99049

Αριθμός τεύχους

3069

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

21/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩ3Κ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤ]
  ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 16
  ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΕΠ4ΝΟΡΘΟΤΕΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
  ΠΕΜΠΤΗ
  21
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 193»
  ΔΙΕΥΘ- ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ}
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΟΣ 19>θ
  ΕΤΟΧ 17ον·- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.069
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΡΕΘΗ Ο ΠΙΣΤΩΤΗΣ ΟΛΩΝ
  ΠΡΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
  Τβ ' οιυτκρεν κολΰκροτβν αββρον τβθ
  ΊτΒ»λ<ΰ Πρ-ΒυιιουρνβΗ ν. Μ. ΜευβολΙνι. (Άναδημοσιεύομεν κατωτέρω «ό δεύτερον έκ των δύο πολυχρότων άρθρων «ού Ίιαλού κοωθνπονρ- γοθ, «ά δηοϊα ίδνμοσιβύ&ηβαν είς «ό «Πόπολσ νι' Ί«άλια»(.· «'ϋΓ ά λύσις «ών έπανσρθώσεων σύγκεκαι έκ «ών εξής κρίκων: Ή Γερμανία όφείλει είς όλονς, συμ¬ φώνως πρός «ά κανονισθέντα έν Σηξ.. Ή Ίιαλία, ή ΓαΧΧΙα, δφφ λονν είς «ήν Αγγλίαν. Ή Ίιαλία, ή ΤαΧλία καί ή Αγγλία όφείλουν είς «άς Ηνωμένας Πολιτείας. Πα¬ ραβλέπομεν «ά μικρότερα κράτη καί «ήν κατηγορίαν «ών πςώην έχθρικών κρατών, «ά δποΐι δέν Ιαλήρωσα*· καί δέν θά πληρώσσνν διά «όν απλούστατον λόγον διότι βήμα νά σχηματισθή ενιαίον μέ¬ τωπον «ών όφειλεΐών πρός «ήν Α¬ ή Π ρς ή μερικήν. Παραιτούμενοι ιών όσων έχωμεν «ήν άπαίτησιν δπως αί Η¬ νωμεναι Ποΐκείαι' άναλάβσνν «ήν πρωτοβουλίαν. Ή Εύρώπη πρέπε νά «άς θέσι; πρό «ού τετελεσμένον «ό όηοίσν θά δ«χθ#, Βηως καί οί πιστωταί ιής Γερμανίας άπσδέχον «αι «Α «τετελεσμένον γιγσνός» ·ή( δηλώσεώς «ής περί άδυναμίας έκ πληρώσεως «ών υποχρεώσεων «ής. ΑΓήπως έπιτρέηεται ή υπόθεσις διι οί Άμερικανοί θά λάβουν έχθρικά μέιρα επί τού οίκονομικού πεδίον τελείως ,/συχον ζη,ούντ.ς «ήν δια 1' κατά «ών εύρωπαΐκών κρατών; Ό- χι Ή παγκόσμιος οίκονομία είναι άλληλέγγυος. ΈπεΙνος δ οποίος **)ν πλήσσει είς οιονδήποτε μέρος «ού κόσμον πλήσσει «όν εαυτόν «όν. Ή έγερσις «ελωνειακών φραγμών επι· 2ί ? π ι ,α1* χ ί? 'ν.ρσ,ς «ελω,.,.κών φραγμών επι- μενά, Πολιτεϊα, θάέχουν.ό θόρ φί άν.ίπο.να. ΉκαΓάρβ.υσ.ς βσς νά ζη,ήσονν νά «ίηοωθοβν** ί,ός νομ.σ,ια,θί θε... εν κ'νδύνφ δέν έχον»-. Δέν ύκάρχει λοιπόν βΐμή "·.„" μόνον έν κράτος, «ό δαοΧον δένδ· φείλει είς κανένα καί είνε πισΐω- «π'ς όλων: Αί Ηνωμεναι Πολιτειαι. *?* - ί"1^; άλλά καί αί Ηνωμεναι ΙΓολ,,.ϊαι Εύραπαίους νά άνασζβματί- , π,ρ,σσοτέραν ανάγκην τής ποίον ή διάακεψΐί τ «ής σννειδη«0ς θελήσεως όλοκλή- Ή κατάστασις οϋ<η δέ» «««.«Κ.* βοι; ··* -*β«*"Κ. ι) όποία διά τής Κ81, άλλ' άπλθΠθΐεϊ *« -ΗνμΛτ/ρΗ. ; .. Είχι πλέον νποπέσο είς ««ν παγ- ^°υ κόσμιον αντίληψιν ότι άργά Λ Ί* " , , , ,, θά έφθάνομεν είς «ήν **"' ¥'ν ***«··«»· *εταξυ νικητών λ κΐ Εύοώαης καί «ού κόσμον. νά διαλύσ»; ί,,κότηΐος έξαποστέλΑει «ούς «ής καί πρός «άς Άτλανΐιχού». καί Ααβεϊ, άποδε·- Α γΛ ΔΤΤΔΤΡΠΜ Ρ5" Δ Υ ϋ ΑΙΙΑΤΕ _2 Ν Ε £ κατάργησιν «ών γερμανίκων έπα νορθώσβων. Μερικοί όμως ήρώ- «ων: ΖΖρέπΐι πρίν καταργηθσβν αί . γερμανΐΜα! έπαν-ρρθώσεις ή Αγγλία καί αί Ηνωμεναι Πολι¬ τικαί νά παραιΐηθού· «ών πισΐώ- σεών των 9 πρέπει πρώτον νά κα- ταργηθσύν αί ύ«ό «ής Γ$ομμνίας δφειλόμιναι έπανσρθώσΐις καί κα- τόπιν α καί αί Ηνωμεναι %&ν καί ήττημένων καί δημισνργιί διά Έπίλικτος ΐοονονοάφος της ποω- «ό μέλλον πβριβάλλον εύρυ«έρων «βυούση; έξ άτροομίϊς ενός Ικβισοδίου καί νονιμωτέρων σννεννοι}σεων αί των χαλλιοκίοαν—δμιλιΐ π «οί «η; αί- θά Κχουν' αινίας διαφωνίας τής χοιιι».ή; χαί τού Καί ό'χι χαβοέπιον, ποοχειμένου π «οί τής Ιπι μόνον διά λόγονς ήθικής, άν καί λογτ,ς των χαλλονάν. Έγώ κλειοδο.βν «ίύντ» «εγάλ-ς *π*"»»1τ' Φ **Τβτ βι μεγάλως ϊ«*«τ)γ Φ γ ) | ι μεοικανικής ψνχής. £ίται σφάλμα' ειοτι χαραμηόλΐς χαΐ ή φωΐογοαφία. νά πιστεύωμεν ότι οί Άμεβικανσί Ό φοτογοάφος ιτοοσπαθεϊ νά συνβο- «Γναι άναίσθητοι είς παρομοίας φυ-' γαστ?Β μί πολύν ζήλον είς τα χέλκα ^ν^Β^&_ι_ι Λ ^β . Λ _. Λ ^ _ι . _ι ε* ΚΙ _^ _._. _. Αί ^ ^ _■ __*κ* βν^_ι ^ν^ ηυηππνεΐί η ι ■ ΟΜ?«*ι εε _>_ιΤε_/^^ ε% _ε*ε-Μ_
  δφπΐομένων είς αύτάς πσσών;
  Όλα όμως αύιά ετελείωσαν «ώ-
  ρα καί «ό ζήτημα «ού τίς πρώτον
  καί τίς ΰσιερον δέν ύφίαιαται πλέ*
  όν. Ή γερμανικι) κυβέρνησις έ-
  πληροφόρησιν ήμιεπισήμως «όν
  κόσμον διά «ών πρεσβευτήν «ής
  δτι ή Γβραανία δέν δύναται νά
  ηληςώιπ ου (Λ σήμερον, ούιε αΰ
  βίον, οϋ$β ποτέ. _ρόκει«αι περί
  νέον γεγονότσς. Καί κάτι μάλιστα
  περισσότερον τού. νέον, έα>" όσον
  πρόκειται πιρί τετελεσμένον γβγο-
  νότος. Καί 6*χι μόνον τετελεσμένον,
  άλλά καί άνεκκλήτον, διότι δέν
  είνε βάσιμος ή υπόθεσις ότι ή Γερ¬
  μανία δέ·> νπιλόγισεν έκ «ών προ¬
  τέρων «άς συνεπείας «ής αποφά¬
  σεως της. Ή Αγγλία διά «ού ηρω·
  θνπονργού %ης μ&ς έπληρσφόρησε
  καί αυτή ότι δέ» είνε έχθρική πρός
  ριζικάς λύσεις. Ή Γαλλία στηρί-
  {■ι «ήν άδιαλλαξίαν «ής επί «ής
  *«'»<«"· "· "'ί- μέσα,ωνπού σκ,,νοβ.». δ μίτας Ι«Τγος ακα- ιΛια1ισμο0 ά όπαΪ06^, δ καθΟέιι~ί: Πόζβς, ρ.ΐουσαρΐ- ώ ακαθόριστον άπόμη στάσεως %ανΙσιι)ίΛψ 'Ηνωμένων ΖΓσλιτειών. Ή ■*—-—■"-1 μεγάλην εξεδηλώθη κα«ά μεγαλειώβη καϊ ]σματσ, χοώματα Ι πρακτικόν «ρόασν είς όλας «άς χώ Θί πίϊτβ: ΤΙ μποοεϊ νά οά; κάμη ρας «ού κόσμον. Θά ήρνοβνισ νά Χαί ο πλέον χαλοιιοοα.οΒτος φοοτογοά- εμφανισθούν πρό «ής ίστσρίας τής Φός μποοστά σ' ίνα ποδι, τό δκοϊον ανθρωπότητος ώς οί μόνοι, οί μο- ρΙ'Β μέν ΐσαις άντιηροσωηιυιιχό «ή; ναδίκοί καί οί αίώνισι έκμβΐαλλβυ- γ»Τ]σίας Ιλληνιχή; χαλλοτή;, άλλ' §χβι «αί «ού πολέμου. ΚανβΙς έξ αυτών αίφνης σφυοά Ιλβφαντιώντα; Δέν δέν θά ήθελε νά παραβληθβ πρός μποοβΐ νά πάρη ίνα ποιόνι καΐ νά «όν Σάΰλωκ δ δποϊος εζήτει νά Μάψπ κομμάτια κρέατσς άπό «ό σώ μα «ου δφειλέ*ον «ον. Φαονοϋμη ό«ι έν Άμερικ0 θά έσχημαιίζειο «•ράστιον ρκύμα κοινάς γνωμης, «ό οποίον θά κανέπνιγε σιν δέν λέγσμεν είς «ήν ήθικδ«ι;«α, άλλ' είς «ήν ώ<ρ«Αιμό«η«α μιάς «οι· αυτής ώς ή σημερινι) καταστάσεως Έκτός των ήθικών όμως τούτων λόγων ύπάρχονν καί άλλοι ύλικοί έξ ίσον άποφασιστικσί, οί όποϊοι θά πείσονν «ούς Άμιρικανούς δ¬ πως κλείσονν οριστικώς «ήν λσγι- έ αϊ μ λοιπόν λύσις ·*β.·"··" «'ί *·ϊβ«ϊ »ών Αμερικανόν. Τί θά γίνΒ; Νά β άψοψ , ,,ό ,„„ ΗΟ, ίμ(8ς λάβωμεν μέτρα β/ας διά νά «■-',-,,,$ ονακούω,σιβ εξεδηλώθη άπ" νογκάσωμ,ν «ήν Λρμαν/αν νά; β Ό, έ ,0, ΛΒΟβΛθόν.α Ιούλιον. Έπρόκ.ι- θ " νογκάσωμ,ν «ήν Λρμαν/αν νά;Λ Καί «σία μέ.ρα; _α» τ. ι ^ β άπσ«έλ£σμα θά αθ«ά; έχονν όμως τα ^ «ών καναλήψεων %ύηον Ρούρ. Διό- «V άν νποθέσπ κανείς ότι έπανα- λαμβάνεται μία παοομοΐα καΐάλπ ψις, ι) δέ Ιταλία άρν^θί δπωσδή' ποτε νά σνμπρόξσ, όπως καί θά άρνηθβ, τί θά «ό Λοκάρνο κοί ποία θά είνε ι) %ύχη «ής Κοι- νωνίας «ών ' Δέν «πάρχει ΑοΓπόν παρά μόνον ββιοι νο μομα&ιΐς, αί δηοϊοι είνε οί συμ- βονλσι «ών οικονομικόν «ού κρά «σνί. Τώοα, άν «ό ένιαύσιον χά·· ωστάσιον υπήρξεν ·) α/τία τής έμ- ψνχώσεως καί άναθαρρήσεως όλον «00 κόσμον, πώς είναι δυνατόν νά αμφιβαλλομεν περί «ής γενικάς ά" γαθοεργοθ επιδράσεως δ«αν «ό κο< λοσιαίον έ«πό3ιον «ών πολεμιχών χρεά>ν άρθβ οριστικώς έκ «ού δρό
  ίνας «ρόπος όπως εξέλθωμεν άπό , μον %Λψ ΧαΛν. Αύί0 %οϋίσ 10 βνμ
  «ήν στατιχήν αύτην κατάστασιν,
  δποία προξενεί
  καταστροφάς είς
  άννπσλογίστους
  όλον ·*ν κό-
  αμάν: Χά αρχίσωμεν «ά «ύρωπαΐ-
  κά κράτη μΐ γενικόν χάρισμα 9 «έ
  γενικήν διανραοήν «Λν δσων χρε
  ωστούμιν καί των δσων μ&( χρεω-
  γίνν
  ΜθΰίΟ
  φέρσν «ών Ήνωμένων Πολιτειών
  ύποδεικτύει την χειρονομίαν τής
  διαγραφής, ι) δποία οριστικώς θά
  είναι πρός όφελός των. "Οχι μόνον
  δέν χάνονν, άλλά καί κεροίζονν.
