98967

Αριθμός τεύχους

147

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

5/12/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ* αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  καΛ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβσΟονίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 147 - Δρχ. 5
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Ένώ ό Λαός τόν τιμώρησε - Ό Καραμανλής τόν παρασημοφόρησε
  ΒΥΟ ΜΕΡΕΙ ΜΕΤΙΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Β1ΝΕΙΟΑΗΠΤΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΙΣ
  Ό αδελφάς τού Β. Κεφαλογιάυυης
  αρχιοε τίς παΑηές τού ουνήθειες
  Ό Βαγγέλης Κεφαλογιάννής αί παλιότερη φωτογραφΐα,
  δταν εΐχε έτπτεθεΐ κατά τού Μανόλη Καρέλλη, ένώ προ-
  σάγεται στόν Είσαγγελέα. Στό άκρο δεξιά ό διευθυντής
  τής «Αληθείας» πού ήταν τότε συντάκτης τοττικής εφη¬
  μερίδας.
  Δραστηριοποιήδηκε υπέρ τού καταδι-
  κασδέντος Κεφαλογιαννικοϋ κομματάρ-
  χη Ήρακλή Καραμπΐνη
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΚΑΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  ΕΠΕΙΤΑ άττό αρκετόν καιρό, είχαμε την εύ-
  καιρία νά τταραβρεθοΰμε στήν τελευταία (την ττρω-
  τη μετά τίς έκλογές) συνεδρίαση τοΰ Δημοτικοΰ
  Συμβουλΐου Ηρακλείου.
  ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ χαρά διοπτιστώσαμε δτι οί
  ανθρωττοι ττού έχουν ανάλαβε· τα ζητήματα τής πό-
  λης τού Ηρακλείου, συνεχΐζουν τό εργο ττού τούς
  άνάθεσε ό Λαός, μέ συναίσθηση ευθυνής.
  ΕΝΑΣ άττό τούς Συμβούλους πού επί άρκετή
  ώρσ τής συνεδρίασης διάβαζε μιά Άθηνα!|'κή εφη¬
  μερίδα, νομίζομε δτι ήταν ακριβώς ή έξαίρεση τοΰ
  κανόνα, τής προσοχής δηλαδή πού δείχνουν οί Δη-
  μοτικοί μας "Αρχοντες στά σοβαρά καί άκανθώδη
  προβλήματα, γιά τα όττοΐα ξενυχτοΰν καί κουρά-
  ζονται.
  ΕΚΕΙ^Ο —ού μάς ττροκάλεσε ττραγματικά λΰ-
  πη, ήταν τό δτι τή βραδυά άκείνη συζητήθηκε ή κα-
  κή τακτική πού τηρεΐ ό κ. Νομάρχης Ηρακλείου,
  έναντι των άποφάσεων τού Δημοτικοΰ Συμβουλιον
  ΜΕΤΑ την κατατοτπστική είσήγηση τοΰ κ.
  Δήμαρχον, την εκθέση "ών άττόψεων διαφόρων Συμ-
  βούλων, άττοφασίστηκε ή συγκροτήση Έπιτρσττής
  άττό τό ΠροεδρεΤο τού Συμβουλίου, μέ τή συμμετο-
  χή τού κ. Α. Καλοκαιρινοΰ, ή όττοία θά κάνει μιά
  σχετική παράσταση στόν κ. Καραγκουνίδη, γιά την
  άτταράδεχτη, ταχτική τού.
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΗ τγταν μάλιστα ή δήλωση
  ενός Συμβούλου, ό οποίος εΤπε έ—τί λέξει δτι: «Λυ-
  ττοΰμαι πού θά τό πώ, άλλά ό μόνος Νομάρχης ττού
  σύνδεσε τό δνομά τού μέ τό Ήράκλειο, ίγταν ό δΐο-
  ρισμένος άπό τή χούιτα Πατταδημητρΐου. ΟΙ ύττό-
  λοιττοι μέχρι σήμερα όχι μόνο δέν προσφέρουν άλ¬
  λά μπαίνουν καί έμπόδια στήν πρόοδο τής πόλης·».
  ΑΥΤΗ τή φράση θά ττρέπει νά μετρήσει καλά
  ό κ. Καραγκουνίδης, —έραν των δστον θά τού πεΐ ή
  'Ετπτροτιή, γιατι είναι άρκετά χαραχτηριστική.
  ΕΚ ΤΟΣ καί ό ΐδιος έπιθυμεΐ νά έχει την τύχη
  τού ττροκατχου τού κ. Μττ,ισια, ό όττοίος τελικά έξε-
  διώχθει καί στήν ά—ομάκρυνσή τού συνέβαλε κι
  αύτη ή εφημερίδα.
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ λοιττόν κι εμείς άπό αυτή
  τή θέση τόν κ. Καραγκουνίδη νά άλλάξει ταχτική ά-
  ττέναντι στόν Αήμο, άπέναντι δηλαδή στήν πόλη
  την όποία κι ό ίοιος ζιΛ άν δέν έπιθυμεί νά ςτυγ-
  κρουσθεϊ μέ τούς έκττροσώπους τού λαοΰ της.
  ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΟΛΙΣ μετά την ύπουργοποΐ-
  ηση τοθ κ. Έμμ. Κεφαλογιάννη, έκδηλώθηκε
  «πό τό έδώ συγγενικό περιδάλλον τού καί συγ-
  κεκριμένα βπό τόν έπωνομαζόμενο παλιότερα
  «Φρούρσρχο» άδελφό τού κ. Εοάγγελο ή δια¬
  θέση τής αναδίωσης «παληών καλών ημερών»
  καί «δυναμικόν ήθων καί έθίμων».
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ την περασμένη ΤρΙτη στή
  δίκη τοθ Μονομελοθς Πλημμελειοδικείου Ηρα¬
  κλείου, δικαζόταν, μεταξύ άλλων καί ό κ. Ήρα
  κλής Καραμπίνης, τής γνωστής οικογενείας
  κομματαρχών καί ύποστηρικτών τοθ κ. Έμμ.
  Κεφαλογιάννη, στό καταστήμα της οποίας εΐχε
  έν καταστή σε ι καί εφέτος τό Έκλογικό τού
  Κέντρο.
  Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ γιά την όποία δικαζόταν ό κ.
  Καραμπίνης ήταν τοθ 'ΥγειονομικοΟ Κανονι-
  σμοΰ καί συγκεκριμένα γιά κάποιες κατσαρί-
  δες πού βρέθηκαν κατά τόν Μλεγχο τοθ 'Υγειο-
  νομείου στήν ταβέρνα πού διατηρεΐ ό παραπά-
  νω, άπέναντι άτιό τα Δικαστήρια.
  ΜΑΡΤΥΡΑΣ κατηγορίας ήταν ό ύπάλληλος
  τής Ύγειονομικής "Υπηρεσίας κ. Κρασανάκης.
  άπό την καταθέση τοθ όποίου ό κ. Καραμπίνης
  καταδικάστηκε σέ Ιδνθήμερη φυλακίση.
  ΜΕΤΑ τό γεγονός αύτό άρχίζει ή ένδιαφέ-
  ρουσα έξέλιξη τής ύπόθεσης, στήν όποία άναμί-
  γτηκε ό αδελφάς τού κ. ΎπουργοΟ καί ή όποία
  εχει ώς εξής:
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΠΑ ΤΟΝ κ.ΜΙΧ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟ
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό ή εφημερίδα μας, στήν
  Προεκλογική καθημερινή της έκδοση άττεκάλυψε
  τούς λόγους γιά τούς όποίους δέν έ'γινε ΰπουργός
  ό κ. Έμμ. Κεφαλογιάννης, στίς έκλογές τού 1974.
  ΤΩΡΑ νομίζομε δτι ό κ. Μιχ. Γαλενιανός έχ?:ι
  χρέος νά άττοκαλύψει γιατ! έγινε ό κ. Κεφαλογιάν¬
  νης ' ύπουργός.
  . ©Α ΠΕΡΙΜΕΝΩΜΕ, διαφορετικά θά τούς ά-
  πεκαλύψωμε έμεΐς καί πάλι.
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΕΝΩ ό Ήρακλής Καραμτί
  νης συνοδευόταν άπό τό άρ
  μόδιο άστυνομικό δργανο
  γιά νά ττάει νά πληρώση
  την ΉΌΐνή τού, ότττευθύνθηκε
  πρός τόν ύπάλληλο τής 'Υγει
  ονομικής "Υπηρεσίας (ό ό-
  ποίθο παρέμενε διότι εΐχε
  καί 'άλλες παρόμοιες ύττοθέ·
  σεις) καί τόν άττείλησε θρα
  σύτατα. Ό άττειληθεϊς άπευ
  θύνθηκε στό Δικαστήριο, ά>
  λά ό κ. Κονταξής πού κατεΤ-
  χε την Είσαγγελική εδρσ τοΰ
  άττάντησε: κάνε τού μιά μή
  νυση.
  Στό έττεισόδιο αύτότΓτηί
  μάρτυρας ήταν ό δικηγόρος
  κ. Γ. Στρατάκης, ό οποίος δι
  σμαρτυρήθηκε γιά τή στάση
  τοΰ κ. Καραμπίνη, στόν Προ
  ϊστάμενο τής Είσαγγελίας κ
  Γ. Ζορμττά, μάζί μέ τόν ο
  πειληθέντα Κρασανάκη.
  Ό κ. Ζορμπάς έ'δειξε άμε
  σως Ιδιαίτερον ενδιαφέρον
  καί κάλεσε τηλεφωνικώς τόν
  Διοικητή τοϋ Α' Άστυνομι
  κου Τμήματος κ. Φουκαρά-
  κη, στόν όποΐο έδωσε έντολή
  νά πάρη καταθέση τού άττπ
  ληθέντος Δημοσίου Ύτταλλη-
  λου καί νά συλλάβη τόν Ή-
  ρακλη Καραμπίνη, ττροκειμέ-
  νου νά τόν τταραττέμψει στό
  Αϋτόφωρο.
  Μετ ά άττό δλα αύτά πού
  συνέβησαν ττερί τίς 11 π.μ. ο
  κ. Κρασανάκης επανήλθε
  "Επειταάηό αίτημα των κατηγορουμένων
  ΟΝΑΒΠΗΘΗΚΕ ΓΙΠ15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  Η ΠΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡηΜΜΠΤΙΚηΚΗΠίΙΝ
  Δικάζονται γιά περιύβριση Αρχάς
  καΐέξύβριση τού Διευθυντή μας
  ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Πέ
  μπτη, 1 Δεκεμβριού άρχι-
  οε στό Τριμελές Πλημμε-
  λειοδικεϊο Ηρακλείου ή έκ
  δίκαοη τής υποθέσεως μέ
  κατηγορουμένους τούς ύ-
  πεύθυνους τής εφημερίδας
  «Μεσόγειος» κ.κ. Άρισΐστέ
  λην καί Κων. Γραμματικά-
  κην, γιά περιϋβριση Άρχής
  καί μάλιοτα Δικαστικής
  (Συμβούλιο Πλημμελειο
  δικών "Ηρακλείου) καί έξύ
  βριση διά τοΰ Τύπου τοϋ δι
  ευθυντή τής εφημερίδας
  μας, μέ μηνυτήρια άναφο-
  ρά τοϋ όποϊου ^γινε καί ή
  αύτεπάγγελτη Είσαγγελι
  κή δίωξη κατά των ανωτέ¬
  ρω.
