99044

Αριθμός τεύχους

3068

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

20/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩίΙ*
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙ* ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝθΥ 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  20
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1»3*
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19>β
  ΕΤΟΧ 17ον.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΑΟΥ 3.068
  ΙΊΟΛΥ ΠΛΕΟΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΚΕΣ...
  Ώς πανάκεια τής ένδοκομμα-
  τικής μας καταστάσεως έγράφη,
  ύπεβτηρίχθη καί επανελήφθη
  χόες νά επανέλθη τό παλαιόν
  διοικητικόν Συμβούλιον τού
  τοπικοΰ Συλλόγου Φελελευ
  θέρων είς την δράσιν καί αυτό,
  άφού άνασυνταχθή, νά αναλά¬
  βη έκ νέου την οργάνωσιν των
  κομματικών φίλων.
  Καλή ή ίδέα, προκειμένου
  να αποτελέση μίαν επί πλέον
  αφορμήν τής άνοιχθείσης αυζη
  τήσεως. 'Λλλ' ατυχώς άνεφάρ
  μοστος. Καί οί λόγοι πολλοΐ,
  έκ των οποίων ό κυριώτερος
  ΐσως. ό εξής: "Οίι, άφ' ής ή
  μέρας τό συμβούλιον έκείνο
  ετέθη είς τό περιθώριον* ένηρ
  γήθηανν πεντάκις ή εξάκις εκ¬
  λογαί έν τώ νομώ, έπήλθον μέ-
  γισχαι μεταβολαί, όχι ώς πρός
  την δύναμιν άλλ' ώς πρός την
  σύνθεσιν μας την κομματικήν»
  επί πλέον δέ κατα την διαρρεύ-
  σασαν έν τω μεταξύ δεκαετίαν
  έδημιουργήθησαν εύθύναι έκ
  παντοίων λόγων» άφορμών καί
  αίτίων. Κανών είνε δέ νά λη-
  ομονήται είς παραμονάς έκλο-
  γών κάθε μικρά καί μεγάλη
  κομματική εξυπηρέτησις» νά
  ρίπτετχΐ κάτω τό βιβλίον των
  οίχογενειακών, των κομματι-
  κών θέλομεν νά είπωμεν λογα-
  ριασμών καί νά άνασύρωνται»
  νά έπιστρατεύωνται χαΐ νά γί¬
  νωνται σημαίαι πολεμικαι αί
  τοιαύται εύθύναι καί εναντίον
  πλειστάκις μή ύπεχόντων αύ¬
  τάς.
  Έρωτάΐαι λοιπόν μεταξύ
  των φίλων των όρθοδόξων,
  των πολλαπλώς ταλαιπωρηθέν-
  των καί αφιερωσάντων μέγα μέ
  ρος τής ζωής των είς την δη¬
  μιουργίαν καί την επικράτησιν
  τού κόμματος, ποίος ή ποίοι
  έκ τού παλαιοΰ συμβουλιον θά
  Β*χθούν νά άρουν τόν σταύρον
  καί νάηοδυθούν είς την τοιαύ»
  την άγαδιοργάνωσιν καί μέ
  ποία μέσα καί όπλα θά έ»
  «ιδιώξουν νά επιτύχουν τελι-
  κώς ενα τόσον'μεγάλο καί δύ·
  ακολον έργον;
  Διότι όντως μέγα χαί δυσχε¬
  ρέστατον είναι τό τοιούτον έρ¬
  γον—όσον καί άν κρίνεται άπό
  τούς έθελοτυφλούντας εύχερές
  καί όλιγόωρον—όταν μάλιστα
  ληφθή ύπ' όψιν ότι χωρίς τάς
  άντιδράσεις καί άντιγνωμίας
  πάλιν φίλων, οί όποίοι δι* ένα
  οιονδήποτε λόγον 6έν θά θέ·
  λουν την έπανασ τροφήν μας είς
  μίαν κατάστασιν οριστικώς τερ
  ματισθείααν, κατά την γνώμην
  των, θά έχη τό έργον αύ-
  τό έναν εισέτι πολύ ισχυρόν
  πολίμιον: Την περίστασιν Ι
  Δηλ. την κρίσιν, τάς θλιβεράς
  της συνεπείας διά τούς εί; όπωσ-
  δήπθτε καλήν οικονομικήν κατά¬
  στασιν ευρισκομένους έκ των φί¬
  λων καί την χαταθλιπτικότητά
  της δι' έκείνους οίτινες στερούν
  τ*ι—ένφ δέν έπρεπε χ«ί ήδυνά
  μεθα όλθι νά μή τούς αφήσω¬
  μεν να στερούνται—καί τού επ ι¬
  ουλίου άρτου.
  Άντ Ι λοιπόν τής ριφθείσης
  ίδέας, ημείς, θά έπροτείναμεν
  κάτι ποακτικώτερον, κάτι πο¬
  λύ πλέον έπεΐγον καί έπά-
  ναγκες: Ν Α ΣΤΡΑΦΩ·
  ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟ- ΤΟΥΣ
  ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ
  ΗΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ'ϊ, τούς
  ΓΝΗΣΙΟΥΣ,ΤΟΥΣ ΗΟΛ
  ΛΑΠΑΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΧΑ-
  ΛΈΠΛΣ ΗΜΕΡΑΧ ΔΟ·
  ΚΙΜΑΣ»Έ1%ΤΑΣ, νά τούς
  δώσωμεν ολίγον θάρρος καί
  ζωήν, νά τούς δώσωμεν σημεΐα
  τής υπάρξεώς μας. Όταν αύ-
  τό γίνη, όταν ένθυμηθώμεν τί
  είμεθα, πώς είμεθα χαί τί κιν
  δυνεύει νά είμεθα, ΟΤΑΝ
  ΑΝ Α ΑΟΓΙΧΟΟΗΕΝΟΤΙ
  ΕΙΜΕΘΑ ΧΘΈΣ ΚΟΜ
  ΜΑ -ΑΙ ΘΑ ΕΙΜΕΘΑ
  ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΚΟΜΜΑ
  καί όταν πρός ώρας έστω άφή
  ν όντες την θαλπωρήν τοΰ άτο-
  μςσμού παύσωμεν νά άγνοοΰ-
  δυσκόλων ημερών φίλους καί
  άναμετρώντες τάς όλεθρίας συ>
  νεπείας μιϊς κακής εκβάσεως
  τού δκλογικού αγώνος τής αΰρι
  όν στρέψωμεν ολίγον τα νώτα
  είς τούς κόλαχαςάνθρώπους τής
  στιγμής, είς τούς ταπεινούς καί
  τούς έκμεταλλ«υτάς δλων των
  περιστάσεων, τούς έκμεταλλευ-
  τας προσώπων καί πραγμάτων
  χαί των άπορρήτων μας άκόμη,
  τότε, μόνον τότε, καί εάν όλο-
  σχερώς δέν έξουδετερωθούν μέ
  τάς άδ^κους καί αί ευλογοι κ αί
  δίκαιαι δυσαρέσκειαι θά βιαλυ-
  θούν όμως πολλαί πλάναι χαί
  παρεξηγήσεις χαί μέ τόν και¬
  ρόν θά επανέλθη σύνδεσμος ψυ
  χικος χαί μεταξύ των φίλων οί
  όποϊοι ψυχρώς καί άδιαφόρως
  άντιμετωπίζουν τα κομματικά
  μας πράγματα, χαί μεταξύ
  των φίλων οί όποϊοι, όμνύουν
  μέν εί; τό όνομα τοΰ Άρχη-
  γού, άλλά—διατί νά τό άκοσι-
  ωπώμεν;—καί δέν ευρίσκουν
  την κομματικήν μας κατάστασιν
  αρίστην ουτε καίποθούν την «α
  ράτασίν της.
  Αύτό είνε τό φάρμακον τής
  θεραπείας, τής άποκαταστάσε
  ως: Νά έγχολπωθώμεν τούς φί¬
  λους καί όμοϊδεάτας μας έν τή
  πράξει χαΐνά παύσωμεν εφεξής
  νά τούς αγνοούμεν.
  "Αλλως,τί νά κάμουν οί πέν
  τε ή δέχα άνθρωποι τού Συλ·
  λόγου, όσο χαί άν είνε καλοί,
  έργατιχοί, ήΰικοΐ καί τίμιοι,
  καί μέ ποίονάλλο φάρμακον νά
  κλείσουνόσας όχρόνος την μίαν
  ημέραν ήνοιξε πληγάςάθεραπεύ
  τους, όσας «Ι κακαί περιστά-
  σεις την άλλην καί αί προεξάρ
  χουσαι λησμοσύναι μας εδημι¬
  ούργησαν άνισότητας χαί είς
  βάρος πολλάκις έχείνων οΐτινες
  εστάθησαν είς τάς έπάλξεΐς μας
  άκλόνητοι καί ήγωνίσθησαν
  πρώτοι μεταξύ των πρώτον
  τόν καλόν—πρός δ,τι ηθικόν,
  ιερόν καί τίμιον—αγών» τού
  μέν τούς άχραιφνείς φίλους καί Φιλελευθεριαμοβ;...
  όμοϊδεάτας, τούς'χαλούς τών' α. Μ. Ζ.
  ·;■
  Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΝ.
