98955

Αριθμός τεύχους

144

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

19/11/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
  καί μιά συλλσβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Προεκϋογικη Έκδοση
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διεσθ-νΐΑ*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 144 Δρχ. 5
  Μέ έγνραφο τού πρός την "Άλήθεια,, οχετικό μέ τή χΒεοινη άποκάΑυι|ή μας
  Ο ΒΗΜΙΙΡΧΟΣ ·ϊ52Τ ΕΠΙΒΕΒΟΙΩΗΕΙ
  ΤΟ ΣΚΟΗΟΒΠΟ ΚΕΦΙΙΊ0ΓΙΙΝΝΗΒ8Ν!
  Ό ΔΗΜΟΣ ΟΛ ΑΓΩΝΙΣΟΕΙ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΕΠΙϊΥΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΔΤΔΣΤΑΣΗ ΚΛΘΕ ΖΗΜΙΑΣΤΟΥ,
  ΑΠΟ τόν Δήμαρχο Ηρακλείου
  κ. Μανόλη Καρέλλη, τιήραμε καί δη-
  μοσιεύομε την παρακάτω ά~άντη-
  σή τού, στό χθεσινό μας δημοσίευ-
  μα σχετικά μέ τό σκάνδαλο των Κε-
  φαλογιάννηθων σέ βάρος τού Δή
  μου.
  ΟΠΩΣ γράψαμε χθές, ή δυνα-
  ςττεΐβ· των Κεφαλογιάννηδων, νοίκι-
  ασε μιά μεγάλη έκταση σέ έταιρεία
  σκυροδέματος καί σέ έτιιχειρημα-
  τία λατόμο.
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ. Πρίν νοικιά-
  σουν οί Κεφαλογιάννηδες την έκτα¬
  ση, δέν τκχρέλειψαν νά την ...πουλή-
  σουν (!) στόν Δήμο Ηρακλείου ! ! !
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοθ κ. Δημάρχου
  Ηρακλείου, πού δικαιώνει τη χθεσι-
  νή συνταρακτική μας άποκάλυψη, έ-
  χει ώς εξής.
  ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Αριθμ. Πρωτ. 16256)10208
  Πρός
  Τόν κ. Δ)ντή τής "Εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Σχετικά μί τό δημοσίευμα τής εφημε¬
  ρίδας σας πού άφορά μιά έδαφική έκταση
  ίδιοκτησίας τού Δή μου έχω νά σάς γνωρίσω
  τα παρακάτω·
  Μόλις ό Δήμθς ττληροφορήθηκε ότι, ή
  έκταση ττού εΐχε άγοράσει άπό μέλη τής
  οικογενείας Κεφαλογιάννη στη θέση «Ξερο
  πόταμος» καί πού άττοτελοΰσε τμήμα εί
  άδιαιρέτου ενός χώρου 23 1)3 στρεμμα-
  των καί μέ ποσοστό 707)1920 (καί ή ό-
  ποία περιοχή εχρησιμοποιείτο γιά άπόρρι
  Ψη των άττορριμμάτων τού Ηρακλείου μέ-
  χρι τό 1961), εΐχε ένοικιαστεΐ, καταφανώς
  άπό τούς ή ωρισμένους συνιδιοκτήτες, σε
  έταιρεία σκυροδέματος καί σέ έπιχειρημα-
  τία λατόμο, χωρίς ό Δήμος νά εχει εϊδοποιη
  θεϊ περϊ τούτου καϊ χωρίς νά εϊσττράττει τέ
  άναλογοΰν σ' αυτόν μέρος τού τιμήματος ί'-
  σπευσε νά διασφαλίσει τα συμφέροντά τού
  Ό Δήμος δέν θά παραλείψει στό μέλ-
  λον καμμιά ενεργεια μέχρις ότου έτπτύχει
  πλήρη αποκατασταθή κάθε θετικής ή άττο-
  θετικής ζημίας τού.
  Έν Ηρακλείω τή 18 11.1977
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  ΕΠ ΕΙ ΤΑ άπό τό παρατϊάνω επι
  βεβαιωτικό έπίσημο έγγραφο, εμείς
  δέν έχομε πλέον νά προστέσωμε τί-
  ποτε αλλο, τιαρά νά παραπέμψη μ?
  έκεινους τούς όποίους άφορα, στήν
  κρίση τοθ Λαου.
  ΠΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΜΕ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΚΛΟΓΗ
  Ύποψήφΐων Πορτραίτα
  μέ δυό λόγια νέτα - σκέτα
  Γιά νά διευκολύνομ
  τούς ψηφοφόρους άνα¬
  γνώστες μας στήν αύρι
  ανή έκλογή δίνομε, (6-
  ττως είχαμε ύποσχεθεΐ)
  τα πορτραίτα των ύπο-
  ψηφίων των πιό συζητη·
  μένων κατά τή δική
  μας -ροσωπική άποψη
  Ή σειρά των συνδυα-
  σμών καί των όνομάτων
  είναι συμφωνα μέ τα
  σχετικό έγγραφο τήο
  Νομαρχίας Ηρακλείου,
  μέ τό όποΐο άνακηρύχθη
  καν ύποψήφιοι.
  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΓΑΑΕΝΙΑΝΟΖ ΜΙΧΑΗΛ
  Ό μέχρι τώρα «δεύτερος:»
  πού κοντεύε» νά ττάει γιό
  πρώτος, ϋττερσκελΐζοντας τόν
  Κεφαλογιάννη.
  Στό θέμα των Βάσεων εί
  χε πάρει την άρχή καλή θέση
  τώρα τελευταία δμως αρχι
  σε νά ϋτταναχωρή. ΠροχθέΓ
  μέ την έξαγγελία, γιό ϋ·
  ΤΓουογοττοίηση, 6ρήκε τόν
  μτελά τού ΛΕγεται ττ<ίκ κλήθηκε σέ άπολογία άττό τό κόμμα στήν Αθηνά. "Ε νας άλλος «μπελάςί» πού τόν 6ρηκε τελευταία, είναι καί ή έγκληματική ενεργεια πού έγινε σέ βάρος τού 17 χρονου νεαροΰ στή «ντισκο- τέκ» τής Νέας Δημοκρατίας πού ή δημιουργία της ήταν (λέγεται) δική τού ϊδέα. Στήν ττερασμένη βουλευτι κή δράση τού άν καί νέος, χρησιμοττοίησε τταλαιοκομμσ τικές μεθόδους, κουμτταριές, ρουσφέτια κλττ. Πάντως ίσχύει σ'. σχέση μέ τόν «μεγάλο» τό γνωστό «τό μή χειρών βέλτιστον». ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΖ ΕΜΜΑΝ Τό κατεστημένο τής ττολι τικής. Ό ·3£νθρωττος ττού 3η μιούργησε τα μεγαλύτερα σκάνδαλα (μαζί μέ τούς συγγενεΐς τού) στόν πολιτι κό χώρο τού "Ηρακλείου. "Ε χει άναγάγει τό ρουσψέτι σί έπιστήμη. Ή μή ύττουρ- γοττοίησή τού τόν έφερε στό χεϊλθς τής άποστασίας άλλά τελικά έττικράτησε ή αττοψη νά τταραμείνη, δοκιμάζοντας γιά μιά τελευταία (,) φορά. Τό θέμα δμως τώρα είναι νό βγή καί μετά δλέ'τιΌμε πώς θά ϋττουργοποιηθή Περνά τώ ρα τή δυσκολότερη έκλογική περίοδο τής καριέρας τού. Είναι μαζί μέ τή γραμμή τού κόμματός τού, δηλ. υπέρ των Βάσεων. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜ. Εντελώς νέος στό χώρο τής δεξιάς, γιά δεύτερη φορό ύπαψήφιος. 'Ελπίδα πραγμο τικά στήν άλλαγή τής παλη άς ψρουράς, άλλά δυστυχώς άνήκει σέ χώρο πού τούς νέ ούς, άντί νά τούς ττροωθεΐ τούς θαύει. Ξεκινά άιτό μιά καλή βάση τούς μαζεμένους ψήφους τών "Αρχανών, καί ε ναν σχετικά καλό κΰκλο στό Ήράκλε.ο. Ο χώρος πού άνή κει, δένι τού δίνει σάν τρίτου, έλπΐδα έκλογής. Σά νέος 6ά πρέττει νά ψηφιστή. ΜΕ Ι ΜΑΡΑΚΗΧ ΜΙΑΝ. Μόνιμος ύττοψήφιος, πα¬ ληό γνωστή «λαίκούρα», αέ βασιλικές καταβολές Ή πε ρίπτωσή τού έχει μόνο στοι χεΐα άταβιστικής πολιτικής φιλολογίας. Πρός τό παρόν άδιάφορος. Ε.ΔΗ.Κ. ΚΠΝΙΩΤΑΚΗΧ ΚΩΝ. Ό γνωστάς «τττέραρχος τού ΝΑΤΟ». Ξεκάθαρα ταγ- μένος υπέρ των Βάσεων, πράγμα πού τού περιόρισε κάθε έλπΐδα έκλογής. "Εχει ΠΕΤΑΜΕΝΕΣΠΑ ΤΗΜΕΝΕΣΧΑΡΤΙΝΕΣΕΛΠΙΔΕΣ. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΟΝΑΥΛΟΦΟΡΟΙ Ο ΓΕΡΟ ■ ΧΟΥΝΤΑΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ αύτό πού ε'παμε καί Γταλιότερα ό γυμνοσάλιαγκας τής όδοΰ Χάνδακος «ξανασύρθη κε» κι οίρχισε νά άφήνει τίς σιελογόνους άηδιαστι :<ές βλέννες τού πού ττλημμύρισαν τίς σελίδες τής χουντοφυλλάδας τού, συναγωνιζόμενες την άνίατη . /ραψόρροιά τού. ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ σ' δλα δσα εγραψε ό ιόπ' αριθ 2 θεωρητικός τής χούντας Γραμματικσκης κ ι δσα δημοσΐευσε ό διευθυντής τής «Μεσογείου» υιός τού Κωνσταντίνος, μέλος τής μασονικής στοάς Ήρα κλειου.; ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ δσα λέει ό Γέρο — Χούντας μόνο κα! μόνο γιά τό ότι ό άνθρωττος ξεκούτιανε πλέον. Έττειδή δμως πιστεύομε ότι κάττοιος θά δια βάζει τα έμμετρικά τού κείμενα πρίν τα δώση στούς λιγοστούς άναγνώστες τού μέλλοντος στίς διάφορες βιβλιοθήκεο (μιά καί τώρα ποίος τόν διαβάζει;) τόν ρωτοΰμε νά μάς πεϊ, σχετικά μέ τόν Καραμανλή πού τού θίξαμε. Καί μαζ! τού ρωτοΰμε καί τόν παληό τού «κομ ματικό όρτάκη» Μανόλη Κεφαλογιάννη. — Μάς εΤπες λοιπόν Γέρο — Χούντα τόσα καϊ τόσα. 