98994

Αριθμός τεύχους

3058

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

6/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ω2Κ
  "*"&,!
  Λ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΛΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝθ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΠΕΜΠΤΗ
  6
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΝΛΝΤΙ
  ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝθΥ 18
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ-
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΧ 17ον.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΛΟΥ 3.058
  ΤΟ ΚΟΜΜΑ
  Τί γΣνεται άλήθιια τό κόμ·
  μα; Είς άλλας περιστάσεις ο¬
  λιγώτερον δυσκόλους άπό τάς
  σημερινάς, τόχόμμα, μάςάπη
  βχόλει χά-οτε. Καί άν τακτι¬
  κώς δέν τό έπιμελούμεθα, τό
  έπιμελούμεθα έστω καί άραι
  ώς. Καί άν δέν τό είχομεν ύπ'
  όψιν μας τό είχομεν τουλάχι¬
  στον είς τό σημειωματάριόν
  μας. Κ.αί τόχε τίποτε δέν εγί¬
  νετο άνευ αυτού καί είς βάρος
  αυτού, διότι καί έχβι έπρεπε
  »αί πρέπει: Νάμήν γίνεται τί-
  ηοτε εάν τό κόμμα δέν συγκα-
  τανεύει καί εάν τό κόμμα δέν
  είπη την τελευταίαν λέξιν, επί
  παντός ζητήματος καί ηράγμα-
  το;. Καί διότι τό κόμμα δέν
  είναι όαοντοστοιχία ή άπλή αί·
  βθητική διά νά τέρπεται μόνον
  άπό τό ροκάνισμα των έδεαμά
  των μιάς όποιααδήποτε χουζί>
  νας, βέ» είναι επιχείρησις διά
  νά έπαναπαύεται είς τα κέρδη
  τής μιάς καί τα άγαθα τής άλ
  λης ημέρας, .δέν είναι μετρη-
  τής είσπράξεων διά'νά κλείη καί
  νά ανοίγη μέ τόν βωβόν ρυθ¬
  μόν μιάς οίασθήποτε μηχα-
  ν?,ς άλλά καί διότι κόμμα Θά
  εΐκη κ«1 είναι ίστορία όλόκλή¬
  ρος, είναι «αλμός μυριάδων
  άνθρώπων, είναι ιδία την ό
  ποίαν οί άνθρωποι αύτοι μετέ
  βαλο* είς θρησκείαν καί πίστιν
  καί έζηβαν μέ αυτήν χαΐ ύπέ-
  βτησαν τα πάνδεινα χάριν αυ¬
  τής καΐ έκακοπάθησαν διά την
  ιδέαν καί εθυσιάσθησαν διά την
  πίστιν την κομματικήν καί κα¬
  τόπιν μετέβαλον τό κόμμα χαί
  τάς ιδίας τού είς έμβλημα καί
  τό άνύψωσαν είς τούς έπτά ου-
  νούς...
  Σήμερον ότε τό χόμμα
  έξαχολουθεί νά ευρίσκεται
  έξυψωμένον μέχρις έκεϊ όπου
  τό άνεβίβαβαν των άφωσι
  ωμένων οκάδων καί των
  στρατιωτών τού αί χεΐρες, σή¬
  μερον λέγομεν ότε ευρίσκεται
  είς τό μεεουράνημά τού καί μ Ι
  ιδέαι τού δέν έπεκί άτησαν α¬
  πλώς άλλά κυριολεκτικώς^ κα
  τίσχυσαν ολοκλήρου τού έλλη¬
  ν ικοΰ κόομου, γίνεται την μίαν
  τό εν, την άλλην ημέραν τό
  άλλο καί τό κόμμα οχι μόνον
  δέν έρωτάται άλλ' ούτε κ άν
  λαμβάνεται ύπ' όψιν.
  Προχθές άκόμη μίοι αύθάδης
  πρόκλησις, προηγουμένως μία
  άλλη» απέδειξεν δ« όχι μόνον
  δέν ύπάρχει είς τόν τόπον αυ¬
  τόν έντροπή, άλλ' ότι ούτε
  κόμμα δέν ύπάρχει. Κ αί πράγ
  ματι δέν ύπάρχει κόμμα, ό
  πως ημείς τό εννοούμεν, όπως
  τό έγνωρίσαμεν χαί έζήσαμεν
  τάς ημέρας καί τάς αγωνίας
  των ώρών καί των έτών τής
  υπάρξεώς τού; Κάθε άλλο!
  Τό χόμμα ύπάρχει καΐ υφίστα¬
  ται μέ τάς φάλαγγας καί τάς
  ατρατιάς των όπαδών τού.
  Άλλ' ύπάρχει καί υφίσταται
  «αρημελημένον, έγκαταλελειμ-
  μένον καί άγνοούμενον... Αύ-
  τδ είνε όλοϊ
  ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
  Είς τδν όμιλοΰντα χινηματογράφσν
  ίντιχθυζομϊν θαυμασία μπαλέί'»—θβα-
  ματικές έηιβΕωοήσεις αφάνταστον μβ-
  γαλοποεπείας. Επάνω βίς τό ανα»ι>η
  βίν ζή"»ημα 8 ι ο ομιλών «αταογεΐ «ό
  θέατρον, «ό γΒγονός αύ*ό μάς δπΒνθν-
  μ(ζ«ι >αΊι σχβτικό καί μ3; παρηγορβϊ...
  ΆΙλον. πόντον άλλοδ ΐααος, διΐου τό
  θέατρον ιΐνβ άξία λόγου διασκέδασις
  τα τοιούτον ιΐοους Εργα, δίδονται είς
  κέντρα ίΐδιχώ; διαοκβυασμΐία, Ιδκάς
  Ηλ λίθον
  πληοοφοοβϊ χοοίς γενικοτέρας γνο
  σ«ις, αύτός οΰ'ος δ ομιλών κινημαχο-
  Υθάφος. Μία θβαματικη ίπιθεώουσις,
  μία επιθεώρησις μέ φαντασμαγοοικέ;
  σιηνες, δέν μπορή ν' δνεβισθη ποτέ 13 ΝΕ* ΕΚΛΟΓΗ.
  χοινό θέατοο. Δέν θά βοί Ικβϊ δλα Π «Άπεχόντω*» λοιπόν χϋς εκλογάς
  τη; χοειάζονΐαι διά νά άναπιύίη Προέδρου τοθ ΔημοτιχβΟ Συμδιυλίου
  τα μεγάλα «η;'θειματικά θέματα. Τί τβν χ χ. Ρασιδάκη, ΘχλασαινοΘ, Δου-
  συμβαίνιι είς τδν τόπον μας; ΑΙ παν- κάχη, Φουντουλάκη, Β^γιάχη καί Γραμ-
  *ός ιϊδονς ^(τιθΕ—οήαΒΐς—χαΐ φυσκά ματικάκη χαί συμμετεχόνχων πάντων
  καί οί φαντασμαγοθικαϊ—δίδονται δ· .των λοιπβν Δημοτικαί Συμ6:ύλων έξε-
  που βοβθοίν. Καί δέν Ιχονν δδιχον. [λέγη Πρόιδρος δ χ. 'Αδκμάνχιος Κων
  Δέν ΰκάοχει χανβίς λόγος νά ηοοτιιιή"·.οχ«ντιν1δης.
  σαυν τό 2να θέατρο άπό τό δλλο. Εί·ε| Έτσι διετυπώθη άπο πρωϊνήν ουνά-
  ολι είς τό ίδιον επίπεδον γυμ*ό«ητος>δελφον ήνέ* έχλογή Προέδρου τοθ Δη-
  άπό δπόψβος μηχανικών μέσον, Θία- μοτιχοθ Συμβουλίου.
  τ0ον, χαί Είς αύτάς τάς μεγαλυτέρας Άλλά διατί, «ίπεχόντων»; Καί ά"ν
  ελληνικάς πόλεις καί είς αυτήν χί)ν «ο»»«Ελέγετο χαί Πρόεϊρος χοθ Δημοπκοθ
  τ^ύουσάν μας—τί θά πί; Άπλούστατα μ*ς 2υμβουλίοΐ) δ νυν Δήμαρχος χ. 'Αν-
  μία μαντρα μβ χαθίσματα, μέ μβρικβς. δρέβς Παπαδόπουλος χαι ί* ΙπΙ πλέον
  ιόοτβς χαί είς χ5) βάθος δνα μβγάλο κατελάμ,βανε, εί; αδτΟίι πάλιν έννοοθ-
  •ασσόνι μβοικων χυβ,χδν μέ«οον, μέ,μεν δ χ. "Ανδρέας Παπαδδπουλος καΐ
  τας πένχε θέσεις τής Δημαρχιαχτ]ς "Επι¬
  τροπήν, χΐ τάχα θα εσήμαινε;
  Τα Δημοτιχά μας πράγματα ήιαν οθ-
  τως ή άλλως χαλά χαί άν δέν ήιαν χά
  έλέγομε* χαΐ μέχρι σήμερον',χαλά διότι
  πότε τό ήθελεν ό είς καί πόχε δ &λλος
  Πρδεδρσς. Τό μόνον αρα ποθ μ3; μένει
  ίίναι νά εύ'ώμεθα νά γίνουν καλυτέρα
  δπό χον νέον Πρόεδρον, νέον έπίσης κα¬
  λόν κ&Ι εργατικόν χαί δραστήριον.
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΖ.
  Είς την εφημερίδα της Κο6*ρνή-
  μίαν οάμπα μέ λομηιόνια ρμ
  χαί Άιηοη. 'Βχεϊ χαλεΐσθβ νά δώσβιΐ
  «Ίτμόσφ!ΐοαν> καί νά έχτίλέσβτΒ <φαν ιασμα/οοΐβς». Δέ» ξιύοω τί χάνβι ή ββ- ατοικίΐ ιέχνΐι σιήν Έλλάδα, ή σχ»]*ική δ,ι~ς λιίίβΒΐ 1ν*Βλά>ς. Ά π' αΰιης τής ά-
  ποψβα>ς εχομεν αγοια μβσάνυχτα.
