98960

Αριθμός τεύχους

145

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

22/11/1977

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, -ού πρΐν με
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ έστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Μετεκιϋογικιη 'Έκδοση
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΛιοσθυνίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΞΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ Φύλ 145 - Δρχ. 5
  Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΛΟΠΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
  λ * "<<ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» εκδόθηκε, μέ μοναδικό στόχο κι έ- πιδίωξη νά συντελέσει, άποτελεσμα- τικά, στην άντικειμενική διαφωτίση των Κρητών ψηφοφόρων. ΣΤΙΣ προεκλογικές καμπάνιες της «Α», έττισημάνθηκε, κατά τρόπο ρεαλιστικό καί δίκαιο, ό άνελέητος παραγκωνισμός, -ού υφίσταται τΊ Κρήτη άπό τίς κυβερνήσεις τής Δε- ξιάς. Καί συνέστησε την καταψήφι- σή της στίς έκλογές της 20ής Νοεμ¬ βριού. ~ ΟΙ ΝΟΥΘΕΣΙ ΕΣ καί οί παραινέ- σεις της «Α» σέ συνδυασμώ μέ σοδα- ρές άποκαλύψεις, δέν έγιναν άπό άν- τιπολιτευτική διαθέση. Υπήρξαν καρττός θεμελιωμένων άποδειχτικών στοιχεΐων. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ, κατόπιν τού¬ του, νά κρίνομε τό άτιοτέλεσμα των προχθεσινών εκλογών, σ' δ,τι άφορα την μείζονα έκλογική περιφέρεια της Κρήτης. Η Δ ΕΞ ΙΑ παρουσίασε, παρ' έλ- πίδα, μιά κάποια αυξήση της έκλο- γικής της δύναμης, στά περισσότε- ρα γεωγραφικά διαμερίσματα. Πρά γμα, πού σημαΐνει, δτι δέν διδαχτή- καμε ΤΙΠΟΤΑ άπό τό πρόσφατο παρελθόν. ΔΕΝ γνωρίζομε τούς λόγους, τΐού εσπριωξαν £να ποσοστό των ψη- ?οφόρων νά πριμοδοτήσουν τή Δε- ιά. Έκεΐνο, πού ξέρομε είναι, ότι ή Δεξιά αϋξτισε τίς μετοχές της στό έ- κλογικό σωμα τής Κρήτης. Είναι ε- να φαινόμενο οχι, δπωσοήποτε, έν- θαρρυντικό. ΕΙΝΑΙ κοινό μοστικό, πώς ό Κρητικός Λαός, παραγκωνίστηκε, ά- παράδεχτα, άπό την κυβέρνηση τής «Ν.Δ.», ή όποία άντί νά άποδοκιμα- στεΐ, χειροκροτήθηκε γ ι" αύτη της την παθητική στάση. Είναι αίνιγμα- τική ή αντιδράση. ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ, βέδαια, την έτυ- μηγορία τοΰ Κρητικού ΛαοΟ, πού ε¬ ξέφρασε την έμπιστοσύνη τού στή Δεξιά. "Ετσι έκρινε καί αυτό τό δρό- μο άκολούθησε. ΔΕΝ τό άποκρύ&ομε, δμως, πώς οί θιασώτες της Δεξιάς Μχασαν κά- θε λογικό έπιχείρημα μελλοντικής τους άντιδρασης. ΟΠΟΙΑ τύχη κι άν περιμένει τή γεωργική τους παραγωγή δέν έ,χουν οικαίωμα νά άντιδράσουν. Είναι α¬ ξιοί τής τύχης τους. ΟΙ ϊδιοι προσυ- πέγραψαν την αϋτοκαταδίκη τους. Άφοπλιστηκαν άπό κάθε διεκδικη- τικό δικαίωμα. ΜΟΝΗ έλπΐδα άπομένει ί| άλλα- γή νοοτροπίας άπό μέρους της Δε¬ ξιάς. Κατι, πού άγγίζει, βεβαία, τα δρια τής ούτοπίας. Γιατί ή συνήθεια είναι δεύτερτιφύση. ΚΑΙ Η ΔΕΞΙΑ είναι ή ϊδια κι ά- παράλλαχτη, έξήντα όλόκληρα χρό- νια. Είναι δυνατό ν" άλλάξει τώρα; Είδομεν... ΑΥΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΑΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΠΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΠΕΙΟΥ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Ή τοπική έ'κπληξη "Αν καί χαραχτηρίστηκε σάν «άλεξιπτωτιατής», προ ηγήθηκε γιατί ή πριμοδότη ση ήταν έτπθυμία τοϋ «κεν τρικοΰ» ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Ό δεύτερος τοϋ ΠΑΣΟΚ ΐτού βοηθήθηκε σημαντικά άπό πολλά μέλη τής τοπ·- κής όργάνωσης καί τό προ οφυγικό στοιχεϊο. ΣΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Πήρε την τρίτη θέση τοΰ ΠΑΣΟΚ, παλεύοντας Μέ την συμπαράσταση ά- γνών φίλων, Άνωγειανών καί τής οικογενείας των Σκουλάδων, πέτυχε. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Κέρδισε ιταλληκαρίσια χάρις στή δυναμική παρου οία τού μέαα Οτή Βουλή κα τα την προηγούμενη ηερίο δο καί τούς άγώνες τού γύ ρω άπό τα έθνικά θέματα καί την τύχη τής Κρήτης. ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Άπο πρώτος στίς περα- αμένες, ή"ρθε δεύτερος καί μέ μιοούς ψήφους. Ή περί πτωσή τους μαζί ιιέ τοθ Κε φαλογιάννη, άποδεικνύουν αύτό πού τούς είπαιιε καλο προαίρετα: Καλά τους γι ναι πλέον ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΜΙΛΑΧΗΣ Ό πρώτος σέ ψήφους (11.139) άπό δλους τούς βουλευτές τού Νομοΰ. Κέρ δισε έντυπωαιακά την 6ου λευτική £δρα. Νά δοϋμε τώρα. θά κερδίση καί τό χαρτοφυλάκιο, θά τό διεκδΐκήση φυσικά άλλά νά δοΰιιε καί τί θά πή ό Δαλαϊλάμας ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ «Ό Λαός δέν ξεχνά καί πληρώνει άκριβά». Ούσια- στικά τόν τιμώρηοε, μέ τό νά τόν κατεβάση άπό την κορυφή τοϋ «ΠΌλιτικοΰ Ψη ρείτη», στούς πρόποδες τής «πολιτικής Χαλέπας». Βγήκε, μόλΐς καί μετά 6ι άς, απάτην Β' κατανομή. ΤΟ ΠΡΠΓΜΠιΊΚυ ΝΟΗΜΟ ΤΟΝΕΗΑΟΓΟΝ ΧουυτοβαοιΑικοί ΟΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΚαραμανΑϋς Ο ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ ΚΚΕ - Μητοοτάκης Άυδρέας ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - ΠΥΡΡΕΙΟΣ ΝΙΚΗ ΠΠΙ1 ΠΟΙΑ» ΟΙ ΑΒΙΚΑΙΠΕΤΥΧΕ ΑΗΙΑ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ νόημα πού προκύπτει, κατά τή γνώμη μας, άπό τίς προχθεσινές έκλο¬ γές, είναι αύτό πού δίνομε άμέσως μέτόν παρα- πάνω τίτλο μας καί πού άναλύομε συνοπτικά, ώς εξής. ΟΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ νικητές των έκλογών εί>
  ναι οί Χουντοδασιλικοί, οί όποΐοι άπό την κοι-
  νωνική καί νομική άπομόνωση, πού βρισκόντου-
  σαν, μπαινουν έπίσημα τώρα μέσ' στή Βουλή.
  Καθένας καταλαδαίνει ότι θά πα'ιξουν τόν ρόλο
  των «σκυλιών» τοθ Παπαδόπουλου καί τοΰ Κων¬
  σταντίνου, χωρίς νά μπορεϊ νά άποκλείση κα-
  νείς δτι τα «γαυγΐσματά» τους δέν θά φτάσουν
  καί στό άποκορύφωμα τού νά θέσουν καί καθε-
  στωτικό ζήτημα. ΟΊ ϊδιοι θά έπαίρωνται γιά την
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
  και ύποσχόμαστε
  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, τό Συνταχτικό καί τό
  Τεχνικό προσωπικό τής «Προεκλογικής Ά-
  λήθειας», πού άρχισε στίς 25 Όκτωδρίου
  καΐ τελειώνει -- δπως είχαμε πεϊ -- σήμερα,
  αίσθάνεται την υποχρεωθή νά ε;}χαριστη
  ση είλικρινά, τό άναγνωστικό κοινό, τούς 6-
  ποψήφιους δουλευτές πού τής έ"δωσαν την
  έκλογική προδολή τους, τούς διαφημιζόμε-
  νους πού της εδωσαν ρεκλάμες καί γενικά
  δλους δσους τής συμπαραστάθηκαν καί τή
  δοήθησαν νά πραγματοποιήσει τό δύσκολο
  αύτό έγχείρημά της.
  ΕΠ ΕΙ ΔΗ μάλιστα ή προσπαθεία αύ¬
  τη, πού στηρίχτηκε περισσότερο στή σοσια-
  λιστική 6άση κοινής συνεργασιας δλων, α¬
  νεξαρτήτως είδικότητας, πέτυχε όμολογου-
  μένως, οέν παραλείπομε άπό τώρα νά ύπο-
  σχεθοΰμε στούς φίλους άναγνώστες, δτι α¬
  κριβώς άπό την έπιτυχία τής συνεργασιας
  τοθ συνταχτικοθ καί τεχνικοΰ προσωπικού
  μέ τή διεύθυνση τής εκδόσεως δέν άποκλεί-
  εται νά γρννηθεΐ σύντομα ιιιά καινούργια
  καθημερινή εφημερίδα, πού θά είναι άποτέ-
  λεσμα έτούτης τής προσπάθειας.
  ΣΧΕΤΙΚΕΣ λεπτομερείς τό άναγνωστι-
  1 κό κοινό θά μάθει σύντομα άπό τίς στήλες
  της έδδομαδιαίας «Αληθείας».
  έπιτυχία τους καί θά ζητοΰν την άποφυλάκιση
  καί άμνήστευση των τροφίμων τοθ ΚορυδαλλοΟ,
  υποστήριζοντας δτι σε ένδεχόμενες έκλογές, μέ
  ήγέτη τοΰ ψηφοδελτίου τόν τέως Διχτάτορα, θά
  διεκδικήσουν μεγαλύτερα ποσοστά.
  Ο ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ των έκλογών είναι ό Κων
  σταντΐνος Καραμανλής, ό οποίος δχι μόνο δέν έ-
  χασε, άλλά αϋξησε ούσιαστικά τη δύναμή τού,
  πετυχαίνοντας κυρίως νά ξεκαθαρίση τόν έαυτό
  τού από τή μομφή τής άκροδεξιόίς, πού θά ρίχνη
  τώρα στίς πλάτες των Χουντοβασιλικών, τούς ό-
  ποίους καί θά παραθέτει σάν άντίπαλο άντίδαρο
  τής άκρας άριστεράς τού ΚΚΕ.
  Ό θεός νά φωτίση την άφεντιά τού (γιατί
  περί τέλειου άφέντη πρόκειται τώρα) νά μην
  αρχίση τόν παληό γνωστό ντορό, γιατί (γιά νά
  μεταχειριστοΰμε μιά κοινή φράση τού λαοΰ)
  «ζήτω πού καήκαμε».
  "Ολοι θυμόμαστε τόν παληό «σκληοό Κα-
  ραμανλή» της βετίας καί τό περίφημο «άστυνο-
  μικό κράτος» πού εΐχε έγκαθιδρύσει.
  Ποίος θά τόν εμποδίση νά τό κάνη καί τώ¬
  ρα, μέ τέτοια ίσχύ;
  Ή δύναμη τοΰ ΠΑΣΟΚ μήπως; Μην γελιό-
  μαστε κύριοι. Αύτη θά είναι απλώς ποιοτικά
  (όχι ποσοτικά) άναστέλλουσα δύναμη, πού α¬
  πλώς θά κρατήση μιά καλή άμυνα.
  Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Παπανδρέου σημείωσε πραγ-
  ματικά μιά περιφανή κυρίως προσωπική νίκη, ά-
  φοΰ κατάφερε νά καταδαραθρώση τόν Μαΰρο
  καί την ΕΔΗΚ. Ή νίκη δμω,ς ήταν «Πύρρειος»
  γιατί άπλούστατα δέν «αγγιξε» καθόλου τόν
  Καραμανλή, ουτε μπόρεσε νά «περιορίση τή Δε¬
  ξιά στά φυσικά της πλαίσια», δπως ύποστήρι-
  ζε και διακήρυττε ή τοπική εφημερίδα τοΰ ΠΑ.
  ΣΟ.Κ. «Φλόγα». Απλώς πήρε τούς ψήφους άπό
  τόν δημοκρατικό χώρο τοΰ Κέντρου καί τούς με-
  τέφερε στά δικά τού περισσότερο άναμφισβή-
  τητα δημοκρατικά καί σοσιαλιστικά θηλάκια.
  ΤΟ Κ.Κ.Ε. είναι τελικά ό πραγματικάς έπιτι.-
  χών καί οί Νεοφιλελεύθεροι, δηλαδή ό Μητσοτά
  κης, διότι κατάφεραν νά επιτύχουν τό στόχο
  τους και νά μποΰν στή Βουλή έπίσημα πλέον.
  ΟΣΟ γιά την ΕΔΗΚ καί τή ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ή
  όριστική καί πλήρης πολιτική τους καταδαρά-
  θρωση, είναι μιά σκληρή πραγματικότητα.
  ΤΕΛΟΣ, έκεΐνο που πρέπεινά ύπογγραμίσω-
  με είναι δτι τό παιγνίδι των έκλογών πού οργά-
  νωσαν οί Άμερικανοί, πέτυχε άπόλυτα. Ή Δεξιά
  καί ό «παπαγαλος» τοΰ γνωστοΰ «άνήκομεν είς
  την Δύσιν», ό μεγάλος «φίλος καί σύμμαχος»
  είναι τώρα, άνανεωμένος καί άναβαφτισμένος,
  στά πράγματα κρατώντας στά χέρια τού τό τι-
  μόνι της Έλλάδας. «"Ας εύχηθοΰμε νά μην πιά-
  ση τό καμουτσίκι...
  Τούς συγχαΐρομε
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Έδώ... Μαϋρος-έκεϊ...Μαϋρος - πού είναι...ό Μαύροςκιάραχνος;
  Μί. ΗΑΨΑΧΝθνΝ ΠΑ ΤΟΝ ΧΑΜεΐΙΟ ΑΡΧΗΓΟ Τθνΐ: ;
  ΕΙΝΑΙ
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας συγ-
  αίρει δλους τούς έπιτυχό
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦
  ΛΙΑ
  ΙΔΑ 3
  τίς δηλώσεις
  των πολιτι¬
  κών Άρχηγών
  γιά τίς
  έκλογές
  καί τα
  άποτελέσμα-
  τά τους.
  ντες Βουλευτές τής Κρήτης
  καί τοϋ Νομοΰ "Ηρακλείου
  εΐδικώτερα κ.κ. Δρετάκην,
  Άσλάνην, Σκουλδν, Μπαν
  τουβάν, Ξυλούρην, Γαλε-
  νιανόν, Κεφαλογιάννην
  καί τούς εΰχεται κάθε κα-
  λό, γιά τή δική τους πολι-
  τΐκή συνέχεια καί την προ
  κοπή τοϋ τόπου
  Εΐδικώτερα συγχαίρο
  με τόν κ Θανάοη Σκουλα,
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ...
  ΜΕΧΡΙΣ έδώ, στό σημερινό δηλαδι)
  φύλλο πού κρατάτε στά χερια σας, διάρκε-
  σε ή καθημερινή Μκδοση της «Αληθείας»,
  της «Προεκλογικής Έκδοσης», την όποία
  άρχίσαμε την Τρίτη 25 Όκτωδρίου 1977.
  Στό φύλλο αύτό δίνομε τή «Μετεκλογι·
  κή» είκόνα τής Προεκλογικής κίνησης, άπο
  δέ την έρχόμενη Δευτέρα, ή «Άλήθεια», θά
  συνεχίση -- όπως πάντα -- την γνωστή έδδο-
  μαδιαία της ϋκδοση.
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Τρίιη 22 Νοε)ΐβρ(ου 1977
  Μ ΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ" 43
  Κρητική Άφήγηση
  ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  21ο
  —- Μην οτενοχωρΐέστε
  κυρία μου! ι
  θά τούς αφήσωμε ελευθέ¬
  ρους.^
  Την Ελευθερία την ήθε
  λάν πολύ αύτοί οί α.νθρω-
  ποι, άλλά άντί νά τούς άφή
  σουν ελευθέρους τούς £-
  κλιναν μέσα σ' &να σκότει
  νό δωμάτιο γεματο αϊματα
  άπό αλλους άθώους άνθρώ
  ττους καί α,ρχιζαν την ακλη |
  ρή μεταχείρηση τοΰ βούρ-1
  δουλα την τόσο άπάνθρωπη
  Λέγοντας τότε πού είναι ό
  άρχηγός «τάδε» όμάδας πού
  βρίσκονται οί "Αγγλοι
  καΐ ποίος £καμε τό τάδε σα
  μποτάζ οί όΐνθρωποι γι' αύ
  τα δέν γνώριζαν τίποτα.
  Αύτοί βεβαία συνέχιζαν
  τόν ξυλοδαρμό μέχρι πού
  (τούς παραμόρφωναν.
  Ακριβώς γι' αύτό τό λόγο
  οί τρείς ναυαγοί ί)θελαν νά
  είναι πολύ έτπφυλακτικοί
  σέ. κάθε τους κινήση.
  "Οταν £φτασαν την δεύτε
  ρη μερά στό κονάκι τοΰ κα
  πετάν —Κρούστη, αύτός
  ήταν £νας διακεκριμένος
  ιαΐνθρωτιος οίφναμικά άνε-
  ξάρτητος άλλά καί ττατριώ
  της, τούς ύττοδέχτηκε μέ με
  γάλο ένθουσιασμό καί πα-
  αριαΛική ύπερΓρφάνεΐα.
  Συγκινημένος τούς άγκά-
  λιασε καί τούς φίλησε. "Ο
  ταν μάλιστα £μαθε ότι ό Έ
  παμεινώνδας είναι άδελ-
  φός τοΰ Σήφακα ττήγε νά
  πετάξει άπό χαρά. Οί ναυα
  γοί άπό τό δρόμο ή*ταν κου
  ρασμένοι κα ίδέν κρατιών-
  ταν άπό την πεϊνα. Ό κα-
  πετάνιος τέτοια πράματα τα
  γνώριζε καί μέσα σέ λίγη
  ώρα τό τραπέζι ή"ταν στρω
  μένο. "Εβγαλε καί παλιό
  κρασί άπ' τό βαρέλι. Τοΰ
  λέεί τότε ό Έτταμεΐνών-
  τας :
  —Σάν νά μάς εΐχες καλε-
  σμένους καί στρώνεις άρ-
  χοντικό τραπέζι.
