99009

Αριθμός τεύχους

3061

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙ^Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥπθΓΡΑφΕίΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ
  ΑΡΙθΜΟΖ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 18
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο
  ΤΡΙΤΗ
  12
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΛϊ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1916
  ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.061
  "ΑΝ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΛΑΣ ΜΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΟΑ ΕΞΕΛΘΩΜΕΝ ΒΜΝΟΙΙ ΝΙΚβΤΑΙ,,
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟν.
  (Άιτό τόν Ι*(Ρίον»)θένΐα δ«ό τού κ. Βενιζέλου μνημενώίη λόγον
  χατά τό δοθέν πρός τιμήν χου γβϋμα ΰ«ό τής Ένώοβως τδν σν·
  νοικισμδν Γαογαςιέιτας, Μπκουγιάννη «αί Πλάκαϊ, δημοσιεύομεν
  χα«α>τέοα> τό μέοος τό άναορβοόμενον βΐς την προσέχη Διάσκίψι»
  των επανορθώσβων «αί τϋν 8* γένει οΐχονομιχή** μας κατάστασιν):
  «Γνωρί&βτβ δτι μβχ' ολίγας ήαέ- δβξιά, διότι απλώς ευχόμεθα ν' ά-
  ρας συνέοχβται βίς την Λωζάννην
  ή ονναιάσκεψις των έπανορϋώσβ-
  ων. Τό έργον της κάθβ άλλο παρά
  ιϋ «όλον θά είνε. Ή απόφασις
  τού αμερικανικόν Κογχρέσσου, τό
  οποίον διβχήρυξβν δτι 6έν εϊχβ
  διατεθειμένον νά βγκρί-ΐ'α άναθβώ
  ρήσιν τής ρυθμίσβως των όφ« ιλο
  μένων πρός τάς Ηνωμένας Πολι·
  τβίας πολκμικών χοεών, καί τό γβ-
  γονός δτι ή Γαλλια καί ή Γβρμα
  νία πρόκβιται νά διβξαγάγονν γβ
  νίκας εκλογάς πρός ανανέωσιν των
  Βουλών των κατά τόν προσέχη
  Μάϊον, βΐνβ βεβαίως σοβαρά έμ πό
  δια όπως πραγματοποιηθή άμέ-
  οως όβισΐικτ) λύσις, άποκαθιστώ-
  ποδβιχθοΰν τοιαϋτα, καί δέν σταν
  ρώνω έπομένως τα χέρια, πεοιμέ-
  νοντας τό άποβησόμ«νον. Τουναν¬
  τίον γνωρίζω τάς μεγάλας δυσκο
  λίας εναντίον των οποίων πά-
  λαίομβν, γνωοίζω δτι, άν δέν κά¬
  μωμεν τό καθήκον μας, διά νά
  τάς ύπβρνικήσωμβν θά επέλθη
  χαταστοοφή, τή; οποίας άντιλαμ-
  βάνομαι καλώς 6λην την τραγιχό-
  τηια. Άλλά γνωρίζω έπίαης δτι,
  ά"» έντβίνωμεν δλος μας τάς δν-
  νάμβις, «αί σωματικάς καί πνβυ»
  ματικάς καί ψυχικάς, θά εξέλθω¬
  μεν νικηταί. Καί δλοι άνΐιλαμβ -
  νβσθβ ποίον χολοσσιαίαν σηιιααί
  αν διά τό μάλλον τής χώρας θά £-
  σα την κλονισθεΐααν έμηιοτοού χη ή νίκη αυτή. Διά την έντατικήν
  νην, ά*βυ τής οποίας καμμία ρι£ι- αυτήν εργασίαν προαπαθώ «ά δί-
  κτ| ΰβραπεία τοϋ καχοΰ, άπό τό δω πρ&τος τό παράδβιγμα λησμο-
  δποίον πάσχβι δλος ό κόσμας, δέν νών, δσον ήμπαοα, τα 68 μου χοό
  ιίνβ δυνατή. ν>α καί παοαβιάζων διαρκώς τό
  'Αλλ' βίνβ τόσον γβνική οήμβ- οκτάωρον τή; έογασία:·
  ρον ή άναγνώρισις δτι ό κόσμος δ-| Έκεΐνο πού ζητώ άπό τού; συμ·
  λος αποτελεί μίαν αλληλέγγυον οί- πολίτας βίνβ «ά έργπζωνται δσον
  κονομικήν οικογένειαν καί δή δ ν ήμποροδν »έ περισσοτέραν δρβ-
  άφβϋοΰν νά καταστραφουν τα πβ |Ειν, διά ν' αΰΐάνουν δσον τό δυ-
  σήμβρον νατόν την απόδοσιν «ου έργον
  μεταδοθΰ των» Τού; ζητώ έπίσης ν' άποφιύ
  ρισσότβρον πάσχοντα
  κβ&τη, τό κακόν θά
  ταχέως «αί βίς τά λοιπά, *ιΑ Οά
  έκιββό τοιουτοτρόπως είς τόν μβ·
  γαλβίτβρον κίνδυνον χαί τό οικο¬
  νομικόν καί τό κοινωνικόν καθβ-
  στώ; τοΰ κόσμον, ώατβ νά μην
  μένη άμφιβολία δτι «άς την διά
  σκέψιν τής Λωζά«νης Οά ηροβτοι-
  μασθό τουλάχιστον ή όριστικτι
  λύσις ή όποια πρέπβι. νά έλπίσώ
  μέν ότι θά πραγματοποιηθή πρίν
  νά συμπληρωθή ό νέος χαόνος.
  Άπό τήνόμιλίανμουθά συνηγάγβ
  τε βεβαίως τό συμπέρασμα δτι μο¬
  λονότι δέν παραγνωριζω τάς δυ·
  οκολίας πρός τάς οποίας πολαίο
  μβν, εχω ακράδαντον πεποίθησιν
  δτι θά τάς ύπβρνικήσωμβν. Καί
  είμαι ιύτνχης διότι ή«ουυα άπό τό
  στόμα.σας Οτι δέν σνμμβρ»ζβσθβ
  τάς κατηγορίας τάς οποίας άπβυ*
  βύ·βι ή αντιπολίτευσις εναντίον
  τής αίσιοδοξία: μου αυτής, καί εί
  μαι βέβαιος δτισυμμεριζβσθε «ού
  ναντίον την αισιοδοξίαν μου.
  Διότι ή αίσιοδοξία μου δέν βίνβ
  παθητική, άλλ' ένβργός. Δέν π.·
  στβύω δτι τά πράγματα θά έλθουν
  γονν κάθβ τχβοιτιήν δαπάνην,
  <«αί νά προσπαθοδν νά άπαταμιβύ ουν άπό τό ρίοόΓ>ηαά των Ινα πε¬
  ριθώριον αυξήσεως τοΰ εθνικον
  πλούτον, καί ασφαλείας διά τό
  μέλλο ν. 'Αλλ' άπό τούς βύπόρονς
  συμπολίτας μας ζητδ άλλο πράγ-
  μα. Τούς ζητώ ν' άποφβύγουν μέν
  κάθβ δαπάνην, ή όποία θά διηυ-
  θύνβτο πρός τό έςωτβρικόν, καί
  δέν θά έηανρφέρβτο ώς χρυσή βρο-
  χή είς την εθνικήν μας οίκονομί-
  αν, %ά μή ζητο€ν δμως διαρκού-
  σης τής κρίσεως νά περιορΐζουν
  τάς δαπάνας των, άλλά νά διαθέ-
  τονν τουναντίον όλον τό βίσόδη
  μ·» των, διά νά καθιστοΰν τάς σν-
  νβπβίας τής κρίσεως ολιγώτερον
  αίσθητάς βίς τούς άπορωτέρους.
  Διότι οί έχοντες την εΰπορίαν καί
  τόν πλοΰϊθν ποέπει νά μή λησμο-
  νοΰν δτι άσκοΰν κοινωνικήν λβι-
  τουργίαν τής οποίας τα καθήκον-
  «α δέν έχον ν υποχρέωσιν απλώς
  άλλά καί ύπέρτατον συμφέρον νά
  έκτβλοΰν^Βύσυνβιδήτως».
  ΟΤΤΟΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ ..Η.ΖΟΗ.
  Η ΕΙΡΗΝΟΛΟΓΙΑ
  Τά διβθντϊ ζηιήματα «1*ι αΰιήν την
  ΟΙΐΥμίΐν ή πλέον Ινδιαφέοουθ ι χουβέν-
  «α τοΰ χατρβνβίου. "Α*ούονται αιβτιχος
  γνωμαι ηού 4ξ>ζουν τή» *ιρτίμ·ρον Α¬
  θανασίαν ιτ] κρινανοαφΐκής σ'ήλη'.
  Είς τό «τ-<—ηϊαν, ^ώ α ιτοο»θέί, ίίνας Ιφησνχάζων Αναγνώστας έφίΐμ«οιδβ)τ: — Μ1 ίξπγΡατβ ιο3 ΥΐαΊ δμιλοϋν γιά ΙίοήλιομΓί): τί* στιγμΛ ά^οβάς πού Ρλα τα «ο^*η -»πζαο_<5ουν άίόμΐ) οι'ιμφωνα φΛ!α$ χσ. ι!οι-ω; είκονομι ; συμφαιΐ; Καί ο ίιΐί'όη,ος «οΐΒβνολδγος» ά«ί· ΐίοχου· π-ΛλοΙ «0 0 ν.είνοΐ)ν οΐΐμίθον τίΐν ίο«6ι»)θιν σ*τι>. 'ΑιχλΒΐςΙ
  Ό«ι»ά«ις ουμοίαι/ΐα μ* «όν γβίιονά
  σου—αύ«ό ©Λ η6 δΐι ηθέΗ«ι νά μίΙ*Βς
  δοπλο,; 'Απβναντίας 1 Όσο πβοισσόβί·
  ς,βς συνθήκβς »ά»βις, τόσο ηΒς)ΐσοό««οα
  κανόνια χ0ίΐάζΒοαι. ΚαμμιΛ ουν^ή»»)
  Λΐν άξίζίι πϊοισοοτιρο... ΛηΟ τό χα^ιί
  6πα·- είς τό δηάον ιϊ« γραμμέ'Γ. δί
  βίτ ύπάοχα δύν.μις (κάνη νά ϊήν χθμ«
  βαστή.
