98989

Αριθμός τεύχους

3056

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

3/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'Σ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΛφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ
  ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 18
  ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
  Κ,άθε παραμονήν καί. χάθε
  επομένην τού νέου έ «ούς, γρά·
  φεται κατ' έθιμον άπό τής βτή*
  λης ταύτης ή άνασκόπησις τού
  λήξαντος έτους καΐ έ-αναλχμ-
  βά^εται ώς ήχώ ότι συνετέλει
  βθη πολιτικώς χαί ό,τι έπετεύ
  χθη κατά τό χρονικόν διάστη·
  μα τού ένιαυτοΰ ποΰ έκλεισεν.
  "Ενας τοιούτος άπολογιιμός,
  τρόπον τίνα, των κυβερνητικών
  καί κρατικών μας πεη^αγμενων,
  καί έπωφελής είναι καί χρήιι-
  μος. Δίδει ό τοιούτος άπολθ-
  γισμός είς τόν άναγνώστην
  την ευκαιρίαν νά σκεφθή
  ό,τι δέν έπρόσεξεν όταν ό
  χρόνος έτρεχε διά νά φθά
  ση είς τό τέρμα τού καί
  βοηθεί τόν πολύν κόσμον νά
  ενθυμηθή όσα καλά δέν πρέχει
  νά παραγνωρίζη, όοα κακά δέν
  «ιρέπει νά λησμονή καί όσα έ
  πρεπε νά ειχε λάβη υπό σημεί¬
  ωσιν.
  Εφέτος ειχε τις πολλά νά
  είπη καί πολλά νά επαναλάβη
  διά την δράσιν την κυβερνητι¬
  κήν. Έμπρός μας ευρίσκεται
  όλόκληρος ή προσπαθεία τού
  Κυβερνήτου* μία προσπαθεία
  γιγαντιαίαι καί πράγμαιι ύπε-
  ράνθρωπος δια νά περάβωμεν
  ώς Κράτος τούς βκοπέλους,
  καί νά αποφύγωμεν την μαύρην
  καταιγίδα ή όηοία άν δέν οιέ
  λυσε. όλοβχερώς έχει όμως ά-
  ποσυνθ*ση κατά τα τέαβεοα
  «έμπτα κράτη πανίσχυρα ώς
  χθές «αί διεθ- είς κ*1 οίκονομ-ι-,,
  κώς υπέρ έ,χον «α άηό πολλών
  έτών, ό>α έκείνα τα κράτη
  άτινα απετέλουν καί προ
  πολεμικαι ς την πρωτοπο
  ρείαν είς όλην την σημερινήν
  —τής ανθρωπότητος— εξέλιξιν.
  Άλλ' εφέτος κατ' εξαίρεσιν
  ή βτήλη αυτή δέν θά άκολου
  θήβη τό έθιμον τής άφιερΊ-
  βεώς της είς την άναβκόπηαιν
  των όσων έγιναν καί των ουντε
  λεσθέντων κατά τό λήξαν έτος*
  άλλ' ου «ε καί είς προβλέψεις
  διά τό άρξάμενον.
  Μετά τό προχθεσινόν άλλως
  τε τηλεγράφημα τοΰ Κυβερνή-
  τθυ τί νά προσθέσωμεν ημείς
  τό καλύτερον ή τί νά είπωμεν
  είς τόν κόσμον των αναγνω¬
  στών μας;
  Τό έτος πού έδυσε προχθές
  παρήλθεν εύτυχώς άνευ βαρει
  ών συνεπειών καί χωρίς νά ά·
  φήσν τα ί'χ>η μ έ τα όποία άλ-
  > α προηγούμ*να έχάραξαν επί
  τής πτωχής Ελλάδος την τρο¬
  χιάν των. Τό έτος τό άρξάμε¬
  νον άς εύχηθώμεν νά είναι κα
  λύτερον χαί ολιγώτερον όδυνη
  ρόν. Καί θα είναι εάν τάς τύ
  χας τής Ελλάδος βξακολουθεί
  νά διευθύνη ό σημερινάς^ Κυ-
  βερνήτης» τού όποίου αί εύ
  χαί καί ύποβχέβεις άποτελοΰν,
  κ*τ* την γνώμην μας τα σο
  βαρώτερα έχέγγυα δια την
  χαλυτέραν αυριον.
  ΗΡΑΚΑΕΙΑ
  ΓΑπΟΤΕΛΕΣΜΑ.
  "Ανϋρωηοι διε'βόντες τή*
  τής ηαραμννής τοθ >έου Ιιους έκ τοθ
  μέρους ίπβυ τα γραφΐΐα τή; ΈνΑσεωι
  τβν έφέδραν πολεμιοτβν χβΙ μή δυνά-
  μενοι νά α4νεχιΙαο«ν «όν δρόμον των καί
  λότφ τοθ πλήθους *οΟ π*ρ' δλον τί δα
  Ιδρέχετο έξηχολούθΒΐ νά ίσταται έχεΐ,
  Ιί< εΐμηοροθν νά έξηγήσουν άχόμη εάν Ιχρειάζετο χαιτ' έ«ΐίνην την ώ^αν ή ««γχέντρωσιβ «όσοα »ό»μειι χαΐ ποίον λόγον είχον αί ΛχουσθιΙβχι φωναί, επι- *λ*σεις *οΑ διαμαρτυρίαι το«. Έξηγοθμεν ιίς «6; »ί*έ« αηβϊβθν- ϊας σϋμπολΙϊΛί, δτι < Ι αΐ)γ«ντρα>ΘΙ«ες
  Μ» τί μΐρο; έχΐΐνβ ήβίν Ι^ι8ρο( χαΐ «βν
  ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  Ι
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ; Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ.
  ΕΤΟΧ
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο Ν
  ΚΥΡΙ4ΚΗ
  3
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 193*
  ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  17·».— ΑΡ'Θ· ΦΥΛΛΟΥ 3.056
  ΐ
  δ ιδτυχβν χαΐ των τε?ευταίων ά
  τυχβν πολέμωνμας. «αί εκλήθησαν
  έχεΐ διά νά λάδουν βοήθημα.
  Αϊμδάνοντες 81 τό σχετικώς ελάχι¬
  στον ποίον ηοθ τοίς εδίδετο, έ
  πλήρωναν παραχρήμα την «προ-
  νοηοΐαν εκείνον πο& επερίμεναν την
  τελευταίαν στιγμήν τής παραμονάς νά
  ίώαουν τό βϊήθημκ τοθτο.
  ΤΙ βαΐε^ι ποθ είμεθα αλήθΐια *&■
  ποτε-ιαΊτατε...
  ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙΟΥ.
  Κατάδικίΐ τβν φυλαχων Καλαμίοιι
  μας γράφουν καΐ έξφουν την ίπιλ-
  θοθσαν σοβαρωτάτην μεταβολήν είς τάς
  φυλακάς ταύτας χαί ειδικώς είς την ασφά¬
  λειαν τής ζωής των μή ταραξιβν χ*τ«·
  δ(κων. Καί Βχι ή μεταβάλη α5 η έιίλ·
  θιν ευθύς μετ* την ανάληψιν τής διευ¬
  θύνσεως των δπο τοθ χ. Κωνοτ. Μ*»
  θιοιιδα'κη,
  Τόαη μάλιστα μ«ς γραφβυν παρατη¬
  ρήται μεταβολή κι! τοιαύτη είρήνειιαις
  ώΐτε δλοι οί καΐάδικοι έληαμόνησαν τι
  λείως την πραγματικήν κϊλααιν τής
  χθές είς την όηοίαν ήσαν καταδ κ»·
  σμίνοι νά διαβιοθν κχΐ την δκβΕαν έν τζ
  κραγμακχότητι έξΐκροβώκει ή φυλαχή
  αθτη.
  Τό πρβγμα είναι τιμητικήν βεβαία, διά
  τδν νΟν διευθυντήν τδν φιιλακβν α& Ον
  άλλά χαί ιίιχάριοτον από μιβς ά·
  πίψιως: Τ«]ς Κρατιχΐίς. Διότι ί-ός
  νράτους ή εύνομία χαί ή ύπαρξις
  ί,ηθ έχεΐ ποθ τιλειώνιι άοιιαλέϋτατκ
  «αί άρχίζει. Δηλαϊή, άπό τάς φυλακάς
  τού.
  ΕΝΑΖ ΦΛΑΝΘΡΩΠΟΣ.
  Πολύ μοντΐρνος φιλάνθρωπος αι-
  ν£Λ»β( την καραμονή τής ιτρωτοχρε-
  ν β μιγαλεκήβολον οχ ίδιον καλοκα-
  ή 3;: Νά θϋγγρίψϊ, νά δαχτυ-
  ΥΡψήΐ <^τ ν*" άίΐ^σ .ε'λΐΒ ^"ίίς ρτ4ν- ίγχώρ.ον νύπον Ιναν πράγμ<τικ!ν εξά¬ ψαλμον Χατά 190 πρωτοχρονιάτίκου χά τής Λίσχτ)ς Ηρακλείου, χατά των ποθ θά ετίμων τόν χορόν τοθτον χατά τοθ σουιιέ^κοθ,θά Ιδ!δΐχο>ατ'
  χΰ 6*.
  τή «ύγνιομοσύνης την ίτοίαν ή «Μχνν?»
  άκιυθύνει πρός τό Ηράκλειον διά την
  πρό ήμιρβν κώλησιν μιταξα τβν ιύπό
  ρων τάξεων ώρισ'ένου άριθμοθ ήιερο-
  δεΐχτβν τή; όπ&Εας το προι)ν θα 6ιετ(-
  Βΐ'.ο είς γενκοϋ; άγαθοεργίϋ; ακοποίς
  Έκ' ιύααιρ'α 4ξίζ«ι άαφαλβς ν! σημει¬
  ωθή «*1 ή ιύρυτέρα σημασ'α τοθ Ιργου
  τής «Μίνναί>, ή δπβΕα ουδέποτε άπέ-
  χαμι νά συνεΐΓφερι δπέρ τής χοινωΈας
  σήμερον, δπως άλλοτε είς τα «εδία των
  μαχβν, ώιτε νά άκοτιλίση παράδειγμα
  δψη>.4ν διά τ-ύς μετχγενεστέρουΐ.
  ΟΠΟΣ ΔΙ*ΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Οΐους γνωρΐζιζΐατω χαί ρς
  π6ς είς παραμονάς μΐγάλων έορχών
  γράφονται, οτοιχιιοθετοθνται χαί έχτιι-
  ηώνοντο» «Ε ίφημερίδεο ίόνα'α νά πι-
  αιιόαιη δ τι τό τίχναομα τοθ μοντέρνου
  φ,λανθρώπου ήμηοροθσΐ νά χατ«πια)θ||
  δλόχ>7}3ον καί διότι ·ίς τάς ηυρΐιώδιις
  γ τοιούτων ήμερβν ή 5λη ιΐα δυ-
  οεύρετος χαί διότι είχε προνοήςΐη ό
  ΐρ νά γράφη μ* τβ 1<λ τού χίρι «ά μή γίνη γννοιή ή δπογραφή χου χαΐ τβ (£λλα—ασφαλώς τό αριστερά¬ ν* βάλη μ'αν υπογραφήν ίυβανάγνωΐτονΐ ΚΙ ή ίδική μας σύνταξις παρ' ολί¬ γον νά πέση ΘΟμα τοθ χυρίου τφΐλαν- θρώ^ου» τόν ίποΤον ζηχοθμεν νά ανα- κα' ύψιαμιν Απά προχθές άλλ'^«τϋχ&ς τόν εδρίσ<ομεν κουθενί. Άττλίύ οτατα διότι δ σπουδαΐος «φιλά θ9»ηο(» δέν θά Ιχη Απογραφήν δυναμίνην νά Ιλθη μίχρι τής δημοσιότητοβ. ΑΝ*ΜΦ-ΣΒΗΤΗΤΟΝ· Σ^μπληρώνοντες Εσα έγράφομΐν τδ φύλλον τής ΠρωτοχρονιΛ; διά την στκήν κίνησιν, τονίζομεν πόσον ] διήοξι ζωηρά καί κατά τάς νι- χτι?ινάς ώ>»ς τής παραμονήι χαί χαθ'
  η τή« «ροχθεαινήν ημέραν. Παιγνί¬
  δια έπ^λήθησκν άρχετά χαί έχ «βν
  τής δ'ίυ ιας ποιότητος χαί έκ των τής
  πρώτης Έπίσης δωρα γενιχώτερον χαί-
  μάλιστα μιταξΰ τής σειράς τβν κοσμη
  μ£χο>ν χαί τβν τιμαλφ&ν. Δέν γνωρίζο¬
  μεν & είς αυ:ό συνετέλεσαν αί τιμαί
  * ιίίδν τούτων άπαξκπάντων. ΈκεΤ^
  έν ηάση περιπτώσει κβυ άπεδείχθτ] εί ·
  δτι (6 ε δίκαια ουτ· βάσιμα δτιίρξαν τα
  παράπονα τ&ν διαφόρων «μισμιτζήδων»
  Διότι έοτευσαν οί λνθρωποι άπο τβν
  πρώΐων ώρών τ*)ς παραμονής νά κατα
  λογίσουν πλήρη Ιλλειψιν ζβής είς την
  αγοράν. Έν ώ επαναλαμβάνομεν χαί
  δκήρξι χαΐ άγορκστική κίνησις έν
  έ.τατική χ«ί άξιοσημε(«τος.
  βτήλη ή
  δύλ
  Η Μ ΑΝΝΑ· .
  'ΰ. γ(»ίφομεν έν
  Μίννα τοθ σχρατιώτου χ.
