κατεδαίνει
  Χαϊρε Κρήτη άνδρειωμένη
  χαΤρ' έλεύθερο νησί.
  "Έχει γεμάτο τα γραψεΐο τού μέ βιβλία.
  Δέν τα διαβάζει ποτέ.
  *Έχε> ενα σωρό κολώνιες.
  Δέν τίς χρησιμσττοιεΤ ττοτέ.
  *Εχει δέκα λογιών καττνό.
  Δέν τόν καττνιζει ττοτέ. (Τού άρέσει 6 ...άργηλές)
  "Εχει μπόλικεσ φωτογραψίες τού Μητσοτάκη.
  Λέτε νά μην τόν ...ψηφίζει ποτέ;
  — Α****** —
  Άγωνιζόμουν μέ τίς ωρες νά μιλήσω στό τηλέφω
  νο μέ κάττοιον ύποψήφιο βουλευτή των Νεοφιλελευθέρων.
  Ή άπάντηση πού έτταιρνα ίίταν στερεότυτ—.
  —· Ό κύριοο τάδε είναι άπησχολούμενος καί δέν
  εΰκαιρα
  Δέν οντεξα καΊ ρώτησα:
  -- Δέν μοΰ λέτε, δτάν γίνει ...ύπουργός τότε τί 9ά
  κάνει;
  ΚαΊ ή άττάντηση·.
  — Μισό λεΦτό ττερικαλώ νά τόν ...ρωττιξω.
  Πάντως δταν γίνει ύττουργός, άν ττάρει μαζί τού
  την σημερινή «ίδιαίτερα», σώθηκε γιά τα καλώς.
  __ ΛΑΑ —
  Ρώτησττ κάττοιον ύποψήφιο των Νεοψιλελευθέρων
  στή συγκεντρώση τού Μητσοτάκη.
  — Πόσους τούς ύττολογίζεις τούς συγκεντρωμένους;
  "Εκοψε μέ Οφος τή συγκεντρώση, ξερόβηξε, έξυσε
  τό κεφάλ» τού καί...
  — Πάνω άττό ...εΤκοσ» πέντε χιλιάδες!
  Κάττοιος πού τόν ήκουσε δέν ...κρατήθηκε.
  — Ρέ σύ, τοΰπε, άν ύπολογίζεις έτσϊ καί τούς ... ό-
  τταδούς σου, θά τούς βγάζεις τουλάχιστον ...όγδόντα
  όνθρώττους.
  Δηλητήριο Ε;
  — ΛΑΑ —
  Πήγε ό δνθρωττος καί δρήκε ττόσοι Ήρακλειώτες
  νεαροί θά καταταγοΰν στήν Άεροπορία.
  Καί εστειλε ...έττιστολές στούς ττατεράδες τους μέ
  τις οποίες τους διαβεδαΐωνε δτι θά κάμει δ,τι τοΰ είναι
  δυνατόν γιά νά τούς ...μεταθέσει.
  "Ας σημειωθεΤ δτι οί νεαροί, θά τταρουσιασθοϋν 0-
  στερα άπό ...δυό χρόνια! ! !
  ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  ΚΑΦΕ · ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ
  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Χταπόδι μερίδα
  Γαρίδες μερίδα
  Μπακαλιάρος μερίδα
  Πατάτα όφτή
  Όμελέτα (αύγό, ντομάτα)
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Κουκιά και χόντρος
  ΠΟΤΑ
  Τσικουδιά καραφάκι
  ΟΟζο
  Κρασί(χΰμα & έμφιαλωμένο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΈ ΝΑΡθίΙ
  Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Δ 6έ πολιτιομένο καί
  1111411 καδσρό περιβάλλου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί νΐ- τα οπίτι: ΤΗΛ. 223023
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Α.
  Ι ι
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμότων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί-
  ων, ώς καί ίσογείωνΚαταστημάτων, είς τάς υπό
  ανέγερσιν πολυκατοικΐας πολυτελοϋς κατασκευ-
  ής καί επί των οδώ ν 18778 άρ. 39 καί Πάσι φά ής
  καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε-
  νικοϋ Χημείου ταϋ Κράτους).
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 και 286113
  ♦♦♦♦»♦♦ ♦♦»♦»»♦♦♦»«>» *♦♦♦.
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Παρασκευή 18 Νοεμβριού
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  ΟΐΊΗΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΙΊΗ ΒΟΥΑΕΥΤΟΝ ΗΟΜΟΥ ΗΡΒΚΑΕΙΟΥ
  Γιά νά βρήτε χον ποϋιτικο πού θέΑετε
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  'Εξαγωγέας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΠΝ
  Πολιτικό Γραψεΐο:
  Πλατεΐα Τριών Καμάρων
  (Ήρώον)
  Τηλ. 287.856
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
  Οίκονομολόγος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Δαιδάλου — Περδικάρη 9
  Ηράκλειο
  Τηλ. 286.873
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΑΧ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Πλ. "[Ελευθερίου Βενιζέλου
  (Λιοντάρια)
  Τηλ. 286.452
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  Επιχειρηματίας
  Δημοτικάς Σύμβουλος
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΧ ΧΥΜΜΑΧΙΑΧ
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  "Εβανς 69 — 4ος δροφος
  Γραφεΐο 3
  Τηλ. 286.891
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωπόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡηΝ
  Πολιτικό Γραφείο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι εΐσόδου Δικαστηρίων)
  Ηράκλειο
  Τηλ. 220.136
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε.Μ.Π.
  Μαθηματικός Π.Α.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  ΚαλοκαιρινοΟ 110 - 1 ος δρ.
  Τηλ. 284. 250
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Δικηγόρος - τ. δουλευτής
  ΥΠΟΨΚΦΙΟΣ Ε.ΔΙ! Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Αβέρωφ 9 - Ηράκλειο
  Τηλ. 283.631 & 288.972
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ Ε.ΔΜ Κ.
  Πολιτικό Γραφεΐο:
  Ζωγράφου 5 - Ηράκλειο
  (Πλατεΐα Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484
  289.496
  Γράφει ό ΜΙΝΩΣ
  ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  ΣΥΝΕΔΡ1ΑΖΕΙ ΤΟΔ.Σ. ΤΟΥΟΦΗ
  προγνωστικά τούΠΡΟ-ΠΟ
  Κρίσιμη θεωρεΐται ή '.χ-
  ποψινή συνεδρίαση τού Διοι
  κητικοΰ Συμβουλίου τού Ο.
