9898

Αριθμός τεύχους

132

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/4/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ολες οί πληροφορίες πού έρχονται
  νιά συμφωνοϋν είς τό δτι
  άπό τα Χά-
  οί Έαμίτες ευρί¬
  σκονται σέ πλήρη—υνεργασΐα μέ τούς Γερμανούς.
  Τόσον μέσα στήν πόλιν δσο καΐ εξω ουτε οί Γερ-
  μανοΐ άποκρύπτουν τάς συμπαθείας των πρός
  τούς άνέλπιστους σονεργάτες ουτε αύτοι άπο-
  κρούουν την εϋνοιαν παρά μόνον γιά τα μάτια.
  Πάντως εμείς δέν έκπληττόμεθα.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ.
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. »
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙίΥΘΥΝΤΗΙ
  ΓΙΑΝΝΗΪ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΚΡ. ΦΥΛΛΟΥ 132
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ6 Άπριλ(ου1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ Α Χ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΪΥΝΤΑ5ΕΟΧ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΟΜΙΛΙΛΤΟΥΓΕΜ.ΗΡ^ΗΓΟΥ
  ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΝ ΔΥγ,ΗΜΕΩΝ
  Άπό τό 1821 δλοι οί άγγλό
  φωνοι λαοίπαρηκολούθησαν μέ
  συμπάθεια καί θαυμασμό τόν ά
  γώνα τής Ελλάδος γιά την έ
  λευθερία της καί την άνεξαρτη
  σία.Ό Βύρων, οίπαλαιοΐ μαςφΐ
  λοι ό Κάννιγκ, ό Λόϋντ Τζώρτζ
  συμβολίζουν τούς, δεσμούς τής
  φιλΐας πού έχει συνδέσει στό
  παρελθόν ή Μεγάλη ΒρεττανΙα
  μέ την Έλλάδα, καΐ, πού σή·
  μερά εΐναιίσχυρώτεροι παράπο
  τέ.Διότι δταν μονάχητης ήΜεγά
  λη Βρεττανία άντιμετώπισε στά
  1940 την θριαμβεύουσα παντο·
  δυναμΐα των ΝαζΙδων, ή Ελ¬
  λάς δέν φοβήθηκε νά δεχθή
  την πρόκλησι τής συμμάχου
  των Γερμανών, καί ή νικηφό-
  ρος προέλασις των στρατιών
  της στήν Κορυτσά καί πέραν
  άπό την Κορυτσδ έπέβαλλε μιά
  σημαντική καθυστέρηση στό
  γερμανικό σχέδιο έπιθέσκως ε¬
  ναντίον τής Σοβιετικής Ενώσε¬
  ως, επέτρεψε στούς Βρεττανούς
  νά θέσουν υπό τόν έλεγχον
  τους την Συρία καΐ τό Ίράκ,
  καί εΐχε μ' £να λόγο άποφασι·
  στική έπιρροή στήν εκβαση τού
  δλου πολέμου. Ή Άμερική έ-
  πΐσης έχει διατηρήσει πολλά
  χρόνια τούς στενώτεροος κοι-
  νωνικούς καί πνευματικούς δε¬
  σμούς μέ την Έλλάδα. Τα Α-
  μερικανικάκολλέγια, τ.ό ϊδρυμα
  Ρόκφέλερ, οί όργανώσεις περι¬
  θάλψεως στήν ΘεσσαλονΙκη ά-
  ποτελοθν τήν? άμερικανική συμ-
  βολή στήν φιλΐα αυτή, τής όποί
  άς τό Έλληνικό άντιστάθμισμα
  βρΐσκεται στόν μεγάλον άριθμό
  των Έλλήνων πού τό μεγαλύ-
  τερο μέροςτήςζωήςτων περνοθν
  στό δυτικό ήμισφαΐριο.
  Οί δυό αύτές χώρες καθώΓ
  καί πολλά άλλα εθνη έκαμαν
  δτι μποροθσαν γιά νά στεί-
  λουν τρόφιμσ οτήν Έλλάδα με
  τα τόν (τρομερά χειμώνα τοθ
  1941 καί γιά νά βοηθήσουν την
  Σουηδο— Έλβετική Έπιτροπή
  στό μεγάλο άνθρωπιστικό της
  6ργο.
  Οί προσπάθειές των έν τού¬
  τοις στάθηκαν περιορισμένες
  πρώτα άπό την άνάγκη νά μή
  πέσουν στά χέρια των Γερμα¬
  νών χρήσιμα έφόδια, ϋστερα
  διότι οί| στρατιωτικές άνάγκες
  σέ χωρητικότητα πλβΐων έπρε
  πε νά προηγηθοΰν καί διότι ή
  Εύρώπη όλόκληρη έστερεϊτο άπ'
  δλα τα ειδή, ένώτήν Αμερικήν
  έχώριζε άπό την Ευρώπην £νας
  Ώκεανός τριών χιλιάδων μιλ-
  λΐων γεμδτος άπό ύποβρύχιά.