  —Καί τό διβθνές δίκαιον ασραχαλό;
  —Τδ «.βθνές δίκαιον Ι Σπ(η δηό
  διαθ-ή καταπχ^υτ',ν. Παίθ'υι κάΰκ φοοά
  τΑ σιόματα χαί τΑ χρώματα τώνΐσχυ
  οον Ιπιοκτ«)<ών «ού ύηοχθϊά)*ουν τούς ., ά76«ίϊς ί»οι«ιασ*άς τα«ν νΛ υ- ποκύχιουν είς δλα «όν τα ΚΜΐιςίτσια. Ό μέγα; πόλϊμοι δχι μόνον δ4ν κατέ- λυσο »ό χαθβσίώ; της πεοιφήμου Ινό- πλου βΙθιΊνο;, ΑλλΑ χσί τό £«ίπκυσ«. τό ύκέβαλβ είς αςτιωιέοαν, ΙηιστΓ,υονικαι γάνοοΓ1 ν, Ή δι*λαιματία δνα· β νά σβοβίοτΐ «Ις τού; λαούς άν»ί »ϋς μεγάλτΐς χιμηΐοας τ,νΐς χαθολι*ή; «αί δοισιι.τί: *?ρΰ»πς, τά μβρικΑ σύμ- φσΐνα—χ^ν ίΐοήνην χατά δόσβις, ΐόκου χαΙ χοόνου—τά Εΐοηνάχια, ά» κροτι- μαιι. Άλλά χαί αυιά—χα.ά βάθος— βΝλ άοματοομένα μέΐοις Οδόντων.^ Άλ» λοίμο*ον ιΐς τοίις αόπλους Ι Μ" §ν ΒΪτβ; Δέν γνα>ο'1>—μολονότι τό (ΰχομαι
  μ· Βλυν μου «#ιν χαοοιπ—ΕΛν θά Ιλθΐ)
  ήμίθα *αθ" τ|ν τά »βνη θά λύουν τίς
  διαιροδάς των μ! άλλον ιοόηον ί««ό;
  ιή; ανθρνποσαλάτας ι δ ν ηολέιισν,
  Φανΐοζομαι ομάς β» 6 ανωτέρα ουμ·
  ς οντύ"Π)σ8 την Αλήθειαν γυ-
  μνήν: Ή ήα»οα αύΐί) ?1νβ πολύ μι-
  κοΛ'ά Ι Ή σ«λτ7ςί) ικΐοα ι ου κολέμου
  «αί ή κηίοασις μά; δ<ομε μβιο φιλιν- θο<£*ους άηό ποΙν—ά; τό ιΐιοΰμε* ?ιρι 1—Αύιο Ρμω; δέν Αοκβϊ διά χαμ- αίαν αίοιόόοξο» Λθόβλεψιν. Ό πόλβιιος ύχάβΐίΐ μέσα είς τίιν φύαιν ώς νόμος θβμίλιαιδς, Οί ίτοκλισμοΐ δέν θά πσύ- σ υ/ κοτέ είς τ5 θέατρον τού κόσμον. ΤΑ Ατβλως ώυλισμένα νλαίσματα, άΊο· μα ή ναΐ βΤ,δη δλόκλτιοα, ΰποκύΊετουν Υθήγοοα ή ΙΊλεΙπουν Δέν ύπάοχβι κ αι νίνα Ιλβος χαί καμμιά... χοινωνία Έ- θν&ν ϊχανή «Α τα σώστ). Ό δνθρ,ω· «ος θά »ή«ε διαθέιει τίιν δύναιιιν της συνειδήσεως, κου μετέβαλε κολ' λά κοάγμαΐα της ζωης ώ: τώοα καΐ αποοβϊ νά μβταμοοφώοτι τΛ πάντα. ΙσακΙ ΆλλΛ μέχοι ποίου αηιιείον; Καί ?ια μέσου ιτοίων πβοιπβιειδν ; Κανβίς Κέν μηοο^ΐ νά μαντβΰστι 1 Είνε τόσο δΐ'>φοοβιικό τό Ικίπβδο
  τοΰ πολιτιαμοΰ ποϋ σιέκονται οί διά
  | φοοοι λαοΐ ώίτβ μόνον μβταξύ των «ύ
  θα>ΚΜΐ<«ό)ν—καί τούτην ωρισμένον·— -—νά διαβλέητ] »ανβΙς την δΐ'ντ»τότ«ιτα συμβία>σιν. Άλλά «Ι είνε οί λαοΐ ιύιοι
  υαοοσιΑ είς τόν άλλον κόσμον; Καμ
  μία θΦμαντικί) ο'ισιοδοξία δέν Ιπαοέ
  πβται—έσιτο καΐ μέ τό οικονομικόν
  ποόβλτιμη Επί ποοΜειιιένον ώ; «λυδΐαν
  λίθον». Γι' ούιό Λ»θιβώς ή Βίοητολο·
  γ(α τής έποχής δέν μοΰ φαίνβιαι ιταο.0
  μία οκοπιμόΐτις πολιτι-ής φύσεοος. Κα·
  τα βάθος τόν λόγον ίζακολονθοϋ* *Λ
  έχουν ΐά δεδοιιένα τοϋ ποοχθΒσινοϋ
  κιφΐνειολόγου—«Α δΐδομένα τοϋ ηο-
  λέμου
  ΑΣΜΟλΑΙΟΣ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΚΑΤΙΝΑ.
  Έκανΐρχέμεσχ «Ες τό ζήιημα τοθ
  άδιαβέτου τβν χαην£>ν χ«1 διότι Εέν δύ¬
  ναται νά {κ<ρΐμ^ (V ίίκιρον χ«1 ϊιίτι 5ι' ώρισμίνχ διιμίρίσματχ τβθ ΝΐμοΟ μας καΐαντ^ ζήτημα δη<&ρξ«ος χαί ζ«τ) Άλλά καί διότι έπιβ^λλιτβι ν* ίνδια- φρθ^ τό χράτος ίσον ,χαί δπιος ένδιι» φ»ρθτ, δι! τα καπνά χ%ς ΜχχεδονΙας καί βλλαν κκηνοπαραγΜγβι» μ«ρ«ν. Τό Γειβργικόν μας Έιιμελητήριον λ( αν άξιιπαΕναχ λοιτιον έζήνησΐ διά τοθ έν άλλις στήλη δηΐΑοσιευεμίνου τηλιγοα- φήματος ιήν χραιιχήν αντίλτ,ψΐΛ &>ζυ
  τή; Οποίας ουδέν χατά το ΐταρον τουλά¬
  χιστον δύναται νά γΕνΐβ πρός διέυχίλβν-
  σιν των καπνοπαραγωγβν μας.
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ-
  Με την άγγιλθιΐοαν άπο τοθ Σ»6
  βατου λύσιν, ή' ϊϊ«»ι ή Κυβέρνησις
  ε!ς το φλίγον ζήτημ* τοθ ελαίου, 6πο-
  ΘΙτομιν δτι τά πράγαατα διιυθΐτοθνται
  ριζικ&ς ή οχιδον ριζιχ&ς, Καθορίζεται
  Ιχχνον ποσόν έξακτίοιι ελαίου έκ Κρή¬
  της, ένιαχύονται δέ δι' αηονομής είδι-
  κ%ν βραβείων οί έξαγιογεΐί ώατε τά έκέρ
  χιονχαι πλέον τά οίκονομιχά ηλΐονεχτή-
  μϊΐα χαί ή ιδχταία ισότης Ιξοπηοΐϊή-
  σιβς τβν ουμφερόνΐων τόαον τδν ελαια-
  παραγαγβν 6οον καί τβν έλαιοεμπίρω».
  Διά τ«.0:ο χαί νομίζομεν δ τι «αί ο( πρβ-
  τοι χαί οί διύτιροι, θχ θειβρήαουν |χυ-
  τούς άρχο6ντ»ς ίχανοπο.ημένους έχτί];
  Κυβιρνητικτ]; άποφάοινς, ωίτι νά παύ
  ση χέθε μιταξύ των νευριχίτηο, χαθοδτ)
  γηθ^ δέ αργότερον τό Βλον ζήτημα νΌ
  ϊλαΐοιι είς γενικωτέρας αποφάσει; θετι-
  κβ; ίξαοφαλιζούσα; χαί διά τό μίλλον
  την τύχην τοθ πρ',Γόντος.
  ΤαΓλαί'κα συσϊιτια.
  Κατά πληροφορίαν, την ίτιοΐαν ά-
  νΐνραψχμεν ηροχθές, κατηρτίσθη υλι¬
  κάς τό νομοθετικόν διάταγμ* ηερί τί)
  έρανικτΐς φορολογΕας διά τά λαϊκά αιιο-
  σίτια. Μετ* ολίγον λοιηον τά συσοίτια
  ταυτα χαθ(οχα«ται νόμος ιοθ χρατους
  χαί τίθενται είς εφαρμογήν υποχρεωτι¬
  κός. Διά τό "Ηρακλειον μανθάνομεν δτι
  ΐληίζεται νά διατΕθινται μερίδβς φχγη-
  τοθ πλίιν ή αρκεταί ωιτε νά ίκανοκοιη-
  θβόοιν δλοι οί έχοντες ανάγκην διατρο¬
  φήν ά'ΐογοι Χϊί Βϋοτυχιΐς. Ή τελευ¬
  ταία «ρό6λεψ:ς ανεκοινώθη, δεϊοιιίνου δ
  τι γ Ε οχιτικοί οιολογισμοϊ έν Ηρακλείω
  Ιχουν γίνη ηολθ πρότερον τε Ο χαταρτι-
  σμςθ τοθ έν λέγω δΐ8τ4γμ«τ.9( χαί Ιχαυν
  σχιτιχβς φρεντίίις ηαρά
  των Διοικητΐκων άρχ&ν, &ιχ% κατδπιν
  τής δημ-οιιύΐεω; τοθ Δ',ΐτΐγματος νά
  μην άποιιίνη πλέον ή ή Ιφαρμηγή των
  προαποφχοισθέντων διά νά γ'ναυν 6εομός
  καί έν τή κέλιι μας τά λβΐκά ουααίτια
  τίθβν οχοπίμης πρ$ς τα; οημιρινά( χοι-
  νοονιχίς ίξιλίξιις χαΐ ίν επ δβλλίμενον
  τοπικωΐ άλτρουΕομίν.
  ΗΑΗΜΟΧΙΑ ΑΙΦΙ,ΛΕΙΑ.
  Είς την Κίοθαμον προχΡΙς Ιφονιδθτ]
  καί άλλας έπικΐκηρυγμένως λτιστής. Εί¬
  νε ζήτημα νΟν εάν οπάργβι·" «ίίίτι έηι-
  χικηριιγμένοι χακοηοιοΐ ίν Κοήιτ^, ώ^τι
  «ά πιατιύιται γενιχ&ς δτι ή δημοσία *-
  σφίλεια ίχ»ι καγ'κ>θ|) χιλ·1»; ·1ς την
  ί μα<—συμπληροίμίνης χατά τύ· που; χαί ένκθθεν, τ^ς ϊπικρΐΤβύοης είς ϊλον τό χράτος τάξεως «οί «!βτ)ν—ς άπό ττ)ς άιίψιως Τίύττι;. Διίτΐ ευιιαατικβις • ί θ',δ (βα! έγκλημαΐικοί ηρ4ξι ( «( τό¬ σον δΐαταρααοΐβααιι ««.λοτε την δημοοΐχν 4'φάλΐιοιν ιίς £ονλήρβιις Κβι;ιικα{ ηι- ρυχάς ανήχβυν δπτβΐδήποτι χαί αηό κολλοθ είς τό λΒό Ο1 ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ. Π Ιχ η είοίτι ή έφαρμογή τοθ Νί(ΐοα περ'. ήθι- χής ναί δλίκΐ'ζ ϊμ&φ^ς τ*ν άγωνισΐων Μ^κεϊονίας. Οί Ινδοϊΐιρίιιινοι ηαραπο- νοθντοι καϊ διχαίως Ιφ1 ββον «Ι,ον δο· θ^ σχετ.κ*<, αυτοίς, ρη·α>. 6ηοιχέβεις
  ώατε ή παρατηρουμένη ν»6αίτίρι;σ:ς νά
  δ
  η^
  «Ι Ιαβκ Ιχβς άναίρους παρεξηγήοεις.
  Διά τεθΐο ναί αναμένομεν άπο τίν συμ¬
  πολίτην "Υπουργόν τώ» Σιρατκβτιχβν,
  εί; την ποητοβαυλίαν τοθ οττ3:?υ δφχί-
  λεται ή ώραι» ηραγματοπΐ'ησι'.τοθ δηέρ
  τΓβν Μακεδονομάχων χρχτιχοα ένδιαφέ-
  ροντοζ, η&ν δ,τι άπαιτιΐτα'. ι^Κι διά νά
  τεθή εν έφαρμογή δ νόμος γ,διός. "Αλ¬
  λως τι καί τά λοιπά ένδιΐ?>»ρίμιι/α μέ-
  λη τή; Κυβερνήσεως θά έικΉτμ'Όν νά
  τεθή είς Ιφχρμογήν 6 ν6μ?ς έφ'
  διον μ&λισ«α δπίρχη άπέναντΐ τδν μο-
  χεδονομάχων ώς άνιιλημμένη πλέον 6-
  ηοχρέωοις το9 Κά
  ΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ.
  Είς τάς συναοέλφοιις ι&ι Χανίων
  γίνιται πολύς λόγος διά τάς ίν??ίακΛ;
  ίκλογϋς αΓπνις 6ά διενεργοθκτί προχθίς
  Κυριακήν. Δέ» άκολιίπουν ιίϊ^δ; αί
  έκχλήαιτς πρός τον λαόν δπως έχλιγώ-
  οιν οί αριθ εοι των πολιτών ώς ένοριακοΐ
  έπίτροκοι. Έ5φ ά?« γε τί γίνεται μέ
  τάς ίνοριαχάς έκλογάτ; θε πραγματοποιη
  θοθν 5ύ:«ι ταχέως ί) θά έξνκολοιιθήβη
  εισέτι δφιστίμενον τό πρώην χαθισιώς-
  "Αν δεν άπατώμιθα προικηρύχθηααν αί
  εκλογαί έντος τοθ Ίΐνουαρίοο χαί προ
  μηνός εγένετο ή σχΒΤΐχή προεργαοία, έ"
  ξηνήθη δέ έν πλάτει δ σ«οπός τοθ νέου
  Ένοριαχοθ νόμον. Έν τούτοις τά πραγ-
  ματα έμιινκν Ιω; έκιΐ.
