99019

Αριθμός τεύχους

3063

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί Τ Α ί ί ΟΝ
  ΓΕΓΟΗΟί
  χΟ
  **6? αυτ
  '^ύς ,
  ,εται «ίς
  6 θϊω.
  ώς έν
  ίΓΚΛΗΣΙ!
  ΚΕΨΕΟΙ
  , μ*ς).
  ιαιιχ υ»
  β σήμερον
  ονται είς
  Γαλλιχ**
  *ΰτη Θεώ-
  Βαιότητος
  καθορισθή
  «ιντι τής
  ϊύχη τής
  ορθώσεων
  υβέρνηαις
  ουδεμίαν
  .ν έχει π»
  *ΐς Διααχέ
  ΜΕΝΗ
  ΟΕΡΧΙΙΣΙΙ
  ,νουαρίου
  ς). Κχθ'ί
  (•πουργός
  ριάν, ««»
  νη είς την
  ,ποααφηνί
  καταβτά
  ΜΪΖΕΙ
  ΑΒΒΗΙ
  νοναρίον
  ,ης ότι *)
  έπιδοχι-
  Γερμ*"
  > έπανορ
  ίϋΤίΚΟΣ
  »ουαρίου
  Ι***) •"Τ
  .άδος ««
  όν τόκον
  χυρογρ*
  ι γεωρΥ'
  ϋΜΑΙΒΙ
  ΙΑΐΚΟ"
  *'
  ρ*
  ο7»ρ
  ε*·4*
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  πΕΜΠΤΗ
  14
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1»3*
  ΓΡΑΦΕΙΑ -- ΤΥΠΟΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ
  ΑΡ.ΒΜΟΣ τηαεφονΟυ ιβ
  1916
  ΦΥΛΛΟΥ 3.063
  βΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΑΡΕΑΪ Μ. ΖΟΓΡΑΦΟΣ3
  ΒΕΝΟΙ ΑΙ Λ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
  ΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΚΑΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  [Είς τούς «Τάϊμς» τής Νέας Υόρκης εδημοσιεύθη βαρυσήμαντον
  αρθρον τοθ κ Εμερυ Ντέρι περί των έλληνικών πραγμάτων καΐ
  τού κ. Βενιςέλου, περιλαμβάνον μεταξύ άλλων καί τα εξής]:
  Ή θέσις τβΰ Ελευθερίου Βενιζέλου
  είς την πολιτικην τής Ελλάδος *
  ή θέσις τβΰ δικτάτορος, τβΰ κοινή
  έκλεγέντος ώς τοιούτου καΐ ό'μως
  είνε
  ς ς καί βμώς τί'-
  ποτε είς τό εξωτερικόν δέν δεικνύει
  τόν «ισχυρόν ανδρα», όπως τόν έννοεΐ
  ή άφελης κοινή γνώμη. Μάλλον 8ά έ-
  νομιζε κβτνεις δτι είνε ενας καθηγητάς.
  "Ηρεμβς τοΰς τρόπους, φοχρός βίς την
  συζήτησιν, έγκεφαλικώτατβς είς τα έ-
  ηιχειρήματά τού, δαμάζων την συγκί¬
  νησιν τού κατά την όιεξαγωγην τβΰ
  πολιτικοΰ αγώνος, φα νεται περτοοότε-
  ρον άνθρωπος τής καθηγητικης καθέ
  ορας, παρά τοΰ πολιτικόν βηματος. Την
  σοβαράν αυτήν εντύπωσιν, ποώ σάς κά¬
  μνει, ένισχώει τό γεγονός ότι σπανίω;
  χαμογελά καί δέν γελ(? σχεδον ποτέ.
  Ή φυχρά αυτή οοβαροτης τού, ήνω-
  μένη με την θαρραλέαν καΐ άνευ υπο
  χωρήσεων στάσιν τού άΐτέναντι τοΰ ο
  χλου, τον Ιχει καταστήση τόσον σεβα¬
  στόν παρά φίλοις καί έχθροϊς καΐ τοΰ
  έχέι δώση την επιβολήν εκείνην επί
  τού λαοΰ, την οποίαν δέν άπήλαυσε
  ποτε κανε'ις άλλο; "Ελλην πολιτικάς.
  Δέν συνθηκολογεί μέτόν όχλον. Τοΰ
  επιβάλλει την θέλησίν τού. "θλοι ένθυ
  μοϋνται άκόμη τόν θαυμαστόν εκείνον
  άγώνα τού πρός τό μαινομενον πληθος,
  6ταν αΰτός μέν εζήτει αναθεώρησιν τοΰ
  συντάγμκτος, καθ' ¥ιν θα παρέμενεν
  I-
  σχϋων ό βααιλικός θεσμός, τα μαινόμε-
  να δέ πλπδη, φανατιαθεντα «πό δημο-
  κρατικοΰς διεδηλουν φωναοκοΰντα την
  θέλησίν των, νά καταλυθή όλοσχερώ;
  τό ΐσχΰον σύνταγμα τής Ελλάδος. Μο
  νος τού, ο Βενιζελος άντεμετώπισε τόν
  όχλον, άπό τοΰ εξώστου καί ήρεμώτα-
  τβς ήρχισεν ομιλών πρός τόν λαόν: «Ή
  κυβέρνησις έπτθυμεί την αναθεώρησιν
  τοΰ συντάγματος...» «Κάτ« τό σώνταγ
  μα!...» τόν ώιεκοψεν ο λαός. Ό Βενι-
  ζέλος ανέμενεν, ήρεμος, νά κοπάση έ
  οάλος καί έπανελαβεν, ίίρεμος: «Ή κυ
  βέρνησις έπιθυμεΐ την αναθεώρησιν τοΰ
  συντάγματβ5...>' καί πάλιν τόν ίιέκοψαν
  «Ι ίαχαί τοΰ πλήθους, πλήν διά τρίτην
  φοράν έπανελαβεν, ήρεμος πάντοτε, ό
  πολιτικός την ιδίαν φράσιν. Ή έπιβλη-
  τιχή σταθερότης τού- άφώιτλισε τόν λα¬
  όν καΐ άνεδειξε τόν πολιτικόν πραγμα
  τικόν ήγέτην τοΰ λαοΰ. Τάς Ιαχάς τού
  πλήθους διεδέχθησαν α! ζητωκραυγαί.
  Ό λαός ησθάνθη ότι κάποιος υπήρχεν
  έκεϊ ο οποίος ήθελε καί εγνώριζε νά
  κυβερνο) και ο λαός ύπετάχθη.
  ΚαΙ τουτο ήτο καλόν διά τόν λαόν
  αυτόν. Διότι η ίστορία τής πολιτικής
  σταδιοδρομίας τού πολιτικοΰ αυτού εί¬
  ναι ή θριαμβευτική ίστορία τής ανορ¬
  θώσεως τής Ελλάδος καΐ τοΰ μεγαλεί-
  ου της- 24.000 τετραγωνικά μίλλια ήτο
  το έμβαδόν τής Ελλάδος, ©ταν 6 Ε¬
  λευθέριος Βενιζέλον έγκατέλειψε την
  Κρητην διά νά έλθη είς την 'Ελλάδα
  καΐ δύο έκατομμυρια ήτο έ πληθυσμώ;
  της. Τ» μεγαλειτέρον μέρος τής Ι^λ-
  ληνικής γής εστέναζε υπό τόν τουρκι
  Μόν ζυγόν. Έκατομμυρια Έλλήννν ε¬
  ζούσαν έκτός των συνόρων τής πατρί¬
  δος. Καΐ ό πολιτικός αΰτός εκέρδισε
  διά την πατρίδα τού την Κρήτην, την
  "Ηπειρον, την Μακεδονίαν, τάς νήσους
  τοΰ ελληνικόν 'Αρχιττελάγους κετί μέ¬
  ρος τής ©ράκης. Καΐ εδωσε διά τής άν
  ταλλαγης των πληθυσμών, κατοικίαν
  έντό; των συνόρων τής μεγάλης πατρί
  δος είς εν καΐ πλέον έκατομμΰριον Έλ
  λήνων ο! όποΐοι εζούσαν χωρισμένοι
  διά θαλασσών, άπό την πατρίδα:
  ΑΙ λεπτομέρειαι τοΰ καταπληκτικοΰ
  αΰτοΰ εργου συντελεοθέντος έντός μιάς
  καΐ μόνης είκοσαετίας, είναι αδύνατον
  νά εκτεθούν είς τόν περιωρισμένον αυ¬
  τόν χώρον μιάς συντόμου σκιαγραφίας.
  Δέν «ρόκειται πλέον περΐ ανθρωπίνου
  ϊργου προκειται πβρΐ βαυματβς, παρό¬
  μοιον τοΰ οποίον δέν γνωρίζει ή ίστο
  ρία κανβνός άλλβυ λαοΰ.
  ©αυμαστόν είνε τ* ηβλιτικοφΐλβσβ-
  βικόν τού σύβτημα. Βασίζεται επί της
  χρησιμοποιήσεως πρός επίτευξιν τού έρ-
  γου τού, βχι μονον τδ^ θετικών τού
  ουμμάχων—άνθρώπων ή άρέτων—άλλά
  καΐ των έχθρών τού άκόμη. «Ζητήσατβ
  νο> ΐϋ^ετε τόν εχθρόν σας της χθές, κά·
  Ιΐετέ τβν συνεργάτην σας σήμερον καί
  β* έίΐιτύχετε», Ιδού 'έν ά$ίωμα τοΰ μβ-
  ναδικβΰ αυτού πολιτικοΰ. Μή χατανβ-
  βΰντίς τό βάθβς της πολιτικάς «ΰτης
  ββφίας διάφορβι οπαδοί τού παραπβ-
  νβΰνται ίίτι περισσότερβν είβακβυβνται
  «η· τβν Βενιζέλον [οί άντιβενιζελικβΐ
  <ΐ«ρά οί ββνιζελικοί: «Μά έγω δέν εΐ- μ«ι ποσώς βενιζελικός, άπαντα ο οβφόί ηβλιτικό5 άνήρ, βυτε έπΐθυμώ νά μέ χαρακτηρίζετε ώς τβιβ'ΰτβν». Ούτω ή άλλως οβδαρά άντΐΛβλιτευτΐ- Ηή κίνησις δέν ύηάρχει βήμΐρβν. ΟΙ ε {έχοντες παλαιβΐ έχθρβί τού δέν ί»παρ- χ πλέον. ΟΙ διάδβχβί τ»)ν β»ναι «- ρβι, Αέν μένβι Λ*ρ« β τώπβς. ιν «δτοδ ·Ιν«» λί·ν ίντ·λ» 1 το στοιχείον τού έ "Ελλην πολιτικός. Αί απαντήσεως τού είς τάς έπιθέσεις τοΰ τυπου είναι άριστουργήματα πβλεμικής. Αί διατυπώσεις των άνακοινωθεντων τού έπιμελημέναι καΐ αψογοι. Διορθώ- νει ό ΐδιος κοιί την λεπτοτέραν παρει- σφρύσασαν άβριστίαν ή αλλαγήν τοϋ νοήματος. Καΐ τουτο τόσον έν τή χώ- ρ<* τού, όσον καΐ βταν ταξειδεύο άνά την «Ευρώπην», έπως οί "Ελληνες κα λοΰν τό δυτικόν μέρβς της εΰρωπαϊκης ηπείρου, διά νά λάβη μέρος είς τας διε θνεΐς συνελεύσεις των πολιτικών, οπου, πλέον ευρίσκεται περισσότερον, άπό ό- πουδήποτε άλλοϋ, είς τό στοιχείον τού. Έκεϊ είνε άπαράμιλλος, Ιδίως οταν προκειται νά διοχετεύσο καταλλήλως η πρός οφελός τού, τα ρεύματα τής διε- θνοΰς πολιτικής. "Ας παρακολουθήσωμεν την πρόσφα¬ τον εξέλιξιν τής έξωτερικης τού πολι- τικής. 'Όταν ό Βενιζελος ήλθε τό 1928 είς την Έλλάδα, εύρε την χώραν, άπό διεθνοΰς απόψεως, έν πλήρει άπομονώ σει. Έστράφη, τότε, πρός τόν Μουσο¬ λίνι. Ούτος ενόμισεν ότι ή Ελλάς ήτο καταλλήλως παράγων διά την άντινο τιοσλαυΐκήν πολιτικην τού καΐ εδέχθη προθυμότατος τάς προτάσεις τού "Ελλη¬ νος. Τό σύμφωνον φιλίας υπεγράφη. Ί- δου ομως ή Νοτιοσλαυΐα άνήσυχος. Ό Βενιζελος κατορθώνει νά συμφωνήση μέ την ηττηθείσαν Νοτιοσλαΐαν. Ευνο¬ ικαί διά την Έλλάδα συμβάσει; ύπο- γράφονται. Ό Μουσολίνι άνησυχεϊ, πλήν ό Έλλην διασκεδάζει τάς ανησυ¬ χίας τοϋ Ιταλού δικτάτορος καΐ στρέ- φεται, νυν, πρός την Τουρκίαν. Έπακο- λουθεί τό θαϋμα της Ελληνοτουρκικήν συνεννοήσεως. Καΐ τώρα ή δράσις τού ατρέφεταΐ πρός την κορΰφωσιν τής έξω- τβρικής τού πολιτικής, πρός τόν συμ¬ βιβασμόν των Βαλκανίων. @αυμάζει την Αγγλίαν, άλλ' αύτό δέν τόν έμποδίζει, νά ένεργη, όπως αύ- τός μόνον γνωρίζη, διά την ένωσιν τής Κύπρου με την Έλλάδα. Εί¬ νε ειλικρινός φίλος της ' Ιταλίας καΐ ένγβεί νά τηρήση πιστά τα συμφωνη- θέντα. Πλήν αΰτός θά δΐακανονίση καΐ τό ζήτημα των Δωδεκανήσων. Είνε ή ενσαρκωθεϊβα έκπλήρωοις των πόθων τοΰ έλληνικοΰ {ρριδεντισμοϋ. ΤΙ σημαίνει, τώρα, άπέναντι ενός τβι ούτου έργου, εάν ό πολιτικός αΰτός εί¬ νε δικτάτωρ, δέν άνέχ^εται αντίρρησιν, εάν είνε δεσποτικός, όπως λέγουν οί έχδροί τού; Δέν εχει τό δικαίωμα, ενοτς τοιούτος πολιτικός, νά ζητή νά είνε αϋτός ή Ελ¬ λάς, νά είνε αύτός ό μόνος της έκπρό· σωπος, η μόνη πηγή των νόμων*της; τής πολιτικής της σοφίας; ΕπιβΓγ ΖΗΤΗΜΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ Έξ αΐιίας ίνός έιιβισοδίου τής κα- θημβοινής ζοοη;, σχολιασθέντος αιιό της παρούσ«]ς οΐήλτΐς—-χαΐ ιΐς τό οποίον «όν κυοιώτεοον ρόλον δκαιξβ μία <5' γνοοσΐΓ) μιιιρονλα φιρομέ·τ] ώς διβ- φθαομένπ Ακό ίνα σύγχρονον τύηον Δόν—ΖουΛν (αή πρός χαχοφανισμότ •ου)— μοϋ ίλβγβ χθές, φίλος άναγνάί· σιτις: —Πολύ ΜαλΑ^θβσε; ποοχθές τό ζτί· τηιια ττ)ς ήθικής. Ή ήθιχή Ιταυιίσθη πλέον μέ την ,άνθοωηίνην συνβ(δΐ)σιν. Ή έκσχτί μας, ή δκο(α^άκέδ»ςβ πδς «αί διατί ' όσα συστήματα χαΐ τόσα» α· ξίαι καιήνΐϊΐσαν «ιάβα πΐβρόβ»τα>'Γί ό-
  ποία κατήογυσβ τα σιαθμό των ήθι
  κδν έφοδίω» πού Ικόσμουν τούς άν
  θοώπους, καί τουτο διότι τα Ιφόδια
  αίΐϊά άνβκαλΰφβι,σαν γνμνά ιΐς τό
  φός «ου ηλίου—«Ινβ εί; «6 κροχιίμβνον
  δ πΒΐστιϋώιβρος συζτιτιιτής.ΕΙνβ δ συζτι-
  ς Λχθ'βδς *οΰ κατέσιησί τάζητήιια-
  νίς τ)θι»ίίί—ζΐ)·ίμπ»α σ«»Βΐδτ)σίω;.