  Σ' αύτό τό σπίτι υπήρχαν
  ψωμΐ, φαϊ κρέατα, πού κεϊ
  να τα χρόνια ήταν δύσκολο
  νά βρεϊ κανεΐς καί ψωμΐ ά-
  κόμη.
  —Τό βρισκούμενο έτοίμα-
  σα τταλληκάρια μου! Νά τη
  οΰμε ε"να κρασί, καί νά ξε-
  χάσωμε τό χάρο.
  —Χρειάζονται κ ι αύτά κα-
  πετάνιο. Μ' αύτό τόν τρό-
  γΛ) ό ανθρα?πος νοιώθει λί
  γο έλεύθερος.
  —Έδώ, ασφαλώς παλληκά
  ρι μου, νοιώθεις έλεύθε¬
  ρος. Γιά νά μάθης πώς λέ-
  γεται τοΰτος ό τόπος λέγε
  τα ι Άετοράχη. Οί "Ελλη-
  νες πού βρίσκονται σ' αύ-
  τές τίς βουνοπλαγιές £-
  χουν όρικστεϊ. Δέν θά προ
  σκυνήσουν τα βρωμόοκυλα
  τοΰ Χίλτερ. Μάλιστα έδώ
  2νας καπετάνΐος έόχει βγά
  λει £να ριζίτικο τραγούδι.
  —Μποροΰμε νά τ' άκούσω-
  με καί μεΐς καπετάνιο; νά
  άναγαλιάσει ή φυχή μας!
  —Αύτά τα τραγσύδΐα είναι
  νά τ' άκοΰνε οί κυνηγημέ-
  νοι, δπως έσάς.
  "Ενας αητός έκάθετο
  στσΰ χαρακΐοΰ τή ρίζα.
  άναστενάζει θλιβερά, μά ή
  δψη δέ τό δεΐχνει.
  Έσίμωσε £να άε^τόπουλο
  νά τόν παρη··")ρήση.
  —Πές ιιου άητέ τό πόνο
  σου-· νά γιάνει ή καρδιά
  σου.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Ή συνέχεια τοϋ κρητι¬
  κού άφηγήματος, θά δο¬
  θή άπό την έβδομαδιαία
  «Άλήθεια», στήν όττοία
  άπό την έρχόμενη κιόλας
  Δευτέρα θά δημοσιευ¬
  θή τό έπόνιενο μέρος τοΰ
  πνευματικοΰ δημιουργή
  ματος τοϋ κ. Χαρωνίτη.
  Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΕΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
  Η ΧΗΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ κ. ΑΗΜΑΡΧΟ
  Ή κ. "Ελένη Καζαντζάκη
  έστειλε στόν Δήμαρχο «.
  Μανόλη Καρέλλη τό παρακά
  τω γράμμα γιά τίς έκδηλώ
  σεΐς ττού έγιναν στό Ήρσ
  κλειο άπό τόν Δήμο Ήρα
  κλείου γιά την συμπληρώση
  των 20 χρόνων άπό τόν θό
  νστο τού Νίκου Καζαντζάκη.
  Άγαπητέ Κύριε Καρέλλη,
  Έπιτρέψετέ μου καί ά
  ττό μακριά νά σάς ξαναπώ
  ένα μεγάλο, μεγάλο εύχαοι
  στώ γιά δ,τι κάνατε νά τιμή
  σετε τή μνήμη τού μεγάλου
  γιοΰ τής Κρήτης, τοΰ «γίγαν
  τα γιοϋ τής γής» δπως άπο
  κάλεσε κάττοτε ό γνωστάς έλ
  ληνιστής Κάρολος Κερέντι.
  Καί μαζί μέ σάς, πολύ θσ
  ήθελα νά εύχαριστήσω κα«
  δλους δσους σάς βοήθησαν
  καί γίνηκαν δλα τόσο δμορ
  ψα κ,αί τόσο έπιβλητικά.
  Είταν μεγάλη χαρά γιά μέ
  μενά νά σάς γνωρίσω καί
  προσωπικά καί νά βρεθώ ά
  νάμεσα σέ τόσους λαμπρούς
  Κρητικούς καί φιλους. Πολύ
  μέ συγκίνησαν κ ι οί Βάρδα
  ριανοι, πού τώρα πιά τάχουν
  σκοπό νά στήσουν ίνα δμορ
  φο Μουσεΐο Νίκου Καζαντζά
  κη, μέ την ττρωτοβουλία καί
  κάτω άττό τίς όδηγίες τού
  ξεχωριστοΰ σκηνοθέτη κι άν
  θρωττου, τού κ. Γ. Άνεμογιάν
  νη. Ώραΐα ττού θ&ναι, μετά
  τό Μαρτινέγκο, νά τραβοΰν
  οί ξένοι καί γιά τούς Βάρδα
  ρους!
  Άν θέλει ό ©εός, αν θυμη
  θεί πώς κάπότε άγαττοΰσε
  τόν τόπο μας, ΐσως δλα μάς
  έρθουν δολικά. Τώρα, δλη
  μου ή σκέψη, όμολογώ, ττάει
  στή μαρτυρική Κύττρο. Κ ι
  ϊνα παιδί νά μπορέσουμε νά
  κρατήσουμε στά χώματά της
  θάναι μεγάλο κέρδος.
  Δυστυχώς τό επίσημο κρά
  τος, τα ττροξενεϊ'α κι οί πρε
  σβεϊες μας, δχι μόνο όδιαφο
  ροΰν άλλά καί συσττηματικά Ι
  άποθαρρύνουν δσους θά ήθε
  ΠΕΤΑΛΩΜΑ ΤΑ
  λάν κάτι νά κάνουν μέ δική
  τους ττρωτοβουλία. Καί νά
  μή θέλεις, δέν μπορεΤς παρό
  νά θυμάσαι τόν Βενιζέλο καί
  ν' άναστενάζεις. "Ενας_ Β εν ι
  ζέλος μάς χρειαζόταν 'σια ·
  σία τώρα. Νά φωτίσει τόν
  κόσμο γιά τίς άνομίες τοϋ
  Τούρκου. Τό τι άνοησίες κ ι
  άνακρΐβειες λένε οί φίλοι καί
  σύμμαχοί μας πρέ~ει ν&ρ-
  θεις στή Γενεύη γιά νά τις
  άκούσεις. ΓΓ αύτό σήμερα κι
  ή τόση μου άττελπισΐα. Έλπί
  ζω νά μέ συγχωρέσετε..
  Γενεύη, 11 Νοεμβριού 1977
  Μέ πολλούς θερμούς χαιρε
  τισμούς & βαθείαν έκτίμηση
  ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Τό Πανεπιστήμΐο Κρήτης
  καί τα προβλήματά τού
  "Οπως τα άναλύει ό καθηγητάς κ. Ν. Μ. Παναγιωτάκης
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦φ»»».
  Τό Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Ιδρύθηκε στά τέλη τού 1973
  άλλά μόνο φέτος διατέθηκαν
  όπτό την Πολιτεία τα άτταραΐ
  τητα κονδύλια γιά νά κατα
  στεΐ δυνατή ή έναρξη τής
  λειτουργίας τού. "Ηδη άρχ(,
  σαν νά λειτουργοΰν τό ττρώ
  το έτος τής Φιλοσοφικής Σχο
  λής στό Ρέθυμνο, μέ 140 π£
  ρίττου φοιτητές, καί τό πρώ
  το ετος τοΰ ΜαθηματικοΟ
  Τμήματος τής Φυσικομαθημο
  τ ι κης Σχολής στό Ήράκλειο
  μέ 80 περίπου φοιτητές, κσ
  τω άπό συνθήκες ττού, χωρίς
  δέδαια νά είναι ίδεώδεις, εί
  ναι άρκετά ίκανοποιητικές.
  Ό χρόνος ττού μεσολάβησε
  άτΓΟ την ϊδρυση ώς την έναρ
  ξη τής λειτουργίας δέν ττέρσ
  σε άκαρ-ος. Ή Δ.Ε. εΤχε τόν
  καιρό νά προχωρήσει άνετό
  τερα στό βραχυπρόθεσμο
  ττρογραμματισμό τοΰ νέου
  Πανεπιστημίου. Είδικότερσ
  γιά τα τρία θέματα ττού θί
  γονται στό δημοσιευμά σας
  εχω νά σάς πώ τα εξής, άρ
  χίζοντας άττό τό θέμα των
  κτιρΐων.
  Τό Πανεττιοτήμιο Κρη
  της άγόρασε μεγάλη οίκοπε
  δική έκταση δίττλα στό Βενι
  ζέλειο Νοσοκομεΐο καί προκη
  ρυξε ήδη τό διαγωνισμό γισ
  την άνέγερση των προσωρι
  νών έγκαταστάσεων τής Φυ
  σικομαθηματικής καί τής Ία
  τρικής Σχολής σέ προκατα
  σκευασμένσ κτίσματα, έργο
  ττού ή συνολική δαττάνη τού
  θά πλησιάσει τα 200 έκάτομ
  μύρια. Άν δλα πάνε καλά,
  σέ ένα χρόνο άπό σήμερα,
  θά έχουν άνεφερθεΤ κτίσματα
  έμβαδοΰ 12.500 τ.μ. άπό τα
  όττοΤα 3.500 τ.μ. ετοιμα γιά
  χρήση, καί ώς τό ττανεπιστη
  μιακό έτος 1979—1980, θά
  είναι έτοιμα γιά χρήση κτί
  σματα έμβαδοΰ 19.000 τ.μ.
  Άς σημειωθεΤ δτι τα κτίσμα
  τα αύτά, δταν έγκαταλει-
  φθοΰν άπό τό Πανετπστή-
  μιο, θά λύσουν γιά πολλά
  χρόνια τό διδακτηριακό πρό
  βλημα τής πόλης τού "Ηρα¬
  κλείου Δυσχέρειες ΰπάρχουν
  γιά την ττρόσκτηση μεγάλης
  οίκοττεδικής εκτάσεως, γιά
  την άνέγερση των οριστικήν
  έγκαταστάσεων τοΰ Πανεπι¬
  στημίου καί μιάς μεγάλης νο
  σοκομειακής μονάδος 600
  κλινών στό Ήράκλειο. Ό χώ
  ρος έχει έτπλεγεΐ καί ύττάρ-
  χει γιά την άγορά τού ποσό
  160 έκατομμυρίων στόν προ
  υπολογισμό δημοσίων έπεν
  δυσεων. ΟΊ δυσχέρειες γιά
  την πρόσκτησή τού έλπίζου
  με νά ύττερπηδηθοΰν, δταν
  θΤ ό
  του ττροσωττικό άνάμεσα ά—
  ττό έκλεκτούς έπιστήμονες ό-
  λων των άι^αδημαίκών βαθμί
  δών (όμότιμους καθηγητές,
  τακτικούς Α.Ε.Ι. τής χώρας
  μας καί τού έξωτερικοΰ, ΰφη
  γητές, έπιμελητές καί είδι-
  κούς έτπστήμονες) καί νά έ-
  ξασφαλίσει έτσι ύψηλό 6αθ
  μό έκτταιδευτικής άπόδοσης.
  Τό ενδιαφέρον πού εκδηλωθή
  κε άπό παλιούς καϊ νέους έ¬
  πιστήμονες, πού θέλουν νά
  διδάξουν στό Πανεπιστήμιο
  Κρήτης είναι τόσο μεγάλο,
  ώστε νά έττιτρέπει τίς ττιό αί
  σιόδοξες προβλέψεΐς γιά τό
  μέλλον. Ή Δ.Ε. βρέθηκε αά
  λιστα στήν ττολύ δύσκολη θε
  ση νά μή μπορεΐ νά Ικανοποι
  ήσει άκόμη καϊ τιμητικότα-
  τες προσφορές, έπειδή οί δι
  δακτικές άνάγκες τού ττρώ
  τού έτους ήταν πολύ περιο
  ρισμένες. Τελικά, —ετύχαμε
  τή ζηλευτή άναλογία διδα

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ν. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε.
  (Τζάμια- ΚρύοταΑΑα - Καβρέπτες)
  Γνωστοποιοϋμεν είς τό κοινόν τού ΝομοΟ Ηρακλείου δτι επί τής
  ΛΕΩΦ. ΕΘΜΊΚΗΣ ΑΝΤ Ι ΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 61 καί πλησίον ΠΥΡΟΣΒΕ-
  ΣΤΙΚΗΣ, άνοίξαμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙΑ ■ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕ-
  ΠΤΑΙ κ.λ.π. συνάψη εϊδη ΕΓΧΩΡΙΑ καί ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ.
  Άναλαμβάνομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως.
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  ♦♦ΦΦΟ«>σ> «>♦«>< ♦♦♦♦........... ♦»»·♦♦ ♦♦»· ♦»♦♦»♦♦♦« σκόντων καί διδασκομένων δητοττο.ηθεΤ άπόλυτα ή ] :1° κσι' το κυριοτερο, έξα ωφελεία ττού θ*. σφαλ.σαμε τις ινττηρεσιες έ- κλεκτών δασκάλων. Οί περισ σότεροι άττό τούς διδάσκον τες στό πρώτο έτος καϊ των δύο Σχολών είναι μόνιμα έγ κατέστημένο ι στό Ρέθυμνο καί στό Ήράκλειο. Αύτοι πού «ττηγαινοέρχονται» δέν είναι ττολλοί. Είναι κυρίως δ σοι διδάσκουν λίγες μόνο ώ- ρες την έβδομάδα, κα! δσοι θεωοήσαυε δτι ήταν άτταραί τητοι γιά νά διδάξουν φέτος ; έστω καί μέ τόν δρο αυτόν, ♦♦♦♦ συνει τεραστία προκύψει άττό τό έργο αύτό γιά τό Ήράκλειο καί γιά την Κρήτη. Στό Ρέθυμνο τό κτιριακό πρόβλημα είναι λυμένο. Ή Φιλοσοφική Σχολή έχει στή διαθέση της δύο νεόκτητα μ έ γάλα κτίρια, πού τταραχωρή θηκαν άπό τό ϋττουργεΐο Πά ι δεί άς, συνολικοΰ έμβαδοΰ 4.000 τ.μ., πού θά καλύψουν άνετα τίς άνάγκες τοΰ Πανε ττιστημίου γιά τα προσέχη χρόνια. Τό Πανεττιστήμιο ττρόλαβε πρίν άττοπερατω— θοϋν νά τό διαρρυθμϊσει κα τάλληλα καί νά τα έπιπλώ σει. Στό Ρέθυμνο μάς δωρή θηκε άπό τό Δήμο οίκοπεδι κή έκταση 1.200 στρεμμάτων κοντά στήν ττόλη γιά τίς όρι στικές έγκαταστάσεΐς τής διοίκησης καί των θεωρητι κων σχολών. Οϊ μελέτες γιά τίς έγκαταστάσεις αύτές έ'- χουν άρχισει άπό καιρό καΐ ττροωθοΰνται μέ ταχύτατο ρυθμό. Γενικά, κύριε Διευβυν τα, μποροΰμε νά ττοΰμε άνε ττιφύλαχτα δτι κανέναάπό τα έλλην ι κά Πανεπιστήμια δέν αρχισε τή λειτουργία τού κά τω άπό εύνοϊκότερες, κτίρια κά τουλάχιστο, συνθήκες καί μ Έ ττερισσότερη ττροετοιμα- σία, γιά νά δεχθεΤ τούς πρώ τους φοιτητές τού. Ή μεταβατική λύση τού προσωπικού πού θά διδάσκει στό μεταξύ δέν είναι καθό λβυ κακή. Τό Πανετπστήμιο έχει την εΰχέρεια νά έπιλέ ξει τό ττροσωρινό διδακτικό ♦ ♦♦♦♦♦♦♦Φ»<» ΘΕΛΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ; ΐί. Ι Ο. Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματί- ων. ώς καί ΐσογείωνΚαταστημάτων, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικιας ηολυτελοϋς κοτασκευ- ής καί επί των οδώ ν 18778 άρ. 39 καί Πασιφάης καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτήματος Γε- νικοϋ Χημείου τοϋ Κράτους). Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 καΐ 286113 *»♦♦♦♦♦♦« >♦♦♦
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ
  281.396
  Ο ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ-
  ΑΜΕΣΩΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  πού τόν έττέδαλαν άλλες ά-
  νειλημμένες ύποχρεώσεις
  τους.
  Ή Ίατρική Σχολή ττα-
  ρουσιάζει ττολύ περισσότερα
  προδλήματα. Ή λειτουργία
  της δημιουργεΐ αύξημένες
  εύθΰνες, —ού άτταγορεύουν
  κάθε προχειρότητα. Έχουμε
  καταδάλει ττολλές ττροσττά-
  θειες γιά νά ξεπεραστοΰν οί
  μεγαλύτερες άττό τίς δυσκολί
  ες. ©εωροΰμε κέρδος δτι η
  Σχολή δέν ήρχισε νά λειτουρ
  γεΐ άπό φέτος, δπως λειτουρ
  γοΰν οί νεώτερές της Ίατρι
  κές Σχολές των Πατρών κα!
  των Ιωαννίνων. Προγραμμα-
  τίζουμε νά άρχισει άπό τό
  έπόμενο έτος, σέ συνδυασμό
  μέ τό Βενιζέλειο ΝοσοκομεΤο.
  Ή λειτουργία της, στά έτοι-
  μα κτίρια πού θά ύπάρχουν,
  θά έξαρτηθεΐ κατά ττολύ άπό
  μία σειρά διοικητικώς άποφά
  σεων πού πρέπει νά προέλ—
  θουν άττό τό ύττουργεΐο Κοινω
  νίκων 'Υπηρεσιών. Άν λει-
  τουργήσει, θά ύπάρχουν, έκ
  τος άπό τα κτίρια, Ετοιμα
  τα έργαστήρια μέ τόν άττα
  ραϊτητο έξοπλισμό, καθώς έ
  ττίσης καί ένας πυρήνας 61
  βλιοθήκης. "Ετοιμα έργα¬
  στήρια, έξοττλισμός καί 6ι
  βλία θά ύπάρχουν έπίσης
  καί γιά τό Φυσικό Τμήμα
  τής Φυσικομαθηματικής Σχο
  λής, πού θά άρχίσει νά λει
  τουργεΐ τού χρόνου στό Ήρά
  κλειο. Άπό τό 1979 θά λει
  τουργήσουν κα! θά ΰπόλοιττα
  τμήματα τής ίδιας Σχολής.
  Άς ττροσθέσω δτι ή βιδλιο
  θήκη τής Φιλοσοφικής Σχο
  λής έχει ήδη 10.000 βιβλία,
  μέ βέβαιη ττροοτττική νά τα
  τριττλασιάσει ώς τόν έττόμε
  νο χρόνο καί τό Μαθηματικό
  Τμήμα γύρω στά 1.000 καΐ
  ττολλές σειρές είδικών περιο
  δ ι κων.
  •Τώρα τί νά ^ώ;
  Νά περιλάβω μερικούς
  πού ί^ιολογίζανε νά πάρου
  νέ... τριακόσΐες χιλΐάδες
  σταυρούς καί τελικά πήρα
  νέ τόν... δΐκό τους;
  Δέν τό θέλω γιατί δέν μ'
  άρέοει νά παίζω μέ τόν πό
  νο των ύποψηφίων.