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ8ΟΡΙΟΝ
  ΑΔΗΦΑΓΟΙ
  ΚΑΙ Κ01ΛΙ0Α0ΥΛ0Ι
  Ένίοτι παρα«ΐ)08Ϊ<αι είς ιεολλοΰς Ανθοώηους δα, βϊιη έκ συσιήμα- τοςιΐΐί Ιξ άΊελϋς μόνον δρμβμφύιου κτί¬ σεως Εχουσι νά ΙπιδβΙξαισιν την άδυφαγΐαν καί πολυφαγίαν ώς ηθικόν καί πνευματικόν αυ¬ τών προτέαημα. ΟΙ τοιοϋτοι βνθρωηοΐ ίμφανίζονται χατά πβοιόδου; χοιλιόΒου- λοι κοινδς λεγόμβνοι, χαί μόνον μέ· λτιμα αυτών βΐνβ κδς καί τϊνι τοόηω θά φάγωσι τά καλύτβοα χαί ιεβοισσότι- Οα φαγι,τά. ΟΙ τοιούτοι βεβαίως διά της μεθόδου ταύτης άπαθανατίζουοι τό δ»ομα αύιδν είς τάς 5θανάτου( τής Ίστοοίας δέλτονς. Ό ϊύθύδικος οΰιος κριτύς παντός παοφχιιμένου ιτοάγματος Ιθβυνά καί άναγράιριι μβτά πολλής σα- φηνείις τΑςανθοοαπΙνονς ποάξίΐς χαί &· ποδίδβι βΐς 8 «άσττιν «όν κοοσή-οντα Β- ϋαινον Λιταθανπτίζβι χαί τούς Ανθοώ- πους τούτους οί όιεοϊοι δέ» δύνανται κατ' Αλλον τρόΊιον νά καταοιήσωσι «6 δνοιια αύτδν άθάνατον ή μή διά τής ιιολυφαγίας. Οΰιοι χατά πάντα δμοιά- ^υσι «οός τόν χβνόδοξον χαί Αφρονα Ήοόαταιον 6 οποίος μή δυνάμβνος π4ς »ά χαιασιήαη Δθαναιον ιό βνομα αν« ι.
  ΔΗΜΟΣΙΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον
  ή ποοβαλή «ής γλνχν«άτης όπβο έττα': ΐδ
  «'Εβατικόν ΒΉς» μέ κοα>τανα>νισ·άς «ήν
  ΛΙλιαν Χάοβ,ϋ, τόν Βΐλλ» ΦοΙτς καΐ χον
  Γεόογ» Αλεξάντερ.
  Άναμείναο τόν ύχπΒΚολοσσαν τή: κινη-
  μντογοαφΙαΕ τή» ταινίαν «οί άνεστατωοε
  τόν κόομον μέ τάς φο>καλεότητα( τοϋ Εύ
  Βηιιαϊκοΰ πολέμου «...Σ«ό Δντικό Μί»«οπο».
  Κνοιακάς καΐ εορτάς 3 απογευματιναί,
  άοχόμβναι ά·δ «ής 3ης μ. μ. Τάς καθημ«οι-
  νάς μία 5 1)2 μ. μ. μέ τιμαί ήλα««<αμένας. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήμεοον τό Θινμάσιον πολεμικόν «ινηυι. αοιοΐούυγηιιι «Άεοομαχίαι Δυτικόν Μιιώχον» κον άνε στάτωσβ την Εϋβώπη «αί ■σημιίοοθΒ καΐ ■Ι: τάς 'Αθήνας μεγάλες χιεννβς. Πβ νωνιατοΰν σ' αύΐό ό Γόης Καλλιτέχνης, «αί ό άγακημενος «ών γνναικών Ρισαο Μ πας}*· λεμές «αί ό άληομόνηιος ΟιββμηνβΒχή: τό σε»ν άλλαν (αγων Ντούγκλας Φάξ τού ακβφάΌισι «ήν νύκτα της 21 "Ι ουνίου 356 χαθ' ήν ώ3αν χαί στιγμήν Ιτεν»άιο δ μέγας Άλέςανδοος νά χαύ- ατι τό εν ί* των Ιιιτά θαυαάττον τοΰ αρχαίον κόαμου,τόν πβο χαλλή ναόν τή; Άοτβ'μιδος !ν Έφέσω. Κατεδικάσθη β!ς έκώδυνον θάνατον χαί τό δνομα αυτού είς αΙωνίαν λήθιιν, άλλά τό δεύ τβοον μέοος τοϋ ψοφίσματος άηέτυχβ, διότι τπ δνοιια ίμβινβν έσαεί γναΐσιόν διατηοηθβν ΰηό τοΰ ίοτοοιχοΰ Θβοκόιι- Ηΐυ. Ό ναός ούτο; είχβν οΐκοδομη #5 ΰηό τού βχ Κναιοοΰ τής Κοήιης Χβοσίφοωνος χαί τού υίοΰ αύιού Μβ ταγίνους. Όσάχις αναγιγνώοχοιιβ* τη Όμηηι- κά ί«η καοατηοοϋμβν δ«ι οί ήοωβς τοϋ κοιητοϋ έιοωγον δλό*ληοα μηρία βοών χαΐ ταύοοον χατά τας θυσίας α! οποίαι ήιαν συΐναΐ μάλιστα οί Ικαιόμβΐι, δη- λαδή θυσίαι εκατόν βοδν. 'Ωσαύ ω «αί δ ιτοιη'ής «ή; Ό8υσσβ(ας καοου· σιάζβι «όν ήοαια αΰιοΰ Όδυσσέα ιιολνι φάγον χαί λαίμαογον "Αξιον μνείσς εί ναι νομίζομεν νά άνατρέοωμβν καί ηβοΐ το3 Ήοαχλέονς «τόν οποίον δταν θά Ιδη τις τοήγοντα θά αποθάνη, καο γβι θόρυβον ό φάουγί, τοίζβι δέ τό δόν τι, χουτβϊ δ γόμφιος (όδού;), τοΐζβι δέ δ χυνόδω», παοάγει ήχον συοισιικόν βίς,κινβϊ δέ «αί τα ώια.» Ό Φιλόξινος δ Έουξίδος καιηοαιο την φύσιν διατί αβν τοΰ Ιδοοσιν μβγά- λον φάΌυγγα δπως είναι τοΰ πΐηνοϋ γεοάνου ποΐ υ «βοιασότβαον έπεθύμβι νά γί»ιι ΐιαος ή β ούς ή χάμηλος ή £ λέφας οΰΐί δι1 άλλον λόγον άλλά διά νά αίσθάνεΐαι τή» ήδονήν τής ρ,ύχαοι στήσΒω; των τοοφών πβοισσοιέοαν ώ οαν ΐ(ς «όν φάουνγα δ τα ν θά κατήο- ΐοντο. Τινές λέγουσιν αύιόν φίλιΐθυν ό δέ 'Αοισιοτέλιι; αηλόδβιιτγον. Ό Ικ Θάσου Θβαγέννυ; άθλητής χά τέφαγεν δλόκληοον βοΰν μόνος, διά του¬ το «αί Ικίγοαιιμα διά την άδηφαγίαν αΰιοΰ Ικοιήθΐ] χαί σώζειαι, «εΌραγβν ποτβ μοόνιον βοΰν». Γενικώς οί άθλι «αί τ·ν αρχαί αι ν ήσαν μέν σοματώδεις ούχι δι γβνναΐοι χαί άνδοβϊοι δλλά ά- δτ,φάγοι χαί λαίμαογοι. Πβοίφη,υος "Ελλην πολυφάγος ύπί)ο ξβ* τόν 5 ν. Χ, αΐδτα ο Μ(λα>ν δ
  Κοοναινιάτης χαταγόαβνος 8χ της χάτοο
  Ιταλία; ή δποία ώ»ομάζ«»ο μβγάλτι
  Ελλάς. Ούτος ήτο συγχρόνως ΝαΙ ο
  μιλβόιατος. άθλυιής. ΈκέοδιθΒν !ξ
  Όλυμκιαχοιΐ;, έπιά Πυθικούς, δέκα
  ΊοθμΐΗθΰς χαί ίννέα Νβμιακού; νίκη
  τυοΐονς σιΐφάνονς κάλι];. Ό ΜΙλαιν β
  σταδιοδοόμοσιν βΐς τούς αγώνας των
  ΌλυμκΙτον φέοων Ικί τδν ώ^ων αΰιοΰ
  ΐειρακτ) ταΰοον τόν ό «οίον μβτά «όν
  αγωνα ε'φαγι μόνος βΐς διάστημα μιας
  χαΐ μόνης ήμίοας. Συνϊίθ^ ήαθιβν βϊ·
  χοσι μνών «ςέας (οηλαδίΐ 8732 γοαμμ.
  ίΐ 244 ηρίηου οΰγκΐας άγγλιχάς) καί
  Ιοαρίθαους άοιους καί εΊιινΐ «οιϊς ΐοά;
  οίνου (7 1)2 π«ο(κον δχάδα().
  Σώζβται χαί Ιαίγοαμμα τοϋ άθλτι·
  «οθ τούτου «6 διοΐον καθαθέιομβν Ιν
  μεταφράσιι. «Ποίος βΐνβ^ ό Μ(λην, δτι
  ακό τϋς γτΐς £οή<ασβ τό βάοος «β«ρα- Β»οϋς «αΰρου είς «ήν λαμκοάν «ου Διός κανήγυριν ιϊς «ούς ωιιους «δ ζώον «ό κιλώοισν &". νέον άονάκι Ιφΐρΐ χαβ' δΐην ιύν ίοριίίν... χόψας «6 χοέας τούτου Εφαγβ μόνος «ό^ «ανοον». Ί. ΚριτθΗτάκης , Α1- Ιβιπβηά, Ρϊηπο, β' οίίΓβ άβ- _.ίβ ^οη^ηέθ ίβηιίΐΐβ αίβτίη- ,τηέβ Ιβοοηβ. ΟίίβΓίββ βοηβ Ο. Κ. & V ΕάπιΙηίβίΓαΙΐοη άα, Ιο«γπη1. 1—3 ΤΑΥ ΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΖΜΑΤΑ Η ΖηΗ ηογ Περνα ΤΡΙΤΗ .12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ άνβτβλή πλίβι» 7,44 . ίώοις 5,14 ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΑΙ Εάν ρίίΐ] κανεΐς μια ματιό σ<1ς φωτο· γρ,αφίες κου θημοσιβύονχαι οτΐς Εί'βς έφη μιρΐβες των Βιαφόβαιν μεγάΐοαν 5ολοφό»ων χαί Βιεθνάν ίγκληματιΜν, Βέν μχοο,ΐϊ νά μην αΐσθανθό μ(α Ικπληξι 01έπο»τας την «ομψή έμφάνιοι μβΙ «ήν άψαγη σιλονέ«<α κου Ιχοβν σχεβδν γενικά δλοι ού «οί οί «ύ- ποι. Ό άχάχης μέ «ήν άγο,ιωπή δψι βέν ύ· κάαχβι κια κααό οέ μεο""ές αινί«ς »οϋ Νΐνηματογβάφαΐ). Ή Ββ άτημίληχη ιΐΒΒΐβο- λή μπορεϊ νά βοιΟχι ακόμη οέ κανένα μι· ΜΟολωποΒύ'η ή άσημο θιαοοήκτη. ΟΙ αλ- λοι, οί μεγάλαι, ε!«« κολλβς φορές δχι μό¬ νον άμέμπτοο έμφΐνίσχο: τύηοι άλίά Μοί αμέμκτοο σομκΐΒΐφοΒά: οΐους «οόκονς «ονς καί καχοτι μαρφημένοι καί γλωσοομα- θϊ Είναι στοιχεΐα σχεΒόν (ΙκαραΕτητα για «ην έξάοκησι τού δυσκολοτάτου έηανγελμαιός «ούς. Άλλά ού-.ή ή κομψΑτης, αύιή ή »ύ γένεια «ε*ν «οοκαιν κου σονοββύίΐιν κυλΐές φαρΐς, «Ιναι *|)άγμα«α κολΰ έκικίνΒανα.Δτΐ- σκισιεϊτβ λοικόν, Ν0()[·ς μόν, στοϋί γοη- (εοτιχούς Αγνώσιονς κου γνοοο,ίσατε μιά ββαδυά σΐό ντάνσιγ» καί εχόοεψον σας β»α μιθνοτινδ «αγκό χαί σάς έο ναν ίνα μΐΜβό γϋρο μέ «ό άμάξι «οος. Οί τυχοδιώκται ο«ήν έκοχή μας ίέ/ εί»ε Βνστυχώς κοάγμα οηάνιο «αί άκϋμη κια σχάνια Βιακρίνονται άπό «ούς τιμίους καί τοΰς άληθινά βύγβνβΐς. Τουναντίον ίχονν ■αποια χάοη μοΙ γοητβία άλλοιβτικη κου καταθέλγει τίς κεΒΐοσότβοες φοοές «ό Θύ· ματά του{, μία έλκοοτικότητα κου «ούς §- χβι Βώσει ή χνχχδιαιχακή «ονς ζοοή. Χβειά- (■τα> λοικόν μβνάλη ουσκισΐία νιά «ούς άν-
  θρώποιΐς κου βέν γτηοίζΒΐΐ, άλλοις κινβν)
  «ΐύβτε έκεί κον νομίαατε >ώ; κιάσαιβ στά
  δίχτνά οας ένα «αλδ μπαρμχοϋγι νά βα·-
  θήτι 0(6 σιόμα ενός μβγάλοο καοχαΒ'α·
  Α Μοντίρνβ
  Ένοινιάζεται οΐκία (ί; "Αν—Τάμχια καί
  χαοακλβύραο οικίας κ. Χαιδ^νον άχαρτι-ι
  ζομένη άπό δνα ίσόγβιον δωμάτιον, Β6ο(
  άνώνβια, κουζίναν καί β£άστην. Π1τχ}ο
  Φορΐαι χαοά «φ «. Έμμ. Τοιαματάπη ή
  Έληώτη άβτοχοιφ Άκ—Τάμχια. 1 — 4
  —Άς μή όμιλώμβν πβρίζκρίσβως
  ΟΕ ΠαριαινοΙ Ιμτιοροι τής δδοθ Σαίντ
  Όνορέ, οί ίτιοΐοι ακαρτΐζουν μίαν ίβι
  ΐχΐτίραν συντεχνίαν, αριθμεθααν ήη
  βίον &*·ύ> αίώννν, συνήλθον τελευταίας
  είς τό έιήοιον γΐθμ* τ«βν δηδ τή1
  προιδρίαν .τοθ βοιιλικτοθ Ταιτικ(ρ. Ο
  συνδαιτημίνες ιΰ:ον είς τάς θίσεις τιον
  μετοξύ τβν πατηρΕην χαί τ6ν κια·
  τ»ν, εκατοντάδας μικράν δελταρΐω" ί*1
  πί τΑν δπο(ων ήτο γραμμένη ή έξη"ς
  ψί&οις. «"Ας μή ίμιλίϊιμεν πλέον περΐ
  τί); κρ(οΐ» ». Αί γαλλικαΐ ίφημερΐδες
  άναφίρουααι το Ιπεισίδιον, γράφουν ίΐι
  ή μίθυδος »ύτή την £ηα(αν ίνΐκ-»ινία
  αχν οί Ιμηοροι τής 45οΟ ΣχΙντ Όνορι
  θά Ιηρεττε να εφαρμοσθή" άττα Βλους
  «οας γάλλους πολίτας.