  Απέστειλεν είς Ήράχλεΐον 1000 ρχμ
  ΐ α Βιβνεμηθβοι εί, τούς απόρους. 'Β β-
  λ &ή ι,νι τ) πρώΐτ) Ικδήλ»οΐί
  ΤΟ ΤΑΛΛΗΡΟΝ
  Ό (αν χανβις δέν καΐζβι διόλου ή
  ειαίζβι άιλδς για να Παίξτ), «νά γλβν-
  ή τό χΐυ'ί>. έΐβι νά κάμη τόσςις
  Ό χαια τί)ν ήιιέοαν τού κα
  θι«ρα>μέ*ου χαο*οηαιχ»ικοΟ ξΕφαντώμα·
  τος] Τό παιγνίδι «Ιτβ πάντοτβ ή μιιιρσ·
  γοαφ(α τού κόσμου—δλόκληοος ή ζοοή
  μέ την δφθασιον ειοικιλίαν των ·?ν·
  πα>ν της.
  Όοίσΐβ ή οίονΐα «χαοαμπίνα», τό
  σηιιιιαιτόν, ή ψιλή βοοχτί, ο ήμί-
  όνος της χαοτοηαιϊίας, κονταδόοος πε-
  μέ τό αμειάβλητον ταλλιοά-
  (χι ενώπιον τού. Ό Χοιστόφοοος Κο·
  λΰμβος διά νά άιοφασίσϊ) τόν διάαλουν
  τοΰ ώ-.εηνοϋ, δ Ναιηολβαιν την δ χ στρα¬
  τείαν τής Ρα>σσ(ας χαί δ Πουανχαοέ
  τόν μέγαν πόλεμον, άμΦΐβάλλαι δν Ι-
  σ^έφθησαν δσον αύτος δ:αν «οόχβιται
  νά άποφασΐσΐ] νά κοοαθέση δύο τάλλυ-
  Οα στή μΐζα τού. Ή θυβλλα γύοα) «ου
  μαίνϊται, κύματα ύψήνονται καί ξβσιά-
  ζουν, «ότι πεοισυλλέγονται ναυάγια ίιτΐ
  της ηοασίνης τοακέίης καί ηότβ σχοο-
  κίζονχαι της Π,ανδώοας τα δγτθά· ποο-
  τοφίλια. γεμίζουν στό λβιειό καί άδΒΐά-
  ζσυν ώ; φονοχβς άγιοβασιλΐιάτΐΗβξ, μά-
  σχβς ηαιχΐαν σχάζουν ιτότβ σ' ίνα χά-
  μόγελο καχά συγκοοττιμένο χαί «ό ε
  σ' ίνα αοοφασμόν βΰθνμου συναιφουώ·
  σβως—3ν §πιιοέηβται ή δκφοασις—αλ-
  λά χαμηαοάχι αύιός: Μένβι πάνιοιβ ά-
  ναλλοίωτο; χαί δκλόνητος.
  Είς τάς θέσβις των δλλων ιεονταδό
  0~ν βλέκΒΐβ άέναον Χινυαατογοαφικήν
  ηαοέλααιν μορφόόν άλλ' αυιός φθά-
  νβι μέχοι των «οωϊνδν ώ^ών—θά
  σΐθυκισθτ) μ& τί; φίσες καί τα τοηιεου·
  λόχαρτα. Έν ηάσπ ηιοιπτάσΐι Νοΐον τό
  συα»«έοασμα δλτι; αυτής τή, λαχτά^ας,
  «τίς χπηώσβοορ, της οχΙψβΦς καί τή; πβ-
  ρισ ίψΒως; Άτομι«ώς μηδΐν ΐ σχβδόν
  μη*έ : Έλαφαά χισοΰρατ, έλαφοόν %έ^·
  δα, — «αμιιια κο' ^ Όθΐ^ή με:αβυλή.
  Άλ>.α τί άποτίλβ ά «ό σύνολον !
  Ή συν»ήοηοις το^ ιγνιδιοΰ—άστβι-
  βύβσθ-, ΧαιοΙς τόν «καοαμηινισυόν»,
  τόν διοβήιην τή; ΦθοντίαΕω*, τό νκέμι
  τοΰ ΰιτολανισμυΰ, τα παιγνίδι θά |τι·
  λε'σινβν ίμίσως «αί καυστοοφικάς. Θά
  8γ(νβ·ο κυοοτέχνη^ί,—μΰλος καιόμβνος
  μβ βοονιεοές βκοήξβις Ιντός ηέντε λε
  πτών. Τόν σνγΑραι«Ι δ ίι(μο«ος ού¬
  τος στοατός ιάν καοαμιινοφόοπν, οί
  δκοΐοι ώς γνωστόν ά ■ετέλεσαν δι' εφέ¬
  τος την πλειοψηφίαν. Διά νά ξβτινιι-
  χθοθν αύτοΐ, ποέαβι νά Ιηέλθη «οω·
  ΐοφανής θίομηνία—τυφών, κύκλων,
  μέγας σβισμος—φοδβςά χαί έ*ανβιληιι-
  μένα «·)αζπυάο»—άΐλά χαί πάλιν δέν
  βαοβιέσΐβ! Θ!ι κοποϋν «ά χοντοά ηοο-
  ίοφόλια 'Η καοαμπίνβς θά μβίνσυν είς
  τάς Θέσβις των: Είς «όν μοτότονον, βπί-
  μονον, Ι**ευοισ»ικον άχοόβολισμόν «ου
  αΐτπνίου ταλλήοου Τίεΐοιβ σιν μκοοϊΐ νά
  τούς βγάλη ά*' αύ.ό «ό χαοάκαιμα·
  Ου» ή Εί^ωνΒία τού μπαγχαδόοον ο
  ό/ιοϊος γυοΐζει καί «ούς λέγει αί βαου-
  σήμαντον χαμόγελο 8»ώ ιιληςώ»Βΐ:
  —"Ά παονιόϊ! Εΐχαΐβ δύο τάλληϊα
  αΰιη τίι φοοά.
  ΤΙ χαταΚοβαίνουν ποΰ καίζουτ; Τί
  ζητοϋν ?1; «ίιν διακκαυμέντΐν ζώνιτν
  ιον πάθονς, αί πεοιπατοΰααι αυταί
  γίωμΒτρίαι; ΤΙ ζη'οδν Ι Ή ζοοίι—-τό
  'ΐιαμΒ»—δέν ιΐνι λιγική ΕΙ»β ψυχο-
  λογία, Τό χέο&ος τα>ν ι!*β μηδαμινόν,
  ή σνγκ(νΓ,αΐ{ πιοισιοισμένΐ] άλλ^ πηγα(-
  νβι» νά «ι ύ; βγάλβΐΒ την παοαΐσθησιν
  δτι γ&η κάνουν 1 Αυτή 4 παραίσθησις
  ιΐνι |5 μ;ατιΐδν δλη; τίς άνθβκ«ίττ)ί
  Εωή * ϊΐνκ ή ««ΓΪΊς ό κικνός χπΐ »&
  <Ο'μ«ι*ά»', ί 6π ιΐ'Η δέ» *!*« μήνπ ή ροο ηο'α Τίύ «Γΐιγνιδιοϋ, Λΐλ* & 1 τοάν« »*ί ς «οοαί'ς τιδ >·όσι»ου—ή άγία
  μι*Ο'ό*υς, ή α ατάλη-ος σ»οο'ΐΛ των
  άιόλμων, αΐθναιν, αψιίχοοτ, άφλέκτων,
  άβούλσν, οί δποΐοι γ(νον«αι ίηιβλητική
  άξία δια* μαζινθουν πολλοί—ν ίν ο ντα ι
  «ό βάθοον «άθ« παιγνιδιοϋ, «ό εΐδ-λόν
  «ου κπΐ ί) δυνατόιυς τού.
  —Τ^λλαοάκια νού καοαμπινισμοθ
  ^άββιβ άπό ενα χουοαμτιέν. 'Άξιος δ
  μισθός αας Ι Καί τού ΐοόνου
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΟΡΤΗ
  ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΠΒΙΡΑΙΕΥΣ, Δικέμβοιος (έ«άκ»ου
  ιακονρκοΰ μα;) — Ή «Παγκοητιχή
  "Ενωσις Πβιοαιά)ς> έΌόοτασβ, «ήν πα-
  ρελθοϋοαν Δβυτέααν «ήν έΐησίαν 8οο«<1ν ανιής ιΐς μνήμην των "Αγίαν Δέκα των ίν Κοή«η μαοτυοησάναιν. Ή έοο- τή αΰ«η τελουμένη άπό 35β«(ας, διβ- ζίχθτ) έν «φ Νοφ «ου Άγ(ου Κτυν- σ«4ν«ίνου ΠειααιΑς μβ«ά πάση: ίπι- βλητιχΰτηιο; χοροοιατοϋντος «ου Σίβα- ομιαιιάτου Μι>«οοπολ(του ΦλωοΙνης.
  Καί «ήν φΐοάν αύιήν τό Κοητικόν σιοι
  ΐεΐον Πειοαιώς 85ειξε δ.ι γνωβίζβι νά
  παθαμέιΐ) ακλόνητον είς τα πά"*οια μβτά
  θοησκβυτικης βύλαββίας παρακολοιΌονν
  πάοας «άς θοησ<βυιιχάς χαί παιοιωτι- κάς τιλεΐάς. Άπό «ής 9 1)2 πρωϊνής ήοτισαν χα«ά πυκνάς μάζας καταφθάνοντα «ά «ληθή βξ Άθηνώ· χαί Πβιοαιός χαί χατελίμβανον θέσεις Ιντός χαί Ιχτός τοϋ Ναοϋ, «ίιν δέ 9 45' ήοξανο θφι- κνούμενοι Λι' αύιοκινίίιτην τί ίπίσβμοι κα«ά την ακόλουθον σ§ιράν: Κος Γ. Μαοΰς Ύαονογός «δ» ΟΙκονομικων χαΐ ώ; άν«ικοόσ«*πος της ΟΙ Γίοουσιαοταί Μ. Η, ς Ζαμθν >ς χαί Πακόί . Ό υπασπιστής
  «ου Ύπουηγοΰ τόν Στρατιωτικών μ.
  Κ ΐ««χάκ«], (ΰ^ισκομένον Ιν Κοήτχ), Ο!
  Βουλβυταί χ. κ. Ποέκσ;, Βαςδόπου·
  λος, Τθ'ποδάκης καί Ήσ ΐις, 6 Διιυ< θυντής Πϋζιχοΰ Ύπουογβΐου Στρπτια). «ικων Σ)ΐης χ. "Αλες·οίκ«)ς. Ό Συ )χη; τής χωοοφυλακής κ. Βονοος, δ έ* άπο- στοαΐΒ'α Συν)χη; Ιππικοΰ χ. Μαθιον δάκης, δ 'Αντ<)χη; ΐ-θοφυλπχής μ. Σιανδαλάκης, 6 Διευθυντάς «ου 'Οογα· νισμοϋ Λ μένος Πΐΐραιάις ν. Γοηγοοά- χης, δ.Ποόβδρος «ού Δημοτιχοδ Συα βουλίου Πειραιώς κ. Άναγνα>στόΊ«οι>λας
  δ Ταγματάοχης «ού Πΐζικου κ. Ίσ ια·
  ήΧος, δ Άν«ιποόεδρος «ής Διδασκαλ».
  κης ΌμοθΛονδΙας κ Κακουλάκη-, 6
  Διευβυντής «ου Ταχυδοομείου Π«Φαιώς
  κ. Νικόλαον, δ Ταγματάοχης Π ζιχ ΰ
  κ. Γιαννακάκη;, ό άνακοαής χ. 'Λοι-
  •εάκης, δ ΈπιθΒωοητής ΜβΌης 'Βχπαι·
  δβύσεως κ Στεφανάκης, δ πολιευιή;
  Αθηνών κ. Ί. Μκρισιμιτζάκηο, δ 'Υ-
  κοφθούοαοχος Πβιοαιώς χ. Θιοδοσό·
  πσνλος, δ Ύποδιευθυν«ής 'Αστυνομίας
  Πόλεαιν Πίΐοαιδς χ. Σ«ανά<ΐ)Γ, δ ν. Ιωάν Δοουλΐσκος ΤμηματάΌχη Μβτο- χικον Ταμβίου Σιοατοΰ, δ χ Άλέξπ>-
  δοος Δοουλΐσχος «ου Άναθε3>ο*ι?ιχοϋ
  Σ«ρατοδιχε.συ. & χ. ΠοΧουεΟ) γ π; ά-
  νώιεοος ΰκάλληλο; «ής Έθνι ής Τοα-
  πβζη; χαί πάντες οί Ιν Αθήναις κιί
  Πειραιεί Κοήτες ΰπάλληλοι, αξιωααπ-
  κοΐ καΐ ηλήθος λαοϋ. ΕΙ; «ά ποοκύ·
  λ-ιια «ου Ναού καί Ιπί «όόν β ιθμ'οων
  είχον παοαϊαχθί) άμφιθε«Ό' ώς ύηεσ·
  Βκα«όν δβσποινίδβς αΐιιν ς ιιβ τος ηο-
  λυχοώμους καί πολυποι-ίλους Λμφιί-
  σεις «αν, ίπ.μβλως δέ Ι^λεχθ Ισαι,
  ποοσέδιδον μίαν ύλέο χον Ινύ«ωσιν.
  Σημειωτέον δ τι Ικράτονν άνά μ(αν ιιι«
  χυανόλευκον φέο^υσαν τα
  «Παγχςητικη "Ενσαις Π>ιονιά>ς>.
