98982

Αριθμός τεύχους

3055

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

1/1/1932

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ~ ΤνΠΟΓΡίφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ
  ΑΡΙΘΜΟΖ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 16
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΠΑΡΑΣΚεΥΗ
  1
  ΛΙΕΥθ- ΙΔΌΚΤ< ΑΝ1ΡΕΑ5 Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ! ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 193» ΙΔΡΥΣΕΩΣ ,1916 ΕΤΟΧ 17<<.— ΑΡΙΘ. ΦΪΚΧΟΥ" 3.055 ■ηιιιΐΗΗΐηιιΗΐηιη■»■■■■■■■■■ ■■■ιιηΗη.■■■■■■■■■ ιϋιΐ&ΗΐΜβτί^Ηηηιιιιιΐκιηιηηι Ί 932 ««■■■■"""■«■•■■■■■"■■■■■■■■•■■■■■■■■■«■•■■•■■■■■■"■■■«■■■■Η"^ Είς τούς αναγνώστας καί συνδρομητάς τη; ή «' νόρθ«αις» άπευθύνει έγκαρδίβυς εύχα5 έτί τ* νένφκ. * - —ίτ-* ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΗΙΠΗΙΙΙΙΙΗΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΗΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐηΐηΐΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΠ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΦΥίΈΝ.... Ά?οΰ έτι τριακοσίας έϊηντα πίντε ημέρας εδρθίθϊν έπ.*νω &ις την οιηνήν τή; ανθρωπίνης ζωίίς τό έτ«ς 1931, άπε ούρθπ είς τα σχβτεινά παρααϊίηνια τοΰ Εεάτρου οτύτβό ηοϋλέγεται σ-ον^δως κβ ομβς, διά να κανονίζη άπ' έχ<5.ϊ εκ τοΰ άφανοΰς κοά να διευθύνη μαζί» μ; τού; κλλουςτβύς άν«ρί8μητο;ος περαιμένους συναδελφβυς τβυ, τας τύχα; των άτό- μων και των λαών. Αί μυριάδες καί τ* έκατομμύριο* των Εεατών ποΰ γεμίζβυν τό θεατρον —οί άνθρωποι 6λ$ί χωρις εξαίρεσιν— χρβτοΰν μέ μανίαν κ«ί χαιρετίζβυν μ' ενθουσιασμόν τόν διάδοχον τβυ—τόν καινούριον χρόνβ πού άνατέλλει. Χ.ειροκρβτί>ΰν τόν άλόγιατβν καί α-
  φρρντιν νεανίαν, ποΰ παρουσιάζεται
  είς'τό πρβσκήνιον μέ τό γέλίβ στά χεί-
  λη κι' υπβσχεται εί; δλου; την χιλιβ
  τραγβυδισμενη ευτυχία. Καί τόν χειρβ
  κρβτβΰν βχι διότι τόν ξΐύρβυν τίμιον
  *-<ί συνεπώς είς τάς ύποχρεώσεις τού— ολοι ο! περασμςνοι άδελφβί τού τό ΐδιο έκαμαν- άλλά διότι μ' αύτό Θέλουν να' εκδηλωσουν την αποδοκιμασίαν των κρός τόν άλλον—τόν παληό καί περι- φρονημένον σάν αχρπστον ύποδημα, οποίος εκλεισε την πόρτα πίσω τού κι' έξαφανίατηκε στά παρασκηνια. Τί δέν υπεσχέθη άληβεια κι' έκβϊνος! Μέ πόσες έλπίδες δέν έφριίσκο>σε τα
  οτήθη των άνθρώπων! Πόοα ονειρα χρυ
  σά δέν έβαυκάλισε καί πόσους πόθβυς
  κρυφούς χι' άνείιτωτους δέν έγέννηαε
  καί δέν έθέριεψε;...
  Νά πβϋμεν δτι δλε; τίς ΰποαχέβεις,
  δλες αύτάς τίς έλπϊδες καί τα ονειρα
  καί τβύς πόθους τού; π&ριεφρόνησε καΐ
  τβύς έποδβπάτησεν αλύπητα κικί πρβ-
  δοτιχά ο χρονος πού φεύγει; Πολλές
  παρα πολλές έπραγματβΛθίησεν εύσυ-
  νείδητα έν όλω ή έν μέρει. "Αν Εμει¬
  ναν πόθοι ανικανβιτβίητβι πβλλβί, κι'
  άν άνβιξαν καινβύριες πληγές στά^αίή-
  ίητ ν άνθρώπων έκλεισαν δμ»; άλλες
  άναρίθμητες. Κι' αν βλοι ^έ τββη λα-
  χτάρα σήμερον τβ 'πρωΐ άνβίγβυν τα
  μάτια γιά να χαιρετίσβυν τό φώς τής
  ημέρας εΰχαριατημένβι διότι ζβΰν, α¬
  πόδειξις δτι, κι' —-χρόνος πβΰ φεύγει
  γιά κανένα σχεδόν δεν ήταν τόσον άα
  πλαχνος καί τοσονσκληρβς,ωστε να τόν
  κάμη νά διωχνη την ζωην καί νά προ-
  άπβδβκιμάζβμεν έν τό} προσώπω τβδ
  χρόνου ποΰ φεύγει; Τ ήν άπρβνβησΐαν
  τού, βεβαία, ό ενας, την όκνηρίαν τού
  ο αλλος, την άλόγιστη βιάσι τβυ *
  τρίτβς, την παράλογη άπαίτησί τβ« β
  δέκατβς, την έγκλημκτικη τού διαβεσι
  ό έκατοστός, την άδικη καί ϊΛκο-
  ποιβν δράσιν τβυ ό χιλιβστός, τα ατι-
  μχ καί έλεεινά μεσ« πβΰ μετεχειρνβτη-
  κε γιά νά πετύχα, ό έκατβμμυριβστ4»>..
  Άλλά πβιός Ιχει συναίσθησιν τή; οΰ·
  σιαστικής αυτής άπβώβκιμασίας τβθ έ-
  αυτβυ τβΐ> καί των έργων τβυ; Σχεδβν
  κανείς.
  Καί γιαυτό ακριβώς ώ παληός καί Πε¬
  ριφρονή μένοί χρόνβς φεύγει άτάραχος
  καί άπαθης είς τάς απβδοκιμασίας μα;,
  άλλά την ωρα ποϋ διασκελίξει την πλρ
  τ* γιά νά έξαφανισθή σία παρασκήνι»
  ψιθυρίζει στόν άλλο τόν νεώτβρόν τού
  αδελφόν, πβΰ έρχεται, τάς έντυπώσεις
  πβΰ άπεκόμισεν άπό την ^γνωριμίαν
  μας. Καί αί έντυπώσεις αύτες ουνοψί
  ζβνται σέ δυό λέξεις: «Είναι άνβητα
  καί αμυαλα παιδία οί άνθρωπβι.
  λασέ τα, γιατί αύτό έπιθυμοΰν».
  ΚΓ 6 νεβ; χρόνβ; μάς ΰπόσχεται δ,τι
  άνβησία τοΰ ζπτήσωμεν. Καί τόν χει-
  ροκροτοΰμεν καί τόν ζητωκραυγαζβ
  μέν. Ζιιτωκραυγάζομεν τάς άδυναμίας
  μας, τούς χιμαιρικοΰ; πόθ«υ; μας, τάς
  άλογίστους βρέξεις μ«ς, τα μη πραγ-
  ματβποιήσιμα ονειρά μχς. Καί ξεγε-
  , ·> βΰμεν τβύς εαυτούς μας ΐσα μέ τού
  6 χρόνβυ πβΰ θάρχίσωμεν την 'ίδια Ιστο-
  ρία.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Ε.Λ.Π.
  ΜΠΡΟΣΤλ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
  Είναι ίστορία γνωστή ότι καί ώς
  παιγνίδι άκομη "ό άνθρωπος είναι έν-
  διαφέρο)ν. Εφέτος μπροαΐά στίς άγιο-
  βασιλιάτικες βιορίνες, ετυχε νά προσέ-
  ξω ότι τό ί,νδιαφέρον αύτό. είναι κιϊτι
  παραπάνοο άπό ενδιαφέρον. Είναι ενα
  εΐδος—τό σπουδαιότερο ΐσως—δευτέρας
  δημιουργίας—δημιουργίας τόσο πλού-
  σιας, τόσο έξυπνης, τόσο ζωηρά χρω-
  ματισμένης, τόσο ενδιαφερούσης, τό¬
  σο έξωτικής καί πρό πάντων τόσον στε-
  νά συνδεδεμένης μέ τίς άγνότερες άλλά
  καί τίς βαθύτερες άνθρώπινες χαρές!
  1'άνθρωπάκια πού χορεύουν, κινοΰν-
  Πόσο μάς στενοχωροΰσεή άνόητη κρι-
  τική των μεγάλων πού μάς παρατηροϋ-
  σαν ότι δέν έπρεπε νά βάζωμεν τίς ά-
  γελάδες στήν πλατεΧα, τούς άνθρώπους
  στά λειβάδια, τα δένδρα στίς στέ-
  γες των σπιτιών! Μά δλο τό γοϋστο ή¬
  ταν ακριβώς ή άπόλυτη ελευθερία μας.
  Θέλαμε νά μείνωμεν κυρίαρχοι —μοί-
  ρα σωστή—τοΰ μικροΰ κόσμου πού
  μάς έχάρισαν.
  Μεγάλο γεγονός ήταν όταν έπήγαι-
  ναν νά μάς άγοράσουν κάτι «πρακτι-
  κό»—ένα ρωλόί επί παραδείγματι. Το
  έβλέπαμεν καί αύτό μέ την ιδίαν έκπλη¬
  ξιν των ματιών τής μικρής—δύο κουκ-
  κίδων ούρανοϋ γαλάζιου—πού έσκυβαν
  επι τοΰ όμοιόματος μέ τα χρυσά έπίσης
  μαλλιά—τής κομισθείσης μεγάλης κού-
  . κλας. Καί οί γεννήτορες—δωρηταί εϋ-
  ί ρισκαν τόν μπέλλα των:
  ί —Γιατί τό ρωλόϊ ξέρει τί ώρα είνε
  |νφ σεΐς ρωτάτε διαρκώς; *"
  ' —"Εχει μέσα μηχάνημα.
  Ι —Κάτι μάς εΐπατε. Καί πώς τό μη¬
  χάνημα ξέρει τί ώρα είνε. καί σεΧς οχι;
  Επί τέλους διά νά περιεργασθοϋμε
  τό μικρό αύτό πάνσοφο τέρας τοϋ βγά-
  ζαμε τα μάΐια. Έσώζαμεν έτσι την ή-
  συχία καί την άξιοπρέπεια των άλλων...
  ! Εμείς εκλαίγαμεν μέ πύρινα δάκρυα!
  Ακριβώς όπως καί είς τό παιγνίδι τής
  ζωής: ή τρελλή δίψα επικρατήσεως ποϋ
  μάς σπρώχνει τόσον είς την γνώσιν
  —μάς στερεΐ πολλάκις τίς άπλούστερες
  καί βαθύτερες χαρές τού.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  τιμά'τόν Θάνατβν. Καί βμως δλβι χω- ™> ^^, πριονίζουν, γυρίζουν μύ-
  ρίς καμμίαν εξαίρεσιν... χειροκρβτβΰν λους, παιζουν οργανα, εργαζονται, πα-
  τβν άντικχταστάτην τβυ. "θλβι # χωρΐς λεύουν, μάχονται, θά έχουν πάντοτε την
  έξαίρεσιντόν άπβδ*κιμάζβυν φεύγβντα προτίμησιν των μικρών. "Αν δεχθώ-
  παταγωδώ;. Διατί αρα γε, « μρν τήν'θεωοίαν μερικών κοινωνιολό-
  Απλβυστατα, γιατί τό Θβατρβν—β ^ ν > Β /ν » ».. %
  κόσμβς αΰτός όλόκληρβς—είνε γεμά- γων, κατα την ^οποίαν ο,τι άλλοτε κατα
  τβς άπό παιδιά.Άπό ιταιύιά χρβνιάρικα την παιδικήν ηλικίαν τής άνθρωπότη-
  Π έκατόχρβνα — αύτό είνε άδιάφβ- το?) εχρησίμευεν ώς μέσον αυξήσεως
  ρβν. Απβ παιδία αλογιστα κα α- - §υν(^μεϋ)ς κα^ τής έπιβολής τοΰ άν-
  μυαλα πβυ δβν Θυμβυνται πβτί και ·', ε- ι ^ ...
  ώεν λβγαριάζβον πβτέ πόσους καί ποι θρωπου —οπλα εργαΑ,εια κλπ. —περνα
  βύς καρπβύς ώς τώρα—μέσα στόν χρό- κατόπιν είς την θέσιν τοΰ θελκτικωτέ-
  »βν αυτόν πβύ έφυγε κι' είς τβύς προ- οου παιγνιδιοϋ γιά τα παιδία, διό-
  ηγβυμένβυς τβυ-έμάζεφαν κι' 6§*λαν απευ^ΰνεται είς τα άρχεγονώτερα
  νιά νά γεμιση τβ σακκβυλι-των. Παιδία ,, «"^"^^ ^ νκ > «■
  πβύ λβγαριάζουν καί Θυμβυνται μόνον ενστικτα, πρεπει να καταληξωμε φευ!
  τβύς καρπβυς πβϋ δέν εγεύθησαν άκό- είς τό συμπέρασμα, ότι αύτά τα άνθρω-
  μη. "θσβ Φηλά κι' αν κρέμωντ' βί καρ- πάκια, μέ τα δποΧα τόσο πολύ διασκε-
  πβί αύτβί κι' βσβ κβντό κι' αν είνε τβ §^ζουν) άνταποκρίνονται πρός τούς
  αν^εϊνΐ^γλυκεΐς'κ^^ρ'ιμβ» *ί'κ^ρ*βί' σκλάβους των μάλλον πρωτογόνων προ-
  αύτβί ϊι αν είνε αγγουρβι καί πικροί ] πατόρων μας.
