98977

Αριθμός τεύχους

150

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

26/12/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς α' αυτόν, ποί> πρ1ν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, τφολάβη νά πεΐ £στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΖ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ♦ -ΐβοβον**.: ΜΑΝΟΣ ΧΛΡΗΓ *
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φύλ. 150 - Δρχ. 5
  Φτωχολογιά τόν πόνο σου ποίος τόν καταλαβαίνει.
  ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Η «ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ»
  Ένα αρθρο τού Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ κι Ινα παληό ποίημα ΤΟϋ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΠΡΙΝ άπό ε'κοσι ακριβώς, χρόνια, δηλαδή
  τα Χριστούγεννα τού 1957, ενας νεαρός
  δημοσιογράφος (ό σημερινάς διευθυνχης
  ■τής «Αληθείας»), δημοσίευσε στό Χρι
  στουγεννιάτικο φύλλο τής εφημερίδας «ΠΑ
  ΤΡΙΣ», ενα ποΐημα, (πεζοτράγουδο μάλ¬
  λον), μέ τόν τίτλο «ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ».
  ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ αύτό ηταν τό συμπερα-
  σματικό άττοκορύφωμα, μιάς γενικώτερης
  κοινωνικής ερεύνας πού εΐχε άρχίσει άττό
  προηγούμ.ενα γιά τούς Τρωγλοδϋτες, τούς
  δυστυχ ι σμένους δηλαδή φτωχοΰς άνθρώ-
  ττούς, ττού ζοΰσαν τότε στίς σττηλιές τής
  Μεσκηνιάς, στή Χρυσοττηγή Ηρακλείου
  καΐ ττού εΐχε διακοπεΐ μέ «-άνωθεν έπέμβα-
  ση», ένώ συγχρόνως μέ 6άση παρόμοια δή
  μοσιεύματα και έκδηλώσεις σχετικές μέ
  -τούς Τρωγλοδΰτες, ό νεοφώτιστος δημοσι¬
  ογράφος ττρωτάρχισε τίς ...έπικοινωνίες
  τού μέ τό Τμήμα Ασφαλείας, τό όττοΐο —
  λόγω τού γνωστοΰ έπικρατοΰντος τότε κλί
  ματος — τόν χαρακτήρισε ιτάν Κομμουνι-
  στή!
  Σ ΗΜΕΡΑ, μετά ε'κοσι έπαναλαμβάνο
  με χρόνια, ό ΐδιος δημοσιογράφος (πού δέν
  είναι φυσικά ττλέον ...νεαρός) άνέθεσε σέ
  ϊνα νεώτατο συνεργάτη τού — τόν Γιώργη
  Λαγουβάρδο — νά γράψει κάτι γιά τή φτω
  χολογιά, γιά τούς άδικημένους τής ζωής.
  ΠΑΡΑΚΑΤΩ δημοσιεύομε πρωτα τό κεΐ
  μενο — πεζοτράγουδο τού παληού δημο·
  σιογράφου Μάνου Χαρή καί τό πρόσψατο
  κείμενο — αρθρο τού νέου δημοσιογράφου
  Γιώργη Λαγουβάρδου.
  ΑΠΟ ΤΗΝ παράθεση των δυό αυτών
  κειμένων, πού άττέχοΐΛ/ χρονικά ε'κοσι χρό¬
  νια, νομίζομεδτι θά καταλάβει άρκετά ό ά-
  ναγνώστης. Κα! τό σττουδαιότερο άπό δλα
  είναι τό γεγονός ότι καί σήμερα, όπως καί
  τότε, τα πράγματα έξακολουθούν νά είναι
  σχεδον τα "δια, άν δχι τα ίδια, μέ έκεΐνα
  των πρό είκοσαετίας. Βεβαία σήμερα μπο-
  ρεΤ νά εφυγαγ, οί Τρωγλοδϋτες τής Μεσκη¬
  νιάς καί ο! Παραπηγματοϋχοι τής Βίγλας
  καί των Ενέτικών Τειχών άπό τίς σττηλιες
  καί τίς παράγκες καί νά έγκαταστάθηκαν
  στίς χαμοκέλες τού συνοικισμόν Δειλινά,
  πλήν δμως ή ούσία, ή κοινωνική άδικία ττα-
  ραμένει ή ιδία, δταν μάλιστα λάδει κανεϊς
  ύπ' όψιν ότι άπό τότε έ'χουν περάσει είκοσι
  συναπτά χρόνια «πολιτισμοΰ» καί «προό-
  δου».
  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ στόν ΐδιο αυτόν χώρο,
  τό Ήράκλειο, ύπάρχουν περί τίς 264 πα¬
  ράγκες, μέσα στίς οποίες διαβιοΰν πολυμε
  λεϊς οϊκογένειες. Καί σήμερα έξακολουθοϋν
  νά ύττάρχουν τρομαχτικά διαφέροντες ττλού
  σιοι καί φτωχοί. Καί τώρα αλλοι θά χα-
  ροΰν τίς γιορτινές μέρες, κι άλλοι θά ροκα-
  νίσουν ένα ξεροκόμματο. Καί τώρα, μέ
  δυό λόγια, θά ίσχύσουν ολα έκεΐνα ττού περι
  γράφονται στά δυό παρακάτω κείμενο; και
  τα όποΐα συνθέτουν τό δράμα τής φτωχολο
  γ ι άς καί την άτταράδεχτη κατάσταση τής
  κοινωνικής άνισότητας καΐ άδικίας.
  ΠΡΙΝ καταχωρίσωμε ευθύς ττσρακάτω
  τα δυό κείμενα των δυό δημοσιογράφων πού
  τούς χωρΐζει μιά ακριβώς γενηά, θ£ς κάνωμε
  μιά Χριστουγεννιάτικη εύχή, γιά δλους,
  (φτωχούς μά καί πλούσιους). Καί ή εύχή
  είναι έτούτη: ό δημοσιογράφος τής αϋρια-
  νής τρίτης γενηάς καί σέ λιγώτερα άπό ε'ί
  κοσι χρόνια, νά μην άξιωθεΐ νά γράψει ένα
  κείμενο πού θά μοιάζει μέ τα κείμενα των
  προηγουμένως συναδέλφων τού.
  ΑΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ και άς έλπίσωμε
  ττώς ή κοινωνική άδικία καί άνισότητα, μαζί
  μέ τό δράμα τής φτωχολογιάς, θά έξαλει-
  φθοϋν σύντομα και δέν θά χρειαστεΐ νά μάς
  έξισώσουν μόνον οί «τρείς ττήχες χώμα».
  ΔΕΝ θά ϋπάρχει μεγαλύτερη άμοιβη
  καί Ίκανοποίηση γιά τούς δυό δημοσιογρά-
  φους, άπό τό νά άξιωθοΰν νά δοΰν τόν τρίτο
  συνάδελφό τους, νά μιλά γιά έναν κόσμο
  άλλοιώτικο εΐρηνικό, έξισωμένο, δικαιοκοα-
  τούμενο καί μιά κοινωνία άτταλλαγμένη άττό
  τίς τόσεςάδικίες κα! άνισότητες. Κ ι δχι μό·
  νο γι' αύτούς, ττού μέ τόν τρόττο τους κα-
  ταγράψανε δυό έποχές, άλλά καί γιά δλους
  τούς άνθρώττους.
  ΜΕ ΤΟΝ Άγώνα, ή εύχή νομίζομε ότι
  θά γίνη ττραγμαχικότητα. "Ας συνεχίσωμε
  λοιπόν μέ πεΐσμα καί μέ πίστη.
  Μ. Χ
  ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
  'Εσεΐς κι εμείς! „
  Ή Γής κ ι ό Οΰρανός!
  Μεγάλη ή διαφορά —ού μάς χωρίζει.
  — · —
  'Εσεΐς θά βγεϊτε άττόψε νά σεργιανίσετε στούς ττολυθό-
  (ρυβους δρόμους,
  γιά ν' άγοράσετε παιγνίδια στ ά τταιδιά σας.
  Εμείς θά μείνωμε πάλι κλεισμένοι στίς τρώγλες μας
  μέ την καρδιά σά μολύβι.
  — · —
  Εσεΐς θά τραγουδήσττε τ* τγ γ6 χαρούμεν— τράγούδ—
  στίς γιορτάσιμες φέστες σας.
  Έμεΐς θά μουρμουρίσουμε ξανά μέ τα ττικραμένα μας
  (χείλη (
  τό τραγούδι τής αΐώνιας δυστυχίας μας.
  Γιά σάς στολιστήκανε οί όλόφωτες βιτρΐνες,
  ττού θά ύποκύψουνε στή λάμψη των χρυσών νομισμά-
  (των σας.
  — · —
  Γιά μάς γινήκανε οί ύγρές σττηλιές
  πού μτταίνει κανείς μέσα χωρίς τάλληρα.
  Γιά σάς γίνηκε ή ττράσινη τσόχα
  πού σκεττάζει κάθε βράδυ τα τραττέζια σας.
  Γιά μάς γίνηκε ή ξεθωριασμένη λινάτσα,
  ττού σκεττάζει την ττόρτα τής σττηλιάς μας.
  — · —
  'Εσεΐς άττόψε θά Φάτε σοΰττα, κοτόττουλο, χοιρινό καί
  (Φροϋτα.
  'Εμεΐς θά ροκανίσουμε, σάν τυφλοττόντικοι ϊνα ξει ο-
  (κόματο, ,
  •πΌυττεσε κατά λάθος άττ' τό δικό σας τό τρο—έζι.
  __φ__
  Ά—ό τή δική σας καμινάδα
  θά ττεράσει τό βράδυ τής Πρωτοχρονιάς ό Άη - Βασίλης
  Άττό την τρύττα τής δικής μας σττηλιάς
  θά ξεγλυστρήσει, τό ττολύ - τΓθλύ, κανένας «Γιάννης
  (Άγιάννης».
  Χορτάτη ή δική σας ζωή.
  Πεινασμένη καΐ κουρελιάρα ή δική μας.
  'Εσεΐς όδεύεται άγέρωχα, μέ στητά τα κορμιά σας.
  Έμεΐς σερνώμαστε σκυφτοί σά στρατιές ήττημένων.
  — · —
  Ή δική σας ή χώρα στέκει άτράνταχτη
  μέ τρανό βασιληά τόν Πλοθτο.
  Στή δική μας τή χώρα, πού τή σαρωνουν χιλιών λογιών
  (άέρηδες,
  δασιλεύει ή σιωττή τού Θανάτου.
  'Εσεΐς θά γλεντήσετε διάττλατα τούτες τίς μέρες
  μέ χορό, μέ τραγούδια καί γέλια.
  'Εμεΐς θά συρθοΰμε ξανά, στίς ά-έραντες έκτάσεις τού
  (πό νού.
  __φ__
  Έσεΐς, τέλος, θά μείντε ...ΕΣΕΙΣ!
  Έμεΐς πάλι, θά μείνωμε ...έμεΐς
  Ή Γής κ ι ό Ούρανός!
  Μεγάλη ή διαφορά ττού μάς χωρίζει...
  Κανείς δέν θά μ—ορέσει νά την έξισώσει στή ζωή
  μόνο τό χώμα, μέ τόν ©άνατο:
  Τρείς ττήχες γιά νά μποΰμε μέσα έμεΐς!
  Τρείς ττήχες γιά νά μπήτε μέσα ΕΣΕΙΣ!
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ»
  Χριστούγεννα 1957
  ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Στό πολιτικό προσκήνιο καί... παρασκήνιο
  όσωπα καί γεγονότα
  μέ δυό στίχους καί μιά νότα
  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
  Στίς τελευταΐες έκλογές
  χαλάσαν τάπαιγι· τδια τού
  στούς ξένους είπε ττάλι
  «γές»
  μά ...μίκραναν τα ...φρύ-
  (δια τού,
  Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Ή .. δεντέτα τής Βουλής
  χάρις στήν ψηφοφορία
  τόν κυττά ό Καραμανλής
  κα! θυμδται ...Προεδρία.
  Ι. ΖΙΓΔΗΣ
  "Εγινε πρώτος στήν
  (ΕΔΗΚ
  μά πρίν νά κάμει βήμα
  κ οποίος Κανέλλος— δί-
  • · (χως σίκ
  τού τδκοψε ...ΤΟ ΒΗΜΑ.
  Χ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ
  Από μέσα άπ' τή Βουλή
  πήραν τό μικρόφωνό τού
  κ ι είναι τώρα πιό πολύ
  «κόκκινος» άπ' τόν θυμό
  (τού
  «Καλήν
  τες αν
  σας...»
  ημέραν ΐίρχον-
  είναι όρισμός
  Μ' ΑΥΤΑ τα λόγια αρχ·
  ζαν παλιότερα τα κάλλαν
  τα οί πιτοιρίκοι. Λέω παλ
  λιότερα, γιατί στίς μέρες
  μας τό έΌιμο αύτό ξέφτισε.
  Στό ττέραιτμα τοΰ χρόνου
  ξεχάστηκαν δλα έκεΐνα τα
  χαραχτηριστικά γνωρίσμα
  τα των Χριστουγεννιάτι-
  κων γιορτών. Αύτές δμακ;
  τίς γιορτές τίς ζοϋν δυό
  κάσμοι διαφορετικοί, ό κο
  θ' £νας μέ τό δικό τού ρυθ
  ]ΐό μέ τό δικό τού τρόπο.
  Άπό τή μιά μεριά οί
  «αρχοντες», οί μεγιστάνες
  τοΰ πλούτου αύτοί πού ά-
  χόρταγα καρπώνονται τόν
  μόχθο των αλλων, οί λίγοι
  πού άσύδωτα έκμεταλλεύ-
  ονται τούς πολλούς.
  ΑΥΤΟΙ πού νοιάζον
  ται μονάχα γιά τόν έαυτό
  τους καί γιά κανένα αλ
  λον, τώρα θά θυμηθοΰν καί
  θά γίνουν κύρηκες, τής Ά
  γάττης, θά φορέοουν τόν
  ΐιανδύα τοΰ καλοΰ και θά
  γίνουν γ·ά λίγες ώρες Ά-
  πόθΓθλοι. "Ολοι αύτοί θά
  γιορτάσουν καΐ θά χαροΰν
  —άληθεια Υ·ά ποιό πράγ-
  Συνέχεια στή σελΐδα 4
  Η. ΗΛΙΟΥ
  Πρός Καραμαυλήν-ούαί-
  έχει τάσεις ...ευκολίας
  κι είναι γιά τό Κοΰ-Κοΰ-Ε
  τό . .φειδάκι ό Ηλίας
  Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
  Μέ τόν Παύλο τόν Βαρδί
  έχουνε την ιδία γνώμη
  καί μέ ...λύχνο καΐ ...δαδϊ
  ψάχνουνε γιά ...τρίτο ά-
  (κόμη.
  Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
  Ύπουργός, δχι ψευτιά
  μπρός τού δέν μττορεΐς
  (νά βήξεις,
  κι έ'χει καί κάτι ...αύτιά
  άλλά πώς νά τα ...τραβή-
  (ξεις.
  Γ. ΡΑΛΑΗΣ
  Παρά λίγο νά μή βγεΐ
  μά .. προσπάθησε έπιμο-
  (νως
  κίνησε ούρανό καί γή'
  είναι, έξ αλλου κα! . .Μα
  (σόνος.
  κΒ.πει.ειει···-·»»···-·-----"-··1"·"11"»
  ι ■ η» α ■ « * α α ■
  λέμε... χωρίς τόν όρισμό σας
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
  ΣΑΤΥΡΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
  Καλήν ημέραν αρχοντες, χωρίς τόν όρισμό σας
  ψέλνω τή Θεία Γέννηση φέτος στ' άρχοντικό σας
  Κ ι άν δέν ζητώ την αδεια, οτόττιμα αύτό τό κάνω
  γιά νά θυμίσω σ' δλους σας τόν «ϋεΐο» Άμερικάνο
  ττού μέ κανένα όρισμό κ ι αδεία κανενός μας
  μπήκε μέσα στή χώρα μας κι έγινε ό «Νονός» μας.
  — ΛΛΛ —
  Χριστός γεννάται σήμερα — αύτό τό ξέρετε δλοι —
  μιά κι έ'χετε άπ' τό δώρο τού ...άδειο τό ττορτοφόλι.
  Σέ ποίον νά φτάσουν τάλεφτά μέσα σ' άκρίβεια τόση
  πού θέλει δώδεκα μισθούς τό νοίκι νά πληρώση;
  Καρ ώς έκ τούτου μοναχά — έκτός των ώλλων λόγων
  θά κατοικοΰμε σύντομα σ έ...φάτνες των άλόγων.
  — ΑΛ*** —
  Χριστός γεννάται σήμερα στής Βηθλεέμ τόν τόπον
  μά δέν ...άγάλλονται γι' αύτό τα πλήθη των άνθρώπων
  διότι σκέφτονται άττλώς δτι κι' Αυτού άκόμη
  άπό τα 6άρη τής ζωής θά κάμψουνε οί ώμοι.
  — ΑΛΑ —
  Καλήν ήμέρα σας λοιπόν άφέντες κι άρχοντάδες
  πού ό κόσμος σάς σεμνύνεται, μιά κι εΤστε Δεσποτάδες.
  Σέ σάς, πού δέν άφήνετε τό ψάλσιμο μιά ώρα,
  σέ ήχο, κάπως ...ττλάγιο, τα ...ψέλυω έγώ τώρα.
  Τρώτει καΐ ττίνετε διαρκώς, πάντα μέ άπληστεία
  ένώ σέ μάς — τό ττοίμνιον — κηρύττετε ...νηστεία.
  Καί σάν ...έκπρόσωττοι Θεοΰ, μά καί Χριστού συνάμα
  έχετε τό ...έλεύθερο άκόμη καί γιά ...ντάμα.
  "Ολους λοιττόν, ...Αγάδες μου, σάς ττροσκυνώ μέ δέος
  και πρώτον τόν Εύγένιο ττούναι ό πιό ...ώραΐος,
  Συνέχεια οτί| σελΐδα 4
  Η 'ηΠΗΘΕΙΠ, ΕΥΧΕΤΒΙ
  ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
  ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ
  Ιέ ολους τούς άναγνώοτει; της καί
  Βίδικώτερα οτούς αυνδρομητές, τούς
  ουνερνάτες καί φίλους της
  Η ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΜΑΣ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
  ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΑ ΟΠΛΑ
  Ό πλοΰτος μου είνε τό στταθί κι ή δόξα τό τουφέκι
  πού ρίχνει τσοί τυράννους μου, φωθιά κι άστροπελέκι.
  Γιά γούνα εχω τό ράσο μου, κοντό, χωρίς τσοχάδες,
  άττού σκεπάζει τό κορμί, πού δέν ψηφά τσ' αγάδες.
  Μ' αΰτά τρυγώ, μ' αϋτά ττατώ, μ' αύτά άττοθερίζω,
  μ' αύτά καί τσ' άξαρμάτωτους σάν Βασιλιάς όρίζω.
  Κι' δσοι στή μέση τ' άρματα σάν '^ντρες δέν οφρούσι,
  σάν σκύλοι στά ποδάρια μου πέφτουν και ιτροσκυνοΰσι.
  Β9ΒΒ>·Β--Β-ι||-----------
  Έπίκαιροι Στϊχοι
  Ο ΕΧΟΝ ΔΥΟ ΧΙΤΩΝΑΣ...
  Σάν ήρθε ό Χριστός στή Γή, δίδαξε την άγάπη
  κι αλλα πολλά, μά πρό παντός την έλεημοσύνη.
  Τούς μαθητές όρμήνεψε τα έ'θνη νά διδαξουν
  κι δντες αύτοι άκάτεχοι κρατούσαν σημειώσεις.
  Σάν τούς μιλούσε ό Χριστός, γιά δεύτερο χιτώνα,
  κάποιος άπ' δλους ρώτησε. — Διδάσκαλε γιά ττές μου
  Καλά δταν τόν δίδουνε τόν δεύτερο χιτώνα.
  Σάν έ'χουν δμως δυό καί τρείς, ίσως καί παραπάνω
  καί τούς κρατοΰν γιά λόγου τους καί στούς φτωχούς δέν
  (δίδουν,
  τότε τι κάνουν οί φτωχοί, γυμνοί ττού τουρτουρίζουν;
  Εΐττ' ό Χριστός τί κάνουνε, κ ι οί Μαθητές τό γράψαν.
  *********
  Πέρασαν χρόνια, τό χαρτί βρήκαν οί Φαρισαϊοι
  κι εΐδαν τί κάνουν οί φτωχοί, οί πλούσιοι σά δέν δίνουν.
  Τόσκισαν, δέν τούς σύφερνε. Τό ξέρουν. Δέν τό λένε.
  Καί τώρα τταΐρνουν οί τφωχοί, μονάχα σάν τούς δίδουν!..
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΤΗΝ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Φέρει τυπικά στό φύλλο αύτό ήμερομη-
  νια της Δευτέρο:ς 26 Δεκεμβριού πού είναι
  ή καθιερωμένη μερά τής Μκδοσής της, άλ¬
  λά κυκλοφορει άπό τό Σάδδατο 24 Δεκεμ¬
  βριού.
  ΈπΙσης νιά τόν ΐδιο λόγο, των έορτα-
  στικών άργιών, δέν θά κυκλοφορήσει την
  έρχόμενη 6δομάδα της Πρωτοχρονιάς.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» θά ξανακυκλοφορήσει
  την μεθεπόμενη Δευτέρα 9 Ίανου-
  αρίου 197 8.
  26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗ0ΕΙΑ» κρητησ
  ΣΕΑΙΔΑ 2η
  Λυρικά τραγούδια
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
  Άπόψε, μύρα μόνο ττνίγουνε τή γή!
  Καί τό «έν άνθρώποις εύδοκία», Θείο χάδι.
  Ή πανανθρώπινη Άγάπ-η καί Στοργή
  έφερΐ Φώς μές στής ψυχής μας τό σκοτάδι.
  *Ελα κοντά μου σάν τό χάδι άτταλά
  καί ή άγάπη μου τό ττεΐσμασου άς σβύσει.
  Χριστός γεννιέται καί τό "Αστρο άττό ψηλά
  τής εύτυχίας ιμάς τό δρόμο θά φωτίσει...
  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
  Ο ΤΙΜΩΡΟΣ ΚΙ Ο ΔΙ Κ ΑΣ Τ ΗΣ
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΓΑΠΗ
  «Μονάχα αύτός που
  άγοπιά, μπορεΐ
  νά τιμωρεΐ καί
  νά δικάζει».
  ΤΑΓΚΟΡ
  !■■
  "Αν δέν την κάνατε στόν περασμένο...
  ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ
  ...Κάντε την στόν καινούργιο χρόνο
  Όταν Ιρθη τό βράδυ, πη¬
  γαι νέ σέ μιά ήσυχη γωνιά
  καί άναρωτήσου τί έ'κανες 8-
  λη την ήμέρα.
  Λ Φάνηκες καλάς καί
  τγροσεκτικός ή κα-
  κός κα! άττερίσκε-
  πτος;
  *** Κράτησες την ψυχραι
  μία σου ή" την έχα-
  σες σέ μιά δύσκολη
  στιγμή;
  Α "Ησουν ευχάριστος ή
  προσυρός;
  Λ Έμψύχωσες αύτούς
  πού συνάντησες η
  τούς άποθάρρυνες;
  *** "Εκανες κάτι δημι-
  ουργικό καί άξιόλο-
  γο ή α—ατάλησες την
  ήμέρα σου μέ άσημαν
  τότητες;
  Λ "Ησουνα άκέραιος σέ
  δλες τίς συναλλαγές
  σου;
  Λ Προσπ-άθησες νά αΰξη
  θοΰν οί εύτυχισμένες
  στ ι γ μές στή ζωή των
  άλλων ή σκέφτηκες
  μόνο τόν έαυτό σου;
  Λ Διεύρυνες τόν διανοη-
  τικό σου όρίζοντα,
  μεγάλωσες την ττρο-
  σωπικότητά σου —
  εγινες μεγαλύτερος ή
  μικρότερος;
  Αύτό ττού κάνουμε κάθε μερά
  καθορίζει τό τί θά γϊνουμε.
  "Ωρα μέ την ώρα χτίζουμε
  τή ζωή μας γιά τό καλύτερο ι
  ή γιά τό χειρότερο. Μιά κα
  θημερινή αύτοκριτική θά
  μάς βοηθήση νά κρατιόμα-
  στε στό σωστό δρόμο κα! νά
  βαδίζουμε ττάντα πρός ύψη
  λότερα ίδανικά.
  (Άπό την «ΕΥΗΜΕΡΙΑΝ)
  Στόν Άγιο Μάρκο
  ΑΝΟΙΞΕ
  Η ΕΚΘΕΣΗ
  ΣΤΕΛΙΟΥ
  ΜΑΡΚΑΤΑΤΗ
  ΚΑΙ Η ΒΡΑΔΥΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ
  ΠοΑιτικές Γνώμες
  Η ΑΛΛΑΓΗ, Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ Η Ε Δ Η Κ
  Τοϋ κ Δαυίδ Χατζηδαβϊδ
  Ό Ελληνικάς Λαός σΐίς
  έκλογές τής 20 τού Νοέμ
  βρή, ψήφισε την Άλλαγή!
  Καί τό μήνυμα τής Άλλα
  γί}ς, γιά.πρώτη φορά οτά
  Έλληνικά Πολιτικά Χρο
  νικά, δέν ήρθε άΐΐ' τούς «ξύ
  πνιους» τής πόλης, άλλά
  άπ' τούς «κοιμισμένους»
  τοΰ χωρίου και τής παραμε
  λημένης Επαρχίας. Καί τό
  δΐδαγμα, γιοματο ούσία εί¬
  ναι ττώς ό Γίγας δοΰλος
  τής Τής, Άγρότης—Λαός,
  δρθωσε έττιτέλους τό άνάϊ
  οτημα τού μπροοτά στό γι-
  γαντωμένο άττό χρόνια ΚΑ
  ΤΕΣΤΗΜΕΝΟ. Καί ή νί¬
  κη άρχεται. "Οπου ν&ναι
  θαρθει, γιομάτη έλπίδες
  γιά καλυτερες μέρες.
  "Ομιυς, τό δΐδαγμα αύ¬
  τό, πέρααε εντελώς άπαρα
  τήρητο άπ' τούς έγκέφα-
  λους τής Ε.Δ.Η.Κ καί γΓ
  αύτό ήρθε ή άδικαιολόγη
  τη άνησυχία.
  Καί ή άνησυχία &ρερε
  την άναοτάτωση. Καί ή ά
  ναστάτωση τή φρίκη καί
  την άδικαιολόγητη όργή,
  πού κατάληξε έκεϊ πού
  έ'φτασε. Στήν ·παραίτηοτ)
  (θΰλεγα την άπομάκρυν
  ση) τοΰ 'Αξιογάηίητου Άρ
  χηγοί3 τής ΕΔΗΚ κ. Γ.
  Μαύρου κάτω όπό συνθή
  κεςπού δέν τιμοϋν κανένα
  άπ' αύτούς πού ουνταρά
  χτηκαν καί χωρίς λόγους
  φόρτωσαν )ΐόνο εύθΰνες
  στήν πλατή τοϋ άγωνιστή
  τής Άντίστασης, στή διάρ
  κεια τής μαύρης δικτατορΤ
  άς, καί άθώου ττολιτικοΰ αν
  δρα.
  Ή χειρονομία αύτη δέν
  πιστεύω νά μείνει άπαρα
  τήρηχη άπ' τό Λαό της Ε.
  Δ. Η.Κ. Άργότερα, αύτοΐ
  πού φρτωσαν δλα τα λάθη
  ο αυτόν, θά φορτωθοϋν πε
  ρισσότερη ΐίκττληξη στΐς #λ
  λες έκλογές.
  Ό Λαός, ό αδέκαστος
  αύτός κριτής, θά τούς κρί
  νει δλους αύτούς, αύστη
  ρότερα. ΚΓ άξίζουν, νομί
  ζω, τή αύστηρής κρίσης'1
  τού.
  Γιατΐ αύτοι, δλοι τους,
  £χουν περισσότερα λάθη ά
  π' αύτά, πού φόρτωσαν
  στόν Άρχηγό τους. Στόν
  Άρχηγό τους, πού βάδιζε
  6χι μέ δική τού γραμμή.