  Φ.Η. κατά την όποία θά γί
  νει διεξοδική έττισκόπηση
  των αϊτίων, πού ττροκάλεσαν
  τή νέα άνοτταραχή στούς κόλ
  πους τού Σωματεϊου.
  Στή σημερινή συνεδρίαση
  τού Δ.Σ. τού ΟΦΗ έχουν κλη
  θεΤ νά παραστοΰν ό προττονη
  τής κ. Νικ. Άλέφσντος καί
  ό ποδοσφαιριστής Καραΐ-
  σκος.
  Καί οί δυό θά καταθέσουν
  εγγράφως καί ττροφορικώς
  τίς ό— όψεις τού, γιά τή μετα
  ξύ τους διένεξη.
  Τό Δ.Σ. τού ΟΦΗ άφοΰ
  κρΐνει κα! άξιολογήσει τίς
  άπόψεις τους θά πάρει όρι-
  στική— δπως πιστεύεται —
  άττόφαση πόνω στό θέμα.
  Δέν μττοροΰμε νά ττροδικά
  σομε τό άττοτέλεσμα τής άττο
  ψινής συνεδρίασης τού Δ.Σ.
  τού ΟΦΗ.
  Θά συνιστούσαμε, δμως,
  ψυχραιμια καί σύνεση, άττ'
  δλες τίς ττλευρές, γιά τό κα
  λό τού Συλλόγου.
  ΟΙ άντεγκλησεις κα! οί δι
  χόνοιες δέν φέρνουν ττοτέ θε
  τικό άττοτέλεσμα. Γκρεμί-
  ζουν δ,τι καλό έ'χει γίνει καί
  ναρκοθετοΰν κάθε ττροσττά
  θεισ τού μέλλοντος.
  ΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
  ΤΟΥ ΠΡΟ—ΠΟ
  Μέ άγώνες τού τοτπκοϋ
  ττρωταθλήματος τής Αγγλ!
  ας καί τής Ιταλίας έχει κα
  ταοτισθεΐ τό δελτίο ΠΡΟ—
  ΠΟ τής Κυριακής, λόγω της
  διεξαγωγής των έλληνικών
  έκλογών.
  1. ΙΠΣΓΟΥΙΤΣ — ΕΕ3ΕΡ
  ΤΟΝ: Τό παιγνϊδι αύτό είναι
  άνοιχτό σ' δλες τίς προβλί
  ψεις καί ή καλύψη τού, συν ε
  ττώς, άπσιτεΐ τριτιλ^ -—αραλ
  λαγή. _
  'Υποδεικνύομε 1 Χ 2
  2. ΚΟΒΕΝΤΡΥ — ΡΑΙ
  ΗΝΤΖΕΡΣ: Ένα άττό τα
  πιό σίγουρα στάνταρ τού
  δελτίου τταρέχει, άναμφισβή
  τητα, ή Κόβεντρυ, πού καί
  στό γήπεδό της άγωνΐζετσι
  καϊ ϊσχυρότερη είναι.
  Ύποδεικνύομε 1
  3. ΛΗΝΤΣ — ΝΟΤΤΙΓ-
  ΧΑΜ: Σέ σκληρή δοκιμασίσ
  θά ΐπτοβληθεΐ ή πρωτοττόρος
  τού άγγλικοΰ πρωταθλήμα
  τος Νόττιγχαμ. ΟΊ γηπεδοΰ
  χοι είναι σέ θέση νά τής άπο
  σπάσουν βαθμό ή καί 6αθ
  μούς άκόμη. Κάθε άποτέλε
  σμα είναι τηθανό στό κρισι
  μώτατο αϋτό παιγνίδι.
  'Υττοδεικνύομε Χ 1 2
  4. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. —
  ΝΟΡΙΤΣ: Ύττάρχει σαφής
  διαφορά μεταξύ των άντιττά
  λων συγκροτημάτων, την ό
  —οία έπαυξάνει μάλιστα
  καί ό παράγοντας τής Ιδρας.
  5. ΜΙΝΤΛΣΜΠΡΟ —
  ΓΟΥΛΒΣ: Κάθε άττοτέλε¬
  σμα, έκτός άπό τή νίκη των
  γηττεδούχων βά θεωρηθή σάν
  έ'κπληξη. Ή Γούλβς, πάντως
  δέν φαίνεται Ίκανή νά σττά-
  σει αύτό τό στάνταρ.
  Ύποδεικνύομε 1
  6. ΜΠΡΟΜΓΟΥΙΤΣ —
  ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.: Ένα ά
  Κ ΥΝΗΓΟΙ
  Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΛΙΚΛΝΛ ΜΟΝΟΚΛΝΛ ΚΛΡΛΜΠΙΝΕΣ
  81ΡΕΚ ΡΟΧΕ
  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - 'Ετιέν) -
  ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ -
  I-
  ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
  'Επίσης σέ μεγάλες ττοσότητες δλα τα εϊ-
  δη κυνηνίου
  ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΧ ΚΑΛΥΤΕΡΕΧ ΤΗ ΜΕΓ
  ΠΑΤΙ ΕΙΜΑΧΤΕ ΕΙΚΑΠΜΈΙΧ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΜΕ'ΓΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
  ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) -Τηλ. 287.766
  κάμη θετικό «άσσο» ττροσφέ
  ρει ή Μττρόμγουιτς. "Ολα
  τα στοιχεΐα συνηγοροθν ΰττί,ρ
  τής έπιβολής της.
  'Υττοδεικνύομε 1
  7. ΝΙΟΥΚΑΣΛ — ΑΡΣΕ
  ΝΑΛ: Τό άττοτέλεσμα αυτής
  τής συνάιτησης ττιστεύεται,
  ότι θά κυμανθή μεταξύ τοΰ
  «3σσου» καί τού «Χ».
  "Υποδεικνύομε 1 Χ
  8. ΝΤΕΡΜΠΥ — ΓΟΥΕΣΤ
  ΧΑΜ: Άνάλογα προγνωστι
  κά ίσχύουν καί γι' αΰτό τό
  μάτς.
  Ύποδεικνύομε 1 Χ
  9. ΑΤΑΛΑΝΤΑ — ΤΖΕ
  ΝΟΑ: Στό ττρώτο ΐταλικό
  τταιγνίδι τού δελτίου συγ
  κέντρω νέ ι τό μέγιστο ττοσο
  στό των ττιθανοτήτων, την ό-
  ττοία καί συστήνομε.
