99029

Αριθμός τεύχους

3065

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

16/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  16
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ι, ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙθΜΟΖ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 18
  ΔΙΕΥΘ· ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19<6 ΕΤΟΪ 17<ιν.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3Χί5 ί ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Άπό καθήκον δημοαιογρα» φικόν εδημοσιεύσαμεν χθές τάς περί ελαίου καΐ λαδεμπόρων γνώμας, τάς οποίας δι' άνοι- κτής τού έπιιτολής μάς απέ¬ στειλεν ό κ. άντιπρόεδρος τού Συνεταιριβμού Μοχού. Άπό τό ίδιον καθήκον στμεοον όρ· μώμενοι πρίπει νά εΐ·%ωμεν ό λίγας λέξιι; διά τό Εμπόριον καί ειδικώς τό εμπόριον τού τόπου μας. Διότι όβο καί άν είναι τό δικαίωμα τού δημο- σιογραφ·ίν άναφαίρετον, καί ουδείς δύναται νά άποκλείη είς άλλον τό δικαίωμα, τούτο, βηλ. ^νά λέγη ή* κ»1 νά γρά¬ φη άκόμη κάτι τό καλό; κατά την γνώμην τον» καί τό κακόν συμφώνως πρός την γνώμην των π >>λών, άλλο
  τόσο επιβάλλει ι εί- τόν ύγιά
  τύπον νά παρεμβαί^ είς πάσας
  τάς συζητήσεως τάς ί.ν- ερομέ-
  νας είς γενικά χαΐ χτο .ικά ά¬
  κόμη συμφέροντα καί νά λέγη
  τάληθή καί τα πρέποντα, άδια-
  φορών άν δ&αχινδυνεύη μέ τού¬
  το την δημοτςκότητα 'καί την
  επιρροήν την οποίαν έξασκεί ε¬
  πί των μαζών.
  Καθήκον μας λοιπόν είναι
  νά είπωμεν διά τό τηπικόν μας
  εμπόριον ότι, δέν είναι άξιον
  χλευασμών καίείρωνειών τού εύ
  θηνοτέρου πνεύματος, δέν είνε
  κάν άξιον νάέπιχρίνεται καί δι'
  άλλους μέν λόγου<ς ιλλλά κ< Ι διότι βύτό—τό τοπικόν πάντο- τε εμπόριον—έδωσε είς τόν τό πον ζωήν καί άχμήν καί θέβ·ν άξιοζήλευνον, ήνοιξε είς τα εί δή τού χαΐ την παραγωγήν τού όρέζοντας άλλοτε *λϊ ά*λο- τε πνεύμονας άναπνευατι- κούς, διήνοιξε όδούς καί έξεΰρε τόπους άσφαλούς καί καλλίστης τοποθετήσεως των παντοίων ηροΐόντων μας άνευ τής οποίας τίποτε τό κα¬ λόν 6έν θά είχεν επιτευχθή καί καμμίαν πρόοδον δέν θά εί'χω- μεν σημειώση. "Αν πάρωμεν μάλιστα τα πράγματα άπό την αρχήν» θά ίδωμεν άκόπως καΐ ευκόλως» ότι ό ρόλος τόν οποίον διε- δραμάτιβε τό τοπικόν μας εμ¬ πόριον είς την έν γένει εξέλιξιν χαΐ πρόοδον μας οϋτε κοινός είναι» ούτε δευτερεύων. Πα¬ λαίον έν μέσω καταιγίδων χαί άντιξόων «εριστάσεων, τό εμ¬ πόριον μας, άμυνόμενον κατά δυσχερειών καί συνθηκών τάς οποίας έδημιούργει την μίαν ή μέν χαί την άλλην ή άλλη παγκόσμιος λαίλαψ, πληρώνον μέ την απώλειαν σημαινόντων παραγόντων τού πό τε τού χρά- τους τάς άθλιότητας καί πότε των δικτατόρων τού τάς μωρίας, πολλάκις δεχατιζόμε- νόν καί άπειράνις ύφιστάμε- νον βαρείνς τάς συνεπείας ό λων των εξωτερικών καί έσω- τερικών άνωμαλιών, των περι- βπαβμών κ*1 των κλονισμώ», 6έν άφησε έν τούτοις στιγμήν καί δέν παρέϊειψε ευκαιρίαν κ*τα την οποίαν νά μην προω θήση καί τα προϊόντ* μας καί τα «ίδη μας πρός τα έμπρός, πρός τα επάνω καί πρός κάθε καλήν καί βυμφερουββν κατεύ¬ θυνσιν. , Κ αί ή πρόσφατος- ουχί πρω- τη ή1 τελευταία—τού τοπικού μας έμπορίου θυσία έν τή ι ξυηηρετήβει τής έφετεινής βτ*- "ιδικής μας παρβγωγής. τί άλλο τεκμαίρει παρά την κα¬ λήν καί έπωφελή τού οράβιν, τί άλλο βιαπίστοϊ «αρ* τό ότι ιό εμπόριον δέν έπαυσε καί οεν η*υε. νάποτελή *όν βι,μκν- «*ρ*γονί·. *! **)¥ κης μας οίκονομίας καί τόν μέγιστον συνεκτικόν κρΐχον με· ταξύ ηαραγωγού καί καταναλώ¬ σεως; Καί δέν άποδεικνύει ότι άνευ των παρατόλμων χιιρο- νομιών ωρισμένων έμπόρων, πληρωθεισών σχεδόν άμέσως μέ τεραστίας των ίδίων έμπό ρων ζημίας καί άνευ τής προ κινδυνεύσεώ των, ΐσως—ΐσως ν* εΐχωμεν νβ,λύ πρϊγμα άκό μη καί σήμερον άδιάθετον καί την άγορ< ν μας υπό την άπο- πνικτικήν κατάστασιν υπό την οποίαν φυλορροούν καί κάμ- πτονται άλλαι, έπίαης μέχρι χθές άχμαϊαι καί οικονομικάς άνθοΰσαι αγοραί; Άλλά...παρεν»βλήθη θά μάς αντιταχθή τό λ» δι καί είς τό λά- δι οί έμποροι δέν ετήρησαν κα¬ λήν τακτικήν! Άλλ' οί έ| «ιοροι καταβα- ραθρωθίντες κατά τό ήμισυ- τού συνόλου των άλλοι άπό βυ- νάλλαγμα, άλλοι άπό πτώαε·ς ξένων» άλλοι άπό πτώσεις ίδι χών μας αξιών, καί άλλοι άπό τα βάρη δυσβαστάκτου υπο¬ χρεώσεων, πληρωμών. τόκων, φόρων καί άμαρτιών τού πε ριφήμου χρεωσταβίου,έπλήρω σοιν ήδη ?ρκβ.τά καί αύτοι πολ¬ λάκις εκάλυψαν όλα τα σπασμέ- να όλων των έποχών καί των περιστάβεων. Νά πληρώσουν τώρα καί την κρατικήν άσυναρτησίαν την περιεχόμενον εις* τό «ί.ρί έ λαίου διάταγμα μέ χρήμα τό οποίον δέν δ'.αθέτουν άλ¬ λοι καί ίλλοι άδυνατούν νά εξεύρουν» δέν είναι έκτός φρε ν ών καί περισσότερον άηό ά στεϊον;... ΟΤΓΠΣ ΔΐΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ Συνεζητήθη κάΊΐυυ ή λίαν ίνοΐλητι χη έιιμονή ε»ής φίλου τού γ'κο8ρ σηέτου κου τόν εζήτει ααό πασΗ'ί μί- χοις ΙσπΙοας καί βκόηιβΐο διότι δέ» τόν ιυΌισκΐ. Καί ΰπβαιηοίχθη, δή τό γβγονός ήτο ποοοόΦ «νές Είναι βέβαι- ο? δμοσς δ«ι οί συζη·οΰν«8; δίν εύςί σχοντο μέσα ιίς τα ποάγμαία. Είναι παλπά Ιοτοοία διι δ Έλ'ην δέ* πβοιο-, θίζειαι συχνά νά χτυπα ο>ό σιτίτι σας,
  νά μπαΐνΰ, »ά Ι.θύ'ΐνιζΒίαι, νΛ πβοιμέ
  νο νά ση*α»θή ε άηό τό νοεββάτι, κα
  οαοϋλι 8κη, διά νά σά; μιλήοη γιά τις
  δουλβιέί' τού. Δί»«ι είς τό σπίτι σας
  ΟανιεΒοΰ μέ δλονς τού; ντοοστού; «ου
  —Μάκτος ηέοασεν δ Νΐχος; ίοτυτα
  μέ την πβιό χαριτωμένην αφελεία.
  —Για.ί;
  —Τού έχα> δώσΐι οαντΕβαϋ.
  —Λιμκοάΐ Ή πλακΐι διιτος χαί τα
  «αφφυνΒΪα, είναι δκαιοδήηοτβ,
  οΰκτποαΙ
  Δέν θά ηιΐσβτβ κανένα—φίΰ—ο
  αυΐπΰ. "Ελϊγα· άΐλοτε Βχι ηρέιι» να 1
  σΐολή ύπηο?ιθΐδν. Καί δίν 8-
  α ιΑ; μάθουν αύ'ό τό σιοι
  χ; β-γμα: δή σκΐτι θά πή ίνας
  ΐώ,ιος χλειστος ?"ός τοϋ δπσ(ου δυ·
  νάμκθα νΑ αηουοιάζωαιν δι* δλο» τόν
  κόσμον. Διότι πά; μί) θέλα,ν -νά ουν-
  θηκολογήση χαί νά εΐαοαΐοθδ άνάν-
  δοως είς τόν μόνον άσπονδον καί ηοο-
  αιώνιον ίχθρόν τού έβγαζομίνου αν
  θοώπου—ΐόν χοήνο*—ϊίται ύποΐοΒΐΒμέ
  νος νά ταυοομαϊΒ διαοκ&ς μί »ίΐν νηη·
  ρέτριάν τού.
  —Μά βοέ ηαιοΐ μου τί σοδ τ)}θε νά
  ηΜς πδς ιΐμαι ίδτό;
  —Άτροϋ εΪ3ασ«;
  —Όλη ΐίιν ϊίλΐΜθίνίιά σοΐ) θά τή»
  «ξαντλήσης σ' αύιό ιό ζίιπμα;
  03 Ιοίιβ τόιβ τίίν δβιηοι»ί*<α Σταυ- ρονλα Δημητρούλα τί Κυοιαχοδίια νά ο"ς κυΜάζπ μέ «ό «βιό ίιοκτσ ιιάη τίς γίϊςΙ «ΚούΡ«α>»—διαλογίζβται.—■
  'Αοα ιιδίοιον ϋχβι ξβμπΒρδέψϋΙ *Η «ό
  &λ·γ(6ιιβο Ιι» σηχώο» χανένα «αμιΐθι
  Δέ» ιιηοοβΐ νά χωρέση ιίς τό «φάλι
  της διι είς τό σπήτι «ου κηγα.νβι χ
  νβίς *υο(αις διά νά άπουσιαΌχι.
  —Μ' άφοϋ ίϊσασΐΒ εδά κύοιβ:
  —Είμαι παιδ( μ ου άλλά ίρ,γάζομαι.
  Κατολαβα(«ε>(; °Βνσς άνθοωπος πού
  ίογάζβιαι δέν βίν' 85ά). Λίίπβι ταΓςιΐοι.
  —Μά εΌχβται ιαχτι«ά δ άνθρακος.
  Είνε φίο; οαί!
  —ΕΙ οο'λταΐος· ιόν Ιχτιμδ,ιόν λετ
  τοβνω ΑΓ' δχι αυιήν τη σηγμή.
