99004

Αριθμός τεύχους

3060

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

10/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  10
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 193*
  , ,&|ΟΚΤ,
  Μ, ΖΟΓΡΑΦ0Σ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.060
  ΐ
  ΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ ΚΟΘΡΗ.
  Παρά «ού βουλευτού Λασηθίου κ.
  Μιχ. Κοθρή μας απεστάλη ή κά«ω
  θι έπισΐολή:
  Άξιόΐιμε κ. Διβυθυνιά «ής «Ά
  νορθώσεακ».
  Ανέγνωσα είς «άς εφημερίδας
  όιάφορα δηαοσιβύμαΐα καί τού Έμ-
  πορικού Έαιμβλητηρίου Ηρακλείου
  καί «ού άναπητού φίλον κ. Γ.
  Κοκκινάκη καί «ού άγααητού επί·
  σης φίλσυ μσυ κ. Γ. Μ&θυμάχη.
  Πιριτήρησα όιι «ά πράγματα δέν
  τίθενται είς «ήν θέσιν «ών καί εί
  μαι οποχρεωμένος νά δημοσιεύσω
  μιρικάς «έξεις βιόιι εΐμαι καί έγώ
  είς έξ ίκβίνων οί δπσΐοι ίπρωΐοστά-
  «ησαν είς «ό ζήιημα «ού πβρί προ·
  στασίας «ού ελαίου διατόγματος καί
  έχω «όν εγωϊσμόν νά ίσχυρίζωμαι
  ό(ΐ καλώς έθη<*α «ό ζήιημα άλλά δυσιυχώς διάφοραι ωίλοι διά δια¬ φόρους Χό^ους δέν άφησαν νά ψη· Φΐσθ0 «ό ύπ' εμού υποβληθέν σύ- σιηιια. Τό σύσιημα «ό ίδικόν μι>ν ΐό δ
  ηοΐο* απεδέχθη καί δ κ. Ποόβδρσς
  «0ς Κυβερνήσεως ή~το «ό έξη;:
  Νά διατιμηθή τό έλαιον «ών 5°
  οξύτητος μετα£ύ τής «ιμής «ών 14
  — 15 δραχ. μέ αύξσμβίωσιν ανα¬
  λόγως «ού βαθμσΰ, νά ορισθή εισ
  φορά επί «ού μειαφβραμένθν ελαί¬
  ου είς Ι έως 1 50 δραχμήν. Τοι¬
  ουτοτρόπως Α" έξησφαλίζαμεν μίαν
  λογικήν τιμήν διά «όν παραγωνόν
  καί ίξησιρ'ίλίζααβν καί «ό Δημόσι¬
  ον ότι δέν θά είχε νά επιβαρυνθή,
  διότι τό μειαφερόμενον έλαιον εί¬
  νε σχιδόν 15 έκαιομμύ«ια οκάδες
  καί θά είσέπραττε «ό δημόσιον 22,
  500.000 δρσχ. Έπίσης θά είσέ
  πραττε έιερα 10 έκατσμμύρια άπό
  «ήν διαφοράν τού τελωνειακού δα
  σμού, καθ* όσον ένφ μέχρι σή¬
  μερον ιελωνίζβται τό έλαιον 11
  δραχ. μεθαύριον θά «ελωνίζεΐαι 15
  δραχμάς.
  Υπέδβιξα πρός «ούχοι; ό» διά
  νά αποφύγωμεν «ήν άνάμ.ξιν πι-
  σΐωτικών ίδρυμάτων διά «ήν άνσράν
  «ού ελαίου, π(β«μα «ό οποίον όχι
  μόνον θά έθβιεν είς άχρηστίαν «ούς
  έμπόρους καί τάς αποθήκας των
  καί τα δσχβία «ών καί «ά κεφά
  λαιά των, άλλά θά έδημιούρνει καί
  μίαν πολυτελεστάτην εργασίαν καί
  πολύ δαηανηράν διότι κάθε άπο-
  θιίκη θά ήθελε 4 ύπαλλήλους
  τουλάχιστον, είτα νά ζυγίζη, ένα νά
  όξύμετρα, ίνα νά νράφο «αί ένα νά
  έπιθβωρή καί άν #νσιγοτ άγοράς
  είς όλα τα μέρη όπσυ γίνον*αι καί
  σήμερον άνοραί ελαίου, δέν έφθανεν
  όλόκληρος δ προΰαολογισμύς* εάν
  πάλιν εγίνοντο άνοραί μόνον είς
  ωρισμένα Κέντρα όχι μόνον θά εί
  χαμεν σοβαρά καί δίκαια παράπονα
  Από «ά παράσ«αλα άλλά καί δέν θά
  Ιξειελβϊιο δ προορισμός «ού πρσσ-
  *α«ευ*ικον όΊατάγιεαιος δ οποίος
  είνε ή προσιασία «ών μικρών πά ·
  ρανωνών κνρίως.
  Έκ.ός τούτου ή άνάαιξις «ών πι·
  βιωιικών ίδρυμάεων θά απαιτούσε
  τουλάχιστον 3μηνον διά «ήν οργά¬
  νωσιν έως οΊσυ συνεννοηθβ ή Κυ¬
  βέρνησις μέ «ά πισιωτικά ίδρύματα
  καί κατόπιν «ά Ιδο.ύμα*α μέ «ά οπο-
  καταατι,μαΐα, «ά ύποκατασιήμαΐα
  κατόπιν θ' άπή«ουν άλλο χρο¬
  νικόν διάσ«ημα διά νά όρνανώ-
  βουν «ήν αγοράν όπό«ε ασφαλώς
  θά παρήρχετο «ό τρίμηνον όπως έ-
  γένετσ καί μέ «ά χαρούπια καί έν
  %φ με«αξύ δέν θά ««ρίσκβιο λάδι
  είς «άς χείρας «ών μικρών παραγω·
  γών «ούς δηοΐους κυρίως θέλομεν
  νά προστα»ΐύσωμεν, άλλά θά ίξυηη-
  ρετούσαμιν διά «ού συσιήματος «ού
  ■ου «ούς έμπορευομένους καί «ούς
  εύρώσ«ους παρανωγούς.
  Ένεκα τούτου ύπέδειΕα «ό άκλού
  βιερον καί έξυπηρε.ικώτερον καί
  οίκονομικβιερον σύσιημα, «ό εξής;
  Τα ελαια *ά άγοράζων«αι άπό έ
  κείνους πσθ ήνοβάζοντο μέχρι σήμε¬
  ρον καί άπό όποισυς άλλους *<λο«ν είς «ήν «ιμήν «^διατίμησεως. Ε ; αγοραστάς Ιν ·Ρΐαΰ«ρ Λ·βί- πτώσβι έδικαιούτσ νά δηλώνπ είς «ήν Κυβέρνησιν κατά μή>α 9 κατά
  δ'μηνον «ό ποσόν «ό οποίον κα«έχει
  καί δέν δύνεκαι νά καταναλώση είς
  «ό Έσω«ερικό»·, όρίζων καί «ήν δ
  ξυτητα, ή δέ Κυβέρνησις μενά «ήν
  συγκέντρωσιν δ 1ων «ών δηλώσεων
  νά έκθέΐΌ είς πώλησιν πρός έζαν<ο · γήν «ά πσσάόπου θά δηλώ*ων«αι «όν ένα μή"να διά «όν επόμενον καί οί άγορασταί θά «ό παραλαμβάνουν άπό «ού; κατόχους καί θά «ό πλη· ρώνσυν πρός αύισύς καί ή Κυβέρ¬ νησις θά π1ηρώ*π μόνον «ήν δια¬ φοράν καί 70 λβπτά κατ' οκάν επι¬ προσθέτως διά «ούς «όκσυς «ών χρη- μάτων των αποθήκας καί έλλβίμ μα«α. Ουδείς κίνδυνος θά θπήρχε μέ «ό σύστημα «ούιο: όιι οί έμπορσι δέ» θά επροθυμοποιούντο είςάγσράς διό «ι θά είχον «ό άντίκρυσμά των έν $ πβριπιφσει θά «ούς έπερίσσευεν. Ό φίλτατος μου κ. Κοκκινάκις, όστις όμολογώ ότι έδειξε πολύ εν¬ διαφέρον διά «ό ζήτημα τούκο καί όστις έμβινε καί «ελευταϊος καί έλα¬ βε μέρος είς «ήν ψήφισιν «ού Νο· Ηοσχεδίσυ, εάν ·ϊχε «ήν είδικό- τηΐα νά πρσβλέψρ νά μην άπαλει- φθ0 ή διάταξις «ής άποζιμιώσεως; «ών άγοραστών,δηλαδή «ό 7Ολεπιον δέν θά παρσυσιάζβτο ή άπροθυ μία «ών άγσραστών καί δέν θά εύ ρι*σχβ«ο είς %ήν ανάγκην νά ΗΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. Ανεγνώσαμε τελευταίως ιίίήσιις ττερί διανεμ<|ς χοθ έκ 5 ίχατομμ^ρίβιν δραχμδν δανείον διά τε.5. αγρότας. Ή δΐανομή αυτή άφοΓφ τού; αγρότας τής θισσαλϊας. Άλλ' α^αγι αγρόται έχοντες άμείον ανάγκην συνδρομάς II-» ΐ&ρίαχον- ται καΐ έχτος ττ]ς θεσααλίας χαί δέν θά Ιπρεπε καί ή συνδρομή καί τούτων νά προηγ^Ηή; "Ας έλπΕσνμιν έν πάοη πιρι- π ώσΐί Βτι παρα τό μικρόν τοθ χορηγή- θέντος οανιίου θ* χΜορθβθη" ίξ νά προέλθη χατι κίλον Ει4 τείτ. διδειγμίνους δυστυχίας χαριχου; χ»ν παραγωγιχον περιφερβιών. Διά νά απτ/βξ νομίζομεν «αί 6 εκ-,πος αΰτεθ γόχμος είς εύιργετΐχβ άπο'ελίαματοι κ ·ί ϊνάλογος Ιξ ολοκλήρου τής οημαο.ας τύθ ΕανεΕοιι, τό οποίον βιβαίακ δέν δίδε¬ ται άπό χρατιχά πιρισοΐΰμκτκ. ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ. Τα διάφορα ποδοσφχιρικά «χουρ- νο.ά» φαΕνΐτκι 8π δπιδοιύ υ*ν τό μένος τδν μιχρών γαβρΐάΐοιν ε ί' ;ιν κς κυριολε- «τιι«»ς ώΐγίαοαν :ήν περίοδον τ&ν έ;ρτώ< μέ χά έν >. καί κγυιαΐς 2ι-
  δίμινα ποδ^σφαιρικ
  μαχς αυχά μιριχοΊ
  χ«1 άρχεται τζίμκχ παραϋί^ων δέν έμει¬
  ναν απρί.βλητα. "Ας ελπίσωμεν 8τι μέ
  χ* ί-Όΐγμαι τώ< σχρλιίων χά ά^έσπυ «5τά ποδόοφϊΐρα θϊ πιριορισθ&αι. Δια- « χριιάζιται &ν«ποφι»χτως νά ή άαΐυνιμΐϋή άρχή 8(αθέχουσα ειδικώς δύϊ ή τρΐΐ; χωρογύΧαχας πρός Άπό τα κκφχλοΐ διαβΐτδν ΐ 0-αΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕ| Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΗΗΛΙΚΙΑ Ή άνορά ώοισκέχης ποσότητος υπό «ής Κυβερνήσεως εί; διάφορα , κέντρα δέν πρόκειται νά ώφελήσο' «ούς παραγωγεύς διότι θά σταθβρο-' παιΐ,σΐι μέν «ην «ιμήν «ού ελαίου,' τό μέΐρσν τούτο, άλλά πολύ άργά ό- ) «αν δέν θά υπάρχη πλέον έλαιον είς «άς χείρας «Αν περισσοτέρων πα- ραγωνών. Τούς παραγωγούί καί ιδίως «ούς μικρούς μόνον, «ό ιδικόν μου σύστη¬ μα δύναται νά «ούς σώση καί άν θέ- λουν οί άομόόΊοι άς «ό έπισημσποι- τίσουν καί άς «ό υίοθετήσουν καί άς άφήσσυν κατά μέρος «άς ύποδεί· ξεις «ών διαφόρων σσφών, άλλως έγώ είπα, έλάλησα καί έδημοσίαυσα έηΐ πλέον ό,τι έπρεπε,άμαριίαν ούκ' έχω. Ένα πράγμα μόνον κ. Διευθυν«ά τ^ς «Ανορθώσεως» θά σάς παρακα· λέσω, «ό φύλλον «ής έγ«ρίισυ εφη¬ μερίδος σας είς «ό όποιαν θά δημο- σιεύσεχβ «ήν παρούσαν μσυ νά φρσν- «ί·ε«ε νά φΰάσο είς χείρας «ού κ. Πρσέϊρου «ής Κυβερνήσεως καί «00 κ Υπουργού «ών Οικονομ!κων. Ιεραπέτρα 7 Ίανσυαρίσυ 1932 Μεθ' υπολήψεως ΜΙΧ. ΚΟΘΡΕΣ Βουλευτής Λασηθίου χθές, Έλυσμόιησα νά ποοοθΒσω άπό τής παοούσης σιήλης, δτι χή ήθκολογία άιεχινήθτι Ιδίαις διότι δ, νέος χύοιος «δ εξασφαλίση; «ήν ί- Οωικήν «ου σαιζόν» δΐΒΐυπαισι καί «ί,ν έξη; ά«οιτομυθία«: Ό:ι «ό αντικεί¬ μενον της σαιζό* αυτής, δέ» υπερέβαινε «ού; δεχαέξ Μαΐ ιυς. Καί οί κεραυνοί τοϋ ήθ'κολόγου έξΒσφΒνδονίσθπσαν χαί χατά τής παοιΐ'ϊΐοονμέν*]; άμελείας διά την πεοιφοούουσιν «ών άνηλίχοαν θη¬ λέων κου ρεύουν ανχνά είς τα χοοευτή· οισ, άποοσιάτΒυτα καί είς «ήν διάθεσιν «ου τνχόντο;. Ή παράγρακρος αύιή, μοΰ ύπενθύιιισε «ήν πιχάηιχη ποοσλοι· λιά ενός καβαλλιέρου ποος την μιχοοϋ λα «όν: — Κ ϋιένΐ] ΛΛί, τη; ίλεγβ ^ελδν- «ας: Τί νά σον κάνοο; ΕΙσαι μόλις δε- χαεπιά ϊϊών καί ό «-ώ μ «ι ν άν. Έπομέ- ν ι.ς μόνον μβ«ά τέσσεοες μήνβς καί μιά ήμέοα θά ιΐιαι ώθιμτ] γιά μπλάχ —^«οιόμ. Τώοα δέν μποροΰμΒ νά ψ Ήταν ή ίποχϋΐ πού άητιτβΐτο πισ:ο- ποιηίΐκόν ήλικίας καΐ έγγοοιφτ, των γο*έσ>ν διά «ήν κΐαοδον είς «ά χο-