  Άπό τούς κατηγορουμέ¬
  νους παρουσιάστηκε μόνον
  ♦♦♦■♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦< ♦ -♦♦♦♦♦♦»«>♦♦♦<»·< ►♦♦♦♦ Μιά έυδιαφέρουοα έπιοτολή πρόταοη τού Κ. Ρουμελιώΐη: ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΔΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ό ϊδίος προολαμβάνει άπό τώρα 2 ύπαΛΑήΑους Ό γνωστάς έμπορος Ή λάζουμε δρόμο δταν καί δ- ρακλειου κ. Κώστας Ρου μελιώτης, μάς ίίφερε Γφο χθές οτά γραφεϊα μας την παρακάτω ένδιαφέ· ρουοα έπιστολή —πρό- ταση: Άγωνιζόμεθα δλοι, άπ' ΰκρη σ' δκρη στήν Έλλά- δα, νά φύγουν οί Άμερικα νΐκές Βάσεις τοϋ θανάτου, άπό την Κρήτη καί δλη τή χώρα, έκτός όρισμένων καί ροσκόπων. Γιά νά τό πετύχωμε αύ τό χρειάζονται, αγώνας, ό- μύνοια καί καθημερινός ξε σηκωμός, σέ κάθε γωνιά τής πατρίδος μας. Χρειάζε ται πλήρης περιφρύνηση καί σαμποτάζ, κάθε στιγμή, κάθε ώρα, δλο τό είκοοητε- τράωρο παντοΰ καί πάντο- τε. Δέν τφέηει, δχι μόνο νά δουλεύουμε γι' αύτούς καΐ σέ αύτούς, άλλά νά άλ που τους συνανταμε. Αύτό θά πή αγώνας! Μ' αύτό τόν τρόπο θά πετυ χουμε πολλά, πάρα πολλά. Άπό δλους έμας έξαρταται νά φύγουν οί γκάγκστερς Άμερικάνοι καί οί σύμμα- χοί τού, ΝΑΤΟ, άττό τούτη τή γή, ττού είναι καί θά εί- ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΔΘΗΤΩΝΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ μαθητών τού Μικτοΰ Γυμνασίου Ηρα¬ κλείου, έτΓΐσκέφθηκε την περασμένη Παρασκευή τα Γρα¬ φεϊα τής εφημερίδας μας καί μάς δήλωσε δτι ή"ρθε νά καταγγείλει σάν έπιτροπή έκ μέρους καί άλλον μαθη¬ τών, την άπρεπή συμπεριφορά ττρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τού τταραπάνω Γυμνασίου, των, καθηγητών κ.κ. Κ · . . Γεωργίου κα! Τσ. . . Συγκεκριμένα ή συμττεριφορά των παραττάνω κυ¬ ρίων καθηγητών, άνάγεται σέ άττειλές καί χτυττήματα κατά μαθητών. Δημοσιεύομε μέ κάθε έπιφύλλαξη την καταγγελία αυτή, άλλά έπει&ή τα παιδία έπιμένανε πάρα πολύ γιά την αλήθεια, ρωτοΰμε τή διεύθυνση τοϋ Μικτοΰ Γυμνα¬ σίου Ηρακλείου ή καί την έποτττεύουσα Έττιθεώρηση ά μάς πεΐ τή γνώμη της. νά ναι δική μας. Διαβάζω αύτές τίς μέ ρες στίς έφημερΐδες γιά κάτι άπολύσεις έργατών ά πό την Άμερικανική Βάση τοΰ Ηρακλείου, καί μάλι¬ στα τό Έργατικό Κέντρο νά κάνει άγώνα νά μή τούς διώξουν οί Άμερικάνοι. "Ε, ώς έδώ, καί μή πά ρέκει! νΗ θά κάνουμε άγώνα. να νά φύγουν οί Άμερικά νοι, ή θά τούς παρακαλόμε νά μας κρατοϋν στίς δου- λειές τους καί νά τούς βοη θαμε μέ τα ϊδια μας τα χέ- ρια στό χτίσιμο των μονΐ- μων Βάσεων σ·τόν τόπο μας. Εάν θέλουμε ό αγώνας μας νά καρττοφορήσει καί τα ο νειρά μας νά γίνουν πραγ- ματικότητα, δαοι έργάζον- ται στήν Άμερυίανική Βά¬ ση καί σέ Άμερικάνους, νά Συνέχεια στή σελίδα 4 ό Άριστοτέλης Γραμματι· κάκης (-ατέρας), ένώ ό δεύ τερος (γυϊύς) άπουσίαζε. Πρώτος μάρτυρας καί πολιτικώς ένάγων κατέθε¬ σε ό διευθυντής τής «Αλη¬ θείας». Δεύτερος μάρτυρας κα τέθεσε ό Διοικητής Χωρο φυλακής Ηρακλείου συν- ταγματάρχης κ. Μαραγκά¬ κης, ό οποίος άπαγοήτευσε τό άκροατήριο μέ την κατα¬ θέση τού, γιά την όποία θά άσχσληθσΰμε μετά την εκ δοση τής αποφάσεως, δεδο μένου δτί στό σημεϊο ακρι¬ βώς τής καταθέσεώς τού ή ύ περάστπση των κατηγορου μένων Γραμματικάκηδων ζήτησε την άναβολή τής δί κης, γιά νά προσέλθει ό ά- πουσιάζων μάρτυρας διοικη τής τής Ασφαλείας Ηρα¬ κλείου, ταγματάρχης κ. Μα Συνέχεια στή σελίδα 4 στήν αϊθουσα τοΰ Δικαστη ρίου γιά νά συνεχίση τό κα θήκον τού. Δέν εΐχαν περάσει δμως δυό ώρες καί στήν αϊθουσα των Δικαστηρίων έμφανίστπ κ ε άγέρωχος ό κ. Εύάγγε λθς Κεφαλογιάννης. ό άττει λήσας τόν Κρασανάκη, Ήρα κλής Καραμπίνης (πού κατί ζητϊΐτο άπό την Άστυνομΐα) καί αλλα δυό ατομα δικό τους. Κατευθύνθηκαν μέσα στήν αίθουσα καί ακολούθως πή- ραν μαζί τους κα! τόν ΰπάλ ληλο πού εΤχε ΰποστεΐ την άπειλή, τόν Κρασανάκη καί ανεχώρησαν δλοι μαζί τρότ: «άγνωστον κατεύθυνσιν». ιΜετά τα ανωτέρω έπισκέ- Φθηκε τόν κ. Είσαγγελέα ό διευθυντής τής εφημερίδας μας, ό οποίος έν τώ μεταξύ εΤχε εΐδοποιηθεΐ σχετικά καί ζήτησε πληροφορίες. Ό κ. Ζορμπάς τόν διαβε βαίωσε, δτι τελικά ό δοά- στης θά συλληφθη καί θά όδη γηθη στό Α' Τμήμα. Στή συνέχεια ό διευθυντής τής «Αληθείας» μετέβη στό Α' Τμήμα, κάτωθεν τοΰ ό- ποίου καί ανέμενε μέχρι τίς Συνέχεια στή σελίδα 4 Ο ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Την περασμένη Παρα¬ σκευή 2 τρέχ. ήρθε συό Ή ράκλειο, ό Άντεισαγγελέ- άς τοϋ Άρείου Πάγου κ. Βασ. Παΐϊ&ναστασίου, ό ο¬ ποίος έγκαταστάθηκε οίο Γραφείο τοΰ κ. Είσαγγε- λέα Ηρακλείου καί ήρχισε άμέσως την καθιερωμένη έτήσια έττιθεώρηση ή όποία ο'υνεχίστηκε καί δλη την μερά τοΰ προχθεσινοΰ Σα6 6άτου. !■■■■■■■■■■■ Γιά τίς 15 Φεβρουαρΐου ΟΡΙΠΗΚΕ Η ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ κ. ΕΙ2ΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΘΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑ.ΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΟΙ ΠΑ ΤΙΙ ΒΑΣΕΙ! Γιά τίς 15 Φεβρουαρίου 1978 όρίστηκε ή έκδίκαση στό Έφετεΐο Κρήτης (Χά νιά) τής έφέσεως πού ασκή σε ά Είσαγγελέας Ήρακλεί ου κ. Ζορμπάς κατά τής α¬ ποφάσεως τοΰ Τριμελοΰς Πλημμελειοδικείου Ηρα¬ κλείου ύπ' άριθμό 1981)7— 10—77. Μέ την άτόφαση αυτή εΤχε άθωωθεΐ τταμφηφεί ό διευθυντής τής «Αληθεί¬ ας» γιά δυό ύποθέσεις: την ύπόθεση των Βάσεων (ά"ρ- θρο «Τό ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ θά γραφτεϊ μέ αϊμα») καί την γνωστή ύπόθεση τοϋ Στεφανάκη, τόν όηθίο δή θεν άποκάλεσε μ·. ό κατη γορούμενος δταν ήταν στίς φυλακές Χανίων. Μάρτυρες έχουν κλη θεΐ ό κ. Έμμ Σμυρνάκης (Πρόεδρος 'Ιατρικοΰ Συλ- λόγου Ηρακλείου), Δημ Στρίγιφς 'Υπομοίραρχος Χωροφυλακής καί Άντ. Πά ρασχάκης (Πρόεδρος Συμ Συνέχεια στή σελίδα 4 Ο ΓΙΩΡΓΗ! ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ «ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ» ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΝΑΣ ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΗΣ τής φωτογραφίας, ό Γιώρ- γης Δεληγιαννάκης, «ζωυτανεύει» την Κρήτη στήν Βα¬ σιλική τοΰ Άγίου Μάρκου, άπό μεθαύριο Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, μέχρι 19 τοΰ ϊδιου μήνα, μέ την φωτογρα- φική τού εκθέση, πού θά περιλαμβάνει δουλειά τοΰ δη- μιουργοΰ άπό τό 1947 καί μέχρι σήμερα. Ό Γιώργης Δεληγιαννάκης, ττού διευθύνει την «Φώ το — Τεχνική» (Λ. Δημοκρατίας 4) στό Ήράκλειο, μέ την μεθαυριανή τού εκθέση, δέν προσφέρει κατά τή γνώμη μας, μόνο καλλιτεχνικά, άλλά ή ττροσΦορά τού είναι ευ¬ ρύτερη. Κ ι αύτό γιατ! οί ζωντανές φωτογραφίες πού θά παρουσιάσει, κατά τό 95% καί παραπάνω μέ κρητική θεματογραφία, θά δείξουν σέ μιά κρίσιμη στιγμή τό με- γαλεΐο τής Κρήτης, σέ πορτραΐτα, τοπία, καί στιγμιό τυττα, πού δλα μαζί, συνθέτουν τό άσύγκριτο μεγαλεΐο αύτοΰ τοΰ τόπου, πού ό Δεληγιαννάκης τόν κάνει άκόμη πιό ζωντανό, άπό δ,τι είναι. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΚΕΨΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ Γραφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ τή σύνθεση τής «νέας» κυβέρνησης ό κ. Καραμανλής εκανε την ττρώτη τού πρωθυπουργική όμιλία στήν όποία μέ έμφαση δήλωσε δτι θά άκολουθή- σει καί ττάλι τή γνωστή πολιτική τής τριετίας στίς 6α- σικές της γραμμές καί ϊσεως νά ϋττάρξουν, εΤπε, τρο- πσποιήσεις σέ δευτερεύοντα θέματα! Βεβαία ή δήλωση αύτη άποχτά ϊδιαίτερη σημασία καί βαρύτητα γιατΐ γίνεται στήν άρχή μιάς νέας κοινο- βουλευτικής περιόδου πού δπως τουλάχιστον ΐσχυρίστη- κε καί ό ίδιος ό κ. πρωθυττουργός ττροεκλογικά, είναι κρί σιμη γιατί πρόκειται νά «μποΰν σέ άποφασιστική φάση τα μεγάλα προβλήματα ττού άντιμετωπίζει ή χώρα». Ά- λήθεια τί σημαίνει στήν ούσία ή δήλωση αυτή τοΰ κ. Κα- ραμανλή; 'Υπόσχεται ό κ. πρωθυπουργός δτι θά άκολουθήσει ξανά μιά χρεωκοττημένη ττολιτική, πού την άποδοκίμασε στό σύνολό της ό ΕΞλληνικός Λαός στίς τελευταΐες έκλο¬ γές, δίνοντας στό κόμμα τής «Ν.Δ.» — βασικό έκφραστή τής πολιτικής αυτής — τό 41%. ©ά άκολουθήσει μιά ττο- λιτική πού κύρια χαρακτηριστικά της ήταν ή ύποτε:- λεια στούς Άμερικάνους κα! Δυτικοευρωπαίους Ίμττερια λιστές, ό αϋταρχισμός, τα άντιδημοκρϋτικά μέτρα σ': βάρος τοΰ λαοΰ καί τής νεολαίας, ή μονόττλευρη λιτότητα γιά τούς έργαζόμενους. Αυτή την πολιτική δμως ό Ελ¬ ληνικάς λαός στή διάρκεια τής τριετίας την άντιττάλεψε σταθερά καί έπίμονα γιατί δέν τόν έκφράζει άλλά στρέ- φεται εναντίον τού. ΟΙ μεγαλειώδεΐς κινητοποιήσεις των εργαζομένων σ' δλους τούς κλάδους αύτό έδειξαν. Σήμε¬ ρα θά την άντιπαλέψει ξανά. Τώρα άπό καλλίτερες θέ- Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΕΛ 1 ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
  Η ΡΟΥΘ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΛνΊΑ,,
  (ΤΗΙ ΚΑΤΙΗΑΖ ΤΖΑΤΖΑΡΩΝΑΚΗ)
  Γράφει όΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ
  "Ενα βιβλίο πού πρέπει
  νάδιαβάσουνοίΚρητικοί
  ΜΑΝ. ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗ
  Πολλά 6ι6λία εχουν ώς
  τώρα γραφτεΐ γιά την Κρή
  τη, δέν ύττήρχε ώστόσο ϊνα
  6ι6λίο πού νά άττευθύνεται
  στόν κάθε Κρητικό, χωρίς
  —ροσΦυγή σέ επιστημονικάς
  Μουσικϊΐ
  ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
  ΤΗΣ ΤΖΕΝΗ ΒΑΝΟΥ
  Οί τραγουδίστριες
  «έρμηνεύουν» τό τραγούδι
  είναι έλάχιστες. Ή Τζένη
  Βάνου είναι μιά άπό αύτές.
  'Η τυπική της αναγνω¬
  ρίση φέτος, στό φεστιβάλ
  θεσσαλονίκης, μέ τό βρα
  6εϊο έρμηνείας γιά τό τρα
  γοδι «νά μ, άγαπάς».
  Πολύ ττιό ττρΐν δμως άπ'
  αυτή την αναγνωρίση, ή
  Τζένη Βάνου έντυπωοΐαζε
  τούς θαυμαστές της μέ τίς
  έρμηνεΐες της, πΐού μέχρι
  στιγμάς £χουνε μεΐνει άξε-
  παραπομπές, άλλά καί χω
  ρίς νά ττεριορίζεται απλώς
  στήν καταχώρηση λαογραψι-
  κοΰ ύλικοθ ή ιστορικόν γεγο
  νότων. Τώρα, τό 6ι6λίο τής
  Κρήτης, ένα 6ι6λίο πού δια
  βάζεται άνετα καΐ προσΦέ
  ρει στόν άναγνώστη όλοκλη
  ρωμένη τή μορφή τού νησιοθ
  σέ κάθε πτυχη της, μέ ΰφος
  ζεστό δττως τό νησϊ άλλά καί
  μέ τή συγκίνηση ττού προσδί
  δεί στό δλο θέμα ή ττνοή τής
  δημιουργίας, έγινε ττραγμα
  τικότητα. Πρόκειται γιά την
  «ΚρήτηΙ», τό βραβευμένο μέ
  τό Α' Κρητικό Βραβεϊο 6ι-
  βλίο τού συμπατριώτη μας
  Μαν. Γιαλουράκη, πού κυ-
  κλοφόρησε σέ κομψή καί επι
  μελημένη έκδοση ό άθηναϊκός
  έκδοτικός οΐκος «Δίοδος» των
  άδελφών Μπάμη, έγκαινιά-
  ζοντας τή σειρά των έκδόσε
  ών τού μέ μιά προσφορά στά
  λογστεχνικά μας άλλά καί
  στό νησ! τού Ψηλορείτη.
  Μέ τή ν «Κρήτη», ό άναγνώ
  στής ττού ξεκινα άττό τα Χά
  νιά γιά νά καταλήξει στό
  Βάΐ, ταυτίζεται, τελικά, μέ
  τόν συγγραφέα καί ζεϊ μαζί
  πέραστες.
  Τα καινούργια τραγού
  δια τής Τζ. Βάνου, ποό κυ¬
  κλοφορούν καΐ στήν ττόλη
  μας, σέ κασέττες καί 8
  ΤΗΑΰΚ, είναι: «νά μ' άγα
  πας», καί σέ θέλω», ποίος θά
  τολμήσει», «καλέ μου», «ϊ-
  σως ύπάρχεις», «αύτός ού¬
  τος», «ήρθες μά δέν ηΌουν
  Οπως τότε», «κουράγιο καρ
  διά μου», «φΰγε», «τί μοΰλε
  γες θυμήσου», «μά τώρα
  φεύγ£ΐς», «δλα τα πρόδω-
  σες»,, «έφτά μαχαίρια».
  "Εκδοση τής Έταιρί-
  ας «ΜΙΝΩΣ ΙνΙΑΤΣΑΣ
  ΚΑΙ ΥΙΟΣ» Α. Ε.
  ΔΩΔΕΚΑ ΡΩΣΙΚΑ
  ΛΑΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
  ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
  ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΣΕ
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΡΙΤΣΟΥ
  Ή Μαργαρίτα Ζορμπα-
  λδ είναι ή «μεγάλη άνακά-
  λυψη» τοϋ Μίκη θεοδωρά-
  κη. Είναι ή τραγουδίστρια
  πού ζωντάνεψε τίς «μπαλ-
  λάντες», τα γνωστά ποιήμα
  τα τοΰ Μ. Αναγνωστάκη,
  πού έ'ντυσε μέ μουσική ό
  Μίκης θεοδωράκης.
  Ή Μαργαρίτα Ζορμπα
  λα ξάφνιασε καί πάλι μέ
  μιά σειρά άπό 12 λαϊκά Ρώ
  σικα τραγοόδια. Ή μετά
  φραση των τραγουδιών έ-γι
  νέ άπό τόν Γιάννη ΡίτοΌ.
  Μ' αύτά τα 12 Ρώσικα τρα
  γούδια ή Μαργαρίτα Ζορ-
  μπαλα φέρνει κοντά μας 8
  λη την προσμονή, δλη την
  δόναμη καί δλο τό μεγαλεΐο
  των Ρώσικων λαϊκών τρα
  γσυδιών. Μαζί της, σέ 4
  τραγούδια, άκούγεται ή Κα
  τίνα Ζορμηναλα, μητέρα τής
  Μαργαρίτας.
  Οί ΐίτλοι των τραγούδι
  ών: «αχ ζεΐ ή καλή μου»,
  «χρυσοπράσινη ϊβουσκα»,
  «μακρίνας δρόμος», «πάει ή
  κόρη γιά νερό», «τί σκέφτε
  σαι, καλέ φαντάρε», «τό τρα
  γούδι τοΰ Σόρς», «οί γερα
  νοΐ», «κσράλλι —φεγγαρι»,
  «τό μαϋρο κοράκι», ό «πρα-
  ματευτής»^ «τ' δνειρο τοΰ
  Στεπάν Ράζιν», «Καλΐνκα».
