98999

Αριθμός τεύχους

3059

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

9/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  βτ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΤΤΟΓΡΑΦΕ'Α ΕΝΑΝΤΙ
  ΑΡΙθΜΟΧ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1β
  ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  9
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1»3*
  Ί
  ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Π Δ,Εγθ. |ΔιΟκΤ. ΑΝΑΡΕΑ25 Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΧ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.059
  ΦΙΛΕΛΕΥΒΕΡΟΥ ΓΝΩΜΗ
  Λαμβίνομβν χαι δημοσιεύομεν
  «ην ακόλουθον επιστολήν.
  ΚΔριε Διιυβυντά,
  Σός συγχαίρω διά «ό όΧινόλογον
  άλλά μβστόν έννοιών κσΐ φραστν
  κης δυνάμβως άρθρον σας, τού «β-
  λβυκαίου φύλλον τής εγκρίτου έ-
  φτιμβρίδος σας. Ήτο καιρός νά ά
  φβθΰ καί μάλιστα άπό «ών στη-
  λών τής ύπβρορθοδόξου «'Ανοοθώ
  σβως» ή τοιαύτη φωνή, δ»ά τό «Ι
  γινόμβθα, ώς κόμμα, ώ; Ιττορία,
  ώς θρΰλος καί παράδοσις δσοι έν
  ημέραις χαλεπαίς άπβτβλέσαμ«-.ν
  «όν στρατόν «ου Φιλβλβυθεοισμοϋ
  καί δσοι κακονχούμβνοι καί δβινο
  παθοΰντβς ύπηοετήσαμεν την ίδε-
  ολογίσν τού βϊτβ ώ, βαθμοΰχοι
  καί πρωϊοπόροι βϊτβ ώς άτΐλοϊ
  στρατιώται.
  Μίαν τοιαύτην φωνήν, κ. Διβυ
  θυντά, κανβίς πιστβύσατβ* μβ δέν
  δύναται νά την άντιπαρέλθτΐ ή νά
  «ήν άγνοήση. Ήχβί βαθύτατα εί;
  «άς ψυχάς δλ,ων «ών παλαιών,τΦ*
  όρθοοόξων Βενιζβλικών καί άπο·
  τβλβί τόν ώραιότβρον έπιγραμμα-
  τισμόν τής σημβοινής καταστάσβ-
  ως. Διότι πράγαατι ύπαρχβι «ό κόμ¬
  μα μας, «ό κόμμα τό Φιλελεύθε¬
  ρον, συμπαγές καί έτοιμον πρός
  δράσιν, μέ τάς φάλαγγας — διά νά
  μβταχβιο,ισθώ την φρασβολογίαν
  οας—καί τος ανρατιάς των όπα-
  δών «ου, άλλ' ύπάρχβι παοημβλημ-
  μένον καί πολλαπλώς άγνοούμβ-
  νον.
  Έτσι έτβλβιώνατβ—δν ένθυαεΐ·
  σθβ—τό αοθρον σας· καί τό ήοχί-
  ζατ?: Είς άλλας πβρΐστάσβκ, όϊι«
  γώτβρον δυσκόλους άπό τάςοημβ-
  ρινάς, τό κόμμα, μδς άπησχολβι
  ίνάποτε. Καί άν «ακτιχως δέν «ό
  4πιμελούμβθα, τό έπιμβλούμβθα
  έστω καί αραιώς Καί άν δέν τό
  είχομεν πάντοτβ ύπ' όψιν μας, τό
  εΐχομβν τουλάχιστον βίς τό σημβι
  ωματάριόν μος. Καί «ότε—συνι.χί-
  Ιετβ—τίποτβ δέν έγίνβτο όίνβΐΐ
  αυτού ή πολύ ..περισσότερον είς
  βάρος αύτοΰ, διότι καί έτσι έπρβπε
  καί πρέπει: Νά μην γίνβται τίποτβ
  εάν τό κόμμα δέν συνχατανβύβι
  καί εάν τό κόμμα δέν είπη «ήν τβ-
  λβυταίαν λέξιν, επί παντός ζητή
  ματος καί πράγματος.
  Άλλ' ώς έδώ, άφοΰ άπαξ ή9χ(
  σαχβ, καί εάν θέλβτβ νά έχβτβ
  καί »ήν γνώμην μου καί «ην
  γνώμην παντός πονοδντος «όν
  Φιλβλβυθβρισμόν Φ.λβλβυθέρου
  δέ ν έχβτβ δικαίωμα νά οταματή
  σβτβ. Εν ονόματι τοΰ ίεροΰ αγώ¬
  νος τόν οποίον ή εφημερίς σας καί
  δλοι ήμβΐς παλαιοί καί ββδοκιμα-
  σμένοι φιλβλβύθβροι διεξηγάγομβν
  έν ονόματι αύτοΰ τοΰ κόμματες
  καί τοΰ τιμίου χαί ασπίλου παρβλ
  θόντος τού, όφβΐλβτβ νά προχαρή-
  οετβ χ αί νά θιΌβτβ την χείρα είς
  τόν τύπον τόν ήλων. Κ αί θά τό
  κόμβτ*. εάν άνοίξεχβ τάς στήλας
  οας είς πάν παράπονον, φίλον ή
  όηαδοΰ, εάν κάμβτβ έργον ι ήν
  έρευναν «Αν λέγων οΐτινες καθι
  στονν χήν ΰπσρξιν «οβ χόμματος
  σχβδόν Π6θβλημα«ικήν>αΙ σμφι
  οβη«ήσιμον.
  ΤΙ θά Ιβλαπτβτΐ ποΰκαί διατί
  θά ιτοοσέκοονβ ή τοιαύτη έρβυνσ;
  'Απβναντίας. θά έξι«}τηβ<τβι ν.αί μεγάλως μάλιστα την ΒβνιζβλΐΝήν όλότητσ, διότι θά διβ'λυβ εγκαίρως πολλάς πλάνας >αί παοβξηγήσεις
  χαί θά έξβκαθάριζβ τόν δρίζοντα
  άπό τήνί συσσώρβυσιν νβφών κάθβ
  δλλο παρά ένθαρρνντιχών διά «ό
  μβλλθν.-------------ΦΐΛΕΑΕΥβΕΡΟΪ
  μικήν κατίστασ-.ν χαί τΑς μελλούσας
  τυχδν διαμορφώοεις τη'. Οί & βρωποι Ι-
  ζήτουν νά πληοοφ·3ρηβοΟ< την άκρ 6ή αημασίαι* το3 διμϊΐαλλιομοθ χαί τάς χυ· χδν συνεπείας %ου επί χής οικονομικήν ζωή^. Καί έπληροφορ^Ονχΐ >ϊι δ:ι 8ι-
  μιταλλισμδς σημα.νει χήν μιταχρΐπήν
  είς χάλυμμα χαί τοθ άργυρου έκτδς χοθ
  χά) 8τ; ιίν« απίθανον νά Ιφχρ·
  . δι1 ε-δϊάν ί) εκείνον τδν λίγον.
  Δέν Ιμΐναν εν πάιη περιΐίτώσιι Εχανε-
  ηοιημίνοι χαί Ιξεδήλουν ανησυχίας δια
  χήν εξέλιξιν των πραγμάτων έντδς τοθ
  σ·>ιτηρ[ου άλλά χιΐ «ϊΐσίχτου» Ιτουο
  932... Καί είχ3ν 13»ς ο{χαΐο> Ιψ' δ
  οβν διμεχαλλισμοΐ χαί διάφορα &\χ, ά-
  ναχινούμινος εσχάτως οί<οναμιχά συστή- μοιτα ιίν«1σβ« συνέπειαι καί τοθ διανοη τι «Ο χάους άλλά χαΐ τού σκμφεροντολο γιχοθ πιίσματοΓ, γδρω άηδ τδ δτβΐον πεν ιστρέφονται σήμερον αί σκίψΐΐζ των Ι- ιχορων τής γί]ς προχεΐμένου νά ιξαγα- άγο^ν τδν χέσμβν απδ τδ ϊεΐ'-όν οίκονο- μιχδν ίι5(ίξίδίν πβύ τδν Ιρβιψ ',ν* π#λ:ν {ννοτΐται ούΐοί ύ Ιδιοι. Τ Ο ΕΛΊΟΝ. Τί ζητημΐ τοθ ελαίου νατκνά νά γίνη ... ΆνατολΐΝδν μέ την άρνησιν τβν (μΐ'ό;»ν νά άγοράζουν Ιλαιον. "Αν μία «νο>θ<ώρηαις ή ίτΐϊν*ξίτ«σις τοθ γνω- ιτοθ νομοσχεδιΌυ τυγχάνει σήμιοον άδύ- , εκιβΐλλεται είς χήν Κιδίρνηαιν νά προβζ άμίσως είς τα έ.δεδΐιγμένα μέτρα ώ^τε νά έ£υηηρετηθή δτϊω^δήιο- ·« όσκοπός τιΰ νοϋοσχεδίου. Διαφ?ρετιχά τδ νομοσχέδ.ον θά έχηροσνπ^ μιά τρύ- ϋχ στδ νιρδ Ι) σχέσει μέ χά φλέγοντα «λαιοπαραγανΐχά ηρ&βλήματα καί ιδία την τύχην το6 ίνδι^φερομένου κόαμςιι ή δηοΐ» εύδΐμίαν Ι~1 τα βελτίφ μεταβο¬ λήν θά οημΐΐώση ίττί ζηα'α χ»Ι τοθ έμ- καρίου χ&Ο έλα'ου. ΟΠΌί· Δ'ΛΒΛΙΝΕΙ ΗΖΩΗ ΠΑΛΙΝ Η ΗΘΙΚΗ "Ενας νέος νΰριος οιηγεϊτο ποοχθές δημοσία ηάζ ΙξτισφάλισΒ... τί)ν έοστι- κήν τού σαιζόν, με»αξύ ?ύο βυμάταιν των Ιςρβ«εινών χοοών άλλά καί δύο λινέρ .· Τό νιγονός ύιτβνθύμισβ είς πα- θαΐυχόντα ήθιχολόγον τέ» δςάιιν τοΰ μπουςρέ είς τα χοβΐυιήοια—■δςάσιν α- κοβα.νονσαν πάνΐοτΒ βναντίον τής δη¬ μοσίας ήθΐΐή;. Καί άπδ μ αί απόψεως δέν Είχεν άδικοτ δ ήθιχολόγος. —Μέ «6 δεύιεοο, τοίτο κοτςράχι έλβ· γεν ά^λο'β νιαοα κ^Ι ώοα(α χυοία μόν εΌχοντα< γ Άχι ιιιθίεογβς Ιδέβς ξέοηε... — Καΐ »'ς «ραγματοκοΐΕΪ«ι>;
  —ΈΕαρτά-αι. "Αν οί συμΐτόται μ*
  άοΙΌουν χαί ά? ύπάςχουν εΰκολΐβς οι6
  «εοιβάλλον.
  Ή νοινοανία ίννοοθσβν άλλοτβ νά
  κρολάβτΐ τας Ιδέας,αύτάς χαί τίς ηρογ
  μαϊοποιίσεις των. Καί εβαλε κατά τού
  «ότου, Δέν ΰπάοχει άμφιβολία δ·ι ιτβό-
  κείται αερί μεγάλου ξβλογιασΐη. Τα τζι-
  τζίχια κου νελαϊδοϋν είς τόν άφοό
  ίνός κοτΐΐθΐοΰ λαλοΰν εΉιια δλα μαζύ
  μέσα στά χεααλάχια. Καί άν δέν |μ·
  πιέουν πάνιοτε «Ιδέβς»—χατασιγάζουν
  δμσος διπταγμούς. Τό ποτό ΰηηοίε» α-
  νέχαθβν ά;ιος συνΕονάτπς των άποπλα-
  ϊϊΐτών. Άλλ' άπίδείχθη δ«ι ίέν προ-
  λαμβάτβται μέ άπαγ; ςεύσβις μονομβοϊΐς.
  ΤΑ ΰποηια ζευγσοάχια μβιοβαίνοντα
  *ν'· βΐς τα ϊοςευίήοια,εΐνε σχβδόν «άν
  τη * Γΐ;τό«τσαχΙο-»έφ!>.ΈπΕΐτα δποιο;
  θέλη μηοθΐϊ «Α πίνη κανιον—ϊκτπς
  άηό τόν ηεοίφϋμο μϋουτρε τού ΐοοβυ
  χτιθΐου χαί μβιά άιιο «όν δογασμόν τοΰ
  ... "Εισί θά^ίχμιιδενίσυ ηβοισσό-
  οο »ά μέσα ενανιίον τού καί οΰιας
  ώσιβ 4 μίθτι ιοϋ ποίον να Βριβται
  ηάντοτΒ σννΐηίχονρος στή μέθΐ) χον
  ΟΔΙΜΕΤΑΛΛΙΧΜΟΙ.
  Τό «ροχθεοινίν μας ,γφ,μ
  Εηιρ χα> έίθΐχο«»ήοαμε«, ωμίλει ϊτ«-
  ρΐ ίΐμεχαλλιομιθ, ζητουμίνου Λί λίγι*
  τ.*ι δπδ ιβν ·Ανγλ»ν. Ή *αινοι»Λνή^ &&-
  τή λίξις, μολονότι γ*<ο<η#} *«ί ™°1>
  ΙΘβρνβιιοε σνμκθλίτίς τινάς, ι δ καθείς
  # { 5 ί^ ίν Ϊ«νβ
  ω*ο?.
  Ό ήθιχολόγος, απέναντι ιέον άτοοιέ-
  θτπ, ηού ιοΰ Ιξβτέθυσαν από ίνα πραγ·
  ματισΐί)*—ανιέϊαξϊ—»1 νομίζειε; —-ι#]ν
  ξηρΑν δίαιταν ιδν Άμιρικανων: Πλή-
  ρης απαγόρκυσις τού «ότου Ι Οδι' ίνα
  δα,τυλάχι κβνΙ.Άλλα πάλιν τΐβάβγθ-
  Χβτβ άηό αηόψΒσς ήθιχής είς ιάς οχέ·
  ο εις νόν δύο φύλαιν, ικοΐ ιτϊ; οποίας
  καί ποέχΒΐιαι ;
  Εάν »ρ>ναιμ«ν από μβοικές διαφη-
  έ >έ δ ίΧυσδν
  τιστινές >βπομέοι^ς »δ μ
  χαινιών, οί 'Αμίθιχανοί ίχουν Ισα»ς
  ο (ι μιρον »οΰςιΐ8θΐσσοτέοονςά»>ι οολι» ούς.
