99024

Αριθμός τεύχους

3064

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

15/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  15
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΪ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 18
  ΔΙΕΥΘ- ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑ2 Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19<β ΕΤΟΧ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.064 Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ Ή προσεχής Διάσκεψις τής Λω ζάνντκ δέν άποτβλβΐ βεβαίως πβ βίον διά ποοβλέψΒΐς αϊσιοδόξουί καί άσφαλείς. Τουναντίον, συνβ πεία των τελευταίαι ν γβγονότοον, οέν θά άφίσταΐαί τις τής πρανμα τικόΐητος εάν ομολογήση δτι ή Διάίτχβψίς τής Λοοζάννης εάν δέν αποτελεί μέχρι τής στιγμάς χίμαι ραν, δέν άποτβλίί έν τούτοις τί- ποτβ τό ενθαρρυντικόν. Ενώπιον τής όλομβλβίας της θά εκτεθούν άοφαλώς πςοβλ,ήματα πλέον ή δύσλυτα καί θά άνσπτυ χθώσι προθέσβις κάθβ άΛλο ή ό μαλαί έν «ΰ έξβλίξβι τής οικονομι- κης ζωής των κρατών καί χάθβ 6λο ί»ως ή δυνάμβναι νά δώσουν πράγαατι ρυθμόν καί σχτΐμα βΐς τό έπικρατοΰν χίος. Έπαναλσμ- βάνομβν δτι τουτο διαγράφβται είς τόν διβθνή όρίζοντα επί τη βάσει τδν τβλβνταίων γβγανότων ά ινα κατ' ουδέν παρουσιάζουν προα- χθβίσας τάς εκατέρωθεν προκα· «αρκτικάς συνβννοήιβις. Δέν είναι μάλιστα ου.ε παρακβκινδυνβνμέ- νόν εάν όρμώμβνός τις άκό την άποτνχίαν «ών ουνβννο ήσβων τούτων, ποοβικβστ] την μα· ταίωβιν ή την άποτυχίαν τής Δια¬ σκέψεως ή έστω την προσωρινό- τητα καί ατέλειαν των οίκονομι- κών μέτρων άτινα τυχόν θά θβ· οπίοΐ· 'Αλλ' είς την συοροήν αυτή» των κακών πβριπτώσβων,ή Ελλάς δέν πρέπει νά άποθαρρύνβται Ώ; «δήλωσιν ό κ. Βενιζέλος είς τόν τελευταίον έπιγραμματικώτατ,ον λό νόν τον, διάνά άποΚώσουν τα ληφ θέντα παο'ήμών οίκονομικά μέτρα δλον τό έπιδιωκόμβνον άποτέλβ- ομα, εΐνβ άνάγκη νά έπικονοηθΑ - μβν βίς την ήοωϊκήν προσπάθειαν μας άπό τού; οικονομικάς Ισχυρο¬ τέρους χρατιχους όογανισμούς.Τήν έπικουρίαν δέ ταύτην ώς έχθένβι κατωτέρω, βΐμβθα είς θέσιν νά δι- εκδιχή^ωμεν αποτελεσματικώς «αί τβλβσφόρως. Θέλομεν να είπωμεν δ « τ, Ελ¬ λάς οίαδήποΐβ καί &ι βΐνβ ή εξέ¬ λιξις τής διασκέψεως, ασφαλώς δέν εΐνβ δυνατόν τί νά εξασφαλίση άπό πάσης απόψεως ιήν θέσιν της, ου ΐως ώ «β ή προσπαθεία πρός συνέχισιν ομαλήν καί αμε¬ τάβλητον τής σταθερότητος τοΰ νομίσματός της, πβοιςρροιιοη θή άπό παντός άπβνκταίου χαί τό Ισοζΰγιον «ου προΰ ιολογισμοΰ της, χαί άπό τόν έλαςροότβροι» ά κάμη κλονισμόν. Όκ Ββνιξέλος Είς τό τβλβυταίον αύτό σημείον ύπήρ- ξβσαφης καί κατηγορηματικάς, κα θορίσας πώς ακριβώς ή Ελλάς θά επιτύχη τα άποτβλέσαατα ταυτα. Καί υπήρξε άκόμη άπο^τομωτιπός βι' δσους ηθέλησαν έκ των ύβτέ- βων νά όιανράψονν «ήν στάσιν τής Έλλάοο;, έπιστρατβύοντβς ποοβλέψβι;τί«ιστα βΰχαρίστους διά τα συμφέροντά μας καί έν ταύτφ λύσβις έκβιασαχάς καί άνΐξίας τής διβθνοΰς μας πίστεως, διά νά μβτριασθώσιν δήθβν αί συνέπειαι των προβλέψεων τούτων ■ Καί μβτά την δήλωσιν τοΰ καγ- κβλλσρίου Μπούνιγκ. ταχθέντος υπέρ τής αποσβέσεως των χοβών, ή κατάστασις δέν μβτββλήθη διά την Έλλάδα. Ή Ελλάς άσχέτως «ών έκδηλουμένων παρά των δια¬ φόρων ενδιαφερομένων κρατών διαθέσβων άπένανι %οΰ Γβρμανι· κου χοεωστασίου, όφβίλβι νά ρϊπτι τελευταία την γνώμην της· Επί τοβ παρόντος καί διά τό συμφέ¬ ρον της—συμφέρον «ό οποίον ό κ. Βεκιζβλος ανέπτυξε μέ ίδιαιτέ Οαν διαΐγηαν καί πβιστικότητα άπό δλας τάς πλβυοάς—ποέπβι νά ηαοαμίνυ «Ιΰ την χαραχθείσαν γραμμήν. Ουδεμίαν υποχώρησις ϋβέΐΜΐ^νά υποστηρίξη.·* **.6 Υβα»* »ής «αύτη;· καταςρίνγουοα ·ίβ %* διαβόητον σχέδιον τή χρβωκοπίας δπβρ απεδείχθη πβοιτοάνως δτι *1νβ όλέθριον διά τάς οικονομικάς της σχέσβις καί την άλληλοβξαρτη σιν της μέ κράτη άτινα μέχοι τής στιγμής δέν φέρονται είς τό στρα¬ τόπεδόν των χρβωκοπημένων, ουδέ ίχουν κ α ν άπομακουνθή η°- λύ των δβδομένων τής οικονομ·, κης έπιβολής καί δυναμιπότητος. Διά την Διάσκεψιν τής Λτοζάν- νης, άς μή σπβύδουν λοιπόν. βίί κρίσβις, ώρισμένοι Κήνσορες τής αντιδράσεως καί ώαισμένοι όπαδοί των μβθόδων τής χρεωκοπίας. Ή Διάσκεψις διανράφεται είς τό πλαίσιον μιάς γβνικής άπαισιοδο- ξίας. 'Αλλά τό πλαίσιον αΰτό εΐνβ χωοιστόν άπό «ήν θέσιν των έλ ληνικ&ν ζητημάτων. Ό Ββνιζέλος έχβι άποκρυσςαλλώστΐ την στάσιν ήτις ένδβίκνυται νά τηρηθβ παρ' ημών μέχοι «έλους. Καί ή στάσις αυτή δέν έπιτρέπβι ουδέ τήν'έλα χίστην αμφιβολίαν δτι θά άποσπά οό την προσοχήν «ών ίσχυρών χαΐ;θά εξασφαλίση την συνδρομήν των. Καί είς την πβρίπτωσιν ά¬ κόμη των £ητουμένων| υπό τοΰ Ι πεπολιτισμένου ^κόσμου ριζικών ' «αί γενναίων άκοφάσβων, βΐνβ βέ- (βαιον ότι θά τύχιι παντός οικονο¬ μικόν πλβονβκτήματος ή Ελλάς χωρίς κδν νά έπιδιώξτ] την πραγ- | ματοποίησιν τής λύσεως αυτών Καί μάλιστα μέ^τόν β(αιον"τρόπον πού συνιπτοΰν οί γνωστοί απού* δαοχοι, τασσόμενοι παραπλεύρως τοΰ περιφήμου σχεδίου τοΰ κ Μαξίμου, ή οΐουδήποτβ δλλου έ ι στβρημένου ψυχρότητος καί, άξιο- ποβπβίας: Καί την στιγμήν αυτήν βλέπβτε τής πρωτοφανοϋς διά την | Ιστορίαν τής άνθρα πότητος άνα· στατώσεως, αί δύο αύ ΐαί ίδιότητβς άποδεικνύονται ουχνάκις έξαιρβτι- ]κώς χρήσιμοι) διά τα κια τη, συμ- φέοουν 6έ ειδικώς «ήν Έλλάδα καί τό σύνολον των πβριστάσεοαν υφ' άς διαγοάφβται ή θέσις της. % £ ά φασκομηλιδς ϊέν μ8; ή. Διόϊί δ,τι θί κερδ ζή τί ίτχά την διαφοράν τ^ς τιμ<)ζ τοθ τεΐοιι ά πό την τιμήν τής φασχομηλ &(, θά τί .ξοίιύη αίς την ηιρίοοειαν τής ζ*χά?ε ω; ποθ θα χρησΐμοποιοθν οΕ πρός γλύχαναιν τοθ ροφήματος. " ΕΥΛΟΓΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ. Μβς σ'ε6ιβας>Ητ]3αν καράπονα Ι«
  μίρους των χαταιχϋύνταν ιίς τό δ.τισθεν
  εοθ Μίϋθίίίυ τμήμα ι*3ζ 65οΟ Άριάίνυς
  ιπΐ ιω 8α άναβίλλιται ίτιί τόσον χηι>
  ίάν ή ίπισκιυή τής ίχεΓ δκονίμου, * χήν
  βποίαν κατέστρΐψιν ακό πέρυσιν ή^ίκεΐ
  {(■ειρομίνη οίχοϊομή. Είνε ανάγκΐ) νά
  έΐϊππεύςιη ή άομςίΐα δηηρεαία τοθ Δή-
  ιΐ«υ την εκτέλεσιν τής ιν λόγφ {ηισιου-
  ής διότι έκ τή; άποφρίξειος τής ιί?τ)μί·
  νου|,υΐΐοιίμ5υ, «ινδυνιύ·;υν άκί χά νιρα
  <β>ν β^οχδν καΐ άπό τα οΐχιαχά τοιαθτα
  τί θεμέλικ τ6»ν ε&ρισκομέ'»^ είς τδ ιίρη
  μίνον τμήμ* τής 4δ&0 ταύιτ)ς οίκοδομη-
  μάτων.
  ΘΕΩΡΙΑ Κ«Ι ΤΤΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ'
  ΗΡΑΚΑΕΙΑ
  Γ|*ΛΤΟΚΛΟΤΤΕΣ.
  11 Άρχετά «ρούαμιχτα ηαλΐοκλοπδν
  Ιχουν οημιιωθ^ αύ έ; τίς ήμίρκ είς δ(ί-
  φορ« μαγΐΐζια τ%'πόλεώς μοις. "Ας προ
  σίχοον λοιπον οί Ιχοντΐς ίηανβφόρια νά
  μή «' άφίνηυν Ιΐσι άφύΧακικ εί; τα χχ-
  ήμαα ΜαΙ νά φιώγουν διά δ:αφό
  δποθίο.ις των, γι»τΙ αηάργει κίν-
  ς 8ταν έηΐ3τρί^ρουν νά μή< χά ευρί¬ σκουν είς χήν θίσίν χ»ν. ΗΓΕΦΥΡΑ ΜΠΕΝΤΕΒΗ. Μά ιΐααν ί« ή γίφιιρα παρά τί)^ θέσιν «Μίΐΐνχιβή» διιο?θώ9τ) τίλειιχ, ιθ τίος ών* νά κάρουν ιίλος τα δυοΐυχή- ματα ποθ σι;»ίβϊΐνον χαθ< τόαο έξ α- φ^μής τ·?)ς χακτ]ς χχταστάσιιος χτ]ς γι- φύρας αύχ^ς. "£να πρί,μ* μόνον 6πβ- λΐΕκβχαι άχόμη αλλά υποθέτομεν 8τι χαί .χύτό δέν θά 6ραΐύ>η νά θιινχιλιοθ^: ή
  χοπβθέτι,σ.{ δηλΐδή χιγ»«)ί5ων> ώαχε ν»
  μην δπάσν,η δ πτραμικρέτερος χίνϊυνος
  επαναλήψεως ο&ΐε χοθ ίλαχίοιοιι δυοτκ-
  __
  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣΐΥΓΕΙΑΣ.
  άϊι Ιχη 6*6 ιια περιέλθιι είς (
  σιν τΐ)ς δγ»ιονομιχ<;ς ύπτι?ηΙ»ς τιθ καρ' ήιΤν Σϋντάγμοιχος 8τι χάτ»θ«ν %&< στραχιωχικ&ν «αραηηγμάτων, χαΐ άχρ'- δίς ιΐς χό μίρο; Βκου χά ΜχγιιρεΤ?, Ι χούν σχημτίτιοιθΐ ρύαχις άπό άκάθαρτα χαί βίυρνΐ'ίίϊη νερ3, «πό χά οκοΐ» ά«α- δίδονχαι χαί γεμ'ζ^ν Βλα χά πέμς νχυχιώδΐις ίι.Ό3σμ!α(. Υποθέτομεν 8ί μ'α χοίκύττ] ιίΐτάοτααΐς ϊεν είνε δυναχδ" παρά νά ΙηΙϊ% ΙηιβλϊβΛς είς χήν δγεί- αν τδν έχεΐ πληοΐον διαμενόντ»ν άν- δρθν χοθ Σά ΜΙΑ ΣΚΕΨΙΣ. . . Ή σ4φς ιοθ νά «αχαργ^θΐ χά ριν οίκον^μίας τδ χοάΤ ώ: »τρ*ϊνον ί» β «£ κ«1 ν' ά ΚΡΟ ΑΟΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΤΙ Λ«ο8ειιιύ3«ν οί στατιστΐΝΒ(.^*Ε- τη Ιαχνεΐν καί ι καχέων άγκλάοων. Ή καΐσις ειαΙ αί .,χηλΐ&ις τον "Ηλίου. »Ή νέα θβαοΐα τού Βιλτίοα. Τό ίιοί 1932 θά είναι Ιΐος μβγάλης άγωνίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ Ίανουάοιος (Ύ«ιιο«ο[α Δημοσ. Ποαχτοοβίου Κόσμος). Καθη- μϊθΐνάις μεγαλυτέοα Ιχδολώνβται άνη· συχία διά τας συνεπείας ιής κθίσβτος, ή δηο(α|δίν άφησε χανένα χράχος ανέκα- φον. Έν ώ δέ οί έιτίσημοι ν.υβΒον«ίται τών' ν.οαΐών έιοιμάζονται διά την διβ· θνή διάσ. βψιν «αί βασανΐζουν «ήν σχέ ψίν των διά νά ιΰ^ουν τίιν διέξοδον βχ «ής Μο(οβ~ς, οί 6κισ»ήμονες ασχο- λοΰνχαι νά εΰαουν ηόχβ ίοχισαν οί χοίσβις, διατί καί «ά τοιαϋΐα. ΑΙ χοΐσεις κου συνταράσσουν χαχά θΐοδους «όν σύγχοονον νόσμον, «Ινα» φαινόμινα τοΰ 19ου χαί 20οϋ αΐδνο; Ή ποώ»ΐ] κοίσις, ή όιτοία Ιξέοκαοβ χο ά^ί αφορμήν πολιτικάς χαΐ κοιναινιχσς Ανιΐτοοπάς, ήτο πβοΐ χό 1825 'Αηό »ομ αί χοίσεις εμςρανίζον- «αι »ατάπΒθΐόδους,ιΐΒ μαθηματιχήν σχβ- 8δν αι«ο(βειαν. Είς μίαν πβοίοαον οΚο- νομικής άναΗ'ύΕβοος ξ*σΛά ή χα(σις. 'ίίπακολουθΒΪ πβοίοδος φιώχβιας. Πβο- νά ή κρίσις χαι Ιοΐβΐαι πά 11 ν εύημβ- ο(μ. Καί κατόπιν νέα χοΐσις. Δηλαδή |9Χονται «ά 8<η των Ισχνών καί καχέαν άγβλάδων τού Φαοαώ. Αύ· τό ακοδειχνύουν αί στατιστικαΐ. Αί κοίσβις ούϊαί Εχουν ώ; αφαομίΐν άνωμαλίας «ου οΐκονομιχοϋ συστήμα· τας, ανάπτυξιν *ή; βιοαηχανίας χιλ. Κη%' αοχάς μειαξύ δύο χοίσιων μβσο- λ-.ββΐ διάλβιμα 11 Ιχόάν 1825—1836 — 1847 Καϊόπιτ 10 Ι«ά.ν 1847—1857. 'Κκΐά Ιΐών μβΐαξύ 1857—1873 Έν- νέα Ιιάν μβΐαΕύ 1873-1882. Ό*τώ 6τών μβταζύ 1882—1890. Κατόπιν 8α- χονιαι τρείς πεοίοδοι χοίσΒω» κάθβ έ· η<ά Ιιη: 1907-1913 14, 1920)21. Γ(νΒ«αιδιάλβιμμα δι»ώ— 8ν*έα £των καί τώοα βχομβν την παρούσαν χςίσιν διά την οποίαν λέγουν διι είναι ή βαουιέρα ά«δ δλας «άς μέκςιι σήμβοον. Καθώ, φαΐνβιαι άπό «ού: ανωτέοα) αοιθμούς, οί χοίσβις καρουσιάζονται κοκά η^ρ.όδους, αί δκίΐαι δμοιάζουν ιιβταξύ «αν. Πηάγμι πβοΐεογαν χό δ- κοΤον οί διάφοοοι οΐχονομολόγοι προ· σβ«άθ»]οαν νθ Ιζηγήσουν, "Αλλσι «ής Ι3ΐσρι«(,ς λίγοαένης οχολης, άποδίδουν «άς «οΐσίΐς *ίς άνβξυγήτους ψυχλογι- χιύ; λόγους ώς διδάσ<βται είς «ό Πανβ- •τιαιήιι ον «ου Χάοβι« «τίς Άμίοιχή;. Άλλοι «Ας άποδίδουν εί; φυσικού; νό μους καί δέν έξβτάζουν καθόλου «ούς νόμουζ ττΐί παοαντογης. "ί£φθιο« μά λισια κδιιοιος Τζ('βο*ς ιίς τα 1814 νά ύιιοσ·τ)θΐ';"η 5η οί χοίσβις ιΐναι άποιέ- λιομα >■ των κηλιδαιν «ου Ηλίου Ι "Αλ¬
  λας σύ«οονοί, δ Λ.Μούο. *1ς χά 1923
  ήθβλβ νά Ιξηγήσϋ 'άς κοίσβις &ηό...
  «ήν θ«'σιν «ου πλανήτου Άφθυοί'Τ) α-
  ηέναντι ιϋςΓίςκαΙτου ΉλίουΙΟΙ οΙ»ονο
  μολίγοι *ίϊς μαρξιστι<ι.ί5ΐς σχολί; άπα- δίίου» «ο; χοίαϊΐς βΐς κακήν οργάνωσιν χαί »ή» πρσχαλονμίττΐν ανεογίαν κτλ. "Ρχ των λέγουν θά θβοαπΒύου δο·σιι- κα>; μ!α σοσιαλισΐική δςγάνοοσις «τίς
  καοαν-ντΐ;. Μβ χάς χο(οβις ηαοουσιά·
  ζβχαι (<αί σήμβοον) «ό «αοάβοξον νά ύπήοχΐ] αφθονία Ιμπορβυαάιαιν χαί πάσικ φύιεως αγαθοϊν, (ν τούτοις διιως δ «όσμος δυστυχεΐ. "Οσον πβρισ· σό«Β(}ον άγαθά ύηάοχουν, σιτάοι κ.χ. τόσον π«ρισσόιβρον ββινΛ 6 κόσμος •οί 2τφ πεινζ δέ-< μοιοάζουν τό σιτάοι άλλά «ό χαταστοέτρουν (δπω; σήμερον «ό χαίουν βΐς την Άμβοική») * * * Τελβυταίως, δ Ιταλός σοφός ΒολτΙ- θα διετύπωσε μίαν νέαν θβοοοΐαν ίφΐρ- αοζομένην καί είς «άς κοίσβις. Ό Βολ- ΐέοα έ<αμΒ» Λνακοΐνοοσιν διά «ό πρό- Βλημα τόν 'ψαοιόν, ώ; τό ώ «όμασβν "Ας υποθέσωμεν Βΐκβν; 8τι είς χήν Θά¬ λασσαν §»α βΐδος ψάοια, μπαομαούνια π.χ. χαί ά; παοαδβχθιδμεν διι είς «ήν Ιδίαν θάλασσαν ευρίσκεται χαί δεύ'ε· Οον ΒΪδος ψίρια, οί κιοχιρ'αι πχ. χαί δα μόνη τροφή των ε!*ϊ «ά μπαο· μπούψια. ΤΙ θά γίνη; ΟΙ καο- χαοίαι θά τοώγουν θφθονα μκατρ μκούνισ. Θά δλθη δμ-ς στιγμί) δ κου τα μϋαομΊθύνια θά δΧιγοστΕυσουν καί δυσκόλα>ς οί χαοΐαοίαι θά εύο(σχουν νά
  φάγουν. Τότβ θά αποθνήσκουν Ιξ ασι-
  τίας χαί «ά δίγα μπαρμπούνια ιύοΐ·
  σχουν βύκαιοίαν νά πιλλακλασιασθοθν.
  Οί ίπιζώνιε; χαιοχαοίαι κάμνουν τότε
  κλούσια γβύ^ατα. Καί δ ίίιος >ύκλος
  Ιπαναλαμβάνιται χατά «Βθιόδους. Τό
  τοιούτον ό & Ιταλός σοφός ώνόμασβ €
  V
  ακυμάνσΐις Ινιάαβως καί χαλαοωσβω;».
  Ή θβαιο.α αΰ ή Βχαμβν Ιντύποοσιν
  χαί κοοσηθμόΌθησαν είς αύιήν παοα·
  δβίγιιατα πλβΐσια δσα, ώς ή κεριοδιχίι
  Εμφάνισις «άν βοοχών, «ά πιοιοδιχά
  κχυπήματα τής καρδίας κτλ. Ή πλέον
  Ινδιαφίοουοα δμως προσαομογί) της
  θεαοοίας ούΐή; ίγιτβ διά χάς κβριοδι-
  χάς βμφανΙσΒΐς των οΐκονοιιικάόν χρ{·
  σβων. Αί κοίσΒΐς είναι χαίαύιαί φαινό-
  μενά «βιακυμάνσβαον βνιάσεοσς χαί χα·
  λαοαίοεα>ς».
  Άλλά ιΐ ποοσαομογή αύιή δοχιται
  «θόπον «ινα νά βββοιάσΒ τος ποοβλέ-
  ψ»ς «ου αρχηγοϋ της μαοΕ>στικής σΐο
  λάς Καρόλου Μάρξ, δ δποΐος είς «ό βι
  βλίον χου «ΊστοοΙα «άν οΐκονομι ών
  ωοιδν» έγοαφβ «ά αΰιά ΠΕθΙπου ποάγ
  μαχα.
  Εάν είς «ά μκαομειούνιαδάσοομεν τό
  άνομα άγοοά χαί εί; τού; χαοχαρίας «ό
  δνομα παοαγωνή θά καταλήξωμεν εί;
  «ά ίξ?ς: Ή παοαγωγή (καοχαοίαι) συν
  «ηοΒΪια. Από χήν άγοοά* (ιιπαβμηοΰνια).
  "Εοχιται σϊΐγμτ) δΉον δέν εΰοίσχΕΐ πλέ¬
  ον άνοοάςνά άηοοοοφήση καί συντηοη·
  θή χαί Ιιτβκταθ}) ΗΒοιοσότεοον. Τόιε ί-
  πέοχεται κοίσις, Σταματοϋν οί βιομυ-
  χανίαι χάν δκοίαιν χά ποοΐόντα δέν ι«-
  θίσχουν Αγορασιάς. Οί εργάται Απολΰ
  ονχαι. Πολλαί βιομ«,χợαι χαταοοέουν
  Ινα αί άλλαι φθίνουν. 'Αφοϋ ή παρα
  γαγή (<αοχα£)1α.) δλιγοστβύβι ή άγοοά συνέοχβιαι. Ή παραγαιγή, είς δλους «ούς χλάοους χης, άταπτύσοβται. Καί πάλιν χά ιδία. Ό κύκλος αύιός θά σταματήση &αα γε χάιτοτρ; "Ισως, εάν ή παοαγωγή ουθ μισθή επί τή βάσβι των Αναγχάν τής ανθθΐοπότΐ)τος χαί άφαιοεθη ή ΛιαχβΙ Οησις της ακό «ά άτομα, τα δποϊα πά σχονν ά «ό την μανίαν «ου χρυσόν καί Ιίν ή διβύθονσίς «ής δοθή είς χοατι χοΰς δογανισμούς διεθνός συνεργαζομέ νονς Τούτο δ^ω; δέν είναι ποάγμα εδ· χολον. Παα' δλαν διι δέν ύηάοχβι φοι κτότερον ποάγμα Ακό τού νά πιινούν δνθοηποι {«ειδή ύπάοχου» πολλά σιτη οά χαί νά οιγούί εί; «ό ψυχάς έηβιδή ΰκάριει άφθονος καύσιμος ΰπ, έν «ού τοις δέν φαίνειαι πιθανόν νά πραγμα τοποιηθή τοπύτΐ] λύσις. Τό ϊ-οί 1932 βά (Ναι Ιιος μιγάλτ]{ Ανησυχίας· "Αλλοι πεοιμένουν την Ιύ σιν χης χρίσβαις διά τής επβμβάσββς των θείον δυνάμεων «άς δπο(ας Ιπικα λούνται. "Αλλοι μελειοΰν νά «ΰοουν «όν μΐ όν τή; Άοιάδνης διά νά βξέλθουν Από τόν λαβύοινθον «{); κοίσεαις "Αλ λοι πεοιαένουν «ήν χήουξιν πολέμου «αί άλλοι την βπανάστασιν. ΤΙ βά γίνπί Την α«ανΐ«ίαιν θά 8ώ οον» τα γιγονυΐα. Ιί "· ι Ψ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ*
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον
  ή ποοβολή «ής γλνκνταττις όπεοίτται: «ι
  κ'ΕοαΧΐκό» ΒΛΧς· μέ Αοωτανωνιοιάς τη
  ΛΙλιαν Χσςβ ϋ, «Αν Βίλλυ Φ^τς καΐ τό
  Γιόογα 'Αλ·£*ν»ρ.