  Σονβννόφις μηδέν. Ό ΐβιος δ φ(
  λος κου ;" ιίΓ "τι άκό την υπηοέιοιά
  σας δτι «ιΐσθβ Ιδή»—«αί πολύ φυσικά
  ό'αν ή ΰη«οέ<οιά αίς μπυοβΐ νά ψβύ δείαι πανΐοϋ άλλοϋ ίχτός τή; σιιγμΓ,; Νού τό ΙηιβάλλΕΐ τα καθήκον της—ίΙ·ε Ιχανός νά εάς κάνη μτ,ΰιοα τοβΐς μη¬ ν βς πού δέν τί4 ν δεΐΐιί-ατβΙ Μά γιατί χαισιιανέ αον; Ιέν εΐμαι ά«θοα>πος 8
  γώ; Δέν 8ια δΑί'ωμα νά βγάλω ιό ψα>
  μί μου, νά σ.-^φθΓ", νά γοάψΐι, επί
  τέΐους χαί νά ζακλφθό; ΤίποτεΙ Ό χοό
  νιχ τον "Ελληνος άνή«βι βΐς δλους τούς
  άΊλου; Έλληνας. Ίσχυοίζομαι σοβαο
  ταια ί5τι αΰΐό βΐναι άκό ιά μεγαλύϊβι
  ζητήματα της ζτιή; μας. ΣιβφΘήΐΒ τί
  μποοούσβ νά γίνχ) όλος αΰιός δ χοό
  πού σάς ίκΊονουν αύθαιοέιοος εί
  Τί δονλ ιά, τί 2ογο—επί τέλους
  Αν χαθήσβτΒ νά τόν ύπολο-
  ! θά βλέπατβ δτι μέ τόν μισό μο·
  χαθένας θά μκοροΰαι νά πάη κο
  λύ μακονά: Ό χαμένος ΐθόνσς είναι
  «άντοτΒ τοιπλάσιος, τβτοαηλάσιος άπό
  τόν βογάαιμοΐ
  ΛΣΜΟΛΛΙΟΣ
  Η ΑΘΛΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝ.
  Μέ τα( δροχος των τιλιυταΕιον ού-
  Τ~ν ήμΐβδν Ιγίμισαν πάλιν οΕ δρόμοι
  χΐϋ πόλεώς μας λααπες ..αί ώς έκ" τού
  τού καθ.σταιαι πρ'.βληματική ή 8'άβχ
  οίς των. *Άν 6πη~ρχον τουλάχιοτον «ι-
  ζοδρίμια τόσον ιύΐύνωρα ωσ» νά εί
  μποροθν νά χαταφιύγΐυν είς α&τά οί
  διαβ&ταΐ, θά ίξο χονβμ-.Οντο τα πράγμα
  τα κιί ίέν 9ά Ιβλιπε χανιΐς τόν κίσμον
  νά δυΐφςρς τέοο πΐλύ δι<τ τή* άθλιό- τητα αΰ ήν των ίδδν τί, ηόλινς. Άλ¬ λά δι/οτυχΑς χ:! τα δτάρχεν στενί τατα κιζςδρό'ΐ'α ίέν ιίμκορ νά προ- σιρίρουν ούΐϊ ιί;« έλαχ'ατην V Γΐεσ(αν είς τον χόσμον, 5.ότι άλλοθ μέ« ιατι λίχμβάνονται άπό χαρέχλις περ .Εχων, άλλοθ δέ άποφράισονται άηά δμίλους γ χ ζιΐιό'ττον, ή χαί ουζη»ο6ντων διά τα συμβ: νοντα είς την "Απω Ανατολήν ω3ΐι νά καθΕσΐαται άδύνατος ή δι' αυ¬ τών δίαβαοις. ΕΙΝΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΝΤΡΟΠΗ. Κίς την ίτιί τής χαθαριίιητος υπη¬ ρεσίαν τοθ Δήμίυ ουνΐστδμεν νά κατα βαλλη περισοί τέραν έκιμέλεταν είς τον καθορισμόν τ6ν έν τή άγορ^ τβν Σιδη- ρουργιΕιβν ουρητηρΐων. Δέν ειμπορεί χι νεΐς νά περάση από τδ^μέρος αδτό χ«- ρΐς νά πιάαη τή μύ·η τού χαί έπισΐτεύίη δοο τοθ είνε δυνατόν το βήμά^ΐου. Πρέ πιι νά ληφθή δΐϊ' δψ.ν ή ού ΐαοΕς μας γιατί τό μίρος αύιδ τής άγορα', χαί κεν τριχον είνε χαί άρκΐτά πυκνοδιάβατον τυγχάνει, χαί είνε κομμκΐι έντροπή διά την επί τής καθαριότητος 5κηρεο!αν τοθ Δήμου. ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ. Πολυ μικρβθ Οψ-υς χατιβχειιάθθη- οαν αί κιγχλΐδις τοθ περί τό Ήββδν μας ηάρχου καί τάς υπιρητ,ΐαθν τα ηλήθη τβν χαμινίτον, «ά δποΐα έγκβθίβτανται δπό την οιοάν τοθ Ήρώου χαί έπιδί- δονται είς την χυβοπβιξίαν συγχρόνως ΜαταρρυηαΕνουν δλον τβν (ΐρόν εκεί¬ νον χβρον. Κ2» λοιπβν χρειάζεται νά γίνη "Η να άντιχΐταοταθοθν αί χιγχλΐ- δες δι' υψηλοτέραν τοιούτων ή νά ανα¬ τεθή ή φάλαξις τοθ Ήρώίυ είς Ι** έχ τβν έν ιφ Δημοτΐν ώ Κή«φ&'&κτ)ριτίύν· τβν. Κθπος & Ιλβς τε θά γίνη κοεΙ δ πε- ρΐ ιυ δ λδγβς χβρος, ΟΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Καταβάλλεται προοπαθεια δπ»ς βμίΐίρωθοθν αί προχθιαιναΐ α!βιόδοξαι ενδείξεις τάς οποίας δ χ. Βενιζίλος άνέ- φιρΐ μίαν μίαν ι(| χον λόγον νόν, ■(( χβ πρός Τιμήν τού γι?μχ τδν παλαΐίόν συνοικιαμΰν τβν 'Αθηνβν. Αί ένδιΐξιις ς.υί·»[ όμολογουμίνιβς ίέν παρίαχον δ- Π5σχίσε·ς τοιαύτας χαί ίέν διίγραψχν αίθρΕας μιλλοντικάς ωιτε ύ άχοίοντες νά άνεύρουν είς την ίμιλΕαν τοθ χ Βενι¬ ζέλου ατοιχιΐα οΕαδήποτε προεκλογικί)ς φύσεως Τ ό σομπίρασμα «« τοθ )όγου τοθ μ. Βενιζέλου ήτο δτι άτλβς δπάρ- χούν βχβεις διά νά δικτιολογηθή μία αίαιοΐοξα ή άτλώς μ(α πίαας διά ιήν αυριον έν μίσψ τβν τριχυμιβν τοθ πα¬ ρόντος άναντιρρήτβν καί διά τ&ν χ. Β|· νιζίλον καί διά κάντα άλλον πολίτην ε!» φιλελευθέρας είναι ευ:ος είτε κντι- βινιζιλιχδς. Τοθτο δέ άχριδϋς ήτο ποδ έπεισματωοι τιύ; παράγοντος τής άντι- πάλου παρατάξει!); ωιτι νά έκστρατΐύ- οουν άμέσως κιΐ δλοι μαζύ χατά τοθ λδ· γου τοθ κ. Βενιζέλου, διαοτρέφοντις χαί την έννοιαν αδτοθ. Άλλά μάταιος χδ- ηος. Ό,«ι είπεν δ κ. Βινΐζέλος ί λαος τό αντελήφθη χαί το κΕβθέΐηαε. Περί αδτοθ δμιλοθν τα πράγματα χαί Ιπιχαί- ρω; θά Ιλεγε χανείς, ή πανηγυρική ακο- τυχία τβν κολιτικβν πιριοδειβν τοθ Κ. Τσαλδάρη. Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΧ ΚΡΙΣΙΣ ΧΑΙ ΤΟ ΙΙΟΝΙ ΟΕΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΒΪΡΟΛΙΝΟΝ/Ιανουάοιος.—Ό ΐ«ι- μωνσς, την ίιιοΐή αύιή βοίσκβιαι σιίς δόξας τού. Όλόνληοος σχβδόν ή Εύ· θώπη ά η" ά^οου είς ά<ρον είναι χιονι- σμέντ] χαί πιοισσόιβρο τα βουνά της Έλβίΐίίς. Άλλά ίνα χιόνι τη Γ«ομα- νία δέν *ίχβι τόν ΐδιο άνιίκτυκο πού εχβι οτην Έλββιία. Τό χιόνι σε μιοι- ν-ές *<.δρις· δκβς ή Γεομανία «ού ίή μασιίζβι 1 οΐκονομικύ χρ(σις χαί ή Βυ- σιυχία δέν τρέονβι τή χαρά δηως οιίς Ηορυφες τα ' "Λλκεον άλλά τόν δ- λε.ί)οο. Έν«ο.ϊ· ·ι διι μβοιχά δοάμαια πού ίγνώοισαν άπό τό τβλϊυταϊο χιόνι διάφο^βς γΒομανΐχέ; πόλεις καί χωοιά ίπέοαοαν άπαρατήοητα Ιξ άφορμήί τής δηαιονογηθβίση;, εσχάτως, κολιτι- χης κατασιάσϊος μέ ιό ζηΊημα τήί μη πληοαΐμη; τάν πολβμικών χοβών Ικ μέ- οους της Γβομανΐας. Γιά ίνα δμαις άπό «ά δοάματα αΰΐά αξίζβι νά άοχοληθϋ κανβίς Ιδιαιιέρας για·1 αύ:ό φανβοτόνΒΐ την άο*οογ(α κου οί άνθοωαοι 81 (χ νού ν γιά τούς δ- μοΐους τον. 01 πβριβσόιιρις κόλβις χαί «ά χωοΐα της Γβομανίας Ικαλΰφθηιταν άπό π- · χνην χιόνα, άκό ίνα τβοάσΐιο μαλακό χαί λευχό σβντόνι. Άλλ' ένω ιό χιόνι γιά «ού: «ολλούς άκοτίλη εύιοχία μ ί χαοά, εΐνβ δ χάρος μβριχων Βυστυχι- σμέ»ων ΰπάθξβων. 'Αφ' έ<ός μέν ΰκάρχονν άνθοοοκοι κου, δπας σάς ιΐκα, μόλις χιονίστ] ά- νββαίνουν απάνω στά βαννά καΙ ίκιδ(· δονιαι σϊ διάφοοα σκο0, άφ' έιέοου δμιος ύηά^χουν Ανθβοΐποι πού γιά μ6- νη σ*ική δχονν «όν δφιλόξβνο χβιμβοι- νό οΰοα'ό. Κι' Βτσι δημιουογοΰνιαι τα δοαΊιατα. δπως αύιό πού Ββέοασβ άπαοατήοητο. Σ' ίνα γρρμανινό χαιοιό, πού βθΐ- σχβται σε μι«οή άπόστασι άπό τό Ββ- οολϊνο ίνας ζητιάνσς μή Ιχοντας αιέγυ αναγκάσθην,β νά κοιμηθή στά αχαλο- πά«ΐΓ ιής ϊκχλησΐας. Άλλά μαζύ μί τό μαΰοο αχοΐάδι •η* νύχιας άοχισβ νά κέτρτη άχαιάπαυ· οτα ίίπί «ό λβυχό χιόνι, 4 χαρά ιω* πλουυιων χά Ι ο τοόμος των φΐωχών. Ό γέρο Γη«δνος εκβύΒνβ, καί γι' αυ- ιό Ιμαζ8ύθη«Β δσο μτιοοοϋσε γιά νά Άλλά... Τό ποσ>1, δταν οί κάιοινοι «ου χω·
  ριοΰ Ιξύπνηοαν βΐδαν νά>· βΐχβ ηέοιι
  μισό μέιοο χιόνι. ΤΙ χαοά! Άοχιαβ 6
  χιονοπόλβμος, σ;1ς πλαιιΐβς, σιού; δρό·
  μονς παντοϋ.
  ΟΙ μαθηταί ιοθ σχολβίου πβθτδν»ας
  άπό την Ικχλησία βΌταμάιησαν,
  Σιά σκαλοιτά'ΐα ή:αν 8»ας χιονένκς
  ά»θοωπος. Κ3λοιο$ θά τόν βΐχβ φιιά-
  σει, όπως γίνβται συγήθοος. Καί ΐορί;
  νάχάαουν χαιθό οί μαθηταί, κέρνον·
  «άς «6 ιιριίτιο διτθρβοηο ιόν Ιοιήλαι·
  ϊι ί'
  ι:
  _" 3»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ*
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμβρον
  4 κοοβαλή «ής γλνκντοτυς ΟΗΒΒεττα': τό
  «Έοατιιιόν ΒΉς» μέ κοαιτανοβνιοιΑς την
  ΛΙλιον Χάςβ ΰ, τόν Βίλλυ Φβΐτς καΐ τδν
  Γεόον* Άλιξάνΐϊρ
  Αναμείνατε «όν ύπΒρ,κολοσσόν τής κι»η-
  μαΐογο.αφ(ας τί)ν ταινίαν »οϋ άνβσΐατααε
  «όν κόσμον μέ τάς φσικαλεότητας τού Εύ
  Ονπσϊκιύ πόλεμον «...Σ«ό Δντικό Μέτοοπο».