  ΟΙ Συμμαχοι ΰμως δέν εδειξαν
  άδιαφορία στά μαρτύρια τοθ
  ΈλληνικοΟ λαοθ, καί τόν Όκτώ
  βριον τοθ 1943, πρό 18 μηνών,
  άρχισαν τίς προετοιμασΐες των
  καΐ τα σχέδια γιά νά φέρουν
  τρόφιμα, ρουχισμό καί ύγειονο
  μικό ύλικό στήν Έλλάδα ευθύς
  μόλις οί Γερμανοί θά την εΐ-
  χαν έκκενώσει. Επί £να χρόνο,
  ενο μικρό Άγγλο—Άμερικανι
  κό ρπιτελεΐο πού μπόρεσε νά έ-
  ξοικονομηθή άπό τίς μεγάλες
  πολεμικές έπιχειρήσεις, έργά-
  στηκε γιά νά συγκεντρώση δ-
  λων των είδών τα έφόδια πού
  θά βοηθοΰσαν τό Ιθνος σας
  νά αναλάβη, ώς την ώρα πού
  σεΐς πλ.έον θάάπακτούσατε την
  ίκανότητα νά άνοικοδομήσετε
  τό τσακισμένο κράτος σας μιά
  καί θά εΐχε έρθτν ή μερά τής
  ελευθερίας.
  Ή εντασις τοθ πολέμου ε¬
  σήμαινε δτι κάθε τόννος τρο-
  φών, κάθε δέμα ρουχισμοθ, κά·
  θε καράβι, κάθε δχημα καί πά-
  νω άπ' δλα κάθε ανθρωπος σ'
  δλα τα Ήνωμένα "Εθνη ήταν
  έπιτακτικά άναγκαΐος γιά τίς
  μάχιμες ύπηρεσΐες καί γιά την
  βοηθεία πού Ιπρεπε νά πα¬
  ρασχεθή στίς χώρες τώγ οποί¬
  ων ή προέλαση των Συμμαχι-
  κών στρατευμάτων θά εφερνε
  την άμεση άπελευθέρωση. Μό
  νόν τα απολύτως άπαραίτητα
  έφόδια γιά την άνοικοδόμηση
  τής Ελλάδος μποροθσαν νά
  τής δοθοθν, καί οί οργανω¬
  ταί τής ΕΜ —ΕΛ έργάζοντο γιά
  νά έξασφαλίσουν άπό κάθε
  μεταφερόμενο τόννο χό μέγα-
  λύτερο δυνατό δφελος. Τα σχέ-
  διά τους πρόβλεπαν νά φέρουν
  στήν Έλλάδα άρκετά τρόφιμα
  ώστε νά συμπληρώσουν τα έγ
  χωρία μέσα γιά νά εξασφα¬
  λίση Ενα έλάχιστο δριο δια-
  βιώσεως, ρουχισμός απολύτως
  άπαραΐτητος γιά τόν χειμώνα,
  ύγιεινομικά ειδή δσα χρειά-
  ζοντο γιά νά μποροθν νά λει
  τουργήσουν τα νοσοκομεϊα καΐ
  νά πολεμηθοϋν οί έπιδημΐες,
  γεωργικά έργαλεΐα καΐ σπό-
  ρος, τόσα δσα ήσαν άπαραί¬
  τητα γιά νά μπορέση νά γίνη.
  ή φθινοπωρινή σπορά καί ή έ-
  σοδεία τοθ 1945 νά είναι άρ-
  ετή ώστε νά έξοικονομηθή
  χωρητικότητα πλοίων 180 χιλι¬
  άδων τόννων σ' αυτόν τόν χρό¬
  νον, καύσιμη ϋλη άρκετή ώστε
  τα άπαραίτητα έργοστάσια νά
  ξαναμποθν σέ κινήση καΐ νά
  δοθή φωτισμός στά σπίτια, καί
  μεταφορικά μέσα άρκετα γιά
  νά μποροθν τα διάφορα εϊδη
  νά μεταφέρωνται σ' δλα τα
  μέρη Της Ελλάδος διά ξηρδς
  καΐ θαλάσσης καί άντιστοί
  χως νά μπορέσουν νά μετα
  φερθοθν άπό την Πελοπόννη
  σο σχάς Αθήνας λαχανικά καί
  λάδι άΐτό την Μυτιλήνη στήν
  Ήπειρωτικήν Έλλάδα. Τό Βα-
  σιλικό Μηχανικό εφερε ύλικά
  γιά να ξαναχτΐση, λιμάνια καί
  δρόμους κοί νά έπισκευάση
  έργοσιάσια ήλεκτρισμοΟ καί
  τό σ στημα υδρεύσεως. Ή Βα¬
  σιλική <νπηρεσ1α Μεταβιβάσε- ών εψ ρε άποθέματα καί είδι κούς για νά βοηθήσουν στήν άποκοτισιαση των τηλεφωνι- κών καΐ τηλεγραφικών συγ- κοινωιων σ' δλη την χώρα. Μιά άσιυνομική ύπηρεσΐα ώρ· γανώθηκε γιά νά βοηθήση στον άνασχηματισμό καί στήν ασκή¬ ση τής Άστυνομΐας καί τής Χωροφυλακής. Τέλος ε"νας ά- νώτερος ταχυδρομικός ύπάλ- ληλος άπεσπάσθη γιά νά βο¬ ηθήση την άναδιοργάνωοη τοθ έσωτερικοΰ καΐ έξωτερικοό τα- χυδρομεΐου Α.