99039

Αριθμός τεύχους

3067

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

19/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΡΕΙ
  ι..
  λωνΓΐ
  ;»·
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΪΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟ.Ν0Υ 18
  ΟΙ
  Π ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 193*
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.067
  ΧΡΕΗ ΚΑΙ
  "ΝΑ ΣΒΕΣΘΗ ΤΟ~ΔΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΚΗΣ ΑΟΠΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ,,
  Τόν*«βλίκ?βτον άρθρον τού κ. Μ«νίτβ
  Μουσολίνι «Ις τ» «αοιτολο Ντ' Ίτβλιβ»
  Μβταφέρομιν «αί ένΐαΰθι τό *όοη·
  ένιύβαισιν (μκοιήσαν άνά ολόκληρον
  «ή« Ευρώπην άρθρον τοδ «Πόκολο »*,'
  Ιταλία», «6 όχ ϊον άχββόθτ;, καΙ ό»
  τ>—ς, είς «ό» '1<αλόν πρωτ>««οοογί>ν
  κ. Μονσπλίνι. Τό άρθαπν τούτο, φ·οο«
  «όν ιίΐλον, «Άνάγκη άηοφάσβων)
  ίχβι ί»1 λέξίΐώς εξής:
  ΟΙ λιοί οί δπυΐυι ποοσπαθοΰν μβιά *ό
  που χαΐ έν μίσφ ανηκούστου ιϊθλιόι
  όπως διέλθουν Ινα βαό τι υ, μάλλον
  πυσχθθϊΐς χβιιιώγαις έξ δσων άναφέςει
  ή ΙσιοαΙα, χβιμόόνα δ δπ ι ις μόλις χαί
  μβτά βίις ήαιτοςεΐ νά συγ«θιθΉ ποός
  «όν ιβλιυτοΐον χιιμώνα κου διήλθεν ο
  χόσμας είς τα χαοα ώιιατ'*, Ιοτοτοΰν
  >, δ τε δοισιιχάς άηεφΐσίοθη ί) Λ -
  ψ>ς τη; Λοοζάννης: Τι ΟΙ γίνυ; Θ ι
  τό ποόβληιια την χ ο 6ων «ών ί-
  πανοοθώσιω» ή θά άναβλην(ί διά μί¬
  αν ά όμη φοοαν; Θα δοθή Ο'ζι**) λύ·
  σς ή λύσ.ς συμβυτιχή ή όπιΐα ά»οβάλ
  λουοα λήξβις χαί ■ροΰεαμΐ'σς δέν Οά
  χηησιμεύσϋ εί: «ίποε ά'λ·) παοά νά δι
  αιαινίσα «άς δυο,ε^Ιας χαί νά τάς χα-
  «αστήσυ τιεοισσότεοον π·οιπλό·ους; Αί
  ίΰοοο·.αΐχαί κυβεογήιβις θα δίίξουν διά
  μίαν ά όμη φοράν την ιρομαχτιχήν §-
  χεΐνην ίβολ'ιν των ή όπι,ίι «άς πά-
  Οαλύίΐ οσάκις άντιμεταιπιζουν σοβαοόν
  «ι ποόβ)τΜα χαί «άς αναγχάζ·ι νά τό
  παοαπέμψ .υν είς τάς ίπιτυοπ'ίς «άν
  Ιμπεΐβογναιμόναιν δπαυ δλι Ιξβχάξον
  «α» 8χ«ός «τίς θυσίας τοϋ ποοβλήματος;
  Οί ύ*ουογοί ιί δκοΐοι θα μβτοβ,ίΰν βϊς
  την Λα>ζ<ί»*ην έν μέσω «ή; άγεονιώ δούς ά»αμονης «ών μ- ζδν >αί των λα¬
  όν, Οά πβοιοοιοθ^ν ίίς την «Εχ*ιχην
  εξέτασιν «όν κοοβλυμάτων,έξΒ ασ »άπο
  λύ«α>ς άσκοπον καθ" δ ι «ά ποοβ ήμα>
  «α αν»ά είναι γνωσιόιατα υφ' δλας τάς
  ϊπίψρις «σιν, ή Οά λάβαυν άποφάσεις
  άπό «ής μόνης άναποφιύ<*ου καί ά- ναγκαίσς ά«<5ψ α>;, δηλαδή άπό τή; πο¬
  λιτικάς άπόψια>;;
  * *
  ΑΰιΊ καί δ/λα βΌαπήματα άποσχο·
  λοΰ? την σχέψν μας. Άπανιώμβ* δμ-ς
  καιηγΓθτυατϋώ, διι &ι τ*ι διάσκεψις
  •ής Λ ιωάννης δέν ποοώοισται νά λύοϋ
  «ο ηοέβλημα τοϋιο, «ότε χαλλ τεοον
  θάήιο νά μή συνεκαλεΐ<ο χΊ κηοος ϊΙ»β νά σταματήση ή μανία αΰιή ιω/ διασκίψβαιν—μοτ(α Λαιτανηοά καί εί; θ<0ον ιπικίνδυνος—-κ «Ι νά κηρυχθή" έ" να ε!5γς «διασχ'ψοοκισίοτ» διόίΐυί δι- ασχέψ ις δημιουονουν ποό «ή; συγχλή* σβώς «σιν ελπίδας, άλλ' ή διαψβυσις «ών βλπίδοον τού ιω ν ή δποία είνε «ό αναπόφευκτον έπαχολούθημα ιΛ ισδή'- ■ πο«β διιισ^ίψ,ω; είναι δλονέν πικοοΐέ- ρα Ναι βαθιπέοα. Ή διάσκεψις της Λωζάννης ποέπΐι νά αποφασίση «ό λεγόμενον «σβύιιμον μέ «ό σφ^υγγάοι» χ-ι ι νά τερματισθή μέ «ήν απόφασιν τήε δπνοιφής τοϋ δούναι καί « ΰ λαβείν «η; «θαγκης λογισιι»ή; 'οϋ πολέμου δπαις την άπε- *.άλβο·ν δ Μ ιυσσολ'.νι χατά τόν έν Νε¬ απόλει ίνφτοΐϋθίντα λόγον «ου. Τα γβγο»ό«α γο^Φ'μβν «ά γεγοτό ΐα, καί δ'ίΐ αί συμπάθειαι ή αί 0β<ο· Οΐαι, «ά όποΐι ίπ.βάλλουν «ήν δθ'στι κήν αύΐήν λύσιν καί έπιτακτι«ώς άπο «θέπουν άπό λύσεις ποοσοοοι»άς ιΐνε «ά δ<ό■λουθ^: Πι}δ πανιός ίΐ βιαπι- οΐ(6σιις «αί «ά συμπβοάοματα ιης έ ι Οίσβοος «ών βμπΒΐοογνωμόνΓον της Βι- σιλβΐας. Είς την 8<θ£θν αυτή» άπο- δϊΐχνύεται σαςρός τ*| άφόοη'θί δηιι- οιονπμιχη καί οΙ<ονομιχ4 χατάστασις «ί)ς ΓβομανΙας. Πιθινόν ή Γ·οΐ»ανία «ά μή ίδειξβ ποτέ εζαιοβτΐΐήν καλήν θέλησιν δπαος «ληοΛσο «όν πολβμιχόν Φόβον δ οποίος έπκβλήθη εί; αΰ.ήν βν ΒίρσαλλΙαις, ίν το«3«οις δμωί κα«έβιλε μίχθι σήμβοον σημανιιχά ποσά. ΣήΊιβ- βον δμιπς Πίοιέσιη «Ις αδυναμίαν πλη- Οαιμης. Τό ν) πισι»ύϋ χανβΐς διι ( χα· τάσιασις της Γβομανίας ή»ι·.οο·· νά μί»αβληθί1, άποτελβΐ παραλογισμόν Ιςρ' όσον ού» «^ παοόδφ «αν χοόνου η γβο αανιχή χοίσις ίπΐξβιάθιι χαί Ι/ινβ «αγ πιβάλλον την λήψιν άποφάσεχν—5^ν φβί?ειΓΐι πλίπ» κανενόί, ι ΰ .ε ά<όμη «αί ίχβίναιν ιί δποϊοι ίνόμιζον δ«ι Οά τή» άποφύγουν Λιά τ*ϊς »ϊ; χ»ΐβας των κΤυσσπιοεύαΒως τοΰ χουσοϋ Έννοοϋμτν ι ίν Γαλλίαν. ΚαΙ Ι«τός τούτου ή χοί- ιις οέν βαίνει πςΛς ΰφεσιν νοί δέν Ιπι- «ίέίτβ Ιλπ(δα; βΐλΐιώπρω: παςά τάς ι ϊαιοίόξους είηήοβις ιϊ διιϊιι ππό καιοοΰ είς χαιςόν μά. Ιρχοτ«αι Ι «εί θε» »οΰ ώ εινοϋ Π^έπει νά να«ανο«ίσσ)μΒν δπ ιΐνβ ά- ·ά/<τι δττος ή οΙ<ονομιχή κατάσΐππις τοΰ κόσμου βελτιωθή β*«πς «ου 1932. Δέ» ποέηει νά πισιινθ'ό δΊι δ χό σμο; ή^ποοεΐ νά ύπομείνυ χωςμς νά σς- μ'ΐωθοΰν «αοπχαΐ έχτάοεως «οιαύιη; ώΐ:ε νά ιί ή είναι 3υνα·όν νά γίνουν ποοβλέψβις χαΐ δι' είνιι άλλην χβιμήνα «όν «βιμόόνα τοΰ 1932—33 δ οποίος θά εί ε σχληρότεοος χαί χειοό'εαος τοΰ Ιφετινοϋ Είς «ήν συνείδησιν τδν κο- βΒθ<ή"'επ)ν κπί των λιών πβοβάλλβι Ι» άγωνιώδΒς- ίοιηττιματιχόν. Έχδιίλσισιν «ή; άγαινΐας ή ο τοία χαταλαμβά'ΐι «ούς σ*εη«ομένους άν· "τώ'ους δχ,ι διά «άς «ιίχας μιά; ώοι ,> ε> η. χώοας άλλά διά «ήν «ΰχην τοΰ
  συνόλου «ής ποοόδου, «ών ήθών, ή
  πίσΐΕθος, της έπισιήμος, «ών ααοαοόοβ-
  αιν χαί έν γένει παν ώς τ ό οποίον
  άποτίλίϊ τόν δυιιχόν πολιτισμόν, εύςΐ-
  σ»ομενιί; τόν έν Λ'βροπουλ Ιχφωνη-
  β8*«π λόγ ιν υπό τοΰ "Αγνλου βουλευ·
  τοϋ Άλχξάνδοου Σώ. Π ιέπβι νά ποο«
  σ<εθή δ<ι ό Σώ δέν εί%ε μόνον πολιτι- χό: άλλά χαί διβυθυντής τής Τοαπέζη; «ης'Αγγλίος χαίδδιοι«ώ» συμβουλάς μιά; «ών μκγα^ειτέοον βΰΐιττανικΐιν ε'αιοβι- ών. Ποό«ειται δηλαδή πβςί σπουϊαίας αίιίι—δίύ»οο» γιγσ*ο( —Δ>ν ύπΒοβάλλω ποσός, εί «β ν δ
  Ιντιμώτπτος κ Σώ, λέγω* δτι δ οΐχο-
  νομινός δ^γανισμός «ών εθνών βιίνει
  άπό στιγμής εί; στιγμήν μέ δλονέν έ-
  πι«αχυνομ«νην (3τίμτ πο?·ς «ήν χα«α-
  οτοοφήν.Ήώ^ή άλήθβια ιΐνε 3·ι εάν «ά
  .„_.____ , . _ ιυθοΰ* νά πηγαίνουν,
  δπα>ς πηγαίνουν «ώοα, τό ϊοότημα Οά
  είνε: άνασιολή ή χάπς. Δβν ποέπβι νά
  λησμον&μεν δ«ι Ινφ ή Άμι-Οιχή,μβ γεν-
  ναΐίψυχίαν «ήν οποίαν χανιΐς "βεβίΐίως
  δέ» Οά ύποτιμήσΰ έν "Αγγλ«, ύπίβί·
  βΐίτε «ά χοέη της Αγγλίας κα«ά 18 ο)ο
  11 "Αγγλοι ελέχθησαν νά ΰποβιβασθοϋν