  Τα τραγούδια αύτά,
  πού κυκλοφορούν καί σέ
  κασέττες καί 8 ΤΚΑΟΚ, εί¬
  ναι παραγωγή τής έταιρίας
  ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ ΚΑΙ
  ΥΙΟΣ Α.Ε.
  ♦"♦♦«
  ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΑΙΟΣ»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙ ΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ
  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Χταπόδι μερίδα
  Γαρίδες μερίδα
  Μπακαλιάρος μερίδα
  Πατάτα όφτή
  Όμελέτα (αύγό, ντομάτα)
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κουκιά καί χόντρος ΠΟΤΑ Τσικουδιά καραφάκι ΟΟζο Κρασί(χθμα & έμφιαλωμένυ) ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ >♦♦♦♦♦
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  τού τα μεγάλα γεγονότα, ά-
  ναζητεΐ την έρμηνεία των ττε
  ρασμένων στά σημερινά, ερ
  χεται σέ άμεση έπαφή μέ τό
  λαό, χαίρεται καί συμπάσχει
  μαζί τού. Τό βιδλίο αύτό,
  πού άθηναΤος κριτικός τό χά
  ρακτήρισε «έρωτική έξομολό
  γηση» τού συγγραφέα στό
  νησί τού, παρά την δλη τού
  λογοτεχνική δομή, δέν παύει
  νά είναι καί ευα χρήσιμο έρ-
  γο γιά δττοιο θά ήθελε νά
  δεί την Κρήτη οτίς σωστές
  της διαστάσεις, δττως τίς
  καθόρισαν δυό μεγάλα τται
  διά της, ό Ελευθέριος Βενι
  ζέλος καί ό Ν. Καζαντζά¬
  κης. "Ετσι, ή «Κρήτη» είναι
  ταυτόχρονα κ ι ενα 6ι6λΐο
  δπου μαζί μ έτό νησί άποθεώ
  νεται καί ή μεγάλη ίδέα τής
  Λευτεριάς, μέ την όποία ζυ
  μώθηκε ό θρύλος τού.
  Γιά κάθε Κρητικό, ή ανα¬
  γνώση τής «Κρήτης», άπθτε
  λεΤ, ούσιαστικά, αναγνώση
  ενός βιβλίου ττού άττευθύνε
  ται στήν άδάμαστη θελήση
  τού νά ζήσει μέ τό μέτωπο
  ΰψηλά, μακριά άπό τούς υπο
  λογισμούς καί τούς υπο—
  τττούς συμβιβασμούς τής κα
  θημερινότητας. Περιγραφή,
  Ίστορικές άναδρομές, λαο-
  γραφία, τέχνη, συγκεντρώμέ
  να δλα σέ έ"να τόμο, συνθέ
  τουν τό ψηψιδωτό τής «Κρή¬
  της» τού Μαν. Γιαλουράκη,
  τό βιβλίο πού δέν πρέττει νά
  λείπει άπό τό σπίτι κάθε
  Κρητικού.
  Μιά λεπτομέρεια μέσα
  ' στή γενικότητα £χει συνή-
  θως τή δύναμη νά έξάρει
  ποιητικά όλόκληρο τό έκ-
  φραζόμενο νόημα:
  «Δέν £χει τοπικές δεν-
  τροστοιχΐες
  μήτε γιρλάντες».
  Περισσότερη άξΐα, φυ
  σικά, £χει σ' δλες τίς άν
  θρώπινες Οχέοεις ό αύθορ
  μητισμός καί ή φυσικότη
  ΐα. Αύτά τα στοιχεΐα άναζη
  τα μέ πεϊσμα καί κάποια μα
  κρίνη νοσταλγία ή Κατίνα
  Τσατσϊαρωνάκη — Χριστο
  δούλου στό 6ι6λίο της «Ή
  Ρούθ στά μσνοπάτια». Ό
  αύθορμητισμός αύτός καΐ ή
  περισοή απλότητα, είναι
  στοιχεΐα πού άπαντιώται
  πολλές φορές μέσα στό £ρ
  γο τής Τσατσαρωνάκη. Εϊ
  ναι μιά μορφή ποίηοίης έπη
  ρεασμένη ΰμεσα άπό πρόσω
  πικά βιώματα καί ψυχικές
  καταστάσεις. "Οσον δμως ά
  φορα την απλότητα αυτής
  τής £κ#)ρααης ΐνροσκρούο
  με στό έρώτημα: Είναι γιά
  την ποίηση έλάττωμα Γ) προ
  τέρημα;
  "Ομως γιά την Κατίνα
  Τσατσαρωνάκη δέν μπορεϊ
  νά ίσχύσει ίίνας τέτοιος συλ
  λογισμός τή στιγμή πού τό
  έπάγγελμα τοΰ έκπαιδευτι
  κου £χει, κατά κάποιο τρό
  πό συνεισφέρει στήν δημι
  συργία τής «Ρούθ». Ή ϊδια
  ή ποιήτρια είναι έκπαιδευτι
  κός, πράγμα πού φαίνεται
  άπό την δομή καί την αίσθη
  τική έμφάνιση τοϋ έ'ργου.
  Δέν καταπιάνεται μέ σπου
  δαΐα άνθρώπινα προβλήμα
  τα γιατί άγγάλιασε τή φύ
  ση. Καί μέσ' άπ' αυτήν, διε
  ξοδικά, κατάφερε νά π?ρο
  Πάμφθηνες άεροπορικές
  έκδρομές
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΠ
  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Εύκαιρία καί γιά νά ψωνίσετε εύρω-
  παίκά εϊδη άπό την φημησμένη καί φθηνή
  Κυπριακή άγορά
  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΙΙ
  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Σπεύσατε, έγγραφές μέχρι 15.12.77
  Πρόγραμμα, έγγαφές. Γραφείον Ταξιδίων
  Ι ΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, Άμισου 4, Ηράκλειον, τηλ.
  283.652 καί 285.453.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦"♦♦<» ♦♦♦♦♦♦<$►♦♦·♦ ♦♦♦<» ♦ ♦ Διαβάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα ποΰ σάς ένημερώνει ύπεύθυνα. • ΖΩΖΤΕΖ ΕΙΔΗΧΕΙΧ • ΑΡΟΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ • ΕΡΕΥΝΕΖ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΛΙΔΙΚΗ ΣΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΟΛΙΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΖΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καί 224 · 226 γιά νά εχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σιχίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ χωρήσει οτόν παράγοντα πώς ό άνθρωττος καί ή φύοτ) είναι μεταξύ τους δεμένα. Πώς ή φύση είναι γιά τόν άνθρωπσ, ενός παράγοντος χωρίς τόν όποϊο δέν μπορεϊ νά ζήσει. Μά ό άΎθρωπος ξεμάκρυνε. Πήρε την άνη φόρα τής έξέλιξης, ^φτια αε πολυκατοικίες καί διαοτη μόπλοια. Κι ή ρσμαντική ποιήτρια έξανίσταται. Ψα χουλεύει τα μονοπάτια καί τίς γιρλάντες. Δέν τολμα νά ζεκόψει. Βλέπει την στροβιλώδη πσρεία τοΰ άν θρώπου καί παρακαλεϊ, φω νάζει, διατάσσεΐ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Άπό τόν φωτορεπόρτερ ΝΙΚΟ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ Τηλ. 281—396 ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦ Ι ΩΝ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ «Ρέμα τοΰ καιροϋ μην πάρεις τ' δνειρό μου». Νοήματα άπλά, καθαρά. Μέ λέξεις έξ' ϊσου άπλές έκφρασμένα. Σάν νά κάνει £να διάλογο ή ποιήτρια μέ τα παιδάκια τοΰ αχολίίου, της, γιά ν' άκσύσουν καί τ' άλλα «παιδία» αύτά πού κυ βερνανε τόν κόσμο. «.....Μακάριος αύτάς πού δέ γνωρίζει τό βάρος τοΰ χρυ σοϋ.... ...Μέ τα δάκρυα όν μιλεϊς τότε μόνο λές πολλά;....». ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ... Τό ττερΐτ—τρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τοθ Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Διαθέτει καί την «ΑΛΗΘΕΙΑΙ Κ Υ ΝΗΓΟΙ Διαθέτομε ΟΠΛΛ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΚΑΝΑ-ΜΟιΝΟΚΑΝΑΚΑΡΑΜΠΙιΝΕΣ 1ΡΕΚ Ρ08Ε ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) - ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - 1- ΣΠΑΓΊΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ 'Επίσης σέ μεγάλες ποσότητας δλα τα ει¬ δή κυνηγίου ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΚ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΧ ΤΙΜΕΙ1 ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΖΤΕ ΕΙΧΑΓΟΓΟΧ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΕΊ'ΜΤΛΝΙ - Τηλ. 284.207 ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) - Τηλ. 287.766 Ανδπ Νάρκισσος ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε. ηΐΚΟΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙχΤΙΡΗΓγΊΓ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΠΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωμάτιον, ώς καί ΙσογεΙων καταστή μά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών 1878 άρ. 39 καί Πασΐφάης καί Άνωνύμου γωνία (Ιίναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τού Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 ΚΟΥ* · ΚΟΥ* · ΚΟΥ* · ΚΟΥ* · ΚΟΥ* • Ή ύττουργοποίηση τού «Μανόλη μας», ίδωσι την εϋκαιρία σέ εΰρύτατες συζητήσεις, έ"να ττοσοστο άπό τίς οποίες, εΐχε εΰτράτι-ελλο χαραχτήρα. Μεταφέρω παρακάτω μερικά άττό τα στιγιιιό- τι/ττα των συζητήσεων αυτών, τα κούς - κούς καί τούς διαλόγους, όπως φτάσανε στ' αύτιά μου κι δ— ως «ρετουσαρίστηκαν» άττό τή δική μου πέννα, που μέ χαρά τα άφιερώνει στόν καινούργιο θαλασσοκράτορα ό οποίος πήρε στά χέρια τού νά διευθύνει δ,τι δήποτε σχετίζεται μέ τή θάλασσα, 1'σως διότι ττροεκλογικά (καί έκλογικά) τα εΐχε κάνει . .θάλασσα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεύσετε είς τό εξωτερικώ ρωτήστε μας νά σας δώσου- με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟ11Ρ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίας ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 5ΟΡΗΙΟ3 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚ. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε. (Τζάμια- ΚριίοταΑλα - Καβρέπτες) Γνωστοποιουμεν είς τό κοινόν τού ΝομοΟ Ηρακλείου δτι επί τής ΛΕΩΦ. ΕθΝΙΚΗΣ ΑΝΤ Ι ΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 61 καί πλησίον ΠΥΡΟΣΒΕ- ΣΤΙΚΗΣ, άνοίξαμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ■ ΚΑΘΡΕ- ΠΤΑΙ κ.λ.π. συναφή εϊδη ΕΓΧΩΡΙΑ καί ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ. Άναλαμδάνομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Τηλ. 231. 265. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« ♦«»♦♦»>«»>.
  • "Ενας Άνωγειανός δικηγόρος μ' έττιασε τό
  6ράδυ τής άναγγελίας τής ύπουργοττοίησης τού
  «Μανόλη μας» καί μοΰ εΐπε, έ"ξω άττό τόν Άγιο Μάρ-
  κο:
  — Ξέρεις ποία θά είναι ή πρώτη ΰπουργική
  τού άπόφαση;
  — νθχι, ψυσικά, τού άττάντησα.
  ι— Άκουσέ την λοιττόν: Θά άνακηρύξη άρι-
  στεΐνδην δλους τούς χωριανούς μας δοσκούς (καϊ
  χοιροβοσκούς), σέ ...χειμερινούς κολυμδητές!..
  • Μιά άλλη σχετική ενεργεια τού «Μανόλη
  μας» πρός την ίδιαίτερή τού ττατρίδα. είναι ή εξής:
  Συνέστησε — λένε — είδική έπιτροπή είδικών
  νά τοϋ έκττονήσει καί νά τού είσηγηθεΐ στή συνέχεια,
  μελέτη συνδέσεως Ανωγείων καί Νίδας, μέ ...Φερρυ
  μπωτ!..
  Περιττό βεβαία νά τονιστεΐ δτι ό κ. ϋπουργός
  εδοχτε ττροηγούμενα έντολή νά μετατραπή τό άρο-
  πέδιο τής Νίδας, σέ ...λιμνοθάλασσα! ..
  • Καϊ κάτι άπό τό κομματικό περιβάλλον τού:
  Διορθώνω τόν «άνάποδο» τής «Άλλαγής» ττού
  έγραψε δτι ό τέως «Φρούραρχος» διοριζεται «Ναύ-
  ς· ,, . ,^
  Τό σοχττό είναι δτι τταιρνει τον τιτλο τού « Επι
  θεωρητή Έμπορικών Πλοίων», δσων κινοΰνται άκόμη
  μέ ...κάρβουνο.
  • Καί Ινας διάλογος:
  — Πώς θά ονομασθούν άττ ό έδώ καί πέρα οί
  «Μινωίκές Γρχχμμές».
  — Άττλούστατα καί τιμής ένεκεν, θά μετονομα-
  σθοΰν σέ ...«Άνωγειανές Γραμμές».
  • Κάττοιος ττροφητικός τύττος, έκανε την παρα- ,
  κάτω προφητεία:
  — Νά μοΰ τό θυμάστε δτι σέ λίγα χρόνια μερι (
  «οί — μερικοί δεν θαναι μόνο μεγαλοξενοδόχοι, άλλά '
  καί ...έφοπλιστές.
  • "Αλλος ένας άκόμη διάλογος:
  — Έκτός άττό τό γραφεΤο τοΰ Ηρακλείου, τό γρα-
  φεϊο των Αθηνών καί τό γρσφεΤο τού Πειραια, πού
  άλλοΰ θά πρέπει ν' άνοίξει γραφεΐο ό «Μανόλης μας»;
  — Στή ...Φαλκονέρα.
  ΓιατΙ δμως; Βρίστο καί .—άρτο!..
  • Λόγω όνόματος, άττό τή μιά καί λόγω στενής
  κομματικής σχέσης μέ τό «Μανόλη μας» άττό την άλ
  λη, βρήκε τόν μ—ελά τού ό φίλος μου ό Πώλος.
  Π' αύτό καί είναι δλο παράττονα, τα όττοΐα κυ-
  ρίως μοθ έκανε προχθές στούς διαδρόμους των Δικα-
  στηρίων, δπου συναντιόμαστε συχνά, έγώ γιά θέματα
  Τύττου καί έκεΐνος γιά θέματα ζωοκλοπών.
  Καί φυσικά έττειδή τα περισσότερα τού τα έχει
  γράψει ό «άνάττοδος» τής «Άλλαγής» άλλά καί έπει¬
  δή πρόκειται γιά ...παράττονα, έγώ τόν παρατΓέμπω
  στόν Δήμαρχο, μιά καί είναι γνωστό πώς δλα τα ...
  τταρθ—ονα στόν Δήμαρχο γίνονται.
  Πρόσεξε μόνο φίλε Πώλο, δταν ττάς, νά μην
  γίνει καμμιά ....πώλωση!..
  • Ξανά έ"νας διάλογος:
  — Πώς σοΰ φάνηκε ή παρέμβαση τού «Φρου-
  ράρχου» στή δίκη τοΰ Καρσμττίνη;
  — Κομματικά ...καραμττινάτη!..
