98972

Αριθμός τεύχους

149

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

19/12/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, ποϋ ηρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Επαγ°κρητ!α'Λ * Αΐ-οβον**·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ±
  ΔεΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΉΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 149 - Δρχ. 5
  Αμερικαυός Άυυίβας,,πρό τώνπυλών
  ΟΣΟΙΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΤΕ -ΣΕ ΑΙΓΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
  Ο «ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ» των 16 πλοι-
  ων τοθ 6ου ΆμερικανικοΟ Στόλου
  στό Λιμάνι της Σούδας «γιά λόγους
  έπισκευης» (χάλασαν χά άφιλότι-
  μα καί τα 16 μαζεμένα...) είναι 'ένα
  «κακό σημάδι» γιά τό μεγάλο θε-
  μα πού εχει τόν γενικό τίτλο «Ή
  τύχη τής Κρήτης».
  Η ΕΝΑΡΞΗ άκόμη διαφόρων
  ταχτικών δημοσίων έμφανίσεων
  των Άμερικανών τής Βάσης Γουρ-
  νών στά κεντρικά ζαχαροπλαστεια
  τίς ταβέρνες καί την άγορά γενι-
  κά τοθ Ηρακλείου, σέ σχέση μέ
  τόν μέχρι πρό τινος σχεδόν άπο-
  κλεισμό τους στΐς Γουρνες, είναι έ·
  πίσης Μνα άλλο ϋποπτο σημάδι.
  ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ προ-
  χθεσινό πάρτυ τής έταιρίας «ΠΑ-
  ΣΙΦ1Κ» πού δόθηκε γιά πρώτη φο¬
  ρά σέ κέντρο τής πόλης μας καΐ μά-
  λιστα κρητικό, ένώ μέχρι τώρα δινό
  ταν στή Βάστι καί η κοινή δημοσία
  διασκέδαση Άμερικανών καί λΐγων
  — εύτυχώς — Έλλήνων, ήταν έπΐσης
  μιά άλλη σχεδιασμένη εκδηλώση
  τοθ γενικοθ προγράμματος, πού κα-
  τατείνει νά έπανασυνδέσει τίς κλο-
  νισμένες, είδικά στόν χώρο αύτό τοθ
  Ηρακλείου, Έλληνο — Άμερικανι-
  κές σχέσεις.
  Μ Ε ΤΗΝ έπανεκλογτι τού Καρα-
  μανλή, οί ΆμερικανοΙ θελουν νά πά
  ρουν θέση στόν κοινωνικό χώρο πού
  τούς ένδιαφέρει καί νά κάνουν τόν
  κόσμο νά τούς συνηθΐσει, δπως πα-
  ληά, έν όψει της επικειμένης ύπο-
  γραφής της συμφωνίας γιά τίς Βά-
  σεις.
  ΤΟ ΣΧΕΔ1Ο έφαρμόστηκε καί
  προχώρει κανονικά. ΟΙ Άμερικανοί
  κάνουν καλά τή δουλειά τους. Ε¬
  μείς τί κάνομε; ΠοΟ είναι οί φωνές
  των Κομμάτων; ΠοΟ είναι οί άντι-
  δράσεις των Όργανώσεων; ΠοΟ εί
  ναι έστω οί διαμαρτυρίας καί τα ι^η
  φίσματα τής "Επιτροπής κατά των
  Βάσεων;
  ΜΟΝΟ τό ΚΚΕ έμεινε νά συνε-
  χΐζει τόν άγώνα, άλλά κι αύτό τοθ
  άμφισδητοϋνε την καλή πρόθεση οί
  πονηρά έργαζόμενοι 6πέρ των Α¬
  μερικανόν, ρίχνοντας τή ρετσινιά
  ότι φωνάζει κατά των Άμερικανών
  γιατί θέλει τούς Ρώσους.
  Μ ΕΝ ΕΙ άκόμη καί ή μικρή δική
  μας άνεξαρτητη λαϊκή φωνη, άλλά
  κι αύτην προσπαθοθν μέ κάθε τρό-
  πο νά την πνίξουν, νά τή σταματή-
  σουν, μέ τό νά μας κυνηγουν καί
  νά μας σπιλώνουν.
  ΤΟ ΘΕΜΑ είναι σο&αρό, γι' αύ¬
  τό καί καλουμε γιά μιά πρόσθετη
  φορά δλους τούς πατριώτες νά τό
  μελετησουν. ΟΙ Άμερικανοί κατα-
  χτητές είναι σάν τόν Άννίβα ήΤ
  πρό των πυλών. Σέ λίγο πού θά ύ·
  πογραφεΐ ή συμφωνία καί οί Βάσεις
  θά γίνουν...Έλληνικές, οϋτε κι έμεΐς
  πού φωνάζομε τό ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
  δέν θά μποροθμε νόμιμα νά τό κά¬
  νωμε, γιατί θά διωκόμαστε γιά άν-
  τεθνική δραστηριότητα καί δέν θα
  δικαζόμαστε πιά στά Πλημμελειο-
  δικεΐα καί τα Έφετεΐα, άλλά στά
  Κακουργιοδικεΐα ή καί στά Στρα-
  τοδικεϊα.
  ΚΡΟΥΟΜΕ λοιπόν γιά μιά άκό¬
  μη φορά τόν «κώδωνα τοθ κινδύνου»
  τού μεγάλου κινδύνου πού προκαλεϊ
  τόσο έπικΐνδυνα ό Άμερικανικός
  ' Ι μπεριαλισμός καί ό Σιωνισμός, μέ
  τίς Βάσεις τοθ θανάτου καί τα αλ-
  λα συμπαρομαρτούντα πού τείνουν
  νά καταληξουν στή ν πλήρη κατά-
  χτηση, άν δχι τοθ Έλληνικου, του¬
  λάχιστον τοθ Κρητικού χώρου.
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, Ικετεύομε καί
  προσκαλοϋμε, όσους μπορουν, δ-
  σους άγαποθν αυτόν τόν τόπο, δσους
  πιστεύουν πώς ύπάρχει κάπου γύρω
  τους έστω καί μιδ μικρή ποσότητα
  έθνικής αξιοπρεπείας, νά πάρουν
  θέση άπέναντι στόν έθνικό κίνουνο
  πού μας έπαπειλεΐ ΟΛΟΥΣ. Μ. Χ.
  ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  16 ΠΟΠΕΜΙΚΑ ΠΑΟΙΑ ΣΕ "ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ,,
  ΠΑ... "ΕΠΙΣΚΕΥΗ,, ΣΤΟ ΠΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΟΥΟΑΣ
  • Τού άπεσταλμένου (ιας
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  Την ττβρασμένη βδομάδα
  (Τετάρτη) έκαναν την έμψά-
  νισή τους στό κόλπο τής
  Σούδας 16 ττολεμικά τού 6ου
  Άμερικάνικου στόλου. Ή έμ
  νισή τους στόν κόλττο τής
  ττολεμικών ττού είναι ή ττρώ-
  τη μετά την έττανεκλογή τής
  «Νέας Δημοκρατίας» καί
  σχηματισμό τής «Νέας κυ-
  δέρνησης» προκάλεσε άγανά-
  χτηση στό δημοκρατικό λαό
  τής Κρήτης. Έπιβεβαιώθηκε
  γιά δλλη μιά φορά δτι οί Ά
  μερικάνοι ίμττεριάλιστές, ά-
  σύδοτοι καί κάτω άπό την
  καλύψη τής κυβέρνησης Κα-
  ραμανλή τριγυρνβθν άπό λ·*
  μ άν ι σέ λιμάνι βάζοντας σέ
  κΐνδυνο τή ζωή χιλιάδων Έλ
  λήνων. Ή ώμή αύτη ενεργεια
  των άμερικανών ίμττεριαλι-
  στών διαψεύδει γιά άλλη μιά
  Φορά τή δήθεν άττοχώρηση
  τής χώρας μας άπό τό στοα
  τιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ.
  Χαραχτηριστικό είναι τό
  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ
  ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
  ΤΗΣ "ΠΑΣΙΦΙΚ,, ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΒΑΣΕίϊΣ
  γεγονός δτι τα 8 ό—ό τα ά-
  μερικάνικα ττλοΤα περιέ—λε
  αν στά άνοικτά τού κόλπου
  ένώ τα ΰττόλοιπα ή"ταν άγκυ
  ροδολημένα στήν άμερικάνι
  κη άεροναυτική 6άση τής
  Σ ούδας.
  Παράλληλα μέ την έμφάνι
  ση των πλοίων στό λιμάνι,
  άρχισαν άπό συνεργεία των
  Ελληνικών κρατικόν ύττηρε-
  σιών, μετρήσεις άγροτικών
  περιουσίαν στήν ττεριοχή
  Δραπανοκεφάλα, Καλάντσ,
  κ.ά.
  ΟΊ κάτοικοι τής περιοχής
  είναι άναστατωμένοι γιατί
  ττιστεύουν δτι πρόκειται γιά
  ά—αλλοτριώσεις πού θά έπε-
  χτείνουν τό πυραυλικό κέν¬
  τρο τού ΝΑΤΟ στ' άκρωτή
  ρι.
  Ή περιοχή των απολ¬
  λοτριώσεων βρίσκεται ακρι¬
  βώς άπέναντι άπό τό Νατοϊ
  κό ττυραυλικό κέντρο τού Ά-
  κρωτηρίθγ καί την άμερικά
  νίκη άερρναυτική βάοη. "Ε
  πεσε δέ στήν άντ,ίληψή μας
  (βοισκόμαστε μακρυά λόγω
  τής άπαγορευμένης περιο¬
  χής) δτι έττικρατοΰσε μεγά-
  Συνέχεια στή σελΐδα 4
  Ψ9
  Σέ μεγάλη μερίδα τοθ λαοΰ μας, ή υ¬
  πάρξη καί ή δραστηριότητα τής Άμερικά-
  νικης Έταιρείας ΠΑΣΙΦΙΚ παραμένει
  σχεδόν άγνωστη. Αύτό σέ μεγάλο δαθμό
  ώφεΐλεται στό ότι ή έταιρια αυτή καλύ-
  πτεται κάτω άπό τόν τίτλο «Άμερικάνικη
  Βάση Γουρνών». Αύτό δέ σημαίνει δμως
  δτι ή έταιρια αυτή δέν Μχει τή δική της
  δραστηριότητα - πάντα βεβαία μέσα στα
  πλαίσια τής άμερικάνικης πολιτικής -- πού
  ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
  ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
  ΟΊ πρώτες κάρτες, γιά τα
  Χριστούγεννα κα! την Πρω-
  τοχρονιά, άρχισαν νά'κοττα-
  χνουν.
  Άνάμεσα στϊς ττρώτες
  πού πήραμε, ξεχωρίσαμε τίς
  εξής: Πιρέλλι Ελλάς, Βαρ-
  ν!μα, Μότορ Ό'λ, Σέκα, Νο-
  μάρχη Σάμου, ΕΑΠΑ, Συλ-
  λόγου 'Υτταλλήλων Δήμου Ή
  ρακλείου.
  Εύχαριστοΰμε τούς άπο-
  στολεΐς καί άντευχόμαστε.
  Μετά τό πρόοφατο δημοοίευμό μας
  Ο κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΙ ΔΙΕΤΔΞΕ ΕΝΟΡΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΔΓΩΓΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΥ
  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
  τής Είσαγγελίας Ήρακλβί
  ου κ. Γ. Ζορμιππς, ευθύς
  μετά τό δημοσίευμα τής έ
  φημερίδας μας (πού έγι-
  νε ατό ττροηγούμενο φύλ-
  λο τής «Αληθείας»), σχε-
  τικά μέ τόν έξαγωγέα κ.
  Πασχάλη Χατζόπουλο καϊ
  τόν Γεωπόνο ύττάλληλο
  τής "Υπηρεσίας Γεωργίας
  κ. Στέλιο Μαρκάκη, διέτα
  ξε έττείγουοα Προκαταρ-
  κτική εξετάση.
  Σήμερα Δευτέρα θά κα-
  ταθέοει ένόρκως αχετικά
  μέ τό θέμα αύτό ό διέυθυν
  τής τής εφημερίδας μας, ό
  οποίος καί θά δώσει περιο
  σότερες λεπτομέρειες, γύ¬
  ρω άπό την περίπτωθη αύ
  τή, πού έντυπωσίαοε τή
  κοινή γνώμη τοΰ Ήρρκλεί
  ου.
  Ώστόσο τή βδομάδα
  ιπΛυ πέρασε, οί κ.κ. Χατζό-
  πουλος, Μαρκάκης, $> έκ-
  τελωνισιής τού αύτοκινή-
  του κ, Άνδρεαδάκης, δικη
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΕΣΤΙΝ ΔΙ ΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ
  Γού ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ ΧΙΩΤΑΚΗ
  Πρέπει νά εΐσαι «ΑΝΑΙ
  ΣΘΗΤΟΣ» γιά νά μποροίον
  νά περνοΰν όρισμένα πράγ
  ματα άπαρατήρητα άπό κον
  τα σου·
  "Ενα τέθΌιο, μποροϋμε
  νά ττοΰμε, πώς είναι καί ή
  αποκάλυψις (ΚΟΡΥΦΗ!!)
  ι ής «ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ —
  Κορυφής» δτι δηλαδή ό
  Καραμανλής είναι Μασό-
  νος!!
  Μέσες, άκρες, τό ξέρο¬
  με βεβαία, άλλά κατά τό άν
  θρώπινο «αύτοαπατούμε
  θα» δέν μπορούσαμε νά πι
  οτέψομε γιά τύ ποσοστό χρή
  οης πού θά έ,κανρ α' αυτή
  ιήν ίδιότητα.
  "Ενα άπό τα οιχαμερό
  τερά τού ήτο νά διατηρή τόν
  Γ. Ράλλη ο ιήν ΘΕΣΗ τοϋ
  Ύπουργοϋ Παιδείας καί
  θρησκευμάτων πού ώς άπο
  δείχνετε είναι ΜΑΣΟ
  ΝΟΣ!).
  Σέ ποΐο βαθμό λοιπόν
  έλέγχεται ή ΖΩΗ μας άπό
  τούς Κυβερνόμενους Κυ-
  βερνήτες; Είναι ι ό φλέ-
  γον έρώτημα.
  Άπό την αλλη μεριά ή
  Ήγεοία τής Έκκληοίας
  τού προδομένου ΧΡΙΣΤΟΥ
  «αγρόν ήγόρασε».
  Οί Λύκοι λυαοαλέθι κα
  τασπαράοοουν τό ποίμνιό
  μας καϊ έμεΐς αρκούμεθα
  νά μαζώνουμε τίς προβιές
  τους.
  Άραγε θά άναλογιοθοΰ
  με τόν ήθικό βάραθρο πού
  σπρώχνωμε τόν έαυτό μας,
  μέ τό νά ανεχόμεθα τέθοια
  ΑΝΟΜΑ;;;
  Διακατεχόμενος άπό
  Άπελπισία, τ ό καθήκο
  δέν μέ άφήνει νά μην τό
  πώ: Ντροπή μας!
  Μά ««την Δίκης ό-
  φθαλμός..».
  "Αραγε θ' άλλάξουν
  οί Βιολιτση"δες; (Μά καί ό
  χορός...)