  Την 11 1)2 άκρ·β?ς «ιοα«α>τϊίιτ,;
  της θείας λειτουργία; Ι 8η((ΐ< μ η ν. Ι 5 παοκοοβνομέντι »ής Σηιΐιΐας «ήν δχοίαν ββάαταζίΤ 6 λ β ντης βοακηφά* οος κ. Κλάδος, χατηυΑΰ>τ>ηβι« »1ς τ^
  Ιναντι τοϋ Ναόν κείμι*υ* ημ
  Θέατρον 8<θϋ δλαβι ιω ο ιν ο·ξΐ~σκ, Καί |3ό «ό Βίον δέί^η τ( ο ρα>ς φαντασμαγ"θΐ·όν Συνεαι
  χοσμοπλημμύοας ή ^ίν
  βύ ί ο Β(ό? αί
  '1 Η
  Ι Ι
  ΑΝΟΡΘΟΣΙ—
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον
  «Ή Α. ΎψηΙότης διαΐασ— » ται>ία όμι
  λοδσα καί άβοασα. (Όπεοέτΐα Γαλλΐκή) μέ
  κο,«ταγα>ν(σ<οιαν την Λίλιαν Χίρβιϋ.Πλου σιοα*α«η είς σχηνι»οΰ; οιακόομοος καΐ μόν σικήν. ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήιιεοον 5 παοασιοοεις Ό>α 1: 30 μ. μ. «Μαΐια'Αετοϋ· τέλος. "Ω
  οα 4 μ. μ. Νέον ίογον όμιλού·,ώο.α 6 μ. μ.
  ωυα 9 30 μ. μ. «6 όμιλοόν ήχητικό» «αί
  ά5ον κινημ. άοιστούονημα «Νο »ο να«ί«».
  Παωταγννιατοΰν ΜπΒο,νΐΕ ΚλαΙα ύψ'φω-
  τος «αί Αλεξ. Γκο,αίη βαούτο»ος.
  καοέιιβινβν Ιμκοοσθβν των προκυλαίαν
  «ου Θβάιοου.
  Εατόηιν έγινεν ή έναρξις «β» έσοττ);
  ΑΙ είς την σκηνήν καοατβιαγμέ'ναι δβ-
  σποινίοες τού Τμήματος της Ένώσβ-;
  έχουσαι ίνα μέσον την νύμφην Ιτοα-
  γούδτισαν τό <ϋότβ θά χάμη ξασιβοια» «ό «αιιό φλόγβς ή Κοήτη ζοσυένιι>
  χαΐ έπηχολούθυσβν δ^λόγος τού Ποπέ
  Βρον τί)ί Έ*ώσ«-ς χ. Ποουκάκη με
  στδς εννοιδ* «αί ηατοιατισμοΰ, βξά-
  ραντος τί)ν 8ν γένει δςάιιν τού Συλλό-
  γου ώς «αί τού Κοηιΐ¥θΰ στοιχβΐοΐ', ά-
  ναμνησβέντος συνχοόνος «αί δλοον
  των Κοητικών αγάπην χαβώς καί τού
  ««εοόΐου ιέχνου της ΚοηΊης κ. Βινι·
  ζέλου, δκότβ κάνης ο! καρ στσμβνοι
  ■ξέσπασαν ΐΐς ιταταγώδη χβιοοχοοΐτίμι·
  τα χαί ζωηοάς ζητ-Ηοαυγάς.
  Μεθ' δ Ικοκολεύθυσιν ό γάμος τη;
  Κοήσσης δεσποινίδος Σπυοιδούλας Νβ·
  οανιζονλάχη μβ«ά τού Δηιι. Θβοδοσά-
  VI]
  μέ καοάνυμφον την ΠαγχοΓ,τικί)»
  "Ετωσιν 8ιά τού Ποοέδοου αυτής μ.
  Ποουκάχΐ]. Επηκολούθησαν χοοοί »ϋ
  σννοδβίβ τή; φιλαομονικϋς τού Δΐίμου,
  Ιΐοθίΰθησαν δέ μέ ζηλβυΐήν χάοιν δ-
  λοι ο! Κοηηκοί ΐοροΐ Ιδ'α οούστα,
  συοτός χαί κεντοζάλης. Τοσαύτη ή:ο ή
  εΰβυμία ιτάνΐων των παρευρισκομένων,
  θβσμέναν τή» εκτέλεσιν χοοών τής Ιδι¬
  αιτέρας «αν πατρίδος, ίν οί; διεκρίνετο
  δλη ή λβββντια καί ή »άοις χον χοοβυ-
  τδν άνδοάν χαί δεσκσινΐοων, ώσιν Ι-
  π«χοά~σ8ν ηλτΐρης παιζουολισμός εί;
  επΐφανήσβις χαΐ ιβιοοκοοτή'μαΐα. θ
  ηχο μιγ(σ«ΐ) «αοάλειψ ς 8άν δέν
  μβν την συμβολήν τα·» μουσιχάν κ. χ.
  Μαοάχη χαί Καζαντζίδου ιΐ:ινΐς άο-
  Νοννιας συνιιέλίσαν ιΐς την απόδοσιν
  των τοαγουοιών χαί των ΐοοών. "Α¬
  κολούθως ποοσιςρέαθηοαν είς κάντα;
  άναψυκΐικά είς τε ιήν σκηνήν—Ινθα
  Ιιελέσθη ή σιέψις—καΐ τό φοναγβ χαί
  δ χόσμος κατά «ήν 1 45' αχοιβάς ήο·
  ξατο διαλυόμβνος, διατηο&ν «Ας άο.1-
  οιας «άν εντνιιώσιην.
  Είναι καοατηαιιμένσν δ «ι τί) Κρητι¬
  κόν στοιΐΒΪον Ιδία «ό μαχοάν 'ϋς γενβ·
  «είρας «ου ευρισκόμενον δίακοίνβται διά
  «Α ιεαιριαχιχΑ ούιοϋ αΐσθήματσ, μβΐ'
  Ιδιαζούαος δέΐαςά; ηαοίσ.αται είς «Ας
  τοπικάς ΙίΙνΐ εορτάς. ΕΙνβ Ιπίσης «α-
  ραδβδίγμένον δτι άπασαι οί ίορταΐ αί
  ΰκό της «Παγκοιιτι·ή; Ένώσειυς Πΐι-
  Οαιώς> τβλούμεναι ώς Ιξόχα>ς διοογα-
  νούμβναι ύπδ τού Ποοέδοου αύιής μ.
  Ποονχάκτ), 8«ιτνγχάνουν «αθ' δλτ,ν
  ή Ούοβνδς διαφβύγβι «ήν
  Η ΖίΙΗ σθΥ ΙίΕΡΝΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  βνβνβλίι Αλίοι» 7,44 , δύσκ 5.'4
  ή Υθμμ ς γ
  αντίληψιν διι ή παοαδβιγματική τάξις
  τ)<ις επΐΝοαπΙ καθ* δλιιτ την διάοχΒΐαν αύιών παρ' δλων είναι ζυλβυιί. Ώ, βπίοης ουδενός δισφεύγει «ήν αντίλη¬ ψιν διι αί ίοοταί τη; Π^γκοητική; Έ- νώσΐος δχι μόνον είναι ίφάμιλλοι των λοΐΜ&ν Ιν ΠβιοαιβΙ ιελονμέναν πολιτι¬ κών, στοατιαιτιχών καί θοησχβυτιχδν, ΛΧλά χαί ίν πολλοίς ΰηβοβάλλουν αύιάς, Ή τάξις τ) ής καθΒϊηοίίθη ίνιός χ αί Ικτος ΐοϋ ναοϋκαίώ; καί ϊν ιφ Δτ,μο «ιχφ Θβάτςφ παρά τό συοοΒϋσαν πλή· 6ος δφϊΐλομένιι ιΐς «ήν ποαγματιχδς Βραστηβίαν «νέογίΐαν τοδ Άσιυιόμον κ. Σκανάχη, ύαήοξβν ύιιοδΐιγματιχή ουδενός σημ«ιωθέ»τος Ιχτοόπον. ΚατΑ «ήν αποχώρησιν «ου πλήθους δΐιίφθη· σαν οιάφοροι φοιογοαφίαι ΒμΙ των ποοκυλαίαιν τού Δηαοτικού Θίάιοου. Δεν μά; είναι Ιπιΐιτραμμένον νΑ παρα- λίίψωΐίβν «Α δγόματα των δΐσποινίδαν, αΐιινβς ΙΙοβον μίοος είς «Α τοαγούδια καΐ «ούς χοοούς χαί α( ό/ΐοΐίΐ κατά Χοινί)» ομολογίαν διΑ »ή; παρρυσίας •Ον ΙφαΙδονναν ποάγματι !ιι μάλλον «ήν δλην Ιοαιήν χαί οΐτινες «Ιναι αί χατοβι: Σοφ(α 'Αοΐοντάχυ, Κατίνα Κ«οαν· «(ακτι, ΜιοΙα Γαλα*ά·η, Ίφιγένβια Ί, ΜσοαΊΐΤ], Εύουδ(«:ιι Καοτσωνάκτι, Πόπυ Δονοάκη, Άνταινία Δημητριάδου, Μα¬ ρία Περ^δου, Δέσποινα Τσουπάχη, Ό- Ινμπία Γαλαίάκιι, Άννα Παπαδάκη, Έλένυ ΚϊοανιζαΜΐΐ, Χονσοίλα Κβραν>
  «ζάχιΐ, ΑΙκαιιοΙνη Μαραγχά<(), Ίοσάννα Σκαραντήνη, Δέσποινα Πιοδαλάκτ], Γο<ινοο(α Άοΐονΐάχπ, Εύγβνία Μυλω¬ νάκη, Άρισΐέα ΜυλβνάχΤ), Κα,ιη Μυ· Χά Καίτη Χονμβςιατον, Παοα- Η ΠΡΩΤΗ «ΜΙΣ>
  Νά «»1 ιιΐα ηβανματικα εϋχσρ σχτ) νΐνησις
  κου μά; ί;χ<ται άχι 4πό την Ν. Ύόο«ην ή άπό «ού; ααοισΐου;, άλλά άχ{> τήν.,.Κοκ-
  κινιάν.ΉΐίθΗκινια ί£έλε{ε την «μ(ς· της. Ή
  Κοκκινια απέκτησε «ήν «μ(ς» της. Ζήτοο ή
  «μΐς Κοκκινιί!
  Καινούανιο Κοκκινάιιι μόν, «αί πΐύ νά
  σέ κρεμοση! Καινούοιο! Τοά 1932 άν άγα
  πάΐε. Έ»ώ οάς θίΐω ένημεοόιης' «οί γοο-
  νόιης. Πβοτοϋ ακόμη βγή τό 1931, βγή«Β ή
  μΐς Κοκκινιά τού 1932. Ποιό: μηοοΐί να πά-
  «ηγοοήου ΰσΐεοα τού; σνμπαθιΐς «αΐοίκπυς
  χοϋ ΠΒΐΒσίχοϋ συνοικισμόν έκΐ ΗαθαστΒρή·
  οβι; ΟΰΐΒ το Πααίσι βέν έίέλβί«»άι«όμη την
  βι«ή του«^ί(». Μα τή» αλήθεισ, άν ήαοβτ
  κύ]ΐος ντέ Βαλέφ, θά την νξθβγα τήνκμΐς»
  Κοκχινια καΐ μΐς 'Υφήλιον!
  Ή είδησις εΐιαι εύΐάοιστος καί από 51-
  λης άπθψβΐο;. Μά; άπαλλάσσβι λιγάκι από
  χβζές καΙ ό/ληβές σκέψ»; τής Ηο(σβ<β(.ΚοΙ- αίς «αί κβ'"1-· Άλ'.ο «έν άχονη, βΐλο δέ» 8ια0άζ·τβ στάς ίφημβοίΒας. Φιιίχβισ, ά- νβργΐα, σνσσίΐισ, έ;ανο>, ποΒΒΪαι π«(νης,
  αΰΐοκτονίαι, βυσμε»έ; έμποοικ&ν ίσοίύ(ΐον,
  ίλάττασις τοδ Η·«ύμμα*ος-1βοβ οί (Ιβήσβις
  μέ τος όκοΐα; πλαγιάΕομχν ηοΙ έξνχνονμΒν.
  ΙΑά την άλήθεια—«βαοεθήκαμβ κια αυτόν
  τόν σ*οπό. Ήταν καιρός ν' όκούσαμε
  ■αί καποιο άλλο τοαγονβι, κοιό ιύχσριθϊο.
  Καί ή μβγάΐη ίΠησ ς τής έπλονή; τής «μΐ;
  Κοκκινάς 1932» ήλθβ. Ώ χαοι!!
  Μΐ γκοινιάρηοκ: έβριψιν τή* Ιδέαν
  έ ί δόθ
  ο γρη: βρψ ή
  5ΐι έφέιος μέ την κρίσιν κοα διβαχόμβθα
  εΐνβ άπρΒχές κοΐ σχβοόν λγπληματιιιόν νά
  άσζολούμβθα μέ 6ιασχβ8άσεΐ(, μέ χορεύ;
  χαί μέ καλλισ'ΒΪα. Ά φίνω κου αλλοι <πβ· Μαλ<σθησαν γιά νό ύιοσιηβίςΌνν ττ|-ν γνώ¬ μην αυτήν, άχι αΐκανομικοΰς άλλά ήθΐΗθΰς λόγονς. Άνοησίες. Φρο«ώ άπκναντίας ότι τότβ Ακριβοις πο<πβι να γλ·νβΙς μάλιστα
  ή «Μΐί ΚοΗπνι) 1932", άμ/βί'ς άλϊίζβι
  ή αχηνοθεοία τής Εα>ής μίοα αΐήν φονια·
  οία μας Να τα βλέκονμε δλα ρ,όβινα ε μπρός
  ματ; ΤΙ Μ»; έ α»ρ(·ρνος
  σ>βυή Ρυδουσάκ», Στέλλα Χανδοάχη,
  Μαρία Καοσβίτ»), Κονλα Πβοπιυάχη,
  Μαρία Μοοκουλάκυ, Βαςβάοα Κλάδου,
  Μαροέλλα Χ'/υμϊοιονοΟ, Γβωογία Ά-
  δαμάχϋ, Ελένη ■ ΒβνΒτάΝτ], Βονλ(τσα
  Σχοινά-ίΓ), Ελένη Βογιατζάκη, Μαοία
  Δαμοοάκη, Εΰοη Λβυκόχβιο, Ελένη
  Μπαλαμπανη, Ελένη Τσαγ^αρά»η, Μι-
  εία Σπνοιδάχη, Κι λλιόπη Γιοιλούντα,
  Μαοία Καμπασάχη, "Αννα Μανουσάκη,
  Βασιλική Σ«λαβάχη, Καλλιόπη Ζιμιτβ·
  τάϊη, Έλευθβοία Δαμουοάχη, "Αθανα-
  σία Β^βαγιάχη, Φωΐβινή Βουχάλη, Δή-
  μητοα Βουκάλη, άδβλφαί Κουγιεντάχη,
  ΠαΊτη χ,λ.π. κα("ώ; χαί οί Κυρίαι Πι
  πίτα Άοχοντάχτ), Φαςρώ Ο1*ονομά>η,
  ΕΰανθΙα ΧουμΒθΐανον, Μαοία ΕύδαΙ-
  μονο;, Καλλιόπη Καοτσωνάιη, ΜαβΙα
  Μαλαχάχη, 'Αγλοΐα Γάσπαρη χαί Κα·
  ζ
  'ΑλΙΐΑ χαί «6 Διοικητικόν Συμβού¬
  λιον χον ^Σνλλόγου άπαοπζομβνον Ικ
  των κ. κ. Μιχ. Καοοκιτσάνη 'Αντιπρο-
  έίρου, Έμμ. Ποαϊμί'κτ] Γεν. Γβ
  μαιίω;, Έμμ. ΔημητοοπούλουΤαμ.