  1ό πρώτον ίμω;
  ηρέπει
  1ό ρ μ; βί
  νά γίνρ ίν Εΰβώηρ. Δέν πρέηει
  «ό φέ^τι οί λοναοιασμόΙ ΚαΙ ηοίν ακ'
  διχοιοδήαοιε τοπιχόν χθάμα κ'ίκφρασιν,
  ?Οΐ«ιαι, δνστυχάς ή Ευτυχώ;, «ό στοι-
  χβιώ^βς ανατομικόν σουλούπωμα, ή
  άπλη Εΰαέλιια, ή 3νβυ άΕιώσβων χαλ
  λ νής. Ή τί μκορίΐ νά κάμη δ φοοτο-
  βνώκιον μιας «οοφατβστάΐης
  ύ
  νφς ς
  δυσαναλογΐας κσρμοϋ χαΐ ά χ οίον, πού
  μηοοβϊ νά την συλλάβο δχοιοοδήηοτε
  καί δ μάλλον άνίδεος τού άντιπρσσαι·
  ηευηκοΰ τνηου ·ή{ ώ^αιόττιτος τής
  φυΐϋ;; —αί τί δύναται νά κατοοθώσυ
  θιφινά:ος ΐΝΐδιοοθαατής «τίς
  χι'
  φωτογθαφιχής πλακός, γιά νά πιριο-
  ρίοχι αίφνης, τίς ύαΐοβολικε; τ] δυσα-
  νάλογε; καμπυλυιηιε;, ι'άηότομα φου>
  σκώματα τίς παΐυσαοκίίας;
  ΚαΙ δμως. Μβιαξύ των «Ιπιλαχου-
  σόον» μίς, διακοίτω εί; μβοιχάς εΐκονας
  πολλές πού φαίνονται κιιί κατά «ήν
  νρ(σιν μου χαί χαιά την νρΐσιν »ών
  άίλων ώ; άληθινά θαύμιια Ναλλοντ);Ι
  Ποίπν αιαγι ταχυδαχτυλουογίαν, ποΐαν
  τέΐντιν Ι) βαγαπονιιά—πού
  μ
  είνε τό Ϊ5ιο—μβιεχβιοΐσθη δ φωτογοά-
  φός ώα<· νά άναδεΐξο τόοψ «Ας κόρας κου ΐσα>;-ΐσα>ς ίέν ίηοβπε ουδέ νά
  δύ ά ζά
  ς
  χ_ν διι δύνανται νά ποζά
  ώ; χαλλοναί; 'Αχέμιι χαί ή πβ-
  »ύ>έλβια διά την οποίαν φυσι
  θ
  χά ή χριιιχή θά άπη~ολ>ίθΐ) σπου·
  δαίαις, παοουσιάζβτο άψογος ώ;, ιω*
  Καου3ΐ[δαι>! Καί Ισκέπτβισ χαν§1ς πά>;
  άκό τα κοοίτσια αύιά δέν ίΕβλέγη
  καμμιά ώ; «μίς Ελλάς» Ι) χαί ά«λός
  «ιιί,»—εάν χρίναιμΒν άπό ιό ί«εισό-
  διον «τίς «μΐς Αΐγινα» ή δποία χαιά
  ιήν δμολογίαν ττΐ, αρμοδίας Ιηιιοοπης,
  Ιξιλέγΐ) «μί;» χαχά... ιήν αντίληψίν τας
  δβδομένου διι ή Έπιτοοηή δέν !«ρινι
  ί Αξί ΐλ
  ή
  χαμμίιν Αξίαν «ου τΐιλον.
  Ι ί
  ξ
  , Ιά?
  «αί αιιό
  Ιφΐ'Βΐνήν εκλογήν, οί χριτΐΝθΙ εΙ«ε α-
  μβίλιχχοι τόσον κρός τόν καθρέπτην
  δσον καί «ήν φιττογοαφίαν—διά «ήν
  οποίαν ιΐςήσθω Ιν παρόδφ, ελέχθη δτι
  θά βκρεπι νά ιοηοιμ(ύτ) ώς ποοχοι-
  μιιιχός τρόπον «ινα Ιλβγχος των καλ-
  λονών των Ιπαοχιόν α! οποίαι θά ή-
  δύνανΐο νά συμμβιάσχουν άνευ τοπι-
  χής έκλογίίς είς «όν διαγωνισμόν.—-Έ-
  πιν.ρι«οϋν σχέψεις πλέον φιλάνθοωτιοι
  πλέον ηοονοητιχαί. Ή χρίαις γίνε-
  ται διβξοδιχάις ΐΐς τό ποωιότυπονΙ Βλέ·
  πά) τίς ώοαΐβς Φσΐτογραφΐκβς πόζβς τόβν
  Ίποτυΐημβναιν καλλονάν καί 8χω «ήν
  ίνιύηαΐσιν δτι «κατάκβινιαι Ικτάδην»
  ώς νβκραΐ μ' έγώ δέν ς"έοα> ποίας μά·
  χης αμαζότων κ° ίπάνω βπό «ό πεδίον
  «τίς άγρ(α( σφαγής χάθσνιαι σάν κα·
  πν6ς, σδν δμίχλ-, τ' άποσυντβθβιμένα
  δνβιρα τόαων ώοα(-ν ΙλπΙδσΐν διά «όν
  θοίαμβο—τροφοδοτιιθένταιν αρκούντως
  τόν χαθοέπτην καί την φωΐονοα·
  φίαν. Άλλά καΐ σκέπτομαι πόσο δύ-
  οχολσ πάνιοΐΒ «ό έργον αύτό .. »ον
  δημίου δια ν μάλισΐα οί λαιμοί είνε τό¬
  σο «ρνφβροίΙ "Οσον Βύσυνείδητος «αί
  άν ΰκηοξβ, νά βλέμματα πού θά «ου
  σιέλνουν τα θύμαιά τού ιϊτβ άπό «όν
  χαθρέ]πτιιν, βϊιβ άπό την φα>τογραφ(αν
  —θά τόν καταδιωχουν Ισας είς δλην
  «ου ιήν ζαιήν.
  ΑΣΝΟ&ΑΙΟΣ
  ΤΑ ΒΕΒΛΑΜΙνΤΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Έπαναλαμβάνβται ή φωντ, τής
  έπικλήσβως των άμπβλοκτημόνων
  τοΰ Νομοβ μας όπως τοίς επιτρα¬
  πή νά άποστάξουν|τά βββλαμμένα
  κρασιά των. Διότι, ώς διατβίνον·
  «αι, είς την περίπτωσιν ποθ βέν
  θά τοίς επιτραπή ή άπόσταξις θά
  άναγκασθοΰν νά καταστρέψουν δ-
  λην ιήν ποσότητα ποΰ εβλάβη καί
  σύτό βεβαία είναι είς βόρος τής
  τοπικής οίκονομίας.
  Σχβτικά μάλιστα τηλεγραφήμα-
  τα έπανβστάλησαν πρός την Κυ¬
  βέρνησιν παρσκαλουμένην νά ε¬
  πιτρέψη κατ' εξαίρεσιν καί διά τό
  εφετεινόν μόνον Ιτος την άπόστα-
  ίιν.
  Συνηγοροΰντβς καί ημείς υπέρ
  των βίρημένων άμπβλοκτηματιών
  οίνοπαραγωγών μας, έπικαλούμβ·
  θα την πατρικήν μέριμταν τοθ
  συμπολίτου Ύπουργοΰ Οίκονομι-
  κών, προκειμένον νά προληφθ_
  μία μβγάλη ζημία τής τοπικής πα-
  ραγωγής καί νά βοηθηθοβν δνθρω-
  ποι κατά πά ντα συμπαθβΐς καί α¬
  ξιοί πάσης ένισχύσβως.
  ΑΛΗΘΕΣ ΣΤΟΛΙΣΜΑ.
  Είς την ωραίαν, την &φ&ζ ?άμ-
  πουσαν βτίΐ Κλθαριόΐητα αΐθουοαν Ρεγ-
  κινάχη, άποχελοθ/ άληθές *6·>μηκχ τα
  «ΚνώαΐΒ> ίλαια χ(0 ρηξικΐλιοθοιι ουμ-
  πολίτου χ. Μιταοτακ»).
  Τα ΐΓ5αιε ουμπολιται τί ϊοχιΤα αυ-
  τά; Ώ^ιομίνοίς μυρΕζοιιν πολυ ΐυρηιιαί-
  ομάν χαί έχπροοιβκοθν την ώραιοιεράν
  ποος την προοδον τυπικήν χειρονομίαν.
  Καθώ; ϊέ βιβχιώνουν Βΐοι έδοχίμαθαΜ
  ή Ιχρησιμοποίησίν τό περιεχόμενον των,
  τα Ιλαια αυΐά ίέν είμποροθν νά ι5ρουν
  τα 5μοιά τ»ν. Διό« καΐ ι(ς ποιίχητοι
  χαί είς ίιοιύγιιαν είναι τβέντι άαυν»·
  γώνιοτα. ________
  ΝΥΚΤΟΚΛΟΠΑΙ.
  'Αρακά ιδτκχβς χροδβματα νυχτο-
  χλοπβν, λίγιταΐ 8τι ισημιιώθΐ)σ»ν τι-
  λευτα(»ς χαί έν α&τΐ χ^ πόλει.
  Χ-ρΙς νά άναμένυμιν άπό πουθινά
  διάψιυσιν έφιατβμιν την προοοχήν ττ]ς
  άσχιινομίας πιριλαμβανιύβης αρκετά 8ρα·
  οτήρια ατοιχεΐα καί Εκανά 8ια νά προλά-
  β χάθε νέον χροθομα
  ΑΣΠΟΛΟΠΑ.
  Ή
  φ η
  χοιτά χ·ν «αρμοδίων» Βιόνι
  Ι'
  Ι!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΖ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Όμιλών
  Κινημητονρ^φος. —ΐήμΒρον: Μέρης Ι ην εν
  4χ[«αιοον Ζιυρνολ άατΙ. Μερίς 2 >ν ό
  ποΐοσσός «.....^»δ Δ«ιι«όν μέταιπον» «οι-
  ν(α όμιλούσα 100 ο)α.
  Μίοος 3ον, 6Χά«λτ|οος ή ύποΒοτη «οί
  Ποωβοπονργοϋ μπς μειά τής άνολονθΐας
  «ου είς Κα>νσταν«ινού*ολιν καΐ Άγκυραν.