  ΟΒυτήοια. Καί δ σαοχαομός «ου χαβαλ·
  λιέοου—διότι πβοί τοιούτου προορανάις
  Ιποόχειτο—ίσιοέφετο γύοω άβό «ά
  μέτοα ττί; άπαγοοεύαβοος. Τί νά έφαν-
  τάζοντο άιαγβ «ά &κ«ελεσιιχά όογανα
  τή; ήίιβής; "Όίΐ ά'μΐα μία νέσ γ(*τ]
  δβχαοκ-ώ Ιτών είνε είς θέσιν νά δμύ-
  νε αι άποτελβσματιχώτερα εναντίον τδν
  πειοασμάιν διότι «έιβι ηήξυ» δκτος λέ·
  γοιιεν, «ό μυαλό της; ΤΙ άιλοϊχΛττιςΙ
  Ποίον ρόλον πα'ζβι είς «όν βίον «ών
  αΐσθήαεων Λ ήλιχία; Είς αΰτό «ό κεφά¬
  λαιον, είνε νά'τοιος, ύπάοχουν γυναΐ-
  «ις πού "ήζβι τό μυαλό των μόλις γε·
  νιιθοΰν καΐ ύ«άοχαυν άλλβς πού δέν
  π»ίζβι ποΐέ, οΰιε σ:ά ε;ήνΐα1 Είς «όν
  κόσμον τοΰ έραπος άλλε; δβν Εχουν χα-
  νενός εΐδους είσιτήοιο—άλλβς έχουν
  («τί;, ά'λλ?ς δευτέοας, άλλκς ποότης,
  ,λβς διαρχή, άλες μεγάλαι» διαδρο¬
  μήν χαί αλλες μιχοών. Δέν μχοοβϊ
  σχετικώς νά ΰηάοξη μί" διάταξις σα>·
  σττί! Καί μία νέα δβκαέξ ετόάν πού χο-
  οεύει χωοίς πιστοποιητιχά τόν χοοό «ου
  Ήσοΐι, διατί νά παοουσιάζΐ] ίνα μά-
  τσο έ'γγοαφα διά νά «τίς έηιτοέιιθυ» νά
  ΰ ξο
  Άλλ* δς ΰηοθέσ-ιΐ8 διι χά αύατηθα
  άααγοο(ν'|Κά μέ<οα ?φ»)θμόζοντο χαί οήμΒοον (πεύ ΰκάοχβι ΐοως πβοισσοτέ* Οα εξέλιξις άλλ' αί βάσει; τοΰ ζιι>ήμυ-
  τος παοαμένουν οί ούται) Τί θά συν-
  έβαινβ; Άκλούστατα α! μιχοαΐ των 8β·
  χαέξ (των, δέν θά {κΒρίμενοΐν νά βΐο-
  έλθουν βΙ; «ά χοο«υττ,0Λα, ποοχΒΐμένου
  «ν3 άομβνίπουν σ«' ά»οιχτά>. ΈχΒΪνβς
  πού θά ήθελαν νά »ό κάμουν, θά
  Βίαήοχοντο είς αύιά <ξΒσκολισμένες». 0^ ζηιούσατβ τα «ιστοποιτιτικά των; Θά σα: «ά καοουαίαζπν έν πληοεστάτυ τάξει δποας Λ»οιβώς οί συμΒθΐνοί τύποι τής «ματσαοάγγας», πού ίχουν άψογα διαβοιτήοια. "Αλλως τβ ή διαφθοοά, είνε συνήθοος τόαο «αλά ώογανωμέν»], τόσο ύποβουχία, ωαιε «αί άν^λιχοι» «ου ήθιχολόγον, δέν παθασύοονται άτό Ικείνους κου συμκαθοϋν άλλ' )|άπό άλ- λους πού δέν ξεύρουν Λ«ό πον χοατάβι ή σχούφΐα των. Πληθύνονται 1κ πα· οαλλήλου οί ήλιχιωμέναι κυοΐαι πού άναλαμβάνουν χό Ιογον ιης φΐλοξιτίας καί «6 οχβτιχον Ι^ιπόοιον «ής νβανιχή: δροσιάς. Αυταί παρέχουν Λσφολβς κα- «αφύγιον ίΐς «ήν διαφθοοάν, χωοίς νά ζηιοΰν πιοιοποιτιιιχόν ήλικίας καί ουγ- χαΐάθβσιν των γονέον 1 ΣυμπΙρασμα : Ο! ήθικολόγοι—δποος ωυσιχά καί ό Πΰοχθβσινός—οίαν άγοθίύουν ίπιμέ- νουν ιτάντοιβ νά ξέρουν παλύ λ(γο «ή ζωή. Καί είνε άτάγκη νά δλλάξουν σύαιημα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΟΥ ΒΑΙΝΟΜΕΝ; ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΝΑΓΚΗ. ΈξαχολοϋΘοΟν να μ&ς διαβφάζνν- χαι παρίπονα χαί διαμαρχυοΕ» (κ ·Άν χαηνοπαραγωγών πΐριφιρειων χοθ Ν)- μοθ διά «ο ζήτημχ τί); πωλήσεως των χχ«ν&ν. Τα χακνά τα Ο τα ώς γναστον, παρχμένουν άπώλητ», δημιουργίαν Η διά τιύς παραγωγιυ;- προβλήματα αϋτόχρημ» τραγικά, νεχρώνοντα έκΐ πλέον χάθΐ μέλλον χίί; κτπνικχλλι»ρ- γι(α(, ή*ις τόσον πρόσφορον Ιϊαφος ιδ?ε χ»! παρ' ήϋϊν, έπ' άγαθφ τεθ ΙθνικοΟ πλούχου. Δια «κυ; λίγους αυ τιύ; ίπανερχόμιθα επί παλαιο'.έρνν συατασιών μ»ς κχΐ χονίζομεν δτι ηα· ρΕοταται άπδλυτος ανάγκη νά ληφθ^ Ινα μέτρον διά χους δυσπρκγοθντας χαπνο- παρβγιογούς μα(. χ«6' ή' στιγμήν μάλι- οτχ χοιαθτα μέτρα έλήτθηιαν ή λβμ- βανωνται δι' άλλοις περιφερείας τοθ| Δια«ρορεχ>χ1 δέν πρίπιι νά;
  ν εάν μεθαύριον χαί μιταξΰ
  χ&ν τίιπνοκαραγβγβν τούταν άνχ κ ύ·
  σιομιν χοθς πυρήναβ μιΛς χινήαιως ε¬
  ναντίον >* χ?ινωνκ^ν θεαμδν χ>1χ«)ς
  οημ·ριντ]ς πολιτΐΛής κρκγμ«τιχβΐη«ο(.
  Β'. (τελευταίον)
  Μά άςροϋ λοιπόν αυτή είναι ή κα¬
  τάστασίς δβν ύτάοχει χανιΐς, ό δηοΐο;,
  νά δώση την οώιειθαν συμβ 'υΧήν, διά
  νά αποφύγωμεν τόν όΐβθοον; Ύιιάο-
  χουν οί ά^μόδιοι οί οποίαι ειοαξαν τό
  καθήκον «ών, άλλά άπλούστατα λόγω
  τοϋ δτι τα φάρααχα τής θεοαπβίας
  ού (ής είναι ολίγον ή πολύ όϋννηοά είς
  τη); κοατοϋντας, χανείς δέ ν θέλει νά
  τούς άχούοχι.
  'Οστ,μέοαι άγόμβθα είς χειβοιέοαν
  κατάστασιν καί αί προΰποθέσεις διά
  μίαν άποτΒλβαματιχίιν Ιπέμβισιν έλλβί-
  ηουν, δ ψυχολογιχός «αηάνωτ ίύοίσχε-
  «ηι είς σημείον χείθιστον, ά»ευ ποοη-
  γουαένου. Τό νομισμαιικόν καθβσιώς,
  τό οποίον είναι πο,οΐδν μιάς μ*νάλης
  ίιτοριχης ΙΕελίξεως, χα'ι υπό «ό δ ποίον
  «βΙωσΒ* χαί άνβΓί ύιθη ο εύοακσΐχός
  παλιτισμός άφέθτ] νά χαχαροαχαιθυ.Διά
  θέσις ποίΊς διεθνή συνβογασίαν επι
  οίκονομινών βοίσΒσιν ούβ *άν ύιοιυπα)
  δός οημριοΰται. Δ;ά δέ «ά διεθνη χθέτ,
  κοα*οΰν ύιτεοάγαν ΙΑνικιστιχαΙ χαί άλ
  λικοόσαλλοι αντιλτίψβις.
  Καί δμως μόνον επί «οΐΓύιαν βά-
  σ*α)ν θά ί|«ο διινατίι μία οικονομικαί
  χαί χοιναιτΐΗή άνοιχοδόμτισις. ΑΙ διά-
  φοροι συνδιασκέψθΐς, αί χα«ασ«άσαι
  χαί αύται χοονία νόσας διά τον» κρ,α-
  ι·χούί πβοϋΛολοτκ>μονί, δνιν Αλλον
  σοβαοοΰ αντισταθμΐσμιτος δέν χοκσι-
  μεΰουν παοά είς «ό να κάμουν την δια-
  π(α'-σιν διι δέν πηγαίνΓμεν κολδς καί
  διι είναι άνάγχη νά ληφθούν μέτρα
  σοβαοά. Έχη σταμα $ κάθε κροσπά>
  θεια. είς «ά κοόθυοα τής ποάξεητς.
  "Ε λοιπόν,θά ηδυνάμεθα νά εΐπαμεν
  χαί ημείς είς «ούς Ισχυοηΰς τής γής «6
  Ευαγγέλιον ρητόν: «Μάοθα, Μάοθα
  μεοιμιας χαί τυοβάζτι περί πολλΛ,ένός
  δέ εΌΐι χοβΐα».
  Δέ* χοειάζονται, κύοιοι, φιλολογικαΐ
  συνδιασχέψίις. Δέν είναι άνάγχη νά
  ασχολούμεθα πεοί πολλόόν. Τό αναγ¬
  καίαν είναι τΊ θέλησις, δ:αν αυτή ϋ·
  πάθΕτΐ δλα διοοθώνονχαι.
  "Οίαν «ά Ισχυοά 8σ»»ι αποφασΐσουν
  νά κάμουν ίνα διαστον αβαο'.αν εί; «ά
  Ιδιχά «ου συμφέρονια, δταν Βγχαχα*
  λβιφθοϋν α! άόαατοι Ιμπεθιαλισιιχαί
  τάθΒΐς, δταν οεΐξουν ποαγματιχήν διά¬
  θεσιν ποός μίαν Δ εθνή συνεογασίαν,
  δΐαν άναθβωοτίαουν χά διβθνή χοέτι,
  βταν τβθοϋν οί βάσεις διά μίιν χαλοτέ-
  θαν χατανοιιήν τοϋ πλού:ου τό»β αύτο-
  μάτιτς θά ΛναΗυ'ψΒ μ(α νέα
  κοι*ωνία, ίξία βΰΐυτης.
  ο λυβοΰν «ά ζητήματα αί>ιά «Ινα.
  ώς γβΐοϊον νάσυζητοϋν δι° άφοπλι
  σιιούς χαί νά αναμένουτ ίξ αύτδν βελ-
  ιίχσιν τδν οΐκονομιχδν. Είναι παρά-
  λογο» νά ζητονν Ακό δνο νά δ
  »**, '·*.
  ΑΝΟΡΘΟΣΙ-
  Ι ~~
  Μ ·.
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον
  ό κολοσοός τής κινηματογοαιχία;: κ'Αν με
  Οελιις ξα ού», ΐαινΐα όμιλοΐαα καΐ αΐαν-
  σα 100 ο)ο μέ την Μαΐρη Γκλόρΐ καΐ τόν
  Ζάν Μβοί.
  Τή* Διντέοαν η πσοβολή ιής όηβο.έΐτα':
  «ΈοατΐΝΟ» ΒΉς» μέ ποωχανωνιαιάς «ήν
  ΛΙλιαν Χόρβιϋ, «όν ΒΙλλν Φβι*ς καΐ τόν
  Γεόογπ Αλεξαντερ.