  άλλά μέ γραμμή τής Ε.Δ.
  Η.Κ, πού θεμελίωθαν καί
  εγκριναν καί οί ϊδιοι, "πού
  σήμερα κάνουν πώς δέν
  την άποδέχονται. Έπειδή
  ύπηρξα κι' έγώ κάποτε, έ
  τιτελικό στέλεχος τής Ο.
  Ν.Ε.Κ κι' άργότερα τής Ε.
  ΔΗ.Ν στό Νομό Κοζάνης,
  θάόλεγα πώς είναι ττροτιμώ
  τερο ν' άκολουθοϋν τα συν
  θήμάτα τοΰ Λαοΰ κΓ δχι
  νάθέλουν τάδικά τους συν
  θήματα ν* άκολουθεϊ ό Λα
  ός·.
  Ή έποχή των ήγετών πέ
  θανε. Ήγέτες τώρα είναι
  οί Λαοί οτόν τό^ο τους.
  Καί μακάριοι οί πολιτικοί
  έκεΐνοι, πού όραματίζον
  ται την έπιθυμία αύτοΰ
  ►♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦-»>♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ
  ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103 - Ήρό λ ειο-Τηλ.283967
  Α Ρ Χ Ι Σ Α Μ Ε
  Ένα έπιλεγμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, μέ τούς:
  • ΔΩΡΑ ΜΟΡΑΛΗ
  • ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑ
  • ΕΥΑ ΜΑΡΤΙΝΕΛΛΗ
  • ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΙΝΑΡΗΣ
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΗΣ
  • ΠΑΝΟΣΔΟΥΚΑΣ
  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΓΚΑ
  Χορευτικό Τραγούδι: ΜΠΕΤΙΝΑ
  Μπουζούκι: ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΒΑΛΗΣ
  Πολυτελής διάκοσμος β Φωτιστικά έφφέ ■— Ρυθ
  μιζόμενος ήχος η Έκλεκτή κουζίνα μέ τόν ΚΑ
  ΤΣΙΝΑ ■ Πολιτισμένο οικογε νειακό περιβάλλον
  ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ: Ι<ΛΙΝΤΟ»Ι Μέ εντελώς ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ποιότητα στή νυχτερινή ζωή τοϋ Ηρακλείου *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< »♦♦♦♦♦«]»♦♦♦♦♦♦♦♦< τοΰ ήγέτη —Λαοΰ καί την κάνουν "Ηλιο, άλλά καί πού δέν τόν προδίδουν. .. Καί καλά θά κάνουν νά π° ψουν νά μιλοΰν γιά πόλω ση στήν Έλλάδα, δσες φο ρές ξέρει νά φηφίζει ό Λα ός. Καί πολύ ττερισσότερο ό Άγρότης— Λαός· Ό Ελληνικάς Λαός δέν άκολουθεϊ πιά τίς καθυστε ρημένες καί χωρίς όραμα τισμούς ίδέες, πού στάθη καν φραγιιοί στήν έξέλιξή τού. Άκολουθεϊ τό δρόμο, πού χάραξε ό Υδιος άπ' τίς πολιτικές τού έμπειρίες καί την ττρόσφατη άποδοκι μασία τού, Καί πολυ καλά εΤπε, πρός τιμή τού γι' αύ τό, ό Άρχηγός τής Ν.Δ. κ Καραμανλής: «Ό Ελληνικάς Λαός προπορεύεται τής ήγεσίας τού..». Κι' αύτό είναι τό πάρη γορο σημεΐο, πώς θ&ρθει ή Άλλαγή. "Οχι δμως μ' αύτούς. θαρθει μ' έκείνους, πού ψήφισε στίς 20 τοΰ Νοέμ βρή 1977. Καί δέν θ' άργή σει. "Οπου νδναι άρχεται καί φτάνει! Άιπό τή γή τής Μακεδο νίας. ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ ΚΟΖΑΝΗ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Συνεργεΐο Αύτοκινήτων πλήρες, έγκατεστημένο στή Λεωφόρο 62 Μαρτύ ρων 147. Πληροφορίες Τηλ: 288—759 (κ. Ελένη Καφετζάκη). »♦♦♦♦♦·«>♦♦♦ ♦♦♦«»'
  «ηΤΟΙΈΠΟΡΤΑΧ
  Γ· ΒΑ20Σ
  ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΚ-
  ΧΛΑ.ΙΤΧ
  ΚΑΡΤ ΠΟΧΤΑΑ
  σας ένδιαψέρει μι
  ά φωτογραφία ποιότη¬
  τος τηλεφωνήσοΕτε στό
  288357
  Αΐγο πράμμα
  ΑΟΡΑ
  Πολύ άγάπη
  ΜΝΗΜΕΣ
  "Εγιναν την περασμένη
  Τρίτη —δπως εΤχε ττροαγ-
  γελθεϊ—τα έγκαίνια τής
  άτομικής έόόχθεσης ζωγραφι
  κης τοϋ Στέλισυ Μαρκα
  τάτη, στή Βασιλική τοϋ Ά
  γίου Μάρκου, στό Ήρά-
  κλειο.
  Προλόγισε ό πσιητής
  Φοίθος Δέλφης, ό οποίος
  την έπΌύριο στόν ϊδιο χώ-
  ρο μίλησε γιά τόν ποιητή
  Δημήτρη Κακαβελάκη καί
  τό εργο τού.
  Ώς γνωστόν, ή εκθέ¬
  ση τοΰ Μαρκατάτη ή"ταν
  βασισμένη στό 6ι6λ1ο τοΰ
  Κακαβελάκη «Ή Νήσος».
  Στή φωτογραφία £νας
  άπό τούς πιό χαραχτηριστι
  κούς πίνακες τού Μαρκα
  τάτη.
  ΚΑΦΕ ·· ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΛΛΙΟΣ»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ
  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Χταπόδι μερίδα
  Γαρίδες μερίδα
  Μπακαλιάρος μερίδα
  Πατάτα όφτή
  Όμελέτα (αΰγό, ντομάτα)
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Κουκιά καί χόντρος
  ΠΟΤΑ
  Τσικουδιά καραφάκι
  Οδζο
  Κρασ!(χΰμα & έμφιαλωμένο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  Ανδπ Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟΣ
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  »♦♦♦♦♦< ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗβΚΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΑΑΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΖ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεΐο) ΤΗΛ. 23Ο.189 ΗΡΑΚΛΕΙΟμΚΡΗΤΗΣ ΔΩΡΑ... ΔΩΡΑ ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ Δώρα — Δώρσ — Δώρα — Δώρα Μπουναμάδες — Μπουναμάδες τίς γιορτές αύτές μάς βάζουν σέ σκοτοΰρες καί μπελάδες. Κ ι είναι δύσκολο στ' άλήθεια — δέν πιστεύω ν' άπορεΐς — τό κατάλληλο τό δώρο στόν καθένα γιά νά βρεΐς. (Άπό ^να νούμερο παληάς θεατρικής επιθεώρησις τού Μάνου Χαρή) Μετά την έμμετρη αύτη διαβεβαιώση, ή στήλη πιστεύει νά μην παρεξηγηθεΐ άπό δσους τυχόν δέν τούς άρέσουν τα δώρσ της, άλλά κυρίως νά μην εχει παρεξηγήσεις γενικώτερα γιά νά μην ...είσπράξει πάλι γιά ...δώρο ή «Άλήθεια» καμμιά ...καινούρ- για σειρά μηνύσεων, έ'τσι γιά ...τό καλό τού ...και- νούργιου χρόνου. Άλλά καί αΰτό νά γίνει ...τί έ'γινε; Ό βρεγμέ- νος άπό βροχή δέν φοβάται. Κ ι εμείς δέν εΤμαστε απλώς βρεγμένοι, άλλά, άπό δΐκες ...μουσκεμένοι. Καιρός δμως νά μοιράσω τα δώρα μου, πού τα συνοδεύω μέ τίς καλυτερες εύχές μου: • Στόν Άρχιεπίσκοπο κ. Εύγένιο μιά ...εΐκόνα τοΰ Μάνου Χαρή μέ ...φωτοστέφανο. • Στόν τέως Πρωτοσύγγελο Μαρινάκη μιά φωτο¬ γραφία τοΰ ...Γιαννακουδάκη. • Σέ δσους νταήδες μάς κυνηγοΰν μέ άγριες προ- θέσεις, μιά φωτογραφία τοΰ ...λυκόσκυλου τής «Αληθείας» πού άκούει στό δνομα Λέων. • Στόν Είσαγγελέα κ. Ζορμπά μιά σειρά κλητη- ♦ ρίων θεσπισμάτων, μέ ..τυπωμένο τό δνομα τού · διευθυντή τής «Αληθείας» στή θέση τοΰ κατη- γορουμένου, γιά νά μην ...κουράζεται νά τό γράφει τόσες φορές. • Στούς άποτυχόντες ΰποψήφιους μιά φωτογρα- φϊα τής ...Βουλής. • Στόν Δήμαρχο κ. Καρέλλη ένα ...άεροπλάνο ί- διωτικό, γιά νά μην καταξοδεύεται στά τόσα ταξίδια τού. • Στό Νομάρχη κ. Καραγκουνίδη ένα ...εύχαρι- ριο τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλϊου. • Στόν βουλευτή καί έκδότη τής εφημερίδας «Κρη τικό Φώς» κ. ©ανάση Σκουλα μιά ...έτησια συνδρομή τής «Φλόγας» (ή όποία ...αύτοδιαφη- μίζεται σάν τό καλύτερο δώρο, Τσως γιατϊ τώρα τυττώνεται σέ ...μαλακό χαρτί). • Στό «Τρίο Έρασιτεχνίκ», τα γνοχττά «Παιδία τής ...Φωτιάς», πού άποτελοΰν την έκδοΤική δ- μάδα τής «Φλόγας», ένα άντίτυπο τού βιβλϊου «Πώς νά γίνετε δημοσιογράφοι*. • Στόν έκδότη τής «Μεσογεΐου» κ. Γραμματικάκη, ένα ...πλαστικό πιστολάκι. • Στούς Μασόνους τοΰ Ηρακλείου τα ...Οπεξαι- ρεθέντα ϋγγραφά τους άπό τή Στοα «Άριάδνη*. • Στόν βουλευτή κ. Άσλάνη ένα δισκο μέ τίτλο... «Τό Προσφυγόπουλο», έρμηνευμένο άπό τό πά ι δι τοΰ Λαοΰ Νίκο Ξανθόπουλο. • Στόν βουλευτή Έπικρατείας κ. Δαριβιανάκη τα ...έξοδα των «τηλεγραφημάτων διαμαρτυρίας», ιμιά καί ...καταξοδεύτηκε στΐς έκλογές. • Στόν βουλευτή κ. Μπαντουβά, ένα ...διορισμό σάν «είδικοΰ συμβούλου επί των Βάσεων», στό γραφεΐο τοΰ 'Υπουργοΰ ... κ. Αβέρωφ. • Στόν βουλευτή κ. Γαλενιανό, μιά κάρτα διαρκεί- ας «ελευθέρας είσόδου» στό ... 'Υπουργεΐο Ναυ- τιλίας. • Στόν τέως βουλευτή κ. Ψαράκη, μιά ...γυάλα. • Στόν βουλευτή κ. Δρετάκη τόν δίσκο ...«Μοΰσι, μουσαντάν». • Στόν βουλευτή κ. Λεωνίδα Κύρκο ...ϊνα μάτσο ...ρεπανάκια (μακρουλά, δχι στρογγυλά). • Στόν βουλευτή κ. Ξυλούρη ...πέντε ψήφους ρε— ζερβά, καλοΰ κακοΰ, πού λένε. • Στόν ύπουργό κ. Μανόλη Κεφαλογιάννη μιά ...κονκάρδα ΟΧΙ (γιά την άντΐθεσή τού στό δη- μοψήφισμα της δικτατορίας) καί μιά ...κνκάρ- δσ ΝΑΙ (γιά τό δάνειο πού πήρε άπό τή χούν- τα). • Στόν Πρόεδρο τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου κ. Χρονάκη, μιά ...κασέτα μέ ...άγορεύσεΐς τοΰ Λάκη Παπαδάκη. • Στόν Μασόνο Λάκη μιά μεγέθυνση τής Χριστια νίκης ρήσεως ...«εάν τις σέ ραπίσει είς την μία τταροιάν... κλπ., κλΐπ.». • Στό Διοικητή τής Άμερικανικής Βάσεως, ίνα ...χρυσόδετο Τόμο της «Αληθείας». • Στόν Διοικητή Χωροφυλακής κ. Μαραγκάκη ...μιά εύχή: νά μην τοΰ ξανααξιώσει ό "^εός νά καταθέσει σάν μάρτυρας σέ δίκη πού είναι συ- νήγορος ό κ. Γιώργης Στρατόχης. • Στόν δικηγόρο μας κ. Γ. Στρατάκη ένα ...τσέκ των προσθέτων άμοιβών πού τοΰ χρωστοΰμε, σέ ...ρούβλια. • Στόν κ. Λιμενάρχη Ηρακλείου, ένα ...γραφεΐο μεταλλικό, γιά τόν τέως «Φρούραρχο» καί νυν «Έπιθεωρητή Έμπορικών Πλοίων». • Στήν κ. Πιτσουλάκη, έ.να ...Έλληνικό Διαβατή- ριο. • Στόν Διοικητή Ασφαλείας κ. Μανιατάκη, ίνα ζευγάρι ...άσημένια ζάρια, γιά ...μανικετόκου- μπα. • Στόν κ. Μαρίνο Βακι,ρτζή, ένα πορτραϊτο ενός ...παλίμπαιδος μέ ...μοΰσι. • Στόν Άντεισαγγελέα κ. Μαρκή ένα ...ρολόϊ πού νά δείχνει την ώρα μόνο άπό ...1 Τ -παρά δέκσ, μέχρι ....11 καί δέκα. • Στόν Πρωτοδίκη κ. Παναγόπουλο, μιά ...φωτο- γραφϊα τοΰ ...κ. Δημόπουλου, τραβηγμένη δταν ό τελευταΐος ήταν διευθυντής στό «Κρέτα Μά- ρις». • Στήν κ. Μαρίκα Καψή, μιά ...άδε,α Τής Άρχαιο- λογικής Υπηρεσίας, γιά την ...αποπερατωθή τού συγκροτήματος στήν Άγιά Πελαγιά. • Στόν Γεωπόνο κ. Μσρκάκη ένα ...μπρελόκ τής έ- ταιρίας «Όλυμπιάς», γιά τα ...κλειδιάτοΰ ...αύ τοκινήτου. • Στούς συγγενεϊς τοΰ κ. Κεφαλογιάννη ένα ...στό λο άπό ...χάρτινα καραβάκια. • Στούς άναγνώστες τής «Αληθείας» ...καλή ϋπο- μονή νά μέ ...διαβάσουν, μιά πού — δπως λέ- γεται — δέν θά βρεθει παπάς νά μέ ...διαβάσει. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ καί γιά την αντιγραφή: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ♦♦♦♦♦
  ο ■
  26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  τ  ν

  Τού ·
  «ο**
  Ι-,
  Κρη
  •Πατδιά
  έκββΤικ» ό¬
  ν


  ν


  0~ό
  ΤΟ
  ', ΟΤό
  ΐ*α μάτσο
  ι
  ι
  £ι- Τ
  Νοχ- ♦
  γνάλα
  μο . «Μούσι,
  μιά
  Ι) τ/ον στό δ>-
  βΠΤθ Τή


  Ι  «αί ·νν
  χο
  «ν-

  V
  β·*»
  II
  ΕΠΙΦΥΑΑΙΑΕΙ-
  ΤΗΣ 'ΛΛΗΒΕΙΑΣ.