  ΐ θά αποβλέψο τ) γίνβα ποίι θά
  έλθη ή έθϊβιαι. Ημείς, πού κοοέΐΌΐ·
  μάζομβν «όν Ιοΐομόν ούιό", ϋθέηβι να
  ιίΐν δΐΕυχολύ'ναιμβν: ΝΑ ζυτοΰμε πάντοτε
  τ·ϊ θΐζε. τοϋ «αχον—ναλυιΐοβΰοντας δ-
  σο μποοοΰμβ τος συνειδήοβις των αν
  θοώπαιν. Διαφοββτιχά—κτυπώντας «Λς
  8*δΐ)λώσΒΐς--ιΐλιιθα.νουμΒ την αντίδοα-
  αι πον παοα*ιιο»ΐΗ)ΐ *!» τΓΊ* φύοι τοδ
  τα
  ι ν ι
  χαχοϋ. Τα αποτίλέσματα Ιτσι βΙτβ πάν
  τοτε άονηΐιν.α Ή ηοοβπάβιια μσς τί-
  νιιαι καναβίΐ μα»αιο«ο»Ια. Καί μία μ<· θα ή σχίτιχί) αηαγοοευτιχίΐ διάταξις ιή β<ΐΒλβοτι«ής ίξουσΐα;—χαταογιΐται ι»ό νη^ης. Τα ήθιχά ποάγματα !ξαχολ»υ θοΰν τόν δρόμον την—Ινα Βοόμο χά χοοοΐζικοχαΐ βηό πάατΐς απέψβιο; έΐι «ίνουνο χπί βλαββρό δια τό χοινονι <όν σύνολον. Έιΐάνω σΐό ϊδιο ζήττΐμα §»ας ά λη αναγνώσΐϊΐς μοΰ έα«ΒΐΙβ μιά πνΜνονο ·μ μένιι Ιιτισιολή. Άποσπδ άη' αυτήν μιο παθάτοαφο: «ΤΙ λέγβιαι διαφθορά; Ό ταν πιάοα· ν' άναλύσΐη τίς «οέχουσβς άνπλήψΒΐς 3θ(σΜα> «ίς πβοισσόιεοβς φοοες δ»ι δ
  χόσαος δ»ημάζβι |«σι «ήν εΐλικβίνβια'
  την έ^λβιψι τής ύπο<οισίας. Ή χοιναι- νία Ινδιαφέοβται για τή φλούδα ιής ζωης μα;. Μέσα την ψυΐή, μποοιΐ »ά «ήν «οάίνΒ μυριάδβς σχουλάχια Μιπ μέοι Ηβρνοϋν αύΐά εί; «ά μήλιι «ου γβίτυνος χαΐ Λφοϋ ςρά^β τόν χαοπό βγαΐνονν χαί σιόν φλοιό. Τόιβ φαινά ζομβ: Δέν είναι χαϊάσιασιςαύτήΐ Καί Λθκίζομβ νά βγάζουμε δσιυνομιχές δια «άξβις "Αν Οίλομβ νά μιλήσουμβ οοβα- α& γιά τίιν ηθικήν στάς αχέσβις «ήν δύο φΰλων, θο φθάσωμεν είς τό συμ- κέοασμα δτι ο° αύιην ίνα εΐνβ τό «ο^ν- ματικό ά^άθ'ημη: Τό δμπόοιο. Ή ά- ληθινή διαφθοοί Είνε τό συνΒΐδητό ?μ- πόοιο τής οαοχΟΓ. Καΐ δσο πβοισαό.β- 01 βϊνβ τα ποοσχτίμαια μέ «Α δποΐα ίιβΕάνβται, τόσο β^ύΐβρη χσΐ ή δια- φθοοά. Βλέηαι χ' ίγώ »ήν νέα κου ΐοοεύίΐ χαί μποςεΐ ν' ακολουθήση τόν χηβαλλιέοο «ής δέν ςέοοο κου. Αί η' ?- ΠΒΐτα; Πά; ακορΐΌ νά βγάλω φβτφά 3π βίνβ διβφθαομένι;; ΠρέιΐΒΐ *α Ιδώ ιΐ συμβαίνβι σιήν ψυ&ή της. ΕΙνι γιά δυό ζβυγάοια μβταξαχές χάλ*σβς χαί μίαν αύτοκιτητάδα ή έχβι άνΟ'σΌ σιήν ίαρδιά της τό λουλοΰδι «ή; άνάπτμ, τή; αλι)θιν»ϊς χαί ανυατβρόβουλ»);; Σιήν τθώιη ΠΒρίστασι ιιέονω τό βούρ^ουλα ΣΙ«ή δεύΐβοη βγάζω «ό χαπέλλο μπυ.Ή άγάπη εΐνβ «οαγμα τοΰ θβοϋ. 01 τα βάλημΐ μαζύ τη;; Θελυα νά πώ φίλ« αου οα μέ διατάξεις δέν γί«ειαι, δέν μχοοιΐ νά υπάρξη ήθιχή—γιατί τότι θΰιΐ ό θίΟΓ, ουι« ή Έχχλιισία, ου» οί αατεοΐ;, ου:* ή άνατροφιη, ΓΪί'ε τό σχο- λίΐον—οΰτβ δ Πλάτων, ιν β δ Σκιτό- ζα, ου ε δ Κάντιος Ιχουν ιό< παοαμι· «θδ· λόγον ύπιΙοΕΒσΐ'». Ύίτάοχουν άντιοοτίσβις; ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ τής κύπρου. 'Υπάρχει ίμως χαί Ινας τε- ράοτιος λάχχος ιίς τό αύτβ 'μέρος, κε- ριτριγυρισμένος μέ πίτρες, έντό( «οθ σ- Μο(ου αυναθροίζονται τα νερά πεθ χύ· νοντ«ι άπδ την έχι! πλησίον τοηοθε- τημΐνην δημοτικήν χρήνην. Κα! Οίτερ' άπό ΒλααΰτΑ, μή θίΐιμάζεις την άξιο- θαδμαοιον ίμολογουμίντβς χρβσιν ϊλων «βν χατοιχούντιβν είς την εΰλογ~μέν~ν αυτήν πόλιν, ποθ αν έξαιρέοη ΜβενκΙς τόν τύφον, (δτι χολίρα τούς πιάνε-, ιδ· τε πανοθχλ», οθιε χΐτρινος ή χαί πρα- οΐνος πυριτό! Μ ΙΑ ΑΣΧΗΜΙΑ. πρέπει νά γίνη διά την 4θά τ»ν υδάτων ποθ βλέπει νανιΐς ρέοντ» ίπό τού υψ)υς ττ)ς "Αχ—Ντάαπιας είς την λε*φό>ον ΚναιοιΟ εί; τή* οποίαν
  χάνιι β χοαμο; ττ}ς πόλεβς χον π«ί( ία-
  τόν τού. ΕΕνι μία ίσχημ'α κ<3θ τιρεπει νά λε'ψο διότι δέν είνε χ»1 έντιλβς 4- κίνδυνος βκό &γειονολογι<<)£ άπόψ«ω:. 5ττογραφτ]ς 6πό Τ Ο ΑΙΩΝΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ. "Λ£ξ»θεν τής Καινούργιας χαί παρά την Δημοτικήν δεξαμενήν ή- γοράαθτ^βαν καρ'' ίδιωτδν οίχόπεδΐ επί τβν οποίων προετΕθεντα οί βγορασιαΐ νά άνεγείρουν οίχοϊομά(. Εύνίηχον τυγχά¬ νει δτι ίί επραγματοποιείτο ή πρόθεαις οδΐη των έν λόγφ οΙκοπεοΌΰχων, πλεΐ- οτοι δσοι Ικ τδν άνεργούντιαν σήμερον ίργατικδν βραχιένων θά ιθ^ιρχον εργα- οίαν χϊΙ Βολλα! οικογένειαι θά άνεχουφί- ζοντο άπο τα 6άρη τής καχοίαιμονΕας ποθ τάς μαστίζει οήμιρον. Δυσυχβς, καΐ τα πράγματα κροοΐχβψαν εί; τό αι¬ ώνιον σχέδιον τίζς έξναοτικτίς «ριοχ^Γ, άπό τό οποίον, ώς φαΐνεται δέν θά ξ·μ· περδεύσ»μιν ποτί. ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΙΣ ΛΕΟΦΟΡΟΥ. Κπιμΐλε'α χαί 'δαπάναις ττ]ς Δα Ο3νομι»ής 'Υπηρεοίας έϊενΕρε φυτευθή ή λΐωφίρος Μχαταμπβ. Ή ενεργεια βθ:η ίέν ή ο δυνατόν παρά νά τόν,φ τής γενι¬ κάς έπιδϋΝΐμασΕας τοθ χοινοθ, διίτι διά ταύιτ]; κρδχειται νά άποχτήοη χά! ή πόλις μας μίαν άρκειά ωραίαν χαί άρχιτά ι&χαριοτον λενφδρον, είς «ήν οποίαν θά είμποροθν αυ¬ ριον μεθαύριον οΕ "Ηρακλειώται νά έ- ξίρχονται είς περίπατον «ναψ;χή;, θά ιύ5οκήοουν δμνς οί διάφοροι γαυριάδες ν' άφήοουν άπείραχτα τα φυτευθέντα δενδρύλλια ; Ό θιδς νά τοος χαλοφ»- πίλει ΑΙ ΑΠΟΤΑΞΕΙΣ. Έ ι' »ύ<.ίθίιχ τοΟ χ. 'ΥηουργοΟ τβ< Σ διβτάγματος περ! άποτάξεω. έκ τοθ σΐρΐΐΐύμαΐος δύο αξιωματικόν α-ααι- χθίντων είς την άντιπιιθαρχιχή' κίνη¬ σιν τί)ς Αχρίαοης—α^νάίιλφος ίχν*άζ«ι την γνώμην δτι χανώ' άπετάχθησαν (-1 ιδτοι. Έφ' 8σαν λέγει ή ■χαρακτηρισθή ώ; άναξία λόγου οί έν λδγφ άξιωμχτικοί έδει νά χριθοθν έαιειχώ;. Άλλ' £ν δέ' άπατώμεθχ οΕ ά- ξιωματιχοΐ δπέπεσχν είς ο?άλμα βϊρύ τ^ς πειθαρχίας. ΚαΙ τί σφίλιιατα ιΐθιαπι έν ώ οτοατεδματι νά τι· μνρβνται βυηηίβ,—άοχίτβς καΐ άδια- φίρω: τού άντχΐ'μινιχοθ των οχϊποΟ 6 δ ίοΐος ειμπορεί νά είναι άνάξιος λό- ΓΣΤΕΜΦΥΛΟΠΝΕΥΜΑ. Οί άμπελοχτήμβνες ωρισμένον Κοη τιχβν περιφέρειαν ίιεμαρτ .ρήθησαν κρός «ήν Κυβέρνησιν διά την δκοτίμηιιν τής βιομηχανικώς άξίχς «ίθ σΐιμφυλοπνεύ- Χωρίς νά θεαρΑμεν οπερβολιχά χί παράπονά των, είμεθα βεβαιοί Ετι ή Κυβέρνησις χαΐ είδιχβς 6 ουμπολΕτης 'Γπουργός τβν Οίχονομιχβν θά τα ίξετί- οουν εΰμινβς χαί θά προβοθν είς την θε¬ ραπείαν «»ν «φ"ίσον άνταποχρίνωνται είς τό δίκαιον. ΠιρΙ αΰΐ&Ο πρέιχει νά είναι πεπεισμένοι χαί οί ένδιαφερδμενοι ώ3ϊε νά Ιφησυχάζωσι άπό τοθδε. Κ«β(οταται γνΜστβν δ τι Συνδεομββ Δημβσ.ονράφϋν βέν Ιδρύθη εΙσετι έν ΉρβΐΝλεΙν. Περί τής Ιδρόαιύς τβυ εγένετο άιτλή σκίφις υπό των Διευθυντβν τβθ Ήμιρπ- οΐοβ Τύπου ίίτις βα ακοκρυοταλλαιββ έντός τβν ημιρβν είς οριστικήν «πό- φασιν. ΟΙ Διενβυνταΐ τ6ν ΚαΒημιρινβν 'Β· βημερίδΜν. Μ. Μαρνελάκης Ί«άν. Α. Μουρίλλβς Α. Μ. Ζ»γρά*6{ Ε>Σ ΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟΝ
  ΑΔΗΦΑΓΟΙ
  ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΟΙ
  ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΡΑΣΙΧ.
