99014

Αριθμός τεύχους

3062

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

13/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  τ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙβΜΟΖ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 16
  ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  13
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  διευθ, ιδιοκτ. αναρεασ μ. ζωγράφος;
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 10ΐβ
  ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.062
  Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
  III
  Ν ΣΙΝΑΙΙΙΒΨΙΜΗΙ ΓΕΙΝΗ!
  Ή ιϊπδ ΙΊουςχαί πλέον μφ
  03 δξκΐα οίκονομικΑ κοίσις αίς τάς χώ-
  οας νή; ΚΒντοινής Εύοώκης ιβΒξβτάθη
  βαθμηδόν εί; δλα τα ε^ωκ,ικά κοά υ
  χηί (ν γίνβι βίς δλον ιόν κόσμον κιί
  ου ιω «ό ζήιημ» »ης χοίοεοος β
  πλέον όψιν διβθνη ΜαΙ καιέβτη πβοισ·
  οόΐ«{)ον καγχόαιιιος άΊτδ «όν παγχό-
  οιιιον πόΐεμον. Δβν υπάοχουν πλέον
  ού^έοραι ΐδοαι εί; τόν οικονομικόν
  ΙυΰΊον κατακλυσμόν, &λλ πάσαι μα·
  σΐιζονται από την Ινσκήψισαν μεταπο¬
  λεμικήν Θυελλαν τής οΐχονομιχη; δυσ-
  ποαγίας.
  Ή θβοαιτβία τοϋ Χ3μο5 δβν βΙ»ιι
  «Ιίον ζή*»ημα μό*ον Ισ-τβοιχόν
  έκαστον χοάτους, αλλα εΙ*αι ζητημα
  νέ» κΦΐέρσς ίθίύνυς καΐ, δ ά νά ίηέλθτι
  οπα>σδήπο«ε αποτ>λβσμ3«(χή λύσκ
  ποβηβι νά ιΐναι χά ι α υ τη διβθνή*; —Το
  τοιούτον βγένβτο χα«ανση«£ν υπό «όν
  Κνββθτήσβων των πβοισσοτέοοον βυοαι-
  ποκάν χοατών, «αί >ή; Άμβοιχη; χαί
  ή/αινΐσθησαν Ισχάτω; νά μριώσωσιν
  ιούς Φοαγμού;, της αμοιβείας καΐανα·
  λώοβως των ποο'ιόνιων τή; γβωογιχή;
  παοαγοογής «αί βιομηχανίας των δια·
  φόοαον ϊωοών, τού; δημιουργηθέντα;
  διά τόν έπιβληθένινν μεγάλον δ -
  σμόν.
  Άλλ' ι*) αδυσώπητος εξέλιξις των
  Ηοανμάττην εη1 τα χείρα) «αί μέ κίν¬
  δυνον αναιροητϊς των πάνταιν βπέθοα-
  σβν αμιοώτατα είς τούς Ιθύνονΐας τος
  «νχας τοΰ χόσμου καΐ ήοκισαν νΛ χ>
  ν&νται ηιοισσότβρον χαί μέ μ°γαλύιε·
  οον Ινδιαφέοον πρός αποσόβησιν ιή;
  έβα*βιλοΐΗΗ)ς «ήν ϋϊίουμέτην χατα-
  σιοοφήί, χαί βλέπομεν "β προτβίν-ν-
  ται μέιοα άνάλογα πρός απόχοουσ,»
  τού τοιούτου μεγάλον κίνδυνον.
  Οΰΐω ό Πρόβδοος των Ήνΐμ^ων
  Πολιτκόν «ής Άμβοικής χ. Χοϊββο
  Ιποόηινιν δΉας πρός ίσοοοόπη<ΐιν τή; οΐχονομιχής καταστάσεως δλων «3ν κοατδν τίς Εΰοώπης νιχηιόν «αί ήτ τημένων Ικιβάλλβιαι δ άμοιβαΐος συμ· ψηφισμός καΐ τ} ααοιβαία άφβσις την πολεμικόν ΐοεάιν, τό δέ κοινοβούλιον ■β; ΆμβοικτΪΓ, Λπβδέχθ-^τήν ποόιασιν τοϋ Ποσέδοου υπό τόν δοον τού γενι¬ κόν άαηκλισμοϋ των χρόνον. Ή δι- μβοης αΰΐΐ] πρότασις ττ,ς Άμβοιχης 8- οοχβν άφοομίΐν πολλόν σνζη'ηΌβ-ν υφ' 8λαν των ενδιαφερομένων ενο.-εΐαϊχόν χοπϊδν καί Ιουμιούοτησβ τας μβι' ου πολΰ συνβοΐομένας —νίκας συνδιασέ- ψβι( «τίς Λοοζάννιΐς κοιΐ Γβνβύης. Τα δ«Ό ταϋια ζητημαΐα τής αφέσβω; «όν πολεμικόν χοβόν χαί τοϋ προτβινο- μένου αφοπλισμόν ίφαομοζόμβνα κα- «αλλήλας θά δήσονν αναμφισβητήτως χό μάλλον δραοττΐοιον καί αποτιλβσμα ΐινόν θβοαηβυΐικόν μέσον βί; ιήν πλητ- ιομένην «ήν στιγμήν ταύτην ανθρο*ι6- ιηια (5πό ποιοτοφαντ) οΐχονομιχήν «ρ(- σιν χαί βνδβιαν «αί γινιχδς θά δωσουν «ό πρωΐαν σιαθβοόν βήμα πρό( γβνι κί)ν «Αν χρατων οΙ<ονομικί)ν Ισοορό- πτισιν ΜαΙ άομσνικήν συναλλαχτιχήν σχέσιν, γιγονότα άααοαί«ιτα διά «ήν πΒθαιιέοω ποοοδβυιική» σιαδιοδοομΐαν των καί διά «ήν κοιτωνι«τ)ν βύοουθ- μΐαν χαί γαλήνην. Ή άφβσις «όν πολβμικόόν χο<ά>ν καί
  α Βνχ παοπλληΊ,ου ίφαομοζό^ιβνος αφο-
  πλισμός τ) ιούλάχισιον δ πεοιορισμός
  »ων ίξοπλισμόν τόν ε;ή<οντα χοατδν (3 (ίνα πρόχβιται νά συνέλθουν βιί «ου τφ είς την συνδιάο«ψ ν τής Γι-νεύης θά ?ΐυ ώ; άμεσον συνέπιιαν ίφ' 8>ός
  μέν «ήν καιάονησ.ν Ιί «ήν βλά(«οοσιν
  «ών κίνδυνον μελλοντικόν κολέμαν
  βφ' Ιιέρσν δέ τίιν 8κ τόν μβγάλχν οί-
  χονομιχό» βαρόν σηιιατινωΓάτην ανα-
  χούςρισιν «όν συαι*«ασχ(ίν ω» ιΐ; τόν
  παγκόσμιον πόλεμον κρα«όν «α όκοΐα
  ίιανύουν σήμιρον την δνσΐβοίοιάΐτ)ν
  Ισος οΙ<ονομιχί)ν πβρίο5ον «ου βίου ιω». Βιαίως ο «ρι5πσς «τίς Ιφαΰμογτ|ς «τίς άφέσιος «όν ΐοίων χα* *°^ ^φ0' πλισμοδ βΐναι ζηι^ατα λίαν αβοίηΧηχ^ «αί δυσΐεςέσΐατα *1ς τΛν Ι«Ιλ«3ΐν καθ Οσον διάφοοος ΙηιχααιιΙ δτιίΑηψ»; «ι>
  ΤΩΝ ΛΚΙΗΗΤΟΝ ΑΙ ΑΓΟΡΑΙ
  Λαμβανοαβν καί δημοσιεύομεν
  «ήν ακόλουθον επιστολήν*
  Κΰοιβ Διβνθαντα,
  Π,«λύ όοθώς πρό καιοοθ κατβ-
  φέρθητβ διά τής άρθρογραφίας σας
  κα«ά των άθοόων άγορ&ν των ά
  κινητών καί δή «ών πωλουμένων
  επί πιστώσβι καί πολΰ φρονίμως
  έρρίψατβ φωνήν ένανΐίον «ής τά-
  σβως ποΰ παρατηρεΐται νά νβχρω-
  θΰ τό ρβυβτόν μας χρήμα διά «ή;
  «οκοθβτήσβώς «ου βίς τα άχίνητα
  ηκά καΐ μή.
  Άλλοτβ ή άνορά μας ήνθβι καί
  ήχμαζβ κιΐ άιτβτέλβι φαινόμενον
  οίκονομικής βύρωστίας μβταξύ των
  μβγαλυτέρων εμπορικώ ν κβντρτον
  ολοκλήρου «ής Ανατολάς. Ύπβρέ-
  Θσινον τότβ οί έν τή πόλει μας
  έκατομμυριοΰχοι «ού; χιλίους, «6
  χρήμα δ* ώς θά ένθνμβίσθβ ύπτίο
  χβν αρ8ονόν καί τόν διά γοαμμα·
  τί'ην δανβισμόν Είχον σχβδόν ολο-
  σχβοώς έξουδβνβρώσα «ά προχβι-
  ρότβρα μίσα. Πέντβ, δβκα, έχατόν
  καί διακοσίας χιλιάδας δραχμήν
  «άς έδανβίζβϊο τότβ ό β ι; από τόν
  άλλον χωρις καμμίαν δυσ»ολίαν
  «αί χωρίς καν έγγραφον διατύ-
  πωσιν.
  Την τοιαύτην δμως κατάστασιν
  διεδβ*χθη ή παοαζάλη καί ό άφηνι-
  ασμός των εχόντων μβτρητά, των
  έκατομμυριοποιηθέντων συμπολι
  «ών, άστών καί άγροτών.Έφθασαν
  καί τότβ πολλσ, έν «ά πόλει, σα-
  θρά καί ήοειπωμένα άκίνητα βίς
  «ιμάς δυσθβωρήτους. Τόαη δέ ήτο
  ήμανία νά διώχκωμβν ;τό χοήμα
  άπ' επάνω μας ώπτ* άνββιβϊσα·
  μβν μέ τόν άφηνιασμόν των «ο-
  ποθβτήσβων των μβτρητΑν μας
  «ά πλέον παραμβοιι οίκόπβ5α «ών
  έπΐά Μπαλτάδων βί; «βτρακοσίας
  καί όιΐταχοσίας δραχμάς κατβ
  μέτρον.
  Καί ή συνεπεία δίν έβράδυνβ.
  Έφυγαδβύθη«ό χοήμα μβτά μι·
  κηόν χρονικόν διασΐημα, άπβνβ-
  κοώθη ή άγοραστική μας δύναμις.
  Έϊηντλήθησαν οί πόροί μας καί
  ή άγορά μας βίσήλθβ βίς την πβ
  οίοδον «ών Ισχνών άγβλάδων. Τα
  όκατομμύρια έκαμαν πτερά καί ή
  χιλιάς «ών έκατομμυριούχων αας
  κυριολβχτικώς άπβδβχατίσθτι. Ηλ
  θον βεβαία καί άφορίαί, ήλθεν ό
  καταχλυσμδς «ών συναλλαγματι
  κων διαχυμάνσβων καί ό «υφών
  τής δικ«α«οοίας, άλλ' ό,τι κακόν
  βχαμβν ή μανία μας κα«ά πάσης
  ίδέας διαφνλάξβας ρβυστοϋ χρή
  μανος δέν μάς τα έκαμαν δλα τα
  'δλλα κα«ά. Καί έπληρώσαιιβν καί
  'πληοώναμβν καί θά πληρώνωμεν
  «άς έζωφαενικότητας έκβίνας, αί
  οποίαι ατυχώς δέν μάς έγιναν μά-
  θημα, δέν μάς έκαραδβιγμάασαν,
  δέν μά; εχρησίμευσαν βίς τίποτβ.