  Δέν μπορώ δμως καί νά
  μην πω γιά τόν ύ"ποψήφΐο
  πού πήρε... τρείς σταυρούς
  δλους κΐ' δλους!!
  Αυτόν λοιττόν τόν ύποψή
  φιο, τόν... χώρΐσε ή γυναί-
  κα τού γιατί ύποψιάστηκε
  λέει πώς την... άπατδ.
  Ποΰ στήριξε τίς ύπυψίες
  της;
  — · —
  • Τύ 6ράδυ τής Κυρΐα-
  κής στή μεγάλη αϊθουσα
  τής Νομαρχίας, μαζεύτηκε
  ή οά[)α καί ή μαρα καί τό..
  μανωλικό συναπάντημα.
  Τύ κουτοομττωλικό ουνα
  πώτημα.
  Μόνιμος στόχος των κου
  τσομπόληδων, ό... Νομάρ-
  χης καί τό Οψος τού!
  Άκούστηκε κάποιος νά
  λέει στόν διπλανό τού.
  —Μπσρεϊς νά φανταστεϊς
  τόν Μητσοτάκη νά κρατα ά
  ττ6 τό ένα χέρΐ τόν Νομάρ-
  χη κι' άπό τό αΛλο τόν.. κ.
  Τσάτσο, καί νά τούς πηγαί-
  νει... βόλτα στό πάρκο;
  Έγώ πάντως, τόν φαντά
  στηκα καί... γέλασα.
  Φανταστεΐτε τον κι' έοεΐς
  • Νεοφΐλελεύθερος ύ
  ιμήφιος, μετά την εκδοση
  των άποτελεσμάτων, έπι-
  σκέφτηκε συνάδελφό τού.
  —Δέν πηγά κι' ασκημα Κώ
  οτα. Τουπε.
  —Πόσους ττήρες;
  —Τρείς χΐλιάδες όχτακόσι
  ούς δώδεκα.
  —Σοβαρά ρέ θηρίο;
  —Νά χ{ σώσω νά.. ξαναε-
  κτεθώ.
  Ξέρετε πόσους ψήφους
  πηρε ό τύπος;
  Λιγώτερους άπό.. τρακό-
  σους!
  Αύιά καί χωρΐς.. κίυινι..
  νο.
  __Φ__
  ναι τό τελευταϊο ί)<; προε- ταΐο τ Μς προεκλογικής «Α». "Οχι έπειδή τελειώοανε ούτοι τού θέλουν... πίΐάλω μα, άλλύ έπειδή τό σημερι νό φύλλο είναι τό τελευ¬ ταϊο τής προεκλογικής «Α» Πρίν λοιπόν τελειώσω τίς τελευταϊες άράδες, θέ- λω νά ζητήσω συγνώμη άπ' δσους τυχόν... στεναχώρε- σα (λέτε ναγινε κάτι τέτοι ο;). Καί νά τοός βεβαιώσω πώς δ,τι ί?γραφα, τδγραψα. έπειδή... κάτι ίπρεπε νά γράψω. Έκτός βεβαία άπό τίς πε ριπτώσεΐς πού μούρχότανε ή εϊδηση.. καρφωτή. Καί την έίλλη λοιπόν μέ τό καλό. ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΓΡΑΦΗ* ΓΕΝΙΚΠΥ ΤΠΥΡΙΓΜηΥ (Γρσψ. Ηρακλείου: Άν- Τίτου 2 τηλ. 283737) ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΕΙΜ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ δεματα ΤΙ ΨΗ .__ Η ΚΡΗΤΗ - ^ Λ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΈ ΝΑΡθίΙ ΣτΊς Τρείς Καμάρες Π Ι Τ ¥ Δ 1111411 οέ ποΛ|ϊ'ομέυο καΐ καθαρό περιβάΛΛον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Καί νιά ΐό οπίτι: ΤΗΛ. 223023 ΤΑ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚα Τόσες μέρες άναρωτιόσσσαν τί σηααίνουν τα δυό έοωτπ- ματικά; Μ · Μάθετε λοιπόν σήμερα δτι ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΝ ΧΟΥΡΔΑΚΗ Μχουν δυό είσόδους, μιά στήν Λ. ΚαλοκαιρινοΟ καί μιά στήν όδό Μιχελιδάκη.

  Τρίτη 22 Νοεμβριού 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΈΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Δηλώσεις τον πολιτικόν αρχηγόν
  γιά τό άποτέλεσμα τον έκλογων
  Γράφει ό ΜΙΝΩΣ
  ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Έτσι σχολ!ασαν τό άττοτέ
  λεσμο των έκλογών οί άρχη
  γοί των διαφόρων κομμάτων:
  Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Ό ττρόεδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ
  κ. "Ανδρέας Πά— ανδρέου έ'κα
  νέ την άκόλουθη δήλωση:
  Ό νικητης τών έκλογών
  20 Νοεμβριού είναι τό ΠΑ
  ΣΟΚ. Αίσθάνομαι τό καθή
  κον νά εύχαριστήσω τόν έλ
  ληνικό λαό γιά την ψήφο έμ
  πιστοσύνης —ού έδωσε στό
  κόμμα .τής Άλλαγής. ΕΤναι,
  πράγματι πρωτοφανές στά
  πολιτικά χρονικό νά διπλα
  σιασθεΐ η δύναμη ενός νέου
  κόμματος ττού έ'χει μόνο τρ ι
  ετή ζωή. ©έλω ταυτόχρονα
  νά έκφράσ ωτ!ς ευΑ νι_ πες
  μου στά στελέχη, τούς υπο
  ψηφίους καί τούς φίλους τοΰ
  ΠΑΣΟΚ πού λειτούργησαν
  τόσο ώριμα κα) τόσο ΰπεύ
  θυνα καί έφτιαξαν ενα κλί
  μα πού δέν» εχει προηγούμενο
  στήν πατρίδα μας. Βεβαία
  σέ τελευταία άνάλυση ή με
  γάλη έπιτυχϊα τοΰ ΠΑΣΟΚ
  όφειλεται στήν ξεκάθαρη
  καί συνεπή πολιτική τού
  γιά μία νέα έθνική, περήφα
  νη καί κοινωνικά δίκαιη πό
  ρεία τής χώρας. Είναι σαφές
  έπίσης ότι άποδοκιμάστηκε
  άπό τό λαό μας ή πολιτική
  τής δεξιάς καί των ούραγών
  της. Ότι πολιτικά καί σύσι
  αστικά ήττήθηκε ή δεξιά.
  Τα λαΐκά στρώματα τής
  άλλαγής έττιβεβαίωσαν την
  απόφασή τους νά συσπειρω
  θοΰν σ' (έναν ένιαΤο φορέα
  πού έκφράζει τό αίτημα γιά
  μιά άληθινά άδιάσπαστη
  καί όργανική ένότητα. ΟΊ έ
  κλογές διεξήχθησανκαλά, άλ
  λά είναι άναμφισβήτητο 5τι
  όπωσδήποτε τό άποτέλεσαα
  έπηρεάστηκε άπό τό γεγονός
  δτι ό άρχηγός τής Νέας Δή
  μοκρατϊας ήταν ταυτόχρονα
  πρωθυπουργός τής χώρας
  Ότι δέν διεξήχθησαν δηλαδή
  από ΰπηρεσιακή κυβέρνηση.'
  Στή Βουλή τώρα θά άκου
  στεϊ ΰπεύθυνα ή φωνή τοΰ έρ
  γαζόμενου "Ελληνα, τοΰ μή
  προνομιούχου "ΕΞλληνα. Ή έ
  θνική, ή έλληνική φωνή. Η
  έπιτυχία τοΰ ΠΑΣΟΚ άποτε
  λεΐ ά—λώς σταθμό στήν πό
  ρεία τού Λαοΰ πρός την έξου
  σία γιά νά διαμορφώσει ό¬
  πως έχουμε πολλές φορές το
  νίσει, ό ίδιος τό μελλον τής
  χώρας. Σέ δ,τι άφορά την ή-
  γεσία τοΰ ΠΑΣΟΚ διαβεβαι
  ώνει τόν Λαό πού μάς τίμη
  σε μέ την ψήφο τού δτι θά
  μείνουμε πιστοί στίςδιακηρύ
  ξεις μας καί στό πρόγραμ
  μά μας.
  Τό ΠΑΣΟΚ έ'χει έπίγνω--
  ση τής ευθυνής άπό την έν
  τολή τοΰ λαοΰ νά συνεχΐσει
  τήν ττορεία τού ώς κορμός
  καΐ δξονας των δυνάμεις άλ
  λαγής.
  Ο κ Γ. ΜΑΥΡΟΣ
  Ό άρχηγός τής ΕΔΗΚ κ
  Γ. Μαΰρος έκανε την άκόλου
  θη δήλωση:
  «Ή μείωση τής δυνάμεως
  τής ΕΞΔΗΚ είναι συνεπεία
  τής πολώσεως πού έπεκράτη
  σε στήν πολιτική ζωή τοΰ
  τοπου.
  Στίς σημερινές κρίσιμες
  γιά τό "Έθνος περιστάσεις
  ή ΕΔΗΚ θά καταλάβει κάθε
  προσπαθεία γιά νά άποτρα
  ποΰν οί κίνδυνοι τούς όποί
  ούς ή πόλωση αυτή συνεττά
  γεται».
  Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
  Ό Πρωθυπουργός κ. Κ.
  Καραμανλής έ'κανε την άκό
  λουθη δήλωση:
  «Ή έκλογή διεξήχθη μέ ύ·
  ποδειγματική τάξη καί όμα
  λότητα. Ή λαΐκή έτυμηγο
  ρία κλείνει ένα κεφάλαιο καί
  άνοίγει ίνα νέο στήν ίστορία
  τής χώρας Άλλά οί προσπά
  θειες γιά την ττροκσπή της
  πρέπει νά συνεχισθοΰν καί
  νά ένταθοΰν χωρίς διακοττές
  καί πρό παντός μέ την συμ
  μετοχή δλων των παραγόντων
  της δημοσίας ζωής καί δλων
  των πολιτών. ι
  'Όλοι γνωρίζομε— καί οί
  έπιτυχόντες καί οί αποτυχόν
  τες στήν έκλογική άναμέτρη
  ση — δτι ή χώρα μας άντ ι
  μετωπίζει κρίσιμα προβλη
  ματα. Όφειλουμε συνεπώς λη
  σμονςΐντας τίς διαφορές πού
  ήταν φυσικό νά εμφανισθούν
  κάπως όξύτερες κατά τόν έ-
  κλογικό άγώνα;, νά ένισχύ-
  σουμε την έθνική μας ένότη
  τα, νά διαφυλάξουμε την κοι
  νωνική μας συνοχή καί νά ε-
  χουμε την έφεση γιά θυσιες
  άν οί περιστάσεις τό άπαιτή
  σουν. Γιατι έτσι μόνο θά δι
  ασφαλίσουμε τό μέλλθν τής
  1 Ελλάδος.
  Ή Νέα Δημοκρατία, πα-
  ρά την δολιοφθορά ττού έπε
  χειρήθη σέ βάρος της, παρα
  μένει ό κορμός τής έθνικής
  μας ζωής. Σ' αύτην ένεπι-
  στεύθη καί πάλι ό ελληνικάς
  λαός την διακυβέρνηση τής
  χώρας κα! θά πράξει, στό
  άκέραιο τδ καθήκον της».
  Ο κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Ό γραμματέας τοϋ ΚΚΕ
  έσωτ κ. Χ Δρακόπουλος ί·
  καμε χθές την άκόλουθη
  δήλωση:
  «Άπευθύνομαι μέ κάθε
  τΐμή στούς κομμουνιστές
  τοΰ Έοωτερικοΰ πού χέρι
  —χέρι μέ τούς οοαιαλΛστέι,
  τούς δημοκράτες, καί τούς
  χρΐστιανούς £δωσαν μέ πεί
  ομα τή μάχη γιά τή Συμμα
  χία σέ ανιοες αυνθτ)κες.
  Τα άποτελέοματα τών έ
  κλογών, μέ τή δύσκολη κα
  τάσταση πού δημιουργοϋν,
  άντί νά λύοουν έπιδείνω-
  σαν τα πολιτικά πράγματα
  τίϊς χώρας καί έπ·ι6ε6αιώ-
  νουν δτι μόνο ή πολιτική
  τής ένότητας όοηγεϊ στή
  δημοκρατική διέξοδο τής
  έθνικής μας ζωής. Αυτή
  την πολιτική ιήν ττολέμη-
  σαν οί ήγεσίες Λοϋ ΠΑ
  ΣΟΚ καί τοϋ ΚΚΈ έξωτ.
  πού ανέλαβον £τσι την εύ
  θύνη γιά την περίπλοκη κα
  τάσταση πού προέκυψε καί
  την εϊσοδο σέ μιά διαδικα-
  σία πόλωσης πρός την όποί
  α πίεζαν καί οί δυνάμεις
  τής άνωμαλίας.
  Τό ΚΚΕ έσωτ. μένει οτα-
  θερά στήν πορεία πού χάρα
  ξε. Γΐατί είναι ή μόνη ττου
  όδηγεΐ οτή στερεώση καί δι
  εύρυνοη της δημοκρατίας,
  πού άποτρέπει τα πισωγυ-
  ρίσματα καί κρατδ άνοιχτό
  τό δρόμο πρός την δημοκρα
  τική καί σοσιαλιστική άνα
  γέννηση τής Έλλάδας. Τα
  άττοτελέσματα δείχνουν "ό
  σο σκληρός είναι ό αγώνας
  γιά την άνανέωοη τοΰ κομ
  μουνιστικοΰ κινήματος στή
  χώρα μας. Άλλά αυτόν τόν
  άγώνα θά τόν διεξαγάγει
  μέχρΐ τέλος τό ΚΚΕ έσ. οί
  γουρο 8τι άνεξάρτητα άπό
  τις φάσεις άπό τίς οποίες θά
  περάσει θά δικαιωθεΐ».
  Ο κ. Χ ΦΛίΙΡΑΚΗΣ
  Ό Γενικάς Γραμματέας
  τόπ Κομμουνιστικοΰ Κόμμα
  τος Ελλάδος κ. Χ. Φλωρά
  κης ίίκανε χθές την νύκτα
  ΐήν άκόλουθη δήλωση:
  «Έκεΐνο πού μποροΰμε
  νά ποϋμε άπό δσα άνακοι-
  νώθηκαν ώς τώρα είναι δτι
  ?γινε μετατόπιση δυνάμε-
  ων πρός τίς πολιτικές παρα
  τάξεΐς πού είναι υπέρ τής
  δημοκρατικής αλλαγΐής.
  Αύτό έκφράζεται μέ την ΰ
  ττερψήφιοη τοΰ ΚΚΕ α.ν καί
  ειχε νά ύπερπηδήσει τα με
  γαλύτερα έμπόδια καί τίς
  διακρίσεις. Τό ϊδιο έκιρρά-
  οθηκε καί στό ΠΑΣΟΚ πού
  εΐχε κηρυχθεϊ ύΓίέρ τής άλ
  Χάγης.
  Είναι έπίσης σαφές δτι
  στίς έκλογές άποδοκιμάστη
  κε γενικότερα ή πολιτική
  τής ύποτέλεΐας καί τών δια
  φόρων ύποστηρικτών της.
  Άποδοκιμάστηκε ίδιαίτε-
  ρα ή συμβιβαστική καί δια-
  σπαστικίι θέση 'τών δήθεν
  άνανεωτών τοΰ Κομμουνι¬
  σμόν», πού καλύφθηκαν πί-
  σω άπό την γνωστή «Συμ¬
  μαχίαν.
  Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
  Ό πρόεδρος των Νεοφι-
  λελευθέρων Εκαμε χθές
  την άκόλουθη δήλωση:
  «Τό πολιτικό κατεοτημέ-
  νο τής τριετίας κατέρρευσε.
  Ή Ν.Δ. καί ή ΕΔΗΚ έδρε-
  ψαν τούς πικρούς καρπούς
  τής πολιτικάς πού ακολου¬
  θήσαν. "Οπως δείχνουν τα
  μέχρι τώρα άττοτελέσματα
  τών έκλογών, τό Κόμμα
  Νεοφιλελευθέρων εΐχε δί-
  καιο σέ δλες τού τίς προ-
  βλέψεις.
  Τό πολιτικό άδιέξοδο £γι·
  νέ μέ τίς έκλογές όξύτερο.
  Ή βασική αίτία τοΰ κακοθ
  είναι ό άντιδημοκρατικός έ
  κλογικός νόμος καί ή δλη
  άντιδημοκρατΐκή νοοτροπία
  μέ την άποία άντιμετώττι-
  σαν τίς έκλογές ή Ν. Δ. καί
  ή ΕΔΗΚ πού είναι οί ήττη
  μένοι τών σημερινήν έκλο
  γών καί ό τύπος τους.
  Ό Ελληνικάς λαός άν-
  τέδρασε στόν έκβιασμό πού
  έπιχειρήθηκε δπως καί τό
  1958. Γιά δεύτερη (ρορά ό
  Κ. Καραμανλής όδηγεΐ τόν
  τόπο σ' αυτή την έξέλιξη.
  Τό κόμμα τών Νεοφιλε¬
  λευθέρων, παρ' δτι έβλήθη
  όπό δλες τίς πλευρές κα¬
  τά τρόπον άντιδημοκρατικό
  καί άνέντΐμο έΌπασε τό
  φράγμα καί πέρασε
  ΚΟΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
  τό γεγονός δτι δλα τα μικρά
  κόμματα διαλύθηκαν καί
  αύτό άποδεΐκνύει δτι έ"φε-
  ρε καΐνούργιο μήνυμα στήν
  πολιτική ζωή τοΰ τόπου καί
  εΐπε στό λαό την άλήθεια.
  Μέ τα σημερινά δεδομέ
  να τό Κόμμα Νεοφιλελευθέ
  ρων αποτελεί τόν μόνο ζων
  τανό ττυρήνα γύρω άττό τόν
  όποίο μπορεϊ ν' άναγεννη-
  θεϊ ή μεγάλη δημοκρατική
  παράταξη πού δέν έόπαψε
  ποτέ νά ύπάρχει στή βάση
  καί πού αποτελεί πάντα
  την πλειοψηφία τοΰ έλλη-
  νικοΰ λαοΰ».
  Κρίσιμο άγώνα δίνει αΰ-
  ριο στό στάδιο Ν. ΦιλαδεΧ
  φείας ό ΟΦΗ, δπου άντιμετω
  πίζει την έπικεφαλής τού
  πρωταθλήματθς ΑΕΚ.
  Τό παιχνίδι εΐνα,ι βεβαία
  έξαιρετικά δύσκολο κα! χρει
  άζεται νά άλώσουν δλες τις
  δυνάμεις τους οί παΐκτες τοΰ
  ΟΦΗ γιά νά άποσπασουν 'ένα
  λογικό άποτέλεσμα.
  Η αποστόλη τοΰ ΟΦΗ
  Φεύγει σήμερα τό άπόγευμα
  μέ τό άεροπλάνο τής γραμ
  μής. Θά συμπερ ι ληφθούν δι.
  στήν αποστόλη οί ποδοσφα.