  Κί. «6ν περίβολον τοθ έν τί
  μας ΊΐροΟ ΝαοΟ ττ]ς Άγίας Τ
  χαί άχριβέες έξωθεν τί]; δυτιχής ρ
  τοθ Καπνοχοπττ]ρίου μας, οπάργ,ουν
  οί βταθλοι τΑν άλίγαν τί)ς Χιοροφυλα·
  χ<)ς Ηρακλείου, Ιξνθεν τβν δποίβν χκ| κιλΑριβς λίχΗος κρός Ιναπέβιοιν Ό Μαξιμΐνος δ ΒΠΐλεγόμβνος διότι εγεννήθη 11; «ήν Θράκην (173 — 238) ήτο κατ' άοχΛς πυιιιήν αλλά την ποοαγσγήν τού ώφβιλβν είς την σαιμα» ιικήν αύιοϋ θώμην. 'Εκ«ός *ή{ πο« λυςραγίαβ «ου Ιιοωγβ «Βσσαράχον' «α λίτθας κοέατος καΐ βπινεν ίνα άσχόν οίνου Ιν«ός μιάς ήιΐέοας· Εμεινε ιεαροιμιώδιις χαί ή σωματιχή αντοθ ανδρέα* ηδύνατο νά Ικοιζώσο δέτδοον ιταΐυχοομον διά «άν ΐειοών «ου, νά θοαύσθ τα σκίλη «ου ί»«ου διά λακ«1- σμαιος. Ηδύνατο νά χαναβάλλο Βέχα άνδρις είς «ήν πάλην. Σύγχοονος «ου κοοβιρτΐμβνου υκτίο· ξβν δ Κλαύδιος Άλβΐνος ανιοχράτοβο τού Ρα>μαΙ(θΰ χρά«ους. Οΰιος κα«ά
  μαθ'υοίαν «ου Σσυβτωνίου,οι' 8*α ποό-
  γβυμα ίφαγβ πβνταχόσια συχα 8έ»α
  κβπόνια εκατόν ουχοφάγους Ιχαιδν
  ροδάχινα χαί πλήθος δσΐρειοίαν.
  "Ε«εοο{ αύτοχοάΐιτθ πολυτράγος Φ·
  ξ Δ Βιΐέλλΐος («πτ, 69 η, ι) β
  ν
  Γ·1
  Ι
  ΑΝΟΡ©ΩΣΙ_
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήαβοο»
  ή πβοβολή «ής γλυκυχάιτις όπΐ)έτται: τ&
  «'Εοητικόν Βάλς· μέ χοαιτανιηνισ'ός τίι
  ΛΙλιον Χάςβ ϋ, τδν Βίλλβ Φ^Ιτς καΐ τδν
  Γεόογ» Άλίξονΐίρ.
  Άνομΐίναιβ χον ύηβοκολοοοον «ής κι*η·
  ματογοαφΐας τή* ταινίαν »οϋ Λνκαχάταιηβ
  «όν κόσμον μέ τάς φο>καλ*ό(η'ας τού Εύ
  ρω«οΐκ ϋ πολέμου «...Σ<ό Δντικό Μίΐωπο» Κυριακάς καΐ έαρ.«άς 3 απογευματιναί άοχόμβναι ά»δ τής 3ης μ. μ. Τας «οθηιΐίοι- νάς μ(ο 5 1)2 μ. μ. μέ τιμάς ήα««α>μένας
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήμίοον τδ
  θαυμάσιον πολεμικόν κινηιι. αβιστούογηιια
  «Ά«ο.ομαχ(αι Δυτικόν Μεΐώκου» ποϋ άνε
  σ<άτωοΕ την Βύ^ώηη καΐ έοημκΐαχη κα είς τάς Αθήνας ιιιγάλες χιεννβί. Ποωτσ γωνισιοϋν ο' ούιό ό Γόης Καλλιχέχνης, «αί δ άγαχημίνης «ήν γυναικών ΡισΛο Μπαο,τε λεμές «αί ό άληομό*η«ος βιιρμηνεντής τό σοον άλλων ίβγοην Νιούίκλας Φιιομηάγξ οποίος εσιβοεϊιο ίΰφιΐας χαί ιαοακτή οος Βιβκοίνβιο μόνον διά την χοαιπά λη» καί την άδηφαγίαν. Έξώδβυβ χά τό Ιδικόν τού χαί τό δημόσιον ΐθήαα διά τα πλούσια γβύματα. Κατά τό δ κτάμηνον διάσιημα τής βασιλιίας «ου ουδέν άλλον έφοοντισεν εΐαή νά Ι* των μάλλον μεμαχονομένασν σημβΐων τής αύτοκοατοοίας τα σπανιάιατα ιοό φιμα διά νά τα ηαοαθέση είς τή* Τοάπ,ιζάν ιου. Δέν νομΐζοιιβν άαχοπον νά άναφέοωμβν πεοί αύιοΰ τί λέγει δ Ιστοοιχός Σουβιώνιος διά αήν πολυφα γ(αν τού. «Έπιθθβηίΐ; ύπΒθμέ<οα>
  ήτο είς την λαιμαργίαν, ουνήθιζβ νά
  «οώγη τοίΐς χαί «ετθ'ίχις ίνίοΐβ τή;
  ήμέοας, χατά τό κοόγβνμ^ι τό γβνμπ
  καί τό δείπνον, βσθίω ν καί κίνων χατά
  χόοον δντέχτον δι εί; την ΰπβοβολιχήν
  βοωσιν διά τή; δξβοος τού Ιμεΐ*. Διέ-
  τασσεν δτβ μέν τούτον, δτε δέ ϊχεΐνον
  νά ποοσχολυ ούιόν είς συμπόσιον, δι'
  δ χαί δ εαιιών ίδαιιάνα ούχι δλιγοότβ
  ρον «όν τβσσαοάχοντα χιλιάδων σβ
  σκοτίων, (ιό οεο«(ο«ιον ήτο οαιμαΐχόν
  τόμιαμα)
  ΠβοΙφυμον άπέμε,νϊ τό παρατεθέν
  «Ις' αύιόν παοά τοϋ αδελφοΰ τού δβΐ
  πτον κατά «ην ήμέοαν τής άφΐξεώς
  ιου, κατά «ό δπτ,ΐσν ηαοβιέθησαν, ώ;
  λέγιιαι δισχίλιοι Ιχθύες ίκλβκτοί χαί
  έ>ιαχιοΐ(λια πτηνά. Έξαιοβιικόν γβ·
  γονύς η ιο ή εμφάνισις πβλωοίας παοο-
  «Ιιίδος (=μ»βιά τό φαγητόν ειοοσΦΒθό-
  μινον γλύ<υσμα) χληθβίσης ΑΙγίδος, διότι ήτο ίση «ό μέγβθος μέ την μυθο- λογικήν άσπίδα τής Αθηνά;, πεαιε* χούστ,ς δέ σνκώτια σχάσοον, Ιγ<6φά- λονς φασιανών καί παγοονιών, γάλα μυοαινών άγοβνθβισ&ν διά πλοίσον μέ- ΐρι των άπωιάτων θάλασσαν ττϊςΠαο θιχής χαί τϋς Ίσπανΐας. "Οχι μόνον δέ γασιοίμαογος, άλλά χαί λαίμαογος χαί ουπαίδ; χηϊ άιαχτος πβοί τό β σθίειν ήΐο, ώσιβ χαΐ κατά τάς θυσίας ίσυνήθιζι νά άαπαζο «ά σπλάγρα των ίβηβίαιν μόλις αποσυοόμενα Ιθϋ κ«οός χαί τα καίββοόχθιζβν' έν ώ ΒΒθιεαάτει είς την οδόν ϊΙσήοχΒτο εί, ταπβινά πανίοχιΐι Ι θΕογεν τα μαγβι- ρενόμβνα αύιόθι χυδαϊα φαγητά ώ; χαί τα ΰηολβΐμματα της ποοτιοαίας». Γαογανΐούας Οβ.τ%αηίνια, ποόοω ηον κυοιο* είς τό μυθιοτόοιιμα «ού ΡοΐβιλαΙ (1532) χαί υπό «όν τίτλον «Βίος Γαργαντονα χαί Πανεαγρυέλ». Ονΐος ϊΐναι γίγας «ό ατάσΐτιμα χαί τα μάλιστα πολυφάγος «ό 8/ομα ανΐον κατέστη Ιχτον ηαοοιμιάδβς διά την κολνφαγΐαν ιου καί χοησιμοκοιιΐται Ιαοιι πρός δήλωσιν χαί χαοακ»ηηι· ομόν'του πολυφάγοο, κυοιολε<τιχώ; Ιν μεταφοάσει. Ωσαύτως αοχβιοΐ βασιλείς «τίς Γαλ λ(ας υπήρξαν κοιλιόδουλοι χαί πολν- φάγοι, ο Λιυδοβΐχος ΙΓ' χαί ΙΔ', 6 μέν κοώτος ύΐτίρξβν άσθβνίΐς τόν χα- ρατΜΐηοα αλλά ίπιοοβπής ιΐς «ήν πο- λυφαγΐαν. Ώ; άναγοάφβι Α Ιατοδς Μπονβάο Ιν ταίς στιμΒΐώαΒσιν ανΐον, μΕτεχβιοΙσθη δ Λουδοβΐκος ΙΓ' ίντός ενός Ι «ου; 215 καθάοσια καί τουτο υύίΐ δι* άλλον0 λόγον άλλ' δπιος υπο· βοτ,θτίοΤι 'ήν κοιλίαν ιου «οός Ιλάφοω αν ϊχ ιοΰ φόοιου των φαγητάο». Ι. Μ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ «ΛΚΩΝ» εκάστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' «νβιΐαν δια Πιιραια—Χαλκί- 8α—ΑΙδηψόν—Βόλον— ΘεασαλονΙκβν ΦΩΚΙΩΝ ϊχασιον ΣΑΒΒΑΤΟΝ η. μ. διά Ρίθυμνοτ—Χανιά—Πιι- |αια—Χα1*18α—Βόλον—ίίίσβαΙονί«ν ■Ιβ Πηοαιβ ΐαοάαατα Κυοιάχ6ς|. ΐ οίκία ΐΐ: "Ακ—Ταμχια ΗαΙ ειοοαπλιύο·>ς οΐκΐας ». Χανδανον απαρτι-
  (ομένη ά"πό Ινα Ισόγειον Βοομάτιον, 86ο
  ά«άνιια, κουζίναν καΐ έξώσιην. Πληρο
  ί κοβο. 'ώ μ. Έμμ Τοιαματάκιι ή
  άφ Άϊ |4
  Η ΖίΙΗ ΠΟΥ ΙίΕΡΝΑ
  ΠΕΜΠΤΗ
  .14
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ανατολή ηλίου 7.44 , δύσκ 5,'4
  ΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ
  Αί «Μίασ«ς»~«ύ8ίσκπντ.αι είς την χερ(α·
  βον ΐής δοοσ?ώ;ΐων. "Ετιιι ονμβαίτβι «πθβ
  χοόνο ιέΐοια (χοχή. θι^οτβα;, φαοαρία,
  άναοτάτοηις εί; δία τδ εύ^αιχοϊκδ κομμάτι
  τής ΰ&οογείον άκδ την πόλιν τι ϋ φωτός
  ώς τδν σχοτεινδν πΒοσ<ρ«γικ6· συνοικισμόν, Έχλέγονται αί «Μ(σοες·! ΟΙ ««οοαφφέρ» καί οί μοδίστοβς, τί βε«όοτ«β ·""' °' Κ3' σιιικοΐ κύκλοι είιβίσκονχαι είς κνοΒτδν κι· νήσειας. ΣνζητήσεΐΓ, ΒιαπληκΐιομοΙ, έπβισόβια— όλα γι4 τό Κα1λ«στβϊ", γιό την «ααχαιο· ηοΕπή έ«ι0οοβίοσι τού σωμαιικοΰ «άλ- λοος»! Έ* τούτοις κάποτε τελιιώνονν >α>
  τα Καλλιστιϊα. Καί μκτά «ήν τοικνιιΐαν, ή
  γαλήνη Ιρχεται ιϊκερ ποτέ άπότομο;. Κα-
  νιΐς πλέον ϊέν Ανβιαφέοκαι,καΙ «ανβΐς δέν
  Αίϊιι οημαοίαν. Ιά» ενα έφήμκοο κτΰ κάθε
  χοόνο Εαναγίννιέιαι, π«ο(ί Μοί ή άλνσσΐθα
  ούιίι τά« χαράν καΐ των έαοχ*>*·
  — Οθ&; «Ι, λοιπδν, ολ' α«ιό; δλκνβ κδ-
  ποιος χακαιδς τύκσς άλλοτε κοομικός καί
  ώθή άΐ
  Ποός τ<; Μα διι βεβαία γιά «ήν έκιβαό- βενσι «ου σωμα«ικοϋ κιΗλονς, ποΰ είτε γ(>η εΙ«Β ?έν γίνη, είνε €να «αί τό ού:ό.