  Φϋθΐχα, μέ τον «οοκον αυτόν Εέν θχ
  {τταυε νά όαίρχη ή χρίαΐ(. άλλ' ιί»ι
  περιττον νά δμιλ$ χανιΐ; διά την κρίσιν
  δ:ον αυτή...ομιλή μένη της.
  —Τό τίλος ενός έξερευνητοθ.
  Ό Γερμχνός ίξερευνητής δόκτοβρ Μίξ
  Κίλλερ,ταξΐιϊεύοβν εί; την 'Αφριχήν·, εί
  μίαν θηρειιτιχήν κιριήγηοιν χατεακαρά
  χθη 6ηο έ·ός λεοντος. Ό Ιξερεκνητήί
  δπβς άνσφίρουν τα 1χ Ντάρ ές Σαλβάμ
  τηλεγροφήματα ίιτεαΐ θθμ« τ6»ν ίθίιιων
  ττον μαύριβν τβθ Μαζάΐ οί δηοΐοι ίτΐν
  φθάνουν είς την ανδρικήν ηλικίαν συντ)-
  ΘΙζβυν νά άντιμεΤΜπίζουν ίνα λέοντα διά
  «ά τον φονεόσουν μέ τα δόρατά την. Ό
  λίιβν 6 δκοίας ίφίνυαε τόν
  είχεν τραυμκτιοΡη δΧίγβν πρότερον άπο
  τό δ£ρυ έδς νιαριθ Μαζίΐ χα( μαινί
  μΐνος Ιχ τοθ πίνοιι εδρίθη άντιμίΐΜτΐος
  τοθ Κέλλιρ. Άμίαως ώρμηιεν εναντίον
  τού χαί μέ !μ τρομερόν χτύηημα τ6»
  παδβν τού χατέρρΐψι τδν δυατοχή χυν»)
  γδν, προτοθ ιύτος κατορθώση νά χρη-
  σ μοηοιήοη τό Βπλβν τού διά νά &μ^νθ9.
  καταθεσεισ|
  καί ηάβα έν γένει τρα· """
  πεζιχή έργ*σία, υπό
  τούς καλλιτέρους δρους.
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
  μέχρι Αρ. 100 000 ελεύθερον «β ν τίς φβρβ».
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  Ή άρχαιοτέρα των έν
  Ελλάδι Τραπεζών έ-
  τος ιδρύσεως 1839.
  Ο Η2ΑΥ Ρθ ΦΥ ΛΑ ΚΙ ΟΝ:
  Τριακέοιοιι πεντήκοντβ θυρίδες είς λ
  διάθεσιν το& κοίνον. Μίοβιιμ» μιχρβν
  Ταχύτης, Άοφάλεια
  Οίκονομία.
  κοινωνικα
  «ΒΥΐποδ Έ-.μεληιηϊίο» *β«-«ίισ' .Λ* "Τ
  νανα·ον «ο» 1«00« «· Εμ·»· Μαλ««ζβπΐ| είς
  δ ίΒοοοε «6 δνομα Νιυσικα.
  Είς «δν ανάδοχον κ»1 τούς γο'βΐς
  μιθα νό Μ«ΙΙ·_______■*"""
  στην πόλι
  —Τό ΣοΒβυτον «αί ή Κ·;ΐα«ί| επέρασαν
  *θΒ άλλο καρ.1 μ« «(|· ΒΪοθησιν «βυ «·ι·
  *"—Χθ»ς δμαις «ά κβ"Υμβ«» ή01»» βιο-ο-
  Β·«ι«αι«ε8α κάπωί.
  -Άς ελπίσωμεν. *βν«τβς. β«ι ή μ·«β·
  βάλη «οά καιβού θό ««Βηλωθή κπβ1ως μέ
  Βοΐήν. .
  _ΑΙ ίργασίαι διά «ήν κατασκευήν ««ν
  είς «ήν «Ιαΐβϊΐν ΤριΜ* ΚαμοΒ*·ν «πβοηγ-
  μινων» άνακουιριθίτιβίων.
  —Έξακολουθοϋ» ή εσταμάτησαν;
  —Την έοώιηηιν αυτήν μάί βιπτβκβσβν
  σομκολί«αι κατά «ήν διάβασιν επ τοΰ ση¬
  μείον τούτο».
  —Καί διότι λ·*ο«ν «δ βογον καβουοιάζει
  την ού ιήν όφιν ήν «αί κρδ μην«ν.
  —Ό ν. Δήμαβχος ίΕοο··ιοβοττ)θη δπβς
  έξεύβΒ οίκόηεϊον κβτάλληλον Βιά την ά-
  νέγεβσιν «όν ΔιΒαοκαλβΙον μας.
  —Τό Εήτημα ώ; γνωστόν « ύ νέοα Διβα·
  σκαλίίου ίχϊΐ χοονϊσυ.
  —Καί είναι άναγχη νά λάβη δνα τίλος.
  —Χάριν κοί τεΐν χροόίων τής κόλβως
  ΜαΙ τοϋ μέλλοντοί «ής σχουβαζούσης νβό-
  τητος.
  —Καί βή είς «όν σοβαρόν ούιδν έπκαι-
  δεητικόν κλάΒον.
  —Ή χοββοτική κίνησις —εάν κρίνωμεν
  άπδ ώοισμΐνα χοβοδιδασκαλεϊα—κεριορίζβ·
  «αι ίκ) «ού παρόντος.
  —Εί;...τάς κινήαβις «είν καθυστείημί-
  νων ·Ηΐίνα>ν τύπορν.
  —ΟΙ όιτοϊοι χεριμίνονν τώοα (κσΐ άσχέ-
  «αίς ήλιχίας) νά μάβονν χορό!
  —Φαίνβται δτι «ήν γενικωτέραν κίνησιν
  έμποδίζΐι ό χαιαός.
  —Ό οποίος ίέν έκέβαλι άκόμη «ήν βα-
  σ,λείαν «ού κλβιατι,ΰ χα>βον.
  —"Ωσϊε ό κολύκ κόσμος νά κεριμένπ «ής
  Άπόοβηες γιά νά χορέψη.
  —Χοριύοον βλέχετι δλ,οι «ίτε—άνεξββ*
  τήιαις καιρόν, «όκοο καί χρόνον.
  —Ή Ιεαιφόρος Κονντονβιώτον.
  —Κατήντησεν, Ιδίως «άς Κ«Β·<>κάς δπότβ
  ύκίρχει ίκεί ή μιγαλητέρα καλακοσμΐβ.
  —Δβόμας μετ" έμκοΒίων άλλά κα4 άμέσων
  κινΒύτων άπο «ά χνκνΜ£ δΜβχόμβνα «βο·
  χαφόοα.
  —Δέ» νπάοχει άμφιβολία δ τι καί Βοσ««-
  χήματα Λά σημιιαιθε·σι εάν «όσον ή έπι-
  σκϊίτι «ου Σ«βανε**ο( όσον κβ4 ή άϋαόα
  στάθμευσις τεεν αύΐοκινήταιν.
  —Έϊακολουθοϋν νά (μπαδίζονν «ήν διά¬
  βασιν τού κόσμον καί γενικώς «ήν κίνη¬
  σιν.
  — Κατά καβ<ίκλήσιν κολΐ^ν σβμχολιτών, σβνισ«έ>μβν «ήν λήψιν ενός μέιρου οΐονδή-
  κοτε έκ μέρονς τώ* άα,μο&ίων.
  —Εάν κρΐνημιν ά πό «ά φείτα μεριχέιν
  ...έβμηιικέις κλβισμένων «σ«καιιέ» έξοχι-
  κήν κϊίνΐρων.
  —Κ αί «άς βσηθβν φεενάς.
  —Άσιραλεβς ύπάοχει κέσμος σήμιβον
  •κου γλιντά στ' άληθινά».
  —Καί κςέχει νά γλιντέ «δ κάται—κατα
  μάλιοτα ούΐήν την σιινμην.
  —Καθ* ή* δλα κβ·η«ι νά είναι Ινα γλέν-
  «ι καί έ»αϊ «ί£αι νοϋι!»
  —Άκό τδν χβοχθισιν&ν λόγον «ου Μ. Β·
  νιζίλοβ,
  — Έμάθομπν δτι ό χαλκέντεβας κνβεριή·
  της μας.
  —"Εχει καταβγήοιι άχδ κολλοβ «ό οκτά¬
  ωρον.
  —Άλλά μήποος «δ όχτάωρον Βέν «&
  I-
  χονν ούοιαστικέΐΕ καταΒΥήσπ καΐ αί κεβισιά-
  οεις.
  —Τδ Βιατηοβί Ι έ κάκοτβ μόνον η αντί¬
  ληψις «ής άοτονομικής άοχή{;
  —"Η ταινία «'ΒΒΐοιικδν Βάλς·) πού Κβο-
  ράλλει άπό χβές «δ θίατρον Πουλακάκη.
  — Είναι άληθινδν θοΰμα—«έλπιον άο'"
  οτούβγημο «όν όμιλοΰντοϊ πινηματογΒά-
  φόν.
  —Σκηνικά μνθικο, μοβσικη γλνκντάτη καί
  1x1 κλβον ή άληομόνητη και έν καντΐ »αΙ
  χάν«ο«· θριαμβεύουσα «όστοική» κινηματο-
  ΥΒΐινικη Βιιάς: ήΑίλιαν Χά6βιυ Ν.1 ό Βίλλυ
  Φβ'τς.
  —Όλο «ό φιλούέαμον καί μονσΰφιλον
  κοινόν «ού ΉβακλπΙοα κρέκει νά καΒακο-
  κολουθήου «ήν ταινίαν αυτήν.
  —ΧταβΐΕ νά λείψη κανιις.
  -Διότι «ά χάοη μίβν «οαγματικην ά«ό·
  <">>1>' * Ρειΐβρτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Άκ. Ζαφιΐ(|(α«.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Πρ«χτορεΙ«ν Εφημερίδων (ΕΒΕΚ-
  X.
  Ζονραιρη).
  .»'^*0,οίμ·β,0* α1 Αθηναϊκαί «φημιΒίΒις
  Αθηνοϊπά Νέα--Ανθβαι*ιος-Βήμα-Βλ-
  ληνική— ΕστΙα— Εσχιρινή- Πρβΐα — Άβ-
  μινική-'Αθλητικδς «υπος- Θεατής-Παα·
  λάν-ΤΙ« 1άκ-·Ασ«βα-Ε«ισ«ήμη- Ναντικά
  Χρον.κά καί λοικοί θά καλεΐνται σιδ Πρα
  κτοΒεϊον μας Β.Β.Ε.Κ.-Χ. ΖονΒάβη Κοε-
  οκολε.α στά Π·Β1»«·Οα (Κιόσκιο) καί άχδ
  «ούς νίοις έιρΐιμ·βιβ·ίΐώλας-βιότι κλ·Ισ«ο·
  *ω»?"^ΒΙ** «Εεβιώχθηοαν «οβ ΚΒακ«ύ0ε(ον.