  Αναμείνατε, τόν ύπββκολοσσδν τής κι*η
  ματογοαφίας την ταινίαν χον άνεστατοοηβ
  «όν νόομον μέ τάς φρικαλιότη'ας τού Εύ
  ρτβιιαϊκιϋ χοΐέμον «...Στό Δ«τικό Μέτωπο>
  Κνοιακάς «οί εορτός 3 απογευματιναί
  άοχόμεναι ανδ της 3ης μ. μ. Τάς καθημεοΐ'
  νάς μ(α 5 1)2 μ. μ. μέ τιμάς ήλαττωμένας
  ΠΑΡΛ&Ν «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήμεοον τι
  θαυμάσιον πολεμικόν Νΐνηιι. άοισχούογηιιι
  «Άεαομαχίαι Δντικοδ Μειώτου» χον άνε
  στατοαο· την Βύ^ώτιη καΐ εσημείωσε «α
  ■Ις τος Αθήνας αεγάλες χιεννις. Πςωτο
  γωνισιοϋν ο* οΰ<δ ό Γόη; Καλλιτέχνης, ·α Ο άγαπημίνος τώ» γνναιχών Ρισαο Μπαοχι λεμέ: «αί ό άλησμόνητος Βιεομηνβντής χ σαν άλλαν (ργων Νΐού ικλ,ας Φάξ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟΝ ΑΔΗΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΟΑΟΥΛΟΙ Ό Λ-ουδοβϊ<ος ΙΔ' (1638—1715 ΰβήοξε ηββΐσσότβοον λαίμαογος και βδηφάγος παοά δ κατήο αύ:ον. Ό Βολιαΐοοβ ϊίί «ά σατυοικά αύιοΰ ΙΌγα άοκβιά βσιτύοισβ «όν βίσιλέα δι' δ καί εφυλαχίσθη χαΐ εξαρΐσθη, κιίιοι ήο Ιδιαίτίθο; νά είδωμεν ου ιω φοονιισΐή διά την μίρινναν «τις βασιλιοής γαστοός Την πολυιελη δίαιταν «ου βασιλείω τούτου δ οποίος Ιλεγεν ^διι ή «Γαλλία ιΐ,ιαι ίγώ> καί παοββάλετο ποδς «όν
  "Ηλιον «1β Γθί 8ο1βΠ», Ιδού κως «ήν
  Ηίοιγοάφουν οί Ιατοοι αϋιοΰ.
  «Την επόμενον δ βασιλεύς κατάχο-
  πος ΜαΙ χαταβεβλημβνσς βδέιισε νά κοβ
  οφαγήΌυ μόλον δτι ή'ο Παρασκβυτ)
  Διέιαξε νά μή τού «αοαθέσουν γεϋαα,
  βλλά μόνον «βόφιμα μϊ»' ά^του πβοι-
  οτέοια βοασιά χαί δίνιθας «οεϊς ψη·
  »άς>.
  Ή πςιγκήπισαα «ής Παλαιινης Έ-
  λισάβει Καολόιτα καί Λιζβλόττα έιται-
  «υμουμένη είς τάς πολυιιηίθμου; αυτής
  επιστολάς, οί ^Οποίαι έδημοσιβύθησαν
  είς 13 νόμοος ϊν Αβιψ'α »ώ 1870 εύ
  φυας πεοιγρ,άφιι «Α εξής: «Είδον «όν
  βησιλέα πολλάκις τοώγοντα χα«ά «ό
  γεΰμα «έσοαοα μβγάλα πινάχια γεμάια
  από σοϋπας διαφόοων είδον, 8να φα
  οιανόν, μίαν πβοδικα, μία» μεγάλην
  παοοψίδα σαλάιας, δύο μεγάλαι τβμάχια
  ΐοιρομηοΐον, τεμάχιον μηοοΰ προβά-
  «ου ψητόν, 8ν πινάκιον γλυχύσματα,
  διάφοοα διιωοικά καί αύγά βοασιά».
  Είς «Α ΐοονιχά «άν Βροοαλλιώ» «ου
  18ου αΐάηος άναφέοονιαι καί τα έξη;:
  ΕΙ; τό σήμα της ΐωοοφυλαχη; ύπη
  θέτει σιοατιώιης τις, δσιις ή ο 1<ανό; νά φάγυ μόνος όλόκλτιοο» μόσχον. Πε- θί τής άνιοχής χαί δυνάμεως τοθ σιο- μάχου «ού έ* λόγω σιοαιιώιου ίσιοι χημάτισαν ο! δυσπιστοΰΉες. "Οθβν τή παρονσία μαοιύοην χαί θε^τώ» ώ}ΐ σμέ»ην ήμέοαν ίιέθη ό μόσχος είς «ήν Τοάκεζαν πρός δοκιμήν έίν ή5ύ»ατο δ οτρατιώιης νά καιαβοοχθΐσΰ τόν μό οίον* Ό μόσχος είχεν μαγειοϊυθβΐ κατά διαφόοους «(ΐόπονβ δπα>ς βΐχβν ύποδεί-
  ξει Ο άξιπμαιικός. "Αλληλοδιαδόχως β-
  »{θβ»ο ο μαγειοευμένος μόσχσς δ δ
  ποίος χατββοοχθΐζβτο μέ θ^βΕιν Ιμπνέ-
  ονσαν άνησνχίαν είς «ούς στοιχημαιί-
  οα*«ας εναντίον «ου. Όιβ πλέυν εΐχβ
  φάγει «ά ιρία τέιαρια τοΰ μόσχου έ-
  πλτισίασεν Ισιαιιέοω; «όν άξιωματιχόν
  «ου χαί «ου είπεν: Κύοκ λοχαγέ μόν
  είνε νομΐζω καιοός νά έλθί «ό μοσΐά-
  οί, βιόϊΐ μέ αΰιά «ά δποΐα μοΰ δίνβιβ
  ιώοα χαί «οώγω θά μοΰ χοηή ή δοβ-
  ξις καί «αθόλου απίθανον νά μή δννη-
  βα νά χαταφέοω «ό μοσχάοι ΰίΐβοα.
  Ό σ«οαιιώιΐ)ς ώ; ΕύσννεΙδηιος βββα.
  άς Ανέμενεν «Ά τού παοοκβθδ ιικέοαιος
  Ο μόσιος. Έ*νοιΐ«αι διι «ό Ιπαιόλου·
  θον είν« γνωστόν δ» οί δυσπισΐοΰνιε;
  ώμσλόγησαν «ήν ήΐια «ών.
  ΉΒννάμεθα νά άπαοιθμήσημεν ηλή-
  θσς παοαδβιγμάιον καί σιοαιιάν δλό-
  χλτιοον δνομαιον «ολυφάγων, από «ήν
  άθ|αιόιητα μέΐοι οήαβρον βλλά νοιιί
  ζο|1βν π&ς ιίτβ (5ο»ειά «ά όιίγα αΰιά
  Ναραδβίγμαια διά νά μάθου» οί πολλαί
  δ»ι δχι μόνον σήμερον ύπάοΐουν πολυ·
  φάγο» «αί λαίμιργοι άνθοοποι άλλΐ
  καΐ είς «ήν άοΐαιόιηια εί; μεγαλυτέραν
  κλίμακα.
  Ι. Μ. ΚριτβΝΤακη«
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  Μετώκηθβν έν τβ 68$ Μ«λ*8«ζί-
  βο κ«Ι οίχετβ» Ιν «β α«λ»χλινιχ9
  Ήρ«Ηλ·(βυ Μ*0' έκβίθτον 10-12
  κβιΐ ίν τβ ΜλινικΘ χ. Πρινιανκκη.
  Η ΖαΗ ηογ Περνα
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  III
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Αλ(οι> 7,44 , δύσι{ 5,<4 ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΣ! Έμ:; κολνποαι^κεν ου μ πολίτη; χοοσκα- θουσβ χθέ; «Ι; κάηο α κεντρικόν καφενειον νά «βίοπ τή* χααία τού ό» οέ< >ίνι ίικιιο-
  λογημένβς ίκβϊνες ή οίκυίίσποινβ; κου δέν
  Μάμυνν άΐλη Βονλειά παβά νά παυαπονοΰν
  ται εναντίον τάν ύ*ηι;ε«ριών χοον χιΙ νά
  Ιοχ«β([ηνται ότι ύπαρχει κρίσις ύπηρε
  «βιέιν.
  • — Αύιά κου λέκε εί κεράδες μας «' Λ-
  «ού» έιώ βεοβσέ, 8ΐ»νΒ. Όπα>ς ίιοπν έα-
  θ]| τα πβαγματα, μέ ούιίΐν τή* άνιογΐαν,
  την φΐώχβιαν, την κακομοιριάν καί την οι¬
  κονομικήν σΐΒνοΐοοΒΒίαν «ής οίκοβμένης,
  Βέ< μόν λίτ», σάς χαοαναλή, ποιδς είνε ό ιύΐ«ΐέσ««βος θϊηιό.; Άϊ; Έκεϊνας χον βνάζει τό ψιομάκι «ο» κ ί «ά έξοδα τού σπιτιοό τοι! *£«σι; Έιβι κανίνας σας άν έ έδ ' άΐλ ιίοοησΐ1; Δέν μεϋ *έ«ε δμαις κι' ε»α ποάγμα; Ποιδς Θ»ητδς σήμεβα βγαζεητα §£ο5άΐϋΐ; Έγώ Ββ< £έαω καιΐναν. Καί σάς φίο»«> ηαβάΐειγμα τόν έιυτόν μόν.
  Άγοβ«(Εομαι άπό τδ κραιϊ ώς <δ β^άδυ γι<ΐ νά μποΒ'σαι νά τα φέοαι βόλτα καΐ νά βνολοα τα 8ΕοΙά μόν. Δέ» τα κατοοθώνω Δέν σνμβαίτει δμως «δ Ιδιο καί μέ τή< Σταμάταν, την ύ»η]<Τ|(ΐαν. Αύιίΐ ίχει τδ φαγΐ της, τδν ΰπ*ο της, *ά ρονχα της, τα πλνοτικά της, τδν π·βϊπα<όν της καΐ αοοαβαα»ιασ<ιχΑ της, καί σάν νά μή την έφθανον δλ' εύιά κου τα ίΐει έ(ασφαλίσρ, ίχει καί τδν μισθόν της 400 8οαν. τδν μή- να κου τόν βαίει σΐήν Γβάχεζο, Άλλά ποίος άπδ μάς, έβεέ κου τα Ιέμι, έχει ε· Εασφαλίστΐ τα πο6ς τδ ζήν καί βίζει καΐ στήν Τοίπεζο; Ποιό,; Καί <ΠΒΐ1ή κανβΐς βέν *οϋ άχαντονσε. »Ρ Ιδη τοθ ά- οί α —Κρίσις ύοηοΕΐρΐΜν, λέν». Κολοκύθιο! Κρίσις... άφβντιιιώ» βέν λέ»β καλλίτερο; ό Πί ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ «ΑΕΩΝ» ίκΑοτητ ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθείαν διά Πιιραια—Χαλκί- 8α—ΑΙδοφόν—Βόλον— Θεοσαλονΐκιιν. ΦΩΚΙΩΝ ίκασιον ΣΑΒΒΑΤΟΝ μ. διά Ρεθυμνον—Χανιά—Πει- §αιβ—Χαλ*ί8α—Βόλον—ΘεαααλονΐΗτιν είς Πιιοαια ΐαοάμαια ΕνριάχΙίς). 'ΕνοΐΝΐάζβται οίχΕα (Ι; Άκ—Ταμκια καΐ οαπλΒύοαις οΙκίας κ. Χα>δίνου άπαρτι-
  ζομένη άηδ ίνα ίσόγειον βωμάτιον, Βνο
  άνώνεισ, κουζίναν κα· εξώστην. Πληρο
  φορ(αι κα|]ά <φ κ. Έμμ, Τριαματάπη ή Έληώτη άπχοποιφ Άν—Τάμπια. 1 — 4 ΤΑΥ ΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ —Τα δϊβιρατοΰ γβτικός Ά τώηος Καττάνεο ιίς τον δτνον τού ««ποίον γνωσΐόν [♦ρία, άποθανίντα πρ4 ιίχοΓ διχοΤος τόν σκνεβιύλευβε νβ «όν «λότ,ον» τρείς ωρισμένους Ό ιργατης ίξϋπνήιιχς Ιαπευυε νά γοράσΐ «ο: δπΒδ«ιχθέν«*ς άριθμού; δποΤοι πράγμϊτι ιίς την γενομΙ «λήρβοιν έκίρδιβαν χαί άπέφερον τβν Κατιάνιο το ποσδν τβν ίόο "" δοβν λιριττβ'. Λίγεχβι 8« πρό δ τυχηρος ιυτος εΐχι χιρδίστΒ χον ποσόν έ"ττ(ρη; μέ τρείς τού; βποΕοιις είχι> Ιδη καθ*
  —θηριώδης έκδικητής.