  Ύποδεικνύομε Χ
  10 ΒΕΡΟΝΑ — ΓΙΟΥ-
  ΒΕΝΤΟΥΣ: Δέν νομίζομε,
  ότι έχει τα φόντα ή Βερόνα
  νά άποσ—άσει έ'στω καί ένα
  βαθμό άπό τή μεγάλη κυρία
  Ύποδεικνύομε 2
  γΤ. ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ— ΙΝ-
  Τ ΕΡ: Πρόκειται, γιά, έντε
  λώς, άμφίρροττη άναμέτρηση,
  στήν όττοία είναι ττιθανό κά
  θε άποτέλεσμα. Χρειάζεται,
  όπωσδήποτε, τριπλή παραλ—
  λαγή.
  Ύποδεικνύομε 1 Χ 2
  12. ΡΟΜΑ — ΛΑΤΣΙΟ:
  "Ενα έλαφρό προβάδισμα
  πρέπει νά άναγνωριστεΐ στό
  γητιεδοΰχο συγκρότημα. Ή
  Λάτσιο διατηρεΐ ττολλές έλ
  ττίδες γιά τα «Χ».
  Ύποδεικνύομε 1 Χ
  13 ΤΟΡΙΝΟ —- ΝΑΠΟ¬
  ΛΙ : Δίν διατρέχει κανενα
  κίνδυ^ο ή Τορίνο. Είναι -χά
  υ,εγάλο φσβορί.
  Ύττοδεικνύομε 1
  Ο ΙΣΤΌΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ
  Ι διακοομητικη
  ■ Τηλ. 287.670
  Ανδη Ναρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΣΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΟΣ
  "£ΛΑ·| ΤΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.
  Πάμε παντοϋ. Φωτογραφίζουμε τα πάντα.
  θυμηθήτε μας γιά ότι δέν θέλετε νά ξεχά-
  σετε.
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  288-357 — 283-428 - 223331
  V
  Συνεπεία (4—ί- τή σελίδα ) '
  λείμματα καί εΐχε σιονηθί-
  σει νά είναι καθεστώς εΤ-
  χεν έγκαταστήσει τό κομ-
  ματικόν καί τό άστυνομικν
  κράτος πού εφαίνετο άκλό
  νηιον.
  Επήλθεν δμως ή "Ε-
  νωση τοϋ Δημοκρατικοϋ κό
  ομού καί ό πρώτος διετής ά
  νένδοτος αγών έκατορθώ·
  σαμεν νά νικήσωμεν καί έ-
  (ρθάσαμε είς την 3η Νοεμ¬
  βριού. Άλλά ή νίκη τής 3
  ής Νοεμβριού ήτο σχετική,
  δέν είχαμε απόλυτον, αΰ·
  τοδυναΐμίαν. Μδς προσέκρε
  ραν τότε καί ή άριστερά
  καί ή δεξιά την βοήθειαν
  διά νά παραμείνωμεν έξηρ
  τημένοι άπό την ευννοιά
  των άλλά δέν εδέχθημεν,
  έστράφημεν πάλιν πρός
  την δεξαμενήν τής δυνά¬
  μεως πρός τόν λαόν τής
  Ελλάδος.
  Έζητήσαμεν άηέ> τόν
  Λαόν πλήρη έμπιστοούνη
  καί άνταπεκρίθει.
  Είς την εκκληση μας μας
  ! έδωκε τόν θρίαμβο τής 16ης
  ι Φεβρουαρίου τό όποϊο δέν
  Ι εχε· προηγούμενο στήν πό
  Ι λιτική ιστορίαν τής χώρας
  Καί ανήλθομεν είς την Άρ
  χήν καί επεδόθημεν είς τόν
  άγώνα νά δικαιώοωμεν την
  μεγάλην έμττιατοσύνην τοϋ
  λαοΰ μας. Άρχίσαμε νά
  πραγματοποιοϋμε τό πρό-
  γραμμά μας.
  Είχαμε έπαγγελθεϊ δτι
  θά έφαρμόσωμε Έλληνική
  έξωτερική πολιτική καί την
  έφηρμόσαμεν. Εϊχαμε έπαγ
  γελθεϊ δτι θά π·ραγματοποι
  ήοωμε την πολιτικήν δημο
  κρατίαν καί έπραγματοποιή
  οαμεν καί έδώσαμε είς τόν
  λαόν μας τό μέγαν άγαθόν
  "Ελευθερίαν. 'Έως τότε κά
  ιω άπό το άστυνομικό κρά¬
  τος τής δρξιδς οί 'Έλληνες
  πολίτες καί κατ' εξοχήν οί
  άγρότες δέν ήσαν έλεύθε-
  ροι δέν εΤχαν ελευθερίαν
  φρονήματος δέν έδικαιοϋν
  το νά άναγνώσουν την έφη
  μερίδα τής άρεοκείας των
  ] άπέκρυπτο τάς έμημερί-
  δας δπως είς τόν καιρόν τής
  δουλείας μέ τό κρυφό σχο¬
  λειό, διά νά τούς άναγνώ¬
  σουν μυοτικά είς τό σπίτι-
  πον. Άπά αύτην την δου-
  ' λείαν έλευθερώσαμε τόν
  λαόν μας φίλοι καί άντί-
  παλοι έ'γιναν έλεύθεροι
  καί ό χωροφύλαξ φίλος καί
  λους εγΐνε φίλος καί συ-
  συμπαραστάτης τοϋ χωρίου
  Καί αυτή υπήρξεν ή ουμφ»
  λίωσης τοΰ χωροφύλακοΓ
  καί τοϋ πολίτου.
  Υπήρξεν ή νένα δημοκρα-
  τική τάξη ή έφαρμογή τήα
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιοθμε στό Ήρα·
  κλειώτικο κοινό δτι τό ΜΠΑΡ
  (ύπόγειον ΝΤΟΡΕ) έττανα-
  λειτούργησε σέ 24ωρο βάση,
  καί προσφέρει γιά τούς ξε-
  νύχτηδες τα γνωστά τού σπε
  σιαλιτέ, μοσχάρι βραστό,
  τραχανά κα! ντεκτόο.
  Έκ τής διευθύνσεως
  πολιτΐκής δημοκρατίας. Άρ ,
  χίσαμε νά θέτωμε είς έφαρ '
  μογήν την κοινωνικήν δή
  μοκρατίαν την δικαιωτέραν
  κατανομήν τοΰ έθνικοϋ εί-
  οοδήματος την κοινωνικήν
  δικαοούνην.