Ιο8.,ΕΑΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΡΦΒΡΙθΝ Τό ά'νω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τα κάτωθι: ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ί/ιν ίιαλ είς Τή στιγμή πού ό πόλεμος φαινόταν πώς εΐχε τελειώσει φιλονικεΐες διαίρεσαν τό συμ- μαχικά· Στρατόπεδο. Λεγόταν πώς ό στρατηγός Σαλτικώφ εΐχε παραδοθεϊ σέ άτελείωτα μεθύσια ένώ ό Φρειδερϊκος περιγρφόταν σάν «ε"νας μικρός, άπελπισμένθς άνθρωπος__ κρε μασμένος στβύς λόφους τής Σιλεοίας, κουρελιασμένος μαζί μέ παλαιούς πολεμιστές περι μένοντες κάποιο άντίκτυπο. Ίσςος τώρα καί ό Χίτλερ νά παρηγοριέται σκεπτόμενος την Ίστορία τοθ 1760. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΤΟ ΙΔΙΟ Δυό χρόνια ϋστερα άπό την εϊσοδο των Ρώσσων στό Βερο· λΐνο ή αύτοκράτειρα" Έλισσά- '*μ.ϋμ^υ, . _, βε, έγγονος τοθ Πέτρου τοθ Μέχρι ποίου σημεΐου προχώ|ΜρνΑλ'' _έθσν. ρησε ή εκτελέση τοθ προγράμ ματος αύτοθ, "Οχι εντελώς, κα θώς δλοι γνωρίζετε, καί τουτο ακριβώς γιά δυό λόγους. ,('Ο πρώτος λόγος είναι δτι ή γερ μανική κατσστροφή προκυμαι- ών καί λιμενικών έ^καταστά σεων, σιδηροδρόμων, σιδηρο- δρομικοΰ ϋλικοθ, δρόμων καί γεφυριών, μεταφορικών μέσων έγινε στήν μεγαλύτερη δυνα- τή κλΐμακα, καί οί πόροι των Ήνωμένων Εθνών &έν μπόρε- σαν νά προμηθεύσουν τα άπα¬ ραίτητα- μεταφορικά μέσα γιά τόν άνεφοδιασμόν όλοκλήρων των Έλληνικών άναγκών. (αυριον τό τέλος) Ό θάνατός της ή"ταν μιά με¬ γάλη τύχη γι« ( τόν Φρειδερΐ- κο. Ό νέος διάδοχος Πέτρος ήταν έ"να άσθενικό πλάσμα καί τό σπουδαιότερο άπ' ολα ή"- ταν έ'νας θαυμαστής τοϋ Φβει δερίκου καί τοϋ ΠρωσσισμοΟ. Μέ την έπιρροή τού οί Ρώσσοι άναγκάσθηκαν νά άποσυρθοθν άπό τόν πόλεμο. Ό καιρός τής μεγάλης νίκης τοθ Κέθεν στρόρφ καΐ τοθ Βερολίνου ρΙ· χτηκε μακρυά καί ή Πρωβσία άνασηκώθηκε πάλι. Άλλά οί σημερινές περιστά- σεις είναι πολύ διαφορετικές. Ύπάρχει διαφορετική Γερμανία καί πιό διαφορετική Ρωσσία άπό έκεΐνη τοθ 1760. Έπίσης ύπάρχει μιά Εύρώ¬ πη μέ την άνάγκη μιάς πε¬ ρισσότερον πραγματικάς ένότη- τος. ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ Τό εΐδα χθές' έγύρισε άπό τό χωριΐό τού τού Σχοινΐά πού πήγε νά δή τούς γονεΐς τού ϋ¬ στερα άπό δύο χρόνια άπου- σΐας. Άπουσίας μόνον άπου- σίας καΐ δόξης γιατί ένώ εφυγε κρυφά κι' αύτό άπό τα νότια τής Κρήΐης γύρισε φανερά πε- ρήφανο άπό τα βόρεια στολι- σμένο μέ μερικά παράσημα πού τα μάζεψε τα δύο χρόνια τής άπουσίας τού στά διάφορα μέ- τωπα. Πολέμισε παντοθ, διεκρί θηκε παντοθ παρασημοφορήθη- κε τρείς φορές. Ναί αύτό τό φτωχό μικροκαμωμένο στρατιω τάκι πού ζυγίζει ϊσως 35 ^κιλά γύρισε γεμδτο παράσημα καί έθνική ύπερηφάνεια. Ποίος δέν τό ζηλεύεΐ; Στό μηχανικό πόλε μο δέν είναι άνάγκη νά εΐσαι γίγας γιά νά πολεμάς, οϋτε Αϊας. Άς είναι μιχρό τό σωμα σου, άρκεΐ ή καρδιά σου νά είναι μεγάλη. Άρκεΐ ή ψυχή σου νά αίσθάνεται τόν προορι- σμό σου τόν Έλληνικό, άρκεΐ ή συνείδησΐς σου νά μην έ'χτ) δια φθαρή άπό άντιπατριωτικα κη ρύγματα. Τό κύτταζα τό στρα- τιωτάκι αύτό καΐ σκεφτόμουνα πώς χωρει σέ τόσο μικρό σώμα τόση μεγάλη καρδιά. Πρέπει δ λο τό σώμα νάναι καρδιά, καΐ καρδιά πού κτυπδ μόνον έ- θνικά. Πρίν νά φύγη, τό γνώρισα, ή"- ταν διανομέας σ'ενα ταχυδρο μεϊον καί μέ την ίδιότητα αυτή εκάλυπτε την καθημερινήν τού έργασία ή όποία ήτο τρομερά