  Κυριακάς «αί εορτάς 3 απογευματιναί,
  Λοχόμεναι ανδ τής 3ης μ. μ. Τάς καθημερι¬
  νώς μ(α 5 1)2 μ. μ. μέ τιμάς ήλαττκμίνας.
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήυβρον τό
  θαυμάσιον πολεμικόν «ιτηιι. άρ.ισ«ούο.γηιια
  «Άεο,ομαχίαι Δκιμο» Μειώκσν» βοβ άνβ·
  στάτα>αε τή* Βϋοώπΐι «αί εσημείωσε «αί
  είς τος Αθήνας ιιεγάλες κιέννες. Πο,ωτο
  νβνιστοδν ο' ούιό ό Γόης Καλλιτ{χνης, ·α)
  ό άγαπημίνος «Αν ννναικάν Ρισασ Μκαρτε
  λεμές «αί ό άλησμόνητος Βιερ,υηνΒντής «ό
  σβεν άλλαν ίιιγιαν Νιού/κλας Φϊΐομπάγξ.
  σαν όοθιο αιήν πλατεΐι, κου ήταν
  μαοοστα στήν βκχλησία καί, χαθώ;
  ή:αν φυσΐΜΟ, άοχισβ αέ λίνο δ χιονσ-
  κόλβμος.
  ΟΙ μαθηταί, γΒλάντας «άνΐοτβ «αί
  χαοούμβνοι εφιιαξαν χιονένιβ; μπάΐλε;
  μέ τίς οποίες έιτυκοΰσαν άλΰιτητα τόν
  χιονένιο άνθοτοπο, Ιχιυπουσαν δσο μηο
  οοΰσαν πιό δυνατα, στό κβφάλι, σιφ
  θέση, σ«ήν πλατή, παντοΰ... Τού ίφό-
  0>σαν μάλιστα κι' 8να καηέλλο καί τό
  ίβαλαν στό σημάδι...
  Σιγά—οιγά δμ—ς. καθώ; έιτΐφτβ τδ
  Ιιόνι, απεκαλύφθη τ*| τοαγική άλήθβια.
  Μέοα ά** »ό ιιόνι ήιαν έΊτας ποαγμα*
  τικός άνθοτοπος—ό ζητιάνος!
  ΟΙ μαθηταί ταχασαν. Μ«οικοΙ δια-
  0ά«ς, ήλιχιαιμένοι, §«λησίασαν χαί σβ
  λίγας σΐιγμές απε*άλυψ3ν τή ςροιχτί)
  ηοαγμαιικόιηΐαΐ Ό ζητιανος ήιαν νβ·
  χοός.ζΕΙχε χοχναλιάσβι άπ,' τό χοΰο!
  Αύ ό είναι ε/α άπό τα δςάμαΐα,
  πού έδϊΐμιούθγηθΒ ό δνοισς χαΐ σ«λυ-
  θδς χβιμδνας χαί τα οποίαι μέσα στόν
  «βλιυταΐαις 8ημιουογΐ]θί*τα σάλο της
  κολιτΐΝθθΐχσνομιχτϊς καταστάσεως Ι«έ-
  οασαν άιεαοατύο<]τα. Ό οΐκτοός θάνατος τοϋ βπαίτσυ αύ· «ου ουνεχίνιισι δους τού; κατοΐκους »ο€ χωρίου τότβ, «αί δξΐ] <οι0ώθ»3 δα ο α'νθο-πος αΰιός βΐχβ να φάη ιέσσε- 0β$ δλόχλβοες ήμέοβςΐ Ι Κατόπιν τούτου—Ιλύφθιισαν δλα τα κι«ά*λλτ]λα μέιοα, τί συστάσει της ά- στυνομίας. Έν πρώτοις συνβστήθη βΐς «ούς καιοίκους να ουνΒΐσςρέοονν τα ψΐχουλα κου βπβοΐσσίυαν *στό φαγυτό «ούς για «Α ηουλάχια.. Πολλα &*' αΰ «ά εΐχαν βοη οΙχ»ρό «έλος. Ήσαν σιή μέση ιου δοόμου ψώφΐα, ίνα) δσα ιΐχαν άκομβίνβι, Ιχτυκοϋσαν μέ τό οάμ Φός «ονς τα τζάμια τόν σκιΐιών, ·ο€νια φιλοξίτία. ΟΙ «άιοιχοι τοΰ μι«οοϋ χωοιού Ιδέ· ΐθησαν κοάγματι «ούς ώοαίους αύιούς Ικιοχέηιας ΜαΙ «ού; ΙπΒθΐποιτίθησαν ΙξαιοειΐηΑ έξ αφοομή; τοΰ τραγικον1 θανατον «ου άτυχοϋ; Ιιιαίιου. ΟΙ κιαιχοΐ βπΐσπς έΊυχον β Λΐθΐκοιήαίαις, Μβΐβφέοθησιιν σία σπί- «ια «Αν πλονσίον, στήν άστυνομία. στό χσιναιιχο μέγαοο, δΊΐου τέλος πάντων βα μποοοϋσαν να βοοΰν χάκοια θαλ- ηωοή χαί λίγο ζβαΐό οραγΐ]ΐό, μιΑ σοθηα,ή όηοία παςασχίυάζβιαι ήδη διά ΙΟΟματΐΜδν έοάνβν Ιν μέοοις των κα· «οΙχαΗί. Τό παράββιγμα αύΐό Ιμιμίΐθι,σαν χαΐ άλλα χοο·Α χαί πόλβις. Έννοβΐιαι ομάς δΐι βΐνβ ηλέσν άο· γά. ΤΑ μέ·οα ανιΑ Κπ&βκβ νά ληφθούν κροιιγουμέναις ποηιοϋ γίνουν τόσοι χιΐτόαοι θά»α»οι 8(- ασιι(α( καί ψυ- (εακ δΊΐως Α άναφϊμθίΐ;. ΝΑ γιαιΐ (ό λΐυχό χαί ώοαΐι χιόνι, «Ινβ μέν τ) χαοΑ χαί ζτοή «άν ιιλουσίων βλλΑ Γ) θλίψι χαί δ χάρος ι ών φιτοχών, «ού νιΑ σχιηί] ίχουν τόν οχοτιινό «αί άφιλόΕβνο ούοανό «τίς ΔύσΒως χαί γιά θίοματσι τΛ λ(γα ςάχιι «ού ινλίγονν «ό Μοριιί «όν;... Η Ζωη αογ Περνα ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Λνβτολίι πλ(β» 7.44 , βάσις 5.(4 ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ—ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΜετύΜαοιν έν τβ ββ$ Μ·λε9«ςί- οβ μ«Ι β·χ«τ«ι έν τβ Πολιιιιλινικβ Ηρακλείου χ*Β' έκάβταν 10-12 κβΙ έν τβ κλινΐΜ$ κ. ϋρινιανκιιη. ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε. ΑΤΜΟΠΛΟΊΆ ΣΑΜΟΥ Καθ. ΚΥΡΙΑΚΗ ποοί ΐό ύΛέ0ο- ΐο» θαλαμηγόν: «ΑΑΜΗΕΡΧΑ» Ταΐύιυτος 19 ΜΜίων. Διά Ρέθυ¬ μνον, ΧονιΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ. Άφιξις Π·ι- χαοάγματα Διυτέοας. Ποιχτοοιΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τλί Νο 61. < Η ΜΟΔΑ Τό φαρέματα τής έπαχής ίχονν φοβσΐες κατά τι μαχρύτΒρΐς άπό τίς φοϋστβς τ«ν ΠΒθσ"ων μονιέλω/. Είνε πλατειές καί γαον'ρανται μλ σαΰοες «ου στερεώνονται σιό άμπιεσμάν. κσλλά φιτεινα μοντέλα νί νονΐαι νΐβ χιέ;, Βηλαβή τΑ κοοσαΕ βιαφίριι άπό ΐή φθίσια Ηατά τό Ζράιια «αί τό ΰ φαομο. Γβνι»ώς έκι«ρα<εϊ καί Οά βπιορα- τήαο ή μάλλινη φούσια μέ κοοσσ( άπό «βέπ ντέ οΐν, άίγό«εβα Βέ ρε μάλλινη Εετα, Ή μόϊα οΰίή βΊητοέχει πσλλοίις σβνδοα σμονς χβωμάχων «αί ύφασμάτα*. Λόνον χάριν μία φούσ'α μαρ)ν ταιριάζβι μέ ενα «οβσάζ «ίτοινο ή καϋον-σίν, Μ(α νούστ μαϋοη ιαιο'άζει έκίση; μέ («α «αροάζ κα βαλλΙ ή πράσινο. Τό κορσάζ τάν Βιχοώμων μοντέλων γαο»'β«ται μέ μία ίοάοπα καμοα μένη μέ «ό Ονό χρ,ώμαΐα τοϋ φορίμαιος ■ού βένειαι οέ γρ,αβατα έμπ|)0£ ή σιόν ώμο. Τα άμπιεσυαν «ού είνε όμοιόχραιμα μ έ «ά μανΐκια, είνι §νας άλλος ιύΐάριστος καί προτότοπος νεατΒρ,ισμός «ής χειμανιάτιπης μόβας. Πολύ Ιοιότροπα ·1«β κοΐ τ) πλισοβίά κια κου γαβνίβονν τδ πάτει.μέοας τής φού οίας «οί τα μανΐκισ, Τα έκανοφόοια πού Θα φονβθοϋν προ σεχε»Ε έχοον πολύ πλαΐειά μα>ΪΝΐσ, πού
  βαθμηΐόν στ«νιύο»ν καί σφίγγοον τδν καο*
  πό «ής χειρός. Ή τελενταία ναρνιτούρα εί
  ν· «ά «εντήματα μέ σοηχάς. Ή αυτή γαρ-
  νιτούοα στολίζιι τα β·β<Β «°ί τδν γιακά τού |έπανα>φο(|ΐοϋ, κου προορΐζεται γιά
  τίς πάντες άνοιξιάτικες ίμίο»ς. Ό ΐψηλός
  κεντημένας νιακάς σοναγωΐίζΒται μβ «όν
  χαμηλδ γιανιά ποί ΒενΒται αά^ έΐάρπα καί
  «ού θά επικρατήση ιήν έρχομένη σαιζόν·
  Α Μοντίρν*
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΧ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  «ΛΕΩΝ» ίχάστον ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. και' ι*θ·1αν διά ΠειραιΛ—Χαλχί-
  δα—ΑΙδβΦόν—Βόλον— θίσσαλονΐχβ*.
  ΦΩΚΙΩΝίίχαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  η. μ, διΛ Ρέθυμνον—ΧανιΑ—Πιι-
  θαια'—ΧαΙχία'α—ΒοΊον—-Θεσσαλονίκην
  ιΐς Πιιοαιβ ΐαοάματα
  — Ή ποοτομή τοβ Όμη9θυ
  Ό Δήαος της Μασσαλίας ηοοέβη_ίϊς
  μίαν χίΐοονομίαν, ή όηοία δέν δ«ηο·
  ξβ χαθόλου τής αοβσχβίας μβρ.»«ά»ν Πα^
  Οΐσινΰν ΙφημΒθίδτην. Ά—φΐΙσΐΓε νΛ
  μβταιοηίσβ ά«ό μίαν χβν»θΐ*ή» ηλα-
  «ΐαν βΐς μίαν ΑΊΐόιιβντοον δδόν «ην
  χθήνην ϊκΐ τής οποίας έχβι στηθ»3 ί)
  ή κοστομη τοϋ Όμήθου.
