99034

Αριθμός τεύχους

3066

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

17/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩ3*
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ιί*3ΒΒΒΒ8ί1—ι ιμ...'—^7~Τ*ΒΤ7!^^^^~~~~~^^^^^μ^^^^^^^Η~~—^^^^^—»^—^—«μ———.
  Π ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  III
  ΑΡΙβΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝθΥ 18
  ΔΙΕΥΘ- ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  17
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1»3*
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΣ 17ον.— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.066
  Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
  ΒΊς τάς έν χφ κέντρω συσκβ'ψεις
  πβρί αυξήσεως τής τιμής των ή·
  μβρησίων φύλλων. όπως καΐ είς
  «ό παρελθόν καί κατά «ό παρόν,
  ουδέ απλούς υπαινιγμόν έγανβ πβ
  ρί «ου έπαρχιαχοΰ τύττου. Είναι
  καί αύιή παλαιά συνήθβια άπό
  τάς έπικρατβστέρας τοΰ μακαρίου
  κράτους μας, νά κάμνουν οί αν
  θ ύ ί ά
  έφημβοίδβς, ώς έπιχβιρήσβις. Εϊνβ
  κ αί άλλη λβπτομέοεια «ής κλασσι-
  κής τοΰ Κράτους άδιαφορίας έναντι
  τοΰ έπαρχιακοΰ τύπου πρό τής
  οποίας θά κινήση πβριλύπως την
  κεφαλήν κάθβ λογικάς καί φρονί-
  μως σχβπτόμενος άνθρωπος ή εξής:
  Έξαναγκάζβι τάς επαρχιακάς έςρη-
  . · ■ -- μερίδας τό κράτος νά πληοώ
  ©ρωποι τού Λέντρου κάθβ ιδικόν νούν λιμβνιχόν φόρον. Καί
  εάν δι' οιονδήποτε άλλο μέ
  ρος ό φόρος αύτάς δέν βχβι πολ-
  λήν σημασίαν, διά τάς ιδικάς μας
  δμως εφημερίδας—αί οποίαι βέν
  έχουν άλλον κανένα πόρον άπό
  την δραχμήν των αναγνωστών των
  —σημαίνβι πολλά. Καί τώρα μέ
  την αύξησιν τή; τιμής των εφημε¬
  ρίδων—εναντίον τής οποίας ήμβΐς
  κηρυττόμβθα άναφανδόν—τό Κρά
  τος, νόν έπαρχιακόν τύπον τόν
  άγνοβί έκ νέου καί μάλιστα μέ εγ¬
  κληματικήν αδιαφορίαν.
  'Αλλ' δλος ό ελληνικάς κόσμος
  ποΰ γνωρίζβι γραφήν καί άνάγνω
  σιν, γνωρίζβι έπίσης δτι ό τύπος
  τής πρωτευούσης άπό πολλοΰ έγι
  νέ έπαναστάτης καί ή έπανάστασίς
  τού αυτή κυρίως κατά τοΰ Κρά-
  τους στρέφβται καί κατά πάσης έν
  νοίας τής υπάρξεώς τού. Καί ό ϊδι-
  ος κόσμος γνωρίζει ότι εάν υ¬
  πάρχη τύπος έν Ελλάδι σββόμβ-
  νος εαυτόν καί τόν κόσμον ποΰ
  τόν άναγινώσκΒΐ εϊνβ ό έπαρχια-
  Άφήνομεν τώρα τί γίνβται μέϊκός. Πρός τί λοικόν ή νέα
  «άς διαφόρους .συμβάσει^ εϊιβ τό Ι εναντίον τού κρατική άναλγη-
  κράτος τάς κάμνει πρός Ιδιώτας σία καί αί υπέρ τοΰ έπαναστά-
  τ, Ιδιώται πρός τό κράτος. Άν καμ τού τύπου προστατβυτικαί μέρι
  νά
  μας καί ιδικόν των λογαριασμόν
  χωρίς τόν ξενοδόχον, νά τα τρα-
  (3οΰν πρός τό αέρος των δλα, νά
  τα καταβροχθίζουν δλα, νά κανο-
  νΐζουν διπλογόνατοι καί τόν ύπνον
  καί τάς άναπνοάς καί τάς τύχας
  τάς Ιδικάς μας μαζύ μέ τάς Ιδικάς
  των2 καί άπ' έκβΐ επάνω νά πβτοϋν
  καμμιά φορά κανένα ψιχίον πρός
  τα κάτω καί τουτο οσάκις Οά πρό
  κείται νά ξβγελάσαυν μέ τό
  αϋτό, την δυστυχίαν μας, ή
  παίξουν μαζύ μας
  Καί βίς τάς έπιχαρηγήσεις τό
  Ιδιον γίνβται καί είς τάς παροχάς
  έπίσης χαί είς τα ποονόμια κΛ
  είς τάς ευκολίας καί βίς τάς εύ-
  νοίας καί είς τα δάνβια τό ίδιον έ
  γινβ καί γίνβται πάνΐθτβ δηλ τού·
  το: Νάποκλβίβται καί νάγνοβΐται
  παντάπασι ό επαρχιακάς τύπος,
  νά «ροφαδοτβΐται δέ μόνον ό τύ¬
  πος τής πρωτευούσης, νά ένισχύβ-
  ται καί νά τονοΰται παντοιοτβό-
  πως.
  μιά φορά ό επί ήθικών έρβισμά-
  των ββσιζόμβνος επαρχιακάς τύ¬
  πος έλυε την σιωπήν τού καί ά
  πεκάλυπτε ποία σκάνδαλα υπο·
  κρύπτουν αί φωναί τής μιάς καί αί
  πρός Ισχυρούς θωπβϊαι «ής άλλης
  εφημερίδος, άπ' έκβίνας ποΰ χρη-
  ματΐζονται άπό δλας τάς καταστά·
  σβις καί τα καθβστώτα καί τούς
  διαθέτοντος κύχβρώς τα μέσα διά
  νά έξαγοράζωσι την σιωπήν των τού;.,
  ή χατάπληξις τοΰ κόσμου θά ήτο
  τοιαύτη ώστβ δέν είναι πολύ άν
  είπωμεν δτι θά έφθάναμβν βίς μί¬
  αν κοινωνικήν εξέγερσιν την ό*
  μοίαν τής οποίας ποτέ άλλοτε δέν
  θά εΐχβ γνωο'οη ό Τόπος.
  Θά έοωττιθώμβν ΐσως διατί σι
  μναι; Διά νά σβύση καί νά χαθ£
  καθοΑοκληρίαν ό επαρχιακάς καί
  καταπνιγη κατ' αύιόν τόν τρόπον
  κάθβ φωνή έκ των έπαρχιών καί
  των απομεμακρυσμένας τοΰ κέν
  τρου μβρών;
  'Αλλ' άν πρό τοΰ τέλους τού ό
  έπαρχιώτης τύπος ενεφανίζετο μί¬
  αν πρωΐαν έπαναστάτης καί αύτάς
  τότβ τί θά έμβνβ είς την θέσιν
  Ερωτώμεν.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΠΑΛΗΑ ΟΡΝΙΘΑ
  Τό ποοΐθΒσινό βδτι,μα χινδυνευει *ά
  _______ ____ ____ λάβη διασιάσβις. Δβν ποόχειται πλέον
  ωηφό επαρχιακάς τύπος. Διότι, β·|ουΊε περΐ τβς ήθιχίίς, πΰιε συγκΕκριμέ-
  παντώμεν, δέν ζή άπό την σκαν-! *<»ί πεοί τ*5ς διαφοράς «άν ΛνηλΙχων. θαλοθηρίαν, δέν Ιΰ άπό την βιη Πβόχειται π»ρί τ«ς διαπιστωθη ίάν γηματοποίησιν των σκανδαλοποι-, »α· *«*<* "όσον δ βίος των αΐσθησβαιν ών, δέν ζή άπό άδήλους πόρονςή αρχίζει 6πό «ήν βοεφι* ήν ηλικίαν δ- άπό παροχάς «αί εύνοίας των ύ πόπτως πλουτούντων. Διά νά κα· ταλοβα μαλιστα καλώς δ άναγνώ- οτης πόση είναι ή άοτοογία, ή παίς λέγει δ Φβώϋντ ή τουλάχιστον ά- Γ-ίζει νά άρχίζο από αΰιήν. Έγραφα ί- Αν Ινθυμήσθβ διι Αφορμήν είς τα δύο προηγούμβνα χρονογραφήΊιατα: «Καί χηθεί; δα έξηοφάλιθΒ »ίΐν υ τού σαιζόν μέ τάς νεοαποχτυθβίσας σχέ- σεις βίς »ό ΐοοοδιδσσκαλρην — σχέ- σεις άφοοώσας μίαν δβ*οβξυβ"ίΐ*.α μό- λις δβοιιοιν.δα. Μοδ «αο^^Ο^ΐ) λοιηόν επί τοΰ ποο!ΈΜ.ένσυ δή βΐνβ κςΐια δ *β αοός χύοιθι—δαον «αρόν καί ά» τόν φαντασθοΰμΕ - ν ά«ασχολί)ΐΰΐι μέ τοι ούτου κΐδους σχέσις χαΐ «Α τάς β διά ής 'Βνας στβνάτατος φίλος μου—μόν δ ετδιαφβρθϋΐς σχετιχως έ κρατική, έναντι τοΰ έπαρχιακοΰ! «άλιν ή ήθι»ή> καί κατόπι»: «Κα.
  τύπου, άόιαφόρως τής μερίδος βΙς·ήλικία»^ή» εδαβσβ νβαρός κυριος καυ-
  τήν οποίαν άνήκβι καί των άςιχών
  τάς οποίας πρεσββύει, φθάνει νο¬
  μίζομεν νά είπομεν δτι ουδέ βίς
  «ήν σημερινήν Β'νιζβλικήν πιντο-
  ν-ρατορίαν δέν έγινβ καταξίωσις
  νά κανονισθή νά πληρώνουν αί έ
  καρχιακαί έφημβρίδβς τα τηλβγοα-
  φήματά των βίς την τιμήν ϊίς ττ$ν
  οποίαν πληρώ νού ν οί Ιδιώται τα
  έσωτερικά τηλβγραφήματα! Καί τα
  πληοώνουν νσί μέν κάπως ήλατ-
  τωμένα άλλ' είς τιμήν σχεδόν δι-
  πλασίαν των έσωτερικών τηλεγρα
  φημάτων.
  Είναι πολβμική εξοντώσεως τοΰ
  έπαρχιαχοΰ τύπον έκ μέρους τού
  κοάτνυς αυτή; "Όχι. Άλλ' όφβίλβ-
  ται είς αδιαφορίαν κλασοικήν,έπα-
  ναλαμ(3άνομβν, των εκάστοτε ίθυ
  νόντων οί όποίοι δέν εσκέφθησαν
  ποτέ νά συμπβριλάβουν είς τάς
  ουμβάσβις κράτονς καί Ήστερν
  μ(αν προΐομιακήν διάταξιν περί έ-
  ξιοώοεως τής τιμής των δημοσιο-
  γραφικών «ηλβγραφημάτων μέ τα
  έσωτβρικά τοιαΰτα, όπότβ πάλιν
  τό κοινόν θά έξνπηοβτβΐιο κατά
  ηρώτιοτον λόγον καί μάλισια κέν-
  τρων άπομεμονωμένων, οποος τό
  Ιδικόν μσς «αί διτηιβενόντας αι
  έξβμυσίΐιθ) φρ
  βναγνώστιΐί—ηού ρίϊεν άοκβτές βηιιυ
  χ[«ς σχίΐ ζαιιίί τού «αί ίγνώρισβ λαό β
  πό γυταΐχες καί «πολλων λαόν» μου
  έ'λΒΥΐ κάποτβ: «Μιά χινεζοΰλα νόστιμτ],
  διάφα»η. κομψοχέχτβμα, μοΰ ρίχτΐκβ
  μιΑ φορα σέ χάηοια ποωιβΰουσα.
  ΙσΐΒΐλα «βο.ιιατο. Τι ν" άγαΐϊ<σο «ανέ ά' ί "Ηΐ τόσο άσ»β!α νπς άη' γ< Ηιανΐ τόσο άσ»β!α! νπς άη α««ί; Μοί φαινωτανΒ ιιώς θΑ Ισηαζβ^ βπως μιά «μουσμέ> από *ά Δ ΰ
  ΐ ό
  ζ^
  μ Δεν ΰ«ο-
  «μ*νιόν>—<1ς »ιουκ*ίτσΒς, «ίς τίς μ»ιμουαιιτικέ£. Δέν δώ ό ΚαριτοΒμένς, ς μιμ μποοσυ* Λθΐβ νά οάς δώσουν τό συγ- ό αϊσβπμα .βς χα.αχΐΤ)Γβ!»ς τιμένβς β«ό ποΐν ·β χου· Φαντάζίσαι λοιπόν ανολό ίλ β Ι ΕΙ» ε μΐνονλβν. ζ γβς «Ι γίνβται μέ ι>ί μιχοοίλβς ιβς Ι-
  β. Ανιίί ηι.ά είναι ϋον Ββν ια·
  νϊύονται διόλου. Κάκοτι 'μια μκ8μηέ»α
  «ού τή; έίωσα να καταλίβπ πώ; ή»αν«
  καιρός νά πάοπ λιγάκι τόν άέοα τυ
  άοχισβ νά μιξοκλαίτι χ-μιχώιατα: Πή
  γαινβ Βαιδ( μου στή μαμά σουιής είηα
  νά σοΰ δώση χο«ά. Κι' άφησε τόν κό
  σμοΐ ήαυχο!