  'Αλλά χαί άν νΒϊβλήθΐισα» αχόμιι σιίΐν
  δΐαιτα «οιδς μ«οβ*ϊ »* μβς ββ-
  0η Ι ή* 'Δ
  ο «ου χό θέμα ιής ήθιχη; {(ωρίσθη σ'
  άτ«8ΐοα χβφάλαια—£πΙ τάν ημεοάν μας
  δέν έχουμβ πλέον μί »ν ήθική άλλά πολ-
  λές: τί)ν άΐομικί), την κοινανικτι, την
  Μρατικτ), την εΊταγγελματιχτ) κ. λ. π.
  —είνε από τα πιιό μπιοδβμίνα χαί ιά
  πβιό άόοιστα Ποία βΐνε ά^οιβδς ή ήθι-
  κή πού θέλουμε νά κοοσιατεύσωμε;
  Μιά χόοη δεν §φιν»άσθη ποΐέ νά πιτ)
  δύο ποτηοάκια «αί νά «αοασυοθί σ'
  δΊι δήποτε. Ή ιδία κόοΐ Εν»·
  λώς νηφαλίι χαί άπολΰτος χυοία
  «ου έ,ιυΐοΰ της αποφασ(ζει μβτά σειοάν
  ψυχραίμαην σκέψιαιν χαί μαθηματικόόν
  ύκολογισμων—όπως συνέβη συγχΐΜοι-
  μένω; «Ι; μίαν των τελευταίαν άθρόα>ν
  γαμηλίαιν έτώσεαιν—νά μην κάοο τδν
  νέον πού της άαέσει άλλά κάποιον «παιι-
  ποϋ> μέ άχίνοια χαί χαταθέσεις. "Εξ-
  υήνις μετά την πώλησιν τής νιότι,χος
  της διά κατοηχής συιιβολαιογςαφιχής
  κοάξίως, θά μετοβάλϋ πιθανώτατα τόν
  παπποΰν είς τοαγέλατρον με τόν αίώ·
  νισν «τρίλον τοΰ οπητιοΰ>,άνευ τοΰ πα·
  ραμι«οοΰ θοούβου ή σκανδάΓνου. Έν
  τούτοις αύιό Θά είναι ΛπεΙοως ήθιχώ-
  "θο άπό τό σφάλμα της άλ?η; κου
  ?σ»ραβοιτάτησ8ν Ιν ώςα Ινθουσιασμοΰ
  καί σφιϋ ήιιε τοία λικέρ! ΤΙ μέσα λοι-
  Λόν διαθειει ή χοιναινία γιά νά ΚΓ-.ιά-
  ξτΐ μίαν ιέιοιαν άνισοτη-α καί τάς δυ·
  σαοέσχονς συνεπείας πού ?χρι τό παοά-
  δ«ιγμά της δ τα ν μένβι άνεξέλεγκτη;
  ΚανέναΙ
  Θέλω νά πω δτι τό ζήιημα της ήθικης
  σχέσβις των δύο φύλων,σ' δτι ά
  «ήν ούσία τού, διοφ'ύγει ίντε-
  ν δικαιοίοσία ι ίασοηποτβ χοιν-·
  ίχχελιοτικης έξουσίας. Αΰ:ό τό
  ζή βοίσκβται δλο στη συνεΐδησι
  των άνθοώπαιν. Κι' Ιχεΐ μέσα Ινας χαί
  μόνος μποθϊΐ νά *- κι αη άποιελεσμει-
  τικοβί άστυνομιχ ' 'κοντα. Ό "Υ·
  ψ στοςΙ "Αν δπουσ» ;, ?έν μκ,ορΐΐ νά
  τόν άνα**οςώοΐ] χανείς.
  ΑΣΜΟΑΑΙΟΣ
  ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
  ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΑΙ1Ι1Υ
  Έχοχλοφβρηαε 'χαχ' αύτάς μετάφρβ-
  α-ς Ι'ίς (χ την καλλιτέρων βιβλίον τοθ
  Γάλλθϋ ΊϊτρεΟ χαΐ ΠκιδαγωγεΟ Πλ6·
  λο» Γχβντίν.
  Ό Γχωντιν είναι Ινκς άπδ τού; δΧί-
  γους Ιπιατήμονος, δ οποίος ίμελίτησεν
  ϊδιακέρως την ζωήν τοθ παιδιοΡ, ήϊθάν-
  θη τίς ανάγκας χον, χαί Ιπίνεαε ϊιί
  τάς άίιχίκς χά) χά αφάλματα ηβϋ δια*
  κράττοντκι ιίς βχρος τού, ιχ μίροκς χ6ν
  γονίων τού, χαχά την ανατροφήν τού,
  Ή σωτηρία λοιπδν τοθ παιίιοθ, ή
  χαλλΐΐίριυοις τβν ίρων τ*)ς ζβής τού,
  ή διεχδϊχησις των δικαιωματων χά α-
  Ιχει επί ττ)ς ζ«β»)ς ερχόμενον τί
  ηαιΜ είς χδν χίσμον, διχαιώμαχα χά ί-
  ποΐα διά τού; γονεΤς τού είναι ΙβραΙ
  ύποχρβώσβις, Ι/ιναν διά χδν Γκοντέν
  αποχλιιοτικδς αχοπδς τής ζβ$ς τού. Τοι·
  οατοτρόπ»; δ Γχωντέν άνέλαβεν Ιργον
  άποατολικίν, Ιγροψε διάφορα βιβλία διά
  τβϋς 'Ιχτρούί, είς χά δποΐα έκθίτει χά
  πορίοματα τής Ιπί χοθ ζηχήμαχος χού·
  χον Ιριόνης χο», χαί &\χ 5:4 χδ κοι-
  .όν, διά Τ'·ύ; γονεΐί, είς χά δποΐα μέ
  γλωαααν άιλήν χαί μλ τρόπον Ιτι άπλού-
  στερον, δίδει τάς άπαρβιτήΐϋϋς διά την
  άνα'ρβφήν χών παιδι&ν δϊηγίας.
  "Ενα άΐτδ χά χιλιυταΤα αύ;ά βφλ'α
  είναι χαί χά «Διχκιώμχχα χοθ ΠαιδιβΟ»
  χδ δποΐον δ ακάματος χαί ίίεαλιατής
  Έπιθεωρητής των Δηιι Σχολΐίων Γόρ¬
  τυνος χ. Τρύφαιν Χ. Ηαηαϋαναοίου με-
  τέφρασε χαί εξιδωοιν είς την Ελληνι¬
  κήν χ»ρΙς να λογαριίαη &δΐι χόποιις
  ςυιε ΙξοΒα.
  Τδ βιβλίον α&τδ άηοχελεΐχαι άηδ 135
  ττυχνοτυττωμενας σελίδας, ΙκΙ χάρτου ά-
  ρίατης ποιότητος σχ. 81 ν. Είς τδ βιβλίον
  ούίδ δ συγγραφεύς πέρνει τό παιδΐ ίχι
  άηδ την ημέραν τής γεννήσΐώς τού, ου·
  τι άχόμη άπδ χήν ημέραν τ*ίς συλλή¬
  ψεώς χον, άλλά απδ χήν εποχήν Βποιι
  οί. γονεΤς τού άρχίζουν νά διαπραγμα-
  τεύωντ-.ι την Ινικσίν των.
  Τδ κκραχολουθεΐ κατόπιν κατά την
  ένδομήτριον ζωήν τοιι, χαχά την γέννη-
  ο(ν τού, ν.αΙ μιτ' αυτήν μέχρι χβθ 7οιι
  Ιτους τής ήλιχίκς χου. Έξετάζΐι Ιν κρός
  Ιν χά διάφιρα οχάδια άκδ τα δκοΐα δι-
  έρχιχαι, τούς δρους χαί τας συνθήκας
  δπδ τάς οποίας άναπτΰααιται, τούς κιν-
  δύνους τού; ίποίους διατρίχει χαί τονί-
  ζει ιδιαιτέρως χά σφ^λματα είς τα δποΐα
  οί έντεταλμένοι διά την ανατροφήν τοιι,
  γονεΐς ή χηδεμόνκ ύποπίπχουν έξ άγνοί-
  ας των χαί δίδει τέλος τάς χαταλλήλους
  διά την άνρίχρΐφήν τοιι ίδηγίας.
  Διά χκθιο χά «Διχαιαμαχα χοθ παι-
  Ει·?α> πρίπιι νά άποτιλέοουν τδν άπα»
  ρβίτηΐον σύμβουλον «άσΐ οίκογινεία:, ή
  ίποία έπιθιιμεΤ νά φέ?η είς χον κόσμον
  ά-.θρώποκς δγιεΐί, χρ~σίμους χαί ιΰΐυ·
  χεΤς.
  Ό ν. ΠαπαθανασΓου ίεξιώτατος χ«-
  ριατής τής γλώσσης χαί τελείως «ϊτοχος
  τ*1ς γαλλιχτ);, χαχώρθωσε χατά χήν μι-
  ταφρασιν δχι μόνον την έννοιαν τοθ κει¬
  μένου να μην άλλϊΐώιη ο55' έπ' ελάχι¬
  στον, άλλά χαί την άκλότητβ τοθ Οφοιις
  χαί τίίς ίκφράιιω; νά διατηρήση.
  Οί "Ελληνις γονιΐς πρέ<τει νά ευγνω- μονοθν χδν κ. Παπαθανασίςυ δ οποίος μή φιισθιΐς νόπων χαί δαπανώ', χοϋς παρέσχεν Οδηγδν κολύχιμον διά χήν χαθ' δλου; χους χανόνας τής έκιστήμηι ανα¬ τροφήν των παιδιων των. Ζχρδς 24)12)1931 ΝΕΑΡΧΟ2 ΚΟΚΚΑΡΑΚΗΖ Ίατρδς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΟΥ ΒΑΙΝΟΜΕΝ; Ή «πέο τΑν όφειλβτών ονμκαθβια εΐνοι ή Τ9ανωϊέοα άκόδβιΕις τής ά- ΙνναμΙας μιάς κοινωνΐας. Ή κρίσις τ) μαστίζουσα τόν κόσμον ολοέν χαί Ιηιοειτοΰται. ΑΙ εκάστοτε δι¬ δόμεναι δποσχέσεις πΐοί βδλτιώοεαις ά- ποδεΐΝνύονται λόγοι άνευ ίσστεοικη; άςίας. Ή ίντασις ^μτκς της ναιαστά· σβοος αυτής τής άοουθμίας είς τόν κοι- »ωνι«όν χιιΙ ιίκονομιχόν βίον γεννα »ίς τόν σκΐΗτόμενον βνθοαιπον μερικάς σ.ίψΒΐς. Σ·»ίψ8ΐς περΐ τοΰ τ) τέλος πάν¬ των συμβαίνει. Ποία ή φύσις «τίς σημβ- οινης καταστάσεως χαί ποία 8σε»αι η ίξίλιξις αυτής είς τό βγγύς τ) Απώτερον μέλλον· Έχοεπκοηήσαμεν υλικάς, Αλλά δχοβ- ωχοπήσαμβν ναΐ ώς άνθραικοι; Μήπσς ή τόσον χοονίζουοα κατάστασις είναι ή μοΐοα ιής άνθοωπότητΓς; Διατί δέν λαμβάνβται ποόνοιά τις Αποτρλεσιιατική'; Ποΰ τέλος πάντων βΰοίσχβται τό σά- ■ιρ; Ό ΐαοαχτήο «τίς κο(σ(α>ς είναι κυ¬
  ρίοις οΝονοΐΊνός. Δεν δυνάμεθπ δμως
  νά ϊΐπίρμΒν 6η δ ρόλος την ήθιχον
  πΐιίων Είναι μικθότΐρες. Ή μΐλέτη τη;
  χαταοΐάσιοο; καί ή ?κ τοΰ παοελθόντος
  ηϊΐοα μάς ηείθει δτιδπου Ιφθάσαμιν, εύ
  ρισκθμΐθα τέλος ποό φαινόμενον πΰλυ-
  ί· Είτα· δνοκολον πΜοτ ν& ή.
  ποσαφην(σομβν χατά πόσον τ) παροΐσα
  κατάστασις δφΒίλβται είς χαβαοάς οί-
  χονομιχά χαί χατά «όσον είς ήθιχά
  αΐιια.
  Τό βέβαιον είναι δτι διά ίίίς συγχύ¬
  σεως χαί άλληλεπιδοάσειος αΐτίοον χαί
  άκοτ.8λ(σμά*ων, ήθιχών χαί οΐχονομι-
  χον ήχθημεν ιίς τόν οημεοινόν φαΰλον
  κύκλον.
  Ιδού έν δλίγοις ή δψις τής σ^μιρι-
  νης χατοστάσβας:
  Ή Γβομανία,ίνα Από Διός άοχίσω»
  μβν, πιεζομένη Από.τά ΐξαιοιτιχά πο·
  )εμιχά βάοη καΐ ΐνρισκομένη πρό «ί,ς
  διττης άνάγχης «ά διαθοέψχι τόν
  χε.μοζόμβνον «λιιθυσιιόν της καί »ά
  «ληοώνΐ] τα τοχοΐοεαιλύσια των πολε¬
  μικήν Ιπανοοθώσεαιν, ηναγκάσθη
  νά καταφύγη είς τόν άμετρον 8χ τοθ
  Ιξοοτεριχοΰ δανε.σμόν.
  Ήλθεν Ομάς ή στιγμή χαχά την ο¬
  ποίαν δέν τής παρβιχοντο ^ευκόλως αί
  ζητούμεται πισιώσιις άνευ Ιπαρχων Ιγ·
  γυήσΐιΐιν χαί Ιδία πολιτικόν Ανταλλαγ-
  μάιαιν, χαί ι υιώ ιύαέθη ΐΐς μίαν χα-
  τάο'οσιν πτωχβύσβαΐς.