  'Κξ άφ^ρμής Πίραπό-ιον 6-Λ την
  ενέργειαν είβπράξεων καθυστερουμένων
  φόρον δι' ένταιλμά:«ν προσοπιχτ); κρα-
  τήοΐιο', δηενθιιμΐζομιν Βιι δέν θά κα·
  ρέλθουν πολλαί ημέραι νχΙ θά χβινοποι-
  «)θς τί ίιάταγμχ τβν φορολογιχδν διιιι-
  Ηθλθνσιιον. "Β; γννοτόν τβ δΐαταγμ*
  τιθτο δρίζει νέαι προθεσμίαν 8ιΛ την
  τμπματικήν καταβολήν τβν φόρων ΐω-
  λ»ι6ν χρήαεην ώ; έχ τούτου δέ Θ4 άνα-
  χληθοθ* βίή^ηΐχτελούμεναι απο^άσικ
  ιίοττρβξκοΓ. Παρίστατο» αυνεπβς άνίγκτ;
  νά τταύσονν α! ϊαχούμενα» ττιΙαιΐΓ. τού»
  λάχιοτον δι* άτομα χαί περιφερείας μ<} Ίυναμίνας προφ«νβς χαί έξ ανωτέρας β!ας νά άνταηοχριθ&οιν ·ίς τάς δβιστα μίνας φορολογικαί δηοχρεώσκς των. Ν Α ΤΕΛΕΙΩΣΗ. Άπό μίκν πληροφορΕαν, δημοοηιυ- θιΐοαν χΕέ;, εμάθαμεν δτι ή μετάβασις τ-ίξς αρμοδίας διυτερ&βαθμίου έπιΐροπη'ς είς Κρουαβνα διά τα ν διακανονισμόν τίς δ χοινοτΐΗ^ς διαςρορβς μετά ροθ. Ελπίζομεν δτι ή μετάβασις αθ«η ϊέν θά έπιδραϊϋνθϊ εδ ■»; ώ«« νά τε¬ λειώση τό συντοίΐώτερον ή δφΐαταμίνη βιαφ^ρά διά 'ή> οποίαν έδημοιιεύσιμε
  άλλοτε ίκτΐνή άνταπό<ρΐ3:ν έκ Κ&ουαβ- νο(, δρθ&ς κβτατοπΐζ-ίυσαν τδ ζή'ημα Διότι καί τα συμφέροντα τβν χατοίχων ηαραδλάητει χαί διά την δημοσίαν τάξιν αποτελεί τ-ά^τοτε κίνδυνον μέ Ιπακίλοι- Βχ άσφαλβς οδχΐ εδχάριστα. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΜΑΤΧ· Άιΐγ ώίαμΐν χαποιι δ τι διά νέ μή ίξίρχπαι συνάλλαγμα θά Ιμποδιοθξ ή χ'άθ&δος είς Έλλαδα ξίνων ηβδβοφ» ρικιβν έμαδνν. Νά λ^πόν πό6 τδ βυνάλ- λαγμα γίνεται πρόξενον νά λκβη τέλο; μία κεκάοταοις μή οι^νάδοιιαα Ιί»ς ιί, τας φιλικάς οχέοεις τί)ς Ελλάδος μέ τί ίλλα χραττ). Ιδίως μέ την Τουρκίαν τι· λευταΐτβς αί ποδαοφαιριχαΐ ουναντήοιις εγίνοντο άφο^μή σοβϊρίν έπειθΐδίτον ωιτε 6 κντίχευπος αδτβν νά έχδηλοθται άπό τδν οττ,λω' τοθ τύη-ου χατά τρότον θίτοντα σχεδόν Ιξ» ιοθ πλαιαίου τής πραγματιχίτηΐος την ίλληνο«υρχικίν φιλίαν. Έ»8ϋμτ(θήίε <Χλλα»ς τε καί ιο 1ν Κιο )τ4λει επεισόδιον μεταξυ ίνος φχνα τι«οΟ Το6ρκΟ» αξιωματιχοθ χαί *ν4ς *Ελ· 90 Β(ά ύ 4«ίΐβν Ιν· διεφίρθτ} αδΐή βθιη ή Τουρχΐκή Κιι- δέρνηαις. Ώιτε άς οφείλωμεν χάριτος είς τδ ουνάλλαγμα. ΓΠΡΑΣΙΝΟΝ. Ό Όρει6χΐ(κδς Σύνϊεσμοβ Ά9ην6ν ώΐγένααε τιλευτ»ί«ς έχδρομήν άνά τΐν 'Υμηττίν. Κατά την έκδρομήν αύιήν χαί ουμφώννς πρός Αηφθεΐβαν προη- γουμίνβς άπέφααιν τοθ 'ΕλληνιχοΟ δργα νιομοθ Τοϋοισμ-0, θά Ιφυτεύοντο ιί; τό πέριξ ττ]ς 6ψ(]λοτΙρας κιρυφής τοθ 'Γ- μητίοθ, οροπέδιον, πεθκα— δέχ« άπδ χάθε δρειβάτην έκδρομέα. Ιδού Ινα: πραχτικος δμολογουμένως χαί έν ταυ φ ώρ»ΐ3ζ προοριομδ( τβν όΉιβατΐχβν σ»- ματειΊβν. Εάν ϋφίατατο καί 15© τοιοθ- τας σύ'δεσμος θά έουνιατούααικν νά μΐ- μτ,θή τό ταχύτερον τιΰ; 6;ει6άιας τβν Αθηνών μέ την 6«4διιξιν συγκρόνΜς νά αυμπληρώα^ τδ ίνϊιοφέρον'τοκ βΰτό χαί μέ την ίμεΠικτον καταδίωξιν τβν παρα¬ νόμω; καί ιγ«Λτμα.τΐΜβς δλοτομούνταν· Διότι άνεξ^ρτήτβς κάθε ενδιαφέρον»; διά «ό πρία:νον χαί χάθι τυχόν προσ· παθείας δενδροφυτίύίεΜζ δλ«ν τβν πέριξ ττϊς πόλεως λΐφίαχαν—χ;Τΐ τό οόυτημκ τβ' Ά^ναίβν δρειδίΐβν—·οί άναχρο- νιστιχοΐ χαί δάρβχροι καράγοντες τί)ς ην δουλιΐάν τβν, δπως δλλβς τε καί οήμερον. ________ Γ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. Έκ* ι&καιρ'α τοθ Νέου Ιΐους χα¬ χά τδ παλαιάν ημερολόγιον αντηλλάγησαν ώς μανθάνομεν αί καθιερωμέναι εδχαΐ χαί έπισχέψιις χαί μεταξϋ τβν έν τί πό¬ λει ιιας παλαιοτΐμΐρολογιτων. Ό άντι- πρόιδρις τήί Κυβερνήσεως χ. Μιχαλα¬ κόπουλος απαντών εί: παρόμοιον τηλε- γράνημα τ<)ς Κοινίιη θ£ Άγί·ϋ "Ορους ϊιίνισε άντιπειιχίμινο; «χΐΐιον το κρό Ιδτ,μέρου άρξάμενον 1932». "Υποθέτο¬ μεν δτι ίέν θά δπήρχε αντίρρησις τδ Ι¬ διον νά τ,ύχετο τις καί διά τδ νέον Ι- τος αλλά καί επάνω χά τ» κ»1 διά τάς εορτάς τβν φώ;»ν «Γ«νις ήρχισαν ττοοχθέο διά τοΰ; παλαιοΐ)μερολογίταζ. "Ετσι θά δπήρχε τοδλάχισΐον μεταξύ νεοτ)μερολογιτ*ν χιΐ παλαιομερολογιτβν ή γριστανιχή ό^όνοΐα κβί άδελφιοσύνΐ) έφ' βσον διά τής οθιω διατυπουμένη; επ" ΐ&καΐρία ιΰχτ}ς ίέν θά έθίγετο προφανβς ή ευθιξία τβν δευτέραν. ΕΤΕΡΟΝ ΕΚΑΤΕΡΟΝ. Ή δηλοθεΤσα κομματιχτ) άνεζαρχη- σία τινών έκ τβν φιλιλευθέρων παρα- γόντων πόλεων τα ών τίς άλλης Ελλά¬ δος νρίνεχαι άπό τους άντιπολιτιυομένους ώς άποσχίρτητις. Άλλ' άσφχλβς άλλο Χίμματική άνεξαρτηοία χαί Αλλο 4πβ-% 3κ[ρττ)3ΐς. Άλλως τε την εποχήν ο6:ήν οί χομματικΦς άνεξάρτητοι φιλελεύθεροι άποδε κ-ύϊνται συχνά χαί οί άκραιφνέ- στιροι Ιφ' Βσον άπομκχρΰνονται ένιρ- γειων τίνων ϋίοθετϊυμένων μέν δ «ό τβν φιρομένων ώς έπιαήμων τίόιτον τίνα το· πικθν εκπροσωπών τοθ χίμματος μή έγκρινομένων βμως δπδ %1ϋ διροσίας γνώμης χαί τής λογικάς, θέλομεν νά είπωμεν δηλ. δτι οί φερίμενοι ώς κομ· ματιχβ; άνεξάρτητοι φιλελεύθεροι σήμε¬ ρον ε( ε Ισνς-Ισβς οί πρόδρεμ-κ τ*}ς α&;ι*ν<5; έ αί ναλυτίρων βχοεαν εμφανί¬ σεως τοθ Κέμματος Φ.λελείθίρων. Καί διά τόν λόγον τ&Οτον χκρΐΐος είνε χωμι· κον νά χ»ρακΐτ)ρ!ζ(υνίαι ώ; άποσχιρτή- σαντες δπδ τβν πχραγόντων Ττ,ς άντι- πάλου παρατάξεως. Δ Γ ΕΝΑ ΛΑΧΕΙΟΝ· Συμπϋλΐται αγοράσαντες χατά τάς ημέρας τβν έορτών άπό μίαν άγνωστον κυρίαν χαί Ινα κύριον, χαθώ; λέγουν, είκο'ΐπιντάδραχμ» Αχχεΐα τ<)< Οανελλτ] νίου Κοινωνιχής Άλλτ]λεγγύης δπέρ τ*]ς προιχοδοτήσεας πτβχβν νεανΐδων—εδ· ρίσκονται ίν άπορία τ ως χαί διατί ϊέν έδημοσιεύθη^αν είς τάς εφημερίδας ο( άριθμοΐ τοθ ΛαχιιΌυ τίύΐοιι κληρωθέν- τος την 31η/Δεκεμβριού π Ι. ΙΙροΉειτακ περΐ λαχιίοιι τν)ς δικαιοδοσία; τοθ 'Γ- πουργεΐου Περιθάλψεως καί άν δεί ά- πατώμεθα χαί τοθ Πχτριωτικοθ "Ιδρό- μχτος χαί θά Ιιχρεκε χάριν καί τβν δύο ή δημοσίευσις τβν ίκχοδεαθέντων αριθμόν τβν τόσον άθρίω; άλλως τε 9:κνεμη9έντ»ν λαχιίων, νά ελάμβανε την 5τ;μ-ια ό ητ« πού Ικριπι. Οί συμ¬ πολίται μ8ς δπέδειξαν αδιήν την λεπτο¬ μέρειαν άλλ' αυτή είνε *χ χατά δάθος ή* λογιχή καί ή τάξις. Ο ΡΞΩ ΚΟΣΜΟΧ ΑΟΡΑΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ Μ(α σιεονδαία άνακάλιψις, ή ό'σία χοτιαιμοποιΐιθΒ πολλαπλβς κατα «όν πόί,ίμθν, ίκοινοΛοιιΙθΐ) ηλενιαίας νκό τού Ιφευοέτου της, «ου Αύσ»οια- χοΰ μηχανιχοβ "Οθαινος Γκεογχάσε- βι»ί- Διαοχοϋ>τος «οθ «ΐσλέμου ίγρτιφΐι
  πλιισιάχις ιΐς τόν τύπον των νρατΑν
  τής Άντάνΐ δτι οί ΓιομανοαυστοιαχοΙ
  Ιβομβά^οιζον μέ άόοατα Ζ<ιτ«βλιν δια- φόρονς Ιΐθριχάς πόλβις καΐ Βιι έτοοιίλ- λιζαν μέ άοοάιονς ιηΐσος τοοπΐλλας διά- φο ϊχθοιχά πλοΐα. ΑΙ διαδόσεις αϋ- ταί δΐν Βπιστβύθησαν τόιε καί βμας ήιαν άληθιΤς. Αύ ό τούλαΐιστον απϊ- χάλνψβ τβλευιαΐωί ό ώ; 5>α Αυστρία
  χός μηχανιχός βΐς μίαν .διάλβξίν «ου,
  την οποίαν έκαμε τελευταία; είς χο «ε-
  ΐνινόν μουσείον της Βιέννης,
  Ό άόοατος βομβαοδισμδς α πό «Α
  Ζέηπελιν Ιπειυγχάνετο ώ; εξής: Τό α>
  εοόβίιοιον ίπκοϋσεν ιί; μέγα νψις Οιεε-
  4 τον οημιΐον ιδ διΐΐΐρν ί'ποΰ'χι,ις'
  ΑΝΟΡΘΟ-ΙΖ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ [ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Όμιλον
  Κινηματογο,ίφος.—Σήμβοον ή ουγ*λονισιι
  κή τοινία «Στό Δντικό Μεταοκο». Όλΰκλη
  ρ,σς ό Εύίβποϊ«ός «όλεμοϊ. Τ ο έςΌντωτι·
  πά τού μίσο, τα φο.ιχιαα<ικ<ί τού ά καΐ αί άθλιότητες. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήβίοον οί Βύα παράστασις, ώ;α 5.30 μ. μ. καΐ ωρα 9.30 μ. μ. χό υπέροχον ήχητικόν καΙ άΛ Κινημαιογοαφΐκόν Έργον «Λβϋκαΐ Σκιαί» ή ιΐς τή» «Χώοαν χ*ν Άγρίαι»», μέ τρ,α· ναύΐια των ΧονοΧουλοί, καΐ Ζονλον, μέ Χαβάγιις. —Έκτδς τού κα,ογοαμματος, θά χρ,οβλη.- θή καΙ 8ν ίξακνότατο» Μίκκν Μάο«ς (πι ο,ιλαιιβανον μετοΕΰ άλλην «αί ϊ χσροΰ; Χονολονλού. νά βομβαοδισθί καί δή £ν μέσω των νΐφάν, ιά δκοΪ3 τό χαθίστων τοιουτο· «ροκοσ: άόΌαιον. Άπό τα ίψπ τού Ε ξαπέλυε διά μέσου σνοαατοπλέχτου ,σχοινίου μή<ους πολλόν χιλιομίφ—γ, αναλόγως τοΰ υψους μίαν μικοΛν λέιι βον, βττός ιής ό «οίας ΕΰοίσκΒτο, συν- οιδβμένσς τυλβφαινινά); μέ τό άιοοπλά νόν εΙ; ηαεα«ηοτι«ής. Τό έξωτ?οικόν της λέμβου ιαύΊη; ή*ο χατασχβυασμένον ά*ό χαθοβιττοβιδές ΐ- λικδν, νΐς τοόπον ωΐΐβ, ηαοαιηοούμτ- νον, Βδβιχνβ την άντιχαιοπτο ί εΐχόνα τοΰ πβοιβάλλοντός τού, χαΐ χά- ΰίστατο τοιουτοτρόπως άόοοκον. Έκ- τός Ιάν ■ύοΐσχετο είς τό κ8»τβον τού φωτός, τό οποίον τυχόν ιξέπιμηι πογ- βολΐύς τις* συντ5Θα>ς δμ-ς οί ι»0Γβιλ«ϊς
  της αντιαβοοηοοικτϊς αμύνης ίέν εζή¬
  τουν τόσον ΐομηλά «ό ϊΐθοικό» άερο-
  "λάνον, ϊΐς τρόπον ώιιβ είς ττ)ν Λθαγ
  ματικότητα παοέμβνβ καί ή βξαπολυομέ
  «Π Ιέμβος αόαατος. Ό δ' ίντός αύιή;
  Εΰοισχόμενος παοαΐηοητή; χαθωδηγον-
  08 διά τυϋ ιηλεφώνου τάς .κινήσβις τού
  δεοοπλάνου, τό δκοΐον χατώοθαινΒ τοι-
  ουιοτοόκω; »ά ο(η»υ «άς βόμβας τού
  μέ άοχετήν επιτυχίαν.