  των Σύμβουλον Μιχ. Γαλατοκτ), Ν κ.
  Μσςκουλοΐκη, Παν. 'Αοΐοντι'κη, Νικ.
  Μάνδοκι, Νικ ΔαΓκιλο'κη, Άποστολ.
  Πβοαιοοκτ), Ίο. Γάσποςη, Δημη%
  Καοαβί'ου, Σπύρ. Δΐΐμητοιάοου, Άρ.
  Χανδοο'κΐ], Ία>. Ο!κονομβ*κη, Μιχ. Τοϊο
  λβντάκη, είναι ά;ιον σνγχαρη<ηοΙα>ν 8ι·
  όιικιΐ τοϋιο Α( κοΰνταις συνβιίλβσβν βΐς
  ιήν έν γένει διοογάνιοσιν τής έοριης.
  Μ Χ.
  —Πρωτοφανής λησΐβία.
  Είς μ'αν λίσγην χβθ Μιτροθκλίν
  ΝΙ>£'Γίρ-Ί]ς ·δρίοχοντ* μίαν «πό
  φί ) β
  τα ίέχα μΐλη τηί. 8τ«ν αΐ?»ντ)ς εΐβΐββ
  Χον τρείς προ3α»πιδοφό?5ΐ ληαταΐ μ* προ
  χεχαμένα πιρίοτροφα. "Ολοι Ϊ3Π«υ3«
  νά δΜκοόβουν είς την δια«αγήν «ψτ)λβ
  χ4 χίρια!» χοΐ ν» «αραδώηουν είς τού
  ληοΐάί τβ χοσμτϊμαχα κβΐ χ* χρή
  χ* όχοΐα ιίϊβν μιθ' ί»υτβν.
  σ»6λφ σιινίλιξβν ιδΐιβ ο{ ληβτ*
  πΐρΐ τδ Ι» έ<ατομμδριο' δολλβρ'ων. Α «ολ·369ως ΐίς ίι τβν ληίχβν ή:ώτΓ,α χον άρχηγίν το^ άν Ιιρείΐΐνβ δΐιοχ9»ω- αο«ν χιύ; (ϊ'δρας νά...δηλούν χά παν •ϊλόντα χων δι* νά μί) ήμκοροθν Ιτΐειτα τα χοος «3ΐϊ«δ ώξοιιν. Άλλ' 6 Ειχιιοτικό άρχηγός δέν Ι'ίχρινε χ^ν πρίτβσιν αύ την λέγω ; «"Οχΐ, δέν ήιιποοο&μιν νά βιατάίβμεν χ^ος χιιρΐους νά δγάλουν χά πανταλίν α των, ίϋειδή δπάρχουν χ» χυρΕιχι είς την αίθουσαν». —Ό μόνος κληρανόμος. Π?ό κολλδν ίτβν ιίχιν αποθάνη ιί τό Λ γχμπίρουν ««]« "Αγγλίας κ4«οιοι κόμ-ς Τ;ώ< Κλάρχ χωρίς νά Μ">η
  καμμίαν Βιαθήχην μολονοχιήΉριουαΕαχου
  άνήρχετο εί; τό σεβαστόν ττοο&ν χοθ ενόι
  έ «ατομμϋρίοιι λιρβιν. "Εκτοτε 8λοι σχε
  δόν ιί Κλάρ» τί): 'ΑγγλΙβς Ιζήχηααν νά
  άηοίείξουν δτι είχον δ:καιώμ·χχα Ιπί χτ}(
  τιΐριοκοίας α5ττ]ς χωρΐς δμιος νά ·πι·
  "Ηντ] αγγέλλεται Βτι παροκσΐάοθη ιί
  πραγματικός Βισίγγονος τοθ Τζώ' Κλάρχ
  6 δηοΧος, διχιο; αναγραφιυν αί έΐημιρί
  δΐί, κατώρθωσεν δντιο; νά άποδείξη Βτ
  Χϊτίγεται άη' ιύΐείας άπό χον μΐκαρί
  την, άφοθ έχοπίααεν ΙΐτΙ Ιτ- όλίχληρα
  Ιρευνβν είς χά άρχεΤα χαί είς χά ληξι-
  αρχικχ
  Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑ¬
  ΚΗΣ μβτώκησβν έν τβ όδφ
  Γοογολαΐνη καί
  δέχβται έν τβ Πολιικλινικΰ
  Ήοακλβίου καθ' εκάστην 10—
  12 χαί έν τβ ΚλινικΑ κ. Πρι-
  νιανάκη.
  ΙΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙΙ ΕΡΓΟΙΤΑΣΙΟΗ
  ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΩΝ
  Ν. ΠΑΡΑΣΥΡΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Χαρτοσακκουλαι αρίστης ποιότητος καί άντοχής
  έξ εντοπίου καί Εύρωπαΐκού χάρτου
  ΛΕΥΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΑΙ
  Διαθέτομβν βίς δλα τα μβγέΰη χαί βίς οιανδήποτε ίτοσότητα αίς
  τιμάς έκτός αυναγωνισμοβ χαί μέ παράδοσιν είς τα καταστήμα-
  τά σας, μέ έκιμιλημένην σνσχβνασίαν χωρίς έλλβίματα, καθ»·
  στέρησιν χαί κίνδυνον βροχής.
  Προτιμδχβ τάς χαρτοσακκοΰλας μας ^«οστηρίζοντΐς τόν" τό¬
  πον μας πρός Ιδιον συμφέρον σας·
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ! ΝΟ ΝΟ ΝΑΝΕΤΕ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ^--- ^^
  ΓΔΜΠΤ — Ό κ. Νι«όλ Ε. ΠΙβκάκης έκ
  Ζή,ί. ϊί"..(.ς «4 }Δ«« 'ΒΒ-ΦαηΣ·-.
  Μεεΐάκη *»ίλΒ0»ν το»! Ϋ«μο« «·ν έ Μί-
  τοχΐοις Π·βΗθ».βφίλου τή* ΚΒβελθρ^θΒ·
  Κ»ο···κή* 27πν Δεκεμββ ο»· Π-ρά- ι>ψ<>ί
  «οί«τηόκ. Μιϊ. Άνγ·λβ-η« 1«Οός.
  οί«τηόκ. Μιϊ. Άνγ·λβ-η« 1«Οός.
  —Ή βΐς Μαο»β»«1 Ίεοβνβμΐβο· Μ< ό κ. Μηνάί ΆκοστβΙΙίβης ί.έλ.σαν τοί.β «άμο·β «•ν. ΠαΒάνβμ»ος *ββ<στη ό κ. Νι». Μεί· λέοθη κοοχθβς είς Μονήν Μα- οί γάμοι τού φίλοο κ. Λαζάοοα ΆλεΕα-η «Ι τής »Ι·»ίΜ·ΙίΙ»ί ·.·*·«}. Πβοά—μιιιος κβοέστη ή ΔΙς Δρισιία Κ. Δοκουμετζίδου, θβουά σογχαοητήρια. -Την ήμέοαν «*" Χβιστ»υγίννβ·» Ι- ΜΟ 1 ·» 1 η »1ς ··. . »? τσβ ν. Ίωβννοβ Ζι βίκ· καί «ήβ Δίδος Ζαχβοίνιος Π νιββ<ΐκη. Ποβά- ννμκιος πβρέσΐη δ Γ. Ρνσαπης, έμκοοπμβ' * ΑΡΡΑΒΟΝΒε. - Ό ιρίλος κ. Γιώβγο« ΜαρογΗάπης νοΙ ή βνΐς Μανί«α Γ. Ββγβνη έτ<λβσα« «οοχβές τούς άβ0οβ«ιν»ς τβν έν μέσω εύιοτατου χύκλοα «ρ,οσπεκΧημενβ*. θ ή θβομ* γχρηή ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Τοίις βιαπρβπΐις Ίατοοθί «. κ. Χατζηίάπην ΓβΙΫθβ"»» μ<>'·
  ■οτήοα Μαΐ ΔηπουμετζΙβιιν ΚΙμαινβ κοΘγ-
  λόγον καβίσχόντας ήμϊν τάς κολβτίμοβς ύ-
  κηοεσΐαί των έν »Φ «ςοσώβφ της Μαο(·
  κάς μας επιτακτικήν αΐσθανόμιθα την ΰπο-
  χοέωσιν ίνα (ύζαβιστήοαβμβν «οί βημοοία.
  θΐπογενβια Δ Καββλάκη
  ΐΧιρω οτήν πόλιμα$.
  —Μέ σχετικήν κίνησιν εχέο,ασβ χαί ή ή-
  μέβα «ής άαΐιΖΒονιας.
  —Σ»νβ«βλβ«·« βίς τουτο «ό ανοιγμα «Α»
  Βιαφόοων καταστηματοαν.
  —Έν σονδνασμφ μέ «ή· ίλβνθβο,ίαν «ής
  Βογασίας ««ν κέντρω* άϋαψοχή;.
  —Τδ μί«βον (οϋτ· Αγιιαινιασθέν ά* δέν
  αχα«ώμβθα άπό χέβνσι ή χροχέβνσι.
  —Έβαισε νέαν ζωήν βΙ« «ήν εορτήν «ή(
  ■Βώΐης «όν Βτονς.
  —Ήτις καί ΧΒθΧολΒμιχοϊς άχόμτ), χα·
  ΒονοίαΕε δψ ν Κνριακής άργΐα;.
  ' την κοώτιιν μι«αμισονύπ«ιον «ής
  Ή|]α·
  χί
  — ΠαβΒτηοήθησαν έσπΒνσμέναι
  άστονομικε·* ειϊβ'Ε τού Μβνσιίου
  Ηλ·ίο«.
  —ΤΙ σανίβαινι. Ιέ* έΕηκαιβώθη.
  — Θ^υλΒΪΐαι έν τούϊοις ό«> άπό τ>νος,
  «6 Μονοεϊο* μας ύποβλίπου» μνοτηοιεοΐεις
  άβχαιοκάηηλοι.
  —Ό θοδλος μάλιστα, ώς άναφ<ο8τα>, ίέν
  προίρχεται άπό ψοχολογικήν «ίιβιν.
  —Άσκηθϊίσαν μετό »ήν γνωσιήν κληρα-
  φαρίαν δΐι τ6 Μονσεϊον Όντάριο τού Κα-
  »α5ά απέκτησε* εσχάτως οχουΒαιόΐαια
  Μιννΐχά Μΐμήλιν.
  —Άλλ' δτι είνε κολϋ καλαιότπθθΒ ταύ¬
  της. ■
  —Κατό. την νύκτα τής καραμονήβ εγέ¬
  νοντο αί σννήθειΕ χαατοκαικτιπαΐ έκιχει-
  βήοεις.
  —Κατά «άς κληροφορίας μα{, μπτιΙΊις
  οημαοίας.
  —Έν σαγκοίοιι μέ καλαιοτέβας έποχιίς.
  —Πάττως βϊν Ιλειψαν 11 κ«ρ.οΙοαντΒς *ο·
  σά όκωσβήποτε σι βαστά ή τούλάχισΐον
  αΕιοσέΒαοτα.
  —ΟΙ χαμινοι δπεΐς καντατε ήσαν αί χβ·
  ριοσόιεροι.
  —ΟΙ βασιλόϋηττΐς μββικειν οτμκολκέιν.
  —ΈσημΒΑνοαν Ας μά& εΝΑηρ.οφόρ,ησαν
  οί καθόντΒς., ψηστική. άτνχίαν.
  —Λόγφτής πληθώραί εργασίαβ των φούα
  •ν κατό τάς ημέρας ι υιός.
  —ΚαΙ τής ανεπάρκειαν των έξ [ύιοϊν «Α
  άντακοκοιθονν είς «ήν έν λόγω πληθώραν.
  —"Η βασιλΰπηττεΕ δηλ. έπάηκαν ή έπα-
  κοψήνηκαν.
  _—ΚαΙ εί ιω οί τΊκογένπιαι τινΜν σνμχολι-
  Μν Ιοΐεκήθησαν «ου ώααίον ίθίμον.
  — Τής κοπή: «ή; βασιλόκηττας.
  —Μ ε χά «ήν επίσημον βια'ψενσιν κεςΐ ά-
  οατολήϊ χρημάτων ιΐς «οΰί άνακήοονς
  Χαν(«ν.
  —Την οποίαν ατβκοίνωσενό ούίόθι βοβ-
  λιντής Χανίων κ. Βολονδάχης.
  —Ά«αγγελλεται ώς έ» βλΐτ] στηΑα γρά
  φομεν—ή κροσιΐή: αποστόλη χρημάιω»
  •ια «ο«β άνακήοονβ Ήοακλβίον — Ααση-
  θίο».