  Άχλ·);, γιά νά Βημιονογονν άβοομάς γΧβν
  τιοί, Οοβύβο··, φασοοίβς! Μία «άνάγκη·
  σ<1ς «όσες άλλις «Γϋ Ναΐασχενάσαμε γιΐ νά κοιχίλλουμβ «ή μονοτονΐα μα(. "Κνα εί έ Άβπναΐος ΑΠΟβΑΟΐίΤΙϊΕΑίΑΗΣ Α. Ε ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΕΟ1ΙΜΙΛΙ1Ι1ΙΛΙΛΙΙΡΟΙΕΙ1 ΜΑΙΡΗ Μ. Τοίτιΐν 7 μ. μ κατ' ΐύβεΐαν ΠΒΐοαιά, Χίον, Μυ- τιλήνην ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ Τοίτην μεσονύκτιον Ρέθυμνον, ΧανιΑ,Πβι- θαιά, Χαλ' ί3α, Βόλον, Θΐσσαλο νίκην, Καβάλλαν, Άλβξανδοούπο λιν, Μυιιλήνην, Χΐον. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τεΐάο'Π 8 μ. μ Χβοσόνησον, Σβϊσι, "Αγιον Νικό λαόν, Παχβΐαν "Αμμον, Μόχλον, Σητείαν χαί λοιπεύν νοτίους λιμέ¬ νος. ΛΔΡΙΑΤ1ΚΟΣ Πέμητην η. μ διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πβιραιά, Χαλχίδπ, Βόλον, θισοαλον.χην. ΖΕΦΙ'ΡΟΪ Κυριακην μβσοιύ- κτιον Χ»οσό*ηοο», Σβΐσι, "Αγιον Νικόλαον, Παχ. "Αμμον, Μόχλον, Σητείαν, μβ«* Βπ,στςοφτΐς. (Έκ τού Πρακτοοίίου τηλ. Νο 30 ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε. ΑΤΜΟΠΛΟΙΆ ΣΑΜΟΥ Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗ πόπη ιό ΰπέ0ο- ΐον θαλαμηγόν: «ΑΛΜΠΚΡΤΑ» Ταΐύτηιος 19 Μαλίοον. Διά Ρεθυ¬ μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πβι- θαιά χαοάγματα Δευτέοα;. οοιΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. Νο 61. τοΰ ίιδαοκά- —Οί δημοδιδάσκαλοι χάγον. Τ6 μαρι λ»ν τοθ Σ κ τγοιι ποϋ μίνοιιν μτινβν άπλήοβιτθ! βυνεχ'ζεΐβι. %άρψ 14.000 διδάίκαλοι, «ου ·Αηριλίβυ νά «Θίξ-ίυν» μ-.οθίν, αυνε κεντΕώ'ίτιββν είς το Στάδιον τοθ Σικά¬ γου, ζη-οθ-τες την σύ-οψν ί»δς δανεΐ- ου 20 ίκϊτίΐιμκρΐΒΐν δολλαρίων διά ν» η Έν ώ! μ«τβϊ,ύ !μ»Γ, δ<ι μδνον τΰ δί· νΐιον ίέν συ βητεται. ίλλά χαί ηλεΐοΐα αχολεΐα κλείνοον, διίτι δ δίΐμις δεν δι»- θέτει ν·** τα άηοιτούμενα δλίγα χρή «ρος θίρμανον «αί φωτιομίν των —ΟΙ ανβργοι Πρόβδροι... Ό »ί»ς ηρόεΒρος χίίς Γαλλικής Δή μοκ^ατ'ος κ. Γάοτ»ν Ν«υμΙρτκ χάριν τοθ δπβίοκ λέγΐται 8τι συνιτάχθη %» ί τεϊευτβΐβς νίμος περΐ Ιτη^ϊας έηιχορη- γήβιβς τίν πρώτϊν προε5ρ»ν, εξελέγη προ τιτρβημίρου δπδ τϊ)ς Γεν. Σ^νε- λεόοεΐβς τής Έταιρεΐας τής Διώρυγο; «οθ Σ-.υίζ, μίλος τοθ ΔιοιχηΐικςΟ Συμ βοίου. 'Η θέσι; α6:ή θιωρεΐται ώ; μία τάς πλέον ά«ατΐΒΐιτ'«άς χαί προσοδοφί ρους συν^μν* ίφ' ώ χ αί ή οααιαλιατΐ χ* ΡοραΙ&ΪΓβ ανίγροψι τήν^ ιΐϊηαιν ρέ τέν Μακ«>ι'τ;εγγ] τίτλον «Ή Έταΐριί
  τοθ ΣίΐΊζ διο& ζιι ά^ίργοιις είς τδ Δι
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙΛΟΝ ΚΙϋΒΜΑ,ΟίΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΡΟΤΪΚΟΗ
  ΒΑΛΣ
  όμιλούσα καί άδουσα
  1ΟΟο)ο
  μέ τα άστέρια τής όθόνης:
  Την τσαχπίνα
  Τόν γόητα
  _ΐ/ιΑν
  Καί τόν διάαημον άρτίσταν
  Γιά καθ( χαλη συντροιριβ
  VI»
  κάβ« καλη «ΙχβνΙνεικ
  για Μ*8ε κββμικον &νΒροιηον
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
  το'ΚΟΣΜΙΚΟΝι
  ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤΣΟΛΛΙ
  Διβκέομπσις φαντκβμαγορινίι, φ«τιεμο{ αηλετοΓ, μκβνφές,
  τηί, ηεριηβίηαις.
  Γ εΐκογβνεικκ»—Όρχηστρβ πλήρης.
  ΪΧΠΚΑ
  ΓΑΛΑ Χ ΔΐΠΛΟΜΑ'
  χΐκχ
  ίί ζάχαρο» ΐ( ο-βηι> Ιου Ιήυ νρίμαυ*
  ΒγγευβΙά/ερον ^ φεηίααύ/ερσ^ ο4οη>
  είναι 16 ααΰχημα Ιηί Α^Μΐίηίμα/ΙακΙοκομΊα4
  Μ
  ο ·
  α. Μ
  |_ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ |||
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—'Είΐονίίλθβ ϊθίϊ ε£ Άθηνβν
  6 κ. Ά«ών. ΤαιφύληΕ, *β"Κ«ιθΒ τοϋ Λίνΐ
  ώσούιτος ό έαγολπβος κ.
  άκης.
  ΑΠΤΙΪΚΙΤ.— Την ««βελβοβσαν Η5"ΐ«-
  «ή, ή κ. 'Ανββώ Δημ. Μποββλόκη ανεδί¬
  ξατο τής «ολυμβήββης τδ θ»γάτΒιο» τμι κ.
  Μιχαήλ ΓαλππΐΒνάκη όνομβσαοβ αύιό Βύ·
  Ες «τι« άνάβοχον καί γονΐϊς
  θα νά τοίς ζήοπ· Ε· Κ>
  ΓΑΜΟΙ.—Την «αβπΧβοβσιιν Κυριακην 10
  Ίανοναοΐον έν Βουΐοοφοό ΜονοφβτοΙοβ έ*
  μέσω κολλοδ κόβμοβ ί.ίλεσβησα» οί γάμοι
  τον φίλοβ π. Ιωάννου Μ. Φιλιπ-άΐιη.
  με«ά ϊής δεσποινίδος ΜαβΙνης ΠαποδάΗη.
  Παράννμφος Λα9ία*η ό «· Νιπόλαρς Σμ»β-
  νά.ης. ________ Στ· Α·
  ατήν ηόλι μ°5»_
  Ό χιιμέινας βκόμη·.. νΑ αποφασίση έαν
  έκΒΐ ϊί δχι νό σ«νιζ>οθυ·
  —'Ετσι αί ήμέρβς «β»οβν *ότβ μέ ιρι-
  λούτσικο κιόο. ιιοΐ «ΰτβ μέ υψβσίν τοο
  καί θεομοκρασΐαν οΐ)»ήθη.
  —Ή τβλεοϊαία μάλιοτα μάς πάνβι νά
  στανροιιοποΰμΒθα οβϊ'ά·
  —Δ«»ομένου δτι δι' εφέτος γ Ι Βαναμ··
  νοι νά γνωοΐζουν τα καιβιχί «οάγματα.
  -ΠοοανήγγβλΙον χιιμεινα βπρύ* «οί β Ι
  Οικώς κρνο άνυπόφορον.
  —Έν τφ μβταΕϋ τδ ςύσι45ες είνε ή
  στβαεοτνχας ΑΕακολούθηαις τής άνομββΐας.
  —Έιιτδς ολίγων σταγΰναιν «ού πό«·
  πό«ε μάς κοροϊδεύονν.
  —Ή νι«οικό«ηβ τοϋ Μόσμου σβνίπιία
  «ής κυισιμότητος τής καταστάσεως.
  —'Η καλύτίβον τής «οποθιτήαιώς της
  είς «ό έπικινδβνωδέσιββον σημείον.
  —Τό οποίον χροανήγγβιλον 11 οΐωνοσκό·
  ποι Βιά τό πρωϊαν δίμηνον τοϋ 1932.
  —ΚαΙ «ν τού οποίον ή μεγαλύιερα καλά
  θά «ρο'ύψαον ή μεγάλα κικά.
  —"Κχβι ένταθιι ΚΒΟφανέσιατα.
  — ΟΙ ά>#Η(η*ο|> τουλάχιστον εί έχοντες
  λόγοβς νά έ«θιαφ!|)α>ν«αι περισσότερον δια
  (ήν Ναΐάσΐασιν, βέ» μποροίν π«Βΐολ·Η*1-
  κμε νά άταπγιβσαυν.
  —ΚαΙ δλο Εηχοΰν νία. .
  —Άς ΐύχνθώμβν δ«ι τα νέα θά ιΙ»ε μετ*
  ολίγας ήμιρας καλυτέρα. |
  —Ό Οίασος Στνλιανοπούλοβ αϊρει Ιπιτο·
  χίος βΐς τα Χανιά.
  —ΟΙ ΧανΐΜτβς εάν κβίνοομεν άπό δοα
  δγραψαν διά τόν θΐασον κρόζας τοά κ.
  Λογυθετί&η.
  —Ε1»ε κολύ ειιρισσότβΒον ημών ο*έο,
  «όν έλαφροϋ θεατρον.
  —"Εισί μέ ι όν θίασον Σΐυλιανοπαύλου
  εύκίθΜυνται είς ΐα νβοά την.
  — Είς γείτονος πόλεις γΐνονται κοΒοοφαι-
  αΙ ονναντήοβις.
  —Μέ άττικβιμινικόν σκακόν την ένΐσχν-
  σιν «εί* μαθητιιών σ»σσι<ίοιν. Ί4 μία κβοαιςΒΐική φοΒολογία τοβ κοδοσφαΐαου. —Άξιέπαινος Βιά τονς σχόντας την πβτο τοβουλΐαν της. —Ή ίχιιπιο,ησΐί τοϋ θεάταον Πουλακά κη μάς όΐαιμάζει Βιά «ήν ΠΒοσεχή Δεβ(ίοαν «ήν φαικοα&Βθτέριιν κινηματογβαφικην ίχο άιν «ής έκαχής. —Π(|ΟΜΐται πεοΐ τοά κινηματο>Βοφτιθέν
  «ος Εαγον τοϋ Ρέμαρκ: «Τίποιε νεώτερον
  άπό τό δυτικόν μέτειπο>».
  —Πάσα ί£αΒθΐ( Βιά «ό Ιβγον είναι η·
  β««ή
  — Έν πάσα περιπτώσει Βιά τούί ί'λους
  «ου ΗΐνηματογΒΟφο» καί Βι' δλο» «Ον κό
  σμο» χον πβεκει νά ΙΙή άπθΒα>τ<]ταις «ήν Ταινίαν αυτήν. —Δέ» θά κορ,αλεΕψιομ·.* ένΐφ με<ο(ΰ νά «ήν σ«ιογο.αφήοα>μ«ν Ηαλύιερόν άπό «ής
  ΙαΙας οτήλης.
  -Δόξα σοι ό Θβό;! Είς «ην οδόν . 11α
  ραΐά καρά «ό Καμαράκι.
  —"Ητις ιΙ;β μετοβ'ηθή εί£ ούοητηβιον.
  — Έ «Ι βλοβυ μεγίστη «ήί ύγείας «εον
  ΠΒαιοΙκαν.
  —Ή ύπηβεοΐα «ου Δήμον Μαιεσκεύασ·
  μιιιοΑν έπι*ο(χιομα σνγκοινηνοϋ» μέ «όν
  άταιφι όχετόν.
  —ΚαΙ ΐνιησιμεΐον όπωσΒήηοτε Βιά «όν
  μετριαομόν «ής καοαιηΒονμενιΐΕ άπβί
  —Είς «όν εσχάτως εΕωοαίσθέντα
  χιακόν πββΙβο>.ον.
  —Δέν πα&ατηιΐΒίται οΰίέ στοιχβιώΒτΐί κα*
  Θαβιότης,
  —Τόσον ικ μέοθνβ κολιτών δσον καί
  βατιητέεν «ής φβονοάς «όν Ταμεΐοτι.
  —ΟΙ άαμόΒιοι νομίζομεν θά ίΐει νά
  λάβονν καηοιον μέ«αον επιβλέψεως.
  _______________ 6 Ρεηορκρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Γ. Γ
  ταΥροσ
  ΑΝΟΤΕΡΑ ΛΙΠΑ1.ΜΑΤΑ
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  ρΛκτορ.ιεν Έφημ·ρι6«ν (ΒΒΕΚ-
  X.
  Ζουράρτι).
  "Αηό σήμερον αί Αθηναϊκαί έφημββΙΒεβ
  ΑΟηνοικά Νέα—Άνθοωπος—Βήμα—'Κλ-
  ληνική—ΈοτΙο-Έοπεβινή- ΠοτβΙα — '-Αθ·
  μβνική—'Αθλητικώς τύπος- θεαΐήί—Παα-
  λάν-ΤΙ« ΤθΗ-Άσ«βο-Έπιοτήμη- Ναν«ι«β
  Χβονικά καΐ λοικοί θά παιλεΐιται σιό Προ»
  κ«ο0ΒΪον μας Ε,Β.Ε.Κ.—Χ. Ζου0άβη Βρε-
  οχβλεΐα οχά ΠββΙκτβοο (Κιόσκια) ΗαΙ άπσ
  «οβς νέοι β εφημβοιδκπώλος—διότι κλιΐαΐοι
  τώνχαλαιειν έξββιώχθησαν «ου κβαχτοοεΐοιΐ.
  Τδ ΠβΒΗΤοΒΐϊον σάς καοαπαλεΐ νά κοο·
  μη«εύεοθβ «ής |φημιβ[·(ς βας φαναΐικά
  άπό «δ ΠβαΝ·θΒΒΐον, Π·Βί~εβα, νέον; έ'
  φημεβιβοπώλαϊ βιά νά 6ιαβ4ζ«τ» νέα μόλιβ
  ίλθοΐιν «λοία «αί δχι κάύι 10 ημέρας δπ«α
  λγέ*·«ο αλλο«Β.
  Έν «οί ΠΒα««θΒ··ον ΕΒΒΒ-Χ. Ζσν
  , -Κβ·οιι«λ«1ο), 1 - ιρ
  ΑΝθΡβθΣΙΖ
  ΑΝΟΡΘΩ*!*
  2ΥΝΔΡΟΜΑ1
  Ιτι,σία Δολλάρια 10.