  «ά είς αύΐούς όφειλόιι«να, έ< ιιέοους των συαμάχοον, χα«ά 70 ο)ο. Νομίζω δέ 8<ι ή Μεγάλη Β^8£τανία »ϊ*ε Βιατε- Θβιμένη νά άυοώση χαί δλον «ό υπό¬ λοιπον ποός αύιήν χοέο;, μόλις μία διεθ·ής διαοονθμισις «ών ποαγμάιαν χα«ασ ήοχι τουτο δυνατόν. Οϊ σΰαιΐαχιι δμω; *1χαν μίαν παρά- δοξον, άλονον χαί Ιιτοοικιΐς ίσφΐλΐ'έ- νην αντίληψιν, «ή; έ θυσίας συμβιλής, εί; μίαν κοινήν ποοσπάθβιαν.Όιαν 8«ας πυοοβολητης Άμε^ικανό εΌοιπτε μίαν δβΐδα άμ«οικανικήν άπό 8*α τηλεβόλον άμε^ιχανικόν, αί Ηνωμεναι Πολιτειαι δέν ϊχςέωναν τού; συμμάχους δεϊομέ- νου δπ δ πύ ός καί ώ ν ϊσχυβ καί μεια- ξύ «ώ» συ ιαάχοον. Ό-αν δμως 8νας "Αγγλος ϋ ίτας Γάνλος ίοοιητι μίαν δβΐδα άμΒθΐκανι- νήν ά«ό ίνα τηλϊβόΐιον γαλλι-Λν τ) ά/γλι»ό», τότε «ούς ίχοέαιναν οί Ήνα»- μέναι Παλιτβΐαι. Ποτέ δέν παρετηρήθη είς «όν κόσμον ή ίπιχράτησις Ι'δς «οί- ούτου στινοϋ Ιμποθιχοϋ πνβύματος. Καί οήίΐβοα ϊφθάααμβν είς τό ση- δτου δλος δ χόσμος Αναμένει νά άχούοη διά την σοσΐηοίαν «ου, «ά λόγια έ-ιΐτα ποΰ ίλίχθησαν, πρό πολ- λάν αΐώναιν διά ποώτη» φοςάν: «ΚαΙ <3;ρΊς ήαϊν «ά ώφβιλήματα ήμβν*. Ή λύσις ου»τ| είνε «ό μόνον μέσον κ αί ή μόνη δσός νά Ιξέλβοοαβν άπό «όν φαΰλον κΰχλον, δ δποϊος ίίχει σχιΐμ3«ι- σθΐ ά«ό «ήν άτυχή αυτήν οικονομικήν Βιαρρνθμισιν «δ ν πραγμάια)*, ή δ ποία φέαιι καγαφατθ ιή» Αύιά είπεν δ "Αγγλας βουλβυτής. Ποέιτει νά αυμηεοάντομεν διι ππιρομοία είνε καί ή γνώμη »οϋ χ. Μι»δ">νά), δ
  δποϊ'ς ύπέδβιξβ «ήν σιί/κλησιν «ής δια
  σχίψ ω; της Λωζάννης. Δύα αλλοι βπι
  «ακϊΐκώτατοι λόγοι έπιβάλλουν
  «ήν .ιφαο.ιογήν κ>ί μάλισια έντος
  «ου «οέ|ονΐος Ίινουαοίου «ου
  Χ0ΐσ«ιπνιχοΰ οητοϋ «ό οποίον πεθιέχβ-
  ται είς «ήν άτλουσιέοαν χαί διά τουτο
  πΒθισσύτβοον διαββδομένην είς δλον τόν
  κόσμον ποοσευκήν. Ου τη εγεννήθησαν
  τα πολεμικά χοέη. ΑΙ χυββονήσβις Αγ¬
  γλίας Χίΐί Άμβοικης π'οοκαιέβιλον είς
  τού; βιομηΐάνους τό σύ"θλον τής «ιμή-,
  «ών ποομη0ειά>ν είς τοόφημπ, ποώ'ας
  ΰλας χαί διτλα τα δποΐα πποίίχοντο εί;
  «οΓς συμμάχου;. Άλλά «ό ποσόν αύτό
  βΐσβπςάχθη βπί κοιοαδείγμιτι ύτό τή;
  Αγγλίας διά τοΰ φόοου επί των πολί-
  μικών χβοδόόν, δ οποίος ήτο 8;αιοε·τικ<ί βαθύς. Τό δοθετ χοήμα είσεποάχθη ή¬ δη χαΐ <ά δσαι πληοώνου» οήμιοον οί δφ*ιλέτιδ8ς χώοαι άποτβλοΰν καθαοαν χ ιί άκοοχάλυπιον ά*αγ*ασ<ικήν εΐοφο- οάν Άλλά καί δι* άλλην αί παν αί Ιηη νοοθοόαβις κατέσιηοαν ατρόθη'θ1: συνε¬ πεία «ής πτώσεως (άν «ιμόν χοβιάζβται σήιιβοον διπλή ϊθΥασίτ, διπλή χα»ανά· λοσι; έμποοβυμάιαιν διπλαΐ ΰτποεσίαι διά νά πληςωθοϋν τα »1; χουσον λ ιγισμένα καί διά τουτο ποσά των έπανοοθώσβτον. ίΐθος δ χοιναιηχό; όογανισμος χαί εΐ"8 έμφοβος διά τή* κα¬ τάστασιν ταύτην «όν ηοαγμάτων. Τα ώ '<χ, συνειθισμένα τα άχούαυν δχι μό¬ νον «ήν β ήν ιή; χαταιγίδος, άλλά καί τού; ΰποχώφους ήΐους ιης σκαπα'νης που ΰποσκάπτΒΐ «ά Οεμέλεια τοΰοί<ο· Ληαήματος άχούουν τι,ύς τοιγμους «οο Όλοι αντιλαμβανόμεθα διι ιί άομοΐ Ιϊ-λ'"!. ώθησαν, διι μ·οικά βασι«ά ποάγιιατα, δ κης δ ηβασμός τή; ζοοπ; τοΰ άσύλου χαί τη; ΠΒΟΐουσίας τοθ ά'Ι- λον, δέν εΊουν πλέον πέροισιν σϋιΐΒοον δτι ή δυβπισίία είς την ιύ'^ιον δ9ηγεΐ δ τως χατασιΐ δόγμα ή ποός τδν Λβι> ;
  χώνπν συμβουλή τού *0ο λΊομ•««ρο'5*-
  τιαε ν3 άπολαύση; σήμεοον, δ όιι αυρι¬
  ον δέ* Οά ύπάοχτΐ;» κοί διι ή άπβλπι-
  σία δ^ηγεΐ άφ' ενός ιι« την ςβιλιογυοΐιν
  άν' έιέοιυ δέ εί; την διασπάθισιν Έ;
  άν είς ού:ά ποοσθέσειβ χαί άνλα συμ-!
  πτώματα τα διοΐα ύ/ΐβνθυμίζουν διά
  φη κ»1
  ίν Μχ-
  γεται μέ' έηιτοπίω; έν ά<ρθον(α ίέ/χρησ μοποιιΐται ώ: τρο^ή, στατα δ.ότι δέν ^σ^νηθ!οαμ«ν νά τοώγιβ- μέν χ.Ι ήμιΐς Ινα μίρ^ς καί νά Π(Λλ6· μέν το ά^λο, τό μεγχλύιερόν Ϊ3τω. ΑΛΛΩΣ ΘΑ ΕΠΈΙΝΩΝ. Ή μίριμνα τού συμπολίτου 'Υπιυρ- γοθ τδν Οικονομικαί νά πιίαιβ τήν Άγροτικήν Τράπεζαν νά χορηγή^ καί ε!ζ τεύ άγρό'ας χαπ«απαραγωγ3ϋς τοθ νομοθ μχ; δα-«ια κλαΐματκά χαϊ ίϊ α είς ίχΐίνους ιΓιινις έξχχολουθΐθν νά Ι· χούν είς χΈΐεά; τιβν άδιάθιτον τό ίν τ<ίς ίϊ3 λίαν ίπικαίρω;. Άνευ τ·.Ο μίτροο αδτΐθ οί ιί>ημίνοι
  χ«χνο<(ΐ<ραν»γοί δχι μό-αν θά δφηνοιν άκαλλιίργητβ τα άγροκτή^ατ^ χ»ν διά πολύν χρόνον κ'<ί τυνιπΑς ή έθνιχή ο'- κονο|ΐί« θά ίζι;μιοατο αφΊΐνΐϊατω', άλλά χαΙ θά χαταδιχιίζιντο είς τόν έκ πιί-ης θάνατον. "Αλλιβς τι το Ιδιον μέτρον μάλιστα ιίι ε κιΌ'ία. Πιλύ 4ρθ4<; λοιπον χαί μέχρις έ5β>, 5αου πλή · &* σει-
  9μ(ϋν κχί τβν 4φ?ρι6ν οπήρξαν χαί &·
  λαι αφορμαί διά νά οηοφέρ»μ*ν περισσό¬
  τερον.
  ΟΧΕΤΟΣ ΑΌΝΩΜ.
  Έξΐχολο^θ*! νά ζή χαί νά βαη·
  λεΰη μέ 8ίκο τάς άνβθιιμιιίοτις τίϋν δ.ύ}-
  κων τού 6 εφέτος ηοΰ ιδρίσχΐτΓχι ηρό
  υιώ/ών είς τίς χριΤς Κιμαρε(. Πιλλά ϊ-
  χυν γραφ^ γι' αυτόν, άλλά χανεΐς ίέ»
  χαμταρ(ζ<ι. "Ας τόν βλέπΐυν οί ξίνοι ποθ ηεονοθν άπο '*%1 διά νά «ηγαΕνουν εί; τό Μ-.υσίΕον, α γεμί,η τα ηίριξ μέ δυαώδκς αναθυμικοΐις α; έ<θίτη ιί( κίνδυνον τή/ δημοσίαν ογείαν. Δέ' βχ- ρΐιίσΐ·! ΌχετοΊς θί κ^ττάζω^«ν τώρα, ή τα Ιλη τής Μ:σ3αρα,; ΗΕΛΟΝΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΜΠΑ. Καί ί««ι5ή δ λόγ ς περΐ έ λ* ν θά ήΐίλαμεν νά μ&9α>μεν τί ίλη δπάρχουν
  εί; τον ΐξαι ττ]; πέλεώζ μκ αυνοιχι-
  σμόν Καχ'ίαμπα χαί π*ρ,«ηο'.0 τχι εφέ¬
  το; τίσα άθρία κίθύαμιτα ίλο'οσία(.
  Είνε γνωστόν 8τι άνέκχθεν 6 Κατσα¬
  μπά; έθϊΐβριΐτο ώ; έλονοοόΐοπος, ποιέ
  8μω: (ϊ'.λοτε δέν ηβρουαΕαιΐι τόαην πλυ¬
  θώραν έονοαΐδ>των. Διατί α.,ά, γ;;
  «ά συμπ'ώματα ιης χαταπτώσιοσς ά-
  λ ών πολιιισμών παλαιοιέοων έποχών,
  Οά διαισθατθήτε δ ι δχι μόνον μία
  ώθισμένη πλευοά τοΰ οίκοδομήμπτο;
  τού πολιτισμόν μας χινδυνεύε* άλλ3 διι
  δλόκληοος δ πολιτισμ^ς τή; λβυχής φυ-
  λής πιθινόν νά χαταοϋβύσΐ) κιί νά ά-
  μανοα)θχ] ι* «ής άσκοπον άϊαςίας χαί
  χαί τή; χωοίς Ιπαΰοιον άθλιόιητο;.
  Ό/ιωβ είνε ποοφινέ; ή άπεψίς μας
  δπΐ τοΰ άπασχολαΰντος τόν κ^σαον προ
  βλήματο; δέν λαμβάνει ύπ' όψιν «άς
  συνεπεία;, εύκΐαίας ή άπεικ οίας επί
  της έσποτεο κή; κ ι«αστάσβοος τή; Γβομα
  νία;. Μόνον ι ϊ δημ·-κοάίαι ήιιτοροΰν
  νά ^άνιιμε«α>πιζουν «ό πο^βλημα ά «ο
  τής στενής άίτόψβαις τη; ίλαΐδος δή έ1·
  πλήγμα τ£ν Ιπανοοθώσβαιν ήμποοΒΪ
  νά άοομσκ}υντ] ήκιΐ νά ίξαφινΐστΐ 'κ
  «ου δβίζον*ο; «ό φάσμα «ου ΧΙτλβρ.
  Δι' ήμι^ς άλλαι αςίιι άποτβλοΰν τό
  κ'θ^ος ή την άτώλβιαν «ου παιγνιδΐου
  Ήλθε πλέον ή ω,ιοΐ Δι1 δλους μέν
  Από σημίοον, ά»λ^ δι' ημάς «ού; φα-
  σιστάς άπό δι*κι Ιιάν.
  ΗΡΡΑ.ΚΑ1ΕΙΑ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΘΗΜΑ.
  Μ-οοηνιαίή συνάϊίλφος προτοίπει
  τού; Μίσση 1ους πολίτας να άγο^άζοιιν
  κ <ί νά τρώγουν αταφ'&α, εάν θέλουν νά ένισγύΐουν τό εθνικόν τοθτο πριϊίν. Είς το Πύ/γον, γράφιι χαΐ ή IV» ου- νάδιλφ^.ή ΧΡήσΐί *%( οτοφΐ^ας χατίοτ,η χαθημιρινγι, διαρχής, ά ταραίτητος. Δια¬ τί ήμΐΤς νά μή χάμ»μεν τό 15(τ3'; 'Α· φοθ ή σταφίς είναι τ.ό ο-δχρώτερον «ΟΓ-Ιόν δΐϋτ! ή διαρκί)ς χρτ]αις της ν5 μην άποτελη τό γενικόν αύνθςμβ 8λιον τϊν αυμιιολιτβν; Τα Ιδία «Ίτάνω "χάτω πράγματα θί •ίμποροθσε κανεΐς νά έιταναλοίβη χ»1 δ'ΐ την Ιδικήν μ«( ζχλ^Λλ, Ή 4.ιοία π«ρί- Ο.Π.9^..Α.!*ΒΑ.!Ν.Ε'..Η ΖΟΗ "Α^ΓΙΑ^ΕΡΓΑΣΙΑ . Άφ' διου ή ηίκονομική χοίσις ένε- τάθη παοειηοήθη ενα άξιοσημΕίαιτον <οινωνικό» ((αιτόαβνον. Έξέλιπε σχε δόν χαθ° όλικληοίαν δ ίύιος τοδ ά- ποζώντος ί« τοΰ συ·>όλου, Τό ά·ΐυ
  εογααίίΐς άλλά χαί «ό άνβυ φοοντίδαιν
  παοσιάτον—«5ία*«οποιίίθί]>, κατά «οό-
  πον Ιζοιιοβτινά «οαγιχόν άλλά χαί νύ-
  μιμον, θά Ιλέγομβν.