  Είς χυρικίς ιίί Μπίγα τ«ίς Πΐ
  γαλλΕας 6 ίμϊτι Αντώνιος Μίττο^,
  ΐτολυθιΐς έκ ι*ν φυλακδν, άφοθ έξίΐισε
  ποινήν δι* κλοπήν ιίς δάρος έ-ός γΐ'το-
  νίς τοι». μΐτίδη είς την είκίαν τούτου καί
  «όν ίφίνιυοε δι' δπλου. Ακολούθως '
  χακοθργ ς ίφίνΐυσι την μητέρα κ αί τ
  αδελφόν τοθ θύματδς τού χαί καταν
  γώ > είς την οίχ'αν «ου, άφοθ άτιεδ »ξεν
  . ίχιΐθεν τ* τέκνα τοι* ώχυρώθη ένχός ε¬
  νός δνματίου τοθ διυτίρου δρόφου άρ
  νούμινος νά παραδοθ) ε!{ τή ν άοτυνο
  μίαν. Οί χνρονύλαχις ήναγκααθηόΐαν νά
  άνοίξουν πθρ εναντίον τού, άλλ' δ Μ£τ-
  «ος άηήτηη φ.νιάίΐς δύ3 έξ αυτών χαί
  τραυματίοας πίντι Τέλος 8<βλΤ)ματθν Ιπλτ]ξιν είς το μέτωπον χΐΐ 8ταν οΕ χ<ο- ροφύλακις ιίσήλθον έντός τοθ δωματιο τό- ιδ,ον νεαρόν. Όλίγον πρότερον ούζυγός «ου ή ό ποία χατά την δίκην εί χι χαταθΐαη εναντίον «οθ συζύγου της, φ βουμένη την ίκδίχησιν τούτου, είχεν υύΐοχτονήΐτ] χριμαοϋιΐοχ ακδ Ι* δέν δρον. ΔΗΛΩΣΙΣ "Εφημερίδων (ΒΒΕΚ— „. Ζοιιράρπ). Άπδ σήμεοον οί Αθηναϊκαί έφημεβ'&ες Αθηναι «ά Νέα—"Ανθαωκος—Βήμα—'Κλ- ληνική—ΈστΙα—Έσπεοινή-Ποοοΐα — Άρ- μινική—Άθλητικδς τύπος- θιατής—Παβ* λάν—ΊΙτ Τοκ—Άστοο-ΈΗΐθΛήμη— Νανΐικά Χοονικά καί λοιποί θά παιλέϊνται σΐδ Ποα κτοοΒίον μας Ε Β.Ε.Κ.—Χ. Ζρνοά0η Ερε οπαλεϊα οτά Πεβίπτεοα (Κιόσκιο) καί άπδ τούς νίο« ς έφημεοιδβπώλας—διότι πλεΐστοι τώνπαλαιέϊν ίξβΒιώχθησαν «ού πραχτοοείον. Τδ Ποαιιτορεϊον οά; χαΒακαλΐϊ νά κβ<>'
  μηΛεύεσθβ τής έφημεοίίΒς σας φανατιχό
  άπδ «δ Πρακτορείον, Πε^ίπτερσ, νέους έ-
  φημεοιβοπώλας Βιά νά ΒιαβαΕπτε νέα μόλις
  Ιλθονν βλοϊα κα( δχι κάθε 10 ήμέβας βπεις
  Έκ ταβ Π&α«τοοε(ον ΕΒΒΚ—Χ. Ζον
  .—ΚρεαπωλΒΪα. Ι —10
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ
  "ΑΡΟΤΡΟΝ,.
  Καί πωλούνται παρα τώ.άντιπροβώπω
  Γ. ΙΩ_. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ
  Άντί πάσης διαφημίσεως ύπάρχθυν τα
  θαυμασία, τα καταπληκτικά άποτελέσματα
  τής γενομένης ηέρυσΐ χρήσεως.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  1»!
  ΎϋβχρίΜβίν μ«{ 6εειρο6μ·ν Χνα *« βι« τβθ τοπβυ
  βίομίς μ«« ε»χ«ριοτι«( κρός τβ «ΕΟΜΚΟΝ ΙΔΡΥΜ*. ΑΣΦΑΛΕΐαΝπ
  Ρώμηϊ 6»4 τίΐν βμΐοον χ«ι ηρέβυμον ηληρΜμίιν (|μϊν οραιχμ&ν εκατόν »ι-
  λιάοειν (δρ. 160.000) βι' «η(ζπμ(»ο(ν μ~ συνιπιΐβ τβθ βανατου Λυ π«:
  ύί ήϊφαλισμίνβυ μ«Μ«ρΙτευ σνζ»νβ« Κ»Ι κοιτρβς μας Γ(Νρν(θν Δβσκαΐ'
  η *«ιβομρβντβ< μιτβ εΐκβοβήμΐρβν Λπ4> τής ΰ«ιβγραφής τβυ «βββλιβτι·
  βνμβολαίο» τβ». * '
  ί
  μβ
  ΊοιβιιτερΝς συγχαίρομεν χά) εύγαριοτβθμεν τβυς έν Κρήτα Γ«ν ΐίοά
  ΚΤΟΡ«( Τβϋ ΕΦΝΙΚβΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΕ ΑΣΦ*ΛΕΐαΝ τβ ΓρββΐΙβν τβν ϊ
  κ. Μβΐίράκιι 6ι« τβ ·»ν»έ( κοιΐ αυθόρμητον ε~νβια·ερον τειν ν' βπβΓηιιι!
  «β&μιν τβ ουντβμώτβρβν. Όμο(Μ« εύχαριατουμΐν ηαΐ τβν 'Βκι9εεΜητ*ν
  της 'ίτβιρΐβς «αντας Η. Μηνάν ΝαρΝάκην. »·"ΐ«ιτΐιν
  Έν Άρχαναις «0 3ο Ίανβναρ.β» 1932
  ες
  Αι* εαυτήν κοιΐ
  ΙΗ1Ι
  _Μ_. ®1 «ο«·ριβτββντες
  ΧΗΡΑ ΜΑΡΙ Γ ΑΑΧΚΑΛΑΚΗ
  »ς έπίτρβηος τ»ν άνηλΐκιιν <«κν«ν της. :^——— |___ΚΟΙΝΩΝΙΙ<Α ΚΙΝΗΣΙΣ!.— Μβ«' όλιγοήιιβοο* *ν Άθή. ναιβ θιβμβνή» έ«α»ήλβε π·ρ>χθές ό σ«υπα.
  λίτης μβγαλοβιομήχβνος κ. Στνλ. ΤζβΒ.
  ΐΕάκης.
  -Έτΐσης έχονή^βε χ«έ; έξ Άθηνεεν 6
  κ. Ζ»χ. Μαλι«ούτίβ «*>ς μηχανικός το«
  Δτιιιπν μα(·
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— ΜόΜς σννεβχδμε-
  νος έκ τον «αςά τδ Βοαχιίσι αϋιθΗΐντκι·
  κου βνστνχήματβς τον σαμΡαντος την 7ην
  τρέχοντος «οί τδ ύπι.ϊον παο ολίγον νά
  πνηοώσωμεν μέ τή» ζωήν μας, σπεύδο) νά
  εύ/αβιστήσω την «ύγβ*βστατην κοινωνίαν
  Νεακόλβεις Οιά «δ ένδ»αφ«βο» «ού έπέβιιξε
  ΙΒιαιτεοως δέ «δ* κ. Είσβγγβλία, «δν κ. Ά·
  στννόμον «αί τοΰς «π' »ύ δ» *αιηοα)ί».ακ»ί.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Το«·Υ"·όν Βοστύχημα ί«η.
  £■ Ναιρίοας την οΐκογίνιιαν τοϋ συμπολίτου
  οταφιίομεσίτου ν. Κ. ΠαιτάΕονλοιι διά
  «όν θανατον έν Αθήναις τοϋ κροαφΐλοβς
  βΐβϋ «αί ββίλφοΰ αύ>ε·ν Μιχαήλ Παπά(0·
  γΐοβ φοιτηΐκίΰ. Σί·μμεβ»ζόμ·«οι τή» οδύνην
  τάν γονεαιν άβιλφέιν καί λοιπειν οΐκείαν
  τοϋ μβτασ<άντοί,<ίπβυθύ»ομ«ν αύτοϊς.βεβμά σολλαπητήρια. Γύρφ στήν ηόλι μας. ΧΟές «πΐ τελονς έϊνπνήσβμεν μέ τή» Λοθητή» ββοχήν· —Ή ξηοασία, κατά «άς βεραιωσΒΐΐ ά- Υθοτώ» ίκ Μβσσσβάς, ήρχισαν ήϊη νά Να· τασ<βέφΤ) τα σιτηα,ά. — Άλλά χαί γβνικώτεοον διά «ήν γειορ· γία» βέν ήτο ώ^έλιμος. —"Ας «Α.πίσωμεν ότι ή ββ°χή θά έ£ακα· λονθήοΐ). —Διότι χατά «ούς ίνβ.αφερομίνοβς χβΐιά (εται νά *ξβ·ολο«θήοΐΐ. — Άχό-·ά γενόμβνα μίχοι τής σπγμης Καλλιστβΐα δέν φαίνβιαι Ινανοχοιημένον τδ κοινόν των πόλεων βϊς «5; ίξελέγηααν αί βιάφιιροι «μ[(». —Τδ πςά/μα έχδηλσϋται τουλάχιστον, βϋ γλώτ ως εί; «άς στήλας «Αν οΙκ·ία>» έφη·
  μεβίβαιν.
  — Υποθέτομεν διι ή δνσαβέβπιια ού;ή
  ιΐνε βικαιολογημένη εάν «ρΐνωμεν καί άηδ
  «άς εΐκόνας «εϊν άνοδβιχθ*ισ·ιν καλλο*ε*ν.
  —'Ιβχββά κοθσσφαιοιχή ομάς «ού Ήβιΐ
  κλείον θά επισκεφθή ιοατ' αύιάς «Α
  Χανιά
  —Είς τα όποϊα χαΐ θά βώση μά«{ μετά
  ομάδος τέόν ίκβϊ σαιματείαιν.
  — Αύιδ σημειοί οονάΐβλφος τε»ν Χανΐοτν
  χωρΐς νά σημειοΐ συγχαόνηςέάν ή εν λόγφ
  ομάς θά γίνη «·ύμ·νώς ββκτή» έν Χανίοις.
  —Μετά «ήν δημοσιευθείσαν χθές α·
  νακείνωσιν τής ΊΒ(|άς Μη<|ΐοκόλββ( Κοή ής. ΠρΙ «ής διενεβγεΐας «Αν Ινοβιακών ί- κλογώ». —Άποκαθ(σταται «ό Ι«οήΙα)θένέ{ 'βΐλης στήλης ίτΒιαφέρον τής Βημοσ(ας γνάμης. —Διά την ΐαχοτέοα» ένεβγιιον «Αν έ· κλογειν τού (αιν. —Της ό «οίας ή σημασία ώς απεδείχθη • έ» 8ιαφ«ύ/ει την αντίληψιν τής 'Εκπλη- σιαστικής άοχή;. 'Βπαοκεΐϊ άχασχολαομένης μέ ιή* άρ- ν έφσβμογήν «οβ νέον ένοβιαπαβ νόμοη. —Τβόμος, ά»αΐριχίλα,φμ{κη, οΐμαγή, κα· κομοιριά εί β ή βΐσις «06 κινηματογΒαφικο6 «ολοσαον: «Στο βατικδ μί<ωπο>.
  —Πι»ύ χβεπ·ι νά Ι&ή δλο τδ ΉβΟΜΧιιο
  άπό τής προσεχοϋς Δευΐέρας είς τδ θέα-
  ιν Πανλακάιιτ|.
  —Εΐνβ μΐο ζω»τα»ή άνο)χαοασ«ασις «αί
  β^εστάττ) άπ6 σιβα«ι·>«ΐΗής απόψεως
  ά*ιΐκό*ισις (βομβΐ^θιομοΙ, διαβάσεις κμκα-
  βάζ έξοομήσβις έκ χααακημάτων, ά·,ώ» μέ
  «άς λεγομένας μαχα(ραςέΝΗαθαβΙσΒαΐ(ΗΛ.π).
  —Τοϋ λ«σσιλΙο« εκείνον μααελεΐαν είς
  »ή» φρ'ικτήν Νόλασιν Νόν ίλέγετ· «Δντικδν
  μίτωχον».
  ιαινέβεες ίνΒιαφέρον εί»· «ό μέοσβ
  «ής «αινίας «δ άφορειν τος κοινωνικάς όν
  νεπείας τοϋ πόλεμον.
  —11 έ «ήν τελευταίαν άΝΐ«αβ*ασ(αν «οβ
  καιβου ίσημιώβησαν κάλιν «ά σΐεβεότνκα
  κροΰσματα γοΐππης.
  —Έκβεββατώθησαν Ιτσι ο.κετοΙ ανμιισ*
  Ιΐται.
  ϋ Βέν έφΒΟνιισαν «ά ΗΒθφνλαΐθοβν
  ί ίΕε»ολτ*θη<α» τίς ώα,ες φαΐνεται κου δέν ββεχε. —Ποβά «& δτι καβήλθον αί κυρίοις χαρ/ τοπαικτκοΐ ημέραι τον χρόνον. —Όβ'ομένοι κνκλοι ο·νιχ(Εο·ν ά·αλ· λοιώτ>»ς «άς ονγκινήσεις τής εΐ||αο(νης «ρα·
  κεςης.
  —ΜιβμοΙ μαλισια άχδ τοΰς λν λόγτρ κ«·
  οβς
  οβς.
