99054

Αριθμός τεύχους

3070

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

22/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΓίίίϋΗ
  2Ρ ."βι
  ΒϊϊΗΠϊΐι
  ■™ ■ «ϊϋίΤΐϋι
  /
  ν«κ,ι»Οτ^ ^
  Κ «Ρ'νετ*. ώ ^
  * «·ό
  •ΚΪΐΙΓΐΐι]
  ΙΠΙΚΟΣ ΥΠΕΥβΥΙ
  Ι1ΜΑΙ 2Ο ρ
  άνταποχριτού μ*ς).
  ης Κυβερνήσεως έδφ
  «όν Δήμαρχον »ΑΗ
  . ΣπΟρον Μερκούρν
  χ·* προσωπικήν εύθύνιρΐ
  4«ν τυχόν διααάνιο» Ι
  ,εως είς τό μνημοιννοιί
  »ς βχσιλίσοης Σόφια;.
  ινημόσυνον τούτο γί«·
  ρ»ον (βήμερον) είς Λ
  πολιτικόν ναόν δ
  ;μου Άθηναίων.
  ΙΙΙΙΙ 1Α ΙΙΑΜΑΐΙ
  ΗΝ ΑΙ »Ο Ίανο»ϊρ(ο«
  άνταποκριτοθ
  Αγρή
  θησαν όπως ^
  ιγοράν χ·ρο6πι« «** *
  νΙ,ς
  ΙΕΜΟΡΙΣ ΙΠΒ»
  "ΕΑΛΙί,, Β ■
  ΑΝΟΡΘΩ2Κ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο Ν
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  22
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙ9Μ0Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1β
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ) Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19*6
  ΕΤΟΣ 17ον.— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.070
  Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
  Εάν ή συνάδβλφος «Ελευθέρα
  Σκέψις» δέν εξεδίδετο έδώ ή καί
  έκδι&ομβ'νη 6έν ήτο καθημβρινή
  εφημερίς άλλ' έβϋομαδιαία ή διαβ-
  βδομαδιαία έστω, θά ηδύνατο νά
  μην παρακολουθή τα δσα γράφει
  ή σιήλη αυτή εκάστην πρωΐαν καί
  νά οίιβιοποιήται συνεπώς κάπο-
  »β—χάποτε καί ίδικούς μας καί
  αΐλων αγώνας καθ' δ* οικτρόν
  τρόπον άπβπβιοάθη χθές νάοίκβι-
  οποιηθη την εντελώς έφήμβρον
  δόξαν τής άνακινηθβίοτ,ς ουζητή
  σβως, σχετικώς μέ τό κόμμα τό Ββ
  νιζβλικόν. Καί επιπροσθέτως θά
  ηδύνατο, ,,άφήνουσα κατά μέοος
  τό χβκ,όκτιον τής άβρότητος νά λβ
  νη καί βίς άγοραΐον άκόμη -βφός
  ότι, «ήμίΐς άνβμίχθημβν είς «ήν
  ένδοκομματικήν της συζήτησιν».
  Έπβιδή πάντως δέν είμεθα παι¬
  δία άλλ' άνδρβς σχβδόν γηράσαν·
  τβς βίς την εξυπηρέτησιν τής αΰ
  τής ίοβολογίας, τού ίδίου, κόμμα-
  τος καί «ών ίδίων ηάντοτβ άρχών
  καΐ δέν έχομβν καμμίαν διάθεσιν
  νά διαπληκτισθώμβν πρός ουδένα
  καί δή μέ ομόφρονας άντιπαρερχό
  μβθα δ,τι ή συνάδβλφος έγοαψβ
  κακώς καί πβριορΐζομεν τό σημε¬
  ρινόν μας άρθρον βίς μίαν ούντο-
  μον άνακβφαλαίοοσιν των γράφον-
  των κατ' αύτάς οχβτικ&ς μέ τό
  κόμμα:'
  Την παρένθεσιν τοΰ κόΜματοε
  την ήνοιξεν ή στήλη αυτή, την
  6ην Ίανουαρίου τό πρώτον, δηλα-
  δή πρό τριών έβδομάδων καί όπό
  τβ την συνάδβλφον Λπηοχόλβι τό
  ζήτημα τοϋ ελαίου άν δέν άπατώ
  μβθα. Ακριβώς δέ διά τό άνοιγμα
  τής περί τό Φιλελεύθερον κόμμα
  παρενϋβΌεως έγράφαμβν^ τα εξής
  βίς τό φύλλον μας «ής αυτής ημέ¬
  ρας:
  «Τί γίνβται άλήθβια τό ν,όμ-
  »μσ; Είς άλλας πβριστάσβις ό-
  •λιγώ'βρον δυσκόλους άπό τάς
  »θ" ϊΐνός, τό χόμμα, μάς άπη
  - - α κϋποτβ. Καί δν τακτΐ·
  ■ δέν τό έπιμβλούμβθα, τό
  ίλούμβθα έστω καί βραι
  Καί άν δέν τό είχομεν ύπ'
  μας τό είχομεν τούλάχι
  > -. βίς τό σημβιωματάριόν
  Καί τό«β τίποτβ δέν έγί-
  ανβυ αύιοθ καί είς βάρος
  )ϋ, διότι χαί έτσι έΉοβκβ
  πρέπει: Νά μην γίνβται τί-
  β εάν τ ό κόμμα δέν συγχα-
  ίύβι καί εάν τό χόμμα δέν
  3 την τελευταίαν λέξιν, επί
  ' - 'ΐόε ζητήματος καί πράγμα-
  .. Καί διότι τό κόμμα δέν
  < αι όϊοντοστοιχία ή άπλή α(- ϊίίΐτική διά νά τβ'ρπβται μόνον »4πό τό ροκάνισμα τ»ν έδβσμά- »των μιάς όποιασδήποτβ κουζί· »νας, δέν είναι επιχείρησις διά »νά έπαναπαύβται είς τα κβοδη >τής μιάς χαί τα άγαθά τής δλ-
  »λης ημέρας, δέν είναι μβτρη-
  »τής βίσπράξβων διά νά κλβίτ,καί
  »νά άνοίγΉ μέ ιόν βωβόν ουθ-
  »μόν μιάς οίασδήποτβ μηχα-
  »ντΊς άλλά καί διότι κόμμα θά
  »βΐπτ) καί είναι Ιστορία όλόχλη-
  »0θς, είναι παλμός μυοιάδων
  »4νθοώπων, βΐναι ΐδέα την ό
  «ποίον οί άτθοωποι αύιοί μβτέ-
  ♦βαλον βίς θρησκβίαν καί πίστιν
  »χοί ίζησαν μέ αυτήν καΐ ύπέ-
  «στησαν τα πά*δβινα χάριν αΰ
  •τής κοί έ «αχοπάθησαν διά «ήν
  »Ιδέαν χαί εθυσιάσθησαν διά την
  «πίστιν την «ομματιχτΐν καί κα
  »<όπιν μβτέβαλον τό κ^μαα καί »τάς ιδίας τού βίς βμβλημα καί »τό άνύψωσαν είς τού; έπτά ού •ρανούς.. •Σήμερον ! δτβ τό «ό»μα «έςακολουθεΐ νά ευρίσκεται »έξνψυ)μ»<νον μέχρις * »τό άνεβΐβασαν των άφωσιωμί »νων όπαδών καί τΛ» στβατιω τον οί 1ί·1β·ί· •γομβν δϊβ βΰοίσκεται είς τό »μβσουράνημά τού καί αί ιδέαι »του δέν επεκράτησαν απλώς •άλλά κυριολεκτικώς κατίσχυ- »σαν ολοκλήρου τοΰ έλληνικοΰ' »χόσμου, γίνβται την μίαν τό »Ιν, την άλλην ημέραν τό άλ· »λο καί τό κόμμα δχι μόνον δέν »ίρωτάιαι άλλ' οΰτβ κα» λαμβά- »νεται ύπ' όψιν. «Προχθές άκόμη μΐα 'αύθά· »5ης πρόσκλησις, προηγουμένως »μ(α άλλη, απέδειξεν δα δχι μό- »νον δέν ύπά^χει είς τόν τόπον •αυτόν έντροπή, άλλ' δτι οΰιβ »,<όμιια δέν ϋπαρχβι Καί πραγ- »ματι 5έν ύ»άρχει κόμμα, δπως »ήμβΐ; τό εννοούμεν, δπως τό •βγνωρίσαμβν καί έζήσαμβν τάς «ημέρας καί τάς άγωνίας των »ώ}ών καί των έτών τής ύπίρ- »ξβώς τον; Κάθβ άλλοΐ Τό κόμ- »μα ύπάρχβι καί υφίσταται μέ »τσς φάλαγγας καί τάς στρατιάς »τών όπαδών τού. »'Αλλ' ύπάρχβι καί υφίσταται •παρημελημένον, έγΝαταλελβιμ- »μέ*νον καί άγνοούμενον ..Αΰτό βΐνβ δλο!» Την μεθβπομένην δέ άπό τής αυτή;, κυοίας μας στήλης, έδημοσι βύοντο τα έξη;, βίς απάντησιν: •Κύβιι Διευθυνταί, »Σάς συγχαίρω^διά τό όλιγό- •λόγον άλλά μβστόν έννοιών καί •φραστικής _ δυνάμεως άρθρον •σας, τοΰ τβλευταίου φύλλον τής «εγκρίτου εφημερίδος σας. Ήτο »καιρός νά άφβθϋ καί μάλιστα • ίπό «ών θΐηλών «ής ύπ&ρορ- »θοδόξου «Άνοοθώσβως» ή «οι- »αύτη φωντ), διά τό τί νινόμεθα •ώς κόμμα, ώς Ιστοοία, ώς θρνλ- »λος καί παράδοσις δσοι έν ήμέ »ραις χαλεπαίς οπετελέσαμεν »τόν στρατόν τοΰ Φιλβλευθερι •ομού καί δσοι κακουχούμβνοι »καί δεινοπαθοΰντβς ύπηρετή- »σαμεν την ιδεολογίαν τού, είτε •ώς βαθμοΰχοι καί πρωτοπόροι •είτε ώς άπλοϊ στρατιώται •Μίαν τοιαύτην φωνήν, κ. Δι •ευθυντά, κανεΐς πιστβύσατέ μβ »δέν δύναται νά την άντιπαοβλ- »ί)η τ) νά την άγνοήου. Ήχεί »βατ3ΰτατα είς τάς ψυχάς δλων •των παλαιών, των ορθόδοξον »Ββνιζελικών καί άποτβλβΐ τόν •ώραιότβρον έπιγραμματισμόν »ιής σημερινής καταστάσεως. Δι »ότι πράγματι ύπάρχβι τό κόμ- »μα μας, τ ό χόμκα τό Φιλελεύ »θβοον, συμπανές καί έτοιμον •πρός δράσιν, μέ τάς φάλαγγας >—διά νά μβταχειρισθώ την φρα
  •σβολογίαν σας—καί τάς στοα
  »τιάς των όπαδών τού. άλλ' ν
  • κάρχβι παρημβλημένον.καΐ πολ
  λαπλώς άγνοούμβνον.