'Εκεϊνο δμως ττού δέν εΐττες ήταν γιά τή μο σονική ίδιότητα τού Καραμανλή Γιατί τό άποφεύ γεις παληό γηραλέα στρουθοκάμηλος τής δημοσιο γραψίας; δημιουργήσει πονοκεφάλους στό Κόμμα, άπ' δπου, λέγε ται παρά λίγο νά φύγη καί νά μεταπηδήση τπό δεξιά, λό γω καί ττροσωτπκής φιλίας μέ τόν Καραμανλή. Μέ την μή έκλογή τού, άνοίγει μιά θίση γιά κανένα νέο. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ^ ΚΩΝ Ό πιό ττετυχημένος βου- λευτής τού κόμματός. Ενεργη τικός, δραστήριος, μαχητι- κός, έδωσε μάχες γιά τα έ θνικά θέματα. Ό μόνος άπό τούς έκλεγμέυους πού άξίζε.ι νά έπανεκλεγή στήν ΕΔΗΚ Οϊ προβλέψεις τόν φέρνουν πρώτο. ΝΙΤΑΔΩΡΟΖ ΕΛΕΥΘ. Άξιος επιστήμονας μΐ ττλούσια κοινωυική ττολιτιστ κή δράση "Εχει εκθέσει κι άλλες φορές ύποψηφιότητα, χωρΐς νά εκλεγή. Συμπιέζε ται μέσα στόν χώρο τής Ε ΔΗ Κ πρώτον γιατί είναι νέ ος στήν πολιτική καί δεύτε ρον γιατϊ ξεκινησε άττό άλλο κόμυα (τού Μαρκεζίνη). ΞΥΛΟΥΡΗΓ ΜΕΝ. Άπό τό τταληό κατέστη μέ νο πού πολλοί εύχονται νά Ι μην έττανεκλεγή καί άναρωτι οϋνται γιατί τουλάχιστον δ:ν έδωσε τή θέση τού στόν φέρελπι γυιό τού. "Εχει προ σωπικούς ψήφους (στρατιώ- τες τού, κουμττάρους) καΐ μαζεμένο τόν Κρουσώνα Ά πό τή δράση τού ξεχώρισε μό νο ή έπερώτηση τού γιά την Καψή ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝ. Είναι γιά πολλούς ή έλττι δα τής ΕΔΗΚ. Άντιστασια κός με σεμνότητα Άντίθε τος μέ την υπάρξη τών ξένων βάσεων "Ο συνυττοψήφιός τού Κωνιωτάκης τόν απέκλεισε άπό Δήμαρχο Ηρακλείου Δέν τα κατάφερε ομως τώρα Ό γνήσιος Ήρακλειώτης τού συνδυασμοϋ μέ πολλές διεισδύσεΐς σέ πολλούς κύ κλους τού Ηρακλείου. Ό ν<έ ος ύποψήφιος πού άξίζει νά Συνέχεια στή σελίδα 4 - Λαέ, προχώρα, δική οου είναι ή Χώρα... Ν. Π. Μέσα στό μαγαζί τού μέ πιστόλι ΔΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΧΟΕΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΔΜΙΑΝΑΚΗΣ Είχε πεϊ πρό καιροϋοΐό Διευθυντήμαι,, ότι 8ο τοϋ αφινε Ινα φοκελλο Χθές τό μεσημέρι, στίς 2 τταρά τέταρτο, αύιοκτό- νησε «τινάζοντας κυριολε- κτικά, τα μυαλά τού στόν άέρα», μέ πιστόλι, ό γνω- στός εμπορος Ζαχαρίας Δα μΐανάκης. Τό έγχείρημα ί;γινε μέ σα στό κατάστηιιά τού, πού βρίοκεται στό κενιρικώτε- ρο σημεϊο τού Ηρακλείου, ο'τό ιιέγαρο τής Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σέ στιγμή πού βρισκόταν τε¬ λείως μόνος. Τή θλιβερή διαπίστω ση έΉανε ή Ί'δια ή σύζυγός τού, ή όποία ένώ μιλοΰοε πρίν λίγο λεπτά μαζί τού άπό τό παρακεηιενο ση'ίτι τους, οτήν όδό Δαιδάλου, καί συνεννοεϊτο μέ ιόν αύ τόχειρα γιά τό έκλογικο τού 6ι6λιάριο καί τό μεοη- μεριανύ φαγητό, σέ δεύτε- ρο τηλεφώνημά της τό τη λέφωνο δέν άπαντοϋοε. Τότε κατέ6ηκε καί πή γε στό μαγαζί τό όποϊο ήταν κλειδωμένο έσωτερικά, εί- δε δέ άπό τό τζαμι τής 6ι- τρίνας τόν σύζυγό της καθι ομένο στήν καρέκλα τού, Μιά φωνή άπό τό παρελθόν Ο ΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ό Ιστορικός λόγος τού ΙΊϋργίου Πατται/δρεοϋ στήν Κλαυθμώυος 2ον Τελευταίον Εάν μέ ένδιέφερε ή άρχή θά έδεχόμην την ιαπε' νωσιν καί θά παρέμενα άλ λά υπεράνω τής άρχής δι' εμέ ήτο ή τ«μή ιοΰ άξιώμα τος καί ή τιμή τής δημοκρα τίας κα ίδέν έδέχθην καί ΰ πέ6αλα π'αραίτηοιν. Όλαός έξηγέρθη καί τότε ί)ρχΐσεν ή έπιστράτευση αοφιομά- των πρός δικαΐολόγησΐν τού πραξικοπήματος. Τό 1ο σόφισμα ήτο: δτι δένέξηνα γκάσθην είς παραίτησιν ύ αύτοτελής ί ση καί έρωτώ τούς έφευρέ τας τού σοφίσματος έγώ £- γραψα τάς Βασιλικάς επι¬ στολάς; Έγώ ηρνήθη ν νά ύπϋγράψω τό διάταγμα τής άναλήψεως άπό τόν πρόε- δρο τής Κυβερνήσεως τοϋ Ύπουργείου τής Έθνΐκής Αμύνης; Είναι προφανέςδτι τό σόφι σμα ήτο κα,ταγέλαστον καί εγκατελείφθη. Έφευρέθη κατόπιν άλ¬ λο σόφισμα ευρύτερον: Είπαν προέβλεπαν δτι θά Συνέχεια στή σελίδα 3 «■■■■■■■■■■■εΜ Πολιτικοί διόλογοι Ο ΚΟΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡβΤΗΜΙΤΑ ΕΡΩΤ Ποΰ άποδίδετε την άρνηση τής ΕΔΗΚ νά σάς δεχθεΐ στούς κόλπους της; ΑΠΑΝΤ.: Δέν έζήτησα πό τέ νά μέ δεχθεΐ στούς κόλ πους της ήσημερινή ΕΔΗΚ. Έζήτησα την "Ενωση τής Κεντρώας παρατάξεως στό πλάτος τού 1964 μέ έξαίρε- ση τού Ανδρέα Παπανδρέου. Καί εΐπα σαφώς γιατ! τόν έξαιρώ. Εΐπα δτι πρέπει νά έξαιρεθεΐ ό Ανδρέας Παπαν¬ δρέου, διότι ϊδεολογικά δια φέρει πλήρως άπό μάς δλους τούς λοιπούς Κεντρώους σέ καίρια θέματα τής έξωτερι κης καί τής έσωτερικής πολι τικής. Διότι διαφέρει καί ί- δεολογκά, άλλά καί σέ προ γραμματικές θέσεις σέ θέμα τα εξωτερικάς καί έσωτερι κης πολιτικής. "Οχι γιά λό γους ττροσωπικούς. Εΐττα ότι ή "Ενωσις αύτη γιά νά πραγ ματοποιηθή, άπαιτεΐ μιά ά παραίτητη προύπόθεση. Τή δημοκρατική όργάνωση τού έ νωμένου κόμματός. Καί έκα να μία τελείως συγκεκριμένη ττρόταση, ή όποία θά μποροΰ σε νά διευκολύνει κατά τρό¬ πον τελείως δημοκρατικό νά ττραγματοττοιηθεΐ αύτη ή "Ε¬ νωση. Έπρότεινα μάλιστα στόν κ. Μαΰρο, ενα συνέδριο τοϋ όποίου τήν πλειοψηφία έ πρεπε νά θεωροϋσε έκ προοι μίου δεδομένη Τήν άρνηση τού, την άποδϊδω άποκλειστι κά κα! μόνο στήν έπιθυμία τού νά μην εισέλθουν στήν έ νωμένη παράταξη, πρόσωπα τα όποϊσ θά ήτο δυνατόν νά είναι έττικίνδυνοι άντίτταλοι, εϊτε τού ϊδίου στήν ήγεσία, ε'τε των ύπολοίπων βασικών σημερινών στελεχών τής Ε | ΔΗ Κ σ' δτι άφορά τήν έγκα | τάλειψη των καιριων ήγετι- κών θέσεων τοΰκόμματος. Δή λαδή σέ στενά κομματικά συ μφέροντα. Υπήρξαν βεβαία &νθρω- τγοι όπως ό Νικητάς Βενιζέ Συνέχεια ά-^, την 3η σελ μι, !_μμί_η ιήν κεφαλή. . Στή συνέχεια είδοποιή θηκε ή Άστυνομία, έφθα¬ σαν επί τόπου ό Διοικητής Ασφαλείας καί ό Διοικητής τοΰ Α' Τμήματος καί ό νέ κρός τοΰ αύτόχειρα μετα- φέρθηκε στύ «Βενιζέλειο» γιά νεκροψία. Γιά τούς λόγους πού ό δηγήσανε τόν συμπαθή Ή- ρακλειώτη μεγαλέμπορα στο έγχείρημα τού, δέν δό θηκε μέχρι άργά χθές 6ρά δυ τίποτε στή δημοσιότητα, ουτε άνακοινώθηκε αν α- φησε σχετικό σημείωμα. Πρό καιροϋ πάντως εΐχε έμπιστευθεΐ στόν διευ θυντή τής «Άλήθεας» δτι Συνέχεια οτή αελίδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕ1Α» ΚΡΗΤΗΣ
  Σάββατο 19 Νοεμβριού
  Μ ΑΥΡΕΣ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ" 43
  Κρητική Αφήγηση
  ΔΕΟΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  20ο
  Έκεί δμως πού έβγήκαν
  δέν ύπάρχει τίποτα ΐΐαρά
  μόνο μερικά χαμόκλαδα
  καί αύτά τόχε καψει τό
  κρύο. Ι
  "Εχουν )ξεγυ|ινωθεΐ.
  Τα ροΰχα τους τδχε φαει ή
  θάλασσα. Δέν βχουν, οΰτε
  φωτία νά ζεσταθοΰν λιγά- ι
  κΐ οΰτε σπίτι νά ποσκΐά- [
  σουν. '
  Έφοβόμουν κιόλας. Ε¬
  άν θελά πέσουν στούς Γερ-
  μανούς θελά πανε χαμένοι.