  Άνταμείφαμεν τόν μό-
  χθο των εργαζομένων άν-
  θρώπ·ων κατηγορούμενοι ά
  πό τούς άντιπάλους δτι ε¬
  πεδόθημεν είς πολιτικήν
  παροχών. Έκτιμήααμεν
  τόν μόχθον των εργαζομέ¬
  νων άνθρώπων καί άνταμεί
  φαμεν τόν άγώνα των καί
  έπραγματοττοιήσαμεν την
  κοινωνικήν Δημοκρατίαν
  την πολιτικήν των παρο-
  χών δπως την κατηγοροΰν
  οί άντίπαλοι οί όποΐοι δέν
  κατορθώνουν νά έννοήοουν
  τό χρέος μΐας άληθινής
  δημοκρατικής πολιτείας, ά-
  πέναντι των έργοζαμένων
  άνθρώπων την έπραγματο
  ποήααμεν χωρίς καμμΐάδια
  κύμανση τής οίκονομΐκής
  σταθερότητος. Καί προσεφέ
  ραμεν έπίαης είς τόν λαόν
  μας καί αλλα άγαθά, προσε
  φέραμεν την μεγάλην έκ
  τταιδευτικήν μεταρρύθμισις
  Νέοι τής Ελλάδος,
  Διά σας ήγωνίοθημεν.
  Σδς προσφερομεν δωρεάν
  παιδείαν, μαθητικά συσσί-
  τια, κρατικάς ύττοτροφίας.
  Δα τα άριστεύοντα τέκνα
  τοϋ λαοϋ μας έδημιουργή-
  οαμεν τάς ττροϋποθέαεις
  διά την νέαν έλληνκήν γε¬
  νεάν αύτός υπήρξεν ό άγώ
  νας μας. Καί ένώ έβαδίζα
  μέν πρός τό μέλλον έβαδί-
  ζαμεν πρός τή}ν άναγέννη
  σιν τής Ελλάδος ήλθεν ή
  ουνωμοσία. Ή δεξιά δέν ή
  δύνατο νά έξοικειωθεϊ μέ
  την σκέψιν δτι έ'χαο'εν την
  εξουσίαν καί αί σκοτενές
  δυνάμεις δέν ηδύνατο νά έ
  ξοΐκειωθοΰν μέ την παρου
  σία μΐας αύτοδυνάμου γνη
  οίας δημοκρατικήςκυβερνή
  σεως καί υπήρχον καί είς
  τάς τάξεΐς μας φιλόδοξοι
  καί άνυττόμονοι.
  Τοιουτοτρόπως έξυφάνθη
  ή αυνωμοαία ήρχσε πρώτος
  ό άρχηγύς τής ΕΡΕ. Είς
  αυτόν τόν χώρον πρό ενός
  ετους εδωοε πρώτος τύ κή
  ρηγμα νά φύγει ό Παπαν¬
  δρέου. Τό κήρυγμα η~ταν
  πρωτοφανές γιά πρώτη φο
  ρά είς την πολιτικήν Ίατο
  ρίαν καί δχι μόνο τής ιδι¬
  κής μας χώρας άρχηγός
  τή αντιπολιτεύσεως διεκδι
  κεϊ νά όρίζει τόν αρχηγόν
  τής συμπολιτεύοεως. Ουδέ
  ποτε είς την πολιτικήν Ρ°ο
  ζωήν ήσχολήθη μέ την ήγε
  σία των δλλων κομμάτων
  τό εθεώρησα πάντοτε ιδι¬
  κήν των ύπόθεσην.
  Απήντησα τότε είς τόν
  αρχηγόν τής ΕΡΕ. Έννοώ
  τόν λόγο τοΰ κηρύγματος.
  Αποτελεί ένθάρρυνοη είς
  τοίύς' ύποψηφίους άπαστά-
  τας νά τολμήσουν καί υπό¬
  σχεσιν δτι θά εύρουν την ύ
  ποστήριξην τής ΕΡΕ. Εί¬
  πον τότε οϋτε προδόται ου
  τε μΐκροί ύπάρχουν είς τάς
  τάξεις τής ΕΝ. Κέντρου καί
  τότε δέν υπήρχαν υπήρξαν
  βραδύτερον καί υπήρξαν
  καί τα δύο εϊδη καί
  ται καί μικροί.
  Τό κήρυγμα τοΰ άρχη
  γοΰ τής ΕΡΕ δέν είχεν αμε
  οον απόδοσιν καί ήλθε κα-
  ιόπιν ή περίοδος των Βασ·
  λικών Έπιστολών. Κατά
  6άσν τό ϊδιο πνεϋμα έμπνέ
  αι καί τάς βασιλικάς έπιστο
  λάς νά φύγη ύ Παπανδρέ¬
  ου. "Ελαβα την πρώτη επι
  οτολήν τό Εσπέρας τής 8ης
  Ιουλίου φήϋαεταο εταεεε
  καί εμεινα κατάπληκτος διά
  τι δέν ήτο έπιστολή ήτο λί
  βελος.
  Εσκέφθην τότε νά μετα
  8ώ είς την βουλήν νά άνα-
  γνώσω την επιστολήν καί ι
  νά ύποβάλλω παραίτησιν |
  άλλά υπελόγισα είς τάς ου |
  νεπείας διά τόν τόπον καί ι
  εσκέφθην άκόμη δτι θά έ'-
  πρεπε πρώτον νά υπάρξη
  μΐά ττροσωπική συνάνΐησις
  μέ τόν Βασιλέα προτοϋ άπο
  φαοίσω πιαραίπ]θΐν. Τήναλ
  λην ήμέρα έζήτησα άκρόα
  σιν μετέβη είς την Κερκύ¬
  ρα καί ένώ επρόκειτο την
  επομένην την πρωϊαν τής
  Κυριακής νά £χω ακρόασιν
  τό μεσονύχτιον τοΰ Σαββά
  τού ε"λαβα οτήν Κερκύρα
  δευτέραν επιστολήν καί πά
  λιν έδοκίμασα κατάληξιν
  άφοΰ επρόκειτο νά υπάρξη
  ή ττροσωτπκή ουνομιλία
  την επομένην τί έχρειάζε
  το ή έπιστολή; Συνηντή-
  θημεν την Κυριακή άπεκό-
  μισα την εντύπωσιν δτι ϊ-
  οως χάριν τής χώρας ήτο
  δυνατή μιά διευθετηθή άλ
  λά καί πάλιν έπλανήθη διό
  τι επήλθεν ή 15η Ιουλίου
  δτε ό βασιλεύς ηρνήθη νά
  μοΰ άναγνωρίσει τό δικαίω
  μα νά άναλάβω ώς πρωθυ-
  πουργός τύ υπουργείον τής
  άρεσκείας μου.