  *_ϊς ίνα ακό τα Οέαΐοα πού ακολαμ·
  βάνομδ» τώοπ τόν όμιλοϋνια—ενθυμού¬
  μαι ηοΐν χαλά, μία κατριοτικίι
  ιι«ίΐ σ*τινή. Είς τα καοασκήνια ίπο<- κβ νά Ικτιλεσθούν πυροτβχνήμα τα καί Αντί τούτων έχάησαν βΐγγα- λιΧ4» πού εγέμισαν σχηνίι καί πλατίϊπ δσιίαοαν δλοι ακό "Εηβσαν 8- *ι(στις χονμπουριές πραγματιχές μβσα στίς οποΐίς τΰιε δ ήθοποιός μκοοονσβ νά πΰ ιίποια—οΐίιβ δ θβατής ν' άκού- αυ. 'Κπίσης είς τα ζητήματα τού φαοτός ύ/ιάοϊβι δγνοια παχνλή' χάΐι τό άστει- όιατα κροτόγονον. Επί Παοαδβίγμαιι ό ήλβ»,τριιζτ)ς παίζβι είς χά θέατρα μας τόν ρόλον.... θιοΰ των πρώτον ημε¬ ρών τής δημιουογίας.ΔιατάσσΒΐ: Γβνν»]· θήνω φάςΐ Καί τό χατασκβυάζβι άμέ· σως μ' ίνα διακόπτη. 'Από τα μβσά- νυκϊα ΒΒονάτΒ ηάςαυτα ιΐ; ιό α(σιιμέοι Τα φωτιστικά διάμεοα άγνοοΰνιαι. 'Υ- ή ύ Ιξ πάρχου* μόνον Ινα ή ούο ποοβολεΐ; οί όποΐοι άπό χά μας δίδουν ίνα πενιχοότατον θβαματι- κόν φωτισμόν, ιΐς μίαν έϋοχίΐν πεύ θβ ατοιχή εκτέλεσις οτιμαίνει: φό?ς, φός, φώς. Αύχός πού χβιοΐζεται τόν πςοβο λέα βΐχνει μίαν αΌποτ] δέσμτ], μίαν χόχ χι>η »αί μία μώβ «ό πολύ. Καί πολ-
  λβς φοςές «ξβκόλλιιτο> άπό Εχβϊτό κου
  γίνβται στή σκτινή Ρυθμός χοΐ νόημα
  ές δέν ύκάοχουν. Ό συντονι-
  σής χαί ο σ^τ)νοθέτΐ)ς άγτοοΰνιαι β!ς
  Ινα θέατρον τϋ.ί ίλαφοοΰ μουσικοΰ
  ιΐδονς. Παροχολονθηοα άλλοτε δοκι¬
  μάς ενός τοιούτου θιάσου μόλις άφι·
  ^θέντθν είς τό Ήοάχλϊΐον. Τος διεύ-
  θυνε δ θιασάοχτΐς—ΐσως δ άχαταλληλό-
  τβρος άπό δλους. Είς δλα τα σημεΐα
  πού δ λάουγζ <τά»τ δστραν» δ έν έβγαι- νι δ διευθΰναον ήτο αμείλικτος διά τό εΌγον Τα ίχοββν δλαΐ Άλλά ιό κάτω— χάτω διχαΐως Ιφ' δοον συ»ήθως ιίς τό ιιουσιχόν μα; θέατρον τοαγουίοϋν μέ τα πόδια, χοοεύουν μέ τα χέοια καί είς τό ιέλος δέν χαταλοβαίνιτε ακοιβώς πβοί τινος ποόκειται. Βλέπονιβς 8τσι τα θανμάοια μπαλ λέτα πού μά; χαοΐζιι δ όμιλον μέ από¬ λυτον την ίννοιαν τού ΐοώματος, τού ρυθμόν χαί τ ου φωτός, τίς ίξαιτικέ; ακΐ]νογραφ(ες μέ τα μοντέρνα, «»νβι- στικά» σχέδια, «ά Αβροηλάνα πονφ«ΰ· γονν ά'ετα είς τόν ουρανόν τής σκτ]« ή;, τούς χαχαρράκτις τού Μισσισιηη κου μίταφέρονται νύοα) άπό τό παλκο- σένικο—διότι ΰπάοχουν φίλμ ποΰ τούς μ&ταφέοουν χαί αύιού;—καίτάπςόσωΛα ποΰ κινοδνται σά» μηχανίς μέσα ι'ις ι!ς ΐόοβς άλλβς χοϋ σχηνΐιΐου συγχροτή- αατος—Ιΐοαβν ϊσσς μίαν Ινύιιωοι ώς ίχανοποιτιτιχτί. Ιδίως δσοι θί δέ θά άπό ημάς τοίς κοινοίις θνητους δέν θά πατήσομβ παραέξο ονβέιτοτε—άποζη- ιιιονόμεθα μέ τό παηαπάνα. Βλίπομεν ,4ΐ τέλονς ίνα θέατρο χατηογτη»ένο γιά μά; είς την πραγματιχόιητα! Καί χοβ· στονμε νομΐζο γι' α*τό Βϊςτόν όμιλον* τα μία» Από τίς ϊΙλΐΗρΐτέοτερεί βνγνο σε«ς έίημοαιεύθη τό διάταγμα διά χβθ δπο(ο" καθορίζονται τα προαόντα χαί δ τρόκος χαχαχάξεως ε!; τούς τοθ Π^ροαβεστιχοΟ Σώμαχος. πιθανώς περΐ χοθ νέου δργανισμοϋ τής πυροοδΐατΐκής δπηρεοίαξ, προ6λΐποντο(, κατά τα δημοσιευθέντα προ καιροθ, διαρ¬ ρύθμισιν επί χελειοτέ^ων βίοιων, τβν κρατούντων σχετικώς, τόσον ιΐ; την πρωΐεύ™σ5τν δί^ν κ·χΙ είς τάς επαρχίας. Ή νία δηλ. πκροεβεστιχή δηηρεσίκ ά- ποσχοπεΐ είς ένιαίαν σύνθεσιν, δυναμέ- ν ην τί ακνδρομ^ χαΐ τοθ Εράχους νά άνχαποκρίνεχκι χαχά τρόπον άληθως άςι- οσημείωτον χαί επιστημονικήν ιίς τίς δποχρεώσεις τη<- ι:δομένη στιγμξ: Καί ϋά Ιπρεπε *£* ',γματοποιηθ^) συν τόμως ή οργάνωσις ιί^η, διότι ώ; δφί- ατανται σήμερον λΙ χατά τόπους πυρο- οκηρεσΐαι, χαθιισΐεροθσΐν άκό πάσης άπίψΐκ'ς ώστε χαί ή ενεργεια των εκάστοτε νβ μην είνε ή ένδεδειγμίνη χαί τα άποτελίοματά της νά μην χρίνωντβι οημαντιχά — ιΐχ θά ήσαν εάν τα πυροοβεστιχά μέσα ή^αν πεμισδτερον τελεία χαι ή δλη δργάνωσίς των πράγ- ματι άρτιωτέρα χατά χά έπΐχραχοθνΐα σήμερον άλλαχοθ συστήμκτβ. ΕΝΑ ΤΑΛΕΝΤΟ. Είς την πόλιν^μας δέν Ιγινεν άχόμη γνωστος Ινα; νεαρός καλλιτέχνην δ Γε¬ ώργιος Ηανουσάχηζ. "Εγιναν δμως χαί γΐνονται καθημέρ«ν χαΐ περισσότερον γνωστά τα Ιργα τού είς τοΰ{ πολίτας της φιλοτέχνους χαί ίδ'α είς Ικείνους ι Γ τίνες έκ τ6χης έπισχέπχονχαι χό χατά- σιημα χοθ πατρός τού χ. Κωνστ. Μά¬ } Μεριχές θαυμάσιες άχουαρέλλες, Ιτι θαυμασιώτιρα σχΐχσα κου ένθυμΐζουν μεγαλους χαλλιτέχνας· υδιχτογραφΐες γε- μΛτες φανχαοίαν χαί άλλα Ιργα ζωγρα- άζουν μιά ώ άπο γιά νά χην πρωτοβουλίαν χί)ς γενομ|νη< _ .... χαί οί δποΐαι άντΐ νά άναπαυθοθν χάς η¬ μέρας τδν διαχοπων,ζιέθεσαν χάς ημέρας αύτάς είς την διενέργειαν έράνακ, είς χον σχολισμον χτ]ς αιθούσης καΐ την ταχχο* ιίηαιν των Σοθέντων δώρων. Μαζύ εύχαριστήσετε χαί χά παιδία ποθ σιινίδαλον είς χήν επιτυχίαν χ«(ς εορτής. "Ολως δ' ίίΐϊΐτέρ*ς χήν μικράν δεσποινίδκ 'ΑγνοΟλαν Ξενάκη, κόρην χοθ συμπολίτου μεγαλοβιομηχϊνου χ. Πχν. Ξενάκη χομίβασαν χά πλουσιώτερα χαΐ άφθονώτερα δωρα χαί δώαασαν δείγματα σκκνίας φιλανθρωπΓας χαί χα- λωσύνης. Μετά τιμίΐς Κ&ΓΓβιβς Γονε»( Ρ.ΕΡΙ ΤΙ ΦΑΕΙΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ_ ΕΛΑΙΟΥ (Παοά τοΰ βουλευτοΰ χ. Γ. Κοκ- χινά«ι μά; απεστάλη χθέ; ή χιίτχθι Ιπιστολή:) Φίλε χ. Διευθνντά Παθαχαλδ δπος χαταχοοήσητε είς την φίλην «Άνόοθωσιν> χά καττοτέςο
  >ί; απάντησιν τόν δσοον υπό τύπον ά-
  ναχοινώσεο; χοΰ Συνδέσμου Έμπορον
  έγχοο·ον ΠοοΓόντον Ιδημασΐευσε κατ'
  £μοΰ δ κ. Χο· Πβοάχης Ποόεδοος αύ·
  τοΰ εί; τό ΰη' αριθ. 3056 φύλλον
  αύιή:.
  Όιηλογώ δ*ι δέν δύναμαι ν' δπο-
  δΐι μοϋ δκαμβ μεγάλην έκπλη¬
  ξιν τό σύνολον τοΰ δημοσιβύματος τού¬
  του καί Ιδία α! ςροάσβι; «χαταγγέλλει
  δλον χον εμποοβνόμβνον χόσμον> «χα-
  ταγγέλλετε άνακθιβέστατα> «ά»τΙ νά
  δημοκοπητε χαί νά ύβο1ζβτί> <8ιι ού- δβΐς δλλος πλήν βμοϋ εγνώοιζεν δτι I- δημοσιεύθα τό Ν. Διάταγμα πβρί προ- στοσίας Ιλαιοκαοαγιηγής μίχοι τη; 31 λήξαντος μηνός». Δέν βύαΐαχα δ' δλλην δικαιολογίαν δ,ά χον χ. Χο· Πε^άκην ιίμή δτι ΰπέγοαψεν χαοίς ν' αναγνώ¬ ση χό δημοσίβυμα τουτο διότι δέν θέλο νά πισιεύσο δτι έ<αμβ πολιτικήν, έπειδή ου β ΰ3οισα χανένα απολύτως πολύ πβοισσόκρον δέ την τάξιν τδν κ. χ. λαδεμπόοον, οδιβ χατήγγβιλά τίνα καί μάλιστα «5λον τόν Ιμπορβυόμενον κοσμον>, ώ; δύναται* τις νά πεισθή ίξ
  άπλης άναγνώσβος χοΰ πρός τόν κ.
  Βενιζέλον τηλ) ός μου, διά τοΰ οποίου
  άνέφβοον ανιφ δτι δέν {φαρμόζβται δ
  νόμο;, δηΐρ δέν δύναται τις ν' αμφι¬
  σβητήση.
  Έκηλήττομαι δ' διι περισσότεοον
  διότι δ χ. Περάκης Ιχων χαθή<ον, ως Παόβδοος τού Συνδέσμου Έμπορον Έγχσρίον ποοΐόντον, νά φαοντΐζη διά τα ουναφή ποός τόν σ«οπόν τοΰ Συν¬ δέσμου τούτου συμφίοοττα τδν μελδν τού δέν Ιγνώοιζεν δτι Ιδηιιοσιβΰθη τό Ιν λόγω Ν. Διάταγμα την 24 π. μη¬ νός, δμαθε 8ί τοΰ:ο μετά έ τ τ. ά δλοκλη· ρους ημέοας, δπβο δίδει αφορμήν είς τό νά πιστβύσυ καί είς δτι δβν παρηχο· λούθησε τό τοσούτον ζοχικόν ζήτημα τοΰ ελαίου. Εάν Ιπροσχαλοΰμην, δπο-, έκλήθην υπό τοΰ χ. Ποοέδρον τον ΈμπορικοΟ Έπιμελητηαίον, νά μβτάσχο της συ¬ σκέψεως της γενομένη; είς τό έογοστά· οίον της Σταφΐδικης, βΐμαι πλέον τ) νά διαγράψη βφ ζωή ί/αν ρόλο άνώ- τερο. Διά νά τελειώνομεν: Ό Γεώργιος Μα¬ νουσάκης ιΐναι Ινα χαλέντο δυναχό αλλά) κρυμμένο. "Ενκ χαλένχο πτ.υ πρέπει νά ένθαρρυν6ή χαί νά τονώθη* διά νά γνωστόν είς Βλους τους συμπολίτκς. ΕΡΓΑ ΦΙΛΑΝΘΡΟΠΩΝ. Λϊρ6ίν&μεν και δημοσιεύομεν την ακόλουθον επιστολήν: Ι Κύριε Διεΐίθυντά, [ Τό Α'. Μικτόν ένέδυαε χ* εφέτος1 βθήχοντα άαορα παιδία ταυτοχρόνως δ', έκαμε τάς ημέρας των ευχυχισμένα;, Διαβ βάσαχε λοιπίν έκ μέρους των άπό· ρων Λ»ιδι6ν ποθ ένεδύθησκν χαί τβν γονέων τάς θε^μοιέρας των εδχβριστιβν είς τάς διδασκαλίσσας τοθ βδτοθ Σχο- λεΐου Δίδας Ειρήνην Κοκολάκη, Επαγ¬ γελίαν Σφακιανάκη, Έλένην Λΐγαρια- ι Χίρίν ϊχβυλί «Ε «ποΙ«ι Ιβχον κ. Πεοάχης νά δημοσιογραφήστ), δι- ».ι θά έμάνθβνε πρός τοίς άλλοις χαί χά εξής: Την Ιθην πβοίπου ποσΐνην ιν της 31 π. μηνός άπέοιειλα πρός χ. Βενιζέλον τό «ηλβγοα'φημα πεΰ ιύθη είς τό ΰπ' αριθ. 1020 φύλ .... ... «Ελευθέρας Σκέψιος», τό δ· ποίον κοός μεγάλην λύπην μου παςε- ξηγήθη Ιντελδς υπό τδν χ. χ. λαοίμβό ρον τής πόλβο; μας. Τουτο δ' εποαξα καθ' δ βΐΐον χαθήχον ώ; Κυβερνήτι· κός Βονλευτής, χαί συνεπδς μετέχον τδν κϋθντδν τής Κυββο*ήσεως, χάθιν τοΰ άληθοΰς συμφέροντος δχι μόνον τδν ελαιοκαοαγαγδν, άλλά καί αΰτδν τδν χ. κ. λαδεμπόρον, οί βποϊοι, ώς είνε οανεοόν προσέκρουον μοιοαίος είς τάς ποινιχάς διατάξβις τοΰ Ν. Διατάγμα τος «κβοί μέτοαν ποοστασίας της Ιλαι· οκαραγογτϊς» διότι Ββληοοςρορήθην δτι οί αγοοασταί Ιλοίου δέν τ)νόραζον τού· το είς την τιμήν την οριζομένην «Ις «6ν Νόμον, δλλ' «1( τιμάς, βπδ Ιννίοι ι ·;
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ*
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον
  ό κολοσσός τής κινημαΐσγοαφίας: «Άν μέ
  θεΐεις βΛα ού», «αιν(α όμινπίσα καΐ αΐου-
  οα 100 ο)α μέ «ήν Ιίαίρη ΓκΙόρΐ καΐ «όν
  Ζ4, Μοοσ._____
  ΠΑΡΛ&Ν «ΑΠΟΛΛΩΝ».— Σήαεοον «6
  «ο,οβληθέν μέ καταπληκτικήν εηιτοχ(αν είς
  «ό «Ά««ικθν» 100 ο)α όμιΐοΰν σηνκ1ο«ιο<ι «ό* κοινωνικόν ΙΒάμα «ΤΟ ΞΕΒΟΥΡΚΩ ΜΑ», κεοιλαμβάνον Βραματικας οιιηνός με γΐοισυ β εο; βνδεκάμιου δοαχμάς κατ' δ ά», γβ· γονός δΊιε) δβν δύναται ν' αμφισβητη¬ θή, 8»ω «ό έν λέγω Ν. Δ>άιαγιια βΐχ»
  δημοσιευθή εί; «ό ύη' άοιθ. 422 Τ.