  Άναγκάστηκαν νά παρα-
  μείνουν έκεί δλη τή νύχτα
  καρφωμένοι μέσα σέ μιά
  γωνιά ενός βράχου. Έκεϊ
  κι οί τρείς μαζί, χωρίς φαϊ
  χωρίς φωτία τελείως γυ-
  μνοί καί δτι αλλο μπορεϊ
  νά φανταστεϊ κανεΐς.
  Επερίμεναν μέ άγωνία,
  νά ξημερώση νά δοΰν ΐθΰ
  μποροΰνε νά πδνε. "Αρχΐσε
  νά ξημερώνη κάποτε. Ή
  ήμέρα φαίνεταΐ κάπως κα
  λύτερη, δταν βγήκε ό η"λι-
  ος. !
  Μακρυά άντίκρυσαν £να μι
  κρό χωριό άλλά άνθρώπους
  δέν βλέπ·ουν πουθενά. "Ε¬
  ξαφνα έκεί πού έκαθόταν
  6λέ"πουν δυό χωρικούς μέ
  κακή περιβολή. "Εκοψαν
  τότε μερικά κλαδιά μέ τα
  χέρια τους καί έΉρυψαν τό
  γυμνό τους κορμί.
  Μετά έπροχώρησαν άλ¬
  λά μέ πολύ φόβο. Οί χωρι-
  κοί τους άντιλήφθηκαν. Με
  τα εσταμάτησαν νά δοΰν
  ποιοΐ ήταν.
  Βλέττουν τρείς άνθρώπους
  όλόγυμνους σκε λετωμέ-
  νους, άπό διάφορα δεινά
  δπου επέρασαν εζήτησαν
  άπό τούς χωρικούς ροΰχα
  ψωμί νερό καί δτι αλλο £-
  χούν καί ανθρωπ*ο έμπιστσ
  σύνης' νά τούς συνοδέψε»
  μέχρι την όμάδα Ψηλσρεί-
  τη. Ευχαρίστως οί χωρΐκοί
  εφεραν ροΰχα ψωμί νερό
  καί δτι ΰλλο εΐχαν.
  Μετά τούς £δωσαν ένα
  πσλυ τίμιο α"νθρωπο καί
  πραγματικό πατριώτη.
  "Ελεγόταν Νικόλαος Τα
  πουλάκης. ΕΙχε καί κάττοιο
  άνεκάτωμα σέ διάφορες όρ
  γανώοεις ϋέ άνατινάξεις
  καί πολλά έίλλα.
  Πάντοτε, άφηφοΰσε τόν θά
  νατο γιά την πατρίδα.
  "Ετσι κι αυτή τή στιγμή
  άγκάλιασε τους τρείς ναυα
  γούς.
  Τούς £δειξε άπό ποΰ θά
  ττερνοΰσαν γ«ά νά μην πέ¬
  σουν απάνω στούς Γερμα-
  νούς γιατί έκεΐνα τα χρό-
  νια αν έΊτιαναν κανένα νά
  μην £χει ταυτότητα τόν πή
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙ ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  γαιναν άμέσως στό άπό-
  σπΚΐσμα ί τόν έΌτελναν
  στούς φούρνους τοΰ Νταχά
  ου.
  *Ή τοΰ "Ασυβιτς δπου τούς
  έβαζαν ζωντανούς καί άπό
  την άόλλη μεριά έ"βγαιναν
  σαπούνΐ.
  Αΰτός ήταν ό πολιτισμός
  ττού σκορποΰσε ή Γερμανία
  ο" δλο τόν κόσμο. Στούς
  φούρνους τοΰ Νταχάου καί
  τοΰ "Αουσβιτς έχάθηκαν
  μόνο τρία έκατομμύρΐα Έ
  βραϊοι. Ή Γερμανία γιά νά
  δικαΐολογηθεΐ γιά τή σφα
  γή των Εβραίων είτε δτι
  εϊχαν κάνει συμωνία πρίν
  τόν πόλεμο νά χρηματοδο-
  τήσουν τούς Γερμανούς αν
  παραστεϊ άνάγκη. Αντιθέ¬
  τως τέτοια συμφωνία δέν
  ύπήρχε, διότι μέ τόν ϊδιο
  τρόπο μεταχειρίστηκαν δ-
  λους τούς λαούς πού έκα-
  τακτήσανε. Σέ δλους τούς
  λαούς εϊχαν κατορθώσει
  καί εϊχαν είσχωρήσει οί
  ΰνθρωπΌί τους σ' δλα τα ση
  μεΐα. Καί δταν £λεγαν αύ
  τσί δνοχος έκεί έτελείωνε.
  Περαιτέρω δέν ύπηρχε αλ
  λο δικαστήριο. Γι' αύτό τό
  λόγο τότε οί ΰνθρωποι ή"-
  ταν πολύ έΐϊΐφυλαχτικοί σέ
  κάθε συζητήση πού έ"καναν
  λόγω δτι εΐχαν συμθεϊ πά
  ρα πολλά έπεισόδΐα τέτοΐ-
  ου εϊδους. Πόσες σίκογένει
  ες κάθονταν στά σπίτια τους
  χωρίς νά έόόχουν καμμιά ά-
  νάμιξη μέ όργανώσεΐς καί
  έκεϊ ττού συζητοΰοταν την
  δυστυχία τους καί τίος νά
  βροΰν κανένα ξεροκίόματο
  νά μην πεθάνουν άπ' τή
  πείνα έξαφνα έκτυποΰσε ή
  πόρτα καί έμπαιναν μέσα
  τα χιλτερΐκά βρωμόσκυλα.
  Μ' αύτό τό σατανικό ϋφος
  έσκορποΰσαν άμέσως τόν
  θάνατο
  Οί άνθρωττσι πού έβρι-
  σκόταν μέσα έβλεπον πώς
  τούς εϊχε περισφύξει ό θά-
  νατος. Έκεϊ βεβαία δικαιο
  λογίες δέν έχρειαζόταν, ου
  τε παρακάλια. Ό άρμόδιος
  τότε έφώναζε «άράουστ» έν
  νοεϊ «δλο ι &ξω». Νά παρα
  καλεϊ ή μητέρα —«τί θά κά
  νω τα μωρά μου παιδία; 'έ
  χω ίίρρωστο». Ό διερμηνέ
  άς μ' αύτό τό άδιάφορο 0-
  φος έΆεγε:.
  — «Μην στενοχωριέστε
  κυρία μου! θά τούς άφήσω
  με ελευθέρους.....ι»
  Συνεχίζεται
  ΣΤΑΜΝΑ
  Άπό τό Σάββατο καί γιά λίγες μέρες
  ΠΟΛΥΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
  στό χορευτικό κέντρο
  ΣΤΑΜΝΑ
  Τηλ. 286-106
  Συνεχεια άπό τή σελίδα 1
  λος, ό οποίος έτάχθη σαφώς
  ΰπέο τής ενώσεως αυτών των
  δυνάμεων. Καί τό ύττεστήρι
  ξε καί τό ύποστηρίζει. Καί
  πολλοί αλλοι. Άλλά αύτοι
  απετέλεσαν την μειοψηφία.
  Τελικά επεκράτησε ή άποψις
  τού Μαύρου κα! των περί αύ
  τόν ήγετικών στελεχών.
  ΕΡΩΤ.: Γιατί άφήσατε νά
  ττεράσουν δώδεκα όλόκληρο
  χρόνια γιά νά φέρετε στή δή
  μοσιότητα τό θέμα τής άπο
  στασ'ιας;
  ΑΠ.: Γιατί άπλσύστατα
  μεσολαβοΰσε ή δικτατορία.
  Έγώ, δέν μποροΰσα νά θέσω
  θέματα τα όττοΐα συνδέονται
  μέ τό περίφημο πρόβλημα
  τής κρίσεως τοΰ 1965 μέχρι
  τής 22ης "Απριλίου τού 67,
  γιατί κατά τή διάρκεΐα τής
  δικτατορίας, θά ττροσέφερα
  ύπηρεσία στή δικτατορία, ά
  ποκαλύτ—οντας τίς άδυναμί
  ες τής δικής μας παρατάξε
  ως. Τίς άδυναμίες τοΰ πολιτι
  κου κόσμου κα! τής ττολιτι
  κης οργανώσεως τής χώρας.
  Τό έττραξα μετά την ά— οκά
  τάσταση τής δημοκρατίας'
  καί μετά τή στερεώση της,
  σέ ττρώτη εϋκαιρία ή όποϊα
  μοΰ τταρουσιάσθηκε.
  Δέν καθυστέρησα καθόλου
  άπό —λευράς αυτής. Ά—λού
  στατα, δέν μποροΰσα καί δέν
  επρεπε νά τό κάμω πρωτήτε
  ρα. Τό κόμμα των Νεοφιλε—
  λευθέρων προτίθεται νά έκδό
  σει είδικό φυλλάδιο στή σει
  ρά των ντοκουμένων τοΰ κόμ
  ματος καί θά είναι τό ΰττ' ό
  ριθμόν Ενα, στό όττοΤο θά πε
  ριλάβει δλη τή συζητήση ή
  όποΐα εγινε άπό τίς στήλες
  των «Έπικαΐρων» καί κατό
  τρόπον, ό οποίος θά άπότε
  λέσει καινοτομια γιά την έλ
  ληνική πολιτική ζωή.
  ΕΡ.: Όπως ξέρετε, σάς
  κατηγοροΰν ότι σταθήκατε ή
  άφορμή γιά τούς πραξικοπη
  ματίες νά κάμουν τή δικτατο
  ρΐα τόν Άπρίλη τού 1967.
  Τί λέτε γιαυτό;
  ΑΠ.: Άπό την κρίση την
  όποία θά διαμορφώσει κανείς
  γιά την ττερίοδο μετά την
  15η Ιουλίου καί μέχρι τής δι
  κτατορίας, θά έξαρτηθεΐ κα!
  τό συμττέρασμα ποίος ήταν
  ΰπεύθυνος, έστω άρνητικά
  κα! άθέλητα γιά τήν δικτατο
  ρία καί ποίος δέν ήταν. Δέν
  πρόκειτα· ν" άρχίσω αύτη
  την ώρα αύτη τή συζητήση.
  Έγώ, έπαναλαμβάνω, θά δώ
  σω στή δημοσιότητα δλα
  τα στοιχεΐα τής υποθέσεως
  αυτής, γιά νά μπορέσει ό
  ελληνικάς λαός νά κρίνει.
  ΕΡ.: Ή ττροβολή τής φω
  τογραψίας σας μέ Φόντο
  τούς δυό Βενιζέλους, χαρα-
  κτηρίσθηκε σάν καπηλεία. ΤΙ
  ογτταντάτε σ' αύτό;
  ΑΠ.: Δέν αποτελεί κανε-
  νός είδους κοπτηλεία. Δείχνει
  άττλως δτι είμαστε καί θέλο
  με νά ε'μαστε συνεχεια τοΰ
  κόμματος των Φιλελευθέρων
  Συνεχεια τού Ελευθερίου Βε
  νιζέλου καί τοΰ Σοφοκλή Β ε
  νιζέλου. Είναι δικαίωμά μου
  νά τό ττράξω. Έπανιδρύσαμε
  τό κόμμα των Φιλελευθέρας,
  υπό τήν σύγχρονή τού μορφή.