  Κατά τόν Ιδιον τοόπον καθέσταντο
  αόΌατα χαί τα κεοισιόπια »δον ΰποβου
  ΐΙπ>*. δηλαδίΐ καΙ αύτά πβοΐϋβάλλοντο
  διά χαθοβκι&ν καί δεν ηδύναντο ν)
  ιιαοα«.«]θΛΐθοϋν ου «β δ πό εΎγυιάΊιις ά-
  κοατάσιαις, δια ν ιό ύ/ΐοβούχιον «αοί-
  μενιν άόιίνητον.
  ΚατΑ ιόν πλούν δμως τοδ οκίφους
  ιί καθοέπται ίδεηχναν τού; άθΌούς των
  θαλάσσιον υδάτων χαί «οιουτοτοόπσις
  κιθίστανΐο άντιληπτοί. Δια χαιαλλή
  Χον σνθΜβυης δμας ό πολυμήχανος β
  Φΐυοέΐης χαιώοθωοβ νά ίξουδίτεοώϊ
  «αί τού; κινδύνους τοΰαντιχατοπτ.ισμοΰ
  ούιον, ούτω δέ ηδύναντο τα ύποβού
  χια νά πλησιάσουν τό Ιχθοιχόν σχα-
  φσς μέχςις άβοστάσϊως 150 μέτοοον,
  οηόθιν ίξαειοστελλομένυ ή τοοκίλΐιι !■
  π«»υγχα»εν άφβύχτω; τόν εκοπόν τος.
  "Ολι αΰιΑ άπβχάλιψί, καιΑ την
  διάλεξιν χον, ο Αύσιοιαχός μυχανιχός,
  ό όβοϊος κατά χον πόλεμον υπηοέκισβν
  ώ; ύ-ίολοχαγός χαί β ολι ϊ ς άλλωσιβ
  Ιχΐι χάμΐ) χαί πλι]β{ι; Αλλον μικοοτέ·
  ροσν ΙφβυθέθΒαιν.
  Τό «έλος της διαλέξβώς τού ήτο άςειβ-
  ρομένον εΙ; την αναπαο^σιοισιν ιής
  φοίκτΐς |»ός πολέμου β όπιΐο; θά §γί-
  νιισ ιώοα μβ τδν οποίον ίύΊβ άπο μσ-
  χράν δύναται *ά συγκοιθϊ ώς «οδς τας
  ΦΟικολεό»»]»άς τού, δ πόΐεμος ιοΰ
  1914—1918, δίδομένοπ διι οί ίν τω
  μβΐαξύ έπιτελεοθ.ΐσαι ανακαλυψισ, β»
  φειρίσΒΐς καί «ελιιοποιήσβις βΙ»β &-
  ■ΐιστΐύτου καταστθΒκτη ή:
  ΤΑΥ ΡΟΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  ΗΪΙΙΙ1ΤΙ ΠΗιΜΜΟί 1. Ε.
  ΙΕΔ (-ΑΙΡΕΤΙΙΑ ΔΡΟΜΒΑΟΠΑ
  Ι! ΙΡΑΚΑΕΙΟΤ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΚ-ΒΗΗΙΗΙ
  Τό πολυτβλίστατον ταχύιατον θαλα·
  μηνόν ΜΑΙΡΗ Μ. αναχαοβΤ
  Ι-.άσΐιιν Τρίτην 7 μ. μ. χαι' βίισβΐ
  α* διά Πβιοαια', Χίον, ή
  Τό Ατμόπλοιον ΖΕΦΥΡΟΣ
  (ΕΒΟΡΕΣ) άνοχτοοβΐ Ι'άστην
  Τοί»ην μβσονύκιιον διά Ρέθυμνον, Χα·
  νι^, Πβιθαιά*, Βόλον, ΘίσσολονίΝην,
  Καβάλλαν, Διδβαγάΐς, ΜντιΧήνι,ν
  καί Χΐον.
  Τό νεοαγορσοθέν ηπλυτιίΐέαιατον μέ
  θαλαμηγον «4ΟΝΙΟΝ» τβθέ»
  δ ΙΕυηηοί'ησιν της γοαμμής Κο«ί-
  ~Θβί·"ΐλονΙχης, Λ' Ανοχα»οιπ ταχτι-
  ς ίξ Ήοαχλβΐου ί<άστην Πέμπΐην 11 π. μ. διΑ Ρΐθυιινον, ΧινιΑ, Π«ι· Βόλ, ΘβσσαλονΙχην. ("Αξ Η Ζωη ηογ Περνα άνβτολίι ηλίου 7.44 , ίύαις 5,'4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Άπδ «ό ύηαιόιΠ)η στολίβια τού Ηροοώ- παν είναι άνααφ.βο>·αις τό μάτιπ, τα όχαία
  δμΌς γιό νά είναι ώμορφο κοέπιι τα Ιομ-
  πονν καΐ νά £χονν ζωηβή έ"«φοαοη.
  Καθ» ΐόπος έχΒ« καί κάπαια ΙδιαΙτβοη ώ-
  μορφιά: στίιν Ίολανβία ό ννναΐκβ; £(ονν
  Θανμασΐα έπι&ερμίβο, οτή» Ίσχα<ίϊ ώααι· όιατα μαλλιά, οτή» Άμβοιιιτ| ώβοίι ϊέοισ, «τή Γαλλία «ομψόϊητα καΐ ζάοη, άλλό οτή* Ιταλία «ήν χώρα ούιή τής ηοιήσεας τής μοοσιβής βαΐ τής ιιαλλιτπχνΐας έ* γέ»βι ά γννοϊκες «χούν τό ώοαιότερα ιιά«ια. Σέ τί όφε(λεται δμας ούτό; "Οχι μόνον σιη φύσι «ού έπροΐκισβ τής ΊιαλΙβις μέ ώιαϊα μάτισ, άλλά καί στήν κολή διατηρή¬ ση κου χά ηανονν. Τα αάτ.α 6έ» χβέπιιι κοτλ νά Ηθ—αζαν· ται, γιατΐ χανοο* την λαμψη ιονς πο6 εΙ«κ «ό κυριώτερο γιό την ώμοοφιά τονς. Ή Ί- ταλΐ&α »άβε χοα>ΐ χλύνιι τα μΑτια της μέ
  ■Ι&ιΐιΟ γναλαΜΐ, χοησιμοποιοϋαα ζ«οχό μα-
  λοχάνθης, ή τσοί «ο »έ μεβημέρι ξοπΐώνε-
  ται οέκα λεπτά μειό »6 νβΰμα «αί ΝοαιιΙ
  ιό μάΐια της κλειστό βάζοντάς τονς χλια-
  ρές κομπρισκς μέ ελαφρ,ό διαλύση βο||ΐ
  κου,Ι κοίΐαλάκι οέΙΓΟ βρ. νεςό βρασμίνο.
  θέλχι τώρα · α μάθεχβ κώς «βοιποι-
  εϊται χά μαλλιά της ή Ίσπο»ίβο; Χοτιοιμο-
  ■οιεϊ Μαθαο.6 λάβι φαγτ)(ον, τό όκοίο*
  ίβσταίνβι σέ Ινα απονκιλακι κου ΐ& βοντά
  οέ νεοδ ζισχό. Μέ τδ χλιαβό οϋ'ό λάβι χςΐ-
  (ίβι τή; ο'ζες καΐ ΰαχβρα βο«(|τσί[ει «ό μαλ¬
  λιά της έκΐ 10 λεκτό της ώ}ας. Αύχ& «ό
  δαναμεάνει κα) ιό έμκοεΙΕει νό άσποΐσονν.
  Ή Ίολα*ίες<ι πλύ·ει κάθε ββά&α χδ κοόαιβιιο μέ νάλα «αί νβ^ύ (2 γάλα, Ι νε- 1)6) καί ένφ (1<αι ακόμη ύγςδ τδ χ»ρ»ϊ μέ φοεσΗβκομμένη παχάχο. Κοιμάται ΐωρίς να κλυθό· «οί τα χςαΐ π)ύ>βιαι μέχΧιαρό
  βΰ ^ ή Ιιϋν,ισμίνο.