  »"Ετσι έτβλβιώνατβ—άν ένθυ
  •μβΐσθβ—«ό άρθρον σας· καί τό
  •ήοχίζατε: Είς άλλας πβριστά
  »σβις, ολιγώτερον δυσκόλους ά
  •πό τας σημεριναί-, τό κόμμα,
  »μάς άπησχόλει κάποτβ Καί άν
  •τακτικώς δέν τό έπιμελούμβθα,
  >τό έπιμβλούμεθα έστω καί άραι
  «ώς Καί άν δέν τό βϊχομβν πάν-
  »τοτε ύπ' όψιν μας, τό είχομεν
  •τουλάχιστον βίς τό σημβιωματά-
  •ριόν μας. Καί τότβ—συνβχΐζβτβ
  »—τίποτε Ρέν εγίνετο άνευ αύ
  •τοΰ ή πολύ περισσότερον βίς
  «βάρος αύτοΰ, διότι Ιτσι έπρεπβ
  •καί ποέπβι: Νά μην γίνεται τί·
  >ποτε εάν τό κόμμα δέν συγκα
  •τανεύει καί εάν τό χόμμα δέν
  •βΐπτΐ 'ήν τελευταίαν λέξιν, επί
  •παντός ζητήματος χαί πράγμα
  •τος·
  •Άλλ' ώ: έδώ. άφοΰ άπαξ ήο
  •χίοατβ, καί εάν θέλβτε νά ίχβ
  •τβ καί την γνώμην μου καί την
  •γνώμην παντός πθνοδντος τόν
  •Φιλβλβυθβρισμόν Φιλβλβυθέρου
  »6|ν Ιχιιι δικαΐωμα νά σιομα
  >τήσετβ. Έν ονόματι τοΰ Ιβροΰ
  "αγώνος τόν οποίον ή εφημερίς
  »σας καί δλοι ημείς παλαιοί καί
  «δεδοκιμασμένοι φιλελβύθβροι
  «διεξηγάγομεν,έν ονόματι αΰίθΰ
  »τοδ κόμματος χαί τοΰ τιμίου
  »χαί άσπίλου παρςλθόντος τού,
  «όφβίλβτβ νά προχωρήηετε καί
  »νά θβσετβ την χείρα βίς τόν τύ
  »πον τόν ήλων. Καί θά τό κά-
  »μβτβ, εάν άναίξετβ τάς στήλας
  >σας Είς πάν παράπονον, φΐλου
  »ή όηαδοθ, εάν κάμετε έργον
  »ΐήν έσβυναν των λόγων οΐτινες
  «καθιθΐθΰν την ύπαρξιν τοΰ
  >κόμματος σχβδόν προβληματι-
  »κήν καί άμφισβητήσιμον·
  »Τί θά ββλαπτβ ή ποΰ καί
  »διατί θά ποοσέκρουβ ή τοιαύ¬
  τη έρευνα; Άπβναντίας, θά έ
  »ξυπηοέτβι χαί μεγάλως μάλι-
  »στα την Βενιζελικήν όλότητα,
  »διότι θά διέλυβ εγκαίρως πολ-
  »λάς πλάνας καί παρεξηγήσεις
  »παί Οά έξεκαθάριζβ τόν όρίζον
  »τα άπό την συσσώρβυσιν νέ
  »φών.χάθβ αλλο παρά ένθαρρυν
  •τικών διά τό μέλλο ν»...
  ΠΑΛΑΙΟΝ ϊ ΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΟ2
  Αύιά εγράφησαν τότβ ύφ* η¬
  μών, καί αύιά τα ολίγα απετέλε¬
  σαν την άπαοχήν των γενομένων
  έχτοτβ μεταξΰ φίλων καί όμοΐδβα-
  τών βύουτάτων συζητήσβων καί
  σχολίων.
  Ήλθβ πολύ μβταγβνβστέρως,
  προχθές μόλις ή συνάδβλφος
  καί έρριψε την γνώμην περί τής
  άναβιώββως τοϋ Συλλόγου καί τής
  δι' αύτοΰ ,άναδιοργανώσβως τοΰ
  κόμματος.
  Επανήλθομεν"μβτά ταυτα καί ή
  μβΐς διά νά συνεχίσωμεν άπλούστα
  ταχαΐ ούχι διά νά άναμιχθώμβν είς
  την συζήτησιν την οποίαν οί ϊδιοι
  εΐχομβν άναχινήση...
  --------- ί
  ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
  ΜΙΣ
  Τή* ώρα κου τ) μιΑ βασίλισσα—ή
  αΐΐμνηστος ΣοςτΙα ξεψυιοΰσβ λησμονη-
  μένη σ' ίνα ίωμάτιο τον ξβνοδοΐβίου
  ιής Φοατκφούοτη;—στΑς Αθήνας μιά
  αλλη βασίλισσα ή δβσποινίς Εύιέοπη
  Λάμψ.7, μί;« Ελλάς 1932, {μβιδιοΰσΐ
  θοιαμβιχΑ ακό της ΐουσής γιφύοας
  τοΰ θεάτρου «Όλύαπια> ποός την ά-
  λητη ποιχιλίαν των ίύιυχώ» ύΛη-
  νόα>ν της:
  —ΕΙμαι κολύ ουνκβκινημένη....
  Σμτίνη δημοσιυγοάφιυν — χαιά τάς
  ,θηνΐ'ϊλάς σοναδέλφονς — οβκοο«ο,
  φαιτογηάφκν, χινηματογοαφισΐάίν εχύ-
  χλωσαν την ανασσαν δμα ιϋ σιέψει της
  ζητούντας άκό αύιή» ίνα αύΐόγοαφον,
  ίνα σημΒίωμα, μιΑ ύπογοατρή, μιΑ λέξι
  χαί ποοσφέοονιας είς αντάλλαγμα «ήν
  αθανασίαν:
  — ΔόσΒ μου'καί μενά μπάρμπσ...
  Καί ή Μβγαλειοΐάτη (σκορπιζεν δ-
  φθονα τΑ δώοα της... 'Η ίφημβοίδβ;
  εγέμισαν ακό φοοτογοαφίΒς της σέ δλβς
  της συγχοορ,ούμίνβς κόζβς, ακό αύιόγοα·
  φα, βιογοαφιχές σημΒΐώσίις, γνωιιιχά
  άποφθέγματα καί ?,τι άλλο Ιμαγιίοβυβ
  ή ύψηηένις φαντασΐα καί των μέν καί
  ιής δέ, Άλλΐτό συγχινητιχώτκοον ση-
  μ«ΐον σ' δλη αύίή την χοσμογονία είναι
  ΐό δτι μέσα στής λάμψϊΐς τοΰ μβγαλβί-
  ου της ή μίς δέν ίλησμόνησε χαθόλου
  οέ ποιούς χυοΐως δφβΐλβι την Ιπιτνιίαν
  της:
  —Πολύ "ο'ιν μέ Ι'λέξβι ή βηιτςοπή
  Αθηνών, Ιδήλωσβ μέ ίιείσημο τόνο,
  μβ ανέδβιξβ «μίς» διά δηαοψοφ(σμα-
  τ,ος δ «λαός μόν» τοΰ Πιιραιόος. Θΐ
  τόν «ύγναιμονώ αΙω>ίοος.
  'Η έφημΒθίυΒς £έν ποοσθέιουν άν
  υΐϊεοα βπό τϋις χορταστικίς αίιΐές 8η-
  λώσιις < ί Πβιοαι«1ς Ιθίώοησαν πεοι»· τόν τα φάγουν άκό τότβ καί ιίς τό εξής. "Βνας ώς τόσο συνάδιλφος δ βξυπνο- ος ΐσω;"(5*ό δλους χητέφβαβ νά μκλέ ,Μ τή «μΐ;» οί κάτι ανώμαλα οήιιατα. ΜβιαφέοηαΒ» ιή σΐβτική σιιχσμνθία "& σνβδόν ΙκΙ λέ·β : —Ποιό ση5θϊ οα; ν δ8σ«οι»ίς Λάμψα; —Ποιό σπόοτ; Τό φλίρ |ΕΙνι οπδρτ ανιοχβς χαί σπόοτ «αχύιηιος. —Καί μάς λέτβ μβοιχούς άπό τού: ,.ποοπονηϊάς σας σ' αΰτό τοσκόρτ Ιθ— τα «αί πάλιν δ ίξυπνπς συνάδβλφος; 'Η μίς Ελλάς 1932 δέν διστάζ» νά άπανιήσΐΐ Κιΐί άνατρέοει πρώιο πρβτο τό δνιιια τοΰ τέως μνησΐηοος της: —Τόνάγιηάο δεσποινίς; —Τόν αγακοϋσα! —"Α. «ώρα «»ό χόψατϊ»; —Ήταν ΐΑΐΜοός ά^όμα. Τόν έΌιΐιλα ήν μαμά τού νά μβναλώσΐ]! Καί παοακά«ω: —ΈμάθαμΒ, δβσκοινίς, δ«ι ασχολεΐ- στι καί μέ την ηοίτισι Ποιού; ποιηΐάς ηοοιιμάιβ; Σάς αρέσουν βεβαία οί καληοί. —Όχι δα... Είναι δλοι τους γέροιΙ —Τότβ θι*ι σάς αοέοουν οί νέαι... — Αύί'ΐί πάλιν δέν βΙ»αι. ·ποι*ι»αί! Αίιτέϊ εΐνβ αί άνηλήψίΐς τής «μίς» Ελλάδος διά τό φλέοτ, τό σποοτ, την μτηστβΐαν, τί|ν κοΐΐ,σινΐ Άπ' δλα τα σκοο μ" αοέσβι ό 8οο- ταςΐ «ΤΒΐοαγαονική, ώς βλέπιιβ, λογικτΐ καθ* δλα άξία μιάς βασΐλισσαςΐ Καί δσΐΒοα, λέ*, δα μάς λβΐκουν μόνον «Α καλΰμματα της δοα|μτ)ς! Τής δοα|ιιη<; Έκίϊνα φαί»ειαι, τής Ιντοοιιής τα Ε¬ χομε μπόλικα. Τέλπς'Αλχης Τ Ο ΨΥΓΕΙΟΝ· 'Η Γδρυσις τοθ^ ψ ;γείου οδιά την διατήρησιν τβν νωπων ατχφΛΆν χαί I- ηιχου·ιχβς βλλων χαρπων μβΙ τροφίμων δι* την όποιαν ή τελευταία ιτρωτοβου- λία τοθ χ. Νομάρχου καί ττ}( Σταφκλί- χν^ΰ έηιτροκΐ)(—-&οφχλ(3ς είνε! πλέον ή συίπιμΐί. Τα μέτρα τιλειοποιήαείος. Ι- δ'α'ΊοΟ Ιμηορ!οκ>ωπ§ν [ οταφυλβν επί
  τ&Ο,ίποίου 'ώς γνωστόν δπολογΐζιι πολ-
  λά διά τό μίλλον δ τόπος—ϊίν δύναν¬
  ται νά έννοηθοθν ώς σογχρονισμένα άνευ
  τής οπάρξεως έπισιημονιχοθ ψιιγεΕου.
  θχ είναι ουνιηδς ιύχί)ς;ΐργονΜ4ν αί
  {αί πρθΗΐιμένοιι ενέργειαι ίλοχληρβθδ-
  οιν αίαίβς, διά τής συνδρομάς παντίς
  Ινδιαφερομίνοιι αρμοϋου χαί "ίδ'α τοθ .
  Δήμοιι, τοθ ίΐεοίου όρθίδς Ιζητήθτ) ή
  ουνδρεμή, ωΐτε νά διΐυκολυνθ^ ή ταχεία
  άνάγιρσις τοθ ψυγιΕου καί μίλιοτα Ιν-
  τός τ«]ς ενάρξεως τ^ς^Ιφειιιν^ς οιαφυ·
  λικ*]ς περιίδου.
  ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ-
  Ώς άνεγρί ψ «μιν χθές άκοστέλ-
  λονται Ιντος τβν ήμερβν πρός τεΰς άνα-
  πήοους Κρήτης πρό( διανομήν Ιτεραι
  175 χιλιάδΐς δραχμβν. Τό κονδύλιον
  την φοράν διά τό πολυθρύλητον
  τβν θυμά:α»ν πολέμου, ιϊν»
  ρφ; σιδαοτίν, ίηοδεικνΰει δέ 5τι
  αοχϊτως τΑν τελευταΐην άοτίχων ένερ·
  γειϋν τοθ ΚεντρικοΟ Τα|ΐε(ου τ&ν βνα-
  πήρων, ή Κυβέρνησις αναγνωρίζει τα
  αναπηρΐΜά δί<αια τ«]ς Κρήτης χαί είνε πάντοτε διατιθιιμένη νβ τα ίνιαχύΐ.Ό- πωοδήηοτε ελπίζομεν !τι ή άναγνώριαις σήμερον άφο^ ειδικώτερον τού; αναπή¬ ρου; Ηρακλείου — Δισηθίοιι, ι Γ τίνες κυρίως Ιχουν άδιχηθή έν τζ έκτιμήαει την άναγχών των καΐ έν τ^ διανομ^) τώ* εκάστοτε άιιοοτελλομένιον βοηθημάτνν. ΝΑΜΗ ΑΜΕΛΗΣΟΥΝ. Ή ηρβθεαμΐα διά την αναθεώρησιν των ««λογιχβν καιαλίγβν χαί τϊβ χορη- γήοετβς ίχλογικδν βιβλιαρΐβν παρετάθη μέχρι ττ)ς 15 ΦιβρουαρΕαυ. Έπειδή ή προθεομΕα αθΐη είνε απί¬ θανον νά παραταθή περισσότερον, 4φεΕ< λουν έν τφ μεταξΰ οί ΙκλογεΤί—χαί δή οΕ Φιλελευθιροι—νά μην άμελήΐουν ώ- στε νά ταχτοκοιηθοθν ΐχλογικβς, άπο· χτΑντες εάν ϊεν Ιχουν Ιχλογιχδν 6·6λιά- ριον. Είναι καθήκον των έιτιτακτιχβν τόσον κρός την παράταξιν ή; τα φρονή- μ»τα βσπάζονται, Βαον χαί πρός την ίδιαν των εμφάνισιν ώς άιτλων πολιτβν ΜαΙ χοινωνικων ανθρώπαν. ΗΑΡΟΓΗ ΤΟΥ ΤΤΑΝΑΝΕΙΟΥ. Έ Ν9μχ(χ[α Ηρακλείου απηύθυ¬ νε εγκύκλιον πρός τάς κοινότητας δι* «6 ζή ι η μ» τής τ?κτιχτ]ς ηβρ' αΗ«·ν έ*
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — "Ομιλών
  ΚινηματογρΊφος.—Σήμββ0»: Μίοος Ιον έ*
  έπ(«αιοσν ΖιυονάΛ Οατέ. Μερίς 2 .ν ό
  Ηθΐοασός «.....^«ό Δντικόν μί«η>ι»ον» ται
  νία όμιλοϋοα 100 ο)). -
  Ηεοος 3αν, όΐόκληοος ή ύποοοΐή τοί
  ΠοαιθιιχοαβΥθΰ μας μεΐά «ής ά<ολο«θ[ας ιο ι) εί: Κοβνσιανιινούβολιν καΐ Άγκνο,αν. ΦΛικαί ικθηΐώσβις των επισήμων Τυύυ««ιν ειρος τού; ήαβιε'αοηι: «αί αΰόοομητοι Ιοϊ- οαί τοιαύται. Ή ΈΙληνική ά»χι«ο.οσοοπ«ία πατΐ. (ήν Βκξίασι* εί; τα ΠαΐκιοοχΒΪα Διάφοβοι ίκ)οσμαί είς τότ Βόππσοο* κγϊ Ποινχηπόνηοα, 'Εναγπαλισμός Βενιζέλον — Ισμέτ. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ··. — Σήβεοον σέ 86α παράστασις, ώ;α 5.30 μ. μ. «οί δρα 9.30 μ. μ. «ό ύΐιΐο,οχον ήχητικόν «αί ά5ον Κινηματογοσφΐκόν Έονο» «ΛευχαΙ Σκιαί» ή είς τή» «Χ·>ο.αν «ε>ν Άγβίων», μι τρ,α·
  γαύεια των Χανολοολοτ, καΐ Ζ 'ΐιλοΐ, μέ
  Χαβάγιες.