  Μάλιστα, χαρακτηριστικά
  προσθέτω δτι καλύπτομε ε¬
  μείς τόν φιλελεύθερο χώοο |
  σήμερα καί τυτπκά. Δοθέντος
  δτι ό κ. Βενιζέλος παρητή
  θη καί τυτπκά τοΰ τίτλου
  τοΰ κόμματος των Φιλελευθέ
  ρων.
  ΕΡ.: Έξ αίτίας τής άντι
  στασιακής σας δραοτηριότη
  τας κατσ τή Γερμανική Κα
  τοχή, σάς «|τηγοροΰν δτι εί
  σθε συνεργάτης τής Ίντέλι
  ζενς Σέρβις. Τί λέτε γιαυτό;
  ΑΠ.: Η δραστηριότηΓσ
  μου σ' δτι άφορά την περίο
  δο τής Γερμανικής κατοχής,
  είναι γνωστή καί άπό κανένα
  δέν άμφισβητήθηκε. 'Ήταν
  άντιστασιακή δραστηριότη-
  τα μέσα σέ πλαίσια καθα¬
  ρώς έθνικά. Ή Ίστορία εχει
  γραφεΐ. Κατά την ττερίοδο
  τής κατοχής συνεργάσθηκα,
  φυσικά καί ήταν σΰτονόητο
  καί σωστό μ έ τούς τότε συυ.
  μάχους τής Ελλάδος, πού
  ήσαν οί "Αγγλοι. Πέραν αύ
  τοΰ τίποτε έίλλο δέν έχω νά
  ττροσθέσω. Ή Ίντέλιζενς
  Σέρβις δέν ύπήρχε κατά τή
  διάρκεια τής Γερμανικής Κα
  τοχής. Υπήρχαν οί Άγγλι
  κές μυστικές ύπηρεσίες, μέ
  τίς οποίες καί εμείς καί δλες
  οί άλλες άντιοτασιακές όργα
  νώσεις, συμπεριλαμβανομέ--
  νού κα! τού τότε ΕΑΜ συνερ
  γάσθηκαν.
  ΕΡ.: Σέ ποιές δυνάμεις
  στηρίζεσθε σ' αυτήν την προ
  σπάθεια;
  ΑΠ.: Στηριζόμαστε σ' ό--
  λόκληρό τό λαό τής Έλλά
  δος Πιστεύομε δτι έκφράζομε
  κατ' εξοχήν την φιλελεύθερη
  τταράταξη. Δηλαδή έκφράζο
  με τό μεγαλύτερο ποσοστό
  των Έλλήνων, ττού άνήκουν
  σ' αύτό τό ττερίφημο 70%,
  γιά τό όποΐο μιλοΰμε εμείς,
  σ' αΰτούς ττού εψήφισαν στό
  χώρο ττού καταλαμβάνει σή
  μερά ή Νέα Δημοκρατία, μέ
  έξαίρεση τήν Άκρα Δεξιά
  καί στό χώρο ττού κατεΐχε
  στΐς τελευταΐες έκλογές ή
  ΕΔΗΚ. Μέσα σ' αύτό τό 70%
  τό κόμμα μας, θά κινηθεΐ μέ
  άττόλυτη 'άνεση καί τπστεύομε
  δτι μέσα σ' αύτό τό ποσοστό
  μπορεϊ νά γίνει τό κόμ υ.α
  τής ττλειοψηφίας.
  ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ< ►♦♦♦♦♦' ' Γ"8ί—■ Λ. Γ αγροτια Γράφει ό ΚΟΣΤλΣ ΛΑΙΔΗΣ ΠΡΩΤΟΡΙΑ - ΚΡΗΤΟΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ Είναι κοινή συνήθεια πια νά κινεΐται γής καί ούρανός άλλά πάντα μ έ τα λόγια. Κα) δταν μάλιστα κι ό Ου ρανός δέν έχει σύννεφα η έμττόδια πού νά μην έμποδΐ ζουν τήν εΐσοδό τους στήν στρατόσφραιρα τότε άστα νά πάνε όπως πάνε. Βλέπετε κεΐ στόν άέρα τόν ψιλό τα ττράγματα μέ λόγια κατα- στρώνονται εΰκολα, λέγονται εΰκολώτερα καί στέλνωνται στή Γή των Έλλήνων όλο- καίνουργια. "Ετσι έχομε πάντα νέες καλές προοτΓτικές γιά τταρα δεισένια ζωή σ' δτι κι άν ττά ΚΑΟΑΡΙΖΟΜΕ ΑΛΛΑΖΟΜΕ ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΤΗΛ. 287.741 θωμε. Τότε δηλ. οϋτε οί πλημμΰ ρες μάς ττιάνουν οϋτε κα! μάς πειράζουν. Βεβαία μάς τσιμποϋν λιγάκι σάν μΰγες μά χαράς τό πράμα. Έδώ είναι νά μάθης νά μην τρώςκαίάφοΰ συνηθίσης νά μην έχεΐς φόβο γιά αλλο κακό, δττως δίν φοβάται κ ι ό βρεγμένος τήν βροχή. Σ' αύτό ή ττερίπου σ' αύ τό, δυστυχώς, ώς φαίνεται ττάτε νά μάς συνηθίσετε κ. Νομάρχα. Κ ι ένώ δώσατε τα ψίχου ΦΦΦΦφΦΦΦΦΦ Διαβάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινήν πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα πού σάς ένημερώνει ύπεύθυνα. • ΣΩΖΤΕΖ ΕΙΔΗΣΕΙΣ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΧ • ΕΡΕΥΝΕΖ ΠΑ ΤΟΠ Ι II Α ΟΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΙΙ ΖΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑβΛΙΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΧΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 · 225 καί 224 - 226 γιά νά εχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαφημΐσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ Πωλεΐται οίκόπεδο στήν πε- ριοχή Κοκκίνη Χάνι, 800 τ.μ. Πληροψορίες τηλ. 281.921. ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Τοΰ δπμοσιογράφου Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ "Ενα όποκαλυπτικό βιβλίο μέ 30 μυήοειις, τελετές καί ' 1.500 όνόματα μασόνων. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ι ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5». ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛΕΦ. 36.27.896 ΠΡΕΣνθ Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ■ ■■■■ΗεΙΗ ■■■■■■■■ ΘΕΛΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ; ■—ε—■ II ΓΑΑΕ1ΙΥ - Α. ΓΕΠΡΓΑΛΗΣ Ο. Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 7, 2,3, 4 καί 5 δωμοτί- ων, ώς καί ίσογείωνΚαταστημάτων, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοΰς κατασκευ- ής καί επί των οδώ ν 18778 άρ. 39 καί Πασιφάης καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε¬ ν ι κου Χημείου τού Κράτους). Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καί 286113 •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Τ· »ΦΦΦ*»ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ<»«Μ»ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ»ΦΦΦ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 281.396 Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣπ ΑΜΕΣΩΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ λα φυτοζωΐας των 5—10 χιλ. δρχ., μάς στήσατε στό άκου στικό μας τοΰ έρχεται — έρχεται (κατ' έσάς ή βοη¬ θεία των 8.000.000) κι άκό μα νσρθη. Γιατί; Τ! συνέβη; Τί συμβαίνει έττί τΓροσθέτως; Ποία κακή μοΤρα κι άμοιρα σιά έδειρε τα 8.000.000 τής βοηθείας των πονεμένων κα τοίκων τοΰ χωρίου μας; Πότε επί τέλους κ. Νομάρ χα θά συμβαίνει έτσι ώστε' νάχωμε κι εμείς μιά κάττοια | μοΐρα στόν ήλιο, &ς ττοΰμε, σάν τούς Άθηναίους; ΐΠότε επί τέλους κ. Νομάρ Χα θά καταργηθή αύτό τό αί σχος τής διάκρισης άστών καί άγροτών, ττλούσιων καί φτωχών, δυνατών καί αδύνα¬ τον; Πότε έττί τέλους κ. Νομάρ χα αύτάς ό ήλιος θ' άνατεί λη γιά τόν κάθε δνθρωπο κι δχι γιά άνθρώττους κ ι άνθρω ττάκια; Τί 'ναι αύτό ττού τό λένε ταξική διάκριση κα! γιατί ή ΰπέρμαχη σέ άγώνες, θυσίες καί κοινωνική δικαιοσύνη ττο λιτεία μας μοιράζει, ψίχουλα στούς μέν, άρτοτεμάχια στούς δέ καί άρΤΟυς όλόκλη ρους, στούς αλλους; (δρα συ ντάξεις άγροτών, ύπαλλήλων άξιωματούχων, διευθυντών κ. τ.λ.). Δέν φτάνει ή θεομηνιακή κρίση ττρέτΓει νά την συμττλη ρώση σώνει καί καλά τό «ά ναμείνατε στό άκουστικό σας;». Τί έχετε νά μάς πήτε; Νά ξαναξεφυλίσσομε την μαργα ρίτα μττάς καί δέν ττεθάνου- με μέχρι νά μάθωμε νά μην τρώμε; Κ. ΛΑΊ ΔΗΣ ΠΕΤΑΑΩΜΑ ΤΑ Τό ...καρψ! έττεσε στό έκλογικό κέντρο των Νεοψιλε λευθέρων. , Καθόταν ή νεολαίσ τού κόμματος και οχουγε τον ττρόεδρό της τόν.,.Φούλη, νά τής δίνει συμβουλές. Πάνω στή συζητήση, μττήκε στό κέντρο γνωστος γ,ά την άντιττάθειά τού στίς ...ττληρωμές ύττοψήφιος τοΰ κόμ ματος, πού λόγω τοΰ δτι άφήνει ...μούσι, πουλα πολλα μούσια. Κάττοιος άπό την νεολαία, φωναξε ...θριαμβευτικα. — Χαίρετε κύριε ΰττουργέ τών έσωτερικών. Ένώ δλοι γελούσανε άκούστηκε τό ...καρφί. __Μοορέ έσωτερικών νά γΐνει. Οίκονομικών νά μη >ι
  νει γιατί μάς ιτήρε ό διάολος! ! !
  — ********* —
  Πολυδιαφημίζεται άπό μόνος τού σάν ό καλυτερος
  καλοττληρωτής των εφημερίδων ττού τοΰ καταχωροΰν ρε-
  κλάμες. , , ,
  Καί ακριβώς έπειδή ό ύττοψήφιος αυτος αυτοχαρσ
  κτηρΐζεται σάν ό πιό ...κύριος ό έκττρόσωπος της έψημε
  ρίδας πού τοΰ πήγε τόν λογαρισμό, εΐχε μαζ· τού κι
  ϊνα ...τσουβάλι γιά νά βσλει τα λεφτα.