  ριστές: Βούκμαν, Βλάχος,
  Ζαρζόπουλος, Ίβάντα, Βαοι
  λείου, Κορωνάκης, Άλέκος
  Παπαδόπουλος, Τσαγκαρά¬
  κης, Καραΐσκος, Τζιράκης,
  Δ. Παπαδόπουλος, Άλεξαν-
  δρής, Μαράκης, Χριστοφής,
  Φουστανάκης.
  Τήν όμάδα θά κωουτσάρει
  ό κ. Γ. Στρατάκης.
  Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Πληροφορούμαοτε, ότι τ,
  Διοίκηση τοΰ ΟΦΗ στρΕ'φε
  ται πρός δλες τίς κατευθύν
  ,σεις, γιά τήν αναζήτηση
  νέθυ Ικανοΰ προπονητή, σέ
  άντικατάσταση τού άπολυθέν
  τος Άλέφαντου.
  Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  »♦♦«
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΚΑΦΕ - ΜΠλΡ «Ο ΜΙΧλλΙΟ!»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ
  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Χταπόδι μερίδα
  Γαρίδες μερίδα
  Μπακαλιάρος μερίδα
  Πατάτα όφτή
  Όμελέτα (αύγό, ντομάτα)
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Κουκιά κσϊ χόντρος
  ΠΟΤΑ
  Τσικουδιά καραφάκι
  ΟΟζο
  ΚρασΚχύμα & έμφιαλωμένο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΠΚΑΙ
  Πόμφθηνες άεροπορικές
  έκδρομές
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  ΕΟκαιρία καί γιά νά ψωνίσετε εύρω-
  παϊκά εϊδη άπό τήν Φημησμένη καί φθηνή
  Κυπριακή άγορά
  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Σπεύσατε, έγγραφές μέχρι 15.12.77
  Πρόγραμμα, έγγαφές. Γραφείον Ταξιδίων
  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, Άμισου 4, Ηράκλειον, τηλ.
  283.652 καί 285.453.
  Ό πρόεδρος τού ΟΦΗ κ.
  Μύρων Μαθιουδάκης διεψευ
  σε τίς διαδόσεις περί δήθεν
  προσλήψεως τοΰ Φάντροκ
  στήν τεχνική ήγεσία τής ό
  μάδας.
  ΗΡΟΔΟΤΟΣ —
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.
  'Εξαιρετικό ενδιαφέρον ττσ
  ρουσιάζει ή αύριανή άναμέ
  τρηση Ηροδότου — Άτρο
  μήτου Πειραιώς, γιά τό πρω
  τάθλημα.
  Τόσον ό Ήρόδοτος δσον
  καί ό Άτρόμητος έχουν άπό
  λυτη άνάγκη βαθμών, κα! θά
  διεκδικήσουν μέ πεΐσμα τή
  νίκη.
  Ό Ήρόδοτος συγκεντρώ
  νει, φυσικά, τίς περισσότε
  ρες πιθανότητες νίκης. Και
  ίσχυρότερος είναι καί τό ά-
  τοΰ τής έ"δρας διαθέτει.
  Ό Ήρόδοτος έχει προετοι
  μαστεΐ έντοττικά καί αίσιοδο
  Ό προπονητής τής όμά
  δας κ. Μανόλης Τζανης εχει
  στή διαθέση τού, τούς εξής
  παϊκτξς, άπό τούς όποίους θά
  καταρτίσει την ένδεκάδα:
  Πατηνιώτη, Ρέλλη, Τερλά
  κα, Ζαφειρίου, Ζήση, Έμ.
  Μαργέττα, Μποχούση, Γ.
  Μαργέττα Καργιώτη, Μιχια
  λάκη, Κεφαλοΰκο, Κουρούνη,
  Έμμ. Μαργέττα, Άτσαλή,
  Παπακανέλλο.
  Τό μάτς θ' άρχίσει στίς
  2.30 μ.μ. καί άναμένεται,
  δτι θά ττροσελκύσει χιλιά-
  δες θεατές.
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  Τήν προσέχη Κυριακή 9ά
  πραγματοποιηθεΤ ή γενικη
  συνέλευση τώ/ τακτικών με
  λών τοΰ Ηροδότου, προκει
  μένου νά εκλεγή νέα διοίκη
  ση τοΰ Συλλόγου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεθσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σας δώσου-
  με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚθυΡ) άπό τήν Άθήνα γιά δλα τα
  μέρη τοΰ κόσμου. Μέ τήν άεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικωτερες
  λύσεις καί τήν καλυτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΐ-ΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2
  τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
  δΟΡΗΙΟδ ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
  ΕΠΙ1Ι0Π11ΡΒΓΩΓ0Ι
  Πωλεΐται οΐκόπεδο στήν πε-
  ριοχή Κοκκίνη Χάνι, 800 τ.μ.
  Πληροφορίες τηλ. 281.921.
  ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τοΰ δπμοσιογράφου
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκαλυπτικό βιβλΐο
  μέ 30 μυήοεις,
  τελεπές καί
  1.500 όνόματα μαοόνιον.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°; ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιοΰμε στό Ήρα-
  κλειώτικο κοινό δτι τό ΜΠΑΡ
  (ύπόγειον ΝΤΟΡΕ) έπανα-
  λειτούργησε σέ 24ωρο βάση,
  καί προσφέρει γιά τούς ξε-
  νύχτηδες τα γνωστά τού σπε
  σιαλιτέ, μοσχάρι βραστό,
  τραχανά καί ντεκτόο.
  Έκ τής διευθύνσεως
  Τό γνωστό
  ΚαπνΌττωλεϊο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (Κ Ι ΜΟΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τού
  κοπτνιστή,
  ττεριοδικά,
  έφημερίδες
  καί τήν
  «ΑΑΗθΒΙΑ»
  Προμηΰευτεϊτε έγκαιρα το
  έο έλαιοδίχτυ μαα μέ
  τήν ύπερενισχυμένη οϋγια
  Μετά άπό μακρές μεΑέιες, πετύχαμε νά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οΰ"ΐα) μέ ποΑΑά και πιό δυνατά νήμα-
  τα, ένοωματωμένα οέ ταινία άπό την ιδία πρώτη ϋλη.
  Μέ τήν ιδία μέθοδο, έυιοχύοαμε 6Αο τό δίχτυ, χρηοιμοποι-
  ώντας πιό δυνατά νήματα κατό μήκος καί κατά φάρδθΐ, μέ
  μελετημένη διατάξη ώοτε μαζί μέ την οϋγια νά παίρνει τό
  δίχτυ ά το ά Αι υ η άντοχή.
  Προ ο έξ τ 6 άκόμη δτΐτό δΐκτυ ρας εχει ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά ρη
  χάνεταΐ οθτε μιά άπό τίς ύΐανοΐΐιέζ.
  Τώρα πιω μέ το έλαιοδίχτυ ρο[, το μά[εμα τί)[ έϋιαι; ι\η μια εϋχάριστη κοί ανέΕοδη ύπασχόληση.
  Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε-
  ΑΝΤΙΠΡΟΙΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΖ ΚΡΗΤΗΣ
  ιηοΝΝΗΣ παποαακΗΣ & σιη ο.ε.
  ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΗΘΕΙΑ
  φραξουν οιαλ'λοι εο σπαμα
  προΚόβη να πάι &,οο<νι κπι ι π Ουλλοβη όικη'οου Τρίτη 22 Νοεμβριού 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ "Αν είστε... πέντε φύγετε κι' άν ειστε δέκα έλότε... , €ΦΘΑΙΑΗ ΟΙ Τ,ΕγΙΤ£ ΣΤΟΪΙ ΠΑηΑΑΕΙΖΟ ΤΙΟΥ ΙΛ€ΤΑΗ ΑΛΛΟΝ ΕΠεΐΑΝ £12 ♦ , ΜΑΛΑΚΑ.. »·»♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Τώρα πού τελεΐωσε ό αγώνας ΠΡΟΤΟΦΑΝΗΣ ΤΕΧΗΙΚΟΣ ΒΟΑΟΣ Η ΚΒΘΗΜΕΡΙΗΗ ΜΠΣ ΕΚυΟΣΗ Έγινε γιά πρώτη φορά στήν Κρήτη Στό σύνολο ΤΙ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΟΣ ΠΗΡΕ ΚΟΟΕ ΥΠΟϋΐΗΦΙΟΣ ΪΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΜΜΛΤΟΗ Τα τελικά συνολικά άποτελέσματα σέ σταυρούς προτιμήσεως πού συγκέντρωσε κάθε ύποψήφιος στό Νομό Ηρακλείου, είναι τά κατωτέρω. Στά άποτελέσματα δέν συμ- περιλαμδάνεται μόνο τό τμημα 290 (Αγ. Κωνσταντίνου Ηρακλείου γυναικών), ή έ- φορευτική έπιτροπή τού όποίου μέχρι άργά τή νύκτα δέν εϊχε αποστείλει σχετικό τηλε- γράφημα στήν αρμοδία ύπηρεσία τής Νο- μαρχΐας Ηρακλείου. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βελεγράκης Εμμανουήλ Γαλενιανός Μιχάλης Γρηγοράκης Αντώνιος Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ Μαλλιαράκης Δημήτριος Με'^ιαράκης Ιωάννης Σακκαδάκης Αντώνιος ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Κωνιωτάκης Κων)νος 4.130 Μτταντουβάς Κώστας 9.213 Νιταδώρος Ελευθέριος 1.711 Ξυλούρης Μενέλαος 5.130 Παπά ιωάννου Εμμανουήλ 2.730 Πλεύρης Τηλέμαχος ■ 3.277 Σταυρακάκης Μιχάλης 1.787 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 1.127 11.139 707 10.654 1.629 2.520 660 τ ΟΣΟΙ διάβασαν τίς μέρες αύτές τής ττροεκλογικής πε- ριόδου την «Προεκλογική Ά- λήθεια», εΐμαστε βεβαιοί ότι θά έμειναν κυριολεχτικα έκ- ττληκτοι, αν ήσαν γνώστες των τεχνικών συνθηκών, κά· τω άπό τίς οποίες κυκλοφο- ροΰσε ή εφημερίδα πού διά· βαζαν. ΟΠΩΣ είναι γνωστόν, ή εφημερίδα αύτη σέ καθημερι- νή εκδοση, έττρόκειτο νά έκδο θεΐ άλλοϋ, άλλά χάρις στήν έττέμβαση γνωστών — άγνώ στων (Γραμματικάκηδων καί Σία), τρείς μέρες πρίν την έ'κδοση έκδιωχθήκαμε ...ευγε¬ νώς. Άπό έκείνη τή στιγμή άρ χισε ένας πραγματικά κουρα στικός αγώνας, γιατί ή έφη μερίδα έ'πρεττε νά βγή. Τό ττρόβλημα δμως ήταν δτι δέν ΰπήρχε Τυπογραφεΐο. Τελικά τή λύση την έδωσε ό άκτινο- λόγος γιατρός κ. Στρατής Πατταγεωργϊου, πού μάς διέ- θεσε τίς έγκαταστάσεΐς τής εφημερίδας τού «Δημοκρά- της»; Δέν έφτανε ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ Χρειαζόταν καί Τυπογρά- φοι (λινοτύττες, μαρμαράς, ττιεστής, διεκπεραιωτής κ.λ. π.). Όλοι δμως λόγω περι όδου ήσαν κλεισμένοι. Κ ι έ'- τσι, τελικά, τό βάρος άνό λαβαν κυρΐως δσοι άπαρτίζσ νέ τό τεχνικό έπιτελεΐο τού «Δημοκράτη». ΕΤΣΙ, γιά πρώτη φορά στήν Κρήτη, συνέβη νά βγαί νούν στίς ϊδιες τυττογραφικές έγκαταστάσεις καί άπό τό ΐδιο προσωτπκό, δυό καθημε ρινές έφημερίδες!.. ΠΑ νάγίνη δμως αύτός ό άθλος — στήν κυριολεξία — κουράστηκαν ύπεράνθρωπα μιά όμάδα άνθρώττων, πού άπό καθαρή συνειδησιακή ύ- ττοχρέωση, μά καί γιά την Ίστορία τού Κρητικού Τύ- ττου, τούς άναφέρομε κατά κατηγορίες. Νά λοιττόν αύτοι ττού ξη μερώνονταν καθημερινά, αΰ τοι πού κοιμήθηκαν λιγοστές ώρες σ' δλο αύτό τό διά στημα γιά νά βγαί νέ ι κάθε πρωΐ ή «Προεκλογική Άλή θε ι α»: • Λινοτύπες: Απόστο¬ λος Τουφεξής, Άριστέα Χον- 'δροζουμάκη. • Πιεστής: Γιάννης Άσ ττραδάκης • Τίτλοι: Εΰγενία Μα- ραγκουδάκη. • Διανομέας: Λάμπρος Μττουγαδάκης. • Μάρμαρο — Τεχνική έττιμέλεια: Μίμης Μαραγκου δάκης, κάτω άπό τό συντο- νισμό τού όττοίου έγινε καί ή δλη τεχνική αντιμετωπίση των τεραστίων δυσκολιών. Ο Συντάκτης γραφείου1 Μιχάλης Στρατάκης. • Συντάκτης ΰλης: Μί νως Παπουτσάκης. • Καί φυσικά, μαζί μέ τούς τταραπάνω, δούλεψε καί ό διευθυντής τής «Αληθείας·» Μάνος Χαρής σέ δλα τα στάδια τής έ'κδοσης. • Στούς παραττάνω ττρέπει νά προσθέσωμε δσους μάς ττρόσφεραν έκτακτη συνδρομή τους σέ ττεριστάσεΐς άνάγκης, τούς εξής: Φωτούλα Παπαδάκη, Σττΰρο Μώμο, Χρήστο Χρυ- σανθόυπουλο, Γιώργο Λαγοΐ' βάρδο, Βασίλη Χριστοφίδη, Μαρΐνο Βακιρτζή. θά κα! την ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΔΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ «ΜΔΖΕΜΔ» ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» δμως αύτό.' Μέ παραγγελία τοϋ Εί- σαγγελέα κ. Ζορμΐτα, συνε Ώστόσο γιά' την όπαρά ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τά έκλογικά άποτελέ- σματα των ύπολοίπων Νο- μών τής Κρήτης £χουν ώς εξής: ΧΑΝΙΑ Εγγεγραμμένοι 97.395, εψήφισαν 73.526, έγκυρα ψηφοδέλτια 72.800. Έκλογικό μέτρο 14.705. "Ελαβον: Ν.Δ 11.654 (15,8ο)ο) ΕΔΗΚ 14.967 (20,7ο)ο) ΠΑΣΟΚ 17.065 (23,3ο)ο) Κ. Κ. Ε. 7.771 (10,6ο)ο) ΣΥΜΜ. 1.442 (1,9ο)ο) Ε. Π. 688 (0,9ο)ο) ΝΕΟΦΙΛ. 18.722 26ο)ο) Έκλέγονται Άπ6 την πρώτη κατανο- μή εξελέγησαν: Νικητάς Βενιζέλος (Ε ΔΗΚ) μέ 4.427 ψήφους Κων)νος Μητσοτάκης (ΝΕΟΦΙΛ) μέ 7.418 ψή- φους. Σήφης Βαλυράκης (ΠΑ ΣΟΚ) μέ 10.569 ψήφους Την τέταρτη έ<5ρα δΐεκδι κοΰν ό Σήφης Μιχελογιάν νης (ΠΑΣΟΚ) καί ό Γε¬ ώργ Βολουδάκης (Ν. Δ) ΡΕΘΥΜΝΟ Ν.Δ 12.258 ΕΔΗΚ 5.788 ΠΑΣΟΚ 10.093 Κ. Κ. Ε 1.898 ΣΥΜΜ. 358 ΝΕΟΦΙΛ. 10.815 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ Εξελέγησαν άπό την ττρώτη κατανομή οί κ.κ. Ι¬ ωάννης Κεφαλογιάννης (Ν.Δ.) μέ 11.250 ψήφους καί Παΰλος Βαρδΐνογιάν- νης (ΝΕΟΦ) μέ 9.511 ψή¬ φους, Την τρίτη έ<5ρα διεκδι- κεί ό ύποψήφιος τοΰ ΠΑ ΣΟΚ κ. Γιώργος Περάκης. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ . . . Στό Νομό Λασιθίου εΐνα« εγγεγραμμένοι 60.300, έψή φισαν 46.071, εγκυρα ψηφο δέλτΐα 45.541. Έκλογικό μέΐρο 11.385. "Ελαβον: Ν. Δ. 13.485 (29,61ο )ο) ΕΔΗΚ 14.104 (301,970)0) ΠΑΣΟΚ 11.924 (26Ί8ο)ο) ΣΥΜΜ. 303 (0,67ο)ο) Κ. Κ. Ε 1913 (4,20ο)ο) Ε. Π. 205 (0,45ο)ο) ΝΕΟΦΙΛ 3.607 (7,92ο)ο) Εξελέγησαν: Έμμ Κο- θρής (Ν.Δ) μέ 6.810 ψή- χίζονται οί άνακρίσεις γύ- δεχτή αυτή μέθοδο τοΰ πε- ρω άπό την ύπόθεση τής ό ρΐορισμοϋ τής διαβάσεως μαδΐκής άγοράς των φύλ- των ίδεών άσχολήθηκε ό λων τής εφημερίδας μας, ά Άθηναϊκός Τύπος καί είδ« πό τά περίτττερα. κώτερα ή εφημερίδα «Έ- Πρόκειται, ώς γνωστόν λευθεροτυπία». γιά τό φαΐνόμενο που παρα | Αύτές τίς μέρες τέλει τηρήθηκε την περασμένη ώνει ή προανάκριση (κλή- βδομάδα καί τό όποΐο άνα- θηκαν καί κατέθεσαν καί καλύφθηκε χάρις στόν όδο περΐπ,τεριοΰχοι γιά τά ατο καθαριστή τοΰ Δήμου κ. μα πού μάζευαν μαζικά Έληα, ό οποίος 6ρήκε σέ την «Άλήθεια» καί στή συ- δοχεϊα άπορριμάτων πετα νέχεΐα ή δικογραφία θά ά- μένα πακέττα μέ φύλλα τής ττοσταλεϊ άπό την Άσφά- «Άλήθειας». λεια στόν κ. Είσαγγελέα. Έκλογικό μέτρο: 10.389 φους, Ιωάν. Σεργάκης (Ε "Εγκυρα ψηφοδέλτια 41. 558. νΕλα6αν: ΔΗΚ) μέ 9.191 καί Έμμ Χατζηνάκης (ΠΑΣΟΚ) μέ 5.270 ψήφους. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ν. Ε. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ή Νομαρχιακή Έττιτροττή τού Κόμματος Νεο- φιλελευθέρων Νομοΰ Ηρακλείου καλεΐ δλα τά μέλη τού Κόμματος στή πρώτη μετεκλογική σύσκεψη, την Τετάρτη 23 Νοεμβριού κα! ώρα 7ην μ.μ. στό ξενοδο¬ χείον «Άτλαντίς». Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή τοΰ Κόμματος Νεοφιλελευθέρων Νομοΰ Ηρακλείου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή Ν.Ε. τού Κόμματος Νεοφιλελευθέρων Ηρα¬ κλείου εϋχαριστεΤ τούς όπαδούς τού νεοσύστατου κόμματος μας, οί όποΤοι μέ την ψηφο τους έτίμησαν τό Κόμμα. Ή τιμητική αύτη διάκριση, μέσα στά τόσα κόμματα, έχει όλως ίδιαίτερη σημασία. Τό Κόμμα των Νεοφιλελευθέρων τταρέχει τη διαβεβαιώση δτι, ό άξιος ήγέτης τού Κώστας Μη¬ τσοτάκης θά άγωνισθή γιά την έπίλυση των ττολλα- πλών θεμάτων γεωργικών, επαγγελματικήν κλπ. τού Νομοΰ μας. Ή Ν.Ε. τοΰ Κόμματος Νεοφιλελευθέρων Ηρακλείου Άσλάνης Κων)νος 7.611 Δρεττάκης Εμμανουήλ 8.365 Παπαδονικολάκης Γιάννης 5.198 Πατταστεφανάκης Εμμανουήλ 5.801 Σαρρής Δημήτρης 2.354 Σκουλάς Άθανάσιος 6.769 Ψαράκης Γεώργιος 4.045 ΣΥΜΜΑΧΙΑ Γιαλιτάκης Μάρκος 182 Ιωαννίδης Φοΐβος 826 Λογαριαστάκης Μιχάλης 120 Μαλλιαράκης Μύρων 86 Πατμανίδης Κώστας 412 Σκαλοχωρίτη Δέσττοινα 302 Σκεμττετζής Κυριάκος 511 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΑΛΑΔΑΣ Βασιλάκης Νΐκος 796 Γαρεφαλάκης Γεώργιος 446 Ματθαιάκης Γεώργιος 769 Μεσσαριτάκης Γεώργιος 1.194 Σταυρακάκης Μιχάλης 850 Συντυχάκης Δανήλος 2.400 Φραγκεδάκη Μαρία 1.439 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Καβαλάκης Απόστολος 188 Καπενεκάκης Ίωάννης 162 Λαουμτζής Γεώργιος 64 Μπαμπαλετάκης Νικόλαος 60 Μπαρκάτσας Στέφανος 115 Πρεκατσουνάκης Στυλιανός 87 Σεβαστάκης Γεώργιος 31 ΚΟΜΜΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Άποστολάκης Κίμων 360 Βολιτάκης Δημήτριος 373 Δεληγιαννάκης Εμμανουήλ 879 Κατσαράκης Γεώργιος 336 Κωνιωτάκης Κων)νος 522 Λιναρδάκης Έτταμεινώνδας 211 Μαρής Κων)νος 2.124 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΠ-Σ έγιναν αίτία νά κινηθεΐ Ενός όλόκλη- ρος μηχανισμός, αύτός πού συνηθίζομε νά λέμε κρατικάς. Δέν ξέρομε τί έγινε σέ σλλες περιοχές. Πάντως στο Νομό Ηρακλείου, ό μηχανισμός αύτός κινήθηκε αρίστα, παρά τό γεγονός ότι άρκετές έκατοντάδες ψηφοφόροι τα- λαιττωρήθηκαν μέ άφορμή τούς μηχανογραφημένους κατα- λόγους, ττού Οντως παρουσίασαν άρκετά κενα. Γιά τίς έκλογές κουράστηκε δντως Ινα σωρό κόσμος, υπάλληλοι των Δικαστηρίων, τής Νομαρχίας, άνδρες τής Χωροφυλακής, Δικηγόροι, Δικαστικοί Έπιμελητές καί άλλοι. Σέ δλους άξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Είδικώτερα θέλομε νά συγχαροΰμε καί νά εύχαριστή- σωμε τόν Νομάρχη κ. Καραγκουνίδη, ττού ξενύχτησε μσ- ζί μέ τό δημοσιογραφικό κόσμο τή νύχτα των έκλογων καί τούς: Δικαστικόν 'Έφορο Έφέτην κ. Ζάννην, Πρόεδρον Πρωτοδικών κ. Κονδυλη, Είσαγγελέα κ. Ζορμπάν, πού πραγματικά κουράστηκαν πολύ κα! συνέ6αλαν θετικά στό δύσκολο έργο τής διεξαγωγής των έκλογων. ΟΙ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Φαμελιάδθυ — Νάκου Ελένη 149 ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μαρής Ιωάννης 73 Τζεδάκης Χαράλαμπος 37 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ Λυδάκης Γεωργιος 3 Τζερμιάς Τίτος 103 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στά κοι- νά είναι, άναμφισβήτητα, τίτλος τιμής, άνεξάρτητα ά πό την όποιαδήποτε τελική ϊίκβαση τοΰ άγώνα. Υπό την έ'ννοΐα αυτή, κρίνεται καί ή συμμετοχή των άποτυχόντων οΤούς διαφόρους έκλογικούς ο'υν δυασμούς. "Αλλωστε, χωρίς τή δι κή τους συμμετοχή, στήν ά δυσώττητη έκλογική μάχη, δέν θά είχαμε έκλογές, άλ λά διοριομούς των ύποψη φίων Βουλευτών. Στοΐχείο πού δέν προάγει, φυσΐκά, τή δημοκρατική διαδΐκασία. Οί άποτυχόντες είναι, λσγικό, νά δοκΐμάζουν αί- σθήματα πικρίας, γιά την άπώλεΐα τής έκλογΐκής «μάχης». Τά αίσθηματα αύτά εϊ ναι, μέχρις ενός σημείου, δικαιολογηιμένα. Άδικαιο- λόγητη είναι, αντιθέτως ή τυχόν άπογοήτευση, πού κατέλαβε τούς άποτυχόν¬ τες ύποψήφιους. Γιατί, ό πολιτικάς στίβος είναι άνοι χτός γιά μιά μελλοντική τους έπιτυχία. Ό επιμένων νικα είναι τό σύνθημα, πού πρέπει νά δονίοει τίς καρ- διές τους καί νά χαλυβδώ- σει την πίστη τους. Είναι γνωστό, άόλλο)- στε, ττώς σέ μιά «μάχη» ύ- πάρχουν νικητές καί ήττη μένοι. Στίς έκλογές δέν ύ- πάρχει ή μέση λύση, τής ί σοπαλίας, δηλαδή. Ή πλάο'τιγγα έ'γεΐρε σήμε ρα πρός τούς δλφα. Στίς άόλλες έκλογές ϊσως γείρει πρός τούς βήτα. Ή κάλπη είναι £νας αίνΐγματικός γρίφος καί κανένας δέν μπορεΐ νά μαντέψει τό ττε- ρΐεχόμενό της. Έμεΐ^, π/άντως, τπστεύο- με, ττώς ένδιαφέρει περισ- σότερο ή συμμετοχή τοΰ ύ ποψηφίου στήν έκλογική μάχη, άπό τό Ϊδιο τό άποτέ λεσμα. Καΐ υπό τό πρίονα αύ τό συγχαίρομε, μέ την ϊδια θέρμη νικητές καί ήττημέ- νοϋς. ΟΣΑ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΣΑ δέν δημοσιεύτηκαν, παρκχ τό δτι άναγγέλθηκαν. στήν εφημερίδα αύτη, θά δημοσιευθοΰν στήν έδδομαδιαία «Άλήθεια». Ή μή δημοσιευθή τους όφείλεται κυρΐως στό μικρά χώρο πού είχαμε στή διαθέση μας καί σέ μερικά άττόαΰτσ, στό δτι ή δημοσίευσή τους θά ττροκαλοϋσε άμεση έκλογική ζημιά σέ ύττοψήφιους, ττράγμα ττού 6έν ήταν όττωσδήποτε στίς προθέσεις μας. >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦»♦< ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 λόγω παληδς Φΐλίας καί ουνεργασίας στό χώρο τής δημοσιογραφίας, δεδομέ- νου ότι ό διευθυντής αυ¬ τής τής εφημερίδας εϊχε την εύκαιρία νά έργαστή στά π·ρωτα φύλλα τής £κδο σης τής εφημερίδας τοΰ κ., Σκουλα «Κρητικό Φώς». Ό θανάσης Σκουλάς είναι βεβαία Δικηγόρσς, άλλά ή έστω καί ή δευτε- ρεύουσα έναο'χόλησή τού μέ τή Δημοσιογραφία, τόν £χει κατατάξεΐ στήν οίκογέ νειά μας καί .είδΐκώτερα στόν κλάδο των έκδοτών. Αίσθανόμαστε λοιπόν γιά τόν λόγο αυτόν όπακτδήπο- τε είδικώτερη συγκίνηοη καί (γιατί δχΐ;) κάποΐα ύ- περηφάνεια, πού ίίνας ά,ν- θρωπος τής δικής μας έπαγ γελματικής οικογενείας, μπαίνει νά έκττροσωττήσει τό Νομό Ηρακλείου ,στό Έλληνικό Κοινοβούλιο. Εύχές καί έλπίδες Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Μανόλης Καρέλλης, σάν Πρόεδρος Τόπ ι κης Ενώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων Νο¬ μοΰ Ηρακλείου έστειλε στοός έτπτυχόντες Βουλευτές τού Νομοΰ Ηρακλείου τό τταρακά τω Τηλεγράφημα. Πρός «Τούς Βουλευτές Νομοΰ Ηρακλείου κ.κ. 1) Εμμανουήλ Δρεττάκη 2) Κων)νο Άσλάνη 3) Άθανάσιο Σκουλα 4) Κων)νο Μπαντουβά 5) Μενέλαο Ξυλούρη 6) Μιχαήλ Γαλενιανό 7) Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη ΕΝΤΑΥΘΑ Ό Δήμος Ηρακλείου και οί Όργανισμο! Τοπικής Αύ τοδιοικήσεως τοΰ Νομοΰ βε¬ βαιοί δτι θά έχουν την ένερ γό συμτταράστασή σας στήν ττροβολή καί έττίλυση των όξυτάτών προβλημάτοιν τής Τοπικής Αύτ)σεως τού Νο μοΰ σάς συγχαίρουν γιά την έκλογή σας στίς έκλογές τής 20ής Ν)βρίου 1977». ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ Δήμαρχος Ηρακλείου Ποόεδρος Τόπ. Ενώσεως Δήμων & Κοινοτήτων Νομοΰ "Ηρακλείου ΤΑ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑ ΔΠΟΤΕΛΕΣΜΔΤΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Συνολικά ή δύναμη των κομμάτων στή νεα Βου λή παρουσιάζεται ώς κατωτέρω. Ν.Δ. 174 ΠΑΣΟΚ 91 ΕΔΗΚ 15 ΚΚΕ 11 Συμμαχία 2 Νεοφιλελεύθεροι 2 Έθν. Παράταξη 5 Τά άποτελέσματα των έ¬ κλογων στό Νομό μας σέ ψή φους καί έκλεγομένους βου¬ λευτές έχουν ώς κατωτέρω: Σέ 315 έκλογικά τμήματσ, εψήφισαν 126.837 'Ηρακλει- ώτες. Εγγεγραμμένοι στούς έκλογικούς καταλόγους ήσαν 159.249 ψηφοφόροι. Τό πο- σοστό τής άποχής έφτασε τό 20% ττερπτου. Έγκυρα ψη φοδέλτια βρέθηκαν στίς κάλ- πες 125.710. Οή ψηφοι μοί ράστηκαν δττως τταρακάτω: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 31. ΕΚ Κ Ε: 195, ποσοστό 308 ήτοι ποσοστό 24,9%. ΕΔΗΚ: 31.539, ποσοστό 25,08%. ΠΑΣΟΚ: 44.446, ποσο¬ στό 35,35%. ΣΥΜΜΑΧΙ Α:Γ2.743, ποσο στό 2,1%. ΚΚΕ: 9.100, ποσοστό 7,23%. Ε.Π.: 904, ττοσοστό 0,71% ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ: 5.198, ποσοστό 4,14%. ! 0,15%. ΛΔΕ: 173, ποσοστό 0,14%. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ 104 πό σοστό 0,08%. Τό έκλογικό μέτρο στό Νομό Ηρακλείου είναι 15. 713 ψήψοι (125.710:8(7+1) Συνεπώς άπό την ττρώτη κατανομή έκλέγονται: "Ενας βουλευτής τής Νέας Δημοκρα τίας, δύο τής ΕΔΗΚ καί δύο τοΰ ΠΣΑΟΚ. Οί βουλευτές ττού έκλέγον τα ι άττό την ττρώτη κατανομή είναι: ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Μιχάλης Γαλενιανός. ΕΔΗΚ: Κώστας Μπαντου βάς, Μενέλαος Ξυλούρης. ΠΑΣΟΚ: Μανώλης Δρετ¬ τάκης, Κώστας Άσλάνης. Σύμψωνα έξ άλλου μέ τίς ΰπάρχουσες πληροφοριες πού προέρχονται άττό άρμόδιες πηγές, άττό την δεύτερη κσ τανομή έκλέγονται: Άπό την Νέα Δημοκρατία ό Έμ. Κεφαλογιάννης κα! άττό τ5 ΠΑΣΟΚ ό Θανάσης Σκου¬ λάς. Τό ύπουργεϊο Έσωτερι- κών άνακοίνωο"ε χθές τό βράδυ τά τελικά άτοτελέ- σματα σέ 12987 έκλογικά τμήματα επί συνόλου 13115 άπομένουν δηλαδή άκόμη 128 τμήματα, άπό τά όττοΐα τά 114 είναι τής Α' καί Β' Έκλογικής π£ριφερείας Ά θηνών καί Α' καί Β' περι- φ€ρείας Πειραιώς. Σύμφω να μέ τά τελευταία αύτά ά ποτελέσματα ή δύναμη των κομμάτων σέ ψήφους καί ποσοστό έ'χει ώς εξής: Ν. Δημοκρατία 2.122.894 ] ήτοι ποσοστό 41,88ο)ο. ΕΔΗΚ 60 +985 ήτοι ποσο¬ στό 12ο)ο. ΠΑΣΟΚ 1.282.577 τίτοι ποσοστό 25,31ο) ο. Συμμαχια 136712 ήτοι πό σοστό 2,7ο)ο. Κ. Κ. Ε 470852 ήτοι ποσο στό 9,29ο)ο. Έθνική Παράταξη 346 800 ήτοι ποοοστό 6,84 ο)ο. Νεοφιλελεύθεροι 55233 ήτοι Γίοσοστό 1,09ο)ο. Ή δύναμη των κομμάτων σέ βουλευτικές 2δρες είναι , Ν.Δ 174, ΠΑΣΟΚ 91, Ε 1 ΔΗΚ 15, Κ.Κ.Ε 11, Έθνική Παράταξη 5, Συμμαχία 2, Νεοφιλελεύθεροι 2. Ή νέα Κυβέρνηση θά σχη ματισθη μειά άπό 8—10 μέ ρες. Αύτό άνακοίνωσε ό ύ- φυπσυργός Προεδρίας Κυ¬ βερνήσεως κ. Άναστασό- πουλος. Αΰριο τό βράδυ ί μεθαύριο θά άνακηρυχθοΰν οί βουλευτές άττό τά κατά τόπους Πρωτοδικεΐα τής χώρας. Έν τώ μεταξύ ό κ. Πρω θυπουΐργός εύχαρίστησε τούς ύττηρεοΊακούς υπουρ γούς καί ύφυπουργύς γιά τίς ύπηρεσίες, πού προσφέ ρανε καί τούς παρεκάλεσε νά η·αραμένουν στίς θέσεΐς τους μέχρι τοΰ σχηματι- σμοϋ τής νέας κυβερνήσε¬ ως. ΒΟΜΒΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΦΟΛΞΦΑΓΚΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 21 (ΑΠΕ) Στό συνεργείο τής Φόλξ —Βάγκεν στήν Ίερά δδο 64 βρέθηκε δέμα μέ δόμβα.
  28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Μ ΑΥΡΕ Σ
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΤΟΥ* 43
  Κρητική Άφήγηση
  ΑΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  Άπό την ταχτική έβδομα
  διαία μας έ'κδοση, σήμε-
  ρα καί στό έπόμενο φύλ-
  λο μας, θά δώσωμε τή ου
  νέχεια καί τό τέλος τής
  κρητικής άφήγησης τοΰ
  Λ. Χαρωνίτη «Μέρες τοΰ
  '43».
  "Οττως είναι γνωστό,
  τύ άφήγημα αύτό δημοοι
  εύτηκε όπύ τό πρώτο μέ
  χρι τό είκοστό πρώτο
  ιφύλλο τής καθημερινής
  προεκλογικής μας εκδο-
  σης.
  22ον
  Τοΰ διηγήθηκαν ΰλη
  χους την -εριπέτεια καί τό
  τε πράγματι ενοιωσε δτι
  εΐχε νά κάνει μέ τρείς άλη
  θινούς 'Έλληνες καί δχι ά
  τλούς ναυαγούς.
  Τούς πρότεινε μετά τό
  φαγοπιότι νά μείνουν έκεϊ
  τό βράδυ μην πέσουν σέ
  καμμιά περίπολο καί τούς
  φάει τό μαΰρο σκοτάδι. Αύ
  ι οί βεβαία ήθελον νά φτά-
  σουν στόν ττροορισμύ τους
  δσο μποροΰοπν τπό γρήγο-
  ρα.
  αγροτια
  Γράφει ό ΚΠΣΤΑΣ ΑΑΐΑΗΣ
  ΣΊΌΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
  "Ηξεραν δτ« γιά νά φτά
  αουν στό λημέρι «Ψηλορεί
  της» χρειαζόταν τρείς ήμέ-
  ρες. ΤΗταν αοπλοι. Δέν
  χρειάστηκε νά τό ποΰν
  στόν καπβτάνιο καί μόνος
  τού τούς εΐπε.
  —Έμπάστε άπό μέσα. Έ
  κεϊ είναι ό όπλισμύς. δια-
  λέξτε καί πάρετε δτι θέτε.
  Αύτά τα ττήρα δταν έ'πεσαν
  οί άλεξιτττωτιϋιές καί πρέ-
  πει νά χρησιμοποιηθοΰν μό
  νο γιά έχθρούς.
  Επήραν τρία αϋτόματα,
  τρελλαμένοι άπό χαρά, δέν
  ήξεραν μέ τί τρόπο νά τόν
  εύχαριστήσουν. Τούς £δω·
  οε φωμί, τυμί καί δτι ΰλλο
  εΐχε, δπου νά μην πεινά-
  σουν μέχρι νά φτάσουν
  στόν προορισμό τους. Εύχα
  ρίστησαν μετά τόν καπετά
  νιο, μέ ένθουσιασμό καί πά
  τριωτιιφ ύΐΐερηφανεια καί
  τφυγαν. θάχαν άπομακρυν
  θεΐ περίπου εϊκοσι μέτρα
  δταν έττρόβαλε ό καττετάνι-
  ος άπ' τό σπίτι καί τούς φώ
  ναξε.
  —Νά μέ συμπαθατε παλλη
  κάρια, πού δέν σας ειπα άπύ
  ττοΰ νά περάσετε, νά μή πέ
  σετε σέ καμμιά ένέδρα. Θά
  ιιάρετε άνατολικά τή Μαύ
  ρη Ράχη οτήν ακρη είναι
  2νας πρίνος. Σ' αύτό τό ση
  μεϊο εΤναι £να μικρό δρομά
  κι καί κεϊ στή ρίζα τοϋ χα-
  ρακιοϋ είναι τ' άδερφοΰ
  μου τ ό μαντρί. Αύτάς πιθα
  νόν νά μην είναι έκεϊ πέρα
  καί έΆα νά πάρεις δυό λέ-
  ξεις νά τις δώσεις τοΰ Γά¬
  ρ ιβάλδη δτι σδς στέλνω έ-
  γώ καί θά σάς περιττοιηθεί
  ττολύ καλά.