  •Απασαι «Ι άποδείξβτς συνδρομήν καΐ
  δημοσιεύομεν φέρουσι άκαραιτήΤΜε την
  υπογραφήν τοθ Διβυβυντοδ κ«1 Ιδιο
  κτητο» τής «Άνορβώαε&κ»
  Ηράκλειον 14 Ίανουαρίου 1932
  Η ΚΗΡΥΞΙΣ «πό <ββ Βουλγα οίας χοεωστασίσυ, την οποί¬ αν μιτέίωκεν δ έν Αθήναις ανταπο¬ κριταί μβ£» >ίνε άπό Έλληνικής α¬
  πόψεως άρκετά σοβαρά. Διόιι ή
  Βουλγαρία καταβάλλει άν δέν άπα-
  ΐώμεθα μέρος των έπανσρθώσεων
  σημαντικόν είς την Έλλάδα καί ώς
  έκ τούτου δ παραχθησομένη άντί
  κτύπος είς τα οίΜονομικά μας θά
  είνε άνάλσγσς. Λαμβανομένου δ' ύη'
  όψιν ότι χρεωστάσιον έ κηρυξ β καί
  ή Οογγαρία, έξ ής ίπίσης ι) Ελλάς
  λαμβάν·ι τα ποσά «ών λεγομένων
  Άνατσλικών έπανοβθώσεων — θά
  ιίνε άνειλικοίνεια νά ίσχυοισθ0 κα
  νεί( ότι καί γενικώτεοσν ή κατάστα
  σΐί, ώς όΊαμορφώνεται διά την Έ1·
  λάδα είνε οόδινος. Έν πάσι; περι¬
  πτώσει δέν άπολείπουν, ουδέ «ήν
  στιγμήν ταύιην, αί έλπίδες. Οί φύ-
  λακ·( έξ άλλου άνουπνοΰν υπό «όν
  Ελληνικόν ουρανόν.
  Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ «ών Γαλλι-
  κών βουλών «ήν οποίαν έ-
  πίσης άνηνψβίλαμΒν χθές, διά «ήν
  αποφασιστικήν αντιμετώπισιν έκ
  μέρονς τής Γαλλίας %ής καταστά¬
  σεως, είνε προφανώς πολύ σπου-
  δαία: Απόφασις «ής Γαλλίας άδι
  άλλακτος είναι πιθανώιαια πρσω
  ριβμένη νά «σοπιλλίσο «ήν οίχονο
  μικήν διάσκεψιν. Απόφασις τού
  ναντίον μΐτριοπαθης θά ποοαγάνο
  Ασφαλώς «άς συνεννοήσεως. Πσρά «ό
  αίφνίδιον καί έπαναστατικόν «ής
  Γββμανικής στάσεως, «αχθβίσης
  πλέον κατά «ού ουνόλσυ «ού ζν*ύ·
  μαιος ιών έπανσρθώσεων, οί φίλσι
  %ή% ανθρωπότητος β τουλάχιστον
  όσοι βλέπουν «ά πράγματα υπό «ό
  πο,Ζσμα τής παγκοσμίου άλληλεγνύ-
  —ς, επιβαλλομένας έπιτακτικώς, πι-
  στεύουν ότι ή Γαλλικ») στάσις θά
  διαμορφαθ0 συμφώνως πρός «ήν
  δευτέραν ιών προβλέψεων.
  Κ 41 Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ τού
  Μπριάν είς «ήν Γαλλικήν
  Κυβέρνησιν είνε ένόεικτική «ής σο
  βαοότητος «ής καταστάσεως: Ό
  Μπριάν λόψφ «ής μεγάλας «ου π·ί-
  ρας έν «0 μεταπολβμιχβ πσλι«ικ0
  κα-ασιάσει άλλά καί «ής έφεκτικά
  %η*ός «ου, είνε δ ένδεόειγμένος νά
  διαχειρισταί «ά «μεγάλα» ζη.ήμα-
  «α >ήι Γαλλίας. Ακριβώς δέ λόγν
  %ής έφεκιικότι,τάς «ου θά συντελέ
  αν νομίζομεν ώστε ή Γαλλία νά
  μην εξωθήση, «ά πράνματα είς «ά
  άκρα.
  ΗΝΕΔ αϋξηαις «ού πρσεξοφλτ;
  «ικού «όκσν είνε συνεπεία
  τής μειώσεως τού καλύμματσς. Έν
  ηάοιι περιπτώσει δέον νά θεωρηθή
  ώς προσωρινή. Πάν «ως θά ή*ο «ύ
  κιαΐονή αύξησις αΰιη νά μή συνεπι-
  φέρο αϋΐηβίν «ού συμβαιικσύ «ό
  πό ν. Αϊναι δειναί αί σημεριναί
  περισ«άσεις καί καθ* αύξησις ,δοο
  προσωρινή καί άν είναι, χρειάζειαι
  νά περιορίζεται χάριν «ών γενικών
  αυνΐπειών καί «ού γενικού καλού.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ όιι ι) Κυβέρνη
  —' σις «ής Άγκυρας διά νσμο-
  θε*ικού μέτρου άπαγορεύβι είς «ούς
  ξένους ύπη*>όους νά έξασκούν έν
  Τουρκ/α ωρισμένα έπανγέλματα
  πλήν «ών ήδη άπηνορευμένων τοι-
  ούιων, πρόκεκαι δέ νά θεσπίσο
  καί άπακόρευσιν όπως μή άνοίνουν
  Ναταστήματα ειμή μόνονείςιάς έδρας
  «ών νομών καί «ών ύποδιοικήσεων.
  Είς «οιαύτα νομίζομεν αποφασίση
  Νά μέτρα προβαίνουν «ά κράτη «ά
  «ποία θέλουν νά έξασφαλίσσυν
  ποωτίσιως «ό ψωμί «ών «πηκόων
  ^«α>ν. Κάμνει ίραγε «ο ίδιον καί ή
  Έΐλάι;
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΑΤΡΟΪ-ΜΑΕΥΤΗΡ
  Νιτώκηβεν έν τί όδ$ Μβλεββζί·
  β» Ναί δβχεται έν τί} Πβλυκλινιχο
  Ηρακλείου κ«0' «««οίαν 10-12
  κα» έν «β κλινικθ κ. Πρ.νι«ν«*π,
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΚΙΣΤΗΡΙΑΪΜΟΥ
  ·πΙθδ ** 'Ηοο"»»ί<ΙΡ 'Υκοκαοτήμαιος τής Εβνικης ΤβαΐιέΕης «ής 'ΒΙΟάβος νομίμως *κ«ροοωπο»ιμί*ι>υ ΟΚ0 ,„„ διευθυντού αυ.
  τον Άλκιβ.άδο» Μαοή κάτοικον ·Ηβα·
  κί,.ίον. ΚβΙα
  Ζαχαρίου Ζαχ. 2«λο«βη Βι,το1«ο« Ήββ-
  —λβΐον,
  Ο καθ* ού «ό χορόν ΧΒΟγραμμα χλει
  στηοιασμοϋ καίτοι έπβτάνη νημίμβς »ιό
  της υΐίό χρονολογίαν 8 Δικ«ιι6β1οΐ) 1931
  κβχασχβτηοίοβ ένκαγή; μόν ώς βε(«ν»)ται
  έκ «ου ύπ' άβιθ. 6120 έπιβοτηοΐου τού
  οικαστΐΜοϋ κλητήοος της *εριφεοΒ(α{ τοβ
  ΠροηιοοικΕίθΒ ΉΒα·λβίοο Γίθ>ογΙηο Μα-
  νονσΑκη δποος δυνάμει καί «ρός εκτέλεσιν
  «ής ΰχ' αριθ. 825 τού 1931 όοιοτΐϋής καί
  ΤΒίβσιδίκοο αποφάσεως «ου ΙΙριηταβΐΝεΙον
  Ήοα«ι,8ίου νοιιίμω; «ικηοΒγμίνης έκτελι·
  στής μοί καταβαΐυ βιά κεφάλαιον «όκοβς
  καί εξοβα μιΖΟι «ής 8 Δβκβμβσ(οΐ) 1931 «ν
  Ολω οΒα*μάς 35.140 άπέσζε μίχοι σήμεοον
  να «βάξπ τούτο.
  Διά «αντα
  Πρός εΙσ«οα£ιν τον ώ; βνεα κοσαν «ών
  Βραχμαν 35.140 τώ» «όκ»· αύτειν καί ε£ό
  Βοαν ά.τ6 8 Δε«εμβα(οβ 1931 μέχρις έντε-
  λοϋς έΕπφΙήσεως εκτίθημι είς δημόσιον
  άναγκασι κόν» χλειστηριασμόν «ό έκόμινα
  *νυκόθη«α μοί άκίιητα κτήματά «ου μΙ·
  μβνα έν τή κχηματικο περιφβοϊίίί τού Χ<ο- ' ίιβ Δοϋλι Μανοφατοίον «ή; Εί^ηνοδικβια· «ής ΛΒοιφΒβίίος Π«σγο« Μονοφατοίου ήτοι: Ι) ΕΙ; θίσιν «Νβΐ,ά» αγρόν έπιάσεω; όχ*ώ ώ: Ιγγισιτα μοηζουι,ίιβν ιιέ βέκα έηιά Ι- Καίσι σννοΒ· κτήμασι Έμμαν. Θεοιάκη. Σομιώι Τσαφανταιιη, Νικολ. Παβαθάτον, Μονοιαφά Τζιριτάκη κοΐ Ορόμφ. 2) Είς θέσιν «Λβιβάοι» άνρόν εκτάσεως πένιβ ώ: ίγγιστα μοτιζουρΐαιν ουνσρ. ««ήμασι Έμμ. Καβυν, Έμμαν. Λεμονάκη καί Χατζή Μπβ- γάιιί). 3) Είς θέσιν «Λο·ίια*ό» Κάμπον» άγοόν εκτάθΕσις κέντε μον(ονοΙα>ν συνοο
  «τήμασι Μβΐμέι Λονριανού, Ίβ^αήμ Λου
  , Μιχ. ΚνοιακάΗη κοΐ Νικολ. Τ«β
  4) Είς θέσιν «Κεφαλιατά» αγρόν έκ·
  τάσβοος «Εσοάρων πβρίπου μονΕονρΐων μέ
  μίανσιχήν, ίύο 8β·ϊε καΐ 2 άπιεέαι; ο»
  νος. κτιϊμαοι ΆνιπηΙοκ Λβμονακτ/, Έμμαν.
  Καβοο καί ρνάκι. 5) Είς θ·σιν «ΐΕΐρά Έ
  ληαϊς» αγρόν έκτάσβας &ζ ώς ίγγισ«α μόν
  ζοι>Βΐων οννοΒ· κ*ήμαοι Φΐΐνονρίου Πιτσι-
  Λιανάκη έ« ίύο μκςήν. Ίβααήμ Αο«|}ΐανον
  Βοϊ^αμ Ιΐΐϊα,ανιίχη ηοΙ θΒθμι^. 6) ΒΙς «ήν
  ίβΐαν θέσιν «Ιεΐϋά ΈληΕΪς» αγρόν έκτα-
  σβαις τεοσάβων ώς ίγγιστα μον£βνΐ)ίαιν
  ϊ κιήμασι Φινονρίου ΠιτοιΟιανΑκη έκ
  ίύι μ*ϊ,άν. Ίϋΰηιήμ Λουριανοϋ ριάκι καί
  θμψ. 7) ΙΊς θέσιν «Κάιω Κομκου Άχλα-
  οιά» άγιον έκιοοΒως δικαπέτΤΕ μουςοΒρ.
  ηβρίπον σιι/οΒ.χ ήμασιΦανοχρ ου ΙΙιτσιβια
  ακτι, £ιεφάνο«> θβς.ιόκη, Κα>νσ«. Ολβύρη.
  Ιοοών. Μαρή καΐ ποτομφ. 8) Είς θέσιν
  «Επάνω Κάμπον» άιρόν μπτό χαλέπας
  εκτάσεως «βσσαρ,άκοντα κέντε ώς Ιγγιοτα
  μοαζοιρίοιν σιιναΒ· ιτήμασι Ίωα». Μαβτϊ,
  Μί θίριάκη, Φβαγκίθιιοΐ) Τωρ4κη,
  Οιτσιδ οι-άκη ίκ «ριών μββών,
  Τμιανίσφηλ'.άκη, Δημητρίου
  κμ καί 'Κμααν. (ΙιταιΒιανάχΐ). 9)
  Είς θέσιν «Δίμά}*ι> άγ^όν ίκτάθΒως κένιβ
  ώ; έγγιστα μυνΕονρΙαιν μέ μίαν δρΰν
  συνορ,. κτήμοοι ΜορΙος Θίβιάκη. Φανον-
  ρίου Πιτσιβιατιίκη. Νικολ. ΦαρτΒΐσανον,
  καί Σιαύμου καί 'ΙΙμμαν, Πι«σιδιανάκη. 10)
  ΕΙ; θέσιν «ΜΒσορμή Γαλα«ά Χαραιιιο» ά-
  γβΰν έκταοεαος ίϊοσι ΠΒβίΐιου μο«(ουρ.ίαν
  σονοοβύοντος κΐημασι Κωνστ. Πλείρη,
  Μαρίας Θΐριάκη καί ρνάκι έκ 6ϋα

  II)
  ϋΐς θέοιν «Καιαο,μά» άγοόν
  ς όν ώ μοοΕοοοίων σιινορ. κτή-
  μασι Κιονσι. Ιΐλβυρη, φανονοίου Πιτσιβια-
  νάκη, Βαϊ^άμ ϋ«ιρυυ*ιΐκΐ], Μαρίας Θίριά
  κη καί Ανδρ. Ντατού:τ], 12) Είς θέσιν
  Γ άμογβαλιά» άγοόν έΜΤάαενς
  βέκα ώς Εγγιστα μονζονρίων μέ έξήκοντα
  έλαΐας μέ άγοιομυγθαλάς εί; «όν γνρον
  συνοβ· κτήμασι Κωνστ. Ολεύρτ), Άνββεοο
  ΐτ), Σιαύβου ΠιτσιΒιανάπτι ποΐ
  δρόμψ. υ) Εί; θέσιν «Άνβμόμνλο· ά-
  γρ.όν μέ άγριαβα εκτάσεως είκοσι κέν«Β
  ηεβίπου μονςονβ'οο* μ* 5σας Ιλαίας ίχει
  4ε«ατρΐΙς >βϋς δικιτέσσαρΐς πβύκους καί
  «έσσαρας άζιδέας οονοο. πτήμασι Κ«β«σ».