  -Είνε «ελεΐω; ««ρωιΟΒτΐβ·.».
  —'ΕΒθΙχθησαν βέ μέ «ά μοότβα β«6 χεΐβ'
  «Ι ίκειίή τό ίκαμε ό βιόβολος.
  —ΚοΙ έκέβθισαν άοκεια μι·βοΝθθά ·1|ν
  ατοχΒονιιΙ
  οχΒοιΙ.
  -Νά *ονμ« 5*ι «ό Ρ»οίν
  ως «δ «έλοςι
  Ο ΡΙΛορτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΫΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  θ.
  ΦΙΔΑΝΘΡΒΠ1ΚΟ2 2ΓΑΔΟΓΟΣ
  ΚΓΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛ1Ι0Γ
  Πρόσκλησις
  Καλβθνται πάνχα χβ μ|λη χ4)ν ηρββί
  χ<) Κυριακήν 17 τρέχοντος μηνός Ίχ- νουαρίου χαί ώ?αν 10 50 π. μ »!ς Γΐ νίκην Συνέ)εκβιν έν τ? βίθούση «0 Δτιααρχείου. θίματα. 1) Αϊγοϊοοία τβν πεηρβγμένιβν; 2) Άρχαιρεοίαι νέοα Σ^μ6ουλ[οι·, Εν Ήρακλεΐφ ^ 13 Ίχνουαρίοΐί. 1082 Μ ( Εμ το€ Γραφβίον Ο Συσσκίόν)
  ΑΝΟΡΘΟ-Ι-
  ΑΝΟΡΟΩΙΙΙ
  2ΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΈξαπΒοιχοϋ ϊτησία ΔολλαΌια 10.
  'Αηαααι «Ι αποδείξει; ουνδρομ&ν χά
  βημοαιεύσεΝν φέρουσι αιτοιραιτητΝς την
  υπογραφήν τού Διευθυντού χαι Ιδιο
  χτπτου τής «Άνβρθύαεβκ».
  Ήράκλβιον 15 Ίανουαρίου 1932
  Ι_Ι ΑΓΓΛΙΑ καΐ ή Άκερικι, κατ'
  ■ * ημιεπισήμου; πληροφορίας,
  Ικδηλώνανται ύαέρ *ήο Γβοκανίας.
  ΈηΙσης 6 Μουσσολίνι άρθρονοαφβϊ
  διά τάς Γβρμανικάς ποοτάοβις καί
  τίθεται υπέρ αυτών. Έν τφ μβταξύ
  άνΐκδήλωΐοι παραμένουν Μόνον αί
  προθέσεις τής Γαΐλίας. 'Λλλ' είνε
  ίοαγε δυνατόν καί αυταί κατόπιν
  τής τοιαύτης «ροπής τής κατασ«ά·
  σ*ως νά μή χαλαρωθοΰν καί νά μή
  συνχβονισθούν μέ τάς πκοισεάσεις;
  "Ιδωμεν »έλος πάντων πσύ θά κατα¬
  λήξη ή συνκλονιστική αύιή διά νόν
  κόσμον υπόθεσις.
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ τού πρσΐξοφλητι
  κου τόκσυ ανηγγέλθη χθές
  ότι δέν θά <πηρ>άσ0 «όν δανβισμόν.
  Την έν λόγω ευχήν διετυπώσαμεν
  άπό τής Ιδίας οτήλης ποσχθές καί
  είνε ικανοποιητικόν όιι «ό Κράτσς
  φαίνειαι άποΜλΙνσκ πρός την άνάν
  κην «αύτην «ού παραλληλισμσύ δ
  πωσόήπστε «ής αυξήσεως «ού ηρο
  εξοφληΐικον' «όκου, μέ «άς περισίά
  σεις. Άπσμένει μόνον νά καθσρι
  σθ# ειδικώτερον πώς $ αίτησις «ού
  προεξοφλητικοϋ «όκσυ δέν θά έαη
  «ούς δανεισμσύς.
  ΟΙ ΓΑΑΑΟΙ διά νά μή καθυ-
  βεερήσσυν άλλοτε την Γερμα¬
  νικήν αποζημίωσιν «ήν οποίαν α¬
  πήτει άΐέγκτως ό Βίβμαρπ, έφθα¬
  σαν νά δώσουν καί αθτά τα δακτυ-
  λίδια «ών. Έκ παοαλλήλου απεδεί¬
  χθη μέ «αθηματικούς υπσλογισμον;
  ότι αί μέχρι τούδε πληοωθεϊβαι
  Γερμανικαί έπανσρθώσεις δέν κα¬
  τώρθωσαν νά άπσσβέσουν κ ά ν σύδέ
  «ά δαπανηθέντα διά την άνοικοδά-
  μηΜΨ «ών κα«ασ«ραφεισώ> Γαλλι¬
  κον πόλεων καί "τι)ν αποζημίωσιν
  •ών μνριάδωκ θυμάτων πολέμου.
  Είς >ό παθητικόν άλλως %β %ής
  Γ$ρμανίας οί οίκονομολόγσι όλου-
  «ού κόσμου καταλογίζουν πρω«α'φα·
  νεϊς σπατάλας «ών μεταπολεμικάς
  9ης πνβίρνήακων. 'Λς έκ ·ού*συ οί
  σπεύδοντες νά έγκρίνουν «ό Γερμα¬
  νικόν χρεωστάβισν δέον νά άναΐογΐ
  ζωνται καί όλα αύτό, ώατε ή κρίσις
  νά μην άφίαταχαι κάπστε «ής πραγ¬
  ματικότητος καιά τρόπον πλέον 9
  προφανή.
  ΣΧΟΔΙΑΖΈΪΑΙ ευμενώς 4
  προχθεσινή δήλωσις «ού κ.
  ΤσαΑδάρι; βτι «όν Βενιζέλον άναμέ-
  νει μία.ΐη Νοεμβριού. Τα σχόλια
  Φυσικά άνήκουν είς «ούς άντιπολι-
  «ευομένους. Λύτοί άλλως «ε είνε καί
  οί σχετιζόμενοι μέ «ήν 1 Νοέμβριον
  Ιργφ καί λόγφ. .Άλλ'έρω«ά«αι;Δια«1
  ι) τόση εύμένεια πβός τόνκ. Τσαλδάρτ/ν
  καί **)ν περίφημον δήλωσιν «ου; —ί
  νέ τυχόν ακριβώς 9 σχβδόν ακρι¬
  βώς; Δέν «ό πιστεύομεν. Καί δέν «ό
  πιστεύομεν διότι τα πράγματα καί
  αί καταστάσεις είνε άκρως άντίθετα
  πρός «ατ)«τ/ν καί μάλιστα τήψ στιγ¬
  μήν αυτήν. ______
  ΤΙ ΝΑ είπη κανείς καί διά τάς
  δηλώσεις τού κ. ΤααΙδάρν 6-
  σσν άφορ$ «ά οίκσνσμικά μέτρα} Ό
  άρχηνός των Λαΐκών δταν εισήχθη¬
  σαν «ά οίκονομικά μέιρα είς «ήν
  Βουλήν έμΐινε σύμφωνος δι' αοιά
  καί ουδεμίαν διετύπωσεν άνιίρρησιν
  —Μβοχϋ'ίς δέ μόλις — έξυπνήσας
  Φαίνεται έν χφ μεταξύ—ετόνισεν
  ότι «ά μέτρα «αΰ«α όχι μόνον άνω
  «ελ0 είνε άλλά καί έπιζήμια/ Καί
  θά έχσ «ήν αξίωσιν φυσικά δ κ.
  Ισαλδόρι,ς νά «όν πιστεύουν οί ά-
  κούσντες αύίόν έν Μακείονία καί
  αλλαχού ΆΙΧ' οί άκούοντε( θά Ι
  χούν άαφαΐύς καί «ήν μνήμην καί
  >όν κοινσύν νούν.
  ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε.
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΣΑΜΟΥ
  Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗ πρα>ί ιό υ«έρο-
  Ιθ· θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΕΡΤ Α»
  Ταΐίΐυιος 19 Μιλλίαιν. Διά Ρεθυ¬
  μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αςριξις Πει¬
  ραια1 «,οράγματα Δευτέρα;.
  »Ι^ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  . Νο 61.
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΑΝΟΡΘΟΚΝ»
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΗΕΟΪ Κ1ΟΙΡΙΣΜΟΣ ΤΒΗ ΤΗΛΕΓΡ'ΦΙΚΟΗ ΤΕΑΟΗ
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερνηαενς
  . 'Αξ.βτιμε κ. Διευβυντα τής «'Ανβρ- *«η»»β<"««η, τό κάτωΒι δ-άταγμα Ιν θώσεΜς». αχεβκι μέ τας τηλεγραφικός αντκκο- ΑρΜ*ιά 8ΐ]!ΐο0(εύματα βνονν τΙΙη χαοΒ' -«β* ·»λ. · χ χ ί. με0?βρ5"σα*ίάίέΕβ&ταηίβλαεΐΟμ3«α»« τηλεγρβφήμβτα ώηόχίι'ντεΓι είς τελβς 50 ί-γε&;,?ς·*8ΟΟ"οίβί χ&¥ Ε"α{οχα- -?"-ν--^"----.δΙ--.ι.?-!"~ιιΛ: στόχον «αί 8 διαθέση» ιήΐ αυτόν «τόν μ,λοό* γ>ό την αζή
  ής 6 «ών έμπόο-ν άγοροζο}
  μίνης «οσότ-ος έλαί-, «Ι τ(«οτ. Τλο.' ,Τ*
  Μόνον, μ.α Ηα00.μία λ<Μ... ««άβ. μαοαγ'ΐΙν· «ός «όντε το« ο,ίρνε, τα «,λΐκ,ύίια.. Ι Μό κρός Θβοϋ οί Ηύθ.οι αύ.οΐ βέν -Ι- λογΙΕον«αι λιγάκι καί έμά« ΐού; έλ Ι *{'>
  ^
  Τβυ «Ρθββ»τ·υ ι»νΙ·«> Τ«λοι»«
  Ρ«ΧΙ»»ς. Μ* «λάχιστβν 2ριβν «Ισ·
  « τβδ τ4λ·« ^ λίξϊΜν.
  «λεγραφ*μ«τ«. ταυτα βίον να
  σ»ντ·τ«γμ*ν« α.τοχλ.ιστικδς εί;
  ·*λβνικ*ν γΜ~·ν. Η εηΐβοοκ
  ^ * ^ ι μίχρι της
  εης
  ίμά ο^.ύ,
  γς;
  Σεβ. Κ«βέΟνησις έν
  της νά βοηθήση «
  η κβ(σ.μον οί«ονομ»ιιήν
  βΐΐσχδμαοτ,, έζή,ηοΒ την
  τής βο»λής καί κα.ή~,ο..
  Δ.ό<αΥμ<. μέ ώίΐομίνην «.μή, ■«λήο.ως «οδ έλαιολά&οο κροθΜοιν&ς, χορΐς νά υπο¬ χρεώνη κανενα ίμποοον νό άγοοαΐο ο' αυ¬ τήν «ήν τιμήν, ακριβώς για να μή τόν Εη· μι«σπ,«α1 με μιά πο*ς «ούς ύ ό Ούοΐμ1βιν β$6ιχίιν ίνδΐιξιν δόνβν- τ*.'.νββ «Ρ'λ»μβ*νουν. ο^.ύ, 'Αρβρβν 2.- Τ« έν γεν.· έθε·Τ<ΡΙΗ« παν ™λ·νΡ«φΛμ«τ« τ« Η«τ«τιβίμΐν« κατά <ξο«σ.ο·ότ«|σιν! Τβ; *»*·««*« Κ·βΜί ««·» ««τ*ι τβς ν» ^Ν ΰ έ ή Ινα ΝομΧΓκον "τεριναςϋραί έχάστης ήμίρ«ί-1 10 μ. μ._- λ««ΙΤ«ν δι' εκάστην διαπμΜμίνην λέξιν τ«0 ηαγΐου τέλοος εκ μιάς δρ«χμης μέ ίλ&χιστβν βΐαηροικτιβν τέλος 14 Α*?«»»ν. Τα τηλχνΡΜφΑμ*** ταδτα ίηιίιίβν- τοΐι έντ£ς τής έκομίνπς «ρ&ίΐιχί. θύββ- μίβν (Ιδικήν |νδ«ι{ιν ούν*ντ«ι ν« ι»· ριλβιυβάνουν. Άοθρβν 3.—Τα ίν γίνΐι £σ·ιτ·ρΐΜ& τηλενβΒφήμβτα τα κβτβτιθίμβνβ βκβ· τΐδπιτβΓί καΐ κρβοριζόμεναι διβ γρ«φ·Ιβ «ηέχβντοΐ ίλνττον τ«ν 25 χιλιομέτρε·ν Μβτρευμβνυν »Ις μηκβς τής γραμμής <&· πβλαμβ4ν£.υν έκπτώαβκς ακό τ&ν συνή- ί«ν τβλ&ν κατά 50 ο)ο. Πάσαιι «Ι ΐΐδικοιΐ ενδείξεις δι)νοτντ«ι νβ χρηοιμοη·ιηβο&ν (Ις τ* τηλινρ·*Α* μ«τ« ταυτα. Τ« τιμςλόνι» έδέχθα μ «Ι Α «*Ηοτιρν» δι» τής έντός τής Ελλάδος νραιμμαι(. Έηίοης 6ρΙζβντ«ι τ» τπλεβ»ινι>«4 τέ¬
  λη όΤ άχτΐνβ 10 χιλιβμέτρνν είς δραχ¬
  μάς 4 άνβ τρίβ λεκται.