  Α Μοντίρν»
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  Μιτώκησεν έν τό 6£$ Μ«λ*Βυζί·
  ου *<*1 δέχεται έν τή ΠολυΜλινικτί Ηρακλείου κ»θ' έ'άστην 10-12 μκΙ έν τθ χλινι^ό χ. αρινιαναχη. πή Μ α οιυγερΐ «5.λ·(!2ΗΤον[*, δι* λίγίυς ζη^οτυπΕβς. συνΐτάΜί/Ρ «ντβ« ημερών την δτ)μ3αΙ«ν γνώμην τβν Πιριοίων. Άπδ «αιροθ μ«"ϊ" τ*ν Μχριίλλου κ>1 Γβϋβϊβόου
  εέν οπί)ΡΧ«ν «οηβνδον μΐοος, το
  ίποΐον χαχίληζε» ΐ!ί ·*» φίνον τοθ
  δεκτέρου δ*ό τοθ πρώϊου. Ο φονΐοί β-
  (ΡοΟ «ξε«ίν«οε κατβ «0 βδιλφοθ τού
  *3ς πίντε οφχΐρζς τοθ περιατρόφου τού,
  ωρμηοιν Ιπειτ» χαιτα τοθ πιώμ»τος
  μχΙ ηαριμόρφβισι την χεφβλήν τού διά
  λί. Τί βϊχ-.α τ<ί; *ραγβ· θ μίτων. Τί βϊχ.α τ<ί; *ραγβ άνάγονϊβι ώ| διεπιστώθη ει< ί δ Μάλλ: Μιτουλ € ) γι ώ| τό 1917, ίτίιε δ Μάρκελλο: Μ «βέν εΤχΐ νυμφκ-θτΐ την εί«οααέτιδα 'Υδίνην Λτχ&ς γιινήν έλαφρω» βΖοθημά- τ«βν: Μιχβξο, ,τβνπολλδν ίξβο οχέσιων τας οποίας διεφει ή •ίκε χοιαύιβς άχίμη χ«1 μέ τ φον τοθ συζύγοΐί τη Ι' άϊ.λ- —Λαθρβμπόριον χρημάτων. Είς την Ταεχο3λο6ακ!αν ανεκαλύφθη το εξής πρΜτίτυτϊον λαθρεμπβριον: Έν© αί ΤαεχοολοβχΝΐκαΙ Τράπεζαι έξοιργ ρώνουν τό οελίνιον πρός 4.70 κορ να(, είς την Β ίννην ήιποριΐ χανεΐς να αγοράση σελίνια πρός 3 30 κορώνας. Έπαφελίύμενοι τ«)ς διαφοράς τού .ής εί χερϊοσχίποι ε!σί)γον λαθραίως τσεχιχάς κορώνας είς την Βιέννη», οί ίποΤαι μιτατρΐπίμννΐι είς σελίνια έ«έστρΐφον ιί·; ΤβεχοσλιβαΜΐαν διά να .· άποφέοο"ν μιγαλΐαέραν ποαέτητα χορωνβν. Οίλα- θρίμποροι μετίφερον ηάντοτε μεγάλα ποοά μεταχεΐριζίμενοιτά παλαιά γνωστα τιχνάίματοΐ, ήτοι δΐλίτσας μέ διπλβ τοι χώμοτχ,μΐ τραηεζ^γραμμάτια οπό τ φόδραν των καί τα τοιαΰτα. ΑΒΕΔΙΣ ΥΠ)ΤΑ£ΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ2 &.. ΛΟΒΕΡΔΟΣ Τό ϊδρυμα πού πρώτον έξυπηρέτηαε τό πνεύμα τής λαϊκής αποταμιεύσεως καί ίδιαι· τέρως την λαϊκήν τάξιν. Ταμιευτηριον μέχρις 100.000 πρ«ς 4 1)4 ο)β. ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ "ΑΡΟΤΡΟΝ.. Κ»ί πωλούνται παρά τώ.άντιπροσώπω Γ. ΙΩ_ί. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ Άντί πάσης διαφημίοεως ύπάρχουν τα θαυμασία, τα καταπληκτικά άποτελέσματα γενομένης πέρυσι χρήσεως· „ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Τής αρίστης ποιότητος, τής Έταιρείας Είς διαρκή παρακαταθήκην παρά τώ άντιπροσώπω κ. ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΣΙΣ. - Ά»ί«*ο ό κ. Άθην-ν ό κ. Ή νπο Εύμιβς *γ·αε Ε^ΛτοΓα'ρΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό τος οβμπολίτη; οοντι«γματάΒΐης τού ββοο βολΐϋοδ «. ΜΐϊαήΙ Λιναβδάιιΐ|ί «αί ή Δνΐς Λιλίκα ΈΕηντάοΐ. Υβοοβσιασΐίυ, ηα.α°Ρ«- νΐσθησαν έν θϋσσαλονΐκΐ,. θό νχαοηιήοιιΐ θεομό αονχαοηιήοιιΐ· ΒΑΟΤΙΣΒΙΕ.—Τή» «αβ·*θονσαν Κνοια· κήν «αί ίι Γαρίίφ Μολοκοταμοιι ό φίΐος κ. Έμμ. Μαοκάκης έβίιΐ«ισ« τό χαριτημΐνο άγοοοοι *ο6 κ. Έμμ. Νιιητροράκη όνομά· οας αύιδ Γβώβγιον. Εύίόμβθα ν* ζή—. Θ^ΝλΤθΙ.— Άηββίοοοβ «ροχβές αΐφνι β£ως ό Νικόλαος Χανβάνος έιι την καλαί οχέοων άρχοποιών χής πόλεώς »ας καί χί κάς καλοβ οίκογβνίΐβρχου. Την κηδείαν τοβ γβνομίνην *ήν επομένην χασηκαλούθη· οεν *«λεκτδς κόαμος «αί οί σονοββλφοί τοο έν : σώματι. Άπβυθύνομβ» θιαμό σολλυ*η- ττιρια εΐςτήν σύζβγον, τό τίκνα>α« λοικοΰί
  ννβ^εΐς τον.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ. —Μή γβνομίνης ΛπαοτΙ-
  άς πατό τή* παρελθούσαν Κυριακήν 17 Ία·
  νοναοίοο 1932, καλοννται παΐ ού*ις πάνχα
  α μίλη τ»ϋ Φιλανθο. Συλΐόνοη τειν Κνρι-
  ν Ήοακλβ'οιι, «Ις Γενικήν Σννέλευοιν ίν
  τή αΐθοίση ΐοό Δημαοχείου την καησεχή
  Κνοιακήν 24 Ιανουάριον 1932 «αί
  10 1)2 κ. μ.
  (Έκ ταδ Γραφείον)
  Ι'ύρψ στην πόλι μα$.
  —'Ωστ· οί γβνοίκβς κβέπβι να
  λιγονλάκι.
  —Δια νό άκοκτήαονν καί αυταί ίκλογικόν
  θιβλιάριον.
  —Δεθομένον δτι οί σχΕΧΐκαί κο,οθεσμίαι
  λήγονν χήν 3Ιην Ίανοναβίον.
  —Άλλ' ώς γναστ&ν Βιά νά άχοκτήσονν
  ίκλογιν&ν βιβλιάριον οί γιναϊκες.
  —Δέον να Βηλώσονν και τό χρ,ονάκια
  των.
  —Πςάγμα έΕαιρετι«·>ς Βύακολον.
  — Καί χΟές έσονιχΐοθη τό «οίο.
  —Έν τφ μεταΕύ τα βοννά μακ χαρονοιά·
  Εονν μ·γα*ο»6β»ές θεαμσ.
  —Μέ τίς εκθαμβνιικές εί; λενκότητα φο
  ρκσιές την.
  —Τό Θίαμα θά «Ιναι άχόμη ώααιότβρον.
  —Όταν ο καιρ&ς μάς χαρίση **£ κβ**τις
  λιοΜαΒες.
  —Κοΐ την χαρακιηριστικήν εκείνην Βι-
  αύγειαν τής μβτά την χιιμανιάν αΐθρΐας.
  —Άπό ϊθές λοιιεόν θά ήβχιζβν ή Οιανο-
  μή ρί; τό Νομαρχιακόν καιάοτημα.
  —Την άποοΐαλένχοαν χβηματων διά τού;
  άνρπήρους μας.
  —Τε*ος «άνχων καθυαΐέοησι ι ό ιεολν·
  θαύλητον αύιό ζήιημα—αλλ' ε*ύθη μέ 14
  χιλιά&ις Βραχμές.
  —Άπό τάς οποίας θά Ι(οικονομηΟονν δ-
  λοι υΐανάπηροι καί ί Ι §χοντβς άχα>ββς άχό¬
  ανάγκας οικονομικάς εύ*1 τάς χοχούοα;!
  —Ά>.λά πάλιν καλά νά λεμε. Δέν §1/ ί-
  τσι;
  —Μέ την Ιντασιν τοϋ χειμκνο; κο6 ά-
  ναΒεικνύιι τα κΐιβανβιιιήματα τοΰ κλεισιον
  χώρον.
  —Ή χοο·ντική κίνησις απέκτησε βάσιις
  καλάς διά νά [αηο,εύση καΐ νά Ιπειταθή...
  —Είς τάς Άθτνναιβος έφημερίθβς άλλα
  κα! γ·ι*όν»ν πόλεων.
  — Άνεφάνησαν καΙ οί άγγκλΐαι ή προαν-
  γβλίαι διά ιοΰς κςώΐους «ίτησίοβς» χορεύ;
  τής περίοδον.
  —ΟΙ έΐήσιοι ούίοΐ χοαοΐ ώ; γνωστόν
  »1νβ καθιιβαιιένον νά γίνωνται εκάστοτε.
  — Όοονυύπω Ιισιθά τϋΰ; Ιδονμπν καί έ-
  «ιτοχΊως.
  -Εξελέγη λοιβόν κσί ή «μΐς Ελλάς».
  —Γβήγοαα, ο&· νά λέμε εφέτος.
  —Άλλά τό γοίγΛν πα· χάοιν βχβι.
  —Τβλπώνουν ίκειτα μιό καί κολή μέ
  χον τρόπον αυτόν οί ύπάρχονοαι φιλοΒο-
  ςίαι κοί οί κανγάδες πεοι την (κλογήν
  καΐ χά ποοοόντα των «μ(ς>.
  — Ή έπιτόπιος άντικολίτκσις βρΙσιΐΜ
  όλα τα πβάγμαχα ποντσά καί στραβά.
  —Άλλβ γιατΐ νά μη τα βοίθΗΐυ
  —Κοντσά καΐ στροβά (Ινε κου είνε τα
  πρόγματα γενιχΜς.
  —Άλλ' ίΐγβ Ιδίως χιΐ εύιο»ωτίχη ή |·
  κίρριψις των ιύθυνών—Οι' δλα τα παν
  τοά σχροβά—είς την Κνβέονησιν.
  —Δύο άααδίτσις «α ρην' άθέιιιτα» καί
  δλη ή έιτιχειρηματολογΐα τιΐκιώνει!
  —Κοσμαπλημμύβα κβοχθές είς τοβ Πον
  λαχά«η.
  — Πο6 48ίδ·το ή «|]ώτη τοϋ Ιργον «οτδ
  Λντικό μέτωκο.
  —Ό κόομος παοηκολούθηαβ μέ φοίκην
  άλλά *αΙ (ωηοόν ένβιαφέβον «Ας σνγπλονΐ·
  στικάς σκηνάς τοϋ Ιαγον.
  —Ελπίζομεν ότι δλοι δσοι Ιέν τό «αοη·
  κολεύθησαν.
  -θά σπκύσονν μέχρις ενός νά τό ΙΙοβν.
  —ΒΙνε επαναλαμβάνομεν «ηοχοεωσΐϊ τβν
  -·ϊτ· άπόλεμοι ύπή9{αν εΙι·...·μιεόλεμοι.
  -Διά τοίς κοώτονς είδικΔς τό ΙβΥβ»
  ουτϋ βιβάα.ει πολλά—έν σνιθβοομώ μέ τό
  γενικατεβον άντιπολεμιχίν καΐ κοινωνικόν
  10«· ο Ρεκορτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Έμμ. ΖαχαριάΙη
  ΑΝΛΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  »ΑΕΩΝ» ίκαστυν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. κατ' ευθείαν διά Πειραιβ—Χαλχ{·
  8α—Α1Β-ΐ|ι6ν—Βόλον— Θεσσαλονί.ιν.
  ΦΩΚΙΩΝ ϊ.αστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  Λ. μ. διά Ρέθυμνον—Χανιά—Πΐι-
  ι—Βόλο·—■Θεαβα1πν(«τ)*'.
  Κν01(ίχΙ}|),
  ΑΝΟΡΘΟΠ*
  ΑΝΟΡΘΩΙΙ*
  2ΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξωτεοινοΰ Ιτησία Δολλάοια 10.