  Τβκμαίρβται «ό «οιοΰτον άπό
  β,<ι παρατηρβίΐαι «ούς τβλβυ- «αίους μήνας κατά «άς παντοίας πωλήσβις άκινή.ων. Είναι φαι¬ νόμενον, είναι έξωφρβνισμός αύ· «ό ποθ γίνβται; Πάντως δτι γίνβ- «αι είναι «ό μεγαλύτερον κακόν »αύ συνετελέσθη ποτέ κατά «ου «όπου καί των Ιδιαιτέραν οίχονο- ιιικών συνθηχών υφ' άς έζησβ καί ανεπτύχθη. Χρειάζβται διά «οντο νά δοθή είς «όν κόσμον ποϋ νομίζβι δτι ΧάΊι κάμνει μέ «ό νά πβτς «ής Γενβύη; τα βιλ»ανιν<ά «αί [διαιτέααί ή Ελλάς θά ώ· «ά μέγισιχ διότι λόγω «τίς γβ· ων}αφιή: «η; θέσεως καί των χοα· την μβθ' ών γβιτνιάζβι δαπατά βιησίο; πιοί «ά 20 Ιίατομμύοια δολλαΌια διά άς πολβμινάς παοπσ ευάς, βν φ βλλα Χθάτη πολύ μβγαλύτβθ'ΐ ΐΐς "ληθυσμόν καί Ικτασιν οαηανόσιν πολύ δλιγω«· ρα καί μόνον ί| πατά «ό τΊαισυ πίριχο· ή «όν πολ^μι^όν Λαπανόν ήμόν βά ό ΐ ό πολ^μι^όν Λαανόν ήμ ίιιιφέοΒ μέγισ όν πλβόνασμα βΐς «ό* Λρο1)«οΙογ.ομ<5» μ», «αί Λί μβγΐοΐπν Λνα»ούφισ»ν τοΰ Ελληνικόν λαοΰ Εΰίνχή; «ου χοάτους μας ιτο' ί· σΐαΐαι ή5η άνϊιρ μΒγάλης ποΧ«ιχή; πβ(· Οας βξαιοΒΐικης ίκαινόιητος καί παγκο- σαίου κΰοον; χαί όστις θά μβτάσΐΏ των Σννδιασχέψβαν βνισχυόμενος από Ικανώτατον, ιΰατοοφον χαί Ιγχρατέστα- «όν είς «ά οίκονομιχά «ής χώρας μας Υπουργόν «όν Οίχονομιχών συμαολί- «η; αας χ. Γ. Μαρήν καί οΐπνκς άναμ φισβτιτήταις θά συντβλέσιοσιν διά «ου χύοους ΐ~ν βϊς ίπΐΜθάτησιν «όν ποο- «εινομένον μέτοτον καί θά Ιπιδιώξοσιν την ίπίτΐυξιν ιδιαιτέρως της πβοιφοου· οήσβω; χον συμφβοότοων «ου Έλλην. Ηοάτου; ποός άμεσον ώφέλβιαν «ου Έλληνιχοΰ λαοϋ. ΜΙΧ. Χ. ©ΑΛΑΕΣΙΝΟ5 ΟΙ ΕΚΑΟΠΚΟΙ ΚΑΤΑΑ0Γ01 Έπιστολογράφοι, αναγνώσται μας, μά; γράφουν «άς «βλβυταίας ημέρας δτι «ώρα ποΰ έπιτρέπεται ή εί γράφη είς τού; έκλογικούς κα ταλόγονς καί ή εξασφάλισις τοΰ δικιιώματος τοδ έχλέγειν χαί έ κλέγβσθαι, παρατηββίται μβγάλη άπροθυμία διά την τοιαύτην εξα¬ σφάλισιν βίς μίαν τάξιν άνθρώπων, των προερχομένας» άπό τάς τβξβις «ών φιλελευθέρων. ένφ τουναντί¬ ον δλλοι ποοθυιιοποιοΰνται καί κινοΰνται πυρβτοαδώί διά νά έξα σφαλίσουν καί κατοχυρώσουν τα έκλογικά των βικαιώματα. Οί έπιστολονοάφοι αναγνώσται μας Ι χούν δίκαιον Καί πρό πάν¬ των είς «ήν παρατή;ηιιν ποδ μά; γράφουν δπ λβίπβι χάθβ σχετικόν ενδιαφέρον άπό την παράταξιν μας, «ό έν3ιαφέρον ποΰ θά έχρβι- άζινο διά νά άηοκτήσονν δλλοι καί αλλοι νά άνανβώσουν «ά έ- κλογικά «ών βιβλιάρια ή νά εξα¬ σφαλίση μιά μερίς πολιτων «ό σο· βιοώτβοον των δικαιωμάτων της. 'Αλλά διά νά γίνη καί τό έν καί τό άλλο έχρειάζετο καΊτοια πρωτο- βουλΐα καί πρωτοβουλία χαμμίαδέν έ ιδηλώνεται ούδαμόθεν δταν πρό- κειται νά κοπιάσωμεν ή καί νά δαπανήσωμεν, έστω ολίγον χρό¬ νον. ΑΛΛ' ΕΙΝΕ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΖ; Πολύ αξιέπαινος ή Ιιαταγή «οθ δπουργείου Έοωτερΐχβν, περΐ την έ< τοθ «ξντεριχοθ εισαγομένων καί των έν τφ τόπφ κατασκευαζόμενα» χονσιρδων, δπως ύιτοχρεντιχ&ς φέρκσι ίττί τ»ν πι- ριεχόντων αύτάς δοχείνν την ήμιρομη- νίαν τής κατασκευάς την. Μέ την διαταγήν αυτήν δύνανται νά ποίλϊ δασάρεοτα καί αί πεθ σομδχίνουν ΝθΊιοτε εί; «ούς κάμνοντας συχνήν χρήσιν των κοναΐρβαν. ΆΧλ' ϋωμιν. Είναι έφοφμδυιμος ή διαταγή α5ττ>;
  ΕΞΩΡΑΤΖΜΟΙ·
  Σ ίνεχίζεται ή από προχθέ; άρξα-
  μίντ) έξνραΙΊΐική ηροαπίθιια τοθ πρό
  «ής Ν μαρχίας περΐφραχθίνκς χώρου.
  Την σχετικήν πρωτοδουΧίαν Ιχει ό Δη"-
  μο(, ν.άμνον έν προχειμίφ κϊτι τό χχ·
  λον, Ιοΐ(0 χαι παραχοτ^ρος.
  Χ έ, έφυτεύθτραν ιί; χον ίνααχκπτί-
  μενον χώρον τα πρβτα φ:ινιχοειδτ].
  Άλλά παραλλήλαις φυπύοντα; πό«' έδβ
  χαΐ πότ' έχεΐ χαί ολίγον μαχρύτερα τοθ
  έξ»ρ»ϊζομίνοιι χώρου δίτροχα, τετρά-
  τροχα χαιΐοτΐ-χΐϊΐιοτε δέ χαί τετράποδα.
  Τα τελευταία δέν Ικανε νά λείπουν ;
  ΟΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ.
  Θλ αρχίση νά καταναλίσκεται καί
  είς την νήοόν μας 6 ατελω: εΐσαγόμενος
  'Εχανονιοθη μάλιατκ χα{ ή
  τιμή τού άρκετά «ύθηνή διά τού; έπιθυ-
  μοθντας νά χορηγ&σιν έξ αυτού* είς ι ό
  κοινόν τό βυνάμΐνον έννοεΐται νά τρώγη
  άρτον έξ αραβοσιτον. Καί τό σημειοθμεν
  χαί διότι κυρίως τό μίτρο^ ελήφθη διά
  τού; δρεινίο; πληθιιαμ&ύς τής Ήπειρω*
  τι «ής Ελλάδος άλλά χαί ίκ πείραν έν
  σχέσει κρός τάς τοπικάς μας συνηθείας.
  Έν ηάοη περιπτώσει τό μέτρον δπό
  διαφόρους συνδυασμ&ύ; είνε προωρισμέ-
  νον νομίζομεν καί έντχθθα νά εξυπηρε¬
  τήση την λαϊκήν οίχονομσλογίαν χαί νά
  ίκφίοη χά κως «α χαθημερινά Ιξοδα
  των έργατιχ&ν χαί άγροτικβν πληθυ-
  _
  ΔΙΚΑΙΑΙ ΑΙΤΙΑΣΕΙΖ.
  ΈκαχΙζίτο υπό συμπολίτην προ·
  χϋέ; ή ενεργεια νάτοιων εμπόριον χαί
  ΐ««γγιλματι6ν τίς αλλης Έλλάδο(, ιί·
  τίνες ούτοβίύλως, λέγει, Ιχήρυξαν χρε*
  οίατάσιον τδν χριών πρός τε τας τραπέ-
  ζας χαί τοΰς ιδιώτας. Καί είχον ομολο¬
  γούμεν»; απόλυτον δίκαιον οί ουμκολΐ-
  τκι. Διότι αλλοίμονον εάν πρωτοι οί κα-
  ράγοντες »*]ς οίχονομιχής ζων,ς πριδ»ί-
  νουν είς τοιούτου ε15ουζ διαδήματα ο(αι-
  δήποτι καί όοαιϊήυοτι χαί άν είνι αί
  συνέπειαι τ«]ς κρτβενς. Καί αί συνθήχαι
  (5λλ«ς τι, δφ' α; χορηγιΐται καί αυΐό τό
  χρινατάοιον τ»ν άγροτΑν, δέν είναι
  νομίζομεν τόσον διβμευτικαϊ τοθ έμπορι-
  θ κόβμοϋ, δυναμένου τμημβτιχβς του¬
  λάχιστον νά άνταποκρίνεται πρός τάς υπο
  χριώοιις τοΐί.Εοηιχώς ή ενεργεια τβν α¬
  νωτέρω εμπόριον χαί έπαγγελματιβν είνε
  μονομερής, εύΐέ δύναται ίέ ν * ·5ρ-
  μιμητάς εύϊαμοθ &* λοιηβν περιφ·-
  ριιβν τ<ϋ Φ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ ΑΔΗΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΟΙ Ό Μιθοιδάιπς δ Πονιιχός βασι¬ λεύς Εδοσκν άγόνα πολυφαγίας καί πό- λυποσΐας ήτο δί «ό 0 οβίΐον «ου νίκη· τοΰ «άλανΐαν άογυοοϋν Ιάν θά νικήση καί (Ι; «ά δύο άγο>(σμα«α.
  Ό Μ λήσιος Άσιυάναξ άθλητής χαί
  υιός χΐηθβίς πο«έ είς δβΐανον παρά
  «ου Πέοιαν 'ΑοΐΓβαο.άνου ΰηέσΐβτο νά
  φάγΐ) δλι τα φανηΐά «ά διτοϊα παοα-
  ΒυάσΟησαν δι* δλον; τού; κΐηθέντας.
  Μόνο- τού Βφαγε τό διΐπνον «ό όκοΐον
  παοασχΒυασθΐι δ»1 ίννέα θνδρα;.
  ΆξιομττιμδνΒυίον ιΐπ χαί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΖ
  '♦ 'ι
  Μ |
  ΔΗΜΟΣΙΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-ή
  ή κιοβσλή τής γλνκνταιης ότββίτΐικ:
  «Έο.α>«ικό« ΒΉς» μβ κο«>ταναινια>ός
  Λ'λιαν Χάρβ ϋ, τΛν Βίλλβ Φο.1«ί καΐ «όν
  Γεόον* Άλ«ξ4ν»ρρ,
  Αναμείνατε «όν ΰκβοΜολοοσον τή: χι»η
  ματογοαφΐας τη» ταινίαν κου ανβσιάταιο
  τ όν κόσμον μέ τάς φο»«ηλ«όιη'ας τού Εύ
  Β<Β«οϊκ >ΰ ποΐέμο» «...Σ<ό Δΐ«ικό Μίιωπο» Κυριακάς ηοΙ εαυτάς 3 απογευματιναί, άαχόμβναι β*ό «ής 3ης μ. μ. Τάς «αθημΐβΐ τάς μΐα 5 1)2 μ. μ. μέ τιμάς ήν,ατταμίνας ΠΑΡΑΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήαβοον τό θαυμάσιον πολεμικόν Νΐνηιι. άο.ισ«ούαγηαο «Άβαομαχΐαι Δα<ι«οδ Με·ώ«ο«» κοό άνι οιάτωοβ την Εύβώπη «αί εσημείωσε «α ιΐς τάς Αθήνας μεγάλες χιίννβ;. Πβωτΐ γ«βνια«ονν ο' ού «ό ό Γόης Καλλιτέχνην, <α Ο άγαπημένος «άν γονπικών Ριοαο. Μπαο.« λεμβς «αί ό άλησμόκητος &ιεομηνβοτ.ήο τ οίον άλλαν Ιβγοον Ν*ού?χλας Φπά· "Οίαν απέθανε δέν έχώββσβ μία ύδοί τα δα ά αΰΐοθ, διοος συνήθως δι δλους τού; άνθοώηαυ/μόλις δύο ύδοΐαι μβτα μεγάλης δυσχολΐας Ιΐώοεσαν τα δατά «ου, Φανΐασοή'β τί πβλώοιον σώ μοί εΙ|β. Γενικώς παοαιηθΒΪΐαι «Ι; δλους τονι βθλητάς διι ήααν πολνφάγοι χαί άδτι φάγοι, δια τούτο χαΙ δ Εύοιηίδος λέ γβι τα εξής: «δναοΐθμηία χαχά ΰηάο- χούν καθ" δλην την Ελλάδι, χανδνα άΛλο δέν ιΐνβ ϊβιθοιβοον άιιό (ό γένος των άθληιόόν. Ούτοι οί) β καλώς γνω οΐζουσι νά ζώσιν, οΰιι καί δύνανται α ββΛΐησιν, διότι πώς δ άνηο δ δ«οϊο( ιί*8 δοΰλος «η; σιαγόνος χαί καιώιι οοε «ής κοιλίας τού να νί>Ό δγαθός;
  "Ειβρ,ος πολυφάγος ήο δ Ήοόδαιοος
  δ Μβγαο«ύ; δ οποίος ήτο οαλπιγχ«ής
  8χα»ν 3 1)2 πήΐβις τό άνάσιημα. "Η
  αθκν ε; χοίνιχας ά^του (Ίηλ. 5 1)2
  ηβοίπου δκά9ας) βΐκοσι λΐτοας χοέαιοι
  (5 δχάδ ) ε><ινι δύο χοά; οίνου (5 δα Βα,). 'Κσάλιτιζβ συγχοόνως μέ δύο οάλπιγγας. Έσκντίθισβ να χοιμα:αι πάνιοτβ ΙηΙ ίνό; μόνον δέαματος λέον τος. Ότι δέ Ιπολ>οοχιΐ«α «ό "Αογο;
  (τώ 303 κ. (.) υπό τού ΔημητοΙου τοΰ
  Άνιιγάνου, ποοαέφεοεν είς αύΐόν ι
  8;ης ΰηηςβσίαν:
  Έκειδτ) οί στρατιώται δέν ηδύναντο
  νά κλησιάσαισιν την βλέπολιν είς τό τιΐ
  χος, ΙοάΙπισι μέ τάς δύο οάλπιγγας
  ν,αί Ινίβολβ ιόσην μεγάλην ποοθυ-
  μίαν ιΐς τούς σιοαιιώιας ώαιβ να κα
  τοοθωθή τό ποθούμενον.