  Δέν ξέοαι Ιάν τ) αντηιέοω ηαοατή
  0«ισΐ{ Έθεσεν Ιν άαφιβόλφ «Ας θβωοία;
  τοϋ Φ^^^ϋ(ίτ τί τουλάχιστον την έοαπι-
  κ»5ν των σκοπιμότηχα. Πάνιηος δι«ω-
  χαί άΙλο·ε ΛνέφΒοα αηό τής Ιδίας σιή-
  λης «αί διά συναφές ζήτημα, ίνα σημά
  δι ακό τα πολλά Νού διίχνουν πώ; ό
  ΔοσιογιέφσΝη—επί παοαδι(γματι— δέν
  ήτο διόλου Νθλά εί; τίιν ύγΒίαντου βΐνβ
  καί ή κλίσις τού ποός τίς μπβμηέκες.
  Κυπάχτβ ές άλλου ίνα ο-μαντικό, ΐόν
  Μ«αομπέ ντ' Όΰβιγύ, πού Ικαμβ τό
  λάθο; νά βάΐπ στΐς «Δ αβολικέί> τον,
  ώ; τόν ώοαιόΐΒοον Ιοωτα τοΰ Δόν—
  Ζαυάν, την αγάΗΐ] μιάς μιχοούλας. Δέν
  εκαμβ διόλου καί τό δΒύτ8οο λάθος νά
  μάς ην διι χαί δ Δόν—Ζ ουάν αγάηΐ]·
  οβ την μικθί) κου τόν ερωϊεύθηκβ. Ό
  λαός μας, πού είνε ΰγιή;, έξαίοβι σέ
  «31010 «αςοιμία τού τό ζουιιΐ ΐής πά-
  όίνιθας. Μποοβϊ χανβΐς βεβαία *ά
  μή οποώξα τόν ζηλο τής ΰγβίας τού μέ-
  ϊ(?ι των ηλικκημίνων χαλλονάν πού
  βλέίΐομβν μβταΕύ «άν άστεΐτον γυναι-
  τύχην ιω» δμιλούνιαιν φίλμ. 'Ω·
  Οΐσμένως δμιης ή μόδα τή; μπεμπέκας
  Ι χΒτά ΰτοπιη. Δέν αποαιικνύβι
  μόνον ΰφβσιν τού άνδοισμοϋ άλλ' αυ¬
  τού τοΰ.... γυναιχισμον. ΜΑ τί γυναΐ-
  δχομε λοικόν, πού αφηνουν να πέο-
  νυυν την Οέσίν των τα βυζανάριχσ; Αυ¬
  τήν την ίοώτπσιν μοϋ φαίΐειαι, θΑ έ»
  καμνβν, βΐς τό σημοΐον αύ:ό §»ας ποαγ-
  μαιισιτίίΐ.
  ' Γ ΑΣΜΟΙΑΙΟΣ
  Ιπιχειρήσεις έν οίς μοί! 6 τοκιομβ; έη(
  ίνιχύρφ χτημάτιον μεγάλτ)ς άξ(«, δφιΐ-
  λοαν τούλάχιοτον νά μή φίγουν άν δέ»
  έχτελέοουν τάς στρατιωτικάς των 6πβ-
  χρεώσεις. Ή επάνοδος είς την κατρίία
  είνε χάΊτοτε καί γλυκεΐκ χαί έπιχερδής.
  Δέν πρίπει 8μ»ς νά κεριέχη διά τοθτο
  ύάς τιν^ς χαί ληομοούνας.
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ
  ΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡ,ΩΝ-
  Σήμερον συνέρχεται έν τή αίβοΰαη
  χοθ Δημαρχιακοιΐ μας Καταστήματι;
  ό Φιλανθρωπιχός Σάλλογος Κυρίαν Η¬
  ρακλείου, διά νά λογο5οτήση τό Διοικη¬
  τικόν τού Συμβούλιον επί των πεπραγ
  μέν»ν τού χαί νά καλέση είτα την
  Συνέλευσιν τοθ Σύλλογον είς την διενέρ¬
  γειαν αρχαιρεσιών πρός ανάδειξιν νέου
  ίιθΕΧητικοΟ Συμβουλΐου.
  Επί τή ιυκαιρ'α ταύτ^, ίέ/ κρίνομεν
  κεριττόν νά ιΐπβμεν ολίγας λέξεΐς διά
  νά έπαινέαωμιν τόν άκ:ύρ»στον ζήλον,
  τόν οποίον άνέχαθεν έπιίεικνύίυν ««
  σαι αί Κυρίαι ποθ άνεμΕχθτ,σαν ευθύς έξ
  άρχής χκΐ έξαχολοιιθοθν νά αναμιγνΰ-
  ωνται εί; την διαχείρισιν τη~ς φιλανθρώ·
  που δράσε»ς «οθ είρημένου Σιοματείου,
  νά έγχωμιάσιομεν ίέ συγχρόνως καΐ
  Κοινωνίαν μας, ή οποία άνέκαθεν
  στιγμήν τταρέλιιψιν άπό τοθ νά περι
  μέ την στοργήν της τό κατ' έξο
  ΟΗΟΣ ΟΛΟΝ ΚΙΙ
  II
  ΙΑΤΡΙΙ
  ΕΙΙΙΙ ΟΑΙΙΟΙΕΙΟΙΣ ΕΗΡΟΤΪ
  III
  Οί Ιατροί ήσαν από «ήν άρχαιότητα
  άν«ικβ(μενον σαιύ^ας καί ιϊρτοτβίας καί
  «Ινε γνιοστή ή παροιμιώδπς ςρράοις των
  προγόνων μας «δτι Αν δέν ΰπίίοχον
  δέν θά ήΐαν ανοητόιερα ό»τα
  άαό «ούς δασχάλους». Ή επίθεσις χα-
  τά την Ιατρών ποέπβι νά δμολΐγήΌα-
  μβν δ τι είνε ύηβρβολιχή. Βεβαία Ινα λά
  θος ίατροΰ είνε φοββρον καί μπορκϊ νά
  φέρΰ θανάσιμα άποηλέσματα... χαί έ·
  κοιιένοσς οί πελάται Ικδιχοϋνται προκα-
  ταβολιχώς, Αλλ' δπωσδήποτβ 4 Βπίθβσις
  ιΐβ «οουχτβρτ].
  Ό μεγαλβίτβρος Ιχθρό: των Ιατρών
  μία γυναΐχα, ή 'ΟσΐοιγΙλδη σύ·
  ζυγος τοΰ Γοντράν, βασιλέως τής Βουρ-
  γουνδίος, ή όποία ειοιμοθάνατος χαί
  θνμσμένΐ], διότι οί ϊατροί της δέν χα-
  «ώθθαισαν νά την θβραπβύσουν, ίπέτυ-
  χβν άπό «όν βάρβαρον σύζυγον της υ¬
  πόσχεσιν διι μαζΐ μέ αΰιήν θά §θα
  ■τεν είς «όν τάφον χαί τούς δύο θερά
  ποντιΐς Ια'ρούς «ής. Καί ή βασιλική υ
  χήν φιλάνθρωπον «οθτο ΣνματεΙον τής
  πίλεώς μας.
  ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ. ~~~~
  Ή Γενιχή Διοίκησις Κρήτης έ¬
  παυσε νά χορηγή αδείας έρανων δι»
  φιλανθριοπικοίις σκοπου; λίγψ τβν πε-
  Ή παθσις την έρανων τού·
  ταν είνε ηολΰ δρθή: Παρήλθεν ή έποχή
  καθ' ή' ύ Ιρανοι είχον άμέσϊυς χαί
  καχίΰ; σχοπ&ός. 'Ασχέτας ϊέ των
  οημιρινίον χρισίμων οικονομικήν σανθη-
  συνέχισις των έρανων εί; στιγμάς
  έκ πλη6ώρ«ς χαί
  ρεύοεω. δαιανΑν ς,[< ή τί)ς των έορτών—Ιε» έπιτρέπετΐΐ,'- &■* εΐ-Β αί άνάγχαι το9 έ/διοφιρ:μέ- φιλανθρηπικΐθ σιομΛΤείοι». "<τ!ΐχει δ θΐός αργοτερα. Ε Ν ΑΣ ΕΛΕΓΧΗ. Ελήφθη μέτρον ϋπως οί ερχόμενοι ίξ Άμεριχής χαί μέλλοντες νά έπανέλ¬ θουν έχεΐ μετανάαται δπς6άλλον«αι είς έλεγχον τδν σΐρατολογιχβν την σΐοι- χε'ων. Χ»ρΙς νά έπιθυμοθμεν διόλου νά θιξωμεν την όλότητα τβν συμηατριιοτβν τής Αμερικην, επιδοκιμάζομεν τό μέ¬ τρον. Διότι ατυχώς μεταξί» τΑν έχεΐσε ερχομένην ουγχαιαλέγοντκι χαί πρόσω- πά μηδόλβς στρατευθέντα κατορθώσαντα ίέ νά πλουτΐσουν χαθ' ήν εποχήν &ί ίλλοι συμπατριαται των Ιχυναν τό αΐμά των. Καί τα ηρέσωπα ταθτα ίπαξ έλ¬ θοντα είς τίς πατσίδας των διά νά τοπο- θιτήυβιιν τα δθΑλάρΐεί τ·ν ι(ς Οί Ρωμαΐοι άπεναν«(ας κατά «όν δεκατον έκτον αΐάνα §ξΰμνησαν τόν Ι¬ ατρόν Άνθοακινό»,-διά «ήν ακόλουθον αίτίαν. Οί Ραμαΐοι δέν ΰκέφεραν δ» έξελέγΐ] πάπας δ*ας ξβνος, δ δπιΐος δέν βγνώοιζεν οΰιβ χ ά" ν την Ιταλιχήν γλδσ- σαν, δ Άδριανός 6ος, "Οίαν λοικόν Α¬ πέθανεν δ λαός Ιχάρτι πολύ καί «ό άλ¬ λο πραΐ είς «ήν θύραν «ου ία«ροϋ τοΰ >.άπα, «ου Άνθραχινοϋ, ενοέθη κρβμα-
  υμένη μία ίπιγραςρή μέσα είς έ»α ότε-
  ιράν; άπό δάφνας χαί ρόδα. Ή έπιγρα-
  φή βλεγβ:
  «Ή Γερουοία χαΐ δ λαός τής Ράμης
  είς τόν ίλΒυθεοα>«ήν «τίς πατρΙδος>.
  Οί Ιατροί δέν Ακολονθοΰν συνήΰαις
  «όν χανόνα «τίς ζσ>ή;, «όν ό «οίον συμ-
  βουλβύουν είς «ούς άλλσυς. Καί ίνφ
  διατάσσουν είς τούς πελάτας των εγ¬
  κράτειαν, είνε κατά «ό πλείστον λαίμσο-
  γοι καί χαλοφαγάδβς.
  "Ενας βασιλεύς «ής Πιρσΐας εσιβιΐεν
  Είς «όν χαλίφην Μοιισΐαφάν ίνα ίια-
  νώτα»ον Ιατρόν. Μόλις ίφθασεν δ Ια-
  τρός ρ'ις «ήν αΰλήν ήρώτησβ «ούς αί»·
  λιχού; πώς δζα>ν.
  —Τρώμβ, τοΰ είπαν δταν ηεινοΰμε
  χαί δέν ϊορταίνομε γιΑ νά έχομε Ιλα-
  φρό τό στομάΐιΐ
  —Έγώ φβύγω, είπεν δ ϊατρόί, διότι
  δέν εχ~ καμμιά δουλειΑ ίδώΙ
  "Ενας άλλος Ιατρός ήαόιησε τόν διά-
  σημον Γάλλον Εβροχηρυχα Μπουρντα-
  λού τί εΐαος διαίτης ηκολούθει. Καί αύ-
  τόε «ου άπτίνκισε διι έιρωγε λιτόταια
  μίαν φοράν «ήν ημέραν.
  —Μην άποχαλύψος σέ καοαχαλω,
  ιί; άλλους «ό μυστιχό αΰτό είπεν δ Ια·
  τρός, διότι θά χατασιίσυ νά μην έίχαι-
  με πλέον κανένα πελάτιιν!