  ψ
  • Νά τώρα καί λίγους στίχους τταραφθαρμένους
  ττάνω στή μουσική τοΰ γνωστοΰ τραγουδιοΰ «"Ενας
  λύκος καπετάνιος αττ' τή Σΰρο».
  "/Ενας λύκος καπετάνιος άττ' τ' ...Άνώγεια
  στό καράβι τριγυρνά κάθε βραδιά
  καί θυμάται τού χωρίου τού τα κατώγεια
  δπου έτταιζε μέ τ' άλλα τα παιδία.
  Τό ...τσιμττούκι τού δέ σβΰνει κι δλο πίνει
  κι έχει βλέμιια σάν τού Κώστα άγριωπό
  κι ένας μοΰτσος ττίσω άττόνα φινιστρίνι
  τραγουδά πάντα «στής νύφης» τό σκοπό
  Γιά θυμίσου καπετάνιε μου τίς «φοΰμες»
  τούς «ληστές μέ τδνα χέρι» καί λοιπά
  γιά θυμίσου τα «δενδρύλια», τίς «λουκοΰμες»,
  «χοιροστάσια» κα! άλλα ...χαρωττά.
  Στή ζωή μας καπετάνιε δέν μάς φτανει
  μιά «κομτπνα» μοναχά γιά νά χαρεΐς
  τράδα οτγκυρα λοιττόν γι' άλλο λιμάνι
  καί καινούργια «κόλπα*» κύτταξε νά βρεΐς.
  • Καί κλ'εϊνω, μέ μιά ένδιαφέρουσα πληροψορία-
  Σΰντομα κυκλοφορεϊ μιά καινούργια εφημερίδα μέ
  τίτλο «Ή Άνωγειανή Τορττίλλα», ή όποία θά είναι
  όργανο ό— οκλειστικής ττροβολής τού «Μανόλη μας».
  ΛετΓτομέρεια: Θά είναι ...σατυρική καί θά την
  γράφω μάλλον έγώ.
  Καιρός δέν είναι νά γελάσωμε καί λίγο;
  Πώς διάολο έξ 6λλου θά δείξωμε τή .. χαρά μας
  γιά την ύτΓθυργο— οίηση;
  Αναμείνατε λοιπόν την «Άνωγειανή Τορπίλλα»
  — στήν ανθρωπίνη σαπίλλα...
  _ Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  • Μ ΑΛΝ·ΚΙΑ>
  ΕΒΔΟΜΛΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΖ ΧΑΡΗ*)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχνική έτημέλε.α: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ικτίνου 20 —- Ήράχλειο Κρήτης
  5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ε—ιε-—
  23ον
  Τελευταΐο
  "Επιαοαν «τσί γριδς τα
  μονοπάτια» καί άφήνει ό
  Πετροξυλάκης έκεϊ πέρα
  τρία α,τομα νά έλέγχουν
  τόν τύπο.
  Άπύ την άλλη μεριά οί
  ναυαγοί έχουν χαθεΐ. Οϊ
  δυύ έίχουν κοπεϊ τελείως.
  Εκρατούσε ό Έπαμεινών¬
  τας {ίνα παγούρι κρασί τούς
  δίνει καί πίνουν, ουνάμα
  τρίβουν τα χέρια τους καί
  τό πρόσωπό τους. Πολεμα
  νά τούς δώσει κουράγιο
  νά τούς έμψυχώσει άλλά
  στάθηκε άδύνατο. "Οταν εΐ
  δέ δτι δέν ύπηρχε πιά έλπί
  δα νά βαδίσουν τούς έπαιρ
  νέ, {ίνα, 2να, ατήν τ>λάτη
  τού, τούς πήγαινε πενήντα
  μέτρα καί γύριζε νά πάρει
  τύν άλλο. Αύτοι οί ο.νθρω-
  ποι δέν είχαν δεί ποτέ τους
  χιόνι, οΰτε εϊχαν ττεράσεΐ
  μεγάλες κακουχίες στή ζωή
  τους.
  Ό Έπαμεινώντας μέ πό
  λύ κόπο τούς η',ήγε στή ρίζα
  ενός βράχου.
  "Εβρικε μερικά ξύλα καί
  άναφε - φωτία, νά συνέλ-
  θουν λίγο.
  ι Κάθισαν καί ίίφαγαν αύτά
  απού τούς εϊχε δώσει ό Κα
  π€τάν —Κρούστης.
  Καθισμένοι στή ρίζα τοΰ
  βράχου συλλογιζύταν καί
  οί τρείς τί θά άπογίνουν. Ά
  κούουν βήματα καί πετάχτη
  κτ ό Έπαμεινώντας μέ τό
  αύτόματο έχοντος τό χέρι
  ίίτοιμο στή σκαντάλη. Ι
  —"Αν εΐστε 'Έλληνες φω
  νάξτε γιατί θά σας φάει τό
  μαΰρο σκοτάδι.
  Επήραν θάρρος καί οί
  αλλοι δυό καί πιάνοντας τα
  αύτόματα τους ξαττλώνουν
  μπρούμητα στύ χώμα 2τοι-
  μοι γιά δλα. "Ητανε τέσσε
  ρις Γερμανοί μέ έ"να λοχία
  πού λεγόταν Κάσπος.
  Εϊχαν πληροφορηθεΐ άπ'
  τούς άνθρώπους τους δτι
  είχε τραβήξει ό Έπαμει¬
  νώντας μαζί μέ τούς άλ-
  λους πρός έκείνη την κατεύ
  θυνο'η. Οί Γερμανοί δέν ύ-
  ηολόγιζαν πώς εϊχαν άνά
  φεΐ φωτία οί τρείς ναυαγοί
  καί δτι ήταν σύγχρονα όπλι
  σμένοι. Αντιθέτως νύμιζαν
  πώς ηταν κανείς τσομπά-
  νης πού εΤχε όνάψει φωτία
  φωτία γιά νά ζεσταθεϊ. Σάν
  εϊχαν πλησιάσει καί τούς
  ξεχώρισε καλά ό Έπαμει¬
  νώντας λέει στούς συντρό-
  φους τού:
  —Τα μάτια σας τέσσερα νά
  μή μδς φύγουν.
  Ρίχνει τους μιά ριπή ό
  ,Επαμεινώντας καί σωριά-
  στηκαν κατά γής.
  Βλέποντας δμως δτι δνας
  μένει άκίνητος λέει:
  —"Αν εΤσαι ζωντανός, Χΐτ
  λερικό βρωμόσκυλο, σήκω
  καί παραδώσου.
  Έσηκώθηκε απάνω ό λο
  χίας μέ τα χέρια ψηλά προ
  χωρώντας ττρδς τό σημείο
  πού ήτανε. Έσκέφτηκε νά
  τόν έκτελέσουν άμέσως, άλ
  λά προτίμησε νά τόν κρατδ
  δώρο στόν άδελφύ τού πού
  τόσο θά εύχαριστιόταν.
  Είπαν τότε οί άΛλοι.
  —Έχει μεγάλη άδυναμία
  ό άδερφός σου στούς Γερμα
  νούς.
  —Είναι νά μην την ΐίχεΐ;
  Αύτοι τούχουν κάψει την
  καρδιά. Δέ ξέρετε βεβαία
  δτι δποιος τόν προδόσει θά
  πάρει πθλλά χρήματα.
  Άλλά στέκεστε πάντοτε ά
  κλύνητος σάν τύν γέρο—
  ψηλορείτη. Καί αν θέτε νά
  θας πώ τό τραγούδι τ' άδερ
  φοΰ μου.
  «Δέν λογαριάζει τή ζωή
  γιά τή γλυκειά πατρίδα
  πάντοτε στέκει άκλόνη-
  τος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Μ Α Υ
  Ν ΥΧ
  ΤΟΥ" 43
  Κρητική
  ΑΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  σάν λέοντας προσμένεΐ
  γιά νά λογαριαστοϋνε
  Δέ λογαριάζει θάνατο
  στέκεται άντρειωμένος
  ώς νά σημάνει ή σάλπιγ
  γα
  ήΛευτεριά νά φτάξει...
  ή Λευτεριά νά φτάξει..»
  | Πράγματι αΰτό τό τρα-
  ι γούδι άρμόζει πολύ τ' άδερ
  ΡΕΣ
  ΤΕΣ
  φού σου δίχνει δτι υπερά¬
  νω δλων είναι ή πατρίδα.
  Τέλος πάντων άς τ' άφήσω
  με τώρα αύτά νά δοΰμε μέ
  τί τρόττο θά φτάσωμε ώς έ-
  κεί, 'ΟΓερμανός λοχίαςπθύ
  τόν έχουν αϊχμάλωτο γνω
  ρίζει πάρα πολύ καλά τόν
  τόπο καί τούς έγγυαται δτι
  μπορεϊ νά τούς πάει στό λη
  μέρι χωρίς νά γίνωμε άηΐό
  ποθές άντιληφτοί. Κοίταξε
  παλιοτόμαρο μή μάς ρίξεις
  ο£ καμμιά γερμανική ένέ-
  δρα θά σκοτωθοΰμε καί μείς
  άλλά καί ού δέν θά γλυτώ
  σης.
  Εκατάλαβε ό λοχίας δτι
  πρέπει νά ύπακούοη διότι
  τό κεφάλι τού δέν στέκει
  καλά. Έξεκίνησαν οί τρείς
  ναυαγοί μαζί μέ τόν αίχμά
  λωτό τους νά φτάσουν στό
  λημέρι.
  Ό Πετροξυλάκης μέ τα
  παλληκάρια τού ~αντοΰ ά-
  ναζητοΰν τούς τρείς ναυα-
  γούς έκεϊ θε. κάτι άπότο-
  μους βράχους προστταθοΰσε
  ενα παλληκάρι νά περάση
  νά δή μήπως φαινόταν που
  θενά, εφυγε μία πέτρα άπύ
  τή θέση της μαζί τόν επήρε
  κΓ αύτύ ή πέτρα τύν χτύπη
  σε πολύ καί στάθηκε άδύ¬
  νατο νά σηκωθεϊ δρθιος.
  "Αρχισε τύτενάφωνάζει καί
  νά ζητα βοηθεία άπύ τούς
  συντρόφους τού άλλά αί
  συντρόφοι τού είχαν άπο-
  μακρυνθεϊ σέ διάφορες κα-
  τευθύνσεις ττρός άναζήτη-
  ση των τριών ναυαγών. Ά-
  κούμπησε πάνω στύ δπλο
  τού καί στηρίζοντας προσττα
  θοϋσε νά σηκωθεϊ άλλά τα
  πύδια τού δέν τύν βοηθοΰ-
  σαν.
  Επέρασαν άπύ τύ μυαλο
  τού χίλιες δυύ σκέψεις άλ
  λά αρχισε νά χάνη τύ θάρ¬
  ρος τού βλέποντας δτι δέν
  μποροϋσε νά σταθεΐ δρθιος.
  "Εκανε νέ μέ τα χέρια τού
  όριομνες κινήσεις στά πύ¬
  δια τού νά δή μήπως ήταν
  κανένα κύκκαλο σπασμένέ
  Γ)ταν δμως δύσκολο νά κατα
  λάβη λόγω τοΰ δτι ήταν ά-
  κύμη ζεστύς καί δέν τόν εί.-
  χαν άρχίξει άκόμα καί οί
  πύνοι άλλά δσο περνοΰοίε ή
  ώρα ένοιωθε 'έα βάρος στύ
  κορμί τού.
  Σέρνεται μέ τα χέρια χω¬
  ρίς καμμιά βοηθεία κα-
  νενύς μετά δμως ό καπετά
  Πετροξυλάκης εΤχε βρεϊ
  τύν καπετά Λογαριαστύττου
  λο κι αύτύς τύν ένημέρωσε
  γιά τ ούς τρείς ναυαγούς.
  Οί τρείς ναυαγοί εχουν
  φτάσει τώρα στύ λημέρι γι'
  αύτύ σάς συνιστώ νά μην
  κουράζεστε αδικα.
  —"Ε τότε σας εύχαριστώ
  πολύ καί έπιφυλάττομαι. Έ
  χαιρέτισε ό καπετά Πετρο¬
  ξυλάκης καΐ ίίφυγε. Επήγε
  στό σημεϊο πού είχαν συμ-
  φωνήσει νά πάρει τα παλλη
  κάρια τού καΐ νά έπ,ιστρέ-
  ψει στό λημέρι μόλις τόνει-
  δαν τα παλληκάρια τού τοΰ
  είπαν δτι £νας λείπει καί
  πρέπει νά παμε πρός άναζή
  τηση τού. "Ηξερε ό Πετρξυ
  λάκης σέ ποία σημεϊο εϊχε
  πάει ό Ίδομενέας ότύτε εί¬
  ναι εΰκολο νά τόν βροϋν.
  "Εψαχναν δλη την νύχτα
  πρός άναζήτηοη άλλά έστά
  θη άδύνατο.
  Ό Ίδομενέας εϊχε πέσει
  μέσα σέ £να ρυάκι τραυμα
  τισμένος δπως ήταν μονά-
  χα κάπου κάπου έκαλοΰσε
  βοηθεία.. τΗταν άδύνατο
  νά μετακινηθή άπό αύτό τό
  ο'ημεϊο δπου βρισκόταν. Ό
  Πετροξυλάκης εΤχε ίνα κα
  λο ακύλο καί σ' αύτό εϊχε
  δλες τού τίς έλπίδες.
  Έπροχώρησε ό Πετροξυ
  λάκης μαζί μέ τό σκύλο καί
  μέσα οέ λίγη ώρα έβρήκε
  τύν Ίδομενέα. Ό Ίδομενέ
  άς δπως εϊχε πέσει άπό τό
  βράχο εϊχε σπάσει τό ένα
  τού πόδι. "Οταν τόν βρήκε
  ό Πετροξυλάκης έπροσπά-
  θησε νά τύν βοηθήσει νά ση
  κωθεϊ άλλά έο'τάθηκε άδύνα
  το. Μ*όλις μετακινοΰσε τό
  κτυπημένο ττόδι εϊχε φρι-
  κτούς πόνους. Άναγκάστη-
  κε τύτε νά καλέσει τα παλ¬
  ληκάρια τού νά ιόν πάρουν
  καί νά ιύν μεταφέρουν στό
  λημέρι. Τό χιόνι ήταν πά¬
  ρα πολύ καί χρειάστηκε οί
  μισοί μπροιηά νά άνοίγονυ
  τόν δρόμο καί νά τούς άκο-
  λουθοϋν οί ύττύλοιποι μέ
  τόν κτυπημένο. Μέ μεγά¬
  λες ταλαικ'ωρίες κατόρθω-
  σαν νά φτάσουν στύ λημέ
  ρι.
  Εϊχε φτάσει έν τώ μεταξύ
  ό Έπαμεινώντας μέ τούς
  δυό αλλους ναυαγούς καί
  τό γερμανο λοχία. ΌΠετρο
  ξυλάκης άγκάλιασε τόν Έ-
  παμεινώντα καί μέ δάκρυα
  στά μάτια τοΰ εϊπε:
  —Μ ε τέτοια πχιιδιά, έτούτη
  ή πατρίδα δέ φοβαται ποτέ.
  Εϊσαι πράγματι &νας δεύτε
  ρος Σήφακας.
  —Σν εύχαριστώ καπετάνιε
  μου γιά ΰσα μοΰ εΐπες. "Ε
  κανα τό καθήκον μου σάν
  Έλληνας.