  — Πόσος είναι ό λογαριασμός... τταιδι μου; Ρωτησε
  ό ύποψήφιος. ,
  __ Εϊκοσι χιλιάδες τετρακοσιες δωδεκα. Ατταντησε
  ό εισ-ρόκτορας. , , , ,
  — Πολύ καλά... παιδ! μου. Όμως έτΛιδη αυτή την
  στιγμή τυχαίνει νά μην έχω μαζ! μου ...ψιλά, θά σέ πεί
  ραζε νά σοΰ δώσω ίνα σοβαρά ττοσό έναντι <αί νά ελθεις ΰστερα άπό λιγες ώρες νά λάβεις σλλα τόσα; Ρώτησε εΰγενικά ό ΰποψήφιος. — Όχι κύριέ μου. Άπάντησε καταϋττοχρεωμένος ό είσττράκτορας. Έχαμογέλασε λοιπόν ..βουλευτικά ό ΰττοψήφιος, καθά- ρισε τα γυαλιά τού στήν ...κουρτίνα, αναψε τή ...γόπο τοΰ τσιγάρου τού, δνοιξε τό —ορτοφόλι τού καί... —- Πάρε παιδ! μου .. τριακόσιες δραχμές έναντι! ;! Αύθεντικώτατον καί χωρίς ...κίμηνο. — ΛΛΛ — Ύποψήφιος ...Πάταξης, ύττοσχΐθηκε σέ ...δικαστικό κλητήρα, νά τόν έξοφλήσει, &ν τόν.,.ψηφίσει! ! ' Μην ρωτήσετε ποίος είναι ό ύποψήφιος, γιοτί δέν πρόκειται νά σάς ττώ. "Αν θέλετε δμως νά τόν μάθετε, ρωτήστε στό Τεχνι κό Έτπμελητήριο ττοιδς δηλώνει πολιτικάς μηχανικάς κα! ...δέν είναι. _ ΑΑΑ — Μεγάλη ζημιά έχει κάνει στούς ΰττοψήφιους Νεροψιλε λεύθερους ή έπιτυχία τού ...άντάρτη, πού μάζεψε άπ' δλον τόν κόσμο, τούς μεγαλύτερους εϊσττγωγεΐς λουλουδιών καί τούς κουβάλησε στή Χερσόνησο. Καί ή ζημιά, δημιουργήθηκε άπό τό δτι, οί είσαγω γεϊς αύτοι, άγόρασαν δλα τα γαρύφαλα πού θά παρσ- χθοΰν εφέτο στήν ττεριοχή, ττροκαταβολικά! ! Αέγεται δτι δλοι οί καλλιεργητές γαρυφάλων, θά ψη φίσουν μονοκούκι τόν ύττοψήφιο αυτόν. Άς σττεύσουν λοιπόν καί οί δλλοι νά μαζέψουν άπ' δλο τόν κόσμο τούς είσαγωγεΐς ...ύποσχέσεων! ! ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΦΕ -- ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ» ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΔΏΝΙΑΣ 12 —. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ Χταπόδι μερίδα Γαρίδες μερίδα Μπακαλιάρος μερίδα Πατάτα όφτή Όμελέτα (αύγό, ντομάτα) ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κουκιά καί χόντρος ΠΟΤΑ Τσικουδιά καραφάκι Οΰζο Κρασ!(χΰμα & έμφιαλωμένο) ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Άν- Τίτου 2 τηλ. 283737) "Ανδπ Νάρκΐσσος ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΛΟΣ Τό γνοοστό Κοπτνοττωλεΐο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (Κ Ι ΜΟΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα είδη τού καπνιστή, περιοδικά, έψημερίδες καί την «ΑΑΗΟΚΙΑ· ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡθίΙ Τρείς Καμάρες °^ ποΛιτιομένο καί κα8αρό περ,βά/ΐϋο ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ Π Ι Τ Τ Δ III Ι Μ.Π ... Καΐ νιά τό βπΙτι: ΤΗΛ. 223023 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε (ΤΙόμια- ΚρΑοΐαΜο - Καβρέηΐες) Τ πτα, λ -· ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙ Α - ΚΡΥΣΤ ΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕ- ΠΤΑΙ κ.λ.π. συνάψη είδη ΕΓΧΩΡΙΑ καί ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ. Αναλαμβανομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. φφφφφφφφφφ<
  Σάββατο 19 Νοεμβριού
  ηρακλειο «η ΑΑΗ8ΈΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  ΟΒΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΒΟΥλΕΥΤΟΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■"■ά νά βρήτε τόν πθετΐιτικό πού θέϋετε
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥβΕΡΙΙΝ
  Πολιτικό ΓραΦεΐο:
  Πλατεΐα Τριών Καμάρων
  (Ήρώον)
  Τηλ. 287.856
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Γεωττόνος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡηΝ
  Πολιτικό Γραφείο:
  Δικαιοσύνης 49
  (έναντι είσόδου Δικαστηρίων)
  Ηρακλειο
  Γηλ. 220.136
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
  Οίκονομολόγος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡηΝ
  Πολιτικό ΓραΦεΐο:
  Δαιδάλου — Περδικάρη 9
  Ήράχλειο
  Τηλ. 286.873
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς Ε.Μ.Π
  Μαθηματικός ΠΆ.
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό ΓραΦεΐο:
  ΚαλοκαιρινοΟ 110 - 1ος δρ.
  Τηλ. 284. 250
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
  ΝΕΑΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Πολιτικό Γραφείο:
  Πλ. "Ελευθερίου Βενιζέλου
  (Λιοντάρια)
  Τηλ. 286.452
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Δικηγόρος - τ. βουλευτής
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφείο:
  Αβέρωφ 9 - ' Ηρακλειο
  Τηλ. 283.631 & 288.972
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  Επιχειρηματίας
  Δημοτικάς Σύμβουλος
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΖ ΖΥΜΜΑΧΙΑΖ
  Πολιτικό Γραφείο:
  "Εβανς 69 — 4ος όροφος
  Γραφεϊο 3
  Τηλ. 286.891
  _π__ *.
  ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΠΡΟΣ
  Χημικάς Μηχανικάς
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
  Πολιτικό Γραφείο:
  Ζωγράφου 5 - Ηρακλειο
  (Πλατεΐα Δασκαλογιάννη)
  Τηλ. 283.484
  289.496
  ν
  ΟΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ
  Ο Συνέχεια οττό τή σελίδα 1
  έπέλθει οίκονομική κρίση
  καί έσπευσα νά έπωφελη-
  θώ καί παραιτήθην άλλά ά
  πεδείχθει είς την Βουλήν
  δτι δέν έπέρχετο οΐκονομι
  κή κρίοης.
  Την 15ην Ιουλίου ή Έ
  νωσης Κέντρου παρέδωκεν
  είς τούς άποστάτας ύγεια
  οΐκονομία, ή κρίση ή οίκο¬
  νομική επήλθε κατόπιν καί
  έξαιτίας τοΰ πραξικοπήμα¬
  τος. Έχρεωκόττησεν κι' αύ
  τό τό σόφισμα καί τότε υ¬
  πήρξαν αλλοι έφευρέτεςσο
  φίσματος είπαν, πράγματι
  ρ Βασιλεύς έξηνάγκασεν
  τόν Παπανδρέου είς ταραί
  τησιν άλλά τό έκαμε διά νά
  σώσει τόν τόττο διτι ό Πα¬
  πανδρέου όργάνωσε κίνη-
  μα εναντίον τοΰ καθεστώ-
  τος.
  Τό σόφισμα είναι προφα-
  νως μακρύτερο άπ' δΧα τα
  προηγούμενα διότι έγώ Γ)-
  μουν κυβέρνησις καί έπρό
  κειτο νά όργανώσω κίνημα
  εναντίον τοΰ έαυτοΰ μου;
  Καί συνελήφθησαν οί συνω
  μότες καί έχουν μέχρι τοΰ
  οε συλληφθεϊ 16 άξιωματι-
  κοί. Δέν γνωρίζω, εάν έ-
  χουν εύθύνες έώπιον οχι
  τής μυστικής άνακρίσεως έ
  νώπιον τοϋ άκροατηρίου
  αν τταραπεμφθοΰν θά άΐΐο-
  καλυφθεϊ ή άλήθεια. Δέν
  πρόκεΐται έπομένως νά κρί
  νωμε εμείς τάς ευθύνας
  των ενώπιον τοΰ άκροατη
  ρίου θά κριθοΰν καί οί κρα
  τούμενοι άξιωμαηκοί καί
  οί κρατοΰντες.
  Διότι καί ενώπιον τοΰ ά
  ΕηαιοπαΡΒΓηΓοι
  Προμπθευτεϊτε έγκαιρα τό
  έο έλαιοδίχτυ μαο μέ
  την ύπερενισχυμενη ουγια
  Μεΐά άπό μακρές μελέτες, πετύχαμε νά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οϋν/ια) μέ ποΛΑά καί πιό δυνατά νήμα-
  τα, έυοωμαιωμένα οέ ταιυία άπό ιήυ ιδία πρώΐη ίίλη.
  Μέ την ιδία μέθοδο, ένιοχύοαμε ολο τό δίχτυ, χρηοιμοποι-
  ώντας πιό δυνατά νήματα κατά μήκοι; καί κατά φάρδος, μέ
  μελετημένη διατάξη ώοτε μοί. μέ την οϋγια νά παίρνει τό
  δίχτυ άτοάλινηάντοχή.
  Π ρ ο ο έ ξ ι β άκόρη δτι τό δίκτο μας έχει ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γΐα νά ρη
  χάνεταΐ οβτε μιά άπο τίς _ΐανο_ιές.
  ψ πιό μέ τό έλαιαϋχιυ μοί. ιό μάξεμα της έΑιάς "ψι ριό εύχάριστη κοί ανέξοίη ίππιΐχίΑ'ρ.
  Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΚΑΤΟλΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΟΒΗΝΗΣ ΠΒΠηαΐΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  κροατηρίου καί οί κρίνον-
  τες κρΐνονται άλλά πέραν
  τοΰ θέματος των εύθυνών
  άρκοϋμαι είς τό θέμα τοΰ
  άριθμοϋ έχουν μέχρι τοΰδε
  συλληφθεϊ κι' υττοπτοι καί
  κρατοΰνται 16 άξΐωματικοί
  τό σύνολο των Έλλήνων ά
  ξιωματικών είναι περίπου
  10.000.
  Οί 16 λοιπόν γιά τό καθε
  στώς; καί έπρεπε νά άνα-
  τραπή ή κυβέρνηση γιά νά
  σωθεϊ τό καθεστώς έπρεπε
  νά έπιστρατευτοΰν οί άρει
  μάνΐοι πολέμαρχοι ό Νόβας
  είς την Γίροεδρεία καί ό
  Στεφανόπουλος ατήν άμυ-
  να διά νά σωθεί τό καθε-
  στώς; καί δέν έντρέτονται
  νά τό ίσχυρίζονται.