  καί δηλητηριώδεις πβλλές φβρές. Ι Νά είναι ιδιοκτήται άνθρώπων, έ-
  "Αν έσπασεν ή σκάλα «ού μεταχει-| χ ώγιοβασιλιάτικων—τί γλένα
  οιατηκαιιεν νια νανεββυμεν καί να " , ν . , ,^ ·, ό
  κβφωμεν τόν ώμβρφβν καρπό, γιατί, διά τούς πιτσιρικους! Οί οκλαβοι πα-
  ητανσάπια καί κακή ή σκάλα μας, ^αιά ήσαν ένα οικονομικόν οπλον, μια
  φταίει ό χρόνβς καί... 'Εχείνβς πβΰ τόν ιυλ.ική περιουσία διά τούς μεγάλους. Ί"
  έκαμε. "Αν χωρίς κανένα ύ"«λβΥΐ5μόν■) άνθ άκια ε1νε τώρα μία ψυχική πε-
  τών'ΐδικών μας' δυνάμεων έζητήσαμεν
  τα άδύνατα καί άπετύχαμεν, φταίει ό
  χρόνβς καί τβϋ χρόνου β Κυριβς. "Αν
  εκεϊνο πβΰ βέλβμεν άπαιτεί κόπβυς καί
  ίργασία μακρά καί θυσίες γιά νά πραγ
  ματοπβιηθό, κι' εμείς τβ θέλομεν έτβι-
  μβ καί χωρίς κόπβ καί γιαυτό ίεν έρ¬
  χεται, φταίει β χρόνβς καί ώ Δημιβυρ-
  γός τβυ. "Αν άπό τόν κάθβ χρόνβ ζη-
  τβΰμεν έκεΐνβ πβΰ Θαπρ6«ε να ζητη
  οωμεν άπό τόν εαυτόν μας, φταίβι—
  πβιβς άλλβς βέβαια;-β ,,χρώνβς^ διότι
  δέν τό εύρήκαμεν. Κι' αν αιτό εαφαλ-
  μένβν καί άνβητβν ΰπβλβγιομόν βζη
  τήοαμε την χαράν έκεί ακριβώς πβΰ
  κατβικεί ή βλϊψις καί ή δυβτυχια,
  Φταίει άκόμη μιά φορά ο χρβνος. Καί
  γιαυτό τόν άπβδβκιμάζβμβν ηαταγΜ
  δώ; τώρα πβΰ φεύγει.
  Αί, καί νάταν δμως τρόπβς να συν-
  αισθανθβΰμεν καί νά έκτιμήβωμεν απβ
  την πραγματικήν της απβψιν την απο¬
  δοκιμασίαν αυτήν; Πώς βαλλαζβν ώς
  6ιά μχγείας καί άπό την μιότ στιγμήν
  οτήν άλλην β κόομβς αϋτβς για να μβ-
  μ;
  σ' άληθινβν
  ΐ} την ηρ«γμ«τ»κβτητ«
  νθρωπάκια
  ριουσία διά τούς μικρούς. Πρόκειται
  περί παιδικοΰ ίμπεριαλισμοΰ — ενός
  ίμπεριαλισμοΰ έπικαίρου ΐσως —άλ¬
  λά φοβερωτέρου άπό όλους τούς άλ-
  λους!
  ♦ * ,
  Ό μικρός τοΰ φτωχοΰ μπορει να
  κοιμηθή σήμερον χωρίς ψωμί οχι ό-
  μως χωρίς νά σφίξυ στήν άγκαλιά τού
  ενα κόκκινο καραγκιόζη—τό λιγώτερο
  -—πού κινεΐ άστεΐα τα χέρια τού. Τί-
  ποτε ασφαλώς δέν είναι γοητειιτικώτε-
  ρο είς την μνήμη μας, άπό κάποια ή-
  μέρα—τόσο αλλοίμονον...μακρυά—πού
  μάς Ιφεραν ενα μεγάλο κουτι γεμάτο
  σπιτάκια, δενδράκια, ζφάκια, άνθρω-
  ΑΙ ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΟ. ΕΤΕΙ.
  Διά τό νέον Ιτος 1932 υποθέτομεν
  δτι είναι τό καλύτερον καί τό σκοπι-
  μώτερον, νά ανατρέξωμεν είς τό χθεσινόν
  τηλεγράφημα τοΰ κ. Βενιζέλου.
  Τό τηλεγράφημα αύτό, άντί χαιρετι-
  σμου καί ευχών έγκαινιάζει Ιίο. εΐδος
  έσωτερικής μόνον άνταποκρίσεως είς τάς
  ευχάς αύτάς καί τόν χαιρετισμόν. Καί
  είναι κατα τουτο πρωτότυπον καί συγ-
  χρονισμένον. Διότι 8λοι οί "Ελληνες.
  άλλά καί δλοι οί ανθρωποι α·ηιζρο^ ε-
  χουν ανάγκην άλληλοεξαρτήσεως τρόπον
  τινά συμβουλιον καί ένθαρρύνσεως—πράγ
  μα πού διαγράφει άδρως τό προχθεσινόν
  τηλεγράφημα τοθ κ. Πρωθυπουργοΰ.
  Επί ττ] βάσει τού λοιπόν καί επί τη"
  βάσει ιδιαιτέρως τοθ παλμοθ τής αίσιο-
  δοξίας τού, άς <·' -^υΙ>νομεν άλλήλοις
  τάς ευχάς μας άτ ες μετ' έγκαρτε-
  ρήσεωςκαί έμπιστο, ς πρός τ,ό μέλ-
  λον.
  ΗΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ.
  ΣυγκτνΥ]τ^κή διά την πολύν κό¬
  σμον ή προχθεσινή παρέλασις των πτω-
  χών παιδιών ποΰ ώδηγοΰντο είς τό θέ¬
  ατρον Πουλακάκη διά την διανομήν
  των δώρων τοΰ Πατριωτικοΰ Ίδρύματος.
  Ή παρέλασις αυτή, ή όποία δέον νά λο-
  γισθη ώς έπιτυχής έμπνευσις των σχόν
  των την πρωτοβουλίαν των ίορτΰ)·^, θά ή¬
  το ασφαλώς έπιβλητικωτέρα, εάν ή επί
  κεφαλής αυτής μ-ουσική ήτο άρτιωτέρα
  είς εμφάνισιν καί άν έκτός των πτωχών
  παιδιών συμμετείχον καί τα σχολεΐα ώς
  τιμητική τρόπον τίνα συνοδεία— δ-
  πω; έγινεν ώς μανθάνομεν αλλαχού. Έν
  πάση περιπτώσει άς εϋχηθώμεν ότι, τοΰ
  χρόνου οί καιροΐ καί τα πράγμ,ατα θά
  εύ-νοήσουν τάς ίορχχς τοΰ παιδιοϋ κατα
  τρόπον τελειότερον. Επί τοΰ παρόντος
  δονάμεθανά 6περηφανευώμεθα δτι 4ν τή
  πόλει μας καί έξ δλων των άλλων τή;
  Κρήτης εδόθη τό σταθερότερον βήμα β'.ς
  τό τόσο κοινωνικόν έργον τής ί
  ας τοΰ παιδιοΰ.
  Ι
  αυτού είς ημέρας πού θά ίπρεπε νά υ-
  παρχη«άκριβογραμπρ'ά». Ή γνώμη των
  περισσοτέρων έκ των γραφόντων είναι
  είς βάρος τής προλήψεως. Δέν μποροΰν
  λέγει νά καταλάβουν τί σχέσις υπάρχει
  μεταξΰ τής ήμερομηνίας ενός γάμου καί
  τής επιτυχούς εξελίξεως τού... Οί προ-
  ληπτικοί έν τούτοις τοΰ δισέκτου, δέν
  τα &;/.ο)ονν αύτά. Καί παντρεύονται μέ-
  χρι τής στιγμής αυτής, άράδα. "ΐσως
  μέχρι τού μεσονυκτίου τής χθές.
  ΗΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.
  Εάν κρίνωμεν άπό τάς χθεσινάς
  άγοράς—φρονούμεν άδιστάκτως δτι ή ά-
  γοραστική κίνησις τού κοινοθ δέν εμειώ¬
  θη. Έμειώθημόνον κατά τό δυνατόν—καί
  εϊνεφαίνεται άρκετά έλαστικόν τό δριον
  αυτού τοΰ δυνατοΰ—ήτάσις πού υπήρχεν
  άλλοτε νά έλαφρώνονται πολύ οί άγο-
  ρασταί των διαφόρων δώρων ιδία, κατά
  την παραμονήν τής πρωτοχρονιάς. Καί
  δπως έγράφομεν καί προχθές οί διάφο-
  ροι οίκονομολόγοι τής ημέρας, εΰρισκον
  ποΰ νά άποταθοΰν καί τί νά άγοράσουν.
  Κάθε βαλάντιον μέ άλλας λέξεις ίκανο-
  ποιεΐτο.. είς τόν κύκλον τής δράσεώς
  τού Τό πράγμα είναι ευχάριστον εάν
  λάβωμεν όπ' δψιν δτι δπάρχει πάντοτε
  κρίσις καί δτι θεραπεύεται αυτή όπωσ-
  δήποτε, μέ την αλληλεγγύην καί την έ-
  φεκτικό·ίητα των μέσων.
  ΗΟΠΕΡΕΤΤΑ.
  Έπικαιρογράφος άντιπολιτευομέ-
  νης εφημερίδος άναφερόμενος είς λό-
  γους τοΰ κ. Βενιζέλου έν Κορίνθφ καθ'
  ' οδς τα παρόν έργον τού ώς 'ΥπουργοΟ
  τής Δικαιοσύνης αποτελεί συμπλήρωμα
  τής έν Κρήτη πολιτείας τού ώς Συμ-
  βούλου επί τής αυτής άρμοδιότητος
  καθ' ήν διερρύθμισε την Πολιτικήν Δι-
  κονομίαν—λέγει: «Διά τούς γνωρίζοντας
  τό δπερεττοειδές τοΰ δλου έν Κρήτη τό¬
  τε κυβερνητικοΰ μηχανισμοΰ, ό νεωτε-
  ρισμός αύτός τοθ κ., Προέδρου τής Κυ¬
  βερνήσεως δμοιάζει με κονσέρβαν άπο-
  συντεθειμένην κλπ». Ασφαλώς ό περι-
  νούστατος έπικαιρογράφος θά άποτελή
  μετά των δήθεν «γνωριζόντων τόν έν
  Κρήτη οργανισμόν» όμοειδές άθροισμα
  κλασσικών άμαθών περί την νοικοκυ-
  ρευμένην εκείνην πολιτειακήν οργάνω¬
  σιν, ή δποία πιθανώς νά κατήντησεν δ-
  περεττοειδής μόνον μετά την αποχώρη¬
  σιν τοΰ Βενιζέλου καί την πλήρη κυ¬
  ριαρχίαν τοΰ τάτε πρίγκηπος Γεωργίου.
  Άλλά καί τότε άκόμη παρέμ,ενον τα
  ΐχνη τής όργανωτι ής ίδιοφυίας τοΰ Βε¬
  νιζέλου επί πολλών 6πηρεσιών καί οθ-
  τως ώατε δ οπερεττικός χαρακτήρ
  νά άφορά τό στενόν μόνον περιβάλλον
  τοΰ ήγεμόνος. Αύτά διά τόν κ. έπικαι-
  ρογράφον άλλά καί την ιστορίαν.
  ιστορικα! ———=-—■
  πακια.
  ;—<Ο ΔΙΣΕΚΤΟΝ. Ι 1 Πολύς λόγος έξακολουθεΐ νά γίνε- Κατβχαμα καθιβμένοι είχαμε §πί ώ- τα ι άπό τάς στήλας των διαφόρων έφη- ρες αύτοσχεδιασθϋ φοβεροί άρχιτέκτο- αερίδων διά την πρόληψιν κατά τοΰ δι- νες πόλεων πο"ΐ> εσκάρωναν κατά τό χα-ίβέχτοο ίτους καί επ ευκαιρία των άθρό-
  πβίτσιο των διάφορα χωριουδάκια, ών γά>ων ««3 παρατηροΰνται χάριν
  ΠΩΣ ΕΩΡΤΑΖΕΤΟ
  ΑΛΛΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  Ή προομειδιωσα ανατολή έκαστον
  νέον έ'τους χαιρετίζεται πάντοτε με ε¬
  ξαιρετικην μεγαλοπρέπειαν επί τ;) ποοο-
  δοχία μιας καλνέρας αύριον. Τα άρ-
  χαΐα φΰλα χαϊ οί λαοι ί'νον την εορτήν
  τοϋ νέον ετονς την όποαν έλονν μετ.ά
  φαιδρότητος, δι' δ ><α} ριμβανε χαρα- κτήρα επισήμου χελετίϊ- Οί άρχαϊοι "Ελληνες μάλιστθτ Λ> οί 'Ρωμαΐοι εώρ-
  ταζον την πρώτην "Ιανουάριον έν κραι-
  πάλχι,&ν μέ&η, έν οχώμμααιν,εν άτάκτθίς
  Πκ}ό»5μασιν,^νφαΐ'3ρό'τ^τι,ώς ημέραν νέον
  ίτους (χαλένδος Ιανουάριον). Μάλιοτα
  κατά ταίις χρόνους τής επικρατήσεως
  τον Χριστιανισμόν οί εΐδωλολάτραι ετέ¬
  λουν ιην εορτήν ταύτην μετά μεγάλης
  λαμπρότητος και μεγαλοπρεπείας Κα&ι-
  ερώϋη ώς πάγκοινος καϊ κα&ολική των
  Έ&νικών ίορτη ώς μαρτυρεΐ δ σο-
  φιατης Λιβάνιος, *νπάρχει Ιορτη της
  οΐχίας, τής πόλεως,τοϋ ε&νονς, μίαν δϊ
  γνωρ'ιζθ} κοινήν απάντων των άνϋρώ-
  πων δσοι ζώσιν υπό την 'Ρωμαϊχην
  άρχην'τελεΐται δέ αϋιη δταν τελεντί} χαϊ
  άρχεται τό νέον ετος».