  Κυριακάς «αί έοοτάς 3 απογευματιναί,
  άαχόμιναι ά»ό «ής 3ης μ. μ. Τάς καΰημιοι-
  νάς μ(α 5 1)2 μ. μ. μέ τιμάς ήΙα««ομένας.
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ».- Σήμεοον 4
  χαοασ ιάαεις ώαα Ι 30 μ μ. Νέον «οόγο,ομ·
  μα. 'Ωαα 4 α. μ. «ό ήρΐιιχόν «αί ά5ον ά-
  Βκκαύογημα «Λιονές ΐκιες».
  Όΐα 6 μ. μ. παΐ 9 3) μ. μ. «6 100 ο)ο ό¬
  μιλον ν σονκλονιατικόν κοινωνικόν δράμα
  «ΤΟ ΞΒΒΟΥΡΚΩΜΑ», μέ ύκόθεσι χον
  φΪΒ" οάκο»α σιά μάτισ. _^
  Αΰ ιον «ό Πολεμΐκό Έο,γο κου άνεατά*
  τεεσε «ήν Εΰ^ώκη χαΐ τή* Άμε^ινή «Αι-
  ρ.ομαχ(αι Δυτικόν Μεΐόποο» μέ τού:: Ρι·
  σάβ Μχαο,τβλβμές «αί Ντούγκλας Φαιρ-
  μπογξ (ϊΐός).
  Η ΖηΗ αογ Περνα
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ανατολή ήλίοι» 7.44, δυσι?5,<4 δ:αν γνβοίζυ δτι εχει διαφοοάς ζ αι τι»άς ηοδς επίλυσιν δ»αν εκλείψη ή άδικία είναι πβοιττά τα δΊιλα. Ούτω άγόμβθα οί; την σιίψιν διι ά"» τ) μβ«° ολίγας ήιιέΰας συνερχομένη διά¬ σκεψις τόν Βκανοοθώσβαιν δεν φέοβι άηοτέλεσμα ριζιχόν, ή διάσ«Βψις τοΰ αφοπλισμόν θά ίχυ φιλολογικήν μόνον αξίαν «αί ώ; σκοπόν ΐήν ηαρα·ελάνη σιν τοΰ αγωνιώντοί λαοΰ χαί την δημι ουογίαν δ'βιοωδών παοαδίίσαιν εί; «ην σ*ο«ισμέ»ην β* της δυστυχίας διά»· νοιάν τού. Μβ «ί)ν αύιήν σειοάν σχίψ«~ν εκ «ής συγκαΐσβαις δηλ, «ου άΊΐοχοουφώ· μαιος είς δ,έΊρθασεν ή ανθρωπίνη α¬ θλιότης χαΐ «άν ενδεικνυόμενα^ μέ- τοων, άγόμβθα ΐί; «ό συμπέο ισμα δ*ι ο! δύο «οτβτοι μήνβς ΐοϋ εΊους, ιΐς δ μόΐις ιίσήλθομβν θά ΐΐναι μβγΐσιη; ίσΐοοικής σημασίας. Καιά «ού; μήνας τούτους θ' αρχίση ί) νέα κίνησις διά την δημιουργίαν μιδ; Μαλυτέοας αύριον. Ή άνθοοΗΟτης ϋξβχίνησβ άηό ε" σημείον, διά «ής ένάοξβως «ου αοΐέ- μου.°Ω«.ισΒοδοόμησεδλΙγον καί εσίαμά τησβιήν κοόοδόν ιης. Καιά τάδιδάγμα «στής χοινωνιολογίας,δέν είναι δυνατόν Γ) ζύμωσις νά σταματήση ηρΐν φθάσω¬ μεν εί; σημείον άηοιελονν ηςόίδον Ιν οΐέοει κρ,ός ·ο σημΒΪον ΐϋς εχχινή- οβας. Ό Μέγας χοινωνιολόγσς Ι#ηάν*ίβ' βίβίη, γράφβι εί; «όν ποόλογον τη; «Κοιντονιολογί >ς» τού διι «3τι ηαοίχαι
  Ινταΰθα βέν βΐται σχολική σοφία, άλλα
  καθήματα, δχι μιλάνη άλλά α!μα>,
  ΰΐτονοων διά «άν λέξβιον «ούτων «ά
  έκ «ου Πολέμου διίάγματα. Θ άγνοή"-
  00 λοιπά* 4 άτθοαχιοΊΐις «ά διδάγμα
  «α έ«εΐνα χαί θά θελήση νά ίπανέλθθ
  επί της αΐιιης τροφάς; Ό,ΐι έΐανόν
  φσοές διι.
  Τουτο θά αιΐΒτέλίΐ ά«λ ,ύσιατα μίαν
  Ενδειξιν θανά«ου, χαί ουχί ζωή;.
  Εάν τ) ά*θρα>αόιης δλόχληοος «ην
  στιγμήν αύ<ήν, ηαααηαίΒΐ, πςάι εί τουτο 8ιό«ι δισιάζιι «οίαν δδόν ηοέαει νά α«ολουθή°οΐ,. Ποία θά ϊΐναι ί| δσσς αΰιη; άγνωοτον. Έν β[·αι βέβαιον, β»ι ή σο.μ«οινη χατάσιασις οί ι διεγρά¬ φη ιίς «άς ποοηγηθβίσας γοαμμάς, Ιχβι καταοιχασθυ. "Ο,τι χυοί-ς χοβιάζβται «ώοα ίΐναι μ(α χαθοδήΎησις, μία κυξίς, ή όαο(α 0ά βοηθήση «ήν άνθοτοιιοτηια. Νά Ιξέλθη άηό «όν σημερινόν «υςράνα, χαί νά μή οιφθη είς την μανίαν «άν ά- ναοχικών στοιχείον της χοινα>ν(ας χαΐ
  «ήν σκλποάν δοκιμασίαν τδν ίπανασια
  «ιχβν Ιξβλ£ξεα>*.
  Τό νά κβινά δ άγρόιη, χαί νά γυ-
  μνητβύη δ ίογαζόμβνος 8έν στυοίζβιαι
  είς ουδεμίαν ήθιχήν.
  Τό δνι ο! δνθο-κοι δέν ίοκουνται
  πλέον βΙ{ «ην σκέψιν τής μειαθανατίου
  ίκανοκοιήΐίΐος, άφοΰ κοΐν κάμουν «ό
  άνευ ναύλτρν ταξείδιον. δφεΐλουν νά
  ζήσουν μίαν ζοην ηλήοη ιεεζοτάιαιν
  Αναγκων, δέν ΐοίζβι ούδβμιά; άηοδεί-
  ίβως. Τό βτι εί; «άς Διβθκϊς διαφοοά;
  8έν είναι δυνατόν νά γίνβται ΐοηοις
  αντΐ «άσης λογικής, «ου αΓ,τηηιβη-
  τηιη οβοαΐίπαηι, »5ς διά βΐας πβ>-
  θους, (Ιοΐιθίν ήδη νά γίνειαι άντι-
  Ιηηιον.
  "Ας ϊΓμβθα αΐσιόδσξσι ίιεΐ τί Ιλπίοι
  8ιι αί ιεοοσΒΐβ.ς οννΒιασκέψΒΐς 6ά λά-
  βουν ίιπ' όψιν «ήν σύσιασιν «ου ΟΗβ-
  τβ&ηοήαχιά χαθ' 51 ν «αοβΊιβι νά μα
  Ικλαμβάναιμεν «άς Ιηανασχαΐικάς Ιδίας
  «Οί Ιιεοΐής ώ; Ιπαναστπτιχάς Ιδίας
  «Αν άνθοιύηων. Τό ούσιάδες είναι νά
  διαχρίναιμεν «ήν βαρείαν σνναιμοσίαν
  «Αν αΐώναν άηό «ην βββιασμένην συν·
  α>μοσ(αν «Αν σνμφΒθόν«α>ν % Α ουοΐη-
  4ΐαιβν»,
  Γ. ΚΑΤΕΤΑΚΗΪ
  ΤΟ ΕΝΤΟΜΟΝ-
  εΐνβ «ό £««ομο έκεϊνπ κου εί
  οβύβΓ σιήν βίζα «ού δένΒρον κοΐ λίγο—λ(
  γο «οώει δλη «ήν ψύ{α{| «όν.
  ΚαΙ ίτσι ένφ ωαίνβται «ό Ιένίρο άπ' 8
  Ε αι Θαλ«ρό, προσινο, Εωντανό, κσμσραΐ'ό,
  λίγο—λίγο οοιΐφΐίιαι ή (ωή ιον καί £βφνι-
  κά κιτρινΐζιι, Εκραίνετα', νε«^ώ<8<αι. "Ετσι γίνβιαι καί μέ τοΰς άνθοώπονς, μέ τή» Βιαφοοά ότι τερμίτης είνε ή άγάπη ,ϋ τρώβι λίγα—λ(γο την καοοιά. Ή κοπέλλα κου παοονσιά(ετο θα)β;τ| ■αμααωμίνη, γβλαστή σάν άνθιαμένη άμσ γδαλιά ξοφνικά κιτρίνισε, μαοάθηκ·, μιά άγάπη κο«φή, μυοΐική τής έφαγε λίγο—»1· γο τή* ψύΐα τής καοΒιάς της. Κάθ« »οωί Βεχότατπ §·α μάταο άπό «όκ κινα ΤΒΐαντάφνλλα κου σνμβδλιζαν «ήν φλο· νεοότητα την ώμορφΐα κα) «ήν οΙσιοΒοΕΙα ενός σΐσθήματος... "Ενα ποηϊνό τό μά<σο μέ «ά χαρούμΒνα λονλούβια άντικατβστάθιι μ' Ενα μάταο άχό ώχρούς καΙ μελαγχολι- κονς — Όνειρον καί πραγματικότης. ΕΊ; τ#Ι «α)μόπολιν"Ιν»οα.ί1 ό Έτσι ήταν ή σνμφανΐα: Ό τα ν παύση §*ας άπό «ούς Βύο ν* άγα*ά «ά σ<«1λυ μβ- νΒξέΒες. Καί αύΐο ήτο «ό *£αγγελτικό μο τίΡο μιάς λύπας οίώνιας. Τώσα ή κοπέλλα Εβνητεμέτη σ' 1*0 «ό- χον άΊίλον, ώΐοο, άκίνητΐ), (ό «ήν μαρϊο· Ι/ική (αιή μιάς άορώα«ειας άγιάτρεντηΐ. Ή άγάπη ρΙ<β τιρμίτης τής καρά άς. Τα κό«κι*α λουλονΐια «ού &Όω«ο{ «Ι έφήμΐΒθ χον είνε! 4 "Αλλες ΑΙΤΟΟΙΙΐΛΤΙΣΕΑΑΙΙΟΣΙΕ 11(11(11 ΕΟ1ΙΗΙΑΙΑΙ1Ι ΙΙΑΙίΡϊίΕΙΙ ΑΡΚΑΔΙΑ έχάσϊην Τρίτην 7 μ. ιι. κατ' εύ9βϊαν διά Πβιοαιβ, Χαλχίδα, Βόλον, θεσ)νίχην. ΖΕΦΥΡΟΣ ή ΝΑΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑ (βνηλλάζ) ένά στην Τοΐτην μ«σο»ύκίΐον διά Ρεθυ μνον, Χανιά, Π«ιοαιά, Χαλχίδα, Βό· Χον, Θβσ)ν(χην, Καβάλλαν, Αλεξάνδρου κολιν, Μυτιλήνην, Χΐον, ΑΑΡΙΑΤΙΚΟϊ έκαστην Πέμπτην ΙΟην κοαιϊνήν διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια, Χ^λχίδα, Βόλον, θια- σαλονίκην. ΈΛΕΝΑ Μ. δκαστον Σάββατον Ιΐην ποωϊ*ήν διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειοιιά, Χαλκίδα, Βόλον, Θβσ)ν(κτιν. ΖΕΦΥΡΟΣ ή1 ΝΑΥ ΚΡ ΑΤΟΥΣ Α («ναλλάξ) 8<ά- στην Κυριακήν ίσκέοας διά "Αγιον Νικόλαον. Παχιϊαν "Αμμον, Μόχλον, Σητείαν. Αριθ Προ»-. 26 Ό Δΐευθυντής τδν Κινηιβν άγροΐι- χ%ν Φϋλχϊν Ηρακλείου διαχηρύτι ίτι την 13ην Ί^ναυαρίου 1932 ημέραν Τετάρτην κ»1ώ?βν 11—12 π. μ. ίνερ ; τ#Ι» Ιτ<ΐλιχ*ν «αμ Μαοί'ί Ποτζιάπ βΐχβν δνβιοιιυθή «οό ί) μβοών δ«ι σςροδοός δνβμος βΐχβν χα«αο θΐψη τόν εξώστην «ής οίκΐοις «ϋί. Λξυ κτήσασπ «ί)ν ιτοωΐιν λίαν «ειαο,αγΐιέ- νη Ινβδύ)η ίσηβυσμέναις καί ΐοσοΐς νά ηαοαΐΒθίοη χα' δν «οάγμαιι βΓχβ συμ¬ βή «ό κακόν, τή οποίον, ώ'Βΐοβύθη. 8 τςεξβν β!ς «ή» οί<£αν ενός^τίσιου νά τδν παοαχαλέαη νά έλθη άμ βίς «ήν οΙΊανιηςδιά νά εΊιισχΒυάστ] τόν ηβσόντα εξώστην. Ό χτίσιη; ίφωδιά- σθη μέ τα βργαλβϊα %ον καΐ τΑ αιιαι- ΰΑ έλβ ί ί β διά |1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΑΜΟΙ — Ό ν. Γεώογιοβ Καληοβοίκης καί ή ΔΙ; "Ελένη Γ. Λιαλννά έΐίλβσβ* τ ύς γάιιονς «ών έν Νεαπόλει. Θίοιιά ηογχαοτΐτήο -Γεώργιος Σταβοακβιιηί, Αντιγόνη Κα· οβπβκπ έτέλβσβν τούί γβμο« των. Χ. Β- ΚΙΝΗΣΙΣ.— Διήλθε «ής κόλεώς μας ό Γνμνασιάοχης Νβυηόλπβς κ. Ιω. Δασκα- —Μβταβίί*ων (Ις τή* ΙΒ^αν «οβ Βιήλθεν ώαιύτας «ηβ «ολβώς μβς ό Ι*»αιββΐ)«ικβί < Ί Βλ «ου η ? μ γτ]θήθεται Ιν τώ χαταοτήματι τβν χδν επαναληπτικήν κρίχεΐρος μιιβδοτι- χί) δημοπρασία £ιζ την άνάδειξΐν χορψ γητοϋ Οϊατος χρηαιμοποιηβτ]'<ομίνου είς τβ£ ανεγιιρομίνας φυλακϋς Ήρςκε{ου. Οί βουλόμενοι νί λά6«οι μέρος εϊ; την ίημοπροο'αν δύνανται νά λαβνοι γνβσιν τβν ίρβν ταύτης προσιρχόμΐνοΐ εν χοΐί Γραφείοις τβν Φολα»βν. Έν Ν. 'Αλιχαρνασσφ 9 Ί)ΐρίου 1932 Ό Διευθυντήν Ιω. Ββζιρτζής τούμβνα ΰΧιχά. ηαοέλαβι χαί ίνα χαί ή<ολοΰθησβ την ϊίς την οΜαν «ής. *Ε»εΐ δ' μα>ς εμβιναν καΐ οί «οβΐς χατάκληχιοι
  βλέιιονιβς «όν ίξιοσιην είς τίΐν θ4σΙ»
  «ου, μόνον Βέ το«ε ή άφνοομένη γυνή
  ενιθυμήθη διι ή «ατάοθΒΐσις τοΰ Ιξώ
  στου δέν βΐχι συμβϋ είς «ην «οαγματι-
  χότητα άλλ' είς τόν υ ινον της.