  Συνεχίζεται
  ΣΤΑΜΝΑ
  Άπό τό Σάδδατο καί γιά λίγες μέρες
  ΠΟΛΥΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
  στό χορευτικό κέντρο
  ΣΤΑΜΝΑ
  Τηλ. 286-106
  Δια66ζετε τόν
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική "Εφημερίδα
  πυΰ σάς ένημερώνει ύπεύθυνα.
  • ΣΩΧΤΕΧ ΕΙαΗΖΕΙΧ
  • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΚΩΧ
  • ΕΡΕΥΜΕΖ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΖΤΗΛΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΠΧΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καί 224 - 226
  γιά νά έ'χετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  ή μέ τό Ταχυδρομεϊο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΠ Ο! ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  φραξουν οιαλ'λθι _ __,
  προλπβΓ) να πέι ί'σοαι κ τ η
  Ουλλπβη ΛικινΌου .
  ■_ Κ3 Β3 _2
  ι—
  Παρασκευή 18 Νοεμβριού
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Η "ΠΡΟΒΟΚΛΤΣΙΔ,, ΣΕ ΒΛΡΟΣ ΤΗΣ "ΔΛΗθΕΙΔΣ,,
  ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ νά
  άντιμετωπίσουν ή Δεξιά
  καί οί ίϊλλοι σκοτεινοί δμοι-
  οί της, μέ άλλο τρόπο, την
  οκληρή πραγματικότητα, δ-
  πως την έκθέτομε στή σει-
  ρά των δημοσιευμάτων
  μας «Πώς καί γιατί μπήκα
  στά αδυτα τοΰ Καραμανλή»
  Ιχρησιμοποιοΰν άνέντιμα
  μέο*α, γΐά νά μεΐώσουν την
  έμβέλεια τής φωνής μας.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, νιετά
  τό προχθεσινό μάζεμα των
  εφημερίδων, διά τοΰ τρό-
  που τής μαζικής άγορας,
  χθές τό πρωΐ σημειώθηκε £
  να νέο κροϋσμα, τό όποΐο ά
  νακάλυφε ό όδοκαθαριστής
  τοΰ Δήμου Ηρακλείου κ.
  Κυριάκος Έληας.
  Ο ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
  6ρήκε στά ύττόγεια δοχεϊα
  άπορρΐμμάτων, στό Πάρκο
  θεοτοκοπούλου, δυό πάκα
  έφημερίδες, μέ ήμερομηνία
  τής αυτής μέρας, χθές δη-
  λαδή. Άμέσως τίς πί)γε στό
  καττνοπωλεΐο «Μακρυμίχα-
  λου» άπ' δπου ειδοποιηθη
  κε ο'χετικά ό διευθυντής
  τής «Αληθείας».
  ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ό κ. Έ
  ληδς κατέθεσε ένόρκως στό
  Τμήμα Ασφαλείας, δπου ύ
  ττέβαλε μήνυση κατ' άνγώ
  στων ό Μάνος Χαρής. Κατα
  θέσανε άκόμη καί οί δυυ δια
  νομείς πού μοιράζουν έθε-
  λσντικά την εφημερίδα στά
  κεντρικά σηιχεΐα τής πόλης,
  καθώς καί ό μηνυτής, ό ό-
  ποϊος στή συνέχεια διαμαρ
  τυρήθηκε στόν Είσαγγελέα
  κ. Ζορμπα, στόν όποΐο καί
  παραπέμπεται αήμερα ή
  σχετική δικογραφία.
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ, χθές τό 6ράδυ
  ό διευθυντής τής έφημερί
  δας μας, απέστειλε τό πα-
  ρακάτω, ύπ' αριθ. 2621)17
  —11 —77, τηλεγράφημα
  διαμαρτυρίας πρός τούς ά
  ναφερομένους παραλήττες.
  Έπ-ίσης τό ϊδιο τηλε¬
  γράφημα σέ περίληψη άπέ
  στειλε στή Δΐεθνή "Ενωση
  Δημοσιογράφων (Φεντερα
  σιόν») καί στή Διεθνή Ά-
  μνηστία, ή όποία καί στό
  παρελθόν εχει άσχσληθεΐ
  μέ τίς διώξεις τού.
  ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
  'Υπενθυμίζσμε δτι οί έγ-
  γραφές των είσαχθέντων
  είς την Α' τάξη τής Άνωτέ
  ρας Σχολής Ήλεκτρονικών
  τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομη-'
  χανΐκσΰ Έπιμελητηρίου
  Ηρακλείου λήγουν την
  19ην Νοεμβριού.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  Ό Λευτέρης Νιταδώρος τόνιοε στπν όμιλία τού οτό ΝΤΟΡΕ
  Η ΝΕΔ ΔΗΜΟΚΡΔΤΙΔ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΕ
  ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ό κ. Μαϋρος φωΐίζει την ποΑιτική οκηνή
  Γιά τό 8έμα μαζικής άγοράς φύλΑων τής εφημερίδας μας
  ΤΟ ΤΗΑΕΓΡϋΦΗΜη βΙΑΜΑΡΤΥΡΙιιΣ ΜΑΣ
  1) υπουργόν έσωτερικών,
  2) ϋτΓουργόν Δικαιοσύνης
  3) ΰφυττουργόν Τύπου, 4)
  Άνδρίαν Παττανδρέου, πρόε¬
  δρον ΠΑΣΟΚ, 5) Γεώργιον
  Μαύρον αρχηγόν ΕΔΗΚ, 6)
  Ήλίαν Ήλιοϋ πρόεδρον Συμ
  μαχίας, 7) Χαρίλαον Φλωρά-
  κην, γραμματέα Κ Κ Ε, 8)
  "Ενωση Συντακτών αθηνά ί-
  κοΰ Τύττου, 9) "Ενωσιν ίδιο
  κτητών άθηναΐκοΰ Τύττου,
  10) "Ενωσιν ίδιοκτητών έ
  τταρχιακοθ Τύττου Μαινάν--
  δρου 24 1 Τ) "Ενωσιν άνταπο
  κριτών ξένου τύττου, 12) έφη
  μερίδα Νέα, 13) έφημερδα
  Άπογευματινή, 14) έφημεοί
  δα Βραδύνη, 15) εφημερίδα
  "Ελευθεροτυιτία, 16) έφημερί
  δα Βήμα, 17) εφημερίδα Αύ
  γή, 1 &) εφημερίδα Άκρόπο-
  λις 19) εφημερίδα Ριζοσττό
  στής, 20) εφημερίδα ΚαθημΓ
  ρινή, 21) Τέΐβιντ Τόνγκ άντα
  ποκριτήν ΜΠΙ—ΜΠΙ — ΣΙ
  ΑΘΗΝΑΣ
  Διαμαρτύρομαι έντονώτα-
  τα καί ζητώ συμτταράστασίν
  σας διότι εφημερίδα μου «Ά
  λήθεια» έκδιδόμενη είς Ήρσ
  κλειον Κρήτης άντιμετωττι
  ζει αύτές τίς μέρες σοβαρόν
  ττρόβλημα κυκλοφορίας άττό
  ,Στήν αρχήν τής όμιλίας
  τού ό ύποψήφιος βουλευτής
  τής ΕΔΗΚ άφοΰ χαιρέτησε
  τό άκροατήριο, άνεφέρθη ι
  στήν πληθώρα τών κομμάτων ι
  πού διεκδικοΰν την έξουσία
  τονϊζοντας μέσα στά ά/λλα: ι
  «Δέν θά ήθελα νά χσρσκτη .