  Ό Οντος ΙϊαχθΛθυ#« νά
  ί
  ανορθοπ-
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - ήϋ
  ιιΉ Α. Ύψηνόιης βια«άοβ· » «σι*(α όμι
  λσνοα κσΐ άθονσα. (Ό«β<τ<α Γαλλιοή) μέ κοα>ταγα>*ΐθ(ο.ιαν την ΛΙλιον Χ4οβ·ΰ.Πλον
  αι-οιάιη είς σ«η>ι·ού; θιαΐόσμοη: χ») μόν
  Οιπήν. —
  .—Σή»·οον 5 »οβ
  ώια 10 *. μ. κο<>ΐ*ήιιέ ιό έ«κηοια«δ»
  ανΐάτια Άΐτοϋ» ώοα Ι:"Ό μ. μ. σιινίχϊΐη *-
  κειοοβιακον ώβα 3:30 γ. μ. δρ,α 6 μ μ.
  ώ 9 30 μ. μ. «ό όμ λοίν ήχητικό» να
  ον κινηΐ. οοιατ ύιγηιια «Ν ι «ο να»ί«»
  άαωταγαι* οΐοΰ * Μ«βο*Ις ΚλαΙ) ύψ φοο
  νος «αί Αλεξ, Γκραίη βαβύ'ονος.
  δτι την προηγουμένην ημέραν τής εορ¬
  τής χαϊ Ιδίως τό βράδυ πριν νά χοιμη-
  ΰώσιν, αλλθί, μέ ώδάς ποιημάτων χαι
  χορονς ΐΐσέρχονται είς τα χέντρα χαϊ
  έ)έταιζον τους εκεΐ ευρισκομένους,
  άλλοι δέ την πρωΐαν μέ τάς φωνάς των
  άλεχτόρων, ίχόαμουν τα πρό&υρα των
  οΐκιων των διά κλάδων δάφνης χαΐ διά
  οτίψάνων χά! με κηρία πολλά παρεΐχον
  φώς. Κα&' όλην την διάρκειαν τής
  νυκτός ή πόοις ήτο άμετρος χαϊ ή δπο'α
  Ιχδηλοντο διά τής μέ&ης. Έστέλλοντο
  δέ δι των ατοών χαι ατενών τα
  όώρα. Τοιαϋτα είνε τα εργα τού νέον
  ε ο ις. Ό πολύς Χρυοόατομος λέγει που
  «...δτι παρατηροΰσιν ημέρας οί ταυτα
  ποιοΰντες χα'ι υίοανίζονται χαι νομίζου-
  αιν εάν {^ϋελεν Ιπιτελέσβ την νέαν ημέ¬
  ραν τοϋ μηνός τούτον με&' ήδονής χαΐ
  εύφροσύνης χαϊ όλον τό ειος &ά ήχο-
  λνν&η τοιούτον. Άπό τής πρωΐας αί
  γυναΐχες χαι οί Άνδρες άφοϋ έπλήρουν
  φ;άλας χαΐ ποτήρια επινον τόν άχρατον
  οΐνον». "Ετερος χριοτιανός συγγραφεύς
  άναφέρει περΐ των εΐδωλολατρών τα ε¬
  ξής σχετιχά με την εορτήν τον νέον
  ί'ονς. «Πάντα θόρυβον γέμοντα χαϊ
  ταραχής χαϊ τό πλή&ος πρός έαυτφ εΐχ]
  ώ&ούμενον. Άνάμνηοίς έοτι χαϊ ευψρο·
  αύνη ίνιαυτοϋ.» Την εορτήν τοΰ νέον
  ίίθνς οί χνριοι μετά των όούλων έπαι¬
  ζον τονς χύβους. Τό εϋιμον τουτο έιτι-
  χρατεϊ καΐ σήμερον παρ' ημίν δχι μό¬
  νον των δώρων άλλά χαϊ όλόχληρος ή
  άυχαία τελετή. οί χνβοι, τό εϋ&υμον
  ιής εορτής χ.ά.δ).
  Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣ ΊΟ ΒΥΖ4ΝΤΙΟΝ
  Εαιά την Βυζαντινήν εποχήν, ώς
  διηγεϊται 6 Κωνσταντίνος δ ΙΙορφυρο-
  γέννητος είς τό ίργον αυτού τό επιγρα
  φόμενυν ιπερϊ Βασίλειον τάξεως» δ-
  μοιαι τίλεταϊ εγίνοντο χαϊ είς την Κων-
  σταντινονπολιν. "Ο&εν χατά τό νέον
  Ιτος ουνη&ροίζονχο είς τό παλάτιον τής
  βασιλινούοης, στρατηγοϊ πρωτοαπαϋάρι
  οί τιτλονχοι χαϊ πένητες άπό διαφόρους
  δήμονς των «&εμάτων» τής αύτοχρα-
  τορίας.
  Ό αντοχράτωρ δταν επρόκειτο νά
  μεταβή είς τόν ναόν τής τοϋ Θεόν Σο·
  φίας έχ τοΰ παλατίου εγένετο όλόχλη¬
  ρος πομπή. Εκαλύπτοντο οί όδοϊ διά
  πριομάτων άρωματιχών ξνλων χαϊ χα-
  τεχοσμοΰντθ διά χισσοΰ, δάφνης, μνρ
  οίνης, δενδρολιβάνον χαϊ όι' ευωδών
  χαϊ ποιχίϊω · άν&έων, έστολίζοντο δέ
  χαϊ αί οΐκίαι διά μεταξωτών νφασμά-
  ιον χαϊ πολνχρώμων ταπήτων. Μετά
  χήν όείαν λειτουργίαν ό αντοχράτωρ
  ϋπανήρχετο Ιχ τοϋ ναοΰ είς τό παλάτιον.
  Έκά&ητο δέ επί τοϋ Σολομωντείου λε¬
  γόμενον θρόνον, δατις άπέατιλβεν υπό
  χρυσόν χαϊ πολυτίμων λίϋων.
  Ιΐαρά τάς κατωτέρας βα&μίδας τοΰ
  θρόνον υπήρχον δύο γλυπτοϊ λέοντες οί
  όποϊοι δι' ενός Ιπιδεξίον μηχανήματος
  ^νωρ&ονντο επί των βάϋρων των χαι
  ' Ί νχώντο. Έχεΐ πλησίον ήτο τοπο&ε-
  ^ν χαϊ τό χρυσουν δένδρον επι
  'ων τοΰ οποίον ίχά&ηντο τε-
  * ίχ πολντίμων μετάλ-
  ασμέια.
  ιντη εφαίνετο ώς Ιπί-
  οί δέ ήγεμόνες των
  οί όποϊοι ηρχοντο
  /Ία βάλωσι τα σέβη
  τ ι' $φ' ετέρου δέ
  ν -ον χειρών
  ανι ατάπλη-
  χτοι *ν ν. Ό
  αϋτοχράι ~*οα
  τον είς τον.
  δργνρον, πό
  τουργάς εΐχόνας,
  χια ίχ τοΰ ΤιμΙο
  Έκτός των ανωτέρω,
  ίξής δ αύτοχράτωι) χα^ '·
  μερον, ή'οι άπό τής Χρισι
  μέχρι των Θεοφανείων, έχά/ι.
  ίΐς έατίααιν. Τό τοιούτον βεβα
  πλήτιει χά&ε άναγνώστην. Διότι ,
  Βχι μόνον τονς άξιωματιχους, δχι
  νόν τούςμνγιοτάνας, δχι μόνον τονς άνι
  προσώπονς τγιο τρννι μέ
  Μανίαν. Δ(ό4βκϊ Ηΐρ,ό «<<σρ<ο...Δώ^8κα παβά 8*κΐ ,.ΤΙαιά πίνιε.,.Τό βαιγνίοι οΐα- μΐ»ά άβυνοισβήϊοο: κι) κίηη Φ ύ, τού Ρήα πβ)»ά Ίπι;α<ήιη<ο. Πληθιάζινν με· αάννχ«α—ό «αινηύογιος ζοόνος. Ή στιγμή «Ι'β έ«ίσηιΐί<{. Τέ μ(α στ γμή £βτιΐλίγ«αι οτά μίτια δΐαν ό «αλαι&ς χρόν^ς κου α- φή·βι *1ς »βλβιι«πϊίς «»οέί. Ό «βοσσιιί- νο{ ΐοότοί, μέ τή; κακ'βς τοκ, τα ηάθη τον, τής ίίγβς ή πολΐέ; βύιυχιθμίνβί ή Βα- σ« χ σα<«βς σ'ΐγιΐές «ον—μέ «ήν Ιαιοο(α «ην. Ποία όρ^μιτα οέ μιά οΐιγμή. Τα ό]άμα«α <ογ κ οΐων έΕη*·α ήμ«βΜ· Βιαφη- Οΐτικήν χον έκίβαοα* καΐ έιάφη-ταν υπό την ιίφο,αν. ΔΔ5«κ» καοα Τιίτ.,.Παρά δύα,.,Παβό έ ν<ι... Λίγα Βεικεςόλεπια ιαΒβΙζονν τού; 0ΒΪ«ΐας «ον ρολογιοϋ α πό τή· λεΐον. ΑΙ ά- νακνοα) οιαμαΐοΰ'. ΚαΙ δίοι π«9ιΐιίνοΐι» τδ Ε ψό/ιομα τοϋ χαένον. Ηεοιί»νχ<α α- κςιβ·(. Οί βώοικικιύιοι ήΐ>ΰν σαν οή
  καντοα σνγιρίνω; αι-ς κηββίας χαϊ μ ά;
  έαοτή;. Τό (ί,ώια οβόνονν γιο μιά σΐιγαή—
  έθιμον παλαιόν-κσΐ μό'ιί Εανανθβ-.υν
  «ωτΐςονν κοόοαεχα μέ ά«αθόβ>στες ά.τισ.
  χΐβς.
  Ποίος Ε<£βι τα» τοό»ον τί ΟΙ Ιίθ να α- νσιτολήστ] Ναν·1; τη» Α;α κου οί ΙώΒικα κιύηοι τον ροογιοά θά «ηβ·ύΐ)νν τόν »α- λθΊ χαόνα Κ(1 θά παντιγνβίζανν γιό τη γεν νησι «ον καινούργιο'1· ■■ ό "Αλλας την βασιλιχην ίοτίασιν, ώριομένην ^μέ¬ ραν χα&' ί)ν ώρισμένοι πτωχοΐ, ωρισμέ¬ νης συνοικίας 12 τόν άρώμόν &ά αυν- ήρχοντο είς την βασιλικήν έιτίασιν με&' ών αυνεκά&ητο χαϊ ό αυτοχράτωρ, 12 τόν άρι&μόν χατά την Ιοάριΰμον των άποστόλων χορείαν, δ δέ αυτοχράτωρ άντιπροσώπευε τόν Χριστόν. Τα έπιχρατοϋντα σήμερον η'ϋη χαϊ εϋιμα χαι αί εορταϊ αί τελονμεναι χατά την πρώτην ημέραν τοϋ νέον ετονς είνε νπολείμματα τής αρχαιότητος, ωσαύτος ή αντίληψις ή δποία ίπιχρατεΐ δτι,όπως &ά περάση τίςείς την πρωτοχροηάν μέ τόναΰτόν τρόπον χα'ιτην αυτήν εν&υμίαν —Τα έφβτβινά δώοα. Κατα «ά έ< Ν. 'ΥόθΛ-ι» --· ----- - μα«ι αί πβοισοό«ρσι Άμ«0ΐ·«ανικαί_ο1 «ογίγβιαι κβοιώοισαν ?φέιος »ά δδοα τδν παιοιβν είς 1 δολλάριον χατ « ΐομον καί—«α»ά «ο.νόν σύνθημα— τΛ δάοα τυΰ Ώ. 8« τούιου δλτ σχβδόν τα κατα¬ στήματι!, ίγίιι σαν «Ας ποοθήΊ«κ των μέ τίΐ» σ«8οεό?υπον |α'έ«τα» «Γβνική χ,μή 1 δυλλάοιο»» «αί Ιξβθβσαν φθυ- νΛ μόνον άλλΛ «αί διηισκ^δ ιστικα «αιγ νίδκϊτοϋ 1 δολλαοίου. Χά «αιγνδια υΓλυΐίλβίας ίζη^θησΛν ίλά»,ισ»3 ίφέ· τος. —Τό βασιλιχά τιμαλφή Τ«λΒγθ'1|φοϋν ί« Μ ιδοίττΐί δΐι πλβΤ σία δβα 8μ των ν.οσμ»)μά·α>ν «αί άΐναϊν
  ΐιμαλφδν τού Σ«έμμαιος, 8Εα<ολιυ· θοϋν να λβΐπουν ά<ιό «Λ ανάχτοοα. Πι- σ<ίύ8ΐΐι· δα πολλη ΐΰο>σκονται άκόιΐτι
  βΐς χιίϋας Ιδισηών «αί ή Κν)βέον»1σιί
  ικοΟΜΐται νά διατάξη τΛ» διβξαγοογήν
  ίυουτάτης άνα«οΙσ<σο:. 'Ω; γνοοσ:όν χατά τη· Εξωσιν ιης Βασιλι«ής οίίογβ- νβ(ας, τ*) Β «σίλισσα συναηβϋόμιαΒ μό¬ νον τα Ίδ κ ί ΐης κοσιιίματπ κοΐ «ά «β- θίφημο «Διαμαντιχά ιω» Βοι>ο0ωυων>.