  ΠΑΠΑ ΓΙΠΡΓΗΣ
  ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  Άγιά Ρουμέλη Σφακίων
  ■■■■■■■■■■Ι
  γύροι καί αλλοι δνθρωποι
  τού περιβάλλοντός τους,
  ^■■■■■■■■■ΒΗΒΗΗΙ
  Μέ άφορμή την άσΘένεια τού Τέλη
  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
  Η ΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΔΩΝ
  Όρίστηκε γιά τις 9 τοϋ Γενάρη
  συνεβρέθηκαν καί άνταλ-
  λάξανε άπόψεις επί τής
  γενομένης καταγγελΐας,
  την όποία τελικά δπως
  προτε!ναμε1 θά διαλευκά-
  νει ή Δικαιοσύνη.
  Παράλληλα άρχισαν
  καί Διοικητικές άνακρί-
  σεις, άπό πλευρδς Υπουρ
  γείου Γεωργίας.
  ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
  Ο ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ
  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ
  κ.
  Μέπα οΐύ Γενάρη τοΰ
  "78, ττρόκειται νά μεττιτε-
  Οεϊ άπό τό Πρωτοδικεϊο Ή
  ρακλείου, ατό Πρωτοδικεϊ
  ο Πειραιώς, ό Πρωτοδικης
  κ. ΠαταθανοΙσόηουλος.
  Ή ε'ίδηση τής μετάθε
  σής τού, πού κυκλοφόρη-
  β£ ήδη, άκούστηκε μέ λύ-
  πη, δεδομένου δτι ό κ. Πά
  παθανασόπουλος, έκτός ά
  πό Δικαστής ήταν γνα>-
  στός οτήν Ήρακλειώτικη
  κοινωνία καί σάν δόκιμος
  ποιητής καϊ λογοτέχνης.
  άλλοτε φανερά, άλλοτε «κρυφά» παρουσι-
  άζεται.
  "Ενα δεΐγμα αυτής τής δραστηριότη¬
  τος της ήταν καί ό προχθεσινάς «Χριστου-
  γεννιάτικος χορός» πού διοργάνωσε σέ
  Κρητικό κέντρο τής πόλης μας. ΟΙ θαμώ-
  νες ήσαν έλαχιστοι (οί διοργανωτές πε-
  ρίμεναν 300!) γνωστοΐ γιά τα φιλοαμερι-
  κάνικά τους αίσθήματα χόρεψαν μαζί μέ
  τούς άμερικάνους τούς λεδέντικους Κρητι
  κούς χορούς μας.
  Ή άνοιχτή αυτή έμφάνιση των δολο-
  φόνων τοΰ 'Ελληνικου λαου ·- άλλες φο-
  ρές ό χορός γινόταν μέσα στη Βάση -- δέν
  είναι τυχαΐο γεγονός.
  ΟΙ δλο καί πιό άνοιχτές τους έμφανί-
  σεις στό χώρο μας άποτελοθν πρόκληση
  στό δημοκρατικό λαό τής πόλης μας.
  Περισσότερα δμωΐς στοιχεία γιά τή
  δραστηριότητα καί τό ρόλο της «ΠΑΣΙ¬
  ΦΙΚ» πού συγκεντρώσαμε σέ έρευνά μας,
  θά δημοσιεύσουμε σέ έπόμενό φύλλο μας.
  Πρός τό παρόν περιοριζόμαστε νά ση-
  μειώσωμε δτι τι παρουσία το διευθυντή τής
  «Αληθείας» καί δυό συνεργατών της, (τού
  Τέλη Γιαννακουδάκη καί τοθ Γιώργη Λα-
  νουδάρδου) σττιν προχθεσινή συνεστΐαση,
  ένόνλπσε τούο Άμερικανούς τής ΠΑΣΙ
  ΦΙΚ, άλλά κυρΐως τούς "Ελλτινες συνεργά-
  τρς τους, οί όποΐοι δέν αποοοθσαν φαίνεται
  νά ήσαν περισσότερο έκδηλωτικοΐ δπως ΐ-
  σως ήθελαν.
  Ή δίκη μέ κατηγορουμί-
  νους τούς ΰττεύθυνους τής
  «Μεσογείου* πατέρα καί
  γυιό Γραμματικάκη, πού
  V
  ταν νά διεξαχθεϊ την ττερα-
  σμένη Πέμπτη 15 Δεκεμβριού
  στό Τριμελές Πλημμελειοδι-
  κεΐο Ηρακλείου, δέν έγινε
  τελικά, γιατί ό Άριστοτέλης
  Γραμματικάκης ττροσεκόμι-
  σε ττιστοττοιητικό δτι είναι
  αρρω~τος. ' Ετσι, ή δϊκη ά-
  ναβλήθηκε γιά τίς 9 Ίανου-
  αρίου 1978.
  Ώς γνοκττόν, οί κοττηγο·
  ρούυενοι διώκονται γιά ττε-
  ριύβριση Άρχής (τού Συμ-
  βουλίου Πλημμελειοδικών Ή
  ρακλείου) καί έξύδριση τού
  διευθυντή της «Αληθείας».
  Σχετικά μέ την παραπάνω
  ύττόθεση, άξίζει νά σημειω-
  θεΐ δτι δημιουργήθηκε καΐ
  κάποιο θέμα, γύρω άπό την
  άναβολή της, ττού εγινε έν ά-
  ττουσία τοΰ πολιτικώς ένά
  γοντος διευθυντή τής έφημε
  ρίδας μας, πρίν άπό την κα
  νονική σειρά πού εΐχε ή δίκη
  στό τπνάκιο. Ένώ, συγκεκρι
  μενά ήταν τελευταία (αριθ.
  30) στό τπνάκιο, συζητήθη-
  κε (καί άναδλήθηκε) πρίν ά¬
  πό την ΰπ' αριθμόν 23, μέ
  πρόταση τού δικηγόρου των
  Γραμματικάκηδων.
  Τελικά, δόθηκε ή εξηγήση
  ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
  ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΠΗ
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΣ
  Ένώ 6ριθκόιαν οτί| Σο-
  βιετική "ΕνιΛση γιά θερα
  πειά άπό ίλεό, ό 26χρονος
  Γιώργος Κασαπάκης άπό
  τό Αρκαλοχωρι, πέθανε
  έκεΐ άπό συγκοπή τής καρ
  διός.
  Τό 6ράδυ τού περασμέ-
  νου Σαββάτου, εφτααε—
  Συνέχεια ατή οελΐδα 4
  ■■■■■■ι■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'
  δτι τό Δικαστήριον εχει 5ι-
  καίωμα νά άλλάξει τή σειρά
  τού πινακιου, έψ' όσον είναι
  μέσα στό ώρισμένο χρονικό
  δριο έχδικάσεως, δηλαδή .
  στήν περίτττωσή μας, ή 11
  ττ.μ. Έττ' αϋτοΰ εΐπώθηκε
  κατ' αρχήν δτι ή συζητήση
  της έγινε 11.20' στή συνέ^
  χεια ό κ. Είσαγγελέας τής
  εδρας εΐπε δτι συζητήθηκε
  στίς 11.15' καί τέλθς ό κ.
  Πρόεδρος τοϋ Δικαστήριον
  εΐπε δτι συζητήθηκε στίς
  11.10". Ό ττολιτικώς ένά-
  γων, ή ΰττεράσπισή τού καί·
  3 μάρτυρες αύτότττες, υπο
  στήριξαν δτι έ'γινε στϊς 11 (
  τταρά δέκα.
  Γιά την παραττάνω άσυνη-1
  θιστη ττερίπτωση πού δημι-'
  ουργηθηκε, ό ττολιτικώς ένά-1
  ν«ν διευβυνχής τής εφημερί¬
  δας μας, διαμαρτυρήθηκε
  στόν Προϊστάμενο τής Εί¬
  σαγγελίας κ. Ζορμπά.
  άφορμή ίνα άτυχές έπεισόδιο ττού στοιχισε ΙΟήμερη άποβολή
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚαταννεΑιες -πουδαοΐώυ πού ζητοϋυ έπέμβαοη αρμοδίων
  ΑΝΑΣΤΑΤΩΜΕΝΟΥΣ δρήκαμε τούς 500 πε-
  ρίπου σπουδαστές τής Μέσης Δημοσίας Τεχνι-
  κής Σχολής Ηρακλείου την περασμένη ΤρΙτη τό
  άπόγευμα εξω στήν αύλή τής Σχολής. "Ενα έ-
  ττεισόδιο μεταξύ τοΰ καθηγητή τής σχολής κ.
  Παπαδάκη Ματθαίου καί τοΰ σπουδαστή Τσα-
  ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ αρχισε
  δταν ό κ. Πατταδάκης εΐττε, ά-
  πευθυνόμενος στόν Τσαμάν.
  δουρα: «ττοιός είναι αύτάς
  ΣΑΤΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΟΙΑ
  Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥ
  Τοϋ ΝΙΚΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  ΜΙΑ ,φορά κι 2ναν και-
  ρό, ή γλώαονα ενός πεινα-
  ομένου, οκεφτότανε μέαα
  οτό στόμα τού, τί μποροΰσε
  νά κάνει γιά να6ρη κάτΐ νά
  δοκιμάσει. Θυμήθηκε γιά
  μιά οτιγμή πώς λιγοπαραηέ
  ρα άπ' τό στόμα, στά ττλαϊνά
  τής κεσχιλής τ' Άφεντικοΰ
  της, ή'τανε δυό κομμάτια
  κρέας πού περίσσευαν, τ'
  αύτιά τού.
  —Μόλις άνοΐξει ό Άφεν
  τ ι κάς τό οΊόμα τού,, θά ξεχυ
  θώ ν' άρπώξω τδνα αύτΐ, νά
  τό καταβροχθΐσω νά συνέλ
  θω λίγο, μουρμούρισε ή
  γλώσσα κι αρχισε νά έλπΐ-
  ζει.
  Κάθισε άνακσύρκουδα
  σά γάτα. καί ,περΐμενε, πότε
  ν' άνοϊξουνε τα χεΐλη, νά
  ξεφράξουν τή σπηλιά της
  γιά νά κάνει την ίφοδο, ν'
  άρπάξει τδνα αύτι τ' Άφεν
  τικοΰ της.
  "Οταν καμμιά φορά τό
  στόμα άνοιξε, .χύμηξε έξω
  σά λερναΐα "Υδρα ή γλώο
  αα, ν' άρπάζει τδνα αύτί μά
  δέν τδφτασε. Σύρθηκε μέσα
  άπογοητευμένη, κουλουριά
  στηκε κι αρχισε νά σκέφτε
  ται τί θ' άπογΐνει. Σκέφτη
  κε μήπως τ' άΛλο αύτι τ'
  Άφεντικαΰ ήτανε τγι6 κον-
  τά ή κι άκόμη ή μύτη τού.
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ττού πουλάει τσαμττουκά;*, ό
  τανό τελευταΐος κάλεσε τούς
  συμμαθητές τού νά διαλυ-
  θοϋν (εΐχαν συγκεντρωθεϊ
  μΓτροστά άπό αΓθουσα δ ι δα
  σκαλίας καί συζητοθσαν έ-
  νοχλώνχας τγροφανώς τόν κα¬
  θηγητή). Ό σπουδαστής άν·
  τέδρασε καί ό κ. Παπαδάκης
  συνέχισε: « Αν μοϋ έπέτρεπε
  ό νόμος θά έξηγόμουνα δια-
  φορετικά» κα! έσττρωξε τό
  οττουδαστή Τσαμάνδουρα ά¬
  πό τό στήθος, λίγοντάς τού:
  «μεθύστακα άμα ξεμεθύσεις,
  έλα νά συζητήσουμε, γιατί
  τώρα εΤσαι μεθυσμένος καί ά
  παξιώ νά συζητήσω μαζί
  σου». Ταυτόχρονα τόν άπεί
  λησε μέ τό δτι θά καλέσει
  την Άστυνομϊα γιά νά τόν
  κλείσει μέσα.
  "Υστερα άπό τό έπεισόδιο
  αύτό συνεδρίασε ό Σύλλογος
  των Καθηγητών δπου καί 6
  κ. Παπαδάκης ύττεστήριξε ό¬
  τι ό σττουδαστής χειροδίκη-
  σε, πράγμα πού ό Τδιος ό
  σπουδαστής, άλλά κάι ο'ι
  συμμαθητές τού δέν τταραδέ-
  χονται, δττως μάς είπαν. Ή
  άττόφαση τού Συλλόγουηταν
  μάνδουρα Μανώλη ήταν ή άφορμή. Όλόκληρο
  τό περιστατικό, πού κατά τή γνωμη μας Μχει
  εύρύτερο ενδιαφέρον γιατί δείχνει μιά όητοψη
  τής κατάστασης πού έπικρατεΐ στην Έλληνική
  Παιδεία, τό περιγράφουμε, δπως ακριβώς μας
  τό είπαν τό σύνολο σχεδόν των σπουδαστών
  τής Σχολής.
  σττουδαστών μάς εΐπε: «Ζη-
  τοθμε νά άνακληθεΐ, γιατί
  είναι εντελώς άδικη».
  Πέρα δμως άπό τό παρα-
  Συνέχεια στή αελιδα 4
  10 μέρες άττοβολή καϊ μείω
  ση τής διαγωγής τού σπου¬
  δαστή.
  Γιά την άττόφαση αύτη ή
  Συντονιστική Επιτροττή των
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΝΕΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Γρόφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΕΣ γράφονται πρίν άκόμη λή-
  ξη ή «προθεσμία ζωής» ττού έδωσαν ο'ι έγκληματΐες ΕΟΚΑ
  6ίτες άτταγωγεΐς, στόν Κύττριο Άχιλλέα Κυπριανοϋ, δ¬
  ταν εκατοντάδας καταφτόνουν τα μηνύματα καταδίκης
  καί άποτροττιασμού γιά την ενεργεια αύτη, άπ' δλο τόν
  προοδευτικό κόσμο.
  "Ολη ή προοδευτική άνορωπότητα αύτές τίς στιγ-
  μές, στρέψει ξανά την προσοχή της στό μαρτυρικό νησί
  τής Αφροδίτης. Τό νησί —ού πρίν λίγο καιρό έδωσε τόν
  δρκο «ΛΕΥΤΕΡΙΑ η «ΑΝΑΤΟΣ» ττάνω στόν νεκρό ήγέ-
  τη τού, τόν Έθνάρχη Μσχάριο. Τί σημαίνει δμως στ' ά-
  λήθεια ή ενεργεια αυτή των άπαγωγέων καί ττοιός ό σχθ-
  πός τους;
  Ή άτταγιογή τού γιοϋ τού Προέδρου τής Κυπρια-
  κής Δημοκρατίας γίνεται σέ μιά περίοδο κρίσιμη γιά τό
  λαό τής Κύπρου. ΟΊ Ί μττεριαλιστές δέν ττροστΓαθοΰν μό-
  νο νά σαμτΓοτάρουν τα ψηφίσματα καί τίς αποφάσεΐς τοθ
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  19 Δεκεμβριού 1977
  Η ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΗ
  Αυριο (Τρίτη) τό βρά-
  δυ οτίς 8, θά έγκαινιαστεΐ
  στή Βασιλική τού Άγίου
  Μάρκου, ή άτομικί) £κθε
  ση ζωγραφικής τοϋ Στέλι
  ου Μαρκατάτη, ιήν όποία
  θά προλογίσει ό γνισστός
  ■ποιητής καί κριτικός Τέ-
  χνης Φοΐβος Δέλφης.