  ρίσω τίς έκλογές κρϊσιμες, ι
  όπως τίς όνόμασαν αύτοι πού
  έχουν συμφέροντα νά τίς λέ
  νέ κρίσιμες. ΟΊ έκλογές δέν
  είναι κρίσιμες, άλλά άττοφα-
  σιστικές γιατι σαυτές ό λα
  ός θά κληθή νά αποφασίση
  άν θέλη νά συνεχίση νά κ κ
  βερνάτε άπό την συντηρητι
  κή δεξιά ή άττό καθεστώς
  Δημοκρατικοΰ Σοσιαλισμοΰ.
  Δέν είναι δυνατόν νά σνα
  φερθώ στά 82 κόμματα. Άλ
  λά στά 2 μόνον πού έμφανί-
  ζονται ότι διεκδικοΰν την
  έξουσία.
  Ή κυβέρνηση μετά την
  χούντα ανέλαβε νά κυβερνή
  ση την χώραν, άλλά υπήρξε
  κυβέρνηση τής Ν.Δ. καί όχ;
  τοΰ έλληνικοΰ λαοϋ. Ή κυ
  βέρνηση ττεριφρόνησε τόν
  Έλληνικό Λαό καί ιδιαιτέρα
  την Κρήτη. Διότι ή Δημοκρα
  τική Κρήτη ηρνήθη την έξου
  σία είς την Ν.Δ. Καί διά
  την περιφρόνηση αύτη θά
  άναφερθώ είς ε"να μόνον θε
  μα τό τής Παιδείας. Καί
  στό θέμα αύτό άπέτυχε γιατί
  ήθελε τταιδεία χωρίς έκπαι—
  δευτικούς, κωφένοντας οτήν
  φωνή τους. Καί είναι σέ δ-
  λους γνωστό ττώς λαός μορ
  φωμένος δέν μττορεΐ νά είναι
  ύπόδουλος, καί άντί νά κάνη
  τό καθήκον της ήρκέσθη στό
  νά διατυμττανίζει προγρσμ-
  ματα γιά την Παιδεία, χάνον
  τας έ'τσι καί τό χαρτί πού &ά
  γραφότανε άν γραφότανε.
  Στή συνέχεια ό κ Νιτο
  δώρος ετόνισε:
  «' Η Ν.Δ. ένα χρόνο πρίν
  λήξει ή έξουσία τής κυβερ
  νήσεώς της, τταραδιδει την έ
  ξουσία ζητώντας άναβάτττι-
  ση γιά νά υποδουλωθή έτσι
  ττεραιτέρω τό έθνος. Καί κσ
  λοΰνται οί δημοκρατικές δι,
  νάμεις νά άναλάβουν την γ-
  ξουσία σήμερα.
  ΕΞΐναι γνωστόν ότι οσάκις
  ή Δεξιά έκυβέρνησε μόνον
  ττληγές έπεσώρευσε στήν χώ
  ρα καί καλούμεθα εμείς οί
  δημοκράτες, οί συνεχιστές
  τού Φιλελευθέρου Κόμματος
  νά έττουλώσωμε τίς πληγές
  αύτές. Αύτό θά γίνη στίς
  20 τού Νοέμβρη».
  Συνεχίζοντας την όμιλία
  τού ό Λευτέρης Νιταδώρος
  εΐπε:
  «Γιά τό κόμμα τοΰ Άν
  δρέα Παπανδρέου δέν θά πώ
  λέξη. Μόνο τούτο. Πώς δταν
  κάποτε οί δημοκρατικές δυνό
  μεις ή*ταν διασττασμένες ό
  Σοφοκλής Βενιζέλος θυσίασε
  τήν άρχηγία καί παρά τό
  βάρος τού όνόματός τού, 5ή
  λωσε υποταγή και ττροσεχώ-
  ρησε στήν Ε.Κ. χάρις τής
  ένότητος. Καί μέ τόν Πρώ
  το άνένδοτο περάσαμε στή
  Νίκη. Με χον Δεύτερο Άνέν
  δοτο περάσαμε άττό τήν Νίκη
  στό Θρίαμβο.
  Νομίζω πώς δέν πρέττει νά
  ττώ τίττοτα άχλο, γιά τόν κ.
  Παπανδρέου πού σάν γυιό
  τοΰ άρχηγοΰ τόν άγκαλιάσα
  με καί γρήγορα τόν κάναμε
  βουλευτή καί ϋπουργό. ΕΤχε
  χρέος νά συνεχίση μαζί μας
  τόν άγώνα καί άναπτύσσον-
  τας ένδοκομματικά τίς άπό
  ψεις τού, ό δέ Λαός θά άπο
  φασιζε ποίος θά ήτο άρχη-
  γός καί ττοιοί θά τόν άκολου
  θοΰσαν.