  Την μβθβαομέ η', δμτς, ιό πλήίος
  ιίο/β ιλβν Είς ιά "Ανά><τοοα «αί τό ε πολλΐ έκ των «ιιιαλφάν ίξοφανίσθΓ," σαν μυστηοιαιδόός. —Πολεμικον .. Γίοήνης. Τα δύο ΐβοάστια θώοτΐΐτα νοφόοα τοΰ 'Ααβοικανικοϋ Στόλον «Σα Οί όγα> καΐ «Λέξιγκ<ον> Ι»δέχε αι να
  ιιβτοβληθοΰν ίΐς κοινόιατα.... ΰιβοτο-
  κβάνβια. Τα Λβϋθπλανοφόοα αΰιά, 8κ-
  τοηίσιιατος 33 χιλιάδων τόννων 8χα-
  στο» 8χουυν ταχύχιιια 39—34 μιλΐίων
  την ώοα» ή οί «α«α πολύ ανωτβοαν
  τώ* τιιυ.έοιιν ΰπβο<η«ιαν8(αιν δεδομέ- νου ^έ δτι ή συνιήοησίς «ών είνε δαπτ ντιοοΐάτη διά τό Πολβμικόν Ν-ιυτι«όν, «ό βφοπλισιικον συνδικάιον «ών Ήν. ΠολιτβιΑν ΰιέβίλε ποο»άσβις ποός ά· γαοάν καί μΐτατροιτήν των βΐς ΰπβοα)- «βάνεια. ΰά διαβϋ ολόκληρον τό χρόνον, μήπως χαϊ αυτή δέν είνε λείψανον τής άρχαιό- ι ζ*;τος,· /. Μ. Κριτσωτάκης ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΝ πωληθούν εφέτος είς τό Χρυσοχοείον: Α. ΒΛΑΣΣΗ & Χ. ΤΖΕΔΑΚΗ (ΠχΛΤΕΙΛ ΣΤΡΛΤΑ) ΚαΙ είς τιμάς απιστεύτως εύθηνας. Ωρολόγια ΤΓίχου, τα ά*νφίατΒοα κσΐ τβλβιότβοα. Παντός βΠονς νουβωτέ κοσμήματα διά -οωτοχοονιάτιχα οα. Τσμπσκέρες, πονδβΐέςες, διομαντ^ά είς δφθαστον ποικι· λίαν καί άρζαντβοί. ΣΤΥΛΟΓΡ^ΦΟΙ «Ρ/ΒΚΕΒ» ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΦΑΝΤΑΠΟΥ Α^ΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΚΠΒΠΑΐ επί τή βχοει τιμών έργθστασίου ΕΦ.ΑΣΑΝ ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ "ΑΡΟΤΡΟΝ» ΚαΙ πωλούνται «ιειρά τώ άντιπροσώπω Γ. ΙΩ_. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ Α ν-:Ι πάσης δςα^ημίβεως ύπάρχο^ν τα ' ? τα καταπληκτικα άποτελέσματα «ι.^ ;.: Λίρυαΐ χρήσεως* ^ μ=3Ξ==3~—————=—=———■—■εερ Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ || ΚΙΝΗΣΙΪ.—Έ«ιι»ήλθβν χθέί έ£ Αθη¬ νών ό κ. Ίαιαήφ Χι'ζηΒαιιης μηχανι«Γ>-.
  — Έπίσης αφίχθησαν οί ν. ν. γΠα·. φ,.
  ΙικΛάιιης Δκνθνντή: Πνοοσββσΐϊίου καί
  Γεώο· Ν. Μί«σης ΕΙβτι »ο5£κτις Άιιοι,Ια ,
  —Δι* τού άτμοπλοίτιβ «ΆΒριατικόο α·
  ιτΐϊβη είς »ήν »όΧιν »ας ό βιοκ·?«οΐμμ ί>πς
  ίι ρός ν. Βασίλειος ΒοίΙας Βιεοθννιή; έν
  τφ ε* Αθήναις θβιαπεοτηρίον «Γύιγγι1ι-
  ΕΥΙΥΧ6Ι2 ΓΑΜΟΙ.-Ό σνμπαθή φ(·
  λοί: ΙιτοΑς κ. 'Κ'μμαν, Γοαμματικάιιης καΐ
  ή ΔΙί Καλλιόκη Καΐα«ό<η θηγάτνο τού γι· Οοιθΐασ«οΰ ηοΙ ίι«ρ< ΰ κ. Μιχ. Καταχό η Β<βΊβπαν ποοΐθβς τοΰς γβμονς την έ* Ση %ί α. Θβσμά συγϊαοη'ή ;ια. ΓΑνΙθΙ.— Κατίνβ Γ. Δ >ν1.γ«ο,α'·ιη κιΐ Ν.
  Π. Κοοιιμββαχηϊ έι<1β" ·ν «π6ς γαμοι^ΐων. άνυιιφοΕ καοέσ<τι ή μ. Γβοβρ. Γιαλι· κη βικηγόβον — Έπίστ)ς όν. ΗιιοανοβήΧ Β'ριζπ·να·»>ς
  «αί ή ΔΙς Ού,ΐ" ί> ΣοπουνιζΛ*η |τ»>«ο. ν
  τού; γάμτυς «αο· 4ή» χβοιλθ ϋσΐν Κναια-
  «ή<. ΠαοαννμΦΗ ποαέαιη ό ν. Εύιύχιος Βασιλάκης. —Όμοί»ς τή» *ιαριλθ>ι6σαν Κνοιαχτΐν «■
  τέΐβσαν τον} γομους των ό κ. Νικόλ. Τσα-
  καλάκης «αί ή Δ'ς Φωτβινή Λπυκοβά.η.
  Ποράγτμφος. καρέβτη ό ν. Μιχαήλ Λ«μπι·
  δάχης.
  θβοιιά βηγχαοητήβισ.
  — Ό μ. Όβυσσίΰς Χαχζηϊωάννου χαϊ ή
  ΔΙς Λιλίκα Χο. Καϊαα^ Ιτβλβσαν τούς γα-
  μο·<£ την. θβςιιθ οιΤ]ίχαο<Ι<ήΒ><>·
  —Ό κ."Μα»Λλης Ν. ΠοκΙή; κβθηγη-
  τής φιλολογίαν καί ή ΔΙς "Αν*ο Ί. Τσβγ-
  ΗΠ9ά<·τι έ'ί ισαν τού: γόμονς «αν ένιανθα «ήν 27)Ι2)Ι93'. Πα0ά*Γμφος »αο*αττ[ ό *- ς·*Β·λφος τήϊ «ΰμφης φίλος Μ. Νικ ς Ε. ιγκϊρακτις ίμπαρο;. . — Ό κ. Γεώργιος «αιβούΐΐις καί ή Δΐς Ελένη Βλαστοϋ ίιίίεοαν τΐι; γβμοβς τοον είς Μαλλια ΟβΒιαΒσε. Πα^αννμφΓ-ς πά, ί· σΐη ό κ. Εμμ™ν. Αλεξάκης μβ(ά ιή. ά· Ββλφήΐ τοο Ρύιγγ«λίσΓ. Νά Εήσονν. —Ό π. Εμμαν. Γ Ροι σ ίπης βοΙ ή Αίς Χο·οή Α. Λιηιβάκη ειέλεσιν τους γάμονς των ·1ς Μαλλια Πβδιάβος. Εϋΐόμβθα τόν βί >- «ύινχή
  ΕαΐΣίΕΨίϊΙΣ.-Ή «. ΚαλΙιόιιη Έμμ.
  Γοομμαΐικίκη Ιαχροΰ (έν Ιίχβιαι ίπ.σχέ-
  ψ?ις παρά μιτά «ήν επάνοδον της έκ «οά
  Σήμερο εορτήν το6 'Αγ. Βασιλ·(ου Ι·ν
  βέχιΐαι έπισιιέψϋς ή μ. ΕύΐγγίΙου Χίλαρη.
  ί'νρω στην πόλι μας.
  — Χβέί παραμονήν της ιΐρΐατοζρονιά, ιΐ-
  χαμ** Αγριόκαιοον.
  —ΓιατΙ ά α γρ; ή.ώιοονΐΐ κοολη
  — ΚαΙ ήυώιονν' νομίζομεν μέ «ό
  τω*:
  —Ό Μαιρό; κίΰβ καο.αμο*ή νέον ίϊους
  καΐ έφ' δοον ίνθνμούμΒθα καλεις.
  —Δέν ίσχείίζβχο μέ μιά τοιούτον εΐοονς
  Ιξαχόλνσιν «Αν πσ«ε*ν τον ΑΙόλοβ—άλη·
  θινή κοσμοχαλασιά.
  —Έν πάση κεοικτώσΒΐ γΙ πωλοϋνΐίς Μοί
  αγοράΕοντιις έχινήθηοαν μέ «ήν πννηθιομέ-
  νη» βίς χοιούίας ώ)ος ζοοηιόιηια-
  —Κατά «άς Ββαιϊνάς ώβας εχυο,ιάρ,ν,ονν
  οί κυρ(ω( όψοανιαταΐ.
  — ΟΙ όποίυι έσπβιιθαν νά «Α Να«ον(σονν
  δλα αβοαΐΊ χρινΐ.
  —Άπό την 'εχάρκβιαν τής άγοΒάς μας ή
  όιτοΐα ένεφαν(ηθη κεΐ ούιή άπό έναςΐ; κα-
  νέιοιμος ή οχεβ^ν χανέΐοιμθ£.
  —ΚαΙ μέ τον αρνηθή πανηγνριχ6ν στο-
  λιομον της.
  —Ύπήυχον κρέα-α δλην «ών εΐδεϊν καί
  ποιοτήτων, τνβικσ, λαχανιχΙ, φ^ίϋΐα.
  — Έθεάθησαν καί (1 ύκοίθριοι χαιληταΙ
  κοολβςιχών.
  —Τα «ελεοιαΐα, ώς σονήθαβ;, έΒΙβοντο
  μέ τιμήν δ.ι καί «όσον ιύχιτΐκρρ,όνηΐον.
  — Έθβάβησαν ομοίως άλλ' άοοιά—άραιά
  καΐ ςΐ μβΐακοάται «μ* ψ ιοιεΐν.
  —Μέ (πώέχτονς όπως ηαντοτβ όοφούς
  σνναγοιΧισες καί φογκοάκια δια τοΰς μ··
  ρακλήΐες «οά ίβέσματος.
  —Τάς έσχερινά; ώβας ίΐωσβ καί έκήρι
  ή σν«ήθης άγορά Βώρων «αί παιγνίων.
  —Είς την ό» ίαν Βιεκςίθησαν άβκετό κα·
  «οα.ήματα.
  —Λόγφ «ής έσχε«σμένΐ|ςσ(οιχ«ιοθβτήαβ«|
  τον προχθεσινόν ώβαίον λόγον «όν κ. Νο·
  μιάτρ,ον,
  —ααβιισέφρνσαν ιύίιώδηλάβη κατά «ήν
  δημοσίΒΐοΐν «ον.
  —Οί ιω «ν «^ ϊΐϊώτυ σβλΐβι κιΙ ε(ς
  «ήν Πίοιχιπί)ν την αναφερομένην εΙ« «ήν
  0«ησιιιόιη<α «Μν β^εφΜν. —Παοβλήφθη ή φίάα ςί Τό 8» το.(<ον δ- Θεν ιω» θα τΐιοο» «ον Νομόν ΉοαιιλβΙον «άνήκονν ΐΐ; «4 ββΐφη χαϊ Βή *1; «ά βοέφη «■ν λαϊκΑν «ΛΕεων. Ή άφορμήτβν θανα¬ τον (Ινε κνρΐνς κλπ». .—'Β»ίοτ}ς είς «ήν 4 σελίΐα «ό «ζύγισμα» τΜν βρΐφεΐν έ/β^ΦΊ *» "ϊραββομής «βο· πιισμιΐ», —Άπό *ο«ϊις ίνέσχηψβν γ Ι γνωστεΐ έ· πιχειοημσιίαι ο( ζηταίνιες ί α τολΚαρ,άκι καί Ινα δνομ-. -Διά ν α ΐι έκλεχ 6 κου ίβγαινΐ ασιό λόττο(». —Τύχη σον λέβι ά«.λος Βονλΐύει «α*· ή ά —Είς «ό θέατρον Ποολαχάπη έ{ακολο«· θιι ή ΧΒοβολή «ής Οαβμοσίΐί ταινίαι ή «Α.Β.Υ. Βιατάοιι. ο Ρεπβρτερ ΑΤΜΟΠΛΟ ΤΑ ΣΑΜΟΥ Τό ΦΡΙΝΤΩΝ «ναγ,ωρε! Ιιάαχψ Κυριακήν η μ διά Ρέθυμνον, Χανιά. Οΐ'ραιβ. ΤβξιΙϊιον ί ν έχον χαϊ ίλιγί»- 90 V. ΛΪΝΑΡΛΑβΉ 'Αρ. τηλι·. «1. 1
  Ηράκλειον %% 1 Ίανου*ρίου 193»
  Έορτάζεται κατ' αύτάς ή έκα~
  τονταετηρίς τού σιγαρέττον υπό
  την σημερινήν τού μορφήν.
  Απετέλεσε δέ σταθμόν βιομη-
  χανικής προοδον καί κατασκενής,
  είς την παγκόσμιον κατανάλωσιν το
  νέον σιγαρέττον μας Νο 7 δρχμών 11.
  'Όλοι οί Καπνισται το ενρί-
  σκονν άσνγκριτον κάί άλιφώς ά·
  σνναγώνιστον.
  Είναι κατασκενασμένον άπό ε-
  ξαιρετϊκά καπνά Άγρινίον.