  Γβάφει ό ΣΤΑΙΛΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  ΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ -ολιτιστικό μήνυμα φούντωσε
  τά τελευταία χρόνια — τά χρόνια ττού ακολουθήσαν την
  φασιστική έφΐοχτία — μέ την ττοσοτική άνοδο τής ττοιο-
  τικής μουσικής καί τού άνάλογου τραγουδιοΰ. Οί ψίρμες
  πού φύτρ&χταν μέσα στό μουσ-ικό στερέωμα τά άμέσως
  ιτροηγούμενα χρόνια, άρχισαν σιγά - σιγά νά δυθίζον-
  ται μέσα στό χάος. Τραγούδια καί μουσική ττού δέν
  έ'κλειναν μέσα τους κάττοιο μηνυμα, πού δέν άντανα-
  κλοΰσαν τούς πόθους καί τις ττροσδοκΐες τού δασανι-
  σμένου λαοΰ, μετατοπίσθηκαν στά χαμηλώτερα ττνευ-
  ματικά στρώματα, στούς άνθρώττους έκείνους δηλαδή
  ττού δυθισμένοι στό π£λαο τής δγνοιας καί τΟ0 ά-προ·
  δληματισμοΰ έξακολουθοΰσαν νά δέχονται άδιαμαρτύ-
  ρητα ότι τούς σέρβιραν τά μέσα μαζικής ένημέρωσης.
  Ή άλήθεια είναι ότι στά χρόνια τής ψασιστικής
  έφταετίας κορυφώθηκε ή καμττή τής Έλληνικής μουσι-
  κης ττραγματικότητας. ΟΊ φιλότιμες καί άττοτελεσματι-
  κότατες ττροοττάθειες των Έλλήνων συνθετών τής και-
  νούργιας γεννιάς καί τής άμέσως παλιότερης (έκείνης τού
  Θεοδωράκη) θάφτηκαν στήν κατοχική ττνευματική άττο-
  χαύνωση. Οί άνθρωττοι δμως τής μουσικής καί τής Τέ-
  χνης γενικώτερα, έξακολουθοΰσαν νά δουλεύουν νά δη-
  μιουργοΰν, μέ μοναδική διαφορά, ότι τώρα δέν ΰττήρχε
  κανένας, ή σχεδόν κανένας, τρόττος έπικοινωνίας μετα-
  ξύ κοινοΰ καί καλλιτέχνη.
  Οί προσττάθειες λοιττόν αΰτές, μετά την Χούντα,
  έδωσαν τέτοια άναζωογόννηση στό ποιοτικό κα! ττροβλη
  ματικό τραγουδι, ώστε άμέσως ψάνηκε πώς ή φασιστική
  τταρεμβολή δέν μπόρεσε νά διαδραματίσει στήν έξέλιξη
  τής Τέχνης κανέναν ρόλο, οΰτε κδν αυτόν τόν άνασταλτι-
  κό. Αύτό δμως δέν σημαίνει ότι γιό την Τέχνη (καί την
  μουσική έν ττροκειμένω) ή Χούντα ήταν ενα γεγονός χω¬
  ρ! ς οτνμασία...
  "Ηδη, εΐχε καταφέρει νά διαβρώσει τά κατωτέρα
  πνευμοττικά στρώματα καί νά γκρεμίσει ότι εΤχε χτίσει
  τό άμεσο τταρελθόν. Στά ττροχουντικά χρόνια, τά γλυκσ
  νάλατα «όσματα» εΐχαν άρχίσει σιγά - σιγά νά έξαφα-
  νίζονται. "Ηδη ή μΐλσττοίηση τού «Έττιτάφιου» τού Γιάν¬
  νη Ρίτσου καί τού «"Αξιον Έστί» τού Ό. Έλύτη, καθώς
  καί λαϊκών άλλά μέ νοηματική καί πολιτική έπάρκεια
  τραγουδιών τού ©εοδωράκη Ξαρχάκου κλπ. (6λ. Άπό
  τό πρωΐ — Φτωχολογιά — Στήν ΰττόγεια ταβέρνα κλττ.)
  είχε άρχίσει ό μεγάλος ττολιτιστικός αγώνας τής καλής
  έννοούμενης ττνευμοτπκής ήγεσίας. Αύτά τά τραγούδιο
  μόνο ψυθιριστά μποροθσε νά τά τραγουδής κανείς στά
  χρόνια τής σκοτεινής τρομοκρατίας, ώστε άρΧισε σιγά
  - σιγά νά πιάνει τόπο ή ττνευματική καί ττολιτιστική ά-
  ττοξένωση τού Λαοΰ μας, ττού σκόπιμα έτπδίωξαν οί «έγκέ
  Φαλοι» τής Άμερικανόδουλης Χούντας.
  Σήμερα μερικά χρόνια μετά την φασιστική κατοχή
  τά έπιτεύγματα, τού ττολιτιστικοΰ άγώνα καί ή δημιουρ-
  γικότητα των άληθινών πνευματικώς καί καλλιτεχνικών
  μας δημιουργών, είναι άρκετά γνώριμα, μέσα στόν δικό
  μας ττολιτιστικό χώρο.
  Ή Χουντική τταρεμβολή δμως, εΐχε καί Ενα άλλο έ-
  ττακόλουθο. Την έμδλυνση τής διαφοράς μεταξύ των
  άνθρώττών έκείνων πού μττόρεσαν νά έπιδιώσουν ττνευμα
  τικά κι έκείνων —ού ή ττνιευματική άττοξήρσνση, ττού έ
  σερδιρίσττνκε μέ κάθε τρόπο, κατάψερε νά πλήξη τό αί-
  σθητικό καί πνευματικό τους ΰπόβαθρο.
  Πάντα βεβαία, υπήρχαν άτομικές διακυμάνσεις 3-
  σον άφορά την πνευματική στάθμη ενός Λαοΰ. Τώρα δ¬
  μως, οί διακυμάνσεις αΰτές έλαχιστοττοιοΰνται μεταξύ
  των δύο διαμετρικά αντιθέτων άκρων.
  Σήμερα λοιττόν έχουμε νά άντιμετωττίσουμε ένςχ δια
  χωρισμένο κοινό. Δυό άντίθετους πόλους. Στόν ένα ψτά
  νούν πάντα τά μηνύματα, γίνονται ττροο—άθειες ττνευμα
  Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - * ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο Γ
  ΠΙΚίιΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΥΕΙΡΗΤΕΙΤ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΠΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκοποικίας
  πολυτελοθς κστασκευής καί επί των δδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί 'Ανωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήμοπος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοΰ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  Η ΕΑΑΗΝ1ΚΗ
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΕΑΙΞΗ
  τικής άνόδου, ζεΐ μέσα σέ κάττοιο ττνευματικό κατά κά-
  ■«τοιο τρόττο ττεριβάλλον —ού ττροστταθεΐ νά τό διευρύνει
  <αί νά τό άνεβάσει. Στήν άλλη μεριά, ύπόρχει ό πνευματικάς λήθαργος, κι έπειδή ή μουσική καί τό τραγουδι είναι ή πιό προσι- τή μορφή Τέχνης, άναφέρουμε χαρακτηριστικά τό χαμη- λό έττίττελο τής Έλληνικής Ραδιοφωνίας. Κα—οιες άχόρταγες Έταιρίες θυμοΰνται τά —αλισ «καλό» χρόνια καί άγωνίζονται νά άγγίξουν τίς όρμές νά πλησιάσουν ϋπουλα τό Λαό, δημιουργώντας άνυττό- στατες φίρμες καί σερβϊροντας ψτηνή καί καταστρε- πτική πνευματική μουσική τροφή. Καί τό ττρώτο μέσον, είναι τό ραδιόφωνο. Σά θερ- μό έπικοινωνιακό μέσον μπορεΐ νά ττλησιάσει τά λαϊκά στρώματα, νά σερδίρει την σχετική διαφημίση. Μά τό ραδιόφωνο δέν είναι μέσον μόνο προσιτό στό Λαό. ΕΞίναι ττροσιτό καί στούς διαφημιζόμενους, προσι τό στά γοϋστα τής «άμττελοφιλοσοφίας» όρισμένων Λαι κων ...μελωδιών. Τούς τελευταίους μήνες ή προβολή της μορφής αυτής τού τραγουδιοΰ, έχει λάβει τρομαχτικές διαστάσεις, άμβλύνοντας κάθε μερά κα! περισσότερο τίς ττνευματικες άττοστάσεις. Τό γεγονός αύτό, δσο κ ι άν φαίνεται άνησυχητικό αττό ττρώτη αποψη, δέν ίΐναι. Δείχνει δμως τίς άττεγνωσμένες προυιιάθειες πού καταβάλλονται γιά νά ξεκόψει αύτός ό Λαός άπό τ κ ττνευμθΓτικές καί ττολιτιστικές τού ρίζες. Κσί αύτό, θά τό έξιετάσςυμε σέ προσεχές μας σημείωμα. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ Ηθη καί ίθιμα τόν Λαόν γιά την πανάρχαιη γιορτή ΡΤ ν^ολαια ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΚΑΤΕ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Σέ; σιονέντευξη Τύ- που πού εδωσαν τα Δ.Σ τά>ν Σχολών Α.Σ.Τ.Ε.Μ
  καί Α.Σ.Σ.Υ.Κ.Π των ΚΑ
  ΤΕ Ηρακλείου ιόνισαν
  τα καυτά προβλήματα πού
  άντιμετωπίζουν. Κύρια αί
  τήματα των σπουδαστών εί
  ναι τα: Κτιριακό ελλει-
  ψη 6ι6λιων καί σημειώσε
  ών, έλλεΐιπής οίτιοη καί
  χρονικάς περιορισμός στή
  διανομή των κουπονιών.
  Καταγγέλθηκε δτι ύπεύθύ
  νος γιά την έλλειπή ύλικο
  τεχνική ύποδομή των σχο
  λών είναι ή άντεκπαιδευ
  τική άντιλαϊκή ιττολιτκή
  τής κυβέρνησης Καραμαν
  λη._
  Σάν συμπλήρωμα στίς
  παραπάνω έλλείψες, τονί
  ζουν οτή αυνέντευξη, ή
  κυδέρνηση είναι Ετοίμη
  νά περάοει αίφνιδιαστικά
  άπό τή Βοιολή £να άντιδη-
  ]ΐοκρατικο έαωτερικής λει
  τού ργ ί άς κανονισμό των
  σχολών πού εχει σκοπό
  την άσχυνόμευση τοΰ οτΐου
  δαστικοΰ κινήματος καίτό
  εύκολώτερο πέρασμα τής
  κυ6ερνητικής πολιτικής,
  πού έξυπηρετεϊ τά συμφέ
  ροντα των ντόπιων καί ζέ
  νω μοοπωλίων. Στήν πά
  ραπάνω κατάοταοη οί απού
  δαοτές όπ·.αντοΰν μέ την
  προειδοποιητική άποχή
  ττράγμα πού σημαίνει δτι
  αν τά αίτήματά τους δέν
  ίκανοποιηθοΰν θά συνεχΐ-
  σουν τόν όγώνα τους έντο
  νώτερα καί μέχρι τής νί¬
  κης.
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  Μ.Δ. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΗΝ
  Άπό τή Συντονιστική
  Έπιτροπή τής Μέο'ης Δημό
  οίας Τεχνικής Σχολής Ή
  ρακλειου μδς εδόθη πρός
  δημοσιευθή ανακοινώση
  στήν όποία οί σπουδαστές
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 4*Χ>
  ♦♦♦♦♦♦
  ΤΗΠΕΟΡΑΣΕΙΣ ΒΓΓΑΙΑΣ
  ϋίΤΚΑ ΡΕΡΟϋ5ΟΝ ΡΙίΟΤ
  Τέλειο ΣΕΡΒΙΣ μέ άφθονία άν
  ταλλακτικών. Ταχεία έξυπηρέ
  τηοις
  Ύποκατάστημα Λεωφό ρος Ίκάρου 52 Ήράκλειο
  Τηλέφωνα 222.162». καί 223.345
  .—^■^«ι»*»»» «>♦♦♦♦♦«»«»♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦«> β»»»*
  διαμορτύρονται γιά τις ά-
  παράδεχτες συνθήκες κά
  τω άηύτίς οποίες σπουδά-
  ζουν καί τά προβλήματα
  πού άντιμετωπίζουν.