  —ΝΑ «ό Ιδΐίμε καί νά μή «ό κιστιύβεε-
  μιν.
  "*'Η οχολική έφορεία Χββ*ο«Υή6. , ,
  —Μοε παρΒΜάλεσε «α άναφέβωμβν τος
  Βύχαοιστΐας τη; χοδς «ήν Δίβα Α. Κοομα-
  βά«η.
  —Ήτις δλαΐΕ βύβοΒμήτεες ΚΒοοέφερι
  κατά «ήν βι·$αΐθεϊσαν κβοχθλς κλήρωσιν·
  λαχβΓου, ύπέβ «βϋ Ιχολικαν Ταμείον Χη«-
  ή
  6ίος·ΙΟΟΟ δοαχμβΐν.
  «ηί,
  ο ΡΙκορτερ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.- Καλούν«αι είς γινικήν
  ιακ«ι»ήν Συνελειιαιν Α' κάντα «α μελΐ| «όν
  Αν«ικομμο«νισ*ικον Χνλλόγον Νομόν Ή-
  Βοχλιίον «ήν κβοσεχή Κυβιακή* ΙΟην άβ-
  (αμένον μηνός καΐ («όνβ χεοΙ ώραν ΙΟην
  χ.μ. χαί έν «ώ είς ϋλατπΐαν Στράταν κ·φι-
  νεΐον «όν κ. Άνοβέον ΜιγάΒη κοό( γνε·α·ν
  :»ν χεΜραγμβναν άχδ ΔιοικητΐΜήβ «αί δια·
  :·ιβΐατΐΝής άκέφιωβ κατά «δ λήξαν Ιιο» κα.
  Ιγκΐΐσιν «όν άχαλογισμον χβήσετοϊ 1931.
  Έν περιπτώσει μή όχοοτίας καλοβντα»
  ήν έπομένην.ΚνΒ^κήν είς «όν βς άν»ι<· !·> δοιζόμβτον τόπον «αί χβό»ον μέ «4 οβ«
  ά άχοίνΐως θέματα.
  Έν Ήοακλείω «Β 2 ΊανοναοΙον 1932
  ό ΠβόΒβοος ό Γεν.
  Εμμ. Β. Βαροίχβτβ
  Γ.
  Τδ Ό·ον«·α«Β·Ιαν«ο«Ν. Έμμαν. Ί»α>.
  Αλ·|ά>η μ·«««έο*ΐ| είς «ήν νεόδμητον οΐ'
  ΐον «ο« κι «| λατιΐα Βύβγγελ.στρΐαβ
  λλ |-|
  |ά>η μ·«
  «ο« κειο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ*
  ΑΝΟΡΘΩ*Ι*
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΈξαιτΒρινοϋ Ιηιο(α Δολλάοια 10.
  'Αηασαη β Ι «<τβδίί{βις συνδρομήν χά, δημοοκύαενν φέρουσι απαραιτήτως τίιν ύκογρβφήν τού Αι«υ8υντβΟ κ«1 Ιδιο κτητου τής «'Ανβρ8ώο«Μί» Ηράκλειον 3 Ίανοναρίου 193: Τ Ο ΕΚΔΟΘΕΝ προχθβς διάγ γελμα τού κ. Πρόεδρον τής Δημοκρατίας ομιλεί πολύ ορθώς «πεοί κοινάς προσπαθείας πρός ά ποιρσπήν τής καταστροφήν. Διότι ποσφαχϋς μία τοιαύτη μόνον προσ¬ παθεία θά άηοσοβήοπ την κατα στροφήν—καιασιοοφήν ποανΜατι κήν καί άνυπολόγιστον είς συνε· πειά;. Άς ίύχη&ώμιψ πάντες ότι ή Νσινή ποσοιάθ«ια αύ*ή Θ4 κατα βλτ)θβ ή θά κατορθωθή νά κατα βΙτ)&Β. Π<ρί αυτού πρόκειιαι αυ¬ τήν την στιγμήν. ΑΙ ΕΓΧΛΙτού Ισμέτ καί τού Τεφήχ Ρουσδή είνε βύχαΐ τυπικαί θά είπουν αί πσλλοί. Έ έ* τούτοις άναλον<σθ0 κανείς ότι ή έλληνοτουρ<*ική φιΐία επαγιώθη μόλις πρό δΙΙγου καί όιι αί βύ/,αί αυταί άπβυθύνσνται μέ ιδιαιτέραν θεομδΐητα πρός τόν Ελληνικόν Διόψ, «ά προχθεσινά έπίσηαα «ουρχικά ΐηλενοαφήματα θά κατα λογισθώσιν σοβαρώς υπέρ «ών σχέ σεων Ελλάδος—Τσυοκίας έν χφ ένκαινιασθένιι εύού καί πραγματι »φ πνεύαατι τής συνεργασίας καί άμσιβαίας εμπιστοσύνην ΑΙ βύχαΐ •ών δύο Τούρκων πολιτικών απο- δεικνύουν εύγλώττως πόσον παρα μέτονν ούτοι ώς νταθεοοί {γγυηταΐ καί ,άκλάνηιοι στυλσβάιαι τού πνεύματος τούτου. ΠΑΡΑ <0 Γαλλ·κ0 πρεσβίία Αθηνών εγένετο, ώς προα νηγνείλαμεν ποοχθές δ.άβημα «ού κ Μιχαλακοπούλου διά «όν άαο- κλεισμόν «ών ο Γ*ών μας άπό «άς Γαλλικάς αγαθάς. Φαίνεται ότι πά οά πάσαν ενέργειαν μ άς έν Παρι¬ σίοις δ άποκλεισμός ε υιός έξακσ λουθεΐ. Καί ή Κυβέρνησις ήρχισε καταβαλλούσα προσπαθείας νενι κωτΐαας αημασίας διά «ήν άρσιν «ου. Άς ελπίσωμεν πάντως ότι «ό ζήτημα θά λήίρ. ΚαΙ διότι πρέπει νά λήξο άλλά καί διότι συμβαίνει διά δευτέραν φοράν έκ μέρους «ής Γαλλίας καί κατά τρόπον πλέον $ άδικαισλόγητον έν σχέσει μέ «άς κειμένας συνθήκας μΐ«α(ύ των δύο χωρών. ΤΑ Α,Α'ΓΚΑ συσσίτια πρσφα νώς δέν άποτελούν «ήν ρι- ζικήν καταπολέμησιν τού σσβαρσύ μειαπολεμικοΰ προβλήματος «ής ά- νερνίας. Ουδείς ύπβστήοιξε ουδέ κάν διενσήθη τούιο. Άλλ' αύτό δέν έμποδίζει κανένα νά πιστΐύο ότι ή σημεριν*) Κυβέρνησις είνε ή πρώιη κου εσκέφθη κοί Ικινήθη δρα¬ στηρίως κατά τίς άνΒογΙας διά δια¬ φόρων μέτρων άτινα δισρ«ώί συνε- χ/ζπ καί συμπλτ/ρώνει. Αύ*ά όιά μεοικούε κακοπίστους οί δπσϊοι ευρίσκουν λόγους νά μην είνε ου «ε ■όσον δα εύχσριστπμένοι άπό «ήν όλην πολιτικήν προνοίας τής Κυ¬ βερνήσεως καί *·}ν όλην αύιής δρβ- σιν είς «4 διάφσρα κοινωνικά προ* βλήμα««|. ΦΑΝΤΑΖΟΜΕΘΑ πόσον θά έ ξαρθούν πάλιν αί έπισυμ- ββσαι είς «ινα μέρη τής Ελλάδος πλημμυραι. ΑΙ πλημμυραι αυταί λένεΐΑι ότι έπρρξένπσαν καταστρο¬ φάς. Έν πάσιν περιπτώσει λόνα>
  «ής έκοχής α( καταστροφαί αυταί
  δέν είνε οημαοΐσί τοιαύτης ώς άλ¬
  λως «ε καταδηλούται κοί άπό «ά
  κοώτα «ηλενραφήματα. Καί θά
  ηοέπΒ είς %ά. σχετικάς έξάρσ*ι< νά μή ο<>#0 «όνος πολύ ύν^λβί. Τό
  άναφέοομ<ν δ' αύτό έπ' εοκαιρ'ο εξηκριβωμένα πληροφορίας έκ Καλαμών μοΘ' #ν κά·σικοι «0< πόλεως ταύτης έ.ριβσν πρό ημερών •ά μάτιά «ών άνογινωσκοντεί «Γς «ινας Αθηναϊκαί εφημερίδας «ήν καταστρρφήν «ής πόλεώς των έκ βιισμού, έν <5 δ σεισμός ι διός, έ- Λιανμβάς »ε)ν προηγουμένην είς «ήν πόλιν των, δέν ^ιο ίύδέ ίσχυρόι/ ΤΑΥΡΟΣ ΑΝΟΤΒΡΑ ΑΙΠΑΪΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΛΝΑΚθΙΝΟΖίΙ-*~ΤθΥ 2ΥΝΔΉ5ΜΟΥ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟ1ΟΝΤ_Ν Ό χ. Κοκκιν&κης ·1ς Ινχώρι» φόλλ* τ»ΐί Ιης τρίχοντβς €ΐκειβπβιοόμανβ( την Γΐνιχήν ΆντικρββΜΐιιίβιν κβισβν τθν τ«{»»ιν τβθ ΝβμβΟ έδαμβαίευο· τη· λβνρα«αμ« 4ποστ«λέν καρ' αΰχιΰ πρός τί>νκ. ΠθΜθυκ«υρνέ)ν δια τοθ *-
  ιιο ο» ««τ«νν>λ«ι βλον τβν Έμηοριυό
  μβ. ονκόβμβν βπ άρνιΐτβιι νά σομβί-
  φμΘο μέ το νομοβεηκοιτ δ·«τ«γμ«
  πΓ>οστ«οί«ς έλ«ιβ>ιαρ*νΝν^'· κβΐ ίτι ο
  ν^αμο-, βϋτός (Έμ>τορικος) έΕ*κο
  νά έκΗΐτβλλϊόΐτβι κ«1 βββερβι
  ς ροιν*>νο(
  ΠρωτοχρονΐΒΐικο δΰβον ηρο;
  Εμπορικόν κββμον τοβ ΝομοΟ
  κκΐ προ: «νύτλν τέν κ. Πρ«θ»κβυρνβν.
  Κύριβ Κ κχιν&χη, 6 έν λόνν Νόμος
  ημβ'ΐϊυβη μέν η«1 έφ«ρμίζετ*ι *π6
  την 24ιν Δϊκβμβρ'.βι», άλλ' ούίβΐς Αηο (
  Αύτΐίς βύδίΐς ηλην 'Υ,ιάί/ έννώριζιτβΰ
  τβ μ·χρι τής 31 λη{*ντος οηότε μ«1 μβ (
  νόν Ε νίνα νννβΓΟν λντος τής πολ«»ς
  ΉρκΜλΐϊβυ. Πδς λοιηον βΐχοπε την ά-
  {ι»»αιν οί έν τ«Τς έιτβρχίχις έμιτοριυό
  μΐνοι ν* ννοφίζΝαι τβν Νίμβν κ«1
  τάς λεπτομερείας βότοί;
  ΟΙ ίμποροι &δΐ>νατ6ϋβΐ ββββ'ως &νΐα
  &ντικρόσμ«τος χά Ι χειρΐς ούίεμί«ν ά-
  φ&λειαιν ίτι δέν θ* ζπμιώαβυν νά ί{«·
  χολο»ΘΑβ«βιν άνορΑν ελαίου διότι κ,
  Κοχκινάκη δκϊ>« Μβ>τηρτ(σ*τι τελιχ&ς
  τέ) Νομοσχεδιον τ» "Ελ«ια τής Κρήτης
  Μ«τ>βιι«6σ«τε είς γενικήν στχσιμότητ».
  ®ά είναι δυνατήν νά ΐτωληθ&σιν ΑφβΟ
  ηωλήσο ηρ&τον ή Παλαιά Έλλ«;, Ιιγϊι-

  ή Κ4ρκν>ρ«, Ζάιυ>9ο{ χ«1 Μητιλήνη
  τδν όιτοΐΜν τα ελαια ώ; γν&ίθτβν ε!ν«ι
  ποιοπχ&ς άνώτβοίΐ της Κρήτη;, ν»1 «άν
  κ»ρβ»σ·αιαθθ ϊλλ> ψις τύτα κ*ΐ μονβν
  θά πνλΐί?η Α Κ?Ατη τής 6κβί«ς ...τυγ
  χάνβτι άντικροβϋπο;.
  01 ίμιτβροι κ. ΚοΗκινάκη ουδέποτε
  &«ήρ{οιν έκμβτ«λλ£ΐιτ>(. ΟΙ (μηοροι
  εΐνβι Ικιίνβι ΐχια ίφρόντισοιν νά
  έι«6ώαβ»ν, νά βΐϊφΓ,. ίαβυν τα πρβϊόν-
  τ* τού τόΛβυ μ*$ ιΐ, ηάσαν γιινΐοιν
  νίϊς Ι οί ι δοιπαιη ηαλβίβντβς Ματά τοθ
  φοβεροϋ αυν«να·νΐ3ροϋ ξβννν πρβΐόν-
  τ*ιν δι«χινδυνίύβντβς την κπριβυσΐΒν
  ν Μοί κολ>άΗίς Μ*τ«στρεφόμβνοι,
  ά.(υ δέ €ΐχαβ(ΐκοΗ ΚρβηκΑς βονδρβ
  μής κ«τώρβΐί!ΐ«ν ·1( όλην την ΟΙμοι*
  μβνην νά έπιββλκσι τοΌτκ 6$ αρίστης
  ηβιότητος κβΐ το Κρ&το: ϊιτρβπί ν* ά-
  μϊίψθ κμι ν4 ηροστα»ίο"ίΐ τέν Μλάδβν
  τ»ν διότι χ>1 την καρ«νννην υκοστη-
  οίζβυν χβιι την Εθνικήν «Ιχενβμίκν μι·
  Χα>ς χ*Ι *«νάκς έςΊ>κη£<*' «ν. 'Υμεϊς δέ ΑντΙ νά οποβτηρ ϊ«τ· τού τβος <», μβχλβυς τΑς Ιθ ικης βΐιιβνο μί»ς κ*1 αννδεαμονς έμηβρίον χαί π«- ρκγ»>γής Τίύνβνίίεν τίύς Κ5>τ«νΥ*λεΓ«
  4«κριβίστ«τ« χ«1 δή *1ς τ«ν Κβν
  Πρ»-θϋΐ«ουργον ώ; έχμκιχλλβντχ;.