  Άπασαι «Ι άκοδείς°εις συνδρομβν χ«|
  βημοσιεύσενν φέρουβι απαραιτήτως την
  υπογραφήν το& Διευθυντού η«1 Ιδιο
  χτήτβυ τής «Άνβρβώαε»κ»
  Ηράκλειον 20 Ιανουάριον 1932
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΑΞ1ΖΕΙ βεβαίως νά διατυπώση
  κανείς ευχάς επί τ0 άναχω
  οήβει τού ΙΓΒωθνπουργοΰ κ. Β»π
  ζέλου διά Αωζάννην. Ή κατάστα¬
  σις «ών Έλληνικών οΙηονομι*ώ»
  είνε τόσον λεπτή, σχετίζβται δέ
  τόσον ζωτικώς μέ ιά έν Λωζάννρ
  άπσφασισθηβόμινα <οστε νά όημι- ουβγήχαι μεταξύ των Έλλήνων μία εΰλσγσς άνυηομονηαία,νά είνε δέ α¬ πολύτως αύθόραητσι αί ποός τόν κ. Βενιζέλον εύχαί. 'Λλλά καί έν ταύψφ ή κϋλογος πεποίθησις πρός «όν ά ναλαβόντα καί νυν, «Α μέγα βάοος ενός δύσκολον έξωτι-βΐκού όιακανο- νισμού, μέλλονιος ασφαλώς νά ά- σκήσο άμεσον επίδρασιν επ) τ0ς ηεραιτέβω εξελίξεως των οίκονομι- κών πας. ΑΝΕΚΙΝΒΘΗ λοιπόν ζή,ημα «· μειαφοράς είς Έλλάδα «ών νεκοφν «ών τέως βασιλέων. Δ έν έπιθυμοΰμεν νά τνμβωοπχήαωμεν —ώς ποάττουν καθημερινώς έν» ο ι «ών βασιλοφρόνων εφημερίδων* Δέν δυνάμεθα έν τούτοις νά μην υπενθυμίσωμεν διατί καί άλλοτε α- νεκινήθη τοιούτον ζήιημα. Ό άηώ- τερός «όν σκοπός τότε ^«σ μάλλον ή δπμισυογία άτμοσα>αί|?ας Φΐλομαναρ-
  χικής ή καθεστωτικάς ήν ύπεδαύ-
  Λιζε άλλως τε καί ή άνοησία «ών
  ολίγον μεΐέπειτα κνβερνησάντων
  δικτατορίαν. Σήμερον είνε «όση ή
  παρατηρουμένη διάλυσις «ών πολι¬
  τικών ποοκαταλήψεων καί «ού κομ-
  ματΐΜθΰ μίαονς, ώσΐε οί ίθννΐοβ'ϊ
  «ών μονβοχικών νά θεωοούν πβ,άσ-
  φόρον σχετικώς «ήν περίστασιν.
  Άλλά διά «όν λόγον αύιόν ακριβώς
  πο,έπει νά «οίς ύηομνησθ0 4 άκα-
  ταλλΐ)λό»ΐ)( «ών παρόντων καιρώ ν
  διά «άς μεταφοράς «Αν νεκρβν «Αν
  «έως βασιλέων.
  Λ/β£Σθά έκανονίίετο οριστικώς
  Α ή στάσις «ής Ελλάδος έν «0
  διασκέψει «ής Λωζάννης. Ή γενική
  άτμοσοαίρα «ών οίκονομικών ζη·
  τημάιων είνε αυτήν «ήν στιγμήν
  πλέον ϋ άκαθόρισΐος. Πάντως αί
  προβλέψεις άκοκλίνονν πιθανώς
  πρός «ήν αναστολήν «ής πληρωμάς
  «ών έπανορθώσβων. Καί έναντι «ής
  άναστσλής «αν»» ή Ελλάς φυσικώ-
  «α«α ουδέν άλλσ θά ζι,ιήβΒ
  V
  σειβάν
  όλην , άναλάνων άνΐαλλαγμάτων.
  Φανταζόμεθα δέ ότι «ήν σειράν «αν
  «ην «ών άνταλλανμάτων θά έκανό
  νιζβ συγκεκριμένως «ό χθεσινόν
  Υπουργικόν Συμβούλιον ηαοά «ήν
  στάσιν «ής Ελλάδος αυτήν καθ*
  εαυτήν—στάσιν άλλως «■ «ήν δ-
  πσΓαν αυτομάτως κανονίζουν έ*ά-
  στστε καί άπένανΐι οίασδήπστε Ιξω
  τερικής διαμσρφώσεωρ, «ά οίπονο-
  μικά μας πράγματα.
  ΗΕΛ ΣΕΡΡΑΙΣ άποδοκιμασία
  «00 κ. Τσαλδάβη υπήρξε
  γεγονός. Όπως γ%γονός υπήρξεν όιι
  ή άποδσκιμασία «ού άρχηγσϋ «ών
  Λαϊκών δίν εγένετο υπό «ών φιλε¬
  λευθέρας άλλ' υπό «Αν άγρστικών.
  Πρός «1 λοιπόν ή όψιμος πο,οοπά
  θεια παρ' αντιπολιτευομένων διά
  νά διαψινσθβ «ό νενονόί καί νά
  σχσλιασθ0 κατόπιν ώς δήθεν <«ρο- εκλογικόν έπιχείρημα» «Αν φιλε λΐνθέρων; ΩΡΙΚΟΙ «ινες κατβλθον είς Λ μίαν πόλιν τής '_π««ωιικ0ς Ελλάδος κα. εζήτησαν Λοαβόσιτοψ. Την κάθοδον αυτόν χαρακτηρίζον αί έφπμι-ρίδΐς «ού κιτρινισμού ώς «πορείαν πείνης». Άλλά «ότε τί δέν είνε πσρεία πιίνηζ; Διότι Ας γνωστόν διά συ»αφ0 ζητιίματα κα- «έβχονται σχεδόν πάντβτε καί παν •οβ χωρικοί είς «άς πόλεις. Η ΑΡΜΟΔΙΑ νομοθειική Ιπι τροπή άνέβαλε την κνρωσιν ΐού διατάγματος διά «ά Ιαΐκά συσ βίτια. Ή αναβάλη αϋ*η προήλθε, διόιι κατά «»)ν αντίληψιν τ0ς -*·- «βοπής «Α διάταγμα άντίκβιται πρός «ό σύνταγμα. Άλλ' ή άηαΐιηαα «0ί *ϋ ώ ·ίνι οψύί Μ " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕ12ΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ Ό δικασΐικός πλτκήρ τής περΐφερ«(αΕ «ου Ποωτοδικείον Ή ιακλείον Γεώργιος Μ. Μαοκομιχενάβης έν Επάνω Άρχαναις έ· βρεύων καΙ.Ναιοι»ών. ΔηλοχοιΔ δ «ι Δονάμιι καΐ κρός εκτέλεσιν τής ύπ' άοιθ. 130 τβϋ 1931 άποφάσεαις τού κ. Ποοέβροο <όιν ΠοαιτοβΐΝάν Ήραιιλιίοΐ) καί καΐά κα· ραγγελίαν «ού κ. Μιχαήλ Σακλαμπανη ώς «ληοβΕοοοΙοβ δικηγόρο» τοδ μ. ΆλβΕάν- Ορον Σακλαμπανη κατοΐκοβ ΉραΗλε(οτ), κατέσχον κατα την ύ»' αριθ. 3370)220 έκ θβοίν μόν (100) έκαΐ&ν κοόβατα άίΐαλλαγά άνήιιονΐα είς τό* όφειλέιην τοδ ανωτέρω Άλ. £ακ)αμκάνη, Γεώργιον Κυπο«*την κάτοΐΝον Χουδέτσι ΠεΙιά&ος, βρόί είσπρα· Ε δο. 19920 μβ*4 «Αν τόκων αύ««ν άπό ί 8 Ι)ββίο« 1931 καί <£όθαν μέχΡΈ ί£ο- φλήσεως. Ό πλιισΐηοιασμός'τών «ροβίτων τού¬ των γινήστται την 29 Ιανουάριον 1932 ή' μέραν Παρασοιιην καΐ Αραν 10—12 κ. μ. ενώπιον μόν είς χον σονήθη τόπον των 8ο- μοΧ()ασιΜν «οδ χη>Βίον Άγίον Βασιλείαο
  ΠεΒιάΒο;, ώ; πλησιέστερον χωρίον οπό
  τής θέσΐως Μετόχι Μκιλολσχΐ δχον κα-
  <εσχέθΐ)σαν, ίνθα καλούνται οί ηλειοβόΐαι τοίς Ηΐΐρητοίς κοί ό μισεγγιοΰχος Γεώρ¬ γιος Τοιαντσφυλλάκης κάτοικος Αγ. Βασι- λι(ο» ΠεΙιάβος. Άά 18 Ίανονοοΐον 1932 Ό βικαστικός κλητήρ Γεώργιος Ναρχομιχ«λάκης ΠΑΡΟΡΑΜΑ Είς τό υπό χΒονολογία* 14 οο 1932 χβόγραμμα χλιιστηοιασμι ϋ τής <ν Ή οα»λ«(φ έϊρβιιούσης έιαιρείαΕ ίπ6 την έ- βωνυμίαν Κ. Θ. Κονφάκης καΐ Σία «ατά Ιωάννου Μελαμπιανάκη κατοίιιοο Μητρο- πόλεοας οημοσιβυθίντος βίς τ& ΰπ' α(|ΐθ. 3067 νύλλον «ής εφημερίδος «Ανάρθωσις» έκ λάθοος !& δ ομα «ού όφειλίτου εγρ,άφη Μαλαμπιανάκης^άνιΐ τού ό(|θοϋ£Μ«λαμπια- νάκης ποΐ κατό τούτο 30ιορθοΰται «6 ρη- βέν πρόγραμμσ. Ήοάκλειον 19 ΊανοναΒΕον 1932 Ό πληρεξούσιος βικηγΟΒος «ής έκισπβο- δούσης. Κιιν. Γ. Μβμαλ&Μης ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε. ΑΤΜΟΠΛΟ'ΓΑ ΣΑΜΟΥ Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗ ηοαί «ό υπέρο¬ χον θαλαμηγόν: «ΑΛΜΠΕΡΤΑ» Ταΐΰιυτσ; 19 Μιλλίων. ΔτΟ Ρέθυ¬ μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πιι- Οαιά χαράγματα Δευτέρα;. ΠοαχτοοΕΪον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τιιλέφ. Νο 61. ΒΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚγ! ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΤΡΑΦΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟ Ν ταινία όμιλούσ* 100ο)ο Είνε μέ βύο λόγι* ή ταβ· νία πού συνεκίνησε όλόκλη ρον τόν πεπολιτισμένον κόσμον μέ τάί φριχαλεότη τας τού Πανευρωπαϊκού πολέμου* όλα τα πεδία. των μαχών* δλα τα κατα στρεπτικά μέσα τής νεωτέ- ραςπολεμικής τέχνης. Σαμ. Κ«β" εκάστην ώρίσβησκν άηβγευμβτινβΙ ινα οννηβθ ίν *■ Α Ηβομβί να την π«ρ« ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΠΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΠΑΝ Πβρ* τίς «ρμοδί«( &«πρ«οΙ«ς τού υ- κουργ«ίου Έβνικής ΟΐκονομΙβις άνβκοι νώβυ δτι επί τοθ «βρβντβί άκοκλ>ίετ«ι
  νκ ληφθούν κ»β«ρνατικ« μίτρβ δια
  την άνεργΐκν, κββ" ίσον πβρ«μ·ν·ι β-
  νεϊβκρίβυτος ο &ριθμός τ&ν άνίργυν
  τήί χώρβς καβώ; καί τό ίΐχάγγελγα, τό
  έίτβϊον ΙξΑβκουν κλπ.
  ΟΙ μέχρι το&δι γενόμενοι ύπολογτ-
  σμβΐ δέον ίλβι να θΐΗρηββΟν άβκοιμοι,
  ίφ· 4σβν «λλιίηουν «Ι σχετικαί στκτι-
  οτικαΙ, αΐτινες Β« κ«τ«ρτΐ9θο0ν ιιαρβ
  τβν γραφιΐνν βϋβίσιως ίργααίαΐ;, ίτ«ν
  τ«0τα λΐιτουργήαουν.