  —'Εχτδς τού ■ο.αγοαμιιατος, θά ποοβΐη·
  θό κα> 8ν έ£υπ·ό<ατο* Μίκκο Μάοιις (ηβ· ριλσιιβάνον μετα£ύ άλλον «αί έξοπνοος χορού: Χονολουλού. 'νισχύαιβς «Ο ΙΊχνανιίοιι μ ΟΕ έν τ$ έγκϋχλίφ άναφερίμινοι λό- γοι διά «ήν ηθικήν ά άγ«η» τί)ς Ινιαχί- οεας τοθ Νοσοκομείον είνε Ικαρκΐϋφ' ίσον 151ακ άναφίρωνται ιί; την έ ά· οτοτι νοσηλείαν 1·> ούτω ίττίριβν άαθι-
  νών «αί ε< τής τελευταία; κοινόιητ ς τοθ ΝΐμοΟ. Π αΐιύομΐν ώς έχ τούτον ϊχ: αί χοινό- ττ)τες ϊέν θά διπτροπήαουν καΐ θχ ά- ναγράψίαν ι!; τού; πρΐ ϋΐτολογισμούς των την χαθοριοθηοομίνην ει*σφ3ράν. 01 ΑΝΕΡΓΟΙ. Είς τα Χινιά Ιςαχολοΐιθοβν τα μίτρχ δπέρ τδν α4ργ»ν. Μετ* τον Δή¬ μον ί"αλα[1ίντα( ώ; γοβστον άιοτεΧε- οματιχήν πρωτοβουλίαν, συνήλθον τα Σ-βματιΙβ τής πόλεως άΊινα έν τη" ϊι· καιοδιοία την χαΐ μέ τού; πίρους ηιΰ διαθέτοϋν θα συμττληρώοουν την πρωτο¬ βουλίαν τοθ Δήιιοιι των, ίνισχύιντες αυ¬ τήν ή «αί προδαίνοντα παραλλήλως εί; άλλας θετιχας Ινεργε'ας πρ^ς κατακολί· μησιν τής άνεργίας. Έγκχινιάσθτ) μέ άλ¬ λας λέξεις έν Χανίοις μία συντονιαμίντ) χαϊ συοτηματική άντίλτ,ψις διά την έν· δημεϋσχν άνιογίαν χά ι κρός γενικώτΐ- ρον κοινωνικόν δ;ριλ ς. Έξ ϊλλης ατή· λης διετυπώσαμεν πρηχθέ; ττήνί^ώηιιν τί κάμνει σχετιχβς ή ιί 8α κάμη χαί 6 Ιδικίς μας Δήμβι. Μ| την νέαν ευκαι¬ ρίαν κου μας δίδεται την διατυπώνομιν χαί πάλιν καΐ διά τον Δήμον χαΐ δι* οιανδήποτε 4λλονδυνάμενο< νά ενδιαφερ¬ θή. Διότι ατυχώς *οί Ιν τή πόλει μας 6ηάρχιι άνιργία, ϊεν θά Ιπριηε δέ αδ- τΐ] νά δα:ερήαη άπίναντι των _α*ι*αν, έφ' δοον μάλιστα δέν &ο;έρτ)θ· πρό δ1- γου χαί ιί( την γινιχωιίραν φιλανθρωπι «ήν χΕντριν. ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Μέρος Ιον "Εν επίκαιρον Ζονρνάλ Πατέ. Μέρος 2ον ......ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ταινία όμιλοΰσα 1ΟΟ ο)ο Μέρος 3ον Όλόχληρος ή ύποδοχή τοΰ Πρωθνπουρ^οΟ μας μβ«ά «ής άκολονθίας «ου είς Κωνσταντι νούπολιν καί "Αγκυραν. Φιλι- καΐ έκδηλώσβις των επισήμων Τούρκων πρός τ υ; ήμβτέ- βους καί ηΰΟόρμηΌΐ λαίιαί τοιαΦται. Ή ν>λη ΐκτ) άντι-
  πρθοωπβία »ατά την δι-ξ α>Ήν
  ίίς τα Πατ^ιαρχϋΐα. Δ
  έχδροναί είς
  καί Πρ'ν-κητ
  λισυός Β μ
  'Υηο^υχή τοΰ Ί'-ιιέΐ καί τής
  ά*ολυυ#ίαί τού είς Αθήνας.
  Θ*οίΐαΙ δβξιώσεις είς Πτί—
  ΠαλαΙ Μ.λ.π.
  Η ΖίΙΗ αΟΥ ΠΕΡΝΑ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 99 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  «νικολή ηλίου 7,44 , δύσις 5.14
  ΦΙΛ1ΚΕΣ ΦΛΥΑΡΙΕΣ
  "Ελενα κά«ο»ε για τΛ ποοτό φΐλι«& έ»8ι-
  αφέοον χοϋ <Ιν«1 νά ώφΐλήσΐι βλάπτιι ·ο)1 ώ: ενα παοάδβιγιια α»έφβ3<ι την Ιιήνηαιν ότιίοων κου πβομηνύουν «ατι κα*ό. Ά1- λό χόσβς ζημΐβς Βέν μχιαβϊ »ά μάς Νρ- νήσπ ενός φΐλος κοβιό ! Καί ποίος Ιέ» τ&ν <οέμει, ποΐΰ πιρισσόιερο καί ά «δ (■ άκόμη· "Εια νόσΐιμα αχετιπό βπαβπ %άποίος κβ- ριος γνωστός μοο ο4 μιά γβιτονική ·δλι· "Εϊβι ΟΒοαβωνιαοθΰ μιά κοπέΐλα κα»ά «ο- >ΰ νεαΐεβ»* τού. Έννοΐϊται »ώ: ή οιαφο·
  ρ τής ηλικίις βέ» είνε αΐβθητή διότι ό ι·ύ·
  οιος αν>ό; βχει τόσο κοιιψ^ «αί νεαντκή
  έμφανισι κου «βύββι κολλό χβ°·ια· Εά*οΐα
  μ<0<Ί ϊΐχε *ο°σ<αλέσιι ή ανησ-νή τον έναν πολίι φΐλο τιυ, ό οποίος αέ, κάιοια στιγμή λνθυσιαααον, Ηατασυγ«ινημε«ος αί λίβι τής νέας: «θημάιιαι μιά φβ, θά πάνβ τώοα καμμιά ιΐκασιχεντα· ριό ζβόνια ά*6 τότε, ίμ'ϊ: νέαι τής μοί άς .. » κΐΐ συνεχιαι ΐήν κοιβέντα τοο η'ΡμίΙ.» έννοονοε τ6ν έα^τό χον ηοΙ τόν μνηοιήρα. Σκκφθή<π Εέ »ώ: αύτόί ήίαν καντβεμμέ- νος μοΙ εΐχ· παιοιά σ/ε'όν οιήν ήΚιιία τής μνηστής τον φίλον τον! Μή φανταοθήτε δαας δτι ΐ& βκανι γιό τα ΒβιοβΕτι, γιά «ό βλαψπ. Κάβι άαο. Ά- 3»1·ς ήθβλπ κοι βίντα νά γ4νε«αι κιΐ α; μίιν ϊίοτ) τί λ<ιι. Τώρα Θα μοϋ χή<ε Ιαος, »ώ; οί ά»ου«ς &εν αονηθίζονν νά κονβ >νν τα
  χβόνιά τοης. Μά δποις καί νά τ& *<5ςη κα- νένθς, είνε μί^ικά π-οαγίΐατα χπϋ δέν έχσυν τή θέοι τονς οε ώ^ιθμένες οτιγμί;, σέ Δρι ομέ««ς χιοισΐάσεις. Δέν χάθηπι ό χόομο;, εάν μιλήση κανεΐε λίγο λιγώτερο' θό ίχπ τδ* καιρό νά ο»έ· χιβται χβΙ« άνο(£τ} τό ατόμά την, κοάγμ πίΰ οέ πολλοϋς Ονστνχεις σηρβαίνιι οκά «ιεοτατα. Ή Μοντίρν* ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ Μβτώκησΐν έν τι) εί* Μ·λκβνζ(- βυ κ«Ι δέχιται έν τ$ Οολυκλινικό Ηρακλείου κ*β' εκάστην 10—12 χκΐ έν τ5 κλινικί) κ. Πρινιανάκη. ' -------—————— —Ό βασιλεύς των σβλέμηδων. Εΰο.σ·ετ3ΐ χητ' ούιίς ε>1ς τό
  Γιον καί ουχνηζιι βΐς τούς Λοιι
  «ιχαχέςπυς ηύΛ-.υς της γβρμανιγις
  διαφέοων 'ύηος, δ οποίος 8χ·Η Ιβονο-
  πβλέμηδων». Ό βοσιλβύί των σβλέμη-
  'δων» «ατυνάΙβΒσεν άθκβιήν ποσότητα
  |οαμπάνιας χαι ΙΊιβιτα χατεΐθώ» είς
  ββθϊΐάριον παοείάλβσβ τόν γοαιιμ
  μιά; ποβσβεΐας νά τόν παοαλα'βο ΙκΙ
  τοδ αύτοκιντμου τού—σβλέ»«ς χαΐ βίί
  τό κβφάλαιον αΰ>ό Είς τούί διπλ—-
  μιτιβούς χύ <λους τόν γ^ωοίζουν δλσι, άλλά κινίΐς ιτοιέ ββ» «Ιι« την πβοιέο· τειαν νά »όν Ιοα)»«1σΒ «βοί τοΰδνόμπιτός τού η ττϊς Ιβνικόιητός τού. Συΐνόιατα τόν συνανίά κανβΐς ϊίς τα χοοβυιιχα τέϊι των ποβσί5ίΐών καί των ηοοξβνείαν, δπου άφαΰ καταβοοχθίσυ άρχβτά θ(ίν- τουΐις χαί ηοοιό κοοπ·<αλβτ μίαν «υ- θίαν διά νά χοθΒύση ε» ταγχό ί) β· βάλς. _____ —Άρωματιχά βιβλία. Είς Άμιιοιχανός ίκδόιης «Ιχβ την ειΐηνβυσιν, διά νά ύηοσχΒλίσθ «ού; άν- τανωνιθ'άς τού, νά ιΐροσφίοιι είς τού; πελάτας τού β βλία ίθΓΒματικά. Ή ποαιτότυπος αύή ίίέοι, είναι αμφίβο¬ λον ά' θα ίτθουσιάση δλου; τού; συγ γοαφΐΐς πο)λι! Ικ την Ι ποία) ν δέ» θά θβλήσουν νά αναγνωοΐσουν δτι τα έθ- γα των δέν ήμηοοουν νά ίπ<βληθον· 'Οφ' ίιυτων είς τό κοινόν. Ύ«άαχΐι μάλιστα δ φόβας μήπαις ή καινοτομίο. !αύ«ίι βπιφίρχι άκοιέλβσμα έντβλόός άντί- ββτον «ου κοοσδοχαιμένου δεδομένου δίΐ είς τα αοώματα κάθβ άνθςω*ο; έ 181 Ινΐίλδ; Ιδιαιτέοας ποοτιμήσίΐς. Θ' βΐναι ποάγματι πιο(βογος ή μβταμόο φοοσις τόν βιβλιοπαιλβΐα)* «Ι; άοαιμσ τοποολεϊα ή κομμωτήθκϊ διον θά άνα· μιγ»ύΐν·αι δλων τ&ν εΐδών ιά μΰοα φυαιχά χιί συνθβτικά. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ .Ις Αθτ,,βς το*. βιηλβε της πόλει: 1·Ε»«νηλθε χβές έξ Αθηνών η. Μύοα, Καψ·<α»ηί. _____ ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΜΜαβηΙν»· μετό τήβ κυοίας το*. βιηλβε μ 1θ στην πόλι μας. ΥΠ)ΤΑ£ΤΗΝΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΟΙΚΗΤΗΣ Λ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ Τό ιδρυμα πού πρώτον εξυπηρετήσει τό πνεύμα τής λαΐχής άποταμιεύβεως καί ιδιαι¬ τέρως την λαϊκήν τάξιν. Τ«μιε»τιΊριον μέχρις 100.000 4 1)4 β)β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Τής αρίστης ποιότητος, τής Έταιρείας Είς διαρκή παρακαταθήκην παρά τώ άντιπροαώπω χ. ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΜΟΦΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΥ Πρός δοσιν τοΰ άτόπου τής μίχρι σήμερον πωλήοιως είς τόν Γβωργικόν κόσμον Εένων Λιπασμάτων είς «αταστρβπτικάς δι* αύ τόν τιμάς, ώς δήθβν λιπασμάτων διπλής καί τετοαπλής δυνά¬ μεως των Ελληνικήν, ή Έλληνική Έταιρία Λιπασμάτων πα- ρβσκβύασεν εφέτος καί πωλϊί χά ξένα ταυτα Λιπάοματα ώς εξής: Τύπον ΑΜΜΟ—ΦΟΣ 20.20 Ο (17.20.0) Δοαχ. 251 τόν σάκκον άντί δρσχ, 360. » ΑΜΜΟ-ΦΟΣ 13 46 0(11.46 00) > 298
  τόν σάκκον άντί δοαχ. 380.