  Σάν επιαοαν τή Μαύρη
  Ράχη άρχισε νά βρέχη. Οί
  δυό ναυαγοί έκτός τόν Έ-
  παμεινώντα δέν ήξεραν ου
  τε τόν τόπο οΰτε πώς νά κι
  νηθοϋν. "Εκαναν κουρά-
  γ«ο τού έαυτοϋ τους ώστό-
  σο ομακ: ήρχισε νά χιονίζει
  καί φοβόταν μή χάσουν τόν
  δρόμο καί δέν ξέρουν τί θά
  γίνουν. Επέρασε μπροατά
  ό Έπαμεινώντας και στά
  βήματά τού απάνω έτατου-
  σαν αύτοΐ. Μετά τάχωναν
  γιά νά είναι πιό έξασφαλι
  σμένοι. Σ' αύτό τόν τόπο
  δέν μττοροΰν νά καθήσουν.
  "Επρεπε ύποχρεωτικά νά
  φτάσουν σέ £να ώρισμένο
  σημεϊο. Τό έδαφος ή"ταν
  σπανό, μονάχα μικρά κλα-
  διά υπήρχαν καί ττέτρες.
  Τό χιόνι έΊτιεφτε πολύ πυ-
  κνό και ΰρχισαν οί τρείς τα
  λαίπωροι νά χάνουν τό
  θάρρος τους. "Εβλεπον δτι
  ήταν πλέον αδύνατον νά
  φτάσουν στόν προορισμό
  ιους. "Ηρχιξε νά νυχτώνει
  καΐ μόνο τό χιόνι έβλεπον
  καί άττλωνόταν σ' όλόκλη-
  ρη την Γαλάση
  πεϊνα και ή ουοϊυχία. "Ε
  χούν έ'ρθει πολλά γυναικό
  παιδα κυνηγημένα άπύ διά
  φορα χωρία, θέλουν νά νοι
  ώσουν λίγη ζεστασιά κοντά
  σ' αύτούς. "Εχουν βγεΐ ώό
  ρισμένα παλληκάρια γιά
  νά κόψουν ξύλα, νά άνά-
  ψουν φωτία, νά ζεσταθοΰν
  τα μικρά -αιδιά.
  Τότε ό Σήφακας εκάλεσε
  τόν Καπετάν— Πετροξυλά
  κη. Έκεϊ ή>αν καί ό παπδς
  μαζί μέ τό δάοκαλο νά ου
  ζητήοουν πώς θά διαμορφω
  νόταν αυτή ή κατάσταση.
  θά πανε πέντε παλληκά
  ρΐα στό μαντρί τοϋ Σταυρια
  νοΰ νά τούς δώο'ει μερικά
  σφαχτά καί δτι άλλο £χει
  νά φανε τα γυναικόπαιδα.
  Πήγαν τα παλληκάρια στό
  μαντρί τοϋ Σταυριανοϋ,
  ττού τούς δέχτηκε μέ μεγά-
  λη ευχαριστήση.
  —"Εχομε κανένα καινουρ
  γιο παλληκάρια;
  —"Εχουν άδειάσει τα χω¬
  ρία καΐ 2χουν ίίρθει δλα τα
  γυναικόπαιδα έδώ πάνω
  ΚαΙ σέ παρακαλεϊ ό καπε¬
  τάν —Σήφακας, νά βοηθή-
  σεις νά μην πεθάνουν.
  Έκεί πού έκάθονταν ό
  δάσκαλος μαζί μέ τούς άλ-
  λους καί κουβενπάζανε φω
  νάζουνε τόν καπετάν Σή-
  φακα στόν άσύρματο.
  —Δέν μ' άφήνουνε στά βά
  σανό μου, μονό συνέχεια
  θένε πληροφορίες.
  Πιάνοντας τό άκουσπκό
  τοϋ άσυρμάτου μαθαίνει, δ
  τι ό άδρφός τού ζεϊ μαζί μέ
  δυό αλλους ναυαγους καί
  δτι έ*χουν πάρει άνατολικά
  τή Μαύρη Ράχη άλλά έπει
  δή τό χιόνι είναι πολύ δέν
  ξέρουν πιά κατευθυνθή ε¬
  χουν πάρει. Ή δψη τοΰ Σή
  φακα άλλαξε άμέσως έγΐ-
  νε άλλοιώτικος.
  Στά φύλλα μιάς ίστορίας
  γράφεται συνήθως 2να θέ-
  μα, κάποιο κατόρθωμαΐί 2-
  να γεγονός ποΰκαμαν κάτΐ
  καλά παλληκάρια τί|ς αν¬
  θρωπίνης φυλη"ς. Μά κ<1ί στά φύλλα μιάς αλλης ίστο ρίας ταξικης γράφεται μιά &λλη ίστορία αγροτικάς ζω ής. Κι αυτή ή ίστορία είναι ή ίστορία μας, ή ίστορία σας κΰριοι Βουλευτού Εί¬ ναι τό πίλασματικό «είναι» σας λίγο πολύ, είναι τό κομ μάτι σας, είναι τό «ύτάρ- χω» σας μιά τού αυτή ή τάξη σάς θρέφει. Δέν είναι λοιπόν, κύριοι, περ(ε^>γο τό
  πώς δέν εΐστε σημερον ά-
  γρότες, γιατΐ είτε εΐστε είτε
  δέν εΐοτε έχεται βιρλογική
  έξάρτηση καί θέση. Έπόμε
  νόν λοιπόν, είναι κώς κάθε
  σας τυχόν άντιρρηση σ' δσα
  θά πώ είναι στάνταρ θεω-
  ρΐα κενή καί τα έπόμενά
  σας λόγια, έφ' δοον θάναι,
  θδναι κι αντίρρησις. Φυσι
  κά δέν πάω τό πρδγμα στό
  άλάθητο τοΰ" Πάπττα οΰτε
  καί στήν £κον οίκον
  αη.
  Έπειδή ώστόοο τόσο ό έ"νας
  δσο κι ό άλλος δρόμος 'έ·
  χούν άξιώθεις δταν σάς
  γνωρίσουν χρειάζεται προ
  σοχή πρίν τους διαλέξετε.
  Στό δρόμο τής (Κακιας, ά"ς
  ποϋμε, έδώ τουλάχιστον, α-
  ριστος τροφός είναι ή άδια
  φορία ο' δτι οδς ένεπιστεύ-
  θη ό ψηφοφόρος ποΰναι κυ
  ρίως άγρότης. Τότε δμως ά
  κολουθεϊ ή κατρακύλα σας
  ή τταραγγόνησή σας, τό
  «κάντε πΐσω Κύριοι».
  Στό δρόμο τής Άρετής
  £νας ϋριθτος γαλουχός πό
  τίζει, μέ ϊδρω, τρεχάλες, με
  λέτες, κυτταροθραΰστες κι
  δτι αλλο τύ κοπιαστικό, τό
  δένδρο μιδς ζωής καί σάν
  ατομα σας, ατομά μας, οΐ-
  κογένειά οας, οίκογένειά
  μας, πατρίδα μας, πατρΐδα
  ο'ας, πατρίδα μας, Έλλάδα
  σας, Έλλάδα μας.
  "Εφυγε αυτή ή καταχνιά
  τού τόν εΐχε πλακώσει διά
  τι τώρα πιστεύει δτι θά σμί
  ξει μέ τύν άδελφό τού. Μο
  νολογεϊ ογο δρόμο πρός
  τούς ΰλλους. "Οταν έκτέ-
  λεσαν τόν πατέρα μου, /εί-
  πε στά βρωμερά σκυλιά
  στούς Γερμανούς: —Πίσω
  μου άφήνω δυό άητούς καί
  θά σδς έκδικηθοΰνε.
  Τόν άκούει τότε ό Πέτρο
  ζυλάκης καί γέλαοε μέ ά-
  διαφορία.
  —Ενισχύση ζητοϋνί- στόν
  άσύρματο;
  —Μάθε καπετάνιε δτι ό ά-
  δερφός σου ζεϊ.
  Είναι άληθές αύτό Ιπού
  λές καττετάνιε δτι ό άδερ-
  φος σου ό Έπαμεινώντας
  £χει γλυτώσει άπ' τό ναυά
  γιο;
  Καί συνάμα πετιοϋνται
  δλοι πάνω.
  —Μάλιστα ζεΐΙ... Και είναι
  καί δώ κοντά. Και θά πρέ-
  π£ΐ νά πδνε ιριάντα παλλη
  κάρια καί νά πας έσύ ό ϊδι-
  ος, Καπετάν —Πετροζυλά
  κη αύτύ βεβαία στό ζή τώ
  χαρή! Νά πιάοουν χαμηλά
  τσΐ γρηάς, τα μονοπάτια, σ'
  αΰτό τό σημεϊο ΰπάρχουν
  πάντοτε Γερμανικές τνέ-
  δρες.
  Και τώρα πούνε άκόμα νω
  ρίς νά προλάβουμε νά μην
  χαθοΰν.
  Στο μεταξύ ιίρχονται τα
  αλλα παλληκάρια φορτωμέ
  να μέ δτι πολύτιμο ύπήρχε
  την έττοχί) έκείνη.
  —Έντάξει καπετάν —Σή-
  φακα, εγινε δπως είπες φώ
  ναζαν τα παλληκάρια· Κά-
  πως εύχαριστημένο σέ βλέ
  πομε. "Εχομε κανένα κα-
  λό μαντάτο;
  —Ναΐπαλληκάρια μου' ζεϊ
  ό άδερφς μου! Γιαυτό εΐμαι
  εύχαριστημένοςΙ Κσΐ νά
  τρέξετε άμέσως γιά άναζή
  τηση.
  "Ομως ίίνα πάθος γιά δι¬
  καιώση τής ίάξης μου σδς
  βρίσκει τό βόλι τής ίστορί-
  ας μας σάν τούς πρώτους ύ
  πεύθυνους. Αύτούς πού τα
  ξέρουν δλα νά «τα λένε»
  πρίν βγοΰνε καΐ ττού τα ξε·
  χνοΰν δταν βγοΰνε.
  Κύριοι. Άπύ τα βάθη μι¬
  δς φυχής πού εΐδε, γνώρι-
  σε, μελέτησε, ί'ίζησε κα ψυ
  χολογηοε μιά τάξη σδς μι-
  λδ £νας άγρότης
  Βγήκατε Βουλευταί.
  ιΣυγχαρητήρια.Γ "Πήρατε
  οτά χέρια οας μιά ί-ξουσία,
  2να άνώτερο τίτλο τιμής,
  2να μέλλον ϊσως, μά ο·ογ-
  χρόνως καί μιά εύθύνη.
  "Ομως είναι γνωστό πώς
  οί ώμοι τής ευθυνής, εΤναι
  καί θραυοτοί οάν ξυλαρά-
  κια καί άτσαλένιοι. Στό
  διάβα τους οί ώμοι αΰτοΐ οη
  κώνουν τή βαρεία κληρο
  νομιά δύο πράξεων, μέ δυό
  εντελώς διαφορετικούς δρό
  μους δπως τοΰ Ήρακλή:
  Τής Άρετής ή τής Κακίας.
  Καί τα π'ατίζει ετσι, κύρι
  οί, πού «πΰλαι "Αδου ού κα
  τεσχύνουσι» καί πού ή αίω
  άξίω- ι νιότης τα εύλογεΐ τό μέλ-
  | λον τα θαυμάζει, τό παρύν
  τα έκτιμδ, ή ζωή τα δαμά
  ζει, ή Κοινωνία τα έξυψώ-
  νει, οί λαοι τα έξυμνοΰν
  και «οί Ούρανοί άγάλλον-
  ται».
  Καί δλα αύτά ξέρετε, για
  τι; Άπλούστατα, γιατΐ πα-
  τοΰν σέ 6άοεις γερές και
  πέρα γιά πέρα στέρεες;
  Γιατί στό γνώμωνα μιδς δι
  καιοσύνης δέν βρέθηκε αλ
  λο σιήριγμα πιό γερύ, π·ύ
  άνθρώπινο, έπειδή ή «κοι-
  νωνική δικαιοοΐύνη»
  πατδ ή Άρετή είναι μία καί
  μοναδική καί τό Ρεφραΐν
  τής έντολής:
  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΜΑΘΕ
  ΤΑΙ ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ».
  Χρέος σας, λοιπόν, £να
  βαθύ καί μεγάλο Κοινωνι-
  κό, Πατριωτικύ, οΐκονομι-
  κοπολιτικό γεγονός πού ζή
  τδ τή λύση τού, γιατί εΐχε
  τή μοϊρα τής άλλης δχθης
  ώς τώρα: Τής άδιαφορίας.
  "Ομως τώρα μιά άναλα,μπί-
  δα πετάγεται σάν φώς στήν
  ψυχή δλων μας καί πού
  μας λέγει πώς σεΐς τα νέα
  παιδία τής Βουλής σάν αλ-
  λοι Ήρακλεΐς τοϋ νέου
  Πνεύματος θά δεϊτε καί θά
  πράξετε. Και θά δεΐτε πώς
  τό Κοινωνικό πρόβλημα
  δέν είναι παιχνίδι, δέν εί¬
  ναι παλαιοκομματισμός, δέν
  είναι δασκαλική 6έργα. Άλ
  λά είναι μέλλον, ζωή, πνοή
  χαρά καί γέλιο ο>' δλους γε
  νικά.
  Στό ΐιέρασμα μιδς τέτοι-
  ας ζωής είναι ταγμένοι οί
  'Έλληνες καί τα καλά παλ
  ληκάρια τους. Γιατί οί 'Έλ
  ληνες δσο κι δν φαίνονται
  αύτοι πού φαίνονται εχουν
  κα μέσα τους τό μεγάλο
  καί δυνατύ στοιχεϊο τοϋ
  «Αίαιν άριθτεύειν».
  Χρέος σας, χρέος μας,
  λοιπόν, κύριοι, τό «Έμττρός
  γιά μιά Έλλάδα νέα» γιά
  νέους όρίζοντες, γιά νέο
  φώς, γιά νέα ζωή, γιά νέα
  δοξα μέ την αλλη της πλευ
  ρά την Έλληνοχριστιανι-
  κή καί την Πανανθρώπινη.
  "Ορθιοι στίς έπάλξεις μιδς
  Κοινωνικής ανθρωπίνης δι
  καιοσύνης, μόνιασης καί
  φιλαλληλίας κηρύξτε την
  Έπανάσταση τής Άγάττης
  καί τής άνθρωτϊιδς θυσιά-
  ζοντες γιά χαρή της τα βρώ
  μικα φιλοεγωϊοΤικά φερέ-
  φωνα μιδς τυχόν σειρήνας
  Κόστους καί «Κατεστημέ-
  νου».
  Άγνοί στά αϊθθήματα ά-
  φογοι στίς θέσεις, άγωνι-
  σταί Οτίς έπάλξεις τής θυσι
  άς γιά τόν συνάνθρωττο έ"χε
  τε χρέος νά ριχτήτε στό δ.
  Ο.δ γιά ίδανικά, δικαιοσύ-
  νη καί μόνιαση τής φυλής
  μας. "Ωσπου μιά μερά ΰξιοι
  μιδς ένπμης ψυχυχά, κοινω
  νικά, Έλλην ικά, Χριστιανι
  κά ζωής νδστε καί τα άξια
  παλληκάρια τής τελικής
  μας μοίρας, ώς τοΰ Παύλου
  πού λέει:
  «Τόν άγώνα τόν καλό ή-
  γώνισμαι τύν δρόμο τετέ-
  λευκα λο:πόν άπόκειταί
  μοί ό θτέφανος τής Δικαιο-
  οΐ)νης».
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  ποιηση
  Εκλογικός
  Απόηχος
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
  Στήν άγορά κατέβηκα μιά βόλτα
  κ' εΐδα τόν Γιώργη άπ' τό χωριό.
  Έπίμονα έκτύτταγε μιά ττόρτα;
  καί εΐπα: Γιά μιά στιγμή νά δώ.
  Μαζί οί κόρες, οί γαμπροί τού,
  οί γυιό!, οί νύφες καί ο'ι γρές.
  Φοροϋσε την γαμπριάτικη στολή τού
  καί ... διηγώντας τα νά κλαΤς.
  Ψήφοι περίπου μιάμισυ ντουζίνα
  μά ίσως νά γενοθν καί δυό
  (κσινούρια νύφη ή'Αναιζΐνα
  τραβά καί τό συμπεθεριό)
  Ψήφοι γραμμής καί μονοκούκι
  γιά μιά καρέκλα στόν ΟΤΕ
  ζητοΰνε ϋποψήφιο έτοΰτοι
  καί λέν . ·ή τώρα ή ποτέ.
  ΣΤΕΞΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ♦♦♦«»>♦♦♦♦»♦♦♦♦♦«>♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Ά-γ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΚΑΟΑΡΙΖΟΜΕ
  ΑΛΛΑΖΟΜΕ ΧΡΩΜΑ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
  ΤΗΛ. 287.741
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΓΟΥ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
  Παραδίδομεν σέ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ φωτογραφ ίες ποιότητος
  διά διδλιάρια καί διαδατηρια
  μέ τελειοτάτου νέου τύιτου μηχάνημα
  ΠΑΡΑΛΑ3ΑΜΕ ΝΕΑ ΝΥΦΙΚΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ
  ΓΩΓΟ2Ξ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ι "Εβανς 2. (έναντι Αου Ταμ,είου) Μεϊντάνι
  Τηλέφ. 220-454
  Επλησίασε τοθ παπά ή
  ή πρώην άρραβωνια-
  τού, θέλοντας καΐ
  αυτή νά χαρεΐ μαθαίνον-
  τας αύτό τό εύχάριστο γε-
  Διαρωτόντανε οί τρείς γονος. Διαλέγει ό Πετρο-
  .._> _* —.λ ,.η,1£.τη ΗΛ ι ζυλακης τα τριαντα καχλύ
  τερα παλληκάρια μέ συγ-
  χρονο όπλισμό καί έφυγαν
  ττρός άναζήτηση των τριών
  ναυαγών.
  Στό έπόμενο: τό Τέλος).
  ναυαγοί οέ ποιό
  ίφταναν.
  Ώοτόσο στό λημέρι δέν
  έχουν λάβει καμμιά ίίϊδηση
  γιά ϊχνη ζωης.
  "Αρχιοε νά τούς άπειλή ή
  ΕΠΒΙΟΠΒΡΒΓίΙΓΟΙ
  Προμηδευτεϊτε έγκαιρα τό
  Νέο έλαιοδίχτυ μαο μέ
  την ύπερενισχυμένη οΰγια
  Μετά άπό μακρές μελέιες, πετύχαμε νά ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
  ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΑΙΧΤΥΟΥ (οϋνια) μέ ποΑΛά καί πιό δυναιά νήμα-
  τα, έυοωματωμέυα οέ ταινία άπό την ιδία πρώτη ίίΑη.