  Α. «ής 24 Δ)8ύ£ου η. Ιιου; τή; Εφη¬
  μερίδος «ής Κΐ'ββονήσβας, α «ό της ή-
  μέααςδ' ιχβίνι,ς τίίχισΒ χαί ή ίσχύ; αύ-
  τοϋ, κατέστη δηλαδή «οΰιο «ομάς τού
  Κοα'τους ά «ό τη; παοαμο»ή; «ών Χοι
  οιουγέννων, χαί φυσιχά έΊτοβηι νά ΐΐ
  «•ι σιβςισιός «αί να βαιααιιόζηται. Άλλ'
  1χ«ός τούιαιν είχον ύι' δψη μ ου την
  ά πό τηλβφώνου δοθείσαν μοί καοα
  «ου μ. εγπουογοϋ Γεν. Διοιχητοΰ την
  Βσηέοαν «τίς 30 κ. μηνός πληροφορίαν,
  Βτι δέν Ιφηομόζβτο δ νόμος καΐ είς τα
  Χανιά1, χαί δ«ι «ό δλαιον βπτολή'θη κα·
  «ά τή* ημέραν εκείνην βΐς Βουνολιές,
  δΐιου ώ; γνωστόν γΐνβται ιταζάοι δ πω;
  ■Ι; τό 'Αοκαλοχώοι, κοό; 8 δο· κατ' α¬
  νδ», «οός δέ χαΐ «ό γεγονός διι 6 χ.
  Βενιζέλος Ιδήλαοσβ χαια την συνβδοΐα·
  οιν τής Κοιν. Έπιτοοπη; έζουσιοδο'ή·
  σβτος, ή: αβτέσχον, γενομένην την 5 μ
  μ. της 22 κ. μηνός, καθ9 ήν συν«ζη
  τήθη «ό Νομοσχέδιον, βάσει τού δκοίσυ
  εξεδόθη τό Ισιύον *ύν Ν Διά«ογμα δ
  «ι Ικ«ός τάν δλλαιν μέτοπν, ά ινα θά
  δΊιρβιΐι να λάβη διά την ευκολίαν της
  εφαομογης «ού Διατάγματος τούιου,
  θ' αοχίσυ ή Κυβέρνησις ν' άγοοάζη
  Ελαιον διον αέν παοουσιάζονται άΊΙοι
  αγοοασταΐ, άναφέρεται μάλισΐα τούτο
  ϊίς «Αν αΐτιολογικήν Εκθεσιν το3 οχβτι
  χου Νομοσΐεδίου, ή'ΐς φίθίΐ «ήν δκο-
  γοαφήν «ου μόνον, ίνψ «ό Νομοσιέδι·
  όν ιΐνβ υπογβγοαμμένον καί ΰηό τάν
  χ. ν. Ύπουηγ»»: ΟΙχονΓμικόαν, Έθνι·
  «τί; Ο1<σ*ομ(ας κοΐ Γ«ωογίας. Έ4ν λαϊκόν λάβη κανε-ΐς ύτ' δψη χαί τό δή ή Κυβέονησις ίϋΐθυμιΐ ζωηοίς νά βοη θηστ, τού; ιλιιοιταοαναιγούς «οοιοϋ ά ναγχασθσΰν να πωληθώσι τό ποοϊό των, χαί διά «οϋτο εζήτησε την ίξουσι· οδότησιν τή; Βαυλή; 8«α>ς κανονίση
  εΐ0οσαιοινάς τουλάχιστον, τό φλέγσν
  ταϋιο ζήιημα, 64ν λέγω ληφθώσιν ΰ/ΐ'
  δψβι ιεάνια «' άνωτόοω 'θά συνοιιολο·
  γήσωσι χαί οί ΙνδιαςρΒθόΊιβνοι δΐι 2«υβ
  αι νά ιΙοΌποιηθΰ ό χ. Β3νιζέλος δΊτως
  ςροοντίσο νά λάβη τα χατάλληλα μβιοα,
  διότι τό αντίθετον τούΐου θά ήιο βι' δ
  μέ ασυγχώοηϊος ΐϊαοάλβιψις {πιβββλημέ
  νού χαθή «όντος.
  Ώ; αντιηοόσοαηος δχι μόνον τού
  λαόν τού νομου "Ηρακλείου, δστις μί
  τιμα διά ιης ψήφου τού, άλλ' όλοχλή
  ρου «ου Ελληνικόν Λαοΰ καί ώ; Φ.-
  λβλτυθβοο; αίσθάνομαι βΐθύιατα «ήν
  νηοχοέασιν δπως συντελάϊ χαΙΙνώ, τό
  κατά δυναμιν, είς τό νά μή άχούανιαι
  καοάπονα χαί νά μή δυσςροοΐ δ λαός
  χατά «τίς Κυββονήσεαις χαί μάλισια χά
  ■α ΐονς χαλιιτού; «ουτους χαιοού;, χα-
  •Α «ούς δποίους ώ; γνήσιον φθββοά οί
  χονομική χοίσις μασ:ίζβι όλόκληοον
  «όν κόσμον, χαί διά τοδτο έσιιενοχΐ νά
  δυμοσιβύσαι διά τζς «Άνσοθΐοοΐαις» «ής
  29 κ. μηνός 1νυ«0γοαφον ά^θοον διά
  «ου όΊεοϊου, έχτός των άλλαν, Ιδιδον
  Κθός τονς ίτδιαφβοομένους δ)ηγ(ας χαί
  βληοοφορίας πβρΐ «δν διατάξιαιν «ου
  μνημονβυθέντος νόμου μέ «όν άντιχιι
  μινιχόν σχοκόν νά ποοΐηφθώσι ζημί¬
  αι, εΐανικοΐ βίναι, χαί δυσάθΕστα Ιπΐι
  οόδια. Τό έν Ισχύει Ν. Διάταγμα δέν
  είναι βεβαίως άμοιρον ίλλβίψ'τϋν, άλλ'
  ■Ιμαι βέβαιος διι τουτο θά σνμκΧιΐρα-
  θβ διά «όν κατάλληλον μέιοτον, ά* ινα
  0ά Ιάβο Ι) Κυβέρνησις.
  Φ^ονώ αδισΐάκτως Οτι ταυτα κάντα
  5}χουσι διά νά πΒΐσΰτΙ πάς χαλή; η(-
  0(ΐα>ς άναγτώσΐη; χαΐ διτας μέ πιστίύ-
  θοσιν 11 αμέσα>ς έιδιαφβοομβνοι, διι
  ίέν ίσκόπουν νά θίξω την τάξιν «όν ν.
  κ. λαοβμπόραιν ΉαακλιΙσν, καρά «δν
  διο(α>ν όμσλογάδτι άνέμβνον κΰχαρι-
  σιίας χαί δχι «αοάπονα, διότι ίφοονιι-
  03 νά «οεφνλάξω αΰιον; άκό «ου νά
  ηοοσχρούΐοοσιν είς «άς «όσον αυσιη-
  ράς «οιτιχάς διατάξεις «ου μνημονβν-
  βέντος νόμου.
  Έν τέλει θά μόν ίκιτοαπδ νά ηοο-
  σθέαα) δτι δ μέχοι «οΰβι ηολιτιχδς 0ίο;
  μόν 8(ν δίδει νομίζω «ό διχαΐωμα βΐς
  χανένα νά Ισχνρισβΰ δΐι Ιδβιξα πο«ε
  «άσιν «οός δπμοκοιτΐαν.
  Ενχαριστδμ θβρμώς 8ιά την φΐλοξε«ίαν
  &·ατιλΑ μεθ' Ιί
  Η ΖίΙΗ υΟΥ ΙΪΕΡΝΑ
  ΤΕΤΑΡΤΗ β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  άνβτολή ηλίου 7,44 , δύαΐί 5,*4
  * -- Η ΧΑΣΟΥΡΑ ι
  Φαίτβιαι ότι, (Ις ιιύιδν «όν κόσμον, Ιέν
  έπιτι/έκιΐαι να είνε κανεΐς π·οΒισμίν«( χά-
  «έ, εί{ οΐανϊήποΐβ ετεοΐατασιν κιΙ ό«ωσϊή-
  χομ δοκιμίοπ *4|ν τύχην «ο«. Οΰ<ω χόες καΐ κατά τος ήιέοας ού "άς σνμβιίνει μέ δλονς «ιΰ; χαΐΕανιας, 11 όχοϊοι, ε(ιι *ί»- τηθεΰ*, ·ίιε ΰχ·, θεοΒΒονν «όν έιντόν το»ς ύποχβΒομένον νά λογοβοτή «βόί »ό» χλτ|· οίον. ΟΙ παΙΕανιες λοιπήν, είνε δΧοι πέοα καΐ πέοα χομίνοι, κΐτεσιραμμίνοι ηαΐ β«· Αιαμενοι είς ώιίονόν άποβλείας και ΐϊς ά· βοσιον (ημιΗν. Δέν ύ»άοΐϊΐ κύαιοΕ ή κυοΐα Ανθααπος «ού λοοϋ ή έχίσημοί, εΙλι«{ΐνής ή κα«εβγό βηί, άθειος ή μπιρμπάνιης, γεοοτ, νεος, ΥΒαϊα,'. μεσόκοπη ή νεα|)ά βεοποι*ϊ;—οπόι- υσαήχακ «έλος πάνιωτ, ποίξας καΐ £ηαπ· οοοθεΐς ή ■οιμηθβΐς άπό τας Μκα «ό β^ο- ου κα) μη αϊιθανθιΐς «ή* εΐσαβο* τού νέον χοόνοΓ, ό οποίος νά σέ σβνανΐήσο «ην ποώιην «ού έΊονς καΐ »ά μή σο« αναγγεί¬ λη σμέσω; δτι Ιμεινε ετα«1 μέ χανί. Έιφ 6έ οβτήσας «0(116 «αί εΐδονς τό Ηο,άγματα άγ»έλλο*«αι χαμηλό «ή φ<β·»Β καΐ ίβιαιτεοω: εί; την χερΐσιαβιν ού'.ήν—«α- ί?ώ; παΐ είς την άλλην τε*ν τοομεβ»» άπιβ· λπιών άπό «ήν λίραν, «σς οποίας ύπίσΐη- 03» δλ'ΐ ά»εΕαιυέ<ως οί 'ΕλΙηνβς, ίχο>«ες
  φα(«βται τος πβοιουσίας την αποκλειστικώς
  χαί μόνον είς λΐοας—ονμβαίνει *' άναγγίλ-
  λαχτκι πολλακι; καΐ άπό «ό ε τα πεζοΐοό-
  μ·ον είς «6 άλλο, ώΐιε νά άκούαινται άπό
  ΐοΰς; Βιαβάτας:
  —Αύτδ δέ» γίνεΐαι εΙ·ή καΙ ώς Ιινζ·,
  κύαιοι!» πα«4λΐ)£(ν ό καοα<ηοη<ικο{ συμ- ■αλ(«ΐ)Ε. «Τίποιβ είς τόν ηόσμαν ού «όν έ* μέρονς τϋν ανθαώποαν δέ* γίνβιαι ζοβςΐς λόγον. Εχάσαμεν, καΐ»σΐροφτ)μβν, |με(*α- μεν ΐοορΐς πεν«άοον, άπλιύατατα διότι έ- τοιμαΐόμεθα κιΐ Νο°ετσιμά(ομιν την «α- τάατασιν νά καταφύγοομ·» ιΐς «ό ιοβϊοφό- λια τέιν φΐλων, ή διότι χροετοιμιίζομεν «ήν Αλλην θατμασίαν έκΐίιην >α«άσταθιν τού
  σβοοίμαΐος «ών παλοιε>ν δανεικαιν... "βνας
  χομίνος τή; κροατοχοονιάς δικαιοντοι επί
  «έλοκς είς »ό· οΐκτο»:
  —Ό Ηθϋ/ΐ<νος! ΤΙ νά κά·π. ΕΙ{Ι ιή» διάθεσιν νά μάς βξοφΐήβπ· Άλλ' άφοί <χα· αι; Άς «ριμενβμεν «6 1933. 6 ΠιρΙεργος —Κατίσχβσις. σβ'ίας. Μιτά τον περίφημον Κ«ηίν», μ«ς »- πειλεΐ τώρα καΙ |·α( Ο&ίγρβς μέ χβ- περιοϋίΐας τοθ Έλληνιχοθ Δημοσίου εί την χώραν τού. Π(ό«*ιται περΙ ε»ό< ζ»·μ-έραίΐ, Μαυρικ'ο^ Σβίρτς δ όματι, ό δποΐος ίσχυρίζττοι ίτι Ιχει λαμδίνειν ά¬ πό χό Έίλη-ικ^ν χράϊθί, διά ηδίχι &ο- γα τοθ στρατβθ. Κι! τοθτο «πό τΐ]ζ έ· ΐχοχή; τοθ 1907. Πράγματι τό αρμόδιον Δικαστήριον τ*}ς ΒίνδαιΒέοτηΓ, εδέχθη, ιήν Τρ£τ-', μίαν αΐιησιν λήψι·ο ηρο- 3βριν6ν μίτ3»ν εναντίον τοθ Έλληνι- κο3 Κράτους. Έπειδή δέ ή τιριοβεία &ττολαύεΐ διπλωματικήζ άσΐλίας ή κατά- σχεοις θά ενεργηθή—κατά τάς είδήσιΐι τ6>ν εφημερίδων— ΙκΙ τής Εξιο τοθ κτι·
  ρίου ίδιοκτησίας τη-, κ αί «ίίιχώϊεραν ε¬
  πί μιά: καταθΑσιτος τής πρεσβείας είς τί
  έν Βΐυδακιστη κατάστημα τ^ς Βιιννα!