  ΦιλιιιαΙ εκϊηλώσεις των επισήμων Τουρκιαν
  κρός Τού; ήαβχίοοπ: «αί ανθόομηΐοι λοϊ
  Μπί τοιαύται. Ή 'ΕΙληνιχτι άντιχβοσαιχεΐα
  κατά ΐήν διξΐαισιν είς τα Πα*οιποχ«ία
  Διοφοοοι έκ^οομοί είς «ό* Βόοχΐϊρ,π· Μοί
  Πριγκηχΰνηοα. 'Εναγκαλισμός Βενιζέλον —
  Ίσμίτ,
  'ΥποΒοχή τού ΊοιιΙΐ μοΙ «τις ακολοβθΐο:
  «ο» εί, Αθήνας, θΐριιαΐ ΒεςΊώθΒΐς πΐς Πιί
  —ΠαλοΙ κλχ. κλπ.
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήιΐεαον σβ
  βύο καραοταοει;, ώ;α 5.30 μ. Μ. καΐ δρα
  9.30 μ. μ. τό υπέροχον ήχηιΐΗΟν κα) ά5ον
  Κινηματογοαφΐκόν "Ερ,γον «Λββκοΐ Σκιαί»
  ή «Ι; τή» «Χώοαν «άν Άγβίοον», μέ «ο,α-
  γαύ&ια «ήν ΧονολουλοΓ, χαι Ζϊολον, μέ
  Χοβάγιβς.
  —"Εχτός τού χο,ογοαμματος, θα χο,οβλη-
  05 καΐ ε» έξυπνόχατο» Μίχκυ Μάονς (πε-
  αιλαιιΒάνην μετα(ύ άλλαν «αί έξαχνονς
  χοοους Χονολονλοΰ.
  συμπολίτας νβ «ολυμδϊθν μ«9α είς
  τα λααπίίουνα τβν δρίμων μ»ς κα! δι-
  ό:ι δέ'< λαμίάνουν καμμίαν μίριμναν δια να μην παρο,ισ.άζη ή πόλις την ϊψ.ν Ιγχΐταλελιιμμίνου χαΐ παρηχμχχδτος τέπου. ΔΙν γνωρΐζςμιν Ιάν ή οιι>-ά5ε>φ'3ς ά-
  οτειιΰιται ή1 σι6»ριλογεΙ. Άλλ* χαΐ δ
  ακίμη άατειιόεται ήιιιΐς ίέν δΐσίάζαμιν
  νά την αυγχαρδμεν.
  ΟΙ «ΚΑΛΟΙ» Φ'ΛΟΙ.
  Είναι άφανταοτος ή Ιντύπβχϊΐς την
  όποιαν έπρίξίνηαι το χθεσινον κύριον
  άρθρον ματς είς 8λα τα φιλιλεΰθΐρα οτοι-
  χεΐα τοθ τόπου καί 15'α ιί; έ>Ίΐνα τα
  βκοΐα έν ημέραις χαλεπζι; οκίφεραν
  καΐ έκακοπάθησαν χάριν τ&Ο «ίμματος
  καΐ τί)ς Ιπι κρατήσεως τβν ίδεδν τού.
  Όλοι δ' ιΕ χαλοΐ φ'λβι %ύ ύ πα·
  λαιοΐ συναγωνιστα', ιί("τήν ψυχήν τβν
  δπο'ων ιΐχε αναμφισβητήτως κ»1 την
  βαθυτέραν απήχησιν τό αρθρον τοθτο Ι-
  οπιυσαν νά μα; συγχαριθν δι' βόας α¬
  ληθείας πιριιλάμβ^νι, αλλοι Ιγγρίφ»ς
  ΗαΙ 4λλοι πρςφοριχώς.
  Είναι χαΐ τοθτο Ι« επί πλέον ίνδ<5· οιμον Βτι τον φιλιλευθιρισμόν μ->ς ϋχ
  τόν με'ήλλαξαν ιυΐε χαΐ τον ΙμιΕωοαν
  οί ψυχιχαί μας διακύμανσιν. Άλλά τον
  χρατοθν είς τό ίδιον πατριωτικόν επίπε¬
  δον τςΟ αίοθηματισμΐθ,μέ μίνην την δι¬
  αφοράν δτι τίν θέλουν, ίξαχολουθοθν νά
  τβν ΘΙλουν. Βπως πρίν, δπ«ς χθέί, δπως
  άλλοτε, Φ λιλιιιθιριομόν χαΐ δχι μανδχ-
  δ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μέρος Ιον
  "Εν επίκαιρον Ζουρτάλ Πατέ.
  Μέρος 2ον
  ......ΣΤΟ
  ΔΥΤΙΚΟΝ
  ΜΕΤΩΠΟΝ
  ταινία όμιλοΰσα 100ο)ο
  Μέρος 3ον
  Όλόκλήρος ή ύποδοχή το€
  Πρωθνπουρνοΰ μας μβτά τής
  άχολουθίας τού είς Κωνσταντι
  νούπολιν καί "Αγκυραν. Φιλι-
  κάί έκδηλώσβις των επιστήμων
  Τούρκων πρός τούς ήμβτέ-
  ρους καί αύθόρμητοι λαΐκαί
  τοιαίιαι. Ή Έλληικτ) άντι-
  προοωπβία κατά την δίξ;ωσιν
  βίς; τα Πατριαρχην. Δισφοροι
  έκδροααί βίς τόν Β «σπόρον
  χαΐ Πρινκηπόνησα. Έ»αγκα·
  λισαός Ββν.ζ^λου—Ισμέτ.
  ΎπθΊθχή τοΰ Ίομέτ καί τής
  Λπολουθίας τού είς Αθήνας,
  θεομαί δβξιώσβις είς Πϊί—
  ΠαΛαί κ.λ.π.
  Η Ζωη ηογ Περνα
  ΠΕΜΠΤΗ
  21
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  «νβτολπ ηλίου 7,44 , δύαις 5,<4 ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Άκ& ΈλβΒΐική» έφηιιβο.'θ'* μετανβάΐο μέν τ6 «άϊωθι άοθβίθιον. Εί-αι χολΰ επί ■αιρον «ατα τας ήαέο<Έ ού<ό;, χον δΐος —ό Άθηναϊιόκ τούλάχισ«αν— τύπος ΐ!«αι Υβμάϊος από τας ««οιυβΐβίας Βιαφόοΐον πά· λαιεϊ* «αί νέων Μί;· Άλλ' είναι «αί αριιε- ιά χαοα«τηαιθ(ικότ »ΟΜ τρόκοπ, μέ τόν ο¬ ποίον Αποβλέπει ποός ιό πύγχοονα... Καλ- λιαιιΐα έ*ας όΐόιιληοος εύονχαΐι&ς λα5ς παΐ μαλιοτα ό .τ?ό «οΐΜακοβεμένος κβί χο· λιτιομενας—δ ΈλβεΐΐΜΟ(. «Καΐά τδ μακαρία ιό λή|βι 1931 ό Έ'- ββίΐκδς τύκος «ατά μκνίσ<ην κλειοψηφίαν έκανηγύβιοβ μίαν νίκην τής ύγπίς ή^ικής «αί τον καινοϋ νού, κου χαραΝΐηβΙζονν ιό» ένββχκδ» λαό*. Πρδ των διαμα||Τ«ρ.ιιάν τής όγαναπιήαεκις τ«ν γνναικεΐων σοομα- τβ(ων νβι τήί γενικής άποβοιιιμασΐος, ή 4πιτρ->*ή ηον οΐχαν άναλάβει να Α«οθβί{η
  την «ωΒΐιοχίραν γννσΐιια τής Ελβετίας»
  ηναγκάσθη να καταθέση τα δ«λο.
  Είς «6 έξωτΒοικδν όικης 4 έλ«ειτή αύιίι
  ■ωμοοθία έξαϋολονθβϊ νό κάνη θοαϋοιν,
  "Βο; μεγάλην συγκίνησιν τής καθβ έλαφ^άΐ
  ΠΒταλού&ας «ού 5έν ίχιι άιλη ίουλβισ,
  Έφέιας όκάμη ιό παζίρι ού:ό βής άν
  δθ'κήί λαγνβίας, ποΰ όνομάζουν Βιαγωνι-
  σμόν Ναλλονή;, ΟΛ σπγκκνιςώση είς τούς
  Παοισίονς «οί π·ο«* ιον Άτλνντιχαΰ τοΰς
  μοντέονοος καλλιτέχνας τον γλνκον νβοον
  κοί τούς αογόσχυλους γλεντζέβες καί τώ»
  Βύο ήμιθφαιοΐτον.
  Ή Γαλλία κοο όΜγαν ήμβρήν «π<Βει£· την ίίική» της «βΐσίλισσΐν «ής ώ ποιότη¬ τος», κΒάγμα χον έκε«οεψ«ν είς μίαν με¬ γάλην παρισ.νήν έφημερΐβα να Βημοαιεύ- σπ επιστολήν τοό παΐέρα τής β«λ·χθείσης κον «ό λέιι ό]θό «ιφτά. Δέ» βισΐοάμβν ■Ις τδ» κιιο,ασιιαν να «ήν Ιηιιοσιεύσωμεν δηιος 6χβ;: Κύ^ιε ΔιβηθυντόΊ ΈΕ άφορμή; <«ός Βιαγωνιομον καλλονής τοδ όπο'ου ήίοοΐς είναι ή κόβη μόν, πας ά την θέλησίν μοί·, καοβσύβθητε. β!ς τό φύλ¬ λον σας τής 70 τοέχονϊος νά δημοσιευθή» γιά ιό άΐπμόν μόν κο,άγμοτα κτύ δλλσι μΜορεΐ νά ικιιμοίν καΐ νά έπιζητ-ϋΰ» έ^ώ δμοος άηοΒοκιμάζα. Άναγνωοίίω ότι όμιλοίντβς γΐα τό και- Χ μόν σάς ή«αν δύσκολον νά μην άναφέ- ρβτε καί τό δνομα μόν, αλλά δια «οίον λό¬ γον νό εκταθήΊι είς πληροφορίας πβο,Ι τής δΚης καταστάσεως μόν; Ή άκριβολογία αύττι ϊσα—Ισα μέ αναγ- κάζει νά γνωρίσοα είς τού; αναγνώστας σος δτι ίέν πταίω «αθόλοη Βιά την άλιόκοτο* ού την ανατροφήν, πιΰ καιέληξιν είς ίνα Βιαγωνισμόν Ηαλλονή;. "ΗθεΧα νά κάμω μία» καλήν ςΐκο&έσποι· ναν καΐ ή «ακή μαϊ(;α μίΰϊωκε μίαν έφή· μερον Βαα'λισοαν. 'ΕπβιΒή άμφιβοίία περΐ τής παταότητός μόν οίνχωρβϊ «λίον,ά,5γ*ωρίίη ταύλάχιοτον όκόσμος διι άποδοκιμάεω τού; όλεθβΐονς ούΐ'ΰ; Βιαγωνισμεύς τής αμφίβολον ήθι· «ής, χον όδηγοϋν Βνσΐνχισμένα καιΒιί ιΐς τό βάοαθρον τής άχογοατεύοινς καί είς την δισιΐιιοσιν πάθβ <λ»(Βο{. Δβΐθήιε, παοανιαλώ κ. Διενθνντό', την Βιαβεβαίωσιν «ής έΕαιβίτον.ύκολήψΐώς μόν. ΆΙέξανΒρος Οβ58θη —Διατί έπβιράχθη ό πρέσβυς Ό ίν Β)υξέλλαις ηοέσβυς των 'Β· ναιμ Πϊλιτβιόον ηναγκάσθη «θό ή- ιιεοώ» νά «0Γβ2 είς αΰσιιιοόν διάβημα «αί β«έχθητήν 8«ρο™σιν ιης θλίψπως τής Ββλγιχδ; Κυββθ'ήσΒΐ'ί δια τας ί»ανιί >ν τής Άμβοι-ής ίπιθέσεις ιών
  Βελγικήν {φυμ?οίδσ)ν.