  Ό Γάλλος Ιατρός Χβκέ, δ οποίος κα·
  «ά την ίποΐήν 2χε(νιιν Ιχαιρε φήμην
  διαχ«9(οιμένου έπισιήμονο: καί {αρξα¬
  μένου χιουμονριστού, διαν έκαλεΐΐσ
  ϊίς τό σπίτι πλουσίου άσθβνοϋς, επή¬
  γαινε ποωτα εΙ, «ήν κουζίναν χαί Ελε-
  γβν είς «ό μαγβιοιχόν προοοπΐΜΟν:
  —Σθς Εύχαρισιά), άγαηιιτοί μόν ΒιΑ
  την υπτιοισιαν την δαοίαν προσφέοβΐβ
  είς «ούς Ιατριύί. ΧαιρΙς ίοά; ή ^Ιιτοι-
  κή σχολή τού Π αν» π σιτιμίου θά Ικ)ε β
  διότι θά βξέλειπε πλέον ή πελατιΐυ των
  Ιατρών!
  Ό Ιατρος Ντεμουλέν Ινώ
  είς την κατάστασιν
  θανάτου είπεν είς
  τί); ΑγωΛας τοϋ
  τού; ουναδβΐφους
  β ύ
  ς ; βφους
  τού, ο! δποΐοι είχον μαζευθβ γύα~ απ5
  «ό χριββάτι «ου χαί Ιλυποΰντο διά «ήν
  απώλειαν «ου:
  —Μή λυκΒΪΌθε, αγαπυτοΐ μου, 4-
  ποθ»ίσχαιν άφίνιο «οβϊς μεγάλονς Ια·
  «ρούςΙ
  "Ολοι οί «αςισιάμινοι ΙηιοΙμεναν μ)
  ί>
  ΛΝΟΡΦΩΣΙΣ.
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Όμιλι
  Κινηματογραφος. —Σήμβρο* ή γλυχειά ό «β
  οίϊίπ: «'Εο<οτι·ι6» Β4λς» ιΐβ την Λ'λια Χίςβ ϋ, τόν Β λλυ Φ^ί<ς. Ζι*ο,νδλ ώβαιό τα<ον «αί ιιΐκι μίους έξυηνοταίο". 3 απογευματιναί Ι έσκβοινή 1?ΰ}ΐο* Δ*»1 τίο,π* ό μβτ' άνοπαιιονησίαί αναμβνό,ιβιοι ίυΐβο«ολοοσδς «...Σ«ό Δοτικό Μέ«α>*ο«» «αι
  >1α όμιλοϋαα 100 α)ο. Όλόχληβο: ό Εύ}Μ'
  εταϊνδς κόλΐμος δία «ό καταα«ο.ικτιιιά μέ
  σα, «αί δλαι αί άβλιόΐη'βς τ ου πόλεμον.
  ΠΑΡΛ4Ν «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήμερον
  καβα0<άοιι(: ·ερα 2—4, το κεο.ι—ΐΒΐώΒε επβιοοίιακδν ε^γον χό «ιραννάζον φίσμα Ιον 2ον κ (ι Ι 3ο» επεισόδιον. 'Ω^α 4-6 νέο ■οόγο.αμμα. ΚαΙ ώ]α 6-8 κηΐ 9.30 β τελευταίαν φοράν τδ πολεμικόν άοιστούο γηι»β «Άβρομαϊίαι Δυτικόν Μβ'ώκσν» όμ» λεένήχητικόν χοΐάϊον παο,Εγωγήι; 1930—31 αγωνίαν ν* αχούσουν «οΐοι βΐνβ οί το*ΐ αύιοί διάσηιιοι Ιατοοί, καΐ καθένα; ηλ ηιζβν δπ μβταξύ «.ύιδν τα ίί«ουΒ τό δ »ομ<ί τού. Άλλ' ό άχοθνήσχαιν ή}<έσθη νά ϊϊιτ). —Τό νβοό, την κίνησιν «αί την δί αιτανΐ Ό ΚοοβισΛο βθοηνοϋσβ» ί*α βοάδ τδν κοόαιοον θάνατον τού διαστί,Λου ι τοοδ Μηα»έο. — Καί 8έ# μηοοβΐ χα»εί; νά εϊ<το δί τού έλίΐψαν αί ί,ίτοιχαι ηεοιθάλψβις Διότι καθ" δλην τίΊν άσθένβίάν τού το* πεοιηοιήθΐιμβν δγώ, ό Άλέ καί δ Ποο τάλ. —Μά ιΐ μπ.ο;οϋσ8 νά χάμυ ενας αν τος δναντίον τοι&ν «.ονιάδων, δΐτηνττι οεν δ πρρ'φημο; Σιργβ;, «ό μέλος »ή διοικητικώς Ικιτοοηής της γαλλικής ι καναστάσβαις, είς τό οιχίτι χον δηοίου Εγίνετο ή δμιλία αύϊή. ΚαΙ τ«λειώνα> ι*' ενα ανέκδΌτον, τό
  δ «οίον εΐ*Ε... (τύδβΊεοον.
  "Οίαν δ μέγα; χαοδινάΧιος Ρισελιέ
  ήσθένησί σοβαοώτατα κατανοήσας δ τ
  Βΰοίσίβτο είς κίνδυνον, δ^άΧ,Βσβ τού; δι
  αποβηβστέοους Ιατοούς τδν Παρισίων
  καί τού; παοΒχάλβσβ νά τοΰ είπουν εϊλι
  «Οΐνώ; τί ίσχέατοντο διά «ήν κατάστα
  σ!» τού.
  Όλοι τοδ άατίντΐΐί'αν δ« ή νατάστα
  σΐς τού δέν ήτο άτίβληιστική καί ότι 6
  030ς θά χά μ ώ τό θαΰμα νά σώστ] την
  πολύτιμον διά «ήν πατοίδα ζωήν τού
  Ό Ρισβλέαφοϋ ή^ουσβ δλων των 1·
  ατοών την γνώμην, έχαμογέλασβ καί
  τού; βΙπβ:
  —Τοιβ 8εν σας χοβιάζομαι πλέον. Ά
  ΟσήσβΤΒ μόνον νά συν^τνοηθβ μέ τόν
  Θ όν, ατροϋ ή ΰηόθβσις ΙΕέφυγε από
  ΐά χέοια σας|
  ΚαΙ τό άλλο «Οοοΐ δ μεγάλης 81 πλώ
  μάτπς Μληοικός δέν ΰιιήυχβ πλέον (Ι;
  την ζωήν.
  Έβανιστίις
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙλΟΝ Κ1ΗΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ0Ι
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΣΤΟ
  ΔΥΤΙΕΟΚ
  ταινία όμιλοΰσα 10Οο)ο
  Είνε μέ δύο λόγια ή ται¬
  νία πού συνεκίνησε όλόκλη
  ρον τον πεπολιτισμένον
  κόσμον μέ τάς φρικαλεότη ι
  τας τού Πανευρωπαϊκού
  πολέμου* όλα τα πεδία
  των μάχω ν όλα τα κατα
  ατρεπτικά μέαα τής νεωτέ-
  ραςπολεμικής τέχνης.
  -ημ. Κββ' έ'άατην &ρ(ο8ηααν
  ϊνβ δυνήθη έν ά-
  β Νβσμβί νά την ηαρ«
  Η Ζωη ηογ Περνλ
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΙΤ
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλ(οΐ) 7.44 , ίώίΐ: 5,'4
  ΚΙΝΔΥΝΟ1 ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
  Ή νβαρό Νοχέλλα—μπεοβΒάκι, άφέλϊΐβς
  μαλλιΜν καί ΰφου(, άκλότηΐ έν&ΰμαΐος
  «αί τοόποον, τέλβιος τύβος τον
  ΐβ3ναζομβνο« κοβιτβιο»»—μ*ή·β σ·ό μβ
  γάλο κοιάατΐιμα. _ Ό ύπαλληλος ί:ο·£«
  νά τή ν πβΒΐκοιηθό.
  —Ή ΟίσΛοινΙς καοοκαλω;
  —θά ηθβλα νά ί8ώ χδν κ. 6<β«θονΐή. —ΠβριμένΒΐβ 8«ό λβηιά. Έ;ηφαι,ί<)9η σ<& βάθσς «ου κηιαστήαα- τος καί σέ λίγο επέστρεψε μέ »ήν απάν¬ τησιν: — ΠΐΒάσΗι ίεσποινίς. Έχβίνη πηηίασ« δοιλή, σονεσΐοΧμένιι, οτ6 γραφ>ίι, πίσοο άπό ΐ6 όπήαν ηύχοντο
  ■0 λάιιψ«ις ού ο ματογναλιιέν. Ή οΐ)γ«ί»ησ!ς
  ιης ή:αν καταφανή;.
  —Μήκιας οάΐ-χροιάζϋ», κύριβ βιενθυντβ,
  καμιιΐα ύπιίλληλοι; ή,ώϊησβ μέ ίλαφο&ν
  ΤΒΒμυύλιαημα εϊΐ την φωνή*.
  —ΔοστνχΜς ό £ΐ, &βσποιν((! άκούσΐηχβ
  είς ΗατάΕηβον, βαούν τόνον ή άχάνΐηαις
  βθΰ
  οΰ
  Μιά άφαϊος άχΒλκιαϊα έχύβηΐ στό
  ο& χο,όααΗΌ νής καπέλλα;. Πρ
  όιιως «ά την διασ^ιδάου μ' ε«α
  τό χομόγβλο.
  —Μέ σνγχηρΒΪτΒ, κύρ,Έ διβιιθονιά! ΧιΙ-
  τβ
  Μέ ίφος εσχιίτης απκλπιθίας βγή«Β οτδ
  δρΛμο.
  Τίτο'ες σκηνές βιαδραματί^ονται αηΒΐρβς
  κάθβ μερά. Ή ανοΐα κλίσις δαοιΕβ Ι»α οο·
  ΒΟ ΑδύναμΒς ύχά;£&ις ο «ό μαρτύοιο της
  φ·,ώ/*ιος καΐ τής άν·βϊίαί. Καί ηήβανβ
  χά κοϋμίνη τα κοριτοάκια σβιεά χά παντός
  δους «αϊασϊήματα ζητώντας Βονλβιά.
  Σιδ σπίτι ηείνα «οί βνστνχία. Τό μονα-
  Οικό φθοεματάκι τής μικρής άοχΐζει νά
  ιή; άφΐνπ χοόνον;, Στή με<αξπ>ΐιΤ| κπλχσί-
  τοα της—Ιβίψυνον κύ(νχΜν ή^ορΜν—ΕκαμΒ
  την εμφάνισιν "{ μ(α τβομββή άα,άχνη —
  χρώτη τρύ»!ΐ. Μάταια ηρηθ/ίαββϊ μέ τα
  μοντάρισμα να της άναχαΐ'ίου τή Ιϋάσι
  Έίη άπλώνει τα κλακάμια τη; καί ό
  έ»ος πόντος μβιά τόν άλλαν ■έφΐονν
  είς την κνοιαρχίαν της.
  Άβαγβ θό βιοςθωθοϋν τα «οάγμίΐ-
  τα *ό σννταμώτΒΟΓ; Νά βοή ή φτωχή
  Μαπέλλο μιά δίιΐ/λΒΐσ, γιά νά γλντώου άκό
  »δ γΐύατοημα σ»6ν τοομερόν καρήφαβο τή;
  έΕαχ9«ιώθίως κοί *ής Βιοφθοςά;, κου
  την ίπακΒΐλβϊ άπό ώϋας εΐ( ώ<ι>ν;
  6
  —Έλήστβυσαν.. την πβριουοία
  των.