  ΤΑ έ,ή; δβ λέγονσι ικοΐ τιϋ βασι
  λεως την Λυθδν Κάμβλητα διι όχι μο¬
  νον τι ιο κολυφάγος δχι μόνον τι ό ηο-
  λνκότης άλλά χαί γασιοίμαογος Ούιος
  μίαν νύχτα χατΒχρ,βούογηθΒ την γυναΐ
  χά τού χαί τί.» χαιέφαγε, εΊτΐιτα δι «ην
  ποοοίιν Βυςών την χεΐοα «ής σύζυγον
  «ου χαιβφίλβι αύΐίΐν χαί ϊΐια ηυτοκτό¬
  νησε. Πβοιβόητος δέ κατέστη ι^α ι
  ποάξίω; αν<οΰ. Ποΐυφάγος χαί άδηφάγος ν*ηοξ« δ Τιμοκρέοον δ Ρόδιος δσιις ε·ςωγβ μέ χοι χόοου χαί Ιπιυβ, ώ; τό βπίγοαμμα ΙπΙ τού τάφον αύιοΰ δηλοί: «Πολλά-κιώ< καί πολλά φαγών κβΙ πολΐ,ι [«αχ' βΐκώ άνβοώκονς κιΐυαι Τιμοκοέοβν 'ΡόΒιος». 'Η £ξ Άβηνώτ δ^χηαΐοίς Άγλαίς θυ· γάιηρ τοϋ άθηναίου Μνησικλέους Ι&η -ειάνει δι* 1<αστον δβΐιινον δώδεκα λ( ΐοας χοίατος, 4 ΐοίνικας Αοταιν (— 3 1)2 πΒρ(πον δκάδι»,) χαί Ιιινι !{ μέτοα οΐνον. Φοββοώιβοοι «ολυφάγοι υπήρξαν Ρομαΐοι αύιοχοά«οοβς χαί οιοατηγοΐ: Ό Λανκονλλος δνδοξος στοαιηγίς πβ- θΐφημος ΙπΙ κολυ'.ιλβία »αί πολυφαγία (εγεννήθη ιω 108 χαί άηίθανβν τώ 68 η 56 π. χ.) Ούτος βτοωγβ κολν, χαιά μαρτυρίαν τοΰ Σουβιι»1ου. Μβτά ιό φαγητόν ήτο ανάγκη δπαις ιίοΙ«ϊοι ανιοΰ θέσωσιν ανιόν υπιιον καί διά ■ξφΐΐθΐκής Ιπ,ιδράσβσς ιύχωσιν βλάφρα) σίν «ινα χαί ανακούίρισιν χον στόμα¬ χον. Κάιτοτβ δέ ίοβίιΐνίΐ μόνος χαί *οϋ ιιαοιΐέθη άιτλοΰν καί λιτόν δβΐιτνον δι* δ ήγανάκιησβ χαί ποοσχαλέσας «όν αρμόδιον ύιτηοβιην ηοβτηοι διατί τοϋ- »ο γίνβται. Άκήνιηαί διι δέν βκβι χα- νένα ποσσκβκληαένον. Μβιά θυμοϋ ά· ■ήνΐίΐοϊν & Λούκσυλλος: «Τί λέγει; οίν γνα>θιζιις διι οτΐμβοον παοά ώ Λ ου
  χουλλφ διιπνεϊ δ Λούχονλλος;»
  ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε.
  ΑΤΜΟΠΛΟΊΆ ΣΑΜΟΥ
  Κάοβ ΚΥΡΙΛ.ΚΗ πραΐ τό νηέ0ο-
  10» θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΕΡΤΑ»
  Ταΐύίηιο; 19 Μλλίων. Διά Ρβθιι·
  μνον, Χανιά, ΠΒΙΡΑΗ. Άφιξις Πβι-
  βαιέ! χαραγιιατα Δβυτϊθοιο,
  Πρα«τοο«Ιον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τ«λέφ. Νο 61.
  Η Ζωη που Περνα
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  13
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  άνβτβλη ηλίου 7,44 . δυοκ 5/4
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
  ____βίθβωΛοί, ό Γιάννης Πακπός εΐί
  «ή» θΐσσαλονίχην κατεδικάσθη είς 7 έ<Μν 5εσμσ, διότι άκεκαλύοθτι διι είχεν ά»π- πλανήση μέ την μίθαβον «ού γομον ή «ο« ...Παηά αν σελ»», Ιννέα νεάνιΒης. "Οθόν (ήηοχβ καί α» άηό «όν «αιοον τή; Εΰις. μοΪΒ<» τήί Υ«ναιχδς βίκβ ^νά... άπο- πλανά«οι. «ό γβγονός Μα«αν<^ καταπληκτι- κόν. Δ ό ΐι «ό νά άΐοπλανηθη μιη γηναϊκϊ ρΙιβ επί «έλους φυαιχόν κοί .ύ'ξήγητογ, Άλλά ν' άποπλονηθοϋ» 4·νί« βπό «όν Μί¬ αν άνθρωπον κα<αννά άφύβ χιν. Σιή» *βο τή ποϋ ζονμε {ι γνναΐκις δέν εΐιε πειά 5,τι ήσαν χαώισ. αέ* μποοεί «β*ε1ς νά παίζη μαζί «ην. Μάλλον ού ές βαίζοτν μοζί μιις κ αί σ«ό «<)>ας έμβϊς βγαίνονμε αιαοκάς «ά
  Θΰματα. ΓιατΙ είτε χενι», ι^ΐε ίύο, (ί«ε
  καί μία μάς χαλλήσουνε ο«ήν οαχη, ή κα-
  «αΒΙχη μας ιί>ε ό^ιατική.
  Κόηιασε σ<ήν έκοχή ποΰ ζοίμε νά Βια- διατηοήσιις εαιω «αί μίαν γονοίκα. θά μβ«Ββλτ|θόκ είς εΐλαιτα καί θά ύποβληθόβ είς Χ3«αναγιιαο(ΐ«ά εβνα ΐιβ(1ς χαί νά «ο ιχρθώσης νά Ιιανοποιή» όλος «άς έπιθο- μίος... Ό Παπά; έν τούτοις φαίνε«αι 5«ι ιί(β ΒιαφοΒΒ«ικήν ά>τ'ληψιν ή οντογήν αν θε
  Ιβ·β. Πιθ*νόν «οί νά θέλητβ νά έκδι»ηθή
  γιά «ό πιιοπα«οαΐΗΰν άνΐάοτημα δλβς τίις
  γνναϊκες. Τό γεγονός είνε δ«ι ίνφ ήιιποοοΰ ι
  διχό «ου μαγβΐΒΐό δπον πβ00»*^*·" ''· *ον
  ΒαισΙαν δλα «ά κσο'τοια 'ήί γειΐονιάς.
  Τό Βικαο>ή}ΐον ένόμιοβν διι βΊΐρ,βπ» νά
  «όν ιιμαιβήαη μέ 7 έτιέν φυλάκισιν. Ποινή
  έλαφβο«άτη, χα«ά «ήν γνώμην μόν. Τό Βι
  καιό«βοον θά ήτο νά «όν ύΐαχΒ'ώσΐ) νά
  κοΐ τάς βννεα Χ3«ακ(ήσβις τον. θά ,
  «ότε εάν θά ιΐχί «ό Θαορ,ος νά αν
  «ήν επιχείρησιν. Ένφ χώρσ.,.
  6 Πβρΐεργβς
  ΔΙ4ΚΗΡΥ2ΙΣ* ΜΕΙΟΔΟΣΙ4Σ
  ϊό Ταμείον Προνοίας Έλαιοπαοα-
  γωγής Ν: Ήοακλβίον
  Διακηαύιτβι δα,
  Τίιν 8ρν Φ'βΐουαοίον 1932 ήμέοτν
  Σάββατον κΐΐ «δοαν 10—12 βνβογηθιί·
  σβται φανεοά μβιοδοοία διά την προ¬
  μήθειαν των >άια>θι φαρμάκσν χαί
  μηχανημάιοον ήτοι:
  1) 100—150 ψβχαστιίοαιν.
  2) 80 -100 νόινον μιλάασης έκ ζακ·
  χαοοκαλάμου.
  3) Δύο τόννοαν αροβνιχώοονς να
  ιοΐου χαί καλοϋμβν τούς βουλομένους
  να μειοδοιήσασιν δπαις ποοσέλθαισιν
  ίνα λάβοοσι γνώσιν της συγγςαψής υ-
  ποχοβωσειον,
  Ήοάχλιιον ΐ 8 Ίανουαοίου 1932
  Ό ΠοόΒοοος
  Δημήτρ. Αναγνωστάκης
  — -----------------
  —Σάιυρα «ών έ«ανορθώσεων
  Εί τή' Στοκχίλμην ..