  α; Έώίεως Τράπεζαν.
  —Ή πολυγσμ(α έν Τουρκίια.
  Είς την "Αγχυροιν, £ Τοθρκος βιυΐιυ-
  τής Χιμδή—64ης, εζήτησεν άπό τοθ
  βήματος τί}; Β^λή; την αΰΐτηράν δίω¬
  ξιν τής 6νιοταμένη: έν Τουρκία μυατι·
  κν]ς κολυγαμ'ας. Ό βέης Ιτόνισεν 8η,
  άκό τοθ 1926 δ «ότε κατηργήθη διά νί·
  μοιι ή πολυγαμί», οί χοτζάδις έξακο
  λουθιθν να την ιύ.οιθν δεχίμινοΐ την
  σύναψιν θρησχΐϋτικβν γάμων £«ιυ ποο-
  γενεοτίρχ; ληξιαρχικής κράξενς. Τα
  οηοτρίπως δέ έξηγεΐται 8τι, πχρα τί
  μινβγαμ κίν καθεα ώ: τής Δημοκρατίας,
  ττβλλοΐ Τοθρνοτ έξακΐλθϋθί,Ο* νά παίρ·
  νούν 2, 3 χά! 4 γυναΐκις. "Ηϊη ζητεΐ-
  ται νά επιβληθή φυλάκισις 1—3 μην9ν
  είς τοος χληριχτ>ύς πΰύ διειΐΗθλύνουν την
  ΑΧΤΟΟϋΟΊΑΤΙ! ΕΜ1.02 »Ε.
  ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΜΜΜ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ!
  ΑΡΚΑΔΙΑ έ-ιάθίην Τοίτην
  7 μ. μ. κατ' ιύ θείαν διά Πβιοαιθ,
  Χαλχίδα, Βόλον, Θεο)νίκην.
  ΖΕΦΓΡΟ- ή ΝΑΥ
  ΚΡΑΤΟΥΣ Α («ναλλάς) εκά¬
  στην Τοίτην μιαο*ύχιιον διά Ρέθυ¬
  μνον, Χιινιά, Πειοαιά, Χαλχίδα, Β5-
  λον, Θ^σ)ν(χην, Καβάλλαν, Άλίξανδοού
  πόλιν, Μυιιλήνην, Χϊον.
  ΑΔΡΙΛΤΙΚΟΣ εκάστην
  Πέμεΐτην ΙΟην «οαιϊνην διά Ρέθυμνον,
  Χανιά, Πειραια, Χΐλκίδα, Βόλον, Θ·σ-
  σαΐονίχην.
  ΈΛΕΝΑ Μ. 8«αστον Σάββατον
  11 τί ν «οοΓνήν διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  Πβιοαιδ, Χαλχΐδσ, Βόλον, Θέσ)ν(χην.
  ΖΕΦΥΡΟΣ ή ΝΑΥ¬
  ΚΡΑΤΟΥΣΑ (Ιναλλάξ) ίκά-
  στην Κυριακήν ευπέρας διά "Αγιον
  Νικόλαον, Οαχεΐαν "Αμμον, Μόχλον,
  Σητβίαν.
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  Μϊτώκησεν έν τή όίί» Μβλ«3ΐ)ζί-
  β» χβί δέχ«ΤΒΐ έν τή ΟβλυΜλινικά
  Ήρβικλπίου κ»8' έ^άβταν 10-12
  κβιΐ έν τή κλινικθ μ. Πρινι«ν«ι«η.
  ΜΕ 100 ΔΡ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ
  μ(«ν
  ΓΚΡ12ΗΕΡ
  τβν αλλνν,
  Α έπείβ Οί αίς ύηηρετβ 2ν«
  έλοκληρεν αΐνν*. Έχιιάθα
  σ ς ρ»ψίμ«τ«Γ, κ(ντομ«το(.
  Μοπτιΐιης έντιλβί θΜρΐαΐν.
  ©ΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ!
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Μη γενομένης άκα^τίας κατά «ήν χβέ;
  ονγκληθεϊσαν τακτικήν Γενικήν Σννέλενσιν
  καλιΰνται «αί ούβις «ά μίλη «ού
  ΈμποΒΐπον Σαλλόγον είς γενικήν 'αν·
  νέλπ«οιν «ην χοοσεχή Κνριαιιή-, ΙΟην
  Ίανοβαοΐοβ 1932 χΐΐ περΐ ώοαν 10 κ. μ
  <ίς ιό Εμπορικόν Έυιμεληΐήριον όχότβ θέλει άποτελβσθό άπαρτία διά «ών αρ,οοι λενσομέναν μελειν. Θέμα«α: 1) Έκθεσις περΐ «εόν χεπραγ μ·να>ν υπό «οδ Διο χηΐικον Σνμβιινλίβν κα
  «ά «ό Ι«ος 1931. 2) Λογοδοοΐα «ού η. Τβ·
  (. 3) ΆρζαιρποΙαι.
  ('Βκ «οί Γοοφείοο «ού 'Βμποο. Σαλλόγον
  Ήααπλπΐον).
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ!
  καΙ πάοα εν γένει τρα-
  «τεζική έργασία» υπό
  τούς καλλιτέρους όρονς.
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
  μΐχρι Δρ. 100 Ο€Ο ελΐνβερον Α·ντβ(·οροιι.
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  Ή άρχαιιοτέρα «ών έν
  Ελλάδι Τραπεζών Ι·
  τος ιδρύσεως 1839.
  Φ Η5ΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΝ5
  Τριακόσιαι πιντΑΜβντα ίυρΐίες *Ις τ4ν
  οιάβεβιν τοθ κβινβθ. ΜΙβίυμ* μικρόν.
  Ταχύτης, Άβφάλεια
  Οικονομ ία·
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ||
  ΓΑΜΟΙ.-Πβοτθές *«ίλβσ«ν τού; γά-
  ιιονς «ών ό κ. Εύαγ. Κληρονόμος καΐ ή δΐς
  Άθανασία ΜαυβίΙο*·.
  Ινγχαρητηοι··.
  —Γεώογιοε Χαρωνίτης ίοτρόί, ΧβηστΝα
  Γ Χατζιβάκη, λΐελισαν «ούς γάμονς «αν
  έν ΤολΙσσω «ήν 31—Ι—31 Παβάτνβφος κα
  ίστη ό Ια«ρδς κ. Στ«λ. Γιαμαλάκης.
  Τοίς πΰχόμβθα πάσαν εϋιβχιαν. Α. Κ.
  —Έπίσης είς Χαοοχα Μονβφατσΐοβ 4τ«·
  λέσθηααν «βό ήμβοών οί γάμοι τού κ. Γββ0
  γίο« Μ. Αναστάσα «η μιτά «ής Δίδος Σιαο-
  βούλας Π'Παντελή Τζερμιά. Παβάννμφος
  ■αοέστη ό κ. Δημ. "Αναγνωστάκης.
  Τούϊ νπονύμβοβς σνγχαίοομπν.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρελθούσαν έβοο-
  μάδα άνβδέξατο έν £ητ·(α «ό χαριΐωιιίο
  «οριτσίκι «ο« κ* Έμμ. Καρπαθά«κ ή χ.
  Άριστέα ΊωαννΙΙαυ ονομάσασα ούΐό Καλ-
  λιόπην. Τό μνσΐήβ'ον έπηκολούθηοβ βιαα·< βάσις μέ άο ά*»αιτον κέφι μέχβ· κρβιϊος. Νά «οίς ζήση. ΕΟΡΤΑΙ.—Αυριον εορτήν Άγΐου Ίααάν- νοα δέ» έοοτάΕει οΰ<· βίχβται έπισιιέψΐις ό κ. Ιωάν. ΜαΒαγκάιιας βικηγόρος. —Έχΐσης βέν εοριάΕβι ·ΰιβ βέχιται »- «ισκέψιις λόγ«ρ πένθους ό κ. Ιωάννης Γ. Βλαστός βιιηγόοο;. —Ό κ. Ιωάννης Τ£οβ«·ής δέν έορτάζει οΰ;ε βέχβται έπισκίψΐις αυριον. —Έ«ίσης βέν έορτάζει ό κ. Ιωάννης Γ. Βασιλάκη: Δικηγόρον* —Δέν έορ»άζ«ι οΰΐι βέχβται έπιακέφεις αυριον ό κ. Ίοοάγνης &. Παντονβάκη(. —Έπίσης βέν έ'ρτάζει ου «ε δέχεται έκι· οκέψιις λόγιρ άοθβτείας ό Έχιθεωοητής τ«ν Σχολείων Ηρακλείου χ. Ιωάννης £«ανοακάκης. —Έπίοης βέ* έορτάζβι ου» δέχεται επι- σκέψβις ό κ. Ιωάννης Λογιάβης φαρμοκο* ποίος. —Έπίσης βέν έ)ρ«ά£ει οΰιε βέχεται έπι- σκέψεις ό κ. Ιωάννης Γ. Νικολαΐδης. —Αύριον έοοτήν «οβ Αγ. "Ιωάννου βέν βέχεται έ«ισκ<ψ(ΐ( ό κ. Ιωάννης Ανδρ,. Λι¬ ναρδάκης. - "Ομοίως βέν έορτάζβι οΰ^ιον τΰ» βέχε- «αι έπιακέψεις, ό κ. "Ιωάννης Ξβιβιανάκης αχβζκικΐς. —'Κπίοης ίέν έοοτάΓει οΰιβ βέχιται επι- σκέψεις ό κ.Ιωάννης Βασιλάπης λόγω κέ«· θ ο«ς. —Έβίσης βέν έοριάζβι οΰΐε βέχιται Ιχι- σκέψ,ς ρΰ^ιον ό μ.Ιωάννης Τοντουντζάκης ζΟ ζς 'Κπίοη: δέν βέχχαι έπιοκίψεις ό ν. Ιω. Λαγονβάκη;. —Έπίσηί δέν ·οβτά£ει ό κ. Ιωάν. Χαλ χιαβιίχηΓ. — Βπίσης Ιέ« έιρτάζβι ό κ. Ίβάννης Μα«θαιάκης (άτζίντης) χοα>«οοιιακός.
  —Αύριον εορτήν τοβ Άγίοβ Ιωάννου
  δέν έορ«ά(·ι λόγφ μεταθέσεω; ό ύχομοίρ,αρ,·
  χος κ. Ίοβά»νης Τνοάκιις,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Σ«ν««τοιαμί»οι α-
  πό «ήν αεγάλην άχώλιιαν «ου άγαπηΐοϋ
  ιιας οϊΓυγοτ·, πατρός κιί άδβλφοδ 'Βμμα·
  νοπήλ έκφοιίζομε» «άς θερμάς μας Βύχαοι-
  στίας κρός «ούς παρακολουθήοανχας την
  ίκφοοάν ούιοϋ μοί «ούς δπως βήκοτπ σνμ-
  μκοισθέντας τής λύπης μας. ■Ιίιαιτβρως «έ
  εύχιΐΒΐστιΛμεν ι&ν 0«οφιλέσ«ατον Επίσκο¬
  πον Πέτρας χ. Διονύοιον ώς «οί «Αν Ιατρόν
  ν. Νικο». Μαγκώνην βιά «ό άϊβλφικόν έν
  •ιαφίρον όπερ β3β>Ε· καθ" δλον «ό διάατη·
  μα «ής άσθκνείας «όν.