  Τό μνημήον «οδιο ?χ·ι *οοοοισμόν
  νΑ ύιτβνθυμίζη την Ελληνικήν χα»α-
  γαιγήν τϋς Μασσαλίας καί φέρβι «ήν α
  «όλουθον Βηιγοαφην: -«Οϊ άηόγονοι
  «ών Φαιχαέαιν πο°! 'όν "Ομηοον».
  —Αί άνάγκσι των καλλιτβχνών.
  ΈκλΒΐσβ τό Παοισιτόν «Σαλον της
  ζοογοαφΐχης μέηληραιμΛς βϊς Βΐ8ος».Έι«
  τσϊν 110 βχθβιων, οΗνβννήντα έιχέιυχον
  ν* βνταλλάξουν ?ογα των ά/τίνανΐι δια·
  φόοων βΐδώ». ΎίΐηοΕαν μβοιχο), ο! ό
  κεΐοι χατώοθωσαν »' άνταλλάξουν 8α>ς
  δέχα ταμπλώ. Αί ηοσσφοοαΐ ποοηλ-
  θον άηό οάητας, πιλοηοιούί, ηαντσ·
  ικολας, αατοΛοιού;.Ιδιοκτήτας παναιόν,
  βχδόιας, χαί καΐασιημαιάοχας εΐδών
  μκάνιον.
  —Νέος χρυσός...
  ΕΙ; «Ας ΦιλιηηΙνας νήσους η!ησ(ον
  τοΰ ΜπαγχοίΙΌ άνε<αλύφθασαν χου· σοφόοα χοκάσματα, των οποίων ή -β- ριβχτΐΗθτης [1ς «ολύιιμον μέταλλον φθά«ει είς «Ας δύο τ) «οβΐς χιλιάδας δολλαοΓαν χατά τόννον Ιξαγομένου μβ· «αλλβύματος Μβταξύ των χοηϋατιστικβν νύκλω» βγέννησβ πολλάς 6λ«(3ας ή άνακάλνψις αΰΐη χαί ήδη λαμβάνονιαι μέτρα διά την άμεσον εΊαοςιν τη; ίχμβταλλβν- σ?ως τάν χοιτασμάταιν. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΠΤΙΪΕΙΣ. —Ό φίλος βΐϋηγήοος Έμμ. Κρο«βτσλλά·ηο ηνββέξπχο «οςχίές είς Βώνη» τής πολυμβήθοας %δ θπγάτϋΐον τοϋ κ. Ζαχαριά Πατ«ριανάκη όνομάσος ού'ό Ελένη*. Να τοίς ζήση. .... ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τον Αγΐον Άν:α»ίο« ό κ. Αντώνιος Καρανΐινός λο· χαγδς δέν έορτάζει λόγφ άσθβνιίας τής ν«. ρ(ας τον. ΓΑΜΟΙ.— Τή» καοβλθονσα* Κβαιακτΐ* ό κ. Κο«στ. ΆνΒοοολά«ης «αί ή Δΐς Μα¬ ρία Λ. ΆνΒοοολάΐΜΐ ετέλεσαν «βύς γίμοϊς «ών έ* ΉρακλβΙορ. Πααάνυμφος χαρΐσΐη ή π. Μαρία Κουλούοα Βιχιγόοοΐ). στήνηόΧίμας. ΤΑ Υ ΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΓΤΑΣΜΑΤΑ ΥΠ)ΤΑ£ΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ Δ. ΛΟΒΕΡΔΟ2 Τό ιδρυμα πού πρώτον έξυπηρέτησε τό πνεύμα τής λαΐκής άποταμιεύσεως καί ίδιαι· τέρως την λαϊκήν τάξιν. Τοιμιε«τΑρι*ν μέχρις 100.000 «ρίς 4 1)4 «)ο. — Έχειιιώνιασε άχδ χθβς γιά καλί. —Ποόκβιτοι, Ιέγοον οί καιοοοχόποι, — ρΐ νέου άντιπυ«λεινος. —Τοβ οποίον μίλιστα αί συνέπειαι >£ε·
  βηλώθτισαν βαρεϊαι είς την νότιον Εϋ^·-
  ππν «αί Βαλκανική".
  —Έν πάση «Βΐίΐπτώσιι έίώ, ό καιο,δς
  αύιδς όνομάζεται «χρυοάφι» άπδ τούς γε-
  οΐογούί.
  —ΑΙ πορείαι «ής πείνης είναι ιιάλι*
  συχναΐ είς τος στήλας τοϋ άντΐΝολκεοα·
  μένοα τύπον.
  —Άλλ' άφον αί κορΐϊαι τής κείνης
  γίνσνται, γιατΐ νά μή φθάνουν ιΐ: ά*ο«
  τέ'εσμα ;
  —Βλίπομε· επί παραδιίγματι, άπό τάς
  στήλας το» άντικολιτενομένον τύπον, όϊ
  κεινεόντες νά «ατεβαΐνονν όμαβικεις κοδς
  τάς πόλεις.
  —ΚαΙ ίπβκα τα κάντα σιωκοΰν χπΐ ή·
  σνχαζονν!
  —Σνμκεοαΐνεται λοιπδν «αί χα>ρΙς τος
  σχετικός βιοψινοΒΐς.
  —Ότι πυοΕΪιι πείνης Βέν γΐνονιαι.
  — Γίνεται μόνον θόριβος κββ! τδ φαοντο
  ούιό τ ε» ν πσρειών τής κείνης.
  —Τό οποίον μόνον οί άνΕο,γοι τής Άμε-
  Οΐαής λγκαινΐασαν Λ πό τινος.
  — Δέν ·1»ε οέ πλέον ιθ'β φνοικδν άλλ'
  ού τε πα> εΰ·ολον «ά έγκαινιαοθϋ αλλα¬
  χού.
  —ΟΙ κεινΜντες βλέπετε «νγχάνονν δπ'ωα·
  Βήποτε τής πρατικής άντιλήψΐως «αί τϋν
  Βεόντω* βοηθημάτων.
  —Μέ «δ χθεσινό καί κροχθεσινό νερό
  άνεφά«ησαν είς τας σννοικιαιιάς όοούς.
  —'Η στεβεΰτνιΐες «κολνμκες» οτΐς ό-
  κοϊες >άΉοτε βαντονν οί άφηοτιμένοι συμ¬
  πολίται.
  — 'Εί αίιίος των σημβίων τεϊν χαιοε··
  «ού 1932—ιύχΐ πολύ ΐύχαρΐστων μέχρι τής
  οτιγμής.
  —"Ηρχισαν αί προφητείαι των διαφόρων
  «βοφΐ'ών «αί προφηΐιοσΜν,
  — Άναφαινόμεναι ονχνά είς τάς σιήλας
  των «Ηΐλνσελθοιν έφημε^ίεεν.
  —Τούτο νοΙ έπεΐνο θ· συμβή τό 1932.
  Τδ 1932 ιΐνε Ι«ο« μεγάλης άνησνχΐας καί
  ταραχής «λπι. <«Χπ. —Αί αναμείνωμεν λοιπδν την επιτέλεσιν τεεν εταοφηιιιειν θιά νΑ Ρβ»βεύσαιμεν τού: προφήΐος. —Μέ την βιατ?οβόν δτι *ά τοΰς σνατή· σαιμεν έν τφ μετα£ύ νά μην εΐνι τόσον λλί 1*9 Γιά μ>8« κβλή αυντρβφιβ
  νιβτ Μ&β* κβλίι οΐκονενει*
  γιβ κά6·νχ·αμΐΜβν ανβρειιτον
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
  το 'ΚΟΣΙνΙΙΚΟΝ.
  ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤΣΟΛΛΙ
  Αι«Μβομπσΐ| «ιαντοιομειγορικΑ, «ΗΤιβμβς &ηλ««βτ, μηβνφέ* κ«0«ριβ-
  €ΐΜ·νεν·ι«ιια—Όρχβστρα πλήρης.
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΜ0-Φ0.
  ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΥ
  Πρός «3οσιν τοβ άτόπου τής μέχοι σήμβρον πωλήσεως είς «όν
  Γβωργικδν κόσμον ξίνων Λιπασμάτων είς καταστρβπτικάς δι' αΰ
  τόν τιμάς, ώς δήββν λιπασμάτων διπλής χαί τβτραπλτΐς δυνά¬
  μεως «Φν ΈλληνικΔν, ή Έλληνική Έταιρία Λιπασμάΐων πα·
  ρβθκβύασβν εφέτος χαί κωλεΐ τα ξένα ταυτα Λιπάσματα ώ; έΕτ}ς
  Τύπον ΑΜΜΟ—ΦΩΣ 20.20 Ο (17.2Ο.Ο) Δβαχ. 251
  τόν σάκκον άντί δοοχ, 360.
  » ΑΜΜΟ-ΦΩΣ 13 46 Ο (11.46 00) > 298
  τόν σάκκον άντί βραχ. 380.
  » ΠΕΡΟΥ 7.10.2. » 135
  τόν σάκκον άντί δρ. 250.
  Παοβχλτίθησαν εγγράφως τό Γεωργιχό» Έπιμβλπτήριον καί Λ
  Ενωσις των Συνβταιρισμών «ά ποοβο€ν εΐτβ είς Χημικάς ανα'
  ,λΰσβις, εϊτβ είς βοχιμάς. κρός σύγκρισιν των ξβνων Λιπασμάτων
  μβ τα έλλτινικά Λιπάσματα, Ινα βιαφωτίσωσιν κατόπιν τα μέλτι
  των καί μή πίπτουν ταύτα Θύματα τής άγνοίας των ό
  βλάβην νών γενικών σνμφερόντων «ού Νομού
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  —Διότι χότβ εί ποοφ—εΐαι καν νχοπτεύ·
  εταικανβΐς ότι είναι αμφίβολον ποιότητος.
  —"Η καλύτερον—ποιότητος οννήθονς είς
  βλονς τοΰς σημερινούς άνθοώπους οί ό-
  κοίοι συμβαίνει νά είναι ολίγον καρατη·
  αητικβί.
  —Μεθαύριον λοιπόν «ό μεγάλο κινηματο-
  ΥΒβφΐΗόν γεγονός:
  - Ή ΙνσοςΊς τής ποοβολής τής θνγπλθ·
  νιστικής «α»ίας «Σ«ό 6ντ·«ό μειωπο».
  —Ή «αινία αύιή μΐ «ήν ανακίνησιν των
  ■βΙ πόλεμον «αί αφοπλισμόν συ(ητήσεην.
  —θά Ιλεγε «ανεΐς ότι Ιχει «αί «πικαιΒό·
  τητα.
  —'ΕβταΗταί εΰ/λαττ'ον «αί ΒιΒαπτιχ^ν.
  —Μ* την τελευταίαν ύποχώρησιν τού
  θεομομέτρον.
  —Είς τα σπίτια «αθιβπώθη πάλιν ή Βα·
  οιλεία τοϋ μαγγαλιοϋ.
  —Γνβο) άπδ τδ οποίον άοχΐζονν σνχνά
  καί τελειώνονν πολΐίς «ο»ββ»τες.
  — Από νέονς καί γερονς.
  —Γίνεται Βέ πατανάλεεσις καί τής· σχετι-
  «ής τοικβυβια[ μέ «ά φονντού«ια.
  * Ρέκβρτιρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Λαμπρόν Κανακάκη
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  ν _. .-.-.- 'β»πμ·ρίί·,ν (ΒΟΕΚ-
  —. Ζουράρι)).
  Άπό σήμερον αί
  ΆθηνοΙχά Νέα—"
  η ΆνββωκοςΒήμ^Βλ
  ληνι.ή- Εστΐα-'Εσ«οιν1|- Ποβία - 'Αο
  μενική— Αθλητικός τάπος- θιατΑβΠ
  Χοονικό καί λοιποί θά Χα>λέ·>τοι σιδ
  «τοοεΐον μας Ε.Β.Ε.Κ.-Χ. ΖονοάΒη ,„,.
  οπειλΒία στά Πεοίπτεβα (Κιόσχια) Ηα1 άβό
  τοβς ν·οι ς εφημεριδοπώλας—διότι κλεΐστοι
  *"°χ?βπ"'*ν είεοιώχβυσαν τοβ «Βακ«οαΐ1ο«.
  ΓΟ ϋοαΝΤοοεΙον οά; καθα«αλε1 νά κοό·'
  »··β·οβε τής έφημεοίΐες σας φαναιΐΝά
  _— τδ Παακτοοεϊυν, " '
  φημεοιβοπώλας Βιά νά
  1Λ— πλοία «αί 6,
  άλλοτε.