  Ι«ιΒε»ρήϊε»ς «Π?4αι«ιηιχ τ δ
  δποα ΐ!ς μΕα^ σ<ηνήν οανορ! νορβώαιις. Ή σκη ή πκριοτα*ιι τή»· -*' ριάνναν ώί ίδιοχφριαν έ ός δπίιτοο £,!ι«5ΐ), διτου γνβ»3το! πολιιιχ^Ι διαα*· ίάζοκν μέ ΐλβφ^ίτ.*™ ί«5ιϊυ|»|νας ν|ϊ( χβΐ πρίπΐι νά π)η:ώνοιιν χαί την Ιλα χοτΐ'ΐΰνοια είς χροοίν. Έ«ακβλοιι Θ«ϊ μαλιοτα «τ! χαρχοηβίγνιον, χατα τί δβοΐϊΐ, ή Μιριάννα «λέ6·ι χ»1 δ< ιίς 61ρο« Ινδ; βρος Μίχ«λ «Ο γνιοσιοθ γίλοΐίγραΦΐχε-Ο τύποιι, ηοθ πά 9ΐοτβν« συνήθιβς χήν Γερμ»ν(οχ ) Αδ τος ίέ ίφΛ αρχικώς δϊίογρίφει γραμ αάχια μίχοι τρ£ιη; γ«ν·3 . άναγχα ζεχαι χά ό·ιιν 6πο τής Μαρΐάννας νβ τή; Πίρα5ώ3ΐ5 ώ; ίνίχυρον τό οϊκχά- κι, τό γιλέκο χαί τό πουκάμισάν χ ου! —Κουβέντβς παράφρονος· "& άς Πίλω δ; β5ΐιλευχή<, δομ«ι Β*ρ6 σχΓ, ηδχακτό ησε, «ήν Τρίτην, έν- χδί χεθ χτιρίβυ χ<ίς Πολ»νιχΥ]ς Βιυλ^ς, ^καγχονΐ3θ<Ε;, ΤΑ άττονΐνοημΐνον ίιά- βτ,ιιϊ τού άρείλεται είς κρίσιν φροοόντΚ. Ή 6ύ«οχτον!α τού εί ε νοχλητκή 8ι4 χήν Κυδίρνηαιν, χαθ' 8υ>ν ό Βχρώνοχυ ήτο ΐχ των φανατι
  χβν χυβιρνητιχβν, χαί εσχάτως ακδ
  μη ιίχε δη^οαιιύσει μιρικα ηολ6κροτ.ά*
  ά;θρα, δποαΐηρίζοντα χήν διχταχορι
  κή* πολιτικήν χοθ Π'.λσ-.ύϊσχυ χαιά
  χιιοίειχνύι
  δχι ή'βν κουδέντες
  Ένοικιάζεται οίκΕα (ϊ; "Ακ—Τίμπια ΗαΙ
  οαπλκύρωΕ: οίκίας ν. Χαίδίνού άηαοτι-
  ζομένη άχό Ενα (σόγβιον Οωοάτιον, δόο ,
  άνώνβια, κουζίναν καί εξώστην. Πληρ,ο ι
  φορίαι χαβά <φ κ. Έμμ. Τυιαμαιύκη ή ] 'Κληώΐη άκτοιιαιφ "Α«—Τάμπια. 1 — 4 ΑιΤΟΟΙΙΐΙΤΙίΗΑιΑΙΟ: Α.Ε ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΕΒΗΜΑΑΙΙΙΙΙΑΚΑΧΒΡΗΙΕΙΪ ΜΑΙΡΗ Μ. Τρίτην 7 μ. μ. κατ' ευθείαν Πβιοαια, Χίον, Μυ «ιλήνην ΜΗΟΥΙΜΠΟΥΛΙΝΑ Το(«ην μεσονύκτιον Ρέθυμνον, ΧπνιΟ,Πβι- οαια, Χϋλ (δα, Βόλον, Θ=σσαλο νίκην, Καβάλλαν, Άλβξανδοούπο λιν, Μυτιλήνην, Χίον. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τειάοτη 8 μ. μ Χυοσόνησον, Σβϊοι, "Αγιον Νικό λαο». Παχιϊαν "Αμμον, Μόχλον, Ση«β(αν χαί λοιπούν νοτίους λιμέ νας. ΑΔΡΙΛΤΙΚΟΣ Πέμητην κ. μ διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πβιοαιά, Χ 'λ»ίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην ΖΕΦΥΡΟΧ ϋυοιακήν μβαονύ κτιον Χ»οσό»ησον, Σβΐσι. "Αγιον Νιχόλοον, Παχ. "Αμμον, Μόχλον, , μβτ" επ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΎηοχρϊΜβίν μ«ς βιοιρβυμιν ΐνει κ«1 διά «ώ τύιτβυ βι«Μποά{*>ιι·ν τλς
  β«βμ4ς μβί ΐύχβρ»οτΙ*ί πρός τό «ΕβΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΝΑ ΑΐΦΑΛΕΐαΝ»
  Ρώμπι δια τίιν δμβοον κ«| πρ*βυμον πληρΜμην ημίν βροιχιΐΗν εκατόν χι·
  λ«άβ»ιν (δρ. 100.000) δι* «κβζημ1»βιν μας συνιπιΐβ τβθ βανκτβυ τ«.ΰ π«ρ'
  «ντν ήσφαλισμίνβυ μβιιιβΐρΐτβ» σιζΰνκυ κ»1 πατρβ( μο>ς Γενρνίευ Δασκβ-
  λάκπ έκιαυμβ&ντβς μετ* «Ικοοβήμβρον «πό τή{ ϋηονροφης τοθ ασ·κλιοτι·
  κου σ»μρΌλ·Ιου τβυ.
  Ιδιαιτέρα ουνχαίρβμΐν χβΐ εύχβριστβδμβν τβος έν Κρήτη Γΐν. Πρά
  κτορβί τού Ε©ΝΙΚ·Υ ΙΛΡΥΜΛΤΟ& ΑΕΦλ Λ.·ϋ»Ν τβ Γρβφιΐον τ6ν κ.
  κ. Μαυράκη δι— το ευγενεί κ«1 βύβόρμπΐον ενδιαφέρον τειν ν' βικοζαιιι-
  ειβ&μεν τό ουντβμώτιρον. Χμβίως ■6χε>ριβτοϋμ·ν κ«1 τέ·ν 'βηιβΐΜρητίιν
  της 'ΕταιιρΙαις ταύτας κ. Νπνκν Μ*ρΜ«»ην.
  Έν 'Αρχάνβις τβ 3ο Ίβνβυβρίβυ 1932
  ΟΙ εύκβριατβδντις
  ΧΗΡΑ ΜΑΡΙ Γ. ΔΑΪΚΑΛΑΚΗ
  ΑΓ έ«υτην κ«1 ί»ς έηίτροπβς των άνηλΐκειν τΐϋνιιν τπ(.
  ΗΑΕΚΤΡ0Κ1ΗΗΤ0Η ΕΡΠΙ2ΤΑΣΙ1Ν
  ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΩΝ
  Ν. ΠΑΡΑΣΥΡΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Χβραοβανκοϊλβι αρίστης ποιότητος καί άντοχής
  έξ εντοπίου καί Εύρωπαϊκού χάρτου
  ΛΕΥΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΑΙ
  Διαθέτομβ» βΐς δλα τα μβγέβη χαί είς οίανδήποτε ποσόνητα β»
  τιμάς έκτός συναγωνιομοΰ χαί μέ παράδοσιν βίς τα κα-ασττίμα-
  τάσας, μέ έπιμβλημέκην συσκευασίαν χοορΐς έλλβίματα, καθυ¬
  στέρησις καί κίνδυνον βροχής.
  Προτιμάτβ τάς χαρτοσακκοΦλας μας ϋποστηρίζοττβς *δν" %6·
  πον μας πρός Ιδιον συμφέρον σας.
  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Ή έκΐ τής άνεγ<β οί <ος *««ΐ'Β ι»*! χοδ <ΐΒβοδ "°?6 ' ΑΙ1?" Γ·" αιογΐοα ηόροβ Χιυσοηηγης θβα>ο»ι ύποτοί.
  ιοσίν της δ·βς θερμώς βύϊαβιοτήοπ «όν κ.
  Δημήϊο.ι Ν. Τζαγκαοίχην εργατικόν κήτο,-
  «ον αόο»«. βιά «ήν «βόί »όν Ιερόν τούτον
  ά*γε.βόμ.νον »»*νενομίντιν »-ο·άν «ο«
  IX
  Βοαχμ· τριών χιλιάδα·» (1000). Σννομα
  καί «όν ν. Κύϊτάθιον Κοντοιιβικσιαντάκη
  διά την βοοο'άν «ής μ<άς «οοφογικήϊ όμο- λογ(ας «ήν ηλ!™» Οοαχ. (1000). (Ή ίΐτί της «νϊγ·ρβ«»»ί Ικιτροηίι) ί'ύρφ στην πόλι Άπό «όν «ύπον γβ'τονος πόλεως φοΒθύμιθα. —Ότι Βιά χαρ,αινχιαί σχεβόν α»εβ οη· σΙαΓ. —Ένασιιείται βί; «άς πεαιφεοεΐας «ής ύπβιβίλι·ή ούι«τιρό«ης έκ μέρονς ««* ά- οιυνομιχώ» ό^γάνων. —Νά εΐκυνμβν δ«ι «ό φΐινόμβνον ου «ό μειιδόθπ έκ «ήϊ ή'ΛΒ«<β«Ε κόΙ,εαι; —Είς «ήν οποίαν ήκήθη &> βέ» άπατώ·
  μπθα άλλά καί ίπαυσα κατ' εύιβχή ο«γ««-
  ΐ άπδ όιΐγοο «αιβοί;
  αρ.οχθ«ς «όββαοάκι «ό πββο »Ιχ·ν έν-
  ό
  θό·
  —Καί εφαίνετο έκικπιμένΐ) νέα χ«ιμανια·
  —Δασΐνχώβ χθές «ά κο,άγματα ήσαν άμ·
  |10.οχ
  —Καί λέγομεν Βνοτβχε*;, διότι λΐγο κα·
  οαέ£οι ή Ακιθνμία Βιά νεαν παποπαΐ|)(αν
  εΙ·« νβνική.
  —ΠαβΒ«λή9ημεν νά δημοσιιύααιιιεν κοός
  γνώσιν ««ν κ. κ. ένόοχω·.
  —Ότι «4ν 22αν Ίιΐνουαρίον θά έ<βι· κααθά ενώπιον «ού ΌαΗΐβτον Διπα- οτηρΐον μας. —Ή χαιά τοβ Μανούαον Κατσαμά«η υπόθεσις επί άναιρέσβι. —Τα χβέ; κνχλοφο^ήααντα Αθηναι χά λλ ύλλσ. — Άνέγοαφον λί3ΐ<ομΕρε(ας «ής Ικλογής «ής «μΐς Πβιοαιώς 1932». —'Ενιός«ής έβίομάβος άναμίνειαι ή κοινοποίηΊΐς «οο βιαΐάγμαΐος Βι'ού παοέχο» «αι ώοισμέναι θιβυκολύνσιις. —ϋΐί «ούς όφβιλέΐας παλαιών φόρων πά! δασμέιν ά«α«αμιεήσιαις. —Καθ* ά; Ιχομιν κληβοφοοΐας ό Βιαπα· νονισμός «ού (ηιήματος «οο έλαίον. —ΈαοοΕένηοι «αλήν ένιύπαισιν μι«αξο τού ίνβιοφββομένου κόσμον. —ΟΙ ΗβατούμΕνοι «Μν Έπανορθωτιχών Φολακεΐν Ήβακλείον. —Απέστειλαν καί πρός ημάς εύχαβι· σ«ή||ΐον. —Διά «ήν άξιόΐιμον κυρίαν Καλακαι- ο,ινον. —"Η«ις «ήν ημέραν «είν Χ]ΐο«ονγ·νναν «αί δια τού ΟΙχ^νομικού συσοιιιΌυ, Ιαωσε τροφήν Βα>ά>αις «ής είς αύ«^ύς.
  —ΌμοΙνς ιύΐαριστούν «ήν ΚναΙαν ή
  όβυία «ιϊς ίχοοήγησε φαγητόν τή» Κνρια-
  «ήν, μ««ά «ά Θβαφάνπια.
  —Καί «ήν Διεύθυνσιν «ών φαλαπεεν #ιά
  τάς φοον«16ας της ύπέ^ αν «εν.
  —Κοσμοπλημμύ,ια είς την βροχθεσιντιν
  ρεμιέααν τού «Έοε»τι»ο· Βάλς» είς τόν ό-
  μιλονντα τού Πανλακάκη.
  —Ή ταΐιία-έκτακτον κολντελΐίας ώς
  »Β,οανηγγβ(λαμεν, χαΒΐ««βμΙνης κλοκής «αί
  γλνκΐιάβ μουσικής.
  —Ί»ανακο(ηΐΜ «6» κόσμον.
  -Όστις άλλως «ε «αί έξ άρχής κααέχει
  «ην υ<οσχήΒιΕιν ταο πβόι την έχιχβΐβησιν «οό θεατρον. —Μή ««.σβιϊσαν καί μή φβιδομινην Βα αανών βιά νά άΐταποΝριθά εί» «άς άπαι- ΐήσεις τοϋ κοίνον. - Κοπνοπαββγβ>γο1 έλθόντις χθές «Ις «ήν
  πόλιν μας.
  —Μάς ή3ώτονν μέ δικαιολογημένην—φυ·
  σικά—πΐΒΐεργΒΐαν.
  ~ίΒ*Β· ^«ήβΧε μεχοι τής χθέβ κληβοτίο-
  βΐαι έπιβίβαιο.οα την άναγβηφεϊοον είς
  ΑθηναΐΜάς έφημερίΒας είδηοιν.
  - ΠεΒ1 άγα6ά( των άΒ|Ο«ε«ω
  υπό της Κ«0εβνήοβως.
  -Το^ί παροπ*μψΛμεν (Ι; τό χθές δη·
  μοσιειιθίν »ηλεγβάφΐ,μΒ 1ο6 Γ,Μβγι-ου μβ.
  επιμβ ητηιίοιΐ. "' Ρ "
  — Καί τοίς σννβστήοαμβν «ν χάση ■■■
  βικτωσει... καλήν υπομονήν.
  —αάλιν ΧΒκλοφοβοϋν όοεαποτοι φήμαι
  *«.1 Μοπης τού χαβ«ο«ομΙοματο(ϋ
  -Ποιόβ «ός «βκλοτροβεϊ-μυοϊήο,ον.
  -Πάν«βς θύματά της ΐύχολόκιστα καί
  ...αμετάπειστα.
  —ϋΐν. οΐΜνΙα,ς ή φτωχογυνα,Ηοδλβς μέ
  «Ις μΐΗΒοοιχονομΙπς.
  ~"^·δταν αύιοΐ. 2ο«η φοβοβντοι αύ-
  ™ ?'υ»«»β»««»ν μκαμκονλαν.
  —ΤΙ νά λενι ι,Ι κΐφαλαιούχο ;
  Ι
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Α. Χαλκιαδακη.