  'Όλα τα σοφίσματα έ-
  χούν καταρρεύσει καί τελι
  κώς επεστρατεύθησαν οί
  αύλικοί συνταγματολόγοι
  είπαν. Πράγματι ό βασι¬
  λεύς απέλυσεν τόν Παπαν
  δρέου άλλά εΐχε δικαίωμα
  καί έκαμε χρήση δικαιώμα
  τος. Απήντησα είς τό συμ
  βούλιο τοΰ στέματος δέν ή
  το χρήσις δικαιώματος τί¬
  τον κατάχρησις δικαώμα-
  τος.
  Είς τό πολίτευμα τής 6α
  σιλευομένης δημοκρατίας
  τούς προέδρους τής κυβερ
  νήσεως δέν όρίζει ή εθννοι
  α των 6αοιλέων άλλά όρί¬
  ζει ή θέληοη τοϋ λαοϋ.
  Καί έφ' δοον επήλθεν διά¬
  στασις έν ήτο τό χρέος τοϋ
  βασιλέως νά διαλύση την
  βουλήν καί νά καλέση τόν
  λαόν νά άποφασίσει διά την
  κυβέρνησιν τήΓ άρεσκείας
  τού. "Εάν άπευθύνετο είς
  τόν λαόν καί ό λαός μέ άπε
  δοκίμαζε θά ύπέκυπτα καί
  θά έσεβόμην την θελήση
  τού διότι είς την θέλησιν
  τοϋ λαοϋ ύποκύπτουν οί
  άνδρες.
  Είς την θέλησιν τής βϊας ύ
  ττοκύπτουν τα άνδράποδα
  καί δέν άνήκω είς αυτήν
  την κατηγορίαν. Καί ήρχΐσ^
  νά δίδη έντολάς είς μέλη
  τής Ε. Κέντρου έδωκεν την
  πρώτην εντολήν άμεσον είς
  τόνΝόβαν .
  Έρωτώ ποία δεδηλωμένη ύ
  πήρχε υπέρ τοϋ Νόβα δταν
  έλαβε έντολή; ΤΗτοάπλοϋν
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιοΰμε στό Ήρα-
  κλειώτικο κοινό δτι τό ΜΠΑΡ
  (ύττόγειον ΝΤΟΡΕ) έπανα-
  λειτούργησε σέ 24ωρο 6άση,
  καί προσψέρει γιά τούς ξε-
  νύχτηδες τα γνωστά τού σπε
  σιαλιτέ, μοσχάρι 6ραστό,
  τρσχανά κα! ντεκτόο.
  'ΕΞκ τής διευθύνσεως
  »♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦< μέλος τής Ε.Κ καί ή βουλή άττεδοκίμασε την βασιλικήν εντολήν. Τουλάχιστον τό*£ έπρεπε νά σκεφτεϊ τόν λα¬ όν καί εντούτοις έπανέλα- βε την έντολή στόν Στεφα νόπουλον καί ό Στεφανό¬ πουλος την κατέθεσε διότι άπεδοκΐμάσθη άπό τό Κόμ- μα. Την ανέθεσεν γιά 3η φο ράν είς τόν Τσιριμώκον καί έρωτώ ποιάν δεδηλωμένην είχεν υπέρ αύτοϋ ό Τσιρι¬ μώκος; Πρό όλίγωνήμερών είς την θεσσαλονίκην εί¬ χεν καταβρίσει καί είχεν ό νομάσεΐ κυβέρνησιν έπι- φοπης την κυβέρνησιν Νό βα. Ποΰ στηριζόμενος όάνώ τατος αρχων έ'δωσεν εντο¬ λήν στόν κ. Τσιριμώκον; άλλά ή βουλή άπεδοκίμα- σεν καί αύτη την 3η βασιλι κή έντολή καί τότε άνεκλή θη άπό την έφεδρείαν είς την ενέργειαν ό κύριος Στεφανόπουλος καί τοΰ α¬ νέθεσεν εντολήν άλλά αύ τό δέν σημαίνει σεβασμόν είς πλειοψηφίαν δπως τό ά πεκάλεσαν αύλικοί συνταγ ματολόγοι σημαίνει άκρω- τηρΐασμόν τής θελήσεως τοΰ λαοΰ. Άλλά τώρα έχει εύρεθεϊ νέο έπιχείρημα: είπαν βε¬ βαίως ϊσως νά έχετε δίκιο γιά τό παρελθόν άλλά σή μερά επήλθεν καί ή νομΐμό της. ΌΣτεφανόπουλος έχει πλειοψηφίαν είς την βου¬ λήν είναι έπομένως νόμι- μος κυβέρνησις. Απαντώ¬ μεν δέν ύπάρχει νομότυπος παρουσία ή νομιμότης είναι είκονική καί ύπάρχουν δύο άπαντήσεις, ελαχίστη είναι ή πλειοψηφία των δύο 6ου λευτών άλλά εάν προέρχε ται άπό τόν λαόν είναι σε βαστή δπως συμβαίνει στή Μ. Βρεταννία άλλά είς την Έλλάδα δέν προήλθεν άπό τόν λαόν προήλθεν άπό τα άθέμιτα μέσα τα όποΐα άτί- μασαν τόν δημόσιον βίον τής χώρας καί ύπάρχει καί μία δευτέρα απάντησις. Ή Ελλάς δέν είναι 6ου- λευτοκρατεία είναι δημο- κρατία. Οί βουλευταί δέν εί ναι κυρίαρχοι είναι έκπρό σωποΐ ό λαός είναι κυρίαρ χος κ' δταν ό λαός κατά τρό πον αναμφισβήτητον πάρει την έντολή τού τότε έπΐβάλ λεται ό σεβασμός τής θέλη σεώς τού έπιβάλλεται ή προσφύγη στή ν ειδικήν τού κυριαρχίαν έπιβάλονται ε¬ κλογαί. Υπήρξεν έπομένως καί συνεχίζεται ή τταραβίαση τοΰ πολιτεύματος. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΑ<=»ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291 Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) Μαρογιώργη 5 — Ηρακλειο — Κρήτης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης Μονής Πρεδέλης 56— Ήράκλειο ΤΕΧ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Μαραγκουδάκης ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77 Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦«>«>«>♦♦«>«>♦♦
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  που πριν με/χωι ια εο"ι_Γ
  φραξηυν οιαλ'λσι ποσοομο
  προλαρίη να πει εσυαι κ πι ι ιιγ
  □υλλαβπ Λικ'ΐ'οου
  ^' «ι ΙΙ
  Σά66ατο 19 Νοεμβριού
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ι— Β3 ■_
  ΣΤΟ «ΝΤΟΡΕ»
  Η ΧθΕΣΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ
  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  Μέοα στήν κατάμεστη ά
  πό κόομο αϊθουσα τοΰ «Ντο
  ρέ» μίλησε χθές βράδυ ό ύ
  ποψήφΐος τής ΕΔΗΚ κ. Κ.
  Μπαντουβάς.
  "Ο όμΐλητής εκανε μιά
  έμπερΐστατωμένη όμιλία,
  πού κινήθηκε περισοάτερο
  στόν τομέα τής κριτικής.
  Άντΐκειμενικοί τού στό-
  χοι ήταν ό Παπανδρέου, οί
  Κομμουνιστές καί ή Δεξιά.
  Χαρακτηριστκό είναι δτι
  γΐά τόν Παπανδρέου είτε
  εύθέως δτι έϊ,υπηρετεϊ την
  Άμερικάνικη πολιτική.
  Ή συγκεντρώση άπό
  πλευρας συμμετοχής κοι-
  νοϋ ήταν ή π«ό πετυχημέ-
  νη πού εγΐνε μέχρι τώρα
  ο*τήν προεκλογική ηερίοδο.
  Έντύπωση εκανε άκό
  μη ή δήλωση τοϋ κ. Μπαν¬
  τουβά (πού σχολιάστηκε
  δυσμενώς στό σημεΐο αύτό
  γΐά κινδυνολόγος) δτι πρό
  σφατα έχουν γίνει πολλές
  μετάθεσις χουντικών άξΐω
  ματικών στήν Άθήνα, μέ
  σκσττό νά ρυθμίσουν έκεϊνοι
  τό·.. άποτέλεσμα των έκλο-
  γών.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  ΛΑΕ τοΰ Νομου Ηρακλείου,
  Αϋριο τό πρωΐ θά έκφράσης τή δυναμή σου,
  ριχνοντας στήν κάλπη τό ψηφοδέλτιο τής προτι
  μήσεώς σου μέ τό σταυρό έκείνου τού ύποψηφίου
  πού ξεχωρίζεις.
  Έτούτη την υστατη ώρα, που έτΐικοινωνοΰμε
  μαζί σας άγαπητοί ψηφοφόροι τού Ηρακλείου,
  ενα καί μόνο έχομε νά σάς πουμε.
  Ψηφίσετε τό ψηφοδέλτιο των Νεοφιλελευθέ
  ρων καί βαλτέ σταυρό, τιλάϊ στό δνομα τού Κώ-
  στα Μαρή.
  Ξεπεράστε τό «φράγμα τής άποστασίας»
  που έξυπηρετεϊ σκοπιμότητες καί λυτρωθεΐτε ά¬
  πό τής Φημες τής παρελθοντολογίας. Σκεφθήτε
  Κρητικά, σκεφθήτε σάν τίμιοι καί λογικοΐ 'Ελ-
  ληνες, καί τιμήσετε μέ την ψήφο σας τόν Κώστα
  Μαρή, τόν Ήρακλειώτη Βουλευτή πού εχει συν-
  δέσει τό ονομά τού μέ μεγάλους λαϊκούς δημο«
  κρατικούς άγώνες.
  Ψηφΐστε τόν Κώστα Μαρή γιά νά ξανακου-
  σττί μέσα στό Κοινοδούλιο ή (δροντερύ φωνή τής
  Κρήτης καί τής μαχομένης Δημοκρατίας.