  * ΠΕΡΟΥ 7.10.2. · 135
  τόν σάκκον άντί δρ.250.
  Παοβκλήθησαν εγγράφως τό Γβωρνικόν Έπιμβλπτήριον καί ή
  Ενωσις των Συνεταιρισμών νά προβοίν εΐτβ είς Χημικάς Ανα-
  λύσ*>ις. ίϊτβ είς δοκιμάς, πρός σύγΜρισιν των ξένων Λιπασμάτων
  μέ τα έλληνικά Λιπάσματα, Ινα βιανωτίσοασιν κατόπιν τα μέλη
  των καί μή πίπτον/ ταύτα θύματα τής άγνοίας των πρός
  βλάβην των γενικών σνμφερόντων τού Νομού μας.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  _Ό ήΧιοί *φ4»η«εν επί τέλβυς χθές-
  δπως τό» έζητήββμβ*:
  — Γβμάιος «εις «ι» θαί.παιρην.
  — Άλλ' εφάνη......διά «ά χαθή μιτ' ο¬
  λίγας στιγμάς. ... ,
  —Καί νά δώση «άλιν τόπον είς την χια·
  —Τό χ})φτο«λι οΰΐό επανελήφθη κιΐ
  τάς μπταμεοημΡβινός ώοα;.
  — ΎπΐΗχουν δέ πρ',βίίψβις δτι τδ ίδιον
  θά σονεχιοθή ■·»» σήαβοον.
  —"Η χιονιά μάλισια, λεγ·υν, δέ» ΘΑ λή-
  ξθ ού (β μέ τό τέλος τής χσοοΰοης έβΐο-
  μά5ο;.
  — Άπό την χθέ; δηιΐοσιινθεϊσαν νοοο-
  λογικήν ατατιστικήν.
  —ΠαΒουαιάΕιται πάλιν πλειβψηιΐιΐα ·1ς
  τα βεο,ματιοά κοΙ όφθαλμικό νοοήματα.
  —Μ«(α£ύ τειν λοϊκειν τάξιων.
  — Θ4 ή<ο ίύΐάρΐίΐιον λάν μαζύ μέ την εκάστοτε Οημοσι««ομέ»ην νοσολογιχήν σία- τιστικήν. —'Βμανθάναμιν καί τα λαμβανόμενα υπό των αρμοδίων Νο,οφνλαΜτιιιό καί πρ3λτ|π«ι· κα μ(τρα. —Τό προχθεσινόν Εγκλημα τοΰ Μοχοϋ. —'Εφ' δσον όφοιΰ "ράγματι νίαν. —'Αποδεικνύει την επέκτασιν κα ημίν, τοά ίγχΐηματικού μιάσματος εΐί αγροΐικΑς οΙ«ογΒνε(α{. —Καί εί; τος σχεοιις Ιίίοος πατρός καΐ τέκνω». —Τό μΐασμα αϋ:ό, ΚΒββτηοήθη τελβο- ταίας διαβε&ομενον ίΕαιοβτικέις είς τοίις Έλληνικούς κληθυσμοϋς τής ύπαΐθρου. —Καί μέ βαθυτέρας άφοομάς 6ίΐ μόνον άκλεΐί ψυχοχαθολογικά;, άλλά καί χροβι- Ουύσας έ·α εΙΙεχθή έκφυλισμόν. —Τό χιόνι—μανθάνομεν καί ήμιΐς—{χει κατεβο κολύ χαμηλά. —Καί 11 κννηγυΐ έιοιμάζονται. —ΜιβικοΙ μάλιοια—εάν ΐΐνε άκοιβεϊς αί πληροφορίαι «άς—εξήλθον ήδη. —Δια τή» αγ^αν ώ^ισαένων Φηοαιιάταιν, -Την ό «οίαν εύίοβϊή Μαιριιιή αύ<ή κα¬ τάστασις. —Άπό τος έφημΕΒίβας τ«ν ΆθηνΜν ο τος ηοοφθΒθΰμκθα. —Ότι γίνβται σκέψις νά μή κοοκ χθοδ ν νέαι βηιιοπρασίαι Οιά τόν φόβον Οημοσίων θεαμάτων. —Τοΰ οποίον ή ένοΐΜ(ασις Ιήγει τ&ν Μάρτιον. — θιαιςβΐται κροτιμότερον τόν φόρον ού· τόν νά ΟιαχΒΐρίζπται δι" Ιίιον λογαοιασμόν. —Τό Υπουργείον την θίκονομικΜν. — Υπό τοβ Ύ*ο«ουβ(ο« τής Παιβεΐας άειβοΐάλη κρός τάς εκπαιειυτΐΝΟς άίχάς τού Νομοΰ μας· — Κγκύκλιοϊ ονθμίζονσα «ολύΐερον τα άφαβώντα τας Δΐαικήαεις τειν ΣχολιπΜν ταμείον. —Γύβω άκό τδ μαγκάλι γίνονται αύιός τος ήμέοας βχι μόνον ψιλοκονβέντεκ παΐ —Άλλά καΐ ιΐβος άληθινβν έαπεβίΒαιν, χαΒΤοπαιπτικιιν καΐ χοΒβοτικαϊν. —ΚγΙ έχειΐή ό λόγος πάλιν κεβ1 ΐοροΰ. —Σημειωνομρν μίαν κληοοφορίαν έΕηκβι- ■μένην. ^Άλλά μοΙ αιραις έμχιοΐβαίΐιιήν· —Κατά την όιτοίαν γίτΒται ντόβος πολύς γύοω από τό ζοοηοόν ένδιαφέβον ποΰ ββι- Οιά τόν χοοόν εφέτος-τα γε0ον —Την ή(ητικτ|ν ταινίαν «Λββκές βκιές». —Πγ« βοοβάλλει την έβ&αμάβα ούιή» ό • Απόλλων». δλοι δαοι «ήν παρηκολούθη¬ σαν. —Οβόκΐιται δντως περί ταινΐας Θεαμα- τικω«άιης καί έίαιοπτικά ίνδιοφεο.ούαης. — Ε» οβνβυασμφ μέ την γοητιοτικήν μουσικήν «ής Ποίι καΒακολονθβϊ τόσο συν χβονισμένα «άς έπτάπτεΐς Ββαματικας σκη· -Εί; τ& θέατοον Πουλακάκη σ«ν·χΙ(«- ται μέ την αύ ήν κάντοτε κοσμοσνγκέν «β«0ΐ*. — Ή καοβολη «οδ Μολοσσον: κΣτό Δ«· τικό μέτεβκο.» — Ή «ροβο^ή ώ; γνήσιον επλουτίσθη καΐ μ* «ην ένΒιαφέαονσαν ταινίαν «*ν τε λβπτοΐειν ΕλληνοτοπρΗΐκών σνναντήσεαιν. — Εν Κτβν) πόλει Άγκύοα καί 'Αθήναις. * Ρέκορτιρ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜ». ΣΤΥΛ. ΜΑΤΖ1ΙΙΕΝΚΝ (Πρύην Χ«ριλ«βυ Στεφανΐδη) Όβέ-ς ΜοιρτύρΗν (έναντι ταχββρομΒΐοβ) Πλήρης παρακαταθήκη χημι- κδν χαί ΦχρμακευτΐΝβν «αί 2πιοιαλιτέ. ίΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ Φίραβχον έγχεχριμίνον δια χίίς δη' 4ριθ. 856 τΐ)« 12—12 1928 γνιβματεύ' β««ς τοθ Άν. Ττ. 2υμ6ουλίου ,ίϊ^ί «Ρβς τίνβοιν «Ο νευριχοθ ο«βτή(»ατο4 ^ηγοόμινον ΙηιτυχΑς έηΐ τΛν Ιξ4ι» 'ευρικδν νοσημίτων ήτοι: ΝίυραρθενεΙας, Νευρ*λγΕβ(, ίβχυάδατν υματισμβν «ρθρίτομΛν ψ^οηβΛή- οι»ν χαί |ίς ^νΐαρικβιν νοοτ]
  ΑΝβΡΦΩΣΙΣ
  ΑΝΟΡΘΩίΙ*
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
  Έξοοτβοικοϋ Ιτυσία Δολλάοια 10.
  "Ακ«α«ι β Ι αποδείξει; βανβρβμ&ν καΐ
  οημβσιευσινν φέρουσι άπβροατητΐίς τίιν
  υπογραφή" τβΰ Διενθνντβδ κ«1 Ιδιβ
  κτητβυ τής «Άνβρβώοΐυς».
  Ήράκλξΐρν 22 Ίανοναρίου 1932
  ΩΡΙΣΜΕΝΩΣ ·ό »;?«όσυνσν
  τής Βασιλίσσης Σοφίας καί
  αί πε-ρί τό μνημόσυνον τούτο παοβλ
  θονιολσγιχαί Ίερεμιάδες των μο-
  ναβχικών άποδεικνύσυν πλέον σα-
  φώς, ότι δρνιάζει πάλιν ή βασιλό·
  φοων άφρσσύνη. Ανακινειται έμ
  μέσως τό καθεσιωτικάν. Καί γίνσν-
  ται απόπειραι διά τής άροήτσυ περί
  άτάφων φΐλαλογίας νά έξαφθοΰν
  νεκρωθέντα καί χρεω<οπήσανΐα κα- θισΐωτικά όνεΐοα. Άλλ' είνε έκτός πάσης άμφΐβολίας ότι ή ποοσπά θεια αυτή—ανεξαρτήτως κάθε νο- μίμσυ αντιδράσεως—θά άηοτύχο διά λόγους άπσοοέσννας άπό «ήν σημερινήν ψυχικήν καί όΊανοητικήν κατάστασιν «ού Λαού. Ό Έλληνι- Νός Λαός δέν ΐίνε ηλέοψ καί έν τβ δλότητί χου καί έν τβ γνωστβ μεισ- ψηφία χον, άθυρμα έαιπσλαία>ν
  παΐ δλεθρίων ένθουσιασμών. Πρό
  παντός δέ είνε καί θά μείνο δημο
  χβατικός—πού σημαίνει συν τοίς
  Αλλοις καί λογικός καί άντικειμε-
  νικός καί μέσα είς τό έηΐηβδον τής
  πραγματικότητος. ΠβαΙ αυτού ά; εί¬
  νε πλέον $ βεβαιοί οί άταφολόγοι.