  Μέ την ιδία μέβοδο, ένιοχύοαμε 6'Λο τό δίχτυ, χρηοιμοποι-
  ώντας πιό δυνατά νηματα κατά μηκος κα'ι κατά φάρδος, μέ
  μελετημένη διατάξη ώοτε μαζί μέ την αίίνια νά παίρνει τό
  δίχτυ άτοάηινη άντοχή.
  Π ρ ο ο έ ξ τ ε άεόρη δτι τό δίκτυ μας έχεΐ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤ1Α γιά νά μη
  χάνεταΐ οθτε μιά άπό τίς ίΐανοίΐές.
  Τωρα πιπ με ΐό ύηύηη ροζ, τό ρά[ερο ιϋι; έλιας 'ψι ριό ευχαριοτη «οί πτέίοόη άπασχόληαη.
  Ν- & Μ- ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ιηηΝΝΗΣ παπααηκΗΣ & σιπ ο.ε.
  ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  ΣΕΞΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  φραξουν ηιάλ'Λοι όο οτ^ομα
  ι τρηλαρη νρ πει εαοω κ πι (ιΗ ι
  ουλλαβη Λ^κιιΌο^ι ^^
  Μ/ΙΝΓ, ΙΚΗ'
  28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ένο εβγαλε συνολικά 21 φυλλα
  ΤΙ ΕΓΡΔΨΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΛΛ ΤΗΣ
  Η ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΚΔΘΗΜΕΡΙΝΗ "ΑΛΗΘΕΙΑ
  "Οπως είναι γνωστό, ή
  καθημερινή προεκλογική έκ-
  δοση τής εφημερίδας μας,
  αρχισε στίς 25 Όκτωβρίου
  καί τέλειωσε στίς 22 Νοεμ¬
  βριού.
  Τό τελευταίο οώτό φθλλο
  της, ήταν ή μονσδική μετε-
  κλογική εκδοση μέ τα άπο-
  τελέσμοπα των έκλογών καί
  γενικά την ύπόλοιπη υλη
  πού ί|ταν έπισφράγιση των
  προηγουμένων έκδόσεων.
  Στήν τελευταία έβδομάδα
  καί συγκεκριμένα όητό την
  Τρίτη 15 Νοεμβριού, μέχρι
  τό Σάββατο 19 Νοεμβριού, ή
  καθημερινή προεκλογική «Ά
  λήθεια», όσχολήθηκε μέ τα
  εξής θέματα:
  — Στό φύλλο τής Τρίτης
  15 Νοεμβριού:
  • Άνακοινώθηκε ή πρόθε-
  ση τοΰ διευθυντή τής «Αλη¬
  θείας», νά υποβάλη μήνυση
  κατά τού Πρωθυπουργόν), έξ
  άψορμής τής προηγουμένης
  άποκάλυψής μας γιά τη μα-
  σονική ίδιότητα τού κ. Κα-
  ραμανλή, πού εΤχε Πανελλή-
  νια άπήχηση καϊ Διεθνή προ
  βολή.
  • Άνακοινώθηκε ή άττό-
  φαση τής Εΐσαγγελικής 'Αρ-
  χής Ηρακλείου, νά έπιλη-
  φθεΐ μέ δυό ττροηγούμενα δη-
  μοσιεύματά μας: γιά τή
  «φυγάδευση» των 7 έκατομ-
  μυρίαν καί γιά τό μαχαίρω-
  μα τού νεαροΰ, στήν «ντι-
  σκοτέκ» τής «Νέας Δημοκρα¬
  τίας» .
  * Δημοσιεύτηκε ή δικαι¬
  ώση τοΰ Νομίατρου Ηρα¬
  κλείου άπό τό Συμβούλιο
  Έπικρατείας, πού ήταν ρά-
  πισμα στίς παρειές τού κ.
  Μαν. Κεφαλλογιάννη.
  * Δημοσιεύτηκε, άνέκδο-
  το κείμενο τοΰ κρητικού συγ-
  γραφέα Γιάννη Δαλέντζα, μέ
  τή συμπληρώση τριών χρό-
  νων άπό τόν θάνατό τού.
  — Στό φΰλλο τής Τετάρ-
  της 16 Νοεμβριού:
  * Στη συνέχεια των άπο-
  καλύψεων τοΰ Μάνου Χαρή
  μέ την άττοκλειστικότητα:
  «Π ώς καί γιατί μπήκα στά
  άδυτα τού Καραμανλή», δη¬
  μοσιεύτηκε ενδιαφέρον ρε-
  ττορτάζ μέ κύριο τίτλο: «ΟΙ
  Άμερικανοί τής ΟΑ πού
  πατρόναραν τή Χούντα, έφε-
  ραν καί τόν Καραμανλή».
  * Δημοσιεύτηκαν άκόμη
  10 έρωτήματα πρός τόν κ.
  Καραμανλή καί οί φωτογρα¬
  φ ίες των δυό βασ ι κων τρι-
  άδων των μασόνων τής Χούν-
  τας (Παπαδόπουλος, Μακα-
  ρέζος, Παττακός) καί των
  μασόνων τής Δημοκρατίας
  (Καραμανλής, Παπακων-
  σταντίνου, Ράλλης).
  * Δημοσιεύτηκαν δυό έν-
  διαψέρουσες συνεργασίες
  τού Γ. Λαγουβάρδου γιά τή
  «Νέα Γενιά μπροστά στίς
  έκλογές» καί τοΰ Π. μέ τί¬
  τλο «"Ανθρωποι καί Συντά-
  ξεις».
  * Δημοσιεύτηκε σχόλιο
  γιά τί|ν έγκύκλιο τού Άρχιε-
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΤΟΥ
  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΑΝΟΛΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
  Ό Πολιτειπής τοΰ κόμ-
  ματος Νεοφιλελευθέρων
  κ. Μανώλης Δεληγιαννά¬
  κης εκανΓ τίς άκόλουθες
  δηλώσεκ;:
  Εύχαριοτώ τό Λαό τοϋ
  Ηρακλείου γιά τό ψηλό αί
  (?3ημα πολιτικής ευθυνής
  καί την ώριμότητα πού £δει
  , ζε στίς έκλογές τής 20 Νο
  έμβρη.
  Τις εύχαριστίες μου επι
  θυμώ Ιδιαιτέρα νά έκφρά-
  σω πρός τό τμήμα έκεΐνο
  τοϋ Ήρακλειώτικου Λαοΰ,
  πού )ΐέ τίμησε μέ τή ψήφο
  τού καθώς καί πρός τούς
  συνεργάτες καί τούς πολι
  τικούς μου φίλους πού
  βοήθησαν άποφασιστικά καί
  μέ άνιδιοτέλεια στήν
  σττάθειά μου. Τέλος θά
  πει νά έκτιμηθή ή στάση
  τοϋ τύπου πού συνέβαλε
  στή δημιουργία η,πιου προε
  κλογικοΰ κλίματος.
  Τό άποτέλεσμα των έκλο
  γών δικαίωσε πλήρως τίς
  έκΐιμήσεΐς τοΰ Κόιμματος
  των Νεοφιλελευθέρων καί
  τίς Γηροσωπικές ιιου προβλέ
  φεις πού εΤχα εκθέσει στό
  κινηματοθέατρο Ντορέ. Τό
  ό~οτέλεσμα υπήρξε άπο-
  καρδιωτικό γιά τό μεγάλο
  χώρο των Δημοκρατικήν
  προοδευτικήν δυνάμεων
  γιατί ή ήγεοΊ'α τής ΕΔΗΚ
  δέν ήταν σέ θέση νά κατα-
  νοήσει τα πολιτικά μηνύμα
  τα τής έποχής μας καί νά
  όργανώσει τή τταράταξη πά
  νω σέ δημοκρατικές 6άσεις.
  Μέ τίς έκλογές αύτές τερ
  ματίστηκε ή τταλαιοκομμα-
  τική άντιδημοκρατική νο
  οτροπία.
  Άλλά κάθε τέλος είναι καί
  μία καινούργια άρχή, έ>α '
  νέο ξεκίνημα. |
  Κανείς πιά δέν άμφισβη
  τεϊ την άναγκαιότητα τής
  ούγκλησης τοϋ Δημοκραπ
  κου Συνεδρίου τής παράτα
  ξής μας, πού μόνο αύτό θά
  είναι σέ θέση νά διαμορφώ
  σει τούς ίδεολογικούς στό-
  χους, τό πρόγραμμα την όρ
  γανωτική δομή καί νά δώ-
  σει λύση στό θέμα της ήγε
  οίας μέ γνήσιες δημσκρατι
  κές διαδικασίες.
  Τό 6άρος τής ένοποίησης
  των δημοκρατικών δυνάμε
  ών πέφτει γιά αλλη μιά φο
  ρά στούς ώμους τής Κρή
  της.
  Κανείς δέν πρέπει νά πά
  ραβλέψει δτι άπό τούς 17
  Βουλευτές της Δημοκρατι
  κης παράταξης οί έξη είναι
  Κρητικοί. Καί είναι σίγου-
  ρο, 8τι ολοι οί δημοκρατι-
  κοί προοδευτικοι βουλευ¬
  τές τής Κρήτης θά πράξουν
  στό άκέραιο τό καθήκο τους
  γιά την ένοττοΐηση καί άνα
  συγκροτήση των δυνάμεων
  τοϋ Κέντρου καί τή σύγκλη
  ση τοΰ Συνεδρίου τής Δη¬
  μοκρατικής παράταξης.
  Ή άριθμητική άνοδος
  τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ ήταν έντυπω
  σιακή άλλά καί ή πολιτική
  ?ίττα τοΰ Ανδρέα ήταν επί
  ο·ης μεγάλή. Ό Πρόεδρος
  τοΰ ΠΑΣΟΚ στή διάρκεια
  τοΰ προεκλογικοΰ τού άγώ
  να εϊχε άναφερθεϊ κυρίως
  στά θέματα τής έξωτερικής
  ττολιτικής καί εϊχε έκφρά-
  σει εντονα τή άρνησή τ ου
  στή έ'νταξη τής χώρας μας
  στή Εύρωπαϊκή Κοινότητα.
  Απεδείχθη 8τι ό Έλληνι-
  κός λαός δέν άποδέχεται τή
  συνθηματολογία τοϋ κ. Πά
  πανδρέου κα ίδέν συμμερί
  ζεται τίς θέσεις τού στό θε
  μα τής εΎταξης τής χώρας
  μα στή Εύρωπαϊκή Κοινό¬
  τητα.
  Ό λαός ψήφισε την έίντα
  ξ
  Τέλος θά πρέπει νά ση
  μειωθεϊ δτι ό λαός δέν δέ-
  χτηκε τό πολιτικό έκβιασμό
  τής δεξιας καϊ δέν πτοήθη-
  κε άπό τό συνθημα Καρα¬
  μανλής γ] χάος. Οί "Ελλη-
  νες ψήφισαν δημοκρατικά
  καί άνανεωτικά. Ή άνανέ
  ωση καί ή έκδημοκράτηση
  τής Έλληνικής κοινωνίας
  θά έπιτευχθεϊ. Φσρέας τής
  άλλαγής θά είναι οί άνασυ
  γκροτημένες προοδευτακές
  δημοκρατικές δυνάμεις τοΰ
  τόπσυ. Ή Κρήτη θά διαδρα
  ματίσει τό οημαντικότερο
  ρόλο α' αύτη τή μεγάλη προ
  σπάθεια, πού μόλις τώρα
  άρχίζει.
  πισκόπου κ. Εύγενίου, περί
  μή συμμετοχής των Ίερέων
  στά κομματικά καί τα πολι¬
  τικά, ένώ την έποχή τής χούν-
  τας, μέ άλλες έγκύκλιες συ-
  νιστοΰσε καί ΰπερθεμάτιζε
  υπέρ τής χούντας.
  — Στό φΰλλο τής Πέμ-
  πτης 1 7 Νοεμβριού:
  * Δοθή κ ε ή συνέχεια των
  άποκαλύψεων γιά τόν Καρα¬
  μανλή, μέ τό δημοσίευμα
  «Λαμπρίας -Θεοδωράκης, οί
  δυό «κολλητοί» τοΰ Καρα¬
  μανλή, παίξανε τόν σπου-
  δαιότερο ρόλο».
  * Στό φΰλλο αύτό δημο¬
  σιεύτηκε καί ό όπαράδεχτος
  τρόπος στραγγαλισμοΰ τής
  έλευθεροτυπίας, μέ τή μέθο-
  δο τής μαζικής άγοράς των
  φύλλον τής «Αληθείας».
  * Ξαναδημοσιεύτηκαν,
  γιά τόν παραπάνω λόγο, τα
  κυριώτερα σημεΐα τού φύλ-
  λου, τό όποΐο εΐχε έξαφανι-
  στεΐ.
  * Δημοσιεύτηκε ή εϊδηση
  τής συλλήψεως γιά χρέη τοΰ
  ύποψήφιου τής «'Εθνικής
  Παρατάξεως» κ. Πρεκατσου-
  νάκη.
  * Δημοσιεύτηκε άρθρο
  τοΰ συνεργάτη μας κ. Μ.
  Παπουτσάκη, κατά των άττό-
  ψεων Μητσοτάκη, γιά τίς
  Βάσεις κυρίως κ.λ.ττ.
  * Δημοσιεύτηκε ή ρου-
  σφετολογική έγκύκλιος τού
  ύπουργείου συγκοινωνιών
  γιά τή διευκόλυνση των έξε-
  τάσεων των ϋποψηφίων όδη-
  γών.
  — Στό φύλλο τής Παρα-
  σκευής 18 Νοεμβριού:
  * Δημοσιεύτηκε άρθρο
  γιά την άπαράδεχτη ενερ¬
  γεια σέ βάρος τής εφημερί¬
  δας άπό τούς γνωστούς... &·
  γνωστους ττού φοβόντουσαν
  νά μάθη ό Λαός την 'Αλή-
  θεια, γι' αύτό καί την έξαφά-
  νιζαν, παρεμποδίζοντας ετσι
  την διακίνηση των Ιδέαν.
  * Άποκαλύφθηκε τό με¬
  γάλο σκάνδαλο τής δυνα-
  στείας Κεφαλογιάννηδων
  πού νοίκιαζε... πουλημένο οί-
  κόπεδο, παίρνοντας επί 6
  χρόνια συνεχώς τα λεφτά τοΰ
  Δήμου.
  * Δημοσιεύτηκε ό ίστορι-
  κός λόγος τοΰ Γεωργίου Πα-
  πανδρέου, πού προειδοποιοΰ
  σε την κατάλυση τής Δημο¬
  κρατίας.
  * Δημοσιεύτηκε φωτο¬
  γραφ ί α τοϋ Διχτάτορα καί
  λεζάντα: «Πότε πιά δυκτα-
  τορία στόν τόπο μας» γιά
  τα 4 χρόνια τοΰ Πολυτε-
  η
  χνείου.
  • Δημοσιεύτηκε ή τηλε-
  γραφική διαμαρτυρία τοΰ δι-
  ευθυντή τής «Αληθείας» γιά
  την προβοκάτσια σέ βάρος
  τής εφημερίδας μας, μέ τα
  πεταγμένα δέματα εφημερί¬
  δων μας στά δοχεΐα άττορριμ
  μάτων τοΰ Δήμου Ηρακλεί¬
  ου.
  — Στό φΰλλο τού Σαββά-
  του 19 Νοεμβριού:
  • Δημοσιεύτηκε εγγραφο
  τοΰ Δημάρχου κ. Μαν. Καρέλ
  λη, μέ τό όποΐο έπιβεβαιώ-
  θηκε ή όποκάλυψή μας γιά
  τό οικονομ ι κό σκάνδαλο των
  Κεφαλογιάννηδων σέ βάρος
  τοΰ Δήμου Ηρακλείου.
  • Δημοσιεύτηκαν τα σύν-
  τομα ττορτραΐτα των ΰποψη-
  φίων Ηρακλείου.
  • Δημοσιεύτηκε ρεττορτάζ
  (τό μόνο στόν τοπικό Τύπο)
  γιά την αύτοκτονία τοΰ Ζα¬
  χαριά Δαμιανάκη.
  • Δημοσιεύτηκε σχόλιο
  γιά τόν «Γέρο Χούντοτ» Γραμ
  ματικάκη μ έ ΰπέρτιτλο «Πλη
  ρωμένοικονδυλοφόροι».
  • Κ ι άκόμη: ρεπορτάζ ά¬
  πό την όμιλία Μπαντουβά,
  συνέντευξη Μητσοτάκη, ϋρ-
  θρο μέ τίτλο: «Τί θά ψηφί-
  σωμε» καί έντυπωσιακό πο¬
  λιτικό σκίτσο τοθ συνεργά¬
  τη μας Π.
  — Τέλος στό φΰλλο τής
  Τρίτης 22 Νοεμβριού (μετε-
  κλογικό):
  • Δημοσιεύτηκε άρθρο μέ
  τίτλο «Ή Κρήτη καί τό έκ-
  λογικό άποτέλεσμα».
  • ΟΊ φωτογραφ!ες μέ άν¬
  τ ίστοιχες λεζάντες των 7
  βουλευτών Ηρακλείου.
  • "Αρθρο - ρεπορτάζ γιά
  τό πραγματικό νόημα των
  έκλογών.
  • Δυό χαρακτηριστικά
  σκίτσα τοΰ συνεργάτη Π.
  • Τ άάναλυτικά άποτελέ-
  σματα τού Ηρακλείου καί
  τα γενικά τής ύπόλοιπης
  Κρήτης.
  • Κι άκόμη: σχόλιο γιά
  τούς άποτυχόντες, εΰχές γιά
  τούς έπιτυχόντες, καί ρεπορ¬
  τάζ γιά τόν πρωτοψανή τε-
  χνικό άθλο, νά έκδίδεται ή
  «Άλήθεια» επί 21 μέρες σέ
  έγκαταστάσεις πού έ'βγαζαν
  συγχρόνως καί δεύτερη εφη¬
  μερίδα, τόν «Δημοκράτη»,
  καί εύχαριστίες τής διεύθυν-
  σης πρός δσους βοήθησαν νά
  πραγματοποιηθεΐ αύτη ή κα¬
  θημερινή εκδοση, πού όπωσ-
  δήποτε, λόγω των μεγάλων
  δυσκολιών εκδόσεως, θά πε-
  ράσει σάν παράδειγμα στόν
  Κρητικό Τύπο.
  Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
  Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  ληνα Διοικητή ή Βάση), νο-
  μίζουμε δτι κάποιος άλλος
  άρμόδιος, ό 'Επιθεωρητής
  Εργασίας, θά πρέπει (ό¬
  πως γράψαμε καί παλιότε-
  ρα), νά κάνει συχνότερους
  ύπηρεσιακούς έλέγχους στή
  Βάση των Γουρνών.