  Ποάγιΐ'ΐ»ι αί έφηιΐδθΐδες την
  ξελλάι», τής Λιέγης καί τή;'μβο
  «φ' ήϊ ϊΐοχισίν ί| συζήττ,σις κεοί 8«α-
  νσοθωσβαιν καί πολ·μικω» ιρβων ΰ-
  βοίζπυν συστηματικώς την Άμβοιχίΐν,
  ώ; ά«ομνζοΰσαν «ά χο^ματα των Βΰ·
  ϊ<ώ» κοατάν. ΈηβΪ'ο Ιδία; ηού δΑιξβ τόν Άμβοι- «ανό ποέσβυν εΐνβ ή έκφοαοις «Σάϋ λω'> τη; όιτοίας κάμουν οί Βίλγοι ΐοή-
  σιν ηοοκβιμένου πβοί της χώοος τού.
  —Έρωτική μάχη.
  Μία νέα πραιτοτρανής Ικδήλοοσις τής
  «καβαλλ«οία« οουσ«ικάνας>, διτω;
  «ήν άνιιλαμβάνονται υΐ Σέοβοι χοορι-
  κοί, άγγέλλβται Ι* Βελιγραδίου.
  Είς τό Σίθβικόν χωοιό Λισσνιούτς,
  δύο νέοι δΐΒξβδίκουν «ήν κιοβίαν «ής
  ώοαΐας «ου χτοοιοΰ καί βιτβιδί) αμφό
  τβθοι βΐχαν πολλάς συμ«αθείσς μιταξύ
  των συγχωοιανώ» τω>, «ό ποάγμα
  χατέληξβν ιί; μάχβ,ν Ικ τοΰ συσ:άδτ)ν
  αβταζύ «ών δύα μνησιύοαιν καί «Αν
  φίλτον των.
  , Μάρτνς τής μ?σαια>*ικής αύ<ή; μά- χης καοίστα*ο κληθβΐσα επί «ούτφ ή ίκλβκτή των δΰο νέων. Ο! μβ«αοΐόν- τβς ττϊς μάχπς ύηβοέβαινον τού; 100 καί πβοΐ τού; 20 έτραυμαιίσβιισΐΐν. ξρ,ς Δικηγόρος είς τα βιποστήρια τής Νικαία;. Ή κσροιμΐα: «Κακά τό μασχυογΐΐννη— ■αί τό Ν·χέλια τοι» άοφαλάς Βιν είναι κάντοτβ σωστή.« ΤΑΥ ΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ επεΐεπ·! ΚΑΤΑ ΘΕΣ Ε Ι Σ| καί πάοα έν γένει τρα- |~ πεζική έργβοία, υπό Ι τούς καλλιτέρους όρους. Ι ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ: 5 μίχρι Αρ. 100 «0 ελεύθερον πάντες φ*ρο». ■εεΐ ΙΟΝΙΚΗ , ΤΡΑΠΕΖΑ Ή άρχαιοτέρα των έν Ελλάδι Τραπεζών Ι- τος ιδρύσεως 1839. —Η——| ©ΗΕΑΥ ΡΟΦΥ ΛΑΚΒΙ ΟΝ: Τριβχίοιβι κιντΑΜβντει βνρΙ«3ες είς τίιν βιάθιοιν τοθ κοινοθ. Νίοίνμ* μικρόν. Ταχύτης, Άοφάλεια Οικονομία. Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΦ1ΗΕΙΓ.-'ΑφΙ·ε«ο άχ4 χοοχβές είς «ήν χόλιν μος κ. Γβώβν·θί Κολνηβί-τ,ς μετά «ής κνρίας *°··___ ΓΑΜΟΙ —Την χβοβλ*0·300* Κνοια«ήν ελέχθησαν γ Ι γάμοι «ο« ■. ΝΙ.οβ Α. Λα· ,«" ζή μ«'° τ*ίί ΔΙβοί Κ»λλ,όχη5 Σμ«· οαγβάκη. Παοάν«μ<ίο« -■β4θΐπβει» οί κ. ■■ ?Αν«. £«αμούλης κ»1 Δημ. Κηο»««οΐηί στην πόλι Ή χιονιά φοί·«αι βέν θό μάς αφήση ί*ολα. .. , , . . —Έβν κβίνημβν μαλια«α άπό «ό χθβσι· νό καιοΐΜΟ Ιεβομίνα. -·Η χιονιό έχήβΒ «όν κ«ηφοΒο... —Άχοβλέχοοσα «νό μά; όλΐνιάση» ω{ λίγομεν ποινώς. —Δνσίρβσίον ίχίσης εΐνβ δτι Βέν ββέχει. —ΚαΙ Ι«σι όπό τή» «Βλπν«·ί«ΐ Νακοχαι- 0(α θά μείνη πάλιν άτικανοχοίητος ή ογ — Εάν Ηβίνωμεν ά*6 ωρισμένας βΙ«όνας «ών χθές κομιαθιισών Αθηναικώ* έφημε- ° -'Η έκλβγείσα «ΜΙς Έλλός· βΙ»ε κΒάγ- μα«ι «Βλλοΐή. —Διά μερικοβς μάλισια εΐΒικούς, ή «ΜΙς Ελλάς» Βύναται νό ΒιβκΒικήση εχιτνχΑς. —Τόν »ί<λον «ής «μΐί Εύ^ώπης». —Ός σ«γκβν«ίώ*ονσα μαζύ μέ «όν Ελ¬ ληνικόν «ύχον παί κάποιαν χνοήν γινχαι- «έραν. —Έ,βνμιΈονσαν τό χορτοοϊτα «ής Ά- ναγεννήσεως. —Άκόμα νό λήξπ «6 Εή'Πμα χερΐ τοβ Οϊήβι·«ος των έφημββίβαιν, «ιμης βΰΐεΐν, Βώαων ν.λ.χ. —ΖαιτιχΜς ί?Βισφία°* *ϊ γνωστόν καΐ «όν εααρχιακόν «ύχον. —Ί5ωαε» τέλος χάνταιν «1 θό άχοφασΙ· σον* οί έν Αθήνας εΙΒικιί. —Καί βή οί ΒιινθννταΙ «ών Βχεϊ ίφημε- ρ(βων. —Οϊΐενες σομμΒ«έχανν είς «άς οβ· σκίψεις. - —Καί οΐτινες, ώς έλπΙΕομεν, βιυβ μέσα εί; «ό πρίγματα. — Καί ώς Βιαμορφώνονται «αΰια παΐ Βιό «όν ά*.λον τυχόν. —Ός μανθάνομεν συνήλθον οί ανιφινι- ζελικεί χαοάγονχες «ής χόλεώς μας. —Διά νό άχοφασΐσουν χερι «ελέσβως ενταύθα μνημόσυνον είς «ήν άχοθανονσαν «έα>ς βασίλιοσαν Σοφίαν.
  —Μάλλον όαθό«έβα έν «ά χσρίύσΐ) σν·
  ακέψίι, «ού μνημοούνον( εκρίθη, λέγει, ή
  κα«οβολή κοσον άνιΙ σΐιφάνου.
  —ΌχωσΒήποιε Εύναται νό σημειαθή
  σχ8«ιιιώς δ«ι ή άιμόσφαιο,α «ής αΐλλείψΐως
  καλαιών κβοκαταλήψεαιν καΐ κομματ·κών
  χαθών».
  — Φαίνεται βτι όίτιγβϊ καχοτΒ «αί ιίς
  ά Εή
  γς βΐής
  —Άντ! «ό π*Β>οΐΛ£ε:ται—όπως (Ιπβν ό
  π. Μ«βκούβης—»1ϊ *ήν άκςφή στάθμισιν
  «ών ηραγμάτων ηοΙ την Βιανγκιαν «ών σνλ-
  λογισμών.....
  —ΆΕίζει νό γνασθό βύβέεις ίνα φρικια-
  «τ«πόν έγκλημα.
  —ΈχιοκμΡάν είς χωρίον (ής Κβφαλ·
  (
  «(βς.
  — Κ«ί «όν όχο(·ν «ός λεχτομβΒείας μβ-
  «αβ(Βονν οί ουταβϊλφαι «ής χραιτ.(ιΐονσηί:
  —Δύα παιδία πέντε έτεον <σφα£αν «όν μικρόν σννομήλ,ικόν την. —Διά νά μιμηθονν «όν χατέρα «ην χι.ΰ Ιοφαζε τό άρνιά! —Ή ούγχρονι.ς καιΒαγηγικη ασφαλώς ίχβι νά ωφεληθή πολλά, καντον, άχΰ «ήν άνα«Β>χιασ«ικήν ούςή» μιμη«ικήν.
  —ΑΙ χοραοιάσεις «ής όμιλονσης «αινίος
  •Σ«ό Δητιμο μέτηχο».
  —'ΕΕακολοιιθοον μέ ; ΗοσμοσνγΗ<ν«Β·>σιν
  είς «6 θεαιρον Πουλακάκη.
  —'ΕκαναλαμβανομΒν 5«ι «ό ίργον βέν
  χρίχβι νά «ό χάση κανιίς.
  —Όσον Ισης νβνςικός-δχι νενΒοκαθτ)ς
  —καΐ είνβ.
  —Νά λοιχόν κου αί γεοργικαί μηχαναί
  χροκαλοιιν άνβ0γίαν...κο1 ι,ύ^μπανιομόν.
  —ΟΙ γεηαγοΐ, λέγανν, άφοϋ όογωθή Βι'
  αυιών καΐ οκοφή ό όγοός «αν.
  -Δέ» ίζονν άαην εργασίαν «αι κϊ«έβ-
  χον«αι ιί; τάς χόλε.ς, ςητοΰντις εκεϊ εα·
  γαο(α« καί δανπικά.
  * Ρέκορτιρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΒΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Κ. Κανακάκη.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜ... ΙΙΥΑ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  (Πρώην Χ«ριλ«ον £τεφ«νίβη)
  Όδβς Μαρτύριιν
  (Ιναντι ταχ«&Βομΐ(ον)
  Πλήρης ηβραχαιαθήχΐ] χημι-
  χβν χαΐ ΦαρμαχευχΐΗ&ν προΓίντιβν
  χαΐ Σπεσιαλιτέ.
  ΜΕ 100 ΔΡ. ΤΟΝΜΗΝΑ
  άνοράζετε μί«ν 0«υμαιο1αν Ρβητβ·
  μηχβνήν ΓΚΡΙΖΝΕΡ «νντέρκν β-
  λνν τ&ν δλλειν <ι οπβΐβ βά σ*ί ΰκηριτβ Εν* βλβΝλαρον «16να. Έκμββησις ραψΙμ«το«, Μεντάμ*το(, ΜοπτΐΜής εντ»λ6« ονρεάν. ΟΕΟΔ. ΕΟΥΦΑΚΗΧ ΑΒΕΔΙΣ ΑΙΑΡΚΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣ1Σ
  ΑΝΟΡΘΩ*.*
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
  •ΕςΊη«οιΧοΰ Ιτησία Δολλάοια 10.
  Άπασαι «Ι άηοδείξβτς ουνδρομ&ν χαΙ
  βημβσιεύσεειν φέρουσι άπαραιτητΜς την
  υπογραφήν τβδ Διευθυντού χαΐ Ιδιο
  χτητβυ της «'Ανβρβώβεοκ». ,
  Ηράκλειον 21 Ίανουαρίου 1932
  Τ Ο ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ τοθ κ. Βενιζέ
  λου είς Ρώμην καί Παρισίους,
  γενόμΓνσν πρό τής ενάρξεως τής
  Διασκέψεως είς Αωζάννηψ, αποτε¬
  λεί ασφαλώς την πρώιην θετικήν
  βάσιν διά τούί επί τού ζητήμαΐσς
  «ών Έλληνικών έπανορθώσεων,
  αίσιΌυς οίωνούς. Διότι άνέκαθεν
  Ιΐφρήθιι ή μέθοδος «ών «αροσυνεν
  «οιίσεων» άπό «όν κ. Βενιζέλον, καί
  άνέκαθεν δι" αύιής επετεύχθησαν
  «ά εύνοΐχώτερα «ών άποτελεσμάτων
  διά «άς Ελληνικάς ύπσθέσει;. Ή
  δή προ κειμένου περί «ής διασκέ¬
  ψεως ΐήί—ωζάννης ό κ. Βενιζέλσ;
  άκ,ολουθεΐ «ήν αύιήν οδόν. Καί δέν
  δύναται νά αρνηθή «ιςδ«ι διά «ής
  δσοϋ «αυτής—διά «4$ συναντήσεως
  καί συνεργασίας προηγουμένως τού
  Ν. Πρωίυπουργού μέ τούς άρχη-
  γούί «ών ισχυρότερον έκ «ών άμέ·
  σως ενδιαφερομένων κρατών, θά
  έπιιευχθ0 ό,τι επετεύχθη άλλοτε
  καί θά άσκΐίθβ άπσΐελεσματικώια-
  ια πάλιν διά «ά Έλληνικά ζητήμα-
  «α ι) πρσσωπική έπιβολή καί »ό δι-
  εθνές κύρος τού κ. Βενιζέλου—
  ώοτε δ έν «β Διασκέψει αγών «ού
  (Κου νά περιορίζεται μόνον είς «άς
  λεπτομερείας.