  ΟΙ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ σμι-
  λοΰν πεο.1 όιαρρσής είς «ό
  Νόμμα των Φιλελευθέρας καί μά°
  λιστα διαρροής την οποίαν ουδείς
  δύναται νά συγκροτήση/ Δέν γνω¬
  ρίζομεν ακριβώς άπό πού συμπβ-
  ραίνονν... τόσον ρόδινα «ά ηφάγμα-
  «α οί £ήνσοοβς «ής άντιθέτου πα¬
  ρατάξεως. Τό βέβαιον έν τούτοις
  είνε ότι ϋ π έναντι των συνήθων έν
  βοκσμμαιικών διαφωνιών πού πά
  ρατηρσύνται την ίποχήν αυτήν είς
  τό Κόμμα Φιλελευθέρας καί αί ο¬
  ποίαι πρσφα*ώς άγσυν είς μίαν έκ
  των έν δόν άναδιοργάνωβιν καί κρα-
  «αίωσίν «σν—οί άντιπολιτευόμενοι
  είς «ό στρατόπεδόν των, παοουσιά-
  ζοκν άναλλσιώιως καί άμεταβλή-
  τως, «>)ν άσυναοτησίαν, «ήν έλλει¬
  ψιν πάσης συνοχής καί τάξεως καί
  Ιπιπρσσθέτως την προφανή άραί·
  ώσιν «ών οκάδων «ών καθ* άπα¬
  σαν «ήν Έλλάδα. Είνε άλλως «ε
  ενωρίς νά όμιλούν οί άν*ιπολι«ευό-
  μενοι περί όΊαρρσής «ών Φιλελευ-
  θ'οων. Άς έχσυν πρό παντός υ¬
  πομονήν καί άς άναμένονν μέ περί
  σ«βψιν «ήν προσέχη προεκλογικήν
  αυριον.
  ΑΚΛΘΟΡΙΣΤΟΣ ή καιάσιασις
  είς «όν διβθνή όρίζσνια. Λύ-
  ιό άναφέρουν «ά τελευταία «ηλε-
  γραφήματα. Καί δικαίως. Διότι αί
  πρσβλέψεΐ( άλληλοσυγκρούσνται,
  Όιαν συμφωνεί ή Γαλλία καί ι}
  Αγγλία, ή Ά^ερική,δέν ανμφωνβϊ.
  Καί δταν συμφωνκί Ικείνη.. με«α-
  |ύ της, δέν συμφωνούν οί άλλοι.
  Έψ τώ μιταξύ οί Λαοί άναμένονν
  εναγωνίως βελτίωσιν «ής καταστά
  σεως/
  ΟΡΘΩΣ λέγεται ότι άρνησις
  τής Άμερικής νά σεχθ0 «ήν
  εξάμηνον παράτασιν «ού χοβωστα-
  σίου θά πιριπλέξο «ά πράγμα«α
  Καί θά «ά περιπλέξο διττώ(.' Υπό
  ■*)ν άιμόσφαιραν «ών στινμών αύ
  ■ών ή Διάσκεψις κατά «ήν γνώμην
  ηάνιων κάθε άλλο παρά ώφέλιμος
  θά άκοβΰ Άπαιτείιαι Ιοιπόν άνα-
  βολή ταύτης δι" εύθΐΐώΐερον χρό¬
  νον—χρόνον «όν οποίον αί ένδιαφε
  ρέμεναι Κυβιρνήσεις καθώοισαν είς
  «όν προσέχη Σεπτέμβριον δπότε θά
  έχουν νίνο αί εκλογαί καί θά έχουν
  όΊαμορφωθ0 πάγιαι κοινοβουλευϊΐ
  καί καταστάσεις είς όλα βχεοόν «ά
  ΙνόΊαφερόμενα κράτη. 'Λλλά δύνα¬
  ται νά εννοηθή αναβάλη άνευ πα·
  ραιάσεως «ού χρεωστασίου πρός
  «»)ν Γερμανίαν; Βεβαίως όχι/ Ιδού
  λοιπόν διατί ή άρνησις «ής Άμε-
  ρικής περί «ήν παράτασιν «αύτην
  Μοί «ήν Διάσκεψιν ματαιώνει καί
  •ήν άναβολήψ αυτής καθισ.ςΙ Ανευ
  0κοπιμόι»«ο( καί πλήρη νέων οίκο-
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Της έν Αθήναις έ!ο«*πύατ]ς
  ο« Κβή Έ£
  ■■«α—μίαν Ιωάννου Π. Μ<£η εΝΠοαση· ποβμίνη νομίμως υπό «οβ επ των ομορ¬ ρύθμου* μιλήν αύιής ΈκαμεινώτΒα Μέξη <«ατ·(ηο« Άθηνεεν. Κατά Νικόλαον Ζαχ—άΝτ] έμπορον κατοΙκον Σητείας. Έχ·ι5ή άν καΐ έχιτάγη νομίμως ό καθ* ού τί) χαοόν μόν κοόγοαμιια κλεισΐηρια σμου όφειλέτης «ου δ*αις δυνάμει «αί «θός έβτέλισιν τής ύκ' αριθ, 2210)931 δρι σΐιχής καί τελεοιβΐΜ" άποφάσ*·; τ·ϋ Ποο*·β·ο τεον έν Αθήναις ΠροοτβΙικνν νοιι(μ«ς έκτβλεστής «ηρ.ηχθείσης «αί τώ» ο»ό 14 ΊονλΕοβ 1931 «αί 26 ΌκταιβρΐΌβ 1931 έκιταγειν μ «ο κοινοχβιηθένΐων αύτω νμΐμως ώς βιΐκναται έκ τέ»ν ο—' άρ,ιθμ. 408 τοδ δικαστικοβ κληΐήο,ος Εύανγέλον Άτζολεταπη καΐ ύπ' οριθ. 2218 Γεωργίαν Παπαδάκη άχαδειιτιι&ν έχιΐόαεοας μ<.1 χληρ,ώση δια κεφάλαιον τόκοβς καΐ ί|οδα μεχοι τής τελευταίας έπιιαγή; μοο έν όλω δοαχμός 12.040.60 έν τούτοις άπέοχε νά »Βάξη τουτο μέχβ' σήμερον. Διά ταότα Πρός εΐσβρ,αξιν «οβ άνβτέο» ποοαΰ τεΐν ββαΐμών 12.040.60 μετα των άκό τής έπι- ταγής «ής 26ης θκτωβίίοο 1931 τδχοβν καί τειν θΒμβησυμενων 4£όΒων έκτΐθηαι ·1ς δτιμόοιον αναγκαατΐΜΟν χλβιοτηο,ιαομ&ν έκ χοιήσΐας τό επόμενον όκΐνητον ητήιια «όν ώς είρηται όφβιλέτπν μοο κείμενον κατά την περιφέρειαν «οβ χα>βίον Άγιό Φειτιό
  «β«-τ#ω: Δήμον Ση^βίας ήΐοι είς θέσιν
  «Κάρονλα Λάκκο»» άμπελον εκτάσεως 25
  «ργατών σννοβινομένην κτήμαοι Στυλ.
  Τσοβο,άκη, Έμμ. Βρασΐογαλακη, Άννης
  ΤαμχοΜάπη δρόμφ δημοσΐφ καί βάγκα.
  Ό πλβιστηο,ιασμόί τοβ ■τήμαΐο: τού(οο
  νενήαβται οριστικάς «ήν 28ην Φεββοναοί-
  α« 1932 ημέραν Κνρ.!ακην καί ώοαν 10—
  12 π. μ. ενώπιον τού σομβολαιοΥΒάφπν
  ΣηΐΒ>ας Κων. Δρακάκη ή χοϋ νομΐμον ού·
  τού άνππληροοτού κο,ι εν τφ έν Σητεία Δη¬
  μοσία γοαφβίφ το« Ενθα μοΙ ότε καλοϋνται
  οί βοολόμενοι πλειο&οτείσαι.
  Κλητήο άομόβιος ενΒ^γησάτω «ά νόμιμα.
  Έν ΣηικΙα τή 14η Ίανοϊαβία» 1932
  Ό Πληο>£ούθίος Δικηγόρος
  Ίνάν. Ίωχνν(δη(
  ΕΙβοηοΙησ,ς Ζ,οττ, ασμοδ
  Γιηβγ Ι- Βατσΰκη ίμηόΒο« καχοίκου
  Σητείας ώς έκβιχίως τεϊν ΰικαιωμάιων
  τοδ Μιχ. ΚατοΒότΐι.
  Ία,άννο» Έμμ. ΤσΓοο,όκ,, έμ«όΒο« «-
  τοίκον Σφάκαί 2ητεία6.
  Άνοβληθίίς νομίμων λόγον ίνεκο ό ϊιόιαϋ
  άπ6 24 Ό««ιηΒοΙο« 1930 πβογράμματός μου
  βίΙθ. 682 τής 14ης ΝβπΜβρίτΌ 1930 φύλλον
  ιής ίφημερΐδοί, «ΈλΒΐιθβοα Σκέψις» ώς έ-
  •ιοβθώθη τουτο »ιίι «οβ *ν τφ Λη' άβιθ.
  «ίιν έν »Φ *οογ6αμμοτΙ μόν τούτω άνηφβ-
  βομίναιν αΐιι»ήνων κ«ημύτνν ι,τοϋ ώς ΰνω
  όφβιλέτου μαο κιΐΐ μ«»η την ββόρριψιν τήβ
  .__ούτος ΟΒ'οτικέϊς την 2Ιην φΕβΐίυοαρΙου
  1932 ήμέβην Κι·β·β»«ί|ν κεί »»Βΐ«ν 10—12 κ.
  μ. ενώπιον τού Χνμβολαιογβάαιοΐ) Σητείας
  Κωνστ· Δβ»ιιάκη καί έν τφ «ν Σητεία Βη-
  μοοΐφ γρ,αφϊΐψ τον 0>μιΐώνω3 κβόί τό ·ΐ!-
  μοσιιυθέν χαόγρΐιμμα §νθηι »οΙ ότε καλοβν-
  ται οί βουλόμβτοι κλειοβαΐβίοαι.
  Κλητήρ ά^μόΒιος ,ένβργησάΐοο τα νόμιμα.
  Έν Σητβία τή 13ώ Ίανοναβίον 1932
  Ό κληεβξυΐισιος δικηνόροβ
  ΊΗ«ννίδης
  ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ
  ΕΙΒοποίησις Ιΐλβιοτηΰΐασμοΰ
  Ιωάννου Χή Γ. Κολνθάκη
  Κατά
  ΚοοκΕνη' χατοΐΜον Σκοχϋς.
  «,ομ.,,ν».,; νομΐμβν λόγων ί»βκα ό Βιά
  τού ά «ό 8 ΊυννΙον 1931 χβογοάμματος μόν
  ηλιιστηβιασμοΰ ποοκηουχθεΐς άναγκαο«ικός
  τοιοΰιος την εν οΰιφ άνβαΐΒοομεναιν «αί
  έν«ν ακι»ήτω» κτηματην «όν
  βιλιτου μόν βημοοιεβθίντρς είς
  «δ ύιτ' άηιθ. 2901 «ής ·9ΐί Ίουνίοΐ) 1931
  ..... ' 1φ εφημερίδος «Ά-
  „. .υιός όιιιστικεές «ήν
  ι*ητ *.»,,,—Η— 1932 τΊμίβην Κυβΐακήν
  καΙ ώΒαν 10—12 π μ.^^ενώπιον «οβ α.μΡο-
  —Τα καπνά Αγρινίου καί Κρή¬
  της.
  Πρό μηνός χ«βώ; άναγράφβυν α!
  εφημερίδας τβδ Μ«αβλβγγ(βυ ηϊτβιρεί»
  Πειπαστρατ'βς ήνβρκσε ολόκληρβν την
  πβσύτητ«Ε τβν «1{ τό 'ΑγρΙνιον εύρε
  βέντΜν άπβθϊμάτνν κακνοβ.
  Ή 'Ετκιρεία ηαπαστρατβς ηρββα(νει
  είς τάς τοιαύτνς κατά τόπβυς μεγ^λιχς
  βγοράς έπειδη πκραλλΑλνς πρός την
  βΐομηχβνΐβν τβό σιγ«ρέΓτβυ, την έ
  ποΐαν άνυψϋσε «Ιί τό ζενΐθ τής τελειό-
  τητοί κάμνει κ«1 έ{αγεινήν χακνβν ε(ς
  τ β ΙΕκτεριχβν έξυηηρετβδσα ου μ» διτ-
  τβς την εθνικήν βΐκβνομΐαν. Έκ τβν
  βΰτβν λόγιιν όρμοιμένη ή ίταιρεΐα
  Παηαατράτος είνε πιθανώτατον χ«βώς
  μανθάνβμεν νά προβή είς την αγοράν
  χαΐ τβν χακνβν τής τβκιχη'ς ι>ας κα
  ραγΗγής διά νά τα έ(«γάγα ■(( 'Αμε
  ριχην.