  Τδ θΒακταβεΙον οάς καβακαλε! νά κβο-
  μηβεύεοβε «ής έφημ.βί1.ς σας ν.να«ιΜά
  ά»δ «ό ΠΒακτοβείον, ΟιΒ{—εβο, νέονς *'
  Φ()|ΜΒΐ·ο«ώλας βιά νά Βια0άΕ·τ· νέβ μόλιβ
  Ιλβοβν βλοία καί 6χι Νάθε 10 4έ δ
  •τέν ά*λλο«·.
  β ϋβο-το
  αάικ.-ΒβεβιιειλεΙι,
  ΑΝΟΡΘΩ*!*
  5ΥΝΔΡΟΜΑ1
  Ιτησία Δολλάοια 10.
  'Ακαααι «Ι αποδείξει» συνδρομ&ν κ*·
  οημοσι«όα·Μν φέρουσι ακ«ραιτητ«ς τίιν
  υπογραφήν τβδ Λκυβυντου κ«Ι Ιβιο
  κτπτου τής «ΆνβρθώσεΐΗ»
  Ηράκλειον 12 Ιανουάριον 1932
  ΙζΡΟΥΝΟΣ αίσιοδοξία« δ προ
  ■^ χθεσινάς λόγος τού κ. Βενι¬
  ζέλου είς τό δοθέν ποός τιμήν τσυ
  γεύμα είς «ούς παλαιούς συνοικι-
  σμούς «ών Αθηνών. Καί αίσιοδο-
  ξίας ουχί ποοχβίοσυ καί ννα>στ0ς
  είς «ούς συνήθεις πολιτικολόγους,
  άλλά βασιζομένη επί ποαρμάτ-ν
  καί αριθμών; Είνε δύσκολον καί
  κάπως άσυγχρόνιστον νά αίσισδοξβ
  κανείς αήμερον'. Άλλ' δταν ή αΐαιο-
  δοξία εκδηλούται έκ μέρους «ού Βε¬
  νιζέλου, επαρκώς ννωοίζοννες «ό
  μένεθος καί «ήν έκτασιν «ής σημε¬
  ρινάς κρίσεως, «ό πράνμα διαφέρει.
  Κατά βάθος άλλως τε ό λόγος «ού
  κ. Βενιζέλου ουδέν άλλο είνε ή μία
  άπαρίθμησις των ήΰικών καί ύλι
  κων έφοδίων «ά δηοΧα όΊαθέιει
  σήμερον ή Ελλάς έν μέσω ακριβώς
  »0ς σημερινάς οικονομικάς κρίσεως.
  Λ Ι— ΤΟ ζήτημα των παραγω-
  —* νίκων έργων, ό κ. Βενιζέλος
  0π0ρξ> οαφής καί θιτικάς Ζό Κοά-
  τος, είπεν, έ/τεβαού»θη μέ νέον βά-
  ρος λιρών 11.100.000 Άσχέτως
  όμως «ών εύνοϊκών όρων οϋς έ&η
  μιούονησεν είς *ι)ν διαχείρισιν τού
  βάρους τούτου, άφ' ενός μέν ή ύ-
  κστί«ΐ}σις «ής λίοαο, άφ' ετέρου δέ
  «ά «ίδικά οίκονομικά μέτρα άτινα
  Ιπέτρεψαν νενικωτέραν μείωσιν «ού
  δημοσίου χρέσυς— «ά καρανωγικά
  Ιρνα υπήρξαν έκδηλα είς σημασίαν
  —έδώ ό κ. Βενιζέλσς μ·«αχ«ιρίζε·
  •αι μί&οδον άποδεικτικήν, έκΐάκτως
  πειστικήν καί άναντίρρηισν—επί
  «ής αποδόσεως αύεών τούιων «ών
  έργων καί επί «ού ίσοζυνίσυ των 4
  ξωτεοικφν μας λογαβιασκών. Ανα¬
  φέρομεν «ό μέρος «ού Λόγου «ού κ.
  Βενιζέλου «ό αφορών «ά παρανωνι-
  κά έργα, ώς ένα κνρίως άπό «ά εύ
  γλωττότερα ειαραδείγματα τής ύφής
  τής χροιβ( τής αισιοδοξίαν τού.
  ΓΕΑ0ΜΕΝ νά είπωμεν—είς
  ^-' συμπλήρωσιν «ών ανωτέρα)
  —ότι δ κρσυνός τίς αίσιοόΌξίας είς
  «όν λόγον «ού κ. Βενιζέλου είνε κα·
  θαρώς «ποανματισιι··ό<,». Καί ώς τοιούτος δημιουργβϊ Νανοηοιητι· κώΐατα δεδομένα παρά %ΰ δημοσία ννώμη, κρα.ύνει δέ έξ άλλου «ήν υφισταμένην πεποίθησιν ότι ουδείς άπό τόν κ. Βενιζέλον ίκανώτερος διά «ήν χώραν μας Ιν τβ άνωμάλφ οίκσνσμικ0 πε- ριόδφ καί έν *ϋ «υχόν έκ ταύτης νέα οίπονσμικβ κσσμονσνία. ΕΚ ΤΗΣ αίσισόοξίας άκόμ« «ού κ. Βενιζέλου προέρχεται μία άκατάβΛη.ος πίσ«·ς. Ή πίστις αΰ«η είνε «ό κυριώτερον ψυχσλσγικόν στοιχείον «ών άΐόμων ώς πρέπει νά διαμσοφώνονται κατά «άς παρού- σας οιιγμά(. ΚαΙ θά είνε εύχής έρ- ψοψ εάν όλσι οί Έλληνες ώς άτσμα πλέον, διχθούν άνεποοεάοτως «ήν πίστιν αυτήν. Οιαδήποτε καί άν είνε ή εξέλιξις «ής οικονομικάς κρί¬ σεως, «ά άναλώματα «ής Ελλάδος θά είνε ολιγώτερον πολλών άλλων εθνών υποκείμενον ελλείψει θετι- κής καθοδηγήσεως σία ι} «ού σημε¬ ριναί) Έλληνος Ενβ»β*ύ*ον, είς α¬ νησυχίας διά ΐό μέλλον καί ενερ¬ γείας φυσικά σπασμωδικάς καί βε. βιασμένας. _______ ΕΙΣ 70 σύνολον «ου δ προχθε σινός λόγος τού κ. Βενιζέλου είνε άποστομωτικός όσον άφσρά «άς σπατάλας. ΟΙ άν«ιπολι*ευόμενσι έρριξαν όμαδόν πυρά επί «ού σημεί- ου αυτού. Καί δ κ. —ρωθυπουργός απήντησεν ερρωμένως καί άπο«ελε· σμανικώς. Όχι μόνον διά «ά παρα· γωνικά έργα «ά δπσία ώς είπομεν ανωτέρω έρχονεαι μάλλον είς έπίρ- ρωσιν αντικειμενικήν «ής αίσιοδο· (ίας «ου. Άλλά γενικώς έφ' όλσυ •ού η·δΙον «οθ δβθεν σπαταλών. ΜΕ 100 ΔΡ. ΤβΝΜΗΝΑ αγβράςετε μί«ν 6αυμ«οίαν Ρακτο- μηχανην ΓΚΡΙΖΝΕΡ ανωτέραν ί- λ«ν τ&ν ·λΑε*ν π οποία βά οά{ ύκηρετβ Ινα ολόκληρον αΐ&να. 'ΕχμάΙπσ $ ραφΐματος, κεντηματβί, κβητικηί |ντ*λβ€ β·>Ρ«*ν· „.,
  ΟΒΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΖ
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΆναΒληθένιας Πλιιστηοιασμοϋ
  Μαρίας Χήοας Γεω^γ. Γκαιο,για&οκ τ& γέ·
  νος Κ. Ίερωνυμακη κοτοΐκο» Ηρακλείου.
  Καιά
  Ζ—αοένιας —(«γσ« Γ. Βαοιλΐίον «ό νέ-
  νος Ίηάννοβ Μαορογιαννάκη χατ·{κο« Ή·
  Άνββληθεΐς Ι«ιμ« «βμ(μ·ν λόγοαν δ διά
  «ο« ύκΑ ϊοονοΐογίσν 27 Μοΐσο 1929 βρο
  γράμμα;ό; κο» Ηλ«ιοτηαιαομο« χροειηρτ)·
  ϊ««Ις >αΙ «Ι; «6 ύ«' αριθ. 1124 τής 28 Μο
  ΐ^τ) 1929 α>ύλλ·« τής έν 'ΗΒαΐΐίβ'.φ έκδιΐο-
  νης εφημερίδος ·Νία Γετβά» δημοσιβο
  θεί; βημόσιος 4ναγ<·ασ«ικ&ς κλεισχηοιο- σμός τ οί έν ιφ άνντίοω παογοάμματι χλει- ατηριασμοά ·ναφεοομέτου ακιν^ΐαβ κτήμα- τος τής ύφοιλέτιβός ιισ« ή«οι μιάς οΐιιΐας κιιμένης ιντός τής χόλεαις ΉομχΙείου τοό δΐονύιιοο Δήμοο καί ΕΙοη»βΛι··είοο κσΐ τό την ουνοικ(αν Κιζίλ Τάμχια, είΐοκοιέι ότι κρός είοχοαξιν «ού έν «φ νιΐι,ημένφ *μογράμμαχι κλιιοτηοιααμοδ κοσβΰ «εεν δραχνεβν 19.035 μνίον «όέν πσΐβθι κατα- βΐηθένταν μοί ΒΐθΜν οια χειοός Άχ.Πεο- βιιιαοη ώς όκολούθοις ή<αι: α') Ιραχμεον 4.000 την 14η» Ίονλΐο» 1929, β') «ναχμών 4000 την 16ην Όκιοοβ&ίο» 1929, ν') }Οαχ- μοεν 4000 την 5«ν Μαρτ.(ο« 1930 ο') &οαχ- μάν 2,900 την 16η» Σβ—ειιβκίθΒ 1928 καί ■ ') Βροχαών 2000 την 15ην Ιουλίου 1929 ένον«ι *Εό»οον καί τόκων γετήσεΐσι ή5η ό· Οΐσΐι·ώς την 7τιν Φίββοναοίου 1932 ή'ΐέβαν Κνοιαχή* καί ώ^αν 10 — 12 π.μ. έιώχιον τού ΣΓμβΐλαιηνραφον Ήρακλιίοο Άντονί- ου Γιάνναοη ή «ου νομΐμα» ού «ου οναπλη- ρωτού ΜαΙ 4ν χφ ένταίθα είς τή» οίον Καντανολέου κειμένφ Αημυσίφ γρηα-βίφ «οί ί»0α καί δ» καλαΰνΐαι οί χλχιβθοιήοον- —Πρός έκδοσιν άστυνομικής δια· τάξεως. Τ© 6κβυρνεΙβν 'ΒθΗτερικβν δι* βι«· τ*γϋ( τβ» πρός τίς Αιοι»πβ«ις Χνρο- Φυλβκής γν»»?ίς»ι ότι ίγχοΐνΐι τίιν Ιη· ϊβσιν αστυνομικάς διατάΕιιις κ«8' Αν τ» διατετιμημανοι έν νένΐι τροφιμα τα τ* έκ τοΟ 'Β{ε·Τ(ρικβϋ εΙανγέμκνΒ κ«1 τα εγχωρίβυ η>ρ«γβιγη« δίβν νά φέρω¬
  σιν (γνβνραμμινην «πΐ τδ» ΐΗριιχύν-
  τβ»ν αύται 4«χ·ίι»ν την ήμιρομηνίαν
  τής χβΓββκίοΛς τι»ν. Τ« τρθφΐμα τε»0·
  τα β« 6ι·ττ·θιντ«ι είς την άλ
  έίίΐ εξάμηνον.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Τό Τ'κμϊΐον Προνοίας Έλαιοκαοα-
  γωγής Ν Ήοα^λίίου
  Δι ·*ηού»<ίΐ δτι, Τ«)ν 8^ν φι-βαουαρίον 1932 Σάββατον κιΐ ώοαν 10—12 σιται φατεοά^μβιοδοσία δια την μήθβιαν των «άτωθι φάρμακον καί μτ»χα*τιμάΐαιν ήτοι: 1) 100—150 ψβχαστίίοων. 2) 80-100 ϊό»νοον μιλάοσι,ς έκ ζακ· χαοοκαλάμου. 3) Δύο τόνναιν άοσενινώδους τα τοίου καί Μαλοΰμιν ΐούς βουλομένους ♦α μειοδοτήσωσιν δϋως ποοσέλθπσιν Τ»α ε-άβτσι γνώσιν τί)ς συγγοααίΐς ύ- ΆομόΒιοςΙικαστικός κλητήρ ΐω ΐό νόμιμ» έχΐ ιοΰ πρπιιειμένον. Έν Ήρσ«λι((ρ τή 1° Ιανουάριον 1932 Ό χληςβξαύσισς θικηγόρος τής έπισπετ- Βούσης «αί καοαγγπλούοης. Ζ' Π Ήοά.λ·ιον τί 8 Ί-τνουαοίου 1932 Ό Ποόιιοοος Δτιμτ,τρ. Αναγνωστάκης Α ΤΙΣ ΕΜΑιΒΣ Α Ε ΙΛΠΙΚίΙ ΕίΙΙΜΑΙΙΑΙΙΙ ΜΛΙΟΡΙΙΕΙ! ΜΑΙΡΗ Μ., Τρίτην 7 μ. μ. κατ' βύθεΐαν Πβιοαια, Χίον, Μυ- τιλήνον ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ Τρίτην μεοονυκτιον Ρέθυιινον, ΧπνιΑ,Πβι- ραιά, Χ>λ (δα, Βόλον, Θβσσαλο
  νίκην, Κιβάλλαν, Άλίϊανδοού'το-
  λιν, Μ"ϊκτ)>»)», Χΐον.