  ολίγων ϋτων—· ά<«οιον κου χάσβι ποός στιγμήν άπό τόν κόσμον — «όν ίβλέπατε έξαφνα κυχλο- φΐ0'*)ϋνια παντοΰ έν πλήθΒΐ άχτινοβο- λ α Επήγαινε μέ «ά πόίίπ ποό ήμε- Οτόν "/αί τώρι ετοβχ-ί μέ μίαν χαινουο· γή «3«ουν«εμπάιΐεο>. Ιίχβ «άμβι γαοΐδα
  τό μάβι τού διά θηλυ<ό χαΐ τόν δ,ε^ι- δίκουν ή>η τοεΐ; «πολΰφΒονοι». ΑΙ
  γρριυοίΰΐι των ήλιασ'ών δέν τόν βΐχαν
  γνιοηΐση ποτέ. Καί δμσις άνεκαλύ««ε«σ
  έξαφνα επί «βσοάοοον χπθισμάιων οα·
  φόν «ήν θαλπωοήν ιης λιακάδας ά «ό
  δλου: τού; πόοους «ου ώ; άνθρακος
  «ου δποίου τό ιίσόδημα τοέχει μέ την
  «αχύιη'π «ών χα«αοοαχτάιν τοΰ Μισισ-
  σιπτ). Ή ίμφάνισίς «ου ού ή, «ό αΐφνί-
  διον πήβημά τού άπό «ήν χδλασιν ιης
  ίνδβίας είς «όν πσράδεισον ιης άνέσεσις
  ήτο σκάνδαλον, αΐνιγμα, κβφαΐοθοαυ-
  σ(ΐχόν έοοτηματιχόν. ΆπεφααίζαΐΒ νά
  τό δΐίλβυχάνβτβ χαί τοΰ διβιυπώνατΐ
  τετοαγΐινιχδς την άιοςίαν σας:
  —Τέχνον μου Ναβουχοδονόσορ ή
  χοινή γνώμπ άπασκολεΐται μαζύ σου
  τοομεοά. Είνε μυστήοιον «ό δποϊον
  χρήζει διελιυχάνσεας, Άχόμη ποό μη·
  νάν ήιου» άπένταοο;. Τώοα πειά; «Α
  χιλιυδοαχιια ώς μαοοιλόφυλλα. Χίλια
  ποάγματα ψιθυοΐζονται είς βάρος σου.
  Άλλοι φοονονν δ»ι εΐσαι διαφυγότ
  μέλος συμμο^ίας χαΐαιοασιων, άλλοι
  διι έκληοονόμησες μακουνόν θείον σου
  δ»
  ΑΝΟΡΘΩΣΓ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ■Ι ΘΕΑΤΡΟΝ [ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Όμιλϋν
  ΚινημαΐογρΛφος. — Σήμερον ή ουγνλσνιστι-
  κή ταινίπ «Στό Δντικό Μίτωπο». Όλόκλη
  Βος ό Ευνοικαί <ός κόλεμος. Τα πά τού μεσσ, «α φοικιασιικά τον χαΙ αί άθλιόιητες. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - ΣήβΒοον σέ δύο καΒαστάσεΐΓ, ώ α 5.30 μ. μ. καί «δρο 9.30 μ. μ. ιό υπέροχον ήν,ητικόν καΙ αί όν Κινημαχπγραφικδν Έονον «ΛβυκαΙ Σκιαί» ή ·ί; τη» «Χώοαν «ήν Άγρίων», μβ γούΐια «άν ΧονολονλοΓ, καί Ζ ινλον, μέ Χοβάνιβς. —Έκχδς τού ΚΒογοαμιιατο;, θά κοοβλη 05 καΙ Εν έξοχνόΐατο» Μί«κν Μάσος (π« ο,ιλοιιβανον ιικαξύ άλλοον καί Εξαχνονς χοροΰί Χονολονλοϋ. λαδώνβσαι εί; ύ/ιοθέσβις ποομηθβιών— «έλος λέγονιαι τοιαϋια καΙ «οσαΰια ώιιβ χαριν των φίλων σον δφε'λεις νά Ιξηγηθβ;. —ΤΙποτβ άηήντα μέ τό άγαθώιεαόν «ου μηδίαμα. 'Ημηοοίΐς νά καθησιιτά σθί τόν Μοσμάκιν. Άπλούσταια ιτοό ε μηνών άνβχάλιψιτό μυστικόν τή; δ· Ηοχή;. Ν αί φίλβ μπυ. 'Α*ε«5λ»ψτ«ό μυστικόν τη; ϊυααοβΐας, τίϊς ϊΰζαΐις τού πλούτον, ι*3ς Ιτΐΐ-υχίας, τή; κοινπ νίκης άναβάσβτος. Είνε μ (α «αί μόττ] λέξις: Άογία! Ή άονΐα δέν »1νβ μόνον τό μβγαΐύιβοον ανθρώπινον αγαθόν ίΐνβ ΜαΙ ή βάσις της κρακτιχή; ίαιτυ ΐίις, ΕΙ·; την Ιποχήν μις μέ τϊν 8ογα< οία δέν χαιοοθώνβι κανβίς καρά υΐ τούκα στό νβοό η μάλλον δύο: Κα· δλλ— μία σιό ηανιαλόνι τού. Θέλβις νά πας μποοστά; Έβ/α §£«> απο τό σκο
  τβινόν οβϋμα την ύπνοβα'ών τίϊς Ιογσ-
  σίας, γιά νά δϋ; μακουά μέ τό Εάστε-
  ρο μάτι «ου ΐασομέοη πάς μκσηβϊς ν4
  λύσης «ό ποίβλτ)μά σαυ.
  | ^Αλλοίμονον. Οϊ τΰκοι Ιχεΐνσι, ιήν
  στιγμήν ού;ήν «τίς σχληοα; αλλαγήν,
  ιΰοτΐκαν κυοιολίκϊΐκώς τόν μάστοοή
  «όν. Βββα(α>ς χαΐ »ώο« «ό «σχολεΐν
  δγειν» τον Σοοκοάτου; εί»8 χαλό άλλά
  μέ μίαν διαφοράν: νά ύιΐάοΐουν ε":οιμα
  λβφϊουδάχια. "Αν δέν ΰπάοχουν βλα
  στήματοΙΉέογαοία κου «ήν υμνει άλλοτε
  μόνον δ ταοτουφισμός των ήθιχολόγαιν,
  ΙκδΐΧΒΪΊαι ή ά-ιοιββσιεοον ίιοββοών
  Αέν ιινοοεϊ; «ά πραγματοποιηθή; τί-
  πο« σχίδδν χτοοίςαύιήν. "Αλλοτε ήϊκε
  νά χαλλιβογχ): σχέθΒΐς στενάς μέ «λαμ
  πο,ά ποόοα)πα» διά νά Ιχα; κολοσσι¬
  αίας Ιαιτνχιας στή ζσοή. Τώοα κιί «ά
  Ιαμποά αΰιά κοόσωπα δυσ»όλα>ς άνα
  χαλύπτονται. Κούβονιαι «αί άπδ οένα
  ΜαΙ άηό τόν άλλον κόομο—διότι Βθγ
  ζονιαι: άναζητοΰν χΐλιουί δυό δοόιιους
  διά νά έ;έλθουν άηό «ό «διέξοδον άλλά
  χαΐ νά μβιώσουν ΐαως σοβαρτϋΐάτους
  «ινδύνους τοδ μέΐλονΐος.
  Άλήθβια—ϊίνε αξιολύητιτοι τώοα οί
  ΒιιμιουργιχσΙ «ύηοι «ου παοασιτισμοΰ
  «αί «τίς άογίας. Τού; συναντάτβ ιταντοϋ
  —-καί ο«1ς νωνιές «ήν ίιικώ» μας χά
  Φβνιίων. 'Ωίο;ί, άτημέλητοι, ξαγρν-
  Κνισμένοι, μοιχμουολήδες ζοϋν ηάντοιβ
  μέμΐαν άναμον«ίν:τίιν χαλυιέοον αυριον
  —μίαν αύριον 4 δ ποία βΐνβ ζ^τημα ίσν
  βα αναιΐίλη ποιέ πλέον.
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  ΑΙΤΟ1ΛΟΊ1ΤΙΙΕΑΙΑΙΟΣΑ.Ε
  ΙΛΙΠιΊΙ ΕΟΗΜΙ1Ι1Ι1ΙΙΙΔΗΡΙΙΕΙ!
  ΜΑΙΡΗ ΑΙ. Τοΐτην 7 μ. μ.
  κατ' ευθείαν Πβιοαιά, Χίον, Μυ
  τιλήνην.
  -ΗΙΟΥΜΠΟνΛΐΝΑ Τρίτην
  μεσονύκτιον Ρέθυμνον, Χανιά,Π«ι-
  Όα>ά, Χαλ (δα, Βόλον, Θίσσαλο
  νίκη», Καβάλλαν, Άλβξανδρούπο-
  λιν, Μυτιλήνησ, Χΐον.
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τετάρτη 8 ιι. μ.
  Χ-ρσόνησον, Σβϊο», "Αγιον Νικό¬
  λαον, Παχβΐαν "Αμμον, Μόχλον,
  Σ«]«8ίαν χαΐ λοιπϋύν νοτίους λιμέ-
  νας.
  ΛΔΡΙΛΤΙΚΟΣ Πέμκττιν κ. μ
  διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πβιραια1,
  Χαλχίδα, Βόλον, θίσσαλονίχην.
  ΖΕΦ1*ΡΟΧ Κυριακήν μβσοτύ·
  χ«ιον Χ?ρσό»«ισο», Σ«1σι. "Αγιον
  Νικόλαον, Παχ. "Αμμον, Μόχλον,
  Σητείαν, μετ* Ιπστοοφής.
  |"Β« «σδ Πρακτοοϊίσυ «ηλ. Ν ο 30
  ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε.
  ΑΤΜΟΠΛΟΊ-Α ΣΑΜΟΥ
  Καθ. ΚΥΡΙΑΚΗ ηρκΐ ιο υπί0ο-
  Ιο» θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΕΡΤΑ»
  Ταχύτητος 19 Μιλλίοον. Διά Ρβθυ-
  μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "ΑφιΕεβ Π«-
  Διυτέρα;.
  ν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ν. Νο 61. ι
  Η ΖίΙΗ (ΙΟΥΙΙΕΡΝΑ
  ΤΡΙΤΗ
  19
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ανατολή Αλ(ο) 7,44 , δύσΐί 5,'4
  Η ΜΟΔΑ
  ΟΙ χρωματισμρΙ καίζονν μβγαλο οόλο
  σΐήν έφετεινή μόβα. Τό χοάμα «ότι όιι-
  σΐικκς «βοτιμάιαι άηό τίς ΠαςιοΙ'έ; 11 τ
  ιο μαβόν, χοΰ άοχΙΕει α*ό τό >έι ντέ νέγκο
  καΙ <8λ(ιώ>Βΐ «έ ιή» άκόχρωοιν ριύϊ'. Ή
  κλΐμοξ ού ή ιάν χραιμάιων ίχιιοέπβι θοο-
  μασΐσνβ καΐ άίμανικούς σονΐβαβμού;, Βια
  τη;εί δμως ηά'χοΐϋ γιά <ό φό)εμα ε«ο <τχι- τεινώ χβΜμα μέ ΕοοηΒθΐεβη ή λ»υ<ή Μβτό «ά βιίφοοα μσρ&ν Ιοχανται τα Π6<4 σινα (ϊ; πλουσίαν καΙ ποΐύ ποικίλην κλίμα- κα. Ιδιαΐϊίβως ΐϋοοιϊται ενα φιβτϊΐνό ϋοέσινο πχΰ αποτελεί Θανμασίαν ά»τίββσιν κέ ιό μανοσ «οί ό»ημάζ«ιαι βέβ—λονμιΐο. Τό μανρο έβϊβτπι έφίΐος βί; «ήν τρίτην σβιοόν «οί αχββόν δλα τα μαΰρα φοριματσ σΐολίΕονται μέ γαρνιτοϋρκς μέ «οΐύ ζα>ηρα
  χρώματα. Ό μβγάλος νΐοατερισυας τής έπΜ-
  χής «1>β τό λβΐκ) μάλλινο φόβεμα χεύ ου-
  νο&ιύεται άκό ίνα βαθύχριαμο ίπανωφόει.
  Τό λινκό ούιό φόοβμα Κ|}οορ((8ται γιό έ-
  πΐσημα χαΙ άνβηΐσημα τέΐι, για ηοογεύμα·
  τα, θεατ(|-Ηβ{ κσρΐαΐάσκις μκρίτΕ κλη..- .