  Ή 'Αμεοική «ότε φοβονμένη την 0·
  λοσΐΒθί) καταστροφήν, των υλικών ουμ-
  φεβόντων της καί μη επιθυμούσα νά
  ΐδ~ την Γερμανίαν ριπτομένην >1ς τάς
  άγκαλας ι?β ή |
  Κ Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ*
  ί ί
  1
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον
  δ κολοσσδς τής κινηματογο,αφΐαι: ·Άν μέ
  οέλεις εΐα ού», ταινΐα όμιλοβσα Μαΐ 53ου
  οα 100 ο)ο μέ την Ηα(ρΐ) Γκλόρν καΐ τόν
  Ζάν Μβοο.
  Την Δεοτέοαν 4 πσοβολή τής όπβο.ε'τ.ια':
  ■ Έο,αιτικόν Βάλς» μέ καωΐανα>νΐ0ΐας την
  Λίλιαν Χάιβίϋ, τόν Βίλλυ ΦΒ1*ς καΐ τδν
  Γεόαγπ Αλεξάντερ.
  Κυριακάς κοΐ έαο«θς 3 απογευματιναί,
  άοχόμβναι ανδ «ής 3ηο μ. μ. Τάς καθημερ.ι-
  νάς μ(α 5 1)2 μ. μ. μέ τιμαί ήλα«τ«εμε*ος.
  ΠΑΡΑΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ».- Σημείον «6
  Νο,οβληθβν μι καταπληκτικήν Ικιΐοχίαν είς
  «ό «Άτΐικόν» 100 ο)ο όμιΐονν οβνκλονιοιι-
  πό* κοιν·νΐκδν Βράμα αΤΟ ΞΕΒΟΥΡΚΩ-
  II
  Α», Μοιλσμβινον Βο,αματικάς σκηνάς μΐ-
  γΐσιου ένβιαφέροντσς.
  Λίαν χο.οα«χτδ(: Τό 100 ο)α Όμιλοδν Γαλ
  λιοιΐ κινηματογοαφικον άρ,ιοτοΰβγηιια «Μα-
  ροκινοΐ "Εοατβς». Ή ήχητιχη ταινία ·Λευ·
  κές Σκιες» κ. λ. χ.
  ηοόΐεινβ ποοοαιοινόν ΐοβωατάσιον.
  Τό γβγονδς τούτο επέδοασβν 8πΙ τη*,
  Ι|5η νοσούσης χο»μιιαγοοάι τού Λον-
  Βίνου καί οΰισ> ιΐίομΒν τίιν Λΐοαν δγ·
  καταλ.ίπουσαν «ήν χρυσή» βάσιν της.
  Ή Βγκατάλβιψις αΰ η «ής χουοής βα·
  σιος υπό «ου νομίσματος «ό δ «οίον
  ποώτον μβτά «όν «όλβμον «ήν άνίχιησε
  Ιχλόνιθβν {χ θβμβΐίω» «ήν δημοσίαν «£■
  ο (ιν ουχί μόνον της Αγγλίας, άλλά
  βμμίσως καί δλαν τΑν &ϊαν χωοών.
  Ή Αγγλία ήδη βύοίσκΒΐαι ποό «ου
  έξη; κοοβλήμαΐος: Αί Ιπανοοθώσει;
  «άς δ «οίας ΒίαιτοάττΒΐ έκ «ώ» λοιπόνΕύ
  αοπαϊιόν Χοοοοόν,-ΙσπςάιονταιεΙς λίρας
  {>!»ο«Β»ιμημέναςηδη. Δβδομίνου Βέ δτι τό
  σύνολον τώνβΐσποάξβων «ούιων δέον νά
  καταβάλη είς «ήν Αμερικήν, «οοχύπΐΒΐ
  σημαντιχή διαφοοά δςρβιλομένη είς «ήν
  ύ/ιοτίμησιν τής λ(οας Εναντι «ου οτα
  θιοοΰ Δολλαοίου.
  Την διαφοράν «αύτην δέον νά ύ/ιο-
  β«0 δ δγγλιχός ποοϋ ιολογισιιός <5φοδ δέν ιϊναι δυνατόν νά έπιβαουνθουν αί λοιπαί Ιηιχοάτβιαι. Φυσικόν λοιπόν είναι νά βλέπομεν «ήν Αγγλίαν ΙοωτοτοοκοΕσαν πρός μίαν γενικήν αναθεώρησιν «άν πβοΙ Ιπανοοβοόσεων συμφωνίαν. Είς «οϋιο δμα>ς ίκτος τής Άμβοιχή;,
  άντιτίθβιαι χαί τ} Γαλλία, ή1 δποία δβν
  θέλει νά πβΙοτι εαυτήν δ»ι διελύθυσαν
  «ά δ»βιοα »ή; επομένης της Νίκης. ΤΑ
  ■οάγμανα δμως ίνβογοϊσιν άναγχασιι-
  κώς, χαί ήοχισαν ήιη νά καταφαίνβΓαι
  πόσον δίκαιον "Ιχβν δ ποσφητιχός οί
  κονομολόγος Κβγηΐβ ό οποίος άπό
  ιότε δπέμντισεν είς «ούς νικητάς «ό<ού* &* λάβπς παρά «ου μή έχοντος» χαί 8· ,κοουσβ «όν κώδωνα «ου κινδύνου διά «ήν δημιονογουμένην χατάσιασιν. Άλλά μτίπτος χαί ή ούσιαστιχή κα¬ τάστασις τη; ΆιΐΒοιοή; είναι χαλυιέρα; Ώ; είναι γνωστόν νόμισμα ίσΐάμβνον ΰψπλά ώ; «ό δολλάοιον άποτβλιΐ τβοά- στιον κώλυμα διά την βΤςαγαιγήν έμπο- ρβυμάιβν είς χώρας «άν δπο(σν τό νόμισμα Εδο(σχβιαι είς ίπίΛβδον χαμη- λόίβρθν. "Αφ'ετέρου «ήν αδυναμίαν «αι'ιην «ής 'Αμβοικης ποός άπόθισιν «ών έμ)- «αν της είς «άς Έύίσιποίκάς άγοοσς, χΒΐαοιβριύίΐ καί δ φοαγμό; των «βλαι- νβιαχών δασαδ», «ού; δποίους «ά Εύ· θοοπαϊκά 'Κράτη αύξάνουν Ιχ λόγον στοιχιιιώδους άμύνηΓ, Ινανιίον της Ά "μεθΐχανιχΐϊς συμπολιΐΒίος, ή δπο(α χα(· «οί ουγχΒτ«οώσασα τό μεγαλύιβοον ποσόν τοδ Ιν κυχλοφοο α ιρυσοΰ άο νβΐται έν «ούίοις νά δβχβά πλοοωμάς είς (19ος ή καί νά δάίοη σοβαοόν χοβ- βατάσιον. Ου ισ παοουσιάζεΐαι «ό πίρίβογον νά ευρίσκονται «βςάσιια Λκοθέμαια ίμ) ών είς 'Αμΐοικήν χαί νά κσοαδίδειαι εί; «ό ηνο δ οϊτος, διά νά συγχοαιηθό τ) τιμη «όν, καθ* ην στιγμήν ι!ς «ήν Ευ¬ ρώπην Ι«ατομμύρια άνθβώπων λιμο· χιονονν. ΑΙ ΙπιχΒΐηήσβις καί έ χ εί χα- «αοοέουν τ] ανβοτία ούϊάνβι χαί τ) 'Α- ^ιΐριχή χ.αρουσιά'ζβι «ό θέαμα «ου _ αο-. χαΐου Μιίδα, άιεοθντΐσχονιος έν μέσω «ου χουσοϋ τόν οποίον έν τούτοις δέν ΙπιβυμΒΐ νά σιεοηθϋ Ή δόνησις «οδ Κογχβέσου δηως δβχθυ οϊανδήποτΒ συζήτησιν μοΙ δφέσΐως των χοβών της Εύοόίπης ιΐται άβκβΐά ΐαοακτηοιοιιχή. Διά «άς μικράς χώοας θά ηδύνατο] «ις νά βΙ»β δή αΰιά ύφίστανται «άς οννβπείας τής ΐύχης τί)ς χώρας ή; ίκά- 9»η Αποτελεί δοονφόρον. | ΚαιΙ ταύτα μέν άκό Γΐχονομικής ά πΰψβσς. Μήπως άπό Αλλον άκόψβον βαΐνομεν καλύτιοα; Είς «ήν ά«οο ανατολήν δύο πανάο- ΐαιοι λαοΐ δι«Εάγονν ίνα άβάτθοαιπον καί οίμαιηοό» άγό«α, δφβιλόμβνον κυ« ρία>ς είς τόν ά»οατον ίμπβοιαλισμόν ιή;
  Ίαπανίας.
  Ή διί»«ξις ον<ή αν·ειέλ«0Ε είς «δ νά "~ β «Ιατβνικυιυί «ου Η ΖίΐΗ αογ Περνα ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ί ανατολή ηλίου 7,44 , ίύοις 5,14 ΦΤΩΧΕΙΕΣ! ήβΕ κάποτι μίι ευτυχής έποχ^, «α- ιά τή» οποίαν ή φτώχεια έθεααρεΐτο κατα- κοιτέα τιύλάχισίον, &1 ΰχι άληθινόν δνβι- 8ος. Ύπάβχοβν οήιιΐρον πολλοΐ, οί οποίαι κιθανώτατα Βέν θα τό πισιεύουν αΰΐό, βιότι ποάνμαιι «1·« άπΑ τα άπίσχευτα. Ό ηωοοτίπσΐε δμτβς είνε γβγονδς, ότι κάποτε ύ*ή«Ε· μ(α ίποχή κιτό ΐήν οποίαν τή* φτώχιιαν «οο βέ» την όιιολογοβαι κανείς τόοον εΰιολα, ίατοο καί &ι δέν εΐχ· νθ φί , διότι οί αΛλαι θό τδν κατέκριναν. ϊήμιοα ή φιώχβια, θεοΐ8«ίιαι της μόβας. Εί»β ή λέξις τή; έκαχή;, τοϋ σβρμον, «ού &ιασ«αοοώνεται ββξιβ καί άοιστβΒά καί β'< τοϋς Οοόμοκς Μοί «Ις τα σχίΐια καί εί; τα κέντοα. —ΤΙ γίτΒοαι κύβ Νιπολάπη; Χαόνια έχον ιιε νά σέ ΙΒοϋμι .. —Άσια, φίλε μόν. Φιώχιιο! φιώχεια ί ΐΐϊν γονέω·»! Άλα νό εΐνβ μόνον ό κΰβ ΝικοΙάκη;; Όλος δ κόσμ»ςΙ Δέν άποπβιβάται κανεΐ: νά «Βύψπ την ακώχειαν ςοο, τή* οποίαν δλοι φέρονν κοΐ διαΗΐ)|)ύοσον* ύπ8οηφανα>{, θά
  έΛβγβ καν'είς. Φιωχοΐ καί πλούσιοι, νομΐζει
  κανβΐς δτι σνναγωνί(ονται κοιοΙ 0ά άπο·
  δείΕοον μεγαΐύ ββην φΐώζβιαν. Ό κλον-
  τος καί ή εύποοία. εάν Βίν έ|η*δβα»οοί·
  σθησον,πάντως 1έ* θ«ωοού*ται Βιόλον τής
  μόΒας. 'Εφ' ώ καί οί δυνόμενοι νά βεα-
  ρηθονν άκόμη πεντακσσιομε'Βιμνοι καί βια-
  Θί(ο>τες πορτοφόλϋν και αύτο«(νη«ον Βέν
  παύουν νά «ονΙΕοβν:
  —Στβνόιης χβήματο;, φίλε μόν. Φΐώ
  χειβς βλέπεις...
  ΚαΙ Βέν παύοιΐν νά χεοκρέρωνται «άν
  ότιο» Μοί νάγλβνΐονν. ΕΙ» Βιότι ού'οΐ ά*ή
  κ οο ν είς «ήνφιώχβιαν, χον., θέλιι καλο-
  »<Β<ιθΐ]! ΚαΙέτσι 'τούς σνγχεΐοκΐ κανείς. ο ΠΙ —Καλλονί|...δγνωσι:σς. Την έβ?=μάδ« &Μ *1 ^ Βελιγραδίου ε&ρίθυ άνάα«*»ος έξ μ,αί χα)λιν<5ς *ή» ίιτο!*» «^·ιβ Μ γνώριζι. Τα «Βίϋ« «5 Σχάιτου» ι δημϊβιεύιει τελευταίως την φΜΤογραφίαν μ βς ώϊαίας νέ«. δνίμα.ι Μ«ρί« -ί- ριτς την βηο^ν έχαραχτήριζιν ώ; την «ώ^ιοτέραν Βιλινραδινήο. ΠροσίΒεπ ίέ διι τίαον ά»τιπροο»ΐιευτ(κή §ίν· «0 «ύιτου τ*)ί Σ«ρ6 ««,ς καλλονίίί ώΐτι τό Έ8νιχ4ν θέατρον τοθ Βιλιγραϊίου ««· τάοισι να κοοφη μέ την «ίπίνα της «ήν αδλαίαν «οθ θιίτρίυ. Πϊραδίξω', δμιβί, βπεδηχθτ] δ« χανιΐς ιίς τβ Βε- λιγράδι ϊί< Ιγνώχζε την διάβημβν κκλ- λονήν. άημιοιοΉάφν, φβιτορίπθρτερς χαί άστ«νομ·χίΙ *«ίμ»3 ίτίθ-ααν ιίς ά- ζήσίν ττκ. άλλ' είς μάτην. Ό δι«υ· θΐίντής τοθ Έθν. Σερ6ικΐ5θ θείτρου ίρ» τ»)θε1ς απήνΐησιννβκ ιΰν «ήν ξιίριι Προφανώίτδ «Βξμα κθ ϊιχάγου» %* Ι κισε θ-}μα χαΊτοιτυ φαρσέρ. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ποοχιίοου Δημοκρασ.ας οος Ά μ νόν. ΠοοχηονΌσβται ιτοόχΒΐοος δημο- πθασία βχκοιήΌβαις άμνών της Σχολής Μεσσαοά; νβνομένηι «ην ΒοοσΒχί)^ Κν Οΐαχήν 10 Ίανουαοΐον Ι. Ι. καί ώααν 11—12 η. μ. 8ν Γβιοργο.ΐ Σχολχί Μβσ σαοα; Ινθα χαί διβ "καλοΰναι οί βον λόμβνοι νά πλβιοδο'ή^ωσι. ΓΒωογ^ΰ Σχο'ή 7 ΊανουαοΙου 1932 (Έκ «ου Γοαφεί^υ «ής Διβυθύνσβως «ής Σισλης). 1-2 της Γενέυης ίπί τοϋ οποίον ή πόιη; ?σΐτίοιξ· «όσας φοοϋδας Ιλπίδ άς, «ην επομένην τής άνα«ωχης. ί Έξ άλλον 8νας άΊίλος λαός μβ άοχαι-' ότατον κολιτισμόν δ Ίνδινό; άγαινίζβ- ται νά άποτινάξο «ήν τόσον βκιζημίαν' χτ)5εμο»ίαν, την οποίαν δ μέγας χαΙο-' θβλητης «ου κόσμον, ή Αγγλία θέλε- ναΐ χαί χαλά νά «ου παοέχιι. Τό χαοα- κτηοιστιχόν έ>ταν6α «Γναι δ (ι άνΐι«άσ·
  σβται μία παθηιιχη ήθιχύ άνυ'ακοη
  βίς «ην άνήθιχον βίαν. 'Ανάλογος είναι
  καί ή πεοίηιαιαις των άδίλφών Κυ-
  «οίαι».