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΑΤΡΟΪ-Μ*ΕΥΤΗΡ
  Μ»τώκηα·ν έν τή βδφ Μβλεβυζί-
  ο» ** όεχιται έν τή α·λυΜλινΐχ$,
  Ηρ«κλΒ(ου χ.β' έ άΐΐην 10-12
  η«1 έν τβ κλινιχή χ. ΠρινιβινάκπΤ
  100 ΑΡ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ
  *Υ·ο*ς·τε μίβν θβνμ>α(οιν Ρβικτβ-
  μηχβνίιν ΓΚΡ1ΖΝΕΡ λνντίρβιν *·
  λ«ν τ6ν &λλ*»ν Α «κβ(« 6* σίί
  Ινα ολόκληρον αΙΑνοι.
  ις Ρ·φ>μ«τβ(, κΐντάματβι,
  Ιντ·λ6« βνρεείν.
  '~~".. ΚΟΥΦΑΚΗΣ;
  ΑΝ ΑΧΩΡΗΣΈΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
  «ΑΚΩΝ» «καστιιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 1
  (». μ. κατ' εΜειαν Κια Πειραια—ΧαΙ»ί'
  «α— ΑΙβ^δΒόΙ Β
  ΑΝΟΡΘΩ*!*
  2ΥΝΔΡΟΜΑ)
  Έξωτβοικοϋ ίΐτ,σι'α Δολλάοια 10.
  Άκ«σαι «Ι άκβδείζίΐς συνδρομήν χ«)
  δημοβκύσινν φέρουσι ακαβαιτήτΜβ την
  υπογραφήν τοθ ΔιβυβυντβΟ μ«1 Ιδΐο
  ήτβυ τής 'Αρβώ
  Ήράκλβιον 13 Ίανοναρίου 1932
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ πληροφορίαι
  σχετικώς μέ την προσέχη Δι-
  είνβ Διάσκεψιν είνε έκτάκιως θλι-
  βεραί. Ή Γεραανία δηλοί επισήμως
  όιι θά ζητήση πλήοη άπόσββσιν
  των έαανοοθώσεων. Ή Γαλλία έξα-
  νίσταται θοουβωδώς. Ή Αγγλία
  έπιφυλόσσεΐαι καί κατ' ανεπισή¬
  μους πληροφορίας μάλιστα ουμφω
  νέ Ι μέ την Γερμανίαν. Συμπέρασμα:
  Όπως διαμοοφώνωνται τα αηακΐα
  %&ν καιοών είνε πλέον 9 βέβαιον
  τό ναυάγιον καί ή καΐασ<ρσα>?}. Έκ
  τος εάν καί την δωοεκάτην ώραν έ-
  πικοατήσσυν άνιιλήψεις μετοιοπα-
  θέστεβαι καί ψυχραιμότεραι.
  ΒΕΒΑΙΩΣ ή Γβρμανική δτ}λω·
  οις εί»β καθαρώς έπανασιατι·
  »ή ΆΙλάμήαως δέν ιήν έπιβάλ
  λουν απαραιτήτως (ά οίκσνσμικά της
  πράγματα; Συνέχισις τής πληρωμάς
  των έπανορθώσεων οημαίνει φυσι¬
  ολογικήν πλέον χρεωκοπίαν της.
  Καί πρό ταύιη; κνρίως άγωνίζεται
  πάσο θνσία ή Γερμανία—νά άπο
  τρέψη εσωτερικάς καταστροφάς ά·
  νυπολογίστους. Πρόκειται δηλ. πβ·
  ρί αύεομάεου εκδηλώσεως αίσΰήμα-
  «σς αυτοσυντηρήσεώς. Είς, μίαν επο¬
  χήν άλλως τε πού όλα τα κράιη έ-
  νεργοϋν έν πνεύμα.ι άλληλενγύι,ί—
  τουλάχιστον οΰιως παρονσιάζονν έ-
  νίοΐε «ήν κατάστασιν τα πράγματα
  καί συζηΐούν χωρίς ηερΐφράσεις ή
  «ιροχθεσινή δήλωσις τής Γερμανίας
  δέν είνε έκπληκτική.
  Η ΓΑΛΛΙΑ έναντι τής Γβρμα-
  νικής διαλύσεως άπειλεί δια¬
  κοπήν των πιστώσεων αυτής πρός
  την δευτέραν. Ή δήλωσις όσον καί
  άν ανταποκριται μέ «ήν σοειράν
  της είς τόν κύκλον των Γαλλικών
  οίκονομΐΜών συμφβρόντων, δέν είνε
  δυνατόν νά μή θεωρηθή ν·ν*κώτε-
  ρον ένδεικτική τού έπικραΐούντος
  .εισέτι «πνεύμαιος τής έποχής» Ού
  όιμία αντίληψις τής επερχομένας
  άναστατώσιως ιίνε όυνα·όν νά συγ-
  κραιήσο σήμερον τάς έκδηλώσεις
  ΐο0 άκράτου καί παιδαριώδους θά
  ελέγαμεν συμφέρον.σλσγισμού. Καί
  μαζύ μέ «ήν οικονομικήν σημασίαν
  τβύ νβνονότος—σημασίαν άφοα&οαν
  συνέχισιν καί ίπιδείνωσιν «ής παν
  κανμίσυ κρίσεως—ήρχισαν νά άνα-
  φαίνωνται καί μβλανά «ινα νεφύ
  δρια είς τόν αίθριον σχετικώς ού
  ρανό» τής εύρωποϊκβς είρήνης. Δι¬
  ότι βεβαίως «ό άκρατσν ουμφερον-
  «σλογικόν πνιύμα δέν άπέχει πολύ
  καί τού καθαρώς φιλοπολέμον.
  ΔΙΑ ΤΗΝ διάθεσιν «ών καπνών
  έισιμάζεται τριμεοής συμφω-
  νΐα μεταξύ Έλίάδσς—Τουρκίας καί
  ΒουγλαρΙας. Καί αί τρείς χώραι αύ
  - «αί είναι καπνοπαρανωγοί. Διέπον-
  ται δέ υπό τάς πβρούσας πβριστά
  σεις υπό «ών αυτών κανόνων είς την
  έξανωνήν «ών καπνών των Συνε-
  πώς μία ουμφωνία μεταξύ των θά
  διευκολύνη «ά συμφέρονια καί των
  τριών, θά περιορίση ένδεχομένα;
  ζημίας δυνάμενος νά προκύψουν έκ
  ■00 συναγων«»μού καί θά ποσετσι-
  αάσο οίκονομικά ώφελήματα καί
  διά τάς τρείς. Ή ίδέα άλλως τε δέν
  είναι νέσ, ανακινειται δέ πάλιν, ου
  - νεπεία τ0ς Ινταθε/σης τελευταίως
  καπνΐΝής κρίσεως, #<*ς επιβάλλει άμεσα μέτρα. ΔΙΑ ΤΗΝ «μην καί τό αχήμα «ών έφημΐνίδωνθά ληφθούν άποφάσεις αύριον. Άλλά διά «ά Ι Ιώρο; Διότι χαί δ»'ούτά ασφαλώς πρέπβι νά ληφθούν άποφάσεις. Καί έ| αίτίβί κνρίως τού έπαρχιακούεύ που,όσιις νπέβ«ι? σοβαρόν καί άδι καισλόγητον αντίκτυπον έκ τής έκμε ταλλΐύσεως τού άναγνωστικού κοι νού — διότι »ερ. έκμεΐαλλείσεως κρΟΝειται. ________ ΔΗΛΩΙΙί.-Ό υπογεγραμμένος Άλ Έμ. Βλαστός «έας κοοοσ«αιβΐσ«ής «ου 'Α0*Μ|«ιμ>6 Σύλλογον Όλ»μ««"«όϊ Ηρα·
  ΚΐβΙσν Οιιλ·) ότι άκεχώυηοα πβό κολλοΰ
  «οί άνατιοΜ ο.λλόγου ένβγβάφη· « κοΐ
  «ελω ναοσ<ηβ·Ε» «ό χβώματα τοο Ομ»ο» Φιλάθλαν 'Η«ομ1ι·(ο·ι. ΈββπΜιον 12-1-32 4 ΔηΙ·τ ΛΜΙ.Β, Βλ«βνο| ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΆΒιθ. 8892 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ο ΣβμΡολαιογβάφος Πύογον Μονοφατσί¬ ου Κρήτης Ά«ταλ»ίοις *Αν«ονΙου Κανακά- «ης «ν Πύργω έ«ο«6η>ν καί κατοικΝ» Ποοσ
  *?η" %0 'Β*λΊνι*>δν Δημόσιον κσΐ ΐήν έ»
  ΑβτΙ,"·ϊ έΐοπύοβσαν Άγροτικήν Τράπεζαν
  «ής Ελλάδος, ώ: «οί πάντας τούς {—νΐσς
  ταχον Βικαιώματα ή άξιώβεις ικΙ χον ε*
  δοαϊΐιβν έ|ήκοντα έκιά χιλιάοω» ΐετραχο-
  σίων ί>8 ήκοντα η·ντβ (67,495) έχκΐβιο—
  οιασματος τώ* Ινώκιόν μόν χβές άναγκα-
  στΐΗΝς »ή έχισκκύθΒΐ τού Παναγιώτοβ Γ«-
  ωαγίοα Δβληγιηνίακη βιαχίιριστον ιελη>νβι-
  σκήν έΐσήμοον ιταοό τώ Τβλανεΐω 'Ηοα-
  Ηλε'οβ κατοίκο» Ηρακλειον έχ*οιηθέντω*
  άχινήχων χτημόΐτον τοβ άοχικοϋ όφειλβ-
  τού Γβαιβγίοο Νι«ολ. Νινιθάκη γι«βνοό
  ΧϋΐοΕκον «οβ χ«$(ι« Χάρακος Μονοφατσϊαν
  διά τής ύκ' άοιθ. ό»»ώ χιλιάδας ό«ακόοια
  0/ΪΓ.ήκονχα έννεα (8889) «αί χθεσινήν χοο
  νολονΐαν έκθίσκώς κου 4ημοοΙοα Οββτ'οοιι
  άνανκαστικοϋ άναπλΒΐστηριασμον, έ* χι ά·
  χαιβώς «■ρ«γοάφο'·τιΐι τα έχποιηθέντα άκί
  τη τα κτήυαΐα αίς βίρσς τής κατό τή* ύ«'
  αριθμόν όκτώ χιλιάΒας Βιακόσια τβσοαοά-
  «πνισ έ£ (8246) τή. ένίεχάτης χαί μηνός
  Μοί ,ι.χοΟΐιλιθΛΐουίνβακοοιοστοϋϊριακπσιοϋ
  έχους έτέοα* βΊίθβοίν μου Βημοσίοο η$&ιονά
  ναγκΐσΐικαν άναπλβισιηυιαιμοϋ άναϊβιχθεί
  σηςχβ-κυταίας ύπβ()θεμαΐ|οτο(ας ούτ«*Μα||1
  αςτό γένος ΓβαιργΙον Νινιβάκη χήβας Κω».
  Άναοτασάκη τα οΐκιακά έργαΕομένης ηβ-
  «οΐχβν τού ϊωοίου Χάρακος Μονοφατσίου,
  ώ: μή καταβαλιυσης ιό αζιτιχη* έχηλκιστη
  ρίασμσ, ίνα ίμκροθέομης προσαγάγωοιν 1
  νώπιον <οβ άομοβίου ΔιχασχηαΙον καρ' φ γενήβΒται ή κατάτα£ις πρός διανοαήν χον άνωΐέοα> *χπλ«ισ ηΰΐήσμαίπς τού: τΐτλονς
  «αί τα βνγ,ταφα έφ' &ι οτηρίζοι αι 'άς ά-
  πι»ιτήσβις των χιθόσον κάαα εκπο,όθΕσμος
  κροαογοιγή τοιούτων έγγο-ίφωι έαιται άπη·
  ράδβχχος. Παμ'ϊγγέΙλοβ βέ κάντα άομόΒιον
  Βικαοτικόν κληχήοα νά «οινοποιήτπ νομί¬
  μως ά*ά £« ά»χίγοαφον τής παρούσης βΐ;
  ε«α ίκαβτον «Μν ώί άν» κοοβχαλο· μένοαν.