  "Οπως γράψαμε καί
  στό προηγούμενο φύλλο
  μας, ή Εκθέση αυτή πού γμβ
  ριλαμβάνει 35 ττίνακες τοϋ
  ζωγράφου, είναι βασισμέ
  νη στήν ποιητική συλλογή
  ΐοΰ Δημήτρη Κακαβελάκη
  (Λευκορείτη) «Ή Νήσος»
  γ·ά την όποία καί θά γίνη
  μεθαύρΐο Τετάρτη ποιητι-
  κή 6ραδυά (στόν ϊδιο χώ-
  ρο) μέ είσηγητή πάλι τόν
  κ. Δέλφη καί άπαγγελΐα,
  άπό την κ. Βεατρίκη Πα-
  τταδ ι αμαντοπούλου —Μχτέ
  νού.
  Ή Εκθέση τοΰ Μαρκα
  τάτη θά διαρκέσει μέχρι
  καί τής 30 Δεκεμβριού.
  Τή διοργανώση τής έκ
  θεσης έόχει ό πνευματικάς
  σύλλογος «Λόγος καί Τέ-
  χνη», τοΰ ό~οίου υπήρξε
  τταλιότερα πρόεδρος ό Στέ
  λιος Μαρκατάτης.
  Γιά τή ζωγραφική τοΰ
  Μαρκατάτη έχουν γράφει
  άρκετοί τεχνοκρίτες καί
  πνευματικοί ανθρωτιοι, δ-
  πως ή "Ελλη Αλεξίου.
  Παρακάτω δημοσΐεύομε
  2να άπόσπασμα τοΰ Μιχά
  λη Μακράκη, πού τό πάίρ
  νομε άπό τή σχεπκή πρό-
  σκληση τής δκθεσης:
  «νΟργ·ο χρωμάτων πού
  ξεσηκώνει την φυχή.
  Κινούμενα δένιδρα πού
  σοΰ θυμίζουν τό δάσος
  τοϋ ΜάΊφεθ. Πέ)τρες
  ■πού θέλουν νά πετά-
  ξουν. Διαστημικές σελή
  νες.
  Αγώνας φύσης καί άν-
  θρώπων καί πάνα> άπ' δ
  λα £νας Χριστός τού τόν
  νιώθεΐς τόσο κοντά οου.
  Χωρΐς άμφιβολία ό Στέ
  λιος Μαρκατάτης ί$6αλε
  την ψυχή τού στά άφυ-
  χα.·».
  ΝΟΕΜΒΡΗΣ 73
  Κρήτες Ποιητές
  Ο ΠΑΛΗΟΜΥΛΟΣ
  Τό Μανωλιό τσή, Σταυρωτής, ήκλεψε την» Καντίκο
  την πήγε στόν τταληόμυλο καί πέρασαν την νύχτα.
  Την άλλη μερά τό ττρωί ό Κύρης τση, τσοί βρήκε,
  πιάνει άνεμαζώνει τσοί καί τού παπά ψωνιάζει :
  — Κάνε τταττά τό γάμο ντος, πριχού γεννεΐ κηδεία.
  Βάζει ό —αττάς «εϋλογητός», στέφανα τούς άλλάζει
  καί έγιναν άντρόγυνο μττροστά ©εοϋ κι άνθρώπων.
  Παίρνουν εύχές άττό τταντοί) «νά κάμουν καί νά διάξουν».
  Φεύγουν, στό σττίτι τοΰ γαμττροΰ φτάνουν άγκαλιασμένοι
  Βλέπει ό Γιάννης καί νογά τού γιοΰ ντου τό χουνέρι.
  Λέει ντου: — Γιά μοί; ξάνοιξε, ναδρεις σακί τοΰ μύλου,
  ττρόβατα, αΤγες, σύνεργα, ζυγάλετρα καί βούγια,
  ττού δέ ρωτά καί πορττατεΤ στόν ϊδιο ντόττο στέκει,
  δπου ρωτά καί πορπατεΐ τόν κόσμο διαφεντεύει.
  Κύρη δέν ζήτησ€ς βουλή, τα έχη ντου ττώς θέλεις; ,
  *********
  Μίσεψαν, κάναν κόνεμα, σέ σττιτι συγγενή ντος.
  Σά βράδυασε, τό Μανωλιό λέει μέ την Καντίκο·
  —■ ΑΤγες θά κλέψω κι αΰριο θά έχομε κουράδι.
  — "Οί καί ττοιός θά ξωλαλεΐ Μανώλη μου τσί αΐγες;
  — Ντά γιάντα σ' έκλεψα μωρή; Ξωλάλιε καί μουρμούρα.
  — 'Όι έγώ δέν ξωλαλιώ, άλλη δουλειά μελέτα.
  —- Ξωλάλιε μπρέ - Δέν ξωλαλιώ - Ξωλάλιε μττρέ ξωλάλιε
  — Δέν ξωλαλιώ, δέν ξωλαλιώ καί δ,τι θέλεις κάμε.
  1—■ "Ε ττάρε τούτη τό λοιπά,ν· ττάρε κι αύτη κα! κείνη.
  — Στέφανα μαθρα κι αραχνα Παληόμυλε καί ττούσαι!..
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Άν- Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΦΟΤΟΡΚΠΟΡΤΑΖ
  Γ- ΒΑΖΟΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦ! ΕΧ
  ΧΛΑ.Ι.ΤΧ
  ΚΑΙ»Τ ΠΟΧΤΑΑ
  Εάν σας ένδιαψέρει μι
  ά ψωτογραφία ποιότη¬
  τος τηλεφωνήσατε στό
  288357
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦ *♦■*>«*>■«
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΝΙΚ. ΤΡ. ΜΛΥΡΟΜΜΔΤΗ Ε.Ε.Ε.
  (Τζάμια- ΚρύοταΛΛα - Καδρέπτες)
  Γνωστοποιουμεν είς τό κοινόν τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου δτι επί τής
  ΛΕΩΦ. ΕΘΓ4ΙΚΗΣ ΑΝΤ Ι ΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 61 καί πλησίον ΠΥΡΟΣΒΕ-
  ΣΤΙΚΗΣ, άνοίξαμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕ-
  ΠΤΑΙ κ.λ.π. συναφή εϊδη ΕΓΧΛΡΙΑ καί ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ.
  Άναλαμβάνομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως.
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΉΜΕΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Τηλ. 231. 265.
  ♦♦♦♦♦
  «>♦
  ««>♦
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σάς δώσου-
  με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟΟΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα
  μέρη τού κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες
  λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίας ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί. δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2
  τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
  5ΟΡΗΙΟ5 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
  Στή Γκολερί Σταυρακάκη
  ΝΕΑ ΟΜΠΙΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Μιά προσφορά στοΰς φιλότεχνους
  Τ6 σημαντικότερο οτήν
  Τέχνη, δέν είναι ή δημ·- ]
  ουργία, άλλά ή διάδοση, ό
  τρότΐος δηλαδή έπΐκοινω
  νίας τοΰ δημιουργοΰ, μέ
  τό κοινό. Στήν περίΐττωση
  των είκαστικών Τεχνών
  καί ιδιαιτέρα στή ζωγραφι
  κη, ή έπικονωνία αυτή, εϊ
  να άρκετά δύσκολη καί
  δυσκολευει άκόμη περισ
  ο'ότερο, όν έρευνηθοΰν οί
  περιορισμένοι τρόποι τής
  παραπάνω έπικοινωνίας.
  Άφορμή γιά τα παρα
  ιττιάνω λόγια, μας £δακ7ε ή
  όμαδική εκθέση στήν γκα
  λερΐ τού Κώστα Σταυράκη
  κη, πού έΊυχε νά παρακο-
  λουθήσουμε τελευταία.
  Γ ι άδσους βεβαία γνω-
  ρίζουν τόν Κ. Σταυρακά¬
  κη καϊ την άποκεντρωτική
  προσπαθεία τού £κανε οτά
  άμέσως προηγούμενα χρό
  νΐα στήν Άθήνα, δέν ύπύρ
  χούν περιθώρΐα £κπληξης.
  Χαρακτηριστικά άνοφέ-
  ρουμε δτι ή Γκαλερί τού,
  £ξ!α> άπό τα «παραδοσια-
  κά» πνευματικά κέντρα
  τής Αθήνας, (στην Νέα
  Σμύρνη) δχι μόνο κατάφε
  ρε νά έπιβιώσει, άλά και
  νά άποχτήση δνα άρκετά
  μεγάλο δμα μέσα στόν
  Έλλην ικό είκαοτικό χώ
  ρο.
  Άκόμη δέν έΐκλεισε χρό
  νο άπό τότε πού ή καινούρ
  για Γκαλερι στό Ήράκλει
  ο, αρχισε νά συμ6άλλη
  στήν πνευματική καί πολ»
  τιστική άνάτττυξη τοΰ Τό
  που. Μέσα (/ αυτόν τό πό
  λύ λίγο χρόνο ή Γκαλερι
  Σταυρακάκη έφιλοξένησε
  σ' όμαδικές γ] άτομικές έκ
  θέσεΐς δλα τα όνόματα, 8-
  λους τούς κσρυφαίους Έλ
  ληνες Καλλιτέχνες.
  Χαρακτηριστικά άνα-
  φέρουμε τούς: Γιάννη,
  Τσαρούχη Δημ. Μυταρά,
  Γιάννη Γαίϊη, Κώστα
  Γραμματό^ουλο, Γιάννη
  Παρμακέλη, Μανόλη Τσο
  μπανάκη, θωμά Φανού ρά
  κη, Άριστόδημο, Μυλωνά
  Γιώργη Μανουσάκη, Σπΰ
  ρο Κόκκινο, Α. Φασιανό,
  Βακιρτζή Ρ. Κοψϊδη Γ. Μ ι
  γάδη, Μ Πώπ Φ. Τάρ
  λοου, Βενιό, Κουνάλη, Σε
  λέστ Πολυχρονιάδη καί
  τόσους α,λλους.
  Ή καινούργΐα όμαδική
  εκθέση, δέν έχει 2να συγ
  κεκριμέ,νο η·εριεχό)μενο,
  οϋτε θεματικό, οΰτε Τεχνι
  κό. Ό ΚώθΓας Σταυρακά
  κης έδιάλεξε άντιπροσω-
  πευτικά κομμάτια άνθρώ¬
  πων πού κατέχουν μ·ά ψη
  λή θέση στό καλλιτεχνι-
  κό μας στερέωμα καί τα έκ
  θέτει στούς Πνευματι-
  κούς Κύκλους τοΰ Ηρα¬
  κλείου, γκαλερι τού.
  Είναι μιά προσπαθεία
  πού ξεχωρίζει μέσα στόν
  Πνευματικό άναβρασμό
  πού βρίσκεται τό Ήράκλει
  ο. Μιά προσεπάθει α πού
  ■πρσφέρει τόσα πολλά
  Οΐους έπισκέττες τής έκ-
  θεσης.
  Έκεΐνο πού θαπ,ρεπε
  νά προσέζουν ίδιαίτερα οί
  Παιδαγωγοΐ μας, ά"ν πι-
  σετύουν στήν πνευματική
  καί αΐσθητική έξέλιξη
  τοΰ νέου 'Έλληνα, νά όρ
  γανώνουν σέ τέτοιες περι
  πτώσεις, όμαδικές έπισκέ
  ψεις στούς χώρους πού
  ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ 0
  ΩΙΚΟΑΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΤΕΙ7
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΩΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελους κορτασκευής καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφαης καί Άνωνύμου
  γωνία (Εναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοϋ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  σμίγει ό ανθρωπος τοΰ Λα
  ου, μέ τόν άλλον άΎθρωπο
  τόν σ.νθρωπο τής κουρτού-
  ρας ..
  Χ>π(ωσδηποτε, άξίζουν
  συγχαρητήρια τέτοιες προ
  σπάθειες. Κι άκόμη ιπερισ
  θότερο, δταν ξεφεύγουν ά
  πό τα «στεγανά» τοΰ Άθη-
  ναϊκοΰ κατεστημένου καί
  έπεχτείνονται μέσα στούς
  χώρους πού ζεϊ καί κινεΐ-
  ται ό "Ελληνας, σέ μιά ά
  ποκεντρωτική προσπαθεία
  πού τόσο την £χει άνάγκη
  αύτός ό τόπος. Καί πρώτ*
  άπ' δλα, γιά νά γεφυρώ-
  ο·ει τή όνιση πνευματική
  έξέλιξη, μεταξύ Αθήνας
  καί Επαρχίας δίδοντας
  περισσότερες εύκαιρίες
  στόν 'Έλληνα πού ρίζωσε
  στόν Τόπο τού, την γή τού.
  Σ. Μ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΚΑΟΒ
  ΔΚΥΤΚΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ΑΝ ΜΚΙΝΚΤεΙ
  ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ...
  Τό ττερΐττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ♦♦♦♦♦♦♦
  -»♦♦♦♦♦♦♦♦ «>♦♦♦♦
  ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ
  ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103 - Ηρακλειο-Τηλ.283967
  ΠΑΙΜΗΓΥΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ: Τετάρτη 21 Δεκεμβριού
  "Ενα έπιλεγμένο καλλιτεχνικό ηρόγραμμα, μέ τούς:
  • ΔΠΡΑ ΜΟΡΑΛΗ
  • ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑ
  • ΕΥΑ ΜΑΡΤΙΝΕΛΛΗ
  • ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΙΝΑΡΗΣ
  • ΓΙΠΡΓΟΣ ΜΕΤΗΣ
  • ΠΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
  • ΟΡΪΧΗΣΤΡΑ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΓΚΑ '
  Χορευτικό Τραγούδι: ΜΠΕΤΙΝΑ
  Μπουζούκι: ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΒΑΛΗΣ
  Πολυτελής διάκοσμος η Φωτιστικά έφφέ η Ρυθ
  μιζόμενος ήχος ■ Έκλεκτή κουζίνα μέ τόν ΚΑ
  ΤΣΙΝΑ ■■ Πολιτισμένο οικογενειακό περιβάλλον
  ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ: ΙΐΛΙΝΤΟ»
  Μέ εντελώς ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  Ποιότητα στη νυχτίριυη ζωη τοϋ Ηρακλείου
  • ΚΟΥ» · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΕ · ΚΟΥΧ
  Λ Την περασμένη Τετάρτη, παραμονή τής δί-
  κ'ης τού σάν κατηγορουμένου στό Τριμελές Πλημ-
  μελειοδικεΐο Ηρακλείου, ό ΐπχ' αριθμόν 2 θεωρη-
  Τΐκός τής χούντας, ττηγαινοερχόταν, απάνω, κάτω,
  την όδό Χάνδακος, 'σως έπειδή εΐχε άνησυχίες
  Την έτταύριο Πέμτττη διά τού δικηγόρου τού
  κ. Μιλτιάδου κατέθεσε ττιστο—οιητικό ασθενείας
  καί ττήρε (γρήγορα - γρήγορα μάλιστα), την ά-
  ναδολή.
  "Ηθελε νά περάσει καλές γιορτές φαίνεται ό
  «γέρο — Χούντας» και νά μην άρρωστήσει στ' άλή
  θεια άπό την «Άλήθεια».
  Λ Ό συμπαθέστατος δικηγόρος τού Χουντικοΰ
  κονδυλοφόρου κύριος Μιλτιάδου, έσττευσε νά έπιτύ-
  χει την άναδολή τής δίκης αυτής, λέγοντας μαζί μέ
  ένα ·άλΛο μάρτυρα, δτι ό μηνυτής διευθυντής τής
  «Αληθείας» η"ταν στήν Άθήνα καί δ:ν μπορεΐ νά
  ερθει λόγω καιροΰ.