  1*1
  Ι».
  1 .τ
  ΓΡΑΦΕΙ ΧΩΡΙΣ
  ΠΙΕΣΙΝ
  ΣΤΙΓΜΙΑ1ΩΣ-
  ΕΥΚΟΛΩΣ
  • Ουδείς —υλογράφοϊ
  εχει τόσον θαυμάσιον πέν¬
  ναν βπως 6 ΡβΓΐΕβΓ
  Ουοίοΐα νά γράφη χωρίς
  πίεσιν κα( προσπάθειαν
  ταυτοχρόνως καί ν' άπα-
  στράπτη σάν ώραΐο χό-
  σμημα.
  Σάς έπιτρέπει νά γρά-
  φε~ χωρίς ενόχλησιν, καί
  τόσον εδκολα, ββον καί
  άναπνέε—, είς τρίτον ώστί
  νά συγκετρώνίτε τάς σκέ-
  ψεις σας άνενοχλήτως είς
  Οτι θέλετε νά έκφράσετε.
  Επί πλέον ό ΡβΐΙΐβΓ
  ϋιΐοίοΐα ίχει μεγίστην
  περιεκτικότητα μελάνης,
  είναι στεγανός καί έγγυη-
  μένος διά 25 ίτη.
  ΚΛΑΣΣΙΚΑ
  ΧΡΩΜΑΤΑ
  Ό ΡθΓΐίβΓ ΌηοΙοΙά μέ
  τα έξ άθραύστου περμανί-
  Γου Γβ8βΓνοΐΓ3 τού είς
  πλουσίαν σειράν χρωμάτων
  Τίκΐβ, Κοιΐββ ΐΛα,ιιβ, Βΐειι
  1-&ρΐ3 Ι,αζιιΐΐ, Τίΐιιηε Μ&π-
  άΆΤΐη, Νοιγ & Ογ καΐνβτί <1β δβηΙθΓ ϋιιοίοϊιΐ Ογ. 805.· δρεϋαΐ „ „ 730.- ΤυπίθΓ „ „ 630.- 1ά η η 530- ι_ Όαο/οΙά Γενικάς Άνππρόβωπος 8ιά την 'Ελλάϊα Βασίλ. Γ. Δβρτιλής Σ*τα8ίου—Άμρρ Αθήναι. ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΗΔΡΙΚΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΪΟΚΤΙ ΤΙΣ [ΒΚΚΗί Μ£Σ 1ΜΜ\ Άπό αύριον προβάλ- λεται εί; τό «Φέατρον Πουλαχάκγ] Κινηματογρα- φΐκή ταινία των Έργοατα- σίων καί έγκαταστάσιών τού. Άντ&πρ03ωποι Κρήτης: ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΤΙΊΧΑ _§ΕΑΪ ΓΑΛΛ'ΔΙΓΙΛΟΜΑ' Ι Όίρ&πτΖ' ά'Ηοηη&ιοτ; Ό, ζάχορυο ΐ( ά/Ιηυ Ιον Ιήυ γενβΐάΐερον ^ αΡρεπίίΐα^ερορ ( ί!μα/Ια^ΙονομΊα£ ι ΕΜΜ. Γ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ! ΑΤΡΟΥ Ό5. Έβανς Καινούργια Πόρτα Άο· 75 ΓνναιιολονΐΝλ ι** Διεματικοι νβσΑμ«τ>
  μ Εφθ'μόζϊτβι εΐνκή θ»ραπ»ΐο
  θ«>Όοοο[ας κ1·) νψΊινκνο
  θή
  δ ά" β«3ματι«ός ής
  "Αριθ. ιηΐβφ. »58
  έ 9—12 «"Ι 3-9
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΓΕΒΡΠΚΒ» ΑΙΦΙΑΕΙΒΙ
  Άβφαλίσα^ε τα προϊόντα
  σας κατά χαλ^ζηςκ^ί παγε
  των.
  Άρ<ρ<5λ1 ώ·
  —Άνολχμβάνιι
  γίοον
  ΐίδκοθ
  Τό Όοοντιατοεΐΐν τού χ Έμμαν. Ίαάι.
  Ά)«£άίΐη μιτεφίοθη *Ις την νεόδμητον οΐ-
  *!ον ΤΓ.ϋ κσί.ά <ό "^Ί'β'ο ΕύαγγείιατοΙας Μεροχβέλλου. 1—3 σον Τό πρακτικώτερον τόώρχιότερον ΔΩΡΟΝ Εν» ύποκάμι» ή μία πυτζ-ίμα τού ΑΘΗΝΑΓΚΟΥ,, ταχυδ0ομ£ίου) Γ~"Λόγω τού νέου ϊτους θά δΐατεθώβι 1ΟΟ υποκάμισα έκ των-περιφήμων ύφααμάτων ΔΕΖΑίΕΝΕ των δραχ. 3ΟΟ μέ μόνον την αξίαν τ ου ύφάσματος 225 δρ. καί τούτο διά ν« δο¬ θή ή εύκαιρία είς τούς Ίΐραχλειώτας νά βοκςμάσουν την εξαι¬ ρετικήν ταύτην ποιότητα· φανελλ·νιε< άντΐ δρ* 1ΚΟ τό ε>Μ—πι
  -
  ΚΑΤΑΘΕΣΕί
  Σ!
  -
  καί παεα εν γένει τρα
  τεζική ίργ«οία, ν«ό
  τούς καλλιτέρους δρονς.
  Γ
  _!
  ΤΑΜ1ΕΥΤΒΡΙ0Ν:
  ΙΟΝΙΚΗ
  Ι
  ΤΡΑΠΕΖΑ

  επ—ε—-
  Ή άρχαιοτέρα νών έν
  Ελλάδι Τραπεζών έ·
  τος ιδρύσεως 1839.
  . β ΗΧ5ΑΥ Ρθ ΦΥ ΛΛ ΚΙΟΚ:
  διβθεοιν τ«0 »!€Ι«γ6. Μΐοίκμ» μικρόν.
  -
  Ταχύτης, Άβφάλεια
  Οικονομία.
  ι
  > .'ΑΚΤΙΚΑ ΔΟΡΑ
  ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥ ΜΕΘΥΜΑΚΗ
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΑ ΜΑΚΛΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  " **** ''ν^"-·»** *}*
  «* Λ Ε.Ναι έξαιρε
  έξωθεν εισαγομένων.
  των
  ΑΝΟΡΘΏίΚ
  ΧΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξωϊίθ.χοϋ ίτυσία Δολλάοια 10.
  'Αταοοα «Ι αποδΕίς'εις συνδρομ&ν χα|
  6ημοσκύο·»ν φέρουσι ακαραιτπταις την
  υπογραφήν τού Δκυβυντου χ«1 Ιδιο
  χτπτου τής «'Ανβρβώβ«»»ι»
  Ήράχλβιον 31 Δβκβμβρίου 1931
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚ4Ι συνεν
  νσήσεις λέγεται όιι καιέληξαν
  ιΐ', απόφασιν «ο,ιεΐού,άνασεολής των
  χοεών. Εάν ή πληοσφσρία έπιβκ
  βαιω&ΰ, δίδεται «Α πρώτον βήμα
  είς την επίτευξιν πανευρωκοϊΐή;
  συνεννοήσεως επί τού ζητήματος
  των χριών. Μιά τοιαύτη δέ συνεν
  $όην·ί « ίμαίνβι ίσως καί μεταστρο
  β»»}* τΑ> «τρσθέσεων τής Αμερικήν
  φό'ΐ *ϊ>ε απίθανον κατόπιν τής ά
  π»·έβί- «ιννεννοήσεως, ή Κυβέρνη
  πς ·«{ βασιγκτώνος καί τό Άμε-
  :* Κογ*βέσσον νά έηιμένουν
  ,ή αναθεώρησιν των χοεών
  ή άναθεώρησις α0»η θά
  θ<σπισθ£ μ·τα{ύ των 2?ύ "ν κοαΐών. Καί ίί'α άπέ- , Γβομανίας, την αναστολήν + ίχμδιν τής δηοίαζ είχβ α· ι άλλοτε ή Άμ?0ΐκτ) ώς ίκ0{ συ»ε»νοΐ}σϊως διά τά οί**, ι Χβ·Ί»._______ ΕΛ' ΪΡΙΘΗ λοιπόν τό δ.άίαγμα Μΐϊρί τής ίδοόσεω; (ών λαϊ *' ' νιτίων. Τά λαϊκά συσσίτια οίίιω,θεομός κοατικό;. Καί οφανώς δίκαιον έπ' εύκαι- ου νά έξαρθ£ ή πρωΐοββυ- ιής Κυβέρνήσεως, #*·5 ά *»►.,♦<■' «ό πρώτον καί πεοιέβαλε «έ »ό * ίθί αύιής την ίδρυσιν των βνιτσ^νοαν, αρσγματσποιήαααα ταύ «α Μ|.ί-'>ς καί αναλόγως τής ύψί
  ν σοβαοόΐητσς.
  δ>*~
  5α ΐα< <·αν*ι »ί « ΪΑΣΚΕΨΙΣ διά «όν άφο • λισμόν ανεβλήθη. Ή ανα¬ βάλη ρ- <ΐται λσνω τής ασθενείας τού ΑεΥϊίνα ;ν κληθέντος ώς γνωστόν να *τρ«ιΐ^ρε<)σ0 τής διασκέψΐως ΐαύ- τ*κ Ι«* Ιιο άΜΟμη'Γπσυβγός τών'£· Αν τής Αγγλίας. Άλλ' είνε - νονή άσθένεια «ού ΧένΐΒρ» ?<·* άνοβάλλει %ίν όφοηλιαμόν; £· < ν γνώμην τουλάχιστον καί ,μένων νά κρίνωσι κάλλι ,. ράγματα ό άφοπλισμδς είνε ίνα» ηάντστε ζήτημα. . άνα *« ότι είς ιάς Σέοοας οί έκεϊ άνεργσι ά*ησαψ «ό μηΐροπολιτικόν · ΔΙ τοιούτου είδους έπι- ;Γτε έκ των άνέργων πρσέο- Γιε έκ τώνπαρεισφρυζόντων ις κσμμσυνιστών, είνε άπσ· ΙΐΝαιολόγηΐοι. Κράτος —κ* αί Κοινωνία σήμερον πει- ψ τφ κύκλω τής δινοιοδσ- καί έν χφ μ&τ^φ «ών δι» των, νά έξυπηοετήσωσι ιυχιΐύντας καί «ώς πε»νών- εϊνε μόνον «αραξίας έκεϊ- παρεξηγεί «ό ενδιαφέρον '■ ζητεί »αί ρέστα—όπως λέ- «/ ινώς. Είνε ώς έκ τούτου Ε άνάγκη, άνάγχιι «άξεως Ηη κσινωνική, νά πατάσ- ατά τόν αύστηρόΐερον τρό- »θρωποι αυταί. Διότι ά- ί*ν είνε οΰΐε «δυσιυχεϊς». Ο ΜΟΣΠΟΝΔΙΛ των ^ελματιών Πειραιώς ύπέ • "όμννμα διά τού οποίον το V, αίβλαϊκαί άγοραί άπέτυ- τκοηού των νά ωέρσνν είς ι»)ν παραγωγήν μέ «όν κα· ψ, διότι παρινΓβλήθί/σαν παοασιτικά σιοιχεία. Ή α αυτή είνε πά ντε 0 νενική λαϊκάς άγσοάς Είνε όμως Ιηθής ότι ε/ς την «ατάστα- ψ συνετέλεσαν έξ άρχής έ ιΐίαι τινές, οίτινες χωρΐς ι βιολαν παβασιΐικά σ»οε- ιέφεοον κάθε ημέραν λαϊ- ββς «ολόκληρον μαγαζΐ» «όν ένθα ΙνεργεΙΊο ανΊη. μ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ιδήλωσι ιλευταίως, όιι θβωριϊ τό Κόμμα ώς κόμμα «ορίς φ' όσον ταυιίζει «ό καθε- *ν ζήτημα μέ «ήν νΉαρξίν ο «έκέντρισε» τόν κ. Τααλ Κ απήντησε μέ την βυ*ή υϊόν κάπσΐι νπΐββολικό· μτ) ιί 4λλο. Άλλ' ι) ο·)- ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ρ Ό Διβυθυνχής των Κινητών Αγροτιχών Φϋλακών Ήρακλβ'ου κτ;ε Την 4ην ΊϊνουαρΕοϋ 1932 ημέρα Δευτέραν «αί &?%ν 11—12 π. μ |ν«5 Υ^Θήαιται {ν τώ χαταοτήματι χβν Φ δ ρχιιρος μ»ιοδοτιχή δημοϋρα διά τή. ανάϊειξκ χοοηγηϊοθ δϊαΐο χρτ/σιμοποΐτ)θητ)μ«»ου είς τβ< ανίγϊίρε- μ!«»ς Φ^λακάς '^αικλ·^ Οί 6«λί νά λάβωσι μίρος «ίς χήν δημ·5- ν ϊύ'ανταινά λάβ<βσ! γνβ3ΐν τδν ί προσιρχίμινοι έν τοίς γρα- Φ^αχδν *ε>ις
  Έ
  ς χ Φ^α
  Έν Ήραχλε'ψ
  30^ Δ)6?(ου 1931
  Ό Δ'ΐυθιντής
  ή δά
  Ι
  ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΝΗΜ1ΤΟΓΡΑΦΟΣ
  Ή Διβύθυνσις τοΰ Απόλ¬
  λωνος, πρός την ςρίλην αΰττ,ς
  Πβλατβίαν:
  βΐς ιήν βύχάοιστον
  θέσιν νά Σας γνοαοίσοσμβν δτι οί
  •έαι μας Ιγκαταοΐάσθΐς Σάμψω*
  "ΕΧεκιοιχ 'Αμβοικάνικα "Ομιλούν¬
  τος ίηεο.ιτ(έθησΕΐν μέ πλήοΐ)
  χ(αν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Είδομεν έκ τρίτου την
  πολύχρωμη Ρεβύ—Όπε
  ρέττα,ν:
  ΗΟΗΟΝΑΝΕΤΕ
  τής δ»οίας χό Σβνάοιο ίγινβ §π1 »Ή
  βάβΒΐ τη; Μουσική; Κωμωοίσς των
  ΔΐΓίθήμιυν Φ^άγ* ΜονιέΊ, "Ο το
  Χάομηαχ καΐ Σίας ιιε συρμετοχή
  τοθ μίγαλβιέοου Μταλλέτου τοΰ
  ΚόΌμου σβ Ιντβΐής 1δ·όοουθμΐς
  χοοευτικές ΙπιδίΙξβίς χαί μέ ποοο
  ταγωτιστάς χ(|ν ώραιοτάιην ύψί·
  ψπνον:
  ΜΠΕΡΝΙΣ ΚΛΑΙΡ
  | χαί τόν βαούιονον «ής "Οηεαας:
  ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΓΚΡΑΙΗ.
  Τό πρόγραμμα τής ημέρας
  θά ποικίλλη καί προβολή
  Μίχυ Μάους άπό τά καλλίτε¬
  ρα Κολούμπια καί Μαυροδη -
  (μάκη, «αί «Σόρχς».
  σία τής παραΐηρήσεως «ού κ. Βενι¬
  ζέλου έμεινεν ή αυτή καί μ«ΐά την
  απάντησιν τού κ Τβαλδάρη. Διότι
  »ο ή άλήθεια αϋιή καθ* εαυτήν.
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ
  ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΪΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Τό έντοιΰϊ» 6ηοκ«τά9τημ« τής Ά-
  γροτική; Τρηπεζης τής Ελλάδος 6ι' Ι
  νοάςρου τού ηρ*ς τους κ. κ. Πρβίδρβος
  των κ·5ΐνβτητ»»ν τοΰ ΝβμβΟ νν—Ρ'ζβι 2·
  τι ή Διοίκησις τή; Τραπέζης &ηεφ«3ΐβ(
  νά «ρββό ίίί την άνορβν χαρουττίων
  έκ τβί/,όηλιιθίντΝν ·ϊς βύτο «*ρά τδν
  χ»ρου>τβΐτ3«οαν«γΜν ω; έ{ης:
  Ι) Μβχρι 500 όκάθΜν βλοκΧηρβν την
  «βσότπτα. 21 'Απίι 501 βΗβδΜν μίχρι
  1000 τά 75 ο)ο άπό 1001 βχάβνν ωΐχρι
  2000 τα 50 β)ο Αη6 7001 μέχρι 3000 τά
  40 ο)ο άπ6 3001 μέχρι 5000 τ^> 30 ο)ο
  κιΐ «πό 5001 κ*Ι &νΜ τα 20 β)».
  Σχΐτικίις ή Τράπιζα Απέστειλε κρός
  Τΐύ{ κ. κ. ΠρΓέ5ρους των χοινοτητνν
  τον κβττβιτίρΝ βνκφβΒβμενον κΙναΐΜ«
  τβν δηλωσάντων Β'.ι 3ά τής ηαραδώ
  ομοι χβοβύηιοι, είς 6ν αναγράφηται το
  ποσόν £ηερ άνκλογιΐ νικ παραδώας) 8-
  χκστος Νβ(· παρκκαλβΐ δκνς ·Ιδβΐ(ηη
  θοδν κΐ ένβικφερόμενοι ϊν« ηροβοΰν
  ε>1( την £-κ>ιρεν παράδοσιν:
  Ή παρ«λ>βή τ&ν χ«ρουιι(«ν 8« ε-
  ν«ργπ89 ώ; η£τ»9ι:
  ΕΙ; την «ηοβήκην Χΐρβονησβυ απο
  8
  -II
  Ίανβυ*ρ(ου 1932 διά τβ χ*>ρ(«
  Γτϋβκ οχάδε« 1475, Κ«λό Χωριο οκα-
  δίς 1500, Κουτουλβ»φά?ι 16505 κβΐ Χ«ρ·
  οέίηαος 49 873 ϋτβι το όλον οκάδες
  69.353.
  Είς την άτεβήκπν Μ«λλί»ιν Αγ ό 12-16
  Ια»ο««ρΙί·»Α 1932 διά τ& χωρία Μ«λλί·
  »ν ο·«. 138045 κ*1 Νοχοΰ 9180 ήτοι βκ.
  147225.
  Ε1? την άιτβθπχπν Κβχκίνβυ Πύρνου
  &γο 19—22 Ίανουαΐρΐο» 1932 δια τά χ*ι-
  ο(«, Τυμίταχίου 6 κ 27,866, Λβγολιβΰ
  έκ. 30195, Γαλά; 3750, Μ»ν«ρικ«Ρ'βυ
  οκκδβς 44222, Σκουρβούλων οκ*δ, 4 843,
  4>«νΒρνμίνη{ 644, Κλήαατβί οχ. 77821
  καΐ Μοιρών οχ. 2550 ήτοι ο*«δ«ς
  191891.
  ΕΙ; την «ίτεθπΗην Ήρ«κλι(ον άκο 25
  —30 Ίβνβυαρίου 1932 δι* τίτ χειρΐα
  Ρογ5ιά{ όκ Ζ650, ·Αχλάδβ·ς 10763 καΐ
  ΖαροΟ 4Γ80 ήτοι το όλον ' βκάδϊς
  425,962.
  ΑΙ μπ έγκαίρεις παραδββηβόιΐΒνοιι ηο-
  σότπτβς χαρουηΐκν θ« άιτοκλίΐοθοΰ/
  της άγβράί »ύτβν υπο τής ΆνροτιΚΓΐς
  —Ό κ. Γβν. Διοιχητής.
  Αφίκετο την «ρι.ΐ»ν τής κροχθές έκ
  Ρΐβόμνης β(: Χανιά ο Ύιιρυργβ( Γενι-
  κέςΛιοιχητης Κρήτης κ. ΆοχβύΐΌηςι
  Δοαρεαί.
  Ή χυρίβ Άριστέα Έλβυθκάκη χ-χτέ·
  θβσβν βίς το Ταμείον τοθ ΟΙχονομιχϊΰ
  Συοσιτίου δραχ. ΐθΰθ ηρος πβρβχόν φ·»·
  γητβΒ κβτά την 2*ν Ίβνβνβριβυ Σάβ¬
  βατον, ίΐς μνήμην τού άίΐμνήατοο ον-
  ζύγου της.
  —Ό χ. Στέφανος Μηλικρά; δικηνό-
  ρος ΧΜτέθβσκν ίΐ: το Τκμΐΐον τοΰ εί*.
  Συσαιτίου δραχ. 250, εί: μνήμην τ«ΰ α¬
  ειμνήστου 'ΐμμαιν. Έλ*»β<ρι«δου. —Ή παράτασις χοΰ διχαιοστα- σίον. "Υπό τοθ υφοπουργοθ τής Διχαιοοό νης Ν. ©Γ>β*ίβυ υκβγβάφ!] τό διάταγμα
  «περΐ πβρκιάσεως ηρςθεαμι&ν τοδ νό-
  I
  μβυ», «βερΙ τοϋ τροπβυ Γίαρβγροιφης»
  ' χλπ. Δυνάμει τοθ διατάγμβτΓς τούτου
  κκρατε^νβ'αα ίπΐ τρίμηνον τβδΐΜκιοοτά-
  σιον β.τΐ απαιτήβε«ν ύηοχβιμένΜν «Ις πά
  —Ποδοσφαιρικά.
  ΎπΕνθυμΙζομκν την οηιιερινην συνάν
  τησιν τβν έΐ'άδ«ν Ε.Γ.Ο.Η. Όλυμηι«·
  χβΰ διά την άνάδβιίιν της νικητοίβς
  έμίδοίτοθ Τουρνβά των Έορτβν. Ό
  άνών διε£»γομΐνβς ύηό την «{νίβα* τής
  Β. Ο. £, Η. βχ είναι ό ιτλίβν ίνδιαφ*·
  ρων των μέχρι τ«ιΰ5ϊ διβξχχβέντον τής
  ίφϊΤίΐνής πβδοσφβιρικής ααιζόν δεδο¬
  μένης τό, άρτιας κ*Ι ισχυράς σ»νθίσ«·
  ν; άμφοτίρΜν τ&ν ίμάδνν. Ή συνάν-
  τησι; 8β γίνη, ί»« συήθ«>{ είς τ6 γή·
  πϊίον «Χάνόϊξ» κ αί πβρΐ ΰ^αν 3 μ. μ.
  Τιμη είΐΐτηρίνν δοκχμβΐ 10 μΐιβ Μ«·
  θ:σμ*το;, δρβχμβΐ 5 άηλή ΐβ
  —Τό πβαιοδιχόν «"Εσπέρας».
  Άφίχθτ] ή ννωοιή έν Αθήναις βημοσι·
  ογ^ιίφος ΔΙς Φανή Τοιοονιάντη Δ>8ΐιβύ«-
  *ρια τοϋ νβριοβΐΜοϋ «'Εοπβρ,οΐ». Ή Δΐς
  Τσιρογιάνντ;, θΐγάτηο οημκιωτέο* τοΰ
  έειμνήοταο σΐραΐηγοϋ Τσιρογιάννη, θό ππ-
  ρομένπ έντα€θα έχ( «ινας ήμέοο£, άξίζ
  Βέ κάθβ νχοο«ή{|ΐΕις β'ϊ το βρνον της.
  —«Γύρω στό μαγνάλι».
  Άπό τόν Βχϋοτικίν οίκον Άλικιώτη
  έκυκλβφύρηβΐ μέ τόν ΐίαρκκάτω τίτλο
  έν« χαλλιτβχνικώκχτο βιβλιαράχι τής
  δες Ν. Λιβνδάκπ, μέ λβϊκά καιδιχά
  ποτραμύβιίί, βΐνίγματα, παιγνίδια, νβ-
  νοορίσμβτα, γλΜσσοδέΓες κλπ. Τό βι·
  βλιαράκι ΜβσμεΙται μέ μι« ολΐσέλιδη
  χρΝμβτιστη ιΐκονα χ»ι 20 αλλκς 4λ«ς
  πβιδιχές ίντος τοθ χειμβνβυ. Είναι τό
  χαλύτβρο κρΜΤοχρβνιάτικο όνρο γιά
  μικρ» π «ιδία.
  Τΐμάται μένον 10 δρα-χμίις χά) πΐίλβΐ·
  ται α' δλα τ* βίρ'λιοιτνλεΤ» τής ηο·
  λε»(.
  ΤΑ Υ ΡΟΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Λ1Τ01ΙΟΪΙΤΚΕΑΑ1ΛΟ2Α.Ε
  ΤΑΙΙΙΕΙΙ ΕΒ1ΟΗ|ΑΙ1[1Ι ΙΙΙΙΘΡΙΣΕΙ!
  Αί* Κ Α ΔΙΑ Ιΐίάσττιν Τρίιτιν
  17 μ. μ. χατ' Ευθεΐιν διά Πβιοοηδ,
  ΧαλκΙδα, Βόλον, Θ<;σ)νίχην. ΖΪΦΓΡΟΧ ή ΝΑΥ¬ ΚΡΑΤΟΥΣΑ (βναλλάξ) έ«ά σχην Τοίτπν μεσο>ύ*ϊΐον διά Ρέθυ
  μνον, Χανιά, Πιιοαιά, Χαλνίδα, Β5-
  Χον, θίσ)ν[χη·», Κοβάλλαν, Άλβξανδρον
  κολιν, Μυΐιλτί»!)», Χΐον.
  ΑΔΡΙΛΤΙΚΟΣ ε-άσΐτιν
  Πέμκτην ΙΟην «Γΐοϊνήν διο Ρέθυμνον,
  Χανιά, Πθΐοα.ά, Χϊ.'.-ίδσ, Βόλον, θβσ-
  σαλονίκην.