  "Ενα ΠΒθίβονον δικαστικδν κοόβλτι
  μα ΙδιιμιουοΥίίθυ «οο ϋμ?0*ν ίΐς τή
  ΆμΒθΐκανικίιν πόλιν Μάνκς Κόο*ε
  ΙΝ Καοολίνα ): ΉμΛοςιϊ «ανβΐς νι
  ληστεύσυ την ηεοιουσίαν το»; ΠοαΥ
  ματι, την 6 ΊινουαοίΌυ δύο γνωστό
  τατοι «ολΐιαι οϊ.χ. κ Γούν-γαιθδ
  ΜΙλλεο ε!σβλθ(5ν»6ς «1{ τό 8«ϊ ΰ
  τάσιημα ΐης «Λΐι*ή; Κοατιχή; βο
  ηέζη.> πού βΙ»β δπλώσβι τίΐν ποοηγου
  μέ»ην, στάσιν ϊΐίηοιημων, ΰπεχοέωσα
  τόν ταμίαν, ύτό την άββιλίΐν των ποι
  ΤΒΐαμέναιν ΒβοισϊθόθΡων των, ν' άνοίξι
  τό ϊθίΐματΊχιβώηον «αί νά παραβώσι
  τού ενός 50 000 καί τοΰ άλλαι» 1 501
  δολλάοια. Κ«τό.τ»ν δέ αφαΰ ΙΕπΦανί
  σθησαν είς ε»α δάσο; δπου καί 8<ου ψαν τα χοήματα Ιβανήλθον «αί ρ δοθπσαν είς την Αστυνομίαν δηλώ σανιε; δ ι ήσοιν χαταθέται τίί Τςα πέζτις καί 6»ι δέν 1<αμαν αλλο παοά νά ανακτήΌουν διά τϋς βίας χοήματα πού τϋς βΐχαν μ Οί δύο Χαταθέ«αι κοα-οΰνται χτοοΐς χαί νά τολμά ή χο τοάκΒζα νά ΰηοβάλπ μήνυσιν 8»αν τίον ταιν. ...... —Τα οίνοπνευματώδη είς την Αγγλίαν. Ή ε18ι«ίι Ιβιτοολτι τής Βοβττανική Βιυλής, ή όιτοί'ΐ ιΐχβν ϊκλβγδ διά νι μΒλβϊιίσΒ τόν δλον μπΐανισμόν το έμηοοίουτόάν ιΐνοπνβυμαιΐβδώνηοτώνίί; τήν'Αγγλίαν, Ιξβδωκβ τέλος τέμττ'βνδια φέςον;ος άναμβνόμενον κόθισμά της ίίς τοΰΐο ή Ιπιτοοπίι συνιστά ούχι »ήν παοοχήν μεγαλΒΐτέοων Ιλευθο, ώ; άνΒμένβτο άαό ποελούς, άλλ' άπβ- νανηας την επιβολήν οΰσΐηαοτάτου 1· λέγχου βκι τής ιιωλήοεοος οΊνοπνβυματα) δών κοτων. ΤΑΥ ΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΎποχρίωοΙν μ«ς Βενροΰμβν Υνα χαΐ δι» ταΰ τόκοο διχχηού£»μεν τάς ίεομός μοις ίύχβςιατίβς πρός τβ «ΕΘΝΙΚΟΝ 1ΔΡΥΜΑ ΑΕΦΑΛΕ1ΩΝ» Ρώ διά την άμβοβν καιΐ πρόθυμβν ηληρνμήν ημίν δραχμών εκατόν χι- ν (δρ. 100 000) δι' οπίζημίιααίν μ«ς αυνβπβΐα τβθ θβνάτβυ τε Ο πβιρ' ν ή?φα>ισμίου μβΗοιρίτςυ οιζ-όνβυ κ»1 παΐτρόξ μας Γϊΐιρνίβυ Δ»σχα¬
  λάση βπιανιμβάντο« μβτά εΐ^οοαήμίρον άπο τήί ϋπογραφής τοδ «βφβιλιοτι·
  κου αυμβολαίου τβυ.
  ΊδιαιτβρΜί συνχαίρβμιν μκΙ εΰχαριατβυμΕν τβύς έν Κρητη Γεν. Πρά¬
  κτορας τεΰ ΕβΜΚ·Υ ΙΔΡΥΜΑΤΟΕ Α£ΦΑ ΛΕ1ΩΝ το Γραφείον των κ.
  ». Μχνράκη διά το ιύγ««έ( καΐ αύβύρμητον ενδιαφέρον τ«ν ν' άπεζημι-
  οιβώμεν τβ βυντομώτερβν. Χμοίως βύχοκριοτοδμΐν καί τον ΈπιββΜρητήν
  της 'Ετβιρίβις ταύτης κ. Μηνάν ΜηρχκΜην,
  Έν Άρχάναιις τί) 3η Ί*ο»βιρ(βυ 1932
  ΟΙ βύνβριστβδντες
  ΧΗΡΑ ΜΑΡΙ Γ. ΔΛΣΚΑΛΛΚΗ
  ΑΓ εαυτήν μ*1 ώς έιτίτροπος ιω ν άνηλίκ»»ν τίκνιιν της.
  ![|
  ΥΠ)ΤΑ£ΤΗΜΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΛΑΊΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗ2
  . ΛΟΒΕΡΔΟΣ
  Τό 'ίδρυμα ποο πρώτον έξυπηρέτησε τό
  πνεύμα τής λαΐκής άποταμιεύσεως χαί ίδιαι·
  τέρως την λαϊκήν τάξιν.
  Ταμιευτηριον μέχρις 100,000
  4 1)4 β)ο.
  ΛΟΥΒΑΡΗ
  Άπό την Δευτέρα 18 Ίανουαρίου 1932.
  Πρ«ν>τοφανής έκπβσμός βίς δλα τα βϊδη των ίφασμάχων.
  Από μΑλλινα Ρουαγιάλ Παπαγβωργίου, ποπλίναις, Βελούο
  »τέ λέν, Καρέ. Καοα, Βουάλ. Σββιότ, Φα*έλλαις Πυρή κ.τ.λ.
  ΜΕΤΑΞΑΤΑ
  Λ 3.,Κ(ΐέ!ϊ,?'τΙ οΙν/.Φο^°? "α1 ΖοΛέϊ τών βονοσΐασίων Να-
  τ)ατ|λ καί ΧρυσαΗΟος, Βελοΰδα μονόχροα, Ββλουοάκια, Φα-
  κέλλαις χαί *φάσματα βσμβακβρά, Βαχίσταις χαί Πβοκάλια
  χοωματιστά, Ποπλίναις, Έτουόλ Σουβ, Λινά ώς χαί δλα χά
  βϊδη των ύφασμάτων είς τιμάς πρωτοφανείς.
  ΣΤΟΥ ΛΟΥΒΑΡΗ: ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΑΙΣ
  ■^^——^.-------- — — — --- ιι
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ι
  ΕΟΡΓΑΙ.- ίΰίΐονέοοχήντο») Αγ. Ά·
  θανοοίο» Ββν έοοτάζβ» τυ« Ιέχβται *«ιοκί·
  ιϋειε δ «. Άθανάοιος Δβνέλλης βιιιηγόρος.
  -'Επίσηϊ βέν έϋοτόζβι ου-β Βέϊβχαι «.
  «.σκέψβις ό ν. Αθαν. Γ. Νικολαΐδης ίμ·
  —'Έπίσης σήμβοον β*» έια*άΙη ό κ.
  Άνώνιος Σκουλιβάς.
  —ΈπΙσηβ Βέν έ>ο«άζ«ι οηιιβρον εορτήν
  τοδ ΆγΙοβ Άντωνίο» ό κ. "Αντώνιος Πι·
  τράντη;.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Τίιν «αΒβλθουθαν Κνρια·
  κήν είς Τζββμιάβω ό κ. Κω*ο«. Καοτ«βι1-
  κης Βηιιόσιος ΒΐσπράΗτωο άνϊθβξαιο τής
  κολυμβήβοας τό χαριτιομΐνο άγοροκι τοβ
  ν. Κωνστ. Παναγιατάκ ·■ δώσας (6 δνομα
  Γβώβγιος.
  Είς τοΐις γονβίς καί τόν ανάδοχον ΐυχό-
  μβθα «ά ζήου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Τοΰ: λκιλέκτονς
  ϊατοούί ·>. κ. ΔακοομΒτζίβην Κίμ. 0ε&άπο«-
  τα καί Μβλισσβίϊην Άκολ. μεταοχόντα
  Άν γβνομένβιν ουμβανλίια», καθήκον ι»ο«
  ββοαοώ μοΙ δημοσία νά ΐϋιαοισιήσω Βιά
  τάς παρασχβθβίοαί πολυτίμους ύπηββοΐαβ
  την Ιιαοκούσης τής σοβαρωτάτης άαθε-
  νείαςμας. ^^ ^ Κ«β&«λάΜης
  ί'νροι ατήν πόλι μας,.
  Ή χιονιά έσονβϊίσθη καί χθίς.
  —Εΰινχεις ή βοοχή ίσΐβμάϊησβ.
  —ΚαΙ λέγομιν κύίυχε·;, 6ιό<ι εΐνβ κασΐ· γνωστόν τί σίμβαίνει δταν Λθλίιβοίξη.. —Κοί ίΐώ{ καθίσταιαι άνακόφενκτον μέ τό έν λόγφ Ν-ιΟ«στώς, τ& τσαλοβ >ύτημα
  ■αί αί Βιαβάσκις κατά τςϋ{ τρόπονς τέιν
  άλπινισΐών.
  —Άπό Βρόαοας καΐ Βρομάχια τής κόλΒω;.
  —Κοτά τού. ΒΪδιχοΰ; καιρυσκόπιον;.
  —Τ5 μή άνοιγμα των άμνγΒαλιέιν πβό
  τής πασ,ούσης χιονιάς.
  —ϊημοΐνβι ό κ ό βί|}ύί χιιιιΑνας »1»β ά-
  Νόμη οπίσω.
  —Άλλ' Ιισι φαΐνβται θό βΙ»β α» λάβατ-
  μβν ύπ' δψει δτι χβιμήνα χβοηγονμέναις
  ϊέν ίίΐαμβν.
  —Άπό μ·'αν εγκύκλιον 4£ Αθηνών.
  —Μανθάνομιν διι οί ΒιΒάσκαλοι υποχρε¬
  ούνται άπό τοίδβ νά πληαώνονν ενοίκιον
  διά τα Βωμάτια τεεν σχοίεΐων πού ΐρηοι·
  μοηοιονν τνχόν ώς κατοικίας.
  —Είς μίαν εποχήν ποίι ελαττείνοντσι οί
  μισθοί.
  —Δέν λαμβάνονν ίέ οί χβο.1 ού *οόκει·
  ται Βιβάσιίαλοι—οί ΒιΒίσκολοι κου χβησι-
  μοποιονν τα σχολειό ώς ■ατοιηίας.
  —Πλέον ΐσως των 1500 δραχμήν κατό
  μήνο.
  —ΕΙνβ ακατανόητον τδ μέτρον αύιό.
  Δέν σάς φοΐγβΐαι;
  —"£να έκαγγελματικό μανιφίστο καΐ) ί·
  φθασβ μέχαις ημών.
  —Ζητεί εκτός τής φυοολογΐας τού ■■·
  φαλαίον.
  — ΚαΙ νέαν φορολογίαν των θεάΐρων
  «αί τεΐν κινηιιατογοαφων.
  —Ύπαθίχομεν ό (ι εί σνντάκται τού έν
  λόγφ μανιφεοιου.
  — ΠοοκΒΐμέ«ου τουλάχιστον περΐ τής τε¬
  λευταίας φαο°λογ[ος.
  —Έπάτησαν ασφαλώς την πήττο.
  —Διότι τόοον τ& Θέατρον δοον καΙ ό κι-
  νηιιαΐογράφοΕ ί1ίω£ ίχουν. φοβολογηβό ά-
  Ι
  —ΕΙ»β δέ ή μόνη σήμερον άνοψυϊή »ο6
  λαόν, ό οποίος καί την ηλη^ώΐΒΐ αν 6έν
  άκατώμΐθα.
  —Ή Ανωτέρα Σχολή χοοοϋ τοβ ν. Α.
  ΚοσατσόΙλι.
  —Έοημβίωσε ποοχβέ; την 7—9 μ.Μ. μίαν
  μβγάλην έπιτνχΐαν.
  —Συ«Β*βντοωοΒ Ι»(λικτα μέλη τής ηοι-
  νωνίος μσς.
  —Φαίνβται ώς έκ τού ιον δτι ή σχολή
  θά γίνη βιά τό Ήβάχλβιον ε»α ΐ
  «Μποάι ΠαριΕιέν».
  —Άποτβλοΰσα τό κέντοον τής
  ϊθ[8·.'ΐικής κινήσεως ηοΙ ζωής.
  — Ό άχούοαστος άλλως τε κ. Κω8ατσ6λ·
  .ι Ην έφεΐσθη ουδέ κόπων βϋΒέ έξόβαν
  βι' αύιό. ΚαΙ τού ά|(£ιι μία ύποστήβ·ξι{.
  —Αναιον λαϊκόν ή προβαλη εΐι τ& «ία-
  ίΐν Ποαλαεάκη.
  —Τής μιγαλβΐΜθοας ταινίαι ·Στο Δοτικό
  μέιεεχο».
  —ΠΒέπβι νά την παρακολουθήση δί,ος ό
  Νόβμος έ« καθή «όντος.
  —ΣφίγγαντοΕ την καοΒιά τού οί* βτι Οα
  Β.
  ""Κβ1 *ϊ»Υνιίόμενος είς «ό μύχιά τοα
  αίσθηματα ώς «ολιΐισμίνοβ άνθοώηου.
  -Διά »ών ΐύχΑν δχι»( ή άνθρωχόιπς
  υοη δλοτελεβί άπό «ήν μνήμην τηβ.
  — Γήν ανάμνησιν τκν άγρίων ΑκΒίντον καί
  φθ'κιαστιχάν Ββαμάτων.
  -Γί*ΐι Βέ καλντέβα έα«τής.