έ- πικίνδυνος. Ήτο σύνδεσμος με ταξύ των διαφόρων όμάδων τής ύπαίθρου καί των συμμάχων έν Κρήτη. Εξετέλεσε πολλάκις λίαν έπικίνδυνες άποστολές γλυστρώντας πάντοτε άπό τα χέρια των Γερμανών. Έκεΐνο πού τοϋ άνετίθετο|έξετελεΐτο κα τα γράμμα. Τέλος προδόθηκε καί αύτό καί βρέθηκε σέ μιά κύκλωσι Γερμανών Ιχοντας μα ζύ τού καί τοθ πατέρα τού τόν γάϊδαρον φορτωμένο διάφορα πράγματα τα όποΐα μετέφερε στούς άντάρτες μας. Μικροσκο πικό όπως είναι εξηφανίσθη ά¬ πό τα χέρια των Γερμανών καί άνέβηκε γιά πάντα στό λημέρι έως δτου ευρήκε την ευκαιρίαν καί εφυγε. Πήγε νά πολεμήοη άλλοό γιά την δούλην πατρίδα τού καί τα παράσημα τού μαρ· τυροθν πώς πολέμησε καί έκεΐ. Δέν είναι άλλά είναι κεφαλαιοκράτης έθνικιστής. Δέν θέλησε ποτέ νά πιστέψη καί νά ακούση κάν τίς θεωρίες πού κυκλοφοροθσαν καί έδώ καί στήν Άφρική. Δέν σκέπτε¬ ται αύτό τί πολίτευμα θά έχω¬ μεν, άλλά έπολέμησε γιά την ελευθερία τής πατρίδος μας μέ δλη τού την μεγάλη ψυχή. Τώ¬ ρα ξαναγυρίζει στήν μονάδα τού νά συνεχίση την ύπηρεσία τού στήν πατρίδα, καί γελά σαρκαστικά μέ μδς πού καθό- μαστε έδώ καΐ συνεχίζομεν την συζήτησιν τοθ πολιτεύμα τος τής πατρίδος άδιαφοροθν- τες γιά τό μεγαλείον καί την δόξαν της. Άς ήμεθα μεγα- λόσχημοι άς ήμεθα δγκωδέστα τοι. "Οσο άξίζει τό μικρά αύ¬ τό στρατιωτάκι δέν άξίζομεν δ λοι μας. Προχθές πού τό εΐδα ήτο γε μάτο χαρά: ξέρετε γιατί; Ξα- ναβρέθηκε πρό 10 ημερών ό γά- ϊδαρος τοθ πατέρα τού τόν ο¬ ποίον εΐχαν κρατήσει οί Γερ¬ μανοί πρό διετίας. Δέν τόν πή- ραν μαζύ τους, οθτε τόν Ιφα- γαν. Τόν έπώλησαν κάπουστά τρίγυρα τοθ Άρκαλοχωρίου καί πρό ημερών ένεγνωρίσθη άπό τούς ενδιαφερομένους. Άλλά κάτι μέ ώθεΐ νά μαρτυ ρήσω τό δνομα τοθ ήρωίκοθ αύ τοθ στρατιώτη. Είναι ό Μιχ. Ν. Παπαϊωάννου πρώην διανο¬ μεύς Άρκαλοχωρΐου. Κίφ ΕΗΤθε ΤΩΝ ΗΓΠΕΡΩΗ ΜΗΜΙΤΟΜΠΗΙ! [όν νή ά- νερ νο- οιν :σί- ά- Εθν με- »υ- IV- ήν αν 84- Ιί- α· «ι λη »ς IV «ν IV * ω .α των. η άπο τάς γείας των συμπο μπόρων έξανωνεων
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Απριλίου* ,945
  ΤΟΓΓΙΚΑ ΝΕΑ
  ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ
  ΕΦΕΔΡΩΝ
  Έπειδή παρετηρήθη δτι πλεΐ¬
  στοι των Προέδρων των Κοινο-
  ■ίήνιων, καθυστεροθν βίσέτι νά
  ύποβάλουν τα άπαραίτητα δι-
  καιολογητικά διά την ανάληψιν
  τοθ έφεδρικοθ έπιδόματος δ-
  πως όρίζονται ταθτα είς την
  κοινοποιηθεϊσαν είς τούς άνω
  προέδρους σχετικήν εγκύκλιον
  των υπουργείων Στρατιωτικών
  καί Οίκονομικών, ό Νομάρχης
  Ηρακλείου κ. Γερωνυμάκης δι'
  έγγράφου τού παραγγέλλει δ
  πως κβτά τό δυνατόν τό ταχύ¬
  τερον υποβάλωσι αυτώ τα ώς
  άνω δικαιολογητικά ώστε νά
  καταστή δυνατόν νά επιδοτη-
  θώσιν ο£ οίκογένεισι των έφέ^
  δρων. Ή διά των εφημερίδων
  ανακοίνωσις τής παρούσης πα·
  ραγγελλίας έπέχει θέσιν ύπηρε
  σιακής έγκυκλΐου.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Άνακοινοθμεν δτι ό διαγωνι
  σμός διά την εκποίησιν πίσης
  έπαναλαμβάνεται την 8ην τρέ-
  χοςτος μηνός Απριλίου ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 11—12 έν
  τώ συνήθΓ) τόπω δημοπρασιών
  (Βαλιδέ-Τζαμί) διά προφορικών
  προσφορών ενώπιον 'Επιτρο
  πής.