  —Τα έλληνικά φίλμ.
  Κατόκιν ά«βφάοε»ς τβδ κ. Ύκονργοβ
  τβν ΟΙκονβμικών 8ά περιληφβς είς
  την προκήρυξιν βι' ής θά εχτίθεται είς
  πλειοδοσίαν ό φβρίς των Δημβσίειν θε-
  αμάτειν, ίρβς, κ«θ' δν έ φόρος τβν
  δημοοίειν θεαμάτε>ν επί ταινιβν κινη
  μβτβγρβφβυ Έλληνικής κβραγιιγϋς,
  έρΐζεται είς 10 ο)β. Ή 1ν λόγω διάτα
  {ις θά Μβθιιρνθό διά νομοθετικοθ μέ
  τρσν δ τβν έκαναληφθοδν «Ι εργασίαι
  τβν νβμβθετιχβν
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Λιμενική Έηιτροκή ΉραχλιΕου
  δΐαχηρδττει 8τι ματαιωθεΐοης τής κρο
  χηρνχθειΌης μτιοδοο(α( διά την μετ»
  φοράν τοθ ρυμουλκοθ «Ποσειϊών» ϊκνά'
  μεακ 200 Γκπων, μήκους 20 μ. πλάτου
  5 μ. καί βϋθίοματος 3 μ. Ιχ τοθ Λιμένος
  Ηρακλείου είς Πϊΐροκβ, διά την ανέλ·
  χυοίν τού είς τό &ποδειχθτ)σόμενον Νιμ
  ριΐον ώς καί διά την χαΗΙλκυσιν χαΐ έ
  πάνοδίν τβυ είς Ηράκλειον μιτά την
  I-
  ησχιυήντου ίπκναλοιμδίνεται αδ ;η δι*
  ενοφραγίοταιν προοφορών συμφώνως πρός
  τού; δμίΐις %ι σχετικάς θυγγραφ<|ς ι ποχρεώΐεων ών δύνανται να λάδωο γνώσιν <Λ βουλόμενοι άπευθυνόμενοι ε!ς τα γραφεΤα ττ]ς Λιμΐνιχθς Έπιτροπής, Προσφοραί γΐνονται δεκταί μεχρι τ*1ζ μεσημβρίας τής 15ης Φιβρουαρίου 1932. Την αυτήν ημέραν καί ω,>αν θέλει 8ι·
  εξαχθεΐ μειβ&οσΐα διάτήν προμήθειαν.
  Χΐλ&ν Ιρΐι,υχοο δφίσμ»τος 3)300 πιλών
  σιυπίθϋ λευχοθ χκΐ 4) 50 χιλ&ν
  ίρϋκτιΧβ,{βυ, συμφώνως πρός τού; δροιις
  * * 5ώ
  νά λάβωσιν γνβθιν οί
  άπει<θΐίνόμενοΐ ·Ις χά μενικής Έπιτροπβς, ■- θα ένεργηθϊπλειοδοτΓκίς.διαγωνισμός «ήν έχποΕησιν 2 άγκϋρβν ατμοπλοίου μιτ« τβν άναλίγων άλύσ.ών ( των. Έν 'Ηρακλείφ τζ 16 1932. Ό Πρόεδρος χ%ί Λΐιιεν. Έαιτροπήί. Μιχ. Σγουρός ΑΚΤΟΟΜΊΑΤΗΙ ΕΑίΑΜ, Α.Ε. ΙΕ1 ΕΞΔΙΡΕΙΙΚΔ ΑΡΟΜΘΑΘΓΙΑ ΕΞΗΡΔΚΔΕΙΟΥ ΔΙΔ ΠΕ1ΡΑΙ.ΒΕ)]ΙίΚΗΜ ] Τό ηολυΐβλέστατον «αχύιατον θαλα¬ μηγόν ΜΑΙΡΗ Μ. αναχαιθΒΪ εκάστην Ταίΐτΐν 7 μ. μ. χατ° ευθεί¬ αν διά Πειραια, Χίον, Μυιιλήνην. Τό ατμόπλοιον ΖΕΦΓΡΟΧ (ΕΞΠΡΈΣ) λαιονοβφ0" *Ίτεια6 ·"■»·»»· ι·»ι»-»->ι "»■
  έν τώ έν Σητβίςί Βημοοΐψ γραφΐΐφ «όν
  συμφώνως κρός τό Βημοοιββθέν αοόΥββμ·
  μα Ι»θα καί δτβ «αλοΰί.αι οί βονλόμινοι
  λΒΐοΒοΤΒΪοαι.
  ΚίνητίΐΒ ά.μόΐιας έν·βΥησ»«ω ****·»
  ΈνΣη«βία «ή 15η ΙανοΒΟβΙοβ 1932
  Ό κληβ·έ· ΔικηγΟΒος
  ΐά Ίε·«ννίβας
  ΝΕ 100 ΔΡ. ΤΟΝΜΗΝΑ
  ρΐΚν 0β>υμ>οΙ«ν Ρ««τβ·
  μηχ«ν«ιν ΓΒΡΙΖΝΕΡ άνειτέρ*ν *-
  λνν τβν αλλ**ν ή βηβία βα ο«$
  β £ν« όλίκληρβν βΐώνβ.
  ί ρ«ψίμ«τβί, κενταμ«τβ(.
  ίντ.λ»ς *^
  ΦΕΟΔ.
  ΛΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  7« Α~ΩΙ«» Ικαστι,ν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. κατ' ΐΰβιΐαν διά Πεΐβαιβ—ΧαλχΙ-
  8 α— Αΐδβψόν—Βόλον- θεοσαλονίχβν.
  ΦΩΚΙΩΝ έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  Λ. μ. δια Ρέθυμνον—Χανιά—Πει-
  ΐαιβ—ΧαΙκΙΒβ—Βόλον—βεοααλονικι ν
  | Τοί»ην μβσονύχιιον διά Ρέθυμνον, Χα-
  {νιά, Πειραια, Βόλον, Θβσσαλονίκην,
  Καβάλλαν, ΔβδΒαγάΐς, Μνιιλήνητ
  καί Χίον.
  Τό τεοαγορασθέν κολυτελέστατον μέ
  γα θαλαμηγόν «λΟΝΙΟΝ» τβθέν
  ποός βξυπιιοέτηοιν της γοαμμίις Κοί)·
  της—θίσσαλονΐχης, θ" άναχωο'υ τακτι¬
  κώς Ιξ ΉοαχλβΙου έχάσιην Πέμπτην
  11 κ. μ. δια Ρεθυμνον, Χανιά, Πει
  οαιά,Βόλον, Θίσσαλονίχην. ("Αφιξις είς
  Πβιθαιά Παοασχευήν πρωΐαν).
  ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε.
  ; ,ΑΤΜΟΠΛΟΊΆ ΣΑΜΟΥ,
  Ι Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗ ποτκί ιό
  χον θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΕΡΤΑ»
  Ταΐύιηΐος 19 Μιλλίων. Δια Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πει-
  Οαια ιαβάγματα Δβυτίοας.
  Πραχτοοίΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τολέφ. Νο 61.
  ΑΒΕΔΙΣ
  —Ή έναρξις τής μισθοδοσίας τοθ
  ένοριακοΰ κλήρον.
  'ΑναΜοινβΟται άρμοβίιις βτι τβ Δ.
  Συμβουλιον τβυ Ταμείον άσφβλίσιος
  Κλπρβυ Ίλλοιδο« άΐτβοχολβΐ τβ ζήτπμ»
  χαΐά «όοβν 0* εΚί δννειτη η Ιν«ρ(ι(
  τής μιοΒβββοίοις πβρ' αύτβθ τβθ έφπ·
  μΐριαχβϋ χλήρου άκο τϋιΐης ηρβσεχοϋ;
  'ΑηριλΙβυ.
  Παρά την έχδοΘεΤσαν έγκύκλιβν τοθ Τ.
  Α.Κ.Ε.δι· τής οκοίκςέντέλλονται «ΙΝα
  τρβπβλβις βπΗς τβΰς κρβθκολβγιομοΰς
  τβν Ίερ&ν Νβ6ν Μανονίζειοι κ«ταΐ
  τρέκον ΰβτε άφ«ιρβυμ·ν»ιν των 40 ο)ο
  υπέρ τ«ϋ Τ.Α.Κ.Ε. διά τβν λοιπβ» 60
  ο)ο «ντιμετειηίζβυσι τας &λλ«ς ανάγ¬
  κας αύτβν ' βΙ,,ΊεροΙ Νββ·, είνε ηβλί»
  αμφίβολον ότι άπβ της 1ης 'ΑκριλΙοιι
  8ά είνε δυνκτη η μιοββδβοι» τοθ κλή¬
  ρον κ*1 διβ τοθτο έκιχρατεϊ η σκέψις
  οιιμ( βνββληβή διά τβν προσέχη Σε¬
  πτέμβριον η ίναρ{ις τής μιοοββοοΐεις
  Τν« δέ έ{«ναγχαοθΑσιν οί Έχχλησιβ-
  οτιχβΐ 'ΕκΙτροπβι .να κατ«β«λ·>οι τας
  χαθυστ·ρουμένκ« βφβιλάς είς τβ τ«με!
  βν τού Τ.Α.Κ.Ε. χ»** την προοεχή
  συνεδρίαν αύτββ ■«. γίνη ΐΐοήνηοις ν*
  παύΜντβι βΐ δυστρβηβθντΐς έπΐτρβπβι
  μ«1 ΑντιχαθΙβταντκι κβιτ' έλΐυβέρβν
  γνώμην τβν βΐχείοιν Μητρβκβλιτβν.
  'Ενβ βμνς α·ενβ$ ζητεί ται νά λη·
  φβώβι μετρα ένισχύοεείί τοθ ταμείβυ
  τβΰ Τ.Α.Κ.Ε. δια νά αρχίσο ν» έκτβλθ
  τουτο τβν ηρββριομβν βΰτβυ ύηεβληβη
  χατα την συνεδρίαν αυτού ηρβΐαοις
  &ΚΜς τβ Τ.Α.Κ.Ε. ένχρίνβι χαι καραχει-
  ρηαο 100,000 δραχμάς είς τβ χαλλιτε-
  χνικβν τμημ« τού υηβυργεΐβυ τβν Έχ-
  ΜλησικστΐΗβν. Τό ηοσβν «βθτβ θα ηα·
  ρασχεθφ ί»ς δανείον.
  —ΟΙ βίς συνάλλαγμα βίσπραττό-
  μβνοι φόροι.
  Ύηβ τβ& ΓινιχοΟ Λ.ογιοτηρίβυ *ηε-
  οταλη εγκύκλιος κρός «ηάαας τάς ηρο·
  {ενιχάς αρχάς τη$ 'Ελλαδβ« έν τβ
  «λλβδοιπή, βι' ής καθορΐζεται ακβ 1
  Μοιρτίου 1932 νίο» θετη τιμή τβν είς
  {•νβν αυνάλλανμα ηραγματβποιβνμΙ-
  νε»ν «ΙσηρβίβΜν (ιηέρ τβυ βημβοίο»
  τκμείου.
  Κ«τά ταύτην ή λ(ρα Αγγλίας θα
  ϋπολογίζκται τβδ λβιηβυ πρ«ς 240 δρ.·
  Αίγυπτβυ πρός 250 δρ., ΑύβτραλΙαβ
  πρός 180 δρ., Τβυρχίας πρός 33 δρ.,
  δβλλάριον ΉννμΙνκν Πβλιτει&ν πρός
  75 δρ., Καναδά «ιρος 55 δρ,, φραγχβν
  Γαλλΐας πρ*ί 2.80, Ελβετίας «ρβς 14
  δρ.,.Βελγίου ηρβς 2 δρ., λιρίττ»; πρβς
  3.5Ο δρ., φιβρινίου προ; 30 δρ., Ίβκα-
  νί«ς κρός 5,50, μάρκου πρός 15 δρ.,
  £ερβΙας πρός 1 δρ., Βουλγαρίας ηρββ
  0.40 δρ. χ«1 Ρουμ«νί«ς πρός Ο 30.
  —Βουβωνική πανώλης.
  Τβ υηβυργεΐον Ύγιεινϋ( βια τηλε-
  νραφαματβς τβυ πρβς τβύς.ιι. χ.,Νομι-
  άτρβυς χαΐ τα υγειβνομεία τβδ χρά·
  τβυί γνειρΐζει ίτι την 18ην Ίανβνα·
  ρΐβυ ϊοημειήθιι χρβθαμα ββίί
  ηανβλους βίς Άλείανδρειαν.