  Όλαι αύιαί αί διπφοοαΐ ιΐτβ είς οί
  κο>ομΐΜθύς λόγους δφείλονται »ϊ<β είς ίμηεοιαλιστιχάς τάσβις το&ν δνναστάν της γή; άποΐϊλοΰ» βαρέλια πυοίΐιδο,', «ά δπϋϊα 8εν θέλονν παοά «ήν λαμπά- δα διά νά άνάψιυν βΐς 8»α μεγάλον πυοοΐέχνημ'ΐ (Λ δ «οίον βά χοησιμβύση ώς ΡαΓ^ατοήηΐη «ής συγχρόνου άν- θο ιπότΐ](θί). (Συνβχ.ζίίοι) __________Γ. ΚΑΨΕΤΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ*™δ"ηΜΟΠΡΑ ΣΙ42 ΈκτίΘεται είς φχνερίν πλιιοδίτιχήν δημοπραοίαν ή Ινο'χίασις δι1 ίξ μίίας τϋθ ιίί την ΐΐΐοδΐν τ&0 τέως Τεμέχβυς Τιφιεδίρ έΐέρου μαγαζείου τοθ Δήμοϋ Ή Δημοπραο(α θέλει διιξαχθ^ είς τό Δημοτικόν Καταστή ΉρΛχλιίου καί ένώκτ ν τής Δτ]μαρχκχχ{]ς Επιτρα¬ πή; την ίνδεχάτην (11η ) χοθ μηνός Ιχ- νουαρΐου 1932 ημέραν Δευτέραν χαί ώ ραν 11—12 κ. μ. Οί ίροι ουγγραφτ}( δποχρεώαιων ιί- σίν χατατεθΐΐμένοι ιίς τό ΓροφιΓον τοθ Δήμου Ηρακλείου είς την διάθεσιν τβν δουλομίνων νά λάοΊβσι γνιβσίν. Έ* Ήραΐίλείφ τ^ 5 Ίχνουαρίου 1932 Ό Δήμορχο; Ήρβκλείοϋ Ανδρ. Παπαδόκονλος ΑΒΕΔΙΣ Διαρκείς παραλαβαΐ ΑΒΕΔΙΣ ΟΕΛΤΡΟΝ ΟΟΥΛΛΚΛΚΗ 1ΜΙΑΟΝ ΚΙΗΛΪΜΑΤβΓΡΑΦΟΙ Αναμείνατε την γλυκείαν όκερέττβν τού Β. Χέϋμαν: Τ Ο ΕΡΒΤΙΚΟΜ ΒΑΛΣ όμιλούσα χαί άδουσα 10Οο)ο μέ τα άσιέριά τής όθόνης: Την τααχπίνα Τόν γόητα Κ αί τόν διάαημον άρτίσταν ΝΕ 100 ΔΡ. ΤΟΝ ΝΗΝΑ Αγοράζβτβ μίαν Θχ»μαιο1αν Ραπτβ- μπχ«νίιν ΓΚΡ1ΖΝΕΡ βνειτερβν ί- λ«ν τδν άλλνν Α ίπβίβ θά οάς υπηριτθ |ν« ολόκληρον αί&να. Έχμάθησ ς ρβφΙμβτοΓ, Νΐνταμ«τβ(, ΝβητΐΜίΐί εντιλβς δνρ«&ν. ©ΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ Τό ΌΒοντιατοεϊον ΐον κ- 'Εμμαν. 'Ιίβάν. ΆΙίΕάκιι μετετρέοθη (Ις την νεόδμητον οι¬ κίαν «ού χσνά τή «λαΐβίίί Εύαγγελιστρίας Νεαπόλεως εί■«·■··.Βϋι—. . ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΎηβχρίΜσΙν μκς ΒεειρβΕμιν ΐν« χά Ι Δια τ«6 τόηβυ οι«κηρά£ναεν τ«« -ΐομίς μβις ε&χ-ριοτί«( κρές το «ΕβΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΦΑΛΕΙΩν' λιαονν (ορ. 100 ΟΟΟ) ίι' «π«ζημί»(οίν μ«< συνεηιΐα τβθ θανάτου Τί Ο ηβΤά' βύτί Λβββιλισμίνβυ μβΜ«ρ1τ<υ σ»ζύν^υ χά» κβ>τρ«( μ«ς Γεκρνίβυ Δασκα-
  /άκη επιρνμβάντος μιτά εΐΜββαΑμερβν άηέ> «ί|( 6ηονραιφ{|{ τοθ άσναλιβτι-
  Ίβιαιτέρεκ ουνχβίρίμβν καί εύναριστβ,Ομεν μ6« έν Κρήτη Γ«ν
  κτοοαχ τβ» ΕβΝΙΚΘΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ3 ΛΣΦΛΛΕΙ-Ν τ* Γρ5««εΙο«"
  κ. ΜχυράΝηβιόι τβ ευνοικαί «ύβόρμητον ένοι«β«ρβν τειν ν! «*Μ£ηιι·
  ΜβΛμβν τ* ο»νΤΓΗώτερβν. Χμβίεΐς εύχαριβτβνμεν Μαΐ ι*ν ΈπιβΐΜοητΑν
  «Πί Ετβιρίβς ταύτας κ. Μηνάν ΜειρκέΐΜην. «ΐιιβε,βιρπτΐιν
  Έν Άρχαναις τί 30 ΊανοναρΙβ» 1932
  „„__ β] ϊύνβριβτοθντες
  α · ι .. . ,Χ?ΤΑ ΜΑΡΙ Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
  ΔΓ εαυτήν κα,Ι ύς ίπΙτρβΛβς *(>ν * - - ™««
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ==——= -
  ΒΑ ΠΤΙΣΕΙΣ.—Είς τό"χ»οίον Βοβτες Μ α-
  Ιίβοζίο», «ην ήμίοβν «οδ "Αγΐου Ίωάννοβ
  ό κ Γβώονιος Στ. ΌβΦ'>*ίϊ ««β τ^ν Πβο·
  έβροΐ) «ο» ΓειοοΫ· 'Βχιμελητηρίοο κ. Οβ·
  φανού εββ»«ο« *» θ»γβτ0ιον τού μ. Δημ.
  Ν Σ«β»ανάκη είς δ δβωσβ «δ δνομα Α·
  ς τόν ανάδοχον καί τούί γονεϊς ϊύχά-
  μβθα νό ΕΛοπ· _ . ,
  ΒΑΠΤΙΣΕΙί. — Ό μ. Ιωάν. Καλαί";
  εβίπτιοε «ν 'Ε'ιιτ· Πεδιάδος τό άιαοάΜ χον
  Άνιων. Κβλοβτσβπη ό »ομβσιΐς ου ό Δημή.
  τοιον. Νά τ.ϊα ΜσΠ. 1'Κ'Η,
  ΓΑΜΟΙ.— Τί)ν βαβελθοβσαν Πέμπτην
  7η* «οεχ°»«°ϊ ·ν μίστρ ίϋλεκτοϋ «όομοβ
  «βοσκππλημίνιον. έιπλίοθιισαν οί γίμοι *ο«
  σιΐλου μ. Έμμ. Πολιτίκη μετο «ής Δίϊος
  Κλεόνθαβ Γ. Μα»β4«η. Ποββνυμφος πας,έ-
  σ«η ό ν. Γεώργιος Καοιρινάβης ίργοστασι·
  βΕ?ςς'τούί νβονΰμφους ευχόμεθα καθ· εύ
  τνχίαν. *·""
  ΜΝΗΜθεΥΝθΝ.— Τ·λο«ν«βς σήιιββον
  Σίββατον, 9 τβίΐοντος «βΐ «οί ώοαν 9 1)2
  μ μ. Μνημόσυνον «» τφ ΊερΦ Ναφ τώ»
  καθολιπεΐν,ύκίο άναπαύσβως της Φ»χής <οβ λΒϊοβοτοό μας οίον καί άβιλνοβ Φααγκί- ο*ου Κόοβτ). «οΒα*αλοϋμεν «ούς οννγβνεΐς καΐ φ!λο·ς Οπως [ύϊρβστούμενοι χαοεηοε- θώοιν. Αί ββρυπενθοΰσαι οικογένειαι Ίαΐοήτρ Κόρπη, Πέτοοα Κόρπη, Άριοτί- ΐους Κανβτοΐον, Ιωάννου Καοαμπότ. ΘΑΝΑΤΟΙ.—Έ» Κεβϋύοας ήγγέλβ» ό θάνατο; τοό συμπολίτου θίκονομικού 'Β· πιββωοητοϋ ΓβΊοργίοο Νιωιάκτ). Ό μβ«α· σιός ύπήρϊεν βΐς εκ «Αν ΐρηβτοτέροον καί έμπειοοτβρων ρϊκινομικειν ύπαλλήλων, γνοβ· στος Βέ καί άγαπη<δς «ιαοα τν ήιιειέυα Κοινων(α. Άπεοθύνομβν θββμά σνλλνχΐ]· «ήο,ια είς ΐούς οίκΐίονβ «οβ. ατήν πόλι ΆΒίζβι νά έίαοθά είς τή* κροχθεσι- νην τελετήν 4 ϊηβΐθεϊοο τάξις καί ίπιβΐη- τικό(ης. —Ή ουμμβτοχή τού κόσμον ήτο ή σν· νήθης: άπειβάριθμος Βηλ. καί άθρύσ. —Καί διά «όν λόγον ούτον είναι ά£ιοοη· μείωτος ή «ήοησις «ής τάΕεοος. —'Ω^αία έπίσης κοΐ ή ίμπνβπσις «ού ΛιμβνοΒχιΙου νά εξαπυλύου πεαισιέρια. —Καχό «ην ώραν «τίς καταΒύσεως τού Στανρού. —Δέν έώοταζον ποοχθές αρκβιοΐ Γιαννη- Βες. —Άλλ' οί έϊρτόζοντες ή «ιύλαχιατον ώαισμένοι έκ τούιων «ϊό ίκιΐψαν» κατ'ώ^ λιγομεν μοιτμ;. —Είς γλενιάκια καθ* ά ίουεοοεν άφθό- νως ό ιΝος. —'£άν κρίνωμεν άπδ «ά σζετικα νοκτββι- νά...ηααατρ,άγο«Βα είς «άς οΐους «ής «ό- λεως. —'Η κΐΐρικτ) άκαταοιαοία «ής πβοχθβί άλλό καί «ής χθίς. —Ήτο ίριιβίό έκνΒυριστιιιή. —Δέν ήϊεοβ κανβΐς εάν ϋά γνρΐσο «οα>
  μουντάνα ή θά συνεχισθή ή νο«ιά απλώς
  ή Θά βΟ*ίο επί (<λανς ·μέ «ήν δ)ΐϋ το»Ι· —Τό νερό, κα€ώ; ύποσΐηρί£ονν οί 6υ»ά· μενοινα γνωκίζουν τα ποιίγματα, κβέπει νά συνεΐισ«ή έ*1 πολί) άκόμη Βιά «ήν γε¬ ωργίαν. —Άλλά καί διά νά έχωμεν, λέγει «ό «αλοκαϊρι νά χίνα>μ8ν...έ1εΐ είς «ή« χόλιν
  μα£...
  —Μέ «ήν λήίιν των έΊρχκν έπιτείνβΐαι
  πλέον άπεριοπάσιης ή χοοεντική κεο,ίο-
  Βος.
  —Ή δκαία προμηνύβται [οβηρά.
  —ΟΙ όμιλονντΒ: κινηματογράφαι Ικαμαν
  καλες βουλβιέ; αύτές τίς ήιιέρ,ες.
  —Ό «όσμος β«.βπετκ ό μη άκηοχολημ··
  νος μέ τάς έσ»«βίοας ιε»ν ημερών καΐ τα
  απρέ μιντί.
  —Δέν εΐχβ κου άλλοά «Α οκ·«εεσ]ΐ την
  ώραν τον.
  —Άπό «ά νέα 8ογα «Αν όιιιλ ΐνιων κι·
  νηιιατογβάτρων σημειοϋμεν ΐό Ιογον «ού θά
  βάλΙ «ό θέΊκρ,ον Πουλακακη «ην προ·
  έοαν
  χή Δβυχέοαν.
  —Είναι μία χαριτωμένη όχ*οί««α βίς την
  οποίαν πβωταγωνιστοΰν ό Βμίμητος Βίλλο
  Φοΐτς καί ή τόσον γοητευτική Αίλιαν Χάο-
  Βιϋ._
  —Ή μονσιχή της ίχει τονισθή άπδ τόν
  γλνκυν μονσονογόν «ού «Δοόμου τοϋ Πα-
  Βα&«ίσοιι» καΙ τής «Α.Β.Υ.» Β. Χίϋμαν.