  Έν τοβ Πβακτοοείον ΕΒΒΚ-Χ. Ζον
  —Κβεοπεολεΐο. |_|ο
  20β Λν
  η 6τι άκεχώβησα πρό ;«ολ*οβ
  «ου άναιτέοω σιιλλόγον ένεγβανην |( κβ|
  βέλω «αοστηοίΕει (ά χβώματα τοβ Όμθσν
  Φιλβθλιεν "ΗοοχλεΙον,
  ' 12-1-32
  . Βλ«-τ*»
  >βν
  ΑΝ0ΡΘ0ΣΙ1
  ΑΝΟΡΘΩ*!*
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
  Έξωτβοικού ϊτησία Δολλά"οια 10.
  'Ακαααι «Ι «ποδείςΊκ βυνδρ·μ&ν κ«1
  δημοσίευσίν φέρουσι αη«ρ«ιτ(ιτΜ« την
  υπογραφήν τοθ Διευθυντού χά! Ιδιβ
  χτητβ» τής «Άνβρβώο«β*(»
  Ηράκλειον 16 Ίανοναρίου 1932
  ΙΊΑΑΟΣ ΔΐΗχάχωα Μουααο-
  λίνι, έδηασσίευσε καί δεύτε¬
  ρον άρθρον υπέρ *0ς αποσβέσεως
  ■ών πολεμικών χοαώ'. 'Λλλά μήαως
  είνε τό άρθρον τού Ιταλού ΖΓοωθυ
  αονογοΰ—δοον έρκυοον καί άν τό
  θεωρήσωμεν— ι} μόν υ αΰηααά εκ¬
  δήλωσις υπέρ τής διανραφής των πό
  λεμικών χρεών αύι*)ν την αιιγμήν;
  Όλος δ π·πολ«τισμένος κόσμος ζη-
  τεϊ την δΊανραφήν ώς «πανάκειαν»
  τής οικονομικάς κρίσεως. Είνε μά
  λισια πεπεισμένοι-, ό<ι χωοίς την όιανβαφήν των πολεμικήν χοεών, αί σΌθησάμεναι είς »ό οικονομικόν κρόβληκα Αύαει;, θά είναι απολύ¬ τως πρσσωρινα! 0 καί καθ* ολοκλη¬ ρίαν άνωφελεΐς. ΤΔΧΥΣ ανασχηματισμόν τής Γαλλικής Κυβερνήσεως είναι νομίζομεν ένδεικτικός τής οπσυδής τής ιδίας, όπως διαμοβφώβϋ ζαχύ- ιατα >ήν Γαλλικήν στάσιν είς την
  Διάσκεψιν τής Δωζάννης. Άσχέτως
  δέ εάν είς την νέαν Γαλλικήν Κυ¬
  βέρνησιν δέν συμμκτέχουν πολιτικαί
  πβοσωπικότφτες έκ τού ριζοσπσσΐι·
  κου κόμματος—έλπίζεται ότι ή Γαλ¬
  λία θά φαν# περισσότερον διαλλα-
  κτικι) ε/ς τα ζητήματα των έπανοο-
  θώσεων: Αί συνέπειαι μιάς οΐααδή
  ποιε άπσιυχίας^ τής /ίιασκέψεωΓ,
  ήιΐ( θά δφείλεται εάν ονμββ είς
  ■άς Γαλλικάς ενεργείας πιθανώς καί
  κα·ά μέγα μέοος—θά δημιουργήση
  άηοόοπια δι* όλον τόν κόσμον. Καί
  είς όλον αυτόν τόν κόσμον '*> ΐίνε
  δυνατόν παρά νά σνμπεοιλαμβάνε
  ■αι καί ό Γαλλικός Λ
  Ρ7ΛΕΙΤΑΙ ποοηΛψάνδα των
  * Χκλιρικών καί έν "Ελλάδι.
  'Λλλά διά νά κάμουν τί; Νά ηροβ-
  ■οιμάσουν «ό Ιδαφοι διά στοαΐιωτι
  Ν^ν δικτατορίαν; Δυστυχώς «Α φάρ¬
  μακον αύιό δέν (ελεσφοβΒΪ πλέον
  Ένεκα υπάρχον*· έν Ελλάδι οί
  λεγάμενσι «χαλυβδόκοανοο οίτινες
  καί είναι κομμένσι επάνω είς (ό σχέ
  διον τού Χίτλεο. Άλλας Αάνος εάν
  ρί χαλνβδΟΝρανοι τελευταίως, έ«ωμι
  Μοηοίηοαν μέ ωρισμένας ενεργείας
  «ών, (ήν μίμοσιν αύΐι)ν—μολονότι
  ι) μίμησις άπίκειται καί μόνη της
  πρός (ό γενικόν πνεύμα (ής παρού ·
  σης εποχάς καί «<3ν έθνικών 'ΕΙΙη- νικών συνθηκών. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ εξέφρασε (ήν ευχήν όπως αί Τράπεζαι ίκίός ι0ς ΈχδοτΐΝής, μή αύξι^σσνν «όν τόκον — οσεξοφλήσεως. Ή εύίή είναι δοθή καί δικαία ελπίζομεν δέ 4(ΐ θά ε/σακουσθ0. Άλλως «ε αΰξη σις (00 τόκον, υπό. (άς σημερινάς πεοιστάσεις, είνε ευνόητον δ» θά περιορίση έτι περισσότερον (άς έο· γασίας «ών Τοαπεζών. Καί τα πι· σΐωτικά ίδονματα ασφαλώς θά οΊα- «ελούν έν γνώσει (ών σοβαρών συ- νεπιιών πβύ θά έχη δι" αύιά Δ τοι¬ ούτος περιορισμός. ΚΑΤΛ μίαν στατιστικήν, είς (*)ν Γαλλίαν εκατόν διβεκατσ<ιμύ- β·β χονσών φράρκων σΊέρρευααν είς ύηόητους συμβάσεως καί σκάνδαλα χωοΐς Ιν τούτοις νά θεωρηθοϋν ύπιύθυνοι οί μ. μ. Ταρνιιε καί Λα0άΙ—π^ωθυπουρνιύοντες κατά (ήν εποχήν (ής ανακαλύψεως (ής σπατάλης αύιής Έδώ έξ άφοοιιής •ών δημσ*ιΜων σκανδάλων (ού Πει Βαιώς έξακολονθεΐ ι) βνπαοογραωία «ών «κιτρίνων»—-διά» περί αυτών κβόκικαι—κατά ιής Κυβερνήσεως. Άσχέτως έννοεΐται όιι β οβμούλες •ών κ. κ. Πατβικίσυ καί Μάνον ίέν άποσίσσνΐα, είς «όν (ού Λαϊκόν1 κόμμα(ος/ 100 ΔΡ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ *νβρ4ζϊτ« μίβν θαιιμβθΐβν Ρ««τβ· μπχβνήν ΓΚΡΙΖΗΒΡ ανε»τίρ«ν β- λ«ν τ&ν 6λλνν η *Π£ί« ·α β«$ 6«πρετβ |ν« ολόκληρον «Ιδνβ. Έβ οβψίμβτοί, κ·ντ6μ«τβί, λ ^ βνρεν. ΕΟΥΦΑΚΗΪ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Τού έν Ήοακλβΐφ 'Υποιιαΐαστήματος «ής Έθνικής Τοαχέ£η{ της "Βλλάβος νομίμως ίχπροσωπηυμένοβ υπό το« Δκνθβνχον αυ¬ τού ΆλΗΐ0ΐά8οα Μαρή ■ατοΐκοη Ήρα· κλκίον. Καιά 'Εαμαν. Α. Σκοολά κιημα«(οο κατοΐκοβ ΣτανοάΜΐα Μαλεβοζίοβ. Άνσβληθείκ νομίμβίν λόγ«β» ενικεν ό βιβ τού υπό χρο»ολΐιγίαν 2 Φεβρονοοίον 1911 προγοάμματός μο ι ηλβιοΐηοιασμοή ποοκη· οβΐθίΐς καΐ έν ιφ ύπ' αριθ. 2809 «ύλλν «ής 5ης Μαοιίου 1931 τής ενταύθα έκ- ίιΐομίνης έφημβρίΐβε ιι'Ανόοθασις» Ιη- μοσιΐυθίΐς άναγκαστικός δημόσιος πλει- στηοιααμός χον έν οϋ'φ πκοιγοπφομένοο ακινήτου κ«ήααιος το« ώς άν» όφειλέτοο κειμένου είς Θέσιν «Λαλήκσ» τή; ««οιφ·· ρβίας τσώ χαιρίιβ ί,ιαυρίκια ΜαλβββΕΙαν %τί ΕΙρηνοοικβιακή; «•ιοιφβρβί'ίς Άγίου Μύροανοί Μαλββιζοο ήιοι αμ*έλο«ι έκι τόν χενιήχονΐα περΐπαν έοναΐών έξ ών έκα<όν<οιάΜοντασα«λΐαν1καΙ20 εογατ λιάικο χαΙ κρΤσιφάλι Νΐριπχούαης βιιίφπρα δέ»- 83α μετό σννιχομένο» άγοον ώσεΐ 6 μόν- ξουαίαιν κεοιέχοντος 30 ίλαιόβιν}ο.α καί άλοονίοβ καί συνεχομένον χιοιβοΜοΐ) «ότι- ατΐΗοϋ ώβιΐ βύα μοοζοορίααν μειό πηγαίοο βδαχος π»Βΐ(χοντος διόορρρα Βενβούλλια οβνορεύοντος τοό δλοβ κτήιιατος Μύ)θο»ος ΆμπαοτΕάκη, Παπά Κοονσταντ. Πσραούϊθ, ΆνΙρέον Παπαβάκτι, Φ^αγκιοΰ Μεααμ0«λ- λιωτάκη, Δημη«ο(ου Άνηγειαννάκπ, Χρι στοαιόοον Σιαφνλάκη, Άννης Γαλκνιανοβ καί Ορομφ. πρδε εΙσπβοΕιν τοό όρΐιλαμί- νοα έν τώ ώί δ»ω ποογβάμματί μοί) πό- σον μετά «Αν τόκαν «αί έ£όβα>ν, μβΐον
  Βοακ. 25.0X0 πατοβληθειοεϊν μοί την 12
  2.)0β<οα 1931, καί Βρ. 7,290, 80 «οταβίηθει σών ιιοι την 15 Σ)βςίοο 1931 «Ιβοποιε» δ«ι νβνήοιΐοιάνυπϋρθέΐοα; την 14 Φ)βίο« (932 ημέραν Κυριακήν καί ώ&αν 10 — 12 ι. μ, ετώχιον τού Σομβτλαιογςάφοβ Άγίοο Μύρωνος ΜαΧεβιιζΙο» 'Εμμαν. Καλντεοάιιη ή τοδ νομΐμοο ού τού άναπληροοΐον καΐ έν τφ έν Άνίφ ΜύΒθονι ΜαλεβοζΕου κιι· μένω Γι>μβολαιογραφΐίψ τον Ινθα κοΐ ||5τ·
  καλοννται οί ιελΒΐοθοτήσονιβς.
  ΆομόΒιες διπαστικός κληιηο ένεργησάται
  τα νόμιμα,
  Έν 'Ηροκείφ τή 14 Ίανο«αρΙο« 1932
  Ό κληρεΕούσιος Βιχϋγόρος τού εΙΒο-
  κοιοννιος ηαΐ Βγγέλ
  Έιιμ. Ν.
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΗΒΗΑΤίίΡΑΦϋ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΡΟΤΪΚΟΗ
  ΒΑΛΣ
  όμιλοθσα καί άδουσα
  100ο)ο
  μέ τα άστέρια τής όθόνης:
  Την τσαχπίνα
  Τόν γόητα
  Καί τόν διάσημον άρτίσταν
  ΓΈΩΡΓΊς Α/ΙΕΖΑΪΪΤΕΡ.