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τβιάοτπ 8 μ. μ.
  Χχοσ' νηοο-', Σΐίΐσι, "Αγιον Νικό
  λαόν, Π ιχίϊαν "Ατιμον, Μόϊλον,
  Σητείαν χαί λοιπυύν νοτίους λιμέ¬
  νος. '*
  ΑΔΡΙΑΤ1ΚΟΣ Πέιι««τιν ι», μ
  διά Ρέ<*«.*«ον, Χ*νια, Πβιο ιιά, Χπλκίδ'», Βόλον, θ«σσαλον(<ην. ΖΈΦΥΡΟΣ Κυοιαχήν μεποιύ· κτιον Χ«οσό·Ί]σο«, Σ«ΐσι, Άγιον ^ Νικόλαον, Πιχ. "Αμμον, Μόχλον,| Σητείαν, μβτ' βη στοοφης. ('Βχ τού Ποακτοοϊίου Τηλ. Νο 30). ΑΝ ΑΧίίΡΗΪΚΙΪ ΑΤΜΟΠΑΟΙΩΝ «ΛΕΩΝ* «χοστΐιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' «υθβΐπν διά Πϊΐοαιβ—ΧαλχΕ- ι Λπ — ΑΙΛπΚΑν—Βόλον—· θ«οππλη»ί>««»·
  ΦΩΚΙΩΝ 2»ασ«ον ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  κ, μ. διά Ρέθυμνον—Χανιά—Πει-
  βαιΛ- ΧαλϊίΙΛα—ΒΛλο»—««βοαλπνΐκβν
  ιΐς Πιιοαιβ χαοάιιαιη
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  «Ν ΚΙΚΙΙΜΑΤ.ΓΡΑΦ8Σ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΡΟΤΪΚΟΗ
  ΒΑΛΣ
  όμιλούσα καί άδουσα
  1ΟΟο)ο
  μέ τα άστέρια τής όθόνης:
  Την τσαχπίνα
  Τόν γόητα
  Κ αί τόν διάσημον άρτίσταν
  Αναμείνατε τόν ύπερκο-
  λοσσόν:
  ........ΣΤΟ ΔΥΤΙΚθ
  ΜΈΤΩΠΟ-
  Έπιμβληιήριον
  —Τό Γβωργικόν
  διά τα χαπνά.
  Το ΓβΝρνικβν Έκιμελπταριον Ήρα-
  ΜλεΙου απέστειλεν είς τονς χ- χ. "Υπουρ
  νύί τ6ν ΟΙχονβμιχΑν χατΐ Γ·νργΙ«ε
  το χ*τ*>β· τηλ<νράφημ« έν οχεβπι μέ το ζητημοι τού άδι»β«τβυ τΒν Μ«κνβν Τ€ΰ ΝβμοΟ μας. Κ«πνβηαΒ«ν»»γοΙ περιφερείας μας μέ) χατβρβώοβντες κε·λπσε)σι χεικνεΐ κα· λ«ιάς έβοδείοις είς καλλιέργειαν οκβΐειν είχον άηβχλειοτιχϋς έηιδοΙΟ βτεραύμε· νοι &λλου εΐοοβηματβς ενρίπχονται *· πόγνιισιν μη δ»νειμε»βι |(·ο·αλΙβ»« συντήρησιν τειν άλλ' Ιτι σοβειρειτεοον χβχον είναι ΑδυναμΙα αηε(·ε>σι βρμη-
  τριαχα ελλείψει οηορου. ΈνβεΙκνντεη
  βιαταχβθ έβπιυμίνο·! ΆγροτΐΜη π &λ·
  λη Τραηεζει χορηγάαη βάνΐιει επί χα-
  κνβν Τν« <{βικον«μησ·ιαι οηβρβν βιίτι αν βέν χαλλιερνΑθΜ·! βηματριακ· ερ¬ χόμενον Ιτος εθρεβλοιν εινευ αρτου χαΐ βΐουδαηοτε «λλου εΐοοδαματο,. Γειιργιχον 'Βκιμεληταριβν 'ΒραχλεΙ·» ΟΡΦΑΝΟ33 —Τό ταμείον έλαιοπαραγωγτΐς. ΆφΙχβη χθέ{ 4χ Χάρακος Μονοφα- το(ε>υ β χ. Δημήτριος ΆναγνΜατ&Μηβ
  Πρόεδρβς τού Ταμείου Έλαιοκαρ«γΝ·
  ΫΠί ηρος βιεχηεραΐΜβιν δι«φόρειν Β«β-
  βεσπΜν τούτου.
  —Τάναμεία 'Αγροφυλακτ,ς.
  Διά πράξενς της Γενιχής ΔιοιχΛσεεκ
  έγΝρΐνετ·ι άηβφβοις τβθ έπβητιπβυ
  συμβουλίβυ Άνροφυλακής Ηρακλείου
  δι* ής τουτο επιβάλλει υπέρ τβθ Τα-
  μείο» Άνροφ»λ«χής ηροα·ετον «όρβν
  έκι τού δημοσίου τοιοότβυ 10 μέν λ*·
  πΐών Μ«τά χιλιόγρειυμον επί τής έχτο< τής νηβου ί{*γβ»»νη{ ή μεταα*ρομ«νη{ κβΙ έν τν Νομφ κκρ«γβμ4νη{ στειφιδοϊ 50 δέ λΐητ&ν λ«τ4ι χιλιονρετμμον έ«1 τή*, έν τή περιφερείας ΉρακλεΙβυ εΙα«- γβμενπί οτβφΐδος. —Ή έργασία τώ» άραβοσίτων. Είς την εφημερίδα της χ»β«ρνασεεΐ( έδημοαιεΰΐα τό διάταγμ· περΙ Ινάρ- {>μ, της Ιυχύο; τΰν διατ>{ε«ιν τ&ν &ρ·
  Ορνν 1 κ»Ι 2 ϊου ηρβεδρΐΝθΟ διβτβγ
  μ«το$ περί π·ριβριομ«1ι των ημερών ερ¬
  γασίας τί»ν δια μικ^ων άμβυκ*>ν έρν«·
  ζομίνοιν οΙνοιτνενμ«τοκ«ι(ιν Λ' χατη
  γορί««.
  —Τα μονομβλή Πλημμελβιοδικεΐα.
  Δια διατάνματος ορίζετβιι τθηος ου-
  δ τβυ μονβμ*Λ«υ{ Πλημμελει-
  1) Ρεβνμνης η έν Ρεβύμνφ
  τού εκε! κλημμεΛΐιοδιχεΙβυ, 2)
  Μυλοηβτ«μου την έν Π·ραμ«τι αΐθβυ-
  α» ϋΐρη'νοδιχείου 3) Άμ«ρΙβ« η λν
  Αμ«ρι «ίίββυβα τ«ΰ μΐρηνοδι-
  λμΙ 4) "Άπηλι 6 αΰτββι «ΐβουοα
  τ«,ΰ ΐί
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠροχηρνςΊς ΛπμοπρασΙικς έκηοιησκΜς των χ&τηΘι Μβοσουλμβνιχβν
  κτημάτβιν έ{ Άντ«λλ«νϋς γκνησομένης την 28ην Ίβνβυβρίο» 1932 ημέραν Πέμ
  χαιΐ ϋραν 1112 ημ έν τί) ΎηοΜΒΤ«στπμ«τι Ηρακλειον
  κτημάτβιν έ{ Άντ«λλ«νϋς γκνησομένης τη η ρ
  κτην χαιΐ ϋραν 11—12 η.μ. έν τί) ΎηοΜΒΤ«στπμ«τι Ηρακλειον
  Άοιθ. ι
  Β·Τ.
  29
  177
  180
  196
  216
  221
  228
  232
  380
  527
  530
  534
  535
  544
  559
  563
  568
  874
  901
  1583
  1662
  16*1
  Ι «47
  1838
  2696
  3619
  882)
  883(
  884)
  882
  883
  684
  ι. ΕΙβος θέσις
  Έκτασις
  κτήματος κτήματος
  Μ. Τ.
  τ· τρ.
  Κα)μα άκοθήχτ) Χονγκιόο
  22
  285
  ΟΙκία όβος Εύβώχης 23
  119
  » "Αγκχ Τίτος
  ·—
  198
  » » >
  30
  170
  ■ » »
  21
  246
  » » ■
  21
  178
  » » ■
  239
  520
  π Χοβγκιόρ
  20
  554
  » Κιζιλ Ντάμπια
  386
  127
  Σαααν)ειΌν Κονταλα
  37
  649
  ΤζαμΙον » —
  ΟΙκία Μικρό Τοαραοκιι 83
  » » » 80
  234
  464
  245
  » Νομαοχΐα
  27
  578
  > ό»ός Μα>.εβ«((ο«
  91
  353
  > » ΚνδεανΙας
  35
  225
  > Μ*εντ«*άκη
  31
  1120
  > Άομ. Έκχνηοία
  111
  150
  > Χανΐβν Πόρτα
  141
  88
  ι όϊός Ζβγράφοΐ)
  257
  166
  ► » »
  244
  313
  1
  248
  180
  π ΤσκντΑο Χαμσμ

  182
  Κατ)μα όδ&ς Έβανς

  156
  Άκοθήκιι 'ΒιοΑ ΜπαΙτάΒες 18
  280
  ΟΙχόκπδον Χουγκιβρ
  22
  119
  Καιάβτημα Καμαρακη
  78
  78
  41
  32
  ΟΙκΙα >
  78
  67
  Κατάστημα ·
  * ■
  78
  78
  41
  32
  πι
  >!■ »

  67
  Πρώτη
  Προσφορό
  150.000
  120.000
  Όνομα
  νυν χατόζοβ
  Παναγ. Πρατικάκης
  Νικόλαος ΆλεΕίοβ
  Νικόλαος Σπεντζας
  Μαρία Άναγ«αοτοκούλο« 132.000
  Άρνύριος Άμιονάκης 150.000
  Νικόλαος Κριτζάς 200.000
  Νικόλ. Κορατ!»τάκης Ι3·.ΟΟΟ
  Πλο«. ΜισαηλίΙης κλα. 300.000
  ΌΒΙβιος Χίλερ 320.000
  Ίαάννης Βαμβάκος 40.000
  Καταβλισμός 300.000
  Ν. ΤσακΙοης 240.000
  ΑαΕαρος Κανάκης 280.000
  Ελένη Κασαααπη 205 000
  Δήμοβ Ήρακλείοβ 600.000
  Χαρ. Γεδίκογλον 3Ο0.0ΟΟ
  Κβριάκος Σκοολιβάς 200.000
  Άντ. Κνκβΐοιιάιιης κλα. 300.000
  Άν. βΐης
  Μιζ. Χ" Κιβμίληί κλπ.
  Διαμ. ΜανΙααόαονλθΕ
  Εύσ»ο· ΚορμανΑς
  Ανδρέας Εύ,ινής
  Γεώρ. Κοκκινάκις
  Ίβον. ΠακαΙάκης
  Σοφλ. Παβάζογλο»
  Γ. Μισΐίλογλοβ
  Λάζαοος Φατσέης
  Έμμ. Στιβαπτάκης)
  Δημοσθ. Βλαστός
  ΕΙβήνηΚοντάκη)
  Έμμ. Χτιβαπ
  Δημ. Βλαοιός
  81
  —ΑΙ ταινίαι σιγαροχάρτου.
  ΕΙι την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  έδημοσιευβη διαταγμα ηιρΐ χρηαιμο-
  ιιασε^ς ηαρά χαηνοβιομηχάνεεγ ται-
  νι»»ν σιγαροχάρτου μη ηληρουντος τους
  ορους τη« σχετιχπί άποφάοενς τοδ 'Υ·
  φυηουργοδ τ6ν θΐκονομικΐΐιν μέχρι τέ-
  λους Ίουνίου 1932.
  —Διορισμός προοτοδικών.