  ΈΛΕΝΑ -«· Ίαστσν Σάββατον
  Ιΐην ποωΐ'νίϊν διά ΐ'.'θυμ<»ον, Χανιά, Πβιοηιά, Χαλκίδσ, Βόλον, Θισ)ν(χτ]ν ΖΕΦ¥ΡΟΧ ή ΝΑΥ¬ ΚΡΑΤΟΥΣΑ (ίναλλό·-^ ^ίίό- οττι» Κυοιακήν έππέοσς διά "Αγιον Νικόλαο», Παικϊΐαν "Αμμον, Μόχλον, τοϋ Ποακτοοβίου «ηλ. Νο 30) διά —^ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ " Τ Ε Γ Ρ Α,, Πλαχιΐα Βενιζέλου, μκβξο χβτ)τ»»ν κ. κ. Βίνάχη Αιανδ χ«1 Βογιατζάκη. Τά ώ^αιότβρα δώβα βίς τό νέον ώρολογοπωλβίον καί χρνσοχοβιον ΤΕΟΡ Α α Ωρολόγια χονοά, άργυρδ, νικέλινα καί έκ πλατινίνης, |ρα· σβλέ καί τσέπης. έ««βαπ«ια καί τοίχου, δα««λίδια, νονβωτέ διά πρώτην φοράν έοχόμβια βί« Ηράκλειον. Γραμμοφωνα μέ διπλά έλατήρια, γοαφομηχαναΐ, άπαντα είς άριστους ποιότητας καΐ βίς τιμάς ασυναγωνίστους. Τό καίάστημα έγγυά'ται τούς μηχανισμούς των ώρολογίων «ΤβΎοο» δι* μί«ν δβκαβτίαν. Λόγφ των έορτών έκπτωσις 20 ο)ο. Τό συμφέρον σας άπαιτβί νά τό έπισ φθ —ΛΙν άπβστάλησαν χρτίμαΐα χούς αναπήρους. Ό Γβνιχίς Λιοικητής Κρήτης κ. Νικ. Άβχουτοη: άπβντίιν «ι; τηλβγεάφημο» τού χ. Νομαρχου Ήρβκλβίβυ άναφβρι- χν; μέ την βιτοστολήν χρπμάτυν «Ις~ τό ίνταίθβι Παράρτημεΐ τού Ταμβΐου βυμάταιν ηολέμευ άπίσ?βιλβ χβές πρός «ΰτόν τηλενράφημ» ίι4 τοϋ οκοίοο χ«- θια-α γνβιστόν έτι ούδεμίκ έηΐσημος ίϊίπίΐς υπάοχϊΐ ιτβρΐ άηβοτολής χρη- μάτων τού Παραρτήμκτος ©υμάτων 0β· λέμου Χανίων. —Αί μβταλλεντικσί έρβυναι. Είς την Άφημβρίδ» Τ»ς Κυββρνήοε- ιις κδημοβκυθη άπέφΒΌΐ{ τοθ ΓκνιχοΟ Διοιχητοϋ Κρήτης δι" ή; η«ρ«τΕϊνκ«ι ίπ! εν εΐββτι βτ«; ή αδεία μιτηλ^ευτι· χ&ν έρευναν η χορηγηθιΤσκ Είς τόν αί- τητην Γεώργιον Γαλήνην η Γειλανά- κην, χάτοιχβν Χ«« ί«ν ίηί χώϊβυ χ·ι· μένβυ έν το πϊριφβοβία τί·ν χ«ρί4ΐν Χάμπαβοτ, Φρί, "Αοηροουκιά Μαίέ »«1 Άλιχάμηο» ΙοκρχΙκς Άπβχο- ρώνου. —Ή έξαγωγτ) σταφίδος. Ό ΕπιϊεΜρητης στκφ(δος Έμμ. Κ«· φβτζά^ης δι' έγγραφον τού κρός την Νομαρχίαν γνωρίζϊι ίτι άπό Ι Α ύγβύ· οτβ» ϊ«ς 30 Δβχεμβρίου 1931 έΐήχθη· ο»ν έκ τβθ ΤβλΜνιΙο» μας σουλτάν Ινβι 7 905 994 χιλιόγραμμα κ«1 ταχτάδες 1.532952 χιλιόγρκμμβι. —Οί νέοι Μοινοτικοΐ προϋπολο¬ γισμόν Πρός Τίύς κ. κ. Προίδρους τ£ν κβι· νβτητ»»ν τβδ Νβμβ» έχοινοηβιήθη μ«· χροβχελης έγκώχλιος διά τϋς όιτοΐβς η«ρκχ«λουν(«ι ίπ*ις χοιτ«ρτ(σνοι χα>1
  Οκοβάλνσιν είς την Νεμαρχίοιν ίγχ«ί·
  ρνς τοί»5 πρτϋηβλογισμτΰς τ&ν ύπ' »ύ·
  τιυς χοινοτήΤΝν τοθ νεο» οΐκονομι·
  χοθ Ιτους.
  Δια τήί ίγχυχλίβ» ηκρέχονται λι«τβ·
  μέρει; οδηγίαι αν«φβριχ&ς μέ την οών
  τ·ίιν τβν ηρβυπολβγιβμών τούτων.
  —Άπαγωγή βίς Χανιά.
  ΈκφοινίοΒη προχ&ές ΐ!{ την ιΐβαννε·
  λίαν Χανίων έ '/. Ταιχπάχης έκ Βρι>·
  οβν Κυδ«νί«ς άπαγαν, ώ / πρό 16ημέρβιι
  έχονσίιις τί»ν ομοχώριον τού ΆΘ. Κβνρ
  γιβλπ. ΟΙ άπβχβίντϊς κατέββαβν ©π 4·
  τίλβαβν τβυς γάμου; τη ν.
  —Παλίρροια βίς λιμένα Χανίων.
  Άπβ τής π«ρβμβ-ής τβν Χριστουγεν-
  νιιν ·Ις τβν λιμένα Χοιν ί«ν έαημιιώθη
  ■Ις άρνΐετά μεγάλον βαθμόν κνλ(ρροι«.
  Τ* 1)δ«τα Οΐϊβχώρηαοιν υίχοι 26 κόν-
  τείν, άπ·ουκΒϋθ«ν δέ μΐχρι 200 μέτβιιν
  ηρβ( τέ) μερο{ τβθ <ργ·βτ«βιβι> Αβ
  ϊ
  1 '.··!
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ*
  Ε.ΔΗΣΕ.Σ-ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ2
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΗΜΜΥΡΑ
  ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
  ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΗΠ ΑΡΑΓΟΓΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 ΔεκεμβρΕ
  ου (τού άνταποκριτού μας).—■
  Τηλεγραφήματα έκ Λαρίσση
  βεβαιούν ότι ό ποταμός Πή
  νειός έπλημμύρησε,^ κατακλυ-
  σθειαών των πέριξ αυτού έχτά-
  σιων. Ή παραγωγή φέρεται ώς
  καταστραφεϊσα.
  II
  ΕΓΚΑ8Μ1ΠΚΠΙΙΗΗΣ ί93!
  II
  βΦΕΙΑΕΝΠΙΝ ΑΗΜ1.10Υ
  ΙΊχρά τί)ς Διοιχήΐι». Χ'β99φ
  Ηρακλείου κιττρΉΗτ] ή ίχηι'α
  οχι*ή Ιγχλημαηνό-ηταΓ, (υλλήψετις
  Κι1κροοΐλε63<ιο; χχϊαδιωχομίνβί^έν γέ- VI ) καί β.υξομειώ'«»»ς βφΐίλίΐ&» τοθ δηΐΛΐοΙου χατά τί 1931 ή ι; Ιχιι ;0«: Φίνοι 6, απόπειραι φόνοιι 4, ίηό- πιιραι άνβιρέοεβς 4, έχίίάαεακ 1 χαΙ φαρμαχεΐ ι, 1, κναιρέσεις 1, άνθρβιπ- χτβνίαι έξ άμιλιίας 6, «ιδοχτβνίαί 2, βυαμ'.Ι 4, α*αγωγαΙ 6, ζβοκλοΐΜΐ 89, Γ>οκτον|«ι 2, έμηριμμ)· 1), φθθί-κΐ
  ξ£ν—ς Ζδιοντησία; 2, τοβιιματισμοΐ 70,
  ηαράνομοι όιλοφϊρί-χ 89, κλοπ*1 5ι«-
  ρήξεως 30, χλ^καΐ 52, αϊικοι επιθέσει}
  9, ηυρναν^Ι 17, αντισταθείς χ&τα τ&
  «ρχη"; 7, αικκλανιΐρεις εί; ίσίλγιιαν 2,
  ίξυβρίεεις Δημοσίαν δπτρπβν 2, άμ-
  δλώαιις 2, α&ίοδιχία: 2, υιτιξαιρέαϊίς 1,
  ίιροσυλιαι 1, άηάταί 1, λαθρεμιχορίαί 11,
  πχρ?β&<κις τβ» Νίμ»'>, περί «ργ,ίΐατή
  ι»*2, θήρας 30, αύ·οχινή:<βν 136. φο¬ ρολογίαν χκηνοΰ 11, πιρί Χϊτα3κ<υΐ){ %λΙ αοντηρή ιεα; δ556ν 6 χαΐ ηιοΐ γενι- Μθ3 ο!χοδΐμιχο9 θίγανιαιοθ τ 0 Κρίτπι; 7, ά^τεΖ-νΐ 3, χασιτοκοτεϊιι 11, καρά- ίίσεις τοθ Νόμς-υ κερί. αμβ&χαν 19, αυ· τοχιονίαι 13 «αί 5υ3<υχήμχχ* έ» γέ*ει 10. Καταδΐωκίμΐνοι: Φ-ΐγοδιχίποινοι 398 συνελήφθησαν 152, διεγράφη ι»ν 150, έναηέμιιναν 96, αγνώΐτου διαμονής 66, ιΕς τ4 εξωτερικόν ευρίσκονται 22 χαΐ 8 Χρυκτονται. Άγυπίταχτοι 3173, αγνώ στου δυιμο «ς 1305, είς ιό εξωτερικόν 1340. Όφιιλίτϊΐ Δημ·39Ϊ9υ: 'Υ τήρχον τβθ πβρελθί τις 8532, χατέβ τραν τοι οθτοι 19,429 .ξκιλί'>θΐ)02ν 11,041, έ
  ηεστοίφησαν 10,904 χχΐ
  6,016

  Μβς ανικοινώδη α?ι.βο"ως 8τι τα ά-
  λ Γύ 'Ε
  η
  είς την Γενεύην χαί
  τ!αν ηαρά τοθ ΣινεταιρισμοΟ των Οίνο-
  ηβιεΐω' ΧζνΙνν δ«!γμ*τ* ίρυθρ&ν ιΐκβ^
  ίκχνοπο'τροιν πλήρως, χαχά άναφίρ-ΐν
  σοβαρωτάτου οΐχο *, άπό άπίψιιος ηο ό
  τηιος ή δποία χοΐ παρ',μο &τΒη μέ τδν
  χυκον τοθ οίνου Β ιυργουνδιας.
  "Οίον άφοιάΐ τάς τιμάς Πρδς το παρδν
  βυνιπια τής παγχοιμίου οΙκονομ(χ«]ο
  «ίίαετος {(' χρίνονται ί<ανοΐυιητιιιαΙ. Έπίοης τα άπ αταλίντοι είς την α¬ γοράν τ*)ς Αϊγόπτου δεΐγιιατχ τβν έθ ί δίϊ γ ) ευρέθησαν αρίστα «αί δίϊεταΐ '5:<β με· γάλτ) ελπίς διά την εξαγωγήν Κρη'ΐκδν οΐνων χαΙ είς την Αί/υπτιακήν αγοράν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΠΚΑ Ό Γβνικδς 'Βκιθβ~οτ)τής της Παι Ββ'ίας χ. Φ·λόαουλος κατόπιν ιΐϊλβιης τδν «Ιδικών ίλένΐοον των Σχολείον τή*; Μέσης Έχπαιδίύσπυ;, αηοσιέΐλβι —οός τ ιύς Διευθυντάς ΐοόν σχοΐβΐοον λιπτο- μΐθίϊς δδηνΐας ιεεοΐ τού τςόιιον τής βιθμολογΙα(. 10 ΑΜΤΙΣΥΦΊΜΙΙΙ81 ΙΑΙΙΩΙ Την Ιΐίΐ» πςω νν{|* ι»}; ποοχθές I- γένοντο ιά Ιγχαίνια τού, πποά. ιό Δή· μοτιχόν Νοσοχομιΐον Χανίων, 'Αντι Η ΔΙΑΤΥΠΟΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΛ1ΙΚΟΝ ΐΟΪ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΑ1ΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΙΙΙ·ΙΡΙΙι ιιιιι ιμιιιιπι Τό Γραγεΐον Τύπον διά «ηλεγρα φήματός «ου πρός τάς Γενικάς Δι οικήτβις καί Νομαρχίας ανακοινοί «ά κάτωθι: Ό 'Αντιπρόβδρος τής Κυβερνή¬ σεως καί Ύπουργός των Έξαοτβοι- κων κ. Μιχαλακόπουλος συνηργά- σθη μβτά «ου Πρωθυπουογοΰ κ. Βενιζέλου διά «ήν διατόπωσιν «ών Ελληνικόν ποοΐάσεωνέπίτών Έλληνοβουλγαοικών. Αί ποοτά- σβις αυται ύπββλήθτισαν πρός έγ¬ κρισιν είς τό συνελθόν αΰθημβρόν Υπουργικόν Συμβούλιον. Ό κ. Μιχαλακόπουλος θά άνε κοίνον χθές τάς σχετικάς άποφά- σβις επί «ών γβνομβναον συζητήσβ ών είς τόν έν Αθήναις Βούλγαρον Πρεσβευτήν. ΑΙ σχετικαί διαπραγ ματβύσβις θά πβριορισθοϋν είς «ά οΐκονομιχά ζητήματα «Αν δύο χω¬ ρίαν των πολιτικών διαχανονιζομέ νων βραδύτερον. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ~£ΡΑΒΟΣ1ΤΟΥ Τό Υπουργικόν Συμβούλιον άπβ φάσισβ «ήν έτβλτΐ εισαγωγήν άοα- βασίτου μέχοι τβ'λους τοΰ αρξαμέ¬ νου μηνός Ίανουαοίου. Ό άραβόοι«ος ούτος θά διατεθή διά «άς ανάγκας «ών όρβινώ* πλη ΠΡΟΣ 1ΒΟΙΡ1ΗΟΙ ΤΗΣ Η1ΑΣ1ΡΙΦ1! Η ΝΕΡΟΠΟΝΤΗΙΗΙΤΕΤΑΡΤΗΣ ^ΈΖΕΧΙάΓ»*" Ουσμών «ής χώρας· Ήκατάτήν πορβλθοΰσαν Τβ Π^βά3 ροπον«ί, έ; Έπ' εύκαιρία τού ϊτους ό Πρόεδρος μας).—- Νέου Έ. ουσαν Ό ποταμός «ινα. Εβρος [τηλβγραφβί- ίγγελμα πρός τόν [•Ελληνικόν Λαόν. Ι Τό διάγγελμα περιστρέφεται 'είς τάς κρισίμους στιγμάς άς [ διέρχεται σήμερον ή ανθρωπό¬ της καί εύχεται όπως ή άακου- «αι έκ Κομοτινής έπλημμύρησβ^ κα«ακλύσας σημαντικάς έκτβσβις. ΣΥΖΕΙΤΗΤΑΙ~ΑΚΟΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ Τηλβγραφήαατα έκ «οδ έξωτβρι·) -—,--*- Εννπ κου άναφβρουν δα ή Ευρωπαιχή Α £ Ρ Μ Α Ι Ε Υ Α Α Ι άνχΐ έν ΧάγΏ είς Λωζάννην «ήν 28 ΤΗΝ 1111 ίΤ ΚΑΙ ΤΡ(1)11 Κ ΡΑΙί^ΑΗ αρξαμένου μηνός Ίανονΐαρίου. 11 III ΙίΠΙΠ Ι.ΗΙ ΙΐΨϋΙ. ΓΙΙΚΙΙΐΊ ^£**$Β^ΆΑΚ ΤΟΝ Ι ΠΡΟΒΥΠαΥΡΓΟΝ ^ΓΛ^ΖΆνΖ) Α^-^ΑΤ3Τ Δ.κ.μβΡί. Γβρμανίον διά μέρος «οθ χρέους,'ου (τού άνταποκριτού μ.*<). — τηρ Ι Έκ μέρους τού Τούρκου Τ'οΰ«ο θά γίνη υπό τόν όρον κα-! Πρωθυπουργού Ισμέτ πασά ιβ,ΑΛ,-τΛν Αηπυοοθώπβων έκά.ί*»ί τού Ύπουρν ΠΩΣ Βλ ΓΙΝΩΝΤΑΙ ΤΟΜ1ΟΥ ΩΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΗΡ.ΑΙΟΓΑΙ ΚΑΙ ΑΟΟΝΟΜΑΙ ΜΙ!61Υ ΤΟΝ γη ταβολτΊς «ών έπανορθώσβων έ«ά·| **ί τού 'Υπουργού των Έξω- σ«ης δόσβως άσ«ζτ,«η«βί υπό ,ήςΝερικών Τ.φήκ Ρουσδή απηυ- Γβρμανίας βίς «ήν Διβθνή Τράπβ-. θύνθησαν σημερον τηλεγραφη- ζανή«ις θά δανβίθΒ αύτην καΙ>«* «Ρ°« 'όν Πρωθυπουρ-
  άλ Ι γόν κ. Βενιζέλον.