  —Ό «Απόλλων» ποοβολλει κασοιχώς
  τίς «Λεο»έ; Σκι^». »
  —Ποόκείΐαι περΐ «αι>(ας μόνον ήχητιχής
  άλλά βννατης είς καίΕιμο κ αί νόημα κοι-
  νωνικης σημασίας.
  —ϊβμβαίνοβν είς «ά νησιά «ου ΕΙοηνικεν
  μ* τά.έ£ωτικά των τοχεΐα καί «ά Μαίβανα
  Ισιμα των κατοικίαν «οο.
  - Τόν Βραμαιικον ρόλον «οδ κρωχαγαΐ'
  νιοΐον Ια«ρο« Λλ«:ϋ) ζαντανεύει Ινας άαι-
  οτοτέχνης ήθοποιός.
  -Δέν *>β«ιμι νά χάσΒ κανείς «Ις «Λεβκές
  «■κιες'.
  -Τάς εσπερινάς ώρος ΐή^ς παοχβίς είχα¬
  μεν καί μίαν σεισμική* βόνηοιν άβκι«Α αί-
  σθητήν. "
  -Πολύ» καιρόν εΐχ. νά μά; θβμηθό ό
  σειομόςκαΐ ή,ο άνάγκη νά μάς Β.(£ο δ«ι
  οεν μας Ιξβχαο·.
  ______, · Ριπβοτπο
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Π;«κΓορεΙ«ν 'Εφημΐρίδυν (ΒΒΕΚ-
  X..
  Ζουράρι)).
  '^6^ οΙ >Α*»ΐνοΙκα» βφημιοίΒες
  Βή'βλ
  ρρ))
  •α'^*6,0^11"0* οΙ >Α*»ΐνοΙκα» βφημιοίΒες
  Αβηνοϊ,ά Νία-Άνθριβπος—Βήμα-'βλ-
  ληνική— Εοΐ(π—Έο»·ρινή-Ποωία — Άθ'
  λάΤΙΤά-
  οωία Άθ
  άνΤΙ«Τάκ--Αστρα-Έπ,οτήμη-ΝΟβ·ικβ
  Αβονικά καί λοιποί θά πωλώνται σιό Πσα
  κτοοειον μακ Ε.Β.Ε.Κ.-Χ. ^οβρβ,,η Ερε-
  οκεελεια στά Π«,-β()ο (ΚΙΟΟκιρ) καί άπ»
  τώ. -' εχπμεο.θοηώλαϊ-βιότι κλιίσιο·
  ΤΛβπ"'"¥ εϊεβ'ώχβησαν«ο« εη,ακ«σ0·ίο«.
  ."«"••οβε.ον σά; Ναρακαλε. νά προ·
  Α2Μη ής ε·1Ι«·86 β φνα«ίκ*
  α*ο τό Πρακτορειον, Π·0(πιποα, νέονς *'
  Φημ..1Ιο«ώλας βιά νά Ο,οβίε.τ. ,,« μό1,β
  γώ1 ΐα ή< * >«* /->νΤ^
  1
  ΑΝΟΡΘ-ΣΙΙ
  ΑΝΟΡΘΩΙΙ*
  ΪΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξωτβοιχοΰ1 β«-σία Δολλάοια 10.
  "Απασαι αί απόδειξις συνδρομήν κα)
  δημοσίευσίν φέρουσι απαραιτήτως την
  υπογραφήν τβϋ Διευθυντού κ«1 Ι&ιβ
  κτήτβυ τής Άβώ
  Ηράκλειον 9 Ίανοναρίου 1932
  Γ1ίΙΑΟΥΝϋ3η ηεΟ1 άναβοΐής
  ν-' τής διασκέψει, τ0ς μελλού¬
  σης νά άπαβχοληθ0 μέ τα διεθνή
  οί«σνσμικά ποοβλήματα. Ή άναβσ·
  λή οί^η θά έλεγε κανεΐς ότι ΙηιβάΙ
  Ιεται καί διά τούτο σπεύδσυν νά
  ■ήν υίοθετήσουν οί άομόδισι κύ¬
  κλον Καί έπιβάλλεται διότι ούδε·
  μία ποοσυνεννόησις {«αν*) νά έμ-
  ηνεύσρ θετικάς ελπίδας έρινε καί
  θτΚιω ή προσεχές διάσκεψις δέ ν έ-
  παυσε νά θεωοήιαι κάιι ΐό μαχαι-
  όν καί «ό μοιραίως ιεΐνον νά δημι¬
  ουργήση μάλλον δυσχερείας ιίς «ήν
  κατάστασιν καρά λύσιν αξίαν λό¬
  γον διά μίαν ομαλήν καί απηλλαγ¬
  μένον γενικωτέρας κίνδυνον έξέλι
  ξιν αυτής. Έν πάσα περιπτώσει άς
  ευχηθώμεν ή αναβάλη νά, είνε όλι-
  γοήμεοος καί ιό έν χφ μεταξύ χρο¬
  νικόν διάστημα γόνιμσν είς συνεννσ>
  ιίσεις δυνάμενος νά γβιήοονν ελπί¬
  δας.
  Κ ΑΙ ΜΙΑ άΙΙη ,Ζδησκ σχετική
  μέ την προσέχη διβθνή διά
  σκέψιν δέν βίνε κατά την γνώμην
  μας ένθαρουντική; Ό άπσκλεισμός
  ωρισμένων χοατών ώς ή Ονγγαοία
  καί ι} Αυστρία. Τα κράτη ταύτα έ
  λαβον # λαμβάνουν οίκσνομικά μέ·
  ιρα οίκοθεν καί χωρίς νά αποτεί¬
  νωνται είς τούς σημβοινούς σίκονο
  μικοΰς οργανισμόν; «ούς διέπσντας
  «ά «ού κόσμου. £ίς άπσκλεισμός
  «ών όέ έκ τής διασκέψεως είνε δυ¬
  νατόν νά «ά καταστήση περισσότερον
  αύΐεξούσια έκ λόγων ο#; θά κρί-
  νσνν αύτά δικαιολογημένσυς ένεκα
  «ής μή συμμετσχής των ε/ς «άς συ-
  ζηιήσβις. Τούτο άλλως «ε ήρχισε
  νά συζητηταί καί μενοξύ των οίκο-
  νσμικών κύκλων «ών κραΐών αυ¬
  τών, καΐά τινάς πληροφορίας σχε¬
  τικάς μέ «όν κσινσλογηθέντα άπο-
  χλεισμόν, _______
  ΟΑΡΙΘΜΟΣ «ών άνέβγων αύ
  ξάνεται άνησυχητικώς είς «ήν
  Γαλλίαν. 'Λλλά καί νενικώτεοσν ό
  άντίκτυπος «ής οικονομικάς κρίσεως
  ήρχισε νά εκδηλούται επικινδύνως
  είς εήν χώραν «ή δποία κινδυνεύει
  σήμερον νά β»θιοθ# άπό (όν χου-
  σον». Μεΐά την Αμερικήν δηλ.ήΓαλ
  λία ήρχισε νά μην ά<χσλαμβά»& >ών
  αγαθών τής όεξισΐέχνον οικονομικάς
  πολιτικάς της, ώς «Ναυζώντσ «ΐλευ
  «αίως νΐ κυβεονήιαι «ής. Έξ αύ.ίδκ
  «ών κραιών τοιουτοτρόπως «ά ό
  ποία κατέχουν σήμεραν «όν τίτλον
  «ών ρνθμισΐών «ής καταστάσεως,
  είνε έκόηλσι καί πεοισοόιερόν βαον-
  σήμαντσι αί ενδείξεις «ών καιρώ*.
  Καί θά ίϊνβ ηι/άς «ό άγοθόν «ών
  πραι&ν έκείνων Ιδίως, ή αντίληψις
  παρ' αυτών ώς έκτάκτως σοβαρών
  «Αν ανωτέρω Ινσείξεων καί ώς ά-
  ξίων πολλαί μελέτας καί έγκαίβου
  προσοχής. _______
  ΕΠΙ ΤΩΝ αΐτημάτων των έμπό-
  οων ελήφθησαν ώς ανηγγέλθη
  αποφάσεως είς σύσκεψιν υπό «ήν
  ηροίδρΐαν «ού κ.—βωθυπουβγού καί
  ονμμαοχΰ των αρμοδίων Ύηονργϋν
  καί Τοαπεζιιών. Τα οίιήμαια «αύ
  «α ή*σαν ώς γνωσΐόν σχετικά μέ δι-
  ευκολύνσ·ις τού έμπορίου—δυσχε-
  οαιοθέντος έξοιοετι*ιώ$ άπβ «ά έ
  φαομσσθέντα κα· ίφαρμοζόμινα πε-
  ριοοισνικά μέτρα των «ραπεζών. Μέ
  «άς ληφθείσας άποφάσεις έλπίζειαι
  ότι κατά «ό εφικτόν «ό εμπόριον
  θά άνακουφισθβ καί ότι αί πρός
  αύτό νόμιμοι ευκολίαι έκ μέοους
  «ών «οαπΐζιτικών ίδρνμαΐων 6ά αύ
  ίηθώσιν.
  ΝΤΟΡ Ε
  'Ατιδ σήμερον Σάββατον
  ιρέχ. α>χοντ«ι αί χορευτιχαΐ ουγ«ν-
  ώ
  ώες.
  Έκαοτον Σίβ6 Λον &?λ 6 1)2 μ.
  μ. χορευτικόν τεϊ-ϊν δρ. 10.
  Κυριακάς χοράς ουνήθης' εΙΌοδος
  ίρ. 5 (πίντε)
  Έκαστην Τετάρτην &ρ« 8 1)2
  (ίφ' ίσον τουλάχιστον θά δτ,λώνουν
  25 τουλάχιστον πί6οακα).
  _ορε«τικ« γεόματα (δύο ¥«γ*ΐτ*.
  δρτος, φροθτο, «ντί 8ρ. 22 ιΝοοι
  ϊύο, ουμηεριλαμβανομένης όβ)
  ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΑΝΟΙΚΤΗΕΠΙΣΤΟΛΗ
  - . ΆνορθεΜΐί,
  *λον 8« εΐλικρινβς βμολβγβ 8-
  »ι δεν ηννόησα κ*1 πβλλά πράγματα
  ««ό τίιν απάντησιν τοθ κ. Κοκκινάχη
  ■ι» το έν σ««ι μέ τβ ζήτημα τού έ
  Αβιου δημοοίιυμά μου έν τουτοιβ θειιρβ
  χ*8ηκον μόν νά απαντήσει είς αυτόν τ>
  κίτνθι:
  Πρβτον· Ό χ. Κοκκινάκις «ρίηει
  νά ρεραΐωββ βτι χ*1 άνεγναισα μειά
  κροσοχής άλλά κ «Ι δέν Ικ*μα πολιτι¬
  κην (τουτο αλλΜατε είναι ίδικβν τβυ
  Ιργβν)3ημοαιευσας τβ προχθεσινόν άν»·
  κοινιιθέν. 'Αιλβς κ«ί μόνον εΊ<ρκ{α τβ μου άπιναντι τβν μελβν τοΰ μου &τινα—σημεΐϋθητΜ—έν συνελεύσει μέ εςΌυσιοδότησαν εις την δημβοίιυσιν τβϋ γννσι-βυ ανα¬ κοινωθέντος. Δευτβρον. Ο κ Κοκκινάκις μά( κχ· κί£ει βπ δέν ίφροντίβαμεν νά λάβκμεν γν&σιν τού Νομοβχεδίου εγκαίρως. ΕΙ* τβθτο Ιχομιν νά παρατηρήσωμεν βτι τ ό Κράτ'ς ώρβιε νά μάς γνΜρίσο το&το διά τβν «κηρεσιβν τβυ εφ' όσον άλλαι- ότε ήσαν τόσον κολλά τα υπό ψήφπσιν νομοσχίοια ϋσχβ κ «Ι εάν υπήρχεν είδη¬ σις τις 2η εψηφίσθη ημείς νά είμεθα ά< πολύτΜς διχαιολογημενοι μή γνυρίζον Τίς πκϊον έ{βλαιντβν αχβίίΐίν τό ψη¬ φισθέν, κχί βυνεπβι τάς λεπτομερείας τον. Εάν δέ τις τβν έμπόολΐν ηγόρασεν Ιλαιον είς μικροτεραν τού νομβσχεδί ου τιμήν μετά την 24 ην Δεκεμβρί είναι πλήρους δικχιολογηΐιενος διότι είχομεν την βεβ*ίναιν ίτι θά έψηφίζε- το τβ τοθ κ. Βουρλοάμη όπερ έηιτρεπει είς τβ εμπόριον νά ένεργθ έλευθέρ·»ς· Τρίτον, 'θσβν άφβρά την πρόθεσιν τοθ κ. Κοκκιννκη νά μάς Οβρίαα βΐίτπ φαίνεται κχθαρά άπό οΰτό τβθτβ τό τηλιγράφημα ϊπερ λέγει βτι βκμετολ- λευόμεθα κ «Ι φββερά μάλιστα τβύς πα- _ έκτος εάν β χ. Κοκκινάκης άρίοκΐται να τβν άπτκχλοθν φοβερόν ίκμετ«>ευτην. 'Απ^ δέ την βί«ν τού νά
  τό στίίλη είς βλας τάς έφημίίί3*ς τής
  πόλειις πρόα δημοβίΐυσιν καί νά στρε·
  ψθ ιίίτΜ την μήνιν τβν η«;αγ»γβν έ-
  χχνΐίον ολοκλήρου Τβδ έμπορικου κο·
  σμου ϊαίνεται όλο«άνε;« βτι οκβηός
  τβυ ήτο η δημοκβπία.
  Αύτά είχομεν διά τελευταίαν φοράν
  νά Γ«;ατηρή0*»μεν είς τον κ. βουλεν-
  τήν άφίνοαεν δέ τούς ένδ αφερομενουι:
  κα γβνικώ; «ΰς ά^αγνώαταί νά κρί
  νούν είς ιτοίαν πλευράν εϋρίΐκεται τό
  δίκαιον.