  ή βαουπενθούσα οΙ«ογ<νιια 'Ελ Φρβνζή στήν ηόλι μας. —Σήμερον «ήν τελετήν «ής καταλύσεως «ιΰ Σιαυροό. -Θ4 καβακολοβθήοοον άοφαλεος κληθή κόσμον. —'Αρ,κεϊ ίννοεΐται νά εύνούσπ παΐ ό και- βός την τελκή'. —Κοί τό λεγομεν οϋιό, βιότι χβέ; μετά μ«σημββ(α· «ά ΜβΐΒ'κά κράγμαια άχέκλινον κο,ός «ήν βίθχή». —Ή ό»(ία καΐ έπβαγματοκοιήθτι κατά «άς άειβγιιΐματινσς ώα.ας. —ΌρθαΙ αί σχκτΐΜοΙ αστυνομικαί 6ια«ά· Εεις τής λιμένι»ή; άριής. —"Αλλοτε «ό σεμν&ν έθιμον τβν θεοφα- νιίων, άσιήμι(αν εί διάφοροι βεκαήολόγοι. — Έπβφελοίμενοι «ής κα«αδύ—ω6 ·ιά «νά βοντοίν» «Ον σταύρον κοΐ νά «δν *ε· βιφ<βο«ν Ιιβιτα 6>ί αντικείμενον Ιδικόν
  •ν.
  —Κοί Ιεανόν νά έξοικοναμήσπ κάμεΜσις
  έ(·ς άγασ«ής κρασοκατα^ύΕεαις.
  —Ή κακή ούιή οονήθεια βιήοκεσι μέ·
  ι «ών καθ* ημάς χρόναιν,
  —Εύτνχεις «ήν Ικοψΐ άπό «ινεβν έιών·
  ή άβμόδιος άρϊή.
  —Αϋ«ό (έ κοΐ μάς ύπενθομίζοον οί έ-
  κάοτοτε άσιννομιχαΐ βιατάξεις τού Λιμ··
  ναρχεΐον.
  —ΑΙ βια«ά£βις Ιφίτος προνοοόν καΙ βιά
  τό μετςιιον άν«(«ιμον «ών βαβχιβιάΐιχων
  κον θά (ητηθοϋν άπό τόν κοσμάκην.
  —Ό όιοϊος θά θελήστ] νά καροκολοβ·
  ήσΐ) άπό της θαλάσσης την εορτήν.
  ..— ΣννεχΙΕπνται β Ι έκβχαφαΐ (Ι; «όν »μο.(·
  βολον «ής Νομαοι·ας·
  — ΑΙ ΚΒθκοιμάζονσαΐ «ήν Ιγχατόστασι·
  «οό «πάρκον».
  —Μέ τό αγγελμα τής Ελληνικάς ν(κτια
  είς «& «ελπ««αίον Έλλπνοτουβκικόν μάτς.
  —Τό οποίον χποιλαμβάν·! «ό χθεσινόν
  μας τηλεγράφημα.
  —ΟΙ φΐλαθλοι θά έχάρησαν.
  —ΎκάΒχονν «όσα δβδομένα ήτιβεν «4ν
  βασφαΐΒΐοτέΙν μο!
  βασφαΐΒΐοτέΙν μος!
  —Όστι νά χαιςώμιθα «ώρα κου ήαον
  επί «έλοβς μίαν «(«ην Ικανεες ύκολογήσκ
  μ·ν άκέναντι «Δν ξένβν.
  —'Αβιάφορβν άν α ν «οί ίΐιε Τονβκοι.
  —ΚαΙ μολονότι «ό κκάγμα θά η«β
  σ«ο«·αιότ·8ον... εάν Ιλιι*·ν , ή βλληνο*
  «οοοκική φιλία.
  ο ΡλΐΜβτε·
  Δ1ΑΝΥΚΤΕΡΒΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΑΝΟΡΘΩ*!*
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξαπβοιχοϋ Ιτϊΐσία Δολλάοια 10.
  Άπασαι «Ι ά«βδ«ίξβΐϊ συνδρομήν κα|
  δημοσίευσίν φέρουσι απαραιτήτου την
  υπογραφήν τβθ Διευθυντού χαΐ Ιδιο
  χτητου της «Άνβρβώ8Ε»»<» Ηράκλειον 6 Ιανουάριον 1932 γΐΡΧΙΣΑΝ αί προσνν»ννοη*σεις Ι * διά (ήν διεθνή οικονομικήν διάσκεψιν. Αί κρασυνβννσήσεις αν ται ένδιαφέραυν αηονδαίως καί %ή Έλλάδα καί διά τούτο θά έπακο λουθήσουν φαίνεται εν'Αθήναις σ«· ναίσυνεογασίαι «ιειάτώνένδιαφερσμέ νων κρατών. Ώ; άντΐγγβίλαμεν χθές ή ποώ>ιΐ τοιαύτη συνεογααία εση¬
  μειώθη διά τής επισκέψεως τού
  Γβομανού πρεσβευτού παοά τφ κ.
  Μιχαλακοπούλου. Ή βυνεβγιχσία,
  μάλισΐα αυτή άφσβώσα άπ'εύθείας
  την Έλλάδα καί την άμκσώιατα
  ενδιαφερομένων δία την προσέχη
  διΐθνή Διάσκεψιν Γβοκανίας—πό,»
  ιικάζε«αι υποθέτομεν ώς ίδιαινέοας
  αημαβίας διά ΐό ζήτημα τού διακα-
  νονισμού τής όλης στάσεως τής πρώ·
  της, άπέναντι των γενικόν θεμάτων
  ,0ς προσεχούς διασκέψεως.
  ΚΑΙ ΔΙΑ τό ζήτημα «ού άφσ
  πλισμού, συζητηθησόμενον
  Ναί αύΐό προσεχώς μεταίύ των παγ-
  κσσμίων κύκλων, ήγγέλΰη είδικι)
  σύσκεψις υπό την ηβοβδβίαν τού κ.
  Βενιζέλου. Τα μικρά κβ.άτη, ασφα¬
  λώς, λαμβανόμενα ώς σύνολον, θά
  παίξουν σπουδηιότα»ον βόλον είς
  την διάσκεψιν αυτήν. Όχι μόνον
  είς τα είδΊκά ζη%ήμαια τα αφορών¬
  τα την έκτασιν νού πραγματσπσιη-
  θησσμένου άφσπλισμβύ άλλά καί
  είς αύιήν (ήν κατ' αρχήν παραδο¬
  χήν ενός ύποΛθγηβίμσν άφσπλι·
  σμσύ άνευ νού οποίον ό κόσμος
  ουδέποτε θά αποκτήση σταθεράς
  βασεις εύΐυχίας κοί άν άπόμη διευ¬
  θετηθή τό οικονομικόν πράβλημα.
  Διά τούιο προφανώς άσκείται καί
  τό ιδιαίτερον ενδιαφέρον τής Κυβερ¬
  νήσεως μας, νύρω άπό (ό παγκά'
  σμιον τούιο μεταπολεμικόν ζήίημα.
  ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ άσφαΐΐαας
  είνε φαίνεται επί θύοβις εάν
  λάβωμεν νπ' όψιν προχθεσινήν εί
  δυσιν τού έν Αθήναις άνχαποκριτού
  μα(, καθ' ήν ΐό Υπουργείον τής
  ΖΖαιδείας εζήτησεν όπως είς τάς
  άσφαλίσεις ταύτας σνμπεριληφθοΰ»
  κα) οί μαθηταί. Καί πράγματι τό
  ζήτημα ι ών κοινωνικήν άοφαλί
  σεων ώοίμαοεν, ώσιε νά άναμένε-
  ται μετά νενικού ένδιαφέβοντσς ή
  ύηοβολή τού σχκτικοθ νομσσχεδίσυ,
  άπσκουσταλλωθησομένσυ νομίζομεν
  πλέον είς τέλειον βύνολον. Διότι ώ
  μίλησαν έκΐενώς επ'αυτου καί οί ξέ¬
  ναι είδικοΐ, ώστβ έν %φ μχταξύ νά
  άσκηθούν αί δέουσαι συμπληβώσεκ
  καί τροησπσιήσεις. Έλπ/ζ«ται δηλ.
  βασίμως ότι σοχσμένων των **βγα
  σιών τής Βουλής τό νομοσχέδιον
  τούτο θά κατοβθωθβ νά ψηφισθή
  μεταξύ των πρώταιν.
  ΛΗΜΟΣΐΖΫθΝτΆΐ έ»τος των
  —* Ημερών αί ποσανωγαί των δι-
  δασκάλων, Ή πραγματοποιηθή αυ¬
  τή των διδασκαλιών μβιαβολών
  ίκανοπσιεί προφανώβ (όν όιδασκα
  λικόν κόσμον άλλά καί (ήν κοινήν
  γνώμην τασσσμένην πάντσΐε ύπέο
  (ών δικαίω» (ου έπΐποσκειμένου δέ
  ειλικρινώς ένδιαφεβθίϊσαν όπως
  γίνουν δεκτά ·ά αίτήματά «ου σχε¬
  τικώς. Πιςιηοιβϊ δέ νομίζομεν καί
  έβαινον πρός τ>)ν Κυβέρνησιν κα)
  ειδικώς (ό Υπουργείον Οικονομικάς
  άσμένως καί έν γνώσει των άνανχών
  τής έκπαιδεύσεως Ιγκρίναν «ήν
  σχετικήν πίστωσιν.
  ΕΙΣ ΤΑΣ Ίνδίας ποοβλέπονται
  πάλιν σοβαραί ταραχαί, τό¬
  σον σοβαραί ώστε πρό τής ίπδηλώ-
  σΐώς των άηόμη νά συλλαμβάνεΐαι
  πάλιν ό Γκάντι καί νά φυλακίζεται.
  'βς έκ («ν Αστέρων άποδίΐκνύεται,
  ούιω,—ΐό ΊνδΐΜΟν πρόβλημα δέν
  •ϊνε πλέον ζήτημα παρωνυχίδσς διά
  την Μεγάλην Βοεττανίαν. Καί μά-
  λιστα είς αύιάς «άς στιγμαί, καθ
  άς ή Αγγλία παλαίει έν μέσφ δυ-
  σχερεσΐάτων οίκονομικών συνθή¬
  κην, άπε*θ·νεται δέ ποω«ίσ«ω( είς
  «άς έν Ίνδίαις παοαγωγικά καί
  Χβηματισιικά, άποθέματα—πρός α¬
  ποκατάστασιν *ο0 οικονομικαί)
  ·ο< Ιαογνζίου. ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Πρός σύγκλησιν Γβνικής Σ«νβ λβυσβως τής Ενώσεως Γβωργικών -υνίταιρισμών Νομοΰ Ηρακλείου. Πρός άπαντας τού; βίς την ένω¬ σιν υπαγόμενον; Συνβταιρισμούς. Τί)» 28 αν ΊηινουαοΙου 1932 ήμέοαν έμπτιιν χαί 29 Ιδίου μηνός ημέοαν αοασκβυην χαί ώοαν 10 «οσίνην καλοδαε» τού; αντιειοοσώπους των «Ις «ήν "Ενωσιν ΰκαγομένοον Συ'εταιοι- σμων δια): προσέλθωσιν ιίς «4 γοαφεΐα «ής Ένώοβ-ς πρός συζήτησιν τόόν χά· τοοβι Οίμάκην. Α'. Διά την Συνεδρίασιν »6ς 28ης Ιανουαθίου. 1) "Εγ<θ!σ·ς Ίοολοτισμου ιοΰ ίτους 1931 μοτ' άναλύσβως κβοδΑ» Να1 ζή. ιιών καί δηαΐλαγήν τδν Συμβουλήν τις Ένώβίΐος των ϊύθυνδν διά την ^ιαχκίθισιν χαί διαξαγωγήν τΑν ίονα- σιών ιή; ΈνώσΒος (άοθοον 33 παο, 4 τοϋ Ματασΐατιχοϋ) 2) Διάθεσις «ρρίβν (ίϊοθοον 33 παο. 5 χπΐ άοθοον 44 τοΰ χαΐαστατικοϋ). 3) Ποοσδιοοισμος τόχου «ήν μβοί δα>ν συμμΒτοχή; (ά^θοον 33 καο. 3
  τοΰ νπτ οτστιχοΰ).
  4) "Ενχοισις εσωτιριχοΰ χανονισμοΰ
  5) Καταο»ισμό; πό; ϋηολονισμοδ
  Ισόδων χαί έξόίαΐν διά τό διός 1932.