  Φρονβΰμεν χ. Κοκκινά»η 8π «ντΐ ν*
  βημοχοκητε χ«1 νά β^ζ βϋχ
  σ«ς η ?ο νά ίι»ι8ιβατο9ητί ιΐς τβ πρΑτον
  άτμ6ιτλοιον χαΐ φθ^νο«τε; ίΐ, 'Αθή¬
  ναις <ι ΐκιδιώςβτε την τροποτοΐησιν τβΰ άν*φα>ρμέ)βτβυ δι>τάνμ«τ>; χάριν «ύ
  των τβΗΐΝν των η«ρ«γ«γών.
  Ό «Ρβεδρβς τΒν ΈμπβρΜν Έγχιιρί
  ών προΐόντνν.
  ΧΡ. ΠΕΡΑΚΗΣ;
  —Ή προχθβσινή έορτή τοΰ Α/
  μικτοΰ.
  Την παρελθούσαν Πέμπτην εγένετο
  είς το Α'. μικτόν Δημοτικήν Σχολείον
  Ηρακλείου ή έβρτή τής πρΝΤοχρονιάς
  «αρασΜΐυασβιίια 6ηο τβν όιδααχβλ-σ·
  ββν τβθ σχβ> β βυ τούτου
  Κατά την εορτήν έκοιτη Α Άνιοβετβι·
  λιάτ κπ κηττα, είχον δέ έ{ ού της μ··
  ρίοα απ«ντα τα ηαραβτάντα καιδία
  τιϋ αχολίίβυ. 'Επίαης διενιμήθηααν
  διάρορα πρωίβχρβνιάτιχα δ&ρα «Ι.
  τ«ύ; απόρους μαθητάς τβ» σχβλΐίβυ
  γλυκΐβματα χβΙ ενδυμασίαι χαταοκευα
  σθεΐιοιι έιιΙ Τ€ΰ κρός τουτο διενεργη
  ΘΙντβς έρανον υπό τβν μαθητριβν χά
  μαθητβν τ«υ σχολκΐβυ άνά την πόλιν
  ΕΙ; (ήν εορτήν Ητις χά«ις αίς τάς άβ-
  χνου« φροντίδας τβν διδαοχχλιβοών
  τβθ βνΗτερΜ σχβλπίβυ, έβημ>(*<σι μέγα λην επιτυχίαν παρέατησαν ο 'ΕκιθεΜρη τή< Αημοτικβν σχολεΐΜν χ Γβύνης χ·1 ΐινιτ$λχ τώ/ αχολΐΜ&ν ΈηιτρέτΤΗν Κατά την διάρκειαν τϋι εορτής ό Δι «υθυντη; τού σχβλβίβυ χ. Αστρινάκης ωμίλησεν άιτό χειρβγράφβυ 4πΙ τή{ ση μασίας της. —Ή πολιτογράφησις των Όμογβ- νών. ΔΓ ίγκυκλίου τβυ κρός τας Νομαο χία« τβ ΎηβυργΐΤβν τβν 'ΕαΝΤΐριχβν, παρεχει διαφβοους ύδηγίας δ'βν άφβ- Ρ9 την σύντ>{ιν τβν άπβφάσΐιιν, <ηγΙ κβλιτβγραφήσι*ις των ομογενδν. ΑΙ ώς ανκ άκβφάαΐις θά έοαρμόζβιντκι, άπέ τη« Ιης ΊανβυαρΙου 1932. Α«1'!ιΤΙΗ1Α!11ΟΣι.Ε. ΙΑΠΙΗΙ ΕΒΙΙΗΐυΐΊΙιΙ ΛΙΙΙΟΡΗΙΕΙ! ΑΡΚΑΔΙΑ δκάσ-ην Τοίτην μ. μ. κατ' Ευθείαν διά Πβιο ·λΒ, Χαλκίδα, Βόλον, Θβσ)νίκτ)ν /ΕΦΓΡΟΪ ή ΝΑΥ¬ ΚΡΑΤΟΥΣΑ (<ίνσλΓκ) έ ά- στην Τοίτιιν μΐσο·ύχτιον διά Ρεθυ μνον, Χ «νιά, Πβιοαιά, Χαλ>ί3α, Β ·
  ,ον, Θβο)νίχτ)τ>, Καβάλλαν, Άλίξαν^θού
  •ολιν, Μυτιλιίτην, Χΐον.
  ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΝ Ι άσιην
  Πέμι»".τ)ν ΙΟην ι·θ(ΐϊνί|ν διά Ρΐθνιινον
  Χανιά, Πδΐοαιά, Χαλκίδα, Βόλον, Θ,α-
  σαλονίχυν.
  ΈΛΕΝΑ Μ. ίκαοτον Σα00ατ
  Ιην ποαιΐντΐν διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  Πειοηιά, Χαλκίδσ, Βόλον, θ σ)-ί ην
  ΖΈΦΥΡΟΣ ή Ν *Υ
  Κ«"ΑΓΟΥΣΑ (ίναλλδξ) έ ,ί-
  _ .]» Ευοιακήν ίσκέρας διά Άγιον
  Νικόλαον, Παχεϊαν "Αμμον, Μόχλον,
  Σητείαν.
  ΓΚϋ τού Ποακτοοβίου τηλ. Ν 3Γ)
  ΑΤΜΟΠΑΟΊ'Α Σ ΑΜ Ο Υ
  Τό ναχΔπλουν θαλαμηγόν
  ΦΡΙΝΤΩΝ «ναχωριΤ έ ,^σ'ν
  Κυριακήν η μ διά Ρέθυμνον, Χανιά.
  Πειραια. Ταξείδιον ανιχον χαΐ
  όν.
  ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΐν
  «ΑΕΩΝ» εκάσηιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  . μ. κατ' βΐθΐΐαν διά Πιιοαιβ—■Χσλχι-
  π—Αΐδυφόν—ΒόΊον—■ θ«κΐαλη*(Μ«·
  ΦΩΚΙΩΝ Ικάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥ¬
  ΗΝ «. μ. διά Ρέθυμνον—Χανιά—Π».
  Β5Θ1
  ΑΙΪΚ8Ι ΘΕΡΑΠΕΥΤΗγΙΙΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  Ι ΑΤΡΟΥ
  Όβ. Έβανς Καινούογια Πόοτα Άρ. 75
  Παθολογιχά Γυναιολονικά
  Ουρολογιχά Δερμκτιχά νοα6μ«τ«
  ζ ή θεραπιΐα
  ββος κιΙ ύψ'ποιινα ριύματα
  βιά Ββρματικός «αθήσΒΐς.
  Αριθ. ιηλβφ. 158
  Δέχβτοι 9-12 ηοΙ 3-9
  ΓΡΑΦΕΙ ΧΩΡΙΣ
  ΠΙΕΣΙΝ
  τ
  ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ-
  ΕΥΚΟΛΩΣ
  ? Ουδείς οτυλογράφοί
  Ιχίι τόσον Θαυμασίαν πέν¬
  ναν δπως 6 ΡαΓΐ^βΓ
  1>ΐιοίο1ά νά γράφη χωρίς
  ηίισιν κα( προσπάθειαν
  ταυτοχρόνως καί ν' άπα-
  στρά7Γ— σάν ώραϊο κό-
  σμημα.
  Σας έπιτρέπει νά γρά-
  φετι χωρΐς ενόχλησιν, καί
  τόσον εθκολα, βσον καί
  άναττνέετε, είς τρόπον ώστ«
  νά συγκετρώνετ» τάς σκέ-
  ψ*ις σας άνενοχλήτως είς
  δτι θέλΐτΐ νά έκφράσετ».
  "Επί πλέον ό ΡβΓΐεβΓ
  ΌυοίοΙά ίχ«ι μεγίσ—ν
  ΐτιριτκτικάτητα μελάνης,
  είναι οτεγανός καί έγγυη-
  μένος διά 25 ίτη.
  ΚΛΑΣΣΙΚΑ
  ΧΡΩΜΑΤΑ
  Ό ΡβΓΐίβΓ ϋαοίοΐά μέ
  τα έξ άθραύστου πιρμανΐ-
  του ΓβϊβΓνοιτβ τού είς
  πλουσίαν σειράν χρωμάτων
  ]Λ Κ ί Βΐειι
  ά&πα, Νοιγ & Ογ καί νβτΐ άβ
  δβπίοτ 1>αοίο1ά Ότ. 805.-
  5ρε<άϋ „ „ 730.- ΤυπίθΓ Μ „ 630.- Ιπαγ η „ 530^ ρ την 'Ελλάβα Βασίλ. Γ. Δβρτιλης Σταδίου—Άμβρικγ)ς 1 ι Αθηναι. «'Ανρβθώσ«(ος» —Μβτάθβσις άγοο·νόμου· Ή Γινικη Διοίκησις Κρήτηϊ ΑΓ ίγγρά- Φ»υ της πγο{ τευς 1<ιοκτ«ς 'Αγρβφυλβ- Ηής 'Η;«ι<λ«(ου χβΙ Χβνΐυν γνειρΐζιι ότι δΓ άΛοφάβεώί της μιτ«τ<βι»ι 6 ά- γρο 6υο- >λιχι«νβυ Ά?. ΔβρΙβης (Ις
  τβ '*γρβνβμ«1βν ΆρΜβλβχειρίβυ τΑ|
  έπηπτικης κιρΐφερε(«ς Ήρ«χλ«1·υ.
  —Άτέλβια είσαγωγής.
  Τέ) οπβυρνΐΐεν των ΟΙκονβμιχβν διά
  δι«τβγή{ τού κρός τό Τιλεινιΐβν Ήρβ-
  κλιίβυ κ«ρ«γγ*λλ·ι βπ»»{ ποιρβδώσο έ-
  πΙηρβθΗρινΘ άτελβ'α είς τβν Δήμον Ή-
  ρβκλείβυ βιβφβρα ΐΐσβχβίντβ ηαρ' «ώ-
  τοθ Αλιχτριχά εΐδη χρηοιμοκοιηθαοβμε-
  νβ δια τάς ανάγκας αύκθ.
  —ΑΙ κοινοτικαί δισχβιρίσβις.
  Τό ύιτβυργεΐβν τΐν ΈθΜτερΐκβν βι'
  έγχυχλίου τβυ κρός τάς ΝβμβρχΙβς γν·»-
  ρίζει ότι Α ασχηοις τβθ ένδίκϊο μεσβυ
  τής ίφέβΤΝς Ινώκιον τβθ έλΐγκτιχοθ £υ·
  νβδριβυ χοττ' *ηβφ4σε»»ς Νομάρχου ΑΓ
  ην ιύθύνιτκι ο πρβΐδρβς Κοινότητος
  κντά την έκοίκβσιν τβθ άπολβγισμβθ
  Α βιά την μή έμπρόββσμβν τακτβπβΐηοιν
  έντάυ«τβς πρβπληρο>μη( δέν άναβτίλ-
  λΐι την εκτέλεσιν της κ«τ«λβγιστι>·ης
  ηρά{«»»ς χβΐ χ«τά ουν*«ιβν βΐ κ. κ. τα·
  μίοιι διον νά πρβίρχ«ντβι εί; «ην εί-
  οπρβίιν τβν ·1( βχρος των υπβλβγοιν
  Προέβραιν τβν ΚοινοτητΜν χατκλογι-
  οθίντειν χρηματιχϋν κοσβν.
  —Ή έμπορική σχολή Ήρακλβίου.
  Ή Γινικη ΔιοΙκησιβ Κςήτης βι' έγγ(ά·
  <ροο εης πρός την Νομιρίίαν γναρ,Κιι βτι αυνισΐά έπιτροχή» άπυτ«λ.ουμένην ·εε »ών κ. π. Νριιομηχαν Κια καί ΕΙΐηνοβίκοο Ή· ρακλι'ο«Ί ι ι ίτινΐΕ ουνεννοΐ/ύμενοι θέλουσι ββί £ την «αοαλκβήν την έκ'Βλβσθει- σί» έργοσιώ» διά την επισκευήν ΐοϋ κα· «ασΐήματος τής Έμπορικης Σχολής Ήρα· Νλιΐο· ο»ό των έκ«ιλεστών «ής Διοθήκηί Άνβρ. Καλοκαιο,ιναν· ___ —Συλλήψεις. ϊυνβλπφθη 6 Μιχαήλ &λ«μκ6νη( Ι· τβν 38 γβνργβς χάτβικοΐ 'Λλφβς Νυλο- «βτΐμβυ, χ«τηγορευμ·νβς ϊχΑ -ΐκοκιΐρα άνβιιρέαΐΗΐ. Κκτεβχεβη έη' «ΰτβθ μ«Ι κιοτόλιεν £μ)θ κλϋρις σνκιρβν. Ό ουλ' ληφθΐΐς βιΐΗθτάλη ·1ς την άρμβδίβιν _* οα,Ύβλικήν αρχήν ΙΊθομνας. —£υνκλήφθη έηΐσης β Έλιυβέρ^ Γαλλιάς έΐών 34 γεκργβς χάτοικοε Τ*· ν«κΐανβν ,,Νυλοηοΐβμβ», διότι Ι'β« »«ραινβμΜ( ηιοτβλιβν βνοτημ«το{ *ν· κ*ν πλήρβς σφοιιρών, χ«ΐ*σχϊΡτβς τούτο» χ«1 ά»οατ«λ<ντο( τβθ <ΑΠ- φβεντΓ.ς μ·τά της οχημΜτισθεισης'"*· γραΐφ(α>( β!( την ΙιΙί«γγ·λι«ην?*'>
  Ρεθύμνης. ______
  —Μβταθέσβις γβωκόνοβν.