  Διαΐϊλώ μετ* έίαιρίτβο υπολήψεως
  ΧΡΙ£ΤΟΦΟΡΟ£ ΠΕΡΑΚΗΣ
  Πρόεδρ^ς Συνδέομβν "Εμπβρϋν Ιγχν
  «ν Πρβϊοντκν.
  Ήρόκλειεν την ϊην "Ιανοι,α'ίβυ 1932
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΚΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Στνλιανοϋ Όβφανοϋ κατοίποΐ) '.
  οί. Κατό
  Ι) Φωτκινής οβζύγου Γεωργίαν
  τζάιΐΐ) τό γίνοΕ Δημηΐρΐαυ Μαι,χίκη καί 2)
  ΓεωργΙον Μ. Ββλβνιζάκη σοζύ/τβν κατοί·
  Οί διά τοϋ ποοόνϊος διωκόμινοι άλληλεγ-
  γνρφκιλεται μου καίτοι νρμίμως έπεταγη-
  όϊ. ν βιά των υπό χρονυλογίαν 14 Όκτωββί·
  ου 1931 άπλή: έχιιαγή: κοΐ £ια της υπό
  χρονολογίαν 26 Νοεμββΐον 1931 καΐασχι-
  τηρίου τοιούιης νομίμως ιιύίΐϊς έκι9οθ«ι-
  ομ» κοτό τό ύπ' άςΐβμ. 3085,3086 καί 5654
  ιών Βΐχΐστικεέν Μληιήραιν «ού
  Ηρακλείου Άνο^έοο Βαο.·
  κοί Εμμανουήλ Άβκονλάιιΐ]
  Ινα ίΐ)ΐίμΐι κα) ποός έιτίλεοιν «ής ύπ' ά-
  βιθμ. 1181 (ού Ι93Ο ΟΛΌϊΐκής κο>
  &ικο« άπαφάσΐοις «ού Πρωτοβικείοΐ) Ήρα·
  κλΐία» κη^«χθείσης έκτβλεστής ίν ονόματι
  «ής Έλληνικής Δημοκρατίας μοί καταβα-
  λωαι Ιιά την ιπιδικαοθβίσάν μοί άκΐίτηοιν
  ΐούα τόχονς ΐ-ύιής καΐ τα β£οβα Ββαχμάς
  17975 βνΐοκως άπό ιήκ καΐησΐβτπβίοβ μου
  βπιταγήί έν τΐιύιοικ ιϋίέν μιΖΒ'Ε σήμεβον
  μιι κατέβαλον.
  Διά ταύτα
  Πρός κΙσχο,αΕιν τού ποσοΰ τούτον, τεϊν
  τόχω* αύΐϋύ κοΐ τΗν ονμβάνιων καί συμ-
  βηοομίνω» <£όδα>ν εκτίθημι είς Ουμόσιον
  άναγκαστικό* κλειστηριασμόν τή* έκκοίηοιν
  τού καχοοτέώω χεριγοαφομένον άκινήτο·
  κιήμαχος άνήκο*τοΓ είς την πςώιην τεϊν
  καθ* ών τό »οβόν Φα>τιινήν ^ σύζνγον Γ··
  ωυγίου Ββλενιεάιιτ;, ένι>ποθή«ον μοί διά
  ίήν ίκτελοϊμένην άπαίχησιν κειμένοΐ) (1:
  την κΐηματικήν περιιΐέρειαν τοϋ χεΐρίον
  Σΐανοάκια τοϋ »έοος Δήμο» Αγίαν ""----
  νος πβΙ «ής είβηνοδικειακής
  Άγίοο Ηύβωνος ή»οι:
  Ης Θέσιν «ΓοβέφαΙο ή Ριά<ι» άμπελον εΗΐάοεαις ββκαπενιβ ('5) ίργαΐών περΐπον με<0 οβΥΒϊομένου άγοοό μιάς μον(ονςάί σ««οβι«ονσης κτήμασι Κωνστ. Βε)ε»τ£αΜη, Μιχαήλ Παο.ασι>βάιιτ], Μύβανος 'ΑμκαίβτΕα
  <■>)■ βϋοοι καί β|}όιιφ·
  Ό «λεισιοριοομός τΑν άΗΐ«ή««ν κύτεαν
  γβνήβιται ενώπιον τού ΣΓμβολαιογράφοβ
  Άγιον Μνρ»νος 'Βμμανονήλ Καλντεοάβΐ)
  καί ίν τψ έ* 'Αγίν Μύρωνι κειμένφ &ημο
  σίφ γοαφεΐφ «όν τιιύΐον δέ κωλιΐομένοο έ-
  «ώπιυν «ού νομΐμο* «ου άνοπληβωΐον «ήν
  2Ιην Φίβκουαρΐου 1932 ημέραν «ής έβδιμά
  Οος Κυβιαιιήν καί ωριν 10—12 ν. μ. δ«α«
  καί δ«Β καλούν«αι β! πλειοΒοιήσονιες.
  _ ΐικαστικός κ>ητήΒ παβαγγίλ
  λιιαι* νά κοινοποιηθή καί τοιχοκολλήση νο
  μίμαις «ό καοόν ποί σννΐάΕη «ήν ί·*«σιν
  κα«αμε«(ήσεαις «ού »κβλεισιηριι.ζομε»οΐ).
  Έν "Ηοαιιλίίφ ΐν 5 Ίανοναοίον 1932
  Ό ΝλαβεΕούοιος Οικηγόρος «ού έ»σιτεύ·
  6ο*«ος καΐ παΒογγίλλοντος
  Ι4ΐ. Κρασαδάχπς
  Π «ΙΙΒΙΜ ΕΙΙϋίΙΙΠΡΙΜ
  III
  ΙΗ ΙΙΚΠ1Ι1ΗΜ
  ΤΑΥ ΡΟΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Έξ ίφιρμήί χοθ κΐρί διμιταλλιβμοθ
  κροχθιοινοθ τηλεγραφήματος τής «'Α-
  νορθώβεβι» δια το ίπείον τόσος εγένε¬
  το λίγος τάς !ύο τελευτχίβκ ημέρας, τό
  Έμπορκίν μαΐ Έκιμιλητήριον μ£( ά-
  πίσιειλι τίς σχετικάς άπίψιι; τού. δια
  ταπιοθείσας ώ; ακολούθως:
  Κατά τό πραχτικΑς επί τβν ημερών
  μας έχλνΐψχν νομιοματικόν χοθτο σύσι»]·
  μ>· δ χριΐΐός χαΐ έ ίιγυρος, δμρότεροι
  διχΐβΐ είς την Ιλεαθίραν νομΐσματιχήν
  άιιοτόηωσιν, χίκτςνται Ιαην η»1 απερι-
  όρΐσΐον Ιξ'.φληΐιχήν δύναμιν. Σΐαθερά
  τις νομιμο; σχέσις άποχαθίοταταΐ, μιια-
  ξύ βργύοοκ χαΐ χρυοοθ, τό !έ χαρτονό·
  μιομα άνταλλάσσεταί, δια χρυοοθ ή αρ·
  γύρου, κατ' έλειιθέρκν τοθ έχδδχοιι έκι-
  λογήν. Ό διμεταλλισμός ήιο έν χρήσει
  έιτί μέγα χρονικόν &ιίοττ)μα τοθ 19βυ
  αιώνος καΐ άπεΐίλει χυρίως τό έν Γαλ-
  λ'α νομιαματικον ούοτημα, ίπό ιοθ 1803
  —1873 Ή μεταξύ τ&ν 56ο μιτάλλων
  σχέσις ιίχεν ορισθή είς 15,5 πρός 1,
  διά τοθ νίμοο %ς 17 τοθ ΒλασταΕου
  (7ίυ μηνός τοθ έν Γαλλία Δημοκρατικαί)
  μηνολογίοι·) ιο3 11 Ιτους. Ή σχέσις
  ο Ο τι, άνταπεχρίν» π <ός την μειαξύ τ&ν 1509 μιτάλλι , ριχήν ΐτ]; τοτε αξίαν, «0 χρυοΐθ έν τούτοις άποτιμι; θίντος μικρόν τι έλαττον τής πραγμαπ κης α&ΐοθ άξίας. Τό ούΐττϊμ* τοθτο ήΐο έν χρήοιι παρά πλιίαταις ιΰρωηβΙ'κ^Ις κ «Ι δλλαις χώ- ραις, μίχριτοθ 1878, όπίτε, διά τής τότε τό ϊιύτίρβν ουνελθούαης Α«τινικτ)ς Ένώαειος, άνεατίλλετο παρ' άπάοχις ταίς συμβαλλομέναις χώρκις ή (λιυθέρα (κ-ΰκωοις άργυρβν νομισμάτβν, τ&ν άργυρδν μόνον ταλλήρβν τ*ν 5 φράγκβν, διατί3·Τ)σάντ»ν άπεριορίστβς την άξϊχν τ»ν. Ου ιω, μετά πολλάς δυσχερείας, ή Γαλλία κχί τα κ·άτη χν|ς Λ«τινικ1}ς Ένώοενς έγκντέλιΐψαν το δΐμεταλλ>κ4ν
  σύιττ/μα, μικ·ίν 81 κχτόηιν, το 1873,
  κ ΐΐ «Ε Ήνβμίναι Πολιτειαι ττ)ς 'Αμερι-
  κ"(, άηοκχτέστησαν την χρυσόν βάσιν
  ταύτην άιτεδέχθηοαν τ) ΓερμννΕα κχί αί
  ΣκΐνδιναυΙ'κιΙ Χώραι άιΧ «Οτ»ς 6 νομι-
  σματικο; Ικπεομος τοθ άργΰρου άννμο
  λογήθη Ικτοτε ώς αθΐράπευτος.
  Προπολεμικλι αί πλεΤβται των μέγα·
  λων εθνοτήτων είχον άποκχταοτήαει
  ιόν χρυσοθν μονομιταλλισμίν. Διαρκβθν
  τος τοθ πολέμου τοθ 1914 κχί ολίγον «ι
  μΐτ' αυτόν, δ άργιιρος, δπερΐιμηθεΐς οη
  μαντικσς, κϊτέηεσεν βκιλούθιος είς τό
  χαμηλότερον επίπεδον άπό τ<]ς νομισμα τοποιήσιώς τού. Ή άναλογία χρυοοθ πρός τον άργυρον 5περβα(νει σήμερον τα 36 πρός 1, δι' Β πρ?κ^κ*£, ζήτημα διμιταλλιομοθ, δέ,/ είνε πλέον νοη-,όν. --Διά τούς ναυτιλλομένους. Ή Ύδρογρ«φΐΜΓΐ υηηρεοί» «ΰ ύ- πουργείου τ&ν Ναυπχ&ν διά τηλ&γρα· Φπματύς της κρός τα Λιμβν«ρχ*ϊ« τού Κρ«του( ννΝρί(«ι ίτι ό αΰτόματοί »«- ρβς τοθ 'Αργοατολίοιι £παιυβ· λειτβυρ· γών Λ εκννάληψις δ' αΰΐοΰ θά γίν ο μετά πενθάμερον. —Τραυματισμός. Προχβές 6 έκ Καβτοιμονίταης Ν. Σ«· ριδνκης έτραυμβτιοε κατόιιιν λογβμιχ- χίβς ΐνεκα ηροηγουμίνΗν «φβρμ&ν τον ομοχώριον τού Δ. Παπ«δοκ«βτάκην είς διάςρορβι μέρη τοδ οώμβιτος 6{ κ*1 την οπίύαβαβν είς βοηθεία τού θην«τίρ« «» τού Δί Πδ —Το ζήτημα τοΰ ελαίου. Ό κ. Πρε»β»πουργόί άνεχοΐννοεν είς Την Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης δ τι ετη· λεγρβΐφηοεν ε!{ τοϋ; 'βμκέρους διά νά διευχβλόνουν κ*ί βύτοι την έφ«ρμονην τοθ φπφιβθέντβς νεβτροθ Νβμοοχΐδίβυ ηερΐ «κροβτ«οί*{ τεΰ έλκίου», «νού ΐοντο δέν εύερνετεϊ μόνο τβύς π«ρ«- γειγβυς άλλά καί τβύς ίμπβρβυ;. —Γβωργικά. Ή Νομ«ρχ(« Φβ ώτιδος καί Φνχίδβς δι' ίνγρ*φβυ τη< «ρβς τον χ. Νομάρ¬ χην Ηρακλείου άς Πρόεδρον τβυ Γε Μργιχου Ταμείον παρακοιλΐΐ δπ»)ς τής άηοσταλοθν ύύο χιλιάοβς κλημαιτα 1000 ροζατχί χαΐ ΙΟζΟ σβνλτανί» άς χβιτάλλα- λα διά φυτεΐαιν κροχειμΐνο» νά δι«· ίώοο το εΐδ^ς τβ&τβ της Φυΐβίβς είς τβν Νομόν Φβιώπώίς χαΐ Φ&»ίίδο{. —ΑΙ δδειαι ταφής. Πρός τεύς χ. χ. Γενικάς Διβιχπτάί καί Νομάρχας έχοινβκοιηΰη μ«χροοχε· λη( έγχύχλιος «ύ υπουργβίβυ Δικαιβ· ούνη{ δι« τϋ{ οηο »{ πβρίχννται οδη¬ γίαι κερί τϋν άηαιτουμίννν όικτυηώ- οενν δια την ϊπίβσιν άβει&ν ταςρής· —Ή λιμβνική έπιχροπή Κοκκί¬ νου Πύργου. Ό Γβ»ργιχβ( ΠιστΝΤΐΜος Ζονβταιρι ομο( ΤυμπαχΙου είς απάντησιν έγγρα- φβυ της Νβμ»(ίχία$ γνωριζει ότι το Δι· βικητικβν τού £νμββύλιον διόριβε ί»ς άνχιηρτσι-κον τβυ πβιρβ τό Λιμενιχό έπιτροτό Κοχχΐνβυ Πύργου τβν χ. "Εμ¬ μανουήλ Γενργ 'ϋδ —Τα λαϊκά σνσσίτια. Το Ύιτβυργεΐβν Προνβίβις Χ«1 Άντι ς δια τπλβγραφημαιτίς τβ» πρ<ς χ. χ. Γ»νι»»ςυς Διβιχητβις χαΐ Νο- μΡΧί τβυ Κ(άτ6τις ηαρειχοιλεΐ δ«ε»ς τβυ γνκρίββυν Λία* γεν ι» ώ; σνσσίτιοι λειτβνργβύν έν τό περιφερείας έκάατοιι κ«1 ηβ!ο{ β άριβμίς τί ν ουαβιτβυντνν χβιΐ «ηβιων. —Διά τούς διορισμούς. Το Ύιτουργεΐον τ&ν θΐχονβμιχβν γνοιρίζει βΓ ϊγχυχ>ίβυ τβυ τβν,,τρβηον
  καθ & βκβφάοει τοϋ ΎπβυργικβΟ £υμ·
  ββυλίβυ β* ένεργβυνΐαι είς τβ μελλβν
  οί διοριομβΐ ιω» Υπβλληλνν.