  Έκείνη δμως ακριβώς την ώρα ό διευθυντής
  τής «Αληθείας» ήταν στούς διαδρόμους των δικα-
  στηρίων, περιμένοντας νά έ'ρθει ή σειρά τού, μιά
  καί ή δίκη ίγταν τελευταία, στό τπνάκιο.
  Όταν λοιπόν σέ λίγο ό τελευταΐος άρχ)σε
  τίς σχετικές διαμαρτυρίες γιά τή βιασύνη δλων
  νά άναδάλλουν τή δίκη, κάττοιος ττήγε νά τόν πει-
  ράξει λέγοντάς τού:
  — Σοΰ την έφερε ό Μιλτιάδου...
  Καί ή ό—άντηση δό&ηκε στήν άρχαΐζουσα:
  — Ούκ έά με καθεύδειν, τό τού ...Μιλτιάδου
  τρότταιον, δσο κι άν θεωρω τό έγχεϊρημα άττο-
  τροτταιον!
  Πράγμα ττού σημαίνει στή ...σύγχρονη γλώσ-
  σα: Θά τό -οΰμε στίς 9 τοΰ Γενάρη, 6ν δέν ...ξα
  ναρρωστήσει ό πελάτης σου τό ...παλληκάρι!..
  Όσο γιά τόν δεύτερο κατηγορούμενο, τόν υ'ιο
  (όχι τής γρίττ—ης), άλλά τοΰ Γραμματικάκη, έ, αύ
  τος ττιά είναι ...ττραγματικό παλληκαράκι!.
  Αύτός δέν έμφανίστηκε οΰτε στήν προχθεσι-
  νή, ούτε στήν ττερασμένη δίκη καί δέν άποκλεϊεται
  καί στίς 9 τοΰ Γενάρη νά κάνε ι τό Τδιο, φέρνοντας
  ττιστοττοιητικό δχι άττό γιατρό, άλλά άπό ...κτηνί-
  ατρο, δτι δηλαδή ό ...σκΰλος τού είναι άρρωστος' .
  Τώρα γιατί τό λέω αύτό; Γιατί, έτσι πού
  φτάσαμε ...*Άγιε μου (καί δίκαιε) Βασίλη, «έγώ
  6άζω τό σκύλο μου, κ ι ό σκϋλος την ...ούρά τού»!.
  (Πρόσεξε λινοτύ—η νά δάλεις σωστά τόν τόνο στή
  λήγουσα, γιατί άλλοιώς ή ύπόθεση θά ...μυρΐσει
  ττερισσότερο).
  Κατά τα σλλα ...οθρα, νά φεύγομε...
  "Ενας φίλος άναγνώστης μοΰ έστειλε ένα ά-
  ττόκομμα τής «Μεσογείου», ττού κάτω ογττο τόν 6α-
  ρύγδοι/ττο τίτλο «Ή δραστηριότης τοΰ ύπουργού
  Έμ—ορικής Ναυτιλιας κ. Κεφαλογιάννη», γράφει
  «Ό ΰττουργός Έμττορικής Ναυτιλίας κ. Έμμ. Κε-
  φαλογιάννης, έπιθεώρησε τή Σχολή Έμ—οροπλοι-
  άρχων Άστττροττυργου. Ό κ. Κεφαλογιάννης έττέ-
  στρεψε ίκανοποιημένος άττό την 'Επιθεώρηση».
  Καί ό άναγνώστης προσθέτει σχολιαστικά:
  «Δέ νομίζεις ττώς &ν συνεχίσει μέ τέτοια ϋνταση τίς
  δραστηριότητές τού (!) θά χάσωμε γρήγορα τόν
  ΰπουργό; Καί τί θά γίνωμε...»
  Καλά, αύτό τό εΐττε ττιό ττρώτα, γιά τούς 6αρ-
  δάρους, ό Κα6άφης ..
  Λ Και έττειδή τό συνηθίσανε ήδη οί άναγνώ-
  στες τό ναυτικό τραγουδάκι, άττό την υπό έκδοση
  συλλογή «Τραγούδια τής θαλάσσας καί τοΰ ...6ου
  νού», δημοσιεύω καί σή,μερα ένσ, μιά ττού τό συνή-
  θισα κι έγώ.
  Τραγουδιέται στή μουσική τοΰ γνωστοΰ Έ¬
  να καράβι άττό τή Χιό».
  "Ενα καράδι άνωγειτχνό
  ττοΰχε τ' άμττάρι τού άδειανό
  στόν Πειραια την δραξε
  κ ι έκατσε καί λογάριασε
  ττόοχ) κοστίζει τό ...μαλλί
  στή Δυση στήν Ανατολή
  μιά κα! τό κόστος τοΰ φιλιοϋ
  είναι δουλειά τοΰ ΜιχαΛιοΰ
  (παλιότερα τού Μανολιοΰ)
  Κ ι άφοΰ λογάριασε καλά
  δράμια, γραμμάρια, κιλά
  γιά τό ταξίδι ξεκινά
  κι δλο τόν κόσμο τριγυρνά
  μά έκεΐνος πού τό κυδερνά
  όΐπραγος στά θαλασσινό;
  τό ...ξερατίδι αρχινά
  γιατί τό σχάφος τού κουνά
  Κ ι οί ναϋτες τού Φωνάζουνε
  κ ι είναι σά νά τόν ...κράζουνε
  «έσεΤς τα Κρητικόττουλα
  εΐστε άχαμνά ναυτόττουλο(>
  Κ ι ό κα—ετάνιος άπαντα:
  αύτάττού λέτε είναι σωστά
  άλλά ή τσέπη μου δροντά.
  Γιατί καράδι κυδερνώ
  καί μάλιστα άνωγειανό
  ' —ού ά—■' τα δάνεια τ, Άττριλιοΰ
  έ'χει καί γάλ<χ τού πουλιοΰ. Φάτε λοιττόν νά φτάσωμε, άντε νά καλαριάσωμε τόν «κά6ο» νά ττερασωμε μην τΓονοκεφαλιάσωμεν κ Γ δ,τι ά—οχορτάσωμε στό τέλθς νά ξεράσωαε Γιατί στ' Άνώγεια ρέ παιδία λέμε κι αύτη την παροιμοιά: «ΌτΓθΐος κονόμησε πολλά καί πιό τΓθλλά γυρεύει ή . .θαλασσα τού ...ρόλου τού κουκιά τοΰ μαγειρεύει». Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Ν ΑΛΗ9ΙΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ♦ ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΛΚΗΣ (ΜΑΜΟΧ ΧΑΡΗΚ) ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τεχν,κή έτπμέλε,α: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ικτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  19 Δεκεμβριού 1977
  ——ε»ε—ι——-————
  ■■■■■■■■■■■Β.-------,
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  _------------------"--■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ.
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑΙ Ηΐ! ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  -■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  -■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ- ϊ
  150 ΜΙΚΡΟΙΔΙΟΧΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
  ΙΒΒΒΒΒΙΐ
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΪΟΚ κ. ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟ
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  Ιδιοκτητών Τμήρατος
  τοΰ έττιλεγέντος πρός ά-
  παλλοτρίωοΐν χώρου διά
  την ανέγερσιν Πανεπιοτη
  μιακών Σχολών Ήρακλεί
  ου.
  Πρύς τόν
  Έξοχώτατον Πρόεδρον
  Κυβερνήσεως
  Κύριε Πρόεδρε,
  Διά τοΰ παρόντος 'Υπο-
  μνήματός μας έπιθυμοΰμε
  νά σας θέσομεν ύπ' όψιν
  αύτά τα όποϊα αυμβαίνουν
  γύρω άπό τό θέμα τής Επι
  λογής τού χώρου τής όριοΤι
  κης εγκαταστάσεως των
  Πανεπιστημιακών Σχολών
  Ηρακλείου Κρήτης καί νά
  ζητήσωμε την άμεσον έΐτέμ
  βασίν σας.
  Ή τοπική Έπιτροπή επι
  λογής τοϋ χώρου έπέλεξε
  ώς τύν καταλληλότερον
  χώρον, αγονον έκτασιν ά-
  νήκουσα είς τάς οίκογενεί
  άς τοΰ ύφυπουργοΰ κ. Έμ
  μανουήλ Κεφαλογιάννη
  καί τοΰ τέως 'Υφυπουρ
  γοΰ κ. Ίωάνου Κεφαλο¬
  γιάννη.
  Έν συνεχεία Έπιτροπή
  αποτελούμενη άπό ύπαλλή
  λους Υπουργείων έκ των
  οποίων, ώς απεκάλυψε το
  τική εφημερίδα, άλλοι ήτο
  ύφιοτάμενοι τοΰ τότε 'Υφυ
  πουργοΰ Κοινωνικών 'Υπη
  ρεσιών κ. Ιωάννου Κεφα¬
  λογιάννη καί αλλοι πάλαι
  ότερον τοϋ κ. Έμμ. Κεφα¬
  λογιάννη ώς Ύπουργοΰ, έ
  πέλεξαν κατόπιν παρεμβά
  σεως ώς κατάλληλον χώ¬
  ρον τα κτήματά μας τα ό-
  ποΐα έφάπτονται κυριολτ-
  κτικώς άγόνου εκτάσεως
  κατά τύ μεγαλύτερον μέ-
  ρος αυτής, τό έμβαδόν τής
  οποίας ύπολογίζεται ττερΐ
  τα 1.400 στρέμματα καί ή ό
  ποία άνήκει είς τάς οίκογε
  νειας των προαναφερθέν-
  των Κυβερνητικών Παρα-
  γόντων.
  Ή ουσταθεϊσα, κατόπιν
  αποφάσεως τοϋ κ. Νομάρ¬
  χου "Ηρακλείου, έπιτροπή
  έκ δημοσίων ύπαλλήλων
  εκλήθη είς Αθήνας διά νά
  συντάξη τό πρακτικόν τής
  αποφάσεως της, ώς εάν νά
  ευρίσκοντο οί πρός έπ·ιλο
  γήν χώροι είς την Άθήνα
  Τμήμα τοΰ χώρου πού
  τελικώς έπελέγη εκτάσεως
  600 περίπου στρεμμάτων
  άνήκει είς 150 καί πλέον
  μικροκαλλιεργητάς διά
  τούς περισσοτέρους έκ των
  όττοίων αποτελεί μοναδι¬
  κόν ίδιοκτηοίαν καί μέσον
  βιοπορισμοΰ.
  Ή τέως 'Υφυπουργός
  Παιδείας κ. Κουτήφαρη
  κατενόησεν τύ δίκαιον τοϋ
  αίτήματός μας καΐ μάς ύπε
  σχέθη την άπαλλαγήν των
  κτημάτων μας έκ τής άπαλ
  λοτριώσεως. Έν τούτοις
  ήρχισεν πάλι ή διαδικασία
  τής τοπογραφήοεως των
  κτημάτων μας, παρά τις επί
  τύπου άντιδράσεις μας μέ
  κίνδυνον νά συμβοΰν σοβα
  ρά έπειθοδια.
  Ό χώρος πού έπελέγη
  διά την εγκατάστασιν των
  ΠανεηΊοτημιακών Σχολών
  είναι έντατικώς καλλιερ-
  γημένος καί ή καταστροφή
  των καλλιεργειών θά εί¬
  ναι πλήγμα διά την Εθνι¬
  κήν Οίκονομΐαν, ή δέ δαιπά
  νη κτίσεως τοΰ γηπέδου
  σπατάλη τοΰ δημοσίου χρή
  ματος δεδομένου δτι £χουν
  προσφερθεϊ άπό Κοινότη-
  τες χώροι δωρεάν.
  Έπίσης ύπάρχει χώρος,
  είς άττόστασιν μικροτέραν
  των έπτά χιλιομέτρων άπό
  την πόλιν τοΰ Ηρακλείου
  είς τό οποίον ή ίδιοκτησια
  τοΰ Πανανείου Νοσοκο-
  μείου καλύπτει 475 στρέμ
  ματα δηλαδή τό ήμισυ τής
  απαιτουμένης εκτάσεως.
  "Ολα αύτά £χουν παρα
  βλεφθεϊ προκειμένου νά ά
  ξιοποιηθή ή προαναφερθεϊ
  σα άγονος έκτασις πθύ άνή
  κει σιίς οίκογένειες των
  Κεφαλογιάννηδων διά την
  όποιαν ή ΥΣΑΠ Ηρακλεί¬
  ου εχει ήδη έκπονίσει
  μελέτη διά την δημιουργί
  αν οίκιο/μοΰ έν δψει τής έγ
  καταστάσεως τοΰ Πανεπι¬
  στημίου πλησίον τής «Χα-
  λέπας» Οπως όνομάζεται.
  Ή πμοχειρότης τής άπο.
  φάσεως καταδυκνείεται καί
  έκ τοΰ γεγονότος 8τι ή το
  τοθέτησις τοΰ Πανεπιοτη
  μίου είς τόν χώρον δπου
  προορίζεται νά έγ(καταστα
  θή θά δημιουργήση 2να
  δεύτερο τεϊχος διά την πό Ι
  λιν τοΰ Ηρακλείου τό ο¬
  ποίον έ*χει ήδη δημιουργή
  θή άπό τό Αεροδρόμιον,
  την Βιομηχανικήν, Περιο¬
  χήν Ηρακλείου καί άρχαιο
  λογικόν χώρον Κνωσοοΰ.
  Κύριε Πρόεδρε
  "Εχοντες μοναδικήν έλ
  πίδαν την άκεραιότητά σας
  έπικαλούμεθα την άμεσον
  επέμβασιν σας προκειμέ¬
  νου νά αποφευχθή ή δημι
  ουργουμένη πρός τούς μ··
  κροϊδιοκτήτας κατάφορος
  άδικΐα δεδομένου δτι έκτός
  των άΛλων είς την αυτήν
  περιοχήν ΰπάρχουν τερά¬
  στιαι έκτάσεις άνήκουσαι
  είς έλαχίστους μεγαλοκτη
  ματίας καθώς καί ηροανα
  φερθεϊσα «Χαλέπα» ητίς
  τυγχάνει όκατάλληλος δι'
  οιονδήποτε εκμετάλλευ¬
  σιν.
  Ή Έπιτροπή
  Των Ένδιαφερομένω
  ΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
  ΝΙΚ ΧΑΙΡΕΤΗΣ
  ΕΜΜ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ
  ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΣΚΟΠΟΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
  Άγαπητέ Κύριε Μάνο
  Χαρή.
  Εΐμαστε μΐα όμάδα γυ
  ναικών άπύ την Κρήτη καί
  άγαττοΰμε τύν τύπο μας.
  Άποτελοΰμε τή "Ενω-1
  οη Γυναικών Κρήτης» καί
  θέλουμε νάρθουν δλες οί
  Κρητικές κοντά μας.
  Τούς σκοπούς μας θά
  τούς διαβάσετε στό έίντυπο
  ιπου σας έσωκλείωμε, καί
  παρακαλοΰμε 8ν £χετε
  την καλωσύνη νά τό φιλο
  ξενήσετε στήν εφημερίδα
  σας.
  Γνωρίζοντας τή συνε
  χή προσφορά σας στόν τό
  ■πό μας, έλπίζοντας καί εύ
  χόμενες στήν συμπαράστα
  σή ο'ας, σάς εύχαριστοΰμε
  καί σΠς στέλνομε τούς φι
  λικούς μας χαιρετισμούς.