  μπ μ μ ος «ούς χαΒαίωγούς «
  χόσχΐσιν, ότι δχοο δ«ν ■αρονσιάζονται άγα-
  —Ό δ^)ρισμός δημοδιδασκάλου·
  Ή Γενικη Δ'βίκηοις Κρήτης δι* έν-
  γρβφου της πρός την Νομαρχίαν γνεί-
  ρασΐαΐ Ίίμκοοοι, ή Κυβίρνησι; θέλει οοχ(- οίίίι &** ουνΐοτήβη είς τβύς χ. Χ. "Επι
  σε·. νά αγοράζη «6 λάβι μας ο:ήν όαισθεϊ· Β<Νρητβς ΔημοτΐΜΜν ΣχολβίΜν βπ»; οαν τιμήν. Ι τβθ λοιπού προκιιμένου ν» κΐΐηγηβώβι Πρός τί λοιπόν αύ'ός ό δημοσιογραφΐ- τ*ν διορισμόν δημοδιδοιβΜ&λ«ν έχνσιν κός θορυβή;; Δέν θέλεις κύαιε, νό άγορά- ί»α" οψϊΐ ότι δέν Βχ ηροτιμ&ντ«ι πρός ίΐΐς )άϋ.; Κανείς Βέν Γ έ ύποΐρεώγει. Δέν διβρισιΐόν ηβΐ Εχοντες ηλίΐον* προοοντ» βχχς νά κάνης τίποτβ. θέλεις πάλιν νά *«' °ό μ«τ«{ύ τούτειν β! όντες τέκνα άιοβάΙη<,; θά άγοοάΕτις μέ «ήν ώοισμένην ηοΐυτέκνειν γονέ*ιν, ηροσκκτβιι οΐχογε· χιαήν, άλλως τε ΰπεχεις τάς ευθύνας τοό νεΐβν κλπ. Οιαταγματος. Μέ άίΐα λόγια: «Όποιος Βέν θέλει «ΐύποος, σιό χαρκηθειδ Βέν χά·»». Δέ ά ά λό ύ ί ί Δέν μάς ηάνονν λοικόν ού «οί οί κυρίαι «ήν χάριν, νά μάς άφήσονν ήιοχοος, μό¬ νον μέ τόν θόουβον, π ού κάνυον, κυττά- —Τα τέλη ϋπβρημβρίας. Ύπό τοθ ύηουργοδ τβν οικονομικήν κατηρτίσθη κ*' δημοσιεόεται διάτανμα - . . ------- δια τοθ όλοίβυ τα εΙ( χλειστοΰζ η ά" Εουν νβ μας α.ίβο«ν οτή βύσηλον θέσιν * νβ,ΚΤβύ5 κώρβυς τοδ τελ«νείβ» Πειραι- που ίοχεται τδ καιδΐ μεταίυ λοβχούνας κοί 6ί> ίνοιηοτιβεμενα ίμπορεύμ«τ« 4«αλ-
  μαμμηι; Εμείς *γιι έζητηοαμΒν την προ-. χβ00βνται τβν τελβν 6κερημερί«{, τα
  σταοίαν μας α*ό την Σεβ. Κΐ)βέβντ|θιν παΙ^,,βΐβ, 8ΒΜί Ββ έ{αχολουθΑαο»ν είβηρατ-
  ·γ·
  μς μ κοί είς θέσιν νά «ά κανονί¬
  σωμεν μαΕΙ της, μιά χοΰ εκβίνη 2δει£ε την
  καλήν διάθεσιν νά ένθιαφββθό «όσον Παΐρι-
  χά γιά μάς. Έμβϊς δηλ. πού βχομιν «Ις
  ψ^ίοβς, Θά β^ούμεν καί «ά κτένια.
  Λέν 2-άς φταίει ό Μ. Κοκκινάχης! Εμείς,
  χ*τ»λελειμμ«νειν (Ις
  —Ό φόρος δημοσίων θβαμάτκν
  Ύηο τβδ υκονργείου τβν βΐκονβμ-
  κ&ν χ«τ·ρτ(ζ·τ«ι τό σχέδιον τής δπ*
  ού τόν ίχομβν Άντιποόοωχόν μας, εμείς μοκρααίας δια την ενοικίασιν τοδ φβ-
  τον τό έζητήοαμεν καΐ γιά τ6 χαΐήρι μας ί ρθ> τβν δημοσίϋν θεαμάτειν διά Την
  προσέχη οικονομικήν χρήσιν.
  ίμϊΐνβ Κ3» τελεντοΐας στάς Αθήνας, δπας
  όμολογβϊ οτ& ιθβσινό «όν δημοοΐεομει ό κ.
  Κβή
  ίίής
  ην στιγμήν δι μάλιστα ποίι έννοιύσαμβν
  , βχι κοί «ά σκμφέροντα «εεν κ. κ.
  Ααβεμκόβαιν έ£υπηοετοήνται διά «οί ίοίου
  Βιατάγκατος καλυτέρα άπό «ά Βικά μας,
  οέν ιιάς μκνβι καιρός νά περιμένωμεν «ήν
  βΐημιον διάθεσιν των ϋαιολάβων «ών έμ-
  6 γιαιΐ εμείς πειιάμετ! Πολύ Βέ χβ·
  ώ κου εύκαΐ(/(πς Βοθείοης,
  ηθφρηημεν κοί «ήν ΰκαοΕιν Συλ-
  λόγον «μπόροον έγχοββΐων Προϊόνΐων, έβι-
  καιούμκθσ, νομίζομεν νά μή βύρεθέιμιν έν
  έ οέ μιά τέθια ά προθυμίαν βκ μέ-
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Τράπιζ* τής Ελλάδος φ
  γι<6σιν ίνίίαφερομίνιον δ;ΐ ίφεξής αίτη σις πρός παροχήν ουναλλάγματος δι' ιίιαγωγήν Ιμπορευμάτων είτε τα ίμτιο- ριύματα τκθτα πρόκειται νά ηαραγγελ· θοθν είτε τβθικ ιδρίσκονται έν π)ώ ή άφίχθηααν ήϊη ϊέν θά γίνωνται «Ο λοι- πεθ δεκταί εάν Ικτός των χαθορισθένκον Βους ού ών. ' 'Εμμοχν. Γ. Ταμιτβκάκης Οδ «όν Γεωογ. Μοχοΰ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤ9ΓΡΛΦΟ; ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΡΟΤΪΚΟΗ ΒΑΛΣ όμιλοΰβα καί άδουσα 100ο)ο μέ τα άστέρια τής όθόνης: Την τσαχπίνα Τόν γόητ« Καί τόν διάβημον άρτίσταν Ι Αναμείνατε τόν ύπβρκο- λοσσόν: ........ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΈΤΩΠΟ. &πό τής ήμιιέρας Τραπίζη; δικαιο- λογητικδν δέ' συν-δίδωνται *λΙ υπό πΐ- στοποιήαΐως ά^μοδίου ΈμπορικοΟ Επι- μιλητηρΕου 5περ μετά προτς-γούμΐνον I- λεγχον χαΐ υπευθύνω; θέλει βεβαιοί «ρ6· τον δ π 6 αΐί&ν &ομϊ κατ' έηάγγελμα Ιμπόριον είς Β άφ~ρ? αίΐίύμινίν είϊο; ϊιύΐερον 8τ: 6 »ίιω»ίέ/ Ιχει άποθίματοι έχ τοθ αίτουμένου πρός ιίααγωγήν έμ 'πορεάμχτος διισανάλογα πρός ομνηθή ; κίνησιν εύΐ&Ο, τρίτον 8ΐΐ βίτεύ>ενα
  τίοιί είναι &·άλογχ πρός συ.ήθη κύ
  χλον έργαΐιδν αί τοθ ν τος λ»μβϊνομίντ)ς
  ώ; βάοεως εμπορικάς «ινήοεω; αύιβθ χά
  τα παρελθόν Ι(ο(, τίταριον δ» σκνήθης
  'τρόιιος ττ]ς Ιμπορίοις είσαγομίνου εΐβους
  'ΕικαιολογεΤ ιί3αγ»γήν έμπορεκμκταν
  'χαβ' 8ν χρόνον αίτεΐται αθττ]· πίμκτον
  - Ετι !έν δφίσταναι μεγάλα άποθέματα έν
  ■ω τοηφ έκ τοθ αίΐουμίνου εΐδαυς χα-
  θ.αΐ6ντα άίικαιολόγητον οίιουμίνην εί
  σαγωγήν. Τοιοθτον πιοτοποιητιχόν έμηο
  ριχοθ Έπιμιλΐ]Τ7}ρ[ου προκε;μένης ιίοα
  γ^νή; πρώ:»ν 6λα>ν ώς χαΐ μηχανημά
  | την δέν άπαιτιΐται έλέγχου σχετιχΑν
  'αιτήσεων δτταγομίνου ά^μοδιότητα Τ
  'πουργεΕου Έθ<ι»ή; Οίπονομίας. Όιίκις 'αΐΐοθντες ιί/αι έπχγγελματίαι ί) βιοτϊ 'χνβι 4νω ηΐ3ΐοΐτο!τ33ΐς θϊ χορηγή^αι 6 πά άϊμοϊίοϋ έ«αγγε?μχτ,ιχ9θ ή βιοτεχνι ΗθΟ 1 >
  ί
  ΔΗΛΟ1ΙΣ.—Ό «Ηογεγβπμι»ενοϊ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜ0ΠΡΑ2ΙΑ2
  ΈιιτΕθεται είς φανεράν πλειοδοΐικήν
  δημοηραοίοιν ή ένοι ίασι; διά μίαν τριε-
  τ'αν τβν καρά την 454ν 26 Αυγοδατου
  χαΐ ηαραπλεΰρ». ΐοθ 3ινο!οχε(ου «Μ!-
  νως» τμδν μαγαζεΕων τοθ Πανανείου
  ΔημοτικοΟ Νοοοχομιίου Ήίοικλιίου.
  Ή Δημοπρασία θά Βΐβξαχθ^ είς τό
  Δηΐ3τι«όν ^ατάοτημα Ηρακλείου χαΐ
  έναττιαν τοθ Άϊελφίίτου τοθ Νοσΐχο-
  μείου την 2δ^ν ΊινοιιαρΕοιι 1932 ήαέ·
  ραν Δευτέραν χά! ώραν 11—12 η. μ.
  Οί δροι συγγραφ^ς δηιχρ·(03ε«ν εισίν
  κατατεθΐιμΐνοι είς τό ΓραφιΤον τοθ Δή-
  ί·ιητ.κοΓΙ.Λγο»^ρΚΛΪκΐ
  κλβίονι Βΐ,Χ* βΐι άπ«χώΒηοα «οδ «ολλοδ *ίρ»3ΐ γνββιν.
  «αν άνβτέρβ σκλλόνον ένεγςάφην >έ καί Ε* ηρακλείω τη 14 Ιχνουαρι
  ί>έλω ν«σσ<ί|ο(Ε·' τα χρώματα «οί Όμ»σ« Ό Πρίιϊρος '.οδ Άδιλφάίθ Φλά«λ»ν Ήο»«Λ.Ιον ! ου 1932 ίθυ τοθ Νί- ν ΉοΛ 5; 'Αΐί|β —Ή δοσιδικία των αξιωματικόν. Κατά: τάς ·{ Αθηνών πΐδήσεις κβτο- ηιν συνεννοησειν τβν &κο»ργεΐΗν Στρ« τΐΗτιχ&ν κβΐ Λικαιοοάνης κατηρτΐσβη έκιτροκη έκ τΒν δι«>β«ντ«ν τής ατρκτι-
  «τικής δικκΐ€σύνης κ. ΖΝγρίφου κ«1
  ίιπουργείου Δικκιοούνης κ, Τριαντάχη
  •Ις την όποίβν ανετέθη η έντβλή ν*
  κβτβρτίϊουν τέ) νομοσχέδιον πβρί (Ιδι¬
  κής δοαιδΐΜίκς τβν ά{ι»»μαΓΐκών. Κ>τ«
  τ«ί κρατούααις Αιοψκι; βλ« τβ στρ«·
  τιμτιμκ άβΐΝήμ«τ« θ« 1>π«ν»ίντο«ι ·1|
  τα έφετβΐχ μέχρις ότου άνββεωρηβτ) τε)
  σόντβγμβί όηότ» έληίζετβι οπ δι* εΐδι·
  κης συνταγματικής διατβ{ευς πάντοι τα
  δικπρηττόμενα υη' λ{ινμ«τΐΜ»>ν αδικη·
  μβιτα θά υκοιχΒσβν είς την αρμοδιβτατ*
  την οτρβτοδικείΜν.
  —Προαγωγαι.
  ΠρββιρΌτςονται έκ τβθ κεχνρειμίνββ
  πίνβκι Μ«τα οηρβν έηιτυχίας είς τβν
  βαθμόν τοθ άνΒ»η«οηιστου της χε»ρο·
  φι λα .ής οί έννμοτέρχαι Κ- Μ. Γεώρν.
  Δη> τιτρβκονλβο, Μ. Φχγογίνης καΐ Έ.