  —Μβτάθβσις αγρονόμον.
  Δι' άηο«άα·Μ( της Γενικής ΔιβιχΑαε-
  νς Κρητΐΐί μετβτΐβετ»· εΙ« Άεχνλβχνρι
  Μοιοβατιίου β άγρονβμβς Άλικιβνβυ
  ό ίαι χ. Άρ, Δί
  ΙπειίΙιιΐΓΪοε ΡΓβποβίβ, Δ1-
  Ιεΐπαηά, Ρΐ&ηο, &' οίίτβ άβ-
  πιΐε 3οιΐΓπέβ ίβηιίΐΐβ άίβϋη-
  ϋηέβ Ιβοοηβ. ΟίίβΓίββ 8οιΐ8
  Ο. Κ. & Γ βα—Ηπβίτβίΐοη
  1—3
  —ΟΙ προαχθέντβς δηροδιδά καλοι
  Κρήτης.
  Διά πρά{ε»ί τβθ υκουργείοβ *ή{ Πχι·
  δείβς χαΐ κατόπιν έγχρΐοενς Τβθ Γενι-
  κου Λβγιατηρίου ηροπχβαακν οί χάτ*)βι
  Ιδημβδιδάοχκλοι της νήσου μ«(:
  Είς την Γ' κατηγορίαν β! Παπαδάκης
  Ε. Άχλβδίων, Πβρταράχη Ζή. Περιβο-
  λβιχίειν. Σφακιανάκη Άντιινίοι Κβχκί-
  νου Χνρίου, Νιχαηλκκη Κ. 7βν Δημο¬
  τικόν Σχολείον Χκνίνν, Καβρουλάχη
  Μαρίοι Σχβφΐίάπι».
  Είς την Α' χκτογορΐαν βΐ Λεμοναιχη
  Ελευθερία Γόρτυνος, Μονζάχης Α. Ά-
  ναι Γερκκάρι, Γρηγοριάδβυ Ζ«ή στ' Ή-
  ρβιχλείβυ, ηαιτατμητσάκη Ε ΚβνλΙ—Κ«·
  στέλλι, Δουλουφάκης Μ. Δαΐφνβν, Κρι¬
  τσωτάκη Χρυσή Ποταμι6ν, Κουναλάκη
  ΑΙκ. Δ' Ήρ«κλείου, Κοομοιβαχη Να·ί«
  Μ«λλΙ«ν, Χχουλ» Χαρά Α' ΉρκχλεΙ-
  ου, Ββοιλείβυ 'ΑργυρΚ Η' Ήρκκλείου,
  Κοχχινάχη "θλγβι Α" Ήρ«χλ«ίου, Ρα¬
  σιδάκη Ε. 2Τ' Ήραχλείοο.
  Ανδρεαδάκη Ε. Άτβκλένιου, Ευα.
  £«ρρή 'ΕΑενδν, Ββυλισμένης, Λυράκη
  'Ελισάβετ Έπβν»» Χηριο», Χ«ρ«λ«-
  μπακης ι. Ψοχριδ, Κυριακάκης Χαρ.
  Α. Βιάννου, £Νμεριτ«κης.Α. *Τζβρμιά-
  δών, Πάγκαλος Εμμανουήλ Κρβΰστ».
  Τζερμικδιβινος Ν. Μίααι ΛαοσηθΑου, Βι·
  τοιχβυνάχη· Μαρί» Β. Ρεθύμνης, Π«·
  λαιτοάχος Γρηγβριος Περιββλίϋν. Π«ν-
  ταλβί Ιωάννης Γ^Ρββύμπτς, Ταμιολα-
  χης Γ. Μβλλίιν, εχνθάχης ΜβυλιανΛν,
  Παηαδάκη ΕΙρ. Πιβχβχεφάλου, Δερμι-
  τζάχη Ι. α' Ίεραιτ*τρ«ι, Μβσχολιδάκης
  Γ. Λάοτρβυ, Λάρα Πηνελ. Σητείβκ,
  ΓιαννιχάκΜ Κατίνα Ρ' Ιεραπέτρας,
  Φραγχβΰλης Χ. Τβυρλϋτήί.
  ΠαηαδΒΗης Α. Χριστβν, Πβριστερί-
  δης Κ. Φυλαχή;, Παπαδάκης 'Ελ. 7ον
  Χανίων. Παντελάκη 'βρριίτα 2βν Χα·
  νΙ«ν, Είβαγγελβοας Μαρία Πλατανικι
  Χανΐειν Τσιβμενάχη Αθηνά Καστέλλι,
  Λεντάρη Εύαγγελία 9ον Χανίνν, Χα¬
  ριτακη Καλλιόπη Γαλατάς, Βουρββυ-
  μηάς Π. Γεράνι, Ζα^ής Έμμ. 2όν Χα·
  νίυν, Παπαδάχη £τυλιανη Καρές, θεο-
  δνράκης Ι. Μάζα.
  —Έχπαιδβυτικά.
  Τβ υπουργείον τής Παιδεΐας διά δια·
  ταγϋς τού «ρβς τούς χ. χ. Γενικούς 'Ε-
  πιθενρητας τής Μεβπς Έκηαιδβιίβεκς
  ουνιοτφ την υποβολήν πιάκ»ιν τώνδευ-
  τερββαβμίλΐν χαθηγητ&ν ώς χαί τβν
  τβιβυτνν ηρΝΤββΜθμίνν τβν συμπλη-
  ρβύντνν ηενταετη υπηρεσίαν είς τβν
  βαθμόν ΤΝν χατά την 31 Μαρτίβυ έ. Ι.
  ηρβχειμενβ» νά χαταρτιοβύβι πίναχες
  κρβαγΜγβν τβν μέν δευτερββαθμίιιν
  χαθηγητβν εΙς,πρΜτοβαθμίου;, τβν δέ
  ηρντοβαΒμΐΜν εί{ Γυμναοιάρχας ,χαΙ
  Διευθυντάς Πρβτχτιχβν Λυχείειν.
  —Ή ποοχββσΐνή τβλβτή.
  Μέ την συνήβη Ιηιοημβτητα έτελίβθα
  προχϊές Α τελετη το& ΆγιααμςΟ τβν
  ύίάτίίν καΐ τής καταδνσεΝ( τβΰ Τιμί·
  ου Στβυρςΰ. Την λιτανιίχν παρπκβλβύ-
  θηααν «ί Ιηίβϋμοι κ»Ι αληθή κόαμου,
  τιμάς δέ *ηί&*χ* ίιλβχί» οτρατου κ*1
  ομάς πρβοκέπων Ήρβκλιίβυ.
  Κατά την διάρκειαν τής τελετής κα>
  ρετηρηθη άρκετη τβίις χαΐ τουτο χά¬
  ρις είς τάς προσπαθείας τόσον τη* χειρο·
  Φυλβκής βββν κχί τβν βργάνειν τβθ Λι¬
  μεναρχείον 'Βρβκλιίβ».
  —ΟΙ προσφυγικοί κλήροι.
  Ή Γενργιχη Περΐφέριι* Ήιαχλείοο
  δι* Ιγχυκλίον ΤΓί πκβ; τβυ χ. χ. Πρβε-
  δρβνς τβν ΠροαφυιιΐΜν Όμ^δνν Ή-
  ρακλιίβυ καρβχαλεΐ οπ»ς ίηίβτηθό π
  πρβοβχη τβν κληροίχΜν ηρβοφύγωνχβΐ
  χαλλιεργϊΰν χατά τρβκον άπβτελβσμα-
  τινόν τα ίκχνρηθέντα είς αύτονς άγρβ-
  χτηματα διότι ώς διεπιστώθη τα χΐπμα-
  τα ταθτα χατά τβ πλεΐοτβν ίχουοιν έγ·
  κβταλεΐφβή ιΐ μη βυμμορφ·ιθηοβμεν«
  δέ θα βτιρηθβνν τβ»{ χληρβυ$
  Τ6»ίβν(
  1
  4
  ΑΝΟΡ0ΩΣΙΣ
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -
  ΙΣ Η ΑΥΞΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
  ΧΑΡΤΟΗΟ ΜΙΣΜ ΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου
  (τού «νταηοκριτού μας^. —
  Έξ έγκύρου πηγής παρεατάθη
  σαν ώς τελείως άνυπόβτατα τα
  γραφέντα περΐ δήθεν αυξήσεως
  τού κυκλοφορούντος χαρτονο
  μίσματος.
  Αντιθέτως βεβαιούται ότι
  είνε πιθανή ή μείωσις τού κα
  λύμματος. Πάντως θά παρα
  μείνη ό προεξοφλητικός τόκος
  άμετάβλητος.
  1 ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ι 1ΝΙ2ΤΟΑΗ
  ΤΟΝ ΗΙΑΕη Χ Ρ ΕΟ Η
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Βεβαιούται ότι ή Ελλάς θά
  αποκρούση την αναστολήν των
  -ολεμιχών χρεών έφ' όσον δέν
  χορηγηθούν άνταλλάγματα.
  ΜΕΑΕΤΑΤΑΙ Η ΤΡΒΠ8Π9ΙΗΗΙ
  ΤΙ! ΒΡΓΔΙΙΣΜθηΒΙ ΔΙΚΙΗΗγΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Τό Υπουργείον Δικαιοσύνην
  βυνεχίζει την μελέτην τής τρο
  ποποιήσεως τοδ όλου όργανι
  σμοΰ των δικαστηρίων.
  II
  Α.ΓΑΊ ΚΑΙ Η ΕΦ1ΡΜΟΠ
  ΤΟΥ ΑΙΜΕΤΑΛΛΙΙΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  'Έχ Λονδίνου αγγέλλεται ότι
  ή Αγγλικη Κυβέρνησις βολι
  δοσκοπεΐ τάς Κυβερνήσεως Ά
  μερικής καί Γαλλίας δια την
  εφαρμογήν τού διμεταλλισμού.
  ΜΑΚΡΑ ΕίΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣίΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚϋΣΕαΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΙΑ ΤΑ ΖβΤΚΜΙΤ* ΤΟΥ ΕΑΑΙΟΥ ΚΑΙ Τ» ΜΕΤΡΑ ΕΒ' ΑΥΤΟΝ
  ΙΩ ΖΗΤΗΜΑ_[0ί ΕΛΑΙΟΥ
  Παοα τοϋ βουλευτού Ηρακλείου κ.
  Γ, Κοκκινσκη απεστάλη ποοχθές ιό χά
  νωθι τηλΒγοάφημα:
  «Βενιζέλον Ποαθυπονογόν
  Μαοην Ύπονργόν Αθήνας
  Έλαιοπαοαγαιτοί άδυναιούσιν ακί λύ
  ταίς πωληθώσιν εΗαιον καθότι αγοοα
  σταΐ φοβούμενοι ζημίας κιί ποιτικ^ς
  ευθύνας αποφΒύγονσι αγοράζοοσι τοϋιο.
  Άνάνκη Κυβέονυσις ,ποοβί αμέοω; α
  γοοάν ελαίου ποός κοέλι,ψιν δυοαοέ
  οτσν σννεηειδν.
  ΕΟΚΚΙΝΑΚΗΣ; Βουλευτάς».
  ι 1ΟΟΣΤΙ1ΙΣ ΪΒΙ ΙΙ1ΒΪ
  Ό Ύηουργδς τδν Οικονομ κδν κ
  Μαρής Ιγνωοισβν είς Γεαογκον «ό Έ-
  Μΐιιβλτ]ν.τ)θΐον δ» δ ψηφισθείς ιέος Να-
  μος άπαγοοβυβι ΐί)ν αηοσιαξιν των βι-
  βλαμίνοον οΐνων.