  Έδώ πρέττει νά τονισθή |
  τό αϊτημα τοΰ λαοΰ γιά ένό-
  τητα καί άκόμα τούς άγώ
  νες τοΰ άρχηγοΰ μας Γ. Μαύ
  ρου πού δταν οί αλλοι κατήρ
  τιζαν ττρογράμματσ καί έξα
  σφάλιζαν πολιτικά όφέλη, γύ
  ριζ<- στήν Εΰρώπη καί ττρο- οπαθοΰσΓ νά διασώση τήν τιυή τού "Εθνους. Ό Μαΰρος φωτίζει την πολιτική σκηνή, γιατί είναι ό σοβαράς άνθρω ττος, ό ύπεύθυνος ήγέτης στόν όποΐο τό εθνος μ έ σιγου ριά μπορεΐ νά έμπιστευθή τή Γύχη τού». Στή συνέχεια ό κ. Νιταδώ ρος άνεφέρθη στήν Ένωμένη Εύρώπη, στήν ΕΟΚ καί τίς θέσεις τού κόμματος ττάνω σαυτά τονϊζοντας τα όφέ^η τής Γεωργίας μας ίδιαίτε ρσ ττού θά ττροκύψουν άπό την ίσότιμη έντάξή μας. Συνεχίζοντας την όϋΐλία τού ό Λεφτέρης Νιταδώοος άνεφέρθη στά είδικά ιτροβλ,η ματ:χ τής ττόλης, τονίζοντας μιτταξύ άλλων. «Τό Πανετπστήμιο είναι τό θέμα ττού συγκινεΐ τόν Κοητικό λαό καί έττρεττε να είναι τό τρίτο Πανετπστήυιο πού ή δεξιά δέν αφησε νά >ΐ
  νη δταν έ'πρεπε Καί τώρα ή
  Φυσικομαθηματική Σχολή
  στεγάζεται στά κτίρια των
  Σχολών Άλικαρνασσοΰ πού
  κατασκευάσθηκαν δαπάναι
  τώνττολιτών και τοΰ Δήμου.
  Άναφερόμενος σέ διάφορα θε
  ματα δπως θέμα άερολιμένος
  τού Λιμένος, τού κυκλοφορια
  κου, τής Υδρεύσεως, τής Ά
  ττοχετεύσεως καΐ σέ άλλα
  τόνισε δτι ή κυβέρνηση
  δέν τα άγγιξε γιστί ή Κρήτη
  δέν ενέκρινε τή Ν.Δ
  "Ομιλών γιά τίς παράνο
  μες οίκοδομές εΤπε:
  «Πέραν αυτού οί πολίτες
  άναγκάζονται νά τταρανο—
  11 τ"ν π^λλίς φορέτ γιά νά έ-
  ί-ατ'Ίαλίσουν στέγη ττού άττο
  τελεΤ άλλωστε συνταγματικό
  τους δίκαιο μιμοΰμενοι τα
  τταράνουα έργα καί ττρογράμ
  ματα τής κυβερνήσεως και
  δέν είναι οί οΐκοδομοΰντες πά
  ράνομοι, άλλά τταράνομη εί
  ναι ή κυβέρνηση ττού άδιαφό
  ρησε γιά την σύνταξη τών
  σχεδίων ττροαστείων καί οίκι
  σμών τοΰ Ηρακλείου
  Καταλήγοντας ό Λεφτέρης
  Νιταδώρος εΐττε1
  «Δέν θτλω νά σάς κουρά
  σω άλλο, άλλά νά σάς εύχσ
  ριστήσω γιά την —ροσωπική
  τιμή ττού μοΰ κάνατε γιά τόν
  άγώνα σας στόκόμμα. "Ολος
  ό ΔηυοκοατικΟΓ ΛαΟΓ ττεριμέ
  νέ ι. οί Έλληνες οί Κρητικοί
  καί ιδιαιτέρα τό Ήράκλειο
  νά κάνουν τό καθήκον τους
  κα νά δώίτουν την Νίκη στις
  Δημ. Δυνάμεις τής χώρας,
  τήν νίκην στόν έαυτό τους.
  ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΟΛΟΙ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ Ο
  ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΜΠΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΔΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  Ύποψήφιος ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Ύποψήφιος τής «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ»
  σκοτεινούς παράγοντες ό—
  τγόϊοι έξαφανίζουν άττό περί-
  τττερα δλα τα φύλλα έττιτυγ
  χάνοντες διά τρόπου αυτού
  μαζικής άγοράς έμποδίσουν
  διάδοσιν ττεριεχομένου ίδεών
  μου ένώ συγχρόνως κατά
  γνώμην μου χτυποΰν καίρια
  γενικώτερα καί μέ άτταράδε--
  κτον νομιμοφανή μέθοδον ε¬
  λευθερίαν τύπου έν όψει μά
  λιστα ττροεκλογικής ττεριό-
  δου ΣΤΟ Π. Μυστικός αύτάς
  ττόλεμος αρχισε άπό περα
  σμένη Δευτέραν όποία εφη¬
  μερίδα μου απεκάλυψε μασο
  νίκην ίδιότητα Κωνσταντίνου
  Καραμανλή καί άλλων συνερ
  γατών τού ένώ συγχρόνως δή
  μοσιεύει σειράν μέ γενικό τί
  τλο «Πώς καί γιατΐ μπήκα
  στά αδυτα τοΰ Καραμανλή»
  αναφερομένη μεταξύ άλλων
  καί στή σχέση άμερικανικής
  ΣΙΑ, Άττριλιανής χούντας
  καί Καραμανλή ΣΤΟΠ Χαρα
  κτηριστικά άναφίρω δτι χθές
  έξαφανίστηκαν δλα τα φύλ¬
  λα, ένώ σήμερα υπό όδοκαθα
  ριστοΰ Δήμου ανευρέθησαν έ
  φηυερίδες σέ δέματα ττεταγ-
  μένες σέ ύπόγεια δοχεϊα ά-
  πορριμμάτων ΣΤΟΠ. "Ηδη
  ΰττέβαλα μήνυσιν καί Εΐσαγ
  γελέας διέταξε σχετικήν άνά
  κρίσιν όττοίαν διενεργεΐ τμή
  μα ασφαλείας ΣΤΟΠ. Άνω
  τέρω άπαράδεκτης άντιδημο
  κρατική ενεργεια ύττοκινεΐται
  κατά γνώμην μου άπό μασό
  νους έκττροσώτΐΌυς τής έδώ
  Δεξιάς καί φανατικούς όπα
  δούς Καραμανλή όττοίους ένό
  χλησαν άποκαλύψεις έφημερί
  δας μου ΣΤΟΠ. Παρακαλώ
  πολύ βοηθήσετε νά μην ττνί
  γετε κατά τέτοιον απαράδε¬
  κτον ττροκλητικόν καί άνελεύ
  θερον τρόπον ή μικρή ψωνή
  μιάς έπαρχιακής εφημερίδας
  ττού συμττίτττει νά άττοκαλύ-
  τττει μεγάλες άλήθειες άσχε
  τα αν αΰτές δέν είναι άρέστές
  στήν κρατοΰσα κυβερνητική
  τταράταξη ΣΤΟΠ. Έλτπζον-
  τας είς συμτταράστασίν σας
  εύχαριστώ θερμά.