  Έφ' φ συτβτάχθη η ηαρονσα β-' ήν εία<- »νυζτ1ηυαν Β.ά νόμιμα βικαιώματα ίραϊ- μαΐ !ίέι<α (10) έ* Πύβγφ ΜονοφατσΙοβ Κοή της σήμββον την έ·αεχα*ην τού μηνός Ία· νοναιΐίοβ ημέραν Δβντέραν χον ζίλιυσιοϋ ένεακοοιοστον τριακοοχον δευτέρου ΙΊονς καί «ν τφ ΣνμβαλαιογραφΒίτρ ιιου χιιμένφ έντανθα ηοΙ κατά την σννοιχίαν Άγοοον ΙΒιοκτηο'9 Νικόλαον ΆγγΕλιΒάχη καΐ ΐιπε- γράφη πβρ" έμαύ. Ό Σβμβολαιογβάφος (Τ. Σ.) Ά. Α. Κανακάκης Άχριβές άντίγροφον. Έν Πύβγφ ΐΐύθημβρόν. Ό Συμβολαιογράφος Πύαγον (Τ. £.) Α. Α. Κανακάκης ειδοποΤησιϊ"" Άνΐίβ'ητΐϋου ΕΐΛΒΐσχηριασμοβ ΓεωργΙοι Ν Λοΐΐάδον Βικηγόβοΐ) κατοΐ- Μόν 'ΗΒΟΜλΐ("«. Κατά Γκαιργίον Ι. Γιανναράκη γβωβγοχτημα- «(όν κατοίκου Ρογ&ιάς. Ειδοποιεί δ «ι ό κατό τού ώ; α<Ίο όν«ι- λίτου μου &ι μ-)ΐπβυθεΐ£ είς «ό ύπ' άβΐθ. 30Ό τοϋ 1931 φύλον τής εφημερίδος «Ά- νορθώσεο>(> πίβισχηοικαμός τελεσθήσβΐαι
  «ήν 7η» Φϊβοουααίαν έ. βτονς ή-ΐία,ιιν Κυ
  οιακήν καί ενώπιον «ου Σιμβολαιογρίφοτι
  'Η^αχλΒΐου Ά;. ΤσακΙοη ή τού άναπλη-
  οωχού «ου καί είς τό ενταύθα «αί κατά την
  οίον Τσακίοη δημόσιον γραφΐϊόν ταν άπό
  τής 10—12ης κ. μ. εερ.ας μειωμένον τού
  κοαοβ τόπον καχά δοαχμ. 200 ληφθβΐαας.
  Δικαοτικδς κληχήυ ε*εργησάτω τος νομί-
  μϋνς έχιδόσεις χαΐ τοιχοκολήσιις τού πα¬
  ρόντος.
  Έν "Ηρακλείω τή 12 ΊανουορΙοΒ Ι93Ζ
  Ό εϊδαποιώ* καΐ παραγν^λλων βικηγό-
  ρος. Γίώργιβς Ν. Λονιάδης
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Πρός χά ιιϋιη τού Δικηγοβικον Σνλλόγον
  ρ
  Προοκαλοήνται κάντα τό ιιέλη είς τα»τι-
  κήν σννΒΒρίαοιν κατά την 17η* Ιανουάριον
  1932 ήμέααν Κβριακΐιν καί ώοαν ΙΟην κ.
  μ. έν τώ ΚαιασιήΛατι τοά ΠβωτοΙικεΙο»
  Ήρακλίίου. ν
  ΣνΕητητέα Θέματα:
  Ι) "Εγκρισις τοβ άχολογιομοΰ τού Ιτονς
  1931. 2) Ψήφισις τού «βοϋ«ολογισμοβ *οΰ
  Ιταος 1932 3) 'Εγ«ρισ>ς χής ίχΐιοίας εΐοφο·
  κάς το« Ιτους 1932. 4) ΈπΙογή την μβλεΐν
  τοβ Διοικητικόν Σνμβονλ(ον.
  Ό κοοεϊρος Ό Γεν. Γραμμπτιίΐί
  Μιχ. Σακλβμπάνηί Λ. ΧαλκιιχδάΜη,
  Η ΑΙ0ΗΡΜ9 ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΙΣ ΚΑΑΛΙΕΡίΙΙΤΑ! ΣΙΤΟΥ
  Ανεκοινώθη αρμοοί»; {τι ΜατηρτΙ-
  αβη 6 Μκνβνισμός τβϋ δι«νΜνισμ«ϋ
  π(ος «πονβμήν βρκβΐ(Ην πρός τού; κ«λ
  λιτΦρο'-ς κχλλιβργητάς σίτο» δι« τβ έ-
  χνς 1931-1932.
  Δια τ»ΰ κ*νβνισμβθ όρΐζΐτοιι ίτι ο!
  έπιΐνμοθντΐζ νά μετάσχουν τ«0 δι«νΗ
  νισμοΰ πρεπβι ν ά δηλώβΝσιν το&το ά»·
  μοόΐεχ δι* έγγρ^φου άνβ«)ορά5 ηρίι τό
  βΐκειον νΡ>φε!«ν γΐ«ρνι»ής πιριφ(ρι(*(
  τβ βραδύτερον μ·χρι τής 31 τρέχ<ντ·ς μανό; Ίανβυβρίβυ 1932. Δια τής δηλώοεώ; τού ό γενργος θα δηλοί ποίβυ; αγρβύς ϋσπειρ· διά- σίτβυ κατά τώ λήία' φβινύΚΜρβν ·1ς πβίαν τοποβισίβν καί πεΐχς έκττ&σβΝς είναι έκαστος. Ή Ιητασις δέν δύναται ν« είναι μικροτπρα τ&ν 5 στριμματειν. Πβΐβν ςροτβν ϊχ«ι Μαλλιιργηβα πέρνη βΐς ϊπαστον άγρβν μ«1 ηοΐαι «Ι κατα- βλπβεΐοαι δι* αΰτβ καλλιΐργητιχ*ΐ φρβντϋες. 'Αηοκλείβνται τβδ διαγεινισμαθ «Ι κ*τα την κρίσιν τής ν··>ργικη* υιτηρ··
  οίας &ηοβ(δ>ιγμένΝς κοοιδς καλλιιρνη-
  βαντεο, πάντΐς βέ βΙ σκΐ(ρβντκ πλέον
  τοθ 1)3 τής «Μτάοεεις έκΙ καλαμιάς χ»τα
  πρέοωιτον, δηλαβη μόνον μέ την αρΜσιν
  τής ιια(λύφ(«« τοθ σηόρβυ.
  Έηίοη« βά δηλούται τί πβικ<λ(αν Ιαπειραν «Ις Εκαστον αγρόν, (άν 6 οπόρος ήτο Ακηλλαγμβνβς (έν»,ν προσ- μίίινν, χαλής ποιότητος καβαρβς άηό άΐτβψίΐίς κβιχιλΐας χαί κβσεν τβν έπρβ- μηβεύβηβαν. 'Αηοχλε(·ντ«ι δέ τοθ δια- νννιαμοΰ ο! σπκΐροντις σπόρον &ποδι· βιιγμενΗς ακατάλληλον. ΑΙ δηλώσβις αυται γίτοντβι Ο «β χ6ν χοτλλιιργητ&ν ύπβυβύνιις, ΟΙ τυχόν φτυδως χατα την κρίσιν της γΐΜργιχής Οκηρΐοΐας δηλοθν- τκ ακοχλιΐβνται τοθ διαγοινιομβθ τββ τρέχοντος καΐ τοθ έΐτομένου Ετβυς. Τα άπβν·μβμ·να βρββιΐ» είναι τα έίης χοτα γιιιργικην ηιριφΐριικν ή πρότυπονσιτοκαραγΝγιχον συγχρότημα. 1) βραβείον 10.000 δραχ. 2) των 5000 δραχ , 4 τ&ν 20-*.0 οραχ. χαί 5 τ6ν 1000 δραβμβν. Τό σύνολον των διανιμηΒη- σομένυν χατα περιφέρειαν ποοβν β" *· νβλίη (1$ 33.Ο0Ο δραχμάς. —Ποδοσφαιρικά. ΠΐρΙ ώραν 3 μ. μ τής παρελθούσης Κυριαχής συνηντηθησχν αίς φιλικόν μάτί αί κοδοαφαιριχαΐ ομάδες ΤθΟ « Βρ γοτέλβυι» χαί «Ήραχλίβυί». Νιχπτρια ομάς Ανεδείχθη η το^ «Έργβτίλουρ> μέ
  τίρματα 3 Ιναντι μηδενός.
  —ΑΙ άνώννμοι έταιρβΐαι.
  ΨπΦΐσίϊΙς ί)ΐο τής Βουλήν χαί τής
  Γ«ρουσιοτς έβημροιβύθη είς την ίβπμ·-
  ριδα τί( Κυββρνηοενς ο Νόμος 5294 π«
  ί τροιτοποιηοΕοις τβί, νόμου 2190 1
  έΐαιρειών.
  ΓΝ&ΣΤΟΠΟΪΗΙΣΪ»
  ΟΙ ταχυβρομοι χ. χ. Καρατζάς Φοώ
  οκπς, Πολίτης Ανδρ. αναχ«ρε.δν τβ
  Σάββατον δια Πίΐραιά χαί «Ιδοηοΐοδν
  την αξιότιμον η«λατβίαν των.
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙΑΡΝ ΚΙ»ΙΙΜΑΤΟ[ΡΑΦίΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΡΡΤΪΚΟΗ
  ΒΑΛΣ
  όμιλούσα καί άδουσα
  1ΟΟ ο)ο
  μέ τα άστέρια τής όθόνης
  Την τσαχπίνα
  Τόν γόητα
  Καί τόν διάαημον άρτίσταν
  'Αναμβίνατβ τόν ύπιρκο-
  λοσσόν:
  ........ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ
  ΜΈΤΩΠΟ.
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΜ0-ΦΩΣ
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΥ
  Πρό; όίοσιν τοΰ άτόπου τής μΐίχρι σήμερον πωλήσεως βΐς «όν
  Γβωργιχόν κόσμον ξένων Λιπασμάτων είς καταστρβπτικας δι αύ
  τόν τιμάς, ώς δήθβν λιπασμάτων διπλής «αί τβτοαπλής δυνά-
  μεως των Έλληνικών, ή Έλληνική Έταιρία Λιπασμάτων πά-
  ρβσκβύασβν εφέτος «αί πωλϊί τα ξένα ταυτα Λιπάσματα ως εξής:
  Τύπον ΑΜΜΟ—ΦΩΣ 20.20 0 (17.20.0) Δραχ 251
  τό* σάκκον άντ. βραχ, 360.
  » ΑΜΜΟ-Φ-Σ 13 46 Ο (11.46 00) » 298
  τόν σάκκον άντί δραχ. 380.
  » ΠΕΡΟΥ 7.10.2. » 135
  τόν σάκκον άντί δρ. 250.
  Παρβκλήθησαν εγγράφως τό Γβωρνικόν Έπιμβλητήριον κ«1 ή
  "Ενωσις των Συνβταιρισμών «ά προβοϋν είτε είς Χημικάς άνα-
  λΐσβις. εΐτβ είς δοκιμάς, πρός σύγκρισιν «ών ξένον Λιπασμάτων
  μέ «ά έλληνικά Λιπάσιιατα, Ινα διαφωτίσωσιν κατόπιν τα μέλη
  των καί μή πίπτουν ταβτα θύματα τής αγνοίας των πρός
  βλάβην των γενικών ονμφβρόντων τού Νομοΰ μας.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  —Ή έ£αγωγή τοΰ ελαίου.
  Ό κ. Ύπβυργβς Γεν. ΔιοΐΜητης Κρή¬
  της απέστειλε χβές κρός τβΰς χ. χ. Νο¬
  μάρχας τής Νήσου τηλενράςρημα δια
  τοδ βκοΐου Μαβιστά γνΗβτον,ΒτιΐΙς&καν-
  τηαιν τηλ«γραφΐιματός τού κρός τβν
  πρόεδρον τής Κυβιρνβσεεκ Χ. Βενιζέ¬
  λον σχατΐΗϋς μέ τόν νομόν κιρΐ προ-
  στασΐας τής έλαιοκαρανκγίι^ τί 0-
  κονργεΐον Γεωργίας άν·χι.ίνε>ο« (ώς καΐ
  χθές άν·γράφ*μεν) τηλιγρκνιχϊις, ότι
  ϋπιγραφη παρά τΙ»ν τρι&ν (χρμοδΐϋν 6·
  πουργ&ν η απόφασις η προχηρΰττουαα
  τον μκιοδβτικβν διαγιινιαμόν έ(αγιιγή(
  τοθ ίλαιολ*δβ», ημίρ·ς τήί δημβκρα-
  οι*ς έριοθιίΐης τή« 23ης τρέχοντος μη-
  νές ΊανουαρΙο».
  Εατά τούτην τβ κοοβν τβ έ(αχτέον
  έκ τής Κρήτης 1»{ κράτη δβσις Βα άνέλ-
  βη είς 750 χιλιάδας όκάδαι έλαίο».
  -Μβταθέσεις είς τα Τ. Τ. Τ.
  Δι 6κουργΐί*ής κρά{(«ς μετετέθη Ο
  κροΐατάμ«νο{ χ€ύ Τ. Τ, γρανιΐου "Α-
  κοδούλου Μ. Μαστοράκης είς τβ Τ. Τ.
  Γραφείον ΤυμπακΙοΜ άμοιβ«Ι»ις μιτα
  τού τηλιγραφητοδ γ. τάί*ε»ς Γεκργ.
  Ταβερναράκη.
  — ΟΙ χοινοτιχοί ίατροί.