  Πληροφορίαι πα'ρέχονται είς
  την Δ)σιν ΜηχανικοΟ Μεραρ-
  χίας,Κρήτης.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιοΰμεν είς το αξιότι¬
  μον κοινόν Ηρακλείου ότι τό
  Ζαχαροπλαστείον «Χρυσαλίς» τοΰ
  Ιωάννου Νεοκοσμίδη παρά τό
  Βαλιδέ Τζαμί......
  Άνακαινισθέν εκ νέου μέ άρι¬
  στον τεχνΐτην θά παρουσιάση έκ-
  πλήξεις μέ τα άγνά ύλικά πού θά
  χρησιμοποιήση καί την ποικιλίαν
  την οποίαν θά παρουσιάση. Τιμαί
  ασυναγώνισται. Μία επίσκεψις
  άρκεΐ γιά νά ίκανοποιηθχ) καί τό
  πειό ίδιότροπο γούστο. Δεχόμεθα
  πάσης φύσεως παραγγελία,.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  1—4
  Τ ό Δικηγορικόν γραφείον Π· Ι.
  Ζέππου, καθηγητού Πανεπι¬
  στημίου, Γΐωργίου Άρ. Ρωμανοϋ
  καί Ε. Κ. Ρούσσου, δικηγόρων παρ'
  Άρ»ίφ Πάγω, (άρχεΐον Άριστιί-
  δου Γ- ΡωμανοΟ), έχει έγκαταστα
  θεϊ άπό πενταμήνου επί της όδβθ
  Φιλελλήνων 7 (δ' δρ·φος), τηλέφ.
  27718 έν Αθήναις. Άναλαμβάνον-
  ται άστικαί, διοικητικαί, έμπορι-
  καί καί ναυτικαι ϋποθέσεις, γνωμο-
  δοτήσεις, διαχειρΐσεις περιουσίαν
  κλπ. Τό Γραφείον ευρίσκεται είς
  επαφήν μέ την Αίγυπτον, Αγγλίαν
  καί Αμερικήν καί έχει είς δλας
  τάς επαρχίας τής Ελλάδος αντα¬
  ποκριτάς». 2—1
  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ.— Μεθαύριον Κυρι¬
  ακήν τής Σχαυροπροσκυνήσεως έν τφ
  Ί. Ναφ Άγίου Τίτου κ-ατά την Θείαν
  Λειτουργίαν, ό ίβροδιάκονος Βασίλ.
  Μαρκάκης θέλει χβιροτονηύχί υπό τοϋ
  Σεβ. Μητροπολίτου Κρήτης { κ. Βασι-
  λε ου, είς πρεσβύτερον.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. — Φέρομεν είς
  γνώσιν τοΰ κοινοθ δτι δεχόμεθα
  Σϊτον πρός παρασκϊυήν Μακαρο-
  νίων μέ αναλογίαν δέκα οκάδες σί-
  του ιΐέντε οκάδες Μακαρόνια.
  Έκ τού" Έργοβτασίου Ζυμαρικών
  Καρούζου & .Καστελλάκη
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
  Πληροφορούμεθα δτι εφορτώ¬
  θησαν ήδη έκ Πειραιώς καί άνα
  μένονται ένταθθα 177 τόννοι
  θείου Ιταλίας είς πλάκες. Έκ
  τής ποσότητος ταύτης, προορι·
  ζθμένης δι' ΰλην την Κρήτην,
  115 τόννοι είναι ή άναλογία
  τοϋ ΝομοΟ Ηρακλείου.
  Ή ποσότης κρΐνεται τελείως
  άνεπαρκής, λαμβανομένων ύπ'
  όψει των τεραστίων άναγκών
  τήο άμπελοκαλλιεργείας τοϋ νο
  μοθ καί καταβάλλονται προσπά
  θειαι έκ μέρους των σταφιδικον
  όργανώσεων δπως αυξηθή. Τάς
  ενεργείας των όργανώοεων επι
  κουρεΐ καί ό κ. Γενικός Διοικη-
  τής, 6 οποίος, έχων ύπ' δψει
  τού την σπουδαιότητα τοϋ ζητή
  ματος διά τόν Νομόν, υπεσχέθη
  ήδη δτι είναι πρόθυμος νά με¬
  ταβή έν άνάγκη είς Αθήνας.