  Ή φανσόν τού (Ι»β έιιτάκτως άηλτϊ, αί
  λά καί εχτάκιως κομψή. ΤΑ λβυκά μο*·έ·
  λα ίέν έπιΐέχονΐοι αλλη γαρνιτούυα άκό
  τίς νΐΒΜΐΰΐΐ τής φούοιας καί τπϋ κοβσά(.
  Μία σικνή (ώνη άκό τό Ιδία ΰφααιια μέ
  μία θαμπή άγχρΊφ σομπληρώνει τή αον-
  τέρνα ούιή τοναλέκα. Μέ το λειΐΝΟ φήρε·
  μα θα φορεθό μία τοκα ή ένα μικρό κλός
  ά/Γ.6 φί«ρ ή μαϋ}θ ββ'οΰοο. Έαν τό έπα-
  όβ ηοΰ την σιινοθβύβι εΐνβ κρασινο ή
  , τό καηέλλο θα ΐΐνο αοορτΐ μέ ιό
  ό Ή Μονϊίρν»
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡίΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡθΣ-ΜΑΐεΥΤΗΡ
  Μΐτώκησβν έν τή ϋν Βυζ
  ου καΐ δλχετβιι έν τθ Πολυκλινικά
  Ηρακλείου κ*θ" έ*ά3την 10—12
  ί έν τή Μλινικη κ. ΠρινιανοΐΜη.
  ΜΒ 100 ΔΡ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ
  γζ («ν 83«υμ*3ίαν Ρβιττο-
  μηχβνην ΓΚΡΙΖΕΡ άνυτίρΛν δ-
  λνν τβν «λλ«ν ή βπιίβ θά βάς
  Οηηρβττ] Ι ν χ δλόκλπρον αίώνοι.
  Έκμάθησις ρβφίμβτορ, ΚΒντΑμ«τβ(,
  χβπτΐΜΐΙς ϊντίλδ< όυρβάν. ©ΕΟΔ. ΚΟΥΦΆΚΗΣ —Πδς παρεδόθη δνας ληστής 'Η άγγ·λΗ»Τσα ίκ ρ) 5ις τοθ δίασήιΐου ϊησ^Ο 2μα»νος &τ- τίρ', ί δποΤοί «πδ 26 Ιιων ·!<· πάρι- •α δουνι», προ3ίλ(»6ΐ χ«ρα«ττ]ρβ τιμτ,- τιχίϊς λϊΙ"*<5ς ίκδϊ)λώσιως δηέρ «Ο λη 5ϊο0, 4 δηοΤος Ιπροϊτάτευι πάντοτΐ τ.4 νβ,ριί τυ χαΐδιΐθιτΐ μί?ος ι<1; λείβς τ υ δπέρ τβν πτωχβν ουγχιβρίανβν τού. "Οίαν ««έφθασεν ί ΈΐτίρΓ, μέ χυντ] ίκή* στολήν καί πλήρη ίϋλιομδν διί β πβρ»δοθϊ είς την χωροφυλακήν, ιί 3υμτιαΐριδια( τ™ τοθ ηροαίφ*ρ*ν άν· βοϊίσμαί. Την ώ?«ν δέ ττ]ς» Ιϋχινήοιιβί ιοθ άσΐυνομιχοθ υυιοχινήτου, χό συγ- ί λήθ 4 |ζτκρόγ« ής ηρ αεν έ θΐυΐΐΐβδβζ χαΙ τοθ έ)ώ/αζ( «Κα¬ λήν άνιάμιοΐιν!» — Πώς Οβραπβύβται τό ροχαλητόν Αγγέλλεται ί< Λονδίν^υ, δτ'. *«0. λοι¬ πού ίέν θά χαλοθν πλέον οί γάμοι Ιξ βίτίβς τοδ δνιάτου ροχαλητοθ ί'ός τ& αυζύγων. Είς τό έκεΐ Γραφείον Εδρε· αιτιχνίας χΛτετιθτ) μία Ιφιύ?εαΐ{, χάβκ •ίς την οποίον δ ροχαλζα>ν θ' άφ^ΐτνί-
  ζιται *5ιοστιγμεΕ. Πραγματι ή Ιφεύριοιι
  <7& ή άΐΓοτελιΙται άπδ Ι/α έξαιριτιχβι •υχίοθητον μΐκρίφωνον, χάρις ιΐ', το δ ■ ποίον δ ηρωτος ήχ?ς τοθ ροχαλητοθ θέ¬ τει ιί, κίνησιν Ιιχ Βολύ*λο«ϋν μηχανι- αμίν καταλήγοντα είς μίαν 6ιλόντ]ν πςύ «<λπ$ τόν κοιμώμενον ιί; οΕονδήκοτε μί· λος τι Ο σώματός τού. ΔΗΛΩΣΙΣ Πρακτορειον Εφημερίδων] (ΕΒΕΕ— Χ. Ζουράβη). Άκό σήμερον αί Αθηναϊκαί έφημββίδβς ΆθηνΓΪΐβα Νέα—ΆνθΒΐοκος—Βήμα—'ΚΙ- ληνι«ή—Έσ« β— Έσ»βοινή-Ποωία — 'Αρ- μβνική—Άθλη<ΐΜΟς τύπος- θιατής—Παβ* λάν—Τ1« Τβκ—Άστβσ-Έπιστήμη-Ναντικό Χςονιχά καί λοιποί θά καλβένται σιό Προ «χοηΒΪον μας Ε.Β.Ε.Κ.—Χ. Ζανράρη Κρβ οηηλιΐα οχά ΠβΒίπτβοα (Κιόσχισ) καί άπό τού; νίοις ίφηιΐΒριΒνπώλας—διότι πλείστοι τώνχαλαιειν έξΒαιώχθιισαν τον «οακτποείαν. Τό ΠΒοκτοβείον οάς χαραααλεϊ >ά κρο-
  μηΑεύβοθβ τής έφημεοΐίβς σας φανατιχδ
  άχό «ό Πεοκιορίϊον, ΠβρΐΊΐΐΒβα, νέονς έ-
  φηΐίβοιβοκώλθΕ διά νά βιαβί^Βτε νέα μόλις
  Ιλθονν κλοϊα κσί δχι κάθ« ΙΟ ήμΒβοΐ. όπως
  Ιγένβτο άλλαΐΒ.
  Έμ «αά Πςακτο(είοΐ) ΕΒΒΚ—Χ. Ζον·
  οάοη.—ΚοΒππωλβϊσ. Ι —10
  ΛΟΥΒΑΡΗ
  Άπό χ^ές Δευτέρα 18 Ίανουαρίου 1932.
  Πρ^τοφανής έκπβσμός βίς δλα τα ειδή των ύφασμάτων.
  Από μάλλινα Ροναγιάλ Παπαγεωργίου, ποπλίναις, Ββλοΰρ
  ντέ λέν, Καρέ, Κασά, Βουάλ, Σββιότ, Φανέλλαις Πυρή κ.τ.λ.
  ΜΕΤΑ&αΤΑ
  Κρέκ νιέ οίν, Φουλάο καί Ζορζέι των έργοστασίων Να-
  θατ)λ καί ΧρυσαλίΒος, Ββλοΰδα μονέχροα, Ββλουδάχια, Φα-
  νέλλαιςκαί ύφάσματα βαμβακβρά, Βατίσταις χαΐ Πβρχάλια
  χοωματιστιΐ, Ποπλίναις, Έτουάλ Σουό, Λ ινα ώς καί δλα τα
  ειδή των ύφασμάτων είς τιμάς πρωτοφανβΐς.
  ΣΤΟΥ ΛΟΥΒΑΡΗ: ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΑΙΣ
  ΓΑΛΑ νΔΐΠΛΟΜΑ'
  Ό Η
  •Ι
  ρ
  χάχαρυ* «^ άάηυ Ισυ Ιήυ
  γΐ>ευ<5ΐόίεροι> ι^ φεη/ιιώ/ερ&ί'
  ι>€α /ό ΐέαύχημο. Ιήί Άρμίιζη
  Γιά καίββ κκλίι οοντρβφια
  VI*
  κάΒε χβλή εΐκβνένει»
  γιβ* χάβι κοομικβν «νβρεΐηον
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
  το 'ΚΟΣΜΙΚΟΝ,
  ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤΣΟΛΛΙ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- ·Ε«νήλθ«ν έξ Εΰβ*«η!
  »βοχ<»ές ό Ιβτβδί ν. Κωνστ. Βαβ«τώι.ης ν>01
  άνέλοβιν ώς κ«1 κοόιββον «άς ϊβγααΐαβ
  τον. ι
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΓ.— Ό φίλος κ. Δημήτριος
  Ι Άδάμηϊ ανεδίξατο ηβαχϋΪ! τής κολιμ-
  ►οος τό ογοοάιιι «όν άβελφβν τοβ τβο-
  „. ι'ικοϋ κ. Γβωβν'1"1 Α°αμη ύνομάοας
  ό*ΰ*ό Γιαννβκι. Νά «οίς Εή«Ί|.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕ2.— Ό κ. Έμμ. Κλινά-ις
  καΐ ή ΙΙς 'Αθκνά Πολι«β«η ή ΐ8"Ρ<·ν(· βθτισαν. ........ι , /)ρω στηνπόλι -ΚαΙ χθές έΕηκολούθησι ή βϊοχή «αί —Απόδειξις 8«ι ή χιονια σβνιχίΕβιαι «αί θά σανκχιπθή ν>ά μεΒ>«"Ε ήαεοες άκόμη.
  - Είς τα: ρύμας καί τάς ά/υιός τής πό-
  λιειβ έ£ακολοκθο6ν «ά ποδοβφαιρικά μά«{
  «ήν γαβριάβων. ... ,
  -Είς τοόηον ώστπ νά Βησχβοαΐνβται ή
  κυ«λοφρρί·ι «ών βιοβατιβν «αί τα γύοωθεν
  <£6μια. —Μά έχΐ τέλους ίέν θά γί-ν- «ατοΕίωοις νά· έπιαιβατευθοϋν βΙβικΜβ ίνα—(«ό χ«β· ήλ ΎπΒχ άλλας «β έν Ισχύϊ αν Βέν άκα· τώμβθα χαΐ άσΐιινομική Οιοταγή. —Χθές ώς γνωστόν ελβιτούβγηοε ή Λοϊ- «ή άγορο. —Κνβ'ος ό «ΙΪΒθί περιεστβέφετο εΐβ «ά ύφάσματα καΐ «ά βϊθη ψιλικέίν. —Είς τα το,όφΐμα καί ολίγοι ήσαν εί άγο- 9ασ«αΙ άλλό καί τα ΕΪβη καθ* διιλο ή αφθο· να «αί κολά. —Κανγάς τρικούβββτος άπό τε»ν οτηλήν συναδέλφων Βιά «ό τί Πϋέκβι νά φυτΒύπ κοΐ νά μή φυτεΐυ ό άνθοΝΟμοβ «ο« Δημο- τιμο« Κή*ον. —ΑΙ γνεεσβις βλίπβτε «ής άνθοκιΐμΐας καί πολλαί είναι «οί λεπταΐ παΐ Βύοκολοι «αί 5χι «ου ΐβχόντος. —ϋιθανόν δέ νά μί) ΐάς γνωοίζπ ό δ»· στνχής κεριβολάρης «ου Δημο«ιπον Κήπαβ ή νά «άς γναΐΒ'ΕίΐΙ άλλά νά μή τας έ Ε —ύΐϊτίχθη λοιχόν ή καράβασις είς την "Ακ—Τάμπιαν άγρβύ κβ,όί Ϊ4β«σιν π«ηνθ« ΐροφικαΰ σΐαθμοϋ. — ΚαΙ βλλοτπ ύ»Βσΐηβίχθτ) υπό των εί· Βικάν ή χβοσιμότης τού σταθμόν τούιον. —"Ωοτπ τώοα πιϋ βΙαέΒχεται ή πραγμα- τοποίηαίς τον «Ις την οδόν τή; κιθανότητος. —Νά άΕίίπ κάπαια ύποσημείησις Βιά «ύ γβγονός. —Ώς άταγβάφονν οί χοοχθές κνκλοφα- βήιαοαι Άβη«οϊ«α1 λφημββίθες. —Ό τιμόβιθμος τήί Εωής κατήλθΐ πα«α τι «όν μήνα Δεκέμβριον. — Ή χτεέσις αν ;η τον τιμαί; ίθμιιη όφ«ί· λιται, λέγΒΐ, εί: την κτέΐσιν τής τιμής τοβ ά^τοβ ΜαΙ αλλων εΐλειν. —"Ας έλπίσαιμΒν ότι ή κτΑσις τοβ τιμα- βίβμου άογότβραν Θά είναι χερισσότερον ούσιαοιική. —Κα) τό λέγομιν αύτό, Βιότι σανήθως καί βταν ό τιμάριθμος άνεβαίνει ηαι διον χίκτει. —Ό πολύί κόσμος ίέν καταλαβαίνει τί- νοτ-β. —Ό Δήμος Χανίων ΗοταβάλλΒΐ σύντονα μί«Β<> "Βθί καταχολέμησιν «ής άνΒο,γίας.
  —Καΐαβτΐζει σβνεβγκΐα έξ άνέογαν ·β*
  γατεβν ΒημιονογΒΪ δέ έν οννθνοβμφ έπειφ··
  λπΐς διά ιό» Δήμον εργασίας.