  Διβτάχβη Α μιτ*Θ·οΐ( τ
  μίνβυ Γ·ϋργ(«( Λοιαηθίου Χ,ΖΊ> ϊ'
  Είς «ντΐΝ«τάστ«οιν «ώτββ, "·**·"
  είς την υπηρεσίαν ταύτην* -ίί. >**
  ηββετιΐτκι χ«τ« η&σαν «ιιθβινότηπι
  αυτήν καΐ 6 γβκπβνβς Χανίων μ. Αιε
  Κ
  -Ό χοοός τής Ε.Γ.Ο.Η.
  Σημιρβν Κυριακήν κβΐ πΐρΐ τάί"3^
  ηογιυμοιτινάβ ώρας δββηβ·ται έν τβ
  αί&βυαο «Ντορέ» ο ηρβτος ΙτΑοιοβ Χβ·
  ρός τηβ ΊίνύσΐΝς Γνμνκστικδν Όργα»
  νύοεΜν. Πρβμηνό·τ«· κλΑρης Α ίηιτυ-
  χί« τβΰ χβρβΰ τουτο».
  —ΑΙ δδβιαι ΰήΐας.
  ΔΓ εγχυκλίου το» το υκουργιΐον Δι·
  ΐοευνηβ πρίς τβυς χ. χ. Εισ«γγελ«τε
  τβν ΠλαμμβλβιβδΐΜ&ν τβυ Κράτο»$ γνει-,
  ρΙζ*ι ότι «Ι πρίς τβυ{ δκσάρχκς χβρη·
  γούμιναι πληρβφβρί«ι πιρΐ κβινιχήβ
  κ«τ«στβισεΜς διά την Ικδβαιν άοιιβν
  πβρΐ βήρ*ς υηβκειντβι ε(( τ*λβς χκρτο-
  σάμου χχθ' βοβν αθΓβι δέν ηρβέρχοντ«ι
  β{ υπηριοιαχης άνάγχης άλλά επί
  τή ειΐτήββι Ιδιαατβν. '£ηομ>%νς δέον νά
  ζητηται π»ρ* τβν δ«α«ρχβν Α άκββτο·
  Αή τβν τ·λϋν χ«ρτοβΑμβ».
  —Τραυματισμός είς Ανώπολιν.
  Πρ,οχθές οί έξ 'Ανα>κόΐεαις Π«5ιαΙ·(
  Έμμ. Ζ. Πβ&ρΌΙΙιι&άκηΕ μοΙ Ζαχ. Μαορο-
  φοοάκηί βχο*»εβ ΚΒοηγανμπνας άφοομΑβ
  Ηαττι τού όμοχεεςίοβ «·>ν Άντ. Ψιλλάπα
  έκετέθησαν κατ' ιύίού νο! ειό λίθνν τόν
  έτβοι ματιοαν οκβοβκς είς την κεφαλήν.
  ΑΙ είαπράξβις τού τελωνείον.
  Κατό «όν λήΕανια μηνιΐ Αβκέμβοιον Μ»
  1931 «ΙθΜΒάχθασαν κορά «ο« ΤελννιΙβνΐ,-
  έ£ εΙσογω,ιιιθΒ καί «{αΐτωγικοά δασμβΰ καί
  έ£ ίΙσ»βα4εβ)ν «»έύ εΐβικεεν ταμείων «6
  όλον Οοσχ 5131 873. 90.
  Καια «άν άντίοιοιχον μόνα «ου 1930 ·1·
  σιεΐΒάχθησαν ΒβαχμΒΐ 6.122.220.
  —Ό λιμήν Ήοακλείου.
  Κατόπιν ένεργειε·* τιύ Αιμιναοχοα Ή-
  (ακλεΐου «ό ύκβνΒΥΕΪον Ναβτικόν ίμεκί-
  μνησβ πβρό τώ ύπονβγείφ έ£εε««οι>Αν β-
  ■ο>6 μ«οβΧαβηο|| ιονιο καβό τοίς οΐκείαιβ
  ««οτβγιιοις ■*» Ιίνεον Κβα«ε*ν νβ&( άνα-
  Υ»ώβιοιν διεθνοόςτοϋ Λιμένος ΉραΗλιίον
  ώί άσ«αλον( κα«όκιν. «εεν έκ«ιλ·ο·έν«ε·ν
  Μμενικέΐν Ιργαιν.
  *γβράί«τ«ι μίαν Θ««μ«οΙ«ν
  Ρ««τβμηχ«νην ΓΚΡΙ2ΝΒΡ
  «νείτΐρβν βλ»ιν τβν αλλΜν,
  Α όκ«ί« θά οάς υκηρΐιβ ίνα
  ολόκληρον αιΐϊινα. 'ίχ^αθη*
  β ς ροψίμβτβί, χιντημ>τβ(,
  χοητιχής (ντ«λβς Αιιρεάν.
  ί-
  ΑΝΟΡ©«ΣΙΧ
  2Μ7ΡΩΪΝΗ
  ΤΟ ΑΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΕΚΡΙΘΗ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΝ
  ΑΟβ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
  Συνεπεία «ου εσχάτως δημοσις
  βνθέντος είς την Εφημερίδα τή-
  Κυβερνήσεως Νομοθετικοΰ Δια
  τάγματοςπερί ποοστασίας τής έ-
  λαιοπαραγωγής σννεδρίασε χθές
  δλος ό έμποοιχός κόσμος τής πό¬
  λεώς μας υπό την προεδρείον τοΰ
  κ. Ε. Βασιλάκη ώς ποοέδρον των
  έμπόρων έξανων,έων είς «ό έργο
  στάσιον «ής Σταφιδικής.
  Την συνεδρίασιν ταύτην νενο
  μένην τάς απογευματινάς ώοας
  προσκληθείς παρηκολούθησε καί
  ό βουλευτάς κ. Ί· Περδικογιάννης
  λαβών μέοος είς τάς γενομένας
  επί τοΰ διατάγματος τούτον μα
  κράς συζητήσεις
  Τό Διάταγμα τοΰιο κατά την
  γνώμην πάντων των προσβλθόν
  των οΐτινες σημειωτέον τό έκριναν
  μετά πολλής βνσφορίας, έχαρακτη
  θίσθη ανεφάρμοστον διά πολλούς
  λόγους καί κυοίως διότι ένφ υπο
  χρβώνβι «ό εμπόριον νά άγοοάζη
  «ό ίλαιον ποός δρ. 14,50 κατ' οκάν
  ουδεμίαν αντιθέτως εξασφάλι¬
  σιν τοΰ παρέχει πότε, ποΰ καί
  ποός πόσον θά τό πωλήση· Μέ
  «ήν σημερινήν δέ κρίσιμον οίκονο
  μικήν κατάστασιν, λόγω Ι*ή ύπάρ
  ίβως διαθεσίμων κβφαλαίων υπο
  χρεοΰται ό έμπορος νά κλείση *ό
  κατάστημά τού καί διότι δέν θά
  §χη άντϊκρνσμα πιστωτικόν καί
  διά νά μή περιπέση είς δικαστι
  κούς αγώνας πρός τό Δημόσιον.
  Κατά την συνεδρίασιν εκρίθη
  όβθόν νά τηλβγοαφηθοΰν καί
  ετηλεγραφήθησαν αί άντιλήψεις
  τοβ έμποοικοΰ κόσμον Ηρακλείου
  πρός την Κυβέρνησιν εξελέγη δ'
  άμέσως καί έπκροπή έκ τώ ν κ.
  ν. Ί. Περδικογιάννη, Γ. Μβθυμά
  κη, Καμάοα καί Άδαμαντίον Κων
  οτανχίνί£&ϋ ινα αναχωρήση σήιιε
  βθννβνριακήν είς Αθήνας, δπως
  καί προφορικαί εκθέση είς τόν κ.
  Πρωθυπουργόν καί πρό τή. βίς Εύ
  Οωπην άναχωρήσβώς^τον την δη»ι
  ονογονμένην κατάστασιν είς βάοος
  «οβ τοπικού εμπόριον καί «ής πά-
  Οαγοαγής έξ αίτίας τοΰ άνβφαρμό-
  στου τοΰ διατόγματος «ούτον.
  'Επίσης συνεζητήθη διά μα
  κρων καί έσχολι4σθη δυσμενώς
  τό σχετικόν τηλβγράφημα τοΰ
  Βουλβντοΰ κ. Γ. Κοκκινάκη τό
  δημοσιβυθέν είς ένκοπίας εφημε¬
  ρίδας καί άκενθννθέν προχθές
  πρός τόνκ.Πρωθνπονργόν ώςθϊγον
  καιρίως την ύπόληψιν τοϋ έμπορι·
  κου κόσμον άγωνιζομένον τόν έ* ■
  σχατον άγώνα υπάρξεως. Συν «ζή
  τήθη δέ· ενεκρίθη καί έστάλη πρός
  δημοσίευσιν τό είο άλλην στήλην
  σχετικόν ανακοινωθέν τοΰ Συλλό
  γον Έμπόρων εγχωρίων προΐόν
  «βαν όστις σημειωτέον έπρωτοστά
  ιβι είς τή» δλην κίνησιν.
  1 Ποός τόν αυτόν σκοπόν εγένετο
  «ό εσπέρας τής χθές σννβδρίασις
  έν τφ Έμποοικφ Επιμελητηρίω
  Ήοακλβίου βίς την οποίαν εκλήθη
  έπίσης καί παρέστη ό κ. Πβρδικο·
  γιάννης.____________
  ΤΙ ΕΓΚΑΗΜΙΤΙΕΑ_ ΠΕΙΣΪΗΡΙ1
  Τό δπουργιΤον τί)ς Διχβιοσδνικ δι'
  έγχνχλΐου τού κρός τοδς ιΙβαγγελΐΤς
  Πλτ)ΐίμελειοδικβν τοθ Κράτιιι; γνιορΐζει
  Βτι τό ΆρχηγεΙΌν τής Χωροφυλακήν
  δι' Ιγγράφου τού ποδς τό υπουργείον
  των 'Ββητεριχβν έζήιτριν όπως πάντβ
  τα δημοσιεύομεν» κειοτήρΐα ίγχληιιάτβν
  Μαι μάλιοτα είδιχα διαρρηχιικί, παρα-
  χκραΝΤΐνά χαί ίλλα έργαλεΐα μετά τή< Ικδοοιν τ»ν ποινιχβν «ικφάσεβν δι" δ» ϊιιτάχθτ) ή Βήμευσις παραδίδωνται είς τδ τέλος εκάστου μηνός ,2ς τΊς οί- κιΐας Διοικήσιις Χ»ριφυλα«η"ί, Γνα ηίμπτβνχαι είς τό έν Αθήναις Σχο λεΤον Χβροφυλαχή'ς κρός καταρτισμόν Μουσείον. Τό Υπουργείον παραγγέλλιι. οχιτινώ; οκιβς ουμμορφνθοθν κρϊο την. τοΡ 'ΑρχηγιΙο» τ<|{ Χιφο Η ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Τό Υπουργείον «ών Οίιονομι κων δι' εγκύκλιον τον πρός απά¬ σας τάς Δημοσίας Αρχάς τού Κοάτους γνωρίζβι δτι συμφωνως «φ νομώ πβοί τβλών χαρτοσήμον τα έν τή άλλοδαπή καταρτιζόμενα έγγραφα δημοσία ή ίδιωτικσ, ουχί δμως ενώπιον τής έν τ% άλλοδαπό 'Ελληνιχής προξβνικής Άρχής επί τή πληοωμη τοΰ οικείον τέλους ύπρβΐλλονται είς τα έν τφ τελεν- ταίψ νομώ πεο· τελών χαρτοσή· μου όοιζόμενα τέλη εάν τα έγγρα- φα ταυτα έχωσιν ώ; αντικείμενον κινητήν ή άκίνητον πβοιουσίαν κ εί μένη ν βν Ελλάδι ή πβριλσμβά- νουσαν ύποχοεώοεις, έκτβλέσεις έν Ελλάδι. "Ανευ τής προσηκιύσης χαοτο σημ'νοβως των έγγράφωμ τούτων αί δημόσιαι αρχαί δέν δύνανται νά δέχωνται ταυτα. Διά τα εγγραφα μάλιστα τα όποία προβλέπονται ειδικώς υπό τού κώδ.κος περί τβ λών χαρτοστίμου έφ' δσον παρηΧ θβν ή υπό «ής παραγράφου Ια' τοΰ άρθρον 8 *·ϋ νόμον τούτον όοΐζσμένη τριετής προθΐσμία άνευ τής χαρτοσημάνσεώς των, οί δη¬ μόσιαι αρχαί, (ΐς ά: ποοσάγοντατ τοιαντα έγγοασα ύποχο«οΰνται νά συντάσσωοι κα) διοβιβάζωσιν είς τόν οικονομικόν έφορον τής περι¬ φερείας τα ν, ούντομον έκθεσιν πβρί τής παρσβίσβως ταύτης διά την επιβολήν ανάλογον ποοστΐ- μοί)· Τό αύτό δέον νά έφαρμόζβται εάν τα Ιγγραφα ταυτα προσάγων* τσι έν άντιγράφφ τί έν άποσπά- πματι, πλήν εάν είς τό αντίγραφον ή άΐιόσπασμα τουτο προσαρτάται έπίσημος βεβαίωσις δτι τό πρωτό τύπον έ'γράφη επί τοβ νομίμου ΤΩ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ ΔΙΑ ΤΟ 1932 ΠΡΟΒΑΕΠΕΙ ΕλΙΤΤΟΣΙΝ ΤΟΜ___ΕΙΪΑ Γ II Γ Ο Ν ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΚ ΑΝΕΡΓΙΝ Α|*ΗΝΑΙ ύ άντα«ο (τού Τηλεγράφη « Ιανουαρίου μας).— έκ Μόαχας βε βαιοϊ ότι τό σ/έδιον των Σο βιετ διά τό 193» προβλέπει ------ ι- - Γ ηΐΆ -ϊίΙ*ΪΑ ελάττωσιν των είβαγωγών. χαοτοαήμου η έπίρληθη εις «ο Κατα τ«.ς αύτάς πληροφορί· τβλος καί τό πβόστιμόν. «β τα Σοβιετ προτίθεντβι νά Ή επί έγγοάςρον καταοτισθέν- Λ^οβ1ιαλέβο«ν τούς λνέργους τος έν τή άλλοδαπή επίθεσις Χ00-1^-. ,*- Εύρώπης όπως μετα τοατίμον δι' έπικύοωσιν υπογραφής _ « · ρωσσίαν, ί'ν* έκμεταλ καθώ: καί ή υπό Ελληνικης *Ο',5[βυ9ωβ6ν ΰτϊό είδικούς όρους χής έπικύςωσις νπογραφής άλλο·| ά ^ Χίβηρία υπαρχούσας «απήε άρχής βέν σημαίνει ότι τό ^.,,^χ^,4 «ρΟς τούτο έκτά Ινγοαφον τούτο έγράφη βπι τού * νομίμου χαοτοσήμου, έπομένως πάν τοιούτον προσαγόμβνον έγ- Υθαφον αί Δημόσιαι Αρχαί πρίν λάβωοι τουτο ύπ' όψει αυτών δέον νά εξετάζωσι τό νόμιμον «ής ~?ΤΪ~ Λ*5**«*- ΪΡΪΣΤΑΣΙΑ5 ΤΟΥ Ε Α110 Υ σνντασσόμενα Ιγγραφα δέν πβρι- — - σεις ΕΤΟΙΜΙΖΕΤΑΙΙΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΊΑ ΤΗΝ ΕΦ»ΠΙΝ σνΐτασσόμβνα Ιγγραφα δέν πβρι λομβάνουσιν ύποχρβώσβις έκτβλβ- έ έ Ελλάδ ύδ' έ ΑΟΗΝΑΙ ά Ίανουαρίου ΑΟΗΝΑΙ 9 ρ (τού άνταποκριτού μας).— ί ί ί Γί στέας έν Ελλάδι οΰδ' έχουσιν ν.>-- —--------■------- —~
  αντικείμενον κινητήν ή άκίνητον | Είς τ* "Υπουργείον Γεωργίας
  πβοιονσίαν κειμένην έν Ελλάδι,; έτοιμάζεται ή προκαταρκτικη
  ύπόκεινται είς πάγιον τέλος δραχ.