  6) Π<ο! δογανώοεοος καί αυντηρήσιι· αίς τοΰ ΕΙδιχοΰ Αογισΐηο'ου διά τό 3- τος 1932 7) ΠβοΙ ποομηθβίας Γιαιογιχόόν είδών. 8) 'Αναχοινώσβις δαηανών βξόδον ΑΙ ΚΑΤΑΤΙ9ΕΜΕΙΙΑΙΑΒΟΙ-Ι-1932 ΑΙΑΪΑΦΒΪΕΙΣ 'ΒκοινβκβιπΘη ν ρς7| τ«λ»ίνβιακά{ αρχάς διΐ της βποΙ«{ έρί ζίτβι ότι «ιβ τής 1ος Ίανβ»«ρΙου 1932 καιΐ έφ·{<'ς μίχρι τβλοιχ τού 1932 αί κκτατιθέμΐναι οι«βαΐφΐΐ9*ις «ΙβκγΜ- γπί, «πβτβμιβόσΐ&ίί, δι«μβτ«χβμίσ«»»ς μ«1 *1τήοεΐ{ ίίωτερικών άπβοτβλών διβν να διοίλβμβίινουν, πλήν τβν αλλων ( χ ») Την χώραν Μ«τοΎ*ινπς Α η«ρ«νβ·- γής τοθ έμηοριύι «? τις, β) την χώρβν ηροελιόσινς, πΐν ^-ν χώρβν οΛοβτν έμηόρευμ* τι έφβρ ,η διαι την 'Βλ λϋ*. κ«1 ν) την χίοαν «γοράΐ, ήτοι την χώραν «{( την όιτβίαν β ΠΜλπτης ϋ έμπβρεύμ«τ«ς ·ακβΙ τάς έμιτο ρικάς τού έκιχβιρΐισεΐ(. Όσον άφορφ τάτβ διααβφπσκις έ£«ν«- Υ»ίί ένχβιρίιιν ιτροΐόντνν «Ι δι«σ«φη· β»( δ#ον ηλην των άλλνν να διαλαμ β) Την χώραν χκτ«ν«λώβενς, ήτοι την χώρβν εί; χ&ν οποίαν κροΐον τι θα χρπσιμβηοιηθά, η (Ις την οποίαν 6α ύπββληθί] πρός σι>μπληρε>ματΐΝΐιν έππ-
  ςΊρναα(«ν, β) την χώραν κρο«ρισμ·0,
  ΜαΙ γ)τπν χώραν πυλησεν;, ήτοι την
  χώοαν α»β την οποίαν το «ντΐτιμον
  τού έακορ(υμ«τ·ς 8ά έμβασβί κρός
  τον Έλληνα Ιμπβρον.
  Τα έμκβριύματα δια τ* *πβ!α 8α «-
  ναγράφεινται τα άνυτέρν ατοιχιΐα §1-
  ναι τβ β ού τυρόν της μαγΐτριχης, ό οί-
  το(, ό κΐτρινος άραβόαιτβί, τα σιτάλΐυ-
  ρα, ή άιτοΦλοΐΜμενη ίρυζα, τα «ορ·
  τοκ&λλια, τα μανταρίνια, τέ) τΦϊον, 6
  κακνος ιΐς φύλλα, 6 καφΐς, τα Ιλαιό-
  λαδα, 4 βάμβ>{, τα Ιρια, οί τάηητΐί,
  τα «ΰτοχίνητα, το πιτρέλαιον χαΐ &λ·
  λα τινά.
  9) Έχλογτ) νέχν μβλδν όλοκλιίοου
  τοΰ Διοιχηΐικοΰ Συμβουλίου χαί δύο
  μελών τοΰ ίποατιχοϋ ληξάσης τή; θη-
  ΐίίας ττην.
  10) Έ5ουσιο8ότΓ|Γ»ΐζ τοΰ Διοικτ,τιχοϋ
  Συμβουλίου διά *ήν βκιτοοσώπι,σιν ιής
  Ενώσεως κιτά τό 1932.
  11) Πεοί συνάψΒας χαί καθοοισμοϋ
  άνωιέοου π ισοΰ δανβίων διά την άγο ι
  θάν θδΐου, χαιλκοΰ, ποτάσσης, ΐάοτου>
  άποΕτιοάνοεαις σταφίδος, σιαφιδοκά- ■
  να>ν, ψβχαστηοιυν θειαφίθτήοαιν χπί
  λοικόόν Γεωργίαν ιίδδν χαί Ιο-|
  γαλείοον. |
  12) Έςουσιοδότησις τοΰ Δ.οινηη-
  κου Συμβουλίου διά την συνομολόγη-1
  σιν των ά»ω δαν (αν. [
  13) Καθαοισμός ά'ωτάτου δ^ίου
  τοδ τόχου των αυναφθησομένην δα¬
  νείον, χαί εξουσιοδοτηθή τοΰ Διοιχη-;
  τιχιΰ Συμβουλίου πςό; είσπραξιν τού
  πβθιό»τος των δανβίαιν χαί άνάλΐίψιν
  των ύ/τοχθΒώσβαΐν δι, ήθελον ό (
  Άγοστιχή τ αλλτ] Τοά«ζ«, '£-
  ?1 "Εμκορος. '
  14) Έςουσιοδότησις «ου Δ οινητιχοϋ
  Συμβουλίου όπως ϊκ συννβνοήσίως μβ-
  τά της Άγοοτκής ή δλλης; Τοαπέζ^ς,
  ΈΐαιοΒίας τ) Έμκοοικοϋ οΐ^ον, κοο· [
  ιι διά λογαοιασμόν ταύτης καί
  ηοος χ(ή»ν των Συνβταιοισμών χαί μβ-
  μονωμένων Συνβταίοων την αγοοάν
  Γεωογικόόν είδών χαί έογαλβΐων.
  Β'. Διά την Σννβδοίασιν ιης 29ης
  Ίανουαοίοϋ 1932.
  1) Ποοσαοΐίογή τοΰ νατασια·ιχοδ
  ποός τάς διαιοξβις ιοΰ Νέου Νόμου
  5289.
  Ό «οόβδοο;
  Γβωργ. Βαρούχας
  Γεωργ. Μβθυμάκης
  — Ο φόρος έγνβίον παραγωγής.
  Πληρβφοροΰμ(θα]£τι είς το ζήτημα
  τής έφαρμογΑς τβδ «6ρου επί τής 4γ·
  γ«ίου καραγΜγϋϊ, 2σΐκ, «ς γνΜβτόν,
  ε Ι χ* ν άναοταλη, η Κυβέρνησις δέν
  πρόκκται νά ένκρίν η νέαν παράτασιν
  τΑς &ναατολης, λόγω τής μικράς &ηβ
  δόαινς των δημβοΐων ΐσόδων. Άντιθί-
  τοις έ φβρβς βίτβί, έιτανβρχόμενος «ύ·
  τοοικαίνς έν Ιυχόϊ ά«ό 1ης Απριλίου.
  ά« λπνούσπί τής παρασχεββΐσπς δια τή< (φαρμογης βώτβθ άναστβλης, βά &ρχί· σο ιΐβηραττόμΐνβς από τβθ κροβεχοδς £<πτ»μβρίου. —Έηιδόμαια βίς άνέργους άρτβρ- γάτας. "Υπο κθ ΟπουρνοΟ τάς Έθνιχης ΟΙ- κονομίνς υκεγραφη αιτόφαοΐΐ, διά της οκβΐας παρέχεται ή ιύχερεια «Ις τέ) τα¬ μείον προνοίας αρτβονατών, ίπυς χο- ρηγήαο έκιββματα «Ις τού: ανέργους άπο 350-500 δραχμάς, άναλόγεις τδν οΐκβγενιιακβν βαρ&ν έκίστου. Το πο· σον τδν χορηγηθησομένΜν βοηθημ&ΤΗν δέν δύναται να Οπβρβό τας 400 000 δραχμάς, αί ΟΝοΙαι 8α δοθούν έκ τής περιουσίας τβθ ταμείον χυρίς νά απαι- τήται συναψις δανΐίου. Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΕΔΔ IV... ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ —Ή καθα^ά πρόσοδος. Καταοτι- σμός νομοσχεδιον. Κβτηρτίοθπσβν πιρΐ τα 10 ββρολονΐ' κα νομοοχέδια, δια των όπ·ί«ν Ικέρ- χιται άτλούβτΐυοις των 0φΐαταμέν«ν φβρολογιβν τής Μαθαρά( προσόδου. Μέ τα{ύ των νομοοχεβΐειν τβύτυν κατοτλε- γονται κ*1 τα π·ρί μεταβιβάσεως άχι· νηΐΝν Ηαΐ φόρον κληρονόμον καί δαΐ- ρεΔν. Ύηό των νομοσχεδίΝν των άφο- ρώντ*ιν ιΙδΐΜ&ς την φορολογίαν τής Μαθαράς προσόδου δέν ηροβλέκεται μΐίΜθΐς των Φορολογιχϋν ηοοοστ6ν. Μόνον τα νομοοχέδια τα ηροβλέκοντ· μεταβιβαοεις αχινητυν ΜαΙ φόρον χληρονομι&ν κ«8ορ)ζουν Ιλαφράν μιί· «σιν τού ποσοστοθ Δέον ν β βημεινββ β«ι Α Κνβίρνπβις λόνν τής ανωμάλου οΐΜονομιχής χατα- οτάοβΜς δέν κρόχειται νά υΐΐθετήαο συντόμ·*ς τα έν λογν νομοαχέδια. —Ή έγ<νύχλιος διά τόν συ*θβτι- κόν φόβον. Το ύπουργβΐον τβν ΟΙκβνομιχ&ν, Ι- κοινβποίπσε κρ^ς τ«υς ΟΙκονομιχβος ί· φόρους έγχύχλιον δια τής οποίας πα· ραγνβλλει 2πμ( βΐβαιώβουν άνευ άνα- βολής, τόν σονΘετΐΜον φόρον τοθ οΐχο- νβμικοϋ ίτους 1931—1932. Έν $ ππρι- πτώαβί ή οννολιχή πρβσοδβς ηροκύκτει άηό βτοιχβΐα άναμαιββατητα τ6ν π»· λαι&ν κατηγορίαν π έχ τού τεχμηρΐοη το9 ίι-βικίου, ό φόρος δύναται να βπ· βαινβή άΐτ* εύθΐίας επί τί} βάσει τβν βΐοιχκΐκν αύτ&ν, αί δέ τυχόν αντίρ¬ ρησις τβν υκοχρεκν αί βπο!«ι θά οτρε φννται Μυρίεις χατά τ«& υηβλογιομβθ τοθ φόρβυ, Βά 4Εβτ»ζ«νται μβτά τή ν βίβαίεισιν, πρίς έπανέρβωοιν ράβης έ 9φ«λμ«νης έγγραφή{. 'Βαν εμείς διά τόν καθορισμόν ουνολιχής πρβσβδου σοντρίχο ϊχπτΜθΐί λτΐψεΝς τού δηλώ- οαντβ{, οί καταβλη6(ντβς κρόοβιτοι Φόροι η τέλη δέν επιοτρεφονται. —ΑΙ διβυκολύνσβις είς τούς όφβι- λέτας. Κατηρτίσθη τβ οχέδιβν το& νομβθΐ· τιχοϋ διατάγματβί, διά «δ βπβίβυ πα· ρίχονται διαφοραί ταμιακαΐ διευκολύν· σ·ις ιΙ{«0ς βφΐιλετας τ«ο Δημοσίου. Τ ό διάταγμα τβθτβ εΐνα άπβ τα π«- ριληφθέντα είς την νομοθετιχήν έίβυ- σιβδβτησιν διαχρίνκιδέ τβύς βφ«ίλέτ«β τβδ δημοοίου είς δύο χκτηγβρίας: α) είς τβύς 6φ(ΐλίτας έκ χαθοατιρβυμίνειν λ δ { ά μ { μ, το σύνολον τβν όπβί»»ν άνΐρχ«ται είς 150 έχατομμύρια δραχμήν, καί β) ·Ις τού; όφειλ·τ«ς φόρνν οΐΜοδομνν κα· λαιβν χρήαΐνν, άπο τοδ 1926 μίχρι τοθ 1930. Είς τοΰ< έν λογν όφειλετας θά ηαρα· σχιθοβν δι>»χολύ»σ·κ. Άφ' ενός μέν
  ϊΐς την κερίκτΜσιν καθ Αν έ{βφλιΊσουν
  άμέσνς τ«ί ύποχρεώαεις τ«ν, νά χατα-
  βάλλουν οχιβλόΜληρον τβ ποσόν, άλλά
  μβροί ούτβδ χαριζβμέιβυ εΙ( αΰτβύς
  τοθ ΰπολβίπου. ς! 6πί)>βιπ<ι ίέ θά 6κοχ((Μθο8ν νά ϋοφληοόνν ■(( δοοιις. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΜΟΦΩΣ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΥ Πρό; άοσιν τοΰ βτόπου τής μέχρι σήμερον πωλήσεως βίς τόν Γβωργικόν κόσμον ξένων Λιπαομάτων είς καταστοβπτικβς δι ού τόν τιμάς, ώς δήθβν λιπασμάτων διπλής καί τβτραπλής δυνά¬ μεως «αν Έλληνικών, ή Έλληνική 'Βταιρία Λιπασμάτων «α· ρβσκβΰασβν εφέτος καί πωλΐί τα ξ<ίνα ταυτα Λιπάσματα ώς εξής: Τύπον Α ΜΜΟ-ΦΩΣ 20 20 0 (17,20.0) Δοαχ 251 τόν σάκκον άντΐ δοαχ, 360. » ΑΜΜΟ-Φ-- 13 46 0(11.46 00) > 298
  τό σάκκον άντΐ δοαχ. 380.