  ΚΑΤΑ νβωτέοας είδήσεις 4 ΓαΙ
  11α εζήτησεν άπό «ήν Α¬
  μερικήν «ήν διαγραφφν «ών πολε¬
  μικον χρεάΊν. Πρόκειται ίρανε περί
  άΝριβούς είοήσεως; "Ισως. Ό/τωσ.
  δήπσΐε Γαλλία καί Άμερική σι}με«
  ρον άπσΐελσύν «όν άξονα «ών συζη
  τήσεων καί έπεισή πρόκειται περ)
  συζητήσεων μή εστερημένη» των
  απαραιτήτου δσλιχσδρσμιών καί
  «ών διπλωματικών εκείνον έλιν
  μών καί «ηολονισμών, δέν άπο
  κλείεται νά «ρόκεκαι καί περ» ά
  πλού κόλΛον."· Ή ΆμΒβική δέν
  χαρίζει «ά χοέη άνευ αφοπλισμόν*
  καί αναθεωρήσεως συνθηκών, ε)
  Γαλλία πάλιν αποβλέπει μέν ίσως
  είς «ήν διαγραφήν «ών χρεών άλλ'
  άφού έξαν«λήσο ο 1α «ά μέσα διά
  νά έπιτύχπ «ό αντίθετον, παραλλή¬
  λως δέ φοβείται ώς ο Δισβσλος
  ιόν Χοιστόν, «όν άφοπλιομόν καί
  «ήν αναθεώρησιν. Κρίνεται φυσικόν
  λοιπόν, γύρω άπό «ήν πραγμαΐικό'
  «ητα αύιήν, νά παίζουν ένα εϊδος
  άχρσβολιβΗκό «κρυφεούλι» ή Γαλ¬
  λία καί ή Άμερική.
  Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ"μί τούς ομσ-
  λογιούχους %&ψ σιδηρσδρο·
  μικών Μσναβΐηρίου πβοεικάζει κα-
  *ά «ούς είδικούς ««ήν σύναψιν καί
  έςΌπεριχού δανείου».Ή είδησις είνε
  απολύτως ευχάριστος. Διότι δι' αυ¬
  τής άφ' ενός μέν διαπιστώνεται ι)
  άκμαία έξωτερική μας πίστις, δπ-
  μιουίγσύνται δέ χρησ«α1 έλπίδες σία
  «ήν δλοκλήρωσιν «ού οίκονομικού
  καί παραγιογικοθ μας έργου. Καί
  «ό ιοιαθτσν προφανώς θά σημιιώ
  σβ εύάρεστον επιρροήν καί επί τής
  βλης ίδιωτικής οίκονσμίας.
  ίΣΤΕ έως αυριον θά γνωρίζο¬
  μεν εάν θά συνέλθο ή όχι ι}
  Διόσκιψις «ών έπανοβθώσεων. Έν
  ηάσο περιπτώσει «ό βεβαιό«ερον
  είνε δτι ή Διάσκεψις δέν θά συνέλ
  *Β έξευρισκομένης προσωρινής λύ
  σια>ς διά «άς έν %φ με«α(ύ πληρω¬
  μάς. Καί είνε υποθέτομεν «ό καλύ¬
  τερον αύτό, Ιφ' δσον υπό ·*}ν πά
  βούσαν ατμόσφαιραν πρσετοιμάζετο
  ναυάγιον τής Διασκέψεως Λμα %ϋ
  σιινόδφ της καί έν αύ«β χΰ έδρα «ής
  ••ββγμα φρονούμεν περισσό ιερόν
  δυσάρεστον Λ»6 γενικής απόψεως.
  ΠΤΑΙΕΙ διότι είναι αίσιόδοξος
  ό κ. Πρωθυπουργος; Έτσι
  νράφουν «ά άντιβενιζελιχά φύλλα
  'Αψ εάν ^·ο άπαισιόδσξος, Αρανε
  έπ*αιε καί τότε; Ερωτώμεν
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  ΜετΜκηβεν έν τί *6β Μαλεβυζί-
  β» καΐ «έχεται εν τί ηβλυκλινιΧΟ
  ΉραχλεΙβυ Χ«β' Ικάβτην 16-12
  χα| έν χί κλινΐΜθ χ. ΠβινιανβΗ·».
  Ώ
  __ ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΙΑ ΣΤΑΦΥΑΑΣ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
  ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αναφορικώς μέ Την εγκατάστασιν
  εις την πόλιν μ«ς ψυνιίβυ, Ας καί χθές
  άν«νρ4φ·μβν,β ν. ΝοΗάοχπΐ Ηρακλϊί
  βιι άκέατειλι χβέ< βΐς τβν κ. Λημνρχον ϊγγρβφβν διη τοΰ όηβίβυ καβιστόΐ: γνΜ στάς τος μεχρι τβΟ5β αχιτικ»ς έν«ρ γ«ί*ς τού γν*ιρΐςιι Δέ δτι η «νάγκο τβθ φνγεΐβα Ι ν Ήραχλΐιφ β «β ηολλοθ π«οβοο«βζβι»*νη Αηέβα ν«τ* τό τ·λ«υ· τβϊβν ίτβς έηιτβκτΐΜβκέραι έ{ άφορμϋς τοθ έμηορίο» τβν ατ«φνλ&ν μ«1 *«η· σχόληαΐ την Στκφυλιχην Έκιτρβπην νβμί3«α«ν κββηκον αύΓής β«ι»ς χ&βιν τού έμιτορίο» Ιδρύθη *β έν λόγν φυ· γεϊον. "Ηδη ή Έιτττροηίι άνβμίνει τα σχΑ· διβ κ«1 προθιτβλογιβμέν της «νενιραε- νς τβ& φυγεΐβυ τού οποίον) η δ««4νη μί χ*>ρητικύτητ« 250 τόννον, (Ιν« ηι-
  θχνον νά οτοιχΐση ηερΐ τ« 3 έχντβμμό-
  ρι«. Ή έκιτρβκη υχολονΐζβυβα ίτι β»
  εΐαηραιττυ έκ τβδ φόροι» τβν έξαγομέ
  Ην χ αί μεταφνρομΐνκν χιβειτιδίΗν κβιΐ
  κ«? «Βίαν στ«φ»λ&ν κβτ' ίλάχιατβν £
  ρον 400 Οθθδρ.έτηαίκς σκέκτβται ίτι είνε
  δυνατόν νά συνάψη τβ άνβγκβιον δά¬
  νειον έληίζβυσ» ίτι βά έξυπηρ»τήοπ
  τάς άνάν««ς τού ίμπβρίβυ τ6ν ατβφυ-
  λ&ν. Εί αλλου τό έργοοτάοιον Ξ,ενάκη
  Λιανά δι«τηρβθν ηβγοπβιβϊον α«*φάσι
  οε νά οπββάλο προτάαεις μέ οχοηόν % ά
  συντρέίο βΰτΜ την εταιρείαν κρβοφερο-
  μένην ©ίΐ»»< χατβοκευάοο τίλΐιον ψυ¬ γείον εΙ| £ νά δικαιοΰπκι ή έηιτρβηη νά εΐσάγο πρός ψβξιν τάς οτ«Φ»λάς τού ΝβμβΟ άντ! ώριαμίνβυ ηοαοοτβθ χ«Ι διά χρήβιν οριαθηβομινην άνκλόγοις Εάν η Ζταφυλικη αποφασίση νά χ«- τααχευάσο Ιδιον ψυγείον ή ν* άηοβε- χθβ τάς υχοβληβεΐσας προτ4ιο«ις|τής Έ- τ«ιρ«1αί Λι«>ά, βά χριθθ μετά την άπβ
  οτολην τ6ν «ΐπΒΐτουμένΜν αχεβΐειν χ«1
  ηροΒ<ιολογιαμβν χ«1 την διβτύπυσιν ώ- ριομέννν ιτροτάσεβιν εκ μερους τής ί· τ*ιρ*ίβς Λιβνά. Ή ϊτεΐφΐίλικη ώς είνε έχόμενον ένβιαφέρετκι Ηυοίοις χ«1 μό¬ νον διά τάς σταφυλάς τβυ ΝομοΟ μίι Ιχουσκ άρμβδιέτητ» νά έπΐκτβινπ την δράσιν της χβί είς 4λλ« «ίδη, βέν άκο- χλεΐεται έν τούτοις νάδ«χ65 "άν β,τι δΰ*«τοιι ανευ τβθ ηεριβρισμβΰ τ&ν δι- ά της έν τ$ χ«8ήχοντι3 τί|ς πρββιβοίβς τ&ν αταφυλβν νά 1{υκηρετη 00 τβν σκοπόν αύτΗΐ. Ό χ. Νομάρχης Ιχ«ν Οη' βψει ίτι πκραλλήλΜς μέ την Ιξυηηρέτησιν τβθ έκηορίου τ&ν ατβφυλ&ν βά βάναται τβ ψυγείον νά άπ©β«ίνη χρήσιμον χά) δι* πολλά &λλα «ίδη *{«γ«γϋς χαί εΙοαγΗ- γίις £>.«{ «λλαι οκ&ραι, τα τνροχβμικά
  βΐβη. χρέβτβ, ΙχΒϋς κλπ. διά ,τά οκοΤα
  6 Αημος ίχει χαβΐΐκον νά μεριμνήση,
  εσκέφθη ίτι βά είνε δυνατόν νά έηέλβα
  ουνεννβηοις πρός κοινήν ενέργειαν Ι|εο
  ριοχομΐνου χκταλληλο» πΐδίβυ δράσε¬
  ώς, χ*1 άηηΰβυνε το Ιγγρβφβν τβθτβ
  είς τον χ. Δήμαρχον, ίνα εΐσηγηβΰ τεθ*
  το είς τβ Δη»βτιχ6ν ϊυμβούλΐον χ«1 με
  λετηοο τάς ηβροβοιαζομΐνας άπβψης β·
  «ότε βά έ{ουσιοδοτηοο 5μελ(| επιτροπήν
  ΐίτκ βά ουμμετάσχη είς κροαεχϋ σχεη-
  κήν ουνεδρίασιν της βτοΐφυλικΑς χαί Ικ·
  βίοο τάς άηβψιις της έιτί τής αυμκρας··
  ν{ η μή «ο& Δομου είς την ανέγερσιν
  τβθ Αν λβγν ψογείβυ.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΑΐΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ή Δΐίίχησις χβ9ροφκλαχτ]ς Ηρακλείου
  Διαχηρύττει δ τι
  Σ^νεπε'α τής οπ' αριθ. 6699(1 30—
  12—31 διαταγάς χοθ 'Γπο^ργ«ιου Έαβ-
  εριχβν έχηοιοθνται διά κλιιο5οτΐΜτ]ς ίη·
  μοπραοίος ύ. δπ' αριθ. 106 καί 111
  ίκτιοι τοθ Δημοσίου.
  Ή έχτΐοίηας τδν άνατέρω ϋπττνν θί-
  λιι γΐνει την 31 ΊτνουαρΕου 1932 ημέ¬
  ραν τής εβδομάδος Κυριακήν χαί ω?αν
  10—12 π. μ. ινώτιον τριμελοθς επιτρο
  ς κχΐ ίξωθεν τοθ Καταανήμι»τος ήϋ&ν.