  Μπροστά σ' αυτή την κατά
  σταση τονίζουν οί στουδα
  στές —οί καθηγητές μας
  άφοϋ καί αύτοι βλέπουν
  καί ζοΰν περισοότερο άπό
  κάθε άλλο τά τόσα ΐτροβλή
  ματά μας (έλλείψεις 6ι6λί
  ών, δύσκολες συνθήκες,
  ά6ε6αιότητα γιά τό μέλ-
  λον) πού εχει ουσοωρεύ-
  σει τό σύστημα σπουδών
  πού ύπάρχει σήμερα, θά
  επρεπε νά σταθοϋν ΤΓλάϊ
  μας καί νά παλέψουμε μα
  ζί γιά νά βροϋμε την πιό ]
  σωστή λύση γιά τά προ-
  6λήματά μας. Παρ' δλα οί
  έμπειρίες μας άπό τό πρό
  οφατο παρελθόν άλλά καί ι
  άπό τό μακρυνό άκόμη δ- (
  οον άφορδ τή ατάση όρι¬
  σμένων καθηγητήν, δχι
  μόνον δέν ήταν θετικί) γιά
  ιήν έπϊλυση των προβλη
  μαΐων ιιας άλλά φρύντι-
  σαν νά προσθέσουν ο·" αύ
  τά .πού υπήρχαν ττερισσότε
  ρα: Οί πρωτάκουστες άπο
  βολές συναδέλφων 40 καί
  20 μέρες μέ πέρα γιά πέρα
  άβάσιμες δικαιολογίες έ¬
  πειδή οί ουνάδελφοί μας ά
  γωνιζόταν γιά τό φτιάξιμο
  τοΰ συλλόγου μας.
  Άποβολές συναδέλφων
  πού δέν συμμετεϊχαν στήν
  παρελάση κλτν.
  "Οπως καί τό τελευταϊο
  έπειο'όδιο πού ήταν μ«ά ρή
  ζή τοΰ καθηγητού μας κ.
  Παπαδάκη Μαθιοΰ καί
  τού συναδέλφου μας Τσα
  ΐιάνδουρα Μανώλη μέ ά-
  ποτέλεσμα την ά"δικη άπο
  τ3ολή τοϋ τελευταίου.
  Γιά δλα αύτά άποφασί-
  σαμε στή γενική συνέλευ
  ση στίς 14—12—77 νά κα
  τέδουμε σέ άποχή διαρκεί
  άς μέχρι τής άνακλήσεως
  τής αποφάσεως τοΰ συλλό
  γ ου των καθηγητών.
  Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ εΤ-
  ναι γιά τούς λαούς δλου
  σχεδόν τοϋ κόσμου, μιά ά¬
  πό τίς ττ.ιό μεγάλες καϊ πιό
  χαρούμενες γιορτές. Γιά
  τό λόγο αύτό είναι φυοικο
  οί λαοί πού την γιορτά-
  ζουν, νάχουν 2να πλήθος
  άπό πρωτοχρονιάτικο έθι·
  μα, σύμφωνα πάντα μέ
  την ψυχολογία τοΰ κάθε
  λαοΰ κι άνάλογα μέ τό κλί
  μα τοΰ τόπου.
  Στά έ?θιμα αύτά βρίσκει
  κανείς μιά γραφικότητα
  καί μίαν όμορφιά πού άξί
  ζει νά τή γνωρίσωμε κι' έ
  μείς, γιατΐ ή πρωτοχρονιά
  είναι άπό τίς πιό μεγάλες
  καί τίς πιό γραφικές μας
  γιορτές καί ή γνώση των
  συνηθειών τοΰ ύπολοίηθυ
  κόσμου, κατά τη διάρκειά
  της θά μας βοηθήση ΐσως
  νά μποΰμε πιό βαθειά
  στό νόημα καί στήν όμορ¬
  φιά της.
  ΕΘΙΜΑΞΕΝΩΝ ΤΟΠΩΝ
  Άπό Βλους τούς λαούς
  τής Εύρώττης οί όλλανδοί
  θεωροϋν την πρωτοχρονιά
  ώς τή μεγαλύτερη γιορτή.
  Χοροί κι' έοπερίδες γίνον
  ται ζωηρότατες την πρώ
  τη τοΰ χρόνου. Καί άπό
  τούς Όλλανδούς κληρονό
  μησαν 4 οί Άμερικάνοι
  αύτά τά πρωτοχρονιάτικα
  γλέντια.
  Αύτό τό έ'θιμ» είναι πολύ
  άγαπητό στήν Άμερική.
  Καί μάλιστα ό στρατηγός
  Οΰάσιγκτον έ'λεγε γ·ά τό
  ίίθιμο τουτο:
  —Ή Νέα "Υρκη, δσο περ
  νοΰν τά χρόνια, θά άλλά-
  ξη σιγά—σιγά τά άρχαΐα
  της έθνικά εθιμα. Μά δ-
  σες μεταβολές καί αν γί¬
  νουν, ποτέ δέν θά ξεχάση
  τόν έγκάρδιο πανηγυρι-
  σμό τής πρώτης τοΰ χρό
  νού.
  Στή Θουριγγία, δπου εΤ
  ναι αφθονοι οί γερμανοί
  φοιτητές τοΰ έκεϊ πανεπΊ-
  στημίου, τά φοιτητικό: ί?θι
  μα διατηροϋνται δπως ϊ)-
  ταν καί πρό 300 χρόνων.
  Έκεϊ, κατά την παραμο
  νή τής πρωτΟχρονιας γί¬
  νονται θορυβώδεις γιορ¬
  τές μέ αγρια μπυροποσία.
  Άιπό τό μεσημέρι £ως τό
  αλλο πρωί οίφοιτητές πί·
  νούν άδιάκοπα χιλιάδες
  οκάδες μπύρα καταπίνε-
  ται... Συγχρόνως μεγάλες
  όρχήστρες παίζουν φοιτη
  τικά τραγούδια, πού τά συ
  νοδεύουν 500 φοιτητές!
  Κατά τά μεσάνυχτα οί
  φοιτητές άνάβουν φωτιές
  στίς πλατεΐες καί ραντί-
  ζουν μέ μπύρα τόν άνδριά
  τα τοϋ έκλέκτορα τής Σα·
  ξωνίας Ιωάννου Φρειδε
  ρίκου. Οί φλόγες άπό τίς
  άναμένες φωτιές άνεβαί-
  νούν στά υψη, όπότε, μό
  λις σημάνη ή δωδεκάτη ώ
  ρα, δλοι φωνάζουν: «Μέ
  ύγεία τό νέον έ'τος!»
  Τότε γύρω στίς φωτιές
  άρχίζουν γοργοί και τρε-
  λοί χοροί των φοιτητών
  Σέ κάθε στροφή κι' 2νας
  φοιτητής ρίχνει στή φω
  τιά τό φοιτητικό τού καπέ
  λο.
  Μά. και κάθε καπέλο άρπά
  ζεται καί ρίχνεται στή φω
  τιά. Στό μεταξύ φίλοι καί
  γνοχκοί άγκαλιάζονται, φι
  λιοΰνται κ'ε(5χονται: «Μέ
  υγείαν ό νέος χρόνος!».
  Στό Λόμπεργκ τής Βυρ
  τεμβέργης έπικρατεϊ άκό
  μη 2να συγκινητικό πρω¬
  τοχρονιάτικο έθιμο: τό
  βράδυ τής τφωτοχρονιας
  μαζεύονται δλοι στήν ττλα
  τεία. Έκεϊ τά παιδία φέλ
  νούν έκκλησιαστικούς 0-
  μνους και ό παπάς βγάζει
  λόγο. Ό λόγος αύτός ίίχει
  ΐδιαίτερο χαρακτηριστικό
  δτι τελειώνει πάντα £τσι:
  «Δόξα στό Θεό, πού είναι
  στούς οΰρανούς καί ειρή¬
  νη στούς άνθρώπους, πού
  είναι στή γή».
  Στό τέλος τοϋ λόγου, δ
  λοι οί κάτοικοι δίνουν ό ί
  νας στόν δλλο τό χέρι, φι
  λιοΰνται κι' εΰχονται «χρό
  νια πολλά».
  Την ιδία μερά συμφιλι
  ώνουν καί τούς μαλωμέ-
  νους καί κατόπιν ψέλ
  νούν δλοι μαζί 2να τελευ
  ταϊον ϋμνο καί φεύγουν
  γιά τά σπήτια τους, άφοΰ ό
  ρίσουν συνάντηση γιά την
  αλλη ΐϊρωτοχρονιά.
  Οί άβησσυνοί ^χουν πά
  ρει άττό τούς κόπτες τό
  ίουλιανό ήμερολόγιο, μέ
  μερικές δμως παραλλα-
  γές. 'Όλοι οί μήνες τους
  &χουν 30 μέρες, έ,χουν δέ
  καί 5 ουμπληρωματικές,
  τίς «έτταγόμενες».
  Πρώτη τοΰ χρόνου τους εί
  ναι ή 1η Σεπ.τεμβρΐου, ό¬
  πως ήταν καί στύ Βυζάν
  τιο κατά τούς παλαιούς
  χρόνους.
  Στήν Άμερική οί διάφο
  ροι ίδιωτικοι ύπάλληλοι Ι
  ύπολογίζουν άπό πρίν τόν
  πρωτοχρονιάτικο μπονα
  μά. Έκεϊ ό μποναμάς εί¬
  ναι γενναΐος, άλλά καί οί
  γουρος. Συνήθως ό π"ρωτο
  χρονιάτικος μποναμάς των
  τραπεζικήν κ' έμπορικών
  ύπαλλήλων είναι τό30ο)ο
  τοΰ έτησίου μισθοϋ τους!
  Αύτός είναι δηλαδή ό μέ-
  σος δρος τοΰ μποναμα. Μά
  ατίς μεγάλες τράπεζες τής
  Άμερικης ό μποναμάς φτά
  νει τά 50ο) ο τοΰ έτησίου
  μισθοΰ, δηλαδή τούς 6 όλό
  κληρους μηνιαίους μι-
  σθούς κάθε πρωτοχρονιά!
  Άλλά ό περίφημος πο-
  λυεκατομμυριοΰχος Μόρ
  γκαν έρριξε κάποτε δλα τά
  ρεκόρ. Αύτός, μερικές πρω
  τοχρονιές, έ*δωκε στούς ΰ
  παλλήλους γιά μποναμά
  ♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦■»< ►♦♦· ►♦♦♦« ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚ. ΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε. (Τζάμια- Κρύοταλλα - Κα8ρέπτες) Γνωστοτιοιοθμεν είς τό κοινόν τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου δτι επί της ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ: ΑΝΤ Ι ΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 6Ϊ «αί πλησίον Π ΥΡΟΣΒέ- ΣΤΙΚΗΣ άνοίξαμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕ- ΠΤΑΙ κΛΤσυναφη ειδή ΕΓΧΩΡΙΑ καί ΕΥΡΩΠΑ' Ι 'ΚΑ. Άναλαμβάνομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις τιάσης φύσεως. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Τηλ. 231. 265. ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟίΙ Στ^^ Τρείς Καμάρες ΠΙΤΣΑ οέ ποΑιχιαμέυο καί καθαρό περιβάΑΑον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Και νιά τό οπίτι: ΤΗΛ. 223023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδευσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σάς δώσου- με τίς είδικές τιμές είσιτηριων (ΟΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα νιά δλα τά μέρη τού κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΡνΐΟΕ, Άν. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 5ΟΡΗΙΟ8 ΤθυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. ♦♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦««·♦ ♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦«11 αλλη μιά φορά δλους τούς μισθούς τοϋ χρόνου. Δή λαδή 100ο) ο τοΰ έτησίου μισθοϋ τους! Αύτοι οί κατα πληκτικοί μποναμάδες δί· νονται στήν Άμερική, μα ζί μέ τόν προϊστάμενο πού χαιρετα καθένα ύπάλλη λο χωριστά μέ τό χέρι και τού εΰχεται εύτυχισμένο τό νέο χρόνο. Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Ή ουνήθεια νά προσφέ ρονται δώρα κατά την πρω τοχρονιά είναι πολύ πα- λαιή. Την εΤχαν καΐ οί άρ χαϊοι ρωμαϊοι. Οί άρχαιότεροι λατινι- κοί λαοί εδιναν δώρα στίς, άρχές των καλενδών τοΰ Ίανουαρίου. Άργότερα οί ρωμαίοι άντάλλαζαν δώ ρα κατά τίς γιορτές τής Θε άς Αθήνας, τοΰ Κρόνου καί αλλων θεών. Ό Τιβέριος ττεριώρισε κατόπιν την ανταλλαγήν των δώρων μόνο κατά τόν μήνα τόν άφιερωμένο στόν Ίανό, δηλαδή τόν Ία νουάριο. Τόσο δέ αυτή ή ουνήθεια ί^μεινε σεβαστή, ώστε κατά τό μεσαίωνα, ■"•ού ό χρόνος αρχιζε άιπό τό Πάσχα, τά δώρα δίνον ταν την 1η Ίανουαρίου. Στήν άρχή τά δώρα των ρωμαίων ήταν άπλά καί φθηνά: έΎα κλαρί λουλου διοΰ, σΰκα, δαμάσκηνα ή μέλι. Κατόπιν δίνονταν νο μίοτματα, μέ την δικαιολο γία δτι «τό χρήμα έχει τή γλυκάδα τοΰ μελιοΰ»! Κατά τούς νεωτέρους ρωμαϊκούς χρόνους προσέ φεραν μετάλλια ί) πήλι- νους δίσκους πάνω στούς ό ποίους ήταν χαραγμένες εύχές. Κατόπιν οί ύπηρέτες έ'- διναν δώρα στούς κυρίους των καί οί αστοί στους αρ χοντες τής πολιτείας Ό Καλιγούλας περνοΰ- σε μέρες όλόκληρες με τρώντας τά δώρα πού τοΰ 1;στελναν οί ύπήκοοί τού κατά την άρχή τοΰ χρόνου Αύτό τό άναφέρουν ό Όβί διός καί ό δγιος Ίερώνυ- μος. ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ Κατά τόν μεσαίωνα ή συ νήθεΐα των δώρων τής πρω τοχρονιας έ'γινε θεσμός τό σο σεβαο'τύ, ώστε οί διάφο ροι ύπάλληλοι, δχι μόνον δέχονταν δώρα, άλλά εί χαν και δικαίωμα νά παίρ νούν δώρα άπό τούς ττολί τες. Στή Γαλλία έ'γινε τό 1780 ίδιαίτερος νόμος γιά νά καταργήση αύτό τό £θι μο "τού ΰπήρχε άπό τόν 10 όν αΐώνα. Πολλές φορές μέ τά πρωτοχρονιάτικα δώρα, οί κατώτεροι ύπάλληλοι κα τηγοροΰσαν τά δώρα ώς ά νήθικα καί ή έκκλησία κα τά τόν μεσαίωνα τά κήρυ ξε ώς «διαβολικό». ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ σημασία δί νει ό λαός μας σιή γιορτή τής πρωτοχρονιας, γιατί έ κτός τοΰ δτι σημαίνει την εϊσοδο σ' 2να νέο χρόνο, είναι καί ή γιορτή ενός ά πό τούς πιό άγαπημένους τού άγίους: τοΰ Άγίου Βα σιλείου. "Οπως καί στά Χριστούγεννα ΐίτσι καί στήν πρωτοχρονιά ή έορτή άρχίζει συνηθως άπό την παραμονή, )ΐέ τά κάλαντα καί τά γλέντια. Σέ πολλούς δμως έλλη νικούςτόπους τό «καλάντι σμα» γίνεται τό ττρωί τής πρωτοχρονιας άκολουθού μενο μέ πράξεις, πού άπο σκοποΰν στήν εξασφαλίση τής εύτυχίας, γιά δλο τό νέο έ'τος. Στήν Σινώπη π. χ. «μόλις ξημερώση την άρχιχρονιά, σκοτεινά, — σκοτεινά άκόμη, Ιίνα κορί τοι επαιρνε 2να κομμάτι δάφνη κι' επήγαινε στά συγγενικά στπτια νά καλ- λαγγιάση τό ότσάκι. "Επρεπε νά πάη πρώτη ν' ανοίξη αυτή την πόρτα. Πήγαινε ϊσια στό τζάκι, έ'ρριχνε τή δάφνη μές στή φωτία καί κάθουντανε κ' έ λεγε:—Καί τοΰ χρόνου, καλές δουλειές. Οί ΰνθρωποι τοΰ σπιτιοΰ έκαλάγγιαζαν τό κσρίτσι, δηλαδή τοΰ έδιναν 2να πορτοκάλι, ττού εΤχαν καρ φώσει μέσα 2να δίγροσο ίχεντάγροσο, τοΰ καΐ γλυκά καί φροΰα..» Στήν "Ηπειρο, και γενι κά στή Βαρεία Έλλάδα μαζεύουν στίς πλατείες των χωρίων πολλά ξύλα καί άνάβουν φωτιές τό βρά δυ τής ταραμονής χαί γύ ρω τους δλοι, μικροί —^με γάλοι τραγουδοΰν κάλαν τα, δπως τό ήπειρώτικο: Καλημέρα κ ι "Αι—Βα σίλης μέ τόν πέρναρο στά χέρια, μέ τό διά φορο οτύ οΐτίτι, δσα φύλλα καί κλαριά τόσα γρόσια καί φλω- ριά! Ένώ συγχρόνως σκαλί- ζουν τή φωτία, ρίχνουν φύλλα έλιδς Γ|δάφνης κι άπ·" αύτά «συνάγουν μαν- Μεγάλη άξία τή μερά αυτή έ'χει 2να καλά στρω μένο καί πλούσιο τραπέζι. Στή Λήμνο, π,χ, έκτός άπό τά άλλα φαγητά «βάζουν στό τραπέζι ρόδι, γιά νή- ναι δπως τό ρόδι γεμδτο». Στή Μάδυτο ττάλι, έκτός ά πό τά φαγητά «θέτουν κλά δόν έλαίας, ώς σημείον ύ· γείας, φλουριά ώς σημεί¬ ον εύτυχίας» κ.λ. Ξεχωρι στή θέση στά είδικά ατορα σκευάσματα τής μέρας 'έ χει πάντα ή Βασιλόππα, πού διαφέρει πολύ άπό τό συνηθισμένο στίς πόλεις τσουρέκι, πού έχει αύτη την όνομασία. Στά χωρία, ή πίτα ή άγιο βασιλιάτικη ζυμώνεται μέ ΐδαίτερη φροντίδακαι γίνε ται άπύ τά καλυτέρα ύλι κά, στόλίζεται δέ μ' £να οωρό στολϊδιβ, πού αλλο τε συμβολίζουν τό μαντρί των προβάτων, τά ζυγάλε τρα, θρησκευτικά θέματα κ.λ. Βάζουν άκόμα καί σταυρό, σταφύλια, φουν τούκια κλπ- επάνω στήνπί τα, «γιά νά γεννούν τ' άρ νιά καί τά κατσίκια». Στό κόψιμο τής πίτας, πού τό έ κτελεϊ ό άρχηγός τής οι¬ κογενείας, πρώτο είναι τό κομμάτι τοΰ Αι —Βασίλη έ'ττειτα τά κομμάτια τοΰ οπιτιοϋ καί των μελών τής οικογενείας καί μετά των ζιίίων καϊ των κτημάτων, ιπού έ'χει ή ϊδια ή οίκογέ- νεια. Τόν "Αι —Βασίλη ό λα ός μας τόν ύποδέχετω τό βράδου τής πρωτοχρονιας μέ ξεχωριστύ τρατάρισμα. Στή Λέσβο π,χ, «δλην τή νύχτα άφήνουν τό τραττέζι έτσι στρωμένο νά πάη ό ά γιος Βασίλης». Στή Σκΰρο «βάνουν σ' ίνα σινί μιά κούπα ή' £να λαγηνάκι μέ νερό, δυό γα βάθες μέ ξεροτήγανα, λου κουμάδες κ ι δ,τι γλυκύ 'έ· χούν, μαζί κι' έ"να ρόδι, τό γουδόχερο ί μιά πέτρα νά τά βρή όΆι—Βασίλης, νά γλυκαθή καί νά δροοι στή, νά έχη καί τό σπίτι γλυκαμένο καί δροσισμέ- νο δλο τό χρόνο». Έπίσης, στήν άντίληψη τοΰ λαοΰ μας ό Αι—Βασί λης είναι £νας καλός, η'λοΰοθς καί δουλευτής ζευγολάτης, καί προστα τεύει τά ζώα γι' αΰτό καί τό βράδι πού έπισκέπτεται τά σπίτα, ό άγρότης περι- ποιείται τά ζώα τού ίδιαίτε ρα γιά νά τά βρή ό θγιος εύχαριστημένα δταν θα"ρ· θη. Σέ πολλά άκόμη μέρη σχηματίζονται την ϊδια μέ ρα καί δμιλοι «ένηλίκων», ιπού μεταμφιέζονται σέ ζώ α (Καμήλα, τράγο, άρκού δα κ. λ.) ί σέ διάφορα πρόσωπα, δπως τό γαμβρό και τή νύφη, τόν όράπη, τόν γιατρό, τόν καπετάνιο. τόν άρκουδιάρη κ. λ. Πολ λές φορές μάλιστα, οί 8μ- λο< αύτοι δϊνουν καί ύπαί θριες παραστάσεις μέ δρα ματικό χαρακτήρα. Πολλά άκόμη εΤνα τά £ θιμα τοΰ λαοΰ μας τή μερά αυτή τόσο πολλά πού δέν είναι δυνατόν νά χωρέ- σουν οΰτε σέ εϊκοσι φο¬ ρές περιοσοτερο χώρο.

  29001
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας οϋυπ
  πουηριν'
  φραξοαν
  & ΐ—_
  ττόί
  α
  να πε^ι
  πυλλα&η
  ι ε;οοο.·> κ πι ι »
  ι
  26 Δεκεμβριού 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Μπα την αττοκαλυψη μας γιά την υττοθίοη Μαρκακη-Χατζοττουλου
  Ο ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΞΕΤΔΣΕ ΕΠΙ 3 ΜΕΡΕΙ 20 ΑΤΟΜΑ
  Προχώρει τταράλληλα και ή Αικαοτικη Προαι/άκριση
  Την περασμένη Δευτέ¬
  ρα κατέθεσε ένόρκως στήν
  Πταισματοδίκη Ηρακλεί¬
  ου δ. Κατσαράκη, ό διευ-
  θυντής τής εφημερίδας
  μας, οχετικά μέ την άποκά
  λυψη τής «Αληθείας» γύ-
  ρω άπω την ύπόθεση τού έ
  ξαγωγέα κ. Πασχάλη Χά
  τζόπουλου καί τοΰ Γεωπό-
  ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  μα; —καθισμένοι πότε οτό
  πράσινο τραπέζι, παίζον-
  τας έκατομμύρια καί πότε
  οτό πλούσΐο τραπέζι τής
  κουζίνας, τρώγοντας καί
  ιπ-ίνοντας δ,τι καλύτερο ύ
  ■πάρχει. Ζοϋν έ"τσι στόδικό
  τους κόσμο πού αύτοΐ £-
  φτιαξαν καί τώρα νοιώ-
  θουν περηφανοι γι' αύτό.
  ΟΜΩΣ άγαπητέ άνα-
  γνώστη γιάττοιό κόσμο καί
  γιά ποία κοινωνία μι-
  λοΰν; Μήπως δέν άκου-
  σαν γ| δέν εϊδαν δτι τίς ώ-
  ρες αύτές πού αύτοι οκορ
  ΐ»Όΰν έκατομμύρια χιλιά-
  δες ανθρωποι κάθονται
  μπροστά στό φτωχικό τί ά-
  δειανό τραπέζι; Μήπως
  δέν ακουσαν τϊποτα γ«ά
  τούς φτωχούς πού δλα
  τους τα ο"νε«ρα μένουν στι
  6αγμένα μέσα σέ μιά ξύλι
  νη παράγκα; Δέν άκουσαν
  καί δέν βρήκαν μιά φωνή
  καί £να χέρι άττλωμένο νά
  ζητοΰν βοηθεία; Δέν νοιώ
  θουν τύφεις γιά τό τελευ
  ταΐο τους κατόρθωμα, γιά
  τή βόμβα νετρονίου;
  ΝΑΙ φίλε άναγνώστη καί
  οίκουσαν καί είδον. "Ολα
  αύτά τα ξέρουν καλά, για
  τί αύτοι οί ϊδιοι τα δημιούρ
  γηοην. Αύτοι δημιουργή
  σαν τό σάπιο αύτό κοινω-
  νικό σύστημα πού βασίζε
  ται πάνω στήν έκμετάλλευ
  ση, στήν άδικΐα, στήν ψευ
  τιά.
  ΑΠΟ την αλλη μεριά
  ό άπλός κόσμος. Αύτοι
  πού ζοΰν στά σύνορα τής
  φτώχειας, τής αθλιότητος
  Ϋ και μέσα α αύτη κάτω ά
  πό τα μικρά σπίτΐα μέ τίς
  τ,θΐγκινες στέγες χωρίς
  χριστουγεννιαΓτικα δένδρα
  καί πλούσια τραπέζα.
  ΝΑΙ. 'Όλοι εμείς θά |
  περάοουμε μέ ζεχωριστό'
  ιρόπΌ τίς μέρες αύτές. Κά
  τω άπό τό ά.γχος τής ακρι¬
  βείας, γύρω άπό τό φτωχι
  κό τραπέζι: Ό άπλός μά
  παντοδύναμος λαός.
  Αύτοι είναι οί1 δυό κόσμοι
  πού θά περάσουν τίς μέρες
  αύτές.
  Είναι κι' αύτό ένα δείγ
  μα τί καλυτέρα δημιουργή
  μα τής Καπιταλιστικής Κοι
  νωνίας, νά χωρίζει τούς
  άνθρώπους μιας φυλής ο«έ
  δυό κοινωνίες. 'Όμως τί
  διαφορά μεταξύ τουςΐ Συμ
  φέροντα διαμετρικά άντι
  θετα, πού στή σύγκρουση'
  τους δέν γνωρίζουν γ·ορ
  τές ίί σκόλες.
  ΟΛΑ αύτά τα βλέπει
  ό λαός και γι' αύτό παλεύ
  εί νά σταματήσει τό αϊσχος
  τής κοινωνίας μας πού λέ
  γεται εκμεταλλευθή, κα
  τατϊεσ'η, πισωδρόμηση, ά
  νέχεια καί φτώχεια. Αύτό
  τό αΤσχος διιως τό συντη-
  ρεΐ καί τό στηρίζει ή αρ
  χουσα τάξη. Αύτοΐ πού δέν
  ένδιαφέρθηκαν ττοτέ γιά
  τό λαό.
  ΣΗΜΕΡΑ ό λαός δέν
  πιστευει πιά σέ ούρανοκα
  τέβατους λυτριυτές,,,'Έχει
  καταλάβει δτί αύτα δνή-
  κουν σέ μιά περασμένη έ-
  ποχή. Ξέρει καλά καί τό
  μαθαίνει κάθε μερά πώς
  γιά νά γκρεμίσει αυτή την
  κοινωνία χρειάζεται ό ϊδι
  ος νά άγωνιστεΐ καί νά
  άγωνιστεΐ σκληρά. Χωρίς
  τή δική τού συμβολή στό
  γενικώτερο αυτόν άγώνα,
  δέν γίνεται τϊποτα.
  Λυτρωτής είναι ό ϊδι
  ος ό λαός. Αύτός θά φέρει
  και τό δικό τού ΑΣΤΡΟ.
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  Χριοτούγεννα 1977
  νού κ. Στέλιου Μαρκάκη.
  Την έπαύριο Τρίτη, ό ϊ
  διός κλήθηκε καί κατέθε¬
  σε γιά την ιδία ύττόθεση
  στόν Διευθυντή Προσωπι
  κου τοΰ 'Υπουργείου Γε
  ωργίας κ. Γεώργιο Γιαν-
  νακόπθυλο, ό οποίος μέ έν
  τολή τοΰ κ, Ύπουργοΰ Γε
  ωργίας, ή"ρθε στό 'Ηράκλει
  ο άπό την περασμένη Δευ¬
  τέρα γιά διεξαγωγή διοι-
  κητικών άνακρίσεων.