  Άνάκριναν τόν λοχία
  μετά, πού άρνήθηκε νά δώ
  σει πληροφορίες στήν άρ-
  χή. Άλλά δταν εϊδε δτι τα
  πράγματα δέν έπήγαιναν
  καί τόσο καλά καΐ δτι άπει
  λεϊτο καί ή ζωή τού άποφά-
  σισε νά τούς τα όμολογή-
  σει δλα, άλλά μέ την εξής
  συμφωνία. Νά τόν στείλουν
  μετά στό Κάϊρο. "Οταν πή-
  ραν τίς πολύτιμες πληροφο
  ρίες άπό τό λοχία δλοι οί
  καπετανέοι μετά έσυνεδρία
  σαν νά δοΰν τι άπόφαοη
  πρέπει νά βγάλουν: «Γιά νά
  στείλουν τύν λοχία ατό Κάϊ
  ρο είναι άδύνατο» λέει ό
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΓΟΥ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
  Παραδίδομεν σέ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ φωτογραφίες ποιότητος
  διά διδλιάρια καί διαδατηρια
  μέ τελειοτάτου νέου τύτιου μηχάνημα
  παραλαβαμε νεα νυφικα φορεματα
  χουστουλάκης:
  "Εβανς 2. (έναντι Αου Ταμείου) Μεϊντάνι
  Τηλέφ. 220-454
  καπετάν Σήφακας. «Πρέ¬
  πει νά ύπάρχουν δικοί μας
  άνθρωποι νά τόν παραλά-
  βουν.
  Γιά νά τόν άφήσομε έδώ
  πέρα άπειλούμαστε δλοι.
  Αύτύς δέν τταύει νά είναι
  Γερμανύς καί μύλις βρεϊ
  καμμιά εύκαιρία θά την έκ
  μεταλλευτεϊ καί αύτό ση-
  μαίνει τή δική μας κατα¬
  στροφή».
  —Καί τί άπόφαση βγάζεις
  καπετάν Σήφακα πάνω σ'
  αύτό τό θέμα; λέει ό καπε¬
  τάν —Πετροξυλάκης.
  —Δέν ί)θελα νά τόν σκοτώ
  σω καί αύτός είναι οτρατιώ
  της καί διατάσσεται, άλλά
  ■πέστε μου τί μποροΰμε νά
  κάνωμε. Αΰριο κάνωμε μά·
  χη μέ τούς Γερμανούς καί
  δέν θά γυρίσει τό δπλο ε¬
  ναντίον μας; Εμείς καθό-
  μαστε έδώ ΐϊέρα σάν τούς
  λαγούς καί σήμερα έδώ, αΰ
  ριο άλλοΰ. Γι' αύτύ τύ λύ
  γο θά τόν βγάλωμε ►άπό τή
  μέση νά ήσυχάσωμε. Έτοπ
  καί έγινε.
  Ή κύρη τοΰ παπδ εϊχε
  δεθεϊ πολύ μέ τύν καπετάν
  —Σήφακα. Σέ δλες τού τίς ι
  δύσκολες στιγμές αύτη τί¬
  τον ή μόνη τού παρηγοριά.
  Δέν ύπηρχε άόλλος ΰνθρω
  πος νά έχει την δυνατύτητα
  νά μοιράζωνται τύν πύνο.
  Τώρα μάλιστα πού εϊχε έ"ρ·
  θει καί ό άδελφύς τού αύτη
  ηταν ττάροι πολύ χαρούμε-
  νη·
  Έσκέφεηκε τύτε ό καπε¬
  τάν—Σήφακας νά πεϊ τοΰ
  πατέρα της δτι θά την κάνει
  εύτυχισμένη καί πολύ συν
  τομα μάλιοτα.
  —Τώρα πού ήρθε ό άδερ-
  φος μου θέλω νά νοιώσει
  καί αύτύς λίγη χαρά.
  ΓΓ αύτύ τύ λόγο θέλω πο¬
  λύ σύντομα νά την στεφα-
  νωθώ.
  Ό παπίις εύχαριστημέ
  νος τοΰ εΐπε:
  —Καιρος είναι καπετάνιε
  μου νά χαρεϊς καί ού λίγο.
  Μετά συννενοήθηκε τύν
  καπετάν Πετροξυλάκη καί
  αύτός ΐ/μεινε ούμφωνος
  στά λεγόμενα τού. Όρί
  στηκε ή ήμέρα τοϋ γάμου
  οτό μοναστήρι τοΰ Προφή
  τη—Ήλία. Είχε πολλούς
  φίλους καί η,θελε νά τούς
  καλέσει δλους στύ γάμο
  τού νά έρθουν καί καλοί όρ
  γανοπαϊκτες δπου μετά τή
  στεφάνωση νά άρχίσει τό
  γλέντι, δπως συνήθως γίνε
  ται. Έγιναν οί κανονικέ*;
  Γήοοετοιμαοίες, άπό κρέατα
  καί δτι δλλο χρειάζεται, έ-
  σίμωσαν δλα τα γύρω χω¬
  ρία γιά νά τιμήσουν τόν με
  γάλο άγωνιοτή. Ό Σήφα
  κάς δμως δέν ύπολόγιζε ττο
  τέτου δτι οί Γερμανοί θά τό
  έχουν πληροφορηθεΐ καί
  νάχουν ζώσει τό μοναστήρϊ
  πρίν άκόμα άρχίσει τύ μυ.
  στήριο. Μύλις μπήκαν μέ¬
  σα στήν έκκλησία, αρχισε
  τύ μυστήριο μέ κουμπάρο
  τύν καπετάν —Πετροξυλά
  κη καί τόν Ξέρακα. Είχε έρ
  θει κι ά γυιός τοϋ καπετάν
  —Σταυριανοΰ ό Τσάκαλος.
  Άπ' εξω άπό τό μοναοτή
  ρι ευρισκόταν έννέα τα τπό
  έπίλεκτα παλληκάρια τοΰ
  καπετάν Σήφακα νά άπο-
  δώσουν κατά τύ έθιμο τίς τ.)
  μές στύν καπετάνιο τους.
  Δέν εϊχε τελειώσει άκό¬
  μα τύ μυστήριο καί άκούστη
  καν πυροβολιομοί άπύ μα-
  κρυά καί τα παλληκάρια
  τοϋ Σήφακα δλαβαν θέσεις
  μάχης.
  Οί Γερμανοί είχαν κύκλω
  σει όλύκληρο τό βουνό χω
  ρίς νά τούς έχει ά·τιλη·
  φθεϊ κανείς. Καί προχωροΰ
  σαν πρύς τύ μοναστήρι άπό
  δλες τίς κατευθύνσεις. Τό
  ιρ ό ήγούμενος τοϋ μονα-
  στηριοΰ, ό πάτερ —Μελέτι
  ος εϊπε οτόν καπετάν —Σή
  φακα:
  —Νά βγή τε άπύ την βορεΐ
  νή πύλη άπύ δπου δέ θά
  σας άντιληφθοϋν οί Γερμα
  νοί.
  Αύτύς βεβαία δέν φελε
  νά άλλάξει τύ σχέδιό τού
  καί πετάχτηκε στήν πύρτα
  τοΰ μοναστηριοΰ μέ τύ αύ
  τύματο στά χέρια καί βρον
  τοφώναξε γιά τελευταία
  φορά.
  —Απάνω τους παιδία! Καί
  μή φοβαστε! "Ολοι θά πέ-
  οουν στά πύδια μας!
  Έκεϊ πού οΊεκύταν μαζί
  μέ την "Αννα τούς βρήκε
  μιά ριπή τοϋ πολυβόλου καί
  άγκαλιασμένοι έΊΐΕσαν στή
  γή·
  Εφώναξε τόν άδερφύ
  τού, μέ δση δύναμη τοΰ ά^έ
  μεινε:
  —Σέ σένα παραδίδω την άρ
  χηγια καί θέλω νά μείνης
  άντάξιος πατριώτης....
  Λ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
  "Ενα σημαντικό ντοκουμέντο
  «ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ
  Γό βιβΛίο τού ΓΙΑΝΝΗ Π. ΦΟΥΡΑΚΗ
  Λίγο πρίν άπό τίς έκλο-
  γές, ό γνωστάς έκδοτικός
  οϊκος τής Αθήνας «ΓΡΑΜ
  ΜΗ» —Άκαδημϊας 57, κυ
  κλοφόρησε 2να πολύ σημαν
  τικό καί ταυτύχρονα συγ-
  κλονιστικύ βιβλιο —ντο¬
  κουμέντο τοΰ συμπατριώτη
  μας Δημοσιογράφου ΓΙ ΑΝ
  ΝΗ Π. ΦΟΥΡΑΚΗ, μέ τί-
  τλο: «ΣΙίΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥ
  ΝΩΜΟΣΙΕΣ».
  Τύ βιβλίο αύτύ, πού ά-
  ποτελεϊται άπύ 436 σελίδες
  πού περιλαμβάνουν καί
  34 φωτογραφικά ντοκουμέν
  τα, είναι άναμφισβήτητα £
  να πολύ σημαντικύ καί συγ
  κλονιστικύ ίστορικοπολιτι
  κύ ντοκουμέντο. Ό μοναδι-
  κός καί βασικάς στόχος τού
  —δπως διακηρύσσει στήν
  είσαγωγή τού ό Συγγραφέ-
  άς τού—είναι: «νά συμβάλ
  λει οτήν έκβίαση γεννήσε¬
  ως ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ διάλε
  κτικών έθνικοΐϊολιτικών καί
  πολιτικοστρατηγικών προ-
  βληματισμών μέ άντικειμε-
  νικύ στύχο την άναζήτηση
  καί τόν έντοπισμό τής άλη
  θινής καί πραγματικής έκεί
  νης Δύναμης, πού άπύ τύ
  1897 μέχρι καί των ημερών
  μας σχεδίασε, όργάνωσε
  καί προκάλεσε ΟΛΑ τα δει-
  νά τοΰ Έλληνισμοΰ καί τής
  Ελλάδος. Ή Δύναμη αυτή,
  κατά τόν Συγγραφέα των
  «ΣΙ ΩΝ Ι ΣΤ Ι ΚΩΝ ΣΥΝΩ
  ΜΟΣΙΩΝ», είναι ό Σιωνι-
  σμύς, π-ού παλαιόυερα κρυ-
  πτόμενος πίσω άπό τόν άγ-
  γλικύ ίμπεριαλισμύ, σχεδί
  ασε, όργάνωσε καί προκά¬
  λεσε, μέ μιά μεγάλη καί πό
  λύμορφη σειρά διεθνικών
  καί έθνικών άνθελληνικών
  συνωμοσιών καί προβοκατο
  ρικών ένεργειών, πού σάν
  άποτέλεσμα εϊχαν: 1) Την
  Καταστροφή τοΰ 1897. 2)
  Τούς Βαλκανικούς πολέ¬
  μου ς. 3) Τύν Έθνικύ μας
  διχαομύ τοΰ 1915—1917.
  4) Τύν Α' Παγκύσμιο Πύ-
  λεμο. 5) Την Μικρασιατική
  καταστροφή. Καί β) τύν
  Έφύλιο πόλεμο τοΰ 1944
  ,—1949. Ή ϊδια αύτη Δύνα
  μη, δηλαδή ό Σιωνισμός,
  είναι έκείνη πού άπό τό
  1947 κρυπτύμενος πάλι πί
  σω άπύ τύν «ύποτακτικύ
  τού άμερικανικύ ίμπεριαλι¬
  σμύ» σχεδί ασε, όργάνωσε
  καί προκάλεσε: 1) Τύ Κυ-
  πριακύ. 2) Τύ παρακράτος
  καί ύπερκράτος τοΰ 1955^—
  1967. 3) Την δικτατορία
  τοϋ 1967—1974. 4) Την Κυ
  πριακή τραγωδία τοϋ 1974.
  Καί 5) την έλληνοτουρκι-
  κή κρίση.
  Οί άλυσιδωτές αύτές, πό
  λύχρωμες καί πολύπλοκες
  άνθελληνικές σιωνιστικές
  συνωμοθίες καί προβοκά-
  τσιες, κατά τύν Γιάννη Φού
  ράκη, σάν μακρόχρονο στό
  χο τους εχουν την δημιουρ
  γία των καταλλήλων έθνι¬
  κών καί διεθνικών πολιτικο
  στρατηγικών συνθηκών καί
  προϋττοθέοϋεων, πού θά έπι-
  τρέψουν στύν Σιωνισμύ νά
  ττροοαρτήσει πολιτικοατρα-
  τηγικά ή καί ΕΔΑΦΙΚΑ
  την Κύπρο, την Κρήτη καί
  τα Δωδεκάνησα οτήν κατα
  »»♦♦♦♦<< Τό γνωστό Κσττνοπωλεϊο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΤδη τού κατΓνιστη, περιοδικά, έφημερίδες ΠΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Τού δημοοιογράφοο Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 'Ένα άποκαλυπτικό βιβλίο μέ 30 μυΛοεις, τελεττές καΐ 1.500 όνόματα μασόνων. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ! ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5<>. ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  σκευαζομένη Σιωνιστική
  Αύτοκρατορα.
  Στό βιβλίο τού αύτύ, ό
  Γιάννης Φουράκης, πλήν ά
  πά την παράθεση σειράς ο*η
  μαντικών καί άγνώστων
  ντοκουμέντων καί των πολι
  •Πκοοπτρατηγιι^ών τού άνα-
  λύσεων, πού δείχνουν, τό¬
  σο την συνεχή καί έπίμονη
  άνθελληνική δράση των
  Σιωνιστών δσο καί τούς σέ
  βάρος τής Ελλάδος στύ-
  χους τους, γιά πρώτη φορά
  άποκαλύπτει οΐΓΟν έλλην ι-
  κύ λαύ δτι: «τύ πραξικύπίη-
  μα τής 21ης Απριλίου 1967
  σχεδιάσητκε καί οργανωθή
  κε άπό τό Ίσραήλ. "Ο^ως
  άκύμα δτι στήν εκδηλώση
  καί πορεία τού έλαβον μέ-
  ρος 200 Ίσραηλινοι κομ-
  μάντος ύπύ την ήγεοία τοϋ
  Ίσραηλινοΰ Στρατηγοϋ
  Μοσέ Νταγιάν πού βρισκύ-
  ταν στήν Άθήνα πρίν, κα¬
  τά καί μετά την 21η Απρι¬
  λίου την παραμονή έκδηλώ
  σεως τοΰ πραξικοπήματος
  εϊχε πολλές προοωπικές
  συναντήσεις μέ στελέχη
  τής χούντας, δπως μέ τούς
  Μακαρέζο καί Άσλανίδη
  καί δτι αή νύκτα τής 20ής
  πρύς την 21 Απριλίου μετέ
  βει στύ σπίτι τοϋ Μίκη Θεο
  δωράκη καί εΤχε μαζί τού
  μακρά ουνομιλία.