  —Μία συλλογή κοσμημάτων·
  Κατά τάς ηληοοφοο(ας των αγγλικών
  |φημβο(δα>ν ή >ξόςιιστο; βασΐλισσα της
  Ίσπανίας σύζυγος «ου βασιλέως 'Αλ-
  φόνσου τοΰ 13ου, διαποαγαα'ίύβται
  «ήν χάιλησιν της πβριφήμου συλλογής
  «άν χοομηαάτην τη ι είς «ό Λονδίνον.
  Ή συλλογή αΰ η λέγεται διι δχβι ά-
  ζίαν άνω «άν 500 000 λιοων χαί ε(χβ
  πεοισςοθο άηό την δημοκοατιχίΐν ίπα-
  νάστασιν καοαληφθβΐσα ύ«ό ιη; βασι
  λ(σσης «αί «ινον ίκ «ών ίμιΐίστων ά*ο·
  λούθσιν «ής χα«ά «ήν έχ «η; Ίβηανίας
  φυγήν «σιν.
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Έκ «απαθροιιής ε(ς τό υπό χΒονολογΙαν
  9 ΔΒΚβμβ({(ου 1931 παόγοαιιμα κλ8ΐ0«ηρια
  σμόν τ .ιν έν Ήραιιλείςρ Ύπηκαταστήματος
  «ής Έθπκής Τραπέζης τής ΈλλάΒος χα«ά
  Κωνο«. Έμμ. Σταματάκη ώς όφειλέταυ κα-
  τοΐκπν ΚβονθΒΐνος Μαλ^βυζΙον, Μιχαήλ
  'Β. Σταματάκη χαί Έμμ. Κ. Σταματάκη ώς
  π·3ραϊωοησάνϊαιν ύποβήκην εχΐ τ«ν έχ-
  ■πιηθησομένοαν άκινήταν πρδς άσφάλβιαν
  «ής άπαιτήοεως, κατοίκων Κρονσωνος Μα·
  δημοσΐΒυΰέν βίς «ό ύπ' άςιθ. 3.
  039 «ής Ι Ιης Δεκεμβρίον 1931 φύλλον τή:
  ενταύθα εκΐι&ομένης έφημΐρίΒος «Ά»όρ·
  θαισις» άναγβάφβιαι ώς ήμέοα τβλέσεως
  ιον η) βιστηβιασμον ή 7η Φ«βο°ναο(ον
  1932 άντι τής Κης Φεβροναβΐον 1932 όπό-
  τπ ττλεοθήσεται ό χλιισιηΒΐασμός καί κα«ά
  τουτο ΒιοΒθούται «6 ώ ι ανω Πϋόγρσμμΐτ.
  Έν 'ΗβακλεΙφ «ή 23η Δεκεμβ9[ον 1932
  Ό πληρεξούσιοι Βικηγόο,ος «ού έχισκιύ·
  (οντοκ
  Έμμ. Ν.
  ΒΑΠΤΪΣΒΙΣ.— Ό φίλος «οοϊοίάμενος
  των ΤΤΤ. Άνΐοα Μύρωνος χ. Χαράλ. Γα¬
  λανάκης άνιΒέΕατο «ής κολ»>μβήθρπς «ό ά·
  γοοάκι «ού «μπόοον κ. Ιωάννου Μαθιον-
  Βάκη ονομάσας αύ«δ Δημήιβ'ον.
  Νά χοΐς ζήση·
  —Είς «ό χα>ρί"ν Κονναρονς Πββιΐδος
  την ήμίραν «ών ΦΑτοο» ό κ. Έ. Άστβοο-
  λάκης έμχοοοχαντοπώλτις ίβ·ί»«<σε «ό «»■ γάΐριον «ού π. 'Ιω. Άαγνοάκη Βώσας είς αύιό «ό δνομα Άλίκη.Είς «όν ανάδοχον κγΙ «ούς γοννίς ιϋΐΑυβθα νά τοίς Πήσπ. Γ.Ρ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Καθήιον έπιβε- βλημινον θ«ωοω δπως καί Βημοσΐα εύχα- Βΐσ«ήσω τόν Ιατρόν Πύργον Μονοαια«σΙον χ. Αντώνιον ΖαβιρΒινόν όστις βσωσβν έκ βββοίον θανατον «ό «έιναν μόν Γεώργιον, καθόν Ικ Βΐφθββ(«ιΒος. Τοιούτοι Ιχιστήμο- νβς «ιμωσι κοί «ήν Κοινωνίαν έν ο ζώσι καί «ό σύνολον ού «ής ίΕυπηοετοϋσι κατά τρόπον άνεχ«(μη«ον. Έ* "Ανω ΚαστβλΙιανά 4 "ΙανοΒαρίον 1932 Ό βύχαριοιών πατήρ Έμα. Ίν. Άδαιμ&Μης ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Τούς βιακεκΟιμί· νονς Ιατβούς κ. κ. ΧατζηΒάκην Γρηγόοιην μαιβντήβα χαί ΔσκονμπτζΙΒην Κίμωνα ·ύ- χαριστω καΙ δημοσία θερμώς Βιά την επι· ατημονικήν Ικανότητα καί «ό ενδιαφέρον «ό οποίον έχέβειξαν έν «φ χροοώπν «ής σν- (ύγον μόν. Στ- Μπουρλειΐος ΔΗΛΩΣΙΣ Εφημερίδων (ΕΒΕΚ— Άχό σήμεοον αί Αθηναϊκαί ΙφημβρΙΒις Άθη»-ϊ-«ά Νέα—Άνθοωπος- Βήμα— 'Κλ- ληνική—Έο«(α—Έσπεοινή—Πβωΐα — Άρ· ιιβνιχή—Άθλητικός τύπος- θιατής—Παρ- λάν—ΤΙ» Τάκ— Άστρο-Έκιατήμη— Ναυιικά Χαονικά νοΙ λοιποί θά χνλωνται σΐό Ποα «τοΒΒΪον>μας Ε Β.Ε Κ.—Χ. Ζονράρη ΒΓρε
  οχαιλεΐα στ ά Πβρίκτβοα (Κιόσχισ) χαι άπό
  «αν;, νεαι ς Βφη»βοιΒ«πώ*ας—διότι κλείσ«οι
  «Δνχαλαιων έΕεϋιώχθηααν «ού κραχτοβιΐον.
  Τό Προκτορίϊον,σά; χαβαπαΑΒΐ νά χρο-
  τής έφημβι,ίΐβς οας φανατιχά
  άπό τό Πρακτορείον, Οβίΐίχτεο.α, «έονς έ-
  ΦημΒριδοκώλας Βιά νά Βισβάζιτβ νέα μόλις
  (λθονν ρΐλυϊα κοί δχι χάθε 10 ημέρας βχως
  εγένετο άλλοτε.
  Έκ «αν ΠααχτοοΒΐον ΕΒΕΚ—Χ. Ζον
  1 —10
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ
  "ΑΡΟΤΡΟΝ»
  —"Ο καΐΒΟς έΕοκιλονθεϊ άμφίβολος.
  — Άλλά καί μέ σταθβράν συνέχισιν «ής
  άνομβαίας.
  —Έ£ ή; «όσον Βοκιμάζσνιαι ώοισμέναι
  περιφέρειαι «ής ύπαίθρο» χαβάς.
  —Έξοκολονθοΰν οί έβγασΐαι είς «όν
  Νομαρχιακόν ηβοΐβολον.
  —Μέλλονααι ώς γνωστόν νά
  αίς «ήν έμφύτενοιν χάοκον.
  —'ΗΒη μάλιστα έσχηματίσθησαν καί αί
  σχετικαί καλλιτεχνικον «πρασιαί».
  —Είς «όν Πειρσιά, ήοχισι—μανθάνομβν
  άπό «άς χθές κομισθβίσας Άθηναϊ«άς έ-
  Φημεοθας, ή κίνησις των Καλλισΐείων.
  —Τό οποίον σημοίνβι δτι χαί εφέτος—
  άνεΕαο«ή<ως «ής σνμμιιτοχής ή μή των έ- χαΒΖ<ων—θά εκλεγή ή «μΐς Ελλάς». —Διά νά πάη κάλι στό Παοΐσι καί ·ο- Εασθϋ άσχέΐως εάν εκλεγή ή δχι «Μΐς Εύ· ρώπη». —Είς «ά Χανιά σονέαχονται ν»ν οί κοι¬ νωνικαί καράγοντες. —Διά νά χοοβοόν είς μέΐρα άπένανΐι «ήβ επικρατούσης χαί έ«ΐϊ άνβογΙΌς καί πείνης. —Άοαγε βιατΐ αύίή ή δψιμος Φαοντΐς «Αν Χανιω«έέν; — Διά νά μιμηθονν «ό Ήράκλπιον Ιστοε χαΐ μετά «άς έοβτίι; —Διότι ώ: γνωστόν κατά «άς έαβτά( Ιβιι νά έχιΒειχθΐ τό ενδιαφέρον. —Έκτός εάν οί ανεργοι άκολονθοΰν ην· ξημένον σοντιλβστήν, τώοα ακριβώς κου χαρήλθον αί έαρταί. —Καί βλειιΐιαν οί (ύκαιρΕαι καθ* ά; θά ηδύναντο ούτοι καί ανευ γβνικωτέρας φΐ· Καί πωλούνται παρα τώ αντιπροσώπω Γ. ΙΩ_. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ Άντί πάσης διαφημίσεως ύπάρχθυν τα θαυμασία, τα καταπληκτικ» άποτελέσματα τής γενομένης πέρυσι χρήσεως· γρς φ βής κινήσεως, νά ζητήσονν «6 σχετικόν φώοβώβημα. —ΠβοΙ ούιοϋ δέ φαίνεται δτι κρόκε>ιται
  διότι οί έν λόγω παράγοντες θά συσΗΒ-
  φθονν καί περΐ «ής βνάβΕβως ««ν λιμένι·
  κων Ιβνων «ής Σούβας.
  —Τό βοαβεϊον άρβτής τοβ άβιμνήστον
  Κρητός ΜανΒογιάννη.
  —Δέν θά χορηγηθό έφέιος.
  —ΚαΙ τούτο διότι καΐά ρητόν βρον «οβ
  Βιαβίτον διον ή Αγγλικη *(Βα βΐπτει.
  —Τό «Ε 100 λιΒών ββοβεϊαν άβΒΐής με«αι·
  «θίχπται είς δυλλάΒια.
  —Άναιτονμένων ωρισμένων Βιατνχώ-
  οιων έν τοιαύτη ^ηεβικτώσει.
  —ΚαΙ χβόνον φνσικά, διά «ήν νομιχπτ
  ββθμιβιν «ών Βιατοηώσεαν τούτων. ;
  —-Βεΐ' ««ΗΒΐοΙα. «ής χο0ηνήσεαΐΕ έκλο-
  γικων βιβλιαβίων.
  —'ΑΕίζβι νά ύπομνηαθή βΐς κάντας τοββ
  μή Ιχοντας «οιαϋτα βιβλιάοια.
  —Ότι ιΐνε έπιΐακιικόν καθήκαν νά κοα-
  μηθενθονν τοικϋια.