  ♦♦♦♦♦♦♦
  Ό κ. Γιαννακόπουλος
  παρέμεινε στό Ήράκλεισ
  μέχρι καί τής περασμένης
  Πέμπτης, άφοΰ εξήτασε
  περίπου εΐκοθι άτομα, 6ά
  σει δέ των καταθέσεων, θά
  ύποβάλει έσπ£υσμένα τό
  πόρισμά τού στόν κ. Ύ-
  πουργό Γεωργίας, τό όποΐ
  ο θά κοινοποιήσει καί στόν
  κ. Είσαγγελέα Ηρακλεί¬
  ου.
  ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ «ΠΕΝΙ»
  Λ
  *%$$%
  ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
  Τα γεγονότα ύττήρξαν τραγικά
  Άδυσσινοί καί Σομαλοί Ί*»υδαϊοι,
  Μπάαντερ — Μά'νχοφ κ«ί ψονικά
  κι Άμερικάνοι ποθν' τής Κύπρου, οί Ρετζαΐοι
  Κέντρα ψυχαγωγίας κα? άσμάτων,
  οί έπιτροττές άνθρωπίν»«»ν δικαιωμάτων.
  Τα γεγονότα υπήρξαν έθνικά
  μακρύ κορδόνι οί άττεργίες
  Λάρκο, Μαντοΰδι, Μάντεμ Λάκο καί λοιπά
  στά Μονοττώλια τής χούντας νοσταλγίες.
  Πλημμύρες, ληστεΐβς, συμφορές
  καρτέλλες νέες, ντοσιέ κι άναφορές.
  — · —
  Τα γεγονότα υπήρξαν θετικά
  οί έκλογές άνοίξαν δρόμους νέους.
  Ή Δεξιά άπαντα σττασμωδικά
  σέ άντιπάλους ίσχυρούς καί ρωμαλέους.
  'Όλα στόν τόττο μας βαδίζουνε έν τάχει
  πρός την άκρίδεια μά καί ττρός τή μάχη.
  ΠΕΝΙΣ
  ι::::···:·»:::.::::::::
  α π ο ψ ε ι ς
  βίβει························
  „^|-^——.^ γΓΕ10ΜΟΜ||(0
  σαμε καϊ εϊδαμε δτι κάθε δι
  καισΰχος πού πριμένει νά
  ληρωθεϊ, χρειάζεται 12'
  ΟΥΡΕΣ, μακρυές κι άτέ
  λειωτες, σχηματΐζονται τόν
  τελευταίον καιρό £ξω άπό
  την Ύγειονομική Ύπηρε-
  σϊα Ηρακλείου, άπό άνθρώ
  πους πού περιμένουν ταλαι
  πωρούμενοι,νά είο— ράξσυν
  την άξϊα των φαρμάκων,
  πού χρησιμοττοΐησαν άσφα-
  λισμένοι τοΰ Δημοσίου.
  "Οπως εΤναι γνωστό οί
  Δημόσιοι Ύπάλληλοι, άγο
  ράζουν τώρα α άκα
  ■π}
  λεπτά.
  "Οταν λοιπόν οί ανθρω-
  ποι είναι 80, καταλαβαΐνε-
  :ε τί θά γΐνει σέ λίγο πού
  θά ττρσοηίθενται σ' αυτόν
  τόν άριθμό των καθυστερου
  μένων, οί νέοι δικαιοΰχοι,
  μιά καί τώρα τό χειμώνα
  παρουσιάζεται Ιδιαιτέρα αύ
  ξημένη ή κινήση γύρω άπό
  Η ΒΟΥΛΗ
  "Εχουμε Δημοκρατία .. !ακουστη-Τ~
  Κ ι ε'ίδαμε σάν παρωδία
  τής Βουλής την παρουσίο
  λίγες νύχτες στό «κουτί
  Οί όμιλητές μετροΰσαν
  μέ τελεψύδρα λέξη - λέξ
  >♦♦■*>♦♦♦■»♦♦ ♦ ♦ ♦■«
  Μέ έπιτυχια έμκαιυιάοθηκε
  ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ "ΛΙΝΤΟ,,
  ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ!
  Ι;
  ΊνΐΑϋΕΡΕδΑ,,
  ΥΑΛΙΚΑ - ΔΩΡΑ ΓΑΜΟΥ
  ΆδελψοΙ ΧΑΡ9ΝΊΤΗ Ο.Ε.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.* όδός "Ιδής 23
  Τηλ. 280198
  ΑΘΗΝΑ.* Τηλ. 9563829
  ΆΡΙΑΔΝΗ,
  Άπό τό Σάββατο καί γιά
  δλες τίς Έορτές
  ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
  "Εγιναν μέ έπιτυχια
  την περασμένη ΤετάρτηΤ
  τα έγκαίνια στό Κοσμικό
  Σαλόνι «ΙΙ,ΙΟΟ». Αύτό πού
  ιδιαιτέρα ξεχωρίσαμε ήταν
  ή ά,ψογα φτιαγμένη α'ίθου
  σα καί τό ττολιτισμένο π£-
  ριβάλλον. "Αρεσαν και
  χειροκροτήθηκαν άπό τό
  κοινό οί Καλλιτέχνες.
  Σέ συνέντευξη πού έ
  δωσε πρός το,ύς έκπροσώ-
  πους τοΰ τοπικοΰ Τύπου
  ό διευθυντής τοϋ Κέντρου
  καί γνωστάς στό Ήρακλει
  ώτικο κοινό κ. Μ. Σταυ-
  ριανουδάκης, άνάλυσε μέ
  6άση την ττροηγούμενη πό
  λύχρονη πεΐρατου άπά άνά
  λογα κέντρα, τούς στόχους
  τής νέας αυτής πρωτοβου
  λίας του. Στό νέο αύτό κέν
  τρο μάς είπε —ΓΛυς είναι
  διαφορετικό φπό τ' αΛλα
  —ό καθ" ενας θάχει τή δυ
  νατότητα νά διασκεδάσει
  μέσα σέ πολιτισμένο περι
  βάλλον. θά προσπαθήσου
  με —είπε τέλος —νά κρα
  τήσουμε τό Κέντρο σέ φη
  λό έπίπεδο, μακρυά άπό
  κάθε προηγούμενα δυσάρε
  στα γεγονότα.
  Τό καλλιτεχνικό «έ"""
  τελεΐο» τοΰ Κέντρου άπο-
  ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ
  Η °· Ε. ΠΕΡΑΚΗ
  Μέ άπόφαση τοΰ Άνωτά
  του Δικασπκοΰ Συμ6ουλί
  ου, διορίζεται Πρωτοδίκης
  ή έμμισθη πάρεδρος δίς Ε.
  Περάκη, πού ύπηρετεΐ
  στήν ^όλη μας.
  τελεϊται άπό τούς: Δώρα
  Μοράλη, Ελένη Χατζηχρι
  στόφα, Ευα Μαρτινέλλη,
  Χαρή Κατινάρη, Γιώργο
  Μέτη, Πάνο Δουκα.
  Ή όρχήστρα είναι τοΰ Σπυ
  ρου Μίγκα καί μπουζούκι
  παίζει ό Άλέκος Βούβα-
  λης.
  Εύχόμαστε στή διεύ-
  θυνση τοΰ Κέντρου Καλή
  έπιτυχϊα στή νέα της προ
  σττάθεια γιά κότι καλό στό
  Ήράκλεισ.
  μή τυχόν καί τούς τραδοΰσαιι
  στοΰ κανονισμοΰ την
  ΑΛΛ
  "Αλλους ε^δαμε πολυώρτ::
  άλλους λίγο ή ...καθόλομ
  κι ήταν δλα. άνευ δόλου... ,,.
  μές στή Δυτική μας χώρα.
  Ι
  ν/
  Γ .
  ί~
  Κ ι ολ' αύτά χάρις στόν ΜαΰρΟ, :
  φεΰ, άλλοί καί τρισαλλοϊ '~*ϊ
  τότε πούχε έξουσία ~*~ ~
  κι έ'φχιαξε Καραμανλή...
  πϊιγαΐνουν γιά τόν διακανο
  νισμό στήν παρατάνω ΰπη
  ρεσία, ή όποία διαθέτει μιά
  γυναίκα ύπάλληλο γιά νά
  εξυπηρετήσει τούς 70 μέ
  80 άνθρώπους πού περιμέ
  νούν στήν ούρά.
  Γιά νά καταλάβει μάλι-
  στα ό άναγνώστης τό μέγε
  Τώρα λοιπόν που είναι
  κάπως ενωρίς, δς ληφθεί δ
  να μέτρο, γιά νά μην ταλαι
  πωροΰνται τόσοι άνθρωποι
  καί νά μην καταπονεΐται
  καί ή ύπάλληλος, τού 'Υγει
  ονομικοΰ, ή όποία μιά άπό
  τις περασμένες μέρες άνα-
  γκάστηκε—κακώς βεβαία
  ΠΕΝΙΣ
  ΝΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ
  «ΟΙ μισοί άνθρωποι
  κοιμουνται κι οί
  άλλοι μισοί δέν
  £χουν ξυπνήσει άκόμη...»
  (ΠΡί2ΤΟΚΟΛΛΑ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ»)
  ♦♦··>♦♦
  θος τής τΛαιπωρΙας, ση-1 -νά έγκαταλείψεχ την υπη
  μειώνομε δτι χρονομετρή- ρεσία της.
  ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  ■ ■■■■■ι
  ♦♦«
  ■■■■■■■■■■■■■■■■>
  Στήν αϊθουσα «Θεοτοκόπουλος»
  ΔΟθΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Μέ έξαιρετική έπιτυχία
  καί ενώπιον μεγάλον, άριθ-
  μοθ συμπολιτών μας, δόθηκε
  χθές τό βράδυ στήν αϊθουσα
  τής Λέσχης «^εοτοκόττου-
  λος|»; ή ττρώτη χριστουγεν
  νιάτικη συναυλϊα τής νεοσύ
  στατης χορωδίας δωματιου
  Ηρακλείου.
  Τό συγκρότημα ίδρύθηκε
  τόν περασμένο Όχτώβρη ά-
  ττό μιά μικρή όμάδα φιλομού
  σων Ηρακλειωτών, καί έτέ
  θη άμέσως υπό την αίγίδα
  τοΰ Δήμου, μέ σκοπό τή προ
  αγωγή τής καλής μουσικης
  τόττο μας.
  Στά άμεσα σχέδια τής
  χορωδίας είναι ή όργάνωση
  συναυλιών περιεχομένου σ'
  δλη τή Κρήτη καθώς και σε-
  μιναρίων καί άλλων έκδηλώ
  σεων.
  Φιλοδοξία τής Χορωδίας
  είναι οί συμπατριώτες μας
  νά γνωρίσουν τίς ρίζες τής
  μουσικης μας καθώς καί τή
  μουσική δλων των λαών καί
  ή έπιτυχια αυτού τοΰ σκο-
  ποΰ θά άποτελέσει την κοι·
  νωνική προσφορά τοΰ συγ-
  κροτήματος γιά τό πολιτι
  στικό άνέβασμα τοΰ λαοΰ
  μας.
  Στή χορωδία έψαλαν
  οί Τάκης Δασκαλάκης, θε
  όφιλος Καραττιπέρης, Άλέ
  * κος Καταλαγαριανός Παΰ
  λος Καταλαγαριανός, Γι
  ώργος Μΐτικάκης, Κώστς,ς
  Μισιρλής, Γιώργος Ψα-
  ρουδάκης, Γιώργος Τσα-
  (ραντάκης. Στό δργανο ή
  "Αννα Γιαλιτάκη.
  ΚΑΡΤΕΣ
  ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ
  ΠΑ ΤΙΣ
  ΓΙΟΡΤΕΣ
  ΕΙΔΑΜΕ τίς τελευταϊ-
  ες μέρες σέ σφραγισμένο
  μπουκάλι τής μπύρας ΑΛ
  ΦΑ νά έπιπλέει πλασΤΐκύ
  καλαμάκι, ττού εϊχε μείνει
  μέσα κατά την έμφιάλωση
  καί πού φυσικά δέν θά ή'
  ταν καθαρό.
  Μας είδοποίησαν έπίσης
  άπό την όδό Έθνικης Άν-
  τιστάσ'εως 58, Ήράκλειο,
  νά παμε νά δοΰμε σέ μπου
  κάλι πορτοκαλάδας £να..
  μανταλάκι.
  Παράλληλα, ύπάλληλοι
  τοτπκής άντιπροσωτΐείας
  ΤΑ ΠΛΑΙΙΙΑ
  ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ πρέπει
  νά χθραχτηριστεί ή πρωτο
  βουλία τοΰ Δήμου, νά τοπο
  θετήσει είδικά πλαίσια στά
  όποΐα θά τοπσθετοΰνται οί
  διαφημίσεΐς των καλλιτε-
  χνικων (μή έμπορικών)
  έκδηλώσεων καί οί άφίσ-
  οες καί λοιπά £ντυπα πολι
  τικοΰ περιεχομένου.
  Μ έ τόν τρόπο αυτόν ό
  Δήμος £δωσε άφ' ενός άξία
  στίς -περιτττώσεις έκδηλώσε
  ών καί των πολιτικών μηνυ
  μάτων καί άφ' ετέρου πε-
  ριόρισε (κατά £ναν τρόπο)
  την άφισθοκόλληση σέ τοί
  Ο ΠΡΩΤΟΑΙΚΗΣ κ
  μπυρας καί άναφυκτικών
  μάς διαβεβαίωσαν δτι συ-
  χνά βλέπουν μέσα οέ σφρα
  γισμένα μπουκάλια μΰγες,
  ζωίφια καί έρπετά.
  Τί νά ποΰμε μ' αυτήν την
  κατάσταση; Πρόκειται γιά
  άσυνειδηοία των άνθρώ-
  πων πού παράγουν τα παρα
  πάνω ποτά γ] γιά Οαμποτάζ
  πού κάνουν πληρωμένοι ά
  πό άνταγωνιστές ΰπάλλη-
  λσί τους;
  Πάντως τό θέμα είναι δ
  τι δπως καί ναχει τό πράγ-
  μα είναι άπαράδεχτο.