  Έκτός τής ποσότητος ταύτης,
  ήτις αποτελεί αναλογίαν έξ α¬
  φιχθέντος ποσοθ 1.250, τόννων,
  δι' όλην την Έλλάδα, έχουν ή¬
  δη φορτωθή καΐ αναμένονται
  έξ Άμερικής, άγνωστον δμως
  πότε θά άφιχθοθν, 3.500 τόννοι
  εισέτι διά την δευτέραν θείωσιν
  καί δι' δλην την Έλλάδα.
  (Έκ τοϋ γραφείου "τοΟ Συλλό
  γου Άμπελοκτημόνων Ηρα¬
  κλείου)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καλοθνται οί Ιδιοκτήται Ί)φό
  ρων καί Π)κινήτων τα όποΐα
  έπετάχθησαν παρά των Ίτα-
  λών καί των οποίων τα σκάφη
  κατά πληροφορίας των ευρί¬
  σκονται είς "Ιταλίαν ή άγνοεϊ-
  ται ή τύχη των δπως ύποβάλουν
  σχετικήν αίτησιν είς ήν σημει¬
  ούνται πάντα τα στσιχεϊα ταύ·
  τότητος τοθ σκάφβυς καί μηχσ
  νής.
  Προθεσμία ύποβολής αίτή
  σεως 15θήμερος άπό τής άνα·
  κοινώσεως.
  Ηράκλειον τή 5 Μαρτίου 1945
  (Έκ τοθ Λιμεναρχείου Ηρα¬
  κλείου).
  ΚΟΙΝΩΝ1ΚΠ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕ2.— Την Παρελθούσαν
  Κυριακήν ετελέσθησαν έν Βοϋτις Μα-
  λεβυζίου οί άρραβώνες τοΰ κ. Ζαχα-
  ου Βουλγαρική μετά τής δίδος 'Αθη
  νάς Α. Παπαδάκη.
  Ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν. Ν. Τ·
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.— Ίερουργοϋντος
  τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Κρήτης κ. Βα
  σιλείου, τελοΰμεν μεθαύριον Κ· ριακήν
  8ην τρέχ. καί ώραν 9 1)12 π. μ. έν τφ
  Ι. Ναφ Άγίου Τίτου, 4Οθήμερον μνη¬
  μόσυνον, είς μνήμην τοΰ προσφιλέστα¬
  τον μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥ-
  ΛθΥ καί παρακαλοϋμίν τούς συγγε-
  νείς καί φίλους όπως προσέλθωσιν είς
  αύτό.
  Ηράκλειον τη 7 Απριλίου 1945.
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
  σιίξυγος, ΒΟΥΛΑ Γ.
  τέκνον. Οικογένειαι Γεωργίου, Νικολά
  ου, Άνδρέου Κυπριωτάκη καί Κ. Κου-
  βίδη ί^ϋ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Τόν δημοφι-
  λέστατον καί διακεκριμένον ιατρόν
  της πόλεώς μας καί αγαπητόν
  μου φίλον κ. Κώσταν Κομβίδην,
  πού κατά την εξέλιξιν τής σοβαρο-
  τάτης μου ασθενείας, πνευμονίας
  βαρείας μορφής, στάθηκε σάν για-
  τρός, σάν άνθρωπος καί σάν φ(-
  λος, ό παρήγορος άγγελός μου καί
  ή έλπίδα των δικών μου καί στοθ
  όποίου την επιστημονικήν ίκανότη
  τα καί κυρίως στό θερμότατο ά-
  δελφΐκόν ενδιαφέρον χρεωστώ αυ¬
  τή τή στιγμή τή ζωή μου, είναι λί
  γες όπωσοήποτε εύχαριστίες σαν
  ΓΓΡΩΪΝΑΙ ΕΙΑΗΣ1ΕΙΣ
  Εισήλθον είς την Βιέννην.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανοκοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Βρετ
  τανικά στρατεύματα διεπέρασαν
  τόν Βέσσερ, τό τελευταίον ύδά
  τινον έμπόδιον πρό τοΰ Άνοβέ-
  ρου. Ή διάβασις εγένετο χΰέ
  Β.Α. τοΰ Όσναμπρουκ τό οποί¬
  ον κατελήφθη υπό τής 6ης Βρετ
  τανικής Μεραρχίας. Νοτιώτερον
  ή 9η Στρατιά προελαύνουσα πρός
  Α." έφθασε τόν Βέσσερ.
  Βρεττανικαί θωρακισμέναι με
  ραρχίαι προελαύνουσαι πρός τούς
  λιμένος τής Β. Θαλάσσης Έμντεν
  καί Βρέμην, εισήλθον είς τό Λίγ-
  κεν. Διεπέρασαν τόν ποταμόν'Έμς
  καί έκκαθαρίζουν τούς τελευταί-
  ούς Γερμανούς είς τόν τομέα αύ
  τόν.
  Οί Γερμανοί ήρχισαν την εκκέ
  νωσιν ολοκλήρου τή; Β. Δ. Γερ
  μανίας, ένώ άλλαι δυνάμεις προσ-
  Ιπαθοΰν νά Ιμποδίσουν τούς συμ-
  μάχους νά φθάσουν είς Ζαϊντερ·
  ζέε καί άποκόψουν την οδόν ύπο-
  χωρήσεώς των. Στρατεύματα τής
  1ης στρατιάς εϊσέδυσαν βαθύτε¬
  ρον είς τόν θύλακα τοΰ Ρούρ.