  5, μόνον εάν πρόκειται νά προσ-
  σχθώσιν ενώπιον δημοσίας άρχής.
  ΤΟ ΙΊΡΟΧΟΗΙΝΟΝ ΤΙΑΕΓΡΙ1Φ8ΜΑ ΤΟΥ ΥΟΟΥΡΤΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΤΕΛΗ* ΕΙΣ4Γ&ΓΗΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
  Πρός τοΰ: κ. κ. Γβνικούς Διοι-
  κητάς, Νομάρχας, Έπιτροκάς Δια
  «ιμήσεων καί Διοικήσβις Χοοροφυ-
  λακής τοΰ Κοάτονς άπβσΐάλη υπό
  τοΰ 'Υπονργοΰ των Έσωτβρικών
  κ. Λιδωρίκη τηλβνράφημα διά τοΰ
  οποίον ανακοινούνται τα κάτωθι
  έν σχέσει μέ την εισαγωγήν άραβο
  οίτου είς την χώραν υπό έμπόρων
  άλ«νροβιομηχάνων κλπ:
  Κατόπιν αποφάσεως τοΰ Ύηουρ
  γικού Συμβουλιον ληφϋβίσης κατά
  την προχθεσινήν αΰΐοΰ οννβδοία-
  σιν έπβτράπη ή άτβλής είσαγωγή
  άραβοοίτον είς την χώραν υπό τού
  εμπορίαν επί έ* ν α μήνα άπό προ
  χθές 31 λήξαντος μηνός Δβκβμβρί-
  ον 1931. Ή ταχθίίσα αυτή προθε-
  σμία κατά την απόφασιν τοΰ Υ¬
  πουργικον Συμβουλιον θά δύναται
  έν άνάγκη νά παραταθή επί ένα
  εισέτι μήνα.
  ΑΙ κατά τόπους έπιτροπαί διατί
  μήσβων θέλουσι κανονίσει «ήν δια
  τίμηοιν τοΰ άοοβοσίιου λαμβάνον
  σαι νπ' όψιν την τιμήν αυτού είς
  τα κέντρα ηα>λήσβως τοΰ έξωτβρι
  κον, τα άπαιτονμβα βξοδα τής μετα
  φοράς τον κλπ. ώς καί τό δίκαιον
  κέρδος τώ * έμπόρων.
  'Ενδεικτικώς τό Ύπονργείον
  των Έσωτεοικών γνωρίζει είς «άς
  προαναφβρθβίσας αρχάς δτι ένΠει
  ραιά ό ίίσαγόμενος άτελώςάραβόσι
  τοςπωλεϊται σήμρρον πρόςδρ. 1,80
  έως 2 05 κατ' οκάν, πβός τούτο δέ
  τό Υπουργείον θά αναλάβη όπως
  γνωστοποιεί βίς τάς αρχάς ταύτας
  καθ' έβδομάδα τάς ίσχυούσας έν
  Πειοαικί τιμάς τοβ βίσαγομένου ά-
  ραβοσίτον.
  Έν συνεχεία τό Υπουργείον των
  Έσωτερικών καθιστά γνωστόν διά
  «ου αυτού τηλβγραφήματός τον δ
  τι οί πωληταί άραβοσίτον δέον νά
  ύποχοεωθώσι καί άναγράψωσιν
  είς πινακίδα καταφανώς καί άνωθι
  τού πωλονμένον άραβοσίτου έκτε
  θειμέιην την ορισθείσαν υπό τής
  έπιτοοπή; Διατιμήσεων, τιμήν δια
  ^τ » ^«» ν>^τν ^^— ^ ^ — <^- ^ »φ ~ * — ε> ε*
  έργασία διά την εφαρμογήν
  των τελευταίων μέτρων περί
  «ροστχ/ιίας α ού ελαίου.
  ί ΧΙΝΤΕΜΗΟΥΡΓΚ ΖΗΤΕΙ
  ΒΥΣΙΑ! Α00 ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
  » Ίανουαρίο»
  (τού άνταποκριτού μας).—=
  Καθ' ά αγγέλλεται έκ Βερολί
  νού ό Πρόεδρος τής Δημοκρα¬
  τίας στρατηγόν Χίντεμπουργκ
  είς τό εκδοθέν επ* εύκαιρία τοθ
  νέου έτους διάγγελμά τού, ζη¬
  τεί νέας θυσίας άπό τούς Γερ-
  μανούς πρός αντιμετώπισιν της
  καταστάσεως.
  > ΕΣΤΙΛΗΣΑΗ ΡΔΚΓΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΙ ΖΗΤϋΜΑ ΤΟΝ ΙΙΜΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρί-
  ου (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Είς την Ελληνικήν Πρεοβείαν
  των Παρισίων απεστάλησαν υ¬
  πό τής Κυβερνήσεως έκτενείς
  οδηγίαι δια τόν κανονισμόν τοβ
  Αί αστυνομικαί αρχαί βίς τάς ό
  ποίας εκοινοποιήθη τό τηλβγοάφη-
  μα τούτο τοΰ Ύπονογείου Έσωτβ-
  ριχών δέον δπως παρακολουθή ιω
  σιν ένδελβχώς καί δι' έπιτοπίον μβ
  «οβάσβωςτήν πώλησιν τοβ άραβο
  σίτον πρός πρόληψιν άδικαιολο-
  γήτον υπερτιμήσεως αΰτοΰ.
  ΑΙ ΟΟΙΟΤ.Τ^ΙΟΜ ΑΔΕΥΡΙΙ
  Ή Γινική Διοίκησις Κοήτ-ς δ.ββίβα-
  σιν ΐΐ; τάς ΝοιιαρχΙας τ^ς Νήσου πρ&ς
  ίχιέλβσιν Ιν ανιιγοάφφ την ϋκουογι-
  κήν α,ιόφασιν πίθί όοισμοΰ δύο ποιο*
  ΐή'αιν άλ·ύ.ω» συν ιβ πληοοφοο'ςι Βϊι
  δι* ά'λης νΠΓυ^γιχής άποφάσβτος ώοί
  οΰησα? ημέραι Ενάοξϊοος ιης Ισχύος τής
  προγινεοιι'οας «οια«ίτ~ς ίιά μέν τα δ·
  λβυοα ή 9 ΊανουαοΙου διά δέ τόν &!■
  τον 4 12 ίδίου μηνός.
  ίΜΑΜΙΔΚΔΙΙΡΒΡΑΐΪΕίΓΐ
  'Γηό τ<]ς «Μάννας τοθ Στρατιώτοι» ίατάλησαν είς την έν τξ πόλει μας ν. Έλεονώραν Μπαμπ(ύντ) δραχμαΐ 1000 ; ίιατεθοθν δτιερ τ&ν απέρβν οΐκογ.- νειβν ΉρβκλείθΜ. Το ποσόν τοθτο θα διανεμηθξ 6κό ττ]ς χ. Ά. Χαιζιδάχη Προϋραυ τοθ Οίκονο μιχοθ ίυοσιτίου «αί τής χ. Μηαμπούντ) ιΐς ο!χογιν·!»ί &θ· άί Η ΑΩΡΕΔ Ι. ΚΑΑΟΚΑΙΡΙΙΙΥ ΑΙΛ 10 ΒΡΦΜΦΕΙΙΙ ΘΗΔΕΙΙ Ή Γινιχή Διοίκησις Κοή<η; δι' βγ Τθάφου της ποός την ΝομαοΐΙαν γνα· ςΐζβι δ ιι δ άεί,ηησΐος Άνδο. Καλο· «αιοινός Ιδοοοήσατο γΐς τό Κοάιος, 5ιε ?ζτ), μίαν ιΐκΐαν Νβιμέϊην ΐίς θέσιν «Πδοος» ϊ»α ιοοοιμπηο ηθη ώ;"Οαφα- νοτοοφβΐον Θολέαιν. Την βωθίάν ταύ- >ην αΠΒθέχθιι υύσιαστικας· ή χνβέονη-
  ί»ς ΰ«λιΙ«το δέ δ ιύκος τίίς άιιοδο·
  χτίς τϋς δ-οεάς τ)ΐοι ή σύνταξις »ου
  σχβιικοδ συμβοΐαίου. Ποός τουτο κα
  οαχαλΕπαι ή ΝομαοΐΙπ 5κως ίξακοι-
  βώσχι τάιιστα χαί της γνηοίσυ 8» Ι
  ζβπληοώθΐ] δ «ύπος ου«ος «αί ά» νβ
  οιήλθεν τδ οΐχοδόμπμα ιΐς την ΔιοΙ
  χησιν ΔημοσΙον Κτημάιβν.
  Ή Γβνιχή Διοίκησις Κρήτης δι' Ιγ-
  Υθάφου τη; ποός την ΝοααοΐΙαν γνω-
  οίζβι δ»ι χαι' αυισς βΛ αηοσιαλί βίς
  τό Ταμείον Θυμάχα)» Πολέμου Ήοα
  κλεΐον ΐρηματΐΗΟν ποσόν «ρόί Βιανο
  μην (Ι; ιο* *
  ΠΑΝΑ9ΥΙΟΥΝ ΑΙ ΠΒΑΕΜΙΚΑΙ
  ΕΟΙΚΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΑΗΤΖ8ΪΡΙΑΗ
  | ΑΘΗΝΑΙ » Ιανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  |Τηλεγραφούν έκ Λονδίνου δ¬
  ι τι είς Μαντζουρίαν έξακολου
  θοθν πάντοτε αί ΣινοϊαπωνικαΙ
  πολεμικαι έπιχειρήσεις. Αγ
  γέλλονται άναγνωρίσεις καί
  βομβαρδισμοί.
  ΝΑΥΙΠΟΝ ΦΟΡΤΙιΊΥ
  ΕΙ! ΤΑΣ ΑΚΤλΜΟΝ ΦΑΕΒ1Ν
  Ι ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιανουαρίου
  (τού ανταποκριταί μας^. —-
  ΐΤό μεσονύκτιον της Πέμπτης
  συνετρίβη παρά τάς ακτάς των
  [Ρλεβώντό φορτηγόν Μηνάς,
  Τό πλήρωμα διεσώθη.
  Β ΒΡΙΚΙΕΪΙΙΒ ΤΕΑΕΤΗ
  Μέ την οιινήθη έηιοιιμίτητβ ΙγΙνΐτβ
  κροχθές ή τιλετή τοθ Νέοιι Ιτους. Έ·
  ψίληή νενομιομένη δοξολογΐ» χοροοτβ-
  τοθντος τοθ Σιβαιομιιοτατοιι χαί εγένετο
  ή συνήβης οτρατι»τιχή| ηαρέλχαΐς. Τ9
  γενικόν ττρίοταγμα είς την τελΐϋταίβν
  είχεν ό τβγμβτβρχι,ς χ. Γιωργδπουλος,
  Μιτά ταθτα ο( Ιηΐοτ,μοι χκΐ τβ β»μα·
  τιΤβ μιτ.βτιβαν ιΐς φ Νομαρχίαν ·νθ«
  ΐ6·( Ιγΐνιτο ίιθας