  ο Ρίκβρτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ιωάννου Λογιάδου
  ΔΙΗΜΒΡΕΥΟΝΤΑ
  ί'£· Γ·β|βν·β·ο»., θ. θΒ08ω-
  Λογιάβον.
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ ""
  ΒηιιοοΐΒ·θκΐσα* κροκήονΕιν Δη·
  ■■■οι*~·β *ή« 28 Ί
  *β *ή« 28ηί Ί
  1932 έν τω ύ«' άοιθ. 3Γ61
  ης 12 τρέχοντος »η8 έφηιιβοίΒος «ΑνΟΒ
  Γ·°!ί" ί8^00,"**" ώα «κ«0.ο*μ.νον "δ
  κ ββιθ. Ε. Τ. 1838 οντΐ «ού Ε. Τ. 1848
  ιτηματος «αί διοβθονται χατά τούτο.
  ('Βν τού Γραφβ(ο«).
  ΜΕ ιοο ΑΡ. ΤΟΝΜΗΝΛ
  Υρ»ζετ· μί«ν θ«ι>μ«0(«ν Ρβ—β·
  »>««Χ«νήν ΓΚΡ1ΖΝΒΡ «νειτέρχν ί-
  λ«ν τβν 4λλ«ν Α οκβ(« βα σ«ί
  Ινα. *
  ί οριβιν.
  •ΕΟΑ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ;
  ΑΝΟΡΘΟΣΙ'
  ΑΝΟΡΘΩ*!*
  £ΥΝΔΡΟΜΑ1
  Έξα»τβοιχοί5
  ΔολΧάοια 10.
  'Αηασαι «Ι άηοδβίξίΐς συνδρομ&ν χαΐ
  οημββιβόβ«Ην φέρβυαι απαραιτήτως την
  υπογραφήν τοϋ Διευθυντού και (διο
  χτήτου της «Ανορθώσεως»
  Ηράκλειον 17 Ίανουαρίου 1932
  Τ Ο ΖΗΤΗΜΑ τής αποσβέσεως
  των πσλ«μι«ών χβεών ώς
  διαμσοφώνεΐαι δέν άπαμαΜούνειαι
  των αρχικώς διατυπωθΒΐσών αίσιο-
  δόξων προβλέψεων, αΐτινες βεβαία
  άφσο,σύν τό απώτερον μέλλον, δέν
  παύουν όμως δι' αύτό νά είνε αίσι
  ό3οξοι ΑΙ κυβερνήσει των ενδια¬
  φερομένων κοανών δέν βΪψβ φυσικά
  δυνατόν νά δεχθώσιν άβέσως συ¬
  ζήτησιν επί τής αποσβέσεως των
  χοεών '£«τό{ «ής Ίκαλικής Κυβερ¬
  νήσεως ήτις φαίνεται ότι ϋψηαβ
  την κσινωφβλεστέβαν βχβτικώς, ρι-
  ζσσπαστΐΜήν σημαίαν, αί κυβββΐή
  σεις τόσον τής Άμερικής όσον καί
  τίς "Αγγλίας παοαμένσυν όιστακτι-
  καί. 'ΔλΙ' ή δημοσία ννώμη καί
  (ών κοατών αύΐών καί τής £ύοώ-
  ηης ολόκληρον έχει ένα«ερν<σθ0 πλέον ψυχικώς %ήψ άπόσβεσιν των ϊρεών. ΚαΙ δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι άργά ή Υΰήγοοα ή απόσβεσις θά γίνη πραγματικότης. Κσί άνεξαοτή ΐως τής στάσεως τής ΓαλΙΙας ή δ ποία θά επιμένη τυχόν άκόμη εΙ< ή διαγοαφήν. ΗΕΞΕΥΡΕΘΕΙΣΑ χοηματοδά- •ησις των παραγωγικών έρ¬ γων έξασφαλίζει «ήν συνέχισιν «ών έργων μέχρις Ίονψίον. Τό γεγονός είνε ικανοποιητικόν, ένισχύει δέ Ιμπράκτως «άς όμσλσγηθείσας τε¬ λευταίως υπό «ού κ. Βενιζέλου προ- φανεΐς επιτυχίας «ού κυββονητικοΰ έργον. Διότι έκ «ών ένόνιων άν δέν άπαιώμβθα «ό Κο.ά%ος, άνταπσκρίνε «αι είς «ήν χβ)}ματσδά«ησιν «ών πα· ρογωγΐΝών έργων. Ώς δέ υπέστη* ριξβν δ κ. Βενιζέλος— έπκνχία δύ¬ ναται νά λεχθβ 4 τοιαύτη έκ «ών ένόνΐων έξοΐΝονόιιησις καί μάλιστα οίαν είνε «όσον έκδηλος. ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ υπό τή; Βονλγα ρίας ή στάσις αύιής βίς «ήν Διάσκεψιν «ής Λωζάννης. Ή στάσις * αυΊη μολονότι μή γνωσθείσα είσέιι είς «άς λεπτομερείας της, είνε βέ¬ βαιον ότι δέν θά άφίβταται τής προχθεσινάς πληροφορίας περί Α¬ δυναμίαν «ής Βουλγαρίας νά αντα¬ ποκριθή είς τάς ύποχρεώσβις χης.Ή Βουλγαρία άλλως (ε έδειξεν ότι ά- κολονθεϊ κατά γράμμα «άς ενερ¬ γείας των ήιτημένων κρατών καί ιϋιως ώσΐε κάθε ενεργεια αυτών νά συμπληρώνεται άμέσως διά «ής ιδικής «ής στάσεως. Καί ειδικώς ό¬ σον άφορά «ά πσλεμικά χρέη. ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ απεφάσισαν δ πως μή αύξήαουν «όν «όκσν «ών πιστώσεών «ών, μβτά «ήν υπέρ τίμησιν «ού πβοβξοφλητικοΰ υπό τής τραπέζης «ής Ελλάδος. Τό νεγσ- νός είνε ικανοποιητικόν, δμσλεγαν μένως δέ ανεμένετο κατόπιν τής τε¬ λευταίας διαμσρφώσεως τής κατα¬ στάσεως, ήιις κάθε ό,λλσ ί) άπσδέ- χεται νέας οικονομικάς έπιβαρύν- σεις προκειμένον νά κινηθ0 ένΐός «ού δννατοΰ πλαισίου «ό εμπόριον καί ή βιομηχανία, πολύ δέ περισ σό*ερον ν' αυξηθή ή πίστις πρός (ό μέλλον καί (ήν δνναμικότητα (ής οικονομικάς μας ζαής. ΕΙΣ ΑΡΘΡΟΝ «αν δημσσιενθέν καί είς συνάδελφον «ών Αθη¬ νών δ πολύς γερουσιασ.ής Μπόρα ηρόεδρσς τ0ς επί «ών εξωτερικών ύποθέσεων Άμερικανικής κσινσβσυ λευτικής έπιτρσιτής ύπβραμύνεΐαι ■0ς καταργήσεως «ών ίπανοβΦώ σεων. Καταδεικνύεται λσιπόν διά μίαν άκόμη φοράν ότι 4 έπιμσνή •οβ ίδίον όπως ή Άμερικι) μή χά ρίσρ «ά χβέη, είνε είδος πολιτικσύ τιχνάσματος. Διότι ό Μπόρα ώς γνωστόν έπιμένει καΐείς «όν αφοπλι¬ σμόν καί «ήν τροποποίησιν «ών ουνθηκών έναντι «ής καταργήσεως ■ών χρεών ύαό «ής Άή ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΙ—ΜΑΙΕΥΤΗΡ Μκτύχηαεν Ιν τή 04$ Μαλεβνζί ου μ«Ι δεχεται έν τξί ιΐολυκλινικβ Ηρακλείου κ*β' έ*άατην 10-12 χ«1 έν «β κλινιχή κ. Πρινι«ν**η. ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜ». ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Τής έν ■Η>οκ5βΕ·;ν· έίρπυούσης όμορρ,ύθ·
  οβ «μηή έί ύό ί *
  Μη·
  μοι^ήε έιοιρβίιΐί ύ»ό
  μίον Κ. θ. Κουφάκης πιΐ Σία.
  Κατα
  Ιωάννου Μελαμι·.ίΐΐν.ί«η κατοίκου
  τροχόλβκς,
  Ό καθ ού «5 παοόν μου κοόγρομμπ
  κοίΐοι νομίμως έηβτίγη διά τ*»ν ύη6
  Χθρνολ. 15 Ίοννίου 1931 ά«λής ΜΗ1 24
  Ιουλίου 1931 κατασχ—τΐϋίου ίπ.ναγήί μο«
  ώς βεΐκννται «αί «Μ («ν ύη' αριθ. 2188
  καί 2274 επι5οτηςία>ν τού Ιικασΐικοϋ
  ηήοος τής ηερ.ΐφβο8((>ς τοδ Προοτα-
  δΐΗίοο ΉοακλβιΌ» Γβωργίου Πωλιουοάκη
  ινα δυνΐίμβι κ*ί !υβ^ς (ητέλεσιν τής ύπ'
  αριθ. 163 τοϋ 1931 όοιστ.κής αποφάσεως
  τοϋ κ. Πβοέβρον «Αν έν Ήοακλείαι ΠΒο)-
  ΐοίικών μοί καταβάλη διά Νβφάλαιον
  «όιιοιΐς καί ί|οδα μέχοι ι ής Βέ
  των ώ; 5·ω «ηιταγάν μόν <ν όλω 7/05 καί έκ τούτω* εντόκως «άς ρχ 7Ο!5 άιΐό τής έπιταγής μέχρις ££οφλήσ·ως έ* ϊυύΐοΐϊ μέϊοι σήμερον ΜαθασιερΒΪ «ήν πληρωμήν. ^ Διά ταντα Λ"βιϋσα τή ν αχ—ιχήν άΒβιαν διά της ύπ' άβιθ. 997 χο6 1931 κράξεως τού κ. ί των ίν ΉρΏκλΕίφ ΠοαχοΒικΔν ι>ή έκκληΒωθέττων ΐάν δι' αυτής
  ταχθένιων ό^ων, ίχτίθημι ι(ς Λϋμόθιον
  αναγκαστικόν πλΒΐοχηυιασμόν ΐά Μά«φθι
  άκίνηχα «τήματα τοϋ όφβιλέτου ,κείμβνα
  είς την πβοιφέρβιαν «ού χιοοίου; Μητρο'
  χόλβαις τού τέιβς Βήμοο Γόβτννος τού
  ΒΊρηνοΒιχιίοα Μοιρών ήΐαι Ι) Είς θέσιν
  «Καγια» άγοόν ποΐιστικόν εκτάσεως
  σ<Γβμμάτων μιτό σννΐχομένιιν άμπελον λιάτικα ίκΐιίαεως 4 στρβμμάτα»ν σονοριύ- οντος τοϋ δλοο χΐήμα^ος Νικοϊ.άου Γκια- ουρόιιη. Μιχαήλ Γαγρβδ'ίκη, Χβισϊοί. Μα· ρά.·η. 2) Είς θέσιν «Αγ. Φανο^ριας» ά¬ γιον πο'ισιικΐν εκτάσεως 7 σ<8βμμάτων μ έ 28 ίλαΐοβΒνΟρα σννοΐίεύοντος ποτβμφ καΐ κιήμασιν κληρονόμοαν Δοϊνιίχη κλη· αοιόιιιβν Δημήτρ. Γκιοονράκν, Ι. Μ. 'Ε χανωσήφη. 3) Είς θέσιν «ΚΒΐθαοά6Βς» άγιον 3 στρ»μμάτων θΦνοΒεύανΐα κτήμααι κληοονόμοον Παχαηΐιαν, κληρανόμιον Πά παδιίκη καί καΐαπότη. 4) Είς θέσιν «Ξη· ρΟΜομπος» άνβ&ν ποχισιικόν μέ άλώνι έχτάαεοος 6 σΐΒβμμάτιαν οηνορ. κτήααοι ληρονόμ. Γ.Λοιιχάκο, «ληρ. ΔραϊιάκηΧυρ. υγοβαοσκτ], Στεςρ. Πκργιαννά^η κει! 9ΐ)όμφ. 5) ΕΙ: θέσιν «Χάρακα^» αγρόν 5 στρεμμάτων αανο^εύο«τα κτήμασι Μιχ. Χατζιβάκη, κληρο'-όμαιν Φβαγιι. Φρογ»ια- βουλόκη «αί Οο,όαφ. 6) Είς θέσιν «Αγ. Φύ3ΐος ή ΚστΒβνσιές» άγ({Ον 10 μα»ζ·υ- θίοον μέ 100 έλαιόοβνδρα σννο|]ΐύο*«α | ττιμασι Σαράκη, Γκιαουο,άκη. Έμμ. Γκια ονράκτ], Έμμ. Δρ^Ι άκη καί Βοόμφ· Ό κλβιοιηριασμΟΕ τεϊν άν«ι)ΐιί(;οι κϊη- μάτων γενησεται ε-.ώπιον «όν £«μβϋλαιο- άφου Μοιρών Γεωργ. Μπιοΐαγιαννϋκη «ού νομμίμου «όν άνακλη^ακοϋ καΐ εί: τώ έν Μοίραις κείμενον δημόσιον γρα¬ φείον τού την 28ην Φεβοοοαι,ίοο 1932 ήέϋαν Κυριικΐ,ν κοί ώβαν 10 — 12 κ. μ. Άρμό&ιος Β κααΐκό: κληνήρ έ^Βργησάτω τα νόμιμο. Ηράκλειον «ή 14 ΊανοναΒΐον 1932 Ό πληοΕξούβιος Βικηνόρος τής έπισχευ Βούαης Μοί ποΒαγγβλλυύαης Κ. Γ. Μαμαλαχης ΤΟ ΝΟΜΟΟΕΤΙΚΟΝ ΛΙ1Τ1ΓΜΑ ΠΕΡί ΟΡΟ1ΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑ1Ι3Υ Τέ ΰπουργβΐβν ΓεΝρνΓας δι' ίγκυκλί- ο» τού πρβς τ«ύς κ χ. Νομάρχας τ6ν έλ«ιοφόρ«ν ΙηαρχιΚν άνκχοινβΐ £τι διά τοθ Νομοδετικοδ Δςατάνμ>το« κβρΐ
  προατααίβί τής έλβιβΠΒρβγωντϊί: έρίζϊ-
  ται 2η ή τιμη πΝλήακΜς είς τ«,ΰς λιμβ-
  ν«{ έΕαγκγίΐΕ η ματ«φοράς «ιτβ τβύ; πά
  ρβγκγβΰί τού »λχιολ·4δου οξυτπτ«{ 5 β)β
  ϊΐς έλαΐκύν ό£υ δέν δύναται νά είναι
  μιχροτίρβ τ&ν 14.50 δρ«χ. Μαιτ' οκάν
  ■(ς της ηβρΐϊ>»ρβί*ς *ι«8' α; οί ςρέροι τβΰ
  ελαίου βΐοπράττοντβι βΐς τα τϊλωνβϊ»
  κατβ την έ{αγΜνην Η μεταφοράν, χαΐ
  των 16,00 δρβχ. κχτ' οκάν «1; τάς λβι
  «άς ηβρΐ'ίβρείβς ίνθα β! βΰτοΐ φβρβι
  βΐοπράττονται είς τ* έλβιοτριβεΐοι χ«τά
  την ίκθλιψιν.