  —Μέ ήμευομίοβια χομηλά.
  — Ό ΙΟικόκ μα: Δήμος έδώ, τί άριγβ
  κβμτβι άκό ιής άπόψίως ού«ή(;
  —ΠβΟΝειμένον κββΙ τής ταινίας «Στό Δβ·
  τικό μετοΒκο» γίνεται Βιαφώτισις άκό «Αν
  στηλων πο«)ΐϊής συνάδελφον.
  —Ότι τό ίβγον ϊέν άφα(,4 «ό «εύΐέν *β·
  ώββαν άχό τό δυτικόν μέτωπον» τού Ρέ·
  μαοΜ ώ, άίΒ,ροψομεν κβοχθέ; όπό «ής
  ίΐίας στήλης.
  —Διά «ήν Βιαφοετίζονσαν σινάΒιλφον ά-
  φίβομε» δίΐ άβχΐΗΜς ελέχθη ό<ι έκοό- νιι«ο πβρΐ τοδ ίβγοβ αύΐοθ. ~Ύ»ήβχβ δέ παΐ μία διαφήμισις εί; «σ θέατρον άναγβοφοβσα «όν τίτλον το». ~Ω?Ιβ ** είναι εΰϋολσς ή ούγχοσΐΓ, — Αλλως τβ καί ή ανναδβλφος όμιλονα« βΙ το6 Ιίγου «Χτό Δοιικό μέτωκο» βέ· «εί έν τούτοις ώς τίτλον τού ΙπκαΙβου τηςί «ό «ού έ/ ^εώτεοον άκό «ό Δν«ιχόν μέτω¬ πον» «όν Ρέμαβ». 6 Ρέκορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Έμ. Μαιζαπετάκη ΤΑΜΕΙΟΝ ΓΕΙΡΠΙίΙΙ ΔΙΦΙΑΕΙΙΙ Άσφαλίσατε τα προΖόντα βαςκατά χαλάζης καΐ παγε· των. 'Αοφάλβιαι αμπέλων δβκταΐ μέχρι 31 Ίανουαρίου 1931. Πληροφορίαι παρά τής Γε¬ ωργ. Υπηρεσίας, «τίς Άγροτ. Τραπέζης καί τοΰ κ. Πάννου Κμ—Ηράκλειον Α ΛίΑΧΩΡΗΣΕΐΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ Ικάοΐιιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. κα«' ευθείαν διά Πειραιθ—Χαλϊΐί' δα— Ι ϊ,ασίον ΣΑΒΒΑΤΟΝ μ. δώ Ρέβνμνοτ-Χανιά—Π«* •αια'-Χαλχι'Οα—Βόΐον—θιαααΧστ(««τ, Ι Π
  ΑΝΟΡΘ-ΣΙΪ
  £ΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξα>*βοικοϋ ίιησία Δολλάοια 10,
  "Απασαι «Ι άποδείξεις συνδρομήν κ«1
  οημοίΐίόβεκν φέρουσι απαραιτήτου την
  υπογραφήν τοθ Διευθυντού καΐ Ιδιο
  χτήτου τής «'Ανορθώβε&κ»
  Ηράκλειον 19 Ίανουαρίου 1932
  |_Ι ΕΛΛΑΣ είς περίπτωσιν άνα-
  ■ ■ σΐολής των έηανορθώσεων
  θά ζνήθΏ θετικά άνταλλάγμαΐϊα.
  Λύ%6 άνέφερον πρσχθές αί έξ Αθη¬
  νών πληροφορίαι. Άλλά καί βεβαί¬
  ως θεΐικά άνταλλάγματα πρέπβι νά
  ζητήση καί νά επιτύχη ι) Ελλάς
  είς την περίπτωσιν αύϊήν άνανΐιρ
  οήΐως. Καί διότι £Ϊ*ε συμφέρον της
  αναπόφευκτον άλλά «αί διότι ι) ά
  νασΐολή των έπανορθώσκων έν έ
  νανΐία περιπτώσει θά νσβίιαι ώς
  μέιρον μονομεοές. Καί ή όλη ηαγ-
  Νόσμισς κρίσις σήμερον όίν είνε δυ¬
  νατόν νά θεραπευθβ 9 καί ποσσω
  οινώς άκόμη νά έξοικονσμηθ0, μέ
  μέιρα μονομβοή
  ΜΕΓΛ5Γ τής ΓαΧΙΙας καί τής
  Αγγλίας ανεφύη καιά νεα»-
  ιέοας πληροφορίας πλήρη« διάστα*
  βΐ(· Ή Γαλλικτ) Κυβέρνησις υπο-
  στηοίζει ό>ι είναι αδύνατον νά έν
  καΐαλειφθ0 τό ζή«ηιια των έηανοβ·
  θώσεων χωρίς αί Ηνωμεναι Πολι¬
  τειαι νά συμφωνήσσυν εί; την λή
  ψιν παρομοίας αποφάσεως "—£ άν
  ■ιθέ'ου ή Βρβττανική Κυβέρνησις
  ■ίνε κεκηρυγμένη υπέρ τής νενικής
  αποσβέσεως των πολεμικών χρβών.
  Καί ταύτα ένφ ή Διάσκεψις πρό
  κείται νά συνέλθο μεΐ' Ολίγας η¬
  μέρας.
  ΠΡΟΣΘΒΣ θά διε.υπούτο δρι
  σιικώς τό διάΐαγμα πβρί των
  φορολογικόν εύκσλιών. Τό διάταν-
  μα τούιο, χωοίς νά θεσπίζο, ώς
  ίγραφορ τίνες άνο^ΐαίν όντες, άδι·
  καισλογήΐσυς χαρισμούς φόρων, ό-
  ρΐζει προθεσμίας άρ«ετά έξυπηρειι-
  κάς των καθυσΐερούνδων «άς πλη
  ρωμάς των φόρων. Ελπίζομεν δί
  καί έν ιφ μέιρφ των οηκερι^ών
  δυσχερφν οίχονσμικών πεαιστάσε-
  ων, ότι θά δννηθώσιν ονιοί νά άν
  ■αποκριθώσιν είς τάς ύπσχρεώσεις
  των ούΊως ώα»β νά κατορθωθή νά
  λήξν ή χρονίσασα ίστορία των φο-
  οολσνι*ών διιυχολύνσεων καί χάριν
  •ού Κρά*ονί άλλά καί χάριν των
  φορολογουμένων.
  ΟΔΒΜΑΡΧΟΣ Άθι,ναίων κ.
  Μερκούρης ζρτών την έγγρι¬
  σιν ισύ Δημοτικσύ τσν βυμβουλίου
  όϊ" έκδοσιν ψηφίσμαιος τού Δήμον
  έηΐ τφ θανάΐφ τή: τέως ,βααΙΙο
  σης Σοφίας είπε καί ΐά εξής χαοα-
  κτηοιστικά; «£ίμαι ΐύτνχής διότι
  διελύθη επί τοσούτω ή άτμόσφαι-
  ρα των προκαταλήψεων των σιενέ-
  ξεων καί ΐό3ν παθών, ώστε νά βλέ-
  πωμεν καί νά κρίνωμεν πρόσωπα
  καί πράνματα μέ καθαρόν όμμα καί
  άνεπηρέαστον κρίσιν..» Νά ηιατζύ.
  σωμεν πράγματι άτι«ι} τοσούΐφ διά¬
  λυσις τ0ς άτμοσφαίρας «ών πρσκα
  •αΐιίψεων» θά Ιηφ&ΰ ΰχ' όψιν ύ
  πό των βασιλοφρόνων ώσ*Β νά δια
  λνθσύν ΐελεσιδίκως καί μεοικαί άνε
  ξήνητσι «Ιπιμσναί» των; Ίσως/
  Τ Ο «Έλβύ*θερον Βήμα* προτβί-
  νει ώς τρόπον έξσφλήαεως των
  πρός τό δημόσιον φόρων των των
  μτ) δυναμένων παντΐλώς νά πληρώ¬
  σωσι, την προσωπικήν εργασίαν. Τό
  μέιρον άσφαΐ&ς δέν στερεΐιαι πρα
  κτικής όξίας καί ίδία διάτβνάγρστικόν
  πληθυσμόν έξοικειωμένον μέ εργα¬
  σίας χειρωνακτικάς. Άλλως τε τούτο
  ίφνρμόοΦη ώς μανθάνομεν ύ«ό τού
  Δήμαρχον Βίρροίας μέ άποτελέσμα,
  •α πλέον ϋ ίκανοποιητικά.
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΤΤΗΡΙΑϊίίθΥ
  Τής έν Ηρακλείω έθΰ*νηύσης όίΐθΒθύθ-
  1»ο« «μποοική; έΐηιρείας ύ»δ την έχων»
  μίαν Κ. Θ. Κονφίκηςχαΐ Σία.
  Κατά
  Ιωάννου Ηαλσμκιανοκη κπϊοίχου Μη-
  οκόλιωο
  Ο καθ* ού τό Βπρ5ν ιιο» κρόνοαμιια
  καίτοι νομίμως έ—τάνη Β·ο τ«ν υπό χοο
  •οί.. 15 Ίοονίοο 1931 άτλής καί 24 Ίο«·
  λίοο 1931 κατασίεΐηρίαο εηιταγής μόν ώ;
  •ίίκννται καί *κ την ύπ' άριθμ. 2188
  *α 2274 έκι1ητη;ίαιν »ο6 Ο,κισθΗον
  κλητή^ος ΐής κβοΐφβοβίας τού ΠϋοοΐοΙι·
  κρ(ου Ήοακλβίοο Γβιβονίηιι Πωλιοβδακη
  ί'α οννάμκι καΐ «οόί έχ<έλιο<ν «ής ύπ' σριθ. 163 τού 1931 όρΐστιχής άποφάσβαις χον κ. Ποοέθρου «*>ν έν ΉρακΧιΙφ Π90-
  τοΒικεΐν μοο καταβαλτι Βιό κεφάλαιον <ό- «οος κΐ! έ£οδα μέ<οι τής ίευτέβας των ώς &*ΐύ Ικιταγέιν μόν έν δ Ιω δραχμήν 7205 καί έ« τούίοον εντόκαις τάς Βοαχμό: 70'5 άπό τής επιταγής α£χβ>ί έϊοφλησβως έν
  τούτοις αέχρι οήμερον καθϋθτερεϊ την
  λή
  Διό ταντα
  ν *χΰ έ» «ή τ«1«ητοία επι-
  ή μοβ κηοαϋ ι ών ββαχ. 7205 κα) των
  βκ<οτβ νομΐμων τόκων καΐ έζόίαιν έκΐελέ- σ ( Λαβοΐσα τίιν σχ·τικ(ν αδειαν Βιά της νπ' άοιβ. 997 τού 1931 κοά£βα>ς τον κ.
  Ποσέορην 'ών <ν Ήροκλκίφ ΠομτοΛικ·» ά ε μή έ<ηληοωτ)έϊταιν των βΓ ού "ής νια)» δρων, εκτίθημι είς Βημόσιαν α- ταγκαστικον κλβιοΐηοιαομόν τα ■άτιβθι άκϊνηΐα Μ'ήααΐα τού όφβιλέιο» «ι(μβνα είς τή" περΐφέοιιαν τοϋ χαιοΐαν Μ έ δή Γό ή ρφο χο ηοοόβως τού τέως δήαοο Γόρτυνος τού Ε1βη»οοΐκβ1ο«ι Η ή 1) ΕΙ θέ Κ αό ή ς βη ήΐοι 1) ΕΙ; θέοιν κΚίνια» αγρόν κοτιοτικ ·ν έ«τ«ίο»ωί 6 οτίβμμάτων μβ«ά αμκιλον λιατικο έχτασεοας 4 ο σηνορβύοντας τού όλον κτήμα- τος Νικόλαον Γκιαονοάνη. Μιχαήλ Σανοβ- ίάκη, Χοισΐοδ. Μοβάκη, 2) Είς θέσιν «"Αγ. Φανούρ,ισΕ» όγρόν κοτιστικόν (Μΐάοεαίς 7 στρεμμάτιβν μέ 28 ελαιόδενδρα φ ΐ ή ρμ ρ ρ τος ηοτομφ κοΐ κχήμοσιν Μληρανόιιαν Δοΐνάκη κληρονιίμοον Δημήτρ. Γιΐιαονράχη, Ι. Μ. 'Εππνωοήφίΐ. 3) Είς θέσιν «Κριθη- ρίββς» άγ^όν 3 στρκαμάταιν πννο|]Βύαντα κτήμαοι ηληοονόμων Παηαηλιον. κ'ιηοονό μίαν Παπαδάκη κα! καταπόΐη. 4) Εί{ Θέιιν Ξόπος» ά/αόν «οτισιιιιόν μέ άΧβνι εκτάσεως 6 ακρβμμάταιν ουνοο. κτήμβσι λ Γ. Λοβκάοιη, νιληρ. Δοοϊνάκη Χαρ. Α Στεΐρ. α»ργιανά«ιη κ^Ι ?υ<5- μω. 5) Ι'ί; θέσιν «Χ'ίοα»ος» άν^δν 5 σιρβμ μάτων σννορενϋντα ντήμασι Μιχ. Χοΐζιδί- κτΐ, κληρονόμον Φβαγκ. Φ^ανκιαδονλάιιη καί Βοόμφ. 6) είς θίαιν <ι"Αγ. Φανού9>ος ή
  Κβέ αγρόν 10 μοοζονςίων μέ 110
  ΤΑΥ ΡΟΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΤΤΑΣΜΑΤΑ
  ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
  Φίρμαχον ίγκιχριμΐνον 8ε4 τής δκ'
  Αριθ. 856 τί)! 12—12 1928 γν»μ«ε6-
  οεα( τβθ Άν. 'Γγ. ΣιΐμδουλΙοιι ι ιδικάς
  Κρός τονηαιν τοθ νιυρικοθ ουσχήιι»*οι
  χορηγούμινβν ίπιτυχβς έηΐ χβν έξόν
  νευρικόν νοοημάτβν ήτοι:
  Μευραεθενείας, ΗευρβλγΣαΓ, ίσχυίδων
  Ρευματΐομβν, άρθρινσμβν, φθή
  οίαν να< μ«ταί{χγκειακ·ν ^ ίν. ΟνλιΙταΐ ιί, 8λα ίά νοοη ρ β ήμ ΓκιαοΒΐ-άκη, Έμμ ΓΜΐαουράητι, Έμμ. ϊν.ίκη κ οί βρόμςρ. "" Ό κΐβιοιηοιαημδς των ι)νω<έοα> *%τ\ι&
  τιαν γβνήσιια· ενώπιον τού ΣνμβοΑΟΐηγοά
  φόν Μοιρών Γεω.ι. Μπισταγιοννϋκη ή τοϋ
  «πμίαοιι τού όνα»λιΐΒα)τπΰ Μοί βΐς νδ έν
  Μοίσοις κτΐιικνον δημόσιον νο.αφΐϊόν τοβ
  την 28η* Φίβοην«οΙο« 1932 ημέραν Κ»οι-
  α»Γ,* κα! ώιαν 10—12 κ. μ. δκοα κοΙ δ·.ε
  καλοννΐαι οί ίνδιαφΕρδμβγοι.