  —'Η ανωτέρα οχολή Α. Καρατσόλλι.
  — Αχ·)«εαά«ωσιν «ήν; έσωτεΒΐκήν δια¬
  κόσμησιν «ής αΐθενοικ «1ί· κπιμένης ώς
  γνωσίό»«Ις «ό παρά «όν Άγιον Μηνάν
  μέγαοον Αν. ΌβΦαναν.
  -θά άποτελΐσο δέ άσφαλάς
  της Ιφιτιινής. χαοεντικής κινήοπως.
  ΓΛ *6γ*. ?"* «λ«ον·κ«ημά«ων της
  * .νεως ίάεβισμού άλλά καί λόγ»
  «ήβ «ξαιβε«ικότητος «αν κ. Καοαταόλλι ώϊ
  χαΒοβιδασκάλον.
  ο Ρέκβρτιρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Σ. Χανιεκάκτ)
  ΔΙΗΜΕΡΒΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  Μα«Εα,«β«άκη, Ε. Ζοχ-^άΙον, Χβ. Ζο«-
  Κίμ. Δονκονμ«ΕΐΒη. Γ. Σΐίφανίβιι.
  Ενοικιασταί οίχία ,1: 'Ακ-Τάμ-α ειαΙ
  >αΒαειλιιύΒ·ς οίκίας «. χ,,,βάνον άκαΒ«ι·
  Εομένη άπω 8να Ισόγειον δωμάτιον. Μο
  «νώνε,α, κονΕίναν καί έςβστην. πΐηβο-
  Βληώτη άο«α·οιφ "Ακ-Τάμπια. |_4
  ΤΑΥ ΡΟΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Ω1
  «01.
  •««ι»
  «ΟΙ,
  Ι μβς ό
  Αασκα-
  'ββϊικος
  ς
  Γβ!
  'ί τό ά.
  Ιαθιοιι.
  ίβιιΐθ
  σς
  0
  «ό β».
  »ας είς
  όν «γ Ι
  ΓΡ.
  έχιβε-
  εύχα·
  >ν έκ
  ΟΥΐον,
  ιτήιιο-
  κατά
  1932
  ιοιμέ·
  όριον
  »ύ·
  επι-
  Β» ΤΟ
  αυ¬
  έναι
  τόν
  οβν
  Ι αί
  μβν
  έ-
  β—
  Ιο-
  ϊ«·
  οί-
  ίβ
  16·
  Κ Ε
  Μ
  «Ι
  ό¬
  ϊ*
  ά
  »·
  ΐό
  II
  I-
  ι«
  ΑΝΟΡΘΟΣΙ*
  ΑΝΟΡΘΩ*.*
  ΣΥΝΔΡΟΜΛΙ
  ΈςΊητβοιχοΰ ίτησία Δολλάοια 10.
  "Ακασαι «Ι «κοδείς°«ς συνβρομβν χ«1
  δημοσίευσίν φέρουσι άκαραιτητΜς την
  υπογραφήν τβδ Διβυβυντβϋ χαϊ Ιδιο
  Μτπτβ» της «'Ανορθώ—»*».
  Ηράκλειον 10 Ίανουαρίου 1932
  Η ΕΛΛΑΣ εδήλωσεν ότι δέν
  είνε όΊατεθειμένη νά δεχθ0
  αναστολήν των πολεμικήν χοβών
  άνευ άνταλλανμάτων. Ή δήλωσις
  αϋ%ν πρσέρχεται ώς ννωοιόν Ικ μι
  άς άκριβσύς σιαθμίσεως των οΙ«α·
  νσμικών μας πραγμάτων &ηψα δέν
  έπιόέχονται έπιβαούνσεις ά»ει> τής
  ίσοφαρίσεως αύιών. £ίδικώς «ό ί
  σοζύγιον «ού προϋπσλογισμβθ μας
  άπό τής απόψεως «αύχι,ς, είνε; κάτι
  «ό έξαιρετικώς κΰθρασΐσν καί λϊπμ
  πίλεπτον. Καί ασφαλώς έν «0 έξε
  Ιίξει τής σίκσνσμικής καταστάσεως
  αί δυνάμεις, θά λάβουν σοβαρώς
  ΰη' όψει «ήν Ελληνικήν δήλωσιν
  Μαί θά την έξετάσονν εύμΐνώς—ά-
  ναλογιζόμβναι τό δικαιολσντΐμένον
  αύίήί, «όσον άπέναντι «ών{έσωτ>(ΐ
  κων της πραγμάτων όσον καί «ών
  εξωτερικών καί δή «ών ύαοχβεώοε*
  ών της ποό. τοίτους.
  ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ αΐτιάσεις «ής άνιι
  πολιτεύσεως διετυπώθησαν
  πάλιν κα*ά «ού κυβεονηιικού έονσν
  Καί αγγέλλεται ότι είς αύτάς θα ά-
  πανεήσρ ο κ. Ββνιζέλος κατά «ό όσ·
  θησόμενον πρός «ιμύν τού πολιτικόν
  γιύμα. Άλλ' ερωτώμεν; Είναι άνά-
  νκη νά απαντώσα ο κ Β*νιζέλος
  είς «ούς άνΐιπσΑιτευσμένσνς οΐαιδή·
  ποτε καί άν είνε αί αίτιάσειε των;
  Υποθέτομεν όΐι άντ* αυτού, άπαν-
  «ον> καθημερινώς «ά πράγματα
  —διαπιστώνονια «ό κύοος καί «Αν
  δοαστΐΝΟτΐ7τα τής Κυβερνήσεως τού
  άπέναντι τής σ^με^ινής καταστάσβ·
  ως καί των έκ ταύτης άνωμαλιώ>.
  ΣΊΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ αί ουνΒψνοή
  σεις «ής Κυβερνήσεως διά
  «ήν αγοράν σ(«ου επί πιστώσει. Ή
  πληροφοοία είνε ευχάριστος Διότι
  μία επίτευξις «ής κατά τοιούτον
  «οάπον άνσοάς «ού σΐτσυ, προώρι
  αναι νά μάς ώφελήαχι άπό νομισμα
  «ικ0( απόψεως, ούτως ώστε «ό έρ¬
  γον ι ής σΐαθεοοπσιήσεωε. νά άπσ-
  κΐ^σρ νέας άκλονήιους βάοβις. Καί
  είνε γνωστόν δεί είς τό έργον αύτό
  κυρίως «εοισιοέφονΐαι σήμερον αί
  μύχιαι άνησυχίαι άλλά καί αί έλπί-
  δκ μας. _____
  ΥζΡΙΝΕΊΑΙ νομίζομεν μωοία «ό
  *ν νά Λνσμααοξ. τις έστω καί
  καθ* υπόθεσιν καί κοι' εύαιβεϊς
  πόθους. σσβαροος δ0θεν κινδύνους
  «ής όοαχμής. Καί δέν ημπορεί πά
  οά νά εί»ε μωοία όφού επί «σύ
  παρόντος ή δραχμ*) φύσει καί θέσει
  ουδένα κίνδυνον διατοέν,ει. Άλλως
  «ε, άς μι) Ιηομον&μεν, ότι μα'ς κυ
  β*βν£ καί θά μάς κυβε«ν$ επί πολύ
  άκόμη δ Βενιζέλον £ίν« δέ άδύνα
  •σν έν «οιαύτο περιπτώσει, ι} όραχ-
  μτ) μας νά όιατοέξν «όν πασαμικρόν
  κίνδυνον —·β· αύιού άς είνε πλέον
  ϋ βεβαιοί οί κακενταεζεϊς οίωνοσ*ό
  «ΟΙ,
  ΚΑΙ ΔΙΑ «ήν ηβοσεχβ Διάσκε¬
  ψιν οί άνωνέρω σίωνοσκόποι
  κοολέγσυν δυομενεϊς αποφάσει; διά
  «ήν Έλλάδα. 'ΛλΙ' άκόμη ουδέ κάν
  απεφασίσθη πότε καί πσ0 θά συ-
  νέλθο ι) Λιάσκεψκ. ΧΓώβ έξηρεΐιαι
  λοιπόν ή »όσί7 «μανΐικη δύναμΐί>
  •Αν ανωτέρω κυρίων;
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ «Αν δημοσί
  ών έσόδων κατά «όν Δεκέμβοι
  Ον αέρονται ώς οημειώσαοαι μετρί-
  αν πτώσιν έν συγκρίσει μέ τάς «ού
  Νοεμβρίσυ. Τό γΐγονός είνε παοη*·
  νορον; Μέ συνέχισιν «ής σταθερό¬
  τητος «ών κατά «όν «ρόπσν αυτόν
  πολλά «ά καλά δύνανται νά έπέλ·
  θουν είς «·)«> σίκσνομικήν μας κα-
  «άοιασιν. Έκ συνονασμφ Ιννοεϊται
  «•αί μέ όλην εξέλιξιν «ής καταστάσε
  0( άλλά Μαί πρός ενίσχυσιν Γσως
  (ών τυχόν παρουσιααθ^σομένων ά-
  προόπτων—άπροόπτων όυναμένων
  νά κα«απολ«μΐ]θώσι κατά «ό εφι¬
  κτόν καί «έκ «ών ένόον» «0ί οίκονο
  »«( ζωήί καί μέ «ά Μ
  ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  00! ΛΙΙΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Πρός σύγκλισιν Γενικάς Σννβ·
  λβυσεως τής Ενώσεως Γβωργικών
  Συνεταιρισμόν Νομοΰ Ηρακλείου.
  Πρός άπαντας τούς βίς την ένω¬
  σιν ύπαγομένονς Συνεταιρισμόν
  Τή» 28 ην Ιανουάριον 1932
  Πέμκτην χαί 29 Ιβίου μηνός
  Παοασχβυήν χαΐ ώο.α* 10 ι_____
  καλούμεν «ού; Αντιηοοσώπους τόν είς
  την "Ενωσιν υπαγόμενον Σντειαιοι-
  σμών δβως προσέλθωσιν βίς «Α γοαφΕΐα
  τής Ένώαβσις πρός συζήτησιν τδν κά¬
  τωθι θβμάιων.
  Α', Διά »ή» Συνεδρίασιν ηίς 28ης
  ΙανουιιοΐΌυ.
  1) "Εγκρισις Ίσολογισμοϋ τον ίτους
  1931 μιτ' άναλύσβΰος κβοδάιν «αί ζή-
  αιόνκαί^ βηαΐλαγήν των Συμ0ουΜα>ν
  «τίς Έτώαβως των ίύθυνών διά την
  διαιιίοισιν καί διβξαγογήν «Αν εργα¬
  σιών τής Ένώσίως (άρθρον 33 »αρ.
  4 τοϋ καταστατικόν)
  2) Διάθεσις χωρίων (βαθρον 33 καρ.
  5 καΐ άοθοον 44 τοδ καταστατικόν1),
  3) Ποοσδιοοισμός τοκου τόν μ«ο(
  δών συμμΒΤοΐής (άοθοον 33 καο. 3
  τού κατασταιικοΰ).
  4) "Ενκύισις έσωτβοικοϋ κανονισμοΰ
  5) Καιαοκιομό; ηοιύίτολογισμοΰ
  έσόδαιν καί έξόδοον διά «ό 8ιος 1932.
  6) Π«ρ! δογανώσεαις καί συντηοήαΒ'·
  ως τοϋ ΕΙδικον Λογισιηρίου διά «ό 8-
  «ος 1932
  7) ΠβρΙ προμηθείας Γιηογικόν
  εΐδων.
  8) 'Αταχοινωσβ·; δαπάνην ϊξόδων
  9) Έχλογή νέτην μβλόν ο
  τού Διοι«τ)ΐιν.οΰ Συμβουλίου χαΐ δύο
  μελών »οϋ ίποιιιιχοΰ λυξάσυς ιής θυ·
  ιβίσς τιην.
  10) Έ ;ονσιο8έττ)(ΐις «ου Διοικητικόν
  Συμβουλίου διά «ήν ?>·ποοσώπΐισιν της
  Ενώσεως καιά τό 1932.
  11) Πβοί συνάψΕΐς καί καθορισμόν
  άναιτέοου π;σοϋ δανβιαν διά «ήν άγο
  ά θείον, χαλχοΰ, ποτάσση:, χάοτου
  ΐοάνσΒακ σταφίδος, σίαφιδοπά·
  νων, ψρχαστήραιν δβιαφισττΐαοιν χαί
  Γβωογιιιόν ιίδών χαί 8ρ-
  γαλβΕιον.
  12) Έίουσιοδότησις τοΰ Διοικητι¬
  κόν Συμβουλιον διά την συνομολόγυ-
  αιν των ά»ω δανιί-ν.
  13) Καθοοισμός ανωτάτου δο(σν
  ιον τόχου «άν συναφθησομέναΐν δα-
  νβίων, χαί έξουσιοδόιησις «ου Διοιχη-
  τΐΜοΰ Συμβουλιον πςό; είσπραξιν ιον
  προΐόντος των δανείον χηΐ ανάληψιν
  καεών των ύποΐοβώσεων α; ήθίλβν δ-
  0 ζ«ι 4 Άτοοτιχη τ) άλλη ΤράΜβζπ, Έ-
  οβία ή "Εμπορος.
  14) 'Κξουσιοδόιησις τοΰ Διοικητικόν
  Συμβουλίου όπως 8χ συννβνοήσίοος μβ-
  τά τής 'Αγοοτικης ή άλλη; Τραπέζης,
  Έταιρβίας ί) Έμηοοικον οΐ«ον, προ*
  διά λογαριασμόν ταύτης και
  ς ϊ τόν Συνβταιοισμών καί με-
  ϋονοαμέναιν Σννίταίοων την αγοράν
  Γ ωογικόν «[δών χαί έαγαλβίσν.