  Ηύτ), Έμμαν. ΠιτοιδιαναΛΐ], ΦααγχΙ
  ΤιβΒακάκη, Φβνουοίου Πιτσιδιανά«η,
  ρ Πλιύβη καί ρνάκι. κα> 14) Είς
  θέσιν αΦαοσκιΐβή» άγμόν έκτάσεαις ούο
  περίπου μανζονρίων μέ Ούο έλαΐας συνοο.
  κτήμασι Γεωβγίου Τσινΐιβάκη, Φανονρ,Ιοΐ)
  ΠιτσιΒιανακη καί κοάκι.
  Ό χλΒΐσ.ηαιασμ6ς «ών κτημάιων τού¬
  των γενησεται «ήν 28ην ΦεββονθΒ'ον 1932
  ήΐιέβαν Κνβ·α«{|ν καΐ ώβαν 10—12 κ. μ. έ-
  >ώκιον «οα Σνμβιλαιογβάφον Πΰανον Μο¬
  νοφατσίου Νικ. ΙΙιτβομιχκΛάκΐ) ή* τοδ νομί-
  μόν αυτού άναχληο,ωτΐιΰ καί έν «φ έν Πύρ¬
  γω Μονοφατσίου κειμένφ γραφείφ τοβ βποιι
  καί δτε καλοννται οί ιελιιοθα«ήσαν«ις.
  Άομό&ιος βικαστικ&ς κλητήο. ένεργησάτω
  «α νόμιμα.
  Έν ΉοακλεΙω «ό
  II
  Ίανοβαβίοβ 1932
  Ό χληβ·Εούσιο{ βικηγόρος τού έπισπνύ
  δονϊος κοί καΒαγγ<λλο«τος. Έμμ. Ν. £πινβ*ι»ράκπς ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Άναβληΐικοϋ Πλβισιηβιασμο6 Μιχαήλ Ντοφέομοο κατοίκον ΉραιλΕίαΐ) Κα«ό ΓεωβΥ'ον Δ. Φ,αγκιαδακη Ηατοίχον ώ σαύτως. ΕΙΒοκοιέε Οτι ό κα«α «ο6 ώ: άνω όφει- λέτον μοβ πλβιητηοιοσμδς άχινήταν «όν ό δημασιευθίί; είς «ό ύκ' ορ>θ. 29.845 «όν
  1931 φύλλον «ής ίφημββ'δος «Άνοοθώαεαχ;»
  τελεοθήσεται την 3Ιην ^ Ίανουαρίοο 1932
  ήαέααν Κυριακην καί ώοαν 10 — 12 κ μ.
  ενώπιον «ού σ«·μβο*.αιογυόφοη Ήβαιιλβίον
  Τί ή μΐ άλΰ
  ΜΕΙ1ΣΙ! ΤΟΝ ΑΑ3Μ0Η ΑΙΤΟ ΦΘΟΡΑΣ ΕΜΟΟΡΕΥΜΑΤΒΗ
  Π«ρα τβθ ύιτουργείβυ θΐκονβμικβν έ-
  κοινβηοιιιθη πρός τας ΤελΗνειβχας Αρ¬
  χάς τεϋ Κράτους έγΜΟκλιος πβρΐ έκ-
  κτάσεος κΙακγοινΐΜ&ν τβλβν σι»μν^>ν«ς
  τ&> άρθρν 36 τοθ νόμβν» 1165.
  Συμφώννι τή ένκυκλίν ταύτη έν πε-
  οιΐττώο«ι βλάβπς η φθ«ρά( ίμποραυμά-
  τ»»ν ύκοκΐιμεναιν <1ς τίλος κ1οαν«νι- Μ^ν, μήπ*· δέ έκτ·λΗν<α6Ιντ«ν ο βαβμος βΰτήί βββαιβθτβι πο>ρά τοδ Τελώνου,
  τού ίλεγκτοθ κ«1 τβθ χημικββ τοθ Τι-
  λιινείου, έν ελλείψει δέ έκατέρου τ6ν
  δόο τ«λ«υταίΗν ιι«1 τοθ Β(ρηνοβ(κου
  κ«1 κ»τά λβνον τος β*β*ιωβΐίσης βλ«-
  βης η φθορόις μειοθτοχι τβ τέλβς συν-
  τασβομβνου «βρΐ τούτου κρΝτβκολλου.
  Νολβνότι Α διάτ«ί<ς αυτή ιΐνκι α*· Φίις προβλ*πβοα« οηο>( Ηβτ4 π&σειν μεί¬
  ωσιν ·1ο*ν»»νι«οΰ τΐλβυς διά την λνιι-
  τιρε· βΐτίβν δέον 6 βλειβη να βΐβαι
  οΰτβι ««ρ' έηιτροκϋς έκ τρι&ν Οιτβλλή
  λοαν τοθ ΕΙρπνοδικου «ναηληρουντος
  «Ιτε τον χημικβν τοθ τ«λειν·1ου ·ΐτι
  τβν έλεγκτίιν ουδέποτε δέ Αμφοτέρους,
  έν τούτοις π«ρεταρΑ8η οπ, Μκτώτερκι
  τϊλΜνβιβχβΙ «ρχχΐ ίλλβίψει χκμικοθ
  τοθ Τελοινβίβυ μηΙ ΙλενκτοΟ 4βεβ«ΐΗ-
  β«ν την βλάβην κκΐ κροέβηοβιν είς
  μιίλΐσιν δ«σμ&ν συμπράττοντβς άπλ&ς
  μ*ΐβ τοθ βΙρηνββίκβ« πβρ» την σοιφή
  δι&τβιΕιν,ηρββλΙπβυσχν κάντοτβ τριμελϋ
  Ικιτρβιτην κρ«ς ίκπτΜβιν δασμου λογν
  Φθοράς η βλάβος.
  Πρός «ο&το το ύίτουργεΐον κ«ρ«ν-
  γέλλβι βκ«κ εφεξής όββιηις πρ6«ιται να
  ίνϊργπθδ Ικητειβι« ββσμοδ λόγν ΡλΑ-
  βης η Φ»ορά«, δέν ύφΐοτβτβι δέ χημι-
  κος τού τ(λΜνΐ(οι> ή έλεγΜτης Α β«·
  β·ί«σις τής βλ*βης η φθοράς νά «ν«ρ·
  νήται π«ρ« το& Τελώνου τού Βΐρηνο-
  δίχου μκΙ ενός Έλΐγκτου τοθ πλησιβ-
  στέρου ΤελΝνείου ίστις κβτβπιν σχιτι·
  χής άναφοράς Οόι διατάσαηται να μ·-
  ταβαίνο αίς τό τελννεΐον είς & ευρί¬
  σκονται τα έμκορεόματα Ατινα ύκιατη-
  α»ν βλάβην, οΰτΗ| ώστβ ν« μή νΐνβτκι
  καραΐβατσις της 6ι«τ«£«»ίς ΜρΙ β«β«ιώ·
  οεεις βλάβης Α φθοράς διά την άνάλο-
  νον ΙκκτΝθιν τ&ν «ΙσβγΜγΐκΒν τιλ&ν.
  —Έκκλησιαστικά.
  Ή Ίββο. Μη«ΒΟ)ΐολις έν «ή έπιθνμία αυ¬
  τής δπως ή εφα^μογή «αν Ένοβιακοϋ Νό¬
  μον γίνη οϋμφωνος χβό( τό κνενμα &ύΐοϋ
  ίνα καΑ αποδώση τα πορά «ι τού Νομοθέ
  «όν, «ής Έχελησίας καί «ής Καινωνίας
  ■Βοσδοκώμενα άγαθό άκοτελ<σμα«α χαΙ εφ' δσον κατά ρητήν διάταξιν «ού Νόμον διά ϊ νά ινασκήσωθί* οί ινοβϊται «ά βικαιώμα* , «α των ώς ψηφοφόβοι καΐ έκλέξιμσι δέον ,νό εΊωπιν εκπληρώση τος ύποχοεώσεις ού των, έίήτησβ ποοά «όν Ύπονργβίου Παι- βείας καί Θ^ησκΕνμάτων βι' έγγμίφοβ της θχβτικάς ό^ητίας ιτκρΐ «όν χοόνον τή; διε- νεργβίος εκλογήν ίνϋβισκΜν έπκβόπων διό¬ τι ή ιντό; «όν Ίίΐνουαρίο») Βιινέβγεια αύ των βροσέχοπτβν εί; άν<ιπέ(βλητα προσ*ήμ ματα, ώ; ό μή κοθοοισμός πλήρως «Ην ό- ρίων των νέαν ένοριΜν, ή ού««βΕΐ( «ών ά· ηαιτηνμένιαν καταλόγων καί ή εκ παραλλή λυν είσ»Βοξις τ«ιν ΒΐσφοΕ«ν. 4"6 Ύπο«β- γβΐον διά τού ύβ' αριθ. 2192 μπΙ χβονολο- γία» 12 τρέχοντος μηνός «ηλβγΒαφήματός «όν γναιρΐζει ΐΐς τόν κ. ΎπαϊβΥΟ» Ι βνικόν Διοικηττιν Καή<η( χαΙ Μη«ΐ)όπολιν ότι κα- ρέΐΒΐνε την «βυθεσμίαν ιών έκλογών αυ¬ τών επί δίμηνον. Οΰΐω ύπάοΐΒΐ άρκΒτόν ΚΒβΐθώριον ώοΐΒ «ό ίκχληρωϋέίσι καί οί τύκοι «οί ή ιύαία τον Νόμον Ινα κανά την ΟΒΐοθησομέΗην ημέραν 0ι««ΒργΕίας έκ- λόγων Ι>οβΐΒΚΜν επιτροπήν αί Ινοβϊται Βν
  νηθώβι να λνασκήαωοι «ό Βικαιώματά τοιν
  είς «βόπον ώστε νά μή γΒννηθείσι παρά-
  κονα,
  —Ή φορτοβκφόρτωσις.
  Τό Λιμεναρχείον Ηρακλείου δι' εγ¬
  γραφαί» τού πρός την Νομαρχίαν πβρ«-
  χαλβ! δπω; όριοθεθν τα μελη τϋς <«»- τρβκης φορτο·ΗφβρτώβΕΐιν δια τό ίτος 1932. σποβ ιον μβο*.αογφ Άβ· Τσαχίβη ή τον νομΐμον άναπληΒ «όν «αί «'ί τ6 βντανθα καί κατά την όβδ» Τσακίρη νΒαφεϊόν «όν. Δημοσιευθήτω 6ιό «ή; ϊντοΰθα έφαμΕρίδος «Άνοαθβσιως». Έν ΉβαΗλιίφ «ό 7η Ιανουάριον 1932 Ό Λΐηβ».°υθΐος 6ικηγόρο£ τοβ «κιοπβύ- Ιοντοκ «β» εΙ»βειοιοβ«οί. Γεάρ»·! Ν. Λβ»»«ίβί Άο,ιβ. 6234 ΑΝΑΒΛ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΛΕΙ£ΤΗΡ1Α£ΜΟΥ Ό Σνμβιλαιογρ,άφος Ήβακλ([ον Εύοτρ. θ. Γαββφαλάκης εν Ήρακλείφ έδαεύων καΙ κατοικνν δηλοπαιώ ότι: ΆναβληθεΙς σν««»ε α ΛςιάξΒΐυί χον κ. Προέ&βον των «ν ΉοαχΐΕίφ ΠοοταδιχΗν διά «ήν 17ην τρέχοντος μηνός ό διά τής ύπ' άριθμ. 6160 τής 19ης Δκχιμβϋίον κα- Ββλθόν«ος ίτονς είδοιιοιήοεώς μόν κΐειαΐη Βΐασμοϋ ΒημασιειιθΒΐσης έν «φ ύπ' άρ,ιθμ. 3047 «ής 22ας ΔΒχεμββ'ον παοιλβόντος £ «ούς φύλλφ «ής (νΐηνθα εκδιδομένης ίφη- μΐρίβος «'Ανόβθωσις· ΚΒθκηβνζθεΙς άναγ- καστιχδς κλΒΐσιηρ αομός «ών έν «ό βΐθεΐ- οη ΒΪϊοποιήσΐι μόν περιγραφομένων κινη¬ τών τής έν Χανίοις έδβενούσης ομορρύθμου Έμκοβικής έιαιοβίας υπό την έπαιννμίαν «'Ηλίας Κοέν, «Ιοΐ» γενήσΒται ενώπιον μόν ή τού νοιιίμον άναπληρωτοϋ μόν «ήν 17ην Ίανοΐαα,ίον ενεστέιτος Ιτονς ήμέβαν Κυ¬ ριακήν καί «βαν ββχά«ην πρό μεσημβϋΐας καί έν τ ό ενταύθα καί παυά την συνοικίον κ'Αγιος Δημή<οιος» άποθήκη «ής ΤρακέΕης Αθηνών ίννα καλοΰκται οί βϋνλόμβνοι νά πλειοδοτήσωσι. Ή παροϋσα δημοσιβνθήτω βιά «ής ενταύθα εκδιδομένης έφημββίδος «Άνόβθβσις». Έγένβτο έν ΉραπλΒΐφ Κ(ή της οήμββον «ήν δωΐεχάτην τον μηνός Ι¬ ανουάριον «ου χιλιοσ«ον|λν«ακοσιοστον«οιά· κοσΐον βιντέροο (Ι93Ζ)Ιιονς ήαέρον Τρίτην καί έ» «φ ίνταϋθα καΐ καρά «ήν οίον Χάνδακος ίΐιεχΐήτω ΣνμβονλαιοΥΒααεΙφ μόν, Εΐσπρ3ζθέν*ος «έλονς καί Βικαιώματος βώ ·>ινήκον«α ί{.
  ό ΣιιμβολαιογΒΟφος
  (ΤΣ).Β. Ο. ΓαρεφαλάΜης
  αντίγραφον Αν ΉρακΙίεΙφ αύθτ]·
  μερόν
  ό Σβμβολαιογράφος
  (ΤΣ) Β. β. Γαρεφαλάκης
  ΑΓΓΕΛ'Α
  Είς τον &νει βροφβν τοβ έμιτορι
  κ:ϋ χ«ταβταμειτο( Έμμαν. Ι, Φ«
  ϊτοθ έν Νεαπόλει Κρήτης (καρά
  την πλ«τΐΐ«ν Άν· ΒπσιλβΙου).