  Καλοθνται δέ οί βουλίμινοι δκως με-
  ι τής πλειοϊοοίας.
  Ηράκλειον τζ 16 ΊανουοίρΙτυ 1932
  Ό Διοικητνΐς τής Διοικήσεως
  Στυλ. Βαλυράκης
  Ταγματίρχης
  ΙΕΙ ΕΊΙΙΡΠΗΙ ΔΡΟΜΒΔΟΠ.
  Γ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙ. ΒΕ1ΡΑ»1·ΟΕ1)ΙΙΙΙ»Ι
  Τό πολυΐελίσ«ατον ταχύιατον θαλα¬
  μηγόν ΜΑΙΙ*Η Μ. αναχοοθΒΪ
  εκάστην ΤοΙτνιν 7 μ. μ. χατ' Βΰθβΐ-
  α* διά Πειραια, Χίον, Μυτιλήνην.
  Τό α.μόπλοιον ΖΕΦνΡΟΧ
  (ΕΒΟΡΕΣ) άναχιτοΒί Ιιιάστην
  Τοίιην μεσονύκτιον διά Ρέθυμνον, Χα-
  νιΑ, Πϊΐοαιά, Βόλον, Θίσσαλο*1ν.ϊ)ν,
  Καβάλλαν, Διδβαγάτς, Μυτιλήνιιτ
  καί Χίον.
  Τό νβααγορασθβν πολυτβλίσΐατον μέ
  γα θαλαμηγόν «ΐΟΝΙΟΝ» τεθέν
  ποός 8ξυπΐ]οέτιισιν της γοαμμής Κβτ]-
  της—Θβσσαλονίχης, β" άναχωοΌ ταχτι-
  κοδς έξ ΉοαχλβΙου Ιίάστην Πέμπτην
  11 κ. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πει-
  „^ιδ,Βόλον1 Θβσσοιλονίχην. ("Αφιξις είς
  Πειραια Παοαοχευην
  —Βοήθημα είς αναπήρους.
  Χθεσινον τηλεγοάφημβι εί Άθηνβν
  ηρος τον Πρόεδρον της ΈνώββΜς άνα·
  πήρνν ΉρακλτΙβυ άνγελλ«ι ίτι ένεκρΐ-
  θησαν Οπό τού εΐδικου ουμβοολίου καί
  άκοστέλλοντκι ·»,0πο της ΚυβερνήοεΝς
  κρός διανομήν είς τβύς άνακήρββς Κρή
  τηι 1?5 χιλ. δραχμών.
  —ΑΙ διατιμήσβις.
  Ή έπιτροπή διατιμηοεκν αυνελθοδβα
  πρβχβές ε!« συνεδρίβσιν άκεφάοισεν ί·
  ηκς β Ι τιμαί το& ϊρτου χαί τβν άλ«6·
  ρ»ιν καραμεΐνουβιν αί βΰτβΐ χαί χατά
  την τρΐχοοοαν εβδομάδος.
  ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
  Φίρμαχον ίγκεχριμίνον δια τής δπ'
  αριθ. 856 τί!? 12—12 1928 γνωματεύ-
  σινς τοθ Άν. Ύγ. Συμβουλαί) ιΙ&ικτ](
  πρός τδνησΐν τοθ νευριχοθ ουοτήαατο(
  χορηγούμενον επιτυχώς επί τβν ίξόν
  νευρικδν νοσημχτην ήτοι:
  Νευραδθΐνείας, Νευρσλγίας, ίαχυάδων
  Ρΐυματισμων, αρθριτ:ομβν, ψϋχοπαθή-
  οεων χαι μίταδαγχειακβν ,νευριχβν νοαη
  μάτιβν. ΠωλιΙται είς 8Χα τα φαρμακιΧχ.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Πρακτορειον*Εφημερίδων; (ΕΒΒΚ—
  Χ. Ζουράρη).
  Άπό οήμιοον αί Αθηναϊκαί έφημερΐδίς
  'Αβηνβϊκό Νία—'Ανθρουεος—Βήμβ—Κλ-
  Κηνική—'ΕοιΙα—Έα«βοινΙ|—Πβ·»·» — Αρ-
  μβνική-Άθλητικδς τύκος- Θεαΐής-Ποο-
  λάν—ΤΙ» Τοκ-"Αστοη-'Επιοτήμη-Νβυ«ι»4
  Χοονικό ν.οί λοιποί θό καιλέόντοι στό Προ
  πτοβεϊον μας Ε.Β.Ε.Κ.-Χ. Ζοΐ)0άΒη ϊρε-
  οκαλεία σία ΠβοΙκτβοβ (Κιόσκιο) κοΐ άπό
  τοΐις νέονς έκηιιβοιθοκώλας—διότι κλεΐσΐοι
  τώνχαλαιεόν έϊεδιώχθησαν το6 κρακτοο·(ον.
  Τό ΠΒ»·τοοεΊον οάς καααπαλιΐ νό κρο-
  ιιηβεύεοβε «ής έφημεοίΐες σας ιρανατικό
  άπ& *δ Πβακτοοείον. Πβρίπιεββ, νέοκς έ·
  φημβοιΐοπώλος Βια νά Βιοβάζβτε νέα μόλις
  Ιλ«ο·ν «λοία «οί δχι καθε 10 ήμέβος δπβς
  εγένετο δΙΙοιπ. „„„_. ^ η
  Έμ «ο« ΠΒ*»*θΒ8ΐον ΕΒΒΚ—Χ. Δόν-
  β4βτ).—Κβεοπβλεΐα. Ι —10
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΓΕΩΕΠΚΩΝ ΔϊΦΙΑΕΙϋ
  Άβφαλίσατε τα προϊόντα
  βας χοχτά χαλάζης καί παγε·
  των.
  'Ασφάλβιαι αμπέλων δεκταί
  μέχρι 31 Ίανουαρίου 1931.
  Πληβοφορίαι παρά τής Γβ-
  ωοΥ· "Υπηρεσίας, τής 'Αγροτ.
  Τραπέζης καί τοΰ κ. Πάννου
  Κοκπββη—Ήροκλβιον Κρήτης.
  ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε.
  ΑΤΜΟΠΛΟΊΆ ΣΑΜΟΥ
  Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗ κοα>ΐ ιό υηέρο-
  χον θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΕΡΤΑ»
  Ταΐύτηιος 19 Μιλλίων. Δια Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πει-
  οαια χαοάγματα Δβυτέοας.
  ν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Νο 61.
  ΛΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΛΤΜΟΠΑΟΙΩΝ
  «ΛΕΩΝ» εκάστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. κατ' ινθιϊαν δια Πειραια—-ΧαλχΙ*
  8 α—Αΐδηψόν-Βόλον— Θ«οσαλονΙχητ.
  ΦΩΚΙΩΝ Εχασιον ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  μ. δια Ρέθυμνον—Χαηά—Πει-
  ,αιβ-ΧαλχΙία—Βολον—Θ
  είς Πιιοαιβ ΐαοάμαια ΚυοιάχίίβΙ·
  Γιά χάβε χαλή βυντρβφιά
  γιά χάθε χαλή οΐχονένεια
  γιά χάβε χοομιχον ανθρΝΐιον
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
  το 'ΚΟΣΜΙΚΟΝι
  ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤΣΟΛΛΙ
  Λιαχβσμηβις φανταομαϊβρΐίίή, φικιομβί αηλετβί, μ«β«ε»έί, χαΐαριβ-
  Γ2*Τ €ΐΟχβτ·ενειαχά-Όρχ*βτρ»
  —Ή παραλάβη χαρουπίων παρά
  «ής Άγροτικής.
  Κατ' άνκΝοίνΗθΐν τοδ Ινταθβα »)μα·
  τος τ«ς 'ΑγροτΐΜής Τρακέζης έκειβη ·>
  κ«ραγ·ιγοΐ χαρουπίαιν της ηεριφερείας
  ΝαλλΙλΐνιΙχον άναμΙ{ει χκρβόηια καρά
  ΥΗγ(|ς Ιφετεινβς 2>ν ένεργεΐται οβμφύ
  νκς τθ συμβάσει «{αγβρά ζμέ χαρουηια
  ηερυοινής τοιαύτης το αύτο Ύκ)μα ένερ
  γοϋντην πειραλαβήν διά λ)σμον τοΟΚοά
  του$ έτηλεγράφησεν είς 'ΛΘΑνας ζή-
  τοθν 6δηγΙ«ς είς απάντησιν δέ Ιλαβε
  τέ) Ιπόμβνον τηλεγράφημα.
  «■Επί τηλ)τος 18ης δέν δυνάμεθα έγ-
  χρίνομεν ϊ{αγοράν χαρουηίΗν ηαραγε*·
  γΒν ΝαλλΐΗν έφόοον χάτβχοι Ιχοιισι
  άναμί{ει χαί χβρβυηια ηερυσινϋς ηαρα·
  γννίίς ανευ ε(διχΑ« ένκρΐαενς Ύπβυρ-
  γιίοιι θΐχονβμιχϋν βηοίο» Ιγχρισιν λ·
  ζητησαμεν αναμείνατε».
  —Μία άναφορά.
  Π«ρά τβν χατβΙΧΗν τοθ συνβιχισμοθ
  □όρον υπεβλήθη είς την Νομ«ρχ(»ν ά-
  νοΐφορά διά τής οκοΐκς χαθιστββν γνι>-
  στον ίτι εΙ( τον συνοικισμόν τ»»ν χαί
  συγχεκριμενεις η«ρά την οΐχΐαν τοθ
  Γ. Σαρατσάχη ηροκειται νά ίγχαταατα·
  θό χλινιχή Φυμβτιώντοιν υκβ τβ& Ια·
  τροθ χ. Έμμ, Μανοαλενάχη. Έκειδτι
  ίηιις η τοιαύτη ένκατάβτααις έν μέσν
  τόσκν οΐκι&ν άκαγορεύεται ίχ τβθ Ν6
  μοί», είνε δέ χατά την κρίσιν τειν έηι·
  κΐνδυνος διά τούς κϊρι{ χατοιχβθντας
  κ«1 έν γένει το μοναδικόν προάστειον
  τής πβλ5»ς είς 8 οιΐρχβνται τβυς θερι-
  νούς μήνας άρχετοΐ τβν χατβΙχ«ν Η·
  ραχλείβ» ηαραχαλεΐται ή Νομβρχΐα β-
  πκς ένΐργήβο τα δίοντα χ«Ι άπαγορευ·
  θό η εγκατάστασις τής χλινικής.
  —Έχλογή |ένοοιακ»ν επιτροπών
  Νβαπόλβως.
  Κατά την γενομένην εκλογήν τβν έ·
  νοριανων Ικιτρόπκν Νεβπβλβως ϋελπγη
  σαν τοιβ&τοι, έν μέν τ& ένβρεί» Μ. Πα¬
  ναγίας οί 1) Ευστρ. Τσιραχάχης δίκην··
  ρβ{, 2) Γεώργιος Φινβχαλϊέτης διχ. υ-
  ηάλληλο;, 3) Εεινστ. Μ. Τσίχλης διχη·
  γόρβς χ»! 4) Έμμ. Κρασάχης Ιμκβροβ,
  έν δέ τ$ ένβρΐα Αγ. Γεε»ργΙβυ, οί Μι¬
  χαήλ Ηλιάκης έμπορβρράητη( χ«1 Έμ.
  Νανρογιάννπβ £υμβολ«ιογράφος.
  —ΑΙ κρατήσβις υπέρ το(5 Μβτοχι-
  κου.
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου έχοινοηοί-
  ησε ηρος τούς χ. χ. Προεδρους τβν χβι-
  νοτητΜν τοθ ΝβμοΟ εγκύκλιον αυτϋβ
  διά τής οποίας ννε.ρ(ς« ίτι δυνάμει
  τβυ σχετικόν ,νόμου άκαλλάσαονται
  της υ«έρ τβυ Μετοχιχβυ Ταμείβ» πολι-
  τΐΜβν ύπαλλήλε»ν χρατησεκς 1 β)ο βΐ
  Δήμοι χαί αί κβινβτητες.
  —Πολντβκνικά.