  — Αί βίσπράξβις τοΰ Τβλωνβίον.
  Εβτά τβ λήϊ«ν δβυτερβν δεχβημερβν
  τρέχοντος μηνός Ιανουάριον εΐοεηρα·
  χοασαν καρά τοδ ΤελΝνείον ΉροιχλεΙ· ■
  ου έ£ βΙβαγΗγιχβν χαΐ έ{αγ·ιγΐΜβν δα·
  αμβν κ«1 έ£ εΙβκρά{<Νν υπέρ εΐδικβν ταμεΐκν τό ολβν 1.507 816 δραχμαί. —Ή έπισκβυή «ών έξ άνταλλαγήβ κτημάτων. Πληρβφβρβόμεθα δή χατόηιν τβν &ηβφκσε«ν τβν λοφββιοβν χατα την πρό ημερβν έν τβ υκβυργε(« Γΐιιργίπς γενομένην σύσκεψιν τβδ έν 'Αθηναιβ τμημ«τβ{ ΔιαχειρΙσεβ·{ τβν έ£ Άν- ταλλκγπς χτημάτΜν της 'Εβνικής Τρα· πβζηί, ηρχισαν να συγκεντροδνται αί εχθΐοιις τβν βιβιφόρΗν 'Υποχαταστημα· τνν αύτϋς δια τό ζήτημα της έηισχευής των άστιχβν μβυσβνλμανιχβν χτημά· τειν, ηροχειμένβν να ληφβοδν γενΐΝαΙ χαΐόριστιχαΐ άηοφάσεΐΒ Δι« την έηισχεν ην αύτβν. Λια της ίηισκενΐίς των έν λβγι> χτη-
  μάτνν, αφ' ενός μέν θά διευχολυνθΐ)
  χατα πβλύ η έκιτοΐηβις αύτβν, άφ' έτΙ·
  ρον δέ θά μετριααθββν αί στβγοιβτιχαΐ
  άνάγκκι ηβλλβνάσβν προσφύγων.
  —Ή ναυτική] ο.ρατολογία.
  Καταρτιαβέν &κό τοδ ΰχουργεΐου τβν
  Ναυτιχβν, νκεβληθη εις την Βουλην
  ΝομβσχΑδιον τρβηβηβιησεΝ{ τοδ Νβμβν
  περί Ναντιχϋς στρβιτβλογΐας
  Δι* αντβδ βρίζετβι, *τι: 'Ε{κιρετιχβ{
  χατά τα- ηρβτα ακό τή( έφ«ρμογή{ τβδ
  νβμου ίτη α! πρός οτράτειισιν ηρβσ-
  χληοιις τβν ·1ς έκαστην νανυχην άκβ·
  νραφίιν άνηχβντΗν θά ένεργβνται, έφ'
  βοβν χαλβυνται βντβι είς δύβ σειράς.
  ΟΙ είς την ναντιχίιν άπβγραφην ανή¬
  κοντες θά διαιρβνται είς δυβ τμΑματα,
  κρβτβν καί δεητερβν, τα όηβΐα θά περι·
  λαμβάνβυν αντίστοιχον διά τό Ιτβί
  1931 τα 7)8 χαΙ τό 1)8 τβδ ουνολβυ,
  διά τό 1932 τα 6)8 χαΐ 2)8, ΜαΙ διά τό
  1933 τα 5)8 καί τα 3)8.
  ΟΙ τβδ πρώτον τμηματος τΑϊ άηογρα·
  Φϋς τββ 1931 θά καλοδνται εΙ( βββ
  σειραί, ή πρώτη τόν Όχτώβριβν τβθ
  1931 καί ή δευτέρα τόν Απρίλιον τοβ
  1932.
  —Ή άναθβώρησις «Αν έκλογικών
  κατάλογον.
  Λιά Δι«ιάνμ«βς τοβ υπουργείον τβν
  'Εσιιτεριχβν ηαρετάθη η ηρβθεσμΐα)
  αναθεώρησιν τβν έκλβγιχβν μ«·
  * 1 Φ(Ρρ«ναρ.ον· ·

  ΕΙΔΗΣΕ1Σ -
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΟΕΙΗ ΑΟΡΙΣΤΙΛ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ ΑΟΖΑΝΝΗΣ
  ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡϋΐΊΗΣ
  Τό Γραφείον Τύπον διά τηλβγρα
  φηματα; τού πρός τάς Γενικάς
  Διοίκησις καί Ναμαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Τό καταδρομικόν «"Ελλη» επί
  «ου όποίου έπιβαίνβι ό Πρωθυ¬
  πουργόν κ. Ββνιζέλος καθυστέοη-
  σβν επί δοηδβχάωρον βίς τόν Ίσ
  θμόν τής Κοοίνθου λόνΦ ττίς επι¬
  κρατούσης σφοδρά; θαλασσοταρα-
  χήςάπέπλβυσβ δέ την 7ην πρωϊνήν
  τής Τβτάρτης χοπάσαντος τού σ «ο
  δροτάτου άνέμου. Ή «"Κλλη» θά
  εφθανβ χθέ; την πραΐιν βίς Μπρίν
  τιζι. Έλ τής χαθυστβοήοβως ταύ¬
  της τό δρομολόγιον τοΰ κ. Βενιζέ¬
  λου θά μβτεβάλλβτο.
  Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  Τηλβγραφήματα έκ τοΰ έξωτβρι-
  κοΰ άναφέρουν δα ού*)βμία βίσέ»ι
  θβτική πληροφορΐα πβρί συγ«λή·
  σβως τή; διασκέψεως είς την Λω-
  ζάννην ύπάρχβι. Τα αύτά χηλβ-
  Υβαφήματα άναφέρουν ότι οί Γ«ο·
  μανεί έπιμβνουν εντόνως βίς την
  σύγκλησιν τής διασκέψεως, τό
  ταχύτερον.
  ΝΕΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΒΑΛ
  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
  Τηλβγραφήματα έκ Παρισίων
  άναφβρουν δ τι ή Γαλλική Κνβέρ-
  νησις εμφανισθείσα την παρβλθοΰ
  σβν Τρίτην βίς την Γαλλικήν Βου¬
  λήν προέβη είς μακράς δηλώσβις
  τονίσασα δ« ή Γαλλία δέ ν είνε
  διατβθειμένη νά βυσιάση ουδεμίαν
  απολύτως πίστωσιν άνευ τήςάνα·
  λόνου έκπτώσβως των χρεών της.
  Τα αύΐά τηλβγραφήματα βββαι-
  οΰν δτι οί άρχηγοί των διαφόρων
  κομμάτων τής Γαλλίας μή έξαι·
  ρουμένων οΰτβ αυτών των σοοια
  λιστών συνβφώνησαν απολύτως
  μέ τάς δηλώσβις ταύτας τής Γαλ¬
  λικής Κυβερνήσεως, δτι δηλαδή ή
  Γαλλία δέν θά πληρώση εάν δέν
  πληρωθή άπό την Γβρμανίατ:
  Αναφορικώς μέ τα ανωτέρω τα
  έκ Βερολίνον τηλεγραφήματα ά-
  ναφέρουν δτι αί Γερμανικαί έφη-
  μβρίλβς γοάφουσαι σχετικώς έκ
  φράζουν την λύπην των διά τάς
  γενομένας δηλώσεις υπό τοδ
  Γάλλον ποωθυπουργοΰ μ. Λαβάλ.
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΖΗΤΕΙ
  ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΝ ΪΤΡΑΤΟΥ
  Κατά τα έκ Σόφιας τηλβγραφή
  ματα ή Βουλγαρία βΐς την καταο-
  τισθβϊσαν έκθίσίν της «ην οποίαν
  Οά υποβάλη είς την διάσκεψιν τοΰ
  άφοπλισμοΰ ζητεί δπως της επι
  τραπά ή οργάνωσις των στρατιω¬
  τικών της δυνάμβων μέ τδ συστη·
  μα τής ύποχοβοοτικής Οητβίας.
  ΜΙλ ΒλΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
  Τηλεγραφήματα έκ τοΰ εξωτερι¬
  κόν άναφβρουν ότι ή'Αμβρικανική
  Κυβέρνησις βίς απάντησιν πρός τό
  γβνόμβνον σχετικόν Γαλλικόν δι1*·
  βημα, έδήωσβν δτι άρνβΐται νά
  άναμιχθά βίς την λύσιν τοΰ ζητή
  ματος των έπανορθώσεων τονίσα
  σα ότι πολλαί χώραι καί Ιδίως ή
  Γαλλία ευρίσκεται είς θέσιν πλη
  ρωμής των χρβών της, πβρικοπτο-
  μέναιντ&ν στρατιωτικών δαπανών.
  Τα έξ Ηνωμένον Πολιτβιών
  τηλβγραφήματα άναφέρονν δτι ή
  Άμβρικανική κοινή γνώμη εχβι
  έξβρβθισθΰ κατά των βύρωπαΐκών
  κοατών τα όποΐα έξακαλονθαΰν
  έπιδεικνύονια την άγνωμοσύνην
  των πρός τάς Ηνωμένας Πσλι
  τβίας αί οποίαι καί παρεχώρησαν
  είς αύτά τό ετήσιον χρεωστάσιον
  ΑΠΕΣΤΑΛΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗ1 ΑΙΙΜΚΗΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Τό Υπουργείον της Γβωογίος άιι<· οτε·λ«. ποός τάς Διοικητικώς Δημοτικάς καί Γββογιχάς "Αοχάς τοΰ Κοάιους την ΝθθχήουςΊν τοΰ μειοδοτικόν δια* γαινισμοΰ παροΐ«ϊς Ιξαγαγιχοϋ δάαου ποός εξαγωγήν 3 1)2 Ι·ατομμυοία>ν δ
  χά9α>ν βλαιολάαου μέ ΐήν ααοάχλησιν
  οΉοος διανεμηθούν τα σΐΐΐιχά άντίιυ-
  ηα βίς τ ούς ενδιαφερομένους.
  Ώ; £« τοΰ αΌΟοου 5 ιής διαχηοΰ-
  ξβοο; ηοοκύχτιι, ώοΐοθι,οαν οί κατά
  τόπους εΊτιτόοπαί τοδ διαγονισμοΰ καϊ
  καοακαλοΰνται οί χ. χ. Νομάρχαι δπω;
  Ικιμεληθοΰν δια ιήν αΌτΐΦτέοαν διβ-
  νέογβιαν ΐούιου, συμφώνως πρ,ός τού;
  δ τή; δια<η9ύξ«ας. ΑΙΙΡΑΤΗΣίΙΣ ΥΠΕΠΒΥΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΒΥ Τό 8ν Αθήναις Κιντοιχόν «ου Πα- τθ·ω»ικοϋ Ίδουματος δι" ίγκυχλίου τού ποδς τα παοπο'τίμαια αύιοϋ γνωο'ζ«>
  δ (ι ϋθοκβιμένου πεοΐ ένβογβίας παν¬
  τός βΐδους ποομηθβιών καί ή
  αίς «Ιδιον εκτελέσεως δογοον φρ
  μέν π ν ερναοιόν, ίπιμισθίσιν ποσοστών
  Χ. δέον νά βνβογήται χράιησις 1 ο)ο
  έο *οΰ Μβτοΐιχον Ταμείου^τάν Πο¬
  λιτικόν ύπαλλήΚοον.
  Την χοάτηοιν ταύτι,ν δέον νά ά «ο
  8(Βα>σιν είς τό "Ιδο,υμα τα μέν τμήμα·
  τα αύιοϋ χαθ' Ικαοιον μή»α, τα δέ
  Παοαρτήματα κατά τοιυυνΐαν.
  ΒΙΑΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ
  Ή 'ΓηοΒιοίκηοις Μϊλεβυζίου δια τη
  Αΐγρατήιίατίς της κρ)ς την ένΐαθθα
  Διο'κυσΐν γνβρίζεΐ Βπ ηροχθέ; μχΙ πιιΐ
  4?αν 9 ΐττερινήν άπήχθη βιαίως έ« τοθ
  μιτοχΐΐυ Νήσιτής κοινότητος Κρουοβνος
  ή 14ί«ις Άοιΐή Νιμ. Ειηίιτ) &ιδ τοθ
  Γεωργ. Κ. 'Ανδρεχδάχη έκ Ερουοβνο:
  ί β^ηθι'α ·&* ομοχωρίων τού Κωνστ.
  άκη, Ι. Φ^βΐυΧάκτ], 'Αλ Μιχελι
  ~, Μ. Φαα3υλα«η χαΐ 'Αλ. Φ^οοα
  λίχη.
  Ό άκαγβγιυ; μιτά «οθ σανεργοθ Κ.