  Δια δημοοιευβΐντος είς την εφημερίδα
  της κυβερνηοειΐί διατάγματβι δΐΜρίσθη-
  οαν κρΗΐβδΙχαι κρο( πληρώσιν χεν&ν
  Οεοενν οί χ. χ. ΉΑ. Κοιτβαρβς είς το
  πρΜΤοθΐΜ«Ιον ΧανΙειν χκι Ίνα ν. Γιαν-
  ναρο&κβς είς τό ηρΗΤοδικεΙον Ήρα·
  χλεΐου.
  —ΔιδασκαλικαΙ μβταβολαί.
  Δια δημοσιευβέντος είς την εφημερί¬
  δα της Κυβερνήσει* ·>ιατάγματο< ονο· μαιζεται ύπβθιΐνθυντης τού έν Πομπηα Γυμναοίου ό παρ' βθτψ υηηρετεϊν κα· βηγητής κ. Ιναν. Πκκαδοκουλος. Δι' ετέρου διαταγματο( απαλλαααεται της υπηρεσίας λθγι> νοοου η οιοαοχα-
  λιοοα το» 2 Δημοτικοϋ σχολείου Χα·
  νίων Β·>οιλιχη^*α,αραηατάΜη.
  —Ή ποιότης των αλεύρων.
  Το ϋκουργεΐον τ&ν Έα«τερικ&ν δια
  τηλεγραφηματος τού κρός τας Γενικάς
  Διοικηοεΐϊ, Νομαρχιας, εκιτροιιας δια-
  τιμασεΝν κλη. αρχάς γννρΐζει ότι ά%α·
  οτέλλει την εφαρμογήν της οχετιχής
  αυτού έγκυΜλίου ηερΐ ορισμου δϋο ηοι-
  οτητκν αλευρκν και αρτου μεχρι της
  2» τρέχοντος.
  ^πΜ>
  —Διαγωνισμός.
  Τό υπουργείον τβν ΈθΗτερικ&ν έκοι·
  νοποΐησε ηςός την Νομαρχίαν ύηουρ-
  ,γικήν πράξιν όι' ής ηροκηρύοσεται δια·
  γννισμος κρός κατάληψιν Βεσεειν γραμ-
  ματενν ρ1. τάξει* έν ταίς Γενικαίς Δι-
  οιχηοεοι χαΐ^.. Νομαρχί«ΐ( ένεργαβαοο-
  μενος την 1 προσεχούς μηνός Φεβρου-
  αρΐον έν 'Λβηναις.
  —Πολιηχή κίνησις. ι
  Δια τού ατμοπλοίου «'Αλμπερταιι 4·
  κανηλθε προχίές έξ 'ΛΒηνβν ο βουλευ·
  τη{ τού Νομοΰ μας χ. Ίνα ν ν ής Περδι¬
  κογιάννη!.
  τ«4) Γραφείον)
  120.000
  100.000
  216 Ο0Ο
  220 000
  270.00Ο
  300.000
  300.000
  225.000
  70.000
  240.000
  _ Ό £εβαομιώτατος κατέβεαεν εΙ« τέ)
  60.000 Ταμείον ΦιλανΒρΝηΙαι δρ. 300 έκ μ··
  60.000 ρουβ τοθ χ. Μιχ. ΝΐΝτακη είς μνήμην
  120 000 "6 ·ν Κερκύρα «ηοβιάσαντοβ «βελφοθ
  ΑΙΜΟΡΘΩΣΙ
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  Η ΚΥΒΕΡΝϋΤΙΚΗ ΑΠΡΙΣΔΙΑΤΟ ΕΛΑΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΔΕίΡΑΦΗΜΠΟΥ ΥΗ9ΥΡΙΟΥ ΓΕΟΡΠΑΣ ΠΡΟΣ Τ6ΝΙΚΟΚΚΙΝΑΚΙΝ
  ΝΕλ ΚΟΜΜΟΥΝ1ΙΤ1ΚΙ.
  ΔΡΑΣΙΙΕηΐΣΙΤΛΝΙΑΝ
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ _ΕΙΣ_ΤΑΣ ΙΑΟΥ!
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρί-
  ου (τού ανταποκριταί* μας).—·
  Τν,λεγράφημα έκ Μαδρίτης ά
  ναφέρει ότι εσημειώθη νέακομ-
  μουνιστική δράσις είς τας βιο¬
  μηχανικώς πόλεις τής Ίσπανί-
  άς. Προεκλήθησαν συγκρούαεις
  μέ τόν στρατόν είς τάς όδούς,
  είς τάς οποίας οί κομμουνισταί
  άνήγειραν όδοφράγματα.
  Ή Ίσπανική Κυβέρνησις
  δέν αποδίδει σημασίαν είς τάς
  ταραχάς.
  II
  ΚΑΠΝΟΚΑΑΑΙΕΡΠίΙΔΕΙΣΑϋ1ΙΟΡΒΝΑ
  Ό κ 'Υκουογδς Γβνιχός Διοικητής
  Κρήτης Ιοοοΐηθβις καρά τόν Αντιπρό¬
  σωπον ΐοϋ τύπου Χ ινίων σχετικάς μέ
  την άχύηωσιν τού ύφισταιιίνου διαΐάγ-
  μυτος δυνάμει τού όηοίου ώς γνωστόν
  8χβι άκαγοοβυθϋ ή χαπνοχαλλιέογιια
  είς την Ιηαοχία* Άιιοχοοώτου, καΐό-
  πιν χαί διαμαρτυριαι» των Ινδιαφϊθο·
  μένα>ν χαιινοπαοαγαιγάν, εδήλωσεν διι
  δια αχβΐικού τού τηλεγοπφήματπς ΠΟΟς
  τό Ύπονογικόν συμβούλιον ή-.ήσατο
  νά ΐφ γνωοίσιι τάς £ν ποοχβιμκνω έ-
  νβθΥΕίας τού. Πάντως ίξηκολούθησβν δ
  μ. ΰηουογός 6χ«ι την γνώμην την δ
  ποίαν καί έ» ιω αποσταλλένΐι ιηλβ-
  γοαφήματί τού άναφέοΒΐ δ/ι-ς ή κα-
  κνοκαλλιέογβια επιτραπή είς «ού; πα-
  οαγωγούς έκβΐνους τί δ«οϊοι χολλΐίθ-
  γοΰν χαπνά πλέον των τοιών ατοεμμά-
  «αιν, ν9 απαγοθΒυθχΐ δέ βΐς Ικβίνους εί
  δπίΐοι άποδβοβιγμέ'ντος χαλλιβογοϋν
  χάτα> των τριών σιοιμμάτανν καί τούτο
  δια νά ποολαμβάνιται ιό λαθοβμπό-
  Πρός τόν Βουλευτήν τοΰ Νομόν
  μας χ. Γ. Κοκκινάκην ό ύπουργό;
  τήςΓβωργίας κ Αλεξάνδρα άπέ-
  στβιλε χθές τό κάτωθι τηλβγράφη-
  μα δι* ού ώς βεβαιούται ή άνάλη-
  ψις παοά της Κυβερνήσεως τής
  υποχρεώσεως διά την διάθεσιν τοΰ
  παοαγ?μενον ελαίου κατόπιν τοΰ
  σχβτικοΰ Νομοθετικοΰ διατάγμα
  τος πβοΐ προστασίας τής έλαιοπα
  ραγωγή;.
  «Κοχκινάκην βουλβυτήν
  Ήράκλίΐον
  Άναφβοόμενος σχετικόν τηλε-
  γράφηιιά σας πρόβδοον Κυββρνή
  οβως άνακοινώ δτι πρθΗηούασετ ιι
  μετά δεκαήμερον π«ρίπαυ μειο5ο
  τική δημοποασία εξαγωγήν έλαιο-
  λάδου βάσει διατάγματος προστα
  οίας έλαιοπαραγωγής
  ΈξακτεΌν Κρήτης ποσόν ώοί
  σθη βίς πρώτην ταύτην δημοποα·
  οίαν επτακοσίας πβντήκοντα χιλιά¬
  δας ό«άδας.
  Ύπουργός Γεωργίας
  'Αλβξανδο,ής»
  Κατόπιν τοΰ ανωτέρω τηλεγρα-
  φήματος καί κατά την γνώμην
  άρμοηίωντόσον οί έλαιοπαραγωγοί,
  δσον καί οί δμποροι μας δ<ον νά καθησυχάσωσι ώς πρός την διά θέσιν τού είς χβίοας των εύοιοκο μένου ελαίου έφ' δσον διά τής ά γοοάς, τής καθορισθείοης υπό τοΰ κράτους ποσότητος ήτις καί θά διατεθή βίς την κατανάλωσιν τοΰ έξωτερικοΰ θά προέλθη δμεσοα ύπεοτίμησις τοΰ προϊόντος.Ούτως οί έλαιοκαραγωγοί οίτινες είς το σαύτας θυσίας διά την χαλλιβ'ρ γειαν τής έλαίας υποβάλλωνται νά δυνηθούν καί απολαύνουν^ τό προϊόν των κόπων των. Ως είμεθα είς θέσιν νά γνωρί¬ ζωμεν ή Κυβέρνησις έν τή μερί· μνχ) της υπέρ τοΰ γεωργικοΰ κό ομού απεφάσισεν δπως διαθέση τα με*σα πρός έξαγοράν τοΰ έλαί ου είς την διά διατάγματος κα θορισθείσαν παο' αυτής τιμήν των 14.50 δραχμών, ίνα τοιουτοτρόπως ύποστηοιχθϋ ή τιμή τού ελαίου ήτις τελευταίως ύπεβιβίσθη υπέρ τό δέον ώστε νά προέλθη γενική άνακούφισις έκ τής σημερινής κρίσεως· Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΊΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉΝ ΕΣΠ Ε Ρ ΙΔΟ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΑΙΚΗΜΑΤΑ Τό ΰκονογεΐον ΈσαχΕρκων δι' βγ· κυχλίου τού κοός τού; κ. μ. ΕΙσαγγβ- λιΐς ποωτοδικών τοΰ Κράτους χοινο- ποιβϊ Ιγγοαφον ιής Γβνικης διβυθύν- σβτπς διιμοσΐου λογισιιχοΰ χαθ δ τα βΐς ψβυδεΐς μηνυτας δι' δγοοτιχά β8ι- χήματα ίηιβαλλίμενα ΙΕοδα χαί τβλη καί τα εί: βάοος τβλβσιδΐκαΐς χαταδιχα- σθίντων λιηομαοτύοαιν εκιβλτιθέντα «οόσΐιμοι, άϋοιβλοϋσιν Ιαοδα τοϋ δη¬ μοσίου ταμβίου. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ Ποοοηλθα καί καοουσιάσθΐ) αύθορ- μήταις ενώπιον τοΰ Άσιυ·ομικου Σιαθμάοχου Γβωογιουκόλεφς 'Αηομο- ρώνου ό φυγόποινος Ευάγγελος Β ο- λουδάχτις 2χ τοϋ χωοΐου Καλαμίισι δι- οχόμΕνος συτειτίία άηοφάοβαις τοΰ δι* χασΐυοίου των Ιν Ήοακλε(φ Συνέδοων διά τάς οποίας ιΐχβ Ματαδικασθ'ϋ ιΐς •Ιοχ'ή» 1 1)2 8«ών χαττινοοούαβνος ΙπΙ βιασμω δ άνοτέοσ ϋσοβδόθη ■όν χ. ΕΙοαγγβλέα Έφβιών Κή Η ΤΙΜΗ ΙΙΪ ΕΑ410ΑΑΪ0Υ Είς την εφημερίδα τής Κυββρ νήσβως εδημοσιεύθη υπουργικώ ά ηόφασις πβρί διατίμησεως τοΰ έ λαίου είς δραχ. 12, μουργελαίου βίς δρσχ. 9 καί πυαηνβλαίου είς β^αχ. 8 παραγωγής Κρήτης πρός ύπολογισμόν τοΰ πληρωτεΌυ κατά την έκ τής Νήσου εξαγωγήν ή μεταφοράν αυτών έγγείον φόρουΐ κατά τόν μήνα Ιανουάριον 1932' ώς καί τοΰ φόρου έλαιων, έλαιο σάπωνος, πυρηνοσάπωνος καί εί λαιοπυοήνων των έξαγομένων έκ Νήσου Κρήτης. Ή Έλληνο—Γ»οι»γχοαλαιι·ι·χή Οϊκα- νομική ίπιτροπή Θισσϊλονίκης γν«ρ[· ζει π(,ό; τό Έμιτορικάν Έπιμκλητήοιον Ήρακλι'ου δτι εί; Γιουγκοολαι.ΐχν είαά- γονται έσπιριδοιιδΐ) Ιξ Ελλάδος, Ίΐα- λ(ας καί ΙακανΕας έν σιινόλφ ιτιοΐ τα 900 δαγόνια Ιτησ'.ως <ξ ών τό 1930 τα 826 εΐοήχθηοαν εξ Ιταλία: 31 έξ Ίσπα νίζς χαί 36 βϊγόνια |ξ ΈλλίδοΓ. ΆξιοαημεΙιοτον ιΓ'αι δτι ή ΐΐχιν ιΖααγάγη τό 1929 μόνον 3 Ικ των άν» προ'ι'δντοιν. Ή ημ βϋξηοις είσαγ,βγτ); όρεΐλεται άφ' μέν είς την κατά τό παρελθόν Ιιος οπο- γραφεΖααν Ίαπανο — Γιοογχοολαιι'Γπίιν εμπορικήν σύμδαοιν άφ' έ:ί?οα δέ εί; την εγκαταοταοιν ακ' ιύ9ε(ας ατμοπλοι- Μΐ)( ΙταιρεΙοις €'Ωχιαν(ας» ήΐις ίπιϊι ώιιιι την α&ξηοιν τής μιταξυ τδν δύ ϊ Κρατων &»τχλλαγτ]ς προτόντων. Ό βϋ ναγωνισμδς μέ την Ιταλίαν είναι βκαχι ρή; χαθ' ίσον τα έξ αύτη*; εΐ3χγέμινκ προ'ΐ'ίντκ 5.-ερ»ερο0ν ών πρός την ουο- κιυααίαν καί τό ίμιιόμορφον τδν είς τα κ.βώτια περιεχομίνων χαρηΑν. Διά την είς κιβώτια συακευααίαν χαρ πών προτιμβνταΐ τα «ιβώτι» τ&ν 35 χι λιογράμμων διηρημένα είς δύο σειραί. θ'α>ρεΙ«αι άηαρ»(τητον δικυς τα είς το
  αίιτό κιβώτιον όΊτωρινά είναι ταθ αΰτοθ
  μεγεθουςκαΐ τής βύ.ή; κοιότητος.