  Ή λειτουρνία των γρχφιίνν ■»ρέ>αιο»ς
  έρν«αί«ς έλπίζετβι, κ«τ4 τας αυτάς ά-
  ναΜοινώσιις, νά καταβτό έφΐκτη μετά
  τρίμηνον πβρΐκου, ό«βτ« θχ ίχουν έκδο-
  Β9 τα βχΒΤΐχ» έκτελεστΐΜόΐ διβτάγμβτβτ.
  Ήδη ή διεύθυνσις Εργασίας κατ6ρ·
  τιοβ διάταγμκ δια τοθ οποίου καβορΐζι·
  ται 6 τρβιτος τής δηοδβΐϊεεις τΟν μελβν
  κβΙ της έν γένει λβιτουργΐας ΝαΙ Ικ-
  πληρώοίΜβ τβν Ναθηχβντιιν τβν βιβι-
  κητικβν συμβουλίυν τβν γρβφβΐυν.
  ΑΙ έργατικαΐ καΙ ύπαλληλικαΙ 6ργα·
  νώβης χαρακτηρΐζοβν την 4>ί αν« *1«Ρ·
  τησιν τής λήφεκς μέτρον κ«τ4 τής ά
  ν·ρν<«( ίηο τβν χαταρτιομον τ&ν βτα- τιστΐΜ&ν, »ς υηεκνυγην τ&ν αρμβδΐΝν. Πβλλ« έκ τ&ν μέτρνν τοοτειν, &ν μη ολ«, βηιις η Ιφαρμογη τβθ οπταώρβυ, ή άκομ&κρυνβις τβν συντβίιβόχειν έκ τής υπηρεσίας κλπ., δέν Ιχουν βύδ·· μίβν οχέσιν πρβς τας οτατιβτικας κα1 0α Μ^εΐλι προ κολλοθ ν* Ιχβυν τεβφ ■Ις ίφβρμογην. —ΑΙ τηλβφωνικαί σννδιαλέξβις. ΒΙς την εφημερίδα τής Κυβιρνηαενς εδημοσιεύθη τ ό διάταγμα περΐ χαβορι- σμο» τελ&ν τηλεφωνικον ουνδιαλίίεβιν μ«τα{ύ πληοιοχώρΜν γραφΐίειν κατα τό οηοΐον τβ< τέλη τ&ν υηηρισιακΒν τηλΐ- φ»»νΐΗθν συνδι«λ*{βυν, «&ν προκαλού¬ μενον Ικ Τ. Τ. Τ. γραςρΐίου η τηλ<«Η· ν«ίου χ «Ι προοριζομένην δια γραβεΤον η τηλ««»ν«ΐον εΰριθΗβμενον «1{ άκο- βτβισιν μέχρι 10 χιλιομέτρνν μβτροομέ- %Νν-εΙςμήκο( χυχλώμκτος 6ρί(ονται *Ις δραχ. 4 χατα χρονιχήν μονάβα δι «ρχΐίβς τριβν λεητβν της &ρας η κλά- αματβς. _____ —Ή κοομόπολις Σούδας. Διά δηαοσιευβέντος είς την λφημερί- ία της Κυβερνηοβεις διαταγβατος ίγκρί· νετκι η τροιχβΛοίηοις τοθ βχιδίου τϋς 6λ £ο»δας ΧανΙνν. —Προαγωγή άγρονόμων. Δια διατανματβς προήχθησαν είς α- νρονόμους Γροιμματεΐς κ. «α{*«( οί Μιχαήλ £τεφανογι&ννης τβθ Άνρονο- μιχοθ διαμΕρίβματος Σπήλι, Άντ. Πο· θουλάχης τ«υ Άγρονομιχο& διαμερί- σματος Σοτβίκς Γ. Τοικριτζης χώρας £(ΙΜό ΚβλάΚλ φ λΐου Οεδιαδος. —Τό άνοιγμα των κουρβίων. Είς την εφημερίδα τής Κυβερνηαιοις έδημοοικυθη το διάταγμα δυνάμει τού όηοίου «Ι; την πόλιν Ηρακλείου ί«ι· τρληεταΐ το ανοιγμα τ&ν κβυρείνν ακό τή{ 9πς π. μ. μέχρι τής Ι μ. μ. τής Κυ· ριαχης έπιβαλλομ·νου τοδ χλεισίμαΓβς αιύτ&ν απ6 τής 1ης μ. μ. Κυριαχϋς με· χρι τής 3 μ. μ. της Δε»τ·ρα(. —Διορισμός κλητήρος, Το ύηονργεΐον Διχχιοαόνης δι' έγγρά- φου τοο πρός τον χ. Εΐαανγελεα Πρη- τοδιχ&ν ΉρκχΧείου γννρίζει ίτι δινρι- α8η χλητηρ τής περιφερείας τοθ Πρκτο- δ>Χ(ίου Ηρακλείου ϊ χ. Γεώργ. Καοτρι
  ν*κπς κβκτημίνβς τα νομιμα προαόντα.
  —Ή τροποποίησις τοΰ έχλογικοΰ
  νόμου·
  Είς το &»' αριθμόν 2 τεθχοί ηρ&τον
  τής 4 Ίανουαρίου 1932 φύλλον τής εφη·
  μερίδος τής Κυβερνήσει* εδημοσιεύθη
  ο Νίμος 5295 ηερΐ τροκοηοιασε·Η κ·*
  συμπληρώοΐεις διατά{ενν Τ&ν Ιχλογι·
  χβν Νομειν.
  —Τοποθέτησις τηλβγραφητοϋ.
  Δι" ακοφβισεεις τής Γενικής ΔιοικΑ·
  σενς Κρήτης έτοκβθεΐηθη καρά τ& Τ.
  Τ. Τ. Αγ. Βαρβαρας 6 βοηθος α. Νικ.
  Βογιάχης πρός πλΑρναιν χενβς θέβεκς.
  —Ή.άσςράλισις των μαθητών.
  Αναφορικώς πρός την βαφάλισιν τβν
  μαθητβν-, την οποίαν πρβετεινε τβ Υ¬
  πουργείον Οαιδεΐα;, ή αρμοδία ύπηρε-
  σία τού Ύηουργείου 'Εθνικής θίχβνο·
  μί«5, ανεχοίνΜβεν £τι δια τβδ χαταρ·
  τιζομένβυ ηδη νομοσχεδίου προβλέιτε·
  τ«ι η άσφαλισις τβν μαθητΑν οί οποΐοι
  ■ινε τέκνα τ&ν έργατβν./θσον,^,άφορϊ
  ομ« την ααφαλισιν τβν μαθητ&ν οΐτι¬
  νες είνε τέκνα υπβλλ6λ«ν καΐ έ««γ-
  γελματΐΜ^, «ϋτη δέν είνε δυνατόν να
  περιληφθβ είς το νομοσχέδιον, διότι
  τουτο χατηρτίβθη επί τ*3 β«τσει 4ρισμί-
  ν«ν υπολογισμβν, βί οιτοΐοι θ' ανεΐρε·
  πβντβ εάν ήαφβλΐζβντβ δια τοθ νβμβ-
  οχεδίου χαΐ οί μαθηταί τέκνα τ&ν &·
  ιταλληλΜν χαΐ εκαγγελματι&ν. Όιηις
  βήποτε, κατα την ρητην άνακοίνβισιν,
  το ζήτημα θα |{εταοθβ ύιτβ τβθ Ύκουρ·
  γείου Υνα έ£ευρεθ$ μία λύσις.
  —Τα βργα όδοποιΐας.
  ΕΙς^την εφημερίδα, τής Κυβερνήσει*
  εδημοσιαόθα ηρά{ις ^του ΎπουργικοΟ
  £υμβουλίου.περΙ έκτελίβΐΜ;, Ιργκν^ β-
  βοκοιΐας κατα την οκοίαν τα έν τί να-
  αψ Κρήτα εχτελεσθηαόμενα Ιργβ, τβν
  οκοίΝν χατα την σχετικήν σύμβασιν Α
  δαπάνη δέν θέλει ύηερβζ τό^δνδέκατον
  τοδ ολικοδ^δαπανηθησομενου ποσο0{χα-
  θορισθήσονται δι* αηοφάσεΗςςτοδ χ. Ύ
  «ουργοθ τής Συγκοινωνίαν μετά >τρβτα·
  σιν τβδ χ. Γεν. Διοιχητοδ Κρήτης, συμ-
  ςρώνβς πρός πρβγενεστίρβν σχετιχαν'; α·
  ηόφαβιν.
  —-Ή Ιδιαμαρτύρησις
  νίκων.
  συναλλαγμα-
  κειμένου. Ελπίζομεν ΛΙ ότι ταχύ-
  ■ατα «ό διάταγμα 6ά κυβαθ.9, με-
  «αρρυθμιζόμενον Μ τέλους ώσιε
  νά ονμφΦνΰ πβο( «ό Σύνχανμα—
  Ηψ <ννβείιβί δίν ονμφαψιΐ, ΔΗΛΩΣΙΣ Πρακτορείον Εφημερίδων! (ΕΒΕΚ— Χ. Ζβυραρη). Άπό σήμερον αί ΆΛηναϊκαΙ βφημ«ο(6ις 'ΑθηνοΙιιβ Νέα—Άνθρωιιος—Βήμβ—'βλ- ληνική—'Εοτίο—Έσ«βΒΐνή—Πθ€είβ — Άρ- μβνική—Άθληΐικδς τυπος— θεατής—Πορ· Χον—ΤΙ» Τάκ—Άσ»ρσ-Έπιοτήμη—Ναυιιιισ Χρονικό καί λοικσΐ θά κ»λέ)ν«αι σ«& Πρα κτοΒεΙον μας Ε Β.Ε.Κ.—Χ. Ζουράρι εΤρε οπαλεία οί ο Πιρίκΐκοα (Κιόσκιο) καί άχο ΐοββ ν<ο« ς έυηαεοιδ»πώλας—διότι πλεΐστοι τώνπαλαιέιν έΕββιώχθιισαν ΐο6 πρακτορείον , Τό Πρακτοοεΐον σά; καραΗαλεΙ να κοο ' μη·είβσβε τής έφτιμεςθες σας (ραναΐικσ άπό «δ Πρακΐορεΐον, Πεοΐπηιρ,σ, νέονς έ- Φτιιιεριΐοπώλας >ια νά Βιαβαζετ« νέα μόλις
  Ιλθονν κλοΐα κα( βχι κίθε 10 ημέρας βααις
  εγένετο άΙΧοτ:
  Έν «ο6 ΠβαΜοβε(ον ΈΒΒΚ-Χ. Ζον
  β4η,-ΚΒε·ΜλεΙ·], Ι—10
  Βιβαιοδται ίτι συνεπεία διαβημάτον
  τβν έμπόρνν, χαταρτίζεται υπο τοβ Ύ·
  κουργείβυ Δικαιοσύνης διάταγμα, δι' ου
  παρατείνεται ή πρβθεσμία τής διαμαρ¬
  τυρήσεως συναλλαγματιχβν, Ιφόσον, λό
  γν τβν περιορισμβν τοδ συναλλαγμα-
  τος, δυσχεραίνεται Α έμηρόθεσμος έκ-
  πληρΜβις τβν υποχριάσεβιν. Τό αύτό
  ' Υπουρ γΐϊβν απηύθυνε εγκύκλιον πρός
  τας δικαστικας 'Αοχάς, δια τής οποίαι,
  ίσχάει, προκειμενου πΐρΐ συναλλαγμα-
  τιχβν, ό σχετικός ίλληνικός νβμβς χαΐ
  οχι αί συμβαοεις της Γενέυης.
  -Ή κατανάλωσις έλαίον καί σά¬
  πωνος.