  Άβμόδιος Βιχαοτΐίόί κληχήβ^ ένκογησάΐω
  τό νόμιμα.
  Ήοσκλιιαν »ό 14 Ίανοναβί}» 1932
  'Ο «ίη^βΕούσιΐϊί βικηγόρος τήβ έχιθΛββ·
  βούαης κ Λ «αβαγγιλλουΐ'ηβ
  Κ. Γ. Μαμ*λάχης
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜ1Ν. ΗΥΑ. ΜΑΤΖ.ΠΕΤΙΚΗ
  (Πρώην Χαριλ&ο» Στ(φ«ν(δη)
  Όδβς Μχρτάρβιν
  (Ιναντι ταχχΒρομεΙον)
  Πλή^ης τταραχαΐαθ
  χαΐ Φΐρμακευτιχδν
  χαΐ Σπεσιαλαί
  κτ) χημι-
  τιρ&Γόντιον
  ΑΒΕΔΙΣ
  Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ
  Υπό τής ΈκιβΕβρτΐσΐΉς Γβ»ρνί»« ρ
  τπί ύπεβλήβη αίς τό Ύκουργιΐβν Γεωρ
  γίας £χθ«οι« τ?ί« πορβίβς τ&ν κβλλιΐρ-
  νβιβν τής Νήσου χαχά τ&ν μην» Δβ-
  κΐμβριον ίχβοοα ίις έΕή<: "£λ«ι«: Ή σολλογπ τ ου έλοιΐ€Καρηβο ίξηκολβύβησί κ·1 «βτά τόν μην» τβθ- τον βυντιλ(3θ*Ια« είς τάς πλϊίστας κβ- ίινάί παριοχά;. Ή Μ«τάστ«αις των έ- λαιβδΐνδρΗν είς ολα; τάς βί λβ δέ έ ς ; ς ρφρς βαίνΐι καλβς ο δέ έπ:κρ«τήο«( καιρίς ύΪ Λά ί Α ρ( ηϊ Λιά τίιν συντΑρησιν έλβιοκάρπβυ. Το Μλάοΐυμ* τ&ν έλβιο· ί ε 6ό μ διβνΐρνίϊτβι εφέτος Ιδ β Ιδ ηερισ- ρν φς βοτέρνν Ιδιοκτπτών βι' «Ιδικών τβχνι- Ή «ρδινβπΜρινή ϋηβ τοΰς έλαι&νας ί Ιώβ καλλιέρ- έ ρή β ν Ιπΐρβτώβπ. "Αμπελοι: Ή φθινοπορινη φορη ρ γειβ κχΙ κβθάριομβ τβν άμπίλνν έικ- ρβιτώβη. Το Μλνβιομβΐ ήΐχιβι άηβ τάς κείιν&ς πβριοχ^ς κοε! έγβνικιύβη, δια νεργεΐπιιι δέ κ «ι τό φύτιυμα νβαιν «α- λ Ϊ31ως οουλτοινϊν·>ν. Ό έπΐΜρβ-
  «;ρΐς διά τίιν καλλιέργειαν κ«1
  της άμπίλβυ ύΐτήρίΐν εΰνίϊ
  Έσπβριδοΐιδή: Ή βννκΐμιδη τ&ν μ«ν
  ταρινι&ν β«(ν>ι πίρατβυμένπ τβν ίέ
  ιτορταχαλιϋν έπΐΜτείνΐται μέ τιμάς άρ
  Ιά
  ς ς
  Σιτηρά: Ή απβρά των δημητριακων
  οχβίόν συνετβλεοβπ πλήν τ&ν βρΐινβν
  υιρΐφβριι&ν τ«ν οποίων ευρίσκεται έν
  τω πβρβτβδαβ»!, λβν¥ δέ τ«0 έκικραιτή·
  οβντος ευνεΐκβ& καιρόν Α *νά<ττι>ίις
  της σηοράς βαίνει καλβς.
  Γϊώμηλοι: Διά τίιν καλλιέργειαν τ&ν
  γβνμήλΜν ήρχισεν Α προχατβρτικη έρ·
  γαβίβ τβότων κχΐ Ιδία «Ις τίιν έπβρχί-
  αν Λβσηβίβυ ίπου Α κβλλιίργειβ βϋτπ
  Κβταλ*μβ»νβι άρκβτβς έκτάσεις.
  Κτηνοτροβίβ: Ή κατάστααις τής κτη-
  νβτροφίβις είνε Ηβλη λόνν δέ τού εύν«ϊ-
  κβδ Μαιρβΰ τ» ζία δέν προσεβλήθη-
  σβν 6πό άσθ(νβι&ν πλίιν τίς περιφερεί¬
  ας Χανίκν οπβυ παρουοιάσθη ί
  θβινατηφόρες έπιζιιβτΐβ.
  Ήί Τ Ί
  φρς ζ
  Ήμβρομίοι}ι«: Τβ ιΊμβρομίσΒια γε»ρ·
  νικ&ν Ιρνκσιβν βκυμοΐίνβντο παρά- την
  κληβώρβιν την χβιρ&ν των μέν γονβι-
  Η&ν μΐταίξύ τ&ν 15—25 δρ. φθάοαντοι
  κα«ίμΙχρι,35 δρ. δι» «6 Ηράκλειον, των
  δέ &νδρ&ν μιτα{ΰ 48-50 μ«1 60 δραχ.
  καί τβν τεχνιτβν &1ς 80 κβΐ 85 δραιχ.
  —Ληξιαοχικά.
  λη{αν κρβτον !58ημΐεβν τρί
  χβντβς μηνίις Ίκνβυβρίου Ισημβιώθποβν
  Είς τώ ληϊκχρχίΐβν τής πόλεως Ηρακλεί¬
  ου 42 γάμοι, 49 γβννΛσεις ν«1 23 θάνβι-
  τβι.
  —Οί βΐβλαμμένοι οϊνοι
  Κατά τίιν ν·νομένην στατιστΐΜίιν π«-
  ρά τής Νοιιαρχ'α; ϋπίρχβυν έν τή "
  ί Μ»λίβ^ςίου 600.000 οκάδες βί
  ΐ
  —Ό Δήμος Ηρακλείου καί τό
  Ίστοοικΰν 'Αρχεΐον.
  Ή ΓβνΐΜΠ Διοίκησις δι* ίγνεάφβ» τη< κρός την Νομαρχίαν ννιΐίίζει ίτι β 'Ηλ ί βς βή.«μμ6ν«ν οΐνων. ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΝ8ΜΑΤ9ΓΡΑΦΟ! ΣΗΜΕΡΟΝ ......ΣΤΟ Ν ταινία όμιλοΰσα 100ο)ο Είνε μέ δύο λόγεα ή ται νία πού συνεκίνησε όλόχλη ρον τόν πεπολιτισμένον κόσμον μέ τάς φρικαλιότη ι τας τού Πανευρωπαϊχτού' πολέμου* όλα τα πεδία των μάχω ν" όλα τα κατα στρεπτικά μέσα τής νεωτέ- ραςπολεμικής τέχνης. -τιμ. Κ«8' εκάστην ωρίσθησαν απογευματιναί ίνα δυνηθή έν &· νίσει 6 κόαμος νά την η«ρ« κολουβΑσο. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΜΟ-ΦΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΥ Πρό: βάσιν τοβ άτόπου τής μίχρι σήμερον πωλήσεως είς τόν ΓΈωργιχόν κόσμον ξένων Λιπαομάτων είς καχαστρβπτικας δι' αύ νόν τιμάς, ώς οίίβεν λιπασμάτων διπλής χαΐ τβχραπλής δυνά¬ μεως των Ελληνικήν, ή Έλληνική Έταιρία Λιπαομάτων πα· Οβσκβνασβν εφέτος καΐ πωλβί τό Εένα ταυτα Λιπάσματα ώς εξής: Τύπον ΑΜΜΟ-ΦΩΣ 20.20 0 (17.20.0) Δροχ. 251 τόν σάκκον άντί δρπχ, 360. » ΑΜΜΟ-ΦΩΣ 13 46 0 (11.46 00) » 298 τόν σάκκον άντί δραχ. 380. » ΠΕΡΟΥ 7.10.2. » 135 «όν σάκκον άντί δρ.250. Παρβκλήθησαν έγνοάφνς τό Γβοορνιχόν Έπιμβληττ,ριον κοί ή Ένωσις των Συνβταιρισμων νά προβο€ν ίΐτβ είς Χημικάς άνα- λύσβις, ϊϊτβ είς δοκιμάς, πρός σύγκρισιν των ξένων Λιπασμάτων μέ τα έλληνικά Λιπάσματα, Ινα διασωτίοοβσιν κατόπιν τα μέλη των καί μή πίπτουν ταύτα θύματα τής αγνοίας των πρός βλάβην των γενικών σνμφερόντων τού Νομού μας. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ μχ νίζ Δημβς 'Ηρ«»<λ«ΐθ» είς άπά- τησιν αχε· δ έά ά { ρ ς η της έγγράφβυ άνΐφερβν {τι ημ ϊυμβούλιβν επεφυλάχθη V αναγρκψο πίστΝβιν υηέρ το& ΊοτβρικβΒ "Αρχβίου Κρήτης κατά την ψήφισιν τού πρ^πολβγΐομοΰ τής έπβμίνης χρΑ- σβνς. Καί τϋ( μέν χρήσιν; 1932-1933 Α ><- θφορά «δτβίς π αλλνς θκ «ννραφό »{ ΰ«οχρεω?ικη (>λλ' & Δήμος δέον νά ψη-
  φίίη καΐ την μη πληρ*»8ίΙοαν τβιβάιην
  τού 1931-32 έκ δραχ. 20.000 δι' £ κκΐ
  παίακκλϊϊται Α Νεμαρχία οπαις συοτή-
  ση τ« ίβοντα είς τβν κ. Δήμαρχον καί
  τον Πρόεδρον τ ου Δημοτιχβΰ £υμββυ·
  λίβΐ).
  —Ή ανέγερσις των φυλακών Ή-
  ρακλβίου.
  Ή Γβνικη Διοίκησις διά τηλ«γραφή·
  ματβ; της ηρός τούς χ. μ. Ε1ο«γν·λί«
  χαι Νβμβμηχ*«ικέν ΉρβικλεΙου, 1νε·
  κρινβ βπ«ς έκ τής £>>λείχ$ τββ Ματβδα-
  Φΐζρμίνου οτρ&τ,.1^ς χορηγηθη Α κβιτβ·
  ληλο; τβιαύτη είς την έηΐ τής «νεγερ·
  σ*«ς των φολακ&ν ΉρκΗλείβ» έηιτρβ·
  «ην.
  —ΟΙ στρατιωτικαί χαρτονράφ&ι.
  Π?ος οικάββς τάς ^τρΛΠΜτικάς αρ¬
  χάς. Διη^Μματικάς, Προ$(νικ»{, Αιοΐ·
  κητικάς ΜαΙ Λημβτικας τοιαύτας εχ6ΐ·
  ν«»6ΐή3η π«ρά τβυ ώπουργίίου των
  £ΐρ«τΐΜΤΐχβν τβ Πρββδριχβν Διάτβν-
  μα πίρι τβ& Σώμαϊβς £τρ«τΐΜΤΐΜ&ν
  χβρτβνράφΜν.
  —Αί χβναΐ θέσβις άνθνπιάτρων.