  Ή 3η Στρατιά κατέλαβε την
  Γκύτα καί τό Σούλ καί πλησιάζει
  την Έρφούρτ. Είς |τήν Βαυαρίαν
  εκκαθαρίζεται ή περιοχή τοΰ Βούρ
  τσμπουργκ.
  Γαλλικά Στρατεύματα κατέλα¬
  βον ταν Καρλσρούην.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ό Έρυθρός Στρατός ήρχισε την
  μάχην τής Βιέννης. "Αρματα τοϋ
  Στρατάρχου Τολμποΰκιν εύρισκον
  ται είς τα Ν προάστεια τής πόλε
  ως καί επέρασαν δύο άπό αύτά.
  Κατελήφθη τό Μπάντεν. 12 χιλ.
  Ν. τής Βιέννης. Πρός Ανατολάς
  | ό Στρατάρχης Μαλινόφσκυ κατέ
  λαβε έξ Ιφβδου^ την Μπρατισλά
  βαν καί Βορειώτερον προήλασε
  μέχρι 20 χιλιομέτρων άπό την
  Μοραβία.
  Είς τό νότιον τμήμα εσημβιώ-
  θησαν προελάσεις π^ός τό Γχράτς
  καί Μάριμπορ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Οί Άμερι-
  κανοΐ απεβιβάσθησαν επί τί)ς
  νήσου Μαγκάσπι των κεντρι
  κων Φιλιππίνων. Συνεχίζον
  ται αί έπιχειρήσεις .είς τάς νή
  σους Ρίου—-Κιούς. .Είς την Βΐρ.
  μανίαν οί Σύμμαχοι άπεβιβα.
  σθησον καί είς άλλο σημείον
  τής άκτής Άρακδν. 309 ύττερ
  φρούρια έβομβάρδισαν έκ νέου
  χθές ίτήν Βιομηχανικήν
  χήν τοθ Τόκιο.
  Η ΠΡΟΣΚΗΣΙΣ
  ΤΩΜ ΚΛΗΡΩΤΩΠ
  ΑΘΗΝΑΙ 5—4—45 Κατ' ά
  πόφασιν τοϋ κ. ύφυπουργοθ
  των Στρατιωτικών ή πρόσκλη
  σις των στρατευσίμων άγυμνά
  στων τώνκλάσεων 1941, 1942,
  1943$καί 1944 θά συντελεσθή
  έντός τΟν πρώτων ημερών 'τοθ
  προσεχούς μηνός Ίουνίου καί
  έφ' δσον θά ύπάρχουν {Ό! σημε
  ριναί έκπαιδευτικαί προϋποθέ
  σεις.
  'Η έκπαίδευσις αυτών θάγίνη
  είς τάς £δρας των Προτύπων
  Μεραρχιών Αθηνών καί Θεσ
  σαλονίκηςκαί τής συνιστωμένης
  τρίτης τοιαύτης.
  Ιδρύθη Έλληνική
  Λεγεών
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου.— Τό
  Υπουργικόν Συμβούλιον ενέ¬
  κρινε κατά την χθεσινήν τού
  συνεδρίασιν την οργάνωσιν
  των Έλλήνων Πολεμιστών υ¬
  πό τόν τίτλον «Έ λ λ η ν ι κ ή
  Λεγεών». Ώς μέλη ,'τής λε-
  γεώνος γίνονται δεκτοί οί άπό
  στρατοι καί εφεδροι άξιωματι-
  κοί καί οπλίται δλων των 8-
  πλων καί σωμάτων οί υπηρε¬
  τήσαντες υπό Ελληνικήν ή Συμ
  μαχικήν Σημαίαν. Σκοπός τής
  λεγεώνος είναι ή έξάπλωσίς
  της καί ή Έλληνοπρεπής δι-
  απαιδαγώγησις των μελών ώς
  καί ή οίκονομική άρωγή αύ
  των
  ΟΙ ΧΑΙΡΕΤ1ΣΜΟΙ
  Σήμερον Παρασκευήν άπόγευ
  μα τούς χαιρετισμούς τής Θεο¬
  τόκου είς μέν τόν Ιερόν Ναόν
  τής Άναλήψεως θέλει άναγνώ-
  σει ό Σεβασμιώτατος Μητροπο-
  λίτης Κρήτης κ. Βασίλειος, είς
  δέ τόν Ιερόν Ναόν Παναγίας
  Μασταμπά ό Θεοφιλέστατος Έ
  πίσκοπος Κισσάμου καί Σελίνου
  κ. Εύδόκιμος.
  εκδηλώση τής βαθυτάτης μου εύ-
  γνωμοσθνης.