  Άθήνα 9 τοΰ Δεκέμβρη 77
  Ή Άντιπρόεδρος
  ΚΟΡΥΚΛΙΑ
  ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΝΗ
  Τύγένος ΝΙΚ ΔΑΣΚΑ
  ΑΛΚΗ
  Άμοργοΰ 6
  ΑΘΗΝΑΙ Τ. 805
  Ίδρύθηκε στήν Άθή
  να σωματείον μέ την όνο
  μασία «"Ενωση Γυναικών
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Ε.Β.
  ΤΜΗΜΑ (Ε.
  Ταχ. Δ)νσις Ελευθέρνης 2
  Πληροφορίαι Π. ΓΛΕΝΗΣ
  Τηλέφωνον 286.085
  ΘΙΞΜΑ: Άυαγνώρισις δικαι-
  ώματος χρήσεως δημοσίου ϋ-
  δατος
  ΣΧΕΤ.: Ημετέρα ΔΓ 2621 5
  —27670 5—7—76
  Άρ. Πρωτ ΔΓ 20253
  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έχοντες ϋττ' όψιν
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ
  Δ ι ορθού μ εν είς τό ορθόν
  ώς ττρός τό όνομα καί μόνον
  τού ύττ' αΰξ. αριθμόν 12 έ
  τταραδρομής άναγραφομένου
  είς Μαυριτσάκην Εύάγγελον
  τοΰ Γεωργίου των λοιττών
  στοιχείον τταραμενόντων ώς
  εχουν είς την Οττερθεν ήμετί
  ραν.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
  ΕΛΛΗΝ ΙΚ Η ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ"
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Ε.Β.
  ΤΜΗΜΑ Έ.
  Ταχ. Δ)νσις Ελευθέρνης 2
  Πληροφορίαι Π. ΓΛΕΝΗΣ
  Τηλέφωνον 286.085
  ΘΕΜΑ: Αναγνωρίση δι-
  καιώματος Υ·ά χρήση δημο¬
  σίου νίροΰ γιά ττότισμο: σέ
  κτηματίας Ν. Ηρακλείου
  Άρ. Πρωτ. ΔΓ 28264
  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  "Εχοντες ύττ' όψιν ·
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ
  Άναγνωρίζουμε τό δικαίω
  μα νά χρησιμοποιοΰν τό δημό
  σιο νερό οί παρακάτω γεωρ-
  γοί, δττως άναφέρεται άττένα
  ντι στό καθένα καί μέ τούς 3-
  ρους ττού άνοτφέρονται λετττο-
  μερώς στό σώμα τής στπΌφά
  σεώς μας.
  Πάμφθηνες άεροπορικές
  έκδρομές
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟ
  ΣΤΗΝ ίΥΠΡΟ
  Εύκαιρία καί γΐά νά ψωνίσετε εϋρω-
  παϊκά ειδή άπό την φημησμένη καί φθηνή
  Κυπριακή άγορά ι
  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Σπεύσατε, έγγραΐφές μέχρι 15.12.77
  Πρόγραμμα, ένναφ^ς. Γραφείον Ταξιδίων
  Ι ΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, Άμισ'ρυ 4, Ηράκλειον, τηλ.
  283.652 καί 285.453. '
  Κρήτης».
  Σκοπός τού είναι νά
  διατηρήση τούς φιλικούς
  δεσμούς μεταξύ των γυναι
  κων τής Κρήτης, νά ου
  μπαρασταθή στήν γυναίκα
  τής Κρήτης καα νά την βοη
  θήση στά προβλήματά της.
  Άκόμα νά βοηθήση
  στήν διατηρήση των παρα
  δόσεων και έθίμων, διαφύ
  λαξιν τοΰ τοιτίου καί των
  μνημεΐων τής Κρήτης.
  Τό προσωρινό συμβού
  λιό της άποτελεΐται άπό
  τάς:
  "Ελένης Μέν. Χατζηδάκη
  τό γένος Καληβρετάκη
  Καίτης Νικ. Μοσχολιοΰ
  Γό γένος Γιακουμάκη
  Στέλλας Άπ. Τσάκωνα
  τό γένος Παραδομενάκη
  Ζωής Κων) νού Κου νού
  αου τό γένος Καστρινάκη
  Κορνηλιας χας Σ-. Τοι
  ταιλιάνη τό γένος Νικ. Δα
  σκαλάκη.
  Καίτης θεοδ. Κουκου
  μπεδάκη τό γένος Μάρακα
  Δέσποινας Επαμ Πέτρο
  ττουλέα τό γένο£ Ζυμβρα
  γοΰ.
  Μέλη τού μ*&>ροΰν νά
  Λ/ίνουν δλες οί Κρητ·κές4
  πού μένουν'ΪΓΓ,ό νομό Άττι
  κης. Γιά πληροφορίες στά
  τηλέφωνα: 846—957, 956
  7023, 874481, 9237421.
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Τό γνωστό
  Κοπτ νοπωλεϊο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τού
  καττνιστή,
  περιοδικά,
  ♦♦♦< έφημερίδες ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«Ι Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΚΡΗΤΙΚΟΘΥΓΒΤΕΡΠ ΑΕΦΤΕΡΙΒ Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ! ΤΗΠΕΟΡΠΣΕΙΣ ΑΓΓΠΐαΣ ΙΙΙ.ΤΚΑ ΡΕΚΟϋδΟΝ ΡΙίΟΤ ΤέλειοΣΕΡΒΙΣ μέ άφδονία άν ταλλαι^τικών. Ταχεία έξυπηρέ τπσις Ύποκατά|στημα Λεωφό ρος Ικάρου 52 Ήράκλειο Τηλέψωνα 222.162ι. καί 223.345 »♦■♦"♦>♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦
  Βαθειά πατώ την £χερη
  καί χαμηλώνει ή μύτη ή
  μαυρομύτα καί ξεχερσώ
  νέ ι θύμησες ποΰνε κατα
  χωνιασμένες μέσα στόνοΰ.
  Ή μπαρουτοκαπνισμέ-
  νη γενιά τοΰ 40, μέ θυσιες
  άντιμετώπισε τόσο την Κα
  τοχη, δσοκαί την όπιστοχώ
  ρηση των Γερμανών. Άρι
  φνητες πληγές άφήσαν ά
  νοιχτές, πού πιάσαν κακά
  δι μέ τό διάβα τοΰ χρόνου.
  Περίλυπα μά καί πε
  ρήφανα φόρεσαν οί ΚΡΗ
  ΤΙΚΟΙ τό κωφαλομάτηλο
  καί χύσαν άιπά οΐά μνήμα
  τα 8σα δάκρυα εΐχε δώσει
  ό Θεός στήν πάρτη τους.
  Άπο τή ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ
  ώς το ΤΟΠΛΟΥ κοίτουν
  ταν ματωμένο καί καπνι
  σμένο, άγέρωχο καί ττερή
  φανο τό σταχτϊ κορμί τής
  ΚΡΗΤΗΣ τής ΛΕΒΕΝΤΟ
  ΜΑΝΝΑΣ καί ΛΕΒΕΝΤΟ
  ΓΕΝΝΑΣ.
  Όρθόπλωρο καρά6ι
  στολισμένο κ ι άπά στά ξάρ
  τια κυμματίζουν τα μπαε
  ράκια τής ΑΝΤΡΙΓΙΑΣ κι
  ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ, τής ΤΙ
  Μ ΗΣ καί ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  Τό πιό ψηλό κατάρτι,
  ό ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, λά6αρ0
  έόχει λευτεριάς καί κυμμα
  τΐζει πάντοτε άψηλά. Μεσι
  στιο ποτέ δέ κατε6αίνει.
  Μόλις ί)καμε ξαστερ
  γιά και 6γήκε ό ήλιος, π·υ
  ρωμένος νάζεστάνει τ' 8
  για καϊ αίματό6ρεχτα χώμα
  ματά της, 6γήκε ή ΛΕΥΤΕ
  ΡΙΑ ή δαφνοφόρα νά κά
  μει τύ χρέος της, γιατί το
  χαν κάμει πιό μπρόστά οί
  ΚΡΗΤΙΚΟΙ.
  Κατάφορτη άπύ στεφά
  ν·α, καιιωμένα άπό Δαφνο
  μερθιές, φερμένες άπύ τή
  ψηλή κορφή τοΰ ΨΗΛΟ
  ΡΕΙΤΗ. Άμοναχή σεργιά
  νιζε καί σ6άρνιζε τσϊ κου
  δες άπ' τή χιονέ τή φορε
  σιά της κι ώς σβαρνίζουν
  ταν 6άφουνταν στσί φωτ ι
  δς καί στσί λαβωματιας
  τσθ αίιίάτοό1 τού" θανάτου.
  - Άγέρωχη περήφανΓ)
  ή ΚΡΗΤΙΚΟΘΥΓΑΤΕΡΑ'
  ΛΕΥΤΕΡΓΙΑ άπ·ίθωνε στε
  φάνια, δπου αχνιζε τύ αΤ
  μα, εκειά πού βγήκενε ή
  κραυγή θανάτου, δπου ότ·ο
  μείναν θύματα πολέμου
  καΐ άνθρώποι μισεροί.
  Άποχάσκωσεν ό όχτρύς
  νά καμαρώνει, τή λευτε
  ργιά, νά στεφανώνει καί
  μέ καταφράνια τή ρωτα:
  «Ποίας μάννας εισαι γεν
  να». Κι εϊπε πώς τηνέ γεν
  - νησε «ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΟ
  ΑΙΜΑ»
  Πήγαινε στύ 6ωμύ της
  ο'ιύ «ΣΕΛΙ» εκειά πού νέ
  κρικά κροτάλισαν των Γερ
  μανών τα ΐΐυροβόλα.
  Άπό τό Χόντρο διάβηκε
  κι αφήκε 8 στεφάνια μερ
  θιοπλεγμένα καί δαφνό
  χλωρα.
  Γυρνδ καί λέει: ΝΟΝ
  ΤΡΟ, εύιά είναι δικά σου.
  Είναι γιά τό 6αρύ τό τίμη
  μα καί την ξάνθρωττη θυσία
  γιά τα έφτά άι^ηλά άκρο
  κλώνια, τα φουντωτά καί
  δροσερά τσί νιύτης, ττού
  ξεμασκάλιοεν ό όχτρύς.
  Γιά τα δικά οου παλλη
  κάρια, τούς λεβέντες, πού
  σοόθαψε ό καταχτητής μέ
  σα στύν ύγρό τάφο, τής θά
  λασσαςτοΰ Κερατόκαμπου
  Γιά αύτούςττού πλάγιαοαν
  ϋιά καφετιά τα φύκια καί
  μέ μαξιλάρι, μιά μπλάβη
  πέτρα τοΰ γιαλοΰ καί σά6α
  νο σεντύνι ύγρό καί άσπρο
  γάλαζο.
  Μ' άκύμη 2να πάρε
  γιά την πανώργια κορη
  σου την άρχοντοκατίνα τή
  φλέβα τής καλογνωμιδς
  καί νοικοκυροσύνης.
  "Ωστε λοιπύν, γιά νά*
  ω λευτεργιά αϊμα πρέπει
  νά τύ χύσω.
  Ναί! «Ή λευτεργιά 'ναι
  μιά πληγή ΐι'ού πάντα αίμα
  τρέχει».
  Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  ■ ■■■■■■■■■■■ι ■■■■■■■■■■■■■■■■
  αγροτιά
  Γράφει ό ΚΠΣΤΑΣ ΑΑΙΔΗΣ
  ΤΟ... ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
  ΠίΙΛΕΙΤΑΙ
  Συνεργεΐο Αύτοκινήτων
  πλήρες, έγκατεστημένο
  στή Λεωφύρο 62 Μαρτύ
  ρων 147. Πληροφορίες
  Τηλ: 288—759 (κ. Ελένη
  Καφετζάκη).
  ►♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦·
  Χριστούγεννα —Πρωτο-
  χρονιά καί Φώτα λέει κά·
  ποίος κι αίσθάνεται κάποια
  χαρά πού τύν περιμένει
  καί κάτι πού θά τοΰ γεμϊση
  την ψυχή καί τό στομάχι
  Θά πάρη τύ δώρο τού.
  Αύτύ το πολύ ή τό έλάχι-
  στο. Ώο'τόσο το κάτι. Τό
  κάποιο ψίχουλο πού θά τόν
  άνακουφίση ψυχικά γιά
  την κάποια άμοιβή τοΰ κό
  πΐ>υ τού, Ποΰ δμως θά τό
  πάρη αΰτός πού έργάζεται
  όττουδήποτε άλλοΰ έκτός ό
  π' την άγροτιά. Γιατί ό κα·
  κύμοιρος ό άγρύτης τδχει
  λέει ή μοϊρα τυ (;) νδναι
  χωρις τιποτα οτύ χέρι πάν
  τοτε.
  'Έτσι ένώ δλοι στις γιορ
  τές παϊρνουνε τα δώρα
  τους ό άγρύτης παίρνει
  τύν έαυτύ τού και τρέχει νά
  δή ποίον θά παρακαλέση
  νά τοΰ πάρη τό προϊόν τού
  οοΰ—οσο, γιά κάποια τακτο
  ποιηοη τσΐγκου— τσιγκου
  τίς Γιορτές. Νά τα φέρη δή
  λαδή βόλτα δπως —δπως
  στά βασικά καί τα άηίιραί-
  τητα ιπότε, πότε πού κάτι ά
  γιογδάρτες μάγγες ολκής
  καί περιοπής μαζί μέ κάτι
  κυρίες (;) εΰφρανών ύδά
  των (γλυκοϋ νεροΰ τίς λέ
  νέ, λέει) κάθονται στό ττρά
  σινο υραπέζι καί παΐζουν
  στο χαρτι, στύ ζάρι και στό
  ττοτο ϊσως καϊ έκατομμύρια
  νά έ'τοΊ γιά πλάκα, καί μέ¬
  χρι νά τούς φάει καί ή
  Πλάκα.
  Σ' δλη τους δηλ. τή ζωή
  Γιατί. Γιατί τΰθγαζαν τα
  λεφτά καί μάζεφαν τ' άγα
  θά καί τύ 6ιύς τοΰ ΰλλου
  καί πρύ παντύς τοΰ άγρό-
  του πούναι ό ποιύ άδικημέ
  νος, ϊσως έιΌΐ κάθοντας
  εϊτε στύ έμπορικύ τους εί¬
  τε οτά μαγαζιά τους εϊτε
  στύ πόστο τους εϊτε στό κο
  μπινάδικό τους. Κι έγΐνε
  μερά δμορφη, καθαρή καί
  ήλιολουσμένη γι' αύτούς
  είτε ΐίχασαν εϊτε κέρδισαν
  άφοΰ άλλοι τα δουλεύουν
  τα κερδοχασίματα τους καα
  γίνεται νύχτα γιά τούς
  φτωχούς κι άγρότες καί γί
  νεται Ήμέρα μΐα. Λές καί
  πρέπει Γ) τδγραψε ό θεύς
  νά όρίζουν τίς μοίρες, τίς
  τύχες καί τα τυχερά κάτι-
  τύποι καί τύπισες τοΰ κάθε
  άνθρώπου. Κι δλο αύτύ τό
  κύκλωμα τδπαν κάτι στρα
  6οί τοΰ 'Άδη «2τσι 'ναι ό
  κοσμος». Μόνο πού δέν ξέ
  ρω βρέ άγαθούλη γιά ττοιύ
  κύσμο νιιλας καί πώς την
  ξέρειζ έσύ την λεγόμενη
  τύχη. Κι άκύμα ποΰ την
  βρήκες την κακή τύχη. Στύ
  δρύμο, στύ ττεζοδρύμιο, στό
  χωράφι σου, σιήν τολυθρό
  να ί στό πατάρι κάποιου
  σπιτχοΰ; Ποΰ; Γιατί γιά
  νά -σοΰ την προγραμμάτιοκ
  κάποια μοϊρα η νά σοΰ την
  £δωσε ό Θεός άποκλεΐεται.