  Β'. Διά την Συνβ&ρίασιν τής 29ος
  Ίανουυςίον 1932.
  1) Ποοσαομογή τον «ατασιατιχον
  ός τάς διάταξις τοθ Νέον Νόμον
  5289.
  Ό κρόβδοος
  Γεωργ. Βαρούχας
  Ό Σνμκράττον
  Γεωργ. Μβθυμάχης
  ΓΕΩΡΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ποοχβϊοου Δημοηρασ.ας ίκποιησΒ-
  ως Ά μ νόν.
  Ποοκτιθτίσσβται ηοόχιιρσς δημο-
  ποαοία §χ«ΐοιήοβα)ς άμνών της Σχολής
  Μβσσαράς νβνομέ»ης την προσβΐτϊ Κυ
  θπκίιν 10 ΊανουαοΙου ί. 8. «αί ώοαν
  11—12 κ. μ. 2ν Γειπογιχυ Σχολΐ Μβσ
  ααοά; 8νθα καΐ δτβ καλοϋνται οί βου
  λόμενοι νά ηλβιο8ο*ήσωσι.
  Γ«α>ργιν<ν Σχοίή 7 ΊανουαοΙου 1932 (Έκ τοΰ Γραφείον «ής ΔκνΘΰνσι-ς της Σΐολϋ{). 1-2 ΛΜΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ «ΑΚΩΪϋ» έκαστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' «νΦιισν διά Πιιοαιδ—-Χαλκί- 8α—ΑΙίκιφΛν—ΒόΊον— Θεσσαλονίκην 4»ΩΚΙΩΝ εκάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥ¬ ΗΝ κ. μ. διά Ρέθυμνον—Χανιά—-Πει- ■αιι3—Χαλ*ί8α —. ΒΛϊθΙ Π»»ρα.β ΐαοόμσια ΣχετιΜ&ς μέ τβ ΝβμοΘΐτΐΝβν Διάταν- μα πβρΐ κροατασίνς τβς έλβιοπβρβγΜ- γής έ μ. Νομάρχας ΉρβπλϊΙβυ άκίβτει- λ« χ*ές ηρβς τόν Ύηβυργόν Γενικόν Διοικητήν Κρήτης κ. Ν. Άακουτοην τβ κβΐΤΜβι τηλιγράφηρβι: «Γ«νικον Λιοικητην Χβνίβ Έ<· μίρβυς έλβιιβκβΐρβγιιγβν £»πββ*λ· λβνται π«ρ4«βνβ διότι ίμηορβι άρνβθν- τβι &νβράσβ»ν Κλβιιον. "Αονποις έμπό· ρ»ν ορΐΐλττβι είς βόβον £τι ένβεχβμ·· νόν έκιβραβυνβςί Λ«Ρ«λ*Ρή Οιτβ Κυββρ- νάσιιις. Πκρκκικλοομεν ληβητ· πρόνοι «ν δι β τβχυτέρην «γ«ραν ηβρ* Κρ« τονς έλβΐβυ καιββσον 4λαιοη«ραγΝνικί>ς
  κόσμβς 6 «ναμίννν μόνον άπο «ώλη-
  σιν ίλοτίου έ{οικονομηαιν ΙκιτκΜτιχβν
  άνβγχήν τ«υ οοσφβρ»! διά δημιουργή·
  θιΐσκν κβτάβτβσιν.
  6 Νβμίρχης
  ΕΜΜ. ΛΥΔΑΚΗΣ»
  Εαβ' 6η*ρχούακ( κληρβφορ(«ι καΙ
  ουναββς «ρβς τ* άνυτίροι μΐτιχ{ύ τβθ
  ΙλκιοκειραινΗγΐΜοΟ μας κόομοο έβκηι-
  ουρνηθη Αληθής άνβστάΐ»»οις ί>ς έκ τής
  φπφΐβϊυς κ·1 έφ«ρμογϋ« τβθ έν λβγβ>
  ΝομβΒετικοΟ Διατ«γμ«το( δι* τβθ ο-
  κβ(ου δ(βμ«ΟΜντ>ι «Ι καρβγΗγβΙ ύ(κρος
  την «ώληοιν τβθ ιΐροϊβττος των τούνου
  κκθ' δτι «Ι Ιμκοροι ϊηβυσβν νά Αγο-
  ράζβσιν Ιλαιον &κοΜεογοντε« ·υτ« ένβ·
  χομίνην ζπμ(«ν κατΐ μπ θέλοντες ν*
  οκοκέσβυν ·Ις τβ παράπτυμβ τής *Ι·
  βχροκιρδε(«ς άρναυνται πβσβν σχιτι*
  κήν συναλλβγην μετ· τβν Ιλ«ι«τ»ρβ>
  γωγ&ν.
  θϋτυ οί ΙλΗΐοκαρβιγΜγοΙ, κολλβΐ έκ
  τβν 6πο(ε>ν ουδέν δλλβν κρβϊον Ιχου-
  σιν ιύρβθηοαν είς την βύοΜολον **τά-
  οτββιν ν» μή δυνβντβι ν* ΚΗλΑβουν
  ΙστΜ χβΐ μικράν τινΛ ηοσότητβι ελαΐββ
  διά την αγοράν τβν απολοτεχ λν«ν< κβί»ν ιΙδΒν πρός συντήρησιν τ*>ν.
  Πρβ{ τοθτο κκρ(στκτ«· άνΑγκη ί«»!
  ληνθθ έγκβίροίς μΐριμνκ £>«έρ αΰτβν
  ηκρ* τής Κ»?ερνηβ>«ς.
  —Τα έχλογικά βιβλιάρια.
  Το Οπουργιΐον τ&ν 'ΒθΗτΐρΐΜ&ν (Ι;
  έκτιλισιν τοθ δπμββιΐυβίντβς τβλΐοταί-
  ν( ίΐς την Έφημιρΐδα τής Κυβ«ρνηβ*«ΐ
  νόμβυ 5295 «ιτβρί έκλογικ&ν βιβλι«ρ(»»ν
  ν«1 χ«ταλογΜν», Αηέαταιλα ηρός τα
  στρ«τολογιχ« νρανβΐα εγκύκλιον διά
  τής έηο(κς Ιντέλλονταιι οΆνς άηοοτιί-
  λουν κατκβτάσΐις τ&ν κατκτ«γ·ντΝν
  είς τον στρχτόν κα! το νκατικον μ*τβ
  την ψήφισιν τβθ νόμου. ΑΓ αλλη; Ιγ-
  κυκλιοο κ«θ(στ«τ«ι γ»ωστβν ■!( τού;
  ■ΙρηνοδΙκ**, δτι δυνάμει τβϋ Ιίίβυ νό¬
  μου δέν «κχιτεΐτηι ίρκοί διά την από¬
  κτησιν έκλογικοθ ββλΐ
  —Ή ύνβία «ώι Γ-ναλωτών.
  ΠαρισχβΘησαν &ρι> -;*»« πληροφορίαι
  χαθ' &ς τβ νπευργεΐβν ΈσΝτεριχών ά·
  πΕφάσιββν 5«&»ς Ιφαρμβσβί) τό χαί άλ¬
  λον τηρβώμινβν μέτρον, 4«τ»»ί κΐς τα
  δοχιΐοτ, «Ις τα οκοΐα συντηρεύνται
  τρβφΐμβ έκιχολλάται έκ' «ύτ&ν βτικέτ-
  τα, ((( Ην βά άνβφΕΌπται Α ημερομηνία
  της α(9«ν«γϋς ταιν, ώβτβ δ καταναλωτάς
  νά Εχη ύκ' δφιν το» την νειποτητα ου
  τ&ν. Διά το& Αδίο» μίσου διιυχολόνβν
  ται ηερισαότβρον τα άγορανομικά δρ
  Υανα βΐς το ίργον τϋ( καταστροφάς τ&ν
  καλαι&ν κονσβϋβαν, Ι{ ών πλϊϊατβ
  κρούαιιβτβ είς βλάβην τη. χοινϋς &γι(
  «ς παΒουσιάυθηοβν. Ιδιαιτέρας τδ μί
  τρον λ«μβ«.ατ«ι διά τα ΚΝλούμινα έν·
  τος δοχιΐνν γάλαχτα.
  —Αί διβυκολύνσεις πρός όφειλέτας
  φόρων.
  Πλτ)οσφορούμ«θα βτι ό ύκοοργός «άν
  ΟΙκονομ'κΜν σοτειργάοθη μβ«α των αρμο¬
  δίων ύπηρβσιέιν «ού Γινΐκοά Λογ·σΐΐ)ρίοι>
  διά «όν καταρτισμόν «ο6 Ν. Διαΐάγματος
  κερΐ χαοοχήα βι«οκο?.ύ*σβων εί; ταΰς όφΐΐ'
  λέτας έκ βοβμβν «αί φόρον (άποτσμιεύ
  σεην Λ»), 'Ωί ανεκοινώθη «& νομοσχέ
  διον θά ■αταοτισθϋ επί τή βάσει τεϊν γνηο
  σίών άπόψΒϋον τού π. Ύποβργπό ««ν ΟΙ·
  κονομικών τής κατά Βόσβις «ούΐέστι κατιι
  βϊλής τούτω* επί μίαν «οικίαν.
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤ9ΓΡΑΦΟ!
  Αναμείνατε την γλυκείαν
  όκερέττον τού Β. Χέΰμαν:
  [ΡΟΤίΚΟΚ
  ΒΑΛΣ
  όμιλοΌσα χαί άδουσα
  100ο)ο
  μέ τα άστέρια τής όθόνης:
  Την τσαχπίνα
  Τόν. γόητα
  Καί τόν διάσημον άρτίσταν
  —Κινητή έκθεσις έλληνικών προ-
  ΐόντων.
  Ή Έλληνο Γιονγκοσλανΐϋή ΟΙκονομική
  έπιτροπή Θισοαλονϊκης ·Γ Ιγγοάφον της
  κο,ός «ό έντσνθα Έμκορικόν ποΐ Βιοιιηχα-
  νικδν Έπιμΐλτ)τήριον γναβοΐ^ι δΐι (χοοσα
  ώς βνα έκ των κυρίων ακ·«ών της «ήν Βιά
  οοβιν ««* έλλη-νιχεΐν κο·ΐ4ν·ιβν είς Γισβγ-
  κοσλατΙΌν άχβφσοισεν δχως όαγανώοπ *■-
  οί τα τέλη τού μητόί Μαρ«ίοο ή άρχός 'Α
  πο,ιλίον έ. Β. κινητήν ίκθβαιν ΈΙληνικε·»
  προϊόνΐοον κατ' άρζας μέν είς Βιλιγράβιο*
  τοϋ ΟΛοίοο «& Εμπορικόν καί Βιομηχανι-
  κόν 'ϋπιμβλητήοιον κοοσΐφέρθη ευγενώς
  νά στιγαοη χιιύιην Ιωρ.εό« εΙ( τος αΐθού-
  σάς τού καί κατόπιν είς βύο ή «αβϊβ έχ
  των μεγαλβτίοων κόίβαιν «ής Γιοβγκο·
  ολανΐας.
  ΠθΒακαλιί βέ δκαις γίνη ή Βέονσα ενερ¬
  γεια Βιά «ην βσον «ό Ιονατόν κολνκληθ··
  στέοαν Οομμβχοχήν ««ν καραγβ>γ«ν είς «ήν
  βΜθβσιν ταύτην. ΟΙ όροι σνμμβτοχήί Εθά
  γνωοτοποιηθούν λίαν
  —Προαγωγαι είς χά ΤΤΤ.
  ΔΓ άκοφάσιαις τοθ ΟςρυηβοργοΟ τής
  £υγκοιν*ι« ία~ χ. Ααδά προκγοντβιι είς
  διβυουντόις α' τ«£βΝς οί μέχρι τοθδι δι
  «υβοντβΐ β' τάίϊθίς τ6ν Τ.Τ.Τ. κ. μ. Γ.
  Κ«ν*λλο«, Φ. Παιιβ»τσ«χη,, Γ. Χτ«ρ·
  γιβΛουλοί, Α. Γ·ντ*χο<, Ν. 'Αηοστολ* κης, Β. Γι«νναρβχο»λβ<, Χρ. Χρυσβν· θκκβηονλοϊ, Κ. ΚειναταντΙνηϊ, Γ. Γβ- στβιράκηί. Δ. Νικολάου, Ι. Λ.«μκρ««ιο<ι· λβ{, Φ. Χατζιδάκη;, Έμμ. Μαρκγκου- 4*ηγ){, Άθ, Κβνδ«Μη« Χ«1 Ν. Πβινχά- κηί. —Ή υπογραφή των πολυτβ'χνων. Τβ 6κονργβΙον τής Έθνικϋϊ θΐχονο- μίας «πβφάσισι νά ίνιργησα διά τής στκτιατικήί ΰπηρεοΐαις άηογρανην τ&ν κολυτεκναιν. Πρός τον σκοπόν τούτον Α στατιατι· κή Δκχρΐσρκ «ηηύθννεν εγκύκλιον πρός τούς σύλλογον ηολοτεκνε·ν δηκς συμηληβώοβυν τα στβλέχα τ&ν μητρώ- νν αύΐ&ν, &στε νά δι·»χολ»ν0β π άκο· γρ«Φη. —Τό νέον Διδασκαλβίον μας. Τ6 Δημοτικόν ϊυμβούλιον Ηρακλεί¬ ου δι* άηοφήσΐΜ£ <Εο»αιοδοτηαε τόν κ. Δήμαρχον βηνς ηροββ ·Ι( την «π«ι- τουμένην βιοκτρβγμβτΐυβιν διά την α¬ γοράν βΐκβηέδου ι£ν8ι της Καινοόρνιββ Πόρτης η(ος «**γβροιν το& Δδλ ου 'ϋ>
  —Προαγωγαι αξιωματικών-
  Διά βημοβιινβιντος «Ις την εφημερίδα
  τη. Κνβερνησβεις δι«ταιγμ«τος πρβά·
  γοντβι »Ις Οηολοχαγβθβ Π«ζ κοθ οί αν-
  θυιτολοχαγοΐ 'Αγκ«β«νάκη{ Ί»άν. χαί
  Δβνδ«υλάκης Ίνάν.