  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΗ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»<» ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ Επιχειρηματίας ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕ ΡΩΝ Πολιτικό Γραφεΐο Πεδιάδος 1 έναντι πρακτορ. Όλυμπιακής άεροπορίας ΤΗΛ. 287.856 ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΙ ΘΑ ΦΗΦΙΣΩΜΕ; ΑΥΡΙΟ, μέ την ανατολή τού Τ)λιου θά αρχί¬ ση ή τελευταία μάχη. Ή μάχη τής κάλπης. Οί ψηφοφόροι, άνδρες, γυναΐκες, νέοι και γέροι, βιαστικά, σοβαρά, κατσούφικα ή χαμο- γελαστά, θά στηθοΰν άκόμα μιά φορά στήν ά- ράδα. Στήν ούρά. Άλήθεια, £χουν πάρει την μεγάλη άπόφα- ση, νά ψηφισουνσωστά; Νά μιλήσουν θετικά; Γύρω τους, οί πολύχρωμοι τοΐχοι τούς φω- νάζουν. Στά πόδια τους, έκατομμύρια χαρτια, πολύχρωμα τούς προτρέπουν. Βδομάδες τώρα οί κραυγές των μεγαφω- νων τούς άνασκάλεψαν τα χρονοντούλαπα τής μνήμης. Τούς άνακάτεψαν τούς καημούς καί τούς ναρκωμένους πόθους. Γιά μιά ζωή πιό 6- μορφη. — Α**.*** — Τί θά ψηφίσωμε δμως; Είναι τό φλογισμένο έρώτημα. θά ξαναψηφίσωμε, όπως πάντα, στό παμπαλαιο στυλ, τούς άρχαίγονους πρωταγωνι- στες; "Η θά άναζητήσωμε τίς καινούργιες μορ- φές μέσα στή γενική προσταγή τής έξελιχτικης πορειας τής ανθρωπίνης κοινωνίας; __ΑΑΑ__ Καί εάν συμ&εΐ πρώτο, δηλαδή ή έπανάλη- ψη τής παμπάλαιης ταχτικής, τότε ή δλη Ιστο- ρία τής πολιτικής ζωής μας έπαναλαμβάνεται. Ή παληά ζωγραφιά φρεσκάρεται καί ξαν<χ κρεμιέται στό σπίτι μας. Πλαισιωμένη άπό μιά έπίσης φρεσκοχρο σωμένη κορνιζα. Καί δλα πανε ί'σια κι δμοια, ϊ- δια κι άπαράλλαχτα. — ΛΛΛ _ Εάν δμως συμδεΐ τό κάτι άλλο μέσα μας, τότε θά άκουστεϊ ή φωνή τού πολύχρωμου τοι- χου. Τότε τό χάϊδεμα των φλογισμένων χαρτιών τής άσφάλτου καί τής χωματερής θά φλογίσει καί την ψυχή μας. Τότε δλα θά πάνε πολύ δια- φορετικά. Καί πίσω άπ' τό έκλογικό παραβάν οί άν- θρωποι, εμείς, θά ψηφίσωμε λευτερωμένοι. Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΠΟΡΤΡΑΙΤΑ «*>
  ■♦♦♦<· ΘΑ ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΩΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΡΙΤΗ Λόγω των αύριανών έκλογών καί των συνδεομένων μ' αύτές άργιών, ή «ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑ» τής Δευτέρας δέν θά κυκλοφορή- ση μεθαύριο. θά κυκλοφορήση την Τρίτη 22 Νοεμ¬ βριού ή ΜΕΤΕΚΛΟΠΚΗ «ΑΛΗΘΕΙΑ» μέ τα πλήρη άποτελέσματα καί άλλη ένδιαφέ- ρουσα υλη. Ή κανονική Δευτεριάτικη έβδομαδιαία μας έκδοση θά κυκλοφορήση την μεθεπόμε- νη Δευτέρα 28 ΝοεμβρΙου. ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΟΛΟΙ τής «ΝΕΞΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» λόγω γραμμής Κόμματος. Ό Κώστας Κωνιωτάκης. τττέραρχος, άττό την ΕΞΔΗΚ. Οί ύποψήφιοι τής Συμμαχίας, δέν τίς θ,Ελουν τίς Βάσεις, άλλά τελευταίως δέν στάθηκαν πάνω στό θέμα, μέ τήν τταληά γνωστή γραμυή ΟΛΟΙ τής «'Εθνικής Παρατάξεως», γιά ένα πρόσθετο λόγο. ΟΛΟΙ των «Νεοφιλελευθέρων» λόγω γραμμής κόμματος. Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 ψηφιστή. ΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΛ. Συμτταθέστατος, άλλά χω ρίς ίδιαίτερη δράση. Τοΰ 'ί γινε ή πολιτική ρουτίνα. Ό ι'διος λέει ότι θάναι τούτη ή τελευταία φορά. Μέτριος σέ άττόδοση δουλής, παρά τίς ά γνές προθέσεις τού. Είναι κι αύτάς ϊνα κομμάτι τού κατε στημένου, πού είναι άντίθετο μέ τήν άλλαγή. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧ. Άξιος, φλογερός γεμάτος δρεξη, άλλά ...νέος. Οΰτε κουμπαριές, οΰτε ρουσφέτια. Πώς νά τταλαϊψη μέ τα θεριά τού κατεστημένου. Πρέττει νά ψηψιστή. ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΝ. Πρώτος έπιλαχών στίς ττροηγούμενες. 'Υποστηρίζε- ται τώρα άττό τή γνωστή σάν «φράξια τής Φλόγας». Ποντό ρει στό προσφυγικό στοι- χεΤο, γιά τό όποϊο κατηγορή θηκε ένδοκομματικά, ότι έκ μεταλλεύεται. Λόγω Σαρρή μειώθηκαν οί μετοχές τού στήν Άλικαριασσό. Ή κυκλο φορϊα των φημών στόμα μέ στόμα, ά—ό τούς ϊδιους τούς όμοΐδεάτες τού γιά σχέση τού μέ δουλειές πού πήρε ά ττό τή χούντα (Χένιγκερ) — γιά μιά τιμωρήθηκε άπό τό Τεχν. Έπιμελητήριο — τεί¬ νουν νά τού μειώσουν την έπιτυχία πού προδλέπεται νά £χπ. Κατηγορήθηκε ότι έκμεταλλεύεται παληά τού έρωτοτροπία μέ τό Κ Κ Ε. ΕΤ ναι άγωνιστικός καί φυσικά κατά τών Βάσεων. Είναι καί νέος, ττρονόμιο πού ύττολογί- ζεται σωστά. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝ. Έπιστημονική προσωπικό τητα, πού λένε άρκετοι ότι έ'κανε λάθος νά άνακατευτή στήν ττολιτική. Μττήκε την τελευταία στιγμή γ ι αύτό χά ραχτηρίστηκε «άλεξιπτωτι- στής». Η προσωπικότητά τού μειώθηκε άττό τή θέση σέ κυ κλοφορία τής φήμης δτι δια ρίστηκε καθηγητής επί χούν τας. Άξίζει ττάντως νά ψηφι στή σάν έτπστημονική ττρο σωπικότητα. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Ι. Δυναμικός, καταρτισμένος μέ πολλές έλπίδες λόγω καί τής έπιττρόσθετης άμεσης σχέσης τού μέ τα «κεντρι- κά». Τα γκόλοπ τόν φέρνουν έκλεγμένο. Άν αύτό γίνη θά είναι κάτι τό εύχάριστο. ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜ. Ό νέος ΰποψήφιος τοΰ ΠΑ ΣΟΚ. Άψογος σέ δλα. Σε¬ μνάς, χωρίς διαθέσεις άρριβι σμοΰ, όπως άλλοι. Ό μόνος γνήσιος .Ηρακλειώτης. Επι στή μονάς καί ανθρω~ος μέ ίδανικά. Νέος, πολλά υπο σχόμενος. Άξίζει νά ψηφι- στή. ΣΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ. Παληός άγωνιστής. Κα λό παιδΐ. Πιστός φίλος. Μιά ζωή άγωνίες. Ευθύς. Άσυμ βίβαστος. Μάχεται στή δικη γορία. Ύπηρέτησε την άγωνι στική δημοσιογραψία. Τόν έ- νισχύουν πολλοί Άνωγεια- νοί. Δέν τόν ένισχύουν δμως οί ιθύνοντες τοΰ κινήματος Παρουσιάζει ρεΰμα. Είναι ά ξιος νά ψηφιστή. ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. Ό μόνος εκλεγείς στίς προηγούμενες έκλογές. Κα λός ανθρωττος. Αριστος άγω νιστής. Άπλός καί σεμνάς. Παρά ταύτα μειώθηκαν οί ίλ πίδες τού, λόγω τού δτι δέν δραστηριοποιήθηκε, μιά ττού καί ό πολιτικάς τού χώρος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔηΡΟΣ Ή άγωνιστικότητα καί ή γνώση, έγγύηση στά προβλήματα τοΰ τόπου. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΔΗΚ. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δέν τού τό έπέτρεπε. Ό ϊδιος εΐττεκάττοτε: έγώ δέν κάνω γιά ττολιτική. Καί ήταν μάλ λον είλικρινής... ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΩΑΝΝΗΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ Ό μόυος άξιόλογος άντι- στασιακός, άττό δλους τούς ύποψήφιους. 'Ήταν ό μόνος σίγουρος βουλευτής (καί τόν χρειαζόταν ό τόττος) άν δέν εκανε την κατ' δλλους χά ραχτηρισθείσα «παρατιμο- νιά». Πολλοί είναι έκεΤνοι ττού λυτΓοΰνται γιά τό δτι δέν Μττοροΰν νά τόν ψηφίσουν "Οσοι ψηφίσουν ομως Συυ μαχία άξίζει νά τόν προτιμή σουν. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δυναμική. Πετυχεμένη. Όρ ργανωτική. Πρώτη Δημοτι κός Σύμβουλος Ηρακλείου σέ σταυρούς. Μέ γνωστή δρά ση στόν πολιτικό κοινωνικό χώρο. "Εχει μεγάλες συμπά θειες. Άξίζει φυσικά νά ψη φιστή. ΣΚΕΜΠΕΤΖΗΣ ΚΥΡ. Γνωστάς άγωνιστής μί προοδευτικές άρχές. Άπλός. Δοκιμασμένος σέ περιπέτει ες. Μέ ενδιαφέρον στά κοι νά. Χωρίς δμως έλπιδες έκλο γής λόγω χώρου. Κ.Κ.Ε. Ό πολιτικάς αύτάς χώροο δίν κάνει ώς γνωστόν είδικώ τερη προβολή ύποψηφίων. Ό λοι τους είναι άξιόλογοι καί ίκανοί. "Ολοι δουλεύουν γιό τόν κοινό άγώνα. Έν τούτοις, γιά λόγους καθαρά ύποκειμε νικούς ξεχωρίζομε τούς: Μα τθαιάκη Γ., Μεσσαριτάκη Γ., Σταυρακάκη Μ. καί Φραγκε δάκη Μαρία. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θά ίρ:αν τιμητικό γιά τό Νομό Ηρακλείου νά μην βρεθή σέ καμμιά κάλτνη κανένα ψηφοδέλτιο τής Πό ράταξης αυτής. Έπειδή δ¬ μως είναι μιά σκληρή πραγ γματικότητα καί έπειδή οί ύποψήφιοι ύποστηρίζουν ά τομΐκά τίς ύτοψηφιότητές τους, δίνομε κ' αυτών τα πορτραΐτα. ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ "Εχει κακή φήμη στήν ά γορά. Πήρε ούσιαστΐκά στόν λαιμό τού ε'ναν Δικαστή, πού τόν εκανε κουμπάρο. Άνθρωπος τύττου «καρφί- τσας», άπό αύτούς πού «πΐ- νουν καφέ στήν Άσφάλεΐ α». Παληός χωροφύλακας καί δέν συμμαζεύεται. ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ ΙΩ. Αξιωματικόν Χωροφυλα κης. ΔραοτηριοΐΛ)ΐήθηκε στή Χούντα. "Ενα άγγλΐκό 6ι6λίο τόν φέρνει σάν 6α- σανΐοτή. ΤΙ δλλο νά τοϋ πής; ΛΑΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ό διορισμένος Δήμαρ- χος Άλικαρνασσοΰ στή Χούντα. Τίτλσς τού: "Εδωσε τό χρυ σό μυστρί Οτόν Παττακό. ΜΠΑΡΚΑΤΣΑΣ ΣΤΕΦ. Κσυμπάρος τοΰ πραξικο πηματία Λαδά. ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. Μιά φίρμα ένα δνομα πολλές άπώτες καί άκάλυ τττες έπιταγές. Πολυάριθ- μες καταδικαστικές άποφά- σεις. Προνόμΐο: Ό μόνος υπο ψήφιος ττανελλήνια πού συ νελήφθη κατά τήν προεκλο γική περίοδο γιά χρέη. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. Άνακηρύχτηκε «άντάρ- της» των Νεοφιλελευθέ- ριον. Χάραξε δική τού γραυ. )ΐή. "Εκανε ίίντονη διαφημι στική έκλογΐκή προβολή. Είναι αύτοδημιούργητος. Έργατικΐός. Ξεκίνησε που- λώντας φυστίκια. Είναι έ- ξαγωγέας. Εΐχε πολλές έ- μηίιρΐκές περιπέτειες, άλ¬ λά είναι πάντα στό έμπορι- κύ προσκήνιο. ΔΕΛΗΓΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. Ό πΐο πολυουζητημένος γιά τόν λόγο δτι ένώ ηταν ήγετικό στέλεχος τής Ε ΔΗΚ μεταττήδησε στόν Μη τσοτάκη. Πολλά έπΐστημο- νικά προσόντα, άλλά άγνω στος, μέ σχεδόν καμμιά κουμπαριά. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. Παληός έκδότης έφημερί δας, συνδικαλιστής καί ά- γρότης. Μεταπήδησε άπό τό ΠΑΣΟΚ πού ύττοστήρι- ζε στίς περασμένες, στόν Μητσοτάκη. Δέν έ"χει μέγα λη πολιτική έμβέλεια, άν καί συμπαθέστατος. ΚΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ. Σωστός. Δημουργικός. "Ηρεμος. Μέ πθλλά άλλα προσόντα. Γιατΐ δμως στήν Πολιτική καί μάλιστα στούς Νεοφιλε λεύθερους; Αύτό θά μδς τό ποΰν αθρΐο οί ψηφοφόροι. ΜΑΡΗΣ ΚΩΝ. Ό πάλαι ποτέ πρώτος σέ σταυρούς στό Ήράκλειο μηλά λόγω άποστασίας. Άγωνίζεται νά άναστήσει τίς παληές δόξες. Ό Λαός δμως δέν πείθεται εΰκολα. "Εχει ττάντως ττολλούς φί λους ]ΐέ έ'ντονες καλές άνα μνήσεις καί πολλούς συν- τέκνους. Σ' αύτούς καί στόν παλαιοκομματισμό έλπίζει.. Ε.Κ.Κ.Ε. ΦΑΜΕΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ή μόνη ύποψήφια Φαμε- λιάδου—Νάκου Ελένη θά πάρη τούς ψήφους δσων δέν μπΌροϋν νά κρατηθοΰν στά πλαίσια πού χαράζει ή πολιτεία καί δσων έπανα- στατοϋν, γιατί δέν πΐστεύ- ουν σ' αλλες λύσεις. Στό Ήράκλειο δέν ί!χει πολλούς, ατυχώς γιά τό Ε ΚΚΕ. Λ.Δ.Ε. Συμπαθέο'τατοι κι οί δυό ύποψήφιοι Μαρής Ιω. καί Τζεδάκης Χαρ. Ό χώρος δμως αύτός δέν ν. χεΐ άπήχηση δση θα>
  ϊσως, στό Ήράκίλειο.
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
  ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.
  Ή συμπαθητικώτερη περί
  πτο)ση ύποψηφίου. Είναι ό
  μόνος πού λέεΐ: μή μέ ψη
  φίοετε! Προσεπάθει απλώς
  νά κλέψει Μ'ήφ°, άπό τή
  Δεξιά.
  καί τώρα (πεσμένος πολύ χά
  Εμβατήριο ζωής
  (Άφιέρωμα στά νιάτα τοΰ Μεγάλου Κάστρου
  καί όλης τής ΈΞλλάδας, γιά την τέταρτη έπέ-
  τειοτοΰ θρυλικοΰ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)
  Στό δειλινό πήρε ή ζωή τό μονοοτράτι
  κεΐνο τό δύσκολο μέ δίχως γυρισμό.
  Κακοβολιές ή σκέψη μου γεμστη,
  κα! Ί'σια τράδαγε, μοιραΤα στό γκρεμνό.
  Πίσω μου έρχουνταν μπουλουκια οί άναμνήσεις.
  "Ολος ό κύκλος τής ζωής μέ άκολουθά-
  καί πέρα δείχνουνταν τό άγνωστο τής δύσης,
  πάνου στό άγνωστο δουνό τού Γολγοθά.
  Κάποια παιδία — γλυκές φωνές — έτραγουοοΰσαν,
  έ'να τραγούδι πού μιλάει γιά λευτεριά.
  Καΐ άποσχέσεις, δυνατές άποηχοΰσα'
  ΥΠς έτούτη άπ' τή νέα μας γενιά.
  Καί εΐπα τότες τής ζωής μονομιλώντας:
  — Πίσω σου μή στραφείς· μά ·*ρά6α μπρός·
  άναγεννιέται ή Έλλάδα τραγουδώντας,
  καί προχώρει καΐ προχώρει κατά τό φώς.
  ΒΑΓΓΕΑΗΣ ΓΡΑΤΣΕΑΣ
  Μεγάλο Κάστρο 1 7 τοΰ Νοέμδρη 1 977
  ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑ, 18. (ΑΠΕ). —
  Σοβαρά α'ιματηρά γεγονότα
  συνέβησαν σήμερα τα βράδι/
  λίγο μετά τήν όμιλία τού άρ
  χηγοΰ τής Νέας Δημοκρατί
  άς κ. Κ. Καραμανλή, ομάς
  Ή χθεσινή
  Αύτοκτονία
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  επασχε άπό άϋπνίες, τοΰ
  εϊχε κάνει άκροθΐγώς λό¬
  γο γιά αύτοκτονία καί τόν
  είχε ένημερώσει δτι θά
  τού άφήσει ^να φάκελλο
  μέ ένδιαφέρουσες γι' αυ¬
  τόν σημειώσεις.
  Χθές ό διευθυντής μας
  2τρεξε άπό τούς πρώτους
  ο'τό σημεΐο, τής αύτοκτονί-
  ας καΐ εϊπε στίς Άρχές, καί
  άργότερα στόν κ. Εΐσαγγε
  λέα σχετικά μέ τήν παραγ
  γελία τοΰ Ζαχαρία Δαμια¬
  νάκη, πλήν δνιως ό φάκελ
  λος αύτός δέν βρέθηκε άκό
  μη.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  Άρά6ων φοιτητών άποπειρά
  θηκε νά εισέλθη στήν Αί-
  γυπτιακή πρεσβεία τών Άθη
  νών πού δρίσκεται στήν
  άρχή τής Λεωφόρου Βασιλΐσ
  σης Σοφίας. Άμέσως μετά
  τήν άπόπειρα αντηλλάγησαν
  πυροβολισμοί και έγιναν συμ
  πλοκές μέσα στήν πρεσβείσ
  μέ άποτέλεσμα νά τραυματι
  σθοΰν 12 "Αραβες καί τρείς
  "Ελληνες. Ή κατάσταση τών
  δύο άράβων είναι κρίσιμη.
  Μικράς άριθμός άράβων
  κατόρθωσε νά εισέλθη στήν
  πρεσδεία καί άπό στιγμή σέ
  στιγμή άναμένεται ή τελική
  έπίθεση των αστυνομικόν
  πιθανώτατα'χρηση δακρυγό
  ών πσύ θά τούς αναγκάση νά
  παραδοθοΰν. Τα έπεισόδια
  άρχισαν άμέσως μετά τήν λή
  ξη τής όμιλίας τοϋ κ. Καρσ
  μανλή. Είκοσι καί πλέον Α
  ραβες άναρριχήθηκαν στά
  κάγκελα τής πρεσβείας καί
  άρχισαν νάπηδοΰν στόν περί
  δολο. Ταυτόχρονσ έπεσσν
  καί οί πρώτοι πυροβολισμοί
  ότ/νωστο δμως είναι άκόμη
  άν προήρχοντο άπό τή φρου
  ρά τής πρεσβείας ή άπό
  τούς έπιτεθέντας.
  Στό 'άκουσμα τών πυροδο
  λισμών οί πλησίον τής πρ£
  σβείας ευρισκόμενοι "Ελλη¬
  νες πολίτες πού εΐχαν παρσ
  κολουθήσει την όμιλία τοΰ κ.
  Καραμανλή καΐ άποχωρού-
  σαν νομίσαντες δτι έπρόκει
  το περΐ ενεργείας άντιθέτοι-
  πολιτικάς παρατάξεως, όρμη
  σαν κα! συνέλαδαν πολλούς
  άπ' αύτούς πού προσπαθοΓ
  σαν νά άναρριχηθοΰν. Δύο
  έξ αυτών σχεδόν λυντσαρί
  στηκαν άπό τό πλήθος ένώ ο'ι
  άλλοι τραυματισμένοι κσί
  μή παραδόθηκαν στούς ττρώ
  τους άστυνομικούς πού ε
  σπευσαν επί τόπου.
  Στό μεταξύ οί πυροδολι-
  σμοί πού εύτυχώς δέν προκά
  λεσαν πανικό στό πλήθος
  σταμάτησαν γιά λίγα λεπτά
  καί ή ίσχυρά άστυνομική δύ
  ναμη πού κατέφθασε κατόρ
  θωσε μέσα σέ σύντομο χρονι
  κό διάστημα νά άπομακρύνη
  τούς πολίτες καί νά άποκλίί
  ση όλόκληρη την περιοχή γύ
  ρω άπό τήν πρεσβεία.
  Όπως άνακοινώθηκε στό
  Εύαγγελισμό μεταφέρθηκσν
  βαρέως τραυματισμθένοι οί
  "Θραδες φοιτητές Σαΐτμή
  Χαλίμ τού Χασάν, Μωχαμέντ
  Σαμπσχ έτών 23 καί Μου-
  στα Αχμέτ έτών 20 καί έλα
  Φρά οί Σαλίμ Άρτογκαλτόρ
  καί Σιντάρ Μιχιάρ.