  Οΰτε ό Θεός οΰτε ή μοϊρα,
  τυφλωσύρτη κι άμοιρε δέν
  μοιράζουν μοϊρες. Δέν μοί
  ράζει μοϊρες καί παραμύ-
  θια ή ζωή μας. Μοίρασε
  μυαλύ σ' δλους μας, νοΰ
  καί κρίί7η, λογική και σύ-
  νεση, άγάπη καί δικαιώση.
  Γιατϊ μή βλέπεις ποιύς εϊ>
  σαι σήμερα πού σέ πλακω
  σαν καπάτσοι, λύκοι κι δρ
  παγες.
  Ποιύς έΊτρεπε νά εΐσαι
  σάν όλοκληρωμένος άνθρω
  πος ττού σέ θέλει ό δημιουρ
  γός σου. ΤΙ 'ναι δμως αύτό
  πού σέ κάνει φουκαρά καΐ
  σ' αύτό καί δέν λαλδς καί
  δέν κοιτάς γιά τό ποίος τρώ
  εί τα προϊόντα σου τή σταφϊ
  δα καί τό λάδι σου, τα κη-
  πευτικά καϊ τα όπωρικά
  ο'ου, το ψωμί και τό φα'ι
  σου.
  Νάναι λύκος, όχιά, σύι
  μεγάλο, ρουφήχτρα τής θά
  λασσας, καρχαρίας, Λιον-
  τάρι Γ) Τίγρης ή ή μοΐρολα
  τρεία σου; Σκέφθηκες πό
  τέ σου;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΑΟΣ
  ►♦♦ ♦♦♦♦♦··
  ΚΑΦΕ - ΜΙΊΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑιΊΠΟΥΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΛΝΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ
  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Χταπόδι μερίδα
  Γαρίδες μερίδα
  Μπακαλιάρος μερίδα
  Πατάτα όφτή
  Όμελέτα (αϋγό, ντομάτα)
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Κουκιά καί χόντρος
  ΠΟΤΑ
  Τσικουδιά καραφάκι
  Οΰζο
  Κρασ!(χΰμα & έμφιαλωμένο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  ♦♦·
  ♦»♦♦
  ΠΑ ΑΔΥΤΑ
  τής:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  ΤοΟ δημοοιογράφοο
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα άποκαλυπτικό βιβλΐο
  μέ 30 μυήσεις,
  τελετές καΐ
  1.500 όνόματα μασόνων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΠΛΗΣΙΣ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°» ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡθίΙ
  Στΐς Τρείς Καμάρες
  ΠΙΤΣΑ
  οέ ποΑιτιομένο καί
  καθαρό περιβάΛΑου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  . . . Καί νιά τό οπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ
  ΓΕΩΡΓΟΥ
  1. Έφεντάκης Σπύρ. Γεωρ.
  2 Νεοανάκης Νικητάς Χαρ.
  3. Μ—αγιουρούκης Χρ. Δημ.
  4. Νεονάχης 'ΕΞλευθ. Γεωργ.
  5. Καρυωτάκης Γεωρ. Ζαχ.
  6. Σταυρακάκης ' Ι ωάν. ■ Γ.
  7. Σταυρακάκης Γεώρ. Έμ.
  8. Ποπταδάκης Έμ. Γεώρ.
  9. Σταυρουλάκης Στεφ. Νικ
  10. Παπαδάκης Νικόλ. Δημ.
  ΚΑΤΟΙΚΟΣ
  ΟΝΟΜΑΣΙΑ
  Βασ. Άνώγεια
  Βϊχγιωνιά
  Αρκαλοχωρι
  Ηράκλειον
  Κασσάνοι
  Λ ι γόρτυνος
  »
  Μεσοχωριό
  Σωκαρά
  Πυργος
  Γεροττόταμος
  Αΰλιώτης
  ,Νισπιστιανός
  Άναποδάρης
  ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΩΡΑΙ
  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΗ Σ.
  ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
  1)11—30)4 51
  » 60
  25
  63
  40
  60
  30
  1)5—30)9
  1)11—30)4
  1)10—30)9
  100
  24
  ΠΑΡΟΧΗ
  ΑΝΤΛΙΑΣ
  20
  20
  20
  20
  20
  20
  20
  20
  20
  20
  ΑΡΔΕΥΣ. ΤΟΠΟΘΕΣ.
  ΚΑΤΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝ.
  ΜΗΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
  Χειλά Ρυάκι
  Άαυγδαλιά
  Λίμνες
  Ποταμός
  Λίσματ α
  Ι»
  Αγ. Αναστασισ
  Ρούσα Άσττα
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  6
  1
  1
  1
  4
  1
  1
  4
  ΑΡΔΕΥΟΜ.
  ΕΙΔΟΣ
  ΕΚΤΑΣΗ
  ΚΑΛ)ΓΕΙΑΣ
  ΣΤΡΕΜΜ.
  "Αμττελος
  7
  'Ελιές
  4
  »
  15
  »
  5
  Άιιπελος
  15
  ■*Ελιές
  4
  Κηττευτικά
  1
  'Ελιές
  17
  Σουλτανί να
  10
  »
  15
  Πατάτα
  5
  'Ελιές
  "Αμττελος
  25
  'Ελιές
  6
  ΠΐΎΙΓΙΊΓΓ
  10
  1 1. Εϋγενΐδης Έλευθ. Άνασ. Τεφέλι
  Πυθαριανός
  1)10—30)4
  54
  15
  Καμαράκι
  Πλιίττσα
  »
  Εφ' όσον καλ)γεΐ κηττευτικά
  ό—ό 1)5—30)9 ημπορεί νά αντλή
  ' άπό τό χείμαρρο επι 60 ώρες μηνιαιως μέ
  παροχή 20Μ3)ώρα
  Μαΰρες Πέτρες Σουλτανίνα
  10
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σταυυον
  που πριν με ίχωμα
  Φραξουν οί αλ'λοι τ:ο ΟΓ,ομη
  προλαρη νρ πεΐ,ι εοηαι κ ηι»ιιι.
  ουλλαΡπ ίιικ.Γ)Όου
  19 Δεκεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ -- ΚΡΗΤΗΣ
  ■εξα οίξεμεσ"βασεΤσ^πο""ην κρητη
  ι
  ι
  1
  ι
  Έν ώ πέτυχε ή προχΘεσινή 24ωρη απεργ'ιο
  ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
  ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ
  ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ Λ/.
  ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΟΜΟ ^
  2ο (τελευταΐο)
  'Όλοι μεσήλικοι στήν άρ-
  χή μοθ εί—αν:
  — «Μπράβο παιδί μου
  πού γράφετε γ Γ αυτόν τόν
  καταραμένο άξιωμστικό τό
  Χάρολντ. Αύτός μάς φέρνε-
  ται ασκημα. Αύτός μάς τ'κα-
  νέ δλσ Έμάς τούς Έλλη-
  νες δέν μάς θέλει, ούτε νά
  μάς άκούει».
  Με κύτταζαν κατάματα
  ήθελαν νά μου ττοΰν πολλσ
  γιά τή ζωή τους στή Βάση
  κ ι έγώ τούς άκουγα προσε-
  χτικά. Ό κ. Τίτος Άτσαλά-
  κης (πού δουΐλεύει στά κτί-
  ρια) μάς εΤττε:
  «Μ' έ'χουν άττολύσει καί
  πίαλιάτερα. Αυτή την φο-
  ρά δμως τό πρόσχημα, είναι
  ψεύτικο. Μάς εΤπε ό λοχαγός
  (Χάρολντ) την Δευτέρα νά
  φύγετε δέν έχουμε λεφτά νά
  σάς πληρώνουμε».
  Καί ή κ. Ψωμά — πού δου
  λεύει καθαρίστρια συμπληρώ
  νέ ι: — «Μετά πού μάς έδιω
  ξαν ττήραν άμερικάνες στή
  θέση μας καί μάλιστα μέ
  διττλό μισθό! Πώς λοιπόν
  μάς λέν δτι δέν έχουν λεπτά
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Γ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  Χημικάς — Μηχανικάς
  ΕΥΑ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
  άρραδωνιάστηκαν χθές στό Ήράκλειο. Θερμά συγχα-
  ρητήρια. ι
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
  Ή οΐκογένεια τού σταφιδεξαγωγέως κ. Εύαγγέ-
  λου Πό—αδογιωργάκη καί ή κ. Εύανθία Μαυράκη, θά δε-
  χθοθν συγχαρητηρΐους έπισκέψεις στό σπίτι τοΰ κ. Πα-
  παδογιωργάκη, ΠανασανοΟ 9, την 27, 28 καί 29 Δε¬
  κεμβριού.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  νά μάς πληρώνουν;
  — «Δέν κάνουμε έλεημοσύ
  νη — τγροσθέτει ό κ. Χαλκια
  δάκης — ζητοϋμε τόν Ιδρώ
  τα μας καί τό δικαίωμα μας
  νά ξαναγυρίσουμε στή δου-
  λειά μας. ΕΓμαστε ό— οφασι
  ο-μένοι νά μεταχειριστοθμε δ
  λα τα μέσα. Ε·μαοτε ένωμέ
  νοι καί δέν θά μάς χωρί-
  σουν. 'Α-όψε θά δοΰμε ττώς θά
  μεθοδεύσουμε τόν άγώνα
  μας».
  — «Γράψε, γράψε παιδί
  μου, γιά νά μάθει ό κόσμος
  τί παθαίνουμε — λέει ή κ.
  Ποπτουτσάκη. Τώρα ά—ολύσα
  νέ έμάς, μετά τα Χριστού-
  γεννα μάς είπαν δτι θά διώ-
  ξουν κι ίχλλους».
  Ή ώρα δμως περνάει καί
  πρέπεί νά παρακολουθήσου-
  με τή συγκεντρώση. Σηκώ-
  νονται. Τούς σψίγγω τό χέρι
  καί τούς οττόσχομαι δτι θά
  μεταφέρω τα δσα εΤπαμε
  στήν εφημερίδα.
  Τί άλλο μττορεί νά ττροσθέ
  σει κανείς σ' αύτά ττού μάς
  είπαν οί 4 ά—ολυμένοι;
  Σύμφωνα έξ άλλου μέ πλη
  ροφορίες οί "Ελληνες έργαζό
  μενοι στ!ς Βάσεις ΰπογρά-
  ΒΒΒΒ'
  Η ΓΑΟΣΣΑ ΤΟΥ ΠΕΙΝΠΣΜΕΝΟΥ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  Πετάχτηκε, δοκΐμασε^ νά
  φτάσει, μά μπήκε πάλι ά"·
  πραχτη μέσ' στή στοματική
  σπηλιά, πού φώλιαζε καϊ
  κουλουριάστηκε γεμάτη
  σκέψεις.
  Πέρασαν μέρες. Ξάπλω-
  νε δσο μηοροΰσε άκΐνητη,
  γιά νά μή σπαταλά τίς δυ¬
  νάμεις της, μέχρι νά δεί τί
  θά μποροΰσε ν' άπογϊνει.
  "Ομως περνοϋσαν άπρα-
  χτες οί μέρες κι έ'χανε τό
  θάρρος της. Προσπαθή σε
  ν* άπελευθερωθεί άπό τή
  ρΐζα της, νά φύγει, γιά νά
  βρεϊ νά δοκιμάσει κάτι, άλ
  λά στάθηκε άδύνατο. ΤΗταν
  σφιχτά μέ τόν Άφέντη της
  δεμένη, φυτεμένη άνεπα-
  νόρθωτα στό 6άθος τής στο
  ματικης σπηλιάς της.
  Εΐδε κι άπόειδε πιά τοΰ
  πεινασμένου ή γλώσσα πώς
  ξεψυχοϋαε άπό στιγμή σέ
  στιγμή, κι ά,ρχισε τότες μέ
  σ' στό στόμα τύ τελευταΐο
  της πάλαιμα. Κι άφοΰ δέν
  εΐχε νά τταλαΐφει μέ τροφή
  πάλευε μέ τα λόγια ττού τής
  μένανε. "Επεφτε, οηκωνό
  ταν, πάλευε, έΛεγε... έ'λε¬
  γε.. μηέρδευε μέ τα δόντια
  άπό τό ζόρε της, πίεζε τα
  χείλια, χτυπιότανε, πλαϊ
  μπροστά, καί παραμόνευε
  τό πρόσωπο α' Άφέντη νά
  τ' άρπάξε,ι ιςάτι ^ά τό/ράει,
  Ό .Αφεντικός της τά-
  χασε. Άρχισε νά φοθαται
  τα καμώματα τής γλώσσης
  τού, μά πώς νά την καθησυ
  χάση πού πεινοΰοε.
  —"Ελα, καλή μου, φρο-
  νΐμεψε δσο μττορεϊς, ώς νά
  6ρεθεϊ μιά λύση, τσαμτσύ-
  ναγε ό Αφεντικός στή
  γλώσοα τού, μά ή γλώσσα
  τίποτε.
  Ή γλώσσα έ'λεγε.. έ'λε¬
  γε.. έ'λεγε... "Εβρίζε κυβερ
  νήσεις, κράτη, άνθρώπους
  πλουσιους καί φτωχλούς, α¬
  πλούς καί "Αρχοντες, δ-
  λους.
  ι
  ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΜΑϋΕΡΕδΑ-,
  ΥΑΑΙΚΑ - ΔΩΡΑ ΓΑΜΟΥ
  Άδελφοί ΧΑΡ0.ΝΙΤΗ Ο.Ε.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.* όδός "Ιδής 23
  Τηλ. 280198
  ΑΘΗΝΑ.* Τηλ. 9563829
  ΆΡΙΑΔΝΗ,
  Άπό τό Σάββατο καί γιά
  όλες τίς Έορτές
  ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
  ίι ολο ξεμάκραινε άπό τ'
  Άφεντικοΰ τό στόμα μπάς
  κι άρπάξει κάτι.
  Κάποια ο*τιγμή έ'φτασε
  ή Έξουσία, κάτω χαμηλά,
  δίπλα στά πόδια τ' Άφέν
  τη, γιατί ή Έξουσία είναι
  πάντοτε μικρή κι άς κάνει
  την καμπόσα. Διάταξε τή
  γλώσσα τοϋ πεινασμένου
  νά κάτση μέσα στή πηλιά
  της φρόνιμα, μά ή γλώσσα
  δέν έννοοΰσε νά μερώσει.
  Τότες ή Έξουσία διάταξε
  τόν Άφέντη τής γλώσσας:
  —"Ακου νά δεΐς.. συμμά
  ζεφε τή γλώσσα σου.
  —Πώς νά τή συμμαζέψω
  άφοΰ πεινάεΐ; Συμμαζέψτε
  την έσείς. 1
  —Δική σου είναι ή γλώσ
  σα, τοΰπαν, κι ή τή συμμα-
  ζεύεις ήν στήν ξερριζώνου-
  με.