  > ΠΕΡΟΥ 7ΊΟ.2. » 135
  τόν σάκκον άν»1 βο.250.
  Παρβκλήθησαν εγγράφως τό Γβωονικόν Έπιμβληττΐριον κσί ή
  Έτωσΐςτών Συνβϊαιρισμών *ά πβοβοίν (ϊτβ βίς Χημικάς άνα-
  λύσβις, £ϊτβ είς Ροκιμάς, πρός σύγκρισιν των ξενων Λιπασμάτων
  μέ τα έλληνικά Λιπάσματα, Ινα βιααωτίσωσιν κατόπιν τα μίλη
  ιωνκαΐ μή πίπτουν ταθτα θ6μ*τα τής αγνοίας των πρός
  βλάβην των γενικών β«μφ·ρόντων τοθ Νομοΰ μβις.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  Ι
  —Διορισμός 60 δημοδιδασκάλου.
  Άναχβινβΰται ίτι έν*χρίθη κίσΤΜσΐι
  διά τβν διορισμόν τριάχοντα μβνΐμων
  καί τριάχοντα έχτάχτιιν δημοδιδ«αχά·
  λνν ι ι; τα μονβτά{ια δομβτιχά οχβ·
  λεϊα.
  —Προαγωγαι.
  Διά πρά{ί»ιςττθ ΈκοπτιχβΟ Συμββυ-
  λίου Έχ»αιδε»τική$ κερΐφεριίκς Π«δι·
  άδβς κρτάγΜνται «Ι δημοδιδάβχαλβι
  Έμμ. Κασσαβίτης Άδαμαντία Βενίρπ
  χαί Ελένη ΤρονλλινοΟ έκ τβδ βαθμβϋ
  τού άχολβύββ» ·1« ιβν βαίμον τού
  Ι Γρβμματεκς Β. καί Ελένη Ήλιάχη
  1 έχ τβ» βαβμβθ Γραμματεύς Β. ■!{
  τβν βαθμόν Γραμματεε»( Α'.
  —Ή καταπολκΐμησις χίΐς οκρίδος.
  Ή Κιντριχη ΈκιτροκΑ 'χαταπβλεμή·
  βί»: Τβν άχρίδκν δι* έγγράνβυ τη{
  κρβς τ<»{ χ. κ- Πρβεδρβυ» τ&ν Κοινο- ■, τήτβίν τβθ Νβμ< ΰ ηαρακαλΐΐ όπως έν- ' τος 10/ιμιςών ουγχ(ντ(ώβνβι καί ά- πβστίΐλκοι είς τβν Φυτβκαθολογιχον Ι Σταθμόν αιταντα τα υλιχά χ«) έργα* λβΐα τα υιτθλεΊφθεντα έχ τάί κα.τακβ· λ·μηοε«« τβν άκρίδιιν χαί άρβυραίειν. —Δωρβσ. Ό χ. Χβρίδημβί Πβτπρβνιάί διδά- σχαλος χατίθΐοΐν είς τό ταμείον τβθ ΟίχβνβμιχβΟ Συσοιτίβυ δρ. 500 ιΐς μνη. μην τβϋ ίείο» τβ» Αημητρίο» 0ιτ0ΐν»«« ν·β. * ν:
  .1
  * ί
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΒ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ιΐΑΤΐηΐΗΐ τη .Μ ρ^|!ί£&«.1& * «£
  οί ΐιι ζ«ιο)
  Τό Γραφείον Τνπου διά τηλβ·,
  γο,κρήιιατός τού πςό; τάς Γενικάς
  Διοικήσβις καί Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Την μεσημβρίαν νής παρελθού¬
  σης Δβυτέρας συνήλθεν ή Επι·
  τροπή των Τραπβζιτών τής Ελλά¬
  δος υπό την προεδρίαν τ^ΰ Πρω
  θυπουργοΰ κ. Βενιζέλου Υπό τής
  Έπιτροπής εξητάσθη ή γενομένη
  πρότασις υπό τοΰ Διευθυντού τού
  έν Αθήναις καταστήματος τής Ίο
  νίκης Τραπέζης πβρί οργανώσεως
  επί νέοον δλως β£σβων τού τηρου
  μένου σήμερον τραπβζιτικοΰ ου
  στήματος τής συναλλαγματικάς κι
  νήσεοος καί διβυκολύνσβως τής
  κυκλθφορίας τοΰ νομίσματος διά
  την αντιμετώπισιν των πιστωτι
  κων άναγκών τοΰ έμπορΐον.
  Χθές τήν^ποωϊαν θά συνήρχετο
  καί πάλιν υπό την πρβδρίαν τού
  ίδίου κ Πρωθυπουργόν σύσκεψις
  ή όποία θά συνεζήτει καί έξήταζβ
  τό υποβληθέν βίς την Κυβέρνησιν
  ύκόμνημα υπό των έμπό^ων, ζή
  τούντων την λήψιν διαφόρων Κυ
  βερ,νητιχών μέτροαν πρός διβυκό
  λυνσιν τοΰ έμπορίου τό οποίον δι
  έρχεται σοβαράν κρίσιν
  Η
  I
  ΤΩ
  Τό άπόγβυμα τή: παρελθούσης
  Δβυτέρας συνβχοοτήθη βίς τό "Υ¬
  πουργείον των Εξωτερικών ούοκβ
  •ψις υπό την ποοεδοίαν τοΰ Ποω
  ϋυπουογοΰ κ. Βενιζέλου τή αυμμβ
  τοχή τού Άντιποοβ'δρου τής Κυ
  β αρνήσεως καί υπουργόν των Ε¬
  ξωτερικών κ. Μιχιλα «οπούλου ώ.
  καί των λοιπά» ν ά ο μο αί ών διά τόν
  καθοοιβμόν τής τηρητέας στάσεως
  τής Ελλάδος επί τοϋ ζητήμντος
  τοΰ άφθπλισμοΰ
  Καιά την σύσκεψιν ταύτην κα-
  θωρίσθησαν αί Έλληνικαί άπδ
  ψβις επί τοΰ ζητήίΐατος. Δ1 άπό
  ψβις θά άναπτυχθοΰν κατά τή*
  προσέχη διάσκεψιν τοΰ άφοπλι
  σμοΰ υπό των Έλλήνων άντιπρο-
  σώπων. ν *
  Ο ΗΝΕΡΓΑ!ίϊΓ1[«ΔΑΙΩΠΙ1Υλ9Υ
  ΚΙΙ ΓΕΡΜ4ΙΙ8Υ___ΠΡΕϊ Β Ε ΩΣ
  Ό έν Αθήναις Γβομανδς Ποβσ
  ββυτής επισκεφθείς τόν υπουρ
  ΤΤΡΩΙΝΗ
  ΠΙΒΑΝΟΑΟΤΕΙΤΑ
  ΑΗΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΟΝΟΥΣ
  1_Ι»ΣΚΕΨΕΟ5
  ΚΡΑΤΗ ΑΒΕΚΑΕΙΣΒΗΜ
  βίς
  Ό κ.
  ΐώ οθέ
  εις
  κό
  άπήντησ!?
  δ Ε
  ς προσθέ
  |«ι οΰδβμίαν
  ολιγοήμερον
  ώ ύης
  λλάς Οβν
  διά ·*·««
  τής
  ϊ
  ων
  ϊ,βώς χΐύ%ς. Επηκολούθησεν «
  συνβογασία επί ζητηαάτων έφ
  δέν ανεκοινώθη τι.
  Η ΪΥΛΛΙψίΙί ΓΚΑΝΤΙ
  Τηλβγραφήμα.α έκ τοΰ έξωτβρι-
  Ίανουαρίου
  αώτηΐια τουΐο »ϊ»·™··ι«» ---—-, * λ.—«"".ι·"-·™--- —■ *
  ,ιΐώς προσθέσας δτι ή Ελλάς δέν' ίνταποκριτού ι»·*ς).-
  ρεται πιθανή ή ανα
  ις ενάρξεως των έργασι
  ών, τής» Διασκέψεως επί των δι
  βθνών οίκονομικών ζητηματων.
  Παραλλήλως τηλέγραφον,
  ότι αποφάσει των ένδιαφερομέ
  νων' μεγάλων δυνάμεων, απε
  κλείσθησαν των βυζητήσεων τής
  ' Βουλγαρία, η
  ',α.
  Τηλβγραφήμαϊα β* ™»'^ο™-! Διασκέψεως ή Βουλγ»;
  κου άναφέρουν δτι ό Ινδός «»οχη·^^ίχ ««Ι ή Αύστρί
  νόε των έθνικοφοόνων Μαχάτμα»·**νττ_ρ-----___—, _»__
  " ^"" ΕΙΣΤΑΣΙΝΔΙΑΣΕΚΙΙΡΥΧβΗ
  ΑΝΤΙΑΙΓΑΙΚΟΝ ΜΠ.ΤΚ0ΤΑΖ
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑπΐΙΒΊΣΙΑΕΟΣ
  Γκάντι συνελήφθη την παρβλθοΰ·|
  σαν Κυριακήν υπό των Αγγλικών
  Άοχών φυλανισθείς. Έπίσης συνβ
  λήφθησαν οί 'ΑρχηνοΙ καί ό Πρόβ
  δρος τοΰ Πανινδικοΰ Συνβδρίου.
  Τα αύτά τηλβγραφήματα βρβαι
  ου ν δτι ή κατάστασις είς τάς "Ινδί
  άς ίί>αι έκρυθμος,τοΰ λαοΰ προτά
  σοντος παθητικήν στάσιν
  ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕ1Σ
  ΙΙΑΕΓΡ1ΦΝΙ1ΙΠΝΙ ΙΙΙΟΙΙΜΗ
  Τό Γβωογικόν Έπιμβλητήοιον
  έν τύ μβρίμνυ τού υπέρ των συμ-
  φβρόντων των οινοπαραγωγήν έ-
  κβίνων των οποίων οί οΐνοι έχου¬
  σιν υποστή βλάβην απέστειλε
  χθές ποός τόν συμπολίτην υπουρ¬
  γόν των Οίκονομικών κ. Γεώργ.
  Μαοήν τό κάτωθι τηλβγράφημα:
  «Μαρήν υπουργόν Οίκονομικών
  Αθήνας
  Έν τή γβνικΰ μβρίμνη σας ύ
  πέρ συμφβρόντων ΝομοΟ μας πά
  οακαλοΰμβν θερμώς έπιτρέψητβ
  άπδσταξιν βββλαμμένων οΐνων
  ύπολογιζομβ'νων πβριφέρβιάν μας
  ημίσεως εσοδείας.
  Γβωργικόν Έπιμβλητήοιον
  Όρφανός»
  II
  Ε,ΟΙΙΙΙΣΤΛΙ ^γ¥
  'Ανο κιινοθτχι δτι τδ νεμοαχέϊιον ηιρ
  τιιηματικήα κχταβολής των δφιιλιτων
  τώ' ένοικιαστων φόρων τοθ ΔημοαΕοι
  πιριλκμβανει τροπολογίαν, γενομένη
  άποδικιήν 5ηδ τοθ δφυηουργοθ τώ
  Ο'κινομκΦν, κχθ' ί)< οί κ>ταβ£λλοντε(
  μέχρι τέλους τής χρήσιως 1931—32
  πάντα άμεσον κύριον ή άρχ κ)ν φίρον
  κ θαρλς προσίδου, δμοθ μετα τβν προσ-
  οθέτων έξ ανα^κχστικΐν δανιίιο», δημο-
  νκοθ κχΐ δϊοποιί^ς, άπαλλάσσονται ταν
  προσθέτΐΛν φδραν ή τελών ή ηροσαιιξή-
  οεων των έηιβληθέντων λόγψ ίκιτροθί-
  σμου ή ίνακριβείας ή ηαλκιβν καί ρη·
  τίνη» τής πιριόδου 1929—30 κχΐ προ-
  γινεστίρων.
  Ό φϊρος ελαίου κΐΐ έλαιων μέχρι τοθ
  Ιτους 1928—29 κιΐ ρητίνης των έτών
  ■ 1927—28 μέχρι τοθ 1929—30, θα κν
  ΤλβληΙΙ ιίς 12 τριμηνιαιΊχς Εδσιις
  έντόκυς άπδ 1ης Απριλίου 1931. Ό
  φδρος ελαίου κ -Ι έλαιων χιΰ έτους 1929
  —30 δύναται νά κχταβληθς είς Ιξ μΐχρι
  δίαειςάκ.6 1ης Α6γο6ατου 1931.