  Ό ευχαριστών
  Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Πολ. Μηχανικάς
  Αι! δηλώσεις
  τού κ. Στεττίνιους.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Απριλίου. —
  Ό ύπουργός των } Εξωτερικών
  των Ήνωμένων Πολιτειών είς νέ
  άς τού δηλώσεις χθές βράδυ είπεν
  ότι ή Άμερικανική Κυβέρνησις
  γνωρίζουσα την ανάγκην μειώσεως
  των δασμών, καταβάλει προσπα
  θείας διά την σύγκλησιν έμπορι
  κης συνδιασκέψεως, μεταξύ των
  ενδιαφερομένων χωρών, κατά τούς
  προσεχεΐς 12", μήνας καί έντός
  τοΰ πλαισίου τοΰ Όργανισμοΰ Διε
  θνοΰς "Ασφαλείας. Έν συνεχεία
  ό κ. Στεττίνιους εδήλωσεν ότι ή
  Κυβέρνησις τού άσχολεΐται τώρα
  μέ την επίλυσιν (δυσχερειών πολι·
  τικής φύσεως αί οποίαι προκύ-
  πτουγ, άπό την επικειμένην δι όσκε
  ψιν τοΰ Άγίου Φραγκίσκον. "Εχω
  εμπιστοσύνην, εσυνέχισεν, ότι θά
  λύσωμεν τάς δυσκολίας αύτάς καί
  κάθε άλλην πού θά προκύψη τώρα
  πού τελειώνει ό Πόλιμος.
  Αί προκαταρκτικαί μας >ργασίαι
  διά την διάσκεψιν προχωροΰν κα¬
  νονικώς καί είμεθα άποφασισμέ-
  νοι νά καταστήσωμεν την διάσκε¬
  ψιν τοΰ Άγίου Φραγκίσκου έπιτυ
  χίαν όπως πρέπει νά είναι. Τα
  συμφέροντά μ<τς άπαιτοΰν ειρήνην καί αί μεταξύ των Συμμάχων ε- πιτευχθεΐσαι συμφωνίαι είναι ευ¬ ρυτέρας σημασίας παρά τάς μι- κροδιαφωνίας μας. Σκοπόν έχομεν νά εμποδίσωμεν τάς εναντίον μας επιθέσεις είς τό Εξωτερικόν πού άποβλέπουν είς την διατάραξιν τής ήσυχίας των Ήνωμένων Πολιτει¬ ών. Δηλώ δέ ότι θά συνεχίσωμεν την δράσιν μας στηριζόμενοι επί των πραγματικοτήτων τούτων. ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου.-Σή μερον είς τάς 6 π. μ. έπρόκβι το νά αναχωρήση διά Λονδϊ νόν ό κ. Σοφιανόπουλος μετά 3 άλλων μελών τής Έλληνικής αποστολάς διά την Συνδιάσκε ψιν τοθ Άγίου Φραγκίσκου. Τα άλλα μέλη τής άποστολής Θά άναχωρήσουν την προσέχη1 Κυριακήν. Παρητήθη ή Ίαπω- νική Κυβέρνησις ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου.— Τη- λεγραφοθν έξ Ούασιγκτώνος δτι συνήλθε σήμερον είς έκτα¬ κτον συνεδρίασιν τό Ίαπωνι- κόν υπουργικόν συμβούλιον είς τό οποίον παρέστησαν δλοι άνβξαιρέτως οί ύπουργοί. Με· τα εγνώσθη δτι ό Πρωθυπουρ- γός Κουΐζο άνήλθε είς τά*ά· νάκτορα καί υπέβαλε είςίτόν Αύτοκράτορα ί την παραίτησιν τής ύπ* ^αΰτόν Κυβερνήσεως. Παρητήθη ό κ. Χατζήσκος ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου. —Ό ύπουργός τοΰ Έφοδιασμοΰ κ.,Χα- τζΐσκος υπέβαλε χθές τό άπόγευμα την παράίτησίν τού. Ό Πρωθυπουργος κ. Πλαστή¬ ρας εδήλωσε], χθές την νύκ,τα δτι ή παραίτησις τοΰ κ. Χατζίσκου ε¬ γένετο άποδεχτή καί θά άσχοληθή σήμερον μέ την πληρώσιν τής θέ¬ σεως αυτής ΥΣΤϋΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Άπριλίου.- Εκτα^τον ανακοινωθέν τοθ στρατάρχου Στάλιν ανήγγειλε την απελευθέρωσιν ολοκλήρου τής Ουγγαρίας. Έπίσης ανακοινωθέν τοθ στρατάρχου Αίζενχάουερ άνα- φέρει ότι συμμαχικά στρστβύ- ματα κατέλαβον τό Μυλχσου- ζεν 600 χιλιόμετρα Α. τοθ Κάσ- σελ Στρατιωτικαί έμπειρογ.νώμο· νες φρονοθν, δτι κατόπιν τής ραγδοΚας εξελίξεως των γβγο- νότων είς τό Άνατολικόν καί Δυτικόν Μέτωπον επίκειται 4ν· τος τής εβδομάδος ή ίνωαις των Συμμάχων Στρατιών βίς την Αειψίαν άπό την οποίαν ό Πατον άπέχει 75, ό δέ Κόνι- εφ 125 χιλιόμετρα. Πιστεύεται δτι ή μάχη αυτή αθά τβρματί· ού) τόν Εόρβπαϊκόν πόλβμον. (ίκονομι^ς II ΤΐΊΐΙ ΐ'πΤΛ ί 1(1 Μερικοί.