  "Αναμείνατε τόν ύπβρκο-
  λοσσόν:
  ........ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ
  ΜΈΤΩΠΟ.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΊΣ
  Έν σχέσει μέ τας ηαρατηρηβεΐοας *-
  ν«μ·λίβς χατά τβν ϊλβνχβν τβν κηβλβ-
  γισμβν τβν χβινοτήτων τβθ Νβμβδ ή
  Μβμβρχί» Ηρακλειον απέστειλε πρβ(
  ύς χ. χ. Πρβέδρβυς των χοινβτήτΝν
  μβχρβσκκλή εγκύκλιον δια τής βποί*?
  ηαρίχει τάς χιιτμΘι οδηγίαι κρβς άηβ-
  «νην τβν άννμαλιών τβότνν:
  Όοάκΐί προεδρβς τις έ{β»αιβββτηθό
  £)ττό τβθ αρμόδιον Κβινβτιχββ £υμββι>·
  λ(ου ν' ά«βλάβη ποσόν τι έκ! άκβδβαιι
  λβν«ρι>ομοΟ πρός εκτέλεσιν Ιργβυ η
  πρβμηθειαν πρκγμάτυν χατ» τβν 30,000
  δραχ. ίκβστου βφΐΐλιι βμίσοις μβτά τό
  πίρ«ς τής ταχθείσης βύτβ προβεσμίας νά
  καλέση τβ χβινοτικβν Συμβούλιον είς
  ουνεδίίβοιν χ«1 νά εΐσηνπβί) «(ς αύτβ
  τα διχ«ιολογητιχά στβ'χβΐκ έ{ ών δ<ί- χννται ο διάθΐβις τβδ αναληφθέντβς χονδυλίο». Τβιειβτα στβιχβΐ* είνε β) άναλυτιχη χ«τάσΐ«σις τβν ν*νβμένειν δβπβνβν, β) άποδείίεις δε6ντ«ς χαρτσημασμιναι χ«1 Οηονιγραμμέναι καιρα τβν δίκαιον χνν έφ' ίσον είνε ίγγράμματοι, εάν δέ *1νβ άνράμματοι ύηβνράφειβιν *ντ' βύ- τών δύβ έγγράμματβι μάρτνρνς Ο «β την κροΰιτέθββιν έ τι τβ χαταβχλλβμΐνβν πβοβνεΐν· χατΑτερβν τβν 51Ό δραχμβν. Εάν τ* τοιοθτον ποσόν «Ιν« άνύτερβν έ όέ λήητης άνρ*μμ»τβς Α 1{έφληαις γίνετβι ενώπιον σομββλβιβγριίφβυ. Συμπίκπι ομιις ηολλάχκ τβ άνβλη- τθβν πβσβν ν ά μην δβπανπβυ έ{ *λο- κλήριυ υπό τβδ ύπβλόνβυ κρβεδρβυ άλλά νά κ*ρ*μ·1νο ηοσόν τι άδιάθιτον. Τ·ΰτο 6 ηρόεδρβς υπβχρβοθτβι ν« χα- τ*β»οο ·1ς τβ τβμπίβν τής κιρΐΦ«ρ>(βις
  έκ! γρβμμβτίν καραλαιβης τβ οποίον
  ίπισονάπτετοιι μ*τ« τ&ν λοιπ&ν οιχ«ιο·
  λονητΐΜ&ν.
  Είς κερΐκτνοιν άντιχαταβτάσΐεΐς τβΒ
  ύηολβνϊΐί πρόεδρον τό εί; χείρας *©»
  ποοβν Ββ χβτβτΐβΐτβι ιΐς τβ ταμείον
  έν οϋδΊμΐφ κιριιιτώβει δέ κ«ρ«δ(βιται
  αίς τβν διάδοχον τβυ έχτβς έβν τβ χοι·
  νοτιχβν συμβοόλιον δι" αποφάσεως τοα
  ένχβκριμένης &κβ τής ΝομβρχΙβς κρΙ·
  νρ «βραδίχτίβν τβ κβσον διβ την αυ·
  νίχιβιν τβΰ Εργου ούτινβς ή 1χτελεσΐ(
  θά ήτο έ»((γβ»σ«.
  Δια τβδ ουντΒβσβμΐνβυ Λρειτβχβλλβυ
  ηαιραββσΐνς χβΐ ηβραλββής παρβλ«μβ4·
  νβντ«· χαΙ «βρβδίδβντβι μόνον τβ έν
  γραφϊίω τής Μβινβτπτοί ειδή βύχΐ δέ
  χαΐ τβ χρήμαιτα &πνκ δέ* δύναντβπ νβ
  καταβάλλονται ■(( ηρύθΝΚβν μΛ φ·ρβν
  βύβιμΐαν ευθύνην διά τΛν διαχείρισιν
  τ«ν.
  —Πάλιν νά χρήματα των ανάπη¬
  ρον.
  Ή Γινιχίι Διοίχηαις Κρήτης είς απάν¬
  τησιν ιγγράφβυ τής ΝβμβρχΙβς άναφο
  ρικώ; μέ την αποστολήν χρημάτΜν ■!(
  «αι ΠαραρτημΒται Τοθ Τβμΐίου Ονματειν
  ννκρϊζΐι βΐι «ύδιμίκ έπιβημβς είδησις
  υπάρχει π«ρΙ άποοτολής χρημ«τ*>ν ΐΙ{
  τβ έν Χανίοις π«ράρτημ«.
  —Ή Μοναστιριακή Έπιτροπή.
  Τβ άπόγΐυμοτ τής ιτκρΐλββύαης Πίμ·
  πτης σννήλθβν έν τ& Νητροπολιτιχφ
  Μιγβίρν τα μίλη Τής Μβνβστηριαχής
  'Βκιτρβπής Ήραχλείου χοιΐ έλαβεν δι¬
  αφόρους «κοφάαεις μετα{» των έποΐνν
  χκΐ την πβρΐ χοιταβολής τμΑματος έχ
  τ&ν χαθυστερουμίΐΗν μιοθ&ν τιθ £··
  βασμιωτάτο» ΜητρβιτίλΙτβ» Κρήτης.
  .ΙΤΟΟΙΟΐΛ ΤΙ! ΕΑΙΑ11! Λ. Ε
  ΙίΙΤΙΙΙΙ ίΟΑΟΜΙΛΙΛΙΙΙ ΛΙΑΙΟΡΝΗΙ2
  ΗΑΙΡΗ ΑΙ. Τρίτην 7 μ. μ.
  κατ' βύοεΐαν Πβιραιά, Χίον, Μυ-
  τιλήνυν.
  ΜΠΟΥΜΗΟΥΛΙΝΑ Τρίτην
  μεσονύκτιον Ρέθυμνον, Χανια,Πιι-
  Οαιά, Χαλ»ίδα, Βόλον, Θβσσαλο-
  ν(κην, Καβάλλαν, ΆλΒξανδοούηο-
  λιν, ΜυτιΜντ,ν, Χΐον.
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τετάοτ,ι 8 μ. μ.
  Χβοσόνι,σον, Σβΐσι, "Αγιον Νικό¬
  λαον, Παχιΐαν "Αμμον, Μόχλον,
  Σητβίαν χαί λοιπούν νοτίους λιμέ·
  νας.
  ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ Πέμκτην κ. μ
  δια Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια,
  Χαλχίδα, Βόλον, θβσσαΧονίκι,ν.
  ΖΕΦΙ'ΡΟΧ ΚυοιαΝ^ν μβσο»ύ·
  κτιον Χϊθσό»ησον, Σΐΐσι, Άγιον
  Νικόλαον, Παχ. "Αμμον, Μόχλον,
  Σητείαν, μβτ' βπιστροφίΐς.
  ('Βκ τού Ποακτοοβίου τηλ. Νο 30
  ΚΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
  Φίρμβχον εγκεκρΐμίνον δια τής δπ'
  αριθ. 856 τής 12—12 1928 γνωματεό-
  βιτβς τβθ Άν. 'Υγ. Συμβουλίοιι ειδικώς
  πρός τίνβαιν τοθ νεκριχοθ σϋθτήματοί
  χορηγούμενον έπιτυχβς επί τβν Ιξόν
  νευριχδν νοοημάΐων ήτοι:
  Νευραβθενείας, Νευρ?λγία(, ίοχυάδον
  Ριυμιχτισμών, άρθριτ^σμβν, ψ;χοπ»θή·
  σε»ν χαί μιταδαγχειαχβν.νικριχβν νοστ;
  μάτων. ΠωλιΤΐαι είς 8λα τα φβρμοχιΐ».
  1ΛΕΚΤΡΟΧΙΝΗΤ1Ν ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΩΝ
  Ν. ΠΑΡΑΣΥΡΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Χορτοβανκοίΐλαι αρίστης ποιότητος κ*1 άντοχής
  έξ εντοπίου καί Ευρωπαϊκοθ χάρτου
  ΛΕΥΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΑΙ
  Διαθέτομβν βίς δλα τα μβγέθπ καί είς οΐανδήποτβ ποσόχητα είς
  τιμάς έκτός συνανωνισμοΰ καί μέ παράδοσιν είς τα κατασττιμα-
  τά σσς, μέ έπιμβλημένην συσκευασίαν χωρΐς έλλείματα, καθν
  στέρησιν καί κίνδυνον βροχής.
  Προτιμάτβ τος χαρτοσακκονλας μας ίποστηρΐζοντβς τόν τό¬
  πον μας πρός ίδιον συμφέρον σας.
  —Ή δημοπρασία διά τό βλαιον.
  Ό Οηβυργβς Τίίς Γιιιργί«( χ. Άλε·
  £βνδρής «ηέστειλ· χβές ποβς τάς Γενι¬
  κάς Διβικήβιις, Νβμβρχί«ί χβΐ ΠρβΤ-
  οτβμένβυς Γϊυρνίκί, σχιτιχ&( μέ την
  βι*ί«νι·νην τίίς μιιβββτιχής δημβποα-
  σίβς 4{*νε·γή« ·'ί τβ έ{Μτερικ·ν τβυ
  I-
  λαιολαδο» τβ χάτθίβι τηλενράφημκ:
  «Άνκχοΐνβθμιν ότι την μειοδοτικήν
  δημβκραβίκν έ{αγ"Υή» είς ΐβ 1{·ετιρι·
  χον έλ«ιβλάδβυ ώρίσβμΐν διά την 27
  τρεχβντβς μηνίς ΊεινβιιαΐρΙβυ 1932.
  Ή δημοπρασίαν βϋτη βά διινΐργηΒφ
  έν Αθήναις &ς ίπίσπς χ»Ι είς τοις ΓΐΗβί-
  «« Νβμβρχίβς, ■{{ την Λευχάδα χ«Ι τβ
  Γύθιΐον ταχυβρβμιχβς δέ άπβοτέλλον·
  τβι αίς τας άνειτίρΝ αρχάς άντΐτυκ*
  τής δικχηρόΕΐΜΐ πρός νν&σιν αύτβν,χαΐ
  τ&ν ένδιαφΐρβμενειν.»
  Διά τβ& «ύτβθ τηλ(γρ«φ(ΐμβιτο( ιταρα·
  χβλβδντβι «Ι Νβμ«ρχ(«ι δτ»»ς πρβββθν
  (Ις την εΰρεΤαν ϊναχο(ν»ισιν τβν 4ν«·
  τίρε· χοινβπβιοΟβΒΐ τ«0τ« Ιδι«ιτερ«κ είς
  τα οΐκεΐα 'Βμκβριχα ΈκιμελητΑρια
  χ«Ι Έμπβριχβύί Χυλλογους.
  —Τα ληξιαοχικά βιβΐία.