  Είς την εφημερίδα τάς Κυβερνήσει)!
  εδημοσιεύθη φηφισθεΐς υπο τής Βουλής
  χαΐ τής Γερουσίας ό Νομβς 5302 π·ρϊ
  νομιμοποιηοενς άναστολης διατβίενν
  περΐ τβν ορνν ούς δέον να πληρβσι τό
  Ιλαιον χαΐ οί σαηννες.
  —ΑΙ οίκοδομαί κβΐ ουμοτομτίσης
  άκινήτων.
  Είς την εφημερίδα τ«ς ΚϋβερνιΊσεεις
  Ιδημεσιεόθη διάταγμα Οοννμει τοδ
  όηοίου'τίθενται έν Ισχύϊ διατάςεις τινές
  τοδ Νόμου 5969 περΐ λδει&ν οίκοδομής
  έκ) ρυμοτομουμέναν άχινήτνν.
  —Ή καταπολέμησις τής άχρίδος.
  Δια δημοσιευθείσης είς την εφημερίδα
  τής Κυβερνήσ υ οπβυρνικής κρα{ε«ς
  χηρύσσεται άχριδύκληκτος καί αρ·»ραι·
  όηληχτβΐ ό Νβμός Λασηθίου.
  —Ή πυροσβεστική ΐπηρβσία.
  Δια δημοσιευθέντος είς την λφημερΙ·
  δα τής Κυβερνήσεως διατάγματος τρο·
  ποποιεΐται χά! συμπλοροθται τό άκό „
  Ίουνίου 1931 τοιοθτον, περΐ χανονι*
  σμοδ διείαγ«γΙ|ς τής ΟυρβσβεστικΐΙβ Ύ-
  πηρεσίας έν τώ Κράτει.
  —Διορισμόν μβσίτον.
  Δια κρά{εΗ( τής Γενικάς ΔιβΐχήιΐεΐΜ
  Κρήτης διιιρίσβη μεβίτης άβτιχβν ουμ!
  σενν ό Έμ Μά ά
  ί«ί
  ί
  Κρής
  βασενν
  διιιρίσβη μεβίτης άβτι
  ό Έμμ. Μαρκάκης
  |^*·» Α«ββ·ί>ν.
  Τ ' ' ====—== ==~~~~—~=—
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣϊίΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΝΕΑΔΡΛΩΣΙΣΤΟΥΜΠΡΥΝΙΓΚΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Τό Γραφείον Τύπον διά τηλβ-
  γοαφήμαχός τού πρός τ<τς Γενικάς Διοικήσβις καί Νομαρχίας ανακοι¬ νοί τα κάτωθι: —Κατά πάσαν πιθανόιητα ό Πρωθυ~ιυργός κ Ββνιζβλος ανα¬ χωρεί σήμερον Τετάρτην κατευθυ¬ νόμενος βίς Ρώμην καί Παρισίους εκείθεν δέ θά αναχωρήση διά Λω- ζαννην. Είς αμφοτέρας τάς βύοω παϊκάς Ποωχβυούπας ό κ. Βϊνιζέ- λος θά συζητήθη μβτά των αρμο¬ δίων πολιτικών καί οΐχονομιχών κύκλων επί των έξβτασχε'ων θε· μάτων κατά «ήν Διάσκεψιν των έπανορθώσβαιν. Μέ τάς 'Αγγλικάς προσωπικότη- «άς καί επί των ού (ών θεμάτων ό κ. Ββνιζέλος θά συζητήση βίς την Λωζάνην. Θβτικαί πληροφορίαι «ερΐ τής συνκλήσβως τής διασχι'ψϊως τής Λωζέννης δέν υπήρχον μέχοι τής χθβο, πιστβύβται δμως δή Οά έ πικρατήσουν τβλικώς αί Αγγλικαί άπόψβις πβοί παρατάσεως επί ε¬ ξάμηνον τού χρεωστασίου, διεξα¬ γομένη»* έν χφ μβχσξύ των Γαλ λικ&ν, Γεομανικών καί Άμρρικα· νίκων έχλογών, όπόιβ θά συγ κληθή διάσκεψις ρυθμίζουσα ορι¬ στικώς τάς έκανορθώσβις. Ό ύπουργός των Οίκονομικών κ. Μαρής καί «ά λοιπά με*λη τής άντιποοσωπείας κατά την διάσκε¬ ψιν θά άναχωρήσουν έφ' δσον τβ- λικώς θά συγχλτιθϋ αΰιη την προ σβχή Παρασκβτ'ή». ι μρυχιγΠπαϊιααμβιιει 811 Η ΓΕΡΜΑ.ΙΑ ΔΕΙ ΒΑΗΡΩνΕΙ Τηλεγραφικαί πληροφορίαι έκ τοΰ έξωτβρικιΰ (ΊναφβΌουν δτι ό Γβρμανός Κανγβλλάοιος κ. Μπρύ νιγ< έπανέλοββ καί πάλιν την γε¬ νομένην παρ' αυτού δήλωσιν πβ- ρί άονήσβως τή; Γβρμανίας 6>ιως
  προβή είς πληρωμήν Γίουδήτοτβ
  ποιοθ έκ των έπανορθώσβων.
  Ή δευτέρα δήλωσις τοΰ κ. Μπρύ
  νιγκ έγένβτο βίς απάντησιν των
  άνα/οαφέντων σχολίων υπό τοΰ
  Άγγλικο6 τύπου, ό οποίος ύ/ιο
  στηοίζβι δα ή Γβρμανία δέον νά
  καΐοβάλλη ετησίως μειωμένας τάς
  έπανορθώσβις. ___
  Η ΑΝΑΤΙΐνΐΗΣΐΧΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
  Τηλβγραφήματα έκ ΛονΜνου ά
  νσφέρουν δτι ή σημβιωθβίσα τβ-
  λβυταίως ανατίμησις τής λίοας
  κροεκάλβσβν ανησυχίας είς τους
  άγγλικοΰ; οίιονομικούς κύχλους
  οί οποίαι κατόπιν τούτου έκφρά-
  ζουν τόν φόβον μήπως ή ύπβρχί
  μησιςαΰιη βλάψη τάς έξαγωγάς
  Αγγλικών προϊόντων. Ή λίοα ά
  νβτιμήθη ήδη είς χά 3.48 δολλά·
  Η ΑΙΚΗ ΑΙιΙηΓ,ΙΙΑΑΜΙΝΑ"
  Τηλβγραφήματα έκ τοΰ έξωτβ-
  ρικοβ άναφεΌουν δτι είς Παρισί¬
  ους ή ιχισβν ή >η διεξαγομένη ή δί■
  κη διά τό έγχαταλειφθέν ελληνικόν
  θωρηκχόν «Σαλαμίς» τής έταιρεί-
  ας ζητούσης ώ; αποζημίωσιν
  700000 λίςας έ «τος τής άξίας τοβ
  σκάφους.
  Τα αΰτά τηλβγραφήματα άνα·
  φέοουν δτι κατά την διβξαγω-
  γήν τής δίκτις ταύτης ό συνήγορος
  χοΰ Έλληνικοΰ δημοσίου έιόνι·
  σβν δτι ή Ελλάς αδυνατεί νά πα¬
  ραλάβη τό θωρηκτόν κοί τουτο
  ώ: έκ των οημβοινών οίκον αμι-
  χων συθη<<ων, αί οποίαι βχουν έ- πιφέρβι «αί την παγκόσμιον οίκο νομιμήν κρίσιν. ΠΡΩΪΝΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΙΑ ΡΟΜΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕΤΟΝ Μ9Υ2ΣΙΑΙΝΙ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μ*ς).— Ό κ. Βενιζέλος ανεχώρησε τάς εσπερινάς ώρας σήμερον βιά Βρινδήσιον, έπβαίνων τοΰ κα· ταδρομικού •'Έλλη». Ό κ. Βενιζέλος έκ Βρινδη- σίου θά κατευθυνθή είς Ρώ¬ μην ένθα θά συναντηθή μέ τόν Ίταλόν Πρωθυπουργόν κ. Μουσσολίνι. Έκ Ρώμης ό κ. Βενΐζ4λος θά μεταβή είς Π*- ριαίους καί εκείθεν είς Λω- ζάννην. ΕΙΕΤΕΟΒΣΑΝ ΟΙ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΛΙΟΪΤΟΥ ϊ. ΒΕΗΙΖΕΛ1Υ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Πρό τής αναχωρήσεως τού ό ΠρωΟυπουργός κ. Βενιζέλος συνέταξε καί αφήκε δηλώαεις περί των σκοπών τού ταξειδίου τού. Αί δηλώσεις Θά οημοσι· ευβοΏν αύριον. ΧΟΕΣ 1Α ΑΠΕΦΑΣΙΖΕΤΟ ι ΐιπίΐΐίϋ ηηιπη: λιαιιη»: ΟΙ ΕΗΡΒΜΙΡίιϊ[ΙΙΤ Γενομένη: χΡές κληρώσεως τΦν ε*ν4ρ- χων έν τώ Πρωτοδιχιίψ δια τάζ αυν|. 8 καθείς τεθ ΚϊΧουργιοδιχειΌ; Ηρα¬ κλείου Νχτά χον προσέχη" μ ήν λ Φιβρονά ριον έ Ι. ίξήχθησϊν (χ τής χληρωτΰος οΕ χάτνβιΐ Πρ&τον δα)*5ικ<χή'.ιεο<>ν· Α' Τακτικαί:
  Ι Φοοχοάχτ,ί, Ί*4* Ζ%, Ν, Στ. Κων.
  σιαντιχίδης. Γ. Γιεπεσάκη-, Ε6ίγ. Χί·
  ', Έμμ. Δρϊκοντίίης, Έμι Κ.