  —Καί τί περιμένετε; ξε
  ριζώστε την. "Ετσι θά ξε-
  μπλέξω κι έγώ.
  Μά ή Έξουσία σκέφτηκε
  πώς θά την κατηγορήσουν
  δν την ξεριζώσει, γιατί τό
  μέτρο ή*ταν άνελεύθερο.
  —Άκουσες τί σοΰ λέμε;
  Μάζεφε τή γλώσσα σου.
  Τράβα την μέ τό ζόρε μέσα,
  κλείσ' τό στόμα σου καί μην
  τό ξανανοίξεις, άλλοιώς θό
  χεις μ-πλεξίμ'ατα καί θδν' αί
  τία δαύτη.
  Προσπάθησε ό πεινα-
  σμένος, £κανε πέρα δώθε
  τίς μασέλες τού, έκόνταινε
  καΐ μάκραινε τό λαιμό τού,
  μά ή γλώσσα τού εΤχε ώς
  φαίνεται ξεμπεγυριάσει
  καί περίσσευε. Χτυπιόταν
  καϊ δέν έ'λεγε νά σωπάσει.
  Τότες ή Έξουσία σκέ
  φτηκε νά δικάαει τόν Ά¬
  φέντη τής γλώσσας γι' άπεΐ
  θια, μπάς καί συμορφονότα
  νέ νά συμμαζέφει τή γλώο
  σα τού.
  —Δόστε της κατιτΐς νά
  δοκιμάσει, άπολογήθηκε
  καί θά συμμαζευτεΐ άμέσως
  θά τό δήτε.
  "Εφαξε τότες κάπσιος
  Δικαστής στίς τσέπες τού,
  μά δέ βρήκε τΐττοτε παραπά
  νω άπό μιά καραμέλλα.
  Την έ'δωσε στή γλώσσα τοΰ
  ■πεινασμένου καί τή δοκΐμα
  σε. Μέρωσε ή γλώσσα άμέ
  σως. Πήρε την καραμέλλα,
  σύρθηκε μέσα στή σπηλιά
  της κι άρχισε ν' άπασχσλιέ
  ται μαζί της. Ήσύχασε.
  Ή έξουσία πού στεκό
  τανε ττι6 δΐττλα εΐδε κσΐ κα-
  τάλαβε.
  Άπύ τότες ή Έξουοΐα, 6
  ποτε δεί άγριεμένη τή γλώσ
  σα τοΰ πεινασμένου, τρέχει
  καί τής δινει μιά...... καρά
  μέλλα νά τή γλύφει, κι άπό
  τότες ό κόσμος ήσύχασε.
  "Ετσι συμβαίνει, φΐλοι
  μου, μ' δλες τίς Έξουοΐες
  καί μ' δλες τίς πεινασμένες
  γλώσθες τοΰ Κόσμου.
  Ν ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  φουν σύμβαση μέ τό Έλληνι
  κό Δημόσιο. Όταν δμως ά-
  ττολύονται τό Δημόσιο δέν
  κάνει τίτΓθτε αλλο, παρά νά
  έπικυρώνει τίς άπολύσεις.
  Έξ άλλου ό κ. Αλεξάνδρου
  μάς εΤιτε χσρσχτηριστικά δτι
  οί ένέργειεΓ αυτές — οί άττο
  λύσεΐς — άποτελούν ασκήση
  ττίεσης γιά νά πετύχει ή άμε
  ρικάνικη ττλευρά τταραχωρή-
  σεις στίς ττροβλεττόμενες συ
  ζητήσεις γιά τό θέμα των
  βάσεων.
  Τό: αίτήματα πού βάζουν
  οί έργαζόμενοι είναι :
  Λ Άμεση άπομάκρυνση
  των Άμερικάνων άνθελλήνων
  ττού ύττηρετοΰν στίς δάσεις
  καί έπιδολή διοικη,τικών καί
  ττοινικών κυρώσεων οτούς ύ-
  ττεύθυνους γιά τις άθλιες συν
  θήκες πού έπικρατοΰν στίς ά-
  μερικάνικες βάσεις.
  Α Νά τταρθοθν τα άπα-
  ραίτητα μέτρα γιά την έπα/
  γελματική κατοχύρθΑ>ση των
  Έλλήνων εργαζομένων στίς
  Άμερικάνικες Βάσεις μέ νο
  μοθετικό διότταγμα.
  Χαραχτηριστικό είναι τό
  γεγονός δτι δλοι οί έργαζό¬
  μενοι θέλουν νά φύγουν/ οί ά-
  μερικανονατοΐκές βάσεις τού
  θανάτου άττό τή χώρα μας
  καί άπορρίτττουν τη θεωρία
  τοΰ «έθνικοϋ έλέγχου τών Βσ
  σεων».
  "Ωστόσο ή Πανελλαδική
  άττεργία πού άνάγγειλε ό
  «Σύλλογος εργαζομένων γιά
  τίς δυνάμεις τών ΗΠΑ> φέΊρ-
  νει μέ όξύτητα τό θέμα τοθ
  καθεστώτος των άμερικάνι-
  κων Βάσεων, άπό μιά σλλη
  πλευρά μείωσης τήςέθνικής
  μας κυριαρχίας. ΟΙ Άμερικσ
  νοι δέν άναγνωρίζουν την
  Έλληνική νομοδεσία στ^^
  σχέσεις τους μέ τό Έλληνι
  κό —ροσωτπκφ ΐτβΜ έργάζε·*
  ται στίς Βάσεις. Άσκοθν ψυ
  χολογική δία μέ την άττειλή
  τής άττόλυσης, καί τελικά μέ
  ττρόσχημα τό «οίκονομικό»
  άρχισαν τίς άττολύσεις, ένώ
  στίς θέσεις τών άττολυμένων
  Έλλήνων ττροσλαμβάνουν Ά
  μερικανούς μέ τριττλάσιες ά-
  ποδοχές — και μάλιστα πσ-
  ράνομα γιοττΐ δέν έχουν α¬
  δεία εργασίας στήν Έλλά-
  δα.
  Γιά δλα αΰτά δμως ή κν·
  δέρνηση σιωπά καί άντιμε-
  τωπίζει άδιαμαρτύρητα την
  κακομεταχείριση. των Έλλή-,
  νων εργαζομένων άττό τους1
  Άμερικσνους.
  "Υστερα όπτ' δλα αύτά ή
  κυδίρνηση είναι ϋπόλογη ά-
  ■π-έναντι στούς έργαζόμενους
  γιά την ταχτική της αύτη.
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΦΥΑΛΟ
  ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
  Γιά τα Χριστού-
  γεννα καί την
  Πρωτοχρονιά
  Οί κλοπές τών χρηματοκιβωτΐων
  ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ
  ΣΕ ΒΛΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
  ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ
  Οί συλληφθέντες, την
  περασμένη βδομάδα, γιά
  τίς κλοπές [των χρηματο-
  κιβωτίων, Έμμ Φτυλάκης
  καί Άντ Κρουσανιωτάκης
  προσαχθήκανε προχθές
  Σάββατο στόν Είσαγγελέα
  κ. Ζσρμπα, ό οποίος χαρα-
  χτήρισε τίς πράξεις τους
  σάν διαιςεκριμένες κλο¬
  πές σέ βαθμόκακουργήμα-
  τος καί διέταξε κυρία άνά
  κριση, καθώς καί την προ
  φυλακίση τους.
  Οί παραπάνω δράστες
  ο)λληφθήκανε άπύίίνδρες
  τοΰ Τμήματος Ασφαλείας
  νοδεύοντο στήν έπιχείρη
  σή τού άπό τόν Άντεισαγ
  γελέα Ηρακλείου κ. Κον
  ταξή
  Σημειώνομε δτι γιά
  τίς κλοπές πού διαπράξα
  νέ οί παραπάνω δράστες,
  ή εφημερίδα μας (κατά
  την πρσεκλογική καθημε-
  ρινή της ^κδοση) εΐχε ά-
  σχσληθεΐ έπανειλημμένα
  καί εΐχε προειδοποιήοΐι
  Υ «ά την υπάρξη όργανω-
  μένης σπείρας, δταν άκό-
  μη οί άρμόδιες άστυνομι-
  κές άρχές εΐχαν στλήρη
  α.γνοια καί έδήλωναν δτι
  Ηρακλείου, οί οπόϊοι συ- δέν γνωρίζουν τιποτα.
  <»♦♦♦■ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συνέχεια άπό τή σελΐδα 1 ττάνω έπεισόδιο, πού κατά τή γνώμη μας, κατανοήση 'έ- πρεπε νά δειχθεΐ καί άπό τα δύσ μέρη καί κύρια άπό τόν καθηγητή κ. Παπαδάκη — ό οποίος φάνηκε ψανερά ένο- χλημένος άπό Την τταρουσίσ μας στό χώρο τής Σχολής καί μάς ρώτησε ποίος μάς τη λεφώνησε — έπικρατεΐ δπως διαπιστώσαμε σέ συζητήση μέ τούς σπουδαστές ένα άλ· λοιώτικο κλΤμα στή σχολή πού κατά την γνώμη μας ττρέπει νά άπασχολήσει ιδία! τερα την αρμοδία προ'ίστα- μένη ΰπηρεσία τοΰ ϋττουργκί ου Παιδεΐας. Μερικά στοιχεία πού συν θέτουν κατά τή γνώμη μας αυτή την άντιπαιδαγωγιχή κατάσταση τής Σχολής πού δμως δείχνουν καί τή γενικώ τερη κατάσταση στό χώρο τής έκτταΐδευσης στή χώοα μας σέ σύγκριση άκόμη καί μέ τίς Εύρωτταϊκές χώρες εί¬ ναι τα εξής: • Ούσιαστικά διώκεται ό συνδικαλισμός των σπου- δαστών Συνδικαλιστές σπου δαστές κυνηγοΰνται και τι- μωροΰνται μέ άδικαιολόγη- τες καϊ πολυήμερες ότττοβο- λές γιά δ^λλους λόγους. Μάς καταγγέλθηκε άττό τούς σττουδαστές δτι οί ττα- λιότεροι συνσδελφοί τους —ού πρωτοστάτησαν γιά νά ΦΤιαχτεί ό Σύλλογος τής Σχολής, όπτοβλήθηκαν γιά ά σήμαντους λόγους 30-40 μέ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ιΝΕΟΥ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 μετά άιπο 8 μέρες —ή σω- ρός τού στό άεροδρόμιο Ηρακλείου, δπου μέ συγ κινητικώτιτες εκδηλώση1» τταραλήφθηκε άπό τούς δυστυχείς γονεΐς και φί· λους. Ό Κασατϊ'άκης ττέθανε ένώ ?ίταν στή Μόσχα έντε λώς μόνος τού, δεδομένου δτι ό αδελφάς τού πού τόν συνώδευσε, έν δφει τής κά πως μακροήμερης θερα- πείας τού, προτίμησε νά έ πιστρέψει πίσω. Ή σωρός τοΰ νεκροΰ ε¬ πέστρεψε μέ τή συνεργα- σία τών Σοβιετικήν Άρ- χών καί τίίς Έλληνικής Πρεσβείας. Τούς γονεΐς καί λοιπούς οίκεϊους τοΰ αποθανόντος Γιώργου Κασαπάκη, συλ- λυπούμαο'νε θερμά. Ρ αποψεις ΠΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΟΠΩΣ είναι γνακΐτό τόν τή σειρά μας, μέχρι πότε ό τελευταίον καιρό εΐχε δή μιουργηθεΐ 2να σοβαρά θε μα στήν κωμόπολη τών Άρ χανών, άπό την τοποθετη¬ θή _ρέα καί εΐχε προκλη θεί μ·ά έντονη διαμάχη με- ταξό τών κατοΐκων καί τοθ κ. Άρχιεπισκόπου Κρήτης -ού τόν διόρισε. Παρά ταυτα ό Άρχιεπΐ- σκθπος τή μερά τοϋ Άγΐου Νικολάου, πολιούχου τών Αρχανών, πηγε στήν κωμό πολη καί έκαμε άρχιερατι- κή λειτουργϊα, στήν όποία βμως ό άρχανιώτικος λαός, δέν άντατ-οκρΐθηκε, άπαν- τιοντ,ας μέ £να εΐδος όργανω μένης άποχή"ς. Ρίθτοΰμε λοιπόν τώρα μέ κ. 'ΑρχιεπΙσκοπος θά γΐνε ται μιά διαρκής προκληθή στό δημόσιο αϊσθημα; Κχ άκόμη, πώς είναι δυ νατόν^νά έρχεται σέ ΰμεση άντΐθεση μέ την έκπεφρα σμένη βούληση ενός λαοθ καΐ στή συνέχεια νά τόν επι σκέτΐτεται έστω ...«ύπηρεσϊ ακά>.
  Νομΐζομε δτι δσο ττεριορι
  σμένη εύαισθησία κι α.ν έχει
  2νας ίεράρχης, θά πρέπει
  τό προχθεσινό γεγονός τίίς
  άποχη"ς τοθ Άρχανιώτικου
  πληρώματος άπό την λει-
  τουργΐα, νά τοΰ δημιουργή
  σει μερικά έρεθϊσματα καί
  νά τόν έμβάλλει σκ σκέ-
  νεις. Γένοιτο.
  <»♦♦♦♦♦♦♦ ρες. Χαραχτηριστικό είναι τό γεγονός δτι δταν οί οτγου δαστές ζήτησαν άπό τόν δι- ευθυντή τής σχολής αϊθουσα γιά νά συνεδριάσει ό Σύλ¬ λογος — έχει έγκριθεΐ άττό τό Πρωτοδικεΐο— καί νά έ- κλέξουν Δ.Σ., ό διευθυντής κ. Σαβάκης τούς εΤττε: «Πη¬ γαι νετε σέ καψενεΐο νά συ- νεδριάσετε... έδώ δέν ύπάρ- χει αϊίθουσα!» Σέ άντιπαράθεση άναφέ- ρομε τό γεγονός δτι σέ Εύ- ρωπαϊκά Λύκεια καί Σχολές ό συνδικαλισμός δχι μόνο δέν διώκεται, άλλά πάντα γιά κάθε άπόφαση ττού άφο ρά τούς σττουδαστές ακούε¬ ται καί ή γνώμη των έκττρο σώπων των φοιτητών πρίν τταρθεΐ ή άπόφαση καί υπο λογίζεται σοβαρά. • Ή «Δωρεάν Παιδείαν στή περίτττωση αυτή δέν >·
  σχύει. ΟΙ σπουδαστές δέν
  έ'χουν —άρει δλα τα βιδλία
  τ) καί αύτά ττού έ'χουν είναι
  έλλεπτή. "Ετσι άναγκάζον-
  ται νά τα άγοράζουν.
  • Τα έργαστήρια των
  σχολών είναι άνεπαρκή γιό
  τή σωστή καί άναγκαΤα ττρα
  χτική εξασκήση των οττουδα
  στών. Μέσα δέ σ' αύτό: δια-
  τρέχουν πολλούς κινδύνους
  γιά την σωματική τους άκε-
  ραιότητα — καί —αρόμοια
  κρούσματα κατά τό παρελ¬
  θόν έ'χουν σημειωθεΐ— Όταν
  στίς Εύρωπαϊκές χώρες
  στούς ο—ουδαστές παρέχον·
  ται δωρεάν δλα τα βιδλία
  καί ττλήθθς σημειώσεων των
  καθηγητών. Όταν ϋπάρχουν
  τελεία καί σύγχρονα έξαπλι-
  σμένα έργαστήρια γιά την
  εξασκήση τους καί δίνεται ί-
  διαίτερη προσοχή σέ ταχτι-
  κά χρονικά διαστηματα γιά
  τή σωστή λειτουργία των μη
  χανημάτων.