  Ή κυβέρνηση, πού δηλώ-
  νει άνερυθρίαστα δτι τό Έλ¬
  λην ι κό προσωπικό των Βά-
  σεων άνέρχεται στό 50ο)ο
  άς μάθει ύπεύθυνα δτι στίς
  Γοΰρνες δέν ΰπηρετοΰν οϋτε
  τό 20ο)ο "Ελληνες, άπό τούς
  όποίους, αρχισε ήδη τό «ξή-
  λωμα» Καί ό ψυχολογικός
  καταναγκασμός, ό οποίος
  πραγματοποιεΐται διά μέ-
  σου τού είκονιζόμενου όμε-
  ρικανοΰ αξιωματικόν, ό ο¬
  ποίος καταπατώντας κάθε
  εννοια προσωπικής ελευθε¬
  ρίας, φέρεται τυρανικά, προ- ,
  κλητικά, άνήθικα καί ταπει-
  νωτικά πρός τούς "Ελληνες.
  Καταγγέλλουμε την περί-
  πτωσή τού, πιστεύοντας 8τι
  ή νέα αύτη μέθοδος ψυχολο-
  γικοΰ έκβιασμοΰ των Άμε-
  ρικανών πρός τούς "Ελληνες
  είναι ένα γενικώτερο «πλά-
  νο» πού ύπηρετεΐ τίς σκοπι-
  μότητες τής άμερικάνικης
  κατοχής στόν τόπο μας.
  Βεβαία, οί Άμερικανοί,
  γνωρίζουν τώρα, μετά τίς
  έκλογές, καλυτέρα άπό τόν
  καθένα, στ ι ό «ανθρωπός
  τους», θά βοηθήσει στό νά
  έγκαθιδρυθεΐ τό καθεστώς
  των Βάσεων στήν Έλλάδα.
  Καλόν ομως εΤναι νά γνωρί¬
  ζουν 8τι, παρά τό γεγονός
  αύτό, ύπάρχουν καί άλλοι,
  μέσα στό Λαό, πού δέν θά
  έπιτρέψουν ποτέ την πλήρη
  μετατροπή των Αμερικανόν
  γκάνγκστερς σέ τέλειους κα-
  ταχτητές των 'Ελλήνων.
  Τώρα, την κρίσιμη έτούτη
  ώρα, καί πρίν καλά - καλά,
  άνακοινωθοθν έπίσημα οί κυ¬
  βερνήτι κές προθέσεις, δηλώ-
  νουμε, όπερίφραστα στούς
  Άμερικανούς καί τούς "Ελ-
  ■ Ό Πρεδρος τοΰ Έργατι
  κου Κέντρόυ Ηρακλείου,
  καλείται νά επέμβη.
  ληνες πού τούς θεωροΰν «φί¬
  λους καί συμμάχους» δτι ή
  εφημερίδα αυτή θά τους πο-
  λεμήσει μέ τήνϊδια διαθέση,
  γιατί τούς θεωρεΐ έχθρούς,
  τής Ελλάδος καί καταχτη-
  τές των 'Ελλήνων.
  Ή περίπτωση μάλιστα
  τού Άμερικανοΰ άξιωματι-
  κοΰ, πού άναφέραμε ή'δη, ά-
  ποδεικνύει — μαζί μέ πολ-
  λές αλλες ποθ έχομε ύπο-
  γραμμίσει στό παρελθόν —
  Παραπέμπεται στό άκροατήριο
  Η ΥΠΟΘΕΣΗΤΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ
  ΚΡΕΑΤΩΝ Ν. ΜΕΤΑΞΑ
  Τα άκατάλληλα κρέατα
  τού Μεταξά, πού ξεθάφτηκαν ■
  άπό τίς λάσπες τοΰ «Κρέτα ]
  Μάρις» (την έποχή τής πλημ
  μύρας) γιά νά μεταΦερθοϋν
  καί νά μποΰν στούς ψυκτι-
  κούς θαλάμους Νικηψορίδη,
  άρχισαν νά άπασχολοΰν τή
  Δικαιοσύνη, υπό την εννοια
  δτι ή σχετική τακτική άνά-
  κριση όλοκληρώνεται ή'δη
  καί πρόκειται νά σταλεΐ ή
  σχετική δικογραφία, άπό τό
  Πταισματοδικεΐο στήν Εί-
  σαγγελία, μέ παραγγελία
  τής οποίας έγινε καί ή προ-
  ανακριση.
  Πιστεύεται δτι σύντομα
  ή ύπόθεση θά σταλεΐ στό
  Τριμελές Πλημμελειοδικείο,
  δπου καί θά έκδικαστεϊ.
  Πρώτος μάρτυρας κλήθη-
  κε καί κατέθεσε την περα-
  σμένη βδομάδα ό δ ι ευθυντή ς
  τής «Αληθείας», ό οποίος
  καί εφερε στή δημοσιότητα
  τή θλιβερή περίπτωση των
  10 τόννων άκαταλλήλων
  κρεάτων τοΰ Μεταξά, τα ό-
  ποΐα καταστρέψανε την 'ίδια
  μερά τής άποκαλυψεώς μας,
  οί άρμόδιες ΰπηρεσίες.
  ΙΒΒΙ»
  ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ
  Πέθανε την περασμένη
  Πέμπτη στήν Άθήνα, μιά
  δθχρονη Κρητικιά, πού ά-
  κουγε στό δνομα: Μαρία
  Γεωργ. "Αγγελιδάκη.
  Οί 400 περίπου Κρητικοί
  καί Άθηναΐοι, πού τή συνο-
  δέψανε την έπαύριο Παρα-
  σκευή 25 Νοεμβριού, στήν
  τελευταία της κατοικία, στό
  Νεκροταφεϊο τοϋ Ζωγράφου,
  τίμησαν μέ την παρουσία
  τους καί τα στεφάνια πού |
  καταθέσανε στή σωρό της,
  την γνήσια κρητικιά Μάννα,
  την θαρραλέα Γυναίκα καί
  την ήρωική Πατριώτισσα,
  πού την Γερμανική Κατοχή
  άνάπτυξε στό Ρέθεμνος, ση-
  μαντική δράση, βοηθώντας
  πολύ την Άντίσταση.
  Στόν φίλο γυιό της Μπάμ
  πή Αγγελιδάκη άπευθύνομε
  θερμά συλλυπητήρια, γιά τό
  χαμό τής άξέχαστης Μάννας
  καί τοΰ εύχόμαστε καλή πα-
  ρηγοριά.
  ΚΩΣΤαΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  των Έβραιο - Σιωνιστών.
  • Ό Κώστας Μπαντουβάς
  πήρε αμεση όπειλητική έπι-
  στολή άπό τό 'Εβραϊκό Συμ¬
  βούλιο.
  • Ό Κώστας Μπαντουβάς
  (μαζί μέ τόν Βάβαλη καί τόν
  ΰπογράφοντα καί λίγους ά¬
  κόμη "Ελληνες) βρέθηκε
  γραμ μ ενός στή λίστα τής
  Υπηρεσίας 'Εθνικής Ασφα¬
  λείας, ή όποία περιεΐχε τα
  όνόματα έκείνων πού τταρα-
  κολουθοΰνται. Τό έγγραφο
  μάλιστα έψερε στή δημοσιό¬
  τητα ό 'ΐδιος καί ή εφημερί¬
  δα «Τα Νέα».
  • Ό Κώστας Μπαντουβάς
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<» ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΔΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΣΤΟ ΣΚΑΛΑΝΙ Την 7.30 ώραν τής προχθές στό Σκαλάνι Ηρακλείου, ό Σημαιάκης Γεώργιος έτών 26 οίκοδόμος, έξ Ήλειδς Πεδι άδος, άσχολούμενος είς οίκο δοαήν μέ μητρήσεις διά με- ταλλικής μετροταινίας, παοε σύοθη ή μετροταινΐα ΰττό τοϋ ττνέοντος άνέμου καί ήλθεν είς έπαψήν μέ τα εύρισκόιαε να έγγυς τής ^ίκοδομής ήλε κτροφόρα σύρματα τής ΔΕΗ μέ άττΌτέλεσμα νά υποστή ή λεκτροπλησΐαν καΐ νά επέλθη άκαριαιοος ό θάνατός τού. 'Υ πέστησαν έπίσης έλαφρά έγ καύματα έξ ήλεκτροπληξίας οί Τρουλιτάκης Γεώργιος έ των 34 καί Τρουλιτάκης Ε¬ λευθέριος έτών 30, κάτοικοι Σκαλανίου, οΐτινες προσεπά θησαν νά διασώσουν τόν άνω τέρω. ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ Συνελήφθησαν παρ' όργό νων τού Α.Τ. Καστελλιου καί άττεστάλησαν συνοδεια άρμο δίως οί: α) Χατζάκης Έμμο νουήλ, έτών 50, καφεττώλης κάτοικος Άποστόλων Πεδιά δος καί 6) Πετρομιχελάκητ, Νικόλαος, έτών 52, γεωργός κάτοικος Άποστόλων, διότι κατελήφθησαν είς Άποστό λους ό ττρώτος ώς ϊδιοκτήτης καί ό δεύτερος ώς έργάτης νά έκτελοΰν οίκοδομικάς ερ γασίας επί ύψισταμένης οί κοδομής διαστάσεων Τ 0X4 μ. ένεργηθείσης ττροσφάτως άνευ αδείας τής αρμοδίας άρχής. ΙΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΙΒΒΚΕΙ ΕΙΧΕ ...ΣΠΟΡΟΥΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ Συνελήφθη παρ' όργάνων τοΰ Σ.Χ. Τυμπακίου καί α¬ πεστάλη συνοδεία αρμοδίως ό Μττούγελης Χρήστος έτών 24, ναυτικός, κάτοικος Ν Λιοσίων Άττικής καί προσο» ρινών Τυμπακίου, διότι στό Τυμπάκι, γενομένης σωματι- κής ερεύνης, ανευρέθησαν έτ·- αυτού καί κατεσχέθησαν 10 γρααμάρια σπόρου ινδικήν, καννάβεως επί πλέον δέ προ έβαλεν αντίστασιν κα^ά των άστυνομικών όργάνων. όπειλήθηκε μέ διαγραψή ά¬ πό τό Κόμμα τού γιά τίς «έ- νοχλητικές» επερώτησε ι ς τού καί τή στάση τού γενικά στή Βουλή. Άφορμές καί αίτίες γιά δλα τα παραπάνω ήταν ή πο- λυσχεδής δράση τού στά θέ¬ ματα: 1) τής δράσης των χουντικών, 2) των Βάσεων, 3) των Έβραιο - Άμερικα- νικων διεισδύσεων στή χώρα μας καί είδικά στήν Κρήτη, 4) των Μασόνων καί σέ πολ- λά αλλα θέματα πού σχετί- ζονται αμεσα μέ την έθνική μας άξιοπρέπεια καί άνεξαρ τησία. Δίκαια λοιπόν τόν τίμησε 6 Λαός τοΰ Νομοΰ Ηρακλεί¬ ου, όνεξάρτητα άπό την κα· ταβαράθρωση τοΰ κόμματος στό όποΐο άνήκει. * Τό γεγονός δμως αύτό τοΰ δίνει καί περισσότερες εύ- θΰνες, στή δύσκολη έτούτη ώρα καί άπό πλευράς ένδο- κομματικής άλλά καί γενικώ- τερης. Πιστεύουμε δτι θά στα- θμίσει καλά τίς περιστάσεις κ ι άκόμη ότι θά συνεχίσει τή δράση τού πάνω στά καί- ρια θέματα καί κυρίως των Βάσεων, πού τόσο ιδιαιτέρα σχετίζονται μέ την τύχη τής Κρήτης. Μ. Χ. ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ χρόνια ή καρδιά τής Έλλά- δας, ή καρδιά ολοκλήρου τοϋ προοδευτικοϋ κόσμου χτυ- ττοΰσε στό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Τα άδάμαστα νιάτα μας, ό άδούλωτος λαός τής "Α¬ θήνας ξεσηκωνόταν ένάντια στήν άμερικανόδουλη στρα- τιωτικοφασιστική χούντα κα! διεκδικοΰσε την έθνική τού ά νεξαρτησία, τή λευτεριά καί τή δημοκρατία. Μιά καινούργια σελϊδα στήν παγκόσμια άντιφασι- στική Ιστορία, άνοιξε τό Νοέμδρη τού 1973. Σέ μιά χώ¬ ρα μικρή σέ ίχταση ξαναζωντανεύουν οί Μαραθώνες, οί Θερμοπΰλες, τ' Άρκάδκχ, γεννιοΰνται νέοι ήρωες, άξια παιδία τοΰ λαοϋ. Τα αίτήματα «ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ, «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ», «ΨΩΜΙ — ΠΑΙ- ΔΕΙΑ — ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ—ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» συγκλόνισαν δλη τή χώρα. Π' αύτά τα ίδανικά εδωσαν τό αΤμα τους οί μαχητές τού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, καταξιώθηκαν στή συνείδηση τού λαοϋ άνακηρύχθηκαν ήρωες. Τό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ άναμφι- σδήτητα έπιτάχυνε την κατάρρεΐΛττι τής ~τρατιωτικοφασι- στικής χούντας. Ό λαϊκάς ξεσηκωμός δμως τοΰ Νοέμβρη δέν τίταν μόνο ή εκφράση των άντιχουντικών αίσθημάτων τοϋ λαοΰ καί τής νεολαίας. Έξέφραζε καί τούς πόθους τους γιά απαλλαγή τής χώρας μας άπό την άμερικανοκρατία καί την πολιτική τής ύποτέλειας άπό τό δαθιά άντιδημο- κρατικό άντιλαϊκό καθεστώς. Όμως τέσσερα χρόνια μετά την ττολιτική άλλαγή πού εγινε κάτω άπό τίς γνωστές συνθήκες δέν έκπληρώθη- καν τα ίδανικά τού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. Δέν Ίκανοποιηθη- καν οί πόθοι καί οί προσδοκίες των μαχητών τοΰ μεγάλοο έκείνου ξεσηκωμοΰ. Σήμερα ττού όλόκληρη ή Έλλάδα τιμά τό Ίωδηλαΐο τού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ στρέφουμε μέ θαυμα- σμότό νού καί τή σκέψη στούς άθανατους ΝΕΚΡΟΥΣ τοϋ Νοέμδρη. Ή καλλίτερη τιμή σ' αύτούς εΤναι ή δική μας πάλη, ό δικός μας αγώνας γιά νά έκπληρωθοΰν τα ίδανικά έκεΐνά πού γΓ αύτά άγωνίστηκαν καί θυσιάστηκαν γιά ΕΘΝΙ¬ ΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ. ΑΙΩΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Γ. Λ. ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αϋριο Τρίτη 29 Νο¬ εμβριού καί ώρα 7 μ.μ. στό Δημοτικό Κατάστημα Ήρα κλείου, θά συνεδριάσει τό Δημοτικό Συμβούλιο, γιά νά συζητήσει καί άποφασί- σει γιά τα παρακάτω θέμα¬ τα: 1. "'Εγκριση δαπάνης προ σωρινής ήλεκτροδοτήσεως τοΰ χώρου τής «ΟΑΣΕΞΩΣ» μέ τροποποΐηση τού τεχνι- κοΰ προγράμματος καί ψήφι ση σχετικής πιστώσεως. 2. "Εγκριση δαπάνης γιά την άποπεράτωση τοΰ άπο- χετευτικοΰ άγωγοϋ σέτμήμα τα των όδών Έπτανήσου καΐ Κικλάδων μέχρι Λεωφ. Άκα δημΐας καί ψήφιση τής σχε τικής πιστώσεως μέ άπ' εύ θείας αναθέση. 3. "Εγκριση δαπάνης γιά τή συνεχίση τού άποχετευτι- κοΰ άγωγοϋ τής όδοΰ Κα¬ στρινάκη καί ψήφιση σχετι¬ κής πιστώσεως μέ άναμόρφω , ·»♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΔΕΣ Γιά την έρχόμενη Πέμπτη 1 Δεκεμβριού, όρίστηκε στό Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ή δίκη των Γραμ ματικάκηδων (πατέρα καί γυιοΰ) γιά τό έξυβριστικό άρθρο πού δημοσίευσαν στή «Μεσόγειο» κατά των Άρ- χών καί τοΰ Διευθυντή τής «Αληθείας». Μηνυτής καί βασικάς μάρ¬ τυρας (έκτός τής αΰτεπάγ- γελτης δίωξης) είναι ό Μά- νος Χαρής. ση τού προυπολογισμόν. 4. "Εγκριση δαπάνης γιά τή συνεχίση τού άποχετευτι- κοΰ άγωγοϋ τής όδοΰ Άστε- ρουσίων καΐ ψήφιση σχετικής πιστώσεως μέ άναμόρφωση τού προυπολογισμοΰ. 5. Συμπληρώση Δημοτι- κοΰ φωτισμοΰ στήν περιοχή Αγ. Ιωάννου (Κέντρο Βρε φών «Η ΜΗΤΕΡΑ» έπισης στήν όδό Μεγ. Αλεξάνδρου καΐ Μονής Πρέβελη. 6. Εξετάση καΐ λήψη άπο φάσεως γιά τή μηχανογρά- φηση των λογαριασμών τού Δήμου καΐ δλων των διαφό¬ ρων μέ την Έταιρΐα Μηχανο γραφήσεως. 7. "Εγκριση δαπανών κα τεδαφΐσεως στούς δρόμους Ιδομενέως καΐ Σμύρνης καΐ ψήφιση σχετικής πιστώσε¬ ως. 8. Αίτήσεις — Άναφορές ΕΞΑΝΤΛΗ8ΗΚΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Άπό τό ΰπουργεΐο συγκοινο' νιών άνακοινώθηκε ότι οί ό δειες δ ι εθνών μεταφορών Γι ουγκοσλαδΐας καί Αυστρίας έτους 1977, πού προορΐζον ταν γιά την μεταφορά μή νωπών όπωροκηπευτικών προ ίόντων έξαντλήθηκαν. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ►♦♦♦♦♦. ΠΑ ΝΑ ΜΗ ΙΕΧΝΟΥΜΕ.. τίς κατακτητικές αΐιτές δια- θέσεις των Άμερικανών, οί οποίες δμως σ' έμάς, τόν Κρητικό Λαό, δέν θά περά- σουν. ..ΚΑΙ ΟΦΗ ΑΙΓΑΛΕΩ Λ-Λ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ τοΰ ΟΦΗ στίς «χουντικές δόξες τού» μέ τό «πουλί» τής διχτατορί άς, πού τοποθέτηοε ή/ τότε διοικηση, γέμισε καί χθές οτό παιχνίδι μέ την όμάδα τοϋ Αίγάλεω, ιό όποΐο κατέ ληξε μέ ίοόπαλο άποτέλε¬ 1—1. ΤΟΝ ΑΓΧ1ΝΑ παρακο λούθησε καΐ ό γνωστάς προ πΌνητής κ. Φάντροκ, τέως τεχνικός σύμβουλος τής ΑΕΚ ό οποίος, συζητείται νά ανάλαβε ι την όμάδα τοϋ ΟΦΗ, μετά την απολύση τοϋ κ. Άλέφαντου. ΜΕ ΤΗΝ εύκαιρία τής δημοσίευσης τής παραπά¬ νω φωτογραφίας, ρωτοδμι; τή Διοίκηση τοϋ ΟΦΗ νά ξεκαθαρίσει κάποτε·, έττί ί λους ποία ήταν ή σύνθ^ση τοϋ Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου ποό τοποθέτησε τό «πουλΐ» καί όνόμασε τύ γήτεδο «Άολα νίδειο».