  Μαθιουδάκης η Άγχβυράιιης πρός πλή-
  ρκβιν χηρενβυββν βέοε«ν.
  —Ή συγκέντρωσις τής σούμας.
  Πληροφορβύμ·9« βτι δι* απβφάοΐϋ;
  τβδ υπουργοθ τ&ν θΐκβνομιχβν βνβτ*·
  θη Α μεταφορα κβΐ οι>γκΙντρ·ισις τής
  σούμας εί; την εταιρείαν Χκριλαου—
  Κανΐλλοκουλου Μ«1 την εταιρείαν βΐνο-
  πνευμβτβπβιΐβς Πειρβιώ; επί κατ' ακο-
  κοπήν αμοιβθ 90 λ ητβν δι' Ιχαατην
  οκάν.
  —Ή διανομή αροβοσίτου.
  Πληρβφορβύμεθα βτι »κβ τΒς Άνρβ-
  τιχϋς Τραπέζης διετάχθησαν τ* 0ποχ«·
  τκστΑματα αυτής ίνα «ι.οστ>λλουν είς
  τα χκρίει εί; τα βηβϊβ νίνϊται διανομη
  άροββοίτβυ υικκλληλον, έσπς βά χβιτα·
  ΥΡαΐΦθ τού; χκτοίκου; οί οκοΐβι θχ λ«·
  βοιιν τοιούτον χβΐ βά ουντάσσο τα οχ>·'
  τιχα γραμματια. Έ«1 τβ βκαβι τβθ κα-
  ταλόγβυ τούτου βκ μετ«β«1νο»ν χατο-
  ηιν δύο άντικρβθΜποι έ£ εκάστου χνρί< ί οί όηβΐοι β» πκραλαμβανουν βλόχλη· ρον τό ηοσόν χαΐ βα τό διανεμουν Ίς τού; ένβι«νερομίνο»(. Δια την χανονι- . χην διβ{κγΜνην της διοινβμής θα «βχοΰν την δίουβαν επίβλεψιν ·1 χατά τοηονς άβτυνομικχΐ αρχαί, —ΑΙ έχπαιδβυτικαί άδειαι. Ί· ύηονργεΐον τής Παιδβίας βι' Ιγχυ- χλίο» τβυ πρός την Γενικήν Έηιθεώρη- βιν τής Παιδείχς Κρήτης χαΐθιβτφ γναΐ· βτβν ότι οί μέλλοντες ν* λάβειαι μ*ρο« είς τόν δι«γ»νιομόν καθηγηταί ίνα τύ· χνσιν εχταιδευτιχης Αδείας δι* άνκτί· ρα< στ·υδ*$ είς την Ευρώπην βά διαγεο νιβθ&σιν είς τα χατειθι μαβαματκ: 1) Είς την φιλολογίαν: Αρχαίαν Ελ¬ ληνικήν φιλολογίαν, Βυζαντινήν φιλο¬ λογίαν, Ιστορίαν, αρχαιβλογίαν καί Φΐλοσοφίαν. 2) Μαιθηματιχα: Παραστατιχη Γεκμε τρία, Άναλυτιχτι Γΐκμετρία χά! μηχβ(· νίκη Αναλυβις. 3) Φυσιχίι. Γβΐίλογίβ, Γενγραφΐα, βιο λογΐα φυοιχη κ«ί χημεία. 4) ©εολογία: Πραχπχή χαΐ Ίατβριχή θεολογία. ^^^^^ —Διά «όν παραθβρισμόν βίς Έλ- λάδα. Έν β»νεχε(α τβν «ποφάοεειν τής τε· λεβταίας συνεδριάσεως τού τό διοικη¬ τικόν σημβονλιον τού όρνανισμο& το»>
  ριαμοθ ηροτασει τοδ έκ των μελ&ν «ο-
  τοδ ύφυηουργοθ τή; Ζυγκοινυχ ίχς κ.
  Λνδά ΑΜφαοισε ΐπως λίβο τα προ-
  απχοντα μ«τρα χαΐ έ{«οφΐκλισθβ &νετ««
  διαμονη εί; τα καταλληλοτερα έςΌχι·
  χά χέντρα χαριν τ&ν παραθεριστ&ν έ-
  κ(ίν«ν όϊ τίνες έηιθυμοθν Ενεκα διαφό¬
  ρων λύγειν να παρ«6ερίοουν εφέτος |ν
  "Ελλάδι. Πρός τοθτο θά ίρκτηβοδν βΐ
  νομάρχαι, ο! δήμαρχοι καΐ ηρθεβροι
  χοινοτητΗν π·ρΙ τβν μερβν τα βηβΤ«
  είνε δυνατόν ν« όργανυθβδν είς χΐντρα
  ηαραθιριαμοδ.
  —ΑΙ άπσΕηιιιώσβις των δικαστΐ·
  κων άντιπροσώπων.
  Ε1{ τό ύχβυργεΐον τ&ν Έβντερικδν
  χ»τηρτ(οβη νομοβχέ&ιαν δια τβθ οιιοΐου
  ό»{ζεται βτι ο! διοΐϋζόμενοι ίις διχκ·
  στικβΐ βντιπρόΟΜπβι χ«τα τας βουλευ·
  τιχ»ς χαΐ γερουβιηστιχα; έκλονάς λαα-
  βκνουν ημει-ηβίαν αηοζημΐεισιν 150 δο< Ή ακοςημίνσις δέν καταβάλλεται 3- μνς δια πλείονας τβν 8 ήμΐρών διά *ην Παλαιάν 'βλλαθα Να1 12 δια Μ
  ΛΝΟΡ®ΩΣ1£
  Η
  ρ^———————«————■■————-- ■— ι· ~~~~;. "" · ■' ——— — —— —— —, ■
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΤΗΛ/ΦΗ Μ Α™
  ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ
  ΔΙΑ ΤΟΝ
  Σ ΔΙΑ ΤΗΝ
  Τό Γραφείον Τύπου διά τηλβ-
  γραφήματός τού ποός τάς Γενικάς
  Διοιχήσβις καί Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Τηλβγραφήματα έκ Παρισίων ά-
  ναοέρονν, δτι ό Παωΰυπονογός κ.
  Λαβάλ υπέβαλεν είς χον Πρόε¬
  δρον τής Δημοκρατίας κ. Ντου-
  μέρ «ήν 10 νυκτερινήν τής παρελ¬
  θούσης Τρίτης την παραίτησιν τής
  Γαλλικής Κυβερνήσεως.
  Πιστβύβται δτι ό κ, Πρόβΰρος
  τής .Δημοκρατίας Οά αναθέση καί
  πάλιν είς χον κ Λαβάλ τόν σχημα¬
  τισμόν τής Κυβερνήσεως.
  Τα αΰ(ά τηλβνραφήματα βναφί·
  ρουν δτι ό ύπουογός των 'Κβωτβ-
  ρικών τής Γαλλίας κ. Μπριάν ά-
  ποσύρβται τή: πολιτικής Τό υ¬
  πουργείον τούτο βίς την νέαν Κυ¬
  βέρνησιν θά αναλάβη αυτοπρο¬
  σώπως ό κ. Λαβΐλ ή ό κ, Μπον¬
  κούρ.
  Πιθανώς νά συμμβτάσχουν βίς
  την νέαν Κυβέρνησιν καΐ ριζο-
  σπαστικαί προσωπικότητβς.
  ΤΩ ΑΡΘΡΟΝ ΤΘΥ Μ.ΥΣΝΑΙιΊ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ
  Τα έκ Ρώμης τβλβυταία τηλβ¬
  νραφήματα άναφέοουν δτι ό Ίτα
  λός δικτάτωρ κ. Μουσσολίνι δγοα
  ■ψβν αρθρον βίς τάς Ιταλικάς εφη¬
  μερίδας συνιστών την άπόσ3βσιν
  των πολβμικών χοβών καί των έ
  πανουθώοβων.
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΓΑΛΛΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  Τηλβνραφήματα έκ τοΰ Έξωτβ-
  ρικοΰ όναφέρουν δτι αί 'Αγγλογαλ-
  λικαί συνεννοησειν διά τα ζητή-
  ματα των έπανορθώσεων συνβχί-
  ζονται.
  Βεβαιούται δτι ή Αγγλία, ή Ίτα
  λία καί ή Άμβρική έδέχθησανεύ'
  μβνως τάς γενομένας πρό ήμβρών
  δηλώσβις υπό τοΰ Γβρμανοΰ καγ·
  Μβλλαρίου κ. Μπρύνιγκ.
  Υπό την προβδρίαν τοΰ Πρω·
  θυπουρνοΰ κ. Βενιζέλου εγένετο
  την παρελθούσαν Τετάρτην σύ
  σκέψις είς την οποίαν συμμετέ-
  σχον ό άντιπρόεδρος τής Κβ
  νήσβως καί 'Υπουογός των έξωτβ-
  ο»κών κ. Μιχαλακόπουλος καί ο
  Ύπουργός των Οίκονομικών κ· Γ.
  Μαρής
  Κατά την σύσκεψιν εξητάσθη¬
  σαν λβπτομβοώς αί συγκβντρωθβί-
  σαι πληροφορίαι πβρί τής τηοη-
  τέας στάσεως υπό τώ» μεγάλων
  Αυνάμβων κατά την διάσκεψιν τής
  Λωζάννη; καθώς καί αί γενόμεναι
  δηλώσεις τοΰ Ιταλού δκτάτορος
  κ. Μουασολίνι.
  Κατά την σύσκεψιν ταύτην άν ■
  τηλλάγησαν έπίσηςσ«έ·ψβις διά την
  ελληνικήν στάσιν. Τονίζβται δέ
  παοά των αρμοδίων δα ή Ελλάς
  είναι πρόθυμος νά έχπληοώσχι τάς
  ύηοχοβώσβις της έφ'δσον έκπλη-
  ροΰνται καί αί ϋποχςεώσεις των
  άΛλων κρατών έναντι αυτής
  Η ΜΕΌίΙΣΐθΜΙΛΥΜΗΙϊΒΣ
  Χθές Πέμπτην 14 Ίανουαρίου
  1931 θάσυνήοχβτο τό υπουργικόν
  συμβούλιον χό οποίον καί Οά έ-
  λάμβανβν οριστικάς άποφάσβις ε¬
  πί τής ύποβληθβίσης αίτήσβως τής
  Τραπέζης τής ΈλΙάδος διά την
  μείωσιν τού καλύμματος κάτω των
  40 ο) ι. '
  ^ΤΤΡΩΪΝΚ
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΝΕΟΝ
  ΑΡΒΡΟΝΤΟΥ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΙΑΓΡΑΦΗΣ
  ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΧΡΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου
  (τού άντα«ο*ριτού μαβ).-—
  Τηλεγραφοΰν έκ Ρώμης ότι ο
  πρωθυπουργός κ. Μουσ·«ολίνι
  έδημοσίευσε σήμερον εις την
  εφημερίδα «Πόπολο ντ' Ιτα¬
  λία» δεύτερον ένυπόγοαφον
  άρθρον. Είς τό άρθρον τούτο
  ό Ιταλός δικτάτωρ συνεχίζει
  την έπιχειρηματολογία» τού
  υπέρ τής ταχείας διαγραφής
  απάντων των πολεμικών χρεών.