  Γιά μάς δμως τούς Κρητι
  κούς, τό βιβλίο αύτύ τοϋ
  Γιάννη Φουράκη έχει έξαι-
  ρετικύ ενδιαφέρον, άφοϋ
  τύ οΊΐμαντικότερο Κεφάλα»
  ύ τού, πού είναι τύ τελευ-
  ταϊο πού έχει τύν τίτλο:
  «Η ΚΡΗΤΗ: ΑΜΕΣΟΣ
  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙ
  ΣΜΟΥ» καί καλύτττει 299,
  άπύ τίς 436 οελίδες τού, ά¬
  ποκαλύπτει μέ πολλές σχε
  δόν λεπτομερείς, τίς οέ
  βάρος τής Μεγαλονήοου συ
  νωμοσίες καί προβοκάτσιες
  τοΰ Σιωνισμοΰ άπά τύ 1897
  μέχρι καί των πρύσφατων
  ημερών μας. Στύ Κεφάλαιο
  αύτύ, ό Γιάννης Φουράκης,
  μεταξύ των αλλων σημαν-
  τικών άποκαλύψεων, γιά
  τίς σέβάρος τήςΚρήτης. Σιω
  νιστικές συ νωμοσίες, μας
  κάνει γνωστύ: 1) Ή προ¬
  σπαθεία, πού εγινε τύ Καλο
  καίρι τοΰ 1967, άπύ πολλά
  καί σημαντικά δημοκρατικα
  κα πατριωτικά στελέχη τής
  Κρήτης, μέ στύχο την δημι
  ουργία ενός «Μαζικοΰ Άν
  τιδικτατορικοΰ Κινήματος»
  τα όποϊα συγκρότησαν την
  «Παγκρήτια Άντιδικτατο-
  ρική Συνέλευοη» στό χωριό
  Άγιασμάτσι τοΰ Ρεθύμνου,
  ήταν μιά άκύμα καλοστημέ
  νη άνθελληνική καί άντι-
  κρητική σιωνιστική παγίδα.
  Διά μέσου τοϋ «Κινήματος»
  αύτοϋ, πού δπως είναι γνω
  στύ, μεταξύ των άλλων βα
  σικών τού στελεχών ήταν:
  ό Γιάννης Βαλυράκης, Νί-
  κος Δροσερύς, Γιάννης Μα
  στοράκης, Γιάννης Χαλκια
  δάκης, Γιώργης Ούρανός,
  Θανάαης Σκουλάς, Μενέ¬
  λαος Ξυλούρης, Τηλέμα-
  χος Πλεύρης, Μανώλης
  Παπα'ιωάννου κα Φοίβος
  Ιωαννίδης, οί Σιωνιστές έ
  τπδίωκαν νά έκμεταλλευ-
  τοΰν την πάγια καί γνωοτή
  άντίθεση τοϋ κρητικού λα-
  οϋ οτήν φασιστική δικτατο
  ρία καί την Δυνασιεία Γλύξ
  μπουργκ νά τόν ξεσηκώ-
  σουν σ' ένα μαζικό άνπδι-
  κτατορικύ κίνημα, πού οάν
  καταλήξη τού θά εϊχε νά ά
  ποτινάξη μέν τόν χουντικό
  ζυγά άλλά καί νά άνακηρό
  ξη την Μεγαλόνηοο σέ «Ά
  νεξάρτητο Έλλην:κύ Δημο
  κρατικύ Κράτος». Βαοικο
  καί άποφαοιστικύ ρόλο, κα
  τα τόν Συγγραφέα, στήν
  προβοκατόρικη αύτί) προ
  σπάθεια ί!παιξε, ό γνωοτός
  πράκτορας των Σκονιστών
  Άσλανίδης, πού διά μέσου
  κάποιου έργολάβου Τσίμ-
  βρου £δωσε τα «πρώτα θε-
  βαστά χρηματικά π!οσά καΐ
  τα πρώτα δπλα». Τα χρήμα
  τα αύτά, δπως μας άποκαλύ
  πτει ό Γιάννης Φουράκης,
  εΤχαν άναληφθεϊ άπό την
  Δανική Τραπέζα ΕΛΝΤΑ
  Β ΑΝ Κ καί άπό τόν λογαρια
  σμύ κάποιου Λέϊφ Στόγ
  κμαν.
  Άκύμα δτι: «ή Έβραιο-
  σουηδέζα Δημοθιογράφος
  Έλλη —Μαρία Χόζεμπερ
  γκ, πού στίς"7 Νοεμβρίου
  1967, μέ τύ ύπ' αριθ Ν.Χ
  έλλην ικοϋ 'Υπουργείου Πό
  λιτισμοΰ καί τής «Έλληνι-
  κής Έταιρίας», πού εδόθη¬
  σαν μέ ένέργειες τοΰ «Κεν
  τρικοΰ Ίσραηλινοΰ Συμ-
  βουλίου Συντονισμοΰ καΐ
  Γνωμοδοτήσεως», πού μέ
  την ύπ' αριθ. 745)3—6—
  1975 άπόφασή τού ένέγκρι-
  νε ό Έφορος Βυζαντινών
  Άρχαιοτήτων Κρήτης Μα
  νώλης Μπορμπουδάκης οί
  "Εβραϊοι άνοικοδόμησαν Συ
  ναγωγή στήν Πύλη των Χά
  ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
  ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ
  • Την καταστροφή τού 1897 ·Τους Βαλκανικούς πολέμους ·Τόν
  Έθνικό μας διχασμό τού 1915-1917 ·Τδν Α' Παγκόσμιο πόλεμο
  • Την Μικρασιατική καταστροφή ·Τδν Έλληνικό έμφύλιο πόλεμο
  • Την Έθνικοπολιτική κρίση τού 1953-1967 ·Τ6 Κυπριακό ·Τό
  παρακράτος καΙ ύπερκράτος τοϋ 1955-67 ·Τήν δικτατορία 1967-
  1974 «Την Κυττριακή τραγωδία ·Τήν Έλληνοτουρκική κρίση
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΑ
  ΜΕ ΣΤΟΧΟ Την Κύπρο, την Κρήτη καί τα Δωδεκάνησα
  ΓΡΑΜΜΗ
  9911)22)5)1964 Σουηδικύ
  διαβατήριο έφθασε στύ Ή-
  ράκλειο γιά νά άποτελέοει
  {ίνα άπύ τούς συνδέομους
  τοϋ «Κινήματος» μέ τίς «...
  Όργανώσεις τοΰ έξωτερι-
  κοϋ» ήταν άπεσταλμένη τοϋ '
  Ίουδαϊκοΰ Πρακτορείου,
  δηλαδή τής ΟΙΑ τοΰ Σιωνι
  ομοΰ». 2) "Οτι τύ γνωστύ
  Κίνημα τοΰ Ναυτικοϋ σχε
  διάατηκε καί όργανώθηκίε,
  κι' αύτύ, άπύ τούς Σιωνι-
  στές, μέ στύχο πάλι την
  Κρήτη καί την άποκοτ.ίή της
  άπό την Έλλάδα. 3) Ότι '
  ή δολοφονία τοΰ Αγγλου '
  Άλλαν Πώλ, πού έγινε τό
  1972 στό Λιμάνι των Χανί- '
  ών ήταν άπόρροια των συγ |
  κρούσεων τής ΟΙΑ, τής Ίν ι
  τέλιντζεν Σέρβις, τής
  Ίοραηλινής καί Συριακής '
  ΚΥΠ γύρω άπό τίς βρώμι- ]
  κες σ)νωμοσίες πού παιζύ
  ταν σέ βάρος. τής Κρήτης. '
  Κα} 4) δτι μέ χρήματα τοΰ
  νίων. Τύν συντονισμό των
  ένεργειών, γ:ά την άνοικο
  δόμηση τής Συναγωγής αύ
  τής, τύν εκανε «ό έμφανιζό
  μενος σάν Κρητικός Έβραϊ
  ος Νϊκος Σταυρουλάκης, ό
  οποίος είναι καί ό ίδιοκτή-
  της τοΰ διορύφου ο*πιτιοΰ,
  πού είναι άπέναντι άπό την
  πόρτα τοΰ Φρουρίου Φιρ¬
  κά, στό Λιμάνι των Χανί¬
  ων».
  Τελεΐώνοντας, την πολύ
  συνοπτική παρουααστν τοΰ
  σημαντικοΰ αύτοΰ βιβλίου,
  νομίζουμε πώς πρέτει νά
  μελετηθεϊ άπύ ΟΛΟΥΣ
  τούς 'Έλληνες καί εΐδικώ-
  τερα άπύ τούς Κρητικούς,
  γιατί πλήν άπό τα σημαντι
  κά τού ντοκουμέντα, ρίχνει
  καί πολλά σπέρματα, πού
  πράγματι δημιου^γοΰν έ'ν-
  τονα ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ έθνι¬
  κών καί πολιτικών προβλη
  ματισμών.
  ΚΑ3ΑΡΙΖΟΜΕ
  ΑΛΛΑΖΟΜΕ ΧΡΩΜΑ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
  ΤΗΛ. 287.741
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: "Αγ. Ητου 2 τηλ. 283737)
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟ»
  ίζ Τρείς Καμάρες
  ΠΙ Τ Τ η οέ ποΛιτιομέυο και
  Ι Ι Μ* Η καθαρό περιβάΑΑου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί γι. τό οπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ" ΒΑΣεΤσ""αιΪιΓ Γημ"κΪηΪ"Η .^.^^ο„.
  φραξουν οί αλ^λοι τ/,ο οί__,__
  προλαβη νρ πει εατ^αο κ αι ι ικ
  ουλλαβπ δικη'οου
  Ι—-
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κατότήν έξοδοέκ τού Άνακριτικοϋ Γραφείου
  ΣΤΟΑΥΤΟΦΩΡΟ Μο-
  νομελές Πλημμελειοδι-
  κειο Ηρακλείου τΐαρα-
  τιέμφθηκαν την περασμέ
  νη Τετάρτη ό Μασόνος
  Δημοτικάς Σύμβουλος
  Έργολάβος ΔημοσΙων
  "ργων κ. Ευάγγελος
  Παπαδάκης καί ό διευ-
  θυντής τής εφημερίδας
  μας, ϋστερα άπό μηνύ-
  σεις ττού υπέβαλον κατ'
  αλλήλων, έξ άψορμής
  έπεισοδΐου πού συνέβει
  κατά την έξοδό τους,
  άπό τό Γραφεΐο τοθ κ.
  Άνακριτη.
  Τα σχετικά γεγονότα
  πού καταλήξανε στήν
  παραπάνω οίκη (ή 6-
  ποΐα θά συνεχιστή στΐς
  7 Δεκεμβριού γιά νά κα
  ταθέσει καί ό Άνακρι-
  τής κ. Παντελάκης) £-
  χούν ώς εξής:
  ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ αυτή εΐ-
  χαν κληθεϊ στΐς 9.30' π.μ.
  άπό τόν κ. Άνακριτη, νά κα
  ταθέσουν κατ' άντιπαράστα
  ση οί παραττανω, ϋστερα ά-
  πό καταγγελία τοΰ κ. Πα< παδάκη, δτι δήθεν ό διευ- θυντής της «Αληθείας» τοϋ εΐχε τϋεΐ δτι τοΰ έΌωσε τή ζωή άπό προδιαγεγραμμέ- νη δολοφονία τού, άπο τα «Κρητικά "Οπλα», δηλ τόν κ. Άριστοτέλη Γΐαννακου- δάκη. Κατά τή διάρκεια τής ικατΓ άντιπαράσταση έξετά σεως, ό κ. Παπαδάκης έ'ρρι ξε άρκετές, ξένες πρός τό θέ,μα, αίχμές κατά τοΰ δι- ευθυντή τής «Αληθείας», χωρίς δμως ό τελευταϊος νά τόν άκολουθήσει στήν τα- χτική αυτήν. Τό μόνο πού τοΰ άμφι- σβήτησε ήταν τό δικαίωμα νά όρκιστή στό Εΰαγγέλιο, καθότι γνωρίζει δτι ό Παττα δάκης εΤναι Μασόνος καϊ ώς γνωστόν οί Μασόνοι £- χουν χαραχτηριοθεϊ σάν έ- χθροί τής θρησκείας κα} τής Πατρίδος λόγω τοΰ 'Ε- βραιοκίνητου τής Μασονί- ας, πού καί άπό τα Δικασϊή ρια ΐναί άπό την Έκκλησία μας £χει χαραχτηρισθεϊ σάν μυστική θρησκεία άντικει μένη στά χρηοτά ήθη. Την ϊδια άντίρρηση προέ βαλλε ό διευθυντής τής «Αληθείας» καΐ κατά την έ' πακολουθήσασα δΐκη στό Αύτόφωρο. Τό άττοκορύφωμα των αίχμών τοΰ κ. Πατταδάκη κατά τοϋ Μάνου Χαρή, ή- ταν στό τέλος τής άνακρί- σεως, μετά τό πέρας αυτής καί ένώ έτοιμάζοντο καί οί δυό νά έξέλθουν τοΰ Άνα κριτικοΰ Γραφείου. Τόχε ό κ. Παπαδάκης, εϊπε την εξής ύβριστική φράση, ά- π!ευθυνόμενος στόν διευθυν τή τής εφημερίδας μας: «'Ε μεϊς κ. Χαριτακη έχομε οί- κογένεια γνωστή, πού έκτι μάται άπό δλη την κοινω- νία. 'Εσεϊς δέν ξέρω άν £χε τε καί τί εϊδους είναι». Στό σημεϊο αύτό ακρι¬ βώς ό διευθυντής μας τοϋ κατάφερε £να ράπισμα στή δεξιά παροιά συνοδεύοντας τή χειρονομΐα τού μέ τή φράση: «Δέν ή"ξερες τόν πατέρα μου Ήρακλή Χαρ» τάκη, δέν ξέρεις την κόρη μου την Κατερΐνα καί την ύπόλοιπη, οίκογένειά μου;» Στό έτακολουθήσαν αύτόφωρο ό κ. Παπαδάκης ζήτησε μικρή άναβολή νά προσέλθει ό δικηγόρος τού κ. Λαμπρινός, ένώ ό διευ¬ θυντής τής εφημερίδας μας παρέστη άνευ δικηγόρου λόγω άπουσίας τοΰ κ. Στρα τάκη στά Χανιά. Μάρτυρας κατέθεσε ό Γραμματέας τοΰ Άνακριτι κου Γραφείου κ. Κτιστάκης, ό όπΌίος ττεριέγραψε τα γε γονότα, δπως τα εϊχε προη γουμένως εκθέσει ό Μάνος Χαρής. Στή συνέχεια εγινε πρόταση άπύ τόν κ. Παπαδά κη νά κληθεϊ καί ό κ. Άνα κριτής, πραγμα πού δεχτή κε ό πρόεδρος κ. Μπάρμπα τσης, μέ σύμφωνο γνώμη τοΰ Άντεισαγγελέα κ. Κον ταξή. Σημειωτέον δτι ό διευ θυντής τής «Αληθείας» δέν πρότεινε κανένα μάρ- τυρα, ανέλαβε την εύθυνη τής πράξης τού καί υποστή ριξε τή δικαιολογημένη ά- γανάχτηση, ένώ συγχρό¬ νως εξέφρασε τή λύπη τού γιά τόν λόγο δτι τό άτυχές έπεισόδιο έγινε στήν 2ξο- δο τοΰ Άνακριτικοϋ Γρα¬ φείου. Ή δΐκη θά συνεχιστεϊ μεθαύριο Τετάρτη 7 τρέχον τος στΐς 9 π.μ. Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Συνέχεια ά·πό τή σελίδα 1 3.30" μ.μ. χωρις μέχρι έκεί νης τής ώρας νά έ'χει συλλη φθεΤ ό Ήρακλής Καραμπίνης Στΐς 7 μ.