  Τό υπουργείον Ύγιεινής γνειρΐζΐι είς
  την Νομαρχίαν ίτι δι* αποφάσεως το»
  ένκκρίδη ό διοριαμός τε Ο Γ. Χαρ«»(τοι>
  4»ς χοινοτιχβθ ΙατροΟ ΓοανΐΗν Μαλεβυ-
  ζΐο».
  Δι- ίτίρας «κοφαθΐΜς 6ι»ρίοθη έ αύ¬
  τοι χ. Γ. λαρ&ινιτης 6$ χοινοηχος Ια·
  τρός Τυλίοαοι».
  —Ή διατίμησις τοΰ οί οπνκύματος
  χαί στβμφυλοπνεύματος.
  Είς τό ύη' αριθ. 429 τβνχος χρΒτον
  φύλλον τής έφημβρίδβς τής Κυβπρναβι-
  • νς έδημοαιεύθη χαί ήρΕατβ Ισχόβν τέ)
  διάταγμκ π«?1 δκχτιμηβεως τβδ βΐνο-
  ηνεύματβς. Την διατίμησιν ταύτην εδη-
  μοαιεύοαμΐν έν μ«χρ$ (Ις ι β ημέτερον
  φύλλον. ______
  —Διορισμός Γραμματέων.
  ί Διά πράςευς Τβδ χ. ίπΐ τβν θΐκονβ'
  μικβν Ύπβυρνοϋ διειρΐσβησαν ταμΐια·
  χοΐ γραμματεΐς β. τά,ιιις τεβέντις είς
  την διάθεσιν τής Γινιχής Διοικήσεως
  Κρήτης «Ι χ. χ. Κιούχης Δημ., Ριακιο··
  τάκης Κλέαρχβς χά» Ουμάχης Αντω¬
  νίας.
  —Κατάταξις τσχυδρομικοΰ διανο¬
  μεύς.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβιρνασεεις
  εδημοσιεύθη υιτουργικη άηβφασις δι' ής
  χατατάσσεται ό καρά τ$ Τ.Τ.Τ. γρα¬
  φείω Κρητσάς «γροτιχές ταχνδρομιχός
  διανομεύς έκ τής το{«»ίς τ6ν πεζϋν Β.
  είς (ην τάξιν τί»ν κ«ς&ν Α.
  —Δασμολογιχά.
  Είς «ή» εφημίβίία της Κνββονήοιβις |·
  Βημοοιεύθη Ιιάιαγμα Βιά τοβ οποίον ΰάλι·
  νοι πλάκες κέραμοι διά ■λακοστΒάσεις ή
  αΐεγάσει;, Βιά φωτισμόν ύπογΕΐων πάχους
  άπό 15 χιλιοστέΐν καί άνοο, μει' έπιφανιίας
  όμαλής ή μή, σιΐηροπαγεΐς ή μη, κατατάσ-
  σονται είς την κλΑσιν 235 τού Οημοτικοβ
  δασμολογιον «όοίΕεται Βέ Βηματικός αόοοβ
  β 15 αί 100 ΟΜάδες.
  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  Τα Φιλ. Ίϊρυματα 'Ανδρέου «αί Μ«·
  ρΕας ΚαλθΜαΐρινοΟ.
  Έκϋέτουοιν είς δ»)μ5σ!αν πλειοδοτι¬
  κήν δημοπρασίαν, ε<εργτ]Ηησομένην την προοιχίΐ Κυριακήν 17ην τρέχοντος η¬ μέραν Κυριακήν χαί ώραν 11—12 κ.μ, {ν ιφ τραφεφ α6ΐών (οίκία χ. Μαρίας ΚαλοχαιρΐνοΟ). α) Την ηώληοιν Ινδεκα ίοβν άρο· χήραν χβΙ μή, έννέα άγελάδαν χόες την ίηοΐαν τρίφουοι νεογέννητον* μόσχους. | 6') Την ένοιχίαοιν δύο αποθηκαν επί ιλι»φόρο·υ Νίελ (Πύλ- Χανίων) ετέρους τοιαύτη; έηί τής δδβθ Δύα{, ετέρας έκΐ ιής δββΰ Νεκταρίου καί ενός 'Α.ναγιίου δωμΐτΐϋΐ» έηί τής 45ο0 1821. Ολιιέΐιραι πληρί^ορίαι είς φιΙΌν τβν 4»(βτί?»ν Ίδρυμάταν. ΓΒχ «ο------' '
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ*
  Ι ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ
  ϋ ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΚΛΗΒ» ΕΙΣΕΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  Τό Γραφείον Τύπου διά η
  γοαφήματός «ου πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσβις καί Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Τηλβγοαφήματα έκ τοϋ έξωτβ
  ρικοΰ άνα(ρέ«.^υν δτι αί δηλώοβις
  τού άρχικαγγβλλαρΐου τής Γβρμα-
  νίας κ. Μπούνινχ πβοΐ «ή; μονο·
  μβροΰς καταργήσεως των έπανοο-
  θώσβων προβκάλβσον γενικήν ά «α
  στάτωσιν είς τούς βύροοπαΐκούς
  πολιτικαύς κΰχλους.
  —Τηλβγοαφήματο έκ Παρισίων
  άναφβρουν διι ή Γαλλική Κνβέρ-
  νησίς δέ* καθώοισβν βίσέτι την
  στάσιν τη:, άπειλβΐ δμοος δτι δέν
  θά ανανεώθη τάς πιστώσβις τάς
  χορηγηθβίσας παρ' αύτη; βίς «ήν
  Ράϊχς—Μπάνχ καί ληγούσης «όν
  προσβχή μήνα Φεβρουάριον.
  "Εκπληξιν προεκάλεσαν έπίσης,
  καιά «ά έξ Άμβρικής «ηλβγραφή·
  ματα, αί οηλώσβις αΰΐαι «ου κ.
  Μπρύνιγχ χαΐ βίς την Ούασιγ·
  κτώνα.
  Ό Γαλλικός Τύπο; συνιστά δ
  ποος ληφθούν μέτοα χατά «ή;
  Γβρμανίας διότι άλλως ή Γερμα·
  νίκη βιομηχανία ΰά εγκαταστήση
  «ήν ήγβμονίαν «ής βίς «όν κόσμον.
  ΑΙ Αγγλικαί έφημβρίδβς φρο¬
  νούν δτι ή Γβομανία ΰψωσε «ήν
  επαναστατικήν σημαίαν, «ονίζουν
  δέ «ήν ανάγκην όπως ένθιαφβρ
  θοΰν «ά κοόνίη καί έπέμβαυν άπο·
  τβλβσματικώς.
  Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΕΝΑΝΠ
  ΤΗΣ ΝΕΑ,Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΑΙ βηλώσβις «ου κ. Μττρύνιγκ
  συνβζητήθησαν «ήν παρελθούσαν
  Δευτέραν είς «ό υπουργικόν Συμ¬
  βούλιον, «ου κ Μιχαλακοπούλου
  βίσηγηθέντος «ό ζήτημα καί «άς
  άναλήψβις των επισήμων κύ¬
  κλων.
  Τονίζβται δτι αί δηλώσβις «ου
  Γβρμανοΰ Καγκβλλαοίου εγένοντο
  ακαίρως, έλπΐζβται δμως δτι μβτά
  «άς παοασχβθβίσας διασαφήσεις
  θά μβτριασθή ή άνησυχία ήτις έ-
  καάτησβ, μή ματαιονμένης τής
  συγκλήιβως «ής διασκέψεως βίς
  «ήν Λωζάννην.
  Όπωσδήποτβ έπίσημος πρόσ¬
  κλησις πρός συμμβτοχήν είς την
  διάσκεψιν «ου άφοπλισμοΰ καί
  «ών έπανορθώσβων δέν ελήφθη
  βΐσέτι παρά «ής Έλληηκής Κυ-
  ββρνήσβως.
  Η Β«ΛΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  Τό πυνβλθόν προχθές υπουργι¬
  κόν Συμβούλιον συνεζήτησε «ά
  εξαχθέντα πορίσματα τής δβυτ·}-
  ρας Βαλκανιχή; διασκέψεως διά
  «ήν προστασίαν καί την κατανά¬
  λωσιν «ών άνατολικών καπνών βίς
  «ό εξωτερικόν.
  Κατηρτίσθη έπιτροπή έξ υπουρ
  γών ή όποία θά μβλβιήτη «ό ζή-
  τημα τουτο καί θά Ορίση «ούς
  "Ελληνας άντιπροσώπους είς την
  συνερχομένη* άομοδίαν επιτροπήν
  έν Κωνσταντινουπόλβι.
  ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΙ
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ_ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  Κατά «ά έκ «ου έξωτβρικοϋ «η-
  λβγραφήματα είς «ήν Ισπανίαν ή
  κατάστασις είναι ταραχώοης «ών
  κομμουνιστήν όογανωσάν«ων αΐ-
  ματηράς διαδηλώσβις,
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ
  Ή κατάστασις «τίς Τοαπέζης
  «ής Ελλάδος έ*δοθβίσα «ήν πα-
  οελοοϋσαν Δβυτέοαν έμφανίζει
  «5 κάλυμμα είς 40,04.
  ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ.
  ΤΟΪ ΙΥΜΒ9ΥΑ18Υ ΕΠ ΚΡΑΤΕ1ΑΣ
  Πχρά τη" Κυδιρνήαιι απεφασίσθη ή
  λί,ψις νομοθετιχίίς προνοίις δι* τής δ
  ποίας θά θεσπιοθΐ 8τι αί άποφαοεις: Χ6ϋ
  Συμβο,ιλίου 'ΕπιχρϊΧείΛς αποτελοθν διά
  τα διχαα.ήρω δεδκτομίνον. Αφορμήν
  ιίς την ά«ίφ»σιν χαύΐτιν Ιΐωχε τό γε
  γονος ίΐΐ, χοιούΐου νίμου μή υπάρχον
  τος, τα δ.κιοχήρία δικχζίηα κ «τα «ρο
  οφυγβν πολιτ&ν, ήϊύ<αντο νά ίκ^ίδβοιν άποφάαεις άναχρεποίοχς τοιαύτας τβθ Συμδβιιλιου Έπικρατείας. Η ΕΞΘΑ3Σ ΤΟΙΜΪΚ8Ι ΕκίΐΤΙΚΗϊ Ή Διοίκηςι ς τή; Τραπέζης τής Έλ- λίβας δι* έγχυχλΐου πρός τάς δητριοΐας «τι; έγνιοοτοποι'ησεν διι οί δπάλληλοι, (λ έηιθιιμοθντες νά έηηφιλιιίβοι τή. &· «οφάοεώς της περί έθιλουσίας Ιξόδου Ι» τής δπηρεσίας δίονν&δποβίλλουν σχε¬ τικήν αΐιηαιν μΐχρι ττ]ς 31 τρέχοντας. Έν ουνεχεΐα ή ι^χύχλιος άναφίρει δτι εάν έ άριθμός τβν 6αο6»λλό*τ«νιοιαύταν αΐτήοεις δπαλλήλων είναι (χανοποιη»· χό;, 5έν θά καρκατή άνάγκη ίφαρμο- γτ]ς τβν δ«οδείξιων ττ]ς έηιτροητ]ς οί- χονομιώ', ήιις ώς γνωαχόν, προτεΕνιι την απόλυσιν 53 δπαλλήλιον ώς δπερΐ- ρΐθμαν. ΟΙ ΙΩΙΜΔΕΪΙΜΕΝΙΙΙ ΪΪΪ-ΙβΙ Τό Ύηουογιΐον Δικσιοσύνπς κ»νο· ιισιιΐ ηοός «ούς χ. ν. ΕΙσαγγβλιΐ; Έ ΦΒτόν καί ΠλημμελβιοδΐΗΦν,ΔΐΒυθυντά; ώαγανωμένων φυλι κϊν κιί Διευθυντήν γθαφείου μιιαγσγιυν τοϋ ΎηουογΐΙου Δ κιιοοΰνης έ^γοαφον τού Ύ ηονογεί^υ των Σιοατιωτικών δι* ου ηαοακϊλβΐ δηα>ς ληφθΐ μέοιμνα, διά
  «ού; έν τοίς Στοατιω'ικ.ΐ;, Νοσ:κι-
  μιίυις νοσηλευομένους ηολιτικούς χά
  ταδίκιϋς, Βποος ούιοι Φοονοοΰνται ίηαρ
  κϊς λόγφ τοΰ 8ιι τΑ Νοσοκομεΐιδέν δύ
  τανιαι ν' αναλάβουν την φοούοησιν
  τούταν ώς μή διαθέιοντα τό απαιιον
  μινον ηροο«ιι>κ5ν.