  Τβ υκβυρνεΐβν Έθνικής ΟΐΝονομίαι
  δι* έγγραφον πρβ{ τάς Νβμαοχίας χβι·
  νοκβιεΐ έγκόκλνβν ιύτου ηεοί ίηιταχυν
  οεΗ( τοθ χαιθβρισμβθ τής ακβρίας τ&ν
  κβλυτέκννν πββς τον σκβιιβν τής ένερ
  γείας άιτβγρβφπς α&τβν, καρακαλεΐ δέ
  βη«β Ιχτελεσβό «ΰτη μετ* ακριβείας χαί
  έντος τής ερχομένης σχετιχής ηροθε·
  ομίας. ________
  —Χωματβιαχά.
  Γενβμένκν άρχαιρεβιβν τβθ ονματε»·
  βυ βκβοηματβηβιβν Νεαηβλενς 1{ελε·
  γησαν παμφηφεΙ, προεβρος Νικβλαβς
  Καφφετζάκητ, Άντιπρβεδρβς Νινβλαβς
  Διαλ»νά(, μέλη δέ τοβ Αιοικητικου Συμ
  ββΐιλίβυ «ϊ Ευστράτιο» Τοιιβ»κ4κηί, Ί¬
  να ν ν ης Ρβκέν, Μιχ. Ηλιάκης χαί Γεώρ
  γιος ΠεβιαδΙτηΐ, εΐακράχτειρ Ίαΐάννηβ
  Μανροειδηβ καΐ ταμίαι Ανδρ. Μαρκά¬
  κης χαι Κειν. Γκράχης.
  — Ή άλληλογραφία «6ν κοινοχή·
  ι των.
  Ή Νβμ«ρχ(α Ήρακλείβυ δι* έγγρά·
  Φβυ της ηρ6( την Γενικήν Διβίχησιν π·
  ρακαλεΐ ίκ«ς ληφθή μέριμνα χαί έκι·
  τρβπή ή άτελής άηβστολή άλληλβγρα-
  Φία( Οπο τβν χβινβτήτΝν είς την Ά«
  γρβτιχήν Τράπεζαν καΐ τα Έηιμελητβ
  ρια πρβί ιύχερεοτΐρχν βιε{αγε.γην β
  ίργασιδν «ντβν
  ΑΜΌΡΘΟΣΙ*
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΐνΐΑΤΑ
  ΟΙ ΣΚΟΠΩΙ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΙΒΑΝΩΤΑΤΗ Η ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΚΕ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ
  Τό Γραφείον Τύπον δια τηλβ-
  γραφήματός «ου πρός τοίς Γενικαίς
  Διοικήσβις καί Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Ό Πρωθυπουργός- κ. Ββνιζέλος
  επιβάς τοΰ εΰδρομον «"Ελλη» ά-
  νεχώρησβ τό εσπέρας «ής παρελ¬
  θούσης Τρίτης διά Πρίντεζι έκβί-
  Οβν δέ θά μβτέβαινβν είς Ρωμη ν
  καί μβτά οκτάωρον παραμονήν θά
  άνβχώρει είς Παοισίους. Είς Λον
  δί-νον ό κ. Ββνιζβλος θά μβταβό
  μόνον εάν θά ματαιωθΰ ή δι-ΐθκβ-
  ■ψις «ής Λωζάννης.
  Κατ' άσφαλεΐς πληροφορίας, σΰ
  ριον Παοασκβυήν θά άναχωαή-
  σουν διά Παρισίους, καί «ά λοιπά
  μέλη τής Ελληνικάς άντιπροαω
  πβίας παρά «ό βιασκέ·ψ3ΐ τής Λω·
  ζάννης, ό Ύπουογός των Οίκονομι
  κων κ. Γ. Μαρής καί δ Διευθυν¬
  τάς «ου Γβνικοΰ Λογιστηρίου κ.
  Μανΐζαβίνος.
  ΔΙΑΤΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ
  ΕΙ! ΕΥΡΩΟΗΝ Οϊ. ΠΡΩ0ΥΠ0ΥΡΓ8Σ
  Τό υπουργικόν Συμβούλιον ου
  νήλθβ προχθές την μβσηιιβοίαν
  βΐς συνβδρίασιν κατά την οποίαν
  ό Πρωθυπουρνός κ. Βενιζ«λος Λ-
  νέπτυξβ τούς σκοπούς τοθ ταξβι-
  δίου τού. Ό κ. Ββνιζύλος μβτσβαί
  νβι είς Ευρώπην διά νά λάβη, ώ;
  βϊπε, γνώσιν «ών αντιλήψεων των
  ξένων Κυββρνήσβων επί των έπα-
  νορθώσβαιν καί τά&ν πολβμικών
  χρβων, θά προβή δέ είς την άνά
  πτυξιν «ών σχετικών Έλλην ι κων
  ζητημάτων των ένδιαφβρόννων
  «ός ξένας Κνβββνήσβις-
  Ό κ. Βενιζέλος προέβη καΐ διά
  «ου Τύπου είς μακράς δηλώσβις
  έξηγήσας λεπτομερώς εί: τί α¬
  ποβλέπει μεταβαίνων είς Ρωμη ν
  καί Παρισίους. Είς «άς δτ,λώσβις
  «ούς «αύτάς προσθβ'τβι, δ τι θά 4·
  πουσιάση μόνον επί δβκαπβνθή·
  μεοον.
  Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΗ
  ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
  Ό 'Αντιποόεδρος τής Κνββρνή
  σβως καί ύπουογός^ των Έξωτε
  Ιρικών κ. Μιχαλακό τουλος βίς α¬
  πάντησιν τηλβγοαφήματος «ών
  «Τάϊμς» «<ίς Νέας Υόρκης άναφέ- ροντος δτιλώσβις «ου ηγέτου «ου Δημοκρατικόν κόμματο; κ. Παπά ναοτασίου κατά τάς οποίας ή Ελ¬ λάς πρόκβιται ή έπιβυμβϊ νά κη ρύξΐι χρβωστάσιον, ετόνισεν άντ.» θβ'τως δϊΐ τό Ελληνικόν δημόσι όν θά καταβάλη βίς χρυσόν κατά χον προσέχη μήνα Φεβρουάριον τού; όψειλομένους τόχους καί χρβω λύσια «ών εξωτερικών «ου δα νβίων. Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΑΝΑΒΛΛΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠ Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Ν; Τό Πρακτορείον Χαβάς «ηλβγρα φβί δα ή Γαλλία άποδέχβται την γενομένην πρότασιν άνανεώσβοος επί εξάμηνον τοθ χοβωστασίου ά βαλλσμβνης τής διασκέψεως τής Λωζάννης διά τόν προσέχη μήνα Σεπτέμβριον όπότβ θά βχουν βιβ νβργηθά οί εκλογαί βίς τάς έν διαφβρομίνας χώρας. Έλπίζβται ή επίτευξις όοιστικής συμφωνίας μβ- ταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας διά την άναβολήν «ής διασκέψεως «αυτής. ΕΓΚΑΗΜΑ ΠΣ Μ0Χ81 II ΪΝΕΡΠίβΕΜΙ ΗΜΙΝ! Ή ύιτοδΊοίχυσις Χωίοφυλαχής Πε¬ διάδος δια τηλβγοαφήματό'; της πρό; την Ιντανθα Διοίχνσιν γνα>οΙζβι δή
  «ήν 18 ΐοϋ μηνός καί πβοί τή* Ιΐην
  «Οΐτϊνήν ώ^αν ανευρέθη 11; τό ΐα>ο(ον
  Μοχός ίντός φοίατος νβχοός έ Έμμ.
  Διαμανιάκης ειών 50 καΐαγόμενος ίκ
  τού Ιδίαν χωοΐου. "■ ''
  Ώ; έξηχοιβώθϊ) κο'όκΒΐ^αι πεοί βγ·
  χλήματος συνελήφθησαν δέ ώ; διάσται
  ε! Έμμ. Γιαχοιμάκης χαί Μβνέλασς
  Διαμαντάχης νίδς τοΰ θύματο; ιϊίΐ-
  νες «αί απεστάλησαν εϊς «ήν Είσαγγβλι-
  κήν άοΐίιν ΉοοκΧίίου.
  Άνακοίσβα)» ΙϋβΧίίφθπ ή ύποοιοί-
  χησις Χοοοοφυλακϋς Πεδιάδος ποός
  ηλήο«1 διβλβύχανσιν την αιτίαν τοΰ
  Ιγώήματος.
  Η ΙΙ0Ι8Α8Γ|ΙΗΜΑ! ΙΙϊΗίΙΣ
  Ή «οσσλογική .ίνυσις των έν ^
  κλιίφ Κραιικόάν ΎγΐΕΐονομικάν Ιδού-
  μάϊον κατά τόν μή>α Δίχέμβοιον ύτήο
  ξβν ή έξ»),: Δημόσιον Λ Ίιτοβΐον,Τμη
  μα Παβολ <γι«όν. Έγέτβτο 905 βηισκέ- ψις Ιί &ι 634 §λονοσούντω». Τμη»α δφβαλμολογιχόν Έγένονιο1153 £κισ έ ψ9ΐς Ιξ ώ» 1072 »οαχωμτι»ι>«»ν. Τμή-
  μα Άφοοοισιακό».Εγίνοντο 851 βαισ<έ ψΒΐς έξ ώ' 388 άοοένων καί 465 ΟηΙέ αν. Τό Ιν Ήοαχλϊΐφ Λιΐ<όν ον ΙξβτέλβσΒ» 1315 συνιαγΛς. Ό (ν Πύογφ Μονοφατσίου Ιιτοος Ποοσφύγων έξβΐέλβοβ 179 βπιονέψ3ΐς ίξ &< 147 Ιλονοσούνιων, Τό έν Πύο· ΥΦ Α Φ'θμακείον έξετίλβσβν 300 σ«ι- "ταγας. Ό Παι'κΐ.ά'μβνος ι ου ίν Ήοα χλβίφ Άνθβλονοσιαχοΰ Σιαθμοϋ ϊπβσχέψθη 14 χιοοιβ. ε'.ήταοβν 603 ίλονοσού»ιας εξ ώ* 134 διά παήτην φοράν χαΐ εχορήγησεν 20810 δ»Γκα κινίνιΐς Ό έν Μβσσαοά Ποοϊτάμβνος τού Προιύηου Άνθιλονοσιαχοΰ Σταθ¬ μόν" Ιπβσκέφθΐ] 18 χωοία «αί έχοο*)γυ- οβν 36 000 δισ<ία. II ί»ΡΙΗ1Ι ΕΙΑΪίίΙ Τό δποιιργιΐον Πχιδείας καΐ Θ;ησχΐυ μάτην δι" ίγχιοιλΐου τοιι χοινοποιηθι'σςς πρός τ·ις χατα τίποιις 'Αρχας άναχοΐν&Ι δ τι ιφ' διον ή^ελθ' σιαηΐατηθ^ άνυηίρ (3λ^««χ ιολώμ»ΐοι πρό; ενέργειαν Ιαοι τοθ μηνός '] «νβ«·χρίο« ώ'έ<λογβ»τβ Ένορια«ι1ν Έπιτ^οπ&ν π?5τΐ£·ίν»ται ί- π! ί'μη'βν ή πρίθιαμ'α ιή. ί ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ή Ν <μαρχία Ηρακλείου έκοινοποίτ,- οιν χθές ιί; τού" χ ». Πρόεδρον την ϊοινοτήτων τοθ Ν μ?Ο εγκύκλιον διά ττ]ς ό.ιοΐαζ γνωρίζει τα κάτωθι : «Έπιχειμενΐΐι «οθ χαταρτισμ'<0 τβν ηρι ϋ τολογ βμων έοίδων κιΐ έξ ίδη) ν οί κονομχιθ έΐβ^ς 1932 — 33 ι.«ραναλοΟ- μεν δπως Ιχηΐε υ π' ϊψ 4 σας την έγ κόκί.ΐον διαταγήν ήμ*ν πιρΐ βναγρχ- φ%ς πΐαΐώΐεως άναλέγου πρός τού; η{- ρου; τής χβινίΐητος διέρ τοθ Πανανεΐου Δτ(μ·5τικο0 Νοο3Ηομε(ο^ Ηρακλείου. ΠιρΙ τιθ αχοποθ χαί τί!; δρίοεοβ. τοθ είρημένου ίδρύμϊτος επί τριακονταε- τί α ν, γ»αρ!ζιτΐ ήίΐ) έξ δοαν άνιγ ώ- οατε είς την έν λέγω έγκυχλιο», ιΰτοσς ω»ε Πϊρέλχει π&3& περαιτέρω ούιτα- αις 6πΐβττ]?ί(εω; ούτ;0 έ< μέρους τΑν δπό την Διοίκηιίν σχς δ3γτινπιι*ν. "Εκαστον Κοινοτικόν Σ»μ6:ύλιον λαμ βάνον 6π' δψιι δτι τό έν Έρχκλείψ Δτ(- μιτικδν ΝοοοΜθΐιεΐον ίέν ηεριορίζ«;αι μίνον είς την εισαγωγήν έν αΰ ώ τΑν Πϊοχίντων άπόριον ττ]ς πόλεως άλλά καί των τοιούτον των άφιχνουμίνω> έχ
  τδπ έκαρχ &* 6μών νομΐζ μιν διι Ιχει
  ηθικήν δϋοχρέωσιν ν' άναγρίψς χονίύ
  , λιίν τι εί: τίν πρτθ ιολογιομόν, το^ 6
  ττιρ βριίΐΐιραν δι* ιίδικής αποφάσεω
  έγκΐχρΐΐίέ<ης παρ' ήμΐν άποδ>θίσιτα
  ε!; τό ΔιοικϋΟ' το θεραπειιτήίΐον Ά5ιλ
  φβτον ΙΛ την χρησιμοτιοίηοίν τού δπου
  δεΓ.