  Τελειώνοντας ύττογραμμί-
  ζομε δτι σκοπός μας δέν εί¬
  ναι νά θίξουμε άτομα, άλλά
  νά τγεριγράψωμε μιάάτταρά-
  δεχτή — κατά τή γνώμη
  μας — κατάσταση ττου εΤ-
  ναι σίγουρο δτι καί οί Τδιοι
  οί καθηγητές θά συμφωνή-
  σουν μαζί μας δτι δέν είναι
  ίδανική.
  Πηγή δμως τής «κακοδαι
  μονίας^ στήν έκπαίδευση εΐ-
  ναι δχι τα πρόσω—α — πού
  καί αύτά πολλές Φορές τταϊ-
  ζουν θετικό ή άρνητικό ρόλο
  — άλλά τό συγκεκριμένο άν-
  τιεκπαιδευτικό σύστημα ττού
  έπικρατεΐ στήν χώρα μας ή
  κατ' άλλους «τό μέγα θαΰμα
  ττού έπετελέσθει στό χώρο
  τής Παιδείας» καί τό όττοΐο
  βεβαία ύπόσχεται 'ένα ...άβέ-
  6αιο αΰριο στούς παιδευό-
  μενους!
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«-
  «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ*
  Ο ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ νόμος 375)1936 «Περί Κατασκο-
  ττείας»—γνωστάς στούς ττοίλιότερους—άνασύρθηκε πρίν
  άττό λίγες μέρες καί όδήγησε στό δικαστήριο τόν έκδότη
  τοΰ «ΑΝΤΙ» κ. Χρ. Παπουτσάκη κατηγορούμίνο γιά κα·
  τασκοπεία! ! Ό έκδότης τού περιοδικοΰ κοττηγορεΐται δτι
  δημοσίευσε στίς 29.1 1.75 άπόρρητο έγγραφο τού στρα-
  τθΰ πού μιλούσε γιά έξοττλισμό τού ΚΚΕ άττό ...Πάλαι·
  στίνιους άντάρτες «διά θαλάσσης» ( ·') καί ττροσέθετε τό
  έγγραφο ότι τα δπλα αύτά θά χρησιμοττοιηθοΰν είς δεδο
  μενηνχστιγμήν)>!
  Ή δημοσιευθή τού —ροβοκατόρικου αΰτοΰ έγγράφου
  ττροκάλεσε ίδιαίτιερη αϊσθηο— στό λαό. Πέρα δμως άπ' αϋ
  τό ό Βρυκολακιασμένος αύτάς νόμος ττού κοιμόταν 16 χρό
  νΐα, μετά την ψήφισή τού καί δέν τόλμησε νά τόν χρησι-
  ματτΌΐήσει ούτε ή διχτατορία Μεταξά βγήκε άπό τή νά-
  ρκη γιά ττρωτη φορά δταν οί Άμερικάνοι άξίωσαν τήνέκτέ
  λεχτη τού ΝίκουΜττελογιάννη. Άπότότε δεκάδες άγωνιστές
  καταδικαστηκανε σέ θάνατο μ' αύτό τό νόμο πού μττορεϊ
  νά βοττττίσει κατάσκοττΌ τόν κάθε "Ελληνα δημοκράτη!
  Σημειώνομε γιά την ίσορία, δτι μ' αυτόν τό Νόμο
  συνελήφθει καί ό διευθυντής τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» στή Ση-
  τίία, δταν μπήκε στίς Νατοϊκές έγκαταστάσεις τού
  Κάβο Σίδερο.
  ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΑΝΟΙΞΑΝ στό Ήρά-
  κλεΐο πρόσφατα τρϊα νέα
  καταστήματα, γυναικείων
  καί ανδρ ι κων είδών νεωτε
  ρισμοΰ.
  Πρόκειται γιά τό κα-
  τάστημα ΜΑΡΚΑΚΗ, στήν
  Πλ. Άρκαδΐου, τό ΚΑΡΝΑ
  ΜΠΧ στήν όδό 1821 καί
  τό ΒΟΓΚ στή όδό Βικέλα.
  Είναι καί τα τρία,
  τρείς ζωντανές έκλεχτές
  παροϋοίες στόν διαρκώς
  έξελισσόμενο έμιπορικοοι
  κονομικό χώρο τοϋ Ηρα¬
  κλείου καί παράλληλα
  τρία καταστήματα πού προ
  στίθενται επαξία στήν ά-
  λυσσίδα των όμοίων τους
  καταστημάτων ΓΛ)ΐότητας,
  πού ύπάρχουν οΊό Ήρά¬
  κλειο.
  Εΐπαμε κ ι άλλοτε καί τό ]
  ζαναλέμε, δτι ή συνεχίση !
  τής δημισυργίας νέων πό '
  Ο 6ος ΣΤΟΛΟΣ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  λος άναβρασμός άνάμεσα
  στό πρόσω—ι κό καί τους ά-
  ξιωυατικούς τού κέντρου ττού
  πηγαινοερχόταν κάθε τόσο
  μέ πολιτικά. Τα έργα πού
  τώρα άρχίζουν στά Χανιά ό
  νομάζονται ΦΟΡΑΝΣ.
  Τα άμερικάνικα πλοΤα πά
  ρέμειναν μέχρι καί την Κυ
  ριακή τό βράδυ, όττότε ανε¬
  χώρησαν, ΐσως γιά κάποιο
  άλλο Έλληνικό λιμάνι.
  Μέ άγανάχτηση καταγγέλ
  λουμε τή τελευταία αύτη (τε
  λευταΤα σέ σειρά, γιατί σί¬
  γουρο είναι δτι θά έττακολου
  θήσουν κα ίάλλες) πρόκληση
  καί καλοΰμε όλες τίς όργανώ'
  σεις, τούς ττολιτικούς φορεΤς
  καί κύρια την Παγκρήτια Έ
  τπτροττή κατά τών ξένων 6σ
  σεων (που άδικαιολόγητα αύ
  τή τή φορά δέν κατάγγειλαν
  τό γεγονός) νά δραστηριο-
  ττοιηθοΰν κα νά έτταγρυττνούν.
  Νέα ουυωμοοία οτήν Κύπρο
  Ι Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ΟΗΕ γιά την» Κύπρο. Δέν| παραιτοΰνται άπό τα σκοτει-
  νά σχέδιά τους γιά τό διαμελισμό τοΰ νησιου. "Εχουν
  γενικώτερο σχέδιο καί ττροστταθοΰν μέ κάθε μέσο, μέ κάθε
  τρόπο νά πετύχουν τό σκοττό τους.
  'Έτσι μιά εΰρύτατη ίμττεριαλιστική συνωμοσία, κα-
  λά όργανωμένη, ξετυλίγεΥαι τώρα στήν Κύπρο. Ή άρ-
  χή της είναι ή άτταγωγή τού Άχ. Κυπριανοΰ, πράγμα
  πού τούς διευκολύνει νά δημιουργήσουν μιά άνώμαλη κα¬
  τάσταση γιά νά μπορεσουν νά διασπάσουν την ένότητα
  τοΰ ΚυπριακοΟ λαοΰ, νά δώσουν την εύκαιρία στούς γνω-
  στούς πραξικοττηματίες νά άναλάβουν ρόλο «μεσολαβη-
  τικό».
  "Οτγως τουλάχιστον δείχνουν τα γεγονότα καί οί
  έξελίξεις στήν Κύττρο, οί άντιδραστικές δυνάμεις πού 6-
  ττοστηρίζουν τα Άμερικανονατοϊκά σχέδια στήν Κύπρο
  ένδιαφέρονται άμεσα γιά την πολιτική «άξιοποίηση»
  τής άπαγωγής, πρός δφελός τους.
  Οί ένέργειες δέ αύτές δέν είναι οσχετες μέ την «με-
  σολαβητική» στάση καί τίς πιέσεις άπό χώρες τοΰ ΝΑΤΟ
  καί τής ΕΟΚ μέ κύρια δύναμη τή Δυτική Γερμανία. Οί
  συχνές μεσολαβητικές άποστολές άπεσταλμένων τής Βόν-
  νης, δείχνουν δτι οί διαστάσεις τής άντικυττριακής αυτής
  συνωμοσας είναι μεγάλες.
  Ή δλη δμως κατάσταση, πού έντεχνα έπιδιώκεται
  νά έδροςιωθεϊ στήν Κύπρο, φέρνει άκόμη πιό έπιταχτικά
  τό θέμα τής συμπαράστασης στόν Κυττριακό λαό.
  Ή ο—-όρριψη δλων έκείνων των άτταράδεχτων «λύ-
  σεων» τού Κυττριακοΰ, λύσεων πού τίς έχει άπορρίψει
  στό σύνολό τού, καί έπίσημα ό Κυττριακός λαός, είναι
  έτπτακτική.
  Ή καταδίκη κάθε ενεργείας άντίθετης μέ τα συμφέ-
  ροντα τού λαοΰ τή ςΚύπρου καί ή υιοθετήση τών προτά-
  σεων καί λύσεων έκείνων — ού δέχτηκε καί ό ΐδιος ό ΟΗΕ
  καί ή πιστή έφαρμογή τους, είναι έπίσης άναγκαία.
  Τό άνοιγμα τού φακέλλου τής κυπριακής τραγωδίας
  καί ή τταραδειγματική τιμωρία των ένόχων καί δολο-
  φόνων τής Κύπρου είναι, τέλος, έττιβεβλημένη.
  Τίς κρίσιμες αύτές ώρες οί ένέργειες αύτές, ττού ά-
  ττοτελοΰν έμ-ρσχτη συμ—αράσταση στά άδέλφια τής Κύ
  ττρου, είναι καί ίνα ΰψηλό ΧΡΕΟΣ.
  Αύτές τίς ώρες ό Ελληνικάς Λαός στέκεται δίπλα
  στόν Κυττριακό, πού ένωμένος καί συσττειρωμένος γύρω
  άττό τίς προοδευτικές πατριωτικές δυνάμεις τής Κύπρου,
  άγωνίζεται νά φράξει τα σκοτεινά σχέδια πού κατα-
  στρώνονται σέ βάρος τής άνεξαρτησίας τού.
  Καϊ ό διεθνής δμως συσχετισμός τών δυνάμεων, εύ-
  νοεΤ τόν άγώνα τού Κυπριακοΰ ΛαοΟ. Όλες οί προοδευ¬
  τικές άντιϊμπεριαλιστικές δυνάμεις βρίσκονται στό πλευ
  ρό καί ΰποστηρίζουν ένεργά τόν άγφνα τοΰ λαοθ τής Κύ-
  πρου" Τό πρόβλημα τής Κύπρου δέν είναι ΰποθιση μόνο
  τοΰ λαοΰ της. Είναι Οπόθεση δλων των προοδευτικάς δυ-1
  νάμεων καί στή χώρα μας. Ή σωστή καί δίκαιη λύση τού'
  εχει γενικώτερη σημασία. Γι άνά μην ξσναγεννηθοΰν καί ι _ ..,,_______,-.
  διχτατοριες κα. πραξικοπήματ,α. Γιά νά μην χυθε. ξανά' ξούσ,ος Δικηνόρος
  αΐμα. Γιά να κλεισουν μιά γιά πάντα οί αίματοττοΐισμέ- ηοίΑνίηνυ
  νες σελίδες της ίστορίας μας.
  λιτισμένων καί μοντέρ-
  νων καταστημάτων καί γε
  νικά έπιχειρήσεων, δέν εΤ
  ναι μόνο άπλά γεγονότα
  πού άφοροΰν τα πρόσωπα
  πού τα άνοίγσυν, άλλά έν
  διαφέρουσες προσθήκες
  στήν συνεχώς αναπτυσσο¬
  μένη οίκονομική καί έμπο
  ρική μας κινήση.
  ΣυγΊχαρητήρια λοκπ&ν
  καί καλές δουλειές στίς
  τρείς καινούργιες έμπορι
  κές μονάδες, μέ την εύχή
  νά χαιρετήσνομε σύντομα
  καί όλλες καινούργιες.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΝ
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
  Επι των κάτωθι Συναλ
  λαγματικών Γαλάτειας Χή
  ρας Μηνα Μηλιαράκη, τό
  γένος Ζαχαρίου Σωμαρά-
  κη, όδός Μύσωνσς, όριθ.3,
  κατοίκου Ηρακλείου.
  ΠΡΟΣ
  Πάντα κομιστήν αυτών.
  Διά τής άπό 26—7—
  1977 αίτήσεώς μου ενώπι¬
  ον τοΰ Μονομελοΰς Πρω-
  τοδικείου "Ηρακλείου ά-
  πίευθυνομένης, έζήτησατήν
  έκδοσιν διαταγής δημοσι-
  εύσεως ττροοκλήοεως δι"
  ής νά καλείται ό κάτοχος
  συναλλαγματικών συνολιϊ
  κου τΓοσοϋ 7.100.000 δραχμ
  έκδοθεισών την 19—8—
  1974 υπό τοΰ Μηνδ Μη¬
  λιαράκη ΐίληρωτέων είς
  διαταγήν τού, μέ χρόνον
  λήξεως λευκόν άττοδοχίίς
  των 1) Αικατερίνης (Κο-
  ρίνας) Ιωσήφ Μηλιαρα-
  κη 2) Άντωνίου Ιωσήφ
  Μηλιαράκη 3) Άντωνίου
  Ματθαίου Μηλιαράκη 4)
  Γεωργίου Ματθαίου Μη¬
  λιαράκη 5) Ιωσήφ Νικο¬
  λάου Μηλιαράκη β) Πα-
  ναγιώτατου Νικολάου Μη
  λιαράκη, δπως αναγγείλη
  τυχόν δικαιώματά τού.
  Επί ταύτης εξεδόθη ή
  ΰπ' άριθμ. 312)1977 από¬
  φασις τοϋ α.νω Δικαστηρί-
  ου, δι' ής διατάσσεπα ή
  δημοσίευσις προσκλήσεως
  μου είς τάς έν Ηρακλείω
  έκδιδομένας εφημερίδας
  Άλλαγή, Πατρίς, καί Ά-
  λήθεια καί είς τό δελτίον
  Άνωνύμων Έταιρειών
  καί Περιωρισμένης Εύθύ
  νης τής Ε. τ. Κ. Είς έκτέλε
  σιν ταύτης καλώ παντα κο
  μιστήν των όνω συναλλαγ
  ματικών δπως τό βραδότε
  ρον έντός 60 ημερών άπό
  τής τελευταίας δημοσΐεύ-
  σεως αναγγείλη τα δικαι
  ώματα αύτοϋ καί έφ' δσον
  κατέχει τάς είρημένας συ
  ναλ)κάς καταθέσει ταύ¬
  τας είς την Γραμματείαν
  τοΰ Πρωτοδικείου Ηρα¬
  κλείου, άΛλως έν παραλή
  ψει τής άΎω άναγγελίας
  αί όνω συναλ)καί θέλωσιν
  κηρυχθή άνίσχυροι. Άπα
  γορεύεται δέ οιαδήποτε
  παροχή είς τόν κομιστήν
  των ανωτέρω συναλλαγμα
  τ ι κων.
  Ό της καλούσης Πληρε
  η
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