  ΔΓ έλαΐόλαδ* μιχροτίρας ό{ύτητο; «ί
  ώς ανΝ τιμβΐ δέον ν' α&ξάνΐινται χατά
  2 ο)β δι* ελ«ιβ δέ μεγαλυτέρας οξύτη¬
  τος θά ελαττούνται ν,ατχ 1 1)2 δρχ. δι'
  έϊΐοΐατον βαθμόν έζύτητος έκπεφρβσμέ
  νόν βϊς μονάδ» ίπΐ τβϊς εκατόν ·λ»ϊ·
  κβυ ο{έβς.
  Δι» πάσκν ένβεχοιιένην π«ράβ«σιν
  τ&ν άνντίρΝ ήτοι αίς περίπτωσιν καθ ην
  σημβινθοΰν, πωληαΐι; κβτι» τ&ν θβαπι
  ζομένειν έρίνν τβ Ν. Δ. πρεβλίπΒΐ διά
  τοΰς παρββάτβις άγβρβοτάς τας υπο τ&ν
  Νόμ&ιν κερΐ βΐοχρβκβρδείοτς Ισχυοώοας
  ποινάς.
  "Ιν* £ι<»κολνν8βδν ο! π«ρ*ν«νβΙ καί τέ 4μηόριο> χοτΐ ίνα &χάρ£ο επ μ«ν«-
  λΐιτέρκ βίββΐότ'.-ς δ τι τα ελαιόδενδρα
  δέν 8* πνληββΰν Ματω τ&ν «νυτίρω *-
  ρ!·.ν τέ Νομοβίτιχόν Δικτιυγμ» ηροβλέ
  Λ£ΐ άκ6μη «ην αγοράν κ*1 Ιξχνννην
  είς τβ έ5*»ΐ6ριχόν πίσοϊί>τ«ν ιιέχρι; 9
  έκατοι*»υρ(Νν οκάδων, χβ.1 είς τκ ί)ς α
  νε> χαθοριαθίντοι ίηΐπβδα τιμών χαΐ δή
  άιχ' εύβαίης άιτό «ΰς παρβγυνούί. "Ι» α
  δέ κ»λτ)φθ8 έν μέρει η δια τό Δημόσι¬
  ον ζημίαι έχ τής άγοράς π,Ις ανε»τέρας
  τ&ν διιθν&ν τιμάς τής άς &ν*> ποσότη¬
  τος χαΐ τή: έξαγνγή; ταύτης ϋουβιοδβ
  τιΐται τό Ύκβυργβΐον θΐκονβμιχ&ν ν«
  ϊΐσιτράξο έκΐ των μεταφερομένων έχ τ&ν
  νηβΝν ποβοτητιιν ελαίου μβχρι δρ«χ.
  1.50 κατ' οκάν.
  Κ ό κν»τ*ρΜ τβ ■Υηουργβϊον ηαραχα-
  λβΐ τάς Νβμιχρχίας δπιις φέρωσιν είς
  νν&ΐιν τ&ν ίλ«ιοπαρβγ»ιγ6ν τό ταχάτβ-
  ρον. Δέν πβρβλϊίπβι δέ νά συστήση Ι¬
  δία αίς τάς όργανώσβις τβν «αραγωγδν
  δπ«ς παρκκολουθηθΜβι την πιστίιν έςραρ
  μονην τβν διατά{εων τού άνυτίρΜ Νβ·
  μοθίτικοΰ Διατάγματβς *ά χαθιστ&οι
  δέ αύΐο άμέοκς χ«1 ίηαρχβς ενήμερον
  έηΐ παντός τυχόν ίμφανιζβμίνου ζητή-
  ματοί ίνα λαμβάνη πάν ένίβικνυόμβνον
  μέτρον.
  -Ή ψήςρος των γυναικών.
  Τό υπουργείον τ&ν Εσωτερικήν
  θννβ την χάτΗθι εγκύκλιον κρός απά
  σας τ*ς διοιχητικάς αρχάς, τούς κροί-
  δρους πρωτοδιχών χαΐ τούς ΐΐρηνοδίχας:
  «Συμφώνως πρός τόν τελευταίον νό¬
  μον «πΐρΐ παροχήν 6Ϊί τάς γυναίκας δι
  καιώματος ψήφον χατά τάς δημοτικάς
  καί χοινοτιχάς έκλονάς», οί εκλογικαι
  χατάλογοι των , γυναικών αναθΜΐρονν-
  ται κατ' Ετος ταυτοχρόνως μβτά τ&ν έ-
  κλογιχ&ν κ«τ»λογων τ&ν άνδρ&ν, έφαρ
  μβζομένιιν ανα>όγ»ς τ&ν διατάςΉιν
  τ&ν άρθρων 10 χαΐ έπομενα τού νόμον
  3834 Τής 24ης Ιανουαρίον 1929 «περΐ έ-
  χλβγής βουλβντ&ν».
  Τό υπουργείον παρέχη έπΓοης λβπτο
  ΐρΕϊς όδηγίης περι τού τρόπον έγγρα-
  Φής τ&ν γνναιχ&ν είς τού; έχλογιχβύς
  ιταλόγονς &ς καΐ πβρΐ τ&ν απαιτου¬
  μένων πρός τουτο πιστοποιητικών χαΙ
  ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε.
  ΑΤΜΟΠΛΟΤΑ ΣΑΜΟΥ
  Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗ πραιΐ «ό ΰπέ0ο-
  χον θαλαμηγόν:
  «ΑΛΙΙΠΕΡΤΑ»
  Ταΐύιηιο; 19 Μ.λλίων. Διά Ρβθυ-
  μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πβι-
  οαιά χαράγματα Δβυτέοας.
  Πρα«το0ϊΐαν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. Νο 61.
  ΑΝΑβΛΗΤ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ:
  ΠΛΕ1ΣΓΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Έμμ. Στρ.ατάκη ή Αβοιθΐατάκη κτηματΐ
  ου κάτοικον Πβ»βοκβφάλου ΜαλββνΕίον.
  Κατά
  Κωνσταντίνου Γ. Χαιζιίκη γκοαργοϋ κά¬
  τοικον ώϋαύιως.
  Εί&οκοιή διι ό είς τό ύκ' αριθ. 2968 τού
  1931 φύλλον τής εφημερίδος Άνοοθββοκιας
  καοχηςινχθεΐ; διά «ου υπό χρονολ. 7 ϊβπιβμ
  βίίοΒ τον 1931 κο,ονράμμαιος; μου χλΕΐσιη-
  ριπσμοΰ κατά τού ώς άνω όφβιλέτον μόν
  γενησεται ώς ποόί κ5 πο,Μΐον μόνον άχΐνη-
  τον ενώπιον τοϋ Συμβολαιογραφο» Άγίου
  ΜύααινοΕ Έμμ. ΚαλντΒρθκη ή τι.ΰ νομίμου
  ά»α»λη^ωτοί ΐου καϊ (Ις τό εν Άγίω Μύ-
  ρωνι Μαί,ϊβιιζίοΐ' δτιμάσιον γραφείον «ου
  την Μ Φίβμυνορίου 1932 ήμέβον Κυριακήν
  καΙ ώβον 10—12 π. μ, δπον κοί δταν κα
  λοννται οί βανλόμβνοι νά γίνωοιν άγο^α-
  σ«α(.
  ΔιΝοστιχ&ς κλητίΐρ ένεργησάτω τάς νομί-
  μονς εκιδοσΐις καί τοιχοκολλήσβις «ού πα·
  ό
  Έν Ήο,ακΧΐίω «ό Ι6π Ίανουαβίον 1932.
  Ό πληρεξούσιος βικηγόρος «ού έηισπΕύ-
  βοντος ίΐίοποΐίϋ «τος καΐ παραγγέλλοντοί.
  Γεώργ. Ν. Λονιάδης
  ε—ευεεΒ

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΪ
  καί πασά εν γένει τρα- Ι
  πεζική έργαβέα, υπό Ι
  τούς καλλιτέρους όροος. Ι
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
  μεχρι Δρ. ΐοο 00Ο έλβώβερον παντός φόρον.
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ

  Ή άρχαιοτέρα των έν
  Ελλάδι Τραπεζών έ·
  τος ιδρύσεως 1839.
  © Η£ΑΥ Ρθ ΦΥ ΛΑ ΚΙ ΟΝ:
  Τριβκέσιαι πΐντΑΜβντα θυρίδες βΐς την
  δικβεοιν Τβδ χοινββ. Μίαβυμα μικρόν.
  Ταχύτης, Άβφάλεια
  θίκονομία.
  ...... Ι
  —Όφόρος δωρβών, προικών «αί
  χληρονομιών.
  Τό υπουργείον των θΐκβνβμικδν δι*
  έγκυκλίου τον παραγγέλλιι πρός τβύς
  οΐκονβμικβύς έφόρονς οιτοις μή ίνβργβδν
  την βϊβαίωσιν τοδ φόρον κληρονόμον,
  δνρι&ν κβΐ προικϋν &μέοεις μέ την δη·
  με.οίευσιν τής αποφάσεως τής έπιτρβπης
  τ&ν κροσφυγ&ν άλλά μετά την πάρο¬
  δον τής μηνιαίας προθΐσμΐας κρός αακη-
  σιν έςρέοευς άπό τής χοινοκοιησβ«ε τής
  άποφαβε»ις. ΈηΙαπς τούς παραγγέλλει
  νά γνυρίζονν είς τόν φβρολογούμενβν
  δι' υποαημβιώβΕΝς είς την κβινοποιον-
  μβνην απόφασιν, οΊι διχαιβνται νά κα¬
  ταβάλη τόν φόρον χαι τα τέλη είς δό·
  σεΐ{, έφ' δσον η9ελε ζητήσο τβΰτο έντός
  μηνός άπό τής χοινοκοιησενς τής απο¬
  φάσεως.
  ΚΙς περίπτΜβιν ϋποβολης τοιαύτης α{·
  τησβλ-ς δέον αυτή μετα, τής απβφααεΗς
  νά νπκβηλληται είς την διβύβννοιν δη·
  μοσί>»υ λογιστικόν άβμβδίαν διά την βχ·
  δβσιν τής έγχριτιχής διαταγής, βάοει
  τής οποίας θά ένεργήται ή βεβαΐιισις
  τον φόρον. 'ΒννββΙται ότι διά την τοι¬
  αύτην πληρνμήν ίοΰ φόρον είς δόσεις
  δέον νά παρβχηται χαΙ ή χατά νόμον
  ίγγνησις. ' ι
  —Ή βΐσαγωγή οίνοπνβύματος πρός
  ανάμιξιν.