  'Γ-τοχρε^υμένΐ] ή κοινίτης νΐ μιρι-
  μ'^ϊ περΐ τή; ογε(*ς των χαΐοίχων τη;—
  πρβγμχ διερ ο^νάίει χαΐ μέ τόν αχο
  πον ή: αά'θΐισικήβΐω»—δριίλει καίτοι
  δΐτοχοαεθται έ< τοθ νόμου νά προβλέπ^ μεταζύ των ίξόϊβν της πίυτββιν ή:ι πρβορίζετ» νά διατιθη εί; άγορΐν φαρ· μί*ων, είς σιιντή η ιν έππτημονικοϋ προαβπικοθ μχΙ είς προμήθειαν έν γένει είδων νοσηλΐία; τ»ν στερουμένου ΐίάσ»!. βΐηθιΕχς άπδρων οΓανε; άι.ομ»ρύνον· ται τ Αν κοι-Ό ή-ω/ζητοθ'τε; την 5ωρΐ- άν θερχπείχ» ιί; τα ΝΐβοκομιΙα τής ίλ Ήλί Σ^εκως φ?ονο7μΐν διι εύϊεμία κοι>
  νίιης {μ τ*ν έν τώ Νομψ Ηρακλείου
  θέλει δστε^ήίει είς την παροχήν τής
  δπερ τοθ Πχνανείου Νοαοχομείου είσφο-
  ρ(2, άναγράφουοα κατ' αρχήν την οχετι-
  κήν δαπάνην είς τα ν χριϋχολογιομον
  των έςόδων της»
  Ι ΠΟΙΙΙΣ ΚΑΙΡΙ! ΙΒΜΕΡΒΗ Ι ΤΑ ΕΓΚΡΙΙΒΜΕΙΐηΐΑΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΑΙΙ
  ΛΙΜΕΝΙΚΑ
  τοθ ΔΐμτναρχεΕου ειδοποιηθη
  ιί ιδιοκτήται φορτηγίδων καί ρο
  βπ«ς μέχρι τέλους Ίϊνουα-
  ρ τιαρβιισιοΐσθβαιν ιΐζ αΰό μ»Ι «ατα
  6«Λωσι τόν φόρον ιηιιηίιόματος κ«ί τα
  τέλη «Ο Ιΐβοί 1932,
  Τό Άστεοο'κ^πιην 'Αθτινδν διά
  ττιλβγοαφήματός τού πο,ό; τα Λμβνπο·
  χεΐα χοί «ά Γεωογιχά Έπιμβλπτήοια
  γνωρίζβι δτι πιθανός κιιοός σόμβοον
  χαΐ είς δλό>ληοον σχβδόν ιήν χώοαν·
  φέοβται νεφβλώδ»; κα»ά διαλβίμμαια
  μβιά τίνων βοοχίν χαΐ χιόντυν ΙΙΙία
  άνά τα όθίΐνά »ή; άναιολι>η; κιί νο
  τιοανατολιχής Ελλάδος. Θ;θμακοασία
  «ΐΒοίιΐου ώς ιθίς. δνΐμοι βοθβιοδυιιχοί
  εΌ>ς βοοβιοαναΐί λικο1 μέιοιοι χαί πβοΐ
  ιό νότιον ΑΙγαΐον χαί Κοϊιιοο» Ισχυ
  θοί.
  II
  ΕΟΙΚίΠΓΟΠΙ^ΕΜΠΙΡΕΥΜΑΤίΝ
  Πλποοφοοούμεθα δτι ύηό «ου Α
  πουογβίου τάι» Οί<ονομικδν μέχοι ·»ϊς 31η; Μδρ,ι.ου ή «ής έκανεξαγωγη; ίΐς τό έξαιΐΒρικόν ?μηοςευμάτα)ν εύο σχομέναιν «Ι; τάς Ιδιτητ κ^ς άποθή»ας άηοΐαμ εύτεαος, ή όποία ώ; γνωστόν Ιληξι την 31η» «α- λό Δικ'μβοίου. (Ι ΑΑΕΙΑΙ___8ΙΚ0Α9Μ0Ι ΤΑ 'Γ ιουργείον Συγκοινωνίας δι' έγ γράφου τού πρός την Γεν. Διοίκησιν γνωρ(ζ<ι διι ή διάταξις ηερΐ επ δΐλή; τίλους έ τ! άδιιίν οί<οδομώ< 6τέ; τοθ ΤεχνικοΟ Έ^ιμεληττιρίϋυ δέον νά Ιφαρ μόζεταΐ άνευ διαχρίσιως εάν ή οίχοδίμή γίνεται είς πόλεις ή χωΊα Ιχοντα ρι>
  μοτομιχόν σχέδιον, ί) μή Ιχοντα χοι*
  Οθ%0¥, Ι
  Τό υπουργείον τή; Παιδείοις διά έγ
  κυχλΐου τοϋ προ; τού; Δ ευθυνής των
  σχολείων ζητεί τή- υιοβ^λήν πινάχ»»
  •ίβαχθέντων διϊαχΐικων βιβλί»ν είς τα
  οχολεΐα των προκειμένον» νά ένιργήιη
  έλεγχον ΐοθτο σχετικόν μέ την Ιφχρμο
  γήν των νίμ·ΐΐν περΐ έγχεχριμέ ών δΐδα
  κτιχων δ.δλίοβν είς τχ σχολιΐα Μίσης
  Έκπαιδιύ ϊειοε.
  Ο
  ΑΓΩΝ
  Ό Νομάρχας Ήβακλείου κροέτεινε
  την μΐταφ^ράν τ<;ς 15^α; τοθ έλονοβια χοθ κίνΐρου Ηρακλείου ιί; Μεβΐαρβ». ΣΥΝΤλΞΙΟΔΟΤΙΚΑ Πχρά τοθ Ν*υτικοΟ &ηομαχΐκο9 Ύ» μείου άπιοιάλ)] εί; τό Λιμεναρχείον προ; επίδοσιν φυλλάδιον συντάξεως τίίς θϋνταξΐούχου Αί*ιχτερ£»τ)ς χήρας Γ. ΟΙΗΝΙΜΙΝΝ ΐΕΑΤΙΟΝ ΧΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Α(οα 7 .. Λΐρο Αίγυπτον ρ Λιρέκα η Φ^βγπον Γαλλικόν » Φιορίνι Όλλανδίας η Γοόαι Κ«·ν)λια>Ε β
  Μαβκον „
  Φββ
  267.-
  275.-
  77.60
  3.93
  3.05
  31.16
  35.-
  ■8.20
  ».Ι2
  277—
  287,-
  78.—
  4.03
  3.10
  31.65
  39.-
  18.85
  15.17
  93,5-
  ΑΙΑΟΙΡΙΣΤΙΣ_!ΜΙΑΤΛ! ΤΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ *Ο Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Κατά τα αημερινκ τηλεγραφή.
  ματα, ή Κν-βέρνησις τής ηΰ·
  ααιγκτώνος φαίνετοχι διστακχι-
  κή είς την αποδοχήν τής έξ*.
  μήνου παρατάσεως τού χρεω-
  στασίου, την οποίαν έδέχθησχν
  ήδη ή Αγγλία καί ή Γαλλί».
  Ή διστακτιχότης αυτή χή-
  Άμερικής κρίνεται ώς περι-
  πλέκουσα περισσότερον την
  κατάστασιν, τόσον ώς πρός την
  αύγκλησιν τής Διασκέψεως δ·
  σον καί ώςπρός τήνριζικήν επί¬
  λυσιν των ζητημάτων έτώνπα·
  νορθώσεων.
  Ο ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΑΤΕΣΤΗ
  ΑΙΑΤΘ ΜΗΗΜΟΪΥΗΟΗ ΤΙΣ ΣΟΦΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίοο
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Υπό τής Κυβερνήσεως έδηλώ
  θη είς τόν Δήμαρχον Άθη-
  ναίων χ. Σπΰρον Μερχούρην
  ότι υπέχει προσωπικήν ευθύνην
  διά πασάν τυχόν διασάλευβιν
  τής τάξεως είς τό μνημόσυνον
  τής τέως βασιλίσαης Σοφίας.
  Τό μνημόσυνον τούτο γίνε¬
  ται αύριον (σήμερον) είς τόν
  Μητροπολιτικόν ναόν δαπάναις
  τού Δήμου Άθηναίων.
  Η ΑΙΡ1ΤΙΚΙ 81 ΠΑΡΙλιΒΗ
  ΤΑ ΠΕΡΥ2ΙΗΑΧΑΡ0ΥΒΙΑ
  2Ο Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Τα ύποκαταστήματα Κρήτης
  τής Αγροτικάς Τραπέζης,
  διετάχθησαν όπως δέχωντα»
  πρός αγοράν χαρούπια χαί τής
  περυσινής εσοδείας.
  ΛΙΑΕΚΑ0Ρ12 ΑΡΓΟΙΙΟΡΙΛ
  ΤΙ! "ΕΑΛΙΙΣ,, ΕΙ! ΚΟΡΙΝ81Ν
  ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου
  .τού άνταποχριτού μας).—
  Τό χαταδρομικόν «*Έλλη»
  έφ' ου έπιβαίνει ό Πρωθν
  πουργός κ. Βενιζέλος ήργοπό
  ρησε επί δωβεχάωρον είς Κό'
  ρινθον, συνεπεία τής επικρα¬
  τούσης Θαλασσοταραχής.
  ΤΙ ΖΙΤ1Μ1ΤΛ ΤΗΣ ΙΙίίίί',ίΙί
  ΕΙΣ ΤΙΝ ΓΑΑΑΙΙβΝ ΙΙΥΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου
  ^τού άνταποκριτού μας)·—■
  Αποψινόν τηλεγράφημα έ*
  Παρισίων άναφέρει ότι ή Γαλ-
  λΐκή Βουλή συζητεί εισέτι επί
  των ζητημάτων τής διασκέψεως·
  'Έληίζεται ότι μετά την λή¬
  ξιν των συζητήσεων ή κατάστα¬
  σις όπωσδήηοτε θά έκκΐθαρι*
  Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίρ
  (τού άνταποχριτοΰ μας)
  Ή Αγγλικη λίρα ετιμάτο
  μερον »ρίγ»ι« βΤ^9
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΙΣΤΛΖΕΙ Ι
  ΝΑ ΔΕΧΒΗ ΠΑΡΑΓΑΣΙΗ
  ΤΗΣ ΑΝ1!ΤΟλΙ!ΤΟΙΙ