  Ο 0Ι81Ι8Σ Ι.ΙΡ8Σ ΣΒΜΕΡΟΗ
  Τό 'Αοΐίοοοχοπιϊον Άθηνδν διά
  •θλιγραφήματός τού ποός «ά Λ μϊναο.-
  ΙβΙί χαΐ τα ΓβτοογικΑ ΈηιμΕλτιττίοια
  γνωοίζβι διι πιθανώς ιιαιοός σήμβοον
  Τβιάοιην φέριιαι «11 δλόχληοον σΐβ·
  βόν την χιύραν νβφεΐώοτις 1 λ(αν ν«φβ-
  λώθης μιτ' άσθβνδν τίνων βοοΐών Ι¬
  δία βΐς τα δυιικά χαί νότια η χαΐ ηώ·
  οεως χιόνος ανα τα βόοιια καΐ ό^βινά.
  Θίομοκοαθΐα χακοτϊοΊ «ής ιβ«3ΐ»ης,
  & Εμοι 3όθ8ΐσι Τ| βοο»ιοα*ατολικοί
  ΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝ^ ίΥΚΟΣ,
  Ό δριικοιιργίς τής Δ κχιοσύνη; %,
  θηβχΐβς κττ,όπιν α.ινεννοή«ως με τό»
  κ Πρωθυπουργόν, κχταρτίζ» νομοσχέ¬
  διον διά τοθ δπαΐβυ δ Ιλεγχος τβν ίκίι
  δομίναν διτο χοθ Έλε^κ'κιΟ Σ.ιν«.δρ.βι< 4π·φ4αΐων έηΐ των αίίήοιω* διά την απονομήν βυντάξτως είς στρατιιβτ κ υ' κ «Ι πολιτικάς συνταξί&οχοι/τ;, άνβίίθε· «αι είς τί Σ μ6'ύι«ν τής Έηικ-νατίίαιί. Σ*ν«φβς πληρβφίρούμιθα 8τι ή Κυ· δέονησις απελασισ*, δεδομένου δ τι άνε βλήθη έπ' άόριστον ή κχτάθεσις είς την Βίυλήν τΐθ δηό τή; εί! κης έπιτροπής κ τταρτισθίνιος νομοσχεδίοι» περΐ τρο ποποιήσειος «τής ίσχυιύΐτις νομοθεσί^ς πΐρί αυντάϊεω", νά λάβη αιιράν μιτρων, ωιιε νά λείψιυναΕ άνομαλίαΐ, αίανες εί; τό παρελθόν. ΔΙ ΙΙΙΟΙΪίΥ.1 ΙΟΒ ΕΠ'ΒΙΤΩΓ Πρός ταςτελωνειαΝάς αρχάς έχοιναΐτοι- ήθη νέα διαταγή τοθ δκουργιίου- Οίχο- ν^μικβν διά τής δηο(ας παρίρχονται δ δηγίαι διά τόν ίΗτελωνιαμον άαοακευδν τβν έκιβατβν. Γ»»ρίζιιαι διι αί άπο· οκευαΐ έκιβατβυ (ιΐίτ) μεταχειρισμίνα οΕηιχ κ)ς χρήοε»(, άμφιίαειος κπ ) £6 νανται νά εία^χθβθν ϊτελ6ς μίχρι προ θεομίας έ^ς μηνός πρό ή μιτ* την &φ· ξιν τοθ έιιβάΐοιι. Διά τα μιγαλεΕτερα χρονικ ί διαοτήματα θά άποφαΐνετ» τό δποι»ργβΙον πιρΐ τ<1; ατελείας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 0ΠΛ1ΤΩΝ Το δπουργεΤον χφν Σΐρχτιωι κΒν διέ ταξι τηλεγραφ.κδς την έν Χανίοις έ5ρΐύουα*ν Με?αρχΖ*ν Κρήιη , νά άπο σ;είλη 24 δπλίταΓ, είς τόν λόχον τΐ]< Φρουρα; τοθ δπουργιίου χ6»ν Στροαιω τκδν. Διετάχθη τα 43ον Σ6νταγμα νά μεριμνήση ίιά την αμισίν άλ τούτων. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Έπα & πλτ]ρ·φ:ρούμεθα δ έξ χρ Σ·λίνεϋ Καλαμαράχης τήο«ς τ£ν Εύαγ. Προιτοπαπαδακη^ εΖ τόν αγρόν τού χον έπυρ&6ό^η ιι διά περιστρίφοκ τραιιματΕοΐς α&ιόν ρ·ς είς «ήν ώμοπλάτην χαί την διφιια κήν χώραν. Ό τραυματισμϊς όριίλε ται είς λόγους οίχογενειακούς. II ΛΙΜΙΜΗΣΙ& ΧΑΡΤΟΧΗΜΟΥ ν·ϊ; Είς την εφημερίδα τίίς Κοίιρνήσιιοί εδημοσιεύθη τό διάταγμα ηε^Ι χαθορ1 σμοθ των δημ?σί»ν δπχλλήλιαν είς ιδ; έκιχρέπεται ή επί προμηθιία λιανιχή πώλησις χαρχοοήμοκ χαί ηερΐ διατιμήσε καί »κι»ά κεοιοχ^ς χαΐ]»; τοθ χαρτοση'μβυ χαί χδν ΤΑ [ΙΪΑΚΒΕΙΤΑ ΓΕΙΡΠΚΑ ΠΡΟΙΊ ΒΙΤΑ Τό Τιλιβνεϊον Ηρακλείου δι" Ιγγρβ φοκ τού πρός τόΓίωργΐκόν Ιηιμελητήριον •Ηρακλείου γ«ωρίζ«ι δτι κατά χον μίίνβ Δεκέμβριον π. Ι. είοήχθηοαν διά τιθ Τελωνείου χά χάτ»θι γιη»ργικά προϊ- 4νι»: Σΐιος χιλιδγρτμιια 1018 774, φΐσ'ο λοι, ριβύΐιν, ^β'υζχ νλΐτ. δΐπρια χιλιί γρ>μμα 154358, λαχανιιίά ν»Λ4. χιλ ί
  γραμμα 5 999 κχΐ τουμπεκΐ χιλιόγραμμα
  162, ,ξήχθίΐσϊν δέ χίτρα έν α'μη χι
  λιόγρϊμμ» 29 952, σταςρΐί α-υλτανίνα
  χαί ξανθή χιλιόγραιιμχ 165 659, οΐνος
  έκ ξηρ«ί οχκφίδος 80,157, Ιλαιον χι¬
  λιόγραμμα 44 458 χαί δ(κ<αμος χιλιό γρβμμα 312. 18 Ρ0ΦΗΜ4 ΤΒΜ ΗΡΔΤΙΒΤΒΙ Ή Μιραρχία Κρήτης προέχεινεν εί τό 'ΥπουργεΙίν τβν Σΐρΐτωτιχβν 1/α ώ; πρωΐ'όν {.όφημι χδνάνδρ'βν παρέχε- χχι άνχί τεΐου φχοχομηλιά ή μαλοχήρα ΕΚΛΟΓΗ ΙνϊΙΠΡΟΙΩΠΩΝ Τί Γευργιχίν Έπιμελητήριον Ρεθ6 μνης άνίφερε είς την Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης χον καχαρχιαμβν τοθ πίναχος χδ>
  έχλεξίμων δια χήν αντιπροσωπείαν τοθ
  Έπιμελητηρίοιι είς χον 'Ορνανιομ&ν
  των ΟΙνοπι,ιε'ων Κή
  ΕΙΑ 1ΙΤΗΜΙ_Ι01_ ΔΙΑΑΣΚΔΑΒΙ
  'Υιτό χής Δι5α-κ«λκ?;ς Όμοοκον
  ίίβς δπεβλήθη δκόμνημα πρό; χό δπουρ
  γεϊον χ©ν Οίκοομκβν διά τοθ δποίου
  ζηχιΐται νά ίξαιρεθίΟ^οΕ διδίοκχλοΐ,
  οί κατοικοΟντες είς δημοσία οίκημα!»,
  τή κ ίταβολτ]; ένοικ'^ν, ί) δλλων επι-
  δαρύνσιιυν.
  411 ΤΗΝ ΗΑΑ1ΕΡΓΕΙΑΝΤ0ΙΑΜΠΕΔΒΝ
  _Ό ηοόβδοος ιης χοινόιητος Βασιλι
  χης δι* έγνοάφου τού πρός »ό Γεωαγι-
  κόν Έκιμεληιήαιον καοαιιαλεΐ δπαις
  άποσταλΉ ιΐς την πβοιφέθΒΐάν »ου χά-
  τάλληλος χλαδβυιής ίνα διδάξυ είς τοίις
  χαχοΐχους «όν τρόπον χλαδεύμαΐος
  άμπελον.
  ΠΤΟΣΙΣΤΟΝ ΕΣΟΑΟΝ
  ΚΑΤΛ ΤΟΗ ΑΕΚΕΗΒΡΙΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 «Ιανουάριον
  (τού ανταποχριτού μας).—
  •Ανεκοινώθη ότι ή βυνολική
  πτώσις των δημοσίαν Ισόβων
  χατά τόν Δεκέμβριον ά
  ί»; - Ο έ
  σόβων
  άνέρνε
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΝΛ ΚΙΡΥ11 ΧΡΕΒΪ Τ Α ϊ ΙΟ Η
  ΠΟΣ ΗΙΝΕΤΑΙ ΤΙ ΤΕ 11ΝΟ!
  Α1ΤΟΥ! ΗΗΙΤΙΝΥ2 ΚΥΚλ<ΙΥ! ΑΘΗΝΑΙ 1 * 'ϊανουαρ'ου (τού άνταποκριτού μας).·— Σημερινόν τηλεγράφημα έκ Σόφιας βεβαιοί ότι ή Βουλγα¬ ρική Κυβέρνησις απεφάσισε νά ζητήση δημοαιονομικόν χοεω- στίαιόν. Ή απόφασις αυτή, κατά τούς ίσχυρι··μούς των Βουλγάρων, βτηρίζεται είς ό λοκληρωτικήν αδυναμίαν τής χώρας νά ανταποκριθή είς τάς ύποχρεώσεις της. Οί πολιτικοί κύκλοι θεώ· ρούν τό γεγονός τούτο ώς εν¬ δεικτικόν τής εξελίξεως τής καταστάσεως πρός γεγονότα μή δυνάμενα νά καθορΐιθώσιν άπό τούδε. ΕΣΠΕΥΣΜΕΗΗ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΒΟΥΛΩΝ ΗΤΥΚΙΤΗ!_ΑΙΑΣΚΕΨΕΟ: ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Άποψιναί πληροφορίαι έκ Π» ριαίων άναφέρουν ότι σήμερον την εσπέραν συνέρχονται είς έκτακτον σύνοδον αί Γαλλικαί βουλαί** Ή αύνοδος αυτή θεώ· ρεΐταβ ύψιστης σπουδαιότητος καθ1 ότι έν αύτή".θά καθορισθή ή Γαλλική στά'σες έναντι τής καταστάσεως καί ή τύχη τής Διασκέψεως των έπανορθώσεων έν Λωζάννη. Ή Έλληνική ■ Κυβέρνησις μέχρι τής ατιγμής ουδεμίαν επίσημον πληροφορίαν έχει πε ρΐ τής συγκλήσεως τής Διασχέ ψεως ._____________ Β ΜΠΡΙΑΝ ΟΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΑΑΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ Α·Η*ΑΙ 19 Ίανουαρίου ^οΰ άνταποκριτούμας). Καθ'ά αγγέλλεται όΓάλλος'Υπουργός των Έξωρικών κ. Μπριάν, άιεε φάαιαεν όπως παραμείνη είς την Κυβέρνησιν μέχρις άποσαφηνί σεως τής έξωτερΐκής χαταστά σεως σεως ΙΤΑΛΙΑ ΕΟΙΛΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΔΙΑ Β ϋ Η Α ΑΘΗΝΑΙ 12 ΝΙανοίαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Ρώμης ότι ή Ίταλική Κυβέρνησις έπιδοχι- μάζει την στάσιν τής Γερμα- νίας^είς τό ζήτημα των έπανορ θώσεων. ΗΥΞΒΒΗ1 ΠΡΟΕΞΟΦΑΒΤΙΙΙΗ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιανουάριον (τού ανταποχριτού μας).— Ή Τραπέζα τής «Ελλάδος ην ξηαε τόν προεξοφλητιχόν τόχον είς 12 ο)ο, των Ινεχυρογρά φων είς 13 καί των γεωργ* κων τίτλων είς 11. ΕΙ! ΣΕΡΡΛΣ ΙΟΕΛΙΚΙΜΑϋΗ Ι ΑΡΧΗΤΙΣ Τ1Ν ΛΙΓΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιανουάριον (τού ανταποχριτού μας).— Ό άρχηγός των Λβϊκών ** Τσαλοάρης μεταβάς είς _*έρ ρας άηεδοχιμάσθη υπό τοΰ πληθυσμού τής πόλεως. 'Έλή φθηβαν άστυνομςκά μέτρα πρό4 περιφρούρησιν τού. ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιανουάριον τού άνταποκριτού μας).—' Ή Αγγλικη λίρα ετιμάτο θή μ«ρ άββ