  Τβ υπουργείον τβν Σϊραπκτιχίιν δι'
  ένκυκλΐου τβυ πρός τάς £τρατΐΗΐιχόΐ(
  Άοχάβ τβιί Κράτβυς ««Ι τάς Διοικητι-
  η«( χαΙ Δημ«τΐΜ«ς τοιαύτας χοινβκοιβΐ
  τό Ορββδριηβν Διατανμα "Β'Α πλη{ώ·
  σβ»ς χηρευουίϊών βίοβΝν Ά βΑ
  ίδ
  —Συνταξιοδοτικά.
  Ή Γϊνική Διβί«ηαΐ{ Κρήτης «(τίατει-
  λεν εί; την Νομαρχίαν πρΐς Ιηίδοοιν
  σ»ντοι{ιβδβι ικά βιβλιάρικ τ*.ν ου>·τοιίι-
  ούχνν Ί, Βουλγαρική έκ Σκάλαν ίϊυ
  Μαΐ Γ. Ν. ΧανΐΜΐάχη §{ 'Λγιου ©κμκ.
  —Ταμειακά.
  Τό Ύ«β»ρν«Τβν τβν ΈαΜτερΐκδν δι",
  ανχυχλίο» τού πρ»> τα Τομεϊα "Ηρ«·
  χλίΐβυ Μίοσαράς ίυβίβαοβ καταρτι·
  οΒϊίοας ηαιρ' αύται κατβοτάθϊΐς περΐ ί-
  κιβληβίνννν φορειν ί χμιο8*ιθέντ«ν φό¬
  «κμιββΜϋβντχν χτηματιιν χλη. τής
  β£)βΐα.; έηάστβυ Ταμείον χ«τά τβν
  μην» Ν6*μ{»ριον.
  —Οί μβτοβαίνοντες είς Μαρόκον.
  1© ύπε.υργεΐβν τή; ΈΒνιπής ΟΐΜονο-
  μίας όι' ίγγίάφβυ τού πρός τας Νβμβρ-
  χί*( κοΐνβκβκ! οημείιιμαι τοδ έν Καζαμ-
  πλοοια τβ» Μαροκου Έλλη%ι*ιοΰ άρβ-
  >βν·1«υ μ«τκ τό βηβΐβν ηάς μβτββαί-
  ναιν είς Ναρόκβν ςενος Ιργάτης η Οηάλ-
  λολος δέον ν* ΐΜρβυσιάζη ουμβόλαιβν
  έργασίβΐί δι' «,υ νά βΜΐβόΐιχνύετβιι βτι
  ϊχ«·. σνμηΐφΗνομΐνην Μβιΐ |£αβφ«λιβμε·
  νην «ργβοΐαν εί, την οηβΐαν χαΙ 0α
  Άγνοούμενοι πρόσφνγβς.
  Τό ΰπονρνιϊον Πρβνβί«ς χ·Ι Άντι·
  όι ίγκυκλίβυ τβυ ηρός τας Γ··
  Διοικηοεις χ«Ι Νεμαρχίας ηαροι-
  οπ»>{ το» ν^χρ'ο^βι &ν μ·τα(ί>
  ηρββφόγϋν της ηΒρι··ρεί«β τειν
  ουγχαταλέγητ· χηΐ Α ·χ ΤιρέΜβνλβ»
  Νουβανιβν Νοιγδβιληνη Αθαν. Λινχι-
  εί ου.
  —Ή διαφοβά Κρουοώνος—'Ανω·
  γβίων.
  Ή Διιύβυνοις Δκμβοίϋν Ιργκν Κρή¬
  της δι* τηλιγρβφήμβιτός της ηρός την
  Νομαρχίαν γννρΐζει ότι Α μετάββσιβ
  τής αρμοδίας δευτερίβαβμίβ» επιτροπήν
  ΧΗββριομαδ όρίνν τβν χβινοτήτνν
  Κρβνοβνος Μοί Άνϋνείιιν άν«Ρ«λλετ«Ι
  λβγν τήί ΐΜΜ(Χ«ιρ(ε(
  ΑΝΟΡΦΩΣΙ-
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΑΝΕΚΙΗΗΘΗ ΖΗΤΗΜΑ
  ΜΕΤΛΦΟΡΛΣΤΩΝΝΕΚΡΟΝ
  ΤΟΝ ΐυΐΛΟΟ! ΕΑΑΑΑΑ
  ΚΥΒΕΡΝ9ΣΙΣ ΑΝΑΡΜΟΑΙΙΣ
  18 Ιανοιαρίου
  (τού ανταποκριταί μας).—
  Εγνώσθη σήμερον ότι άν εκ ι
  νήθη ζήτημα μεταφοράς των
  νεκρών των τέω; βασιλέων είς
  Έλλάδα.
  Είς τα αχετικά διαβήματα ή
  Κυβέρνησις απήντησεν ότι τό
  ζήτημα τουτο διαφεύγη τή;
  ηάωτοβουλίας της καί συνεκώς
  αδυνατεί νά επιτρέψη την τοι·
  αύτην μεταφοράν.
  ΤΟ ΪΙ-ΤΑΓΜ4 Τθί ΕπΊΛίΒ.Ι
  Κ»χηρτιΌΘη Δάταγμα. «τερΐ ίζετά
  βεον έμκε'ροτεχνβ ».
  Δι' αύ (.0 καθορίζιται ίΐι (Ε μίχρι
  χί)ς Ιοχίος τοθ νόμ3« 4663 ίξβακήσί,ν
  τις τό έπαγγελμ* ιοθ εμκειροτίχνο.·
  δι* άτ<β;άρχι«Χ'< ν «4ς ή οΝοδομκας Ιργαΐίας μίχ^ι διωρ'φω» κτιιίω', διναι οθνται νά εξακολουθή "Ό.ίν την εξάίκτ) οιν τ&Ο εη»γγίλμΐϊτός των, άνιυ χρή οκβς τίιλου αρχιτίχχονος ή μηχανικόν μόνον ίφ' ίσον εδϊοχιμήσουν είς τάς διά τι.0 Διατάΐμαιο; καθωρισμένας <ξι ιάσιις ττραχτικίν γνώίειον. Ό ττρ;ϊστ* έ ΤΑ ΜΕΤΡλ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΑΧΕΙΩΝ Είς την εφημερίδα «ής Κυβερνή¬ σεως έδημοσιβύθη δ.άταγμα πε«,ί όίγανώιβως μ κο,ών τοπικών λα χβίων πρό; ένίοχοσιν «ώ» οχιλι- ών «αμείων. Καεά «ό διάταγμα τούτο ή ορ¬ γάνωσις τοΰ μιχτοΰ «οπικαΰ λι· χβίου πυός ενίσχυσιν «ών σχολι· κων ταμ?ίυν δύναται νά -γίνη «"· ριωοισμβνω; καΐάοήιον ή κοΐνό· τητα ή κατά εκπαιδευτικήν πβοι· φέρβιαν Στοιχβιώοους ή Μέσης Έκ δύ αιδβύσβως. Ή ϊκπύββυσις *οδ λβχβίου «ού τού δύναται νά γίνη έφάιταξ ή πβ- ριοδκώς κατίΐ χρονικά διασιήμα- τα όριζόιιβνα έ» «ά έ/κοιτκή «ρ«· ίβι τοΰ Υπουργόν ή τού ά^μοδίου Γε«ι<οΰ Διοικητοΰ προτάαει «ής διοονανωτική; έηιτοοπής. Ή όρνάνω^ις ταΰ λαχβίου ^ «ού¬ τον κατά δήμον μέν ή χοινότητα γίνβται υπό «ου οίχβίου δημοτικόν ή κοινοτικόν σομβ)υλίου, κατά έκπαι&βυχικήν δέ πβρΐφέαβιαν στοιχβιώδους έκηαιδβύσβως υπό πβνταμδλοΰς έπιτ^οπής άποτβλου- μένης έ« «ών τριών μβλών «ου Εποπτικόν Συμβουλιον τής σ«κ- χβιώδους έκται^βύσβως καί ουο έτέοων μβλών όοιζομένοον υπο τού Νομάρχου κατά γνωμοδότησιν τοΰ Έπιθβωρητοΰ τής στοιχβιω- δούς έκΐταιθβύσβως καί κατά εκ¬ παιδευτικήν πβοΐφέρβιαν μβσης ίκιιαιδβύσβως υπό πβνταμβλοθς έπιτοοπή; Εκάστη έπιτοοπή όβίζβι *όν Πρόβδρο» «αί τόν Ταμίαν έ< των μβλω». Διά την 03γάνωσιν δέ τοΰ λαχβίου άκαιτβίται δδβια «ου ύ πουργοΰ τής Παιδβίας ή τοΰ Γε·ι κου Διοικητοΰ προκβιμένου πβρί περιφερείας ύπανομιίνης βίς Γβνι- «ή» Διοίκησιν. Την αδειαν ταύτην προκβιμένου μέν πβρί λαχ·ίου κα¬ τά κοινότητα ή Δήμον ζητεί τό οί- κβϊον κοινοτικόν ή δημοτικόν συμβούλιον έν έναντίςι δέ περι- πτώσβι οί οίκβΐοι επιθεω¬ ρηταί τής έ«παιδβύοβως. Πβραιτέοω τό διάτανμα Μαθο- θΐζβι τόν τύπον των λαχνών τόν | τβόπον τής έκκνββύσβως τοθ λα¬ χβίου κλπ. μεο; έ γρφ μμηχ υποχρεούνται Ιντίς μη ός άπΐ τί], δημοΐι ιύσιωζ τοθ διατάγμχτβς νά καλέση τοΐ, έΊιπειροτέχνας τής πιριφιοιίχς τού, Γ-α έντός τοθ δ μην ου διιοβίλ'ίυν αΐ'.ηοιν σ,ιμμετοχή; είς τας ιξετάοιις. ΙΑ Ε1ΤΑΑΗ.Τ4 ΒΦΈΙ&Β1 ΤΒΥ ΑΗΜ9ΙΙΒΥ Ό Πρόεδρος τής κοινότητος Χερσόνησον διά τηλεγοαφήματός τού πρός την Νομαρχίαν ννωρίζβι δχι οί κάχοιχοι τής πβριφβρβϊας νόν άδυνατοΰν νά έξοφλήσουν «ά έντάλματαόφβιλήςτων καοακαλοΰν δέ όπως άνασταλτί ή εκτέλεσις αυ¬ τών μβχοι τής προσβχοθς έφαρμο- γτ)ς «ου νόμου πεοΐ προστασίας τής έλαιοπαραγωνής. Ι Φ1ΡΙΣ ΑΪΙΙΚΚΗΙΩΜ Τό υπουργείον τ«ν ΟΙχονομι κων δι' εγκύκλιον τού κρός τούς οίκονομικοϋς έφόρους παραγγβλ- λβι δπως έντός τοΰ Ίανιυαρίου προβούν είς «ήν ολοκληρωτικήν είσπραξιν τοΰ φόρον κνκλοφορίας αϋτοκινητών, προβαίνοντες έν ά νάγκο καί είς άνιγκαστικά μέτρα. ΟΙ [: ΑΗΙΒ9ΑΗ. ΟΠΛΙΤΑΙ . Διετάχθησαν τα διάφορα Σώμα- τα δπως άπολύσουν των τάξβων «οθ στρατόν «ούς έ αναβολής λό-1 γω σπουδΦν ή λόγφ ύγείας «ών ά "γράφων 1926, 1917 καί 1928 έφό ο όν ούτοι ύπηρΒΐησαν είς τάς «ά-, ξβις «ου στοατού επί τβτοάμηνεν ' Θα απολυθώσιν έπ'σης κ αί οί τής κλάσεως 1930 γ' ώς προστάται οί- κογενειΦν κ «Ι οί νίοί πολοτβ'κνων έφόσον ύπηρέΐησαν κιί ούΐΌΐ επί Μτοάμηνον. Ι ΙΑΜΕΙ04 1ΣΦ1ΑΙΣΕ0Ι ΚΔϋΡΚΟΝ >
  Διά διβτάγμχτος τοθ διι-ϊυργειΌυ Πκ
  δεΐβς διίζΐτΐι βτι ΘΙ"χαϊβ64λλονται κατ'
  Ιτος 6κο τ*ν 1,ορΐ3χ&> έητροπΐν τα 2
  ο)·> των ΚΜχθαρΕαχβν προαόϊιβν τβν να-
  βν δπΐρ-τοθ Τχμι(ου Άο^χλίοιιβς Κλή '
  ρου.
  ΔΙ ΑΠΒΙΤΙΞΕΙΙ ΤΒΙ ΟΙΚΟΙ
  Υπό τής Γβνικής Διοικήιβως
  Κρήϊη; μβλβτάται τό ζήτημα «ής
  λβΐτουογίας δυνάμει των κείμε¬
  νον νόμων καί διαΐσξβων, «ών αμ¬
  βύκων ποός απόστασιν «ών ββ-
  βλαμμένων οΐνων.
  ΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΩΝ
  «ΩΣ ΤΑΣ ΚΑΒΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔβΜΟΣΙΕΥΟΕΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Δια δτ)Λοσιευθέ<τος είς την ίπίση- ν έφηυιερίδα νί^κ διατάγματος Ιηη·Ι- χθηιαν διάφοροι τροττοηοιή ϊΐ'ς επ! τβ" Δημ'ίΐιχβν κ*! Κοιν-τ χβν Κχημχ· τολ-γίιον. Κ«τά ιό ο άταγμ» χ^Οτβ καΐ δι' Ικχ· οτον δ<μ·!ν ή «οινέιηια ααντά}3εται Ι¬ διον κτηματολόγιον δι* 1*χο^ον ξ| κτίμ» δι«'.1θιτα: ί5!α οΐλΐί Ιν αΰ ώ Π.δ; χπ- ταρχιθμ&ν τβ< «ττιμιτ'ΐΧογίοο* αί Ιίτιτρο- ηα( σ^ντάαο3υο1 1) Έ «θέσιν κιρΐ χ»ν κττ)μ<των,ϊ* τί ίπο'α :μφ [νονττι α <% τι τα &πό τοθ νόμου πβιδλττιίαΐ^» ατοι· χεΐα, ι,ι τίιλο. έ?' ώ> σιηρ ζινκι τα
  δικα ώμ»Χϊ τΕαν Δήιιβιν καΓ χ·3ΐν'ίτή(«ν
  μ «Ι αί τυχόν δφιοταμεναι αμφια5ητήσιις
  Έν τ^ ίκθέίει την τβύ"5 αί ΐκιτρΐπχΐ
  δποχρει 0 ται νά Πϊριλ4€»αι πρςσίτι μ Ί
  π ίντα τί οτοιχεΐα οι' ώ· θέλουσι συμ-
  πλη5»θΐ οΕ α'<1λαι η3 ?ι4 ^ ίη^ί οιβς τοθ 'Υικυ,γβίί Έίιβτιρικώ/ χιθβ- ριζομένου τύπον τι.0 κιημοιτολογίου ρζμ ημ 2) Τα διογράμμιτα Ο>> κτημίΐβν:
  "Η τε Ικθισις καί χά διιγοάμιιατα χών
  Ντηματων ο^ντ^^ο^νται ι ι διπλ'>0ν %Λ
  Πΐραλαμβανονχχι παρα χιθ «ροίδροιι
  των επιτροπών. Ό πρέιδρος δηαϊσιιύιι
  προκήρυξιν δι* Ιπικλλήοΐτο; είς
  τάς Ιξωθύρας χΐν δημ'-χκΐν
  Μαϊ κοινοτικβν χατααττιμΐ'ω' ώ
  ««.Ι τδν ^αβν προκειμίνου
  II
  ή
  ίο χοΰΐίχ οίον ή,ιιρτρίαν Ιφη
  1μ τίν Ι*ϊιϊςιμ4ω' Ι* πόλει
  εγγύτερον κειμ·»η ηρός χον Δ^μον κ»Ι
  κυχλ φ^ρΕαν ττε?Ι χί)(
  χχημιχολογίην καί χαθ
  ί*θέ3ε·βς αυτών.
  Αί οχιτ.κϊΐ άπίφχοιις το3 Δκααχτ)-
  ρ'ο^ ΙχδΕδονται ιίίικίδς ήίΐολονημίναι
  τό βρκδύτερ» Ιντος μηνός αηό τή; δ
  κια μοιι. χιταρχί^νχαΐ δέ είς χριπλοίν
  Έιν 5λ βίλλομίνη σχετι«ή προα^υγή
  γ(νη δικτ,ή τροηβποιεϊται αναλίγιι<ς ή (ΤΓ«τ<;5ίθιΐ[ος αηο'φ*»;. Αί άτοφάσικ τοθ ΔικαατηΐΕοιι μιτά χοθ δλου φα»ί>
  λιυ τ*ν δηοθέιειβν χοα χιη
  αατολογ!ου % Ν
  ΙκΙ αηοδεΐπχοώ παραλάβη, Αί
  ξικ 2—4 τοθ δΐϊτάγμκ»ος χ ύ:ου
  μόζιντοη αναλίγ»; χ»1 έ τί τβν
  β.θμ'ω· Δι^ιχητΐΜβν Διχαστηρΐων.
  'Βντό. 5 ήμιρδν ίφ' ή. χαχαοι^ δ-
  ριατική ή αποΊρίαις τής ϊίριακ^Α^μΙοα
  Ιπιίροΐίής ή τοθ Δυτεροβιθμίου Διχα-
  α η.ί>ο, δ ΐί?ίεδ?ος μετΐ χοθ Γραμμα
  τέ»; τής εηιτροττή'; μέν Ην ΐϊι δπε-
  βλήθη κροοφ ιγ^, τιθ Δ <αστηοίου δ! εάν οπιδλήθη χ»1 εκρίθη τοιαύτη, με (,ιμ βσι πεν1 τϊ)ς συμτιληίώοειος χβν !>τηλϋν τοθ χτημα'ολογΐου δπευΒύ^ιβί
  "Εκηχο» φύλλον ΧίΟ χτηματολογί<:υ & π«γράφετ«ι καρά ηάντ«ν χ*ν μελβν τ<;ς έιχιτροπή'ς. * # Έ< των (Ο«ο κΐιαρ»ΐ3(ίί<των Μχημι· τΆογ!»·/ Ιν μέν τδν πρτβτηύικβν χρα τεΐτα' ιί: ιή' Ν'υαρχΐαν έκ ?έ τ©ν λοιτΑν δύ ι ιό μ|' άαιατίλλιται είς ιφν δτΐμον ή την χϊΐνότι,τ* χό δέ ιίς τί ά-μό5ιον Εί ήμρ 19 ΊχνοναρΕου γεννήσΐιαι 1< τώ Ν'.μαρχΐ'»ώ καταστήματι καΐ εί( τό γραφιΐβν ΠιονοΕαςχαΙ 'Ανχιλήψινς ή διανομί) χοθ Ιμ 14.000 δραχ. κοονΠ Βκερ απέοτιιλεν ή Γενική Δ. (<-9ΐ« εί τού; αναπήρους χΐΐ θύ>αχχ πολίμν^ έιΙ
  χ) βάΐει κχταρχιαθεΐοη; οχετικ<1ς χαχά ά ΔΙ Δ ΑΣ ΚΑΛΙ Κ Α Διά πράξεως χοθ Έηιθι»;ητ:0 Δτ)· μοχΐΝ&ν 2<οΐεί<βνΓί(5τ^3ς Ιπ^^τι τοθ ΔημοϊΐΜθΟ Σχολείον Σ«αυρακ(βν ή δι δάλ Είή Δ Εί>ή
  λόγφ
  θέ
  ργήες ,
  τοθ οχολιίου είς διτάξιον.
  Δια Βκτά/μϊτος ηροήχθτ) είς δι5ά·
  οιαλον τέχνης γραμιιατέι 6, τάξ«»ς δ
  καρά τφ 'Ο,φχνοχρ;φι'φ Λταηθίιυ 6ηη
  ριχβν Άριοχ Τ-ϊαγ<«ιρά<τ); ΑΙ Η«ΤΡΙΙΙΙ_ ΕίΙΙΤΙΠΗΒ! Τ9ΒΕΙΘΙΡΚΙΚ8ΙΙΪΚΒ3ΥΑΌΙ Α'ΚΗΓβΡΟΙ Είς ιήν εφημερίδα τής ε^τιμοοιεόθη τό διίτανμα πιρΐ 0ΐ»ς άτλής άδι(α; ήε«τριν«<ς βιάθ$·*ί έκ τί χ»μολέλι< Μιλάμηκν, Δι' έ<8&θέ«χος οιατάγμχχος η σαιν χά μέλ~ χοθ Ά ιβτά τού κειθαρχι χοθ Σίαβίϋλίοϋ '(!)> δικηγ5ρ»ν 8ιά την
  άι.6 1 ΊΙ άξί ί
  II
  Εί; χήν έρη'αεοίίβ τί] Κ βρήι
  εδημοσιεύθη ί νίμίΐ, 5093 «ερΐ *«δίαε»ί
  3υτλτ,ρ»μϊτιχοΟ δανεΐου μίχρις 60 000.
  000 δραχμήν δι' άηιζημΐοσιν τβν δποο
  ΐίντιβν ζημίας έχ χοθ ιύιιβπι ι <οΟ ηο λίμου. ^__________ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Διά δη»θ3ΐευθένχος ε!; χήν έφημε- χής Κ^ιρνήιενς διατάγμαιος διω- &ΐΓ3?ιευθ^Τί) β χάξ«ας έν *^ χι- ΐΐ Αγροχιχί Φ^λαχ^ Ή?α*λεΙου ό Ν. Π*παδ««ος χεχνημί^ος χ* τόμιμ» προ· ο4ΐ* ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ χ. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ Ό ΠρεΓιτάμεν,ς τ*ί« ΓεΜργιχί){ Περι φιριΐας Ή?3χλ·!ο* μ Σμι<αρο6νης δπί βχλε παραί ηί(ν έκ χί)ς θέσεώς τού -όϊ!,-. Η Επ(θε*ρτ)«ς τίΐς ΐ^^ΐ^ ϋίηη. ΐςήτηβε παρ* χοθ δποοργείου χΛζ Γεβργΐις την ταχεΓαν ίοηοθέτηοίν νού ι!; 4«ί<»ί4βιΜιν τοθ -2_ΠΡΩΪΝΗ ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΔΙΑ ΡΩΜΗΝ ΧΑΙΑΟΖΑΝΝΗΝΙΠ. ΒΕΡΙΖ(ΑΙ>!
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μ«ς)-—
  Μεθαύριον Τετάρτην αναχω¬
  ρεί διά Ρώμην, Παρισίους
  «αί εκείθεν διά Λ-ζάννην ό
  Ηρωθυπουργος κ. Βενιζέλος.
  Ό ύπουργός των Οίκονομι·
  κων ν. Μαρής καί τα λοιπά
  μέλη τής Έλληνικής αντιπρο-
  σωπείάς θα άναχωρήσουν την
  Παρασκευήν 22αν τρέχοντος.
  ΤλΙΪΕΤΙΣΤΕΑ ΒΕΜΑΤΑ
  ΕΙΣ ΤΒΣΗΜΕΡΙΝΟΗ Υ01ΥΡΠΚ1Η
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Είς τό αυριανόν (Όν,μιρινόν)
  Υπουργικόν Συμβούλιον Θα
  έξετα&θή αποκλειστικώς τό ζή·
  τημα τού καθορισμοΰ τής στά¬
  σεώς μας είς την Διάσκεψιν των
  έπανορθώσεων .
  Ι10ΙΕ Ν ΕΚΑ9ΤΒ
  ΤΟΥ ΗΑΤΡΙΑΡΧΙΙΙΜΕΡΟΣΟλΥΜΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18Ίανουαρίο»
  (τού άνταποκρ»ού μας).—
  Την 28ην τρέχοντος θέλει ε¬
  κλεγή ό νέος Πατριάρχης Ίε-
  ροαόλύμων. Ηιθανολογεϊχαι
  καί πάλιν ή έκλογή ώς Πατρι¬
  άρχου τοΰ Μελετίου Μετα·
  ξάκη.
  ΑΠΕΡΡίΦθυ
  II
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ
  ΕΡίΑΤΙΚΙΗ Η8ΑΥΚΑΤ1ΙΚΙΟΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Ή πρότασις περί άνεγέρσεων
  έργατικών ηολυκατοικιών ά·
  περρίφθη.
  Ι »Ρ0ΐϋΜΙΑ ΑΙ1ΜΙΡΠΡΗΣΕ1Ν
  ΤΟΗ ΣΥΝΑΑΑΑίΜΑΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου
  (τού άντα.πο*ριτοΰ μας).—
  Ελήφθη απόφασις όπως παρα¬
  ταθή ή προθεσμίαν τής διαμαρ¬
  τυρήσεως των ουναλλαγματι-
  κών.
  ΕΠΕΡΑΤ0Β1 ΤΟ ΛΙΑΤΙΤΜΑ
  ΤΟΝ ΦΪΡίΑβΙ ΕΥΚ9ΑΙ0Ν
  Α»ΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου
  (τού άνταποχριτοΰ μας).—
  Κατά σημερινήν συνεργαβίαν
  των διευθυντών καί των αρμο¬
  δίων τμηματαρχών τού Ύ-
  πουργείου Οικονομιχών, επε¬
  ρατώθη τό διάταγμα των φο·
  ρολογικών εύκολιών ύποβάλ·
  νεται δ' αύριον είς τόν κ.
  Υπουργόν πρός έγκρισιν.
  ΤΑ ΑΝΤΑλΑΙΕΙΜ.
  Ο' ΑΗΣΥΡΒ1Ν ΤΙ! ΚΙΙΛ1ΦΙΡΙΙΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου
  (τοθ άνταποκριτού μας).—
  Μεταξύ των ενταύθα οίκονομι·
  χών κύκλων έπαναρχίζει νά επι¬
  κρατή ή γνώμη νά αποσυρθούν
  αί όμολογίαι των ανταλλαξί¬
  μων τής κυκλοφορίας δια νά
  μην έπιβαρύνεται τό Κράτος
  μέ τόν πληρωνόμενον ύπέρογ*
  χον τόχον.
  Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Ή τιμή τή; λίρας Βέν εσημεί¬
  ωσε σήμερον ύηοτίμησΐν ή *·
  ν*τίμηβιν ά1|ί»ν >ογου
  Η
  Ν'