  Τό ΰχονονεΐ·* Δικαιοσύνης δ»' ένγοέτρον
  ιοβ κρός τόν ιί. Νομάρχην Ήαα«λ·Ιου γνοε
  ρί(ιι ότι απεστάλη ήϊη εΙε την Νομιοχΐαν
  τό «ΙΒιιΐΜς 6ιό την ΠΕριφ<β"άν της έκτο- πεβθέν βιβλίον «μν ληέιαρζείιον κααέχιι Βλ λεπτομΒρβΙς όΒηγίας β*βΙ τής έν τφ μέλλον τι τηρήσεαΐί τον β βλίσα τούτο». —Αί βίσπράξεις Δήμων καί Κοι- νοΐήτων. Τβ υιΐουργίΐβν τ&ν Έϊαιτεριχ&ν δι* έγκυχλίου τβυ ηρβς τας Γενικάς Διβι· χήβιις χ«1 ΝομβρχΙβς τβθ Κρατους χβι- νβκβιεΐ τβ Διάτβγμ» κιρΐ άναστολής Ιαχυο; δι«τάξ<ών τιννν κιρ! ΔηβχρΒειτι· χβν εΐβφβρνν τ&νΔαμεινχαΙχβινβτΑτειν. —Ή δράσις τοΰ Πατριωτικοΰ Ίδρΰματος. Ό Πρβεδβο: Τβθ έν ΆΘΑναιε Κεν τριχοθ τοΰ ΠβτριμτιχοΟ Ίβρΰμ««ς Πρββτβοί»{ τβδ Παιδιοδ ΑΓ εννραββ» τβυ »ρος τα έν ταΙιΙΜκρχΙαις Πά· ραρτιΊματαχα! έη> το ΐΔκβπρία τβν άρ-
  χ&ν τββ Ιτους αυνχ*1ρει δλβνς τβύ{ αν
  νερ^άτας τού κκΐ εΰχαριστιΐ αύτβθ{ δι"
  ίλην την προθυμίαν χαί τβν ζήλον ίν
  έκεδ(ΐ(αν χβιτα τβ πβρβλβόν Ιτβς τβνι-
  ζει δέ βτι χάρις είς την άλόδββιν τβθ
  ίργβυ τνν οόσοΗμβς ή χβινννΐα μετ* έν
  θβυοιασμββ απήντησεν ιΐς την έκκλη¬
  σιν «ρβς Ινίβχυοιν τοβ Ταμείον τβθ
  ΊδρύμαΓβς.
  —Δασμολογικά.
  Πρβς τας τΐλΜνβιβχβς αρχάς τβθ
  Κράτβνς έκοινοκοιηβη καρά τβθ υπουρ,·
  γείβυ Οΐχβνβμιχβν έν μκχροσκελεΐ έν
  κιΐ¥ β Νόμβς ιμρΙ κυρύΜΜς τής με-
  τβ(ύ Ελλάδος χαί τβθ ΒΒβιλείβυ τβν
  £έρβ«ν Κρβατβν χαΙ £λββΐν*·ν 6
  νραφ'ίβης ΧυνβηΜης ΈμκορΙβ»
  Ναντιλίας.
  —Τα άζήτητα έμποοβύιιατα.
  Ύκο τβδ Τελοινβίββ Ήρβχλΐίου κρβε
  κηρυχθή πλΐιοδοτιχη δπμοηρβοία δια
  την εκποίησιν διαφόρων εύριαΜομεννν
  κ«ρ* «ύτν όζατΑτειν έμκβρ·υμι»ΤΜν 1·
  νιογηβηαομένη την 18 τρέχοντος μη·
  νβ( Ίανβυκρίβο.
  —Τα πβοίπτβρα των άναπήρων.
  Τας έακιρΐνας ωρ»{ τής χθέ« σονΛλ·
  θβν είς οονιδρΐααιν ίν *$ Νομαρχιακώ
  χαταοταματι τα μέλη τής £>«© τοθ Ν«>
  μβυ 4042 πιρΐ χαθοριομβδ βίσίΐιν ανε«
  ν*ρα<». κιριχτέρνν άνβικήρΗν ποοβλ·· πομένης έκιτρβηής καί ϊίαβον βιβφβ· ρβυς ακβφέοεις ΙκΙ ύποβλπβιια&ν ιΙ( ·0 την σχΐπχδν αΙτηοεΜν ηαρ' άναηήρειν. ~Ή Σταφυλικτ, Έηιτοοκή. Είς τβ Νομαρχιακόν Κατ<ίοτηιι« συ- νϋλββν την μεσημβρίαν τήί χβέ« εΙ| σον«δρ(β«3ΐν τα μελη τής Σταφνλιχϋέ* Έηιτρβηής χαί Ιλαβον βιαα«ρ·ν{ άηο- •«βεΐί χαΙ 1 Ιί .15 ,]
  ΑΝΟΡ©ΩΣΙ-
  —————-■ ' - -■ —- — — - —- ... . —————-—--■■- — ——-—»■τ—τ- -----^—'■ -—' — ----------------
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  Η ΕΙ
  ΠΟΣ ΚΑΒΩΡΙΣΟΗΣΑΝ
  Τό Γραφείον Τύπου δια τηλε-
  γοαφήματός τού πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσεις καί Ν^μαρχίας ανακοι¬
  νοί τά?κάτωθι.
  Τα έκ τοΰ έξωτερικοΰ τηλενοα-
  φηματα άναφέρουν δή ή νέα Γαλ
  λική Κυβέρνησις εσχηματίσθη υ¬
  πό τοϋ κ. Λαβάλ ό οποίος ανέ¬
  λαβε καί «ό υπουργείον των Εξω¬
  τερικών.
  ΔΙ ΔΟΙΦΑΙΕίΤϊΟΓΐΙΡΙΙΧΙΕΣΙΙΟΪ
  Ϊ1ΒΙΡΓΙΙΒΪ ΗΜΒ1ΪΔ1ΙΪ
  Τδ υπουργικόν Συμβούλιον συ
  νελθόν την πρωΐαν τής παρελθού¬
  σης Πέμκτης ένέκοινε μβτά την
  γενομένην σχετικήν είσήγησιν υ¬
  πό τοδ υπουρ νού των Οικονομι¬
  κήν κ· Μαρή, την μείωσιν τοδ κα·
  τωτάτου όριον τοΰ καλύμματος
  καί απεδέχθη την τροποποίησιν
  τοΰ καταστατικοδ τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος οΰτως ώσιβ ό κατα-
  βαλλόμβνος φόρος βίς τό Δημό¬
  σιον νά μβιωθά κατά τό ήμισυ.
  Ακολούθως εγένετο βίδική ού
  οκβψις υπό την προβδρ(αν τοδ
  Πρωθυπουογοΰ κ. Βενιζέλου, ήτις
  μετά σχετικήν συζήτησιν απεφά¬
  σισε την εφαρμογήν των νβων
  πεοιοριστικών μέτρων έξαγωγής
  συναλλάνματος.
  Καθ* α διεπιστώθη ή Κυβέρνη¬
  σις δχβι την πεποίθησιν δΐι αί
  Τράπεζαι παρά την αύξησιν τοΰ
  προεξοφλητικοϋ τόκου δόν θά
  προβούν είς την αύξησιν τοΰ ίδι-
  κοΰτων τόκου.
  ΤΙ ΛΡίΡΟΙΪίϊ Μ.ΪΣΙ.ΑΙιΊ
  Τηλεγραφικαί πληροφορίαι έκ
  Ρώμης άναφέοουν δτι ήμιεπίση·
  μος Ίταλική εφημερίς έδημοσίευ·
  σβ καί δεύτερον Αρθρον τό ό
  ποίον άποδίδεται είς τόν πρω¬
  θυπουργόν κ. Μουσσολίνι καί συ¬
  νιστά την κατάργησιν των έπα·
  πανορθώσεων καί των διακυβερ-
  νητικών χοεών.
  Ώς έκ τοΰ αρθρον τούτου αί
  Ιταλικαι έφημερίδες τονίζουνδα
  αί Ηνωμεναι Πολιτειαι έχουν την
  ανάγκην τής Εΰρώπης δπως καί
  ή Εύρώπη 8χβ την ανάγκην τής
  Άμερικής.
  ΔΙ ΕΑΑΗΝΙΙΑΙ ΙΙ2ΤΕΙ!
  ΕΙ111Ι ΔΙ1ΙΗΤΙΙ ΤΙ» ΑΟΖΑΙΙΗΙ
  Ή Έλληνιΐτΐ Κυβέρνησις «α
  θώρισεν έν πάσχι λεπτομερει
  ο τάς άπόψβις της τάς όιοίας
  καί θά υποστηρίξη βίς την διάσκβ-
  ψιν τής Λωζάννης,ή σύγκλησις τής
  οποίας θεωοείται γενονδς άναμφι
  οβήτητον. Μόνον ή ήμέρα τής συγ
  κλάσεως δέν καθωρίσθη όριστι
  κώ-·
  Ή Κυβέρνησις θά ζητήση διά
  τή; άντιπροσωπβίας της βί; την
  διάσκεψιν κυρίως νά καταδβίΐτ)
  βίς τάς άντιποοσωπβίας των αλ
  λων κρατών, την κατάστασιν τοΰ
  ίσοζυγίου μβτά τοΰ έξωτεριχου
  λογαοιασμσΰ (τας, ή (σορρόπηοις
  τοδ όποίου επιβάλλει την έξωτβ
  ρικήν ενίσχυσιν καί άλλας διευ
  κολύνσβις συμφβρούσας βίς τούς
  πιστωτάς.
  ΑΙ ένισχύσεις θά επέτρεπον
  βίς την Έλλάδα νά αΰςήαη τή ν
  παραγωγήν της διά τής αποπερα¬
  τώσεως των διακοπέντων έκ τής
  οίκον ομικής κοίσβως παραγωγικών
  αας έργων. Ή Κυβέρνησις έλπί-
  ζβι δ τι αί άπόψβις της Οά γίνουν
  δεκταί υπό τή; Διασκέψεως*
  2_ΠΡΓ-ίΝΗ
  ΟΙκιΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΜλΡΗΣ
  ΑΝΑΧΟΡΟΥΝΕΙΣΕΥΡΩΙΊΗΝ
  ΤΗΝ 22»
  II
  Ι ΦΙΡΙ2 ΕΠΙ[10 ΕΙΣΙΙΗΡΙΩΙ
  Τό Λιμεναρχείον Ηρακλείου δι1 έγ«ι-
  ΜλΙου τού κρός 3παν τα τα Νλοτιχλ Πρα
  χτορεΐα γν»ρΙζ« δτι τό υπουργείον τβν
  Νβυτικών διά δΓαναγη"; τοι» έ "έκρινεν 8-
  τιιβί οί διά τόν Ιλεγχον των δπέρ τοθ
  Δημοσίου εΐιηραξιαν εκ τοΟ φίρου επί
  τβν εΐαιτηρίων χαΐ φορτατιχ&ν ταξ·ιδ·6·
  όντες οΙχονομΐΜοΙ δττάλληλοι χαταδαλλου
  οιν οσάκις χρησιμοποιή χοίτβνας τοθ
  ηλοΐοϋ πρός κατάκλισιν τό ή,τ.συ ττ,ς
  ίιαφορβς τ*)ς (τιμ^ς ιΐαιτηρΕου μεταξυ
  τρΐιης χαΐ οικτέρας ή τρίτ-ς καΐ πρώ¬
  τας θέσεως αναλόγως τής χρηοιμοηοι·
  ουμίνης Θέσεως.