  ά συνελήφΒηοϊν δ αί >* δργά
  ν»» δ
  ΕΙΣ ΠΟΙΑΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΝ
  ΘΑ ΥΠΑΓΩΝΤΑΙ ΟΙ ΛΙΡΕΤΟ. ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΩΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟ1
  Δια διατά/μχτος δημοσιευθέντος εί; την είς τ) μέλλον 5ϋθ τεθ χ. επί τή*; Διχαι
  εφημερίδα τής Κυ6ερνή3ΐως, Ικδο9ιντος οούνης δπουργοα χαΐ τοθΐβ διίτι παρε
  ιίς εκτέλεσιν τοθ^ρθρου 4 τοθ σχετιχοθ στάθη δ«4 τής Ενώσεως πρό; τούς άρ
  νόμ·3υ 5097 μετεβιβάσθη είς τού; ΐκαστπ μοδΐους ποίον θα ήτο άντιχανονικόν, δ
  χοθ Γενιχοΰ; Διοιχηχόις καί Νομάίχας τϊ
  £ιχαί»μα το9 'ΥηουργοΟ, τοθ διορίζ«ιν
  χ»1 άπολΰειν τβυ. ληξιίρχους σ>μφ4να>(
  ώ ληξιαρχι ώ Κώδικι καί 6).ι; τού; ηχ
  οί Πρωτοδίκαις ΕΙοιγγελεΤς, ή χατί τδ
  £ <θρον 5 άριθμός 1 άσχιυμίνη 5πό τοϋ 6κοϋργο9 τ<1ς Διχαιοούνη; κΐιθαρχινή I- ξοϋοία. Κατά τίς δπαρχοΔσχς σχετιχάς πρός Ο τα ηληροφορίας χαί χατοπκ ένεργιι ών τής έν Αθήναις ίδρευούιης «Έ ώ» ως των Δήμων χαί κοινοτήτων» δια τή- περίπτωσιν χχθ' -η ι ληξίαρχοι είναι α6 τοΐ ιί Δήμ*?χο! ώ?(οθη 5ι1 ρηιή; ίξΐ' ρίσεως δτι ή πιιθαρχική έξουοία επί τούτων ώ; ληξιάρχων θϊ άοκήται χαί ή;, τιρω:ος τήί «όλως ρχ, νά ιί'ίΐ δ^νχτόν νά απολογη~τ:>[ δια πει
  θαρχικ^ πταίσμϊΐί ώς ληξίαρχος έν ώ
  «ιον <ο3 Βίοχγγελέιας των Πρωτοδιχβν έ ί αη; πιρΐφΐρείας. "Ηδη ή Ένωσις των Δήμ»ν χαΐ κοι- τήτΜν, Ιξαχολουθι! αανίχΐζιυΐΛ συν- ς ενεργείας δηβς ή έξίίίΐσις αδ.η Ιιτειιταθϊ καί είς τούς χ. χ. Π)βέδρους των ίοινοτήτων. Κ%1 μάλιαΐα χάρις ■!; τίς σχετικΐς ένεργιίχς της άπΐαποιβιν δ «ίϋχιβιν τίθ^άίμβδίου ΎΛουργοα διΐ την ΐπιχταοιν αύτί|ς είς τοο; ληξιάρ χοιις προέδρους χοινοτήτβν πρωΐευου οδόν επαρχίας. Ο ΠΙΒΑΝΙΠΑΙΡΟΣ ΙΚΜΕΡΒΙ Τό ΆβτεροοχοπεΙον 'Δθηνβν, δια τηλεγρβφήμτιτός τού, πρός τα Γεβργι χά έπιμιλητήρια χαΐ τα Λ μεναρχεΐα γνωρίζιι δτι πιθανος καιρδς σήμερον Π ι ραοκευήν φίρεται περΐ τί ΑίγαΤον κα! Κρητικόν νιφιλώδης μιτ' άοθενβν τι νων βροχων, ανά την λοιπήν Έλλάδα ολίγον ντφίλώϊης ή νΐφελώϊης χατά διαλεΐμματα. θιρμοχρααία ολίγον άνω τίρα »ή; χθιινήΓ, α.ιμοι δορειοανατολι μοΙ Ιως βορειοδυτΐΜοΙ άσθενεΐς ή μίτριοι ανά τδ βόρειον Δίγαΐον καΐ Ίί»ιον κ α! μίτριοι ή Γοχυροί ανα το νότιον ΑίγαΙ αι χαΐ Ιίρτ)τι»όν, ΤΔ ίΡΑΙΙΑ ΚΡΐΓ ΙΡΙΥΜΑΤϋΜΙΣ ΕΙΣ ΣΜ1ΡΙ ' Προχθ·; είς θίΐτν «ΙΙρ' ο,» τ<1<· «ιι ρΐφεοιΐΐς τοθ χω;(ου Σμίρ·, δ Ί;.«·ν. Γ. Διϊίκης 1χ·α* προηγ2<»αέν^« άφορμίς Χατά τιθ ί^ϊχβριοϋ το^ Γειοργ. Δ Μη ΐ ' η ?βη3< χχ Βυϊο0 8ι* Πϊοιαιρόφίΐ/ χαΐ χον Ιτβαυμάτιαιν είς τ,δ δεξόν γίνυ «ρκκιΐς ιΐται ιίς ή ίή λλ9Ι ΐί 1Χΐ)ροφρομθ3ι ά;μοδίω; 3ΐι είς «δν Νομόν Χα.ίων χ! 20 (ο ιής παραγωγί]; οΐνων ήτοι ηερΐ χϊς 450 χιλιάδας ί*ί δε«, είναι <-Ιοι ίειιτίρας ηοιίτητος καί οιβλαμμένοι. Ι98ίΙΙ «1 ΙΙΙΙΑ Γενομένης Βειγματοληψίας παρά των 2 ·γί (βν τοΤ βο^ άστυνομιχοθ τμήμχτ^ς Χί-ίο/ κιί ά'οιλύαε»; έν τώ Χημιίφ »%ιιμΓ/··ύ Ιη δ Ι. Καμιριανίχη; »; πιο λβν νοθευμίνο* 6οΊτορο;. ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ Ή Γενιχή Διοίκησις άπ3ΐντ*αα χλ! ■ίς α! ηιιν των Ένοριαχ&ν Επιτροπών ζητουο&ν αδείας αυλλογί]; Ιρίνων, γνω ρίζει δΐι δέν κρίνει οχόπΐμον παροχήν τοιούτων άδε ώ/ είς τίς παρούαχς ί νομι»«*ί ά II 2ΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΠΤΕΜΦΥΑ.ΠΚΕΥΜΑΤΒΙ Είς την ίφημεοίδα τής Κυββονήσβ- α>ς ίδτιμοσιβΰθη ανακοίνωσις «οάΕθω;
  τοΰ 'Υηοιργικου Συμβουλίου πβρΐ |γ·
  χοισβοσς συμφ~ν(ας διά ιήν ουγχέν-
  τοοησιν χαί μβ:αφοοΑν τοΰ στβμφυλο-
  πνιύματος. Κατά »ήν συμφωνίαν, τί|ν
  συγχένιοιηστν τσδ σΐβμφυλοπνιύματος
  άπό 1 Ίανουαοίου άναλαμβάνβι ή Εί.·
  ληνιχή ΈταιθΛίπ Οϊ»ών καί οΐνοΐτνβυ
  μάτην χαί ή Έταιριία Οίνοπγβυμα
  τοηο ΐις.
  Α! έΐαιοιΐιι αυται άνσλαμβάνουν
  «ήν ύποχοέοοσιν νά Ιδούσουν χέντοα
  παοαλαβης ρίς ΉοάχΧΒΐον, Έπάναι
  ΆοιάναΐΓ, Κουνάβους ή ΠβζΑ, "Αγιον
  Μύοαινα, Αγ. Βιρβάοαν, Σητείαν χαί
  Μόχλον.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συνϊλήςρθη ιεαρά των δίνάνΐον ΐοΰ
  Β. Αστυνομιχοΰ «μίιιατος Χανίων ό
  Κωνστ. Στϊφανουδά'κιις χάτοιχος Βά-
  μου δόη Ιτοαυμάιισε αναιτ(σ>ς ιδν γέ
  ροντα Ιω Κουά
  0ΙΝΙΙΙΜΙΧ9Χ ΙΕλΤΙΟΙΙ
  ΖΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  ΛΙοα Αιγυπτου
  ΔΧΧ
  ο
  Λ>ο.έ«α η
  Φϋογιιον Γαλλικον »
  Φιορΐνι ΌλλανΒΙας η
  Γοόσι Κην)λεαις »
  Μάρκον η
  Φίβγκον ΈΧβετίββ η
  ΟΙ Άντ. « ο)ο
  267.-
  275—
  77.60
  3.93
  3.05
  31.16
  35—
  18.20
  18.12
  277—
  287,-
  78.-
  4.Ρ3
  3.10
  31.35
  39—
  18.85
  15.37
  93.9-
  2_ΤΤΡΟΙΝΗ
  ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΛΕΤλΙ
  Η ΑΝΑΒΟΑΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΟΣ
  ΑΥΣΟΙΩΝΟΙ ίΐΡΟΒΑ-ψεΐΣ
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ Τ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  ♦Αποψιν» έπείγοντα τηλεγρα-
  φήμα,τα έκ τού έξωτερικού φέ-
  ρουν ώς οριστικήν την άναβο-
  λήν τής Διασκέψεως τής Αω-
  ζάννης. Ή άναβολή αΰχη απο-
  δίδεται είς την ^,άδιαλλαξίιχν
  τής Γαλλίας.
  Ό Ίταλικός τύπος κρίνων
  την δημιουργηθείσαν κατάστα¬
  σιν δέν άποκρύπτει ότι αυτή
  είνε έξαΐρετικώς δυαοίωνος.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΕΣΥΡΕΝ
  ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΝ
  ΕΚΑΤΟΗΜΥΡΙΡΗ & ΟΛ Α Α ΡίΠΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 3-1 Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Τηλεγράφημα έκ Παρισίων
  βεβαιοί ότι ή Γαλλία άπέσυρεν
  έξ Άμερικής χρυσόν 125 έ-
  κατομμυρίων δολλαρίων.
  Άνεπίσημοι πληροφορίαι
  άναφέρουν ότι ή ενεργεια αίίτη
  τής Γαλλίας δέν είνε άσχετος
  μέ την έκδηλωθείσαν τελευταί¬
  ως στάσιν τής Άμερικής έ¬
  ναντι των ζητημάτων των έπα¬
  νορθώσεων.
  ΑΠΕΤΥΧε Τ Ο
  ΤΗΣ ΤΕΟ!
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΙΑΣΙΛΙΣ21!
  ___,,__.____21 Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Τό σημερινόν μνημόσυνον τής
  τέως βασιλίσσης Σοφίας είς
  τόν Μητροπολιτικόν Ναόν ά-
  πέτυχε ηαρά τάς προσπαθείας
  των βαοιλοφρόνων. Συνεκεν*
  τρώθησαν μόλις τρισχίλιο» μο·
  ναρχικοΐ διαλυθέντες ησύχως
  μετ ά την τέλεοιν^ τοθ μνημο-
  σύνου.
  1. ΒΕΝΙΖΕΜ! ΕΦΘίΤ
  Κ1ΕΣ ΕΙΠΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Σήμερον την μεσημβρίαν αφί¬
  κετο είς την Ρώμην ό Πρω-
  θυπο>ργός κ. Βενιζέλος.
  ΑΧΕΒΑ1ΟΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟ!
  Η ΛΙΑΣΗφΐΜΙΣ ΑΟΜΝΝΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Ταύτην την στιγμήν αγγέλλε¬
  ται επισήμως ή άναβολή
  τής Διασκέψεως τής Λωζάννης.
  Ή ανα-βολή κρίνεται προαωρΐ
  νή δεδομένον ότι τα ζητήμα·
  τ* έν τ<^ μεταξύ θα έξετασθώ- σιν υπό είδικής συν&ιασκέψεω; έξ έμπειρογνωμόνων. Ή αναχώρησις τον Υπουρ· γού των Οίκονομικών κ. Μαρή καΐ των λοιπών μελών τής 'Ελ ληνικής άντιπροσωπείας άν» βλήθη. Ό κ. Μαρής «ινε πι6* νόν νά μετββή είς Παρισίους έφ' όσον θα γεννηθή ζήτημ* βξωτερΐκοΰ δανείον. Η ΤΙΜΗ^ΓΗΣ ΛΙΡΑ2 ΑΘΗΝΑΙ 2*1 Ιανουάριον) (τού άνταποκριτού μ*ς)«—' •II λίρα έτιμ&το βήμ·ρον φράγ' *»« -Τ.93