  Άπΐφχο(οθιι τελ κ%( δτχως ημ
  οίον Ιγγυηθς ιίς την *Αγρβτι«ήν Τρά«·-
  νν μέχρι ποσεθ δ έκατομμυρίβν Βιά
  την υπό τής τ·λ«ΐίταί»ζ χορήγησιν δα-
  νιΓιβν ιίς τού; οττοφίροντβς ίκτής»ρ["ϊεωι
  ίγροτικ&ύς πλτ)θυαμίός. Έττίοη- 8π«ς
  τοΟ εΙσαχΒηιομίνου 2.000 τόννων
  ρ ίτο« καί κριθτ)ς ιί 1.000 τίννηι
  διατεθή διά την ΜχκιδβνΕαν, ύ 600
  ίιά την θράκην χαΐ οί 400 δια την λοι¬
  πήν Ελλάδι». Ύκο τοθ ίίπουργοθ τβν
  Θλ Μαθοριοθοθν ύ λιμένι;
  ή λ
  ΜΑΘΗΤΑΙ
  Βιβαιοθται Βτι οκό τοθ διιυθυντιθ τή(
  σχολ κ*)ς 6γιεινγ]ς τΐθ υπουργεΐου τΨ,ς
  δί αάλ ί
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Τη^εγραφούν έκ Λονδίνου
  ότι οί Ίνδοί εκήρυξαν μπου
  χοτάζ κατά τού Άγγλικού έμ
  πορίου.
  αάζονται φόβοι
  .·> -χ---------Σ..^,.
  αύστηρά μέτρα άτιν
  ζει ό άντιβασιλεύς
  ά
  ότι τα
  έφαρμό
  λόρδος
  Β ΒΙΒΑΝΟΣ^Μ ΙΗΜΕΡΟΙ
  Τδ ΆστεροσχοπιΙον 'ΑΗηνβν διά τη·
  λεγραφήματός τού κρ^ς τα Αμιαρχιια
  γνβρίζει 8τι κιθανδς καιρδς οήμιρον Τε¬
  τάρτην φέριται ιίς ολόκληρον σχιδδν
  την χώραν δλίγον νιφιλώδη; ή νεφιλώ-
  ίης κατά ίιαλιίμματα. θιρμοχραοία δ·
  λ.γον καχωιίρα ιής χθεσινάς ίϊία κατά
  «Ιί νυκτερινάς &ρχζ, 2νιμοι βϊριιοδκτι·
  χοϊ Ι»ς βοριιονατολικοΐ άοθινιΤς ή μέ·
  τριοι.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ «ΑΠΡΕ-ΜΙΝΤΙ»
  ΤΟΥ «ΕΡΓΟΤΕΛΟΥΣ»
  Σήμερον κ% «ερί ώραν 4 1)2 θά
  ίοθτ} ιίς τδ «Ντο(έ» ή έτηοία άπογευ-
  Ιΐατινή χοροθ δπδ τής Άθλητ κήζ Έ ώ-
  Οΐως Έροικλιίου «Έργοτέληΐ». Προμη-
  νύεται ίχλικΐή κισμοσυ^κ^τρωοκ χ «Ι
  διά των οποίων θχ γίνη ή 4τελής ιίοα-
  γωγή των έν λδγφ ποαοτήτων.
  ΤΩ ΒΑΔΚΔΙΙΚΟ1ΜΜΑΤΒΣΗΜΙΙΝ
  Κατόπιν τή; ληφθιίσης είς την Β<λ- χανικήν διάσκεψιν τής Κωνσταντίνου πόλεως άπτφλοεως περί ίξ'θώαιιος τβν τ^χυδρομιχτον τελβν μετβξύ των βαλκα¬ νικών χρατών, ή ίφαρμογή ταύτης δέον νά θιωρήται βεβαία. "Ηδη |<αστον κοά- τ?ς θά περιβαλη μέ χύρωΐιν τής Β?υ- λής τού την απόφασιν ταύτην μεθ' δ θά τιθή είς εφαρμογήν τδ νέον γραμμαιδ- αημον. ΔΙΟΡΙΣΜΟ1 ΑΝΑΚΡΙΤ-Ν Διά διατάγματος τοθ 5πουργεΐου Δι- χαιοσύνη; γίνονται ύ κάτωθι διορισμοί άνακριτων: Δ'ορίζιται ταχτικδς άναχρι- ιής παρά ^ ώ κλημμελιιοδιχιίφ Χανίων δ πρωτοδίκης κ. Κοιιρούκλη; άνιΐ «0 ν Καριώτογλου άπαλλαοοομίνου. Διορίζ« ται ίνχκριτή; παρά ιφ Ιφιιιίφ Αίγαίοκ ί κ. Χαριτακη; άντ! Τ(Ο κ. Είιθυμιοΐτού- λου, άπαλλασσ:μένου, είς τδ πλημμελι¬ οδικείον Αισηθϊου δ ηρωτοδίκης κ. Άν δριάδης αντί τοθ κ. Κομίνη άπαλασσο· μένου, ιίς ιδ πλημμιλιιοδ κιΐον Ήρβ· κλιίου δ ηρωτοίίκης κ. ΚαρμΑ; άντ! τοθ κ. Κωτσοβδλου άπαλλαοομένβυ. ΤΙ ΣΤΡΑΙΙΒΤΙΙΒΙ 2ΥΜΒ9ΪΔΙ0Ι Πληροφορούμεθα δτι τό τβλευ ταΐον δεκιήμβρον τρέχοντος θά επαναλάβη τος εργασίας τού ό πυ ρήν τοϋ ανωτάτου στρατιωτικόν συμβουλίου, ό οποίος θά άσχολη θή μέ διάφορα στοατιωτιχά ζητή ματα. Ν ΕΗΕΑΕΣΒ 101 ΒΓΗ ΙΑΪΪΗΙΪΒ Ό ύπουργός τής Συγκοινων.ας κ. Δίγκας απήντησεν είς την πρό τάσιν τοΰ όμίλου τοΰ ζητούντος ν' αναλάβη την κατασκευήν έργων όδοποιΐας άξίας 150 έκατομμυρίων δραχμών. Είς τή ν απάντησιν εδη¬ λώθη δτι πάντως τό υπουργείον δέν είνε διατεθειμένον νά δβχθά τροποποίησιν τών.τβχνιχών δρων των πβριλσμβανομίνων ·1ς την Π«8·1«ς χ. Αιμ«αΒίρΙβ« άπιστάλη ιί.,ςβ6 ο αν-ιοασ6Λ.ν(ί Λ^^, τοδπουργιΐον τής Εβ» κ^ς Οίκ,νομίας ούέλλιγκτων, Θά «ροκαλέσουν δπδμ^ημα διά τοθ δκο'ευ ζητιϊται 8«ως|&ηι>,£ν-υνον έπίτασιν τής πάθη
  ΛΥΙΑΝΪΤΑΙ ΑΝΗΣΥΚβΤΙΚΟ!
  ΒΑΡΙΒΜΙΙΣΤΒΝίΑΑΑΟΗΛΝΕΡίΙΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρί¬
  ου (τού «νταποκριτοΰ μας).—
  Πληροφορίαι έχ Παριαίων φέ
  ρουνώςαύξαν^μενοντόνάριθμόν
  τώνΓαλλωνάνέργων. Ή Γαλλι
  χήΚυβέρνησις^έξεδήλωσεν άνη
  ουχί άς, πρόκειται δέ" νά λάβη
  προσεχώς νέαι μέτρα εναντίον
  τού κακού.
  ίσον κ ιθ£ οκ5πΐμον πιρι?ηφθ'.0νϊ
  είς «άς κλινών κ«« άοφαλίσιις κχΐ οί
  μαθτ,ταί. Ή άσφάλιαΐς των θάιΐνεκιτά
  τής νοσηρδτηιος κχίτων έηιδημιών, άφ'
  Ιϊ θί ληφϋοθν κ Ι μέτρα κ?ινω·
  ν κ!)ς πρινοΐαο διά τής ίδρύαΐω; μαθη-
  τκόν σ^σσι'ίων κχΐπαιδκΐν Ιξοχων.
  Είς τδ οπόμνημα τονίζιται δ*ι η%ρ6-
  μοια μέτρα υπέρ τώ* μαθητών ελήφθη
  οαν κτΐ ιίς δλα τα &Κ& κ;άτ?].
  ΑΙ ΟΡΟΑΓΩΓΑΠΗΜΙΙΔΙΑΙΙΙΙδΒΙ
  Άνοκοινοΰται δτι υπό τοΰ ύ·
  πουργβΐου τής Παιδβίας κατηρτί¬
  σθη ό πίναξ καί απεστάλη πρός
  τό νβνικόν λογιστήοιον ποός έγκρι
  σιν των προακτέων δημοδιδασκά
  λων τοΰ 1930—31. Ό άριθμός των
  ποοακτέων άνέοχβται βίς 970. ή
  δέ απαιτουμένη δαπάνη μβτά των
  λοιπών 2290 των παρβλθουσΔν
  χοήσβων ανήλθεν Είς 20.000.000
  πβοίπου^___________
  10 ΕΟΕΙΣΒΔΙΙΝ ΤΩ1 Γ:<ΩΜΙΤΙΚΩΝ ΤΑ ΑΗΜ9ΣΙΑ ΕΣΟ» ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΛΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Κατ' άνακοινώσεις των αρμο¬ δίων αί είσπράξεις τού μηνός Κατά τάς έξ Αθηνών βίδήσβις Δ)βρίου λήξαντος έτους, πά έντός τής π ροχθές θά έπερατοΰντο ρουαιάζουν ποάγματι μικρο υπό τοΰ Φρουβαρχβίου οί άνακρί τέραν πτώσιν έναντι των είαπρά οβις επί τού έπβισοδίου άξιωματι κων καί αστυνομικον, τό οποίον συνέβη βίς την λβωφόρον Συγγροΰ την νύκτα τής παρελθούσης Τβ τάρτης. Τό πόρισμα των άνακοί σβων θά υποβληθή βίς τό α' σώ μα στρατοΰ διά τα παραιτέρω ό βξά άί (.^..-.^^ —. ...— (|------- ,-.--, ^ τέραν πτώσιν έναντι των ειαπρα ξεων τού Νοεμβριού. ΕΛΗΦΒ1ΣΑΝ ΐηΐΦΑΣΕΙ! ΕΟΙΤΟΙ ΔΙΙΗΙ1Τ1» ΙίΙ ΕΗΟΙΗΙ μα στρατου οια τα παραιτβρω ΛΘΗΝΛΙ 5 Ίανουαρίου Ταυτοχρόνως διβξάγονται άνακρί ^τού άνταποχριτού μας).—■ σβις καί υπό τής άστυνομικής δι Σήμερον συνήλθεν ή προαγγελ βυθΰνοβως Αθηνών ποός έξακοί θείαα σύσκεψςς των τραπεζιτών βωσιν των αίτίων τίίς συμπλοκής.Γ" " ~ 1Δ ΕΙΩΑΙ Κατα τα συκΐντρκθέντ« ιί; τδ γενι¬ κόν λογ,ΐαιήριον άποτιλέοματα, αί ε!σ- ιτράξεις τβν δημςσ ών έαδδων δγδοή- κ^ντα τομείων καά ιον παριλθδντα Δ κιμβριον εσημείωσαν πτώσιν 10 περΕ- ηου ϊκιτεμμυρΓων δραχμβν ένσυ^κ^'οιι πρός τδν Δ,κίμβριον ιιθ παριλθδντος Ιιοος Α(οα Λ(ρα Δλλ ΟΙΚ1Ν1ΜΙΚΟΝ ΛΕΑΤΙΟΝ ΧΥΝΑΛΛΑΓΝΑ "Αγγλίας ΔβΖ. Α1ό Δοαβ Αιο'τΐει Φοάγπσν Γαλλιπ&ν θιβρΐνι ΌλλανΙίας Γαόοι Κ)λ ά ΈλΒ·«(σ{ 9 & 261.— 269.— 77.60 3.94 3,09 ||.|0 |β,— ιβ.26 11,15 υπό την προεδρίαν τού μ. Πρωθυπουργοΰ. Συμμετέσχον εί- ί βης καί οί άρμόδιοι υπουρ γοί. Ή βύσκεψις κατέληξεν είς ωρισμένας άποφάσιις εηί *Μ χορηγήσεως των πιατώαεων κ»1 των οιαμαρτυρήαεων των »)* ματείων. ΑΙΡΑ! 271.— 4.04 1.10 11.45 39- 18.80 15.36 9Μ.- ΑΘΗΝΑΙ Κ (τού άνταποκριτού μας)." Ή Αγγλικη λίρα ετιμάτο «ή μερον φράγκα 8ΐί.β2. ΙΕΡΒΙΙΪΙ ΚΙΟΕΗΙΣΕΟΙ ΑΘΗΝΑΙ Κ Ίανουαρίου . οβ «νταποχριτού μ*?^· "* Αγγέλλεται εκ Βελιγραδίου -- - - · Κν|« . Λ .-*-. Λ-, ·Λ