μ. ξανά έπικοινώ νησε μέ τόν κ. Ζορμπά, ό ο¬ ποίος καί τοΰ γνώρισε δτι ό Καραμπίνης συνελήφθη καί ότι θά προσαχθή αϋριο τό πρωΐ ενώπιον τού. ΑΠΟ ΤΗΝ μέχρις έδω έκ θέση των γεγονότων νομίζου με δτι άντιλαμβάνεται σαφέ στατα ό άναγνώστης, την ττρόθεση τής παρεμβολής, προσώπων ξένων πρός τα άρ μόδια καταδιωχτικά δργανα. Κ ι αύτό διότι σέ άλλες έπο- »♦♦♦♦♦♦♦♦♦«» Είδήσεις κο Σχόλια ΤΟ ΠΙΟ ΑΔΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΑΔΑ Τό πιό άδικο ψορολογικό σύστημα σ' όλόκληρο τόν κα πιταλιστικό κόσμο έχει ή ΕΞλλάδα. Αύτό συμπεραίνε- ται ά— ό τή χρονιάτικη στα τιστική έκδοση τού ΟΟΣΑ, σχετικά μέ τους φόρους καί τή διάρθρωση των δημοσιο- νομικών έσόδων στίς χώρες — μέλη τοΰ όργανισμοΰ. Αύτό σημαίνει δτι στή χώρα μας ή κατανομή των φόρων γίνεται κατά τρόπο άνισο καϊ έπιβαρύνει κυρίως τους έργαζόμενους, τα λαϊ- κά στρώματα. "Οττως τονίζεται στήν εκθε ση τοΰ όργανισμοΰ, τα δημο σιονομικά έ'σοδα τής χώρας μας —ροέρχονται κύρια άττό τούς φόρους κατανάλωσης τΓού βαρύνουν τούς έργαζόμε νους, ένώ οί φόροι είσοδήμα- τος άηΌτελοΰν τό 15% των συνολικόν φορολογικαί έσό¬ δων. νΕτσι ή σχέση αυτή των φόρων κάνει τό φορολο γικό μας σύστημα άνισο ά- φού τα Φορολογικά 6άρη φορτώνονται στούς έργαζόμε νους, μέ την όλοκληρωτική συμμετοχή τους στούς έμμε σους φόρους πού άποτελοϋν τό 70% τοΰ συνόλου των φο ρων. Αύτά άποτελοΰν ίνα παρά γοντα μείωσης τοΰ είσοδήμο. τος των εργαζομένων στό ττλαίσια τής κυβερνητικής πολιτικής τής «λιτότητας». Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μεγάλη νομισματική κρί- ση καί άναρχία τταρατηρεΐ- ται στίς διεθνεΐς άγορές συ ναλλάγματος, κάτω άπό την έπίδραση τής συνεχιζόμενης τττώσης τής τιμής τοΰ δολλα ρίου, ένώ παράλληλα σημει- ώνονται παρεμβάσεΐς στίς άγορές άπό την ττλευρά των κεντρικών Τραττεζών των κα ττιταλιστικών κρατών προκει μένου νά συγκαλυφθεΤ ή άδυ ναμία των περισσοτέρων Εύ ρωπα'ίκών νομισμάτων νά πά ρακολουθήσουν την μεγάλη άνοδο τοΰ γιαπωνέζικου γιέν τοΰ δυτικογερμανικοΰ μάρ¬ κου κα' τοΰ Έλβετικοΰ φράγ κου. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 34% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 1975 Όπως άνακοινώθηκε επί ,σημα άττό τόν Όργανισμό «ΑΚΑΠ» τα καθαρά κέρδη Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΠΛΔΟΝΙΚΟΛΰΚΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΙΙ Αίσθάνομαι την ύτΓοχρέωση νά συγχαρώ καί δη¬ μοσία δλους τούς Φιλους πού αγωνίστηκαν κοντά στούς ύποψήφιους τού ΠΑΣΟΚ καί δικαίωσαν τόν άγώνα τού Κινήματος γιά ίνα καλύτερσ μέλλον τής χώρας μας. Έπιθυμώ ιδιαιτέρα, νά εΰχαριστήσω όλόθερμα, δσους μοΰ έ'καναν την τιμή νά μέ προτιμήσουν μέ την ψήφο τους, δηλώνω δέ δτι εΐμαι πάντοτε ετοιμος νά άγωνισθώ άπό όποιαδήποτε θέση καί νά άνταποκρι- θώ θετικά στήν έκτίμηση καί στήν άγάπη δλων των κατοίκων τοΰ Νομοΰ μας. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΣΟΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έταιριών τής μορφής Α.Ε. & Ε.Π.Ε. αύξήθηκαν πάνω άττό 34% καί κατά 28% τα μικτά τους κέρδη κατά τό 1976. Συγκεκριμένα τα μικτό τους κέρδη έφτασαν τό τγο σό των 63 δισ. δρσχμών καί τα καθαρά κέρδη τό ττοσό των 7,8 δισ. δρχ. Γΐνεται φανερο άπό τα τταραπάνω έπίσημα στοιχεΐα πώς τα μονοπώλια τόν περσι νό χρόνο αύξησαν κατά πολύ τα κέρδη τους τή στιγμή πού τό είσόδημα των εργαζομέ¬ νων μειωνόταν. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΟΔΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Κατακόρυφη άνοδο πού ξε ττϊρασε τό διπλασιασμό ση- μείωσε ό δείκτης τιμών είδών διατροφής, ύπερτριπλασιά- στηκε ό δείκτης τιμών ποτών — καττνοΰ καί σημαντική α νοδο παρουσΐασε ό δεικτης τιμών καυσϊμων — λιπαντι κων στόδιάστημα Γενάρη — Όχτώβρη 1977, σέ σύγκρι- ση μέ τό άντίστοιχο τοΰ 1976. Οί μεταβολές είναι ο) ακολούθως: Ειδή διατροφής 1976 6,1 1977 13,4 Ποτά καπνός 2,1 6,4 Καύσιμα — Λιπαντικά 6,8 8,3. ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ Σέ χαμηλά έπίπεδα όρί- στηκαν οί τιμές συγκέντρω- σης τοΰ λαδιοΰ φετεινής σο- διάς. Συγκεκριμένα οί τιμές σέ εΐδος καί μέ δάση την ό- ξύτητα θά κυμαινονται: Παρθένο λάδι: Όξύτητας 0,01—0,50% πρός 71 δρχ. τό κιλό, 1% ττρός 70 δρχ., 2% ττρός 67,5 δρχ., 3% 66,5 δρχ., 4% 65,5 δρχ. καί όξύτη τας 5% πρός 63,5 δρχ. τό κιλό. Βιομηχανικό λάδι: μέχρι όξύτητας 0,95% πρός 64,5 δρχ. τό κιλό, όξύτητας 1% ττρός 64 δρχ., 2% πρός 63,5 δρχ., 3% ττρός 63 δρχ. 4% πρός 62,5 δρχ. Σέ έγκύκλιο τοΰ ύπουργεΐ ου Έμπορίου άναφέρεται δτι ή συγκεντρώση θά γίνει άπό την Έλαιουργικτ) καί οί πλη ρωμές άττό την ΑΤΕ. χές, μέ την άνοχή άλλον φο- ρέων, εΐχαν συνηθίσει νά έ- ττεμδαίνουν, μέχρι καί σέ κα θήκοντα νομαρχιακοΰ έπιπέ- δου. Εύτυχώς δμως τώρα μαζί μέ τό κλΐμα τής έποχής άλλα ξαν καί οί φορεΤς. Καί σ' αύ τό τό σημεΤο όφείλομε νά συ γχαροΰμε τόσο τόν Είσαγγε λέα κ. Ζορμττά, δσο καί τόν Διοικητή τοΰ Α' Άστυνομι κου Τμήματος ταγματάρχη κ. Φουκαράκη, οί όποΐοι έδω σαν £να καλό μάθημα στίς άτ ταβιστικές διαθέσεις τού τέ¬ ως «Φρουράρχου» συλλαμβά- νοντας καί παραπέμττοντας τόν προστατευόμενό τού καί κομματάρχη τού ύπουργοΰ κ Κεφαλογιάννη, κ. Καραμπί- νη. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΣ ΜΑΣ ττεΐ δμως τώρα κάθε καλόπιστος άναγνώ¬ στης των τταρακάτω γραμμών άν μττορεΤ νά άττοκλείσει κα νείς τό ένδεχόμενο τού επήρε ασμοΰ, ενός άλλου δημοσίου ύπαλλήλου, τοΰ κ. Κρασανά κη, τόν όττΌΪο πήρε άπό την αίθουσα τοΰ Δικαστηρίου ό κ. Βαγγέλης Κεφαλογιάννης. Την έ—αυάριο Τετάρτη ό Ηρακλής Καραμπίνης πσρα ττέμφθηκε στό Αύτόφωρο γιά άπειλή, μέ μοναδικό μάρτυρα κατηγορίας τόν παθόντα «. Κρασανάκη, χωρίς κανένα μάρτυρα ΰπερασπίσεως κα< δικηγόρο τού τόν κ. Γιάννη Τσαντηράκη, ττού συμττίπτει νά είναι καί Πρόεδρος τής Νςμαρχιακής Έπιτροττής τής «Νέας Δημοκρατας» Ή ρακλείου καί χωρίς φυσικά τόν δικηγόρο κ. Στρατάκη, ό οποίος τόν είχε συνοδεύσει την προηγουμένη στόν κ. Εί σαγγελέα γιά την ασκήση τής ποινικής δίωξης. Ό τρόπος ττού κατέθεσε ό μάρτυρας εΐχε σάν άττοτέλε σμα νά μετατροπτή τό κατηγο ριτήριο μέ είσαγγελική πρό ταση, άττό άττειλή (στήν ό— τΓθία ώ ςγνωστόν δέν χωρε'ϊ άνάκληση) σέ έξύβριση (στήν όττοία χωρεΐ άνάκλη¬ ση). ιΜετά τή μετατροττή, ό κ. Τσαντηράκης πρότεινε νά ζή τηθή συγνώμη άπό τόν πελά τη τού στόν έξυβρισθέντα ττλέθν (ή άπειλή εΐχε πάει ττερίπατο) ύπάλληλο τοΰ 'Υ- γεινομικοΰ κ. Κρασανάκη, ό οποίος φερόμενος ...φιλευ- σττλάχνως την έδωσε ένώ ό Καραμπίνης ...έκθύμως την απεδέχθη. Μετά άττό αύτά έπαψε όρι στικά ή ποινική δίωξη καί ...ζήσανε αύτοι καλά καί έ μεΐς ...χειρότερα. Κατά τα άλλα, δυό μόλις μέρες ττρίν εΤχε όρκιστεΐ ύ- ττουργός Έμπορικής Ναυτιλί άς ό σανειολήτττης τής χούν τας έξεχώτατος κύριος Έμ μανουήλ Κεφαλογιάννης. «"Ω τέμττορα... «"Ω μό- Ρ*ς·.»>
  ΟΜΙΛΙΑ
  ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
  κ ΤΙΜΟΘΕΟΥ
  Την έρχόμενη Κυριακή
  11 τρέχ. θά πραγματοπσιη
  θεϊ στήν Καλυθιανή όμιλία
  τοϋ Μητρσ^ολίτη Άρκαδί-
  ας κ. Τιμόθεου, μέ θέμα:
  «Ή Προσδοκΐα των Ε¬
  θνών».
  Μετά τίς άποκαλύυεις της εφημερίδας μας
  ΠΗΡΕ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΜΕΡΙΚΔΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Στή συγκεντρώση τοϋ ΕΚΗ ό βουλευτης Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ! »αμ{ σοβα
  ρη αττοκαλυψη ότι "Ελληνες χρηματοδοτοϋνται άπό Δμερικαυους
  Πραγματοπσιήθηκε προ
  χθές Σάββατο 6ράδυ στό
  Έργατικό Κέντρο Ήρα*
  κλεΐου, ή συγκεντρώση πού
  εΐχε ■προγραμματϊσει ή διοί
  κηση τοΰ ΕΚΗ σέ συνεργα
  σία μέ τόν Πανελλήνιο
  Σύλλογο Έλλήνων Εργα¬
  ζομένων στίς Άμερικάνι-
  κες Βάο*εις.
  Έργαζόμενοι ά·π' δλα τα
  στρώματα εϊχαν κατακλύ
  σει την αϊθουσα τοϋ ΕΚΗ
  καί διατράνωσαν την άπό-
  φασή τους νά άγωνισθοΰν
  ο'τό η·λάϊ των Έλλήνων έρ
  γαζομένων στή Βάση Γουρ
  νών, πού άπειλοϋνται νά
  πεταχτσΰν στό δρόμο παρα
  μονές Χριστουγέννων, ένω
  συγχρόνως προσ6άλλσν-
  ται οΌνεχώς άττό τούς άμε-
  ρικανούς προϊσταμένους
  τους.
  Μΐλησαν: ό Πρόεδρος
  τοΰ ΕΚΗ κ. Νεοκοσμΐδης, ό
  Γραμματέας Σταμοΰλος καί
  τα μέλη Δ.Σ. Μεσσαριτά-
  κης καί Αληγιζάκης.
  Ό κ. Νεοκοσμΐδης εϊ¬
  πε:
  «Οί άπολύσεις ^χουν 6α
  θύτερα κΐνητρα καί δχι οί-
  κονομικούς λόγους».
  Μίλησαν άκόμη ό κ. Γ
  Αλεξάνδρου Πρύεδρος τοΰ
  Πανελληνΐου Συλλόγου
  καί ό βουλευτής κ. Κ. Μπαν
  Η έπιστολή τού κ. Ρουμελιώτη
  β Συνέχεια άττό τή σελΙδα Ι ι
  φύγουν άμέσως καί οί επι- Ι
  χειρήσεις τοΰ Ηρακλείου
  καί δλης τής χώρας νά προσ
  λάβουν πάραυτα άύτό τό
  προσωπικό. ΕΤναι σέ θέση
  καί μπσροΰν. Την άρχή την
  κάνω έγώ καί προσλαμβά-
  νω δύο ατομα πού θά θέλη
  σουν νά έγκαταλείψουν τίς
  Άμερικανικές Βάσεις.
  Μιά χούφτα ραγιάδες
  πεινασμένοι καί ρακένδυτοι
  δέν εσκυψαν τό κεφάλι επί
  400 χρόνια στήν τότε τούρ-
  κικη αύτοκρατορία. Καί τώ
  ρα θά ■"■αρακαλάμε νά κρα-
  τήσουν στίς δουλειές τους
  είς βάρος τής πατρίδος μας
  4 — 5 έργαζόμενους;
  "Ετσι αγώνας δέν γί-
  νεται! "Ολοι μαζί μέ £ργα
  καί μόνο μέ έργα, νά βρον
  τοφωναμε: «νΕξω οί Βά¬
  σεις τοΰ θανάτου άπ' την
  Έλλάδα».
  Δέν θέλουμε τό ψωμί
  τους καί τα μεροκάματά
  τους. θέλουμε νά φύγουν
  άπό την πατρίδα μας.
  Εύχαριστώ γιά την φιλο
  ξενία
  Κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
  Έμπορικές Έπιχειρήσεις
  Λ. Καλοκαιρινοΰ — Ήρά
  κλειο.