  II
  ΕΜΒβΔΙΙ^ΙΙΙ 10 ΖΟΟ
  ΤΑ υπουργείον τ*]ς Γεωργίας δι" έγ
  χβχλΐοι» τβυ κρός τάς Νομαρχίας τοθ
  Κράτους γνβρίζει δτι ή αμοιβή ή*< δι χαιοθνται &1 νομοκτηνΐατροι δια τςί» παρ' βύιβν ένιργουμένους πάσης φύοε εβς Ιμβολιαομ&υς τβν ζώιβν παοης χα· τηγβρΐας ώρίοθη αηό 1 Απριλίου 1932 χα( καραχαλιΐ δκβς ΙχΜβι ιοθτο οη' δψι» ι( ίνδιαφερόμ.νοι. ΙΕΙ ΙΟΡΒίΟΥΙΙΑΙ ΑΑΕΙΑΙ ΕΡΑΜΟΜ Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης ά καντώσα βίς διάφορα σωματβία ή' έπιτροπάς δι'αίτουμένας άδβίαςσυλ λογής έράνων ύπέο Φιλανθρωπι κων σκοπώ ν γβωοΐζβι δτι δόν κρί νβι σκόπιμον την παροχήν τοιού «ών άδβιών βίς τάς παρούσας κρι σίμους κβριστάσβις. Γεωργικα Ό Νομάρχης Ήοακλβίου κ. Έμ. Λυδάκης διά τηλβγραφήματός τού κρός την Γβνικήν Διοίκησιν Κρή της καρακαλβΐ ταύτην δπως έγχρι θβ ή τροποποίησις τοδ προΰπολο γισμοδ τοδ Γβωργικοδ Ταμβίου Ή ραχλβίου είς δύο σημβΐα, ήτοι α.' ώς πρός την ίδρυσιν άγροκηπίου βίς τό Καστέλλι Πεδιάδος καί β/ ώς πρός την αγοράν άγβλάδων. Η ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ή Γινιχή Διοίχηοις Κρήιη; έπαντ]λ Θΐ, «αί πίλιν χθέΓ, δια τηλεγραφικαί ο, της, έκΐ τβν παρά ιω «ρμοδΐφ 'ΙΊιουρ γείφ ένιργιιΑν της διά νά έκιτρακ^ τ) χαπνοχίλλιίργεια έν τή έπαρχία Άκοχορώνοΐί. ΚΑΚ0ΥΡΓΙ0Δ1ΚΕ10Ν ΧΑΝΙΩΝ Την προσέχη Δευτέραν καί ώραν βην κ. μ. «ά δικασθή ενώπιον τοΰ Κακουργιοδικβίου Χανίων ό Ιωάννης Κ. Σγουρός άπό 'Αγγβλια νά Μβσόγια τοδ Μυλοποτάμου Ματηγοοούμβ»Ός δι' αναίρεσιν καί Μό άέ II ΒΡΟΧΟΕΣΙΝΙ ίΥΗΕΑΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΗΙΜΕΑΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟ ΖΟΤΙΙΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠ ΑΟΟΤΑΜΙΕΥΣΕΟΗ Τάς έαπερινάς ώρας τής η Πίμπττ)ς συνήλθον είς ουνι8ρ(αοιν τα μ.λτ) τοθ Διοιμ^ιιχοΟ Συμ6:υλΙου τε.0 ΈμποριχοΟ Έπιμελη'.ηρΙου 'ΗρακλεΕου Κατά την συνεδρίασιν ταύτην ή <υ- ζήτηοις περιεοτράφη είς τό ζήτημχ ττ.0 ελαίου διά τό 4 «οίον τα μέλη κατέληξεν είς τό ουμκιρασμα 8« οπας Ιχει ίιατυ- πωθή τό Νομοθετικόν Διάταγμ» ηι^Ι ττροσΐαοίας τή; Ιλχιοηαραγνγής χαθί- οιαται τοθτο άνεφά(.μ9θτον. Έ» άναμο- νή ττ}ς «ξαγορβ; τβν 3 1)2 ε«ατομμυ- ρ(ων δχάδιβν ελαίου παρά τής Κυβερνή¬ σεως τδ Έπιμελητήριον απιφίοισε νά παραχολουθήση τό ζήιημα δι' ί^ιτρο- πτ)ς ή 'ΐς χαΐ θά οποίεΐξη ιίς την ΚυβΙρ- νηαιν τί αδύνατον τίς διατηρήοειας τής οριζομένης δΐχδ τοθ ΝβμοθετικοΟ Δ.ατάγ- ματβς ίιατιμήοεος. Έηίοη; θ» υηοδιί- ξη ποία ή δβθηοαμένη ικχτιύθυνοις διά την εξέλιξιν τί)ς καταοΐίαενς πρό; ά- ν»(μη3ΐν τιθ ελαίου. Συνεζητήθη έπΕοης τό ζήΐηματί): έ« ξομαλύνοινς των &φιοτ^μίνων έκχρεμο· τήτων λόγφ Χϊθυστερήαεως τής άηαλλα γής των ενδιαφερομένων έξαγαβγέων διά τι έ'ά-τοτ7μιιύΐιι εδριακόμε'α χενά δο- χεΐα ήίβιβ^ρίλια, αίηηοιχ, χινοΰ; μΧ «αί τώ οποίον ζήιημα ή Κυβίρνηο ς μελετα ή5η Γ ν α τοθ δώση τελικήν λύκν. Έκ τής τιλευταίας,,οιιζητή >εως το'Επι
  ιελτ)εήηιον ίσχημάτιαι την γνώμην δΐι
  δέον νά έχφληθή μία μικρά φορολογΐα
  διά πάσας τάς χαθυοτερήΐΐις των έν άπο
  ταμιιύαει δοχείον, εφεξής δέ ν Λ επιδιώ¬
  ξη διιως ίπιιευχθί ή ή άτελής «Ιααγΐιΐ·
  γή τ) μ(α έλαχίσ.η φορολο,γία διά νά μή
  γεννώνται ζητήμαΐα αποταμιεύαεως χινων
  δοχεΕον.
  Διά την Μαλλιτέραν εξομάλυνσιν τοθ
  ζητήματο(, παρεπέμφθη τοθιο είς την
  ά>μοδίαν επιτροπήν ικ μελων τοθ Διοι-
  κηΐΐΝ&υ Σιιμβουλίου τοθ ΈπιμελητηρΙου
  «αί έξχγωγέων ήας θά μελετήση χαί δ
  ποβαλη σχετικό, υπίμνημχ είς την Κυ
  δέρνηοιν.
  ΚΤΗΙΙΤΡΜΗΔΘΜ»
  Τό υπουργείον Οίχονομικαν διέ
  ταξε τόν Οίκον. "Εφορσν Ήοα
  κλείου νά παραδώοχι χώρον 3
  στρεμμάτων διά την ίδρυσιν κτη
  νοτοοφΐκοΰ σταθμοΰ έν Ηρα¬
  κλείω.
  Ι 01Β..ΟΣ ΚΔΙΡκΊμΙ
  Τό 'ΑοτιροοΜοηιΙον ΆΘτ,νίν δι* τη-
  λεγραφήματός τού πρός τα ΔιμεναρχιΙα
  <αί τα Γεωργιχά Έπιμεληιήρια γνωρί- ζιι δτι πιθανός χαιρός σήμερον Σάββα¬ τον φέρεται είς δλόκ/ηίον σχείον την χώραν νεφελώίης ή λίαν νεφελώδης με- ά τινην βροχΑν ή χιόνων άνά τα ί?ει- "ά. θιρμ κραοίοι κατ«τέρ> τής χθεοι-
  »<5ς 18 α την νύκτα λνεμοι δοριιοανατο- λιχοΐ Ι«ς ίορειοδυτιχοΐ χαΐ »?χί περιο¬ χάς χαΐ διαλείματα Ισχυροί. II ΙΒΙΟΤΙΣ ΤΟΥ Β(ΙΒΥ Ό Φυτοπαθολογικός Σταθμό; Ηρακλείου εξέδωκε εγκύκλιον πρός τους Παοέδρσνς των Γεωργι κων Έπιμελητηρίων τής νήσου σχετικώς μέ την καλήν κοιότητα τοί θείον· Α1ΜΕΝΙΚΑ Τβς απογευματινάς ώρας ττ]ς χθές ου- λθον ιΐς συνεδρίασιν τα μέλη χτ]ς Δ·- Έκιτρίπί]; Ήραχλιίΐκ %ΛΪ Ι- ΤΟ ΑΙ&ΤΑΓΗΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Τό Υπουργείον Γεωργίας δι' έγ κνχλίον τον πρός τας Νομαρχίας των έλαιοφόοων περιφεοειων καί τα Ταμϊΐα Προνοίας Έλαιοπαρα- γωγής τοΰ Κράτους χοινοποιβί τό Νομοθετικόν Διάταγμα περί προ στασίας τής έλαιοπαοαγωγής, παρέ χβι δέ λεπτομερβϊς ό5ηγίας περί τής ηιστής έφαομογής τού. ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤ/ΦΟΡΑΣ Πρός βπαντΗς τοος Δήμους καΐ Κοι¬ νότητος τοθ Κρατΐΐις εκοινοποιήθη χθέ; οκ6 τοθ δπουργείοι» Σΐρατι»τιχών έγν.6 «λιος, έ< σχέιει μέ την απογραφήν τ»' μέο»ν μεταφορβ.. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ^νΕΤΑΝΑΣΤ.Ν ΚαθΙοταιαι γνβοτδν είς τοΰς έλθόν τας έξ Άμιρικίϋ καΐ έπιβτρέφοντας ί- κεΤοε δτι δέον νά ώ*ν ταχτοποιημένοι άκό Στρατολογιιιτ]ς αηίψεβς. ΕβΚ^^Ο^—5—5εε—ε» ΟΙΧΟΙΙΟΜΙΙΟΜ ΛΕΛΤΙ1Η ΧΥΝΑΛΑ.ΑΓΜΑ Αί°β 'ΛΏβ ΑΙαει ΑΙγβκτ— · ΑΐΜαΜν ε» Αιβέηει » •οά—— ΓεΑλΗΐον · 26ϊ·- 275 — ττ.ββ 3.94 1.05 βί.» |820 "·" 275.— 281.- 18.- 4.04 1.10 81.49 39.- 18.90 15.36 ΑΘΗΝ Αί 1 » Ίανουαρ'ου (τού άνταπονριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι την »2αν τρέχοντος ή*οε την προσέχη Παρασκευήν, άν*χωοθυν δι» Ευρώπην οί κ. κ. Βενιζέλος καί Μαρής. Αμφότεροι ώς γνωστόν πρόκειται νά αυμμε τάσχουν είς την συνερχομένην έντός τού μηνός Διάσκεψιν τής Λωζάννης. ιι αΜΠζηΤησε Νλ ΜΗ ΑΝΑΚΙΝΗΟΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΚΡΕΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιανουάριον (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Λονδίνου ότι εδημοσιεύθη Αγγλικόν ανα¬ κοινωθέν δι' ου ζητείται όπως είς την οικονομικήν διάσκεψιν μή άνακινηθή ζήτημα αποσβέ¬ σεως των πολεμιχών χρεών. ΕΦΟΑΣΑΝ ΕΙΣ ΑΟΝ.ΙΝΟΗ ΟΙ ΙΤΑλϋΙ ΑΠΕ Ζ Τ έ Α Μ.Ε Η ΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ίανουαρίου τού άνταποκριτού μας).— Κατά τα σημερινα τηλεγραφή ματα έφθασαν βήμερον είς Λονδίνον οί άπεσταλμένοι τοΰ Μουσσολίνι. Οί Ιταλοί άπε σταλμένοι ύποατηρίζουν την διαγραφήν των πολεμικών χρε¬ ών καί γενικώς" των έπανορθώ σϊων. ΚΑΙΟΡΙΙΒΙΙΗΙΒΙΥλίΑΡΙΧΗ ΣΤΑΣΙ! ΕΙΣ ^ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου (τού άνταποχριτοδ μας)·— Τηλεγράφημα έκο> Σόφιας άνα-
  φέρει ότι είς την Σοβράνιε κα¬
  θωρίσθη άπό συμφώνου μεταξύ
  των κομμάτων, ή Βουλγαρική
  στάσις έναντι των ζητημάτων
  έφ' ών θά ααχοληθή ή θίκονο*
  μική Διάσκεψις.
  ΕΙΑΡΚΙΣ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΔΒΤΗΪΙΙ
  ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΜΚΟΗ ΕΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Ανεκοινώθη ότι ή χρηματοδό
  τησις των παραγωγικών έργων
  έξασφαλίζειτήν συνέχισιν αυτών
  μέχρι τέλους Ίουνίου.
  ΙΙΤΕΊΤΤΪΪίΕΪΙΙΤΙ
  0ΙΚΛΗΡΩΤ0ΙΤ0Υ1932
  Α·ΗΜΑΙ 15 Ία,νοαιχρίου
  τού άνταποκριτού μας).—
  Απεφασίσθη όπως οί κληρω
  τοΐ 193» κληθοϋν ένΐαίως
  την 2Οήν μέχρις
  Μαρτίου.
  Ο ΜΧΕΑΙΟΙ ΤΟΝ
  ΤΩΝ ΥΓΕ10Ν0ΜΙΚ&Ν
  ΑΘΗΝΑΙ ρ
  τού άνταποκριτού μας).—
  Τ6 νομοσχέδιεν ηερΐ συντάξε¬
  ως των ιατρών ετροποποιήθη.
  Τό νομοσχέδιον θά είσαχθή έκ
  νέου είς την Βουλήν πρός ψή¬
  φισιν.
  ΝΤΙΜΙ ΤΙ! ΙΙΙΡίΙ
  1 »
  άνταποκριτού μ*ς)«—
  ♦Η λίρ* ετιμάτο σήμερον
  »Ρ*Υ9 β»