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  Ή ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ήράκλειο Κρήτης
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΩΝ
  Άγωνιστής τής Δημοκρατίας, άπό τούς πρώτους, ό
  Μαρής είναι ό πατήρ τού άνένδοτου αγώνος, δπως έλεγεν
  ό Γ. Παπανδρέου, προστάτης των άγροτών μέ τα συλ
  λαλητήρια πού συγκαλοΰσε καί ετίθετο επί κεφαλής άψη
  φώντας τα πολυβόλα καί τα τεθωρακισμένα.
  'Ο μόνος —ού κατέλυσε τίς άρχές επί Καραμανλο-
  κρατίας κα! ένεμψύχωσε τούς Δημοκράτες δλης τής Ελ¬
  λάδος.
  Ό βουλευτής πού έφτιαξε τό λιμάνι καϊ τό άερο-
  δρόμιο τού Ηρακλείου.
  Ό ύπουργός πού έστρωσε μέ τσιμέντο τούς δρό-
  μους δλων των χωρίων τού Νομοΰ μας καί γλύτωσε τα
  χωρία μας άπό τίς λάσπες καί τό βοΰρκο..
  Πού έστειλε χρήματα γιά ΰδρεύσεις, άποχετεύσεις,
  Κοινοτικά Καταστήματα καί Σχολεΐα.
  Ό βουλευτής πού έβοήθησε δλες τίς έκκλησίες τής
  Κρήτης, σλλες νά τελειώσουν, αλλες νά άγιογραφηθοθν
  Κ.λ.ΤΓ.
  Εχει έγγραφον τού Πατριάρχου Άθηναγόρα πού
  τόν άνακηρύσσει μέγςτ προστάτη τής έκκλησίας.
  Ό βουλευτής μέ τό Πανελλήνιον καί Παγκρήτιον
  κΰρος.
  Ό βουλευτής ττού κανένα δέν έβλαψε κ ι δλους τους
  ωφέλησε καί θυσιάστηκε γιά τό Νομό μας.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦ο
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΟΑΙΤΑΚΗΣ
  Επιχειρηματίας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΜ
  Πολιτικό Γραφεΐο Πεδιάδος 1
  έναντι πρακτορ. Όλυμπιακής άεροπορίας
  ΤΗΛ. 287.856
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
  Ύποψήφιος τού Κόμμοτος
  «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
  Ό Γιάννης Κομνηνός γεννήθηκε τό 1926. Τα παιδι-
  κά τού χρόνια τα ττέρασε στή Γαλλία, δπου ό ττατέρας
  τού, ό μετ;ττειτα καθηγητής τής Παθολογίας καί Διευ
  6υντής τοΰ Θεραττευτηρίευ «Εύαγγελισμός» Διομήδης
  Κομνηνός έξσσκοΰσε προσωρινά τό έπάγγελμά τού.
  Τό 1943 τελειώνει τό Πειραματικό Σχολειό Πανεπι¬
  στημίου Αθηνών καί είσάγεται στήν Ίατρική Σχολή. Τόν
  ϊδιο χρόνο έντάσσεται στήν ΕΠΟΝ καί λαμβάνει μέρος
  στόν άγώνα εναντίον τών κατακτητών.
  Συλλαμβάνεται τόν Αΰγευστο τού 1944 άπό τούς
  Ταγματασφαλίτες. Μέ την ά—οχώρηση των Γερμανών ά-
  φήνετσι έλεύθερος. "Ελαβε μέρος μέ τήν όμάδα 42 Φοι-
  τητών στά Δεκεμβριανά βοηθώντας στήν έκφόρτωση ττλοΐ
  ών στόν Πειραια καϊ μέ τή μεταφορά τών τροφΐμων στήν
  πρωτεύουσα.
  Τό 1951 ξαναγυρίζει στή Γαλλία καί τό 1956 παίρ-
  νει τό δίπλωμα στό κλάδο Πολιτικών καί Οίκονομικών 'Ε-
  πιστημών. Άττό τό 1958 έργάζεται στήν Έλλάδα σάν
  Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σέ διάφορες έπιχειρήσεις.
  Τό Φεβρουάριο τού 1973 βγαίνει στούς δρόμους καί μα-
  ζευει ύπογραφές ένάντια στήν άναγκαστική στράτευση
  των φοιτητών
  Η 16η Νοεμβριού τού 1973 είναι τό όρόσημο, πού
  οτιμαδεύει τραγικά τήν ζωή τού Γιάννη ΚομνηνοΟ καί τής
  οικογενείας τού. Δολοφονεΐται ό γιός τού Διομήδης εξεο
  άττό τα Πολυτεχνεΐο έκτελώντας χρέη τραυματιοφορέα την
  ώρα ττού σώζει ζωές. Άπό τότε γιά τό Γιάννη Κομνηνό
  ή άνεύρεση τραυμοττιών, διωκωμένων καί βασανισθεντων
  καί ή υποστηρίξη τους γίνεται σκοπός τής ζωής τού. Συγ
  κεντρώνει ύλικό καί στοιχεΐα καί μεταδίδει μηνύματα καί
  καταγγελίες άττό ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
  ][υνεργάζεται μέ ξένες διεθνεΐς έπιτροπές γιά την
  άποκατάσταση τής Δημοκρατίας.
  Στό Δημοψήφισμα ό Γιάννης Κομνηνός συμμετέχει
  ένεργά στόν άντιβασιλικό άγώνα. Σημαντική ήταν ή
  προσφορά τού, μέ στοιχεΐα στή δίκη τοΰ Πολυτεχνείου.
  ♦♦♦♦♦■
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Υποψήφιος Βουλευτής «Νέας Δημοκρατίας»
  Δέχεται καθημερινώς τό πρωϊ στό δικηγορικό τού
  Υραφεϊο Ιδομενέως 47 τηλεφ. 222.633 καί τό άπόγευμα
  στο έκλογ.κό τού κέντρο στή Πλατεία Ελευθερίου Βενι¬
  ζέλου (Λιοντάρια) τηλ. 286.452