  ΤΗΝ ΙΙΑΑΙΧΗΝ ΚΥΒΕΡΝΝΣΙΗ
  ΑΝΕΣΧΗΜΑΤΙΣΕΝ Ο ΑΙΒΑΑ
  Ο ΜΠΡΙΑΝ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕΝ
  Μ1Α ΕΓΙΥΙΑΐΒΣ ΤΟΥΥΡ 3ΥΡΓΕΙ9Υ ΠΑ!ΑΕΙΑ-
  'Υι«ό τοθ υκειιργειΌυ χ<ξς Πίΐδιίας Ι κοινοποιηθή πρός τού: έπιθεωρτ,τίς τοθ χράτους εγχύ<λιος διά τί); ίτοίαο, οχιτι χ&ς κρός την κχχά ΐο&ς διορισμοϋς προτ! μτ,οιν τ4ν τίκνων κ»ί ίδελφόν θχνόΝιων ΐν πολέμφ, ττα5«γγίλλςντοι],τα ί1 : Κατά την ορθήν έννοιαν τοΒ £ρθρου 10 ταθ νίμου 4042 έν περιπ ώσιι ουνδρο μί,ς τέκνβν «αί άδιλφδν θανό·»τ«ν έν πό λέμφ προτιμαται διά τόν διορισμόν ηρίς πλήρβσιν μιΛ; μόνον χεντ}ς θίσιιο, ο έκ χ&όΐων Ιχων τάς περιασοτιρας εΐκονεμ: κάς ανάγκας αναλόγως τ£δν μιλδν τής οί χογενε'ας τού χαΐ χβν πόρων αδΐοθ, τας λεπτομερείας δέ ταύτας οταθμίζνι έκαοτο τι ή διοίκησις <τροτιμω« είς χον διοριο μόν χον καιά την κρίσιν της Ιΐονχα με γαλιιχέραν ανάγκην ηροοταοίας. ΈιτΙ πλει ον»ν χενβν θέοενν ή ηροτίμηαις χοβ διο ριομ&Ο δέν ηεριορίζιται είς Ι/α μονον τί «νόν ?) αδελφόν θανόντος έν πολίμφ αλλ' είς κάνχας τοός αυντρΐχοντα:, απικλειομέ νων τβν λοιπβε αιχού/ταν διορισμόν των μή άνηκίνχβν εις χήν έν λί;φ χατηγο ρΐαν. ι Φ1Ρ8Σ ΤΗΣ ΗΔΦ111Σ Κβττ,ρτΕοθη *%1 δημοαιεόΐχαι διάταγ- μα χΐθ δπουργεΐου τβν Οικονομ χ βν διά χοθ διτοίου ί?1ζεται δτι δ Ιγ^ιιος επί Χήί σταφίδος φ5ρος όρίζεται κατ' ακοχο Μην διά χ* σταφιδικον Ιιο; 1931—32 είς δοαχμις ηεντήχονχχ έιαχομμύρια, Μΐταοαλλομενος είς τέσσαρας Ι υ άς δί- θιις, την 1ψ ΦεβρωαρΕου, χήν Ιην Ά- «οιλίου, χήν ίψ 'ΙιυνΙοιΐ ΝαΙ την Ιην Α χοθ Ιτους 1932 υπο χοθ »Ο· ι 0ΙΒ1ΜΒΣ ΙΑΙΡΟΣΐίΙΪΓϋ Τδ 'ΑστιροσχοπεΤον Άθηνβν δια χη- λεγραφήμΐτίς χον ηρός χά λιμιναρχιι» χαΐ χά Γίβργιχά Έπιμελητήρια γναρί- ζιι βτιπιθανός χαιρδς σήμερον ϋχρα- οιευήν φέρετιι είς ίλόχληρον σχεδδν χήν χώραν λίαν ειφελώδη; Ι) νεφελοσκι- πής μεχά δροχβν ή καΐ χιόνων ανά χά ό?εινά βιλχιβύμινος βρχδύχιρον περί τδ βίρειον ΑίγαΙ,ν.' θερμοχρβοί % περίηαυ ώς χθές ανεμβι βδριιοι Ι»; β^ρειοανκτο- λιΧι! αοθενεΐς ή μέτριοι ίνα τδ βόρειον ΑΙγαΙον, Ίόνιον «αί Κρητικόν, μέτοιοι δέ ή ΙοχυριΙ &νά τδ νίχιον ΑΙγαΙον Ίί · νιον χαΐ Κρητιχδν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ Τδ δΐχουργεΐον 'Υγιεινής δι' έγχυχλί Ο» τού πρδς χά λιμιναρχεία χοθ Κρά χοιιί γνωρίζει διι αΐρεται χδ μέτοσν χΐ)ς ίατριχί)ς χχχ' άτομον Ιπισκίψ α>;
  μίΙ ερεύνης τίρδς δι«π[στ»βιν έπιζ«β&τ(
  κ μυβν 4η. τβν Ι* Βΐρ^ιλώνης προι
  Η ΕΦΑΡΜ9ΤΗ ΤΟΥ ΗΕΟΥ ΕΚΛ1ΤΙΚΟ» ΗΟΜΟΥ
  ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
  "Υπό τ-Ο δηουργεΐΌυ τδν Έσΐοτεριχβν
  {κοινοποιηθή ηρδς τα σ:ρ*τολογκί γρα
  φιΐα έγχόχλιβς δι' ή"; χονίζ«ται διι επί
  % βάσει τ.Ο νίμου ττερί έκλογιχώ^ χατα
  λόγ«ν χά στρατολογικί γραφιΐι δφ«(λουν
  ν4 άποοτίίλουν είς τού; ίίχείοκ; είρηνο*
  δίκας α) αίΐήαεις περί Ιγγραφής είς
  τ^ύς ίκλογιχού; χαχαλδγοιις τβν οικείω*
  δή .ιων χοι χοινοτήτιον χβν αυμπληο»·
  αάντ«ν χδ 21βν Ι τος τη; ήλιχίοις χον
  χαΐ καχαχαχθένχαιν κατ* τδ λτ]ξαν Ιτος
  είς τδν κατά ξηράν στραϊά< ανδοβν ώ; καί τβν νομίμως άπαλλαγέντ«ν ή τυναΐ¬ τιον άναδολής χκχαταξενς χαΐ 6) βί»ή οεΐς περί διβγρ»φί)ς έχ χβν έκλογιχβν κατα^όγιον τβν ά^υηβτάκ ών χαΐ λιτΐί· α Διά την κατά χδ Ιτος 1923 άνβθ«ώ;η αιν χβν εχλογι«ωνΧΛ«αλογΐ0ν βί αί<ή}ας των σ:ρατ3λονι«ώ^ γραφείων δύνανται νά άπασταλοθν είς τού; &3μο5ίους ιί?ηνο δίκας χα' μειά χή" πάροδον τοθ μηνδς Δεκεμβριού χοθ 1931. Συμηληρνματιχβς καρέαχε τίς Ιξη~ς Ο5ηγ1α;: Είς τί; συνταχθηοομίνας αίτή- σεις περί εγγράφως θέλουν ηεριληφθς ου μίνον οί οιρ«:ε6α(μοι οί καταταχθίντες είς τον ατραχδν χατά χδ Ιτος 1931 πρδ; έ<πλήο»οιν θητείας, άλλΐ χ»1 οί έθε- λονιαί χιΐ οί επ" άλλφ λί,φ χαταχα- χθίντες, «ατά χδ α&ιδ Ι τος 1931, <φβ σον ΙννοεΤται Ιχοιιν ουμηληρώοιι τδ 21ον ίτος τής ήλιχίας των. Έπίαης θί- λουν περιληφθΐ] οί χχιά τδ Ιδιον Ιΐος 1931 νομίμης άπαλλατένιες ή τυχόνχες άνιιβολτϊ; χυτατάξειβς. Δι' Ικΐστον 3'δρα θέλει ζη'ηθτ] ή ή είς τδν έ «λογικόν κατάλογον χοθ ή τί], κοινέτητας, έν ιφ μητρώφ ρ χής δπο(ας ι[ ε εγγεγραμμένος. Δέον νά σανταχθ^ ιδία οί ηαις περί έγ- γραφή~ς τβν καταιαχθέηβν κλπ. χαΐ Ι¬ δία αϊΐτρις περί διαγραφή; χβν άνυηο- τίκιιον χαΐ λιαοταχτβν. Δέον Ιϊ νά συν- χχχθΐ ίδ£χ οί ηιις δι* Ιχαοΐον δήμον καί κοινέ'ηχιχ. Είς την αίτησιν δέον νά άναγραϊς τδ έπώ υμον έκάοιου έγ- γραπχίου ή δινγραπτέου χδ δ ομ», τδ δ νομα πατρός τδ Ιΐος γεννήσεως τό έ- ΐτάγγελμα «αί ή πόλις ή τδ χωρίον |ν- θ« χατοιχεΤ. Αί ά.«β αίτησις δέον ν* άκοαταλϊθν μέχρι τής 10 Φιβρουαρίου έ. Ι. άνυ- «ιρΒέτως διότι τότε λήγει ή κροθεσμίχ τί)ς άναθεωρήΐεω; τβν έ«λογιχβ» χατοτ- λβγβν χ«ί δΐν θά δύνανται οί ιίρη'θδί- και νά ένεογήσουν τα νόμιμα εάν κεριέλ- θαυν είς οδΐ',ύ. βραδύτερον. ΤΔ ΔΔΐΚΑ 1Υ1ΣΙΤΙΑ Είς την εφημερίδα τής Κυββρ νήσβως εδημοσιεύθη χθές τό Νο μοθβτιχόν Διάταγμα πβρί παροχής βαηθημάτων διά τό τρέχον διός υπό Δήμων καί Κοινοιήιων είς απόρους δημότας διά τή» λβιτουρ- γίας σνσσιτίων. Δι' αυτού όβίζβται δτι δύναται όύπουργός των Εσωτβριχών νά ύποχρβώσυ τάς οίχβίας δημοτικάς καΐ κοινοιιχάς αρχάς δπως διαβε¬ βαιοί την άπαιτουμένην διά την οργάνωσιν καί λειτουργίαν των συσσιτίων δαπάνην, αυτή δμοος δέν δύναται νά βΐνβ ανωτέρα των 5 ο)ο των έτηοίων τακτικών έοό- δων των δήμων καί κοινοτήΐων. ΤΑ ΒΡΑΒΊΑ ΤΗΣ ΕΙΘΠΕΟΣ β[:]ς «τίς γνω
  βΐσοσι «1»βς Βχ *βε βοοβϊυθένιων ίδη
  λοσαν θΛοδοΐήν ιά»ν μενακλΐαν αι,
  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΜϋΤΡΙΠΟΔΕΩΝ
  Διά νοιιοσχβδίου τό οποίον κα¬
  τήρτισε τό υπουργείον των Εκ¬
  κλησιαστικήν τό προσωπικόν «ών
  Γραφβίων τόσον τής 'Αρχιεπισκο-
  πής χαί των Μητροπόλβων δσον
  χαί τής Ίβρδς Συνόδου διορίζβται
  άπ' βύθβίας υπό τού κ. ύκουργσΰ
  θά μισθο&οτοΰνται δέ οί ύπάλλη-
  λοι αυτών έ< τοΰ Ταμβίου τοΰ Όργανισμου Διοικήσεως Έκχλη σιαστικής Περιουσίας. ΤΑ [110111(1 ΕΙ! ΙΠΙΟΙ ΑΙΙΕΙΙ ΠληροΒβοούμιβα 8η ΗΠ« τβθ 6ιτοι»ρ γοθ τβν ΟΐΜονομικ&ν ΜκτπρτίαΘη μκ βημβαιεύετβιι κατ' «ύτβς χ6 διάτανμα δια τοθ ίιτοίου τίβΐντβτ ίν Ιβχόϊ αί δικ- τά{εις χον σχβτικοϋ ν«μβα *Ι 4φΟρ6· ακι τ* Ιν»Βό9ηκει είς χρ»9βν οάνει>.
  0ΪΚΒΝΙΜΙΧ8Ν ΛΕΛΤΙΟΝ
  ΖΥΝ ΑΛΛΑΓΜΑ
  ΛΙοβ 'ΑγγΙΙαβ Δ«. 261.- 271.—
  Αίρα ΑΙγβ—η ο 269.— 281 -
  ΛΗ · ιΐ.ββ Ιβ.-
  θ · 3.94 4.04
  Φράγκον ΓεΛλι*», » 1.03 |,ι0
  Θ»β1ν. ΟλλανΙίαβ» >1.10 11.45
  Γθόβι Εε·ν)λ«εη » 1β.— 39 -
  ν 'Βλβετίπ, ε 15.15 Ιβ.36
  Ατι. Ι·)· 9ηΖ
  Ν 14 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  ' Αποψινόν τηλεγράφημα έχ
  Παρισίων ίναφέρει ότι την
  ν*αν Γαλλικήν Κυβέρνησιν ά
  ^εσχημάτισε πάλιν ό Λαβάλ
  Ό κ. Λαβάλ έκράτηάε δι' ε¬
  αυτόν κ«1 τό Υπουργείον των
  Εξωτερικών» τού κ. Μπριάν
  άποχωρήσαντος οριστικώς τής
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ Η ΤΕΩΣ
  ΒΙΣΙΛΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Ίανουαρίου
  (τού άντα-οκριτοΰ μας) .—
  Χηλεγράφημα εκ «Ι»ραγν<φούρ της ληφθέν πρό μεβημβρίας ανήγγειλε ό«« ή τέως βααίνισσα Σ»»φία ύπέκυψεν είς τό μοι¬ ραίον. Ό άρχηγός των Ααίκών'κ. Τσαλδάρης απηύθυνε συλλυπη τήοιον τηλεγράφημα πρός τόν τέως βαικλέα Γεώργιον. Ι ΜΕΙ02Π Τ3Υ ΚΑΑΥΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΚΡΙΒΙΥΠΙΤΚΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟ: ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τοΰ άνταποχριτοΰ μας).— Τό σημερινόν Υπουργικόν Συμβούλιον ενέκρινε την μεί¬ ωσιν τού καλύμματος τής δραχ μής. 'Έηίιης ενέκρινε την α§ ξησιν τού προεξοφλητικού τό κου. Ο ΚΕΜΑΛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΕΑΛΗΙΙΝΪ ΜΕΑΙΑΡΔΜΔΙΙΙ ΛΘΗΝΑΙ 14 Ιανουάριον τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πέραν ότι ό Κεμαλ θά παραστή είς την αύ τόθι παράστασιν τού Έλληνι κου μελοδράμανος, ερχόμενος έπίτηδες έξ Άγκυρας. ΠαΤΕ ΒΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Ν ΝΕΑ ΓΙΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΙΣΙ! ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιανουάριον (τού 'ίνταποκριτού μας).— Καθ» ά αγγέλλεται ή νέα Κ «· βέρνησις Λαβάλ θά παρουσιά¬ ση ·ίς την Βουλήν ζηχοΰβ* ψήφον έμπιστοβύνης, την προ· β·χή Τρίτην. ΑΙ Ε.<ΟΡ·Ξ(Ι< ΤΟΥ 4ΕΙίΚ0ΡΙΘΥ Βββαιοϋται δτι χαχά τα συγχβν τςωθίντα βίς «ό Γενικόν Λογιστή ριον άτΓοχβλβοματα αί βίοπράξβιβ τοΰ παρβλθόντος Δ