  Ήρχισε ν ά λειτουρνΰ το νΐον (■·
  νοδβχπΐον υκνο» Α «Άκρόπολις.
  Ή Δΐϊύθυνοίς τού βκόβχιτκι χ»
  θαριότητβι χκ! περιηβίπσιν τελείχν.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Διαρκείς παραλαβαί
  ΑΒΕΔΙΣ
  —Οί προαγόμβνοι δημοδιδάσκαλοι.
  'βς χβτΐ έν αλλη στΑλο γρ&φομΐν,
  έγκριθβισών των σχετιχ&ν ηιστώβεειν
  δια τάς διδ«σκαλιχ*ς προβγ»»γ»ς αυται
  έκραγματοκοιηθηβαν.
  Είς την περιφέρειαν Ήρβιχλείβυ—Λα·-
  βηβίου β( προαγόμενοι είνε οί έ{ης κα-
  τα πβρΐφ·ρ·ία(.
  Πιρΐφίρβια Γόρτυνος: Εύγ«ν·νή ΑΙ*.
  Πακβτηλιοθ Μ. Πλκτή Έλ. Ζκφβιράηης
  Ν. £χο»τιναχη· Μ. Τσαντινακη, Ν.
  Στβυρκχκκη, Κ. Άγιβμυρν»νναχη. Ζ.
  £πα3«Μπ Κ. ΜιχβλενάΜη ΕΙβ. Π«που·
  τομμπ, Άν. Τρυπάχη Γ. 8υλουράχη
  Άν., Χρυσ&κη Μ. Κτιστάκης Κ, Πα¬
  παδάκης Ν. &«λι«ράχη ΑΙχ.
  Περιφέρειαι Ηρακλειον: Κ. ΣτανρΙ-
  δου, Β. Φθεν&χη, Α "Αντΐίνάχη, Χ.
  ΝΐΗηταχη καί Γ. Εΰ>γγβλιδάχιι$
  Π*ρΐφ«ρ«ια Πεδιάδος Κρήτης: Έλ.
  Κ«ο«β>τηο Αδαμ. Βενέρη. 'Βλ. Τρο».
  λινοϋ, 'Βλ. Ήλιάχο, Άντ. Κοκκινο-
  πούλου, Χ. Ναυριδης, Ν. Κνρικχον, Ο.
  ΟΙχονομου, Χ. Παραοχιυόπουλος, Ν,
  ϋηρυτόπουλθί, Χ. Παντειζήι, 'Αλ. Κο·
  ρο»κ«{, Χ. Κοσολκ, Λ. Μ«χρήί, Κ.
  Τοιοντσικος, Ν. Τοίντζας, Π, Δ6λγας.
  Γ. Χαίίτβί, Γ. £«νιδάς, Άθ. Παπαίη·
  μητρΐβν, Άν. Ποτάρα, Νιλ. Παπκθοι-
  νβοΐβυ, Χρ. Ρβυ:οι%άς, Άν. ΣΙουχκς
  Άη. Εΰθυμιήδης, Γ. Καμητβιώραΐ, Η-
  Κώταη;, Π. Κλαιβΰβης.
  Περΐφίρΐια Μβρβμβίλλο«: Σ. Καχχι-
  νάχη, Μ. Λαυράχη, Μ. Φινοχαλιώτου,
  Ν. Σαρρή, Α. Πακαδημητρόπουλος, Ν.
  Κυηριιιταικη, Ε. Πιτυχάχη. Άθ. Μα» .
  ριχάχη, Γ. ΧατζάΝη, Σ. Γιαννίτοη, Β.
  ΆλΒ£<κνδράΜης, Γ. Τοαγκβράχπ, Κ· Ππγκάλου, Ε. ΠκνκγΐΜτακη;, Β. Μαρ. χάχη, £. Κορννάχη, Β. Άηοστολάχη· Πβρΐφ*ρίΐ« Πεδιάδος κρώην Ήρβχλεί- βυ:Α. Βλ«χ«χη, Φ. Σταματάκη, Α. Πανώβίοι», Γ. θΐχονόμον, Ε Ββσιχυρο», Χ. Π*π»δύπβυλο(, Α. Τοιγαροηονλος, Β. Γενργιάδθυ, Γ. Βκλαχά;, Χ. Μέγα- λοπβυλβι, Μ. £ιμβνη, Κ. Κραοογι«νν(· δβυ, Ο. 6.βτ«τζπ, β. Πέρρου, Α. Κυ- ριαχβκοόλου, Μ. Γρηγβριάδου, Λ. Ισιεντης, Δ. Γραμμινοηουλος, Β. 'Α- θαναοίον, Β Γχίρμπ», £π, Άραβανής, Λ.. Σκχκη, Χ. ΑανιηλΙδου, Ε. Βιχο- πούλου, Α. Χουμχλή, Άννα ©ίοφανά- χη, Α. Χβλοιζά, Α. Άνδρέου Α. [Ζβρ*· φειμίδου, Π. Ββτλοκμάχη;, Φ. Εμμα¬ νουήλ, Β. Κριθαρά;, Σ. Δβσκαλόηβ»· λος, Φ. ΚΗτούλα, Σ. Παπβδόηβυλος, Ν. Κιαούμης, Γ. Κυράτοβς, Β. Τσ«π«- ρά, Α. Κεσκνλί), Β. Τσιροκοΰλον, 22. 'ΐΝαννΙδον, Μ. Μέλλη καΙ Α. ϊβύλη. —Προκήρυξις έκλογτ,ς έφημβρίου. Λαβόντες Οπ' όψει την άπο 9 Δεκεμ¬ βριού 1931 αΐτηοιν της Ένοριαχη; Ε¬ πιτροπείας Μουχτάρ«ν Πεδιάδος χαΙ το άρθρον 78 το&ϋη' αριθ. 5148 χνδιχο- ποιηθίντος Νόμου, κροσχαλοθμιν τοΰς βουλομίνονς χαΙ Ιχοντας τα έκ τ«υ Νόμου κροσοντα ίπκς ίντος τεσσκρά- χοντα ήμβρδν άπό σήμερον υποβάλωσιν ΐΐς τό ΓραφΒΐον Αμ«ν τα άηαιτουμινκ Ιγγραφα κρός πληρνοιν δι" έκλογης τής χηριυοΰοης έφημεριαχϋς θεαινς της έ- νορίβς Μουχτάρνν—Άγίας Παρασχιν- ής Πεδιάδος. Έν ΉραχλιΙν τ6 30 Δ)βρίου 1931 Τ Ό Κρήτης ΤΙΤΟ2, — Αί δδβιαι έξόδου. Τό υκβυργβΐον 'Βαι·ηριχβν δι* έγχο- χλίου Τού πρός τάς Γενικάς Διοικήσεις καί Νομαρχίαν τβθ Κράτους κβτρέχΐι λεπτομερείς όβηγΐας ββον *φορί? την υπό της Αστυνομικάς άρχής χορηγή, οιν Άατυνομιχης 6*»ρήαενς έ{βδβ» καΐ δελτίβυ έ(οδου είς άναχΝροΟντα οιά τό ΈΪΜτεριχον "Ελληνας. —Έκθεσις είς Κάϊοον. Πληροφορούμεθα ότι είς τβ ΚάΤρβν διβργβνεϋΓβι διά τό 1932 υπο τβθ Συλ- λβγου ΐ&ν φΐλοτβχνκν ΙχΘεοις Βιομα- χανΙ«ς χαί Έφηρμοομίνης ΤΑχνηςη όιτοί* θά ποτρουοιβοο πολύ ενδιαφέρον. Ή ίκβεβις θά διαρχισο ά«ό τπς 24 Μ»ρ· Τίβυ μ*χρι 30 'Αηριλίου. —Δασμολογικά. Τό (ΜΐβυργεΙον τΒν θΙχονομΓχβν 6|· ίγχυκλίβυ τού ηςό; τάς τιλ»ν(ΐ«χάβ Αρχάς το& Κράτους χοινοιτοιεΐ Ιγγρα- φόν τ«ς ·ΑΜτάτος 'Βηιτροκίις Τέλει· νειακβν Άμφΐθβητή9Β«ν ηερΙ θαβμ νχί ΜΚΤ«Τ«{|·.( «μ«γβ«λΐλ«Ι·ν. Ι Ι V ι ϊ Ι

  ΑΝΟΡΘΩΣΙ'
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ -
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΛΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ
  Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩ! ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  Τό Γραφείον Τύπον διά τηλβ-
  γραφήιιατός «όν πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσβις καί Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Τηλβγραφήματα έκ «ου Έξωτβ-
  ρικοϋ άναφέρουν δτι δ Γβομανός
  ύπονργός των Οίκονομικών έδή-
  λωσβν βίς γενομένας παρ' αΰϊοΰ
  άνακοινώσεις δτι ή Γβρμανία α¬
  δυνατεί νά καταβάλη «ά χρέη της
  καί τουτο λόγφ τής τβλωνβιακής
  πολιτικάς ύπδ των διαφόρων χρα-
  τών·
  ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ — ΙΤΑΛΙΑΣ
  Τα έκ Πιρισίων τηλβγραφήμα¬
  τα, κατόπιν των δηλώσεων τοΰ
  Γβρμανοΰ κανχελλαρίον *. Μποΰ*
  νιγκ, άναφέρουν δτι οί Γάλλοι δέν
  καθωρισαν βί.σέτι την στάσιν των
  ΑΙ έφημβρίδες τονίζουν δτι ή Γαλ¬
  λία θά αρνηθή χή* ανανέωσιν
  «ών χορηγηθβισών παο' αυτής πι-
  στώσβων βίς την Ράΐχς—Μπάνκ
  έφ' δσον ή Γβρμανία δέν θά θελή¬
  ση νά πληρώση τάς έπανορθώ
  σβις.
  Τα αύτά τηλβγραφήματα βεβαί¬
  ου ν δτιήϊη ή Τραπέζα τής Γαλ-
  λίας μόνον δι' ε,α μήνα άνβνέωσβ πέζηε τής Ελλάδος ηύξησε
  θΐ Ράϊ1 «Οθβξοφλτ,«κόν «»» **
  την χορηγηθβϊσαν βΐς την Ράϊχς—
  Μπάγχ πίστωσιν έξ 25 έκατομμυ·
  ρίων δσλλαρίων.
  Αναφορικώς μέ τα ανωτέρω αί
  Ίταλικαΐ έφημβοίδβς δΐΒομηνβύου-
  σαι τάς γνώμας τής Κυβερνήσεως
  των έπιδοκιμάζουν την γενομένην
  δήλωσιν τοϋ Γερμανοΰ καγκελλα·
  ρίου κ. Μπούνιγκ, τονίζουσα, ότι
  ή Αγγλία καί ή Ιταλία θά άπο-
  τελέσουν κοινόν μέτωπον.
  Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τηλβγρσφήματα έκ Παρισίων
  άναφέρουν ότι αί συνβννοήιβις
  τοΰ Πο'οθυπουργου τής Γαλλίας
  λ Λαβάλ διά τόν σχηματισμόν
  Κυβββνήσεως βύουτέρου συνασπι
  σμοΰ εναυάγησαν τοΰ κ. Έρριω
  άρνηθέντος νά συμμετάσχη βίς
  την Κυβέρνησιν. Τα αύτά τηλε-
  γραφήματα βεβαιούν δτι ό κ. Μηοι
  άν εδέχθη νά παραμείντι είς την
  Κυβέρνησιν.
  II
  ΑΥΞΙΙΣΙΣ
  Τό Γενικόν Συμβούλιον τή; Τρα
  πέζηε τής
  «Οθβξοφλτ,«κόν
  ηύξη
  12 ο)ο ενέκρινε δέ την γενομένην
  αίτησιν πρός την Κυβέρνησιν πβοί
  ύποβιβασμου τοΰ κατωτάτου όοίου
  τοΰ καλύμματος κάτω των 40 ο)ο
  ΔΗΑΩΙΕΙ! __
  Ό Πρωθυπουργός κ. Ββνιζέλος
  συνεσκέφθη προχθέ; μβτά των αρ¬
  μοδίων Ύπουργών επί των σνναλ-
  λαγματικών ζητημάτων καί άντήλ
  λαξβ γνώμας επί τής καταστάσε¬
  ως.
  Κατόπιν των γενομένων δηλώ
  σεοαν τοΰ Γερμανοΰ Πρωθυπουρ-
  γοΰ κ. Μπρύνιγκ ό κ. Ββνιζέλος
  εξέφρασε την πεποίθησιν τού δτ·
  ή διάσκεψις των έπανορθώσεων
  δέν θά ματαΐωθΰ,
  ΑΙ Β«ΪΑΓΑΡΙΚΑΐ1ΐΙΝΙΙΡΒ2ΣΕ»
  Τηλβγραφήματα έκ Σόφιας άνα
  δτι ό βούλγαρος Πρωθυ-
  Τβ βρς
  πουργός εδήλωσεν δτι ή οίκονο-
  μική κατάστασις «ής Βουλγαρίας
  βΐναι δβινή καί δϊΐ είναι άδύνιΐτος
  ή συνέχισις τής πληρωμάς παρ'
  αυτής των έπανορϋώσβων.
  Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  ΙΩΙ ΜΙΚΡΩΜΕΧΝΙΚΟΙ ΕΡΓΩΝ
  Επερατώθη ή Ιτψίχ σύσίιψΐς τ©*
  ϋρ&ΓΗαμινων των διαφόρων πιρΐφβ-
  ριιδν τ<]ς Διιυθόνσιοος τ«χνικ<3ν Ιργων τοθ υπουργείον Γεωργίας . επί τ,Αν π«· πρχγμίνων τϊΟ παιελθίντΐς Ι,ΐους ίχά· στής περιφερείαΓ, ΙπΙ τβν μελειβν τβν ότοίβν θά ίπιδ ωχθ^ ή ίφϊρμογή κα»» τό Ιπιδν Ιϊος, επί τοθ πληρεστέραν τρό που μελίτη; τβν τεχνιχβν θεμαϊΐον γΐ «ργικ Ο^ραυλικΐ]; φύα»«ς κλπ. Έηί των ώς ά'βι θεμάτοβν έλήφθηααν σχιτιχαί αποφααεκ, &1 δκοΐοκ Βΐατυπ^ύμιναι »Ι( •"«θέσιν θά τιθοθν δ π' δψκ χαθ χ. υπουρ γοθ τίς Γεωργίας. ΚϊΘ' Λ Ιγνώΐθη ή έναρξις τΨ& έχτε- λέ»βς ιω < μιχρ&ν τεχνικδν ϊργων θ; Ιχΐ έπιτευχθθ ίντός μηνός άηο σήμεραν έςιιιριαχομΐνου τγΟ αναγΜβηΟντο; κοοοθ, τό οποίον δπολογίζΐται εί; 12 1)2 έ«α- τομ|*6ρια δραχμδν. Η ΔΟΙΚΑΤΑΙΤΑΙΙΠΒ^ΚΤΗΧΟΙΡΒΦΩΝ Είς το δπουργιΐβν τ<)ς Γιω?γ!ας αυνε- χροΐήθτ] σύσχιψΐς ηχτ% την όαβίαν άν- τηλλάγηθΛν δΐϊφοροι αχιψιις ΙλΙ τοθ νομίσχιδΐβϋ πιρΙ,άποΝαταοιάοΐτος τ6ί ό ! ί ί φ κα! αυγχιχριμίν»( εάν αί κτηνοτρόφοι, εγγραφόμενοΐ ώ; μίλη Κή Ι δ( 6 ηφ γφμ μ Κοινοτήτων, Ιχουν τό δικα(«μχ ΙπΙ τ.0 πλεβνάαματος τβν χοινοτικων βοοΜοτοηαν, καθότι εναντίον τής ώς διατάξεως τοθ νομοσχεδιον διεμοιρ- θν κλιΐαται κοινόΐηιες. Η_ΣΟΥΜΑ ως με την διακοπήν τής καθα λαβής τ ής σούιιας «ΐληροφοοού'μβθα ίκ Χανίτον δτι ού<«] δφβίλβται «Ις τό δΐι Ν Έ ή 4 Νέα Έταιοία ήβέλησι νό την καοαλαβήν χά τα «ρόπον Ο ν διά τού; «αοαγωγού;. Αί) η έηα ναοΐ·ζ«ι άνυπβρθέ'ω; ιήν 15 ιοέΐονιος διά των χαια τόιιους καοαρτυμάταιν χή; έί 1 ΒΙ8ΑΙ0ί_ ΙΙΑΙΡΟί 2ΗΜΕΡΙΙ Τό 'ΑοηρσσχοιιεΙον Άθονάν σιά ιη· Χβγρ3φήμαιός τού πςδ; τα χΛα ΝαΙ τα Γβτπογιχά Έπ δ«ι ηιθανός κα«ςπς Ι ζ ς ςς ήμο Πίμηΐτιν φέοβιαι «Ι; ολόκληρον σχβοόν ττ|ν χώοοιν λίαν νβφιλφδος τ) νΐφοΐ'β- Λτ5ς μιι' ασθενών τίτον βοοΐών β ΐιότων'ανά ια βόοιια καί δο«ινα. ΘιομοκύασΙα καιωΐέοα τής ΐθεσινής ανά τα δντινά τής χώοας χαΐ της Κο«Ί- τος ηιοίπου δέ ώ: χθές α»Λ «ήν λοιπήν 'ΐίΑλάδα, ξψιιαί βόριιοι τ) βοο«ιοαναιο· ΐ άαθίνΐϊ, ή μίΐοιο». ΕΡΜΙΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΙΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΟΟΥΡΤΕΙΟΥ ΟΛΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Σχετκως μέ τάς ποοαγωγάς προ«αθβ*ν«ων υπό «ών οίκβίων έ· ποπιικών Συμβουλίων μ^χρι τής 31 παρβλθόντος μηνός Δβχβμβοΐρυ 1931 δημοδιδασχάλων, ό Υπουρ γ6ς τή; Παιδείας κ. Παπανδρέου απέστειλε χθές ποός τονς κ. κ. Νο μάρχας τοΰ Κράτονς τηλεγράφημα διά τοΰ οποίον γνωρίζβι τα χά τωθι: Διά των ύπ' άριθμούς 2 καί 13 έ· έ άποφάσβων τοΰ κ. επί των Οίκονομικών ΎπουργοΟ έχορηγή θη ή απαιτουμένη πίστωσις πρός εκτέλεσιν των προαγωγών «ών δή μοδιδασκάλων «ών διαφόρων έκ· παιδβντικών πβοΐφβρβιών τοΰ Κο? τους, «ών προταθϊ>των ποός τοΰ
  «ο υπό «ών έποπτιχών Συμβουλί¬
  ων μέχρι τέλονς τοΰ παρελθόντο;
  ιιηνός Δβκβμβρίου 1931 καί των
  οποίων δέν έξετελέσθη μ^χοι σή-
  μβρον υπό τοΰ Υπουργείον τής
  Παιδείας ή προαγωγή λόγφ έλλβί
  ψεως πιστώσεως.
  Έν πυνβχβία ό κ. επί τής Παι ■
  δείας Ύπονργός γνωρίζβι βίς τούς
  κ. κ Νομάρχας τοΰ Κράτονς ότι,
  οί οίκβίον επιθεωρηταί των δημο
  τικών σχολβί «ν διά «αυταρίθμσυ
  τηλεγραφήματοα αύϊοΰ διετάχθη
  σαν δπως υποβάλωσιν εγκαίρως
  βίς τό Υπουργείον τής Παιδβίας
  σχετικόν πίνακα των προακτέων
  δημοδιδασχάλων «ής πβριαβρβίας
  των.
  Έπίσης ό κ. Παπανδρέου παρα-
  καλβΐ «ούς χ, κ. Νομάρχας δπως
  κοινοποιήσονν τό ταχύτερον βίς
  «ούς ενδιαφερομένους «άς σχβτι
  κάς άποφάσεις χαί πρό τής δημο-
  σιβύσβώς «ών είς «ήν εφημερίδα
  «ής ΚνββρνήΓΐεως, φρον«ίζον«βς
  δπως άποσ«αλοΰν αυται άμεσος
  μβτά την κοινοποίησιν των πρός
  δημοσίευσιν βίς «ήν εφημερίδα
  τής Κυβερνήσεως.
  Είς την σχετικήν απόφασιν των
  οί α. κ- Νομάρχαι δέον νά μνημο-
  νεύωσιν «όν αριθμόν καί την χρο¬
  νολογίαν τοι>.κρακτΐΝθΰ τοΰ Έπο·
  πτιχοδ Συμβουλιον τοΰ προτεί-
  ναντος τάς προαγωγάς.
  ΗΤΡΟΦΗ ΚΤΙΝΟΠ1Υ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Κατόπιν ιτϊς δημοσιβύσβτος τού Π.Δ.
  διά τού δποίου Ηαθιβοοϋται ώς ηρα>·
  θό ό
  «(νόν συνθβτιχόν ποός νομήν
  κτηνάιν τού σιοατΕύματο;
  ή
  τάν
  μ ή βοι
  αντί >τ)ς κθ'θής, ή ΜβοποχΕα άπηυθύν-
  θη πρός τα ίν Κοήιη Ύηοχ3τασι·ίμα
  τα τής Άγοο»ι«{)ς Τοαηέζη; ίνα ου
  στίίσωσι βΐς τούς γβαιονού; τή ν Ινιατι
  χήνσποοαν βοώμτι;. Κιιτά «ό ποοσβχβς
  8 Μ
  γί0Β0γ»χον 8ισς ή Μβοαοΐία θά λάβη
  ανάγκην διά τΑ κιήνη «—ς 250 χιλ
  δίάδων άνβϊαθ'ή'ως τηΰ ποσΰθ δ*βο
  {νδέχκιαι νά άποσιαλή εί; άΊλις
  ί Μέ ΰ
  ή ; ς οο
  Μέχοι τοΰδι Ηοοσβιιόμιζβ τοϋιο
  ΙΕ (5λλων «ιβοιοχτίν. Θά λάβη ίπίσης
  ανάγκην 300 χιλιάδων δ «άδων τοιφνλ
  λίου. ^
  ΟΙ Β9ΑΙΤΙΝΙΜΠΪΙ3ΙΙ»
  Τό Υπουργείον τ$ζ Προνιίχο δι'ί,κυ-
  χλίαυ τού κρός τάς Γενικάς Διοιχήΐεΐς
  τοθ Κράτοκς παρακαλεΤ δδίλθ
  Ι ! Π
  ρ η
  γενΐΜβΙ π!να*ες τβν Πίλεμιχών Συνΐα
  ξίθάχοον.
  1111 ΤΑ ΚΤΙΡΙΔ ΤΙΝ ΦΥΑΙΙΙ1
  Άκβσιάλτ) ίΐς την Γενικήν Διοΐκη
  σιν Κοί'Π; υπό «ου νπονογβίου τή;
  ΔΐΝαιοοΰντΐς, 1 1)2 Ι«αιοαμνρ>ον δραχ
  μαΐ διά «ά Ντίρια των Φυλακών ιί)ς
  Νήοου μας.
  ΤΑ ΕΝΙΊΚ1Α ΤΩΝ ΑΙΑΑΪΙΑΑΜ
  Δι' υπομνήματι ή Διδχσχαλίχή Όμο
  ΐΠ9*δ(α ιζήττ,σιν ΐπό τό διτουργεΓον των
  Οίχονομικθν νά άπαλλαγοϋν ττ]( ηληρτα
  α<ϋ ένοικίων δνοι βιδάβχαλοι ε[ν» έγχα- τΐατηιιίνοι ίΐ δ0 ή ϋ δτ3'α03ΐα ή ηρφρμιθ* δτι δ χ. Μΐρής έ- ϊέχθη ν β ιιαρ*χ»ρήΌη αρκετάς ι6<ολ(ας χάριν τδν 8ιδασ«άλων ο6ΐων. ΤΑ ΒΙΜΒΠΟ ΕίΑ ΙΡΒϊϋΓ Κατ' αύτάς ποόκϊιΐαι νά βυνέλβιι τό Διοικηιιχόν Συμβούλιον τάν Οίνοποι- είοον διά «ήν λήψιν ^διαφοράν άποφά- σία ν. Ή χαθνσιέοτΐιις «ϋς σνν«λ(ύσβ· άς ποοέοχ8«αι Ι< τοΰ νεγανότος δ» τα Γβοοογιχά Έπιμβλί]τ»ίοια δέν ίχονν υπο δβίΕβ «ού; αώ βι *ούς άνΐιποοσώηους ιβν συμβι ύλιον. ϋίΗΙΚίΗ ΔίΑίΙ" ΧΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΛΙΑΤΙΟΕΝΤΑΙ ΕΥΜΕΝΟΣ «ΒΕΝΑΗΤΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΒΣ ΚΛΜΙ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ίανουαρ'ου (τού άνταποκριτού μας).—. Κατά τα σημερινά ήμιεπίσημα τηλεγραφήματα αί Κυβερνή- βεις Αγγλίας καί Άμερΐχής διατίθενται ευμενώς πρός τας Γερμανίκάς προτάσεις. Έκ ποιραλλήλου βεβαιούται έκ Ρώμης, ότι ό Ιταλός δι-' κτάτωρ Μουσσολίνι, εδημοσί¬ ευσεν άρθρον δι' ου ύπεραμύ· νεται των Γερμανικών προτά- σεων. Η ΚΥΒΕΡΝΗ_ΣΙ[ΛΑΒΑΑ Ο ΜΠΡΙΑΝ ΒΑΑΗΜΟΡΗΣΗ 1 3 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— ' Αποψινόν τηλεγράφημα έκ 11α ρισίων άναφέρει ότι ή Κυβέρ νησίς Λαβάλ π«Γ.ητήθη Λέγε ται ότι ή Κυβέρνησις θά άν* σχηματισθή υπό το3 ίδίου ΠΟ λιτίχού. Κατά τάς αύτάς πληροφορί *ς, παρά τα χθές τηλεγραφη θίντα, ό τέως 'Υπουργος των Εξωτερικών ΙΜπριάν πρόκεΊ ται νά άποσυρθή οριστικώς τής πολιτικής βκηνή; πρός άνάπαυ σιν. ΑΙ ΤΑΑΛΙΚ.Ι ΟΡΙΟΕΣΕΙΙ ΒΑΡΑΜ£ΗΟΤΗ Α1ΚΑΒ9 Ρ12 Τ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Σχετικώς μέ τάς Γαλλικάς προθέσεις άπέναντι τής κατα· στάσεως, ούδεμία πληροφορίαι μέχρι τής βτιγμής ύκάρχει. Αί προθέσεις αυται λέγεται ότι παραμένουν άνεκδήλωτοι έν άν α μόν ή των άποφάσεων των Γαλλικών βουλών. II ΑΥΞΙΙϊΙΣ ΤΒΥ ΟΡβΕΞΟΦΑΗΤΙΚβΥ Α£Κ8Α ΕΠΗΡΕΑΣ]ΒΤαΚ ΑΑΝΕΙΙΜΟΗ 13 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Σχετικώς μέ την αύξησιν τού προεξοφλητικού τόκου άνακοε- νούται ότι αυτή μέλλει νά α¬ φήση άνεπηρέαστον τόν δανει* βμόν. ΣΥΝΕΡΤ12ΙΑ ΙΕΝΙΖΕΛ9Ϊ ΜΙΜΑΑΚΟΟΙΪΛΟΥ-ΜΑΡΙ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου άνταηοκριτοΰ μας).— Σήμερον ό Πρωθυπουργός κ. Β*ν(.ζ4λος συνειργάσθη επί μ» κρόν μετά τού αντιπροέβρον» της Κυβερνήσεως κ. Μΐχαλβ κοπούλου καί τού Ύπουργού των Οΐκονομιχών κ. Μαρη.Ή βυνεργααία αφεώρα τόν καθο· ,. , τ^« στάσεως τής Έλλά 1 ?„*.*;!* τίΐν -βάβκεψιν τής Λ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Α(αα ·ΑντλΙ·| ΑΙοβ ΑΙγβΜη 261.- 271. 269.— 281 —' 77.60 78."- ΘοάνΗβν ΓαλλΜδν · Φι.β1νι ΌΙΙ Γοόβι Μβριιβν Θ«βν ρ,1ί Ομ·Χ, Ά". · ·). II '{2 τοθ δηουργιίοι/ 1 Γ II- 18.20 10.19 18.90 ·" βίον,