  ΔΗΜΟΥ
  Εύχετήριες κάρτες μάς
  έΌτειλαν: ό κ. Νομάρχης
  Ηρακλείου, οί Μινωϊκές
  Γραμμές, ό Σύλλογος Πτυ
  χιούχων Άνωτάτων Οίκο
  νομικών Σχολών Ανατο¬
  λικώς Κρήτης ή Γκαλερΐ
  Σταυρακάκη, ή Λέσχη Δή
  μοσίων καί Δημοτικήν Ύ
  παλλήλων Ηρακλείου, Τό
  "Εμπορικώ καί Βιομηχανι-
  κό 'Επιμελητήριο Ηρα¬
  κλείου, ό Παγκρήτιος
  Σύνδεσμος Καθηγητών Τε
  χνολογικών Μαθημάτων
  και Έργαστηριακών Ά-
  σκήσεων, ή έταιρα «Κρητι
  κή "Υπαιθρος», των Χανι
  ών.
  Εύχαριστοΰμε καί άν
  τευχόμαθτε.
  "Ενας άκόμη Πρωτοδί-
  κης, ό κ. Μπαρμπάτσης,
  μετατίθεται όπό τό Ήρά¬
  κλειο.
  Πρόκειται γιά £να ά"-
  ριστο δικαστικό τοΰ όποί-
  ου ή άποχώρηση δημιουρ
  γεΐ πραγματικά κενό δυσα
  ναπλήρωτο.
  Ό κ. Μπαρμπάτσης
  κατά τό διάστημα τής ·πα
  ραμονής τού οτό Πρωτοδι
  κεϊο Ηρακλείου, άφησε
  τίς καλύτερες των έντυπώ
  ΤΟΥ
  χους ίδιωτικούς ή' δημόσι-
  ους, πράγμα Ήού £χει τίς
  γνωστές συνέπειες φθοράς
  καί άκαλαισθησίας.
  "Ενα μόνσ, παράλληλα
  μέ τα συγχαρητήριά μας,
  εύχόμαοτε στόν Δήμο Ήρα
  κλείου: Νά μπορέσει σύν-
  τομα νά αύξήσει τόν αριθ
  μό των εΐδικών αυτών οη-
  μείων άφισσσκολλήσεων,
  δεδσμένου δτι τα ήδη το-
  ποθετηθέντα δέν μποροΰν
  νά καλύφουν τίς σχετικές
  άνάγκες.
  Σημασΐα δμως βχει δτι ί
  γινε ή άρχή.
  ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ
  σεων στόν δικηγορικό, τόν
  έπιστημονικό, άλλά καί
  τόν άπλό κόσμο, τόν όποίο
  ιδιαιτέρα έχτιμοΰσε, λό¬
  γω τοΰ άπλοΰ και άκέραι
  ου χαραχτήρα πού διέθε-
  τε.
  Εύχόμαοτε ό άντικατα-
  στάτης τού, νά είναι τό ϊδιο
  άξιόλογος μέ τόν άποχω-
  ροΰντα Δικαστή τοΰ όποί-
  ου ή ττροσωπΐκότητα συνδέ
  θηκε τόσο στενά μέ τό Ή
  ράκλειο.
  Ο κ. ΣΤΑΟΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■ι
  ΣΑΤΥΡΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  μιά και στά χρόνια τα έφτά — τα ίχτιμα καί ττούντα —
  άντρικεια και .ήρω'κά ...ττολέμησε τή Χούντα.
  — ΑΑΑ —
  Καλήν ήμέρα Βουλευτές, τού '*Εθνους μας σωτήρες
  ττού μονομιάς θ' άλλάξετε δλων έμάς τίς μοΐρες,
  •προσεξετε μην κάνετε δ,τι γινόταν ττρώτα
  καί μάς ...άλλάξετε κι έσεΐς άττλώς μόνο τα ...φώτα.
  Εΐστεί καλοί καί αξιοί — αύτό τό ξέρομε δλοι ·—
  μά μόνον ύπεράξιο ξέρομε έναΜανόλη.
  Τόν Ναυτιλίας Υπουργόν, ττού μέ πολλή θυσία
  τούς Μάγους φέτος εφερε μέ ...ττλοΤο άπ' την Περσία
  Καί μία λεπτομέρεια. γι' αύτη την προσφορά του
  δέν .. τηλεγράφησε νάπεΐ πώς είναι ...ενεργεια του.
  Έτσι . σϊμνός καί ...άξιος πήρε την νίκη πάλι
  καί άν δέν μέ ττιστεύετε ροίτήστε τόν ...Μιχάλη,
  αυτόν πού πρίν άκόμη «6γεΐ)> διάλεγε ύπουργεΐα ^
  καί ττού ό Μανόλης τοΰγραψε: «είς σλλα μέ ΰγεία».
  Πολύ σωστά ό Καραμανλής διάλεξε τόν Μανόλη
  γιατί, άπό χρόνια, τής ΕΡΕ τρώει τή ...φάδαδλη.
  Κ ι έξ άλλου έχει άμέτρητα, ττάρα ττολλά προσόντα^
  τολμώ νά πώκα ί πιό πολλά άκόμη κι άπ' τή ... Χόντα
  'Επ' εύκαιρία θά τό πώ γιό νά τό μάθετε δλοι
  δτι ή ...Χόντα βοήθησε καί τιάλι τόν Μανόλη,
  διότι δσοι λέγανε τόν Μανωλιό «τυχόντοτ»
  παίρνανε την άντίκρουση: — «Είναι δλο ττροσόντα».
  —«Μάττήρε κάτι δάνεια». Λέγανε οί αλλοι — «Ποϋντα;»
  καί τελικά ό Καραμανλής εΐπετή ...Χόντα ...Χούντα!
  Κ ι αύτό γιατί ή Σερέ'χή δλάχικη προφορά τού
  τό — ου το <άνει δμικρον, μέσ' στά1 λεγόμενσ τού. — ΑΑΑ — Πλήθος άγγέλων ψάλλουσιν, άλλά μ' αύτό τί βγαίνει ττού άττ' τούς κρότους των 6ομ6ών ε^μαστε κουφαμένοι ■ καί δέν άκοΰει κανένας μας τή Θεία Ψαλμωδί α άφοΰ οί τόποι γινανε τού πολέμου πεδία, χάρις στήν έτπνόηση τού ανθρωπίνου κρανίου πού τρόσφατα άνακάλυψε καί δόμδα νετρονίου. Μιά 6όμ6α άκαταμάχητη, ττοιότηΤος αρίστης, πού θά μάς στείλει σύνχομα κι δλους μας ...έν ΰψίστοις' — ΑΛΛ — Καί ένώ αΰτά συμδαίνουνε ΰττό τό φώς τοΰ Αστρου έχομε έττιπρόσθετα τούς ...βομβιστές τοΰ Κάστρου, που μέ τα ...δαρελότα τους άναστατους μάς κάνουν κι ένώ τούς ...«ξέρουν οί Άρχές, κανένχχτους δέν ττιάνουν» "Ετσι μάς λέει τουλάχιστον τής ...Χούντας ό Ήρώδης πού τελευταίως εγινε καί ττάλι ...θηριώδης. Καλήν ήμέρα σου λοιπόν άττίθανο ....κοπέλι ττού επί ττίνακι ζητάς την κεφαλή τού ...Τέλη (ό Μαραγκάκης 6ς τα δεΐ, έμένα τί μέ μέλλει;) Νομίζει δτι έχομε διχτατορία άκόμη τοΰ Τύττου έσυ ..ίέρεια καί σύγχρονη ...Σαλώμη. Μά χώνεψέ το τελικά σ* άρέσει — δέν σ' άρέσει ττώς καί τό τελευταΐο σου τό ,.πέττλο πιά θά ττέσει τό πέττλο πού δέν θάναι πιά ττέττλο τοΰ μυστηρίου στή δίκη σου ττού θά γινεΐ έννηά Ίανυυαρίου. ΊΞκεΤ γιά σένα θά ...χαθεί κάθε έλπϊδοτ φροΰδα : καί θά .. βρεθοΰν ...τ' άργύρια πού ττήρες τού ...Ίούδα. — ΑΑΑ — Καλήν ήμέρα σ.ρχοντσ. τοΰ Δίκηου καί τοΰ Νόμου ττού άπό τίς διώξεις σου βρήκα τόν ...διάολό μου. Μή στρέφεις καταττάνω μθυ τόσο τόν ...προβολέα γιατΐ μπορεΐ νά ...τυφλωθώ κύριε Είσαγγελέα. Έξ άλλου λέγεσαι Ζορμττάς, ήρως τοΰ Καζαντζάκη έξ ...άγχιστείας δηλαδή εΐσαι .. ττατριωτάκι. Πάντως καί πού μέ ...κυνηγάς, είλικρινά μ' άρέσεις μονάχα μιά παράκλησιν λιγώτερες Έφέσεις!.. — ΑΑΑ — Άτγό τό ...Νομο στοΰ ...Νομοΰ ΐΓΟω τόν άρχοντα ηδη καί ψέλνω λΐγα κάλαντα καί στόν Καραγκουνίδη Νομάρχη μου .. άτελεΐωτε, στήριγμα κάθε ράκους, πώς τούς άντέχεις...τόσος δα, τής Δεξιάς τούς.,.Δράκους; Καϊ πώς μπορεΓς νά ξεττερνάς τόσες πολλές ...πιέσεις άφοΰ χάρίζονχας τού «ενός» στόν «αλλο» δέν άρέσεις. Λέει ό Μιχάλης: «δωσε έδώ*, τό Μανολιό: «μή δώσεις» την ...πίστη σοΰ άλλάζουνε οί δυό τους γιά .. —ιστώσεις. Κ ι έ'χεις καϊ τής ...μετάθεσης πάντα τό ...καρδιοχτύττι. Ε, πρέττει νδναι ...ΰπομονή τό ...μπόϊ ττού σοΰ λειττει. — &&& — Στόν Δήμαρχο άν τάλεγα θαταν τιμη μεγάλη μά, δυστυχώς, με πρόλαβαν κάποιοι «δικοί του» αλλοι. "Ανχε λοιπόν Καρέλλη μου, γ' αύτούς κι έσύ μολόγα ττρίν πάρεις ...καλανάρχισμα καινούργιο άπό τή «Φλόνα» —ού άφοΰ σοΰ ...άναψε φωτία, σρτταξε τ.6 λαΐνι καί κάνει πώς την ...λαντουρά, πλήν δμως δέν την σδύνει — ΑΑΑ — Καλήν ήμέρα; άρχοντες κι άρχόμενοι συγχρόνως, σ' δλους Καλά Χριστούγεννα κι Εύτυχισμένος Χρόνος. Κ ι άν θέλετε νά μάθετε ττοιός είναι ό καλαντάρης, διαβάστε την υπογραφή τού λέει... ...ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ Μετατέθηκε στό Τελω- νεϊο Αθηνών, ό μέχρι πρό όλίγου Έπιθεωρητής Τε- λωνείων Κρήτης κ. Σταθου λόπουλος, ό οποίος ύπήρ- θε ά*ριστος ύπάλληλος κα - ριέρας μέ έξαιρετικά προ- συντα καΐ διαθέση έξυπη ρετήσεως τοΰ κοινοΰ. Ή ττροσωπικότητα τοΰ κ. Σταθουλόπουλου καί τό ττέ ρασμά τού άπό τή διεύθυν ση Τελωνείου Ηρακλείου. άλλά καί άπό την Έπιθεώ ρηση Τελωνείων Κρήτης είχον σάν άποτέλεσμα ό άνθρωπος αύτός νά έχτι- μηθεϊ άπό πολλούς, πού εί χαν την εύκαιρία νά διαπι στώσσυν την εύρυτητα των αντιλήψεων τού, τίς γνώσεΐς τού, καί τό χαρα- χτηριστικό τού γνώρισμα νά έξυπηρετεϊ τόν πολίτη χωρίς νά τόν Γίεριπλέκει στά γρανάζια τής γραφειο κρατίας. ΟΙ ΡΟΥΛΕΤΤΕΣ ΟΠΩΣ κάθε χρόνο έ'τσι κι εφέτος ήρθαν στό Ήρά¬ κλειο οί Ρουλέττες. Μιά όμάδα Άθηναί- ων είδικών, οί όποΐσι άνή κουν στό Σωματεϊο στό ό- ποϊο είναι μέλη οί ανθρω¬ ποι ττού κινοΰν τα «τυχε- ρά» παιγνίδια στά λούνα —πάρκ καί στίς έμπίοροπα νηγύρεις, ήρθε πάλι γιά νά «ζωντανέψει» τό παι- γνιδι τής ρουλέττας, μέ τή μορφή τής τοξοβολίας. Πρόκειται γιά τούς κ.κ. Δατοούδη, Βαφειάδη, Μαγγούρα, Κανέλλη, Γε- μιστό καϊ Καραβίτη, ό ο¬ ποίος είναι καί Πρόεδρος τοΰ Σωματείου τους. Οί όΐνθρωττοι αύτοΐ εί ναι έφωδιασμένοι μέ δδει ες άπό τίς άρμόδΐες Άρ¬ χές τοΰ Κράτους καί μαζί μέ τούς "Αναπήρους πολέ μου, θά εκμεταλλευθούν πάλι την περίοδο των *ορ των, (24 Δεκεμβριού—8 Ίανουαριου) την προέ- κταση τής ζαροχαρτοπαιξΐ αζ, πού λέγεται τοζοβολία. Πολλοΐ μας εϊτταν νά τούς «χτυπήσωμε». Οί ϊδι οί μδς παρακάλεσαν νά τούς δείξωμε κατανοήση γιατί είναι κι αύτοι μιά έ παγγελματική τάξη. Νομίζομε δτι δέν έχομε κανένα λόγο νά τούς... χά λάαωμε τή δουλειά, άς>οΰ
  [ό έπίσημο κράτος τούς προ
  στατεύει καί τούς καλύ-
  πτει καί μέ την εύλογία
  τού κάνουν δ,τι κάνουν·
  "Ενα δμως έχομε νά ου
  στήσωμε καί σ' αύτούς καί
  στά αρμοδία δργανα: του
  λάχιστον στίς ρουλέττες,
  νά μην μπαίνουν νέα παι¬
  δία.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■ι
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα)
  ΞΥΛΕΙΑ (καλουπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ
  ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  — Ποιότης Αρίστη — Μεγάλες είσαγωγές
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Γραφεϊο ΚαλοκαιρινοΟ 208
  ΤΗΛ. 284.473 -■ 220.339
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Η
  Ι