  Μ0ΝΑΔ1ΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  σεις, γιατί ή ύπερψήφιση των κομμάτων έκείνων πού ά^
  γωνΐζονται έτσι ή άλλοιώς ένάντια σ' αύτη την πολιτικη
  δημιουργεΐ εύνοϊκώτερες ττροϋποθέσεις γιά τόν άγώνα τοΰ
  λαοΰ μας. Σήμερα δέν μπορεΐ ό κ. Καραμανλής νά μιλά
  γιά «όργανωμένες μειοψηφίες» γιατί μειοψηφία είναι σή¬
  μερα τό κόμμα τής «Ν.Δ.» καί δχι ή μεγάλη πλειοψηφία
  τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, γιατί καί οί ψηφοφόροι τοΰ κ. Κα-
  ραμανλή πού τόν ψήφισαν δχι γιατί έγκρίνουν την ττολι-
  τική τού, άλλά γιατί τταγιδευμένοι άπό τή ρουσφετολο-
  για άρττάχτηκε κυριολεκτικά ή ψήφος τους... δΐνοντάς
  τους γιά άντάλλαγμα μιά «καρεκλα» σέ κάττοιο κρατικό
  καί δχι κύρια σέ κομματικό μηχανισμό! !
  ΕΤναι σίγουρο δμως δτι ό αγώνας πού συνεχίζεται
  καί σήμερα θά άγκαλιάσει άκόμη ττερισσότερες μάζες
  εργαζομένων τοΰ χεριοΰ καί τοΰ πνεύμστος. Γιατί είναι
  πιά ξεκάθαρο καί δέν ύττάρχει αμφισβητήση δτι τό κόμ¬
  μα τής «Ν.Δ.» δέν μπορεΐ νά λύσει ουτε Ινα ττρόδλημα
  ττρός δφελος τού λαοΰ. Γιατί ή πολιτικη έκείνη πού άκο-
  λουθεΤ, ταυτίζει τα λαϊκά συμφέροντα, μέ έκεΐνα των "Α¬
  μερικανόν καί Δυτικοευρωτταίων Ίμττεριαλιστών. Σ' αυ¬
  τή τή κρίσιμη γιά τό λαό φάση μπαίνει άκόμη πιό έ-
  πιταχτικά τό θέμα τής ένότητας δλων έκείνων των άντιϊ-
  μττεριαλιστικών άντιμονοπωλιακών δημοκρατικών δυνά-
  μεων ττού είναι άντιθετες σ' αύτη την πολιτικη. Γιατί έ¬
  χει γίνει συνείδηση στίς πλατιές λαΐκές μάζες, δτι ή άλ-
  λαγή δέν είναι ύττοθεση ενός καί μόνον κόμματος ή ενός
  φωτισμένου άρχηγοΰ.
  Ή άλλαγή πού έχει άνάγκη ό τόττος καί ποθεΐ ό
  λαός θά είναι ύπόθεση δλων των εργαζομένων μέ κύριο
  6ξονα καϊ ήγετική δύναμη την έργατική τάξητήν πιό ττρω-
  , τοπόρο τάξη τής κοινωνίας καί τό κόμμα της, τό κομ-
  μουνιστικό κόμμα. Ή ίστορία τόσο τής χώρας μας, άλλά
  καί ή Ιστορία τοΰ παγκοσμίου έργατικοΰ κινήματος ε-
  χει δεϊξει —ώς είναι άπαραίτητη καί καθοριστική ή συμ¬
  μετοχή των κομμουνιστήν στόν άγώνα γιά ίνα καλλίτερο
  μέλλον. Καμμιά ττραγματική άλλαγή δέν μττορεϊ νά γίνει
  χωρίς αύτοΰς ή πολύ ττερισσότερα ένάντιά τους, γιατί οί
  συνεπέστεροι ύττοστηριχτές των λαϊκών άγώνων ήταν καί
  θά είναι οί κομμουνιστές. Σήμερα αύτη εΤναι ή μοναδικη
  διέξοδος. Μιά γερή ένότητα μέ τούς κομμουνιστές πάνω
  σ' ίνα κοινό μίνιμουμ συγκεκριμένο πρόγραμμα πού θά
  ξεκινά άπό τα μικρά προδλήματα των εργαζομένων (συν-
  δικαλιστικά — πολιτικά ■·- οίκονομικά) καί θά 6άζει τίς
  βάσεις γιά τόν κοινωνικό μετασχηματισμό τής κονωνί-
  ας. Η δσο τό δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση τέτοιων
  δημοκρατικών δυνάμεων θά είναι ή πιό μεγάλη καί κατη-
  γορηματική απαντήση στά νέα δέ ινα καί συμφορές πού
  προμηνύεΊ γιά τό λαό ή δήλωση τοΰ κ. Καραμανλή. Ό
  λαός άνάλογα θά κρίνει καί στό παρελθόν έχει δεϊξει δτι
  διαθέτει αύτη τή δυνατότητα καί μάλιστα σέ μεγαλύτερ<ί 6αθμό, άπ' δσο νομίζουν μερικοί. ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ τουβας. Ό κ. Μπαντουβάς άπε κάλυψε δτι: «"Ελληνες ύ- πάλληλοι μυοτικών ΰπηρε- σιών χρηματοδοτοϋνται ά¬ πό τούς Άμερικάνους» καί τόνισε δτι παρθενική έτ»ε· ρώτησή τού στή νέα Βουλή θθναα τό θέμα αύτό. Κότι καινούργιο στή νυχτερινή ζωή ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΑΛΟΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Στή Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 103, πρόκειται νά έγκαινιαοΤεί γύρω στίς 15 Δεκεμβριού, 2να πολυ- τελές κοσμικό σαλόνι, πού θά είναι κάτι τελείως και- νούργιο γιά τή νυχτερινή ζωή τοΰ Ηρακλείου. Μιά πάρα πολύ μεγά- λη αίθουσα, χωρητικότητος περίπου 500 άτόμων, διακο σμημένη μέ πολυτέλεια καΐ έζρττλισμέΐνη μέ τελειοτά¬ του τύπου μηχανήματα κλι ματισμοΰ, έξαερισμοΰ, ήχου καί φωτιστικών έφφέ, θά τεθεϊ οτή διαθέση τοΰ Ήρα κλειώτικου κοινοΰ, πού θά θέλει νά διασκεδάσει μέσα σέ ίίνα βνετο, πολιτισμένο καΐ οίχογενειακό περι6άλ λον. Τό καινούργιο αύτό Η ΔΙΚΗ ΜΑΖ ΖΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ <4πό τή σελ. 1 βολαιογραφικοϋ Συλλόγου Ηρακλείου. Ό τέταρτος μάρτυρας πού εΐχε κλητεύσει στήν πρωτόδικο δΐκη ό κ. Είσαγ γελέας "Ηρακλείου, κ. Στέ λιος Φιοράκης (Πρόεδρος τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλό- γου Ηρακλείου) δέν κλη- τεύθηκε (α.γνωο'Γο γιατί) στό Έφετεϊσ. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΡΕΣΙΤΑΛ Σήμερα τό βράδυ στίς 8.30' στύν "Αγιο Μάρκο ή γνωστή πιανίστα Μαρίκα Πατταϊωάννου, θά δώσει ρε οΊτάλ πιάνου μέ ενδιαφέ¬ ρον πρόγραμμα. Ή εϊσοδος στήν εκδη¬ λώση πού όργανώνει ό Δή μος καί ό Μουσικός Σύλλο γος «Απόλλων», θά γΐνε¬ ται μέ είσιτήρια των 50 δραχμών. νυχτερινό κέντρο, τό όποίο θά κρατηθεϊ σέ 2να ύφηλό έπίπεδο κέντρου σίκογενεΐι ακοΰ χαραχτήρα, διαθέτει σαλόνι άναμονής, μπάρ, ύ· ττερυφωμένα -πατάρια κυ· κλοτερώς τής αιθούσης καί ανετους βοηθητικούς .χώ- ρους (κουζίνες, οτούντιο ήχου καί φωτισμσΰ, τουαλέ τες, καμαρίνια καλλιτε- χνών κλπ). Οί έπϋχειρηματίες τοΰ παραπάνω κέντρου, πού τοΰ έ'δωσαν την όνομασία «ΙΛΟΟ», κ.κ. Μανόλης Σταυριανουδάκης καί Χαρά λαμπος Νύκταρης, φιλοδο- ζοΰν νά παρουσιάσουν ?να θέαμα άξιώσεων, μέσα οέ μιά εύρωπαϊκοϋ έπιττέδου σάλα, στήν όποία οί θαμώ- νες θά μπσροΰν νά άπολαύ σουν, έκτός άπό τή διασκέ δαση καί έκλεκτό φαγητό, ιήν εύθυνη τοΰ όποίου ί- χει άναλάβει ό γνακπός σπεσιαλΐστας κ. Κατσίνας. Η ΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 νιατάκης. Τ6 Δικαστήριο έκαμε δεχτό τό αϊτημα καί άνέβο λε τή δΐκη γιά τίς 15 Δεκεμ βρίου 1977, άφσΰ έτιμώρη- σε δλους ,τούς άπο^σιάζον τες μάρτυρες μέ τρείς χιλιά δες δραχμές πρόστιμο καί διέταξε καί βιαία ττροσαγω- γή τους. Ή ΰπόθεση άναφέρεται στό άρθρο τής «Μεσογείου» μέ τίτλο «Τό ψεύτικο πιοτό λάκι», τό όποϊο γράφτηκε μέ άφορμή τόν γνωστό άγώ να τής «Αληθείας» κατά τής Μασονίας. Δικηγόρος τής πολιτι¬ κής άγωγής ή"ταν ό κ. Γ. Στρατάκης καί τής ύπερά- στισϊις των κατηγορουμέ¬ νων ό κ. Μιλτιάδου. «>♦♦♦
  ►♦♦♦♦«►♦♦♦
  ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ
  Κρήτες Ποιητές
  ΧΟΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Άνέμη πάλι γύρισε, κ' ή κόκκινη γλωστή σου
  νά ξετυλίξει καί μαζί νάρθεΐ τό παραμύθι,
  παληοΰ καιροΰ καμώματα, νά άνιστοριθοΰνε.
  ΑΑΑ
  Σ' ίνα χωριό, Άξότικο, περήφανο, τσί Κρήτης,
  άνέφαλα περνούσανε καί κρθψαν τόΦεγγάρι,
  φοδήθηκαν οί κάτοικοι τή σκοτεινιά τσί νύχτας,
  κ' ενας ξανθός ντεληκανής, χτύττησε την καμπάνα,
  είς σέ κιντύνου σύναξτί, είς σέ άνάγκης ώρα.
  ΛΑΛ
  Μαζεύτηκαν οί ττροεστοί, ττολλάτό ντουχιουντίζουν
  κα! πάνω στό ντουχιούντισμα, κοπέλι μαντατεύει:
  Νερό τραδοθσα πηγαδιοΰ, στου Μιχέλη τό σττίτι
  καί τό 'δα μέσα στό νερό, στοΰ πηγαδιοΰ τόν πάτο.
  ·ν*Λ
  Τσιγκέλια παίρνουν καί τριχές καί τρέχουν νά τό βγάλουν.
  Ρίχνουν τσιγκέλια δεκοχτώ, σέ μιά τριχιά δεμένα,
  μπερδεύουνε τα σύνεργα, στού πηγαδιοθ τσί πέτρες
  κ' άρχίνησαν τό τράδηγμα μ' δλη τή δύναμη τους.
  Μοιρολογίστρες τταρακεΤ στένουν τό μοιρολόϊ,
  δίνουν ρυθμό μέ τό σκο~ό στούς άντρες πού τραβάνε.
  Θά 6γεΐ λοιπόν γή δέ θά 6γϊΐ; καί σπά ή τριχιά στή μέση
  ΛΛΛ
  Τ' άνάσκελα έπαίσανε οί Φεγγαροψαράδες
  στό ξέφωτο τοΰ ούρανοΰ, θωρούνε τό Φεγγάρι
  καί λένε: Κουραστήκαμε, μά σκιάς ψηλά έβγήκε!..
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ
  ΕΧΟΥΝ περάσει δεκσπέντε μέρες άττό τίς έκλογές
  καί δμως άκόμη δέν εχει ξεκαθαριστεΐ τό θέμα τής σω-
  στής καταμέτρησης των ψήφων. "Ισως αύτό νά ώφείλετσι
  ...στά τελευταίου τύπου ήλεκτρονικά μηχανήματα πού έ¬
  σπευσε νά άγοράσει ή κυβέρνηση προεκλογικά γιά τή κα-
  ταμέτρηση των ψήφων. Λάθη καί έλλείψεις παρουσιάοτη-
  καν σέ πολλά έκλογικά τμήματα χωρίς μέχρι τώρα νά δο-
  θεΐ μιά ΰπεύθυνη απαντήση άπό τούς άρμόδιους. 'Υπάρ-
  χουν πληροφορίες ότι λάθη καί έλλείψεις έχουν σημειωθή
  καί σέ έκλογικά τμήματα τού νομοΰ μας. Άς δοθεί μιά
  απευθύνη απαντήση έπ' αυτού.
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ "ΟΡΦΕΑ,.
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας καί στό παρελθόν Ιχει άσχο-
  ληθεΐ μέ τό θέμα τού κινηματογράφου «ΟΡΦΕΑ)». 'Επειδή
  δμως ό παραπάνω κινηματογράφος έξακολουθεΤ νά συγκεν-
  τρώνει θεατές κύρια άνήλικους καί μάλιστα σέ Ιργα σέξ
  πού συνεχώς παρουσιάζει, είναι άνάγκη νά διερευνήσει τό
  θέμα ή Άστυνομία διότι είναι γνωστάς ό φοβεράς κίνδυνος
  πού διατρέχουν οί νέοι μας άπό τό νά παρακολουθοΰν ται-
  νίες έγκληματικές, πού διαστρίφουν ήθικά καί πνευματι-
  κά τούς άνήλικους θεατές των. "Ας καταλά6ουν έπιτέλους
  οί άρμόδιοι δτι δέν μποροΰν άνενόχλητα νά προσφέρουν
  στούς νέους τα προϊόντα τής άρωστημένης καί σάπιας 6υ-
  τικης κοινωνίας.
  ΜΕΡΙΚΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
  ^ΠΡΟΣΦΑΤΑ άλλά καί στό παρελθόν, πολλά έπεισό-
  δια εχουν σημειωθει έπανειλλημένα στά «ξενυχτάδικα» της
  ττεριοχής τοΰ Γιόφυρου. Πρωταγωνιστές στά έηεισοδισ
  αυτά είναι κύρια άνήλικοι καί τό «μήλο της έριδος» πάν-
  τα γυναικες. Δικαιολογημένη είναι ή άγανάχτηση γονιιον
  Υ·ά την άτταράδεχτη αύτη άνοχή των όργάνων τού κρά-
  τους σέ τέτοιου εϊδους κέντρα.
  Μερικά έρωτήματα άπευθύνουμε στούς άρμόδιους κα!
  ττεριμένομε απαντήση:
  λ 1) Εχει έλεγχεΐ ποτέ ή έστω τελευταία ή ήλικίσ
  των θαμωνων των κέντρον πού χυμαίν-αι, κατά πληροΦο-
  ριες, άπό 17—17 χρόνων;
  . . •"•'ωΡ'ζε· ή αρμοδία ύπηρεσία δτι έχουν σημιιω-
  βει κρουσματα τραυματισμών καί φοβερών καυγάδων,
  3) Γνι,,ρΊζοι,ν οί κρμόδιοι δτι τα κέντρα αύτά είναι
  «έπανδρωμένα» ^ »<σπέλες γιά την ...εξυπηρετήση των ■ .άνηλικων πελατών;