  ΙΌ Ισμέτ εύχεται ιδιαιτέρως
  •πρός την Έλλάβα καί τούς
  "Ελληνας ευτυχίαν έν τφ νέω
  ετει.
  ζνή«
  πάλιν.
  Ύηδ τού υιουογβΙΌυ τώ» Ο1<ονομι- <ών άκηυθυνθτι ποό.άτάσ3ς Διοινή ε ς «αί Ν ιμαοχί^ς ή 8γκύ<λκς Ιν σχέσβι μ$ τον τοό.ιον τή; ένεογίίας τού λοιπού, διοοισμάν, μβΐα· θίσβων, αοσαγογών χαί απονομών μ>·
  σθοϋ δημοσίαν δααλλήλσν χαί ύιτηοβ-
  των.
  «Τα ύιΐουογίΐα, παο' ίΐ; ίιονσι αν
  σταθή υκυοβοίαι £γχο(θ3~; δαπάνην
  θά ζητώσι την δνίογβιαν των ανωιέοω
  μβταβαλτον υαοα των ΰατιθΕσιάν τού
  των. ΟΙ ηοοΐοτάμΒνοι των υ")ο.Βσι&ν
  δγχθΐσίω; καί βκιιαθοο(σβ-( δαιΐατώ»,
  άφοΰ έξακο.βώνοοσι την ΰιαοξιν πιστώ
  σβως είς τόν «ογ ϋ τολογισμόν των £ξό·
  δών, θά ιΐιηγοϋνται την παο' ημών ΰ·
  πογθαφίιν Ιγγοάφου εΐοό; τόν γοομμα-
  τέα τού ΰηουογιχοΰ συμβουλίου, κοινο·
  κοιουμένου χαί ποός τό ένδιαφεςό,ιβ·
  νόν ύπονογεϊον, έγκοιπχοϋ των αΐτον-
  μέναν μβταβολάν, ϋοπχβιμέ»ου δέ πβοί
  μΗΐαθέσβοον μή χά* αχαιοιζομέν-ν ι-Ις
  τίιν Έφηιιιοίδα ιης Κυββονήσβως, Ιγ·
  γράφου ένχοιτικοϋ των μιταβίλών τού¬
  των ποό; την αΐΐοΰοαν ύτιιοεσΐαν τον
  ΰιτουοτβΐου.
  Ποοκειμένου ο! ποο'ι'σιάμϋνοι των
  ύιτηοΐσιών Ιγκοίσβαΐς χαΐ έ«χαθαοίσι·
  αίς δααανων τα ιΐσηγτ,θοϋν ημίν *ή» Ιγ
  ΥΒΑΑΑΗΑΙΙΝ' ΕΥΧλΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΤΟΡ ■>- ΥΠ0ΥΡΓ8Υ ΖΤΡΑΤΐαΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβρί:
  γχρισιν διαςρόραν μβταβολδν τοθ ποο-
  οοπιχοΰ τδν παο' 'ίί τβλοϋσιν ΰπονρ-
  γείοον, δέον νά θε γ ώσιν ΰπ' δψιν ήιιίνθυ (τού άνταποκριτού μας).—
  «όν αοιθμόν των δογανικόάν θισβαιν Πρός τ« Σώματα Στρατού
  τάς ίϊθοβλέψβις το{ι πο ^ τολογισμηϋ καΐ εκοινοποιήθη σήμερον διατα·
  τόν άο θμδν ών ΰηυοβιοΰ'ταιν ύπαΐλή- γή τού Ύπουργού Στρατιωτι-
  λων χαί ύπηοβιων, αναλόγως της πε-'κών κ. Κατεχάκη δι* ου Ιχ·
  Οΐπΐώσβος, Ιφ" δσον ποόχειιαι πιρί διο·1 φράζονται εύχαί πρός τό Στρά
  οισμοΰ. μονιμοποιήοβαις, ποοαγωγης ϊΐ τευμα.
  άκονομής μισθόν ή βαθμόν, τό υπό¬
  λοιπον δέ τής πιστώοεα>β ίφ° όσον
  κείται πβοΙ μβιαΟέσΒαις.
  "Ω; ποός τάς μιταβολάς τού
  πικοϋ , των Γβνικων Διοιχήσβων, θέ-
  λουν ΙσχύθΕΐ τα άνοοΐέοαι, των σχβτι-1
  κων προτάσβον μβιά των ανανκαιούν- ,
  των στοιιβίσν χοί πληοοφαοιδν παςε- ν~ου.
  χομένων είς τάς παοά τοίς νπουογβ'-
  οις άναλόγω; τή; ά^μοδιόιητος Υ.Ε.Ε.
  Η ΕΑΑΗΗΙΚΗ λΠΑΝΤΗ.ΙΙ
  ΕΠΙ ΤΟΗ ΕλΑΗΝΟΒΟΥΑΓΑΡΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκέμβριον
  ( άνταποκριτού μας).—
  Πρός τόν Βούλγαρον πρεσβευ¬
  τήν κ. Νέϊκωφ εκοινοποιήθη
  σήμερον ή απάντησις τής Ελ¬
  δ ί
  Δαπανών παΟά των «αΟά ταίς Γβνικαΐς ?^^12 7% 'ΖϊχΖΙΙ&ΖΧ
  Διοικήσβσι ιοιοΰιον. Τα «ιεονργεΐα καί λαβο« ««ι χΔν, Ελληνοβουλ-
  Γε,ικαί Διοικησβ,ς παοακαλονηαι Χ~™ , Ύ'Ρ^ών ζητηματων.
  ΕΑΑΗΝΙΚΟΝ ΛΙ1ΒΙΜΛ
  αΐιοϋν την ενέργειαν τδν διαφόοαν]
  μβναβολων μετ ά φεΐ δούς χαί Ιφ' δσον]
  ίκ τήί μή ΙνΒθΥβΙας τούιω» τίθίλεν Ι-* ειι γη 71ΙΤΙ1ΙΙΑ ΤΠΙΙ ηΐΙΙΙΙΙΙ
  πέλθο οοβαοός χλονισαός είς «ήν δμα ΑΙΑ 10 Α.Η ΙΒ Μ Α 111Ν ΟΙΚΟΝ
  λην λειτουργίαν των υι αυιά ΰπτ]08-|
  σιεδν, διότι ύηό τάς παρυνσας δυσχβ-1 ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού
  ο«ΐς οικονομικάς συνθϊ)*ας έπιβάλλβΐαι (τού ανταπ οκριτού μας).—
  πάσα οΐκονομία καί ειιρισνλλογή>.
  9 ΑΕΚΑΠΑΙΪΙΑΙΜ8Σ___Τ0» ΔΛΣΜΟΙ
  Κατ' ανακοίνωσιν ταθ διουργείου τΑν
  ΟΙχονομιχ&ν πρός το Εμπορικον Έ«ι-
  μιλτ/τήρΐον 'ΑΘη<δν, κατόπιν τβν τελΐ- χΑν τροποποίήαιων τβν εκενιχθειοΉν δπό τβν νομοθειικβν σ»μάΐιον είς το Νομοοχίΐιον πρΐ δεκαπλασιασμοθ τ6ν δασμόν, ή δεκαπενθήμερος προθεαμΐα πρός τελωνιαμάν μέ ηχλακΰ; δασμεύ; παρετάθη είς μηνιαίαν ατι4 τί)ς ίφ ξε»ς τοθ φορτίου μέν διά ιά ε&ριοχϊμενα έν ι)ώ |μττορεύ;ατα ή &πό »ής 28 Νοιμ· ΐ δ.ά «α τελοθντα δπδ Ικτελωνιομίν. ΐ Ιξα!ρεαιν δπήχθηοαν κ»1 ττ£- παραγγελίαι οί »ποδεδεινμέν·( ό 28 Ν6( Ε Είς α! ργ μ( γενόμεναι πρό τής 28 Ν)6ρ(ου. Είδι. χώς διά τα οιτηρά χαΐ τούς χβφίδες ή προθΐ9μ(α ίρίζιται τρίμτ,νος άντί μηνι· ~Εας ή προθΐομΐα δέ α Ο τη Ιοχύιι χαί διά τ* έν άποτομίΐύοει. Ή 6π' αριθ, 18940 έγ>ύχλιο; ήχκρώθη 5κό τοθ Υπουργεί¬
  ον τ&ν Οικονομικόν.
  Τό Γεοργιχδν Έπΐμελητήριον Ρ<Θ6- τοιούτου παοισταμένου μν-ς έπρίτεινιν είς την Γενιχήν Διοίκ*- τοβ Υπουργοϋ—Γενιχον Διοιχιυου οιν ώς μίλη τοθ 2υιι6ί«λ'θιΐ τβνθ.νο· Κθήιτΐ; χαί τον.Νομιάιρον Χ ηίαιν ν, ποιεΓοιν «5ς χ. χ, %>%ο. 2ι»3ϋλΛν Χαί Γ.
  «αγ. Π,παντα,νάχΐ), Δ3υΑγιρ<.χΐ}ν, ΤΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Κ&Θ' & πληρςφορούμεθα ή Γενική Διοίκησις καταβαλλει σχετικάς ενεργείας δια την 4-&ξήρ«νσιν τςθ χειμίρροιι Κερ- ρΐτου Ιληΐςει ίέ Βτι συντόμως «ά αρχί- σουν οί σχετικαί εργασίαι αποξτΐρΛνοε»ί.' ΟΙΚΟΝΙΜΙΗΝ ΛΕΛΤΙ1Ν ΛΙοα ΑΙγιι—μ ΧΥΝΛΛιΛΓΜΛ ΔΒχ. Λιο,έττει » •Βάνκβν Γαλλιπον » ·ι·σΙνι -Ολλανδίας » Φβογκβν 'ΕλβιτΙας ■ Όμ·λ. Άντ. Ι ■)· 260.- 269.- 77.60 3.94 3.05 11.10 Η.- 18.20 Ι>.15
  Ό Ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών κ. Μιχαλακόπουλος προέ¬
  βη σήμερον είς διάβημοχ καρά
  τή Γαλλική Ηρεσβεία διά τόν
  άποκλεισμόν των έλληνιχών
  οΐνων έν Γαλλία.
  II
  ΒΡΟΤΟΐΙΡΙΒΜΟΙ
  ΤΙ! ΜΕΓΑΑΙΪ Α Α Χ ΕΙΒ Υ
  ΑΘΗΝΑΙ ΑΙ -εκεμβρί-
  ου (τού άνταποκρΐτοΰ μας).->
  Γενομένης σήμερον τής κλη¬
  ρώσεως τού μεγαλου λαχείου
  εξήχθησαν οί εξής πρώτοι ά-
  270.- ρμ Τ
  »<·- 971Ο, 38βΟ1, η.-| 3717Ο, | ΕΓΧΟΡΙΑ ΠΡ© Ι ©ΝΤΑ ΟΙνοι 'ΑοχανΜν μύσ», ΔΟχ. ■ 1.10 11.45 39.- 18.90 15.36 931.— 32.- »173, 39868* 10529,34994, 29Ο3, 1895. ΑΝΑΣΙΟΛ1Ι ΕΙΣ ΚΑΙΙΛΪιΤΗ Έχοινοποιήθησαν προχθές άπιφάβιις τοθ χ. 'ΥπουργοΟ ΓενιχοΟ Δ.οικητοθ δια τ6ν οποίων άναστέλλεται τό υπόλοιπον τ1)ς φυλαχΐσεβς δυνάμει τοθ Νίμου 811 6.- 15 χαταδίχαιν τδν φκλαχβν Χανίων, !«.- 12.- 'Αγυιβς κβΠιζιδΙν 'ΔκοχορώνοΗ, 8