  ΔΓ ίΐέρβυ διατάγματος όνβμάζοντβι
  Ιφβδροι άνθυηίατροι ο! χ. χ. Μβσχο-
  ποϋλΓί, Α. Κουχουρετέκης Περ. καί
  Ι1ιιρρ·μηονης Ο. έχ Χαν.νν.
  —Διοοισμός γβαμμανέων.
  ΔΓ υκουργιχϋ; άποφάσενς δι»ρ(αθη·
  σαν ΤαμιαχβΙ γρβμματεΐς β' τα{««ς έηΐ
  'β*0ιι& χαί μιββ& υκουργικοθ γρ«φέ·κ «'
  |βΙ χάτιιβι ίηιτυχβ.τες έν διαγΝνισμΙ}:
  Φρυδάχη £βφί« «Ις την διάθεσιν τος
  (Γβνικπί ΔιοιχασΐΜς Κρήτηί, Κυριακάκη
  ίΚ«λλιβπη*1( την δικβεαιν τής Γ
  Διοιχασι·κ,
  ς Β. ιΐς το
  &«ν«κ*ρη«
  Τβ·
  Ίε».
  ΙηβίίΙοτηοθ ΡΓβηεβΐβ, Α1-
  Ιβηιβπά, Ρίβηο, β' οίίΓβ άβ-
  ΐηίβ ίοχΐΓπέβ ίειηΐΐΐβ αίβίίη-
  βτιέβ Ιβοοηβ. ΟίίβΓίββ βοαβ
  Ο. Κ. 2ι Ρ αάωΐηάβίΓβίΐοη
  ε!{ το Ταμείον Χ«ν(νν.
  —'Ακύρωσις διορισμών.
  ί Διά δημβσιινβεντοβ ·Ι( τπν ΙφημερΙ·
  ' δα τΛί Κοβερνησ(Μ( διατάγματος ήκυ-
  ράβη ηρογ>νέστ·ρον τοιούτον δσβν ά-
  φοΕό; του{ οιορΐ0μοθ(ίτ&ν Κεινστ. Που-
  ραν««Ηΐι χαί Π. Ββλουδάκη η ϊηφ«·
  λουδαχη 4»( βιχηγορΜν καρά τ& Πρμτο-
  διχιίν Χανΐειν. * ■·»-·—
  —Ό άπολογιομός »οβ Δήμου.
  Τ4 Δημοτικόν Συμβούλιον Ήρακλιί-
  ου δι «ποφίσιώς το» ενεκρινε χ»1 |η>.
  χ»ρ«β( τβν ίάπολονιβμβν τβ0 Δημ β»
  τβθ βΐΗβνβμ»κβδ ίτβ»ί 1930-31 χ«τ*
  τόοκοιον εκραγματοκοΐηβησβιν
  *
  4
  ».··
  ΑΝΟΡΦΩΣΙΣ
  ΕΙΔΗΣΕ.Σ-
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  2ΜΊΡΩΙΝΗ
  Η1(θϊ« ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΔΙΑ 10 ΖβΤΗΜΑ ΤβΥ ΕλΙΙΚΥ
  ΑΙ ΑΙΦΒΕΙΣΑΙ ΑΙΙ3ΦΑΣΕΙΣ
  Τό ΓραφΒίον Τυπου διά τηλβ-
  γρανήματός τού πρός τάς Γενι¬
  κάς Διοικήσβις και Νομαοχίας ά
  ναχοινοΐ τα κάτωθι:
  Ό Πρηθυπουογός κ. Ββνι£έλος
  θά ωμίλει τή* εσπέραν τής πα¬
  ρελθούσης Παρασχβυή'ς καχά τό
  γβΰμα των Φιλελευθέρας επί τής
  σημβοινής καταστβοβως καί θά έ-
  Εέθετβ τό έργον τής Κυβερνήσεως
  απαντών βίς τάς έκφρασθβίσας έ
  πικρίσβις των αντιπολιτευομένων
  Έπίσης θά ωμίλει διβξοδικώτε
  οον επί τοβ οικονομίδου ζητήμα
  «6 τή; χώρας.
  ιι {τδιιΓτηΓεδαια.!
  ΚΑΤΔ ΤΗΝ ΙΗΙΕΙ. ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  Κατ' αρμοδίας πληροφορίας 6 κ.
  Ββνιζέλος τακτοποιβΐ ήδη τα στοι·
  χβία τα χρηβιμοποιηθησό,ιβνα είς
  την διάσκεψιν τής Λω£ά»νης.
  —Τόν ' Αντιποόβδρον τής Κυ·
  ββρνήοβως χαί Ύ/ιουαγδν των Έ-
  ξοοτβρικών κ. Μιχαλακόπουλον ε¬
  πεσκέφθησαν πρ,οχθές οί έν ΆΟή
  ναις Πρβσββυταί τής Ιταλίας καί
  Τουοκίας, ζητήσαντες πληροφο¬
  ρίας επί τής στάσεως τής "<< λλάδος τής τηρηθησομένης κητα την διά¬ ψ τ3ν έπανορθώσβων καί τού αφοπλισμόν. II ΕΜ ΤΟΥ Π&ΤΡΙλΡΧΙΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Τηλβγραφήματα έκ τοΰ έξοοτβρι- κου άναφέρουν δα ή έκλογή τοΰ Πατριάρχου Ίβροσολήμων ανεβλή¬ θη διότι την παρελθούσαν Πέμ¬ πτην έωρτάσθησαν τάΧριστοΰγβν- να συμφώνως πρός τό παλαιόν η¬ μερολόγιον. ΤΑ ΪΡΑΐΙΪΖΙϊϊκΤ ΖΪΤΗΜΙΪΔ Χθές την πρωΐαν θά συνβκρο τ*ΐΐο μβγάλη ούσκεψις υπό την Ποοβδρίαν τοΰ Ποωΰυπουργοΰ κ. Βενιζέλου χα<ά τή* ό «οίαν θά έ- ξητόζοντο τα συναλλαγματικά έ- μπορκά ζητήμβτα καϋώ; χαί ή παρατηρουμένη άντιπληθωριχότης βίς την κυκλοφορίαν τραπβζο γραμματίων. Δ1ΝΙΙΔ ΑΓΡΟΤΑΙ Απεφασίσθη αρμοδίως ή χορή γησις βίς τού; αγρότας τή; Θβσσα λίας καί αλλων πβριφβρβιών, δα- νβίων συντηοήϊβως καί παοομοίων καλλιβργητικών έξοφλητέων βρα- χυποοθέσμως. Θά διατεθή έπίσης είς τούί αγρότας τούτους σημαν τι«ή ποσότης άρσβοσίτου· ΤΑ ΟΙΚΒΝΟΜΙΚΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Τηλβγραφήματα έκ ΝΙας Υόρ¬ κης άναφέρουν δτι ό Ποόβδροχ των Ήνωμένων Πολιτβιών κ. Χοίββρ διά διαγγέλματός τού πρός τό Κογ- χρέσσον ζητεί την αΊιβσον ψήφι¬ σιν τοΰ καταατισθβ'ντος παρ'αύτοΰ σχβδίου διά την οικονομικήν άνόρ- θωσιν των Ηνωμένον Πολιτβιών. Η ΓΑΔ11ΚΗ ΙΥΒΡΜΗ.ΙΙ | Καθ* ά τηλέγραφον* έκ Παρι¬ σίων ή Γαλλική Κυβέρνησις απε¬ φάσισεν δ πω; ύΐϊίβάλτ] παράίτη¬ σίν τη;, εύ^ύνουσα ου ιω τάς βί· σεις τή: κοινοβουλευτικήν συγ- κβοτήσβως αύϊής. Ή αποχώρησις τοΰ κ. Μπριάν ασθενούντος σοβαρώς θβωρβίται βεβαία έκ τοΰ ύπουογβίου των έ« ξωτβοικών. Ό κ. Μ ποία ν θά πα¬ ραμείνη είς την Κυβέρνησιν ώς άντιπρόβδρος άνβυ χαρτοφυλα· κβίου. Ό αποθανών Γάλλος ύπουργός των στρατιωτικών Μαζινώ άντι· κατβστάθη ύτό τοΰ κ. Πβνλεβέ. Α 9 Ίανουαρίου (τού άντ_πο<ριτού μας).— Σήμερον την πρωΐαν συνήλθεν ούιχεψ-.ς υπό την προεδρίαν τοΰ κ. Βενςζέλου. Χυμμετέ· ! σχον οί'Υπουργοί οικονομι¬ κωσ, Έθνικης ΟΐΑθνομίας καί Γεωργίας κ. ν. Μαρής, Βουρ- λούμης, Άλεςα-.δρή;, οί Δι¬ οικήται καί «>ί Διευθυνταί των
  Τραπεζών Έθνικής, Έκδοτι
  κης καί Άγροτι·.ής.
  Ή σύβ-<εψ;ς άτΐ^σχολήθη μέ τό ζήτημα τού ελαίου λαβούσα ωρισμένας Ϋ Η ΕΡΑΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΔΙΑ ΤΑ ΛΑΊ ΚΑ ΣΥ1ΣΙΤΙΑ Κ!α«ηατίσθ*ι τελιχώς «ό Νοαοθε'ΐκόν Διά«αγμα πιοΙ «ής ίοανιχής φοοολογίις. Δι1 αΰιοΰ συν τοίς άλλοις παοέΐ,εται είς τού; Δήιιους χαί κοινότητος «ό διχαΐαο- μα νά ίφαομόοουν τ«ν μίαν άπό τάς δύο ηοοβλιιεομένας υπό «ου Ν. Δ. φοοολογί άς δια χήν Παύσιν χαί λβιτουογΐαν συσ οιτίω» δια «ούς άνέογους. Τό Ν. Δ. άκβοτάλο «οος ίκιύηωο.ν κροχειμένου νά χαταηθί είς «ήν κοινο¬ βουλευτικήν βκιιοοπή» «ής Ιςουσιοδο- ιήσεα>{.
  ΕΒΙΔ ΚΔΚΒΥΡΓΚΜΔΤΔ ΒΔ ΕΚΔΙΚΔΣΒ..Ν
  Κ«τ« τίιν Σύνοδον τού μηνός Ί»-
  νονειρΐβιι 1932 θελονν έχαιχαοθο υπο
  τ&ν Κ»χοβρνιβδιχ((Ην Κρήτης τα έ{τ|(
  Κ·κβ»ρναμ«τ«:
  Είς τβ Κ«χο»ργιβδιχ«ΐον Ηρακλειον.
  1) Την 8ην Ί«νο» βρίου 1932 εκηρύχθη
  Α Ινβρϊ.ς τής Χονβδο», 2) Την Ι2ην
  θέλει ιχδιχ·οβ3 η ηοττ* Κοινστ. Σινβ-
  π«Ββ»ντλχη, έηΐ διγαμία, κατηγορίαν,
  χ «Ι 3) Την 22 «ν η κατα Μανοόσον
  Κ·τβ«μ«χη.
  ΕΙςτβ ΚαχβυργιοοΤχεΙον ΛασαηβΙο».
  1)(Γήν 9<ιν Ί«νβ»αρίο» 1932 εκηρύχθη Π ίναρςις τής ϊυνόοονι. 2) Την 15ην θέ¬ λει εκοικβσβή ή χατα Ί. Δρακουλαχη. Γ·Μρν. Φουντουλάκη καί Έμμ. Κβκ- χολάχη έηΐ πλβατβγραφία, κατηγορΐα χαΐ 3) την29αν Ία«οι>αρΙβυ έ. ί. η χ«·
  τα Γαροφχλιάς. χηρ«{ Ί. Μουντο»φ4·
  Ηη εκι η«ι6«χτβνΐα.
  ΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑί ΠΑΡΓΡΑΦΗΣ
  'Γπδ τοθ υπουργείου τί)ς Δικαιοσΰνης
  βποστάλτ) πρός δημοσίευσιν «δ διάχαγμα
  κερΐ ηαραΐάβε»; τ6ν προθιομιβιν χιθ
  νέμου 4428 ηιρΐ «ροΊεου ίΐ/Χΐπής ηα-
  ραγριφής χλπ. Δι' αυχβθ δρίζτχαι δΐι
  ή έν άριθμώ 1 χοθ ά^θρου μδνου χοθ
  νό:ιου 4428 τής 23)31 Αύ?ο6οτου 1929
  «ηερΐ χρόηου δΊαΧϋΐη'ς χής νΐαροιγρα-
  φΐ)ς βπαιτήαεων 6κοκειμέ·ων είς
  ηαραγραφήν μεχά την άραιν χοθ 9ι-
  χχιοοταοιου τρίμηνος κροθεεμ κ,
  ώ( χχΐ αί έν άμθ|ΐφ 2 χοθ αύιοθ δρθρου
  ηροθεαμίαι χρι»ν μη»βν %%1 ί δς Ιχους
  αίτινες παοετάθηοαν, τ>αρατν(νοντ*ι έχ
  ν»οϋ επί τρείς είαέχι μήνας έκαοτη &κδ
  της λήξετβς «τ]ς χαχά χδν νόμον 5>32
  κβιρβχάοι»;. Ή ίοχύς τοθ
  (Ιρχεχαι άηδ χτ}( ίημοοιιάοιως
  ΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ Δ1ΚΑ1
  Δι' άκοφάϋεφς «ου Υπουργείον χον
  Οικονομικόν Ιπιτοβαβΐαι ή διά συμβι-
  βασμοϋ χατάογησις των ίκκθβμάιν φορο
  λογικόν δικάν. Σϊβΐικώς εκοινοποιήθη
  Βθός τάς Ιφοοιαχάς δοχας χον χοάιου;
  διαιαγή.
  ΕΡΓΑΤΙΚΑ
  χοθ δηουργεΕου χί]ς Έθνΐκής
  Ο!χβνομ(ας χβτηρτίοθη οΊχταγμα, δια
  «οθ ί«οίθ« καθορΐζονχαι αί άϊειαι χαί
  αί δπερωρίαι τ·ν έργατών καί δπαλλή·
  λνν τ&ν έκιχιιρήβηεν, ιίς τας οποίας
  Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  τβΓ έξ 'ΑΗτ] &■> ΐΒήαΐις το Δ-
  ι Συμβούλιον τε Ο Έλλην κ Ο
  ΌργανιομαΟ ΤουοισμοΟ ή)χολήθη διά
  μέ τό ζήτηιι* «ής γεν κοιέρας
  ξ τοθ ϊαατερικιθ τθ"ριομι5θ.
  Έξητάοθτ)θαν ίδιιτίρω; τα ένδ»ι-
  κ ,υίμενα μΐτρα πρός .ξααφάλισιν άνΐτ»
  τίρας διαμονί); ι! χά διάφορα κ«»τρΛ
  πΐραθεριομοθ »«|; Ελλάδος, επί χ$ προ-
  δλίψει δτι λόγφ τής διεθνοθς οίκβνομι-
  ά ί
  ττ^ς
  είς τίς διατί-
  ψ
  κί)ς κατασ-άοιυς καί χδν
  Πΐρί ου/οιλλάγματος μέτρυν, πολλαί τ&ν
  κατ' Ι τος ταξιδευένχυν είς τδ ίξ<οτ«ρ κ^ν δέν θά ίυνηθοθν ,φίτος νί κάμουν ται οθτον χχξϊδιον. Εκρίθη μεταξύ αλλων 8τι έπιβαλλιχαι ιδιαιτέρα μέριμνα διά την δελτίβοιν χ&ν ροιις λουτροπόλεΐί, κ .θώ; καί ή μιλίη τής χοηΐΐμοποιήαειος διαφόρων οίκημα· των ιιρδς καρνμονήν ηαραθεριαχΑν εί: νίνχρκ, σ«ερ ύιενα έηαρχβν ή καί ιύ προαώϊΐιον ξενοδοχεΐων. ι Εί( νέαν συνεδρίασιν χςθ ΣυμδουλΓθί ίντδς τίς Ιίϊομάϊος ΚΑ©-ΡΙΣ©Ηι,ΛΝ ΤΑ ΠΟΕΑ Ε3ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΑΙΟΥ Κατά τα άποφασΐσθέντα ώς ανωτέρω, είς «ούς παραγωγούς τού ελαίου θά άπονεμηθοΰν βρα^εϊα νιατοτιΐν δηιιοπρασίας προκη^υισομένη^ αυθημερόν. Δια τής βχετι*ής πρθ^ηρύξεως όρίζεται ότι τα πρός εξαγωγήν -ο β-χ θ·>. άνέ#Λ5θυν είς 3 1)5*
  έκατομμύρια ο/-'δ<>>ν ελαίου,
  ήτοι 1 1)2 έχατομμύριον
  Κερκύρας, ?Ι»Ο χιλιαδες Αέ
  σχου, 5 5>Ο Κρήτης, 2;ίΟ
  Λευκάδος καί 2ΐ»Ο Μάνης.
  Ο ΜΠΡΙΑΝ ΟΑΡΗΤΕ1ΤΑ1
  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣΤΗΣ ΒΟΔΙΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου
  (τ'ΐύ άντα«ο^ριτού μας).—
  Τ/,λεγραφοΰν έ/. Παμΐοίων ότι
  ό ύπου(»γος των Εξωτερικών
  λ. ^Ιιιοιάν παραιτε'ται όριστι·
  ς ένεργοΰ πολιτικής.
  ά τ£ς αύτάς πληροφορί
  «ροβλέπεται γενι-κώτερος
  ανασχηματισμός τής Γαλλικής
  γ,ηη
  Θ4 Ιξεχασθοδν ι!5 κίιπρον
  ματα τα αχ»χ ζόμΐνα πρός χδ
  ϊλινζή-!
  μ
  χικΐν οπηρεοιών καΐ τ&ν σιιγγενδν έπι-
  χειρήοιω", τδοον διά την θερινήν περίο¬
  δον, οίον κ «Ι διά τδ μίΐλον.
  Η 01Κ«ΗΟΜΙΧΒ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΣΥΝΕΡΚΕΤΑΙ ΤΗΝ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ
  (τού
  Καθ1
  β Ι3ΜΚ ΠίΡΙ Χ4ΡΤ0-ΗΜ6Υ
  'Υΐιο ΤίΟ δπουργεΐοϋ τώ. Ο[*ονομ·χ*ν
  χαχηρτ'οΒτ] μίνιμος ίπιτροπΐ πρός επί¬
  λ ε άναΝυπτέντνν ζτ,-
  η φμογί τοθ νίμιυ ηερΐ
  χαρτοαήμου. Είς την επιτροπήν ταύτην
  έκκροοβηεΐχαι κκΐ χδ Έμκορ. Έπιμι-
  ληιήριον Άθην&ν, κρός τδ οποίον δίο«
  ένδιχφερέμινοι δ.ά
  άπορίας κροκεμί-
  χαρτοοημανοειβ; έμκοριχών
  η μ
  λυσιν χβν εκάστοτε
  τηματνν έν τί
  V
  ά/ΐευθύνωνται οί
  τάς έμφχνιζομίνας
  νού κερΐ
  εγγράφων.
  II
  :ΗΦΙ1{τΟΗυ|| ΙΙΗΗ1ΕΙΗΙ
  ' Έν οχέοιι μέ χήν καραοιιιυήν σία-
  φιϊδψώμβυ δια «δν στρατόν, πληροφο¬
  ρούμεθα, βχι μεχαξύ χοθ δπο,ιργειΌιι τβ ■
  Σΐρ»ιιι»τ!«&< χαί τοθ Λΰΐονομου Σια- φιδιχοθ Όργανισμοθ συνεφωνήθη ή ά· γορά τής σταφίδος πρδς 6.30 χαχά λί 'χραν. ΔΙ ΕΙΙΒΡΙΞΕΙΜΒΒ ΔΙΣΜΒΒ Τό ύπουογεΐον τώ» Ο1<ονοιχικών δι* έομτινευίΐκής ακοφάσβω: «ουγνωοίζει δτι 8έν δύναται «Α χοοτ)Υ«}θϋ άναστολί] Ιχ««λέοβ~ς ένιαλμάιων ποοσωπικής κοο τήσιως δι* δφβιλομένους δασμού; πρός τό Διιμόαιον !οι~ καί δν δ δφίΐλέτυ; είναι ακτήιιοον. ΪΒ ΖΒΤΒΜΔ ΪΒΪ Ϊα¥υ Υπό «ί)ς αρμοδίας, 'Γκηρισίας χοθ 'Υπουργείοιι χτ}ς Γεωργίας γίνεχαι τ) προεργασία διά την αγοράν χοθ πεσια- σιύονχος ελαίου, «ών καραγβγην ώς Προ6λέ«ει χδ τελευταίως ίη^οσιευΘΙν δια ΐβγμα «κερΐ προσΐασίας χοθ ελαίου» Κα.α τάς ογετιχΊς «ληοο^ορίας αί χι- μαΐ τοθ ελαίου ουδεμίαν εσημείωσαν σχε- δδν Οψωοιν, γεγονδς οφειλόμινον παν- χοθ είς χ*ν δισχαχχιχδχηχα των Ιμπίρων ίπ»ς ηροβοθν είς νέας αγορας, ηρΐν τ) ια ηβύΜέ να αποθέμαχα, Β ΜΕΙΟίΙί ΤΟ1 ΔΗΜΟΣΙ&Β ΕΣΒΑΒΒ 9 Ίανουαρίου άνταποχριτού μας).—· 3. αγγέλλεται ή Διεθνής '.κή Διάσκεψις άπεφα ΦΟΝΟΣ ΛΗΣΤΟΥ Χ3θ ύποϊΐοιχηΐοθ χωρ:- Κ.ιο3άμ·νυ χ. Λυλάκη πρίς χδ υκουργεΤον χβν Έιω:ερικ»ν άναφέ- ρει 2χι άκδαπαομα χωροφυλάχαιν δπδ χδνανθϋπασ «ο ί)< Βχσιλάχην, έϊριθίν είς θέσιν Κάοΐελλον χ«)ς Γραμβούαης αυ- νεπλαχη μεχά χοθ ληοιοΟ Κουνελάκη. Αποχέλεομα ,ί)ς ουμπλοκής δπ«ρςεν δ φίνο; χοθ λησιιθ. Β ΠΙΘϋΒ. ϋΙΡΟΣ ΣΗ.ΕΡΘΙ Τό 'ΑσχεοοθΛθπεΐον Άθιινών διά χη λ«Υθαφήμα»ό; «ου «οός χά Λιμένος- χβΐα χαί χά Γεαιργικά Έκιμβλητήίΐα γνωοίζβι 8(1 ηιβανός «αιρός αήμβρο* Κυριαχήν «αί κΐς δλόκληοον σχιιδόν την χαιραν φέ0εΐ8 αΐθοιος τ κατά δια λβίμμαια νβφβλώδι,ς. Θίομοχρασία ΒΒ Οίκου ως χθβς, δνβμοι νόΐιοι ίως ου χιχοΐ ασθενει; ή μίτριοι. ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΙΝ ΑΕΑΤΙβΜ 23ην τρέχοντος. Κατά «ά θϋγκεντραθί^τα μίχρι τής Ί·* Έλληνική «νιποοσωπείσι οτιγμί); σιοιχ»τα είς τό Γενιπΐν Α^γι θάάναχωρήπη έξ Αθηνών την οχήριον, προκύιττει δχι χά δημοσία Ϊ33- "" 5* τοθ παεελθόχχος μηνδς &πελ«Εφθ?)9αν κ «α 14 50) 00 δραχμήν τ6< πραγμα- τ·3ΐΐοιηθί»των χαχά τό αύδ χρονικόν διάαιημα χοθ 1930 Σημειωτέον βτι δπς- λείκονχχι αί είαηράξ«ι; 16 άχίμη χαμεί- «ν. (ν ιίς χαί τίθ χαμιίου είαπράξεων Άί ΧΥΝΑΑΛΑΓΝΑ ΛΙβΒ αβ1. ·β»Τ«— Γαλλικον θιοαΐνι Ό ΓΒό·ι Κ Μαακε» Φ 261- 269.- 77.60 3.94 3.09 11.10 II.- 18.20 11.11 271.- 281.- 78.- 4.04 1.10 11.49 39.-ί 18.90 19.36 •Μ.- Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΕΤ1ΒΑΙΝΕΙ Σ1ΜΕΡΟΗ ΕΙΣ ΑΕΒΑΑΕΙΑΚ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τηύ άνταποκριτού μας).— Αυριον (σήμερον) ό Πρωθβ πουργός κ. Βενιζέλος άναχω , Γιεί δια Λεβάδειαν ένθα τω έτοιμάζεται ένθουσιώδης υπό |δοχή υπό των έκεί φιλελευθέ ρων. ΑΕΝ ΕΠ1ΒΕΒΛΙΟΥΤΑΙ Η ΠΤΒΣΙι ΤΒΪ ΔΒΑΔΑΡΙΒΪ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρί· ου (τού άνταποκριτού μας).— Την «ρω'ιοτν ελήφθη ιηλεγραί φημα παριστάνον ώ; έπικειμέ νην την πτώσιν τοδ δολλαρίου< ♦Η πληροφορία αυτή δέν έπε βεβαιωθή μέχρι ιής στιγμής. ΚΑΤΪΔΙΚΗ ΕΙ! ΒΙΗΑΤΟΗ ΤΟΝ &ΟλΟΦΟΚΟΝ_ΤΟΥ 2Τ1Μ0Υ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιανουάριον (τού άνταποκριτού μας).— Σημερον εξεδόθη ή άπόφαα.4 κατά τής σπείρα.- Σωτήρχαινα τής Λεβαδείας ήτις ώς γνωστόν *πήγαγε καί έδολοφόνησ* τόν μικρόν Στάμου. Έκ τούτων οί αρχηγοΐ τής σηείρας Σωτήρ χαινας, Δανιήλ καί Λουκδ4 κατεδικάαθησαν είς θάνατον* Είς τούς λοιπούς επεβλήθη τ) Π0»νή των ίαοβ(«ν ~