  'Γηό &* Γιουγκ&ολαυ'ΐ'κών ίμπορΐ-
  χών χίικίιον τονίζετβι διι ι{ είς την Γ ι
  ουγκοσλαυΐχν είαάγοντες έμπβρεύματα
  ξίνοι ίμποριχοΐ ιίκιι άΠίσιίλλουν συνι
  νδς αντιπροοώπους είς Γιου-,κ-,σλαιΐιχν
  :.ί'(ΐνες άφ' ίνος μέ' μελετοθν τάς άνάγ
  κάς τής άγορα; άφ' ετέρου ίέ βιαφημΐ
  ζουν τα προ ι έντα.
  Εάν μιλενηθοθν ο£ χπακήοιΐς τής
  Γΐουγχοσλαυ'ι χτ]; αγοραίς οαο ταΐν 'Βλ
  λή«ω* ίμτιόριβν μ.1 συμμορφιοθοθν ουΐοι
  πρό; αύΐάς έκχχριβα; ή είααγωγή είς
  Γιουγιιοολαυΐχν 'Βλληνικτίς προελ«οοΐ»ς
  ίοπεριϊοειδδ* θά ηδύνατο ν' αύξήαη αη
  μχντιχώς.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  Είς την εφημερίδα τής Κυββρ
  νήσβως εδημοσιεύθη διάταγμα δυ
  νάμει τοϋ όποίου τροποποιβΐται
  πςογβνέστβρον τοιοΰτον περί Δη-
  μοτιχών καί Κοινοτικών κιηματο
  λογίων.
  ΗΛΡίΙίΐ.ΥΑΙΙΙΙβΣΤΑΣΙβϊ
  Εί; την εφημερίδα τής Κυβρνήΐιως έ
  δημοοιιύθη τό διϊταγμ·* περί Ηαρατάαε
  «ς προθεσμιβν τοθ νόμοιι 4428 ηερΐ τρό
  κου διαχ τιη"ς άπαιτ,ήσειον ϋποχιιμεννν
  είς παραγραφήν μετκ την άροιν τοθ δι
  καιοσΐασίοιι.
  II
  ΕΙΙ0ΡέΙΞ€1Ι ΤΟΥ
  ΑΡΙΙΙΡίΣΙΙΙ
  ΣΥΑΑΒΓΟΥ
  Γινομέιης ποοχθές έ-λογη'ς τού Δι-
  πιχυτικοϋ συμβουλΐθΰ τοΰ Έ|·ποοιχον
  Σύλλογον Ήοακλιΐου Ιξκλέγιΐσαν Ποό-
  «Βθος δ χ. Νιχ. Σ. Γιαλΐράχης. Συμ·
  βουλοι δ' οί χ. χ. Κων. Κουφάκης Μη
  «α; Καοΐοινάκης, Κίμοον Άνβμογιάν
  νυς, Λ·ων. Χατζιδάκηί. Έμμ Χαλχια
  8ά«υς, Χαιοι. Π«θάχΐ)ί, Αντώνιος
  Μ:, χαί Δσμουλή; Τ
  Κατά ιό λήξαν κοώτον ΙΟήιιιοον
  χοιιος μηνός Ίανουαοίου Είσβποχϊ)
  σαν παοα τοϋ τβλοονβίου εξ εΐσιεοάξβιον
  νπέρ ιίδινών «αμβ(-ν χαί βξ βΐσαγιη
  γιχοϋ δαομου τό δλον δο. 722.789.
  Ι Π'Θ.ΙΙβΣ ΚΛΙΡ3Σ 2ΗΜΕΡ0Μ
  Τό 'ΑοτβοοσκοπΒΪον Άθΐ)»ών διά
  Τϊΐλβγοαφήμαιό; τού ποός τα Λ'.μβναο
  χεΐα καί τα Γεοοοτικά ΈπιμΒλητηοια
  ννα>ο[ζβι δτι πιθανδς χαιοός σιίμίθον
  Τούτην φέοβται είς ολόκληρον σΐβδόν
  ι ·ήν (.ώραν Ολίγον νβΦδλώδης ή τβςρβ
  λάδης χαιά διαλβ.μιιατα μβτ' άσθβν&ν
  βθθΐ&ν χατά τΟΜους. Θΐομοκραοία ΛνΛ
  τή* βόρβιον χαί την Ανατολικήν Έλ
  λάδα χατοοτέρα, βνά τή* λοιπήν πεο(
  που ώ; χθές δτβμοι εί; ιό ΑΙγαϊον οαΐ
  Κάτοικον βορβιοι ■(; Ίόνιον νοϊιοανα
  νολ»Νο·/ βοθινΐ.; Ι) μέιριοι.
  Η ΤΙΜΗ ΪΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  Α 4»
  IIIV
  ΑΙ 1 1 'ΐανθυαρίου
  (τού ^ανχαποκριτοΰ μας).—
  Την προσέχη Πέμπτην θά λη
  φθοΰν οριστικαΐ άποφάαεις διά
  τό σχήμα καί την τιμήν των
  εφημερίδων.
  ΑΙ Φ8Ρ8Α8ΠΚΑΙ
  Είς τό ΰπ' αοιθμόν 425 τβϋιοί ο
  τον φύλλον τής έφημβρίοος της Κυββο
  ήσΒοος εδιΐμοσΐβύθη δ Νόμος 5292
  οΐ ν,υοώσίως τοβ Ν. Διατάγμαισς
  πβοί τμηματι«6ς χαιαβολης δφβιλάν έν
  οιχιασΐών «αί φορολογιχων τίνων διβυ
  χολύνσβων.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Ή Ινταϋθα Έπιτοοπίι διατιι*»1σ8α)ν
  δι άποφάθΒος ιης Ικανό.ισε τίιν τιμήν
  τδν άλβύοων χαί ΛραβοσΙιου ου «αι:
  Αλβυοα λευχά χαι' δ ά» δρ. 6 52
  δλβυοα ιιυτιοοΰκι χαι' δ «αν δο. 5 89
  Αραβόοιτος ατελως ιΐσαγόμβνος χονΛοι
  χωςχαΐ' ό.άν δ0 250. λιανιχώς 2.70.
  *? "μ* ΤοΒ δο'ου «αθαμένβι ή αύ
  · Η Ιοιύς ιης ΛοχΒΐαι αηό
  ΟΙ ΠΡΒΐΟίΔΙΓΙΪΜ»! ΤΩΝ 1111
  Τό υ«ο«0ΥΒΪον Έσ-ΐΒθιχων Ικοινσ-
  ηοίηοΒν ίΐς ,*(; Γ,ηχάς Δωιχίοβις »αί
  Νομαρϊίαςδι ΙγκυχλΙου τού ά«όΦαοιί
  αυκ,υ πβοί άναγραφτις υϋοχοΒϋοΐ^ων
  δαπανδν Είς τούς «οου/ΐολογισμοίις Δή
  Ϊ "οι'οιήτφτ *"* 'θ 1932-.
  ΠΑΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ
  ΕΚ Τ0Ν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ11Ν
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΠΡΜ™
  ΟΑ ΜΑΤΑΙΟΒ11ΔΙΑΣΚΕΨΙ7;
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού »**ς) -—
  Έπείγοντα άποψιν» τηλεγρα·
  φηματα, τονίζουν, ότι έκ των
  δηλώσεων τοΰ Γερμανοΰ^ καγ-
  κελλαρίου, είπόντος ότι ή Γερ
  μανία θά επιδιώξη* την όλοσχε-
  ρή άπόββεαιν των έπανορθώ-
  σ«ων, προεκλήθη πλήρης ανα¬
  στάτωσις.
  Έκφράζονται σοβαροί φό·
  βοι ότι ή οίκονομική Διάσκε¬
  ψις Θά ματαιωθή.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΣΥΜΦΟΝΕΙ ΜΕ ΤΒΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Η ΓΑΑΛΙΧΗ ΚΑΝΑΧΤΚΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Κατ' ανεπισήμους πληροφο¬
  ρίας έκ Λονδίνου, ή Αγγλικη
  Κυβέρνησις φέρεται συμφω-
  νοθσα μέ την Γερμανίαν είς τό
  ζήτημα τής αποσβέσεως των
  έπανορθώάεων.
  Έκ Παρΐοίων αγγέλλεται
  ότι ή Γαλλία εξανέστη διά τάς
  δηλώσεις τού Γερμανού κ»γ-
  χελλαρίου, Θεωρεί δ' αύτάς ώς
  πρόκλησιν άπέναντί της. Ό
  Γαλλικός τύπος ζητ·ί την κα¬
  ταπολέμησιν των Γερμανικήν
  προθέσεων.
  ΜΕΙΟΥΤΑΙ ΟΡΟΣΕΚΟΣ
  ΤΟ ΚΑΑΥΜΜΑ Τϋϊ ΑΡΑΙΜΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου
  ού άνταποκριτού μας).—
  Κατά σημερινάς ύπευθύνους
  άναχοινώβεΐς απεφασίσθη ή μεί-
  ωσις τού χαλύμματος είς τό
  τέλοςτής προσεχούς εβδομά¬
  δος.
  ΝΙΜΟΙΧτΙΙΟΝ ΟΡΤΑΝΟΣΕΟΣ
  ΪΠΒΒΗΙΗΙΙΦ Υ Α Α Κ ΕΙΡ Η
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας)__
  Υπό τοΰ Ύπουργείου τής Δι
  καιοσύνης κατηρτίσθη νομοσχβ.
  διον βι' ου οργανούνται επί
  νέων βάβεων τα ύποθηχοφυλα
  κεία._________
  ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΔΙΑ
  III
  ίΙΑίίίΙΙ
  III
  [ΙΗΙΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Είς τό Υπουργικόν Συμβού¬
  λιον συνεζητήθη τό ζήτημα τής
  συνεργασίας Ελλάδος, Τουρ-
  κίας καί Βουλγαρίας δια την
  διάθεσιν των καπνών των χω-
  ρών τούτων.
  πΥΣΤΥΙΙΜΐ ΤΙ! "ΚΙΙΥ,,
  ΕΦΟΝΕΥΟΙΙ_ΕΙΣ_ ΗΑΪΤΙί
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου
  [τού άνταποκριτού μας).—
  Εις τό τορπιλλοβόλον «.ϋίος»
  προεκλήθη σήμερον δυστύχημα
  έξ αιτίας άναφλέξεως άερίων
  βενζίνης. Εφονεύθη είς ν*ύ-
  „ Τ ΟΟΙΟΙ «ΡΟΛΠΙΝΤΛΙ
  ΕΚ ΤΟΝ -ΗΜΟΑΙΑΑΣΚΑΑΟΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου
  (τού άνταποχριτού μας).—·
  Δι' αποφάσεως τού άρμοαίου
  Ύπουργείου προάγονταε 5«αν
  -ες οβ προταθέντες μέχρι τής
  β 1ης Δεκεμβρίουπαρελθάντο*
  ϊτο» Βϊΐμδ6άλ