  Τό υπουργείον τ&ν θΐχονβμιχβν ΑΓ
  έγχυκλίον τον γννρΐζει πρός τάς τελν-
  νβιαχάς αρχάς ότι ό αύτόνβμος σταφι-
  διχός όϊγανιομό; εΐσάγει χαΐ παραλαμ-
  βάνει οΐνόπνβνμα άλλοδαπης κρός α» ά
  μιξιν μβτ' οίνου χαΙ επανεξαγωγήν τβδ
  χράματο; είς την άλλοδαηην. Διά την
  έμκρόβισμον ανάμιξιν τον βΐνοπνεύμα-
  τίς χ»1 πρός «{αβΦαλιβιν των σκμφβρόν
  των τοδ ίιιμΐαίου ό άνωτίρυ όργανι
  σμί·ς πβρίχΐΐ πρές τβς τελωνειακίς άρ
  χβς τρα»(ζιτιχ»ς βγγυϊΐσϊΐς.
  'βκειβη οιΐΒΐς ο αντόνομες οταφΐδιχός
  όργανισμός τυγχάνβι νομικβν πρόσωπον
  δημοοίον όιχαίον δυνάμειον.νά παρα¬
  σχη διά τής ϋί*ς αυτού ε>γυησε»>5 πλή¬
  ρη έ£«σφαΑισιν τ&ν ίικαΐΜματων τοδ
  δημοοίου, καραγνέλλονται β! τελννει-
  αχαΐ αρχαί δΐτ!»; είς τό έ£ϋς παύβονν ν'
  αϊιοΰν καρά τον αυτονόμου σταφΐδιχοθ
  οργανισμόν την πχροχήν τρακεζιτικ&ν
  βγγυήσβΝν διά'τήν άνωτϊρ» κΐτίαν, άντ*
  αΰτ&ν δέ δέχκνται έγγυήβεις αντοβ τού¬
  του τοδ όργανιομοδ.
  —Τα σημβρινά ένκα.νια.
  Σήμερον Κυριακήν χβΐ ηερΐ 15οαν 10
  κ μ. έν τή αΐβονοα τοδ έν θεαειοΠόρος»
  εργοστασιον θΐνοκοιϊκί καί
  μ( π
  χαΙ Σιας ταλβΐται &ν>ασμό{ ίπ' ιΰκαι-
  ρί~ τ&ν έπιο<3μ«ν ίγχαινίΜν τής έγκ»- ταβτοιοεω; τβίι νέον μηχ^νήμοίτο; αν- νΐχοϋς άποοτάίβαις, διά τ«ΰ οπβίΐυ έ- πλουτίαθη τό ά-οκΕρει «ργβσταβιον. Είς την τβλετην ταύτην, βα παρα- οτκιϋν ααχβτβ) σομπβλΐΐαι 4«»5 παρ«- κβΛ6ν&ήβο»ν ίν ΜΐνΑΐΐι ιό ιτρΝΐότνηον το&το μηχανημα. —Ή κίνησις τοΰ λιμένος μας. Κατά τό λή£«ν πρ&τβν δΐχαπ«νθήμε· ρβν τρέχοντος μη^ό; Ίανοναρί«ν χα- τέίίλβυϊαν Ε?ς τόν λιμένα μας τό ίλβν 22 άτμβΛΛθΐβ αξ ών 15 έλληνιχά, 4 Ί- ταλικ», 2 Γιουγκοβλίκνΐκά Χ«4 1 Όλ· λανδιχόν. ^____. —Ή δημοπρασία τοϋ ελαίου. Ή Νομαρχία ΉρακλιΙον άκββτειλβ χβέί κρόΐ το ΈμπορΉόν Έηι»β>ητήρι-
  ον Τό Γ«ϋργικ«ν Έτιμελητήριον κ«ν
  Εμπορικόν λνλλογον χαΙ τβς Δημοτι¬
  κάς χαι Μβινοΐιχας αρχάς τ«ΰ ΝομοΟ
  εγκύκλιον διά Τής οποίας γνωρΐζβι ότι
  η προκηρυχβεΐοα δημοπμασΐοτ τβν έλαΐ
  ου δι·£αχθΑσ·ται την 2?ην τρέχοντβι
  μηνός αίς 'ΑΒηνας, Λ«υκχδ«, Γυβειον
  χ«1 ΝβμαρχΙνς Κρήτης Βασιι διαχηρν
  £ δημβηρκαίκ; χον νπονργιίον Γ·«ιρ->
  ______
  —Ή διατίμησις χ&ν προϊόντων.
  Ή Γβνικη Δκί*ηοις Κρήτης δι'*ν·
  γίαρου της πρό; την Νομαρχίαν καρά-
  καλεΐ βπ«>$ τής υποβάλη αντίγραφον χή$
  διχτιμη9«Μ{ τ&ν ηΡ6·9ντΜν ν*>ί·

  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  II
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ι. κ. ΒΕΜΙΖΕΑΟΥ-ΜΑΡΗ ΕΙΣ
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  Τό Γραφβϊαν Τύπον διά «ηλβ-
  γραφήματός χον πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσβις καί Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Ό Πρωθνπονργός κ. Ββνιζβ'λος
  αναχωρεί την προσέχη Παρασκε¬
  υήν βΐς Λωζάννην σννοδενόμβνος
  πιθανώς καί υπό «ου ύπονρνοΰ
  των Οικονομικήν κ. Γ. Μαρή ίνα
  σναιιβτάσχονν βίς «ήν διάσκεψιν
  βώ ί
  χ ή
  «ών βιακυβεονητικών
  «ών έπανοοθώσβων.
  ψ
  χρβών καί
  Ι ΣΥϊ[α!ΗΣ ΤΟΓΠΙΡΙΓΟΠΙΟΙ
  Ανακοινούται αρμοδίως δτι έ
  ξβυρεθέΎτων «ών .απαιτουμένων
  πόρων «ά παραγωγικά βργα θά
  σννβχιοθοθν.
  ΤΙ ΔΡβΡΑΐϊΠΐΘΥ^Ο&ΙΙΙ
  Τηλβγραφήματα έκ «ου έξωτβρΐ'
  κου άναφέρουν δτι «ά δημοσιευ¬
  θέντα άοθοα άτινα άποδίδονται βίς
  «όν Ίταλόν δικ«άτορα 'κ. Μουσ¬
  σολίνι έν σχέσει μέ «ήν διαγρα-
  φήν των δ»α>αββρνητιχών χρβών,
  πβοβκάλβσαν «ό παγκόσμιον εν¬
  διαφέρον.
  Τα έκ Λονδίνον «ηλβγραφήματα
  άναφέρουν δτι ό 'Αγγλικδς Τνπος
  κρΐνβι βύνοΓκώς «ήν δια γραφήν
  των χοβών καί «ών έπανοοθώσβ¬
  ων, τονίζουν δέ ότι δέν υπέχει
  πολύ ή ήιιέρα «ής άπβλβνθερώσε»·
  σ)ς άπό «όν έφιάλτην «ών πολβμι-
  κών βαρών.
  Τα έκ Νέας Υόρκης «ηλβγρα-
  φήματα άναγγέλλονν δ» ό 'Αμβοι-
  κανικός Τύπος δέν βύρίσκβι «ήν
  διαγοαφήν «ών πολβμιχών χρβών
  ώ; πβακτικωτέραν λύσιν «ής γενι-
  κης καταστάσβως. Οί ,έπίσημοι έν
  τούτοις άμβοιχανΐΗθί πολιτικαί κύ-
  κλοι δένκατβπίάνησαν,πισϊβύοντβς
  δτι κάποτβ ή Εύρώπη θά ζητήση
  την διαγβαφήν «ών χρβών.
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΪΗ ΣΤΑΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ
  Τηλβγραφήματα έκ «ου έξωτβρι-
  κοΰ άναφέοουν δτι βίς Σοφίαν συ¬
  νήλθε «ό υπουργικον Συμβού ·
  λιον καί συνεζήτησε «άς υποστή-
  ριχθησομένας άπόψβις «ής Βουλ¬
  γαρίας κατά τή ν διάσκεψιν «ής
  Λωζάννης. Οί Βούλγαροι άντιποό-
  σωποι ήγουμένον τοΰ Πρωθυπονρ
  νού κ. Μσνσάνωφ θά άνβχωρονν
  χθές. , ,
  Τα αύτά «ηλβγραφηματα άναφέ -
  ρονν δτι ό Βούλγαρος ύπουρνος
  των Στρατιωτικών εδήλωσεν ο «ι
  επί «ου ζητήματος τοΰ άφοπλι-
  σμοΰ ήΒονλγαρία θά ζητήση δπως
  «ής επιτραπή νά Ιχυ εφεξής τα*
  τικόν στρατόν καταργουμένου «ου
  έθελοντικοΰ τοιούτου δσης έπιβα-
  θύνβι μβγάλως «Αν προΰπολογισ
  μόν «ής χώρας.____
  Η ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΡΑΣ
  Κατά τάς έκ τοΰ εξωτερικόν τη
  λβγραφακάς πληροφορίας ή Άγγλι
  κή λίρα σημειώνη άπό προχθές ση
  μαντικήν άνατίμησιν κλβίσασα βίς
  τα 3.48 δολλάρια. Αί αυταί πληρο
  φορίαι άναφέρουν δτι ή άνατίμη
  αίς αυτή όφείλβταιβΐς «ήν σημβιω
  θείσαν τελευταίως προσφοράν μβ
  γάλης ποσότητος δολλαρίων βίς
  την 'Αγγλικήν αγοράν ώς έπίσης
  καί είς την πςαγματοποιηθεϊσαν
  εισαγωγήν χρυσοΰ είς «ήν Αγγλίαν
  έκ «ών Ίνδιών·
  ΟΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΥ! ΚΑΤΒΧΟΥΖ ΧΑΟΝΟΝ
  ΗΕΙΙΗΙΙΙΛΕΓΡΛΙΙΙΗ ΙιΊΊΝΙΗ
  'Αιεανιων βΐς τάς εντέυθεν
  θιΐσσς Ιπιχλτίσβις δ ουμπολΐιης Ύ-
  πουογός τάν Οικονομικήν κ. Μαςή.
  Ηβοί τής ανάγχης »ή; ίνισχύσβοος των
  χαανοπαοαγών τοΰ Νομοϋ μας εΊηλβ-
  γοάφησβ χθές δτι συνεπεία διαβημαιό,
  τού παοά τή Διοιχήσβι της Άγοοτικής
  Τραπέζης αυιη Εδέχθη νά χοοηγτί δά-
  πλασματιχΛ βΐς τού, εΊονιας άδιά
  θβΐα χαηνά χαΐΗτοπαοανωγούς. Τα δά-
  νιια ταυτα καθ ώ; μας ανεκοινώθη
  άομτοδίως θά
  τό σύσιτιμα των
  κοουγοθονν χαιό
  δοθέντων ιϊ; τούς
  ό
  ιμ ; ς
  ηρόσφυγας , μόλις ληφθούν είς ιό Ιν-
  θ ύά Άή
  ρ
  ταΰθα ύιιοκατάσιιιμα
  0{«τ·χαί οδηγίαι.
  της Άγουπκής
  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ
  ΙΕΡΙ ΐΙΤΙΤέΞΙΊΙΠΙΙ 1Α ΤΡβΗ
  Κατ* τάς Ιξ Αθηνών είίήαεις 5πό τοθ
  άντΐπροέδρου τί): Β^υλΐ); χ. Άλαβά-
  νου, ώ; κροέδρου τής χοΐνεββιιλειΐίΐκής
  ΙπαροΛή; ίκΐ τής υγιειν<;ς -κατηρΐΙαΒτ)- σαν αί τροπολογίαι το9 νομΐοχεί.οιι πι ρί ουντάξκβν ιατρών. ΑΕ τροηολογ'αι Ιξαφοθν τιυ; κέρους τοθ ταμιιΌυ χατά τρίηον άποχλείοντα όκ»9&ηηοτε την επιβάρυνσιν τιθ χοινοθ. 10 εΤΑΦΙΔ.φΐΜΙΠΙΥ ΗΡΑΤΒΥ ηρφμ δτι κατότιν ουνιν- νοήοεβς τοθ ϋηουργε'ου Στρατιΐίτ χώ>
  μετά τοθ αύτονέμου οταφ.διχοθ δργανι-
  αμοθ άπε?αο'σ6η ή χο^ήΎηοις τοθ ο·α-
  Φΐδι-ψύμου διά «όν σ'ρατόν άντί 6 25
  τα χιλθΛ Ή παράδοσις τή; σταφίδος θά
  ί ί λί ΙΙ θ
  ή; φ
  είς Τ(-υ; λμίνας ΙΙιιραιβς, θΐβ
  η, Πατρβν χαϊ Καλαμών έχιΐ-
  θεν δέ θ' άττοοιιλλιται μετά τί&ν άλιό-
  ριβν είς τα σώμαΐα ατρατοθ. Σχετκβς
  μέ την αδξησιν τοθ ποο;3ϋΟ άναμίξεας
  ττ]ς οταφίδβς μιχ." άλιύρβν ηρο; παρα-
  ή δψί άώβ δ
  μ ρ ρ ρ
  σΐΒφιδϋψιίιμυϋ άνεχοινώβη δτι
  ΙπΙ τοθ παρόντος τό ποίοσιον θά παρα
  μείνη είς 25 )} αργότερον δμιος θ£ γ(
  νοκν δοχιμαΐ &ύξήσ»»ί τώιαα ιίς 30
  35 )ΐ.