  Κατόπιν τούιου τό Έηιμίλτιιήοιον
  Αηέοτιιλι χθές ϊίς τόν κ. Μαρήν ιό
  κάτωθι οχβιικον ιηλίγοάφιτ,μα:
  €Τ<ιλβγρ.αφικί) ·»α&άκλ«]θΙί Ι»ας "*θ άηοστάξεως βββλαμμέναιν ίϊνων Ν3 μόν {βαοΐοθΐ) Νομοθβιικδν Διάταγμα 3 Όκιαιβοίου 1931 άρθοον 1 βδάφιον 4 Ιπιτοέηονιο: αΊιόοταςΊν δι' ά,ιλής αηοφάοιω; ' Υπουργ κ ού Συμβουλιον. Έηαναλαμβάνομΐν παοο'κΛτισιν ίπι- τραιιϊ ακόοιαΕις' οΐνοι ΙλατταιμαιικοΙ ουνβκεΐα κϊθονοσπόοου 'Απαγόίενσις αηοσταξβας φέρβι αηόγναο.ν οΐνοηα θαγ» (ούς. Γε-ργιχδ» Έα(μΐλ«τήοιον Ήοα· Όοφανος» Ύ/ιό τής Γβνι ίής Διοικήσεως Κρήτης έξβδόθπ καί απεστάλη ποός τούς έλαιβμπό^ου: καί έλαιο παραγωγόν; τή; Νήσου μακροσ«β· λής έγκύχλιο: διά τής οποίας καθ] σταται γνήσιον δτι αί τιμαί ντοΰ ελαίου ώ; καί των δλλων γενικώς βίδών συνεπεία τής μειώσεως τ)· υπέστη ή καταναλωτική δύναμις τής παγκοσμίου άγοοά: λΰ λά έί τής παγκοσμο άγο: είς πολΰ χαμηλά έπίπβδα. Είναι φυσικόν δθβν δτι αί τιμαί αύται δέν Ικανοποιοΰν τόν παβανωγόν· Ή Κυβέρνησις έν συνεχβ?ςι των (ιατρών τα ότοία έλαβε πρός υπο¬ στήριξιν «αί τόνωσιν των βίδών Γεωργικής παραγωγή;, ώς ή συγ¬ κέντρωσις τοΰ σίτου, ή άγορά τού καπνοθ, των χαρουπίων, τής σού μας κλπ. έμβρίμνησβ καί διά τό βλαιον καταλήξασα μβτά μακράς σχετικάς συΐητήσβις καί συσκέψβις υπό την πραβδρίαν τοΰ Πρωθυ· πουργοΰ κ Βενιζέλου είς την λή ψ των απαιτουμένων μέτρων θβσπίσασα ταύτα διά τοΰ εκδοθέ¬ ν τος καί ψηφισθέντος Νομοθβτΐ- κου Διατάγματος πβρί ποοστασίας ς ελαιοπαραγωγήν Καί πρώτον μέν διά τοϋ Διατάν ρου τοόπου ποσότητα ελαίου μέ¬ χρις 8 έκατοιιμυρίων όχ*δων Ιήν ποσότηια ταύτην θά άγοοάσυ ή Κυβέονησι; βίτβ άπ' βΰθβίας πα- οά των παραγωγών βϊτβ καί παρά «ών έμπόρων άπό τής 1 προσεχούς μηνός Απριλίου. Συνβχίζουσα ή Γβνική Διοίκησις ι*αθιστ« ννωστόν διά τής αυτής έν· κυκλίου της δή δσοι έκ των έμπό σων θά παραβοΰν τα υπό τοΰ Δια¬ τάγματος «Λθοριζόμβνα θά ιιμω· ροΰνται αυστηρώς επί αίσχροκβρ- δβία. Ή Κυββρντισις καί ιδιαιτέ¬ ρως ό κ, Πρωθυπουργός είναι πβ- πβισμένοι δτι ουδείς έκ των έμπό- ρων θά παοαβά τάς διατάξβις τοΰ διατάγματος, δπβο τοσοδτον θά προστατεύση τα συμφέοοντα τόσον αυτών καί των έλαιοηαραγωγών δσον καί τής '-θηκής ημών 01- κονομίας. Ιδιαιτέρως δέ έ* τού μέτρου. τούτου δέν θά ζημιωθοΰν γ Ι έλαι- ϋμποροι άφοΰ θά έξακολουθήσουν άσκοΰντβς τό εμπόριον των μή Ι- δρνομένων Κρατικών κέντοοον πά οαλαβήςέλαίου. Έχτός τούΐοιι χαί ή πλήαης κατανάλωσις τοΰ ύπ' αυτών άγοοασθησομένου ελαίου έ- ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΤΛΙ Η ΑΝΑΒΟΑΗ ΤΗΣ &ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΜΙΪΟΪ ματος τούτον, σννβχίζει ή Γβνική ξασφαλίζβται άφοΰ τό Κράτος θ' ά Διοίκησις έξυπηρβτβΐται είς τών!γοράση τό πλβόνασμα έξασφαλιζο- πρωταρχικών σκοπών είς ού": άπέ~ ] μένης σννάμα κατωτάτης τιμής δι' βλβψβν ή Κυβέρνησις, ήτοι ή ές"α αυτοίς. σφάλισις μιάς κχτωτάτη; τιμής σνιιΐ Διά των τοιούτων έγγυήα^ων ή ύ ί ό ό ί ί ί ί φς μς η; μής ΐ γγή ή φβρούσης βίς τόν παραγωγόν ««ιί (Γενιχή Διοίκησις ίχβι την πβποίθη ώ; τοιαύτη ωρίσθη κατ' οκάν σιν δτι ουδείς των έμπόρων θά θβ δραχ< 14,50 διά τό έλαιον οξύτητος ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άντατίοκριτού μας).— Κατά τα σημερινα τηλεγραφή- ματα, ή άγγελθείσα προχθές α· ναβολή τής διεθνούς οίκονομι· κης διασκέψεως, θΐωρεϊται πι- θανωτάτη. Ή άναβολή αυτή άποδίδεται είς τα έν γένει διε- θνή πράγματα, μή εύνοούντ* επί τού παρόντος τάς προκα· ταρκτικάς συνεννοήσεις δια την έν λόγω διάσκεψιν. ΪΥΚΕΧ'ΖΟΗΤΑΙ ΑΙ ΣΥΛΑΗΨΕΙ! ΕΙΣ. ΤΑΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΛΣ ΙΝΑΙΙ! ! Α·ΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Λονδίνον ότι αί αγγλικαί αρχαί των Ίνδ:ών συνεχίζουν τας συλλήψεις των έθνικιβτών. Μέχρι τής στιγμής έχουν συλλτ,φθή τριάκοντα ά«ό τούς κορυφαίους όπαδούς τού Γκάντι καί γενικώς τούς υπέρ ί τής παθητικής άντιστάσεως τού πληθυσμού εναντίον τής Άγ« γλίας. 5 βαθμών. Δι'έΗαστον βαθμόν μι· κροτέβας οξύτητος αΰξάνβται ή τι· μή κατά 2ο)ο, έλαττοϋται δέ δι* έ καστον βαθμόν οξύτητος ανωτέρας λήση νά μην εφαρμόση πιστώς τα έπιβαλλόμβνα παρά της Κυβίονή- οβως μέτοα· Διότι είναι καθήκον των νά συντςέζωσι καί ούτοι κατά τό δυνατόν την Κυβερνησιν βίς «οί ΑΙ ΣΥΝΕΝΝ31ΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΗΡΟΜ8ΟΕΙΑΝ ΣΙΤΟΥ των 5 κατά 1 1)2 ο)ο. [δβγον ,ης> δηλαδή βίς την προστα
  Διά την εξασφάλισιν τής Ικανο- , ένό έχ νβν πςώτων Έθνι
  ποιηηκής ταύτης τιμής έξουσιοδο- . -α ·> ζ^
  τβϊτ^ή Κυβέρνησις νά βγΟρ(ί- «ών μας πβοιόντων. έξανογ.άζον
  στι πρός εξαγωγήν διά τής 'Αγροτι τβς «αυτήν νά Ιδρύση «ια κίντρα
  υής Τραπέζης ή δι' δλλου προσφό- παραλαβής.
  Η ΠβΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡβΘΕΝΤΟΣ ΚΙΤΡΟΥ
  ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΙΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρί-
  'ου (τού «νταποκριτοΰ μας).—■
  1 Ή Κυβέρνησις έξακολθυθεί να
  διαπραγματεύεται μεθ' ωρι¬
  σμένων κρατών την αγοράν σί¬
  του επί πιστώσει. Έλπίζεται
  ότι αί διακραγματεύσεις θά τε-
  λεβφορήσουν.
  Έ*Εν«ο:ς Κιτροτιαραγαγ&ν
  ώς γνωο-όν ϊχιι αυμβλι,ΘΪ ' έ
  ύ Ί
  ργ )
  θίοιως τοθ πριϊόντες των. Ή
  σύμβασις ήρξατο ίσχύουσα άφ' ή;
  θτ] άπδ τάς γενικάς ουνιλιύοιις τ&ν Ηο
  οργανισμόν.
  Διά ταύτης εί ουμβληθεΐοαι δργανώ
  αιις δποχρειθνται νά μή ηρτσφίρόον
  τα κίτρα τ»ν ιίς τάς άγοράς κ«τβνο)ώ
  αειος χάτω τ&ν 12 δολλϊρίων χά 106
  Έττίοης ή Ίταλΐχή Όργίν»σ[ς βνί
  λαβι την 6ποχρίωαιν νά διαθίοη είς τίς
  Ιταλικάς άγορος >'ωρισμένην ποσόητ-ί
  ΚρητΐΜΕθ Είτρου δπο τάν δρον Βπως ή
  Ινωσι; τ ©ν χιτροπαραγωγβν Κρήτης μη
  επιζητήση την τοποθέτηοιν αλλων ποσο
  τήτβν είς την Ίταλικήν αγοράν. Άνα
  λβμδάνει ίέ ή 'ΐταλιχη δργανοιοι; «αί
  την χατκβχιυήν ζαχαροπήκτιον %1ς τί
  Ιδιβχτητα Ιργοοτάοικ της έκ Κρητικού
  «Ετρου ή την αποστολήν τεχνιτόν είς
  Κρήιην δια την κατασκευήν τούταν
  Οί Ιταλοί «ιτροπαραγωγί! ΐΠοκοΕη
  σαν την Κιτμκ^ν Ένκσιν Κρήτης 8 ι
  θά εβηλλον άντιηροσώηοιις τ«ν ίτιο τοθ
  καριλθίντες φθινακώρου. Ή κ θ^δθϊ
  δμως ϊέν Ιπρ»γματοποιήθτ) μέχρι τοθδε.
  Έττιιίή δέ τό ζήτημα το3 κτθοριομοθ
  τβν λεπτομερειβν της έφαρμογής τίς
  αυμβάσεως ίέν Ιχει περιθώριον περαιτέ¬
  ρω άναβολή, κιθίτι πρέπειν^ έπιζητη
  θς ή πώλησις τοθ ο-·,κι»τροί(έντος κ'-
  τρου, ή Κιτρικ^) Ένωσις σ^νΐκτλεσι
  την παρελθοθσαν έδδομάδαν τό 5ιο κητι
  κ'ν κίίποπ^κίν της συμδ.όλιον.
  Τό συμβούλιον προέβη ·1ς την άκοφα
  σιν νά ιίϊοποφη τους Ίτοιλοδ; κ τρο
  παραγωγιυ; περΐ τ«1ς ταχυτέρας άποιτο
  Χη"; των άντίτιροσώπωτ τ«ν πρός συν«νν£
  ηαιν. Οί ΊιαλοΙ άντιπρί^ωηΐ', σ,ηκι
  κ^ιμένως ίκλήθηίαν δπως εδρ'οκ.νχαι
  ένταθθατό πρβΐον Βικΐηενθήμερον τρέ
  χοντος μηνός.
  ΑΠΕΡΡΙΦΒΗ
  II
  ΠΡΟΣΦΥΓΗ
  ΤΩΝ ΚΑΒΡΟΙΒΜΒΙ ΚΑΑ8ΚΑΙΡΙΙΙΪ
  Τό Ποωΐοοιχιΐον Ήοανλ»1ου δι' Ικ
  δοθείσος άποφάσίώς ι ου άπέοοιψΊ την
  γενομένην προσφυγήν ιώτ έξ ά^ιαθέτου
  κληοονόμων ιοϋ αειμνήστου Άνδοέου
  Α. Καλ'κιιοινοΰ κιιά τής δημπσιβυθιί
  σης διαβιίκης τού. ΚατΛ νομιμότηια
  ς «ληοοφοοΐας μας ο! Ιξ αδιαθέτου
  κληοονόμοι θά ΙφΒοιβάλλουν την άηό
  φασιν «αύιην.
  Ι ηΐΘΙΙΙΒΣ_ΙΙΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΒΗ
  Τό ΆσιεοτσκοΒΐΐον 'Αθηνών δια
  τηλβγραφήματός τού ιιοός τα Λιμιναρ
  Ι χ Λ «α Γιαιοτ κ! έπιμβλ-τήοια
  γναιςΐζβι δ(ΐ ηιθανός κιιρίς σήμίρον
  Σ χιΐ είς υλοΉλςρον σιιοό*
  «ήν χωρή» φβΌβται ά α τα τος μβτά τιναιν
  βοοχ,ών, Θβομ'κιασία ηβρΐιιου ώ; χθές
  (ϊνβμοι νότιοι Εσς οντικοί Λοθίτεΐς τ)
  μίΐβΐοι.
  ΟΙΝΙΝΜΙΗΝ ΛΕΑΤΙΙΝ
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  Δοι.
  Α|ο» Άγγλίββ
  Αιοα ΑΙγύε-Μ
  Αολλαοιειν »
  Διβέτιει ·
  •αανΗβν Γαλλιπον ·
  Φι·βΙνι Όλλανδίας ·
  Γοό.. Κ-,)λ..6 .
  Ηάοπ— ■
  Φβίγ.βΤ Έλβ.τΙ.ς ,
  Ομ·λ. Αν». Ι ■)■
  261.—
  269.—
  3.94
  3.05
  ΙΒ<1. ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΑ > ΟΒχ.
  271.—
  281.—
  78.-
  4.04
  1.10
  11.45
  39-
  18.90
  15.36
  »■.-
  32.-
  ΟΙΝΙΤΟ! ΤΟΥ ΓίΛΑΟΥ
  ΥΟ1ΥΡΓΟΥ ΤΟΗ ίΤΡΑΤΙΟΤΙΚΘΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι
  χθές απέθανεν ό Γάλλος υπουρ
  γός των Στρατιωτικών Μα·
  ζινώ.
  ΟΙ ΣΥΜΦΒΗ ΕΜΟΙΡΙΚΗ
  ΣΥΝΙΙΚΗ ΜΕ_ΤΟΗ ΚΑΝΑαλΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  "Ηρχισαν αί συνεννοησειν της
  Κυβερνήσεως μας μετ* τού
  Καναδά διά την σύναψιν εμπο-
  ρικής συνθήκης έπωφελοΰς διά
  τα δύο κράτη.
  ΣΦΟΔΡΑ ΤΡΙΚΥΜΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ_ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Καθ» ά αγγέλλεται είς τόν Α¬
  τλαντικόν ωκεανόν ενέσκηψε
  πρωτοφανής τρικυμία. Πολ-
  λών άτμοπλοίων άγνοείται τί
  τύχη.
  ΤΙΜ1 ΤΗ! ΑΙΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  ♦Η Αγγλικη λίρ* ετιμάτο οί)
  μερον φράγκα 8».βΟ.