  λάηΓ, Νικ. Καρτεράκη- Γ. Λ-α
  ί, Άριστ, Βΐάσιης, Άγαπη-
  ς (, Έμμ. Γ«ωργια!ΐ];, Λαμυν
  ΜιχαηλΙδη', Κωνστ. Β<καλα«τκ Χ^στ. Ζιαράρης, Γεώργ. Β ρεάδτκ· Μ χ Ίχ· τράχη:, Έμμ Β σιλά<ης «αί Άντ Ά- νιμβγιάννης, Σπ.Χίλίρη; Β.Ά/απληρω μχχικο':Έμ.Βιρεά^τ,',Ί ΓΒζ Ί-ββν Χρ. Άλιγηζ'ίκτΐς, Άλιξ'ο», Νικ. Στεια^άχη-, Δ. «Τ);, Δ. Γ. Έλΐϋθεράκη-, Β χτωρ Γου- νχλί«Τ)ζ Ίορδ. Κωνστανχινΐδης κ αί Κ. Χ Κανα«ά<τ]ς. Δϊύτερβν δωδεκοιήμιείΐν. Α' Τακτιχο!: Μιχ. Κοι,ν ·Οά<τ){, Π·ρ. Β»λιάδτ)ί, Μιχ, Καομάτη', Χριστ. Πϊπαϊά<ης, Ι. £υλιγάρ59(, θιέο. Δίαμ^ν^όηουλο', Ι Γ. Βασιλάκη , Ν Β)γιατζά«η<-, Κ Τιαγ χαρανη', Νκ. Κριτααχάχη , Άριατ Δουχ&υμετζ'δτ] . Έμμ. Α. Κ»66 !λάκ~ς, '1£μμ Καρίλλης, Ι. Κρουατανέηΐυλο;, Έπ·μ Διανχίδης, Στυΐ. Κ. Κω<οχαν· χινΕδηΓ, Γ. ΚαρΝΐβάτοο; καΐ Νικ. Ά- θοτάχτ^, Φρΐξος ΔραχοντΕΐ^. Β'. Άναπληοωμαχιχοί: — Μιχ. Κ» οτεΧλάκΐ)-, Έιιμ Πχπαδοόλικ, Π Κι- νακάχη;, Έμμ Ζιχχο^υ, Γ. Τζιιιλά- χτ]*, Κ. Ζιγαριάίη;, Κ'μβν Δ^υχουμε- «»1δτ)ί, Γ. Φουντουλάκης, Κ. Δ οπυρά χη; χαΐ θ. θδΐί ΖΟΙΙΟ2ΙΣ ^ Σχετικώς μέ την είς Σ ύλον Άκοχο ρΑνοιι ιμφχνιοθΐνθαν ζ*ονίαον ί Νιμο χ ηνίοτρ.ς Χανίων μΐταβ'ς έκΐ τίκου 8-έγντβσεν δ« έπίέ'ΐκο πιρί ηίμοοροιγ.- χής αηψκιμίας χβν προβούν *%1 Ιδ«σ« χάς οχιχιχάς αδείας δια την χκταηο λ 6 δι αη:ιιρϊιπι πραξειζ Καΐαρτίζεται σχέδιον νομ^ιι ίι& τιθ δ «ο!ομ τροπο.τοιεΐναι δ δ^.σίάμενος νίμις κερΐ ληξιαρχι βα ίγγρΐφδν. Ή τροι» ηοΐηβις άκοοκοκεΤ την ηαρ-ιχήν τοθ 8ι Χχιώμΐ'.ο; πρός χαχτοποΐτ^.ν ληξιΐρχι »»ς τβν έν ήμε^τι^ Έλλήνων 5πηχό»ν. Δ* αύΐοθ θΐ 5-ΐ'τ,θϋΟν νά ίγγραφ^Ον χαΐ νά χακτοπ-ιηθοθν λτςιξιαρχικβς ίχχνχιζ θ( γενίαίνοι είς την ήμιδαίΐήν γάμοι, γεν ντ7-5»:ς καί ίχηΐηις. Ή τρο'θηοίτ]»; αδ ίκρίθτ) άναγ>υ$5( δηί τοθ ί>ηουργι{·νυ
  ί η;.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΜΑΣ
  ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΙΑ ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΚΑΙ ΝΟΠΟΥΣ ΚΛΡΠΟΥΣ
  Την Σταφυλικήν Έπιτοοπην
  Ήυαχλβίου άπασχολεί ώς βΐμβθα
  βίς θέσιν νά γνωρίζωμεν, ιάπό
  πολλοΰ τό ζήτημα τής άνεγέρσβως
  ψυγβίου διά την διατήρησιν %&ν
  σταφυλών μέχρις έξαγωγής των
  καιά τάς παοαβχεΐς σταφυλικάς
  περιό5ους.
  Πρός τουτο ό κ. Νομάρχης έζή
  τησβ διά σχβτικής άναφοςδς τού
  ποός τόν κ. Γβνικόν Διαικατήν
  την γνώμην αύτοθ επί τού προκβι
  μένου. ΧΟές καί περί τάς προμβ
  σημβ,,ινάς ώρας ό κ Νομάοχης
  συνοδβυόμβνος υπό μβλών τής
  σταφυλ κηβ έπιτροπής καί τού
  Νομομηχανικού κ Κχυγαλάχη έπβ
  σκεφθή διάφορα ύποδβιχθέντα γή
  πβδο διά την ανέγερσιν τοθ ψο
  γβίου, τό οποίον, κατά την κρα
  τοΰσαν σκέψιν θά είναι δυνατόν
  νά χρησιμοποιήται, μβχά την λή
  ξιν έίίάστης σταφυλιχή; πβριό&ου
  χαΐ διά την διατήρησιν άλλων νω
  πϊν καρπών, όπωρών καί τοο*ί·
  μοον έν γένει.
  Κατά παρασχβθβίσας ημίν άρμο
  (δ(ως πλη^οφορία: ύχό τής σταφυ
  λικη; έπιχροπή; πα£?β«λή9η ό βιο
  μήχανος κ. Λιανάς δπως υποβάλη
  είς αυτήν προτάσβις πβοί κατα
  σχβυης παρ' αύτοΰ τοΰ έν λόγω
  ψυγβίου χαί τουτο διότι θά -βΐναι
  βύκολωτέρα ή ίδρυσις τοΰ παρά τό
  Ιδιόκτητον παγοποιβΐον τού.
  Έ κ τος τούτου ύπάρχβι πιθανό-
  χης νά κατασκευασθή τό έν λόγω
  ψυγείον δαπάναις τής Σταφυλιχής
  Έπιτ^οπής. ' Κ δοθή μάλιστα έντο-
  λή είς χον μηχανικόν κ Κυριαζί
  δην διά τόν καταρτισμόν μβλέχη;
  κατασκβυής καί προΰ «ολογισμοΰ
  δαπάνης. Παραλλήλως την πρότα-
  σ ν τοΰ κ. Λιανδ καί την χα-
  ταρτισθησομένην μελέτην θά έξβ·
  τάστι μβτά τινάς ημέρας ή έπιχρο
  πί| όμοΰ μβτ' άΊλων παραγόντων
  τή: πόλβω; καί θά λάβτ) όβκτχικήν
  απόφασιν περί τής χατασκβυής διά
  τοΰ ενός ή τοΰ άΊλου τρόπου τοΰ
  έν λόγφ ψυνβίου δπβρ κρίνβται
  χοησιμώτατον διά την πόλιν καί
  χούς έξαγωγεΐς.
  Ι Ο.0Μ.ΗΜ ΙΗΜΕΡ1Η
  Τό Άσ εοοσχοκεΐον Αθηνών δια «η·
  λβγοαφήιιατό; τού πρός τα Γβτπογκά
  Έηιμβλητήπια χοί Λιιιβναοχβΐα τοΰ
  Κοάΐου;, γνσρίζβι δτι Πιθανός χαιοός
  σήμβθον Τβτάοτιιν φέοβΐαι είς όλ^λη-
  θον σχβδόν «ην ΐώααν λίαν νβτρΒλώοτΐς
  η νΒφοσχΐπής μβιά τι*ω» βοοΐών ή χι
  ό?ων Ιδία χατά τΑ δο«ι>ά ΐή; βοοΐίου
  χαί 0οθ8ΐανατολι·ής Ελλαδοσ. Θβομο-
  χοασία χαταιιέοα «ής ΐθέ;. <5<βμοι β. βοοβίων η βοοιιανατολινόόν διβυθύν οβοον, μέτοιοι Ιοο; Ισχυροί καί κατά πβ· χαΐδιαλβιμματα σφοδοοί. Η ΑΙίΡΗΣΕΙΣ ΚΙΙΙΔ ΤΑ ίογατιΐα χαί ΙπαγγβλματιχΑ Σχ- μαιεΐα ιή; ηόλβαι; Χαν'ων συνήλθον «ιροΐθές Κυοιαχήν 17 '/ανουορΙου 1932 Ιν 'ώ ίογαιι^Φ χένιοφ Χανίων »1ς γβ- νικήν σύσχεψ'.ν ι>οό; έξβνίοβσιν των μέ·
  οίον «αταηολεμήσεΐΒί της δΐινης ά-
  νβογίας,
  Διά ϊημαιΐϋθίντος είς την εφημερίδα
  τής Κυίιρνήιεω; διοςτάγμ ιτος κϊθορίζι
  χαι τί ηρίγραμμα των μιθημάταν την
  έν τφ κράτει λειτουργουσών πινταχ»ξ!»ν
  Ί 2λ»
  II
  ΙΕΦΕΑΡΙΙΟΙ ΤΑΜΕ1ΒΙ
  ΚατΑ τος άπογβυματινας ωοας ιή
  χίς συνήλθον βΐς συνβδοίασιν Ιν »ώ
  Νομαρΐια ώ καταστήματι τα μβλη τού
  Διοικ*4Χΐ«οϋ Συμβ ιυλίου τοϋ Ταιιβίου
  Έφέδοην Ήοαχλβίου χαΐ 8λαβον δια-
  φόραυς άαιφάσβις.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
  Τό «Βουργβΐον ττ,ς Παιδβίας δι'
  ίγχννλίου τού «οός τού; γβηχούς 'Ε-
  πιθίωοπτάς τβς Μέσης Ιχπαιδβύσβοος
  ηαραγγέλλει νά άναχοινώσουν βΐς τούς
  διιοβαλόνιας αί ησβις καθηγητάς 8ι'
  ««παιδβυιιχήν άδειαν δή δέον »ά ύΐΓΓ-
  βάλουν χάχισια δηλώσβις Είς «οίον
  κΐάίον ίιειθυμουν νΛ παοαμιίνουν χα
  «■οίας γλόασας ννωοίζουν.
  ΟΙ ΑΟλΟΦΟΝϋ ΤίΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
  19 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Άπόψε ή Γαλλική Βουλή
  αυνέρχεται είς νέαν συνεδρίαν
  'ινα αποφασίση οριστικώς επί
  τού ζητήματος τής συγκλήσεως
  τής Διασκέψεως έν Λωζάννη.
  Έκ τής αποφάσεως ταύτης θά
  εξαρτηθή εάν θά συνέλθη ή όχ»
  ή Διάσκεψις.
  " 'ΗΟΓΕ ΑΝΑΧΟΡΟΥΝ
  Κ. Ι.
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Ανεκοινώθη ότι ό Ύπουργός
  των Οίκονομικών κ. Μαρής
  καί ό Διευθυντής τού Γενιχθύ
  Λογιστηρίουκ. Μαντζαβϊνος ά-
  ναχωροΰν μεθαύριον Παρα¬
  σκευήν.
  ΗΜΙΝ ΣΥΜΒΑΣΕΗ!
  ΟΙ ΣΥΝΑΦΒΙ ΔΑΝΕΙΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου
  (τού άνταπο«ριτού μ«ς).—
  Είς τό πρωΐνόν Υπουργικόν
  Συμβούλιον υπεγράφη σύμβα¬
  σις μέ τούς όμολογιούχους των
  αιοηροδρόμων Μοναστηρίου.
  Τό γεγονό-ς κρίνεται ώς προε-
  τοιμάζον την σύναψιν δανείου.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΖΗΤΕΙ ~
  ΤΗΝ ΔΗΤΡ1ΦΗΝ_ΤΟΝ ΚΡΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρί
  ου (τού άνναποκριτου μας).—
  Πληροφορίαι έκ Παρισίων ά-
  ναφέρουν ότι ή Γαλλική Κυ¬
  βέρνησις εζήτησε παρα τής Ά-
  μερικής όπως αποδεχθή την
  βιαγραφήν των χρεών»
  ΙΗΙΦΠΙΣ ΔΙΑ ΤΙ 1ΙΙ8ΗΑ
  τη
  19 Ίανουαρίου
  (τοΰ ανταηοχριτού μας).—
  Έκ τής αυνεχιζομένης άν «.κρί¬
  σεως προκύπτουν νέαι ύποψίαι
  κατά των συλληφθέντων δολο
  «όνων τού σωφέρ Σταυρακάκη
  επί συμμετοχή καί είς άλλας
  έγκλν)μ*τικ*ς πράξεις ««^
  «ω?4ρ
  ΑΘΗΝΛΙ 19 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι
  εκφράζονται ευνοικαί ηοοβλέ-
  ψειςβιάτάς έκτεθείσας έλληνι
  κάς απόψεις είς τό Έλληνογερ-
  μανικόν Δικαστήριον τό έκβΐ-
  καζον τή» ύπόθεαιν τοθ θωρη·
  *του «Σαλαμίς».
  ΑΘΗΝΑΙ 19Ίανουαρίον)
  (τοΰ άνταποκριτού μας).—-
  •Η τιμή τής λίρας -αρέμεςν*
  οήμβρον βΐάβ«μο$.