  Ι 111:1! ΙΙΠΙΟΡΕΗΝΙΡΙΟΙ
  Γ-
  Πρβ£ άπκβχς'τας Δυμοοιας ίρχϊ
  Κράιους αηεβτάλη Ιγι6.Λ^ς ιοθ
  πουρτεΐοιι τ&ν Οικονομ χ«ν περΐ χοινο-
  ιοθ Νίμου 6η54 περΐ ιροτϊοεΐοι
  τινών δικξι«ί λαθρε-
  ΠΟΣ ΒΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΟΙ ΚΑΗΡΟΤΟΙ
  ΠΟΤΕ ΠΡΟΣΕΡΧΟΗ Τ ΑΙ ΟΙ ΚΑΗΡΟΤΟΙ 1932
  Πρός απάσας τάς Στρατιωτικάς «ου υπουργόν κ. Κατβχάχη μακρά
  Αρχάς καί «ά Στρατολογικά Γρα- διασαφιστική έγκύκλιος πςός τα
  λβ
  ρχς ργ ρ
  φεία ανεκοινώθη αρμοδίως δτι υ
  πό «ου υπουργείον Στρατιωτικών
  απεφασίσθη δπως τοθ λοιποί οί
  κληρωτοί καλοΰνται άπό «ου 21ου
  βτους καί ουχί άπό τοΰ 20ου, ώ:
  έγίνβτο μέχρι σήμβρον.
  Έπίσης κατόπιν μακράς, μβλέ-
  της «όσον υπό των ύπηοεσιών «ου
  γβνικοΰ επιτελείον, όσον καί υπό
  τοϋ ανωτάτου στρατιωτικόν όν μ
  βαυλίου πβρί «ου «ρόπου καθ' δν
  θά επετύγχανετο ή άνακούφισις
  των στβλβχών «ου στρατεύματος
  άπό τοΰ φόοτον τής έονασίας πρός
  έκγύμνασιν «ών καθ' ήμικλάσβις
  προσκαλονμένων κληρωτών, άπβ
  φασίσθη δπως οί «ό πρώτον στρα
  τβυόμβνοι νέαι προσκαλοΰνται ύ
  πό «ών συνταγμάτων ένιαίως καί
  ούχι κατά τμήματα ώ& εγένετο μέ
  χρι «οΰδβ. Τοιου«ο«βόπως τοΰ λοι
  ποδ έκαστον σύνταγμα θά προοκα-
  λή έφ' άπαξ τούς κληρωτούς «ής
  πβριφβρείας «ου.
  ΈηΙ «ά βάσβι «ών ανωτέρω ά
  ποφάσβων υπεγράφη σήμβρον υπό
  ή γ ςς
  σώματα στρατόν, παρέχουσα
  πτομερβΐς όδηγίας πβρί «οδ «ρό¬
  που «ής προσκλήσεως «ών κληοω
  τώ«·
  Διά «ής εγκύκλιον ταύτης καθο-
  θίζεται δτι οί κληρωτοί τοΰ 1932,
  ήτοι οί γεννηθέντες τφ 1911, θά
  προσκληθοΰν έναίως υπό των κα¬
  τωτέρω συνταγμάτων καί σχημα
  τισμών: 41, 26, 13, 16, 27, 43, εύ
  ζωνών, 34, 6, 8,11, 43 15, καί «ών
  «αγμάτων 21, 28, 7. 10, 18, καί 39
  εΰζώνων άπό «ής 22—23 προσε¬
  χούς Μαρτίου Είς «άς ήΐη καθω¬
  ρισμένας στρατολογιχάς περκρε
  οβίας εκάστου συντάγματος έπέο
  χονται άσήμαντοι μεταβολαί. Είδι
  κώς τό 6ον καί 41ον πεζικά σνν
  τάγματα διά λόγονς «βχνικού; θά
  προσκαλέσονν μόνον «ούς κληρω
  «ούς «ών επαρχίαν Κορίνθον καί
  Ξάνθης.
  ΟΙ κληρωνοΐ «ών ύπολοίπων
  σννταγμάΐων καί σχηματισμών Οά
  προσκληθοΰν δπως προσέλθουν είς
  τάς τάξει ς «ου στρατοΰ «όν προσβ
  χή Σεπτέμβριον.
  Ο Π!Β1Η0!ΙΑΦ|Ι 2ΗΜΙΡΟ1 | Ι ΑίΕΑΗΣ ΚΙ2ΑΓ0ΓΗ 1ΡΙΒ9ίΙΤ0ϊ
  Τό ΆατεροσκοιιιιΌν Αθηνών διά τη
  λεγραψύιΐατο'ς τού πρός τα ΑΐμεναρχεΤα
  χαί τα ΓειβργΐΜΒ Έπιμιλητήρια γνωρΐζιι
  δτι ιτιθανός χαιρος θήμι^ον Κυριακήν
  φίριται είς ολόκληρον οχεϊόν την χώραν
  οΐθριος ή ολίγον νεφελώδης. θερμΐχρα-
  οίβ ολίγον ανωτέρα τί)ς χθεοινής χατα
  την ημέραν, ανιμ^ι βορειοδυτιχοΙ ή 6->ρε< οανατολιχοΐ αοθενεΤς Ινα μέτριοι. ΔΙ ΠΡ81Γ811Ι 12! ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Τό Ύπουργιΐον τβν Στρατιητιχών έ· χοινοποίησε πρίς άτάαας τάς Σΐρατκβτι· κάς Αργάς «αί τάς τοιαύτας Χιβρ;φ λακΐ)ς έγνύχλ.ον βοτοθ κερΐ χυρώαεν αινάκνν κρθαγωγί)ς άξ'βμχτιχβν ιής Χα>
  ΠΕΡΙΟΔΕΙΛΙ
  Σήμερον Κυριακήν Ιρχιται ιίς
  ί Δαβτ]θι δ Ιπιθε»ρητή
  γ χ. ΣΛκελλόπουλος ηρος
  ώρηαιν των γιηργικβ» δπηρεΐιών το&
  ΝομοΟ. Ό χ. Σαχιλέκουλος χατά τάς
  ημέρας τής ε!« το Λ«σ?,θι διαιμ?ντ!ς τού
  θά δώση ωρισμένας χατευθύνυιι; τίς £
  ποίας πρέπιι νά ακολουθήΐβυν α( έκι! 6-
  ηηρεοίαι δια την χα,αβχιιφ χβν έλβιο-
  6ξβ
  Πρίς άτάαας τάς δποδιοικήσίΐς Χ»ρο-
  λή τι Ο Κράτβυς ικ?ινοποιήθη ίγ-
  τβθ 'Γκουργιίου των 'Ειωΐερι-
  κών δι" ή; θϋνισ^ δηως διαταχθδθν
  δ ί
  2Μ7ΡΩΪΝΗ
  Η ΕΛΛΑΣ ΟΑ ΖΗΤΗΣΗ
  ΟΕΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΑΑΓΜΑΤΑ
  ΕΙ! ΗΕΡΙΠΤΟ!ΙΝ ΑΝΑΣΤΟΑΗΣ
  Τ Ο Η ΕΗΑΝΟΡ8ΟΣΕΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Κατ' έγκύρους άνακοινώιεις
  σχετικώς μέ τό ζήτημα των έ-
  πανορθώσεων ή στάσις τής Έλ
  λάδος κατά την «υζήτηοιν τού¬
  των έν Αωζάννη, θέλει εξαρτη¬
  θή έκ τής πορείας τής Διασκέ¬
  ψεως. Εις περίπτωσιν καθ' ήν
  αί έπανορθώσεις θάανασταλούν
  ή Ελλάς θά ζητήση την παρο¬
  χήν θετικών άνταλλαγμάτων.
  ΙΙΤΕΊΒΪΪΙΤΙΥΙ
  61 ΪΑΛΗΝΕΪ ΑΝΤΙ1ΙΡ Ο 2 Ο Ο ΒΙ
  ΒΑ ΜΕΤΙΣΧΪΚΑΙ Ο ίΙΟΑΙΤΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Έβεβαιώθη ότι την προσέχη
  Παρασκευήν άναχωροϋν είς
  Λωζάννην οί κ. κ. Βενιζέλος,
  Μαρής **1 ΜαντζαβΙνος.
  Είς την Ελληνικήν άντιπρο
  αωπείαν τής Διασκέψεως θά
  αυμμεθέξη καί ό έν Παριβίοις
  •Έλλην πρεσβευτής κ. Πολί
  της, αναχωρών είς Λωζάννην
  έκ Παρισίων, έπίσης την προσ
  σεχή'Παρασκευήν.
  ιΙεΑΙΧΙ ΛΙΑΤΥΟ1ΣΙ2
  ΤΟΗ Φ1!ΡΒΛΟ[ΙΚΟΙΙ ΕΙΚΟΑΙ1Η
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου
  τού άνταποκριτού μας).—■
  Σήμερον Οά δΊετυποΰτο τελι-
  κώς τό διάταγμα διά την χο¬
  ρήγησιν διευκολύνσεων είς τούς
  φορολογου μένου ς .
  ΛΙΑΣΤΑΣΙ! ΑΓίίΟΝ
  ΚΑΙ ΓΑΑΑΟΗ___ΑΙΑ ΤΛ ΙΡΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Πα¬
  ρισίων παρουσιάζουν ώςδιϊστα- *—-[
  μένας τάς γνώμας των Γάλλωνψ
  καί "Αγγλων. Οί "Αγγλοι ζη-'
  χούν την άπόσβεσιν των χρεώνΛ
  Φ3ΙΚ ΑΒ-Τ8Υ ΕΙΣ ΪΙΠΪίϊΙΡΙΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ ] β Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Τηλ·γραφούν έκ Καστορίας ό
  τι ό βουλευτής Σάχος έφόνευσε
  τόν ληστήν Σεφκέτ.
  8?γανα χβιροφυλαχ^ς χαί παρακολουθή·
  οουν την εφαρμογήν τοθ μέτρουτ«]ς δια-
  θίοειος είς κΰς άγοραοτίς τοθ άτελδς'
  ε!οκγομένου άρ-βιοίτοιι.
  Η ΕΒ1ΙίΦ3Ρ1_Ι0Ι ΑΟΟΤΔΚΤΙΙ
  Τ4 νομοσχέδιον πιρΐ ίπαναφοριϊς είς
  τας τάξιις τοθ οτρατοθ άποτάκτων, οΓ;(
  ν«ς εθεωρήθη δτι ήίιχήθηοΛν 6πδ τβν
  *ναχριτιχ'ιν ουμβίυλΐων, δέν πρέχειται
  »ά 6πί6ληΒ-8 Ζ ή Βλή
  10
  Μιτεβφάϊθτ) εί« »ήί Γενιχήν
  οιν πίοιωιις 65.000 δραχμήν δια τ*ν
  έπιοχε^ήν χαί ανέγερσιν 3 δοματΐην
  λ Κ
  II
  ΚΑΤ6ΙΚΘΙ 10Υ ΙΙΚΑΓΒΥ
  ΑΠΒΔΒΥΙΪΑΙ ΕΚ Β ΕΙ
  II
  Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου
  (τού άνχαποκριτοΰ μας).—·
  Τηλεγράφημα έκ Νέας Ύόρ
  κης βεβαιοί ότι ή πλειονότης
  των χατοίκων τού Σικάγου ά
  |-ειλείται έκ πείνης συνεπεία
  'ή χρεωκοπίας τοδ Δήμθϋ
  τή« μεγάλης Άμερικανικής
  πόλεως καί τής διακοπής κάθε
  έγαβί»ς έν αυτή.
  ΣΥΝΕΑΚΦΙΙΙ ΚΑΙ 1 ΕΤΕΡ1Ζ
  III
  1ΟΑΟΦΟ»Ι_ΙΙΙ Ι1ΦΙΡ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙβΊανουαρίου
  (τοθ άνταποκριτού μας).—
  Είς προάστειον των Αθηνών
  συνελήφθη καί ό έτερος των 8ο
  λοφόνων τοδ σωφέρ Σταυρακά
  *η Νετενιόγλου.
  ιίς τό έν Χανίοις
  η τ«]( Έθνιχ